Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld"

Transkript

1 Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld Er zu rum ve ci va rın da ki ce za in faz ku ru mla rı ve tu tu kev le rin de gö rev ya pan per so ne lin eği tim gö re ce ği mer ke zin açı lı şı Baş ba kan Re cep Tay yip Er do ğan ın da ka tıl ımıy la ya pıl dı Atatürk ölümünün 66. yılında anıldı Tür ki ye Cum hu ri ye ti nin kurucusu Ulu Önder Atatürk ölü mü nün 66. yı lın da ya pılan tö ren ler le anıl dı. 10 Ka sım 1938 ta ri hin de sa at 9.05 te ara mız dan ay rı lan Ata türk ün ölüm yıl dö nü mü ne de niy le ce za in faz ku rumla rı ve tu tu kev le rin de an ma prog ram la rı dü zen len di. De va mı say fa 8 de Öğretmenler Günü kutlandı 24 Ka sım Öğ ret men ler Gü nü ya pı lan çe şit li et kinlik ler le kut lan dı. Gün do layı sıy la birçok ce za evin de ger çek leş ti ri len prog ramlarda tu tuk lu ve hü küm lü le re Öğ ret men ler Gü nü hakkın da bil gi ler ak ta rı lır ken, ku rum öğ ret me nleri teb rik edil di. De va mı say fa 6 da Bingöl sergi açılışı Bingöl M Ti pi Ka pa lı Ce zaevin de tu tuk lu ve hü küm lüler ta ra fın dan ya pı lan yağ lı bo ya re sim ve el sa nat la rı ürün le ri açı lan ser gi de sa tışa su nul du. De va mı say fa 6 da Kozan Kapal tiyatro gösterisi Kozan M Ti pi Ka pa lı Ce zaevin de tu tuk lu ve hü küm lüle rin ken di le ri nin ya zıp oy na dı ğı Çif te Dü ğü nü müz Var isim li ti yat ro oyu nu ce za evin de ye ni açı lan konfe rans sa lo nun da sah ne lendi. De va mı sayfa 6 da Eğitim Merkezinin açılış kurdelesini Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Cemil Çiçek ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ birlikte kestiler. E T M ÖNCEL KL HEDEF M Z ÖZLÜK HAKLARI AD L OLMALI 28 Ka sım da ger çek leş ti ri len açı lış tö re nin de bir ko nuş ma ya pan Baş ba kan Re cep Tay yip Er do ğan, eği ti min vaz ge çi lemez, üs tün de tar tış ma ya pı lamaz bir ko nu ol du ğu nu be lir terek; Eğ itim bi zim ön ce lik li he de fimiz dir. Bu nun için büt çe de Mil lî Eğ itim Ba kan lı ğı nı bi rinci sı ra ya koy duk. Ba kan lık la rımız da eğ iti me bü yük önem ve ri yor lar. Zi ra her Ba kan lı ğın per so ne li nin dün ya da ki ge li şimi ta kip ede cek eğ itim den geçme si, dün ya stan dart la rı nı ya ka la yıp, bu nu aş mak için mü ca de le ve re cek gü ce ulaşma sı ik ti da rı mı zın en önem li he de fi dir. de di. Baş ba kan Er do ğan; eğ itim, sağlık, ada let ve em ni yet ko nula rı na çok önem ver dik le ri ni be lir tir ken, Öz lük hak la rı ile il gi li ola rak Ba kan lık lar ara sında ada let li bir dü zen le me yapma nın gay re ti içe ri sin de yiz. Çün kü adil ol ma ya mec bu ruz. di ye ko nuş tu. De va mı say fa 2 de Band rma tekstil atölyesi aç ld Yar gı Men sup la rı Eş le ri Da ya nış ma Der ne ği nin maddî kat kı la rıy la Ban dır ma M Ti pi Ka pa lı Ce za evin de ku ru lan teks til atöl ye si ya pılan tö ren de açıl dı. 24 Ka sım da ger çek leş ti ri len tö ren de Yar gı Men sup la rı Eş le ri Da ya nış ma Der ne ği Üye le ri Ay nur Ka sır ga ve Ni lü fer İpek ile Cum hu ri yet Baş sav cı sı Ünal Ya lın cak, açı lış kur de le si ni bir lik te kesti ler. Açı lı şın ar dın dan atölye yi ge zen der nek üye le ri ve da vet li ler, tu tuk lu ve hü kümlü le rin atöl ye de ki ça lış ma ları nı ye rin de gör dü ler. Yar gı Men sup la rı Eş le ri Da ya nışma Der ne ği Baş kan Yar dımcı sı Ay nur Ka sır ga, atöl ye açı lı şın da yap tı ğı ko nuş ma da tu tuk lu ve hü küm lü le rin ce za evin de mes lek edi ne rek top lu ma ka zan dı rıl ma la rı için bü yük ça lış ma lar yap tık la rı nı söyledi. De va mı say fa 2 de tekstil atölyesinin ardından tutuklu ve hükümlülerin el emeği göz nuru ürünlerinin yer aldığı serginin açılışı da yapıldı. Müsteşar Kasırga beraberindeki heyet ile Ankara L Tipi Cezaevi inşaatlarında incelemelerde bulundu Ada let Ba kan lı ğı Müs te şa rı Fah ri Ka sır ga, Müs te şar Yar dım cı sı Mak sut Me te, Ce za ve Tev ki fev le ri Ge nel Mü dü rü Ke nan İpek, Ge nel Mü dür Yar dım cı sı Nizamettin Kalaman ve Teknik İş ler Da ire si Baş ka nı Hay dar Çift çi den oluşan He yet An ka ra L Ti pi Ka pa lı Ce za evleri in şaatların da in ce me ler de bu lun du. 1 Aralıkta ger çek leş ti ri len zi ya ret te He ye te, mü te ah hit fir ma yet ki li si ta ra fın dan ce za evi in şaatının seyri ile il gi li bil gi ler ve ril di. İn şa at ça lışma la rı nı ye rin de gö ren he ye tin zi ya re tin de, mü teah hit fir ma yet ki li si in şa atın za ma nın da bi ti ri lece ği ni ifa de et ti. An ka ra 2 No lu F Ti pi Ka pa lı Ce za evi ne zi ya ret He yet da ha son ra An ka ra 2 No lu F Ti pi Ka pa lı Ce za evi ni zi ya ret et ti. Ce za evin de in ce leme ler de bu lu nan He ye te, Ku rum Mü dü rü Ay han Ça pa cı ta ra fın dan bil gi ve ril di. Genel Müdür pek, Roma da konferansa kat ld Av ru pa Kon se yi ve İtal ya Ada let Ba kan lığı iş bir li ğiy le dü zenle nen Şart lı Tah li ye ve Uzun Sü re li Ce zalar ile Av ru pa Ce za evi Ku ral la rı nın Gün cellen me si ko nu lu konfe rans İtal ya nın Başken ti Ro ma da gerçek leş ti ril di. De va mı say fa 2 da

2 Sayfa 2 Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld BİRİN Cİ SAY FA DAN DE VAM Ada let Ba ka nı Ce mil Çi çek de yap tı ğı açı lış ko nuş ma sın da eğitim mer ke zi nin ada let hiz met le ri ni yü rü ten 25 bin ce za in faz ku rum la rı ve tu tu kev le ri per so ne li nin eği ti mi için bü yük önem ta şı dı ğı nı ha tır la ta rak, Ül ke mizin en te mel prob le mi eği tim ko nu su dur. İli miz de, il çe miz de, ma hal le miz de ve so ka ğı mız da ki so run la rın te me lin de eği tim ye ter siz liği ya tı yor. Onun için eği ti me çok önem ve ri yo ruz. Sa de ce ce za evi perso ne li açı sın dan de ğil, hâ kim ve savcı la rı mı z açı sın dan da eği ti mi önem siyo ruz. de di. An ka ra ve İs tan bul un ar dın dan ce za in faz ku rum la rı ve tu tu Bandırma tekstil atölyesi açıldı BİRİN Cİ SAY FA DAN DE VAM Der nek Baş kan Yar dım cı sı Ka sır ga, bir çok ce za evi ne mad dî kat kı da bu lun duk la rı nı, bu sa ye de atöl ye ler açıldı ğı nı ifa de eder ken, Ban dır ma M Ti pi Ka pa lı Ce za evin de açı lan atöl ye nin de böy le bir ça lış ma nın so nu cu ol du ğu nu kay det ti. Ka sır ga, Bu ce za evi ne ya pı lan ya tı rım ile gü zel bir atöl ye ku rul du ğu nu gör mek ten ve açı lı şı nı yap mak tan bü yükmem nu ni yet duy duk. de di. Atatürk büs tü ile tu tuk lu ve hü kü mlüle rin yap mış ol duk la rı el sa nat la rı ürün leri nin ye r al dı ğı ser gi nin açı lı şının da ya pıl dı ğı tö re ne; Yar gı Men sup la rı Eş le ri Da ya nış ma Der ne ği Üye le ri, Ay nur Ka sır ga, Ni lü fer İpek, Zeh ra De mir ci oğlu, Ne ri man Gü ney, Gö nül Me te, Nes rin Bö lük ba şı, çok sa yı da Yar gı tay üye si ve yar gı men su bu nun eş i, Cum hu ri yet Başsav cı sı Ünal Ya lın cak ve eşi, Ban dır ma Kay ma ka mı İs mal Gür soy un eşi Meryem Gür soy, Gar ni zon Ko mu ta nı Hv. Pi lot Tuğ ge ne ral Ne şat Bil gin in eşi ile çok sa yı da ku rum ve ku ru lu şu nun amir ve yö ne ti ci le ri ve eş le ri, da ire amir le ri, Ce za İn faz Ku rum la rı ve Tu tu kev le ri İz leme Ku ru lu Baş ka nı ve üye le ri ile si vil top lum ku ru luş la rı nın tem sil ci le ri ka tıl dı. Açı lış tö re nin de Cum hu ri yet Sav cı sı kev le ri per so ne li nin eği ti le ce ği 3. eğitim mer ke zi ol ma özel li ği ni ta şı yan Er zu ru m E ği tim Mer ke zi nin açı lı şı na; Baş ba kan Re cep Tay yip Er do ğan ve Ada let Ba ka nı Ce mil Çi çek in ya nı sı ra Sağ lık Ba ka nı Re cep Ak dağ, Ener ji ve Ta biî Kay naklar Ba ka nı Hil mi Gü ler, Mil lî Eğitim Ba ka nı Hü se yin Çe lik, Ba yın dırlık ve İs kân Ba ka nı Ze ki Er ge zen, Ta rım ve Köy İş le ri Ba ka nı Sa mi Güç lü, Mil let ve kil le ri Mus ta fa Ilı ca lı, Mus ta fa Nu ri Ak bu lut, Mu zaf fer Gül yurt, Mü ca hit Da loğlu, İb ra him Öz do ğan ve Ömer Öz yılmaz, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı H. Hakkı Kadakal ile çok sa yı da da vet li ka tıldı. Eği tim Mer ke zi; 1 şu be mü dü rü, 6 öğ re tim gö rev li si, 20 ida rî ve gü ven lik per so ne li ile 120 kur si ye rin ka tı lı mı ile eği ti me baş la mış olup, ay nı za manda 500 ki şi ye eği tim ve re bi le cek ka pasi te de dir m 2 lik ka pa lı alandan olu şan ve 1 adet açık oto par kı bu lu nan Eği tim Mer ke zi; 24 ders lik 4 etüd sa lo nu, 1 adet 160 ki şi lik ve 2 adet 40 ki şi lik kon fe rans sa lo nu, jimnas tik ve spor sa lo nu, uy gu la ma lı eğitim sa lo nu, 500 ki şi lik ye mek ha ne, mut fak, kan tin, 2 ça y o ca ğı, per so nel lo ka li, 4 per so nel ko nut oda sı, sağ lık bi ri mi ve ida rî bi rim den olu şan çağ daş bir eği tim komp lek si dir. Ömer To paç ve Ku rum Mü dü rü Rem zi Ulu şa hin bi rer ko nuş ma yap tı lar. Açı lı şın ar dın dan ce za evin de in ce le me ler de bu lunan Der nek yö ne ti ci le ri ve da vet li ler, akşam Ban dır ma Eken Otel de ve ri len ye mek li top lan tı ya ka tıl dı lar. Top lan tıda Ban dır ma M Ti pi Ka pa lı Ce za evi Mü dür lü ğün ce kat kı ve des tek le rin den do la yı Yar gı Men sup la rı Eş le ri Da ya nışma Der ne ği ne, Ce za ve Tev ki fev le ri Ge nel Mü dü rü Ke nan İpek e, Ban dır ma Cum hu ri yet Baş sav cı sı Ünal Ya lın cak a, Cum hu ri yet Sav cı sı Ömer To paç a ve Ban dır ma Yar dım Se ven ler Der ne ği ne şük ran plâ ke ti ve ril di. 15 Aralık 2004 Afganistan Heyetinden Ankara Açık Cezaevine ziyaret Af ga nis tan Ce za evi Sis te minin ye ni len me si ça lış ma la rı çer çe ve sin de Tür ki ye ye ge len bir he yet An ka ra Açık Ce za evi ni zi ya ret et ti. Af ganis tan Ör nek Ce za evi Hizmet le ri Ge liş tir me Eği tim Prog ra mı çer çe ve sin de An kara da bu lu nan he yet üye le ri ne Ce za İn faz Ku rum la rı ve Tu tu kev le ri Per so ne li An ka ra Eği tim Mer ke zin de Ül ke mizin ce za evi sis te mi hak kın da bil gi ler ve ri lir ken, he yet program doğ rul tu sun da An ka ra Açık Ce za evi ni zi ya ret et ti. 9 Ekim de ger çek leş ti ri len zi yaret te Ku rum Mü dü rü Hu lû si Sa ğır, he ye te bri fing ve rir ken, ce za evi ile il gi li ola rak ha zırla nan dos ya ve CD le ri takdim et ti. Zi ya ret sı ra sın da iş atöl ye le ri baş ta ol mak üze re ce za evi nin tüm bö lüm le ri ge zi le rek, he ye te ay rın tı lı bilgi ler ve ril di. Ce za evi Mü dü rü Hu lû si Sa ğır, he ye te iş atöl yele ri nin bağ lı ol du ğu iş yur du sis te mi hak kın da açık la malarda bu lu nur ken, açık ce zaev le ri nin ama cı na uy gun hizmet ve re bil me si için uy gun bir fi zi kî me kân, ka li fi ye eleman ve ça ğı mı za uy gun iş atöl ye si ne ih ti yaç du yul du ğunu vur gu la dı. He ye tin zi ya re ti ku rum da ve ri len if tar ye meğiy le so na er di. Genel Müdür Kenan pek Roma da konferansa kat ld BİRİN Cİ SAY FA DAN DE VAM 25, 26 ve 27 Ka sım gün le rin de ya pı lan kon fe ran sa Ba kan lı ğı mı zı tem si len Ce za ve Tev ki fev le ri Ge nel Mü dü rü Ke nan İpek ve Da ire Baş ka nı Ne ca ti Nur sal ka tıldı. Ro ma da bu lu nan Ce za evi Perso nel Eği tim Yük sek Oku lu Kon ferans Sa lo nun da dü zen le nen ve açılı şı nı İtal ya Ada let Ba ka nı ve Av rupa Kon se yi Hu kuk İş le ri Ge nel Mü dü rü Guy de Vel in yap tı ğı konfe ran sa; Ro ma Be le di ye Baş ka nı, Yar gı tay Baş sav cı sı Sel la, İtal ya Ce za ev le ri Ge nel Mü dü rü Ti net ra, Av ru pa İş ken ce yi Ön le me Ko mi tesi Baş ka nı Sil via Ca sa le, Av ru pa Kon se yin den çe şit li uz man lar ve Av ru pa Kon se yi üye si ül ke le rin ce za evi ida re le rin den ge nel mü dürler ile di ğer yet ki li ler iş ti rak et ti ler. Kon fe rans ta ele alı nan ko nu larda olum lu ve ye rin de kat kı lar da bu lu nan he ye ti miz, ka tı lım cı lar ve yö ne ti ci ler nez din de tak dir top la dı. Kalaman dan Malatya Kapalı Cezaevine ziyaret Ceza ve Tev ki fev le ri Ge nel Mü dür Yar dım cı sı Ni za met tin Ka la man, be ra be rin de Ce za ve Tevki fev le ri Ge nel Mü dür lü ğü Da ire Baş ka nı Ek rem Ba kır ve Tet kik Hâ ki mi Mus ta fa Onuk ile bir lik te, ce za in faz ku rum la rı ve tu tuk lev le ri nin de ne timi çer çe ve sin de Ma lat ya E Ti pi Ka pa lı Ce za evi ni zi ya ret et ti. Geç ti ği miz ay ger çekleş ti ri len zi ya ret te Ge nel Mü dür Yar dım cı sı Ka laman, ce za evi nin tüm bö lüm le rin de in ce le me lerde bu lun du. Ce za evi nde ki uy gu la ma la r hak kın da tu tuk lu ve hü küm lü ler le gö rü şen Ge nel mü dür Yardım cı sı Ka la man, per so nelin so run la rı nı da din le di. Lösemi hastas eniz için yard m kampanyas Lösemi hastası Şeniz Hasdil in tedavisi için 10 bin Amerikan Doları gerekiyor. Bu para bulunursa ilik nakli yapılacak LÖSEMİ TEŞHİSİ KONDU Mani sa E Ti pi Ka pa lı Ce za evin de İn faz Ko ruma Me mu ru ola rak gö rev ya pan Su at Has dil in 15 ya şın da ki kı zı Şe niz Has dil, Akut Len fob las tik (AL- L1) has ta lı ğı ne de niy le yak la şık iki yıl dır te da vi gö rü yor. Şe niz Has dil in te da vi si ni yü rü ten dok tor lar, ke mo te ra pi ve rad yo te ra pi te da vi si ne de niy le has ta lığın şim di lik kont rol al tı na alın dı ğı nı an cak, he r an tek rar la ya bi le ce ği ni ha tır la ta rak, ke mik ili ği nak li nin şart ol du ğu nu ifa de edi yor lar. ŞİMDİ DAYANIŞMA ZAMANI Na kil için 10 bin Ame ri kan Do la rı ge re ki yor. Bu pa ra yı kar şı la ya ma yan İn faz Ko ru ma Me mu ru ba ba Su at Has dil in kı zı için Ma ni sa da dü zen le nen yardım kan pan ya sın dan bir yıl dır so nuç alı na ma dı. Ba ba Su at Has dil, bu has ta lık tan kı zı nın kur tul ma sı için tüm il ve il çe ler de gö rev ya pan ce za in faz ku rum la rı ve tu tu kev le ri per so ne li ile ad li ye ça lı şan la rı na kı zı na yar dım et me le ri için çağ rı da bu lun du. Yar dım için he sap nu ma la rı; Zi ra at Ban ka sı Ma ni sa Şu be si: 30459/ , Ga ran ti Ban ka sı Ma ni sa Şu be si: 117/

3 15 Aralık 2004 Sayfa 3 Ko aca m Ey mah kûm lar me kâ nı! Yük sek du var la çev ri li bah çe nin, 15x9 adım lık, Mo za ik be ze li, Be ton la rın da, Yü rü yüp ge zin di ğim ter lik le ri mi, Göz le rim den in ci le ri, Yü re ğim den san cı la rı, Be de nim den akan, Ter iz le ri ni, Ko ğuş ta bı ra ka ca ğım. Alıp gi de ce ğim anı la rı mı, Ey öz gür lük kar şı tı! Uta na cak sın, du var la rın dan Bir gün; Ara la ya ca ğım öz lem le ri me, Gasp edip al dı ğın, Yıl la rı sa na bı ra ka ca ğım. Ne var sa ya şa nan, Bugü ne da ir, Ram bel le ği me koy ma ya ca ğım. Si lip ata ca ğım bel lek le rim den. Çı kıp gi de ce ğim, ka pı la rın dan. Ko şa ca ğım, Ar ka ma bak ma dan. Uzak la şa ca ğım sen den, Ey piş man lık la rı, İha net le ri, Ve kah pe lik le ri ba rın dı ran, Bü yü lü şe hir! Bek le, Ko şa ca ğım so kak la rın da, Sev da dan, Gü zel likten, dost luk tan ya na, Ne var sa için de sak la dı ğın, Or ta ya çı ka ra ca ğım. Ze hir le ri ni, İçi ne kus tu ra ca ğım. Ey pa pat ya ko ku lu, Kır lar, ça yır lar, Din gin, ses siz ve en gin de niz, De niz le oy na şan, öz gür mar tı lar, Gi zem le ye ti şen kar de len, Kal bim de ka ran fil, Elim de def ne, Kol la rım açık, Göz le rim nem li, Ko şa ca ğım, Umut la rım la. Si ze dir öz le mim, yol cu luk la rım. Hü se yin Sal ter Kı zıl ca ha mam Ka pa lı Ce za evi Mavi Umut Ka pan sa da ka pı lar üs tü ne so nu na ka dar, Bü tün elem ler ge lip bul sa da se ni, Ay rı lık lar, yan lız lık lar, unu tul muş luk lar, Sa na iha le kal sa da, Gök yü zü kir le nip üs tü ne çök se de, Za lim ka ra bu lut lar, Ye re düş me sin yü zün, Bil ki dün ya ya de ğer bir tek gü lü şün. Dü şün şim di ma vi yi, De ni zi düş le rin de gör, De mem o ki sa na iki gö züm, Göz le ri nin ma vi li ğin de can bu lan, umut. Al onu ça mur dan, Kal bi nin sı cak lı ğıy la ku rut. Ze ki Boz kurt Ün ye M Ti pi Ce za evi Öy le ol, yok lu ğunu bel li ey le me, Dost bil di ğin se ni var lık la se ver. Ona muh taç ol du ğu nu an lar sa, Yü zü ne bak ma dan el olur gi der. Bi raz ol sun ar tık ken di ni dü şün, Fe le ğin bu çar kı ter si ne dö ner. Yap tı ğın iyi lik ler ko ca göl ol sa, Aya ğın kay dı mı sel olur gi der. Ha yır ve şer Al lah tan dır bi le sin, He pi mi zin yo lu mah şe re gi der. Maz lu mun ma lı nı har man ey le me, Rüz gâ rı gör dü mü toz olur gi der. Gü cün le hük met me düş kü ne sa kın, Dü şüp kalk ma yan bir Al lah de di ler. Gü ven me dün ya lık ser ve tlerine, Bir kı vıl cım değ se kül olur gi der. Ölüm uzak de ğil bi ze çok ya kın, Sa ğı na so lu na dön de bir ba kın. Ca nı na hı ya net ey le me sa kın, Bir gün be de nin den yok olur gi der. H. Te mel Nas Gü müş ha ne E Tipi Ka pa lı Ce za evi * Okuyucu Kö esi * Ses le niş Me rak la Bek le nen Ga ze te Ol du Ses le niş Ga ze te si ni dü zen li ola rak ta kip edi yo ruz. Son za man lar da po pü la ri te si ar tan bir ko nu ma gel di ği ni söy le ye bi li rim. Ar tık her kes çe me rak la bek le nen bir ga ze te hâ li ne gel miş tir. An cak, say fa la rın az lı ğı ka li te li ko nu la rın yan sı ma sı nı en gel le mek te dir. Bu öne ri yi yap mak ta ya rar gö rü yo ruz. Ses le niş in iki say fa sı nın bi lim sel ko nu la ra ay rıl ma sı nın ya rar lı ola ca ğı nı dü şü nü yo ruz. Her ay bi lim sel bir ma ka le ya za rak kat kı da bu lun mak is ti yo ruz. Böy le si bir ta le be ce vap ola bi lir se niz min net tar ka lı rız. Şükrü Güvenç Ela zığ Ka pa lı Ce za evi Teşekkür Yok Olur Gider De ğer li Ses le niş Ga ze te si ça lı şan la rı! Ön ce lik le üç se ne dir, emek har ca ya rak, üc ret siz çı kar mak ta ol du ğu nuz, ka der mah kum la rı nın, in faz ko ru ma me mur la rının ve yar gı men sup la rı nın duy gu la rı nı, dü şün ce le ri ni, ya şa dık la rı olay la rı Ses leniş Ga ze te si nden biz le re ak tar dı ğı nız için te şek kür le ri mi su na rım. Ay rı ca, ce zaevi et kin lik le ri ve fa ali yet le ri ile il gi li ola rak da biz le ri bil gi len dir di ği niz için siz le re te şek kür ede rim. Ha san Kü çük Alaşehir M Ti pi Ce za evi Geçen say daki bulmacan n çözümü Dü ünüyorum Göz le ri mi ka pa tıp dü şü nü yo rum, Geç mi şi ye ni den can lan dı rı yo rum. Va ta nı mın her ta ra fı iş gal edil miş, Esir ül ke nin in san la rı nı gö rü yo rum, Her kes sus kun, üz gün ve yor gun, Ama ora da gö rü yo rum iş te ora da. Na sıl da par lı yor gü neş gi bi, Bir göz var kes kin mi kes kin, Bak tı mı in sa nın içi ni tit re ten, Ama bir o ka dar da ce sa ret len di ren. Sus kun lar baş la rı nı kal dır mış, Yor gun lar can lan ma ya baş la mış, Her kes bir ağız dan ya ölüm ya is tik lâl. İçim ür per di, san ki o anı ya şı yo rum, Ana la rı mız, ba cı la rı mız top ta şı yor, Mer mi ta şı yor, vu ru yor, vu ru lu yor, Vur duk ça va tan va tan di ye ba ğı rı yor la r. Al lah ım o ne inanç öy le... Evet iş te gö rü yo rum, An ka ra da bir bi na da bi zim ki ler, Cum hu ri ye ti ilân edi yor lar. Ka zan dı ğı mı zı ilân edi yor lar, Dü şü nü yo rum da keş ke ah keş ke, Ben de ora da ola bil sey dim. Vey si Çe lik Bur sa H Ti pi Ce za evi V Bulmaca V Bulmaca V Bulmaca V Sol dan Sa ğa: 1. Ün lü bir şar kı cı mız - Ma ğa ra 2. Pis ton - To hum ser pil miş tarla 3. Bir mey ve - Se ne - Alı şıl mış olan dan ve ya ge re ken den ek sik 4. Ke mik le rin to par lak ucu - Ni ke lin sim ge si - Ço ğul eki 5. Ta vu ğun kü çü ğü - Bay rak 6. İn ce ya pı lı - Bir no ta 7. Yi ye cek ve ba zı madde le rin dil üze rin de bı rak tı ğı du yum - Ta ra ça 8. Bu na lım, buh ran - Keh le - İn ce per de ve ya ör tü 9. Ka tı şık sız, has - Be rilyu mun kı salt ma sı - Kö pek - Su 10. Bir stanbul Ye din ci te pen de kur dum, çi lin gir sof ra mı. Şe re fi ne iç tim, Ana do lu Hi sa rı nın, Yo sun ko ku lu ılık yaz ak şa mı. Gö zü kal dı ka de him de İs tan bul Bo ğa zı nın, Ye şil en ta ri li Sa rı yer sırt la rı. Göz kır pı yor Bey koz ya lı sı na, Ru me li Ka va ğı nın ba lık ko kan so kak la rı. Giz li ce ça ğı rı yor ra kı sof ra sı na, Şa ir le rin mes ke ni Ka dı köy. Küs müş ise Kan dil li de bir çı nar, Ne ben kim se nin, ne kim se be nim um rum da. Yu suf Akar Bar tın Ka pa lı Ce za evi Kendinle Yaşa Ne zor luk lar aş tım; dağ lar, te pe ler, Ne dost lar gör düm in san eker ler, Var sa sen den çı ka rları se ni se ver ler, Ya şa mak is ter sen ken din le ya şa. Ha yat mü ca de le dir bı rak ma sa kın, Sab ret bir gün alır sın hak kın, Ken di ken di ne ye ter se ak lın, Ya şa mak is ter sen ken din le ya şa. Dost edin me sa kın bı ra kır se ni, Dost ara ma, as la ara maz se ni, Ken di ni dost bil, sev ken di ni, Ya şa mak is ter sen ken din le ya şa. İsa Kİ BA ROĞ LU İn faz ve Ko ru ma Me mu ru An ka ra Açık Ce za evi ye rin bi tiş kıs mı ve ya ya kı nı, kı yı - Bir ba yan şar kı cı mız 11. Bir el işi ve ya me ka nik bir işi ger çek leş tir me k için özel ya pıl mış nes ne - Gel-git ola yın da de ni zin ka bar ma sı 12. Yu na nis ta n ın baş ken ti - Bul ma ya ça lış mak. Yu ka rı dan Aşa ğı: 1. Bir ili miz - Dingil 2. De lik li bir ku maş tü rü - Te nis gi bi oyun lar da to pa vur ma ale ti 3. Al tın - Şa ka 4. Küt le mer ke zi nin bu lun du ğu oda ğa ya kın nok ta - Bir mey ve - Ek mek 5. Ka val bi çi min de, ya nık ses li, ka mış tan bir üf leme li çal gı - Bağ bah çe gi bi yer le rin çev resi ne ağaç gi bi şey ler den çe ki len du var - Ankara nın ilçesi 6. Te dir gin et me, yıl dırma ama cıy la ya pı lan top lu ca sal dı rı, baskın - Si per siz baş lık 7. Ki riş li bir çal gı - Bo ru se si - Tan ta lın sim ge si 8. Se len yumun sim ge si - Bir er kek is mi 9. Çok bilmiş - Bir eser de iş le nen dü şün ce 10. Bir ba yan şar kı cı mız - Azo tun simgesi - Yerme, yer gi 11. Vi lâyet - Re sim ya pan sa natçı - Uzak lık işa re ti 12. Mı sır da bir ne hir - Bir no ta - Bil gi sa yar da ge çi ci bel lek. Za fer Ka ra ka ya İn faz ve Ko ru ma Me mu ru An ka ra Açık Ce za evi

4 Sayfa 4 Hasretim Bir Y ld za Pa landö ke nim! Ya maç la rın da se re ser pe, Gü neş len dim bu gün. Fil min so nu nu gö re me din, Di ye üzül me he men. Bu gün gö rüş gü nü, Yağ mur ve rüz gâr dı zi ya ret çim, Sen den beh set tik bi raz, Yi ne sen se lâm lı yor mu sun, Gü ne şi her sa bah. Sa at do ku za ka dar izin ver me miş sin, Göl gen de ki köy le re. Bir mek tup al dım sa rı tü ti ye ler den, Ve rip ve riş tir miş ler yi ne, Bi lir sin on lar ışı ğa muh taç. Ha ak lı ma gel miş ken, Kar de len ler ol du mu? Mev si mi şim di on la rın. Be ni hiç sor ma, Yi ne ay nı ben. Sey yah ol ma ya, Nam ze tiz. O gün den be ri sa na, Ya zı yo rum iş te. Ba na sen söy le, Ku ca ğın dan ge çen sev da tre ni ni. Ne ler gör me din ki, İlk za man lar sen de sakladın, Üzü lü rüm di ye söy le me din, Bi raz gü cen me dim de ğil, Ama boşver değ mez. Gön der di ğin ha be ri al dım, Ha va lar ılı mış bi raz, Rüz gâr kar deş le sa na, Ku ru tul muş ka ran fil gön der dim, On la rı iyi sak la, Bir gün lâ zım olur lar. Sen den uza nan yol la ra, Su la ra, yay la la ra, Se lâm söy le, Pa lan dö ke nim ayaz lı gün ler de, Ken di ne iyi bak. Sü ley man De mi rel Bur dur Ka pa lı Ce za evi Ha yat ge çi yor du el le ri min ara sından. Ben ko ğu şun bir kö şe sin de yalnızlı ğım la baş ba şay dım. Ya şan ma mış za man la rım, ya şan ma mış öy kü le rim var dı. Mev sim ler hep ka yıp tı. Sa hip siz ge ce le rin yor gu nuy dum ben. Ba na eş lik eden du var da ki göl ge ler di, on larda sadece hayaldi. İçim de ki giz li kal mış se vinç le ri, açı ğa çık ma mış he ye can la rı, bir tür lü ha ya ta ge çi ril me miş mut lu luk for mülle ri ni ta şı yor dum. Kim se bil mi yor du ben de an lat mı yor dum. Aşk ka pı dan bi le uğ ra mı yor du, ya da ben onu görmü yor dum. Ma vi bi le çok tan terk edip git miş ti be ni. Oy sa ben, sev di ğim her ka dı nın gö zün de ma vi yi ara dım. Gö zünün ren gi ne olur sa ol sun eğer aşk varsa ben gö rür düm o ma vi pı rıl tı yı. Aş kın ren gi ma viy di çün kü ve ba na tek ke li mey le aş kı an lat de se ler, ma vi derdim. Bir so mun ek mek se umut, ben onu çok tan yi yip bi tir miş tim, yer de ki kı rıntı la rı nı top lu yor dum ar tık. Ye rim den bi le kal ka sım gel mi yor. Ne ço cuk sesle ri, ne film ler, ne ki tap lar, hiç bi ri umurum da de ğil. Ha ni ye me ye rek ya şa ma nın yo lu nu bil sem, ye mek de ye me ye ce ğim. Ye diği her ye mek ten ay rı bir ke yif alan, uzun sof ra soh bet le ri nin tut ku nu olan ben; birkaç lok ma atıp ağ zı ma, mi demin ca na var lı ğı nı din dir mek ten baş ka Oku la baş la yan Te mel ilk gün eve ge lir. An ne öğ ret men sa yı la rı öğ ret ti. Herkes 9 a ka dar sa ya bil di. Ben 15 e ka dar say dım. Çok ze ki ol du ğum için mi? Evet oğ lum, ze ki ol du ğun için el bet te. İkin ci gün yi ne ge lir. An ne öğ ret men al fa be yi öğ ret ti. Her kes E ye ka dar öğ ren di, ben G ye 1. ETİK-AH LÂK-HU KUK KAV RAM SAL Gİ RİŞ Ko nu ya baş lar ken ön ce lik le etik kavra mı nın ele alın ma sın da ya rar var. Etik söz cü ğü ne, fark lı an lam lar yük len mek tedir. Etik, esa sen ahlâk fel se fe si ya da ahlâk bi li mi ni ifa de et mek le bir lik te, bu fel se fe da lı nın nes ne si olan ve ki şi le rin dav ra nış la rı nı be lir le yen de ğer ler ve ku ral lar an la mın da da kul la nıl mak ta dır. Bu fark lı kul la nım la rı açı sın dan etik ve ce za hu ku ku iliş ki le ri de ğer len di ri le bilir. Ön ce lik le ahlâk fel se fe si an la mın da etik ile ce za hu ku ku ba kı mın dan ge nel an lam da ki iliş ki nin ya nı sı ra ma ter nal fe tal tıp ve ce za hu ku ku nun il gi alan la rının ke siş ti ği nok ta la ra da işa ret et mek ye rin de ola cak tır. Ahlâk fel se fe si ni ifa de et mek üze re etik, iyi ve doğ ru ya şa ma, iyi ve doğ ru dav ran ma, ya şam da doğ ru se çim le ri yapma gi bi so run sal lar ile uğ ra şan fel se fe da lı dır de ne bi lir. Etik, in san dav ra nış la rının te me li ni se çim le rin de, be ğe ni le rinde, sev gi ya da say gı duy gu sun da ki te meli in ce ler. İn san dav ra nış la rı bir so run ala nı ola rak ele alın mak ta, bu dav ra nış ları be lir le yen te mel, ya ni de ğer sor gulan mak ta dır. İn san dav ra nış la rı nın, sevme nin, nef ret et me nin iyi ve kö tü ye ilişkin yar gı la rın salt ki şi sel ter cih ler ola rak al gı lan ma sı gün lük ya şam için de sık ça kar şı la şa bi le ce ği miz bir du rum dur. Ahlâk fel se fe si an la mın da etik ise, bu se çim le rin al tın da ya tan ne den ler, de ğer ler ile il gi lidir. Bu çer çe ve de ce za ve so rum lu luk, sos yal ada let, cin sel lik, por nog ra fi, şiddet, san sür, top lum sal cin si yet, kür taj, ki şi, ço cuk emb ri yo, ya şa mın de ğe ri, ötena zi, in san hak la rı, aç lık ve yok sul luk, ırk ve kö ke ne da ya lı ay rım cı lık, sa vaş, te rörizm ve pro tes to, çev re, hay van hak la rı, dü rüst rek lâm, ni ha yet kü re sel leş me ve pi ya sa gi bi ko nu la rın bu alan da ele alındı ğı nı gö rü yo ruz. Nük le er cay dı rı cı lıktan öte na zi ye ka dar birçok ko nu da fel sefe ci le rin ça lış tı ğı nı gör mek müm kün. Ya pay döl len me ve emb ri yo araş tır ma ları nın etik çer çe ve si ni oluş tur ma ya yö nelik ko mis yon ça lış ma la rı nın ba şı na bir fel se fe ci nin ge ti ril me si ör ne ği bu çer çeve de dik kat çe ki ci dir. Bu yö nüy le hu kuk dü ze ni de de ğer ler ile il gi li dir. Sos yo lo jik ba kış la hu kuk ör güt lü bir top lum da, bi rey ler ve bi reyler le top lum ara sın da ki iliş ki le ri dü zen leyen dav ra nış ku ral la rı nın bü tü nü dür. Hu kuk norm la rı de ğer len dir me içe rir. Olum lu ve ya rar lı hu ku kî var lık lar ve olum suz un sur lar de ğer len di ri lir. Her hu kuk dü ze ni bir hu ku kî de ğer ler de re celen dir me si ya par. Bu de ğer ler men fa at adı nı alır. Ba zı men fa at lar di ğer le ri ne tercih edi lir. Men fa at le rin den ge len me si, ba zı men fa at le re di ğer le ri ne gö re ön ce lik ya da ay rı ca lık ta nın ma sı dır. Men fa at Sensizli i Ya amak bir şey ya pa mı yo rum. Şar kı din le me yi de çok tan bı rak tım. Şar kı lar içi mi acı tı yor. Şar kı Ba tı yor ama acıt mı yor se nin sev dan di yor, ben tam ter si ne o acı yı yü re ği min en de rin yer le rin de his se di yo rum. Uzun ses sizlikle rin ada mı ol dum, ken dim le ko nuşma ya bi le kor ku yo rum. Ağ zım dan çı ka cak söz cük le rin ne ler ola bi le ce ği ni bi li yo rum da on dan. Bu yüz den ko nuş ma ma yı ter cih edi yo rum. Hiç böy le ol maz dım ben. Ya şa ma böy le si ne yıl gın, böy le si ne so ğuk, böy le si ne uzak tan bak maz dım. En so ğuk kış ta bi le kim se nin gör me di ği gü neş ler ısı tır dı be ni. Kar da çi çek ler aç tır dım. Çün kü sen var dın. Sen aşk tın, sen ma viy din, sen ren gâ rek çi çek tin, sen yü re ğim de ki çi çek tin, sen yü re ğimde ki ateş tin. Sen gü lüş le ri min adı, sen umut la rı mın kay na ğı, sen ha ya tı mın an la mıy dın. Ha yır, ha yır, sen ha yat tın ve bir gün git tin... Git mek is ti yor dun, git tin. Oy sa ne çok sev miş tim se ni, ne çok... Se nin ver di ğin hü zün böy le bir şey miş de mek ki, öğ re ni yo rum. Acı ve ri yor, zor olu yor ama öğ re ni yo rum. Yü re ğim de ki ateş sön dü, ye rin de bir buz da ğı var ar tık. Ba har sa ba na çok uzak... Sel çuk Çe lik yi ğit Hay ra bo lu Ka pa lı Ce za evi Fıkra Fıkra Fıkra Fıkra Fıkra ka dar öğ ren dim. Ze ki ol du ğum için mi? Evet yav rum ze ki ol du ğun için. Er te si gün yi ne ne şey le dö ner. Bu gün gü reş yap tık her ke si yen dim. Ze ki ol du ğum için mi? Ha yır yav rum on lar 6 ya şın da sen 26 ya şın da ol du ğun için. Ceza, Hukuk ve Etik ça tış ma la rı nı den ge le mek, yi ne bu menfa at ler ba kı mın dan bir de ğer len dir me yap ma yı ve bir ta vır al ma yı ge rek ti rir. Hu kuk dü ze ni bir de ğer ler de re ce len dirme si dir. Norm lar Bel li men fa at le ri gerçek leş tir mek ama cı na yö ne lik tir. Men faat ler be lir le nir ve bun la rın ger çek leş ti rilme si ba kı mın dan uyul ma sı zo run lu davra nış kuralları oluş tu ru lur. Men fa at le rin den ge len me si fa ali ye ti, fark lı etik-si ya sî de ğer öl çü le ri ne gö re fark lı bi çim ler de ger çek le şen de ğer len dir me nin bir so nu cu ol mak ta dır. O hâl de hu kuk me tin le ri etik-si ya sî me tin ler dir de. Ge nel ola rak hu kuk dü ze ni ve onu oluş tu ran hu kuk norm la rı için söy le nen ler, ce za norm la rı ba kı mın dan da el bet te ge çer li dir. Etik, ma ter nal fe tal tıp ve ce za hu kuku nun özel ola rak ke siş ti ği ko nu lar da da var dır. Ce za ve so rum lu luk, kür taj, ki şi, ço cuk, emb ri yo, ya şa mın de ğe ri gi bi etik ça lış ma alan la rı, do ğum he kim li ği nin, ma ter nal-fe tal tıb bın ve hu ku kun, do la yısıy la ce za hu ku ku nun da il gi gös ter di ği ko nu lar dır. Do la yı sıy la etik ve ce za hu kuku ba kı mın dan bu yö nüy le de iliş ki var dır. Etik de yi mi, ilk pa rağ raf ta da di le ge ti ril di ği gi bi fark lı an lam lar da kul la nılmak ta dır. Etik, ki şi le rin vic da nı na yö nelen, on la rın dav ra nış la rı nı be lir le yen as ga rî te mel de ğer ler ve ku ral lar ya da bu 15 Aralık 2004 Benim Gibi Bek le dim se ni, Yağ mur vu rur ken ta ne ta ne, Bir kö şe ba şın da... Ya ğan her dam la da, Göz ya şı mı ha tır la dım. Sen, vu rul dun mu hiç? Kur şun ya ra sın dan da ha be ter. Yü re ğin ka na dı mı hiç? Bit me yen ge ce le rin ka ran lı ğın da, Düş ler yor gu nu ya ta ğım es ki di, Vü cu dum buz gi bi eri di. Unut mak ko lay di yor san, Unut git sin. Sır tın da ta şı dın mı hiç yü rek li sev da la rı, Be nim gi bi... Sen, bi le mez sin ka hır ya kan ak şam la rı, Sen, bi le mez sin yü re ği mi tu tan ayaz la rı, Be nim gi bi... Oğuz Ay do ğan Amas ya M Tipi Ce za evi 13. Voltalar m Bir meç hul za man, öz gür lü ğün bit ti ği yer de, Nur yüz lü, ber rak bu lut lu, Has ret yük lü 13. vol ta la rım. Her sa bah ye ni den, her ak şam ye ni den, Bu ruk ses siz li ğin de ko ğu şun, bir gün, bir sa bah, Ye ni den ka vuş mak 13. vol ta la rım. Öz lem ler le, bek len ti ler le, Duy gu la rı mın bi tim siz li ğin de, Pus lu Baş ken tin sus kun ge ce le rin de, Or ta çay la rı nın son dem le rin de 13. vol ta la rım. Bit me yen umut la rın kör ka ran lı ğın da, Sak la nıp yalnız lık la rın en ko yu sun da, Mal ta ge ce le rin de, ka pı alt la rın da, Tel ör gü lü dü dük ses le rin de 13. vol ta la rım. Adım la rın kı sıt lan dı ğı uy ku lu sa bah lar da, Kı sa bek len ti li umut suz ikin di le rin de, San cı lı gur bet ge ce le rim de, Ala ca ka ran lık lı ekim ak şam la rın da, 13. vol ta la rım. Ne ca ti Topaktaş Ankara Açık Cezaevi de ğer le ri ko nu edi nen fel se fe da lı ola rak an la şıl ma sı nın ya nı sı ra top lu luk ahlâkı, sos yal ahlâk ola rak ad lan dı rı lan nor matif dü zen için de kul la nı la bil mek te dir. Gün lük ha yat ta ahlâk ta bi rin den her kes, her çev re, çe şit li şey ler an lar ve hat ta şa hıs tan şa hı sa, çev re den çev re ye de ği şir; bu ta bir den her mem le ket te baş ka şey ler an la şı lır. Top lum vic da nı gi bi me ta fi zik bir ön ka bul den ha re ket eden, ki mi le rin ce sos yal ahlâk ya da top lu luk ahlâkı ola rak ad lan dı rı lan dü zen ise, bir top lu lu ğun ken di ta ra fın dan ko nu lan ku ral la ra gö re ya şa ma sı dır. Ge le nek ya da örf-adet ku ral la rın da ol du ğu gi bi. Ahlâk, esa sen in sa nın vic da nı, iç dün ya sı ile il gi li dir. Onu bel li bir dav ra nı şa iten sa ik le il gi lenir. As lın da bu yö nüy le ahlâk bi rey sel dir. Vic da na yö ne lir. Hu kuk ve ce za hu kuku ise in sa nın top lum sal dav ra nış la rı, dı şa yan sı yan dav ra nış la rı na ba kar. İn sa nın salt iç dün ya sın da ka lan se çim le ri hu ku ku il gi len dir mez ken, ahlâkı il gi len di rir. İn san iç dün ya sın da gay ri ahlâki dav ra nabi lir, an cak hu ku ku ih lâl ede mez. Bu yö nüy le hu kuk di lin den de ay rı lır. Önümüzdaki sayıda, ahlâk ku ral la rı, etik ola rak da ad lan dı rı lan, top lu mun oluş tur du ğu, res mî hu kuk dü ze ni nin parça sı du ru mu na gel me miş dav ra nış ku ralla rı ile ce za hu ku ku norm la rı ara sın da ki far ka de ği ni le cek tir. Şük rü Gü venç Ela zığ E Ti pi Ka pa lı Ce za evi

Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de

Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de Meslek ve i kurma kurslar i birli i protokolü Adalet Bakan Çiçek in karde i vefat etti Kalp kri zi ge çi ren ve acil ola rak Yük sek İh ti sas Has ta hane si nde ame liya ta alı nan Ada let Ba ka nı Ce

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Gelecek, çalışkan olanlarındır. K. Atatürk 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Çanakkale Açık Cezaevi Hükümlüleri Yazar Orhan Kemal e Ait Eserleri Başarıyla Sahnelediler Çanak

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI F Tashih Polen Yayınları Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Ramazan Erkut Baskı Kilim Matbaacılık 1. Baskı Ekim 2006 15. Baskı Mart 2010 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti lık Haftası Etkinlikleri lar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen l k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti Mi mar lar Oda s z mir fiu be si ta ra f n dan her y l dü zen le - nen Mi

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Nasýl bir eðitimle hapishaneler dershane olur u11 Yaþlýlarýn da bir kreþi olacak u15 SAÐLIK DURUMU CÝDDÝYETÝNÝ KORUYOR ÞEYH NÂZIM DUA BEKLÝYOR ukktc li Nak þi ben di Þey hi Nâ zým Kýb rý sî nin sað lýk

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.15, 2010, s. 39-56.!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI Prof. Dr. Servet ARMA%AN Protecting the Environment in Islam Islam has put a lot of emphasis on the protection of the

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN ARAFAT HEYECANI DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, A ra fat a çýk - ma yý bek le yen ha cý a day la rý na yö ne lik ha zýr lýk la rý ný ta mam lar ken, ha cý a day la - rý ný A ra fat vak fe si he ye ca ný

Detaylı

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR Tükenen Kemalizmin ömrünü kimler uzattý? KÂZIM GÜLÇÜZ/ Sayfa 13 te Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GRÇKT HBR VRiR 35 KUPO IL: 42 SI: 14.969 S I BH TI I MÝF T

Detaylı

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar DERLEME Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar a a Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Hastalıkları

Detaylı

Akraba deðil, kardeþiz

Akraba deðil, kardeþiz SiyahMaviKýrmýzýSarý AHMET AKYÜZ VE HALÝM DOÐAN: CUMHURÝYET, TARIMA GEREKEN ÖNEMÝ VERMEDÝ H. Hü se yin Ke mal in rö por ta jý say fa 12 de ÇOCUKLAR YERDE HALI OLMAYAN MEKÂNDA EÐÝTÝM ALIYOR ÇAD, KUR ÂN-I

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

Geçmişte ve Günümüzde Nesturi Misyonerliği

Geçmişte ve Günümüzde Nesturi Misyonerliği Geçmişte ve Günümüzde Nesturi Misyonerliği Doç.Dr. Kadir ALBAYRAK a a Dinler Tarihi ABD, Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, ADANA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Kadir ALBAYRAK Çukurova

Detaylı