Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld"

Transkript

1 Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld Er zu rum ve ci va rın da ki ce za in faz ku ru mla rı ve tu tu kev le rin de gö rev ya pan per so ne lin eği tim gö re ce ği mer ke zin açı lı şı Baş ba kan Re cep Tay yip Er do ğan ın da ka tıl ımıy la ya pıl dı Atatürk ölümünün 66. yılında anıldı Tür ki ye Cum hu ri ye ti nin kurucusu Ulu Önder Atatürk ölü mü nün 66. yı lın da ya pılan tö ren ler le anıl dı. 10 Ka sım 1938 ta ri hin de sa at 9.05 te ara mız dan ay rı lan Ata türk ün ölüm yıl dö nü mü ne de niy le ce za in faz ku rumla rı ve tu tu kev le rin de an ma prog ram la rı dü zen len di. De va mı say fa 8 de Öğretmenler Günü kutlandı 24 Ka sım Öğ ret men ler Gü nü ya pı lan çe şit li et kinlik ler le kut lan dı. Gün do layı sıy la birçok ce za evin de ger çek leş ti ri len prog ramlarda tu tuk lu ve hü küm lü le re Öğ ret men ler Gü nü hakkın da bil gi ler ak ta rı lır ken, ku rum öğ ret me nleri teb rik edil di. De va mı say fa 6 da Bingöl sergi açılışı Bingöl M Ti pi Ka pa lı Ce zaevin de tu tuk lu ve hü küm lüler ta ra fın dan ya pı lan yağ lı bo ya re sim ve el sa nat la rı ürün le ri açı lan ser gi de sa tışa su nul du. De va mı say fa 6 da Kozan Kapal tiyatro gösterisi Kozan M Ti pi Ka pa lı Ce zaevin de tu tuk lu ve hü küm lüle rin ken di le ri nin ya zıp oy na dı ğı Çif te Dü ğü nü müz Var isim li ti yat ro oyu nu ce za evin de ye ni açı lan konfe rans sa lo nun da sah ne lendi. De va mı sayfa 6 da Eğitim Merkezinin açılış kurdelesini Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Cemil Çiçek ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ birlikte kestiler. E T M ÖNCEL KL HEDEF M Z ÖZLÜK HAKLARI AD L OLMALI 28 Ka sım da ger çek leş ti ri len açı lış tö re nin de bir ko nuş ma ya pan Baş ba kan Re cep Tay yip Er do ğan, eği ti min vaz ge çi lemez, üs tün de tar tış ma ya pı lamaz bir ko nu ol du ğu nu be lir terek; Eğ itim bi zim ön ce lik li he de fimiz dir. Bu nun için büt çe de Mil lî Eğ itim Ba kan lı ğı nı bi rinci sı ra ya koy duk. Ba kan lık la rımız da eğ iti me bü yük önem ve ri yor lar. Zi ra her Ba kan lı ğın per so ne li nin dün ya da ki ge li şimi ta kip ede cek eğ itim den geçme si, dün ya stan dart la rı nı ya ka la yıp, bu nu aş mak için mü ca de le ve re cek gü ce ulaşma sı ik ti da rı mı zın en önem li he de fi dir. de di. Baş ba kan Er do ğan; eğ itim, sağlık, ada let ve em ni yet ko nula rı na çok önem ver dik le ri ni be lir tir ken, Öz lük hak la rı ile il gi li ola rak Ba kan lık lar ara sında ada let li bir dü zen le me yapma nın gay re ti içe ri sin de yiz. Çün kü adil ol ma ya mec bu ruz. di ye ko nuş tu. De va mı say fa 2 de Band rma tekstil atölyesi aç ld Yar gı Men sup la rı Eş le ri Da ya nış ma Der ne ği nin maddî kat kı la rıy la Ban dır ma M Ti pi Ka pa lı Ce za evin de ku ru lan teks til atöl ye si ya pılan tö ren de açıl dı. 24 Ka sım da ger çek leş ti ri len tö ren de Yar gı Men sup la rı Eş le ri Da ya nış ma Der ne ği Üye le ri Ay nur Ka sır ga ve Ni lü fer İpek ile Cum hu ri yet Baş sav cı sı Ünal Ya lın cak, açı lış kur de le si ni bir lik te kesti ler. Açı lı şın ar dın dan atölye yi ge zen der nek üye le ri ve da vet li ler, tu tuk lu ve hü kümlü le rin atöl ye de ki ça lış ma ları nı ye rin de gör dü ler. Yar gı Men sup la rı Eş le ri Da ya nışma Der ne ği Baş kan Yar dımcı sı Ay nur Ka sır ga, atöl ye açı lı şın da yap tı ğı ko nuş ma da tu tuk lu ve hü küm lü le rin ce za evin de mes lek edi ne rek top lu ma ka zan dı rıl ma la rı için bü yük ça lış ma lar yap tık la rı nı söyledi. De va mı say fa 2 de tekstil atölyesinin ardından tutuklu ve hükümlülerin el emeği göz nuru ürünlerinin yer aldığı serginin açılışı da yapıldı. Müsteşar Kasırga beraberindeki heyet ile Ankara L Tipi Cezaevi inşaatlarında incelemelerde bulundu Ada let Ba kan lı ğı Müs te şa rı Fah ri Ka sır ga, Müs te şar Yar dım cı sı Mak sut Me te, Ce za ve Tev ki fev le ri Ge nel Mü dü rü Ke nan İpek, Ge nel Mü dür Yar dım cı sı Nizamettin Kalaman ve Teknik İş ler Da ire si Baş ka nı Hay dar Çift çi den oluşan He yet An ka ra L Ti pi Ka pa lı Ce za evleri in şaatların da in ce me ler de bu lun du. 1 Aralıkta ger çek leş ti ri len zi ya ret te He ye te, mü te ah hit fir ma yet ki li si ta ra fın dan ce za evi in şaatının seyri ile il gi li bil gi ler ve ril di. İn şa at ça lışma la rı nı ye rin de gö ren he ye tin zi ya re tin de, mü teah hit fir ma yet ki li si in şa atın za ma nın da bi ti ri lece ği ni ifa de et ti. An ka ra 2 No lu F Ti pi Ka pa lı Ce za evi ne zi ya ret He yet da ha son ra An ka ra 2 No lu F Ti pi Ka pa lı Ce za evi ni zi ya ret et ti. Ce za evin de in ce leme ler de bu lu nan He ye te, Ku rum Mü dü rü Ay han Ça pa cı ta ra fın dan bil gi ve ril di. Genel Müdür pek, Roma da konferansa kat ld Av ru pa Kon se yi ve İtal ya Ada let Ba kan lığı iş bir li ğiy le dü zenle nen Şart lı Tah li ye ve Uzun Sü re li Ce zalar ile Av ru pa Ce za evi Ku ral la rı nın Gün cellen me si ko nu lu konfe rans İtal ya nın Başken ti Ro ma da gerçek leş ti ril di. De va mı say fa 2 da

2 Sayfa 2 Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld BİRİN Cİ SAY FA DAN DE VAM Ada let Ba ka nı Ce mil Çi çek de yap tı ğı açı lış ko nuş ma sın da eğitim mer ke zi nin ada let hiz met le ri ni yü rü ten 25 bin ce za in faz ku rum la rı ve tu tu kev le ri per so ne li nin eği ti mi için bü yük önem ta şı dı ğı nı ha tır la ta rak, Ül ke mizin en te mel prob le mi eği tim ko nu su dur. İli miz de, il çe miz de, ma hal le miz de ve so ka ğı mız da ki so run la rın te me lin de eği tim ye ter siz liği ya tı yor. Onun için eği ti me çok önem ve ri yo ruz. Sa de ce ce za evi perso ne li açı sın dan de ğil, hâ kim ve savcı la rı mı z açı sın dan da eği ti mi önem siyo ruz. de di. An ka ra ve İs tan bul un ar dın dan ce za in faz ku rum la rı ve tu tu Bandırma tekstil atölyesi açıldı BİRİN Cİ SAY FA DAN DE VAM Der nek Baş kan Yar dım cı sı Ka sır ga, bir çok ce za evi ne mad dî kat kı da bu lun duk la rı nı, bu sa ye de atöl ye ler açıldı ğı nı ifa de eder ken, Ban dır ma M Ti pi Ka pa lı Ce za evin de açı lan atöl ye nin de böy le bir ça lış ma nın so nu cu ol du ğu nu kay det ti. Ka sır ga, Bu ce za evi ne ya pı lan ya tı rım ile gü zel bir atöl ye ku rul du ğu nu gör mek ten ve açı lı şı nı yap mak tan bü yükmem nu ni yet duy duk. de di. Atatürk büs tü ile tu tuk lu ve hü kü mlüle rin yap mış ol duk la rı el sa nat la rı ürün leri nin ye r al dı ğı ser gi nin açı lı şının da ya pıl dı ğı tö re ne; Yar gı Men sup la rı Eş le ri Da ya nış ma Der ne ği Üye le ri, Ay nur Ka sır ga, Ni lü fer İpek, Zeh ra De mir ci oğlu, Ne ri man Gü ney, Gö nül Me te, Nes rin Bö lük ba şı, çok sa yı da Yar gı tay üye si ve yar gı men su bu nun eş i, Cum hu ri yet Başsav cı sı Ünal Ya lın cak ve eşi, Ban dır ma Kay ma ka mı İs mal Gür soy un eşi Meryem Gür soy, Gar ni zon Ko mu ta nı Hv. Pi lot Tuğ ge ne ral Ne şat Bil gin in eşi ile çok sa yı da ku rum ve ku ru lu şu nun amir ve yö ne ti ci le ri ve eş le ri, da ire amir le ri, Ce za İn faz Ku rum la rı ve Tu tu kev le ri İz leme Ku ru lu Baş ka nı ve üye le ri ile si vil top lum ku ru luş la rı nın tem sil ci le ri ka tıl dı. Açı lış tö re nin de Cum hu ri yet Sav cı sı kev le ri per so ne li nin eği ti le ce ği 3. eğitim mer ke zi ol ma özel li ği ni ta şı yan Er zu ru m E ği tim Mer ke zi nin açı lı şı na; Baş ba kan Re cep Tay yip Er do ğan ve Ada let Ba ka nı Ce mil Çi çek in ya nı sı ra Sağ lık Ba ka nı Re cep Ak dağ, Ener ji ve Ta biî Kay naklar Ba ka nı Hil mi Gü ler, Mil lî Eğitim Ba ka nı Hü se yin Çe lik, Ba yın dırlık ve İs kân Ba ka nı Ze ki Er ge zen, Ta rım ve Köy İş le ri Ba ka nı Sa mi Güç lü, Mil let ve kil le ri Mus ta fa Ilı ca lı, Mus ta fa Nu ri Ak bu lut, Mu zaf fer Gül yurt, Mü ca hit Da loğlu, İb ra him Öz do ğan ve Ömer Öz yılmaz, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı H. Hakkı Kadakal ile çok sa yı da da vet li ka tıldı. Eği tim Mer ke zi; 1 şu be mü dü rü, 6 öğ re tim gö rev li si, 20 ida rî ve gü ven lik per so ne li ile 120 kur si ye rin ka tı lı mı ile eği ti me baş la mış olup, ay nı za manda 500 ki şi ye eği tim ve re bi le cek ka pasi te de dir m 2 lik ka pa lı alandan olu şan ve 1 adet açık oto par kı bu lu nan Eği tim Mer ke zi; 24 ders lik 4 etüd sa lo nu, 1 adet 160 ki şi lik ve 2 adet 40 ki şi lik kon fe rans sa lo nu, jimnas tik ve spor sa lo nu, uy gu la ma lı eğitim sa lo nu, 500 ki şi lik ye mek ha ne, mut fak, kan tin, 2 ça y o ca ğı, per so nel lo ka li, 4 per so nel ko nut oda sı, sağ lık bi ri mi ve ida rî bi rim den olu şan çağ daş bir eği tim komp lek si dir. Ömer To paç ve Ku rum Mü dü rü Rem zi Ulu şa hin bi rer ko nuş ma yap tı lar. Açı lı şın ar dın dan ce za evin de in ce le me ler de bu lunan Der nek yö ne ti ci le ri ve da vet li ler, akşam Ban dır ma Eken Otel de ve ri len ye mek li top lan tı ya ka tıl dı lar. Top lan tıda Ban dır ma M Ti pi Ka pa lı Ce za evi Mü dür lü ğün ce kat kı ve des tek le rin den do la yı Yar gı Men sup la rı Eş le ri Da ya nışma Der ne ği ne, Ce za ve Tev ki fev le ri Ge nel Mü dü rü Ke nan İpek e, Ban dır ma Cum hu ri yet Baş sav cı sı Ünal Ya lın cak a, Cum hu ri yet Sav cı sı Ömer To paç a ve Ban dır ma Yar dım Se ven ler Der ne ği ne şük ran plâ ke ti ve ril di. 15 Aralık 2004 Afganistan Heyetinden Ankara Açık Cezaevine ziyaret Af ga nis tan Ce za evi Sis te minin ye ni len me si ça lış ma la rı çer çe ve sin de Tür ki ye ye ge len bir he yet An ka ra Açık Ce za evi ni zi ya ret et ti. Af ganis tan Ör nek Ce za evi Hizmet le ri Ge liş tir me Eği tim Prog ra mı çer çe ve sin de An kara da bu lu nan he yet üye le ri ne Ce za İn faz Ku rum la rı ve Tu tu kev le ri Per so ne li An ka ra Eği tim Mer ke zin de Ül ke mizin ce za evi sis te mi hak kın da bil gi ler ve ri lir ken, he yet program doğ rul tu sun da An ka ra Açık Ce za evi ni zi ya ret et ti. 9 Ekim de ger çek leş ti ri len zi yaret te Ku rum Mü dü rü Hu lû si Sa ğır, he ye te bri fing ve rir ken, ce za evi ile il gi li ola rak ha zırla nan dos ya ve CD le ri takdim et ti. Zi ya ret sı ra sın da iş atöl ye le ri baş ta ol mak üze re ce za evi nin tüm bö lüm le ri ge zi le rek, he ye te ay rın tı lı bilgi ler ve ril di. Ce za evi Mü dü rü Hu lû si Sa ğır, he ye te iş atöl yele ri nin bağ lı ol du ğu iş yur du sis te mi hak kın da açık la malarda bu lu nur ken, açık ce zaev le ri nin ama cı na uy gun hizmet ve re bil me si için uy gun bir fi zi kî me kân, ka li fi ye eleman ve ça ğı mı za uy gun iş atöl ye si ne ih ti yaç du yul du ğunu vur gu la dı. He ye tin zi ya re ti ku rum da ve ri len if tar ye meğiy le so na er di. Genel Müdür Kenan pek Roma da konferansa kat ld BİRİN Cİ SAY FA DAN DE VAM 25, 26 ve 27 Ka sım gün le rin de ya pı lan kon fe ran sa Ba kan lı ğı mı zı tem si len Ce za ve Tev ki fev le ri Ge nel Mü dü rü Ke nan İpek ve Da ire Baş ka nı Ne ca ti Nur sal ka tıldı. Ro ma da bu lu nan Ce za evi Perso nel Eği tim Yük sek Oku lu Kon ferans Sa lo nun da dü zen le nen ve açılı şı nı İtal ya Ada let Ba ka nı ve Av rupa Kon se yi Hu kuk İş le ri Ge nel Mü dü rü Guy de Vel in yap tı ğı konfe ran sa; Ro ma Be le di ye Baş ka nı, Yar gı tay Baş sav cı sı Sel la, İtal ya Ce za ev le ri Ge nel Mü dü rü Ti net ra, Av ru pa İş ken ce yi Ön le me Ko mi tesi Baş ka nı Sil via Ca sa le, Av ru pa Kon se yin den çe şit li uz man lar ve Av ru pa Kon se yi üye si ül ke le rin ce za evi ida re le rin den ge nel mü dürler ile di ğer yet ki li ler iş ti rak et ti ler. Kon fe rans ta ele alı nan ko nu larda olum lu ve ye rin de kat kı lar da bu lu nan he ye ti miz, ka tı lım cı lar ve yö ne ti ci ler nez din de tak dir top la dı. Kalaman dan Malatya Kapalı Cezaevine ziyaret Ceza ve Tev ki fev le ri Ge nel Mü dür Yar dım cı sı Ni za met tin Ka la man, be ra be rin de Ce za ve Tevki fev le ri Ge nel Mü dür lü ğü Da ire Baş ka nı Ek rem Ba kır ve Tet kik Hâ ki mi Mus ta fa Onuk ile bir lik te, ce za in faz ku rum la rı ve tu tuk lev le ri nin de ne timi çer çe ve sin de Ma lat ya E Ti pi Ka pa lı Ce za evi ni zi ya ret et ti. Geç ti ği miz ay ger çekleş ti ri len zi ya ret te Ge nel Mü dür Yar dım cı sı Ka laman, ce za evi nin tüm bö lüm le rin de in ce le me lerde bu lun du. Ce za evi nde ki uy gu la ma la r hak kın da tu tuk lu ve hü küm lü ler le gö rü şen Ge nel mü dür Yardım cı sı Ka la man, per so nelin so run la rı nı da din le di. Lösemi hastas eniz için yard m kampanyas Lösemi hastası Şeniz Hasdil in tedavisi için 10 bin Amerikan Doları gerekiyor. Bu para bulunursa ilik nakli yapılacak LÖSEMİ TEŞHİSİ KONDU Mani sa E Ti pi Ka pa lı Ce za evin de İn faz Ko ruma Me mu ru ola rak gö rev ya pan Su at Has dil in 15 ya şın da ki kı zı Şe niz Has dil, Akut Len fob las tik (AL- L1) has ta lı ğı ne de niy le yak la şık iki yıl dır te da vi gö rü yor. Şe niz Has dil in te da vi si ni yü rü ten dok tor lar, ke mo te ra pi ve rad yo te ra pi te da vi si ne de niy le has ta lığın şim di lik kont rol al tı na alın dı ğı nı an cak, he r an tek rar la ya bi le ce ği ni ha tır la ta rak, ke mik ili ği nak li nin şart ol du ğu nu ifa de edi yor lar. ŞİMDİ DAYANIŞMA ZAMANI Na kil için 10 bin Ame ri kan Do la rı ge re ki yor. Bu pa ra yı kar şı la ya ma yan İn faz Ko ru ma Me mu ru ba ba Su at Has dil in kı zı için Ma ni sa da dü zen le nen yardım kan pan ya sın dan bir yıl dır so nuç alı na ma dı. Ba ba Su at Has dil, bu has ta lık tan kı zı nın kur tul ma sı için tüm il ve il çe ler de gö rev ya pan ce za in faz ku rum la rı ve tu tu kev le ri per so ne li ile ad li ye ça lı şan la rı na kı zı na yar dım et me le ri için çağ rı da bu lun du. Yar dım için he sap nu ma la rı; Zi ra at Ban ka sı Ma ni sa Şu be si: 30459/ , Ga ran ti Ban ka sı Ma ni sa Şu be si: 117/

3 15 Aralık 2004 Sayfa 3 Ko aca m Ey mah kûm lar me kâ nı! Yük sek du var la çev ri li bah çe nin, 15x9 adım lık, Mo za ik be ze li, Be ton la rın da, Yü rü yüp ge zin di ğim ter lik le ri mi, Göz le rim den in ci le ri, Yü re ğim den san cı la rı, Be de nim den akan, Ter iz le ri ni, Ko ğuş ta bı ra ka ca ğım. Alıp gi de ce ğim anı la rı mı, Ey öz gür lük kar şı tı! Uta na cak sın, du var la rın dan Bir gün; Ara la ya ca ğım öz lem le ri me, Gasp edip al dı ğın, Yıl la rı sa na bı ra ka ca ğım. Ne var sa ya şa nan, Bugü ne da ir, Ram bel le ği me koy ma ya ca ğım. Si lip ata ca ğım bel lek le rim den. Çı kıp gi de ce ğim, ka pı la rın dan. Ko şa ca ğım, Ar ka ma bak ma dan. Uzak la şa ca ğım sen den, Ey piş man lık la rı, İha net le ri, Ve kah pe lik le ri ba rın dı ran, Bü yü lü şe hir! Bek le, Ko şa ca ğım so kak la rın da, Sev da dan, Gü zel likten, dost luk tan ya na, Ne var sa için de sak la dı ğın, Or ta ya çı ka ra ca ğım. Ze hir le ri ni, İçi ne kus tu ra ca ğım. Ey pa pat ya ko ku lu, Kır lar, ça yır lar, Din gin, ses siz ve en gin de niz, De niz le oy na şan, öz gür mar tı lar, Gi zem le ye ti şen kar de len, Kal bim de ka ran fil, Elim de def ne, Kol la rım açık, Göz le rim nem li, Ko şa ca ğım, Umut la rım la. Si ze dir öz le mim, yol cu luk la rım. Hü se yin Sal ter Kı zıl ca ha mam Ka pa lı Ce za evi Mavi Umut Ka pan sa da ka pı lar üs tü ne so nu na ka dar, Bü tün elem ler ge lip bul sa da se ni, Ay rı lık lar, yan lız lık lar, unu tul muş luk lar, Sa na iha le kal sa da, Gök yü zü kir le nip üs tü ne çök se de, Za lim ka ra bu lut lar, Ye re düş me sin yü zün, Bil ki dün ya ya de ğer bir tek gü lü şün. Dü şün şim di ma vi yi, De ni zi düş le rin de gör, De mem o ki sa na iki gö züm, Göz le ri nin ma vi li ğin de can bu lan, umut. Al onu ça mur dan, Kal bi nin sı cak lı ğıy la ku rut. Ze ki Boz kurt Ün ye M Ti pi Ce za evi Öy le ol, yok lu ğunu bel li ey le me, Dost bil di ğin se ni var lık la se ver. Ona muh taç ol du ğu nu an lar sa, Yü zü ne bak ma dan el olur gi der. Bi raz ol sun ar tık ken di ni dü şün, Fe le ğin bu çar kı ter si ne dö ner. Yap tı ğın iyi lik ler ko ca göl ol sa, Aya ğın kay dı mı sel olur gi der. Ha yır ve şer Al lah tan dır bi le sin, He pi mi zin yo lu mah şe re gi der. Maz lu mun ma lı nı har man ey le me, Rüz gâ rı gör dü mü toz olur gi der. Gü cün le hük met me düş kü ne sa kın, Dü şüp kalk ma yan bir Al lah de di ler. Gü ven me dün ya lık ser ve tlerine, Bir kı vıl cım değ se kül olur gi der. Ölüm uzak de ğil bi ze çok ya kın, Sa ğı na so lu na dön de bir ba kın. Ca nı na hı ya net ey le me sa kın, Bir gün be de nin den yok olur gi der. H. Te mel Nas Gü müş ha ne E Tipi Ka pa lı Ce za evi * Okuyucu Kö esi * Ses le niş Me rak la Bek le nen Ga ze te Ol du Ses le niş Ga ze te si ni dü zen li ola rak ta kip edi yo ruz. Son za man lar da po pü la ri te si ar tan bir ko nu ma gel di ği ni söy le ye bi li rim. Ar tık her kes çe me rak la bek le nen bir ga ze te hâ li ne gel miş tir. An cak, say fa la rın az lı ğı ka li te li ko nu la rın yan sı ma sı nı en gel le mek te dir. Bu öne ri yi yap mak ta ya rar gö rü yo ruz. Ses le niş in iki say fa sı nın bi lim sel ko nu la ra ay rıl ma sı nın ya rar lı ola ca ğı nı dü şü nü yo ruz. Her ay bi lim sel bir ma ka le ya za rak kat kı da bu lun mak is ti yo ruz. Böy le si bir ta le be ce vap ola bi lir se niz min net tar ka lı rız. Şükrü Güvenç Ela zığ Ka pa lı Ce za evi Teşekkür Yok Olur Gider De ğer li Ses le niş Ga ze te si ça lı şan la rı! Ön ce lik le üç se ne dir, emek har ca ya rak, üc ret siz çı kar mak ta ol du ğu nuz, ka der mah kum la rı nın, in faz ko ru ma me mur la rının ve yar gı men sup la rı nın duy gu la rı nı, dü şün ce le ri ni, ya şa dık la rı olay la rı Ses leniş Ga ze te si nden biz le re ak tar dı ğı nız için te şek kür le ri mi su na rım. Ay rı ca, ce zaevi et kin lik le ri ve fa ali yet le ri ile il gi li ola rak da biz le ri bil gi len dir di ği niz için siz le re te şek kür ede rim. Ha san Kü çük Alaşehir M Ti pi Ce za evi Geçen say daki bulmacan n çözümü Dü ünüyorum Göz le ri mi ka pa tıp dü şü nü yo rum, Geç mi şi ye ni den can lan dı rı yo rum. Va ta nı mın her ta ra fı iş gal edil miş, Esir ül ke nin in san la rı nı gö rü yo rum, Her kes sus kun, üz gün ve yor gun, Ama ora da gö rü yo rum iş te ora da. Na sıl da par lı yor gü neş gi bi, Bir göz var kes kin mi kes kin, Bak tı mı in sa nın içi ni tit re ten, Ama bir o ka dar da ce sa ret len di ren. Sus kun lar baş la rı nı kal dır mış, Yor gun lar can lan ma ya baş la mış, Her kes bir ağız dan ya ölüm ya is tik lâl. İçim ür per di, san ki o anı ya şı yo rum, Ana la rı mız, ba cı la rı mız top ta şı yor, Mer mi ta şı yor, vu ru yor, vu ru lu yor, Vur duk ça va tan va tan di ye ba ğı rı yor la r. Al lah ım o ne inanç öy le... Evet iş te gö rü yo rum, An ka ra da bir bi na da bi zim ki ler, Cum hu ri ye ti ilân edi yor lar. Ka zan dı ğı mı zı ilân edi yor lar, Dü şü nü yo rum da keş ke ah keş ke, Ben de ora da ola bil sey dim. Vey si Çe lik Bur sa H Ti pi Ce za evi V Bulmaca V Bulmaca V Bulmaca V Sol dan Sa ğa: 1. Ün lü bir şar kı cı mız - Ma ğa ra 2. Pis ton - To hum ser pil miş tarla 3. Bir mey ve - Se ne - Alı şıl mış olan dan ve ya ge re ken den ek sik 4. Ke mik le rin to par lak ucu - Ni ke lin sim ge si - Ço ğul eki 5. Ta vu ğun kü çü ğü - Bay rak 6. İn ce ya pı lı - Bir no ta 7. Yi ye cek ve ba zı madde le rin dil üze rin de bı rak tı ğı du yum - Ta ra ça 8. Bu na lım, buh ran - Keh le - İn ce per de ve ya ör tü 9. Ka tı şık sız, has - Be rilyu mun kı salt ma sı - Kö pek - Su 10. Bir stanbul Ye din ci te pen de kur dum, çi lin gir sof ra mı. Şe re fi ne iç tim, Ana do lu Hi sa rı nın, Yo sun ko ku lu ılık yaz ak şa mı. Gö zü kal dı ka de him de İs tan bul Bo ğa zı nın, Ye şil en ta ri li Sa rı yer sırt la rı. Göz kır pı yor Bey koz ya lı sı na, Ru me li Ka va ğı nın ba lık ko kan so kak la rı. Giz li ce ça ğı rı yor ra kı sof ra sı na, Şa ir le rin mes ke ni Ka dı köy. Küs müş ise Kan dil li de bir çı nar, Ne ben kim se nin, ne kim se be nim um rum da. Yu suf Akar Bar tın Ka pa lı Ce za evi Kendinle Yaşa Ne zor luk lar aş tım; dağ lar, te pe ler, Ne dost lar gör düm in san eker ler, Var sa sen den çı ka rları se ni se ver ler, Ya şa mak is ter sen ken din le ya şa. Ha yat mü ca de le dir bı rak ma sa kın, Sab ret bir gün alır sın hak kın, Ken di ken di ne ye ter se ak lın, Ya şa mak is ter sen ken din le ya şa. Dost edin me sa kın bı ra kır se ni, Dost ara ma, as la ara maz se ni, Ken di ni dost bil, sev ken di ni, Ya şa mak is ter sen ken din le ya şa. İsa Kİ BA ROĞ LU İn faz ve Ko ru ma Me mu ru An ka ra Açık Ce za evi ye rin bi tiş kıs mı ve ya ya kı nı, kı yı - Bir ba yan şar kı cı mız 11. Bir el işi ve ya me ka nik bir işi ger çek leş tir me k için özel ya pıl mış nes ne - Gel-git ola yın da de ni zin ka bar ma sı 12. Yu na nis ta n ın baş ken ti - Bul ma ya ça lış mak. Yu ka rı dan Aşa ğı: 1. Bir ili miz - Dingil 2. De lik li bir ku maş tü rü - Te nis gi bi oyun lar da to pa vur ma ale ti 3. Al tın - Şa ka 4. Küt le mer ke zi nin bu lun du ğu oda ğa ya kın nok ta - Bir mey ve - Ek mek 5. Ka val bi çi min de, ya nık ses li, ka mış tan bir üf leme li çal gı - Bağ bah çe gi bi yer le rin çev resi ne ağaç gi bi şey ler den çe ki len du var - Ankara nın ilçesi 6. Te dir gin et me, yıl dırma ama cıy la ya pı lan top lu ca sal dı rı, baskın - Si per siz baş lık 7. Ki riş li bir çal gı - Bo ru se si - Tan ta lın sim ge si 8. Se len yumun sim ge si - Bir er kek is mi 9. Çok bilmiş - Bir eser de iş le nen dü şün ce 10. Bir ba yan şar kı cı mız - Azo tun simgesi - Yerme, yer gi 11. Vi lâyet - Re sim ya pan sa natçı - Uzak lık işa re ti 12. Mı sır da bir ne hir - Bir no ta - Bil gi sa yar da ge çi ci bel lek. Za fer Ka ra ka ya İn faz ve Ko ru ma Me mu ru An ka ra Açık Ce za evi

4 Sayfa 4 Hasretim Bir Y ld za Pa landö ke nim! Ya maç la rın da se re ser pe, Gü neş len dim bu gün. Fil min so nu nu gö re me din, Di ye üzül me he men. Bu gün gö rüş gü nü, Yağ mur ve rüz gâr dı zi ya ret çim, Sen den beh set tik bi raz, Yi ne sen se lâm lı yor mu sun, Gü ne şi her sa bah. Sa at do ku za ka dar izin ver me miş sin, Göl gen de ki köy le re. Bir mek tup al dım sa rı tü ti ye ler den, Ve rip ve riş tir miş ler yi ne, Bi lir sin on lar ışı ğa muh taç. Ha ak lı ma gel miş ken, Kar de len ler ol du mu? Mev si mi şim di on la rın. Be ni hiç sor ma, Yi ne ay nı ben. Sey yah ol ma ya, Nam ze tiz. O gün den be ri sa na, Ya zı yo rum iş te. Ba na sen söy le, Ku ca ğın dan ge çen sev da tre ni ni. Ne ler gör me din ki, İlk za man lar sen de sakladın, Üzü lü rüm di ye söy le me din, Bi raz gü cen me dim de ğil, Ama boşver değ mez. Gön der di ğin ha be ri al dım, Ha va lar ılı mış bi raz, Rüz gâr kar deş le sa na, Ku ru tul muş ka ran fil gön der dim, On la rı iyi sak la, Bir gün lâ zım olur lar. Sen den uza nan yol la ra, Su la ra, yay la la ra, Se lâm söy le, Pa lan dö ke nim ayaz lı gün ler de, Ken di ne iyi bak. Sü ley man De mi rel Bur dur Ka pa lı Ce za evi Ha yat ge çi yor du el le ri min ara sından. Ben ko ğu şun bir kö şe sin de yalnızlı ğım la baş ba şay dım. Ya şan ma mış za man la rım, ya şan ma mış öy kü le rim var dı. Mev sim ler hep ka yıp tı. Sa hip siz ge ce le rin yor gu nuy dum ben. Ba na eş lik eden du var da ki göl ge ler di, on larda sadece hayaldi. İçim de ki giz li kal mış se vinç le ri, açı ğa çık ma mış he ye can la rı, bir tür lü ha ya ta ge çi ril me miş mut lu luk for mülle ri ni ta şı yor dum. Kim se bil mi yor du ben de an lat mı yor dum. Aşk ka pı dan bi le uğ ra mı yor du, ya da ben onu görmü yor dum. Ma vi bi le çok tan terk edip git miş ti be ni. Oy sa ben, sev di ğim her ka dı nın gö zün de ma vi yi ara dım. Gö zünün ren gi ne olur sa ol sun eğer aşk varsa ben gö rür düm o ma vi pı rıl tı yı. Aş kın ren gi ma viy di çün kü ve ba na tek ke li mey le aş kı an lat de se ler, ma vi derdim. Bir so mun ek mek se umut, ben onu çok tan yi yip bi tir miş tim, yer de ki kı rıntı la rı nı top lu yor dum ar tık. Ye rim den bi le kal ka sım gel mi yor. Ne ço cuk sesle ri, ne film ler, ne ki tap lar, hiç bi ri umurum da de ğil. Ha ni ye me ye rek ya şa ma nın yo lu nu bil sem, ye mek de ye me ye ce ğim. Ye diği her ye mek ten ay rı bir ke yif alan, uzun sof ra soh bet le ri nin tut ku nu olan ben; birkaç lok ma atıp ağ zı ma, mi demin ca na var lı ğı nı din dir mek ten baş ka Oku la baş la yan Te mel ilk gün eve ge lir. An ne öğ ret men sa yı la rı öğ ret ti. Herkes 9 a ka dar sa ya bil di. Ben 15 e ka dar say dım. Çok ze ki ol du ğum için mi? Evet oğ lum, ze ki ol du ğun için el bet te. İkin ci gün yi ne ge lir. An ne öğ ret men al fa be yi öğ ret ti. Her kes E ye ka dar öğ ren di, ben G ye 1. ETİK-AH LÂK-HU KUK KAV RAM SAL Gİ RİŞ Ko nu ya baş lar ken ön ce lik le etik kavra mı nın ele alın ma sın da ya rar var. Etik söz cü ğü ne, fark lı an lam lar yük len mek tedir. Etik, esa sen ahlâk fel se fe si ya da ahlâk bi li mi ni ifa de et mek le bir lik te, bu fel se fe da lı nın nes ne si olan ve ki şi le rin dav ra nış la rı nı be lir le yen de ğer ler ve ku ral lar an la mın da da kul la nıl mak ta dır. Bu fark lı kul la nım la rı açı sın dan etik ve ce za hu ku ku iliş ki le ri de ğer len di ri le bilir. Ön ce lik le ahlâk fel se fe si an la mın da etik ile ce za hu ku ku ba kı mın dan ge nel an lam da ki iliş ki nin ya nı sı ra ma ter nal fe tal tıp ve ce za hu ku ku nun il gi alan la rının ke siş ti ği nok ta la ra da işa ret et mek ye rin de ola cak tır. Ahlâk fel se fe si ni ifa de et mek üze re etik, iyi ve doğ ru ya şa ma, iyi ve doğ ru dav ran ma, ya şam da doğ ru se çim le ri yapma gi bi so run sal lar ile uğ ra şan fel se fe da lı dır de ne bi lir. Etik, in san dav ra nış la rının te me li ni se çim le rin de, be ğe ni le rinde, sev gi ya da say gı duy gu sun da ki te meli in ce ler. İn san dav ra nış la rı bir so run ala nı ola rak ele alın mak ta, bu dav ra nış ları be lir le yen te mel, ya ni de ğer sor gulan mak ta dır. İn san dav ra nış la rı nın, sevme nin, nef ret et me nin iyi ve kö tü ye ilişkin yar gı la rın salt ki şi sel ter cih ler ola rak al gı lan ma sı gün lük ya şam için de sık ça kar şı la şa bi le ce ği miz bir du rum dur. Ahlâk fel se fe si an la mın da etik ise, bu se çim le rin al tın da ya tan ne den ler, de ğer ler ile il gi lidir. Bu çer çe ve de ce za ve so rum lu luk, sos yal ada let, cin sel lik, por nog ra fi, şiddet, san sür, top lum sal cin si yet, kür taj, ki şi, ço cuk emb ri yo, ya şa mın de ğe ri, ötena zi, in san hak la rı, aç lık ve yok sul luk, ırk ve kö ke ne da ya lı ay rım cı lık, sa vaş, te rörizm ve pro tes to, çev re, hay van hak la rı, dü rüst rek lâm, ni ha yet kü re sel leş me ve pi ya sa gi bi ko nu la rın bu alan da ele alındı ğı nı gö rü yo ruz. Nük le er cay dı rı cı lıktan öte na zi ye ka dar birçok ko nu da fel sefe ci le rin ça lış tı ğı nı gör mek müm kün. Ya pay döl len me ve emb ri yo araş tır ma ları nın etik çer çe ve si ni oluş tur ma ya yö nelik ko mis yon ça lış ma la rı nın ba şı na bir fel se fe ci nin ge ti ril me si ör ne ği bu çer çeve de dik kat çe ki ci dir. Bu yö nüy le hu kuk dü ze ni de de ğer ler ile il gi li dir. Sos yo lo jik ba kış la hu kuk ör güt lü bir top lum da, bi rey ler ve bi reyler le top lum ara sın da ki iliş ki le ri dü zen leyen dav ra nış ku ral la rı nın bü tü nü dür. Hu kuk norm la rı de ğer len dir me içe rir. Olum lu ve ya rar lı hu ku kî var lık lar ve olum suz un sur lar de ğer len di ri lir. Her hu kuk dü ze ni bir hu ku kî de ğer ler de re celen dir me si ya par. Bu de ğer ler men fa at adı nı alır. Ba zı men fa at lar di ğer le ri ne tercih edi lir. Men fa at le rin den ge len me si, ba zı men fa at le re di ğer le ri ne gö re ön ce lik ya da ay rı ca lık ta nın ma sı dır. Men fa at Sensizli i Ya amak bir şey ya pa mı yo rum. Şar kı din le me yi de çok tan bı rak tım. Şar kı lar içi mi acı tı yor. Şar kı Ba tı yor ama acıt mı yor se nin sev dan di yor, ben tam ter si ne o acı yı yü re ği min en de rin yer le rin de his se di yo rum. Uzun ses sizlikle rin ada mı ol dum, ken dim le ko nuşma ya bi le kor ku yo rum. Ağ zım dan çı ka cak söz cük le rin ne ler ola bi le ce ği ni bi li yo rum da on dan. Bu yüz den ko nuş ma ma yı ter cih edi yo rum. Hiç böy le ol maz dım ben. Ya şa ma böy le si ne yıl gın, böy le si ne so ğuk, böy le si ne uzak tan bak maz dım. En so ğuk kış ta bi le kim se nin gör me di ği gü neş ler ısı tır dı be ni. Kar da çi çek ler aç tır dım. Çün kü sen var dın. Sen aşk tın, sen ma viy din, sen ren gâ rek çi çek tin, sen yü re ğim de ki çi çek tin, sen yü re ğimde ki ateş tin. Sen gü lüş le ri min adı, sen umut la rı mın kay na ğı, sen ha ya tı mın an la mıy dın. Ha yır, ha yır, sen ha yat tın ve bir gün git tin... Git mek is ti yor dun, git tin. Oy sa ne çok sev miş tim se ni, ne çok... Se nin ver di ğin hü zün böy le bir şey miş de mek ki, öğ re ni yo rum. Acı ve ri yor, zor olu yor ama öğ re ni yo rum. Yü re ğim de ki ateş sön dü, ye rin de bir buz da ğı var ar tık. Ba har sa ba na çok uzak... Sel çuk Çe lik yi ğit Hay ra bo lu Ka pa lı Ce za evi Fıkra Fıkra Fıkra Fıkra Fıkra ka dar öğ ren dim. Ze ki ol du ğum için mi? Evet yav rum ze ki ol du ğun için. Er te si gün yi ne ne şey le dö ner. Bu gün gü reş yap tık her ke si yen dim. Ze ki ol du ğum için mi? Ha yır yav rum on lar 6 ya şın da sen 26 ya şın da ol du ğun için. Ceza, Hukuk ve Etik ça tış ma la rı nı den ge le mek, yi ne bu menfa at ler ba kı mın dan bir de ğer len dir me yap ma yı ve bir ta vır al ma yı ge rek ti rir. Hu kuk dü ze ni bir de ğer ler de re ce len dirme si dir. Norm lar Bel li men fa at le ri gerçek leş tir mek ama cı na yö ne lik tir. Men faat ler be lir le nir ve bun la rın ger çek leş ti rilme si ba kı mın dan uyul ma sı zo run lu davra nış kuralları oluş tu ru lur. Men fa at le rin den ge len me si fa ali ye ti, fark lı etik-si ya sî de ğer öl çü le ri ne gö re fark lı bi çim ler de ger çek le şen de ğer len dir me nin bir so nu cu ol mak ta dır. O hâl de hu kuk me tin le ri etik-si ya sî me tin ler dir de. Ge nel ola rak hu kuk dü ze ni ve onu oluş tu ran hu kuk norm la rı için söy le nen ler, ce za norm la rı ba kı mın dan da el bet te ge çer li dir. Etik, ma ter nal fe tal tıp ve ce za hu kuku nun özel ola rak ke siş ti ği ko nu lar da da var dır. Ce za ve so rum lu luk, kür taj, ki şi, ço cuk, emb ri yo, ya şa mın de ğe ri gi bi etik ça lış ma alan la rı, do ğum he kim li ği nin, ma ter nal-fe tal tıb bın ve hu ku kun, do la yısıy la ce za hu ku ku nun da il gi gös ter di ği ko nu lar dır. Do la yı sıy la etik ve ce za hu kuku ba kı mın dan bu yö nüy le de iliş ki var dır. Etik de yi mi, ilk pa rağ raf ta da di le ge ti ril di ği gi bi fark lı an lam lar da kul la nılmak ta dır. Etik, ki şi le rin vic da nı na yö nelen, on la rın dav ra nış la rı nı be lir le yen as ga rî te mel de ğer ler ve ku ral lar ya da bu 15 Aralık 2004 Benim Gibi Bek le dim se ni, Yağ mur vu rur ken ta ne ta ne, Bir kö şe ba şın da... Ya ğan her dam la da, Göz ya şı mı ha tır la dım. Sen, vu rul dun mu hiç? Kur şun ya ra sın dan da ha be ter. Yü re ğin ka na dı mı hiç? Bit me yen ge ce le rin ka ran lı ğın da, Düş ler yor gu nu ya ta ğım es ki di, Vü cu dum buz gi bi eri di. Unut mak ko lay di yor san, Unut git sin. Sır tın da ta şı dın mı hiç yü rek li sev da la rı, Be nim gi bi... Sen, bi le mez sin ka hır ya kan ak şam la rı, Sen, bi le mez sin yü re ği mi tu tan ayaz la rı, Be nim gi bi... Oğuz Ay do ğan Amas ya M Tipi Ce za evi 13. Voltalar m Bir meç hul za man, öz gür lü ğün bit ti ği yer de, Nur yüz lü, ber rak bu lut lu, Has ret yük lü 13. vol ta la rım. Her sa bah ye ni den, her ak şam ye ni den, Bu ruk ses siz li ğin de ko ğu şun, bir gün, bir sa bah, Ye ni den ka vuş mak 13. vol ta la rım. Öz lem ler le, bek len ti ler le, Duy gu la rı mın bi tim siz li ğin de, Pus lu Baş ken tin sus kun ge ce le rin de, Or ta çay la rı nın son dem le rin de 13. vol ta la rım. Bit me yen umut la rın kör ka ran lı ğın da, Sak la nıp yalnız lık la rın en ko yu sun da, Mal ta ge ce le rin de, ka pı alt la rın da, Tel ör gü lü dü dük ses le rin de 13. vol ta la rım. Adım la rın kı sıt lan dı ğı uy ku lu sa bah lar da, Kı sa bek len ti li umut suz ikin di le rin de, San cı lı gur bet ge ce le rim de, Ala ca ka ran lık lı ekim ak şam la rın da, 13. vol ta la rım. Ne ca ti Topaktaş Ankara Açık Cezaevi de ğer le ri ko nu edi nen fel se fe da lı ola rak an la şıl ma sı nın ya nı sı ra top lu luk ahlâkı, sos yal ahlâk ola rak ad lan dı rı lan nor matif dü zen için de kul la nı la bil mek te dir. Gün lük ha yat ta ahlâk ta bi rin den her kes, her çev re, çe şit li şey ler an lar ve hat ta şa hıs tan şa hı sa, çev re den çev re ye de ği şir; bu ta bir den her mem le ket te baş ka şey ler an la şı lır. Top lum vic da nı gi bi me ta fi zik bir ön ka bul den ha re ket eden, ki mi le rin ce sos yal ahlâk ya da top lu luk ahlâkı ola rak ad lan dı rı lan dü zen ise, bir top lu lu ğun ken di ta ra fın dan ko nu lan ku ral la ra gö re ya şa ma sı dır. Ge le nek ya da örf-adet ku ral la rın da ol du ğu gi bi. Ahlâk, esa sen in sa nın vic da nı, iç dün ya sı ile il gi li dir. Onu bel li bir dav ra nı şa iten sa ik le il gi lenir. As lın da bu yö nüy le ahlâk bi rey sel dir. Vic da na yö ne lir. Hu kuk ve ce za hu kuku ise in sa nın top lum sal dav ra nış la rı, dı şa yan sı yan dav ra nış la rı na ba kar. İn sa nın salt iç dün ya sın da ka lan se çim le ri hu ku ku il gi len dir mez ken, ahlâkı il gi len di rir. İn san iç dün ya sın da gay ri ahlâki dav ra nabi lir, an cak hu ku ku ih lâl ede mez. Bu yö nüy le hu kuk di lin den de ay rı lır. Önümüzdaki sayıda, ahlâk ku ral la rı, etik ola rak da ad lan dı rı lan, top lu mun oluş tur du ğu, res mî hu kuk dü ze ni nin parça sı du ru mu na gel me miş dav ra nış ku ralla rı ile ce za hu ku ku norm la rı ara sın da ki far ka de ği ni le cek tir. Şük rü Gü venç Ela zığ E Ti pi Ka pa lı Ce za evi

5 15 Aralık 2004 Sayfa 5 Hasret Ali Suat ERTOSUN Yargıtay Üyesi 22 yıl ön ce ev le nen Zey nep ve Kâ mil, yıllar ca ço cuk la rı nın ol ma sı nı bek le miş, bir ev lât için ya nıp tu tuş muş lar dı. Mad dî du rum la rı iyiy di. Se kiz yıl Al man ya da ça lı şan Kâ mil, ken di si ni ve eşi ni mu aye ne et tir miş, eşi nin ço cu ğu ol ma ya ca ğı nı öğ re nin ce her tür lü te davi yo lu nu de ne miş ler, so nuç ala ma mış lar dı. O yıl lar da tüp be bek he nüz bu lun ma mış tı. Köy de ye di den yet mi şe her kes ta ra fın dan se vi lip sa yı lan Zey nep ve Kâ mil in aşk la rı, sa de ce ken di köy le rin de de ğil, ci var köy ler de de dil den di le do la şır dı. On la rın de ğil mü na kaşa, bir bir le ri ne ve çev re le ri ne kar şı kö tü bir söz söy le dik le ri, kı rı cı bir dav ra nış ta bu lun duk la rını du yan ve gö ren ol ma mış tı. Kâ mil in evi, kar de şi Şa mil le ay nı bah çe için dey di. Şa mil in iki si oğ lan, bi ri kız üç ço cu ğu var dı. Ge rek iki kar deş ge rek se Şa mil in eşi Kezban la Zey nep çok iyi an la şı yor lar dı. Hep bir ara day dı lar. Ço cuk la rı bir lik te bü yü tü yor lar dı. Şa mil, ağ abe yi nin ve yen ge si nin ço cuk la rı nın ol ma ma sı na, en az on lar ka dar üzü lü yor du. Gel za man git za man Kez ban dör dün cü ço cuğu na ha mi le ka lın ca; Şa mil, eşi nin olum lu dü şün ce si ni al dık tan son ra ağa be yi Kâ mil e do ğa cak ço cuk la rı nı is ter ler se on la ra ve re bile cek le ri ni söy le di. Kâ mil o ka dar çok se vindi ki, bu öne ri yi he men eşi Zey nep e aç tı. Ka rı ko ca ye ni den doğ muş gi bi ol du lar. He men ha zır lık la ra baş la dı lar. Gün ler haf ta la rı, haf talar ay la rı ko va la dı. Bek le nen gün gel di. Kezban la Şa mil in bir kız la rı ol du. Zey nep le Kâ mil kur ban lar kes ti ler, lok ma lar dök tü ler, ha yır lar yap tı lar, mev lit okut tu lar. Evl ât hasret le ri so na er miş ti. Tüm köy lü ler çok se vinmiş, Kez ban a lo ğu sa zi ya re ti ne ge len ler, Kezban ve Şa mil den son ra Zey nep ve Kâ mil i de teb rik et miş ler di. Zey nep ve Kâ mil, Ner min adı nı ver dik le ri ço cu ğu, ken di kız la rıy mış gi bi il mü ha ber dü zen le yip, muh ta ra tas dik et ti re rek üzer le ri ne nü fu sa tes cil et tir di ler. Kim se bu ola yı, üze rinde dur ma ya de ğer bi le bul ma dı. Ner min be bek mut lu luk için de bü yü me ye baş la dı. * * * Hâ kim Ke mal Bey, iki kar deş ara sın da çı kan sı nır ih ti la fı nın keş fi ne git miş ti. Da va cı Ce mi le, ağa be yi Şe ref in rı zaî tak sim so nu cu ken di si ne ka lan ta şın ma zı na el at tı ğı nı id dia edi yor du. Ön ce den bir bü tün olan ve ta pu su bu lun ma yan ta şın maz lar, ta raf la rın or tak mi ras bı ra kan la rı olan ba ba la rın dan kal mış, iki kardeş ta nık la rın hu zu run da ya zı lı ola rak tak sim et miş ler di. Ma hal lî bi lir ki şi ler ile ara la rın da köy muh ta rı nın da bu lun du ğu ta nık lar, da va lı Şe ref in tüm zor la ma ve et ki le me ça ba la rı na kar şın, ni za lı ye rin da va cı Ce mi le ye ait ol duğu nu, bu ra ya da va lı nın te ca vü zde bu lun du ğunu söy le miş ler di. Se net uy gu la ma sı da an la tılan la rı te yit et miş, fen bi lir ki şi si ne kro ki si ni dü zen le me si için me hil ve ri le rek ke şif bi ti rilmiş ti. O gün Şe ref, özel lik le köy muh ta rı na çok kız mış, onu ya lan cı lık la suç la yıp, Ben sa na gös te ri rim di ye rek teh dit et miş, Hâ kim Ke mal Bey ta raf la rı ya tış tır mış tı. Ni za lı yer köy için de ol du ğun dan, ba zı köy lü ler de ke ş fi iz le miş ler di. Bu es na da çok se vim li ve son de re ce ha re ket li olan, an ne ve ba ba sı nın üze ri ne tit re di ği dört-beş yaş la rın daki sa rı saç lı bir kız ço cu ğu Hâ kim Ke mal Bey in dik ka ti ni çek miş ti. Ke mal Bey, keş fin so nun da adı nın Ner min ol du ğu nu öğ ren di ği kü çük kı zı ku ca ğı na alıp sev miş, kız da us lu us lu ku ca ğın da otur muş tu. * * * Bu ke şif ten bir gün son ra oda sın da ça lı şırken Hâ kim Ke mal Bey in da hi li te le fo nu çaldı. Te le fon eden Cum hu ri yet Sav cı sı Sa it Bey di. Sa it Bey Hâ kim Bey, bir olay var, ge le bi lir mi sin di yor du. Ke mal Bey, he men Sa it Bey in oda sı na git ti. İçe ri ye gir di ğin de dün keş fi ni yap tı ğı el at ma nın ön len me si da vası nın da va lı sı Şe ref i he men ta nı dı. Kol tu ğa otu run ca Sa it Bey, oda da ki va tan da şın köy muh ta rı nın bir ço cu ğu sah te ev rak dü zen le yerek asıl an ne ve ba ba sı nın üze ri ne de ğil, ken di ço cuk la rıy mış gi bi baş ka bir ka dın ve er kek adı na nü fu sa kay det tir di ği ni id dia et ti ği ni söy le di. Şe ref so ru lan so ru la ra ço cu ğa, üzerle ri ne kay de di len ki şi ler ta ra fın dan çok iyi ba kıl dı ğı nı, bu ki şi le rin iyi in san lar olup, köyde çok se vil dik le ri ni, ken di si nin muh ta ra kızdı ğı için şi kâyet çi ol du ğu şek lin de ce vap lar ve ri yor du. Ke mal Bey, dün kü ke şif te ya şa nanlar la şi kâ yet ara sın da ki bağ lan tı yı he men kurdu. Du ru mu Cum hu ri yet Sav cı sı Sa it Be ye kı sa ca ak tar dı. Son ra şi kâ yet çi Şe ref e dö nerek bu ola yı şi kâ yet eder se sa de ce muh ta rın de ğil, kı zın asıl an ne ve ba ba sı ile üze ri ne kay de di len ki şi le rin ve tu ta nak ta im za la rı olan la rın sah te res mî ev rak dü ze n le mek ten yar gı la na cak la rı nı an lat tı. Şe ref ıs rar la muhta ra çok kız dı ğı nı, onun yü zün den da va yı kaybe de ce ği ni, asıl şi kâ ye ti nin muh tar için ol duğu nu ile ri sü rü yor du. Hâ kim Ke mal Bey bu olay Ad li ye ye yan sır sa sa de ce köy muh ta rının de ğil, çok ki şi nin mah kûm olup, ağır ce zalar ala bi le cek le ri ni, ke şif te aleyh te ifa de ve renin yal nız ca muh tar ol ma dı ğı nı, her ke sin aleyhin de ko nuş tu ğu nu, is mi ne uy gun şe kil de dav ra nır sa da ha iyi ola ca ğı nı, bi raz da ha dü şün me si ni is te di. Cum hu ri yet Sav cı sı Sa it Bey de Hâ kim Ke mal Bey i des tek le ye rek bu uy gu la ma nın doğ ru ol ma mak la bir lik te Anado lu da ba zı yer le re uy gu lan dı ğı nı, bi raz da ha dü şün me si nin uy gun ola ca ğı nı be lirt ti. Şe ref, di lek çe si ni alıp is te di ği niz gi bi ol sun, bi raz da ha dü şü ne yim di ye rek mü sa ade is te di. Gün ler geç ti. Şe ref in her han gi bir baş vuru su ol ma dı. Kar de şi ile olan da va nın du ruşma sı na gel di ğin de Ben hak sız lı ğı mı ka bul edi yo rum. Kar de şim hak lı, Da va yı ka bul ediyo rum. de di. Çok mah çup ol muş tu. Ba şı nı önü ne eğ miş, kal dır mı yor du. Ke mal Bey, va ki ka bul üze ri ne da va yı he men so nuç lan dır dı. Du ruş ma la rı nı bi tir dik ten son ra öğ le ye me ği ne gi de ce ği sı ra da, Şe ref in ka pı nın önün de bekle di ği ni gö rün ce, dur du. Şe ref he men ya nı na ge lip Hâ kim Bey çok özür di le rim, ben yan lış yap tım, şim di piş man lık du yu yo rum, kar deşim ile de ba rış tım de di ve Ke mal Bey in eli ni sı kıp he men uzak laş tı. * * * Bir haf ta son ra mü ba şir, Hâ kim bey in ka pı sı nı ça la rak, ba zı ki şi le rin ken di si ni görmek is te dik le ri ni söy le yin ce, on la rı içe ri ye da vet et ti. Ge len ler köy muh ta rı ile Kâ mil ve Şa mil kar deş ler ve kü çük Ner min di. Nermin in elin de kır çi çek le ri var dı. Ko şa rak Ke mal Bey in ku ca ğı na at la dı. Çi çek le ri ver di. Ke mal Bey, mi sa fir le ri ne çay ik ram et ti. Ge len ler Ke mal Bey e te şek kür et ti ler. Da ha son ra bir lik te Cum hu ri yet Sav cı sı Sa it Bey in ya nı na git ti ler. Ona da te şek kür le ri ni ilet ti ler. Ke mal Bey ve Sa it Bey, on la ra mev zu atı an latıp bun dan böy le bu tür ya sa dı şı iş lem yap mama la rı nı, ak si hâl de ce zaî so rum lu luk la rı nın do ğa ca ğı nı, bu so ru nu ev lât lık al ma ve ver me yo luy la hâl le de bi le cek le ri ni söy le di ler. Köy muh ta rı ile Kâ mil ve Şa mil kar deş ler ola yın ve ha me ti ni bi le me dik le ri ni, kö tü ni yet li ol madık la rı nı, bun dan son ra ke sin lik le bu tür iş lemler yap ma ya cak la rı nı be lirt ti ler. Bu ara da Ner min, Ke mal Bey in ku ca ğın dan in mi yordu. Ke mal Bey, Ner min i sev di, sev di. Onu oku ta cak la rı na da ir ba ba sın dan ve am ca sın dan söz al dı. Ge len ler, şük ran duy gu la rı için de Ad li yeden ay rıl dı lar. Not: 1. An la tı lan lar ger çek olup, sa de ce ki şi ad la rı de ğiş ti ri le rek olay hi kâ ye leş ti ril miştir. 2. Eği tim Fa kül te si ni bi ti ren Ner min; ev len miş, ço cuk la rı ol muş, kö yün de uzun yıllar sı nıf öğ ret men li ği ve ida re ci lik yap mış tır. * * * Gü zel Söz ler Eğer ge le cek hak kın da dü şün mez se niz, as la bir ge le ce ği niz ol maz Henry Ford Ne re den baş la ya ca ğı nı zı bil mi yor sa nız baş la ya maz sı nız. Ge ne ral S. Pat ton Önem li olan uzak lık de ğil, ilk adı mı atabil mek tir. Ma da me Def fand çerdeki Vatanda n Sa l k Rehberi* BE DEN HA RE KET LE Rİ Mİ ZİN YA RAR LA RI 1. Vü cu du mu zu ça lış tır mak, sağ lıklı, zin de ve mut lu bir ya şa mın anah ta rıdır. 2. Dü zen li ve de vam lı be den ha reket le ri ni yap mak, sağ lık lı ve uzun bir ya şam sağ lar. Yıl:3 Sayı: Aralık 2004 Yayın Kurulu Nizamettin KALAMAN Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Yayın Kurulu Başkanı Dr. Mustafa SALDIRIM Orhan ARSLAN Tetkik Hâkimi Tetkik Hâkimi Özlem ZAFER ŞAHİNKOL Şube Müdürü (Sos. Hiz. Uzm.) Tülay ÇELEBİ Şube Müdürü (Psikolog) Yazı İşleri Müdürü Naci BİLMEZ Aytaç GÜLCAN Sosyal Hizmet Uzmanı Yayın Koordinatörü Recai YILDIZ Öğretmen Ankara Açık Cezaevi Adına Sahibi Dizgi Hasan KORKMAZ İsa KİBAROĞLU Hulûsi SAĞIR Kurum Müdürü Montaj-Baskı Zafer KARAKAYA Salim KILIÇ Baskı Ankara Açık Cezaevi Matbaası Tel: Faks: ANKARA 3. Ha re ket siz bir ya şam ise, bir çok has ta lık la rın oluş ma sı na ne den ola rak, in san ömrünün kı sal ma sı na yol açar. 4. Fi zik sel ak ti vi te den yok sun bir ya şam, fi zik sel ve ruh sal çö kün tü ye ne den olur. 5. Ha re ket siz, du ra ğan bir ya şam ki şide mut suzluk, uyum suz luk ve ruh sal dü zen siz lik le re ze min ha zırlar. 6. Sağ lı ğın en iyi gös ter ge si her tür lü ha ri ci et ken le re kar şı be de ni mi zin da yanık lı lı ğı dır. 7. Be den sağ lı ğı, da ya nık lı lı ğı ve zinde li ği ise ak ciğer le ri mi zin, kal bi mi zin, da mar sis te mi mi zin, kas, ek lem ve di ğer or gan la rı mı zın her ko şul da dü zen li ça lışma sı ile sağ la nır. 8. Sağ lık lı ya şa mın vaz ge çil mez öğe si ise so lu du ğu muz ha va için de ki ya kıt madde si ok si jendir. 9. Be de ni mi zin göz le gö rü nen ve gö rün me yen tüm fa ali yet le ri; so lu ma, kalp atış la rı, bağır sak ha re ket le ri, al dı ğı mız be sin le rin sin di ri mi, böb rek le rin ça lış ma sı, id rar ve ga ita nın dı şa rı atıl ma sı için ge rekli ener ji nin sağ lan ma sı al dı ğı mız be sin lerin ok si jen le ya kıl ma sı ile sağ la nır. 10. Vü cu du muz öğün ler le al dı ğı be sinle rin ge rek li ol du ğu ka da rı nı kul la nır, ge risi ni de po la ya bi lir. Ama ok si jen de po la namaz. Ya şa mı mız sü re sin ce ke sin ti siz olarak so lu ya rak, be de ni mi zin ok si jen ge reksi ni mi ni sağ la rız. 11. İş te ya pı la cak dü zen li ek ser siz ler le ak ci ğer le ri miz da ha faz la ha va ile do la cak ve vü cu du muz da o oran da bol ok si je ne sa hip ola cak tır. 12. Ha re ket ler le vü cu du muz da ha güçlü hâ le ge le cek, kalp atım ları hız la na cak, tüm or gan la rı mı za da ha çok kan pom pa laya cak, tüm or gan la rı mız da ha çok ya kıt ve ener ji ye sa hip ola cak tır. 13. Dü zen li ha re ket ler le, kas la rı mız güç len mek te, es nek lik le ri art mak ta, bu nun so nu cun da yük sek kan ba sınç la rı nor ma le inmektedir. 14. Be de ni mi zin de vam lı ve dü zen li eg zer siz le ri ile, vü cut ta ki yağ do ku su nun ye ri ni kas do ku su nun al ma sı so nu cun da ki lo ver mey le kal bin yü kü azal mak ta dır. Kalp ve do la şım sis te mi has ta lık la rı nı ön le me de be den sel eg zer siz le rin ya rar la rı, gü nü müz de ar tık tar tı şıl ma mak ta dır. İs viç re Kalp ve Ro ma tiz ma Has ta lık ları Der ne ği nin dü zen le di ği, baş lan gıç ta 6 da ki ka lık be den ha re ket le ri prog ra mı, tüm yaş grup la rı için en uy gun ola nı dır. Bu ha re ket le rin sü re si ni za man için de ka deme li ola rak ve ken di mi zi zor la ma dan ar tırmak ola ğan dır. Bu sü re de amaç da ki ka ya ulaş mak ol ma lı dır. Aşa ğı da ki tab lo da ya şa gö re (20-70 yaş lar ara sın da) eg zer siz le va rıl mak is tenen he def hı zın, kalp atım hı zı ile oran tı sı gö rü lü yor. Yu ka rı da ki tab lo da ki % oran la Sa l k kö esi Prof. Dr. Ne et Bilalo lu rı nın an la mı; eg zer siz le rin so nun da en yük sek kalp atım sa yı sı nın % 75 da ha bu de ğe rin üs tün de ise, fi zik sel ola rak is tenen ama ca ula şıl dı ğı nı gös te rir. Eğer eg zer siz ler so nun da kalp hı zı, kal bin en yük sek hı zı nın % 60 ya da al tın da ise, bu de ğer kalp ve ak ci ğer ka pa si te si nin en alt dü zey de ol du ğu nu göste rir. SAĞ LIK LI YA ŞAM İÇİN GÜN DE 6 DA Kİ KA LIK EG ZER SİZ PROG RA MI 1. Dakikada çift adım hesabıyla 20 saniye yerinizde koşun. 2. Bacaklarınızı açın, kollarınızı omuz düzeyine gergin olarak kaldırın. Küçükten başlayıp yavaş yavaş büyüterek, önden arkaya doğru olabildiğince büyük daireler yapın. Sonra daireleri tekrar küçültün ve kollarınızı aşağı sarkıtın. 20 kere, 5 saniye ara verin. Bu kez aynı hareketleri ters yönde yenileyin. 3. Bacaklarınızın her birine sırayla kalçadan büyük daireler çizdirin. Herbiri için 5 kere. DE VAM EDE CEK. * Prof. Dr. Ne şet Bi lâ loğ lu nun ay nı isim li ki ta bın dan alın mış tır

6 Sayfa 6 Öğretmenler Günü Salihli de Dünya Yaşlılar ve Çocuk Günü kutlandı Salih li Ka pa lı Ce za evin de 1 Ekim Dün ya Yaş lı lar Gü nü ve 15 Ekim Dün ya Ço cuk Gü nü ne de niy le prog ram ya pıl dı. Her iki gün için ku rum kü tüpha ne sin de ger çek leş ti ri len prog ram lar da gün ile il gi li olarak yaş lı lar ve ço cuk lar baş ta ol mak üze re tu tuk lu ve hü kümlü le re bil gi ler ve ril di. Ay rı ca, ço cuk la rın ve yaş lı la rın so runla rı din le ne rek, onlara çe şit li ik ram lar da bu lu nul du. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı 29 Ekim 1923 te Cum hu ri yet idare si ne ge çil me siy le ül ke miz de birçok alan da ye ni lik ler ya pıl dı. Bunlar dan bi ri de 1928 yı lın da ya pı lan Harf İn kı la bı dır. Bu ta rih ten iti baren Arap al fa be si nin ye ri ne La tin al fa be si kul la nıl ma ya baş lan dı. Ye ni al fa be nin öğ re til me si için yur dun her kö şe sin de se fer ber lik baş la tı lır ken, Ata türk de ya zı tahta sı nın ba şı na ge çe rek ders ler verdi. TBMM ta ra fın dan ta ri hin de Ata türk e Ba şöğ ret men ün va nı ve ril di. Bu ün va nı Ata türk 24 Ka sım da 1928 ta ri hin de ka bul et ti. 24 Ka sım ın Öğ ret men ler Gü nü ola rak kut lan ma sı 1981 yı lın da ka rar laş tı rıl mış olup, o ta rih ten bu ya na her yıl 24 Ka sım, Öğ ret men ler Gü nü ola rak kut lanmak ta dır. BİRİN Cİ SAY FA DAN DE VAM Ma lat ya E Ti pi Ka pa lı Ce za evin de Öğ retmen ler Gü nü ne deniy le ço cuk tu tuk lu lar ta ra fından prog ram ha zır lan dı. Ya pılan tö ren de bir ko nuş ma ya pan 2. Mü dür Meh met Akın cı, Ba na bir harf öğ re tenin kırk yıl kö le si olu rum. sö zü nü ha tır la ta rak öğ ret menli ğin öne mi ni vur gu la dı. 2. Mü dür Akın cı, ko nuş ma sı nı ce za evi öğ ret me ni ve ku rumda gö rev li olan kurs öğ retmen le ri nin Öğ ret men ler Gü nü nü kut la ya rak ta mam ladı. Et kin lik ler, ço cuk tu tuk lula rın öğ ret men ve eği tim ko nu lu şi ir le ri oku ma la rıy la so na er di. An ka ra Açık Cezaevin de de Öğ ret men ler Gü nü, ger çek leş ti ri len program ile kut lan dı. Ce za evi kültür sa lo nun da say gı du ru şu Malat ya E Ti pi Ka pa lı Ce za evin de dü zen le nen prog ram da Öğ ret men ler Gü nü kut la nır ken, top lum la rın ge liş me sin de öğ ret men le re bü yük rol ler düş tü ğü nün al tı çi zil di. nun ya pıl ma sı ve İs tik lâl Mar şı nın okun ma sıy la baş la nan prog ra ma; Ce za ve Tev ki fev le ri Ge nel Mü dür lü ğü Baş kont ro lö rü Ve dat Er kal, Kont ro lör ler Sa mi Eroğ lu ve Mus ta fa Kı lınç, Ku rum Mü dü rü Hu lû si Sa ğır, 2. mü dür ler, per so nel ve hü küm lü ler ka tıl dı. Öğ ret men ler Gü nü hak kın da 2. Mü dür Yu suf Al tun un ko nuş ma sı nın ar dın dan Baş kont ro lör Ve dat Er kal, Ce za evi Öğ ret me ni Re cai Yıl dız a çi çek tak dim ede rek, Öğ retmen ler Gü nü nü kut la dı. Trabzon Kapalı konser coşkusu Malatya Kapalı iftar yemeği Malat ya E Ti pi Ka pa lı Ce zaevin de Ra ma za n ayı ne de niy le if tar ye me ği ve ril di. Ce za evi per so ne li nin bir bir le riy le kayna şa rak, bir bir le ri ne des tek ol ma la rı ama cıy la ve ri len ye me ğe; Cum hu ri yet Sav cı sı C. Mu rat Ya pı cı, Ce za İnfaz Ku rum la rı ve Tu tu kev le ri İzle me Ku ru lu üye le ri, ku rum ida re ci le ri ve per so ne li ka tıl dı. Çanakkale Açık Cezaevi sanayi sicil belgesi aldı Çanak ka le Açık Ce za evi, ku rum da üre ti len ürün le re TSE bel ge si al mak için ça lışma baş la tı. İlk ön ce sa na yi si cil bel ge si alan Ce za evi Yö ne ti mi ar dın dan TSE belge si için Böl ge Mü dür lü ğü ne baş vu ru da bu lun du. Trab zon E Ti pi Ka pa lı Ce za evin de tu tuk lu ve hü küm lü le rin mo ral le ri ni yük selt mek ama cıy la dü zenle nen mü zik-eğ len ce prog ramı 9 Ekim de ger çek leş ti ril di. Ka dır ga TV iş bir li ğiy le gerçek leş ti ri len et kin li ğe Cumhu ri yet Sav cı sı Hü se yin Gü ler, Ce za İnfaz Ku rum la rı ve Tu tu kev le ri İzle me Ku ru lu üye le ri, Ku rum Mü dü rü İsma il Ak soy, ce za evi per so ne li ile tu tuk lu ve hü küm lü ler ka tıl dı. 15 sa natçı nın gö rev al dı ğı prog ram da ses len di rilen yö re sel tür kü ler bü yük il gi gör dü. Tu tuk lu ve hü küm lü le rin is tek le ri do ğrul tu sun da mü zik par ça la rı na yer ve ri lir ken, ha re ket li par ça la rın ça lın dı ğı an lar da ka tı lım cı lar oy na ma yı ih mal et me di ler. Yak la şık iki sa at sü ren program sı ra sın da Ka dır ga TV Ko me di Sa nat çı la rı Te mel ve Dur sun üç pa ro di su nar ken, iz le yen le rin bü yük be ğe nisini top la dı. Cum hu ri yet Sav cı sı Hü se yin Gü ler, et kin lik le rin so nun da kat kı la rından do la yı Ka dır ga TV Ge nel Ya yın Yö net me ni Ha cı Gay dan a ku rum adına çi çek, plâ ket ve ge mi ma ke ti ve re rek, te şek kür et ti. Bingöl n resim ve el sanatları sergisi BİRİNCİ SAY FA DAN DE VAM Cum hu ri yet Bay ramı kut lam aları çer çe vesin de dü zen le nen ser gi Bin göl Be le di ye si Kül tür ve Sa nat Mer ke zin de açıldı. 28 Ekim de yapılan ser gi nin açılışına; Va li Veh bi Avuç, Cum hu ri yet Başsavcısı Meh met Şafak, Ad lî Yargı Ada let Ko mis yo nu Başkanı Ab dul lah Gök, Cum hu ri yet Savcısı Müs lüm Can po lat, Gar ni zon Ko mu tanı Tu ğge ne ral Or han Ak baş, Be le di ye Başkanı Hacı Ke te nalp, da ire amir le ri, Ce za evi Mü dü rü Meh met Şen ve çok sayıda da vet li katıldı. 165 ese rin yer aldığı ser gi ye il gi bü yük tü. Bir hafta açık ka lan ser gi yi ye ni tah li ye olan iki hü küm lü ai le siy le bir lik te zi ya ret eder ken, ken di le ri ta rafından yapılan ürün le rin de yer aldığı ser gi ye va tan daşların il gi si on ları se vin dir di. Bin göl Va li si Veh bi Avuç yaptığı açılış ko nuşmasında, Ce za evle ri miz, sa de ce ce za in faz ku rum ları de ğil, aynı za man da bil gi, eğ itim ve sa nat yu vasıdır. de di. Açılışın ardından pro to kol ser gi yi ge zer ken, ya ğlı bo ya re sim ler den bi rer adet Va li Avuç, Gar ni zon Ko mu tanı Ak baş ve Be le di ye Başkanı Ke te nalp a he di ye edil di. Çifte Düğünümüz Var oyununa büyük ilgi BİRİNCİ SAYFADAN DEVAM 4 Ekim de sah ne le nen oyu nu iz le me ye Ko zan Kayma kamı Yıldırım Uçar, İma mo ğlu Kay ma kamı Re cai Ak yel, Cum hu ri yet Başsavcısı Sü ley man Bal, Gar ni zon Ko mu tanı Yrb. Hü se yin Pe pe kal, Em niyet Mü dü rü Yu suf Gün gör, Müf tü Ab dul lah De mir, Ce za İnfaz Ku rum ları ve Tu tu kev le ri İzle me Ku ru lu Başkan ve üye le ri, Ce za evi Mü dü rü İsma il Gül ve 2. mü dür ler, Halk Eğ itim Mü dü rü, ku rum per so ne li, basın men sup ları ile tu tuk lu ve hü küm lü ler katıldı. Et kin lik ler hü küm lü Ley la Üs tün dağ ın ver di ği mi ni kon ser le başladı. Ardından tu tuk lu ve hü küm lü ba yan ların rol aldığı Çif te Dü ğü nü müz Var adlı oyun sah ne len di. Bü yük il gi gö ren oyu nu nun ardından ce za evin de açılan halıcılık, ka lo ri fer ateşçi li ği, mey ve ci lik, ipek bö cek çi li ği, arıcılık, ber ber lik, elek t rik te si satçılığı, İngi liz ce, Arap ça ve I. ka de me oku ma-yaz ma kurs larında başarı gös teren le re ser ti fi ka ve ri lir ken, II. ka de me Oku ma-yazma kur su nu bi te ren le re dip lo ma ları tak dim edil di. 15 Aralık 2004 Kars Kapalı n sosyal faaliyetler Kars Ka pa lı Ce za evin de mo ral gü nü dü zen len di. 12 Ekim de ger çek leş ti ri len mo ral gü nü ne; Va li Yar dım cı sı Mu am mer Bal cı, Cum hu ri yet Baş sav cı Ve ki li Mu hit tin Üz mez, Ad lî Yar gı Ada let Ko mis yo nu Başka nı Ab dull lah Tan rı ku lu, Cum hu ri yet Sav cı sı Ufuk Er mert can, Alay Ko mu ta nı Alb. Ay han Gül cü, Ce za İn faz Ku rum la rı ve Tu tu kev le ri İz leme Ku ru lu Baş ka nı ve üye le ri, Kaf kas Üni ver si te si Rek tö rü Ne ca ti Ka ya, da ire amir le ri, ce za evi per so ne li ile tu tuk lu ve hü küm lü ler ka tıl dı lar. Ma hal lî sa nat çı la rın ka tıl dı ğı mo ral gü nün de ne şe li an lar ya şa nırken, Kars Kaf kas Folk lor eki bi bir gös te ri ger çek leş tir di. Renk li gö rün tü le rin ya şan dı ğı mo ral gü nün de tu tuk lu ve hü küm lü ler de söy le dik le ri türkü ler le prog ra ma kat kı da bu lun du. Et kin lik le rin so nun da vo ley bol tur nu va sın da bi rin ci ve ikin ci olan la ra ku pa; ye tişkin ler I ve II. ka de me ile açık il kö ğre tim oku lun dan me zun olan la ra dip lo ma; ber ber lik, saz-ba ğla ma, hay van be si ci liği, arı cı lık ve el sa nat la rı kursla rı nı ba şa rı ile ta mam la yan lara ser ti fi ka ve ril di. Sa ğlık ta ra ma sı ya pıl dı Er zu rum Ve rem Sa vaş Onun cu Grup Baş kan lı ğı iş bir li ğiy le Kar s Ka pa lı Ce za evin de sa ğlık ta ra ma sı ya pıl dı. 5 Ekim de ger çek leş ti ri len sa ğlık ta ra masın da 120 tu tuk lu ve hü küm lü ile ce za evi per so ne li ve jan darma bö lük ko mu tan lı ğı er ve er baş la rı nın rönt gen film le ri çe kil di. Ge zi dü zen len di 2 Ekim de Cum hu ri yet Baş savcı sı İs met Öz ko rul un ön der liğin de Kar s ın ta ri hî ören yer lerin den Ani ha ra be le ri ne ge zi dü zen len di. Ge zi ye Kars ve il çe le rin de gö rev yap mak ta olan Cum hu ri yet Sav cı la rı, Hâ kim ler, ad li ye per so ne li ve ce za evi per so ne li ka tıl dı. Ceyhan Kapalı açılış ve belge dağıtım töreni Cey han M Ti pi Ka pa lı Ce zaevin de ya pı lan tö ren de; ye ni oluş tu ru lan dok tor mu aye ne oda sı, diş te da vi üni te si ve ça ma şır ha ne nin açı lı şı ya pı lırken, 2004 yı lı içe ri sin de açı lan kurs lar da ba şa rı gös te ren tu tuk lu ve hü küm lü le re ser ti fika la rı ve ril di. Geç ti ği miz ay ger çek leş ti ri len tö re ne; Cumhu ri yet Baş sav cı sı Yah ya Ak ça dır cı, Cum hu ri yet Sav cıla rı Ta lat Ku ru tan ve Er şan Ay te miz, Ce za İn faz Ku rum ları ve Tutukevleri İz le me Ku rulu Baş ka nı M. Ali Dil ber, Üyeler Meh met Sön mez ve Ali Say gı, Ku rum Mü dü rü Mus tafa Va rol ve ce za evi per so ne li ka tıl dı. Açı lış me ra si mi nin ar dın dan Açık Öğ re tim Li se sini bi ti ren 2, Açık İl kö ğre tim Oku lu nu bi ti ren 4 hü küm lü ye dip lo ma; oku ma-yaz ma kursun da ba şa rı lı olan 17 hü kümlü ye de ser ti fi ka ve ril di.

7 15 Aralık 2004 Sayfa 7 Cezaevlerinde Cumhuriyet Bayramı coşkusu Cum hu ri yet in ilâ nı nın 81. yı lı ce za in faz ku rum la rı ve tu tu kevle rin de dü zen le nen çe şit li et kinlik ler le kut lan dı. Kut la ma lar da Cum hu ri yet in ilâ nı ve cum hu riyet ida re si hak kın da tu tuk lu ve hü küm lü ler bil gi len di ril di. Kut la ma lar çer çe ve sin de ku rumlar da fut bol ve vo ley bol tur nuva la rı dü zen le nir ken, bü yük coşku nun ya şan dı ğı mü zik eğ len ce prog ram la rı ger çek leş ti ril di. Kar tal H Ti pi Ka pa lı Ce zaevin de Cum hu ri yet Bay ra mı kut lam la rı için 28 Ekim de tö ren dü zen len di. Kar tal Cum hu ri yet Baş sav cı sı Yu suf Ulu nun Cumhu ri yet ile il gi li ola rak ko nuş ma yap tı ğı tö re ne; Cum hu ri yet Savcı sı Ali Fu at Akın, Ce za evi Mü dü rü Re cep Gö ğüş, 2. mü dürler ve per so nel ile tu tuk lu ve hü küm lü ler ka tıl dı. Tö ren de Cum hu ri yet Ku pa sı Ha lı Sa ha Fut bol Tur nu va sın da bi rin ci olan ta kı ma ku pa la rı tak dim edildi. San dık lı Ka pa lı Ce za evinde ki Cum hu ri yet Bay ra mı kut lama la rı renk li gö rün tü le re sah ne ol du. Ce za evin de ya pı lan tö rende, Cum hu ri yet Baş sav cı sı M. Ha kan Uyar ve Ku rum Mü dü rü Hay dar Öz bu dak bi rer ko nuş ma yap tı lar. Tu tuk lu ve hü küm lü lerin de Cum hu ri yet ile il gi li şi irler oku du ğu et kin lik ler San dık lı Be le di ye si Ban do Ta kı mı ta rafın dan ve ri len kon ser le so na erdi. Bur sa H Ti pi Ka pa lı Ce zaevin de Cum hu ri yet Bay ra mı kut la ma tö re ni dü zen len di. İs tiklâl Mar şı nın okun ma sı ve say gı du ru şu nun ar dın dan Ku rum Mü dü rü Ci han şah Ka ra koç yaptı ğı açı lış ko nuş ma sın da Cumhu ri yet in öne mi ile il gi li bil giler ver di. 2. Mü dür ler Müm taz Ak ka ya ve Ömer Fa ruk Yıl maz, ce za evi per so ne li ile tu tuk lu ve hü küm lü le rin ka tıl dı ğı kut la ma prog ra mın da; hü küm lü ler İs ma il Kay na kiş Tür ki ye Cum hu ri yeti, Ser kan Koç Cum hu ri yet isim li şi ir le ri okur ken, Er dal Bü yük Se çim Bi zim, Fa tih Kap lan İş te Cum hu ri yet ten Bek le di ği miz Ne ti ce baş lık lı San dık lı Ka pa lı Ce za evin de Cum hu ri yet Bay ra mı kut la ma et kinlik le ri çer ve sin de ve ri len kon se re da vet li ler ile tu tuk lu ve hü kümlü ler bü yük il gi gös ter di ler. ya zı la rı oku du lar. Et kin lik ler sı ra sın da, ce za evin de dü zen le nen Cum hu ri yet ko nu lu şi ir ya rışma sın da Dü şü nü yo rum ad lı şii riy le bi rin ci li ğe lâ yık gö rü len Vey si Çe lik e ödü lü nü Ku rum Mü dü rü Ci han şah Ka ra koç verdi. Kut la ma lar, hü küm lü ler Ha nifi Da da şoğ lu, Me sut Al çın ka ya ve Bü lent Çe ri nin ba ğla ma la rı eş li ğin de ver dik le ri kon ser ile so na er di. Gü müş ha ne E Ti pi Ka pa lı Cezaevin de Cum hu ri yet in ku rulu şu nun 81. yı lı, Gü müş ha ne Va li si, Gar ni zon Ko mu ta nı, Be le di ye Baş ka nı, Cum hu ri yet Baş sav cı sı ve çok sa yı da da vet li, ce za evi yö ne ti ci le ri ve per so nel ile tu tuk lu ve hü küm lü le rin ka tıldı ğı et kin lik ler le kut lan dı. Ya pılan ko nuş ma lar da gü nün an lam ve öne mi an la tı lır ken, tu tuk lu ve hü küm lü ler ile per so nel ta ra fından şi ir ler okun du. Ce za evin de yü rü tü len sos yal ve kül tü rel et kin lik le ri içe ren slayt gös te risinin de ya pıl dı ğı kut la ma lar sı ra sın da Eğ itim-öğre tim Yı lın da oku ma-yaz ma kursun dan 16, il ko kul bi tir me kursun dan 11, açık il kö ğre tim okulun dan 3, açı kö ğre tim li se sin den 3, arı cı lık kur sun dan 21, İn gi lizce kur sun dan 17, ka lo ri fer ateş çili ği kur sun dan 12, Türk halk oyu nla rı kur sun dan 13, dak ti logra fi kur sun dan 9 ve bil gi sa yar kur sun dan 13 hü küm lü ve tu tuklu ya dip lo ma ve ser ti fi ka tak dim edil di. Ay rı ca, Cum hu ri yet Ku pa sı adıy la dü zen le nen ko ğuş lar ara sı vo ley bol tur nu vasın da de re ce ye gi ren le re ku pa, ma sa te ni si tur nu va sın da ba şa rı lı olan la ra ma dal ya ve ri lir ken, satranç tur nu va sın da de re ce ye gi ren le re ise sat ranç ta kı mı he diye edildi. Ela zığ Ço cuk Is la he vin de de Cum hu ri yet Bay ra mı kut la ma prog ra mı ger çek leş ti ril di. Ya pılan tö ren de Ku rum Mü dü rü Meh met Ol car, Cum hu ri yet in öne mi hak kın da bil gi ler ve rirken, ço cuk la ra tav si ye ler de bu lun du. Ço cuk lar ta ra fın dan şi ir le rin de okun du ğu kut la ma lar sı ra sın da çe şit li oyun ve ya rış malar da dü zen len di. Et kin lik ler ku ru ma ait fut bol sa ha sın da gerçek leş ti ri len ko ğuş lar ara sı fut bol mü sa ba ka la rı ile so na er di. Kü tah ya E Ti pi Ka pa lı Cezaevin de Cum hu ri yet Bay ramı ya pı lan çe şit li et kin lik ler le kut lan dı. Ku rum Öğ ret me ni Gülşen Ay dın yap tı ğı açı lış ko nuşma sın da Cum hu ri yet Bay ra mı ile il gi li ola rak tu tuk lu ve hü küm lüle re bil gi ler ak tar dı. Kut la ma prog ra mın da hü küm lü ler İb rahim Akın Aka lın 20 Ekim, Ba ki Yo lo ğlu Cum hu ri yet, Cü neyt Uy gur Cum hu ri yet Bayra mın da ve Me tin Zor Onun cu Yıl Mar şı ad lı şi ir le ri okur ken, Ser kan De mir Ata türk ve Cumhu ri yet, Meh met De re Atatürk ün Cum hu ri yet çi lik An la yışı, Gud ret Kork maz Ben Cumhu ri yeti Böy le Ka zan dım, M. Emin Sal tık Cum hu ri yet İçin Söy le nen ler, Ah met Aş kın Cum hu ri ye tin Ge tir di ği Ye nilik ler, Uğ ur Gök ka ya Atatürk ten Anı lar ve Ze ke ri ya Ça kal Va tan isim li ya zı la rı ak tar dı lar. Ni ğde Ka pa lı Ce za evin de Cum hu ri yet Bay ra mı ne de niy le el işi ürün le ri ser gi si açı lır ken, ma sa te ni si ve vo ley bol tur nu vası ile re sim ya rış ma sı da dü zenlen di. Tu tuk lu ve hü küm lü ler ce imal edi len ve şe hir mer ke zinde ki bir ma ğa za da sa tı şa su nu lan ürün le rin ye r al dı ğı ser gi nin açılı şı ne de niy le ya pı lan tö ren de Ku rum Mü dü rü Hu lu si Ye ni şan bir ko nuş ma yap tı. Va tan daş ların bü yük il gi gös ter di ği ser gi nin açı lı şı Ni ğde Va li si Gün düz Be der, Be le di ye Baş ka nı Mü min İnan ve Cum hu ri yet Baş sav cı sı Enis Ya vuz Yıl dı rım ta ra fın dan ya pı lır ken, ser gi le nen ürün le rin ta ma mı na ya kı nı nın sa tıl dı ğı ve el de edi len ge li rin tu tuk lu ve hü küm lü le re ve ril di ği açık lan dı. Ay rı ca, Cum hu ri yet Bay ra mı kut la ma et kin lik le ri için; Cumhu ri yet Baş sav cı sı Enis Ya vuz Yıl dı rım, Ad lî Yar gı Ada let Ko mis yo nu Baş ka nı Ömer Fa ruk Cey lan, Ce za İn faz Ku rum la rı ve Tu tu kev le ri İz leme Ku ru lu üye le ri, ce za evi perso ne li ile tu tuk lu ve hü küm lü lerin ka tı lı mıy la tö ren dü zen len di. Tö ren de Cum hu ri yet Baş sav cı sı Enis Ya vuz Yıl dı rım bir ko nuşma ya par ken, re sim ya rış ma sı ile ma sa te ni si ve vo ley bol turnu va sın da bi rin ci olan la ra ödülle ri tak dim edil di. Ye tiş kin ler I. ka de me oku ma-yaz ma, ye tiş kinler II. ka de me il ko kul bi tir me, elekt rik te si sat çı lı ğı kurs la rın da ba şa rı lı olan tu tuk lu ve hü kümlü le re ser ti fi ka la rı ve ri lir ken, 2004 ÖSS so nu cun da Açık Öğ re tim Fa kül te si ne yer le şen 2 hükümlü de ödüllendirildi. Ko ca eli Ka pa lı Ce za evinde ise Cum hu ri yet Bay ra mı kut lama et kin lik le ri çer çe ve sin de Ko ca eli Üni ver si te si Öğ re tim Gö rev li si Me lih Yi ğit ta ra fın dan 27 Ekim de kon fe rans ve ril di. Mersin de Latif Doğan konseri Televizyonda yayınlanan Küs tüm Shov isim li prog ra mıy la bü yük be ğe ni top la yan La tif Do ğan bu kez ce za evin de coş turdu. Mer sin E Ti pi Ka pa lı Ce za evin de bir kon ser ve ren Sa natçı mü zik zi ya fe ti sun du. Renk li gö rün tü le rin ya şan dı ğı konser de tu tuk lu ve hü küm lü ler gö nül le rin ce eğ len di ler. Mer sin E Ti pi Ka palı Ce za evin de dü zen lenen mo ral ge ce si ne katılan Türk Halk Mü zi ği Sa natçısı La tif Do ğan, ses lendir di ği tür kü ler le tu tuk lu ve hü küm lü le ri coştur du. Geç ti ği miz ay ve ri len konse re tu tuk lu ve hü küm lü le rin yanı sıra pro to kol da bü yük il gi gös ter di. Mo ral ge ce si ne katılan Va li Yardımcısı, Cum hu ri yet Başsavcı Ve ki li, Alay Ko mutanı, Ba ro Başkanı, Ce za İnfaz Ku rum ları ve Tu tu kev le ri İzleme Ku ru lu Başkanı ve üye le ri ile birçok da vet li unu tul maz an lar yaşadılar. Ses len dir di ği tür kü ler le iz le yen le ri za man za man duy gu landıran La tif Do ğan, tu tuk lu ve hü küm lü ler le bir lik te ha lay çek ti. İki sa at bo yun ca sah ne de ka lan Sa natçı La tif Do ğan, tu tuk lu ve hü kümlü le re tav si ye ler de de bu lun du. Do ğan, Ce za evin de bu lun duğu nuz za manı boşa ge çir me yin. Açılan kurs la ra katıla rak, atölye ler de çalışarak mes lek öğ renin. de di. Ce za evin de kon ser ver mekten duy du ğu mem nu ni yeti di le ge ti ren sa natçıya tu tuk lu ve hü küm lü ler, yaptıkları el işi ürün le rin den he di ye ede rek teşek kür et ti ler. Kon ser so nun da Ku rum Mü dü rü Dur sun Şah Özyılmaz, Sa natçı Do ğan a plâket tak dim eder ken, ikin ci bir konser için söz aldı. KISA... KISA... İnfaz ve Koruma Memuru Kıvrak emekli oldu Van M Ti pi Ka palı Ce za evinde in faz ve ko ru ma başme muru ola rak gö rev ya pan Ha san Kıvrak emek li ol du. Kıvrak ın emek li li ği ne de niy le 18 Ekimde ce za evin de tö ren dü zen lendi. Tö re ne; Cum hu ri yet Başsavcısı Ke mal Ka çan, Cum hu ri yet Savcısı Oğ uzhan Ma den, İl Mer kez Jan dar ma Ko mu tanı J. Kd. Yzb. Şahmet tin Öz de mir, Ku rum Mü dü rü Nuh Na ci Ata se ven, 2. mü dür ler ve per so nel katıldı. Emek li olan Kıvrak a Cum hu ri yet Başsavcısı Ke mal Ka çan ta rafından teşek kür bel ge si ve ril di. Elazığ Islahevinde Ramazan Bayramı kutlaması Ela zığ Ço cuk Is la he vin de Ra ma zan Bay ra mı ne de niy le bay ram laş ma me ra si mi ya pıldı. Bay ra mın bi rin ci gü nü ger çek leş ti ri len tö re ne; Va li Yar dım cı sı Os man Sa rı, Cumhu ri yet Baş sav cı sı Be hiç Şa hin, Cum hu ri yet Sav cı sı Bay ram Ay dın soy, Ku rum Mü dü rü Meh met Ol car, 2. Mü dür ler Or han Bay rı, İb rahim Soy dan ve per so nel ka tıldı. Tö ren de, Va li Yar dım cı sı Os man Sa rı per so nel ile ço cuk la rın bay ra mı nı kut larken, Sos yal Yar dım laş ma ve Da ya nış ma Vak fın dan te min edi len çe şit li gi yim eş ya la rı nı ço cuk la ra da ğıt tı. Cum hu ri yet Baş sav cı sı Be hiç Şa hin de ço cuk la ra ve per so ne le ik ramlar da bu lu na rak on la rın bayra mı nı kut lar ken, yap tı ğı ko nuş ma da ço cuk la ra bu ra da bu lun duk la rı sü re yi iyi de ğerlen dir me le ri tav si ye sin de bu lun du. Tö ren den son ra çe şit li oyun lar, ya rış ma lar ve eğ len ce ler gi bi bay ra mın ma na sı na uy gun et kin lik ler de de bu lu nul du. Niğde Kapalı masa tenisi ve voleybol turnuvası Niğ de E Ti pi Ka pa lı Ce za evinde dü zen le nen ma sa te ni si ve vo ley bol tur nu va sı ödül le ri ya pı lan tö ren de ve ril di. Geç tiği miz ay dü zen le nen tö re ne; Cum hu ri yet Baş sav cı sı İsma il Al kan, Ku rum Mü dü rü Ka zım Ka ya ve ce za evi per so ne li ka tıldı. Tö ren de vo ley bol tur nu vasın da bi rin ci olan C2 ta kı mı na ve ma sa te ni si tur nu va sın da bi rin ci olan Cu ma As lan ile ikin ci li ği el de eden Yü cel As lan a ce za evi çi ni atöl ye sinde üre ti len çi ni ta bak he di ye edil di. Cum hu ri yet Baş sav cı sı İsma il Al kan yap tı ğı ko nuş mada, tu tuk lu ve hü küm lü le rin be den ve ruh sağ lı ğı nın ko runma sı için bu tür fa ali yet le rin sür dü rü le ce ği ni söy le di.

8 Sayfa 8 15 Aralık 2004 Atatürk ölümünün 66.y l nda an ld BİRİNCİ SAYFADAN DEVAM Koca eli Ka pa lı Ce zaevinde Atatürk ü anma prog ra mı çer çe ve sin de Türk İnkı lap Ta ri hin de Mus ta fa Ke mal Ata türk ün Ye ri ve Ki şi liği ko nu lu kon fe rans ve ril di. 11 Ka sım da Ko ca eli Üni ver si te si Ata türk İnkı lap Ta ri hi Bö lüm Baş kan lı ğı Öğ re tim Gö rev li si Meh met Ulu soy ta ra fın dan su nu lan kon fe ran sa 78 tu tuk lu ve hü küm lü ile 14 per so nel ka tıl dı. Öğ re tim Gö rev li si Mehmet Ulu soy yap tı ğı ko nuş ma da, Ata türk ü an ma prog ram la rı nın O nu an la ma k, ta nı ma k ve göster di ği he def le re do ğru iler lemek için bi ze güç ver me si ge rek ti ği ni ifa de eder ken, 10 İzmir Kapalı voleybol turnuvası İz mir Ka pa lı Ce za evi Çok Amaç lı Spor sa lo nu 10 Ekimde ya pı lan vo ley bol tur nu va sı ile kul la nı ma açıl dı. Cum huri yet Ku pa sı adıy la baş la tı lan tur nu va tek maç lı ele me usulüy le ger çek leş ti ril di. 25 Ekim de baş la tı lan vo ley bol tur nu va sı nın fi na li 5 Ka sım da ya pıl dı. Bü yük çe kiş me ya şanan mü sü ba ka lar so nun da ye ni bö lüm 4. ko ğuş şam piyon lu ğa ulaş tı. Tu tuk lu ve hü küm lü lü rin yo ğun il gi göster di ği tur nu va nın ödül tö renin de bi rin ci ve ikin ci olan ko ğuş la ra Ku rum Mü dü rü Ze ki Uzun ta ra fın dan çe şit li ödül ler ve ril di. Kasımlar Ata türk çü dü şün ce siste mi ni da ha iyi an la yıp öğ ren meye biz le ri teş vik et me li dir. de di. Kon ya E Ti pi Ka pa lı Ce zaevin de Ata türk ü an ma prog ra mı ger çek leş ti ril di. Ce za evi Mü dürlü ğü ile Jan dar ma Bö lük Ko mutan lı ğı nın or tak la şa dü zen len di ği törene; Kurum Müdürü Necmi Üç ler, Jan dar ma Bö lük Ko mu tanı Yzb. Ni ya zi Uy sal, ce za evi 2. mü dür le ri ve per so ne li, Jan darma Bö lük Ko mu tan lı ğı per so neli, er ve er baş lar ile tu tuk lu ve hü küm lü ler ka tıl dı lar. Ce za evi Öğ ret me ni Tur gut Şim şek in Ata türk ün ha ya tı, il ke ve in kılap la rı ko nusunda ko nuş ma yap tı ğı tö ren de 3 jan dar ma eri ve bir ço cuk tu tuk lu ta ra fın dan şi irler okun du. Prog ram bir jan darma eri nin Ata türk ün Genç li ğe Hi ta be si ni oku ma sıyla so na er di. Kü tah ya E Ti pi Kapalı ve Açık Ce za evin de dü zen le nen Ata türk ü an ma prog ra mı İstik lâl Mar şı nın okun ma sı ve say gı du ru şu ile baş la dı.ce za evi yö neti ci le ri, per so nel ile tu tuk lu ve hü küm lü le rin ka tıl dı ğı tö rende, Ku rum Öğ ret me ni Gül şen Ay dın, Ata türk çü dü şün ce sis te mi hakkın da ko nuş ma yap tı. Prog ram da tu tuk lu ve hü küm lü ler ile per sonel de Ata türk le il gi li şi ir ler ve ya zı lar oku du lar. An ka ra Açık Ce za evinde de Ata türk, ölüm yıl dö nü mü ne deniy le ya pı lan tö ren de anıl dı. Ku rum Mü dü rü Hu lû si Sa ğır, 2. mü dür ler, ce za evi per so ne li ve hü küm lü le rin ka tıl dı ğı tö ren de bir ko nuş ma ya pan Ku rum Öğ ret me ni Re cai Yıl dız, Atatürk ün ön der li ğin de ül ke mi zin düş man lar dan te miz len di ği ni, Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si nin ku rul du ğu nu, Cum hu ri yet in ilân edil di ği ni ve böy le ce ça ğdaş Türki ye nin te mel le ri nin atıl dı ğı nı söy le di. Yıl dız, ko nuş ma sın da Ata türk ün Türk Mil le ti nin ba ğım sız lı ğı için yap tı ğı mü cade le le rin bir çok maz lum mil le te ör nek ol du ğu nu an lat tı. Mid yat M Ti pi Ka pa lı Cezaevin de de Jan dar ma Bö lük Ko mu tan lı ğı ile Ce za evi Mü dürlü ğün ce or tak la şa an ma prog ra mı dü zen len di. Gü nün an lam ve öne mi hak kın da Ku rum Öğ retme ni Hü se yin Acun bir ko nuş ma ya par ken, Ata türk ün ha ya tı nın an la tıl dı ğı slayt gös te ri si ger çekleş ti ril di. Trab zon E Ti pi Ka pa lı Cezaevin de ise Cum hu ri yet Savcı sı Hü seyin Gü ler, İnfaz Hâ ki mi Zey nep De ni zo ğlu, Ad lî Yar gı Ada let Ko mi syonu Üye si Hâ kim Meh met Ce lal Gü nay dın, Ce za İnfaz Ku rum la rı ve Tu tu kev le ri İzle me Ku ru lu Üye si Os man Aba noz, ku rum ida re ci le ri ve per so ne li ile tu tuk lu ve hü küm lülerin ka tıl dı ğı an ma prog ra mı ger çek leş ti ril di. 10 Ka sım da sa at da ya pı lan prog ram da Sosyal Hiz met Uz ma nı Ya kup Hamza çe bi Ata türk ün ha ya tı ve ki şili ği hak kın da ko nuş ma yap tı. Et kin lik çer çe ve sin de Öğ ret men Te mel Me tin taş ta ra fın dan ha zırla nan Ata türk le il gi li so lo orator ya, Ce za evi Ti yat ro Ko lun da gö rev li tu tuk lu ve hü küm lü ler ce ses len di ril di. Da ha son ra Atatürk le il gi li şi ir ler okun du ve Ata türk ün 10. Yıl Nut ku ken di se sin den din le til di. Prog ram da Ka ra de niz Tek nik Üni ver si te si Fa tih Eğ itim Fa kül te si Mü zik Atatürk ( ) Bö lü mün de oku yan 6 öğ ren ciden olu şan grup ta ra fın dan Atatürk ün sev di ği şar kı lar ses len diril di. Ay rı ca, Ata türk ün ölü mü üze ri ne dün ya ba sı nın da çı kan ha ber ler ka tı lım cı la ra ak ta rıl dı. Prog ra mın son bö lü mün de Fa tih Eğ itim Fa kül te si Mü zik Bö lü mü öğ ren ci le ri ne kat kı la rın dan do layı pro to kol ta ra fın dan çi çek takdim edil di. Cum hu ri yet Sav cı sı Hü se yin Gü ler yap tı ğı ka pa nış ko nuş ma sın da prog ram da eme ği ge çen le re te şek kür eder ken, Atatürk ün il ke ve in kı lap la rı na sa hip çı kıl ma sı nı is te di. Ela zığ Ço cuk Is la he vinde de ku rum kon fe rans sa lo nun da tö ren dü zen len di. Tö ren de Is lahe vi 2. Mü dü rü Or han Bay rı gü nün an lam ve öne mi ni be lirten ko nuş ma yap tı. Ku rum Öğ ret me ni Ya şar Tok göz lü de ko nuş ma sın da Ata türk ün ha yatı, ki şi sel özel lik le ri, eser le ri, mü ca de le si ve ölü müy le il gi li ola rak bil gi ler ver di. Ço cuk lar ta ra fın dan, Ata türk le il gi li şi irle rin okun du ğu prog ram da Atatürk ve Mil lî Mü ca de le isim li fil m iz len di. Çanakkale Açık Metin Şentürk konseri Cumhuriyet Başsavcısı Ahmete Er, cezaevinde verdiği konserin sonunda Sanatçı Metin Şentürk e hükümlüler tarafından yapılan ev maketi hediye etti. Ün lü Sa nat çı Me tin Şen türk Ça nak ka le Açık Ce za evin de konser ver di. Eğ len ce li an la rın ya şan dı ğı kon se re; Cum hu riyet Baş sav cı sı Ah met Er, Ad lî Yar gı Ada let Ko mis yo nu Başka nı Hay ri De mir ve eşi, Ce za ve Tev ki fev le ri Ge nel Mü dürlü ğü Baş kont ro lö rü Ca fer Kü çük, Staj yer Kont ro lör Sa mi Eroğ lu, Ce za İn faz Ku rum la rı ve Tu tu kev le ri İz leme Ku ru lu Baş ka nı ve üye le ri, ce za evi yö ne ti ci le ri ve per sonel ile hü küm lü ler ka tıl dı. Ulu sal ve ye rel ba sın mensup la rı nın da il gi gös ter di ği kon ser de hü küm lü ler ve da vet li ler unu tul maz da ki kalar ya şa dı lar. Ken di enst rü manı eş li ğin de ses len dir di ği parça lar la mü zik zi ya fe ti su nan Sa nat çı Me tin Şen türk ayak ta al kış lan dı. Kon se re hü küm lü ya kınla rı nın il gi si dik kat ler den kaçma dı. Yak la şık iki sa at sah nede ka lan Sa nat çı Şen türk e Ku rum Mü dü rü Se dat Ka ra ca ta ra fın dan ce za evi ya şa mı nın bir par ça sı olan tes bih he di ye edildi. Ce za evin de ken di si ne gös te ri len il gi den mem nun ka lan Sa nat çı Şen türk, ilk fırsat ta kon ser ver mek üze re ye ni den ge le ce ği ni ifa de ederek ku rum dan ay rıl dı. Aydın E Tipi personel ve ailelerine iftar yemeği Ay dın E Ti pi Ka pa lı Ce za evi per so ne li ve ai le le ri ce za evin de dü zen le nen if tar ye me ğin de bi r a ra ya gel di. 4 Ka sım da ve ri len if tar ye me ği ne Cumhu ri yet Sav cı sı Ha san Baykal, Ku rum Mü dü rü Rah mi Gü nen, Jan dar ma Bö lük Ko mu ta nı j. Yzb. Coş kun Ka ra gül ve eş le ri de ka tıl dılar. Ce za evi Mü dü rü Rah mi Gü nen in ko nuş ma yap tı ğı if tar ye me ği nin ar dın dan ma hal lî sa nat çı lar tarafından mi ni kon ser ve ril di. Ses lendi ri len par ça la ra eş lik eden ka tı lım cı la rın mem nu ni ye ti dik kat ler den kaç ma dı. Per sonel ve ai le le ri bu tür et kin likle rin de vam et me si ni is te diler. KISA... KISA... Gölcük te sertifika ve diploma dağıtım töreni Göl cük Ka palı Ce za evinde Ko ca eli Cum hu ri yet Başsavcısı İbraha m Et hem Dik men, Göl cük Cum huri yet Savcısı İbra him Ka ra kaş ile birçok da vet li ve ce za evi per so ne li nin katıldığı ser ti fi ka ve dip loma dağıtım tö re ni dü zenlen di. 5 Ekim de yapılan törende; 2 hükümlüye II. ka de me il ko kul bi tir me dip lo ması, 3 hü küm lü ye oku ma-yaz ma ve 14 hü küm lü ye de ber ber lik ser ti fi ka ları ve ril di. Bitlis Kapalı veda töreni Bit lis E Ti pi Ka pa lı Ce zaevin de Cum hu ri yet Sav cı sı Ha san Şak rak ın ta yi ni ve Am bar Me mu ru Rem zi Ba kış kan ın emek li li ği ne deniy le tö ren dü zen len di. Ce zaevi kon fe rans so lu nun da gerçek leş ti ri len tö ren den ön ce da vet li le re if tar ye me ği ve rildi. Cum hu ri yet Baş sav cı sı Va hit Ke mal Esen gin, Jandar ma Alay Ko mu ta nı Alb. Ca hit Hüs rev Şen, Ağır Ce za Mah ke me si Baş ka nı Ali Sa yın, Cum hu ri yet Sav cı la rı Ya vuz Te mi zel ve Os man Sa rı, Hâ kimler Gül se min Ak çin Te mi zel ve Nu ray Yıldız Şak rak, Ce za evi Mü dü rü Ömer Ekin ci, İl Müf tü sü Ha lil Arık, ce za evi 2. mü dürle ri, Ce za İnfaz Ku rum la rı ve Tu tu kev le ri İzle me Kurulu Baş ka nı ve üye le ri, ce zaevi per so ne li ile tu tuk lu ve hü küm lü le rin ka tıl dı ğı tö rende Cum hu ri yet Sav cı sı Ha san Şak rak a hiz met le rinden do la yı he di ye tak dim edi lir ken, Am bar Me mu ru Rem zi Ba kış kan a te şek kür bel ge si ve ril di. Hatay Kapalı emeklilik töreni Hatay E Ti pi Ka palı Ce zaevin de İnfaz ve Ko ru ma Me mu ru ola rak gö rev ya pan Fik ret Gök çe nin emek li ol ması ne de niy le tö ren dü zen len di. Geç ti ği miz ay yapılan tö ren de İnfaz ve Ko ru ma Me mu ru Fik ret Gök çe ye teşek kür bel ge si ve ril di.

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne?

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? ... 1 2... ... 3 Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? 4... Can Yayınları: 1632 Türk Edebiyatı: 472 Perihan Mağden, 2007 Can Sanat Yayınları Ltd. Þti., 2007 1. basım: Haziran 2007 Kapak Tasarımı:

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 478 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA 107 Weşanên Serxwebûn 107 Abdullah ÖCALAN SAVUNMALARIM Kutsallık ve lanetin simgesi URFA Dic le-fı rat hav za sın da ta rih KUTSALLIK VE LANETİN SİMGESİ URFA Dicle-Fırat havzasında tarih KUTSALLIK VE LANETİN

Detaylı

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84 Abdullah Öcalan Seçme Röportajlar Cilt-III ABDULLAH ÖCALAN Seçme Röportajlar Cilt-III Onbinlerce İnsan Ölmesin Doğu Perinçek'in Ümit Sezgin Güneri Cıvağolu/Ramazan Öztürk Rafet Ballı Soner Ülker Yeni Asır

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri - ORĐJĐNAL ARAŞTIRMA Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri Dr. Esra UĞUR, a Dr. Süheyla ABAAN b a Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Koordinatörü, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi,

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI VAKIF INSAN TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI (Kırkıncı Yıl Hatıra Kitabı) Editör TMKV adına Prof. Dr. Salih Tuğ İstanbul 2011 8 Bir top lu lu un (ger çek) efen di si ve ön de ri, o top lu ma hiz met eden dir

Detaylı

inancım inancım inancım ÜNİTE

inancım inancım inancım ÜNİTE inancım inancım inancım 5. ÜNİTE Meleklere İman 1. Me lek le rin Özel lik le ri 2. Me lek le rin Gö rev le ri 3. Me lek ler den Baş ka Gö rün me yen Var lık lar ÜNİTE 5 M E L E K L E R E İ M A N ÜNİTE

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü Weşanên Serxwebûn 71 PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) PROGRAM VE TÜZÜK Weşanên Serxwebûn 71 Birinci Baskı: Nisan 1995 Herausgeber: Agri Verlag Vogelsanger

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Doç.Dr. Bilal SAMBUR a a Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, ISPARTA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Bilal SAMBUR Süleyman Demirel

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 8 222 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış İletişim Yayınları 405 Edebiyat Eleştirisi 29 ISBN-13: 978-975-470-601-7 1997 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1-3. BASKI 1997-2012,

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 Her Türk ferdinin son nefesi, Türk ulusunun nefesinin sönmeyeceği, onun ebedî olduğunu göstermelidir. Yüksel Türk! Senin için yükseklik

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi?

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? ten OCAK-MART 2013 SAYI: 31 Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? Gerek kasko sigortasında gerekse de motorlu araçların mali sorumluluk sigortasında, alkollü araç kullanma nedeni ile oluşan kazalar,

Detaylı

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke KAR KUYUSU v B R D Ak l ba fl n da bir in sa n n bu gü ne ka dar ar t k çok tan ö ren - mifl ol ma s ge re kir di. Yüz ler ce ke re te le viz yon da an lat m fl lar, ga ze te ler de yaz m fl lar, lis

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

Sesleniş. 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14

Sesleniş. 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14 Ben Mayıs 1919 da Samsun a çıktığım gün elimde maddî hiç bir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk Milletinin soyluluğundan doğan ve benim vicdanımı

Detaylı

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı.

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı. Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı. Kütah ya E Ti pi Ka pa lı ve Açık Ce za evi, 24-31 Ekim 2003 ta rih le ri ara sın da İs tan bul Ba kır köy

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME. sınıf Barış TEPECİK AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de

Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de Meslek ve i kurma kurslar i birli i protokolü Adalet Bakan Çiçek in karde i vefat etti Kalp kri zi ge çi ren ve acil ola rak Yük sek İh ti sas Has ta hane si nde ame liya ta alı nan Ada let Ba ka nı Ce

Detaylı

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Gelecek, çalışkan olanlarındır. K. Atatürk 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Çanakkale Açık Cezaevi Hükümlüleri Yazar Orhan Kemal e Ait Eserleri Başarıyla Sahnelediler Çanak

Detaylı

Sesleniş. 15 Kasım 2002 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 8. Cezaevi Lojmanlarında Örnek Çalışma

Sesleniş. 15 Kasım 2002 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 8. Cezaevi Lojmanlarında Örnek Çalışma 15 Kasım 2002 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 8 Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. K. Atatürk Zonguldak Özel Tip Kapalı Cezaevinde Sergi Açılışı ve Belge Töreni Tekirdağ 1 Nolu

Detaylı

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR ABDULLAH ÖCALAN ABDULLAH ÖCALAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR WeŞanên Serxwebûn 78 Abdul lah ÖCA LAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur Weşanên Serxwebûn:

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Doç. Dr. Ahmet ALTINDAĞ (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi) Yrd. Doç.

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Sesleniş. Afganistan Adalet Bakanı Sayın Abdullah Rahim Kerimi ve beraberindeki heyet. Ba ka nı Sa yın Ce mil Çi çek ile.

Sesleniş. Afganistan Adalet Bakanı Sayın Abdullah Rahim Kerimi ve beraberindeki heyet. Ba ka nı Sa yın Ce mil Çi çek ile. 15 Nisan 2003 Salı Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 13 Yasalarımız millî ihtiyaçlara ve hukuk ilminin ilkelerine göre yeni baştan düzeltilecek ve tamamlanacaktır. Bütün yasalarımızın düzenlenmesinde,

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67 ABDULLAH ÖCALAN abdûllah ÖCaLan PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz WeŞanen SerxWebûn 67 1 3 abdul lah ÖCa Lan PKK'de Gelişme Sorunları ve Görevlerimiz Weşanên

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

Din ve Suç İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma

Din ve Suç İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din ve Suç İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma Doç.Dr. Kemaleddin TAŞ, a Adem GÜRLER b a Din Sosyolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta b Sosyolog,

Detaylı

İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi

İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi Mustafa YILDIZ a a Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi, Kayseri Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Mustafa YILDIZ Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi,

Detaylı

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı.

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı. KILITTASI DERGI:Layout 1 12/11/09 2:13 AM Page 1 için de ki ler Sorumuz var Kültürel miras nedir, genç kuşaklara nasıl aktarılır? 48 6 50 Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın:

Detaylı

Gazi an tep E Ti pi Ka pa lı Ce za evinde. Cumhuriyetimizin 79. Yılını Kutlama Etkinlikleri

Gazi an tep E Ti pi Ka pa lı Ce za evinde. Cumhuriyetimizin 79. Yılını Kutlama Etkinlikleri 3 Kasım Genel Seçimlerinden sonra kurulan 58. Hükûmet in Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek 18 Kasım 2002 günü görevini Prof. Dr. Sayın Aysel Çelikel den devraldı. Gaziantep E Tipi Kapalı Cezaevinde Cumhuriyetimizin

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

SA TIŞ NOK TA SI. www.ot to bock.com.tr

SA TIŞ NOK TA SI. www.ot to bock.com.tr www.ot to bock.com.tr SA TIŞ NOK TA SI Te ker lek li San dal ye Kİ ME, Nİ ÇİN, NA SIL? www.ot to bock.com.tr Te ker lek li San dal ye; Ki me, ni çin, na sıl? İn deks Te ker lek li San dal ye de Otur mak.......................................

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs

Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs Devrimci İşçi Hareketi Yayınları Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü: Gürdoğan İşçi Özel sayı: 4 Fiyatı: 50 Krş Devrimci

Detaylı

Hemşirelikte Güçlendirme

Hemşirelikte Güçlendirme DERLEME Hemşirelikte Güçlendirme Sevim ULUPINAR a a Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Öğretimi AD, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Ge liş Ta ri hi/re ce i ved: 30.05.2012 Ka bul Ta

Detaylı

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 1 10 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI e Tashih Faruk DOĞAN Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Polen Yayınları Baskı Kilim Matbaacılık EKİM 2 0 0 8 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii Sok. Büyük Tulumba Çıkmazı

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti Ge nel Ku rul Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti 40. Ola an Ge nel Ku ru lu 30 Ocak 2010 Cu mar te si gü nü ger çek lefl ti. fiu be miz 39. Dö - nem

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

FRANZ KAFKA DAVA. Ahmet Cemal ROMAN. Almanca aslından çeviren

FRANZ KAFKA DAVA. Ahmet Cemal ROMAN. Almanca aslından çeviren FRANZ KAFKA DAVA FRANZ KAFKA DAVA ROMAN Almanca aslından çeviren Ahmet Cemal Türkiye de artık Can Sanat Yayınları Yapım ve Dağıtım Tic. ve San. A.Ş. tarafından yayımlanacak olan Minikitap dizisi (özgün

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

Sı nıf Pu su la sı Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek Si ya sal Is la mın Ge li şi mi ve Gün cel Du ru mu

Sı nıf Pu su la sı Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek Si ya sal Is la mın Ge li şi mi ve Gün cel Du ru mu SUNU Sı nıf Pu su la sı nın eli niz de ki 7. sa yı sıy la mer ha ba. Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek ya zı mız da, ko mü nist le rin ne den ken di le ri ne gü ven dik le ri nin ide olo

Detaylı

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor 29.05.2012 Basın Açıklaması Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor Bi lin di i üze re geç ti i miz ay lar da Çev re ve fie hir ci lik Ba ka n kent sel dö nü flü mü z mir'den

Detaylı

1997 de Siyasal Gelişmeler ve 1998 Sınıf Hareketinin Yönü

1997 de Siyasal Gelişmeler ve 1998 Sınıf Hareketinin Yönü 1998 Sınıf Hareketinin Yönü 1997 de Siyasal Gelişmeler ve 1998 Sınıf Hareketinin Yönü 1998 yı lı na adı mı mı zı at tı ğı mız bu günler de, hem 1997 yı lı nın, hem de bi raz da ha ge ri ye gi de rek iş

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı 420 E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı dergisinde çalıştı. 1973 te İsveç e, ardından ABD ye

Detaylı

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Doç.Dr. Asım YAPICI a a Çu ku ro va Üni ver si te si İla hi yat Fa kül te si, Din Psi ko lo ji si ABD, ADANA Ya zış

Detaylı

Moral gününde sertifika sevinci

Moral gününde sertifika sevinci Moral gününde sertifika sevinci Meslek edindirme kurslarını tamamlayarak sertifikalarını alan tutuklu ve hükümlü bayanlar, artık iş atölyelerinde çalışacaklar. Ankara Aç k Cezaevinde 30 A ustos kutlamas

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

Dinlerarası Diyaloğa Karşı İnsanî Diyalog

Dinlerarası Diyaloğa Karşı İnsanî Diyalog Dinlerarası Diyaloğa Karşı İnsanî Diyalog Prof.Dr. Mehmet BAYRAKDAR a a Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri İslam Felsefesi Bölümü, ANKARA ÖZET bu makalemizde dinlerarası diyaloğa

Detaylı

DEVRİMİN DİLİ VE EYLEMİ

DEVRİMİN DİLİ VE EYLEMİ Abdullah Öcalan Devrimin Dili ve Eylemi ABDULLAH ÖCALAN DEVRİMİN DİLİ VE EYLEMİ WEŞANEN SERxWEBUN 82 Abdul lah ÖCA LAN Devrimin Dili ve Eylemi Weşanên Serxwebûn: 82 İ C İ N D E k İ L E R Önsöz 7 İlk söz

Detaylı

Nü ket Esen Ya yım lan mış ki tap la rı: Ne zi he Sey han

Nü ket Esen Ya yım lan mış ki tap la rı: Ne zi he Sey han MAHKEMELERDE Nüket Esen 1949 da İs tan bul da doğ du. Ar na vut köy Ame rikan Kız Ko le ji ni bi tir di. Bo ğa zi çi Üni ver si te si İn gi liz Ede bi ya tı Bö lü mü nde oku du. Ay nı üni ver si te nin

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Küçük Bir Kız Tanıyorum Altı Yaşında

Küçük Bir Kız Tanıyorum Altı Yaşında Küçük Bir Kız Tanıyorum Altı Yaşında Nezihe Meriç (Gemlik, 28 Şubat 1924 İstanbul, 18 Ağustos 2009) Karayolları mühendisi olan babasının görevi nedeniyle çocukluğu, doğudan batıya Anadolu illerinde geçti.

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME.sınıf Berna DEMİREL AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı