T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 18 Ağustos 1997 PAZARTESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 18 Ağustos 1997 PAZARTESİ"

Transkript

1 T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Ağustos 1997 PAZARTESİ Sayı: YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Tarihli ve 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun Kanun No Kabul Tarihi: MADDE sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa aşağıdaki ek geçici madde eklenmiştir. EK GEÇİCİ MADDE tarihinde görevde bulunan Genelkurmay Başkanı 49 uncu maddenin (h) bendinin birinci fıkrasında sözü edilen 67 yaş tahdidine bakılmaksızın dört yıllık görev suresini tamamlar. MADDE 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3. Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 17/8/997 Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Kanun No Kabul Tarihi: MADDE tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. GEÇİCİ MADDE eğitim-öğretim yılından başlamak üzere Gülhane Askerî Tıp Akademisinde okurken bu Kanunun yayımı tarihine kadar her ne sebeple olursa olsun okullarından ilişiği kesilmiş olanlarin (yargıya intikal etmiş disiplin suçu nedeniyle Yasama Bölümü Sayfa : 1 Resmi Gazete Kodu : İçindekiler 96. Sayfadadır.

2 Sayfa : 2 RESMİ GAZETE 18 Ağustos 1997-Sayı: ilişiği kesilenler hariç), bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde başvurmaları halinde, Yükseköğretim Kurulunca okuyacakları tıp fakülteleri belirlenir. Belirlenen tıp fakültelerince intibakları yapılır ve bu öğrenciler 2547 sayılı Kanunun geçici 40 ıncı maddesi ve ilgili hükümlerinden diğer öğrenciler gibi yararlanırlar. Halen eğitim ve öğretim yapan kurumlarda; bu Kanunun yayımı tarihine kadar her ne sebeple olursa olsun kurumlan ile ilişkisi kesilmiş veya kesilme durumuna gelmiş olanlara (master ve doktora öğrencileri dahil) bu Kanunun yayımı tarihinden, eğitim-öğretim yılı sonunda ilişiği kesilecek olanlara ilişkilerinin kesildiği tarihten itibaren iki ay içinde ilgili yükseköğretim kurumlarına başvurmaları şartıyla ilişkilerinin kesilmesine sebep (vizeli veya vizesiz) olan her ders için iki sınav hakkı verilir. Sınavlar başvuru tarihini izleyen iki ay içinde yapılacak şekilde ilgili yükseköğretim kurumunca ilan edilir ve uygulanır. Bu sınavlarda başarılı olamayanlara başarılı olamadıktan dersler için bir bütünleme hakkı verilir. Bütünleme sınavları ilk sınavı izleyen iki ay içinde yapılır. MADDE 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 17/8/997 İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Tarihli ve 3418 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bazı Kâğıt ve İşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanun Kanun No Kabul Tarihi; MADDE tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. İlköğretim kurumlan sekiz yıllık okullardan oluşur. Bu okullarda kesintisiz eğitim yapılır ve bitirenlere ilköğretim diploması verilir. MADDE tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. GEÇİCİ MADDE 10.- İlköğretimin altı, yedi ve sekizinci sınıf öğrenimini ortaöğretim kurumlan bünyesinde yapmakta olanlar ile çıraklık eğitim merkezlerindeki öğrenciler, eğitimlerini bu kurumlarda tamamlarlara ders yılı başından itibaren bu sınıflara hiçbir şekilde öğrenci alınmaz. Bazı derslerin öğretimini yabancı dille yapan okulların hazırlık sınıflarında başarılı olanlar ile öğretim yılında okumaya hak kazananlar da zorunlu eğitimlerini bu okullarda tamamlarlar. Yasama Bölümü Sayfa : 2

3 18 Ağustos 1997-Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 3 MADDE tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Millî eğitim sistemi, her bakımdan, bu yöneltmeyi gerçekleştirecek biçimde düzenlenir. Bu amaçla, ortaöğretim kurumlarına, eğitim programlarının hedeflerine uygun düşecek şekilde hazırlık sınıfları konulabilir. MADDE tarih ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 23 üncü maddesine aşağıdaki 3 nolu fıkra eklenmiştir. 3. İlköğretimin son ders yılının ikinci yarısında öğrencilere, ortaöğretimde devam edilebilecek okul ve programların hangi mesleklerin yolunu açabileceği ve bu mesleklerin kendilerine sağlayacağı yaşam standardı konusunda tanıtıcı bilgiler vermek üzere rehberlik servislerince gerekli çalışmalar yapılır. MADDE tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 24 - İlköğretim kurumlan sekiz yıllık okullardan oluşur. Bu okullarda kesintisiz eğitim yapılır ve bitirenlere ilköğretim diploması verilir. MADDE tarihli ve 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununun 9 uncu maddesinde "eğitilirler" ibaresi "eğitilebilirler" ve 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde geçen "onüç yaşını" ibaresi "ondört yaşın olarak değiştirilmiştir. MADDE tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. a) Zorunlu eğitim çağındaki çocukların öğrenim gördüğü ilköğretim kurumlarının eğitim, öğretim ve yönetimi ile ilgili görev vehizmetleriyürütmek. MADDE tarihli ve 222 sayılı, tarihli ve 1739 sayılı, tarihli ve 3308 sayılı kanunlarda birlikte veya ayrı ayrı geçen "ilkokul ile "ortaokul" ibareleri "ilköğretim okulu" olarak değiştirilmiştir. MADDE tarihli ve 222 sayılıilköğretim ve Eğitim Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri, 8 inci maddesi, 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası, 14 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki "İlkokul ve ortaokulların birlikte veya ayrı oluşlarına" ibaresi, geçici 9 uncu maddesi, tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrası ile geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. GEÇİCİ MADDE 1.- A) Sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim giderlerinde kullanılmak üzere, tarihleri arasında aşağıda belirtilen işlemler ve kâğıtlar için eğitim katkı payı ödenir. 1. Vergilerinin tarh ve tahakkuku ile ilgili olarak mükellef ve sorumlularca vergi dairelerine ve belediyelere verilen beyannameler ile Sosyal Sigortalar Kurumuna verilen sigorta prim bildirgelerinden lira, gümrük idarelerine verilen beyannamelerden ise lira; sayılı Finansman Kanununa göre taşıt alım vergisine tabi olan motorlu taşıtların kayıt ve tescili ile devirlerinde lira; 3. Spor-Toto, Spor-Loto ve Sayısal Loto oyunlarında her bir kolon için lira, at yarışlarında oynanan her bir bilet için lira; 4. Silah taşıma ve bulundurma müsaade vesikaları için lira, kara avcılığı ruhsat tezkereleri için lira; 5. Hava yolu ile iç hat yolcu taşımacılığında düzenlenen her bir bilet için lira, dönüşlü biletler için lira; 6. İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında yapılan iş ve işlemler nedeniyle alınan menkul kıymet kotasyon ve tescil ücretlerinin, kürtaj ücretlerinden borsa yönetimine ödenecek borsa paylarının ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan tescil ve kayıtlar nedeniyle alınan ücretlerin dörtte biri kadar ayrıca hesaplanacak tutarlar; Yasama Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa: 4 RESMİ GAZETE 18 Ağustos Sayı: Cep telefonu sahipleri adına tahakkuk ettirilen aylık sabit tesis ücretleri kadar yılda bir defa olmak üzere ayrıca hesaplanan tutar ile adlarına GSM aboneliği tesis edilenlerden lira; tarih ve 3984 saydı Kanun uyarınca Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafından yayın kuruluşlarının reklam gelirlerinden alınan pay kadar ayrıca hesaplanacak tutarlar; saydı Harçlar Kanununa ekli 4 sayılı tarifenin I numaralı bölümünde belirtilen tapu işlemlerinden harç mükellefiyeti doğuran (492 sayılı Harçlar Kanunu ile diğer kanunlarda yer alan istisna ve muafiyetler dikkate alınmaksızın) her bir işlemin tarafları için ayrı ayrı S lira; 10. Bu fıkranın 3, 5 ve 7 numaralı bentlerinde yer alan katkı paylan katma değer vergisi matrahına dahil edilmez numaralı bentte belirtilen eğitim katkı payı mükellef veya sorumlular tarafından beyanname verme süresi içinde; 2 numaralı bentte belirtilen katkı payı taşıt alım vergisi mükellefleri tarafından bu vergi ile birlikte; 3 numaralı bentte belirtilen katkı payı kolon ve bilet bedeliyle birlikte; 4 numaralı bentte belirtilen katkı payı vesika ve tezkere sahiplerince bu belgelerin verilmesi veya yenilenmesinden önce; 5 numaralı bentte belirtilen katkı payı bilet bedeliyle birlikte; 6 numaralı bentte belirtilen katkı payı İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tahsil edilecek olan ücret ve gelirlerle birlikte; 7 numaralı bentte belirtilen nispî pay Türk Telekom A.Ş.'ne yılda bir defa (birincisi bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ayda, diğerleri her yılın Ocak aynıda), maktu pay ise abone tesis ücreti ile birlikte; 8 numaralı bentte belirtilen katkı payı Radyo Televizyon Üst Kurulu payı ile birlikte; 9 numaralı bentte belirtilen pay taraflarca işlemden önce ödenir 12. Belediyeler, müşterek bahis ve talih oyunlarında bahis ve oyunu tertipleyenler, Sosyal Sigortalar Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Türk Telekom AŞ., Radyo Televizyon Üst Kurulu ve hava taşımacılığı yapanlar tarafından bu fıkraya göre bir ay içinde tahsil edilen eğitim katkı payları, ertesi ayın 20 nci günü akşamına kadar beyan edilerek ödenir. 13. Bakanlar Kurulu, bu fıkranın 1, 2, 3, 4, S, 7 ve 9 numaralı benterinde yer alan tutarları ayrı ayrı beş katına kadar aranmaya yetkilidir. Eğitim katkı payının tarih, tahakkuk ve tahsilinde, ilgili mevzuat hükümleri ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Atacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. B) tarihleri arasında tarihli ve 3418 sayılı Kanunun 7 nci maddesi hükmü yerine aşağıdaki hüküm uygulanır. Eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri vergisinin oranı % 10'dur. Bakanlar Kurulu, verginin kapsamına giren her bir mal veya mal grubu için bu oranı sıfıra kadar indirmeye, üç katına kadar artırmaya yetkilidir. _ Eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri vergisi, tütün mamulleri ile her türlü alkollü içkilerin (tabiî köpüren şarap ile vermut ve kına kına şarabı dahil, sair şarap ve bira hariç) katma değer vergisi hesabına esas alınan perakende satış fiyatı; sair şaraplar ve bira ile her türlü alkolsüz içeceklerin (su, soda, sade gazoz, meyveli gazoz ve meyve sulan hariç) imalatçılarla ithalatçılarda oluşan katma değer vergisi matrahı üzerinden hesaplanır. Alkolsüz içecekler hariç verginin hesaplanmasında liraya kadar olan kesirler S 000 lira ve katlan olarak uygulanır. Bu vergi, katma değer vergisi ve diğer vergi, resim, harç, fon, pay ve benzerlerinin matrahına dahil edilmez. Yasama Bölümü Sayfa : 4

5 18 Ağustos Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 5 C) Bu maddenin (A) ve (B) fıkralarına göre tahsil edilen pay ve gelirlerin tamamını 3418 saydı Kanunun 39 uncu maddesindeki hasılat paylaşım esasları dikkate alınmaksızın yılı Bütçe Kanununun (B) işaretli cetveline özel gelir, sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim giderlerini karşılamak üzere (A) işaretli cetvelinde Milli Eğitim Bakanlığının bütçesinde mevcut veya yeniden açılacak tertiplere özel' ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. D) tarihli ve 3984 sayılı Radyo Televizyon Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen ve Üst Kurulun gelirleri arasında yer alan; reklam gelirlerinden alınacak paylar, yayın izni ve lisans ücretlerinden elde edilen gelirler ile tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen gelirler ve tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 29 uncu maddesi gereğince Rekabet Kurumu adına elde edilen gelirler ve ayrıca İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında yapılan iş ve işlemler nedeniyle alınan menkul kıymet kotasyon ve tescil ücretlerinin, kürtaj ücretlerinden borsa yönetimine ödenecek borsa paylarının ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan tescil ve kayıtlar nedeniyle alınan ücretlerden halen birikmiş tutarları üzerinden Maliye Bakanının teklifi üzerine Başbakan tarafından belirlenecek kısmı sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere Maliye Bakanlığınca bütçeye özel gelir ve Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine özel ödenek kaydedilir. E) tarihli ve 4033 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde öngörülen tasfiye işlemleri; bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlanır. Toplanan gelir ve bağışlardan arta kalan miktar sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere Maliye Bakanlığınca bütçeye özel gelir ve Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine özel ödenek kaydedilir. F) Sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim giderlerini karşılamak amacıyla yapılan her türlü bağış ve yardımlar; Millî Eğitim Bakanlığı adına Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve Halk Bankasında açılacak özel hesaba yatırılır ve özel tasarruf mevduatı gibi nemalandırılır. Hesapta toplanan tutarlar Millî Eğitim Bakanlığınca uygun görülen zamanlarda, bir yandan bütçeye özel gelir, diğer yandan Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine mevcut veya yeniden açılacak tertiplere Maliye Bakanlığınca özel ödenek kaydolunmak üzere aynı Bakanlığın Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesaplarına aktarılır. Bu hesapta toplanan gelirler ve yapılan harcamalar her alta ayda bir Maliye ve Millî Eğitim Bakanlığı denetim elemanlarınca birlikte denetlenir. G) (C), (D), (E) ve (F) fıkralarına göre kaydolunan özel ödenekler, sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim ile ilgili cari, yatırım ve transfer giderlerinde kullanılır. Yapılacak harcamalardan yatarım niteliğinde olanlar yıllık programla ilişkisi kurulmak üzere Devlet Planlama Teşkilatına bildirilir. Bu ödeneklerin harcanmayan kısmı ertesi yılın bütçesine devren gelir ve ödenek kaydolunur. Bu maddeye göre tahsil edilecek gelirlerden yapılacak harcamalarda; 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 832 sayılı Sayıştay Kanununun nci Yasama Bölümü Sayfa : 5

6 Sayfa: 6 RESMİ GAZETE 18 Ağustos Sayı: maddelerinde yer alan vize ve tescil hükümleri ile 180 sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesi uygulanmaz. Bu maddenin uygulanmasıyla ilgili usûl ve esaslar ile eğitime katkı paylarının ödeme süreleri ve yerleri Maliye Bakanlığınca; harcamalara ilişkin usûl ve esaslar Millî Eğitim Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken tespit edilir. MADDE 10.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 11.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 17/8/1997 Yasama Bölümü Sayfa : 6

7 18 Ağustos Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 7 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşma Karar Sayısı: 97/9739 Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı arasında hazırlanan ve Hükümetimiz adına 14 Şubat 1997 tarihinde imzalanan TUR/96/003 sayılı ve "Milli Parklar ve Koruma Alanları Yönetimi, Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Kırsal Kalkınma" konulu ekli proje belgesinin onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 15/4/1997, 25/7/1997 tarihli ve EKGY-I/2013, EKGY-I/3773 saydı yazdan üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu 'nca 1/8/1997 tarihinde kararlaştırılmıştır. Mesut YILMAZ Başbakan Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI B. ECEVÎT İ. SEZGİN G. TANER H. ÖZKAN vlet Bak. ve Başb. Yrd. Milli Sav. Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakam Devlet Bakanı Y. SEÇKİNER I. SAYGIN Prof. Dr. H. S. TÜRK Prof. Dr. S. YILDIRIM Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakam Devlet Bakam R. SERDAROĞLU M. GÜRDERE Prof. Dr. Ş. GÜREL Prof. Dr. A. ANDİCAN Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakam Dr. I. ÇELEBİ M. YILMAZ R. ŞAHİN B. KARA Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakam C. KAVAK E. AŞIK R. K. YÜCELEN H. GEMİCİ Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakam M. BATALLI O. SUNGURLU M. BAŞESGİOĞLU İ. CEM Devlet Bakanı Adalet Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Z. TEMİZEL H. ULUĞBAY Y. TOPÇU H. İ. ÖZSOY Maliye Bakanı Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskan Bakam Sağlık Bakanı N. MENZ1R Ulaştırma Bakanı Y. EREZ Sanayi ve Ticaret Bakanı İ. GÜRDAL Turizm Bakanı M. TAŞAR Tarım ve Köyişleri Bakanı M. C. ERSÜMER Enerji ve Tabii Kay. Bakanı E. TARANOĞLU Orman Bakanı Prof. Dr. N. ÇAĞAN Çalışma ve Sos. Güv. Bakam İ. TALAY Kültür Bakanı Dr. t. AYKUT Çevre Bakam Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : l

8 Sayfa: 8 RESMİ GAZETE 18 Ağustos Sayı: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türk Hükümeti Projesi Proje Dökümanı Proje No Adı Süresi BMKP Sektörü ve Alt Sektörü Hükümet Sektörü ve Alt Sektörü Hükümet Adına Uygulayıcı Kuruluş İcracı Kuruluş : TUR/96/003/A/01/12 : Mâli Parklar ve Koruma Alanları Yönetimi, Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Kırsal Kalkınma :1 Yıl : 0660 Ormancılık/Çevre : (Hükümet Sınıfı) Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık : Orman Bakanlığı, Milli Parklar ve Av-Yaban Hayan Genel Müdürlüğü : Birleşmiş Milletler, Tarım ve Gıda Teşkilatı Tahmini Başlama Tarihi: Ocak-1997 Hükümet Girdileri: TL BMKP Katkısı: USD Hükümet Kanası: USD Toplam: USD İdare ve Yönetim Hizmetleri BMKP Katkısı: USD Hizmet Şarjı: USD Alan Giderleri: USD Kısa Açıklama: BUPROJENINAMACıMilli Parklar vekoruma Alanlarınuygun ve etkinyönetimiiçin soranlakuruluş olan Milli Parklar Av-YabanHayatıGenel Müdürlüğü'nünkapasitesinigüçlendirmektir..Budoğrultudailgili kat.ltmcil.rfabirliktemilli Parklar ve Av-YabanHay personel vekurumsalkapasitesiningüçlendirilmesi amacıyla a) Merkez vetaşrapersonelinyönelikeğitim, b) Konanaalanların yönetimi ve secimi için metodoloji, c)balkın doğa korumakonusundabiliçlendirilmesiiçin bir çalışma plan geliştirilecektir.. Yetkililer İmza Tarih Adı /Ünvanı Hükümet Adına İcracı Kuruluş Adına BMKP Adına Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

9 18 Ağustos Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 9 Aı içerik 1. Alt Sektörün Tanıtımı Türkiye'nin toplam alanının yaklaşık % 26' sını oluşturan 20.2 Milyon hektarlık ormanlık alanlar Orman Bakanlığının sorumluluğu altındadır. Bu ormanların %44'ü verimli olup, geri kalanı ise verimli olmayan bozuk ormanlardır. Orman Bakanlığı değişik statülerde ve toplam sahası 2.5 Milyon Hektar olan 224 adet koruma alanını (ev sahibi Ülke stratejisinde görüldüğü gibi) tesis etmiş olup, bu sahaların yönetim çalışmalarını da yürütmektedir.,2. Ev Sahibi Ülke Stratejisi Uluslararası düzeydeki gelişmelere paralel olarak Türkiye çevre ile İlgili bir çok girişimde yer almıştır yılında 2873 sayılı Milli Parklar kanunu uluslararası normlara ve uygulamalara göre hazırlanmış ve 1984 yılında Avrupa Yaban Hayatı ve Doğayı Koruma Birliği tarafından onaylanmıştır. Bu arada, Avrupa Biogenetik Rezerv Ağı içinde yer alabilecek koruma alanlarının tesbiti ve doğal kaynaklarla i l g i l i ayrıntılı diğer çalışmalar hızla sürdürülmektedir. 6 tane biyogenetik rezerv alanı seçilmiş bunlardan iki tanesi Avrupa Konseyine bildirilmiştir. Ayrıca, Dünya Kültür Mirasını Koruma ve Biyosfer Koruma Alanları Programları çerçevesinde çeşitli faaliyetler de sürdürülmektedir. ülke, 1992 yılında Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansında alınan kararların uygulanmasına özel önem vermektedir. Bu görüşle, Türkiye tüm i l g i l i çıkar sahiplerinin katılımıyla birlikte "Milli Gündem 21" hazırlık çalışmalarını başlatmıştır yılında Biyoçeşitlilik Sözleşmesi'ni onaylayan Türkiye korunan alanların yönetimindeki faaliyetlerini geliştirerek zengin biyolojik çeşitliliğini koruyacağına dair söz vermiştir. Türkiye'de Milli Parklar ve benzeri koruma alanları ile i l g i l i ilk çalışmalara 1956 yılında başlanılmıştır yılında yürürlüğe konan 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu ile milli park, tabiat parkı, tabiatı koruma alanı ve yaban hayatı koruma sahası hizmetleri mevcut ormancılık sistemi ötesinde ülke düzeyinde başlatılmıştır. Bunun neticesinde, 31 milli park, 12 tabiat parkı, 32 tabiatı koruma alanı, 104 yaban hayatı koruma sahası ve 45 tabiat anıtı (toplam olarak 224 adet saha ve yaklaşık 2.5 Milyon hektar alan) tefrik ve tesis edilmiştir (bu sahalar için tanımlar ve harita BÖLÜM-II, Ek-6 ve 7'de gösterilmektedir). Bu sahalar Türkiye'deki korunan alanlar sisteminin bel kemiğini oluşturmaktadır. Bu sahalar için yönetim sistemleri tesis edilmiş ve yürürlüğe konmuştur. Bu koruma alanları Ülkenin doğal kaynaklarının ve biyolojik çeşitliliğinin korunmasında önemli rol oynaması Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 3

10 Sayfa: 10 RESMİ GAZETE 18 Ağustos Sayı: yanında, yılda yaklaşık 15 milyon ziyaretçiye (yabancılar dahil) rekreasyon imkan ve hizmetleri i l e milli ve kırsal ekonomiye de katkılar sağlamaktadır. Tüm bu faaliyetler Orman 8akanlığına bağlı M i l l i Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü ve onun ülke düzeyinde yayılmış teşkilatı vasıtasıyla yürütülmektedir. M i l l i Parklar ve diğer koruma alanlarının tesisi ve yönetilmelerinin amacı; doğal ve kültürel çevre hakkında bilincin arttırılması, ülkenin biyogenetik çeşitliliğinin korunması, eğitim ve bilimsel yararlanmaların teminini ve doğal çevre içinde eğlenme ve dinlenme imkanlarının sağlanmasıdır. Bu eşsiz kaynakların bir nesilden diğer nesile ulusal ve uluslararası bir miras olarak aktarılmasını katı koruma esaslarına dayalı olarak garanti altına almak için, bu sahaların statüleri belirlenmekte, koruma-kullanma dengesine dikkat ederek ve sürdürülebilir yararlanma prensibine uygun olarak planlanmaları ve yönetimleri sağlanmaktadır. Türkiye var olan alanlarda çevre ve doğanın korunmasıyla i l g i l i teknik bilgi _ değişiminin artırılmasına ihtiyaç duy. maktadır. Korunan alanlar ve M i l l i Parkların yönetimiyle i l g i l i uzmanların yetiştirilmesi ve idarecilerin eğitimiyle birlikte bu projeyle kurumsal kapasite güçlendirilecektir. 3.Daha önceki veya Halen Devam Eden Yardımlar M i l l i Parklar ve doğal kaynakların yönetimi i l e i l g i l i hiç bir dış kaynaklı proje ve devam eden yardım bulunmamaktadır. Buna rağmen FAO'nun desteği i l e son zamandaki projelerle toplum ormancılığı konusunda katılımcı kaynak yönetimi için.metodlar geliştirilmiştir. Bu projelerden elde edilen sonuç ve tecrübeler şu anki önerilen teklifin uygulanmasına katılacak ve buda korunan alanların tesisi ve yönetiminde yerel halkın görüşününde dahil edilmesi i l e önerilen eğitim programını güçlendirecektir. Hernekadar milli park ve korunan alanların yönetimi üzerinde direkt olarak odaklanmıyorsa da, çevre konusunda BM ve çevre Bakanlığı arasındaki işbirliği bu proje için önemlidir. Bu işbirliği 1992 yılında "Türkiye'de çevresel Kurumlaşmanın Oluşturulması ve Yönetimi M i l l i Programı" adlı bir programla başlamıştır. (TUR/90/013). Bu programın genel anlamda hedefi, insan kaynaklarının geliştirilmesi, bunun sonucunda kurumsal kapasitenin arttırılması ve çevre koruma faaliyetlerinde Gönüllü Kuruluşların rolünün genişletilmesi yoluyla Türk Hükümetine, 1992 yılında Rio Konferansında alınan kararları uygulamakta yardımcı olmaktı. Yukarıda belirtilen M i l l i Gündem 21 hazırlık çalışmalarının Hükümet tarafından 1995 yılı'sonlarına doğru başlatılması (ki bu her seviyede sosyal çevresel,ekonomik ve politik bütünleşme için f i i l l e r i n Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

11 18 Ağustos Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 11 tanımlanmasını hedeflemektedir) bu programın içeriğinde bulunmaktadır. 4.Alt Sektörün Kurumsal Yapısı Orman Bakanlığının dört Genel Müdürlüğünden b i r i olan M i l l i Parklar ve Ay Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü (MPG) M i l l i Parklar ve korunan alanları içine alan önemli bir kurumdur. Türkiye'de korunan alanların yönetimiyle doğrudan ilgilenen M i l l i Parklar Daire Başkanlığı (MPD) MPG'nin 4 Daire Başkanlığından biridir. Merkezde MPD'de 17 teknik eleman çalışmaktadır. 8una ilaveten Orman Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine bağlı 35 M i l l i Park Başmühendisliğinde aynı sayıda müdürle toplam 165 teknik eleman çalışmaktadır(bölüm M'de Ek-7'de Orman Bakanlığı' nın teşkilat şemasında görüldüğü gibi). Orman Bakanlığının yanısıra Çevre Bakanlığına bağlı Çevre Koruma Genel Müdürlüğü de korunan alanların yönetimi konusunda esas rol oynamaktadır. Halkın bilinçlendirilmesi, korunan alanlarda araştırmaların yürütülmesi ve biyolojik çeşitliliğin korunması konuları i l e i l g i l i bir çok gönüllü kuruluş vardır.bu proje içerisinde fâaliyetler yürütülürken işbirliği yapılacak i l g i l i gönüllü kuruluş bildirilecektir. B:Proje Gerekçesi 1.Çözümlenecek problem; Mevcut Durum Yukarıda belirtildiği gibi, Orman Bakanlığı bugüne kadar Türkiye'de bulunan önemli ekosistemlerin çoğunluğunun temsil edildiği, değişik statülerdeki 224 adet koruma alanını tesbit ve tesis etmiş bulunmaktadır. Bu çalışmalar halen de devam etmektedir. Bununla birlikte Orman Bakanlığı M i l l i Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğünde çalışan personelin bu sahaların yönetimi konusundaki yetenekleri, muhtelif nedenlerle kısıtlanmaktadır. Bunlardan bazıları ; -Korunan alanların planlanması ve yönetilmesinde vasıflı eleman eksikliği, -Korunan alanların yönetiminde programlarında bilgi eksikliği, katılımcı yönetim -Korunan alanların yönetim pratiklerinde yerine getirilmesi gereken aktivitelerin idaresinde ekipman yetersizliği. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

12 Sayfa: 12 RESMİ GAZETE 18 Ağustos Sayı: Projenin Sonunda Beklenen Durum Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğüne (MPG) bağlı Milli Parklar Daire Başkanlığının (MPD) merkez ve taşra personeli, katılımcı yaklaşımı da içeren kaynak yönetiminde Milli Parklar ve Koruma Alanları ile i l g i l i metod ve yaklaşımlarda modern anlamda bilgi ve deneyim sahibi olacaklardır. Elde edilen bilgi ve deneyimi korunan alanların yönetimi ye öncelikle bu alanlarda geleceğe dönük maksimum yararı sağlayan esaslardır. Taşra birimi ile kaynak yönetimi yapılan milli parklar ve koruma alanları arasında bilgi ve deneyimi yayarak adaptasyon sağlayan bir eğitim sistemi geliştirilmiş olacaktır. Milli parklar ve korunan alanların yöne'timi, planlanması, tesisi, seçimi ve statüsünün belirlenmesinde i l g i l i katılımcıların kullanımı için bir metodoloji geliştirilmiş olacaktır. Doğanın korunmasında halkın bilinçlendirilmesi için bir çalışma planı düzenlenmiş olacaktır. 3. Hedef Faydalanıcılar önerilen projenin doğrudan - yararlanıcıları MPG'ye bağlı MPD'nin merkez ve taşrada çalışan elemanları ve diğer faydalanıcılar olarak (Gönüllü kuruluşlar, yerel idareciler, v.b) proje faaliyetlerinde yer alacaklardır. Genel anlamda, korunan alanların içinde ve yakınında yaşayan halkın ihtiyaçları da göz önüne alınarak doğal kaynakların yönetimini kurmak amacıyla yerel topluluklar projenin hedef faydalanıcıları arasında yer alacaktır. Ayrıca gelecek nesiller için çevrenin tehlikede olması ve türlerinin korunması amacıyla Türkiye'de Milli Parklardaki bütün kullanıcılar proje sonucunda daha çok faydalanır duruma geleceklerdir. 4. Projenin Stratejisi ve Uygulama Metodu Bu projenin yürütücü kuruluşu Orman Bakanlığı, Milli Parklar ve Av Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü olacaktır. Proje merkezi Ankara'da olacaktır. Genel Müdürlük tarafından bir ulusal proje koordinatörü atanacak ve MPG-MPD binasında bulunacaktır. FAO ve MPG'nin danışmanlığı altında yabancı uzmanların bulunması, gerekli uzmanları sağlayacak eğitim merkezleri ile irtibat programının uygulanması ilk 2-3 ay içerisinde olacaktır. Milli Parklar, Korunan Alanların Planlanması ve Yönetimi ve Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi için 2 yabancı uzmanın erken belirlenmesi projeye uluslararası bir tecrübe getirmesini ve eğitim programlarının tasarlanması ve uygulanmasına katılımlarını' sağlayacaktır. Araştırma gezileri, seminerler ve çalışma grupları proje faaliyetleri olarak dahil edilmiştir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

13 18 Ağustos Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 13 Eğitim programının hazırlanması ve yönetimi sırasında elde edilen bilgi ve bilgi değişimi spesifik bir eğitim stratejisinin üretimi için, milli park ve koruma alanlarının yönetimi ve Türkiye'de doğanın korunmasına yönelik halkın bilinçlendirilmesi, iş planının hazırlanmasıyla maksimum seviyeye ulaşacaktır. 5. BMKP ve icracı Kuruluş Olarak FAO'dan Yardım Alınmasının Nedenleri Türk Hükümeti, kapasitenin oluşturulması ve insan kaynaklarının geliştirilmesine özel önem verilmesi ile birlikte çeşitli gelişim alanlarına uluslararası tecrübe sağlanması şeklinde BMKP'nin Üstlendiği katalitik role ihtiyaç duymaktadır. Bu yüzden Hükümet BMKP'nin teknik yardım kapasitesi ve dış kaynaktan gelecek bu tip yardımın milli parkların planlanması ve koruma alanlarının yönetimi için Türkiye'nin programının geliştirilmesinde uygunluğunu göze alarak BMKP'nin yardımını talep etmiştir. îcracı kuruluş olarak FAO'nun istenmesinin sebebi, FAO'nun doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi olduğu kadar tarım, orman ve balıkçılık gibi alanlardaki uzmanlığıdır. Ayrıca FAO, milli parkların ve" yaban hayatı rezervlerin yönetimi ve planlanmasında eşsiz ve geniş bir tecrübeye sahiptir. 6. özel Koşullar Bu projenin temel işi, Hükümetin milli parklar ve korunan alanların sürdürülebilir yönetimine ait çabalarına da iştirak eden çevresel korumadır. Projenin uygulanması boyunca, korunan alanlarda yaşayan ve bu alanlardaki kaynakları kullanan yerel halkın, ihtiyaç ve işlerini de içeren katılımcı yaklaşımın kullanımına özel önem verilecektir. 7. İşbirliği Düzenlemeleri Mevcut proje, Hükümet ve Türkiye'deki BM kuruluşları tarafından çevre koruma ve korunan alanların yönetimi konusunda başlatılan diğer işlerle bağlantılı olarak görülmelidir. Çevre Bakanlığı ile özellikle Milli Gündem 21 hazırlık işlemleri dahilinde sağlanacak yakın işbirliği, korunan alanların yönetiminde karşılaşılan problemlerin Milli Gündem 21'de açıkça ele alındığını gösterecektir. Birleştirilmiş bir yaklaşımın sağlanması, MPG'u, personelinin eğitim ihtiyaçlarının tanımlanmasına da katkıda bulunacaktır. GEF'e sunulacak Türkiye'de biyolojik çeşitliliğin sağlanmasına ait ortak bir proje teklifi Dünya Bankası tarafından Orman Bakanlığı ile işbirliği içinde hazırlanmaktadır. "Entegre Bioçeşitlilik Korunması ve Koruma Altındaki Alanların Yönetimi" başlıklı GEF/Dünya Bankası teklifi Türkiye'nin koruma alanlarına ilişkin planların yönetiminin uygulanması ve geliştirilmesi konusuna odaklanmıştır. MGP'nın merkezi ve bölgesel personelinin kapasitesinin geliştirilmesini hedefleyen proje, daha büyük Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

14 Sayfa: 14 RESMİ GAZETE 18 Ağustos Sayı: GEF/Dünya Bankası projelerine yol açabilir. Bu projeler arasındaki e t k i l i ilişki, koruma alanların yönetiminde BMKP/Orman Bakanlığının çabalarını güçlendirecektir. Devam eden BMKP destekli TUR/90/013 Çevre Koruma Programı ve UNDP tarafından yönetilen GEP Küçük ödenekler Programı ve M i l l i Gündem 21 faaliyetleri çevresel yönetimin çeşitli alanlarında insan kaynaklarının geliştirilmesini hedefleyen i l g i l i eğitim unsurlarını ve faaliyetlerini içermektedir. Bunlar mevcut projenin hedeflerinin tamamlanması için yararlı ve e t k i l i biçimde kullanılmalıdır. FAO, Hükümet 've BMKP adına yürütücü Kuruluş olarak özellikle yabancı uzman katılımı ve yurtdışı eğitim faaliyetlerine ait faaliyetleri organize edecektir. Orman Bakanlığı MPG proje faaliyetlerinin merkez ve i l seviyesinde çalışan teknik ve yönetim seviyesinde çalışan personele yardımı olmasını sağlayacaktır. Diğer yerel toplum grupları ve s i v i l organizasyonlar gibi tüm diğer şahısların projenin i l g i l i faaliyetlerine katılımı MPG-MPD 'nin merkez ve taşra teşkilatındaki yönetim kadrosuyla koordine edilecektir. 8. Eş uygulayıcı teşkilatın destek kapasitesi MPG önerilen projeyi uygulamak için yeterli personel ve büro faaliyetlerine sahiptir. MPG ayrıca planlanmış proje faaliyetlerinin uygulanması için gerekli teknik uzman ve kaynakların sağlanması kapasitesine sahiptir. C: Kullanma Hedefi; Türk Hükümeti tarafından 1996 yılında işaret edilen biyolojik çeşitliliğin korunması ve ulusal çevre politikalarına paralel olarak milli park ve korunan alanların yönetim planlarının geliştirilmesi D: Yakın Hedef. Hedef. Çıktı ve Faaliyetler MPG-MPD temel uygulayıcı kurum olarak, Türkiye'deki Milli Park ve Koruma alanlarının sürdürülebilir ve etkili yönetim için gerekli teknik ve metodları içine alacaktır. Başarı Kriteri Projenin sonunda MPG-MPD güncelleşmiş ve gelişmiş kendi alanlarındaki işlemler doğrultusunda planlama ve yönetim operasyonlarını yürütebilecektir ve bu sebeple bu alandaki gelecek girişimlerin faydalarını artıracaktır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8

15 18 Ağustos Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: Çıktı 1 MPG-MPD personeli, biyolojik çeşitliliğin korunması, katılımcı yönetimin oluşturulması ve yayım metodları konularında yönetim pratikleri ve yöntemleri konularında eğitilecektir. Çıktı 1 için faaliyetler Nitelikli eleman yetiştirilmesi ve milli parkların yönetimiyle ilgili ulusal stratejilerin ve programların gözden geçirilmesi Eğitim ihtiyaçlarının değerlendirilmesi Eğitim ihtiyaçlarının analizi Spesifik bir eğitim ve iş planının geliştirilmesi Gerekli proje ekipmanlarının belirlenmesi ve temini Aşağıdakilerin organizasyonu ve yönetimi için *5 kişi için 3'er aylık burs *4 tane 2 haftalık 20 kişiye kadar inceleme gezileri *2 adet yurt içi 50 kişiye kadar eğitim kursu * 1 adet MPG yerel personeli, hükümet, gönüllü kuruluşlar ve diğer ilgili organizasyonların çalışanları için koruma alam yönetimi üzerine bir workshop Organizasyonun değerlendirilmesi 1-2 Çıktı 2. Mili Parkların seçilmesi, kurulması, planlanması, korunması ve yönetimi için bir metodoloji. 2.Çıktı için Faaliyetler Türkiye'deki Milli Parkların seçilmesi ve yönetiminde ( 'e dayanarak) uygulanan mevcut metodların değerlendirilmesi Rehber taslakların hazırlanması İlgili halk sahipleri ile bir çalışma organize edilerek bu taslağın ve uygulamasının görüşülmesi Orman Bakanlığı tarafından resmi onay için sunulacak son taslağın hazırlanılması ve sunulması. Başarı Kriteri 17 MPG ve MPD merkez personeli ve 35 milli park ve yerel yönetim personeli milli park ve koruma alanlarının yönetimi ve planlamasıyla ilgili yoğun bir eğitim programına katılacaklardır, Öncelik endemik veya tehdit altındaki türlerin bulunduğu koruma alanlarının yönetimi ile ilgili ~ personele verilecektir. Sorumlu Kurum MPG:UPK ve uluslararası uzmanlar MPG:UPK ve uluslararası uzmanlar MPG:UPK ve uluslararası uzmanlar MPG:UPK ve uluslararası uzmanlar MPG:UPK ve uluslararası uzmanlar MPG:UPK ve uluslararası uzmanlar MPG:UPK ve uluslararası uzmanlar Basan Kriteri Proje boyunca eğitici ve eğitim görenler arasındaki ilişki ve diyaloglara ve temel hak sahipleri ile işbirliği esaslarına dayanarak Türk koşullarına uygun bir metodolojinin uyarlanması. Sorumlu Kurum: MPG: UPK ve yabancı uzmanlar MPG: UPK ve yabancı uzmanlar MPG: UPK ve yabancı uzmanlar MPG:UPK Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9

16 Sayfa: 16 RESMİ GAZETE 18 Ağustos Sayı: ut ma Merkez ve il yönetim seviyesine yöneltilmiş, bu kişilerin eğitim ihtiyacına göre uyarlanmış ve kotuma alanlarının ve milli parkların yönetiminde edinilen bilgilerin daha ileri seviyede yayılmasını sağlayacak bir eğitim programı. Basan Kriteri Bir eğitim stratejisi ve iş planı "eğitim göreceklerin eğitimi" yaklaşımına dayanarak dahailerkiyayım eğitim programlarında kullanılmak üzere oluşturulacaktır. 3.Çıktı için Faaliyetler 1.3.Eğitim ihtiyaçlarının değerlendirilmesi (1. çıktıda olduğu gibi) Strateji taslağının ve iş planının hazırlanması Taslağın eğitime iştirak eden potansiyel ve ilgili hak sahiplerine sunulup, incelenmesi Son taslağın hazırlanmasıveresmi onay ve Orman Bakanlığından bütçe yardımı alınması için sunulması. Sorumlu Kurum MPG:UPK ve yabana uzmanlar 1.3.2MPG: UPK ve yabancı uzmanlar MPG: UPK ve yabana uzmanlar MPG:UPK Çıktı 4 Türkiye'de doğanın korunmasında halkın bilinçlendirilmesi için iş planı. 4. Çıktı için Faaliyetler Yerel halk grupları, sivil organizasyonlar ve NGO'ların temsilcilerinden oluşan bir çalışma grubunun kurulması. Başarı Kriteri Yerel halk gruplarının, sivil organizasyon ve gönüllü kuruluşların (NGO) ihtiyaçtan üstünde durarak halk bilincinin doğa koruması üstünde durarak sağlamak için faaliyet planının oluşturulması. Sorumlu Kurum MPG: UPK ve yabana uzmanlar İş planının hedeflerinin, hedef gruplarının ve yaklaşımlarının tanımlanması l 4.3.İş planının taslağının hazırlanması MPG tarafından resmi onay alınması için son iş planı taslağının sunulması MPG: UPK ve yabana uzmanlar MPG: UPK ve yabana uzmanlar MPG. UPK ve yabana uzmanlar Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 10

17 18 Ağustos Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: Hükümet Girdileri E:Girdiler Uygulayıcı kuruluş olarak Orman Bakanlığı aşağıdaki girdileri sağlayacaktır. (a)ulusal Eş Uzman Personel -Türk Proje Koordinatörü Hükümet, Türk tarafı girdilerinin sağlanmasını koordine edecek ve proje faaliyetlerinin zamanında uygulanmasını temin edecek bir proje koodinatörünü projeye tayin edecektir. Bu koordinatör proje konularında yeterli bilgi sahibi olacak ve iyi derece İngilizce bilecektir. Bu görev şartları Ek 5'de verilmiştir. -Es Uzmanlar Türk Proje Koordinatörüne ilave olarak 2 Ulusal. Koordinatör Yardımcısı ve 2 Proje Uzmanı devamlı olarak ve 8 kısmi zamanlı ( part-time ) eş uzmanı sağlayacaktır.arzu seviyesinde 20 teknik eleman part-time olarak_projeye katkı sağlayacaktır. -Diğer Personel Bir daktilo ve bir şoför tüm proje süresi için sağlanacaktır. (b)büro İmkanları Türk Hükümeti, tüm yabancı uzmanlar için gerekli büro imkanlarını sağlayacaktır. Büro masaları, sandalye, kitaplık, bigisayar ve yazıcısı, telefon, fax ve network bağlantısı gibi. (c)ekipman ve Malzeme Arazi ve büro çalışmaları için gerekli ekipman ve malzeme hükümet tarafından sağlanacaktır. İzleme ve etüd için arazi ekipmanı, küçük aletler, büro malzemeleri, proje personeli için bilgisayar, yakıt ve tamir giderleri gibi. Eğitim faaliyetleriyle i l g i l i olarak ve proje için seçilen alandaki arazi çalışmalarında kullanılmak üzere arazi arabası sağlanacaktır. (d) Katılım Payı Milli' Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü proje.bütçesi Türk Hükümeti katılım payının ve BMKP'nin yerel hizmet gideri olan USD(Toplam proje bütçesinin % 5'i) da içeren USD proje bütçe hesabına aktaracaktır. Buna ilaveten Hükümet iç Katkısı olarak aşağıda belirtildiği gibi toplam TU girdi sağlayacaktır. 2.BMKP Girdileri (a) Yerli ve Yabancı Danışmanlar USD -Milli Parklar ve Koruma Alanları Planlama ve Yönetimi konusunda bir danışman, 2 ay süre ile ve Yaban Hayatı Ekolojisi ve planlaması konusunda 1 danışman 1 ay süre ile görevlendirilecektir. -Toplam 3 aylık danışmanlık girdisi. Bunlara ilaveten proje süresince gerek duyulduğunda nitelikleri bilahare tanımlanacak 1. yerli danışman için kaynak ayrılmıştır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 11

18 Sayfa: 18 RESMİ GAZETE 18 Ağustos Sayı: (b) Eğitim USD -Kısa süreli uluslararası burslu eğitim: Milli Parklar ve Korunan Alanların Yönetimi konusunda 5 kişi 3'er ay toplam 15 Adam/Ay. Toplam 15 Adam/Ay 5 kişi için. -Eğitim Amaçlı Uluslararası İnceleme Gezileri: Yukarıda bahsedilen konularda her biri dört kişi için, iki hafta süreli 4 adet teknik inceleme gezisi düzenlenecektir. Toplam 16 kişi, 8 ay,.-yurtiçi Eğitim Projenin başlangıcında çalışma planına dayalı olarak ulusal ve uluslararası katılımcıların ve eğitim ihtiyaçları da belirlenerek ayrıntılı bir eğitim programı hazırlanacaktır. Bu doğrultuda proje personeli için resmi 2 eğitim kursu düzenlenecektir. Workshop'a proje personeli, i l g i l i kurumlardan seçilecek personel, gönüllü kuruluşlar, üniversiteler ve karar vericiler katılacaklardır. (c) Ekipman, malzeme USD Ayrıntısı BÖLÜM M'de Ek 4'de verilmiş olan ekipmanlara şunlar dahil olacaktır: -Veri Kütüğü yönetim sistemi(dbms) için bilgisayar donanımları ve yazılımları, -Haritalar, hava fotoğrafları, uzay fotoğrafları,(ogm'nin Harita ve Fotogrametri Müdürlüğü işbirliğiyle) -Yayın Materyali (d) Diğer Giderler USD Bu rapor giderleri ve diğer giderleri kapsayacaktır. F:Riskler Proje personelinin kurum değiştirmesi ve olası sağlık problemleri dışında herhangi bir risk görülmemektedir. C: Ön Zorunluluklar ve Şartlar Bölüm E.1'de belirtilen Hükümet Girdilerinin temini dışında ve tüm katılımcıların İngilizce Yabancı Dili'nin dışında başka ön zorunluluk ve şart bulunmamaktadır. H-. Projenin Gözden Geçirilmesi. Raporların Hazırlanması ve Değerlendirme Çalışmaları Proje süresi boyunca proje en azından 1 kere gözden geçirilecektir. Yerel proje koordinatörü her üçlü değerlendirme toplantısına Proje Performans Değerlendirme Raporu (PPER) hazırlayıp sunacaktır. Gerektiği takdirde, proje sırasında ek PPER'ler istenebilir. Son üçlü değerlendirme toplantısında görüşülmek üzere son bir proje raporu hazırlanacaktır. Yürütücü kuruluşun gözden Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12

19 18 Ağustos Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 19 geçirmesi ve teknik olarak açıklığı açısından bu dört ay önceden bir taslak halinde hazırlanmalıdır. Uygulamanın başlamasından Uç ay sonra proje değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Organizasyon, iş tanımları ve değerlendirmenin zamanlaması hükümet, uygulayıcı kuruluş, icracı kuruluş ve BMKP arasındaki danışma sonucunda kararlaştırılacaktır. X; Yasal "Durum Proje dökümanı hazırlanan eklerin tamamlayıcısı olup, uygulayıcı ülke eklerde belirtilen kuruluş aracılığıyla proje ve eklerini uygulayacaktır. Proje dökümanını imzalayan tarafın itirazı olmaması halinde, BMKP temsilcisinin imzası ile projede aşağıdaki değişiklikler yapılabilir. a) Proje eklerinde değişiklik veya ilave (taraf ülkelerle anlaşma değişikliği olmadığı takdirde, UNDP'nin ön şartlarını içeren standart yasal metin hariç), b) Proje amaç, çıktı ve faaliyetlerinde önemli değişikliğe sebep olmayan ancak fiyat artışları ve enflasyona bağlı değişiklikler, c) Maliyet değişikliklerine bağlı ve kurumların harcama esnekliğini sağlamak amacıyla proje girdilerinin dağılımını düzenleyen yıllık idari değişiklikler. J: Bütçe (Sayfa Al, A2, B1 ve C1'de görüldüğü gibi) NOT 1 ödemeler proje aktivitelerinin ilerlemesine bağlıdır ve Ödeme cetvelinde verilen tarihten geç ödeme yapılamaz. NOT 2: BMKP katılımının ödemeleri hesap nolu New York Chemical Bank'ta ABD Doları olarak yapılır. NOT 3ı Amerikan Doları haricindeki ödemeler BMKP'nin imkanları dahilinde TL olarak ödenecektir. Akseptanstan önce BMKP maliyesinden klerans temin edilmelidir. Yetki verildiği takdirde ödemenin yapıldığı tarihteki Birleşmiş. Milletler Döviz Kuru üzerinden Amerikan Doları değerlendirilerek TL olarak ödeme yapılır.yerel paranın kullanılmasının kabul edilmesi halinde Dolar karşısında TL'nin devalüasyon sebebiyle BMKP'nin uğrayacağı kayıplardan. Türk Hükümeti sorumlu olacaktır. Bu kayıplar önceden karşılanmadığı takdirde katkı azaltılacak ve buna uygun olarak proje bütçesi düşürülecektir. TL ödemeleri BMKP'nin Garanti Bankası Yenişehir Şubesi Ankara nezdindeki nolu hesabında toplanacaktır(proje ismi ve numarası belirtilerek). NOT 4: Yukarıda belirtilen katılım payının kısmen veya tamamen BMKP tarafından karşılanamaması durumunda bütçe buna uygun olarak düşürülecektir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 13

20 Sayfa: 20 RESMİ GAZETE 18 Ağustos Sayı: Sayfa Al - Projenin Bütçe Dökümanı (Amerikan Doları) Proje:TUR/96/003/A/12 MM Parklar ve Koruma Alanları Yönetimi Projesi Bütçenin Ana Kaynağı: IPF Bütçenin Hizmet Girdileri: IPF Alt Sektörü İcracı Kuruluş: FAO Uygulayıcı Kuruluş: Birleşik Tanımlar 010 PROJE PERSONELİ 011 Uhıslararan Uzmanlar ve Danışmanlar MP ve KA Planlama ve Yönetimi YJtEkolojisd ve Yönetimi 011S3 Oerek Duyulduğunda istenecek Uzman Att Toplam 017 Yedi Uzmanlar Yedi Uzmanlar Alt Toplam 019 TOPLAM 030 EOtTIM 031 Bunlar Boalar Alt Toplam 032 Gnro Eğnimi inceleme Gezilen 03199y Alt Toplam 033 Yurtiçi Eğitim Alt.Topfcnn 039 TOPLAM 040 EKİPMAN 045 Yurtiçi Yurtiçi Alt Toplam 047 Yurt <nsı< USD Yurtdısr<70.000U3D AK Toplam 049 TOPLAM 050 DtĞERGtD ERLER 052 Rapor Giderleri Rapor Giderleri Alt Toplam 053 Diğer Diğer Alt Toplam. 059 TOPLAM Uygulayıcı Kuruluş FAO FAO FAO HÜKÜMET FAO FAO HÜKÜMET HÜKÜMET FAO FAO FAO Fon Kurumu Ggm Ggm Ggm Ggm Ggm Ggm Ggm GGm Ggm Ggm Ggm A/A 1997 Müdar YHG Toplam BÜTÇE TOPLAMI «50 YHG: Yerel Hizmet Giderleri Ggm: Fon tein Diğer Bir Kuruma Gerek Görülmedi Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 14

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı: 23084)

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı: 23084) - 1049 - İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU, MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU, ÇIRAKLIK VE MESLEK EĞİTİMİ KANUNU, MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE 24.3.1988 TARİHLİ VE 3418 SAYILI KANUNDA

Detaylı

4306 SAYILI LKÖ RET M VE E T M KANUNU, M LL E T M TEMEL KANUNU, ÇIRAKLIK VE MESLEK E T M KANUNU, M LL E T M BAKANLI I NIN

4306 SAYILI LKÖ RET M VE E T M KANUNU, M LL E T M TEMEL KANUNU, ÇIRAKLIK VE MESLEK E T M KANUNU, M LL E T M BAKANLI I NIN 4306 SAYILI LKÖ RET M VE E T M KANUNU, M LL E T M TEMEL KANUNU, ÇIRAKLIK VE MESLEK E T M KANUNU, M LL E T M BAKANLI I NIN TEfiK LAT VE GÖREVLER HAKKINDA KANUN LE 24.03.1998 TAR HL VE 3418 SAYILI KANUNDA

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 6 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: 7331

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

* Serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri KDV den istisna edilmiştir. (Madde:5, yürürlük 25 Kasım 2016),

* Serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri KDV den istisna edilmiştir. (Madde:5, yürürlük 25 Kasım 2016), TARİH : 25/11/2016 SİRKÜLER NO : 2016/137 6761 SAYILI KANUNLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI: 25 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda

Detaylı

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32 7331 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İKİLİ ÖĞRETİM YAPILMASI, 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3843 Kabul

Detaylı

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 15 Haziran 1985 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 18785 SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun No: 3218 Kabul Tarihi: 06.06.1985 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Kanun, Türkiye'de ihracat için yatırım

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 7.7.1999 Sayı: 23748)

(Resmi Gazete ile yayımı: 7.7.1999 Sayı: 23748) -94- KATMA BÜTÇELİ İDARELER 1999 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU (Resmi Gazete ile yayımı: 7.7.1999 Sayı: 23748) Kanun No 4395 Kabul Tarihi 29.6.1999 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Ödenekler, öz gelirler, hazine

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26893 Yayım Tarih: 1.6.2008 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 3/6/2007

Detaylı

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32 7331 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İKİLİ ÖĞRETİM YAPILMASI, 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3843 Kabul

Detaylı

Serbest Bölgeler Kanunu, Yasası. 3218 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa SERBEST BÖLGELER KANUNU. Kanun Numarası : 3218. Kabul Tarihi : 6/6/1985

Serbest Bölgeler Kanunu, Yasası. 3218 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa SERBEST BÖLGELER KANUNU. Kanun Numarası : 3218. Kabul Tarihi : 6/6/1985 Serbest Bölgeler Kanunu, Yasası 3218 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun Numarası : 3218 Kabul Tarihi : 6/6/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 15/6/1985 Sayı : 18785 Yayımlandığı

Detaylı

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s.

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. Amaç ve Kapsamı Madde 1- Bu kanun İstanbul Kentinin uluslararası olimpik anlaşma şartlarına uygun

Detaylı

ŞANS OYUNLARI HASILATINDAN ALINAN VERGİ, FON VE PAYLARIN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

ŞANS OYUNLARI HASILATINDAN ALINAN VERGİ, FON VE PAYLARIN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 10023 ŞANS OYUNLARI HASILATINDAN ALINAN VERGİ, FON VE PAYLARIN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5602 Kabul Tarihi : 14/3/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 21/3/2007 Sayı : 26469 Yayımlandığı

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

SİRKÜLER. Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yayımlandı.

SİRKÜLER. Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yayımlandı. SİRKÜLER TARİH : 28.11 11.201.2016 SAYI : 2016-11 11-2 KONU : 6761 sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yayımlandı. ÖZETİ : 6761 sayılı Kanunla

Detaylı

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 4913 İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/4/2006 No : 2006/10343 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/11/2005 No : 5429 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 5/5/2006 No : 26159 Yayımlandığı

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE GELİR VERGİSİ STOPAJI, SİGORTA PRİMİ İŞVEREN PAYI VE SU BEDELİ İNDİRİMİ İLE ENERJİ DESTEĞİ UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

-284- KATMA BÜTÇELİ İDARELER 1998 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

-284- KATMA BÜTÇELİ İDARELER 1998 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler -284- KATMA BÜTÇELİ İDARELER 1998 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU (Resmi Gazete ile yayımı:31.12.1997 Sayı:23217/Mükerrer) Kanun No Kabul Tarihi BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Ödenekler, Öz Gelirler, Hazine Yardımı

Detaylı

İstanbul, DUYURU NO:2013/15

İstanbul, DUYURU NO:2013/15 İstanbul, 02.01.2013 Bazı Vergi Kanunlarında Yer Alan Tevkifat Nispetleri, Damga Vergisi ve Harç Oranları ile Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan Çeşitli Vergi, Fon ve Kesintilere İlişkin Oran ve Tutarların

Detaylı

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 29/07/2008 tarih ve 26951 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik 13 Nisan 2005 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 25785 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, belediyelerin

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/033 Ref: 4/033

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/033 Ref: 4/033 SİRKÜLER İstanbul, 15.02.2017 Sayı: 2017/033 Ref: 4/033 Konu: GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİ ÜZERİNDEN VERGİ İNDİRİMİ, YABANCILARA KONUT SATIŞINDA KDV İSTİSNASI DÜZENLEMELERİNİ DE İÇEREN BİR KANUN

Detaylı

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır.

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. Vezin Sirküler 2017 016 Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. KAPSAM : 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU KANUNU

ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU KANUNU 5929 ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 2876 Kabul Tarihi : 11/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/8/1983 Sayı : 18138 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa

Detaylı

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU TARİH SAYI RESMİ GAZETE NO MEVZUAT TÜRÜ YAYINLANMA TARİHİ GEÇERLİLİK TARİHİ AÇIKLAMA / /2017 297 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı.. Tebliğ / /2017 4447 sayılı İşsizlik

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

(14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

(14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kültür Yatırım ve Girişimlerine Gelir Vergisi Stopajı, Sigorta Primi İşveren Payı ve Su Bedeli İndirimi İle Enerji Desteği Uygulamasına Dair Yönetmelik Amaç (14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete)

Detaylı

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Mart 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28937 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU 6891 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU Kanun Numarası : 3294 Kabul Tarihi : 29/5/1986 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 14/6/1986 Sayı : 19134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 25 Sayfa

Detaylı

İŞKUR VASITASIYLA İŞE İLAVE ALINANLAR İÇİN GETİRİLEN GELİR VERGİSİ STOPAJ DESTEĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI:

İŞKUR VASITASIYLA İŞE İLAVE ALINANLAR İÇİN GETİRİLEN GELİR VERGİSİ STOPAJ DESTEĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 16 /03/2017 SİRKÜLER NO : 2017/46 İŞKUR VASITASIYLA İŞE İLAVE ALINANLAR İÇİN GETİRİLEN GELİR VERGİSİ STOPAJ DESTEĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: 9 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazetede

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2005-12

SİRKÜLER RAPOR 2005-12 ULUSLARARASI DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. www.dmf.com.tr dmf@dmf.com.tr Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya, Ankara Tel: 0.312.428 67 50 Faks: 0.312.428 67 53 SİRKÜLER RAPOR 2005-12

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI (SERİ NO: 297) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Düzenleme

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI (SERİ NO: 297) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Düzenleme Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI (SERİ NO: 297) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Düzenleme Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğde, 9/2/2017 tarihli

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 ÖZET: 22 Kasım 2008 Tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Detaylı

KANUN SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 1 Temmuz 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30111 KANUN SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No.

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/34

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/34 17.03.2017 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/34 KONU: Gelir Vergisi Stopaj Desteği Uygulamasına İlişkin 297 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı. 9 Şubat

Detaylı

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.10.2016/114-1 5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğ de 28/2/2008 tarihli

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 691 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 19/6/1994, No : 540 Yetki Kanununun Tarihi : 16/6/1994, No : 4004 Yayımlandığı R.G.Tarihi

Detaylı

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169 Sayı: YMM.03.2009-025 Konu: 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliği İZMİR. 16.3.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 14.03.2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliğinde;

Detaylı

A K A D E M İ SİRKÜLER 2009-25

A K A D E M İ SİRKÜLER 2009-25 VARLIK BARIŞI 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunun Bazı vergi kanunlarında da değişiklik yapan 25.06.2009 tarih ve 5917 sayılı Bütçe Kanunlarında yer Alan Bazı Hükümlerin

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010 ÖZET: Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 5951 SAYILI KANUN YAYIMLANDI 05 Şubat 2010 tarihli Resmi

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı : Sayı : 20201)

(Resmî Gazete ile yayımı : Sayı : 20201) 872 827 Sayılı Rıhtım Resmi Kanunu, 5422, Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 3074 Sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu ve 79 Sayılı

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırklareli Üniversitesine bağlı

Detaylı

Sayı:71/2007. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı:71/2007. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 2 Temmuz 2007 tarihli Yetmişaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan,, Şans Oyunları Hizmetleri Vergisi Yasası nın Anayasa nın 94 üncü maddesinin

Detaylı

Amaç Madde 1- Kapsam Madde 2- Tanımlar Madde 3- İştirakçilere ödenebilecek ikramiye tutarı Madde 4-

Amaç Madde 1- Kapsam Madde 2- Tanımlar Madde 3- İştirakçilere ödenebilecek ikramiye tutarı Madde 4- Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı; 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanun ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 320 sayılı Milli Piyango

Detaylı

Sirküler Rapor / YILINDA UYGULANACAK VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ VE İSTİSNA TUTARLARI

Sirküler Rapor / YILINDA UYGULANACAK VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ VE İSTİSNA TUTARLARI Sirküler Rapor 02.01.2014/14-1 2014 YILINDA UYGULANACAK VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ VE İSTİSNA TUTARLARI ÖZET : 2014 yılında uygulanacak Veraset Ve İntikal Vergisi Kanununda yer alan had ve tarifelerin

Detaylı

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN 7387 BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3996 Kabul Tarihi : 8/6/1994 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/6/1994 Sayı: 21959 Yayımlandığı

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPOR HUKUKU 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Gençlik ve Spor Bakanlığı 03.06.2011 tarihinde çıkarılan 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Gençlik

Detaylı

EVRENSEL HİZMET KANUNU (1)

EVRENSEL HİZMET KANUNU (1) 9451 EVRENSEL HİZMET KANUNU (1) Kanun Numarası : 5369 Kabul Tarihi : 16/6/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 25/6/2005 Sayı : 25856 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar

Detaylı

SİRKÜLER 2017/34. Söz konusu Yasada düzenlenen konular ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir:

SİRKÜLER 2017/34. Söz konusu Yasada düzenlenen konular ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir: SİRKÜLER 2017/34 27.05.2017 KONU : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı. 7020 sayılı Bazı Alacakların

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 11691 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6353 Kabul Tarihi : 4/7/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/7/2012 Sayı : 28351 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 4743 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Detaylı

Söz konusu değişikliklerin yürürlük tarihi 6728 sayılı Kanunun yayım tarihi (9/8/2016) olarak belirlenmiştir

Söz konusu değişikliklerin yürürlük tarihi 6728 sayılı Kanunun yayım tarihi (9/8/2016) olarak belirlenmiştir 1 Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında bina inşaat harcı istisnası Damga Vergisi- Emlak vergisi Durumu Belediye Gelirleri Kanunu 48 nolu Genel Tebliği ile ( 29.09.2016) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa

Detaylı

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5)

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) 30 Eylül 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29843 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: 5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ

Detaylı

2017 Yılında Uygulanacak İstihdam Teşviğine İlişkin Yayımlanan 297 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği Hakkında

2017 Yılında Uygulanacak İstihdam Teşviğine İlişkin Yayımlanan 297 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği Hakkında Sirküler 2017 / 026 Referansımız: 0259/ 2017/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 291 57 10 Fax: +90 (212) 241 46 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 16.03.2017 2017 Yılında Uygulanacak İstihdam Teşviğine

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Harçlar Kanunu Genel Tebliğ Taslağı. (Seri No: 59)

Harçlar Kanunu Genel Tebliğ Taslağı. (Seri No: 59) Harçlar Kanunu Genel Tebliğ Taslağı (Seri No: 59) Kapsam Bu Tebliğde, 28/02/2009 tarihli ve 27155 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Detaylı

Sirküler Rapor /101-1 ELEKTRİK ÜRETİMİ LİSANS HARÇLARINA İLİŞKİN HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor /101-1 ELEKTRİK ÜRETİMİ LİSANS HARÇLARINA İLİŞKİN HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 10.04.2014/101-1 ELEKTRİK ÜRETİMİ LİSANS HARÇLARINA İLİŞKİN HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI ÖZET : 13 No lu Harçlar Kanunu Sirkülerinde; elektrik üretim lisansına sahip firmalarca her

Detaylı

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.07.2016/90-1 KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI ÖZET : 472 sıra No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 4 (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 6475 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki tanımlar yanında;

YÖNETMELİK. MADDE 4 (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 6475 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki tanımlar yanında; 29 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29639 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: YÖNETMELİK EVRENSEL POSTA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR 17 Mart 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28590 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4344 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 9 Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili

Detaylı

TASARIM TESCİL DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TASARIM TESCİL DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TASARIM TESCİL DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Usul ve Esasların amacı; insana ve çevreye duyarlı, katma değeri yüksek tasarımların

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009. Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı.

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009. Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı. SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009 ÖZET: Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı. GEMİ, DENİZ VE İÇ SU TAŞITLARI İLE İLGİLİ BAZI YASAL DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI 16

Detaylı

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8275 MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4743 Kabul Tarihi : 30/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/1/2002

Detaylı

KONU: ELEKTRİK ÜRETİMİ LİSANS HARÇLARI İLE İLGİLİ HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ H K.

KONU: ELEKTRİK ÜRETİMİ LİSANS HARÇLARI İLE İLGİLİ HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ H K. ANKARAS-Sirküler/2014-13 11.04.2014, ANKARA KONU: ELEKTRİK ÜRETİMİ LİSANS HARÇLARI İLE İLGİLİ HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ H K. 18.04.2013 tarih ve 28622 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6456 sayılı Kamu

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve VERGİ AFFI TAKVİMİ Konu Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2) Bildirim /Beyan Tarih Ödeme Tarihi

Detaylı

4325 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN

4325 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN Olağanüstü Hal bölgesinde ve kalkınmada öncelikli yörelerde istihdam yaratılması ve yatırımların teşvik edilmesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda değişiklik yapılması hakkında kanunu, yasası 4325

Detaylı

68 SERİ NO.LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

68 SERİ NO.LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI T Ü R M O B Sirküler Rapor Mevzuat 29.08.2016/105-1 68 SERİ NO.LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 2017 yılında binaların emlak vergisi değerinin hesaplamalarında kullanılacak bina

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO:2016/155 27 /Aralık/2016 İçindekiler: * 2017 Yılında ödenecek Emlak Vergisi hakkında genel tebliğ yayımlandı. 2017 YILINDA ÖDENECEK EMLAK VERGİSİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: 27 Aralık

Detaylı

Döner sermaye : (2) Madde 58 (Değişik: 21/1/ /5 md.)

Döner sermaye : (2) Madde 58 (Değişik: 21/1/ /5 md.) Döner sermaye : (2) Madde 58 (Değişik: 21/1/2010-5947/5 md.) a) Yükseköğretim kurumlarında üniversite yönetim kurulunun önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile döner sermaye işletmesi kurulabilir.

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 7557 YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4283 Kabul Tarihi : 16/7/1997 Yayımlandığı R.Gazete

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMININ BÜTÇESİ, KAYNAK KULLANIMI VE MALİ İŞLEMLERİ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMININ BÜTÇESİ, KAYNAK KULLANIMI VE MALİ İŞLEMLERİ T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMININ BÜTÇESİ, KAYNAK KULLANIMI VE MALİ İŞLEMLERİ Rabia SÜNBÜL Yükseköğretim Kurulu Mali Hizmetler Uzmanı, Muhasebe Yetkilisi rabia.sunbul@yok.gov.tr Sunum

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 09.11.2015/160-1

Sirküler Rapor Mevzuat 09.11.2015/160-1 Sirküler Rapor Mevzuat 09.11.2015/160-1 VERGİ İNCELEMELERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Birinci sınıf tüccarların, vergi incelemesine

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE VERGİLER

TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE VERGİLER TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE VERGİLER ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ TELEKOM KOMİSYONU TOPLANTISINDA YAPILAN SUNUM 16 ŞUBAT 2009 1. GENEL TABLO 2. MOBİL HİZMETLERDE VERGİLER 3. SABİT HİZMETLERDE VERGİLER

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

Sayı:32/2015 KIBRIS TÜRK SÜT ENDÜSTRİSİ KURUMU 2015 MALİ YILI BÜTÇE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı:32/2015 KIBRIS TÜRK SÜT ENDÜSTRİSİ KURUMU 2015 MALİ YILI BÜTÇE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 15 Haziran 2015 tarihli Altmışaltıncı Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu 2015 Mali Yılı Bütçe Yasası Anayasanın

Detaylı

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FINDIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FINDIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 5 Temmuz 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27279 Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FINDIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Sirküler Tarihi: 22.04.2008 Sirküler No: 2008/53

SİRKÜLER RAPOR 2 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Sirküler Tarihi: 22.04.2008 Sirküler No: 2008/53 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 22.04.2008 Sirküler No: 2008/53 2 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun uygulanmasına ilişkin açıklamaların yer aldığı 1 seri

Detaylı

İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU

İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU 7269 İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU Kanun Numarası : 3796 Kabul Tarihi : 30/4/1992 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 5/5/1992 Sayı : 21219 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KALKIINMA BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1)

TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1) 6375-6377 TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 2983 Kabul Tarihi : 29/2/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/3/1984 Sayı : 18344 Yayımlandığı

Detaylı