T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 18 Ağustos 1997 PAZARTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 18 Ağustos 1997 PAZARTESİ"

Transkript

1 T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Ağustos 1997 PAZARTESİ Sayı: YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Tarihli ve 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun Kanun No Kabul Tarihi: MADDE sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa aşağıdaki ek geçici madde eklenmiştir. EK GEÇİCİ MADDE tarihinde görevde bulunan Genelkurmay Başkanı 49 uncu maddenin (h) bendinin birinci fıkrasında sözü edilen 67 yaş tahdidine bakılmaksızın dört yıllık görev suresini tamamlar. MADDE 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3. Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 17/8/997 Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Kanun No Kabul Tarihi: MADDE tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. GEÇİCİ MADDE eğitim-öğretim yılından başlamak üzere Gülhane Askerî Tıp Akademisinde okurken bu Kanunun yayımı tarihine kadar her ne sebeple olursa olsun okullarından ilişiği kesilmiş olanlarin (yargıya intikal etmiş disiplin suçu nedeniyle Yasama Bölümü Sayfa : 1 Resmi Gazete Kodu : İçindekiler 96. Sayfadadır.

2 Sayfa : 2 RESMİ GAZETE 18 Ağustos 1997-Sayı: ilişiği kesilenler hariç), bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde başvurmaları halinde, Yükseköğretim Kurulunca okuyacakları tıp fakülteleri belirlenir. Belirlenen tıp fakültelerince intibakları yapılır ve bu öğrenciler 2547 sayılı Kanunun geçici 40 ıncı maddesi ve ilgili hükümlerinden diğer öğrenciler gibi yararlanırlar. Halen eğitim ve öğretim yapan kurumlarda; bu Kanunun yayımı tarihine kadar her ne sebeple olursa olsun kurumlan ile ilişkisi kesilmiş veya kesilme durumuna gelmiş olanlara (master ve doktora öğrencileri dahil) bu Kanunun yayımı tarihinden, eğitim-öğretim yılı sonunda ilişiği kesilecek olanlara ilişkilerinin kesildiği tarihten itibaren iki ay içinde ilgili yükseköğretim kurumlarına başvurmaları şartıyla ilişkilerinin kesilmesine sebep (vizeli veya vizesiz) olan her ders için iki sınav hakkı verilir. Sınavlar başvuru tarihini izleyen iki ay içinde yapılacak şekilde ilgili yükseköğretim kurumunca ilan edilir ve uygulanır. Bu sınavlarda başarılı olamayanlara başarılı olamadıktan dersler için bir bütünleme hakkı verilir. Bütünleme sınavları ilk sınavı izleyen iki ay içinde yapılır. MADDE 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 17/8/997 İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Tarihli ve 3418 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bazı Kâğıt ve İşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanun Kanun No Kabul Tarihi; MADDE tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. İlköğretim kurumlan sekiz yıllık okullardan oluşur. Bu okullarda kesintisiz eğitim yapılır ve bitirenlere ilköğretim diploması verilir. MADDE tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. GEÇİCİ MADDE 10.- İlköğretimin altı, yedi ve sekizinci sınıf öğrenimini ortaöğretim kurumlan bünyesinde yapmakta olanlar ile çıraklık eğitim merkezlerindeki öğrenciler, eğitimlerini bu kurumlarda tamamlarlara ders yılı başından itibaren bu sınıflara hiçbir şekilde öğrenci alınmaz. Bazı derslerin öğretimini yabancı dille yapan okulların hazırlık sınıflarında başarılı olanlar ile öğretim yılında okumaya hak kazananlar da zorunlu eğitimlerini bu okullarda tamamlarlar. Yasama Bölümü Sayfa : 2

3 18 Ağustos 1997-Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 3 MADDE tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Millî eğitim sistemi, her bakımdan, bu yöneltmeyi gerçekleştirecek biçimde düzenlenir. Bu amaçla, ortaöğretim kurumlarına, eğitim programlarının hedeflerine uygun düşecek şekilde hazırlık sınıfları konulabilir. MADDE tarih ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 23 üncü maddesine aşağıdaki 3 nolu fıkra eklenmiştir. 3. İlköğretimin son ders yılının ikinci yarısında öğrencilere, ortaöğretimde devam edilebilecek okul ve programların hangi mesleklerin yolunu açabileceği ve bu mesleklerin kendilerine sağlayacağı yaşam standardı konusunda tanıtıcı bilgiler vermek üzere rehberlik servislerince gerekli çalışmalar yapılır. MADDE tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 24 - İlköğretim kurumlan sekiz yıllık okullardan oluşur. Bu okullarda kesintisiz eğitim yapılır ve bitirenlere ilköğretim diploması verilir. MADDE tarihli ve 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununun 9 uncu maddesinde "eğitilirler" ibaresi "eğitilebilirler" ve 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde geçen "onüç yaşını" ibaresi "ondört yaşın olarak değiştirilmiştir. MADDE tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. a) Zorunlu eğitim çağındaki çocukların öğrenim gördüğü ilköğretim kurumlarının eğitim, öğretim ve yönetimi ile ilgili görev vehizmetleriyürütmek. MADDE tarihli ve 222 sayılı, tarihli ve 1739 sayılı, tarihli ve 3308 sayılı kanunlarda birlikte veya ayrı ayrı geçen "ilkokul ile "ortaokul" ibareleri "ilköğretim okulu" olarak değiştirilmiştir. MADDE tarihli ve 222 sayılıilköğretim ve Eğitim Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri, 8 inci maddesi, 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası, 14 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki "İlkokul ve ortaokulların birlikte veya ayrı oluşlarına" ibaresi, geçici 9 uncu maddesi, tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrası ile geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. GEÇİCİ MADDE 1.- A) Sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim giderlerinde kullanılmak üzere, tarihleri arasında aşağıda belirtilen işlemler ve kâğıtlar için eğitim katkı payı ödenir. 1. Vergilerinin tarh ve tahakkuku ile ilgili olarak mükellef ve sorumlularca vergi dairelerine ve belediyelere verilen beyannameler ile Sosyal Sigortalar Kurumuna verilen sigorta prim bildirgelerinden lira, gümrük idarelerine verilen beyannamelerden ise lira; sayılı Finansman Kanununa göre taşıt alım vergisine tabi olan motorlu taşıtların kayıt ve tescili ile devirlerinde lira; 3. Spor-Toto, Spor-Loto ve Sayısal Loto oyunlarında her bir kolon için lira, at yarışlarında oynanan her bir bilet için lira; 4. Silah taşıma ve bulundurma müsaade vesikaları için lira, kara avcılığı ruhsat tezkereleri için lira; 5. Hava yolu ile iç hat yolcu taşımacılığında düzenlenen her bir bilet için lira, dönüşlü biletler için lira; 6. İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında yapılan iş ve işlemler nedeniyle alınan menkul kıymet kotasyon ve tescil ücretlerinin, kürtaj ücretlerinden borsa yönetimine ödenecek borsa paylarının ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan tescil ve kayıtlar nedeniyle alınan ücretlerin dörtte biri kadar ayrıca hesaplanacak tutarlar; Yasama Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa: 4 RESMİ GAZETE 18 Ağustos Sayı: Cep telefonu sahipleri adına tahakkuk ettirilen aylık sabit tesis ücretleri kadar yılda bir defa olmak üzere ayrıca hesaplanan tutar ile adlarına GSM aboneliği tesis edilenlerden lira; tarih ve 3984 saydı Kanun uyarınca Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafından yayın kuruluşlarının reklam gelirlerinden alınan pay kadar ayrıca hesaplanacak tutarlar; saydı Harçlar Kanununa ekli 4 sayılı tarifenin I numaralı bölümünde belirtilen tapu işlemlerinden harç mükellefiyeti doğuran (492 sayılı Harçlar Kanunu ile diğer kanunlarda yer alan istisna ve muafiyetler dikkate alınmaksızın) her bir işlemin tarafları için ayrı ayrı S lira; 10. Bu fıkranın 3, 5 ve 7 numaralı bentlerinde yer alan katkı paylan katma değer vergisi matrahına dahil edilmez numaralı bentte belirtilen eğitim katkı payı mükellef veya sorumlular tarafından beyanname verme süresi içinde; 2 numaralı bentte belirtilen katkı payı taşıt alım vergisi mükellefleri tarafından bu vergi ile birlikte; 3 numaralı bentte belirtilen katkı payı kolon ve bilet bedeliyle birlikte; 4 numaralı bentte belirtilen katkı payı vesika ve tezkere sahiplerince bu belgelerin verilmesi veya yenilenmesinden önce; 5 numaralı bentte belirtilen katkı payı bilet bedeliyle birlikte; 6 numaralı bentte belirtilen katkı payı İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tahsil edilecek olan ücret ve gelirlerle birlikte; 7 numaralı bentte belirtilen nispî pay Türk Telekom A.Ş.'ne yılda bir defa (birincisi bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ayda, diğerleri her yılın Ocak aynıda), maktu pay ise abone tesis ücreti ile birlikte; 8 numaralı bentte belirtilen katkı payı Radyo Televizyon Üst Kurulu payı ile birlikte; 9 numaralı bentte belirtilen pay taraflarca işlemden önce ödenir 12. Belediyeler, müşterek bahis ve talih oyunlarında bahis ve oyunu tertipleyenler, Sosyal Sigortalar Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Türk Telekom AŞ., Radyo Televizyon Üst Kurulu ve hava taşımacılığı yapanlar tarafından bu fıkraya göre bir ay içinde tahsil edilen eğitim katkı payları, ertesi ayın 20 nci günü akşamına kadar beyan edilerek ödenir. 13. Bakanlar Kurulu, bu fıkranın 1, 2, 3, 4, S, 7 ve 9 numaralı benterinde yer alan tutarları ayrı ayrı beş katına kadar aranmaya yetkilidir. Eğitim katkı payının tarih, tahakkuk ve tahsilinde, ilgili mevzuat hükümleri ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Atacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. B) tarihleri arasında tarihli ve 3418 sayılı Kanunun 7 nci maddesi hükmü yerine aşağıdaki hüküm uygulanır. Eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri vergisinin oranı % 10'dur. Bakanlar Kurulu, verginin kapsamına giren her bir mal veya mal grubu için bu oranı sıfıra kadar indirmeye, üç katına kadar artırmaya yetkilidir. _ Eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri vergisi, tütün mamulleri ile her türlü alkollü içkilerin (tabiî köpüren şarap ile vermut ve kına kına şarabı dahil, sair şarap ve bira hariç) katma değer vergisi hesabına esas alınan perakende satış fiyatı; sair şaraplar ve bira ile her türlü alkolsüz içeceklerin (su, soda, sade gazoz, meyveli gazoz ve meyve sulan hariç) imalatçılarla ithalatçılarda oluşan katma değer vergisi matrahı üzerinden hesaplanır. Alkolsüz içecekler hariç verginin hesaplanmasında liraya kadar olan kesirler S 000 lira ve katlan olarak uygulanır. Bu vergi, katma değer vergisi ve diğer vergi, resim, harç, fon, pay ve benzerlerinin matrahına dahil edilmez. Yasama Bölümü Sayfa : 4

5 18 Ağustos Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 5 C) Bu maddenin (A) ve (B) fıkralarına göre tahsil edilen pay ve gelirlerin tamamını 3418 saydı Kanunun 39 uncu maddesindeki hasılat paylaşım esasları dikkate alınmaksızın yılı Bütçe Kanununun (B) işaretli cetveline özel gelir, sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim giderlerini karşılamak üzere (A) işaretli cetvelinde Milli Eğitim Bakanlığının bütçesinde mevcut veya yeniden açılacak tertiplere özel' ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. D) tarihli ve 3984 sayılı Radyo Televizyon Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen ve Üst Kurulun gelirleri arasında yer alan; reklam gelirlerinden alınacak paylar, yayın izni ve lisans ücretlerinden elde edilen gelirler ile tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen gelirler ve tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 29 uncu maddesi gereğince Rekabet Kurumu adına elde edilen gelirler ve ayrıca İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında yapılan iş ve işlemler nedeniyle alınan menkul kıymet kotasyon ve tescil ücretlerinin, kürtaj ücretlerinden borsa yönetimine ödenecek borsa paylarının ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan tescil ve kayıtlar nedeniyle alınan ücretlerden halen birikmiş tutarları üzerinden Maliye Bakanının teklifi üzerine Başbakan tarafından belirlenecek kısmı sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere Maliye Bakanlığınca bütçeye özel gelir ve Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine özel ödenek kaydedilir. E) tarihli ve 4033 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde öngörülen tasfiye işlemleri; bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlanır. Toplanan gelir ve bağışlardan arta kalan miktar sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere Maliye Bakanlığınca bütçeye özel gelir ve Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine özel ödenek kaydedilir. F) Sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim giderlerini karşılamak amacıyla yapılan her türlü bağış ve yardımlar; Millî Eğitim Bakanlığı adına Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve Halk Bankasında açılacak özel hesaba yatırılır ve özel tasarruf mevduatı gibi nemalandırılır. Hesapta toplanan tutarlar Millî Eğitim Bakanlığınca uygun görülen zamanlarda, bir yandan bütçeye özel gelir, diğer yandan Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine mevcut veya yeniden açılacak tertiplere Maliye Bakanlığınca özel ödenek kaydolunmak üzere aynı Bakanlığın Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesaplarına aktarılır. Bu hesapta toplanan gelirler ve yapılan harcamalar her alta ayda bir Maliye ve Millî Eğitim Bakanlığı denetim elemanlarınca birlikte denetlenir. G) (C), (D), (E) ve (F) fıkralarına göre kaydolunan özel ödenekler, sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim ile ilgili cari, yatırım ve transfer giderlerinde kullanılır. Yapılacak harcamalardan yatarım niteliğinde olanlar yıllık programla ilişkisi kurulmak üzere Devlet Planlama Teşkilatına bildirilir. Bu ödeneklerin harcanmayan kısmı ertesi yılın bütçesine devren gelir ve ödenek kaydolunur. Bu maddeye göre tahsil edilecek gelirlerden yapılacak harcamalarda; 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 832 sayılı Sayıştay Kanununun nci Yasama Bölümü Sayfa : 5

6 Sayfa: 6 RESMİ GAZETE 18 Ağustos Sayı: maddelerinde yer alan vize ve tescil hükümleri ile 180 sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesi uygulanmaz. Bu maddenin uygulanmasıyla ilgili usûl ve esaslar ile eğitime katkı paylarının ödeme süreleri ve yerleri Maliye Bakanlığınca; harcamalara ilişkin usûl ve esaslar Millî Eğitim Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken tespit edilir. MADDE 10.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 11.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 17/8/1997 Yasama Bölümü Sayfa : 6

7 18 Ağustos Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 7 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşma Karar Sayısı: 97/9739 Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı arasında hazırlanan ve Hükümetimiz adına 14 Şubat 1997 tarihinde imzalanan TUR/96/003 sayılı ve "Milli Parklar ve Koruma Alanları Yönetimi, Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Kırsal Kalkınma" konulu ekli proje belgesinin onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 15/4/1997, 25/7/1997 tarihli ve EKGY-I/2013, EKGY-I/3773 saydı yazdan üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu 'nca 1/8/1997 tarihinde kararlaştırılmıştır. Mesut YILMAZ Başbakan Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI B. ECEVÎT İ. SEZGİN G. TANER H. ÖZKAN vlet Bak. ve Başb. Yrd. Milli Sav. Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakam Devlet Bakanı Y. SEÇKİNER I. SAYGIN Prof. Dr. H. S. TÜRK Prof. Dr. S. YILDIRIM Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakam Devlet Bakam R. SERDAROĞLU M. GÜRDERE Prof. Dr. Ş. GÜREL Prof. Dr. A. ANDİCAN Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakam Dr. I. ÇELEBİ M. YILMAZ R. ŞAHİN B. KARA Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakam C. KAVAK E. AŞIK R. K. YÜCELEN H. GEMİCİ Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakam M. BATALLI O. SUNGURLU M. BAŞESGİOĞLU İ. CEM Devlet Bakanı Adalet Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Z. TEMİZEL H. ULUĞBAY Y. TOPÇU H. İ. ÖZSOY Maliye Bakanı Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskan Bakam Sağlık Bakanı N. MENZ1R Ulaştırma Bakanı Y. EREZ Sanayi ve Ticaret Bakanı İ. GÜRDAL Turizm Bakanı M. TAŞAR Tarım ve Köyişleri Bakanı M. C. ERSÜMER Enerji ve Tabii Kay. Bakanı E. TARANOĞLU Orman Bakanı Prof. Dr. N. ÇAĞAN Çalışma ve Sos. Güv. Bakam İ. TALAY Kültür Bakanı Dr. t. AYKUT Çevre Bakam Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : l

8 Sayfa: 8 RESMİ GAZETE 18 Ağustos Sayı: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türk Hükümeti Projesi Proje Dökümanı Proje No Adı Süresi BMKP Sektörü ve Alt Sektörü Hükümet Sektörü ve Alt Sektörü Hükümet Adına Uygulayıcı Kuruluş İcracı Kuruluş : TUR/96/003/A/01/12 : Mâli Parklar ve Koruma Alanları Yönetimi, Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Kırsal Kalkınma :1 Yıl : 0660 Ormancılık/Çevre : (Hükümet Sınıfı) Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık : Orman Bakanlığı, Milli Parklar ve Av-Yaban Hayan Genel Müdürlüğü : Birleşmiş Milletler, Tarım ve Gıda Teşkilatı Tahmini Başlama Tarihi: Ocak-1997 Hükümet Girdileri: TL BMKP Katkısı: USD Hükümet Kanası: USD Toplam: USD İdare ve Yönetim Hizmetleri BMKP Katkısı: USD Hizmet Şarjı: USD Alan Giderleri: USD Kısa Açıklama: BUPROJENINAMACıMilli Parklar vekoruma Alanlarınuygun ve etkinyönetimiiçin soranlakuruluş olan Milli Parklar Av-YabanHayatıGenel Müdürlüğü'nünkapasitesinigüçlendirmektir..Budoğrultudailgili kat.ltmcil.rfabirliktemilli Parklar ve Av-YabanHay personel vekurumsalkapasitesiningüçlendirilmesi amacıyla a) Merkez vetaşrapersonelinyönelikeğitim, b) Konanaalanların yönetimi ve secimi için metodoloji, c)balkın doğa korumakonusundabiliçlendirilmesiiçin bir çalışma plan geliştirilecektir.. Yetkililer İmza Tarih Adı /Ünvanı Hükümet Adına İcracı Kuruluş Adına BMKP Adına Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

9 18 Ağustos Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 9 Aı içerik 1. Alt Sektörün Tanıtımı Türkiye'nin toplam alanının yaklaşık % 26' sını oluşturan 20.2 Milyon hektarlık ormanlık alanlar Orman Bakanlığının sorumluluğu altındadır. Bu ormanların %44'ü verimli olup, geri kalanı ise verimli olmayan bozuk ormanlardır. Orman Bakanlığı değişik statülerde ve toplam sahası 2.5 Milyon Hektar olan 224 adet koruma alanını (ev sahibi Ülke stratejisinde görüldüğü gibi) tesis etmiş olup, bu sahaların yönetim çalışmalarını da yürütmektedir.,2. Ev Sahibi Ülke Stratejisi Uluslararası düzeydeki gelişmelere paralel olarak Türkiye çevre ile İlgili bir çok girişimde yer almıştır yılında 2873 sayılı Milli Parklar kanunu uluslararası normlara ve uygulamalara göre hazırlanmış ve 1984 yılında Avrupa Yaban Hayatı ve Doğayı Koruma Birliği tarafından onaylanmıştır. Bu arada, Avrupa Biogenetik Rezerv Ağı içinde yer alabilecek koruma alanlarının tesbiti ve doğal kaynaklarla i l g i l i ayrıntılı diğer çalışmalar hızla sürdürülmektedir. 6 tane biyogenetik rezerv alanı seçilmiş bunlardan iki tanesi Avrupa Konseyine bildirilmiştir. Ayrıca, Dünya Kültür Mirasını Koruma ve Biyosfer Koruma Alanları Programları çerçevesinde çeşitli faaliyetler de sürdürülmektedir. ülke, 1992 yılında Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansında alınan kararların uygulanmasına özel önem vermektedir. Bu görüşle, Türkiye tüm i l g i l i çıkar sahiplerinin katılımıyla birlikte "Milli Gündem 21" hazırlık çalışmalarını başlatmıştır yılında Biyoçeşitlilik Sözleşmesi'ni onaylayan Türkiye korunan alanların yönetimindeki faaliyetlerini geliştirerek zengin biyolojik çeşitliliğini koruyacağına dair söz vermiştir. Türkiye'de Milli Parklar ve benzeri koruma alanları ile i l g i l i ilk çalışmalara 1956 yılında başlanılmıştır yılında yürürlüğe konan 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu ile milli park, tabiat parkı, tabiatı koruma alanı ve yaban hayatı koruma sahası hizmetleri mevcut ormancılık sistemi ötesinde ülke düzeyinde başlatılmıştır. Bunun neticesinde, 31 milli park, 12 tabiat parkı, 32 tabiatı koruma alanı, 104 yaban hayatı koruma sahası ve 45 tabiat anıtı (toplam olarak 224 adet saha ve yaklaşık 2.5 Milyon hektar alan) tefrik ve tesis edilmiştir (bu sahalar için tanımlar ve harita BÖLÜM-II, Ek-6 ve 7'de gösterilmektedir). Bu sahalar Türkiye'deki korunan alanlar sisteminin bel kemiğini oluşturmaktadır. Bu sahalar için yönetim sistemleri tesis edilmiş ve yürürlüğe konmuştur. Bu koruma alanları Ülkenin doğal kaynaklarının ve biyolojik çeşitliliğinin korunmasında önemli rol oynaması Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 3

10 Sayfa: 10 RESMİ GAZETE 18 Ağustos Sayı: yanında, yılda yaklaşık 15 milyon ziyaretçiye (yabancılar dahil) rekreasyon imkan ve hizmetleri i l e milli ve kırsal ekonomiye de katkılar sağlamaktadır. Tüm bu faaliyetler Orman 8akanlığına bağlı M i l l i Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü ve onun ülke düzeyinde yayılmış teşkilatı vasıtasıyla yürütülmektedir. M i l l i Parklar ve diğer koruma alanlarının tesisi ve yönetilmelerinin amacı; doğal ve kültürel çevre hakkında bilincin arttırılması, ülkenin biyogenetik çeşitliliğinin korunması, eğitim ve bilimsel yararlanmaların teminini ve doğal çevre içinde eğlenme ve dinlenme imkanlarının sağlanmasıdır. Bu eşsiz kaynakların bir nesilden diğer nesile ulusal ve uluslararası bir miras olarak aktarılmasını katı koruma esaslarına dayalı olarak garanti altına almak için, bu sahaların statüleri belirlenmekte, koruma-kullanma dengesine dikkat ederek ve sürdürülebilir yararlanma prensibine uygun olarak planlanmaları ve yönetimleri sağlanmaktadır. Türkiye var olan alanlarda çevre ve doğanın korunmasıyla i l g i l i teknik bilgi _ değişiminin artırılmasına ihtiyaç duy. maktadır. Korunan alanlar ve M i l l i Parkların yönetimiyle i l g i l i uzmanların yetiştirilmesi ve idarecilerin eğitimiyle birlikte bu projeyle kurumsal kapasite güçlendirilecektir. 3.Daha önceki veya Halen Devam Eden Yardımlar M i l l i Parklar ve doğal kaynakların yönetimi i l e i l g i l i hiç bir dış kaynaklı proje ve devam eden yardım bulunmamaktadır. Buna rağmen FAO'nun desteği i l e son zamandaki projelerle toplum ormancılığı konusunda katılımcı kaynak yönetimi için.metodlar geliştirilmiştir. Bu projelerden elde edilen sonuç ve tecrübeler şu anki önerilen teklifin uygulanmasına katılacak ve buda korunan alanların tesisi ve yönetiminde yerel halkın görüşününde dahil edilmesi i l e önerilen eğitim programını güçlendirecektir. Hernekadar milli park ve korunan alanların yönetimi üzerinde direkt olarak odaklanmıyorsa da, çevre konusunda BM ve çevre Bakanlığı arasındaki işbirliği bu proje için önemlidir. Bu işbirliği 1992 yılında "Türkiye'de çevresel Kurumlaşmanın Oluşturulması ve Yönetimi M i l l i Programı" adlı bir programla başlamıştır. (TUR/90/013). Bu programın genel anlamda hedefi, insan kaynaklarının geliştirilmesi, bunun sonucunda kurumsal kapasitenin arttırılması ve çevre koruma faaliyetlerinde Gönüllü Kuruluşların rolünün genişletilmesi yoluyla Türk Hükümetine, 1992 yılında Rio Konferansında alınan kararları uygulamakta yardımcı olmaktı. Yukarıda belirtilen M i l l i Gündem 21 hazırlık çalışmalarının Hükümet tarafından 1995 yılı'sonlarına doğru başlatılması (ki bu her seviyede sosyal çevresel,ekonomik ve politik bütünleşme için f i i l l e r i n Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

11 18 Ağustos Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 11 tanımlanmasını hedeflemektedir) bu programın içeriğinde bulunmaktadır. 4.Alt Sektörün Kurumsal Yapısı Orman Bakanlığının dört Genel Müdürlüğünden b i r i olan M i l l i Parklar ve Ay Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü (MPG) M i l l i Parklar ve korunan alanları içine alan önemli bir kurumdur. Türkiye'de korunan alanların yönetimiyle doğrudan ilgilenen M i l l i Parklar Daire Başkanlığı (MPD) MPG'nin 4 Daire Başkanlığından biridir. Merkezde MPD'de 17 teknik eleman çalışmaktadır. 8una ilaveten Orman Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine bağlı 35 M i l l i Park Başmühendisliğinde aynı sayıda müdürle toplam 165 teknik eleman çalışmaktadır(bölüm M'de Ek-7'de Orman Bakanlığı' nın teşkilat şemasında görüldüğü gibi). Orman Bakanlığının yanısıra Çevre Bakanlığına bağlı Çevre Koruma Genel Müdürlüğü de korunan alanların yönetimi konusunda esas rol oynamaktadır. Halkın bilinçlendirilmesi, korunan alanlarda araştırmaların yürütülmesi ve biyolojik çeşitliliğin korunması konuları i l e i l g i l i bir çok gönüllü kuruluş vardır.bu proje içerisinde fâaliyetler yürütülürken işbirliği yapılacak i l g i l i gönüllü kuruluş bildirilecektir. B:Proje Gerekçesi 1.Çözümlenecek problem; Mevcut Durum Yukarıda belirtildiği gibi, Orman Bakanlığı bugüne kadar Türkiye'de bulunan önemli ekosistemlerin çoğunluğunun temsil edildiği, değişik statülerdeki 224 adet koruma alanını tesbit ve tesis etmiş bulunmaktadır. Bu çalışmalar halen de devam etmektedir. Bununla birlikte Orman Bakanlığı M i l l i Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğünde çalışan personelin bu sahaların yönetimi konusundaki yetenekleri, muhtelif nedenlerle kısıtlanmaktadır. Bunlardan bazıları ; -Korunan alanların planlanması ve yönetilmesinde vasıflı eleman eksikliği, -Korunan alanların yönetiminde programlarında bilgi eksikliği, katılımcı yönetim -Korunan alanların yönetim pratiklerinde yerine getirilmesi gereken aktivitelerin idaresinde ekipman yetersizliği. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

12 Sayfa: 12 RESMİ GAZETE 18 Ağustos Sayı: Projenin Sonunda Beklenen Durum Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğüne (MPG) bağlı Milli Parklar Daire Başkanlığının (MPD) merkez ve taşra personeli, katılımcı yaklaşımı da içeren kaynak yönetiminde Milli Parklar ve Koruma Alanları ile i l g i l i metod ve yaklaşımlarda modern anlamda bilgi ve deneyim sahibi olacaklardır. Elde edilen bilgi ve deneyimi korunan alanların yönetimi ye öncelikle bu alanlarda geleceğe dönük maksimum yararı sağlayan esaslardır. Taşra birimi ile kaynak yönetimi yapılan milli parklar ve koruma alanları arasında bilgi ve deneyimi yayarak adaptasyon sağlayan bir eğitim sistemi geliştirilmiş olacaktır. Milli parklar ve korunan alanların yöne'timi, planlanması, tesisi, seçimi ve statüsünün belirlenmesinde i l g i l i katılımcıların kullanımı için bir metodoloji geliştirilmiş olacaktır. Doğanın korunmasında halkın bilinçlendirilmesi için bir çalışma planı düzenlenmiş olacaktır. 3. Hedef Faydalanıcılar önerilen projenin doğrudan - yararlanıcıları MPG'ye bağlı MPD'nin merkez ve taşrada çalışan elemanları ve diğer faydalanıcılar olarak (Gönüllü kuruluşlar, yerel idareciler, v.b) proje faaliyetlerinde yer alacaklardır. Genel anlamda, korunan alanların içinde ve yakınında yaşayan halkın ihtiyaçları da göz önüne alınarak doğal kaynakların yönetimini kurmak amacıyla yerel topluluklar projenin hedef faydalanıcıları arasında yer alacaktır. Ayrıca gelecek nesiller için çevrenin tehlikede olması ve türlerinin korunması amacıyla Türkiye'de Milli Parklardaki bütün kullanıcılar proje sonucunda daha çok faydalanır duruma geleceklerdir. 4. Projenin Stratejisi ve Uygulama Metodu Bu projenin yürütücü kuruluşu Orman Bakanlığı, Milli Parklar ve Av Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü olacaktır. Proje merkezi Ankara'da olacaktır. Genel Müdürlük tarafından bir ulusal proje koordinatörü atanacak ve MPG-MPD binasında bulunacaktır. FAO ve MPG'nin danışmanlığı altında yabancı uzmanların bulunması, gerekli uzmanları sağlayacak eğitim merkezleri ile irtibat programının uygulanması ilk 2-3 ay içerisinde olacaktır. Milli Parklar, Korunan Alanların Planlanması ve Yönetimi ve Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi için 2 yabancı uzmanın erken belirlenmesi projeye uluslararası bir tecrübe getirmesini ve eğitim programlarının tasarlanması ve uygulanmasına katılımlarını' sağlayacaktır. Araştırma gezileri, seminerler ve çalışma grupları proje faaliyetleri olarak dahil edilmiştir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

13 18 Ağustos Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 13 Eğitim programının hazırlanması ve yönetimi sırasında elde edilen bilgi ve bilgi değişimi spesifik bir eğitim stratejisinin üretimi için, milli park ve koruma alanlarının yönetimi ve Türkiye'de doğanın korunmasına yönelik halkın bilinçlendirilmesi, iş planının hazırlanmasıyla maksimum seviyeye ulaşacaktır. 5. BMKP ve icracı Kuruluş Olarak FAO'dan Yardım Alınmasının Nedenleri Türk Hükümeti, kapasitenin oluşturulması ve insan kaynaklarının geliştirilmesine özel önem verilmesi ile birlikte çeşitli gelişim alanlarına uluslararası tecrübe sağlanması şeklinde BMKP'nin Üstlendiği katalitik role ihtiyaç duymaktadır. Bu yüzden Hükümet BMKP'nin teknik yardım kapasitesi ve dış kaynaktan gelecek bu tip yardımın milli parkların planlanması ve koruma alanlarının yönetimi için Türkiye'nin programının geliştirilmesinde uygunluğunu göze alarak BMKP'nin yardımını talep etmiştir. îcracı kuruluş olarak FAO'nun istenmesinin sebebi, FAO'nun doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi olduğu kadar tarım, orman ve balıkçılık gibi alanlardaki uzmanlığıdır. Ayrıca FAO, milli parkların ve" yaban hayatı rezervlerin yönetimi ve planlanmasında eşsiz ve geniş bir tecrübeye sahiptir. 6. özel Koşullar Bu projenin temel işi, Hükümetin milli parklar ve korunan alanların sürdürülebilir yönetimine ait çabalarına da iştirak eden çevresel korumadır. Projenin uygulanması boyunca, korunan alanlarda yaşayan ve bu alanlardaki kaynakları kullanan yerel halkın, ihtiyaç ve işlerini de içeren katılımcı yaklaşımın kullanımına özel önem verilecektir. 7. İşbirliği Düzenlemeleri Mevcut proje, Hükümet ve Türkiye'deki BM kuruluşları tarafından çevre koruma ve korunan alanların yönetimi konusunda başlatılan diğer işlerle bağlantılı olarak görülmelidir. Çevre Bakanlığı ile özellikle Milli Gündem 21 hazırlık işlemleri dahilinde sağlanacak yakın işbirliği, korunan alanların yönetiminde karşılaşılan problemlerin Milli Gündem 21'de açıkça ele alındığını gösterecektir. Birleştirilmiş bir yaklaşımın sağlanması, MPG'u, personelinin eğitim ihtiyaçlarının tanımlanmasına da katkıda bulunacaktır. GEF'e sunulacak Türkiye'de biyolojik çeşitliliğin sağlanmasına ait ortak bir proje teklifi Dünya Bankası tarafından Orman Bakanlığı ile işbirliği içinde hazırlanmaktadır. "Entegre Bioçeşitlilik Korunması ve Koruma Altındaki Alanların Yönetimi" başlıklı GEF/Dünya Bankası teklifi Türkiye'nin koruma alanlarına ilişkin planların yönetiminin uygulanması ve geliştirilmesi konusuna odaklanmıştır. MGP'nın merkezi ve bölgesel personelinin kapasitesinin geliştirilmesini hedefleyen proje, daha büyük Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

YURTDIŞI TÜRKLER BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN TASARISI

YURTDIŞI TÜRKLER BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN TASARISI YURTDIŞI TÜRKLER BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç, kapsam ve tanımlar MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; a) Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili çalışmalar yapmak ve sorunlarına

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 12 Temmuz 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28351 KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6353 Kabul Tarihi: 4/7/2012 MADDE 1 10/2/1954 tarihli ve

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE VE TARİH YÜKSEK KURUMU KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Mart 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 28952 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2014/6071 27 Eylül

Detaylı

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 6353 Kabul Tarihi: 4/7/2012

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 6353 Kabul Tarihi: 4/7/2012 12 Temmuz 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28351 KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6353 Kabul Tarihi: 4/7/2012 MADDE 1 10/2/1954 tarihli ve

Detaylı

Çeşitli Vergi Düzenlemeleri İçeren 6518 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO:2014/14

Çeşitli Vergi Düzenlemeleri İçeren 6518 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO:2014/14 İstanbul, 21.02.2014 Çeşitli Vergi Düzenlemeleri İçeren 6518 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO:2014/14 06.02.2014 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan ve içerisinde

Detaylı

Konu: 6518 Sayılı Kanun Kapsamında Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler Hakkında

Konu: 6518 Sayılı Kanun Kapsamında Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler Hakkında Sayı: Rehber.2014/008 Ankara,01.03.2014 Konu: 6518 Sayılı Kanun Kapsamında Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler Hakkında 6518 Sayılı AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A- Misyon ve Vizyon... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler... 7 1- Fiziksel Yapı... 7 2- Örgüt Yapısı... 7 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı. iii

BAKAN SUNUŞU. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı. iii ii BAKAN SUNUŞU Hükümetimiz döneminde gerçekleştirilen kamu yönetimi reformu çerçevesinde kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması, kamu idarelerinin şeffaflık ve hesap verme

Detaylı

19 Şubat 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28918 KANUN

19 Şubat 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28918 KANUN 19 Şubat 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28918 KANUN AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

5.DÜNYA SU FORUMU GENEL SEKRETERYASI 2011 YILI DENETİM RAPORU

5.DÜNYA SU FORUMU GENEL SEKRETERYASI 2011 YILI DENETİM RAPORU 5.DÜNYA SU FORUMU GENEL SEKRETERYASI 2011 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 15.10.2008 tarih ve 5804 sayılı Kanun un 2 nci maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca düzenlenmiştir.

Detaylı

KANUN AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE

KANUN AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE 19 Şubat 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28918 KANUN AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

19 Şubat 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 28918 KANUN

19 Şubat 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 28918 KANUN 19 Şubat 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28918 KANUN AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2012 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 I. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 5 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

KANUN. Aile ve sosyal politikalar bakanlığının teşkilat ve görevleri. Hakkında kanun hükmünde kararname ile bazı kanun ve

KANUN. Aile ve sosyal politikalar bakanlığının teşkilat ve görevleri. Hakkında kanun hükmünde kararname ile bazı kanun ve 19 Şubat 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28918 Aile ve sosyal politikalar bakanlığının teşkilat ve görevleri KANUN Hakkında kanun hükmünde kararname ile bazı kanun ve Kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik

Detaylı

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler 13-26 Ekim 2009 Yayımlandığı Tarih 27 Ekim 2009 Sayı 427 İÇİNDEKİLER - Radyo,

Detaylı

AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Mart - 2015 ANKARA İÇİNDEKİLER KANUNLAR :...5 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun...7 7269 sayılı Umumi

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI MADDE 1-25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanunun; a) Geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrasındaki bu maddenin

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI MADDE 1-25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanunun; a) Geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrasındaki bu maddenin

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2013 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Eylül 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29126 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

2007 YILI FAALİYET RAPORU

2007 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU 2007 YILI FAALİYET RAPORU Yayın No: 24 Mayıs 2008 1 Yosun Ofset Ltd. Şti. 0.312. 342 11 94 2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 9 BİRİNCİ BÖLÜM KAMU İHALE KURUMU 1.1. KURUM HAKKINDA

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

Türkiye Belediyeler Birliği. Faaliyet Raporu

Türkiye Belediyeler Birliği. Faaliyet Raporu Türkiye Belediyeler Birliği Faaliyet Raporu 2010 Faaliyet Raporu İçindekiler I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt

Detaylı

ADAY MEMURLAR HAZIRLAYICI EĞİTİM DERS NOTLARI

ADAY MEMURLAR HAZIRLAYICI EĞİTİM DERS NOTLARI 2015 ADAY MEMURLAR HAZIRLAYICI EĞİTİM DERS NOTLARI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sayfa-1 Hazırlayıcı Eğitim Ders Notları Sayfa-2 İçindekiler 1. BAKANLIĞIN TANITIMI... 7 1.1 BAKANLIĞIN KISA TARİHÇESİ... 7

Detaylı

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR Sıra No AÇIKLAMA 1. a) 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanun ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanun kapsamında verilen görevler

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü BÜTÇE GELİRLERİ YARDIMCI HESAPLARININ İRDELENMESİ, HUKUKİ DAYANAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE BÜTÇE GELİRLERİ YARDIMCI HESAPLAR CETVELİNİN GÜNCELLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN. Kanun No. 5978 Kabul Tarihi: 24/3/2010

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN. Kanun No. 5978 Kabul Tarihi: 24/3/2010 YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun No. 5978 Kabul Tarihi: 24/3/2010 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı