VAG,INAL AMELiYATLARDA ANTlıBl,OTi1K PRO,FILAKSJSI ÖZET. G 1 EBEUKTE VAJEN PH'SININ VE FLORASl NIN TRIMESTERLERE VE ÇEŞİTLi ETıKENLERE G1ÖRE DEGIŞIMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VAG,INAL AMELiYATLARDA ANTlıBl,OTi1K PRO,FILAKSJSI ÖZET. G 1 EBEUKTE VAJEN PH'SININ VE FLORASl NIN TRIMESTERLERE VE ÇEŞİTLi ETıKENLERE G1ÖRE DEGIŞIMI"

Transkript

1 SERBEST TEBLİGLER

2 VAG,INAL AMELiYATLARDA ANTlıBl,OTi1K PRO,FILAKSJSI Op. Dr. B. TURHANOCLU ( 0 *) Op. Dr. H. YILDIRIM ( * * *) Op. Dr. E. ALPAY(*) Op. Dr. T. KOÇOKÖZKAN (* 0 ) Kliniğimizde 1984 Mayıs Ağustos aylan arasında yapılan vagina! hysterektomi ve ön-arka onarımlarda preoperatif damar yolu ile üç gram Sefalosporin yine diğer bir grupta ameliyat esnasında üç gram Sefalosporin damar yolu ile tatbik edilmiştir. Ayrıca değişik gruplarda beşer gün operasyon sonu Sefalosporin, Bactrim, Biteral tatbik edilmiş ve tüm gruplar arasında bir karşılaştırma yapılarak vagina! ameliyatlardaki preoperatif, operasyon esnasında ve postopera tif verilen antibiotiklerin profilaktik etkileri araştırılmıştır. Neticede preoperatif tek doz verilen antibiotiğin operasyon esnasında ve postoperatif uzun süre verilen antibiotiklerden etkili olarak ateş yükselmesinde ve enfeksiyonda daha etkili olduğu görülmüştür. ( ) Ankara Numune Hastanesi Kadın.Doğum Kl. Şefi ( **) Ankara Numune Hastanesi Kadın-Doğum Kl. Şef Mv. ( ) Anıkara Numune Hastanesi Kadın-Doğum Kl. Uzmanı G 1 EBEUKTE VAJEN PH'SININ VE FLORASl NIN TRIMESTERLERE VE ÇEŞİTLi ETıKENLERE G1ÖRE DEGIŞIMI Op. Dr. Erol ALPAY(*) Op. Dr. Bedri TURHANOGLU (**} Dr. Neslihan SEÇKİN ( "**) Ankara Numune Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği ile Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsünce ortak yürütülen çalışmada, 100 gebe kadında çeşitli trimesterlerde vajen PH'sı ölçül

3 müş, flora tespit edilmiştir. PH ölçümünde Chemtrix type 400 marka bir PHmetre kullanılmıştır. Flora incelenmesi ve antibiyotik hassasiyet testi için Enstitü tarafından temin edilen kanlı agar, Diamond besiyeri, EMB besiyeri kullanılmıştır. Çalışmamıza katılan hastaların yaşlan 17 ~ 38 arasında değişiyordu. Tahsili olmayanların sayısı 15 olup, 50'sinin tahsili ilkokul, 32'sinin tahsiil orta öğretim ve 3'ünün ise yüksek okul düzeyinde idi. Gebelik sayısı 1-9, doğum sayısı 0-5, abortus sayısı ise 0-4 arasında değişiyordu. Kadınlardan 37'si gecekonduda, 22'si müstakil ev ve 41'i apartman dairesinde oturuyorlardı. 20'sinin evinin içinde hela olmayıp dışarıda idi. 76'sının helası ev içinde alaturka, 4'ünün ise ev içinde alafranga idi. 74 kadın cinsel aktivitelerine devam ediyorlar, 26 kadın ise cinsel aktivitelerini kesmişlerdi. 16 kadın birinci trimesterde, 35 kadın ikinci ve 49 kadın ise üçüncü trimesterde bulunuyordu. Hemogram değerleri 8.3 gr./dlt. ile 14 gr./dlt. arasında de~ ğişiyordu. Kan albumin değerleri gr.;ıt. arasında, kan globulin değerleri ise gr.jlt. arasında değişiyordu. idi. Ölçülen vajen PH'lan '1.0 arasında değişip ortalama 4.2 En fazla üreyen mikroorganizmalar ve bunların PH ile ilişkileri şöyleydi : Stafilokoküs epidermiditis (PH 4.68), E. coli (PH 4.7), Streptokoküs fekalis {PH 4.9), Corynobacterium species (PH 4.9) idi. Bakterilerin hassas oldukları antibiyotikler tespit edildi. Kandida için ortalama PH 6.1 ve Trikomonas için ise 5.4 olarak bulundu. ( *) Ankara Numune Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Şefi ( **) Ankara NumUBe Hastanesi Kadın Hastalı:ldan ve Doğum Kliniği Şef Mv. ( * ) Anıkara Numune Hastanesi Kıııdm Hastalıklam ve Doğum Kliniği- Asistanı 28

4 TRAVAYDAKI GEBE VE LOHUSALAR'DA VAGiNAL FLORA Dr. Ertuğrul BAYIRLI(*) Dr. Ülkü TAŞKIN(**) Dr. Ü. SOHTORİK ("'*) Dr. Ramazan DANSUK ( ** *) Zeynep-Kamil Hastanesi'rıe ağrılı olarak müracaat eden gebelerden ve bu gebeler doğurduktan sonra fornikslerden kültür alın~ dı. Çeşitli besi yerlerine ekildi, üreyen bakteri ve mantarlar ince~ lendi. Antibiogran1 yapıldı. Ve frotileri incelendi. ( ) Zeynep-Kftmil Hastanesi Kadın Hastalıklan ve Doğınn Kliniği Şef Muavini ( * ) Zeynep-KAımil Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğwnı Kliniği Baş Asistanı ( * ) Zeynep-Kı1mdl Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Asistanı REKÜRREN HERPES GENITALİSTE ACVCLOVİR UYGULAMASI Dr. A. Füsun AKSU ( ) Dr. Ülkü TAŞKIN(**) Dr. Sedat KARAOSMANoGLU ( **"' )ı Dr. Burhanettiıı ÜSTÜNEL { * * * ) Rekürren genital Herpesli 8 hastaya Acyclovir kullanılmış ve bu hastalar bir buçuk yıl izlenmiştir. (8) hastadan (5) 'inde siste~ mik, (3) hastada ise lokal antiviral ajan kullanılmıştır. İzleme süresi içinde hiç rekürrens göstermeyen (6) ve (I) rekürrens gösteren (2) olgu saptanmıştır. Antiviral ajan olarak kullanılan ACY CLOVİR'in çalışmamızda, tablet ve krem formu uygulanmış, ilaca bağlı mühim yan etki saptanmamıştır. ( ) Zeynep-Kamil Hastanesi Kadın-Doğum Şef Muavini ( ) Zeynep-KA.mil Hastane;;i Kadın-Doğum Baş Asistanı ( **) Zeynep-Kamil Hastanesi Kadın-Doğum Asistan ( ** ) Zeynep-KAIDil Hastanesi Baş Heıkiımi ve Klinik Şefi 29

5 VAGINAL AKl NTILARDA TANI VE TEDAVi Arş. Gör. Dr. Ilyas ACAR Moç. Dr. İsmet KÖKER Yard. Doç. Dr. Turan ÇETİN Prof. DT. Niluııt ARIDOGAN Arş. Gör. Dr. Ufuk Bı!ŞAK (* Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine vagina! akıntı nedeniyle başvuran 700 hastada rutin akıntı kültürü yapıldl.. Hastaların ekserisinde etken; Candida, Gardneralla ve Clamidiye bulundu. Alınan akıntı örnekleri çeşitli vasatlara (Stuart, Endo, kanlı STA ve çikolata) ekildi. Clamidiyalar ELİSA'da Abott-Chlanydia zym SANDVİÇ tekniği ile araştırıldı. Gerekli görülenlerden antibiyogram yapıldı. Spesifik tedaviden sonra, bir hafta ara verilerek kültürler tekrarlandı. Normal vagen fizyolojisini yeniden oluşturulmasına çalışıldı. Sonuçlar istatistik olarak değerlendirildi. ( ) Çuk-.ırova Tıp F;ıkültesi Kadın-Doğum Ana.bilim Dalı 30

6 BiR VAK'A S E.BıEB IYLE BEHÇET HASTALIGI Dr. Saniye GtRtT ( ) Dr. irfan SERİN ( "') Behçet Sendromu, 1937 yılında Dermatolog Ord. Prof. Dr. Hulusi Behçet tarafından «viral olması muhtemel bir trisemptom kompleks» olarak tarif edilmiştir. Bu tanımlamada trisemptom kompleksin semptomları şu şekilde belirtilmişti : ı) ağızda aft, 2) genital bölgede ülserasyon, 3) gözde hipopiyonlu irldosiklit. Ancak sonradan bu tablonun bu bölgelere sınırlı kalmayan, hemen hemen tüm sistemleri tutabilen bir hastalık olduğu anlaşılmıştır. Behçet Sendromunda dünyanın değişik yörelerinde farklı tanı kriterleri uygulanmaktadır. Tanı için O'Duffy kriterleri kullanılabilir. 1) aft, 2) genital ülserasyon, 3) Uveitis, 4) dermal vaskülit, 5) artrit. Aft ve genital ülserasyonlardan en az bir tanesinin bulunması koşuluyla yukardaki beş belirtiden en az üç tanesinin varlığında Behçet Sendromu tanısı konur. Zeynep-Kamil Hastanesi'nde teşhis ettiğimiz bir vak'ayı bu münasebetle takdim ediyoruz. ( ) Zeynep-KA:mil Hasbınesi Kadın-Doğum Şef Muavlni ( "' ) Zeyııep-KAmil H~tanesi Kadın-Doğum Baş Asisıtanı 31

7 HEMOPHIW S VAGINALIS VAGIN1ITIS'ININ TEDAViSi Doç. Dr. A. GOLKILIK Dr. E. ERDİŞ Dr. M. BENHABİB Dr. ö. ULUCAXLI Dr. Naci BUCUKOÖLU (*) OZET S.S.K. Bakırköy Doğumevi Polikliniklerine leukorrhea şiklyeti ile başvuran hastalardan alınan vagina! akıntı örneklerinde tri chomonas vaginalis ve candida albicans elimine edildikten sonra geriye kalan 142 olgunun % 52'sinde Hemophilus vaginalis'in etken olduğu saptanmıştır. Bu olgular tedavi gayesi ile üç gruba aynlmış olup, bunlara eritromisin, doksosiklin, ornidazol uygulanmış; tedaviyi takiben 7 hafta sonra tekrarlanan vaginal kültürlerde ornidazol ile % 86,7 oranında negatifleşme bulunduğu gözlenmiştir. Diğer iki ajanda etkinlik % % 59.2 arasında değişmekteydi. Bu sonuçlara göre Hedophllus vaginalis vaginitisinin tedavisinde ornidazol'ün en etkin ajan olduğu sonucuna varılmıştır. ( ) &Jcırköy S.S.K. Hastanesi ORN IDAZOLIN HEM10FILU:S VAG inalis SAGITIMIN:DAKI YERi Doç. Dr. Sedat TOLGAY Doç. Dr. Ata önvural (*) OZET Dokuz Eylül tiniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine başvuran hastalardan yaş grubuna bakılmaksızın 1000 hastada fazkontrast mikroskop ile vagina! akıntı incelemesi yapıldı. 77 olguda hemofilus vaginalis tespit edildi. Bu olgular ornidazol ile sağıtıldıktan sonra kontrole gelen 24 hastanın hiçbirinin yakınması kalmamıştı. Yapılan vital sitolojik tetkikte hemofilis vaginalis görülmedi. ( ): Dokuz Eylül "ltniv. Tıp Fak. Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim.Dalı 32 ~

8 CANDi:DA VAGINITiS,fN,D1E TiOKONAZOL UYGULAMASI Dr. A. Füsun AKSU ( ) Dr. Ülkü TAŞKIN (*"' ) Dr. Sedat KARAOSMANOGLU (***) Dr. Burhanettin OSTÜNEL ( *"') Vagina! Candidiyazı bulunan reproduktif çağdakı 52 hasta çalışma grubuna alınmış, yapılan vagina! yaymalarda % 85 saf Candida albicans, % 15 mikst enfeksiyon saptanmı.ştır. Vaginal TİOCONAZOL a.. 9 günlük uygulanmış ve 2 ay süre ile izlenen hastaların 48'inde rekürrens görülmemiş, rekürrens gösteren 4 has.. tanın l'i, diyabetik bulunmuş, diğerleri kontrole gelmemişlerdir. İlacın uygulanması sırasında yan etki saptanmımıştır. ( ) Zeynep-Kamil Hastanesi Kadın-Doğum Şef Muavini ( ) Zeynep-Kamil Hastanesi KadıDFDoığum Baş Asistanı ( ) Zeynep-ıKhnil Hastanesi Kadın-Doğum Asistanı ( 0.,,. ) Zeynep KA.mU Hastanesi Baş Hekimi ve Klinik Şefi INF,ERTILiTE VE ABORTUSTA MYCO PLASMA IN 1 f\eks,iyonunun ROLÜ Dr. Y. EGECI Dr. E. BENGİıSU Dr. A. TURFANDA Dr. S. BERKMAN Dr. T. ABAGIOGLU Dr. C. ORHON ( *) Habitual abortus ve infertiliteye yol a.çan mycoplasma'nın insidensini araştırmak için infertil 48 hasta'da, tekrarlayan duşükleri olan 37 hastada ve kontrol amacı ile 22 normal gebe kadında Serviko.-vaginal kültürler yapılmıştır. T-Mycoplasma infertil vak'aların % 25'inde, habituel abortus yapan kadınlann % 24,3'ünde, M. Hominls infertil hastalann % 6,2'sinde pozitif bulunurken; T-Mycoplasma normal gebe kadın ların % 4,5'inde, M. Hominis ise % 9'unda isole edilmiştir. Doxocyclin ile tedaviden sonra başarı or-anının infertil vak'a~ larda % 16,6, habitual abortuslarda % 22,2 olduğu bulunmuştur. ( ) lstanıhul ÜniverSıitesi, lstaınıhul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıklan ve Doğuın Anahilim Dalı 33

9 KADINLARıDA VAGINAL AKINTILAR VE ETIOPATOGEN'EZI ÜZERİNE ÇALIŞıMA Op. Dr. Erol ALPAY(*) Op. Dr. Bedri TURHANOGLU ('.. ) Dr. Enzar TÖRE(***) Ankara Numune Hastanesi Kadın-Do~um Kliniği ile Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü'nün beraberce yüürttüğü çalışmada, toplam 100 kadında vagen ph'sı ve florası tespit edilmiş ve bunlann çeşitli etkenlerle değişiklik gösterip göstermediği araştırılmıştır. Araştırmaya dahil olan 100 kadın normal poliklinik hastaları 95'i evli 5'i dul olup, en genç hasta 18, en hasta 65 yaşındadır. arasından seçilmiştir. yaşlı tahsil durumu, evlilik süreleri, gebe Araştırmada hastaların lik sayılan, doğuın ve düşüklerinin sayı ve özelliklerinin yanısıra, oturulan konutun tipi ile kullanılan tuvaletin tipi, aktif cinsel ilişkinin mevcudiyeti, def ekasyon ve cinsel temas sonrası temizli~ ğin nasıl yapıldığı, olağan ya da olağandışı bir konraseptif yön.. temin kullanılıp kullanılmadığı sorulmuştur. Hastalann muayenesine geçilmeden önce ağrı, akıntı, kaşıntı, koku, kanama veya başka bir şikayetinin olup olmadığı sorulmuştur. Daha sonra hastalardan CHEMTRİX Type 400 marka phmetre ile vagen arka duvarından ve introitusa 4 cm. uzaklıktan tek ölçüm yapılarak vagen ph'sı ölçülmüştür. Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü'nde hazırlanan materyal kullanılarak vagen derinliklerinden örnek alınmış ve hemen Trikomonas vaginalis ve Candida albicans için Diamond, adi mikroorganizmalar için ise Kanlı Agar ve Eozin Metilen Blue besiyerine ekim yapılmıştır. Materyaller adı geçen Enstitü'de Laföoratuvar Müdürü Bakteriyoloğ Tülin TUNCER, Laboratuvar Şefi Bakteriyoloğ Engin.GÜVENER ve Asistan Şendi! SAVRAN'dan oluşan bir ekip tarafından değerlendirllmiştir. 34

10 Kültür alındıktan sonra yapılan muayenede genital organla.. rın durumu He hastada mevcut olan akıntının rengi, kokusu, kabarcık: ihtiva edip etmediği, mukus ve kan mevcudiyeti tespit edilmiştir. 100 kadında Candida ve tıikomonas oranlan tespit edilmiş olup kültür ve antibiogram neticeleri ile, hangi mikroorganizmanın hangi ph'larda üreyebildiği ve ne tür bir akıntıya sebep olabildiği araştınlmış, bu arada antibiogram neticelerine göre en sık hangi anti:biotiklerin etkili olabildikleri tespit edilmiştir. ( )ı Ankara Numune Ha'Stanesi Kadm Hastalıklan ve Doğum Kliniği Şefi ( *) Ankara Nr.ımune Uıastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Şef Muavim ( ) Ankara Numune Hastanesi Kadm Hastalıklan ve. Doğum Kliniği Asistaııı 35

11 VULVA VE VAGİNA S;ELIM TOM'ÖRLERI Dr. R. ilhan (*) Dr. A. İPLiKÇİ (*) Dr. O. TOZ(*) Dr. S. TUZLALI ( *) Dr. F. HANKAN ( ) dir. Vulva ve vagina selim tümörleri ender görülebilen tümörler~ Vulva lokalizasyonlu selim tümörler, papillom, fibrom, lipom, hemangiom, uretral karankül, nevüs, papiller hidroadenom ile Abrikossoff tümörü denilen granüllü hücreleri miyoblastom'lardır. Bunlara ek olarak subepitelyal alandan çıkan diğer selim tümörleri de saymak mümkündür. Ancak tümöral oluşum olmamakla birlikte, tümöre benzeyen vulvanın dejeneratif değişikliklerini de belirtmek gerekmektedir. Bunlardan kraurosis vulva ve lökoplakiya prekanseröz olarak kabul edilen lezyonlardır. Vaginada ise selim tümörler vulvada görülenlere nazaran daha seyrektir. Vaginanın selim tümörleri içinde sıkça görülebilenler; fi'bromyom, skuamöz polip ve hemangiom'lardır. Bu yönlerden Patoloji Anabilinı Dalı'nın biopsi arşivi incelenmiş ve sağlanan bulgular kaynak bilgileriyle karşılaştırılarak değerlendirilmeye çalışılmıştır. ( ) İstanıbul t.l4ılversiteısi, fstanıbul Tıp Fakültesi Patoloji Anaıhilim Dalı ( ) Şişli Etfal Hastanesi, Kıadın Doğum Kliniği 36

12 VULVA VE VAGiNA KiSTLERi Dr. A. lplikqt Dr. R. İLHAN Dr. S. TUZLALI Dr. O. TOZ DT. B. ARZUMAN(*) Vulvanın en sık görülen kisti Bartholin kistleridir. Genel olarak menapozdan önce görülen bu kistler Bartholin bezi kanalının infeksiyonlara bağlı olarak tıkanması sonucu görülür. Değişik çapta olabilen bu kistler bazen 5 cm.'ye kadar büyüme gösterebilirler. Bunun dışında vulva kökenli inklüzyon ve Gartner kistleri de vardır. Vaginanın ise Gartner ve inklüzyon kistleri mevcuttur. Bu kistler ise birkaç santimetre çapında olabilirler. İnklüzyon kistleri vaginada sık görülür. Bugüne değin arşivimizdeki vakaları inceleyerek, bunlar yaş, sıklık, lokalizasyon ve morfolojik yönlerden tetkik edilerek takdim edilmiştir.,._ ( ) İstanıbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji Ana:bilim Dalı 37

13 VULVA VE VAGiNA HABiS TOıMÖRLl!RI Dr. A. lpllkçt Dr. R. İLHAN Dr. M. AÔAN Dr. S. TUZLALI Dr. O. TÜZ ( *) Vulva habis tümörleri içersinde insitu ve invaziv yassı epitel hücreli karsinomlar en sık görülen habis tümörlerdir. insitu yassı epitel hücreli karsinomıar aynı zamanda Bowen hastalığı olarak da tanımlanmaktadır. Vulvanm lökoplakiyası olarak tanımlanan selim oluşumlar da prekanseröz lezyon olarak ka:bul edilir ve bun.. lardan da insitu ve invaziv yassı epitel hücreli karsinomlar gelişebilir. Vulvanın yassı epitel hücreli ka.rsinonilan değişik lokalizas.. yon gösterebilirler. Kraurosis vulva ve lökoplakiya bu karsinomların gelişmesinde önemli lezyonlar kabul edildiği gibi diğer bazı predispozan faktörler de karsinomun gelişmesinde rol oynayabilir. Vulvada bu türde sık görülen habis tümörler dışında, vulvada bazal hücreli karsinomlar, Paget hastalığı, Bartholin bezi ve uretra karsinomlan ile habis melanomlar, sarkomlar, teratomlar da görülebilir. Vaginada görülebilen habis tümörlerin çoğunluğunu yassı epitel hücreli karsinomlar oluşturur. Müller ve Gartner kanallarından köken alan vagina adenokarsinomlan ise daha enderdir. Vaginada görülebilen bir sarkom türü de sarcoma botroides' - ler<ur. Bu tür tümörlere mesooermal mikst tümör de denilmek tedir. Vulva ve vagina habis tümöreri arasında meta.statik tümörleri de belirtmek gerekmektedir. Her iki kısma da herhangi bir organdan metastaz oluşabilmektedir. Fakat endometriyal karsinomlar ile koryokarsinomalar sık olarak vaginaya metastaz yapabilmektedirler. Anabilim Dalı biopsi arşivimiz bu yönden taranarak, elde edilen veriler kaynak bilgileri ışığında değerlendirilerek takdim edilmeye çalışılmıştır., 1 1 [ ( * ), lstmbul Üniversitesi, Istanbul Tıp Fakültesi Patoloji Anaıbilim Dalı 38

14 KLINIGIM IZDE T 1 EDAVI EDiLEN 5 VULVA KANSERi VAKASININ DEG ERLEN'DIRiLMESI Op. DT. Erol ALPAY(*) Dr. Hilmi YILDIRIM ( * * *) Op. Dr. Bedri TURHANOCLU ( ) Bu çalışmayla Ankara Numune Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde cerrahi metodla tedavi ettiğimiz 5 vulva kanseri vakasını sunuyoruz. Vulva karsinoması major jinekolojik maugnansiler içinde en az görüleni olup, serviks, over ve endometrium kanserinden sonra 4. sıradadır. Jinekolojik kanserlerin yaklaşık % 4'ünü oluştururlar. Günümüzde invaziv vulva karsinoması için seçilecek tedavi metodu olarak radikal vulvektomi ve bilateral ingüinal-femoral lenfadenektomi önerilmektedir. Bu hastalığa yakalanmış hastaların çoğu yaşlı ve kötü tıbbi koşullara sahiptirler. Bu nedenle bu tedavinin seçilmesi zor bazen de uygun suz olabilmektedir. Vakalarımız: Vaka No. Yaş Stage (FİGO'üa göre (GA) 1 26 I (TNM'ye göre Tl) (ME) 2 48 I (TNM' - - ye göre Tl) (SE) 3 66 I (TNM'ye göre Tl) (PT) 4 65 I (TNM'ye göre Tl) (ED) 5 64 II (TNM'ye göre T2) Tablodan da görüleceği üzere, 4 vakamız stage I, 1 vakamız stage II idi. İnvaziv vulva kanserinde yüz~yel ganglionlara metastaz ın.. sidensi % 29, derin ganglionlara metastaz insidensi % 4.3 olarak bildirilmiştir. (Way'e göre) Biz tedaviyi bu temel bilgi doğrultusunda, radikal VJllvektomi - -yüzeye! inguinal ve yüzeye! femoral lenf ganglion diseksiyonu yapmayı planladık. Aynı operasyonu 5 39

15 hastada da gerçekleştirdik. Bu vakaların birincisinde primer sütür ile cildi kapattık. Kalan 4 vakaya primer sütür koymadan persekundum iyileşmeye bıraktık. Yara iyileşmesi ve doku nekrozu problemleri dolayısıyle, bir vakada uyguladığımız primer sütür uygulamasının persekundum iyileşmeye üstünlüğü olmadığını, hatta daha uzun sürede iyileşme olduğunu tespit ettik. Persekundum iyileşmeye bıraktığımız 4 vakada (sadece bir tanesinde inguinal bölgede cilde yaklaştırma koyduk) hergün en az bir defa olmak üzere yara pansumanı yaptık ve her pansumandan sonra steril vazelinli gazla yara yüzeyini kapattık. Hastanede kalma süresi gün arasında oldu. Primer sütür koyduğumuz vakada da doku nekrozu ve yara iyileşmesi problemleri nedeniyle hastanede kalış süresi 80 gün civarında oldu. Stage I olan ilk 2 vakamız 5 yılını doldurdu. 1 vakamız 4, 1 vakamız da 3 yılını doldurdu. 5 yıllık ve 3 yıllık vakalanmız tamamen iyileşmiş durumdadır. Herhangi bir lokal nüks veya metastaz bulgusu yoktur. 4 yıllık olan vakamızdan haber alamadık. Bu vakada 1 adet yüzeye! inguinal lenf nodu metastazı vardı. (Patoloji raporu) Aynı vakada lokal nüks görülmesi üzerine ı kür radyoterapi ve beraberinde 1 kür Bleomycin uygulanmıştır. Tek Stage II olan son vakamızda, lenfadenopati tespit edilememesine rağmen, sağda 2, solda 3 adet lenf nodu metastazı vardı. (Patoloji raporu) Yara iyileşmesini takiben radyoterapi uygulamayı planladık. CSon vakamızın histopatolojik tanısı Epidermoid karsinom, diğer 4 vaka ise Yassı hücreli karsinom idi. 5 yıllarını dolduran ilk iki vakamız ile 3 yılını dolduran bir vakamızda lenf nodu attake değildi. Biz Stage I ve II vulva kanserinde radikal vulvektomiye ilaveten yüzeye! ingüinal-femoral lenf nodu diseksiyonunun yeterli olacağım, şayet, lenf nodu metastazı veya lokal nüks varsa, sitosta~ tik ve/veya radyoterapiyi adjuvant değiştirmeyeceğine inanıyoruz. Genellikle hastalann yaşlı olması nedeniyle böyle ağır bir müdahaleyi uygulamak tıbbi ve cerrahi bazır zorlukları getirmektedir. Ancak, bizim tatbik ettiğimiz nıetod, fazla agressif olmaması nedeniyle bu riski azaltmaktadır. Sekonder komplikasyon çok az olmakta, iyileşme daha hızlı gelişmektedir. ( ): Anık.ara Numune Hastanesi Kadın Hastalıklan ve Doğrun Klinik Şefi ( **) Ankara Nuımıwı::ıt Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Klinik Şef Muavini ( * *") Ankara Numune Hastanesi Kadın Hastahklan ve Doğum Asistanı 40

16 INVASIVE VULVA KANS.ERLERININ KLiNiK D,EGERLEN,DIRILMESI A. AYHAN S. PEKIN T. DURUKAN B. MEMİŞ (*) Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde tedavi edilen 33 vulva kanserli olgu sunuldu. En sık gözlenen semptom ve bulgu kaşıntı ve ülserasyondu, lezyonların çoğunluğu Labium majusda idi. 21 olguya radikal vulvektomi + inguinal femoral pelvik lenfadonektomi yapıldı. Olguların çoğunluğu squamöz hücreli karsinomdu. Operatif mortalite 2 olguda saptandı. ( "') Hacettepe Tıp Fakültesi Kadın-Doğ'.ıın Anahilin:r Dalı VAGEN,IN PRİMER VE S:EKON 1 DER invaziv LEZYONLARI A.AYHAN K. YÜCE S. PEKİN B. MEMİŞ T. KÜÇÜKALl G. GEDİKoGLU ( ) Kliniğimizde tedavi edilen primer ve sekonder vagen karslnomlan klinik ve patolojik olarak değerlendirildi. İlgi literatür gözden geçirilerek gerekli bilgiler verildi. ( ) Hacettepe Tıp Fakültesi Kadın.Doğum Anaıbilim Dalı 41

17 VAGINAL INTRAEPITELYAL NEOPLAZILERDE UYGULANAN 'TE 1DAVİ VE SONUÇLARI H. ÇAÔLAR ("') A. AYHAN(**) M. M. HRESHOHYSHYN ( ) Vain'U 69 olgu sunuldu, başta 5 FU olmak üzere çeşitli tedavi şekilleri sunulup sonuçlar tartışıldı. ( )ı Department of Obstetries and Gynecology. School of medicine State Umversity of N ew York at Buffalo ( "' ) Aynı üniversitede "iziting Proff., Haceıttepe Üniversitesi Kadın Hastalıldan ve Doğum Anabilim Dalı VULVA VAGENI,KfSTİK LEZYONLARI A.AYHAN H. KİŞNİŞÇt K.YUCE B. MEMıİŞ F. özyn..maz T. KÜÇÜKALİ ( ) Kliniğimizde tedavi edilen vulva vagenin kistik lezyonları kli nik ve patolojik olarak değerlendirildi. İlgili literatür gözden ge~ çirilerek sunuldu. ( ) Hacettepe Tıp Fakültesi Kadın.Doğum Anahilim Dalı 42

18 MODIFIYE FOTH MAYO ıı~n IGI REPARASYOıNU ile VAZIKO-VAJINAL FISTOL Prof Dr. Şevket TUNÇER( ) önceleri genellikle doğuma bağlı bir komplikasyon olarak görülen Veziko-Vajinal fistüller bugün daha çok jinekolojik operasyonlardan ve en sık olarak da histerektomilerden sonra meydana gelmektedir. Bu fistüllerin tamiri de bazen önemli derecede problemler arzetmektedir. Vajinal yoldan yaptığımız basit bir operasyon tekniği ile, A.tt. Tıp Fakültesi üroloji Anabilim Dalında 9 ve Taksim Hastanesi üroloji Servisinde 3 olmak üzere Veziko-vajinal flstüllü toplam 12 hastanın hepsinde (başarı oram % 100) fistül reparasyonu sağ Iannuş olup bunlardan ll'i primer, sadece bir vak:a sekonder cerrahi girişimden sonra kapanmıştır. ( ) Taksim Hastanesi 1. Üroloji Servis Şefi 43

19 STRESS incontinens OLGULARINA UYGULADIGIMIZ YENi BiR YÖNTEM (MERMUT YÖNTEMi ile VAGİNAL FLAPLI URETHRA SUS1PANSiYONU) Prof. Dr. Salın MERMUT Prof. Dr. İnal ÜLGENALP Doç. Dr. Atilla KÖKSAL Doç. Dr. Remzi SAGLAM Yrd. Doç. Dr. Cemalettin AKYÜREK Yrd. Doç. Dr. Recai PABUÇCU ( ) Stress incontinens; kann içi basıncında meydana gelen ani bir artış sonucunda, idrarın irade dışı kaçırılmasıdır. Stress incontinensi hazırlayıcı sebepler arasında; - Urethra ve vezikayı yerinde tutan ve fonksiyonlarına yar~ dımcı olan dokuların gevşemesi, ~ Urethranın proksimal kısmı desensus, prolapsus gibi se.. beplerle hunileşmiş ve urethranın kısalmış olması, ~ Urethra ve zikal açı bozulması, ~ Postmena.pozda östrojen yetmezliğinin neden olduğu atrofi, - Mesaneye bası yapan kitlelerin varlığı sayılabilir. Stabil ve unstabil mesaneyi ürodinamik tetkiklerle ve diğer özel tanı yöntemleri ile ayırıp ürodinami yanında urethrosistografi de yapılarak veziko urethral açı, mesane boynu yeterliliği ve urethral aksın değerlendirilmesi yapıldı. Olgulann tiplendirilmesi yapıldıktan sonra cerrahi tedaviye ihtiyaç gösteren olgulardan gerek vagina! gerek abdominal yaklaşımı gerektiren her iki olgu grubuna da kliniğimizce geliştirilen Vagina! Flaplı Urethra Suspansiyonu + Colporraphie Anterior uygulandı. Pre ve postoperatuar ürodinami çalışmaları ile operasyonun başarılı olduğu gözlendi. Postoperatif komplikasyon olmadı. ( ) Gülhane Tıp Ak-ademisi, Kadın-Doğum Anabilim Dalı 44

20 HOFBAUER HÜCRELERi Or. A. ÖNVURAL ( *) Ö2ET ( ) 9 Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi Kadın-Doğum Am:bilim Dalı YILLARI ARASINDA ZEYNEP-KAMiL HASTANESi'NDE UYGULANAN POSTPARTUM HISTEREKTOMiLERl,N ANALİZi Dr. Doğan CANTEKİN ( *) Dr. 01kü TAŞKIN ( 0 ) Genellikle postpartum histerektomiler, doğum eylemi esnasında veya doğum sonrası devresinde ortaya çıkan ve anne hayatını tehlikeye sokart komplikasyonların acil tedavisi için başvurulan.45

21 bir prosedürdür. Bu acil endikasyonları 4 grupta toplamak mfunkündür: - Uterus rüptürü, - Kanama, - Enfeksiyon, - Plasenta akreta. ve perkreta. Postpartum Histerektomiler daha seyrek olarak da elektif nedenlerle yapılmaktadır. Elektif endikasyonlar 3 grup altında toplanır: - Sterilizasyon, - Uterus korpusunun organik hastalıklan ve tümörleri, - Serviks kanseri. Bizim 10 senelik postpartum histerektomi olgularımızın endikasyonlarını da acil ve elektif olmak üzere 2 grup altında topladık. Acil olgular: (52 olgu) - Uterus rüptürü - Plasenta akreta ve perkreta - Postpartum Atoni - Ablasyo plasenta Elektif olanlar: (1 olgu) 36 olgu 6 olgu 5 olgu 5 olgu - Uterus myoınatozus 1 olgu Toplam 53 olguda uygulanan postpartum histerektomilerin, 50 tanesi subtotal % ve 3 tanesi de totaldir % Hastalarımızın yaş oltalaması 32.S'dir. Bu 10 sene içersindeki doğum sayımız olup, postpartum histerektomi ensidansımız doğumda l'dir. Bu oran gelişmiş Avrupa ülkelerinden İngiltere'de doğumda 1 ve Al.. manya'da doğumda 1 olarak verilmektedir. ( ) Zeynep-KAmil H.ıstanesi Kadm Hastalıkları ve Doğum Servisi Şef Yardımcısı ( ) ~KAırıail Hastanesi Kadın HastalıkJ.an ve Doğum Servisi Uzman Hekimi 46.

22 E.KSTRAAıMN IOTIK HIPERTONIK SOLUSYON YÖNTEMi ile DOŞOK INDDKSIYONU : % 30 DEXTRO SıE VE RIVANOL SOLUSYONLARININ EııKINLIGINl N KARŞILAŞTIR l LMASI Prof. Dr. Nihat ARIDOÔAN Doç. Dr. İsmet KÖKER Dr. Aytekin ALTINTAŞ Dr. Bekir GOMORDOLO Dr. Hamdi KARANFİL ( *) OZET Ç.Ü.T.F. Kadın Hastalıklan ve Doğum.cmabilim Dalı Klini ğinde ocak 1983 ocak 1985 tarihleri aarsında terapötik abortus amacıyla ikinci trimesterde bulunan 30 olguya % 30 dextrose ve 80 olguya da % O.Ol rivanoı solusyonu ekstraamniotik olarak ve. rildi. ilk solusyon infüzyonundan 16 saat sonra ı miü. hızla oksitosin infüzyonu yapıldı. İki saat sonra hala uterus kontraksi yonları başlamamışsa ilk verilen solusyon miktannın yarısı yine ekstraamniotik olarak tekrarlandı. Toplam % 93.4 olgu düşükle sonuçlandı. Her iki grup arasın.. da etkinlik ve komplikasyon açısından fark yoktu. Sonuçlar lite sunuldu. ratürle karşılaştınlarak 47

23 !RZURUM NUMUNE HASTAN:ESİ NÜFUS PLANLAMASI KLINIGIN,DE GEB,ELIKLERI SıONLAN;DIRILAN 158 OLGUNUN DEGERLENDIRU.-MESI Dr. Mütı5ser Nergis YANMAZ( ) Numune Hastanesi Nüfus Planlaması Kliniği 1984 Mart ayından beri çalışmalarını sürdürmektedir. Bir sene içersinde 272 olgunun gebeliği sonlandınlmıştır. Bu çalışmada 1984 yılı içersinde gebeliği sonlandırılan 158 olgunun değerlendirilmesi yapılmıştır. - - Olguların % 95.6'sına menstrüel regulasyon uygulanmıştır. Uygulama sonrası sorunlu olgu sayımız 12, toplam komplikasyon oranımız % 7.9'dur. MR sonu perforasyon, inkomplet abortus, gebelik devamı, pelvik enfeksiyon gibi major komplikasyon oranımız % 2.6'dır. İnkomplet aspirasyon, gebelik devamı gibi başarısız olgular % O.G'dır. MR öncesi olguların % 77.8'i etkili doğum kontrol yöntemi kullanmamaktaydı. Uygulama sonrası etkili doğum kontrol yöntemi kullanma oranı % 96.B'e çıkmıştır. ( "") Erzurum N~mune Hastanesi Nüfus Planlaması Klinik Tabibi.48

24 IZMIR DEVL!T HASTANESi AiLE PLANLAMASI KLINIGINDE YAPILAN 2000 MR VAKASININ D 1EGERLEN~DiRILMESI Op. Dr. Hüsnü.ÇAGLAR ( ) Dr. A,rif Ali ALBAYRA.IC ( ) İzmir Devlet Hastanesi Aile Planlaması Kliniği'ne Ocak 1984 ~ Aralık 1984 tarihleri arasında başvuran ve MR uygulanan olgudan 2.000'1 değerlendirilmeye alınmıştır. Müracaat eden hastaların aylara göre dağılımı yapıldığında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. En çok yaş grubunda olan hastalar müracaat etmiştir (% 33.9). 21~35 yaş arasında olan.. lar toplam olguların yaklaşık % 80'ini oluşturmuştur. 748 olgu (% 37.4) 2, 498 olgu (% 24.9) 3 ve 312 olgu (% 16.1) 1 çocuk sar hibi idiler. 5'in üzerinde çocuğa sahip olgulann toplam oranı % 9.3 bulundu. 970 hasta önceden hiç kürtaj geçirmemiş olup (% 48.5), 1 kürtaj geçiren 494 hasta (% 24.7) ve 2 kürtaj ge.. çiren 804 hasta (% 15.2) bulundu. Bu arada 15'inci kürtajım yaptıran 2 olgu tespit edildi. İşlem öncesinde 714 olgunun herhangi bir kontrasepti! yön.. tem kullanmadığı (% 35. 7), sonra sırası ile C. interruptus (% 32.3), POC (% 11.6) ve IUD-Vaginal ovül (% 6'şar) tercih edlldiği görüldü. İşlem sırasında % 98 olguda herhangi bir analjezi-anestezi sağlanmadı. MR en fazla 6 hf'lık olan gebelerde uygulandı (% 40.5). Bunu 4 hf'lık (% 29.5) ve 5 hf'lıklar (% 13.5) takip etti. Olgulann % 4.5'1- ne post-mr IUD takılırken, % 0.5 olguda da laparoskopık tuba! ligasyon yapıldı. En sık görülen komplikasyon post-küratif bulantı-kusma oldu (% 50'ye yakın). Major komplikasyonlardan plasenta retan.. siyonu % 2, 150 cc üzerinde kanama % 1 ve perforasyon % 01.5 olarak bulundu. Gebeliğin devamı ise % 0.4 olguda gözlendi. Olgularda post-küratif kontrol çok düşük oranlarda olup ancak şikayeti olan hastalar görülebum.iştir. İşlemin basitliği hos.. 49

25 pitalizasyonu gerektirmemesi ve komplikasyon riskinin az oluşu nedeniyle, istenmeyen erken gebeliklerin sonlandırılmasında yay~ gın olarak kullanılabileceği kanısına varıldı. ( ) İzmir Devlet Hastanesi Kadın-Doğum Kliniği 5ef Muavini ( ) İzmir Devlet Hastanesi Kadın-Doğum Kliniği Asistanı UYGUN GEBEUKLERiN MENSTROEL REGOLASYON (MR) YÖNTEMi ile SONLANDIRILMASI Dr. Bülent KIRAÇ ("') Dr. Serpil BİLGİN ( 0 ) Dr. Hasan ÜNSALAN (**) Adana Doğumevi Nüfus Planlaması Kliniğine 1984 Ocak Şubat tarihleri arasında istenmeyen gebeliklerin sonlandırıl.. ması için gelen hastalardan durumları uygun olan hastaya MR uygulandı. Olgular gebelik süresi, kullandıkları kontraseptif yöntemler - yaş grupları, eğitim düzeyleri, gebelik sayıları, mükerrer başvuru açılarından değerlendirildi. Elde edilen sonuçlar benzer çalışmalarla karşılaştırıldı. Yöntemin 10 haftalık ve daha altındaki gebeliklerin sonlan.. dınlmasında güvenilir olduğu kanısına varıldı. SUıM 1 MARY In this retrospective research MR Methoci had been applied to unwanted pregnancy cases who were available, between January 1984 and February 1986, in population planning clinic.s of Adana-maternaty hospital. Those cases had been searched comparing their- age groups, educationaı level, and the reapplica.. tions. The results had been compared with similar researchs. After all, it had been decided MR method is a sife and potent, methoci, for terminating the pregnaancies which are ıo Weeks or smaller. ( ) Adana Doğuııuwi Baştabipliği ( ) Adana Doğumevi Nüfus Planlaması Kliniği Doktorlan 50

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Hasta Başı Eğitim / İş Başında Öğrenme Hasta viziti, poliklinik, doğumhane ve ameliyathanede pratik

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Hasta Başı Eğitim / İş Başında Öğrenme Hasta viziti, poliklinik, doğumhane ve ameliyathanede pratik 1. HAFTA Stajın Tanıtımı Hekimlik Uygulaması Obstetrik antenatal vizit ve anamnez Puberte ve bozuklukları Hekimlik Uygulaması Jinekolojik anamnez, muayene Non-invaziv ve invaziv antenatal tetkikler Kadın

Detaylı

4. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI

4. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI 4. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI Amaç: Kadın yaşamının evreleri ve bu evrelerde karşılaşılabilecek sağlık sorunları hakkında öğrenciyi bilgilendirmek, bu sorunlara pratisyen hekim düzeyinde

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 1. GÜN 08.15-09.00 Pratik Ders Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinin Tanıtılması 09.15-10.00 Teorik Ders Jinekolojik Anamnez M. ÇOLAKOĞLU 10.15-11.00 Teorik Ders Jinekolojik

Detaylı

TERTİPLEME KURULU BAŞKAN. Dr. Burhanettin ÜSTÜNEL. Yönetim Kurulu. Dr. Fahri ATABEY. Dr. Fikri ERGENÇ. Ünal GÖKYAYLA. Kemal LAKAY

TERTİPLEME KURULU BAŞKAN. Dr. Burhanettin ÜSTÜNEL. Yönetim Kurulu. Dr. Fahri ATABEY. Dr. Fikri ERGENÇ. Ünal GÖKYAYLA. Kemal LAKAY TERTİPLEME KURULU BAŞKAN Dr. Burhanettin ÜSTÜNEL Zeynep - Kamil Anne ve Çocuk Sağlığını Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkan II. Başkan Genel Sekreter Veznedar Muhasip Üye Üye Dr. Fahri ATABEY Dr. Burhanettin

Detaylı

kontraseptif yöntemler, yaş Yöntemin 10 haftalık ve daha altındaki gebeliklerin sonlandırılmasında güvenilir olduğu kanısına varıldı.

kontraseptif yöntemler, yaş Yöntemin 10 haftalık ve daha altındaki gebeliklerin sonlandırılmasında güvenilir olduğu kanısına varıldı. UYGUN GEBELiKLERİN MENSTRÜEL REGÜLASYON (MR) YÖNTEMİ ile SONLANDIRILMASI Dr. Bülent KIRAÇ ( *) Dr. Serpil BİLGİN ( **) Dr. Hasan ÜNSALAN ( * *) ÖZET Adana Doğumevi Nüfus Planlama Kliniğine 984 Ocak-986

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 1. GÜN 08.15-09.00 Pratik Ders Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinin Tanıtılması 09.15-10.00 Teorik Ders Jinekolojik Anamnez M. ÇOLAKOĞLU 10.15-11.00 Teorik Ders Jinekolojik Muayene Usulleri M. ÇOLAKOĞLU

Detaylı

06 Şubat Nisan SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a. Primer Glomerüler Hastalıklar 1

06 Şubat Nisan SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a. Primer Glomerüler Hastalıklar 1 TARİH 06.02.2017 07.02.2017 08.02.2017 09.02.2017 10.02.2017 GEÇEN DERS UNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YENİ DERS UNUN TANITIMI Ders Kurul Başkanı Prof.Dr.Aydın YENİLMEZ Primer Glomerüler Hastalıklar 1 Doç.Dr.Sultan

Detaylı

109. Aşağıdaki myoma uteri tiplerinden hangisinde laparotomi dışında bir cerrahi girişim yapılabilir?

109. Aşağıdaki myoma uteri tiplerinden hangisinde laparotomi dışında bir cerrahi girişim yapılabilir? 109. Aşağıdaki myoma uteri tiplerinden hangisinde laparotomi dışında bir cerrahi girişim yapılabilir? A) Subserozal B) Pedinküle subserozal C) İntramural D) Servikal E) Tip 0 submukozal Soru kalitesiz

Detaylı

4. S I N I F - 2. G R U P 2. D E R S K U R U L U (Nefroloji, Endokrin, Üroloji, Jinekoloji, Obstetrik)

4. S I N I F - 2. G R U P 2. D E R S K U R U L U (Nefroloji, Endokrin, Üroloji, Jinekoloji, Obstetrik) Ü R O G E N İ T A L S İ S T E M H A S T A L I K L A R I - D O Ğ U M B İ L G İ S İ ( 0 2 Ş U B A T 2 0 1 5 1 0 N İ S A N 2 0 1 5 ) Dekan : Prof. Dr. Enr İHTİYAR Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu) : Prof.

Detaylı

4. S I N I F - 1. G R U P 2. D E R S K U R U L U (Nefroloji, Endokrin, Üroloji, Jinekoloji, Obstetrik)

4. S I N I F - 1. G R U P 2. D E R S K U R U L U (Nefroloji, Endokrin, Üroloji, Jinekoloji, Obstetrik) Ü R O G E N İ T A L S İ S T E M H A S T A L I K L A R I - D O Ğ U M B İ L G İ S İ ( 1 0 K A S I M 2 0 1 4 1 6 O C A K 2 0 1 5 ) Dekan : Prof. Dr. Bekir YAŞAR Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu) : Prof.

Detaylı

30.12.2014. Özel Muayene ve Tanı Yöntemleri. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. Özel Muayene ve Tanı Yöntemleri

30.12.2014. Özel Muayene ve Tanı Yöntemleri. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. Özel Muayene ve Tanı Yöntemleri 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı 16.Hafta ( 29.12-02.01 / 01 / 2015 ) ÖZEL MUAYENE VE TANI YÖNTEMLERİ Slayt No: 26 4 4.)) ÖZEL MUAYENE VE TANI YÖNTEMLERİ 1.) Smear alma 2.) Vajinal kültür

Detaylı

DÖNEM IV GRUP B DERS PROGRAMI

DÖNEM IV GRUP B DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

ÜNİTE II- KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ

ÜNİTE II- KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ ÜNİTE II- KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ Genital Organlar Dış Genital Organlar İç Genital Organlar Kemik Kısımları (Pelvis ) Siklus Oluşumu ve Hormonlar Oval ve Menstrual Siklus Halkası

Detaylı

DÖNEM VI GRUP A-2 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP A-2 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

ERKEN EVRE OVER KANSERİ VE BORDERLİNE OVER TÜMÖRLERİ. Dr. Derin KÖSEBAY

ERKEN EVRE OVER KANSERİ VE BORDERLİNE OVER TÜMÖRLERİ. Dr. Derin KÖSEBAY ERKEN EVRE OVER KANSERİ VE BORDERLİNE OVER TÜMÖRLERİ Dr. Derin KÖSEBAY OVER KANSERİ Over kanseri tanısı koyulduktan sonra ortalama 5 yıllık yaşam oranı %35 civarındadır. Evre I olgularında 5 yıllık yaşam

Detaylı

DÖNEM VI GRUP F DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP F DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2013 2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

DÖNEM IV GRUP C DERS PROGRAMI

DÖNEM IV GRUP C DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

DÖNEM VI GRUP D 1 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP D 1 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

Abdominal Myomektomi Fertiliteyi Arttırıyor

Abdominal Myomektomi Fertiliteyi Arttırıyor Abdominal Myomektomi Fertiliteyi Arttırıyor Amaç: Bu çalışmanın amacı, abdominal myomektomi sonrası fertiliteyi değerlendirmek ve uterin fibroid lerin sayı, büyüklük ve lokalizasyonunun cerrahi sonrası

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM VI GRUP B-2 DERS PROGRAMI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM VI GRUP B-2 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

16 KASIM 2015 ÇARŞAMBA

16 KASIM 2015 ÇARŞAMBA İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI C GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (14.11.2016-23.12.2016) 14 KASIM 2016 PAZARTESİ 08.30-09.20

Detaylı

DÖNEM VI GRUP F-1 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP F-1 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

DÖNEM VI GRUP F-2 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP F-2 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

DÖNEM VI GRUP C 1 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP C 1 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

Gebelik ve Trombositopeni

Gebelik ve Trombositopeni Gebelik ve Trombositopeni Prof.Dr. Sermet Sağol EÜTF Kadın Hast. ve Doğum AD Gebelik ve Trombositopeni Kemik iliğinde megakaryosit hücrelerinde üretilir. Günde 35.000-50.000 /ml üretilir. Yaşam süresi

Detaylı

DÖNEM IV GRUP A DERS PROGRAMI

DÖNEM IV GRUP A DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU Op.Dr.Hakan YETİMALAR Doç.Dr.İncim BEZİRCİOĞLU Dr. Gonca Gül GÜLBAŞ TANRISEVER İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştıma Hastanesi GİRİŞ

Detaylı

ÖZET SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI VE DOGUM HASTANESİNDE

ÖZET SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI VE DOGUM HASTANESİNDE SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI VE DOGUM HASTANESİNDE ULTRASONOGRAFİ VE KARDİOTOKOGRAFİNİN PERİNATAL, FETAL VE NEONATAL MORTALİTE ORANLARINA ETKİSİ Op. Dr. Can YENER - Op. Dr. Mebrure ALTUG Dr. Ayşe KIRKER

Detaylı

İnvaziv Mesane Kanserinde Radikal Sistektomi + Lenfadenektomi, Neoadjuvan ve Adjuvan Kemoterapi. Dr. Öztuğ Adsan

İnvaziv Mesane Kanserinde Radikal Sistektomi + Lenfadenektomi, Neoadjuvan ve Adjuvan Kemoterapi. Dr. Öztuğ Adsan İnvaziv Mesane Kanserinde Radikal Sistektomi + Lenfadenektomi, Neoadjuvan ve Adjuvan Kemoterapi Dr. Öztuğ Adsan Radikal Sistektomi Radikal sistektomi pelvik lenfadenektomi ile birlikte kasa invaze ve

Detaylı

DÖNEM VI GRUP E-1 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP E-1 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

NEDENLERİ. Endometrial polipler ile sigara kullanımı, doğum kontrol hapı kullanımı ve yapılan doğum sayısı arasında bir ilişki yoktur.

NEDENLERİ. Endometrial polipler ile sigara kullanımı, doğum kontrol hapı kullanımı ve yapılan doğum sayısı arasında bir ilişki yoktur. Polipler küçük ve çoğu zaman iyi huylu küçük tümoral oluşumlardır. Vücutta rahim ağzı, rahimin içi (endometrium), ses telleri ve barsaklar gibi pekçok değişik bölgede görülebilir. Endometrial polip rahimin

Detaylı

3 EYLÜL 2014 ÇARŞAMBA

3 EYLÜL 2014 ÇARŞAMBA İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI D GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (01.09.2014 10.10.2014) 1 EYLÜL 2014 PAZARTESİ 09.30-10.20

Detaylı

31 AĞUSTOS 2016 ÇARŞAMBA

31 AĞUSTOS 2016 ÇARŞAMBA İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI D GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI 29AĞUSTOS-14 EKİM 2016 29 AĞUSTOS 2016 PAZARTESİ

Detaylı

PERİNATAL HERPES VİRUS İNFEKSİYONLARI. Uzm.Dr.Cengiz Uzun Alman Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları

PERİNATAL HERPES VİRUS İNFEKSİYONLARI. Uzm.Dr.Cengiz Uzun Alman Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları PERİNATAL HERPES VİRUS İNFEKSİYONLARI Uzm.Dr.Cengiz Uzun Alman Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Perinatal dönemde herpesvirus geçişi. Virus Gebelik sırasında Doğum kanalından Doğum

Detaylı

Ektopik Gebelik. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012

Ektopik Gebelik. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Ektopik Gebelik Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Patofizyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Tanım Fertilize ovumun endometriyal kavite dışında

Detaylı

2 EYLÜL 2015 ÇARŞAMBA

2 EYLÜL 2015 ÇARŞAMBA İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI D GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (31.08.2015 16.10.2015) 31 AĞUSTOS 2015 PAZARTESİ

Detaylı

Rahim Ağzı Kanseri Korkulu Rüyanız Olmaktan Çıkıyor

Rahim Ağzı Kanseri Korkulu Rüyanız Olmaktan Çıkıyor Rahim Ağzı Kanseri Korkulu Rüyanız Olmaktan Çıkıyor Rahim Ağzı Kanseri Korkulu Rüyanız Olmaktan Çıkıyor Rahim Ağzı Kanserinde Çığır Açan Adım Kadın Kanserleri Hakkında Mutlaka Bilmeniz Gerekenler Özel

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem IV Kadın Hastalıkları ve Doğum Stajı Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Fatih Köksal BİNNETOĞLU Yrd. Doç.

Detaylı

Jinekolojide teşhis ve muayene yöntemleri Esra Gür. Öğle tatili. Gebelikte sık karşılaşılan problemler Serkan Güçlü

Jinekolojide teşhis ve muayene yöntemleri Esra Gür. Öğle tatili. Gebelikte sık karşılaşılan problemler Serkan Güçlü 1. Hafta 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-16:30 17.11.2014 Staj Tanıtımı Prof Dr Serkan Güçlü Servis doğumhane tanıtımı Genital sistemin embriyoloji ve anatomisi

Detaylı

SEZARYEN SONRASI VAJİNAL DOĞUM (SSVD)

SEZARYEN SONRASI VAJİNAL DOĞUM (SSVD) SEZARYEN SONRASI VAJİNAL DOĞUM (SSVD) Sezaryen Sonrası Vajinal Doğum (SSVD) Daha önce sezaryen olan kadın tekrar doğum yapacak Sezaryen Sonrası Doğum Denemesi (SSDD) Sezaryen Sonrası Sezaryen Doğum (SSSD)

Detaylı

IYE'D -' """ A 1 IGI. Pror. Hr. İlhan Ti ~( ~R. Editörler. Dr. Ediz F~ ( 'f lşa R. lh>\'- i>r. ~afi1 8()ZDl-:\1İR. Uo~. Ur. Rl"fik Rl 'Rt;l'T.

IYE'D -'  A 1 IGI. Pror. Hr. İlhan Ti ~( ~R. Editörler. Dr. Ediz F~ ( 'f lşa R. lh>\'- i>r. ~afi1 8()ZDl-:\1İR. Uo~. Ur. Rlfik Rl 'Rt;l'T. TU lt@ IYE'D -' """ A 1 IGI Editörler Pror. Hr. İlhan Ti ~( ~R Uo~. Ur. Rl"fik Rl 'Rt;l'T lh>\'- i>r. ~afi1 8()ZDl-:\1İR Dr. Ediz F~ ( 'f lşa R ANKARA NUMUNE HASTANESİ'NDE 1985-1990 YILLARI ARASINDAKİ

Detaylı

DÖNEM VI GRUP C 2 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP C 2 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim

Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim Murat Özdemir, Özer Makay, Tevfik Demir*, Berk Göktepe, Kamil Erözkan, Barış Bingül**, Yeşim Ertan**, Hüsnü Buğdaycı***, Gökhan İçöz, Mahir Akyıldız

Detaylı

Salı İzmir Basın Gündemi

Salı İzmir Basın Gündemi 17.03.2015 Salı İzmir Basın Gündemi Gebe ve Bebek Ölümlerini Bitirecek Yöntem Dünyada İlk Kez İKÇÜ de Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, son 10 yılda artış gösteren anne adayı ölüm oranlarına

Detaylı

Genellikle 50 yaş üstünde görülür ancak seyrekte olsa gençler de de görülme olasılığı vardır.

Genellikle 50 yaş üstünde görülür ancak seyrekte olsa gençler de de görülme olasılığı vardır. Erkek üreme sisteminin önemli bir üyesi olan prostatta görülen malign (kötü huylu)değişikliklerdir.erkeklerde en sık görülen kanser tiplerindendir. Amerika'da her 5 erkekten birinde görüldüğü tespit edilmiştir.yine

Detaylı

Savaş Baba, Sabri Özden, Barış Saylam, Umut Fırat Turan Ankara Numune EAH. Meme Endokrin Cerrahi Kliniği

Savaş Baba, Sabri Özden, Barış Saylam, Umut Fırat Turan Ankara Numune EAH. Meme Endokrin Cerrahi Kliniği Savaş Baba, Sabri Özden, Barış Saylam, Umut Fırat Turan Ankara Numune EAH. Meme Endokrin Cerrahi Kliniği Tiroid kanserleri bütün kanserler içinde yaklaşık % 1 oranında görülmekte olup, özellikle kadınlarda

Detaylı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Medikal Onkoloji BD Güldal Esendağlı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Medikal Onkoloji BD Güldal Esendağlı Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Aydın Aytekin Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Rafiye Çiftçiler Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları

Detaylı

DÖNEM VI GRUP D 2 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP D 2 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

Aşırı doğurganlığın anne ve çocuk sağlığına etkileri İstenmeyen gebelikler ve isteyerek düşükler

Aşırı doğurganlığın anne ve çocuk sağlığına etkileri İstenmeyen gebelikler ve isteyerek düşükler Aşırı doğurganlığın anne ve çocuk sağlığına etkileri İstenmeyen gebelikler ve isteyerek düşükler Doç. Dr. Günay SAKA DÜTF HSAD 10.05.2010 1 Amaç : Tıp Fakültesi Dönem III öğrencileri, aşırı doğurganlık,

Detaylı

Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader

Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader OLGU 1 İkinci çocuğuna hamile 35 yaşında kadın gebeliğinin 6. haftasında beş yaşındaki kız çocuğunun rubella infeksiyonu geçirdiğini öğreniyor. Küçük

Detaylı

FERTİLİZASYON KORUYUCU CERRAHİ TRAKELEKTOMİ OLGU SUNUMU

FERTİLİZASYON KORUYUCU CERRAHİ TRAKELEKTOMİ OLGU SUNUMU İstanbul Üniversitesi 7.Kadın Doğum Günleri FERTİLİZASYON KORUYUCU CERRAHİ TRAKELEKTOMİ OLGU SUNUMU Arzu ATBAŞI İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Ameliyathane Hemşiresi

Detaylı

DÖNEM VI GRUP A-1 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP A-1 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

MENOPOZ. Menopoz nedir?

MENOPOZ. Menopoz nedir? MENOPOZ Hayatınızı kabusa çeviren, unutkanlık, uykusuzluk, depresyon, sinirlilik, halsizlik şikayetlerinin en büyük sebeplerinden biri menopozdur. İleri dönemde idrar kaçırma, kemik erimesi, hipertansiyona

Detaylı

Op.Dr. Meryem Hocaoğlu Prof. Dr. Atıl Yüksel Prof. Dr. Cem Batukan 10/11/2013

Op.Dr. Meryem Hocaoğlu Prof. Dr. Atıl Yüksel Prof. Dr. Cem Batukan 10/11/2013 Op.Dr. Meryem Hocaoğlu Prof. Dr. Atıl Yüksel Prof. Dr. Cem Batukan 10/11/2013 İntrauterin adezyonlar (IUA), ilk olarak 1894 de Fritsch tarafından tarif edilmiştir. 1946 da Joseph G. Asherman, yayınladığı

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TOKAT 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM REHBERİ DÖNEM IV

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TOKAT 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM REHBERİ DÖNEM IV GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TOKAT 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM REHBERİ DÖNEM IV 2 Dönem 4 stajyerlerin Ana Bilim Dalları Rotasyon Tarihleri Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Kadın Hastalıkları ve Doğum

Detaylı

Dekan: Prof. Dr. Demir Budak Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten. 110 saat 10 saat

Dekan: Prof. Dr. Demir Budak Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten. 110 saat 10 saat Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Dekan: Prof. Dr. Demir Budak Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 214 215 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS KURULU 6 (TIP 331) ÜREME SİSTEMİ HASTALIKLARI

Detaylı

Gebede HSV İnfeksiyonu. Dr. Süda TEKİN KORUK Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü

Gebede HSV İnfeksiyonu. Dr. Süda TEKİN KORUK Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Gebede HSV İnfeksiyonu Dr. Süda TEKİN KORUK Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Olgu 14 günlük, erkek bebek Şikayeti: Sol kol ve bacakta kasılma, emmeme Hikaye:

Detaylı

Olgu EKTOPİK GEBELİK. Soru 1. Tanım. Soru 3. Soru 2. 23 yaşında bayan hasta pelvik ağrı yakınmasıyla geliyor. 5 gündür ağrısı var, SAT 1,5 ay önce

Olgu EKTOPİK GEBELİK. Soru 1. Tanım. Soru 3. Soru 2. 23 yaşında bayan hasta pelvik ağrı yakınmasıyla geliyor. 5 gündür ağrısı var, SAT 1,5 ay önce Olgu EKTOPİK GEBELİK Dr. Mutlu Kartal AÜTF Acil Tıp AD Nisan 2010 23 yaşında bayan hasta pelvik ağrı yakınmasıyla geliyor. 5 gündür ağrısı var, SAT 1,5 ay önce Gebelik olabilir, vajinal spotting kanama

Detaylı

DİSİPLİN/BÖLÜM Teorik Pratik TOPLAM AKTS Patoloji Kadın Hast. Ve Doğum Üroloji İç Hastalıkları (Nefroloji)

DİSİPLİN/BÖLÜM Teorik Pratik TOPLAM AKTS Patoloji Kadın Hast. Ve Doğum Üroloji İç Hastalıkları (Nefroloji) DİSİPLİN/BÖLÜM Teorik Pratik TOPLAM AKTS 20 5 25 Kadın Hast. Ve Doğum 18 18 Üroloji 14 14 İç ( Nefroloji ) 14 14 Farmakoloji 9 9 Çocuk Sağlığı ve 4 4 Radyoloji 2 2 Tıbbi Genetik 2 2 Genel Cerrahi 1 1 Nükleer

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (Sonbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 27 AĞUSTOS 2017 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem III 7. Ders Kurulu ÜROGENİTAL SİSTEM. Eğitim Programı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem III 7. Ders Kurulu ÜROGENİTAL SİSTEM. Eğitim Programı ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017-2018 Dönem III 7. Ders Kurulu ÜROGENİTAL SİSTEM Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü Dönem Koordinatörü Koordinatör Yardımcısı Ders kurulu Başkanı

Detaylı

GEBELİKTE SİFİLİZ. Dr. Mustafa Özgür AKÇA Bursa Yüksek İhtisas E.A.H. Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği

GEBELİKTE SİFİLİZ. Dr. Mustafa Özgür AKÇA Bursa Yüksek İhtisas E.A.H. Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği GEBELİKTE SİFİLİZ Dr. Mustafa Özgür AKÇA Bursa Yüksek İhtisas E.A.H. Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği SİFİLİZ TANIM T.pallidum un neden olduğu sistemik bir hastalıktır Sınıflandırma: Edinilmiş (Genellikle

Detaylı

Derin İnfiltratif Endometriozis. Prof.Dr.Ahmet Göçmen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Derin İnfiltratif Endometriozis. Prof.Dr.Ahmet Göçmen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Derin İnfiltratif Endometriozis Prof.Dr.Ahmet Göçmen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endometriozis Peritoneal Ovarian Derin infiltratif Anterior Mesane Posterior P1-Uterosakral ligament P2-Vajinal

Detaylı

Dr. Zeynep Özsaran. E.Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi AD

Dr. Zeynep Özsaran. E.Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi AD Dr. Zeynep Özsaran E.Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi AD Son cümle: Geçmiş yıllarda yapılan randomize çalışmalarda endometrium kanserinde RT nin rolü tanımlanmıştı Ancak eksternal RT nin yeri yüksek risk faktörlü

Detaylı

03.06.15 09:30 BİYOKİMYA-MİKROBİYOLOJİ-FARMAKOLOJİ 10:30 HALK SAĞLIĞI 11:30 PATOLOJİ 13:30 İYİ HEKİMLİK UYG. 6 Hafta. Kurul Süresi: 10 saat 10 saat

03.06.15 09:30 BİYOKİMYA-MİKROBİYOLOJİ-FARMAKOLOJİ 10:30 HALK SAĞLIĞI 11:30 PATOLOJİ 13:30 İYİ HEKİMLİK UYG. 6 Hafta. Kurul Süresi: 10 saat 10 saat Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 215 216 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS KURULU 6 TIP TIP 332- ÜREME SİSTEMİ HASTALIKLARI

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Jinekolojik Onkoloji Bilim

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Alkın Yazıcıoğlu. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi

Göğüs Cerrahisi Alkın Yazıcıoğlu. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Mediastenin Nadir Görülen Tümörleri Tüm mediastinal kitlelerin %10 dan azını meydana getiren bu lezyonlar mezenkimal veya epitelyal kökenli tümörlerden oluşmaktadır. Journal of linical and nalytical Medicine

Detaylı

SINIF 4 3.grup (Kadın doğum, uroloji ve çocuk cerrahisi)

SINIF 4 3.grup (Kadın doğum, uroloji ve çocuk cerrahisi) SINIF 4 3.grup (Kadın doğum, uroloji ve çocuk cerrahisi) 31.8.2015 08:30 Bilimsellik komitesi 09:30 Bilimsellik komitesi 10:30 Bilimsellik komitesi 11:30 Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi 13:30

Detaylı

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 YILI DÖNEM IV PROGRAMI GÜZ DÖNEMİ ROTASYON TABLOSU A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ARA 01.09.2015 07.09.2015 14.09.2015

Detaylı

Endometriozis. (Çikolata kisti)

Endometriozis. (Çikolata kisti) Endometriozis (Çikolata kisti) Bugün Neler Konuşacağız? Endometriozis Nedir? Belirtileri Nelerdir? Ne Sıklıkta Görülür? Hangi Sorunlara Neden Olur? Nasıl Tanı Konur? Nasıl Tedavi Edilir? Endometriozis

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik Kadın Hastalıkları ve Doğum (Zorunlu) Uygulama Dilimi Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Erkan

Detaylı

30.12.2014. Kadın Hastalıklarında Uygulanan Muayene Metotları. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. 16.Hafta ( 29.12-02.

30.12.2014. Kadın Hastalıklarında Uygulanan Muayene Metotları. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. 16.Hafta ( 29.12-02. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı 16.Hafta ( 29.12-02.01 / 01 / 2015) KADIN HASTALIKLARINDA UYGULANAN MUAYENE METOTLARI Slayt No: 25 JİNEKOLOJİK MUAYENE 1.) Anamnez 2.) Genel Fizik Muayene

Detaylı

MEME PATOLOJİSİ SLAYT SEMİNERİ

MEME PATOLOJİSİ SLAYT SEMİNERİ MEME PATOLOJİSİ SLAYT SEMİNERİ Prof. Dr. Şahsine Tolunay Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı 17.10.2015 OLGU 43 yaşında kadın 2 çocuğu var Sol memede ağrı ve kitle yakınması mevcut

Detaylı

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır.

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. GİRİŞ: Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. Foliküler adenomlar iyi sınırlı tek lezyon şeklinde olup, genellikle adenomu normal tiroid dokusundan ayıran kapsülleri vardır. Sıklıkla

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı 2016-2017 Eğitim Yılı Dönem III 7. Ders Kurulu ÜROGENİTAL SİSTEM Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü Dönem Koordinatörü Koordinatör Yardımcısı Ders kurulu Başkanı Başkan Yardımcısı :Prof. Dr. Hakkı

Detaylı

LOKAL ORGANİZASYON KOMİTESİ

LOKAL ORGANİZASYON KOMİTESİ uegu TÜRK JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ DERNEĞİ Ali Ayhan Sinan Berkman M. Faruk Köse Ateş Karateke Tugan Beşe Orhan Ünal Muzaffer Sancı Aydın Özsaran Tevfik Güvenal LOKAL ORGANİZASYON KOMİTESİ Özcan Balat, Gaziantep

Detaylı

GEBELİK VE MEME KANSERİ

GEBELİK VE MEME KANSERİ GEBELİK VE MEME KANSERİ Doç. Dr. Ramazan YILDIZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, 27 Kasım 2014, Ankara Gebelikte Kanser Gebelikte kanser insidansı % 0.07-0.1 arasında Gebelik

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Yılı Dönem III 7. Ders Kurulu ÜROGENİTAL SİSTEM Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü Dönem Koordinatörü Koordinatör Yardımcısı Ders kurulu başkanı Başkan Yardımcısı :Doç. Dr. Erkan Melih

Detaylı

: Prof. Dr. Yüsüf ÖNLEN. Dönem VI Koordinatör Yardımcısı. Hafta Teorik Uygulama T+U

: Prof. Dr. Yüsüf ÖNLEN. Dönem VI Koordinatör Yardımcısı. Hafta Teorik Uygulama T+U T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI DÖNEM VI KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI DERS PROGRAMI Dekan Dekan Yardımcısı Baş Koordinatör Baş Koordinatör

Detaylı

Kolposkopi: Kime, Ne Zaman Yapılmalıdır? Doç. Dr. Nejat Özgül Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

Kolposkopi: Kime, Ne Zaman Yapılmalıdır? Doç. Dr. Nejat Özgül Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD : Kime, Ne Zaman Yapılmalıdır? Doç. Dr. Nejat Özgül Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Hazırlık asla acil bir prosedür değildir, Prosedür öncesi hasta bilgilendirilmelidir,

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Soliter Pulmoner Nodül Tanım: Genel bir tanımı olmasa da 3 cm den küçük, akciğer parankimi ile çevrili, beraberinde herhangi patolojinin eşlik

Detaylı

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu 29 yaşında erkek aktif şikayeti yok Dış merkezde yapılan üriner sistem ultrasonografisinde insidental olarak sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması üzerine hasta polikliniğimize

Detaylı

ANORMAL TRANSFORMASYON ZONU: ASETİK ASİTİN ETKİSİ NEDİR?

ANORMAL TRANSFORMASYON ZONU: ASETİK ASİTİN ETKİSİ NEDİR? ANORMAL TRANSFORMASYON ZONU: ASETİK ASİTİN ETKİSİ NEDİR? Dr. Murat DEDE GATA Kadın Hast. Ve Doğum AD Jinekolojik Onkoloji Ünitesi Serviks Epiteli Skuamoz epitel: Ektoserviks Kolumnar epitel: Endoserviks

Detaylı

Hasta başı pratik Y Doç Dr.Nur Şahin. Öğle Arası Öğle Arası Öğle Arası Öğle Arası Öğle Arası

Hasta başı pratik Y Doç Dr.Nur Şahin. Öğle Arası Öğle Arası Öğle Arası Öğle Arası Öğle Arası DÖNEM - KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM. HAFTA (- NİSAN) 09:00 0:00 Staj Tanıtımı Yrd.Doç.Dr. Y Doç Dr. Y Doç Dr. Y Doç Dr. Genital sistemin anatomisi ve embriyolojisi Gebelikte Maternal Fizyoloji ve Gebelik

Detaylı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı 1 Ameliyat Yapılmadan İlgilendiği Konular: Sıvı ve Elektrolit tedavisi Şok Yanık tedavisi 2 Travma Hastaları Kesici karın travmaları: Karın bölgesini içine alan kurşunlanma,

Detaylı

SAĞLIK MESLEK LİSELERİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ XI. SINIF KADIN SAĞLIĞI HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI

SAĞLIK MESLEK LİSELERİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ XI. SINIF KADIN SAĞLIĞI HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SAĞLIK MESLEK LİSELERİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ XI. SINIF KADIN SAĞLIĞI HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI ANKARA 2007

Detaylı

SERVİKAL ÖRNEKLERDE HPV DNA ve SİTOLOJİK İNCELEME SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

SERVİKAL ÖRNEKLERDE HPV DNA ve SİTOLOJİK İNCELEME SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SERVİKAL ÖRNEKLERDE HPV DNA ve SİTOLOJİK İNCELEME SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Begüm Nalça Erdin 1, Alev Çetin Duran 1, Ayça Arzu Sayıner 1, Meral Koyuncuoğlu 2 1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Detaylı

AZ DİFERANSİYE TİROİD KANSERLERİ. Prof. Dr. Müfide Nuran AKÇAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ERZURUM

AZ DİFERANSİYE TİROİD KANSERLERİ. Prof. Dr. Müfide Nuran AKÇAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ERZURUM AZ DİFERANSİYE TİROİD KANSERLERİ Prof. Dr. Müfide Nuran AKÇAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ERZURUM Tanım Az diferansiye tiroid karsinomları, iyi diferansiye ve anaplastik

Detaylı

Laparoskopi Nasıl Yapılır?

Laparoskopi Nasıl Yapılır? Dünyaya baktığımızda son 20 yılda cerrahi anlayışında köklü değişiklikler görmekteyiz. Vücut boşluklarını açmadan içeride olup bitenleri anlayabilme fikri tıbbın başlangıcından beri cerrahları heyecanlandıran

Detaylı

PROSTAT BÜYÜMESİ VE KANSERİ

PROSTAT BÜYÜMESİ VE KANSERİ PROSTAT BÜYÜMESİ VE KANSERİ PROSTAT BÜYÜMESİ Prostat her erkekte doğumdan itibaren bulunan, idrar torbasının hemen altında yer alan bir organdır. Yaklaşık 20 gr ağırlığındadır ve idrar torbasındaki idrarı

Detaylı

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlarda Tanı

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlarda Tanı Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlarda Tanı Deniz Gökengin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar Gonore Klamidyal

Detaylı

2 EYLÜL 2015 ÇARŞAMBA

2 EYLÜL 2015 ÇARŞAMBA İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI D GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (31.08.2015 16.10.2015) 31 AĞUSTOS 2015 PAZARTESİ

Detaylı

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI Gebelikte ortaya çıkan fizyolojik değişiklikler Sodyum ve su retansiyonu Sistemik kan basıncında azalma Böbrek boyutunda artma ve toplayıcı sistemde dilatasyon Böbrek kan

Detaylı

JİNEKOLOJİK KANSERİ OLAN KADINLARIN BİLGİ GEREKSİNİMLERİ: LİTERATÜR İNCELEMESİ

JİNEKOLOJİK KANSERİ OLAN KADINLARIN BİLGİ GEREKSİNİMLERİ: LİTERATÜR İNCELEMESİ JİNEKOLOJİK KANSERİ OLAN KADINLARIN BİLGİ GEREKSİNİMLERİ: LİTERATÜR İNCELEMESİ Teskereci G*., Arslan İ*. & Akman G** *Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Antalya ** Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun

Detaylı

Adneksiyel Kitlelerde Maligniteyi Predikte Eden Faktörler

Adneksiyel Kitlelerde Maligniteyi Predikte Eden Faktörler Adneksiyel Kitlelerde Maligniteyi Predikte Eden Faktörler Dr. M. Murat Naki Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi BD Epidemiyoloji ABD de 300

Detaylı

Genital Siğiller Risk Faktörler: Belirtiler:

Genital Siğiller Risk Faktörler: Belirtiler: HPV ( Human Papilloma virus) 60 tan fazla virüse verilen ortak addır. Bu virüsler vücudun herhangi bir yerinde siğillere sebep olabilirler.ancak bazıları cinsel yola bulaşır ve condyloma acuminata veya

Detaylı

190 kadın planlanmamış ya da istenmeyen gebelikle karşılaşmakta, 110 kadında gebeliğe bağlı komplikasyon gelişmekte,

190 kadın planlanmamış ya da istenmeyen gebelikle karşılaşmakta, 110 kadında gebeliğe bağlı komplikasyon gelişmekte, Dünyada her bir dakikada 380 kadın gebe kalmakta, 190 kadın planlanmamış ya da istenmeyen gebelikle karşılaşmakta, 110 kadında gebeliğe bağlı komplikasyon gelişmekte, 40 kadın sağlıksız düşük yapmaktadır.

Detaylı

POSTPARTUM KANAMA MATERNAL MORTALİTE VE MORBİDİTE

POSTPARTUM KANAMA MATERNAL MORTALİTE VE MORBİDİTE POSTPARTUM KANAMA MATERNAL MORTALİTE VE MORBİDİTE YRD. DOÇ.DR. MEHMET SÜHHA BOSTANCI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ Tanımlar MATERNAL ÖLÜM Bir kadının, gebelik

Detaylı

Makat prezentasyonu. Görülme oranı %3-4 dür. Tanı leopold manevraları ile konulabilir

Makat prezentasyonu. Görülme oranı %3-4 dür. Tanı leopold manevraları ile konulabilir MAKAT DOĞUM Makat prezentasyonu Görülme oranı %3-4 dür Tanı leopold manevraları ile konulabilir 2 MAKAT DOĞUM Sırt solda olduğunda birinci makat gelişi ; sırt sağda olduğunda ikinci makat gelişi, çocuk

Detaylı

Dr. A. Nimet Karadayı. Hastanesi, Patoloji Kliniği

Dr. A. Nimet Karadayı. Hastanesi, Patoloji Kliniği Dr. A. Nimet Karadayı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği MEME TÜMÖRLERİNDE PATOLOJİ RAPORLARINDA STANDARDİZASYON Amaç, hasta

Detaylı