BAKANLAR KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ ' Bakanlar Kurulu'nun , , 28, , 6, ve

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAKANLAR KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ ' Bakanlar Kurulu'nun 12.10.2012, 21.11.2012, 28,11.2012, 6,12.2012 ve"

Transkript

1 BAKANLAR KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ ' Bakanlar Kurulu'nun , , 28, , 6, ve 7.12:2012 tarihinde almış olduğu Bakanlığınızı ilgilendiren: kararlar bilgi ve/veya gereği için ilişikte takdim lunur. ; Arşiv Memuru Topla. Karar

2 KARAR NUMARASI:K(f) KIBRIS TÜRK KOOPERATİF MERKEZ BANKASI LTD MALİ YILI HESAPLARI (Önerge No:2010/2012) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, önergeye ekli sunulan K.T: Kooperatif Merkez Bankası Lt'd.! in 2011 Mali Yılı teftiş edilmiş hesaplarını onayladl 12: : ; DAĞİTİM ' Bilai Gereği KKTC Başbakanlığ. (RG) Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Maliye Bakanlığı.. :/ Bütçe Dairesî Müdürlüğü

3 KARAR NL)MARASI: K(l 1) DERVİŞ BESİMLER'İN SÖZLESMELİ STATÜDEKİ GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI -.. (Önerge No:2481/2012) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Başbakanlığa bağlı Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme: Ajansı'nda (YAĞA) sözleşmeli personel statüsünde direktör olarak görev ifa eden ve görev süresi tarihinde sona eren Derviş Besimler'in hizmetlerine ihtiyaç duyulması nedeniyle, 37/2008 sayılı Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı (YAĞA) Yasası'nın 9'uncu maddesi uyarınca değiştirilmiş şekliyle 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası'nın 6(2) maddesi uyarınca önergeye ekli sözleşmesinin hitam tarihi itibarıyla 1 (bir) yıl daha uzatılmasını ve ödeneğinin ise Başbakanlık 2012 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Sözleşmeli Personelin Ücretleri" kaleminden karşılanmasını onayladı. ~ " ' ' Dağıtım:, i : Biici Gereâi: KKTC Başbakanlığı (RG) Maiiye Bakanlığı... Bütçe Dâiresi Müdürİüğü. Hazine.ye Muhasebe.Dairesi Müdürlüğü personel Dajresi Müdürlüğü

4 KARAR NL)MARASI: K(l 1) BOSTANCI GENÇLİK MERKEZİ HALK MÜZİĞİ KOROSUNUN TARSUS TÜRK HALK MÜZİĞİ 1 DERNEĞİ'NİN DÜZENLEYECEĞİ KONSERLERE KATILIMLARIYLA İLGİLİ UÇAK BİLETLERİNİN KARŞILANMASI (Önerge No:2420/2012) (M.E.G.S.B.) ' I Bakanlar Kurulu, Milli Eğitim, Gençlik ye Spor Bakanlığı'na bağlı! Gençlik Dairesi Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Bostancı Gençlik Merkezi Halk- Müziği Korosu'nun idareci ve müzisyenlerden oluşan ve j önergeye ekli sunulan 20 kişilik ekibinin, Aralık 2012 tarihleri arasında Türkiye'de Tarsus'ta Tarsus Türk Halk Müziği'Derneği'nin düzenleyeceği. konserlere katılımlarıyla ilgili Ercan-Adana-E'rcan gidiş-dönüş uçak biletlerinin 2012: Mali Yılı Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Gençlik Dairesi Müdürlüğü Bütçesi altında yer alan "Gençlere Y'öneiik Etkinliklerin Desteklenmesi Projesi" kaleminden karşılanmasını onayladı.. ı ' İ Dağıtım: Bilgi.Gereai: KKTC Başbakanlığı (RG) Milli Eğitim, Gençlik ve. Spor Bakanlığı. ; ; Maliye Bakanlığı '' Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe.Dairesi Müdürlüğü

5 KARAR NUMARAÖh K(İ 1) GAZİMAĞUSA SERBEST LİMAN VE BÖLGEYE YATİRİMCİ, MÜRACAAT! (Önerge No:2445/20l2's Bakanlar Kurulu, Aerotrans Support import & Export Co. Ltd.'e yedek 1 parça ticareti yapmak amacı ile Gazimağusa Serbest Liman ve Bölgesinde! posta kutusu verilmesini onayladı. " I DAĞİTİM Biiai Gereği KKTC Başbakanlığı.(RG) Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Maiiye Bakanlığı

6 KARAR NUMARASİ: K(! 1) GAZİ MAG USA vti : (Önerge No:2445/2012) : ' ' '. " 1 j 1 Bakanlar Kurulu. Petromed Shipping Free Fort Ltd.'e gıda ve genel ithalat ihracat; ;fâsfli^etinl : ::ger^kieştirmek" amaci ile Gazirnağüsa Serbest Liman ve Bölgesi'nde posta kutusu verilmesini onayladı DAĞITIM.. Bilai Gereai KKTC Başbakanlığı (RG) ;, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Maliye Bakanlığı

7 KARAR NL)MARASI: K(l 1) K(l1) SAYİ VE TARİHLİ KARARİN TADİLİ (Önerge No:2447/2012) ; I (İ.Y.Y.B.) Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kuruiu'nun aimış olduğu K(i!) sayı ve tarihli karar ile oluşturulan Trafik Eğitim Parkı Yönetim Kuruiu'na Maliye Bakanlığından:bir üst düzey temsilcinin ve Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı'nın da üye olarak atanmasını, ve bahse 'konu kararın bu yönde tadil edilmesini onayiadı Daaıtım: Bilai Gereği:. KKTC Başbakanlığı (RG) İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakaniığ: v Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı' Milil.Eğitim, Geriçiik.ve- Spor.Bakanlığı Maliye Bakanlığı. Bütçe Dairesi Müdürlüğü ' Personel-Dairesi Müdürlüğü

8 KARAR NUMARASİ; K(1I)2565^2Q12 MUHACERET DAİRESİ VE. NÜFUS KAYİT DAİRESİ MÜÛÜRLÜKLERİ'NİN VERİ VE YAZİLİM SİSTEMLERİ İLE İLGİLE İHTİYAÇLARIN İN KARŞILANMASI Bakanlar ; Kurulu, Muhaceret Dairesi ye f Nüfus Kayıt Dairesi Müdüriükleri'nin veri ve yazıiım : sistemleri ile ilgili ihtiyâçlarının karşılanması için aşağıdaki kararı aldı: 1- Devlet İhale Tüzüğü'nün 3'üncü maddesinin 2'nci fıkrası gereği, Muhaceret Dâiresi Müdürlüğü'nün veri ve yâzılim sistemleri gideri için, 'den tarihine kadar Kıbrıs Sentez Bilgisayar Ltd. ve. Analiz Systems (Özgü)' Ltd.'e ödeyeceği- 30,000 TL'nın 2012 Mali Yılı İçişleri ve Yerel Yönetimler. Bakanlığı'na; bağlı Muhâceret Dairesi j Müdürlüğü Bütçesi altında yer alan "Bilgisayar Yazıiım Alımları ve ' Yapımlan" kaleminden karşılanması; 2- Devlet İhale Tüzüğü'nün 3'üncü maddesinin 2'nci fıkrası; gereği, Nüfus Kayıt Dâiresi Müdürlüğü'nün veri. ve yazılım sistemleri gideri için 'den târihine kadar Kıbrıs Sentez Bilgisayar Ltd. ve Analiz Systems (özgü) Ltd.'e ödeyeceği. 30,000 TL'nın 2012 Mali Yılı İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı'na bağlı Nüfus Kayıt Dairesi Müdürlüğü Bütçesi altında yer alan "Bilgisayar. Yazılım Alımları ve Yapımları" kaleminden karşılanması.' : (Önerge No:2448/2012) (İ.Y.Y.B.) DAĞİTİM: Bilgi Gereği: KKTC Başbakanlığı (RG). içişleri ve Yerel Yönetimier Bakanlığı ;. Maliye 3akanlığ! Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi.Müdürlüğü

9 KARAR NUMARASİ: K(l 1) KAMU YOLU AYRİLMASİ (LAPTA) (Önerge No:2454/2012) ;; (İ.Y.Y.B.) Bakanlar Kurulu, kamu yoiu ayrılmasına ilişkin aşağıdaki kararı -aldı: 1) Lapta Bölgesi'nde gelişimin'sağlanması için Belediye Meclis Kararı, mal sahiplerinin muvafakatleri île Şehir Planlama: Dairesi'nin görüşleri doğrultusunda önergeye ekli 2 adet haritada gösterildiği şekilde Lapta Tınaztepe Mahallesi p/h Xl/14 E1 (kamu yolu 2) ve Lapta köyü Kocatepe Mahallesi p/h X!/15 E2 & X!/23 El & XI/23 E1-VV1 (kamu yolu 3)'de kain olup önergeye-ekli -haritada-renklendirilen', kısımların kamu ve yaya yolu olarak ayrılması, 2) Sözkonusu yollara ilişkin tüm yasal izinlerin Lapta Belediyesi tarafından ilgili dairelerden -alınarak alt yapı ve asfaltlama -masraflarının yine adı geçen Belediye tarafından karşılanması-, 3) Yukarıdaki şartların yerine getirilmesi kaydıyla bahse konu kamu. yollarının tapu haritaları ve kayıtlarına işlenmesi için Tapu ve Kadastro Dairesi'nin yetkiii kılınması 'Dağıtım:-; 3iial Gersai: KKTC Başbakanlığı (RG) içişieri vs Yerel YöReiimisr Baksniığı

10 KARAR NU 1\/İARAS 1: K(l 1) KAMULAŞTIRMA İHBAR! (GÖNYELİ) (Önerge No:2471/2012) (İ.Y.Y.B.) 'Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dere yaiakiarmdaki su akışının sağlanması, idame ve geliştirilmesi için yani dere yatağı için gerekli olduğundan Lefkoşa kazasına bağlı Gönyeli köyü'nde kain olup özel mülkiyette bulunan pafta/harita XXI/21.W2 Blok "G" 271 no'iu parselin kamulaştırılması ile ilgili olarak 15/1962 sayılı Zorla Mal İktisabı Yasası'nın 4'üncü maddesi uyarınca hazırlanan ekieki "Kamulaştırma İhban"nr onayladı. " ' Dağıtım'/; Bildi-Gereği: - KKTC Başbakanlığı (RG) İçişleri ve Yere! Yönetimler Bakanlığı

11 .19v2 : Mm.ÂVıM.,tETİSABltâ ÂSI. -'<15/62 Sayjb Yasa) ' 'MadĞe4 Gereğiace Kggaiaşferiıa ;İab»rı Bh ihbardaki- cstvside iarif eduas taşmmaz.yraaim yeni ders yatağı olüşfemşîiaaa için yani Eıiasv Sabns Türk CBsJİranyetî'BİB dere yatakkaodaka sc akışının sağlanması, idame ve gsiişiiriiraesl için ve 'aşağıda, gösterilen nedşaîerie yani dere yaıağs içârs gsrakii oiduşuadas.; İcaHSUisşnniaıas garskâfi ' ihbar.edilir. ~ * / " Söz koausti.îaşînmas.-ma']-.üzerinde bsabangi bir Kak veya yara- taişp soen vs tskiif edâlen kamaiaştırmays itiraz eden hsrfaansjj bir kişinin; bu Sıbarm fesini Gazete'ds yayımlandığı tarih âm başlayarak oııbeş gün içinde îçişleri vs Yarel Yönsümier Bakanlığına hak veya yararının tafsilatını vs bunun delillerini vetototiı-dass&leyea taas 'usdsjolerim biidfaaesi istenir. - C S T V S L Lefkoşe kaıasma bağh Gönyeli köyünde kain otap 02si mülkiyette bolnnan Pafîa/Bariia X X L 2 L W 2 Blok Ğ Parsel 2?1 sayılı parssiis üşmüaden oîaşau.ve.içişleri ve Ysrsî Yönetimler Bakanlığı Müsteşarı taraöndan imzalanan ' tarihli piân teşrindeki san boya ile -boyanmış saha içinde kaisı; ve iaîsuath. şekilde görülen taşınraasînalıa icapsadığ; sabajm a^ 2- Plân, ilgili kişiler iarafmdau Ls&oşa'aa İçişleri :,vs Yersl Yönetimier Bakmhgsıda tetkik edüebihr. (L'şa D329/09)

12 y ' 'MÖLEİYET.CETVELİ Kavsi Pasrâ/Ba His- Bîc.fe Parsel Ateş Kayüb'Mai Saitil» j No Hisse i G23S 3öO.'2].W2 G /5' Musca YalcmGüi i I.'D SU22B İİQZ13i j i,'5 : -K5çiayat-Gökvskaş l.'svşhgib I i/5 Şaz7ye YâŞrz! ;,. ı I;

13 KARÂR NUMARASİ: K(l 1) K(l 1) SAYİ VE TARİHLİ KARARİN TADİLİ (Önerge No:2492/2012) (M.B.) Bakanlar.Kurulu- ve Ulaştırma Bakanlığı ile ihaleyi kazanan! Taşyapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. & Terminal Yapı ve Ticaret Ltd. i Şirketi arasında KKTC Ercan Havaalanı'nın İsletme Haklarının Devredilmesine, İlişkin İşletme Hakkı Devri Sözleşmesi İmzalanmasıyla ilgili Bakanlar ı Kurulu'nun almış olduğu K(H) sayı ve tarihii kararın tâdil I edilerek, 24/2012 sayılı Özelleştirme Yasası'nın; 7'nci maddesinin (4)'üncü j fıkrasının (E) bendi uyarınca, ihale şartnamesi gereği yeni kurulacak şirket ile j Ekonomi ve Enerji Bakanlığı arasında sözleşme'imzaîanmasını onayladı I DAĞİTİM: Bilai. Gereai: KKTC Başbakanlığı (RG) Maliye Bakanlığı... Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Büiçe : Dairesi Müdürlüğü

14 KARAR NUMARASI: K(i!) f ÖDENEK AKTARMA ' ' (Önerge ;No:2494/2012) (Ç.S.G.B.) Bakanlar Kuruiu, 2012 Maii Yıiı Çalışma ve Sosyal Güveniik Bakanlığı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Staj ve'öğrenim Öİderleri" j kaleminden 3, TL'nın alınarak Temsil Giderleri" ) kalemine aktarılmasını; onayladı ! DAĞITIM:.. Bilai Gereai: KKTC Başbakanlığı (RG) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Maliye. Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

15 KARAR NUMARASI: K(ll) YURTDIŞI ZİYARET (Önerge No:24 96/2012). (E.E.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 15 Kasım 2012 tarihinde düzenlenen "Ekonomideki Gelişmeler ve Türkiye'ye Yansımaları" konulu toplantıya katılmak amacıyla Mersin'e giden Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Özel Kalem Müdürü Koralp Şerifoğlu, Basın Danışmanı Burhan Canbaz ve Bakanlık Çalışanı Bülent Çalışkan'ın Kasım 2012 tarihlerine bağlı olarak Ercan-Adana-Ercan gia'iş-dönüş uçak bilet bedelleri, mevzuat gereği harcırahları, iaşe-ibate ve diğer masraflarının Mali Yılı Ekonomi ve.enerji Bakanlığı Bütçesi, altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" kaleminden karşılanmasını onayladı Daâıtım: Bilai Gereği: KKTC Başbakanlığı (RG) Ekonomi ve Enerji Bakanlığı -.': Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine.ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü V v. i:

16 ' KARAR NUMARASİ: K(İ!)2572-2Öi2 GAZİ M AĞ USA SERBEST LİMAN VE BÖLGESİNE YATİRİMCİ MÜRACAATI (Önerge No:2497/2012) (E.E.B.) Bakanlar Kurulu, Muhareb Trading Consultancy Ltd.'e Uluslararası Ticaret (gıda, rriedikal ve petrol ürünleri) ve Uluslararası Ticari Müşavirliğini gerçekleştirmek amacı ile Gazimağusa Serbest Uman ve Bölgesi'nde posta kutusu yerilmesini onayladı 'İV DAĞITIM Bilai Gereği KKTC Başbakanlığı (RG) Ekonomi ve Enerji Bakanlığı '.:;. Maiiye Bakanlığı- î

17 KARAR NUMARASİ: K(! 1) GAZİMAĞUSA SERBEST LİMAN VE BÖLGE'YE YATIRIMCI MÜRACAATI : (Önerge No:2498/2012) (E.E.B.) Bakanlar Kurulu,- Cognitive Trading Ltd.'e her.türlü eğitim ekipmanı alımsatımım gerçekleştirmek amaç: iie Gszimağusa Serbest Liman ve Bölgesi'nde posta kutusu verilmesini onayladı ' ;' '. DAĞITIM i Biiai Gereâi o - KKTC Başbakanlığı (RG). Ekonomi vs Enerji Bakanlığı. ^ Maiiye Bakanlığı y. r: y

18 KARAR NUMARASI: K(! 1) KKTC BİTKİSEL ÜRETİM ÇALIŞTAYI GİDERLERİNİN KARŞILANMASI '. (önerge No:2499/2012) (T.D.K.B.) Bakanlar Kurulu, Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile Çukurova ÜniversitesiZiraat; Fakültesi tarafından yürütülen "KKTC Bitkisel Üretim Master Plan?" çalışmaları kapsamında, Aralık 2012 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) "KKTC Bitkisel Üretim Çalıştayı" düzenleneceğinden bu çerçevede otel masrafları (ilgili salon kiraları, izaz ikram ve teknik donanım desteği), ktrtasiye ve reklam giderlerinin 2012 Mali Yılı Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi altında yer alan 'Tarımsal Araştırma ve Geliştirme Projesi" ' kaleminden karşılanmasını onayladı Daâ'ıtım:. ; :. Biiai Gerear: -.''.': KKTC Başbakanlığı.(RG).. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı iviaiiye Bakanlığı Bütçe'Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü::

19 KARAR NUMARASİ: K(l 1) MERSİN'DE DÜZENLENECEK EĞİTİM ÇALİŞMALARİNA KATILIM; (Önerge No.2500/2012) :,': (T.D.K.B.) Bakanlar. Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti ile 1 Kuzey ^Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetleri arasında imzalanan "Ormancılık Alanında Yardım ve İşbirliği Protokolü" uyarınca Mersin Orman Bölge: Müdürlüğü'nde eğitime tabi tutulacak olan ve ekteki listede eğitime katılacakları tarih, eğilimin içeriği ve isimleri belirtilen Orman Dairesi Müdürlüğü personeli 21 teknik elemanın belirtilen tarihler kapsamında Ercan-Adana-Erean gidiş-dönüş uçak bilet bedellerinin Tarım ve Doğai Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı 2012 Mali Yılı Orman Dairesi Müdürlüğü Bütçesi altında yer alan "KKTC Ormancılık Sektörünü Geliştirme Projesi" ^ 10-0S i-3^ kaleminden karşılanmasını onayladı. ' Daaıtım:.'. - : 'v. Biiai Gereği:.. ;. KKTC Başbakanlığı (RG) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığf.. Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü : Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü Personel Dairesi. Müdürlüğü :

20 19-23 Kasım 2012;tariiiierindeMer;sin î de düzenlenen "Ağaçlandırma Eğitimi"ne katılan ve isimleri aşâğıda verilen personelin 18 Kasım gidiş ve 24 Kasım 20'12 dönüş olmak üzere uçak biletleri; AĞAÇLANDIRMA (19-23/11/2012 Adı-Sovadı Mevkii ve Hizmet Sınıfı Görev Yeri-Sefiiöi 1- Mehmet Onbaşı II. Derece Mühendis Yardımcısı Güzelyurt 2- Hüseyin Hançeriioğiu : İL Derece : Mühendis Yardımcısı Güzelyurt 3- Fırat Erkanat IV. Derece Orman. Memuru Alevkaya 4- Ferit Konti IV, Derece Orman Memuru Lefkosa 5- Arif. Gencel İV. Derece Orman Memuru Kantara Kasım 2012 tarihlerinde Mersin'de düzenlenecek olan "Yangınlarla Mücadele Eğitimi"ne katılacak olan ve isimleri aşağıda verilen personelin 25 Kasım gidiş ve 1 Aralık 2012 dönüş olmak üzere uçak.biletleri; YANGINLARLA MÜCADELE (26-30/11/2012) Adı-Sovadı Mevkii ve Hizmet Sınıfı Görev Yeri-Sefliqi 1- Kamil Özkalkanlı (.Derece Kıdemli Müh. Yardımcısı Güzelyurt 2- Savaş Yurdakul l.derece Kıdemli Müh. Yardımcısı Kantara 3- Gökhan Akar ^ II.Derece Mühendis Yardımcısı Lefkoşa 4_ Mustafa Akyüz III. Derece Orman Müfettişi Girne c Mehmet Ali III. Derece Orman Müfettişi Alevkaya Dağsevenier

21 3-7 Araiık 2012 tarihlerinde Mersin'de düzenlenecek olan "Orman Zararlıları iie Mücadele^ Eğitimi''ne katiiâcak olan ve isimlen aşağıda verilen Aralık gidiş ve 8 Aralık 2012 dönüş olmak üzere ucak biletleri; ORMAN ZARARLILARI İLE MÜCADELE : (3-7/12/2012) " Adı-Sovadi Mevkii ve Hizmet Sınıfı Görev Yeri-Sefliöi 1- Osman Sungu ll.darece Mühendis Yardımcısı Gime 2- Salih Ercan III. Derece Orman Müfettişi Alevkaya 3- Ali Yel. III. Derece Orman Müfettişi Kantara 4- Mehmet Çangar III..Derece Orman Müfettişi Güzelyurt 5- Cemal Canselen IV. Derece Orman Memuru Lefkoşa Aralık 2012 tarihlerinde Mersin'de düzenlenecekolan "Orman:Haritalarını Okuma ve Yorumlama Eğitimi"ne katılacak olan ve isimieri aşağıda verilen personeiin 9 Aralık gidiş ve 15 Aralık 20İ2 dönüş olmak üzere ucak biletleri; ORMAN HARİTALARINI OKUMA VE YORUMLAMA ' ' " (9-15/12/2012). ' Adı-Soyadi; Mevkii ve Hizmet Sınıfı Görev Yeri- Sefiiai 1- Adil Çobanoğlu ; i,derece Kıdemli Mühendis Yardımcısı Alevkaya 2- Veli Balcı III. Derece Orman Müfettişi(Harita Müdürlük Teknikeri) 3- Hasan Karpuzca İli. Derece Orman. Müfettişi Güzelyurt 4- Muammer Gök III. Derece Orman Müfettişi Kantara c YusufTezer IV. Derece Orman Memuru Lefkosa 6- Hasan Yoıdağ IV. Derece Orman Memuru Gime - şs> v -

22 KARAR NUMARASİ: K(! 1) "IDME" ULUSLARARASI AFET YÖNETİMİ FUARI'NA KATILIM (Önerge No:2520/2012) (KKTCBb.) Bakanlajr Kurulu, Kasım 2012 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen "IDME" Uluslararası Afet Yönetimi Fuart'na aşağıda adı-soyadı ve görevi belirtilen personel katıidığsndan; bu bağlamda anılan personelin Ercan- İstanbul-Ercan : gidiş-dönüş uçak biletleri ile mevzuat gereği öngörülen harcırahlarının Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı 2012 Maii Yılı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" kaleminden karşılanmasını onayladı. Adı-Soyadı: : Görevi:; Ali Gürtekin Mehmet Yılmabaşar Ahmet G. Öktem Suzan TavukçL Cemal Betmezçğlu Ayten Türksoy Kd. Şube/Bölge Müdürü Şube/Bölge Müdürü İkmal Donatım Şube Müdürü III. Derece Siv. Svn. Memuru III. Derece Teknisyen IV. Derece Daktilo Sekreter DAĞITIM: Bilgi Gereği:. KKTC Başbakanlığı (RG) Maliye Bakanlığı- Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

23 KAPxAR NUMARASİ: K(!!)2580-2GT2 YURTDİŞİ ZİYARET ;. (Önerge. Nc:2505/2012) (İ.Y.Y.B.) ' Şğkanlar;;^ 2012 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen Osmanlı Coğrafyası Kültürel Arşiv Mirasının Yönetimi ve Tapu Arşivlerinin Rolü Uluslararası Kongresi Toplantısına Türkiye Cumhuriyeti Şehircilik ve Çevre Bakanlığı' Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nün davetlisi olarak katılan İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Nazım Çavuşoğlu, özel Kalem Müdürü İsa Nurçin, Basın Danışmanı Nazmi Pınar, Plan Proje Müdürü Nazmiye Çelebi ve Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürü Hüdaverdi İyikalp'in İstanbul'da kaldıkları süre içerisindeki harcırahlarının 2012 Mali Yılı İçişieri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" kaleminden karşılanmasını onayladı DAĞITIM: Bilai Gereği:. KKTC Başbakanlığı (RG) içişleri-ve Yerel Yönetimler Bakanlığı Maiiye Bakanlığı ; Bütçe Dairesi-Müdürlüğü: Hazine ve-muhasebe Dairesi Müdürlüğü- Personei Dairesi Müdürlüğü

24 KARAR NUMARASI: K(ll) % 2 K(H) SAYI VE TARİHLİ KARARIN İPTALİ (Önerge No:2506/2012) (İ.Y.Y.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında: Gime/Zeytinlik'te Turizm YatırımıArfıaçiı Parsel KiralanrfıasVna ilişkin Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu K(l!) sayı ve İ2 tarihli kararın iptai edilmesine karar verdi PAG İTİ IV!: '. Biiai Gereai: KKTC Başbakanlığı (RG) içişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Maliye Bakanlığı

25 KARAR NUMARASI: K(II)2583-2Öİ2 DAVETLİ ZEVAT : (Önerge No:2508/2012) : - (KKTCBb.) Bakanlar -Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs: Türk Cumhuriyeti arasında 24 Ekim 1990 tarihinde imzalanan 3/1992 sayılı "Güvenlik, Asayiş, Narkotik ve Psikotrop Maddeleri: Kaçakçılığı, Terörizmle Mücadele ile Mesleki Eğitim ve Sosyal İlişkiler Alanında İşbirliği. Protokolü" çerçevesinde Kasım 2012 tarihleri arasında ülkemizde düzenlenen Beden Dili konusunda konferans vermek amacıyla belirtilen tarihlerde KKTC'ne geien Beden Dili Uzmanı Ahmet Şerif Izgören'in geiiş-dönuş uçak bileti ile ülkemizde bulunduğu süre içerisindeki konaklama ve yemek' masraflarının Polis Genel Müdürlüğü 2012 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Ağırlama; Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden karşılanmasını onayladı DAĞITIM:.' Bilal Gersai: KKTC Başbakanlığı (RG) Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü. Hazine ve Muhasebe Dairesi. Müdürlüğü

26 (<ARAR NUMARASI: K(İI)258^-20İ2 YURTDIŞI GÖREV (Önerge. No:2509/2012) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, 1-8 Aralık 2012 tarihleri arasında Edirne'de; icra edilecek Kara Kuvvetleri Komutanlığı "BES 2012" güreş müsabakasına; katılmak üzere Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'güreş takımında yer alan: Polis Genel Müdürlüğü personeli Sivil Hizmet Görevlisi Yusuf Çocuk, (K.K.No:1880'90) ve Sivil Hizmet Görevlisi Murat Göztaş'ın (K.K.No:2î4891) U Aralık 2012 tarihinde İstanbul üzerinden; Edirne'ye giderek, güreşj; müsabakalarına katıldıktan sonra 8 Aralık 2012 tarihinde -adaya döneceklerinden adı.geçen -kişilerin-.ercan-istanbuf-ercari gidiş-dönüş uçak! biletlerinin karşılanmasını ayrıca İstanbul-Edime-İstanbul.arası gidiş-dönüşj otobüs biletlerinin bedeli olarak da kişi başı 100 TL'den olmak üzere iki kişi için! toplam 200 TL'nın ve yurt dışında görevli olarak kalacakları süre için yurt dışı I görev ödeneklerinin, Polis Genel Müdürlüğü Mali Yılı Bütçesi altında yer ; alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" kaleminden ' karşılanmasını onayladı DAĞİTİM: \ : : > v;. :\ '/ - Bilâi'Gereği:. :. KKTC Başbakanlığı (RG) Maliye Bakanlığı. Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

27 KARAR NL)MARASI: K(l 1) TURİZM FUARI:YER -Kİ'RA'ÖpKETLERÎNİN^RŞİUVÎslMAS) (Önerge Nö:2510/2012) (T.Ç.K.B.) Bakanlar Kurulu, Turizm Çevre ve Kültür Bakanlığı'nın turizm sektörü ile birlikte yurtdışı turizm tanıtım ve pazarlama çalışmaları çerçevesinde, çeşitli ülkelerde düzenlenecek v olan iurizm fuarlarına katılım kapsamındaki alanların boş yer kira ücretlerinin karşılanmasına ilişkin aşağıdaki kararı aldı; a) Ocak 2013 tarihleri arasında Almanya'nın Düseldorf kentinde düzenlenecek olan Düsseldorf Boot Messe Turizm Fuarı'ndaki 16 m 2 alanın boş yer kira ücreti olan 5, Euro'nun; b) 1-4 Mart 2013 tarihleri' arasında Macaristan'ın Budapeşte kentinde düzenlenecek olan Utazas Turizm Fuarr'ndaki 40m 2 'lik aianın boş yer kira ücreti olan.6, Euro'nun; c) Ocak 2013 tarihleri arasında Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenecek olan CMT Stuttgart Turizm Fuarı'ndaki 15 m 2 'lik alanın boş yer kira ücreti olan 5, Euro'nun; d) Ocak 2013 tarihleri arasında Avusturya'nın Viyana kentinde düzenlenecek olan Ferien Messe Wien Turizm Fuarı'ndaki 40 m 2 'lik. alanın boş yer kira ücreti olan 8, Euro'nun; e) Şubat tarihleri arasında Almanya'nın Münih kentinde düzenlenecek, olan Free' Münih Messe Turizm Fuarı'ndaki 40 m 2 'iık alanın: boş yer kira ücreti olan 8, Euro'nun; f) Ocak' 2013 tarihleri arasında Polonya'nın Varşova kentinde..' düzenlenecek olan ITM Turizm Fuarı'ndaki 40 rh 2 'İİk alanın boş yer kira ücreti olan 7,379. Euro'nun; g) Şubat.2013 tarihleri, arasında İtalya'nın Milano kentinde düzenlenecek olan BİT Milano Turizm Fuarı'ndaki 40 m 2 'lik alanın boş yer kira ücreti olan 7,340 Euro'nun; h) 30 Ocak-3 Şubat 2013 tarihleri arasında İspanya'nın Madrid kentinde düzenlenecek olan FITUR Turizm Fuarı'ndaki 40 m 2 'lik alanın boş yer kira ücreti olan 6, Euro'nun; i) 6-10 M'ayis 2013 tarihleri arasında Birleşik Arap Emirliklerinin Dubai Emirliğinde düzenlenecek olan Arabian Travel Market Turizm: Fuarı'ndaki 40 m 2 'lik alanın boş yer kira ücreti olan 26,360.- U.SD'nin;

28 j) Ocak 2013 tarihleri arasında Slovenya'nın Liubljana keniinde düzenlenecek olan Alpe-Adria Tourism & Lisure Show Turizm Fuarı'ndaki 4.0 rrvtık alanın boş yer kira'-ücreti olan 4,800.- Euro'nun; k) Nisan 2013 tarihleri arasında Makedonya'nın Üsküp kentinde düzenlenecek olan Spökje Travel Market Turizm Fuarı'ndaki 40 m-iik alanın boş yer kira ücreti olan 4,100.-Euro'nun; I) Mart 2013 tarihleri arasında Fransa'nın Paris kentinde düzenlenecek olan Le Salon Mondial Du Tourisme - MAP Turizm Fuarı'ndaki 40 m 2 'lik alanın boş yer kira ücreti olan 27,659. Euro'nun; T 2012 Mali Yılı Turizm Çevre ve Küliür Bakanlığı Bütçesi altında yer alan: Turizm "Geliştirme ve Tanıtma Fonu'nun 'Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar,.Organizasyon Giderleri" kaleminden karşılanması. ' ' Dağıtım:. ;v.;. Bilgi Gereği:. KKTC Başbakanlığı (RG) : - Turizm Çevre ve Kültür Bakanlığı : Maiiye Bakaniığı ; Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

29 KARAR NUMARASİ: K(l!) YURTDİŞİ ZİYARET / (Önerge Na:2513/2012) - (M-B.) Bakanlar Kurulu, TC Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşmek üzere 20 Kasım 2012 tarihinde Ankara'ya giden Maliye Bakanı Ersin R. Tatar, Özel Kalem Müdürü Coşkun Bundak ile Ezcan Özsoy'un, ; Ercan-Ankarâ-Erean gidişdönüş uçak biletleri ve diğer resmi harcamaların, 2012 Mali Yılı Maliye Bakanlığı. Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" kaleminden karşılanmasını onayladı DAĞİTİM: Bilai Gereği: KKTC Başbakanlığı (RG) Maiiye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

30 KARAR NUMARASİ: K(l 1) YURTDİŞİ ZİYARET (Önerge No:2514/2012) " İ'. v- (E.E.B.) Bakanlar Kurulu, 23 Kasım 2012 tarihinde İstanbul'da düzenlenen Active Academy 10. Uluslararası Finans Zirvesi Toplantısına katılmak amacıyla İstanbul'a giden Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Özel Kalem Müdürü Koralp Şerifoğlu, Basın Danışmanı Burhan Canbaz, Bakanlık Çalışanı Bülent Çalışkan'ın Kasım 2012 tarihlerine bağlı olarak Ercan- İstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak bileti bedelleri, harcırahları, konaklamaları, iaşe-ibate ve doğan diğer masrafların Ekonomi ve Enerji Bakanlığı 2012 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" kaleminden karşılanmasını onayladı Daâıtım: Biiai Gereği:. KKTC Başbakanlığı (RG), ' Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Maliye Bakanlığı ' ; Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazineye Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

31 -r ı KARAR NUMARASI:K(1Î) j(önerge;no:2515/2012) Bakaniar Kurüiuy Şirketler: Mukayyitiiği'ne: müracaatta bulunan ve önergede: detaylar! ^sunulan; :"Ümbre!la Sigorta Ltd;'-İn şirket:isminin "Kibns İktisat Sigorta Ltd." olarak değiştirilmesini Fasıl 113 sayılı Şirketler Yasası'nın 19'uncu maddesinin (İyinci fıkrası uyarınca onayladı DAĞİTİM ' v y-y : Biiai Gereai '.,./ KKTC Başbakanlığı (RG)- ;: Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Maiiys Bakanlığı

32 KARAR NUMARASI:K(II) (Önerge No:2516/2012) ' (E.E.B.) Bakanlar Kurulu, Şirketler Mukayyitiiği'ne müracaatta bulunan ve önergede detayları sunulan "Remon Reklam Hizmetleri Ltd."in şirket isminin "VVideline Rekiam Hizmetleri Ltd." olarak değiştirilmesini Fasıl 113 sayılı' Şirketler Yasası'nın 19'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca onayladı : t2 ' ' jt' :.' i; i. DAĞİTİM ; Biiai.Gereai. KKTC Başbakanlığı (RG5) Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Maliye Bakanlığı

33 KARAR NL)MARASI: K(l 1) DAVETLİ ZEVAT (Önerge No:2519/2012) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, İngiliz Yüksek Komiserliği'nin katkı ve desteğinde, İngiliz Sayışiayı (UK National Audit Office-NAO) ile proje bâzında sürmekte olan temaslar çerçevesinde, İngiltere Sayıştay uzmanlarından Mr. Robert Reeve "Performans Denetimi" eğitimi için 25 Kasım-1 Aralık 2012 tarihleri arasında, Mr. Jody Etherington ise "Mali Denetim" eğitimi için 3-14 Aralık 2012 tarihleri arasında ülkemizde bulunacaklarından; adı geçen kişilerin KKTC'nde kalacakları süre içerisinde belirecek iaşe-ibate giderlerinin Sayıştay Başkanlığı 2012 Mali Yılı Bütçesi.altında-yer alan "Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kalemine mahsuben, çeviri masraflarının ise Sayıştay Başkanlığı 2012 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Yurtiçi Staj ve Öğrenim Giderleri" kalemine mahsuben karşılanmasını onayladı : -. Daaıtım:. Biiai Gereği:. KKTC Başbakanlığı (RG) '' ;' Maliye Bakanlığı ;. 3ütçe Dairesi Müdürlüğü.V-. Mazine vs Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

34 KAF^R NUMARASI: K(II) İ2 ; ANKARA,; İLLER BANKASINDA YAPILACAK TEKNİK ÇALIŞMA PROGRAMINA KATILIM (Önerge No:2523/2012) (T.Ç.K.B.) Bakanlar Kurulu, 18/2012 sayılı Çevre Yasası, Kentsel Atıksu Bölümü'nde: belirlenen kuralların hayata geçirilebilmesi ve Belediyelerin bu uyumu sağlamasına yardımcı olmak amacıyla, Turizm Gevre ve Kültür Bakanlığı'na bağlı Çevre Koruma Dairesi ile TC İller Bankası, KKTC Yerleşim Birimleri'nin Atıksu Altyapı (Kanalizasyon Şebekesi-Arıtma Tesisleri) Projeleri'nin hazırlanması programı çerçevesinde, bu programın kesintiye'uğramadan devamı amacıyla, 3-7 Aralık 2012 tarihleri arasında yapılacak çalışma programına katılmak üzere Turizm Çevre ve Kültür Bakanlığı'na bağlı Çevre Koruma Dairesi Şube Amiri Mehmet Emre Olgaçer ile personeller Sinem Saldam ve Misli Özerem'in görevlendirilmelerini; adı geçenlerin Ercan-Ankara-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri ve konaklama giderleri ile mevzuat gereği harcırahların verilmesini ve gerekli ödeneğin 2012 Mali Yılı Turizm Çevre ve Kültür Bakanlığı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" kaleminden karşılanmasını bnayladı ; :J Daaıtım: ''. Bilgi Gereği: V/.-Hv^.-. KKTC Başbakanlığı (RG). Turizm Çevre ve Kültür Bakanlığı Maiiye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü Personel Dairesi Müdürlüğü -

35 KARAR NUMARASİ: K(! 1) ADA HAVACİLİK VE TAŞİMACİLİK A.S. İÇİN KIBRIS VAKIFLAR BAN KAST N DAN TEMİN EDİLEN KREDİNİN.KEFALET SENEDİ SÜRESİNİN UZATİLMASİ. (Önerge No:2524/2012) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Hava Yolları Şirketi'nin hisselerinin Ada Havacılık ve Taşımacılık A.Ş. tarafından devralınması nedeniyle ilgili Şirket'in Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd.'den temin etmiş olduğu Bakanlar Kurulu'nun K(l 1) sayı ve tarihli kararı iie sağlanan MLB/37/76-11/2592 sayılı ve tarihli Devlet Kefalet Senedi'nin süresinin tarihinde-sona ermesi nedeniyle, Kefalet Senedininborcun tahakkuk eden faizlerini kapsayacak şekilde ulaştığı 3,197, STG.'lık tutarın Kefalet' Senedi'nin bundan sonra oluşacak faizlerini kapsayacak şekilde süresinin, 1 yıl daha uzatılmasını onayladı " : Dağıtım: Bilgi Gereği: ' - KKTG Başbakanlığı (RG) Bayındırlık ve UlaşiırmaSakaniıği Maliye Bakanlığı. Bütçe Dairesi Müdürlüğü. Hazine ye Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

KARAR NU MARASl: K(l!) 963-2012

KARAR NU MARASl: K(l!) 963-2012 KARAR NU MARASl: K(l!) 963-2012 TÜRKİYE VÜCUT GELİŞTİRME VE FİTNES SAMPİYONASI'NA KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HALTER VE VÜCUT GELİŞTİRME FEDERASYONU EKİBİNİN KATILMASI (Önerge No:822/2012) (M.E.G.S.B)

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1074-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1074-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1074-2014 GÜZELYURT-LEFKE DUBLE YOL ÇALIŞMASI NEDENİYLE YEŞİLYURT TA AĞILI ZARAR GÖREN ERTAY PAŞA YA ZARAR-ZİYAN ÖDEMESİ YAPILMASI (Önerge No:559/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Güzelyurt-Lefke

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1801-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1801-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1801-2014 YOLCU TAŞIYAN ARAÇ MESLEKİ SÜRÜCÜ BELGESİ VERİLMESİ VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:1763/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Motorlu Araçlarla Yolcu

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1683-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1683-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1683-2014 PROF. DR. ÖZGÜR ÖZYILKAN VE DR. HÜSEYİN MERTSOYLU NUN KKTC NE GELMELERİ (Önerge No:1738/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı ile Adana Başkent Üniversitesi Hastanesi

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2015 ŞEHİT İLKER KARTER İLKOKULU TARAFINDAN KULLANILMAK ÜZERE İSKELE DE PARSEL AYRILMASI (Önerge No:2/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, İskele P/H: S31.B-23-B-2D Ada 241 de kain 203

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2014 DIŞİŞLERİ DAİRESİ PERSONELİ NİN MİSYONLARDA GÖREVLENDİRİLMELERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ (Önerge No:750/2014) (D.B.) Bakanlar Kurulu, 15/2013 sayılı Dışişleri Dairesi

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1274-2015 TARIMSAL AMAÇLI FAİZ DESTEKLİ KREDİ SAĞLANMASI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1274-2015 TARIMSAL AMAÇLI FAİZ DESTEKLİ KREDİ SAĞLANMASI KARAR NUMARASI: Y(K-I)1274-2015 TARIMSAL AMAÇLI FAİZ DESTEKLİ KREDİ SAĞLANMASI (Önerge No:1374/2015) (G.T.E.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, TC Ziraat Bankası, KKTC lığı ve TC Lefkoşa

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1542-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1542-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1542-2014 2008 İSKELELER (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:1589/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, İskeleler Yasası nın 13 üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanarak hazırlanıp ekte sunulan,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)298-2014 YURTDIŞI GÖREV

KARAR NUMARASI: Y(K-I)298-2014 YURTDIŞI GÖREV KARAR NUMARASI: Y(K-I)298-2014 YURTDIŞI GÖREV (Önerge No:268/2014) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Gazimağusa da bulunan cesetten alınan organ ve diğer emarelerin TC Emniyet Genel Müdürlüğü Laboratuvarlarında

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)543-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)543-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)543-2015 BALALAN-YENİ ERENKÖY YOL GÜZERGAHI İÇERİSİNDE KALAN ÖZEL MÜLKİYETE AİT TAŞINMAZ MAL/MALLAR İÇİN KAMULAŞTIRMA İHBARI (Önerge No:571/2015) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)74-2014 TEDAVİ AMAÇLI KATKI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)74-2014 TEDAVİ AMAÇLI KATKI KARAR NUMARASI: Y(K-I)74-2014 TEDAVİ AMAÇLI KATKI (Önerge No:2791/2013) (S.B.) Bakanlar Kurulu, kendi maddi olanakları ile tedavi gören hasta Aziz Cibo ya fatura karşılığı koşuluyla 3,114.00 Stg. tutarında

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)321-2013 MEXICO DA DÜZENLENECEK ULUSLARARASI DÜNYA FOLKLOR FESTİVALLERİ VE GELENEKSEL SANATLAR KONSEYİ NE KATILIM

KARAR NUMARASI: Y(K-I)321-2013 MEXICO DA DÜZENLENECEK ULUSLARARASI DÜNYA FOLKLOR FESTİVALLERİ VE GELENEKSEL SANATLAR KONSEYİ NE KATILIM KARAR NUMARASI: Y(K-I)321-2013 MEXICO DA DÜZENLENECEK ULUSLARARASI DÜNYA FOLKLOR FESTİVALLERİ VE GELENEKSEL SANATLAR KONSEYİ NE KATILIM (Önerge No:2246/2013) (Bb. Yrd. E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, 25 Ekim

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı: 35 EK IV 5 Mart, 2013 Sayı': 28 Bölüm I BAKANLAR KURÜLU KARARLARI KARAR NUMARASI: K(!l)337-2013 : : MEDYA SEKTÖRÜNE KATKI YAPILMASI (Önerge No:335/2013)

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)561-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)561-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)561-2014 KUNTER GÜVEN HASTANESİ NDEN HİZMET ALINMASI (Önerge No:549/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Y(K-I)474-2013 sayı ve 20.11.2013 tarihli kararla Kunter Güven Hastanesi nden alınan

Detaylı

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR Sıra No AÇIKLAMA 1. a) 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanun ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanun kapsamında verilen görevler

Detaylı

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR Sıra No E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR AÇIKLAMA 1 a) 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanun ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanun kapsamında verilen görevler

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge

BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge (31.12.2009 tarihli ve 27449 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No: 5944 Kabul Tarihi: 25.12.2009 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Gider,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)938-2014. Bakanlar Kurulu, ekte sunulan Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzüğü nü onayladı.

KARAR NUMARASI: Y(K-I)938-2014. Bakanlar Kurulu, ekte sunulan Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzüğü nü onayladı. KARAR NUMARASI: Y(K-I)938-2014 YETKİLENDİRME, NUMARALANDIRMA VE SPEKTRUM TÜZÜĞÜ (Önerge No:769/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, ekte sunulan Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzüğü nü onayladı.

Detaylı

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÖDENEK CETVELLERİ 2013 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar

E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar Sıra No AÇIKLAMA 1. İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları Genel Yatırım ve Finansman Programına dahil olmayan kuruluşlara

Detaylı

6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR

6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR 6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR A. 6512 Sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu İlgili Hükümler; 1. 6512 sayılı

Detaylı

2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER

2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER T.C ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı http://strateji.dsi.gov.tr

Detaylı

KAMUNUN ETKİNLİĞİNİN VE ÖZEL SEKTÖRÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI PROGRAMI GENEL PROGRAM İZLEME RAPORU

KAMUNUN ETKİNLİĞİNİN VE ÖZEL SEKTÖRÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI PROGRAMI GENEL PROGRAM İZLEME RAPORU KAMUNUN ETKİNLİĞİNİN VE ÖZEL SEKTÖRÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI PROGRAMI GENEL PROGRAM İZLEME RAPORU 1 Kamu Maliyesi AMAÇ: 1.1 Kamu maliyesinde mali disiplinin sağlanması. Hedef: 1.1.1 Bütçe Kanunu ile

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI Strateji

Detaylı

KAMUNUN ETKİNLİĞİNİN VE ÖZEL SEKTÖRÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI PROGRAMI

KAMUNUN ETKİNLİĞİNİN VE ÖZEL SEKTÖRÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI PROGRAMI KAMUNUN ETKİNLİĞİNİN VE ÖZEL SEKTÖRÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI PROGRAMI PROGRAM İZLEME RAPORU 1 Kamu Maliyesi AMAÇ: 1.1 Kamu maliyesinde mali disiplinin sağlanması. Hedef: 1.1.1 Bütçe Kanunu ile belirlenen

Detaylı

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2009 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bütçeleme sürecine yeni bir anlayış gelmiş; kamu idarelerine bütçeleme sisteminde

Detaylı

2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ( E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri )

2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ( E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri ) T.C. BAYINDIRLIK VE ĠSKÂN BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ( E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri ) ÖDENEK CETVELLERİ ( 2. ve 4. Düzey ) 2011 yılı Merkezi Yönetim

Detaylı

E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar

E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar Sıra No AÇIKLAMA 1. İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları Genel Yatırım ve Finansman Programına dahil olmayan kuruluşlara

Detaylı

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 12 Temmuz 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28351 KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6353 Kabul Tarihi: 4/7/2012 MADDE 1 10/2/1954 tarihli ve

Detaylı

İSTANBUL 2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ AJANSI 2011 DENETİM YILI RAPORU

İSTANBUL 2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ AJANSI 2011 DENETİM YILI RAPORU İSTANBUL 2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ AJANSI 2011 DENETİM YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 15.10.2008 tarih ve 5804 sayılı Kanun un 2 nci maddesinin (4) üncü fıkrası uyarınca

Detaylı