BASIN KONSEYĠ YILLIK RAPORU (2011) ( 1 OCAK ARALIK 2011 )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BASIN KONSEYĠ YILLIK RAPORU (2011) ( 1 OCAK 2011 31 ARALIK 2011 )"

Transkript

1 BASIN KONSEYĠ YILLIK RAPORU (2011) ( 1 OCAK ARALIK 2011 ) 14 NĠSAN 2012 TARĠHĠNDE BASIN KONSEYĠ ÜYELER KURULU NA SUNULAN YILLIK RAPOR Halaskargazi Cd. No: 110 K: Osmanbey Ġstanbul Türkiye Telefon: (90)(212) veya 15 Faks: (90)(212) Elektronik posta: Internet sitesi: 1

2 ĠÇĠNDEKĠLER BASIN MESLEK ĠLKELERĠ. KONSEYE NASIL BAġVURULUR. BASIN KONSEYĠ YÜKSEK KURULU ÜYELERĠ BASIN KONSEYĠ DAY. ve GEL. VAKFI YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ GENEL DEĞERLENDĠRME... BASIN AÇIKLAMALARI.. YÜKSEK KURUL KARARLARI TEġEKKÜR LĠSTESĠ.. BASIN KONSEYĠ SÖZLEġMESĠ.. ÇALIġMA KURALLARI BASIN KONSEYĠ DAYANIġMA VE GELĠġTĠRME VAKFI 2011 YILI BĠLANÇO VE GELĠR-GĠDER TABLOSU.. ĠNDEKS. Elektronik Posta: Ġnternet Sitesi: 2

3 BASIN MESLEK ĠLKELERĠ 3

4 BASIN MESLEK ĠLKELERĠ ĠletiĢim Özgürlüğünü ülkemizde insanca yaģamanın saydam bir yönetime kavuģmanın ve demokratik sistemin temel koģulu sayan biz gazeteciler; Kanun koyucunun veya öteki kurum ve kiģilerin, ĠletiĢim Özgürlüğünü kısıtlamalarına, her zaman ve her yerde karģı çıkacağımıza kendi özgür irademizle söz vererek; ĠletiĢim Özgürlüğünü, Halkın Gerçekleri Öğrenme Hakkı nın bir aracı sayarak; Gazetecilikte temel iģlevin, gerçekleri bulup bozmadan, abartmadan, kamuoyuna yansıtmak olduğunu göz önünde tutarak; Basın Konseyi nin kendi çalıģmaları üzerinde hiçbir dıģ müdahaleye izin vermeme kararlılığını vurgulayarak; Yukarıdaki bölümü de içeren Basın Meslek Ġlkeleri ne uymayı, sözünü ettiğimiz temel inançlarımızın bir gereği saydığımızı, kamuoyu önünde açıklarız. 1. Yayınlarda hiç kimse; ırkı, cinsiyeti, sağlığı, bedensel özrü, yaģı, sosyal düzeyi ve dini inançları nedeniyle kınanamaz, aģağılanamaz. (1. Madde) 2. DüĢünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; genel ahlak anlayıģını, din duygularını, aile kurumunun temel dayanaklarını sarsıcı ya da incitici yayın yapılamaz. (2. Madde) 3. Kamusal bir görev olan gazetecilik, ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlara alet edilemez (3. Madde) 4. KiĢileri ve kuruluģları eleģtiri sınırlarının ötesinde küçük düģüren, aģağılayan veya iftira niteliği taģıyan ifadelere yer verilemez. (4. Madde) 5. KiĢilerin özel yaģamı, kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar dıģında, yayın konusu olamaz. (5. Madde) 6. SoruĢturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruģturulmaksızın veya doğruluğuna emin olunmaksızın yayınlanamaz. (6. Madde) 7. Saklı kalması kaydıyla verilen bilgiler, kamu yararı ciddi bir biçimde gerektirmedikçe yayınlanamaz (7. Madde) 8. Bir basın organının dağıtım süreci tamamlanmadan o basın organının özel çabalarla gerçekleģtirdiği ürün, bir baģka basın organı tarafından kendi 4

5 ürünüymüģ gibi kamuoyuna sunulamaz. Ajanslardan alınan özel ürünlerin kaynağının belirtilmesine özen gösterilir.(8. Madde) 9. Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse suçlu ilan edilemez. (9. Madde) 10. Yasaların suç saydığı eylemler, gerçek olduğuna inandırıcı makul nedenler bulunmadıkça kimseye atfedilemez. (10. Madde) 11. Gazeteci kaynaklarının gizliliğini korur. Kaynağın kamuoyunu kiģisel, siyasal ekonomik vb. Nedenlerle yanıltmayı amaçladığı haller bunun dıģındadır. (11. Madde) 12. Gazeteci görevini, taģıdığı sıfatın saygınlığına gölge düģürebilecek yöntem ve tutumlarla yapmaktan sakınır. (12. Madde) 13. ġiddet ve zorbalığı özendirici, insani değerleri incitici yayın yapmaktan kaçınılır. (13. Madde) 14. Ġlan ve reklam niteliğindeki yayınların bu nitelikleri, tereddüde yer bırakmayacak Ģekilde belirtilir. (14. Madde) 15. Yayın tarihi için konan zaman kaydına saygı gösterilir. (15. Madde) 16. Basın organları, yanlıģ yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı duyarlar. (16. Madde) 5

6 KONSEYE NASIL BAġVURULUR 6

7 Basın Konseyine her gazeteci üye olabilir. Örneğin Sarı Basın Kartı taģıma zorunluluğu yoktur. Konsey, üye olmak isteyen kiģinin bilfiil gazeteci olup olmadığına bakar. Her basın/medya organı (gazete, radyo, haber ajansı, dergi, radyo, TV, internet gazeteleri ve haber siteleri) ile her basın/medya meslek kuruluģunun (Gazeteciler dernekleri ile gazeteciler sendikalarının) da Konseye üye olması mümkündür. Konseye üye olmanın temel koģulu, Basın Konseyi SözleĢmesine Katılma Belgesi ni doldurup Konsey Genel Sekreterliğine göndermiģ (iletmiģ) olmaktır. Katılım Belgesinin metnini web sitemizden indirebilirsiniz. Basın Konseyi SözleĢmesine göre Konseye üye olmak isteyenlerin üye sıfatını alması için ayrıca üyeliğe kabul edilmesi ne gerek olmadığı gibi böyle bir usul de yoktur. Bir baģka ifadeyle üye olmak isteyenin iradesi Konsey açısından yeterlidir. Bununla birlikte kendisine üye olduğunu bildiren bir mektup gönderilmektedir. Konsey in felsefesine göre Basın Meslek Ġlkelerine uymayı taahhüt ediyorum diyen gazeteci, kim olursa olsun, Konsey tarafından memnuniyetle karģılanması gereken kiģidir. Onun bu arzusunu geri çevirmek (Konsey SözleĢmesinin Madde 11/I fıkrası dıģında) söz konusu değildir. Konseye üye olanlara her iki ayda bir yayımlanan Özgür Basın isimli Konsey yayını ile yıllık Katılım Payı nı (bireysel üyeler için 100.-TL, diğerleriyle ilgili bilgiyi web sitemizde bulabilirsiniz) ödeyenlere Konseyin Yıllık Faaliyet Raporu ile baģka yayınları olduğu taktirde onlar gönderilmektedir. BaĢvurunuzu mutlaka: Halaskargazi Caddesi No:110 Kat:7 Osmanbey- Ġstanbul Adresine veya; (212) numaralı faksa YAZILI olarak yapınız. Tereddütünüz olursa (0212) ve ya (0212) den veya ücretsiz hattımız no lu telefonlarımızdan Genel Sekreterle görüģerek yapabilirsiniz. 7

8 BASIN KONSEYĠ YÜKSEK KURULU ÜYELERĠ 8

9 BASIN KONSEYĠ YÜKSEK KURULU ÜYELERĠ BAġKAN: ORHAN BĠRGĠT Cumhuriyet Gazetesi Yazarı, Turizm ve Tanıtma Eski Bakanı 2. BAġKAN: KENAN AKIN Baiıali Dergisi Genel Yayın Yönetmeni TEMSĠLCĠLER GÜNGÖR MENGĠ Vatan Gazetesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili DURSUN GÜLERYÜZ Power FM Genel Koordinatörü H. FEHMĠ KETENCĠ Magazin Gazetecileri Derneği YALÇIN BÜYÜKDAĞLI Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı TUFAN TÜRENÇ Hürriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü AHMET YEġĠLTEPE Ntvmsnbc Genel Yayın Yönetmeni ġebnem BURSALI Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ALĠ EKBER YILDIRIM İzmir Gazeteciler Cemiyeti ENGĠN KÖKLÜÇINAR İstanbul Gazeteciler Derneği Başkanı OKUYUCU TEMSĠLCĠLERĠ Dr. TAMER ATABARUT Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü NEVZAT AYAZ Savunma ve Milli Eğitim Eski Bakanı Dr. ĠBRAHĠM ARIKAN Arıkanlı Holding Yönetim Kurulu Başkanı AYHAN BERMEK İşadamı NĠHAT BÖYTÜZÜN İşadamı DR. OKTAY DURAN İşadamı SĠBEL ELEKDAĞ POAŞ Performans Planlama Müdürü ġenes ERZĠK UEFA Asbaşkanı GENCAY GÜRÜN Tiyatro Yönetmeni, Eski Milletvekili Prof.Dr. NURġEN MAZICI MÜ İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi ERCAN ÇĠTLĠOĞLU Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof.Dr. ġan ÖZALP Afyon Kocatepe Üni. ve Uluslararası Kıbrıs Üni. EskiRektörü Av. TURGUT KAZAN İstanbul Barosu Eski Başkanı Av. METĠN FEYZĠOĞLU Ankara Baro Başkanı N. KEMAL ġentürk İstanbul Eski Valisi Av. ERSÜ OKTAY HUDUTĠ İstanbul Barosu Avukatı 9

10 SEÇĠLMĠġ ÜYELER DOĞAN HEPER Milliyet Gazetesi Yazarı Prof.Dr. ATĠLLA GĠRGĠN MÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. HALUK ġahġn İstanbul Bilgi Üni. Öğretim Üyesi MEHMET EMĠN GÜZBEY Afyon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ĠHSAN TUNÇOĞLU Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bireysel Üye Sayısı: 1340 Vefat Eden Bireysel Üye Sayısı: 85 Ulusal Gazete Sayısı: 7 Ulusal TV Sayısı: 7 Bölgesel Gazete Sayısı: 262 Bölgesel TV-Radyo Sayısı: 310 Meslek Dernekleri Sayısı: 21 TOPLAM ÜYE:

11 BASIN KONSEYĠ DAYANIġMA VE GELĠġTĠRME VAKFI YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ 11

12 BAġKAN: Dr. TAMER ATABARUT Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü 2. BAġKAN: SĠBEL ELEKDAĞ POAŞ Performans Planlama Müdürü SAYMAN: AHMET YEġĠLTEPE Ntvmsnbc Genel Yayın Yönetmeni ÜYELER: AYHAN BERMEK DOĞAN HEPER GENCAY GÜRÜN KENAN AKIN İşadamı Milliyet Gazetesi Yazarı Tiyatro Yönetmeni, Eski Milletvekili Babiali Dergisi Genel Yayın Yönetmeni N. KEMAL ġentürk İstanbul Eski Valisi NEVZAT AYAZ NĠHAT BÖYTÜZÜN OKTAY DURAN SEDAT ALTUNAY Savunma ve Milli Eğitim Eski Bakanı İşadamı İşadamı İşadamı H. FEHMĠ KETENCĠ Magazin Gazetecileri Derneği 12

13 GENEL DEĞERLENDĠRME 13

14 2011 YILININ VESĠKALIK FOTOĞRAFI 2011 yılı Türkiye'de iletiģim ve ifade özgürlüğü yönünden çok büyük sıkıntıların yaģandığı bir yıl olarak tarihe geçti. Gazetecilere Özgürlük Platformu'nun verilerine göre 2011 yılı sonunda, cezaevinde bulunan tutuklu gazeteci sayısı 97 olarak tespit edilerek, ilk kez 3 haneli rakamlara yaklaģtı. Bu durumun temel sebebi ise, kamuoyu gündeminde bulunan Ergenekon, Oda Tv benzeri davalardan halen tutuklu bulunan 60'ı aģkın gazetecilere, KCK davasındaki yoğun tutuklamalar kapsamında 40'a yakın gazetecinin de eklenmesiydi. Bu dönemde gazetecilere karģı açılan davaların sayısı konusunda kesin bir rakam telaffuz edilememekle birlikte, bir önceki yıl 2500 civarında olduğu ifade edilen dava sayısına, yeni tazminat davalarının ve özellikle Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu uyarınca açılan yeni ceza davalarının eklendiği ve bu nedenle, dava sayısında bir önceki yıla göre ciddi bir artıģ olduğu gözlemlendi yılının iletiģim ve ifade özgürlüğü açısından en vahim geliģmesi, gazetecilerin terör zanlısı ve örgüt üyesi gibi mesnetsiz iddialarla özel yetkili savcılıklar tarafından yürütülen ceza soruģturmalarına ve sonrasında da özel yetkili mahkemeler tarafından yürütülen ceza kovuģturmalarına uğramalarının sıradan ve olağan bir uygulamaya dönüģmesi oldu. Bu kapsamda, tamamı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında olmak üzere 100 e yakın gazetecinin "tutuklanmasına" veya "tutukluluk hallerinin devamına" karar verildi. Bu tutuklamalar içerisinde kamuoyunda en fazla tepki yaratan geliģme, gazeteciler Ahmet ġık ve Nedim ġener ile birlikte Oda Tv internet sitesinin sahibi gazeteci Soner Yalçın ile OdaTv internet haber sitesinde çalıģan 8 gazetecinin tutuklanması oldu. Oda Tv soruģturması ve ardından açılan ceza davası, doğrudan muhalif gazetecileri hedef aldığı gerekçesiyle gerek yurtiçinde gerekse yurtdıģındaki uluslar arası sivil toplum örgütleri tarafından ciddi eleģtirilerle karģılandı. Bu dönemde, siyasal iktidarın gazetecilere karģı özellikle ceza hukuku araçları kullanılarak gerçekleģtirilen bu baskı, sindirme ve yeniden dizayn etme politikalarını meģrulaģtırmak için çoklukla baģvurduğu yöntem, tutuklanan kiģilerin aslında gazeteci olmadığı ve tutuklananlar gazeteci olsalar bile, gazetecilik faaliyeti nedeniyle değil baģka illegal faaliyetleri nedeniyle tutuklandıkları yönündeki dezenformasyon giriģimleriydi. Bu giriģimler, özellikle siyasal iktidarın kontrolünde bulunan yazılı ve görsel medya organlarında sürekli olarak iģlenmesine karģın ne ulusal kamuoyunu ne de Türkiye de iletiģim ve ifade özgürlüğünün geldiği noktayı eleģtiren uluslar arası kuruluģları tatmin etmekte baģarılı olmadı. Nitekim 2011 yılı sonunda Sınır Tanımayan Muhabirler Örgütü tarafından açıklanan Dünya Basın Özgürlüğü Ġndeksi nde Türkiye 148. Sıraya kadar gerileyerek tarihinin en kötü derecesini aldı ve iletiģim/ifade özgürlüğü konusunda Avrupa nın en geri kalmıģ ülkesi olarak tescillendi yılında Basın Konseyi'nde önemli bazı yapısal değiģiklikler gerçekleģti. Bu kapsamda kurulduğu günden bu yana Basın Konseyi BaĢkanlığını yürüten Sayın Oktay EkĢi'nin aktif siyaset yaģamına girmesi nedeniyle, Basın Konseyi BaĢkanlığı görevine 18 Ocak 2011 tarihinde Sayın Orhan Birgit getirildi. Sayın Orhan Birgit BaĢkanlığındaki Basın Konseyi Yüksek Kurulu 9 Mart 2011'de CumhurbaĢkanı Sayın Abdullah Gül'ü ziyaret ederek, gazetecilerin yaģadığı güncel sorunlarla ilgili fikir alıģveriģinde bulundu. Gazetecilik mesleğinin ifasına iliģkin olarak özellikle iletiģim ve ifade özgürlüğü açısından ortaya çıkan sorunlara çözüm üretmek amacıyla Ağustos 2010'da Basın Konseyi'nin de 14

15 aralarında bulunduğu meslek örgütleri tarafından kurulmuģ olan Gazetecilere Özgürlük Platformu (GÖP), 2011 yılında çalıģmalarına yoğun bir biçimde devam etti. GÖP'ün Dönem BaĢkanlığı görevi 2011 yılı içerisinde bir dönem (2 ay) süreyle Basın Konseyi tarafından yürütüldü ve Basın Konseyi 3 Mayıs 2011'de GÖP tarafından düzenlenen Gazetecilere Özgürlük Kongresi'nde aktif Ģekilde temsil edildi. Basın Konseyi ayrıca 6 Mayıs 2011'de Brüksel'de düzenlenen "Batı Balkanlar ve Türkiye'de Ġfade ve Medya Özgürlüğü Konferansı" ile yurtdıģında da temsil edildi. Yine Mayıs 2011'de Basın Konseyi temsilcisinin de bulunduğu GÖP heyeti, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan 15 gazeteciye destek ziyaretinde bulundu. Bu süreçte gazetecilerin yargılandığı Ergenekon davasının Silivri'deki duruģmaları ile yine gazetecilerin yargılandığı Oda Tv davasının Çağlayan Adliyesi'ndeki duruģmaları, Basın Konseyi temsilcileri tarafından sürekli olarak takip edildi ve bu süreçte yaģanan geliģmeler basın açıklamaları yoluyla kamuoyu ile paylaģıldı. GÖP BaĢkanlar Kurulu, Basın Konseyi temsilcisinin de içerisinde yer aldığı bir heyetle 8 Ağustos 2011 tarihinde Medyadan Sorumlu BaĢbakan Yardımcısı Sayın Bülent Arınç'ı ziyaret etti ve basın camiasının yaģadığı özgürlük sorunları konusunda fikir alıģveriģinde bulundu. Nihayet Basın Konseyi 8 Ağustos 2011'de Hindistan'ın baģkenti Yeni Delhi'de düzenlenen Dünya Basın Konseyleri Birliği toplantısında da (Dr. Tamer Atabarut ve Sedat Altunay tarafından) temsil edildi yılında Basın Konseyi Yüksek Kurul toplantılarının yaz ayları da dahil olmak üzere eksiksiz ve düzenli olarak yapılabilmesine özel bir gayret sarf edildi. Bu kapsamda 2011 yılında 20 Yüksek Kurul Toplantısı yapıldı ve bu toplantılardan bir tanesi tanıtım ve etkileģim sağlamak maksadıyla Ġstanbul dıģında, Kocaeli Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi'nde yoğun bir katılımla gerçekleģtirildi yılında Basın Konseyi'ne yapılan 50 Ģikayet baģvurusunu değerlendiren Basın Konseyi Yüksek Kurulu, bu Ģikayet baģvurularına iliģkin olarak 14 dosya hakkında "kınama", 18 dosya hakkında "uyarı" ve 18 dosya hakkında ise "Ģikayetin yersizliğine" karar verdi. 15

16 BASIN AÇIKLAMALARI 16

17 18 Ocak 2011 BASIN KONSEYĠ BAġKANLIĞINA ORHAN BĠRGĠT SEÇĠLDĠ. Oktay EkĢi den boģalan Basın Konseyi BaĢkanlığına Konsey Yüksek Kurulu dünkü toplantısında Orhan Birgit i seçmiģtir. Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Orhan Birgit seçimden sonra yaptığı teģekkür konuģmasında özetle Ģunları söylemiģtir: Basın Konseyi BaĢkanlığını 22 yılı aģkın bir süredir yöneten ve kurumsallaģtırılmasında sorumluluk yüklenen Oktay EkĢi den nöbeti oylamanızla devraldım. Basın Konseyi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir kurum ve kuruluģun ne yanında ne de karģısında yer almama ilkesini sürdürecektir. 17

18 24 Ocak 2011 BASIN KONSEYĠ UĞUR MUMCU NUN ÖLÜMÜNÜN ON SEKĠZĠNCĠ YILINDA BĠR AÇIKLAMA YAYINLADI Basın Konseyi, 24 Ocak 1993 tarihinde aracında düzenlenen bombalı saldırı sonucu yaģamını yitiren Gazeteci Uğur Mumcu nun ölümünün on sekizinci yılında bir açıklama yayınladı. Basın Konseyi nin açıklaması Ģöyle; Türkiye de öncülüğünü yaptığı araģtırmacı gazetecilikle kamuoyunun doğru ve güvenilir bilgiyle aydınlatılmasını sağlayan ve gazetecilere de meslek uygulamalarında ıģık tutan seçkin meslektaģımız Uğur Mumcu yu ölümünün on sekizinci yılında saygı ve özlem ile anıyoruz. Uğur Mumcunun uğradığı bombalı saldırının sırrının halen çözülememiģ olmasını, Abdi Ġpekçi, Çetin Emeç ve Hrant Dink gibi gazetecilerin öldürülmesinin arkasındaki güçlerin açığa çıkartılamamasını Türkiye nin büyük bir ayıbı olarak görüyoruz. BaĢta siyaset kurumu olmak üzere tüm yetkililere, toplumu aydınlatma görevini üstlenmiģ meslektaģlarımıza yapılan saldırıları aydınlatmak konusundaki görevlerini hatırlatıyor, bunun takipçisi olacağımızı vurguluyoruz. Uğur Mumcu ve onun gibi seçkin gazetecilerin çizdiği yolda yürüyen meslektaģlarımız var oldukça, Türkiye karanlığa gömülmeyecektir. 18

19 1 ġubat 2011 BASIN KONSEYĠ ABDĠ ĠPEKÇĠ NĠN ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE AÇIKLAMA YAYINLADI Basın Konseyi, 1 ġubat 1979 tarihinde uğradığı bir silahlı sonucunda yaģamını yitiren Gazeteci Abdi Ġpekçi için bir açıklama yayınladı. Basın Konseyi nden yapılan açıklama Ģöyle; Basın tarihimizin en seçkin kalemlerinden olan Abdi Ġpekçi yi, katledilmesinin otuz ikinci yılında saygı ve özlemle anıyoruz. Abdi Ġpekçi, gazetecilik mesleğini taçlandıran uygulamalarının yanında, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Basın Enstitüsü gibi önemli kurumlarda baģkanlık ve ikinci baģkanlık görevlerinde bulunarak, mesleğin geliģimine katkılarını meslek örgütleri kanalıyla da sürdürmüģtür. Basın ġeref Divanı nın kurulmasında önemli yere sahip olan Abdi Ġpekçi, bu kurumun Genel Sekreterliğini de üstlenmiģ ve Türkiye nin ilk basın özdenetim deneyiminin mimarı olmuģtur. Gazetecilik ilkelerine bağlı olarak kamuoyunun bilgi edinme hakkına önemli hizmetlerde bulunan Abdi Ġpekçi nin, onun gibi basın Ģehidi olan Çetin Emeç ile Uğur Mumcu nun ve diğer basın Ģehitlerinin katledilmelerinin arkasındaki kirli güçlerin ortaya çıkartılamamasını Türkiye için büyük bir utanç olarak görüyoruz. Sayın CumhurbaĢkanı nın Hrant Dink suikastına iliģkin giriģimlerini olumlu karģılıyor ve devletin ilgili birimlerince faili meçhul cinayetlerinin aydınlığa çıkartılması için sonuç getirecek somut adımlar atılmasını ümit ediyoruz. Ayrıca baģta siyaset kurumu olmak üzere tüm yetkililere, toplumu aydınlatma görevini üstlenmiģ meslektaģlarımıza yapılan saldırıları aydınlatmak konusundaki görevlerini hatırlatıyor, bunun takipçisi olacağımızı bir kez daha vurguluyoruz. 19

20 6 ġubat 2011 MISIR DAKĠ ĠKĠ TÜRK GAZETECĠSĠNĠN DÖVÜLMESĠ Basın Konseyi BaĢkanı Orhan Birgit Mısır daki Ģiddet olaylarını izleyen iki Türk gazetecesine yönelik saldırıları kınadı. Birgit, yaptığı açıklamada Ģunları söyledi. Mısır da Devlet BaĢkanı Mübarek e karģı olanlarla, yandaģları arasındaki çatıģmaları izlemekle görevli iki Türk gazetecisine karģı göstericilerin Ģiddet uyguladıkları haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiģ bulunuyoruz. Bu sabah Kahire de BaĢkanlık Sarayı çevresindeki gösterileri fotoğrafla görüntüleyerek bağlı oldukları medya kuruluģları aracılığı ile dünya kamuoyuna yansıtmak isteyen TRT Muhabiri Metin Tuğran ın Kahire meydanına giderken Mübarek yanlılarının saldırısına uğramıģ ve sadece kendi ülkesinin değil, tüm dünya kamuoyuna yönelik bilgi ulaģtırma çabaları önlenmiģtir. Metin Tuğra nın yaralanacak Ģekilde Ģiddete maruz kalmalarını fotoğraf makinelerinin kırılmıģ olması ve hastaneye kaldırılmaları olayın vahametini göstermektedir. Aynı saatler de ikinci bir Türk Gazeteci Zaman Gazetesi Muhabiri Ġsa ġimģek de Ģiddet yanlılarınca dövülmüģtür. Mısır daki basın meslek örgütlerinin bu ülkede çalıģan yabancı gazetecilerin güvenliklerinin sağlanması için dayanıģma göstermelerini bekliyoruz. 20

21 10 ġubat 2011 BASIN KONSEYĠ YĠRMĠ ÜÇÜNCÜ YILINI KUTLUYOR Türkiye nin etkin olarak faaliyetini sürdüren yegane basın özdenetim kuruluģu olan Basın Konseyi yirmi üçüncü yılını kutluyor. 6 ġubat 1988 tarihinde kurulan Basın Konseyi, bu güne kadar iki binin üzerinde baģvuruyu değerlendirdi ve geçen yirmi üç yıllık sürede iletiģim (ifade, basın) özgürlüğüne yönelik tehditlerle mücadele etti. Basın Konseyi nin yirmi üçüncü kuruluģ yıldönümü, 4 ġubat akģamı BaĢkan Orhan Birgit in ev sahipliğinde Büyük Kulüp te verilen bir yemekle kutlandı. Bu yemeğe Basın Konseyi Yüksek Kurulu üyeleri ve Basın Konseyi Onur Üyeleri ile birlikte Türkiye Gazeteciler Cemiyeti BaĢkanı Orhan Erinç ve eģi de katıldı. Basın Konseyi BaĢkanı Orhan Birgit yirmi iki sene Basın Konseyi baģkanlığı yapan ve geçtiğimiz günlerde Basın Konseyi BaĢkanlığı ve Yüksek Kurul Üyeliğinden ayrılan Oktay EkĢi ye, Basın Konseyi Yüksek Kurulu nun 4 ġubat 2011 tarihli kararı ile verilen Onur Üyeliği nin bir sembolü olarak gümüģ bir plaket sundu. Orhan Birgit yaptığı konuģmada, Basın Konseyi nin kurulması ve saygın bir basın meslek örgütü haline gelmesi sürecinde büyük emeği olan Oktay EkĢi ye teģekkürlerini sundu. Orhan Birgit Basın Konseyi nin görevini bu güne kadar olduğu gibi bağımsız bir biçimde yerine getirmeye devam edeceğini de sözlerine ekledi. Oktay EkĢi ise yaptığı konuģmada Mesleğim açısından beni belki de en fazla mutlu eden Ģeyi yaģıyorum. Çünkü bu lütufkar Ģükran ifadesi içeren bu plaket benim bu meslekte geçmiģ yıllarımın bana verebileceği en büyük ödüldür dedi. 21

22 10 ġubat 2011 BASIN KONSEYĠ GENEL SEKRETERĠ AV. ERSÜ OKTAY HUDUTĠ BĠR YÜKSEK KURUL ÜYESĠNĠN AÇIKLAMALARI ÜZERĠNE AġAĞIDAKĠ AÇIKLAMAYI YAYINLADI Bir Basın Konseyi Yüksek Kurul Üyesi nin açıklamaları üzerine Basın Konseyi Genel Sekreteri Av. Ersü Oktay Huduti bir açıklama yaptı. Açıklama Ģöyle; Basın Konseyi Yüksek Kurul Üyemiz Sayın Prof. Dr. Süheyl Batum ile Basın Konseyi nin iliģkisinin kesildiğini belirten bir açıklama yayınlamıģtır. Sayın Prof. Dr. Süheyl Batum un Yüksek Kurul üyeliği, kendisinin görüģ ve düģüncelerini yansıtan bazı sözleri nedeniyle değil, Yüksek Kurul Üyelerinin üst üste üç toplantıya katılmaması durumunda Yüksek Kuruldan ayrılmıģ sayılacağını düzenleyen onuncu maddesi gereğince, 19 Ocak 2011 tarihinde sona ermiģtir. Sayın Prof. Dr. Süheyl Batum un Yüksek Kurul üyeliği sona ermiģ olmakla birlikte, Basın Konseyi Üyeliği devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur Av. Ersü Oktay Huduti Basın Konseyi Genel Sekreteri 22

23 14 ġubat 2011 BASIN KONSEYĠ GENEL SEKRETERĠ AV. ERSÜ OKTAY HUDUTĠ ODA TV DE YAPILAN ARAMALARDAN KAYGI DUYDUKLARINI DĠLE GETĠRDĠ Basın Konseyi Genel Sekreteri Av. Ersü Oktay Huduti, Oda TV ve yöneticilerinin evlerinde yapılan aramalardan kaygı duyduklarını belitti. Basın Konseyi nden yapılan açıklama Ģöyle; Bugün (14 ġubat 2011) sabah saatlerinde Oda TV ve bu basın - yayın organının yöneticilerinin evleri -ulaģabildiğimiz bilgiler doğrultusunda- terör örgütü üyeliği ve halkı kin ve düģmanlığa tahrik gibi suçlamalarla aranmaya baģlamıģtır. ĠletiĢim özgürlüğü ve bu özgürlüğün önemli bir görünümü olan basının özgürlüğü, demokrasinin vazgeçilmez yapı taģlarındandır. Toplumun doğru bilgiye ulaģabildiği ve bu bilgilerin farklı görüģlere sahip kiģilerce yorumlanarak baģkalarına iletilebildiği çok sesli bir ortam yaratılmadıkça, demokrasiden söz etmek mümkün değildir. Bu süreçte özellikle medyanın oynadığı rol dikkate alındığında, basın yayın organlarına ve gazetecilere yönelik idari ve hukuki iģlemlerin, ifade özgürlüğünü asgari biçimde tehdit eder Ģekilde gerçekleģtirilmesine özen gösterilmelidir. Bugün (14 ġubat 2011) yapılan aramaların -gerekçeleri açıkça bilinmemekle birliktemuhalif bir medya organının toplumun haber alma hakkına hizmet eden faaliyetleri neticesinde gerçekleģtirildiği izlenimi ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde muhalif yayınlara karģı var olan hoģgörüsüzlüğün bir uzantısı gibi görünen bu iģlemler bizi kaygılandırmaktadır. ĠĢlemleri yürüten yargı mercilerini bu iģlemlerin hukuki gerekçelerini en kısa sürede ve toplumu tatmin edici biçimde açıklamaya davet ediyoruz. 23

24 16 ġubat 2011 GAZETECĠLERE ÖZGÜRLÜK PLATFORMU 17 ġubat 2011 PERġEMBE GÜNÜ MUSTAFA BALBAY VE TUNCAY ÖZKAN IN DURUġMASINI ĠZLEDĠKTEN SONRA SAAT 14:00 DE ODA TV DE BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK Gazetecilere özgürlük platformu temsilcileri 17 ġubat 2011 perģembe günü sabah Silivri de görülecek olan Mustafa Balbay ve Tuncay Özkan ın duruģmalarını izleyecekler. DuruĢmanın ardından Oda Tv nin GümüĢsuyu nda bulunan ofisine geçecek olan GÖP temsilcileri saat 14:00 de, Oda Tv ve bu basın yayın organının yöneticilerinin evlerinde yapılan aramalar konusunda bir basın toplantısı gerçekleģtirecek. Basın Konseyi Genel Sekreterliği aramaların yapıldığı 14 ġubat günü birer açıklama yayınlayarak kaygıları dile getirmiģtir. Basın Konseyi Yüksek Kurulu da bugün (16 ġubat 2011) yaptığı toplantısında Oda Tv de yapılan aramaların ifade özgürlüğünü ciddi biçimde tehdit ettiğini belirtmiģ ve tüm basın meslek örgütleri ile toplumu bu uygulamalar konusunda ortak tepki vermeye çağırmıģtı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu da konuya iliģkin birer açıklama yayınlayarak kaygılarını dile getirmiģlerdi. 24

25 BASIN KONSEYĠ YÜKSEK KURULU NUN ODA TV ĠÇĠN AÇIKLAMASI 16 ġubat 2011 Basın Konseyi Yüksek Kurulu 16 ġubat 2011 tarihinde toplanarak oy birliğiyle aģağıdaki açıklamayı yayınlamaya karar vermiģtir. 13 Ocak günü Oda Tv binasında ve bu basın yayın organı yetkililerinin evlerinde arama iģlemleri yapılmıģtır. Bu aramalarda Oda TV nin ve orada görev yapan gazetecilerinin - kiģisel notları da dahil olmak üzere- tüm belgelerine el konulmuģtur. Bir basın yayın organının ve gazetecilerin ofislerinin aranarak burada bulunan tüm belgelere, iddia edilen suça iliģkin olup olmadıkları ayrımı yapılmadan el konması, iletiģim (ifade, basın) özgürlüğünün ve dolayısıyla demokrasinin ağır bir ihlalidir. Zira çoksesliliğe dayalı demokrasinin var olabilmesi için, iletiģim özgürlüğü çatısı altında bulunan toplumun bilgiye ulaģma hakkı ve bilgi ve düģünceleri iletebilme özgürlüğünün güvence altında olması gerekir. Kamuoyunun doğru bilgiye ulaģma hakkına hizmet eden basın yayın organlarının ve gazetecilerin bu faaliyeti sürdürebilmeleri ancak belge ve bilgi toplamalarıyla mümkün olabilir. Bu sürecin güvence altına alınması da gazetecilere gerek Basın Yasası nda gerekse de ulusalüstü insan hakları belgelerinde tanınan, kaynakların gizliliğini koruma hakkıyla sağlanmaktadır. Bir basın yayın organının ve gazetecilerin tüm belgelerine el konması, kamuoyunu bilgilendirme görevinin ifasını fiilen imkansız kılmakla birlikte, dolaylı olarak haber kaynaklarının korunması hakkının da, kamu otoritesince ihlalini sağlayabilmektedir. Yapılan aramalarda, iddia edilen suça iliģkin delillerin aranması yerine tüm belgelere hiçbir ayrım yapılmadan el konması da demokratik hukuk devletinin temel prensipleriyle ve yürürlükteki mevzuatla çeliģmektedir. Yukarıda açıkladığımız vahim geliģmelerden ciddi kaygı duyduğumuzu vurguluyor ve varoluģunu iletiģim (ifade, basın) özgürlüğüne borçlu olan tüm meslek kuruluģlarıyla toplumu bu geliģmeler konusunda ortak bir tepki vermeye çağırıyoruz. 25

26 17 ġubat 2011 BASIN KONSEYĠ BAġKANI ORHAN BĠRGĠT ODA TV BĠNASINDA BĠR AÇIKLAMA YAPTI Basın Konseyi BaĢkanı Orhan Birgit, Gazetecilere Özgürlük Platformu Dönem BaĢkanı Atilla Sertel ve Platformun Ġstanbul da bulunan temsilcileri ile birlikte Oda Tv merkezini ziyaretten sonra gazetecilere bir açıklama yaptı. Birgit, medya kurumlarında terör örgütü ile bağlantı Ģüphesi öne sürülerek yapılan aramaların, o kurumların haber alma kaynaklarına ulaģmak amacını taģıdığı söyleyerek, gazeteci dünyanın hiçbir yerinde kaynağını açıklamaya zorlanamaz dedi. Medyaya yönelik Ģiddet uygulama ve ürkütme amaçlı baskılar nedeni ile Konseyin çalıģma temposunun da arttığını söyleyen Orhan Birgit ġuan da ben Oda Tv deki arkadaģlarımızın durumları ile ilgileniyorum. Yüksek Kurul Üyemiz Avukat Sayın Turgut Kazan bu arkadaģlarımız dilerlerse kendilerine hukuksal destek vermek için buradadır. Konsey Genel Sekreteri Av. Oktay Huduti, Silivri de Mustafa Balbay ve Tuncay Özkan ın yargılamalarını izliyor. Sadece bu tablo bile Türk Medyasının içinde bulunduğu ortamı göstermeye yeter sanırım. Ülkemiz son günlerde batı basınında bu görünümü ile gündemdedir dedi. 26

27 17 ġubat 2011 SONER YALÇIN: BU SONER YALÇIN IN VEYA ODA TV NĠN MESELESĠ DEĞĠLDĠR. BU BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ MESELESĠDĠR Basın Konseyi Genel Sekreteri Av. Ersü Oktay Huduti bugün ( ) BeĢiktaĢ taki Ġstanbul Adliyesinde Soner Yalçın, BarıĢ Terkoğlu ve avukatlarıyla görüģtü. Gazetecilere Özgürlük Platformu temsilcilerinin Oda TV de yaptığı basın açıklamasının ardından BeĢiktaĢ taki adliyeye giden GÖP temsilcileri adına Av. Ersü Oktay Huduti nin gerçekleģtirdiği görüģmede Soner Yalçın ġunları söyledi; Bu yaģananlar ne Oda Tv nin ne de Soner Yalçın ın meselesidir. Biz bu olaya basın özgürlüğü meselesi olarak bakıyoruz. Basın özgürlüğü uğruna bugüne kadar Abdi Ġpekçi, Çetin Emeç, Uğur Mumcu gibi birçok büyüğümüz canlarını verdiler. Bizim dört gün gözaltına alınsak, hatta mahkum olsak ne olur. Bununla birlikte hangi görüģte olursak olalım basın özgürlüğü meselesinde hep birlikte mücadele vermek gerekir. 25 ġubat 2011 BASIN KONSEYĠ BAġKANI ORHAN BĠRGĠT VE GENEL SEKTERĠ AV. OKTAY HUDUTĠ MUSTAFA BALBAY VE TUNCAY ÖZKAN IN DURUġMASINI ĠZLEDĠLER. Basın Konseyi BaĢkanı Orhan Birgit ve Genel Sekreteri Av. Oktay Huduti bugün ( ) Silivri de 13. Ağır Ceza Mahkemesinde gazeteci Mustafa Balbay ile Tuncay Özkan ın duruģmasını izlediler. Ġki Gazetecinin de mahkemede düģünce suçlusu olduklarını söyleyerek yaptıkları savunmadan sonra Konsey BaĢkanı ve Genel Sekreteri nin Balbay ve Özkan ı duruģma arasında görüģme isteği hakim tarafından kabul edilmedi. 27

28 3 Mart 2011 BASIN KONSEYĠ YÜKSEK KURUL ÜYESĠ AV. TURGUT KAZAN VE GENEL SEKRETERĠ AV. ERSÜ OKTAY HUDUTĠ GAZETECĠ MUSTAFA BALBAY VE GAZETECĠ TUNCAY ÖZKAN I ZĠYARET ETTĠ Basın Konseyi Yüksek Kurul Üyesi Av. Turgut Kazan ile Genel Sekreteri Av. Ersü Oktay Huduti bugün (3 Mart 2011) Silivri Cezaevinde Gazeteci Mustafa Balbay ve Gazeteci Tuncay Özkan la görüģerek uygulanan tecritle ilgili bilgi aldı. GörüĢmenin ardından Basın Konseyi adına bir açıklama yapan Genel Sekreter Av. Ersü Oktay Huduti Ģunları söyledi; Basın Konseyi Yüksek Kurulu Üyesi Sn Av. Turgut Kazan ile birlikte bugün (3 Mart 2011) Silivri Cezaevi ne giderek Gazeteci Mustafa Balbay ve Gazeteci Tuncay Özkan ile görüģtük ve cezaevinde tutuldukları koģullarla ilgili bilgi aldık. Gazeteci Mustafa Balbay ve Gazeteci Tuncay Özkan Ģu anda tutuklu olarak, hükümlülerin disiplin cezası aldıkları durumda barındırılacağı Ģartlarda tutulmaktadır. Cezaevindeki ayrı birer bölümde, yanlarında hiç kimse bulunmadan sıkı bir rejim altında tutulan gazetecilerin bu Ģartlarda tutulmasını gerektirecek durumu açıklayan bir belge veya delil de bulunmamaktadır. MeslektaĢlarımızın tutulduğu cezaevinin yeni yapılmıģ olması dolayısıyla yaģanan sorunlar da göz önüne alındığında, insan onuruna yakıģır Ģartlarda barındırıldıklarını söylemek mümkün değildir. Önemle vurgulamak isterim ki Ceza ve Güvenlik tedbirlerinin Ġnfazı hakkında Kanun un 115. maddesi, bu tip kısıtlayıcı önlemlerin kovuģturma evresinde ancak hakim veya mahkemece uygulanabileceğini belirtmiģtir. Kamuoyuna olağan bir uygulama gibi yansıtılan, hukuki temelden yoksun olduğu anlaģılan ve bir mahkeme kararına dayanmayan bu kısıtlayıcı tedbirlerin bir hukuk devletinde kabul edilemez olduğunu düģünüyoruz. MeslektaĢlarımızın cezalandırmaya dönüģen tutukluluk hallerinin ağırlaģtırılmıģ Ģartlarla sürdürülmesi ve ülkemizde hemen her hafta gazetecilerin gözaltına alınması birlikte değerlendirildiğinde, yaģanan sürecin gazeteciler için ne derece korkutucu bir hale geldiği daha açık biçimde görünmektedir. Bu korku iklimi iletiģim (ifade, basın) özgürlüğünü ciddi biçimde tehdit etmekte ve toplumun haber alma hakkını kısıtlamaktadır. BaĢta yasama yetkisini elinde bulunduran meclis olmak üzere tüm yetkili kurum ve kuruluģları ifade özgürlüğünü tehdit eden bu geliģmeler karģısında tedbir almaya ve hukuk devletinin temel amaçlarından biri olan bireysel hak ve özgürlükleri korumaya çağırıyoruz. 28

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE Başkan, Nebojša Vučinić, Yargıçlar, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, ve Bölüm Yazı

Detaylı

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve DıĢ

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) İÇİNDEKİLER 1- SORU ÖNERGELERĠ... 3 1.1- BAKANLIĞIMIZA YÖNELTĠLEN... 3 1.1.1- Ġstanbul Milletvekili

Detaylı

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAġARILI YÖNETĠMDE ĠLETĠġĠM Hastane İletişim Platformu Hastane ĠletiĢim Platformu Nedir? Bu

Detaylı

Sayı: / Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE

Sayı: / Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE Sayı: 300-2014/1847 29 Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE İlgi: a- 300-2014/862 sayı ve 14.05.2014 tarihli yazımız. b- 300-2014/930 sayı ve 02.06.2014 tarihli yazımız. Ġlgi yazılarımızda

Detaylı

2017 İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU

2017 İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU 2017 İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU 1 Av.Dr. M. SEZGİN TANRIKULU İSTANBUL MİLLETVEKİLİ GİRİŞ 2015 yılı Ağustos ayından itibaren tekrar başlayan çatışmalar Türkiye tarihinde eşi az görülmüş bir yıkıma, sayısız

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

2008 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ BİLÂNÇOSU

2008 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ BİLÂNÇOSU 2008 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ BİLÂNÇOSU YAġAM HAKKI ĠHLALLERĠ ÖLÜ YARALI YARGISIZ ĠNFAZ Dur İhtarına Uymadıkları Gerekçesiyle Güvenlik Güçleri Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar ve Silah 33 45

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 22 Kasım 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27062 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2008/14306 Ekli Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Devlet

Detaylı

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ I-BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ MADDE 1 Amaç ĠĢbu iç tüzüğün amacı, Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF ) genel kurul toplantılarında izlenecek tüm usul ve esasları belirlemektir.

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM MELDA AKPINAR VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI. (Başvuru No. 19124/06) KARAR STRAZBURG.

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM MELDA AKPINAR VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI. (Başvuru No. 19124/06) KARAR STRAZBURG. AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM MELDA AKPINAR VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI (Başvuru No. 19124/06) KARAR STRAZBURG 22 Temmuz 2014 İşbu karar kesinleşmiş olup şekli bazı değişikliklere tabi

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA)

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) 1) Adı, Soyadı Ġsmail Kapan 2) Doğum Tarihi 01.04.1956 3) Unvanı Yardımcı Doç. Dr. 4) Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ġstanbul Üniversitesi 1982 Yüksek

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU . MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU Doküman No EK-1.a Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 Okullarda/Kurumlarda Çalışan Temsilcisi belirleme iş ve İşlemleri İş Sağlığı

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/04/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012) İÇİNDEKİLER 1- SORU ÖNERGELERĠ... 3 1.1- BAKANLIĞIMIZA YÖNELTĠLEN... 3 1.1.1- Ankara Milletvekili

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 3 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU BİLANÇO 05 MAYIS 2017 İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 3 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU BİLANÇO 05 MAYIS 2017 İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 3 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU BİLANÇO 05 MAYIS 2017 İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ -AÇIKLAMA- Bu raporda yer alan veriler ve verilere

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013)

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2013 AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 16 Mayıs 2004

Detaylı

BASIN KONSEYĠ YILLIK RAPORU (2009) ( 1 OCAK 2009 31 ARALIK 2009 )

BASIN KONSEYĠ YILLIK RAPORU (2009) ( 1 OCAK 2009 31 ARALIK 2009 ) BASIN KONSEYĠ YILLIK RAPORU (2009) ( 1 OCAK 2009 31 ARALIK 2009 ) 3 NĠSAN 2010 TARĠHĠNDE BASIN KONSEYĠ ÜYELER KURULU NA SUNULAN YILLIK RAPOR Halaskargazi Cd. 110 Belediye Pasajı K: 7 34260 Osmanbey Ġstanbul

Detaylı

(BaĢvuru no. 21038/09)

(BaĢvuru no. 21038/09) AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR (BaĢvuru no. 21038/09) Dilaver GÖRÜR ve Mehmet Ali İNCESU / TÜRKİYE Başkan, NebojšaVučinić, Yargıçlar, Paul Lemmens, Egidijus

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no. 24886/07 Abdurrahman YABAN / Türkiye Başkan, Helen Keller, Yargıçlar, Egidijus Kūris, Jon Fridrik Kjølbro, ve

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Emre ARSLANBAY Unvanı : Uzman Konu : Hollanda ÇalıĢma Ziyareti Görev Yeri : HOLLANDA Görev Tarihi : 05-10.03.2017 RAPOR

Detaylı

IV. OTURUM OTURUM BAġKANI: PROF. DR. AHMET KILIÇOĞLU (ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ/ TBK. BĠLĠM KOMĠSYONU ÜYESĠ)

IV. OTURUM OTURUM BAġKANI: PROF. DR. AHMET KILIÇOĞLU (ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ/ TBK. BĠLĠM KOMĠSYONU ÜYESĠ) IV. OTURUM OTURUM BAġKANI: PROF. DR. AHMET KILIÇOĞLU (ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ/ TBK. BĠLĠM KOMĠSYONU ÜYESĠ) TEBLĠĞLER : YRD. DOÇ. DR. MEHMET ERDEM (GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ ÖĞRETĠM

Detaylı

2016 YILI DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

2016 YILI DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2016 YILI DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU -BİLANÇO- 23 OCAK 2017 İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ YAŞAM HAKKI İHLALLERİ ÖLÜ YARALI YARGISIZ İNFAZ (Keyfi Öldürme,

Detaylı

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Ankara Çocuk Dostu ġehir Projesinin amacı Ankara yı; Çocuk Hakları SözleĢmesini

Detaylı

: ANKARA BAROSU BAġKANLIĞI

: ANKARA BAROSU BAġKANLIĞI DANIġTAY ( ) DAĠRESĠ SAYIN BAġKANLIĞI NA Yürütmenin Durdurulması Taleplidir. D A V A C I D A V A L I L A R : ANKARA BAROSU BAġKANLIĞI Adliye Sarayı B Blok 5. Kat 06251 Sıhhiye/ANKARA : 1- TÜRKĠYE BAROLAR

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- TOPLANTILAR... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR... 3 1.2-

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ DERNEĞĠ GENEL KURULU NĠSAN 2009 DAN BU GÜNE ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ FAALĠYETLERĠ 2 EYLÜL 2010 ĠSTANBUL

ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ DERNEĞĠ GENEL KURULU NĠSAN 2009 DAN BU GÜNE ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ FAALĠYETLERĠ 2 EYLÜL 2010 ĠSTANBUL NĠSAN 2009 DAN BU GÜNE ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ FAALĠYETLERĠ 2 EYLÜL 2010 ĠSTANBUL Üniversite Hastaneleri Birliği Platformu; 2009 Nisan, Ġstanbul Üniversitesi Toplantısı, 2009 Mayıs, Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

DEMOKRATİKLEŞME VE TOPLUMSAL DAYANIŞMA AÇILIMI

DEMOKRATİKLEŞME VE TOPLUMSAL DAYANIŞMA AÇILIMI 2009 DEMOKRATİKLEŞME VE TOPLUMSAL DAYANIŞMA AÇILIMI BİLGE ADAMLAR STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ Demokratikleşme ve Toplumsal Dayanışma Açılımı BirikmiĢ sorunların demokratik çözümü için Hükümetçe baģlatılan

Detaylı

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 9 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU -BİLANÇO-

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 9 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU -BİLANÇO- İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 9 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU -BİLANÇO- 01 KASIM 2017 İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ -AÇIKLAMA- Bu raporda yer alan veriler ve verilere

Detaylı

ERZİNC(ANI) YAKALA FOTOĞRAF YARIŞMASI

ERZİNC(ANI) YAKALA FOTOĞRAF YARIŞMASI ERZİNC(ANI) YAKALA FOTOĞRAF YARIŞMASI 2014 İçindekiler ERZİNC(ANI) YAKALA FOTOĞRAF YARIŞMASI... 2 YARIġMANIN KONUSU... 2 YARIġMA KONUSU ĠLE ĠLGĠLĠ EK BĠLGĠ:... 2 KATILIM... 3 KATILIM ŞARTLARI... 3 DİĞER

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR (BaĢvuru no. 63017/11) Namık Kemal BATAR ve Diğerleri / TÜRKİYE T.C. Adalet Bakanlığı, 2014. Bu gayriresmî çeviri, Adalet

Detaylı

ÖZEL ANTALYA ANADOLU HASTANELERİ GRUBU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DR.AHMET CÖMERT

ÖZEL ANTALYA ANADOLU HASTANELERİ GRUBU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DR.AHMET CÖMERT ÖZEL ANTALYA ANADOLU HASTANELERİ GRUBU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DR.AHMET CÖMERT 1 ĠLETĠġĠM İki ya da daha fazla kiģinin düģünce ve fikir alıģveriģidir KonuĢma, hareket yada mimikler ile gerçekleģir. Bizim

Detaylı

BASINDA KONDA seçimler

BASINDA KONDA seçimler BASINDA KONDA Haziran 2011 Bu dosya 15 yıla aģkın bir süredir gerçekleģen öncesinde, KONDA AraĢtırma ġirketi tarafından açıklanan anket sonuçları, bu sonuçlar üzerine yazılan yorumlar ve sonucunda bu çalıģmaların

Detaylı

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Cumhuriyetin kuruluşu Anadolu insanının iman, namus, bağımsızlık, özgürlük, vatan ve millete sevgi ile bağlılığının inancı ve iradesi ile kendisine önderlik yapan Mustafa

Detaylı

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDAKARAR

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDAKARAR ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDAKARAR Emre EKĠCĠ / TÜRKĠYE DAVASI (Başvuru no.696/10) T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler

Detaylı

EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE DENETLEME VE DİSİPLİN KURULLARI RAPORLARI. Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Mart Mart 2011 Şube Çalışma Raporu

EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE DENETLEME VE DİSİPLİN KURULLARI RAPORLARI. Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Mart Mart 2011 Şube Çalışma Raporu EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE DENETLEME VE DİSİPLİN KURULLARI RAPORLARI 235 EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NO LU ŞUBE DENETLEME KURULU RAPORU MART 2008 MART 2011 ARASI 2 Mart 2008 ile 16 ġubat 2011 tarihleri

Detaylı

TÜRKĠYE SOSYAL, EKONOMĠK VE POLĠTĠK ANALĠZ II

TÜRKĠYE SOSYAL, EKONOMĠK VE POLĠTĠK ANALĠZ II TÜRKĠYE SOSYAL, EKONOMĠK VE POLĠTĠK ANALĠZ II EKĠM - KASIM 2011 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren

Detaylı

ĠKĠNCĠ DAĠRE. Kandile YEŞİLFİDAN/ TÜRKİYE DAVASI ve diğer 10 başvuru. (Bk. ekli liste) (Başvuru no. 39617/11) KARAR STRAZBURG.

ĠKĠNCĠ DAĠRE. Kandile YEŞİLFİDAN/ TÜRKİYE DAVASI ve diğer 10 başvuru. (Bk. ekli liste) (Başvuru no. 39617/11) KARAR STRAZBURG. ĠKĠNCĠ DAĠRE Kandile YEŞİLFİDAN/ TÜRKİYE DAVASI ve diğer 10 başvuru (Bk. ekli liste) (Başvuru no. 39617/11) KARAR STRAZBURG 1 Ekim 2013 T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayriresmi çeviri, Adalet Bakanlığı,

Detaylı

BASIN KONSEYĠ YILLIK RAPORU (2010) ( 1 OCAK 2010 31 ARALIK 2010 )

BASIN KONSEYĠ YILLIK RAPORU (2010) ( 1 OCAK 2010 31 ARALIK 2010 ) BASIN KONSEYĠ YILLIK RAPORU (2010) ( 1 OCAK 2010 31 ARALIK 2010 ) 30 NĠSAN 2011 TARĠHĠNDE BASIN KONSEYĠ ÜYELER KURULU NA SUNULAN YILLIK RAPOR Halaskargazi Cd. No: 110 K: 7 34260 Osmanbey Ġstanbul Türkiye

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/ /01/2013)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/ /01/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/02/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2013-31/01/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14/03/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Şubat 2014 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası Anayasanın 94 üncü

Detaylı

BU PAZAR SEÇĠM OLSA! Faruk Acar ANDY-AR BĢk.

BU PAZAR SEÇĠM OLSA! Faruk Acar ANDY-AR BĢk. TÜRKĠYE SĠYASĠ GÜNDEM ARAġTIRMASI-NĠSAN 2013 AraĢtırma; Kantitatif AraĢtırma tekniklerinden ( Yüzyüze görüģme ) yöntemi uygulanarak 04-10 Nisan 2013 tarihleri arasında 21 il'de toplam 3.473 denek ile görüģme

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL 21 MART 2011 HOġ GELDĠNĠZ IFAC in Sayın Başkanı, Kurul Üyeleri, Dünyanın dört bir yanından gelmiş

Detaylı

BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI

BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI YEREL YÖNETĠM REFORMU SÜRECĠNDE BELEDĠYELERĠN EĞĠTĠM ĠHTĠYACINI BELĠRLEME ÇALIġTAYI 25-26 Ocak 2006 / Ankara Birliklerin Hukuki Dayanakları Anayasanın 127 nci

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

2 Kasım 2011. Sayın Bakan,

2 Kasım 2011. Sayın Bakan, SayınSadullahErgin AdaletBakanı Adres:06659Kızılay,Ankara,Türkiye Faks:+903124193370 E posta:sadullahergin@adalet.gov.tr,iydb@adalet.gov.tr 2Kasım2011 SayınBakan, Yedi uluslarası insan hakları örgütü 1

Detaylı

ĠSHAKOL. Ġġ BAġVURU FORMU. Boya Sanayi A.ġ. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız. No:.. ÖNEMLĠ NOTLAR

ĠSHAKOL. Ġġ BAġVURU FORMU. Boya Sanayi A.ġ. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız. No:.. ÖNEMLĠ NOTLAR Ġġ BAġVURU FORMU ĠSHAKOL Boya Sanayi A.ġ. No:.. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız ÖNEMLĠ NOTLAR 1. BaĢvuru formunu kendi el yazınızla ve bütün soruları dikkatli ve eksiksiz olarak doldurup, imzalayınız. ĠĢ

Detaylı

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ECZACILIK AKADEMİSİ BİLİM, HİZMET, TEŞVİK VE AKADEMİ ÖZEL ÖDÜLLERİ BAŞVURU ESASLARI VE FORMLAR

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ECZACILIK AKADEMİSİ BİLİM, HİZMET, TEŞVİK VE AKADEMİ ÖZEL ÖDÜLLERİ BAŞVURU ESASLARI VE FORMLAR TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ECZACILIK AKADEMİSİ BİLİM, HİZMET, TEŞVİK VE AKADEMİ ÖZEL ÖDÜLLERİ BAŞVURU ESASLARI VE FORMLAR Madde 1. TÜRK ECZACILARI BĠRLĠĞĠ ECZACILIK AKADEMĠSĠ tarafından: Bilim, Hizmet, TeĢvik

Detaylı

Ergenekon'da 19 tahliye, işte tahliye olan isimler

Ergenekon'da 19 tahliye, işte tahliye olan isimler On5yirmi5.com Ergenekon'da 19 tahliye, işte tahliye olan isimler Ergenekon davasında tutuklu Tuncay Özkan, Doğu Perinçek ve Yalçın Küçük'ün de aralarında bulunduğu 19 sanık hakkında tahliye kararı çıktı.

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

TÜRKĠYE ÜNĠVERSĠTE SPORLARI FEDERASYONU BAġKANLIĞI

TÜRKĠYE ÜNĠVERSĠTE SPORLARI FEDERASYONU BAġKANLIĞI TÜRKĠYE ÜNĠVERSĠTE SPORLARI FEDERASYONU BAġKANLIĞI SÖZLEġMELĠ PERSONEL ÇALIġTIRMA TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 - Amaç Bu Talimat, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu nun tarafından

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

Çocuğa karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı

Çocuğa karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı 2015 2016 2017 Çocuğa karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı 2015 2017 2015 Gösterge temelli izleme ve raporlama eğitimleri, toplantılar, yayınlar... I1. Genel Kurul, 8 Mayıs, Ankara Çalışma grupları

Detaylı

İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR

İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR Başvuru no. 40851/08 Ġlhan FIRAT / Türkiye T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel

Detaylı

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 2 Şubat 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29255 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ Simge SavaĢan & Baran Güntan AJANDA Kent Konseyi Nedir? Gençlik Meclisi Nedir? Ġzmir Gençlik Meclisi BiliĢim ÇalıĢma Grubu

Detaylı

Yargıtay. Hukuk Genel Kurulu. Esas : 2010/21-534. Karar : 2010/591. Tarih : 10.11.2010. Özet: -YARGITAY ĠLAMI-

Yargıtay. Hukuk Genel Kurulu. Esas : 2010/21-534. Karar : 2010/591. Tarih : 10.11.2010. Özet: -YARGITAY ĠLAMI- Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Esas : 2010/21-534 Karar : 2010/591 Tarih : 10.11.2010 Özet: -YARGITAY ĠLAMI- Taraflar arasındaki "YurtdıĢı borçlanma hakkının tespiti" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

Türkiye'de ilan edilen olağanüstü hal uygulaması dünya basınında geniş yer buldu / 11:14

Türkiye'de ilan edilen olağanüstü hal uygulaması dünya basınında geniş yer buldu / 11:14 Dünya Basınında OHAL Türkiye'de ilan edilen olağanüstü hal uygulaması dünya basınında geniş yer buldu. 21.07.2016 / 11:14 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 3 ay süreli OHAL kararı dünya

Detaylı

Fatih Cumhuriyet Başsavcılığı na

Fatih Cumhuriyet Başsavcılığı na 1 Fatih Cumhuriyet Başsavcılığı na Suç Duyurusunda Bulunan : (Avukat) Serdar ÖZTÜRK TCKN :18689107606 5 No lu L Tipi C. İ.K. C Blok No:9 SİLİVRİ/ İSTANBUL Şüpheliler Suç :1- Hüseyin ÇAPKIN- Suç Tarihinde

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R 2007 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KANUN TASARILARI İLE 2005 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KESİNHESAP KANUNU TASARILARININ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞME TUTANAKLARI BAġKAN: Sait AÇBA BAġKANVEKĠLĠ:

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç Madde 1- (1) Karabük Üniversitesi nde görev yapan idari personelin naklen tayin taleplerinin değerlendirmesinde uygulanacak

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR S. R. BAŞVURUSU

ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR S. R. BAŞVURUSU TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR S. R. BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2015/33) Karar Tarihi: 19/1/2015 BİRİNCİ BÖLÜM ARA KARAR Başkan ler : Serruh KALELİ : Burhan

Detaylı

AYDINLATMA TÜRK MİLLİ KOMİTESİ 16. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

AYDINLATMA TÜRK MİLLİ KOMİTESİ 16. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI AYDINLATMA TÜRK MİLLİ KOMİTESİ 16. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı tarihi : 20.01.2011 Saat : 17.00 Toplantı yeri : İTÜ Mimarlık Fakültesi, Taşkışla 326 numaralı Kurul Odası GÜNDEM: Aydınlatma

Detaylı

Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (Havana Kuralları)

Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (Havana Kuralları) 27 Ağustos- 7 Eylül 1990 tarihleri arasında Havana da toplanan Suçların Önlenmesine ve Suçların Islahı üzerine Sekizinci Birleşmiş Milletler Konferansı tarafından kabul edilmiştir. Dünya halkları, Birleşmiş

Detaylı

TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR

TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR 4.19.4 TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR 1) Dosya No : 2013/551 E. : Ankara 17. Asliye Ceza si : 1- TMMOB YK Başkanı Mehmet Soğancı 2- TMMOB Genel Sekreteri N. Hakan Genç :2911 sayılı Toplantı ve Gösteri

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz

Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz Kasım 09, 2013-11:57:28 anda bulunduğu noktadan asla geri gitmez" dedi. anda bulunduğu noktadan asla geri gitmez, bunun teminatı AK Parti ve AK Parti hükümetleridir"

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ Haklarımız, Özgürlüklerimiz 15 temel maddeyi içeren T-şörtler Haklarımız, Özgürlüklerimiz Madde 2 Yaşama hakkı İnsan hakları herkese aittir: her erkeğe, kadına ve çocuğa

Detaylı

Adli Yadım Bürosu ADLİ YARDIM BÜROSU

Adli Yadım Bürosu ADLİ YARDIM BÜROSU Adli Yadım Bürosu 8 ADLİ YARDIM BÜROSU Adli Yardım Bürosu Adli Yadım Bürosu 8. BÖLÜM ADLİ YARDIM BÜROSU Bireylerin hak arama özgürlüklerinin önündeki engelleri aşmak ve hak arama özgürlüğünün kullanımda

Detaylı

Karar No : 1550 Karar Tarihi : 26/08/2015

Karar No : 1550 Karar Tarihi : 26/08/2015 Karar No : 1550 Karar Tarihi : 26/08/2015 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 104, 116 ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu nun 8. maddeleri uyarınca, Cumhurbaşkanınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel

Detaylı

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi.

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi. Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi. Nesrin Yardımcı SARIÇAY Raporumuzda; konuya iliģkin yeni düzenlemeler, eski (1 Numaralı) ve yeni

Detaylı

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur.

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur. ANKARAS-Sirküler/2013-32 09.12.2013, ANKARA KONU: SGK NIN ĠġVEREN UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK HK. 28.11.2013 tarihli 28835 Sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİK KURULU YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİK KURULU YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİK KURULU YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1. Bu yönerge; Fırat Üniversitesi birimlerinin ve mensuplarının; bilimsel araģtırma, proje, yayın, eğitim ve öğretim, hakemlik,

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM Mahmut Bacak ve Diğer 44 (bk. ekteki liste) / TÜRKĠYE (Başvuru no. 18904/09) KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR STRAZBURG T.C. Adalet Bakanlığı, 2014. Bu gayriresmi

Detaylı

ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ

ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ 5 Aralık 2011 ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ I.YENĠ BĠR ANAYASA MI? GENĠġ KAPSAMLI BĠR ANAYASA DEĞĠġĠKLĠĞĠ MĠ? Anayasa hazırlığıyla ilgili olarak kamuoyunda önemli bir tartışma yaşanıyor:

Detaylı

FETÖ cü polisler onlar hakkında da istihbarat toplamış

FETÖ cü polisler onlar hakkında da istihbarat toplamış FETÖ cü polisler onlar hakkında da istihbarat toplamış FETÖ nün okullarına mülki amirlerin ricasıyla 200 ton demir gönderen fabrika müdürü, şirketini eleştiren esnaf hakkında FETÖ ü polislere istihbarat

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/28964 Karar No. 2015/29704 Tarihi: 02.11.2015 İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 SENDİKALARIN DEMOKRATİK İŞLEYİŞE SAHİP OLUP OLMADIĞINI SENDİKA GENEL KURULLARININ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Gazcılar Cad. Petek Bozkaya İşhanı A Blok K: D:316-BURSA. : (0224) : :

ÖZGEÇMİŞ. : Gazcılar Cad. Petek Bozkaya İşhanı A Blok K: D:316-BURSA. : (0224) : : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Şaban Cankat TAŞKIN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Web : Gazcılar Cad. Petek Bozkaya İşhanı A Blok K: D:316-BURSA : (0224) 256 66 33 : sctaskin@gmail.com : http://cankattaskin.av.tr/

Detaylı

DİNÇEROĞLU AVUKATLIK BÜROSU A V U K A T HÜSEYİN ENİS DİNÇEROĞLU & ESRA AKKOÇ YAREN AHMET ŞEREF UYANIK & ELİFCAN TEKELİ STJ. AV.

DİNÇEROĞLU AVUKATLIK BÜROSU A V U K A T HÜSEYİN ENİS DİNÇEROĞLU & ESRA AKKOÇ YAREN AHMET ŞEREF UYANIK & ELİFCAN TEKELİ STJ. AV. İZMİR BARO BAŞKANLIĞI NA Strasburg da yapılacak olan Doğu PERİNÇEK AİHM davasında yönetim kurulumuzun kararı ile temsilci olarak görevlendirildim. Bir çok kişi ve kuruluşun yanı sıra hukukçu olarak TÜRKİYE

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

16 ŞUBAT 2011 CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ÇETİN SOYSAL IN DİNLEMELERLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

16 ŞUBAT 2011 CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ÇETİN SOYSAL IN DİNLEMELERLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI 16 ŞUBAT 2011 CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ÇETİN SOYSAL IN DİNLEMELERLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI Değerli Arkadaşlar, Türkiye zor günlerden geçiyor. Ajan filmlerini aratmayan olaylar gün geçmiyor ki gündeme

Detaylı