Slnlrlandrrrlmasl ve Tiirkiye *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Slnlrlandrrrlmasl ve Tiirkiye *"

Transkript

1 Uluslararasr Hukuk ve Politika Cilt:1, No: I ss , 2005 O DoSu Akdeniz'de Deniz Alanlannln Slnlrlandrrrlmasl ve Tiirkiye * Yiicel ACER* * Girig Ozet Bi)lgeqe ve bi)lge devletlenne iliskin son diineyn gelismeler, Tl"trkiye'nin hlu Akdeniz'deki komsulan ile deniz alanlannt smrrlandrmat gerefiini her zaynankinden daha fazla dnemli hale getirrniptir. Tiirkiqe'nin bu i)lkelerle deniz smtrlarmr olusturmtsrna iliskin gdzilm qdnteminin ve gi)zilrniln ne olacafi bu I)lkelerle karplftlt olarak grirusrneler qolu ile gtizillebilecektir. Sorunlara giizi)m bulmanm bir baska alternatit'i surun- Iann ilgilncri bir tarat'a gdziirn igin havale edilrnesidir. Taraflar, srntrlandrrma rneselesinin gdziimilne iliskin hangi qdntemi benimserse benirnsesinler, gi)zilrniin hukuksal kurallar temelinde ara.nmas ihtimali her zaman kuvvetlidir. Bu gahsma, Doqu Akdeniz'de Tilrkiqe'nin komsulan ile deniz alanlartnm stntrlandtrtlynasmrn hangi hukuksal prensipler temelinde qaprlabilecelini ve sonuglarmr ortaqa koqrnaqa qdneliktir. QaltSrna slnu( olarak b\lqedeki deniz stnrrlanmn, ilqili hukuksal prensipler ternelinde esit uzakhk rnetodundan t'arkh smrrlandtrrna rnetotlart ile qapilmast gerektifrini ve buna iliskin hukuksal gerekgelen ortaqa koq maktadtr. Anahtar Kelimeler: Deniz alanlan, Doqu Akdeniz, stnrrlandtrrna prensipleri 2l.Yuzytl'rn ikinci yartstnda, devletlerin denizlerde sahip olduklal egemen haklarr briyuk oranda geniglettiklerine tantk olunmugtur Klasik deniz alanlan olan karasularr, bitigik bolge ve balrkgrlrk bolgesi gibi dar deniz alanlarrndan bagka, devletlere belirli konularda egemen haklar ve yetkiler tantyan krta sahanlrfr ve munhasrr ekonomik bolge (MEB) gibi nispeten gok daha genig deniz alanlarr uluslararasr hukuka yerlegmiglerdrr, *Bu galtgma, Deniz Kuvvetleri KomutanllEr tarafrndan l2l-22 Haziran 2004 tarihleri arasrnda Ankara'da dr-izenlenen "Deniz Hukuku sempozyumu" na sunulmugtur tlyrd Doq Dr.,QanakkaleonsekizMartUniversitesi,iktisadiveidari BilimlerFakriltesi,Uluslararasr iligkiler BolUmU 6[retim Uyesi I Deniz Hukuku'nun geligimi ve bu gunku durumuna iligkin, bakrnrz, H. pazarcr, Uluslararasr Hukuk, (Ankara: Turhan Kitabevi, 2003), ss ; R.R. Churchill ve AV Lowe, The Lnw of the &a, third edition. (Manchester: Manchester University press, 1999); E D. Brown, The International Law ot'the &a, Vol. I, (Aldershot: Dartmouth, 1994) 83

2 Y.Acer B6lgeye ve b6lge devletlerine iligkin olarak son d6nemlerdeki geligmeler, Turkiye'nin Do[u Akdeniz'deki komgularr ile deniz alanlarrnr srnrrlandtrmasr meselesine her zamankinden daha fazlabir onem kazandrrmrgtrr. Bunlar arastnda srntrlandrrma meselesinin kargr taraflarrndan birisi olan Krbrrs Adasr Uzerindeki son siyasal geligmeler bagta gelmektedir. Son doneme kadar siyasal olarak buyuk bir belirsizlik igerisindeki Ada, yeni bir siyasal yaprlanmaya sahne olmanrn egi[ine gelmigtir. Bu da TUrkiye'nin kargrsrna siyasal statrisri kesinlik kazanmrg bir Krbrrs Adasr qrkarabilecek ve deniz alanlarr meselesinin qdzulmesi de gerekli ve mumkun hale gelebilecektir ikinci olarak, taraflardan bir di$eri olan Suriye, 6zellikle Hatay meselesinde bilinen "tantmama" tutumunu defigtirebilecefinin sinyalin i vermigti r Ote yandan yrl lardrr tartrgmalr bir bigimde uyguladrir 35 mil genigliiindeki karasularrnr l2 mile gektiiini ilan ederek, srntrlandrrmanrn onundeki temel bir sorunu daha ortadan kaldrrmrgtrr.' Siyasal ve hukuksal nitelikli bu geligmeler TUrkiye ve Suriye arasrndaki deniz yan srnrnnrn tespitini mumkun hale getirecektrr. Bunlara bazr hukuksal nitelikli geligmeleri de eklemek mumkundur. Krbns irum Ydnetimi ile Mrsrr'rn aralarrnda l7 $ubat 2003 tarihinde yururlu[e giren bir MEB srntrlandrrma antlagmasr yapmrg olmalan ve - ' antlagmanrn Turkiye'nin muhtemel deniz yetki alanlarr ile gakrgryor olmasr bu g,- nelerden birisidir Zira GI(RY, butun Krbrrs'r temsil ettifini varsayarak difer devlctle,,c srnrrlandrrma antlagmasl yapma e[ilimi tagrmaktadrr.' Bir di[er geligme ise, Yunanistan ile srnrrlandrrma meselelerinin Turkiye-Avrupa Birliei (AB) iligkileri gerefi bir q6zum surecine tabi olmasr dolaysr ile, Do[u Akdeniz'e biryonti bakan Girit, Rodos, Kerpe (Karapthos), eoban (Kasos) adalarr ile Akdeniz'deki Meis Adasr gibi Yunan adalarr ile TUrkiye arasrndaki deniz srnrrlarrnrn da belirlenmesi gere[i ortaya qrkmaktadrr. Taraflar, stntrlandrrma meselelerinin qdzumune iligkin hangi yontemi belirlerse belirlesinler, qozumun hukuksal kurallar temelinde olmasr ihtimali her zaman yuksektir. Qalrgmamrz, Do[u Akdeniz'deo Tr]rkiye'nin komgularr ile deniz alanlarrntn slntrlandtrtlmastnr hangi hukuksal prensipler temelinde yapabilece[ini ve sonuglarrntn, ya da stntrlartn ne olaca[rnr temel unsurlarr ile ortaya koymaya y6neliktir. Belirtilen qerqeve iqerisinde, Turkiye ile Suriye arasrnda karasularr ve yetki alanlartnt aytracak yan slnrrtn, Ktbns ile Turkiye arasrnda kargrlrklr deniz srnrrlannrn, ilgili Yunan adalarr ile Turkiye arasrndaki srnrrrn ve son olarak Mrsrr ile TUrkiye arastndaki kargrlrklr srnrrtn tespiti galrgmamrzrn konusunu olugturmaktadrr. Bunlardan, Turkiye-Suriye ve Turkiye-Meis Adasr arasrndaki srnrrlandrrma karasularrnr da igermekteyken, diferler alanlardaki srnrrlandrrma, krta sahanlr[r ve muhtemei MEB alanlartna iligkindir. Stntrlandtrmanrn, sadece krta sahanlrir ve MEB alanlarrnr ilgilendirdiii durumlarda, srnrnn agairda belirtilecek nedenlerden dolayr her iki bolge iqin tek srnrr olmasr gerekecefi belirtilmelidir. 2 Suriye l6a[ustos l98l tarih ve 37 sayrlr yasasr ile karasularrnrn 35 mil oldu[unu ilan etmi5ti Fakat, l9 Kasrm 2003 ve 28 no'lu yasa ile karasularrnr l2 mile qekmigtir 3 S Bageren,'Do[u Akdeniz Krta SahanlrIr Uyugmazlr[r Uzerine bir De[erlendirme'iginde A CUndiiz ve H Ozttirk (der), Eqe Kta iliskili &runlar gmpozgumu Bildiriler Kitabr (istanbul:tlirk DenizAraptrrmalarr Vakfr,2002), s Bu galrgmada'do[u Akdeniz'kavramr ile kastedilen bolge yaklasrkolarak 28 paralelin do$usunda kalan kesimdir. 84

3 hju Akdeniz'de hniz Alanlanrun Srurlandvilmasr ve Tilrkirte Do[u Akdeniz'de srnlrlandtrma meselesinin hukuksal prensipler temelinde ince, lenmesi guphesiz ki ilgili hukuksal prensiplerin ne oldufunun 6ncelikle ortaya konmaslnl gerektirmektedir. Qalrgmada.bu maksatla oncelikle uluslararasr deniz hukukunun deniz alanlartntn iki veya daha fazla devlet arasrnda srnrrlandrrrlmasrnr duzenleyen prensip ve kurallartn neler oldu[u genel olarak ortaya konacaktrr. A. Srnrrlandrrma Hukuku ilgili deniz alantntn dar olmasr, kryr gekilleri, bdlgede ada veya adactklarrn bulunmast ve benzeri nedenlerle iki veya daha fazla Ulkenin talep ettikleri deniz yetki alanlarr qakrgabilmektedir Bazt durumlarda, tarihi haklarrn varlrfr veya bu y6ndeki iddialar da qakrgmantn nedenleri olabilmektedir. Bu durumda ilgili ulkelerin deniz alanlarrnl aylracak bir deniz slnlnnrn belirlenmesini gerektirecektir. Belirtilen gekilde orta, ya qrkan bir deniz stntrlandtrma sorununun qozumrinri taraflar kendi aralarrnda diledikleri bir srnrrlandtrma metodunu uygulayarak gdzumleyebilirler Ancak, qozum uluslararasr hukukun ilgili kurallan temelinde olacaksa, agairdaki prensip ve kurallarrn uygu lanmasr gerekmektedir. I. Genel Smvlandffma" Prensipleri: Hahftaniget Prensipleri ve Hakga Qiziim 1969 Kuzeq Denizi Davalarr kararrnda, Hollanda ve Danimarka'nrn iddialarrnrn aksine Uluslararasr Adalet Divanr (UAD), incelemesinin baglarrnda egit uzaklrk prensibinin ya da metodunun, uygulanmasl zorunlu bir hukuk kuralr niteli[ine sahip olmadr[rnr belirtmigtir' Egit uzaklrk metodu ya da prensibinin zorunlu olmadrfr anlayrgr daha sonraki yrllarda verilen uluslararasr yargl ya da hakemlik kararlarrnda srkqa vurgulanmrgilr. ingiltere-fransa Davasr kararrnda taraflarrn olugturduklarr ad ftoc Hakemlik Mahkemesi, Cenevre Krta Sahalr[r Sdzlegmesi'nin 6. Maddesi ile teamul hukuku arastnda bir fark olmadr[rnt ve her iki hukukun da egit uzaklrk prensibtnin uygulan, masln I zorun Iu krlmadr[rnr vurgulamrgtrr.6 iki veya daha gok devlet arasrnda herhangi bir krta sahanlr[r srnrrlandrrmasrnr egit uzaklrk prensibi duzenlemedi[ine g6re, krta sahanlrfr srnrrlandrrmasrnr duzenleyen hukuk kuralr ya da kurallan neydi? Uluslararasr srnrrlandrrma hukukunun grinumuzde geldifi noktada hem yaprlagelig kurallarr hem de genig katrlrmlr uluslararast deniz hukuku s6zlegmeleri, iki veya daha fazla sayrda Ulke arasrndaki srnrrlandtrmantn "bdlgenin butun ilgili unsurlan dikkate alrnarak hakkaniyet prensipleri temelinde hakqa bir qozume ulagrlacak gekilde" yaprlmasr gerektifini dngdrmektedir' Btittin ilgili uluslararast yargl ya da hakemlik kararlarrnda benimsenen bu prensip do[rultusunda, l95b Sdzlegmesi'nin 6. Maddesi'ndeki '6zel gartlar' ibaresinin de sonuqta stntrlandtrmanln hakga bir sonuca ulagmak maksadrnl ifade ettifi kabul edilmigtir. S6zlegme'nin 6. Maddesindeki kuralrn bu yonde anlagrlmasrnrn temel bir 5 UAD, Uluslararast Hukuk Komisyonu'nun egit uzaklrk prensibini yaprlagelig deferi kazanmrg bir prensip olarak defierlendirmedi[ini vurgulamrgtn. Kuzeq Dnizi davalan, par ingiltere-fransa Davast Kararr, par 70. Ayrrca bakrnrz, Tunus-Libya Davasr Kararr, par z konusu 6 Madde, stntrlandtrmada egit uzaklrk metoduna oncelik vermekte ancak "ozel gartlar" bagkaca bir srnrrlandrrmayr gerektirmiyorsa ancak egit uzaklrk metodunun uygulanmasrnr ongormektedir. 7 UAD, Kuzey Dnizi Davast karartnda 'srnrrlandrrma.. btjttin ilgili gartrlar dikkate alrnarak hakkaniyet prensiplerine uygun bir bigimde bir antlagma ile yaprlrr' ifadesini kullanmr$trr, par l0l (C). 85

4 Y.ker sonucu olarak, kargrt kryllsr arasrndaki srnrrlandrrma qizgisinin go[unlukla egit uzaklrk qizgisi olmasr, hakkaniyeti saflayan metodun birgok durumda bu metod olmasrna dayanmaktadrr.n 1980'li ve 1990'lr yrllarda verilen yargr ya da hakemlik kararlannda, srnrrlandrrmaya iligkin genel prensip bir miktar vurgu defigtirmig ve hakkaniyet prensiplerinin yanl srra, 'hakqa g6zum' de on plana qrkarrlmrgtrr Hakqa q6zum rjzerine yaprlan bu vurgunun da ifade etti[i gey sonue olarak srnrrlandrrmanrn hakkaniyet prensipleri ve bolgenin cofirafi ve difer ozellikleri gerqevesinde bir hakga qozum olugturacak srnrrlandr rma metotlarr qerqevesi nde ya pr I masr gerekti{in i gdstermektedi r.' Deniz hukuku ttzerine en kapsamlr sozlegme olan l9b2 Deniz Hukuku Sdzlegmesi'nin ilgili 74. ve 83. Maddeleri, uluslararasr yargr ve hakemlikkararlanndaki anlayrgl aynen yansttmaktadrrlar. Bu maddeler, hem krta sahanlrfr hem de MEB srnrrlandtrmast iqin "kryrlan kargrt ya da bitigik olan devletler arasrnda krta sahanlrir slnlrlandtrmasr Uluslararasr Adalet Divanr StatiisU'ntin 38. Maddesinde belirildiii gekli ile uluslararast hukuk kurallanna dayanan bir antlagma ile ve hakqa qozum bulmak maksadr ile yaprlrr" prensibini kabul etmektedirler. Son elli yrl igerisindeki hukuksal evrimden sonra deniz alanlannrn iki veya daha fazla Ulke arasrnda srnrrlandrrrlmasrnr duzenleyen bu genel prensibin, karasularr, krta sahanlrfr, munhasrr ekonomik bdlge ve difer denrz alanlannrn hepsine uygulanacak tek bir srnrrlandrrma kuralr haline eeldigi de belirtilmelidir. Her ne kadar 1958 Cenevre Deniz Hukuku S6zlegmeleri ve 1982 Deniz Hukuku Sozlegmesi, bir yandan karasularr di{er yandan krta sahanlrfr ve munhasrr ekonomik b6lge alanlarrnrn srnlrlandrnlmalartnt farklr kurallara baflamrglarsa da, bu kurallann iqeriklerinin aynr oldu[u konusunda bu grin pek tereddtit bulunmamaktadrr Sozlegmelerde bulunan srntrlandtrmaya iligkin maddelerin igerifiinin aynr oldufu anlayrgr ilgili devletlerarasr uygulama 6rnekleri ile de teyit edilmektedir Ornefiin, karasularrnrn srnrrlandrnlmasrna egit uzaklrk metodu higbir zaman mutlak bir bigimde uygulanmaml$, bazr un' surlar dikkate alrnarak duzeltilmig ve o gekilde uygulanmrgtrr. Bu unsurlarrn, ulagrma iligkin unsurlar, baltkqrlrk, bir devletin ulagrm guvenliiine iligkin duzenlemeleri ve 6zellikle yan stntr olugturmada kryrlarrn genel do[rultusu gibi unsurlar oldufu uygulamadan anlagr lmaktadrr.'o Deniz alanlartnln srnrrlandrrrlmasrnda hakkaniyet prensiplerinin uygulanmastna iligkin bu genel kuralrn, somut durumlara uygulanamayacak kadar soyut bir nitetik gdsterdifi yukarrdaki analizden qrkan onemli bir sonuqtur. Bu genel srntrlandrrma prensibinin somut olaylara uygulanabilmesi, 'hakkaniyet prensipleri' ile 'hakga gd- 8 Kuzey DniziDavasr Karan, par 57. Aynca bakrnrz, par.50,51,83. 9MaineKiirfeziDavat kararr,par. ll2;libga-maltadavasr kararr, par 4S.Ayrrcabakrnrz, ingiltere-fransadavasr karan, par. ti3; Tunus-Libqa Davasr kararr, par.70; lan Mar4en Davasrkaran, par.54: Kanada-Fransa Davasr karan, par. 70 I0 Esit uzaklrk veya diizeltilmig egit uzaklrk ornekleri iqin, bakrnrz, L.J. Bouchez, 'The Fixing of Boundaries in International Boundary Rivers', International and Comparative L,aw Quarterly, Vol. 19, 1967, ss ; W S. Boggs, 'Delimitation of Seaward Areas Under National Jurisdiction'. American lournal of International Law,Yol.45, 1951, ss Uluslararasr yargr kararlarr 6rne[i igin bakrnrz, GrisbadarnaDavast karart, (1909), American lournalof International Law, Vol.4, 1910, s.232,233; &agle Kanh Davasr karan (1977), lnternational Legal Materials, Vol. 17, 1978, s

5 hgu.ttkdeniz'de Dniz Alanlannm Stntrlandnlmat ve Tirkige zum' kavramlannln ne ifade ettiiinin ve 'ilgili $artlar'ln neler olduiunun aqrklrga kavugturulmaslna ba[lr g6zukmektedir. Aga[rdaki incelemelerimiz bu 6nemli kavramlarr, ilgili uluslararasr yargr ya da hakemlik kararlan ile devletlerarasr uygulama drnekleri temelinde aqrkltfa kavrlgturmaya ydnelik olacaktrr. 2. ejrafganm Astiinliirtii Hensibi Hukuk kurallartnln sonuq do$urmak iqin kondufu prensibinin bir gere[i olarak, hakkaniyet kavramtnrn soyut iqrefinin hukuksal agrdan daha somut bir hale getirilmesi, sonuq dofurmast agtstndan elzemdir. Hakkaniyetin deniz alanlarrnrn srnrrlandtrtlmast gergevesinde ne ifade ettifi hem devletlerarasr uygulama hem de ilgili uluslararasl yargl ya da hakemlik kararlarrnda buyuk oranda aqrklr$a kavugturulmug gdzukmektedir. ilgili yargt ve hakemlik kararlanndan ortaya grkmaktadrr ki, herhangi bir srnrrlandtrma igleminde, aralartndan duruma uygun olan prensiplerin seqilebilece[i bir hakkaniyet prensipleri listesi mevcuttur." Yargr kararlannda 6n plana grkanlan prensip 'co[rafyanrn tisttinlu[u' prensibidir. Kuzeq Denizi Davalarr kararrnda bu prensip UAD taraftndan, "cofrafyanrn yeniden gekillendirilmesi s6z konusu olamaz" biqiminde ifade edilmigtir." ingiltere-fransa Davasr kararrnda bu prensip, "egit uzaklrk ya da bagka herhangi bir srnrrlandtrma metodunun uygunlufunu cofrafi gartlar belirler" biqiminde ifade edilmigtir." Tinus-Libqa Davat kararrnda "krta denize hakimdir" $eklinde ifade edilirken,'o Libga Malta Davasr karannda "taraflann kryrlarr baglama qizgisini olugturur" ifadesi kullanrlmrgtrr.'' Hem krta sahanlrir hem de MEB alanlarrnrn tek bir davada stntrlandtrrldrfr kararlarda da cofrafyanrn UsttinlU[U prensibi aynl gekilde 6n plana grkarrlmrgtrr.'u Cofrafya kavramtndan ise, iki ulke arasrnda srnrrlandrrmaya konu olan alandaki anakara cofrafyaslntn kastedildiei anlagrlmaktadrr. Bu baflamda en 6nemli cofrafi unsurlar, anakara kryrlarrnrn genel formasyonu yani kryr tizerindeki girintiler grkrnttlar, ve anakara kryrlartntn uzunlu[udur. Sonuqta bu cofrafi unsurlar bir srnrrlandrrma surecinde baglanglq ve daha sonra qok az de[igecek olan 'temel' srnrrlandrrma gizgisin i bel i rlemektedirler. ilgili co[rafi unsurlann oynadr[r temel rolu daha iyi anlayabilmek aqrsrndan, herhangi bir srntrlandtrma surecinin nasrl geligtifini ileili yargl ve hakemlik kararlan lgl- [tnda ortaya koymak gerekir. Srnrrlandrrma surecinde 6ncelikle uluslar arasr mahkemeler, stntrlandtrma iglemine baglarken iki anakara Ulke arasrnda, anakara Ulkelerinin cofrafi ozelliklerini yansrtan bir srntrlandrrma qizgisi belirlemektedirler gayet iki ulke kryr gekilleri birbirlerine benzer ve kryr uzunluklarr yaklagrk ise, srnrrlandrrma gizgisi baglangrg olarak egit uzaklrk gizgisi olmaktadrr. Kryr gekillerindeki 6nemli fark, ll Libya-Malta davasr, par.46; Maine R)rt'ezidavasr, par. gg; Eritre-yemendavasr, par Kuzey }-nizidavalarr karan, par.9l. l3 ingiltere-fransa Davasr kararr, par. 96. l4 Tunus-Libya Davasr kararr, par Libqa MaltaDavas karan, par.47. l6 Kanda-Fransa Davasr kararr, par.24. Ian Mauen Davasr kararr, par. 5l-53 Katar-fuhregnDavasr kararr, par I U5. 87

6 Y.Acer lrlrklar veya klyl uzunluklan arasrndaki fark ise, srnrrrn egit uzaklrk drgrnda bir srnrr olmasrnr gerektiren unsurlar olarak kargrmrza qrkmaktadrr.'' Srnrrlandlrmanln ikinci agamasrnda ise mahkemeler, belirlenen bu srnrrrn diger'ilgili'cofrafi unsurlar dikkate alrndrirnda da hakqa sayrlrp sayllmayacairnr deferlendirmektedirler Bu difier cofrafi unsurlarrn bagrnda adalar gelmektedir ve adalara verilecek etkinin ne olmasr gerektifi bu agamada de[erlendirilmektedir. Adalara ne kadar etki verilece$ini de 6zellikle anakaralar arasrndaki cofirafi denge ve buyukltik, konum ve nufus gibi adalann sahip olduklan 6zellikler belirlemekte- I' orr Uluslararasr Hukuk adalara krta sahanlrfrna sahip olma hakkrnr aqrkqa tanrmrgsa da, bundan adalarrn srnrrlandrrma esnasrnda anakara ulkeleri ile aynr statude olduklarr sonucu grkmamaktadrr. Bir bagka deyigle srnrrlandrrmada adalar soz konusu olduiunda, sahip olma (entitlemenf ) ile srnrrlandrrma (delimitation) arasrnda kesin bir ayrlm mevcuttur. Sonuq olarak adalar bazr durumlarda, cofrafi konumlarr, ekonomik ve sosyal nitelikleri gibi 6zellikleri qerqevesinde srnrrlandrrma qizgisini ya hig etkilememekte, ya da srnrrlr bir biqimde etkilemektedirler. Kendi rilkesinin kryrlarrna daha yakrn adalarrn, kryr uzunluklarr belirgin bir bigimde farklt olmayan, kryr gekilleri benzer olan iki taraf arasrndaki srnrrlandrrmada srnrrr onemli bir oranda etkilemelerine izin verilmemektedir.'u Ozellikle de. soz konusu adalar kurak ve sosyal hayata elverigsiz ise ttimden ihmal edilmektedirler'n Kendi ulkesinin kryrlartnrn hemen yakrnrnda yerlegmig bu tur kryr adalan bazen sadece, deniz alanlarrnln olgumune esas tegkil eden kryr qizgisinin belirlenmesinde bir etki sahibi olmaktadrrlar Bu durumda bile etkileri srnrrlandrnlmaktadrr.'o Bagka bir ulkenin ktyrlartna yakrn adalarrnrn, srnlrlandrrmadaki rolu ise qok daha fazlaca krsrtlamaya tabi tutulmaktadrc. Zira bu gekilde konumlanml$ adalann, iki anakara arasrndaki srnrrlandrrmada, anakaralarrn gerektirdigi srnrrlandrrma gizgisi uzerindeki 'bozma' (distortion) etkisi qok daha fazladrr ve dolaysr ile bu gekilde konumlanmlg adalara qogu kez ya qok srnrrlr etki verilmekte ya da tumden ihmal edilmektedir.'' $ayet bu adalar sosyal olarak zayrf ve hacim olarak kuquk iseler, herhangi bir etki sahibi olmalarr qok daha zorlagmaktadrr. Bir bagka devletin kryrlanna yaktn olmayan, ama iki ana ktta arasrndaki egit uzaklrk qizgisi dikkate alrndr[rnda di[er ulkeye yakrn olan adalartn da benzeri bir bigimde 6nemli bir sosyal hayat barrndrrmadrkqa ihmal edildikleri gorulmektedir " l7 UAD, Libga'Malta, /an Mayen, Maine Kdrfezive Katar-hhreyndavalarrndaki kararlarrnda kryr cofrafyasrnr en iyi yansttan egit uzaklrk qizgisi ile srnrrlandlrmaya baglamrgtrr Sadece Eritre-Yemen Davasr kararrnda hakemlik mahkemesi egit uzaklrk gizgisi ile srnrrlandrrmaya baglamamrgtrr zira, tizerinde her iki tarafrn da anlagtr[r bir tarihi gizgi Mahkeme igin baglangrgta temel srnrrlandrrma gizgisi olarak kabul edilmistir. Eritre-Yemen Davasr kararr, par l8 Tunus-Ltbya Davasr kararr, par 128; Gine-cine Brssau Davasr kararr, par.244: Tunus,Libya Davasr karan, par Eritre-Yemem Davasr kararr, par lngiltere-fransa Davasr kararr. par.243 2l Ingiltere-Fransa Davasr kararr, par l83, 184, 187, Katar-fuhregnDavasr kararr, par 219. B8

7 hfru,4kdeniz'de Dniz Alan[annm Sntrlandnlmas ve Turkiue 3. Difier Fafttiirlerin Difthate Ahnmdstna llighin prensipler Srnrrlandrrmada hakqa qdzume ulagrlmasr igin, sadece cofrafi unsurlarrn degil difer butun ilgili unsurlarrn da dikkate alrnmasrnrn gerektifi srnrrlandrrma hukukunun ongdrdu[u bir gerekliliktir. Bu nedenle uluslararasr mahkemeler de, srnrrlandrrmantn bir sonraki agamaslnda co[rafya drgr ilgili unsurlarr dikkate alrp, cofrafi unsurlar temelinde ulagrlan qozumun kakqa olup olmadrfrnr de[erlendirmektedirler " UAD 1969 yrlrndaki Kuzeq hnizi Davalarr kararrnda, dikkate alrnacak unsurlara hukuksal bir srnrr olmadrfrnr belirtmig'o ancak, takip eden butun yargt kararlarrnda, dikkate alrnacak unsurlartn sadece krta sahanlrfr ve/veya munhasrr ekonomik bolge kavramlarr ile 'ilgili' olmasr gerektiii kabul edilmigtir " Yargr kararlarrna 96re, ilgili unsurlardan bagta geleni, srnrrlandrnlacak alanlardaki dofal kaynaklardrr. Krta sahanlr[r ve munhastr ekonomik bdlge kavramlannrn asrl varlrk sebebinin do[al kaynaklar Uzerinde kryr devletine munhasrr haklar saflamak oldu[u hatrrlanrrsa sonue gagtrttct olmamalrdrr Do[al kaynaklar faktoru, canlr turler olabilece[i gibi madenler ve difer mineral kaynaklar olabilmektedir. Munhasrr ekonomik bolge srnrrlandrrmast soz konusu oldufu zaman akrntrlar ve nizgar enerjisi gibi di[er do[al kaynaklar da bu faktorler araslnda yer almaktadrr Bdlgedeki varlrfr bilinen do[al kaynaklan orantrsrz paylagttran bir srnrrlandrrma qizgisi hakkaniyete uygun bir srnrr olarak kabul edilemeyecektir.'u B6lgedeki mevcut veya muhtemel srnrrlar da, iki devlet arasrndaki srnrrlandlrmayr etkileyen faktdrlerdendir. 86lgede uguncu devletlerle belirlenecek srnrrlar veya taraflarca daha onceden petrol arama ruhsatr alanlarr gibi nedenlerle belirledikleri srnrrlar da dikkate alrnmaktadrr," Stntr Uzerinde etkili olabilecek bir bagka faktdr deniz tabanrn ieoloiik ve leomorfololik ozellikleridir. Her ne kadar Kuzeq D,nizi Davalarr karannda UAD, "do[al uzantt" kavramrna slnrrlandrrmada buyuk bir onem vermigse de,'u sonraki yargr ya da hakemlik kararlannda dogal uzanil faktoruinun etkisinin mutlak de{il nispi olaca{r kabul edilmigtir.'" Ozellikle krta sahanlrir ve MEB alanlarrnln birlikte srnrrlandrnldrir durumlarda, sadece ktta sahanlrfr aqrsrndan 6nem tagryan ama munhastr ekonomik b6lge kavramt ile bir ilgisi olmayan ieoloiik dfeler srnrrlandrrma esnasrnda neredey, se tamamen etkisini yitirmektedirler.'o Deniz savunma ve gtivenlik unsurlannln, krta sahanlrfr ve munhasrr ekonomik bdlge kavramlarr ile ilgilerinin azlrfr nedeni ile srnrrlandrrmada, srnrr gizgisini onemli oranda defigtirecek bir etkiye sahip olmayacaklarr ancak destekleyen ya da guq- 23Orne[in, Tunus-Libtladavast,par 8l:Gine-Cine.Bissaadavasr,par ll2.ll Herman,'TheCourtCiveth and the Court Taketh Away: an Analysis of the Tunisia-Libya Continental Shelf Case', International and Comparative Lnw Quarterlq, Vol. 33, 1984, s Kuzeq Dnizi Davalan, par Ornefin, Libga-Malta Davasr, par Kanada-Fransa davasr, par. 84; /an Mayen Davasr, par. 73, 74; Eritire-Yemen Davasr, par. 62, 63, Tunus-Libya Davasr kararr, par.96, ll7 28 Kuzey DniziDavalarr kararr, par. l0l. 29 Kanada-Fransa Davastkararr, par 47. Tunus-Dbya Davasr kararr, par 98. Libga-Malta Davasrkararr, par 6l 30 Bakrnrz, Kanada-Fransa davasr. par.47; Gine-Gine Bssau davasr, par, ll6. 89

8 Y.,Acer lendiren unsurlar olacaklan kabul edilmektedir.'' Ote yandan, Ulkelerin birbirlerine g6re nispi ekonomik geligmiglik seviyeleri srnrrlandrrmada dikkate alrnan bir unsur defildir. Yargr ve hakemlik kararlarrnda bu gibi unsurlann zamanla defigken ve oldukqa goreceli kavramlar olduklan vurgulanmrgtrr.,, 4.'Oransalhft' ve'kapatmama' prensipleri $u ana kadar uzerinde durulan prensrpler, srnrrlandrrmanrn belirli bir hukuksal gerqeve iqerisinde yaprldrfilnt ve bu qerqeveye gore co[rafi unsurlarrn srnrrlandtrma qizgisini temel olarak belirledi[ini, difier ilgili fakt6rlerin ise, hakkaniyet saflanmasr agtstndan bu srntr uzerinde krsmi etkiler safladrklarrnr ortaya koymugtur. Ayrrca, cofrafya kavramtndan ozellikle anakara cofrafyasrnrn anlagrlmasr gerektifinin yargt kararlartnda agrkga ortaya kondufiu da belirtilmigtir. Ancak, ortaya qrkan hukuksal qereeve iqerisinde bazr faktdrlerin birbjrlerine oranla srnrrlandrrma rizerindeki etkilerinin ne olaca[], ve ayrlca hakkaniyeti bozmadan ne dereceye kadar etki sahibi olacaklan aqrk bir biqimde ortaya konmug degildir Yargr ve hakemlik kararlartnda ilgili faktorlerin birbirlerine 96re etkilerine iligkin de bazr prensipler ortaya konmugtur. Bu prensiplerden birincisi 'oransallrk prensibi' (proportionality) dir. Buna g6re, iki devletin kryr uzunluklarr arasrndaki oran ile srnrrlandrrma sonucunda bu r-ilkelere verilen krta sahanlrklarr ve/veya munhasrr ekonomik b6lge alanlarr arastndaki oranrn birbirlerine yakrn olmasr gerekir. Bir bagka ifade ile oransalltk, yukarrdaki gergeve ile sonuqlanan srnrrlandrrmanrn hakkaniyete uygunlufiunu test eden bir nihai kontrol prensibi iglevi gormektedir. Bu prensip do[- rultusunda, herhangi bir faktor, kryr uzunluklarr arasrndaki oranrn srnrrlandrrmaya yanslmastnl 6nemli dlqude defigtirecek bir etkiye sahip ise srnrrlandrrmada hakkaniyeti saflayan bir metot olarak de[erlendirilemeyecektir " Benzeri nitelikteki bir bagka prensip ise 'kapatmama'" prensibidir Ozellikle krta sahanlrfl genigli[inin tespitinde mesafe unsurunun kabul edilmesiyle birlikte, slntrlandtrma gizgisinin, her ulkeye, kryrlarrna yakrn alanlarr brrakmasrnl, yani kryrlalnrn onunu kapatmamastnl safilamasr gerekti[i kabul edilmigtir. yani bir ulkenin yakrnrndaki deniz alantnl bir bagka Ulkeye vermekle sonuqlanan bir srnrrlandrrma metodunun hakkaniyete aykrrr oldufu vurgulanmrgtrr.,, Fakat, yine de belirtmek gerekir ki, hem oransallrk hem de kapatmama prensipleri mutlak bir biqimde uygulanmamaktadrr. Zira, srnrrlandrrma gizgisi, sadece ana- 3l Kuzeq hnizi Davalart karart, par. l8tt Libga-Malta Davasr karan, par. 5l. Gine-Gine-Btssaa Davasr kararr, par' 124. ingiltere-fransa Davasr kararr, par. 188 Bu konuda birde[erlendirme iqin bakrnrz, D.A Colson, 'The United Kingdom-France ContinentalShelf Arbitration', Ameiican lournalof International law,yol.72, s Ornefin, ingiltere-fransa davasr, par lg2. 33 Tunus-LibyaDavast kararr, par. I06; Libga-Malta Davasr kararr, par 50; lan MagenDavasr kararr, par. rj0. 34 Ornefin, ingiltere-fransa Davast karan, par. 182 Devletlerarasr uygulama orneklerinden Fransa-ispanya (1974) ve Hollanda (Antilles)-VenezUella (1978) antlagmalanndi oransallrk rol oynarnr$rrr. 35 "Kapatmama" kavraml, yargl kararlarrnda kullanrlan "non-encroachment" kavramlnrn T6rkqe kargrlrfr olarak kullanrlmtgttr. Her ne kadar kapatmama kavramr non+ncroachment kavramrnrn ttirkge sozldk k"argrlr- [r degilse de, srnlrlandtrma hukuku gerqevesinde ifade ettifi mana aqrsrndan kapatmama kavramr uygun bir karsrlrk olarak kabul edilmelidir 90

9 hgu Akdeniz'de tuniz Alanlanrun Srurlandnlmast ve Tirkitte kara kryr uzunluklannl tam olarak yansrtan bir qizgi olsaydr, di[er ilgili faktorlere bir rol tanlnmamlg olacak ve hakkaniyet saflanamaml$ olacaktr. Ote yandan, bir anakaranln deniz qtkrgtnr ne pahastna olursa olsun kapatmamaya galrgmak, belki de bolgenin daha onemli bir faktorune hakkaniyet aqrsrndan gereken de[erin verilmemesine yol aqabilecektir. Bu nedenlerle, bu iki prensibr, adalar da dahil olmak Uzere, ilgili fakt6rlere ne dereceye kadar etki tanrnaca[rnr "genel olarak" belirleyen prensipler olarak deferlendirmek gerekir. B. Do{u Akdeniz'de Srnrlandrrma Yukarrda analiz edilen srnrrlandrrma prensipleri ve uygulamaya donuk daha somut stntrlandtrma kurallart ve metotlarr qerqevesinde, Turkiye'nin Do[u Akdeniz'de deniz alanlartntn komgu Ulkelerle stnrrlandrrrlmasrnda baglangrq srnrnnln cofrafi unsurla, rrn belirledi[i srnrr olmasr gerektiii agrktrr. Daha sonraki agamada ise, baglangle slnrrrnrn, di$er ilgili faktdrler temelinde defierlendirildi[inde hakkaniyete uygun olup olmadrir g6zden geqirilecek ve bu srnrr tizerinde belirli deeisiklikler yaprlmasrnrn gerekli olup olmadrfir anlagrlacaktrr. Srnrrlandrrmanln belirtilen temel agamalarr takip edilirken, cofrafi ozellikleri aqrstndan birbirlerinden oldukqa farklr olan bolgeler ayrr ayn ele alrnmalrdrr. Cofrafi agrdan farklr bolgelerin ayn ayn ele allnmasr, uluslararast yargl kararlarrnda kabul edilip uygulanmrg bir yontemdir. BOylelikle, 6zellikle cofrafi faktorlerin hakkaniyet agtstndan hak ettikleri de[eri g6rmeleri, bir bagka ifade ile her kesimin kendine has temel cofrafi ozelliklerinin daha uygun bir bigimde deferlendirilmeleri mumkun ol, maktadtr. Aga[rdaki incelememizde Turkiye'nin Do[u Akdeniz'deki deniz srnrrlarrnrn belirlenmesi her tllke ile ayn ayn ele alrnmayacak, Krbrrs Adasr merkez alrnarak srntrlandtrma bolgeleri belirlenecek ve bu bdlgeler ayn ayn ele alrnacakttr. I. Tltrhige-Ktbns Deniz Smvt Srntrlandtrmaya konu bdlgenin kimi kesimlerinin di[er kesimlerine gore cofrafi olarak onemli farklrlrklar gdstermesi, kendisini taraflann kryrlannrn birbirlerine g6re konumu, kryr gekillerindeki farkltlrklar, bolgede adalann bulunup bulunmamasr gibi unsurlar gergevesinde gdstermektedir. TUrkiye ile Krbrrs Adasr arasrndaki srnrrlandtrmaya konu bolgenin iki alt bolge olarak ele alrnmasrnl gerektiren unsur, taraflartn krytlartntn Ktbrts Adast'nrn kuzey kesiminde kargrlrklr konumda olmalarr, Krbrrs Adasr'ntn batlstnda ise yandag ya da yandaglrk benzeri bir konumda olmalaldrr. Ote yandan, incelememizde srnrrlandrrma aqlstndan, Kuzey Krbns TUrk Cumhuriyeti (KKTC) ve GUney Krbns Rum Y6netimi (GKYR) aynmr yaprlmasrna gerek olmayacaktrr. Zira, ada Uzerinde iki ayn siyasi olugumun bulunuyor olmast, sonuqta TUrkiye ile Krbrts Adast arasrndaki srnrrlandlrmaya uygulanacak genel ve oznel prensip ve kurallarda 6nemli bir farklrlrk yaratmayacaktrr. Cofrafi unsurlarrn temel unsurlar oldu[u hatrrlantnca, Ada uzerinde iki ya da tek bir devletin bulunmasr onemli bir fark do[urmamaktadrr. l.l. Kbns rn Kuzeq Ett)lgesinde Strurlanfurma a. Cofrafi Unsurlar Qerqevesinde Srnrrlandrrma Srnrrlandrrmaya taraf ulkelerin kryrlarrn kargrt olduiu durumlarda, kryr gekilleri 91

10 Y.Acer benzer ve kryl uzunluklan yakln ise, baglangrq agamaslnda slnlnn egit uzaklrk olmasr gerekti[ini belirtmigtik Bu noktadan hareketle, kuzey kesimde TUrkiye ile Krbrrs Adasr arastnda baglangrq slnrn egit uzaklrk qizgisi olarak belirlenebilir Egit uzaklrk stnlrtnln belirlenmesinde kargrlagrlacak tek sorun, egit uzaklrk gizgisinin hangi kryr qizgisi nden 6lqU lecefidi r Turkiye'nin ulkesini gevreleyen denizlerde ve bu arada Akdeniz'de duz esas hat ydntemi uygulayrp uygulamadr[r aqrklrfa kavugmug bir mesele defiildir l9b2 yrlrnda ytirurltikten kaldrnlan 1964 tarihlive 476 sayrlr Karasulan Kanunu'nun 4 maddesinin I frkrasr, normal esas hat y6nteminin uygulanacairnr belirtirken,2. frkrasr kryrlartn girintili qrkrntrlr olduiu veya yakrnrnda adalann bulundu[u yerlerde duz esas hat yonteminin uygulanacafrnr 6ngdrmektedir tarihli Kanun'un yerin alan ve gunumuzde yurtirlukte olan l982 tarih ve 2674 sayrlr Karasularr Kanunu, yetkiyi Bakanlar Kurulu'na verirken, Bakanlar Kurulu'nun 29 Mayrs 1982 tarihinde aldr- [r kararla"' dnceki durumun devam edecefi kararlagtrrrlmrgtrr. Ancak bazr yazarlar, Turkiye'nin 1970'li yrllann bagrndan beri duze esas hat ydntemini uygulamadr[rnr belirtmekteler ve gunumuzde de bu durumun devam ettifini 6ne surmektedirler." Cergekten de TUrkiye'nin duz esas hat ydntemini uygulandr- [rnr gdsteren bir resmi harita yaylnlamamrg olmasr konunun kesinlikten uzak oldu- [unu g6stermektedir'n Qalrgmamtztn maksadt agrsrndan, hem kryr uzunluklannrn 6lqumunde hem de egit uzaklrk qizgisinin belirlenmesinde Akdeniz kryrlarrnda ug noktalan birlegtiren bir kryt hattrnln esas alrnmasrnda bir sakrnca olmayacaktrr.'n TLirkiye kryrlarr Uzerinde Anamur Burnu, Krzrlliman Burnu ve Mersin K6rfezi'nin ig noktasrna kadar benzeri qrkrnttlart ve sonra da iskenderun KOrfezi afzrna kadar benzeri qrkrntrlarr birlegtiren qizgiler TUrkiye kryrlarr Uzerindeki duz esas hatlan olugturacaktrr. iskenderun K6rfe' zi'nin afztnr kapatan bir gizgi belirlenmesine de gerek olacaktrr. Korfez'in, l982 Deniz Hukuku S6zlegmesi'nin 10. maddesinde belirlenmig gartlara uydufu aqrktrr. Korfez apuntn bir duz esas gizgi ile kapatrlrp iki taraf arasrnda egit uzaklrk ya da bagka bir srntrlandtrma gizgisinin bu esasta belirlenmesi hem hukuksal hem de pratik nedenferle uygun bir yaklagrm olacaktrr Ancak,1982 Deniz Hukuku Sozlegmesi'nin lo maddesinde yer alan prensipler qerqevesinde qok genig bir afza sahip olan Mersin Kdrfezi ve Antalya K6rfezi'nin a[zr kapatrlamamaktadrr.oo 36 Orne[in, Gulf of MaineDavas karart, par.92,98; Kanada-FraLrsa Davasr kararr, par /4742 sayrlr karar Resmi Cazete, No: 17780, 29 Mayrs 19g2. 38 Y lnan ve S Bageren, 'The Troubled Situation of the Aegean, Territorial Waters', Hellenic Studies, Vol. 4, 1996, s.58; T Scovazzi,'Maritime Limitsand Boundaries intheaegean: Some Mapswith Legal Commentaries', iginde Taghan, S. (ed), Aegean lssues: Prlblems-bgal and hlitical Matix, Conference papers, Foreign Policy Institute, Ankara, 1995, s Dnz esas gizginin uygulandrfrnr gosteren bir harita Seyir Hidrografi ve Oginografi Dairesi (SHOD) taraftnda 1965yrllndayaytnlanmrgttrancakbuharitanrnresmi nitelikli olmadrir agrktrr Bakrnrz, Tirrktye Karasulan Esasve Dilz Hatlar Haritas, scale8003, l;1,100,000, ltmay 1965, iginde, C Francalanci, D. RomanoveT Scovazzi (eds ), Atlasof the Straight tuselines, Part I, (Milano: Ciuffre Editore, 1975), ss 130- l3l 40 Gine-Gine Bissau Davast kararrnda Mahkeme, taraflarrn belirledi[i ve tartrgmalr olan dtjz esas gizgiler meselesini dikkate almayarak kendisi bu konuda bir deferlendirme yapmtstlr, par 96 92

DOĞU AKDENİZ DE DENİZ YETKİ ALANLARININ PAYLAŞILMASI SORUNU VE TÜRKİYE

DOĞU AKDENİZ DE DENİZ YETKİ ALANLARININ PAYLAŞILMASI SORUNU VE TÜRKİYE Doğu Akdeniz de Deniz Yetki Alanlarının Paylaşılması Sorunu ve Türkiye DOĞU AKDENİZ DE DENİZ YETKİ ALANLARININ PAYLAŞILMASI SORUNU VE TÜRKİYE The Problem of Delimitation of Maritime Areas in Eastern Mediterranean

Detaylı

ISLAI{EI'LERi t E CHTEVLERINDE iltruklu \re t ljkt MLU DUR[ MDA BULIJNA.iI COCUKLA

ISLAI{EI'LERi t E CHTEVLERINDE iltruklu \re t ljkt MLU DUR[ MDA BULIJNA.iI COCUKLA ISLAI{EI'LERi t E CHTEVLERINDE iltruklu \re t ljkt MLU DUR[ MDA BULIJNA.iI COCUKLA SOSYAL l/e YASAL KO$ULLARININ YILE$NRILM, ;;;id 6zcUnlUGUxDEN YoKsuN GEN9LERLE DAYANT$MA oennrgi ISLAHEVLERI VE CV.AEVLERINDE

Detaylı

HUKUKU NDA. Editör ORSAM

HUKUKU NDA. Editör ORSAM HUKUKU NDA Editör ORSAM ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU NDA KIYI DEVLETİNİN GEMİLERE EL KOYMA YETKİSİNİN SINIRLARI SEMPOZYUMU SYMPOSIUM ON THE LIMITS OF POWER IN DISTRAINING ON SHIPS BY A COAST STATE ON THE

Detaylı

BİREYSEL BAŞVURUNUN ANAYASA YARGISINA ETKİSİ: ON YIL YASAĞI VE KADININ SOYADI ÖRNEĞİ

BİREYSEL BAŞVURUNUN ANAYASA YARGISINA ETKİSİ: ON YIL YASAĞI VE KADININ SOYADI ÖRNEĞİ BİREYSEL BAŞVURUNUN ANAYASA YARGISINA ETKİSİ: ON YIL YASAĞI VE KADININ SOYADI ÖRNEĞİ Dr. Emir KAYA* Özet Bu çalışmada, Anayasa nın 152. maddesinde itiraz başvuruları için hüküm altına alınmış olan, daha

Detaylı

Kıbrıs ta yerinden olmak

Kıbrıs ta yerinden olmak Kıbrıs ta yerinden olmak Sivil ve Askeri Çatışmanın sonuçları Rapor 4 Kıbrıslı Türklerin Yarattığı Yasal Çerçeve Ayla Gürel Yazar hakkında Ayla Gürel Lefkoşa daki PRIO Cyprus Centre de kıdemli araştırma

Detaylı

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI Doç. Dr. Firuz D. Yaamı firuz@ttnet.net.tr firuz@sabanciuniv.edu ÖZET Bilgi özgürlüü ya da bilgi edinme hakkı hem çok eski ve bilinen anayasal kavramların

Detaylı

MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELERİN TÜRK İÇ HUKUKUNA ETKİSİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN TÜRKİYE İLE İLGİLİ ÖRNEK KARAR İNCELEMESİ

MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELERİN TÜRK İÇ HUKUKUNA ETKİSİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN TÜRKİYE İLE İLGİLİ ÖRNEK KARAR İNCELEMESİ MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELERİN TÜRK İÇ HUKUKUNA ETKİSİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN TÜRKİYE İLE İLGİLİ ÖRNEK KARAR İNCELEMESİ Doç. Dr. Hasan TUNÇ ( ) 1. Milletlerarası Sözleşmelerin İç Hukuktaki

Detaylı

Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi

Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi Doç. Dr. İBRAHİM ORGAN Pamukkale Üniversitesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Arş. Gör. DOĞAN BOZDOĞAN Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Detaylı

Uluslararası Ceza Mahkemesi nin Darfur Krizi ne Müdahil ması ve ABD nin Süpergüç Olarak Limitleri

Uluslararası Ceza Mahkemesi nin Darfur Krizi ne Müdahil ması ve ABD nin Süpergüç Olarak Limitleri Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt 3, No: 10 ss.43-74, 2007 Ol- Uluslararası Ceza Mahkemesi nin Darfur Krizi ne Müdahil ması ve ABD nin Süpergüç Olarak Limitleri Cenap ÇAKMAK Özet Yirmi birinci yüzyılın

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI I. GENEL OLARAK

BİRİNCİ BÖLÜM BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI I. GENEL OLARAK GİRİ Ticarette mal veya hizmet sunan kişiler bu edimlerinin karşılığını peşin olarak alabilecekleri gibi belirli bir vadeye de bağlayabilirler. Böyle durumlarda alacaklı borçlunun ödeme gücü konusunda

Detaylı

ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN YARGISAL DENETİMİ

ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN YARGISAL DENETİMİ Sercan Coşkun KULAK hakemli makaleler ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN YARGISAL DENETİMİ Sercan Coşkun KULAK GİRİŞ Kanunların, Anayasa ya uygun olup olmadığının yargısal denetiminin yapılabildiği ülkelerde Anayasa

Detaylı

BİR İNSAN HAKKı OLARAK

BİR İNSAN HAKKı OLARAK BİR İNSAN HAKKı OLARAK 'KALKıNMA HAKKı' BerdalARAL * Özet: Yeryüzündeki birkaç milyar insanın bugün düçar olduğu sıkıntıların en önemli kaynağı, yoksulluk ve bununla ilintili sorunlardır. Kuşkusuz, küresel

Detaylı

İNSAN HAKKI OLARAK ÇEVRE VE ÇEVRE HUKUKUNA HAKİM OLAN BAZI İLKELER ENVIRONMENT AS A HUMAN RIGHT AND SOME PRINCIPLES DOMINATING THE ENVIRONMENTAL LAW

İNSAN HAKKI OLARAK ÇEVRE VE ÇEVRE HUKUKUNA HAKİM OLAN BAZI İLKELER ENVIRONMENT AS A HUMAN RIGHT AND SOME PRINCIPLES DOMINATING THE ENVIRONMENTAL LAW İNSAN HAKKI OLARAK ÇEVRE VE ÇEVRE HUKUKUNA HAKİM OLAN BAZI İLKELER ENVIRONMENT AS A HUMAN RIGHT AND SOME PRINCIPLES DOMINATING THE ENVIRONMENTAL LAW Erol ÇİÇEK * Özet: Bu makalede çevre hakkının insan

Detaylı

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER Bülent KARA Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Doktora Tezi230 sayfa, Aralık 2008 Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yüksel METİN Bu tezin

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNA GÖRE ÖN İNCELEME

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNA GÖRE ÖN İNCELEME HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNA GÖRE ÖN İNCELEME Yrd. Doç. Dr. İbrahim ERMENEK ÖZET Ön İnceleme Kurumu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile getirilen en önemli yeniliklerin başında gelmektedir.ön İnceleme

Detaylı

Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi

Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2004/2 : 18-37 Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi Tahir Büyükakın * Cemil Erarslan ** Özet: Döviz kuru ve

Detaylı

TÜRKİYE DE GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE YOKSULLUK

TÜRKİYE DE GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE YOKSULLUK Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 59, 2010/2, s. 89 132. 90 ŞADAN ÇALIŞKAN ABSTRACT TÜRKİYE DE GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE YOKSULLUK Yrd. Doç. Dr. Şadan ÇALIŞKAN* ÖZET Gelir eşitsizliği ve yoksulluk, tüm dünyada

Detaylı

TÜRKİYE DE BELEDİYELERİN VERGİLENDİRME YETKİSİ: VAR MI YOK MU İŞTE BÜTÜN MESELE BU 1

TÜRKİYE DE BELEDİYELERİN VERGİLENDİRME YETKİSİ: VAR MI YOK MU İŞTE BÜTÜN MESELE BU 1 TÜRKİYE DE BELEDİYELERİN VERGİLENDİRME YETKİSİ: VAR MI YOK MU İŞTE BÜTÜN MESELE BU 1 Soner YAKAR* İsmail Orçun GÜNDÜZ** ÖZET Belediyelerin öz gelirleri olan vergi, harç ve benzeri mali yükümlülükler, 2464

Detaylı

Rekabet Hukukunda Hakim Durum ve Hakim Durumdaki Teşebbüsler

Rekabet Hukukunda Hakim Durum ve Hakim Durumdaki Teşebbüsler i --------------------------------diğer kenarlardan 2,5 cm bırakılır----------------------------------- T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Rekabet Hukukunda Hakim Durum ve Hakim Durumdaki Teşebbüsler Yüksek

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ. A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ

TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ. A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ Globalleşme, teknolojik imkânlardaki gelişmeler, maliyet baskısı ve kontrolü artırma

Detaylı

CEZA KANUNLARININ YER YÖNÜNDEN UYGULANMASI

CEZA KANUNLARININ YER YÖNÜNDEN UYGULANMASI CEZA KANUNLARININ YER YÖNÜNDEN UYGULANMASI IMPLEMENTATION OF PENAL CODE IN TERMS OF PLACE Devrim AYDIN* 1 Özet: Cezalandırmak, devlet egemenliğinin bir sonucu olduğu için devlet bu yetkisini egemenlik

Detaylı

T~~RK~YE'DE YABANCILARIN KACAK CALlSMALARl VE BAGLANTILI SORUNLAR UZER~NE B~R TARTISMA

T~~RK~YE'DE YABANCILARIN KACAK CALlSMALARl VE BAGLANTILI SORUNLAR UZER~NE B~R TARTISMA TuHIS KASIM - 2002 / SUBAT - 2003 T~~RK~YE'DE YABANCILARIN KACAK CALlSMALARl VE BAGLANTILI SORUNLAR UZER~NE B~R TARTISMA 1960'11 yrllarda Bat1 ulkelerine goq veren bir ulkenin yaklagrk 40 yrl sonra farklr

Detaylı

AVRUPA ANAYASASI NIN GENEL ÇERÇEVESİ VE SOSYAL POLİTİKALARA İLİŞKİN TEMEL DÜZENLEMELERİ *

AVRUPA ANAYASASI NIN GENEL ÇERÇEVESİ VE SOSYAL POLİTİKALARA İLİŞKİN TEMEL DÜZENLEMELERİ * AVRUPA ANAYASASI NIN GENEL ÇERÇEVESİ VE SOSYAL POLİTİKALARA İLİŞKİN TEMEL DÜZENLEMELERİ * Yrd.Doç.Dr.Banu UÇKAN ** ABSTRACT The European Union has entered to a new phase with signing of the European Constitution

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU ÇERÇEVESİNDE KISMİ (PART- TIME) ÇALIŞMA

4857 SAYILI İŞ KANUNU ÇERÇEVESİNDE KISMİ (PART- TIME) ÇALIŞMA 4857 SAYILI İŞ KANUNU ÇERÇEVESİNDE KISMİ (PART- TIME) ÇALIŞMA CAN ŞAFAK Kısmi süreli çalışma, tarihsel kökleri bakımından genel olarak iş sürelerinin sınırlandırılması ve kadının çalışma hayatına atılması

Detaylı

KIBRIS TA KURULMAK İSTENEN FEDERAL ANAYASAYLA İLGİLİ BAZI KAVRAMLARIN HER İKİ TARAF AÇISINDAN DEĞERLENDİRMESİ

KIBRIS TA KURULMAK İSTENEN FEDERAL ANAYASAYLA İLGİLİ BAZI KAVRAMLARIN HER İKİ TARAF AÇISINDAN DEĞERLENDİRMESİ Stratejik Araştırmalar Dergisi / Journal of Strategic Studies 1(3),2009, 100-126 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ/ BEYKENT UNIVERSITY KIBRIS TA KURULMAK İSTENEN FEDERAL ANAYASAYLA İLGİLİ BAZI KAVRAMLARIN HER İKİ TARAF

Detaylı

Ücret Gelirleri Üzerindeki Vergi Yükünün Analizi

Ücret Gelirleri Üzerindeki Vergi Yükünün Analizi İ. ÖZTÜRK, A. OZANSOY Ücret Gelirleri Üzerindeki Vergi Yükünün Analizi İlhami ÖZTÜRK * Ahmet OZANSOY ** Özet Sosyal güvenlik primleri hariç toplam vergi gelirlerinin GSYİH ye oranı dikkate alındığında

Detaylı

Analiz. seta TÜRKİYE DE ORTAÖĞRETİMİN GELECEĞİ: HİYERARŞİ Mİ, EŞİTLİK Mİ? BEKİR S. GÜR, ZAFER ÇELİK, İPEK COŞKUN

Analiz. seta TÜRKİYE DE ORTAÖĞRETİMİN GELECEĞİ: HİYERARŞİ Mİ, EŞİTLİK Mİ? BEKİR S. GÜR, ZAFER ÇELİK, İPEK COŞKUN TÜRKİYE DE ORTAÖĞRETİMİN GELECEĞİ: HİYERARŞİ Mİ, EŞİTLİK Mİ? seta Analiz. BEKİR S. GÜR, ZAFER ÇELİK, İPEK COŞKUN SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav.org Ağustos 2013 TÜRKİYE DE

Detaylı

TÜRKİYE DE ALT İŞVERENLİK UYGULAMASI

TÜRKİYE DE ALT İŞVERENLİK UYGULAMASI TÜRKİYE DE ALT İŞVERENLİK UYGULAMASI Ahmet TOZLU * Mehmet Tarık ERASLAN ** ÖZET 1980 lerden itibaren gerek dünya ekonomisinde gerekse Türkiye ekonomisinde yaşanan hızlı ve teknolojiye dayalı değişim alt

Detaylı

ÇALIŞMA SÜRELERİ KILAVUZU

ÇALIŞMA SÜRELERİ KILAVUZU ÇALIŞMA SÜRELERİ KILAVUZU Ara Dinlenmeleri, Fazla Çalışma, Hafta Tatili, Genel Tatiller ve Yıllık Ücretli İzin Uygulamaları CAN ŞAFAK Birleşik Metal-İş Sendikası Toplu Sözleşme Uzmanı DİSK BİRLEŞİK METAL-İŞ

Detaylı

Institutional and Technical Overview of Property and Usage Right Activities on Coastal and Marine Areas in Turkey

Institutional and Technical Overview of Property and Usage Right Activities on Coastal and Marine Areas in Turkey Institutional and Technical Overview of Property and Usage Right Activities on Coastal and Marine Areas in Volkan BASER, Cemal BIYIK Key Words: Land Management, Coastal and Marine Zone Administration,

Detaylı