Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Troçkizm Dosyasý - 4 Troçki ve Troçkizm sorunu gündeme geldiðinde, bu akýmýn karþýsýnda yer alanlar bakýmýndan sürekli devrim konusu kadar, hatta belki ondan fazla akla gelen konulardan biri de Troçki nin tasfiyecilik karþýsýndaki tutumudur. AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 26 HAZÝRAN devamý s Madem Yaþam Hakký Tartýþýlacak Ýþsizlerin Haklarýndan Baþlayalým HERKESE ÝÞ! Ýþler Nüfusa Pay Edilsin Roboski'nin katili Erdoðan suçlarýný örtbas edip gündemi saptýrmak için yaþamsever kesildi: Gerekirse bakýlamayan tüm çocuklara devlet bakar. Madem yaþam hakký bu kadar kýymetli iþe iþsizler ordusundan baþlamak daha uygun olurdu. Zira iþsiz bir þekilde onurlu bir yaþam sürmek mümkün deðil. Yaþam hakký için önce iþ hakký olmalý herkesin. AKP nin Artan Saldýrganlýðý BDP li vekiller hakkýnda peþpeþe çýkarýlan fezlekeler, Erdoðan ýn açýkça BDP li kalleþlerden söz etmesi, Roboski katliamý hakkýnda Tazminatsa tazminat. Verdik iþte daha ne uzatýyorsunuz! þeklinde konuþmalarý ve gündeme getirdiði kürtaj yasaðý hamlesi son bir aylýk zaman diliminde AKP nin artan saldýrganýlýðýnýn göstergeleri. Ýþsizin Yaþam Hakký Üstelik herkesin bir iþinin olmasýný saðlamak, tüm Türkiye'yi tecavüzlerin kol gezdiði çocuk esirgeme yurtlarýla doldurmaktan daha kolay. Yeni iþ alaný yaratmaya gerek yok. Varolan iþleri çalýþma yaþýndaki nüfusa pay etmek yeterli iþlerin pay edilmesi sadece iþsizliði kurutmaz ayný zamanda çalýþma saatlerini de düþürür. Emekçilerin Birleþik Mücadelesi Üç çocuk diye yýrtýnýrken Roboski'de 34 Kürt gencinin canýný bir emirle alan AKP iþsiz çalýþma hakkýný önemsemez. Patronlarýn kar hakkýný korumak için iþsizin en yaþamsal hakkýný umursamaz. Herkese iþ hakkýný bu yüzden sadece emekçilerin birleþik mücadelesi gerçek kýlabilir. Kitle Örgütleri 1 Mayýs'ta Alanlardaydý HDK 1. Genel Kurulu Halklarýn Demokratik Kongresi (HDK) 1. Genel Kurulu Mayýs ta Ankara da toplandý. Ýki gün süren ve katýlýmýn yüksek olduðu Genel Kurul tartýþmalarýnda 7 aydýr sürdürülen toplam faaliyetler deðerlendirildi. Toplantýlarda HDK nin bu süreci birçok eksikliklere ve sorunlara raðmen güçlenerek çýktýðý vurgulandý. HDK nin 8 Mart, Newroz ve 1 Mayýs tan da güçlenerek çýktýðý dile getirilen Genel Kurul da; önümüzdeki yerel ve genel seçimlerle Cumhurbaþkanlýðý seçimlerine HDK nin parti olarak girmesi gerektiði vurgulandý. Oysa ilk kongrede böyle bir parti hedefinin olmadýðý, meselenin bir kongre hareketi yaratmak olduðu söylenmekteydi. s.10 2 Metal Ýþçisi Diþ Gösterdi, Ýþveren Geri Adým Attý Basma Sanayii Ýþçileri Direniþte 7 7 Deri Ýþçileri Derneði olarak Özgür Yaþam Derneði nin yanýnda Karanlýk Atölyelerden Aliaða'da Termik Santrale Karþý Miting Ýbrahim Kaypakkaya Ýzmir de Anýldý Diyarbakýr zindanlarýnda aylarca aðýr iþkenceye boyun eðmeyerek ser verip sýr vermeyen Türkiye devrimci hareketinin dosta ve düþmana nasýl bir devrimci irade ve tutum göstermesi gerektiðini göstererek; tüm devrimci hareketlerin büyük bir saygýyla kendilerine örnek aldýklarý Ýbrahim Kaypakkaya, katlediliþinin 39 yýlýnda Ýzmir de anýldý. s.12 Beyazýt'ta 18 Mayýs Anmasý 12 Esenyurt'ta Ýbrahim Kaypakkaya Anmasý Aydýnlýk Alanlara Çýkýyoruz pankartýmýzý açtýk. Herkesin moralinin oldukça yüksek 5 12 Gülsuyu'nda Mayýs'ýn Kýzýl Gülleri Anmasý olduðu Mayýs ý deri iþçilerinin de moralini yükseltti. Anadoluda Yaþam Kooperatifi olarak 1 Mayýs'a giderken faaliyet yürüttüðümüz mahallede bir yürüyüþ organize ettik. 'Yýkýmlara, zamlara, iþ cinayetlerine, yozlaþmaya karþý 1 Mayýs ta alanlara' þiarlý pankartýn arkasýnda yürüdük. Mayýsta Yaþam Kooperatifi varoþlarda yürüttüðü eðitim faaliyetiyle, iþçi ve emekçileri örgütlü kýlan bir kooperatif. Ýçinde çalýþma yürüttüðümüz Mayýsta Yaþam, 1 Mayýs'ta, talepleriyle alanlarda yerini aldý. Özgür Yaþam Derneði, 'Ezilenler için Eðitim, Eðitim için Dayanýþma' pankartýyla Ýzmir 1 Mayýsý'na katýldý. 1 Mayýs'ta Patronlara, Katillere, Tecavüzcülere, Tacizcilere ve Onlarý Koruyanlara Karþý Örgütlen Birleþ Mücadele Et! þiarýný haykýrdý. 10 THY Ýþçisi Yalnýz Deðildir! AKP hükümetinin apar topar meclisten geçirmeye çalýþtýðý havacýlýk alanýndaki grev yasaðý tasarýsýna yanýt olarak 29 Mayýs ta Hava-Ýþ sendikasý tarafýndan gerçekleþtirilen ve 200 e yakýn uçuþun iptal olmasana neden olan son derece etkili grevin ardýndan THY yönetiminin 305 çalýþaný iþten ildi. s.13 9 Ýzmir'de Kamu Emekçilerinden Güçlü Grev Eðitim ve Sýnav Sistemine Karþý Miting 10 Haziran da, Kadýköy de, DÖB, LÖB, Dev-Lis, Mayýsta Yaþam Kooperatifi, Ýlerici Liseliler, Liseli Kývýlcým, Liseliler Meydana Ýnsiyatifi nin örgütleyicisi olduðu bir miting gerçekleþti. 10 Haziran Pazar günü kitle örgütleri ve gençlik örgütlerinin düzenlediði eleme sýnavý karþýtý miting Deðil Nitelikli Parasýz Bilimsel Anadilde eðitim þiarý ile gerçekleþti. 400 ü aþkýn kiþinin katýldýðý mitingde DÖB, LÖB, Dev-Lis, Mayýsta yaþam Kooperatifi, Ýlerici Liseliler, Liseli Kývýlcým, Liseliler Meydana Ýnsiyatifi örgütleyicisi olarak, LAF, LDG, DÖG/Liseli dünyasý, DGH, DLB katýlýmcý olarak yer aldýlar. s.13 'Açýklayýn: Roboskî'de 'Vur' Emrini Kim Verdi?' 2 Gerileyen AKP nin Karþýsýna CHP Deðil Emekçiler Çýkmalý Mayýs ý bir karnaval gibi geldi geçti. Yüzlerce sendika, örgüt ve parti bir renk ve pankart cümbüþü içinde katýldý 1 Mayýs a. Ýstanbul dan Ýzmir e, Bursa dan Lüleburgaz a,1 Mayýslara katýlan tüm kesimler alanda kendi varlýklarýný göstermek için azami gayreti gösterdiler.türkiye tarihinin belki de en renkli ve çeþitli 1 Mayýslarý yaþandý. s Anadoluda Yaþam'dan Haberler 10 Gülsuyu-Gülensu'da Halk Toplantýsý

2 Sayfa 2 KOMÜNÝST KöZ HAZÝRAN 2012 Beyazýt'ta 18 Mayýs anmasý Ýstanbul Üniversitesi nde 18 Mayýs ta düþen devrimciler için 18 Mayýs günü Yeni Demokrat Gençlik ve Demokratik Yurtsever Gençlik in düzenlediði bir anma yapýldý. Edebiyat Fakültesi önünde toplanan öðrenciler Ýbrahim Kaypakkaya, Haki Karer ve Dörtler in resimlerinin olduðu Þehîden Þoreþê Namirin - Devrim Þehitleri Ölümsüzdür yazýlý pankart açarak Beyazýt Merkez Fakültesi ne doðru yürüyüþe geçtiler. Yürüyüþ sýrasýnda anýlan devrimcilerin resimlerinin olduðu dövizler taþýnýrken, ayný zamanda sýk sýk sloganlar atýldý. Yürüyüþ sýrasýnda Önderimiz Ýbrahim / Ýbrahim Kaypakkaya, Ýbrahim den Dörtler e sürüyor, sürecek kavga, Dörtler yaþýyor, kavga sürüyor, Katil devlet hesap verecek, Þehîd namirin, Yaþasýn halklarýn kardeþliði, Bijî biratiya gelan sloganlarý atýlýrken, yürüyüþ sýrasýnda Ýbrahim Kaypakkaya, Haki Karer ve Dörtler in isimleri tek tek söylenerek Yaþýyor diye haykýrýldý. Alana alkýþ ve zýlgýtlarla gelindi. Newroz gözaltýlarý Ýstanbul Üniversitesi'nde protesto edildi Newroz sonrasý Ýstanbul un farklý ilçelerinde eþ zamanlý yapýlan baskýnlarda aralarýnda Ýstanbul Üniversitesi öðrencilerinin bulunduðu 18 kiþinin gözaltýna alýnmasý protesto edildi. 11 Nisan da Eðitim-Sen üyesi akademisyenlerin de katýlýmýyla Ýstanbul Üniversitesi'nde bir protesto eylemi gerçekleþti. Fakülte içerisinden Beyazýt Ana Kapý ya doðru yürünürken 'Düþünceye kelepçe vurulamaz / Baskýlar bizi yýldýramaz - Ýstanbul Üniversitesi Öðrencileri' pankartý açýldý, ana kapýda bir basýn açýklamasý gerçekleþti. Basýn açýklamasýnda son dönemde yapýlan operasyonlarýn dikkat çekici olduðu belirtilerek þunlar söylendi: Yapýlan operasyonlar AKP Hükümeti'nin kendisi dýþýnda kalan tüm muhalif kesimleri sindirme ve baský altýna alma politikasýndaki ýsrarýný göstermektedir. Gözaltýna alýnan arkadaþlarýmýzdan saatlerdir haber alamadýk. Yüzlerce aydýný, gazeteciyi, avukatý, öðrenciyi, sendikacýyý hedef alan bu politika, Türkiye yi bir kapalý cezaevine dönüþtürmüþtür. 8 Mart, Newroz, 1 Mayýs öncesi yapýlan operasyonlarýn siyasi ortamý terörize etmek istenildiði belirtirken, hukuksuzca yargýlamalardan bahsedildi. Basýn açýklamasý Her milletten Türkiye gençliði, akademisyenler, aydýnlar olarak ilan ediyoruz ki biz düþüncelerimizle, taleplerimizle var olacaðýz ve bugünden sonra da barýþ isteðimizi, demokrasi talebimizi, insanca bir yaþam istediðimizi daha güçlü haykýracaðýz. sözleriyle sona erdi. Ýstanbul Üniversitesi nden Komünistler Formasyon hakkýma dokunma YÖK ün aldýðý kararla pedagojik formasyon programlarýnýn kaldýrýlmasý üzerine baþka üniversitelerden katýlýmlarla beraber, Fen-Edebiyat Fakültesi öðrencileri aðýrlýklý olmak üzere Ýstanbul Üniversitesi öðrencileri vize haftasýna denk düþen 26 Nisan Perþembe günü da 200 ü aþkýn bir kitleyle Hergele Meydaný nda eylem yaptý. Öðrenciler, 'Formasyon hakkýma dokunma' pankartý açtý, diðer öðrencilere de çaðrý yaparak atleplerini yansýtan çeþitli dövizlerle fakülteden dýþarý çýkýp, trafiði yola kapatarak Laleli den Beyazýt Meydanýna yürüdüler. Daha sonra Beyazýt Ana Kapý da basýn açýklamasý gerçekleþtirildi. Yürüyüþ esnasýnda 'Formasyon hakkýma dokunma', 'Formasyon hakkýmýz engellenemez', 'Direne direne kazanacaðýz', 'Formasyon hakkýmýz, söke söke alýrýz', 'YÖK, MEB þaþýrma, sabrýmýzý taþýrma', 'YÖK süz üniversite istiyoruz', 'Ömer Dinçer istifa' gibi sloganlar atýldý. Basýn açýklanmasýnda kimselere sorulmadan, kapalý kapýlar ardýnda yangýndan mal kaçýrýrcasýna çýkan karar eleþtirilirken, basýnýn bu kararý görmezden gelmesi 'boyalý basýn bunu yazýn' sloganlarýyla eleþtirildi. YÖK ve MEB in öðretmenlerin yalnýzca eðitim fakültelerinin yetiþtireceðini söylediðini belirtilirken, yetkililerin 'Fen-edebiyat fakülteleri çok kalabalýk' dediðini de aktararak, 'Her ile üniversite açan, her üniversitede fen-edebiyat fakültelerini kuran biz öðrenciler miyiz, siz misiniz? Her dakika böbürlenerek anlattýðýnýz her ile üniversite açýlmasýný, þimdi neden sorun olarak önümüze koyuyorsunuz?' diye soruldu. Üniversite öðrencilerinin Eðitim Fakültelilerle karþý getirilmeye çalýþtýrýldýðýný, bu sorunun yarýn Eðitim Fakültelerini de vurulabileceðini kaydedilerek öðretmen olma hakkýný beraber savunmaya davet edildi. Öðrenci temsilciliklerinin sessizliði eleþtirilirken, mücadelenin devam edileceði vurgulanarak basýn açýklamasýnýn sonlandýrýldý. Daha sonra önerimizle oturma eylemine geçtik ve çeþitli sloganlarla eylem sonlandýrýldý. Hayatlarýnda ilk kez bir eyleme katýlan bazý öðrencilerin slogan atýþý, pankart tutuþu, yürüyüþ hýzý, heyecaný ve amatörlüðü göze çarparken ÝÜ de yapýlan kadro eylemliliklerinden çok kitle eylemi havasýný yakalandý. 1 Mayýs çalýþmalarý sebebiyle üniversite öðrencilerinin demokratik-akademik haklarý için çalýþmalarýný yürüten kurumlar ise eyleme katýlýmý ya yoktur ya da 1-2 kiþiyle sýnýrlýydý. Baþka fakültede okumaktan kaynaklý olarak çeþitli nedenlerden ötürü Fen Edebiyat Fakültesi öðrencileriyle bað kurmayý baþaramadýk. Bizler eylemi organize edenlerden olmasak da, kendiliðinden ayaða kalkan kitlelerin yürüyüþünü yönlendirme, oturma eylemi gibi küçük þeylerle de olsa müdahale edebilme tecrübesini elde etmiþ olduk. 3 Mayýs günü de Edebiyat Fakültesi den Ýstanbul Milli Eðitim Müdürlüðü ne yürünüldü ve orada da basýn açýklamasý ve oturma eylemi gerçekleþtirildi. Bir saat süren oturma eyleminin ardýndan fakülteye sloganlar eþliðinde geri dönüldü ve eylem sonlandýrýldý. Ýstanbul Üniversitesi nden Komünistler Metal iþçisi diþ gösterdi iþveren geri adým attý "Merhaba! Ben Ýzmir de yüzlerce iþçiyi istihdam eden metal iþkolundaki bir fabrikada çalýþýyorum. Çalýþtýðým fabrika üç vardiya üzerinden montaj ve seri imalat yapan bir iþletme. Burada çalýþanlarýn tümü Türk-Ýþ in iþkolumuzdaki sendikasýna örgütlü durumda. Milyonlarca iþçinin býrakalým sendikayý, sigortasý dahi olmadan çalýþtýðý bu koþullarda bizim sendikalý olmamýzýn önemli bir güvence olmasý gerekirken çalýþma koþullarýmýz günden güne kötüleþiyor. Çünkü mensubu olduðumuz sendika iþverenle iþbirliði içerisinde ve yaþadýðýmýz sýkýntý ve hak gasplarýna karþý tümüyle kayýtsýz kalýyor. Sendika temsilcileri ise iþçilerin haberi olmadan sendikanýn ve iþverenin atadýðý kimseler. Son dönemde ücretlerimiz ödenmesi gereken zamanda ödenmemeye baþladý. Maaþlar zamanýnda yatýrýlmadýðý gibi tam olarak da yatýrýlmýyor. Son maaþ döneminde maaþýmýzýn yalnýzca üçte birini aldýk. Bu durum zaten borç içinde yüzen ve düþük ücretlere çalýþan iþçilerde huzursuzluk yarattý. Üretim sürüyor olmasýna raðmen maaþlarýn yatmamasý ciddi bir güvensizlik oluþturdu. Ýþveren ve sendikanýn verdiði taahhütlere raðmen maaþlarýn yatmamasý ise bunlara duyulan güvenin tümüyle kaybolmasýna neden oldu. Ýþçilerin sendika merkezine ilettikleri þikayetler üzerine sendikanýn Ýzmir Þubesi geçtiðimiz hafta saat 17:30 07:30 saatleri arasýnda bir eylem gerçekleþtirdi. Çalýþma saatleri dýþýnda gerçekleþen bu eylem aslýnda fabrika bahçesinde bir oturma eyleminden ibaretti. Söz konusu saatte çalýþmayan vardiyalarýn katýldýðý, çalýþan vardiyadaki iþçilerin ise iþine devam ettiði eylem gece boyunca sürdü. Vardiyasýný tamamlayan iþçiler kendi istirahat saatlerinden fedakârlýk ederek bütün gece fabrika bahçesini terk etmediler. Sabah olduðunda sendika þube baþkaný eylemin sona erdiðini ve herkesin iþinin baþýna döneceðini açýkladý. Eylemin bir sonuç alýnmadan bitirilmesi bu eylemin sendikaya karþý iþçilerde oluþacak öfkeyi sönümlendirmek için yapýldýðý izlemini uyandýrdý. Ýþçiler eylemin ardýndan kendi aralarýnda 'sendikayý kurtardýk' diye söyleniyorlardý. Bununla birlikte eylemin þöyle bir etkisi de oldu. Fabrikada çalýþan müdürler ertesi gün vardiya çýkýþýnda iþçilerle karþýlaþmamak için otoparklardaki araçlarýný býrakarak taksilerle fabrikadan ayrýldýlar. Ýþveren de iþçilerin karþýsýna çýkarak bu ayýn sonunda maaþlarýn tamamýnýn ödeneceðine dair söz verdi. Ýþçiler kendi aralarýnda oylama yaparak teklifi kabul ettiler ve daðýldýlar. Bu geliþmelerin ardýndan iþverenin verdiði sözü tutmamasý üzerine ay Basýn açýklamasý Türkçe ve Kürtçe okundu. Basýn açýklamasýnda 18 Mayýs ýn Haki Karer, Ferhat Kuntay, Necmi Öner, Mahmut Zengin, Eþref Anýk ve Ýbrahim Kaypakkaya nýn ölüm yýldönümü olduðu hatýrlatýlarak, devrimcilerin zülme karþý direniþi, boyun eðmeme gibi özelliklerinden bahsedildi. Kaypakkaya nýn Kemalizmle hesaplaþtýðý, uluslarýn kendi kaderini tayin hakkýný savunduðu kaydedildi. Kaypakkaya anmasý düzenleyenlere verilen cezalar kýnandý. Basýn açýklamasýný okuyan kiþi sözlerini Ýbrahim Kaypakkaya yý savunmak onurdur. Ýbrahim Kaypakkaya nýn kiþiliðini, Haki Karer in simge duruþuyla birleþtirip Dörtler in direniþ ateþini yakacak ve haykýracaðýz diyerek sonlandýrdý. Bu yýl Demokratik Güç Birliði Platformu olarak 1 Mayýs çalýþmalarýmýza 1 ay önceden baþladýk. Haftada yerine göre 2 kez toplantýlar yaptýk. Bununla birlikte, Devrimci Güç Birliði Platformu bileþenlerinden Eðitim-Sen yönetimi Platform bileþenlerinden BDP nin varlýðýndan rahatsýzlýk duyduðunu açýklayarak platformdan çekildi ve platform toplantýlarýný kendi lokallerinde yapmamýza da izin vermedi son verildi. Biz de bu nedenle Eðitim Sen de yapmakta olduðumuz toplantýlarý evlere taþýdýk. Eðitim Sen ayný zamanda 1 Mayýs a Antalya da katýlacaklarýný bildirmiþti. Biz de platformun bu bileþeninden umudumuzu kestik ve yolumuza onsuz devam etmeye karar verdik. Çevre ilçelerin kitle örgütleriyle toplantýlar düzenleyerek olabildiðince güçlü bir katýlým saðlamak için elimizden geleni yaptýk. Bu arada Elmalý, Demre ve Kumluca daki Eðitim-Sen þubeleri ve temsilcileriyle görüþerek 1 Mayýs'a Finike de katýlma konusunda onlarýn desteklerini saðladýk. Bunun üzerine Finike Eðitim-Sen þube yönetimi bizden bir toplantý talep etti. Yapýlan toplantýda bir takým öneriler getirerek BDP nin ayrýlmasý halinde 1 Mayýs a Finike de katýlabileceklerini belirttiler. Bu yaklaþýma platformumuzun her türlü öneriye açýk olmakla birlikte, asla dayatmalara açýk olmadýðýný ve olmayacaðýný belirterek yanýt verdik. BDP nin platform bileþeni olduðunu vurgulayarak bir bileþenin ayrýlmasýný istemenin Sonradan öðrendiðimize göre, yýllar sonra Ýstanbul Üniversitesi de ilk kez yapýlan anmaya katýlým kýsýtlýydý. Anmaya KöZ ün arkasýnda duran komünistler dýþýnda Ekim Gençliði ve Kaldýraç da destek verdi. Devrimciler Ölür, Devrimler Sürer Bolþevizm Kazanacak Ýstanbul Üniversitesi nden Komünistler Finike de 1 Mayýs kimsenin haddi olamayacaðýný bildirdik. Bu konudaki netliðimizi ortaya koyduk. Sonuçta ise Eðitim-Sen, üyelerinin tabandan gelen baskýsý üzerine platforma geri dönmese de Finike de alana çýkma kararý aldý. 1 Mayýs 1 Mayýs sabahý toplanma yerimiz olan Orman Ýþletmesi'nin önüne geldiðimizde ortalýk sivil ve resmi polis kaynýyordu. Davul-zurna eþliðinde halaylar çekerek, marþlar söyleyerek bir saat orada toplanmayý bekledik. Toplanma tamamlanýnca yürüyüþ kortejimizi oluþturarak yürüyüþe geçtik. 'Yaþasýn 1 Mayýs, Alanlardayýz», 'Kurtuluþ Yok Tek Baþýna ya Hep Beraber ya Hiçbirimiz', 'Yaþasýn sýnýf dayanýþmasý', 'Su haktýr satýlamaz', 'Ýþ ekmek özgürlük', 'HESlere hayýr' ve bunlara benzer pankart ve sloganlarla yürüyüþ kortejimiz çok coþkuluydu. 1 Mayýs alanýna vardýðýmýzda 1 Mayýs metni okundu. Þiirler, marþlar ve halaylarla alanýmýzda gelenek haline getirerek bu yýl beþincisini düzenlediðimiz bir 1 Mayýsý da coþkuyla kutladýk. Dostlukla... sonunda iþçiler sendikadan baðýmsýz olarak mesai saatleri içerisinde küçük gruplar halinde iþ býraktýlar. Bunun üzerine sendika iþçileri yemekhanede toplamak zorunda kaldý. 400 civarýnda iþçinin bulunduðu toplantýda sendika baþkaný iþçilere iþlerine sahip çýkmalarý ve iþ býrakmamalarý yönünde telkinde bulundu. Sendika yöneticisi ücretlerin ödenmemesi üzerinden 21 gün geçtiði ve isteyenlerin haklarýný alýp çýkabileceðini bile söyledi. Ýþçiler bunu kabul etmeyerek, sendika ister destek versin ister vermesin iþ býrakma eylemini maaþlar ödeninceye kadar sürdüreceklerini söylediler. Tepki gösteren kimi iþçiler söz alarak sendika yöneticilerini iþçinin gücünü bölmekle suçladýlar. Söz alan bir kaynakçý gerekirse fabrikanýn kapýlarýný kaynaklarým ve fabrikanýn dýþýna bir ürün bile çýkmasýna müsaade etmem diyerek rest çekti. Ýþçilerin konuþmalarý üzerine yine oylama yapýldý ve oybirliði ile eylemin devamýna karar verildi. Yaklaþýk kýrk beþ dakika sonra müdürle görüþmeye giden sendika yöneticileri Yaþasýn Sýnýf Dayanýþmasý Yaþasýn Ýþçi Sýnýfýnýn Özgürlük Mücadelesi Finike Pazarcý Esnafý Derneði'nden Komünistler döndüler ve maaþlarýn bu akþam yatacaðýný açýkladýlar. Gerçekten de akþam saatlerinde maaþlarýmýzýn yatmayan kýsýmlarýnýn da yattýðýný gördük. Tüm bu süreç çok örgütlü ve bilinçli olmasalar da iþçilerin kararlý bir þekilde bir arada durduðu zaman haklarýnýn gaspedilmesini engelleyebildiðini gösterdi. Yaþanýlanlar, iþçilerin özgüven kazanmasýna, birliðin önemini kavramasýna ve sendika bürokrasisinin iþlevini görmesine vesile oldu. Gerek iþverene gerekse sendika bürokrasisine karþý nasýl tavýr takýnmamýz gerektiði konusunda öðretici oldu. Ýþçilerin haklarýný koruyabilmeleri ve ilerletebilmeleri için birlik içinde iþverenlere karþý mücadele etmeleri, sendikalarý iþçilerin örgütü haline getirebilmek için ise sendika bürokratlarýna karþý mücadele vermeleri gerekiyor. Ýzmir den Metal Ýþçisi Bir KöZ Okuru

3 Sayfa 3 Haziran Mayýs Ýzmir'de on binleri buluþturdu Ýzmir de 1 Mayýs a Ýþ Cinayetlerinin ve Uludere Katliamý'nýn Hesabýný Sormak için Varoþlarda Birleþ Alanlarda Devleþ pankartýyla katýldýk Ýzmir de 1 Mayýs geçtiðimiz senenin katýlýmýný aþarak elli bini aþkýn emekçiyi buluþturdu. Ýstanbul'da 1 Mayýs Ýstanbul da 1 Mayýs 4 sendika konfederasyonu tarafýndan örgütlendi. Taksim Meydaný ndaki miting için üç ayrý güzergâhta, dört yürüyüþ kolu oluþtu. Þiþli, Tarlabaþý ve Gümüþsuyu kollarýndan yüründü. Türk-Ýþ, Hak-Ýþ, Kamu-Sen ve Memur-Sen gibi konfederasyonlar ise bu yýl 1 Mayýs'ý Ankara da bakanlarla kutladý lar. Ýstanbul'daki mitingin Þiþli güzergâhýnda DÝSK ve Sendikal Güç Birliði'nin baþta yer aldýðý iki yürüyüþ kolu vardý. Þiþli kolundan DÝSK, Sendikal Güç Birliði Platformu, Oyuncular Sendikasý, direniþteki Hey Tekstil iþçileri, Ruhi Su Dostlar Korosu, Beþiktaþ, Galatasaray ve Fenerbahçe nin taraftar gruplarý, Halk Cephesi, Kaldýraç, Partizan, Mücadele Birliði, BDSP, DHF, Mücadele Birliði Platformu, ESP, SDP, Ýþçi Mücadele Derneði ve Devrimci Hareket, KöZ, yaklaþýk olarak 10 kitle örgütünün ortak 1 Mayýs pankartý açtýðý Kent Hareketleri yürüdü. Sabah erken saatlerde yürüyüþ kolunda buluþuldu. Halaylar çekildi. Sloganlar atýldý. Þiþli kolunda yürüyüþün erken baþlamasý gerekiyordu. Ancak yürüyüþüne gibi baþlandý. Saat gibi ise alana girilmeye baþlandý. KöZ ün arkasýnda duran komünistler olarak 1 Mayýs'ta biz de alanda yerimizi aldýk. Sabah da Þiþli kolunda toplandýk. Mitingde 1 Mayýs öncesi Sivas davasýnýn düþmesini ve Uludere de yapýlan katliamýný gündem ettik; iþ cinayetleri, kýdem tazminatý hakkýnýn gaspýna dur demenin yolunun, katliamlarýn hesabýný sormanýn emekçilerin birleþik ve kitlesel mücadelesinden geçtiðini ifade ettik. Mitinge Dersim de CHP, Uludere de AKP Katliamlarýn Hesabýný Emekçiler Soracak pankartýyla katýldýk. Ayrýca Yaþasýn Komünistlerin Birliði pankartýný taþýdýk. Alanda Yaþasýn Komünistlerin Birliði, Devrim Ýçin Devrimci Parti, Parti Ýçin Komünistlerin Birliði, Bolþevizm Kazanacak, Varoþlarda Birleþ Alanlarda Devleþ, Marks, Engels, Lenin Yolumuz Proleter Devrim, Tam Ücretli 6 Saatlik Ýþ Günü 4 Vardiya, AKP ye Karþý Örgütlen Birleþ Mücadele Et, Özgürlük Savaþan Ýþçilerle Gelecek, Newroz un Ateþi AKP yi Yakacak, Newroz dan 1 Mayýs'a Emekçiler Alanda, Roboski yi Unutma Unutturma, Sivas ý Unutma Unutturma, Ne AKP Ne CHP Kurtuluþ Birleþik Mücadelede, Yaþasýn 1 Mayýs Býji Yek Gulan, Kurtuluþ Yok Tek Baþýna, Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz sloganlarýný attýk. Sloganlarýmýzý atarken ajitasyon konuþmalarý yaptýk. Ajitaston konuþmalarýnda þunlarý vurguladýk: "1 Mayýs'ta emekçiler, dünyanýn her yerinde ve yüzyýlý aþkýn bir süredir, haklarý ve özgürlükleri için birleþerek meydanlara çýkýyor. 1 Mayýs ta milyonlarca emekçi, yýðýnlarla doldurduklarý alanlarda yalnýz olmadýklarýný, birleþebildiklerini, birleþtiklerinde ne kadar güçlü olabildiklerini görüyor. "Newroz da yakýlan ateþ 1 Mayýs a taþýndýðý gün Uludere nin, Sivas ýn hesabýný sormak; iþçi cinayetlerini tutuklamalarý ve hak gasplarýný durdurmak mümkün olacaktýr. Newroz da yakýlan ateþin 1 Mayýs a taþýmanýn biricik yolu bu eylemlerin emekçilerin-ezilenlerin örgütlü birliðinin gerçekleþtirilmesinden geçtiðini bildiðimiz için 1 Mayýs a geldik. Nasýl ki Newroz larýn emekçilerin en geniþ kesimlerini örgütlemesi hayal deðil ise; 1 Mayýs için asýl sahiplerinin inisiyatifi eline almasý da hayalcilik deðildir. Katliamlara, saldýrýlara, cinayetlere son verecek tek yol buradan geçmektedir. Kortejimizin bulunduðu yürüyüþ kolunda ve miting alanýnda Ýþ Cinayetlerine, Hak Gasplarýna, Katliamlara Karþý 1 Mayýs Birlik Mücadele ve Dayanýþma Günü Olsun baþlýklý özel sayýmýzdan on bin adet daðýttýk. Ýçinde çalýþma yürüttüðümüz Mayýsta Yaþam Kooperatifi ise Kent Hareketleri ile birlikte 1 Mayýs'a ortak pankart ile yürüdü. Mahalle Dernekleri, Arkeologlar Derneði, Mayýsta Yaþam Kooperatifi, Anadoluda Yaþam Kooperatifi, Ýmece Toplumun Þehircilik Hareketi, Ekoloji Kolektifi, Göçmen Dayanýþma Aðý, Güvencesizler Hareketi, Sosyal Haklar Derneði, Gökkuþaðý Hareketi, Ýnþaat Ýþçileri Derneði, Atýk Kaðýt Ýþçileri'nden (Fazla Mesai Dergisi) oluþan Kent Hareketleri korteji "Haklarýmýz Ýçin 1 Mayýs'ta Buluþtuk pankartý ile yürüdü. Miting programý Mitingin programý Aslý Öngören ve Levent Üzümcü'nün sunumuyla baþladý. Mitingde Mustafa Alabora, Rutkay Aziz þiirler okurken kürsüden 'Faþizme karþý omuz omuza' sloganý atýldý. DÝSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroðlu, DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, KESK Genel Baþkaný Lami Özgen, TMMOB Genel Baþkaný Mehmet Soðancý ve TTB Merkez Konseyi Baþkaný Eriþ Bilaloðlu, Tez-Koop-Ýþ Ýstanbul 5 No'lu Þube Baþkaný Rabia Özkaraca Över kürsüden 1 Mayýs'ý Kürtçe ve Türkçe selamladýlar. Kürsüden ayrýca direniþçi iþçiler kürsüden konuþma yaptý. Çapa taþeron iþçileri, Maltepe Belediyesi direniþçileri, Samsun Devlet Hastanesi direniþçileri, Hey Tekstil direniþçileri, Toros Elektrik direniþçileri ve Kampana direniþçileri kürsüden konuþma yaptýlar. Miting, Koma Asmin, Grup Yorum ve Kardeþ Türküler'in sahne almasýyla sona erdi. Newroz dan 1 Mayýs'a Emekçiler Alanda Ýstanbul dan Komünistler Ýzmir de 1 Mayýs ý Bölme Giriþimi Suya Düþtü AKP nin TÜRK-ÝÞ, HAK-ÝÞ, Kamu-Sen ve Memur- Sen eliyle 1 Mayýs ý bölme planýný hayata geçirmek istediði kentlerden biri olan Ýzmir de Türk-Ýþ, Kamu-Sen ve Birleþik Kamu-Ýþ ayrý bir 1 Mayýs kutlamak üzere Bornova Meydaný için baþvuru yapmýþ fakat Türk-Ýþ e baðlý sendika þubelerinin güçlü itirazlarý bu planý bozmuþtu. Türk-Ýþ þubelerinin Gündoðdu daki mitingte yer alacaklarýný duyurmasý Taksim den kaçan Türk-Ýþ Genel Sekreteri Mustafa Kumlu nun Ýzmir deki mitingten de çark etmesini saðlamýþtý. Gündoðdu ya Yoðun Katýlým KESK, DÝSK, TTB, TMMOB ve Türk-Ýþ in örgütleyicisi olduðu Gündoðdu Meydaný nda gerçekleþen 1 Mayýs mitingi, öðlen saatlerinden miting sonuna kadar alanýn tekrar tekrar dolup boþaldýðý bir kitlesellikle gerçekleþti. Alana, Alsancak, Konak ve Basmane den hareket eden üç koldan giriþ yapýldý. Yoðun katýlým arama noktalarýnda yýðýlmaya sebep olurken kortejlerin alana giriþleri sarktý. Özellikle Konak kolunun sonundaki kortejlerin alana giriþi saat 15:00 i buldu. Her ne kadar bu 1 Mayýs da asýl sahipleri tarafýndan örgütlenmese de ve kürsü mitingin tertipleyicisi sendika bürokrasisinin vesayetinden muaf olmasa da bir takým ilerlemeler kat edildiði de muhakkaktý. Saygý duruþunun ardýndan Enternasyonal in çalýnmasý, 'Devrim Þehitleri Ölümsüzdür' sloganýnýn atýlmasý, yine kürsüden Kürtçe selamlama gerçekleþtirilmesi ve akabinde 'Biji Yek Gulan!' sloganý atýlmasý gibi uzun yýllar 1 Mayýs kürsülerinde rastlanýlmayan bir dizi olumlu geliþme yaþandý. Tertip komitesi adýna ortak açýklamayý Billur Tuz Direniþi nden bir kadýn iþçisinin okumasý da bir diðer olumluluktu. Politik Ýçeriði Zayýf 1 Mayýs Ýzmir deki 1 Mayýs ta gözle görülür kalabalýklaþma ve coþku öne çýkarken, alana giriþ yapan kortejlerde de çeþitlilik söz konusu idi. Taraftar gruplarýndan bisikletlilere, sanatçý topluluklarýndan ekolojistlere, feministlerden öðrenci örgütlenmelerine pek çok farklý kesim 1 Mayýs ta yer aldý. Her ne kadar erken gelip erkenden gitmeyi tercih etseler de þoven grup ve düzen partileri de alana girdi. Taksim i adres gösterdiði için Ýzmir deki mitingde yer almayan politik örgütlenmeler olduðu gibi Ýzmir deki mitinge bölgesel katýlým saðlayan örgütlenmeler de mevcuttu. DÝSK e baðlý Genel- Ýþ ve Birleþik Metal ciddi bir kitleyle alana girerken, Türk-Ýþ e baðlý bazý sendikalarýn oluþturduðu Sendikal Güçbirliði Platformu da güçlü bir katýlým saðladý. Sendikal Güçbirliði bünyesindeki sendikalarýn 'Ayýramazsýnýz Yaþasýn Ýþçilerin Birliði!' pankartý açmasý son geliþmeler ýþýðýnda ayrý bir anlam taþýmaktaydý. Katýlýmdaki yoðunluk ve çeþitliliðe raðmen alana belirgin politik talepler hâkim deðildi. Farklý kesimlerden toplumsal muhalefet gruplarý kendi özgün talepleri ile alanda yer alýrken, tüm bu farklý talepler ayný doðrultuyu iþaret eden ortak bir zeminde buluþmaktan uzaktý. Politik örgütlenmeler ise güncel siyasete müdahale hedefi güden vurgulardan ziyade kendi politik ya da örgütsel kimliklerini ön plana çýkartan yahut genel geçer söylemleri tekrarlayan bir tarz benimsemiþti. Kýdem tazminatýna yönelik saldýrý, iþ cinayetleri, Kürt halkýna yönelik saldýrýlar pek çok kortejde az ya da çok iþlenmekle birlikte ortak bir mücadele hattýný yansýtmýyordu. KESK lilerin taþýdýðý KESK li Tutsaklar Serbest Býrakýlsýn! Roboski Katliamý nýn Hesabý Sorulsun! Pozantý Tecavüz Vahþetinin Hesabý Sorulsun! pankartý ise bu açýdan istisnalardandý. Kortejlerin politik vurgularýndaki eksiklik aðýrlýklý olarak görsellikle telafi edilmeye çalýþýlmýþtý. Devasa pankart ve flamalar, alanda yapýlan balonlu gösteriler, saldýrýlara karþý ortak bir savunma hattýný örmek için ne yapýlmasý gereðini iþaret etmekten çok, 1 Mayýs alanýnda kendini daha görünür kýlma çabasýna uygundu. Neticede katýlýmýn kayda deðer biçimde artmasýna ve yoðun bir coþkunun kortejlere ve alana hâkim olmasýna raðmen Mayýsý Ýzmir de, sýnýfa ve Kürt halkýna yönelik topyekûn saldýrýlarý püskürtmek üzere ortak bir savunma hattýnýn gerekliliðini iþaret etmenin bir fýrsatý olmaktan çok, kortejlerdeki görselliðin öne çýktýðý, politik içeriði zayýf, pek çok burjuva yayýn organýnýn da aðýz birliði etmiþçesine vurguladýðý üzere 'renkli bir þölen' havasýnda geçti. Alanda Ýki 'Yaþasýn Komünistlerin Birliði!' Pankartý Ýzmir deki 1 Mayýs ta alanýn en hazýrlýklý ve kalabalýk kortejlerinden biri TKP korteji idi. TKP nin taþýdýðý pankartlardan birinde Yaþasýn Komünistlerin Birliði! þiarýnýn bulunmasý ise dikkat çekiciydi. Farklý yerellerde de açýldýðýný öðrendiðimiz bu pankart þüphesiz TKP nin komünistlerin birliðinin gerekliliðine dair bir vurgu yapma ihtiyacý hissetmesinden ileri gelmiyordu. Hali hazýrda kendisini komünistlerin parti birliði olarak deðerlendiren TKP nin bu pankart arkasýnda 'eski TKP lileri' yürütmesi, TKP nin adý üzerinden yaþanan çekiþmelere dair nispet yapýlmasýndan öte bir anlam taþýmýyordu. TKP nin adý üzerinden tutuþulan kavganýn üstünü örttüðü, oportünist akýmlarýn ýsrarla görmezden geldiði Mustafa Suphilerin TKP sinin Komünist Enternasyonal onaylý 1920 Programý nýn iþaret ettiði hedefleri dile getirmek ise KöZ ün arkasýnda duran komünistlere düþtü. Komünistlerin birliðini savunanlar yýllardýr yaptýklarý gibi bu sene de pankartlarýna 'Yaþasýn Komünistlerin Birliði!' þiarýný taþýdýlar. Ekim Devrimi gibi bir proleter devrimi gerçekleþtirmek için Bolþeviklerinki gibi bir komünist partiye, bunun için ise tasfiyeciliðe ve oportünizme karþý mücadeleyi ödev edinen komünistlerin birliðine ihtiyaç olduðunu bu 1 Mayýs ta da dile getirdik. Bolþevizm Kazanacak! Ýzmir'den Komünistler

4 Sayfa 4 Haziran 2012 Lüleburgaz da Sosyal þoven 1 Mayýs ve ilkler Lüleburgaz da Mayýs ý için Hükümet Konaðý'nýn önünde saat 10'da toplanýlarak kortej oluþturulmaya baþlandý. Biz de Anadoluda Yaþam Kooperatifi'nin irtibat bürosunun aktivistleri ve ortaklarýndan oluþan 12 kiþi ile kortejdeki yerimizi aldýk. Alandaki baþlýca kortejler Kristal-iþ, Tes-iþ, Deri-iþ, Tüm Bel-Sen, Teksif gibi sendika kortejleriydi. Onlarýn arkasýndan demokratik kitle örgütleri, Tüm-Köy-Sen ve onun hemen arkasýnda da Anadoluda Yaþam Kooperatifi Ýrtibat Bürosu, Eðitim-Ýþ, Yeni Kuþak Köy Enstitüleri Derneði ve TMMOB yer aldý. Kitle örgütlerinin ardýndan ise ÖDP, EMEP, HDK, EDP, 'Trakya Partizan' ve CHP sýralanýyordu. Diðer bileþenler kendi kortejleriyle veya sendikalar içinde yürümeyi tercih ettiklerinden HDK korteji BDPlilerden ibaret kaldý. 'Varoþlarda Birleþ Alanlarda Devleþ', 'Çalýþana Öðrenim Hakký Öðrenciye Ýþ', 'Kurtuluþ Yok Tek Baþýna ya Hep Beraber ya Hiçbirimiz', 'Ne AKP Ne CHP, Çözüm Birleþik mücadelede' sloganlarýný atarak yaklaþýk 400 metre uzaklýktaki 1 Mayýs alanýna doðru Ýstanbul Caddesi, Ýstasyon Caddesi ve Fatih Caddesi güzergahý üzerinden yürüdük. Alan girdiðimizde alanda toplam kiþi civarýnda insanýn toplanmýþ olduðunu gördük. Daha sonra 1 Mayýs þehitlerinin anýsýna 1 dakikalýk saygý duruþu baþlamýþ ancak ses düzeninin yetersizliði nedeniyle biz anonsu duymamýþtýk. Sonradan öðrendik ki bizim gibi bizim gibi pek çok insan da anonsu duymamýþtý. Özellikle de o sýrada halaya durmuþ olan HDK kortejini oluþturan BDP kitlesi de bunlarýn arasýndaydý ve anma sýrasýnda halay çekmeye devam etmekteydiler. Bunun üzerine alanda yuh sesleri, 'PKK dýþarý' gibi sloganlar yükselmeye baþladý. Bu kargaþayý duyunca aramýzdan birkaç arkadaþ olarak olayýn meydana geldiði noktaya doðru ilerledik. Olay mahalline geldiðimizde Tes-Ýþ ve Kristal-Ýþ in bazý üyelerinin ellerindeki plastik pankart sopalarýný, pet þiþe ve çakmaklarýný fýrlatmak suretiyle BDP li emekçilere saldýrdýklarýný ve emekçiler arasýnda bir arbede yaþandýðýný gördük. Tes-Ýþ ve Kristal-Ýþ'in gerici þoven eðilimli bazý üyeleriyle BDP li emekçiler kavga ediyordu. Bunun üzerine kiþilik bir sivil polis topluluðu BDP li yöneticilerin yanýna gelerek, 'alanda istenmiyorsunuz, alaný terk edin' dayatmasýnda bulundu. O sýrada oraya gelmiþ bulunan bizleri ve BDP lileri provoke etmeye çalýþtýlar. Biz de BDP yöneticisi arkadaþlarla irtibata geçip 'Kürdistan faþizme mezar olacak', 'Yaþasýn devrimci dayanýþma' sloganlarýný birlikte yükselterek müdahalede bulunduk. Bunun üzerine yanýmýza gelen baþka devrimciler, özellikle 'Trakya Partizan' grubundan arkadaþlar, bizimle birlikte olumlu bir tutum aldý ve dayanýþma gösterdi. BDP lilere 'sakýn alaný terk etmeyin' þeklinde destek ve uyarýlarda bulundular. Bununla birlikte asýl büyük kortejleri olan EMEP ve ÖDP gibi gruplar, belki de Ankara da 1 Mayýs Ankara da, Mayýs ý iki ayrý mitinge sahne oldu. Hak-iþ ve Memur Sen, 1Mayýs ý Tandoðan Meydaný'nda gerçekleþtirdikleri mitingle kutlarken; DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB nin örgütleyicisi olduðu 1Mayýs mitingi birçok kitle örgütü ve siyasetin katýlýmý ile Sýhhiye Meydaný'nda kutlandý. Biz KöZ ün arkasýnda duran komünistler olarak Sýhhiye Meydaný'ndaki mitingde, Umut Kültür Derneði kortejinin arkasýnda yerimizi aldýk. Sýhhiye Meydaný'nda yapýlacak miting öncesi da tren garý önünde toplanýlýp en önde sendikalar, arkasýndan siyasetler ve Bursa da 1 Mayýs sendikalarla aralarýný bozmamak için, olayý görmezden gelmeyi tercih ettiler. Bu hengame ve itiþ kakýþ içinde bir tek Eðitim-Sen kendi kortejini BDP ile Kristal-Ýþ korteji arasýna getirerek taciz ve saldýrýlarý engellemeye katkýda bulundu. Bölgedeki devrimciler bu tutumda gerek Eðitim- Sen içinde gerekse de ÖDP içinde Kürt sorununda yýllardýr izlediði tutumla içinde öne çýkan ve kendi partisini de eleþtirebilen Cahit Hoca nýn belirleyici rolü olduðu konusunda tereddüt etmezler. Zaten pek çok yerde Eðitim Sen in üye sayýsý azalýrken bölgede üye sayýsýndaki yükseliþin ardýnda da ayný etkeni görmek zor deðildir. Bu ortamda Kýrklareli BDP il baþkaný yapýlan bu gerici ve þoven saldýrýya karþý tepkisini ifade etmek üzere kürsüye yöneldi. Ama kürsüde yer alan sendika yöneticileri tarafýndan kürsüye çýkýp söz almasý engellendi. Kürsüde etkili olan sol siyasetlerin bu noktada da bir destek vermemesi dikkat çekici idi. Bu geliþmelerin ardýndan miting alelacele yapýlan bir anonsla çok erkenden bitirildi. Mitingin daðýlmasýnýn ardýndan, Kýrklareli nden gelen BDP li emekçileri uðurlamak ve onlarý yalnýz býrakmamak amacý ve ödeviyle onlarla birlikte arabalarýna binecekleri yere kadar yürüdük. Bu arada Tes-Ýþ ve Kristal_iþ üyesi bir grup þoven ve sosyal þoven iþçi bizi takip ederek, taciz etmeye devam etti. Bunun üzerine çevik kuvvet bu sýnýf bilinci almamýþ bu grup ile bizim ve BDP lilerin arasýna girerek o grubu uzaklaþtýrdý. Bu müdahalenin ardýndan, BDP kitlesini salimen yolculadýktan sonra, bu olaylý 1 Mayýs'ý deðerlendirmek üzere, 8 Nisan 2012 de açýlýþýný yaptýðýmýz kurumumuzun lokaline geldik. Yerel haber siteleri ise olayý aþaðý yukarý aþaðýdaki örnekteki gibi aktardý: Ancak 1 Mayýs Ýþçi Bayramý kutlamalarýna katýlan ellerinde BDP bayraklarý bulunan yaklaþýk 60 kiþilik grup, anonsa raðmen halay çekmeyi sürdürünce gerginlik kaçýnýlmaz oldu. Gerginliðin hat safhaya çýktýðý programda 60 kiþilik grubun üzerine yürüyen diðer gruplarý emniyet güçleri engelledi. Olayýn sakinleþmesi üzerine BDP li grup, programýn sonuna kadar konuþmalarý dinleyerek, programýn bitmesinin ardýndan da sessiz þekilde Kongre Meydaný'ndan ayrýldý. Evrensel Gazetesi ise Lüleburgaz 1 Mayýsý'ný aktarýrken bu geliþmeleri Aytekin Bulut imzasýyla þöyle verdi: BDP, Lüleburgaz daki 1 Mayýs kutlamalarýna, kendi pankartý ve kendi bayraklarýyla ilk kez katýldý... Alana gelindiðinde, kürsüden, 1 Mayýs þehitleri anýsýna saygý duruþu anonsu yapýldý. Ses düzeni çok zayýf olduðundan, halay çeken BDP li gençler, yapýlan anonsu geç fark ettiler. Bu durumu istismar eden birkaç kiþi, BDP li gençlere partiler olacak þekilde kortejler oluþturuldu. Buradan sloganlar eþliðinde Sýhhiye Meydaný'na kadar yüründü. Yürüyüþe DÝSK, KESK, TMMOB, TTB, PSAKD, DHF, Partizan, BDSP, Halkevleri, TKP, ÖDP ve HDK nýn aralarýnda bulunduðu bir çok kurum katýldý. BDP, ESP, EMEP, SDP ve Sosyalist Parti nin aralarýnda bulunduðu birçok siyaset HDK pankartý arkasýnda kendi pankartlarý ile yerlerini aldýlar. Yürüyüþ sýrasýnda hemen hemen tüm siyasetlerin kortejlerinin yakýn zamanda gerçekleþen önceki 1Mayýslara oranla daha kalabalýk olmasý dikkat çekiciydi. Bu sayede Hak-Ýþ ve Memur Sen in 1 Mayýsý bölen tavýrlarýna karþýn mitinge katýlým geçen yýllarý aratmayan, hatta geçen yýllarýn da üstüne çýkan bir sayýya ulaþtý. Halkevleri ve TKP Sýhhiye Meydaný'ndaki 1 Mayýs a en kalabalýk katýlan siyasetler oldular. Biz de Umut Kültür Derneði korteji arkasýnda yürüyüþ boyunca 'Nereden geliyoruz, varoþlardan / Ne istiyoruz, özgürlük / Vermeyecekler, alacaðýz / Özgürlük savaþan iþçilerle gelecek' ve 'Komünist bir dünya kuracaðýz' sloganlarýný sýklýkla attýk. Yürüyüþ sonunda tüm kurumlarýn Sýhhiye Meydan'ýna ulaþmasýyla miting programý saygý duruþu ile baþladý. Saygý duruþunun ardýndan Halkevleri üyeleri alana giriþte isimlerinin okunmadýðý gerekçesi ile kürsüyü iþgal ettiler ve kürsüden bir süre inmediler. Halkevleri üyelerinin kürsüyü boþaltmalarýnýn ardýndan tertip komitesini oluþturan kurumlarýn konuþmalarý ile devam eden miting Grup Kibele konseri ile son buldu. Ankara dan Komünistler Bursa da bu yýl KESK, TMMOB, devrimci kurumlar ve demokratik kitle örgütlerinin organize ettiði 1 Mayýs mitingi dýþýnda, AKP güdümlü Türk-Ýþ ayrý miting düzenledi. KESK e baðlý sendikalar, Dev-Saðlýk-Ýþ, meslek odalarý, dernekler, çeþitli siyasal partiler ve HDK bileþenlerinin yer aldýðý miting ise kitlesel ve coþkulu geçti. Bursa da Kent Meydaný nda gerçekleþtirilen 1 Mayýs kutlamalarýna 10 bine yakýn iþçi ve emekçi katýldý. Kitle saat 13:00 dan itibaren stadyum önünde toplanmaya baþladý. Saat 14:30 baþlayan yürüyüþte en önde sendikalar, arkasýndan diðer parti ve dernekler ve siyasetler kortejlerini oluþturarak yürüyüþe geçtiler. Biz de 'Yaþasýn 1 Mayýs, Biji Yek Gulan!' KöZ imzalý pankartýmýzla ve bayraklarýmýzla yürüyüþ kolundaki yerimizi aldýk. Yürüyüþ boyunca Kurtuluþ Yok Tek Baþýna ya Hep Beraber ya Hiçbirimiz, Bolþevizm Kazanacak, Komünist bir Dünya Kuracaðýz, Özgürlük Savaþan Ýþçilerle Gelecek", Yaþasýn 1 Mayýs, Biji Yek Gulan, Marks Engels Lenin, Yolumuz Proleter Devrim sloganlarýný sýklýkla haykýrdýk. Bursa'dan Komünistler laf attý, yuhaladý. Bu durum, alanda kýsa bir dalgalanmaya yol açtý. Ancak kürsünün, tertip komitesindeki görevlilerin ve Eðitim-Sen üyelerinin yerinde müdahalesi ile ortalýk yatýþtý. Alandaki kitlenin büyük çoðunluðu bu kýþkýrtmaya prim vermedi. Doðrusu alanýmýzdaki bu 1 Mayýs hem BDP nin ilk kez katýldýðý 1 Mayýs tý hem de bizim yeni açtýðýmýz kurumumuzla alanda ilk 1 Mayýs ýmýz oldu. Bu vesileyle büyük bir emekçi havzasý olan bölgemizde ayný zamanda yoðun bir þoven etkinin bulunduðunu bir kez de 1 Mayýs alanýnda görmüþ olduk. Sendika bürokrasisiyle içli dýþlý kimi solcularýn da sosyal þovenizmden sýyrýlamamýþ olduðunu da görmüþ olduk. Buna karþýlýk þovenizme ve sosyal þovenizme karþý mücadelede yalnýz olmadýðýmýzý da fark ettik. Her halükarda Anadolu da Yaþam Kooperatifi'nin irtibat bürosunun burada açýlmasýna ön ayak olmakla isabetli bir adým atmýþ olduðumuzu bir kez daha idrak ettik. Her þey bir yana, bu ilk 1 Mayýs bize içinde çalýþacaðýmýz kurumda sadece tüketim dayanýþmasýyla sýnýrlý bir çalýþma yapmakla yetinemeyeceðimizi gösterdi. Bu dayanýþmayý örgütleyebilmek için bile önce emekçileri bölen ve birbirlerine düþüren þovenizmin zehrine karþý, ayný zamanda da bu zehrin etkisini arttýran sosyal þovenizme karþý mücadele ödevinin önümüzde olduðunu somut olarak gördük. Bu ilk deneyimimizde doðru yerde ve doðru bir tutum almýþ olmak da bu ödevi yerine getirme doðrultusunda özgüvenimizi ve cesaretimizi pekiþtirdi. Bu deneyim ayný zamanda bu ödevi omuzlamak üzere yalnýz olmadýðýmýzý görmemize de vesile oldu. Bu nedenle AKP ve CHP gericiliðine karþý emekçilerin ve ezilenlerin birleþik kitlesel mücadelesini alanýmýzda örme ödevi önümüzde duruyor. Bu ödevi birlikte omuzlamak üzere çaðrý yönelteceðimiz ve çaðrýlarýna kulak vereceðimiz muhataplarýmýz da belli. Yaþasýn 1 Mayýs / Biji Yek Gulan Yaþasýn Devrimci Dayanýþma Kahrolsun Þovenizm ve Sosyal Þovenizm Lüleburgaz'dan Bir Grup Komünist Mudanya da 1 Mayýs Kendi yerelliðimizde geleneksel hale gelen 1 Mayýs kutlamalarýnýn bu sene dördüncüsünü gerçekleþtirdik. 1 Mayýs öncesi yapýlan toplantýlarda HDK 1 Mayýs afiþinin yapýlmasý ve HDK pankartýnýn arkasýnda isteyen bileþenlerin kendi pankartýný açabileceði konuþuldu. Daha önceden olduðu gibi bu sene de DÝSK in bazý yerellere katýlmama, Ýstanbul a katýlma tavrý nedeniyle Birleþik-Metal Ýþ sendikasýnýn katýlmadýðý 1 Mayýs eylemi bu sene daha bir coþkuluydu. Saat de Mütareke Meydaný nda toplanarak Ýskele Meydaný na kadar yürüdük. Toplanma yerinde halaylar çekildi, marþlar çalýndý. Daha sonra yürüyüþe geçildi. Eyleme yaklaþýk 300 kiþi katýldý. Yaþasýn 1 Mayýs, Ýþte 1 Mayýs Alanlardayýz, Kurtuluþ Yok Tek Baþýna ya Hep Beraber ya Hiçbirimiz", "Gün Gelecek Devran Dönecek / AKP Halka Hesap Verecek sloganlarý sýklýkla atýldý. Biz de eyleme Kurtuluþ Yok Tek Baþýna Ya Hep Beraber Ya Hiç Birimiz pankartý arkasýnda Deniz Kültür ve Sanat Evi olarak katýldýk. Alanda devrim þehitleri ve Taksim'de ölenler için yapýlan saygý duruþundan sonra Eðitim-Sen temsilcisinin yaptýðý konuþmadan sonra Bursa da yapýlacak 1 Mayýs kutlamasýna katýlmak için ayarlanan ortak araçlar ile Bursa ya hareket ettik. Mudanya daki 1 Mayýs a Eðitim-Sen, Deniz Kültür Sanat Evi, Halk Meclisi, Tüm Üretici Köylü Sendikasý, DÝSK, Tüm Emekliler Sendikasý, ÖDP, CHP ve Anadolu Alevi Kültür Derneði katýldý. Kurtuluþ Yok Tek Baþýna Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz Mudanya dan Komünistler

Troçkistler ve Troçkizm Karþýtlarýný Buluþturan Sürekli Devrim Efsanesi Sürekli devrim teorisi herhalde Troçkizmle özdeþ kabul edilen baþlýca kavramlardandýr. Hatta Lenin sonrasý sosyalist kuþaklar arasýnda

Detaylı

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr YIKIMLARA KARÞI BÝRLEÞELÝM MÜCADELE EDELÝM! Sultanbeyli de Kentsel Dönüþüme Karþý Halk Toplantýsý Kitle Örgütlerinin Dayanýþmasý, Geleneksel Yaz Pikniðine Taþýndý Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi'nde

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 4 OCAK 2008 Ýlk Dört Kongreyi Savunmak Stalin i Karalamanýn Kýlýfý mýdýr? KöZ rehberinin Komünist Enternasyonal in ilk dört kongresi olduðunu söylerken

Detaylı

Çatý Partisini Eleþtirmenin Dayanýlmaz Hafifliði Çatý partisi tartýþmalarý; üçüncü cephe, çatý partisi, sadece koordinasyon iþlevi görecek geniþ iþlevi olmayan bir çatý partisi, çatý partisine giderken

Detaylı

Sayfa 2 ARALIK 2010 Teknik sebeplerden ötürü bir süredir elimize ulaþmayan Finike'de yürütülen çalýþmalara dair yazýlarý bu sayýmýzda özet bir biçimde yayýnlýyoruz. Finike'den gelen yazýlar 1 Mayýs çalýþmalarýndan

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 3 EKÝM 2007 Yeni Anayasa Hakim Sýnýflarýn Ýç Çatýþmalarýnýn Ürünü Olacak Demokratik Anayasa Savaþan Ýþçilerle Gelecek Emperyalistler Arasý Denge Kayda

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle birlikteyiz. Yaz mevsiminin en sýcak günlerinin yaþandýðý Temmuz ayý içerisindeyiz. Tabi ki bu sýcaklar ne devletin baský ve terörünü ne de iþçilerin,

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 8 OCAK 2009 Egemen güçlerin, AKP, CHP ve diðer düzen partilerinin karþýsýna emekçilerin ezilenlerin taleplerini savunan, sorunlarýna sahip çýkan adaylarý

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 27 Mayýs 2006 http://iscicephesi.org Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý 1 Mayýs

Detaylı

Bir ayaklanmada etkin olmak için her

Bir ayaklanmada etkin olmak için her Yeni Evrede Başyazı KÝTLE ÝÇÝNDE DEVRÝMCÝ ÇALIÞMA Bir ayaklanmada etkin olmak için her þeyden önce kesin, açýk, devrimci bir programa sahip olmak gerekiyor. Ne için savaþtýðýný bilmek, kitlelerin eylemde

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Birleþik, Devrimci, Enternasyonalist Bir Ýþçi Hareketi

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Birleþik, Devrimci, Enternasyonalist Bir Ýþçi Hareketi Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý:15 Nisan 2005 http://iscicephesi.org Birleþik, Devrimci, Enternasyonalist Bir Ýþçi Hareketi Gündem ve Politika syf.

Detaylı

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 26 Nisan 2006 http://iscicephesi.org Sözde Vatandaþ tan Þemdinli ye ve þimdi yeniden... Baþbakan çocuklarýn katlini

Detaylı

sosyalist isci Ergenekon terör örgütüdür AKP kapatma davasýnýn iddianamesinin

sosyalist isci Ergenekon terör örgütüdür AKP kapatma davasýnýn iddianamesinin sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 319 4 Nisan 2008 1 YTL Ergenekon terör örgütüdür Darbeye karþý acil demokrasi Ýran Devrimi nden ders çýkarmak Sayfa: 9 Seçmenlerin

Detaylı

OY YOK. sosyalist isci. Nükleer yasa çöplüðe. Bir ilk adým YENÝ SAYI ÇIKTI. Küresel Eylem Grubu G8 zirvesini protesto ediyor

OY YOK. sosyalist isci. Nükleer yasa çöplüðe. Bir ilk adým YENÝ SAYI ÇIKTI. Küresel Eylem Grubu G8 zirvesini protesto ediyor sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 283 19 Mayýs 2007 1 YTL Yeniliberallere, darbecilere, milliyetçilere OY YOK YENÝ SAYI ÇIKTI Nükleer yasa çöplüðe Meclis son hýzla

Detaylı

KÜÇÜK DAHA MI GÜZEL. SAYI: 251 25 Mart 2006 1 YTL

KÜÇÜK DAHA MI GÜZEL. SAYI: 251 25 Mart 2006 1 YTL F. ALOÐLU KÜÇÜK DAHA MI GÜZEL sayfa: 10-11 Þenol Karakaþ ABD nin yeni ulusal güvenlik strateji belgesi Hem saldýrganlýk hem çöküþ belgesi sayfa: 9 sosyalist isci www.sosyalistisci.org SAYI: 251 25 Mart

Detaylı

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri sosyalist isci SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu Emperyalizm yeniliyor sayfa:3 Irak ta iþkencecileri ÝS -TE-MÝ YO-RUZ 1 Mayýs deðerlendirmesi sayfa:3 ta baþta Necef ýrak olmak üzere

Detaylı

KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ

KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ Kapitalizm yeni koþullara ayak uydurabilir mi? Yarattýðý sorunlarý çözümleyebilir mi? Burjuvazi kendisini yenileyebilir mi? Sýnýf mücadelesi açýsýndan önem kazanan bu sorularý

Detaylı

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý.

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý. Saat 11.00 da Ankara Garý önünde buluþarak Sýhhýye Meydaný na yürüyen yaklaþýk 25 bin saðlýk emekçisi Çok ses tek yürek sloganýný Ankara sokaklarýnda haykýrdý. 16 saðlýk örgütünün çaðrýsýyýyla yapýlan

Detaylı

Merhaba, 8 MART A ÇAÐRI LENÝNÝSTLERÝN ÖZGÜRLÜÐÜ BURJUVAZÝYÝ KORKUTUYOR

Merhaba, 8 MART A ÇAÐRI LENÝNÝSTLERÝN ÖZGÜRLÜÐÜ BURJUVAZÝYÝ KORKUTUYOR Merhaba, Yoðun Mart ayýna girerken, 10. sayýmýzda sizlerle buluþmanýn sevincini yaþýyoruz. Devrimci eylemlerin yoðunlaþacaðý Mart ayýna heyecanla hazýrlanýrken, bu sayýmýzda yine yoðun bir gündemle çýkýyoruz.

Detaylı

Yeter artýk çocuklar ölmesin

Yeter artýk çocuklar ölmesin sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 378 16 Ekim 2009 2 YTL Ceylan Önkol 14 yaþýndaydý Yeter artýk çocuklar ölmesin YENÝ SOL AVRUPA KUTUPLAÞMA SOL OYLARI

Detaylı

ABD defol. Irak a özgürlük UKRAYNA. Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3. Amerika Irak ta hakim deðil

ABD defol. Irak a özgürlük UKRAYNA. Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3. Amerika Irak ta hakim deðil Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3 sosyalist isci SAYI: 228 9 Aralýk 2004 1.000.000 TL Irak a özgürlük ABD defol Birleþmiþ Milletler e baðlý UNICEF in Kasým ayýnda yaptýðý bir

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için Gündem ve Politika syf. 3-4/16-17 Emek Hareketi syf. 5-10 AB nin yalanlarýna deðil, sýnýfýnýn gücüne inan Cezaevleri burjuva düzenin aynasý Ukrayna

Detaylı

ÝRAN IRAK OLMASIN. Nepal de yaþanan devrim. Ýlk antikapitalist. 21. yüzyýlda maoculuk. Fastfood Her çocuðun bilmesi gereken gerçekler

ÝRAN IRAK OLMASIN. Nepal de yaþanan devrim. Ýlk antikapitalist. 21. yüzyýlda maoculuk. Fastfood Her çocuðun bilmesi gereken gerçekler Nepal de yaþanan devrim sayfa: 7 21. yüzyýlda maoculuk Alex Callinicos sayfa: 6 Zeynep Çalýþkan Karl Marks: Ýlk antikapitalist "Filozoflar dünyayý çeþitli biçimlerde yorumlamakla yetindiler; oysa asýl

Detaylı

AKP yi kapatma! sosyalist isci. Parti kapatmak demokrasi karþýtlýðýdýr. nükleer santral is-te-mi-yo-ruz

AKP yi kapatma! sosyalist isci. Parti kapatmak demokrasi karþýtlýðýdýr. nükleer santral is-te-mi-yo-ruz sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 317 21 Mart 2008 1 YTL Parti kapatmak demokrasi karþýtlýðýdýr AKP yi kapatma! sayfa 6 ve 7 de 2 saatlik grev hükümete geri adým

Detaylı

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý:14 Mart 2005 http://iscicephesi.org Gündem ve Politika syf. 3-9 Milliyetçilik bahane! Sömürü/Ýþgal gerçek! Burjuva

Detaylı

SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL

SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL Kerkük kimin topraðý? - sayfa: 3 Emeðin sesinin inþasý acil bir görev - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL SIRA ÝRAN A GELÝYOR BUSH ÝRAN A DOKUNMA! ABD Baþkaný Bush yeni

Detaylı

Derinkuyu Merkez Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu'na Türkiye Fen ve Teknoloji Öðretmenleri 1. Paylaþým Toplantýsýnda, el yapýmý teleskop hediye edildi.

Derinkuyu Merkez Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu'na Türkiye Fen ve Teknoloji Öðretmenleri 1. Paylaþým Toplantýsýnda, el yapýmý teleskop hediye edildi. Sivas katliamý anmasý nedeniyle Sivas Valiliði nin þikâyetiyle haklarýnda dava açýlan Madýmak katliamýný anma komitesi üyelerine þimdi de 17 Ocak taki duruþmaya gitmeden önce Bilim ve Kültür Merkezi ne

Detaylı

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 3. SAYISI ÇIKTI

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 3. SAYISI ÇIKTI Merhaba, Mart ayýnýn coþkusuyla tüm okuyucularýmýzý selamlýyoruz. Mart ayý, adý ayaklanmalarla, büyük kavgalarla, tarihsel olaylarla anýlan bir aydýr. Ve daha þimdiden, ard arda gelen ölümsüzleþme haberleriyle

Detaylı

sosyalist isci KENAN EVREN YARGILANSIN! TÜM DARBECÝLER IMF-DÜNYA BANKASI DEFOL! RESÝM SERGÝSÝ BASIN AÇIKLAMASI

sosyalist isci KENAN EVREN YARGILANSIN! TÜM DARBECÝLER IMF-DÜNYA BANKASI DEFOL! RESÝM SERGÝSÝ BASIN AÇIKLAMASI sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 374 11 Eylül 2009 2 YTL BASIN AÇIKLAMASI Darbeye karþý ses çýkar 12 Eylül Cumartesi saat: 18.30 TAKSÝM TRAMVAY DURAÐI

Detaylı

TTB Merkez Konseyi Saðlýk Bakaný ile görüþtü

TTB Merkez Konseyi Saðlýk Bakaný ile görüþtü dýþarýdan göz... 1 Haziran 2009 Sayý: 165...Sanatýn birçok alaný týp konularýndan beslendi, beslenmeye de devam ediyor. Özellikle sinemacýlar bazý rahatsýzlýklarý konu alarak hem güzel filmler çekiyorlar,

Detaylı