Sorularla Kadına Yönelik Aile içi Şiddet ERAY KARINCA. Ankara Sekizinci Aile Mahkemesi Hakimi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sorularla Kadına Yönelik Aile içi Şiddet ERAY KARINCA. Ankara Sekizinci Aile Mahkemesi Hakimi"

Transkript

1 Sorularla Kadına Yönelik Aile içi Şiddet ERAY KARINCA Ankara Sekizinci Aile Mahkemesi Hakimi

2 ERAY KARINCA Halen Ankara Adliyesi'nde hakim olan Kar ınca, 1960 yıl ında doğmuş olup evli ve iki çocuk babas ıdır. Son y ıllarda kad ı- na yönelik şiddetin önlenmesi konusundaki, öncü ve örnek nitelikteki kararlar ıyla tanınmas ı yan ında, bilimsel ve edebi çal ışmalanyla da birçok ödül alm ıştır. Kannca'nın bilimsel çal ışmalarından öne ç ıkanlar şunlard ır: Şanlıurfa'dan Örneklerle Kan Davalar ı" (Av. Dr. Faruk Erem Armağan ı, Türkiye Barolar Birli ği Yay ın ı, Ankara 1999) adl ı ara ş- tırmas ı, 1986 y ıl ında Türk Sosyal Bilimler DerneğYnce düzenlenen yanşmada, Özendirme Ödülüne de ğer bulundu. Türkiye ve Ortadoğu Amnıe idaresi Enstitüsü, Kamu Yönetimi Uzmanl ık program ını bitirme tezi olan, Dernek Hak ve Özgürlüğ ü, (Adil Yay ınevi, Ankara, 1997) kitapla ştı. Kadına Yönelik Aile içi Şiddete İlişkin Hukuksal Durum ve Uygulama Ör ıııekleri (Aral ık 2008) adl ı kitab ı, Ba şbakanl ık Kad ının Statüsü Genel Müdürlüğü yay ınlan aras ında ç ıkt ı. Son olarak Milliyet Gazetesi 2009 y ıl ı Örsan Öymen anısına düzenlenen "Yılın İncelen ıe Ödülü"nü, Kad ına Yönelik Aile içi Şiddet adl ı çal ışmasıyla kazandı. Kar ınca'nın edebiyat alan ında da ödül alan ve kitaplaşan çat ışmalar ı vard ır: Çankaya Belediyesi ile Dan ıar Edebiyat Dergisi'nin düzenlediği yarışmada, Çökelez adl ı öykü dosyas ıyla (Çankaya Belediyesi Yay ınları, Ankara, 1997) birincilik ödülünü ald ı ve kitap olarak bas ıld ı. Bir Top San Işık (Ankara, 1998) adl ı kitabı, Halkevleri'nce yayınland ı. Ayd ın'da, arkada şlarıyla birlikte Ayd ınca adlı edebiyat dergisini ç ıkard ı. Yeti şkinler için son öykü kitab ı olan Erken Açan Papatyalar (Ankara, 2002) Bilgi Yay ınevi tarafından bas ıld ı. Çocuklar için yazd ığı, Hayvanat Balıçesi'nde Bir Gün (İ stanbul, 1997) ve Denizk ı z ı (İstanbul, 1997) Bu Yay ınevi, Perilerin Dans ı (2007), İki Ç ılg ın Otomobil (Şubat 2008) adl ı kitapları ise Bilgi Yay ınevi tarafından yay ınland ı. Keçi Adas ı (Ankara, 2005) adl ı çocuk roman ı da Tudem Yayınevi'nce bas ıld ı. [1

3 Sorularla Hukuk Dizisi 7 SORULARLA KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDEF ERAY KARINCA ANKARA SEK İZİNC İ AILE MAHKEMESI HAK İM İ (t TÜRK İYE BAROLAR B İRL İÜİ

4 Türkiye Barolar Birli ği Yay ınlan: 179 Sorularla Hukuk Dizisi: 7 Sorularla Kadına Yönelik Aile içi Şiddet Eray Kar ınca ISBN: Türkiye Barolar Birli ğ i Birinci Bask ı: Haziran 2010 Sayfa Tasarımı, Düzelti ve Ofset Haz ırl ık Dü ş Atelyesi ( ) Baskı Şen Matbaa ( ) Özveren Sokağı, 25/ B Denürtepe - ANKARA Türkiye Barolar Birli ği Oğuzlar Mahallesi Banş Manço Caddesi, Sokak No: Balgat - ANKARA Tel: (0.312) (pbx) Faks: (0.312) web: e-posta: yayinbarobilik.org.tr Iv

5 Sevgili e şim, Berrin Karınca'ya Not: bu kitap yazarın, Milliyet Gazetesi'nin, Örsan Öymen an ısına düzenledi ği 2010 y ıl ı inceleme ve ara ştırma yarışmas ını kazanan, "Kad ına Yönelik Aile içi Şiddetin Önlenmesi" başl ıklı çalışmas ı ile Bilgi Yay ınevi taraf ından yay ına hazırlanan, "Kad ın ın Eş Şiddetinden Korunmas ı " adl ı çalışmalarından yararlamlarak haz ırlanmıştır. v

6 İÇİNDEKİLER GİRİŞ XV 1. KADINA YÖNELIK AILE İÇ İ ŞİDDET DEYINCE NE ANLIYORUZ' F İZİKSEL ŞİDDET NED İR' CİNSEL ŞİDDET NEDIR? DUYGUSAL YA DA PSİKOLOJ İK ŞİDDET NEDİR EKONOM İK ŞİDDET NEDIR? SOSYAL ŞİDDET NEDIR? KADINA YÖNELIK ŞİDDETİN SEBEPLERİ NELERDİR DEVLET ŞİDDETE UĞRAYAN KADINA İLK ELDE HANG İ HİZMETLERİ SUNMAKTADIR' SİVİL KURULUŞLAR ŞİDDETE UĞRAYAN KADINA HANG İ HİZMETLERİ SUNMAKTADIR? KADINA YÖNELİK AILE İÇİ ŞİDDETİN ÖNLENMESİNİN ANAYASAL DAYANAĞI NEDİR' TÜRK CEZA KANUNU'NUN KADINA YÖNEL İK ŞİDDETE KARŞI YAKLAŞIMI NASILDIR NAMUS VE TÖRE C İNAYETLERİ AYIRIMININ SAKINCALARI NELERDIR? CEZA KANUNU'NA GÖRE, BEKARET KONTROLÜ SUÇ MUDUR?...31 y ı l

7 14. EVL İLİK tçi CİNSEL SALDIRI SUÇ MUDUR' TÜRK CEZA KANUNU'NDA KADINA YÖNEL İK ŞİDDET İ CEZALANiJIRAN DİĞER HÜKÜMLER HANG İLERİD İR' MEDENİ KANUN'DA EVLENME VE BOŞANMADA KADINI KORUYAN HÜKÜMLER HANG İLER İDİR' TÜRK MEDENI KANUNU'NUN ERKEN EVLILIĞE YAKLAŞIMI NASILDIR' MEDENİ KANUN'DA KADINI EKONOMİK AÇIDAN KORUYAN DÜZENLEMELER HANG İLERİDİR' MEDENİ KANUN'DA BOŞANMA NEDEN İYLE TAZMINAT İSTEME OLANAĞININ KAPSAMI NED İR' YEN! MAL REJİMİ SİSTEMİ KADINLARA NE G İBİ YARARLAR SAĞLAMIŞTIR' KADININ EVLEN İNCE KIZLIK SOYADINI TEK BAŞINA KULLANAB İLME YASAĞI, ANAYASA'YA AYKIRI MIDIR' AİLE MAHKEMELER İN İN KURULUŞ GÖREV VE YARGILAMA USULLER İNE DAİR 4787 SAYILI KANUNDA KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ Şİ DDETİ ÖNLEMEK AÇISINDAN HANGI OLANAKLAR VARDIR' A İLENİN KORUNMASINA DAIR 4320 SAYILI KANUN İLE MEDENİ KANUN ARASINDAK İ NASIL B İR İLİŞKİ VARDIR' SAYILI KANUN UYARINCA KORUMA KARARI HANG İ HALLERDE VERİLİR'...67 y ı l ı

8 25. KORUMA KARARINDAN KIMLER YARARLANIR? YABANCILARIN 4320 SAYILI KANUN UYARINCA KORUMA KARARINDAN YARARLANMALARI OLANAKLI MIDIR' KORUMA KARARI ALMAK İÇİN NERELERE BAŞVURAB İLİNİR? ŞİDDETE VEYA KORKUYA YÖNEL İK DAVRANI ŞLARI YAPMAMA TEDB İR İ NE ANLAMA GELIR? KONIJUAN UZAKLAŞTIRMA TEDB İRİ NE ANLAMA GELIR? EŞYALARA ZARAR VERMEME TEDB İRİ NE ANLAMA GELİR' İLETİŞİM ARAÇLARINI KULLANARAK RAHATSIZ ETMEME TEDB İRİ NE ANLAMA GELIR? SİLAH VE BENZER! ARAÇLARIN KOLLUĞA TESLİMİ NE ANLAMA GEL İR' ORTAK KONUTFA SARHO Ş OLMANIN VE UYUŞTURUCU KULLANIMININ YASAKLANMASI NE ANLAMA GELIR BİR SAĞLIK KURULUŞUNA MUAYENE VEYA TEDAVI!ÇIN BAŞVURMA ZORUNLULUĞU NE ANLAMA GELİR' ARABULUCULUK VE DANIŞMANLLK TEDBİRLERİYLE ALINAB İLECEK DİĞER TEDBIRLER NELER OLAB İLİR' SAYILI KANUN'UN UYGULAMASINDA HANG İ MAHKEMELER GÖREVLİ VE YETKİLİDİR' Ix

9 37. TEDBİR KARARI VERİLMESİNDE Şİ DDETİ N GERÇEKLE ŞMESİ ARANMALI MIDIR? TEDB İRLERİN tjygulanmasinda SORUMLULUK K İM İND İR' TEDBIR KARARINDA NAFAKA TAKD İ R EDİLMESİ NEDEN ÖNEMLİDİR' KORUMA KARARLARI BELLI SÜRELER İÇIN M İ VER İLİR' KORUMA KARARLARINA KAR ŞI İTİRAZ YOLU YA DA TEMYIZ ETME OLANA ĞI VAR MIDIR' KORUMA KARARLARINA UYMAMANIN YAPTIRIMI NED İR' TÜRK HUKUKUNDAK İ A İLE KAVRAMI, 4320 SAYILI KANUN UYARINCA BOŞANMIŞ VEYA N İKAHSIZ B İRLİKtELİK YAŞAYAN KADININ KORUNMASINA ENGEL M İD İR' AİLE MAHKEMELER İNE GÖRE BOŞANMIŞ YA DA N İKAI-ISIZ B İRLİKTELİK YAŞAYAN KADINtN 4320 SAYILI KANUN UYARINCA KORUNMASI OLANAKLI MIDIR' KORUMA KARARININ RESM İ EVL İLİ KLE SINIRLI TUTULMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETİDEKİ GÖRÜŞLERIN DAYANAKLARI NEDIR? AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMES İ'N İN KADINA YÖNEL İK ŞIDDET VE AYRIMCILIK KONUSUNDA TÜRKİYE'YE İLİŞKİN KARARLARI NELERD İR' x

10 47. YARGITAY'IN BOŞANMİŞ YA DA NİKAHSIZ B İRLİKTEL İK YAŞAYAN KADINLARIN E Ş Şİ DDETİNDEN KORUNMASINA YAKLA ŞIMI NASILDIR' SAYILI KANUN'DA YAPILAB İLECEK İYİLEŞTİRMELER NELER OLABİ LİR' KADINA YÖNELİK EŞ ŞİDDETİNİN ÖNLENMES İNE İLİŞKİN İÇ HUKUKTAKİ DİĞER DÜZENLEMELER NELERD İR B İRLEŞMİŞ M İLLETLER (BM) BELGELER İNDE AILE İÇİNDE KADINA KARŞI ŞİDDET İN ÖNLENMES İ KONUSU NASIL YER ALMI ŞTIR' BİRLEŞMİŞ M İLLETLER KADININ STATÜSÜ KOM İSYONU'NUN ETK İNLİKLERİ NELERD İR? BM KADINA YÖNEL İK HER TÜRLÜ AYRİMCILIĞIN TASF İYES İ SÖZLEŞMESİ (CEDAW)'NİN AYIRICI ÖZELLİĞİ ÇERÇEVESINDE KOM İTEYE HANG İ OLANAKLAR TANINMI ŞTIR' KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN TASP İYES İ BİLD İRCESİ'NE NEDEN GEREKSINIM DUYULMUŞTUR' PEK İN DEKLERASYONU VE EYLEM PLATFORMLARININ HEDEFLER! NELERD İR' ULUSLARARASI NORMLAR İÇ HUKUKUN ÜSTÜNDE M İD İR' ULUSAL EYLEM PLANLARINDA KADINA YÖNELİ K Aİ LE İÇİ ŞİDDETİN ÖNLENMESİ HEDJLER İ NELERD İR' KADINA YÖNELIK AILE IÇI ŞIDDETIN Ör'aENME51 ÇABALARI NDAKİ TEMEL YANILGI NEDIR? xi

11 58. A İLENİN KORUMASINA DAIR 4320 SAYILI KANUN'DA UYGULAMADAN KAYNAKLANAN SORUNLAR NELERD İR? ANAYASA VE D İĞER YASALARDA KADINA YÖNELİK AYRIMCILIK VE ŞİDDETE GÖZ YUMAN DÜZENLEMELER HANGILERİDİR' KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMES İ İÇİN ERKEKLER NE YAPMALIDIR?...1M KARAR 1 ÖRNEK KARARLAR 4320 Say ıl ı Kanun Uyar ınca Tedbir İstemine Ili şkin, 4320 Say ıl ı Kanundaki Tedbirlerden Farkl ı Olarak Verilen Tedbirlere Ili şkin Karar Örneğ i KARAR Say ılı Kanun Uyar ınca, Resmi Evlilik D ışı Birlikteliklerde Korunma Istemine Ili şkin KararÖrneği KARAR Say ılı Kanun Uyar ınca Verilen Koruma Kararlarının Temyiz Edilemeyeceğine Ili şkin Yargıtay Hukuk Dairesi'nin Kararı KARAR 4 Bo şanmış Ya Da Resmi Nikah Olmaks ızın Birlikte Ya şayan Kad ın ın 4320 Say ılı Kanundaki Tedbirlerden Yararlarıamayaca ğına ili şkin Olarak Verilen Yarg ıtay Hukuk Dairesi'nin Karar ı X1l

12 KARAR 5 Bo şanmış Ya Da Resmi Nikah Olmaks ızın Birlikte Yaşayan Kad ının, 4320 Say ılı Kanun'daki Tedbirlerden Yararlanaca ğına ilişkin Olarak Verilen, Yarg ıtay Ceza Dairesi'nin Karan KARAR Say ılı Kanun Uyarınca, Aile Mahkemeleri Tarafından Verilen Koruma Kararlanna ili şkin Olarak Sulh Ceza Mahkemelerinin İçerik Denetim Yapamayaca ğına ili şkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun Kararı KARAR Say ıli Kanun Uyar ınca E şlerin Kar şılıkl ı Olarak Birbirlerine Şiddet Uygulamamalar ına ve Ayrıca Erkeğin Evden Uzakla ştınlmas ına ilişkin Karar Örneği KARAR Say ıl ı Kanun Uyarınca Kad ın Aleyhine ve E şlerin D ışmda Diğer Aile Bireyleri Hakk ında Verilen Koruma Karar ına ili şkin Karar Örneği KARAR Say ıl ı Kanun Uyarınca Verilen Bir Karar İle Bu Karar ın Yeniden İnceleme Istemi Sıras ında, Boşanma Davas ıyla Birle ştirilme Olana ğına ilişkin Karar Örnekleri KARAR Say ıl ı Kanun Uyarınca Kusurlu E şin Bir Sağlık Kurulu şunda Muayene Ve Tedavisirıin Sağlanmas ına İlişkin Karar Örneği xi ıı

13 KADINA YÖNEL İK ŞİDDETİN ÖNLENMES İNE İ LİŞKİN OLARAK İÇ HUKUKTAK İ ÖZEL DÜZENLEMELER 1. A İLEN İN KORUNMASINA DAIR KANUN A İLE MAHKEMELER İNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLER İNE DAİR KANUN AILENIN KORUNMASINA DA İ R KANUN'UN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMEL İK ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN AILENIN KORUNMASINA DA İR KANUN'UN UYGULANMASINA İLİŞKİN TARİHLt GENELGES İ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN A İLENİN KORUNMASINA DA İR KANUN'UN UYGULANMASINA YÖNELIK GENELCES İ BAŞBAKANLIK GENELGES İ (Başbakanl ık Genelgesi (2006/17): Çocuk ve Kad ınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi Için Al ınacak Tedbirler) İÇİŞLER İ BAKANLIĞI'NIN TÖRE VE NAMUS CİNAYETLERİNİN ÖNLENMESİNE YÖNEL İK TEDB İRLER İN KOORDINASYONU GENELGES İ KAYNAKLAR D İZ İN xiv

14 G İRİŞ Kad ına karşı olumsuz ayr ımc ıl ık ve onun aracı olan aile içi şiddet bir insan hakk ı ihlali olmas ına karşın çağlar boyunca, hatta modem dünyada bile uzunca bir süre fark edilmemiştir. Örneğin 1789 Frans ız İnsan Haklan Bildirgesi'nde kadına yönelik ayr ımcıl ıktan söz edilmemiştir. Kad ın ın cinsiyeti nedeniyle uğrad ığı e şitsizliğin ayırt edilmesi için Büyük Sanayi Devrimi'n ın gerçekleşmesi, yani kad ımn i ş gücüne gereksinim duyulmas ı gerekmiştir. I. ve Il. Dünya Sava şı'nda erkeklerin savaşta olmalar ı kad ının iş gücüne duyulan gereksinimi artırarak bu fark ındal ığı peki ştirmi ştir. Kad ınlar, Il. Dünya Sava şı'n ın ard ından olu şan göreceli barış ortamını iyi değerlendirmi şler; Birle şmiş Milletler bünyesinde kurulan komite aracıl ığıyla cinsiyet ayr ımc ıl ığın ın insan haklari bildirgelerine ve diğer uluslararas ı sözleşmelere girmesini ve tüm dünyada fark edilmesini sa ğlamışlard ır. "Soğuk Savaş " döneminde Komünist Blok'un ekonomik ve sosyal haklara verdi ği öneme kar şıl ık, Kapitalist Blok'un rekabet etme kaygısıyla, bunu kad ın haklarıyla dengeleme çabalan yan ında, kad ın örgütlerinin ve feminist ayd ınların bilinçli katkıları süreci çok h ızland ırmıştır. Buna karşın kad ına yönelik ay ırımc ılığın en etkili arac ı aile içi şiddet ise son yirmi y ıla dek hep gözden uzak kalm ış tır. Öyle ki kad ınlar ın insan haklar ı bildint

15 risi olarak da tan ımlanan CEDAW'da 1 da çoklukla ayr ımc ı- l ıktan söz edilmi ş, kad ına yönelik ayr ımc ılığın en önemli arac ı olarak kad ına yönelik aile içi şiddetin zihinlerde yer almas ı içinse, 1993 y ı l ında Kad ınlara Yönelik Şiddetin Tasfiyesine ilişkin Bildirge'nin kabulü gerekmi ştir. Ülkemizde de 4320 say ı l ı Ailenin Korunmas ına Dair Kanun'un2 kabulünden sonra Türk hukukunda aile içi şiddet özel ya da mahrem bir alan olmaktan ç ıkmış; ard ından Anayasa ve yenilenen Medeni Kanun ile Türk Ceza Kanunu'nda kad ına yönelik ayrımc ıl ığı ve şiddeti ho ş gören maddelerin birçoğu elenmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, tarihli ve 853 sayılı Araştırma Komisyonu'nun3 önerileri değerlendirilerek ç ıkarılan, 2006/17 say ılı Ba şbakanl ık Genelgesi'yle4 de kad ı- na yönelik aile içi şiddetin önlenmesi bir devlet politikasına dönüştürülmü ştür. Bu amaçla, 4320 sayılı Kanun'un kapsam ı 2 Birleşmış Milletler Kad ına Yönelik Her Türlü Aynmc ılığın Tasfiyesi Sözle şmesi (Convention Jbr the Eliminiation of Al! For ııı s of Discrimimıtion Againts Women) k ısa ad ıyla CEDAW, 3 Eylül 1981 tarihinde yürürlüğe girmi ş, Türkiye tarafından yöntemine uygun şekilde onaylanarak, 19 Ocak 1986 tarihinde yürürlü ğe konmuştur say ılı Ailenin Korunmas ına Dair Kanun tarihli sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Töre ve Namus Cinayetleri ile Kad ınlara ve Çocuklara Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Ara ştırtlarak Al ınmas ı Gereken Onlemlerin Belirlenmesi Amac ıyla Kurulan Ara ştırma Komisyonu çal ışmalar ın ı 11 Şubat 2006'da tamamlam ışhr. "Çocuk ve Kad ınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Onlenmesi Için Al ınacak Tedbirler" konulu Ba şbakanl ık Genelgesi'nin yürürlük tarihi 'd ır. XVI

16 geni5letilmi ş,5 hayli zengin içerikli bir yönetmelik6 ile İçişleri ve Adalet Bakanl ıkları'rıca8 genelgeler ç ıkarılmış, ilgili kamu görevlilerine de cinsiyet ayr ımcı l ığına karşı farkındalık ve bilgi eğitimi verilmi ştir. Bu çal ışmalar sonucu, "Kocandır döver de sever de." döneminin sars ıld ığın ı söylemek olanakl ıdır. Ne var ki Avrupa İnsan Haklar ı Mahkemesi'nin, kad ını aile içi şiddetten etkili koruyamad ığı için mahküm ettiği tek ülke Türkiye'dir.9 Oysa "İnsan loplulugu kad ı n ve erkek denilen iki cins insandan ınürekkeptir. Kabil midir ki, bn kütleutiu ı bir parças ını ileri eteluu, öteki ııi il/nınl edehn ı de k ıitie ınn bütünü i!erk'yebiisi ıı. M inkii ıı müdür ki, bir cismin yar ısı toprağa zincirlerle bağlı kahl ıkça Öteki k ı s ı>;, gök-lere yükselehilsin?" diyen büyük önder döneminde, kad ı n hakları alan ında çok önemli ad ımlar at ılnu ştı r. Bunlar ın ha şlıcaları, 1926 tarihli Medeni Kanunla dini nikah ve birden çok e şliliğin yasaklanmas ı; kad ınların erkeklerle e şit miras hakkına sahip k ıl ımnalar ı yanında, Avrupa ülkelerinden çok Ailenin Korunmas ına Dair Kanun'da günlü ve 5636 say ılı Kanun ile deği şiklik yap ılm ıştır. 6 Ba şbakanl ık Kadmm Statüsü Genel Müdürlü ğü'nce ç ıkar ılan Ailenin Korunmas ına Dair Kanun'un Uygulanmas ı Hakk ında Yönetmelik, 1 Mart 2008 tarihli, 2683 say ı l ı Resmi Gazete'de yay ınlarımıştır. Içi şleri Bakanhğı'nm Ailenin Korunmas ına Dair Kanun'un Uygulanmasma Yönelik, tarih ve 2005/123 Say ılı Genelgesi; Içi şleri Bakanl ığı'n ın 2007/8 Say ı l ı, Töre ve Namus Cinayetleri'nin ÖnlenmesineYönelikTedbirlerin Koordinasyonu Genelgesi. Adalet Bakanl ığı, Ceza i şleri Genel Müdürlüğü'nün Ailenin Korunmas ına Dair Kanun'un Uygulanmas ına Yönelik tarihli Genelgesi. Avrupa Insan Haklar ı Mahkemesi, Nahide Opuz/Türkiye Davas ı, 9 Haziran 2009 tarihli, Ba şvuru no: 33401/02. xvl ı

17 önce kad ınların seçme ve seçilme hakkına kavu şmu ş olmalarıdır. Ancak sonraki kuşaklarca bu olanakların içi doldurulamamış ve kad ınlar toplumda istenen seviyeye yükseltilememi ştir. Örneğin Türkiye'de ya şam ın ın herhangi bir döneminde aile içinde fiziksel şiddete uğrayan kad ınlann oran ı yüzde 39'dan fazlad ır.' Bu demektir ki kadınlar, sokakta ya da tan ımadıkları ki şilerden çok, kendileri için en güvenli alan olmas ı gereken ailede şiddetle karşılaşmaktad ır ve ayn ı ara ştırma sonuçlanna göre, şiddet gören kad ınların da ancak yüzde 6' sı kamu kurumlar ına ba şvurmu ştur. Üstelik ba şvuranlar ın hiçbiri verilen hizmetten memnun de ğildir. Oysa devlet yaptığı yasal düzenlemelerle aile içi şiddeti önleme konusundaki kararl ılığmı göstermi ştir. Öyleyse yap ılmas ı gereken yasalann uygulanmasım, şiddete u ğrayan kad ınlann ilgili kamu kurumlar ına başvurmas ını ve ba şvuranlar ın da verilen hizmetten yarar görmesini sa ğlamaktır. Çalışmamızın özünü olu şturan 4320 sayılı Ailenin Korunmas ı Hakk ındaki Kanun, kimi eksikliklerine karşın aile içinde kad ına yönelik şiddeti önleme konusunda devrim niteliğinde olup önemli bir gizil güç içermektedir. Bu çal ışma, kamuoyunca fazla bilinmeyen yasaya ili şkin olarak bilgilendirme ve uygulamada karşılaşılan sorunlara örneklerle yan ıt verme arzusundad ır. Jansen, H. / Üner, S., ve di ğerleri, Türkiye'de Kad ına Yönelik Aile içi Şiddet, Ankara, 2009, s. 89. TC Ba şbakanl ık Kad ının Statüsü Genel Müdürlü ğü'nün sorumlu ve yararlan ıcı kurum oldu ğu bu ara şt ırma, Avrupa Birliği'nin mali destekleriyle, ICON Instıtut Publ ıc Sector Gmbh, Hacettepe Üniversitesi, Nüfus Etütleri Enstitüsü, ve BNB Dan ışmanl ık Ltd Şirketi Konsorsiyumu'nca gerçekle ştirilmi ştir s. 46. XVIII

18 KADINA YÖNELİK AİLE IÇI ŞIDDET DEYİNCE NE ANLIYORUZ? Şiddet, özünde insan ın maddi ve manevi varl ığına zarar veren her türlü davran ıştır. Türk Dil Kurumu Terimler Sözlüğü'nde, "Karşıt görüşte olanlara, inand ırma veya uzlaş tırma yerine, kaba kuvvet kullanma."' olarak tanımlanmıştır. Kad ına yönelik şiddet ise, "İster kamusal alanda ister özel ya şamda meydana gelsin, kad ın ın fiziksel, ruhsal, sosyal, cinsel ve ekonomik aç ı- dan zarar görmesine, ac ı çekmesine neden olan, onurunu zedeleyen, temel hak ve özgü rlükl erini kullanmas ını engelleyerek, kad ına yönelik ayrımc ılığın sürmesine yol açan bir eylemdir." sayılı Ailenin Korunmas ı Hakkındaki Kanun'un gerekçesine göre, aile içi şiddet; "Aile içinde bir bireyin diğer bir bireye yönelik fiziki, sözel ve duygusal kötü davran ışlar ı "d ır. Kad ı- na yönelik şiddet ilk kez bir uluslararas ı belgede, 1993 tarihli Birle şmi ş Milletler Kadına Yönelik Şiddete Karşı Bildirge'de tanımlanmışt ır: "İster kamusal alanda ister özel ya şamda meydana gelsin, kad ına fiziksel, ruhsal, sosyal, cinsel ve ekonomik aç ıdan zarar görmesine, ac ı çekmesine neden olan, onurunu zedeleyen, teı www. tdk.gov.tr tarihli Birleşmi ş Milletler Kadma Yönelik Şiddete Karşı Bildirge, m. 1.

19 Sorularla Kad ına Yönelik Aile içi Şiddet İ niel hak ve özgürlük/erini kullanmas ın ı engelleyerek, kad ına yönelik ayr ı n ıc ılığın sünnesine yol açan bir eylen ıdir." (m. 1). Ara ştırma sonuçlarına göre ülkemizde fiziksel veya cinsel şiddet yaşamış kadınların yüzde 92'si, resmi kurum ve kurulu şlara başvurmad ıklannı belirmi5lerdir.3 Aile içi şiddete, fiziksel şiddet yan ında cinsel şiddet, duygusal (psikolojik) şiddet, ekonomik şiddet ve sosyal şiddet biçimlerinde de rastlamak olanakl ıdır. Jansen, H. / Üner, S., ve di ğerleri, s. 46.

20 FİZİKSEL ŞIDDET NEDIR? Şiddetin en çok bilinen çe şidi olmas ına ve suç olarak ceza yasas ında düzenlenmesine kar şın fiziksel şiddetin kanıksand ığı da söylenebilir. Öyle ki Türkiye'deki kadmlann yüzde on dördü, erkeğin baz ı durumlarda -kad ının yemeği zamanında yapmamas ı, çocuğa bakmamas ı gibi nedenlerle- eşini dövebilece ği görü şüne kahlmaktad ır.4 Fiziksel şiddetin öldürme, yumruk atma, tokat atma, tekme atma, kol bükme, bo ğaz sıkma, iple ba ğlama, saç çekme ya da sopa ve benzeri herhangi bir araç kullanarak kaba dayak atma, kesici veya delici bir aletle yaralama, zorla ırza geçme, vücutta sigara söndürme, kezzap veya kaynar suyla yakma, el ve ayaklarını ezme, sağlıks ız ko şullarda oturmaya zorlama, sağlık hizmetlerinden yararlanmayı önleme ve öldürmeye dek uzanan çok geni ş bir kapsama alan ı vard ır. Öldürme ve bedensel bütünlü ğe, sağlığa sald ırı oluşturan etkili eylemler, ceza yasam ız aç ısmdan suçtur. Aynı biçimde aynı konutta yaşanılan kişiyi aç b ırakmak, soğukta d ı- şanya atmak, terbiye ve e ğitim yetkisinin kötüye kullanıl- Jansen, H. / Üner, S., ve di ğerleri, s. 99.

21 Sorularla kadına Yönelik Aile içi Şiddet 2 mas ı da etkili eylem olmamakla birlikte fiziksel şiddet olup ceza yasas ı kapsam ında suçtur. Aile hukukundan kaynaklanan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen ki şi de şikayet üzerine cezaland ırıhr. Ancak yükümlülüğün kapsam ının Türk Medeni Kanunu uyarrnca belirlenmesi gereklidir.

22 CINSEL ŞIDDET NEDIR? Kim trafından gerçekle ştirilirse gerçekle ştirilsin, kad ına istemi d ışmda yöneltilen her türlü cinsel amaçl ı söz veya eylem cinsel şiddettir. Kad ının kocas ı veya ba şkas ı tarafmdan isteği d ışında veya istemediği biçimlerde cinsel ili şkiye zorlanmas ı cinsel şiddettir ve suçtur. Ancak bir ara ştırma sonucuna göre, ülkemizde her üç kad ından biri; "Kad ın istemese bile eşiyle cinsel ilişkiye girmek görevidir." 5 görü şündedir. Aynı ara ştırmaya göre ülke genelinde evlenmi ş kad ınlann yüzde 15'i, cinsel şiddet içeren davranışlardan en az birini ya5am ı5tır.6 Ba şkalanyla cinsel ilişkiye zorlama da cinsel şiddet niteliğinde olup cinsel organlara zarar verme, çocuk do ğurmaya veya doğurmamaya, kürtaja, yakın akrabalarla cinsel ili şkiye (taciz veya tecavüz), fuhşa zorlama, zorla evlendirme, telefon, mektup veya sözle cinsel içerikli rahats ızl ık verici davranışlar cinsel şiddet çeşitlerinden baz ılarıdır. Evlilik içi tecavüz yanında, ensest ili şki de çok rastlanan aile içi cinsel şid- Jansen, H. / Üner, 3., ve diğerleri, s Jansen, H. / Üner, 3., ve diğerleri, s 46.

23 3 det Sorularla Kadına Yönelik Aile içi Şiddet türüdür. Ana babalarla çocuklar veya karde şler aras ındaki cinsel ili şki ensest olarak kabul edilir. Cinsel şiddete uğrayan kad ının emniyet ve savc ı l ık süreci ba şta olmak üzere, yarg ılama s ırasında cinsel şiddeti hak ettiği şeklinde önyargılarla karşılaşmas ı, resmi makamlara ba şvurmarnas ında en önemli etkendir. Örne ğin kad ın ın kısa etek giyerek, hava karard ıktan sonra ıss ız yerlerde dola şmış olması bu önyarg ılann en masumlar ındand ır. Kurbanda, failde ve eylemi cezaland ıracak otorite konumundaki ki şilerde var olan bu çeşit önyargılann varlığı, kad ının insan haklanndan yararlanmasm ın önündeki önemli engellerdendir.

24 DUYGUSAL YA DA PSİKOLOJİK ŞIDDET NEDIR? Tehdit, hakaret ve sövmenin yanında, kültürümüzde yaygın olarak görülen bir diğer aile içi psikolojik şiddet biçimi de özgürlükten yoksun b ırakmad ır. Kad ını eve ya da bir odaya kilitlemek, d ışarıya yalnız çıkmasına izin vermemek, pencereden d ışar ıya bakmas ına dahi izin vermemek, karanl ıkta b ırakmak yan ında, diğer insanlarla ileti şim kurmasmı engellemek, ba ğırmak, korkutmak, giyimini k ısıtlamak, ba ş- kalarmm yanında küçük dü şürmek, çocuklanyla görü ştürmemek, başka kad ınlarla k ıyaslamak biçiminde de olabilmektedir. Psikolojik şiddetin en yo ğun görünümü olan hakaret ve sövme, bir kişinin namus, şeref ve haysiyetine sald ındır. Tehdit ise mağduru, belli karar ve hareketlere zorlamak amac ıyla yapılır. Tehdidin suç olu şturması için korkutarak sonuç alması, zarar vermesi zorunlu değildir. Mağdurda etkili olmas ı yeterlidir. Maddi ve manevi olabilece ği gibi mağdurun yakmlar ına da yöneltilmiş olabilir.

25 EKONOMIK ŞİDDET NEDİR? Kad ının mallar ın ı ve diğer gelirlerini elinden almak, para vermemek, kıs ı tl ı para vermek, ailenin ekonomik birikimine ilişkin bilgi vermemek ve ekonomik konularda kadm ın düşüncesini almadan karar vermek, çalışmasma izin vermemek, istemediği işte zorla çal ıştırmak, iş hayatım sürdürmesine engel olacak k ısıtlamalar getirmek, ziynet e şyalann ı elinden almak, ki şisel zevk ya da beğenisi doğrultusunda gereksinimlerini karşılayacak paray ı vermemek veya belli ç ıkarlar doğrultusunda - şunu yaparsan, şöyle yaparsan- vermek, birer ekonomik şiddettir. Öyleyse, "Bireylerin çal ışmaları n ın ve gelir sağlamaları n ı n engellenmesi, çal ışmaya zorlanmala ıı, kişisel kazan çlar ına veya mal varl ıklar ına el koymak, bunlan yönetmelerine engel olmak, şeklinde ortaya ç ıkan davran ışlar" ekonomik şiddettir. 7 Bas ında da yer Erdem, Mehmet, Aile içi Şiddet ve 4320 Say ıl ı Ailenin Korunmas ına Dair Kanun, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Kas ım Aral ık 2007,s.56.

26 Sorularla kadına Yönelik Aile içi Şiddet ald ığı üzere,' mahkeme karar İannda da ekonomik şiddet, boşanma veya koruma kararlar ına gerekçe olu şturmaktad ır: Ekonomik şiddet, fiziksel şiddet gibi çoğunlukla görüldüğü üzere kendini ani ve öjke patlamalar ı biçiminde aç ığa vurmaz. Daha çok kişilik ve huylu ilgili olup siste ınatiktir ve süreklilik gösterir. Mağdurun bu tavr ı alg ılamas ı, tepki göstermesi çok daha zordur ve uzun zaman ister. Kald ı ki, somut olayda dayal ı erkek, ivai varl ığın ın yarı s ını davac ı kad ın ad ına kaydettirmi ştir. Yani görünü şte iyi niyetlidir. Ama ya şam ın s ırf tasarrufla geçmeyeceği, bu arada bir ömrün de tükenip gideceğini anlamak için somut olayda davac ı kad ın ın emekli olmas ı gerekmiştir. 0 halde Yargıtay' ın bozma karar ındaki, 'bir k ı s ım olaylardan sonra evlilik birli ğinin devam ettiği' yani örtülü af gerekçesi, ekonomik şiddetin yukar ıda belirtilen niteliği gereği yerinde değildir. Sonuç olarak davac ı ve dayal ı Adalet Bakanl ığı 'nda farkl ı birimlerde çal ışmışlardı r. Davac ı tan ıkları, davacı kad ın ın çal ışma arkada şland ır. Uzun y ıllar ayn ı birimde ayn ı odada çal ışan insanların, birbirlerinin özel yaşamlarına ilişki olarak gözlemde bulunmaları ve bilgi sahibi olmalar ı doğald ı r. Özellikle davac ı kad ının sürekli paras ızl ık çekmesinin, k ır ılan çay bardağın ın hesab ın ı yapmak zorunda kal ışının, çay paras ı ödemekte da/ii sak ın ıml ı davranmas ının yani uğradığı ekonomik şiddetin çal ışma arkada şları n ın gözünden kaçmnas ı dü şünülemez. Bunun, gerek davac ıdan gerekse k ısı tl ı da olsa görü ştükleri daval ıdan kaynak- "Ekonomik Şiddet Bo şanma Nedeni", Milliyet, 27 Temmuz 2009, man şet haber veya bu haber için bkz. ategoriid=5.szartic1eid= crdate= rb=ekono mik%20siddet%20bosanma% 2ünedeni; Ekonomik Şiddet Boşanma Nedenidir, Cimri Kocaya Mahkemeden Şok SfringMahkemeden ı zsearch_category_id1 Cimri E şe Mahkefrieden Şok Karar!,

27 Sorularta Kad ına Yönelik Aile içi Şiddet 5 lan ıp kaynaklanmadığına ilişkin gözlem yapn ıalan ve bilgi edin meleri de kaç ın ılınazd ır. Süreklilik taşıyan bu olguya davac ı kad ı n ın uzun y ıllar katlanm ış olmas ı, hiç olmazsa emeklilik döneminde bir parça olsun parasal rahatl ık istemesine engel say ılmamal ıdır."9 Ankara 8. Aile Mahkemesi'nin E: 2008/678, K: 2008/898 say ı- ir ve günlü direnme karar ı; Yarg ıtay Hukuk Genel Kurulu'nun E: 2008/2-695, K: 2008/710 say ı l ı ve güıı- 1(1 karar ıyla onanmıştır. (Mahkemenin karar kartonundan al ınm ıştır.) 10

28 SOSYAL ŞİDDET NEDİR? Yurt d ışına gelin olarak götürülüp yabanc ı kentte evden d ışar ıya çıkmas ına izin verilmeyen genç k ızlarımizın bu konumlar ını, duygusal ya da psikolojik şiddet olarak adland ırmak yetersizdir. Her türlü sosyal hak ve etkinlikten yoksun b ırakılan, ya şad ıkları ülkeyle bağ kurabilmesi için gerekli olan dili öğrenmesine fırsat verilmeyen bu kızlar, deyim yerindeyse köle ya şam ı sürmektedir. Onlardan beklenen ailenin di ğer bireyleri sabah i şe gittikten sonra ev işlerini ve yemekleri yapmalar ıdır. Kısa zamanda daha çok para biriktirme dü şüncesiyle genellikle geni ş aile içinde, yani kay ınpeder, kay ınvalide ve diğer kardeşler birlikte aynı ortamda ya şanmakta, onlardan bu ili şki ve ya şama biçimine ko şulsuz itaat etmeleri istenmektedir. Konu bir mahkeme kararmda şu şekilde dile getirilmi ştir: "Tan ık anlatımlarından, dava!, kocan ın evlilikten k ısa bir süre sonra eşine ilgisini yitirdiği, SOrUmSUZ davranarak evlilik birliğinin gerektirdiği sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirmediği, eşine karşı bask ı ve şiddet uygulad ığı, ayr ı ev açmay ıp ailesi ile birlikte yaşamaya zorladığı, daval ı n ın yabanc ı ülkeye uyum sağlamas ı için katk ıda bulunmad ığı, hatta onu eve kapat ıp sadece ev i şle- 11

29 Sorulada Kad ı na Yönelik Aile içi Şiddet 6 nni yapmas ın ı beklediği an/ü şı/makla, evlilik birliğinin tenielinden sars ıldığı, bunda dava/t kocan ın ağır kusurlu olduğu an/ü şddığı n- dini taraflar ın boşanma/anna, karar verilmiştir. Öte yandan, davaaya fiziki şiddet uyguland ığı yolunda kan ıtlar bulunduğu gibi evden ç ıkmas ı k ısı tlanarak ve kendisini geli ştirip, içinde ya şadığı yabanc ı ülketıe uyun ı sağla ıııas ı için gerekli ortan ı sağlanmadığı ve destek olu ıı nıadığı için uğradığı sosyal şiddet de değerlendirilerek TMK'n ın maddesi uyar ı nca manevi tazminat takdir edilmi ş- tir" Özetlenen somut olaylardaki tipiklik nedeniyle, bunun duygusal ya da psikolojik şiddet terminolojisi içinde de ğerlendirilmesinin yetersizliği gözetilerek, sosyal şiddet ad ı önerilmi ş ve bu terminoloji ilk kez bir mahkeme kararında gerekçelendirilip adland ırılm ış," yaz ıl ı ve görsel bas ında da yer bulmu ştur. ' 1 Asl ında ayn ı süreç daha yumu şak olsa da, ülkemizde giderek artan geleneksel ve tutucu yap ı nedeniyle büyük şehirlerimizde de ya şanmaya ba şlanm ıştır. Çoğunlukla, esnaf olan baba (mobilyac ı vb.), oğlunu köyünden bir k ızla evlendirip kentin k ıyı mahallelerinde yaptırd ığı birkaç katlı konutun bir dairesine yerle ştirmekte, oğlunu da kendi i şin- Ankara 8. Aile Mahkemesi'nin, E: 2007/898, K: 2009/605 say ı- l ı ve günlii karar ı; (Mahkemenin karar kartonundan al ınm ıştır.) ' "Hakim Kar ınca'dan Bir Karar Daha: Eşe Sosyal Şiddete 30 Bin TL Ceza" ceza.; "Sosyal Şiddet Nedeniyle Bo şanma ve Manevi Tazminat Karar ı", ; "Sosyal Şiddet Cezas ı Emsal Olacak", "Yarg ıdan E şini Eve Kapatan Kocaya 'Sosyal Şiddet' Cezas ı", px?atype=radikaldetaykarticleid=941129idate k CategorylD=77; "Eve Kapatma 'Sosyal Şiddet", kenthaber.com/haber/polisadlive/norma ı/evekapatma sosyal-siddet-/dcs7el f3-ee c74-4d783dc99e ı 6. 12

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG Mart - 2014 YASAL DÜZENLEMELER KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE VE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI

Detaylı

YAŞAM BOYU DÖNEMLERİNE GÖRE KADIN CİNSİYETİNİN KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR / OLAYLAR

YAŞAM BOYU DÖNEMLERİNE GÖRE KADIN CİNSİYETİNİN KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR / OLAYLAR Bir insan hakları ihlali olan kadına yönelik şiddet gelir, eğitim düzeyi fark etmeksizin farklı toplum ve kültürlerin yaşadığı ortak bir sorundur ve dünyadaki bütün kadınlar kocaları, babaları, kardeşleri

Detaylı

Sorularla K adına Yönelik Aile İçi Şiddet

Sorularla K adına Yönelik Aile İçi Şiddet A N K A R A B A R O S U Sorularla K adına Yönelik Aile İçi Şiddet Av. Eray KARINCA ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI Adliye Sarayı Kat: 5 Sıhhiye/ANKARA Tel: (0.312) 416 72 00 Faks: (0.312) 309 22 37 www.ankarabarosu.org.tr

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE 2 KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SÖZLEŞMESİ 11 Mayıs 2011 tarihinde Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa

Detaylı

Cinsel haklar / üreme hakları insan haklarıdır.

Cinsel haklar / üreme hakları insan haklarıdır. halk için Cinsel haklar / üreme hakları insan haklarıdır. Bu haklar varolusumuzdan, ileri gelir. Tüm cinsel haklar / üreme hakları yasalarla koruma altına alınmıstır., Hazırlayan : Eylem Karakaya. Illüstrasyonlar

Detaylı

6284 SAYILI AİLEN LENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDET KANUNUN UYGULANMASI

6284 SAYILI AİLEN LENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDET KANUNUN UYGULANMASI 6284 SAYILI AİLEN LENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDET DDETİN ÖNLENMESİNE NE DAİR KANUNUN UYGULANMASI Türkiye önce aile içi şiddetin önlenmesi için; kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesine

Detaylı

FETHİYE. Tübakkom 10. Dönem Sözcüsü. Hatay Barosu.

FETHİYE. Tübakkom 10. Dönem Sözcüsü. Hatay Barosu. AVUKAT HATİCE CAN Av.haticecan@hotmail.com Atatürk cad. 18/1 Antakya 0.326.2157903-2134391 AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA FETHİYE DOSYA NO : 2011/ 28 KATILAN : B. S. KATILMA İSTEYEN Türkiye Barolar

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

İçindekiler TEMEL KAVRAMLAR

İçindekiler TEMEL KAVRAMLAR İçindekiler KISALTMALAR 15 BAŞLARKEN 19 TEMEL KAVRAMLAR I. ATAERKİLLİK 27 A. "KURUCU" BİR YAPI OLARAK ATAERKİLLİK 27 B. "DOĞURGANLIK" KADININ GÜCÜ MÜDÜR YOKSA ZAYIFLIĞI MI? 30 C. KADINLARIN SİSTEME "RIZA

Detaylı

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ BASINA VE KAMUOYUNA Erkek egemen kapitalist sistemde kadınların en önemli sorunu 2011 yılında da kadına yönelik şiddet olarak yerini korudu. Toplumsal cinsiyetçi rolleri yeniden üreten kapitalist erkek

Detaylı

Þiddete Maruz Kalan Kadýnlara Sunulan Hizmetler Þiddete Maruz Kalan Kadýnlara Sunulan Hizmetler Hazýrlayan Ebru Özberk T.C. Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Ekim 2008 Bu kitabýn basým, yayýn,

Detaylı

ERBİL BEYTAR İŞÇİNİN KİŞİLİĞİNİN VE KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI

ERBİL BEYTAR İŞÇİNİN KİŞİLİĞİNİN VE KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI ERBİL BEYTAR İŞÇİNİN KİŞİLİĞİNİN VE KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 KİŞİLİK HAKKI VE KİŞİLİĞİN KORUNMASI 1. KİŞİLİK KAVRAMI VE İÇERİĞİ...5

Detaylı

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI VELAYET HUKUKU 1. Giriş...1 I. Konunun Tanıtımı...1 II. Kavramlarda Birlik Meselesi...14 III. Çalışmanın İnceleme Planı...18

Detaylı

ÖZEL CEZA HUKUKU Cilt I ULUSLARARASI SUÇLAR

ÖZEL CEZA HUKUKU Cilt I ULUSLARARASI SUÇLAR ÖZEL CEZA HUKUKU Cilt I ULUSLARARASI SUÇLAR Prof. Dr. Köksal BAYRAKTAR Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Öğretim Üyesi Doç. Dr. Vesile Sonay EVİK Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG Mart - 2014 KADINA YÖNELİK ŞİDDET 2 Şiddet Nedir? Sahip olunan güç veya kudretin, yaralanma ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İÇİNDEKİLER Kısaltmalar Önsöz XVII XIX Giriş 1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1. EVLENME KAVRAMI İLE EVLENMENİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ II İÇİNDEKİLER 13 KİSALTMALAR 25 GİRİŞ 27 BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI 1. Genel Olarak 29 I. Felsefi Açıdan Eşitlik Kavramı 29 II. Eşitlik İlkesi ve Değer Yargıları 30 III. Eşitlik

Detaylı

Şiddet. Tanımı. İstanbul Sözleşmesi

Şiddet. Tanımı. İstanbul Sözleşmesi Şiddet Tanımı Kadınlara yönelik şiddet; bir insan hakları ihlali ve kadınlara yönelik ayrımcılığın bir biçimi olarak anlaşılmaktadır ve ister kamusal ister özel alanda meydana gelsin, kadınlara fiziksel,

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 CİNSEL SALDIRI (MADDE 102) 5

İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 CİNSEL SALDIRI (MADDE 102) 5 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 CİNSEL SALDIRI (MADDE 102) 5 1- Basit Cinsel Saldırı Suçu (m. 102/1) 7 A- Genel Açıklamalar 7 B- Suçun Maddi Unsuru 7 a- Suçun Faili 7 b- Suçun Mağduru 16 c- Fiil 22 ı- Cebir 22 ıı-

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU SEDAT ERDEM AYDIN AİHM İÇTİHATLARI BAĞLAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU İSTANBUL ARŞİVİ İÇİNDEKİLER DANIŞMANIN ÖNSÖZÜ...VII YAZARIN ÖNSÖZÜ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1

Detaylı

BM ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ'NİN KAPSAMI VE TEMEL DAYANAĞI NEDİR?

BM ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ'NİN KAPSAMI VE TEMEL DAYANAĞI NEDİR? ÇOCUK HAKLARI NEDİR? Çocuk hakları bir insan haklarıdır. İnsanın doğumundan itibaren birey olma hakkını tanıyan, ek olarak 18 yaşına kadar yaşama, gelişme, korunma ve katılma haklarına özel önem ve öncelik

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 06.09.2012 TARİH VE 179 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ AMAÇ

Detaylı

Dr. SALİH OKTAR. TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUK DÜŞÜRTME VE ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇLARI (TCK. m )

Dr. SALİH OKTAR. TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUK DÜŞÜRTME VE ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇLARI (TCK. m ) Dr. SALİH OKTAR TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUK DÜŞÜRTME VE ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇLARI (TCK. m. 99-100) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII SUNUŞ... XI İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Genel Bilgiler

Detaylı

3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet

3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet 3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet Fikret İlkiz Anayasaya göre; herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde

Detaylı

Türkiye de Kadının İnsan Hakları Women s Human Rights in Turkey

Türkiye de Kadının İnsan Hakları Women s Human Rights in Turkey Türkiye de Kadının İnsan Hakları Women s Human Rights in Turkey 30 Nisan 2010 Boğaziçi Üniversitesi Nazan Moroğlu, LL.M Yeditepe Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi For Equal Rights PEACE is a must. To

Detaylı

Kadına Yönelik Şiddet ŞEYDA YILDIRIM SOSYAL HİZMET UZMANI İZMİR AİLE DANIŞMA MERKEZİ

Kadına Yönelik Şiddet ŞEYDA YILDIRIM SOSYAL HİZMET UZMANI İZMİR AİLE DANIŞMA MERKEZİ Kadına Yönelik Şiddet ŞEYDA YILDIRIM SOSYAL HİZMET UZMANI İZMİR AİLE DANIŞMA MERKEZİ Şiddet Kadına Yönelik Şiddetin Yaygınlığı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Şiddet: Kişinin, fiziksel cinsel, psikolojik

Detaylı

BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ

BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ I. İNSAN HAKLARI KAVRAMI 3 II. İNSAN HAKLARININ ULUSLARARASI DÜZEYDE KORUNMASI 4 1. Birleşmiş Milletler Örgütü 4 2. İkinci Dünya

Detaylı

ULUSLARARASI SUÇLAR. İçindekiler. 1. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU (TCK m. 79) İNSAN TİCARETİ SUÇU (TCK m. 80) Onuncu Baskı için Önsöz...

ULUSLARARASI SUÇLAR. İçindekiler. 1. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU (TCK m. 79) İNSAN TİCARETİ SUÇU (TCK m. 80) Onuncu Baskı için Önsöz... İçindekiler Onuncu Baskı için Önsöz... 5 ULUSLARARASI SUÇLAR 1. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU (TCK m. 79)...25 I. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER...25 II. SUÇUN MADDİ UNSURLARI...25 A. Suçun Hukuki Konusu...25 B1.

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI

TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar Çocukların Cinsel İstismarı Madde 103 (1) Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası

Detaylı

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR Bilgi Notu-2: Cinsel Suç Mağduru Çocuklar Yazan: Didem Şalgam, MSc Katkılar: Prof. Dr. Münevver Bertan, Gülgün Müftü, MA, Adem ArkadaşThibert, MSc MA İçindekiler Grafik Listesi...

Detaylı

6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU ÇERÇEVESİNDE MOBBİNG. Avukat Ümit Işıl Gültekin Gültekin Hukuk Bürosu

6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU ÇERÇEVESİNDE MOBBİNG. Avukat Ümit Işıl Gültekin Gültekin Hukuk Bürosu 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU ÇERÇEVESİNDE MOBBİNG Avukat Ümit Işıl Gültekin Gültekin Hukuk Bürosu 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, hukukumuzda yeni bir

Detaylı

KADINA ŞİDDET SAATLİ BOMBA MI? ERAY KARINCA

KADINA ŞİDDET SAATLİ BOMBA MI? ERAY KARINCA KADINA ŞİDDET SAATLİ BOMBA MI? ERAY KARINCA Kadına yönelik şiddetin temelinde erkekle kadın arasındaki eşitsiz güç ilişkisine bağlı olarak ortaya çıkan cinsiyet eşitsizliği vardır. Yapılan tüm çalışmalara

Detaylı

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI DAYANIŞMA GÜNÜ

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI DAYANIŞMA GÜNÜ 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI DAYANIŞMA GÜNÜ BODRUM KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ 25 KASIM KADINLARA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ BASIN BÜLTENİ: Mirabel kız kardeşler,

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

Avrupa Adelet Divanı

Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adalet Divanı Çev: Alpay HEKİMLER * Karar Tarihi : 22.11.2012 Sayısı : C-385/12 Kısmi süreli çalışan işçilerin diğer işçilere oranla daha uzun süreli emeklilik sigortasına prim

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ I İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ ve SINIRLANDIRILMASI...1 I- Konunun Takdimi ve Önemi...1 Konunun Sınırlandırılması...2.2) ZİLYETLİĞİN İDARİ YOLDAN KORUNMASININ

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA. Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA. Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları Aile içi Şiddetle Mücadele İçin Kadın Konukevleri Projesi nin açılış

Detaylı

HUKUK DAVALARI REHBERİ

HUKUK DAVALARI REHBERİ İlkay AYDIN Hâkim Halil POLAT Cumhuriyet Savcısı Dilekçe-Tensip-Müzekkere ve Gerekçeli Karar Örnekleriyle HUKUK DAVALARI REHBERİ (CİLT 4) NÜFUS DAVALARI (Hâkim ve Avukatlar İçin Temel Başvuru Kaynağı)

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2014/3-686 K. 2016/18 T

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2014/3-686 K. 2016/18 T T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2014/3-686 K. 2016/18 T. 20.1.2016 TEDBİR NAFAKASI İSTEMİ (Tarafların Gerçekleşen Ekonomik ve Sosyal Durumları İle Günün Ekonomik Koşullarına Göre Takdir Edilen Nafaka

Detaylı

Zorbalıklarına karşı verilen hapis cezası da paraya çevrilemeyeceği gibi ertelenmeyecek.

Zorbalıklarına karşı verilen hapis cezası da paraya çevrilemeyeceği gibi ertelenmeyecek. Dayakçı eşe hapis Eşine dayak atanlardan, işkence yapanlardansanız ya da işkenceye maruz kalanlardansınız bu haberi iyi okuyun. Eşine dayak atan zorbalar, artık uyku uyumasın çünkü yeni tasarı, zorba eşlere

Detaylı

T.C. IZMİR BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. IZMİR BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. IZMİR BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

9.Sınıf Sağlık Hizmetlerinde İletişim. 3.Ünte Toplumsal İletişim HUKUK KURALLARI / İNSAN HAKLARI 21.Hafta ( / 02 / 2014 )

9.Sınıf Sağlık Hizmetlerinde İletişim. 3.Ünte Toplumsal İletişim HUKUK KURALLARI / İNSAN HAKLARI 21.Hafta ( / 02 / 2014 ) 9.Sınıf Sağlık Hizmetlerinde İletişim 3.Ünte Toplumsal İletişim HUKUK KURALLARI / İNSAN HAKLARI 21.Hafta ( 17-21 / 02 / 2014 ) HUKUK KURALLARI 2 HUKUK : Bir toplum içinde yaşayan insanların;.) Birbirleriyle

Detaylı

Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi 27-30 Eylül 2009 Ankara

Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi 27-30 Eylül 2009 Ankara Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi 27-30 Eylül 2009 Ankara ÇHS 1. maddesi Erken yaşta reşit olma durumu hariç TCK 6. maddesi Erken yaşta reşit olma durumu dahil ÇKK 3. maddesi 18 yaşından küçüklere

Detaylı

BATMAN BAROSU ÇOÇUK HAKLARI KOMİSYONU

BATMAN BAROSU ÇOÇUK HAKLARI KOMİSYONU BATMAN BAROSU ÇOÇUK HAKLARI KOMİSYONU BATMAN ÇOCUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN VERİLERE GÖRE; 2008-2012 Yılları arasında meydana gelen adli olay sayısının yıllara göre dağılımı: 1000 900 800 700 600 500

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

2005 Yılı Türkiye Đnsan Hakları Đhlalleri Bilançosu

2005 Yılı Türkiye Đnsan Hakları Đhlalleri Bilançosu 2005 Yılı Türkiye Đnsan Hakları Đhlalleri Bilançosu I. YAŞAM HAKKI ĐHLALLERĐ Ölü Yaralı Yargısız Đnfazlar 45 21 Faili Meçhul Cinayetler 1 Gözaltında Ölümler 5 Cezaevleri 13 2 *Çatışmalar 499 251 Güvenlik

Detaylı

5237 TCK DEĞĠġĠKLĠK TASARISI Cinsel Suçlarla Ġlgili Bölüm. Önerilen DeğiĢiklik Cinsel saldırı (Tasarı Madde 42)

5237 TCK DEĞĠġĠKLĠK TASARISI Cinsel Suçlarla Ġlgili Bölüm. Önerilen DeğiĢiklik Cinsel saldırı (Tasarı Madde 42) 5237 TCK DEĞĠġĠKLĠK TASARISI Cinsel saldırı Cinsel saldırı (Tasarı Madde 42) Madde 102- (1) Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal eden kişi, mağdurun şikayeti üzerine, iki yıldan

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

TURKIYE BAJOAR BIRLIGI TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ (SON DEĞİŞİKLİKLERLE) ANKARA - 2003

TURKIYE BAJOAR BIRLIGI TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ (SON DEĞİŞİKLİKLERLE) ANKARA - 2003 I TURKIYE BAJOAR BIRLIGI TÜRK İYE BAROLAR B İ RLİĞİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ (SON DEĞİŞİKLİKLERLE) ANKARA - 2003 İORKİYE TÜRKIYE BAROLAR BIRLI Ğ I TÜRKİYE BAROLAR B İRLİĞİ REKLAM

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

JANDARMANIN KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE FAALİYETLERİ VE UYGULANAN İŞLEMLER. KYAİŞ ile Mücadelede Jandarmanın Rolü

JANDARMANIN KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE FAALİYETLERİ VE UYGULANAN İŞLEMLER. KYAİŞ ile Mücadelede Jandarmanın Rolü JANDARMANIN KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE FAALİYETLERİ VE UYGULANAN İŞLEMLER JANDARMANIN KYŞM FAALİYETLERİ CMK kapsamında adli işlemler 6284 kapsamında işlemler Kadına Yönelik Şiddet ve Şiddet Mağduru

Detaylı

İLTİCA HAKKI NEDİR? 13 Ağustos 1993 tarihli Fransız Ana yasa mahkemesinin kararı uyarınca iltica hakkinin anayasal değeri su şekilde açıklanmıştır:

İLTİCA HAKKI NEDİR? 13 Ağustos 1993 tarihli Fransız Ana yasa mahkemesinin kararı uyarınca iltica hakkinin anayasal değeri su şekilde açıklanmıştır: İLTİCA HAKKI NEDİR? 27 Ekim 1946 tarihli Fransız Ana yasasının önsözü uyarınca özgürlük uğruna yaptığı hareket sebebiyle zulme uğrayan her kişi Cumhuriyet in sınırlarında iltica hakkına başvurabilir. 13

Detaylı

I. Korunan hukuki değer:

I. Korunan hukuki değer: I. Korunan hukuki değer: Eziyet suçunda korunan hukuki değer, 4pkı işkencede olduğu gibi söz konusu hareketlere hedef olan kişinin vücut bütünlüğü, ruh ve beden sağlığı, şeref ve haysiye@dir. Ancak işkenceden

Detaylı

KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ VE 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ

KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ VE 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ VE 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ 8 Mart 1857 tarihinde ABD'nin New York kentinde 40.000 dokuma işçisi daha iyi

Detaylı

İstismar Edersen Ceza, Delilin. Yoksa. Tedbir, Boşanırsan Nafaka

İstismar Edersen Ceza, Delilin. Yoksa. Tedbir, Boşanırsan Nafaka İstismar Edersen Ceza, Delilin Yoksa Tedbir, Boşanırsan Nafaka Yok! Eğitim Sen Yayınları Mayıs 2016 14 Ocak 2016 da kurulan Aile Bütünlüğünü Olumsuz Etkileyen Unsurlar ile Boşanma Olaylarının Araştırılması

Detaylı

2 Kasım 2011. Sayın Bakan,

2 Kasım 2011. Sayın Bakan, SayınSadullahErgin AdaletBakanı Adres:06659Kızılay,Ankara,Türkiye Faks:+903124193370 E posta:sadullahergin@adalet.gov.tr,iydb@adalet.gov.tr 2Kasım2011 SayınBakan, Yedi uluslarası insan hakları örgütü 1

Detaylı

Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr

Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr ANAYASAL KURALLAR Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir (Ay. m. 56/1). Çevreyi geliştirmek,

Detaylı

NEVŞEHİR BELEDİYESİ KADIN DANIŞMA MERKEZİ VE ŞİDDET VERİ TABANI

NEVŞEHİR BELEDİYESİ KADIN DANIŞMA MERKEZİ VE ŞİDDET VERİ TABANI Bu sözleşme Avrupa B rl ğ ve Türk ye Cumhur yet tarafından finanse ed lmekted r. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi NEVŞEHİR BELEDİYESİ KADIN DANIŞMA

Detaylı

Kadınlar kimsenin namusu değildir

Kadınlar kimsenin namusu değildir Kadınlar kimsenin namusu değildir Son dönemlerde medyada namus cinayetlerine sıkça rastlanmaya başlandı. Kadınlarımız vahşice öldürüldü. Bu tür insan hakları ihlallerinin yapıldığı olaylar karşısında sessiz

Detaylı

SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ SUÇU BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ SUÇU BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ Rahime ERBAŞ İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK HUKUKUNDA VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ SUÇU BİLDİRME

Detaylı

TÜRKiYE BAROLAR B İRLİĞİ T.B.B. REKLAM YASAĞI.. _,. YONETMELIGI

TÜRKiYE BAROLAR B İRLİĞİ T.B.B. REKLAM YASAĞI.. _,. YONETMELIGI TÜRKiYE BAROLAR B İRLİĞİ T.B.B. REKLAM YASAĞI.. _,. YONETMELIGI ANKARA - 2001 TÜRK İYE BAROLAR B İ RLIĞI T.B.B. REKLAM YASAI.. '. YONETMELIGI ANKARA - 2001 Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasa ğı Yönetmeliği

Detaylı

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Şubat 2014 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası Anayasanın 94 üncü

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları TEMEL HUKUK Sosyal Düzen Kuralları Toplum halinde yaşayan insanların yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri ve kullanacakları yetkileri belirten kurallara, sosyal düzen kuralları veya sadece sosyal

Detaylı

Yönetim Kurulu Üyelerinin yemin törenine katılımı gerçekleşti.

Yönetim Kurulu Üyelerinin yemin törenine katılımı gerçekleşti. 04.12.2012 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim kuruluna bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ T. 17.9.2001 E. 2001/4012 K. 2001/8028 MANEVİ TAZMİNAT - YANSIMA ZARAR

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ T. 17.9.2001 E. 2001/4012 K. 2001/8028 MANEVİ TAZMİNAT - YANSIMA ZARAR YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ T. 17.9.2001 E. 2001/4012 K. 2001/8028 MANEVİ TAZMİNAT - YANSIMA ZARAR ÖZET : Manevi tazminatı ancak cismani zarara uğrayan kimse isteyebilir. Yansıma suretiyle bir zarardan sözedilerek

Detaylı

CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER. Yrd. Doç. Dr. Selman DURSUN

CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER. Yrd. Doç. Dr. Selman DURSUN CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER Yrd. Doç. Dr. Selman DURSUN Cinsel Davranışın Boyutu CİNSEL SUÇLARIN BAĞLANTI VE AYIRIM NOKTALARI TABLOSU Vücut dokunulmazlığını ihlal etmeyen (bedensel temas içermeyen) cinsel

Detaylı

KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır?

KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır? KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır? Bir suçun tanığı olmuş kişi, polise bilgi ve ifade vermek zorunda değildir. Ancak, ifadesine gerek duyulan kişilerin, polis

Detaylı

HAYATA KARŞI SUÇLAR. Madde 81- (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, MÜEBBET HAPİS CEZASI ile cezalandırılır.

HAYATA KARŞI SUÇLAR. Madde 81- (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, MÜEBBET HAPİS CEZASI ile cezalandırılır. KASTEN ÖLDÜRME HAYATA KARŞI SUÇLAR Madde 81- (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, MÜEBBET HAPİS CEZASI ile cezalandırılır. (Madde 48- (1) Müebbet hapis cezası, hükümlünün hayatı boyunca devam eder.) Nitelikli

Detaylı

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz ZİYNET (ALTIN) EŞYASI İSPAT YÜKÜ. T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2012/6-1849 KARAR NO : 2013/1006 KARAR TARİHİ:03.07.2013 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Gölcük 1. Asliye

Detaylı

İçindekiler İKİNCİ BAB HÜRRİYET ALEYHİNDE İŞLENEN CÜRÜMLER. Birinci Fasıl Siyasi Hürriyet Aleyhinde Cürümler

İçindekiler İKİNCİ BAB HÜRRİYET ALEYHİNDE İŞLENEN CÜRÜMLER. Birinci Fasıl Siyasi Hürriyet Aleyhinde Cürümler İçindekiler Önsöz 5 İçindekiler 7 Kısaltmalar 15 Yararlanılan Kaynaklar 16 İKİNCİ BAB HÜRRİYET ALEYHİNDE İŞLENEN CÜRÜMLER Birinci Fasıl Siyasi Hürriyet Aleyhinde Cürümler Siyasi Hakların Kullanılmasını

Detaylı

DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMLİDİR. DAVACI

DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMLİDİR. DAVACI DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMLİDİR. DAVACI VEKİLLERİ DAVALI KONU : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok Sokak No: 8 Balgat Ankara : Av.

Detaylı

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

Türk Ceza Kanunu nda Düzenlenen ve Sık Rastlanan Sulh Ceza Davaları

Türk Ceza Kanunu nda Düzenlenen ve Sık Rastlanan Sulh Ceza Davaları Türk Ceza Kanunu nda Düzenlenen ve Sık Rastlanan Sulh Ceza Davaları Osman SOYDAL Hakim Türk Ceza Kanunu nda Düzenlenen ve Sık Rastlanan SULH CEZA DAVALARI Örnekler Yardımıyla Ayrıntılı Konu Anlatımı Uygulamada

Detaylı

Gönüllü olarak ülkesine dönen mağdur 2004 239 61 18** 227 2005 256 220 142 379 2006 246 197 190 422 2007 148 117 114 308

Gönüllü olarak ülkesine dönen mağdur 2004 239 61 18** 227 2005 256 220 142 379 2006 246 197 190 422 2007 148 117 114 308 Türkiye nin İnsan Ticaretiyle Mücadelesi İnsan ticareti, esarete veya benzeri uygulamalara tabi kılmak, fuhuşa zorlamak, zorla çalıştırmak veya hizmet ettirmek, beden organlarının verilmesini temin etmek

Detaylı

MAĞDUR ÇOCUKLARA HUKUKİ YARDIM KONUSUNDA BAROLARIN YÜRÜTTÜKLERİ ÇALIŞMALARA BİR ÖRNEK

MAĞDUR ÇOCUKLARA HUKUKİ YARDIM KONUSUNDA BAROLARIN YÜRÜTTÜKLERİ ÇALIŞMALARA BİR ÖRNEK MAĞDUR ÇOCUKLARA HUKUKİ YARDIM KONUSUNDA BAROLARIN YÜRÜTTÜKLERİ ÇALIŞMALARA BİR ÖRNEK Harika SELİÇİ * İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi (Çocuk Mahkemeleri Komisyonu-Çocuk Hakları Komisyonu), 1989 yılından

Detaylı

Bu Takvim Şiddete Maruz Kalan Kadınlarımıza Atfen Hazırlanmıştır.

Bu Takvim Şiddete Maruz Kalan Kadınlarımıza Atfen Hazırlanmıştır. Bu Takvim Şiddete Maruz Kalan Kadınlarımıza Atfen Hazırlanmıştır. Sevgililer sevdaya dönüşür Hoşgörü, şevkat gelişir Aile mutluluk bölüşür Kadın eli değerse Terör biter, şiddet kalkar Sevgi çoğalır, merhamet

Detaylı

Şiddetli Geçimsizliğin Çözümü Şiddet Değildir!!

Şiddetli Geçimsizliğin Çözümü Şiddet Değildir!! Şiddetli Geçimsizliğin Çözümü Şiddet Değildir!! Acı ve ızdırap veren, yaşam hakkını tehdit eden,temel bir insan hakkı ihlali olan şiddete DUR DE! KADINA KARŞI ŞİDDETE HAYIR! VE KONUK EVİ Şiddet Sadece

Detaylı

İnsan Hakları Kurullarının Desteklenmesi ve Kadın Hakları Projesi KADINA ŞİDDET TÜM TOPLUMUN SORUNUDUR SESSİZ KALMAYIN!

İnsan Hakları Kurullarının Desteklenmesi ve Kadın Hakları Projesi KADINA ŞİDDET TÜM TOPLUMUN SORUNUDUR SESSİZ KALMAYIN! İnsan Hakları Kurullarının Desteklenmesi ve Kadın Hakları Projesi KADINA ŞİDDET TÜM TOPLUMUN SORUNUDUR ŞİDDETE MARUZ KALDIĞINIZDA NELER YAPABİLİRSİNİZ? Şiddetin Türleri Fiziksel Şiddet Dövmek, kilit altında

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ 445 TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ Aydeniz ALİSBAH TUSKAN* 1 İnsanların bir biçimde sınıflanarak genel kategoriler oturtulması sonucunda ortaya çıkan kalıplar ya da bir

Detaylı

Cinsel taciz suçu TCK. nun 105 inci maddesinde düzenlenmiştir. Burada;

Cinsel taciz suçu TCK. nun 105 inci maddesinde düzenlenmiştir. Burada; Cinsel taciz suçu TCK. nun 105 inci maddesinde düzenlenmiştir. Burada; (1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikâyeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya

Detaylı

C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ. Prof. Dr. Feride ACAR

C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ. Prof. Dr. Feride ACAR C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ CEDAW Nedir? CEDAW sekiz temel Birleşmiş Milletler insan hakları sözleşmesinden biridir. BM İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMELERİ Medeni ve Siyasi

Detaylı

19 Mart 2010 CUMA. Resmî Gazete. Sayı : MAHKEMESİ KARARI. Mahkemesi Başkanlığından: Karar Sayısı : Karar Günü : 23

19 Mart 2010 CUMA. Resmî Gazete. Sayı : MAHKEMESİ KARARI. Mahkemesi Başkanlığından: Karar Sayısı : Karar Günü : 23 19 Mart 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27526 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı Karar Sayısı : 2009 Karar Günü : 23 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : İTİRAZIN KONUSU : 25.2.1954

Detaylı

KADIN VE AİLE BİREYLERİNİN ŞİDDETTEN KORUNMASINA DAİR KANUN TASARISI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KADIN VE AİLE BİREYLERİNİN ŞİDDETTEN KORUNMASINA DAİR KANUN TASARISI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KADIN VE AİLE BİREYLERİNİN ŞİDDETTEN KORUNMASINA DAİR KANUN TASARISI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanun, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan;

Detaylı

TEMEL YASALAR /DÜZENLEMELER

TEMEL YASALAR /DÜZENLEMELER GİRİŞ Gelişen bilişim teknolojilerinin bütün kamu kurumlarında kullanılması hukuk alanında bir kısım etkiler meydana getirmistir. Kamu tüzel kişileri tarafından bilgisayar teknolojileri kullanılarak yerine

Detaylı

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES E: 2007/4584 K: 2007/4112 T: 24.05.2007 SEÇENEKL ADL PARA CEZASI CEZALARIN NFAZ REJ M CEZANIN N TEL K DE fit RMES (TCK m 50/1-a, 52 CGT K m 106/3)

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 6 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Kavramlar Türk Bayrağı Kanunu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11. Protokol ile Düzenlenen Metin) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11.

Detaylı

İYİ İDARE YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM İyi İdarenin İlkeleri

İYİ İDARE YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM İyi İdarenin İlkeleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle Kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Konusunda Sağlanan Gelişmelerde Hukukun Rolü Deniz ÇELİK *

Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Konusunda Sağlanan Gelişmelerde Hukukun Rolü Deniz ÇELİK * Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Konusunda Sağlanan Gelişmelerde Hukukun Rolü Deniz ÇELİK * Şiddet toplumun her kesiminde karşımıza çıkan bir sorun olduğu gibi kadın ve erkek eşitsizliğine

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (Havana Kuralları)

Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (Havana Kuralları) 27 Ağustos- 7 Eylül 1990 tarihleri arasında Havana da toplanan Suçların Önlenmesine ve Suçların Islahı üzerine Sekizinci Birleşmiş Milletler Konferansı tarafından kabul edilmiştir. Dünya halkları, Birleşmiş

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDET RAPORU

KADINA YÖNELİK ŞİDDET RAPORU İHD İstanbul Şubesi dokümantasyon birimi tarafından, İHD Şubelerine yapılan başvuru, kadın örgütlerinin hazırladıkları araştırma ve inceleme çalışmaları, basın ve yayında çıkan haber, makalelerden yararlanarak

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ CİNSEL TACİZ ve AYRIMCILIĞI ÖNLEME YÖNERGESİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ CİNSEL TACİZ ve AYRIMCILIĞI ÖNLEME YÖNERGESİ Bu kitapçık, İTÜ Senatosunun 11.09.2014 tarih ve 602 sayılı toplantısında onaylanan İstanbul Teknik Üniversitesi Cinsel Taciz ve Ayrımcılığı Önleme Yönergesi ile bu yönergenin uygulanmasına ilişkin esaslar

Detaylı

Alipour ve Hosseinzadgan / Türkiye. (6909/08, 12792/08 ve 28960/08) AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI

Alipour ve Hosseinzadgan / Türkiye. (6909/08, 12792/08 ve 28960/08) AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI Alipour ve Hosseinzadgan / Türkiye (6909/08, 12792/08 ve 28960/08) AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI Aşağıdaki metin kararın resmi olmayan özetidir. Alipour dosyası Veteriner olan Başvuru sahibi 1999

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR

ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR M. A. G. J. BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2015/1832) Karar Tarihi: 13/2/2015 ARA KARAR ler : Alparslan ALTAN : Serdar ÖZGÜLDÜR Osman Alifeyyaz

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Yargı nedir? Türk hukukunda yargının bölümleri Anayasa Yargısı İdari Yargı Adli Yargı TEMEL HUKUK YARGI Yargı, devletin hukuk

Detaylı