AKBANK TÜRK ANONĠM ġġrketġ. AÇIĞA SATIġ VE ÖDÜNÇ ĠġLEMLERĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKBANK TÜRK ANONĠM ġġrketġ. AÇIĞA SATIġ VE ÖDÜNÇ ĠġLEMLERĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ"

Transkript

1 SÖZLEġME SIRA NO :... SÖZLEġME TARĠHĠ :.../.../20... ÖNEMLĠ NOT SAYIN MÜġTERĠMĠZ, SERMAYE PĠYASASI KURULU DÜZENLEMELERĠNE GÖRE, BANKAMIZIN SUNACAĞI HER BĠR HĠZMET ĠÇĠN AYRI BĠR SÖZLEġME ĠMZALANMASI ZORUNLUDUR. BANKAMIZIN AġAĞIDAKĠ HĠZMETLERĠ SUNABĠLMESĠ ĠÇĠN MÜġTERĠLERĠ ĠLE ĠMZALAMAK ZORUNDA OLDUĞU BU SÖZLEġMELERDEN AÇIĞA SATIġ ĠġLEMLERĠ ĠLE ÖDÜNÇ ĠġLEMLERĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMELERĠ, SERMAYE PĠYASASI KURULU' NUN 2007 / 26 SAYILI HAFTALIK BÜLTENĠNDE (E. Özel Durumlar, Md:14) YAYINLANAN "SPK ĠLKE KARARI" NA ĠSTĠNADEN ĠġBU " " NDE BĠRLEġTĠRĠLMĠġTĠR. BU SEBEPLE, ĠġBU " " NDE, FAYDALANMAK ĠSTEDĠĞĠNĠZ HĠZMETE ĠLĠġKĠN BÖLÜMLERĠ ĠMZALAMANIZ, FAYDALANMAK ĠSTEMEDĠĞĠNĠZ HĠZMETE ĠLĠġKĠN BÖLÜMLERĠ ĠSE ĠMZALAMAMANIZ GEREKTĠĞĠNĠ BELĠRTMEK ĠSTERĠZ. SAYGILARIMIZLA, ALINMAK ĠSTENEN HĠZMET MÜġTERĠNĠN ĠMZASI 1 - AÇIĞA SATIġ VE ÖDÜNÇ MENKUL ALMA VERME ĠġLEMLERĠ 2 ÖDÜNÇ MENKUL ALMA - VERME ĠġLEMLERĠ

2 A. TARAFLAR, TANIM VE KISALTMALAR AĢağıda tanımı verilen sermaye piyasaları araçlarının açığa satıģ iģlemleri ile sermaye piyasaları araçlarının ödünç alma-verme iģlemlerine iliģkin olarak Akbank Türk Anonim ġirketi ( BANKA ) ve MÜġTERĠ nin karģılıklı hak ve yükümlülükleri ile cezai sorumluluklarının belirlenmesi için aģağıdaki sözleģme düzenlenmiģtir. Borsada gerçekleģtirilecek iģlemleri tevsik edici belgeler ise, S.P.K., Takasbank Aġ ve/veya Ġ.M.K.B.'nin belirleyeceği esas ve Ģartlarda düzenlenir. Bu bölümde belirtilen taraflar, tanım ve kısaltmalar iģbu sözleģmenin "B- ORTAK GENEL HÜKÜMLER" ini, "C-SERMAYE PĠYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIġ ĠġLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN HÜKÜMLER" ini ve "D-ÖDÜNÇ ALMA-VERME ĠġLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN HÜKÜMLER" ini birlikte kapsamaktadır. ĠĢbu sözleģmede kullanılan tanım ve terimler ile bunların anlamları aģağıda belirtilmiģtir. A.1. SÖZLEġMENĠN TARAFLARI, TARAFLARI TANITICI BĠLGĠLER A.1.1. MÜġTERĠ : BANKA'da kendi adına hesabı bulunan gerçek veya tüzel kiģiyi ya da birden fazla ise kiģilerin tümünü birden ifade eder. MüĢteri veya müģteri vekili / ticari temsilci : Adı Soyadı/Ünvanı :... Adı Soyadı/Ünvanı :.. Ġkametgah ve Tebligat Ġkametgah ve Tebligat Adresi Adresi : : Baba Adı :... Baba Adı :... Anne Adı :... Anne Adı :... Uyruğu : Uyruğu : Doğum yeri ve tarihi :... Doğum yeri ve tarihi :... ġubesi :... ġubesi :... Vadesiz Hesap :... Vadesiz Hesap :... Yatırım Hesap :... Yatırım Hesap :... ĠĢ Telefonu :... ĠĢ Telefonu :... Ev Telefonu :... Ev Telefonu :... Cep Telefonu :... Cep Telefonu :.. Faks :... Faks :... E-posta Adresi E-posta Adresi Vergi :... Vergi :... Vergi Dairesi :... Vergi Dairesi :.. Ticaret Sicil : Ticaret Sicil : Kimlik :... Kimlik :... Hesabın müģterek açılması ve hesap ortaklarının iki kiģiden fazla olması halinde diğer ortakların kimlik bilgileri için Ek'te belirtilen form kullanılacaktır. BANKA, yürürlükteki SPK tebliğleri, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca MÜġTERĠ nin kimlik bilgilerini tespit etmekte gerekli özeni göstermekle yükümlü olup, bu bilgilerin doğruluğundan sorumludur. MÜġTERĠ de kimlik bilgilerinin tespit edilebilmesine yönelik olarak ilgili kanun ve yasal mevzuatın kendisine yüklediği yükümlülük ve sorumluluklara uygun davranmakla mükelleftir. S. 2

3 A.1.2. MÜġTERĠNĠN RĠSK VE GETĠRĠ TERCĠHLERĠ Sermaye piyasası mevzuatı gereği MÜġTERĠ, risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları ve mali durumu hakkında yeterli bilgiye sahip olunması bakımından oluģturulan ve [ ] tarihinde BANKA ile akdetmiģ olduğu Akbank T.A.ġ. ve Ak Yatırım Menkul Değerler A.ġ. Yatırım Hizmetleri Çerçeve SözleĢmesi (Alım Satıma Aracılık Çerçeve SözleĢmesi) anlaģması çerçevesinde imzalamıģ olduğu risk ve getiri tercihleri formunun hala geçerli ve güncel olduğunu beyan eder. MÜġTERĠ, zaman içerisinde sözkonusu formda yer alan bilgilerde değiģiklik olduğu takdirde bunları yazılı olarak BANKA ya ileterek güncellemek zorundadır. Aksi halde BANKA nın yaptığı iģlemlerde sözkonusu formu esas alacağını kabul eder. MÜġTERĠ bilgi vermeyi istememesi durumunda bilgi vermek istemediğine iliģkin yazılı bir beyan vermek zorundadır. MÜġTERĠ nin vereceği bu beyan sözleģmeyle beraber saklanacak olup BANKA ya bilgi verilmemesinden doğan her tür sorumluluk MÜġTERĠ ye ait olacaktır. A.1.3. AK YATIRIM : Sabancı Center 2. Kule Kat 6, 4. Levent/ĠSTANBUL adresinde yerleģik Ak Yatırım Menkul Değerler A.ġ. dir. A.1.4. BANKA : AK YATIRIM a SPK tebliğleri doğrultusunda Acentalık hizmeti veren Sabancı Center, 4.Levent / Ġstanbul adresinde yerleģik Akbank T.A.ġ. Genel Müdürlüğü ve Ģubeleridir. A.1.5. TARAFLARI(N) TEMSĠL ESASLARI Bu sözleģme tahtında tarafları temsile yetkili kiģiler, bunların temsil yetkileri ve temsilcinin veya temsil yetkisinin sınırlarının değiģtirilmesine iliģkin hususlar aģağıda gösterilmiģtir: a. BANKA : BANKA yı temsile yetkili kiģiler ve bu Ģahısların yetkileri, BANKA nın geçerli imza sirkülerinde belirtilmiģtir. b. MÜġTERĠ(LER) : A.2. i. MÜġTERĠ ler, SPK Seri V, 46 No.lu Tebliğin 58. Maddesi (k) bendi uyarınca BANKA çalıģanlarına geniģ yetkiler içeren temsil yetkisi veremez. ii. Tüzel kiģi MÜġTERĠ yi temsile yetkili kiģiler tüzel kiģiliğin ibraz ettiği güncel ana sözleģme ve noter tasdikli, güncel imza sirkülerinde veya vekaletnamede veya yönetim kurulu kararında belirtildiği Ģekliyle geçerlidir. MÜġTERĠ bu SözleĢmeyi tüzel kiģilik adına imzalayacak yetkili temsilcinin kimlik belgeleri ile BANKA nın uygun göreceği diğer belgeleri, BANKA ya ibraz etmeyi kabul ve taahhüt eder. MÜġTERĠ, sözleģme nin imzalanması sırasında BANKA ya ibraz ettiği belgelerde vaki olabilecek değiģiklikleri temsilcilerin ve/veya temsil derecelerinin geri alınması ve/veya değiģmesini de derhal BANKA ya yazılı olarak bildirmeyi kabul ve taahhüt eder. BANKA, MÜġTERĠ nin temsilci değiģikliklerinden, usulüne uygun olarak ilan edilmiģ olsa bile kendisine ayrıca bu maddeye uygun olarak bildirim yapılmadıkça sorumlu olmayacaktır iii. BANKA, MÜġTERĠ nin ve onun yetkili temsilcilerinin kimliğini, kendisine verilmiģ bulunan imza örneklerini adı geçenlerin BANKA da doldurulan belgelerin üzerine atacakları imzalarla karģılaģtırmak suretiyle denetler ve inceler. SÖZLEġMEDE KULLANILACAK TANIM VE KISALTMALAR Sermaye Piyasası Aracı (ya da kıymet ya da menkul kıymet) : 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında olup; çıkarılmaları Sermaye Piyasası Kurulu nun değiģik yönetmelik ve tebliğleri doğrultusunda düzenlenen hisse senetleri ve geçici ilmuhaberler, rüçhan hakkı kuponları, devlet tahvili ve hazine bonoları, özel sektör tahvili ve finansman bonoları, yatırım fonu katılma belgeleri, varlığa dayalı menkul kıymetler, katılma intifa senetleri, kar zarar ortaklığı belgeleri, gelir ortaklığı senetleri, ipotekli borç ve irat senetleri, Sermaye Piyasası Kurulu nca menkul kıymet olarak kabul edilen kıymetli evrak ile menkul kıymet sayılmayan kıymetli evrak ve mali değerleri temsil eden diğer evrak, altın ve gümüģ gibi değerli madenler, Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında çıkarılması muhtemel diğer sermaye piyasası araçları ile yurtdıģı borsa ve piyasalarda ilgili ülkenin yasal mevzuatına göre iģlem gören her türlü menkul kıymetleri ve diğer her tür finansal varlıkları, S. 3

4 Kanun : 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nu, Borsa : Kanun un 40 ıncı maddesinde düzenlenen sermaye piyasası araçlarının iģlem göreceği borsalar ile kıymetli madenler borsaları ve bunlarla aynı mahiyetteki yurt dıģı borsaları ve borsa dıģı teģkilatlanmıģ diğer piyasaları, Tebliğ : Zaman zaman değiģtirilecek Ģekli ile Kurul ca çıkarılan Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa SatıĢ, ve Ödünç Alma ve Verme ĠĢlemleri Hakkında (Seri:V, No:65) Tebliği, bu konuda daha sonra SPK tarafından çıkarılacak olan tebliğleri, Açığa satıģ iģlemi : MÜġTERĠ tarafından sahip olunmayan sermaye piyasası araçlarının satılmasını ya da satıģına iliģkin yazılı emrin (BANKA nın kabulü halinde sözlü emrin) verilmesini ve bu emrin BANKA tarafından ĠMKB sistemine açığa satıģ tuģu kullanılarak iletilmesini, Emir: MÜġTERĠ nin BANKA ya sermaye piyasası araçlarının alınması, satılması (açığa satıģ iģlemi dahil), saklanması, kar payı ve faizlerinin toplanması, borç senetlerinin itfa edilmesi, sermaye artırımına katılması, temettü haklarının kullanılması, ödünç menkul kıymet alınması veya verilmesi ile ilgili, kural olarak yazılı yapılması gereken ancak, BANKA nın kabulü halinde telefon ve benzeri iletiģim araçları ile ya da sözlü olarak da yapabilecek bildirimleri, ĠMKB : Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası nı, Kurul: Sermaye Piyasası Kurulu nu, MKK: Bu sözleģmede yer alması halinde Merkezi Kayıt KuruluĢu A.ġ. ni, Ödünç Menkul Kıymetler Havuzu : MÜġTERĠ nin ödünç vermek istediği hisse senetlerinin muhafaza edildiği menkul kıymetler grubunu, ÖPSP : Takasbank A.ġ nin tarihli 855 no lu Genel Mektubu ile yönetmeliği yayımlanan ödünç pay senedi piyasası (ÖPSP); Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) nca onaylanan tür ve miktarda teminat göstererek belirli bir dönem için pay senedi (hisse senedi) ve borsa yatırım fonu katılma belgesi (BYF) ödünç almak isteyenlerle pay senedi ve BYF belgesi ödünç vermek ve bunları vade sonunda mislen geri almak isteyenlerin tekliflerinin karģılaģtığı piyasayı, ÖMK : BANKA müģterileri arasında, BANKA nezdinde gerçekleģen ödünç menkul kıymet iģlemi (ÖMK), tebliğde belirlendiği üzere, müģteri ile imzalanan çerçeve sözleģmede belirlenen esaslar dahilinde, ödünç veren tarafından ödünç alan tarafa, belirli bir dönem için sermaye piyasası araçlarınının verilmesini ve aynı cins sermaye piyasası araçlarının mislen geri alınmasını, Ödünç iģlemi : Ödünç veren tarafından ödünç alan tarafa, belirli bir dönem için sermaye piyasası araçlarının verilmesi ve aynı cins sermaye piyasası aracının mislen geri alınmasını (bu anlamda ödünç iģlemi ifadesi ermaye piyasası aracı ödünç alma ve verme iģlemini birlikte ifade etmektedir) Komisyon : MÜġTERĠ nin ÖPSP de iģlem veya ÖMK yapmak üzere gerekli emri BANKA ya ilettiği iģlem değerinin belirli bir oranı üzerinden hesaplanan tutarı, Uzaktan EriĢim Araçları : BANKA tarafından hizmete açılan veya açılacak olan uygulamalarla ve BANKA'nın vereceği ya da bilgisayar sistemi aracılığı ile müģterinin kendisinin oluģturacağı hesap / kullanıcı kodu ve Ģifreyi / Ģifreleri kullanmak suretiyle müģterinin telefonla, bilgisayarla ve / veya internetle, Akbank görüntülü ev ve ofis cihazlarıyla, veri yayın dağıtım (forex, matrix v.b.) ekranları aracılığıyla ve diğer iletiģim araçlarıyla (cep telefonu, cep bilgisayarı, blackberry v.b) BANKA'nın sistemine doğrudan ulaģarak, BYF katılma payı oluģturma ve/veya geri alma dahil, açığa satıģ, ödünç alma-verme iģlemlerine iliģkin emir iletim ve takip iģlemlerini yapmasını sağlayan araçları, Ġnternet ġube : Akbank T.A.ġ.'nin web sitesi ile bu web sitesi üzerinden müģteriye sunulacak hizmetler bütününü ifade eder. Saklayıcı KuruluĢ : Akbank T.A.ġ., Takasbank, MKK, State Street i,, Takasbank ifade eder. : Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası Takas ve Saklama Bankası Anonim ġirketi ni, S. 4

5 B. ORTAK GENEL HÜKÜMLER Bu bölümde belirtilen ortak hükümler, iģbu sözleģmenin "A- TARAFLAR, TANIM VE KISALTMALAR" ını, "C-SERMAYE PĠYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIġ ĠġLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN HÜKÜMLER" ini ve "D-ÖDÜNÇ ALMA-VERME ĠġLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN HÜKÜMLER" ini birlikte kapsamaktadır. B.1. MÜġTEREK HESAPLAR BANKA nezdinde açılmıģ veya açılacak müģterek hesaplarda, hesap sahiplerince BANKA ya aksine yazılı bir bildirim yapılmadığı sürece, her birinin gerek münferiden gerekse müģtereken yatıracağı meblağlar üzerinde ve ödünce konu kıymet üzerinde hesap sahiplerinin her birinin hissesi yekdiğerine eģittir. Hesaptan her bir hesap sahibi diğerinin muvafakatına lüzum ve ihtiyaç olmaksızın tek baģına iģlem ve tahsilat yapabilir; ödünç iģlemlerinde kullanılmak üzere ödünç havuzuna hisse senedi tevdi edebilir, ÖMK ya da ÖPSP de iģleme konu edilmesi için ya da açığa satıģ için emir verebilir. Hesap sahiplerinden herhangi birinin yaptığı iģlemden, hesap sahipleri müģterek ve müteselsilen sorumludurlar. Bu hususta hesap sahipleri yekdiğerini temsil eylediğini beyan, kabul ve taahhüt ederler. MüĢterek hesap sahipleri bu sözleģmenin kendilerine tanıdığı hakların kullanılması sırasında içlerinden birinin tek baģına müracaatı halinde ortak hesabın tamamı üzerinde iģlem yapma ve tasarrufta bulunma yetkisi olduğunu, aksi BANKA ya yazılı olarak bildirilmedikçe kabul ederler. Bu Ģekilde BANKA tarafından yapılan iģlemler dolayısıyla, tasarrufta bulunmayan ortak hesap sahipleri BANKA yı sorumlu tutamazlar. Hesap sahiplerinden herhangi birinin ölümü, iflası ve hukuki ehliyetinde bir değiģiklik olması halinde ve/veya hesap sahipleri adına iflas, haciz tebliğ edildiği takdirde, hissesi tefrik olunarak mezkur hisseye isabet edecek meblağ üzerinden kanuni muameleye tabi tutulmasını ve Ģahsi durumlarında değiģiklik olmayanlara ait bakiye üzerinde her bir hesap sahibinin münferiden yukarıdaki yetkileri kullanmaya devam edeceğini, Ģahsi durumlarındaki değiģikliklerin BANKA tarafından öğrenilme tarihi itibariyle hisse tefriki iģleminin yapılacağını beyan, kabul ve taahhüt ederler. BANKA nın müģterek hesap sahiplerinden herhangi birine hesap ekstresi göndermesi veya hesapla ilgili iģlemler konusunda ihbar, ihtar veya bildirimde bulunması diğer hesap sahiplerini de bağlar ve onlar da hesap ekstresini, ihbar, ihtar veya bildirimi almıģ ve öğrenmiģ sayılırlar. MüĢterek hesap sahiplerinden her biri diğerini tebligat ve bildirim konusunda temsil eder. B.2. BĠLGĠ VERME ESASLARI MÜġTERĠ nin/lerin Sermaye Piyasası Kurulu nun tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Seri : V, No : 6 sayılı Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ in 4 üncü maddesinin beģinci fıkrasında değiģiklik yapan ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri : V, No: 107 sayılı Tebliğe göre yatırım hesabı/ları ile ilgili olan tüm ekstre ve raporların ulaģtırılması ile ilgili beyan ve taahhüdü aģağıda gösterildiği Ģekildedir : I - MÜġTERĠ AġAĞIDAKĠ SEÇENEKLERDEN YALNIZCA BĠR TANESĠNĠ SEÇEREK ĠMZALAYACAKTIR MÜġTERĠ HĠÇ EKSTRE GÖNDERĠLMESĠNĠ ĠSTEMĠYORSA, AġAĞIDAKĠ BÖLÜMÜ ĠMZALAYACAKTIR. ĠMZA ĠĢlem yapmıģ olayım ya da olmayayım, posta yoluyla veya e- posta gibi diğer yollarla hiç bir Ģekilde tarafıma ekstre göndermenizi istemiyorum. YapmıĢ olduğum iģlemler hakkında internet takip ekranımdan ve / veya telefonla bilgi edineceğimi kabul ve taahüt ederim. S. 5

6 II AKBANK TÜRK ANONĠM ġġrketġ MÜġTERĠ KAĞIT ORTAMINDA DEĞĠL, SADECE ELEKTRONĠK ORTAMDA EKSTRE ĠSTĠYORSA, E-POSTA ADRESĠNĠ BEYAN EDECEK VE AġAĞIDAKĠ BÖLÜMÜ ĠMZALAYACAKTIR. ĠMZA ĠĢlem yapmıģ olayım ya da olmayayım, aģağıda belirlediğim e- posta adresime elektronik ortamda ekstremin gönderilmesini Yukarıda belirtilen e-posta adresimin değiģmesi veya iptal edilmesi halinde yeni adresimi ve tebliğ Ģeklini BANKA ya bildireceğimi, aksi takdirde BANKA ca bilinen e-posta adresime yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını kabul ve taahüt ederim. III MÜġTERĠ KAĞIT ORTAMINDA POSTAYLA EKSTRE ĠSTĠYORSA, TAAHHÜTLÜ POSTA ÜCRETĠ ÖDEYECEĞĠNĠ KABUL ETMEKTEDĠR VE AġAĞIDAKĠ BÖLÜMÜ ĠMZALAYACAKTIR. ĠMZA ĠĢlem yapmıģ olayım ya da olmayayım, sisteminizde kayıtlı posta adresime, kağıda basılı olarak, posta yoluyla ekstremin gönderilmesini istiyorum. Bu durumda posta masraflarını yukarıdaki hesabıma borç kaydetmeniz suretiyle ödeyeceğimi kabul ve beyan ediyorum. ĠĢbu sözleģmede belirtilen adresimin değiģmesi halinde yeni adresimi ve tebliğ Ģeklini BANKA ya bildireceğimi, aksi takdirde iģbu sözleģmede yer alan adresime yapılacak bildirimlerin geçerli bir tebligatın hüküm ve sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahüt ederim. MÜġTERĠ, BANKA nezdindeki adresinin doğruluğunu kontrol etmek ve değiģiklikleri en geç iki gün içerisinde yazılı olarak BANKA ya bildirmek zorundadır. Aksi halde ekstre ve her türlü bilginin kendine ulaģtırılamamasından BANKA yı sorumlu tutamaz. MÜġTERĠ; BANKA nın kendisine göndereceği ekstreler ile iģbu sözleģme koģullarında meydana gelen değiģiklikleri içeren bildirimler için ücret alabileceğini, kendisine bu husus bir önceki ekstrede bilgi notu olarak bildirilmek Ģartıyla ekstre ve diğer bildirim ücretlerinin de yatırım hesabına borç kaydedileceğini bildiğini ve bu masrafları derhal ödeyeceğini kabul ve beyan eder. B.3. SÖZLEġMENĠN SÜRESĠ VE SONA ERME ESASLARI ĠĢbu sözleģme imzalandığı tarihte yürürlüğe girmiģ olup; süresiz olarak akdedilmiģtir. Taraflar, bu sözleģme ile beyan, kabul ve taahhüt ettikleri tüm yükümlülüklerini ve borçlarını tamamen ifa etmek kayıt ve Ģartıyla, 7 günlük süre vermek suretiyle noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektupla, sözleģme de belirtilen adreslere feshi ihbarda bulunarak sözleģme yi feshedebilirler. (i) Tarafların bu sözleģmenin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi, (ii) Taraflardan birinin borçlarını ödeyemez durumda olması, iflasını istemesi veya iflası için yasal takibatın baģlatılması; (iii) Taraflardan birinin yazılı olarak borçlarını vadesinde ödeyemeyeceğini belirtmesi; (iv) yeni bir yasanın, kuralın veya mevzuatın yürürlüğe girmesi veya mevcutlarının değiģikliğe uğraması veya (v) diğer haklı sebeplerin varlığı halinde taraflar sözleģmeyi herhangi bir süre vermeksizin derhal feshedebilir. Tarafların müdahalesi olmaksızın değiģebilen menkul kıymet iģlemlerine iliģkin iģlemlerde ortaya çıkan durumlar haklı sebep kabul edilecektir. S. 6

7 Bu sözleģmenin feshi halinde, MÜġTERĠ nin BANKA ya olan (sözleģmenin feshi sonucunda doğan masraflar ve hesapların kapatılması sonucu doğan masraflar dahil) tüm borçları muaccel hale gelecektir. MÜġTERĠ nin BANKA ya iģbu sözleģmeden doğan borcunun kapatılmasına kadar sözleģme hükümleri geçerli olur. Ancak henüz tasfiye edilmemiģ açığa satıģ iģlemleri açısından iģbu sözleģmenin anılan emirlerin tasfiyesine kadar geçerliliğini sürdüreceğini taraflar kabul ve taahhüt ederler. SözleĢme feshedilmiģ olsa bile yürürlükte kaldığı süre içinde hükümlerini doğurmaya devam edecektir. BANKA, bu sözleģme koģullarında kapatılmayan bakiyeyi her zaman iadeli taahhütlü mektup, telgraf ya da noter ihtarı göndermek suretiyle derhal talep etmek hakkına sahiptir. Bu süre içinde borç bakiye, sözleģme koģullarının ferileriyle MÜġTERĠ tarafından yatırılmadığı takdirde, ayrıca bir iģleme gerek kalmadan MÜġTERĠ kendiliğinden mütemerrit duruma düģecektir. SözleĢmenin feshi halinde, MÜġTERĠ den ödünç alınan sermaye piyasası araçları BANKA tarafından MÜġTERĠ ye mislen iade edilecektir. B.4. BANKA NIN REHĠN, TAKAS-MAHSUP VE HAPĠS HAKKI BANKA, MÜġTERĠ ye ait sermaye piyasası araçları ve ferileri üzerinde, aģağıdaki Ģartlarda bu sözleģmeden, doğmuģ bulunan her türlü hak, alacak ve tazminatın tahsili için rehin ve hapis ve/veya takas-mahsup hakkına sahiptir. Takas edilecek alacaklara iliģkin olarak Türk Borçlar Kanunu nun maddeleri uyarınca, sadece muaccel alacakların takası mümkündür, takas edilecek alacakların karģılıklı olmaları ve aynı mahiyet ve nitelikte ve alacaklardan her birinin geçerli ve dava edilebilir olması gereklidir. Mahsup edilecek alacakla ve mahsup edilecek tutarın tespitiyle ilgili hususlarda ise Türk Borçlar Kanunu nun madde hükümleri uygulanacaktır. BANKA bu sözleģmeden doğan her türlü hak ve alacaklarını tamamen tahsil ve tasfiye edinceye kadar MÜġTERĠ ye ait sermaye piyasası araçlarını ve para piyasası araç ve iģlemlerinin yükümlülük tutarına tekabül eden kısmını hiçbir izne gerek kalmaksızın rehnin paraya çevrilmesi yolu ile ve/veya baģkaca yasal, icrai ve kanuni takibe ya da dava açılmasına gerek olmaksızın Ġ.M.K.B. nda ve/veya Ġ.M.K.B. dıģında satmak ve bu suretle alacağını tahsil etmek hak ve yetkisine sahiptir. Bu hüküm MÜġTERĠ nin BANKA nın merkez ve Ģube lerinde bulunan her türlü alacakları hakkında da geçerlidir. Taraflar, iģbu sözleģme çerçevesinde doğmuģ ve doğacak tüm alacakları ile ilgili rehin ve hapis hakkına iliģkin olarak, Medeni Kanun un 864 ve devamındaki hükümleri peģinen kabul ve taahhüt ederler. B.5. MKK NEZDĠNDE MÜġTERĠ ĠSMĠNE SAKLAMA SĠSTEMĠ, BLOKAJ VE YATIRIMCIYI KORUMA FONU ESASLARI B.5.1. BLOKAJ ESASLARI MüĢteri ismine saklama sistemi kapsamında MÜġTERĠ, MKK da serbest hesaplarında (Kredili hisse senedi iģlemleri teminatı dıģında) bulunan hisse senetlerini bloke ederek, BANKA ca bilgileri dıģında kullanılmasını önleyebileceklerdir. Bloke iģlemine konu olan alt hesaptaki hisse senetleri söz konusu blokaj çözülmeden BANKA ca hesaptan çıkartılamayacaktır. ĠĢlem, hesaptaki tüm hisse senetleri üzerine uygulanabileceği gibi, seçilen belli hisse senetleri üzerine ve adet bazında da yapılabilecektir. Yatırımcının blokeli hesabındaki hisse senetlerini satmak istemesi durumunda BANKA satıģ emri verilmeden önce blokajın çözülmesini isteyebileceklerdir. Sermaye artırımına konu menkul kıymetlerin MÜġTERĠ tarafından bloke edilmiģ olması yeni payların da blokajlı olacağı anlamına gelmemektedir. Bu yeni payların da bloke edilmek istenmesi durumunda ayrıca blokaj iģlemi yapılması gerekecektir. Bununla beraber, MÜġTERĠ açığa satıģ hesabı ve teminat hesabında yer alan varlıklar üzerine blokaj koymayacağını, blokaj koymanın iģbu sözleģmenin C.8.4. maddesinde sayılan muacceliyet Ģartlarından birisi olarak kabul edileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. S. 7

8 MÜġTERĠ nin SPK mevzuatı gereği MKK'da kayden izlenen ve / veya Takasbank'ta saklamada bulunan sermaye piyasası araçları üzerinde blokaj iģlemi (yatırımcı blokajı, genel kurul blokajı vb.) yapması ve bu sermaye piyasası araçlarının MÜġTERĠ tarafından satıģı dolayısıyla BANKA'nın MKK ya da Takasbank'a karģı temerrüt riski taģıdığı hallerde, BANKA veya personelinin ağır kusuru ve ağır ihmali olmadığı müddetçe maddi ve manevi tazminat dahil tüm hukuki ve cezai sorumluluk MÜġTERĠ ye aittir. Temerrrüt konusu menkul kıymetlerin temini dolayısıyla BANKA'nın üstlendiği maliyet ve giderler MÜġTERĠ nin yatırım hesabının bağlı olduğu vadesiz hesabına borç kaydı ile yansıtılır. MÜġTERĠ, blokaj konusu menkul kıymetlerin satıģı nedeniyle, en geç satıģ emrinin iletildiği seanstan bir saat öncesine kadar MÜġTERĠ blokajını çözmek ve BANKA'ya yazılı olarak bildirimde bulunmak zorundadır. MÜġTERĠ nin, BANKA'ya satıģ emirlerini ilettiği andan itibaren, emirlerin gerçekleģmesi durumunda, satıģa konu sermaye piyasası araçları üzerine yatırımcı blokajı koymak suretiyle takas taahhütlerini yerine getirmesi esnasında BANKA'yı zor durumda bırakmasını önlemek amacıyla, mevzuata uygun olarak, takas gününe kadar BANKA'nın satıģ blokajı koyma hak ve yetkisi bulunmaktadır. SatıĢ blokajı nedeniyle BANKA'nın herhangi bir ihbar yükümlülüğü yoktur. Ayrıca, MÜġTERĠ ödünç iģlemine konu sermaye piyasası araçları (ödünç alınanlar, ödünç verilenler ve özkaynak olarak verilenler) üzerine ödünç süresi içinde hiçbir Ģekilde blokaj uygulamayacaktır. Bahsekonu sermaye piyasası üzerinde MÜġTERĠ nin uyguladığı bir blokaj olması halinde MÜġTERĠ, BANKA nın bu bağlamda maruz kalabileceği her tür zararını tazmin etmekle yükümlü olacaktır. Buna göre, MÜġTERĠ ödünç iģlemine konu sermaye piyasası araçları (ödünç alınanlar, ödünç verilenler ve özkaynak olarak verilenler) üzerine blokaj koymayacağını, blokaj koymanın iģbu sözleģmenin D maddesinde sayılan muacceliyet Ģartlarından birisi olarak kabul edileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. B.5.2. YATIRIMCILARI KORUMA FONU Yatırımcıları Koruma Fonu, özellikle küçük yatırımcıların aracı kurumların mali durumlarının bozulması nedeniyle zarara uğramalarının önlenmesi, bu piyasadaki yatırımcıların aracı kuruluģlardan kaynaklanan risklere karģı korunması ve bu sayede sermaye piyasalarına olan güvenin arttırılması amacıyla kurulmuģtur. Haklarında tedrici tasfiye veya iflas kararı verilen aracı kurumların ve faaliyetleri durdurulan bankaların yaptıkları sermaye piyasası faaliyetleri ve iģlemleri nedeniyle müģterilerine karģı hisse senedi iģlemlerinden doğan nakit ödeme ve hisse senedi teslim yükümlülüklerinin (2012 yılı için) 70,237 TL ye kadar olan bölümü Fon tarafından karģılanacaktır. Bu tutar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacaktır. Fonun koruma kapsamında yatırımcı tarafından satılmak, saklanmak, yönetilmek, virman edilmek, ödünç iģlemlerine konu edilmek üzere veya diğer nedenlerle aracı kuruluģlara tevdi edilen veya müģteri emrine istinaden alınan hisse senetleri ile yatırımcı tarafından hisse senedi satın alınmak üzere veya satın alınan hisse senetleri karģılığında tevdi edilen nakit ya da yatırımcıya ait hisse senedinin satılmasından sağlanan nakit yer almaktadır. Ancak, nemalandırma ve diğer amaçlarla hisse senedi iģlemleri dıģında herhangi bir iģleme konu edilen nakit kapsamdan çıkmaktadır. B.6. UYGULANACAK HÜKÜMLER SözleĢmenin Kurul düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. SözleĢmede hüküm bulunmayan hallerde Kurul düzenlemeleri, Kurul düzenlemelerinde hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır. B.7. SÖZLEġME ġartlarinin DEĞĠġTĠRĠLMESĠ ĠĢbu sözleģme hükümlerinde değiģiklik olması durumunda, değiģiklikler BANKA tarafından MÜġTERĠ ye yazılı ve iadeli taahhütlü olarak tebligat adresine bildirilir ve buna iliģkin tüm masraflar MÜġTERĠ tarafından karģılanır. MÜġTERĠ, bildirimi aldığı ya da bu sözleģme uyarınca alındığı kabul edilen tarihten itibaren 7 gün içinde bu değiģikliklere karģı herhangi bir yazılı itirazda bulunmadığı takdirde değiģiklikleri kabul etmiģ sayılacaktır. Ayrıca, MÜġTERĠ, Kurul, Takasbank, MKK, IMKB vb. resmi kurum ve kuruluģlar tarafından yayımlanacak resmi hükümler çerçevesinde S. 8

9 iģbu sözleģme de yer alan maddeler üzerinde yapılacak değiģiklikleri ve BANKA nın müdahalesi olmaksızın ortaya çıkan durumlar sebebiyle yapılacak değiģiklikleri kendisine herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın peģinen kabul eder. Buna mukabil MÜġTERĠ nin ilgili maddede düzenlenmiģ olan fesih hakları saklıdır. B.8. GEÇERSĠZLĠK Bu sözleģmenin herhangi bir hükmünün, herhangi bir sebeple ve herhangi bir zamanda, geçersiz olması veyahut geçersiz, kanun dıģı veya uygulanamaz hale gelmesi bu sözleģmenin diğer hükümlerinin geçerliliğini, yasallığını ve ifasını etkilemeyeceği hususu taraflarca kabul edilmiģtir. B.9. DĠĞER HÜKÜMLER MÜġTERĠ nin vefatı halinde, MÜġTERĠ nin varisleri BANKA ya gelip mirasçı olduklarını bildirip veraset ilamı ibraz edene kadar, MÜġTERĠ tarafından BANKA ya bu sözleģme ile verilen yetkiler, ölümden sonra da hüküm ifade eden vekaletname mahiyetindedir. MÜġTERĠ nin vefatı halinde varisleri durumu BANKA ya bildirmek zorundadır. Bildirmediği takdirde iģbu sözleģme varisleri bağlar. Ġki ya da daha fazla kiģi tarafından açılan ortak hesaplarda veya birden fazla mirasçı bulunan ahvalde, bu sözleģme ortakların hepsi için geçerlidir. MÜġTERĠ yatırım hesabına haciz geldiği veya herhangi bir yasal yaptırım ortaya çıktığı takdirde, BANKA dilediği takdirde sözleģmeyi feshederek, özkaynak olarak aldığı sermaye piyasası araçlarını nakde çevirebilir ve o durumda muhafaza edebilir. MÜġTERĠ nin MKK nezdindeki hesaplarında herhangi bir kısıtlamanın olması durumunda, MÜġTERĠ nin kısıtlılık durumu ortadan kalkıncaya kadar ÖPSP de yeni iģlem yapamaz. ÖPSP de kıymet temerrüdünde veya teminat tamamlama çağrısı durumunda olan müģteri, bu durumu ortadan kalkıncaya kadar ÖPSP de yeni iģlem yapamazlar. Teminatına haciz gelmiģ olan veya hakkında iģlem yasağı bulunan müģteri, haczin veya iģlem yasağının bulunduğu sürece ÖPSP de yeni iģlem yapamazlar. B.10. SÖZLEġME ġartlarinin AYRILIĞI Bu sözleģmenin belli bir hükmü veya Ģartı geçersiz veya herhangi bir yasa veya kamu çıkarına aykırı hale gelse bile, bu iliģkinin ekonomik ve yasal özü taraflardan herhangi birini olumsuz yönde etkileyecek Ģekilde değiģmediği sürece, sözleģmenin bütün diğer Ģartları ve hükümleri geçerliliğini korur. SözleĢme nin belli bir hükmü veya Ģartı yukarıda belirtildiği gibi geçersiz hale gelirse, taraflar bu Ģartı özgün anlamına en yakın ve iliģkilerini olumsuz yönde etkilemeyecek Ģekilde yenilemek için gayret gösterirler. B.11. ELEKTRONĠK ORTAMDA ĠġLEM YAPMA ESASLARI 1. BANKA, internet Ģube ve uzaktan eriģim araçlarının hizmetlerinden faydalanabilmesi amacı ile talepleri halinde MÜġTERĠ'ye bir kullanıcı kodu ve Ģifre verecektir. Bu Ģifre ve kullanıcı kodu BANKA tarafından verilebileceği gibi müģterinin kendisi de internet Ģube aracılığı ile üretebilecektir. Bu kullanıcı kodu ve Ģifresi ile MÜġTERĠ, Yatırım hesabı üzerinden iģlem yapabilecektir. 2. MÜġTERĠ'nin iģbu sözleģmeyi imzalamıģ olması BANKA'ya, MÜġTERĠ'ye Ģifre verme ve uzaktan eriģim hizmetlerinden yararlandırma yükümlülüğü getirmez. 3. MÜġTERĠ, kendisine BANKA tarafından verilen kod ve Ģifreleri basiretle muhafaza etmek zorundadır. Verilen kullanıcı kodu ve Ģifresinin muhafazası MÜġTERĠ'ye aittir. Kod ve Ģifrelerin MÜġTERĠ dıģındaki üçüncü kiģilerce kullanılmasından doğabilecek her türlü sorumluluk MÜġTERĠ ye ait olacaktır. 4. BANKA, çalınmıģ, kopyalanmıģ veya bir Ģekilde kaybedilmiģ olan kullanıcı kodu ve Ģifreden sorumlu tutulamaz. MÜġTERĠ kullanıcı kodu ve Ģifresinin üçüncü kiģilerce bilinebileceği veya kullanılabileceği inancında ise, bunu hemen BANKA'ya bildirerek eski/mevcut kullanıcı kodu ve S. 9

10 Ģifresinin iptali ile yeni kullanıcı kodu ve Ģifre isteme hakkına sahiptir. MÜġTERĠ bu bildirimde bulunmadıkça BANKA'yı sorumlu tutamaz. MÜġTERĠ, BANKA tarafından kendisine verilen ve elektronik ortamda emir iletilmesini sağlayan kod, Ģifre ve benzeri bilgileri kaybettiği takdirde, yazılı olarak BANKA'ya bildirimde bulunması halinde hesabına blokaj konulacaktır. 5. MÜġTERĠ, internet Ģubeyi ve uzaktan eriģim araçlarını sadece kendisi kullanabilecektir. MÜġTERĠ, internet Ģubeden ve uzaktan eriģim araçlarından üçüncü Ģahıslara iģlem yaptırıp bu suretle komisyon, ücret, v.b. maddi menfaatler elde edemeyeceği gibi herhangi bir menfaati olmasa dahi baģkalarına iģlem yaptıramaz. BANKA, bu tip iģlemlerin gerçekleģmesi durumunda sözleģmeyi derhal fesh eder ve üçüncü kiģilerle MÜġTERĠ arasında doğabilecek ihtilaflardan sorumlu tutulamaz. 6. MÜġTERĠ, almıģ olduğu kullanıcı kodu ve Ģifre ile internet Ģube iģlem hattının herhangi bir nedenle kendisi veya üçüncü kiģiler tarafından kötüye kullanılmasından dolayı BANKA'ya karģı sorumlu olduğunu, bu nedenle BANKA'nın uğrayacağı zarar ve ziyanı tazmin edeceğini gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder. Ayrıca BANKA uğrayacağı her türlü zarar nedeni ile MÜġTERĠ'ye baģvurma hakkını saklı tutar. 7. MÜġTERĠ'nin BANKA tarafından sunulan hizmetleri eksiksiz alabilmesi için internet eriģimi sağlayabilecek nitelikleri haiz bilgisayar, modem, telefon hattı ve internet eriģim programlarının son sürümlerini bilgisayarında hazır bulundurması gerekmektedir. 8. MÜġTERĠ, internet hizmetlerini ve uzaktan eriģim araçlarını kullanacağı bilgisayarın güvenliğini teminle mükelleftir. Bunun için kullanıcının faaliyetlerini izleyen, bilgisayarın sağlıklı çalıģmasını engelleyen, ağ üzerindeki bilgi alıģ veriģini takip eden, kötü amaçlı yazılımları temizleyen, faaliyetleri hakkında uyaran, engelleyen piyasadaki en son ve kapsamlı virüs tarama ve yok etme programlarından en az bir tanesinin en güncel halini internet Ģubeyi kullanacağı bilgisayarında bulundurmak zorundadır. Aksi takdirde, bilgisayarına virüs bulaģması sonucunda üçüncü kiģilerin Ģifre ve kullanıcı kodlarını ele geçirdiği ve bu kiģilerin bilgisi haricinde iģlemler yaptığı ve zarara uğradığı iddiası ile zarar ve ziyanın tazmini amacıyla BANKA'ya rücu edemez. Bu gibi usulsüz kullanımları yapan kiģilerin kimliklerini BANKA'nın tespit etmekle yükümlü olmadığını beyan ve kabul eder. MÜġTERĠ nin, internet Ģube iģlemlerini gerçeklekleģtireceği bilgisayarında statik IP (internet protokül numarası) kullanması ve kullandığı statik IP adresini BANKA ya internet üzerinden bildirerek talepte bulunması durumunda, BANKA bu adres dıģındaki IP adreslerinden bu hesaba iģlem yapılmasını engelleyebilir. 9. Yukarıda belirlenen teknik donanımın hazır edilmemesi nedeni ile uzaktan eriģim hizmetlerinden yararlanılamamasının sorumluluğu tamamen MÜġTERĠ'ye ait olup, MÜġTERĠ bu sebeple BANKA'dan maddi veya manevi zarar ziyan talebinde bulunamaz. 10. Ġnternet Ģube ve uzaktan eriģim araçları iģlem hattında, ancak hesap bakiyesinde yeterli nakdi veya menkul kıymeti olan hesaplar için gelen iģlem emirleri yerine getirilecektir. Hesap bakiyesi yeterli olmayan veya hesabında yapılması istenilen iģi yerine getirecek kadar menkul kıymeti olmayan MÜġTERĠ'nin bu hattı kullanarak vermiģ olduğu talimat yerine getirilmeyecektir. MÜġTERĠ bu hususu bildiğini ve bu nedenle iģlem yapılmamasından dolayı BANKA'yı sorumlu tutamayacağını peģinen kabul ve taahhüt eder. 11. MÜġTERĠ ya da BANKA tarafında oluģabilecek bilgisayar, donanım, yazılım, elektrik kesintileri, servis sağlayıcıları, vb. sorunlardan dolayı BANKA sorumlu tutulamaz ve verilen hizmetin aksaması ya da hatalı olmasından dolayı MÜġTERĠ hiçbir zarar ziyan talebinde bulunamaz. Zorunlu nedenlerden doğan arıza, gecikme, duraksama ve kusurların sorumluluğu BANKA'ya ait değildir. Bu ve benzeri durumların varlığı halinde MÜġTERĠ, iģlemlerini BANKA nın diğer dağıtım kanalları (Ģubeleri, çağrı merkezi vb.) ile gerçekleģtirebileceğini bildiğini kabul eder. SözleĢmenin imzalandığı tarihte var olmayan / öngörülemeyen, BANKA'nın kontrolü dıģında geliģen ve bu sözleģmedeki sorumlulukların yerine getirilmesini imkansızlaģtıran haller (doğal afetler, toplumsal olaylar, vb.) zorunlu haller olarak kabul edilecektir. Zorunlu haller sebebiyle MÜġTERĠ, sözleģmeyi fesh etme ve/veya sözleģmenin uygulanamaması veya gecikmeler nedeniyle uğradığı zararları talep etme hakkına sahip olmayacaktır. S. 10

AKBANK T.A.ġ VE AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. YATIRIM HĠZMETLERĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ

AKBANK T.A.ġ VE AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. YATIRIM HĠZMETLERĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ AKBANK T.A.ġ VE AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. YATIRIM HĠZMETLERĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ AKBANK T.A.ġ. YATIRIM HĠZMET VE FAALĠYETLERĠ GENEL RĠSK BĠLDĠRĠM FORMU ÖNEMLĠ AÇIKLAMA Sermaye piyasalarında yapacağınız

Detaylı

ALIM SATIM ARACILIĞI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIM ARACILIĞI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ALIM SATIM ARACILIĞI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme No:... YATIRIMCIYI TANITICI BİLGİLER Yatırımcı Hesap No : İş bu sözleşme, bir taraftan Valikonağı Cad. No:73 Kat:2 Nişantaşı_İSTANBUL adresinde mukim Marbaş

Detaylı

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO :... MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :... MÜŞTERİ TÜREV ARAÇLAR HESAP NO :... YER VE TARİH :... 1. TARAFLAR

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RĠSK BĠLDĠRĠM FORMU

TÜREV ARAÇLAR RĠSK BĠLDĠRĠM FORMU Hesap No:............... YURTDIġI TÜREV ARAÇLAR RĠSK BĠLDĠRĠM FORMU Önemli Açıklama Yurt dıģı vadeli iģlem ve opsiyon borsaları ya da teģkilatlanmıģ diğer piyasalar nezdinde yapacağınız alım satım iģlemleri

Detaylı

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No: ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR Bir taraftan Prim Menkul Değerler A.Ş. (Bundan sonra PRİM olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan adı geçen (Bundan sonra YATIRIMCI

Detaylı

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No: ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR Bir taraftan Prim Menkul Değerler A.Ş. (Bundan sonra PRİM olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan adı geçen (Bundan sonra YATIRIMCI

Detaylı

KALDIRAÇLI ALIM SATIM ĠġLEMLERĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ. SözleĢme No. SözleĢmenin Ġmza Yeri. SÖZLEġMENĠN TARAFLARI ve TARAFLARI TANITICI BĠLGĠLER

KALDIRAÇLI ALIM SATIM ĠġLEMLERĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ. SözleĢme No. SözleĢmenin Ġmza Yeri. SÖZLEġMENĠN TARAFLARI ve TARAFLARI TANITICI BĠLGĠLER KALDIRAÇLI ALIM SATIM ĠġLEMLERĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ SözleĢme No Hesap No SözleĢmenin Ġmza Yeri Tarih SÖZLEġMENĠN TARAFLARI ve TARAFLARI TANITICI BĠLGĠLER Bir tarafta ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. (bundan

Detaylı

Strateji Menkul Değerler

Strateji Menkul Değerler Müşteri Hesap No :.. Tarih :.../../ MÜŞTERİ TANIMA FORMU İş bu form Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen ve 07/09/2000 tarih ve 24163 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Seri:

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:...

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ SERMAYE P YASASI ARAÇLARININ KRED L ALIMI ÇERÇEVE SÖZLEfiMES SERMAYE P YASASI ARAÇLARININ

Detaylı

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR: 1. EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacaktır.) Adresi:... 2...(Aşağıda kısaca Müşteri diye anılacaktır.) Adresi:...

Detaylı

MÜŞTERİ TANIMA FORMU

MÜŞTERİ TANIMA FORMU HESAP SAHİBİNİN / SAHİPLERİNİN MÜŞTERİ TANIMA FORMU Adı / Soyadı / (Şirket Ünvanı) : Doğum Yeri ve Tarihi : T.C. Kimlik No : Ev Adresi : Mesleği : Çalıştığı Kurum ve İş Adresi : Tebligat Adresi : Ev İş

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Hesap Numarası : SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR : 1. TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş (Aşağıda Aracı Kurum diye anılacaktır.) ADRES: Nisbetiye Cd. Akmerkez

Detaylı

MÜŞTERİ TANIMA FORMU HESAP SAHİBİNİN / SAHİPLERİNİN ( 0- ) ( 0- ) ( 0- ) ( 0- ) TÜZEL KİŞİLER İÇİN

MÜŞTERİ TANIMA FORMU HESAP SAHİBİNİN / SAHİPLERİNİN ( 0- ) ( 0- ) ( 0- ) ( 0- ) TÜZEL KİŞİLER İÇİN MÜŞTERİ TANIMA FORMU HESAP SAHİBİNİN / SAHİPLERİNİN Adı / Soyadı / (Şirket Ünvanı) : Doğum Yeri ve Tarihi : T.C. Kimlik No : Ev Adresi : Mesleği : Çalıştığı Kurum ve İş Adresi : Tebligat Adresi : Ev İş

Detaylı

SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ

SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bir tarafta Ömeravni Mah.Đnönü Cd. N:36 K:3 Beyoğlu-Đstanbul adresinde mukim ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER

Detaylı

HESAP NO... Yatırım Menkul Değerler A.Ş. AÇIĞA SATIŞ ve ÖDÜNÇ İŞLEM SÖZLEŞMESİ

HESAP NO... Yatırım Menkul Değerler A.Ş. AÇIĞA SATIŞ ve ÖDÜNÇ İŞLEM SÖZLEŞMESİ HESAP NO... AÇIĞA SATIŞ ve ÖDÜNÇ İŞLEM SÖZLEŞMESİ SANKO SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AÇIĞA SATIŞ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR Bir taraftan; SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (bundan böyle kısaca

Detaylı

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1- İşbu sözleşmenin tarafları aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacak olan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞINA İLİŞKİN ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ. Adresi:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞINA İLİŞKİN ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ. Adresi: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞINA İLİŞKİN ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI: 1.1. EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. Bundan böyle aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacaktır. Adresi:

Detaylı

YURTDIŞI BORSALARDA SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIM ĐŞLEMLERĐNE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ

YURTDIŞI BORSALARDA SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIM ĐŞLEMLERĐNE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ YURTDIŞI BORSALARDA SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIM ĐŞLEMLERĐNE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ Madde 1 TARAFLAR I- GENEL HÜKÜMLER Đş bu Yurtdışı Borsalarda Sermaye Piyasası Araçları Alım-Satım Đşlemlerine

Detaylı

MÜŞTERİ TANIMA FORMU

MÜŞTERİ TANIMA FORMU 1. Kişisel Bilgileriniz Ünvanınız/Mesleğiniz/İş Konunuz Bayan Bay Adınız ve Soyadınız(Tüzel Kişi Ünvanı) T.C. Kimlik Numaranız Vergi Daireniz: Vergi Numaranız: 2. Kendi Adınıza Başkaları İçin İşlem Yapıyormusunuz?

Detaylı

TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK SÖZLEfiMES

TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK SÖZLEfiMES Seri No.: B TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK SÖZLEfiMES Müflteri Ad Soyad : Müflteri No.: Müflteri Temsilcisinin Ad Soyad : Tarih:.../.../... Tarih :. /../.. Sıra No : B Hesap No : ETİ YATIRIM ANONİM

Detaylı

TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ

TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ Madde 1 SözleĢmenin Tarafları Bir tarafta, Rıhtım Cad. No:51 Karaköy/İstanbul da yerleşik Global Menkul Değerler Anonim Şirketi (aşağıda kısaca

Detaylı

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU. Önemli Açıklama

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU. Önemli Açıklama SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Sermaye Piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya

Detaylı

IKON Menkul Değerler A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I. GİRİŞ

IKON Menkul Değerler A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I. GİRİŞ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : IKON Menkul Değerler A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I. GİRİŞ TARAFLAR Madde 1- İşbu Sözleşme nin tarafları aşağıda kısaca Aracı Kurum

Detaylı

TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.

TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMINA İLİŞKİN ARACILIK SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I KAPSAM İş bu sözleşme 30.07.1981 tarih, 17416 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürülüğe giren 2499

Detaylı

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA

Detaylı

Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi

Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi BHS-0083-R08/Eylül 2012 Paran burada değerli. 0850 222 0 600 ingbank.com.tr ING Bank A.Ş Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi GİRİŞ BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1. Taraflar:

Detaylı

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLERE İLİŞKİN SÖZLEŞME

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLERE İLİŞKİN SÖZLEŞME SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLERE İLİŞKİN SÖZLEŞME KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ YURTDIŞI PİYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM

Detaylı

1. Vatandaşlık numarası ihtiva eden Nüfus Cüzdanı ya da Sürücü Belgesi örneği;

1. Vatandaşlık numarası ihtiva eden Nüfus Cüzdanı ya da Sürücü Belgesi örneği; ONLİNE SÖZLEŞME SETİ İLE BİRLİKTE TARAFIMIZA İLETİLMESİ ZORUNLU BELGELER ; STANDART 1. Vatandaşlık numarası ihtiva eden Nüfus Cüzdanı ya da Sürücü Belgesi örneği; 2. Yerleşim Yeri Belgesi; - Muhtarlıktan

Detaylı

Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ. Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ. Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ (aşağıda kısaca ARACI KURUM denilecektir.), diğer tarafta...(aşağıda

Detaylı