AKBANK TÜRK ANONĠM ġġrketġ. AÇIĞA SATIġ VE ÖDÜNÇ ĠġLEMLERĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKBANK TÜRK ANONĠM ġġrketġ. AÇIĞA SATIġ VE ÖDÜNÇ ĠġLEMLERĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ"

Transkript

1 SÖZLEġME SIRA NO :... SÖZLEġME TARĠHĠ :.../.../20... ÖNEMLĠ NOT SAYIN MÜġTERĠMĠZ, SERMAYE PĠYASASI KURULU DÜZENLEMELERĠNE GÖRE, BANKAMIZIN SUNACAĞI HER BĠR HĠZMET ĠÇĠN AYRI BĠR SÖZLEġME ĠMZALANMASI ZORUNLUDUR. BANKAMIZIN AġAĞIDAKĠ HĠZMETLERĠ SUNABĠLMESĠ ĠÇĠN MÜġTERĠLERĠ ĠLE ĠMZALAMAK ZORUNDA OLDUĞU BU SÖZLEġMELERDEN AÇIĞA SATIġ ĠġLEMLERĠ ĠLE ÖDÜNÇ ĠġLEMLERĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMELERĠ, SERMAYE PĠYASASI KURULU' NUN 2007 / 26 SAYILI HAFTALIK BÜLTENĠNDE (E. Özel Durumlar, Md:14) YAYINLANAN "SPK ĠLKE KARARI" NA ĠSTĠNADEN ĠġBU " " NDE BĠRLEġTĠRĠLMĠġTĠR. BU SEBEPLE, ĠġBU " " NDE, FAYDALANMAK ĠSTEDĠĞĠNĠZ HĠZMETE ĠLĠġKĠN BÖLÜMLERĠ ĠMZALAMANIZ, FAYDALANMAK ĠSTEMEDĠĞĠNĠZ HĠZMETE ĠLĠġKĠN BÖLÜMLERĠ ĠSE ĠMZALAMAMANIZ GEREKTĠĞĠNĠ BELĠRTMEK ĠSTERĠZ. SAYGILARIMIZLA, ALINMAK ĠSTENEN HĠZMET MÜġTERĠNĠN ĠMZASI 1 - AÇIĞA SATIġ VE ÖDÜNÇ MENKUL ALMA VERME ĠġLEMLERĠ 2 ÖDÜNÇ MENKUL ALMA - VERME ĠġLEMLERĠ

2 A. TARAFLAR, TANIM VE KISALTMALAR AĢağıda tanımı verilen sermaye piyasaları araçlarının açığa satıģ iģlemleri ile sermaye piyasaları araçlarının ödünç alma-verme iģlemlerine iliģkin olarak Akbank Türk Anonim ġirketi ( BANKA ) ve MÜġTERĠ nin karģılıklı hak ve yükümlülükleri ile cezai sorumluluklarının belirlenmesi için aģağıdaki sözleģme düzenlenmiģtir. Borsada gerçekleģtirilecek iģlemleri tevsik edici belgeler ise, S.P.K., Takasbank Aġ ve/veya Ġ.M.K.B.'nin belirleyeceği esas ve Ģartlarda düzenlenir. Bu bölümde belirtilen taraflar, tanım ve kısaltmalar iģbu sözleģmenin "B- ORTAK GENEL HÜKÜMLER" ini, "C-SERMAYE PĠYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIġ ĠġLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN HÜKÜMLER" ini ve "D-ÖDÜNÇ ALMA-VERME ĠġLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN HÜKÜMLER" ini birlikte kapsamaktadır. ĠĢbu sözleģmede kullanılan tanım ve terimler ile bunların anlamları aģağıda belirtilmiģtir. A.1. SÖZLEġMENĠN TARAFLARI, TARAFLARI TANITICI BĠLGĠLER A.1.1. MÜġTERĠ : BANKA'da kendi adına hesabı bulunan gerçek veya tüzel kiģiyi ya da birden fazla ise kiģilerin tümünü birden ifade eder. MüĢteri veya müģteri vekili / ticari temsilci : Adı Soyadı/Ünvanı :... Adı Soyadı/Ünvanı :.. Ġkametgah ve Tebligat Ġkametgah ve Tebligat Adresi Adresi : : Baba Adı :... Baba Adı :... Anne Adı :... Anne Adı :... Uyruğu : Uyruğu : Doğum yeri ve tarihi :... Doğum yeri ve tarihi :... ġubesi :... ġubesi :... Vadesiz Hesap :... Vadesiz Hesap :... Yatırım Hesap :... Yatırım Hesap :... ĠĢ Telefonu :... ĠĢ Telefonu :... Ev Telefonu :... Ev Telefonu :... Cep Telefonu :... Cep Telefonu :.. Faks :... Faks :... E-posta Adresi E-posta Adresi Vergi :... Vergi :... Vergi Dairesi :... Vergi Dairesi :.. Ticaret Sicil : Ticaret Sicil : Kimlik :... Kimlik :... Hesabın müģterek açılması ve hesap ortaklarının iki kiģiden fazla olması halinde diğer ortakların kimlik bilgileri için Ek'te belirtilen form kullanılacaktır. BANKA, yürürlükteki SPK tebliğleri, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca MÜġTERĠ nin kimlik bilgilerini tespit etmekte gerekli özeni göstermekle yükümlü olup, bu bilgilerin doğruluğundan sorumludur. MÜġTERĠ de kimlik bilgilerinin tespit edilebilmesine yönelik olarak ilgili kanun ve yasal mevzuatın kendisine yüklediği yükümlülük ve sorumluluklara uygun davranmakla mükelleftir. S. 2

3 A.1.2. MÜġTERĠNĠN RĠSK VE GETĠRĠ TERCĠHLERĠ Sermaye piyasası mevzuatı gereği MÜġTERĠ, risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları ve mali durumu hakkında yeterli bilgiye sahip olunması bakımından oluģturulan ve [ ] tarihinde BANKA ile akdetmiģ olduğu Akbank T.A.ġ. ve Ak Yatırım Menkul Değerler A.ġ. Yatırım Hizmetleri Çerçeve SözleĢmesi (Alım Satıma Aracılık Çerçeve SözleĢmesi) anlaģması çerçevesinde imzalamıģ olduğu risk ve getiri tercihleri formunun hala geçerli ve güncel olduğunu beyan eder. MÜġTERĠ, zaman içerisinde sözkonusu formda yer alan bilgilerde değiģiklik olduğu takdirde bunları yazılı olarak BANKA ya ileterek güncellemek zorundadır. Aksi halde BANKA nın yaptığı iģlemlerde sözkonusu formu esas alacağını kabul eder. MÜġTERĠ bilgi vermeyi istememesi durumunda bilgi vermek istemediğine iliģkin yazılı bir beyan vermek zorundadır. MÜġTERĠ nin vereceği bu beyan sözleģmeyle beraber saklanacak olup BANKA ya bilgi verilmemesinden doğan her tür sorumluluk MÜġTERĠ ye ait olacaktır. A.1.3. AK YATIRIM : Sabancı Center 2. Kule Kat 6, 4. Levent/ĠSTANBUL adresinde yerleģik Ak Yatırım Menkul Değerler A.ġ. dir. A.1.4. BANKA : AK YATIRIM a SPK tebliğleri doğrultusunda Acentalık hizmeti veren Sabancı Center, 4.Levent / Ġstanbul adresinde yerleģik Akbank T.A.ġ. Genel Müdürlüğü ve Ģubeleridir. A.1.5. TARAFLARI(N) TEMSĠL ESASLARI Bu sözleģme tahtında tarafları temsile yetkili kiģiler, bunların temsil yetkileri ve temsilcinin veya temsil yetkisinin sınırlarının değiģtirilmesine iliģkin hususlar aģağıda gösterilmiģtir: a. BANKA : BANKA yı temsile yetkili kiģiler ve bu Ģahısların yetkileri, BANKA nın geçerli imza sirkülerinde belirtilmiģtir. b. MÜġTERĠ(LER) : A.2. i. MÜġTERĠ ler, SPK Seri V, 46 No.lu Tebliğin 58. Maddesi (k) bendi uyarınca BANKA çalıģanlarına geniģ yetkiler içeren temsil yetkisi veremez. ii. Tüzel kiģi MÜġTERĠ yi temsile yetkili kiģiler tüzel kiģiliğin ibraz ettiği güncel ana sözleģme ve noter tasdikli, güncel imza sirkülerinde veya vekaletnamede veya yönetim kurulu kararında belirtildiği Ģekliyle geçerlidir. MÜġTERĠ bu SözleĢmeyi tüzel kiģilik adına imzalayacak yetkili temsilcinin kimlik belgeleri ile BANKA nın uygun göreceği diğer belgeleri, BANKA ya ibraz etmeyi kabul ve taahhüt eder. MÜġTERĠ, sözleģme nin imzalanması sırasında BANKA ya ibraz ettiği belgelerde vaki olabilecek değiģiklikleri temsilcilerin ve/veya temsil derecelerinin geri alınması ve/veya değiģmesini de derhal BANKA ya yazılı olarak bildirmeyi kabul ve taahhüt eder. BANKA, MÜġTERĠ nin temsilci değiģikliklerinden, usulüne uygun olarak ilan edilmiģ olsa bile kendisine ayrıca bu maddeye uygun olarak bildirim yapılmadıkça sorumlu olmayacaktır iii. BANKA, MÜġTERĠ nin ve onun yetkili temsilcilerinin kimliğini, kendisine verilmiģ bulunan imza örneklerini adı geçenlerin BANKA da doldurulan belgelerin üzerine atacakları imzalarla karģılaģtırmak suretiyle denetler ve inceler. SÖZLEġMEDE KULLANILACAK TANIM VE KISALTMALAR Sermaye Piyasası Aracı (ya da kıymet ya da menkul kıymet) : 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında olup; çıkarılmaları Sermaye Piyasası Kurulu nun değiģik yönetmelik ve tebliğleri doğrultusunda düzenlenen hisse senetleri ve geçici ilmuhaberler, rüçhan hakkı kuponları, devlet tahvili ve hazine bonoları, özel sektör tahvili ve finansman bonoları, yatırım fonu katılma belgeleri, varlığa dayalı menkul kıymetler, katılma intifa senetleri, kar zarar ortaklığı belgeleri, gelir ortaklığı senetleri, ipotekli borç ve irat senetleri, Sermaye Piyasası Kurulu nca menkul kıymet olarak kabul edilen kıymetli evrak ile menkul kıymet sayılmayan kıymetli evrak ve mali değerleri temsil eden diğer evrak, altın ve gümüģ gibi değerli madenler, Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında çıkarılması muhtemel diğer sermaye piyasası araçları ile yurtdıģı borsa ve piyasalarda ilgili ülkenin yasal mevzuatına göre iģlem gören her türlü menkul kıymetleri ve diğer her tür finansal varlıkları, S. 3

4 Kanun : 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nu, Borsa : Kanun un 40 ıncı maddesinde düzenlenen sermaye piyasası araçlarının iģlem göreceği borsalar ile kıymetli madenler borsaları ve bunlarla aynı mahiyetteki yurt dıģı borsaları ve borsa dıģı teģkilatlanmıģ diğer piyasaları, Tebliğ : Zaman zaman değiģtirilecek Ģekli ile Kurul ca çıkarılan Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa SatıĢ, ve Ödünç Alma ve Verme ĠĢlemleri Hakkında (Seri:V, No:65) Tebliği, bu konuda daha sonra SPK tarafından çıkarılacak olan tebliğleri, Açığa satıģ iģlemi : MÜġTERĠ tarafından sahip olunmayan sermaye piyasası araçlarının satılmasını ya da satıģına iliģkin yazılı emrin (BANKA nın kabulü halinde sözlü emrin) verilmesini ve bu emrin BANKA tarafından ĠMKB sistemine açığa satıģ tuģu kullanılarak iletilmesini, Emir: MÜġTERĠ nin BANKA ya sermaye piyasası araçlarının alınması, satılması (açığa satıģ iģlemi dahil), saklanması, kar payı ve faizlerinin toplanması, borç senetlerinin itfa edilmesi, sermaye artırımına katılması, temettü haklarının kullanılması, ödünç menkul kıymet alınması veya verilmesi ile ilgili, kural olarak yazılı yapılması gereken ancak, BANKA nın kabulü halinde telefon ve benzeri iletiģim araçları ile ya da sözlü olarak da yapabilecek bildirimleri, ĠMKB : Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası nı, Kurul: Sermaye Piyasası Kurulu nu, MKK: Bu sözleģmede yer alması halinde Merkezi Kayıt KuruluĢu A.ġ. ni, Ödünç Menkul Kıymetler Havuzu : MÜġTERĠ nin ödünç vermek istediği hisse senetlerinin muhafaza edildiği menkul kıymetler grubunu, ÖPSP : Takasbank A.ġ nin tarihli 855 no lu Genel Mektubu ile yönetmeliği yayımlanan ödünç pay senedi piyasası (ÖPSP); Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) nca onaylanan tür ve miktarda teminat göstererek belirli bir dönem için pay senedi (hisse senedi) ve borsa yatırım fonu katılma belgesi (BYF) ödünç almak isteyenlerle pay senedi ve BYF belgesi ödünç vermek ve bunları vade sonunda mislen geri almak isteyenlerin tekliflerinin karģılaģtığı piyasayı, ÖMK : BANKA müģterileri arasında, BANKA nezdinde gerçekleģen ödünç menkul kıymet iģlemi (ÖMK), tebliğde belirlendiği üzere, müģteri ile imzalanan çerçeve sözleģmede belirlenen esaslar dahilinde, ödünç veren tarafından ödünç alan tarafa, belirli bir dönem için sermaye piyasası araçlarınının verilmesini ve aynı cins sermaye piyasası araçlarının mislen geri alınmasını, Ödünç iģlemi : Ödünç veren tarafından ödünç alan tarafa, belirli bir dönem için sermaye piyasası araçlarının verilmesi ve aynı cins sermaye piyasası aracının mislen geri alınmasını (bu anlamda ödünç iģlemi ifadesi ermaye piyasası aracı ödünç alma ve verme iģlemini birlikte ifade etmektedir) Komisyon : MÜġTERĠ nin ÖPSP de iģlem veya ÖMK yapmak üzere gerekli emri BANKA ya ilettiği iģlem değerinin belirli bir oranı üzerinden hesaplanan tutarı, Uzaktan EriĢim Araçları : BANKA tarafından hizmete açılan veya açılacak olan uygulamalarla ve BANKA'nın vereceği ya da bilgisayar sistemi aracılığı ile müģterinin kendisinin oluģturacağı hesap / kullanıcı kodu ve Ģifreyi / Ģifreleri kullanmak suretiyle müģterinin telefonla, bilgisayarla ve / veya internetle, Akbank görüntülü ev ve ofis cihazlarıyla, veri yayın dağıtım (forex, matrix v.b.) ekranları aracılığıyla ve diğer iletiģim araçlarıyla (cep telefonu, cep bilgisayarı, blackberry v.b) BANKA'nın sistemine doğrudan ulaģarak, BYF katılma payı oluģturma ve/veya geri alma dahil, açığa satıģ, ödünç alma-verme iģlemlerine iliģkin emir iletim ve takip iģlemlerini yapmasını sağlayan araçları, Ġnternet ġube : Akbank T.A.ġ.'nin web sitesi ile bu web sitesi üzerinden müģteriye sunulacak hizmetler bütününü ifade eder. Saklayıcı KuruluĢ : Akbank T.A.ġ., Takasbank, MKK, State Street i,, Takasbank ifade eder. : Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası Takas ve Saklama Bankası Anonim ġirketi ni, S. 4

5 B. ORTAK GENEL HÜKÜMLER Bu bölümde belirtilen ortak hükümler, iģbu sözleģmenin "A- TARAFLAR, TANIM VE KISALTMALAR" ını, "C-SERMAYE PĠYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIġ ĠġLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN HÜKÜMLER" ini ve "D-ÖDÜNÇ ALMA-VERME ĠġLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN HÜKÜMLER" ini birlikte kapsamaktadır. B.1. MÜġTEREK HESAPLAR BANKA nezdinde açılmıģ veya açılacak müģterek hesaplarda, hesap sahiplerince BANKA ya aksine yazılı bir bildirim yapılmadığı sürece, her birinin gerek münferiden gerekse müģtereken yatıracağı meblağlar üzerinde ve ödünce konu kıymet üzerinde hesap sahiplerinin her birinin hissesi yekdiğerine eģittir. Hesaptan her bir hesap sahibi diğerinin muvafakatına lüzum ve ihtiyaç olmaksızın tek baģına iģlem ve tahsilat yapabilir; ödünç iģlemlerinde kullanılmak üzere ödünç havuzuna hisse senedi tevdi edebilir, ÖMK ya da ÖPSP de iģleme konu edilmesi için ya da açığa satıģ için emir verebilir. Hesap sahiplerinden herhangi birinin yaptığı iģlemden, hesap sahipleri müģterek ve müteselsilen sorumludurlar. Bu hususta hesap sahipleri yekdiğerini temsil eylediğini beyan, kabul ve taahhüt ederler. MüĢterek hesap sahipleri bu sözleģmenin kendilerine tanıdığı hakların kullanılması sırasında içlerinden birinin tek baģına müracaatı halinde ortak hesabın tamamı üzerinde iģlem yapma ve tasarrufta bulunma yetkisi olduğunu, aksi BANKA ya yazılı olarak bildirilmedikçe kabul ederler. Bu Ģekilde BANKA tarafından yapılan iģlemler dolayısıyla, tasarrufta bulunmayan ortak hesap sahipleri BANKA yı sorumlu tutamazlar. Hesap sahiplerinden herhangi birinin ölümü, iflası ve hukuki ehliyetinde bir değiģiklik olması halinde ve/veya hesap sahipleri adına iflas, haciz tebliğ edildiği takdirde, hissesi tefrik olunarak mezkur hisseye isabet edecek meblağ üzerinden kanuni muameleye tabi tutulmasını ve Ģahsi durumlarında değiģiklik olmayanlara ait bakiye üzerinde her bir hesap sahibinin münferiden yukarıdaki yetkileri kullanmaya devam edeceğini, Ģahsi durumlarındaki değiģikliklerin BANKA tarafından öğrenilme tarihi itibariyle hisse tefriki iģleminin yapılacağını beyan, kabul ve taahhüt ederler. BANKA nın müģterek hesap sahiplerinden herhangi birine hesap ekstresi göndermesi veya hesapla ilgili iģlemler konusunda ihbar, ihtar veya bildirimde bulunması diğer hesap sahiplerini de bağlar ve onlar da hesap ekstresini, ihbar, ihtar veya bildirimi almıģ ve öğrenmiģ sayılırlar. MüĢterek hesap sahiplerinden her biri diğerini tebligat ve bildirim konusunda temsil eder. B.2. BĠLGĠ VERME ESASLARI MÜġTERĠ nin/lerin Sermaye Piyasası Kurulu nun tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Seri : V, No : 6 sayılı Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ in 4 üncü maddesinin beģinci fıkrasında değiģiklik yapan ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri : V, No: 107 sayılı Tebliğe göre yatırım hesabı/ları ile ilgili olan tüm ekstre ve raporların ulaģtırılması ile ilgili beyan ve taahhüdü aģağıda gösterildiği Ģekildedir : I - MÜġTERĠ AġAĞIDAKĠ SEÇENEKLERDEN YALNIZCA BĠR TANESĠNĠ SEÇEREK ĠMZALAYACAKTIR MÜġTERĠ HĠÇ EKSTRE GÖNDERĠLMESĠNĠ ĠSTEMĠYORSA, AġAĞIDAKĠ BÖLÜMÜ ĠMZALAYACAKTIR. ĠMZA ĠĢlem yapmıģ olayım ya da olmayayım, posta yoluyla veya e- posta gibi diğer yollarla hiç bir Ģekilde tarafıma ekstre göndermenizi istemiyorum. YapmıĢ olduğum iģlemler hakkında internet takip ekranımdan ve / veya telefonla bilgi edineceğimi kabul ve taahüt ederim. S. 5

6 II AKBANK TÜRK ANONĠM ġġrketġ MÜġTERĠ KAĞIT ORTAMINDA DEĞĠL, SADECE ELEKTRONĠK ORTAMDA EKSTRE ĠSTĠYORSA, E-POSTA ADRESĠNĠ BEYAN EDECEK VE AġAĞIDAKĠ BÖLÜMÜ ĠMZALAYACAKTIR. ĠMZA ĠĢlem yapmıģ olayım ya da olmayayım, aģağıda belirlediğim e- posta adresime elektronik ortamda ekstremin gönderilmesini Yukarıda belirtilen e-posta adresimin değiģmesi veya iptal edilmesi halinde yeni adresimi ve tebliğ Ģeklini BANKA ya bildireceğimi, aksi takdirde BANKA ca bilinen e-posta adresime yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını kabul ve taahüt ederim. III MÜġTERĠ KAĞIT ORTAMINDA POSTAYLA EKSTRE ĠSTĠYORSA, TAAHHÜTLÜ POSTA ÜCRETĠ ÖDEYECEĞĠNĠ KABUL ETMEKTEDĠR VE AġAĞIDAKĠ BÖLÜMÜ ĠMZALAYACAKTIR. ĠMZA ĠĢlem yapmıģ olayım ya da olmayayım, sisteminizde kayıtlı posta adresime, kağıda basılı olarak, posta yoluyla ekstremin gönderilmesini istiyorum. Bu durumda posta masraflarını yukarıdaki hesabıma borç kaydetmeniz suretiyle ödeyeceğimi kabul ve beyan ediyorum. ĠĢbu sözleģmede belirtilen adresimin değiģmesi halinde yeni adresimi ve tebliğ Ģeklini BANKA ya bildireceğimi, aksi takdirde iģbu sözleģmede yer alan adresime yapılacak bildirimlerin geçerli bir tebligatın hüküm ve sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahüt ederim. MÜġTERĠ, BANKA nezdindeki adresinin doğruluğunu kontrol etmek ve değiģiklikleri en geç iki gün içerisinde yazılı olarak BANKA ya bildirmek zorundadır. Aksi halde ekstre ve her türlü bilginin kendine ulaģtırılamamasından BANKA yı sorumlu tutamaz. MÜġTERĠ; BANKA nın kendisine göndereceği ekstreler ile iģbu sözleģme koģullarında meydana gelen değiģiklikleri içeren bildirimler için ücret alabileceğini, kendisine bu husus bir önceki ekstrede bilgi notu olarak bildirilmek Ģartıyla ekstre ve diğer bildirim ücretlerinin de yatırım hesabına borç kaydedileceğini bildiğini ve bu masrafları derhal ödeyeceğini kabul ve beyan eder. B.3. SÖZLEġMENĠN SÜRESĠ VE SONA ERME ESASLARI ĠĢbu sözleģme imzalandığı tarihte yürürlüğe girmiģ olup; süresiz olarak akdedilmiģtir. Taraflar, bu sözleģme ile beyan, kabul ve taahhüt ettikleri tüm yükümlülüklerini ve borçlarını tamamen ifa etmek kayıt ve Ģartıyla, 7 günlük süre vermek suretiyle noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektupla, sözleģme de belirtilen adreslere feshi ihbarda bulunarak sözleģme yi feshedebilirler. (i) Tarafların bu sözleģmenin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi, (ii) Taraflardan birinin borçlarını ödeyemez durumda olması, iflasını istemesi veya iflası için yasal takibatın baģlatılması; (iii) Taraflardan birinin yazılı olarak borçlarını vadesinde ödeyemeyeceğini belirtmesi; (iv) yeni bir yasanın, kuralın veya mevzuatın yürürlüğe girmesi veya mevcutlarının değiģikliğe uğraması veya (v) diğer haklı sebeplerin varlığı halinde taraflar sözleģmeyi herhangi bir süre vermeksizin derhal feshedebilir. Tarafların müdahalesi olmaksızın değiģebilen menkul kıymet iģlemlerine iliģkin iģlemlerde ortaya çıkan durumlar haklı sebep kabul edilecektir. S. 6

7 Bu sözleģmenin feshi halinde, MÜġTERĠ nin BANKA ya olan (sözleģmenin feshi sonucunda doğan masraflar ve hesapların kapatılması sonucu doğan masraflar dahil) tüm borçları muaccel hale gelecektir. MÜġTERĠ nin BANKA ya iģbu sözleģmeden doğan borcunun kapatılmasına kadar sözleģme hükümleri geçerli olur. Ancak henüz tasfiye edilmemiģ açığa satıģ iģlemleri açısından iģbu sözleģmenin anılan emirlerin tasfiyesine kadar geçerliliğini sürdüreceğini taraflar kabul ve taahhüt ederler. SözleĢme feshedilmiģ olsa bile yürürlükte kaldığı süre içinde hükümlerini doğurmaya devam edecektir. BANKA, bu sözleģme koģullarında kapatılmayan bakiyeyi her zaman iadeli taahhütlü mektup, telgraf ya da noter ihtarı göndermek suretiyle derhal talep etmek hakkına sahiptir. Bu süre içinde borç bakiye, sözleģme koģullarının ferileriyle MÜġTERĠ tarafından yatırılmadığı takdirde, ayrıca bir iģleme gerek kalmadan MÜġTERĠ kendiliğinden mütemerrit duruma düģecektir. SözleĢmenin feshi halinde, MÜġTERĠ den ödünç alınan sermaye piyasası araçları BANKA tarafından MÜġTERĠ ye mislen iade edilecektir. B.4. BANKA NIN REHĠN, TAKAS-MAHSUP VE HAPĠS HAKKI BANKA, MÜġTERĠ ye ait sermaye piyasası araçları ve ferileri üzerinde, aģağıdaki Ģartlarda bu sözleģmeden, doğmuģ bulunan her türlü hak, alacak ve tazminatın tahsili için rehin ve hapis ve/veya takas-mahsup hakkına sahiptir. Takas edilecek alacaklara iliģkin olarak Türk Borçlar Kanunu nun maddeleri uyarınca, sadece muaccel alacakların takası mümkündür, takas edilecek alacakların karģılıklı olmaları ve aynı mahiyet ve nitelikte ve alacaklardan her birinin geçerli ve dava edilebilir olması gereklidir. Mahsup edilecek alacakla ve mahsup edilecek tutarın tespitiyle ilgili hususlarda ise Türk Borçlar Kanunu nun madde hükümleri uygulanacaktır. BANKA bu sözleģmeden doğan her türlü hak ve alacaklarını tamamen tahsil ve tasfiye edinceye kadar MÜġTERĠ ye ait sermaye piyasası araçlarını ve para piyasası araç ve iģlemlerinin yükümlülük tutarına tekabül eden kısmını hiçbir izne gerek kalmaksızın rehnin paraya çevrilmesi yolu ile ve/veya baģkaca yasal, icrai ve kanuni takibe ya da dava açılmasına gerek olmaksızın Ġ.M.K.B. nda ve/veya Ġ.M.K.B. dıģında satmak ve bu suretle alacağını tahsil etmek hak ve yetkisine sahiptir. Bu hüküm MÜġTERĠ nin BANKA nın merkez ve Ģube lerinde bulunan her türlü alacakları hakkında da geçerlidir. Taraflar, iģbu sözleģme çerçevesinde doğmuģ ve doğacak tüm alacakları ile ilgili rehin ve hapis hakkına iliģkin olarak, Medeni Kanun un 864 ve devamındaki hükümleri peģinen kabul ve taahhüt ederler. B.5. MKK NEZDĠNDE MÜġTERĠ ĠSMĠNE SAKLAMA SĠSTEMĠ, BLOKAJ VE YATIRIMCIYI KORUMA FONU ESASLARI B.5.1. BLOKAJ ESASLARI MüĢteri ismine saklama sistemi kapsamında MÜġTERĠ, MKK da serbest hesaplarında (Kredili hisse senedi iģlemleri teminatı dıģında) bulunan hisse senetlerini bloke ederek, BANKA ca bilgileri dıģında kullanılmasını önleyebileceklerdir. Bloke iģlemine konu olan alt hesaptaki hisse senetleri söz konusu blokaj çözülmeden BANKA ca hesaptan çıkartılamayacaktır. ĠĢlem, hesaptaki tüm hisse senetleri üzerine uygulanabileceği gibi, seçilen belli hisse senetleri üzerine ve adet bazında da yapılabilecektir. Yatırımcının blokeli hesabındaki hisse senetlerini satmak istemesi durumunda BANKA satıģ emri verilmeden önce blokajın çözülmesini isteyebileceklerdir. Sermaye artırımına konu menkul kıymetlerin MÜġTERĠ tarafından bloke edilmiģ olması yeni payların da blokajlı olacağı anlamına gelmemektedir. Bu yeni payların da bloke edilmek istenmesi durumunda ayrıca blokaj iģlemi yapılması gerekecektir. Bununla beraber, MÜġTERĠ açığa satıģ hesabı ve teminat hesabında yer alan varlıklar üzerine blokaj koymayacağını, blokaj koymanın iģbu sözleģmenin C.8.4. maddesinde sayılan muacceliyet Ģartlarından birisi olarak kabul edileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. S. 7

8 MÜġTERĠ nin SPK mevzuatı gereği MKK'da kayden izlenen ve / veya Takasbank'ta saklamada bulunan sermaye piyasası araçları üzerinde blokaj iģlemi (yatırımcı blokajı, genel kurul blokajı vb.) yapması ve bu sermaye piyasası araçlarının MÜġTERĠ tarafından satıģı dolayısıyla BANKA'nın MKK ya da Takasbank'a karģı temerrüt riski taģıdığı hallerde, BANKA veya personelinin ağır kusuru ve ağır ihmali olmadığı müddetçe maddi ve manevi tazminat dahil tüm hukuki ve cezai sorumluluk MÜġTERĠ ye aittir. Temerrrüt konusu menkul kıymetlerin temini dolayısıyla BANKA'nın üstlendiği maliyet ve giderler MÜġTERĠ nin yatırım hesabının bağlı olduğu vadesiz hesabına borç kaydı ile yansıtılır. MÜġTERĠ, blokaj konusu menkul kıymetlerin satıģı nedeniyle, en geç satıģ emrinin iletildiği seanstan bir saat öncesine kadar MÜġTERĠ blokajını çözmek ve BANKA'ya yazılı olarak bildirimde bulunmak zorundadır. MÜġTERĠ nin, BANKA'ya satıģ emirlerini ilettiği andan itibaren, emirlerin gerçekleģmesi durumunda, satıģa konu sermaye piyasası araçları üzerine yatırımcı blokajı koymak suretiyle takas taahhütlerini yerine getirmesi esnasında BANKA'yı zor durumda bırakmasını önlemek amacıyla, mevzuata uygun olarak, takas gününe kadar BANKA'nın satıģ blokajı koyma hak ve yetkisi bulunmaktadır. SatıĢ blokajı nedeniyle BANKA'nın herhangi bir ihbar yükümlülüğü yoktur. Ayrıca, MÜġTERĠ ödünç iģlemine konu sermaye piyasası araçları (ödünç alınanlar, ödünç verilenler ve özkaynak olarak verilenler) üzerine ödünç süresi içinde hiçbir Ģekilde blokaj uygulamayacaktır. Bahsekonu sermaye piyasası üzerinde MÜġTERĠ nin uyguladığı bir blokaj olması halinde MÜġTERĠ, BANKA nın bu bağlamda maruz kalabileceği her tür zararını tazmin etmekle yükümlü olacaktır. Buna göre, MÜġTERĠ ödünç iģlemine konu sermaye piyasası araçları (ödünç alınanlar, ödünç verilenler ve özkaynak olarak verilenler) üzerine blokaj koymayacağını, blokaj koymanın iģbu sözleģmenin D maddesinde sayılan muacceliyet Ģartlarından birisi olarak kabul edileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. B.5.2. YATIRIMCILARI KORUMA FONU Yatırımcıları Koruma Fonu, özellikle küçük yatırımcıların aracı kurumların mali durumlarının bozulması nedeniyle zarara uğramalarının önlenmesi, bu piyasadaki yatırımcıların aracı kuruluģlardan kaynaklanan risklere karģı korunması ve bu sayede sermaye piyasalarına olan güvenin arttırılması amacıyla kurulmuģtur. Haklarında tedrici tasfiye veya iflas kararı verilen aracı kurumların ve faaliyetleri durdurulan bankaların yaptıkları sermaye piyasası faaliyetleri ve iģlemleri nedeniyle müģterilerine karģı hisse senedi iģlemlerinden doğan nakit ödeme ve hisse senedi teslim yükümlülüklerinin (2012 yılı için) 70,237 TL ye kadar olan bölümü Fon tarafından karģılanacaktır. Bu tutar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacaktır. Fonun koruma kapsamında yatırımcı tarafından satılmak, saklanmak, yönetilmek, virman edilmek, ödünç iģlemlerine konu edilmek üzere veya diğer nedenlerle aracı kuruluģlara tevdi edilen veya müģteri emrine istinaden alınan hisse senetleri ile yatırımcı tarafından hisse senedi satın alınmak üzere veya satın alınan hisse senetleri karģılığında tevdi edilen nakit ya da yatırımcıya ait hisse senedinin satılmasından sağlanan nakit yer almaktadır. Ancak, nemalandırma ve diğer amaçlarla hisse senedi iģlemleri dıģında herhangi bir iģleme konu edilen nakit kapsamdan çıkmaktadır. B.6. UYGULANACAK HÜKÜMLER SözleĢmenin Kurul düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. SözleĢmede hüküm bulunmayan hallerde Kurul düzenlemeleri, Kurul düzenlemelerinde hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır. B.7. SÖZLEġME ġartlarinin DEĞĠġTĠRĠLMESĠ ĠĢbu sözleģme hükümlerinde değiģiklik olması durumunda, değiģiklikler BANKA tarafından MÜġTERĠ ye yazılı ve iadeli taahhütlü olarak tebligat adresine bildirilir ve buna iliģkin tüm masraflar MÜġTERĠ tarafından karģılanır. MÜġTERĠ, bildirimi aldığı ya da bu sözleģme uyarınca alındığı kabul edilen tarihten itibaren 7 gün içinde bu değiģikliklere karģı herhangi bir yazılı itirazda bulunmadığı takdirde değiģiklikleri kabul etmiģ sayılacaktır. Ayrıca, MÜġTERĠ, Kurul, Takasbank, MKK, IMKB vb. resmi kurum ve kuruluģlar tarafından yayımlanacak resmi hükümler çerçevesinde S. 8

9 iģbu sözleģme de yer alan maddeler üzerinde yapılacak değiģiklikleri ve BANKA nın müdahalesi olmaksızın ortaya çıkan durumlar sebebiyle yapılacak değiģiklikleri kendisine herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın peģinen kabul eder. Buna mukabil MÜġTERĠ nin ilgili maddede düzenlenmiģ olan fesih hakları saklıdır. B.8. GEÇERSĠZLĠK Bu sözleģmenin herhangi bir hükmünün, herhangi bir sebeple ve herhangi bir zamanda, geçersiz olması veyahut geçersiz, kanun dıģı veya uygulanamaz hale gelmesi bu sözleģmenin diğer hükümlerinin geçerliliğini, yasallığını ve ifasını etkilemeyeceği hususu taraflarca kabul edilmiģtir. B.9. DĠĞER HÜKÜMLER MÜġTERĠ nin vefatı halinde, MÜġTERĠ nin varisleri BANKA ya gelip mirasçı olduklarını bildirip veraset ilamı ibraz edene kadar, MÜġTERĠ tarafından BANKA ya bu sözleģme ile verilen yetkiler, ölümden sonra da hüküm ifade eden vekaletname mahiyetindedir. MÜġTERĠ nin vefatı halinde varisleri durumu BANKA ya bildirmek zorundadır. Bildirmediği takdirde iģbu sözleģme varisleri bağlar. Ġki ya da daha fazla kiģi tarafından açılan ortak hesaplarda veya birden fazla mirasçı bulunan ahvalde, bu sözleģme ortakların hepsi için geçerlidir. MÜġTERĠ yatırım hesabına haciz geldiği veya herhangi bir yasal yaptırım ortaya çıktığı takdirde, BANKA dilediği takdirde sözleģmeyi feshederek, özkaynak olarak aldığı sermaye piyasası araçlarını nakde çevirebilir ve o durumda muhafaza edebilir. MÜġTERĠ nin MKK nezdindeki hesaplarında herhangi bir kısıtlamanın olması durumunda, MÜġTERĠ nin kısıtlılık durumu ortadan kalkıncaya kadar ÖPSP de yeni iģlem yapamaz. ÖPSP de kıymet temerrüdünde veya teminat tamamlama çağrısı durumunda olan müģteri, bu durumu ortadan kalkıncaya kadar ÖPSP de yeni iģlem yapamazlar. Teminatına haciz gelmiģ olan veya hakkında iģlem yasağı bulunan müģteri, haczin veya iģlem yasağının bulunduğu sürece ÖPSP de yeni iģlem yapamazlar. B.10. SÖZLEġME ġartlarinin AYRILIĞI Bu sözleģmenin belli bir hükmü veya Ģartı geçersiz veya herhangi bir yasa veya kamu çıkarına aykırı hale gelse bile, bu iliģkinin ekonomik ve yasal özü taraflardan herhangi birini olumsuz yönde etkileyecek Ģekilde değiģmediği sürece, sözleģmenin bütün diğer Ģartları ve hükümleri geçerliliğini korur. SözleĢme nin belli bir hükmü veya Ģartı yukarıda belirtildiği gibi geçersiz hale gelirse, taraflar bu Ģartı özgün anlamına en yakın ve iliģkilerini olumsuz yönde etkilemeyecek Ģekilde yenilemek için gayret gösterirler. B.11. ELEKTRONĠK ORTAMDA ĠġLEM YAPMA ESASLARI 1. BANKA, internet Ģube ve uzaktan eriģim araçlarının hizmetlerinden faydalanabilmesi amacı ile talepleri halinde MÜġTERĠ'ye bir kullanıcı kodu ve Ģifre verecektir. Bu Ģifre ve kullanıcı kodu BANKA tarafından verilebileceği gibi müģterinin kendisi de internet Ģube aracılığı ile üretebilecektir. Bu kullanıcı kodu ve Ģifresi ile MÜġTERĠ, Yatırım hesabı üzerinden iģlem yapabilecektir. 2. MÜġTERĠ'nin iģbu sözleģmeyi imzalamıģ olması BANKA'ya, MÜġTERĠ'ye Ģifre verme ve uzaktan eriģim hizmetlerinden yararlandırma yükümlülüğü getirmez. 3. MÜġTERĠ, kendisine BANKA tarafından verilen kod ve Ģifreleri basiretle muhafaza etmek zorundadır. Verilen kullanıcı kodu ve Ģifresinin muhafazası MÜġTERĠ'ye aittir. Kod ve Ģifrelerin MÜġTERĠ dıģındaki üçüncü kiģilerce kullanılmasından doğabilecek her türlü sorumluluk MÜġTERĠ ye ait olacaktır. 4. BANKA, çalınmıģ, kopyalanmıģ veya bir Ģekilde kaybedilmiģ olan kullanıcı kodu ve Ģifreden sorumlu tutulamaz. MÜġTERĠ kullanıcı kodu ve Ģifresinin üçüncü kiģilerce bilinebileceği veya kullanılabileceği inancında ise, bunu hemen BANKA'ya bildirerek eski/mevcut kullanıcı kodu ve S. 9

10 Ģifresinin iptali ile yeni kullanıcı kodu ve Ģifre isteme hakkına sahiptir. MÜġTERĠ bu bildirimde bulunmadıkça BANKA'yı sorumlu tutamaz. MÜġTERĠ, BANKA tarafından kendisine verilen ve elektronik ortamda emir iletilmesini sağlayan kod, Ģifre ve benzeri bilgileri kaybettiği takdirde, yazılı olarak BANKA'ya bildirimde bulunması halinde hesabına blokaj konulacaktır. 5. MÜġTERĠ, internet Ģubeyi ve uzaktan eriģim araçlarını sadece kendisi kullanabilecektir. MÜġTERĠ, internet Ģubeden ve uzaktan eriģim araçlarından üçüncü Ģahıslara iģlem yaptırıp bu suretle komisyon, ücret, v.b. maddi menfaatler elde edemeyeceği gibi herhangi bir menfaati olmasa dahi baģkalarına iģlem yaptıramaz. BANKA, bu tip iģlemlerin gerçekleģmesi durumunda sözleģmeyi derhal fesh eder ve üçüncü kiģilerle MÜġTERĠ arasında doğabilecek ihtilaflardan sorumlu tutulamaz. 6. MÜġTERĠ, almıģ olduğu kullanıcı kodu ve Ģifre ile internet Ģube iģlem hattının herhangi bir nedenle kendisi veya üçüncü kiģiler tarafından kötüye kullanılmasından dolayı BANKA'ya karģı sorumlu olduğunu, bu nedenle BANKA'nın uğrayacağı zarar ve ziyanı tazmin edeceğini gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder. Ayrıca BANKA uğrayacağı her türlü zarar nedeni ile MÜġTERĠ'ye baģvurma hakkını saklı tutar. 7. MÜġTERĠ'nin BANKA tarafından sunulan hizmetleri eksiksiz alabilmesi için internet eriģimi sağlayabilecek nitelikleri haiz bilgisayar, modem, telefon hattı ve internet eriģim programlarının son sürümlerini bilgisayarında hazır bulundurması gerekmektedir. 8. MÜġTERĠ, internet hizmetlerini ve uzaktan eriģim araçlarını kullanacağı bilgisayarın güvenliğini teminle mükelleftir. Bunun için kullanıcının faaliyetlerini izleyen, bilgisayarın sağlıklı çalıģmasını engelleyen, ağ üzerindeki bilgi alıģ veriģini takip eden, kötü amaçlı yazılımları temizleyen, faaliyetleri hakkında uyaran, engelleyen piyasadaki en son ve kapsamlı virüs tarama ve yok etme programlarından en az bir tanesinin en güncel halini internet Ģubeyi kullanacağı bilgisayarında bulundurmak zorundadır. Aksi takdirde, bilgisayarına virüs bulaģması sonucunda üçüncü kiģilerin Ģifre ve kullanıcı kodlarını ele geçirdiği ve bu kiģilerin bilgisi haricinde iģlemler yaptığı ve zarara uğradığı iddiası ile zarar ve ziyanın tazmini amacıyla BANKA'ya rücu edemez. Bu gibi usulsüz kullanımları yapan kiģilerin kimliklerini BANKA'nın tespit etmekle yükümlü olmadığını beyan ve kabul eder. MÜġTERĠ nin, internet Ģube iģlemlerini gerçeklekleģtireceği bilgisayarında statik IP (internet protokül numarası) kullanması ve kullandığı statik IP adresini BANKA ya internet üzerinden bildirerek talepte bulunması durumunda, BANKA bu adres dıģındaki IP adreslerinden bu hesaba iģlem yapılmasını engelleyebilir. 9. Yukarıda belirlenen teknik donanımın hazır edilmemesi nedeni ile uzaktan eriģim hizmetlerinden yararlanılamamasının sorumluluğu tamamen MÜġTERĠ'ye ait olup, MÜġTERĠ bu sebeple BANKA'dan maddi veya manevi zarar ziyan talebinde bulunamaz. 10. Ġnternet Ģube ve uzaktan eriģim araçları iģlem hattında, ancak hesap bakiyesinde yeterli nakdi veya menkul kıymeti olan hesaplar için gelen iģlem emirleri yerine getirilecektir. Hesap bakiyesi yeterli olmayan veya hesabında yapılması istenilen iģi yerine getirecek kadar menkul kıymeti olmayan MÜġTERĠ'nin bu hattı kullanarak vermiģ olduğu talimat yerine getirilmeyecektir. MÜġTERĠ bu hususu bildiğini ve bu nedenle iģlem yapılmamasından dolayı BANKA'yı sorumlu tutamayacağını peģinen kabul ve taahhüt eder. 11. MÜġTERĠ ya da BANKA tarafında oluģabilecek bilgisayar, donanım, yazılım, elektrik kesintileri, servis sağlayıcıları, vb. sorunlardan dolayı BANKA sorumlu tutulamaz ve verilen hizmetin aksaması ya da hatalı olmasından dolayı MÜġTERĠ hiçbir zarar ziyan talebinde bulunamaz. Zorunlu nedenlerden doğan arıza, gecikme, duraksama ve kusurların sorumluluğu BANKA'ya ait değildir. Bu ve benzeri durumların varlığı halinde MÜġTERĠ, iģlemlerini BANKA nın diğer dağıtım kanalları (Ģubeleri, çağrı merkezi vb.) ile gerçekleģtirebileceğini bildiğini kabul eder. SözleĢmenin imzalandığı tarihte var olmayan / öngörülemeyen, BANKA'nın kontrolü dıģında geliģen ve bu sözleģmedeki sorumlulukların yerine getirilmesini imkansızlaģtıran haller (doğal afetler, toplumsal olaylar, vb.) zorunlu haller olarak kabul edilecektir. Zorunlu haller sebebiyle MÜġTERĠ, sözleģmeyi fesh etme ve/veya sözleģmenin uygulanamaması veya gecikmeler nedeniyle uğradığı zararları talep etme hakkına sahip olmayacaktır. S. 10

11 12. MÜġTERĠ, internet Ģubeyi ve uzaktan eriģim araçlarını kullanarak emir verebileceği gibi yazılı, Ģifahi, faksla ya da telefonla da emir verebilecektir. Önceden verilen herhangi bir emirde, değiģtirme imkanı var ise yukarıdaki Ģekillerden birisi ile emri değiģtirebilecektir.. BANKA tarafından sunulmuģ olan internet hizmetinden veya uzaktan eriģim araçlarından yararlanan MÜġTERĠ, iģlemlerin belge, talimat olmaksızın elektronik ortamda yapılmıģ olduğunu kabul etmiģtir. Ġleride, BANKA'nın kendisine belge, bilgi vermemiģ olduğu iddasında bulunamaz. Internet ve uzaktan eriģim araçları aracılığı ile yapılan iģlemler ilke olarak günün her vaktinde yapılabilir, ancak iģlemlerin BANKA'nın teknik yapısı ve iģlemin türüne göre iģlemin yapıldığı saatte gerçekleģtirilebilmesi mümkün olanlar belirlenmiģ olan zamanda veya bir sonraki iģ günü ve/veya takip eden seans içinde yerine getirilebilir. 13. BANKA, internet Ģubede her zaman değiģiklik yapma hakkına sahip olup, bu değiģiklikler söz konusu sitenin sayfasında ilan yolu ile bildirilecektir. MÜġTERĠ bu değiģikliklerin getireceği mükellefiyetleri de peģinen kabul eder. BANKA, MÜġTERĠ'ye internet Ģube kanalıyla sunmuģ olduğu hizmetlerin içeriğini, Ģeklini dilediği zaman değiģtirmekte veya geniģletmekte, yeni ürünler ekleyip mevcut ürünlerden bir veya birkaçını sistemden çıkartmakta tamamen serbesttir. 14. MÜġTERĠ'nin vefatından sonra, mirasçıları tarafından MÜġTERĠ'nin vefat ettiği BANKA'ya yazılı olarak bildirilmedikçe, MÜġTERĠ'e ait Ģifre ve kullanıcı bilgilerinin kullanılması suretiyle iģbu madde çerçevesindeki hizmetler kapsamında yapılacak tüm iģlemler nedeniyle BANKA'nın sorumluluğu olmayacak ve mirasçılarının bu nedenlerle BANKA'dan talep hakkı bulunmayacaktır. BANKA, MÜġTERĠ'nin vefatının yazılı olarak bildirilmesini müteakiben mümkün olan en kısa süre içinde internet ve uzaktan eriģim araçları üzerinden iģlem yapılmasını engellemek üzere gerekli tedbirleri alır. 15. MÜġTERĠ BANKA'nın sunduğu internet ve uzaktan eriģim hizmetlerinin verilmesi esnasında veya herhangi bir zamanda oluģabilecek arıza, vs. teknik sebepler ile bu hizmetlere ara veya son verilmesinden yahut hizmetin kesintiye uğramasından; keza donanım, yazılım (hardwaresoftware) ve internet sunucusundan kaynaklanan aksaklıklar sonucu 3. kiģilerin kendisine ait bilgilere eriģimi nedeniyle BANKA'nın herhangi bir sorumluluğu olmadığını beyan ve kabul eder. 16. BANKA, müģterinin BANKA nezdindeki hesabının kapanması ve müģterinin bu sözleģmedeki taahhütlerine aykırı davranması halinde ya da gerek gördüğü hallerde Ģifresini iptal edebilir ve müģterinin bu hizmetten yararlanmasına son verebilir. 17. MÜġTERĠ; BANKA'nın gerekli görmesi durumunda, eriģim yöntemi, kullanıcı kodu, parola, hatırlatıcı kelime ve diğer teknolojik değiģiklikleri, iki tarafın da korunması amacıyla kabul edeceğini, aksi takdirde internet hizmetlerine eriģiminin kapatılabileceğini, teknik kısıtlardan ve geçici çalıģmalardan dolayı internet hizmeti eriģiminde kesintiler, ağırlaģmalar olabileceğini, belli bölgelerden, bilgisayarlardan eriģimlerin engellenebileceğini bildiğini teyit eder. 18. MÜġTERĠ nin, internet ve uzaktan eriģim araçları hizmetlerinde doğrulama ve irtibat amacıyla yanında taģıdığı bir cep telefonunun numarasını vermesi gerekir. MÜġTERĠ bu irtibat telefonundan iģlem doğrulaması, onayı amacıyla sesli ya da kısa mesaj olarak BANKA'nın herhangi bir saatte temasa geçebileceğini bilir. Ġleride uzaktan eriģim kanalları aracılığı ile verilmeye baģlanacak yeni hizmetler de yine bu sözleģme ve eki sözleģmeler/taahhütnameler hükümlerine tabi olacaktır. B.12. FERAGATLER Bu sözleģmede aksi belirtilmediği takdirde, taraflardan herhangi birinin bu sözleģme ile bağlantılı yetki ya da haklarından birini ya da bir kısmını kullanmaması ya da geç kullanması, bu yetki veya haklarından feragat ettiği anlamını taģımaz. Ayrıca, yetki ve hakların bir kez veya kısmen kullanılması, bunların birden çok kullanılma veya tam kullanılma hakkını ortadan kaldırmaz. S. 11

12 Bu sözleģme hükümlerinin herhangi birinden feragat, yazılı olmak ve karģı tarafın bu feragat nedeniyle doğacak taklarından vazgeçtiğini yazılı olarak beyan edip imzalaması kaydıyla geçerlilik kazanır. B.13. BANKA NIN TEMERRÜT DURUMU SözleĢmenin konusuna göre değiģiklik göstermekte olup, ayrıntılarına iģbu sözleģmenin C.5.1. ve D.7.1. maddelerinde yer verilmiģtir. B.14. SÖZLEġMENĠN FESHĠ HALĠNDE, SERMAYE PĠYASASI ARAÇLARININ ĠADESĠ SözleĢmenin feshi durumunda, müģterinin sahibi bulunduğu sermaye piyasası araçlarının mislen iade edilmesine iliģkin olarak; MÜġTERĠ nin emanette veya saklamada bulunan sermaye piyasası araçlarını, kaydileģtirilmemiģ olması Ģartıyla, fiziki olarak teslim almak istemeleri durumunda talep edilen sermaye piyasası araçlarının nakli, aksine talimat olmadıkça, sigortalı olarak yapılacak ve nakil ile sigorta giderleri müģteri tarafından ödenecektir. Sigortasız yapılacak nakillerden doğacak zararlardan BANKA sorumlu tutulmayacaktır. MÜġTERĠ, sermaye piyasası araçlarının nakil Ģekli ile ilgili talebini yazılı olarak BANKA'ya bildirmek zorundadır. MÜġTERĠ, BANKA'ya emaneten tevdi ve teslim ettiği sermaye piyasası araçlarını, aynen değil misli olarak iade alacağını, hisse senetlerini numara ve kupür belirtilerek aynen geri alabilmesi için bunları tevdi ederken "Aynen" saklama niteliğinde muhafaza edilmesini teminen BANKA'ya yazılı talimat vermesi gerektiğini kabul ve taahhüt eder. B.15. YETKĠLĠ MAHKEME, ĠCRA DAĠRELERĠ/DAVA VE ĠCRA GĠDERLERĠ Taraflar arasında, bu sözleģmeden doğabilecek tüm uyuģmazlıkların çözümünde Ġstanbul Merkez Mahkeme ve Ġcra Daireleri yetkilidir. B.16. TEBLĠGAT ADRESLERĠ Taraflar, tüm tebligatlar için, bu sözleģmenin ilk sayfasında adlarının/ünvanlarının altında yazılı adreslerini kanuni ikametgah olarak kabul ettiklerini beyan ile bu sözleģmenin akdinden sonraki adres ve iletiģim detaylarındaki değiģikliklerini diğer tarafa iadeli-taahhütlü mektupla bildireceklerini, bildirmedikleri takdirde, sözleģmenin ilk sayfasında belirtilen adres ve iletiģim detaylarına dayanarak gönderilecek her türlü tebligatın kendilerine yapılmıģ sayılacağını kabul ederler. B.17. MÜġTERĠ HESABINA DAYANAĞI OLMAKSIZIN SEHVEN YAPILAN KAYITLAR MÜġTERĠ, iģbu sözleģme kapsamındaki iģlemler sebebiyle hesabında herhangi bir dayanağı olmaksızın, mükerreren, fazladan veya sehven alacak kaydı yapıldığı takdirde bunun BANKA tarafından, kendisine herhangi bir ihbar yapılmadan re'sen geri çıkıģı yapılarak sermaye piyasası aracı veya nakdin tahsil edilebileceğini, bunlar üzerinde tasarrufta bulunduğu takdirde iade edeceğini, iade iģlemine kadar geçen sürede piyasa koģullarında karģı tarafın oluģan zararını sermaye piyasası aracı olarak tazmin edeceğini ve alacak kaydı tarihinden iade tarihine kadar BANKA müģterilerine uygulanan repo - ters repo oranı üzerinden faizi ve diğer yasal kesintileri ile birlikte BANKA ya ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. B.18. ÖZKAYNAK OLARAK KABUL EDĠLECEK SERMAYE PĠYASASI ARAÇLARI Sermaye piyasası araçlarının açığa satıģ ve/veya ödünç alma-verme iģlemlerinde özkaynak olarak kabul edilebilecek kıymetler, nakit olarak Türk lirası ve konvertibl döviz, sermaye piyasası aracı olarak ise iģlemlere konu olabilecek sermaye piyasası araçları listelerinde yer alan sermaye piyasası araçları, A ve B tipi yatırım fonu katılma belgeleri ile ĠMKB de iģlem görmesi kaydıyla devlet tahvili, hazine bonosu, Ġstanbul Altın Borsasında iģlem görmekte olan ve Hazine MüĢteĢarlığının belirlediği standartlardaki altın ve diğer kıymetli madenler ve Kurul ca uygun görülecek diğer sermaye piyasası araçları olmakla birlikte BANKA, bunlardan bir ya da birkaçını özkaynak olarak kabul etmeme hakkına sahiptir. S. 12

13 B.19. ÖDÜNÇ ĠġLEMĠ KOMĠSYONU B ÖDÜNÇ ĠġLEMĠNĠN ÖPSP DE GERÇEKLEġTĠRĠLMESĠ Bu durumda komisyon aģağıdaki formüle göre hesaplanır : ĠĢlemin Piyasa Değeri * ĠĢlem Komisyon Oranı (%) * Gün sayısı ĠĢlem Komisyonu = ( ĠĢlemin piyasa değeri = Kıymetin Nominal Adedi x Kıymetin Bir Gün Önceki Son Seans Ağırlıklı Ortalama Fiyatı ) Yukarıdaki gibi hesaplanan iģlem komisyonunun %35 i Ödünç Menkul Kıymete Aracılık Komisyonu olarak BANKA tarafından müģteriden tahsil edilir. Ayrıca piyasa koģulları gereğince Takasbank A.ġ. tarafından, BANKA dan iģleme iliģkin olarak tahsil edilen, ÖPSP yönetmeliğinde belirlenen komisyon miktarı (Takasbank komisyonu) da müģteriden ayrıca tahsil edilir. MÜġTERĠ, ödünç iģlemine iliģkin komisyonu, Takasbank komisyonunu ve iģleme iliģkin bilimum vergi, resim ve harçları iģlemin gerçekleģtirileceği gün, BANKA ya ödemekle yükümlüdür. Ödenmeyen tüm bu giderler için BANKA nın takas, mahsup yapma ve temerrüt faizi ve cezai Ģart talep etme hakları saklıdır. B ÖDÜNÇ ĠġLEMĠNĠN ÖMK OLARAK GERÇEKLEġTĠRĠLMESĠ Hem ödünç alan hem de ödünç veren MÜġTERĠ den ayrı ayrı tahsil edilecek bu durumda komisyon aģağıdaki formüle göre hesaplanır : ĠĢlem Komisyonu = ĠĢlemin Piyasa Değeri * 0,001 (binde 1) * Gün sayısı ( ĠĢlemin piyasa değeri = Kıymetin Nominal Adedi x Kıymetin Bir Gün Önceki Son Seans Ağırlıklı Ortalama Fiyatı ) ĠĢlem komisyonu 2012 yılı için 10.- TL nin altında hesaplanırsa bu komisyon minimum 10.- TL olarak tahsil edilecektir.. B.20. ÖZKAYNAK OLARAK ALINAN SERMAYE PĠYASASI ARAÇLARINDAN DOĞAN HAKLARIN KULLANILMASINA ĠLĠġKĠN ESASLAR B FAĠZ VE TEMETTÜ GELĠRLERĠ Sermaye piyasası araçlarının açığa satıģı ve/veya ödünç alma-verme iģlemleri karģılığında özkaynak olarak yatırılan sermaye piyasası araçlarından doğan, faiz ve temettü gelirleri MÜġTERĠ ye aittir. B RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI MÜġTERĠ; hisse senetlerinin (Ġ.M.K.B.'de iģlem gören veya görmeyen) rüçhan hakkını kısmen ya da tamamen kullanmak istiyorsa veya istemiyorsa bu konudaki açık talimatını en geç rüçhan hakkının kullanımının sona ermesinden 2 (iki) iģ günü öncesinde yazılı olarak BANKA'ya ulaģtırmak ve kullanmak istemesi halinde rüçhan hakkıyla ilgili bedeli ve komisyon ile tahakkuk edecek her türlü vergi, resim, harç ve sair giderleri kullanımın sona ereceği günden en az 2 (iki) iģ günü öncesinden BANKA hesabına yatırmak zorundadır. Talimatı veren müģterinin iģlemleri yürürlükteki yasal mevzuat gereğince yerine getirilir. BANKA, kullanım tarihi itibariyle oluģan piyasa Ģartları ve müģteri menfaatlerini dikkate alarak, yazılı talimat vermeyen ve / veya rüçhan hakkı ve komisyon bedelini zamanında yatırmayan müģteriler adına rüçhan hakkı kullanımı iģlemlerini yerine getirip getirmeme hakkına sahiptir. BANKA, bir önceki paragrafta belirtilen sürelerde, yazılı talimat verip sözkonusu bedelleri yatıran müģterinin rüçhan hakkı kullanımına iliģkin iģlemlerini haklı sebeple yerine getirmeyecekse bunu müģteriye yazılı olarak bildirecektir. Rüçhan hakkının kullanılması durumunda bedeli ve komisyon ile tahakkuk edecek her türlü vergi, S. 13

14 resim, harç ve sair giderler müģteri tarafından nakden veya hesaben ödenmediği takdirde BANKA, doğmuģ ve doğacak tüm zararların tazminini teminen iģbu sözleģmenin takas ve mahsup hakları ile temerrüt faizi ve cezai Ģart talep etme haklarını düzenleyen maddelerinde belirlenen haklarını kullanabilir. BANKA, hangi hisse senedinin, hangi tarihte ne kadar rüçhan hakkı ve temettü vereceğini müģteriye bildirmekle yükümlü değildir. Bu gibi bilgileri müģteri, ihraçcı kurum tarafından kanunen ilanen duyurulduğu çeģitli yazılı basın - organlarından takip etmek zorundadır. MÜġTERĠ, bu konuda bilgilendirilmediğini iddia ederek BANKA'dan bir zarar - ziyan tazmini talebinde bulunamaz. B GENEL KURULDA TEMSĠL ĠĢbu sözleģmeye göre oy hakkına sahip olan MÜġTERĠ, Seri:4, No:8 sayılı tebliğ hükümlerine uygun talimat / vekalet verirse BANKA, MÜġTERĠ yi ihraççı Ģirketin genel kurulunda temsil edebilir. MÜġTERĠ nin talimat / vekalet vermesi, BANKA nın bu hizmeti vereceği anlamına gelmez. BANKA nın kabulü halinde bahsekonu hizmet verilebilir. B.21. DAHA ÖNCE AKDEDĠLMĠġ SÖZLEġMELER Taraflar arasında daha önce akdedilmiģ olan sözleģme ve sair her türlü belgenin bu sözleģmeye aykırı olmayan hükümleri geçerli ve yürürlükte olacaktır. S. 14

15 SAYIN MÜġTERĠMĠZ, SERMAYE PĠYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIġ ĠġLEMLERĠNĠ; YAPMAK ĠSTEMĠYORSANIZ AġAĞIDAKĠ BÖLÜMÜ ĠMZALAMAYINIZ. YAPMAK ĠSTĠYORSANIZ ĠMZALAYINIZ. AġAĞIDAKĠ BÖLÜMÜ C. SERMAYE PĠYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIġ ĠġLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN HÜKÜMLER C.1. TARAFLARI TANITICI BĠLGĠLER ĠĢbu sözleģmenin A.1. maddesinde belirlenmiģtir. C.2. KULLANILACAK KISALTMALAR VE TANIMLAR ĠĢbu sözleģmenin A.2. maddesinde belirlenmiģtir. C.3. SÖZLEġMENĠN KONUSU SözleĢmenin bu bölümü; Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanuna istinaden Sermaye Piyasası Kurulu nun çıkardığı (Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış, ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında (Seri:V, No:65) Tebliğ ) ve çıkaracağı tebliğler ve mevzuat hükümleri çerçevesinde, Tebliğ in 24. maddesinde tanımlanan açığa satıģ iģlemini (MÜġTERĠ tarafından sahip olunmayan sermaye piyasası araçlarının MÜġTERĠ tarafından satılmasını ya da satıģa iliģkin emrin verilmesini), açığa satıģa iliģkin takas yükümlülüğünün ödünç alınan sermaye piyasası araçları ile veya açığa satıģın yapıldığı gün yapılan alımlarla yerine getirilmesi neticesini ortaya çıkaran durumları, düzenlemektedir. Bu sözleģmenin taraflarca karģılıklı imza edilmesi, BANKA ya, MÜġTERĠ nin her açığa satıģ iģlem talebini yerine getirmek yükümlülüğü getirmez. BANKA, MÜġTERĠ nin açığa satıģ talebini/emrini kısmen veya tamamen kabul edebileceği gibi, tamamen reddetme hakkını da haizdir. BANKA, MÜġTERĠ nin açığa satıģ emrini reddecek olursa, nedenini açıklamakla yükümlü olmamakla beraber, keyfiyeti MÜġTERĠ ye bildirecektir. C.3.1. SERMAYE PĠYASASI ARACI ĠTĠBARIYLA SÖZLEġMENĠN KONUSU Açığa SatıĢa Konu Olacak Menkul Kıymet Listeleri: ĠĢlem tarihi itibarıyla ĠMKB tarafından belirlenen Kredili Menkul Kıymet ve Açığa SatıĢ ĠĢlemlerine Konu Olan Menkul Kıymetler Listesi nde bulunan menkul kıymetlerden, BANKA tarafından uygun görülenler (BANKA, menkul kıymet cinsine göre lot sınırlaması da koyabilecektir) bir liste halinde belirlenir ve belirlenen bu kıymetler S. 15

16 açığa satıģ iģlemlerine konu olabilir. Bu liste BANKA tarafından ileriye yönelik iģlemlerde etki doğurmak suretiyle her zaman değiģtirilebilecektir. C.3.2. ĠġLEMĠN YAPILACAĞI PĠYASALAR ĠTĠBARIYLA SÖZLEġMENĠN KONUSU Açığa satıģ iģlemlerinin yapılacağı piyasalar Sermaye Piyasası Kurulu nca açığa satıģ iģlemlerine izin verilmiģ olan bütün piyasalar olacaktır. C.4. AÇIĞA SATIġ EMĠRLERĠNE ĠLĠġKĠN HÜKÜMLER Satıma konu olan sermaye piyasası araçlarının satım emrinin verildiği an itibarı ile MÜġTERĠ nin BANKA nezdindeki hesabında bulunmaması veya söz konusu yükümlülüğün ilgili sermaye piyasası aracının ödünç alınması sureti ile yerine getirilmesi durumunda herhangi bir ilave bildirime ihtiyaç duyulmaksızın MÜġTERĠ tarafından verilen satım emrinin Tebliğ hükümleri ve açığa satıģ iģlemlerine iliģkin borsa iģlem kuralları açısından açığa satıģ olduğu kabul edilir. MÜġTERĠ, satıģını yaptığı sermaye piyasası aracını tevdi edebilecek durumunda olduğunu ve satıģa konu sermaye piyasası aracını takas tarihine kadar BANKA ya iletileceğini yazılı veya herhangi bir iletiģim aracı ile (faks, telefon, elektronik ortam ve benzeri) beyan ederse, iģlem açığa satıģ iģlemi sayılmaz. MÜġTERĠ söz konusu beyanın doğruluğundan sorumludur. MÜġTERĠ; açığa satıģ emrinde, ödünç alacağı kıymetlerin neler olduğu, miktarı ve ne kadar süre için ödünç alacağı da dahil olmak üzere, ĠMKB Yönetmeliği nin 28. ve 29. maddeleri uyarınca gerekli bilgileri BANKA ya açıkça bildirecektir. MÜġTERĠ, BANKA nın ödünç menkul kıymetler havuzunda bulunan veya ÖMK olarak ya da ÖPSP den temin edebileceği ya da MÜġTERĠ nin kendisinin bilahare temin edeceği menkul kıymetler için açığa satıģ emri verebilir. C.4.1. EMRĠN ĠLETĠLME ġeklġ MÜġTERĠ tarafından verilen satım emrinin açığa satıģ olduğunun emrin verilmesi esnasında BANKA ya yazılı olarak bildirilmesi zorunludur. Ancak BANKA nın kabul etmesi halinde MÜġTERĠ, emrini BANKA ya telefon ve benzeri iletiģim araçları ya da -ayrıntıları iģbu sözleģmenin B.11. maddesinde belirlendiği Ģekilde- elektronik ortamda uzaktan eriģim araçları vasıtasıyla da iletebilir. MÜġTERĠ den SPK nın Seri: V, No:6 sayılı "Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ"i kapsamında sözlü emir niteliğinde açığa satıģ emri kabul edilmesi durumunda, MÜġTERĠ tarafından verilen satım emrinin açığa satıģ olduğunun emrin verilmesi esnasında BANKA ya bildirilmesi gerekmektedir. Açığa satıģ emrini, portföyünün bulunduğu BANKA Ģubesine ya da BANKA merkezine faksla iletmesi halinde MÜġTERĠ, yazılı satıģ emri aslını yine aynı Ģube ya da merkeze teslim edecektir. ġu kadar ki, MÜġTERĠ talimatını faks ile geçtiği halde talimatın (açığa satıģ emri) aslını BANKA ya teslim etmemesine karģın BANKA, MÜġTERĠ emrini yerine getirmiģ ise, bu faks talimatındaki MÜġTERĠ imzası açıkça MÜġTERĠ nin bu sözleģmedeki imzasına aykırı olmadığı taktirde kesin talimat olarak kabul edilecek ve faks çıktıları H.M.K. 193.maddesi gereği taraflar arasındaki ihtilaflarda delil olacaktır. Faks ile iģlem yapmak istemeyen MÜġTERĠ bunu ayrıca yazılı olarak BANKA ya bildirecektir. MÜġTERĠ, emrinin açığa satıģ olduğunu BANKA ya bildirmemesi halinde Tebliğ in 28. maddesinde belirtildiği üzere- Tebliğ hükümlerine aykırılıktan doğrudan sorumlu olur ve bu yüzden BANKA nın uğrayacağı zararı peģinen ödeyeceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. C.4.2. EMRĠN GEÇERLĠLĠK SÜRESĠ Açığa satıģ emirlerinin geçerlilik süresi, ilgili emrin BANKA ya verildiği gün içinde bulunulan seans için geçerli olacaktır. MÜġTERĠ gerçekleģmeyen emirlerini takip etmekle yükümlü olup, dilerse yeni emir verebilir. MÜġTERĠ tarafından verilen emrin BANKA'nın kontrolü dıģındaki sebeplerle belirlenen süre içinde yerine getirilememesi durumunda emir geçerliliğini yitirir. MÜġTERĠ, geçerliliğini yitirmiģ emrinin yerine getirilmesini halen istiyorsa, emrini yeniden vermekle yükümlüdür. S. 16

17 C.4.3. GERÇEKLEġEN AÇIĞA SATIġ EMĠRLERĠNĠN TASFĠYE ESASLARI MÜġTERĠ, iģbu sözleģmeyi imzalamakla tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ĠMKB Yönetmeliği nin 38.maddesinin (4.) paragrafında belirlenen ihbarı BANKA dan beklemediğini kabul etmektedir. MÜġTERĠ, açığa satıģ emri verdiği sermaye piyasası araçlarına iliģkin borcunu aģağıda belirlendiği Ģekilde ya da Tebliğ in 24. maddesinde belirlendiği Ģekilde kapatılacağını bildiğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Emirler tasfiye edilirken ortaya çıkabilecek her türlü masraf, komisyon, vergi vb. giderler MÜġTERĠ tarafından nakden ve def aten ödenecektir. BANKA, bu Ģekilde ortaya çıkacak alacağı için iģbu sözleģmede düzenlenen takas ve mahsup hakkını kullanabilir; temerrüt faizi ve cezai Ģart talep edebilir. MÜġTERĠ bu hususlara itiraz etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. C TAKAS GÜNÜ (T GÜNÜ) ÖDÜNÇ TEMĠN EDĠLEN SERMAYE PĠYASASI ARACININ AÇIĞA SATIġI Bu iģlemde MÜġTERĠ, açığa satmak istediği sermaye piyasası aracının takasının gerçekleģtirilebilmesi için, emrinin borsaya iletilmesinden önce ödünç (ÖPSP ve/veya ÖMK ) alınması için BANKA ya ödünç talep emri iletecektir. MÜġTERĠ nin ödünç talep emri, iģbu fıkrada belirlendiği Ģekliyle açığa satıģ emrinin gerçekleģtirildiği ya da gerçekleģtirileceği anlamına gelmemektedir. MÜġTERĠ nin iģbu fıkrada belirlendiği Ģekliyle açığa satıģ emrinin kabul edilmesi ÖPSP/ÖMK da müģteri nam ve hesabına ödünç kıymet bulunabilmesine bağlıdır. ÖPSP/ÖMK da ödünç iģlemi gerçekleģtikten sonra iģbu fıkrada belirlendiği Ģekliyle MÜġTERĠ nin açığa satıģ emri kabul edilebilir. ĠĢbu fıkraya göre öncelikle ödünç alınan kıymetin, aynı gün olmak kaydıyla, daha sonra açığa satıģı yapılmıģ olmaktadır. C TAKAS GÜNÜ ÖDÜNÇ TEMĠN EDĠLEMEYEN SERMAYE PĠYASASI ARACININ AÇIĞA SATIġI Bu iģlemde MÜġTERĠ, açığa satmak istediği hisse senedinin takasının gerçekleģtirilebilmesi için, emrinin borsaya iletilmesinden önce ödünç kıymet (ÖPSP ve/veya ÖMK ) alınması için BANKA ya ödünç talep emri iletecektir. BANKA, tüm iyi niyetiyle çalıģmasına rağmen açığa satıģ iģlemine iliģkin menkul kıymeti açığa satıģ emrinin verildiği gün saat 16:15 e kadar temin edemezse veya eksik temin edebilmiģse ve buna ek olarak MÜġTERĠ nin bu kıymetleri baģka bir kurumdan virman yoluyla temin edemeyeceği de (MÜġTERĠ nin baģka bir kuruma verdiği virman talimatının karģı kurum tarafından onaylanmıģ bir kopyasının BANKA ya iletilememesi durumunda) kesinleģmiģse takası eksik kalan kıymet, borsadan MÜġTERĠ nam ve hesabına BANKA tarafından re sen satın alınır. Bu durumda MÜġTERĠ kendi nam ve hesabına yapılan iģleme iliģkin tüm kayıtları gayrikabilirücu kabul eder. C ÖDÜNÇ TALEBĠNDE BULUNULMADAN, AÇIĞA SATIġ YAPILMASI VE AÇIK POZĠSYONUN GÜN ĠÇĠNDE KAPATILMASI Bu iģlemde MÜġTERĠ, açığa satmak istediği senedin alımının da aynı gün içinde ve en az aynı miktarda yapılması hususundaki talebini yazılı/sözlü olarak BANKA ya iletecek ya da BANKA nın imkan tanıması ve uygun görmesi halinde internet Ģube veya veri yayın kuruluģları uzaktan eriģim ekranları üzerinden emrini girebilecektir. MÜġTERĠ, açığa satıģ emri borsada gerçekleģtikten sonra, aynı gün açık pozisyonunu saat 17:15 e kadar kapatmazsa, MÜġTERĠ nin açık pozisyonu, açığa satılan kadar kıymetin borsadan MÜġTERĠ nam ve hesabına BANKA tarafından re sen satın alınırak kapatılacaktır. Bu durumda MÜġTERĠ kendi nam ve hesabına yapılan iģleme iliģkin tüm kayıtları gayrikabilirücu kabul eder. AKBANK, açığa satıģ pozisyonu kapama saatini değiģtirmesi durumunda müģterilerini , sms ile ayrıca Ģube ve internet ortamında yapılacak ilan ve duyurular ile bilgilendirecektir. MÜġTERĠ nin saat 17:00 den itibaren yeni açığa satıģ emri girmesine izin verilmeyecektir. S. 17

18 C.5. SERMAYE PĠYASASI ARACININ VE NAKDĠN TESLĠM ESASLARI ĠĢbu çerçeve sözleģme çerçevesinde açığa satıģ emri verecek MÜġTERĠ adına, BANKA nezdinde, Tebliğ in amir hükümlerine uygun olarak hesap açılacaktır. Açığa SatıĢ Hesabı; MÜġTERĠ, açığa satıģ emri verdiğinde bu iģleme konu kıymetlerin kaydi olarak kayıtlarının yapıldığı ve takip edildiği, sözleģme konusu menkul kıymetlerin elde edilebilmesi için MÜġTERĠ nin, bu menkul kıymetlerin iade günü yeterli TL. tutarı tamamen bu hesabının bağlı olduğu vadesiz hesabında hazır etmediği takdirde ve/veya MÜġTERĠ nin özkaynak olarak yatırdığı teminatlarının paraya çevrilmesi ile elde edilen tutarlar yetersiz kaldığında, borçlandırılarak satın alma iģleminde kullanılacak borçlu cari hesabı ifade edecektir. Bu nedenlerden ötürü bu hesap hem kaydi hem de borçlu cari hesap gibi çalıģacaktır. Bu hesap mevduat niteliği taģımayacaktır. Teminat Deposu; açığa satıģ emri verecek MÜġTERĠ nin, bu sözleģme gereğince her defasında BANKA ya teslim etmek ya da diğer aracı kurumlara vereceği talimatlarla BANKA ya aktarılmasını sağlayacağı, mülkiyetine ihtilafsız ve takyidatsız sahip olduğu menkul kıymetler (özvarlıklar) ile MÜġTERĠ nin bu sözleģme Ģartlarında vereceği açığa satıģ emri gereğince satıģı yapılan kıymetlerin satıģ bedeli olan nakdin ya da bu nakit ile BANKA ca satın alınacak yatırım fonu katılım belgelerinin, kaydedileceği yatırım hesabının altındaki depoyu ifade etmektedir. Teminat deposuna BANKA tarafından kabul edilen ve kurul uygulamalarına ve ilgili mevzuata uygun olan Ģekil ve türde teminatlar alınabilir. Teminat deposuna alınan iģbu teminatlar, ilgili mevzuat uyarınca, BANKA tarafından, MÜġTERĠ ye bildirmek suretiyle değiģtirilebilecektir. MÜġTERĠ iģbu sözleģme yi imzalamakla, açılan iģbu açığa satıģ hesabı ile BANKA nezdindeki yatırım hesabına bağlı, vadesiz mevduat hesabı arasında, iģbu sözleģme çerçevesinde yapılacak iģlemler nedeniyle, hesaplar arasında nakit para virmanı yapılmasını, borç ve/veya alacak kaydedilmesini, bu konuda BANKA nın tam yetkili olduğunu gayrikabilirücu olarak beyan, kabul ve taahhüt eder. Özkaynak açığının tamamlanmasını teminen MÜġTERĠ hesapları arasındaki borç ve alacağın mahsubuna yönelik yazılı bir MÜġTERĠ talimatına dayanarak ya da kayıtlı iletiģim aracılığı ile BANKA tarafından alınan talimatlara istinaden hesaplar arasında virman yapılabilir. C.5.1. BANKA NIN TEMERRÜT DURUMU BANKA nın iģbu sözleģmede belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde MÜġTERĠ nin temerrüt faizi ve cezai Ģart talep etme hakkı ortaya çıkar. Buna göre alacaklı olan tarafın, alacağın muaccel hale geldiği tarihten alacağın tamamen tahsil ve tasfiye tarihine kadar T.C. Merkez Bankası nın kısa vadeli krediler için öngördüğü reeskont faizinin iki katı tutarında temerrüt faizi, B.S.M.V. ve sair fon, vergi, harç masraflarını ayrıca, tüm yükümlülüğün %10 u oranında cezai Ģart talep etme hak ve yetkisi bulunmaktadır. Ġlgili temerrüt faizi oranı Borsa Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve Kurul tarafından onaylanan oranla sınırlı olacaktır. Uygulanacak olan temerrüt faizi tüm yükümlülük üzerinden iģletilir. Taraflar, bu hususlarda herhangi bir itirazda bulunmayacaklarını, ayrıca, ihbar ve ihtar koģulundan karģılıklı olarak vazgeçtiklerini beyan, kabul ve taahhüt ederler. C.5.2. MÜġTERĠ NĠN TEMERRÜT DURUMU Konuya iliģkin hükümlere, iģbu sözleģmenin C.8. BANKA YA ÖDENECEK ÜCRET VE KOMĠSYONUN TESPĠT VE ÖDENME ESASLARI bölümünde yer verilmiģtir. C.5.3. SÖZLEġMENĠN FESHĠ HALĠNDE, SERMAYE PĠYASASI ARAÇLARININ ĠADESĠ ĠĢbu sözleģmenin B.14. maddesinde belirlenmiģtir. C.6. TARAFLARIN BĠRBĠRLERĠNE BĠLGĠ VERME ESASLARI ĠĢbu sözleģmenin B.2. maddesinde belirlenmiģtir. S. 18

19 C.7. ÖZKAYNAK YATIRILMASI, ÖZKAYNAK TAMAMLAMA BĠLDĠRĠMĠ VE ÖZKAYNAK FAZLASI C.7.1. ÖZKAYNAK OLARAK KABUL EDĠLEBĠLECEK KIYMETLER ĠĢbu sözleģmenin B.18. maddesinde belirlenmiģtir. C.7.2. ASGARĠ ÖZKAYNAK ORANI VE ÖZKAYNAK KORUMA ORANI Açığa satıģ iģlemlerinde özkaynak; iģleme konu kıymetlerin Tebliğ in 13. maddesinin birinci fıkrasındaki esaslara göre değerlenen cari değerleri ile açığa satıģtan elde edilen hasılatın toplanması suretiyle hesaplanır. Açığa satılan veya özkaynak olarak verilen sermaye piyasası araçlarının değerlemesinde Tebliğ in 13. maddesinin birinci fıkrasında yer alan ilkelere uyulur. Ancak BANKA, baģlangıçta ve daha sonra gerçekleģtirilecek açığa satıģ iģlemlerinde menkul kıymetlerin cari piyasa değerinin tamamını ya da belirli bir yüzdesini özkaynak olarak kabul etmeye yetkilidir. MÜġTERĠ, açığa satıģ iģleminde baģlangıçta asgari %50 oranında özkaynak yatırmak zorundadır. BaĢlangıçtaki özkaynak, açığa satılacak menkul kıymetlerin cari piyasa değeri kadar nakit veya menkul kıymetin peģin olarak yatırılmasını ifade eder. MÜġTERĠ açığa satıģ emri vermeden önce BANKA tarafından kabul edilen türden ve aģağıdaki Ģekilde hesaplanan özkaynağı peģin olarak BANKA nezdindeki Teminat Deposu/Hesabı nda bulundurmak zorundadır. Aksi takdirde, BANKA tarafından açığa satıģ iģlemi yapılmayacaktır. Açığa satıģ iģlemlerinin devamı süresince özkaynak oranının %35 olması zorunludur. Özkaynak oranının hesaplanmasında (Tebliğ in 25. maddesinde belirlendiği Ģekilde) ; ĠĢleme konu kıymetlerin cari piyasa değeri-açığa satıģa konu sermaye piyasası aracının piyasa değeri formülü kullanılır. iģleme konu kıymetlerin cari piyasa değeri Bu maddede bahsigeçen oranlar BANKA tarafından her zaman arttırılabilir. Bu durumda BANKA, her bir emir/iģlem bazında MÜġTERĠ yi bilgilendirecektir. C.7.3. MÜġTERĠNĠN ÖZKAYNAK OLARAK VERDĠĞĠ KIYMETLERĠ DEĞĠġTĠRMEK ĠSTEMESĠ MÜġTERĠ nin yazılı talebinin olması ve BANKA nın bu talebi kabul etmesi durumunda özkaynak olarak kabul edilen kıymetlerin değiģtirilmesi mümkündür. MÜġTERĠ nin BANKA ya bu yönde bir baģvuruda bulunması özkaynak değiģiminin yapılacağı anlamına gelmez. MÜġTERĠ nin, BANKA nın talep ettiği nev ideki sermaye piyasası aracını, BANKA nın talep ettiği oran ve değerde Teminat Deposu/Hesabı na özkaynak olarak yatırması halinde özkaynak değiģimi yapılabilir. BANKA, MÜġTERĠ nin özkaynak değiģimi yapma talebini redederse durumundan MÜġTERĠ yi haberdar edecektir. MÜġTERĠ nin talebinin uygun görülmesi halinde ise bir bildirim yapılmadan eski özkaynaklar Teminat Deposu/Hesabı ndan çıkılacak ve yenileri Teminat Deposu/Hesabı na alınacaktır. C.7.4. ÖZKAYNAK TAMAMLAMA BĠLDĠRĠMĠ Açığa satıģ iģlemi karģılığı MÜġTERĠ nin yatırdığı özkaynak tutarı asgari özkaynak tutarını sağlayan oranın (%35) altına düģtüğü takdirde, BANKA eksikliğin tespit edildiği gün itibarıyla, özkaynak oranını %50 ye tamamlayacak Ģekilde nakit ve/veya sermaye piyasası aracı yatırmak üzere MÜġTERĠ ye en seri haberleģme aracı (faks, telefon, elektronik ortam ve benzeri) ile veya yazılı olarak ulaģarak özkaynak tamamlama bildiriminde bulunulur. BANKA, MÜġTERĠ ye faks, telefon, elektronik ortam ve benzeri iletiģim araçlarıyla ulaģtığını ve özkaynak tamamlama bildirimini bu yollardan biriyle yaptığını ses kaydı vb. dokumanlarla kanıtladığı takdirde MÜġTERĠ, özkaynak tamamlama bildiriminin kendisine yazılı olarak yapılması gereğinden feragat ettiğini gayrikabilirücu beyan, kabul ve taahhüt eder. S. 19

20 C.7.5. ZARARIN DURDURULMASI AMACIYLA BANKA TARAFINDAN RE SEN ALIM YAPILMASI MÜġTERĠ, iģbu sözleģmenin C.7.4. maddesine göre yapılan özkaynak tamamlama çağrısında kendisinden talep edilen özkaynağı derhal tamamlamakla yükümlüdür. Özkaynağın, derhal tamamlanmaması durumunda ayrıca bir ihbarname gönderilmesine gerek kalmaksızın BANKA, açığa satıģtan elde edilen nakdi kullanarak veya özkaynak olarak verilen sermaye piyasası araçlarını satarak açığa satıģ iģlemini kapatabilir. Bu iģlem neticesinde BANKA aleyhine negatif fark çıkarsa bu tutar da MÜġTERĠ den tazmin edilir. BANKA nın takas, mahsup ve temerrüt faizi ve cezai Ģart talep etme hakları saklıdır. C.7.6. HESAPTA ÖZKAYNAK FAZLASI OLUġMASI MÜġTERĠ, teminat hesabındaki özkaynak tutarının, asgari özkaynak tutarını sağlayacak oranın üzerine çıkması halinde, özkaynak fazlasını (fazlalık nakit ise) nakit olarak çekebileceği ya da transfer edebileceği gibi, BANKA tarafından kabul edilmesi halinde yeni açığa satıģ iģlemlerinde özkaynak olarak kullanabilir. C.8. BANKAYA ÖDENECEK ÜCRET VE KOMĠSYONLARIN TESPĠT VE ÖDENME ESASLARI C.8.1. AÇIĞA SATIġ ĠġLEMĠ KOMĠSYONU BANKA borsa, MKK, Takasbank, Takasbank haricindeki takas ve saklama kuruluģu ve diğer yetkili kuruluģlar tarafından kendisine yansıtılan komisyon/masrafın azami 2 katını, borsa tarafından yansıtılan menkul kıymet alım satım masraflarında iģlem tutarının %1 ni aģmayacak Ģekilde MÜġTERĠ den komisyon/masraf tahsilatı yapar. Komisyon oranlarının/tutarının belirtilen oranlardan/tutardan daha az olarak belirlenmesi BANKA nın insiyatifindedir. Tahakkuk ettirilecek olan her türlü komisyon (yıllık hesap iģletim ücreti dahil); posta masrafı, BANKA'nın müģteri adına yapacağı havale, virman, EFT ve diğer iģlemler nedeniyle bankalar ve diğer kuruluģlar tarafından tahsil edilecek her türlü masraf, komisyon ve ücretleri, BSMV'yle birlikte iģlem gününde ve/veya tahakkuk ettirildiği tarihte nakden veya hesaben ve def'aten ödemeyi veya BANKA tarafından re'sen tahsil edilmesini; komisyon tahakkuk tarihinden ödenme tarihine kadar geçen süre için C.8.3. maddede yazılı Ģart, esas ve oranda temerrüt ve cezai Ģartı ödeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. C.8.2. ÖDÜNÇ ĠġLEMĠ KOMĠSYONU BANKA, açığa satıģ iģleminin takasını kapatmak üzere MÜġTERĠ adına ödünç menkul bulmak zorunda kalmıģsa -ödünç iģleminin ÖPSP de ve/veya ÖMK olarak gerçekleģtirilmiģ olmasına göre- MÜġTERĠ den ödünç iģlemine iliģkin olarak iģbu sözleģmenin B.19. maddesinde belirtildiği Ģekilde komisyon tahsil eder. C.8.3. BANKA NIN TEMERRÜT FAĠZĠ VE CEZAĠ ġart TALEP HAKKI ĠĢbu sözleģmenin C.8.4. maddesinde belirlendiği Ģekilde BANKA alacağının muaccel hale gelmesi durumunda muaccel hale gelen borç, açığa satıģtan elde edilen hasılat ya da özkaynak olarak yatırılan kıymetlerin nakde dönüģtürülmesi suretiyle elde edilen hasılatla tasfiye edilebilir ya da BANKA nın hesabına geçirilir. Özkaynakların nakde dönüģtürülmesi iģlemi için MÜġTERĠ ye ayrıca bir bildirimde bulunulmasına gerek yoktur. BANKA, bu iģlemi re sen yerine getirebilecektir. Bu durumda BANKA nın, alacağın muaccel hale geldiği tarihten alacağın tamamen tahsil ve tasfiye tarihine kadar T.C. Merkez Bankası nın kısa vadeli krediler için öngördüğü reeskont faizinin iki katı tutarında temerrüt faizi, B.S.M.V. ve sair fon, vergi, harç masraflarını ayrıca, tüm yükümlülüğün %10 u oranında cezai Ģart talep etme hak ve yetkisi bulunmaktadır. Ġlgili temerrüt faizi oranı Borsa Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve Kurul tarafından onaylanan oranla sınırlı olacaktır. Uygulanacak olan temerrüt faizi tüm yükümlülük üzerinden iģletilir. Taraflar, bu hususlarda herhangi bir itirazda bulunmayacaklarını, ayrıca, ihbar ve ihtar koģulundan karģılıklı olarak vazgeçtiklerini beyan, kabul ve taahhüt ederler. S. 20

AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ AÇIĞA SATIŞ VE ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ AÇIĞA SATIŞ VE ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ SÖZLEŞME SIRA NO : ÖNEMLİ NOT SÖZLEŞME TARİHİ :..//20. SAYIN MÜŞTERİMİZ, SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİNE GÖRE, BANKAMIZIN SUNACAĞI HER BİR HİZMET İÇİN AYRI BİR SÖZLEŞME

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

AKBANK T. A. ġ. VE AKYATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. YATIRIM HĠZMETLERĠ ĠLE KREDĠLĠ MENKUL KIYMET ĠġLEMLERĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ

AKBANK T. A. ġ. VE AKYATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. YATIRIM HĠZMETLERĠ ĠLE KREDĠLĠ MENKUL KIYMET ĠġLEMLERĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ AKBANK T. A. ġ. VE AKYATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. YATIRIM HĠZMETLERĠ ĠLE KREDĠLĠ MENKUL KIYMET ĠġLEMLERĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ SÖZLEġME TARĠH VE SIRA NO ÖNEMLĠ NOT: 139514 SAYIN MÜġTERĠMĠZ, SERMAYE PĠYASASI

Detaylı

TAKASBANK PARA PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ

TAKASBANK PARA PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ Bu Taahhütname, TAKASBANK -İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. (ki bundan sonra bu taahhütnamede kısaca TAKASBANK olarak anılacaktır) tarafından organize edilen TAKASBANK PARA PİYASASI (ki bundan böyle

Detaylı

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL)

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL) INFOTREND B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA VBG HOLDĠNG A.ġ. TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU 1. Çağrıya Konu ġirket e ĠliĢkin Bilgiler: a) Ticaret

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5 BİST'TE BORSA İŞLEMLERİNİN AÇIK, DÜZENLİ VE DÜRÜST BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMESİNE AYKIRI EMİR VE İŞLEMLER İLE BU NİTELİKTEKİ EMİRLERİ VEREN VEYA İŞLEMLERİ YAPAN YATIRIMCILARA UYGULANACAK TEDBİRLER HAKKINDA

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme; Şişli Merkez Mahallesi Merkez Cad. No:6, 34381 Şişli İSTANBUL adresinde faaliyet

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

L. 1 - Yatırımcı Hesapları Üzerinde İşlem Yetkisine İlişkin Esaslar;

L. 1 - Yatırımcı Hesapları Üzerinde İşlem Yetkisine İlişkin Esaslar; Ek İşlem Kuralı Değişiklikleri L.3 - Genel Kurul Blokaj İşlemleri Yeni: K.4- Genel Kurul Blokaj İşlemleri Eski L. YATIRIMCI İŞLEMLERİ L. 1 - Yatırımcı Hesapları Üzerinde İşlem Yetkisine İlişkin Esaslar;

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

NOKIA 500 ve NOKIA ASHA 303 (KURUMSAL) CĠHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESĠ

NOKIA 500 ve NOKIA ASHA 303 (KURUMSAL) CĠHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESĠ NOKIA 500 ve NOKIA ASHA 303 (KURUMSAL) CĠHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESĠ AVEA ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. nin ( AVEA ) Kurumsal NOKIA 500 ve NOKIA Asha 303 Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) ġirketimiz/kurumumuz

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT işlemleri HİZMETİ VE BU HİZMETE İLİŞKİN ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

NAKİT KREDİ TAAHHÜTNAMESİ

NAKİT KREDİ TAAHHÜTNAMESİ Bu Taahhütname, TAKASBANK - İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. nin (ki bundan sonra bu Taahhütname de kısaca TAKASBANK olarak anılacaktır) tarafımıza Nakit Kredi vermesi, TAKASBANK tarafından çıkarılan

Detaylı

EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYESİNİN NASIL YAPILACAĞI HUSUSU VE EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYESİNİN NASIL YAPILACAĞI HUSUSU VE EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYESİNİN NASIL YAPILACAĞI HUSUSU VE EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI Menkul Kıymet alım ve satımına ilişkin tüm işlemler, Müşteri'nin kendi takdir

Detaylı

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI MÜŞTERİ/TC Kimlik No: MUHATAP : Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye / İstanbul KONU

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

2) Kıymet kodları farklılaştırılan kaydi payların Kurulumuz kaydından çıkarılması için her bir şirkete ait kaydi pay bazındaki kıymet kodu ve nominal

2) Kıymet kodları farklılaştırılan kaydi payların Kurulumuz kaydından çıkarılması için her bir şirkete ait kaydi pay bazındaki kıymet kodu ve nominal MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A..Ş.. Tarih 30/12/2005 GENEL MEKTUP No::68 Referans \KS\Sermaye Piyasası Kurulu nun işlem yasağı getirilen kişi ve kurumlar ile ilgili 29/12/2005 tarihli ilke kararı\ KKONUU : SERMAYE

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

I. Tarafları Tanıtıcı Bilgiler

I. Tarafları Tanıtıcı Bilgiler Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesinde Bulunması Gereken Asgari Unsurlar (Seri:V, No:125 Sayılı Tebliğ in 2(1)(a) veya 2(1)(b) Maddeleri Kapsamında Faaliyette Bulunacak Aracı Kurumların

Detaylı

AKBANK T.A.ġ VE AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. YATIRIM HĠZMETLERĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ

AKBANK T.A.ġ VE AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. YATIRIM HĠZMETLERĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ AKBANK T.A.ġ VE AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. YATIRIM HĠZMETLERĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ AKBANK T.A.ġ. YATIRIM HĠZMET VE FAALĠYETLERĠ GENEL RĠSK BĠLDĠRĠM FORMU ÖNEMLĠ AÇIKLAMA Sermaye piyasalarında yapacağınız

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.ġ. Mali Sektör DıĢı NFIST Ġstanbul 20 A Tipi Borsa Yatırım Fonu içtüzüğünün 1.2, 5.3, 5.4,

Detaylı

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme; Borsa İstanbul Yerleşkesi Reşitpaşa Mh. Tuncay Artun Cad. 34467 Sarıyer / İstanbul

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

TEBLİĞ ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YATIRILAN TEMĠNATLARIN KULLANIM ESASLARI TEBLĠĞĠ (SERĠ: V, NO: 101)

TEBLİĞ ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YATIRILAN TEMĠNATLARIN KULLANIM ESASLARI TEBLĠĞĠ (SERĠ: V, NO: 101) 14 Nisan 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27200 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YATIRILAN TEMĠNATLARIN KULLANIM ESASLARI TEBLĠĞĠ (SERĠ: V, NO: 101) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı.

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı. S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1012 Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri 25 Bu kitapçıkta yer alan

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI MÜŞTERİ EMİRLERİNE VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR GENELGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI MÜŞTERİ EMİRLERİNE VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR GENELGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Genelge No : Yayım Tarihi: BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI MÜŞTERİ EMİRLERİNE VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR GENELGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.ġ. Dow Jones Istanbul 20 A Tipi Borsa Yatirim Fonu içtüzüğünün 1.2, 5.3, 5.4, 10.2, 10.3, 10.4, 14.1,

Detaylı

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. İstenilen Evraklar: Şirketler için; Vergi levhası fotokopisi İmza sirküleri fotokopisi (İmza sirkülerinde ki imza ile sözleşmedeki imza aynı olmalıdır)

Detaylı

Hesap No Şubesi Müşteri Temsilcisi T.C. Kimlik No/VKN

Hesap No Şubesi Müşteri Temsilcisi T.C. Kimlik No/VKN Konu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Eski Sayfa/Madde Öncekinde Yok. Yenisinde 1.sayfa olarak eklendi. Adı ve Soyadı/Unvanı Hesap No Şubesi Müşteri Temsilcisi T.C. Kimlik No/VKN Yeni SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na Giriş ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik

Detaylı

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir. SĠRKÜLER SAYI : 2013 / 38 İstanbul, 29.05.2013 KONU : Yurtdışındaki bazı varlıklarla ve yurtdışında elde edilen bazı kazançlarla ilgili vergi avantajları sağlayan Kanun yayımlandı 29 Mayıs 2013 tarihli

Detaylı

J Hisse Senetleri Borsada İşlem Gören İhraççıya İlişkin Kaydileştirme İşlemleri

J Hisse Senetleri Borsada İşlem Gören İhraççıya İlişkin Kaydileştirme İşlemleri A. GENEL İLKELER 4. Sistem, kaydileştirilecek tüm sermaye piyasası araçlarının ve bunlara bağlı hakların tutulmasını sağlayan, çoklu para birimi ve çoklu dil mantığında çalışan, hesap yapılarının esnek

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU KURUCU SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU KURUCU SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU KURUCU SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR Bu Sözleşme, Merkez Mahallesi, Merkez Caddesi No: 6 Şişli - İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren İstanbul Takas ve Saklama

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No: ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR Bir taraftan Prim Menkul Değerler A.Ş. (Bundan sonra PRİM olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan adı geçen (Bundan sonra YATIRIMCI

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

INTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLERE İLİŞKİN SÖZLEŞME

INTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLERE İLİŞKİN SÖZLEŞME INTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLERE İLİŞKİN SÖZLEŞME Sözleşmenin Tarafları : 1-) MEKSA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2-) Adı, Soyadı : Adres : Büyükdere Cad.Fargo İş Merkezi No. 147-6 Adres : Zincirlikuyu

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 29.08.2012/157-1 ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Bu Tebliğde, anonim şirketlerin genel kurullarına elektronik

Detaylı

ELEKTRONĠK TEBLĠGAT UYGULAMA REHBERĠ (456 NUMARALI VUK GENEL TEBLİĞİ)

ELEKTRONĠK TEBLĠGAT UYGULAMA REHBERĠ (456 NUMARALI VUK GENEL TEBLİĞİ) ELEKTRONĠK TEBLĠGAT UYGULAMA REHBERĠ (456 NUMARALI VUK GENEL TEBLİĞİ) YASAL DAYANAK: 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesinde; Bu Kanun hükümlerine göre tebliğ yapılacak kimselere, 93 üncü maddede

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Giriş : Şirketimizin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 25.03.2015 Çarşamba

Detaylı

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05 6111 SAYILI KANUN STOK BEYANI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. 7 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI ALTIN DÖNÜŞÜM ESASLARI GENELGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI ALTIN DÖNÜŞÜM ESASLARI GENELGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Genelge No : Yayım Tarihi: BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI ALTIN DÖNÜŞÜM ESASLARI GENELGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Genelge nin amacı, Borsa

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT - KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT - KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT - KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Groupama Emeklilik A.Ş. Likit

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B 4 MART - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

YATIRIMCILARI KORUMA FONU YÖNETMELİĞİ. Yatırımcıları Koruma Fonu Yönetmeliği. Sermaye Piyasası Kurulundan. Resmi Gazete Tarihi : 21/06/2001

YATIRIMCILARI KORUMA FONU YÖNETMELİĞİ. Yatırımcıları Koruma Fonu Yönetmeliği. Sermaye Piyasası Kurulundan. Resmi Gazete Tarihi : 21/06/2001 YATIRIMCILARI KORUMA FONU YÖNETMELİĞİ Yatırımcıları Koruma Fonu Yönetmeliği Sermaye Piyasası Kurulundan Resmi Gazete Tarihi : 21/06/2001 Resmi Gazete Sayısı : 24439 Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YURT DIŞINDAN TÜRKİYE YE GETİRİLEN VARLIKLARA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI.

YURT DIŞINDAN TÜRKİYE YE GETİRİLEN VARLIKLARA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI. YURT DIŞINDAN TÜRKİYE YE GETİRİLEN VARLIKLARA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI. tarihli ve 29906 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6736 Sayılı Kanuna ilişkin 4 Seri No lu Genel Tebliğ ile Yurt Dışından Türkiye

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/14 TARİH : 22/08/2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/14 TARİH : 22/08/2008 Abide-i Hürriyet Cad Bolkan Center No 285 C Blok, Kat 2 34381 Sisli Istanbul T +90 (0) 212 373 00 00 F +90 (0) 212 291 77 97 E infoist@gtturkey.com VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/14 TARİH : 22/08/2008 KONU

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza :

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza : . Bankamız ile sizin arasındaki veri iletimi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi nin bir örneği ile bu sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez nitelikteki

Detaylı

Bono İhracı Sunumu MAYIS 2016

Bono İhracı Sunumu MAYIS 2016 Bono İhracı Sunumu MAYIS 2016 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraççı : TURKISHBANK A.Ş. İhraç Tutarı : 18,000,000 TL, Talebe göre artırılabilir. Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli

Detaylı

1. EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYE ESASLARI

1. EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYE ESASLARI 1. EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYE ESASLARI Emir iletimi, işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takas veya tasfiyesinin nasıl yapılacağına ilişkin esaslar Müşteri Emri Gerçekleştirme

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU 15 AĞUSTOS - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN

Detaylı

SİRKÜLER. SAYI : 2016 / 66 İstanbul,

SİRKÜLER. SAYI : 2016 / 66 İstanbul, SİRKÜLER SAYI : 2016 / 66 İstanbul,05.12.2016 KONU : 2 Aralık 2016 tarihli ve 29906 sayılı Resmi Gazete'de "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:

Detaylı

Bono İhracı Sunumu ARALIK 2016

Bono İhracı Sunumu ARALIK 2016 Bono İhracı Sunumu ARALIK 2016 İHRAÇ BİLGİLERİ İhraç Bilgileri İhraççı : TURKISHBANK A.Ş. İhraç Tutarı : 15 Milyon TL Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya satış Vade : 150 gün

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN LĠKĠDĠTE YETERLĠLĠĞĠNĠN ÖLÇÜLMESĠNE VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 1 (Resmi Gazete nin 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı nüshasında

Detaylı

YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ TARAFINDAN YATIRIMCILARA YAPILACAK ÖDEMELERDE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI

YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ TARAFINDAN YATIRIMCILARA YAPILACAK ÖDEMELERDE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI Sirküler Rapor Mevzuat 19.09.2016/110-1 YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ TARAFINDAN YATIRIMCILARA YAPILACAK ÖDEMELERDE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI ÖZET : 7/9/2016 tarihli ve 2016/9153 sayılı BKK ile konutlara ilişkin

Detaylı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı Mevcut Hali Değişiklik Önerisi Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının Kapsam

Detaylı

Bono İhracı Sunumu EKİM 2016

Bono İhracı Sunumu EKİM 2016 Bono İhracı Sunumu EKİM 2016 İHRAÇ BİLGİLERİ İhraç Bilgileri İhraççı : TURKISHBANK A.Ş. İhraç Tutarı : 20,000,000 TL (Talebe göre artırılabilir.) Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin EK/ Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin Unvanı : Vergi Dairesi ve Numarası: Ticaret Merkezi ve Sicil Numarası: Kuruluş Tarihi:

Detaylı

ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME Madde 1 Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme bir tarafta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Sinema Genel Müdürlüğü (bundan sonra

Detaylı

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

ORTAK INTERNET PAKETĠ TARĠFESĠ ĠLK BAġVURU ve DEĞĠġĠKLĠK FORMU

ORTAK INTERNET PAKETĠ TARĠFESĠ ĠLK BAġVURU ve DEĞĠġĠKLĠK FORMU ORTAK INTERNET PAKETĠ TARĠFESĠ ĠLK BAġVURU ve DEĞĠġĠKLĠK FORMU 1. ORTAK INTERNET PAKETĠ TARĠFESĠ ĠLK BAġVURU: A. ANA HAT NUMARASI TANIMLAMA Ana Hat numarası tanımlamak için, Ģirketiniz üzerine kayıtlı

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARININ EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ ARASINDA AKTARIMINA İLİŞKİN GENELGE (Genelge No: 2005/2)

BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARININ EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ ARASINDA AKTARIMINA İLİŞKİN GENELGE (Genelge No: 2005/2) Genelge No: 2005/2 Kabul Tarihi: 11.04.2005 BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARININ EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ ARASINDA AKTARIMINA İLİŞKİN GENELGE (Genelge No: 2005/2) 1. Amaç ve Tanımlar Bu genelgenin amacı, 07.04.2001

Detaylı

SİRKÜLER 2016/46. Yurt Dışındaki Varlıkların Türkiye ye Getirilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

SİRKÜLER 2016/46. Yurt Dışındaki Varlıkların Türkiye ye Getirilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı. SİRKÜLER 2016/46 09/12/2016 Sayın Yetkili; Yurt Dışındaki Varlıkların Türkiye ye Getirilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı. 2 Aralık 2016 tarihli ve 29906 sayılı Resmi Gazete'de "Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

Sirküler Tarihi : 28.08.2015 Sirküler No : 2015/052

Sirküler Tarihi : 28.08.2015 Sirküler No : 2015/052 Sirküler Tarihi : 28.08.2015 Sirküler No : 2015/052 ELEKTRONİK TEBLİGATIN USUL VE ESASLARINI BELİRLEYEN 456 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR Vergi Usul Kanunu nun Elektronik Ortamda

Detaylı

ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ

ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ 1. GİRİŞ: Son yıllarda bilişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler ekonomik ve ticari alanı ve bu alanları düzenleyen hukuki yapıyı da büyük ölçüde etkilemiş, hukuki işlemlerin

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 4)

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 4) BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 4) Resmi Gazete No: 29906 Resmi Gazete Tarihi: 02/12/2016 Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) 3/8/2016 tarihli ve 6736

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

DİBS lerin kesin alım satım işlemlerinde uygulanacak işlem esasları aşağıda yer

DİBS lerin kesin alım satım işlemlerinde uygulanacak işlem esasları aşağıda yer DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN MERKEZİ KAYIT KURULUŞU BÜNYESİNDE KAYDİLEŞTİRİLEREK MÜŞTERİ İSMİNE SAKLANMASI VE İZLENMESİ SİSTEMİNDE KESİN ALIM SATIM İŞLEM ESASLARI Devlet İç Borçlanma Senetlerinin (DİBS)

Detaylı

WWW.IT4PROFIT.COM KULLANIM SÖZLEġMESĠ

WWW.IT4PROFIT.COM KULLANIM SÖZLEġMESĠ WWW.IT4PROFIT.COM KULLANIM SÖZLEġMESĠ MADDE 1 SÖZLEġMENĠN TARAFLARI ĠĢ bu sözleģme ; Barbaros Mah. Evren Cad. No:56 Yenisahra / Ġstanbul adresinde mukim ASBIS TR Bilgisayar Ltd. ġti. (Bundan böyle kısaca

Detaylı

ALIM SATIM ARACILIĞI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIM ARACILIĞI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ALIM SATIM ARACILIĞI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme No:... YATIRIMCIYI TANITICI BİLGİLER Yatırımcı Hesap No : İş bu sözleşme, bir taraftan Valikonağı Cad. No:73 Kat:2 Nişantaşı_İSTANBUL adresinde mukim Marbaş

Detaylı

NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA

NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN 20.01.2011 TARIHINDE ONAYLANAN 26.01.2011 TARĠHĠNDE TESCĠL

Detaylı

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU Form versiyon no : 03/2015-2 ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU Bankamızca tarafınıza sağlanacak artı para kredisi, imzalamış bulunduğunuz Bireysel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi nde (BBHS) yer verilen hükümler

Detaylı

TÜRK DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

TÜRK DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN TÜRK DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 09 Haziran 2015 günü saat

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı ĠHALE ĠLANI

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı ĠHALE ĠLANI T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı Sıra No: 1 Ġhâle Edilecek Yerin Adı, Ġhâlenin Tarihi ve Saati, Ġhâlenin Yapılacağı Yer: Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz

Detaylı

DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye (Tebliğ'in 2B Fıkrası Doğrultusunda Onaylı) B) Kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı)

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

KİRALIK KASA SÖZLEŞMESİ

KİRALIK KASA SÖZLEŞMESİ Müşteri Numarası.. Kiralık kasa numarası.. KİRALIK KASA SÖZLEŞMESİ Türkiye Garanti Bankası A.Ş.. Şubesi ( Banka ) tarafından müşterilerine ( Müşteri ) kasa kiralanmasına ilişkin Kiralık Kasa Sözleşmesi

Detaylı

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık No: 2010/40 Tarih: 24.10.2010 Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com

Detaylı

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi, Site Yolu Sokak, Anel İş Merkezi, No:5 K:8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı