POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYENİN İŞ YAŞAMINA ETKİSİ ÜZERİNE YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN İÇERİKSEL ANALİZİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYENİN İŞ YAŞAMINA ETKİSİ ÜZERİNE YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN İÇERİKSEL ANALİZİ"

Transkript

1 T.C. ZİRVE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYENİN İŞ YAŞAMINA ETKİSİ ÜZERİNE YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN İÇERİKSEL ANALİZİ DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. ERLAN BAKİEV HAZIRLAYAN YASİN ARAZ GAZİANTEP-2013

2 İçindekiler 1.Giriş Literatür taraması Pozitif Sermaye Psikolojik Sermaye Pozitif Psikolojik Sermaye Öz yeterlilik İyimserlik Umut Psikolojik dayanıklılık 11 3.Araştırmanın amacı ve Önemi 12 4.Analiz.13 5.Sonuç Kaynakça...20

3 ÖZET Pozitif örgütsel bilim, günümüz işyerlerinde insan davranışlarının örgütsel stratejilere olan etkisini inceleyerek bazı strateji ve yeterliliklerin niçin diğerlerinden daha faydalı olduğunu anlamaya yardımcı olmaktadır. Amacı mevcut insan potansiyelini açığa çıkartmak ve daha iyi bir örgüt sistemi oluşturmak olan bu yaklaşım pozitif psikoloji biliminde her geçen gün gelişmeler olmaktadır.işyerlerinde pozitif faaliyetlerin ortaya çıkışı literatürde Pozitif örgütsel bilim, Pozitif örgütsel davranış, ve konumuz olan Psikolojik Sermaye kavramlarıyla ifade edilmektedir.amacımız bu bileşenleri araştırmak ve bu konuda yapılmış çalışmaları içerikselaçıdan incelemektir. 1.GİRİŞ Günümüzde Örgütsel etkinliği arttırmak adına onu maksimize etmek için değişik yöntem ve stratejiler uygulamasına yönelik arayışlar pozitif örgüt psikolojisi gibi kavramlara rastlamaktayız. Örgütlerin oluşma bir araya gelme amaçları mal ve/veya hizmet üretmektir.bu amaç ve hedefleri ge gerçekleştirebilmeleri için en önemli unsur olan insanların fiziksel ve/veya düşünsel düzeyde katılımını gerektirmektedir. İnsanlar tarafından meydana getirilen ve insan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan başka bir deyişle varlık nedeni insan olan örgütler rekabet güçlerini artırmak için çalışanlarına daha fazla önem vermeye, bulundukları ortamı iyileştirmek için pek çok iyileştirme yöntemi uygulamaya başlamışlardır. İş hayatının insan için ifade ettiği önem artıkça genel

4 yaşamdan beklentiler iş yaşamına da taşınmış olup, iş insanlar için kendini geliştirme ve gerçekleştirme için önemli bir sosyal çevre olarak algılanmaktadır. Sosyal, kültürel ve ekonomik amaçlı tüm kuruluşların yönetimin başarısı işletmeyi amaçlara ulaştırma derecesi olarak tanımlanan yönetsel etkinlikle ölçülür. Yönetsel etkinliğin artırılabilmesinin temel koşulu ise, insan gücünü amaçlar doğrultusunda harekete geçirebilme ve ondan iyi bir verim alabilmeyi gerektirir (Eren, 2001). Örgütsel etkinliği en yüksek seviyeye çekecek stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik günümüze gelen ve devam eden arayışlar ve araştırmalar giderek daha fazla bir şekilde pozitif örgütsel bilimin kavram ve teorilerini kullanmaya başlamışlardır. Pozitif örgütsel bilim kuruluşlarda insan davranışlarının örgütsel stratejilere olan etkisini ve bazı strateji ve yeterliliklerin niçin diğerlerinden daha faydalı olduğunu anlama fırsatı sağlamaktadır ( Cameron vd., 2003). Bu yaklaşım pozitif psikoloji bilimindeki özellikle son 5 yılda yaşanan gelişmelerle ( Seligman vd., 2005) ilgili olup amacı insan potansiyelini hayata geçiren bir örgüt sistemi yaratmaktır ( Peterson& Spiker, 2005).Günümüz çalışma yaşamında performans artışı için ölçülebilen, geliştirilebilen ve etkin olarak yönlendirilebilen insan kaynağı potansiyelinin ve psikolojik durumunun incelenmesine ilişkin uygulamalar olarak adlandırılan "psikolojik sermaye" kavramının çalışanların tutum ve davranışları üzerinde ne derece etkili olduğunu yapmış olduğum araştırma sürecinde gözlemledim. İş performansı, iş tatmini, örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışı gibi önemli örgütsel davranış değişkenleri üzerinde bulunan önemli etkileri, pozitif psikolojik sermaye konusunu anlaşılmaya ve üzerinde çalışılmaya değer kılmaktadır. Çalışmamda günümüz işyerlerinde performans artışını direkt etkileyen Pozitif Psikolojik Sermaye kavramı ve bileşenlerinin neler olduğunu açıklamaya çalışacağım. 2. Literatür Taraması

5 2.1.Pozitif Sermaye Günümüze gelmeden daha önceki zamanlarda genelde başarısızlık, tükenmişlik, çaresizlik gibi insanların değişik davranışlarının karanlık yönlerini araştırmakta kullanılan psikoloji bilimi, pozitif psikoloji konusu doğrultusunda günümüz yaşamında bireyler için sağladığı olanaklar ve mutlu yaşama erişebilme üzerinde durmaya başlamıştır (Caprara&Cervore, 2003'den Güler,2009).Genel manada pozitif psikoloji birey, grup ve kurumların işleyişi ve gelişimine katkıda bulunan süreç ve koşulların incelenmesi şeklinde tanımlanabilir (Gable&Haidt, 2005). İlk kez 1999 yılında Martin Seligman, psikoloji biliminin insanın normal olmayan yönleri üzerinde durduğunu, güçlü ve olumlu yönlerini anlayıp geliştirmeye çalışmadığına dikkat çekerek, psikoloji bulgularının insanları nasıl daha normal, daha mutlu, daha başarılı ve daha iyi olabileceklerini öğretmek için kullanılması gerektiğini vurgulayarak "pozitif psikoloji" kavramını ileri sürmüştür.(linley ve diğ., 2006)Pozitif psikoloji sıradan bir bireyin nasıl olduğunu ne yapabileceğini, bu bireyde neyin doğru gittiğini ve neyin ilerlemekte olduğunu bulmaya çalışma konusunda bir gözden geçirme olarak değerlendirilmektedir (Luthans ve diğ., 2007). Başka bir deyişle pozitif psikoloji insanlarda neyin yanlış olduğuna değil, neyin doğru olduğuna ve bunun nasıl geliştirilebileceğine odaklanmaktadır.sadece doğrularla daha sağlıklı bir yaşamın sürdürülebilir olduğuna bizi inandırır.(luthans ve diğ., 2006'dan Güler,2009) Psikolojik Sermaye Çalışma hayatında, çalışanların sergilemiş oldukları davranışların sadece olumsuz yanlarına odaklanılması ve ortaya çıkan her sonucun negatif yanının vurgulanması, iş hayatının sorunlar yumağı olarak algılanması ve çalışanların da bu yumağın içerisinde kaybolan ve olayları daha karmaşık hale getiren bireyler olarak değerlendirilmesi sonucunu doğurmuştur. Hayatın sadece olumsuz yanları olmadığı gibi, çalışma hayatında bir işin ortaya konmasında da, bir sorumluluğun yerine getirilmesinde de, elde edilen sonuçlarda da mutlaka olumsuz olarak değerlendirilebilecek durumlar yoktur. Çalışanlar, üretkendir, niteliklidir, değişim yaratma ve değişimin parçası olma isteğindedir, çalıştıkları kuruma ve yaptıkları

6 işlere dair olumlu hislere sahiptir, ataktır, çok daha fazla sorumluluk sahibidir, kurumlarına bağlıdır, sadakat sahibidir ve kurumlarını anlamlı kılan bireylerdir. Çalışanlar artık olumlu durumların yaratıcısı olabilmekte, mutlu ve sağlıklı bireyler olma yolunda ilerleyebilmektedirler. Pozitif psikoloji de, bireylerin problemlerinden ziyade, iyi taraflarına odaklanmaktadır. Bu doğrultuda, bireyleri daha olumlu yapan özelliklerin tanımlanması açısından, pozitif psikoloji bilimi, örgütlere katkılar sağlamaktadır (Brandt, Gomes ve Boyanova, 2011: 269). 2.3.Pozitif Psikolojik Sermaye Pozitif psikoloji akımının örgüt ortamına olan yansıması ise, iki alt akım ile kendini göstermektedir. Bunlardan biri Pozitif Örgütsel Davranıştır. Pozitif Örgütsel Davranış, " günümüz çalışma hayatının gelişimi için ölçülebilir, geliştirilebilir ve etkin bir şekilde yönetilebilir pozitif yönelimli olan insan kaynaklarına ilişkin güçlü yönler ve psikolojik kapasiteler üzerinde yapılan çalışma ve uygulama" olarak ifade edilmektedir.diğer akım ise Pozitif Örgütsel Düşünce Okulu olup, kriz ve olumsuz koşullarda örgütün yaşamını devam ettirmesi için pozitif özellikleri vurgulamaktadır. ( Luthans, 2002'dan Güler,2009). Günümüzde yaşamında her alanda karşılaşılan değişim örgütlere rekabet üstünlüğü sağlayan sermaye türlerini de etkilemiştir. Geleneksel olarak kabul edilen finansal, fiziksel ve teknolojik sermaye türleri sürdürülebilir rekabet için gerekli olsalar da, artık yeterli olmamaktadırlar. Rekabet edilebilirlikte insan faktörünü ön plana çıkaran beşeri, sosyal ve pozitif psikolojik sermaye gibi yeni sermaye türlerinin önemi gittikçe artmaktadır (Luthans&Youssef, 2004). Pozitif örgütsel davranış akımı doğrultusunda şekillenen psikolojik sermaye; Zorlu işleri başarmak için gerekli çabayı gösterebileceğine güvenme (özyeterlilik), Şimdi ve gelecekte başarılı olmaya dair olumlu beklenti (iyimserlik), Hedeflere ulaşmak için azim gösterme (umut), Zorluklar ve sıkıntılar karşısında ayakta kalabilme ve herşeye rağmen başarıya ulaşma (dayanıklılık) özellikleri ile açıklanabilen bireyin gelişimine dair olumlu psikolojik durumdur.

7 2.4. Özyeterlilik Öz-yeterlilik konusu, Bandura (1997)'nın teori ve araştırmalarının iş hayatına uygulanmasına dayanarak, bir işyerin de çalışmakta olan bireylerin belli bir görevi başarı ile gerçekleştirmek için motivasyon, bilişsel kaynaklar, davranış biçimini harekete geçirmeye yönelik kendi yetenekleri ile ilgili güveni veya inancıdır. Gelecek ile ilişkisine bakıldığı zaman, öz-yeterlilik; çeşitli çözüm yolları oluşturmak,bu çözüm yolarıyla ulaşılması gerekli olan amacaen sağlıklı yoldan gidilebilmesi için eylemde bulunmak, amaçları gerçekleştirmede başarılı olmaya ilişkin inanç olarak yorumlanabilir (Avey, Wernsing ve Luthans, 2008: 53). Gelecek ile ilgili insanın ümitli olması daha geniş bir alana yönelik beklentiyi ifade ederken, öz-yeterlilik ise, belli bir alana ve o alandaki çabalara yönelik motivasyon ile ilgili bir durumdur.ayrıcaözyeterlilik ; Kişinin motivasyonunu işe sahip çıkmasını ve bilişsel kaynaklarını, hayatındaki olayları kontrol edecek şekilde bir araya getirmesi onları idare etmesi ve yaşamında karşılaştığı sorunları çözebileceğine dair inancıdır (Stajkovic&Luthans, 1998, 66). Öz yeterlilik, bireyin yeteneklerinde ne kadar etkin ve yetkin olduğu ile değil, kendi becerilerine olan inancı ile ilgilidir (Özkalp, 2009). Öz yeterlilik kişinin en güçlü yönlerinde birisi olarak kabul gören bir kavramdır.günümüzde çalışma performanslarında kendilerine şüpheci yaklaşanlargenelde mücadeleden kaçınarak kendilerini güçsüzleştirecek bir kaygı içine girmektedirler. Oysa yüksek özyeterlik düzeyine sahip olan kendilerine maksimum seviyede güvenen bireylerin, kendilerine daha mücadele gerektiren amaçlar belirledikleri ve karmaşık olan görevlerle baş etmede üstün yollar geliştirebildikleri gözlenmektedir (Caprara&Cervone, 2003, 67). 2.5.İyimserlik Bireyin hedefine ulaşmak için çaba göstermesi ve bu çabasında ısrarcı davranmasını sağlayacak şekilde hayatta başına iyi şeylerin geleceğine dair

8 genellenmiş bir öngörü olarak ifade edilmektedir (Scheier& Carver, 1985, 26'dan Güler,2009). Çalışma yaşamında pozitif eğilimler bir çok örgütsel davranış değişkeni üzerinde etkili olabilmektedirler. Literatürde iyimser kişilerin çalışma yaşamında daha çok çalışmaya motive edilebilen, daha tatminkar, zorluklar karşısında daha sabırlı ve dayanıklı, fiziksel ve ruhsal bakımdan daha canlı oldukları bulgularını gösteren araştırma sayısının artmakta olduğu oldukça dikkat çekicidir.çalışma yaşamında iyimser bakış açısına sahip olmanın olumlu etkisini gösteren Seligman ve Schulman'ın satış temsilcileri üzerinde yapmış oldukları çalışma, iyimser bakış açısına sahip olanların satış oranlarının ve performanslarının daha yüksek olduğunu göstermektedir. Kötümser olanların ise, iyimserlere göre, işi bırakma oranlarının daha yüksek olduğu sonucu elde edilmiştir ( Seligman&Schulman, 1986, 833'den Güler,2009). İyimserlik konusunun temeli motivasyonun beklenti-değer modeline dayanmaktadır (Carver, Scheier, 1999). Amaçlar değerleri açısından farklılaşmakta ve kişiler daha önemli amaçları sürdürme konusunda daha fazla motive olmaktadırlar. Aynı zamanda amaçlar, kendine güvenme duygusu veya bir amacın başarılma olasılığı hakkındaki şüphe olarak, beklenti açısından da farklılaşmaktadır. Başarılabileceği düşünülen amaçlar daha fazla çabaya layık olurken; başarılması güç gibi görülen amaçlar daha az çabaya layık olarak değerlendirilmektedir. Amaçtan amaca beklentiler farklılaşsa da, Scheier ve Carver (1985) kişilerin aynı zamanda tüm yaşam süreleri boyunca amaçlar hakkında daha geniş ve daha dağınık kendine güven duygusuna sahip olduğunu varsaymaktadır. Bu genelleştirilmiş beklenti iyimserlik olarak adlandırılmaktadır. Tiger (1971) iyimserliği "değerlendiricinin sosyal açıdan avantajına veya zevkine uygun biçimde, bir sosyal veya bedensel durumu yorumlama ile ilişkili bir ruh durumu veya tutum" olarak tanımlamaktadır. İyimserlik bir amacı sürdürmede kişilerin sahip olduğu duruma-özel düşünceleri etkilemektedir. Yani, iyimser olan kişiler herhangi bir amacı sürdürmede olumlu; kötümser olanlar ise olumsuz bir sonuç beklentisi içinde olmaktadır. Böylece olumlu beklentiler olumlu; buna karşın olumsuz beklentiler ise olumsuz duygulara neden olmaktadır (Carver, Scheier, 1999; Scheier, Carver, 1992). İyimser kişiler kötü olayları benim hatam değil, değişken yani bu yalnızca şimdi oldu ve spesifik yani yalnızca bu olay olarak görürken; kötümser kişiler tam tersine içsel yani benim hatam, sabit yani bu her zaman oluyor ve genel yani her olay olarak görmektedir (Peterson, 2000; Seligman, 1998).

9 2.6. Umut Umut ile ilgili kapsamlı çalışmalar yapan Jerome Frank (1968) umudu " iyi olma duygusu veren ve kişiyi harekete geçmek için güdüleyen bir özellik" olarak ele almaktadır ( Akman ve Korkut, 1993,193). Konu ile ilgili araştırmalar yapan Synder ve arkadaşları tarafından bireylerin başarı duygularına ulaşmada onu amaca yönlendiren enerji ve yol olarak tanımlanmıştır ( Synder ve diğ., 1991, 287). Synder'e göre kişinin "başarılı olabileceğine ilişkin bir duyuma sahip olması" başarılı olmanın ön koşullarından birisi olarak kabul edilmektedir. Umut ile ilgili yapılan çalışmalar, umudun gerek zihinsel ve fiziksel sağlıkta gerekse karşılaşılan güçlüklerle başa çıkmada etkili bir özellik olduğunu göstermektedir. İş dünyasında umudun çalışanlarda bir işin başlangıcındaki motivasyonu artıran ve yüksek performans sağlayan bir unsur olduğunu göstermektedir ( Luthans&Jensen, 2005, ) Psikolojik dayanıklılık Psikolojik dayanıklılık kişinin birçok olumsuz durumla karşılaştığında bu olumsuz durumlarla baş edebilmesi ve bu sorunların üstesinde gelebilmesi yeteneğidir (Luthans vd., 2006). Özyeterlilik, umut ve iyimserliğin tam tersine psikolojik dayanıklılık, kişilerin bir terslik, belirsizlik veya değişimle karşılaştıklarında geriye dönük (proaktif olmanın tam tersine) bir durumu nitelemektedir (Block, Kremen, 1996). Bu durum kişilerin olumsuzluklar karşısında tekrar kendisini toparlamada ve olumsuzluklarla baş etmede sahip olduğu pozitif psikolojik kapasitesine işaret etmektedir (Luthans, 2002a: 702). Yapılan bazı çalışmalar, kişilerin psikolojik kapasitelerinin nasıl oluşturulduğunu ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Luthar vd., (2000) farklı risk ortamlarında koruyucu güçlerin ve korunmasızlığın değişen dengesini içeren dinamik bir sürecin psikolojik dayanıklılığı oluşturduğunu öne sürmektedir (Masten, Reed, 2002). Garmezyvd., (1984) ise en azından tek bir destekleyici kişinin psikolojik dayanıklılığın gelişmesinde önemli olduğunu belirmektedir. Coutu (2002) psikolojik dayanıklılığın ögelerini "gerçeğin olduğu biçimde kabulü, derin bir inanç, güçlü benimsenen

10 değerlerle destekleme, yaşamı anlamlı kılma, olağanüstü bir doğaçlama yeteneği" olarak sıralamaktadır. Maddi (2002), stresle baş etme ve çaba gösterme için psikolojik dayanıklılıkta temel anahtarın psikolojik olarak sağlıklı olmanın önemi üzerinde durmaktadır. Psikolojik dayanıklılık bu bakımdan karşılaşılan çeşitli stres kaynaklarına karşı kişinin uyum sağlama sürecini ifade etmektedir (Hunter 2001; Tusaie, Dyer 2004). Örgütsel ortamda psikolojik dayanıklılık konusunda yapılan bazı çalışmalarda psikolojik dayanıklılık ile iş performansı, örgütsel bağlılık ve iş tatmini değişkenleri arasında aynı yönlü ilişkilerin bulunduğu ortaya çıkarılmıştır (Coutu, 2002; Sutcliffe, Vogus, 2003; Youssef, Luthans, 2005; Çetin, Basım, 2011). Pozitif psikolojik sermaye bileşenlerinin diğerlerinden farklı olarak daha tepkisel bir nitelik taşıyan "dayanıklılık" kavramı bireyin belirli risk ve olumsuz şartlar altındaki durumlara gösterdiği olumlu uyumu olarak tanımlanabilir( Master &Reed, 2002, 75). Başka bir deyişle bireyin tüm zorlukları karşılayıp buna dayanma gücü, esnekliği, uyumu, değişime olan tepkileri ve süregelen psikolojik baskılar karşısındaki tutumunu içerir. Daha çok hayat boyu süren, bireyin çevresi ile olan, sürekli değişim ve belirsizlikler karşısında yaptığı mücadelelerin sonunda kazandığı karmaşık ve hassas bir süreçtir ( Özkalp,2009). Dayanıklılığın daha çok olumsuz olaylarda etkisini gösterdiği düşünülecek olursa, kavramın çalışma yaşamına özgü olumsuz koşul ve dönemlerinde bireyin stresle başa çıkmasını kolaylaştıran bir özellik olacağı düşünülebilir ( Luthans, 2002, 61). Kavramsal olarak birbirlerinden bağımsız yapılar olmalarına rağmen, yapıları birbirlerine bağlayan ve bu yapıların birleşiminden oluşan daha yüksek ana unsur olan pozitif psikolojik sermayenin etkisinin, her bir bileşenin etkisinin toplamından daha fazla olduğu ileri sürülmektedir. Yani psikolojik sermaye, iş yaşamında çalışma performansı ile ilgili olarak, daha fazla motivasyon yaratacaktır. Bununla ilgili olarak; Luthans'a göre, hem öz yeterliği hem de umut düzeyi yüksek bir çalışan, yalnızca karşısına çıkan ve mücadele gerektiren görevleri kabul etmek için gayret göstermeyecek, yanısıra kendisini hedefe ulaştıracak alt hedefleri de belirleyip, fırsatları öngörüp, engelleri aşmak için pek çok yol deneyecektir. Bu şekilde daha fazla performans sergileyip daha fazla iş tatmini elde edebilecektir. Benzer durum iyimserlik ve dayanıklılık için de geçerli olup, bu iki özelliğin özyeterlik ve umut ile birlikte bulunması durumunda, kendine güvenin daha fazla olacağı, gereken gayretin

11 gösterilerek alternatif yolların daha iyi aranıp bulunacağı ifade edilmektedir ( Luthans, 2002, 61). 3. Araştırmanın Amacı ve Önemi Bu çalışmada, 2003 yılında davranışsal ekonomik yaklaşım çerçevesinde ele alınan ve 2004 yılından itibaren tam anlamıyla araştırma konusu yapılan psikolojik sermaye kavramına ilişkin olarak, günümüze dek yapılan ve ulaşılabilen yayınların değerlendirmesini yapmak amaçlanmıştır. Bu sebeple konuyla ilgili makaleler ve tezler taranarak, çeşitli sınıflamalara göre değerlendirmeler yapılmış ve genel bir bakış ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda yapılan kategorik inceleme, psikolojik sermaye konusunda ileride yapılacak çalışmalar için bir rehber niteliği taşıyacak, kaynak tarama ve literatürün değerlendirilmesinde yol gösterecek, aynı zamanda farklılıkların ortaya konmasına da yardımcı olacaktır. Özellikle ülkemizde yapılacak ampirik çalışmalarda, bu çalışma ile ortaya konacak bilgiler değerlendirildiği taktirde, boşluğun büyük ölçüde giderilmesi konusunda katkılar sağlanabilecektir. Ülkeler açısından bu konunun değerlendirilmesinde üzerinde durulacağı gibi, ülkemizde psikolojik sermayeye yönelik çalışmaların yetersiz oluşu, bu konuya olan ilgiyi artırabilecek ve ileride gerçekleşecek çalışmalar öncesinde kavramın tanınması ve yerleşmesine katkıda bulunabilecektir. 4. Analiz Bu çalışmada, ele alınan makaleler içerik analizi yöntem ile değerlendirilmiştir. İçerik analizinde temel amaç, toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. Bu sayede veriler tanımlanmaya ve verilerin içinde saklı olabilecek gerçekler ortaya çıkarılmaya çalışılır (Yıldırım ve Şimşek, 2006: 227). Yayınların taraması yapılırken, öncelikle google akademik üzerinde hem Türkçe, hem de yabancı yayınlara erişilmeye çalışılmıştır. Bununla birlikte en sık kullanılan veri tabanları olan Proquest, Ebscho üzerinden, arama kısmına psychologicalcapital yazılarak yayınlar taranmış, erişimi mümkün olmayan yayınlar ise, bağlı oldukları veri tabanından bulunmuştur. Bununla birlikte, daha fazla yayına ulaşmak amacıyla Springer Link, Sage, Taylor and Francis veri

12 tabanları da taranmıştır. Künyesi belli olmayan 4 yayın değerlendirme dışı bırakılmıştır Ulaşılabilir makale sayısı 34 de kaldığı için, bu konuyla ilgili yapılan tezlere de başvurulmuştur. Yurt dışında yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinden de 15 tanesine ulaşılmıştır. Tezler proquestdissertationdan bulunmuştur. Sonuç itibariyle toplam 49 yayına ulaşılmıştır. Tablo 1: Çalışmada Kullanılan Yayınlar Dergi İsimleri Sayı Human Resource Development Review 1 Journal of LeadershipandOrganizationalStudies 6 TheJournal of AppliedBehavioralScience 2 EuropeanJournal of SocialSciences 1 Journal of OrganizationalBehavior 3 Human Resource Management 1 Human Resource Development Quarterly 2 International Journal of PsychologicalStudies 1 China-USA Business Review 1 Journal of Macromarketing 1 Academy of Management Learning &Education 1 Career Development International 1 Business Horizons 1 Leadershipand Management in Engineering 1 Leadership&Organization Development Journal 1 Journal of Construction Engineeringand Management 1 Advances in International Management 1 The International Journal of Human Resource Management 1 Asia-Pacific Journal of Business Administration 1 Journal of Management 1 PersonnelPsychology 3 CanadianJournal of AdministrativeSciences 1 Management andorganizationreview 1 The International Journal of Human Resource Management 1 Tezlerin Yapıldığı Üniversitelerin İsimleri Sayı PurdueUniversityGraduate School 1 University of Nebraska 6 WaldenUniversityCollegeEducation 1 Dallas BaptistUniversity 1 University of Nevada 1 CapellaUniversity 1 LynnUniversity 1 Azusa Pacific University 1 Kansas StateUniversity 1 TOPLAM 49

13 Taranan yayınlara bakıldığı zaman, psikolojik sermaye konusunun yeni bir konu olmasından ötürü, sayıca çok makale ve teze rastlanamamaktadır. 5 i teorik, 44 ü uygulamalı olmak üzere toplam 49 yayın değerlendirmeye alınmıştır. Değerlendirmeye alınan yayınlardan, sayı olarak uluslararası dergilerin fazla olduğu görülmektedir (n=34). Dergi yayınlarından ise, 5 tanesi teorik alt yapıya sahiptir. Bu dergiler içerisinde en çok yayının, Journal of LeadershipandOrganizationalStudies isimli dergiden çıktığı görülmektedir. Journal of OrganizationalBehaviorve PersonnelPsychology dergileri de en fazla yayınların çıktığı dergiler olmuştur. Tezlere baktığımızda ise, bu konuyla ilgili en fazla tezin Nebraska Üniversitesinde yapıldığı görülmektedir. Bu durumun nedeni ise FredLuthans ın ve çalışma arkadaşlarının bu üniversitede görev yapması ve bu konuyla ilgili tezleri yürütmesidir. Bulgular Araştırmanın bulguları kısmında, yayınların yılları, yapıldığı ülkeler, sektörler, yayınların örneklem hacimleri, analiz, ölçek türleri incelenmiş ve psikolojik sermayenin ilişkili olduğu değişkenler değerlendirilmiştir. Makalelerin ve Tezlerin Yıllara Göre Dağılımı Tablo 2: Yıllara göre dağılım Sayı Makalelerin ve Tezlerin Yayınlandığı Yıl Toplam 49 Tablo 1 de psikolojik sermaye ile ilgili en fazla 2010 ve 2011 yıllarında yayınların yapıldığı görülmektedir. Henüz yeni yeni araştırma konusu yapıldığı yıllardaki yayın sayısı az iken, özellikle yıllarında yazdırılan tezlerin sayısı çok fazladır. Bu durum, son yıllarda konunun daha ilgi duyulan bir araştırma konusu olmasından

14 kaynaklanmaktadır. Ayrıca yıldan yıla, her ne kadar düzenli bir seyir izlemese de, yayınların sayılarının arttığı görülmektedir. Tablo 3: Ülkelere göre dağılım Makalelerin Sayı ve Tezlerin Ele Alındığı Ülkeler Amerika 39 Türkiye 2 Çin 2 Vietnam 1 Hollanda 1 Yeni Zelanda 1 Avusturalya 1 Singapur 1 Portekiz 1 Toplam 49 Makalelerin ve Tezlerin Ülkelere Göre Dağılımı Ülkeler açısından bir değerlendirme yaptığımızda ise, psikolojik sermaye ile ilgili araştırmaların en fazla Amerika da yapıldığı ortaya konmuştur. Psikolojik sermaye kavramını ortaya koyan Luthans ve arkadaşları, Amerika daki üniversitelerde görev yapmakta ve araştırmalarını da burada gerçekleştirmektedirler. Sıralamada Türkiye ve Çin de yapılan yayınların sayısının 2 olduğu; Vietnam, Hollanda, Yeni Zelanda, Avusturalya, Singapur ve Portekizde 1 olduğu görülmektedir. Özellikle kendi ülkemiz açısından değerlendirdiğimizde yapılan yayın sayısının az olduğu söylenebilmektedir. Makalelerin Sektörel Dağılımı Tablo 4: Sektörlere göre dağılım Makalelerin ve Sayı Tezlerin Ele Alınan Sektörler Üretim teknolojileri, Mühendislik 5 Eğitim 13 Kamu 3 Bankacılık ve Finans 5 Perakende/Pazarlama 2 İnşaat 1 Hizmet 1 Sağlık 1 Sivil Toplum 1 Bilişim 1 Toplam 33

15 Taranan 49 yayın içerisinde toplam 5 adet teorik yayın bulunmaktadır. Geriye kalan 44 çalışmanın 11 tanesi, çeşitli sektörlerde gerçekleştirilmiştir. En fazla yayının eğitim sektöründe özellikle üniversitelerde yapıldığı görülmüştür (n=13). Ayrıca üretim ve finans sektöründe de yapılan çalışmaların fazla olduğu görülmektedir. Bu sektörler dışında, perakende, inşaat, hizmet, sağlık, sivil toplum ve bilişim sektörlerinde de bu konuda araştırma yapıldığı görülmüştür. Makalelerin ve Tezlerde Psikolojik Sermaye ile İlişkisi Kurulan Değişkenler Tablo 5: Psikolojik sermayenin diğer kavramlarla ilişkisi Sayı Değişkenler Çalışan devamsızlığı (-) 1 Örgütsel bağlılık (+) 3 İş tatmini (+) 5 Pozitif duygular (+) 1 Örgütsel vatandaşlık davranışı (+) 4 İş performansı (+) 4 Çalışan performansı (+) 3 Çalışanların sapkın davranışları (-) 3 İşten ayrılma niyeti (-) 1 İş arama davranışı (-) 1 Stres (-) 1 Kaba davranışlar (-) 1 Etkinlik (+) 1 Yaratıcı performans (+) 1 Otantik liderlik (+) 5 Değişimci ve dönüşümcü liderlik (+) 1 Yaşam kalitesi (+) 1 Olumlu örgüt iklimi (+) 1 Satış geliri (+) 1 Amaçları gerçekleştirme(+) 1 Taranan 49 yayında, psikolojik sermayenin ilişkili olduğu kavramlar incelendiğinde, psikolojik sermayenin en fazla ilişkisinin kurulduğu değişkenler; iş tatmini, otantik liderlik (kendini bilme, kendine güvenme, iyimser olma, ahlaklı davranma gibi özellikleri taşıyan liderlik tarzı), örgütsel vatandaşlık davranışı, iş performansı ve çalışan performansı, örgütsel bağlılık ve çalışanların sapkın davranışlarıdır.

16 5. SONUÇ Psikolojik sermaye kavramı, 2004 yılında Fred Luthans ve arkadaşları tarafından ortaya konan; umut, iyimserlik, özyeterlik ve dayanıklılık boyutları ile açıklanan ve bireylerin pozitif güçlerine odaklanan bir kavramdır. Örgütsel davranış literatüründe henüz yeni bir araştırma alanı olan psikolojik sermaye konusunda bu çalışmada, yılları arasında yapılan yayınlar ele alınmış ve bu yayınlar kategorik bir incelemeye tabi tutulmuştur. Ele alınan çalışmalar makaleler ve master ile doktora tezlerinden oluşmakta olup, bu çalışmalar, çalışmanın yayınlandığı yere, yapıldığı yıla, ülkeye, sektöre, örneklem hacimlerine, analiz türüne, kullanılan ölçek türüne göre sınıflandırılmıştır. Genel olarak değerlendirildiği zaman, psikoloji sermaye kavramının henüz yeni yeni araştırılan bir konu olmasından ötürü, incelenen araştırma sayısının 49 ile sınırlı kaldığı, bu çalışmaların da 5 tanesinin teorik, 44 tanesinin ise uygulamalı çalışmalar olduğu görülmektedir. Dergiler içerisinde en fazla yayının yapıldığı derginin, Journal of Leadership and Organizational Studies isimli dergi olduğu; tezler içerisinde de en fazla çalışmanın Nebraska Üniversitesinde yürütüldüğü ortaya çıkmıştır. Journal of Leadership and Organizational Studies isimli derginin editörlerinden biri Fred Luthans dır ve hem bu konuyu ortaya çıkaran ve hem de bu konuda en fazla araştırma yapan kişilerden biridir. Çalışmalarının bu dergide, diğer dergilere gore daha fazla yayınlanmış olması beklenebilecek bir sonuçtur. Bununla birlikte, Nebraska Üniversitesi de, Fred Luthans ın ve arkadaşlarının araştırmalarını yürüttüğü üniversitedir, bu sebeple yaptırılan tezler de Luthans ın veya çalışma arkadaşlarının danışmanlığında yürütülmektedir. Yayınların yapıldığı yılları değerlendirdiğimizde, psikolojik sermaye ile ilgili en fazla 2010 ve 2011 yıllarında yapıldığı görülmektedir. Yıllık bazda çalışmaları değerlendirdiğimizde, yıldan yıla çalışmaların sayısının arttığı ortaya çıkmıştır. Ülkeler açısından bakıldığında, en fazla çalışma Amerika da yapılmıştır. Ülkemiz açısından değerlendirdiğimizde ise, yapılan çalışma sayısının 2 olduğu görülmektedir. Türkiye de yapılan çalışmalardan biri Müberra Yüksel ve Füsun Akdağ tarafından 2011 yılında yapılmış, işkoliklik ve kontrol odaklılık, psikolojik sermayenin dayanıklılık boyutu olarak tanımlanmıştır. Diğer çalışma ise Fatih Çetin

17 tarafından 2011 yılında yapılmış, bu çalışmada psikolojik sermayenin, iş tatmini ve bağlılık üzerindeki etkisine bakılmıştır. Sektörel açıdan bakıldığı zaman, 44 uygulamalı çalışmanın, 13 tanesi eğitim sektöründe gerçekleştirilmiştir. Bu durum, eğitim sektöründe çalışanların başarılı olma ve zorlukların üstesinden gelme konusundaki inançlarının, diğer sektörlere göre daha fazla önem kazandığı ve üzerinde durulduğu görüşünü ortaya çıkarmaktadır. Örneklem büyüklükleri açısından baktığımızda, en fazla veya örneklem sayıları ile çalışıldığı görülmektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda nispeten Yapısal Eşitlik Modelinin kullanıldığı görülmektedir, bu modelin kullanılması da büyük örneklem yapıları ile çalışılmasını gerektirmektedir. Psikolojik sermaye konusunda yapılan çalışmalarda da, genellikle Yapısal Eşitlik Modelinin kullanıldığı dikkat çekmektedir. Uygulamalı 44 çalışmada, analiz türü olarak en çok tanımlayıcı istatistikler, korelasyon, çoklu regresyon analizi ve doğrulayıcı faktör analizleri kullanılmıştır. İncelenen çalışmalara bakıldığı zaman, psikolojik sermayenin tek başına ele alındığı çalışmalar değil, birçok başka değişkenle birlikte ele alındığı çalışmalar olduğu görülmektedir. Bu çok değişkenli çalışmalarda, regresyon analizlerinin ve Yapısal Eşitlik Modellerinin kullanıldığı çalışmalarda da doğrulayıcı faktör analizlerinin yapılması beklenen bir durumdur. Ölçek açısından ise Fred Luthans ve arkadaşlarının 2007 yılında geliştirdiği ölçeğin kullanıldığı saptanmıştır. Psikolojik sermaye ölçeği 24 sorudan oluşan ve likert tipinde hazırlanmış bir ölçektir. Deneysel araştırmalar dışında kullanılan tüm psikolojik sermaye ölçümleri, bu 24 soruluk ölçeğe dayanmaktadır. Bu çalışmada ortaya konan kategorik incelemeler ışığında, psikolojik sermayenin önümüzdeki yıllarda daha çok araştırılacak, hem örgütsel davranış hem de diğer disiplinlerdeki kavramlarla birlikte ele alınabilecek, birçok sektörde ve birçok analiz yöntemleri ile ölçülebilecek bir kavram olduğu söylenebilmektedir. Böylece, son yıllarda üzerinde durulan Pozitif Örgütsel Davranış alanında yeni bir konu olarak göze çarpan psikolojik sermaye konusuna bu çalışma ile dikkat çekilmiş olacak, ülkemizde konuyla ilgili yapılacak çalışma sayısı arttırılabilecektir. Bununla birlikte, psikolojik sermayenin içerisinde birçok pozitif kavramı barındırıyor olması da, araştırmacılar için konuyu daha da ilgili çekici hale getirecektir. Bu çalışma; öncelikle psikolojik sermaye kavramına Örgütsel Davranış disiplini içerisinde dikkat

18 çekmeyi, kavramsal çerçevede incelemeyi ve ileride psikolojik sermaye ile ilgili ülkemizde gerçekleştirilecek çalışmalarda bu değişkenin ölçümü ve belirlenmesine yönelik ölçek çalışmaları, geçerlik ve güvenirlik çalışmalarını teşvik etmeyi hedeflemektedir. İnsanların zayıf taraflarından çok güçlü taraflarına odaklanma olarak tanımlanan pozitif örgütsel davranış olgusu, pozitif sermayenin ortaya atılmasını da sağlamış olan yeni bir akım olup günümüzde iş yaşamında yer alması gereken bir olgudur. Ülkemizde bu konuyla ilgili olarak iş hayatının yeterli bir şekilde bilinçlendirildiği konusu tartışmaya açıktır.küresel iş dünyasında çalışan kişilerin olumsuz yanlarına odaklanmak yerine onların pozitif davranışlarına odaklanarak bunu verimliliğe dönüştürebilme amacı taşıyan kurum ve yönetici sayısının zamanla artacağı konusunda ümitliyim. Pozitif psikolojik sermaye üzerinde yapılan bir çalışmada, bu sermayenin işyerinde destekleyici bir örgüt iklimi algılanması durumunda, çalışanların performanslarını olumlu etkilediği sonucu elde edilmiştir ( Luthans, 2002 ) Youssef ve Luthans (2007) tarafından yapılan bir başka çalışmada ise, pozitif psikolojik sermaye bileşenlerinden umut, iyimserlik ve dayanıklılığın, performans, iş tatmini, çalışma mutluluğu ve işe bağlılığa olumlu etkide bulunduğu sonucu elde edilmiştir.pozitif psikolojik sermayenin önemli bir niteliği umut, iyimserlik, öz yeterlik ve dayanıklık bileşenlerinin her birinin ölçülebilir olması ve verilecek eğitimlerle bireylere kazandırılabilması ve geliştirilebilir olmasıdır. Bu durumda örgütlerinde olumlu bir iklim yaratarak çalışanlarından en yüksek verimi bekleyen yöneticiler, çalışanlarının güçlü ve yetersiz yanlarını, kişiliklerine bağlı olarak poziitif ve negatif davranış değişkenlerini anlamak, bunların işlerine olan etkisini belirleyerek daha fazla veri için neler yapılabileceğini değerlendirmek yani "psikolojik sermayelerine" yatırım yapmak durumundadırlar.yapmış olduğum bu içeriksel çalışmanın örgüt kültürünün motivasyon alanında Pozitif psikolojik sermaye konusuna yardımcı olacağı umudunu taşımaktayım.

19 6. KAYNAKÇA Akman, Yasemin & Fidan Korkut. "Umut Ölçeği Üzerine Bir Çalışma", H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi. 9, 1993, Cameron, Kim.,JaneDutton& Robert Quinn, Foundations of PositiveOrganizationalScholarship: Foundations of a New Discipline. San Francisco: Berrett-Koehler, Caprara, GianVittorio& Daniel Cervone. "AConception of Personalityfor a Psychology of Human Strengths: Personality as an Agentic, Self RegulatingSystem",in : L. G. Aspinwall& U. M. Staudinger, (Ed), A Psychology of Human Strenghts: FundamentalQuestionsandFutureDirectionsfor a PositivePsychology. Washington: DC AmericanPsychologicalAssociation, 2003, ss Eren, Erol, Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi. İstanbul: Beta Basım Yayım, Gable, Shelly&JonathanHaidt. "What (andwhy) is positivepsychology?", Review of General Psychology. 9, 2009, Güler, Burcu Kümbül, Çalışma Yaşamında Davranış, Kocaeli:UmuttepeYayıncılık,2009. Linley, Alex ve diğ. "Positivepsychology: Past, presentand (possible) future", TheJournal of Positive Psychology.1:1, 2006, Luthans, Fred. "PositiveOrganizationalBehavior: DevelopingandManagingPsychologicalStrengths", Academy of Management Executive. 16, 2002, Luthans, Fred, Vogelgesang, G. R. &Lester, P. B. "DevelopingthePsychologicalCapital of Resiliency", Human Resource Development Review.5:1, 2006, Luthans, Fred, Bruce Avolio, Avey, J. B. & Norman, S. M. "PositivePsychologicalCapital: MeasurementandRelationshipwithPerformanceandSatisfaction",

20 PersonnelPsychology. 60, 2007, Luthans, Fred&Youssef, C. M. "Human, SocialandNowPositivePsychologicalCapital Management: Investing in People forcompetitive Advantage", Organizational Dynamics. 33:2, 2004, Luthans, Kyle& Susan Jensen. "TheLinkageBetweenPsychologicalCapitalandCommitmenttoOrganizationalMission : A Study of Nurses",Jona. 35:6, 2005, Masten, Ann& M.J. Reed. "Resilience in Development", in: RickSynder&Shane Lopez, (Ed). Handbook of PositivePsychology. Oxford: Oxford UniversityPress, 2002, ss Özkalp, Enver. "Örgütsel Davranışta Yeni Bir Boyut: Pozitif (Olumlu) Örgütsel Davranış Yaklaşımı ve Konuları", 17.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı. 2009, Peterson, Jim. &B.K.Spiker "EstablishingthePositiveContributory Value of OlderWorkers: A PositivePsychologyPerspective",Organizational Dynamics. 34, 2005, Seligman, Martin &Schulman, P. "Explanatory Style as a Predictor of Productivity andquittingamong Life InsuranceSalesAgents",Journal of PersonalityandSocialPsychology. 50:4, 1986, Seligman, Martin, Steen, T. A., Park, N. &Peterson, C., "PositivePsychologyProgress", AmericanPsychologist. 60, 2005, Stajkovic, A. D. &FredLuthans. "SocialCognitiveTheoryand Self-Efficiacy: Going Beyond TraditionalMotivationalandBehavioralApproach",Organizational Dynamics. Spring, 1998, 66. Synder, Rick, Urwing, L. & Robert Anderson, "HopeandHealth: MeasuringtheWillandtheWays", in: C. R. Synder& D. R. Forsyth, (Ed), Handbook of SocialandClinicalPsychology. New York: Pergamon, 1991, ss Youssef, Carolyn&Luthans, Fred. "PositiveOrganizationalBehavior in theworkplace: TheImpact of Hope, OptimismandResilience",Journal of Management. 33:5, 2007,

Psikolojik Sermayenin Görev ve Bağlamsal Performans Üzerindeki Etkileri: Polis Teşkilatında Bir Araştırma

Psikolojik Sermayenin Görev ve Bağlamsal Performans Üzerindeki Etkileri: Polis Teşkilatında Bir Araştırma EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt: 14 Sayı: 1 Ocak 2014 ss. 115-124 Psikolojik Sermayenin Görev ve Bağlamsal Performans Üzerindeki Etkileri: Polis Teşkilatında Bir Araştırma The Effects of

Detaylı

Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi (www.yonbildergi.com) Güz 2015, Cilt 1, Sayı 1

Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi (www.yonbildergi.com) Güz 2015, Cilt 1, Sayı 1 Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi (www.yonbildergi.com) Güz 2015, Cilt 1, Sayı 1 Örgütsel Bağlılık ile Cinsiyet Arasındaki İlişki: Hastanelerde Çalışan Sağlık Personeli Üzerinde Bir Araştırma

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE ÖĞRENEN ÖRGÜT YAPISI VE VERİMLİLİK İLİŞKİSİ

OTEL İŞLETMELERİNDE ÖĞRENEN ÖRGÜT YAPISI VE VERİMLİLİK İLİŞKİSİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Yıl:13 Sayı:25 Bahar 2014 s.191-210 OTEL İŞLETMELERİNDE ÖĞRENEN ÖRGÜT YAPISI VE VERİMLİLİK İLİŞKİSİ Asım SALDAMLI1 ÖZET Otel işletmelerinde öğrenen

Detaylı

Farklı Örgüt Kültürü Tipleri ve Liderlik Tarzları ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Lojistik İşletmelerinde Bir Araştırma A.

Farklı Örgüt Kültürü Tipleri ve Liderlik Tarzları ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Lojistik İşletmelerinde Bir Araştırma A. Farklı Örgüt Kültürü Tipleri ve Liderlik Tarzları ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Lojistik İşletmelerinde Bir Araştırma The Relationships among Different Organizational Culture and Leadership

Detaylı

STRES KAYNAKLARI İLE KARİYER YÖNETİMİ ETKİLEŞİMİ: BORSA ARACI KURUM ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

STRES KAYNAKLARI İLE KARİYER YÖNETİMİ ETKİLEŞİMİ: BORSA ARACI KURUM ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA STRES KAYNAKLARI İLE KARİYER YÖNETİMİ ETKİLEŞİMİ: BORSA ARACI KURUM ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Doç. Dr. Gülten EREN GÜMÜŞTEKİN Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme

Detaylı

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ İLE LİDERLİK TARZI ARASINDA İLİŞKİ: SAKARYA VE KOCAELİ İLİNDEKİ TURİZM İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ İLE LİDERLİK TARZI ARASINDA İLİŞKİ: SAKARYA VE KOCAELİ İLİNDEKİ TURİZM İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ İLE LİDERLİK TARZI ARASINDA İLİŞKİ: SAKARYA VE KOCAELİ İLİNDEKİ TURİZM İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA Abdulkadir GÜMÜŞ 1, Abdulmenaf KORKUTATA 2, Volkan GÖKTAŞ

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE İŞ TATMİNİ KONU İLE İLGİLİ YAPILAN BİR ÇALIŞMA

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE İŞ TATMİNİ KONU İLE İLGİLİ YAPILAN BİR ÇALIŞMA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE İŞ TATMİNİ VE KONU İLE İLGİLİ YAPILAN BİR ÇALIŞMA Hazırlayan: Ebubekir TORUN Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sinan ÜNSAR Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin İşletme

Detaylı

EFFECTS OF ERP USAGE ON QUALITY OF WORK LIFE: A QUALITATIVE STUDY

EFFECTS OF ERP USAGE ON QUALITY OF WORK LIFE: A QUALITATIVE STUDY ERP UYGULAMALARININ ÇALIŞMA YAŞAMI KALİTESİNE ETKİSİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA Uğur TÜRK Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, ugurturk@sakarya.edu.tr Gültekin YILDIZ Prof.Dr.,Sakarya Üniversitesi,

Detaylı

LİDERLİK YAKLAŞIMLARINDA YENİ PERSPEKTİFLER: POZİTİF VE OTANTİK LİDERLİK

LİDERLİK YAKLAŞIMLARINDA YENİ PERSPEKTİFLER: POZİTİF VE OTANTİK LİDERLİK Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 8 (2) 2008: 729-754 LİDERLİK YAKLAŞIMLARINDA YENİ PERPEKTİFLER: POZİTİF VE OTANTİK LİDERLİK NEW PERPECTIVE IN LEADERHIP APPROACHE: POITIVE AND AUTHENTIC LEADERHIP

Detaylı

YÖNETİCİLERİN MOTİVE ETME EĞİLİMLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

YÖNETİCİLERİN MOTİVE ETME EĞİLİMLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME DOKTORA PROGRAMI YÖNETİCİLERİN MOTİVE ETME EĞİLİMLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Doktora Tezi Araştırma

Detaylı

SEYAHAT ACENTALARI ÇALIŞANLARININ TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ: HATAY ÖRNEĞİ

SEYAHAT ACENTALARI ÇALIŞANLARININ TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ: HATAY ÖRNEĞİ Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2010 Cilt/Volume: 7 Sayı/Issue: 14, s. 87-112 SEYAHAT ACENTALARI ÇALIŞANLARININ

Detaylı

Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ

Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON BİLİM DALI ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN KAMU SEKTÖRÜNDE KALİTE OLUŞUMUNDA YERİ

Detaylı

PERSONEL GÜÇLENDİRME YÖNETİMİNDE GÜÇLENDİRİCİ LİDERLİK DAVRANIŞLARI UYGULAMASI: KEMER BÖLGESİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ GÖZDE ARAS

PERSONEL GÜÇLENDİRME YÖNETİMİNDE GÜÇLENDİRİCİ LİDERLİK DAVRANIŞLARI UYGULAMASI: KEMER BÖLGESİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ GÖZDE ARAS PERSONEL GÜÇLENDİRME YÖNETİMİNDE GÜÇLENDİRİCİ LİDERLİK DAVRANIŞLARI UYGULAMASI: KEMER BÖLGESİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ GÖZDE ARAS YÜKSEK LİSANS TEZİ İşletme Ana Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Sedat

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI i T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI KARİYER YÖNETİMİNİN ÇALIŞANIN KURUMA BAĞLILIĞINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Sevtap KABADAYI

Detaylı

Çalışanların İlişki ve Görev Yönelimli Liderlik Algılamalarının Performansları Üzerindeki Etkileri *

Çalışanların İlişki ve Görev Yönelimli Liderlik Algılamalarının Performansları Üzerindeki Etkileri * KMU İİBF Dergisi Yıl:11 Sayı:16 Haziran/2009 Çalışanların İlişki ve Görev Yönelimli Liderlik Algılamalarının Performansları Üzerindeki Etkileri * Mahmut Özdevecioğlu Erciyes Üniversitesi, İİBF, İşletme

Detaylı

Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (4) 2002, 1-25

Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (4) 2002, 1-25 Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (4) 2002, 1-25 TURİZM SEKTÖRÜNDE İŞGÖREN İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: BEŞ YILDIZLI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA FACTORS WHICH AFFECT JOB SATISFACTION IN THE TOURISM

Detaylı

İŞLETMELERDE ÖRGÜTSEL KARAKTERİSTİKLERİN YENİLİK KAPASİTESİ ÜZERİNE ORTAKLAŞA ETKİSİNİN BELİRLENMESİ

İŞLETMELERDE ÖRGÜTSEL KARAKTERİSTİKLERİN YENİLİK KAPASİTESİ ÜZERİNE ORTAKLAŞA ETKİSİNİN BELİRLENMESİ İŞLETMELERDE ÖRGÜTSEL KARAKTERİSTİKLERİN YENİLİK KAPASİTESİ ÜZERİNE ORTAKLAŞA ETKİSİNİN BELİRLENMESİ Akın KOÇAK 1 Kutlu KARACA 2 ÖZET İşletmelerin yenilikçi sonuçlarının arkasında yatan örgütsel karakteristiklerin

Detaylı

Otel İşletmelerinde Dönüştürücü Liderlik Davranışlarının Örgüt Sağlığı Üzerine Etkileri: Afyonkarahisar İlinde Bir Araştırma *

Otel İşletmelerinde Dönüştürücü Liderlik Davranışlarının Örgüt Sağlığı Üzerine Etkileri: Afyonkarahisar İlinde Bir Araştırma * Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 13, Sayı: 25, ss. 161-200, 2015 Otel İşletmelerinde Dönüştürücü Liderlik Davranışlarının Örgüt Sağlığı Üzerine Etkileri: Afyonkarahisar İlinde Bir Araştırma * Mustafa SANDIKCI**

Detaylı

Psikolojik Güçlendirmenin Finansal Olmayan Performans Üzerindeki Etkileri

Psikolojik Güçlendirmenin Finansal Olmayan Performans Üzerindeki Etkileri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Aralık 2012, 13(2), 87-105. Psikolojik Güçlendirmenin Finansal Olmayan Performans Üzerindeki Etkileri Enis HEMEDOĞLU, Mahmut KOÇAK, Aslıhan ÖZKAN,

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI YÜKSEK ÖĞRETİMDE ÖĞRENCİLERİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİN

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI YÜKSEK ÖĞRETİMDE ÖĞRENCİLERİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİN T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI YÜKSEK ÖĞRETİMDE ÖĞRENCİLERİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİN ARAŞTIRILMASI, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİNDE BİR UYGULAMA Mustafa AVŞAR YÜKSEK

Detaylı

Yenilikçilik ve İşletme Performansı İlişkisi: Antalya da Etkinlik Gösteren 5 Yıldızlı Otel İşletmeleri Örneği

Yenilikçilik ve İşletme Performansı İlişkisi: Antalya da Etkinlik Gösteren 5 Yıldızlı Otel İşletmeleri Örneği Yenilikçilik ve İşletme Performansı İlişkisi: Antalya da Etkinlik Gösteren 5 Yıldızlı Otel İşletmeleri Örneği Barış ERDEM 1 Ayhan GÖKDENİZ 2 Önder MET 3 Özet Günümüzde yaşanan küreselleşme sürecinde işletmelerin

Detaylı

DOKTORA TEZİ. Yaşar KUZUCU

DOKTORA TEZİ. Yaşar KUZUCU ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİMDE PSİKOLOJİK HİZMETLER BİLİM DALI (REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA PROGRAMI) DUYGULARI FARK ETMEYE VE İFADE ETMEYE YÖNELİK

Detaylı

MOTİVASYON TEORİLERİ KAPSAMINDA UYGULANAN ÖZENDİRME ARAÇLARININ İŞGÖREN PERFORMANSINA ETKİSİ VE BİR UYGULAMA

MOTİVASYON TEORİLERİ KAPSAMINDA UYGULANAN ÖZENDİRME ARAÇLARININ İŞGÖREN PERFORMANSINA ETKİSİ VE BİR UYGULAMA T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ MOTİVASYON TEORİLERİ KAPSAMINDA UYGULANAN ÖZENDİRME ARAÇLARININ İŞGÖREN PERFORMANSINA ETKİSİ VE BİR UYGULAMA

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R İNGİLİZCE ÖZET İÇİNDEKİLER ÇİZELGELER VE ŞEKİLLER LİSTESİ BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ 1

İ Ç İ N D E K İ L E R İNGİLİZCE ÖZET İÇİNDEKİLER ÇİZELGELER VE ŞEKİLLER LİSTESİ BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ 1 TEZ ÖZETi Performans değerlendirmesi insan kaynakları yönetimi çemberi içerisindeki işlevlerden birisidir. Çalışanlara; yatırım yapılan değerli kaynaklar olarak bakarken, işgörenlerin başarı durumu ve

Detaylı

EBE VE HEMŞİRELERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: MALATYA İLİ MERKEZ SAĞLIK OCAKLARINDA YAPILAN BİR UYGULAMA

EBE VE HEMŞİRELERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: MALATYA İLİ MERKEZ SAĞLIK OCAKLARINDA YAPILAN BİR UYGULAMA ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 3, Article Number: 3C0019 SOCIAL SCIENCES Received: December 2008 Accepted: June 2009 Series : 3C ISSN : 1308-7444 2009 www.newwsa.com

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3002 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1955 GİRİŞİMCİLİK

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3002 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1955 GİRİŞİMCİLİK T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3002 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1955 GİRİŞİMCİLİK Yazarlar Doç.Dr. Mehmet BAŞAR (Ünite 1, 2, 5, 6) Prof.Dr. Yılmaz ÜRPER (Ünite 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Burak Tuğberk

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ Araştırma Makaleleri KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ Nihat GÜLTEKİN Yrd. Doç. Dr., Harran Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Emel ABA Yüksek Lisans Öğrencisi

Detaylı

PRESENTEEISM (İŞTE VAROLMAMA SORUNU) İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONELİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

PRESENTEEISM (İŞTE VAROLMAMA SORUNU) İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONELİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA PRESENTEEISM (İŞTE VAROLMAMA SORUNU) İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONELİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA İsmet ANIK BAYSAL 1, Gültekin BAYSAL 2, Gökhan AKSU 3,

Detaylı