POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYENİN İŞ YAŞAMINA ETKİSİ ÜZERİNE YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN İÇERİKSEL ANALİZİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYENİN İŞ YAŞAMINA ETKİSİ ÜZERİNE YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN İÇERİKSEL ANALİZİ"

Transkript

1 T.C. ZİRVE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYENİN İŞ YAŞAMINA ETKİSİ ÜZERİNE YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN İÇERİKSEL ANALİZİ DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. ERLAN BAKİEV HAZIRLAYAN YASİN ARAZ GAZİANTEP-2013

2 İçindekiler 1.Giriş Literatür taraması Pozitif Sermaye Psikolojik Sermaye Pozitif Psikolojik Sermaye Öz yeterlilik İyimserlik Umut Psikolojik dayanıklılık 11 3.Araştırmanın amacı ve Önemi 12 4.Analiz.13 5.Sonuç Kaynakça...20

3 ÖZET Pozitif örgütsel bilim, günümüz işyerlerinde insan davranışlarının örgütsel stratejilere olan etkisini inceleyerek bazı strateji ve yeterliliklerin niçin diğerlerinden daha faydalı olduğunu anlamaya yardımcı olmaktadır. Amacı mevcut insan potansiyelini açığa çıkartmak ve daha iyi bir örgüt sistemi oluşturmak olan bu yaklaşım pozitif psikoloji biliminde her geçen gün gelişmeler olmaktadır.işyerlerinde pozitif faaliyetlerin ortaya çıkışı literatürde Pozitif örgütsel bilim, Pozitif örgütsel davranış, ve konumuz olan Psikolojik Sermaye kavramlarıyla ifade edilmektedir.amacımız bu bileşenleri araştırmak ve bu konuda yapılmış çalışmaları içerikselaçıdan incelemektir. 1.GİRİŞ Günümüzde Örgütsel etkinliği arttırmak adına onu maksimize etmek için değişik yöntem ve stratejiler uygulamasına yönelik arayışlar pozitif örgüt psikolojisi gibi kavramlara rastlamaktayız. Örgütlerin oluşma bir araya gelme amaçları mal ve/veya hizmet üretmektir.bu amaç ve hedefleri ge gerçekleştirebilmeleri için en önemli unsur olan insanların fiziksel ve/veya düşünsel düzeyde katılımını gerektirmektedir. İnsanlar tarafından meydana getirilen ve insan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan başka bir deyişle varlık nedeni insan olan örgütler rekabet güçlerini artırmak için çalışanlarına daha fazla önem vermeye, bulundukları ortamı iyileştirmek için pek çok iyileştirme yöntemi uygulamaya başlamışlardır. İş hayatının insan için ifade ettiği önem artıkça genel

4 yaşamdan beklentiler iş yaşamına da taşınmış olup, iş insanlar için kendini geliştirme ve gerçekleştirme için önemli bir sosyal çevre olarak algılanmaktadır. Sosyal, kültürel ve ekonomik amaçlı tüm kuruluşların yönetimin başarısı işletmeyi amaçlara ulaştırma derecesi olarak tanımlanan yönetsel etkinlikle ölçülür. Yönetsel etkinliğin artırılabilmesinin temel koşulu ise, insan gücünü amaçlar doğrultusunda harekete geçirebilme ve ondan iyi bir verim alabilmeyi gerektirir (Eren, 2001). Örgütsel etkinliği en yüksek seviyeye çekecek stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik günümüze gelen ve devam eden arayışlar ve araştırmalar giderek daha fazla bir şekilde pozitif örgütsel bilimin kavram ve teorilerini kullanmaya başlamışlardır. Pozitif örgütsel bilim kuruluşlarda insan davranışlarının örgütsel stratejilere olan etkisini ve bazı strateji ve yeterliliklerin niçin diğerlerinden daha faydalı olduğunu anlama fırsatı sağlamaktadır ( Cameron vd., 2003). Bu yaklaşım pozitif psikoloji bilimindeki özellikle son 5 yılda yaşanan gelişmelerle ( Seligman vd., 2005) ilgili olup amacı insan potansiyelini hayata geçiren bir örgüt sistemi yaratmaktır ( Peterson& Spiker, 2005).Günümüz çalışma yaşamında performans artışı için ölçülebilen, geliştirilebilen ve etkin olarak yönlendirilebilen insan kaynağı potansiyelinin ve psikolojik durumunun incelenmesine ilişkin uygulamalar olarak adlandırılan "psikolojik sermaye" kavramının çalışanların tutum ve davranışları üzerinde ne derece etkili olduğunu yapmış olduğum araştırma sürecinde gözlemledim. İş performansı, iş tatmini, örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışı gibi önemli örgütsel davranış değişkenleri üzerinde bulunan önemli etkileri, pozitif psikolojik sermaye konusunu anlaşılmaya ve üzerinde çalışılmaya değer kılmaktadır. Çalışmamda günümüz işyerlerinde performans artışını direkt etkileyen Pozitif Psikolojik Sermaye kavramı ve bileşenlerinin neler olduğunu açıklamaya çalışacağım. 2. Literatür Taraması

5 2.1.Pozitif Sermaye Günümüze gelmeden daha önceki zamanlarda genelde başarısızlık, tükenmişlik, çaresizlik gibi insanların değişik davranışlarının karanlık yönlerini araştırmakta kullanılan psikoloji bilimi, pozitif psikoloji konusu doğrultusunda günümüz yaşamında bireyler için sağladığı olanaklar ve mutlu yaşama erişebilme üzerinde durmaya başlamıştır (Caprara&Cervore, 2003'den Güler,2009).Genel manada pozitif psikoloji birey, grup ve kurumların işleyişi ve gelişimine katkıda bulunan süreç ve koşulların incelenmesi şeklinde tanımlanabilir (Gable&Haidt, 2005). İlk kez 1999 yılında Martin Seligman, psikoloji biliminin insanın normal olmayan yönleri üzerinde durduğunu, güçlü ve olumlu yönlerini anlayıp geliştirmeye çalışmadığına dikkat çekerek, psikoloji bulgularının insanları nasıl daha normal, daha mutlu, daha başarılı ve daha iyi olabileceklerini öğretmek için kullanılması gerektiğini vurgulayarak "pozitif psikoloji" kavramını ileri sürmüştür.(linley ve diğ., 2006)Pozitif psikoloji sıradan bir bireyin nasıl olduğunu ne yapabileceğini, bu bireyde neyin doğru gittiğini ve neyin ilerlemekte olduğunu bulmaya çalışma konusunda bir gözden geçirme olarak değerlendirilmektedir (Luthans ve diğ., 2007). Başka bir deyişle pozitif psikoloji insanlarda neyin yanlış olduğuna değil, neyin doğru olduğuna ve bunun nasıl geliştirilebileceğine odaklanmaktadır.sadece doğrularla daha sağlıklı bir yaşamın sürdürülebilir olduğuna bizi inandırır.(luthans ve diğ., 2006'dan Güler,2009) Psikolojik Sermaye Çalışma hayatında, çalışanların sergilemiş oldukları davranışların sadece olumsuz yanlarına odaklanılması ve ortaya çıkan her sonucun negatif yanının vurgulanması, iş hayatının sorunlar yumağı olarak algılanması ve çalışanların da bu yumağın içerisinde kaybolan ve olayları daha karmaşık hale getiren bireyler olarak değerlendirilmesi sonucunu doğurmuştur. Hayatın sadece olumsuz yanları olmadığı gibi, çalışma hayatında bir işin ortaya konmasında da, bir sorumluluğun yerine getirilmesinde de, elde edilen sonuçlarda da mutlaka olumsuz olarak değerlendirilebilecek durumlar yoktur. Çalışanlar, üretkendir, niteliklidir, değişim yaratma ve değişimin parçası olma isteğindedir, çalıştıkları kuruma ve yaptıkları

6 işlere dair olumlu hislere sahiptir, ataktır, çok daha fazla sorumluluk sahibidir, kurumlarına bağlıdır, sadakat sahibidir ve kurumlarını anlamlı kılan bireylerdir. Çalışanlar artık olumlu durumların yaratıcısı olabilmekte, mutlu ve sağlıklı bireyler olma yolunda ilerleyebilmektedirler. Pozitif psikoloji de, bireylerin problemlerinden ziyade, iyi taraflarına odaklanmaktadır. Bu doğrultuda, bireyleri daha olumlu yapan özelliklerin tanımlanması açısından, pozitif psikoloji bilimi, örgütlere katkılar sağlamaktadır (Brandt, Gomes ve Boyanova, 2011: 269). 2.3.Pozitif Psikolojik Sermaye Pozitif psikoloji akımının örgüt ortamına olan yansıması ise, iki alt akım ile kendini göstermektedir. Bunlardan biri Pozitif Örgütsel Davranıştır. Pozitif Örgütsel Davranış, " günümüz çalışma hayatının gelişimi için ölçülebilir, geliştirilebilir ve etkin bir şekilde yönetilebilir pozitif yönelimli olan insan kaynaklarına ilişkin güçlü yönler ve psikolojik kapasiteler üzerinde yapılan çalışma ve uygulama" olarak ifade edilmektedir.diğer akım ise Pozitif Örgütsel Düşünce Okulu olup, kriz ve olumsuz koşullarda örgütün yaşamını devam ettirmesi için pozitif özellikleri vurgulamaktadır. ( Luthans, 2002'dan Güler,2009). Günümüzde yaşamında her alanda karşılaşılan değişim örgütlere rekabet üstünlüğü sağlayan sermaye türlerini de etkilemiştir. Geleneksel olarak kabul edilen finansal, fiziksel ve teknolojik sermaye türleri sürdürülebilir rekabet için gerekli olsalar da, artık yeterli olmamaktadırlar. Rekabet edilebilirlikte insan faktörünü ön plana çıkaran beşeri, sosyal ve pozitif psikolojik sermaye gibi yeni sermaye türlerinin önemi gittikçe artmaktadır (Luthans&Youssef, 2004). Pozitif örgütsel davranış akımı doğrultusunda şekillenen psikolojik sermaye; Zorlu işleri başarmak için gerekli çabayı gösterebileceğine güvenme (özyeterlilik), Şimdi ve gelecekte başarılı olmaya dair olumlu beklenti (iyimserlik), Hedeflere ulaşmak için azim gösterme (umut), Zorluklar ve sıkıntılar karşısında ayakta kalabilme ve herşeye rağmen başarıya ulaşma (dayanıklılık) özellikleri ile açıklanabilen bireyin gelişimine dair olumlu psikolojik durumdur.

7 2.4. Özyeterlilik Öz-yeterlilik konusu, Bandura (1997)'nın teori ve araştırmalarının iş hayatına uygulanmasına dayanarak, bir işyerin de çalışmakta olan bireylerin belli bir görevi başarı ile gerçekleştirmek için motivasyon, bilişsel kaynaklar, davranış biçimini harekete geçirmeye yönelik kendi yetenekleri ile ilgili güveni veya inancıdır. Gelecek ile ilişkisine bakıldığı zaman, öz-yeterlilik; çeşitli çözüm yolları oluşturmak,bu çözüm yolarıyla ulaşılması gerekli olan amacaen sağlıklı yoldan gidilebilmesi için eylemde bulunmak, amaçları gerçekleştirmede başarılı olmaya ilişkin inanç olarak yorumlanabilir (Avey, Wernsing ve Luthans, 2008: 53). Gelecek ile ilgili insanın ümitli olması daha geniş bir alana yönelik beklentiyi ifade ederken, öz-yeterlilik ise, belli bir alana ve o alandaki çabalara yönelik motivasyon ile ilgili bir durumdur.ayrıcaözyeterlilik ; Kişinin motivasyonunu işe sahip çıkmasını ve bilişsel kaynaklarını, hayatındaki olayları kontrol edecek şekilde bir araya getirmesi onları idare etmesi ve yaşamında karşılaştığı sorunları çözebileceğine dair inancıdır (Stajkovic&Luthans, 1998, 66). Öz yeterlilik, bireyin yeteneklerinde ne kadar etkin ve yetkin olduğu ile değil, kendi becerilerine olan inancı ile ilgilidir (Özkalp, 2009). Öz yeterlilik kişinin en güçlü yönlerinde birisi olarak kabul gören bir kavramdır.günümüzde çalışma performanslarında kendilerine şüpheci yaklaşanlargenelde mücadeleden kaçınarak kendilerini güçsüzleştirecek bir kaygı içine girmektedirler. Oysa yüksek özyeterlik düzeyine sahip olan kendilerine maksimum seviyede güvenen bireylerin, kendilerine daha mücadele gerektiren amaçlar belirledikleri ve karmaşık olan görevlerle baş etmede üstün yollar geliştirebildikleri gözlenmektedir (Caprara&Cervone, 2003, 67). 2.5.İyimserlik Bireyin hedefine ulaşmak için çaba göstermesi ve bu çabasında ısrarcı davranmasını sağlayacak şekilde hayatta başına iyi şeylerin geleceğine dair

8 genellenmiş bir öngörü olarak ifade edilmektedir (Scheier& Carver, 1985, 26'dan Güler,2009). Çalışma yaşamında pozitif eğilimler bir çok örgütsel davranış değişkeni üzerinde etkili olabilmektedirler. Literatürde iyimser kişilerin çalışma yaşamında daha çok çalışmaya motive edilebilen, daha tatminkar, zorluklar karşısında daha sabırlı ve dayanıklı, fiziksel ve ruhsal bakımdan daha canlı oldukları bulgularını gösteren araştırma sayısının artmakta olduğu oldukça dikkat çekicidir.çalışma yaşamında iyimser bakış açısına sahip olmanın olumlu etkisini gösteren Seligman ve Schulman'ın satış temsilcileri üzerinde yapmış oldukları çalışma, iyimser bakış açısına sahip olanların satış oranlarının ve performanslarının daha yüksek olduğunu göstermektedir. Kötümser olanların ise, iyimserlere göre, işi bırakma oranlarının daha yüksek olduğu sonucu elde edilmiştir ( Seligman&Schulman, 1986, 833'den Güler,2009). İyimserlik konusunun temeli motivasyonun beklenti-değer modeline dayanmaktadır (Carver, Scheier, 1999). Amaçlar değerleri açısından farklılaşmakta ve kişiler daha önemli amaçları sürdürme konusunda daha fazla motive olmaktadırlar. Aynı zamanda amaçlar, kendine güvenme duygusu veya bir amacın başarılma olasılığı hakkındaki şüphe olarak, beklenti açısından da farklılaşmaktadır. Başarılabileceği düşünülen amaçlar daha fazla çabaya layık olurken; başarılması güç gibi görülen amaçlar daha az çabaya layık olarak değerlendirilmektedir. Amaçtan amaca beklentiler farklılaşsa da, Scheier ve Carver (1985) kişilerin aynı zamanda tüm yaşam süreleri boyunca amaçlar hakkında daha geniş ve daha dağınık kendine güven duygusuna sahip olduğunu varsaymaktadır. Bu genelleştirilmiş beklenti iyimserlik olarak adlandırılmaktadır. Tiger (1971) iyimserliği "değerlendiricinin sosyal açıdan avantajına veya zevkine uygun biçimde, bir sosyal veya bedensel durumu yorumlama ile ilişkili bir ruh durumu veya tutum" olarak tanımlamaktadır. İyimserlik bir amacı sürdürmede kişilerin sahip olduğu duruma-özel düşünceleri etkilemektedir. Yani, iyimser olan kişiler herhangi bir amacı sürdürmede olumlu; kötümser olanlar ise olumsuz bir sonuç beklentisi içinde olmaktadır. Böylece olumlu beklentiler olumlu; buna karşın olumsuz beklentiler ise olumsuz duygulara neden olmaktadır (Carver, Scheier, 1999; Scheier, Carver, 1992). İyimser kişiler kötü olayları benim hatam değil, değişken yani bu yalnızca şimdi oldu ve spesifik yani yalnızca bu olay olarak görürken; kötümser kişiler tam tersine içsel yani benim hatam, sabit yani bu her zaman oluyor ve genel yani her olay olarak görmektedir (Peterson, 2000; Seligman, 1998).

9 2.6. Umut Umut ile ilgili kapsamlı çalışmalar yapan Jerome Frank (1968) umudu " iyi olma duygusu veren ve kişiyi harekete geçmek için güdüleyen bir özellik" olarak ele almaktadır ( Akman ve Korkut, 1993,193). Konu ile ilgili araştırmalar yapan Synder ve arkadaşları tarafından bireylerin başarı duygularına ulaşmada onu amaca yönlendiren enerji ve yol olarak tanımlanmıştır ( Synder ve diğ., 1991, 287). Synder'e göre kişinin "başarılı olabileceğine ilişkin bir duyuma sahip olması" başarılı olmanın ön koşullarından birisi olarak kabul edilmektedir. Umut ile ilgili yapılan çalışmalar, umudun gerek zihinsel ve fiziksel sağlıkta gerekse karşılaşılan güçlüklerle başa çıkmada etkili bir özellik olduğunu göstermektedir. İş dünyasında umudun çalışanlarda bir işin başlangıcındaki motivasyonu artıran ve yüksek performans sağlayan bir unsur olduğunu göstermektedir ( Luthans&Jensen, 2005, ) Psikolojik dayanıklılık Psikolojik dayanıklılık kişinin birçok olumsuz durumla karşılaştığında bu olumsuz durumlarla baş edebilmesi ve bu sorunların üstesinde gelebilmesi yeteneğidir (Luthans vd., 2006). Özyeterlilik, umut ve iyimserliğin tam tersine psikolojik dayanıklılık, kişilerin bir terslik, belirsizlik veya değişimle karşılaştıklarında geriye dönük (proaktif olmanın tam tersine) bir durumu nitelemektedir (Block, Kremen, 1996). Bu durum kişilerin olumsuzluklar karşısında tekrar kendisini toparlamada ve olumsuzluklarla baş etmede sahip olduğu pozitif psikolojik kapasitesine işaret etmektedir (Luthans, 2002a: 702). Yapılan bazı çalışmalar, kişilerin psikolojik kapasitelerinin nasıl oluşturulduğunu ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Luthar vd., (2000) farklı risk ortamlarında koruyucu güçlerin ve korunmasızlığın değişen dengesini içeren dinamik bir sürecin psikolojik dayanıklılığı oluşturduğunu öne sürmektedir (Masten, Reed, 2002). Garmezyvd., (1984) ise en azından tek bir destekleyici kişinin psikolojik dayanıklılığın gelişmesinde önemli olduğunu belirmektedir. Coutu (2002) psikolojik dayanıklılığın ögelerini "gerçeğin olduğu biçimde kabulü, derin bir inanç, güçlü benimsenen

10 değerlerle destekleme, yaşamı anlamlı kılma, olağanüstü bir doğaçlama yeteneği" olarak sıralamaktadır. Maddi (2002), stresle baş etme ve çaba gösterme için psikolojik dayanıklılıkta temel anahtarın psikolojik olarak sağlıklı olmanın önemi üzerinde durmaktadır. Psikolojik dayanıklılık bu bakımdan karşılaşılan çeşitli stres kaynaklarına karşı kişinin uyum sağlama sürecini ifade etmektedir (Hunter 2001; Tusaie, Dyer 2004). Örgütsel ortamda psikolojik dayanıklılık konusunda yapılan bazı çalışmalarda psikolojik dayanıklılık ile iş performansı, örgütsel bağlılık ve iş tatmini değişkenleri arasında aynı yönlü ilişkilerin bulunduğu ortaya çıkarılmıştır (Coutu, 2002; Sutcliffe, Vogus, 2003; Youssef, Luthans, 2005; Çetin, Basım, 2011). Pozitif psikolojik sermaye bileşenlerinin diğerlerinden farklı olarak daha tepkisel bir nitelik taşıyan "dayanıklılık" kavramı bireyin belirli risk ve olumsuz şartlar altındaki durumlara gösterdiği olumlu uyumu olarak tanımlanabilir( Master &Reed, 2002, 75). Başka bir deyişle bireyin tüm zorlukları karşılayıp buna dayanma gücü, esnekliği, uyumu, değişime olan tepkileri ve süregelen psikolojik baskılar karşısındaki tutumunu içerir. Daha çok hayat boyu süren, bireyin çevresi ile olan, sürekli değişim ve belirsizlikler karşısında yaptığı mücadelelerin sonunda kazandığı karmaşık ve hassas bir süreçtir ( Özkalp,2009). Dayanıklılığın daha çok olumsuz olaylarda etkisini gösterdiği düşünülecek olursa, kavramın çalışma yaşamına özgü olumsuz koşul ve dönemlerinde bireyin stresle başa çıkmasını kolaylaştıran bir özellik olacağı düşünülebilir ( Luthans, 2002, 61). Kavramsal olarak birbirlerinden bağımsız yapılar olmalarına rağmen, yapıları birbirlerine bağlayan ve bu yapıların birleşiminden oluşan daha yüksek ana unsur olan pozitif psikolojik sermayenin etkisinin, her bir bileşenin etkisinin toplamından daha fazla olduğu ileri sürülmektedir. Yani psikolojik sermaye, iş yaşamında çalışma performansı ile ilgili olarak, daha fazla motivasyon yaratacaktır. Bununla ilgili olarak; Luthans'a göre, hem öz yeterliği hem de umut düzeyi yüksek bir çalışan, yalnızca karşısına çıkan ve mücadele gerektiren görevleri kabul etmek için gayret göstermeyecek, yanısıra kendisini hedefe ulaştıracak alt hedefleri de belirleyip, fırsatları öngörüp, engelleri aşmak için pek çok yol deneyecektir. Bu şekilde daha fazla performans sergileyip daha fazla iş tatmini elde edebilecektir. Benzer durum iyimserlik ve dayanıklılık için de geçerli olup, bu iki özelliğin özyeterlik ve umut ile birlikte bulunması durumunda, kendine güvenin daha fazla olacağı, gereken gayretin

11 gösterilerek alternatif yolların daha iyi aranıp bulunacağı ifade edilmektedir ( Luthans, 2002, 61). 3. Araştırmanın Amacı ve Önemi Bu çalışmada, 2003 yılında davranışsal ekonomik yaklaşım çerçevesinde ele alınan ve 2004 yılından itibaren tam anlamıyla araştırma konusu yapılan psikolojik sermaye kavramına ilişkin olarak, günümüze dek yapılan ve ulaşılabilen yayınların değerlendirmesini yapmak amaçlanmıştır. Bu sebeple konuyla ilgili makaleler ve tezler taranarak, çeşitli sınıflamalara göre değerlendirmeler yapılmış ve genel bir bakış ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda yapılan kategorik inceleme, psikolojik sermaye konusunda ileride yapılacak çalışmalar için bir rehber niteliği taşıyacak, kaynak tarama ve literatürün değerlendirilmesinde yol gösterecek, aynı zamanda farklılıkların ortaya konmasına da yardımcı olacaktır. Özellikle ülkemizde yapılacak ampirik çalışmalarda, bu çalışma ile ortaya konacak bilgiler değerlendirildiği taktirde, boşluğun büyük ölçüde giderilmesi konusunda katkılar sağlanabilecektir. Ülkeler açısından bu konunun değerlendirilmesinde üzerinde durulacağı gibi, ülkemizde psikolojik sermayeye yönelik çalışmaların yetersiz oluşu, bu konuya olan ilgiyi artırabilecek ve ileride gerçekleşecek çalışmalar öncesinde kavramın tanınması ve yerleşmesine katkıda bulunabilecektir. 4. Analiz Bu çalışmada, ele alınan makaleler içerik analizi yöntem ile değerlendirilmiştir. İçerik analizinde temel amaç, toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. Bu sayede veriler tanımlanmaya ve verilerin içinde saklı olabilecek gerçekler ortaya çıkarılmaya çalışılır (Yıldırım ve Şimşek, 2006: 227). Yayınların taraması yapılırken, öncelikle google akademik üzerinde hem Türkçe, hem de yabancı yayınlara erişilmeye çalışılmıştır. Bununla birlikte en sık kullanılan veri tabanları olan Proquest, Ebscho üzerinden, arama kısmına psychologicalcapital yazılarak yayınlar taranmış, erişimi mümkün olmayan yayınlar ise, bağlı oldukları veri tabanından bulunmuştur. Bununla birlikte, daha fazla yayına ulaşmak amacıyla Springer Link, Sage, Taylor and Francis veri

12 tabanları da taranmıştır. Künyesi belli olmayan 4 yayın değerlendirme dışı bırakılmıştır Ulaşılabilir makale sayısı 34 de kaldığı için, bu konuyla ilgili yapılan tezlere de başvurulmuştur. Yurt dışında yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinden de 15 tanesine ulaşılmıştır. Tezler proquestdissertationdan bulunmuştur. Sonuç itibariyle toplam 49 yayına ulaşılmıştır. Tablo 1: Çalışmada Kullanılan Yayınlar Dergi İsimleri Sayı Human Resource Development Review 1 Journal of LeadershipandOrganizationalStudies 6 TheJournal of AppliedBehavioralScience 2 EuropeanJournal of SocialSciences 1 Journal of OrganizationalBehavior 3 Human Resource Management 1 Human Resource Development Quarterly 2 International Journal of PsychologicalStudies 1 China-USA Business Review 1 Journal of Macromarketing 1 Academy of Management Learning &Education 1 Career Development International 1 Business Horizons 1 Leadershipand Management in Engineering 1 Leadership&Organization Development Journal 1 Journal of Construction Engineeringand Management 1 Advances in International Management 1 The International Journal of Human Resource Management 1 Asia-Pacific Journal of Business Administration 1 Journal of Management 1 PersonnelPsychology 3 CanadianJournal of AdministrativeSciences 1 Management andorganizationreview 1 The International Journal of Human Resource Management 1 Tezlerin Yapıldığı Üniversitelerin İsimleri Sayı PurdueUniversityGraduate School 1 University of Nebraska 6 WaldenUniversityCollegeEducation 1 Dallas BaptistUniversity 1 University of Nevada 1 CapellaUniversity 1 LynnUniversity 1 Azusa Pacific University 1 Kansas StateUniversity 1 TOPLAM 49

13 Taranan yayınlara bakıldığı zaman, psikolojik sermaye konusunun yeni bir konu olmasından ötürü, sayıca çok makale ve teze rastlanamamaktadır. 5 i teorik, 44 ü uygulamalı olmak üzere toplam 49 yayın değerlendirmeye alınmıştır. Değerlendirmeye alınan yayınlardan, sayı olarak uluslararası dergilerin fazla olduğu görülmektedir (n=34). Dergi yayınlarından ise, 5 tanesi teorik alt yapıya sahiptir. Bu dergiler içerisinde en çok yayının, Journal of LeadershipandOrganizationalStudies isimli dergiden çıktığı görülmektedir. Journal of OrganizationalBehaviorve PersonnelPsychology dergileri de en fazla yayınların çıktığı dergiler olmuştur. Tezlere baktığımızda ise, bu konuyla ilgili en fazla tezin Nebraska Üniversitesinde yapıldığı görülmektedir. Bu durumun nedeni ise FredLuthans ın ve çalışma arkadaşlarının bu üniversitede görev yapması ve bu konuyla ilgili tezleri yürütmesidir. Bulgular Araştırmanın bulguları kısmında, yayınların yılları, yapıldığı ülkeler, sektörler, yayınların örneklem hacimleri, analiz, ölçek türleri incelenmiş ve psikolojik sermayenin ilişkili olduğu değişkenler değerlendirilmiştir. Makalelerin ve Tezlerin Yıllara Göre Dağılımı Tablo 2: Yıllara göre dağılım Sayı Makalelerin ve Tezlerin Yayınlandığı Yıl Toplam 49 Tablo 1 de psikolojik sermaye ile ilgili en fazla 2010 ve 2011 yıllarında yayınların yapıldığı görülmektedir. Henüz yeni yeni araştırma konusu yapıldığı yıllardaki yayın sayısı az iken, özellikle yıllarında yazdırılan tezlerin sayısı çok fazladır. Bu durum, son yıllarda konunun daha ilgi duyulan bir araştırma konusu olmasından

14 kaynaklanmaktadır. Ayrıca yıldan yıla, her ne kadar düzenli bir seyir izlemese de, yayınların sayılarının arttığı görülmektedir. Tablo 3: Ülkelere göre dağılım Makalelerin Sayı ve Tezlerin Ele Alındığı Ülkeler Amerika 39 Türkiye 2 Çin 2 Vietnam 1 Hollanda 1 Yeni Zelanda 1 Avusturalya 1 Singapur 1 Portekiz 1 Toplam 49 Makalelerin ve Tezlerin Ülkelere Göre Dağılımı Ülkeler açısından bir değerlendirme yaptığımızda ise, psikolojik sermaye ile ilgili araştırmaların en fazla Amerika da yapıldığı ortaya konmuştur. Psikolojik sermaye kavramını ortaya koyan Luthans ve arkadaşları, Amerika daki üniversitelerde görev yapmakta ve araştırmalarını da burada gerçekleştirmektedirler. Sıralamada Türkiye ve Çin de yapılan yayınların sayısının 2 olduğu; Vietnam, Hollanda, Yeni Zelanda, Avusturalya, Singapur ve Portekizde 1 olduğu görülmektedir. Özellikle kendi ülkemiz açısından değerlendirdiğimizde yapılan yayın sayısının az olduğu söylenebilmektedir. Makalelerin Sektörel Dağılımı Tablo 4: Sektörlere göre dağılım Makalelerin ve Sayı Tezlerin Ele Alınan Sektörler Üretim teknolojileri, Mühendislik 5 Eğitim 13 Kamu 3 Bankacılık ve Finans 5 Perakende/Pazarlama 2 İnşaat 1 Hizmet 1 Sağlık 1 Sivil Toplum 1 Bilişim 1 Toplam 33

15 Taranan 49 yayın içerisinde toplam 5 adet teorik yayın bulunmaktadır. Geriye kalan 44 çalışmanın 11 tanesi, çeşitli sektörlerde gerçekleştirilmiştir. En fazla yayının eğitim sektöründe özellikle üniversitelerde yapıldığı görülmüştür (n=13). Ayrıca üretim ve finans sektöründe de yapılan çalışmaların fazla olduğu görülmektedir. Bu sektörler dışında, perakende, inşaat, hizmet, sağlık, sivil toplum ve bilişim sektörlerinde de bu konuda araştırma yapıldığı görülmüştür. Makalelerin ve Tezlerde Psikolojik Sermaye ile İlişkisi Kurulan Değişkenler Tablo 5: Psikolojik sermayenin diğer kavramlarla ilişkisi Sayı Değişkenler Çalışan devamsızlığı (-) 1 Örgütsel bağlılık (+) 3 İş tatmini (+) 5 Pozitif duygular (+) 1 Örgütsel vatandaşlık davranışı (+) 4 İş performansı (+) 4 Çalışan performansı (+) 3 Çalışanların sapkın davranışları (-) 3 İşten ayrılma niyeti (-) 1 İş arama davranışı (-) 1 Stres (-) 1 Kaba davranışlar (-) 1 Etkinlik (+) 1 Yaratıcı performans (+) 1 Otantik liderlik (+) 5 Değişimci ve dönüşümcü liderlik (+) 1 Yaşam kalitesi (+) 1 Olumlu örgüt iklimi (+) 1 Satış geliri (+) 1 Amaçları gerçekleştirme(+) 1 Taranan 49 yayında, psikolojik sermayenin ilişkili olduğu kavramlar incelendiğinde, psikolojik sermayenin en fazla ilişkisinin kurulduğu değişkenler; iş tatmini, otantik liderlik (kendini bilme, kendine güvenme, iyimser olma, ahlaklı davranma gibi özellikleri taşıyan liderlik tarzı), örgütsel vatandaşlık davranışı, iş performansı ve çalışan performansı, örgütsel bağlılık ve çalışanların sapkın davranışlarıdır.

16 5. SONUÇ Psikolojik sermaye kavramı, 2004 yılında Fred Luthans ve arkadaşları tarafından ortaya konan; umut, iyimserlik, özyeterlik ve dayanıklılık boyutları ile açıklanan ve bireylerin pozitif güçlerine odaklanan bir kavramdır. Örgütsel davranış literatüründe henüz yeni bir araştırma alanı olan psikolojik sermaye konusunda bu çalışmada, yılları arasında yapılan yayınlar ele alınmış ve bu yayınlar kategorik bir incelemeye tabi tutulmuştur. Ele alınan çalışmalar makaleler ve master ile doktora tezlerinden oluşmakta olup, bu çalışmalar, çalışmanın yayınlandığı yere, yapıldığı yıla, ülkeye, sektöre, örneklem hacimlerine, analiz türüne, kullanılan ölçek türüne göre sınıflandırılmıştır. Genel olarak değerlendirildiği zaman, psikoloji sermaye kavramının henüz yeni yeni araştırılan bir konu olmasından ötürü, incelenen araştırma sayısının 49 ile sınırlı kaldığı, bu çalışmaların da 5 tanesinin teorik, 44 tanesinin ise uygulamalı çalışmalar olduğu görülmektedir. Dergiler içerisinde en fazla yayının yapıldığı derginin, Journal of Leadership and Organizational Studies isimli dergi olduğu; tezler içerisinde de en fazla çalışmanın Nebraska Üniversitesinde yürütüldüğü ortaya çıkmıştır. Journal of Leadership and Organizational Studies isimli derginin editörlerinden biri Fred Luthans dır ve hem bu konuyu ortaya çıkaran ve hem de bu konuda en fazla araştırma yapan kişilerden biridir. Çalışmalarının bu dergide, diğer dergilere gore daha fazla yayınlanmış olması beklenebilecek bir sonuçtur. Bununla birlikte, Nebraska Üniversitesi de, Fred Luthans ın ve arkadaşlarının araştırmalarını yürüttüğü üniversitedir, bu sebeple yaptırılan tezler de Luthans ın veya çalışma arkadaşlarının danışmanlığında yürütülmektedir. Yayınların yapıldığı yılları değerlendirdiğimizde, psikolojik sermaye ile ilgili en fazla 2010 ve 2011 yıllarında yapıldığı görülmektedir. Yıllık bazda çalışmaları değerlendirdiğimizde, yıldan yıla çalışmaların sayısının arttığı ortaya çıkmıştır. Ülkeler açısından bakıldığında, en fazla çalışma Amerika da yapılmıştır. Ülkemiz açısından değerlendirdiğimizde ise, yapılan çalışma sayısının 2 olduğu görülmektedir. Türkiye de yapılan çalışmalardan biri Müberra Yüksel ve Füsun Akdağ tarafından 2011 yılında yapılmış, işkoliklik ve kontrol odaklılık, psikolojik sermayenin dayanıklılık boyutu olarak tanımlanmıştır. Diğer çalışma ise Fatih Çetin

17 tarafından 2011 yılında yapılmış, bu çalışmada psikolojik sermayenin, iş tatmini ve bağlılık üzerindeki etkisine bakılmıştır. Sektörel açıdan bakıldığı zaman, 44 uygulamalı çalışmanın, 13 tanesi eğitim sektöründe gerçekleştirilmiştir. Bu durum, eğitim sektöründe çalışanların başarılı olma ve zorlukların üstesinden gelme konusundaki inançlarının, diğer sektörlere göre daha fazla önem kazandığı ve üzerinde durulduğu görüşünü ortaya çıkarmaktadır. Örneklem büyüklükleri açısından baktığımızda, en fazla veya örneklem sayıları ile çalışıldığı görülmektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda nispeten Yapısal Eşitlik Modelinin kullanıldığı görülmektedir, bu modelin kullanılması da büyük örneklem yapıları ile çalışılmasını gerektirmektedir. Psikolojik sermaye konusunda yapılan çalışmalarda da, genellikle Yapısal Eşitlik Modelinin kullanıldığı dikkat çekmektedir. Uygulamalı 44 çalışmada, analiz türü olarak en çok tanımlayıcı istatistikler, korelasyon, çoklu regresyon analizi ve doğrulayıcı faktör analizleri kullanılmıştır. İncelenen çalışmalara bakıldığı zaman, psikolojik sermayenin tek başına ele alındığı çalışmalar değil, birçok başka değişkenle birlikte ele alındığı çalışmalar olduğu görülmektedir. Bu çok değişkenli çalışmalarda, regresyon analizlerinin ve Yapısal Eşitlik Modellerinin kullanıldığı çalışmalarda da doğrulayıcı faktör analizlerinin yapılması beklenen bir durumdur. Ölçek açısından ise Fred Luthans ve arkadaşlarının 2007 yılında geliştirdiği ölçeğin kullanıldığı saptanmıştır. Psikolojik sermaye ölçeği 24 sorudan oluşan ve likert tipinde hazırlanmış bir ölçektir. Deneysel araştırmalar dışında kullanılan tüm psikolojik sermaye ölçümleri, bu 24 soruluk ölçeğe dayanmaktadır. Bu çalışmada ortaya konan kategorik incelemeler ışığında, psikolojik sermayenin önümüzdeki yıllarda daha çok araştırılacak, hem örgütsel davranış hem de diğer disiplinlerdeki kavramlarla birlikte ele alınabilecek, birçok sektörde ve birçok analiz yöntemleri ile ölçülebilecek bir kavram olduğu söylenebilmektedir. Böylece, son yıllarda üzerinde durulan Pozitif Örgütsel Davranış alanında yeni bir konu olarak göze çarpan psikolojik sermaye konusuna bu çalışma ile dikkat çekilmiş olacak, ülkemizde konuyla ilgili yapılacak çalışma sayısı arttırılabilecektir. Bununla birlikte, psikolojik sermayenin içerisinde birçok pozitif kavramı barındırıyor olması da, araştırmacılar için konuyu daha da ilgili çekici hale getirecektir. Bu çalışma; öncelikle psikolojik sermaye kavramına Örgütsel Davranış disiplini içerisinde dikkat

18 çekmeyi, kavramsal çerçevede incelemeyi ve ileride psikolojik sermaye ile ilgili ülkemizde gerçekleştirilecek çalışmalarda bu değişkenin ölçümü ve belirlenmesine yönelik ölçek çalışmaları, geçerlik ve güvenirlik çalışmalarını teşvik etmeyi hedeflemektedir. İnsanların zayıf taraflarından çok güçlü taraflarına odaklanma olarak tanımlanan pozitif örgütsel davranış olgusu, pozitif sermayenin ortaya atılmasını da sağlamış olan yeni bir akım olup günümüzde iş yaşamında yer alması gereken bir olgudur. Ülkemizde bu konuyla ilgili olarak iş hayatının yeterli bir şekilde bilinçlendirildiği konusu tartışmaya açıktır.küresel iş dünyasında çalışan kişilerin olumsuz yanlarına odaklanmak yerine onların pozitif davranışlarına odaklanarak bunu verimliliğe dönüştürebilme amacı taşıyan kurum ve yönetici sayısının zamanla artacağı konusunda ümitliyim. Pozitif psikolojik sermaye üzerinde yapılan bir çalışmada, bu sermayenin işyerinde destekleyici bir örgüt iklimi algılanması durumunda, çalışanların performanslarını olumlu etkilediği sonucu elde edilmiştir ( Luthans, 2002 ) Youssef ve Luthans (2007) tarafından yapılan bir başka çalışmada ise, pozitif psikolojik sermaye bileşenlerinden umut, iyimserlik ve dayanıklılığın, performans, iş tatmini, çalışma mutluluğu ve işe bağlılığa olumlu etkide bulunduğu sonucu elde edilmiştir.pozitif psikolojik sermayenin önemli bir niteliği umut, iyimserlik, öz yeterlik ve dayanıklık bileşenlerinin her birinin ölçülebilir olması ve verilecek eğitimlerle bireylere kazandırılabilması ve geliştirilebilir olmasıdır. Bu durumda örgütlerinde olumlu bir iklim yaratarak çalışanlarından en yüksek verimi bekleyen yöneticiler, çalışanlarının güçlü ve yetersiz yanlarını, kişiliklerine bağlı olarak poziitif ve negatif davranış değişkenlerini anlamak, bunların işlerine olan etkisini belirleyerek daha fazla veri için neler yapılabileceğini değerlendirmek yani "psikolojik sermayelerine" yatırım yapmak durumundadırlar.yapmış olduğum bu içeriksel çalışmanın örgüt kültürünün motivasyon alanında Pozitif psikolojik sermaye konusuna yardımcı olacağı umudunu taşımaktayım.

19 6. KAYNAKÇA Akman, Yasemin & Fidan Korkut. "Umut Ölçeği Üzerine Bir Çalışma", H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi. 9, 1993, Cameron, Kim.,JaneDutton& Robert Quinn, Foundations of PositiveOrganizationalScholarship: Foundations of a New Discipline. San Francisco: Berrett-Koehler, Caprara, GianVittorio& Daniel Cervone. "AConception of Personalityfor a Psychology of Human Strengths: Personality as an Agentic, Self RegulatingSystem",in : L. G. Aspinwall& U. M. Staudinger, (Ed), A Psychology of Human Strenghts: FundamentalQuestionsandFutureDirectionsfor a PositivePsychology. Washington: DC AmericanPsychologicalAssociation, 2003, ss Eren, Erol, Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi. İstanbul: Beta Basım Yayım, Gable, Shelly&JonathanHaidt. "What (andwhy) is positivepsychology?", Review of General Psychology. 9, 2009, Güler, Burcu Kümbül, Çalışma Yaşamında Davranış, Kocaeli:UmuttepeYayıncılık,2009. Linley, Alex ve diğ. "Positivepsychology: Past, presentand (possible) future", TheJournal of Positive Psychology.1:1, 2006, Luthans, Fred. "PositiveOrganizationalBehavior: DevelopingandManagingPsychologicalStrengths", Academy of Management Executive. 16, 2002, Luthans, Fred, Vogelgesang, G. R. &Lester, P. B. "DevelopingthePsychologicalCapital of Resiliency", Human Resource Development Review.5:1, 2006, Luthans, Fred, Bruce Avolio, Avey, J. B. & Norman, S. M. "PositivePsychologicalCapital: MeasurementandRelationshipwithPerformanceandSatisfaction",

20 PersonnelPsychology. 60, 2007, Luthans, Fred&Youssef, C. M. "Human, SocialandNowPositivePsychologicalCapital Management: Investing in People forcompetitive Advantage", Organizational Dynamics. 33:2, 2004, Luthans, Kyle& Susan Jensen. "TheLinkageBetweenPsychologicalCapitalandCommitmenttoOrganizationalMission : A Study of Nurses",Jona. 35:6, 2005, Masten, Ann& M.J. Reed. "Resilience in Development", in: RickSynder&Shane Lopez, (Ed). Handbook of PositivePsychology. Oxford: Oxford UniversityPress, 2002, ss Özkalp, Enver. "Örgütsel Davranışta Yeni Bir Boyut: Pozitif (Olumlu) Örgütsel Davranış Yaklaşımı ve Konuları", 17.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı. 2009, Peterson, Jim. &B.K.Spiker "EstablishingthePositiveContributory Value of OlderWorkers: A PositivePsychologyPerspective",Organizational Dynamics. 34, 2005, Seligman, Martin &Schulman, P. "Explanatory Style as a Predictor of Productivity andquittingamong Life InsuranceSalesAgents",Journal of PersonalityandSocialPsychology. 50:4, 1986, Seligman, Martin, Steen, T. A., Park, N. &Peterson, C., "PositivePsychologyProgress", AmericanPsychologist. 60, 2005, Stajkovic, A. D. &FredLuthans. "SocialCognitiveTheoryand Self-Efficiacy: Going Beyond TraditionalMotivationalandBehavioralApproach",Organizational Dynamics. Spring, 1998, 66. Synder, Rick, Urwing, L. & Robert Anderson, "HopeandHealth: MeasuringtheWillandtheWays", in: C. R. Synder& D. R. Forsyth, (Ed), Handbook of SocialandClinicalPsychology. New York: Pergamon, 1991, ss Youssef, Carolyn&Luthans, Fred. "PositiveOrganizationalBehavior in theworkplace: TheImpact of Hope, OptimismandResilience",Journal of Management. 33:5, 2007,

POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE: TANIMI, BİLEŞENLERİ VE ÖRGÜT YÖNETİMİNE ETKİLERİ

POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE: TANIMI, BİLEŞENLERİ VE ÖRGÜT YÖNETİMİNE ETKİLERİ POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE: TANIMI, BİLEŞENLERİ VE ÖRGÜT YÖNETİMİNE ETKİLERİ Hatice Necla KELEŞ Bahçeşehir Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Abide-i Hürriyet Tepesi Darülaceze Cad. No:2 Şişli-İSTANBUL E-posta:

Detaylı

PSİKOLOJİK SERMAYE KONUSUNDA 2003-2011 YILLARINDA YAPILAN ÇALIŞMALARIN KATEGORİK OLARAK İNCELENMESİ

PSİKOLOJİK SERMAYE KONUSUNDA 2003-2011 YILLARINDA YAPILAN ÇALIŞMALARIN KATEGORİK OLARAK İNCELENMESİ Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 /Issue: 19, s. 89-103 PSİKOLOJİK SERMAYE KONUSUNDA

Detaylı

MBA 507 (3) TUTUMLAR VE İŞ TATMİNİ

MBA 507 (3) TUTUMLAR VE İŞ TATMİNİ MBA 507 (3) TUTUMLAR VE İŞ TATMİNİ Tutum Tutum bir kişinin diğer bir kişi, bir olay veya çevresi ile ilgili olarak negatif veya pozitif tavırdır. Tutum Tutumlar değerler gibi sosyal ve duygusal inşalardır

Detaylı

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Gülbin KIYICI Arş.Gör.Dr. Nurcan KAHRAMAN Prof.

Detaylı

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON Bireylerin günlük hayatlarının yaklaşık üçte birini geçirdikleri işyerleri, kişi için önemli bir ortamdır. İşyerlerinde

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 8 Bilimsel Süreci* 1. Gözlem alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi Toplama Yazın Taraması 3.

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bu ders kapsamında Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanında kullanılan nicel ve nitel araştırma

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Araştırma Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 7 Bilimsel Araştırma Süreci* 1. Gözlem Araştırma alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi

Detaylı

YAŞAM MEMNUNİYETİ VE AKADEMİK BAŞARIDA İYİMSERLİK ETKİSİ. Burcu KÜMBÜL GÜLER ** Hamdi EMEÇ ***

YAŞAM MEMNUNİYETİ VE AKADEMİK BAŞARIDA İYİMSERLİK ETKİSİ. Burcu KÜMBÜL GÜLER ** Hamdi EMEÇ *** D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:21 Sayı:2, Yıl:2006, ss:129-149 YAŞAM MEMNUNİYETİ VE AKADEMİK BAŞARIDA İYİMSERLİK ETKİSİ Burcu KÜMBÜL GÜLER ** Hamdi EMEÇ *** ÖZET Psikolojinin güncel akımını oluşturan pozitif

Detaylı

İş Yerinde Ruh Sağlığı

İş Yerinde Ruh Sağlığı İş Yerinde Ruh Sağlığı Yeni bir Yaklaşım Freud a göre, bir insan sevebiliyor ve çalışabiliyorsa ruh sağlığı yerindedir. Dünya Sağlık Örgütü nün tanımına göre de ruh sağlığı, yalnızca ruhsal bir rahatsızlık

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL PSI 501 İleri İstatistik Zorunlu 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 II. YARIYIL Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 III. YARIYIL

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:22 Sayı:1, Yıl:2007, ss:105-121 MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Murat Selim SELVİ * Hatice ÖZKOÇ

Detaylı

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Satıcılar Hizmetlerini Nasıl Farklılaştırırlar? Wilson Learning in beş farklı kuruluşla yaptığı araştırmanın amacı, satıcıların farklılık ve rekabet avantajı yaratmadaki

Detaylı

YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ

YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ 2017 HEDEF KİTLE: Yöneticilik görevine yeni başlayanlar Yönetim pozisyonunda bulunanlar Şirket içi potansiyel yönetici adayları YÖNETİM DAVRANIŞI

Detaylı

PERFORMANS YÖNETİM SÜRECİ

PERFORMANS YÖNETİM SÜRECİ PERFORMANS YÖNETİM SÜRECİ Performans yönetimi hangi yöntem ya da yaklaşımı içerirse içersin aşağıdaki evrelerden oluşur: Değerlendirmenin ilk evresi yöneticilerin bireyin performansını ölçmek için gerek

Detaylı

İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır.

İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır. DR.HASAN ERİŞ İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle yönetimin temel görevlerinden birisi, örgütü oluşturan

Detaylı

YÖNETİCİLER İÇİN LİDERLİK EĞİTİMİ

YÖNETİCİLER İÇİN LİDERLİK EĞİTİMİ SİRKÜLER (G-2014) YÖNETİCİLER İÇİN LİDERLİK EĞİTİMİ Sayın Üyemiz, OAİB bünyesinde Dale Carnegie Training aracılığıyla Yöneticiler için Liderlik eğitimi düzenlenmesi planlanmaktadır. Söz konusu eğitim için

Detaylı

Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi

Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Finans Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Özeti Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi Prof.

Detaylı

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı.

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı. ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE KÜLTÜR Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan Örgütün amaçlarına uygun olarak görevlerini yerine getirebilmesi, yaşamını sürdürmesi, karşılaştığı sorunları çözmesi ve gelişimini

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimi. Prof. Dr. Dursun BİNGÖL Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1. BÖLÜM

İnsan Kaynakları Yönetimi. Prof. Dr. Dursun BİNGÖL Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1. BÖLÜM İnsan Kaynakları Yönetimi Prof. Dr. Dursun BİNGÖL Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1. BÖLÜM Giriş Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş, İletişim ve bilgi işleme teknolojisindeki

Detaylı

Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ

Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ Doç. Dr. Cevat ELMA İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı E-posta: cevat.elma@omu.edu.tr Öğretmen liderliğini etkileyen faktörler: Bilgi kaynaklarının

Detaylı

LİDER VE YÖNETİCİ DEĞERLENDİRME VE GELİŞİM PROGRAMI

LİDER VE YÖNETİCİ DEĞERLENDİRME VE GELİŞİM PROGRAMI LİDER VE YÖNETİCİ DEĞERLENDİRME VE GELİŞİM PROGRAMI PozitifİK tarafından hazırlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. YOURLOGO Günümüzde şirketlerin en büyük ihtiyacı küresel ekonomide rekabet edebilmelerini

Detaylı

Psikolojik sermayenin iş tatmini, iş performansı ve işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisine yönelik bir araştırma

Psikolojik sermayenin iş tatmini, iş performansı ve işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisine yönelik bir araştırma İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi Istanbul University Journal of the School of Business Cilt/Vol:42, Sayı/No:2, 2013, 302-318 ISSN: 1303-1732 www.ifdergisi.org 2013 Psikolojik sermayenin

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 6 Bilimsel Süreci* 1. Gözlem alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi Toplama Yazın Taraması 3.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v. 1. Bölüm Toplam Kalite Yönetimi (Total Quality Management)

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v. 1. Bölüm Toplam Kalite Yönetimi (Total Quality Management) İÇİNDEKİLER Önsöz... v 1. Bölüm Toplam Kalite Yönetimi (Total Quality Management) 1. Toplam Kalite Yönetiminin Tanımı, Önemi, Gelişimi ve Guruları... 1 2. Turizm Sektörü Açısından Toplam Kalite Yönetimi

Detaylı

İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE

İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE İçinde bulunduğumuz mayıs ayı Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) tarafından tüm dünyada Uluslararası İç Denetim Farkındalık Ayı olarak ilan edilmiştir.

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü. Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (Yüksek lisans,tezli) 1. Yarı Yıl

Sosyal Bilimler Enstitüsü. Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (Yüksek lisans,tezli) 1. Yarı Yıl Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (Yüksek lisans,tezli) 1. Yarı Yıl BES505 Spor Bilimlerinde Araştırma Teknikleri K:(3,0)3 ECTS:8 Bilimsel araştırma niteliği ve tanımı özellikleri,

Detaylı

Bu çalışma insan kaynakları dersinde yapılan kariyer yönetimi konulu sunumun metin halidir.

Bu çalışma insan kaynakları dersinde yapılan kariyer yönetimi konulu sunumun metin halidir. Eğitişim Dergisi. Sayı: 16. Ağustos 2007 GİRİŞ Bu çalışma insan kaynakları dersinde yapılan kariyer yönetimi konulu sunumun metin halidir. KARİYER YÖNETİMİ 1 / 13 Kariyer, bireyin iş yaşantısındaki aktivite,

Detaylı

Psikolojik Sermayenin Görev ve Bağlamsal Performans Üzerindeki Etkileri: Polis Teşkilatında Bir Araştırma

Psikolojik Sermayenin Görev ve Bağlamsal Performans Üzerindeki Etkileri: Polis Teşkilatında Bir Araştırma EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt: 14 Sayı: 1 Ocak 2014 ss. 115-124 Psikolojik Sermayenin Görev ve Bağlamsal Performans Üzerindeki Etkileri: Polis Teşkilatında Bir Araştırma The Effects of

Detaylı

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN Kuramsal Çerçeve GİRİŞ Psikolojik dayanıklılık üzerine yapılan

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 4.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Kalite Planlaması Kalite Felsefesi KALİTE PLANLAMASI Planlama, bireylerin sınırsız isteklerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla kaynakların en uygun

Detaylı

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

Markalaşma ve Sürdürülebilirlik Projesi KAGÜM

Markalaşma ve Sürdürülebilirlik Projesi KAGÜM Markalaşma ve Sürdürülebilirlik Projesi KAGÜM YOL HARİTAMIZ MARKALAŞMA İşletme bazında Faaliyetler Bölgesel Faaliyetler SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Neden MARKALAŞMA? Markalaşma sürecinde, yerli ve yabancı turistin

Detaylı

Davranışı başlatma Davranışların şiddet ve enerji düzeyini saptama Davranışlara yön verme Devamlılık sağlama

Davranışı başlatma Davranışların şiddet ve enerji düzeyini saptama Davranışlara yön verme Devamlılık sağlama 1 İnsan organizması güdüler ile harekete geçer İnsan davranışlarını yönlendiren dürtü ya da itici güç Davranış çeşitli gereksinimler sonucu oluşabilir Güdülerin işlevleri: Davranışı başlatma Davranışların

Detaylı

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞA GİRİŞ İLK DERS

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞA GİRİŞ İLK DERS ÖRGÜTSEL DAVRANIŞA GİRİŞ İLK DERS GIRIŞ Örgüt, birey yaşantısının önemli kısmının geçtiği yerdir. Bireyler yaşamları boyunca sayısız örgütte çeşitli statülere ve buna bağlı olarak rollere sahip olur. Tiyatronun

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Kalite Geliştirme ve İzleme Birimi

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Kalite Geliştirme ve İzleme Birimi TARİH : / /20 NASIL BİR SİSTEM UYGULANACAK? Performans değerlendirmesinde açık değerlendirme sistemi uygulanacaktır. Bu nedenle önce personel kendisini değerlendirecek, sonrada aşağıda belirtilen şekliyle

Detaylı

Uluslar Arası Bağlamda, Doktora Eğitimi nde Tartışılan Konular

Uluslar Arası Bağlamda, Doktora Eğitimi nde Tartışılan Konular Uluslar Arası Bağlamda, Doktora Eğitimi nde Tartışılan Konular Doç. Dr. Esra İşmen Gazioğlu İstanbul HAYEF Eğitim Bilimleri Bölümü Ulusal Ve Uluslararası Boyutlarıyla Doktora Eğitimi Çalıştayı 20-21 Mayıs

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN PSİKOLOJİK SERMAYE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN PSİKOLOJİK SERMAYE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN PSİKOLOJİK SERMAYE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Doç. Dr. Turhan ERKMEN * ÖZ Arş. Gör. Dr. Emel ESEN ** Pozitif örgütsel davranışın gelişen alanlarından

Detaylı

ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ

ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ Çağdaş eğitimin en önemli amaçlarından biri her öğrenciye kendi bireysel özelliklerine göre öğrenme fırsatı sağlamaktır. Bu yolla bireysel farklılıkları olan çocuklar

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2013 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

2 Ders Kodu: HEM Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Lisans

2 Ders Kodu: HEM Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Lisans STRESLE BAŞETME 1 Ders Adi: STRESLE BAŞETME 2 Ders Kodu: HEM3015 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 3 6 Dersin Verildiği Yarıyıl 5 7 Dersin AKTS Kredisi: 3.00 8 Teorik

Detaylı

Tam Öğrenme Kuramı -2-

Tam Öğrenme Kuramı -2- Tam Öğrenme Modeli Tam Öğrenme Kuramı Okulda öğrenme (Tam öğrenme) kuramı, başarıyı normal dağılım eğrisinden üçgen dağılıma götüren ya da okuldaki % 20 oranındaki beklendik başarıyı % 75 ile % 90'a hatta

Detaylı

İŞ-YAŞAM DENGESİ VE ÇALIŞAN-DOSTU KURUMLAR BAĞLAMINDA KURUMSAL İLETİŞİM VE VERİMLİLİK

İŞ-YAŞAM DENGESİ VE ÇALIŞAN-DOSTU KURUMLAR BAĞLAMINDA KURUMSAL İLETİŞİM VE VERİMLİLİK İŞ-YAŞAM DENGESİ VE ÇALIŞAN-DOSTU KURUMLAR BAĞLAMINDA KURUMSAL İLETİŞİM VE VERİMLİLİK Doç. Dr. Fatih KESKİN Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Cangül TOSUN Sanayi

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2014 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Ramazan YİRCİ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uğur ÖZALP Millî

Detaylı

DESTEKLEYİCİ ÖRGÜT KÜLTÜRÜ İLE ÖRGÜTSEL PSİKOLOJİK SERMAYE ETKİLEŞİMİ: KONTROL ODAĞININ ARACILIK ROLÜ *

DESTEKLEYİCİ ÖRGÜT KÜLTÜRÜ İLE ÖRGÜTSEL PSİKOLOJİK SERMAYE ETKİLEŞİMİ: KONTROL ODAĞININ ARACILIK ROLÜ * H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 31, Sayı 1, 2013, s. 31-52 DESTEKLEYİCİ ÖRGÜT KÜLTÜRÜ İLE ÖRGÜTSEL PSİKOLOJİK SERMAYE ETKİLEŞİMİ: KONTROL ODAĞININ ARACILIK ROLÜ * Öz Fatih ÇETİN

Detaylı

1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK. Abdullah ATLİ

1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK. Abdullah ATLİ 1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK Geleneksel eğitim anlayışı bireyi tüm yönleri ile gelişimini sağlama konusunda sorunlar yaşanmasına neden olmuştur. Tüm bu anlayış ve

Detaylı

Örgütsel Psikolojik Sermaye: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması

Örgütsel Psikolojik Sermaye: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması Örgütsel Psikolojik Sermaye: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması Fatih Çetin * - H. ejat Basım ** Özet: Bu çalışmanın amacı, örgütsel psikolojik sermaye yapısının açıklanması ve yazında bu yapıyı iyi açıkladığı

Detaylı

yukarıda olduğu psikolojik bir durumdur.

yukarıda olduğu psikolojik bir durumdur. Stress Yönetimi STRES NEDİR? Bireylerin, fiziksel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesi veya zorlanması ile ortaya çıkan psikolojik bir durumdur. Kişilerde meydana gelen ve onları normal faaliyetlerinden

Detaylı

15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. MIT Sloan School of Management

15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. MIT Sloan School of Management 15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi MIT Sloan School of Management Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminde Hedef Sürdürülebilir rekabet avantajını ve buna ulaşmak için gerekli değişiklikleri hayata

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 1 M.İ.Y. ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ Kitlesel pazarlamanın gittikçe pahalı bir müşteri kazanma yolu olması Pazar payının değil müşteri payının önemli hale gelmesi Müşteri memnuniyeti

Detaylı

ŞİRKETLERDE STRATEJİK YÖNETİM NEDEN ÖNEMLİDİR?

ŞİRKETLERDE STRATEJİK YÖNETİM NEDEN ÖNEMLİDİR? ŞİRKETLERDE STRATEJİK YÖNETİM NEDEN ÖNEMLİDİR? Dr. Murat K.BEZİRCİ CEO / Stratejist 1 Bugün ve gelecekte artık, yöneticilerin kurumlarını yönetmeleri eskisi kadar kolay değildir. Sürekli değişen çevre

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖRGÜTSEL DAVRANIŞA GİRİŞ

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖRGÜTSEL DAVRANIŞA GİRİŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖRGÜTSEL DAVRANIŞA GİRİŞ A- ÖRGÜTSEL DAVRANIŞIN YÖNETİMİ... 3 1. Örgütsel Davranışın Tanımı ve Amacı... 5 2. Örgütsel Davranışın Konusu... 6 3. Örgütsel

Detaylı

Rekabetçilik İçin Kaliteli Eğitim Şart

Rekabetçilik İçin Kaliteli Eğitim Şart Rekabetçilik İçin Kaliteli Eğitim Şart Bengisu Özenç Araştırmacı Selin Arslanhan Araştırmacı TEPAV Politika Notu Aralık 2010 Rekabetçilik İçin Kaliteli Eğitim Şart Aralık 2010 tarihinde yayınlanmış olan

Detaylı

RADEP ÇALIŞAN DESTEK PROGRAMI (RASYONEL DESTEK PROGRAMI)

RADEP ÇALIŞAN DESTEK PROGRAMI (RASYONEL DESTEK PROGRAMI) ALBERT ELLİS ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE MERKEZİ RASYONEL PSİKOLOJİ RADEP ÇALIŞAN DESTEK PROGRAMI (RASYONEL DESTEK PROGRAMI) RATİONAL EMPLOYEE ASİSTANT PROGRAM RADEP-E Kimiz Biz? Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Merkezi

Detaylı

Giriş Bölüm 1. Giriş

Giriş Bölüm 1. Giriş GİRİŞİMCİLİK Bölüm 1. Giriş scebi@ktu.edu.tr http://scebi.ktu.edu.tr Giriş İşletme Kurma Düşüncesi ÖN ARAŞTIRMA Ekonomik Teknik Mali Yasal Araştırma Araştırma Araştırma Araştırma Ön Proje Yatırım Kararı

Detaylı

Korelasyon, Korelasyon Türleri ve Regresyon

Korelasyon, Korelasyon Türleri ve Regresyon Korelasyon, Korelasyon Türleri ve Regresyon İçerik Korelasyon Korelasyon Türleri Korelasyon Katsayısı Regresyon KORELASYON Korelasyon iki ya da daha fazla değişken arasındaki doğrusal ilişkiyi gösterir.

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI Haziran, 2016 SUNUŞ Değerli Çalışma Arkadaşlarım, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak Sağlık ve Bakım

Detaylı

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu?

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Yrd. Doç. Dr. Elif UÇKAN DAĞDEMĠR Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi 1. GĠRĠġ Avrupa Birliği (AB)

Detaylı

Pozitif örgütsel davranış ve pozitif psikolojik sermaye üzerine kavramsal bir inceleme

Pozitif örgütsel davranış ve pozitif psikolojik sermaye üzerine kavramsal bir inceleme Pozitif örgütsel davranış ve pozitif psikolojik sermaye üzerine kavramsal bir inceleme A theoretical investigation on positive organizational behavior and positive psychological capital Rana Özen Kutanis

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 Sosyal Bir Sistem Olarak Okul, 1 Teori, 2 Teori ve Bilim, 2 Teori ve Gerçek, 4 Teori ve Araştırma, 4 Teori ve Uygulama, 6

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 Sosyal Bir Sistem Olarak Okul, 1 Teori, 2 Teori ve Bilim, 2 Teori ve Gerçek, 4 Teori ve Araştırma, 4 Teori ve Uygulama, 6 İÇİNDEKİLER Bölüm 1 Sosyal Bir Sistem Olarak Okul, 1 Teori, 2 Teori ve Bilim, 2 Teori ve Gerçek, 4 Teori ve Araştırma, 4 Teori ve Uygulama, 6 Bir Sistem Perspektifi, 8 Rasyonel Sistemler: Bir Makine Modeli,

Detaylı

GÜVENLİK İKLİMİNİN BİREYSEL, ÖRGÜTSEL VE ORTAM ETMENLERİNİN BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAKİNE, KİMYA VE MADEN İŞLETMELERİNDE İNCELENMESİ

GÜVENLİK İKLİMİNİN BİREYSEL, ÖRGÜTSEL VE ORTAM ETMENLERİNİN BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAKİNE, KİMYA VE MADEN İŞLETMELERİNDE İNCELENMESİ GÜVENLİK İKLİMİNİN BİREYSEL, ÖRGÜTSEL VE ORTAM ETMENLERİNİN BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAKİNE, KİMYA VE MADEN İŞLETMELERİNDE İNCELENMESİ Doç. Dr. Yakup KARA Ertuğrul YOZGAT (A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı) (İş Müfettişi

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları Bilimsel Araştırma Yöntemleri I Yrd. Doç. Dr. M. Volkan TÜRKER Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü vturker@marmara.edu.tr

Detaylı

KOÇLUK NEDİR? İNCİ TOKATLIOĞLU Profesyonel Koç-Uzman Eğitimci

KOÇLUK NEDİR? İNCİ TOKATLIOĞLU Profesyonel Koç-Uzman Eğitimci KOÇLUK NEDİR? İNCİ TOKATLIOĞLU Profesyonel Koç-Uzman Eğitimci Neden Koçluk? İnsanların günlük koşuşturma içinde hayatlarının bazı yönlerinde dengenin kaçtığını fark edemez. (iş, aile, dostlar ve kendimiz

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Halil Coşkun ÇELİK 15 Mayıs 2008 Hemen hemen her bilim alanındaki gelişmeler, yapılmış sistematik araştırmaların katkılarına bağlıdır. Bu yüzden genel olarak araştırma,

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu ARALIK 2011 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

1. LİDER 2. LİDERLİK 3. YÖNETİCİ LİDER FARKI

1. LİDER 2. LİDERLİK 3. YÖNETİCİ LİDER FARKI YÖNETİCİ-LİDER FARKI VE LİDERLİĞİN YÖNETİMDEKİ ÖNEMİ Ahmet VERAL (Rapor) Eskişehir, 2011 1. LİDER Genel bir kavram olarak ele alındığında lider, bir grubun hedef oluşturma ve bu hedeflere ulaşma ve ilerleme

Detaylı

TTI TriMetrix. Kişisel Yetenekler Versiyonu 1..2011

TTI TriMetrix. Kişisel Yetenekler Versiyonu 1..2011 TTI TriMetrix Kişisel Yetenekler Versiyonu D 1..2011 Türkiye Ana Distribütörü Barbaros Bulvari, Ertugrul Sitesi, No 133, Kat 5, Daire 11, 34349 BESİKTAS - ISTANBUL - TURKIYE +90 (212) 258 7625 / +90 (212)

Detaylı

Bölüm 6 - İşletme Performansı

Bölüm 6 - İşletme Performansı Bölüm 6 - İşletme Performansı Performans Kavramı Performans, genel anlamda amaçlı ve planlanmış bir etkinlik sonucunda elde edileni, nicel ya da nitel olarak belirleyen bir kavramdır. Performans Kavramı

Detaylı

Yönetim Dilemmaları TM

Yönetim Dilemmaları TM Yönetim Dilemmaları TM için Değerlendirici Raporu ASLI KUBAN Değerlendirme tarihi: 6 Ağustos 215 Perşembe Karşılaştırma grubu: Norm 1 - Yöneticiler (Tüm Düzeyler) GizlilikAnlaşması Bu rapor gizlidir. Raporun

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE İLE KUŞAKLAR ARA- SINDA İŞE İLİŞKİN GÜVEN ALGISI ARASINDAKİ İLİŞKİLER

POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE İLE KUŞAKLAR ARA- SINDA İŞE İLİŞKİN GÜVEN ALGISI ARASINDAKİ İLİŞKİLER T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME DOKTORA PROGRAMI POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE İLE KUŞAKLAR ARA- SINDA İŞE İLİŞKİN GÜVEN ALGISI ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 5.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ STRATEJİK PLANLAMA GELECEĞE BAKIŞ Kuruluşlar, bu aşamada, misyon ve vizyonlarını ifade edecek, temel değerlerini belirleyecek,

Detaylı

SWOT Analizi. Umut Al BBY 401, 31 Aralık 2013

SWOT Analizi. Umut Al BBY 401, 31 Aralık 2013 SWOT Analizi Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 SWOT Strengths Weaknesses Opportunities Threats İşletmenin güçlü ve zayıf yanları ile fırsat ve tehditlerin tespit edilmesi, stratejinin bu unsurlar arasında

Detaylı

araştırma alanı Öğrenme Bellek Algı Heyecanlar PSİKOLOJİNİN ALANLARI Doç.Dr. Halil EKŞİ

araştırma alanı Öğrenme Bellek Algı Heyecanlar PSİKOLOJİNİN ALANLARI Doç.Dr. Halil EKŞİ PSİKOLOJİNİN ALANLARI Doç.Dr. Halil EKŞİ GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Yaşa bağlı organizmadaki değişimleri inceler Çocuk psikolojisi Ergen Psikolojisi Yetişkin Psikolojisi Deneysel Psikoloji Temel psikolojik süreçler

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÖNETİM İşletme amaçlarına etkili ve verimli bir şekilde ulaşmak üzere planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetimin yapılması sürecidir. 2 YÖNETİM TEORİLERİ KLASİK

Detaylı

NEAR EAST UNIVERSITY ÖĞRENCİ EL KİTABI EĞİTİMDE İNSAN KAYNAKLARI YL

NEAR EAST UNIVERSITY ÖĞRENCİ EL KİTABI EĞİTİMDE İNSAN KAYNAKLARI YL NEAR EAST UNIVERSITY ÖĞRENCİ EL KİTABI EĞİTİMDE İNSAN KAYNAKLARI YL 2016-2017 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROGRAM: Eğitimde İnsan Kaynaklarını Geliştirme YL PROGRAMIN AMACI İnsan

Detaylı

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN ISL 201 Pazarlama İlkeleri Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN Pazarlama Bilgi Sistemi (PBS) Bir işletmenin pazarlama ile ilgili kararlarının alınmasına yardımcı olacak bilgilerin toplanması, işlenmesi, saklanması

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not I Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Çağdaş Eğitim *Toplumların ihtiyaç ve beklentileri durmadan değişmiş, eğitim de değişen bu

Detaylı

YÖNETİMDE SİSTEM YAKLAŞIMI

YÖNETİMDE SİSTEM YAKLAŞIMI YÖNETİMDE SİSTEM YAKLAŞIMI Sistem yaklaşımı veya sistem analizi diye adlandırılan bu yaklaşım biyolog olan Ludwig Van Bertalanffy tarafından ortaya atılan ve modern yönetim teorisinin felsefe temelini

Detaylı

PERSONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU

PERSONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU NASIL BİR SİSTEM UYGULANACAK? Performans değerlendirmesinde açık değerlendirme sistemi uygulanacaktır. Bu nedenle önce personel kendisini değerlendirecek, sonrada aşağıda belirtilen şekliyle yöneticileri

Detaylı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersin Kodu Dersin Adı T U/L Kredi ECTS EYD-504 Eğitim

Detaylı

Teknoloji Şirketleri için Yönetim & Liderlik MasterClass Oturumları Kurgusu ve İçeriği.

Teknoloji Şirketleri için Yönetim & Liderlik MasterClass Oturumları Kurgusu ve İçeriği. Yayın Tarihi : Eylül 2017 MindMomentum by Selim Geçit Teknoloji Şirketleri için Yönetim & Liderlik MasterClass Oturumları Kurgusu ve İçeriği. i DÖKÜMANIN AMACI Çalışan sayısı arttıkça karmaşıklaşan yönetsel

Detaylı

Prof. Dr. Ferit KÜÇÜK

Prof. Dr. Ferit KÜÇÜK Prof. Dr. Ferit KÜÇÜK 1. Kişisel Bilgiler: İş Adresi : Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Osmanbey Kampüsü Şanlıurfa İş Telefonu : +90 (414) 318 3533 Faks : +90 (414) 318 3534 Fakülte

Detaylı

MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI

MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ VERİ BANKASI ÖRNEĞİ www.calismapsikolojisi.net Yrd. Doç. Dr. Burcu KÜMBÜL GÜLER Kocaeli Üniversitesi Gündem İnsan Kaynakları ve Çalışma

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ DAVRANIŞIN TANIMI Davranış Kavramı, öncelikle insan veya hayvanın tek tek veya toplu olarak gösterdiği faaliyetler olarak tanımlanabilir. En genel anlamda davranış, insanların

Detaylı

Örgütsel Davranış (MGMT 206) Ders Detayları

Örgütsel Davranış (MGMT 206) Ders Detayları Örgütsel Davranış (MGMT 206) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Örgütsel Davranış MGMT 206 Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat HAFTA 1: Giriş ve Temel Kavramlar 1/29 NİÇİN STRATEJİK YÖNETİM? İşletmeler olarak hangi koşullarda strateji geliştirmeye ihtiyaç duymayız?

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST DERS BİLGİLERİ Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST901 3+0 6.0 6.0 Öğrencilerin yönetim ve organizasyon kavramlarını anlamaları, sağlık hizmetleri ve sağlık kurumlarının değerlendirmeleri, sağlık

Detaylı

1. Özel Yetenekli Öğrencilerin Psikolojisine Genel Bakış... 1

1. Özel Yetenekli Öğrencilerin Psikolojisine Genel Bakış... 1 İçindekiler 1. Özel Yetenekli Öğrencilerin Psikolojisine Genel Bakış... 1 Marilena Z. Leana-Taşcılar Özet...1 Üstün zekâlıyım: "Eyvah!" mı? "Yaşasın!" mı?...4 Etiketleme...6 Etiketlemenin Avantajları ve

Detaylı

Pazar Bölümlendirmesi

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Bölümlendirmesi Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Plan Pazar bölümlendirmesi Pazar araştırması Pazarlama araştırması Bilgi merkezlerinde pazar bölümlendirmesi SWOT

Detaylı

212 Derece Hakkında. Koçluk Modelimiz ve Koçluk İlkelerimiz. Neden 212 Derece? Koçlukta Temel Aldığımız İlkeler

212 Derece Hakkında. Koçluk Modelimiz ve Koçluk İlkelerimiz. Neden 212 Derece? Koçlukta Temel Aldığımız İlkeler Tanıtım Kataloğu Koçluk Modelimiz ve Koçluk İlkelerimiz 212 Derece Hakkında Akademimiz Can Deniz Timur tarafından profesyonel koçluk ve kişisel gelişim programları vermek üzere 2014 yılında Ankara da kuruldu.

Detaylı

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI 15. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe GÜROL Atatürk Üniversitesi, ayseparlak42@gmail.com Bilim ve teknoloji alanında değişim

Detaylı