İSTANBUL. TİClffiET ODASI Yayın No: KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI FİNANSMAN. İstanbul

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL. TİClffiET ODASI Yayın No: 1986-13 KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI FİNANSMAN. İstanbul - 1986"

Transkript

1

2 İSTANBUL TİClffiET ODASI Yayın No: KÜÇÜK İŞLETMELERİN YÖNETİM ve FİNANSMAN SORUNLARI İstanbul

3

4 İÇİNDEKİLER Sayfa No. SUNU Ş ÖN SÖZ I. GİRİŞ ve TARİHÇE II. KÜÇÜK İŞLETMELERİN TANIMI, ARAŞTIRMANIN AMACI ve HAREKET NOKTALARI III.PİLOT ANKET SONUÇLARI ve DEGERLENDİRİLMESİ... ll A. Pilot Anketin Amacı... ll B. Pilot Anket Soruları ve Alınan Cevaplar C. Pilot Anket Sonuçlarının Değerlendirilmesi IV. ANA ANKET SONUÇLARI ve DEGERLENDİRİLMESİ A. Ana Anketin Amacı B. P1n2 Anket Soruları ve Alınan Cevaplar V. SONUÇ A. Yönetime İlişkin Sonuçlar B. Finansmana İlişkin Sonuçlar

5

6 S U N U Ş Az gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde önemli bir paya ve role sahip bulunan küçük işletmelerin dinamizminin, gerek Amerika ve gerekse Avrupa'da ticari ve ekonomik gündemde yeni bir olgu olarak ele alındığı ve sorunlarının tartışıldığı bilinmektedir. Ülkemizde sanayiin, ticaretin ve ekonominin tarihsel gelişiminde küçük işletmelerin önemli bir rolü vardır. Sözkonusu ekonomik faaliyetlerin büyük bir bölümü halen kendine has özellikleriyle veya gelişen ve değişen ekonomik hayata intibak eden küçük işletmeler tarafından gerçekleştirilmektedir. Bir ekonomide hür teşebbüs gücünün artması ve buna bağlı olarak özel yatırımların gelişmesinde küçük işletmelerin varlığı ve rolü inkar edilemez. Günümüzde modern ve çağdaş işletmecilik teknikleri gelişmede öncü faktörlerden biri olurken, özellikle ülkemizde ve benzeri gelişen ülkelerde küçük işletmelerin önemi giderek artmaktadır. Bunu, teşvik mekanizmalarıyla gelişmiş ülkelerde dahi görmek mümkün bulunmaktadır. Ancak böylesine yoğunluğu ve önemi haiz küçük işletmelerin yönetiminin ve finansman sorunlarının da, gelişen işletmecilik zihniyeti arasında gözden uzak tutulmaması gerekir.

7 - VI - BÜtün bu hususlar dikkate alınarak,odamız'ca, ll0.000'i aşan üyelerimiz içinde önemli bir yere sahip küçük işletmeler üzerinde, özellikle yönetim ve finansman sorunlarıyla ilgili hususların tesbiti, çalışma programımızda öngör'ilmüştür. Bu amaçla gerçekleştirilen bu araştırmanın sonuçlarının küçük işletmelerle ilgili çalişma ve analiz yapan ilgililere katkıda bulunacağı, ayrıca küçük işletmelerin tespit edilen sorunlarına yönelik tedbirlerin alınarak ülkemizde bu alandaki boşluğu bir ölçüde gidereceği, alınacak ekonomik kararlara ve uygulamalara ışık tutacağı kanısındayız. Bu vesile ile araştırmanın gerçekleştirilmesinde katkıları bulunan Doç.Dr. Ahmet Serpil ve Doç.Dr.Oğuz Uras'a, PİAR Araştırma Limited Şirketi ilgilileri ile Etüd ve Araştırma Şubesi elemanıarına teşekkür ederiz. Genel Sekreter Dr. İsmail Özaslan

8 O N S O Z İstanbul Ticaret Odası'nın PİAR Araştırma Limited Şirketi'nin iştiraki ile önerdiği "Küçük İşletmelerin Yönetimi ve Finansman Sorunları" ile ilgili araştırmasının yürütülmesi ile görevlendirildiğimizde,konunun kapsamının genişliği ile gerekli bilgilerin doğru ve düzenli biçimde toparlanmsı, denetlenmesi ve yararlı bir rapor şekline dönüştürülmesinin, ancak piyasa düzenimizin iyi bir etüdü yapılarak gerçekleştirilebilineceğinin farkındaydık. Bu nedenle, kavramların yerlerine düzgün bir biçimde oturtulduğu tanımların yapılmasının akabinde, piyasanın sorulacak sorulara vereceği cevapların en yararlı biçimde olmasının gerçekleştirilmesine yönelik, iki dereceli bir anket düzeninin uygulanmasını önerdik. Gerek araştırmanın sahibi olan İstanbul Ticaret Odası, gerekse anket çalışmaları- nı yürütmeyi üstlenen PİAR Limited Şirketi yöneticileri önerimizi benimsediler ve yürekten yardımcı ve destek oldular. Elinizde tuttuğunuz bu çalışma,bu ilkelerin ışığında, tüm katkısı olanların gayretlerinin en üst düzeydeki iştiraklarıyla altı ay sü_;ı:-dü. Tariflerin yapılmasının zor olduğu ortamlarda, aıaştırmaların gerçekçi sonuçlar vermesi aslında son derece güçtür; ancak, yukarıda da ifade etmeye çalıştığımız gibi, araştırmanın başarısından sorumlu olan üç mihrak, İstanbul Ticaret Odası yetkilileri, PİAR Limited Şirketi çalışanları.ve bizler,bir takım çalışması içinde, bu güçlüğü yenerek, yararlı sonuçlar yansıtan bir ortam sağlamaya sanırız muvaffak olduk. Değerlendirmesi siz okuyucuların sorumluluğunda olan bu konudaki değer yargılarınız olumlu olursa, başarı hepimizin, olumsuz olursa ise yönetimin tesbitinde tüm yetkiyi kullanmış olan bizlerindir.

9 - VIII - Bizim bu çalışmaya katkıda bulunmamız imkanını sağlayili İstanbul Ticaret Odası Sayın Başkanı Nuh Kuşçulu, Sayın Gene] Sekreteri Prof.Dr.İsmail Özaslan, Mesai _arkadaşımız Grup Müdürü Cengiz Ersun ile İstanbul Ticaret Odası'nın katkıda bulunan diğer mensupları ile PİAR Şirketi çalışanlarına en derin teşekkürlerimizi sunmayı bir borç biliriz. Doç.Dr.Ahmet Serpil Doç.Dr.Oğuz Uras

10 I- GİRİŞ ve TARİHÇE Küçük işletme dendiğinde ne kastedildiği, kültürden kültüre, Ülkeden ülkeye, yöreden yöreye, hatta işletmenin türune (sınai, ticari, hizmet) göre değişmektedir.değişmeyen tek konu ise, küçük işletmelerin belirli ekonomik oluşum ve gelişimlerin temelinde yatan müesseseler olmalarıdır. Kapital (sermaye) birikimini doruğa ulaştıramamış ülkeler, ekonomik yapılarını çoğunlukla küçük işletmelere dayandırmak mecburiyetindedirler. Bu oluşumun nedenlerinden birincisi- bu gibi ülkelerde, bireysel teşebbüs gücünün sistematize edilebilmesinin imkansızlığıdır.hür teşebbüsün var olduğu memleketlerdeki müteşebbisler, teşebbüslerini gerçekleştirir ve yürütürken gerekli bilgi, iletişim ve ulaşıma yönelik altyapı destek ve takviyelerinden yararlanamazlar. İkinci neden, bu gibi ülkelerde, müteşebbislerin genellikle bireyci davranış biçimini tercih etmeleridir. Bu gerçek klasik ekonomi görüşü ile de bağdaşır. Müteşebbis, çoğunlukla kendi ad ve soyadını taşıyan işletmesinde, toplumun sınırsız ihtiyaçlarının ufacık bir kısmını karşılayarak yaşam seviyesini sürdürmeye ve yükseltmeye çalışmaktadır. Kendi ticaret veya üretiminin sınırlı kalması veyahut gelişmesi, pazardaki talebe göre gerçekleşir. Ortaklıklar oluşmasını da arz ve talep piyasası saptar. Yöresel ekonomik kültür, genellikle, ortaklığı teşvik eder mahiyette değildir. Yabancı sermayeden istifade imkanı ise finans kurumlarının imkan ve davranışlarıyla sınırlıdır.

11 - 2 - Altyapı yetersizliğinin ve kültürden yansıyan bireysel yaklaşımların yanısıra, sermaye birikimini gerçekleştirememiş Ülkelerin ekonomilerinin küçük işletmelere dayanmasının, başka bir deyişle, orta ve büyük boyutlu işletmelerin oluşturulamamasının bir diğer nedeni de, kısıtlı devlet kaynaklarının küçük işletmelere tahsisinin zorluğu hatta imkansızlığıdır. Devlet, elindeki kısıtlı mali imkanları, öncelikle, eğitim, sağlık ve ulaşım gibi temel hizmetlere tahsis etmek mecburiyetindedir. Bunların yanısıra, ekonominin fonksiyonunu sürdürebilmesi için gerekli hammadde, teçhizat ve makina gibi kalemlerin tedariki de çoğunlukla, gerekli cesametle kapital başkalarının elinde olmadığı için devletin sorumluğundadir. Devletlerin finansal olanakları ise, bu temel görevleri sürdürmelerinin dışında, sair destek sağlamaya yeterli olamamaktadır. Özetlersek, kapital birikimini tamamlayamamış Ülke ekonomilerinin küçük işletmelere dayanmalarının üç ana nedeni vardır. - altyapı eksikliği ve sistematize olamama, - teşebbüs gücüne geleneksel olarak ferdiyetçi davranışın hakim olması, - Devletlerin kısıtlı mali imkanlarının (küçük) işletmelere'ulaşamaması, Küçük işletmelerin varolmasını gerektiren bu koşulların geri.kalmış, gelişmekte olan ve gelişmiş Ülkeler yönünden incelenmesinde de yarar vardır.

12 - 3 - Geri kalmış ülkelerde, altyapı eksiklik ve yetersizliği kronik bir problemdir. Petrol veya zengin bir kıymetli maden gibi rezerv ve birikimi olmayan geri kalmış ülkelerin, geri kalmışlıktan kurtulmalarının tek çaresi ise işgücünü harekete geçirerek ve dış ülkelere borçlanarak sanayileşmeye çabalamaktır. Önemli olan bir diğer faktör de sözkonusu ülkelerin coğ- rafi konumudur. Komşu ülkelerin geri kalmışlıktan kurtulma çabalarının olmaması veya sermaye birikimini sağlamış ülkelerin yeraldığı coğrafi bölgeye olan mesafe gibi gerçekler de, o ülkenin geri kalmışlıktan kurtulma çabalarını etkilemektedir. Ekonomik gerçeklerin altyapı hizmetlerinin getirilmesini engellemesi nedeniyle, hiç olmazsa mevcut sistemin işlemesini temin amacıyla, varolan ticari anlayışın sürdürülmesine çaba sarfedilir ve örf ve adetlerden gelen ferdiyetçi teşebbüs hakimdir. Hatta, kanunlarda, mevcut ticari ilişkilerin devamını sağlar mahiyettedir. Devlet, işletmelere finansal olarak yardımcı olamamakta, gücü, ancak, mevcut ticari sistemin sürdürülmesine yetmektedir. Gelişmekte olan ülkeler, ya geçerli bir tabii kaynağa sahip olan, veyahut coğrafi veya gelişmiş ülkelere ilişkin bir stratejik önemi olan memleketlerdir. Bu ülkelerin hükümetleri, sahip oldukları tabii kaynağı satarak veya gelişmiş Ülkelere borçlanarak, kendi sanayilerini harekete geçirecek kapi talı temin edebilmeye uğraşırlar. Bu nedenle, çıkarılan kanıınlar, genellikle, büyümeyi ve gelişmeyi teşvik edecek mahiyettedir. Devlet, elde ettiği mali imkanları, ticari ve sınai altyapının tesisine,hammadde, makina ve teçhizat alımına ve gerekli ekonomomik boyutta özel sektör işletmelerini teşvike sarf eder.

13 - 4 - Teşebbüs gücü, basın ve yayın organlarının kullanımıyla, ferdiyetçi davranışlardan arındırılmaya çalışılır. Ekonomik ortam hareketli ve gayretli, insanlar çalışkandır. Gelişmiş ülkeler diye tarif ettiğimiz ülkeler, 18.yüzyılda İngiltere'de başlayan sanayi devrimine ayak uydurabilen memleketlerdir. Bu ülkelerde sistematize olma meselesi ve gerekli ekonomik, sosyal ve kültürel altyapı sorunu halledilmiştir. En önemli olay, maliyet kavramı yerleşmiştir. Bu ülkeler daha ucuza üretebildikleri malları dış ülkelere satarlar. Karşılığında daha pahalıya üretebilecekleri malları onlardan satın alırlar. Ekonomik hayatın yürümesi ve gelişebilmesi için gerekli kapital birikimi sağlanmıştır ve bu imkan oluşmuş veya oluşturulmuş özel veya devlete ait müesseselerce kullanılır. Müteşebbis yerini profesyonel idareciye terketmiştir. Maliyet kavramının icabına göre, üretim, büyük, orta ve küçük işletmelerce yürütülür. Küçük işletme tarif ve fonksiyonlarının en belirgin örnekleri gelişmiş ülkelerde yapılmış veya oluşmuştur. Başka bir deyişle, küçük işletme kavramı bu ülkelerde yerini ve rolünü sabitleştirmeyi başarmıştır. Bütün işletmelerin büyük ve orta boyda olmalarının maloluş yönünden imkansızlığı, böylece ispat olunmuştur. Bu ülkelerde, devletin küçük işletmelere sistemli ve devamlı. mali destekte bulunması, bu gerçeğin yansımasından ibarettir. Türkiye, küçük işletmelerin varlığı yönünden,diğer hiçbir ülkede görülemeyecek bir geçmişe sahiptir. Doğu ile batı ticaretinin ortasında yeralması ve belirli kültürel gelişmelerin türevi olarak zenginleşmesi sonucunda, ülkemizde 0 çağlara

14 - 5 - göre yeterli bir kapital birikimi 16.yüzyıl başlarında sağlanmıştır. DÜnyada orta ve büyük boy işletmelerin 18.yüzyıldan itibaren sözkonusu olmaları gözönüne alınırsa, ülkemiz ticari hayatının ve özellikle küçük sınai işletmelerinin fonksiyonları daha iyi anlaşılır. Başka bir deyişle, küçük boy müessese işletmeciliğinin ilk örneklerinin ülkemizde gerçekleştirildiği rahatlıkla iddia edilebilir. Ancak, memleketimizin ekonomik, sosyal ve kültürel altyapısı zaman içinde gerekli gelişmeyi gösterememiş, gelenekıere bağlı kalınmış, özellikle de sanayi devriminin ülkemize yansıması çeşitli nedenlerden dolayı gerçekleşmemiştir. CUmhuriyetin ilanında Türkiye, yaptığımız tarife uygun olarak bir geri kalmış ülke hüviyetindedir ve ekonomik temeli küçük işletmeler üzerine kuruludur. İstanbulumuz ise, küçük işletmeciliğin gelişiminde, Türkiye genelinden kolaylıkla soyutlanabilir. Sırasıyla Roma, Bizans, Türk ve İslam ticari ve sınai inanç ve davranışlarının Venedik ve Ceneviz ticari prensipleriyle meczolunması sonucunda enteresan bir sentez ortaya çıkmış ve CUmhuriyet Türkiye'si İstanbul'una yansımıştır. CUmhuriyetin ilk yıllarında kısıtlı sermaye imkanları ile oluşturulan temel endüstri Anadolu'ya kaydırılmış, gelişmekte olan bir ülke hüviyetine büri..indüğümüz 1950'lere kadar İstanbul'a yatırım yapılmamıştır. 1950'lerden sonraki gelişme ise tamamen aksi istikamettedir. Özel Sektör yatırımlarım_n genelinde % 50 'den fazlası İstanbul'a yapılmış,şehrin nüfusu yükselen bir oranda artmaya başlamış, küçük işletmelerin birkı.smı orta ve büyük işletmelere dönüşmüş ve ekonomik talebe uygun yeni küçük.işletmeler açılmaya.başlamıştır. Bu gelişme 35 yildan beri aynı biçimde seyretmektedir.

15 - 6 - II o KÜÇÜK İŞL.BTMELEF'j:N TANnt1, APl\ŞTIP.MANIN AMACI ve HAREKET NOKT.Ill.ARI Küçük işletme kavramı, tahmin edilebileceği gibi milletlerarası, hatta milli bir tanımı yapılamayan bir müessesedir. Tanımlamada karşılaşılan güçlükler aşağıdaki şekilde özetlenebilir. Örneğin, Küçük kelimesi bizatihi izafi'i< (göreceli) bir kavramdır. yeni doğmuş. bir çocuk küçük olarak beninsenebilir; ancak, unutmamak gerekir ki. aynı çocuk, orta tahsili sırasında dahi, o ailenin küçük çocuğu olarak kabul edilecektir. Ülkelerin ekonomik gelişimlerine uyumlu olarak bir benzetme yapmaya çalışırsak, bebek yaşındaki çocuk İstaribul 'daki ki1çük işletmeyse, lise sıralarındaki çocuk Amerika Birleşik Devletleri'ndeki küçük işletmeye muadildir. Ekonomik boyutlar büyüdükçe, o ülkenin küçük işletme tanımı da değişmektedir. Küçük işletme tarıımında kullanılan ölçüler, devletten devlete değiştiği gibi, aynı devlette zaman içinde de değişebilmektedir. Türkiye türünde hızla gelişen ülkelerde, bu zaman aralıkları, genellikle, çok kısa olmaktadır. İlgili kuruluşlar zaman zaman her beş yılda bir yeni tanımlar, yeni sayısal ölçüler getirebilmektedir. Till1ımlar yapılırken kullanılan ölçüler de küçük işletme tanımının yapıldığı kurumun amacına göre değişiklik gösterebilmektedir. Kimi zaman, bir kurum, küçük işletmelerin kendisi ile ilgili türüne ilişkin tanımları yapmakta, diğer küçük iş-

16 - 7 - letme türlerine ise bir ölçü getirememektedir. Görüldüğü gibi, küçük işletme tanımının sıhhatli olarak yapılabilmesi ve bu tanımın çeşitli kurumlarca benimsenebilmesi fevkalade zordur. Ülkelerarası ve ülkeiçi boyut tanımlarının bu zorluğuna mukabil, küçük işletme türlerinin tanımlanmasında milletlerarası şaşırtıcı bir müştereklik vardır. Bu ortak yaklaşıma göre küçük işletme türleri aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. - Ticari işletmeler - Küçük sınai işletmeler Hizmet işletmeleri. Küçük ticari işletmelerin tanımı genellikle, yıllık ciroları ele alınarak yapılmaktadır. Örneğin, ABD'nde (1978 yılı tanımlarına göre) perakendecilerde işkoluna göre milyon dolar, taptancılarda işkoluna göre 9,5-22 milyon dolar tavanına kadar ciro yapan işletmeler, küçük ticari işletme sayılmaktadır. Bu rakamları Türk lirasına çevirirsek çok yüksek meblağlara ulaşırız. Önceden.de değindiğimiz gibi, sınırları tespit ederken her ülkenin içinde olduğu ekonomik şartlar istikametinde tavan ciro tesbit etmesi gereklidir; ancak, küçük ticari, işletmeler için en adil blçü biriminin, o işletmenin yıllık cirosu olduğu da bir gerçektir. Küçük sanayi işletmelerinin saptanmasında ise, genellikle çalışan işçi sayısı gözönüne alınmaktadır rakamlarına göre ABD'nde bu sayılan ençok 1500 kişidir.

17 - 8 - Hangi hizmet işletmelerinin küçük işletme sayılabileceği ise, küçük ticari işletmeler gibi ciro ile ölçülmektedir rakamlarına göre ABD'nde bu tavan, hizmet işletmesinin cinsine göre 2-8 milyon dolardır. ABD'nde küçük işletmelerle ilgili her türlü işlem "KÜçük İşletme İdaresi" (Small Business Administration-SMA) adlı Federal bir kurum tarafından yürütülmektedir. Tanıma ilişkin kararlar bu mercii tarafından saptandığı gibi, bu kurum küçük işletmelere türlü amaca özel programlar dahilinde hizmet vermektedir. TÜrkiye'de böyle bir kurum mevcut değildir. Bu nedenle, tanımlar, ilgili kurumun amacına göre yapılmakta ve sık sık değişebilmektedir. Devlet İstatistik Enstitüsü, küçük ticari işletmeleri ciro ve vergi matrahına, küçük sınai işletmeyi çalışan sayısına, hizmet işletmesini ise değişik biçimlerde (örneğin otellerde yatak, lokantalarda masa sayısına göre ) tanımlayabilmektedir. Öte yandan Halk Bankası için makbul ölçü küçük sanayi işletmesinin makina adet ve değeridir. (Verilecek krediyi tesbit amacına dayandığından, bu ölçüyü de yadırgamamak gerekir ). Araştırmamıza konu olacak küçük işletmelerin tesbitinde,tanım için yararlanacak bir kaynak maalesef bulunamamıştır. Ülkemiz koşullarında mevcut küçük işletmelerin ciro ve çalışan sayılarını kapsayan sıhhatli istatistiksel rakamlar temin edilemediğinden araştırmamıza konu olan işletmeler Ticaret Odası' nda mevcut olan en sıhhatli bilgi birikimine, Ticaret Odası'na

18 - 9 :..._ üye ölan işletmelerin vergi matrahıarına göre saptanmıştır. Ziyaret edilecek firmalar için ise bir tavan konmamıştır. Tavan tesbiti araştırmanın sonuna bırakılmıştır. tır. Araştırmanın hareket noktaları ise şöylece sıralanmış- Yönetim Sorunlarında; 1- İşletmenin Hukuksal yapısının tespiti 2- Yönetimin belirli bir ailenin elinde olup olmaması, 3- Yönetirnde örf ve adete dayalı faktörlerin önemi(dinsel-yöresel-vs. ) 4- Yöneticilerin eğitim ve tecrübe durumları, 5- Yönetirnde emeklilik (şahsın isteğine bağlı yetki devri) 6- İşkolu alışkanlıkları (belirli piyasalardaki alışılagelmiş davranışlar 7- Modern işletmecilik ilkelerine adaptasyon(örneğin, pazarlama-finans-muhasebe vs. gibi fonksiyonları birbirlerinden müstakil olarak tanımlayabilme) 8- Yönetim tarzı (çalışanların sosyolojik ve piskolojik özelliklerine nasıl eğilindiği) 9- İşbölümü anlayışı (bazı yetkilerin devredilip devredilmediği) 10- Karizmazik özelliklerin etkinliği.

19 Finans Sorunlarında; 1- Mevcut sermayenin kaynakları (oluşum yerleri) 2~ Yabancı sermaye kullanım durumu ve özsermaye/yabancı sermaye oranı 3- Artık kazancın kullanım alanları 4- Sermaye oluşumu etkileyen nedenler 5- Kredi kullanma alışkanlığı 6- Sermaye artışı ile ciro (ve karlılık) ilişkisi 7- Sermaye' ciro (ve karlılık) ilişkisi (sermayenin dönüşüm hızı ve karlılığı) 8- Geleneksel stoklama itiyadının finansal sonuçları

20 - ll - III. Pİlm' ANKET SONUÇLARI ve DEGERl..ENDİRİLMESİ A. Pilot Anketin Amacı : Esas anketi tertip etmeden önce, kısıtlı sayıda da olsa bazı küçi_;_> işletmeleri ziyaret ederek esas ankette sorulması düşünülen tarzda birtakım sorularla bir nabız yoklaması yapılması uygun görülmüştür.bu yöntemin seçilmesi şu nedenlere dayanmaktadır: - İstanbul'daki küçük işletmeler, bu tür anketıere alışık ve gelebilecek anketörlere cevap vermeye hazırlıklı değillerdi. Bunun nedeni ise, küçük yönelik böyle bir anketin ilk defa tertiplenmesiydi. Sorulan işletmelerin temel sorunlarına sorular ise firmaların en önemli ve özellikli yönlerinin değerlendirilmesine yönelikti. Sorularda kullanılacak bazı kelime ve deyimleri seçmek dahi sorun oldu. Örneğin, yönetici kavramının piyasada oturmamış bir kavram olduğu önceden biliniyordu. Kullanıp kullanmamak üzerinde tereddütte kalınmış; ancak, pilot anketin?onuçları, bu tür kavramların kullanılması konusunda fazlaca titiz davranılmasının gerekli olmadığı sonucunu verdi. Küçük işletmeler kamuoyu bu tür yeniliklere karşı değildi. Anketörlere uyum göstermeye çalışıyorlardı. - Gelen anketörün, bizzat firma sahibi veya birinci yönetici tarafından cevaplanmayıp, yetki ve sorumluluğu daha alt düzeyde olan birine havale edilebileceği düşünülmüştü. Bu durumda, yapılan anket hiçbir anlamlı sonuç veremeyecekti. Endişelerimizin a~sine firma sahip ve yöneticileri olaya bizden çok sahip çıkarak bizi yanılttılar. Bu da bizi ikinci ana ankette daha cesurca sorular sormaya yöneltti.

21 B. Pilot Anket Soruları ve Alınan O~vaplar PİLDT ANKET İ 'ID BAZ 192 S.l - İşletmenizin hukuksal yapısı nedir? Baz: Şu andaki İlk K.S % K.6 Anonim Şirket ı ı 192 Limited Şirket Kollektif Şirket Adi Komandit Şirket Şahıs Şirketi Kuruluştaki % 21 10, so 26.1 S.2 - İşletmenizin şahıs firması olduğunu söylediniz. İleride değiştirmeyi düşünüyor musunuz? Evet Baz:lOl Hayır K.7 K.8 1 Hangisi?Anonim Şirket ı Limited Şirket 2 Kollektif Şirket3 Adi Komillıdit Şir o Firmanız bir aile şirketi midir? Hisse sahiplerinin hemen hepsi aile bireyleri midir? Evet ı s.4 Baz:l92 Hayır 75 39;1 2 Cevap Yok:

22 S.4 - İleride sermaye ve yönetim ortaklığı kurmayı düşünüyor musunuz? Yani dışarıdan ortak alacak mısınız? Baz: 82 Evet 18 Hayır ı K.lO ı 2 S.5 - Yönetim kadronuzun firma sahibi (sizin) ile olan akrabalık derecesi nedir? Baz:l92 l.yönetici K.l Firma Sahibi ı Baba Amca 3 2 ı. o Enişte 4 ı 0.5 Day ı 5 2 ı. o c:x)lıi Kardeşi Damadı 8 Kayınbirader 9 Diğer(Yazınız) Akrabalık yok Arkadaş Cevap yok Yönetici ı K.l ı 4 5 ı ı 37 Yok:lll 57, ı. o

23 S.6 - Size göre, bir firmanın gelişiminde aşağıdakilerden hangisi daha önemlidir? lütfen bir sıralama yapar mısınız? Şıkları oku~ınuz? ı 2 3 K.l4 % K.l5 % K.l6 ~~ Tahsil ı ı ı Tecrübe Baz:l92 Her ikisi Cevap Yok S.7 - Size göre bir firmanın gelişmesinde temel etkenler nelerdir? Önem sırasına göre söyler misiniz? Şıkları oku- ~uz. ı s K.ıB % K.ı9 % K.ZO % K.2ı % K.22 % Edinilen tecrübe ı ı ı 24 ı2.5 ı ı u B Bilgi birikimi 2 2ı ı ı o Yeniııklerin öğrenilip uygulanması 3 l ı ı Baz: Modern işıetmecilik anla- 192 yı ş ı 4 22 ıı ı ı6.ı Piyasanın (pazarını) iyi takibi s ı ı ı ıo Diğer (Yazınız) Yöneticinin tahsil i ı 0.5 DÜrüstlük 2 ı. ı Cevap yok ı 37 19

24 - ıs - S.8 - Sizin firmanızın gelişmesinde aşağıdakilerden hangisi daha etkilidir? Önem sırasına göre söyler misiniz? Şıkları okuyunuz. K.23 % K.24 % K.2S % Kendi tecrübe ve bilgim Yöneticilerin firmaya kazandırılması ıs Firmadaki yöneticilerin sorumlulukların arttırılması Diğer(Yazınız) Cevap yok. so Çok çalışmak Zamana göre farklılık ı o.s ı 0.6 S.9 - Kişisel özelliklerinizin yönetirnde etkili olduğuna inanıyor musunuz? K.26 % Evet ı Hayır 2 ıs 7.8

25 S.lO - Kendinizin ve yöneticilerinizin kişiliklerini cazip buluyor musunuz? etkin ve K.27 % Evet ı ı 76 91,7 Hayır 2 8 4,2 Cevap Yok 8 4,1 S.ll - Bu işi siz mi kurdunuz, yoksa ailenizden mi kaldı? Ben kurdum Aileden kaldı Satın aldım K.28 % ı ,4 20 S.l ı o 5.2 S.l2 - Nerelisiniz? Yani ilçe ya da köyündensiniz? TÜrkiye'nin hangi bölge, yöre, il, Yazınız S.l3 - Bu işi nasıl kurdunuz? Sizi bu işi kurmaya yönelten etkenler nelerdi? K.29 % _Böyle bir işletmede çalışıyordum ı Bu piyasada çalışıyordum, boşluğu farkettim Çevre ve arkadaşların etkisi Bizler bu işi yaparız Diğer (Yazınız)

26 - ı 7 - S.l4 - Eğer karar merkezi siz iseniz, sizin dışınızda kararların kimler tarafından verilmesi firmaya yarar sağlar? K.30 % Yakınım(oğlum,kardeşim,akrabam) ı Profesyonel yönetici Yakınım ve profesyonel yönetici birlikte Cevap Yok S.l5 - Günlük faaliyetinizi 100 birim olarak kabul edersek aşağıdaki unsurlara göre bunu dağıtırmısınız? Şıkları okuyunuz. Üretim ve mal tedariki Muhaseme - finansman Çalışanların yönetimi Pazarlama - işbulma K.31 K.32 K.33 K.34 S.l6 - Firmanızda yönetici olarak çalışmaların tahsil nedir? K.35 % K.36 Tahsil i yok ı 2 ı. ı ı İlkokul Ortaokul Lise Meslek Okulu Üniversite (Lisans) Üniversite (master,doktora) Cevap yok ı 0.5 durumu %

27 S.l7- İşinizin özelliğine göre. firmanıza bir eleman alacak olsanız, okul eğitimi mi önde gelir, yoksa piyasa eğitimi mi? (Tek cevap) K.37 % Okul eğitimi Piyasa eğitimi Her ikisi ı ı. o S.l8 - Firmanızda yönetici olarak çalışanların tecrübeleri hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyim? K.38 % ı yıl ı ı - 5 yıl yıl ll - 20 yıl yıl Cevap yok S.l9 - İşyerinizde işe b~lama, öğle paydosu ve akşam paydosu saat kaçta oluyor? İŞE BAŞLAMA ÖGLE PAYDOSU AKŞAM.PAYDOSU

28 Firmanızda kaç kişi çalışıyor ve ortalama yaşları nedir? ~ ı2-ı5 ı K.42 % K.43 % K.44 % K.45 % K.46 % K.47 % Çalışan Sayısı ı - 5 ı ı 2ı 52.5 ı ı ı ı ı9 90" 6 - ıo ıı ll ı ı ı ı + 5 ı ı2.5 5 ı2 ıı ı "Bir işveren işyerinde verimliliğin artması ve ahenk li çalışmak için firmasında çalışanların kişisel, aile vi ve diğer sorunlarıyla ilgilenmelidir." K.48 % Tamamen katılırım ı ıso 78.1 Kısmen katılırım Fikri yok Katıımam 4 ı 0.5 Kesinlikle katıımam s 2 ı. ı Siz firmanızda çalışanların bu tür sorunlarıyla ilgilenmeye fırsat bulabiliyor musunuz? K.49 % Evet,devamlı ilgilenirim ı Ara,sıra ilgileniyorum İlgilenmeye fırsat olmuyor 3 21 J.0.9 Cevap yok

29 S.23 - Verimliliği arttırmak, aynı anlama gelmek üzere daha sağlıklı iş çıkarabilmek amacı ile firmanızda bir işbölümü, yani uzmanıaşma var mıdır? K.50 Evet ı Hayır Cevap yok S.24 - Bir işbölümü çerçevesinde,işlerin daha hızlı yürütülebilmesi amacı ile, işyerinizde özellikle karar verme ve diğer kullanabilme konularında yetki devri oluyor mu? K.51 Evet ı Hayır S.25- İşinizde kullandığınız para, paraya çevrilebilen menkul ve gereğinde gayrimenkul olarak tanımlanan sermayenizin kaynakları nelerdir? K.52 % Önceden yapılan tasarruf ı Banka kredisi Miras kaldı (nakit) Altın sattım 4 ı 0.5 Gayrimenkul sattım Hisse senedi satışı 6 2 ı. ı

30 S.26 - Ozsermayenizin dışında kullandığınız kaynaklar nelerdir? K.53 % Banka kredisi ı Ticari borç Borç senedi Sigorta+vergi borcu 4 Cevap yok S.27 - Özsermaye ve kullandığınız kredi oranları nedir? Bugün 1980 Oneesi üz sermaye Kredi S.28 - Firmanızda elde ettiğiniz artık kazançları iştigal konunuz dışında kullanıyor musunuz? K.58 Evet ı Hayır Cevap yok 5 2.6

31 S.29 - Hangi alanlarda kullanıyorsunuz? Yazınız S.30 - Kredi kullanıyorsanız, karşılaştığınız güçlükler nelerdir? (Kredi her türlü borç) Cevap yok K.60 Kredi kullanmıyor 1 Kredi faizleri çok yüksek 2 Geri ödeme süreleri uzun 3 Kredi kullanımı teşvik edilmiyor 4 İstediğimiz zaman bulamıyorum 5 Diğer (Yazınız) Hiçbir güçlükle karşılaşmıyorum. % ı ll 5.7 ı S.31 - Ne tür kredi kullanıyorsunuz? Yazınız S.32 - Sermayenizi arttırınayı planlıyor musunuz? Evet Hayır K.62 % ı

32 Sermayenizi arttırmayı düşünüyorsanız, bu arttırımın kaynağı ne olacak? K.63 % Ortak alacağım ı Özsermaye Banka kredisi Ticari borç Diğer(Yazınız) Birikiııı Çalışmak ı 0.8 Cevap yok Stoklamadan dolayı finansman sorunlarınız oluyor mu? Evet Hayır K.64 ı 2 % 45 23, , Bu sorunlarınızı anlatır mısınız? Yazınız 'de alınan ekonomik istikrar tedbirlerinden sonra, herhaıgi bir malınızı satıp sermayenizi arttırdınız mı? Evet Hayır Cevap yok K.66 ı 2 % , ,4 8 4,2

33 S.37 - Bu işyerine sahip olmadan önceki iştigal konunuz ne idi? Ne işini, hangi stati.ide yapıyordunuz? İş STATÜ S.38 - Firmanızın (ya da sizin) şu andaki duruma gelmeden önce geçirdiği en öneli beş safhay~, yaptığı hamleler ve verilen kararlar açısından söylermisiniz? Yazınız

34 . - 2S - İSTATİSTİK i.l - Görüşülen kişinin yaşı K.67 ls-24 2S S S-S4 4 SS+ ı s % ll S S S S ıs. 7 i.3 - Eğitimi K.68 İlkokul ı Ortaokul 2 Meslek Okulu 3 Lise 4 Üniversite(Lisans) Üniversite (Y.Lisans,Or) 6 Cevap yok s % sı 26.6 S ll S i.4 -Ticarete başladığınız yer (il ya da ilçe?) Yazınız i.s - İTO'na bağlı olduğu meslek grubu? Yazınız i.s yılındaki vergi matrahınızı söyler misiniz? Yazınız :

35 C. Pilot Anket Sonuçlarının Değer lerıdirilmesi Pilot anket sonucunda esas anket sorularının tesbitine yönelik, başka bir deyişle, daha sıhhatli düşünmeye götüren önemli neticeler alınmıştır. Bunları şöylece sıralayabiliriz: - Beklendiği gibi, şahıs işletmelerinin sayıları bir hayli fazlaydı; ancak, aile ortaklarının miktarı sanıldığı kadar çok çıkmadı, yani, gerçek anlamda ortaklıklarla karşı karşıyaydık. - Azda olsa şirketleşmeye karşı bir meyil vardı; ancak, yeni ortaklıklar peşinde olanların sayısı da pek çok değildi. -Firma sahipleri ve yöneticileri.genelde fazla tahsilli değillerdi, ama tecrübenin yanısıra tahsilin gerekliliğine de inanıyorlardı. - Bu alçak gönüllülüklerinin yanısıra, görüşülen firma sahip ve yöneticilerinin yönetirnde fevkalade etkisi olduğu kanaatındaydılar. - Akrabalık bağları 2.yönetici seçiminde beklenen ölçüde etkin değildi. Profesyonel yönetici kavramı küçük işletmelere, yine beklenenin aksine, pek yerleşmiş bir kavramdı. Özellikle, birinci yöneticiler, profesyonel yönetici desteğini arzulamaktaydılar. - Firma sahip ve yöneticilerinin tahsil durumu, genel inancın aksine, oldukça yüksekti; ancak bu gerçek, piyasa eğitiminin okul eğitiminden daha önemli olduğunu engel teşkil etmiyordu. vurgularnalarına

36 Firma sahibinin, performansını arttırmak için çalışanların sorunlarıyla -ilgilenmesi olayına iştirak oranının hayli yüksek olması dikkati çekiciydi. - İşbölümünün hayli fazla olmasına mukabil, bu oluşum için gerekli y<?.tki devrinin olmaması konusundaki tahminler desteklendi. - Küçük işletme müessesesinin banka kredisinden pek hoşlanmaması gerçeği oldukça şaşırtıcıydı. Kullanılan özsermaye oranının fazlalığı özellikle dikkat çekiciydi. - Stoklama maliyeti yüksekliğinin neticede fazla etkili olmadığının anlaşılması ise diğer ilginç bir nokta idi. ~Genelde, küçük işletmelerin piyasa şartlarının zorlaşmasından diğer büyük işletmelere oranla daha az etkilendikleri, geleneksel ticari yaklaşımın dış koşullardan pek fazla etkilenmediği bu arada saptandı.

ÖZEL SEKTÖR DOSYASI: KOBİLERİN İSTİHDAMA KATKISI VE EKONOMİK BEKLENTİLERİ

ÖZEL SEKTÖR DOSYASI: KOBİLERİN İSTİHDAMA KATKISI VE EKONOMİK BEKLENTİLERİ ÖZEL SEKTÖR DOSYASI: KOBİLERİN İSTİHDAMA KATKISI VE EKONOMİK BEKLENTİLERİ Bu çalışma; (OKFRAM) ve İKSARA Araştırma ve Danışmanlık işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma örneklemi, Türkiye deki faal

Detaylı

Nitekim işsizlik, ülkemizin çözümlenemeyen sorunları arasında baş sırada yer alıyor.

Nitekim işsizlik, ülkemizin çözümlenemeyen sorunları arasında baş sırada yer alıyor. Ekonomi İyileşiyor, İşsizlik Artıyor Hande UZUNOĞLU Şubat ayında Türkiye İstatistik Kurumu nun yayınladığı hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarının ardından işsizlik yine Türkiye nin gündemine yerleşti.

Detaylı

( ) 20 ve altı ( ) 21-25 ( ) 26-30 ( ) 31-35 ( ) 36-40 ( ) 41 ve üzeri

( ) 20 ve altı ( ) 21-25 ( ) 26-30 ( ) 31-35 ( ) 36-40 ( ) 41 ve üzeri T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Değerli Katılımcı, Bu anket, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Anabilim Dalı İnsan Kaynakları

Detaylı

KOBİ'lerde Sözleşme ve Risk Yönetimi. Almanca-Türkçe Anket. Marmara Üniversitesi İstanbul / SRH Hochschule Berlin

KOBİ'lerde Sözleşme ve Risk Yönetimi. Almanca-Türkçe Anket. Marmara Üniversitesi İstanbul / SRH Hochschule Berlin KOBİ'lerde Sözleşme ve Risk Yönetimi Almanca-Türkçe Anket Marmara Üniversitesi İstanbul / SRH Hochschule Berlin A. Genel Sorular Hakkınızda; 1. Şirket bünyesindeki göreviniz nedir? (Birden fazla cevap

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS TİCARET HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Orhan Aldanmaz

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS TİCARET HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Orhan Aldanmaz DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat TİCARET HUKUKU 0102401 4 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANIN TANIMI Muhasebe ve Finansman alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. ALANIN AMACI Muhasebe ve Finansman alanı

Detaylı

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI Prof. Dr. Nezih Güven (ODTÜ, Rektör Danışmanı) Doç. Dr. Ayşe Gündüz Hoşgör (ODTÜ,Sosyoloji Blm.) Y. Doç. Dr. Mustafa Şen (ODTÜ, Sosyoloji Bölümü) Bağlantı

Detaylı

ÜNİTE:1. Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2. Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3. Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2. Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3. Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2 Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3 Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4 Bankacılık Sektörü ve Banka Yönetimi ÜNİTE:5 1 Para Arzının Belirlenmesi ve

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 71

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 71 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 71 i Bu sayıda; 2013 2. Üç Ay Büyüme Verileri değerlendirilmiştir. i 1 Yurtiçi talep coştu, stoklar patladı, büyüme tahminleri aştı Ekonomi

Detaylı

Küresel Eğilimler ve Türkiye

Küresel Eğilimler ve Türkiye economicpolicyresearchinstitute ekonomipolitikalarıaraş tırmaenstitüsü Küresel Eğilimler ve Türkiye Güven Sak Ankara, 22 Kasım 2006 Küresel Eğilimler ve Türkiye Slide 2 Gündem Dünyaya ne oluyor? Dünyada

Detaylı

İŞLETMELERİN EKONOMİDEKİ ÖNEMİ IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY

İŞLETMELERİN EKONOMİDEKİ ÖNEMİ IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY İşletmelerin bir ülke ekonomisi içindeki yeri ve önemini, "ekonomik" ve "sosyal" olmak üzere iki açıdan incelemek gerekir. İşletmelerin Ekonomik Açıdan Yeri ve

Detaylı

1. İŞLETMELERDE KAYNAK BULMANIN ÖNEM NEMİ VE KAYNAK SAĞLAMA SİSTEM STEMİ OLARAK FİNANSMAN 1.1. İşletmelerde Kaynak Bulmanın Önemi ve Likidite Kavramı Bütün işletmeler amaçlarını gerçekleştirmek için temel

Detaylı

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ Genellikle profesyoneller tarafından oluşturulan Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı sistemi genç, dinamik, hızlı büyüme ve yüksek karlılık potansiyeli olan

Detaylı

15.433 YATIRIM. Ders 19: Menkul Kıymet Analizi. Bahar 2003

15.433 YATIRIM. Ders 19: Menkul Kıymet Analizi. Bahar 2003 15.433 YATIRIM Ders 19: Menkul Kıymet Analizi Bahar 2003 Giriş Piyasada gözlemlediğimiz fiyatlar nasıl açıklanır? Etkin bir piyasada, fiyat kamuya açık olan tüm bilgileri yansıtır. Piyasa bilgisini piyasa

Detaylı

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 İŞLETMECİLİK 13 1.1. İnsan İhtiyaçları 14 1.1.1. Ekonomik Mal ve Hizmetler 16 1.1.2. Talep ve Arz 17 1.1.3. Tüketim ve Tüketici 18 1.1.4. Üretim ve Üretim Faktörleri 18 1.2.

Detaylı

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI OCAK 2011

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI OCAK 2011 MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI OCAK 2011 TAŞIT ARAÇ VE PARÇALARI TİCARETİ SEKTÖRÜ MEVCUT DURUMU VE MÜŞTERİ EĞİLİMLERİ TESPİT ÇALIŞMASI TAŞIT ARAÇ VE PARÇALARI TİCARETİ SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM ANALİZ SONUÇLARI

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ 1 İçerik Finansal Yönetim, Amaç ve İşlevleri Piyasalar, Yatırımlar ve Finansal Yönetim Arasındaki İlişkiler İşletmelerde Vekalet Sorunu (Asil

Detaylı

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi İşletmelerin Genel Hedefleri Finansal Hedefler: Kârlılık ve yeni kârlı yatırımlar Pazarlama hedefleri Var olma hedefi: Ticari hayatı sürdürmek Sosyal sorumluluk ve topluma hizmet İşletmelerin Özel Hedefleri

Detaylı

Avrupa hastanelerinde

Avrupa hastanelerinde Avrupa hastanelerinde mesleki katılım Baş hekimler ve hemşireler için anket (PTE1) Baş hekimler ve hemşirelerin hastanede yönetici rolü oynadıkları düşünülmektedir. Aynı zamanda resmi yönetim rolleri de

Detaylı

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR?

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Haziran 2010 SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Proje Koordinatörleri: İndeks Araştırma Ekibi Simge Şahin, İstanbul Bilgi Üniversitesi Giriş:

Detaylı

ULUSLARARASI FİNANS UZMANI

ULUSLARARASI FİNANS UZMANI TANIM Bankalar ve diğer mali kuruluşlar ile işletmelerin uluslar arası finansal hareketlerini planlama, uygulama ve kontrol işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip kişidir. A-GÖREVLER Uluslararası

Detaylı

Aslında, benim perakende sektöründeki kariyerim bir anlamda 12 yaşında sahibi olduğumuz süpemarkette yaz tatillerinde çalışmamla başladı.

Aslında, benim perakende sektöründeki kariyerim bir anlamda 12 yaşında sahibi olduğumuz süpemarkette yaz tatillerinde çalışmamla başladı. Değerli Basın Mensupları, Kıymetli Konuklar, İstanbul, 14 Temmuz 2008 Öncelikle Real Hipermarketleri Türkiye Genel Müdürü olarak gerçekleştirdiğimiz ilk basın toplantımıza katılımınız için çok teşekkür

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI 2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI Ege Bölgesi Sanayi Odası nın 1982 den beri sürdürmekte olduğu Ege Bölgesi nin 100 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması, bölgemiz sanayiinin içinde bulunduğu duruma,

Detaylı

Şirket Finansmanı ve Halka Açılmada Yeni Yol Haritası: Girişim Sermayesi ve Özel Sermaye Şirketleri Konferansı 21 Mart 2008-İstanbul

Şirket Finansmanı ve Halka Açılmada Yeni Yol Haritası: Girişim Sermayesi ve Özel Sermaye Şirketleri Konferansı 21 Mart 2008-İstanbul Holding A.Ş. ve Özel Sermaye Şirketleri Sedat Orbay İş Geliştirme ve Stratejik Planlama Direktörü Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Finansal Yönetim Enstitüsü Şirket Finansmanı

Detaylı

SAYIN BAKANIM SAYIN BAŞKAN OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ NİN SAYGIDEĞER TEMSİLCİLERİ DEĞERLİ MİSAFİRLER VE KIYMETLİ BASIN MENSUPLARI

SAYIN BAKANIM SAYIN BAŞKAN OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ NİN SAYGIDEĞER TEMSİLCİLERİ DEĞERLİ MİSAFİRLER VE KIYMETLİ BASIN MENSUPLARI SAYIN BAKANIM SAYIN BAŞKAN OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ NİN SAYGIDEĞER TEMSİLCİLERİ DEĞERLİ MİSAFİRLER VE KIYMETLİ BASIN MENSUPLARI KONUŞMAMA BAŞLARKEN, BAŞTA SAYIN BAKANIMIZ OLMAK ÜZERE SİZLERİ SAYGI VE SEVGİYLE

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Değerli Katılımcı, Bu anket, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Anabilim Dalı İnsan Kaynakları

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TUNCELİ İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TUNCELİ İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TUNCELİ İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE AMACI İşgücü piyasasında ihtiyaç duyulan

Detaylı

Kuruluşumuzun amacı, beklentileriniz doğrultusunda kaliteli hizmeti siz değerli müşterilerimize sorunsuz ve en uygun şekilde sunmaktır.

Kuruluşumuzun amacı, beklentileriniz doğrultusunda kaliteli hizmeti siz değerli müşterilerimize sorunsuz ve en uygun şekilde sunmaktır. Değerli Müşterimiz; Günümüz iş dünyasının hızlı temposunda kuruluşlar arasında daha iyiye ulaşma çabası, belirlenen amaçlara ulaşma yolundaki rekabet, sonuçta ulaşılan başarı ve bu başarının değerini belirleyen

Detaylı

2012 YILI BALIKESİR İŞLETMELERİNİN SOSYO-EKONOMİK DURUM VE 2013 YILI BEKLENTİ ARAŞTIRMASI BALIKESİR TİCARET ODASI

2012 YILI BALIKESİR İŞLETMELERİNİN SOSYO-EKONOMİK DURUM VE 2013 YILI BEKLENTİ ARAŞTIRMASI BALIKESİR TİCARET ODASI 1 12 YILI BALIKESİR İŞLETMELERİNİN SOSYO-EKONOMİK DURUM VE 13 YILI BEKLENTİ ARAŞTIRMASI Şubat 13 2 ÖNSÖZ Değişen yerel ve ulusal ekonomik gündem paralelinde hazırlanan ve tamamen bilimsel esaslara göre

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) İKY Gelişimi İKY Amaçları İKY Kapsamı İKY Özellikleri SYS BANKASI ÖRNEĞİ 1995 yılında kurulmuş bir

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

BÖLÜM KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI

BÖLÜM KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI BÖLÜM 10 -- KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI DIŞ SORUNLAR Küçük işletmelerin gelişmekte olan ülkelerde önüne çıkan engeller aşağıdaki gibi listelenebilir: 1. Finansman sorunu - Kaynak çeşidi

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi vturker@marmara.edu.tr 1.DERS İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ NEDİR? İŞLETMENİN FONKSİYONLARI Pazarlama

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ NEDİR? İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi vturker@marmara.edu.tr En temel ifade ile İnsan Kaynakları Yönetimi, İŞLETMENİN FONKSİYONLARINDAN

Detaylı

ŞİRKETLER MUHASEBESİ

ŞİRKETLER MUHASEBESİ Editörler Doç. Dr. İhsan Yıldıztekin & Yrd.Doç.Dr.Şefika Demirkan ŞİRKETLER MUHASEBESİ Yazarlar Anıl İlkem Özcan Atakan Büyükbostancı Doğan Demirci Ebru Aslantaş Hande Özolgun İsmail Kılıç Mehmet Ünal

Detaylı

2013 2. Çeyrek Raporu

2013 2. Çeyrek Raporu Amaç ve Yöntem Bu araştırmanın amacı, Türkiye de kentsel yerleşim yerlerinde 18 yaş ve üzerindeki bireylerin tasarruf eğilimlerini izlemektir. NUTS1 bölgelerinde seçilen 26 ilde her ay tesadüfi olarak

Detaylı

GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM

GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM 2014 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayımı na göre Afyonkarahisar ın nüfusu 706.371 dir ve ülke genelinde 31. sıradadır. Bu nüfusun 402.241 i il ve ilçe merkezlerinde, 304.130 u ise

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Erol YENER Doğum Tarihi: 20/06/1970 Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İşletme Böl. Karadeniz Teknik Üniversitesi 1992 Y. Lisans İşletme

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İşletmeleri gruplandırırken genellikle 6 farklı ölçüt kullanılmaktadır. Bu ölçütler aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 1. Üretilen mal ve hizmet çeşidine

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi: Sonuçlar, Fırsatlar ve Beklentiler

Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi: Sonuçlar, Fırsatlar ve Beklentiler Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi: Sonuçlar, Fırsatlar ve Beklentiler Ali Haydar ELVEREN Daire Başkanı Özel Emeklilik Dairesi Hazine Müsteşarlığı Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi

Detaylı

EK-8 ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKETİ UYGULAMA USUL ve ESASLARI

EK-8 ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKETİ UYGULAMA USUL ve ESASLARI EK-8 ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKETİ UYGULAMA USUL ve ESASLARI 1 GİRİŞ: Hastanelerin en büyük kaynakları hiç kuşkusuz işgücünü oluşturan çalışanlardır. Çalışanların davranışları, tutumları, kurum içi etkileşimleri,

Detaylı

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU-2 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29 EYLÜL 2015

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU-2 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29 EYLÜL 2015 ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU-2 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29 EYLÜL 2015 1 Değerlendirme Raporunun Amacı Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan 22.06.2013

Detaylı

Avrupa hastanelerinde

Avrupa hastanelerinde Avrupa hastanelerinde hastane idaresi Hastanedeki en yüksek dereceye sahip hemşire için anket (PTM1) (HRN) hemşire mesleğinin kalite faaliyetlerini hastanede yürüten kişidir ve hastanenin tepe yöneticisi

Detaylı

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY Bugün, yükselen ekonomisi ve gelişmekte olan performansıyla ülkesi için önemli bir katma değer oluşturan sayılı merkezlerden birisidir. Gelişmekte olan ekonomisine paralel olarak birçok sektörde yeni iş

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2014. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2014. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2014 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Haziran 2014 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

Türkler Kendi işinin patronu olmak istiyor!

Türkler Kendi işinin patronu olmak istiyor! Amway Avrupa nın Dünya Girişimcilik Haftası na özel 16 Avrupa ülkesinde yaptırdığı Girişimcilik Anketi sonuçları açıklandı! Türkler Kendi işinin patronu olmak istiyor! Amway Avrupa tarafından yaptırılan

Detaylı

Finansta Kariyer Günleri 09 İstanbul, 6 Mayıs 2009

Finansta Kariyer Günleri 09 İstanbul, 6 Mayıs 2009 Finansta Kariyer Günleri 09 İstanbul, 6 Mayıs 2009 Taylan Matkap İstatistikçi & Aktüer Anadolu Sigorta (Sorumlu Aktüer) Aktüerler Derneği (Genel Sekreter) Amerika Kaza Aktüerleri Birliği (Derecelendirme

Detaylı

FİNANS UZMANI TANIM A- GÖREVLER

FİNANS UZMANI TANIM A- GÖREVLER TANIM Bankalara veya finans kurumlarına kredi almak üzere başvuran firmaları, mal ve para kaynakları yönünden (para, sermaye, mal varlığı vb.) değerlendiren ve en uygun finansal destek seçeneğine karar

Detaylı

GIDA SANAYİCİLERİNİN GIDA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNDEN BEKLENTİLERİ

GIDA SANAYİCİLERİNİN GIDA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNDEN BEKLENTİLERİ GIDA SANAYİCİLERİNİN GIDA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNDEN BEKLENTİLERİ Ramazan GÖKÇE*, Haluk ERGEZER, Tolga AKCAN Pamukkale Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Denizli TÜRKİYE İÇERİK Giriş Anket ve Sonuçları

Detaylı

Sosyal Hizmet Uzmanlarının Çalıştığı Alana Dair Memnuniyet Araştırması

Sosyal Hizmet Uzmanlarının Çalıştığı Alana Dair Memnuniyet Araştırması Sosyal Hizmet Uzmanlarının Çalıştığı Alana Dair Memnuniyet Araştırması İçindekiler Sosyal Hizmet Uzmanlarının Çalıştığı Alana Dair Memnuniyet Araştırması (Haziran 2011)... 2 1-Ankete Katılan Katılımcı

Detaylı

2016 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU

2016 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU 206 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU TEMMUZ 206 .. Araştırmanın Amacı Araştırmada, na bağlı olarak hizmet vermekte olan;. Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü 2. Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü 3.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İİBF İKTİSAT BÖLÜMÜ VE AVRUPA ARAŞTIRMALAR MERKEZİ TARAFINDAN DÜZENLENEN GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR KONGRESİ NDE YAPACAĞI Açılış Konuşmasının

Detaylı

VAN-ET TİCARİ YATIRIMLAR GIDA SANAYİ TURİZM İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

VAN-ET TİCARİ YATIRIMLAR GIDA SANAYİ TURİZM İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ FAALİYET RAPORU VAN-ET TİCARİ YATIRIMLAR GIDA SANAYİ TURİZM İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2008 31.12.2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Yönetim ve Denetim Kurulu... Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik

Detaylı

Bulgaristan Türkiye iş partnerliği Forumu

Bulgaristan Türkiye iş partnerliği Forumu Bulgaristan Türkiye iş partnerliği Forumu projesi Avrupa Birliğin ve Bulgaristan Türkiye sınırlar ötesi işbirliği FAR programı Küçük projeler müşterek Fonun mali desteği ile gerçekleşmektedir. Yambol Edirne

Detaylı

AKOFiS ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN. Halkla İlişkiler Başkanlığı

AKOFiS ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN. Halkla İlişkiler Başkanlığı ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK

Detaylı

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Prof. Dr. Serdar ÖZKAN İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir Ticaret Odası Meclis

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

Türk İnşaat Firmalarının Yurtdışı Projelerde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Uygulamalarına Bakışı - Rusya Federasyonu Örneği

Türk İnşaat Firmalarının Yurtdışı Projelerde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Uygulamalarına Bakışı - Rusya Federasyonu Örneği 3. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu 21-23 Ekim 2011, Çanakkale Türk İnşaat Firmalarının Yurtdışı Projelerde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Uygulamalarına Bakışı - Rusya Federasyonu Örneği Aslı

Detaylı

- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NUN SAĞLIK ALANINDA ÜSTLENDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER BULUNMAKTADIR

- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NUN SAĞLIK ALANINDA ÜSTLENDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER BULUNMAKTADIR SGK Başkanı Yadigar Gökalp İlhan 3. Yaş Baharı Kongresine Katıldı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: - SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NUN SAĞLIK ALANINDA ÜSTLENDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER BULUNMAKTADIR

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İşletme kurma fikriyle birlikte başlayıp, işletmenin kesin olarak kuruluşunun tamamlanmasına kadar sürdürülen çalışma ve araştırmalara işletmelerin kuruluş çalışmaları denmektedir.

Detaylı

Finansal Yönetim Giriş

Finansal Yönetim Giriş Finansal Yönetim Giriş İKTİSAT İKTİSAT 1900 LÜ YILLARIN BAŞI FİNANSMAN 1900 LERİN BAŞI İYİ BİR FİNANSMANCI 1930 LARA KADAR Firmayı kredi kuruluşlarına karşı en iyi biçimde takdim eden Firmaya en fazla

Detaylı

İŞLETMELERİN AMAÇLARI. İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge 24.03.2014. Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar

İŞLETMELERİN AMAÇLARI. İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge 24.03.2014. Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar İŞLETMELERİN AMAÇLARI Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar Yrd.Doç.Dr. Gaye Açıkdilli Yrd.Doç.Dr. Erdem Kırkbeşoğlu İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge Kar ın İşlevleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 1 2. FİNANSAL YÖNETİMİN FONKSİYONLARI... 2 2.1. Yatırım Kararları... 2 2.1. Finansman Kararları... 3 2.1. Dividant Kararları... 4

Detaylı

ĐSTANBUL PĐYASA GÜVEN ĐNDEKSĐ 2011 EKĐM ANKET SONUÇLARI TEDĐRGĐNLĐĞE RAĞMEN PĐYASALARDA ĐSTĐKRAR KORUNUYOR

ĐSTANBUL PĐYASA GÜVEN ĐNDEKSĐ 2011 EKĐM ANKET SONUÇLARI TEDĐRGĐNLĐĞE RAĞMEN PĐYASALARDA ĐSTĐKRAR KORUNUYOR 2011 Kasım Odamızca reel kesimin ekonomiye olan güveninin ölçülmesi ve ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumu ortaya koymak amacıyla 2006 Ekim ayından itibaren üçer aylık dönemler halinde Piyasa Güven

Detaylı

İŞLETMECİ TANIM A- GÖREVLER

İŞLETMECİ TANIM A- GÖREVLER TANIM İşletmeci; otel, banka, sigorta, maden, reklamcılık gibi mal ve hizmet üreten işletmelerde üretim, yönetim, para kaynakları, muhasebe, satış, pazarlama konularında çalışan küçük işletmeleri kuran

Detaylı

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKETİ

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKETİ ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKETİ Türk Sağlık-Sen tarafından Sağlık kurum ve kuruluşlarında yüz yüze yöntemiyle düzenlenen Çalışan Memnuniyet Anketi ne toplam 4.940 kişi katılmıştır. Katılımcıların yüzde 54,1

Detaylı

ORTAK GÖRÜŞ 2010 ANKET VERİLERİ

ORTAK GÖRÜŞ 2010 ANKET VERİLERİ ORTAK GÖRÜŞ 2010 ANKET VERİLERİ Türk Tabipleri Birliği Hekimlerin Çalışma Koşulları, İşyükü ve İşgücüne ilişkin Ortak Görüş 2010 VERİ DÖKÜMÜ EKİM 2010 Yanıt dağılım grafkleri, tabloları ve anket soruları

Detaylı

TASFİYE İŞLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TASFİYE İŞLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TASFİYE İŞLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Toplumun refahı, ekonomik kalkınmanın sağlanması ve kamu kurumlarının mali

Detaylı

Bölüm 3. Dış Çevre Analizi

Bölüm 3. Dış Çevre Analizi Bölüm 3 Dış Çevre Analizi 1 2 Çevre Analizi Ç E V R E A N A L İ Z İ D I Ş Ç E V R E İ Ç Ç E V R E Genel / Uzak Dış Çevre Analizi Sektör / Yakın Dış Çevre Analizi İşletme İçi Çevre Analizi Politik Uluslararası

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI

Detaylı

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Dünya Bankası Grubu Hakkında Dünya Bankası nedir? 1944 te kurulan Banka, kalkınma desteği konusunda dünyanın en büyük kaynağıdır 184 üye ülke sahibidir

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS KIYMETLİ EVRAK HUKUKU Ön Koşul Dersleri. Dersin Seviyesi. Dersin Koordinatörü

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS KIYMETLİ EVRAK HUKUKU Ön Koşul Dersleri. Dersin Seviyesi. Dersin Koordinatörü DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat KIYMETLİ EVRAK HUKUKU 0102407 4 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

ARA DÖNEM FAALIYET RAPORLARI BEKLENTİLER VE SORUNLAR. Uğur Saçmacıoğlu SPK Uzmanı -

ARA DÖNEM FAALIYET RAPORLARI BEKLENTİLER VE SORUNLAR. Uğur Saçmacıoğlu SPK Uzmanı - ARA DÖNEM FAALIYET RAPORLARI BEKLENTİLER VE SORUNLAR Uğur Saçmacıoğlu SPK Uzmanı - Ara dönem faaliyet raporlarının masaya yatırılması Soru işaretleri: Ara dönem faaliyet raporu neden gerekli? Bu gereklilikler

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMALARINDAKİ PROBLEMLER ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMALARINDAKİ PROBLEMLER ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMALARINDAKİ PROBLEMLER ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Hüseyin ÇİÇEK Maden Mühendisi Yangın Güvenlik Uzmanı A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İSGDER Yönetim Kurulu Üyesi huseyin.cicek@windowslive.com

Detaylı

Değerli Meslektaşlarım;

Değerli Meslektaşlarım; KAPAK Değerli Meslektaşlarım; Türkiye nin en önemli hammadde kaynaklarından biri olan orman ve orman ürünlerini hayatımıza kazandıran Orman Endüstri Mühendisleri bu projede bölümünü, mesleğini ve derneğini

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI

MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI AMAÇ Bu faaliyette verilecek bilgiler sonunda muhasebe ve finansman alanındaki meslekleri ve meslek elemanlarını tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Türkiye

Detaylı

Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. ENM 307 Mühendislik Ekonomisi. Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Zülal GÜNGÖR

Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. ENM 307 Mühendislik Ekonomisi. Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Zülal GÜNGÖR Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ENM 307 Mühendislik Ekonomisi Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Zülal GÜNGÖR Oda No:850 Telefon: 231 74 00/2850 E-mail: zulal@mmf.gazi.edu.tr Gazi Üniversitesi Endüstri

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır.

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. Sayfa No: 1 Raporun Dönemi Ticaret Ünvanı : Bu rapor 01 Ocak 2012 31 Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. : Prim Menkul Değerler A.Ş. Ticaret Sicil No : 247130 Merkez Adresi : Levent Caddesi No.3

Detaylı

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASALARI HAKKINDA ANKET SONUCU

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASALARI HAKKINDA ANKET SONUCU VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASALARI HAKKINDA ANKET SONUCU 1-2- 3-4- PİYASA HAKKINDA BEKLENTİLER ÜRÜNLER HAKKINDA GÖRÜŞLER FİRMA BİLGİLERİ SİSTEM VE ÜYELİK HAKKINDA GÖRÜŞLER Ankete Katılan Kurum Sayısı Toplamı

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı. 18 Mar Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı. 18 Mar Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı 18 Mar. 2013 Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU Tanımı : Bir firmanın mali durumunu, faaliyet sonuçlarını ve finansal gelişmesini değerlendirebilmek, gelişme

Detaylı

BORSA VE FİNANS MESLEK ELEMANI

BORSA VE FİNANS MESLEK ELEMANI TANIM Bankalarda, aracı kurumlarda veya anonim şirketlerin finans bölümlerinde; borsa ve finansla ilgili tüm işlemlerde aracılık faaliyetlerini üst yönetime bağlı olarak yürüten kişidir A-GÖREVLER KULLANILAN

Detaylı

DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. OCAK HAZİRAN 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. OCAK HAZİRAN 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. OCAK HAZİRAN 2012 DÖNEMİ

Detaylı

Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 10,02% 9,07% 5,25% 3,10% Enerji sanayi. Oto sanayi. Gıda sanayi. Ağaç sanayi. İnformasyon teknolojisi

Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 10,02% 9,07% 5,25% 3,10% Enerji sanayi. Oto sanayi. Gıda sanayi. Ağaç sanayi. İnformasyon teknolojisi Metodoloji Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 25,0% 2 17,42% Birden fazla cevap 22,20% 15,0% 1 5,0% 12,89% 10,02% 9,07% 7,88% 8,11% 6,21% 5,97% 5,25% 5,49% 5,25% 3,10% 12,17% 10,26% 2,86% 3,58%

Detaylı

2007 Yılı Ocak Eylül Dönemi Karşılaştırmalı Finansal Sonuçları

2007 Yılı Ocak Eylül Dönemi Karşılaştırmalı Finansal Sonuçları 2007 Yılı Ocak Eylül Dönemi Karşılaştırmalı Finansal Sonuçları 1/ Telekonferans Duyurusu 24 Aralık 2007 Pazartesi ve 4 Ocak 2008 Cuma günleri TSİ 16:30 da 2007 9 aylık mali tablolarını tartışmak üzere

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

Türkiye Yazılımcı Raporu

Türkiye Yazılımcı Raporu 2013 Türkiye Yazılımcı Raporu Rapor Hakkında Bu rapor Kurumsaljava.com da hazırladığım yazılımcı anketinden edindiğim verileri ihtiva etmektedir. Ankete son beş ay içinde üç yüzden fazla yazılımcı katıldı.

Detaylı

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2013 3. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER 15 Temmuz 2013 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ "Öncü Göstergeler" Erken Uyarı Mekanizmaları

Detaylı

AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU

AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU Eylül 2006 İÇİNDEKİLER Önsöz...3 TÜBİTAK Ar-Ge Anketi Soruları Analizi...4 1. Genel Bilgiler İle İlgili Sorular...4 2. Proje Sunum ve Destekler İle İlgili Sorular...12 3. Üniversite

Detaylı

İşletmelere Özel. TFRS ve KOBİ TFRS. Eğitim ve Dönüşüm Çözüm Ortaklığı. 2012-2013 programı

İşletmelere Özel. TFRS ve KOBİ TFRS. Eğitim ve Dönüşüm Çözüm Ortaklığı. 2012-2013 programı İşletmelere Özel TFRS ve KOBİ TFRS Eğitim ve Dönüşüm Çözüm Ortaklığı 2012-2013 programı TÜRKİYE 2013 YILINA YENİ MUHASEBE STANDARTLARIYLA GİRİYOR Yasal defterlerini vergi kanunlarına göre tutmakta olan

Detaylı

BÖLÜM III İŞLETMENİN KURULUŞU 10/7/13 İŞLETMENİN KURULUŞ NEDENLERİ İŞLETMENİN KURULUŞ AŞAMALARI

BÖLÜM III İŞLETMENİN KURULUŞU 10/7/13 İŞLETMENİN KURULUŞ NEDENLERİ İŞLETMENİN KURULUŞ AŞAMALARI BÖLÜM III İŞLETMENİN KURULUŞU İŞLETMENİN KURULUŞ NEDENLERİ Miras Bağımsız iş yapma isteği Kazanç sağlama isteği Toplumsal itibar sağlamak Başka fırsatların yokluğu Bir düşünce veya bir misyonu gerçekleştirme

Detaylı

Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız ve Değerli Konuklar,

Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız ve Değerli Konuklar, Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız ve Değerli Konuklar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu nun desteğiyle, Enerji

Detaylı

Denizli Sanayi Odası. Denizli 04 Mart 2009

Denizli Sanayi Odası. Denizli 04 Mart 2009 Genel Görünüm G m Anketi 2009 Denizli Genel Bilgiler Üyelere Gönderilen Anket Sayısı 1.205 Yanıtlanan Anket Sayısı 214 Yanıtlanan Anketlerin Oranı % 17,76 2/43 Genel Bilgiler Meslek Grubu Ankete DSO Üyesi

Detaylı

METAL SANAYİ İŞYERLERİ YÖNETİCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL TEKNİK ORTAÖĞRETİM MEZUNLARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİ. Hasan Hüseyin AKSOY

METAL SANAYİ İŞYERLERİ YÖNETİCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL TEKNİK ORTAÖĞRETİM MEZUNLARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİ. Hasan Hüseyin AKSOY Eğitim Yönetimi Yıl 3, Sayı 3, Yaz 1997, ss. 277-288 METAL SANAYİ İŞYERLERİ YÖNETİCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL TEKNİK ORTAÖĞRETİM MEZUNLARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİ Hasan Hüseyin AKSOY Mesleki ve teknik eğitim,

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

Denizli Sanayi Odası Genel Görünüm Anketi 2014. Nisan 2014 DSO

Denizli Sanayi Odası Genel Görünüm Anketi 2014. Nisan 2014 DSO Denizli Sanayi Odası Genel Görünüm Anketi 2014 Nisan 2014 DSO Genel Bilgiler Üyelere Gönderilen Anket Sayısı 1.300 Yanıtlanan Anket Sayısı 210 Yanıtlanan Anketlerin Oranı % 16,15 2 Genel Bilgiler İşkolu

Detaylı