İSTANBUL. TİClffiET ODASI Yayın No: KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI FİNANSMAN. İstanbul

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL. TİClffiET ODASI Yayın No: 1986-13 KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI FİNANSMAN. İstanbul - 1986"

Transkript

1

2 İSTANBUL TİClffiET ODASI Yayın No: KÜÇÜK İŞLETMELERİN YÖNETİM ve FİNANSMAN SORUNLARI İstanbul

3

4 İÇİNDEKİLER Sayfa No. SUNU Ş ÖN SÖZ I. GİRİŞ ve TARİHÇE II. KÜÇÜK İŞLETMELERİN TANIMI, ARAŞTIRMANIN AMACI ve HAREKET NOKTALARI III.PİLOT ANKET SONUÇLARI ve DEGERLENDİRİLMESİ... ll A. Pilot Anketin Amacı... ll B. Pilot Anket Soruları ve Alınan Cevaplar C. Pilot Anket Sonuçlarının Değerlendirilmesi IV. ANA ANKET SONUÇLARI ve DEGERLENDİRİLMESİ A. Ana Anketin Amacı B. P1n2 Anket Soruları ve Alınan Cevaplar V. SONUÇ A. Yönetime İlişkin Sonuçlar B. Finansmana İlişkin Sonuçlar

5

6 S U N U Ş Az gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde önemli bir paya ve role sahip bulunan küçük işletmelerin dinamizminin, gerek Amerika ve gerekse Avrupa'da ticari ve ekonomik gündemde yeni bir olgu olarak ele alındığı ve sorunlarının tartışıldığı bilinmektedir. Ülkemizde sanayiin, ticaretin ve ekonominin tarihsel gelişiminde küçük işletmelerin önemli bir rolü vardır. Sözkonusu ekonomik faaliyetlerin büyük bir bölümü halen kendine has özellikleriyle veya gelişen ve değişen ekonomik hayata intibak eden küçük işletmeler tarafından gerçekleştirilmektedir. Bir ekonomide hür teşebbüs gücünün artması ve buna bağlı olarak özel yatırımların gelişmesinde küçük işletmelerin varlığı ve rolü inkar edilemez. Günümüzde modern ve çağdaş işletmecilik teknikleri gelişmede öncü faktörlerden biri olurken, özellikle ülkemizde ve benzeri gelişen ülkelerde küçük işletmelerin önemi giderek artmaktadır. Bunu, teşvik mekanizmalarıyla gelişmiş ülkelerde dahi görmek mümkün bulunmaktadır. Ancak böylesine yoğunluğu ve önemi haiz küçük işletmelerin yönetiminin ve finansman sorunlarının da, gelişen işletmecilik zihniyeti arasında gözden uzak tutulmaması gerekir.

7 - VI - BÜtün bu hususlar dikkate alınarak,odamız'ca, ll0.000'i aşan üyelerimiz içinde önemli bir yere sahip küçük işletmeler üzerinde, özellikle yönetim ve finansman sorunlarıyla ilgili hususların tesbiti, çalışma programımızda öngör'ilmüştür. Bu amaçla gerçekleştirilen bu araştırmanın sonuçlarının küçük işletmelerle ilgili çalişma ve analiz yapan ilgililere katkıda bulunacağı, ayrıca küçük işletmelerin tespit edilen sorunlarına yönelik tedbirlerin alınarak ülkemizde bu alandaki boşluğu bir ölçüde gidereceği, alınacak ekonomik kararlara ve uygulamalara ışık tutacağı kanısındayız. Bu vesile ile araştırmanın gerçekleştirilmesinde katkıları bulunan Doç.Dr. Ahmet Serpil ve Doç.Dr.Oğuz Uras'a, PİAR Araştırma Limited Şirketi ilgilileri ile Etüd ve Araştırma Şubesi elemanıarına teşekkür ederiz. Genel Sekreter Dr. İsmail Özaslan

8 O N S O Z İstanbul Ticaret Odası'nın PİAR Araştırma Limited Şirketi'nin iştiraki ile önerdiği "Küçük İşletmelerin Yönetimi ve Finansman Sorunları" ile ilgili araştırmasının yürütülmesi ile görevlendirildiğimizde,konunun kapsamının genişliği ile gerekli bilgilerin doğru ve düzenli biçimde toparlanmsı, denetlenmesi ve yararlı bir rapor şekline dönüştürülmesinin, ancak piyasa düzenimizin iyi bir etüdü yapılarak gerçekleştirilebilineceğinin farkındaydık. Bu nedenle, kavramların yerlerine düzgün bir biçimde oturtulduğu tanımların yapılmasının akabinde, piyasanın sorulacak sorulara vereceği cevapların en yararlı biçimde olmasının gerçekleştirilmesine yönelik, iki dereceli bir anket düzeninin uygulanmasını önerdik. Gerek araştırmanın sahibi olan İstanbul Ticaret Odası, gerekse anket çalışmaları- nı yürütmeyi üstlenen PİAR Limited Şirketi yöneticileri önerimizi benimsediler ve yürekten yardımcı ve destek oldular. Elinizde tuttuğunuz bu çalışma,bu ilkelerin ışığında, tüm katkısı olanların gayretlerinin en üst düzeydeki iştiraklarıyla altı ay sü_;ı:-dü. Tariflerin yapılmasının zor olduğu ortamlarda, aıaştırmaların gerçekçi sonuçlar vermesi aslında son derece güçtür; ancak, yukarıda da ifade etmeye çalıştığımız gibi, araştırmanın başarısından sorumlu olan üç mihrak, İstanbul Ticaret Odası yetkilileri, PİAR Limited Şirketi çalışanları.ve bizler,bir takım çalışması içinde, bu güçlüğü yenerek, yararlı sonuçlar yansıtan bir ortam sağlamaya sanırız muvaffak olduk. Değerlendirmesi siz okuyucuların sorumluluğunda olan bu konudaki değer yargılarınız olumlu olursa, başarı hepimizin, olumsuz olursa ise yönetimin tesbitinde tüm yetkiyi kullanmış olan bizlerindir.

9 - VIII - Bizim bu çalışmaya katkıda bulunmamız imkanını sağlayili İstanbul Ticaret Odası Sayın Başkanı Nuh Kuşçulu, Sayın Gene] Sekreteri Prof.Dr.İsmail Özaslan, Mesai _arkadaşımız Grup Müdürü Cengiz Ersun ile İstanbul Ticaret Odası'nın katkıda bulunan diğer mensupları ile PİAR Şirketi çalışanlarına en derin teşekkürlerimizi sunmayı bir borç biliriz. Doç.Dr.Ahmet Serpil Doç.Dr.Oğuz Uras

10 I- GİRİŞ ve TARİHÇE Küçük işletme dendiğinde ne kastedildiği, kültürden kültüre, Ülkeden ülkeye, yöreden yöreye, hatta işletmenin türune (sınai, ticari, hizmet) göre değişmektedir.değişmeyen tek konu ise, küçük işletmelerin belirli ekonomik oluşum ve gelişimlerin temelinde yatan müesseseler olmalarıdır. Kapital (sermaye) birikimini doruğa ulaştıramamış ülkeler, ekonomik yapılarını çoğunlukla küçük işletmelere dayandırmak mecburiyetindedirler. Bu oluşumun nedenlerinden birincisi- bu gibi ülkelerde, bireysel teşebbüs gücünün sistematize edilebilmesinin imkansızlığıdır.hür teşebbüsün var olduğu memleketlerdeki müteşebbisler, teşebbüslerini gerçekleştirir ve yürütürken gerekli bilgi, iletişim ve ulaşıma yönelik altyapı destek ve takviyelerinden yararlanamazlar. İkinci neden, bu gibi ülkelerde, müteşebbislerin genellikle bireyci davranış biçimini tercih etmeleridir. Bu gerçek klasik ekonomi görüşü ile de bağdaşır. Müteşebbis, çoğunlukla kendi ad ve soyadını taşıyan işletmesinde, toplumun sınırsız ihtiyaçlarının ufacık bir kısmını karşılayarak yaşam seviyesini sürdürmeye ve yükseltmeye çalışmaktadır. Kendi ticaret veya üretiminin sınırlı kalması veyahut gelişmesi, pazardaki talebe göre gerçekleşir. Ortaklıklar oluşmasını da arz ve talep piyasası saptar. Yöresel ekonomik kültür, genellikle, ortaklığı teşvik eder mahiyette değildir. Yabancı sermayeden istifade imkanı ise finans kurumlarının imkan ve davranışlarıyla sınırlıdır.

11 - 2 - Altyapı yetersizliğinin ve kültürden yansıyan bireysel yaklaşımların yanısıra, sermaye birikimini gerçekleştirememiş Ülkelerin ekonomilerinin küçük işletmelere dayanmasının, başka bir deyişle, orta ve büyük boyutlu işletmelerin oluşturulamamasının bir diğer nedeni de, kısıtlı devlet kaynaklarının küçük işletmelere tahsisinin zorluğu hatta imkansızlığıdır. Devlet, elindeki kısıtlı mali imkanları, öncelikle, eğitim, sağlık ve ulaşım gibi temel hizmetlere tahsis etmek mecburiyetindedir. Bunların yanısıra, ekonominin fonksiyonunu sürdürebilmesi için gerekli hammadde, teçhizat ve makina gibi kalemlerin tedariki de çoğunlukla, gerekli cesametle kapital başkalarının elinde olmadığı için devletin sorumluğundadir. Devletlerin finansal olanakları ise, bu temel görevleri sürdürmelerinin dışında, sair destek sağlamaya yeterli olamamaktadır. Özetlersek, kapital birikimini tamamlayamamış Ülke ekonomilerinin küçük işletmelere dayanmalarının üç ana nedeni vardır. - altyapı eksikliği ve sistematize olamama, - teşebbüs gücüne geleneksel olarak ferdiyetçi davranışın hakim olması, - Devletlerin kısıtlı mali imkanlarının (küçük) işletmelere'ulaşamaması, Küçük işletmelerin varolmasını gerektiren bu koşulların geri.kalmış, gelişmekte olan ve gelişmiş Ülkeler yönünden incelenmesinde de yarar vardır.

12 - 3 - Geri kalmış ülkelerde, altyapı eksiklik ve yetersizliği kronik bir problemdir. Petrol veya zengin bir kıymetli maden gibi rezerv ve birikimi olmayan geri kalmış ülkelerin, geri kalmışlıktan kurtulmalarının tek çaresi ise işgücünü harekete geçirerek ve dış ülkelere borçlanarak sanayileşmeye çabalamaktır. Önemli olan bir diğer faktör de sözkonusu ülkelerin coğ- rafi konumudur. Komşu ülkelerin geri kalmışlıktan kurtulma çabalarının olmaması veya sermaye birikimini sağlamış ülkelerin yeraldığı coğrafi bölgeye olan mesafe gibi gerçekler de, o ülkenin geri kalmışlıktan kurtulma çabalarını etkilemektedir. Ekonomik gerçeklerin altyapı hizmetlerinin getirilmesini engellemesi nedeniyle, hiç olmazsa mevcut sistemin işlemesini temin amacıyla, varolan ticari anlayışın sürdürülmesine çaba sarfedilir ve örf ve adetlerden gelen ferdiyetçi teşebbüs hakimdir. Hatta, kanunlarda, mevcut ticari ilişkilerin devamını sağlar mahiyettedir. Devlet, işletmelere finansal olarak yardımcı olamamakta, gücü, ancak, mevcut ticari sistemin sürdürülmesine yetmektedir. Gelişmekte olan ülkeler, ya geçerli bir tabii kaynağa sahip olan, veyahut coğrafi veya gelişmiş ülkelere ilişkin bir stratejik önemi olan memleketlerdir. Bu ülkelerin hükümetleri, sahip oldukları tabii kaynağı satarak veya gelişmiş Ülkelere borçlanarak, kendi sanayilerini harekete geçirecek kapi talı temin edebilmeye uğraşırlar. Bu nedenle, çıkarılan kanıınlar, genellikle, büyümeyi ve gelişmeyi teşvik edecek mahiyettedir. Devlet, elde ettiği mali imkanları, ticari ve sınai altyapının tesisine,hammadde, makina ve teçhizat alımına ve gerekli ekonomomik boyutta özel sektör işletmelerini teşvike sarf eder.

13 - 4 - Teşebbüs gücü, basın ve yayın organlarının kullanımıyla, ferdiyetçi davranışlardan arındırılmaya çalışılır. Ekonomik ortam hareketli ve gayretli, insanlar çalışkandır. Gelişmiş ülkeler diye tarif ettiğimiz ülkeler, 18.yüzyılda İngiltere'de başlayan sanayi devrimine ayak uydurabilen memleketlerdir. Bu ülkelerde sistematize olma meselesi ve gerekli ekonomik, sosyal ve kültürel altyapı sorunu halledilmiştir. En önemli olay, maliyet kavramı yerleşmiştir. Bu ülkeler daha ucuza üretebildikleri malları dış ülkelere satarlar. Karşılığında daha pahalıya üretebilecekleri malları onlardan satın alırlar. Ekonomik hayatın yürümesi ve gelişebilmesi için gerekli kapital birikimi sağlanmıştır ve bu imkan oluşmuş veya oluşturulmuş özel veya devlete ait müesseselerce kullanılır. Müteşebbis yerini profesyonel idareciye terketmiştir. Maliyet kavramının icabına göre, üretim, büyük, orta ve küçük işletmelerce yürütülür. Küçük işletme tarif ve fonksiyonlarının en belirgin örnekleri gelişmiş ülkelerde yapılmış veya oluşmuştur. Başka bir deyişle, küçük işletme kavramı bu ülkelerde yerini ve rolünü sabitleştirmeyi başarmıştır. Bütün işletmelerin büyük ve orta boyda olmalarının maloluş yönünden imkansızlığı, böylece ispat olunmuştur. Bu ülkelerde, devletin küçük işletmelere sistemli ve devamlı. mali destekte bulunması, bu gerçeğin yansımasından ibarettir. Türkiye, küçük işletmelerin varlığı yönünden,diğer hiçbir ülkede görülemeyecek bir geçmişe sahiptir. Doğu ile batı ticaretinin ortasında yeralması ve belirli kültürel gelişmelerin türevi olarak zenginleşmesi sonucunda, ülkemizde 0 çağlara

14 - 5 - göre yeterli bir kapital birikimi 16.yüzyıl başlarında sağlanmıştır. DÜnyada orta ve büyük boy işletmelerin 18.yüzyıldan itibaren sözkonusu olmaları gözönüne alınırsa, ülkemiz ticari hayatının ve özellikle küçük sınai işletmelerinin fonksiyonları daha iyi anlaşılır. Başka bir deyişle, küçük boy müessese işletmeciliğinin ilk örneklerinin ülkemizde gerçekleştirildiği rahatlıkla iddia edilebilir. Ancak, memleketimizin ekonomik, sosyal ve kültürel altyapısı zaman içinde gerekli gelişmeyi gösterememiş, gelenekıere bağlı kalınmış, özellikle de sanayi devriminin ülkemize yansıması çeşitli nedenlerden dolayı gerçekleşmemiştir. CUmhuriyetin ilanında Türkiye, yaptığımız tarife uygun olarak bir geri kalmış ülke hüviyetindedir ve ekonomik temeli küçük işletmeler üzerine kuruludur. İstanbulumuz ise, küçük işletmeciliğin gelişiminde, Türkiye genelinden kolaylıkla soyutlanabilir. Sırasıyla Roma, Bizans, Türk ve İslam ticari ve sınai inanç ve davranışlarının Venedik ve Ceneviz ticari prensipleriyle meczolunması sonucunda enteresan bir sentez ortaya çıkmış ve CUmhuriyet Türkiye'si İstanbul'una yansımıştır. CUmhuriyetin ilk yıllarında kısıtlı sermaye imkanları ile oluşturulan temel endüstri Anadolu'ya kaydırılmış, gelişmekte olan bir ülke hüviyetine büri..indüğümüz 1950'lere kadar İstanbul'a yatırım yapılmamıştır. 1950'lerden sonraki gelişme ise tamamen aksi istikamettedir. Özel Sektör yatırımlarım_n genelinde % 50 'den fazlası İstanbul'a yapılmış,şehrin nüfusu yükselen bir oranda artmaya başlamış, küçük işletmelerin birkı.smı orta ve büyük işletmelere dönüşmüş ve ekonomik talebe uygun yeni küçük.işletmeler açılmaya.başlamıştır. Bu gelişme 35 yildan beri aynı biçimde seyretmektedir.

15 - 6 - II o KÜÇÜK İŞL.BTMELEF'j:N TANnt1, APl\ŞTIP.MANIN AMACI ve HAREKET NOKT.Ill.ARI Küçük işletme kavramı, tahmin edilebileceği gibi milletlerarası, hatta milli bir tanımı yapılamayan bir müessesedir. Tanımlamada karşılaşılan güçlükler aşağıdaki şekilde özetlenebilir. Örneğin, Küçük kelimesi bizatihi izafi'i< (göreceli) bir kavramdır. yeni doğmuş. bir çocuk küçük olarak beninsenebilir; ancak, unutmamak gerekir ki. aynı çocuk, orta tahsili sırasında dahi, o ailenin küçük çocuğu olarak kabul edilecektir. Ülkelerin ekonomik gelişimlerine uyumlu olarak bir benzetme yapmaya çalışırsak, bebek yaşındaki çocuk İstaribul 'daki ki1çük işletmeyse, lise sıralarındaki çocuk Amerika Birleşik Devletleri'ndeki küçük işletmeye muadildir. Ekonomik boyutlar büyüdükçe, o ülkenin küçük işletme tanımı da değişmektedir. Küçük işletme tarıımında kullanılan ölçüler, devletten devlete değiştiği gibi, aynı devlette zaman içinde de değişebilmektedir. Türkiye türünde hızla gelişen ülkelerde, bu zaman aralıkları, genellikle, çok kısa olmaktadır. İlgili kuruluşlar zaman zaman her beş yılda bir yeni tanımlar, yeni sayısal ölçüler getirebilmektedir. Till1ımlar yapılırken kullanılan ölçüler de küçük işletme tanımının yapıldığı kurumun amacına göre değişiklik gösterebilmektedir. Kimi zaman, bir kurum, küçük işletmelerin kendisi ile ilgili türüne ilişkin tanımları yapmakta, diğer küçük iş-

16 - 7 - letme türlerine ise bir ölçü getirememektedir. Görüldüğü gibi, küçük işletme tanımının sıhhatli olarak yapılabilmesi ve bu tanımın çeşitli kurumlarca benimsenebilmesi fevkalade zordur. Ülkelerarası ve ülkeiçi boyut tanımlarının bu zorluğuna mukabil, küçük işletme türlerinin tanımlanmasında milletlerarası şaşırtıcı bir müştereklik vardır. Bu ortak yaklaşıma göre küçük işletme türleri aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. - Ticari işletmeler - Küçük sınai işletmeler Hizmet işletmeleri. Küçük ticari işletmelerin tanımı genellikle, yıllık ciroları ele alınarak yapılmaktadır. Örneğin, ABD'nde (1978 yılı tanımlarına göre) perakendecilerde işkoluna göre milyon dolar, taptancılarda işkoluna göre 9,5-22 milyon dolar tavanına kadar ciro yapan işletmeler, küçük ticari işletme sayılmaktadır. Bu rakamları Türk lirasına çevirirsek çok yüksek meblağlara ulaşırız. Önceden.de değindiğimiz gibi, sınırları tespit ederken her ülkenin içinde olduğu ekonomik şartlar istikametinde tavan ciro tesbit etmesi gereklidir; ancak, küçük ticari, işletmeler için en adil blçü biriminin, o işletmenin yıllık cirosu olduğu da bir gerçektir. Küçük sanayi işletmelerinin saptanmasında ise, genellikle çalışan işçi sayısı gözönüne alınmaktadır rakamlarına göre ABD'nde bu sayılan ençok 1500 kişidir.

17 - 8 - Hangi hizmet işletmelerinin küçük işletme sayılabileceği ise, küçük ticari işletmeler gibi ciro ile ölçülmektedir rakamlarına göre ABD'nde bu tavan, hizmet işletmesinin cinsine göre 2-8 milyon dolardır. ABD'nde küçük işletmelerle ilgili her türlü işlem "KÜçük İşletme İdaresi" (Small Business Administration-SMA) adlı Federal bir kurum tarafından yürütülmektedir. Tanıma ilişkin kararlar bu mercii tarafından saptandığı gibi, bu kurum küçük işletmelere türlü amaca özel programlar dahilinde hizmet vermektedir. TÜrkiye'de böyle bir kurum mevcut değildir. Bu nedenle, tanımlar, ilgili kurumun amacına göre yapılmakta ve sık sık değişebilmektedir. Devlet İstatistik Enstitüsü, küçük ticari işletmeleri ciro ve vergi matrahına, küçük sınai işletmeyi çalışan sayısına, hizmet işletmesini ise değişik biçimlerde (örneğin otellerde yatak, lokantalarda masa sayısına göre ) tanımlayabilmektedir. Öte yandan Halk Bankası için makbul ölçü küçük sanayi işletmesinin makina adet ve değeridir. (Verilecek krediyi tesbit amacına dayandığından, bu ölçüyü de yadırgamamak gerekir ). Araştırmamıza konu olacak küçük işletmelerin tesbitinde,tanım için yararlanacak bir kaynak maalesef bulunamamıştır. Ülkemiz koşullarında mevcut küçük işletmelerin ciro ve çalışan sayılarını kapsayan sıhhatli istatistiksel rakamlar temin edilemediğinden araştırmamıza konu olan işletmeler Ticaret Odası' nda mevcut olan en sıhhatli bilgi birikimine, Ticaret Odası'na

18 - 9 :..._ üye ölan işletmelerin vergi matrahıarına göre saptanmıştır. Ziyaret edilecek firmalar için ise bir tavan konmamıştır. Tavan tesbiti araştırmanın sonuna bırakılmıştır. tır. Araştırmanın hareket noktaları ise şöylece sıralanmış- Yönetim Sorunlarında; 1- İşletmenin Hukuksal yapısının tespiti 2- Yönetimin belirli bir ailenin elinde olup olmaması, 3- Yönetirnde örf ve adete dayalı faktörlerin önemi(dinsel-yöresel-vs. ) 4- Yöneticilerin eğitim ve tecrübe durumları, 5- Yönetirnde emeklilik (şahsın isteğine bağlı yetki devri) 6- İşkolu alışkanlıkları (belirli piyasalardaki alışılagelmiş davranışlar 7- Modern işletmecilik ilkelerine adaptasyon(örneğin, pazarlama-finans-muhasebe vs. gibi fonksiyonları birbirlerinden müstakil olarak tanımlayabilme) 8- Yönetim tarzı (çalışanların sosyolojik ve piskolojik özelliklerine nasıl eğilindiği) 9- İşbölümü anlayışı (bazı yetkilerin devredilip devredilmediği) 10- Karizmazik özelliklerin etkinliği.

19 Finans Sorunlarında; 1- Mevcut sermayenin kaynakları (oluşum yerleri) 2~ Yabancı sermaye kullanım durumu ve özsermaye/yabancı sermaye oranı 3- Artık kazancın kullanım alanları 4- Sermaye oluşumu etkileyen nedenler 5- Kredi kullanma alışkanlığı 6- Sermaye artışı ile ciro (ve karlılık) ilişkisi 7- Sermaye' ciro (ve karlılık) ilişkisi (sermayenin dönüşüm hızı ve karlılığı) 8- Geleneksel stoklama itiyadının finansal sonuçları

20 - ll - III. Pİlm' ANKET SONUÇLARI ve DEGERl..ENDİRİLMESİ A. Pilot Anketin Amacı : Esas anketi tertip etmeden önce, kısıtlı sayıda da olsa bazı küçi_;_> işletmeleri ziyaret ederek esas ankette sorulması düşünülen tarzda birtakım sorularla bir nabız yoklaması yapılması uygun görülmüştür.bu yöntemin seçilmesi şu nedenlere dayanmaktadır: - İstanbul'daki küçük işletmeler, bu tür anketıere alışık ve gelebilecek anketörlere cevap vermeye hazırlıklı değillerdi. Bunun nedeni ise, küçük yönelik böyle bir anketin ilk defa tertiplenmesiydi. Sorulan işletmelerin temel sorunlarına sorular ise firmaların en önemli ve özellikli yönlerinin değerlendirilmesine yönelikti. Sorularda kullanılacak bazı kelime ve deyimleri seçmek dahi sorun oldu. Örneğin, yönetici kavramının piyasada oturmamış bir kavram olduğu önceden biliniyordu. Kullanıp kullanmamak üzerinde tereddütte kalınmış; ancak, pilot anketin?onuçları, bu tür kavramların kullanılması konusunda fazlaca titiz davranılmasının gerekli olmadığı sonucunu verdi. Küçük işletmeler kamuoyu bu tür yeniliklere karşı değildi. Anketörlere uyum göstermeye çalışıyorlardı. - Gelen anketörün, bizzat firma sahibi veya birinci yönetici tarafından cevaplanmayıp, yetki ve sorumluluğu daha alt düzeyde olan birine havale edilebileceği düşünülmüştü. Bu durumda, yapılan anket hiçbir anlamlı sonuç veremeyecekti. Endişelerimizin a~sine firma sahip ve yöneticileri olaya bizden çok sahip çıkarak bizi yanılttılar. Bu da bizi ikinci ana ankette daha cesurca sorular sormaya yöneltti.

21 B. Pilot Anket Soruları ve Alınan O~vaplar PİLDT ANKET İ 'ID BAZ 192 S.l - İşletmenizin hukuksal yapısı nedir? Baz: Şu andaki İlk K.S % K.6 Anonim Şirket ı ı 192 Limited Şirket Kollektif Şirket Adi Komandit Şirket Şahıs Şirketi Kuruluştaki % 21 10, so 26.1 S.2 - İşletmenizin şahıs firması olduğunu söylediniz. İleride değiştirmeyi düşünüyor musunuz? Evet Baz:lOl Hayır K.7 K.8 1 Hangisi?Anonim Şirket ı Limited Şirket 2 Kollektif Şirket3 Adi Komillıdit Şir o Firmanız bir aile şirketi midir? Hisse sahiplerinin hemen hepsi aile bireyleri midir? Evet ı s.4 Baz:l92 Hayır 75 39;1 2 Cevap Yok:

22 S.4 - İleride sermaye ve yönetim ortaklığı kurmayı düşünüyor musunuz? Yani dışarıdan ortak alacak mısınız? Baz: 82 Evet 18 Hayır ı K.lO ı 2 S.5 - Yönetim kadronuzun firma sahibi (sizin) ile olan akrabalık derecesi nedir? Baz:l92 l.yönetici K.l Firma Sahibi ı Baba Amca 3 2 ı. o Enişte 4 ı 0.5 Day ı 5 2 ı. o c:x)lıi Kardeşi Damadı 8 Kayınbirader 9 Diğer(Yazınız) Akrabalık yok Arkadaş Cevap yok Yönetici ı K.l ı 4 5 ı ı 37 Yok:lll 57, ı. o

23 S.6 - Size göre, bir firmanın gelişiminde aşağıdakilerden hangisi daha önemlidir? lütfen bir sıralama yapar mısınız? Şıkları oku~ınuz? ı 2 3 K.l4 % K.l5 % K.l6 ~~ Tahsil ı ı ı Tecrübe Baz:l92 Her ikisi Cevap Yok S.7 - Size göre bir firmanın gelişmesinde temel etkenler nelerdir? Önem sırasına göre söyler misiniz? Şıkları oku- ~uz. ı s K.ıB % K.ı9 % K.ZO % K.2ı % K.22 % Edinilen tecrübe ı ı ı 24 ı2.5 ı ı u B Bilgi birikimi 2 2ı ı ı o Yeniııklerin öğrenilip uygulanması 3 l ı ı Baz: Modern işıetmecilik anla- 192 yı ş ı 4 22 ıı ı ı6.ı Piyasanın (pazarını) iyi takibi s ı ı ı ıo Diğer (Yazınız) Yöneticinin tahsil i ı 0.5 DÜrüstlük 2 ı. ı Cevap yok ı 37 19

24 - ıs - S.8 - Sizin firmanızın gelişmesinde aşağıdakilerden hangisi daha etkilidir? Önem sırasına göre söyler misiniz? Şıkları okuyunuz. K.23 % K.24 % K.2S % Kendi tecrübe ve bilgim Yöneticilerin firmaya kazandırılması ıs Firmadaki yöneticilerin sorumlulukların arttırılması Diğer(Yazınız) Cevap yok. so Çok çalışmak Zamana göre farklılık ı o.s ı 0.6 S.9 - Kişisel özelliklerinizin yönetirnde etkili olduğuna inanıyor musunuz? K.26 % Evet ı Hayır 2 ıs 7.8

25 S.lO - Kendinizin ve yöneticilerinizin kişiliklerini cazip buluyor musunuz? etkin ve K.27 % Evet ı ı 76 91,7 Hayır 2 8 4,2 Cevap Yok 8 4,1 S.ll - Bu işi siz mi kurdunuz, yoksa ailenizden mi kaldı? Ben kurdum Aileden kaldı Satın aldım K.28 % ı ,4 20 S.l ı o 5.2 S.l2 - Nerelisiniz? Yani ilçe ya da köyündensiniz? TÜrkiye'nin hangi bölge, yöre, il, Yazınız S.l3 - Bu işi nasıl kurdunuz? Sizi bu işi kurmaya yönelten etkenler nelerdi? K.29 % _Böyle bir işletmede çalışıyordum ı Bu piyasada çalışıyordum, boşluğu farkettim Çevre ve arkadaşların etkisi Bizler bu işi yaparız Diğer (Yazınız)

26 - ı 7 - S.l4 - Eğer karar merkezi siz iseniz, sizin dışınızda kararların kimler tarafından verilmesi firmaya yarar sağlar? K.30 % Yakınım(oğlum,kardeşim,akrabam) ı Profesyonel yönetici Yakınım ve profesyonel yönetici birlikte Cevap Yok S.l5 - Günlük faaliyetinizi 100 birim olarak kabul edersek aşağıdaki unsurlara göre bunu dağıtırmısınız? Şıkları okuyunuz. Üretim ve mal tedariki Muhaseme - finansman Çalışanların yönetimi Pazarlama - işbulma K.31 K.32 K.33 K.34 S.l6 - Firmanızda yönetici olarak çalışmaların tahsil nedir? K.35 % K.36 Tahsil i yok ı 2 ı. ı ı İlkokul Ortaokul Lise Meslek Okulu Üniversite (Lisans) Üniversite (master,doktora) Cevap yok ı 0.5 durumu %

27 S.l7- İşinizin özelliğine göre. firmanıza bir eleman alacak olsanız, okul eğitimi mi önde gelir, yoksa piyasa eğitimi mi? (Tek cevap) K.37 % Okul eğitimi Piyasa eğitimi Her ikisi ı ı. o S.l8 - Firmanızda yönetici olarak çalışanların tecrübeleri hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyim? K.38 % ı yıl ı ı - 5 yıl yıl ll - 20 yıl yıl Cevap yok S.l9 - İşyerinizde işe b~lama, öğle paydosu ve akşam paydosu saat kaçta oluyor? İŞE BAŞLAMA ÖGLE PAYDOSU AKŞAM.PAYDOSU

28 Firmanızda kaç kişi çalışıyor ve ortalama yaşları nedir? ~ ı2-ı5 ı K.42 % K.43 % K.44 % K.45 % K.46 % K.47 % Çalışan Sayısı ı - 5 ı ı 2ı 52.5 ı ı ı ı ı9 90" 6 - ıo ıı ll ı ı ı ı + 5 ı ı2.5 5 ı2 ıı ı "Bir işveren işyerinde verimliliğin artması ve ahenk li çalışmak için firmasında çalışanların kişisel, aile vi ve diğer sorunlarıyla ilgilenmelidir." K.48 % Tamamen katılırım ı ıso 78.1 Kısmen katılırım Fikri yok Katıımam 4 ı 0.5 Kesinlikle katıımam s 2 ı. ı Siz firmanızda çalışanların bu tür sorunlarıyla ilgilenmeye fırsat bulabiliyor musunuz? K.49 % Evet,devamlı ilgilenirim ı Ara,sıra ilgileniyorum İlgilenmeye fırsat olmuyor 3 21 J.0.9 Cevap yok

29 S.23 - Verimliliği arttırmak, aynı anlama gelmek üzere daha sağlıklı iş çıkarabilmek amacı ile firmanızda bir işbölümü, yani uzmanıaşma var mıdır? K.50 Evet ı Hayır Cevap yok S.24 - Bir işbölümü çerçevesinde,işlerin daha hızlı yürütülebilmesi amacı ile, işyerinizde özellikle karar verme ve diğer kullanabilme konularında yetki devri oluyor mu? K.51 Evet ı Hayır S.25- İşinizde kullandığınız para, paraya çevrilebilen menkul ve gereğinde gayrimenkul olarak tanımlanan sermayenizin kaynakları nelerdir? K.52 % Önceden yapılan tasarruf ı Banka kredisi Miras kaldı (nakit) Altın sattım 4 ı 0.5 Gayrimenkul sattım Hisse senedi satışı 6 2 ı. ı

30 S.26 - Ozsermayenizin dışında kullandığınız kaynaklar nelerdir? K.53 % Banka kredisi ı Ticari borç Borç senedi Sigorta+vergi borcu 4 Cevap yok S.27 - Özsermaye ve kullandığınız kredi oranları nedir? Bugün 1980 Oneesi üz sermaye Kredi S.28 - Firmanızda elde ettiğiniz artık kazançları iştigal konunuz dışında kullanıyor musunuz? K.58 Evet ı Hayır Cevap yok 5 2.6

31 S.29 - Hangi alanlarda kullanıyorsunuz? Yazınız S.30 - Kredi kullanıyorsanız, karşılaştığınız güçlükler nelerdir? (Kredi her türlü borç) Cevap yok K.60 Kredi kullanmıyor 1 Kredi faizleri çok yüksek 2 Geri ödeme süreleri uzun 3 Kredi kullanımı teşvik edilmiyor 4 İstediğimiz zaman bulamıyorum 5 Diğer (Yazınız) Hiçbir güçlükle karşılaşmıyorum. % ı ll 5.7 ı S.31 - Ne tür kredi kullanıyorsunuz? Yazınız S.32 - Sermayenizi arttırınayı planlıyor musunuz? Evet Hayır K.62 % ı

32 Sermayenizi arttırmayı düşünüyorsanız, bu arttırımın kaynağı ne olacak? K.63 % Ortak alacağım ı Özsermaye Banka kredisi Ticari borç Diğer(Yazınız) Birikiııı Çalışmak ı 0.8 Cevap yok Stoklamadan dolayı finansman sorunlarınız oluyor mu? Evet Hayır K.64 ı 2 % 45 23, , Bu sorunlarınızı anlatır mısınız? Yazınız 'de alınan ekonomik istikrar tedbirlerinden sonra, herhaıgi bir malınızı satıp sermayenizi arttırdınız mı? Evet Hayır Cevap yok K.66 ı 2 % , ,4 8 4,2

33 S.37 - Bu işyerine sahip olmadan önceki iştigal konunuz ne idi? Ne işini, hangi stati.ide yapıyordunuz? İş STATÜ S.38 - Firmanızın (ya da sizin) şu andaki duruma gelmeden önce geçirdiği en öneli beş safhay~, yaptığı hamleler ve verilen kararlar açısından söylermisiniz? Yazınız

34 . - 2S - İSTATİSTİK i.l - Görüşülen kişinin yaşı K.67 ls-24 2S S S-S4 4 SS+ ı s % ll S S S S ıs. 7 i.3 - Eğitimi K.68 İlkokul ı Ortaokul 2 Meslek Okulu 3 Lise 4 Üniversite(Lisans) Üniversite (Y.Lisans,Or) 6 Cevap yok s % sı 26.6 S ll S i.4 -Ticarete başladığınız yer (il ya da ilçe?) Yazınız i.s - İTO'na bağlı olduğu meslek grubu? Yazınız i.s yılındaki vergi matrahınızı söyler misiniz? Yazınız :

35 C. Pilot Anket Sonuçlarının Değer lerıdirilmesi Pilot anket sonucunda esas anket sorularının tesbitine yönelik, başka bir deyişle, daha sıhhatli düşünmeye götüren önemli neticeler alınmıştır. Bunları şöylece sıralayabiliriz: - Beklendiği gibi, şahıs işletmelerinin sayıları bir hayli fazlaydı; ancak, aile ortaklarının miktarı sanıldığı kadar çok çıkmadı, yani, gerçek anlamda ortaklıklarla karşı karşıyaydık. - Azda olsa şirketleşmeye karşı bir meyil vardı; ancak, yeni ortaklıklar peşinde olanların sayısı da pek çok değildi. -Firma sahipleri ve yöneticileri.genelde fazla tahsilli değillerdi, ama tecrübenin yanısıra tahsilin gerekliliğine de inanıyorlardı. - Bu alçak gönüllülüklerinin yanısıra, görüşülen firma sahip ve yöneticilerinin yönetirnde fevkalade etkisi olduğu kanaatındaydılar. - Akrabalık bağları 2.yönetici seçiminde beklenen ölçüde etkin değildi. Profesyonel yönetici kavramı küçük işletmelere, yine beklenenin aksine, pek yerleşmiş bir kavramdı. Özellikle, birinci yöneticiler, profesyonel yönetici desteğini arzulamaktaydılar. - Firma sahip ve yöneticilerinin tahsil durumu, genel inancın aksine, oldukça yüksekti; ancak bu gerçek, piyasa eğitiminin okul eğitiminden daha önemli olduğunu engel teşkil etmiyordu. vurgularnalarına

36 Firma sahibinin, performansını arttırmak için çalışanların sorunlarıyla -ilgilenmesi olayına iştirak oranının hayli yüksek olması dikkati çekiciydi. - İşbölümünün hayli fazla olmasına mukabil, bu oluşum için gerekli y<?.tki devrinin olmaması konusundaki tahminler desteklendi. - Küçük işletme müessesesinin banka kredisinden pek hoşlanmaması gerçeği oldukça şaşırtıcıydı. Kullanılan özsermaye oranının fazlalığı özellikle dikkat çekiciydi. - Stoklama maliyeti yüksekliğinin neticede fazla etkili olmadığının anlaşılması ise diğer ilginç bir nokta idi. ~Genelde, küçük işletmelerin piyasa şartlarının zorlaşmasından diğer büyük işletmelere oranla daha az etkilendikleri, geleneksel ticari yaklaşımın dış koşullardan pek fazla etkilenmediği bu arada saptandı.

NAZİLLİ TİCARET ODASI

NAZİLLİ TİCARET ODASI NAZİLLİ TİCARET ODASI NAZİLLİ DEKİ KOBİ LERİN GENEL DURUMU VE SORUNLARI Editörler Hasan GÜRAK - Sedat AZAKLI Proje koordinatörü Turgay PAYAMOĞLU NTO Çalışma Raporu No: 1 Temmuz - 2000 H. Gürak, Nazilli'deki

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

SUNUM Değerli misafirler, Stratejik Teknik Ekonomik Araştırma Merkezi tarafından, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası ana sponsorluğunda, Tariş Menkul, Dow Jones ve Stoxx sponsorluğunda düzenlenen Vadeli İşlem

Detaylı

HERKES İÇİN FİZİBİLİTE. M. Serdar KABUKÇUOĞLU

HERKES İÇİN FİZİBİLİTE. M. Serdar KABUKÇUOĞLU HERKES İÇİN FİZİBİLİTE M. Serdar KABUKÇUOĞLU Ankara-2005 i ÖNSÖZ Baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı içinde bulunduğumuz bilişim çağında ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi şüphesiz işsizliktir.

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN KOBİ LERİN İHRACAT SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2819 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1777 KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Nurdan SEVİM (Ünite 1, 2) Doç.Dr. Gülten GÜMÜŞTEKİN (Ünite 3, 7, 8) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI KURUMSALLAŞMA VE KRİZ YÖNETİMİ SEMİNERİ

İSTANBUL TİCARET ODASI KURUMSALLAŞMA VE KRİZ YÖNETİMİ SEMİNERİ İSTANBUL TİCARET ODASI KURUMSALLAŞMA VE KRİZ YÖNETİMİ SEMİNERİ YAYIN NO: 2010-28 İstanbul, 2010 Copyright ÎTO Tüm haklar sakhdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarın ve İTO'nun önceden yazılı izni olmaksızın

Detaylı

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI K O S G E B KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGEMCİ Haziran

Detaylı

-i- ÖZ Günümüzde rekabetin yoğun olarak yaşandığı sektörlerden biri olan bankacılık sektörü, finansal sistemin önemli unsurlarındandır. Bankacılık sisteminde müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesi ve kârlılığın

Detaylı

2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı. 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar

2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı. 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar İçindekiler 1.Giriş 2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar 4.Özellikle Büyüme Hedefi Olan Aile

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ 2005/ 179 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2005 1 İşbu kitap, 16 Haziran 2005 Perşembe günü, Güneş Sigorta Konferans Salonu nda gerçekleştirilen Seminerin

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇI BİRLİKLERİ HALI SEKTÖRÜ ENVANTERİ

GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇI BİRLİKLERİ HALI SEKTÖRÜ ENVANTERİ GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇI BİRLİKLERİ HALI SEKTÖRÜ ENVANTERİ TEMMUZ 2014 Bu çalışma, İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2014 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında desteklenmektedir.

Detaylı

Türkiye Altın, Takı ve Mücevherat Sektörü Gelecek Stratejileri Konferansı. Sonuç Raporu

Türkiye Altın, Takı ve Mücevherat Sektörü Gelecek Stratejileri Konferansı. Sonuç Raporu Türkiye Altın, Takı ve Mücevherat Sektörü Gelecek Stratejileri Konferansı Sonuç Raporu İçindekiler TÜRKİYE ALTIN, TAKI VE MÜCEVHERAT SEKTÖRÜ YÖNETİCİ ÖZETİ...9 A. GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI AJANDA

Detaylı

ÖNSÖZ. Haziran 2005 Zafer Çağlayan ASO Yönetim Kurulu Başkanı

ÖNSÖZ. Haziran 2005 Zafer Çağlayan ASO Yönetim Kurulu Başkanı ÖNSÖZ Gerek Dünyada ve gerekse ülkemizde kurulmuş ve başarılı olmuş şirketlerin büyük oranda aile şirketi hüviyetinde olduğu, bu yüzden bu şirketlerin faaliyetlerini gelişerek devam ettirebilmelerinin

Detaylı

KOBİ LERE VERİLEN TEŞVİK VE DESTEKLER KAPSAMINDA KOSGEB KONYA ÖRNEĞİ

KOBİ LERE VERİLEN TEŞVİK VE DESTEKLER KAPSAMINDA KOSGEB KONYA ÖRNEĞİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KOBİ LERE VERİLEN TEŞVİK VE DESTEKLER KAPSAMINDA KOSGEB KONYA ÖRNEĞİ Mahmut AR İşletme Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi KARAMAN, 2009

Detaylı

TOKAT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ STRATEJİK PLANI 2015-2018

TOKAT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ STRATEJİK PLANI 2015-2018 TOKAT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ STRATEJİK PLANI 2015-2018 Hazırlayanlar: Prof.Dr. Hikmet GÜNAL Doç.Dr. Ahmet FENERCİOĞLU Yrd.Doç.Dr. Mihriban COŞKUN ARSLAN Mart 2015 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR VE TANIMLAR

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

İşletmelerin İç ve Dış Pazarda Rekabet Gücünü Etkileyen Faktörler ve Bir Uygulama

İşletmelerin İç ve Dış Pazarda Rekabet Gücünü Etkileyen Faktörler ve Bir Uygulama Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 5, Sayı:2, 2003 İşletmelerin İç ve Dış Pazarda Rekabet Gücünü Etkileyen Faktörler ve Bir Uygulama Yrd. Doç. Dr. Özlem İpekgil DOĞAN D.E.Ü.

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

Adana ilinde KBGSYİH rakamları Dolar bazında incelendiğinde; 1987 yılında 1.654 Dolar olan KBGSYİH nın yıllar itibariyle dalgalanmalı bir seyir

Adana ilinde KBGSYİH rakamları Dolar bazında incelendiğinde; 1987 yılında 1.654 Dolar olan KBGSYİH nın yıllar itibariyle dalgalanmalı bir seyir Adana ilinde KBGSYİH rakamları Dolar bazında incelendiğinde; 1987 yılında 1.654 Dolar olan KBGSYİH nın yıllar itibariyle dalgalanmalı bir seyir izlediği görülmektedir. İlin KBGSYİH sında kriz dönemlerine

Detaylı

KOBİ lerde Rekabet Aracı Olarak İnovasyon: Farkındalık, Yatkınlık, Kullanım Düzeyi Araştırması ve Politika Önerileri

KOBİ lerde Rekabet Aracı Olarak İnovasyon: Farkındalık, Yatkınlık, Kullanım Düzeyi Araştırması ve Politika Önerileri KOBİ lerde Rekabet Aracı Olarak İnovasyon: Farkındalık, Yatkınlık, Kullanım Düzeyi Araştırması ve Politika Önerileri Prof. Dr. Arzu Tektaş Doç. Dr. E. Nur Özkan Günay Doç. Dr. Abdülmecit Karataş Yard.

Detaylı

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 87 LOJİSTİK SEKTÖR RAPORU 2013 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr / musiad@musiad.org.tr

Detaylı

BASEL II KOBİ LERİN KREDİ RİSKİ ve DERECELENDİRİLMESİ

BASEL II KOBİ LERİN KREDİ RİSKİ ve DERECELENDİRİLMESİ BASEL II KOBİ lerin Kredi Riski ve Derecelendirilmesi 1 BASEL II KOBİ LERİN KREDİ RİSKİ ve DERECELENDİRİLMESİ Ankara Ticaret Odası Amerikan Merkez Bankası önceki Başkanı Greenspan bir demecinde yüzyılın

Detaylı

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ HAVAALANI TERMİNAL BİNALARINDA YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ M. Cemil ACAR Havaalanları Daire Başkanı (Yüksek Mimar) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Yayınları Havaalanları Daire Başkanlığı Sivil Havacılık Genel

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) Genişletilmiş Dördüncü Baskı Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Nisan 2012 Yayın No: MMO/583 tmmob

Detaylı

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde Faaliyet Gösteren Firmaların Elektronik Ticaret Uygulamalarının Araştırılması Raporu

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde Faaliyet Gösteren Firmaların Elektronik Ticaret Uygulamalarının Araştırılması Raporu Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde Faaliyet Gösteren Firmaların Elektronik Ticaret Uygulamalarının Araştırılması Raporu Proje Referans Numarası: TRC2-11-DFD-68 Proje Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Cahit

Detaylı

İŞ KADINIs84_Layout 1 08.04.2012 15:15 Page 1

İŞ KADINIs84_Layout 1 08.04.2012 15:15 Page 1 İŞ KADINIs84_Layout 1 08.04.2012 15:15 Page 1 DİYARBAKIR DA İŞ KADINI VE KADIN ELİYLE İŞ DURUMU ARAŞTIRMASI Kalkınma Bakanlığı nın genel koordinasyonu altında Karacadağ Kalkınma Ajansı 2011 yılı Doğrudan

Detaylı

BATMAN-SİİRT SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER BÖLGE ODASI EĞİTİM PROJESİ MÜFREDATI. Yazarlar

BATMAN-SİİRT SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER BÖLGE ODASI EĞİTİM PROJESİ MÜFREDATI. Yazarlar BATMAN-SİİRT SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER BÖLGE ODASI EĞİTİM PROJESİ MÜFREDATI Yazarlar Mucip YETMEN Mehmet Cevat KEREM Lokman EREN Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısıyla

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ: BAŞARILI GİRİŞİMCİLER VE ÖĞRETİM ÜYELERİNDEN ÖNERİLER

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ: BAŞARILI GİRİŞİMCİLER VE ÖĞRETİM ÜYELERİNDEN ÖNERİLER Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇETİNKAYA BOZKURT DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ: BAŞARILI GİRİŞİMCİLER VE ÖĞRETİM ÜYELERİNDEN ÖNERİLER Ankara, 2011 DETAY YAYINLARI : 438 1.Baskı : Ekim 2011 ISBN : 978-605-5437-51-0

Detaylı

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU 63 29 HİZMET SEKTÖR RAPORU Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU MÜSİAD Araştırma Raporları: 63 ISBN-978-975-7215-93-6 İstanbul, Şubat 21 Yayına Hazırlık www.prwwestij.com.tr Baskı Atatürk Cd. Göl Sk. No:1 Yenibosna/İST.

Detaylı