!!! D KKAT!!! YA MURDA yada ISLAK ORTAMLARDA KULLANMAYIN.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "!!! D KKAT!!! YA MURDA yada ISLAK ORTAMLARDA KULLANMAYIN."

Transkript

1 KULLANIM KILAVUZU

2 Güvenlik Önlemleri!!! D KKAT!!! YANGIN ve ELEKTR K OKU TEHL KES OLU AB R, BU ÜRÜNÜ YA MURDA yada ISLAK ORTAMLARDA KULLANMAYIN. Ürünü ya mur, su, nem vb slak ortamlarda bulundurmay n. Böyle bir ortama veya etkiye maruz kald nda durumu, DERHAL Yetkili Servis e yada uzman bir teknik personele bildirin. Bu ürünü kalorifer, rezistans, do rudan güne türünden kaynaklar ndan uzak tutun. Teknik özelliklerde belirtilen ko ullar n d nda kullanmay n. Bu simge, izolasyonsuz bir durum ve tehlikeli voltaj uyar bildirir. Cihaz insan ya am için tehlike arz eden elektriksel de erlere sahiptir. C HAZI KES NL KLE AÇMAYIN. Üçgen içindeki bu ünlem i areti, bak m ve kullan m yöntemlerinin cihaz ile birlikte verilen bir kullan m k lavuzu içinde belirtildi ini simgeler.!!! UYARI!!! NSAN HAYATI N ELEKTR K OKU TEHL KES. ARKA KAPAK veya KASA BA LANTILARINI AÇMAYIN. Bu k lavuzda yetkili servis yönergeleri bulunmaz. Her tür de iklik ve müdahaleler için yetkili servise ba vurun. Yetkili Personel nda, kimsenin cihaz açmas na izin vermeyin. Teknik servis d nda yap lan her tür de iklik, onar m ve müdahalede, bu ürün garanti kapsam d nda kalacakt r. Kuru ve pamuklu bir bezle temizleyin. Solvent ve benzeri çözücüler içeren maddeler ile temizlemeyin. Yanl temizlik ürünleri ile cihaza verilen hasardan, üretici firma sorumlu de ildir. Orijinal ambalaj nda ve poliüretan koruyucular ile, dikkatle ta nmal r. Paket içeri ini özenle koruyunuz. Olas nakliye hatalar için sat firma ve nakliye irketinin adres ve telefonlar not edin. Bu ürün size ula nda herhangi bir fiziksel darbe yada elektronik ar zaya u ram ise, ürüne dokunmadan derhal sat firmay aray n. Sayfa 2 MAX SERILER KILAVUZU PHONIC CORPORATION

3 NDEK LER NDEK LER...4 ÖZELL KLER...4 BA LANGIÇ...4 KURULUM HAVALANDIRMA...5 BA LANTILAR LER...6 G 3 ÇIKI LAR UYGULAMA...7 ÖN PANEL DENET MLER 4 AC GÜÇ ANAHTARI AC GÜÇ I...7 I 6 YÜKSEK S NYAL UYARI I I NYAL S I...7 I 8 KAZANÇ DENET MLER...7 ARKA PANEL DENET MLER 9 PARALEL/STEREO/ KÖPRÜ-MONO UYGULAMALARI YÜKSEK GEÇ RGEN FILTRE LIMITER AÇ/KAPA TOPRAKLI TOPRAKSIZ ANAHTARI ASE TOPRAKLAMASI BA LANTI UÇLARI AC GÜÇ KABLOSU...11 KORUMA...12 BOYUTLAR...13 TEKN K ÖZELL KLER...14 STEM BLOK EMASI...15 PHONIC CORPORATION MAX SERILER KILAVUZU Sayfa 3

4 /ÖZELL KLER / BA LANGIÇ Power amplinizi MAX serisinden seçti iniz için sizi kutlar z. Profesyonel audio ekipmanlar nda llar n dizayn, ara rma ve üretim deneyimi ile, gereksinim duydu unuz gerçek gücü, ileri teknoloji deste inde mühendislerimiz sizlere PHONIC dizayn alt nda sunuyor. MAX serisinden üretilen güç amplileri, ortam na göre kendi kendini ayarlayan so utma fanlar ile, cihazda ak ll so utma avantaj sa yor. Art k, a nmadan kaynaklanan güç kay plar ve bozulmalara son veriyoruz. Profesyonel kalitede giri ve ç lar, dayan kl kasa dizayn sahip oldu unuz bu ürünü kiliseler, konser turneleri, sahne, disko, bar gibi güç ve dayan kl k gerektiren pek çok mekanda rahatl kla kullanman za da olanak tan yor. Bu ürün, büyük özen, ara rma ve teknolojik üretim detaylar ile üretildi; lütfen elinizde bulunan bu k lavuzu dikkatle okuyunuz. BA LANGIÇ Cihaz fi e takmadan önce, prizdeki AC voltaj n de erlerini denetleyin. Prizdeki voltaj ile cihaz n besleme giri voltaj n ayn olmas na dikkat edin. (Baz ülkelerin 100V, baz lar n da 120V, 230V, yada 240V kulland unutmay n). Elektrik okuna neden olmamak için topraklamaya özen gösterin! Güç anahtar açmadan önce, bütün kazanç ve sinyal düzeylerini kapal konuma getirin. Kablolar düzenli olarak bak ma sokun ve temiz, kusursuz olmalar na özen gösterin. Herhangi bir kabloyu ba lamadan yada sökmeden önce, cihaz n kapal olmas na dikkat edin. ASLA solvent vb çözücüler içeren ürünler ile temizlik yapmay n. Temiz, kuru ve pamuklu bir bez ile silin. ÖZELL KLER 1500 watt a kadar güç ve 2U boyutlu bir kasa lar: 300W (Max 860), 450W (Max 1500) ve 750W (Max 2500) Yüksek ak m toroidal transformatör ile daha yüksek güç ç, daha dü ük gürültü ve daha az sinyal bozulmas. Bir buton arac ile kolayl kla devre d rak labilen, dahili Limiter devresi. Sinyal bozulmalar önlemek ve speaker korumas sa lamak için, 30Hz yada 50Hz için seçilebilir özellikte yüksek geçirgen filtre. Balansl birle ik tipte XLR-TRS sinyal giri jack Speakon ve çatal uçlu ba lant ç lar Kolay eri im için ön panele ta nm kazanç denetimleri Performans izlemek için sinyal ve peak kl göstergeleri Koruma: k sa devre, a nma, subsonic, Radyo frekans, ç DC ofset, güç aç/kapa ve sessiz konum. BU ÜRÜN SERT KASINA SAH PT R Sayfa 4 MAX SERILER KILAVUZU PHONIC CORPORATION

5 KURULUM KURULUM HAZIN ÇALI TIRILMASI Bu ürün, 19 inç geni li i ve 2 ünite yüksekli inde, standart ölçülerde üretilmi tir. Rack üzerine monte ederken, 4 adet montaj vidas ve koruyucu contalar mutlaka kullan lmal r. Power ampliler, rl en fazla olan ekipmanlardand r. Bu nedenle rack dolab nda en alt s ralara yerle tirilmelidir. Hava almas için, aralar nda 1 ünitelik bo luklar rak lmal r. ( bak z Figure 1) 1 HAVALANDIRMA Bu ürün, çal ma s ras ndaki ortam otomatik olarak alg layarak üfleme h da otomatik olarak de tiren, h z ayarl ak ll fan sistemi ile donat lm r. Hava ak ön panelden arka panele do ru gerçekle ir.!!! C HAZIN ÖN VE ARKA KISMI LE ÜSTÜNÜ KES NL KLE KAPATMAYIN, HAVALANDIRMAYA ENGEL TE L EDECEK MALZEMELER KOYMAYIN!!! PHONIC CORPORATION MAX SERILER KILAVUZU Sayfa 5

6 BA LANTILAR BA LANTILAR 2 G (INPUT) Sinyal giri i için XLR ve TRS 1/4 giri jack lar ndan herhangi birini kullanmak mümkündür. Bu giri ler hem balansl hem de balanss z sinyallerin ba lant nda kullan labilir. er balanss z bir sinyal girilecek ise, TRS tip fi ler için Ring ve Sleeve uçlar, XLR fi kullan lacak ise 1 ve 3 nolu uçlar birbirine ba lanm olmal r. Ba lant n detaylar için Figure 2 ye bak z. Pek çok kullan n, herhangi bir elektrik oku tehlikesi an nda, h zla ba lant lar geri çekebilmek amac yla, speakon d nda kalan fi leri tercih etti i görülür. Speakon larda 4 adet ba lant ucu bulunur, bu sayede tek kanal sinyalini iki ayr speakera göndermek mümkündür. Speakon ba lant lar yap laca zaman, uçlar aras nda k sa devre olmad ndan kesinlikle emin olunmal r. STEREO ve PARALLEL uygulamalarda, en dü ük empedans de eri 4-8 ohm, BRIDGE MONO uygulamalar nda 8 ohm olmal r. (bak z Figure 3). 3 ÇIKI (OUTPUT) Cihaz speaker lara ba lamak için, çatal uç yada speakon ba lant noktalar ndan herhangi biri kullan labilir. Çatal ç lara banana tip fi de uyumludur. Sayfa 6 MAX SERILER KILAVUZU PHONIC CORPORATION

7 UYGULAMA UYGULAMA ÖN PANEL DENET MLER 4 GÜÇ ANAHTARI (Power on/off) Bu anahtar cihaza giren AC elektrik ak açar. Ampliler, PA sistemlerde bulunan ve AC beslemeye gereksinim duyan ekipman zincirinin son halkas olu turur. Bu nedenle, güç anahtar aç lmadan önce kazanç (gain) ve hacim (volume) seviyelerinin kapal durumda olmas gerekti i kesinlikle unutulmamal r. 5 GÜÇ I I (POWER LED) Cihaz aç kken (Power on) mavi renkli LED yanar. 6 YÜKSEK S NYAL KAZ I I (PEAK LED) Sinyal giri seviyesi çok yüksek oldu unda, sinyalde kay plar ve bozulmalar (distortion) olu aca ndan, bu olumsuz durum k rm renkli LED yak larak bildirilir. Bu k yand zaman kazanç (gain) seviyesi k sönene kadar lmal r. Bu n sürekli yanmas na kesinlikle izin verilmemelidir. 7 SINYAL G I I (SIGNAL LED) Kanallara sinyal giri i yap ld nda, ye il sinyal LED leri sürekli yanar. LED lerin yanmas için - 30dBu de erinden daha yüksek bir sinyalin cihaza girmesi yeterlidir. 8 KAZANÇ (GAIN) DENET MLER Bu iki yuvarlak dü me, giri sinyal seviyesini ayarlar. Ola an ko ullarda dü me üzerindeki aret çubu u tam ortada tutulmal r. Sinyal seviyesi yükseltilecekse, bu i lem dü meyi saat yönünde çevirerek ve kesinlikle Peak LED lerinin yanmayaca bir düzeye kadar yap lmal r. ARKA PANEL DENET MLER 9 PARALEL / STEREO / KÖPRÜ MONO Amplifikasyonda, farkl kullan mlar için üç ayr uygulama biçimi vard r. Elektronik devrelere bir zarar vermemek için, bu ba lant uygulamalar na geçmeden önce cihaz kapatmay unutmay z. PARALEL Anahtar PARALEL konuma getirin. Kanal 2 sinyali ile kanal 1 sinyali ba lant hale gelir. Böylece, sinyal kayna olarak sadece bir adet sinyal giri jack kullanmak yeterli olacakt r. CH 1 üzerine sinyal uyguland zaman, CH 2 input ba lant da ba ka bir ekipman için sinyal kayna haline gelir. Bu uygulamayla, örne in ba ka bir ampliye de bu sinyal oldu u gibi gönderilebilir, bu yolla zincirleme sinyal ba lant lar yapmak mümkündür. Paralel mod da her kanal kendi gain denetimleri ile denetlenir. (bak z Figure 4). PHONIC CORPORATION MAX SER LER KILAVUZU Sayfa 7

8 UYGULAMA Sayfa 8 MAX SER LER KILAVUZU PHONIC CORPORATION

9 UYGULAMA STEREO STEREO mod, bu üç yöntemin içinde en çok kullan lan r. Her kanal birbirinden ba ms z olarak çal r ve kendi gain denetimlerini kullan r. Stereo mod da, kanallar sa (right) ve sol (left) olarak adland r. (bak z Figure 5). A) Bir kanal, örne in sol sinyal kayna için kullan ld nda, öteki kanal n sa sinyal için kullan ld ndan emin olunmal r. B) CH 1 main, CH 2 monitör olmak üzere, iki ayr kabin sistemine ç için kullan labilir. C) Bu mod ikili amplifikasyon (bi-amplification) için de uygundur. Kanallardan biri yüksek frekans (tweeter), öteki ise dü ük frekans (mid yada low) speaker lar beslemekte kullan labilir. PHONIC CORPORATION MAX SER LER KILAVUZU Sayfa 9

10 UYGULAMA KÖPRÜ (BRIDGE) MONO Daha güçlü bir ç istendi inde seçilmelidir. Her iki kanal n güçlerini güvenli biçimde bir birine ekleyen bir ba lant yöntemidir. Bu modu seçmeden önce, speaker lar n bu güce dayan p dayanmayaca do ru saptanmal r. En dü ük empedans de erinin 8 ohm oldu u unutulmamal - r. Köprü mono modunda iken sinyal giri i için sadece CH 1 kullan r. Speakon kullan lacaksa, PIN 1+ sinyalin, PIN2+ ise sinyalin uçlar için; e er çatal uçlu ba lant kullan lacaksa CH 1 + ucu sinyalin ve Ch 2 + ucu da sinyalin ucu için kullan lmal r. Çatal uçlu ba lant da, aksi uygulanamaz! CH 2 speakon ç bu moda kullanmay n. Kanal 1 gain denetimi toplam ç seviyesini belirler. (bak z Figure 6). UYARI: Bridge mono uygulamas STEREO ve PARALEL e göre daha yüksek ak m ç sa lar. Empedans ve speaker güç de erlerini do ru seçmek, cihazlar n güvenli i aç ndan artt r. Dikkat edilmedi i takdirde elektrik oku ve ampli yada speaker larda ciddi hasarlar olu abilir. Sayfa 10 MAX SER LER KILAVUZU PHONIC CORPORATION

11 UYGULAMA 10 YÜKSEK GEÇ RGEN (HIGH PASS) FILTRE Bu filtre, giri sinyalinin 30Hz yada 50Hz alt nda kalan frekanslar keser. Bu sayede speaker lar daha az yüklenmi, daha etkin çal lm ve bozulma nedeni say lan alt bölge frekanslar ndan korunmu olur. Dü ük frekanslarda ve ebeke geriliminde gürültüler varsa, bu filtreyi çal n. 11 LIMITER AÇ/KAPA (ON/OFF) Bu anahtar, dahili limiter devresini açar yada kapat r. E er giren sinyal çok yüksek ise, amplide güç kay plar ve bozulmalar olacakt r. Limiter bu etkilere engel olacak, dinamik alan içinde kalmak kayd yla olas bozulma ve güç kay plar otomatik olarak önleyecek, sinyali s rland racakt r. Giri sinyalinde denetim d anl k sinyal yükselmelerinden emin de ilseniz, bu anahtar on konumuna getirin. 13 AS TOPRA I BA LANTI UCU Toprak döngüsünden kaç nmak ve sistemi do ru topraklamak için, bu uç, sistemde bulunan öteki ekipmanlar n ayn i lem için ayr lm uçlar ile birbirine ba lanmal r. Böylece tüm sistem ortak toprakta toplanm olacakt r. 14 AC GÜÇ KABLOSU Bu kablo, cihaza 220V ebeke geriliminin giri ini sa lar. Yan nda bulunan gösterge, bu cihaz n hangi de erdeki gerilim ile çal aca belirler. Cihaz fi e tak lmadan önce, burada yazan de er ile ebeke geriliminin ayn olmas na dikkat edilmelidir, zira ülkelere göre ana ebeke gerilimleri farkl olabilir. (Örne in, baz ülkeler 100V ve 120V, baz lar da 230V ve 240V kullan r). 12 TOPRAKLI TOPRAKSIZ ANAHTARI Bu anahtar, kullan n devre topra ile asi topra aras nda bir seçim yapmas sa lar. Normal ve güvenli kullan m için anahtar, grounding on konumunda olmal r. Sistemde toprak dönü ü ve v lt varsa, anahtar floating konumuna getirilerek v lt kesilebilir. Bu, amplinin, sistemde bulunan öteki ekipmanlar n topra kulland anlam na gelir. PHONIC CORPORATION MAX SER LER KILAVUZU Sayfa 11

12 KORUMA KORUMA Bu ürün, hem elektronik devrelerin hem de ba lanacak speaker lar n güvenli i için, de ik elektronik koruma devreleri ile donat lm r. KISA DEVRE: Speaker uçlar herhangi bir nedenle k sa devre yapt zaman, amplinin elektronik devrelerine zarar gelmemesi için, k sa devre korumas çal arak speaker lara giden ak keser. IRI ISINMA: Özellikle BRIDGE mod ile çal rken, yüksek de erde ç gerilimleri üretildi i için, cihaz daha fazla nabilir. Normal ko ullarda h z de kenli ak ll fan bu durumu alg layarak cihaz n ilgili elemanlar so utacakt r. Herhangi bir nedenle so utma yetersiz kal r ve de erleri a yükselir ise termal koruma devreye girerek cihaz n güç giri ini keser. Koruman n devreden ç kmas için, cihaz n so umas beklenmelidir. DÜ ÜK FREKANS: Pek çok speaker 10Hz ve alt frekanslarda do ru çal amaz ve a bask alt na girer. Normal insan kula 20 Hz-20 khz aras seslere duyarl oldu u için, bu amplide 10 Hz ve alt nda kalan frekanslar özel koruma devreleri ile denetim alt na al rlar. RADYO FREKANS: Radyo frekanslar tüm atmosferde ve her yerde bulunur. Bu frekanslar audio frekanslar ve iletim hatlar üzerinde olumsuz etkilere-bozulmalara neden olurlar. Bu devre ile 200 khz ve üzeri frekanslar n bu cihaza girmeleri engellenmi tir. ÇIKI DC KAR ILAMASI: Ampli ve speaker aras ndaki ba lant ya do ru ak m giri i olursa, speaker sürücüleri-bobinler tek yönlü ve a yük alt nda kal r. Olas hasarlar önlemek için özel bir koruma devresi çal arak bu durum geçene kadar devrede kal r; ç lara giden ak m kesilir. GÜÇ AÇ/KAPA - SESS Z: Güç dü mesi aç larak ebeke gerilimi verildi inde cihaz, 2-3 saniye süre ile sinyal üzerinde herhangi bir i lem yapmaz, sessiz kal r. Bu süre içinde bütün elektronik devrelerin denetimi yap r. Tehlikeli bir durum söz konusu de il ise, bu süre sonunda koruma devresi sistemi kullan ma açar. Sayfa 12 MAX SER LER KILAVUZU PHONIC CORPORATION

13 BOYUTLAR BOYUTLAR MAX serileri ayn ölçülerde üretilir. Ölçüler mm/inç olarak verilmi tir. PHONIC CORPORATION MAX SER LER KILAVUZU Sayfa 13

14 TEKN K ÖZELL KLER TEKN K ÖZELL KLER Tüm de iklik haklar üretici firmaya aittir. Sayfa 14 MAX SER LER KILAVUZU PHONIC CORPORATION

15 S STEM BLOK EMASI STEM BLOK EMASI PHONIC CORPORATION MAX SER LER KILAVUZU Sayfa 15

16 Türkçesi: Dr. Serhat DURMAZ

17

1.1. Görevleri ve Çe itleri

1.1. Görevleri ve Çe itleri 1. KES LER 1.1. Görevleri ve Çe itleri Yüksek gerilimli ve büyük ak ml ebeke ve tesislerde, yük ak mlar açmaya ve kapamaya yarayan alt cihazlar na kesici (disjonktör) denir. 1.1.1. Kesici Kullan lma Sebepleri

Detaylı

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo Wilo-Stratos GIGA tr Montaj ve kullanma k lavuzu 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo ek. 1: IF-Modul ek. 2: L1 L2 L3 10V/20mA DDG SBM SSM In1 1 2 GND +24V 3 GND XXXXXXXXXXXXXXXXX H AUX In2 Ext.off L ek. 3:

Detaylı

Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran

Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran Model No. TH-70LF50E TH-80LF50E Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran Türkçe Lütfen cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklay n. Say n Panasonic Mü terisi Panasonic kullan

Detaylı

IM602 KULLANICI EL K TABI. Sat n Alma Tarihi: Seri Numaras : Kod Numaras : Modeli: Sat n Al nd Yer: Güvenli iniz Size Ba l d r

IM602 KULLANICI EL K TABI. Sat n Alma Tarihi: Seri Numaras : Kod Numaras : Modeli: Sat n Al nd Yer: Güvenli iniz Size Ba l d r IM602 Temmuz 2002 10501 ile 10510 aras nda Kod Numaras na sahip makinelerin kullan m içindir Güvenli iniz Size Ba l d r Lincoln ark kayna ekipmanlar güvenli iniz göz önünde bulundurularak tasarlanm fl

Detaylı

çindekiler Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) Türkçe

çindekiler Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) Türkçe Model No. TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) çindekiler Önemli Güvenlik Uyar lar...2 Güvenlik Önlemleri...3 Aksesuarlar...6 Ba lant

Detaylı

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - letme K lavuzu 51147732 03.15 T ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU ALG SER S DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG MONTAJ, LETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU Kod. No: A.6.1.6 Revizyon No: 141011 Kitap Bask

Detaylı

ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU

ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU Doc Ref: 001-070609R3 >> ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU INFOMET Güvenlik Sistemleri Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:12 No:1865 34384 Okmeydan, stanbul Tel: 0 (212) 320 08 80 pbx Faks: 0 (212) 320 11 07

Detaylı

itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU Ç NDEK LER Özellikler...1 Güvenlik Önlemleri...2 Cihaz n görünümü...5 Uzaktan kumanda...7 Ba lant...8 Kullan m...10 Uzaktan kumanda ile ilgili notlar...15

Detaylı

KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU

KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU Next Wireless Electronic Security System KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU Ç NDEK LER Bölüm 1: Next Güvenlik Sisteminin Tan t m...... 6 Next Sistem nedir?... 6 Next mimari yap s ve kabiliyetleri... 7 Next

Detaylı

A6 ARAÇ TAK P C HAZI KULLANIM ve MONTAJ KILAVUZU

A6 ARAÇ TAK P C HAZI KULLANIM ve MONTAJ KILAVUZU A6 ARAÇ TAK P C HAZI KULLANIM ve MONTAJ KILAVUZU A-Smart bir A-TEL Telekomünikasyon San. ve Tic. Ltd. ti. markas r. A-Smart Takip ve Yönetim Sistemleri Hilal Mah. 677 Sok. No: 9 Çankaya /ANKARA Sayfa 1

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu & 240 280 330 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z

Detaylı

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i & QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

VESTEL 7500. DVD-DivX PLAYER

VESTEL 7500. DVD-DivX PLAYER VESTEL 7500 DVD-DivX PLAYER Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNLEMLER ------------------------------------------------------------------------------------01-02 ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI --------------------------------------------------------------------------03

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

TD2220 LCD EKRANI. Model No. VS14833

TD2220 LCD EKRANI. Model No. VS14833 TD2220 LCD EKRANI Kullan c K lavuzu Model No. VS14833 TCO Bilgisi Congratulations! This display is designed for both you and the planet! The display you have just purchased carries the TCO Certified label.

Detaylı

SXS BUZDOLABI KULLANIM KILAVUZU

SXS BUZDOLABI KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU SXS BUZDOLABI Buzdolab n çal flt rmadan önce lütfen bu kullan m k lavuzunu sonuna kadar okuyunuz ve gelecekte baflvurmak üzere elinizin alt nda bulundurunuz. GR-P267FSN P/No. : MFL66986006

Detaylı

FALKE 31 HC. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

FALKE 31 HC. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE 31 HC Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz

Detaylı

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu NUVOLA COMFORT HT Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri...4 1. Genel Bak...6 2. Haz rl

Detaylı

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE MASTER Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz

Detaylı

KL MA GESMS-11 KULLANIM KILAVUZU

KL MA GESMS-11 KULLANIM KILAVUZU ENKAY ELEKTRON K MERKEZ SERV S Alemda Cad. Site yolu No: 10 Ümraniye / STANBUL Tel: +90-216-523 64 11 Fax: +90-216-523 64 06 e-mail: info@enkaygroup.com Bilginiz için : Cihaz n arka taraf ndaki seri numaras

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU 300C

KULLANIM KILAVUZU 300C KULLANIM KILAVUZU 300C Ç NDEK LER 1 2 G R fi...3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR...9 3 4 5 6 7 8 ARACINIZIN ÖZELL KLER...41 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI...93 ARACIN ÇALIfiTIRILMASI

Detaylı

RADYASYON GÜVENL EL K TABI

RADYASYON GÜVENL EL K TABI ONDOKUZ MAYIS ÜN VERS TES Sa k Uygulama ve Ara rma Merkezi RADYASYON GÜVENL EL K TABI HAZIRLAYAN: Prof. Dr. Fevziye CANBAZ TOSUN Uzm. Fiz. Tenzile YA AYACAK OFLUO LU 2013 1 NDEK LER 1. Genel Bilgiler 6

Detaylı

eco 240 i eco 240 Fi eco 280 i eco 280 Fi

eco 240 i eco 240 Fi eco 280 i eco 280 Fi eco 240 i eco 240 Fi eco 280 i eco 280 Fi Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Yeni kombinizin, Siz de erli tüketicimizin tüm s nma ve s cak

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 Bu kullan m k lavuzu arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan m k lavuzu

Detaylı