Mimar Vedat Tek ( /1-2)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mimar Vedat Tek (1873-13/1-2)"

Transkript

1 Mimar Vedat Tek ( /1-2) SÜHA ÖZKAN Doğumunun 100. yılı anısına hazırlanan, Mimar M. Vedat Tek'in yaşamım, çabalarım ve yapıtlarım kapsayan bu yazı; Sayın Mimar Nihat Vedat Tek'ten alınan değerli bilgi ve belgeler ve diğer kaynaklardan derlenmiştir. Mimar Mehmet Vedat Tek, Türkiye'nin formel eğitim görmüş, bugünün meslek anlayışı içinde mimarlık tasarımı ve uygulaması yapmış ilk Türk mimarı olarak tanımı'. Mimar Vedat'ın yakıtları değişik nedenlerle çok ayrıntılı ve duyarlı olarak bilinmez. Bunun birçok nedeni arasında, kendisinin Osmanlı İmparatorluğumdan Türkiye Cumhuriyetine geçiş döneminde yaşamış olması, Osmanlı devrinde mimarlığın yalmz müslüman olmayanlara özgü bir meslek sayılması dolayısı ile, bu dönemde mimarlık yayınlarının da bulunmaması ve ihmal gösterilebilir sonrası Türkiye'sinde ilk süreli mimarlık yayını 1931 de çıkmaya başlamıştır. Bu yayında genellikle batı dünyasındaki değişim yakından izlenmiş, özellikle o paralelde olan kavram ve uygulamalara yer verilmiştir. Cumhuriyet ortamının yarattığı heyecan ve "Yeniden Doğuş" istemi, mimarlığa oldukça etkin bir biçimde yansımıştır. Cumhuriyet sonrasımn ilk yirmi yılının Türk mimarlığı, çağdaş düzeye sıçrama çabasının belirgin hamleleri olarak izlenebilir. Bu sıçramamn en etkin öğeleri genellikle biçimde bir yenilik arama, "cubism, constructivism, de stijl, bauhaus" akımlarının belirlediği estetik kalıpların Türkiye'ye uyarlaması olarak ortaya çıkmıştır. Batıda yüzyıl dönümünden bu yana süregelen mimarlık değişiminin uzantısı olarak ortaya çıkan "İkinci Nesil" Türk mimarları Türkiye'de eğitim görmüş GSA mezunlarıdır. 1927'den sonrasım kapsayan çabalar Mimar Vedat'ın 55 yaşından sonrasına rastlar. Bu süre içinde kendisi ekol olarak farklılaşmıştır ve etkin değildir. Üstelik yeni heyecan ile tüm değerler ve erekler sisteminin değiştiği bu süre içinde değişimi sağlayan, yayan güçlerin çabası kendi mimarlık görüşlerinin güncel savaşıdır. Bu savaş Türkiye ile Batı arasındaki mimarlık kavramı ve açığının kapatılmasını, kısaca mimarlıkta batılılaşmayı amaçlar. (1) 'Mimar' 'Arkitekt' sonra 'Yapı' dergilerinde savunulan tutum, Kemalettin, Vedat, Arif Hikmet Beylerin büyük bir iyi niyetle yaratmaya çalıştıkları Türk seçiciliğine karşıdır. Çağdaş Türk mimarlığının hemen hemen geçen yüzyıl sonunda Batıda bile Mimar Vedat Tek ( 1873/1942 ) terkedilmiş olan üslup çabalarından öte, teknolojili toplum mimarlığının Türkiye'de de kendine özgü bir biçimde tammlanabileceği yolundadır. Bu nedenle, "İkinci Nesil"in 1900 sonrası Türk mimarlığına özel bir ilgileri yoktur. Bu süreyi tutucu çabaların yoğunlaştığı bir süre olarak tammlar. Bu tutuculuk, "İkinci Nesil" tarafından önerilen "Kübik M i m a r i " ye karşıt "Mürteci Mimari" ( 2 ) olarak adlandırılmış, sonunda güçlenen "Kübik" akım güç kazanmıştır. O zaman Güzel Sanatlar Akademioindeki üç atelyeden "Kübik Mimarlığı" savunan Ernst ile Sırrı Bilen'in atelyeleri modern mimari\ğa dönük olduğu için açık kalmış, Türk-Osmanlı seçici mimarlığım savunan Vedat Bey Atelyesi ile Avrupa-Lâtin seçiciliğini savunan Guilo Mongeri atelyeleri 1930 yılında kapatılmıştır. ( 3 ) Bütün bunların doğal bir sonucu olarak Vedat Tek'in yapılarının tasarım ve yapım süreci üzerine bilgi için kendisinin 60 yaşından sonraki ömrünü kapsayan süreli yayınlar yetersizdir. ( 4 ) Gerçekte, kendisi mimari anlayış açısından bu yayınlarda desteklenen akımlara uyumsuz ve tutucu kalmıştır. Doğal olarak o yaştaki bir kişinin değişen havaya kendini tümüyle uyarlamasını beklemek yersiz olur. Mimar Vedat ve Kemalettin, "mimariyi tümüyle estetik yönüyle, öznel ve bireysel bir açıdan ele almaları, yapay gereksinme-

2 lerle, yapay olanaklar arasında denge arayan bölgeei nitelikte, bir 'ulusal mimarlık' aramaları dolayısı ile 19. yüzyıldan bu yana süregelen yapay havayı sürdürmeleri" ( 5 ) ile Türkiye'ye yabancı mimar ithalinin nedenleri arasında birlikte suçlanmışlardır. Onların sorumluluğu şöyle belirlenmiştir : Eğer "mimarlığımız için güncel gerekçelere yer veren bir ortam geliştirmiş olsalardı, bu kez yabancıların bireysel çalışmaları da sonuçları bakımından bir boşluk yaratabilecek, başka bir deyimle bütün sakatlıkları ile fark edilebilir bir duruma gelebileceklerdi. O durumda, Kemalettin ve Vedat Beylerin sorumlulukları bizdenliği sağlam temellere dayanan bir mimarlığı geliştirmemiş ve ilerdeki kişisel davranışlar için mihenk taşı oluşturacak türden bir ortam yaratmamış olmalarında toplanmaktadır. " ( 6 ) Çoğu kez de Mimar Vedat ve Kemalettin'in çabaları "kubbeli, ojiv kemerli, saçaklı ve çini pano"lu bir akım ve "mimarlığımızda geç kalmış bir 'Türk Revival'ı denemesi" ( 7 ) olarak değerlendirilmiştir. Burada, bu mimarların eğitimle edindikleri, Fransız, Alman gibi yabancı kökenli bilgi ve değerler sistemi ile Türkiye geleceğini ve koşullarını uzlaştırmak gibi güç bir durumda kaldıkları belirtilmelidir. Mimar Vedat Tek, yaşamının son yıllarında... Vedat, Kemalettin, Arif Hikmet v. b. Beylerin görevi, gerçekte Türkiye mimarlık ortamını yaşatmak ve onu kurumlaştırmak ve mesleği tanıtmaktı. Bu görevi yapmadıkları da söylenemez. Vedat Bey, üstelik eğitim kurumlarında görevler alarak bu çabayı gelecekte nesillere aktarmayı da amaçlamıştır. Ama izleyen nesiller "taklitçiliği" " s e ç i c i l i ğ e " yeğ tutmuşlar, mimarlık kavramı ve uygulaması, Batının dümen suyundan kırk yıldır kurtulamamış ve toplumsal içeriğinden soyutlanmıştır. Geçen süre içinde tüm çabalar bir ana birikim ortamına oturmadığından, her çaba bir "Yeniden Doğuş"u amaçlamış ve tekelcilik aşılamamıştır. Türkiye'de bir mimarlık geleneği oluşamamış, topluma «yabancılaşmıştır. Mimar Vedat Tek, Akademi'de öğrencileriyle... YAŞAMI Osmanlı vezirlerinden ve Bağdat Valilerinden Girit'li Sırrı Paşa ile şair ve besteci Leylâ Hanım'ın çocukları olan Vedat Tek, tam anlamı ile elit bir aile çevresi içinde yetişmiştir. Daha aile çevresinde sanata verilen değer ve yaratılan sanatsever ortam onun gelişmesinin önemli etmenlerinden biri olmuştur. Vedat Tek'in Uç kardeşinden, Yusuf Razi Demirbel Paris'te inşaat mühendisliği okumuş, İstanbul Şehreminliği, "Posta Telgraf N a z ı r l ı ğ ı " ve "Nafia Nazırlığı" yapmış, devrinin ünlülerinden biri olarak belirmiştir. Piyanist olan kızkardeşi Nezihe Beler, batı musikisi besteleri. yapmıştır. Üçüncü kardeşi ise elektrik mühendisiydi. Galatasaray lisesinin ikinci sınıfına kadar okuyup sonra Parise giden Vedat bey, orada önce "Ecole Monge"u bitirmiş, sonra "Academie Julien" de resim, "Ecole Centrale" da mühendislik okumuş, sonra, Vedat Tek, Büyük Postane inşaatında...

3 yüzlerce kişinin katıldığı yarışma sınavını kazanıp "Ecole National des Beaııx A r t s " a seçilen dokuz kişi arasında yer almıştır. Özellikle matematik konularında çok yetenekli olduğundan ayrıca "Licenciee des Mathematique" derslerine de katılmıştır. Kendisini tanıyanlar matematik dışında resim, hevkel alanlannda da olgun bir becerisinin olduğunu belirtirler. Mimarlık öğrenimini tamamladıktan sonra ünlü ve geleneksel Roma Ödülü'ne ( Prix de R o m e ) çalışmak istemiş, yabancı olduğu için kendisine izin verilmeyince hocası Moyav'nun Fransız Cumhurbaşkanı'na başvurması sonucu izin alınmıştır. Mimar Vedat'ın buradaki çalınması sonucu kazandığı 'Legion d'honeur' nişanı kendisine sonralan yurda döndükten sonra verilmiştir. Bruno Taut, Türk-Alman Dostluk Evi Projesi Tiirk-Alman Dostluk Evi P r o j e Yarışmasına katılan bir başka yabancı p r o j e... Paris'te dokuz yıl kalmasına, oradaki formel eğitimin yaranda gördüğü mimarlık ürünlerinden pek çok etkilenmesine rağmen Türkiye'de bunların som taklitlerini uygulamak istememiş, buradaki yapıtlarına Türkiye'ye özgü bir nitelik kazandırmak için Paris'te öğrenemediği konular olan Arabesk, Osmanlı, Selçuk Mimarlığı üzerinde çalışmış, tarihsel Türk mimarlığını kendi yapıtları için kaynak olarak kullanmaya çabalamıştır. İstanbul'da kendi mimarlık bürosunu açtığında çağın toplumu tarafından olay hayretle karşılanmış bir Türkün mimar olamıyacağı saplantısı mimar Vedat'ın karşılaştığı önemli zorluklardan biri olmuştur. Çünkü, o güne kadar genellikle yerli hıristiyan azınlık ile İtalyan, Fransız kökenli ithal ustaların tekelinde olan mimarlık hizmeti Türklerin beceremiyeceği bir meslek olarak gösterilmeye çalışılmıştır. Bu koşullamayı yok etmekte Vedat Tek'in kişisel çabasının özellikle bir etkenliği olmuştur. Bu çaba diğer yandan tüm ticaret, v. b. eylemler gibi horlanan ve Türklere yakıştırılmayan mimarlık mesleği için bir aşama olmuş, bu aşama Cumhuriyet Türkiye'sinde özellikle Atatürk tarafından desteklenmiştir. Türk mimarlığına olağanüstü olanaklann sağlanması belki ilk mimarlara duyulan güvenle olabilmiştir. Mimar Vedat çağdışı Kemalettin gibi yerel teknoloji ve değerler sistemine bağımlı kalmayı seçmiştir. Tümüyle bir değişim önermek yerine tarihsel süreçten gelen kaynakları değerlendirmeyi yeğ tutmuştur. Bu nedenle, her ikisi 'seçmeci' ( e c l e c t i c ) olmaktan kurtulamamışlardır. Kimi kez bu tutumlarından dolayı yerilmişlerdir. Kendilerini çok suçlamamak gerekir. Çünkü aldıklan eğitimin uygulamalarım, o eğitimin amaçladığı y e r l e r l e çok benzeşimi olmayan ortamlarda yapmak durumunda kalmışlardır. Üstelik, ülke yönetim rejimi gibi kökten değişim getiren bir olay, Cumhuriyet, onların kencü kişiliklerini bulmuş ürünlerini vermekte oldukları sürede oluşmuştur. Tapu Dairesi,Sultanahmet/İstanbul Mimar Vedat ve Kemalettin'in varlığı tümüyle yapı eylemlerinin Türklerin tasarımı ve denetimi altında oluşmasına yetmemiş, bir yandan özellikle Ankara'da yoğun yapım sürecine girilmesi eldeki teknik gücü yetersiz kılmış, öte yandan Mimar Vedat'a karşı olan çekememezlik,

4 küskünlükler yaratmıştır. Bu olaylar bütünüyle Türkiye'de teknokrat ithalini rasyonalize eden etmenlere katılmıştır. Holzmeister, Mongeri, Taut, Oelsner, Egli, Bonatz, Poelzig gibi yabancıların Türkiye'de yapım ve/veya öğretim sürecine katılmalar bu süreye rastlar. Birinci Dünya Savaşı sırasında, (1917) o zamamn çok yoğun olan Türk-Alman dostluğunu simgeleyen bir dernek yapısı için açılan yarışmada yapı alam olarak Çemberlitaş'daki şehremaneti karşısındaki arsa seçilmişti. Yarışmanın jürisinde Türkiye'yi Mimar Vedat ve Kemalettin temsil ettiler. Aralarında zamanın gözde mimarlarından Peter Behrens, Hans Poelzig, Bruno Taut, Ludwig Hoffman ve Martin Bulfer'in de bulunduğu seçkin yarışmaların ürünlerini eleştirirken Mimar Vedat'ın tutumunun çağdaşlarından geri olmadığını söylerler. Görüşlerinin özellikle jüri onursal başkam Kaiser Wilhelm, saray mimarlarından G. Hofrant ve L. Hoffman tarafından onaylandığı bilinir. Yarışmada Mimar Vedat'ın eleştirisi, özellikle olumlu plan anlayışlarına rağmen yapının İstanbul'da yapılacağının verdiği cesaret ile tasarlanan fırsatçı dışavurumculuk (expressionism) idi. Sunulan önerilerin gerçekte ne Arabek, ne de Osmanlı mimarlığı ile soylu bir ilintisi görülebiliyordu. Büyük Postane Binası, Sirkeci/İstanbul Mimar Vedat 1897 yılında Paris'teki öğrenimini bitirip İstanbul'a dönmüştür yılında şehremaneti mimarlığına atanmış özellikle Cemil Topuzlu Paşa'nın şelıreminliği süresince "Heyet-i Fenniye Reisi" olarak çalışması ile dikkat çekmiştir yılında "Posta Telgraf Nezareti" mimarlığına atanmış, kendisinin en büyük yapıtı olarak bilinen Sirkeci'deki Büyük Postane bu çalışma süresinin ürünü olarak belirmiştir de 31 Mart olayından sonra yönetime geçen Mehmet Reşat kendisini baş mimarlığa atadı. Dolmabahçe sarayına yaptığı (kalorifer binası v. b. ) ekler bu devirde yapılmıştır. Birinci Dünya Savaşı sırasında Enver Paşa tarafından atandığı "Harbiye Nezareti" baş mimarlığında üç yıl görev almıştır. Veliefendi Hipodrom projesini ve Enverpaşa köşkünü bu süre içinde tasarlamıştır. Sonraları bir süre Mustafa Kemal'in mimarlık hizmetlerini yapan Mimar Vedat "Çankaya Gazi Köşkü" ekleri ve "Halk Fırkası Mahfeli" yapılarım tamamlamış, Ankara Palas yapısı temel düzeyinde iken ayrılıp bütünüyle İstanbul'a yerleşmiştir. Sonralar bu yapı beş yıl gibi uzun bir süre içinde T L gibi zamanı için büyük bir fiyata Mimar Kemalettin ve Saçaklı Salim Derin tarafından bitirilmiştir. Bütün bu görevlerin yanında özel bürosunda birçok yapı tasarlıyan Mimar Vedat'ın ana görevi hep, önce "Sanayi-i Nefise A l i s i " sonra "Güzel Sanatlar Akademisi"nde ve bir sürede "Yüksek Mühendis Âlisin"de hocalık olmuş, Cumhuriyet Türkiye'sine yetiştirilen yüzlerce mimarın eğitimini katkılamıştır. Mimar Vedat'ın eğitmenliği değişen aralıklarla 27 yıl kadar sürmüştür. Tümüyle Türk teknokratının Türkiye'de çalışması tezini savunan Vedat Bey, yabancıların yüceltilmesine dayanamıyarak akademiden istifa etmiştir. ( 8 ) Büyük Postane Binası, Sirkeci/İstanbul Hükümet Konağı, Kastamonu

5 YAPITLARI KAMU Y A P I T L A R I 1. Defter-i Hakani Binası, Sultanahmet, Bugün, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü yapısı olarak kullanılmaktadır yılında tamamlanmıştır. 2. Büyük Postane Binası, Sirkeci, Mimar Vedat'ın en önemli yapısı olarak bilinir. 1909'da tamamlanmıştır. Tümüyle 'Revialist' bir tutum izlenmiştir. Ayrıntılardaki titizlik dikkati çeker. Tuğlaların özel olarak kendisi tarafından tasarlandığı söylenir. 3. Dolmabahçe Sarayı Ekleri, Sultan Mehmet Reşat'ın baş mimarı iken yaptığı eklerdir. Kalorifer bacası belirgindir. 4. Haydarpaşa Vapur İskelesi, Haydarpaşa, İlk tasarım ve uygulama Vedat Bey'e aittir. Sonradan birçok değiştirme ve ekler yapılmıştır. Halk Fırkası Mahfeli, Ankara 5. Moda Vapur İskelesi, Moda, 6. Deniz Yolları Acentası, Karaköy, Karaköy'ün imar planı düzenlenmesinde yıktırılmıştır. 7. Deniz Hamamları, Karaköy, Şimdi Karaköy rıhtımı olan yerde bulunmaktaydı. 8. Halk Fırkası Mahfeli Binası, Ankara C. H. P. Merkezi olarak başlanan yapı 1924'de TBMM yapısına M. Vedat tarafından uyarlanmıştır. Sonradan birçok eklemeler yapılmış olup bunların tasarımının Vedat Bey'le ilgisi yoktur. Girişteki portal bunlardan biridir. Bugün CENTO merkezi olarak kullanılmaktadır. 'İV.'T 9. Kastamonu Hükümet Konağı, Kastamonu. Projesi Vedat Bey tarafından hazırlanmış, yalnız uygulama kendi denetiminin dışında yapılmıştır. Silah Müzesi Projesi, istanbul 10. Macar Konsolosluğu, Nişantaşı, 11. Silâh Müzesi, Proje Vedat Beyin yapıtıdır, uygulanmamıştır. 12. Hipodrom ve Diğer Yapılar, Veliefendi, Enver Paşa tarafından yapıtırılan proje I. Dünya Favaşı nedeniyle uygulama olanağı bulamamıştır. KONUTLAR ıınııını ıııııııııı 13. Yayla Apartmanı, Nişantaşı, Valikonağı Caddesinde Cumhuriyet Gazetesi sahibi Yunus Nadi Bey için yapılmıştır. 14. Şadiye Sultan Apartmanı, Nişantaşı, Yayla Apartmanı ile aym hizadaydı, yol genişletilirken yıktırıldı. 15. Güneş Apartmanı, Maçka, II. TBMM Binası, Ankara 16. Halit Bey Apartmam, Çemberlitaş, Giineş Apartmanı ile birlikte çağdaş akıma uyma çabalan görülür. 1934'de tamamlanan Halit Bey

6 Apartmanında köşe pencereleri, yatay, dikey sıva işçiliği, derin ve geniş fugalar belirgindir. (1(1) 17. Cemil Topuzlu Köşkü. Çiftehavuzlar, Şehremini Cemil Topuzlu Paşa için yapılmıştır. Bugün Büvük Kulüp olarak kullanılmaktadır. 18. Enver Paşa Köşkü, Kuruçeşme, 19. Leylâ Hanım Villası, Bostancı, Annesi Leylâ Hanım için yaptığı villadır. Şair ve bestecinin birçok yapıtı ile birlikte yangında yok olmuştur. 20. Gazi Köşkü, Çankaya, Ankara. Bugün Gazi Müzesi olarak kullanılan yapıdır. Restorasyonu ve birçok eklerinin eklerini Mimar Vedat tasarlamış ve uygulamıştır. 21. Mimar Vedat Evi, Nişantaşı, Vali Konağı Caddesinde bir köşe parseline yapılmıştır. Mimarın kent içi açısal bir parsele uyumda gösterdiği ustalığı yansıtır. Kendi konutu olarak kullanılmıştır. Halit Bey Yalısı, Yeniköy/ Cemil Topuzlu Köşkü. Ciftehavuzlar/İstanbul 22. Halit Ziya Uşaklıgil Villası, Yeşilköy, 23. Mr. Varber Villası, Suadiye, 1932 yılında tamamlanmıştır. Vedat Beyin ısrarla " s e ç m e c i " ve "neo klâsik" öğeleri kullandığının belgesidir. (11) 24. Halit Bey Yalısı, Yeniköy, TİCARET Y A P I L A R I 25. Mesadet Hanı, Sirkeci, 26. Liman Hanı, Sirkeci, 27. Sabit Bey İşham, Karaköy, 28. Milli" Emlâk Dükkanları, Beşiktaş, 29. Kâzım Emin Tütün Deposu, Bursa. Mimar Vedat Evi, Nişantaş/Istanbul 30. Nemlizade Tütün Deposu, Üsküdar, 31. Çiftlik Binası, Topkapı, ANITSAL Y A P I L A R 32. İzmit Saat Kulesi, İzmit. Proje Vedat Bey tarafından, uygulama başkaları tarafından bazı değişikliklerle yapılmıştır. 33. Tayyare Şehitleri Anıtı, Fatih, DÜŞÜNCELERİ Vedat Beyin mimarlık dışında çeşitli konular üzerine düşünceleri hakkında yeterli bir bilgimiz yoktur. Mimarı bir çeşit rönesans mimarı çerçevesinde görür. Ona göre mimar, yemek pişirmeden musikiye kadar her konuda yeteneklerini kullanan, en azından bu konuları işleyen bir 'Homo Universale', evrensel adımdır. Tanıyanlar kendisinin de hemen her sanat dalında becerisini överler. Mimar Vedat Evi, Nişantaş/İstanbul Halit Bey Yalısı, Yeniköy/İstanbul

7 9. Goodwin, Godfrey, 1971, p (Tek), M. Vedat, 1934, s (Tek), M. U t Vedat, (Tek), M. Vedat, 1931 "İstanbul'un dört etrafı deniz olduğu halele parasız olarak deniz kenarında gezip hava alacak, deniz eğlencesi yapabileceği, sahil yoktur. " s. 35. "Herhalde hiçbir sebeple piyade kaldırımı ihmal edilmek ne zerafet, ne iktisat ne de demokrasi nokta-i nazarından doğru değildir. " s a. g. y. 14. (Tek), M. Vedat, 1931 a «sflt 15. Tek, Yusuf Razi, 1942, "Binanın manzara-i hariciyesinin letafeti tertibatı dahiliyesinin bir neticei tabiiyesi olarak kendiliğinden husule gelirdi." Nemlizade Tütün Deposu,Üsküdar/İstanbul Şehircilğin topluma dönük bir ç e v r e hizmeti olduğunu savunmuş, özellikle İstanbul'da halka dönük hizmetlerin azlığından yakınmıştır. Kent çevresinde sağlıklı ve düzenli bir yaşamın sağlanmasını istemiştir. Planlamada yayalara öncelik tamması, İstanbulda kamuya açık deniz olanaklarının oluşturulması onun belirgin kaygılan olarak b e l i r m i ş t i r (12). İstanbul'un doğuya doğru büyümesi eğilimine, kentin ucuz alanlar üzerinde f a z l a spekülasyona alet olmadan planlı bir biçimde denetim altına alınabilme olanağına umut bağlamıştır (13 ). Sonuçta kentin o yönde büyümesi g e r ç e k l e ş m i ş t i r, ama Vedat Beyin amaçladığı düzenli bir biçimde değil. Çağdaş mimarlıktaki kökten değişimin farkında olarak Vedat Bey, her ne kadar bu akımlann dışında kalmışsa da değişimi kendi çerçevesinde değerlendirilmiştir. Vedat Bey : " Y e n i akımlar ötedenberi ciddi m i m a r l a r ı n düşündüklerini genelleştirmiştir. Konfora hiç bir şey feda edilmeyecek, bezeme eskisi gibi kalabalık ve değersiz m a l z e m e ile yapılmayıp değerli m a l z e m e ile ve yalın olacak, şu veya bu üslup izlenmesi yerine yalnız program sağlanacak ve uygulanacaktır" demiştir. Kendisinin modern anlamda denemeleri arasında Güneş ve Halit bey apartmanları sayılabilir. Değişen yaşam koşulları ile birlikte değişen yaşam tarzımn belirmesinde özellikle konak türü yaşamdan apartman türü bir yaşantıya geçilmesinde gelenek ve göreneklerin sağladığı birçok olumlu öğenin yitirildiğinden yakınmış, siirüp giden kentsel patlama sonucu birçok kültürel değerin yok olduğunu, insanların çok daha ham ve y e t e r s i z koşullarda banndırılmaya başladığım b e l i r l e m i ş t i r (14). Biçimde i ş l e v c i l i ğ i savunmuş, yapıdaki dışavurumculuğun ancak barındınlan eylem ve iç tasarımın doğal bir sonucu olabileceğini b e l i r l e m i ş t i r (15) Tüm yaşamı süresince ulusçu olan Vedat Bey : " D e d e l e r i m i z, atalarımız yaptıkları mimarlık yapıtlarının sağlamlıklarına ve güzel olmasına önem v e r i r l e r d i. Bu tiir yapı, ulusun içinden yetişme m i m a r l a r ı n, yapı ustalarının birbirinin ardı sıra i z l e d i k l e r i kural ve usullere g ö r e yapıldıklarından her tür yapıya özgü kusursuz bir mimarlık yaratılmıştır. Ulusal mimarlık beğenilmemeye ve Türk Sanatları 16. Ünsal, Behçet, 1942, s. 18 KAYNAKLAR D E M İ R B E L, Yusuf R a z i, " P r o f. M. Vedat T e k ", Arkitekt, Sayı 9-10, s İstanbul, EMRE, Necmettin, " M i m a r Vedat Tek'in Sanat Hayatı", Arkitekt, sayı 9-10, s İstanbul, GOODWIN, Godfrey, A History of Ottoman Architecture, Thames Hudson, London, The John Hopkins P r e s s Baltimore, 1971 İ L E R İ, S. N., " M i m a r l ı ğ ı m ı z d a M. Vedat Zamanı", Yapı, Sİ5, s , İstanbul, 1942 Ö Z E R, Bülent, Rejyonalizm, Üniversalizm ve Çağdaş M i m a r i m i z Üzerine Bir Deneme, -MilIlMl İ. T. Ü. Mimarlık Fakültesi Yayını, İstanbul, 1964 S A Y A R, Zeki, " M i m a r l ı ğ ı m ı z ", M i m a r l ı k, Sayı : 2, s İstanbul, 1973 f>;ı, vu-ıfc^j SÖZEN, M e t i n ; T A P A N, Mete, 50 Yılın İzmit Saat Kulesi Y a y ı n l a n No. 122, Cumhuriyetin Ellinci hor görülmeye başlandıkça ulusal sanat ( T E K ), M. Vedat, "İstanbul İkametgâhları", Türk M i m a r i s i, Türkiye İş Bankası Kültür son bulmuştur" diyordu (16). NOTLAR 1. Bu batılılaşma çabası zaman zaman o kadar dogmatik bir durum almıştır ki,. ' M i m a r ' ( ) dergisinin adı 'Arkitekt' (1935) e dönüşmüştür. 2. Ünsal, Behçet, 1973, s a. g. y. s M i m a r ( ), Arkitekt ( ), Yapı (1942) 5. Ö z e r, Bülent, 1964, s a. g. y., s. 54 Y ı l ı D i z i s i : 1, s. 101, İstanbul, 1923, M i m a r, sayı : 10, s , İstanbul, 1931 ( T E K ), M. Vedat, "İstanbul'un İmarı M e s ' e l e s i ", Mimar, Sayı 2, s , İstanbul, 1931 ( T E K ), M. Vedat, "İstanbul'un İmarı M e s e l e s i ", Yapı, S a y ı : 15, s. 5-7, İstanbul, 1942 ( T E K ), M. Vedat, " M r. L. Varber Villası, Suadiye", M i m a r, Cilt :2 Sayı: 20 Mayıs 1932, İstanbul ( T E K ), M. Vedat, "Halit Bey Apartmam, Ç e m b e r l i t a ş " M i m a r, S a y ı : 8, s , İstanbul, 1934 T E K, Yusuf Razi, " M i m a r M. Vedat T e k ", Yapı, Sayı: 14, s , İstanbul, 1942 ÜNSAL, Behçet, " P o l e m i k, K r o n i k : Mehmet Vedat ve Millf M i m a r i ", Yapı, Sayı : 14, s. 18 İstanbul, Sayar, Zeki, s. 20 ÜNSAL, Behçet, " M i m a r l ı ğ ı m ı z ", M i m a r l ı k, Sayı: 2, s , İstanbul, Y Ü C E L, Erdem " X X Yüzyılda Klâsik Türk M i m a r i s i Üzerine Eğilmiş Türk M i m a r l a r ı : M i m a r Vedat ( )", Bizim Anadolu Gazetesi, İstanbul, Vedat Bey'in DGSA'dan ayrılma nedenini Yusuf Razi Demirbel böyle yorumlarken, Zeki Sayar bunu tümüyle modern akımına yenilgi olarak göstermiştir.

T.C. KASTAMONU VALİLİĞİ MİMAR VEDAT TEK KÜLTÜR ve SANAT MERKEZi

T.C. KASTAMONU VALİLİĞİ MİMAR VEDAT TEK KÜLTÜR ve SANAT MERKEZi T.C. KASTAMONU VALİLİĞİ MİMAR VEDAT TEK KÜLTÜR ve SANAT MERKEZi Efendiler, Gördüklerimin en kıymetli kısmı bu güzel bölgenin samimi halkının çok aydın ve çok genis ve yüksek zihniyet sahibi olmalarıdır.

Detaylı

İstanbul da Art Nouveau

İstanbul da Art Nouveau İstanbul da Art Nouveau İstanbul da Art Nouveau, Vlora Han, Karaköy İstanbul da Art Nouveau, Dikranyan Mehmet Yörük Yalısı İstanbul da geç 19.yüzyıl mimari çoğulluğu Vedat Tek, Büyük Postane, Sirkeci,

Detaylı

18.yy. Batılılaşma Topkapı III. Ahmet Çeşmesi 1728-29

18.yy. Batılılaşma Topkapı III. Ahmet Çeşmesi 1728-29 18.yy. Batılılaşma Topkapı III. Ahmet Çeşmesi 1728-29 18.yy. Batılılaşma Topkapı III. Ahmet Çeşmesi 1728-29 18.yy. Batılılaşma Tophane Çeşmesi, 1732, - I.Mahmud 18.yy. Batılılaşma Tophane Çeşmesi, 1732,

Detaylı

SANAT TARİHİ CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK MİMARİSİ

SANAT TARİHİ CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK MİMARİSİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TÜRKİYE KÜLTÜR PORTALI PROJESİ SANAT TARİHİ CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK MİMARİSİ Prof. Dr. Kıymet GİRAY KASIM- 2009 ANKARA 9. Cumhuriyet Dönemi Türk Mimarisi Anahtar Kelimeler:

Detaylı

hanedandan bir ressam Abdülm ecid y Efendi ^ 60yı] YAPI KREDİ m N A T IO N A L P A L A C E S T B M M M İLLİ S A R A Y L A R

hanedandan bir ressam Abdülm ecid y Efendi ^ 60yı] YAPI KREDİ m N A T IO N A L P A L A C E S T B M M M İLLİ S A R A Y L A R hanedandan bir ressam Abdülm ecid y Efendi ^ 60yı] YAPI KREDİ m N A T IO N A L P A L A C E S T B M M M İLLİ S A R A Y L A R HANEDANDAN BİR RESSAM ABDÜLMECİD EFENDİ Prof. Dr. Günsel Renda Arnavutköy Amerikan

Detaylı

TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ

TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ Yarım Gün Yemeksiz Sabah Turu Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları nın yönetildiği, Tarihi Yarımada nın kalbi olan Sultanahmet Meydanı. İmparator Justinian tarafından 6. yüzyılda

Detaylı

İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER

İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER Sanat Tarihi Dergisi Sayı/Number:XIII/1 Nisan/April2004, 169-180 İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER Kadriye Figen VARDAR Osmanlı Devleti XVIII. yüzyıldan

Detaylı

2. EĞİTİM VE AKADEMİK GÖREVLER

2. EĞİTİM VE AKADEMİK GÖREVLER SELİM VELİOĞLU ÖZGEÇMİŞ 1. KİŞİSEL BİLGİLER Adı,Soyadı,Ünvanı : Yrd. Doç.Dr. Selim VELİOĞLU Doğum Yeir ve Tarihi : İstanbul, 1961 Kurumu : İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Telefonu : İş 0212

Detaylı

TÜRKİYE DE KORUMA VE KENT PLANLAMA TARİHİ 1850-1950

TÜRKİYE DE KORUMA VE KENT PLANLAMA TARİHİ 1850-1950 TÜRKİYE DE KORUMA VE KENT PLANLAMA TARİHİ 1850-1950 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ ŞEHİR YENİLEME KORUMA DERSİ Doç. Dr. İclal Dinçer TÜRKİYE DE KORUMA VE KENT

Detaylı

Üçüncü bin yıl için gayrimenkul geliştirme çözümleri

Üçüncü bin yıl için gayrimenkul geliştirme çözümleri kuruluş 1993 Üçüncü bin yıl için gayrimenkul geliştirme çözümleri www.gy.com.tr Merhaba Amacımız yirmi birinci yüzyıla uygun gayrimenkul projeleri geliştirmektir. Anahtar teslim konut, sosyal ve ticari

Detaylı

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ JANDARMA KARAKOLU

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ JANDARMA KARAKOLU ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ JANDARMA KARAKOLU TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ Nisan 2013 GİRİŞ Atatürk Orman Çiftliği, kuzey-güney ve doğu-batı doğrultusunda genişleyen/gelişen bir yerleşke olarak tasarlanmıştır.

Detaylı

Sultanahmet - Beşiktaş

Sultanahmet - Beşiktaş Sultanahmet - Beşiktaş S5 S4 S1 S2 S3 S4 S5 Sultanahmet Hipodrom Meydanı Yerebatan sarnıcının önü Gülhane Tramvay istasyonu çevresi Sirkeci Tren istayonu önü Eminönü Kadıköy iskelesi önü S1 S2 S3 http://goo.gl/n8dseh

Detaylı

PEYZAJ SANATI TARİHİ Ders İzlence Formu. Kodu: PEM 112 Dersin Adı: PEYZAJ SANATI TARİHİ Toplam Saat

PEYZAJ SANATI TARİHİ Ders İzlence Formu. Kodu: PEM 112 Dersin Adı: PEYZAJ SANATI TARİHİ Toplam Saat Diploma Programı Peyzaj Mimarlığı Bölümü Yarıyıl Teorik Uygulama Laboratuar PEYZAJ SANATI TARİHİ Ders İzlence Formu Kodu: PEM 112 Dersin Adı: PEYZAJ SANATI TARİHİ Toplam Saat AKTS Dersin Anlatıldığı Dil

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ MEKÂN TASARIMI PROGRAMI

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ MEKÂN TASARIMI PROGRAMI MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ MEKÂN TASARIMI PROGRAMI PROGRAMIN TANITIMI: Sanat ve Tasarım, toplumsal yaşamın temelini oluşturan kültür, tarihsel sürecin bir ürünüdür.

Detaylı

Kilitbahir Kalesi, Fatih Sultan Mehmet Dönemi

Kilitbahir Kalesi, Fatih Sultan Mehmet Dönemi Kilitbahir Kalesi, Fatih Sultan Mehmet Dönemi Ayasofya, Sultan III.Ahmed Çeşmesi, Thomas Allom, Constantinople, 1838 Üsküdar, Sultan III.Ahmed Çeşmesi, Julia Pardoe, The Beauties of the Bosphorus, 1838

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Osmanlı Mimarisi ARCH 594 bahar

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Osmanlı Mimarisi ARCH 594 bahar DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Osmanlı Mimarisi ARCH 594 bahar 3 + 0 3 7 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler İngilizce Yüksek

Detaylı

TÜRKİYE DE KORUMA VE YENİLEME UYGULAMALARI

TÜRKİYE DE KORUMA VE YENİLEME UYGULAMALARI TÜRKİYE DE KORUMA VE YENİLEME UYGULAMALARI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ ŞEHİR YENİLEME KORUMA DERSİ Doç. Dr. İclal Dinçer TARİHİ KENT DOKUSUNUN DÖNÜŞÜM BASKISI

Detaylı

ĐSTANBUL DOLMABAHÇE SARAYI, SAAT KULESĐ VE CAMĐĐ TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU

ĐSTANBUL DOLMABAHÇE SARAYI, SAAT KULESĐ VE CAMĐĐ TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU ĐSTANBUL DOLMABAHÇE SARAYI, SAAT KULESĐ VE CAMĐĐ TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan Đstanbul Dolmabahçe

Detaylı

''Hepimiz Atatürk'üz''

''Hepimiz Atatürk'üz'' ''Hepimiz Atatürk'üz'' Mustafa Kemal Atatürk tüm yurtta anıldığı gibi Beşiktaş'ta da törenlerle anıldı. Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal Atatürk'ün 74. ölüm yıldönümünü anma gününde özel bir mesaj

Detaylı

Kuzguncuk. Madam Agavni Muratyan Yalısı, 1993 Madam Agavni Muratyan Yalısı, 2007. Madam Agavni Muratyan Yalısı, 1974. Çiğdem PAKER, Mimarlık Fakültesi

Kuzguncuk. Madam Agavni Muratyan Yalısı, 1993 Madam Agavni Muratyan Yalısı, 2007. Madam Agavni Muratyan Yalısı, 1974. Çiğdem PAKER, Mimarlık Fakültesi Kuzguncuk Madam Agavni Muratyan Yalısı, 1993 Madam Agavni Muratyan Yalısı, 2007 Madam Agavni Muratyan Yalısı, 1974 1 Kuzguncuk Madam Agavni Muratyan Yalısı, Plan ve kesit Madam Agavni Muratyan Yalısı,

Detaylı

İnşaat Sanayii YÜZKIRKBEŞ EYLÜL - EKİM 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA İNŞAATA HAYAT VEREN ÇİZGİ: MİMARİ

İnşaat Sanayii YÜZKIRKBEŞ EYLÜL - EKİM 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA İNŞAATA HAYAT VEREN ÇİZGİ: MİMARİ İnşaat Sanayii TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA İNŞAATA HAYAT VEREN ÇİZGİ: MİMARİ EYLÜL - EKİM 2014 YÜZKIRKBEŞ DOSYA İNŞAATA HAYAT VEREN ÇİZGİ: MİMARİ Doğan HASOL Mimar Mimarlık Uygarlığın

Detaylı

HAKKIMIZDA. Kuruluşumuzdan bugüne kadar geçen sürede birçok konut yapımı ile benzeri yapım işlerini başarıyla tamamlamış bulunmaktayız.

HAKKIMIZDA. Kuruluşumuzdan bugüne kadar geçen sürede birçok konut yapımı ile benzeri yapım işlerini başarıyla tamamlamış bulunmaktayız. HAKKIMIZDA yılından itibaren ülkemizin farklı bölgelerinde birçok konut ve işyeri projesini başarıyla gerçekleştiren Kavşut ailesinden ayrılıp, yeni bir anlayış ile bilgi ve tecrübeyi birleştirerek 00

Detaylı

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sinema Bilim Dalı Doktora Programı:

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sinema Bilim Dalı Doktora Programı: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Programı: Sinema alanında bilgi sahibi, yüksek lisansını tamamlamış araştırmacıların sinema bilimine katkı sağlayacak, sinemayı sanatsal, estetik

Detaylı

AMBLEM BİEÎNCÎSÎ YAŞAR AKDIMAN'ın ÖZGEÇMİŞİ

AMBLEM BİEÎNCÎSÎ YAŞAR AKDIMAN'ın ÖZGEÇMİŞİ SANAT KÖŞESİ AMBLEM BİEÎNCÎSÎ YAŞAR AKDIMAN'ın ÖZGEÇMİŞİ 1957 Aydın doğumluyum. İlk ve orta öğrenimimi burada tamamladıktan sonra, İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Dekoratif Sanatlar

Detaylı

Prof. Tamer Başoğlu Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi / Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü tamer.basoglu@isikun.edu.tr

Prof. Tamer Başoğlu Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi / Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü tamer.basoglu@isikun.edu.tr Prof. Tamer Başoğlu Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi / Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü tamer.basoglu@isikun.edu.tr 1. Adı Soyadı : Tamer Başoğlu 2. Doğum Tarihi : 07.04.1938 3. Unvanı : Profesör

Detaylı

İZMİR VE FAYTON; BİR KİMLİK İMGESİ

İZMİR VE FAYTON; BİR KİMLİK İMGESİ İZMİR VE FAYTON; BİR KİMLİK İMGESİ ATAY, Çınar, KIRAÇ, Suna İnan. 19.yy İzmir Fotoğrafları Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Ens. Yayını. s.93 (1997) HAZIRLAYAN: SENEM ÖZGÖNÜL Kasım 2007 İZMİR VE FAYTON;

Detaylı

TÜRKİYE DE MÜZECİLİK VE MÜZECİLİK TARİHİ

TÜRKİYE DE MÜZECİLİK VE MÜZECİLİK TARİHİ TÜRKİYE DE MÜZECİLİK VE MÜZECİLİK TARİHİ Müze Nedir? Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka gösterilmek için sergilendiği yer veya yapılara müze denir. Müzeler,

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TÜRKİYE KÜLTÜR PORTALI PROJESİ SANAT TARİHİ TÜRK HEYKEL SANATI HEYKEL SANATINDA GERÇEKÇİ YORUMLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TÜRKİYE KÜLTÜR PORTALI PROJESİ SANAT TARİHİ TÜRK HEYKEL SANATI HEYKEL SANATINDA GERÇEKÇİ YORUMLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TÜRKİYE KÜLTÜR PORTALI PROJESİ SANAT TARİHİ TÜRK HEYKEL SANATI HEYKEL SANATINDA GERÇEKÇİ YORUMLAR Prof. Dr. Kıymet GİRAY KASIM- 2009 ANKARA 11.2. Heykel Sanatında Soyut

Detaylı

Üç Şerefeli Camii. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Üç Şerefeli Camii. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Üç Şerefeli Camii Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Üç Şerefeli Cami......................... 4 0.1.1 Osmanlı Mimarisinde Çığır Açan İlklerin Buluştuğu Cami............................

Detaylı

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu Prof. Dr. Bülent Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü E-posta : byilmaz@hacettepe.edu.tr

Detaylı

ANKARA NIN YEŞİL AKVARYUMU: SARAÇOĞLU MAHALLESİ

ANKARA NIN YEŞİL AKVARYUMU: SARAÇOĞLU MAHALLESİ ANKARA NIN YEŞİL AKVARYUMU: SARAÇOĞLU MAHALLESİ Gülden A. Pınarcı gpinarci@atilim.edu.tr Bu sayımızın Ankara Dosyası konusu, adını 1 Kasım 1944 tarihinde toplanan Ankara Belediye Meclis tarafından Başbakan

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

Ülkemizde Tıp Fakültelerinin tarihi

Ülkemizde Tıp Fakültelerinin tarihi Ülkemizde Tıp Fakültelerinin tarihi 1 Bütün dünler, bugünleri aydınlatan fenerlerdir. W. Shakespeare 2 Marmara Üniv. Haydarpaşa Kampüsü 1915 yılında Çanakkale de şehit olan Tıp Fakültesi öğrencileri anısına!

Detaylı

Benim en büyük şansım Adnan Turani gibi hem iyi bir sanatçı hem de iyi bir eğitimci atölye hocamın olmasıydı.

Benim en büyük şansım Adnan Turani gibi hem iyi bir sanatçı hem de iyi bir eğitimci atölye hocamın olmasıydı. Mehmet Güler Türkiye de yetişen resim sanatının önemli isimlerinden Mehmet Güler ile Malatya dan Almanya ya uzanan yolculuğunu, resim kariyerinde rol oynayan isimleri, Almanya yı tercih etmesinde etkili

Detaylı

İSTANBUL UN İZDÜŞÜMLERİ

İSTANBUL UN İZDÜŞÜMLERİ İSTANBUL UN İZDÜŞÜMLERİ İSMEK RESİM ÖĞRETMENLERİ KARMA SERGİSİ 5-11 NİSAN 2013 / MARMARA ÜNİVERSİTESİ SULTANAHMET KAMPÜSÜ REKTÖRLÜK BİNASI Başkan dan İstanbul, kâh tablolarda hayat bulmuş, kâh en dokunaklı

Detaylı

Banka Referanslarımız

Banka Referanslarımız Proje Adı Şehri Akbank İzmir/Merkez Şube İzmir KONV. Akbank Operasyon Merkezi Maslak C Blok İstanbul SWMP3600 345 3.500 Alternatif Bank Genel Müdürlük Binası İstanbul PROVİ 8 200 Garanti Bankası A-B-C

Detaylı

Surre Alayı. Surre-i Hümâyun. Altınoluk. Surre Alayının Güzergâhları. Surre Alayının Güvenliği. Surre Alayının Yola Çıkması

Surre Alayı. Surre-i Hümâyun. Altınoluk. Surre Alayının Güzergâhları. Surre Alayının Güvenliği. Surre Alayının Yola Çıkması Surre-i Hümâyun Altınoluk Surre Alayının Güzergâhları Surre Alayının Güvenliği Surre Alayının Yola Çıkması Surrenin Vapur ve Trenle Yollanması Surre Alayının Dönüşü Kaynakça Surre Alayı Surre-i Hümâyun

Detaylı

4.32. Karaköy İskelesi ve Yakın Çevresi Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması Sonuçlandı

4.32. Karaköy İskelesi ve Yakın Çevresi Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması Sonuçlandı 4.32. Karaköy İskelesi ve Yakın Çevresi Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması Sonuçlandı 02.10.2009 / 29.08.16739 Mimarlık öğrencilerinin kent, kentsel mekân ve değişen gereksinimler karşısında

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY EKİM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI EDEBİYATININ OLUŞUMU ÖĞRETİCİ METİNLER 2 KAZANIMLAR 1. Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini belirler.

Detaylı

1. Ulusal Mimarlık Akımı" nın Büyük Ustası

1. Ulusal Mimarlık Akımı nın Büyük Ustası 1. Ulusal Mimarlık Akımı" nın Büyük Ustası Mimar.'e Saygı Mimar Vedat Tek Evine Rölyef Plaket konulması ve Anma Töreni 17 Nisan 2000 Saat: 12.00 m - "1. Ulusal Mimarlık Akımı" nın Büyük Ustası Mimar Vedat

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SABİT BEY (MURADİYE) HANI NIN RESTORASYON PROJESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Mimar Onur KARAHAN Anabilim Dalı : MİMARLIK Programı : RESTORASYON HAZİRAN 2007

Detaylı

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 Hayatı ve Edebi Kişiliği İbrahim Şinasi 5 Ağustos 1826 da İstanbulda doğdu. 13 Eylül 1871 de aynı kentte öldü. Topçu yüzbaşısı olan babası Mehmed Ağa 1829 da Osmanlı Rus savaşı

Detaylı

BEŞĐKTAŞ TEKNĐK GEZĐ RAPORU

BEŞĐKTAŞ TEKNĐK GEZĐ RAPORU BEŞĐKTAŞ TEKNĐK GEZĐ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Lisans Programı Mimari Tasarım 1 2 dersleri kapsamında "Beşiktaş" teknik gezisi 22 Mart 2013 tarihinde Doç. Dr. Ayla Ayyıldız Potur, Yrd.

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

İZMİR BALÇOVA ANADOLU LİSESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTE TANITIM VE KÜLTÜR GEZİSİ

İZMİR BALÇOVA ANADOLU LİSESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTE TANITIM VE KÜLTÜR GEZİSİ İZMİR BALÇOVA ANADOLU LİSESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTE TANITIM VE KÜLTÜR GEZİSİ 3 GÜN 2 GECE 23-27 NİSAN 2014 İSTANBUL "Orada, Tanrı ve insan, doğa ve sanat hep birlikte, yeryüzünde öylesine mükemmel bir yer

Detaylı

29 EKİM TÖRENLERİ. Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY. Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi

29 EKİM TÖRENLERİ. Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY. Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi 29 EKİM TÖRENLERİ Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi 1923 Cumhuriyet ilân edildi. Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk

Detaylı

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu adına hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu adına hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sayın Kaymakamım, Sayın Milli Eğitim Müdürüm, Sayın Belediye Başkanım, Okul Aile Birliğimizin değerli yöneticileri, Saygıdeğer Velilerimiz, Sevgili öğretmenlerimiz ve yöneticilerimiz, Saygıdeğer Bağışçılarımız,

Detaylı

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan Đstanbul

Detaylı

II. ABDÜLHAMİD ARŞİVİNDEN İSTANBUL

II. ABDÜLHAMİD ARŞİVİNDEN İSTANBUL KÜLTÜR A.Ş.'DEN BÜYÜK HİZMET II. ABDÜLHAMİD Kültür A.Ş. Sultan II. Abdülhamid'in fotoğraf arşivinden hiçbir yerde görmediğiniz fotoğraflar yayınladı. Fotoğraf merakıyla bilinen Sultan II. Abdülhamid dünyanın

Detaylı

Information Technology Solutions

Information Technology Solutions Uzun süreli işbirlikleri, inşaat ve mimari uygulama hizmetleri! ECEM İNŞAAT ve MİMARLIK 1992 yılında Türker Dönmez ve eşi Y. Mimar Yasemin Dönmez tarafından kuruldu. Kurulduğu günden bu yana işverenlerine

Detaylı

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Tur Danışmanımız: Doç. Dr. Deniz Esemenli, Sanat Tarihçisi Buluşma Noktası: Üsküdar Meydanı, III. Ahmet Çeşmesi önü Tur başlama saati: 09.00 Gezimizin

Detaylı

. GENEL KURULUNA ÖNERİLEN

. GENEL KURULUNA ÖNERİLEN TARİH VAKFI 11. GENEL KURULUNA ÖNERİLEN MÜTEVELLİ ADAYLARI (alfabetik) 1. ÇİĞDEM KAFESÇİOĞLU Doç. Dr. Çiğdem Kafesçioğlu, lisans ve yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü nde, doktorasını

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türk Siyasal Yaşamı SPRI

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türk Siyasal Yaşamı SPRI DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türk Siyasal Yaşamı SPRI 221 1 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

Tapu ve Kadastro Genel

Tapu ve Kadastro Genel Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü Defteri Hakani Naz rl, stanbul Bölge Müdürlü ü Defteri Hakani Naz rl, stanbul Bölge Müdürlü ü 654 Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi, Bölge Müdürlü ü, Teftiß Heyeti Binas Defteri

Detaylı

Mimarlık Meslek Pratiği

Mimarlık Meslek Pratiği Mimarlık Meslek Pratiği Mimarlık Meslek Pratiği Mimarlık yapı sektörünün ayrılmaz bir parçasıdır. Yapı sektörü ise tüm dünyada diğer sektörler için itici güç oluşturan dinamik bir sektördür. Son elli yıldır

Detaylı

Osmanlı nın ilk hastanesi:

Osmanlı nın ilk hastanesi: mekan Osmanlı nın ilk hastanesi: Yıldırım Darüşşifası YAPIMI 1394 TE TAMAMLANAN VE OSMANLI DEVLETİ NİN İLK HASTANESİ OLARAK KABUL EDİLEN BURSA DAKİ YILDIRIM DARÜŞŞİFASI, OSMANLI NIN YAPI ALANINDA DEVLET

Detaylı

Dersin Amaçları Dersin İçeriği. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu

Dersin Amaçları Dersin İçeriği. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YAPI BİLGİSİNE GİRİŞ Ders No : 0010120012 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü - Seçiniz - Öğretim

Detaylı

GELİN MESLEK SEÇELİM Güven Derman > guvenderman@gmail.com

GELİN MESLEK SEÇELİM Güven Derman > guvenderman@gmail.com İlim, ilim bilmektir, İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin, Ya nice okumaktır. Yunus Emre GELİN MESLEK SEÇELİM Güven Derman > guvenderman@gmail.com Giriş Kendini bilmek, her devir ve her kültürde

Detaylı

YILDIRIM SEÇİM BEYANNAMESİ

YILDIRIM SEÇİM BEYANNAMESİ YILDIRIM SEÇİM BEYANNAMESİ VİZYONUMUZ VİZYONUMUZ-I BÜYÜK MEDENİYET YOLUNDA ESAS ALDIĞIMIZ 3 TEMEL UNSUR VAR: İNSAN, DEMOKRASİ VE ŞEHİR. BİZİM YEREL YÖNETİM VİZYONUMUZUN TEMEL KAVRAMI MEDENİYETTİR. MEDENİYET

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MİMARLIK KAVRAMLARI Ders No : 0010120005 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. Eğitimde Sanatın Önceliği. Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ Sanat, günlük yaşayışa bir anlam ve biçim kazandırma çabasıdır. Sanat, yalnızca resim, müzik,

Detaylı

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü lisans programında yer alan Arch 471 - Analysis of Historic Buildings dersi kapsamında Düzce nin Konuralp Belediyesi ne 8-14 Ekim 2012 tarihleri

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan,

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ŞEKER AHMET PAŞA HAZIRLAYAN: MEHMET KURTBOĞAN

OSMAN HAMDİ BEY ŞEKER AHMET PAŞA HAZIRLAYAN: MEHMET KURTBOĞAN OSMAN HAMDİ BEY ŞEKER AHMET PAŞA HAZIRLAYAN: MEHMET KURTBOĞAN OSMAN HAMDİ BEY 1842 yılında İstanbul'da doğdu. 1860'da hukuk öğrenimi için Paris'e gitti. Hukuk öğreniminin yanı sıra o dönemim ünlü ressamlarının

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

SOSYOLOJİ DERSİ 2.ÜNİTE TOPLUMSAL YAPI

SOSYOLOJİ DERSİ 2.ÜNİTE TOPLUMSAL YAPI SOSYOLOJİ DERSİ 2.ÜNİTE TOPLUMSAL YAPI YAPI TOPLUM KURUMLAR TOPLUMSAL GRUPLAR BİREYLER İLİŞKİLER TOPLUMSAL YAPI VE UNSURLARI T E M E L KÖY K A METROPOL TOPLUMSAL YAPI KENTLEŞME V R A KENT M L A MİLLET

Detaylı

SANAYİ KENTİNİN SORUNLARINA ÇÖZÜM ARAYIŞLARI:

SANAYİ KENTİNİN SORUNLARINA ÇÖZÜM ARAYIŞLARI: SANAYİ KENTİNİN SORUNLARINA ÇÖZÜM ARAYIŞLARI: Pragmatik Yaklaşımlar - Altyapı Planlaması Doç. Dr. Zeynep Enlil Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Pragmatik Yaklaşımlar

Detaylı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı Atatürk ün Kişisel Özellikleri Atatürk cesur ve iyi bir liderdir Atatürk iyi bir lider olmak için gerekli bütün özelliklere sahiptir. Dürüstlüğü ve davranışları ile her zaman örnek olmuştur. Gerek devlet

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Mimarlıkta Dönüşüm ARCH 517 1/2 3 3 7. Yard.Doç.Dr.Emiliano Bugatti

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Mimarlıkta Dönüşüm ARCH 517 1/2 3 3 7. Yard.Doç.Dr.Emiliano Bugatti DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Mimarlıkta Dönüşüm ARCH 517 1/2 3 3 7 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü İngilizce Yüksek Lisans Seçmeli

Detaylı

Meslek seçmek;hayat biçimini seçmek demektir.bu nedenle doğru ve gerçekçi seçim yapılması önemlidir.

Meslek seçmek;hayat biçimini seçmek demektir.bu nedenle doğru ve gerçekçi seçim yapılması önemlidir. MESLEK SEÇİMİ Kişinin gelecekteki yaşam tarzını belirlenmesinde dönüm noktası olan mesleğini seçmesi; doğru ve isabetli karar vermesi tüm hayatının kalitesini ve mutluluğunu etkiler. Kişinin mutluluğunda

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ AKSARAY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEK OKULU İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI PROGRAMLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. Program Adı: Programı 2. Programı Aksaray Teknik Bilimler Yüksekokulu bünyesinde

Detaylı

Her sanatçı yarışmaya, daha önceden herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş 1 (bir) eseriyle katılabilir.

Her sanatçı yarışmaya, daha önceden herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş 1 (bir) eseriyle katılabilir. AMAÇ Türkiye Cumhuriyeti nin çağdaş resim ustalarından merhum sanatçı Şefik Bursalı nın anısını yaşatmak, plastik sanatlar alanında sanatçılarımızın çalışmalarını desteklemek, değerlendirmek, sergilemek

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük SANAT VE SPOR - ÇAĞDAŞ TÜRK KADINI - SOYADI KANUNU

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük SANAT VE SPOR - ÇAĞDAŞ TÜRK KADINI - SOYADI KANUNU 1 2 Atatürk e göre; «Sanat güzelliğin ifadesidir. Bu ifade sözle olursa şiir, nağme ile olursa musiki, resim ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık olur.» «Efendiler!

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 4. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (19 Ekim - 04 Aralık 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Prof. Dr. Ayşe Gülçin Küçükkaya

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Prof. Dr. Ayşe Gülçin Küçükkaya DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İleri Mimarlık Tarihi ve Teorisi ARCH 512 2014-15 Spring 3+0 3 7 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü İngilizce

Detaylı

18.7.2014 YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Yapı; Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.

18.7.2014 YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Yapı; Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina. Yapı; Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina. (TDK/İsim) Karada ve suda, daimî veya geçici, yeraltı ve yerüstü inşaatları ile bunların ilave, değişiklik

Detaylı

Veliefendi Bilgi Evi Yaz Etkinlikleri Programı 22-26 Haziran 2015

Veliefendi Bilgi Evi Yaz Etkinlikleri Programı 22-26 Haziran 2015 22-26 Haziran 2015 Satranç Turnuvası Yer: Veliefendi Bilgi Evi Havacılık Müzesi kıl ve Kulübü Matematik Bilgi Yarışması Matematik Bilgi Yarışması 29 Haziran - 03 Temmuz 2015 Masa Tenisi Turnuvası Yer:

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ GİRİŞ Prof.Dr. Zekai Celep İnşaat Mühendisliğine Giriş GİRİŞ 1. Dersin amacı ve kapsamı 2. Askeri mühendislik ve sivil mühendislik 3. Yurdumuzda inşaat mühendisliği 4. İnşaat

Detaylı

YÖNETİM Sistem Yaklaşımı

YÖNETİM Sistem Yaklaşımı YÖNETİM Sistem Yaklaşımı Prof.Dr.A.Barış BARAZ 1 Modern Yönetim Yaklaşımı Yönetim biliminin geçirdiği aşamalar: v İlk dönem (bilimsel yönetim öncesi dönem). v Klasik Yönetim dönemi (bilimsel yönetim, yönetim

Detaylı

SANAT TARİHİ RAPORU II. TARİHÇE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ZEYREK 2419 ADA

SANAT TARİHİ RAPORU II. TARİHÇE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ZEYREK 2419 ADA II. TARİHÇE Osmanlı Devleti nin uzun tarihi boyunca farklı geleneklerin, coğrafi ve tarihi şartların oluşturduğu güçlü bir sivil mimari geleneği vardır. Bu mimari gelenek özellikle 19.yüzyılın ortalarına

Detaylı

Prof. Dr. Münevver ÇETİN

Prof. Dr. Münevver ÇETİN Prof. Dr. Münevver ÇETİN LİDERLİKLE İLGİLİ TANIMLAR Yönetim bilimcilerin üzerinde çok durdukları kavramlardan biri de liderliktir. Warren Bennis in belirttiği gibi, liderlik, üzerinde çok durulan, yazılan

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Teknik ve Meslek Lisesi İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI HAZIRLAYAN VE SUNAN Erol AKILLI İnşaat Bölümü Alan Şefi İnşaat Teknolojisi Alanı İnşaat Teknolojisi alanı altında

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı :ALİ KEMAL ŞEREMET. 2. Doğum Tarihi :10.01.1985. 3. Unvanı :MİMAR. 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı :ALİ KEMAL ŞEREMET. 2. Doğum Tarihi :10.01.1985. 3. Unvanı :MİMAR. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ KEMAL ŞEREMET 2. Doğum Tarihi :10.01.1985 3. Unvanı :MİMAR 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Karadeniz Teknik Üniv. 2004 Yüksek Lisans Mimarlık-Bina

Detaylı

ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM KATEGORİLER KATILIMCI KATILIM KOŞULLARI BAŞVURU FORMU VE TESLİM MATERYALİ

ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM KATEGORİLER KATILIMCI KATILIM KOŞULLARI BAŞVURU FORMU VE TESLİM MATERYALİ ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM Özelkalem Dergisi nce düzenlenen Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri; yerel yönetim alanında yenilik getiren ve kentsel sorunların çözümüne yönelik olarak geliştirilen özgün

Detaylı

Çağdaş Sanatımızda Son Osmanlı OSMAN HAMDİ KAYA ÖZSEZGİN

Çağdaş Sanatımızda Son Osmanlı OSMAN HAMDİ KAYA ÖZSEZGİN Çağdaş Sanatımızda Son Osmanlı OSMAN HAMDİ KAYA ÖZSEZGİN İÇİNDEKİLER İlk Söz /9 Hayatı ve Sanatı /17 Paris'te Resim Dersleri /19 İstanbul'a Dönüş /20 "Doğululuk" Eğilimi /23 Kadın Figürleri /25 Bilimsel

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atatürk Kültür Merkezi Alanı Atatürk Kültür Merkezi Alanı nın bağlı bulunduğu mevzuat, tarihsel bağlam, kimlik değerleri, kent içindeki özgün

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:23.07.2014 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ ÖZEL ŞAHIS MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP

Detaylı

Gelişmelerin Şekillendirdiği Bir Bilim Olarak Arşivcilik ve Arşivcilik Eğitimi

Gelişmelerin Şekillendirdiği Bir Bilim Olarak Arşivcilik ve Arşivcilik Eğitimi Gelişmelerin Şekillendirdiği Bir Bilim Olarak Arşivcilik ve Arşivcilik Eğitimi İshak KESKİN İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ishakkeskin@hotmail.com Sunuş Planı Tarihsel

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ DEFTERİ

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ DEFTERİ FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ DEFTERİ MİM 200 STAJ 1 MESLEKİ GELİŞİM - ARAŞTIRMA / SEMİNER Atölye Çalışması Seminer/Sempozyum Teknik Gezi Arkeoloji

Detaylı

Hakkımızda.

Hakkımızda. Hakkımızda Dor Yapı kurulduğu günden bugüne geleneksel değer ve üretim ahlakını koruyarak, değişikliklere açık bakış açısı ile sürekli daha iyiye ulaşma azmi ve gayreti içindedir. Uzmanlığını inşaat alanı

Detaylı

esign peyzaj mimarlığı-kentsel tasarım-mimarlık

esign peyzaj mimarlığı-kentsel tasarım-mimarlık esign peyzaj mimarlığı-kentsel tasarım-mimarlık Çağdaş mimarlık, kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı alanında öncü ve yenilikçi bir yaklaşımla farklı ölçekteki mekânları yaşanabilirlik açısından doğayla

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

Kalkış Varış Uzaklık (Deniz mili) Süre (Dakika) Ücret (TL) Ahırkapı Ahırkapı 1 3 55 Ahırkapı Anadolu Hisarı 6,4 19 162 Ahırkapı Anadolu Kavağı 12,4

Kalkış Varış Uzaklık (Deniz mili) Süre (Dakika) Ücret (TL) Ahırkapı Ahırkapı 1 3 55 Ahırkapı Anadolu Hisarı 6,4 19 162 Ahırkapı Anadolu Kavağı 12,4 Kalkış Varış Uzaklık (Deniz mili) Süre (Dakika) Ücret (TL) Ahırkapı Ahırkapı 1 3 55 Ahırkapı Anadolu Hisarı 6,4 19 162 Ahırkapı Anadolu Kavağı 12,4 37 282 Ahırkapı Arnavutköy 5,1 15 137 Ahırkapı Ayvansaray

Detaylı

Erseven Grubu, bünyesindeki inşaat ve turizm şirketlerinde geçmişten gelen güvenilirlik ve dürüstlük anlayışını alt neslin vizyonu ve günümüzde büyük

Erseven Grubu, bünyesindeki inşaat ve turizm şirketlerinde geçmişten gelen güvenilirlik ve dürüstlük anlayışını alt neslin vizyonu ve günümüzde büyük 1953 yılında Hasan, Ahmet ve Mahmut Erseven öncülüğünde, Erseven Kardeşler adı ile inşaat sektöründe faaliyetlerine başlamıştır. Erseven Kardeşler ortaklığı ilk yıllarında Aksaray, Fındıkzade ve Şehremini

Detaylı

1979 Nihat Sümeralp ile birlikte Koleksiyon Sanat Galerisi ni kurdu, 1989 a kadar yönetti.

1979 Nihat Sümeralp ile birlikte Koleksiyon Sanat Galerisi ni kurdu, 1989 a kadar yönetti. BUBİ İstanbul da doğdu. Psikoloji öğrenimi gördü. 1979 Nihat Sümeralp ile birlikte Koleksiyon Sanat Galerisi ni kurdu, 1989 a kadar yönetti. 1989 Hüsamettin KüLte ile birlikte Lâmi Sanat Galerisi ni kurdu

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ KENT MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEMESİ YEŞİL KENTSEL TASARIM PROJE YARIŞMASI SORU VE CEVAPLARI

ÇANAKKALE BELEDİYESİ KENT MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEMESİ YEŞİL KENTSEL TASARIM PROJE YARIŞMASI SORU VE CEVAPLARI ÇANAKKALE BELEDİYESİ KENT MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEMESİ YEŞİL KENTSEL TASARIM PROJE YARIŞMASI SORU VE CEVAPLARI 1- İstanbul Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümünde okuyorum. Bu yarışmaya öğrenciler katılamıyor

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ANABİLİM DALI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ANABİLİM DALI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ANABİLİM DALI 1-MEVCUT DOĞAL VE KÜLTÜREL VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İstanbul un Asya tarafında bulunan Üsküdar ilçesinde Altunizade

Detaylı

ZEMİN KAT: 1. NORMAL KAT: 2. NORMAL KAT: ÇATI KATI: ÇATI ARASI KATI: 230 ADA 22 PARSEL :

ZEMİN KAT: 1. NORMAL KAT: 2. NORMAL KAT: ÇATI KATI: ÇATI ARASI KATI: 230 ADA 22 PARSEL : AHMET AFİF PAŞA YALISI 1 230 ADA 21 PARSEL EK-1 Ahmet Afif Paşa Yalısı, Boğaziçi İstinye Koyu nun yakınında, Köybaşı Caddesine 25 m, Boğaz a 40 m cepheli 2.248,28 m² yüzölçümlü arsa üzerinde 1910 yılında

Detaylı

AVRASYA UNIVERSITY. Ders Tanıtım Formu

AVRASYA UNIVERSITY. Ders Tanıtım Formu Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Medya ve Toplum Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı