Mimar Vedat Tek ( /1-2)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mimar Vedat Tek (1873-13/1-2)"

Transkript

1 Mimar Vedat Tek ( /1-2) SÜHA ÖZKAN Doğumunun 100. yılı anısına hazırlanan, Mimar M. Vedat Tek'in yaşamım, çabalarım ve yapıtlarım kapsayan bu yazı; Sayın Mimar Nihat Vedat Tek'ten alınan değerli bilgi ve belgeler ve diğer kaynaklardan derlenmiştir. Mimar Mehmet Vedat Tek, Türkiye'nin formel eğitim görmüş, bugünün meslek anlayışı içinde mimarlık tasarımı ve uygulaması yapmış ilk Türk mimarı olarak tanımı'. Mimar Vedat'ın yakıtları değişik nedenlerle çok ayrıntılı ve duyarlı olarak bilinmez. Bunun birçok nedeni arasında, kendisinin Osmanlı İmparatorluğumdan Türkiye Cumhuriyetine geçiş döneminde yaşamış olması, Osmanlı devrinde mimarlığın yalmz müslüman olmayanlara özgü bir meslek sayılması dolayısı ile, bu dönemde mimarlık yayınlarının da bulunmaması ve ihmal gösterilebilir sonrası Türkiye'sinde ilk süreli mimarlık yayını 1931 de çıkmaya başlamıştır. Bu yayında genellikle batı dünyasındaki değişim yakından izlenmiş, özellikle o paralelde olan kavram ve uygulamalara yer verilmiştir. Cumhuriyet ortamının yarattığı heyecan ve "Yeniden Doğuş" istemi, mimarlığa oldukça etkin bir biçimde yansımıştır. Cumhuriyet sonrasımn ilk yirmi yılının Türk mimarlığı, çağdaş düzeye sıçrama çabasının belirgin hamleleri olarak izlenebilir. Bu sıçramamn en etkin öğeleri genellikle biçimde bir yenilik arama, "cubism, constructivism, de stijl, bauhaus" akımlarının belirlediği estetik kalıpların Türkiye'ye uyarlaması olarak ortaya çıkmıştır. Batıda yüzyıl dönümünden bu yana süregelen mimarlık değişiminin uzantısı olarak ortaya çıkan "İkinci Nesil" Türk mimarları Türkiye'de eğitim görmüş GSA mezunlarıdır. 1927'den sonrasım kapsayan çabalar Mimar Vedat'ın 55 yaşından sonrasına rastlar. Bu süre içinde kendisi ekol olarak farklılaşmıştır ve etkin değildir. Üstelik yeni heyecan ile tüm değerler ve erekler sisteminin değiştiği bu süre içinde değişimi sağlayan, yayan güçlerin çabası kendi mimarlık görüşlerinin güncel savaşıdır. Bu savaş Türkiye ile Batı arasındaki mimarlık kavramı ve açığının kapatılmasını, kısaca mimarlıkta batılılaşmayı amaçlar. (1) 'Mimar' 'Arkitekt' sonra 'Yapı' dergilerinde savunulan tutum, Kemalettin, Vedat, Arif Hikmet Beylerin büyük bir iyi niyetle yaratmaya çalıştıkları Türk seçiciliğine karşıdır. Çağdaş Türk mimarlığının hemen hemen geçen yüzyıl sonunda Batıda bile Mimar Vedat Tek ( 1873/1942 ) terkedilmiş olan üslup çabalarından öte, teknolojili toplum mimarlığının Türkiye'de de kendine özgü bir biçimde tammlanabileceği yolundadır. Bu nedenle, "İkinci Nesil"in 1900 sonrası Türk mimarlığına özel bir ilgileri yoktur. Bu süreyi tutucu çabaların yoğunlaştığı bir süre olarak tammlar. Bu tutuculuk, "İkinci Nesil" tarafından önerilen "Kübik M i m a r i " ye karşıt "Mürteci Mimari" ( 2 ) olarak adlandırılmış, sonunda güçlenen "Kübik" akım güç kazanmıştır. O zaman Güzel Sanatlar Akademioindeki üç atelyeden "Kübik Mimarlığı" savunan Ernst ile Sırrı Bilen'in atelyeleri modern mimari\ğa dönük olduğu için açık kalmış, Türk-Osmanlı seçici mimarlığım savunan Vedat Bey Atelyesi ile Avrupa-Lâtin seçiciliğini savunan Guilo Mongeri atelyeleri 1930 yılında kapatılmıştır. ( 3 ) Bütün bunların doğal bir sonucu olarak Vedat Tek'in yapılarının tasarım ve yapım süreci üzerine bilgi için kendisinin 60 yaşından sonraki ömrünü kapsayan süreli yayınlar yetersizdir. ( 4 ) Gerçekte, kendisi mimari anlayış açısından bu yayınlarda desteklenen akımlara uyumsuz ve tutucu kalmıştır. Doğal olarak o yaştaki bir kişinin değişen havaya kendini tümüyle uyarlamasını beklemek yersiz olur. Mimar Vedat ve Kemalettin, "mimariyi tümüyle estetik yönüyle, öznel ve bireysel bir açıdan ele almaları, yapay gereksinme-

2 lerle, yapay olanaklar arasında denge arayan bölgeei nitelikte, bir 'ulusal mimarlık' aramaları dolayısı ile 19. yüzyıldan bu yana süregelen yapay havayı sürdürmeleri" ( 5 ) ile Türkiye'ye yabancı mimar ithalinin nedenleri arasında birlikte suçlanmışlardır. Onların sorumluluğu şöyle belirlenmiştir : Eğer "mimarlığımız için güncel gerekçelere yer veren bir ortam geliştirmiş olsalardı, bu kez yabancıların bireysel çalışmaları da sonuçları bakımından bir boşluk yaratabilecek, başka bir deyimle bütün sakatlıkları ile fark edilebilir bir duruma gelebileceklerdi. O durumda, Kemalettin ve Vedat Beylerin sorumlulukları bizdenliği sağlam temellere dayanan bir mimarlığı geliştirmemiş ve ilerdeki kişisel davranışlar için mihenk taşı oluşturacak türden bir ortam yaratmamış olmalarında toplanmaktadır. " ( 6 ) Çoğu kez de Mimar Vedat ve Kemalettin'in çabaları "kubbeli, ojiv kemerli, saçaklı ve çini pano"lu bir akım ve "mimarlığımızda geç kalmış bir 'Türk Revival'ı denemesi" ( 7 ) olarak değerlendirilmiştir. Burada, bu mimarların eğitimle edindikleri, Fransız, Alman gibi yabancı kökenli bilgi ve değerler sistemi ile Türkiye geleceğini ve koşullarını uzlaştırmak gibi güç bir durumda kaldıkları belirtilmelidir. Mimar Vedat Tek, yaşamının son yıllarında... Vedat, Kemalettin, Arif Hikmet v. b. Beylerin görevi, gerçekte Türkiye mimarlık ortamını yaşatmak ve onu kurumlaştırmak ve mesleği tanıtmaktı. Bu görevi yapmadıkları da söylenemez. Vedat Bey, üstelik eğitim kurumlarında görevler alarak bu çabayı gelecekte nesillere aktarmayı da amaçlamıştır. Ama izleyen nesiller "taklitçiliği" " s e ç i c i l i ğ e " yeğ tutmuşlar, mimarlık kavramı ve uygulaması, Batının dümen suyundan kırk yıldır kurtulamamış ve toplumsal içeriğinden soyutlanmıştır. Geçen süre içinde tüm çabalar bir ana birikim ortamına oturmadığından, her çaba bir "Yeniden Doğuş"u amaçlamış ve tekelcilik aşılamamıştır. Türkiye'de bir mimarlık geleneği oluşamamış, topluma «yabancılaşmıştır. Mimar Vedat Tek, Akademi'de öğrencileriyle... YAŞAMI Osmanlı vezirlerinden ve Bağdat Valilerinden Girit'li Sırrı Paşa ile şair ve besteci Leylâ Hanım'ın çocukları olan Vedat Tek, tam anlamı ile elit bir aile çevresi içinde yetişmiştir. Daha aile çevresinde sanata verilen değer ve yaratılan sanatsever ortam onun gelişmesinin önemli etmenlerinden biri olmuştur. Vedat Tek'in Uç kardeşinden, Yusuf Razi Demirbel Paris'te inşaat mühendisliği okumuş, İstanbul Şehreminliği, "Posta Telgraf N a z ı r l ı ğ ı " ve "Nafia Nazırlığı" yapmış, devrinin ünlülerinden biri olarak belirmiştir. Piyanist olan kızkardeşi Nezihe Beler, batı musikisi besteleri. yapmıştır. Üçüncü kardeşi ise elektrik mühendisiydi. Galatasaray lisesinin ikinci sınıfına kadar okuyup sonra Parise giden Vedat bey, orada önce "Ecole Monge"u bitirmiş, sonra "Academie Julien" de resim, "Ecole Centrale" da mühendislik okumuş, sonra, Vedat Tek, Büyük Postane inşaatında...

3 yüzlerce kişinin katıldığı yarışma sınavını kazanıp "Ecole National des Beaııx A r t s " a seçilen dokuz kişi arasında yer almıştır. Özellikle matematik konularında çok yetenekli olduğundan ayrıca "Licenciee des Mathematique" derslerine de katılmıştır. Kendisini tanıyanlar matematik dışında resim, hevkel alanlannda da olgun bir becerisinin olduğunu belirtirler. Mimarlık öğrenimini tamamladıktan sonra ünlü ve geleneksel Roma Ödülü'ne ( Prix de R o m e ) çalışmak istemiş, yabancı olduğu için kendisine izin verilmeyince hocası Moyav'nun Fransız Cumhurbaşkanı'na başvurması sonucu izin alınmıştır. Mimar Vedat'ın buradaki çalınması sonucu kazandığı 'Legion d'honeur' nişanı kendisine sonralan yurda döndükten sonra verilmiştir. Bruno Taut, Türk-Alman Dostluk Evi Projesi Tiirk-Alman Dostluk Evi P r o j e Yarışmasına katılan bir başka yabancı p r o j e... Paris'te dokuz yıl kalmasına, oradaki formel eğitimin yaranda gördüğü mimarlık ürünlerinden pek çok etkilenmesine rağmen Türkiye'de bunların som taklitlerini uygulamak istememiş, buradaki yapıtlarına Türkiye'ye özgü bir nitelik kazandırmak için Paris'te öğrenemediği konular olan Arabesk, Osmanlı, Selçuk Mimarlığı üzerinde çalışmış, tarihsel Türk mimarlığını kendi yapıtları için kaynak olarak kullanmaya çabalamıştır. İstanbul'da kendi mimarlık bürosunu açtığında çağın toplumu tarafından olay hayretle karşılanmış bir Türkün mimar olamıyacağı saplantısı mimar Vedat'ın karşılaştığı önemli zorluklardan biri olmuştur. Çünkü, o güne kadar genellikle yerli hıristiyan azınlık ile İtalyan, Fransız kökenli ithal ustaların tekelinde olan mimarlık hizmeti Türklerin beceremiyeceği bir meslek olarak gösterilmeye çalışılmıştır. Bu koşullamayı yok etmekte Vedat Tek'in kişisel çabasının özellikle bir etkenliği olmuştur. Bu çaba diğer yandan tüm ticaret, v. b. eylemler gibi horlanan ve Türklere yakıştırılmayan mimarlık mesleği için bir aşama olmuş, bu aşama Cumhuriyet Türkiye'sinde özellikle Atatürk tarafından desteklenmiştir. Türk mimarlığına olağanüstü olanaklann sağlanması belki ilk mimarlara duyulan güvenle olabilmiştir. Mimar Vedat çağdışı Kemalettin gibi yerel teknoloji ve değerler sistemine bağımlı kalmayı seçmiştir. Tümüyle bir değişim önermek yerine tarihsel süreçten gelen kaynakları değerlendirmeyi yeğ tutmuştur. Bu nedenle, her ikisi 'seçmeci' ( e c l e c t i c ) olmaktan kurtulamamışlardır. Kimi kez bu tutumlarından dolayı yerilmişlerdir. Kendilerini çok suçlamamak gerekir. Çünkü aldıklan eğitimin uygulamalarım, o eğitimin amaçladığı y e r l e r l e çok benzeşimi olmayan ortamlarda yapmak durumunda kalmışlardır. Üstelik, ülke yönetim rejimi gibi kökten değişim getiren bir olay, Cumhuriyet, onların kencü kişiliklerini bulmuş ürünlerini vermekte oldukları sürede oluşmuştur. Tapu Dairesi,Sultanahmet/İstanbul Mimar Vedat ve Kemalettin'in varlığı tümüyle yapı eylemlerinin Türklerin tasarımı ve denetimi altında oluşmasına yetmemiş, bir yandan özellikle Ankara'da yoğun yapım sürecine girilmesi eldeki teknik gücü yetersiz kılmış, öte yandan Mimar Vedat'a karşı olan çekememezlik,

4 küskünlükler yaratmıştır. Bu olaylar bütünüyle Türkiye'de teknokrat ithalini rasyonalize eden etmenlere katılmıştır. Holzmeister, Mongeri, Taut, Oelsner, Egli, Bonatz, Poelzig gibi yabancıların Türkiye'de yapım ve/veya öğretim sürecine katılmalar bu süreye rastlar. Birinci Dünya Savaşı sırasında, (1917) o zamamn çok yoğun olan Türk-Alman dostluğunu simgeleyen bir dernek yapısı için açılan yarışmada yapı alam olarak Çemberlitaş'daki şehremaneti karşısındaki arsa seçilmişti. Yarışmanın jürisinde Türkiye'yi Mimar Vedat ve Kemalettin temsil ettiler. Aralarında zamanın gözde mimarlarından Peter Behrens, Hans Poelzig, Bruno Taut, Ludwig Hoffman ve Martin Bulfer'in de bulunduğu seçkin yarışmaların ürünlerini eleştirirken Mimar Vedat'ın tutumunun çağdaşlarından geri olmadığını söylerler. Görüşlerinin özellikle jüri onursal başkam Kaiser Wilhelm, saray mimarlarından G. Hofrant ve L. Hoffman tarafından onaylandığı bilinir. Yarışmada Mimar Vedat'ın eleştirisi, özellikle olumlu plan anlayışlarına rağmen yapının İstanbul'da yapılacağının verdiği cesaret ile tasarlanan fırsatçı dışavurumculuk (expressionism) idi. Sunulan önerilerin gerçekte ne Arabek, ne de Osmanlı mimarlığı ile soylu bir ilintisi görülebiliyordu. Büyük Postane Binası, Sirkeci/İstanbul Mimar Vedat 1897 yılında Paris'teki öğrenimini bitirip İstanbul'a dönmüştür yılında şehremaneti mimarlığına atanmış özellikle Cemil Topuzlu Paşa'nın şelıreminliği süresince "Heyet-i Fenniye Reisi" olarak çalışması ile dikkat çekmiştir yılında "Posta Telgraf Nezareti" mimarlığına atanmış, kendisinin en büyük yapıtı olarak bilinen Sirkeci'deki Büyük Postane bu çalışma süresinin ürünü olarak belirmiştir de 31 Mart olayından sonra yönetime geçen Mehmet Reşat kendisini baş mimarlığa atadı. Dolmabahçe sarayına yaptığı (kalorifer binası v. b. ) ekler bu devirde yapılmıştır. Birinci Dünya Savaşı sırasında Enver Paşa tarafından atandığı "Harbiye Nezareti" baş mimarlığında üç yıl görev almıştır. Veliefendi Hipodrom projesini ve Enverpaşa köşkünü bu süre içinde tasarlamıştır. Sonraları bir süre Mustafa Kemal'in mimarlık hizmetlerini yapan Mimar Vedat "Çankaya Gazi Köşkü" ekleri ve "Halk Fırkası Mahfeli" yapılarım tamamlamış, Ankara Palas yapısı temel düzeyinde iken ayrılıp bütünüyle İstanbul'a yerleşmiştir. Sonralar bu yapı beş yıl gibi uzun bir süre içinde T L gibi zamanı için büyük bir fiyata Mimar Kemalettin ve Saçaklı Salim Derin tarafından bitirilmiştir. Bütün bu görevlerin yanında özel bürosunda birçok yapı tasarlıyan Mimar Vedat'ın ana görevi hep, önce "Sanayi-i Nefise A l i s i " sonra "Güzel Sanatlar Akademisi"nde ve bir sürede "Yüksek Mühendis Âlisin"de hocalık olmuş, Cumhuriyet Türkiye'sine yetiştirilen yüzlerce mimarın eğitimini katkılamıştır. Mimar Vedat'ın eğitmenliği değişen aralıklarla 27 yıl kadar sürmüştür. Tümüyle Türk teknokratının Türkiye'de çalışması tezini savunan Vedat Bey, yabancıların yüceltilmesine dayanamıyarak akademiden istifa etmiştir. ( 8 ) Büyük Postane Binası, Sirkeci/İstanbul Hükümet Konağı, Kastamonu

5 YAPITLARI KAMU Y A P I T L A R I 1. Defter-i Hakani Binası, Sultanahmet, Bugün, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü yapısı olarak kullanılmaktadır yılında tamamlanmıştır. 2. Büyük Postane Binası, Sirkeci, Mimar Vedat'ın en önemli yapısı olarak bilinir. 1909'da tamamlanmıştır. Tümüyle 'Revialist' bir tutum izlenmiştir. Ayrıntılardaki titizlik dikkati çeker. Tuğlaların özel olarak kendisi tarafından tasarlandığı söylenir. 3. Dolmabahçe Sarayı Ekleri, Sultan Mehmet Reşat'ın baş mimarı iken yaptığı eklerdir. Kalorifer bacası belirgindir. 4. Haydarpaşa Vapur İskelesi, Haydarpaşa, İlk tasarım ve uygulama Vedat Bey'e aittir. Sonradan birçok değiştirme ve ekler yapılmıştır. Halk Fırkası Mahfeli, Ankara 5. Moda Vapur İskelesi, Moda, 6. Deniz Yolları Acentası, Karaköy, Karaköy'ün imar planı düzenlenmesinde yıktırılmıştır. 7. Deniz Hamamları, Karaköy, Şimdi Karaköy rıhtımı olan yerde bulunmaktaydı. 8. Halk Fırkası Mahfeli Binası, Ankara C. H. P. Merkezi olarak başlanan yapı 1924'de TBMM yapısına M. Vedat tarafından uyarlanmıştır. Sonradan birçok eklemeler yapılmış olup bunların tasarımının Vedat Bey'le ilgisi yoktur. Girişteki portal bunlardan biridir. Bugün CENTO merkezi olarak kullanılmaktadır. 'İV.'T 9. Kastamonu Hükümet Konağı, Kastamonu. Projesi Vedat Bey tarafından hazırlanmış, yalnız uygulama kendi denetiminin dışında yapılmıştır. Silah Müzesi Projesi, istanbul 10. Macar Konsolosluğu, Nişantaşı, 11. Silâh Müzesi, Proje Vedat Beyin yapıtıdır, uygulanmamıştır. 12. Hipodrom ve Diğer Yapılar, Veliefendi, Enver Paşa tarafından yapıtırılan proje I. Dünya Favaşı nedeniyle uygulama olanağı bulamamıştır. KONUTLAR ıınııını ıııııııııı 13. Yayla Apartmanı, Nişantaşı, Valikonağı Caddesinde Cumhuriyet Gazetesi sahibi Yunus Nadi Bey için yapılmıştır. 14. Şadiye Sultan Apartmanı, Nişantaşı, Yayla Apartmanı ile aym hizadaydı, yol genişletilirken yıktırıldı. 15. Güneş Apartmanı, Maçka, II. TBMM Binası, Ankara 16. Halit Bey Apartmam, Çemberlitaş, Giineş Apartmanı ile birlikte çağdaş akıma uyma çabalan görülür. 1934'de tamamlanan Halit Bey

6 Apartmanında köşe pencereleri, yatay, dikey sıva işçiliği, derin ve geniş fugalar belirgindir. (1(1) 17. Cemil Topuzlu Köşkü. Çiftehavuzlar, Şehremini Cemil Topuzlu Paşa için yapılmıştır. Bugün Büvük Kulüp olarak kullanılmaktadır. 18. Enver Paşa Köşkü, Kuruçeşme, 19. Leylâ Hanım Villası, Bostancı, Annesi Leylâ Hanım için yaptığı villadır. Şair ve bestecinin birçok yapıtı ile birlikte yangında yok olmuştur. 20. Gazi Köşkü, Çankaya, Ankara. Bugün Gazi Müzesi olarak kullanılan yapıdır. Restorasyonu ve birçok eklerinin eklerini Mimar Vedat tasarlamış ve uygulamıştır. 21. Mimar Vedat Evi, Nişantaşı, Vali Konağı Caddesinde bir köşe parseline yapılmıştır. Mimarın kent içi açısal bir parsele uyumda gösterdiği ustalığı yansıtır. Kendi konutu olarak kullanılmıştır. Halit Bey Yalısı, Yeniköy/ Cemil Topuzlu Köşkü. Ciftehavuzlar/İstanbul 22. Halit Ziya Uşaklıgil Villası, Yeşilköy, 23. Mr. Varber Villası, Suadiye, 1932 yılında tamamlanmıştır. Vedat Beyin ısrarla " s e ç m e c i " ve "neo klâsik" öğeleri kullandığının belgesidir. (11) 24. Halit Bey Yalısı, Yeniköy, TİCARET Y A P I L A R I 25. Mesadet Hanı, Sirkeci, 26. Liman Hanı, Sirkeci, 27. Sabit Bey İşham, Karaköy, 28. Milli" Emlâk Dükkanları, Beşiktaş, 29. Kâzım Emin Tütün Deposu, Bursa. Mimar Vedat Evi, Nişantaş/Istanbul 30. Nemlizade Tütün Deposu, Üsküdar, 31. Çiftlik Binası, Topkapı, ANITSAL Y A P I L A R 32. İzmit Saat Kulesi, İzmit. Proje Vedat Bey tarafından, uygulama başkaları tarafından bazı değişikliklerle yapılmıştır. 33. Tayyare Şehitleri Anıtı, Fatih, DÜŞÜNCELERİ Vedat Beyin mimarlık dışında çeşitli konular üzerine düşünceleri hakkında yeterli bir bilgimiz yoktur. Mimarı bir çeşit rönesans mimarı çerçevesinde görür. Ona göre mimar, yemek pişirmeden musikiye kadar her konuda yeteneklerini kullanan, en azından bu konuları işleyen bir 'Homo Universale', evrensel adımdır. Tanıyanlar kendisinin de hemen her sanat dalında becerisini överler. Mimar Vedat Evi, Nişantaş/İstanbul Halit Bey Yalısı, Yeniköy/İstanbul

7 9. Goodwin, Godfrey, 1971, p (Tek), M. Vedat, 1934, s (Tek), M. U t Vedat, (Tek), M. Vedat, 1931 "İstanbul'un dört etrafı deniz olduğu halele parasız olarak deniz kenarında gezip hava alacak, deniz eğlencesi yapabileceği, sahil yoktur. " s. 35. "Herhalde hiçbir sebeple piyade kaldırımı ihmal edilmek ne zerafet, ne iktisat ne de demokrasi nokta-i nazarından doğru değildir. " s a. g. y. 14. (Tek), M. Vedat, 1931 a «sflt 15. Tek, Yusuf Razi, 1942, "Binanın manzara-i hariciyesinin letafeti tertibatı dahiliyesinin bir neticei tabiiyesi olarak kendiliğinden husule gelirdi." Nemlizade Tütün Deposu,Üsküdar/İstanbul Şehircilğin topluma dönük bir ç e v r e hizmeti olduğunu savunmuş, özellikle İstanbul'da halka dönük hizmetlerin azlığından yakınmıştır. Kent çevresinde sağlıklı ve düzenli bir yaşamın sağlanmasını istemiştir. Planlamada yayalara öncelik tamması, İstanbulda kamuya açık deniz olanaklarının oluşturulması onun belirgin kaygılan olarak b e l i r m i ş t i r (12). İstanbul'un doğuya doğru büyümesi eğilimine, kentin ucuz alanlar üzerinde f a z l a spekülasyona alet olmadan planlı bir biçimde denetim altına alınabilme olanağına umut bağlamıştır (13 ). Sonuçta kentin o yönde büyümesi g e r ç e k l e ş m i ş t i r, ama Vedat Beyin amaçladığı düzenli bir biçimde değil. Çağdaş mimarlıktaki kökten değişimin farkında olarak Vedat Bey, her ne kadar bu akımlann dışında kalmışsa da değişimi kendi çerçevesinde değerlendirilmiştir. Vedat Bey : " Y e n i akımlar ötedenberi ciddi m i m a r l a r ı n düşündüklerini genelleştirmiştir. Konfora hiç bir şey feda edilmeyecek, bezeme eskisi gibi kalabalık ve değersiz m a l z e m e ile yapılmayıp değerli m a l z e m e ile ve yalın olacak, şu veya bu üslup izlenmesi yerine yalnız program sağlanacak ve uygulanacaktır" demiştir. Kendisinin modern anlamda denemeleri arasında Güneş ve Halit bey apartmanları sayılabilir. Değişen yaşam koşulları ile birlikte değişen yaşam tarzımn belirmesinde özellikle konak türü yaşamdan apartman türü bir yaşantıya geçilmesinde gelenek ve göreneklerin sağladığı birçok olumlu öğenin yitirildiğinden yakınmış, siirüp giden kentsel patlama sonucu birçok kültürel değerin yok olduğunu, insanların çok daha ham ve y e t e r s i z koşullarda banndırılmaya başladığım b e l i r l e m i ş t i r (14). Biçimde i ş l e v c i l i ğ i savunmuş, yapıdaki dışavurumculuğun ancak barındınlan eylem ve iç tasarımın doğal bir sonucu olabileceğini b e l i r l e m i ş t i r (15) Tüm yaşamı süresince ulusçu olan Vedat Bey : " D e d e l e r i m i z, atalarımız yaptıkları mimarlık yapıtlarının sağlamlıklarına ve güzel olmasına önem v e r i r l e r d i. Bu tiir yapı, ulusun içinden yetişme m i m a r l a r ı n, yapı ustalarının birbirinin ardı sıra i z l e d i k l e r i kural ve usullere g ö r e yapıldıklarından her tür yapıya özgü kusursuz bir mimarlık yaratılmıştır. Ulusal mimarlık beğenilmemeye ve Türk Sanatları 16. Ünsal, Behçet, 1942, s. 18 KAYNAKLAR D E M İ R B E L, Yusuf R a z i, " P r o f. M. Vedat T e k ", Arkitekt, Sayı 9-10, s İstanbul, EMRE, Necmettin, " M i m a r Vedat Tek'in Sanat Hayatı", Arkitekt, sayı 9-10, s İstanbul, GOODWIN, Godfrey, A History of Ottoman Architecture, Thames Hudson, London, The John Hopkins P r e s s Baltimore, 1971 İ L E R İ, S. N., " M i m a r l ı ğ ı m ı z d a M. Vedat Zamanı", Yapı, Sİ5, s , İstanbul, 1942 Ö Z E R, Bülent, Rejyonalizm, Üniversalizm ve Çağdaş M i m a r i m i z Üzerine Bir Deneme, -MilIlMl İ. T. Ü. Mimarlık Fakültesi Yayını, İstanbul, 1964 S A Y A R, Zeki, " M i m a r l ı ğ ı m ı z ", M i m a r l ı k, Sayı : 2, s İstanbul, 1973 f>;ı, vu-ıfc^j SÖZEN, M e t i n ; T A P A N, Mete, 50 Yılın İzmit Saat Kulesi Y a y ı n l a n No. 122, Cumhuriyetin Ellinci hor görülmeye başlandıkça ulusal sanat ( T E K ), M. Vedat, "İstanbul İkametgâhları", Türk M i m a r i s i, Türkiye İş Bankası Kültür son bulmuştur" diyordu (16). NOTLAR 1. Bu batılılaşma çabası zaman zaman o kadar dogmatik bir durum almıştır ki,. ' M i m a r ' ( ) dergisinin adı 'Arkitekt' (1935) e dönüşmüştür. 2. Ünsal, Behçet, 1973, s a. g. y. s M i m a r ( ), Arkitekt ( ), Yapı (1942) 5. Ö z e r, Bülent, 1964, s a. g. y., s. 54 Y ı l ı D i z i s i : 1, s. 101, İstanbul, 1923, M i m a r, sayı : 10, s , İstanbul, 1931 ( T E K ), M. Vedat, "İstanbul'un İmarı M e s ' e l e s i ", Mimar, Sayı 2, s , İstanbul, 1931 ( T E K ), M. Vedat, "İstanbul'un İmarı M e s e l e s i ", Yapı, S a y ı : 15, s. 5-7, İstanbul, 1942 ( T E K ), M. Vedat, " M r. L. Varber Villası, Suadiye", M i m a r, Cilt :2 Sayı: 20 Mayıs 1932, İstanbul ( T E K ), M. Vedat, "Halit Bey Apartmam, Ç e m b e r l i t a ş " M i m a r, S a y ı : 8, s , İstanbul, 1934 T E K, Yusuf Razi, " M i m a r M. Vedat T e k ", Yapı, Sayı: 14, s , İstanbul, 1942 ÜNSAL, Behçet, " P o l e m i k, K r o n i k : Mehmet Vedat ve Millf M i m a r i ", Yapı, Sayı : 14, s. 18 İstanbul, Sayar, Zeki, s. 20 ÜNSAL, Behçet, " M i m a r l ı ğ ı m ı z ", M i m a r l ı k, Sayı: 2, s , İstanbul, Y Ü C E L, Erdem " X X Yüzyılda Klâsik Türk M i m a r i s i Üzerine Eğilmiş Türk M i m a r l a r ı : M i m a r Vedat ( )", Bizim Anadolu Gazetesi, İstanbul, Vedat Bey'in DGSA'dan ayrılma nedenini Yusuf Razi Demirbel böyle yorumlarken, Zeki Sayar bunu tümüyle modern akımına yenilgi olarak göstermiştir.

SÜHA ÖZKAN. savunan Guilo Mongeri atelyeleri 1930 yılında kapatılmıştır. (3 )

SÜHA ÖZKAN. savunan Guilo Mongeri atelyeleri 1930 yılında kapatılmıştır. (3 ) M im a r V e d a t SÜHA ÖZKAN Doğumunun 100. yılı anısına hazırlanan, Mimar M. Vedat Tek'in yaşamım, çabalarım ve yapıtlarım kapsayan bu yazı; Sayın Mimar Nihat Vedat Tek'ten alman değerli bilgi ve belgeler

Detaylı

T.C. KASTAMONU VALİLİĞİ MİMAR VEDAT TEK KÜLTÜR ve SANAT MERKEZi

T.C. KASTAMONU VALİLİĞİ MİMAR VEDAT TEK KÜLTÜR ve SANAT MERKEZi T.C. KASTAMONU VALİLİĞİ MİMAR VEDAT TEK KÜLTÜR ve SANAT MERKEZi Efendiler, Gördüklerimin en kıymetli kısmı bu güzel bölgenin samimi halkının çok aydın ve çok genis ve yüksek zihniyet sahibi olmalarıdır.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI MİMARLIK BİLGİSİ CUMHURİYET DÖNEMİ I.ULUSAL MİMARLIK II.ULUSAL MİMARLIK

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI MİMARLIK BİLGİSİ CUMHURİYET DÖNEMİ I.ULUSAL MİMARLIK II.ULUSAL MİMARLIK ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI MİMARLIK BİLGİSİ CUMHURİYET DÖNEMİ I.ULUSAL MİMARLIK II.ULUSAL MİMARLIK I.ULUSAL MİMARLIK 1908'de ilan edilen 2. Meşrutiyet'le birlikte gelişen milliyetçilik

Detaylı

İstanbul da Art Nouveau

İstanbul da Art Nouveau İstanbul da Art Nouveau İstanbul da Art Nouveau, Vlora Han, Karaköy İstanbul da Art Nouveau, Dikranyan Mehmet Yörük Yalısı İstanbul da geç 19.yüzyıl mimari çoğulluğu Vedat Tek, Büyük Postane, Sirkeci,

Detaylı

18.yy. Batılılaşma Topkapı III. Ahmet Çeşmesi 1728-29

18.yy. Batılılaşma Topkapı III. Ahmet Çeşmesi 1728-29 18.yy. Batılılaşma Topkapı III. Ahmet Çeşmesi 1728-29 18.yy. Batılılaşma Topkapı III. Ahmet Çeşmesi 1728-29 18.yy. Batılılaşma Tophane Çeşmesi, 1732, - I.Mahmud 18.yy. Batılılaşma Tophane Çeşmesi, 1732,

Detaylı

SANAT TARİHİ CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK MİMARİSİ

SANAT TARİHİ CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK MİMARİSİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TÜRKİYE KÜLTÜR PORTALI PROJESİ SANAT TARİHİ CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK MİMARİSİ Prof. Dr. Kıymet GİRAY KASIM- 2009 ANKARA 9. Cumhuriyet Dönemi Türk Mimarisi Anahtar Kelimeler:

Detaylı

TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ

TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ Yarım Gün Yemeksiz Sabah Turu Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları nın yönetildiği, Tarihi Yarımada nın kalbi olan Sultanahmet Meydanı. İmparator Justinian tarafından 6. yüzyılda

Detaylı

hanedandan bir ressam Abdülm ecid y Efendi ^ 60yı] YAPI KREDİ m N A T IO N A L P A L A C E S T B M M M İLLİ S A R A Y L A R

hanedandan bir ressam Abdülm ecid y Efendi ^ 60yı] YAPI KREDİ m N A T IO N A L P A L A C E S T B M M M İLLİ S A R A Y L A R hanedandan bir ressam Abdülm ecid y Efendi ^ 60yı] YAPI KREDİ m N A T IO N A L P A L A C E S T B M M M İLLİ S A R A Y L A R HANEDANDAN BİR RESSAM ABDÜLMECİD EFENDİ Prof. Dr. Günsel Renda Arnavutköy Amerikan

Detaylı

İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER

İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER Sanat Tarihi Dergisi Sayı/Number:XIII/1 Nisan/April2004, 169-180 İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER Kadriye Figen VARDAR Osmanlı Devleti XVIII. yüzyıldan

Detaylı

Üçüncü bin yıl için gayrimenkul geliştirme çözümleri

Üçüncü bin yıl için gayrimenkul geliştirme çözümleri kuruluş 1993 Üçüncü bin yıl için gayrimenkul geliştirme çözümleri www.gy.com.tr Merhaba Amacımız yirmi birinci yüzyıla uygun gayrimenkul projeleri geliştirmektir. Anahtar teslim konut, sosyal ve ticari

Detaylı

2. EĞİTİM VE AKADEMİK GÖREVLER

2. EĞİTİM VE AKADEMİK GÖREVLER SELİM VELİOĞLU ÖZGEÇMİŞ 1. KİŞİSEL BİLGİLER Adı,Soyadı,Ünvanı : Yrd. Doç.Dr. Selim VELİOĞLU Doğum Yeir ve Tarihi : İstanbul, 1961 Kurumu : İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Telefonu : İş 0212

Detaylı

Sultanahmet - Beşiktaş

Sultanahmet - Beşiktaş Sultanahmet - Beşiktaş S5 S4 S1 S2 S3 S4 S5 Sultanahmet Hipodrom Meydanı Yerebatan sarnıcının önü Gülhane Tramvay istasyonu çevresi Sirkeci Tren istayonu önü Eminönü Kadıköy iskelesi önü S1 S2 S3 http://goo.gl/n8dseh

Detaylı

TÜRKİYE DE KORUMA VE KENT PLANLAMA TARİHİ 1850-1950

TÜRKİYE DE KORUMA VE KENT PLANLAMA TARİHİ 1850-1950 TÜRKİYE DE KORUMA VE KENT PLANLAMA TARİHİ 1850-1950 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ ŞEHİR YENİLEME KORUMA DERSİ Doç. Dr. İclal Dinçer TÜRKİYE DE KORUMA VE KENT

Detaylı

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ JANDARMA KARAKOLU

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ JANDARMA KARAKOLU ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ JANDARMA KARAKOLU TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ Nisan 2013 GİRİŞ Atatürk Orman Çiftliği, kuzey-güney ve doğu-batı doğrultusunda genişleyen/gelişen bir yerleşke olarak tasarlanmıştır.

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Osmanlı Mimarisi ARCH 594 bahar

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Osmanlı Mimarisi ARCH 594 bahar DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Osmanlı Mimarisi ARCH 594 bahar 3 + 0 3 7 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler İngilizce Yüksek

Detaylı

PEYZAJ SANATI TARİHİ Ders İzlence Formu. Kodu: PEM 112 Dersin Adı: PEYZAJ SANATI TARİHİ Toplam Saat

PEYZAJ SANATI TARİHİ Ders İzlence Formu. Kodu: PEM 112 Dersin Adı: PEYZAJ SANATI TARİHİ Toplam Saat Diploma Programı Peyzaj Mimarlığı Bölümü Yarıyıl Teorik Uygulama Laboratuar PEYZAJ SANATI TARİHİ Ders İzlence Formu Kodu: PEM 112 Dersin Adı: PEYZAJ SANATI TARİHİ Toplam Saat AKTS Dersin Anlatıldığı Dil

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET İN Sarayları

FATİH SULTAN MEHMET İN Sarayları 54 MİMARİ I FATİH SULTAN MEHMET İN SARAYLARI FATİH SULTAN MEHMET İN Sarayları Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com Eski Saray (Beyazıt Sarayı) MİMARİ I FATİH SULTAN MEHMET İN

Detaylı

Kilitbahir Kalesi, Fatih Sultan Mehmet Dönemi

Kilitbahir Kalesi, Fatih Sultan Mehmet Dönemi Kilitbahir Kalesi, Fatih Sultan Mehmet Dönemi Ayasofya, Sultan III.Ahmed Çeşmesi, Thomas Allom, Constantinople, 1838 Üsküdar, Sultan III.Ahmed Çeşmesi, Julia Pardoe, The Beauties of the Bosphorus, 1838

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ MEKÂN TASARIMI PROGRAMI

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ MEKÂN TASARIMI PROGRAMI MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ MEKÂN TASARIMI PROGRAMI PROGRAMIN TANITIMI: Sanat ve Tasarım, toplumsal yaşamın temelini oluşturan kültür, tarihsel sürecin bir ürünüdür.

Detaylı

KÜLTÜR VARLIKLARI, ANITSAL YAPILAR, SİTLER vb. ÇEVRE VE PEYZAJ TASARIMI

KÜLTÜR VARLIKLARI, ANITSAL YAPILAR, SİTLER vb. ÇEVRE VE PEYZAJ TASARIMI KÜLTÜR VARLIKLARI, ANITSAL YAPILAR, SİTLER vb. ÇEVRE VE PEYZAJ TASARIMI Kültür varlıkları ; tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi

Detaylı

TÜRKİYE DE KORUMA VE YENİLEME UYGULAMALARI

TÜRKİYE DE KORUMA VE YENİLEME UYGULAMALARI TÜRKİYE DE KORUMA VE YENİLEME UYGULAMALARI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ ŞEHİR YENİLEME KORUMA DERSİ Doç. Dr. İclal Dinçer TARİHİ KENT DOKUSUNUN DÖNÜŞÜM BASKISI

Detaylı

''Hepimiz Atatürk'üz''

''Hepimiz Atatürk'üz'' ''Hepimiz Atatürk'üz'' Mustafa Kemal Atatürk tüm yurtta anıldığı gibi Beşiktaş'ta da törenlerle anıldı. Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal Atatürk'ün 74. ölüm yıldönümünü anma gününde özel bir mesaj

Detaylı

ĐSTANBUL DOLMABAHÇE SARAYI, SAAT KULESĐ VE CAMĐĐ TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU

ĐSTANBUL DOLMABAHÇE SARAYI, SAAT KULESĐ VE CAMĐĐ TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU ĐSTANBUL DOLMABAHÇE SARAYI, SAAT KULESĐ VE CAMĐĐ TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan Đstanbul Dolmabahçe

Detaylı

Kuzguncuk. Madam Agavni Muratyan Yalısı, 1993 Madam Agavni Muratyan Yalısı, 2007. Madam Agavni Muratyan Yalısı, 1974. Çiğdem PAKER, Mimarlık Fakültesi

Kuzguncuk. Madam Agavni Muratyan Yalısı, 1993 Madam Agavni Muratyan Yalısı, 2007. Madam Agavni Muratyan Yalısı, 1974. Çiğdem PAKER, Mimarlık Fakültesi Kuzguncuk Madam Agavni Muratyan Yalısı, 1993 Madam Agavni Muratyan Yalısı, 2007 Madam Agavni Muratyan Yalısı, 1974 1 Kuzguncuk Madam Agavni Muratyan Yalısı, Plan ve kesit Madam Agavni Muratyan Yalısı,

Detaylı

KURUCULARIMIZDAN SAYIN CEMİL PARMAN ANISINA

KURUCULARIMIZDAN SAYIN CEMİL PARMAN ANISINA KURUCULARIMIZDAN SAYIN CEMİL PARMAN ANISINA TÜRKİYE MUHASEBE UZMANLARI DERNEĞİ EXPERT ACCOUNTANTS ASSOCIATION OF TURKEY (15.10.1909 İnegöl -06.11.1987 istanbul) Meslek çalışmalarımızda siz ve eserleriniz

Detaylı

İSTANBUL UN İZDÜŞÜMLERİ

İSTANBUL UN İZDÜŞÜMLERİ İSTANBUL UN İZDÜŞÜMLERİ İSMEK RESİM ÖĞRETMENLERİ KARMA SERGİSİ 5-11 NİSAN 2013 / MARMARA ÜNİVERSİTESİ SULTANAHMET KAMPÜSÜ REKTÖRLÜK BİNASI Başkan dan İstanbul, kâh tablolarda hayat bulmuş, kâh en dokunaklı

Detaylı

TÜRKİYE DE MÜZECİLİK VE MÜZECİLİK TARİHİ

TÜRKİYE DE MÜZECİLİK VE MÜZECİLİK TARİHİ TÜRKİYE DE MÜZECİLİK VE MÜZECİLİK TARİHİ Müze Nedir? Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka gösterilmek için sergilendiği yer veya yapılara müze denir. Müzeler,

Detaylı

HAKKIMIZDA. Kuruluşumuzdan bugüne kadar geçen sürede birçok konut yapımı ile benzeri yapım işlerini başarıyla tamamlamış bulunmaktayız.

HAKKIMIZDA. Kuruluşumuzdan bugüne kadar geçen sürede birçok konut yapımı ile benzeri yapım işlerini başarıyla tamamlamış bulunmaktayız. HAKKIMIZDA yılından itibaren ülkemizin farklı bölgelerinde birçok konut ve işyeri projesini başarıyla gerçekleştiren Kavşut ailesinden ayrılıp, yeni bir anlayış ile bilgi ve tecrübeyi birleştirerek 00

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ İran üzerinden geçerek Batı Anadolu'ya yerleşen Türk boyların dan bir bölümü 13. yüzyıl sonlarında

Detaylı

Devrim Erbil Ressam, Profesör, Devlet Sanatçısı

Devrim Erbil Ressam, Profesör, Devlet Sanatçısı Devrim Erbil 1 Devrim Erbil 2 1 Devrim Erbil Ressam, Profesör, Devlet Sanatçısı 1937 Uşak ta doğdu. 1955 İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü ne girdi. Galeride, Halil Dikmen in atölyesinde,

Detaylı

Ortaköy Rotary Kulübü Devir-Teslim Beykoz Rotary Kulübü Devir-Teslim

Ortaköy Rotary Kulübü Devir-Teslim Beykoz Rotary Kulübü Devir-Teslim 2017-2018 DÖNEM TAKVİMİ 1-Jul-17 Anıtkabir Ziyareti (3 Bölge Ortak) 2420-2430 - 2440 2-Jul-17 Çorlu Rotary Kulübü Devir Teslim Istanbul Rotary Kulübü Devir Teslim 4-Jul-17 Bostancı Rotary Kulübü Lüleburgaz

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

Ülkemizde Tıp Fakültelerinin tarihi

Ülkemizde Tıp Fakültelerinin tarihi Ülkemizde Tıp Fakültelerinin tarihi 1 Bütün dünler, bugünleri aydınlatan fenerlerdir. W. Shakespeare 2 Marmara Üniv. Haydarpaşa Kampüsü 1915 yılında Çanakkale de şehit olan Tıp Fakültesi öğrencileri anısına!

Detaylı

Üç Şerefeli Camii. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Üç Şerefeli Camii. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Üç Şerefeli Camii Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Üç Şerefeli Cami......................... 4 0.1.1 Osmanlı Mimarisinde Çığır Açan İlklerin Buluştuğu Cami............................

Detaylı

AMBLEM BİEÎNCÎSÎ YAŞAR AKDIMAN'ın ÖZGEÇMİŞİ

AMBLEM BİEÎNCÎSÎ YAŞAR AKDIMAN'ın ÖZGEÇMİŞİ SANAT KÖŞESİ AMBLEM BİEÎNCÎSÎ YAŞAR AKDIMAN'ın ÖZGEÇMİŞİ 1957 Aydın doğumluyum. İlk ve orta öğrenimimi burada tamamladıktan sonra, İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Dekoratif Sanatlar

Detaylı

ANKARA NIN YEŞİL AKVARYUMU: SARAÇOĞLU MAHALLESİ

ANKARA NIN YEŞİL AKVARYUMU: SARAÇOĞLU MAHALLESİ ANKARA NIN YEŞİL AKVARYUMU: SARAÇOĞLU MAHALLESİ Gülden A. Pınarcı gpinarci@atilim.edu.tr Bu sayımızın Ankara Dosyası konusu, adını 1 Kasım 1944 tarihinde toplanan Ankara Belediye Meclis tarafından Başbakan

Detaylı

Surre Alayı. Surre-i Hümâyun. Altınoluk. Surre Alayının Güzergâhları. Surre Alayının Güvenliği. Surre Alayının Yola Çıkması

Surre Alayı. Surre-i Hümâyun. Altınoluk. Surre Alayının Güzergâhları. Surre Alayının Güvenliği. Surre Alayının Yola Çıkması Surre-i Hümâyun Altınoluk Surre Alayının Güzergâhları Surre Alayının Güvenliği Surre Alayının Yola Çıkması Surrenin Vapur ve Trenle Yollanması Surre Alayının Dönüşü Kaynakça Surre Alayı Surre-i Hümâyun

Detaylı

Prof. Tamer Başoğlu Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi / Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü tamer.basoglu@isikun.edu.tr

Prof. Tamer Başoğlu Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi / Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü tamer.basoglu@isikun.edu.tr Prof. Tamer Başoğlu Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi / Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü tamer.basoglu@isikun.edu.tr 1. Adı Soyadı : Tamer Başoğlu 2. Doğum Tarihi : 07.04.1938 3. Unvanı : Profesör

Detaylı

FETİH SONRASI OSMANLI MİMARLIĞINDA KLASİK DÖNEM

FETİH SONRASI OSMANLI MİMARLIĞINDA KLASİK DÖNEM FETİH SONRASI İstanbul 1453-1520 Fatih Camisi ve Külliyesi, 1463-70 Matrakçı Nasuh un minyatüründe Fatih Külliyesi Beyazıt taki Eski Saray Matrakçı Nasuh Eski Saray ve Yeni Saray Topkapı Sarayı II. Mehmed

Detaylı

İnşaat Sanayii YÜZKIRKBEŞ EYLÜL - EKİM 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA İNŞAATA HAYAT VEREN ÇİZGİ: MİMARİ

İnşaat Sanayii YÜZKIRKBEŞ EYLÜL - EKİM 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA İNŞAATA HAYAT VEREN ÇİZGİ: MİMARİ İnşaat Sanayii TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA İNŞAATA HAYAT VEREN ÇİZGİ: MİMARİ EYLÜL - EKİM 2014 YÜZKIRKBEŞ DOSYA İNŞAATA HAYAT VEREN ÇİZGİ: MİMARİ Doğan HASOL Mimar Mimarlık Uygarlığın

Detaylı

26 I MİMARİ I TEPE PENCERELİ EVLER. Tekirdağ da Rakoczi nin Evi. Günümüzde Rakoczi Müzesi olarak kullanılmaktadır.

26 I MİMARİ I TEPE PENCERELİ EVLER. Tekirdağ da Rakoczi nin Evi. Günümüzde Rakoczi Müzesi olarak kullanılmaktadır. 26 I MİMARİ I TEPE PENCERELİ EVLER Tekirdağ da Rakoczi nin Evi. Günümüzde Rakoczi Müzesi olarak kullanılmaktadır. MİMARİ I TEPE PENCERELİ EVLER I 27 geleneksel mimaride Tepe Pencerelİ evler Yazı ve Fotoğraf:

Detaylı

İZMİR VE FAYTON; BİR KİMLİK İMGESİ

İZMİR VE FAYTON; BİR KİMLİK İMGESİ İZMİR VE FAYTON; BİR KİMLİK İMGESİ ATAY, Çınar, KIRAÇ, Suna İnan. 19.yy İzmir Fotoğrafları Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Ens. Yayını. s.93 (1997) HAZIRLAYAN: SENEM ÖZGÖNÜL Kasım 2007 İZMİR VE FAYTON;

Detaylı

Cumhuriyet Dönemi nde ;

Cumhuriyet Dönemi nde ; O Orta Asya Türklerinin bahçe düzenlemeleri hakkındaki bilgilerimiz oldukça kısıtlıdır. Bunun en büyük nedeni belki de Türklerin mekan olusturmada toprak, kerpic gibi cabuk dağılan malzeme kullanmalarının

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TÜRKİYE KÜLTÜR PORTALI PROJESİ SANAT TARİHİ TÜRK HEYKEL SANATI HEYKEL SANATINDA GERÇEKÇİ YORUMLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TÜRKİYE KÜLTÜR PORTALI PROJESİ SANAT TARİHİ TÜRK HEYKEL SANATI HEYKEL SANATINDA GERÇEKÇİ YORUMLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TÜRKİYE KÜLTÜR PORTALI PROJESİ SANAT TARİHİ TÜRK HEYKEL SANATI HEYKEL SANATINDA GERÇEKÇİ YORUMLAR Prof. Dr. Kıymet GİRAY KASIM- 2009 ANKARA 11.2. Heykel Sanatında Soyut

Detaylı

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu adına hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu adına hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sayın Kaymakamım, Sayın Milli Eğitim Müdürüm, Sayın Belediye Başkanım, Okul Aile Birliğimizin değerli yöneticileri, Saygıdeğer Velilerimiz, Sevgili öğretmenlerimiz ve yöneticilerimiz, Saygıdeğer Bağışçılarımız,

Detaylı

. GENEL KURULUNA ÖNERİLEN

. GENEL KURULUNA ÖNERİLEN TARİH VAKFI 11. GENEL KURULUNA ÖNERİLEN MÜTEVELLİ ADAYLARI (alfabetik) 1. ÇİĞDEM KAFESÇİOĞLU Doç. Dr. Çiğdem Kafesçioğlu, lisans ve yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü nde, doktorasını

Detaylı

Türkiye Tarihi Evleri Koruma Derneği. P E R İH A N B A L C I nın M İM A R İ M İR A S S A V U R G A N L IĞ I

Türkiye Tarihi Evleri Koruma Derneği. P E R İH A N B A L C I nın M İM A R İ M İR A S S A V U R G A N L IĞ I Türkiye Tarihi Evleri Koruma Derneği P E R İH A N B A L C I nın M İM A R İ M İR A S S A V U R G A N L IĞ I fotoğra f sergisi açılışına onur vermenizi diler. 3 Ekim 1978 Salı Saat 17.oo Galatasaray Yapı

Detaylı

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan Đstanbul

Detaylı

İZMİR BALÇOVA ANADOLU LİSESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTE TANITIM VE KÜLTÜR GEZİSİ

İZMİR BALÇOVA ANADOLU LİSESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTE TANITIM VE KÜLTÜR GEZİSİ İZMİR BALÇOVA ANADOLU LİSESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTE TANITIM VE KÜLTÜR GEZİSİ 3 GÜN 2 GECE 23-27 NİSAN 2014 İSTANBUL "Orada, Tanrı ve insan, doğa ve sanat hep birlikte, yeryüzünde öylesine mükemmel bir yer

Detaylı

içindekiler Bölüm I Planlama Sürecine İlişkin Öneriler... 15

içindekiler Bölüm I Planlama Sürecine İlişkin Öneriler... 15 içindekiler GEÇMİŞİMİZ İÇİN BİR GELECEK...VII GİRİŞ...IX Bölüm I KÜLTÜREL MİRAS KAVRAMI VE TARİHSEL ÇEVRE KORUMASININ ÖNEMİ Kültürel Miras Kavram ve Tanımları...4 Kültürel Mirasın Korunmasının Önemi...5

Detaylı

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Tur Danışmanımız: Doç. Dr. Deniz Esemenli, Sanat Tarihçisi Buluşma Noktası: Üsküdar Meydanı, III. Ahmet Çeşmesi önü Tur başlama saati: 09.00 Gezimizin

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SABİT BEY (MURADİYE) HANI NIN RESTORASYON PROJESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Mimar Onur KARAHAN Anabilim Dalı : MİMARLIK Programı : RESTORASYON HAZİRAN 2007

Detaylı

olduğunu fark etti. Takdir ettiği öğretmenleri gibi hatta onlardan bile iyi bir öğretmen olacaktı.

olduğunu fark etti. Takdir ettiği öğretmenleri gibi hatta onlardan bile iyi bir öğretmen olacaktı. MUSA TAKCI KİMDİR? İyi bir öğretmen, koruyucu bir ağabey, saygılı bir evlat, şefkatli bir baba, merhametli bir eş, çok aranan bir kardeş, güçlü bir şair, disiplinli bir yazar, hayırlı bir insan, güzel

Detaylı

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sinema Bilim Dalı Doktora Programı:

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sinema Bilim Dalı Doktora Programı: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Programı: Sinema alanında bilgi sahibi, yüksek lisansını tamamlamış araştırmacıların sinema bilimine katkı sağlayacak, sinemayı sanatsal, estetik

Detaylı

TÜRKİYE İNŞAAT MALZEMESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ DERGİSİ EKİM 2017 SAYI: 31. Türkiye İMSAD dergi EKİM 2017 Sayı 31 GELECEĞE YATIRIM: DİJİTAL DÖNÜŞÜM

TÜRKİYE İNŞAAT MALZEMESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ DERGİSİ EKİM 2017 SAYI: 31. Türkiye İMSAD dergi EKİM 2017 Sayı 31 GELECEĞE YATIRIM: DİJİTAL DÖNÜŞÜM TÜRKİYE İNŞAAT MALZEMESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ DERGİSİ EKİM 2017 SAYI: 31 T Ü R K İ Y E İ M S A D Türkiye İMSAD dergi EKİM 2017 Sayı 31 GELECEĞE YATIRIM: DİJİTAL DÖNÜŞÜM Türkiye de kaliteli malzeme var

Detaylı

Banka Referanslarımız

Banka Referanslarımız Proje Adı Şehri Akbank İzmir/Merkez Şube İzmir KONV. Akbank Operasyon Merkezi Maslak C Blok İstanbul SWMP3600 345 3.500 Alternatif Bank Genel Müdürlük Binası İstanbul PROVİ 8 200 Garanti Bankası A-B-C

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

4.32. Karaköy İskelesi ve Yakın Çevresi Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması Sonuçlandı

4.32. Karaköy İskelesi ve Yakın Çevresi Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması Sonuçlandı 4.32. Karaköy İskelesi ve Yakın Çevresi Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması Sonuçlandı 02.10.2009 / 29.08.16739 Mimarlık öğrencilerinin kent, kentsel mekân ve değişen gereksinimler karşısında

Detaylı

1. Ulusal Mimarlık Akımı" nın Büyük Ustası

1. Ulusal Mimarlık Akımı nın Büyük Ustası 1. Ulusal Mimarlık Akımı" nın Büyük Ustası Mimar.'e Saygı Mimar Vedat Tek Evine Rölyef Plaket konulması ve Anma Töreni 17 Nisan 2000 Saat: 12.00 m - "1. Ulusal Mimarlık Akımı" nın Büyük Ustası Mimar Vedat

Detaylı

TMMOB MİMARLAR ODASI EDİRNE TEMSİLCİLİĞİ yılı 5. Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mezunları Buluşması

TMMOB MİMARLAR ODASI EDİRNE TEMSİLCİLİĞİ yılı 5. Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mezunları Buluşması 2017-2 2017 yılı 5. Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mezunları Buluşması Mayıs 2017 2017-2 ÖNSÖZ Tarihi Kentimiz Edirne de Trakya Üniversitesi Mimarlık fakültesinden mezun olarak yurdumuzun dört

Detaylı

II. ABDÜLHAMİD ARŞİVİNDEN İSTANBUL

II. ABDÜLHAMİD ARŞİVİNDEN İSTANBUL KÜLTÜR A.Ş.'DEN BÜYÜK HİZMET II. ABDÜLHAMİD Kültür A.Ş. Sultan II. Abdülhamid'in fotoğraf arşivinden hiçbir yerde görmediğiniz fotoğraflar yayınladı. Fotoğraf merakıyla bilinen Sultan II. Abdülhamid dünyanın

Detaylı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı Atatürk ün Kişisel Özellikleri Atatürk cesur ve iyi bir liderdir Atatürk iyi bir lider olmak için gerekli bütün özelliklere sahiptir. Dürüstlüğü ve davranışları ile her zaman örnek olmuştur. Gerek devlet

Detaylı

Information Technology Solutions

Information Technology Solutions Uzun süreli işbirlikleri, inşaat ve mimari uygulama hizmetleri! ECEM İNŞAAT ve MİMARLIK 1992 yılında Türker Dönmez ve eşi Y. Mimar Yasemin Dönmez tarafından kuruldu. Kurulduğu günden bu yana işverenlerine

Detaylı

29 EKİM TÖRENLERİ. Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY. Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi

29 EKİM TÖRENLERİ. Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY. Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi 29 EKİM TÖRENLERİ Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi 1923 Cumhuriyet ilân edildi. Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk

Detaylı

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu Prof. Dr. Bülent Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü E-posta : byilmaz@hacettepe.edu.tr

Detaylı

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 BAKİ SARISAKAL SELANİK Selanik 26 Mayıs: Selanik Limanında Padişahın Gelişini Bekleyen Selanik Valisi İbrahim Bey ve Hükümet Erkânı Selanik Limanında Padişahı Bekleyen

Detaylı

18.7.2014 YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Yapı; Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.

18.7.2014 YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Yapı; Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina. Yapı; Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina. (TDK/İsim) Karada ve suda, daimî veya geçici, yeraltı ve yerüstü inşaatları ile bunların ilave, değişiklik

Detaylı

TESCİLLİ KÜLTÜR VARLIĞI OLARAK İLLER BANKASI DURUM RAPORU

TESCİLLİ KÜLTÜR VARLIĞI OLARAK İLLER BANKASI DURUM RAPORU TESCİLLİ KÜLTÜR VARLIĞI OLARAK İLLER BANKASI DURUM RAPORU ANKARA ŞUBESİ HAZİRAN 2017 ANKARA Belediyeler (İller) Bankası Yapım Tarihi: 1935-1937 Yeri: Opera, Ankara Mimar: Seyfi Arkan Belediyelerin planlı

Detaylı

Tapu ve Kadastro Genel

Tapu ve Kadastro Genel Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü Defteri Hakani Naz rl, stanbul Bölge Müdürlü ü Defteri Hakani Naz rl, stanbul Bölge Müdürlü ü 654 Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi, Bölge Müdürlü ü, Teftiß Heyeti Binas Defteri

Detaylı

Osmanlı nın ilk hastanesi:

Osmanlı nın ilk hastanesi: mekan Osmanlı nın ilk hastanesi: Yıldırım Darüşşifası YAPIMI 1394 TE TAMAMLANAN VE OSMANLI DEVLETİ NİN İLK HASTANESİ OLARAK KABUL EDİLEN BURSA DAKİ YILDIRIM DARÜŞŞİFASI, OSMANLI NIN YAPI ALANINDA DEVLET

Detaylı

-rr (-ratçi KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YAYINLARI: 961 HALDUN TANER. Mustafa MİYASOĞLU TÜRK BÜYÜKLERİ DİZİSİ : 98

-rr (-ratçi KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YAYINLARI: 961 HALDUN TANER. Mustafa MİYASOĞLU TÜRK BÜYÜKLERİ DİZİSİ : 98 HALDUN TANER -rr (-ratçi KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YAYINLARI: 961 HALDUN TANER Mustafa MİYASOĞLU TÜRK BÜYÜKLERİ DİZİSİ : 98 I Kapak Düzeni: Dr. Ahmet SINAV ISBN 975-17-0262-3 Kültür ve Turizm Bakanlığı,

Detaylı

Hans Christian Andersen Tahsin Yücel Buket Topakoğlu

Hans Christian Andersen Tahsin Yücel Buket Topakoğlu Kralın Yeni Giysisi Hans Christian Andersen (2 Nisan 1805-4 Ağustos 1875). Dünyaca ünlü Danimarkalı eşsiz masal ustası. Ayrıca oyun, roman, şiir, gezi kitabı ve biyografi de yazmıştır. Bir ayakkabıcının

Detaylı

YÖNETİM Sistem Yaklaşımı

YÖNETİM Sistem Yaklaşımı YÖNETİM Sistem Yaklaşımı Prof.Dr.A.Barış BARAZ 1 Modern Yönetim Yaklaşımı Yönetim biliminin geçirdiği aşamalar: v İlk dönem (bilimsel yönetim öncesi dönem). v Klasik Yönetim dönemi (bilimsel yönetim, yönetim

Detaylı

BEŞĐKTAŞ TEKNĐK GEZĐ RAPORU

BEŞĐKTAŞ TEKNĐK GEZĐ RAPORU BEŞĐKTAŞ TEKNĐK GEZĐ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Lisans Programı Mimari Tasarım 1 2 dersleri kapsamında "Beşiktaş" teknik gezisi 22 Mart 2013 tarihinde Doç. Dr. Ayla Ayyıldız Potur, Yrd.

Detaylı

GELİN MESLEK SEÇELİM Güven Derman > guvenderman@gmail.com

GELİN MESLEK SEÇELİM Güven Derman > guvenderman@gmail.com İlim, ilim bilmektir, İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin, Ya nice okumaktır. Yunus Emre GELİN MESLEK SEÇELİM Güven Derman > guvenderman@gmail.com Giriş Kendini bilmek, her devir ve her kültürde

Detaylı

b a s ı n d a o d a m ı z

b a s ı n d a o d a m ı z b a s ı n d a o d a m ı z Haziran 2006 3 Haziran 2006 Oda Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ ın yaptığı, ERDEMİR Özelleştirmesinde Devre İzin Veren Rekabet Kurulu Kararının Yürütmesi, Danıştay 13. Dairesi

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ŞEKER AHMET PAŞA HAZIRLAYAN: MEHMET KURTBOĞAN

OSMAN HAMDİ BEY ŞEKER AHMET PAŞA HAZIRLAYAN: MEHMET KURTBOĞAN OSMAN HAMDİ BEY ŞEKER AHMET PAŞA HAZIRLAYAN: MEHMET KURTBOĞAN OSMAN HAMDİ BEY 1842 yılında İstanbul'da doğdu. 1860'da hukuk öğrenimi için Paris'e gitti. Hukuk öğreniminin yanı sıra o dönemim ünlü ressamlarının

Detaylı

: Mehmet Ertuğrul Tuna : Ressam : Doç. Dr. : Güzel Sanatlar Fakültesi : Resim : Resim. Eğitim Durumu Bilgileri

: Mehmet Ertuğrul Tuna : Ressam : Doç. Dr. : Güzel Sanatlar Fakültesi : Resim : Resim. Eğitim Durumu Bilgileri Adı Soyadı Bilim Sanat Dalı Ünvan Enstitü Fakülte Yüksekokul MYO Bölüm Birim Anabilimdalı (ABD) : Mehmet Ertuğrul Tuna : Ressam : Doç. Dr. : Sanatlar : : E-posta : ertugrul.tuna@kocaeli.edu.tr Web : www.ertugrultuna.com

Detaylı

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 Hayatı ve Edebi Kişiliği İbrahim Şinasi 5 Ağustos 1826 da İstanbulda doğdu. 13 Eylül 1871 de aynı kentte öldü. Topçu yüzbaşısı olan babası Mehmed Ağa 1829 da Osmanlı Rus savaşı

Detaylı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Antik Yerleşimler......................... 4 0.2 Roma - Bizans Dönemi Kalıntıları...............

Detaylı

Türk kültürünün binlerce yıllık birikimi, kültürel, coğrafi, felsefi, dini etkileşimlerin ve inançların bir ürünüdür.

Türk kültürünün binlerce yıllık birikimi, kültürel, coğrafi, felsefi, dini etkileşimlerin ve inançların bir ürünüdür. Türk kültürünün binlerce yıllık birikimi, kültürel, coğrafi, felsefi, dini etkileşimlerin ve inançların bir ürünüdür. Türk bahçe sanatında genel bir değerlendirme ile işlevsel ve mimari bakımdan birbirinden

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 BİRİNCİ BÖLÜM İLK TÜRK DEVLETLERİNDE EĞİTİM 1.1. HUNLARDA EĞİTİM...19 1.2. GÖKTÜRKLERDE EĞİTİM...23 1.2.1. Eğitim Amaçlı Göktürk Belgeleri: Anıtlar...24 1.3. UYGURLARDA

Detaylı

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü lisans programında yer alan Arch 471 - Analysis of Historic Buildings dersi kapsamında Düzce nin Konuralp Belediyesi ne 8-14 Ekim 2012 tarihleri

Detaylı

Benim en büyük şansım Adnan Turani gibi hem iyi bir sanatçı hem de iyi bir eğitimci atölye hocamın olmasıydı.

Benim en büyük şansım Adnan Turani gibi hem iyi bir sanatçı hem de iyi bir eğitimci atölye hocamın olmasıydı. Mehmet Güler Türkiye de yetişen resim sanatının önemli isimlerinden Mehmet Güler ile Malatya dan Almanya ya uzanan yolculuğunu, resim kariyerinde rol oynayan isimleri, Almanya yı tercih etmesinde etkili

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE VE RESTORASYON

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE VE RESTORASYON ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE VE RESTORASYON Rölöve, bir yapının, kent dokusunun veya arkeolojik kalıntının yakından incelenmesi, belgelenmesi, mimarlık

Detaylı

Meslek seçmek;hayat biçimini seçmek demektir.bu nedenle doğru ve gerçekçi seçim yapılması önemlidir.

Meslek seçmek;hayat biçimini seçmek demektir.bu nedenle doğru ve gerçekçi seçim yapılması önemlidir. MESLEK SEÇİMİ Kişinin gelecekteki yaşam tarzını belirlenmesinde dönüm noktası olan mesleğini seçmesi; doğru ve isabetli karar vermesi tüm hayatının kalitesini ve mutluluğunu etkiler. Kişinin mutluluğunda

Detaylı

ATATÜRK ÜN ANKARA SI. Bilmek Gerek A. Erdem Akyüz. umhuriyet öncesi kaynaklarda Ankara şöyle anlatılırdı.

ATATÜRK ÜN ANKARA SI. Bilmek Gerek A. Erdem Akyüz. umhuriyet öncesi kaynaklarda Ankara şöyle anlatılırdı. Bilmek Gerek A. Erdem Akyüz ATATÜRK ÜN ANKARA SI C umhuriyet öncesi kaynaklarda Ankara şöyle anlatılırdı. Elektrik yoktu, aydınlanma, büyüklüğüne göre değişen numaralı gaz lambaları ile yapılırdı. Isınma;

Detaylı

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ:

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ: TARİHİ : Batı Toroslar ın zirvesinde 1288 yılında kurulan Akseki İlçesi nin tarihi, Roma İmparatorluğu dönemlerine kadar uzanmaktadır. O devirlerde Marla ( Marulya) gibi isimlerle adlandırılan İlçe, 1872

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük SANAT VE SPOR - ÇAĞDAŞ TÜRK KADINI - SOYADI KANUNU

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük SANAT VE SPOR - ÇAĞDAŞ TÜRK KADINI - SOYADI KANUNU 1 2 Atatürk e göre; «Sanat güzelliğin ifadesidir. Bu ifade sözle olursa şiir, nağme ile olursa musiki, resim ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık olur.» «Efendiler!

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI Kazanımlar Osmanlı

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ AKSARAY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEK OKULU İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI PROGRAMLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. Program Adı: Programı 2. Programı Aksaray Teknik Bilimler Yüksekokulu bünyesinde

Detaylı

Mimarlık Tarihi ve Kuramı I (MMR 517) Ders Detayları

Mimarlık Tarihi ve Kuramı I (MMR 517) Ders Detayları Mimarlık Tarihi ve Kuramı I (MMR 517) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimarlık Tarihi ve Kuramı I MMR 517 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türk Siyasal Yaşamı SPRI

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türk Siyasal Yaşamı SPRI DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türk Siyasal Yaşamı SPRI 221 1 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

Mimarlık Meslek Pratiği

Mimarlık Meslek Pratiği Mimarlık Meslek Pratiği Mimarlık Meslek Pratiği Mimarlık yapı sektörünün ayrılmaz bir parçasıdır. Yapı sektörü ise tüm dünyada diğer sektörler için itici güç oluşturan dinamik bir sektördür. Son elli yıldır

Detaylı

Türk Sanat Tarihi (ICM 376) Ders Detayları

Türk Sanat Tarihi (ICM 376) Ders Detayları Türk Sanat Tarihi (ICM 376) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Sanat Tarihi ICM 376 Seçmeli 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Dersin Amaçları Dersin İçeriği. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu

Dersin Amaçları Dersin İçeriği. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YAPI BİLGİSİNE GİRİŞ Ders No : 0010120012 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü - Seçiniz - Öğretim

Detaylı

En eski uygarlıklardan biri olan Mısır Uygarlığı Nil nehri vadisinde gelişmiştir. Mısır mimarisinin en önemli yapıtları Mısır Piramitleri dir.

En eski uygarlıklardan biri olan Mısır Uygarlığı Nil nehri vadisinde gelişmiştir. Mısır mimarisinin en önemli yapıtları Mısır Piramitleri dir. MISIR BAHÇELERİ En eski uygarlıklardan biri olan Mısır Uygarlığı Nil nehri vadisinde gelişmiştir. Mısır mimarisinin en önemli yapıtları Mısır Piramitleri dir. pramitler Mısırlıların kralarına yaptıkları

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 4. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (19 Ekim - 04 Aralık 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

Mimarlık ve Sanat Tarihi III (ICM 321) Ders Detayları

Mimarlık ve Sanat Tarihi III (ICM 321) Ders Detayları Mimarlık ve Sanat Tarihi III (ICM 321) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimarlık ve Sanat Tarihi III ICM 321 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı