Mimar Vedat Tek ( /1-2)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mimar Vedat Tek (1873-13/1-2)"

Transkript

1 Mimar Vedat Tek ( /1-2) SÜHA ÖZKAN Doğumunun 100. yılı anısına hazırlanan, Mimar M. Vedat Tek'in yaşamım, çabalarım ve yapıtlarım kapsayan bu yazı; Sayın Mimar Nihat Vedat Tek'ten alınan değerli bilgi ve belgeler ve diğer kaynaklardan derlenmiştir. Mimar Mehmet Vedat Tek, Türkiye'nin formel eğitim görmüş, bugünün meslek anlayışı içinde mimarlık tasarımı ve uygulaması yapmış ilk Türk mimarı olarak tanımı'. Mimar Vedat'ın yakıtları değişik nedenlerle çok ayrıntılı ve duyarlı olarak bilinmez. Bunun birçok nedeni arasında, kendisinin Osmanlı İmparatorluğumdan Türkiye Cumhuriyetine geçiş döneminde yaşamış olması, Osmanlı devrinde mimarlığın yalmz müslüman olmayanlara özgü bir meslek sayılması dolayısı ile, bu dönemde mimarlık yayınlarının da bulunmaması ve ihmal gösterilebilir sonrası Türkiye'sinde ilk süreli mimarlık yayını 1931 de çıkmaya başlamıştır. Bu yayında genellikle batı dünyasındaki değişim yakından izlenmiş, özellikle o paralelde olan kavram ve uygulamalara yer verilmiştir. Cumhuriyet ortamının yarattığı heyecan ve "Yeniden Doğuş" istemi, mimarlığa oldukça etkin bir biçimde yansımıştır. Cumhuriyet sonrasımn ilk yirmi yılının Türk mimarlığı, çağdaş düzeye sıçrama çabasının belirgin hamleleri olarak izlenebilir. Bu sıçramamn en etkin öğeleri genellikle biçimde bir yenilik arama, "cubism, constructivism, de stijl, bauhaus" akımlarının belirlediği estetik kalıpların Türkiye'ye uyarlaması olarak ortaya çıkmıştır. Batıda yüzyıl dönümünden bu yana süregelen mimarlık değişiminin uzantısı olarak ortaya çıkan "İkinci Nesil" Türk mimarları Türkiye'de eğitim görmüş GSA mezunlarıdır. 1927'den sonrasım kapsayan çabalar Mimar Vedat'ın 55 yaşından sonrasına rastlar. Bu süre içinde kendisi ekol olarak farklılaşmıştır ve etkin değildir. Üstelik yeni heyecan ile tüm değerler ve erekler sisteminin değiştiği bu süre içinde değişimi sağlayan, yayan güçlerin çabası kendi mimarlık görüşlerinin güncel savaşıdır. Bu savaş Türkiye ile Batı arasındaki mimarlık kavramı ve açığının kapatılmasını, kısaca mimarlıkta batılılaşmayı amaçlar. (1) 'Mimar' 'Arkitekt' sonra 'Yapı' dergilerinde savunulan tutum, Kemalettin, Vedat, Arif Hikmet Beylerin büyük bir iyi niyetle yaratmaya çalıştıkları Türk seçiciliğine karşıdır. Çağdaş Türk mimarlığının hemen hemen geçen yüzyıl sonunda Batıda bile Mimar Vedat Tek ( 1873/1942 ) terkedilmiş olan üslup çabalarından öte, teknolojili toplum mimarlığının Türkiye'de de kendine özgü bir biçimde tammlanabileceği yolundadır. Bu nedenle, "İkinci Nesil"in 1900 sonrası Türk mimarlığına özel bir ilgileri yoktur. Bu süreyi tutucu çabaların yoğunlaştığı bir süre olarak tammlar. Bu tutuculuk, "İkinci Nesil" tarafından önerilen "Kübik M i m a r i " ye karşıt "Mürteci Mimari" ( 2 ) olarak adlandırılmış, sonunda güçlenen "Kübik" akım güç kazanmıştır. O zaman Güzel Sanatlar Akademioindeki üç atelyeden "Kübik Mimarlığı" savunan Ernst ile Sırrı Bilen'in atelyeleri modern mimari\ğa dönük olduğu için açık kalmış, Türk-Osmanlı seçici mimarlığım savunan Vedat Bey Atelyesi ile Avrupa-Lâtin seçiciliğini savunan Guilo Mongeri atelyeleri 1930 yılında kapatılmıştır. ( 3 ) Bütün bunların doğal bir sonucu olarak Vedat Tek'in yapılarının tasarım ve yapım süreci üzerine bilgi için kendisinin 60 yaşından sonraki ömrünü kapsayan süreli yayınlar yetersizdir. ( 4 ) Gerçekte, kendisi mimari anlayış açısından bu yayınlarda desteklenen akımlara uyumsuz ve tutucu kalmıştır. Doğal olarak o yaştaki bir kişinin değişen havaya kendini tümüyle uyarlamasını beklemek yersiz olur. Mimar Vedat ve Kemalettin, "mimariyi tümüyle estetik yönüyle, öznel ve bireysel bir açıdan ele almaları, yapay gereksinme-

2 lerle, yapay olanaklar arasında denge arayan bölgeei nitelikte, bir 'ulusal mimarlık' aramaları dolayısı ile 19. yüzyıldan bu yana süregelen yapay havayı sürdürmeleri" ( 5 ) ile Türkiye'ye yabancı mimar ithalinin nedenleri arasında birlikte suçlanmışlardır. Onların sorumluluğu şöyle belirlenmiştir : Eğer "mimarlığımız için güncel gerekçelere yer veren bir ortam geliştirmiş olsalardı, bu kez yabancıların bireysel çalışmaları da sonuçları bakımından bir boşluk yaratabilecek, başka bir deyimle bütün sakatlıkları ile fark edilebilir bir duruma gelebileceklerdi. O durumda, Kemalettin ve Vedat Beylerin sorumlulukları bizdenliği sağlam temellere dayanan bir mimarlığı geliştirmemiş ve ilerdeki kişisel davranışlar için mihenk taşı oluşturacak türden bir ortam yaratmamış olmalarında toplanmaktadır. " ( 6 ) Çoğu kez de Mimar Vedat ve Kemalettin'in çabaları "kubbeli, ojiv kemerli, saçaklı ve çini pano"lu bir akım ve "mimarlığımızda geç kalmış bir 'Türk Revival'ı denemesi" ( 7 ) olarak değerlendirilmiştir. Burada, bu mimarların eğitimle edindikleri, Fransız, Alman gibi yabancı kökenli bilgi ve değerler sistemi ile Türkiye geleceğini ve koşullarını uzlaştırmak gibi güç bir durumda kaldıkları belirtilmelidir. Mimar Vedat Tek, yaşamının son yıllarında... Vedat, Kemalettin, Arif Hikmet v. b. Beylerin görevi, gerçekte Türkiye mimarlık ortamını yaşatmak ve onu kurumlaştırmak ve mesleği tanıtmaktı. Bu görevi yapmadıkları da söylenemez. Vedat Bey, üstelik eğitim kurumlarında görevler alarak bu çabayı gelecekte nesillere aktarmayı da amaçlamıştır. Ama izleyen nesiller "taklitçiliği" " s e ç i c i l i ğ e " yeğ tutmuşlar, mimarlık kavramı ve uygulaması, Batının dümen suyundan kırk yıldır kurtulamamış ve toplumsal içeriğinden soyutlanmıştır. Geçen süre içinde tüm çabalar bir ana birikim ortamına oturmadığından, her çaba bir "Yeniden Doğuş"u amaçlamış ve tekelcilik aşılamamıştır. Türkiye'de bir mimarlık geleneği oluşamamış, topluma «yabancılaşmıştır. Mimar Vedat Tek, Akademi'de öğrencileriyle... YAŞAMI Osmanlı vezirlerinden ve Bağdat Valilerinden Girit'li Sırrı Paşa ile şair ve besteci Leylâ Hanım'ın çocukları olan Vedat Tek, tam anlamı ile elit bir aile çevresi içinde yetişmiştir. Daha aile çevresinde sanata verilen değer ve yaratılan sanatsever ortam onun gelişmesinin önemli etmenlerinden biri olmuştur. Vedat Tek'in Uç kardeşinden, Yusuf Razi Demirbel Paris'te inşaat mühendisliği okumuş, İstanbul Şehreminliği, "Posta Telgraf N a z ı r l ı ğ ı " ve "Nafia Nazırlığı" yapmış, devrinin ünlülerinden biri olarak belirmiştir. Piyanist olan kızkardeşi Nezihe Beler, batı musikisi besteleri. yapmıştır. Üçüncü kardeşi ise elektrik mühendisiydi. Galatasaray lisesinin ikinci sınıfına kadar okuyup sonra Parise giden Vedat bey, orada önce "Ecole Monge"u bitirmiş, sonra "Academie Julien" de resim, "Ecole Centrale" da mühendislik okumuş, sonra, Vedat Tek, Büyük Postane inşaatında...

3 yüzlerce kişinin katıldığı yarışma sınavını kazanıp "Ecole National des Beaııx A r t s " a seçilen dokuz kişi arasında yer almıştır. Özellikle matematik konularında çok yetenekli olduğundan ayrıca "Licenciee des Mathematique" derslerine de katılmıştır. Kendisini tanıyanlar matematik dışında resim, hevkel alanlannda da olgun bir becerisinin olduğunu belirtirler. Mimarlık öğrenimini tamamladıktan sonra ünlü ve geleneksel Roma Ödülü'ne ( Prix de R o m e ) çalışmak istemiş, yabancı olduğu için kendisine izin verilmeyince hocası Moyav'nun Fransız Cumhurbaşkanı'na başvurması sonucu izin alınmıştır. Mimar Vedat'ın buradaki çalınması sonucu kazandığı 'Legion d'honeur' nişanı kendisine sonralan yurda döndükten sonra verilmiştir. Bruno Taut, Türk-Alman Dostluk Evi Projesi Tiirk-Alman Dostluk Evi P r o j e Yarışmasına katılan bir başka yabancı p r o j e... Paris'te dokuz yıl kalmasına, oradaki formel eğitimin yaranda gördüğü mimarlık ürünlerinden pek çok etkilenmesine rağmen Türkiye'de bunların som taklitlerini uygulamak istememiş, buradaki yapıtlarına Türkiye'ye özgü bir nitelik kazandırmak için Paris'te öğrenemediği konular olan Arabesk, Osmanlı, Selçuk Mimarlığı üzerinde çalışmış, tarihsel Türk mimarlığını kendi yapıtları için kaynak olarak kullanmaya çabalamıştır. İstanbul'da kendi mimarlık bürosunu açtığında çağın toplumu tarafından olay hayretle karşılanmış bir Türkün mimar olamıyacağı saplantısı mimar Vedat'ın karşılaştığı önemli zorluklardan biri olmuştur. Çünkü, o güne kadar genellikle yerli hıristiyan azınlık ile İtalyan, Fransız kökenli ithal ustaların tekelinde olan mimarlık hizmeti Türklerin beceremiyeceği bir meslek olarak gösterilmeye çalışılmıştır. Bu koşullamayı yok etmekte Vedat Tek'in kişisel çabasının özellikle bir etkenliği olmuştur. Bu çaba diğer yandan tüm ticaret, v. b. eylemler gibi horlanan ve Türklere yakıştırılmayan mimarlık mesleği için bir aşama olmuş, bu aşama Cumhuriyet Türkiye'sinde özellikle Atatürk tarafından desteklenmiştir. Türk mimarlığına olağanüstü olanaklann sağlanması belki ilk mimarlara duyulan güvenle olabilmiştir. Mimar Vedat çağdışı Kemalettin gibi yerel teknoloji ve değerler sistemine bağımlı kalmayı seçmiştir. Tümüyle bir değişim önermek yerine tarihsel süreçten gelen kaynakları değerlendirmeyi yeğ tutmuştur. Bu nedenle, her ikisi 'seçmeci' ( e c l e c t i c ) olmaktan kurtulamamışlardır. Kimi kez bu tutumlarından dolayı yerilmişlerdir. Kendilerini çok suçlamamak gerekir. Çünkü aldıklan eğitimin uygulamalarım, o eğitimin amaçladığı y e r l e r l e çok benzeşimi olmayan ortamlarda yapmak durumunda kalmışlardır. Üstelik, ülke yönetim rejimi gibi kökten değişim getiren bir olay, Cumhuriyet, onların kencü kişiliklerini bulmuş ürünlerini vermekte oldukları sürede oluşmuştur. Tapu Dairesi,Sultanahmet/İstanbul Mimar Vedat ve Kemalettin'in varlığı tümüyle yapı eylemlerinin Türklerin tasarımı ve denetimi altında oluşmasına yetmemiş, bir yandan özellikle Ankara'da yoğun yapım sürecine girilmesi eldeki teknik gücü yetersiz kılmış, öte yandan Mimar Vedat'a karşı olan çekememezlik,

4 küskünlükler yaratmıştır. Bu olaylar bütünüyle Türkiye'de teknokrat ithalini rasyonalize eden etmenlere katılmıştır. Holzmeister, Mongeri, Taut, Oelsner, Egli, Bonatz, Poelzig gibi yabancıların Türkiye'de yapım ve/veya öğretim sürecine katılmalar bu süreye rastlar. Birinci Dünya Savaşı sırasında, (1917) o zamamn çok yoğun olan Türk-Alman dostluğunu simgeleyen bir dernek yapısı için açılan yarışmada yapı alam olarak Çemberlitaş'daki şehremaneti karşısındaki arsa seçilmişti. Yarışmanın jürisinde Türkiye'yi Mimar Vedat ve Kemalettin temsil ettiler. Aralarında zamanın gözde mimarlarından Peter Behrens, Hans Poelzig, Bruno Taut, Ludwig Hoffman ve Martin Bulfer'in de bulunduğu seçkin yarışmaların ürünlerini eleştirirken Mimar Vedat'ın tutumunun çağdaşlarından geri olmadığını söylerler. Görüşlerinin özellikle jüri onursal başkam Kaiser Wilhelm, saray mimarlarından G. Hofrant ve L. Hoffman tarafından onaylandığı bilinir. Yarışmada Mimar Vedat'ın eleştirisi, özellikle olumlu plan anlayışlarına rağmen yapının İstanbul'da yapılacağının verdiği cesaret ile tasarlanan fırsatçı dışavurumculuk (expressionism) idi. Sunulan önerilerin gerçekte ne Arabek, ne de Osmanlı mimarlığı ile soylu bir ilintisi görülebiliyordu. Büyük Postane Binası, Sirkeci/İstanbul Mimar Vedat 1897 yılında Paris'teki öğrenimini bitirip İstanbul'a dönmüştür yılında şehremaneti mimarlığına atanmış özellikle Cemil Topuzlu Paşa'nın şelıreminliği süresince "Heyet-i Fenniye Reisi" olarak çalışması ile dikkat çekmiştir yılında "Posta Telgraf Nezareti" mimarlığına atanmış, kendisinin en büyük yapıtı olarak bilinen Sirkeci'deki Büyük Postane bu çalışma süresinin ürünü olarak belirmiştir de 31 Mart olayından sonra yönetime geçen Mehmet Reşat kendisini baş mimarlığa atadı. Dolmabahçe sarayına yaptığı (kalorifer binası v. b. ) ekler bu devirde yapılmıştır. Birinci Dünya Savaşı sırasında Enver Paşa tarafından atandığı "Harbiye Nezareti" baş mimarlığında üç yıl görev almıştır. Veliefendi Hipodrom projesini ve Enverpaşa köşkünü bu süre içinde tasarlamıştır. Sonraları bir süre Mustafa Kemal'in mimarlık hizmetlerini yapan Mimar Vedat "Çankaya Gazi Köşkü" ekleri ve "Halk Fırkası Mahfeli" yapılarım tamamlamış, Ankara Palas yapısı temel düzeyinde iken ayrılıp bütünüyle İstanbul'a yerleşmiştir. Sonralar bu yapı beş yıl gibi uzun bir süre içinde T L gibi zamanı için büyük bir fiyata Mimar Kemalettin ve Saçaklı Salim Derin tarafından bitirilmiştir. Bütün bu görevlerin yanında özel bürosunda birçok yapı tasarlıyan Mimar Vedat'ın ana görevi hep, önce "Sanayi-i Nefise A l i s i " sonra "Güzel Sanatlar Akademisi"nde ve bir sürede "Yüksek Mühendis Âlisin"de hocalık olmuş, Cumhuriyet Türkiye'sine yetiştirilen yüzlerce mimarın eğitimini katkılamıştır. Mimar Vedat'ın eğitmenliği değişen aralıklarla 27 yıl kadar sürmüştür. Tümüyle Türk teknokratının Türkiye'de çalışması tezini savunan Vedat Bey, yabancıların yüceltilmesine dayanamıyarak akademiden istifa etmiştir. ( 8 ) Büyük Postane Binası, Sirkeci/İstanbul Hükümet Konağı, Kastamonu

5 YAPITLARI KAMU Y A P I T L A R I 1. Defter-i Hakani Binası, Sultanahmet, Bugün, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü yapısı olarak kullanılmaktadır yılında tamamlanmıştır. 2. Büyük Postane Binası, Sirkeci, Mimar Vedat'ın en önemli yapısı olarak bilinir. 1909'da tamamlanmıştır. Tümüyle 'Revialist' bir tutum izlenmiştir. Ayrıntılardaki titizlik dikkati çeker. Tuğlaların özel olarak kendisi tarafından tasarlandığı söylenir. 3. Dolmabahçe Sarayı Ekleri, Sultan Mehmet Reşat'ın baş mimarı iken yaptığı eklerdir. Kalorifer bacası belirgindir. 4. Haydarpaşa Vapur İskelesi, Haydarpaşa, İlk tasarım ve uygulama Vedat Bey'e aittir. Sonradan birçok değiştirme ve ekler yapılmıştır. Halk Fırkası Mahfeli, Ankara 5. Moda Vapur İskelesi, Moda, 6. Deniz Yolları Acentası, Karaköy, Karaköy'ün imar planı düzenlenmesinde yıktırılmıştır. 7. Deniz Hamamları, Karaköy, Şimdi Karaköy rıhtımı olan yerde bulunmaktaydı. 8. Halk Fırkası Mahfeli Binası, Ankara C. H. P. Merkezi olarak başlanan yapı 1924'de TBMM yapısına M. Vedat tarafından uyarlanmıştır. Sonradan birçok eklemeler yapılmış olup bunların tasarımının Vedat Bey'le ilgisi yoktur. Girişteki portal bunlardan biridir. Bugün CENTO merkezi olarak kullanılmaktadır. 'İV.'T 9. Kastamonu Hükümet Konağı, Kastamonu. Projesi Vedat Bey tarafından hazırlanmış, yalnız uygulama kendi denetiminin dışında yapılmıştır. Silah Müzesi Projesi, istanbul 10. Macar Konsolosluğu, Nişantaşı, 11. Silâh Müzesi, Proje Vedat Beyin yapıtıdır, uygulanmamıştır. 12. Hipodrom ve Diğer Yapılar, Veliefendi, Enver Paşa tarafından yapıtırılan proje I. Dünya Favaşı nedeniyle uygulama olanağı bulamamıştır. KONUTLAR ıınııını ıııııııııı 13. Yayla Apartmanı, Nişantaşı, Valikonağı Caddesinde Cumhuriyet Gazetesi sahibi Yunus Nadi Bey için yapılmıştır. 14. Şadiye Sultan Apartmanı, Nişantaşı, Yayla Apartmanı ile aym hizadaydı, yol genişletilirken yıktırıldı. 15. Güneş Apartmanı, Maçka, II. TBMM Binası, Ankara 16. Halit Bey Apartmam, Çemberlitaş, Giineş Apartmanı ile birlikte çağdaş akıma uyma çabalan görülür. 1934'de tamamlanan Halit Bey

6 Apartmanında köşe pencereleri, yatay, dikey sıva işçiliği, derin ve geniş fugalar belirgindir. (1(1) 17. Cemil Topuzlu Köşkü. Çiftehavuzlar, Şehremini Cemil Topuzlu Paşa için yapılmıştır. Bugün Büvük Kulüp olarak kullanılmaktadır. 18. Enver Paşa Köşkü, Kuruçeşme, 19. Leylâ Hanım Villası, Bostancı, Annesi Leylâ Hanım için yaptığı villadır. Şair ve bestecinin birçok yapıtı ile birlikte yangında yok olmuştur. 20. Gazi Köşkü, Çankaya, Ankara. Bugün Gazi Müzesi olarak kullanılan yapıdır. Restorasyonu ve birçok eklerinin eklerini Mimar Vedat tasarlamış ve uygulamıştır. 21. Mimar Vedat Evi, Nişantaşı, Vali Konağı Caddesinde bir köşe parseline yapılmıştır. Mimarın kent içi açısal bir parsele uyumda gösterdiği ustalığı yansıtır. Kendi konutu olarak kullanılmıştır. Halit Bey Yalısı, Yeniköy/ Cemil Topuzlu Köşkü. Ciftehavuzlar/İstanbul 22. Halit Ziya Uşaklıgil Villası, Yeşilköy, 23. Mr. Varber Villası, Suadiye, 1932 yılında tamamlanmıştır. Vedat Beyin ısrarla " s e ç m e c i " ve "neo klâsik" öğeleri kullandığının belgesidir. (11) 24. Halit Bey Yalısı, Yeniköy, TİCARET Y A P I L A R I 25. Mesadet Hanı, Sirkeci, 26. Liman Hanı, Sirkeci, 27. Sabit Bey İşham, Karaköy, 28. Milli" Emlâk Dükkanları, Beşiktaş, 29. Kâzım Emin Tütün Deposu, Bursa. Mimar Vedat Evi, Nişantaş/Istanbul 30. Nemlizade Tütün Deposu, Üsküdar, 31. Çiftlik Binası, Topkapı, ANITSAL Y A P I L A R 32. İzmit Saat Kulesi, İzmit. Proje Vedat Bey tarafından, uygulama başkaları tarafından bazı değişikliklerle yapılmıştır. 33. Tayyare Şehitleri Anıtı, Fatih, DÜŞÜNCELERİ Vedat Beyin mimarlık dışında çeşitli konular üzerine düşünceleri hakkında yeterli bir bilgimiz yoktur. Mimarı bir çeşit rönesans mimarı çerçevesinde görür. Ona göre mimar, yemek pişirmeden musikiye kadar her konuda yeteneklerini kullanan, en azından bu konuları işleyen bir 'Homo Universale', evrensel adımdır. Tanıyanlar kendisinin de hemen her sanat dalında becerisini överler. Mimar Vedat Evi, Nişantaş/İstanbul Halit Bey Yalısı, Yeniköy/İstanbul

7 9. Goodwin, Godfrey, 1971, p (Tek), M. Vedat, 1934, s (Tek), M. U t Vedat, (Tek), M. Vedat, 1931 "İstanbul'un dört etrafı deniz olduğu halele parasız olarak deniz kenarında gezip hava alacak, deniz eğlencesi yapabileceği, sahil yoktur. " s. 35. "Herhalde hiçbir sebeple piyade kaldırımı ihmal edilmek ne zerafet, ne iktisat ne de demokrasi nokta-i nazarından doğru değildir. " s a. g. y. 14. (Tek), M. Vedat, 1931 a «sflt 15. Tek, Yusuf Razi, 1942, "Binanın manzara-i hariciyesinin letafeti tertibatı dahiliyesinin bir neticei tabiiyesi olarak kendiliğinden husule gelirdi." Nemlizade Tütün Deposu,Üsküdar/İstanbul Şehircilğin topluma dönük bir ç e v r e hizmeti olduğunu savunmuş, özellikle İstanbul'da halka dönük hizmetlerin azlığından yakınmıştır. Kent çevresinde sağlıklı ve düzenli bir yaşamın sağlanmasını istemiştir. Planlamada yayalara öncelik tamması, İstanbulda kamuya açık deniz olanaklarının oluşturulması onun belirgin kaygılan olarak b e l i r m i ş t i r (12). İstanbul'un doğuya doğru büyümesi eğilimine, kentin ucuz alanlar üzerinde f a z l a spekülasyona alet olmadan planlı bir biçimde denetim altına alınabilme olanağına umut bağlamıştır (13 ). Sonuçta kentin o yönde büyümesi g e r ç e k l e ş m i ş t i r, ama Vedat Beyin amaçladığı düzenli bir biçimde değil. Çağdaş mimarlıktaki kökten değişimin farkında olarak Vedat Bey, her ne kadar bu akımlann dışında kalmışsa da değişimi kendi çerçevesinde değerlendirilmiştir. Vedat Bey : " Y e n i akımlar ötedenberi ciddi m i m a r l a r ı n düşündüklerini genelleştirmiştir. Konfora hiç bir şey feda edilmeyecek, bezeme eskisi gibi kalabalık ve değersiz m a l z e m e ile yapılmayıp değerli m a l z e m e ile ve yalın olacak, şu veya bu üslup izlenmesi yerine yalnız program sağlanacak ve uygulanacaktır" demiştir. Kendisinin modern anlamda denemeleri arasında Güneş ve Halit bey apartmanları sayılabilir. Değişen yaşam koşulları ile birlikte değişen yaşam tarzımn belirmesinde özellikle konak türü yaşamdan apartman türü bir yaşantıya geçilmesinde gelenek ve göreneklerin sağladığı birçok olumlu öğenin yitirildiğinden yakınmış, siirüp giden kentsel patlama sonucu birçok kültürel değerin yok olduğunu, insanların çok daha ham ve y e t e r s i z koşullarda banndırılmaya başladığım b e l i r l e m i ş t i r (14). Biçimde i ş l e v c i l i ğ i savunmuş, yapıdaki dışavurumculuğun ancak barındınlan eylem ve iç tasarımın doğal bir sonucu olabileceğini b e l i r l e m i ş t i r (15) Tüm yaşamı süresince ulusçu olan Vedat Bey : " D e d e l e r i m i z, atalarımız yaptıkları mimarlık yapıtlarının sağlamlıklarına ve güzel olmasına önem v e r i r l e r d i. Bu tiir yapı, ulusun içinden yetişme m i m a r l a r ı n, yapı ustalarının birbirinin ardı sıra i z l e d i k l e r i kural ve usullere g ö r e yapıldıklarından her tür yapıya özgü kusursuz bir mimarlık yaratılmıştır. Ulusal mimarlık beğenilmemeye ve Türk Sanatları 16. Ünsal, Behçet, 1942, s. 18 KAYNAKLAR D E M İ R B E L, Yusuf R a z i, " P r o f. M. Vedat T e k ", Arkitekt, Sayı 9-10, s İstanbul, EMRE, Necmettin, " M i m a r Vedat Tek'in Sanat Hayatı", Arkitekt, sayı 9-10, s İstanbul, GOODWIN, Godfrey, A History of Ottoman Architecture, Thames Hudson, London, The John Hopkins P r e s s Baltimore, 1971 İ L E R İ, S. N., " M i m a r l ı ğ ı m ı z d a M. Vedat Zamanı", Yapı, Sİ5, s , İstanbul, 1942 Ö Z E R, Bülent, Rejyonalizm, Üniversalizm ve Çağdaş M i m a r i m i z Üzerine Bir Deneme, -MilIlMl İ. T. Ü. Mimarlık Fakültesi Yayını, İstanbul, 1964 S A Y A R, Zeki, " M i m a r l ı ğ ı m ı z ", M i m a r l ı k, Sayı : 2, s İstanbul, 1973 f>;ı, vu-ıfc^j SÖZEN, M e t i n ; T A P A N, Mete, 50 Yılın İzmit Saat Kulesi Y a y ı n l a n No. 122, Cumhuriyetin Ellinci hor görülmeye başlandıkça ulusal sanat ( T E K ), M. Vedat, "İstanbul İkametgâhları", Türk M i m a r i s i, Türkiye İş Bankası Kültür son bulmuştur" diyordu (16). NOTLAR 1. Bu batılılaşma çabası zaman zaman o kadar dogmatik bir durum almıştır ki,. ' M i m a r ' ( ) dergisinin adı 'Arkitekt' (1935) e dönüşmüştür. 2. Ünsal, Behçet, 1973, s a. g. y. s M i m a r ( ), Arkitekt ( ), Yapı (1942) 5. Ö z e r, Bülent, 1964, s a. g. y., s. 54 Y ı l ı D i z i s i : 1, s. 101, İstanbul, 1923, M i m a r, sayı : 10, s , İstanbul, 1931 ( T E K ), M. Vedat, "İstanbul'un İmarı M e s ' e l e s i ", Mimar, Sayı 2, s , İstanbul, 1931 ( T E K ), M. Vedat, "İstanbul'un İmarı M e s e l e s i ", Yapı, S a y ı : 15, s. 5-7, İstanbul, 1942 ( T E K ), M. Vedat, " M r. L. Varber Villası, Suadiye", M i m a r, Cilt :2 Sayı: 20 Mayıs 1932, İstanbul ( T E K ), M. Vedat, "Halit Bey Apartmam, Ç e m b e r l i t a ş " M i m a r, S a y ı : 8, s , İstanbul, 1934 T E K, Yusuf Razi, " M i m a r M. Vedat T e k ", Yapı, Sayı: 14, s , İstanbul, 1942 ÜNSAL, Behçet, " P o l e m i k, K r o n i k : Mehmet Vedat ve Millf M i m a r i ", Yapı, Sayı : 14, s. 18 İstanbul, Sayar, Zeki, s. 20 ÜNSAL, Behçet, " M i m a r l ı ğ ı m ı z ", M i m a r l ı k, Sayı: 2, s , İstanbul, Y Ü C E L, Erdem " X X Yüzyılda Klâsik Türk M i m a r i s i Üzerine Eğilmiş Türk M i m a r l a r ı : M i m a r Vedat ( )", Bizim Anadolu Gazetesi, İstanbul, Vedat Bey'in DGSA'dan ayrılma nedenini Yusuf Razi Demirbel böyle yorumlarken, Zeki Sayar bunu tümüyle modern akımına yenilgi olarak göstermiştir.

POPÜLERLEŞME SÜRECİNDE TÜRK MÜZİĞİ VE BU SÜREÇTE BESTEKÂR SADETTİN KAYNAK

POPÜLERLEŞME SÜRECİNDE TÜRK MÜZİĞİ VE BU SÜREÇTE BESTEKÂR SADETTİN KAYNAK 573 POPÜLERLEŞME SÜRECİNDE TÜRK MÜZİĞİ VE BU SÜREÇTE BESTEKÂR SADETTİN KAYNAK ÖZDEMİR, Sinem TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Osmanlı nın son dönemi ile Cumhuriyet in ilk yıllarında başlayan batılılaşma ve modernleşme

Detaylı

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ ARALIK 2012. mimarlığı sosyolojik olarak anlamak

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ ARALIK 2012. mimarlığı sosyolojik olarak anlamak dosya 30 TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ ARALIK 2012 mimarlığı sosyolojik olarak anlamak Mimarlığı sosyolojik Olarak Anlamak Dosya Editörü: Nilgün Fehim Kennedy, Dr, Bilkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi

Detaylı

NON-WESTERN MODERNIZATION EXAMPLES OF AFGHANISTAN AND IRAN

NON-WESTERN MODERNIZATION EXAMPLES OF AFGHANISTAN AND IRAN BATI DIŞI MODERNLEŞME AFGANİSTAN VE İRAN ÖRNEĞİ Araş. Gör. Serçin SUN İPEKEŞEN ÖZ Modernleşme kavramı Batı dünyasından dilimize geçmiştir. Bu kavram batılılaşma anlamında da kullanılmaktadır. Geleneksel

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRALARININ TARİHÇESİ VE EĞİTİM POLİTİKALARINA ETKİLERİ

MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRALARININ TARİHÇESİ VE EĞİTİM POLİTİKALARINA ETKİLERİ TC Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRALARININ TARİHÇESİ VE EĞİTİM POLİTİKALARINA ETKİLERİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Danışman:Yrd.Doç.Dr.Ahmet HALAÇOĞLU Hazırlayan:Muzaffer

Detaylı

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı

TÜRKİYE'DE SANAT EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ Lale ALTINKURT * THE DEVELOPMENT OF ART EDUCATION IN TURKEY TÜRKİYE'DE SANAT EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ

TÜRKİYE'DE SANAT EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ Lale ALTINKURT * THE DEVELOPMENT OF ART EDUCATION IN TURKEY TÜRKİYE'DE SANAT EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ TÜRKİYE'DE SANAT EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ Lale ALTINKURT * Özet: Türkiye de sanat eğitiminin gelişimi, özellikle Cumhuriyet döneminde önemli bir aşama katetmiştir. Türkiye den yurt dışına gönderilen sanatçılar

Detaylı

Bellekleri Taze Tutalım. Onlar Cumhuriyet ve demokrasi adına şehit oldular

Bellekleri Taze Tutalım. Onlar Cumhuriyet ve demokrasi adına şehit oldular Sayı: İlkbahar 09 / 5 Onlar Cumhuriyet ve demokrasi adına şehit oldular Bellekleri Taze Tutalım İsmail Ünal: Sonuna Kadar Erkan Can: Sanat Ustasından Yaşam Sohbetleri Leyla Alaton: Kendimi Ait Hissettiğim

Detaylı

ANKARA'NIN BAŞKENT OLMA SÜRECİ *

ANKARA'NIN BAŞKENT OLMA SÜRECİ * ODTÜ MFD 1988 (8:2) 93-104 ANKARA'NIN BAŞKENT OLMA SÜRECİ * Gönül TANKUT Alindi: 2.10.1988; Anahtar Sözcükler ; Ankara, İmar Planlaması, Kentsel Büyüme, Kent Yönetimi 1. Bu çalışma Ankara Üniversitesi

Detaylı

YÖK/DÜNYA BANKASI ENDÜSTRİYEL EĞİTİM PROJESİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

YÖK/DÜNYA BANKASI ENDÜSTRİYEL EĞİTİM PROJESİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ D um lupınar Ü niversitesi Sayı: 1 Sosyal Bilim ler Dergisi Ocak 1999 YÖK/DÜNYA BANKASI ENDÜSTRİYEL EĞİTİM PROJESİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Doç. Dr. Gülsün ATANUR BAŞKAN ÖZET Bu araştırma, YÖK

Detaylı

CUMHURİYETİN İLK OTUZ YILINDA (1920-1950) KORUMA ALANININ ÖRGÜTLENMESİ-! 1

CUMHURİYETİN İLK OTUZ YILINDA (1920-1950) KORUMA ALANININ ÖRGÜTLENMESİ-! 1 ODTU MFD 1996 (16:1-2)59-97 CUMHURİYETİN İLK OTUZ YILINDA (1920-1950) KORUMA ALANININ ÖRGÜTLENMESİ-! 1 Emre MADRAN Alındı :24.3. 1997 Anahtar Söcükler: Tarihi Eserlerin Korunması, Erken Cumhuriyet Dönemi,

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU ANKARA Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı SOKAKTA YAŞAYAN

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

SUNUŞ. Saygılarımla Necati PİRİNÇÇİOĞLU Şube Başkanı ŞUBE YÖNETİM KURULU NECATİ PİRİNÇÇİOĞLU FATMA DEMET AYKAL HAMDULLAH KAYA

SUNUŞ. Saygılarımla Necati PİRİNÇÇİOĞLU Şube Başkanı ŞUBE YÖNETİM KURULU NECATİ PİRİNÇÇİOĞLU FATMA DEMET AYKAL HAMDULLAH KAYA SUNUŞ Gelecekte, turizm yatırım projelerinin ekonomik ve finansal yapılabilirliğinden çok çevresel etki değerlendirmesinin (projenin çevresel değerler üzerinde yaratacağı olumlu ve olumsuz etkilerin ölçülmesi)

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

ARSADA ÖZEL MÜLKİYETİN KAMU VE TOPLUM YARARINA DÜZENLENMEMESİNİN YARATTIĞI SORUNLAR

ARSADA ÖZEL MÜLKİYETİN KAMU VE TOPLUM YARARINA DÜZENLENMEMESİNİN YARATTIĞI SORUNLAR ARSADA ÖZEL MÜLKİYETİN KAMU VE TOPLUM YARARINA DÜZENLENMEMESİNİN YARATTIĞI SORUNLAR Haldun Ö Z E N «Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amaciyle, kanunla sınırlanabilir.

Detaylı

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, sosyal bilimler alanında 2002 yılından beri kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) nin

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, sosyal bilimler alanında 2002 yılından beri kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) nin , sosyal bilimler alanında 2002 yılından beri kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) nin disiplinlerarası sosyal bilim çalışmalarını teşvik etmek üzere düzenlediği çalışmalardan birisi

Detaylı

İndeks, Türkiye nin yerli ve yabancı seçkin konuşmacı profiline sahip tek konuşmacı ajansı.

İndeks, Türkiye nin yerli ve yabancı seçkin konuşmacı profiline sahip tek konuşmacı ajansı. İndeks, Türkiye nin yerli ve yabancı seçkin konuşmacı profiline sahip tek konuşmacı ajansı. Konuşmacı isimleri alfabetik sıraya göre dizilmiştir. İndeks Konuşmacı Ajansı Kataloğu pdf dokümanının çözünürlüğü,

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI Etüd-Araştırma Servisi Nisan 2008 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ

Detaylı

Yeni bir KIZILAY. düşünüyorum. yeni toplumcu belediye

Yeni bir KIZILAY. düşünüyorum. yeni toplumcu belediye KIZILAY Yeni bir düşünüyorum yeni toplumcu belediye Çankaya Belediyesi Bas n Yay n ve Halkla liflkiler Müdürlü ü Tel : 0312-458 89 05 Faks : 0312-434 28 47 halkils@cankaya.bel.tr Bask Tarihi: fiubat 2010

Detaylı

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Ankara, 2006 YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu

Detaylı

TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETİMİ

TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETİMİ TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETİMİ İHSAN DOĞRAMACI Bilkent Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı 1 Bu kitabın elektronik kopyası aşağıdaki adrestedir: www.dogramaci.org Eylül 2007 METEKSAN A.Ş.

Detaylı

TÜRKİYE de SAĞLIK HİZMETLERİ VE AVRUPA TOPLULUĞU ÜLKELERİ İLE KIYASLANMASI

TÜRKİYE de SAĞLIK HİZMETLERİ VE AVRUPA TOPLULUĞU ÜLKELERİ İLE KIYASLANMASI TÜRKİYE de SAĞLIK HİZMETLERİ VE AVRUPA TOPLULUĞU ÜLKELERİ İLE KIYASLANMASI Prof.Dr.Recep AKDUR Ankara, 1999 TÜRKİYE de SAĞLIK HİZMETLERİ ve AVRUPA TOPLULUĞU ÜLKELERİ İLE KIYASLANMASI Prof. Dr. Recep AKDUR

Detaylı

İYİ YÖNETİŞİM EL KİTABI

İYİ YÖNETİŞİM EL KİTABI İYİ YÖNETİŞİM EL KİTABI Yayına Hazırlayan: FİKRET TOKSÖZ İYİ YÖNETİŞİM EL KİTABI ISBN 978-605-5832-00-1 TESEV YAYINLARI Yayına Hazırlayan: Fikret Toksöz, TESEV Kitap Tasarımı: Rauf Kösemen, Myra Kapak

Detaylı

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel İlköğretim Kurumlarının

Detaylı

Eğitimde Son 10 Yıl - Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Eğitimde Son 10 Yıl - Sorunlar ve Çözüm Önerileri Eğitimde Son 10 Yıl - Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Murat Gürkan GÜLCAN Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Değişime ayak uydurmak yetmez. Asıl o değişimi yaratmak gerekir.

Detaylı

Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi ne hoş geldiniz

Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi ne hoş geldiniz Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi ne hoş geldiniz Düzenleyen: Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi Başkanı, Halkla İlişkiler Departmanı Çeviren: Sprachendienst Monika Unbehaun Basım: Landtagsdruckerei, Hannover Copyright:

Detaylı

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI PAZARLAMA PLANI EL KİTABI SEDEF ÇETİNEL ANKARA-2005 ÖNSÖZ Baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı içinde bulunduğumuz bilişim çağında ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi şüphesiz işsizliktir.

Detaylı

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ Prof.Dr. Necate BAYKOÇ DÖNMEZ Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim 283 284 Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR

Detaylı

TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU?

TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU? TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU? S. Alp Lİmoncuoğlu* Türkiye nin son 25 yılına damgasını vuran tartışmalardan biri türban sorunu dur. Çözümün yasama organına odaklanmış

Detaylı