Des gn. Schneider. Ocak-fiubat Y l: 2 Say : 7 ÜCRETS ZD R

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Des gn. Schneider. Ocak-fiubat Y l: 2 Say : 7 ÜCRETS ZD R"

Transkript

1 Des gn Schneider Ocak-fiubat Y l: 2 Say : 7 ÜCRETS ZD R TASARIMCININ DÜfiLER B TMEZ CHRISTOPHE PHILLET / TASARIM MUC T PHILIPPE STARCK MOB LYA TASARIM OSKARLARI DA ITILDI / DÜNYANIN KAYAK MERKEZ COURCHEVEL

2

3 Ünlü filozof André Compte Sponville'e göre felsefe insanın mutlulu u için vardır. Ama insan do ası gere i bir türlü mutlu olmayı beceremez. Çünkü hayattan beklentileri asla bitmez. Bıkmadan usanmadan yeni fleyler umut eder, inatla yeni bir hayalin peflinden koflar. stedi ini gerçeklefltirir, kısa bir süre mutludur. Fakat çok geçmeden bu mutlu unun O'na yetmedi ini görür ve yeniden düfler yollara. Artık yepyeni bir hayalin peflindedir, ta ki bir sonraki hayalinin O'nu sabırsızlıkla bekledi ini farkedinceye kadar. Sevgili Design Schneider Okurları, Bu sayımızda yer alan tasarımcılarımız kendi içsel yolculuklarında benzer bir yoldan geçerek ilerlemeye devam ediyorlar yılının en iyi tasarımcısı seçilen Christophe Phillet " Tasarımcının düflleri asla bitmez. Çünkü tasarımcı hep daha farklı fleyler yaratmak ister " diyerek anlatıyor düflüncelerini. 21. yüzyılın Salvador Dali'si olarak adlandırılan Philippe Starck ise yine aynı yolları izleyerek bizlerle bulufluyor. Kimi zaman ise hayaller bize sürpriz yaparak, geliflen teknolojiyle harmanlanmıfl zarif bir flölen olarak karflımıza çıkıyor. Studio Nommo'nun estetik duvarlar yaratan koleksiyonları gibi. Bu koleksiyon sayesinde dilerseniz bir tatil foto rafınızla ya da en sevdi iniz otomobille duvarlarınızı süsleyebilir, ya da sadece hayal edip Nommo'dan beklentilerinizin gerçekleflmesini isteyebilirsiniz. Üstelik çok kısa bir sürede. Hatta internetten siparifl bile verebilirsiniz. Özellikle baby nommo koleksiyonu dikkat çekici ve sıradıflı. Sizlere stanbul'dan bir haberimiz var: Take away. Bir yabancı misafirimize hediye almak istedi imizde hep zorlanır, ne alaca ımızı uzun süre düflünürüz. Sonuçta bir fleyler alırız ama çok da mutlu olmayız yaptı ımız seçimden. Artık yüzyıllık stanbul karakterlerinin, modern tasarımlarla bulufltu u yepyeni bir adres var. Take away, Kanyon'da Sizleri bekliyor. Arzu Kaprol yeni koleksiyonuna "Bosphorus" adını vermifl. Tamamiyle stanbul Gravürleri'nden ilham alarak bir sonbahar / kıfl koleksiyonu hazırlayan ünlü modacı " stanbul'dan besleniyorum " diyor röportajında. stanbul'un bu sayımızda kendini biraz fazla öne çıkardı ını düflünürken, modacımızın bu yorumundan sonra Kültür Baflkenti adayımızın bu ma rur yürüyüflünde ne kadar da haklı oldu unu düflünmeden edemiyorum. " Bosphorus" be enileriniz için moda sayfalarımızda... Yeni sayımızda buluflmak dile iyle, sevgiyle kalın, fierife Oktay electric.com

4 mtiyaz Sahibi Ç NDEK LER BPM Halkla liflkiler Tan t m Ltd. fiti. ad na M. Bülent Güven Sorumlu Yaz flleri Müdürü Çetin Erdo an Editör fierife Oktay Yay n Kurulu fierife Oktay U ur Oktar lker flgör 66 Tasar m Dan flman Batur Can Yönetim Yeri Çelik fl Merkezi A Blok No: 9 D: 5 Mecidiyeköy / stanbul Tel / Faks: Bask ESEN OFSET MATBAACILIK SAN. VE T C. A. fi. kitelli Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvar No: kitelli/ stanbul Tel: Faks: Yay n Türü Yerel, süreli, iki ayda bir yay nlan r Yay n Yeri ve Tarihi stanbul, Ocak-fiubat Derginin içindeki ilanlar ücretsizdir ve ilan verenlerin sorumlulu undad r. Dergimizdeki makale ve röportajlarda geçen görüfl ve elefltiriler beyan veren kiflilere ve yazarlara aittir. ki ayda bir ücretsiz yay nlan r. 60 4

5 6 METROPOL LIFE 10 RÖPORTAJ Christophe Pillet Tasar mc n n düflleri bitmez 14 TASARIM Sefer Ça lar&seyhan Özdemir Zamans z ve benzersiz ifller üretiyoruz 18 SCHNEIDER ELECTRIC ten 20 TASARIM Nurus ödüle doymuyor 24 TASARIM Duvarlar n z kiflisellefltirin 28 RÖPORTAJ lker flgör Ak ll ev sistemlerini anlatt 32 RÖPORTAJ Philippe Starck Tasar m Muciti 34 RÖPORTAJ Nihat Odabafl Hayat n limitlerini zorlamay seviyorum 36 TASARIM Take Away stanbul ile ilgili tasar mlar 44 fieh R&MODA Yaflam Sanata Dönüflünce 46 RÖPORTAJ Alper Tuncer 48 GEZ Dünyan n kayak merkezi Courchevel 50 ALIfiVER fi Kaya a bafllarken 52 RÖPORTAJ Nalan Tar o lu Biz burada kocaman bir aileyiz 56 TASARIM Mobilya tasar m oskarlar 58 RÖPORTAJ Altan Elmas Baflar l projelere imza att k 60 MEKAN garajistanbul 62 RÖPORTAJ Zeynep Aktolga Baz lar için sanat yaflam n fark na varmakt r 64 SOSYAL SORUMLULUK Niflantafl n n ncisi Niflantafl m Derne i 66 ED TÖRÜN SEÇ M 5

6 METROPOL LIFE talyan mücevher markas Rebecca Türk aç ld KC Group, talya n n önde gelen mücevher markas Rebecca y Türkiye pazar na getirdi. KC Group, göz al c koleksiyonlar yla bir yaflam stilini temsil eden Rebecca mücevherleriyle Türk kad n na farkl bir seçenek sunuyor. stanbul da açt 2 ma aza ile mücevher tutkunlar na ulaflan KC Group, ma aza say s n 2008 y l nda 8 e ç karmay hedefliyor. Rebecca y Türkiye ye getiren KC Group Yöneticisi Emrah Demir ve Rebecca Bafl Tasar mc s Alessandro Testi, 10 Aral k günü gerçeklefltirilen bas n toplant s yla Rebecca markas n tan tt. Mimarl k susuyor, binalar konufluyor Türk mimarl nda daha yüksek estetik, çevresel kalite ve hizmet düzeyini gelifltirmek amac yla kurulan stanbul Serbest Mimarlar Derne i taraf ndan düzenlenen Binalar Konuflunca Mimarl k Susar adl sergi, stanbul Atatürk Kültür Merkezi sergi salonunda gerçeklefltirilen bir davetle aç ld. Binalar n insanlara dayatmaya çal flt ideolojik mesajlar elefltirmek amac yla haz rlanan Binalar Konuflunca Mimarl k Susar sergisi ve sergiyi içeren kitap, binalar n tasar mlar n farkl bir bak fl aç s yla ele al yor. Modernleflmenin yaklafl k iki yüz y ll k serüveni boyunca, kamusal mekânlar n birer ideolojik temsil nesnesi olarak görüldü ünü ifade eden stanbul Serbest Mimarlar Derne i, bu sergiyle her görüfl ve yaklafl m n kamu kaynaklar n kullanarak insanlar kamu binalar n n mimarisiyle e itmeye çal flt n gösteriyor. Çizintiler... Schneidertempel Sanat Merkezi, Turgay Karada ' konuk ediyor. Karada sergisi hakk nda flunlar söylüyor: "Zaman zaman evimizde can m z s k ld nda ya da bir kent'e yeni geldi imizde, gezmek, dolaflmak k sacas 'gezinti' yapmak ihtiyac duyar z. flte bu sergi'ye 'çizinti' ad n vermemin temel nedeni! K sacas kalemimle ka t üzerinde yapt m gezintilere 'çizinti' demeyi uygun buldum. Karikatürlerimin yan nda hiçbir k s t ve zorunluluk alt nda olmadan ç k lan ka t-kalem yolculu unun, bu nedenle büyük mesajlar, çözmeye çabalad önemli sorunlar yok. zleyicisini de daha derinlerde hangi anlamlar gizli acaba? çabas ndan da uzak tutmaya gayret göstermek istiyor, baflarabildi i kadar. Kendi iç enerjilerimin yükseklik ve düzlüklerinde gezerken samimiyetimin izleyicide uyand raca hafif tebessüm yeterli ödülümü oluflturuyor. Üstelik ukalal a bile tevessül ederek izleyicimden (her kimse) iste im de var! Bir s k nt l görüflme, alacak-verecek hesab yaparken, bir panel, konferans, telefon görüflmesi esnas nda ve ya birisi car car kafan z ütülerken.. elinizin alt nda ka t kalem varsa çiziktirdi inize inand m ka tlar n z mutlaka vard r. Sergi, hafta için hergün saatleri aras nda ziyaret edilebilir. 6

7 Tarihin dönüm noktalar nda bir mimar sergisi stanbul da aç ld Mimarlar Odas n n Türkiye nin mimarl k kültürüne katk da bulunmufl ve bugün hayatta olmayan mimar(lar) n an s n yaflatmak üzere düzenledi i ve bu dönem Mimar Kemaleddin Bey in gündeme al nd Anma Program etkinlikleri, stanbul sergisi ile devam ediyor. Sempozyuma paralel olarak Ankara da aç lan Mimar Kemaleddin: Tarihin Dönüm Noktalar nda Bir Mimar Retrospektif Sergisi nin geniflletilmifl hali, 26 Aral k 2007 stanbul da Taksim Sanat Galerisi nde aç lacak. 24 Ocak 2008 tarihine kadar Taksim Sanat Galerisi nde izleyicisi ile buluflacak olan serginin daha sonra Türkiye ve yurtd fl nda birçok kenti dolaflmas hedefleniyor. 132 yafl ndaki tünel gençleflti Londra'dan sonra dünyan n en eski ikinci metrosu olan 132 yafl ndaki Tünel'de dört ayd r süren bak m, onar m ve restorasyon çal flmalar tamamlanarak, deneme seferlerine baflland. Tünel, önümüzdeki günlerde hizmete aç lacak. Beyo lu-karaköy Tüneli, 2 No'lu Kültür ve Tabiat Varl klar n Koruma Bölge Müdürlü ü'nün gözetiminde A ustos ay bafl nda restorasyona al nm flt. Tünelin içindeki kubbe bölümü enjeksiyon malzemesiyle depreme karfl güçlendirilirken, raylar n bir bölümü, vagonlar, Beyo lu ve Karaköy bölümündeki girifl-ç k fl istasyonlar, kontrol panelleri, elektrik ve yang n sistemleri gibi birçok bölümü de onar ld ve yenilendi. Beyo lu bölümündeki istasyonda mevcut çiniler asl na uygun olarak yenilenirken, duvarlar boyand, yer karolar rehabilite edildi. Karaköy bölümündeki istasyonun duvarlar ise znik Vakf 'nca yap lan Saat Kulesi, Rumelihisar, Beyaz t Meydan, Tarihi Yar mada, K z Kulesi ve üzerinden tramvay geçen eski Galata Köprüsü desenli gravürlerle süslendi. stasyonlara ayr ca güvenlik kameralar konuldu. Al fl lmam fl materyallerden oluflan bir koz-a Garage of Art, 4 28 Ocak 2008 tarihlerinde Ça dafl Türk Resmi nin öndegelen isimlerinden Erkan Özdilek in tuval üzerine farkl teknikleri ve do al malzemeleri kullanarak oluflturdu u son dönem çal flmalar n içeren 'KOZ-A' kiflisel resim sergisine ev sahipli i yap yor. Erkan Özdilek bugünün sanat n n disiplinleraras yap s içerisinde birçok farkl medyumu ve tekni i birarada kullanarak sanat n yaflamla iliflkisini irdelemektedir lardan itibaren gerçeklefltirdi i resimleri ve enstalasyonlar yla kendi üretim süreci içerisinde ipekböce i kozalar ve elyap m ka t gibi do al malzemeleri kullanarak özgün dilini oluflturmufltur. Yapt klar n n salt resim olmad na dikkat çeken ve onlar zaman n belgeleri olarak nitelendiren Özdilek, sanatç y da sürekli kavramlar üreten, ça n n flahitli ini yapan kifli olarak görmektedir. O na göre sanatç, üretimlerini var olan kavramlar n ötesinde görebildi i, duyumsayabildi i sürece sanatç d r. 7

8 METROPOL LIFE FUAR TAKV M Konut flyeri 2008 Gayrimenkul, Yat r m, flletme, Emlak ve Finans Hizmetleri Fuar C&R Arteleku & Garage of Art Buluflma stanbul da 28/12/ /01/2008, stanbul AKM I-DECO stanbul Dekorasyon ve Tasar m Fuar C&R "Eller" Sergisi Frans z Kültür Merkezi'nde 07/02/ /03/2008 stanbul Frans z Kültür Merkezi, Taksim, stanbul Çat ve Cephe Malzemeleri ve Teknolojileri Fuar C&R 11. Uluslararas Yap Malzemeleri ve Bileflenlerinin Dayan kl l (Dürabilite) Konferans 11/05/ /05/2008 Lütfi K rdar Uluslararas Kongre ve Sergi Saray, stanbul - Türkiye Düzenleyen : ITU, ASTM, CIB, NIST, NRC-CNRC, RILEM BA IMSIZ F LMLER! Amerikan Film Enstitüsü AFI Project 20/20 stanbul Modern Sinema, ocak ay nda Amerikan Konsoloslu u iflbirli iyle çok kültürlü bir film seçkisinden oluflan Ba ms z Filmler! Amerikan Film Enstitüsü AFI Project 20/20 filmlerini sunacak. Yönetmen Chris Bowman 27 Ocak Pazar 14:00 ve Salif Traore 26 Ocak Cumartesi 16:00 daki film gösteriminin ard ndan söylefli ve masterclass gerçeklefltirecekler. AFI Project 20/20, Amerikan Film Enstitüsü nün ABD VE dünya sinemac lar n n ve filmlerinin karfl l kl bir kültürel al flverifl, anlay fl ve iflbirli i içinde girmelerini amaçlayan uluslararas bir giriflim. AFI FEST ve AFI PROJECT: 20/20 ye kat lan di er ülkeler ve etkinlikler, izleyiciler ve sanatç lar için ö renme f rsatlar yarat rken, Amerikan ve Uluslararas kültürel bak fl aç lar n n duyulmas ve görülmesine olanak tan yan bir platform oluflturmay da amaçl yor. Bu proje, ABD nin National Endowment for the Arts (NEA), National Endowment for the Humanities (NEH), Institute of Museum and Library Services (IMLS) gibi en önemli kültürel teflkilatlar taraf ndan destekleniyor. 8 Galata foto raflar stanbul Modern Foto raf Galerisi nde, Köprü6 Galata Foto raflar bafll kl bir foto raf sergisi aç lacak. Sponsorlu unu Fortis in üstlendi i, Küratörlü ünü Engin Özendes in yapt sergide foto raf sanatç lar Ahmet Elhan, Murat Germen, Cemal Emden, Orhan Cem Çetin, Merih Ako ul ve Ömer Orhun un, Galata Köprüsü ve çevresinde odaklanan ve sergi için özel olarak haz rlanm fl yeni çal flmalar, galeri içinde 6 ayr odada yer alacak.

9

10 RÖPORTAJ Christophe Pillet 2004 y l nda Dünyan n En yi Tasar mc s seçildi. Tasarlad oteller, ma azalar ve mobilyalarla ad ndan s k s k söz ettiren Pillet, trendlere güvenmedi ini söylüyor ve Bir tasar mc her fleyi tasarlayabilmelidir diyor. 10

11 Tasar mc n n düflleri bitmez Christophe Phillet ismini özellikle dekorasyon dünyas yak ndan tan r. Bugüne kadar Paris te, New York ta, Londra da ve dünyan n dört bir yan ndaki birçok lüks markan n ma azas nda onun sihirli parmaklar var. LOreal, Renault, Whirlpool, Sony onun çal flt marklardan sadece birkaç. Londra ve New York taki birçok ünlü otel ve restoran n dekorasyonunda da yine onun imzas var. Ama onun esas baflar l oldu u alan obje tasar m. En çok da koltuk tasarlamay seven Pillet ile baflar s n n s rr n konufltuk. New York, Paris, Londra, dünyan n birçok yerinde ma azalar, oteller tasarlad n z y l nda Dünyan n En yi Tasar mc s seçildiniz. Eserleriniz herkesin dilinde ancak sizinle ilgili medyada fazla bir haber göremiyoruz. Röportaj vermekten hofllanmad n z söyleniyor? Asl nda medyay sevmiyor de ilim ama röportajlara ay racak çok fazla vaktim yok. Çok yo un çal fl yorum, kendimi iflime adamay tercih ediyorum. Röportaj vermek yerine üretmeyi tercih ediyorum. Benim her an m tasar m yaparak geçiyor. Kafamda her dakika bir fleyler çiziyorum. Konuflmak ve bofluna vakit geçirmekten de hofllanm yorum. Tasar mlar n z yaparken nelerden ilham al yorsunuz? Buna yan t vermek gerçekten güç. O günkü moda halime göre tasar mlar m da de ifliyor. Bir gün çok uçuk bir fleyler tasarlarken bir gün daha nostaljik tasar mlar yapabiliyorum. Bu çal flt n z markayla da ilgili. Sonuçta bir marka beni ben oldu um için seçiyor. Ama onlar n kendi imajlar n da göz önünde bulundurmak zorunday m. Çok sade imaja sahip bir markaya avangart tasar mlar yapamam. Bu baflar s zl k olur. 11

12 12 Trendlere asla güvenmem. Zaten art k her fley var. Z tl klar önemli. Siyah olmadan beyaz, modern olmadan antikan n de eri olmuyor. Modada da yine ayn. Hem çok sade var hem de çok abart l.

13 Biz sizi mobilya ve ma aza tasar mc s olarak biliyorduk. Ama siz bir de moda sektörüne el att n z ve Lacoste firmas için bir saat tasarlad n z. Bu ortakl k nas l geliflti? Lacoste ile 2001 y l ndan beri beraber çal fl yoruz. Ma azalar n n konseptlerini ben belirledim. Asl nda daha öncede marka için gözlük ve çanta tasarlam flt m. fiimdi de benden saat tasarlamam istediler, bende çok iyi tan d m bir marka oldu u için kabul ettim. Bir tasar mc her fleyi tasarlayabilir mi? Evet bir tasar mc her fleyi tasarlayabilmelidir. Bak n, bizim iflimiz bir hikaye anlatmaya benziyor. Bofllu a senaryo yazmaya çal fl yoruz. Yazar, nas l bofl sayfalara ister romantik, ister polisiye hikayeler yaz yorsa, biz de bofllukta ne görmek istiyorsak onu tasarl yoruz. Bu bir saat de olabilir, bir koltuk da. Yarat c l s n rland ramazs n z. Bir tasar mc n n iyi oldu u bir alan mutlaka vard r. Ama di er alanlarda da bir fleyler yapabildi i sürece gerçek bir tasar mc olur. Dekorasyon alan nda iyi bir isim olmuflken saat tasarlamak riskli olmad m? Ya olumsuz elefltiriler al rsan z? Her fleyden önce ben art k moda tasar mc s olaca m demiyorum. Ama tasar mc n n düflleri bitmez. Hep daha farkl fleyler yaratmak ister. Ben bu anlamda çok flansl y m. Birçok farkl alanda çal flt m. Saat ise çok önemli bir tasar m. Çünkü insanlar art k ihtiyaçtan saat sat n alm yorlar, arzulad klar için al yorlar. Ben zaten saatleri tasarlarken, devrim yapt m. Markan n sadeli i ve beyaz temsil eden ve günün her dakikas na uyum sa layan modeller yarat m. Ve bu saatler zamans z. Dün de tasarlanm fl olabilir, bugün de, yar n da. Modas geçmeyecek türden Trendlerle aran z nas l, tasar m yaparken sezon trendlerini takip eder misiniz? Trendlere asla güvenmem. Zaten art k her fley var. Z tl klar önemli. Siyah olmadan beyaz, modern olmadan antikan n de eri olmuyor. Modada da yine ayn. Hem çok sade var hem de çok abart l. Gerçek trend ne biliyor musunuz? Gazetecilik Objektif olarak bakarsan z, her fleyi her yerde görebilirisiniz. Asl nda güzel olanda bu zaten. Modada aç k ve dekolte olan kadar muhafazakar olan da var ve o da en az di eri kadar seksi olabiliyor. Trendlere güvenmememin bir di er nedeni de sürekli de ifliyor olmas. Oysa siz bir otel tasarlarken her y l dekorasyonunu yenilemiyorsunuz. Bu yüzden de zamans z tasar mlar yapmak gerekiyor. Bugün de 10 y l sonra da görenlerin hofluna gidecek, ruhuna dokunacak tasar mlar yapmak gerekiyor. Sizin favori bir renginiz ya da materyaliniz yok mu peki? Ne favori rengim ne de materyalim var. Siz yaz lar n z yazarken kelimeler kullan yorsunuz. Ben size favori kelimenizi sorsam, bu biraz garip kaçmaz m? T pk bunun gibi bir tasar mc n n da favori renkleri olmamal. Bizim iflimiz de yazarl a, gazetecili e benziyor. Tek fark biz kelimeler yerine, renkler ve malzemeler kullan yoruz. Gelecek hedefleriniz neler? Çal flmak istedi iniz farkl alanlar var m? Benim hedeflerim, hayallerim bitmiyor. Kendi s n rlar m zorlamay seviyorum. Ma aza tasar m nda ve koltuk gibi dekoratif eflyalarda kendimi ispatlad m düflünüyorum. S rada ad m yeni ifllerle duyurmak var. Örne in bir araba ya da k yafet tasarlamak gibi. Sektör de ifltirece im demiyorum, ama farkl alanlara atlamak e lenceli oluyor. Markan n isteklerini göz önünde bulundursan z da, sizin kendi tarz n z yok mu? Elbette var. Ben daha avangart tasar mlardan hofllan yorum. Ama illa çok uçuk demek de il. S radan gibi görünen bir koltuk asl nda çok farkl ve özgün olabilir. Ben insanlar flafl rtmay seviyorum. Koltuk benim tasarlamaktan en çok hoflland m objelerden biri. Çünkü istedi iniz kadar uçabilirsiniz ve ne kadar uçuk olursan z insanlar n o kadar hofluna gider. Her fleyden önce ben art k moda tasar mc s olaca m demiyorum. Ama tasar mc n n düflleri bitmez. Hep daha farkl fleyler yaratmak ister. Ben bu anlamda çok flansl y m. Birçok farkl alanda çal flt m. Saat ise çok önemli bir tasar m. Çünkü insanlar art k ihtiyaçtan saat sat n alm yorlar, arzulad klar için al yorlar. 13

14 RÖPORTAJ SEFER ÇA LAR & SEYHAN ÖZDEM R Zamans z ve benzersiz ifller üretiyoruz Onlar iki okul arkadafl... Sefer Ça lar ve Seyhan Özdemir... Mimar Sinan Üniversitesi nde okurken tan fl p, ortak zevkleri oldu unu keflfedince birlikte çal flmaya karar vermifller y l nda kurduklar Autoban212 markas yla, stanbul daki pek çok mekan n tasar m na imza att lar. Ortaköy Sedir, House Café ler, Dada Restaurant, Kitchenette ler, Müzede Changa, son olarak Da Mario nun iç mekan yenilemesi, Vakko, Vakkorama, Park Bravo Fizz gibi ma azalar n da tasar mlar onlara ait. Mekan n yan s ra mobilya ve ayd nlatma ürünleriyle de dikkat çeken Ça lar ve Özdemir in ürünleri yurtd fl nda da büyük be eni topluyor. Örne in dünyan n en iyi tasar mlar n araflt ran Wallpaper dergisinin Ocak-fiubat 2005 say s nda 30 Yafl n Alt ndaki En yi Genç Tasar mc lar kategorisinde listeye giren yedi tasar mc dan ikisi; Seyhan Özdemir ve Sefer Ça lar oldu. Sonra 2005 te 100% Design da Best Newcomer ödülünü ald lar. Bu y l 2007 de Pebble Table Blueprint taraf ndan the best new interior product a aday gösterildiler. Ürünleri NewYork ve Miami deki ma azalarda sat lan Ça lar ve Özdemir sorular m z yan tlad. 14

15 Pek çok ünlü kafe ve restoran n dekorasyonuna Autoban212 markas yla imza atan genç tasar mc lar Sefer Ça lar ve Seyhan Özdemir, yapt klar tasar mlarla uluslararas alanda da adlar ndan s kça söz ettiriyorlar Öncelikle Sefer Ça lar ve Seyhan Özdemir in tasar mc l k serüvenlerini ö renebilir miyiz? Birlikte çal flmaya nas l karar verdiniz? Autoban nas l do du? Ben Mimar Sinan Üniversitesi Mimarl k Bölümü nde okudum. Sefer ç Mimarl k Bölümü ndeydi. Okulda tan flt k. Birlikte d flar dan projeler yapt k te mezun olduktan sonra farkl yerlerde çal flt k. Birlikte proje yapmay sürdürdü ümüz için flirketimizi kurmaya karar verdik. Bir marka oluflturmak amac yla 2003 y l nda Autoban kurduk. lk iki y l daha çok restoran ve ofis tasar mlar yapt k. Mekan kurgusu dâhilinde tasarlad m z ürünler oldukça ilgi çekti y l ndan beri yurt d fl nda fuara kat l yoruz y l nda Wallpaper n, "Best Young Designer / En yi Genç Tasar mc " kategorisinde seçti i yedi kifli aras na Türkiye den ikimiz girdik te Londra da yap lan "100% Design" n Bursary Winner (bursa lay k görülen tasar mc ) ve "Best New Comer / En yi Yeni Tasar mc " ödüllerini ald k y l nda Wallpaper, "Best New Restaurant / En yi Yeni Restoran" ödülünü bizim tasarlad m z MüzedeChanga ya verdi. ki kifli birlikte tasar m yapmak nas l bir fley? kimiz de hayatta ayn tarafta duruyoruz; be enilerimiz ve tercihlerimizdeki kriterler kesinlikle ayn temele dayan yor. Ancak as l güzel olan ikimizin de farkl kiflilikleri olmas ; bu durum bizim ayn duyguda farkl sonuçlar ç karabilmemizi sa l yor ve Autoban olarak yapt m z ifllere zenginlik kat yor. Tek bafl m za bir fleyler yapmay sevmiyoruz ve muhakkak birimiz bafllasak bile ifllerimizi ikimizin de eli de meden 15

16 Yapt m z tüm ifllerde ve ürünlerde bize özgü güçlü bir kimlik ön plana ç k yor Genel olarak kiflisel deneyimlerimizi ve duruflumuzu özgün olarak iflimize yans tabilmifl olmam z n ödüllerde büyük etkisi oldu unu düflünüyoruz. sonuçland rm yoruz. Bu flekilde çal flmaktan son derece keyif al yoruz ve do ru iflleri beraber ç karabiliyoruz. Genç yaflta yapt n z tasar mlar uluslararas fuarlarda büyük be eni topluyor. Wallpaper dergisinin listesine girmeyi baflard n z. Müzedechanga projenizle ödül ald n z. Bu ödülü alman z nas l oldu? Bu projeyi biraz anlatabilir misiniz? Size göre bu projede ödüle lay k görülmesindeki etken ne olabilir? Yapt m z tüm ifllerde ve ürünlerde bize özgü güçlü bir kimlik ön plana ç k yor Genel olarak kiflisel deneyimlerimizi ve duruflumuzu özgün olarak iflimize yans tabilmifl olmam z n ödüllerde büyük etkisi oldu unu düflünüyoruz. Bir tasar mc n n fark n ortaya koyabilmesi için ne yapmas gerekiyor? Özgün olmal, tasarlad klar ifllere bireysel duruflunu ve kimli ini yans tabilmeli, iflin mutfa n çok iyi bilmeli ve de kendisini sürekli gelifltirmeliler diyebiliriz. Tasar m yaparken felsefeniz nedir? Autoban stillere ve modaya ba l kalmadan zamans z ve benzersiz ifller üretmeyi seviyor. Stillere ba l kalmasa da modernist anlay fl kendi duygusal dokunufllar yla birlefltirerek farkl, kendine has tasar mlara imza at yor. Tasar m n arkas ndaki düflüncelere önem veriyor; kiflisel ve tan d k parametrelerden yararlan yor ve klifleleflmifl olana kendi dokunufluyla farkl bak fl aç lar katarken 16 her bir Autoban tasar m n n karakterini ve hikayesini yarat yor. Malzemelerin kapasitesini zorlamay, do adan ve günlük hayattan yararlanmay seviyor. Tüm bunlara dayanarak Autoban n duygusal ifadeye ve görsel esinlenmeye sahip, zaman olgusu olmaks z n zevkle yaflanacak tasar mlar yaratt n söylemek mümkün. Mekan tasar m yaparken neleri ön planda tutuyorsunuz? Genel olarak mekanda hissettirmek istedi imiz gerçeklik duygusu. ç mekan tasar mlar na bir dekorasyon projesi olarak bakm yoruz, bizim için as l amaç mimari bir kurgu yaratmak. stanbul da mimari karakteri olan binalar bulmak çok zor, bu yüzden olabildi ince önce mimari zanaat mekâna yerlefltirip onun üstüne bir hikaye kurgulamaya çal fl yoruz. Eskiyle yeniyi bütünlefltirmeye çal flan bir anlay fl m z asl nda pek yok ama her dönemi çok seviyoruz ve bu dönemler içindeki farkl figürleri ortaya ç karmaya çal fl yor olmam z böyle bir izlenim yaratabiliyor. Yapt m z projelerde veya spesifik bir stile ba l kalmal y z gibi bir k s tlamam z yok. Belli kurallar dahilinde ifller yapmak tasar mc n n yarat c l n engeller ve sanatsal boyutu k s tlar diye düflünüyoruz. Her mekan n kendine özgü bir dokusu, ve duygusu oldu una inan yoruz. Genellikle mekan n orjinal yap s ve mimarisi bizi yans tmak istedi imiz yaklafl ma do ru

17 Bize gore projeler ve ürünler kimliklerini, lokasyonlardan de il yaklafl m m zdan ve konular ndan al yor. Bir tasar m n etnik özellik tafl mas zorunluluk de il. Fakat tabiki bilinçalt m zdan ve geçmifl yaflant m zdan hiç etkilenmemek mümkün de il. götürüyor. Buradan yola ç karak ve tabi müflteri beklentilerini de göz önünde bulundurarak projelere kendi yorumumuzu ekliyoruz. fiimdiye kadar hangi mekanlar tasarlad n z? En çok bilinen projemiz Niflantafl, Ortaköy, Tünel ve Caddebostan bulunan ve son olarak stinye Park ta aç lan Housecafe ler. Bunlar n herbiri kendi bölgelerinde ses getirdi. Anadolu yakas nda Moda Teras, Bistro 33, Salon gibi projelere imza att k. Sabanc Müzesi ndeki 2006 da projelendirdi imiz MüzedeChanga, stanbul Doors Grubu mekan Kitchenette ve birçok Vakko, V2K ma aza tasar m da projelerimiz aras nda yer al yor. Ek olarak M s r apartman ndaki Weekend House, Loft House, Ayaspafla House gibi farkl ev iç mimarisi tasar mlar da yapt k. Mekanlarda bir bak flta sizin tasar m n z oldu unu belirleyebilecek ortak ipuçlar var m? Yoksa hepsinde tamamen farkl konseptler mi kullan rs n z? Elbette ortak ipuçlar var. Kulland m z malzemeler, bunlar n kullan m biçimi bakan kifliler aç s ndan ipucu olabilir. Ama bir mekan kurgularken, oraya özgü mimari yap, müflterinin markan n duruflu ve gerektirdi i konseptler ile farkl projeler ortaya ç kar r, yenilikler deneriz. En çok keyif alarak tasarlad n z mekan hangisi oldu? Tüm ifllerimiz farkl flekillerde heyecanland r yor, hepsinin yeri farkl. Sedir Cafe ilk projemiz oldu u için di erlerinden biraz daha farkl bir yerde. Yine, The House Cafe de bizi her zaman daha yarat c k ld ve tüm herfleyi ile bizi yans tt için biraz daha farkl olabilir. Mekan tasar m yla yola ç k p obje tasar m na da yöneldiniz. Böyle bir uygulamaya nas l karar verdiniz? Ürünleri yaratt m z mekansal kurgu ve hikayeler do rultusunda tasarlam flt k ve bafllang çta iç mimari projeler a rl kta idi. Daha sonra çeflitli yurtd fl fuarlar ve bu ürünlere gelen yo un ilgi ile bu alanda da var olarak ilerlemeye bafllad k. Seri üretim bir ürünle tasar m bir ürün aras nda ne gibi farklar var sizce? Seri üretimde daha sorunsuz parçalar daha profesyonel detaylar yap labiliyor ancak sistemin imkanlar çerçevesinde. Ürünü ilk tasarlarken yapt m z gibi küçük imalatç larda tek tek üretim bizi daha yarat c k l yor, çünkü burada fikir ve insan faktörü devrede. Tasar m yaparken görünüm mü daha önemli kullan labilirlik mi? Tabii ki tasar m n en temel ç k fl noktas ihtiyaçlar ve ifllevdir. Bunun yaratt k s tlar da seviyoruz; s n rlar yarat c l artt r r. Ancak buna ek olarak ürünün hikayesi, verdi i duygulan m da görüntüsünü etkiliyor ve önemli k l yor. Mekan tasarlamak ile obje tasarlamak aras nda ne gibi farklar var? Asl nda birbirine yak n ve çok keyifli her ikisi de. Sadece ölçek farkl. Bir tasar m evrensel mi olmal etnik özellikler de tafl mal m? Türkiye de tasar m dünyas yurtd fl yla k yasland nda ne durumda? Türkiye de tasar m flu anda bir aray fl içinde ve kimli ini oturtmaya, yurtd fl nda var m demeye yeni bafll yor. Modern dünyaya entegre ve fakat kültürel geçmiflini iyi yorumlayan tasar m anlay fl nda ilerlemeye ihtiyac m z var. Yurtd fl nda tasar mc lar n ve tasar m ürünlerinin daha oturmufl ve tan ml bir yap s var.

18 KISA HABER Unica top ile mükemmele dokunun Unica top serisi ahflab n fl kl n metalin modern çizgileriyle buluflturuyor. Anahtar priz dü melerini fonksiyonel bir ayr nt olmaktan öteye tafl yan Unica top modern bir dekorasyon ö esi olarak öne ç k yor. Kullan m kolayl na öncelik verilerek tasarlanm fl fonksiyonlar aras nda en geleneksel çözümlerden en son teknolojiyi içeren çözümlere kadar say s z kombinasyonu bir arada sunan Unica top serisi, tüm mekzanizmalardaki alüminyum finisaj, d fl çerçevelerde kullan lan mükemmel ahflap ve metal malzemesi ile lüks konut ve binalar için mekan n dekorasyonuna uygun çözümler sunuyor. Schneider Electric PKS Profilüks A.fi yi sat n ald Dünyan n önde gelen elektrik teknolojisi üreticilerinden Schneider Electric, kablo kanal sistemleri, fifl priz, elektrik da t m kutular ve aksesuarlar n n tasar m ve üretimi konular nda faaliyet gösteren, Türkiye nin önde gelen flirketlerinden PKS Profilüks A.fi.yi sat n ald. Büyüme stratejisini çoklu uzmanl k yaklafl m üzerine kuran ve uluslararas düzeyde yapt seçilmifl flirket sat n al mlar yla ad ndan söz ettiren Schneider Electric geçti imiz y larda da Türkiye nin önde gelen anahtar priz üreticilerinden Metesan sat n alm flt. Schneider Electric Türkiye Genel Müdürü Turhan Turhangil: Schneider Electric, Türkiye deki yat r mlar na h z vererek, büyüme çal flmalar na devam edecek. PKS nin Schneider Electric bünyesine kat lmas yla ilgili bir aç klama yapan Schneider Electric Genel Müdürü Turhan Turhangil, Schnedier n Türkiye deki yat r mlar na h z vererek büyümeye devam edece ini söyledi. PKS Profilüks ün ürün kalitesi ve kullan m kolayl ile k sa sürede pazar lideri olarak kendini ispat etmifl oldu unu ve Schneider Electric ile önemli sinerjiler yarataca n inand n belirten Turhangil PKS Profilüks ün yeni yat r mlarla, ürün ve üretim altyap s n h zla gelifltirilerek bölge ülkelerine yönelik bir ihracat merkezi olma hedefi tafl d n sözlerine ekledi. PKS Profilüks ü sat n alarak, Türkiye pazar na yönelik ürün ve hizmet alan n geniflleten Schneider Electric, 25 y ld r faaliyet gösterdi i Türkiye de, halen iki farkl üretim tesisi ve 1000 i aflk n çal flana sahip. 18

19 Schneider Electric enerji ve altyap pazar nda çözümler üretiyor DS taraf ndan stanbul un uzun dönemli su ihtiyac n karfl lamak amac yla hayata geçirilen Melen Projesi'nde de Schneider Electric çözümleri tercih edildi. Günümüzde art k bütün ülkelerde daha da geliflmifl elektrik üretim, da t m ve altyap sistemlerine, telekomünikasyon ve ulaflt rma a lar na, su da t m ve ar tma sistemlerine ihtiyaç duyuluyor. Dünyam z n sürekli olarak de iflmekte oldu u müflterilerimiz taraf ndan çok iyi biliniyor. Yeni biliflim ve telekomünikasyon teknolojilerinin ortaya ç k fl na, ulaflt rma sistemlerinin geliflimine, su ar t m na olan ihtiyac n artmas na, yenilenebilir enerji kaynaklar n n art fl na ve daha fazlas na ayak uydurabilmek için alt yap n n daha da uygun hale getirilmesi gerekli. Artan hizmet düzeyleri ve de iflen koflullara sürekli olarak adapte olabilme becerisinin yan s ra kullan labilirlik ve verimlilik de altyap n n iki temel özelli i. Dahas, tesislerin, zorlu taleplere ve yönetmeliklere uyum sa larken, kazançl kalmalar da gerekmekte. Schneider Electric enerji ve altyap pazar nda, güvenilir iflletme, iflletme ve bak m s ras nda kesintisiz enerji ve verimlilik ihtiyaçlar na uygun enerji da t m sistemleri sunmaya devam ediyor. Istanbul un acil su ihtiyac n karfl layacak Melen Suyu projesi Schneider Electric çözümlerinin uyguland projelerden biri. DS taraf ndan stanbul un uzun dönemli su ihtiyac n karfl lamak amac yla hayata geçirilen Melen Projesi'nde de Schneider Electric çözümleri tercih edildi. Schneider Electric, Makine malatç Sektörü nün önde gelen firmalar yla bulufltu Capital ve Ekonomist Dergileri Yay n Direktörü Rauf Atefl ve Referans Gazetesi Köfle Yazar U ur Gürses in yan s ra Ali Poyrazo lu nun özel performans yla yer ald ve Makine malatç Sektörünün önde gelen firmalar n n kat ld toplant Istanbul Les Ottomans Hotel'inde gerçekleflti. Ali Poyrazo lu Fark Yaratanlar adl özel performans nda ayn l ktan kurtulman n tek yolunun sürekli fark yaratma yetene ine kavuflabilmek oldu unu ve dünyada yeni pazarlar n oluflmas, de iflen yaflam tarzlar n n gerek flirket, gerekse kifliler için ay rdedilebilmeyi zorunlu hale getirdi ini belirtti. Ayr ca bir dönem kaliteli ürün ve hizmet ile sa lanabilen farkl l n art k yeterli olmad ve ayn l ktan kurtulman n tek yolunun sürekli fark yaratma yetene ine kavuflabilmek oldu unun alt n çizdi. Medya mensuplar Rauf Atefl ve U ur Gürses 2008 de Türkiye de paran n yönü ve döviz piyasalar hakk nda kat l mc lara bilgi vererek, kendilerine yöneltilen sorular cevapland rd lar. 19

Des gn. Schneider. Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R

Des gn. Schneider. Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R Des gn Schneider Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R FARUK MALHAN MZASIYLA NARDAN / ZAHA HADID N NG LTERE ÇIKARTMASI TESADÜFEN TASARIMCI LISA CORTI / GERÇEK B R USTA CENG Z BEKTAfi / MERAKINI MESLE

Detaylı

Des gn. Schneider. Eylül-Ekim Y l: 2 Say : 11

Des gn. Schneider. Eylül-Ekim Y l: 2 Say : 11 Des gn Schneider Eylül-Ekim Y l: 2 Say : 11 KAOSTAN LHAM ALAN M MAR: REM KOOLHAAS / PORSELEN BARDAKLARIN ÖDÜLLÜ TASARIMCISI:OYA AKMAN / SIRADIfiI B R M MAR: OSCAR NIEMEYER / SADE, BEYAZ VE MODERN ST: RICHARD

Detaylı

May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI

May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI yar n n yaflam biçimi 2 ED TÖR beyaz kelaynaklar uçmal... Kelaynaklar ; y llar evvel neslinin tükenmesini önlemek amac yla infla edilen; Urfa-Birecik

Detaylı

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG OCAK - fiubat - MART 2009 SAYI: 02 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir >SAVUNMA >B L fi M >TELEKOMÜN KASYON >MED KAL >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA >DEFNE,

Detaylı

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR Ç NDEK LER 6 PORTRE Aynur Bektafl: Çöpçü De Olsam, Bafl Olurdum! 10 ST L Zehra Çobanl Beyaz Döneminde 14 DEKORAKT F Kütahya Porselen den Y lbafl Seçenekleri 18 M MAR stanbul un Lüks Konut Kenti 22 MODA

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler.

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler. Biz, ne, Demifltik, iflte yapt k! ne de, Yapt klar m z yapacaklar m z n aynas d r demeyi severiz. Biz, sadece ileriye bakar ve Daha neler yap labilir? diye sorar z Küresel kriz çok uzun bir zamandan bu

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Kas m-aral k 2008 Y l: 2 Say : 12. Kurban Bayram n z ve Yeni Y l n z Kutlar z...

Kas m-aral k 2008 Y l: 2 Say : 12. Kurban Bayram n z ve Yeni Y l n z Kutlar z... Kas m-aral k 2008 Y l: 2 Say : 12 Kurban Bayram n z ve Yeni Y l n z Kutlar z... Günefl ne zaman do acak? fiu an yaflanan; kimine göre daha kriz de il, kesin olan; piyasalar m zda kaos yafl yoruz Birçok

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur

Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur Her kurumun krizden ç k fla iliflkin farkl stratejileri olabilir. Bizimkisi, krize teslim olmadan büyümeye devam etmek fleklinde biçimlendi. ODE olarak

Detaylı

NART Sigorta ve Reasürans Brokerli i A.fi. yay n d r

NART Sigorta ve Reasürans Brokerli i A.fi. yay n d r NART Sigorta ve Reasürans Brokerli i A.fi. yay n d r Ç NDEK LER BAfiKANIN MESAJI Hizmetlerimiz NART Plus Sanat Sigortas 04 Seminerler ve Forumlar 08 Röportaj 24 Levent Nart: "25 y ll k deneyimi geride

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

nar Denizli K fl aylar n n K fl aylar n n flifal meyvesi Denizli deki baflar öykümüz: Bayilerimiz Ceyda Düvenci: Seyirci klifle ister

nar Denizli K fl aylar n n K fl aylar n n flifal meyvesi Denizli deki baflar öykümüz: Bayilerimiz Ceyda Düvenci: Seyirci klifle ister 2008 say 14 B Z B ZE, BOYDAK HOLD NG YAYINIDIR. K AYDA B R YAYINLANIR K fl aylar n n flifal meyvesi K fl aylar n n nar Denizli deki baflar öykümüz: Bayilerimiz Ege nin pamuktan kenti Denizli Ceyda Düvenci:

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz N SAN 2007. Yat r mlar bizi heyecanland r yor

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz N SAN 2007. Yat r mlar bizi heyecanland r yor Yaflam n za art bir kat yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR N SAN 2007 Yat r mlar bizi heyecanland r yor E.C.A. Fotoselli Bataryalar ile günlük 8 ton, ayl k 246 ton, y ll k 3 bin ton su tasarrufu! Eskiden

Detaylı

KALE K L T SEKTÖRÜNDE YEN TRENDLER N ÖNCÜSÜ

KALE K L T SEKTÖRÜNDE YEN TRENDLER N ÖNCÜSÜ KALE K L T SEKTÖRÜNDE YEN TRENDLER N ÖNCÜSÜ SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Teknolojiyi yak ndan de il, ileriden takip ediyoruz Teknolojiyi, bilginin sanayideki ifllemlerde sistematik olarak uygulamaya al nmas ve

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42 26 Aralık akflamı Arkitera flveren Ödülü nü aldı ımız Santralistanbul, ülkemize kazandırılan artı de erlerden biri olarak dikkat çekiyor. Bafllarken... Elginkan Toplulu u olarak, fiirketlerimiz in birbirinden

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

> Yeni binada ilk kahvalt > HMF den sanayiye büyük destek > GAP Otomotiv 2006 Fuar > K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor

> Yeni binada ilk kahvalt > HMF den sanayiye büyük destek > GAP Otomotiv 2006 Fuar > K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor Bir HMF Makina dergisidir. > Yeni binada ilk kahvalt > HMF den sanayiye büyük destek > GAP Otomotiv 2006 Fuar > K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor Ç NDEK LER BAfiYAZI HABERLER Yeni servislerimizle

Detaylı

SAYI BAHAR 2008 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Kale Kilit yılını kutluyor

SAYI BAHAR 2008 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Kale Kilit yılını kutluyor KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 05 BAHAR 2008 Kale Kilit yılını kutluyor SADIK ÖZGÜR\ SUNUfi 55. kurulufl y l m z... Yar m as rdan daha önce bafllad m giriflimin bugün 55. y l n kutluyor

Detaylı

Bu say m zda çok farkl ve az ifllenen

Bu say m zda çok farkl ve az ifllenen Say :10 Temmuz 2006 04 mekan: Niflantafl 06 portre: P nar Kür 08 tasar m: Ebru Çerezci / Güvenç K l ç 14 yaflam rehberi: Festivaller 16 tarih: Turgut Özakman 20 yaflam rehberi: Shakespeare 22 mimari: Emre

Detaylı

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER. daha kal c ve uzun vadeli projeler gerçeklefltirmeliyiz.

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER. daha kal c ve uzun vadeli projeler gerçeklefltirmeliyiz. BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan De erli Dostlar m; Bahar n bereketiyle canlan p renklenen tabiat gibi, ifl âleminde, perakendede, sanayide, ülkemizde ve tüm dünyada canlanma vaktinin

Detaylı

mobil iletiflim Çok yak nda tüm cep telefonu görüflmeleri hem sesli hem görüntülü olarak tamamen internet üzerinden gerçekleflecek.

mobil iletiflim Çok yak nda tüm cep telefonu görüflmeleri hem sesli hem görüntülü olarak tamamen internet üzerinden gerçekleflecek. mobil iletiflim Çok yak nda tüm cep telefonu görüflmeleri hem sesli hem görüntülü olarak tamamen internet üzerinden gerçekleflecek. flletme Fakültesi 1993 mezunlar ndan Emre Evinç, çocukken merak sald

Detaylı

Mevlânâ medeniyetler ittifak

Mevlânâ medeniyetler ittifak 2007 say 3 B Z B ZE, BOYDAK HOLD NG YAYINIDIR. K AYDA B R YAYINLANIR Mevlânâ medeniyetler ittifak Perakendenin beyin f rt nas PERAKENDE GÜNLER 06 Kemik lakapl beyefendi ERGÜN PENBE Sunufl 50. y l nda

Detaylı