Des gn. Schneider. Ocak-fiubat Y l: 2 Say : 7 ÜCRETS ZD R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Des gn. Schneider. Ocak-fiubat Y l: 2 Say : 7 ÜCRETS ZD R"

Transkript

1 Des gn Schneider Ocak-fiubat Y l: 2 Say : 7 ÜCRETS ZD R TASARIMCININ DÜfiLER B TMEZ CHRISTOPHE PHILLET / TASARIM MUC T PHILIPPE STARCK MOB LYA TASARIM OSKARLARI DA ITILDI / DÜNYANIN KAYAK MERKEZ COURCHEVEL

2

3 Ünlü filozof André Compte Sponville'e göre felsefe insanın mutlulu u için vardır. Ama insan do ası gere i bir türlü mutlu olmayı beceremez. Çünkü hayattan beklentileri asla bitmez. Bıkmadan usanmadan yeni fleyler umut eder, inatla yeni bir hayalin peflinden koflar. stedi ini gerçeklefltirir, kısa bir süre mutludur. Fakat çok geçmeden bu mutlu unun O'na yetmedi ini görür ve yeniden düfler yollara. Artık yepyeni bir hayalin peflindedir, ta ki bir sonraki hayalinin O'nu sabırsızlıkla bekledi ini farkedinceye kadar. Sevgili Design Schneider Okurları, Bu sayımızda yer alan tasarımcılarımız kendi içsel yolculuklarında benzer bir yoldan geçerek ilerlemeye devam ediyorlar yılının en iyi tasarımcısı seçilen Christophe Phillet " Tasarımcının düflleri asla bitmez. Çünkü tasarımcı hep daha farklı fleyler yaratmak ister " diyerek anlatıyor düflüncelerini. 21. yüzyılın Salvador Dali'si olarak adlandırılan Philippe Starck ise yine aynı yolları izleyerek bizlerle bulufluyor. Kimi zaman ise hayaller bize sürpriz yaparak, geliflen teknolojiyle harmanlanmıfl zarif bir flölen olarak karflımıza çıkıyor. Studio Nommo'nun estetik duvarlar yaratan koleksiyonları gibi. Bu koleksiyon sayesinde dilerseniz bir tatil foto rafınızla ya da en sevdi iniz otomobille duvarlarınızı süsleyebilir, ya da sadece hayal edip Nommo'dan beklentilerinizin gerçekleflmesini isteyebilirsiniz. Üstelik çok kısa bir sürede. Hatta internetten siparifl bile verebilirsiniz. Özellikle baby nommo koleksiyonu dikkat çekici ve sıradıflı. Sizlere stanbul'dan bir haberimiz var: Take away. Bir yabancı misafirimize hediye almak istedi imizde hep zorlanır, ne alaca ımızı uzun süre düflünürüz. Sonuçta bir fleyler alırız ama çok da mutlu olmayız yaptı ımız seçimden. Artık yüzyıllık stanbul karakterlerinin, modern tasarımlarla bulufltu u yepyeni bir adres var. Take away, Kanyon'da Sizleri bekliyor. Arzu Kaprol yeni koleksiyonuna "Bosphorus" adını vermifl. Tamamiyle stanbul Gravürleri'nden ilham alarak bir sonbahar / kıfl koleksiyonu hazırlayan ünlü modacı " stanbul'dan besleniyorum " diyor röportajında. stanbul'un bu sayımızda kendini biraz fazla öne çıkardı ını düflünürken, modacımızın bu yorumundan sonra Kültür Baflkenti adayımızın bu ma rur yürüyüflünde ne kadar da haklı oldu unu düflünmeden edemiyorum. " Bosphorus" be enileriniz için moda sayfalarımızda... Yeni sayımızda buluflmak dile iyle, sevgiyle kalın, fierife Oktay electric.com

4 mtiyaz Sahibi Ç NDEK LER BPM Halkla liflkiler Tan t m Ltd. fiti. ad na M. Bülent Güven Sorumlu Yaz flleri Müdürü Çetin Erdo an Editör fierife Oktay Yay n Kurulu fierife Oktay U ur Oktar lker flgör 66 Tasar m Dan flman Batur Can Yönetim Yeri Çelik fl Merkezi A Blok No: 9 D: 5 Mecidiyeköy / stanbul Tel / Faks: Bask ESEN OFSET MATBAACILIK SAN. VE T C. A. fi. kitelli Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvar No: kitelli/ stanbul Tel: Faks: Yay n Türü Yerel, süreli, iki ayda bir yay nlan r Yay n Yeri ve Tarihi stanbul, Ocak-fiubat Derginin içindeki ilanlar ücretsizdir ve ilan verenlerin sorumlulu undad r. Dergimizdeki makale ve röportajlarda geçen görüfl ve elefltiriler beyan veren kiflilere ve yazarlara aittir. ki ayda bir ücretsiz yay nlan r. 60 4

5 6 METROPOL LIFE 10 RÖPORTAJ Christophe Pillet Tasar mc n n düflleri bitmez 14 TASARIM Sefer Ça lar&seyhan Özdemir Zamans z ve benzersiz ifller üretiyoruz 18 SCHNEIDER ELECTRIC ten 20 TASARIM Nurus ödüle doymuyor 24 TASARIM Duvarlar n z kiflisellefltirin 28 RÖPORTAJ lker flgör Ak ll ev sistemlerini anlatt 32 RÖPORTAJ Philippe Starck Tasar m Muciti 34 RÖPORTAJ Nihat Odabafl Hayat n limitlerini zorlamay seviyorum 36 TASARIM Take Away stanbul ile ilgili tasar mlar 44 fieh R&MODA Yaflam Sanata Dönüflünce 46 RÖPORTAJ Alper Tuncer 48 GEZ Dünyan n kayak merkezi Courchevel 50 ALIfiVER fi Kaya a bafllarken 52 RÖPORTAJ Nalan Tar o lu Biz burada kocaman bir aileyiz 56 TASARIM Mobilya tasar m oskarlar 58 RÖPORTAJ Altan Elmas Baflar l projelere imza att k 60 MEKAN garajistanbul 62 RÖPORTAJ Zeynep Aktolga Baz lar için sanat yaflam n fark na varmakt r 64 SOSYAL SORUMLULUK Niflantafl n n ncisi Niflantafl m Derne i 66 ED TÖRÜN SEÇ M 5

6 METROPOL LIFE talyan mücevher markas Rebecca Türk aç ld KC Group, talya n n önde gelen mücevher markas Rebecca y Türkiye pazar na getirdi. KC Group, göz al c koleksiyonlar yla bir yaflam stilini temsil eden Rebecca mücevherleriyle Türk kad n na farkl bir seçenek sunuyor. stanbul da açt 2 ma aza ile mücevher tutkunlar na ulaflan KC Group, ma aza say s n 2008 y l nda 8 e ç karmay hedefliyor. Rebecca y Türkiye ye getiren KC Group Yöneticisi Emrah Demir ve Rebecca Bafl Tasar mc s Alessandro Testi, 10 Aral k günü gerçeklefltirilen bas n toplant s yla Rebecca markas n tan tt. Mimarl k susuyor, binalar konufluyor Türk mimarl nda daha yüksek estetik, çevresel kalite ve hizmet düzeyini gelifltirmek amac yla kurulan stanbul Serbest Mimarlar Derne i taraf ndan düzenlenen Binalar Konuflunca Mimarl k Susar adl sergi, stanbul Atatürk Kültür Merkezi sergi salonunda gerçeklefltirilen bir davetle aç ld. Binalar n insanlara dayatmaya çal flt ideolojik mesajlar elefltirmek amac yla haz rlanan Binalar Konuflunca Mimarl k Susar sergisi ve sergiyi içeren kitap, binalar n tasar mlar n farkl bir bak fl aç s yla ele al yor. Modernleflmenin yaklafl k iki yüz y ll k serüveni boyunca, kamusal mekânlar n birer ideolojik temsil nesnesi olarak görüldü ünü ifade eden stanbul Serbest Mimarlar Derne i, bu sergiyle her görüfl ve yaklafl m n kamu kaynaklar n kullanarak insanlar kamu binalar n n mimarisiyle e itmeye çal flt n gösteriyor. Çizintiler... Schneidertempel Sanat Merkezi, Turgay Karada ' konuk ediyor. Karada sergisi hakk nda flunlar söylüyor: "Zaman zaman evimizde can m z s k ld nda ya da bir kent'e yeni geldi imizde, gezmek, dolaflmak k sacas 'gezinti' yapmak ihtiyac duyar z. flte bu sergi'ye 'çizinti' ad n vermemin temel nedeni! K sacas kalemimle ka t üzerinde yapt m gezintilere 'çizinti' demeyi uygun buldum. Karikatürlerimin yan nda hiçbir k s t ve zorunluluk alt nda olmadan ç k lan ka t-kalem yolculu unun, bu nedenle büyük mesajlar, çözmeye çabalad önemli sorunlar yok. zleyicisini de daha derinlerde hangi anlamlar gizli acaba? çabas ndan da uzak tutmaya gayret göstermek istiyor, baflarabildi i kadar. Kendi iç enerjilerimin yükseklik ve düzlüklerinde gezerken samimiyetimin izleyicide uyand raca hafif tebessüm yeterli ödülümü oluflturuyor. Üstelik ukalal a bile tevessül ederek izleyicimden (her kimse) iste im de var! Bir s k nt l görüflme, alacak-verecek hesab yaparken, bir panel, konferans, telefon görüflmesi esnas nda ve ya birisi car car kafan z ütülerken.. elinizin alt nda ka t kalem varsa çiziktirdi inize inand m ka tlar n z mutlaka vard r. Sergi, hafta için hergün saatleri aras nda ziyaret edilebilir. 6

7 Tarihin dönüm noktalar nda bir mimar sergisi stanbul da aç ld Mimarlar Odas n n Türkiye nin mimarl k kültürüne katk da bulunmufl ve bugün hayatta olmayan mimar(lar) n an s n yaflatmak üzere düzenledi i ve bu dönem Mimar Kemaleddin Bey in gündeme al nd Anma Program etkinlikleri, stanbul sergisi ile devam ediyor. Sempozyuma paralel olarak Ankara da aç lan Mimar Kemaleddin: Tarihin Dönüm Noktalar nda Bir Mimar Retrospektif Sergisi nin geniflletilmifl hali, 26 Aral k 2007 stanbul da Taksim Sanat Galerisi nde aç lacak. 24 Ocak 2008 tarihine kadar Taksim Sanat Galerisi nde izleyicisi ile buluflacak olan serginin daha sonra Türkiye ve yurtd fl nda birçok kenti dolaflmas hedefleniyor. 132 yafl ndaki tünel gençleflti Londra'dan sonra dünyan n en eski ikinci metrosu olan 132 yafl ndaki Tünel'de dört ayd r süren bak m, onar m ve restorasyon çal flmalar tamamlanarak, deneme seferlerine baflland. Tünel, önümüzdeki günlerde hizmete aç lacak. Beyo lu-karaköy Tüneli, 2 No'lu Kültür ve Tabiat Varl klar n Koruma Bölge Müdürlü ü'nün gözetiminde A ustos ay bafl nda restorasyona al nm flt. Tünelin içindeki kubbe bölümü enjeksiyon malzemesiyle depreme karfl güçlendirilirken, raylar n bir bölümü, vagonlar, Beyo lu ve Karaköy bölümündeki girifl-ç k fl istasyonlar, kontrol panelleri, elektrik ve yang n sistemleri gibi birçok bölümü de onar ld ve yenilendi. Beyo lu bölümündeki istasyonda mevcut çiniler asl na uygun olarak yenilenirken, duvarlar boyand, yer karolar rehabilite edildi. Karaköy bölümündeki istasyonun duvarlar ise znik Vakf 'nca yap lan Saat Kulesi, Rumelihisar, Beyaz t Meydan, Tarihi Yar mada, K z Kulesi ve üzerinden tramvay geçen eski Galata Köprüsü desenli gravürlerle süslendi. stasyonlara ayr ca güvenlik kameralar konuldu. Al fl lmam fl materyallerden oluflan bir koz-a Garage of Art, 4 28 Ocak 2008 tarihlerinde Ça dafl Türk Resmi nin öndegelen isimlerinden Erkan Özdilek in tuval üzerine farkl teknikleri ve do al malzemeleri kullanarak oluflturdu u son dönem çal flmalar n içeren 'KOZ-A' kiflisel resim sergisine ev sahipli i yap yor. Erkan Özdilek bugünün sanat n n disiplinleraras yap s içerisinde birçok farkl medyumu ve tekni i birarada kullanarak sanat n yaflamla iliflkisini irdelemektedir lardan itibaren gerçeklefltirdi i resimleri ve enstalasyonlar yla kendi üretim süreci içerisinde ipekböce i kozalar ve elyap m ka t gibi do al malzemeleri kullanarak özgün dilini oluflturmufltur. Yapt klar n n salt resim olmad na dikkat çeken ve onlar zaman n belgeleri olarak nitelendiren Özdilek, sanatç y da sürekli kavramlar üreten, ça n n flahitli ini yapan kifli olarak görmektedir. O na göre sanatç, üretimlerini var olan kavramlar n ötesinde görebildi i, duyumsayabildi i sürece sanatç d r. 7

8 METROPOL LIFE FUAR TAKV M Konut flyeri 2008 Gayrimenkul, Yat r m, flletme, Emlak ve Finans Hizmetleri Fuar C&R Arteleku & Garage of Art Buluflma stanbul da 28/12/ /01/2008, stanbul AKM I-DECO stanbul Dekorasyon ve Tasar m Fuar C&R "Eller" Sergisi Frans z Kültür Merkezi'nde 07/02/ /03/2008 stanbul Frans z Kültür Merkezi, Taksim, stanbul Çat ve Cephe Malzemeleri ve Teknolojileri Fuar C&R 11. Uluslararas Yap Malzemeleri ve Bileflenlerinin Dayan kl l (Dürabilite) Konferans 11/05/ /05/2008 Lütfi K rdar Uluslararas Kongre ve Sergi Saray, stanbul - Türkiye Düzenleyen : ITU, ASTM, CIB, NIST, NRC-CNRC, RILEM BA IMSIZ F LMLER! Amerikan Film Enstitüsü AFI Project 20/20 stanbul Modern Sinema, ocak ay nda Amerikan Konsoloslu u iflbirli iyle çok kültürlü bir film seçkisinden oluflan Ba ms z Filmler! Amerikan Film Enstitüsü AFI Project 20/20 filmlerini sunacak. Yönetmen Chris Bowman 27 Ocak Pazar 14:00 ve Salif Traore 26 Ocak Cumartesi 16:00 daki film gösteriminin ard ndan söylefli ve masterclass gerçeklefltirecekler. AFI Project 20/20, Amerikan Film Enstitüsü nün ABD VE dünya sinemac lar n n ve filmlerinin karfl l kl bir kültürel al flverifl, anlay fl ve iflbirli i içinde girmelerini amaçlayan uluslararas bir giriflim. AFI FEST ve AFI PROJECT: 20/20 ye kat lan di er ülkeler ve etkinlikler, izleyiciler ve sanatç lar için ö renme f rsatlar yarat rken, Amerikan ve Uluslararas kültürel bak fl aç lar n n duyulmas ve görülmesine olanak tan yan bir platform oluflturmay da amaçl yor. Bu proje, ABD nin National Endowment for the Arts (NEA), National Endowment for the Humanities (NEH), Institute of Museum and Library Services (IMLS) gibi en önemli kültürel teflkilatlar taraf ndan destekleniyor. 8 Galata foto raflar stanbul Modern Foto raf Galerisi nde, Köprü6 Galata Foto raflar bafll kl bir foto raf sergisi aç lacak. Sponsorlu unu Fortis in üstlendi i, Küratörlü ünü Engin Özendes in yapt sergide foto raf sanatç lar Ahmet Elhan, Murat Germen, Cemal Emden, Orhan Cem Çetin, Merih Ako ul ve Ömer Orhun un, Galata Köprüsü ve çevresinde odaklanan ve sergi için özel olarak haz rlanm fl yeni çal flmalar, galeri içinde 6 ayr odada yer alacak.

9

10 RÖPORTAJ Christophe Pillet 2004 y l nda Dünyan n En yi Tasar mc s seçildi. Tasarlad oteller, ma azalar ve mobilyalarla ad ndan s k s k söz ettiren Pillet, trendlere güvenmedi ini söylüyor ve Bir tasar mc her fleyi tasarlayabilmelidir diyor. 10

11 Tasar mc n n düflleri bitmez Christophe Phillet ismini özellikle dekorasyon dünyas yak ndan tan r. Bugüne kadar Paris te, New York ta, Londra da ve dünyan n dört bir yan ndaki birçok lüks markan n ma azas nda onun sihirli parmaklar var. LOreal, Renault, Whirlpool, Sony onun çal flt marklardan sadece birkaç. Londra ve New York taki birçok ünlü otel ve restoran n dekorasyonunda da yine onun imzas var. Ama onun esas baflar l oldu u alan obje tasar m. En çok da koltuk tasarlamay seven Pillet ile baflar s n n s rr n konufltuk. New York, Paris, Londra, dünyan n birçok yerinde ma azalar, oteller tasarlad n z y l nda Dünyan n En yi Tasar mc s seçildiniz. Eserleriniz herkesin dilinde ancak sizinle ilgili medyada fazla bir haber göremiyoruz. Röportaj vermekten hofllanmad n z söyleniyor? Asl nda medyay sevmiyor de ilim ama röportajlara ay racak çok fazla vaktim yok. Çok yo un çal fl yorum, kendimi iflime adamay tercih ediyorum. Röportaj vermek yerine üretmeyi tercih ediyorum. Benim her an m tasar m yaparak geçiyor. Kafamda her dakika bir fleyler çiziyorum. Konuflmak ve bofluna vakit geçirmekten de hofllanm yorum. Tasar mlar n z yaparken nelerden ilham al yorsunuz? Buna yan t vermek gerçekten güç. O günkü moda halime göre tasar mlar m da de ifliyor. Bir gün çok uçuk bir fleyler tasarlarken bir gün daha nostaljik tasar mlar yapabiliyorum. Bu çal flt n z markayla da ilgili. Sonuçta bir marka beni ben oldu um için seçiyor. Ama onlar n kendi imajlar n da göz önünde bulundurmak zorunday m. Çok sade imaja sahip bir markaya avangart tasar mlar yapamam. Bu baflar s zl k olur. 11

12 12 Trendlere asla güvenmem. Zaten art k her fley var. Z tl klar önemli. Siyah olmadan beyaz, modern olmadan antikan n de eri olmuyor. Modada da yine ayn. Hem çok sade var hem de çok abart l.

13 Biz sizi mobilya ve ma aza tasar mc s olarak biliyorduk. Ama siz bir de moda sektörüne el att n z ve Lacoste firmas için bir saat tasarlad n z. Bu ortakl k nas l geliflti? Lacoste ile 2001 y l ndan beri beraber çal fl yoruz. Ma azalar n n konseptlerini ben belirledim. Asl nda daha öncede marka için gözlük ve çanta tasarlam flt m. fiimdi de benden saat tasarlamam istediler, bende çok iyi tan d m bir marka oldu u için kabul ettim. Bir tasar mc her fleyi tasarlayabilir mi? Evet bir tasar mc her fleyi tasarlayabilmelidir. Bak n, bizim iflimiz bir hikaye anlatmaya benziyor. Bofllu a senaryo yazmaya çal fl yoruz. Yazar, nas l bofl sayfalara ister romantik, ister polisiye hikayeler yaz yorsa, biz de bofllukta ne görmek istiyorsak onu tasarl yoruz. Bu bir saat de olabilir, bir koltuk da. Yarat c l s n rland ramazs n z. Bir tasar mc n n iyi oldu u bir alan mutlaka vard r. Ama di er alanlarda da bir fleyler yapabildi i sürece gerçek bir tasar mc olur. Dekorasyon alan nda iyi bir isim olmuflken saat tasarlamak riskli olmad m? Ya olumsuz elefltiriler al rsan z? Her fleyden önce ben art k moda tasar mc s olaca m demiyorum. Ama tasar mc n n düflleri bitmez. Hep daha farkl fleyler yaratmak ister. Ben bu anlamda çok flansl y m. Birçok farkl alanda çal flt m. Saat ise çok önemli bir tasar m. Çünkü insanlar art k ihtiyaçtan saat sat n alm yorlar, arzulad klar için al yorlar. Ben zaten saatleri tasarlarken, devrim yapt m. Markan n sadeli i ve beyaz temsil eden ve günün her dakikas na uyum sa layan modeller yarat m. Ve bu saatler zamans z. Dün de tasarlanm fl olabilir, bugün de, yar n da. Modas geçmeyecek türden Trendlerle aran z nas l, tasar m yaparken sezon trendlerini takip eder misiniz? Trendlere asla güvenmem. Zaten art k her fley var. Z tl klar önemli. Siyah olmadan beyaz, modern olmadan antikan n de eri olmuyor. Modada da yine ayn. Hem çok sade var hem de çok abart l. Gerçek trend ne biliyor musunuz? Gazetecilik Objektif olarak bakarsan z, her fleyi her yerde görebilirisiniz. Asl nda güzel olanda bu zaten. Modada aç k ve dekolte olan kadar muhafazakar olan da var ve o da en az di eri kadar seksi olabiliyor. Trendlere güvenmememin bir di er nedeni de sürekli de ifliyor olmas. Oysa siz bir otel tasarlarken her y l dekorasyonunu yenilemiyorsunuz. Bu yüzden de zamans z tasar mlar yapmak gerekiyor. Bugün de 10 y l sonra da görenlerin hofluna gidecek, ruhuna dokunacak tasar mlar yapmak gerekiyor. Sizin favori bir renginiz ya da materyaliniz yok mu peki? Ne favori rengim ne de materyalim var. Siz yaz lar n z yazarken kelimeler kullan yorsunuz. Ben size favori kelimenizi sorsam, bu biraz garip kaçmaz m? T pk bunun gibi bir tasar mc n n da favori renkleri olmamal. Bizim iflimiz de yazarl a, gazetecili e benziyor. Tek fark biz kelimeler yerine, renkler ve malzemeler kullan yoruz. Gelecek hedefleriniz neler? Çal flmak istedi iniz farkl alanlar var m? Benim hedeflerim, hayallerim bitmiyor. Kendi s n rlar m zorlamay seviyorum. Ma aza tasar m nda ve koltuk gibi dekoratif eflyalarda kendimi ispatlad m düflünüyorum. S rada ad m yeni ifllerle duyurmak var. Örne in bir araba ya da k yafet tasarlamak gibi. Sektör de ifltirece im demiyorum, ama farkl alanlara atlamak e lenceli oluyor. Markan n isteklerini göz önünde bulundursan z da, sizin kendi tarz n z yok mu? Elbette var. Ben daha avangart tasar mlardan hofllan yorum. Ama illa çok uçuk demek de il. S radan gibi görünen bir koltuk asl nda çok farkl ve özgün olabilir. Ben insanlar flafl rtmay seviyorum. Koltuk benim tasarlamaktan en çok hoflland m objelerden biri. Çünkü istedi iniz kadar uçabilirsiniz ve ne kadar uçuk olursan z insanlar n o kadar hofluna gider. Her fleyden önce ben art k moda tasar mc s olaca m demiyorum. Ama tasar mc n n düflleri bitmez. Hep daha farkl fleyler yaratmak ister. Ben bu anlamda çok flansl y m. Birçok farkl alanda çal flt m. Saat ise çok önemli bir tasar m. Çünkü insanlar art k ihtiyaçtan saat sat n alm yorlar, arzulad klar için al yorlar. 13

14 RÖPORTAJ SEFER ÇA LAR & SEYHAN ÖZDEM R Zamans z ve benzersiz ifller üretiyoruz Onlar iki okul arkadafl... Sefer Ça lar ve Seyhan Özdemir... Mimar Sinan Üniversitesi nde okurken tan fl p, ortak zevkleri oldu unu keflfedince birlikte çal flmaya karar vermifller y l nda kurduklar Autoban212 markas yla, stanbul daki pek çok mekan n tasar m na imza att lar. Ortaköy Sedir, House Café ler, Dada Restaurant, Kitchenette ler, Müzede Changa, son olarak Da Mario nun iç mekan yenilemesi, Vakko, Vakkorama, Park Bravo Fizz gibi ma azalar n da tasar mlar onlara ait. Mekan n yan s ra mobilya ve ayd nlatma ürünleriyle de dikkat çeken Ça lar ve Özdemir in ürünleri yurtd fl nda da büyük be eni topluyor. Örne in dünyan n en iyi tasar mlar n araflt ran Wallpaper dergisinin Ocak-fiubat 2005 say s nda 30 Yafl n Alt ndaki En yi Genç Tasar mc lar kategorisinde listeye giren yedi tasar mc dan ikisi; Seyhan Özdemir ve Sefer Ça lar oldu. Sonra 2005 te 100% Design da Best Newcomer ödülünü ald lar. Bu y l 2007 de Pebble Table Blueprint taraf ndan the best new interior product a aday gösterildiler. Ürünleri NewYork ve Miami deki ma azalarda sat lan Ça lar ve Özdemir sorular m z yan tlad. 14

15 Pek çok ünlü kafe ve restoran n dekorasyonuna Autoban212 markas yla imza atan genç tasar mc lar Sefer Ça lar ve Seyhan Özdemir, yapt klar tasar mlarla uluslararas alanda da adlar ndan s kça söz ettiriyorlar Öncelikle Sefer Ça lar ve Seyhan Özdemir in tasar mc l k serüvenlerini ö renebilir miyiz? Birlikte çal flmaya nas l karar verdiniz? Autoban nas l do du? Ben Mimar Sinan Üniversitesi Mimarl k Bölümü nde okudum. Sefer ç Mimarl k Bölümü ndeydi. Okulda tan flt k. Birlikte d flar dan projeler yapt k te mezun olduktan sonra farkl yerlerde çal flt k. Birlikte proje yapmay sürdürdü ümüz için flirketimizi kurmaya karar verdik. Bir marka oluflturmak amac yla 2003 y l nda Autoban kurduk. lk iki y l daha çok restoran ve ofis tasar mlar yapt k. Mekan kurgusu dâhilinde tasarlad m z ürünler oldukça ilgi çekti y l ndan beri yurt d fl nda fuara kat l yoruz y l nda Wallpaper n, "Best Young Designer / En yi Genç Tasar mc " kategorisinde seçti i yedi kifli aras na Türkiye den ikimiz girdik te Londra da yap lan "100% Design" n Bursary Winner (bursa lay k görülen tasar mc ) ve "Best New Comer / En yi Yeni Tasar mc " ödüllerini ald k y l nda Wallpaper, "Best New Restaurant / En yi Yeni Restoran" ödülünü bizim tasarlad m z MüzedeChanga ya verdi. ki kifli birlikte tasar m yapmak nas l bir fley? kimiz de hayatta ayn tarafta duruyoruz; be enilerimiz ve tercihlerimizdeki kriterler kesinlikle ayn temele dayan yor. Ancak as l güzel olan ikimizin de farkl kiflilikleri olmas ; bu durum bizim ayn duyguda farkl sonuçlar ç karabilmemizi sa l yor ve Autoban olarak yapt m z ifllere zenginlik kat yor. Tek bafl m za bir fleyler yapmay sevmiyoruz ve muhakkak birimiz bafllasak bile ifllerimizi ikimizin de eli de meden 15

16 Yapt m z tüm ifllerde ve ürünlerde bize özgü güçlü bir kimlik ön plana ç k yor Genel olarak kiflisel deneyimlerimizi ve duruflumuzu özgün olarak iflimize yans tabilmifl olmam z n ödüllerde büyük etkisi oldu unu düflünüyoruz. sonuçland rm yoruz. Bu flekilde çal flmaktan son derece keyif al yoruz ve do ru iflleri beraber ç karabiliyoruz. Genç yaflta yapt n z tasar mlar uluslararas fuarlarda büyük be eni topluyor. Wallpaper dergisinin listesine girmeyi baflard n z. Müzedechanga projenizle ödül ald n z. Bu ödülü alman z nas l oldu? Bu projeyi biraz anlatabilir misiniz? Size göre bu projede ödüle lay k görülmesindeki etken ne olabilir? Yapt m z tüm ifllerde ve ürünlerde bize özgü güçlü bir kimlik ön plana ç k yor Genel olarak kiflisel deneyimlerimizi ve duruflumuzu özgün olarak iflimize yans tabilmifl olmam z n ödüllerde büyük etkisi oldu unu düflünüyoruz. Bir tasar mc n n fark n ortaya koyabilmesi için ne yapmas gerekiyor? Özgün olmal, tasarlad klar ifllere bireysel duruflunu ve kimli ini yans tabilmeli, iflin mutfa n çok iyi bilmeli ve de kendisini sürekli gelifltirmeliler diyebiliriz. Tasar m yaparken felsefeniz nedir? Autoban stillere ve modaya ba l kalmadan zamans z ve benzersiz ifller üretmeyi seviyor. Stillere ba l kalmasa da modernist anlay fl kendi duygusal dokunufllar yla birlefltirerek farkl, kendine has tasar mlara imza at yor. Tasar m n arkas ndaki düflüncelere önem veriyor; kiflisel ve tan d k parametrelerden yararlan yor ve klifleleflmifl olana kendi dokunufluyla farkl bak fl aç lar katarken 16 her bir Autoban tasar m n n karakterini ve hikayesini yarat yor. Malzemelerin kapasitesini zorlamay, do adan ve günlük hayattan yararlanmay seviyor. Tüm bunlara dayanarak Autoban n duygusal ifadeye ve görsel esinlenmeye sahip, zaman olgusu olmaks z n zevkle yaflanacak tasar mlar yaratt n söylemek mümkün. Mekan tasar m yaparken neleri ön planda tutuyorsunuz? Genel olarak mekanda hissettirmek istedi imiz gerçeklik duygusu. ç mekan tasar mlar na bir dekorasyon projesi olarak bakm yoruz, bizim için as l amaç mimari bir kurgu yaratmak. stanbul da mimari karakteri olan binalar bulmak çok zor, bu yüzden olabildi ince önce mimari zanaat mekâna yerlefltirip onun üstüne bir hikaye kurgulamaya çal fl yoruz. Eskiyle yeniyi bütünlefltirmeye çal flan bir anlay fl m z asl nda pek yok ama her dönemi çok seviyoruz ve bu dönemler içindeki farkl figürleri ortaya ç karmaya çal fl yor olmam z böyle bir izlenim yaratabiliyor. Yapt m z projelerde veya spesifik bir stile ba l kalmal y z gibi bir k s tlamam z yok. Belli kurallar dahilinde ifller yapmak tasar mc n n yarat c l n engeller ve sanatsal boyutu k s tlar diye düflünüyoruz. Her mekan n kendine özgü bir dokusu, ve duygusu oldu una inan yoruz. Genellikle mekan n orjinal yap s ve mimarisi bizi yans tmak istedi imiz yaklafl ma do ru

17 Bize gore projeler ve ürünler kimliklerini, lokasyonlardan de il yaklafl m m zdan ve konular ndan al yor. Bir tasar m n etnik özellik tafl mas zorunluluk de il. Fakat tabiki bilinçalt m zdan ve geçmifl yaflant m zdan hiç etkilenmemek mümkün de il. götürüyor. Buradan yola ç karak ve tabi müflteri beklentilerini de göz önünde bulundurarak projelere kendi yorumumuzu ekliyoruz. fiimdiye kadar hangi mekanlar tasarlad n z? En çok bilinen projemiz Niflantafl, Ortaköy, Tünel ve Caddebostan bulunan ve son olarak stinye Park ta aç lan Housecafe ler. Bunlar n herbiri kendi bölgelerinde ses getirdi. Anadolu yakas nda Moda Teras, Bistro 33, Salon gibi projelere imza att k. Sabanc Müzesi ndeki 2006 da projelendirdi imiz MüzedeChanga, stanbul Doors Grubu mekan Kitchenette ve birçok Vakko, V2K ma aza tasar m da projelerimiz aras nda yer al yor. Ek olarak M s r apartman ndaki Weekend House, Loft House, Ayaspafla House gibi farkl ev iç mimarisi tasar mlar da yapt k. Mekanlarda bir bak flta sizin tasar m n z oldu unu belirleyebilecek ortak ipuçlar var m? Yoksa hepsinde tamamen farkl konseptler mi kullan rs n z? Elbette ortak ipuçlar var. Kulland m z malzemeler, bunlar n kullan m biçimi bakan kifliler aç s ndan ipucu olabilir. Ama bir mekan kurgularken, oraya özgü mimari yap, müflterinin markan n duruflu ve gerektirdi i konseptler ile farkl projeler ortaya ç kar r, yenilikler deneriz. En çok keyif alarak tasarlad n z mekan hangisi oldu? Tüm ifllerimiz farkl flekillerde heyecanland r yor, hepsinin yeri farkl. Sedir Cafe ilk projemiz oldu u için di erlerinden biraz daha farkl bir yerde. Yine, The House Cafe de bizi her zaman daha yarat c k ld ve tüm herfleyi ile bizi yans tt için biraz daha farkl olabilir. Mekan tasar m yla yola ç k p obje tasar m na da yöneldiniz. Böyle bir uygulamaya nas l karar verdiniz? Ürünleri yaratt m z mekansal kurgu ve hikayeler do rultusunda tasarlam flt k ve bafllang çta iç mimari projeler a rl kta idi. Daha sonra çeflitli yurtd fl fuarlar ve bu ürünlere gelen yo un ilgi ile bu alanda da var olarak ilerlemeye bafllad k. Seri üretim bir ürünle tasar m bir ürün aras nda ne gibi farklar var sizce? Seri üretimde daha sorunsuz parçalar daha profesyonel detaylar yap labiliyor ancak sistemin imkanlar çerçevesinde. Ürünü ilk tasarlarken yapt m z gibi küçük imalatç larda tek tek üretim bizi daha yarat c k l yor, çünkü burada fikir ve insan faktörü devrede. Tasar m yaparken görünüm mü daha önemli kullan labilirlik mi? Tabii ki tasar m n en temel ç k fl noktas ihtiyaçlar ve ifllevdir. Bunun yaratt k s tlar da seviyoruz; s n rlar yarat c l artt r r. Ancak buna ek olarak ürünün hikayesi, verdi i duygulan m da görüntüsünü etkiliyor ve önemli k l yor. Mekan tasarlamak ile obje tasarlamak aras nda ne gibi farklar var? Asl nda birbirine yak n ve çok keyifli her ikisi de. Sadece ölçek farkl. Bir tasar m evrensel mi olmal etnik özellikler de tafl mal m? Türkiye de tasar m dünyas yurtd fl yla k yasland nda ne durumda? Türkiye de tasar m flu anda bir aray fl içinde ve kimli ini oturtmaya, yurtd fl nda var m demeye yeni bafll yor. Modern dünyaya entegre ve fakat kültürel geçmiflini iyi yorumlayan tasar m anlay fl nda ilerlemeye ihtiyac m z var. Yurtd fl nda tasar mc lar n ve tasar m ürünlerinin daha oturmufl ve tan ml bir yap s var.

18 KISA HABER Unica top ile mükemmele dokunun Unica top serisi ahflab n fl kl n metalin modern çizgileriyle buluflturuyor. Anahtar priz dü melerini fonksiyonel bir ayr nt olmaktan öteye tafl yan Unica top modern bir dekorasyon ö esi olarak öne ç k yor. Kullan m kolayl na öncelik verilerek tasarlanm fl fonksiyonlar aras nda en geleneksel çözümlerden en son teknolojiyi içeren çözümlere kadar say s z kombinasyonu bir arada sunan Unica top serisi, tüm mekzanizmalardaki alüminyum finisaj, d fl çerçevelerde kullan lan mükemmel ahflap ve metal malzemesi ile lüks konut ve binalar için mekan n dekorasyonuna uygun çözümler sunuyor. Schneider Electric PKS Profilüks A.fi yi sat n ald Dünyan n önde gelen elektrik teknolojisi üreticilerinden Schneider Electric, kablo kanal sistemleri, fifl priz, elektrik da t m kutular ve aksesuarlar n n tasar m ve üretimi konular nda faaliyet gösteren, Türkiye nin önde gelen flirketlerinden PKS Profilüks A.fi.yi sat n ald. Büyüme stratejisini çoklu uzmanl k yaklafl m üzerine kuran ve uluslararas düzeyde yapt seçilmifl flirket sat n al mlar yla ad ndan söz ettiren Schneider Electric geçti imiz y larda da Türkiye nin önde gelen anahtar priz üreticilerinden Metesan sat n alm flt. Schneider Electric Türkiye Genel Müdürü Turhan Turhangil: Schneider Electric, Türkiye deki yat r mlar na h z vererek, büyüme çal flmalar na devam edecek. PKS nin Schneider Electric bünyesine kat lmas yla ilgili bir aç klama yapan Schneider Electric Genel Müdürü Turhan Turhangil, Schnedier n Türkiye deki yat r mlar na h z vererek büyümeye devam edece ini söyledi. PKS Profilüks ün ürün kalitesi ve kullan m kolayl ile k sa sürede pazar lideri olarak kendini ispat etmifl oldu unu ve Schneider Electric ile önemli sinerjiler yarataca n inand n belirten Turhangil PKS Profilüks ün yeni yat r mlarla, ürün ve üretim altyap s n h zla gelifltirilerek bölge ülkelerine yönelik bir ihracat merkezi olma hedefi tafl d n sözlerine ekledi. PKS Profilüks ü sat n alarak, Türkiye pazar na yönelik ürün ve hizmet alan n geniflleten Schneider Electric, 25 y ld r faaliyet gösterdi i Türkiye de, halen iki farkl üretim tesisi ve 1000 i aflk n çal flana sahip. 18

19 Schneider Electric enerji ve altyap pazar nda çözümler üretiyor DS taraf ndan stanbul un uzun dönemli su ihtiyac n karfl lamak amac yla hayata geçirilen Melen Projesi'nde de Schneider Electric çözümleri tercih edildi. Günümüzde art k bütün ülkelerde daha da geliflmifl elektrik üretim, da t m ve altyap sistemlerine, telekomünikasyon ve ulaflt rma a lar na, su da t m ve ar tma sistemlerine ihtiyaç duyuluyor. Dünyam z n sürekli olarak de iflmekte oldu u müflterilerimiz taraf ndan çok iyi biliniyor. Yeni biliflim ve telekomünikasyon teknolojilerinin ortaya ç k fl na, ulaflt rma sistemlerinin geliflimine, su ar t m na olan ihtiyac n artmas na, yenilenebilir enerji kaynaklar n n art fl na ve daha fazlas na ayak uydurabilmek için alt yap n n daha da uygun hale getirilmesi gerekli. Artan hizmet düzeyleri ve de iflen koflullara sürekli olarak adapte olabilme becerisinin yan s ra kullan labilirlik ve verimlilik de altyap n n iki temel özelli i. Dahas, tesislerin, zorlu taleplere ve yönetmeliklere uyum sa larken, kazançl kalmalar da gerekmekte. Schneider Electric enerji ve altyap pazar nda, güvenilir iflletme, iflletme ve bak m s ras nda kesintisiz enerji ve verimlilik ihtiyaçlar na uygun enerji da t m sistemleri sunmaya devam ediyor. Istanbul un acil su ihtiyac n karfl layacak Melen Suyu projesi Schneider Electric çözümlerinin uyguland projelerden biri. DS taraf ndan stanbul un uzun dönemli su ihtiyac n karfl lamak amac yla hayata geçirilen Melen Projesi'nde de Schneider Electric çözümleri tercih edildi. Schneider Electric, Makine malatç Sektörü nün önde gelen firmalar yla bulufltu Capital ve Ekonomist Dergileri Yay n Direktörü Rauf Atefl ve Referans Gazetesi Köfle Yazar U ur Gürses in yan s ra Ali Poyrazo lu nun özel performans yla yer ald ve Makine malatç Sektörünün önde gelen firmalar n n kat ld toplant Istanbul Les Ottomans Hotel'inde gerçekleflti. Ali Poyrazo lu Fark Yaratanlar adl özel performans nda ayn l ktan kurtulman n tek yolunun sürekli fark yaratma yetene ine kavuflabilmek oldu unu ve dünyada yeni pazarlar n oluflmas, de iflen yaflam tarzlar n n gerek flirket, gerekse kifliler için ay rdedilebilmeyi zorunlu hale getirdi ini belirtti. Ayr ca bir dönem kaliteli ürün ve hizmet ile sa lanabilen farkl l n art k yeterli olmad ve ayn l ktan kurtulman n tek yolunun sürekli fark yaratma yetene ine kavuflabilmek oldu unun alt n çizdi. Medya mensuplar Rauf Atefl ve U ur Gürses 2008 de Türkiye de paran n yönü ve döviz piyasalar hakk nda kat l mc lara bilgi vererek, kendilerine yöneltilen sorular cevapland rd lar. 19

20 TASARIM Nurus ödüle doymuyor 80 y ll k köklü bir geçmifle sahip olan Nurus, ofis mobilyalar sektöründe Türkiye nin lider, dünyan n say l markalar ndan biri olmas yla dikkat çekiyor. Bugüne kadar IF, Red Dot ve DME Awards gibi uluslar aras prestije sahip çeflitli ödüller alan Nurus, kat ld yurtd fl fuarlar nda ad ndan en çok söz ettiren markalar aras nda yer al yor. Bu y l 80.y l n kutlayan Nurus, ofis mobilyalar sektöründe Türkiye nin lider, dünyan n say l, markalar ndan biri. Genel merkezi stanbul da olan Nurus un, üretimi Ankara da bulunan 35 bin metrekarelik kapal alana sahip fabrikas nda yap l yor. Bu y l içinde yap lan eklemelerle ve son teknolojiye sahip üretim tesisleriyle fabrika alan daha da geniflletildi ve dolay s yla üretim kapasitesi de artt. Nurus, üretti i mobilyalar dünyan n tasar m konusunda önde gelen ülkelerinden talya, spanya, Belçika, da dahil olmak üzere, Fransa, Danimarka Amerika Birleflik Devletleri, Suudi Arabistan, Birleflik Arap Emirlikleri, srail ve Rusya gibi birçok ülkeye ihraç ediyor. Dünyan n 30 ülkesine kendi markas yla sat fl yapan sektördeki tek Türk markas olma özelli ine sahip olan Nurus, Türk endüstriyel tasar m n n geliflmesinde ve Türk tasar mc lar n n global pazara tan t lmas nda önemli rol bir oynad gibi, uluslararas tasar mc lar n da Türk firmalarla çal flmas konusunda sektöre öncülük ediyor. ISO 9001 kalite belgesine sahip ve tüm ürünleri EN (European Norms) standartlar nda üretilmekte olan Nurus un Silva, Kiss, Basic Box, Dat-O gibi birçok ürünü LGA ve GS sertifikalar na sahip. En son olarak Avrupa çap nda 18 ülkeden 230 firman n aday oldu u Avrupa Tasar m Yönetimi Ödülleri nde (Design Management Europe Awards) Nurus, kendi kategorisindeki pek çok ülke aras nda ödüle lay k görülen adaylardan biri oldu. 20

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas AntikDekor056-064.qxp 8/22/11 1:37 PM Page 56 Girifl holünün duvar ndaki bordür ünlü sanatç Joan Miro taraf ndan 1940 l y llarda yap lm fl ve evin en önemli detaylar ndan birini oluflturuyor. 1770 li y

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

OR ON DA YEN SEZONDA V TR NLER

OR ON DA YEN SEZONDA V TR NLER Ramazan e lenceleri Orion Al flverifl Merkezi nde Her y l oldu u gibi bu y l da Ramazan, Orion da dolu dolu e lencelerle geçecek. Çocuklar bu y l da Karagöz ile Hacivat, Orion da ücretsiz olarak izleyecekler.

Detaylı

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA Bağcılar ın seçkin semtlerinden Kirazlı da sizi hayal ettiğiniz yaşama davet ediyoruz. Ulaşımı, konforu, kalitesi, estetiği ve

Detaylı

Türk nflaat sektörünün deneyimli ve yenilikçi firmalar ndan Reskon nflaat olarak, iki y ld r üzerinde çal flt m z Maritza Evleri projesiyle gelece i infla etmeye devam ediyoruz. Geçmiflten günümüze, hayata

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

BÖLÜM 5: EXPONATURA 2015 TEMA YILDIZLARI İÇİN YAPILACAK BAŞVURULAR

BÖLÜM 5: EXPONATURA 2015 TEMA YILDIZLARI İÇİN YAPILACAK BAŞVURULAR ADAY BAŞVURU KILAVUZU BÖLÜM 1: GENEL BİLGİLER BÖLÜM 2: BAŞVURU BİLGİLERİ BÖLÜM 3: YENİ YILDIZLAR KATEGORİSİ İÇİN YAPILACAK BAŞVURULAR BÖLÜM 4: SEKTÖRÜN YILDIZLARI KATEGORİSİ İÇİN BİLGİLER BÖLÜM 5: EXPONATURA

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.tr Kral Dairesinde Yaflamakt r. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

r ö l y e f t a fl u s t a s

r ö l y e f t a fl u s t a s rölyef tafl ustas Süsleme, insan n varl yla bafllam fl, insanl n ve medeniyetlerin göstergesi olmufltur. nsanlar, bar nmak için inflaa ettikleri yap lar her zaman süslemifllerdir. Yap lar n geliflimi sadece

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Sanatsal bir yaklaşımla bir yaşam stili sunan Meram Park Villaları ile tasarım ve fonksiyonelliğin mimari bütünlükle birleşimine şahit olacaksınız

Sanatsal bir yaklaşımla bir yaşam stili sunan Meram Park Villaları ile tasarım ve fonksiyonelliğin mimari bütünlükle birleşimine şahit olacaksınız Konya nın son dönemlerde en hızlı gelişen bölgesinde, DEKOR inşaatın 30 yılı aşkın tecrübesinin yansıması, yakından tanıdığınız yaşamınıza kalite kazandıran felsefesiyle MERAM PARK VİLLARI hayata geçiyor.

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Merhaba 3 Amaç 4 Hedef Kitle 5 Sayfa çerikleri ve lgili Bafll klar 6 Banner Kullan mlar Plan 01 7 Plan 02 8 Plan 03 9 Plan 04 10 Plan 05 11 Banner Ölçüleri ve Format Bilgileri Leader Board 12 Leader Board

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

Ankara nın liderler zirvesi...

Ankara nın liderler zirvesi... Ankara nın liderler zirvesi... 1 2 Başkent e yeni bir yıldız doğuyor 3 4 İvedik OSB de yıldızlar geçidi! Ankara nın ilk modern organize sanayi bölgesi İvedik OSB de yer alan Commerce Center la, İvedik

Detaylı

Kale Banyo Zero 1 ADOLF BABEL

Kale Banyo Zero 1 ADOLF BABEL ZERO Collection Kale Banyo Zero 1 ADOLF BABEL Adolf Babel, 1980 yılından itibaren banyo malzemeleri ve özellikle akrilik küvet ve duş tekneleri tasarımına yöneldi. Bu çalışmaları takiben buhar banyoları,

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Gulet gelene iyle buluflan. modernist çizgiler

Gulet gelene iyle buluflan. modernist çizgiler M M A R C A Gulet gelene iyle buluflan modernist çizgiler Daha önce sayfalar m zda da yer alan pek çok konut ve iflyeri dekorasyonuna imza atan mimar Dârâ K rm z toprak, bu kez Bodrum da bir tersanede

Detaylı

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products Ravboard Dow Chemical firmas n n ekstrüde polistren sert köpük markas Styrofoam dan üretilmifltir. yap elemanlar Styrofoam un her iki yüzeyi cam elyaf

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Dil ve Oyun Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Biliyor muydunuz? Günlük ev işlerinizi yaparken çocuğunuza konuşmak veya şarkı söylemek çocuğunuzun yeni kelimeler ve alışkanlıklar öğrenmesine

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Bir Keyiftir Ev Yapmak

Bir Keyiftir Ev Yapmak 42 Bir Keyiftir Ev Yapmak KULLANICININ YAPILAN fi B R ESER OLARAK GÖRMES VE HER fiey LAYIKIYLA YER NE GET RMEYE ÇALIfiMASI SAYES NDE RAHAT VE KEY FL B R ÇALIfiMA ORTAMINDA GERÇEKLEfiT R LM fi fiansli B

Detaylı

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL (FELSEFE, HUKUK, ÇALIfiMA EKONOM S, KENTLEfiME VE ÇEVRE, MAL YE) D S PL NLERARASI YAKLAfiIMLA NSAN HAKLARI ED TÖR: SELDA ÇA LAR Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : 1162 1. Bask Aral k 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

ÜRÜN KATALO U PRODUCT CATALOGUE Vega G da Sanayi A.fi. Çikolatal, fiekerli ve Unlu Mamuller Sektöründe faaliyet göstermekte olup; unlu mamuller, çikolata ve çikolata kaplamal ürünler, flekerli - oyuncakl

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Hem Nefleli, Hem Dinamik

Hem Nefleli, Hem Dinamik 66 Hem Nefleli, Hem Dinamik ZM R Ç L DE YER ALAN EK N KOLEJ, M N K ARKADAfiLARIN MEKANI NASIL ALGILAYACAKLARI, VÜCUT ÖLÇÜLER VE DÜfiÜNCE fiek LLER GÖZ ÖNÜNE ALINARAK TASARLANMIfiTIR. SINIFLARDA HEM NEfiEL

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Kalite yıldıza benzer. Sadece çevresini aydınlatmakla kalmaz, doğru yolu da gösterir. İzlemekten bile keyif alırsın... Biz Artaş ız. Kurucumuz

Detaylı

Duruşuyla, İŞ dünyasinin. İstİkrarlI gücü

Duruşuyla, İŞ dünyasinin. İstİkrarlI gücü Duruşuyla, İŞ dünyasinin İstİkrarlI gücü SAĞLAM TEMELLERLE AYDINLIK GELECEĞE 1975 yılında madencilik ve metal sektöründeki faaliyetleriyle, büyüme yolculuğunun ilk adımını atan Mes Şirketler Grubu; bu

Detaylı

ORION ALIfiVER fi MERKEZ YANI - ÇORLU www.armadacity.com

ORION ALIfiVER fi MERKEZ YANI - ÇORLU www.armadacity.com 0282 444 69 96 ORION ALIfiVER fi MERKEZ YANI - ÇORLU www.armadacity.com ARMADA CITY B R PROJES D R. Trakya n n en baflar l projesiyle tan fl n. Çorlu nun tam kalbinde, konforla donanm fl, ihtiyac n z olan

Detaylı

MAKSDER 4. MOBİLYA AKSESUAR ÜRÜNLERİ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 2013

MAKSDER 4. MOBİLYA AKSESUAR ÜRÜNLERİ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 2013 MAKSDER 4. MOBİLYA AKSESUAR ÜRÜNLERİ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 2013 YARIŞMANIN AMACI MAKSDER tarafından her yıl; sektördeki gelişimi teşvik etmek, uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek ürünlerin

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

BİNA GİRİŞİ MK0025 1

BİNA GİRİŞİ MK0025 1 BİNA GİRİŞİ MK0025 1 OTEL YATAK BAŞI ATA0026 2 OTEL RECEPTION ATA0027 3 OTEL YATAK BAŞI ATA001 4 OTEL YATAK BAŞI ATA0034 5 OTEL YATAK BAŞI OTEL TV ÜNİTESİ ATA005 OTEL LOBİ ATA0027 BOYA BOYA KULLAN 3DUVAR

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Etkili letiflim. Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor.

Etkili letiflim. Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor. Etkili letiflim Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor. Resim ve bafll n iki görevi vard r: Okuyucuyu durdurmak ve mesaj n gerisini okutmak. Reklam n z n amac ürünü satmak de il vermek

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

YAPIM YEfi M SAL HO LU FOTO RAFLAR KORHAN ÖZTUNÇ 132 ELLE DECOR ELLE DECOR 133

YAPIM YEfi M SAL HO LU FOTO RAFLAR KORHAN ÖZTUNÇ 132 ELLE DECOR ELLE DECOR 133 Dara K rm z toprak n projesi olan ev, yöreye özgü geleneksel mimarisiyle ça dafl mimariyi ayn yap da buluflturmay baflar yor. Arka cephe beyaz Bodrum evi esprisinde tasarlan rken, girifl cephesi yöreye

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu

TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu Türkiye Bilişim Derneği (TBD), kurulduğu 22 Nisan 1971 tarihinden itibaren, 45 yıldır, ülkemiz bilişim sektörünün gelişmesi için birçok çalışmalara öncülük eden ve ilklere

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TASARIM STÜDYOSU YER: ESKİ BAHÇE KAFE YERLEŞKESİ /KAMPÜS 1.

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

DORMA AGILE KAYAR KAPILAR

DORMA AGILE KAYAR KAPILAR KAPILAR DORMA AGILE KAYAR KAPILAR Sürme cam kapıların mimarideki kullanımına paralel olarak, mekanizmalarının dış görünüşünün önemi de gün geçtikçe daha belirgin hale gelmektedir. Bu özellik otellerde,

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 2:54 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Page II Kültür ve Sanat Bir yönetmen, bir uluslararas gurur FERZAN ÖZPETEK 1959 y l nda stanbul da do du. 1976 y l nda, Roma daki La Sapienza

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

www.rekormobilya.com.tr MUTFAK

www.rekormobilya.com.tr MUTFAK Rekor Mobilya, mobilya sektöründeki elli yılı aşkın tecrübesiyle kurumsallaşmasını tamamlayarak Türk mobilya sektörünün en önemli yapı taşlarından biri olmayı hedefleyen modüler bir markadır. Her Zevke

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı