UKMK 11 Ulusal Öğrenci Tasarım Yarışması 2014

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UKMK 11 Ulusal Öğrenci Tasarım Yarışması 2014"

Transkript

1 UKMK 11 Ulusal Öğrenci Tasarım Yarışması 2014 Türkiye deki Kömür Rezervlerinden Metanol Üretimi 1- YARIġMA Ulusal Öğrenci Tasarım YarıĢması 2014, Türkiye de ilk defa düzenlenen bir öğrenci yarıģmasıdır. Katılımcılardan bu kılavuz doğrultusunda belirtilen konuya/probleme dair çözümler hazırlamaları beklenmektedir. Kazanan öğrenciler yaptıkları çalıģmaları sunmak üzere Eylül ayında EskiĢehir de düzenlenecek olan 11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi ne (UKMK 11) davet edilecektir. YarıĢma konusu, dünyanın çeģitli ülkelerinde mühendislik hizmetleri merkezlerine sahip olan Foster Wheeler firması tarafından seçilmiģ ve tanımlanmıģtır. 2- YARIġMA KONUSU Ana konu Türkiye deki Kömür Rezervlerinden Metanol Üretimi olup, bu kılavuzun ilerleyen bölümlerinde daha ayrıntılı olarak anlatılmıģtır. Problem tanımı, el kitaplarında ve diğer kaynaklarda bulunabilecek bilgiler dıģında kalan gerekli bilgileri içermektedir. Internet değerli bir kaynak olacaktır. Ders kitapları, el kitapları, dergi makaleleri ve ders notlarının kullanımı serbesttir. Öğrenciler çözümlerini hazırlarken mevcut herhangi bir bilgisayar programını kullanabilirler. Öğrencilerin bilgisayar programları ya da baģka çözüm araçları kullanmaları halinde, bu durumu raporlarında belirtmeleri ve kaynak olarak göstermelidirler. Katılımcıların üzerinde çalıģacakları problem için iki seçenekleri bulunmaktadır: a) Ġlk seçenek, kömürün gazlaģtırılması ile baģlayan proses kompleksinin son ünitesi olan Metanol Sentez & SaflaĢtırma ünitesinin proses tasarımıdır. b) Diğer seçenek, proses kompleksi içinde yer alan herhangi bir karmaģık kısmı seçmek ve üzerinde detaylı bir Ģekilde çalıģmaktır. 3- KATILIM YarıĢmaya sadece ilan tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan üniversitelerde aktif kaydı sahip kimya mühendisliği lisans öğrencileri baģvurabilir. BaĢvurular kiģisel olarak ya da dört kiģiyi geçmeyen gruplar halinde yapılabilir. Her bir grup üyesi yukarıda belirtilen koģulları sağlamalıdır. Her Kimya Mühendisliği bölümü ya da fakültesi, yarıģmaya katılmak isteyen öğrencilerin baģvuruları için gerekli ilk düzenlemeleri yapacak bir fakülte danıģmanı atamalıdır. Fakülte danıģmanı: 1

2 BaĢvuru için baģvuru formunu doldurarak YarıĢma Değerlendirme Komitesi ne elektronik olarak gönderecek, Kurum içinde her iki yarıģma seçeneği için toplam üçü geçmeyecek en uygun çözümleri son raporların tesliminden önce seçecek, Seçilen son raporları bu kılavuzda bahsedilen son baģvuru tarihine kadar YarıĢma Değerlendirme Komitesi ne elektronik olarak gönderecektir. 4- BAġVURULAR BaĢvurular, Ek 1 de yer alan baģvuru formunun elektronik olarak aģağıdaki kiģilere gönderilmesi yoluyla yapılacaktır: Selçuk Ağca, YarıĢma Koordinatörü: Luigi Bressan, FWI Teknoloji Direktörü: Prof. Dr. AyĢegül AĢkın, Kongre Organizasyon Komitesi Üyesi: BaĢvurular için son tarih 24 Mart 2014 tür. 5- ÇALIġMANIN YAPILMASI YarıĢma problemi, son raporlar danıģmana verilene kadar hiç kimseyle (baģka öğrenciler, baģka yarıģmacılar, fakülte üyeleri ya da kurum içinde veya dıģındaki kiģilerle) görüģülüp tartıģılamaz. YarıĢma kurumlararası değildir; yarıģmanın öğrenciler veya öğrenci takımları arasında olduğu unutulmamalıdır. Bu kılavuzda, gizlilik ve yeterlilik ile biçim, içerik ve izlenecek yol konularında belirtilen kurallara uymak zorunludur. Herhangi bir uygunsuzluk veya kurallardan belirgin bir biçimde sapma durumunda raporun kabul edilmemesi söz konusu olabilir. 6- RAPORLARIN TESLĠMĠ Raporların teslimi, elektronik ortamda (MS WORD ve PDF) ve aģağıda belirtilen iki adımda yapılacaktır: 1. Adım: Ara Rapor AĢağıdaki baģlıkları içeren bir ara rapor en geç 30 Nisan 2014 tarihine kadar gönderilmelidir: Rapor özeti Seçilen konunun tanımı O zamana kadar yapılan çalıģmanın ana hatları ĠĢin tamamlanmasına kadar yapılması planlanan çalıģmalar YapılmıĢ olan çalıģmalardaki önemli noktalar ve varsa, çalıģmanın tamamlanmasına kadar olan tüm kısımlar için özel dikkat gerektireceği öngörülen alanlar Kullanılan referanslar 2

3 Ara rapor, kapak sayfası ve içindekiler bölümü ile birlikte 15 sayfayı geçmeyecek; yazı tipi, satır arası ve paragraf arası boģluklar açısından ilerideki kısımda anlatıldığı gibi, son raporda uygulanması istenilen biçimde hazırlanacaktır. BaĢlık sayfası, yarıģmacıların ve kurumların gerçek isim bilgilerini değil, baģvuru formunda kullanılan bilgileri içerecektir. Ara raporun uygun biçimde hazırlanmaması yarıģma dıģı kalmaya sebep olabilir. 2. Adım: Son Rapor Son rapor 1 Temmuz 2014 tarihine kadar YarıĢma Değerlendirme Komitesi ne ulaģtırılmalıdır. Son raporun biçim ve içeriği bu kılavuzda belirtildiği gibi olmalıdır. Raporların Gönderilmesi Hem ara hem de son raporlar aģağıdaki kiģilere yollanacaktır: Selçuk Ağca, YarıĢma Koordinatörü: Doç. Dr. Ahmet Avcı, Koordinatör: Bu kiģiler raporları YarıĢma Değerlendirme Komitesi üyelerine dağıtacaklardır. 7- SON RAPOR BĠÇĠMĠ Genel biçim kuralları aģağıdaki gibidir: Yazı tipi ve boyutu: Arial, 11 punto, Tek satır aralığı, Paragraflar arası tek satır aralığı, Her sayfanın altında ortalanmıģ sayfa numaraları, Rapor bölümlerinin sayfa numaraları Ġçindekiler sayfasında gösterilecek, Rapor 100 sayfayı geçmeyecek, Tüm veriler, hesaplamalar ve sonuçlar SI birimleriyle verilecektir. Yardımcı hesaplamalar ve diğer ek çalıģmalar kurģun veya tükenmez kalem ile yazılabilir; ancak rapora açıkça okunabilir bir çözünürlükte taratılmıģ olarak eklenmelidir. Raporlar, öğrencilerin veya kurumların ismine dair herhangi bir referans içermemelidir. Ġsim içeren veya herhangi bir Ģekilde kurumların kimliğini açık eden rapor eklerinden de kaçınılmalıdır. 3

4 8- SON RAPOR ĠÇERĠĞĠ Ġçindekiler listesi Ģu Ģekilde düzenlenmelidir: KISIM Özet GiriĢ TartıĢma ve Sonuçlar Öneriler Yapılan ÇalıĢmanın Ayrıntıları Proje Özellikleri ve Tasarım Esasları Proses Akış Diyagramları Akış Bilgileri Tablosu Bütün alternatifler için Proses Anlatımı Güvenlik Çevre Yardımcı Servisler Özeti İşletme Maliyet Özeti Ekipman Bilgisi Özeti Bir Ekipmanın Detaylı Tasarımı (örn. Distilasyon Kolonu) Ekonomik Analizin Tanımı Yenilik & Optimizasyon Referanslar Ekler Mühendislik Hesaplamaları Bilgisayar Programları Bilgisayar Proses Simülasyonları Mevcut Metanol Teknolojilerinin Karşılaştırması Diğer SAYFA NUMARASI Solda gösterilen içerik listesi yukarıdaki paragraf 2.a) da tanımlanan 1. kategoriye ait konu için kullanılabilir Eğer 2. kategoriye ait bir konu seçilirse, Yapılan Çalışmanın Ayrıntıları kısmının alt paragrafları çalışmanın değerini ve önemini en ayrıntılı şekilde açıklayacak biçimde düzenlenmelidir. Aynı durum Ekler kısmı için de geçerlidir. Raporda yer alacak kısımların içeriği ile ilgili minimum gereksinimler [Paragraf 2 a) daki ilk kategori için] aģağıdaki gibidir: Kapak Sayfası YarıĢmanın adı ve problemin baģlığı; Hazırlayanlar (BaĢvuru Formunda kullanılan bilgiler- YarıĢmacıların ve kurumun isimleri değil); Tarih Ġçindekiler Raporun Ġçindekiler bölümü yukarıda verilen baģlıkları mutlaka içerecektir. Burada, her bir kısmın ilk sayfa numarası gösterilmeli, böylece tüm rapor birinci sayfadan son sayfaya kadar numaralandırılmalıdır. Özet Bu bölümde raporda yer alan proje tanımı [hangi hedeflere ulaģıldı & nasıl ulaģıldı], çevre [nasıl korundu, maliyetler], güvenlik [nasıl sağlandı, maliyetler], ekonomi [yatırım ve iģletme maliyetleri, iģgücü, analizler], sonuçlar, öneriler [projenin uygulanması önerilir mi? projeden vazgeçmek önerilir mi?] özlü ifadelerle ve raporda bulundukları sıra ile bir sayfaya indirilmiģ olarak yazılacaktır. 4

5 GiriĢ Okuyucuyu çalıģmanın anlatımına hazırlama kısımı; bu kısım, rapordaki diğer kısımlara uygun düģmeyecek bazı önemli bilgilerin verilmesi için idealdir. Okuyucuya tasarım sürecinin geçmiģi hakkında bilgi vermek için de çok uygundur. Aynı zamanda konu ile ilgili kaynak araģtırmalarının verilmesi için idealdir. TartıĢma ve Sonuç Sonuçlarınızı yorumlayınız. En önemliden baģlayarak sonuçlarınızı ayrı ayrı belirtiniz. [Teknik olabilirlik hakkında vardığınız sonuç nedir? Ekonomik olabilirlik hakkında vardığınız sonuç nedir?]. Öneriler Konuyu bir iģ fırsatı olarak, özellikle proses ve ekonomik geliģtirme olanakları açısından vurgulayınız. Proses teknolojisini ispatlamak ve/veya geliģtirmek için gereken ya da istenen araģtırma programlarından bahsediniz. Proje Özellikleri ve Tasarım Esasları Ġlgili tüm proje, proses ve ekonomik özellikleri (1) Hammadde ve ürün özellikleri, ürünün kalitesiyle ilgili göz önüne alınanlar dahil; (2) ürünlerin satıģ fiyatı; (3) ekonomik parametreler; (4) çevre gereksinimleri; (5) proses kısıtlamaları ve (6) olağan-dıģı maliyetleri içermek üzere ayrı ayrı belirtiniz. Proses AkıĢ Diyagramı Proses AkıĢ Diyagramı: (1) prosesin bütün ana ekipmanlarını; (2) proses ekipmanları için açıklayıcı isimleri; (3) tüm proses akımlarını; (4) tüm proses akımlarına atanan numaraları; (5) proses ekipmanları tarafından kullanılan noktalarda tüm yardımcı servisleri; (6) prosesi kontrol etmek için gerekli, önemli proses kontrol döngülerini içerecektir. AkıĢ Bilgileri Proses AkıĢ Diyagramında yer alan numaralandırılmıģ tüm proses akımlarının her birini gösteren AkıĢ Bilgileri adında ayrı bir liste oluģturunuz. Burada akım numaraları, her bileģenin molar ve kütlesel akıģları, sıcaklık, basınç ve buhar fraksiyonu bilgilerini veriniz. (Bir proses simülatöründen elde edilen akıģ bilgileri yeterli olacaktır.) Proses Tanımı Her bir proses ekipmanı için (1) amacını; (2) amaca ulaģmak için nasıl iģlev gördüğünü; (3) boyutunu/kapasitesini [örneğin, santrifüj pompalar için m 3 /dak cinsinden hacimsel akıģ hızı, m olarak basma yüksekliği, bar biriminde diferansiyel basınç ve kw cinsinden güç] ve (4) proses koģullarını detaylı bir Ģekilde açıklayınız. Prosesi kontrol etmek için uygulanan strateji açıklanmalıdır. Proses Tanımının bu kısmı proses ekipmanlarının tanımına dahil edilebilir veya tercihen, Proses Kontrol Stratejisi adıyla ayrı bir alt baģlık altında eklenebilir. Güvenlik Kimyasallar ve proses ile ilgili olan tehlikeleri tanımlayarak özetleyiniz ve bu tehlikelerin tasarım içerisinde nasıl ele alındığını açıklayınız. Bunun yatırım ve iģletme maliyetlerini de nasıl etkileyebileceğini yorumlayınız. Kimyasal tehlikeler, zehirlilik, yanıcılık, reaktiflik, biyotehlikeler ve bunun gibi diğer tehlikeleri içerir. Proses tehlikeleri, yüksek basınç, sıcaklık ve bunun gibi diğer tehlikeleri içerebilir. Ham maddeler, ürünler, ara maddeler, çözücüler v.b. 5

6 bütün kimyasallar için bir özet tablo hazırlayınız; web kaynağı, NFPA numaraları, toksiklik limitleri, tutuģma limitleri, parlama noktası ve atık deģarj stratejisini dahil ediniz. (Ayrıntılı bir HAZOP veya baģka bir tehlike tanımlama prosedürünün uygulanması beklenmemektedir. Malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS), güvenlik bilgi formu veya ürün güvenlik bilgi formu gibi belgeler rapora konulmayacaktır. Bu bilgiler için web sayfaları referans gösterilmelidir, örneğin, etanol için malzeme güvenlik bilgi formu (http://www.nafaa.org/ethanol.pdf) sitesinden bulunabilir. Çevre Göz önüne alınan özel durumları belirterek açıklayınız. Emisyon sınırlarını açıklayınız. Emisyon sınırlarına nasıl uygunguk sağlandığını açıklayarak belgelendiriniz. Çevresel problemlerin ele alınmasının ekonomik etkisini (yatırım ve iģletme maliyetleri açısından) açıklayınız. Yardımcı Servisler Özeti Bir tabloda, her bir yardımcı servis ihtiyacını kullanım yerine göre ayrıntılı olarak yazınız. Tablo içerisinde (1) kullanıcıyı [örneğin reaktör beslemesinin ısıtılması] (2) yardımcı servis birim maliyeti [örneğin, Yüksek Basınç Buhar (. TL/kJ] (3) yardımcı servis kullanım miktarı [örneğin,... kj/saat] ve (4) yıllık masraf [örneğin,...tl/yıl]. Bu masrafları toplayınız. ĠĢletme Maliyet Özeti Bir tabloda, her bir masraf kategorisini ayrıntılı olarak yazınız: (1) kategori tanımı [örneğin, Operatörler]; (2) miktar [örneğin, 5/vardiya, toplam 22]; (3) birim maliyet [örneğin,...tl/operatör-yıl]; (4) yıllık maliyet [örneğin... TL/yıl]. Ekipman Bilgisi Özeti Bir tabloda, her proses ekipmanı için ilgili bilgileri ayrıntılı olarak yazınız. Bu tablo içerisinde (1) akıģ diyagramından öğenin ismini [örneğin, reaktör besleme ön-ısıtıcısı]; (2) malzemesini [örneğin, karbon çelik]; (3) tip ve boyutunu [örneğin, m 2, sabit borulu, boru- kovan ısı değiģtirici]; (4) proses koģullarını [örneğin, sıcaklık ve basınç] yazınız. Bir ekipmanın detaylı tasarımı Distilasyon kolonu gibi önemli ekipmanlardan biri için tüm aģamaları gösterecek biçimde proses tasarımını yapınız. Ekonomik Analiz Projenin ekonomik analizini uygun gösterim biçimleri ve tablolar kullanarak tartıģınız. Yenilik ve Optimizasyon Prosesi ve projeyi elveriģli ve ekonomik açıdan optimum hale getirmek için neler yapıldığını açıklayınız. Referanslar Örnek format: 1. Turton, R. et al., Analysis, Synthesis, and Design of Chemical Processes, 3rd Ed., Prentice-Hall, Upper Saddle River, New Jersey (2009) El Hesaplamaları Ġlgili tüm el hesaplamaları rapora eklenmelidir. Örnek hesaplamalar yeterli olmayacaktır. Hesaplamalar özlü ve iyi belgelenmiģ olmalıdır. 6

7 Bilgisayar Programları Kullanılan bilgisayar programına ait bilgi giriģ dosyaları, alınan sonuç dosyaları ve kullanılan model ya da modellerin açıklamalarını terminolojisiyle birlikle ekleyiniz. Programların içinde yer alan dosyalar yeterli olabilir. Bilgisayar Proses Simülasyonları Simülasyonu yapılan proses koģullarından biri için girdi ve çıktı dosyaları ile simülasyon akıģ Ģemasını ASPEN, ChemCAD ya da PRO/II gibi standart bir proses simülatörü kullanarak rapora ekleyiniz. Not: Proses simülasyonundaki akım numaralarıyla proses akıģ Ģemasındaki akım numaraları birebir aynı olmak zorundadır. Eğer simülasyon için fazla akım numarası gerekli olursa, proses akıģ Ģemasında kullanılmamıģ numaraları seciniz. 9- DĠL Ara rapor Türkçe ya da Ġngilizce olabilir. YarıĢmacıların Türkçe dilini seçmesi durumunda "Rapor Özeti" kısmı ayrıca Ġngilizce olarak da hazırlanacak ve rapora eklenecektir. Aynı Ģekilde, son rapor da Türkçe ya da Ġngilizce olabilir. YarıĢmacıların Türkçe dilini seçmesi hailnde, Özet, GiriĢ, TartıĢma ve Sonuçlar ve Öneriler kısımları Ġngilizce dilinde de hazırlanarak rapora eklenmelidir. 10- DEĞERLENDĠRME Raporların değerlendirmesi yarıģma komitesi tarafından yapılacaktır. Çözümler öncelikle aģağıdaki ölçütlere göre değerlendirilecektir: Tasarlanan sistem düzeninin ve bunu meydana getiren unsurların uygun biçimde oluģturulmuģ olması (örneğin, akıģ Ģemaları, proses ekipmanları, çalıģmaya uygulanması etkinlikleri, vb.), Sonuçların doğruluğu ve hesaplamaların hassasiyeti, TartıĢma, sonuç ve tavsiyelerin sağlıklı biçimde geliģtirilmiģ olması, Ekonomi, çevre, sağlık ve güvenlik konularına anlamlı yaklaģımlar. Yaratıcılık ve akılcılık, Uygun biçimde sunuģ, gramer olarak doğru, kısa ve özlü ifadeler. YarıĢma komitesinin takdiri doğrultusunda, her iki kategoride ilk üç baģarı sırası için ( Birinci, Ġkinci ve üçüncülük) değerlendirme yapılacaktır. Birincilik Ödülleri 1500 er lira, ikincilik ödülleri 1000 er lira ve üçüncülük ödülleri 500 er liradır. 11- SUNUM Kazanan öğrenciler yaptıkları çalıģmaları sunmak üzere Eylül 2014 tarihinde EskiĢehir de düzenlenecek olan 11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi ne (UKMK 11) davet edilecektir. 12- YARIġMA KONUSUNUN AÇIKLANMASI Lütfen Ek-2 ye bakınız. 7

Ek-7 (KAPAK) LOGO ... 2 VERĠMLĠLĠK ARTIRICI PROJE ... 3

Ek-7 (KAPAK) LOGO ... 2 VERĠMLĠLĠK ARTIRICI PROJE ... 3 (KAPAK) LOGO 1... 2 VERĠMLĠLĠK ARTIRICI PROJE... 3 4 1 2 3 4 Proje sahibi iģletmenin veya tüzel kiģinin logosu yer alacaktır. Proje sahibi iģletmenin veya tüzel kiģinin adı veya ünvanı yazılacaktır. Proje

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ KALĠTE KONTROLÜ 523EO0385

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ KALĠTE KONTROLÜ 523EO0385 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ KALĠTE KONTROLÜ 523EO0385 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

BAYBURT ÜNIVERSITESI BOLOGNA SÜRECI UYUM ÇALISMALARI. PROGRAM ÇIKTILARI DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI HAZIRLAMA ve ÖĞRENCĠ Ġġ YÜKÜ HESAPLAMA KILAVUZU

BAYBURT ÜNIVERSITESI BOLOGNA SÜRECI UYUM ÇALISMALARI. PROGRAM ÇIKTILARI DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI HAZIRLAMA ve ÖĞRENCĠ Ġġ YÜKÜ HESAPLAMA KILAVUZU BAYBURT ÜNIVERSITESI BOLOGNA SÜRECI UYUM ÇALISMALARI PROGRAM ÇIKTILARI DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI HAZIRLAMA ve ÖĞRENCĠ Ġġ YÜKÜ HESAPLAMA KILAVUZU Bayburt Üniversitesi Aralik, 2010 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa Ġçindekiler..

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No.1, Tekirdağ, Ağustos 2009 Ġçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 GiriĢ... 7 Rehber...

Detaylı

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS)

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS) KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS) Karar Destek Sistemleri, yani DSS, yöneticilerin karar vermesine yardımcı olan interaktif ve bilgisayar ortamında olan sistemlerdir. DSS ler yöneticilerin karar vermede yardımcı

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Mesleki Eğitim Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ Dr.Ahmet KOVANCI

PROJE YÖNETİMİ Dr.Ahmet KOVANCI 1 Proje tanımı, hedefleri Proje yönetimi ve kontrolü kapsamına giren konular Projelerin özellikleri Proje yönetiminin faydaları Proje Yönetimine GeçiĢteki Direnç Proje yaģam çevrimi 2 Proje yönetim süreci

Detaylı

SERHAT KALKINMA AJANSI

SERHAT KALKINMA AJANSI T.C BAġBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER ĠÇĠN PROJE UYGULAMA REHBERİ SERHAT KALKINMA AJANSI 2010 1 GĠRĠġ... 2 1.1 KAPSAM...2 1.2 YASAL DAYANAKLAR...2

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ VE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ PROJESĠ OPERASYONEL EL KĠTABI ÇEVRESEL KORUMA ÖNLEMLERĠ ÇERÇEVE DOKÜMANI

ÖZEL SEKTÖR YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ VE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ PROJESĠ OPERASYONEL EL KĠTABI ÇEVRESEL KORUMA ÖNLEMLERĠ ÇERÇEVE DOKÜMANI ÖZEL SEKTÖR YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ VE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ PROJESĠ OPERASYONEL EL KĠTABI ÇEVRESEL KORUMA ÖNLEMLERĠ ÇERÇEVE DOKÜMANI The Operational Manual was prepared in English. The translation of the Operational

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK SİSTEM TASARIMI ÖĞRENCİ KILAVUZU Güz-Bahar 2014-2015. A. END4093 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ SEMİNERİ ve END4092 BİTİRME ÖDEVİ

BÜTÜNLEŞİK SİSTEM TASARIMI ÖĞRENCİ KILAVUZU Güz-Bahar 2014-2015. A. END4093 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ SEMİNERİ ve END4092 BİTİRME ÖDEVİ BÜTÜNLEŞİK SİSTEM TASARIMI ÖĞRENCİ KILAVUZU Güz-Bahar 2014-2015 A. END4093 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ SEMİNERİ ve END4092 BİTİRME ÖDEVİ 1. KAPSAM Bütünleşik Sistem Tasarımı dersi, öğretim elemanı odaklı ders

Detaylı

Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2015/13) Uygulama Rehberi

Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2015/13) Uygulama Rehberi A. TANIMLAR 1. Bu Uygulama Rehberinde geçen; a) Ayni Katkı: BaĢvurusu yapılan yatırımın tamamının gerçekleģtirilmesi için hibeye esas mal alım tutarı dıģında tamamı yatırımcı tarafından karģılanan/karģılanacak

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi BaĢkanlığı Kamu Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu

DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi BaĢkanlığı Kamu Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi BaĢkanlığı Kamu Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu GüncelleĢtirilmiĢ Sürüm Ağustos 2010 Kılavuzla ilgili sorularınız

Detaylı

TEKNİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

TEKNİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ TEKNİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) TEKNİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ 2014 V 1.3 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ...

Detaylı

TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ RAPORU/DEFTERİ HAZIRLAMA İLKELERİ

TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ RAPORU/DEFTERİ HAZIRLAMA İLKELERİ TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ RAPORU/DEFTERİ HAZIRLAMA İLKELERİ Eylül, 2011 İÇİNDEKİLER GĠRĠġ... 3 A. Öğrenci Staj Raporu/Defterinin Başlıca Bölümleri...

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Mesleki Eğitim Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2015 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (TÜRKİYE ULUSAL AJANSI) ERASMUS+

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (TÜRKİYE ULUSAL AJANSI) ERASMUS+ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI () ERASMUS+ KA2 YENİLİK VE İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ GENÇLİK ALANINDA STRATEJİK ORTAKLIKLAR BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber,

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ. BĠTĠRME ÖDEVĠ ve PROJE YAZIM KLAVUZU

T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ. BĠTĠRME ÖDEVĠ ve PROJE YAZIM KLAVUZU T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ BĠTĠRME ÖDEVĠ ve PROJE YAZIM KLAVUZU ġanliurfa 2009 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ÖNSÖZ... i 1). GENEL BĠÇĠM VE YAZIM PLANI ĠLE ĠLGĠLĠ KURALLAR...

Detaylı

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Bu başvuru rehberi 635 Sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU KOCAELİ

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU KOCAELİ T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU KOCAELİ 2012 ÖNSÖZ Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü nce 1997 ve 2007 yıllarında hazırlanmış olan tez yazım kılavuzlarının,

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI ERASMUS+ ANA EYLEM 1 (KA1) Okul Eğitimi Personeli Öğrenme Hareketliliği 2015 YILI BAŞVURU

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI TeĢkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü

T.C. TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI TeĢkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü T.C. TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI TeĢkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESĠ PROGRAMI ÇERÇEVESĠNDE MAKĠNE VE EKĠPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESĠ PROGRAMI (Tebliğ

Detaylı

ERASMUS+ ANA EYLEM 1 (KA1)/ BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU REHBERİ (Okul Eğitimi Personeli Öğrenme Hareketliliği)

ERASMUS+ ANA EYLEM 1 (KA1)/ BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU REHBERİ (Okul Eğitimi Personeli Öğrenme Hareketliliği) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI ERASMUS+ ANA EYLEM 1 (KA1)/ BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU REHBERİ (Okul Eğitimi

Detaylı

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU Nisan, 2007 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ VE ÖN BİLGİLER... 2 1.1 TEZ HAZIRLAMA... 3 1.1.1 Tez Önerisi Hazırlama... 3 1.1.2 Tez Araştırmasının

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ ÖN BAŞVURU DOSYASI VE İŞ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZU

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ ÖN BAŞVURU DOSYASI VE İŞ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ ÖN BAŞVURU DOSYASI VE İŞ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZU 1 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ PROGRAMI 5746 sayılı Araştırma

Detaylı

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU ĠSTANBUL 2015 GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA PROJE VE TEZ YAZIM KILAVUZU ĠÇĠNDEKĠLER 1. GĠRĠġ 4 1.1. Amaç ve Kapsam 4 2.

Detaylı

Balıkesir Üniversitesi - Sındırgı Meslek Yüksekokulu - Yönlendirilmiş Çalışma Kılavuzu 1

Balıkesir Üniversitesi - Sındırgı Meslek Yüksekokulu - Yönlendirilmiş Çalışma Kılavuzu 1 Balıkesir Üniversitesi Sındırgı Meslek Yüksekokulu YönlendirilmiĢ ÇalıĢma Kılavuzu Yönlendirilmiş Çalışma mezuniyet aşamasına gelmiş bulunan bir öğrencinin kendi alanı ile ilgili olarak, danışmanının verdiği

Detaylı

BTnet.com.tr USTA Kampuste. EN ĠYĠ GELECEK YARIġMASI

BTnet.com.tr USTA Kampuste. EN ĠYĠ GELECEK YARIġMASI BTnet.com.tr USTA Kampuste EN ĠYĠ GELECEK YARIġMASI ĠÇERĠK Projenin Ana Yapısı ve Tanımı Öğrencilerin Projelerini Gönderirken Ġzleyecekleri Yol Pazarlama Tema Ana Sponsorları için Katılım KoĢulları vetanıtım

Detaylı

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU PGPY BİRİMİ, 2011 1. GİRİŞ...4 2. PROJE NEDİR?...5 3. PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ (PCM) NEDİR?...5 4. TEKLİF ÇAĞRISI NE ANLAMA GELİR?...6 5. PROJENİZİ

Detaylı

Erasmus+ KA1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

Erasmus+ KA1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği BAŞVURU REHBERİ

Detaylı

ç) BaĢvuru: Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımları için gerçek ve tüzel kiģiler tarafından yapılan baģvuruyu,

ç) BaĢvuru: Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımları için gerçek ve tüzel kiģiler tarafından yapılan baģvuruyu, A. TANIMLAR 1. Bu Uygulama Rehberinde geçen; a) Ayni Katkı: BaĢvurusu yapılan yatırımın tamamının gerçekleģtirilmesi için hibeye esas mal alım tutarı dıģında tamamı yatırımcı tarafından karģılanan/karģılanacak

Detaylı