nsan yaamı, teknolojik, ekonomik ve sosyal artlardaki yeniliklerin de etkisiyle hızla deimekte ve gelimektedir. Bu süreç içerisinde turizm endüstrisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "nsan yaamı, teknolojik, ekonomik ve sosyal artlardaki yeniliklerin de etkisiyle hızla deimekte ve gelimektedir. Bu süreç içerisinde turizm endüstrisi"

Transkript

1 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June Issn: ÖRGÜTSEL BALILIK VE REKREASYONEL MKANLAR ARASINDAK LK: ANTALYA DA KONAKLAMA LETMELERNDE ÇALIANLAR ÜZERNE BR ARATIRMA RELETIONSHIP BETWEEN RECREATIONAL OPPORTUNITIES AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT: A STUDY UPON HOSPITALITY EMPLOYEES IN ANTALYA Orhan AKOVA* sa BAYHAN** Öz Turizm; ekonomik, sosyal ve kültürel yönleriyle ülkeler ve toplumlar için önemli bir endüstri haline gelmitir. Turistlerin tatilleri süresince en çok zaman geçirdikleri yerlerden biri olan konaklama iletmeleri ise turizm endüstrisi içerisinde saladıı gelirler ve karıladıkları hizmetlerle turizm endüstrisi içinde önemli bir yere sahiptir. Konaklama iletmelerinde örgütsel balılıı etkileyen faktörlerin personel tatminine, personel verimliliine ve müteri memnuniyetine etki ettii yapılan birçok aratırmada ortaya konulmutur. letmeler çalıanlarının örgütsel balılıklarını arttırmak için farklı imkanlar sunmaktadır. Çalıanların örgütsel balılıklarını salamak için kullanılan imkanlardan biri de rekreatif etkinlik alanları ve rekreasyonel faaliyet imkanlarıdır. Bu çalımanın temel amacı; konaklama iletmelerinde çalıanlara sunulan rekreasyonel faaliyet imkanları ile çalıanların örgütsel balılıkları arasında ilikinin aratırılmasıdır. Ayrıca, çalıanların örgütsel balılıklarında demografik deikenlere (ya, cinsiyet, eitim durumu, medeni durum, gelir seviyesi ve deneyim süresi) anlamlı bir farklılık olup olmadıı, rekreasyonel etkinliklerine katılma durumları, rekreasyonel tercih ve eilimlerinin hangi etkinlikler olduu ile iletmelerde sunulan rekreatif etkinlik alan ve hizmetlerinin neler olduu belirlenmeye çalıılmıtır. Çalıma nicel aratırma yöntemlerinden iliki tarama modeline uygun olarak gerçekletirilmitir. Alan aratırması tesadüfi örnekleme metodu ile seçilerek Antalya da faaliyet gösteren 5 yıldızlı konaklama iletmelerinde gerçekletirilmitir. Veri toplama aracı olarak anket formları kullanılmıtır. Elde edilen bulgular sayısal ve yüzdelik oranlar halinde tablolarla ifade edilerek betimsel ve ilikisel tarama modeline göre incelenip sonuçlarıyla deerlendirilmitir. Çalıma neticesinde konaklama iletmeleri çalıanlarının zaman rekreatif etkinliklere ihtiyaç duydukları düzeyde katılamadıkları, personeline rekreatif hizmet sunan iletmelerin ise örgütsel balılık noktasında istatistiki açıdan anlamlı bir farklılık saladıkları görülmütür. Anahtar Kelimeler: Rekreasyon, Rekreatif Etkinlik, Örgütsel Balılık, Rekreatif Eilim. Abstract Tourism; has become an important industry for the country and communities through social, economic and cultural aspects. As one of the places that tourists spend the most time during their holiday, accommodation businesses has an influential position which is provided by incomes and generated services in the tourism industry. In the development process are shown the results that changes in time, factors that cause an effective organizational commitment, employee satisfaction and in this case brought satisfaction for the staff productivity and customer businesses. The businesses are providing different opportunities to employees for causing to organizational commitment. The main purpose of this study is to determine the relationship between organizational commitment and recreational activity areas- that provided recreational activity services of hospitality businesses for their employees. In addition, whether exist an significant difference in organizational commitment towards demographic parameters (age, sex, income, education, experience), participation situation of the stuff to recreation activities, the trends in recreational preference of employees and leisure time activities that works in the hospitality industry are revealed by the examination of their free time opportunities and organizational commitments. The study is carried out according to the survey model in quantitative research methods. Field research was implemented in 5 stars accommodation businesses selected by a random sampling method in Antalya. The survey forms were used as a data collection tool. The results of these forms are expressed in tables with numerical and percentage ratios, they are examined and evaluated according to the descriptive and relational researching models. The result of this research statistically shows a significant difference, the term of organizational loyalty point have been determined by accommodation companies that provides recreational activity areas and services for the staff and employees of the accommodation businesses are not able to participate to the recreational activities as much as they need. Keywords: Recreation, recreational activity, organizational commitment, recreational tendency. * Doç. Dr., istanbul Üniversitesi, iktisat fakültesi Turizm letmecilii Bölümü. ** Ar. Gör., istanbul Üniversitesi, iktisat fakültesi Turizm letmecilii Bölümü

2 GR nsan yaamı, teknolojik, ekonomik ve sosyal artlardaki yeniliklerin de etkisiyle hızla deimekte ve gelimektedir. Bu süreç içerisinde turizm endüstrisi de hızla gelimi ve toplumsal ve ekonomik yaamda etkileri belirgin bir ekilde hissedilir duruma gelmitir. Teknolojik gelimeler, ulaım imkanlarındaki alternatiflerin çoalması, hız ve konfor artıı, harcanabilir gelir oranlarındaki yükseli ve çalıma sürelerinin kısalmasıyla ortaya çıkan bo zamanın artmasıyla hızla büyüyen turizm endüstrisi, yarattıı istihdam ve katma deerle önemli endüstrilerden biri durumuna gelmitir. Dünya genelinde çoalan hizmet imkanlarına da balı olarak turizm faaliyetlerine katılan insan sayısı zaman içerisinde hızla artmaktadır. Gelinen noktada turizm, saladıı gelirler ve yarattıı istihdam ile ülkelerin ekonomilerinde etkili ve önemli bir yer sahibi olmutur. Günümüzde bo zaman uygarlık ve gelimiliin bir nimeti olarak deerlendirilmektedir. Öyle ki günlük ve haftalık çalıma saatlerindeki azalmalar ile tatil günlerinin artması, toplumsal normlardaki deiim gibi nedenlerle bo zamanın sosyal ve toplumsal hayat içerisindeki önemi artmaya devam etmektedir. Bo zamanın tüketim zamanına dönütürülmesi ile toplum ve birey için kendini yenileme, toparlanma ve adaptasyon imkânı sunulmutur. Bireyler üretimde olmadıkları zaman içinde sportif, sanatsal, güncel elenceler veya turistik hareketliliin içinde tüketimde bulunmaktadır (Karaküçük, 2005: 27). Ekonomik üretime katılıp gelir elde etmenin dıında, insanların, kendi arzuladıkları gibi kullanabilecei bo zamana sahip olmaları da salık, huzur ve yaam tatmini için önemli bir ihtiyaç olduu görüü zaman içerisinde kabul görmeye balamıtır. Turizm ve rekreasyon arasında içe içe yaam ilikisi bulunmaktadır. nsanlar hayat kalitelerini arttırarak bireysel tatmin elde etmek amacıyla hem turizm hem de rekreasyon faaliyetlerini gerçekletirmek için benzer ortam ve koullarda aynı veya benzer ortak alanları kullanabilmektedir. Bununla birlikte rekreasyon turizme kıyasla daha kısa süreli, daha sık gerçekletirilen ve plan, etkinlik, sonuç yönünden insanların daha az zaman/kaynak ayırmasını gerektiren bir içerie sahiptir. Emek-youn bir sektör olan turizmde arzın kompleks bir ürün-hizmet kombinasyonuyla gerçeklemesi ile turizmin mevsimsel özellikler sergilemesi gibi özellikleri konaklama iletmelerinde çalıanların bireysel yaamlarını ve serbest zaman ve bo zaman imkanlarını etkilemekte, dolayısıyla çalıanların rekreatif etkinliklere katılımları ve bu katılımların özellikleri de deiebilmektedir. Bu nedenle çalıanların serbest zaman durumlarının ve rekreasyonel eilimlerinin incelenmesi çalıanların örgütsel balılıklarının arttırılarak i tatmini ve verimliliklerinin arttırılması ve böylece müteri memnuniyetinin salanması açısından önem taımaktadır. Konaklama iletmelerinin geliim sürecinde yaanan deimelere paralel olarak iletmelerin çalıanlarına elenme, dinlenme, spor yapma gibi istek ve ihtiyaçlarına yönelik alan ve etkinlikler sunumu söz konusu olmutur. letmeler tarafından sunulan destek ve motivasyon hizmetleri çalıanların iletmeye yönelik tutumlarına ve örgütsel balılıklarına etki edebilecek düzeyde gerçeklemektedir. Bu görüten hareketle, çalımanın amacı konaklama iletmeleri çalıanlarının rekreasyonel etkinliklerine katılma durumlarının ve rekreasyonel eilimlerinin ve iletmelerde sunulan rekreatif etkinlik alanlarının belirlenmesi ve çalıanlara sunulan rekreasyonel faaliyet imkanları ile çalıanların örgütsel balılıkları arasında ilikinin aratırılmasıdır. Bir örneklem üzerinde iletmelerin rekreatif imkanlar salama durumuna göre çalıanların örgütsel balılıklarının incelendii bu çalımanın rekreatif imkanlar ve örgütsel balılık ilikisinin ortaya konması düzeyinde literatüre özgün veriler salayacaı söylenebilir. Bo Zaman, Rekreasyon ve Turizm Türk Dil Kurumu (TDK) zaman kavramını; bir iin, bir oluun içinde geçtii, geçecei veya geçmekte olduu süre ve vakit olarak tanımlamaktadır. Dier bir tanımda ise, bir ie ayrılmı veya bir i için alıılmı saatler, vakit olarak tanımlamaktadır (TDK, 2014). Zaman, insan yaamında, uzun veya kısa süreli, tekrarı olanaksız, balangıcı ve sonu belli, saatle ölçülen bir bölümdür (Hacıolu, Gökdeniz ve Dinç, 2003: 15). nsan için yaradılıından bu yana büyük önem taıyan zaman insanların eit olarak sahip olduu bir deerdir (Karaküçük, 2005: 2). Her i ve aktivite zaman kullanımı gerektirdii için zaman, ikame edilemeyen ve tek yönlü sürekli bir akı niteliinde olması yüzünden etkin ve verimli kullanılmazsa yitirilebilen bir deerdir. nsanların sahip oldukları zaman Tezcan (1982: 7) a göre var olmakla ilgili zaman, geçimle ilgili zaman ve bo zamandır. Varolmakla ilgili zamanda insanlar, yemek yeme, uyku, vücut temizlii gibi biyolojik olarak canlı kalmayı gerektiren aktivitelerle, geçimle ilgili zaman ise çalıma zamanını, bo zaman ise bu iki zaman dıındaki bölümü ifade etmektedir (Yılmaz, 1989: 200). Serbest zaman; yemek, uyku ve cinsel ihtiyaçların karılanması gibi fizyolojik, ev içinde yapılması zorunlu bazı iler gibi ailevi, i hayatı gibi mesleki faaliyetlerin dıında kalan, tamamen bireyin tercihine balı olarak tek baına ya da grup halinde özgürce yapılan faaliyetlere ayrılan zamandır (Çalıskan, 2001: 3). ve yaamla ilgili zorunluluk ve görevler yerine getirildikten sonra kalan ve bireylerin özgürce kullanım

3 hakkına sahip oldukları serbest zaman, topluma rahatlama, elenme ve kiilik gelitirme olarak yansımaktadır (Yılmaz, 2005: 2). Bo zaman; insanların çalıma, çalıma için ayrılan zaman ve fizyolojik ihtiyaçların giderilmesi için harcanan zaman dıında, özgür olarak dinlenme, baarı kazanma, kiisel geliim, elenme için kullandıkları zamandır (Tezcan, 1982: 10). Her canlı gibi biyolojik bir varlık olan insan, yaamı boyunca fiziksel çevresi ile ilikilidir. nsanlar ilkçalardan bu yana temel fiziksel çevre unsurları ile denge içerisinde olarak bunlardan yararlandıı ölçüde salıklı ve mutlu olabilmilerdir (Aslan, 1993: 22). Bo zaman kavramı, çada sanayi toplumunun yapısal bir özellii durumuna gelmitir. Bu durum, toplum tipinin bir ürününü oluturur ve kültürel koullardan domutur. Bu koulların dikkate alınması ile bo zaman deerlendirilmesi kavramının açıklanması mümkündür (Güler, 1978: 17). Serbest zaman ise, kiinin çalımadıı, yaam zorunluluklarının ve biçimsel görevlerinin dıında kalan ve kendi istedii yönünde harcayabilecei zamandır. Rekreasyon, bu serbest zaman diliminde yapılan etkinliklerle ilgili olan iki kavramın uygulamadaki karılıı olarak gelitirilerek kullanılmasıdır (Kılba, 2001: 14). 21.yüzyılda, ekonomik, kültürel ve sosyal olanaklarla birlikte artan, youn, yorucu, disiplinli ve monoton yaam düzeni, insanları fiziksel ve ruhsal baskılarla karı karıya getirmitir. Bu durumdan uzaklamak, dinlenmek ve elenmek isteyen insanlar, deien artlarının da etkisiyle, serbest zaman faaliyetlerini artırmı ve çeitlendirmitir. Bu koullar sonucu, kiilerin youn i yaamından kurtulup, bedensel ve ruhsal olarak kendini yenilemek amacıyla yaptıkları, dinlenme ve elenme faaliyetleri olarak tanımlanan rekreasyon kavramı ortaya çıkmıtır (Karada, 2002: 4). Rekreasyon terimi, insanların bo zamanlarında elence ve spor amaçlı gönüllü olarak katıldıkları eylemlerdir (Genel Türkçe Sözlük, 2012). Yenilenme, yeniden yaratılma veya yeniden yapılanma anlamlarına gelen Latince kökenli Recreatio kelimesinden gelmektedir. Türkçe lügatinde genel olarak bo zamanları deerlendirme olarak kullanılmaktadır. Buradaki kullanımda bireylerin ve toplumsal kümelerin bo zamanlarında gönüllü olarak yaptıkları dinlendirici ve elendirici etkinlikler anlamını içermektedir (Ozankaya, 1980: 27). Rekreasyon, çalıma faaliyetleri nedeniyle tükenen bireyin bedensel ve zihinsel kaynaklarının yeniden yaratılması amacını taımaktadır (Hacıolu vd., 2003: 29). Modern toplumların bir gereklilii halini alan, kentleme ve sanayilemenin etkisi ile insanların bo zaman sürelerinin artı göstermesi insanları rekreasyon faaliyetlerine yöneltmitir. Endüstrinin büyük yerleim yerlerinde younlaması ve azalan çalıma saatleri ile artan bo zamanlar, artan hareket olanakları, kentlinin rekreasyon gereksinimlerini büyük boyutlara çıkarmaktadır (Aslan, 1993: 24). Turizm kelimesinin kökü Latince deki anlamı, dönme, hareket etme, dönüp dolama olan Tornus kelimesidir. Tornus kelimesinden tour (tur) kelimesi hareket edilen yere dönmek artıyla yapılan seyahat anlamındadır. Turizm ise tur yapan anlamına gelen tourist (turist) ve tour (tur) kelimelerinden domutur. Turizm en basit anlamıyla dinlenmek ve tatil geçirmek amacıyla yolculua çıkmaktır (Özgüç, 2007: 13). Dünya Turizm Örgütü, turizmi, gelir getirici etkinlikler dıında kalan bo zamanların hemen hepsini içine alan bir seyahat; bundan doan konaklama, yeme-içme, ulaım elence gibi hizmetler ve ilikilerdir eklinde tanımlamıtır (Karaküçük, 2005). Turizm; kazanç salama, amacına yönelik olmamak ve sürekli yerlememek kouluyla, yabancıların bir yere seyahatleri ve orada konaklamaları sonucunda ortaya çıkan olayların ve ilikilerin tümüdür. Daha kısa ve öz olarak turizm, sürekli yaanılan yer dıında tüketici olarak yapılan seyahat ve geçici konaklama sürecidir (Barutçugil, 1989: 15). Turizm sektörü ise; turistlerin ikamet ettikleri yerlerden ayrılarak tekrar aynı yere dönünceye kadar geçen süreçte gereksinim duydukları, seyahat organizasyonu, konaklama, yeme içme, elence, alıveri ve dier ihtiyaçlarını karılayan faaliyetler ve tüm bunları destekleyen mali sistemlerdir (Koyunolu, 2003: 15). Emek youn üretim tekniine dayanan bir sektör olarak kabul edilen turizm sektörü, geni istihdam olanakları yaratabilmesi açısından önemli bir alan oluturmaktadır (Çımat ve Bahar, 2003:14). Saladıı dorudan ve dolaylı istihdam olanaıyla turizm sektörü ülkeler için toplam istihdam içerisinde önemli bir oran oluturmaktadır. Turizm ve rekreasyon ilikisinde göze çarpan en önemli özellik birçok turizm olayının esasında rekreasyon olmasıdır (Ömür, 2006: 52). Turizm ve rekreasyon arasındaki ilikiler kesin sınırlarla belirli olmamakla birlikte, turizm ve rekreasyonel faaliyetler birçok yönden birbiriyle kaynamı durumdadır. Rekreasyon ve turizm talebi; davranılar yönünden ele alındıında, iki talep tipinin, birbirinden ayırt edilemeyecek kadar ilikili olduu görülmektedir. Turizm talebinin kaynak esaslı imkânlara yönelik olmasına karsın; rekreasyon talebinin kullanım esaslı imkânlara yönelik olması gibi, nispi olarak yapılabilen bir ayrım dıında kullanılan imkânlar, katılan aktiviteler ve taleplerin deikenlik gösteren yapılarından dolayı her iki talep grubu da büyük benzerlik göstermektedir. Ayrıca, iki talep durumunun yöneldii aktiviteler arasında, bir rekabetin olması da, iki talep grubu arasındaki ilikiyi ortaya koymaktadır (Gökdeniz, 2003: 49 50)

4 Sosyal birer olay olan rekreasyon ve turizm kavramları toplumdaki deiimlere paralel olarak zaman içinde deiim göstermitir. Turizm ve rekreasyon arasındaki ilikilerin ana kaynaı, her iki etkinliine serbest zamanlarda gerçekletirilmesidir. Turizm ve rekreasyon yerine getirdii ilevler açısından ortak bir deneyim ve ilgi alanına sahiptir ve çou zaman iç içe hareket etmektedir. Turizm rekreasyonun tüm özelliklerine sahip deildir (Tatar, 2000: 19). Murphy, turizm ve rekreasyon ilikisinde, birçok turizm olayının esasında rekreasyon olduunu vurgulamıtır. turizmi, meslek ve kiisel sebeplerle ilgili bazı seyahatlerin ise rekreasyonla ilikisi olmadıını bu yaklaıma göre de, rekreasyonun; vücudun ve zihnin, yeniden hayatiyet kazanmasına yön veren, istee balı veya serbest zaman esasındaki bir tecrübe olmasından, tamamen serbest zaman kapsamında yer aldıını belirtmitir (Akt. Gökdeniz, 2003: 50). Rekreasyon aktiviteleri ancak yerel koulların saladıı alanlarda gerçekletirilebilir. Hafta sonu tatilleri ve yıllık tatiller, seyahat etmek ve konaklamak için gerekli süreyi salar. Özellikle yıllık tatiller, çok uzak bölgeler ve yurtdıına gidebilmeye imkân verdii için hem iç turizmin hem de dı turizmin hareketlenmesine neden olur. nsanlar tercih ettikleri bir yere seyahat ederler ve burada kendi zevklerine ve tatil amaçlarına uygun rekreasyon aktivitelerini gerçekletirirler (Tatar, 2000: 19 20). Turizm olayına katılma, turistik bir rekreasyon kapsamına girmektedir. Bu nedenle turizm ile rekreasyon arasındaki ilikileri Hazar (1999: 33 34) aaıdaki ekilde sıralamıtır: *Rekreaktif alanlar (spor tesisleri, piknik alanları vb) ve buradaki organize etkinlikler animasyon hizmetlerine canlılık getirmektedir. Rekreasyon bazen standart ürün paketi içinde yer alan bir ürün nitelii taımakta, dier ifade ile turistik ürünün bir halkası olabilmektedir. Örnein; paket tur kapsamında gidilen bölgedeki festivallerin, önemli sportif karılamaların izlenmesi v.b. gibi. *Rekreaktif istasyonlar veya iletmeler, turistler için serbest zaman deerlendirme imkanı yaratmaktadır. Bu nedenle bir bölgedeki cazibe, faydalılık, kolay elde edilebilirlik özelliklerine sahip rekreaktif etkinlikler, turistlerin konaklama süresini uzatmaktadır nsanların sürekli olarak yaadıkları yerler dıında yaptıkları seyahatlerde ihtiyaç duydukları geçici konaklama ihtiyacı, konaklama iletmelerinin ortaya çıkmasına neden olmutur. Konaklama iletmeleri, asıl fonksiyonları geceleme ihtiyacını karılamak olan, bunun yanında yeme-içme, elence ihtiyaçları içinde yardımcı ve tamamlayıcı birimleri bünyelerinde bulundurulan tesislerdir (Azaltun ve Kaya, 2010: 1-2). Otel iletmeleri konaklama iletmeleri içerisinde en yaygını ve en eski olanıdır (ener, 2010: 5). Oteller; yapısı, teknik donanımı, konforu ve bakım koulları gibi maddi, sosyal deeri, personelin hizmet kalitesi gibi moral elemanlarıyla uygar bir insanın arzu ettii nitelikte geçici konaklama ve kısmen beslenme ihtiyaçlarını bir ücret karılıında karılamayı meslek olarak kabul eden ekonomik, sosyal ve disiplin altına alınmı bir iletmedir (Olalı ve Korzay, 1989: 25). Örgütsel Balılık Örgütsel balılık ilk olarak Guetzkov (1955) ve Whyte (1956) tarafından kavramsallatırılmıtır. Guetzkov (1955) balılıı belli bir düünceye, kiiye veya gruba karı önceden belirlenen bir his ve davranı eklinde tanımlarken, Whyte (1956) örgütsel balılıı gelitirerek örgüt insanı kavramını ortaya koyup örgüt insanını örgütte igören olmanın ötesinde, örgüte ait olan kii eklinde ifade etmitir. O Relly ve Chatman (1986) balılıı; bir ödül alma isteine dayalı uyum, dier igörenlerle yakın ilikiler kurma istei kaynaklı özdeleme, bireyin örgüt deerlerini benimsemesi yoluyla örgüte uyumu eklinde üç alt boyut çerçevesinde ele almıtır. Örgütsel balılıın incelenmesine yönelik farklı ölçekler ve içerik alternatifleri gelitirilmi olmakla beraber (Becker, 1960; Etzioni, ; Buchanan, 1974; Salancik, 1977; Mowday, Steers ve Porter; 1979; O Reilly ve Chatman, 1986, Penley ve Gould, 1988; Allen ve Meyer 1990; Quijano, Navarro ve Cornejo, 2000) temelde incelemelerin tümünde örgütsel balılıa yaklaımda büyük ayrımlar söz konusu olmamıtır. Genel olarak örgüt balılıı unsurlarını örgütün amaç ve deer yargılarını kabul etme ve bunlara inanma, örgütün yararı için çaba gösterme ve sürekli gelimeye gönüllü olma, örgüt kültürünün bir parçası olarak kalmaya istekli olma eklinde sıralamak mümkündür (Yüceler, 2009). Çalımada aratırmanın amacına en uygun olduu ve dierlerinden daha kapsamlı olduu düünüldüü için Allen ve Meyer (1990) in ölçei kullanılmıtır. Allen ve Meyer örgütsel balılıı, igörenlerin örgütle ilikisi ile ekillenen ve örgütün sürekli bir üyesi olma kararı almalarını salayan his ve davranılar olarak tanımlayıp duygusal balılık, devam balılıı ve normatif balılık eklinde 3 balıkta incelemilerdir. Duygusal Balılık alt boyutundaki ifadeler çalıanların, kendilerini kuruma ait hissetme, i arkadalarıyla ve amirleri ile geçinme, iletmede çalımaktan gurur duyma düzeylerini ölçmeye yöneliktir. Bireyin örgüt ile özdelemesi, örgüte katılımı ve örgütle arasında duygusal bir ba hissetmesidir. Örgüt igören için büyük anlam ve önem taımakta, bireyler örgüt üyeliine devam etmekte ve bundan mutluluk duymaktadır (Allen ve Meyer, 1990: 20)

5 Normatif Balılık alt boyutu, çalıanların örgüte olan sadakatleri, bireysel deer yargıları noktasında örgütsel balılıklarının kapsamını, bulunulan örgütte çalımaktan memnun olma ve sorumluluklarını bir görev olarak görme düzeylerini ölçmeye yöneliktir (Meyer ve Allen, 1997: 11). Normatif balılık kiinin çalıtıı örgüte karı sorumluluu ve yükümlülüü olduuna inanması ve bu yüzden kendini örgütte kalmaya zorunlu görmesine dayanan bir balılıktır. Kii, sadakatin önemli olduuna inanmakta ve bu konuda ahlaki bir zorunluluk hissetmektedir (Wasti, 2002: 526; Yalçın ve plik, 2005: 398). Devam Balılıı alt boyutundaki ifadeler ise çalıanların çalımaya devam etme istek ve zorunluluklarının örgüte balılıkları içerisindeki etkisinin ölçülüp deerlendirilmesine yöneliktir (Meyer ve Allen, 1997: 11). Devam balılıı ya, örgütsel hizmet süresi, yükselme olanakları, ödemeden salanan doyum, örgütten ayrılma istei, i devri, evlilik kavramları ile ilikili olduu belirlenmitir. Devam balılıını etkiledii düünülen bir dier unsur çalıanın sahip olduu i alternatifleridir. Pek çok i alternatifine sahip olduklarını düünen çalıanlar daha az balılıa sahiptir (Çakar ve Ceylan, 2005: 56). Modelde; duygusal balılık boyutunu oluturan ana unsurlar örgütün amaç ve deerleriyle özdeleme ile deerleri paylama ; normatif balılık boyutunu oluturan ana unsurlar kiisel sadakat normları ile ailesel ve kültürel deerler, devam balılıı boyutunu oluturan ana unsurlar ise yatırımlar ve alternatif eksiklii eklinde açıklanabilir (Güçlü, 2006; Noyan, 2009). Örgütsel balılıkla ilgili literatür incelendiinde kamu kurum ve kuruluları ile özel sektör iletmelerinde örgütsel balılık unsurunu ele alan çalımaların konunun farklı yönleri aratırdıı görülmü olup salık sektörü çalıanları, finansal iletmeler, eitim kurumları personelleri gibi noktalarda aratırma çalımalarının younlatıı gözlenmitir. Konaklama iletmelerinde örgütsel balılıa ilikin çalımalar incelendiinde ise ilgili çalımalar u ekilde sıralanabilir; Yeti (2000) kamu çalıanlarının bo zaman faaliyetlerini aratırmı ve çalıanların genelde haftada bir günü bo zaman faaliyetlerine ayırdıklarını, ancak tesis yetersizliinin de bu durumda etkili olduunu, Güçlü (2006) turizm sektöründe durumsal faktörlerin örgütsel balılık üzerine etkisini inceleyip sayfiye otellerinde en yüksek balılık bileeninin devam balılıı olduunu ve duygusal balılık ile normatif balılıı en olumsuz etkileyen faktörün stres, devam balılıını en olumsuz yönde etkileyen faktörün ise monotonluk olduunu, Çöp (2008) örgütsel adalet ve örgütsel balılık algıları yönünden Türkiye ve Polonya turizm sektörü çalıanları farkını inceleyip örgütsel adaletin örgütsel balılıı olumlu yönde etkilediini, Ertan (2008) ve Önei (2014) otel iletmelerinde örgütsel balılık, i motivasyonu ve i performansı arasındaki ilikiyi inceleyip örgütsel balılıın ve i motivasyonunun i performansı üzerinde belirleyici bir etki sahibi olduunu, Kılıç (2008) otel iletmelerinde kariyer yönetimi ve örgütsel balılık ilikisini inceleyip örgütsel balılık ile kariyer yönetimi arasında pozitif yönlü bir iliki olduunu, Çulha (2008) konaklama iletmelerinde hizmet içi eitimler ile örgütsel balılık arasındaki ilikiyi aratırarak personele salanan hizmetiçi eitim olanaklarının tüm örgütsel balılık boyutlarında olumlu yönde etkili olduunu, Özda vd.,(2009) devlet memurlarının bo zaman deerlendirme eilimlerini inceleyip antropometrik ve fiziksel uygunluk seviyeleriyle karılatırmı, Yazıcıolu ve Topalolu (2009) ile Düz (2012) çalımalarında konaklama iletmelerinde örgütsel balılık ve örgütsel adalet ilikisi ile nepotizm ve örgütsel balılık ilikisini inceleyip örgütsel adaletin örgütsel balılıı olumlu, nepotizm algısının örgütsel balılıı olumsuz etkilediklerini ifade etmitir. Turkay vd. (2012) turizm ve rekreasyon örencilerinin rekreatif tercihleri ve çalıma eilimleri arasındaki ilikiyi aratırıp aktif rekreasyon faaliyetlerine katılımı sık olan örencilerin otellerde animasyon ve su sporları gibi alanlarda çalımak istedikleri sonucuna ulamıtır. Çalkın (2014) otel çalıanlarının etik lider algılaması ve iten ayrılma niyetiyle örgütsel balılıkları arasındaki ilikiyi incelemi etik lider algılaması ve örgütsel balılık alt faktörleri arasında kısmı anlamlı ilikiler saptamıtır. Çilesiz (2014) igören yabancılaması ile örgütsel balılıı farklı demografik ve örgütsel gruplara göre karılatırıp aylık gelirle örgütsel balılık arasında ve mutfak personeli ile güçsüzleme boyutunda arasında anlamlı farklılıklar bularak yabancılama ve örgütsel balılıın farklı faktörlere göre kısmen deiebildiini ortaya koymutur. Örgütsel süreçleri inceleyen aratırmalarda çalıan tatmininin hizmet kalitesinin öncelikli koulu olduu (Lovelock and Wirtz, 2010), çalıanların tatmin oranı yükseldikçe örgütsel balılıın arttıı (Naktiyok ve Küçük, 2003; Uçkun, Pelit ve Emir, 2004), örgütsel balılıın da i tatmini ve performansını etkiledii (Önei, 2014; Çalkın 2014), özellikle hizmet deer zinciri teorisi kapsamında personel memnuniyetinin rekabetçi avantajlara ve organizasyon karlılıına ulamada belirleyici unsur olduu (Lam, Baum ve Pine, 2003), bu yüzden de i tatmini tatmini ve örgütsel balılıkta etkili olan prim, sigorta, idarecilerle ilikiler gibi etkenlerin yanında personele modern çalıma koulları ve ilave hizmet olanakları salanması gibi yönetsel tercihlerin örgüte müteri memnuniyeti ve iletme karlılıı olarak geri dönü saladıı (Currivan, 1999; Friday ve Friday, 2003; Uçkun ve Pelit, 2004; Kartepe, Uluda, Menevi, Hadzimehmedagic ve Baddar, 2006; Kaya, 2007; Kaya 2012) belirlenmitir. Güçlü, (2006), Ertan (2008) ve Kaya (2014) gibi bazı çalımalar örgütsel balılıını iletmelerdeki çalıma artlarına, ek imkanlara ve durumsal deikenlere göre incelemi olmakla beraber bo zaman deerlendirme imkanları ile sunulan

6 rekreatif etkinlik alan ve hizmetlerinin incelenerek örgütsel balılıklarla ilikisinin aratırıldıı bir çalımanın gerçekletirilmedii görülmütür. ARATIRMANIN AMACI Turizm endüstrisi ve bo zaman ve rekreasyon endüstrisi dünyada ve Türkiye de yaam kalitesinin, teknolojinin, kentlemenin, ulaım imkanlarının, toplumsal ve siyasal hareketlerin ve benzeri deikenlerin deiim ve geliime paralel olarak gelimektedir. Konaklama iletmeleri turizm sektörünün balıca unsurlarından olup turistlerin turizm aktivitesine katılım sürecinde önemli etki sahibidir. Bo zaman sürelerindeki artı, serbest zaman ve rekreasyon seçeneklerindeki çoalma tüm dünyada rekreasyon bilincinin gelimesini de beraberinde getirmitir. Bu çalımanın temel amacı; konaklama iletmelerinde çalıanlara sunulan rekreasyonel faaliyet imkanları ile çalıanların örgütsel balılıkları arasında ilikinin aratırılmasıdır. Ayrıca, çalıanların örgütsel balılıklarıyla demografik deikenler (ya, cinsiyet, eitim durumu, medeni durum, gelir seviyesi ve deneyim süresi) arasında anlamlı bir iliki olup olmadıı, rekreasyonel etkinliklerine katılma durumları ve iletmelerde sunulan rekreatif etkinlik alanlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bununla birlikte çalıanların bo zaman deerlendirme tercihleri ve rekreasyonel eilimleri incelenip sonuçları ortaya konulmutur. YÖNTEM Çalımada öncelikle konu ile ilgili literatür taranarak konu genel hatlarıyla incelenip kavramsal çerçevesi aratırılmıtır. Aratırma problemine ilikin kavramsal aratırma sonrasında aratırmanın evreni ve örneklemi belirlenmitir. Aratırma, tekil tarama modeline ve ilikisel tarama modeline uygun olarak gerçekletirilmitir. Ya, gelir durumu, cinsiyet gibi deikenler ile rekreasyon eilimleri betimsel olarak ele alınmı, iletmelerin rekreatif imkanlar sunma durumuna göre örgütsel balılık oranlarının analizi gibi incelemeler ilikisel tarama modeline uygun olarak gerçekletirilip sonuçları ortaya konulmutur. Evren ve Örneklem Bir aratırma için evren, soruları cevaplamak için ihtiyaç duyulan verilerin (ölçümlerin) elde edildii canlı ya da cansız varlıklardan oluan büyük bir gruptur. Evren, baka bir deyile, aratırmada toplanacak verilerin analizi ile elde edilecek sonuçların geçerli olacaı, yorumlanacaı grup olarak tanımlanabilir (Büyüköztürk vd., 2008: 68). Aratırma evreni 2014 yılında Antalya daki konaklama iletmeleri çalıanları olarak belirlenmitir. Evreni temsil etmek amacıyla seçilecek örnee girecek birimlerin tesadüfi olarak seçildii birimlerden oluan örneklemeler olasılıklı örneklemelerdir. Olasılıklı örneklemede elemanların örnee girmesine dair ihtimal önceden bilinmektedir (Arıkan, 2012: 119). Aratırma örneklemi Antalya daki konaklama iletmeleri çalıanları arasından tesadüfi örnekleme yöntemine göre seçilmitir. Alan aratırması 2014 yılı Eylül-Aralık ayları arası turizm aktivitesinin youn olarak yaandıı ve resmi istatistiklerde Türkiye ye gelen turistlerin ehirlere göre sıralamasında ilk sırada yer alan Antalya da üç farklı 5 yıldızlı otelde ve bir tatil köyünde çalıanlar üzerinde gerçekletirilmitir. Verilerin Toplanması Aratırma verilerinin toplanması için 39 sorudan oluan bir anket formu oluturulmutur. Formun içerdii ifadeler genel olarak 3 grupta kategorize edilebilir. Birinci grup ilk 10 sorudan oluan çalıanların demografik özelliklerine, çalıtıkları iletmelerin niteliklerine ve ilerine yönelik bilgilerin ifadesine yönelik ifadelerden oluturulmutur. kinci grup rekreatif etkinlik tercihlerine ve eilimlerine ilikin bilgilerin elde edilmesi yönelik 7 farklı etkinlik türü içerisindeki 37 farklı aktivitenin sıralandıı kısımdır. Rekreatif etkinlikler eilimleri sınıflandırması Kim ve Lehto (2013) çalıması etkinlik kategorizasyonunun, etkinliklere ilikin spesifik örnekleri çıkarılıp uzmanlarının görüleri neticesinde Türkiye deki yaygın tercih edilen alternatifleri ile deitirilmesi yoluyla gelitirilip güncellenerek oluturulmutur. Üçüncü grup ise çalıanların örgüte balılıkların ölçülmesi amacıyla Allen ve Meyer (1990) tarafından gelitirilen Türkçe geçerlilii ve güvenilirlii Wasti (2000) tarafından gerçekletirilen örgütsel balılık ölçeinin uygulandıı son 18 sorudan olumaktadır. Bu sorular dıında ankette çalıanların rekreatif etkinliklere ihtiyaç duydukları düzeyde katılma ve katılamama durumları ile iletmenin bu konularda kendilerine alan ve hizmet salama durumlarına ilikin sorular da yöneltilmitir. Hazırlanan anketler önce 30 kiilik bir grup üzerinde uygulanıp anlaılabilirlii test edilmitir. fadelerin anlaılabilirliine yönelik bir sorunla karılaılmadıından, anketler aracılııyla veri toplama çalımasına balanmıtır. Saha çalımasında 460 anket daıtılmı, 421 anketten geri dönü alınmıtır. Geri dönü salanan anketler genel olarak incelenip 29 hatalı ve eksik doldurulmu anket iptal edilerek 392 geçerli anket ile saha çalıması tamamlanmıtır. Verilerin Analizi Anket uygulamaları sonucunda elde edilen veriler, aratırmanın amaçları veri kodlama formlarına ilenmitir. lenen bu veriler daha sonra bilgisayara aktarılmı ve gerçekletirilecek analizler için Sosyal

Anahtar Kelimeler: Hizmet Kalitesi, Önem-performans Analizi, Konaklama letmeleri, Üniversite Sosyal Tesisleri. Abstract

Anahtar Kelimeler: Hizmet Kalitesi, Önem-performans Analizi, Konaklama letmeleri, Üniversite Sosyal Tesisleri. Abstract HZMET KALTESNN ÖNEM-PERFORMANS ANALZ LE ÖLÇÜLMES: ÜNVERSTE SOSYAL TESSLERNN KONAKLAMA ÜNTELER ÜZERNDE BR UYGULAMA MEASUREMENT OF SERVICE QUALITY WITH IMPORTANCE-PERFORMANCE ANALYSIS: AN APPLICATION ON

Detaylı

YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS

YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ L YL 2006-0006 YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS HAZIRLAYAN: Bengü Emine ÇOLAKOLU DANIMAN: Yrd.Doç.Dr. Mustafa

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birlii Hayat Boyu Örenme Projeleri, Öretim Elemanı, Tutum, Görü. Abstract

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birlii Hayat Boyu Örenme Projeleri, Öretim Elemanı, Tutum, Görü. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETM FAKÜLTES

Detaylı

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AVRUPA BRL NN TURZM POLTKASI VE TÜRKYE TURZM STRATEJS 2023 ÜZERNE BR DEERLENDRME THE TOURISM POLICY OF EUROPEAN UNION AND AN EVALUATION ABOUT TOURISM STRATEGY 2023 OF TURKEY Ferhat ARSLAN Öz Bu çalımanın

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

2. Reklamlarda leti im ve Mesaj

2. Reklamlarda leti im ve Mesaj Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRK TELEVZYONLARINDAK GIDA REKLAMLARINDA

Detaylı

Güven kavramı disiplinlerarası çalımalarda farklı biçimlerde ve farklı analiz düzeylerinde ele alınmıtır. Örgütsel yaamın karmaık yapısı, örgütün

Güven kavramı disiplinlerarası çalımalarda farklı biçimlerde ve farklı analiz düzeylerinde ele alınmıtır. Örgütsel yaamın karmaık yapısı, örgütün Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 SGORTACILIK SEKTÖRÜNDE

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ STANBUL LNDE FALYET GÖSTEREN GIDA LETMELERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve BUNA BALI OLARAK ISO VE HACCP SSTEMLERNN ETKNL ÜZERNE BR ÇALIMA BLGE GÜNEL GÖKDA GIDA MÜHENDSL

Detaylı

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 27 Volume: 6 Issue: 27 Yaz 2013 Summer 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 GÖÇLE GELEN ALELERN

Detaylı

PERFORMANS YÖNETM SÜRECNDE PERFORMANS DEERLENDRMENN ÖNEM THE IMPORTANCE OF PERFORMANCE APPRAISAL IN PERFORMANCE MANAGAMENT PROCESS

PERFORMANS YÖNETM SÜRECNDE PERFORMANS DEERLENDRMENN ÖNEM THE IMPORTANCE OF PERFORMANCE APPRAISAL IN PERFORMANCE MANAGAMENT PROCESS ! "#$#%$#%&$#' #$$ PERFORMANS YÖNETM SÜRECNDE PERFORMANS DEERLENDRMENN ÖNEM THE IMPORTANCE OF PERFORMANCE APPRAISAL IN PERFORMANCE MANAGAMENT PROCESS Ara. Gör. M. Akif HELVACI Ankara Üniversitesi Eitim

Detaylı

Dijital Gazeteler ve Pazarlama: Türkiye deki Dijital Gazetelerin Pazarlama Dinamiklerinin Deerlendirilmesine likin Bir Analiz

Dijital Gazeteler ve Pazarlama: Türkiye deki Dijital Gazetelerin Pazarlama Dinamiklerinin Deerlendirilmesine likin Bir Analiz Dijital Gazeteler ve Pazarlama: Türkiye deki Dijital Gazetelerin Pazarlama Dinamiklerinin Deerlendirilmesine likin Bir Analiz Digital Newspapers and Marketing: An Analysis Related To Marketing Dynamics

Detaylı

Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching

Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching Elementary Education Online, 7(2), 384-400, 2008. lköretim Online, 7(2), 384-400, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted

Detaylı

TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA

TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA Beyza ÖZBAY Temmuz 2008 DENZL TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans

Detaylı

FOMBRUN TBAR KATSAYI ÖLÇE ÇERÇEVESNDE BR TBAR VAKA ÇALIMASI: ARÇELK A.. A CASE STUDY WITHIN THE SCOPE OF FOMBRUN REPUTATION FACTOR SCALE: ARÇELK A..

FOMBRUN TBAR KATSAYI ÖLÇE ÇERÇEVESNDE BR TBAR VAKA ÇALIMASI: ARÇELK A.. A CASE STUDY WITHIN THE SCOPE OF FOMBRUN REPUTATION FACTOR SCALE: ARÇELK A.. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FOMBRUN TBAR

Detaylı

TURZM ETM ALAN ÖRENCLERN UMUTSUZLUK VE KAYGI SEVYELER LE ETME YÖNELK TUTUMLARI ARASINDAK LKNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA

TURZM ETM ALAN ÖRENCLERN UMUTSUZLUK VE KAYGI SEVYELER LE ETME YÖNELK TUTUMLARI ARASINDAK LKNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA TURZM ETM ALAN ÖRENCLERN UMUTSUZLUK VE KAYGI SEVYELER LE ETME YÖNELK TUTUMLARI ARASINDAK LKNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA A RESEARCH OF DETERMINATION OF HOPELESSNESS AND ANXIETY LEVELS OF STUDENTS

Detaylı

ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI ÖZET

ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI ÖZET ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI Elife Doan, Çidem Apaydın ve Özgür Önen ÖZET Bu çalımada Toplam Kalite Yönetiminden yola çıkarak, kalite, kalite garantisi, kalite belirleyicilerinin

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi. Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr. Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi. Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr. Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ULUSLARARASI LETMELERN WEB STELERNN TASARIMINDA KÜLTÜREL BOYUTLARIN

Detaylı

Tablo 1. Aratırmaya Katılan Memurların Kiisel Özelliklerinin Frekans Daılımı

Tablo 1. Aratırmaya Katılan Memurların Kiisel Özelliklerinin Frekans Daılımı Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 20 30 YA GRUBU BEKAR ERKEKLERN E SEÇMNE

Detaylı

TÜKETCLERN PAZARLAMA KARMASI KARARLARI VE MARKA DEER ALGILAMALARINA GÖRE KÜMELER HALNDE NCELENMES Eyyup YARA (*)

TÜKETCLERN PAZARLAMA KARMASI KARARLARI VE MARKA DEER ALGILAMALARINA GÖRE KÜMELER HALNDE NCELENMES Eyyup YARA (*) TÜKETCLERN PAZARLAMA KARMASI KARARLARI VE MARKA DEER ALGILAMALARINA GÖRE KÜMELER HALNDE NCELENMES Eyyup YARA (*) Özet: Her eyin hızla deitii günümüz dünyasında pazarlama açısından da dikkate deer gelime

Detaylı

ANKARA ÖRNENDE YALNIZ YAAYAN YALI KADINLARIN GEREKSNMLER THE NEEDS OF ELDERLY ALONE WOMEN IN THE CASE OF ANKARA Sema BUZ Eda BEYDL

ANKARA ÖRNENDE YALNIZ YAAYAN YALI KADINLARIN GEREKSNMLER THE NEEDS OF ELDERLY ALONE WOMEN IN THE CASE OF ANKARA Sema BUZ Eda BEYDL Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ANKARA ÖRNENDE

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÇEVR ETMNDE EDNÇ KAVRAMININ DEERLENDRLMES

Detaylı

SAMSUN EHR VE YAKIN ÇEVRESNDE TURZM VE TURST ALGILAMASI THE TOURISM AND THE TOURIST PERCEPTION IN SAMSUN CITY AND IMMEDIATE SURROUNDINGS

SAMSUN EHR VE YAKIN ÇEVRESNDE TURZM VE TURST ALGILAMASI THE TOURISM AND THE TOURIST PERCEPTION IN SAMSUN CITY AND IMMEDIATE SURROUNDINGS SAMSUN EHR VE YAKIN ÇEVRESNDE TURZM VE TURST ALGILAMASI THE TOURISM AND THE TOURIST PERCEPTION IN SAMSUN CITY AND IMMEDIATE SURROUNDINGS Ali YILMAZ* 1 Kemalettin AHN** 2 Özet Bu çalımada, Samsun ehri ve

Detaylı

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei Mamur, N. (2004). Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei, lköretim- Online, 3(2), 1-18, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme

Detaylı

STADYUM: BENZERLKLER, KOUTLUKLAR VE ZDÜÜMLER STADIUM: SIMILARITIES, PARALLELISMS AND PROJECTIONS

STADYUM: BENZERLKLER, KOUTLUKLAR VE ZDÜÜMLER STADIUM: SIMILARITIES, PARALLELISMS AND PROJECTIONS Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 19 Volume: 4 Issue: 19 Güz 2011 Fall 2011 www.sosyalarastirmalar.com STADYUM: BENZERLKLER, KOUTLUKLAR

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010 GAZETE REKLÂMLARINDA MZAH: TÜRK MZAH REKLÂMLARINA LKN TARHSEL BR ANALZ HUMOR AT NEWSPAPER

Detaylı

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı.

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 TÜRKYE DE ÖZELLEEN

Detaylı

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 51-61 51 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F.

Detaylı

OKUL ÖNCES ETM KURUMUNA DEVAM EDEN 60 72 AYLIK ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANILARININ BAZI DEKENLERE GÖRE NCELENMES*

OKUL ÖNCES ETM KURUMUNA DEVAM EDEN 60 72 AYLIK ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANILARININ BAZI DEKENLERE GÖRE NCELENMES* OKUL ÖNCES ETM KURUMUNA DEVAM EDEN 60 72 AYLIK ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANILARININ BAZI DEKENLERE GÖRE NCELENMES* A Study on Problem Behavior of 60-72 Months Children Who Attending Public Early Childhood

Detaylı

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve I. BÖLÜM GR Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim dallarına kayıt yaptıran birinci sınıf lisans örencileri, orta öretim kurumlarının, aırlıklı olarak

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 OKUMA YAZMA BECERLERN DESTEKLEYC DUYU

Detaylı