Auroville. S n r Tan mayan Paylafl m Kenti: Bir nsan Birli i Laboratuvar. Dünya Döndükçe. Dünyan n her yerinden. olmaks z n bir arada,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Auroville. S n r Tan mayan Paylafl m Kenti: Bir nsan Birli i Laboratuvar. Dünya Döndükçe. Dünyan n her yerinden. olmaks z n bir arada,"

Transkript

1 Dünya Döndükçe Sabriye Afl r Bir nsan Birli i Laboratuvar S n r Tan mayan Paylafl m Kenti: Auroville Dünyan n her yerinden en eski ve en büyük ekoinsanlar n, dil, din, rk ayr m komünü olarak 48 y ld r olmaks z n bir arada, konuklar n a rl yor do ayla ve birbirleriyle üney Hindistan da Pondicherry yak nlar nda kurulan Auroville uyum içinde, kendilerine (fiafak Kenti) in temelleri, yeterek mutlu yaflamalar M s rl bir anne ile Edirneli bir baban n amac yla kurulan Hindis- k z olarak Paris te, 1878 de dünyaya tan daki Auroville, dünyan n gelen Mirra Alfassa taraf ndan at ld. G Guru Mirra Alfassa, 1930 lu y llarda akl na düflen insanlar n birlikte kardeflçe yaflayacaklar evrensel bir kent hayalini UNESCO ya tafl d. Ve UNESCO, 1966 y l nda oybir- 98

2 BD MAYIS 2015 li iyle ald kararla insanl n gelece i için önemli gördü ü bu projeyi desteklemeye bafllad. UNESCO, Birleflmifl Milletler ve Hindistan hükümeti taraf ndan desteklenen, evrensel bir ekokent projesi olan Auroville, ana amac n farkl l klar içinde insanlar n birli ini sa lamak olarak belirledi. 28 ubat 1968 de, 124 farkl ulustan 5 bin kiflinin kat l m yla, Auroville in ortas ndaki banyan a ac n n çevresinde toplan larak, kentin temelleri at ld. Tüm kat l mc lar, ülkelerinden getirdikleri topra Auroville deki amfi tiyatroda yer alan daire biçimindeki bir çana n içine b rakt lar ve böylece 100 den fazla ülkeden gelen toprak, ayn kasenin içinde bulufltu. Bu özel tören s ras nda Edir- Kentin kurucusu Mirra Alfassa Edirneli baba Moïse Maurice Alfassa ile M s rl anne Mathilde Ismalun un k z ve Hindistanl Guru Sri Aurobindo nun ö rencisi ve takipçisi idi. Ayn zamanda bir günefl enerjisi santrali olan Matrimandir, ziyaretçilerinin huzur bulmas amac yla yap lan bir meditasyon merkezi. Çevresinde genifl ve bak ml bahçeler yer al yor. neli Mirra Alfassa, birlikte yaflam vizyonunu da ortaya koyan, Auroville in dört maddelik tüzü ünü de aç klad : 1- Auroville kimseye ait de ildir. Auroville, bütün insanl - a aittir. 2- Auroville, sürekli bir e itim, sonsuz bir ilerleme ve hiç yafllanmayan bir gençli in yeridir. 3- Auroville, geçmiflle gelecek aras nda bir köprü olmay amaçlar. Yeni edinilen bilgilerin fl nda, gelece e cesurca ilerleyecektir. 4- Auroville, gerçek bir insan birli i için maddesel ve ruhsal araflt rmalar n yap ld yaflayan bir laboratuvar olacak. Mimar Roger Anger n 50 bin kiflinin yaflayabilece i biçimde 99

3 BD MAYIS 2015 Auroville de yaflayanlar n dinlenme alanlar parklar, Afrika ve Hindistan da yetiflen, her bir dal n n yere do ru uzanmas yla toprakta yeniden kök salarak yeni gövdeler oluflturdu u için sonsuzlu u simgeledi ine inan lan ve kutsal kabul edilen pek çok banyan a ac n bar nd r yor. bir plan n haz rlad Auroville, çorak ve bak ms z topraklar üzerinde ad m ad m büyüdü ve geliflti. Auroville gelifltikçe, üzerinde bulundu u arazi de daha fazla yeflillendi ve sa l kl bir çevreye kavufltu. Bugün yaklafl k 30 ülkeden 2 bin 500 e yak n insan n yaflad ve 800 hektara yay lan Auroville de, kendine yeten ve do ayla uyumlu ideal bireylerin oluflturdu u ideal bir toplumimar Roger Anger taraf ndan haz rlanan Auroville kentinin maketi 100 mun bir arada ve var olabilece i ülküsünün yaflama geçirilmesi sürdürülüyor. Bu evrensel kentte, yaklafl k 2 bin insan sürekli olarak yaflam n devam ettirirken, konuklar n bir k sm uzun dönem, bir k sm ise k sa dönemli kal yorlar. Auroville, temel iflgücü gereksinimlerinin karfl lanabilmesi amac yla, çevresindeki pek çok köyden binlerce insana da ifl imkân sa l yor.

4 BD MAYIS 2015 Auroville deki sosyal yap lardan biri Auroville de, Bar fl Alan, Kent Bölgeleri ve Yeflil Kuflak olmak üzere üç temel alan ayr lm fl bulunuyor. Kent Bölgeleri ni ise, Endüstriyel Bölge, Uluslararas Bölge, Kültürel Bölge ve Yerleflim Bölgesi oluflturuyor. Kentin tam merkezindeki Bar fl Alan da; Matrimand r isimli ve küre biçiminde bir mimariye sahip meditasyon alan, göller, bahçeler ve dinlenme yerleri var. Sanayi Bölgesi nde ise, Auroville in kendine yeten bir kent olabilmesi için yeflil endüstri uygulamalar yürütülüyor. Bu bölgede, küçük ve orta ölçekli Mirra Alfassa: Auroville tüm ülkelerden kad nlar n ve erkeklerin; bütün inanç, politik görüfl ve milliyet ayr mlar n n üstünde, bar fl ve ilerici bir uyum içinde yaflamalar n mümkün k lacak evrensel bir kent olmay amaçl yor. Auroville in temel hedefi insan birli i ni gerçeklefltirmektir. atölyeler, üretim ve e itim merkezleri ile el sanatlar alanlar yer al yor. Yerleflim Bölgesi, Auroville topraklar nda kaplad 189 hektarl k alanla, en büyük bölge olma özelli ini tafl yor. Parklarla çevrili bu bölge ise, sakinlerine hem bireysel hem de bir arada yaflam alanlar sunuyor. Bu büyük bölgenin yüzde 45 i infla edilmifl arazi, kalan yüzde 55 i de yeflil alanlardan olufluyor. 74 hektarl k Uluslararas Bölge de, k talara göre grupland r lm fl, ulusal ve kültürel etkinliklere ev sahipli i yapan alanlar yer al yor. 93 hektarl k Kültürel Bölge ise, araflt rma ve uygulama çal flmalar, e itim, sanatsal ve sportif etkinliklere olanak sunuyor. Kenti çevreleyen, Auroville in akci erleri Yeflil Kuflak ta ise, organik çiftlikler, mand ralar, meyve bahçeleri, ormanlar ve yaban l yaflam alanlar yer al yor. Bu do al alan, g da, kereste gereksinimi ve do al ilaçlar n temini için bir kaynak daha sa l yor. Auroville de gün boyunca dans, 101

5 BD MAYIS 2015 Auroville de do ayla yaflam iç içe e itim, yoga, atefl bafl e lenceleri, aerobik, pilates, müzik, çamur havuzu, tiyatro, meditasyon, film izleme, a açland rma, partiler, organik tar m, kamu hizmetleri, flehir planlama ve yenilenebilir enerji çal flmalar gibi pek çok ifl ve topluluk etkinlikleri, hem kentin sürekli sakinlerini hem de konuklar n bekliyor. Kütüphaneden bir görünüfl ahvalt ve yemek, temizlik, bahçe sulama ve geri dönüflüm çal flmalar gibi ifllerde de, iflbölümü devreye giriyor. Kentte sa l k merkezi ve eczane de yer al yor. Fakat eczanedeki ilaçlar n üzerinde fiyatlar yok. Çünkü burada para geçmiyor. laca ihtiyaç duydu unuzda bunu al p, karfl l nda da bir iflin ucundan tutman z yeterli oluyor. Burada yaflamak için kiflisel kazanç fikrini bir yana b rakman z ve burada iflleyen barter sistemine uyum sa laman z gerekiyor. Birlikte yaflama ve iflbirli i yapma kültürünü pekifltiren unsurlardan biri olarak, mutfaklar da ortak kullan mda. Auroville, enerji gereksiniminin neredeyse tamam n da kendi yenile- K 102 nebilir enerji kaynaklar ndan sa l yor. Kentte, at klar n da geri dönüflümü titizlikle sa lan rken, ulafl mda bisiklet kullan l yor. Bilimsel araflt rma ve çal flmalar ise kentteki laboratuvarda gerçeklefltiriliyor. Auroville e gitmek ve orada yaflamak için, pasaport ve Hindistan vizesine ihtiyac n z var. Buraya yerleflmek istiyorsan z, Auroville Vakf n n da yönetimini elinde tutan Hindistan hükümeti, oturum iznini Onursal Gönüllü flçi ad alt nda kolayl k sa layarak veriyor. Auroville in bir Türkiye ofisi de var.

Gezegenimizin Koruyucular

Gezegenimizin Koruyucular Gezegenimizin Koruyucular Foto: Aykut nce 8 Bilim Çocuk Öyle güzel bir gezegende yafl yoruz ki... Üstelik, yaln z de iliz. Bu güzel gezegeni birbirinden ilginç milyonlarca canl türüyle paylafl yoruz. Ne

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

CeBIT e Beyo lu damgas

CeBIT e Beyo lu damgas 444 0 160 geldi, sorunlar bitti Yahya Kahya Mahalle Muhtar Talat Kara, Belediyesi nin bafllatt 444 0 160 ça r ve iletiflim merkezi uygulamas ndan çok memnun olduklar n söyleyerek, Bütün sorun ve s k nt

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 8 Ekim-Kas m-aral k 2006 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 Tarihî Kentler Birli i ad na imtiyaz sahibi: Yaz iflleri müdürü: Yay

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

çindekiler ÇEKÜL Vakfı Çalıflma Raporu Nisan 2008 Eylül 2009 E itim Örgütlenme Do al Çevre Tan t m Kültürel Çevre Etkinlikler

çindekiler ÇEKÜL Vakfı Çalıflma Raporu Nisan 2008 Eylül 2009 E itim Örgütlenme Do al Çevre Tan t m Kültürel Çevre Etkinlikler çindekiler ÇEKÜL Vakfı Çalıflma Raporu Nisan 2008 Eylül 2009 02 04 06 08 09 10 Baflkan'dan Genel Sekreter'den ÇEKÜL Vakf Kurucular Kurulu Yönetim Kurulu Do al Çevre 7 A aç Ormanlar 36 39 42 45 E itim Kentler

Detaylı

Nano Dünya. Nanometre

Nano Dünya. Nanometre Yeni dünya Ç NDE bulundu umuz yeni yüzy lda yepyeni bir dünyan n resmi giderek netlefliyor. Yeni dünyan n etkileyici oldu unda kuflku yok. Ama gördü ümüzün sevindirici mi, ürkütücü mü oldu u, görüfl aç

Detaylı

ULUSAL MİMARLIK POLİTİKALARI

ULUSAL MİMARLIK POLİTİKALARI ULUSAL MİMARLIK POLİTİKALARI TMMOB M MARLAR ODASI ULUSAL M MARLIK POL T KALARI Yay nlayan Derleyen Tasar m Bask TMMOB Mimarlar Odas Tu çe Selin Ta mat Nilgün Kara Babacan Yalç n Matbaac l k Ltd. fiti,

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

ATO nun iki projesi BM den ödül ald

ATO nun iki projesi BM den ödül ald TOBB TOBBÜYELER ÜYELER LER, GEL fiMELER VE GÖRÜfiLER ATO nun iki projesi BM den ödül ald Adana Ticaret Odas bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa Birli i Bilgi Merkezi'nin; Adana Ticaret Odas ile Mersin ve

Detaylı

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42 26 Aralık akflamı Arkitera flveren Ödülü nü aldı ımız Santralistanbul, ülkemize kazandırılan artı de erlerden biri olarak dikkat çekiyor. Bafllarken... Elginkan Toplulu u olarak, fiirketlerimiz in birbirinden

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM ESK fieh R DEM R A LARLA ÖRÜYORUZ Büyükflehir Belediyesi'nin mevcut tramvay hatt n, 3 yeni bölgeye uzatma çal flmalar devam ediyor. 20 mahalleyi daha tramvay konforundan do rudan faydaland racak olan Emek-71

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Elektrik ve do algaza ZAM YOK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, dolar kurunun

Detaylı

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor Türkiye nin lk Ka t Üretim Atölyesi, Ka thane de Yeniden Hayat Buluyor Baflta Ka thanelilerin olmak üzere tüm stanbullar n tarih bilincini kuvvetlendirmeye çal flan Ka thane Belediyesi, Evliya Çelebi nin

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Kiremit ve Çat Dünyas

Kiremit ve Çat Dünyas 26 HAZ RAN 2007 SAYI Kiremit ve Çat Dünyas K l ço lu nun ücretsiz yay n d r. K l ço lu her zaman çevreyle dost... Distribütör NURETT N BALCI Haber ERE L DE FEST VALDEY Z Çat Sohbetleri Mimar HAL T HALAÇ

Detaylı

FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 1

FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 1 FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 1 Su so utma ürünleri enerji maliyetlerini düflürüyor Özellikle yaz n so utma yap lan alanlarda büyük miktarlarda s cak su ihtiyac n karfl lamak ve hidrolik tesisatlarda

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 6 Baflbakan Erdo an Washington da 2. Ola an Büyük Kongre de yeni bir bafllang ç Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, ABD Baflkan George W. 11

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

Baflkan dan. Ekonomist: Baflkent OSB yat r ma en uygun yer

Baflkan dan. Ekonomist: Baflkent OSB yat r ma en uygun yer EK M-KASIM 2008 TSKGV ve ASELSAN a Brifing Baflkent OSB yönetimi, ASELSAN ve ASELSAN' n ba l oldu u Türk Silahl Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf (TSKGV) yetkililerine Baflkent OSB'yi anlatt. Baflkent OSB

Detaylı

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor HABER 18 DE 26 HAZ RAN 2013 ÇARfiAMBA F YATI:

Detaylı

Diyalog. izocam. Pasif Evlerde tasarrufun anahtar yal t m

Diyalog. izocam. Pasif Evlerde tasarrufun anahtar yal t m Diyalog izocam Nisan May s Haziran 2011 Pasif Evlerde tasarrufun anahtar yal t m zocam, Multi Konfor Binalar Buluflmas n n ikincisini gerçeklefltirdi, zocam, Enerji K Bak fl sergisiyle enerjiye sanatsal

Detaylı

bizden Umutlu Olmak çin Çok Nedenimiz Var

bizden Umutlu Olmak çin Çok Nedenimiz Var ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ford Otosan, Ticari Araç Segmentinin Lideri! e-dönüflüm...10 Koç Bilgi Grubu ndan E-Dönüflüm Program letiflim...23 Koç Yönder Üyeleri Uluslararas Arenada Suna K

Detaylı

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Ocak 2011 Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Rize kizdere Vadisi ndeki dereler üzerinde yap lmas planlanan 22 adet (HES) Hidroelektrik Santralinin yap m sürecinde,

Detaylı

EKOIQ AÇLIK! Adalet Ticaretin Temeli (midir?) Fairtrade. klim De iflikli i ve nsan Yap m. klim Pazarl klar nda Nereden Nereye?

EKOIQ AÇLIK! Adalet Ticaretin Temeli (midir?) Fairtrade. klim De iflikli i ve nsan Yap m. klim Pazarl klar nda Nereden Nereye? Project1 8/24/11 1:14 PM Page 1 EKOIQ MIQ Y E fi L fi / Y E fi L Y A fi A 7 TL (KDV dahil) EYLÜL-EK M 2011 SAYI:11 Organik Tar m Gezegenimizi Doyuramaz m? klim De iflikli i ve nsan Yap m AÇLIK! 2050 de:

Detaylı

ORTADO U UZMANI ÇET NSAYA DAN ÇARPICI ANAL ZLER. BU YIL STANBUL A KONGRE Ç N 50 B N K fi GELECEK

ORTADO U UZMANI ÇET NSAYA DAN ÇARPICI ANAL ZLER. BU YIL STANBUL A KONGRE Ç N 50 B N K fi GELECEK ORTADO U UZMANI ÇET NSAYA DAN ÇARPICI ANAL ZLER BU YIL STANBUL A KONGRE Ç N 50 B N K fi GELECEK e k o n o m i s t. c o m. t r 20-26 fiubat 2011 Y l 21 152273 Say 2011/8 3 TL K.K.T.C. fiyat 3.75 TL Ford

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Okul servislerine CEZA YA DI HABER 17 DE 6 MART 2014 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr Ankara Valili

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı