Yeni eðitim dönemi baþladý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yeni eðitim dönemi baþladý"

Transkript

1 Derneðimize katkýlarýnýz için: ÝÞ Bankasý Muðla Þubesi Muðla Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mansur Harmandar ziyaret edildi Akyaka Kültür ve Sanat Derneði olarak Muðla Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mansur Harmandar ý makamýnda ziyaret ettik. Ziyarete Aydýn Turunç, Fikret Uzunhasan, Hüsniye Yenikeçeci, Nilgün Alayat katýldýlar. Samimi bir ortamda geçen ziyarette Rektör Prof.Dr. Mansur Harmandar'a görevinde baþarý dileðinde bulunduk, dernek faaliyetlerimiz hakkýnda bilgi verdik ve kütüphanemize davetimizi ilettik. Ayrýca Beldemizde yaklaþýk 2 yýl önce yer tahsisi yapýlan Mimarlýk Fakültesinin inþaatýna baþlanmasý iradesinin gösterilmesini talep ettik. Özel bir mimariye sahip olan beldemize bu fakültenin çok yakýþacaðýný söyledik. Bu irade gösterilirse bir konsorsiyum oluþturularak yeterli kaynaðýn saðlanabileceði konusunda Fikret Bey destek olabileceðini beyan etti. Daha sonraki günlerde temaslarýmýzýn sürmesi dileklerimizle ziyaretimizi sonlandýrdýk. Bizim sözümüz Aðustos Zafer Bayramý Deðerli Üyeler ve Dostlar! Dernek Bülteninin bu sayýsýnda, son bir yýlki faaliyetlerimizden bahsetmek istiyorduk. Ama 30 Aðustos Zafer ve Þeker Bayramlarý için Belediye hoparlöründen yayýnlanan aþaðýdaki mesajýmýzdan önce okunan mesajlarda, 30 Aðustos Zafer Bayramý'na deðinilmemesi üzerine konuyu deðiþtirmek gereðini duyduk. 30Aðustos Zaferi, sadece Kurtuluþ savaþýnda bir muharebenin sonucu deðildir. Bir dizi muharebenin son safhasý, Ulusal Bilincin oluþmasýnýn ve Cumhuriyetimizin kuruluþunun baþlangýcýdýr. Ulusal Bilincin yeniden canlanmasýna ihtiyaç duyulan bu günlerde, bu zaferin öncesinin ve sonrasýnýn kýsaca hatýrlanmasý, bizce yerinde olacaktýr. 15 Mayýs 1919 da Ýzmir'in iþgali ile baþlayan ve devam eden Yunan geniþlemesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Ordularýnýn kurulmaya baþlanmasý ile nihayet, Birinci Ýnönü ( 9 Ocak 1921) ve Ýkinci Ýnönü (23-31 Mart 1921) muharebeleri ile durdurulmuþ ve Mustafa Kemal Paþa'nýn, o günkü tabiri ile Batý Cephesi Kumandaný ve Erkânýharbiye-i Umumiye Reisi Ýsmet Paþa'ya çektiði telgrafta da belirttiði gibi: < Orada yalnýz düþman deðil milletin makûs talihi de yenilmiþtir >. Bu zaferden sonra, yeniden saldýrýya geçebilmek için Yunan Hükümeti seferberlik ilan ederken, Mustafa Kemal Paþa yönetimindeki Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti, Meclis ve Türk Genelkurmayý da ordunun, kesin sonuç alabilecek güce çýkarýlmasý çalýþmalarýna baþlamýþlardý. Devamý sayfa 2'de eðitim yýlý zili, ana sýnýflarý ve ilköðretim birinci sýnýflar için tarihinde çaldý. Küçük þirinlerimiz þaþkýn, heyecanlý, mutlu, biraz ürkek sýnýflarýna girdi. Anneler ve babalarda daha çok uzun yýllar sürecek eðitim döneminin ilk gününde oldukça heyecanlýydýlar tarihinde tüm öðrenciler özledikleri zilin sesi ile sýnýflarýna girdiler. Kimi tatil döneminin bitmesi ile arkadaþlarýna kavuþmaktan mutlu. Kimi biraz daha tatil iyi olurdu der gibiydi. Ama ilk gün düzenlenen mini törende, sýrada beklerken arkadaþlarý ile yaptýklarý sohbetler, þakalaþmalar en azýndan birbirini özleyen arkadaþlarýn hoþ bir manzarasýydý. Okul idaresi, öðretmen ve okul aile birliðinin konuþmalarý, öðrencilerin þiir okumalarý ile baþlayan törende veli katýlýmýnýn azlýðý dikkat çekiciydi. Ana sýnýfý ve birinci sýnýflarýn velileri anne baba birlikte katýlmýþken, üst sýnýflara doðru katýlýmýn azlýðý dikkat çekiciydi. Halbuki ülkemizde SBS olgusu varken, bir yarýþ içinde, yaþamlarýný sýnav sýnava koþarak elde ettikleri puanla belirleyecek olan çocuklarýmýza, desteðimizde en ufak bir azalma olmamalý. Tersine zorlu sýnavlara hazýrlanan çocuklarýmýzýn daha fazla yanýnda olmalýyýz. Okul Aile Birliði, okulumuzda geçen dönem yaptýklarý kermes ve düzenlenen etkinliklerle anýldý. En büyük kazaným ise bu sene Muðla Milli Eðitim Müdürlüðünden söz alýnan Fen Laboratuarý oldu. Geçtiðimiz haftalarda kurulmasý öngörülen laboratuar önümüzdeki haftalarda kurulacak. Geçen sene ýsýnma turlarý ile görev ve yetkilerini çok iyi öðrenen, kazandýklarý tecrübe ile bu dönem okulda daha ciddi kazanýmlara imza atmak isteyen Antik müze kopyalarý sergisi açýldý Akyaka Kültür ve Sanat Derneði etkinliklerinden Nurþen Çevikel Ýzar'ýn antik müze kopyalarý sergisi Halet Çambel Kültür Evinde açýldý. Antik müze kopyalarý ve duvar resimleri kapsamýnda çalýþmalarýný sürdüren sanatçýnýn eserleri Akyakalý sanatseverlerden beðeni topladý. Yýl: 4 Sayý: 21 Eylül 2011 Ücretsizdir Yeni eðitim dönemi baþladý Okul Aile Birliði yönetimi, en önemli projesinin Kooperatif kurarak okula sabit bir gelir kaynaðý oluþturmak olduðunu belirtiyor. Yönetmeliklerin temini ve resmi baþvurularý yapmak için çalýþmalar devam ediyor. Öðretmenlerden tek tek bu eðitim dönemi için gerekli eksik listesi isteyen Okul Aile Birliðinin, tarihinde yapýlacak genel veli toplantýsýnda yapýlmasý düþünülen kermesler bu eksikler üzerine yapýlacak. Belde okulumuzda eðitim için çok fazla donaným eksiðimiz var. Ama öðretmen kadromuzun tam ve öðrencilerin baþarýsýný arttýrmakta kararlý öðretmenlere, idari yönetime sahip olan okulumuzun çok ciddi baþarýlara imza atacaðýna inanýyorum. Öðretmen, veli ve öðrenci üçgeninde baþarýnýn kaçýnýlmaz olacaðýna eminim. HüseyinARSLAN 2011 Turizm Sezonu Akyaka Beldesine giderek artmakta olan ilginin, yaz aylarýný kaosa dönüþtürecek boyutlara ulaþacaðý doðrusu birkaç yýl öncelerinde beklenmiyordu. Çok yoðun bir ziyaretçi akýný, elbette turizme yönelik tüm iþletme sahiplerini sevindirebilir. Özellikle son iki yýldýr tüm esnaf ve sezonda istihdamdan payýný alan insanlarýmýz için hoþ bir durum. Bir yandan denizi, ormaný, azmak sularý, mimarisi, yavaþ þehir statüsü ve kendine özgü sosyal etkinlikleri, diðer yandan Muðla ili ve çevresine yakýnlýðý bu güzelim beldeye elbette bu ilgiyi arttýracak ve bu yoðunluðu yaþatacaktý. Ne var ki, mevcut yerleþik nüfus ve gelecekte muhtemel olan nüfus artýþý için kýsa vadeli altyapý tesis ve organizeleri, bu güzel beldeyi yaþanamaz hale getirebilir. Dileðimiz, baþta belde halkýmýz olmak üzere, yerel yönetim, tüm iþletmecilerimiz, sivil toplum örgütleri ve tüm aydýnlarýmýz kýsa sürede bir araya gelerek, kent konseyinin de bu organizasyona öncülük etmesiyle, Akyaka'nýn geleceðini birlikte düþünerek, çözüm üretirler. Kadir TAVAN

2 Sayfa 2 30 Aðustos Zafer Bayramý Sayfa 1'den devam Bu çalýþmalar ve iç isyanlar sýrasýnda, üstün Yunan kuvvetlerinin Döðer-Seyitgazi istikametinde taarruzu baþlamýþ ( 10 Temmuz 1921) ve Kütahya- Eskiþehir savaþlarý ile devam etmiþ ve ordu Mustafa Kemal Paþa'nýn talimatý ile kademeli olarak Sakarya Doðusuna çekilmeye ve bu þekilde Yunan kuvvetlerini Haymana-Polatlý hattýna doðru çekmeye baþlamýþtýr. 5 Aðustos 1921 tarihinde, Meclis, Mustafa Kemal Paþa'ya Baþkumandanlýk yetkisini vermiþ ve onun komutasýndaki Türk ordusu, Yunan ilerlemesini Sakarya ýrmaðý-ankara çayý-ilýca deresi arasýndaki 100 km. geniþliðindeki bir cephede 22 gün 22 gece devam eden muharebeler sonucu (23 Aðustos-13 Eylül) durdurmuþ; Yunan kuvvetlerinin Sakarya'nýn Batýsýna atýlmasý ile de savaþ sonuçlanmýþtýr. Türk ordusu Batý cephesinde Sivrihisar-Emirdað-Bolvadin-Çay-Þuhut-Sandýklý hattýna yerleþmiþtir. Bu muharebeler sýrasýnda, Mustafa Kemal Paþa: < Hattý müdafaa yoktur, sathý müdafaa vardýr > emrini vermiþ ve sonucunda Mareþal ve Gazi unvanlarýný almýþtýr. Batý Cephesindeki bir yýllýk durgunluk devresinde, ordu hazýrlýklarý tamamlanmýþ, yeniden teþkilatlandýrýlmýþ, iç isyanlar ve meclisteki muhalif gruplarla, Ýstanbul Hükümetiyle uðraþýlmýþtýr. Nihayet, Mustafa Kemal Paþa'nýn Kocatepe'den yönettiði, iki ordu ve bir süvari kolordusu olarak tertiplenen Türk Ordusu, 26 Aðustos 1922 sabahý saat 5.30 da, 30 Aðustos Zafer Bayramýný hazýrlayan büyük taarruza geçmiþlerdir. Nazým Hikmet'in dizeleriyle: < Daðlarda tek tek ateþler yanýyordu. Ve yýldýzlar öyle ýþýltýlý, öyle ferahtýlar ki Þayak kalpaklý adam nasýl ve ne zaman geleceðini bilmeden Güzel ve rahat günlere inanýyordu. Ve gülen býyýklarýyla duruyordu ki mavzerinin yanýnda, Birden bire beþ adim saðýnda onu gördü. O, saati sordu. Paþalar <Üç> dediler. Sarýþýn bir kurda benziyordu. Ve mavi gözleri çakmak çakmaktý. Yürüdü uçurumun baþýna kadar, eðildi, durdu. Býraksalar ince uzun bacaklarýnýn üstünde yaylanarak Ve karanlýkta akan bir yýldýz gibi kayarak Kocatepe'denAfyon ovasýna atlayacaktý.. Beþ otuz. Ve baþladý topçu ateþiyle ve fecirle birlikte büyük taarruz. Sonra Sonra düþmanýn müstahkem cephesi düþtü. Sonra, Sonra, düþman ordusu kuvâyi külliyesini ihâta ettik Aslýhan Civarýnda 30Aðustosa kadar. Sonra Sonra, 30 Aðustosta düþman kuvâyi külliyesi imha ve esir oldu >. Ve < Ýlk hedefinizakdeniz ileri > Sonuç: 9 Eylül Ýzmir'in kurtuluþu. Cumhuriyetin baþlangýcý. Anzaklarýn sabah ayinleri sayesinde Çanakkale Savaþ alanýný hatýrlamaya, turlar düzenlenmeye, mezarlýklar ve anýtlar düzeltilip ziyaret edilmeye baþlandý. Acaba büyük taarruz alanlarýna, cephe arkasýna akýn yapan süvari kolordusunun Ahýr Daðýnda geçtiði geçitlere, þehitliklere, anýtlara, Sancaktar anýtýna ne zaman turlar düzenlenecek ve ziyaretler baþlayacak? Bunlarý gençlerimize anlatmak, okutmak hepimizin borcu, hiç olmazsa, Turgut Özakman'ýn < Þu Çýlgýn Türkler > kitabýný okuyalým, okutalým, çocuklarýmýza hediye edelim. Yazýmýzý, çifte Bayram Mesajýmýzý bir kez daha hatýrlatarak bitirelim: BÜTÜN ÜYELERÝMÝZÝN, DOSTLARIMIZIN VE AKYAKALILARIN 30 AÐUSTOS ZAFER BAYRAMINI VE ÞEKER BAYRAMLARINI KUTLAR, ANADOLUMUZUN DÜÞMANLARDAN TEMÝZLENMESÝNÝ VE LAÝK TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ DEVLETÝNÝN KURULMASINI SAÐLAYAN, GAZÝ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN, SÝLAH ARKADAÞLARININ, ÞEHÝTLERÝMÝZÝN VE GAZÝLERÝMÝZÝN HUZURLARINDA TEKRAR SAYGIYLA EÐÝLÝRÝZ. Aydýn TURUNÇ / AKSD Kaynak: Meydan Larousse; Nazým Hikmet Þiirler 4, Cem Yayýnevi. AKS ETKÝNLÝKLERÝ Temmuz Ayýnýn Son Etkinliði Temmuz ayýnýn son etkinliði olarak, 26 Temmuz akþamý, üyelerimizden ve dostlarýmýzdan oluþan 49 kiþilik bir grupla, Muðla'nýn Karabaðlar Yaylasý'ndaki SÜPÜROÐLU tesisine gidildi. Karabaðlar Yaylasý'ndaki, çoðu þimdi kapalý olan ve yaptýklarý büryan (kuyu) kebaplarý ile ünlü Kahvehaneler, vakti zamanýnda ve özellikle Pazar günleri, Muðla'dan gelen berber, ayakkabý tamircisi, nalbant, dondurmacý, macuncu, çýtýrmýkçý ve keten helvacý gibi esnafýn hizmet verdiði ve sosyal hayata canlýlýk getirdiði mekanlar olmuþlardýr. Hatta buralarda zaman zaman, küçükbaþ hayvan alýþ veriþi bile yapýlmýþtýr. Kahvehanelerin bazýlarýnýn bitiþiðinde mescitlerin bulunmasý da Muðla'ya has ve Muðlalýlarýn hoþ görüsünü gösteren bir özelliktir. Ayýn Koyu nda Akyakalýlarýn sesi Akyaka Kültür ve Sanat Derneðinin düzenlediði geziye iyi ki gittim. Geziler zaten insana yeni bir heyecan getirir ama bu gittiðimiz yer; Gökova gibi doða harikasý bir yerin gizlemiþ, saklamýþ olduðu bir yer olan Ayýn Koyu olduðunda; kavuþtuðumuz huzur, kendini yenilenmiþ hissinin bize verdiði heyecan bambaþka güzellikteydi. Ayýn koyu'na, Akyaka ile arasý yaklaþýk saat süren doða ortamýnda yapýlan yolculukla ulaþtýk. Balta deðmemiþ ormanýn içinden tepeleri aþtýk, ha geldik dediðimizde(tabi ki daha önce benim gibi gitmeyenler için geçerli)doðanýn oyununa denk gelip yola daha da devam ettik. Asfalt yolun yerini toprak yol aldýðýnda 3-4 km. sonra Ayýn Koyu karþýmýzdaydý. Körfez resmen bu güzelliði saklamak için çetrefilli oyunlara baþvurmuþ gibiydi. Ama biz sonunda vardýk. Bir iþletme orayý sahiplenmiþ, gelenlerin bir daha gelmesini saðlayacak bir özenle dizayn etmiþti. Önceden Bu Kahvehanelerden birisi olan Süpüroðlu Tesisinde, Kanuninin Rodos Seferi zamanýndan kalma ulu çýnarlarýn altýnda, nefis bir akþam üzeri, fýrýndan çýkan üç oðlak, gözlerimizin önünde porsiyonlara ayrýlarak iç pilav ve nohutlu pilav ile servis edildi ve kýzartma, salata ve meyve eþliðinde afiyetle yenildi. Bu yemeðe katýlan dostlarýmýz; nohutlu pilavýn, iç pilava göre çok daha nefis olduðu konusunda birleþtiler. Bu kadar kalabalýk bir grupta herkese eþdeðerde et isabet etmemesi bazý dostlarýmýzýn yakýnmalarýna yol açtý ise de; bu tarihi mekanýn ve havanýn nefaseti ve dostlarla böyle bir ortamda yapýlan keyifli sohbetler üzerine Derneðimizin yemeðine katýlanlar unutulmaz bir akþam geçirdikleri için bizlere teþekkür ettiler. Akyaka'da, daha sonraki bir etkinlikte buluþabilmek dilekleri ile bu güzel geceyi noktaladýk. AKSD Ýki dolmuþla geldiðimiz yaklaþýk elli kiþilik grubumuz belirtilen balýk ýzgarasýný burada yiyeceðime memnun birden bu sessiz koyu canlandýrdý. Herkes masalara, olmuþtum. þezlonglara daðýldý. Sabah 9'da buluþup yola çýktýðýmýz grup, Ayýn Koyu'nun serin sularýna kendini býrakmak için sabýrsýzlanýyordu. Denize kavuþtuðumuzda ise herkes en az benim kadar memnundu. Daha sonra þezlonguma uzanmýþ denizdekileri izledim. Ayýn Koyu'nun güzelliði, doðallýðý, sevimliliði sanki onlara yansýmýþtý. Yüzlerde tebessüm, herkes güneþin, temiz denizin keyfini çýkardý. Ve gün nasýl geçtiðini anlamadan akýp gidiyordu. Okunan kitaplar, gazeteler, yenen yemekler, insanlarýn birbirine nezaket içerisindeki davranýþlarý sonucunda 5.30'a doðru gitme zili çaldý. Herkes gitmek istemediðini belirten sözler, sesler sarfetse de yolculuðumuz baþladý. Akyaka'ya varmak üzereyken dolmuþ içerisinde Akyaka Sanat ve Kültür Derneði üyeleri yeni programlar düzenledi. Ne güzeldi ki bu dernekler sayesinde toplumumuz birlik, beraberlik ve paylaþým içerisinde olabilmeyi kendine yeni kültürler kazandýrarak baþarabiliyor.misafir olarak katýldýðým bu geziyi düzenleyen Akyaka Kültür ve Sanat Derneði üyelerine çok teþekkür ederim. Gizem UZUN Marmaris Koylarýnda tekne turu... Akyaka Kültür ve Sanat Derneði 2011 yýlý Ýlk duraðýmýz Cennet Adasý idi. Temiz ve düzenli etkinliklerinden birini daha gerçekleþtirdi. 21 Aðustos 2011 kahvaltýdan sonra sýra ile Akvaryum Koyu ve Yeþil Deniz Pazar günü, saat 09.00'da Marmaris'e hareket edildi. Güldeniz Koyu'nda denize girildi. Amos Koyu'nda öðle yemeði yenildi. teknesiyle saat 10.00'da denize açýldýk. Turunç'ta þehir turu için mola verildi. Külahlarda dondurmamýzý yerken, þehir turu attýk. Sahildeki çay bahçesinde, aðaçlarýn gölgesinde kahvelerimizi yudumlarken, ne kadar þanslý olduðumuzu dile getirdik. Turunç'un 40 yýl önceki haliyle bugünkü durumunu kýyasladýk. Turunç'tan sonra tekrar denize girdik. Pasta ve kurabiyelerle aldýðýmýz ikindi çayý yorgunluðumuzu dindirdi. Teknenin temizliði, hizmetin güzelliði herhalde Akyaka Kültür ve Sanat Derneði'nin disiplin ve titizliðinin aynasý gibiydi. Saat 18.00'daAkyaka'mýza ulaþtýk. Ýlk defa katýldýðým bu geziden çok büyük haz aldým. Bu geziyi düzenleyen dernek yönetimine, böyle huzurlu ve mutlu bir günü bize yaþattýklarý için çok teþekkür ediyorum. Çalýþmalarýnda baþarýlar dileðiyle sevgilerimi sunuyorum. Zübeyde SAYAR

3 Sayfa 3 AKYAKA ETKÝNLÝKLERÝ Çomakdað kültürüne yolculuk Kültürel ve doðal için sabýrsýzlanýyorduk. 600 yýl önce buraya yerleþen Yörük güzelliklerin bir arada halký gelenek ve göreneklerini halen korumakta. Köye olduðu gezileri, Akyaka girdiðinizde sanki geçmiþe giriyorduk. Köy meydanýnda bizi Kültür ve Sanat Derneði güler yüzlü insanlar karþýladý. Yöresel yemeklerden oluþan adýna düzenleyen Hüsniye mönü çok güzel ve doyurucuydu. Yemeðin üzerine haným, Çomak Daðý ve kahvelerimizi içtik, fiyatlar inanýlmaz ucuzdu. Labranda gezisi var Köy kadýnlarýnýn el emeði olan hediyelik eþyalardan aldýk. d e y i n c e ç o k Kimimizin bileðinde, kimimizin boynunda, kimimizin h e y e c a n l a n d ý m. baþýnda bu güzel köye ait renkli hatýralar vardý. Köy halkýndan Biliyordum ki yine hem Hasan Bey evini müze haline getirmiþ ve köyünün gönüllü eðlenecek hem de çok güzel rehberliðini üstlenmiþti. Bu güzel evi görmek için yine bilgiler edinecektik. yokuþlarý týrmandýk. Evdeki tüm eþyalar, mutfak gereçleri 2 4 H a z i r a n C u m a aynen korunmuþtu. Ev sahibi bize pipoya benzer bir þey sabahý saat 07:30'da gösterdi. Hiç birimiz ne olduðunu anlayamadýk. Sonradan arabadaki yerlerimizi aldýk. öðrendik ki bu alet erkek çocuklar beþiklerinde uyurken Bir süre gittikten sonra kullanýlýyormuþ, onlarýn altlarýný ýslatmadan uyumalarýný harika bir tesiste simit, çay, peynir ve zeytinden oluþan saðlýyormuþ. Çok þaþýrdýk, bir o kadar da bu pratik zekayý kahvaltý molasý verildi. Demli çaylar eþliðinde ettiðimiz bu takdir ettik. kahvaltý bence 5 yýldýzlý kahvaltýlardan daha Daha sonra bu evlerin çoðunun yapýmýnda lezzetli ve doyurucuydu. emeði olan yaþlý ustayý görmeye gittik. Ellerini Ýlk duraðýmýz Labranda Antik Kentiydi, öpüp resim çektirdik. Yine tüm kapýlar, Burasý M.Ö. 600 yýlýna kadar uzanan bir tarihi pencereler, dolaplar oymalý ve motiflerle barýndýrýyordu. Ören yerini, bizleri bekleyen süslüydü, artýk ayrýlma zamanýydý. Bizi bekçi Ýbrahim Bey gezdirdi, önem kazanmasýný býrakmak istemediler. Köyde misafir kalmamýzý saðlayan olayýn ise M.Ö. 355'de yýllýk kurban ve ertesi günkü düðüne katýlmamýzý istediler. þöleni sýrasýnda Mausolos'un burada kendisine Bu samimi davete teþekkür edip yola koyulduk. yapýlan suikasttan son anda kurtulmasýyla Programýmýzda bir maðara gezisi ve þelale baþladýðýný anlattý. Bu olay üzerine kutsal kabul de vardý. Bir süre sonra Uyku Vadisi denen edilen bu yere sunaklar ve binalar yapýlýr. kanyondaki ilginç bir tesise geldik. Bir Ancak, M.S.4. y.y.'da çýkan bir yangýn kýsmýmýz çay içip dinlenirken, bazýlarýmýz da Labranda'nýn sonu olur. yakýnda olduðu söylenen maðarayý görmeye Her yaný tarih kokan bu yerde ilk dikkatimi gittik. Yol uzun ve engebeliydi, dar patikalardan çeken yerdeki kumlarýn altýn gibi parlamasýydý. yürüdük, týrmandýk, sulardan geçtik ve en Þaþkýnlýkla hemen Aydýn Bey'e sordum nedir bunun sýrrý nihayet maðaraya ulaþtýk. Maðara ýþýklandýrýlmamýþtý ama biz diye? Hemen her konuda derin bilgilere sahip olan Aydýn bey; fotoðraf makinesi flaþlarýyla sarkýt ve dikitleri görmeyi bu bölgedeki kayalarýn son derece kýrýlgan ve metamorfik baþardýk. Döndüðümüz de herkes kendisini, tesisteki þelalenin olduklarý, içlerinde mika mineralleri bulunduðu, ayrýþým akýþýna býraktý. "Stres Odasý " adý verilen bu yer, üzeri açýk ve sonu serbest kaldýklarý ve bu þekilde parladýklarý açýklamasýný hýzla akan þelalenin olduðu bölümdü. Mayosunu giyen kendini yaptý. Ben de yerdeki kumdan kendime ve yeðenime sürdüm bu soðuk ama bir o kadarda keyifli suya býraktý. gezi boyunda parladýk. Arabamýza bindiðimizde herkese tam bir rehavet Etkilendiðimiz diðer yer ise o zamanlarda çeþme olarak çökmüþtü. Tamam artýk dönüyoruz derken arabamýz güzel bir kullanýlan yerde hala su olmasýydý. Yine baþka bir su baþka tesiste durdu. Hüsniye haným yine sürpriz yapmýþtý, bu kaynaðýndan buz gibi mineralli su içtik, adeta kutsandýk. sefer de kurabiye ve çay ikramý yapýldý. Yolumuz bu kez Ketendere'ye ulaþtý. Hüsniye haným bizi Çok þanslýydýk hem dolu dolu bir gün yaþamýþ hem de buradaki bacalara dikkat etmemiz için uyardý. Bacalarda güzel bilgiler edinmiþtik. Emeði geçen herkese teþekkürler. kartal ve ay yýldýz figürleri vardý. Bol bol resim çektik. Buna benzer gezileri þimdiden dört gözle bekliyoruz. Karnýmýz iyice acýkmýþtý ve Çomak Daðý Köyü'ne varmak Pervin ARUK GEÇMÝÞE YOLCULUK DEVAM EDÝYOR Akyaka Kültür ve Sanat Derneði'nin kültürel ve hoþça vakit geçirme amaçlý gezilerine bir yenisini daha eklemek için 23 Eylül 2011 Cuma günü sabah sekizde yola koyulduk. Sonbaharýn hoþ serinliðini tensel ve ruhsal olarak hissederek baþlayan yolculuðumuz, her zamanki heyecanlý ve düzeyli ortamý ile katýlýmcýlara adeta yeni bir hediye sunuyordu. Yolculuðumuzun ilk molasýný verdiðimiz yeþillikler içinde çay ve kahvaltý faslýndan sonra, Aydýn'a doðru gizemli seyahatimize devam ettik. Öncelikle Çine'de bulunan Kurtuluþ mücadelesi kahramanlarýndan Yörük Ali Efe'nin anýlarýnýn canlandýrýldýðý geniþ bir park içine kurulan Kuvay-ý Milliye Müzesi ve Þehitler Anýtýný ziyaret ettik, Geniþ alanda güzel bir peyzaj örneði sunulan bu mekanda temiz havayý teneffüs ederek, serüvenimize kaldýðýmýz yerden devam ettik. Daha sonra Aydýn'da müze ziyaretini yaparken insanoðlunun yaþam serüvenindeki ilginç aþamalarý büyük bir ibret ve hayranlýkla izledik. Geçmiþe yolculuðumuzun yeni duraklarý Tralles ve NYSA antik kentlerine doðru yola koyulduðumuzda Dernek Baþkaný Aydýn Bey eþsiz bilgi ve kültürel birikimlerini bizlerle paylaþýrken son derece cömert davranýyordu. Yani bir anlamda bu yolculuk macerasýnda yine geçmiþle yaþamanýn telaþý içinde kalarak nasýl gizemli oluþumlarla karþýlaþacaðýmýz merakýna yakalandýk. NYSA kentinin sosyolojik ve kültürel yerleþimi, bu tür olgularýn günümüzde de ne denli gerekli olduðunu ve insanlýðýn geliþiminde ne denli önemli iþleve sahip olduðunu bir kez daha bilincimize çýkardý. Ýnsanlýðýn kültürel miraslarýný görme ve yaþatma olanaklarýný bizlere sunan Akyaka Kültür ve Sanat Derneði yöneticilerine ve emeði geçenlere bir kez daha teþekkür ve þükranlarýmýzý söylemeden geçemeyeceðim. Dönüþ yolu üzerinde komþu yavaþ kent Yenipazar'da yediðimiz pidelerin çeþitli lezzetlerinin damaðýmýzda býraktýðý tatlarýn doyumsuzluðunu da belirtmeden geçmenin haksýzlýk olduðunu düþünüyor, bu þirin ilçeye de kucak dolusu sevgi ve teþekkürlerimi sunuyorum. Dönüþ yolculuðu hüznünü tüm benliðimizle yaþarken, Yörük Ali Efe'nin evini ziyarette yaþamýndan kesitlere tanýk olarak, yakýn tarihimizi yaratanlardan birinin serüvenlerine tanýklýk ettik. Yaþadýðýmýz her þeyin güzel yanlarý olduðu kadar hüzünlü yanlarý olduðu gerçeðini Kavaklýdere'de güneþin batýþý sýrasýnda yaþadýk. Burada bakýrýn el emeði göz nuru ile nasýl deðer kazandýðýný gördük. Yorgunluk çayýný yudumlamanýn keyfini geziyi gerçekleþtirenlere ve katýlýmcýlara býrakýrken, darýsý nice nice gezilere diyorum Dursun YILDIRIM SONBAHARI KARÞILARKEN! Akyaka Kültür ve Sanat Derneði'nin yaz etkinliklerinden bir tanesini daha 10 Eylül Cumartesi günü yaþadýk. Gezi etkinlikleri gerçekten derneðin adýna yakýþýr þekilde kültürel bir nitelik kazanýyor. 10 Eylül Cumartesi günü yaptýðýmýz geziye eþimle, güzergah üzerindeki Köyceðiz'den katýldýk. Ýlk duraðýmýz Beyobasý köyü yol kavþaðýnda oldu. Sabahýn ilk saatlerinde tavþan kaný çaylar eþliðinde derneðin (her zamanki inceliklerinden) ikramý olan sýcacýk peynirli poðaçalar ve açmalar ile kahvaltý yapýldý. Keyif çaylarý içildi. Bu arada sevgili Aydýn Aðabeyimiz insaný mahcup eden kibarlýðý ve aðabey-babacan sevecenliði ile tek tek masalarý dolaþarak kahvaltýnýn eksiksiz yapýlmasýný saðladý ve tekrar yola koyulduk. Programýmýzdaki ilk ören yeri olan Kayaköy'e ulaþtýk. Köye giriþle birlikte insaný bir hüzün sarýyor. Biliyoruz ki köyde yaþayanlar yüz yýllarca bu topraklarda diðer komþularý ile birlikte yaþamýþlar. Ancak yakýn tarihimizde kendi dýþýnda mübadele yoluyla Yunanistan'a gönderilmiþler, ayný þekilde orada yaþayan Türklerde buraya iskan edilmiþler. Sokaklarý týrmandýkça orada yaþanan acýlarý, sevinçleri, aþklarý düþlüyor ve küçük köyün þimdiki haline üzülüyorsunuz. Kayaköy duraklamamýz öðlen saatlerini buldu, toparlandýk, programýmýzdaki Tloss Antik kenti ve öðle yemeðini yiyeceðimiz Yaka Park restorana doðru yola çýktýk. Sevgili Aydýn Aðabeyim Tloss Antik kenti hakkýnda öz ve doyurucu bilgiler aktardý. Bu arada Yaka Park restorana ayak bastýðýmýz zaman yemeklerimiz hazýr olsun diye yetkiliyle sürekli telefon iletiþimi kurdu. Ýçeriye girdiðimiz zaman her þeyin hazýr olduðunu görüp, çok keyifli bir öðle yemeði yedik. Ayrýca Yaka Park ortamýndan söz etmeden olmaz. Her taraftan þakýr þakýr akan buz gibi sular, asýrlýk çýnarlar, derin gölgelikler, öðle saatlerinin yakýcý sýcaðýnda serin esintileri ile insana hayat veren, sanki cennetin küçük prototipi bir ortam. Sonra cennetten ayrýlýp Saklýkent'e doðru yola koyulduk. Saklýkent'te gürül gürül akan sularýn arasýndan kanyona girip kilometrelerce uzanan gizemli bir yürüyüþ yapan arkadaþlarýmýz oldu. Bu arada bazý arkadaþlarýmýz kanyonun civarýndaki aðaçlarýn altýnda çaylarýný yudumlarken günün tatlý yorgunluðunu hissetmeye baþladý. Her güzel þeyin sonu olduðu gibi, tarihten günümüze olan anlamlý yolculukta Saklýkent dönüþ süreciyle birlikte sona erdi. Darýsý bundan sonraki güzel yolculuklara SERPER GÜNGÖR Kütüphanemiz yararýna bahçe satýþý 8 Temmuz 2011 Cuma Günü, Aydýn-Solmaz Turunç evinin bahçesinde; Ayþe Turunç ve Nebile Önüt'e ait porselen, cam, bakýr ve örtülerden oluþan objelerin Derneðimiz yararýna satýþýndan bin küsur TL. gelir saðlanmýþtýr. Bu para ile Oktay Akbal Kütüphanemizin dört kitap dolabý yenilenmiþ, iki dolap ise tamir ettirilerek boyanmýþtýr. Çaðrýmýzý karþýlýksýz býrakmayan üyelerimiz ile dostlarýmýza ve yardým eden genç arkadaþlarýmýza teþekkür ederiz. AKSD

4 Sayfa 4 Gökova da eðitim etkinliði Gökova Kültür Sanat ve Spor Derneði ve Gökova Belediyesi ortaklaþa olarak Gökova Belediye Parký'nda eðitim toplantýsý düzenledi. AÝLE-OKUL-ÇOCUK ÜÇGENÝ konulu sohbetli toplantýya belde halký büyük bir ilgi gösterdi. Toplantýya; aileler, çocuklar, gençler, Salih Güneyman Ýlköðretim Okulu Müdür ve öðretmenleri, dernek üyeleri katýldý. Muðla Üniversitesi Eðitim Bilimleri Fakültesi Öðretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Banu Yangýn'ýn konuþmacý olduðu toplantýda; Eðitim ve Ýletiþim baþlýðý altýnda; *aile çocuk arasýndaki doðru iletiþimin nasýl olabileceði, önemi *öðretmen-veli arasýndaki diyaloðun önemi *çocuðun kendini tanýmasý; *aile içi iletiþim ve sorunlarý çözme yollarý *sorunlu çocuklara aileler nasýl yaklaþmalý *sosyal-çevre ve okul baþarýsýnýn etkileri vb. konular konusunda bilgi alýþveriþi saðlandý. Toplantýda sonucunda aileler-öðretmenlerçocuklar birbirlerine sorun ve isteklerini ilettiler. Gökova Kültür Sanat ve Spor Derneði Bu yazý bir Kýzýlderili kitabesinden alýnmýþtýr. Yalan Tohumdur. Bire kýrk verir. Verdiði kýrkýn her biri bir tohumdur ki o da bire kýrk verir. Bilgi de tohumdur. Bire yüz verir. Verdiði yüzün her biri Bir tohumdur ki; sana bilgelik, torunlarýna da ilham verir. Zeka Sudur. Tohumlarý yeþertir. Yalaný da bilgiyi de. Yetenek Topraktýr. Ne ekersen onu biçersin. Ekmezsen üzerinde ayrýk otlarý biter. Emek Güneþtir. Tohuma da suya da topraða da hayat verir Kader Çadýrýndaki kilim gibidir. Ýpliðini Ulu Manitu verir Sen dokursun. Deseni sendendir, renkleri Tanrý'dan. Þans Doðal gübredir. B..tan bir þeydir yani. Ne zaman nereye düþeceði belli olmaz. Kilimine düþerse kirletir. Desenini deðiþtirir. Her seyi b...k eder. Oysa topraðýna düþerse besler. ÇOCUK VE GENÇ Adile Mermerci Çok Programlý Lisesi yenilenerek eðitime baþladý Gökova beldesi okullarýndan Adile Mermerci Ç.P.Lisesi çaða uygun yeni yüzüyle eðitim-öðretim yýlýna baþladý. Okul Müdürü Muhammet GÖKTAÞ lisede hem fiziki hem de kalite yönünden büyük fark yaratarak eðitim verileceðini belirtti. Öncelikle okulun fiziki yapýsýnýn tümüyle deðiþtirilerek belde öðrencilerine bugüne kadar saðlanamayan iyi þartlarda eðitim verileceðini ve teknik donanýmýn çaða uygun en iyi düzeye getirildiðini söyledi. Bununla birlikte laboratuvar sýnýf sistemi uygulamasý benimsenerek öðrencilerin üst düzeyde eðitim almasý saðlandý. Asýl amaçlarýnýn bu yýl okulumuza büyük beklentilerle kayýt yaptýran birçok öðrencinin ve velinin beklentilerini boþa çýkarmamak olduðunu söyleyen okul Adile Mermerci Ç.P.Lisesinin öðrenime müdürü Muhammet GÖKTAÞ ayný zamanda okulumuzda yetiþtirme hazýrlýklarý ve çalýþmalarýna bizzat kendi var olan öðrencilere de önceki yýllardan çok daha farklý bedeniyle de katýlan Okul Müdürü Muhammet GÖKTAÞ'a düzeyde ve kalitede eðitim vermek olduðunu söyledi. Yeni çalýþma arkadaþlarýna ve öðrencilerimize baþarýlar diliyor, kadrosuyla ve yeni vizyonuyla eðitim-öðretim yýlýna Akyaka Kültür ve Sanat Derneði olarak kuruluþ büyük umutlarla baþlayanadile Mermerci Ç.P Lisesi belde felsefemize ve tüzüðümüze uygun her yardýmý halkýnýn güvenini boþa çýkarmamak için ellerinden geleni yapabileceðimizi bilgi edinmelerini diliyoruz. yapabileceklerinin sinyallerini þimdiden vermeye baþladý. Kadir TAVAN Türkiye'nin ilk Açýk Hava Kütüphanesi Muðla'da kuruldu Ýlk gün okuyup geri getirilmek üzere 212 kitap alýndý. Muðla Geliþim Hareketi Sözcüsü Necati Demirel, ilgiden memnun olduklarýný belirterek duyarlý Muðlalýlar'dan kitap baðýþý beklediklerini söyledi. Muðla'da bir grup aydýn tarafýndan 1999 yýlýnda oluþturulan ve kentin geliþimi için fikir üreten Muðla Geliþim Hareketi, kent merkezine açýk hava kütüphanesi kurdu. Yeni Garaj Yolu üzerindeki Latif Sepil Parký'na kurulan açýk hava kütüphanesine büyük ilgi gösterildi. Kültürel ve tarihi eserler, romanlar, belgesel CD'ler, günlük yerel gazetelerin yer aldýðý açýk hava kütüphanesinin üzerine '24 saat açýk olan kütüphanemize sahip çýk. Al, oku, geri getir. Baþkalarý da okusun. Kitap okuyoruz' yazýldý. Muðla Geliþim Platformu Sözcüsü Necati Demirel, kentin sosyal ve kültürel olarak geliþmesine katký saðlamayý hedeflediklerini söyledi. Demirel, "Kütüphane yedi gün 24 saat açýk olacak. Kütüphanemiz kilitlenmeyecek, baþýnda herhangi bir görevli bulunmayacak. Ýsteyen aldýðý kitabý alýp okuduktan sonra geri getirecek. Duyarlý Muðlalýlar'dan kitap baðýþý bekliyoruz. Önümüzdeki dönemlerde kentin diðer Muðla Geliþim Hareketi tarafýndan kent merkezindeki parklarýna da Açýk Hava Kütüphanesi kurmayý Latif Sepil Parký'na açýk hava kütüphanesi kuruldu. hedefliyoruz" dedi. Akyaka Sokaklarýnda Nail Çakýrhan Ýzleri Gelenekten Çaðdaþa Akyaka Gökova Mimarisi Nail tarafýndan da Güney Ege'de Toprak Damdan Kiremit Çakýrhan Günleri genel baþlýðý altýnda yapmakta Çatýya konulu tebliðler sunulacaktýr. olduðumuz etkinliklerden beþincisini geçen yýl Ekim Saat 16:00 da ise, ayný yerde Sayýn Bartýn Valisi Ýsa ayýnda, Doðumunun Yüzüncü Yýlýnda Geleneksel Küçük tarafýndan yazýlan ve MUSANDER Yön. Kur. Bþk. Mimarinin Þairi Nail Çakýrhan baþlýðý altýnda yapmýþtýk. Sadettin ÖZBEK tarafýndan, Nail Çakýrhan'dan þiirlerinin de Bu etkinliðe, davetlimiz olarak Nail Çakýrhan'ýn eþi, eklenmesi ile oyunlaþtýrýlan Düþten Gerçeðe Halet Abla Türk arkeologlarýnýn duayenlerinden Sayýn Prof. Dr. Halet Destaný MUSANDER-EÐÝTÝMSEN oyuncularý tarafýndan ÇAMBEL davetlimiz olarak katýlmýþtý. Toplantýda, Muðla sahneye konacaktýr. Kaçýrýlmamasý önerilir. Üniversitesinin o tarihteki Rektörü Sayýn Prof. Dr. Þener Birinci gün etkinlikleri, takriben saat 17:30, Yücelen OKTÝK'in de bulunmasýndan faydalanýlarak, Nail Teras restorana geçilmesi, Güney Ege Mimarisinde Çakýrhan'a <Fahri Doktor> unvaný verilmesi önerisi, Sürdürülebilir Yaklaþýmlar konulu serginin gezilmesi ve Derneðimiz adýna, Dernek Baþkanýmýzca yapýlmýþ ve öneri kokteyl ile sona erecektir. Muðla Üniversitesi Rektörlüðü ve Senatosunca kabul Akyaka Belediye Baþkanlýðý tarafýndan hazýrlanan ve edilmiþti. Kasým 2010 ayý içinde, Muðla Üniversitesi'nde AKSD tarafýndan desteklenen Akyaka Sokaklarýnda Nail yapýlan bir törende, Doktora Beratý Prof. Dr. Þener Oktik Çakýrhan Ýzleri konulu ikinci gün etkinliði, 16 Ekim Pazar tarafýndan, Nail Çakýrhan adýna, Prof. Dr. Halet Çambel'e günüazmak Boyu Sokaðýnda gerçekleþtirilecektir. takdim edilmiþ ve Cüppe si giydirilmiþti. 10:00-13:30 saatleri arasýndaki sabah etkinliðinde, açýlýþ Bu yýl, 15 Ekim 16 Ekim tarihleri arasýnda altýncýsý konuþmalarýndan sonra: Akyaka Kadýn Azmaðý Fotoðraflarý yapýlacak olan Gelenekten Çaðdaþa Akyaka Gökova Sergisinin; Resim Kursu Sergisinin; Çini Kursu Sergisinin Mimarisi Nail Çakýrhan Günleri nin konusu: Yavaþ açýlýþlarý, AKSD tarafýndan, Nail Çakýrhan adýna açýlan resim Þehir AKYAKA'da Nail Çakýrhan Anýsýna Geleneksek ve kompozisyon yarýþma sonuçlarýnýn açýklanmasý ve Mimarlýkta Yöresel Malzeme olarak seçilmiþtir. sergilenmesi, Satranç Etkinliði, Resim Atölyesi Çalýþmalarý, Önümüzdeki yýllarda da Mimarlýðýn deðiþik konularýnda Ebru Sanatý gösterimi, deðiþik konularda stantlarýn açýlýþý, panel ve sempozyumlar düzenlenmesi düþünülmektedir. yemek sunumu yapýlacaktýr. AKSD ve TMMOB Mimarlar Odasý Muðla Þubesi 14:00-17:00 saatleri arasýnda ise, Gazetece-Yazar Ünal tarafýndan hazýrlanan ve Yücelen Tesisleri ve Akyaka TÜRKEÞ tarafýndan Sayýn Prof. Dr. Þadan GÖKOVALI'nýn Belediyesince desteklenen 15 Ekim Cumartesi günkü tanýtýmý yapýlacak ve kendilerine Gökova Akyaka'ya Iþýk program, 11:00-12:00 saatleri arasýndaki Nail Çakýrhan Tutanlar plaketi ve beratý verilecek, Prof. Dr. Þadan kabrini ziyaretle baþlayacak ve Yücelen Tesisleri Gökovalý da Nail Çakýrhan'ý tanýtan bir konuþma yapacaktýr. Resepsiyon Üstü Toplantý Salonunda, saat 13.00'deki açýlýþ Daha sonra, Belediye Baþkaný Ahmet ÇALCA ve Kent konuþmasý ve 13:15-15:30 saatleri arasýndaki panel ile Konseyi Baþkaný Serdar DENKTAÞ, Akyaka'nýn Sakin devam edecektir. Þehir Oluþ Hikayesi ni ve önemini anlatan konuþmalarýný Yük. Mimar-Yazar Oktay Ekinci tarafýndan yapacaklardýr. yönetilecek Panelde, Yük. Mimar Prof. Dr. Ataman Katýlýmcýlara teþekkür belge ve madalyalarý ile En DEMÝR tarafýndan Anadolu'da Yerel Mimari ve Bakýmlý Ev ve En Bakýmlý Bahçe plaketlerinin verilmesi ve Malzeme, Yük. Mimar Beyazýt BÜYÜKYILDIRIM müzik dinletisi ile etkinlik sona erecektir. tarafýndan Anadolu'da Gelenekten Geleceðe Kerpiç ve Bütün, üyelerimiz, dostlarýmýz veakyakalýlar davetlidir. Mimarlýk ve Yük. Mimar-Restaratör Ertuðrul ALADAÐ AKSD

12-15 Aktüalite I N D E K S. indeks. Portre Devrim Gürkan 91. Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74

12-15 Aktüalite I N D E K S. indeks. Portre Devrim Gürkan 91. Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74 indeks 2 I N D E K S 7 Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71 36 Maariften Yetiþenler Turhan Dökmeci 41 46 Mesaj Gurme/Tike 38 Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74 8 Portre Devrim Gürkan 91 48 Kutusu Asým Arar 73 50 52

Detaylı

NEREDESÝNÝZ? Akyaka Vizyon Toplantýsý Yapýldý AKÇEP (AKDENÝZ ÇEVRE PLATFORMU) 17. TOPLANTISI MARMARÝS TE YAPILDI

NEREDESÝNÝZ? Akyaka Vizyon Toplantýsý Yapýldý AKÇEP (AKDENÝZ ÇEVRE PLATFORMU) 17. TOPLANTISI MARMARÝS TE YAPILDI Derneðimize katkýlarýnýz için: ÝÞ Bankasý Muðla Þubesi 3600 1036210 aks-akyaka@hotmail.com NEREDESÝNÝZ? SELÇUK ÝNAÇ AKS Yön. Kur. Bþk. Bir avuç insan Gökova- Akyaka'da bir þeyler yapýyoruz. Bir Halk Kütüphanesi

Detaylı

GELENEKTEN ÇAÐDAÞA AKYAKA-GÖKOVA MÝMARÝSÝ NAÝL ÇAKIRHAN GÜNLERÝ. Yýl: 2 Sayý: 14 Eylül 2009 Ücretsizdir. aks-akyaka@hotmail.com

GELENEKTEN ÇAÐDAÞA AKYAKA-GÖKOVA MÝMARÝSÝ NAÝL ÇAKIRHAN GÜNLERÝ. Yýl: 2 Sayý: 14 Eylül 2009 Ücretsizdir. aks-akyaka@hotmail.com Derneðimize katkýlarýnýz için: ÝÞ Bankasý Muðla Þubesi 3600 1036210 aks-akyaka@hotmail.com SELÇUK ÝNAÇ AKS Yön. Kur. Bþk. GELENEKSEL ANADOLU MÝMARÝSÝNDEN GÜNÜMÜZE KALANLAR VE NAÝL ÇAKIRHAN 1950'li yýllarda

Detaylı

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77 indeks 2 S 7 10 12-18 Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63 Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78 Aktüalite K 19-22 24-32 Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz 8 Portre Renan Pekuysal Özen 77 34 Saðlýk Kemal Benli 65 I N D

Detaylı

12 Kariyer Öykü Serter 92

12 Kariyer Öykü Serter 92 indeks 2 N D E S I K7Konuk Yazar Aycan Alp 95 21-23 Duyurularýmýz 38 Kiþisel Geliþim Zerrin Koyunpýnar Füge Demirok 76 46 Yaþam Çocuk Zuhal Özer 79 8Portre Ahmet Göksun 72 24-31 Bizim Dünyamýz 32 Maariften

Detaylı

Þubat 2008 www.kayder.org.tr Sayý: 17 bir milletin portresi Abdullah Gül Çankaya Ziyareti Koordinasyon Kurulu Dedeman da Ýftar Genç Buluþma Baþkan dan... Deðerli Hemþehrilerim, Þu anda Ýstanbul'a lapa

Detaylı

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 149 Þubat 2006 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri Müdürü

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

10-15 16-22 23-26. indeks. kolejliler MART2008. Kariyer. Portre Seta Ýnþaat Cengiz Ergüvenç 64

10-15 16-22 23-26. indeks. kolejliler MART2008. Kariyer. Portre Seta Ýnþaat Cengiz Ergüvenç 64 indeks 2 i n d e k s 7 8 Konuk Yazar Özlem Gürses 87 16-22 Aktüalite 23-26 Duyurularýmýz 27-31 Bizim Dünyamýz Saðlýk Geriatri Derneði Baþkaný 38 Prof. Dr. Yeþim Gökçe Kutsal 74 46 Gezi Rehberi Cunda Adasý

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

Ý S T A N B U L G A Z Ý A N T E P L Ý L E R D E R N E Ð Ý Y A Y I N O R G A N I SAYI 25 MAYIS 2008 HOÞGELDÝNÝZ GAZÝANTEP ÝN KURTULUÞU BALOSU ÇAÐDAÞ KÝBELE PROF.DR. OSMAN BARLAS KADIKÖY GAZÝANTEPLÝLER DERNEÐÝ

Detaylı

Kültür 'Paylaþým'ý Geleneklerimiz, göreneklerimiz daima iyiyi, doðruyu, güzeli gösterir bize Türkiye Finans da bu toplumun gelenek, göreneklerine saygý duyan, onlarý sizlerle paylaþan, sizlerle yaþayan

Detaylı

Ekmek israfýna hayýr

Ekmek israfýna hayýr Keneye Dikkat! 18 Mart ta duygu seli Bu ikaz artýk yok! SAÐLIK9 GÜNCEL4 SAYFA15 Nevruz ateþi iki ayrý yerde yandý Haberin Özü 1 NÝSAN 2013 PAZARTESÝ Yý: 1 Sayý: 9 Hamit Kaplan Ý.O Kutlamalar SAYFA 16 Adil

Detaylı

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 147 Aralýk 2005 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri

Detaylı

Talimat verildi, Samsun þehir giriþi aydýnlatýlacak

Talimat verildi, Samsun þehir giriþi aydýnlatýlacak BYEGM den meslektaþýmýz Ýlkay Yorulmaz a ödül Müftü Mehmet Aþýk dün orum Toprak Mahsulleri Ofisi Müdürü Muammer Ýstanbul ve Samsun Toprak Mahsulleri Ofisi Þube Müdür Yardýmcýsý Adnan Budak ile birlikte

Detaylı

Barýþa katký bildirisine imza

Barýþa katký bildirisine imza Barýþa katký bildirisine imza Türkiye Barolar Birliðinin (TTB) seçimlerine yaklaþýk 1 ay kala, Orta Anadolu Bölge Barolarýnýn baþkanlarý 'birlik' çaðrýsýnda bulundu. Av. Ýbrahim Özyýlmaz * HABERÝ 3 DE

Detaylı

34 Maariften Yetiþenler Nuyan Sav 48

34 Maariften Yetiþenler Nuyan Sav 48 indeks 2 N D E S I 8 K7Portre Konuk Yazar Saynur Defne Sarýsoy 86 Tezel 85 23-25 Duyurularýmýz 36 Saðlýk Dr. Aydýn Aksoy 75 42 Gurme Coconot 26-33 Bizim Dünyamýz 38 Saðlýk HLC Hairline Clinic 40 Kiþisel

Detaylı

Dev organizasyon. OTOPARK a konuþan vatandaþlar, ilçe yolcularýnýn bekleme noktalarýna durak yapýlmasýný istedil-

Dev organizasyon. OTOPARK a konuþan vatandaþlar, ilçe yolcularýnýn bekleme noktalarýna durak yapýlmasýný istedil- Hitit e 300 konut yolda Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, TOKÝ Finansman Dairesi Baþkaný Ayhan Karaca ve ilgili dairenin teknik uzmanlarý ile bir araya geldi. * HABERÝ 2 DE Hitit Üniversitesi

Detaylı

Yeni hastanede hýzlý çalýþma Çorum'da 800 yatak kapasiteli Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nin inþaatý tüm hýzýyla devam ediyor.

Yeni hastanede hýzlý çalýþma Çorum'da 800 yatak kapasiteli Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nin inþaatý tüm hýzýyla devam ediyor. Belediye nin faaliyet raporu onaylandý Adaletle hizmet ediyoruz * HABERÝ 7 DE Madenlerin Çorum a katkýsý yýlda 100 milyon TL yi aþýyor Çevre ve Saðlýk Komisyonu Baþkaný Yurdanur Özzehinli, Çorum daki madenlerin

Detaylı

Gýda yardýmýnda devrim

Gýda yardýmýnda devrim Çorum, sýnav merkezi oluyor Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi (ÝÝBF) Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökben Bayramoðlu Aile þirketlerine önemli uyarýlar Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý

Detaylı

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu...

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu... Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi SES ten DENÝZ FENERÝ Protokolüne Tepki FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3455 Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

TSO'da bol polemikli meclis toplantýsý

TSO'da bol polemikli meclis toplantýsý Duygulandýran madalya töreni 18 Mart Þehitler Gününde 5 þehit ailesine Devlet Övünç Madalyasý verildi.cumhurbaþkaný Abdullah Gül tarafýndan gönderilen madalya ve beratlar, Vali Sabri Baþköy tarafýndan

Detaylı

Bir Fotoðrafla. Spor kolundan ilk faaliyet "Doða Yürüyüþü"

Bir Fotoðrafla. Spor kolundan ilk faaliyet Doða Yürüyüþü AKSAN_BULTEN.tif Bir Fotoðrafla Kerim Bora Bir Kültürü Anlatmak Bu ayki röportajýmýzý ünlü fotoðraf sanatçýsý Kerim Bora'yla yaptýk. Düzce Kuzey Kafkas Kültür Derneði Eðitim ve Araþtýrma Komisyonu tarafýndan

Detaylı

içindekiler odtü lüler bülteni-113-kasým2002 3 113 Kasým 2002 KÖPRÜYÜ KÝM KURACAK

içindekiler odtü lüler bülteni-113-kasým2002 3 113 Kasým 2002 KÖPRÜYÜ KÝM KURACAK 1965 ODTÜ Mezunlarý Derneði Yayýnýdýr Odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek Üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý : 113 Kasým 2002 Dernek Adýna Sahip Levent TOSUN (ME 70)

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

58 250. yýlýnda Mozart. 14 Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya 22. 22 Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. 60 Bir dünya kenti Safranbolu

58 250. yýlýnda Mozart. 14 Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya 22. 22 Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. 60 Bir dünya kenti Safranbolu EDÝTÖR Ýlerlemeye devam ediyoruz... Baþlamak tabii ki çok önemliydi bizim için, ama bu kolay kýsmý. Önemli olan bunu sürdürebilmekti... Kýsa süreli aksaklýklara karþýn 2 yýlý geride býraktýk. Bu derginin

Detaylı

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. "Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru"yu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuruyu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE Otobüs polis aracýna çarptý: 1 polis þehit Sungurlu'da, yolcu otobüsünün trafik polisi aracýna, daha sonra da polis aracýnýn kamyonete çarpmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 polis þehit oldu,

Detaylı

Kayýnda Savaþtepe Öðretmen Okulu nu dýþarýdan bitirdikten sonra Konya Yüksek

Kayýnda Savaþtepe Öðretmen Okulu nu dýþarýdan bitirdikten sonra Konya Yüksek adir Keskin, 1944 Afyon-Dazkýrý-Çiftlik doðumlu. Ýlkokulu kendi köyünde, ortaokulu dýþarýdan bitirdi. Ýzmir Ýmam-Hatip Lisesi ni 1965'te, ayný yýlýn eylül Kayýnda Savaþtepe Öðretmen Okulu nu dýþarýdan

Detaylı