Yeni eðitim dönemi baþladý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yeni eðitim dönemi baþladý"

Transkript

1 Derneðimize katkýlarýnýz için: ÝÞ Bankasý Muðla Þubesi Muðla Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mansur Harmandar ziyaret edildi Akyaka Kültür ve Sanat Derneði olarak Muðla Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mansur Harmandar ý makamýnda ziyaret ettik. Ziyarete Aydýn Turunç, Fikret Uzunhasan, Hüsniye Yenikeçeci, Nilgün Alayat katýldýlar. Samimi bir ortamda geçen ziyarette Rektör Prof.Dr. Mansur Harmandar'a görevinde baþarý dileðinde bulunduk, dernek faaliyetlerimiz hakkýnda bilgi verdik ve kütüphanemize davetimizi ilettik. Ayrýca Beldemizde yaklaþýk 2 yýl önce yer tahsisi yapýlan Mimarlýk Fakültesinin inþaatýna baþlanmasý iradesinin gösterilmesini talep ettik. Özel bir mimariye sahip olan beldemize bu fakültenin çok yakýþacaðýný söyledik. Bu irade gösterilirse bir konsorsiyum oluþturularak yeterli kaynaðýn saðlanabileceði konusunda Fikret Bey destek olabileceðini beyan etti. Daha sonraki günlerde temaslarýmýzýn sürmesi dileklerimizle ziyaretimizi sonlandýrdýk. Bizim sözümüz Aðustos Zafer Bayramý Deðerli Üyeler ve Dostlar! Dernek Bülteninin bu sayýsýnda, son bir yýlki faaliyetlerimizden bahsetmek istiyorduk. Ama 30 Aðustos Zafer ve Þeker Bayramlarý için Belediye hoparlöründen yayýnlanan aþaðýdaki mesajýmýzdan önce okunan mesajlarda, 30 Aðustos Zafer Bayramý'na deðinilmemesi üzerine konuyu deðiþtirmek gereðini duyduk. 30Aðustos Zaferi, sadece Kurtuluþ savaþýnda bir muharebenin sonucu deðildir. Bir dizi muharebenin son safhasý, Ulusal Bilincin oluþmasýnýn ve Cumhuriyetimizin kuruluþunun baþlangýcýdýr. Ulusal Bilincin yeniden canlanmasýna ihtiyaç duyulan bu günlerde, bu zaferin öncesinin ve sonrasýnýn kýsaca hatýrlanmasý, bizce yerinde olacaktýr. 15 Mayýs 1919 da Ýzmir'in iþgali ile baþlayan ve devam eden Yunan geniþlemesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Ordularýnýn kurulmaya baþlanmasý ile nihayet, Birinci Ýnönü ( 9 Ocak 1921) ve Ýkinci Ýnönü (23-31 Mart 1921) muharebeleri ile durdurulmuþ ve Mustafa Kemal Paþa'nýn, o günkü tabiri ile Batý Cephesi Kumandaný ve Erkânýharbiye-i Umumiye Reisi Ýsmet Paþa'ya çektiði telgrafta da belirttiði gibi: < Orada yalnýz düþman deðil milletin makûs talihi de yenilmiþtir >. Bu zaferden sonra, yeniden saldýrýya geçebilmek için Yunan Hükümeti seferberlik ilan ederken, Mustafa Kemal Paþa yönetimindeki Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti, Meclis ve Türk Genelkurmayý da ordunun, kesin sonuç alabilecek güce çýkarýlmasý çalýþmalarýna baþlamýþlardý. Devamý sayfa 2'de eðitim yýlý zili, ana sýnýflarý ve ilköðretim birinci sýnýflar için tarihinde çaldý. Küçük þirinlerimiz þaþkýn, heyecanlý, mutlu, biraz ürkek sýnýflarýna girdi. Anneler ve babalarda daha çok uzun yýllar sürecek eðitim döneminin ilk gününde oldukça heyecanlýydýlar tarihinde tüm öðrenciler özledikleri zilin sesi ile sýnýflarýna girdiler. Kimi tatil döneminin bitmesi ile arkadaþlarýna kavuþmaktan mutlu. Kimi biraz daha tatil iyi olurdu der gibiydi. Ama ilk gün düzenlenen mini törende, sýrada beklerken arkadaþlarý ile yaptýklarý sohbetler, þakalaþmalar en azýndan birbirini özleyen arkadaþlarýn hoþ bir manzarasýydý. Okul idaresi, öðretmen ve okul aile birliðinin konuþmalarý, öðrencilerin þiir okumalarý ile baþlayan törende veli katýlýmýnýn azlýðý dikkat çekiciydi. Ana sýnýfý ve birinci sýnýflarýn velileri anne baba birlikte katýlmýþken, üst sýnýflara doðru katýlýmýn azlýðý dikkat çekiciydi. Halbuki ülkemizde SBS olgusu varken, bir yarýþ içinde, yaþamlarýný sýnav sýnava koþarak elde ettikleri puanla belirleyecek olan çocuklarýmýza, desteðimizde en ufak bir azalma olmamalý. Tersine zorlu sýnavlara hazýrlanan çocuklarýmýzýn daha fazla yanýnda olmalýyýz. Okul Aile Birliði, okulumuzda geçen dönem yaptýklarý kermes ve düzenlenen etkinliklerle anýldý. En büyük kazaným ise bu sene Muðla Milli Eðitim Müdürlüðünden söz alýnan Fen Laboratuarý oldu. Geçtiðimiz haftalarda kurulmasý öngörülen laboratuar önümüzdeki haftalarda kurulacak. Geçen sene ýsýnma turlarý ile görev ve yetkilerini çok iyi öðrenen, kazandýklarý tecrübe ile bu dönem okulda daha ciddi kazanýmlara imza atmak isteyen Antik müze kopyalarý sergisi açýldý Akyaka Kültür ve Sanat Derneði etkinliklerinden Nurþen Çevikel Ýzar'ýn antik müze kopyalarý sergisi Halet Çambel Kültür Evinde açýldý. Antik müze kopyalarý ve duvar resimleri kapsamýnda çalýþmalarýný sürdüren sanatçýnýn eserleri Akyakalý sanatseverlerden beðeni topladý. Yýl: 4 Sayý: 21 Eylül 2011 Ücretsizdir Yeni eðitim dönemi baþladý Okul Aile Birliði yönetimi, en önemli projesinin Kooperatif kurarak okula sabit bir gelir kaynaðý oluþturmak olduðunu belirtiyor. Yönetmeliklerin temini ve resmi baþvurularý yapmak için çalýþmalar devam ediyor. Öðretmenlerden tek tek bu eðitim dönemi için gerekli eksik listesi isteyen Okul Aile Birliðinin, tarihinde yapýlacak genel veli toplantýsýnda yapýlmasý düþünülen kermesler bu eksikler üzerine yapýlacak. Belde okulumuzda eðitim için çok fazla donaným eksiðimiz var. Ama öðretmen kadromuzun tam ve öðrencilerin baþarýsýný arttýrmakta kararlý öðretmenlere, idari yönetime sahip olan okulumuzun çok ciddi baþarýlara imza atacaðýna inanýyorum. Öðretmen, veli ve öðrenci üçgeninde baþarýnýn kaçýnýlmaz olacaðýna eminim. HüseyinARSLAN 2011 Turizm Sezonu Akyaka Beldesine giderek artmakta olan ilginin, yaz aylarýný kaosa dönüþtürecek boyutlara ulaþacaðý doðrusu birkaç yýl öncelerinde beklenmiyordu. Çok yoðun bir ziyaretçi akýný, elbette turizme yönelik tüm iþletme sahiplerini sevindirebilir. Özellikle son iki yýldýr tüm esnaf ve sezonda istihdamdan payýný alan insanlarýmýz için hoþ bir durum. Bir yandan denizi, ormaný, azmak sularý, mimarisi, yavaþ þehir statüsü ve kendine özgü sosyal etkinlikleri, diðer yandan Muðla ili ve çevresine yakýnlýðý bu güzelim beldeye elbette bu ilgiyi arttýracak ve bu yoðunluðu yaþatacaktý. Ne var ki, mevcut yerleþik nüfus ve gelecekte muhtemel olan nüfus artýþý için kýsa vadeli altyapý tesis ve organizeleri, bu güzel beldeyi yaþanamaz hale getirebilir. Dileðimiz, baþta belde halkýmýz olmak üzere, yerel yönetim, tüm iþletmecilerimiz, sivil toplum örgütleri ve tüm aydýnlarýmýz kýsa sürede bir araya gelerek, kent konseyinin de bu organizasyona öncülük etmesiyle, Akyaka'nýn geleceðini birlikte düþünerek, çözüm üretirler. Kadir TAVAN

2 Sayfa 2 30 Aðustos Zafer Bayramý Sayfa 1'den devam Bu çalýþmalar ve iç isyanlar sýrasýnda, üstün Yunan kuvvetlerinin Döðer-Seyitgazi istikametinde taarruzu baþlamýþ ( 10 Temmuz 1921) ve Kütahya- Eskiþehir savaþlarý ile devam etmiþ ve ordu Mustafa Kemal Paþa'nýn talimatý ile kademeli olarak Sakarya Doðusuna çekilmeye ve bu þekilde Yunan kuvvetlerini Haymana-Polatlý hattýna doðru çekmeye baþlamýþtýr. 5 Aðustos 1921 tarihinde, Meclis, Mustafa Kemal Paþa'ya Baþkumandanlýk yetkisini vermiþ ve onun komutasýndaki Türk ordusu, Yunan ilerlemesini Sakarya ýrmaðý-ankara çayý-ilýca deresi arasýndaki 100 km. geniþliðindeki bir cephede 22 gün 22 gece devam eden muharebeler sonucu (23 Aðustos-13 Eylül) durdurmuþ; Yunan kuvvetlerinin Sakarya'nýn Batýsýna atýlmasý ile de savaþ sonuçlanmýþtýr. Türk ordusu Batý cephesinde Sivrihisar-Emirdað-Bolvadin-Çay-Þuhut-Sandýklý hattýna yerleþmiþtir. Bu muharebeler sýrasýnda, Mustafa Kemal Paþa: < Hattý müdafaa yoktur, sathý müdafaa vardýr > emrini vermiþ ve sonucunda Mareþal ve Gazi unvanlarýný almýþtýr. Batý Cephesindeki bir yýllýk durgunluk devresinde, ordu hazýrlýklarý tamamlanmýþ, yeniden teþkilatlandýrýlmýþ, iç isyanlar ve meclisteki muhalif gruplarla, Ýstanbul Hükümetiyle uðraþýlmýþtýr. Nihayet, Mustafa Kemal Paþa'nýn Kocatepe'den yönettiði, iki ordu ve bir süvari kolordusu olarak tertiplenen Türk Ordusu, 26 Aðustos 1922 sabahý saat 5.30 da, 30 Aðustos Zafer Bayramýný hazýrlayan büyük taarruza geçmiþlerdir. Nazým Hikmet'in dizeleriyle: < Daðlarda tek tek ateþler yanýyordu. Ve yýldýzlar öyle ýþýltýlý, öyle ferahtýlar ki Þayak kalpaklý adam nasýl ve ne zaman geleceðini bilmeden Güzel ve rahat günlere inanýyordu. Ve gülen býyýklarýyla duruyordu ki mavzerinin yanýnda, Birden bire beþ adim saðýnda onu gördü. O, saati sordu. Paþalar <Üç> dediler. Sarýþýn bir kurda benziyordu. Ve mavi gözleri çakmak çakmaktý. Yürüdü uçurumun baþýna kadar, eðildi, durdu. Býraksalar ince uzun bacaklarýnýn üstünde yaylanarak Ve karanlýkta akan bir yýldýz gibi kayarak Kocatepe'denAfyon ovasýna atlayacaktý.. Beþ otuz. Ve baþladý topçu ateþiyle ve fecirle birlikte büyük taarruz. Sonra Sonra düþmanýn müstahkem cephesi düþtü. Sonra, Sonra, düþman ordusu kuvâyi külliyesini ihâta ettik Aslýhan Civarýnda 30Aðustosa kadar. Sonra Sonra, 30 Aðustosta düþman kuvâyi külliyesi imha ve esir oldu >. Ve < Ýlk hedefinizakdeniz ileri > Sonuç: 9 Eylül Ýzmir'in kurtuluþu. Cumhuriyetin baþlangýcý. Anzaklarýn sabah ayinleri sayesinde Çanakkale Savaþ alanýný hatýrlamaya, turlar düzenlenmeye, mezarlýklar ve anýtlar düzeltilip ziyaret edilmeye baþlandý. Acaba büyük taarruz alanlarýna, cephe arkasýna akýn yapan süvari kolordusunun Ahýr Daðýnda geçtiði geçitlere, þehitliklere, anýtlara, Sancaktar anýtýna ne zaman turlar düzenlenecek ve ziyaretler baþlayacak? Bunlarý gençlerimize anlatmak, okutmak hepimizin borcu, hiç olmazsa, Turgut Özakman'ýn < Þu Çýlgýn Türkler > kitabýný okuyalým, okutalým, çocuklarýmýza hediye edelim. Yazýmýzý, çifte Bayram Mesajýmýzý bir kez daha hatýrlatarak bitirelim: BÜTÜN ÜYELERÝMÝZÝN, DOSTLARIMIZIN VE AKYAKALILARIN 30 AÐUSTOS ZAFER BAYRAMINI VE ÞEKER BAYRAMLARINI KUTLAR, ANADOLUMUZUN DÜÞMANLARDAN TEMÝZLENMESÝNÝ VE LAÝK TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ DEVLETÝNÝN KURULMASINI SAÐLAYAN, GAZÝ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN, SÝLAH ARKADAÞLARININ, ÞEHÝTLERÝMÝZÝN VE GAZÝLERÝMÝZÝN HUZURLARINDA TEKRAR SAYGIYLA EÐÝLÝRÝZ. Aydýn TURUNÇ / AKSD Kaynak: Meydan Larousse; Nazým Hikmet Þiirler 4, Cem Yayýnevi. AKS ETKÝNLÝKLERÝ Temmuz Ayýnýn Son Etkinliði Temmuz ayýnýn son etkinliði olarak, 26 Temmuz akþamý, üyelerimizden ve dostlarýmýzdan oluþan 49 kiþilik bir grupla, Muðla'nýn Karabaðlar Yaylasý'ndaki SÜPÜROÐLU tesisine gidildi. Karabaðlar Yaylasý'ndaki, çoðu þimdi kapalý olan ve yaptýklarý büryan (kuyu) kebaplarý ile ünlü Kahvehaneler, vakti zamanýnda ve özellikle Pazar günleri, Muðla'dan gelen berber, ayakkabý tamircisi, nalbant, dondurmacý, macuncu, çýtýrmýkçý ve keten helvacý gibi esnafýn hizmet verdiði ve sosyal hayata canlýlýk getirdiði mekanlar olmuþlardýr. Hatta buralarda zaman zaman, küçükbaþ hayvan alýþ veriþi bile yapýlmýþtýr. Kahvehanelerin bazýlarýnýn bitiþiðinde mescitlerin bulunmasý da Muðla'ya has ve Muðlalýlarýn hoþ görüsünü gösteren bir özelliktir. Ayýn Koyu nda Akyakalýlarýn sesi Akyaka Kültür ve Sanat Derneðinin düzenlediði geziye iyi ki gittim. Geziler zaten insana yeni bir heyecan getirir ama bu gittiðimiz yer; Gökova gibi doða harikasý bir yerin gizlemiþ, saklamýþ olduðu bir yer olan Ayýn Koyu olduðunda; kavuþtuðumuz huzur, kendini yenilenmiþ hissinin bize verdiði heyecan bambaþka güzellikteydi. Ayýn koyu'na, Akyaka ile arasý yaklaþýk saat süren doða ortamýnda yapýlan yolculukla ulaþtýk. Balta deðmemiþ ormanýn içinden tepeleri aþtýk, ha geldik dediðimizde(tabi ki daha önce benim gibi gitmeyenler için geçerli)doðanýn oyununa denk gelip yola daha da devam ettik. Asfalt yolun yerini toprak yol aldýðýnda 3-4 km. sonra Ayýn Koyu karþýmýzdaydý. Körfez resmen bu güzelliði saklamak için çetrefilli oyunlara baþvurmuþ gibiydi. Ama biz sonunda vardýk. Bir iþletme orayý sahiplenmiþ, gelenlerin bir daha gelmesini saðlayacak bir özenle dizayn etmiþti. Önceden Bu Kahvehanelerden birisi olan Süpüroðlu Tesisinde, Kanuninin Rodos Seferi zamanýndan kalma ulu çýnarlarýn altýnda, nefis bir akþam üzeri, fýrýndan çýkan üç oðlak, gözlerimizin önünde porsiyonlara ayrýlarak iç pilav ve nohutlu pilav ile servis edildi ve kýzartma, salata ve meyve eþliðinde afiyetle yenildi. Bu yemeðe katýlan dostlarýmýz; nohutlu pilavýn, iç pilava göre çok daha nefis olduðu konusunda birleþtiler. Bu kadar kalabalýk bir grupta herkese eþdeðerde et isabet etmemesi bazý dostlarýmýzýn yakýnmalarýna yol açtý ise de; bu tarihi mekanýn ve havanýn nefaseti ve dostlarla böyle bir ortamda yapýlan keyifli sohbetler üzerine Derneðimizin yemeðine katýlanlar unutulmaz bir akþam geçirdikleri için bizlere teþekkür ettiler. Akyaka'da, daha sonraki bir etkinlikte buluþabilmek dilekleri ile bu güzel geceyi noktaladýk. AKSD Ýki dolmuþla geldiðimiz yaklaþýk elli kiþilik grubumuz belirtilen balýk ýzgarasýný burada yiyeceðime memnun birden bu sessiz koyu canlandýrdý. Herkes masalara, olmuþtum. þezlonglara daðýldý. Sabah 9'da buluþup yola çýktýðýmýz grup, Ayýn Koyu'nun serin sularýna kendini býrakmak için sabýrsýzlanýyordu. Denize kavuþtuðumuzda ise herkes en az benim kadar memnundu. Daha sonra þezlonguma uzanmýþ denizdekileri izledim. Ayýn Koyu'nun güzelliði, doðallýðý, sevimliliði sanki onlara yansýmýþtý. Yüzlerde tebessüm, herkes güneþin, temiz denizin keyfini çýkardý. Ve gün nasýl geçtiðini anlamadan akýp gidiyordu. Okunan kitaplar, gazeteler, yenen yemekler, insanlarýn birbirine nezaket içerisindeki davranýþlarý sonucunda 5.30'a doðru gitme zili çaldý. Herkes gitmek istemediðini belirten sözler, sesler sarfetse de yolculuðumuz baþladý. Akyaka'ya varmak üzereyken dolmuþ içerisinde Akyaka Sanat ve Kültür Derneði üyeleri yeni programlar düzenledi. Ne güzeldi ki bu dernekler sayesinde toplumumuz birlik, beraberlik ve paylaþým içerisinde olabilmeyi kendine yeni kültürler kazandýrarak baþarabiliyor.misafir olarak katýldýðým bu geziyi düzenleyen Akyaka Kültür ve Sanat Derneði üyelerine çok teþekkür ederim. Gizem UZUN Marmaris Koylarýnda tekne turu... Akyaka Kültür ve Sanat Derneði 2011 yýlý Ýlk duraðýmýz Cennet Adasý idi. Temiz ve düzenli etkinliklerinden birini daha gerçekleþtirdi. 21 Aðustos 2011 kahvaltýdan sonra sýra ile Akvaryum Koyu ve Yeþil Deniz Pazar günü, saat 09.00'da Marmaris'e hareket edildi. Güldeniz Koyu'nda denize girildi. Amos Koyu'nda öðle yemeði yenildi. teknesiyle saat 10.00'da denize açýldýk. Turunç'ta þehir turu için mola verildi. Külahlarda dondurmamýzý yerken, þehir turu attýk. Sahildeki çay bahçesinde, aðaçlarýn gölgesinde kahvelerimizi yudumlarken, ne kadar þanslý olduðumuzu dile getirdik. Turunç'un 40 yýl önceki haliyle bugünkü durumunu kýyasladýk. Turunç'tan sonra tekrar denize girdik. Pasta ve kurabiyelerle aldýðýmýz ikindi çayý yorgunluðumuzu dindirdi. Teknenin temizliði, hizmetin güzelliði herhalde Akyaka Kültür ve Sanat Derneði'nin disiplin ve titizliðinin aynasý gibiydi. Saat 18.00'daAkyaka'mýza ulaþtýk. Ýlk defa katýldýðým bu geziden çok büyük haz aldým. Bu geziyi düzenleyen dernek yönetimine, böyle huzurlu ve mutlu bir günü bize yaþattýklarý için çok teþekkür ediyorum. Çalýþmalarýnda baþarýlar dileðiyle sevgilerimi sunuyorum. Zübeyde SAYAR

3 Sayfa 3 AKYAKA ETKÝNLÝKLERÝ Çomakdað kültürüne yolculuk Kültürel ve doðal için sabýrsýzlanýyorduk. 600 yýl önce buraya yerleþen Yörük güzelliklerin bir arada halký gelenek ve göreneklerini halen korumakta. Köye olduðu gezileri, Akyaka girdiðinizde sanki geçmiþe giriyorduk. Köy meydanýnda bizi Kültür ve Sanat Derneði güler yüzlü insanlar karþýladý. Yöresel yemeklerden oluþan adýna düzenleyen Hüsniye mönü çok güzel ve doyurucuydu. Yemeðin üzerine haným, Çomak Daðý ve kahvelerimizi içtik, fiyatlar inanýlmaz ucuzdu. Labranda gezisi var Köy kadýnlarýnýn el emeði olan hediyelik eþyalardan aldýk. d e y i n c e ç o k Kimimizin bileðinde, kimimizin boynunda, kimimizin h e y e c a n l a n d ý m. baþýnda bu güzel köye ait renkli hatýralar vardý. Köy halkýndan Biliyordum ki yine hem Hasan Bey evini müze haline getirmiþ ve köyünün gönüllü eðlenecek hem de çok güzel rehberliðini üstlenmiþti. Bu güzel evi görmek için yine bilgiler edinecektik. yokuþlarý týrmandýk. Evdeki tüm eþyalar, mutfak gereçleri 2 4 H a z i r a n C u m a aynen korunmuþtu. Ev sahibi bize pipoya benzer bir þey sabahý saat 07:30'da gösterdi. Hiç birimiz ne olduðunu anlayamadýk. Sonradan arabadaki yerlerimizi aldýk. öðrendik ki bu alet erkek çocuklar beþiklerinde uyurken Bir süre gittikten sonra kullanýlýyormuþ, onlarýn altlarýný ýslatmadan uyumalarýný harika bir tesiste simit, çay, peynir ve zeytinden oluþan saðlýyormuþ. Çok þaþýrdýk, bir o kadar da bu pratik zekayý kahvaltý molasý verildi. Demli çaylar eþliðinde ettiðimiz bu takdir ettik. kahvaltý bence 5 yýldýzlý kahvaltýlardan daha Daha sonra bu evlerin çoðunun yapýmýnda lezzetli ve doyurucuydu. emeði olan yaþlý ustayý görmeye gittik. Ellerini Ýlk duraðýmýz Labranda Antik Kentiydi, öpüp resim çektirdik. Yine tüm kapýlar, Burasý M.Ö. 600 yýlýna kadar uzanan bir tarihi pencereler, dolaplar oymalý ve motiflerle barýndýrýyordu. Ören yerini, bizleri bekleyen süslüydü, artýk ayrýlma zamanýydý. Bizi bekçi Ýbrahim Bey gezdirdi, önem kazanmasýný býrakmak istemediler. Köyde misafir kalmamýzý saðlayan olayýn ise M.Ö. 355'de yýllýk kurban ve ertesi günkü düðüne katýlmamýzý istediler. þöleni sýrasýnda Mausolos'un burada kendisine Bu samimi davete teþekkür edip yola koyulduk. yapýlan suikasttan son anda kurtulmasýyla Programýmýzda bir maðara gezisi ve þelale baþladýðýný anlattý. Bu olay üzerine kutsal kabul de vardý. Bir süre sonra Uyku Vadisi denen edilen bu yere sunaklar ve binalar yapýlýr. kanyondaki ilginç bir tesise geldik. Bir Ancak, M.S.4. y.y.'da çýkan bir yangýn kýsmýmýz çay içip dinlenirken, bazýlarýmýz da Labranda'nýn sonu olur. yakýnda olduðu söylenen maðarayý görmeye Her yaný tarih kokan bu yerde ilk dikkatimi gittik. Yol uzun ve engebeliydi, dar patikalardan çeken yerdeki kumlarýn altýn gibi parlamasýydý. yürüdük, týrmandýk, sulardan geçtik ve en Þaþkýnlýkla hemen Aydýn Bey'e sordum nedir bunun sýrrý nihayet maðaraya ulaþtýk. Maðara ýþýklandýrýlmamýþtý ama biz diye? Hemen her konuda derin bilgilere sahip olan Aydýn bey; fotoðraf makinesi flaþlarýyla sarkýt ve dikitleri görmeyi bu bölgedeki kayalarýn son derece kýrýlgan ve metamorfik baþardýk. Döndüðümüz de herkes kendisini, tesisteki þelalenin olduklarý, içlerinde mika mineralleri bulunduðu, ayrýþým akýþýna býraktý. "Stres Odasý " adý verilen bu yer, üzeri açýk ve sonu serbest kaldýklarý ve bu þekilde parladýklarý açýklamasýný hýzla akan þelalenin olduðu bölümdü. Mayosunu giyen kendini yaptý. Ben de yerdeki kumdan kendime ve yeðenime sürdüm bu soðuk ama bir o kadarda keyifli suya býraktý. gezi boyunda parladýk. Arabamýza bindiðimizde herkese tam bir rehavet Etkilendiðimiz diðer yer ise o zamanlarda çeþme olarak çökmüþtü. Tamam artýk dönüyoruz derken arabamýz güzel bir kullanýlan yerde hala su olmasýydý. Yine baþka bir su baþka tesiste durdu. Hüsniye haným yine sürpriz yapmýþtý, bu kaynaðýndan buz gibi mineralli su içtik, adeta kutsandýk. sefer de kurabiye ve çay ikramý yapýldý. Yolumuz bu kez Ketendere'ye ulaþtý. Hüsniye haným bizi Çok þanslýydýk hem dolu dolu bir gün yaþamýþ hem de buradaki bacalara dikkat etmemiz için uyardý. Bacalarda güzel bilgiler edinmiþtik. Emeði geçen herkese teþekkürler. kartal ve ay yýldýz figürleri vardý. Bol bol resim çektik. Buna benzer gezileri þimdiden dört gözle bekliyoruz. Karnýmýz iyice acýkmýþtý ve Çomak Daðý Köyü'ne varmak Pervin ARUK GEÇMÝÞE YOLCULUK DEVAM EDÝYOR Akyaka Kültür ve Sanat Derneði'nin kültürel ve hoþça vakit geçirme amaçlý gezilerine bir yenisini daha eklemek için 23 Eylül 2011 Cuma günü sabah sekizde yola koyulduk. Sonbaharýn hoþ serinliðini tensel ve ruhsal olarak hissederek baþlayan yolculuðumuz, her zamanki heyecanlý ve düzeyli ortamý ile katýlýmcýlara adeta yeni bir hediye sunuyordu. Yolculuðumuzun ilk molasýný verdiðimiz yeþillikler içinde çay ve kahvaltý faslýndan sonra, Aydýn'a doðru gizemli seyahatimize devam ettik. Öncelikle Çine'de bulunan Kurtuluþ mücadelesi kahramanlarýndan Yörük Ali Efe'nin anýlarýnýn canlandýrýldýðý geniþ bir park içine kurulan Kuvay-ý Milliye Müzesi ve Þehitler Anýtýný ziyaret ettik, Geniþ alanda güzel bir peyzaj örneði sunulan bu mekanda temiz havayý teneffüs ederek, serüvenimize kaldýðýmýz yerden devam ettik. Daha sonra Aydýn'da müze ziyaretini yaparken insanoðlunun yaþam serüvenindeki ilginç aþamalarý büyük bir ibret ve hayranlýkla izledik. Geçmiþe yolculuðumuzun yeni duraklarý Tralles ve NYSA antik kentlerine doðru yola koyulduðumuzda Dernek Baþkaný Aydýn Bey eþsiz bilgi ve kültürel birikimlerini bizlerle paylaþýrken son derece cömert davranýyordu. Yani bir anlamda bu yolculuk macerasýnda yine geçmiþle yaþamanýn telaþý içinde kalarak nasýl gizemli oluþumlarla karþýlaþacaðýmýz merakýna yakalandýk. NYSA kentinin sosyolojik ve kültürel yerleþimi, bu tür olgularýn günümüzde de ne denli gerekli olduðunu ve insanlýðýn geliþiminde ne denli önemli iþleve sahip olduðunu bir kez daha bilincimize çýkardý. Ýnsanlýðýn kültürel miraslarýný görme ve yaþatma olanaklarýný bizlere sunan Akyaka Kültür ve Sanat Derneði yöneticilerine ve emeði geçenlere bir kez daha teþekkür ve þükranlarýmýzý söylemeden geçemeyeceðim. Dönüþ yolu üzerinde komþu yavaþ kent Yenipazar'da yediðimiz pidelerin çeþitli lezzetlerinin damaðýmýzda býraktýðý tatlarýn doyumsuzluðunu da belirtmeden geçmenin haksýzlýk olduðunu düþünüyor, bu þirin ilçeye de kucak dolusu sevgi ve teþekkürlerimi sunuyorum. Dönüþ yolculuðu hüznünü tüm benliðimizle yaþarken, Yörük Ali Efe'nin evini ziyarette yaþamýndan kesitlere tanýk olarak, yakýn tarihimizi yaratanlardan birinin serüvenlerine tanýklýk ettik. Yaþadýðýmýz her þeyin güzel yanlarý olduðu kadar hüzünlü yanlarý olduðu gerçeðini Kavaklýdere'de güneþin batýþý sýrasýnda yaþadýk. Burada bakýrýn el emeði göz nuru ile nasýl deðer kazandýðýný gördük. Yorgunluk çayýný yudumlamanýn keyfini geziyi gerçekleþtirenlere ve katýlýmcýlara býrakýrken, darýsý nice nice gezilere diyorum Dursun YILDIRIM SONBAHARI KARÞILARKEN! Akyaka Kültür ve Sanat Derneði'nin yaz etkinliklerinden bir tanesini daha 10 Eylül Cumartesi günü yaþadýk. Gezi etkinlikleri gerçekten derneðin adýna yakýþýr þekilde kültürel bir nitelik kazanýyor. 10 Eylül Cumartesi günü yaptýðýmýz geziye eþimle, güzergah üzerindeki Köyceðiz'den katýldýk. Ýlk duraðýmýz Beyobasý köyü yol kavþaðýnda oldu. Sabahýn ilk saatlerinde tavþan kaný çaylar eþliðinde derneðin (her zamanki inceliklerinden) ikramý olan sýcacýk peynirli poðaçalar ve açmalar ile kahvaltý yapýldý. Keyif çaylarý içildi. Bu arada sevgili Aydýn Aðabeyimiz insaný mahcup eden kibarlýðý ve aðabey-babacan sevecenliði ile tek tek masalarý dolaþarak kahvaltýnýn eksiksiz yapýlmasýný saðladý ve tekrar yola koyulduk. Programýmýzdaki ilk ören yeri olan Kayaköy'e ulaþtýk. Köye giriþle birlikte insaný bir hüzün sarýyor. Biliyoruz ki köyde yaþayanlar yüz yýllarca bu topraklarda diðer komþularý ile birlikte yaþamýþlar. Ancak yakýn tarihimizde kendi dýþýnda mübadele yoluyla Yunanistan'a gönderilmiþler, ayný þekilde orada yaþayan Türklerde buraya iskan edilmiþler. Sokaklarý týrmandýkça orada yaþanan acýlarý, sevinçleri, aþklarý düþlüyor ve küçük köyün þimdiki haline üzülüyorsunuz. Kayaköy duraklamamýz öðlen saatlerini buldu, toparlandýk, programýmýzdaki Tloss Antik kenti ve öðle yemeðini yiyeceðimiz Yaka Park restorana doðru yola çýktýk. Sevgili Aydýn Aðabeyim Tloss Antik kenti hakkýnda öz ve doyurucu bilgiler aktardý. Bu arada Yaka Park restorana ayak bastýðýmýz zaman yemeklerimiz hazýr olsun diye yetkiliyle sürekli telefon iletiþimi kurdu. Ýçeriye girdiðimiz zaman her þeyin hazýr olduðunu görüp, çok keyifli bir öðle yemeði yedik. Ayrýca Yaka Park ortamýndan söz etmeden olmaz. Her taraftan þakýr þakýr akan buz gibi sular, asýrlýk çýnarlar, derin gölgelikler, öðle saatlerinin yakýcý sýcaðýnda serin esintileri ile insana hayat veren, sanki cennetin küçük prototipi bir ortam. Sonra cennetten ayrýlýp Saklýkent'e doðru yola koyulduk. Saklýkent'te gürül gürül akan sularýn arasýndan kanyona girip kilometrelerce uzanan gizemli bir yürüyüþ yapan arkadaþlarýmýz oldu. Bu arada bazý arkadaþlarýmýz kanyonun civarýndaki aðaçlarýn altýnda çaylarýný yudumlarken günün tatlý yorgunluðunu hissetmeye baþladý. Her güzel þeyin sonu olduðu gibi, tarihten günümüze olan anlamlý yolculukta Saklýkent dönüþ süreciyle birlikte sona erdi. Darýsý bundan sonraki güzel yolculuklara SERPER GÜNGÖR Kütüphanemiz yararýna bahçe satýþý 8 Temmuz 2011 Cuma Günü, Aydýn-Solmaz Turunç evinin bahçesinde; Ayþe Turunç ve Nebile Önüt'e ait porselen, cam, bakýr ve örtülerden oluþan objelerin Derneðimiz yararýna satýþýndan bin küsur TL. gelir saðlanmýþtýr. Bu para ile Oktay Akbal Kütüphanemizin dört kitap dolabý yenilenmiþ, iki dolap ise tamir ettirilerek boyanmýþtýr. Çaðrýmýzý karþýlýksýz býrakmayan üyelerimiz ile dostlarýmýza ve yardým eden genç arkadaþlarýmýza teþekkür ederiz. AKSD

4 Sayfa 4 Gökova da eðitim etkinliði Gökova Kültür Sanat ve Spor Derneði ve Gökova Belediyesi ortaklaþa olarak Gökova Belediye Parký'nda eðitim toplantýsý düzenledi. AÝLE-OKUL-ÇOCUK ÜÇGENÝ konulu sohbetli toplantýya belde halký büyük bir ilgi gösterdi. Toplantýya; aileler, çocuklar, gençler, Salih Güneyman Ýlköðretim Okulu Müdür ve öðretmenleri, dernek üyeleri katýldý. Muðla Üniversitesi Eðitim Bilimleri Fakültesi Öðretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Banu Yangýn'ýn konuþmacý olduðu toplantýda; Eðitim ve Ýletiþim baþlýðý altýnda; *aile çocuk arasýndaki doðru iletiþimin nasýl olabileceði, önemi *öðretmen-veli arasýndaki diyaloðun önemi *çocuðun kendini tanýmasý; *aile içi iletiþim ve sorunlarý çözme yollarý *sorunlu çocuklara aileler nasýl yaklaþmalý *sosyal-çevre ve okul baþarýsýnýn etkileri vb. konular konusunda bilgi alýþveriþi saðlandý. Toplantýda sonucunda aileler-öðretmenlerçocuklar birbirlerine sorun ve isteklerini ilettiler. Gökova Kültür Sanat ve Spor Derneði Bu yazý bir Kýzýlderili kitabesinden alýnmýþtýr. Yalan Tohumdur. Bire kýrk verir. Verdiði kýrkýn her biri bir tohumdur ki o da bire kýrk verir. Bilgi de tohumdur. Bire yüz verir. Verdiði yüzün her biri Bir tohumdur ki; sana bilgelik, torunlarýna da ilham verir. Zeka Sudur. Tohumlarý yeþertir. Yalaný da bilgiyi de. Yetenek Topraktýr. Ne ekersen onu biçersin. Ekmezsen üzerinde ayrýk otlarý biter. Emek Güneþtir. Tohuma da suya da topraða da hayat verir Kader Çadýrýndaki kilim gibidir. Ýpliðini Ulu Manitu verir Sen dokursun. Deseni sendendir, renkleri Tanrý'dan. Þans Doðal gübredir. B..tan bir þeydir yani. Ne zaman nereye düþeceði belli olmaz. Kilimine düþerse kirletir. Desenini deðiþtirir. Her seyi b...k eder. Oysa topraðýna düþerse besler. ÇOCUK VE GENÇ Adile Mermerci Çok Programlý Lisesi yenilenerek eðitime baþladý Gökova beldesi okullarýndan Adile Mermerci Ç.P.Lisesi çaða uygun yeni yüzüyle eðitim-öðretim yýlýna baþladý. Okul Müdürü Muhammet GÖKTAÞ lisede hem fiziki hem de kalite yönünden büyük fark yaratarak eðitim verileceðini belirtti. Öncelikle okulun fiziki yapýsýnýn tümüyle deðiþtirilerek belde öðrencilerine bugüne kadar saðlanamayan iyi þartlarda eðitim verileceðini ve teknik donanýmýn çaða uygun en iyi düzeye getirildiðini söyledi. Bununla birlikte laboratuvar sýnýf sistemi uygulamasý benimsenerek öðrencilerin üst düzeyde eðitim almasý saðlandý. Asýl amaçlarýnýn bu yýl okulumuza büyük beklentilerle kayýt yaptýran birçok öðrencinin ve velinin beklentilerini boþa çýkarmamak olduðunu söyleyen okul Adile Mermerci Ç.P.Lisesinin öðrenime müdürü Muhammet GÖKTAÞ ayný zamanda okulumuzda yetiþtirme hazýrlýklarý ve çalýþmalarýna bizzat kendi var olan öðrencilere de önceki yýllardan çok daha farklý bedeniyle de katýlan Okul Müdürü Muhammet GÖKTAÞ'a düzeyde ve kalitede eðitim vermek olduðunu söyledi. Yeni çalýþma arkadaþlarýna ve öðrencilerimize baþarýlar diliyor, kadrosuyla ve yeni vizyonuyla eðitim-öðretim yýlýna Akyaka Kültür ve Sanat Derneði olarak kuruluþ büyük umutlarla baþlayanadile Mermerci Ç.P Lisesi belde felsefemize ve tüzüðümüze uygun her yardýmý halkýnýn güvenini boþa çýkarmamak için ellerinden geleni yapabileceðimizi bilgi edinmelerini diliyoruz. yapabileceklerinin sinyallerini þimdiden vermeye baþladý. Kadir TAVAN Türkiye'nin ilk Açýk Hava Kütüphanesi Muðla'da kuruldu Ýlk gün okuyup geri getirilmek üzere 212 kitap alýndý. Muðla Geliþim Hareketi Sözcüsü Necati Demirel, ilgiden memnun olduklarýný belirterek duyarlý Muðlalýlar'dan kitap baðýþý beklediklerini söyledi. Muðla'da bir grup aydýn tarafýndan 1999 yýlýnda oluþturulan ve kentin geliþimi için fikir üreten Muðla Geliþim Hareketi, kent merkezine açýk hava kütüphanesi kurdu. Yeni Garaj Yolu üzerindeki Latif Sepil Parký'na kurulan açýk hava kütüphanesine büyük ilgi gösterildi. Kültürel ve tarihi eserler, romanlar, belgesel CD'ler, günlük yerel gazetelerin yer aldýðý açýk hava kütüphanesinin üzerine '24 saat açýk olan kütüphanemize sahip çýk. Al, oku, geri getir. Baþkalarý da okusun. Kitap okuyoruz' yazýldý. Muðla Geliþim Platformu Sözcüsü Necati Demirel, kentin sosyal ve kültürel olarak geliþmesine katký saðlamayý hedeflediklerini söyledi. Demirel, "Kütüphane yedi gün 24 saat açýk olacak. Kütüphanemiz kilitlenmeyecek, baþýnda herhangi bir görevli bulunmayacak. Ýsteyen aldýðý kitabý alýp okuduktan sonra geri getirecek. Duyarlý Muðlalýlar'dan kitap baðýþý bekliyoruz. Önümüzdeki dönemlerde kentin diðer Muðla Geliþim Hareketi tarafýndan kent merkezindeki parklarýna da Açýk Hava Kütüphanesi kurmayý Latif Sepil Parký'na açýk hava kütüphanesi kuruldu. hedefliyoruz" dedi. Akyaka Sokaklarýnda Nail Çakýrhan Ýzleri Gelenekten Çaðdaþa Akyaka Gökova Mimarisi Nail tarafýndan da Güney Ege'de Toprak Damdan Kiremit Çakýrhan Günleri genel baþlýðý altýnda yapmakta Çatýya konulu tebliðler sunulacaktýr. olduðumuz etkinliklerden beþincisini geçen yýl Ekim Saat 16:00 da ise, ayný yerde Sayýn Bartýn Valisi Ýsa ayýnda, Doðumunun Yüzüncü Yýlýnda Geleneksel Küçük tarafýndan yazýlan ve MUSANDER Yön. Kur. Bþk. Mimarinin Þairi Nail Çakýrhan baþlýðý altýnda yapmýþtýk. Sadettin ÖZBEK tarafýndan, Nail Çakýrhan'dan þiirlerinin de Bu etkinliðe, davetlimiz olarak Nail Çakýrhan'ýn eþi, eklenmesi ile oyunlaþtýrýlan Düþten Gerçeðe Halet Abla Türk arkeologlarýnýn duayenlerinden Sayýn Prof. Dr. Halet Destaný MUSANDER-EÐÝTÝMSEN oyuncularý tarafýndan ÇAMBEL davetlimiz olarak katýlmýþtý. Toplantýda, Muðla sahneye konacaktýr. Kaçýrýlmamasý önerilir. Üniversitesinin o tarihteki Rektörü Sayýn Prof. Dr. Þener Birinci gün etkinlikleri, takriben saat 17:30, Yücelen OKTÝK'in de bulunmasýndan faydalanýlarak, Nail Teras restorana geçilmesi, Güney Ege Mimarisinde Çakýrhan'a <Fahri Doktor> unvaný verilmesi önerisi, Sürdürülebilir Yaklaþýmlar konulu serginin gezilmesi ve Derneðimiz adýna, Dernek Baþkanýmýzca yapýlmýþ ve öneri kokteyl ile sona erecektir. Muðla Üniversitesi Rektörlüðü ve Senatosunca kabul Akyaka Belediye Baþkanlýðý tarafýndan hazýrlanan ve edilmiþti. Kasým 2010 ayý içinde, Muðla Üniversitesi'nde AKSD tarafýndan desteklenen Akyaka Sokaklarýnda Nail yapýlan bir törende, Doktora Beratý Prof. Dr. Þener Oktik Çakýrhan Ýzleri konulu ikinci gün etkinliði, 16 Ekim Pazar tarafýndan, Nail Çakýrhan adýna, Prof. Dr. Halet Çambel'e günüazmak Boyu Sokaðýnda gerçekleþtirilecektir. takdim edilmiþ ve Cüppe si giydirilmiþti. 10:00-13:30 saatleri arasýndaki sabah etkinliðinde, açýlýþ Bu yýl, 15 Ekim 16 Ekim tarihleri arasýnda altýncýsý konuþmalarýndan sonra: Akyaka Kadýn Azmaðý Fotoðraflarý yapýlacak olan Gelenekten Çaðdaþa Akyaka Gökova Sergisinin; Resim Kursu Sergisinin; Çini Kursu Sergisinin Mimarisi Nail Çakýrhan Günleri nin konusu: Yavaþ açýlýþlarý, AKSD tarafýndan, Nail Çakýrhan adýna açýlan resim Þehir AKYAKA'da Nail Çakýrhan Anýsýna Geleneksek ve kompozisyon yarýþma sonuçlarýnýn açýklanmasý ve Mimarlýkta Yöresel Malzeme olarak seçilmiþtir. sergilenmesi, Satranç Etkinliði, Resim Atölyesi Çalýþmalarý, Önümüzdeki yýllarda da Mimarlýðýn deðiþik konularýnda Ebru Sanatý gösterimi, deðiþik konularda stantlarýn açýlýþý, panel ve sempozyumlar düzenlenmesi düþünülmektedir. yemek sunumu yapýlacaktýr. AKSD ve TMMOB Mimarlar Odasý Muðla Þubesi 14:00-17:00 saatleri arasýnda ise, Gazetece-Yazar Ünal tarafýndan hazýrlanan ve Yücelen Tesisleri ve Akyaka TÜRKEÞ tarafýndan Sayýn Prof. Dr. Þadan GÖKOVALI'nýn Belediyesince desteklenen 15 Ekim Cumartesi günkü tanýtýmý yapýlacak ve kendilerine Gökova Akyaka'ya Iþýk program, 11:00-12:00 saatleri arasýndaki Nail Çakýrhan Tutanlar plaketi ve beratý verilecek, Prof. Dr. Þadan kabrini ziyaretle baþlayacak ve Yücelen Tesisleri Gökovalý da Nail Çakýrhan'ý tanýtan bir konuþma yapacaktýr. Resepsiyon Üstü Toplantý Salonunda, saat 13.00'deki açýlýþ Daha sonra, Belediye Baþkaný Ahmet ÇALCA ve Kent konuþmasý ve 13:15-15:30 saatleri arasýndaki panel ile Konseyi Baþkaný Serdar DENKTAÞ, Akyaka'nýn Sakin devam edecektir. Þehir Oluþ Hikayesi ni ve önemini anlatan konuþmalarýný Yük. Mimar-Yazar Oktay Ekinci tarafýndan yapacaklardýr. yönetilecek Panelde, Yük. Mimar Prof. Dr. Ataman Katýlýmcýlara teþekkür belge ve madalyalarý ile En DEMÝR tarafýndan Anadolu'da Yerel Mimari ve Bakýmlý Ev ve En Bakýmlý Bahçe plaketlerinin verilmesi ve Malzeme, Yük. Mimar Beyazýt BÜYÜKYILDIRIM müzik dinletisi ile etkinlik sona erecektir. tarafýndan Anadolu'da Gelenekten Geleceðe Kerpiç ve Bütün, üyelerimiz, dostlarýmýz veakyakalýlar davetlidir. Mimarlýk ve Yük. Mimar-Restaratör Ertuðrul ALADAÐ AKSD

5 Sayfa 5 Akyaka-Gökova'da sinema geceleri KÜLTÜR VE SANAT Aðustos 2011 tarihleri arasýnda Akyaka Belediyesi, Gökova Belediyesi ve Gökova Kültür Sanat ve Spor Derneði iþbirliði ile sinema geceleri etkinliði düzenlendi. Etkinliðin Gökova bölümünde Gurbet Kuþlarý, Beþ Vakit film gösterimleri ayrýca Defne Halman'la tiyatro atölyesi ve söyleþi yapýldý. Akyaka bölümünde ise Sevmek ve Ölmek Zamaný, Sonbahar filmleri gösterildi. Belde yaþayanlarý açýk havada düzenlenen sinema etkinliðinde yazlýk sinema keyfini yeniden yaþama fýrsatý buldular. Ülkü Yalçýn'ýn resim sergisi Derneðimiz üyesi Ülkü Yalçýn'ýn resim sergisi GAS-DER tarafýndan Nail Çakýrhan-Halet Çambel Kültür ve Sanat Evinde açýldý. Emekli öðretmen olan Ülkü Yalçýn, tarihin akýþýyla, doðanýn güzelliklerine doðru akýp gelen yaþamýn mucizelerini ruhundan aldýðý ýþýkla tuvallere dönüþtürdü. Doða, insan ve tarih sevgisini naif, kendine özgü bir anlatýmla yaðlýboya çalýþmalarýyla tablolarýnda yaþatmaktadýr. Serdar Denktaþ mozaik sergisi açýldý GAS-DER tarafýndan Nail Çakýrhan- Halet Çambel Kültür ve Sanat Evinde Serdar Denktaþ Mozaik Sergisi açýldý. Serdar Denktaþ; yaptýðý iþi geri dönüþüm olarak tanýmlýyor, çünkü malzeme olarak kullanýlmýþ, iþlevlerini tamamlamýþ, 'çöp'e gitmiþ nesneleri kullanýyorum. Aslolanýn tüketim olduðu çaðýmýzda malzeme bol, yeter ki onlarý geri kazanmak isteyelim. Geri dönüþtürülen malzemeleri, ömrünü doldurduðu düþünülen eþyalarý dekore ederek onlarý yeniden kullanýlabilir hale getirebiliriz. Kýsaca, geri dönüþtürmek ve yeniden kullanmak mozaik çalýþmalarýmýn özünü oluþturuyor. Kiþisel yaþamýmda da tüketim hýzýmý yavaþlatmaya, olabildiðince az atýk oluþturmaya çalýþýyorum. Yine de bu konuda daha çoook yavaþlamaya ihtiyaç duyuyorum. Yavaþlamayý baþarabilen insanlarýn da modern çaðýn gerçek sanatçýlarý olduðuna inanýyorum." Pamuk, Orhan Pamuk, Orhan okudukça... B e y a z K a l e. Kar. Ýstanbul: Ýletiþim Ýstanbul: Ýletiþim Yayýnlarý, s. ORHAN PAMUK (1952- ) Yayýnlarý, s On iki yýldýr Almanya'da Orhan Pamuk 1952'de Romanýn konusu 17. sürgün olan þair Ka Ýstanbul'da doðdu. yüzyýlda Ýstanbul'da Türkiye'ye dönüþünden Çocukluðundan yirmi iki yaþýna kadar yoðun bir þekilde resim geçer. Napoli' ye dört gün sonra, bir söyleþi yaparak ve ileride ressam yapmakta olduðu bir için Kars þehrinde bulur olacaðýný düþleyerek yaþadý. deniz yolculuðu sýrasýnda kendini. Aðýr aðýr ve hiç Liseyi Ýstanbul'daki Amerikan Osmanlý korsanlarý durmadan yaðan karýn Lisesi Robert College'de okudu. tarafýndan tutsak edilen altýnda sokak sokak, Ýstanbul Teknik Üniversitesi'nde üç yýl mimarlýk bir Venedikli Ýstanbul'a dükkân dükkân bu hüzünlü okuduktan sonra, mimar ve ressam olmayacaðýna karar getirilerek köle olarak ve güzel þehri ve insanlarýný tanýmaya çalýþýr. Kars'ta verip býraktý. Ýstanbul Üniversitesi'nde gazetecilik satýlýr. Venedikli köle bilim ve sanat konusunda geniþ aðzýna kadar iþsizlerle dolu çayhaneler, dýþarýdan okudu, ama bu iþi de hiç yapmadý. Pamuk, yirmi üç bilgi sahibidir. Venedikli kölenin efendisi kendisiyle gelmiþ ve kardan mahsur kalmýþ gezgin bir tiyatro yaþýndan sonra romancý olmaya karar vererek baþka Venedikli kölenin ilgi alanlarý arasýnda þaþýrtýcý bir kumpanyasý, intihar eden ve türban direniþi yapan her þeyi býraktý ve kendini evine kapatýp yazmaya baþladý arasýnda New York'ta Columbia benzerlik olduðunun farkýna varýr. Venedikli köle ve kýzlar, çeþitli siyasal gruplar, dedikodular, söylentiler, Üniversitesi'nde "misafir alim" olarak bulundu. Osmanlý efendisi Haliç'e bakan bir evde bir masaya Karpalas Oteli ve sahibi Turgut Bey ile kýzlarý Ýpek ve Orhan Pamuk, 1990'larýn ortasýndan itibaren insan oturup birbirlerini tanýmak için uzun uzun konuþurlar. Kadife ve Ka için bir aþk ve mutluluk vaadi vardýr. haklarý, düþünce özgürlüðü konularýnda yazdýðý Kýsa tutulmuþ roman, zekice bir kurguya sahiptir. makalelerle Türk devletine karþý eleþtirel bir tutum Ýnsanlar ve yerler her ne kadar iki yüzyýl öncesinde olsa Pamuk, Orhan aldý, ama siyaset ile fazla ilgilenmedi. "Ýlk ve son siyasi da, okuyucu hangi ülke, hangi kültürde yaþarsa yaþasýn Masumiyet Müzesi. romaným" dediði Kar adlý kitabýný 2002'de yayýmladý. bu günü ve bu yeri algýlar. Bugünü ve bu yeri Ýstanbul: Ýletiþim Kar New York Times Book Review tarafýndan 2004 algýladýktan sonra Hoca'nýn sorusuyla baþ baþa kalýr Yayýnlarý, s. yýlýnýn en iyi 10 kitabýndan biri seçildi. Kitaplarý elli "Ben kimim?" sekiz dile çevrildi ve yüzü aþkýn ülkede yayýmlandý. Masumiyet Müzesi, 2005 yýlýnda Prospect dergisi tarafýndan dünyanýn 100 Pamuk, Orhan Nobel ödüllü Türk yazar entelektüeli arasýnda gösterilirken, 2006 yýlýnda ise Benim Adým Kýrmýzý. Orhan Pamuk'un 29 Aðustos TIME dergisi tarafýndan dünyanýn en etkili 100 Ýstanbul: Ýletiþim Yayýnlarý, 2008 tarihinde Ýletiþim kiþisinden biri seçildi. Orhan Pamuk 12 Ekim 2006 Yayýnlarý tarafýndan tarihinde Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanarak Nobel s piyasaya sunulan ve kýzý Ödülü kazanan ilk Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý Benim Adým Kýrmýzý romaný [2] Rüya'ya ithaf ettiði aþk olarak tarihe geçmiþtir yýlýnda Osmanlý padiþahý romanýdýr. Günlük hayat, Yayýmlanmýþ Kitaplarýndan Bazýlarý Þunlardýr: III. Murat'ýn saltanat resim, arkadaþlýk, yalnýzlýk, döneminde 9 gün süreyle karlý mutluluk, gazeteler ve televizyon, aile gibi konularý Pamuk, Orhan bir havada Ýstanbul'da geçer. barýndýran roman, Pamuk'un 10 yýllýk çalýþmasý sonucu Cevdet Bey ve Oðullarý. Saray hattatlarý ve nakkaþlarý oluþturuldu. Roman, Türkiye'de piyasaya çýktýktan Ýstanbul: Karacan Yayýnlarý, padiþahýn emriyle hazýrlanan sonraki ilk üç günde en çok satanlar listesinde birinci s. ISBN: bir kitap için gizlice Frenk sýraya yerleþti. Cevdet Bey ve Oðullarý, etkisi taþýyan resimler yaparlar yýlý ile baþlayan kitapta, tekstil zengini yazar Orhan Pamuk'un ilk Kitabýn baþlýca kahramanlarý, sanatçýlarý evinde Basmacý ailesinin okumuþ 30 yaþýndaki oðullarý romanýdýr. Niþantaþýlý bir ailenin barýndýran evin kýzý Þeküre ve ona aþýk olan teyze oðlu Kemal ile uzak akrabalarý, yoksul Keskin ailesinin 18 üç kuþak hikâyesini anlatýr. Ayný Kara'dýr. Ýstanbul'da pahalýlýk ve korku hüküm yaþýndaki güzel kýzý, tezgahtarlýk yapan Füsun zamanda ev içlerinin renklerini, arasýndaki aþk anlatýlmaktadýr. sürmekteyken bu evdeki hattatlar ve nakkaþlar zamanýn akýþýný, günlük sýradan Masumiyet Müzesi'nin çeviri haklarý kitap kahvehanelerde toplanýp meddahlarýn anlattýðý basýlmadan satýldý ve Türkiye'den sonra ilk kez konuþmalarý, akýlda kalan kahramanlar aracýlýðýyla hikâyeleri dinleyerek eðlenirler. Benim Adým Almanya'da Museum der Unschuld adýyla saptarken, okura geleneksel romandan alýnacak Kýrmýzý'nýn bir özelliði de kitabýn her karakterinin adet basýlacaðý bildirildi. New York Times tarafýndan hazlarýn dikkat ve sevgiyle anlatýldýðý bu panoramik kendi dilinden konuþmasý, ölülerin ve cansýz "2009'un en iyi kitaplarý" listesinde yer aldý. roman Orhan Pamuk'a hak ettiði ünü getiren olgun bir nesnelerin dile gelerek kitabýn öyküsünü kendi bakýþ ilk kitaptýr. açýlarýndan anlatmalarýdýr. Hazýrlayan Sevil YILMAZ

6 Sayfa 6 kazandým. Derken hayatýmda hiç olmadýðý kadar sporla içli -Pilatesi yapmak için bir yaþ sýnýrý var mý? dýþlý oldum. Bunun sebebi Akyaka'daki su sporlarý kampýnda -Öncelikle pilatesle ilgili bir yanlýþý düzeltmek istiyorum, tanýþtýðým o zaman hocam þimdi kocam olan Umut Özer'le pilates zayýflamak için yapýlan bir spor deðildir. Yaþla, olan birlikteliðimdi. Yüzme antrenörü olarak mezun olduðum yaptýðýmýz iþle doðru orantýlý olarak kaybettiðimiz kas 2008 yýlýnda birlikteliðim evlilikle sonuçlandý ve Akyaka'da kuvveti ve eklem hareketliliðini bize geri kazandýran bir yaþamaya baþladým. egzersiz türüdür. Bu yüzden her yaþta ve her kiloya sahip olan -Aktif olarak hangi sporlarý yapýyorsun? bireyler uzman pilates eðitmenleri ile birlikte bu egzersizi yýlýndan itibaren, þimdilerde Akyaka'nýn da yapabilirler. Bir doðru var ki vücudumuz sýkýlaþýr ve vazgeçilmez spor branþlarý olan nehir kayaðý, sea kayak, görünümümüzü inceltir ve þekillendirir. rüzgar sörfü, uçurtma sörfü ve bu yýl popüler olan stand up -Gelecekle ilgili hedeflerin neler? paddle(ayakta kürek)yapmaktayým. Kýþ sezonunda da snow -Akyaka'da yaþamaktan çok keyif alýyorum. Burada board ve snow kite yapýyorum. kaliteli ve saðlýklý yaþamak isteyen bir kesim var. Ben de - Mihriban Haným, sizinle yaklaþýk dört aydýr -Bir de aldýðýn dereceleri konuþalým, mesleðime aþýk biriyim, bu iki temel ögeyi buluþturmak tanýþýyoruz ve çok özlemini çektiðim spor dolu -Uçurtma sörfünde dereceler aldým, 2007 yýlýnda Gökova istiyorum. günler geçiriyorum. Ýþinize gösterdiðiniz özen ve Rüzgar'ýn düzenlemiþ olduðu festivalde bayanlarda 3.lük elde Yeni oluþturduðum iþ alaným Azmakhan Fitness, pilates sorumluluk nedeniyle sizi çok sevdim, istedim ki ettim yýlýnda Türkiye Yelken Federasyon'unun ve spa&welness merkezini Akyaka'da yaþayan herkesin Akyaka'da yaþayan pek çok kiþi de tanýmýþ olsun. Bu düzenlemiþ olduðu yarýþmada Course Race dalýnda 2. Ve buluþtuðu bir spor merkezi haline dönüþtürmek istiyorum. nedenle bültenimizin bu sayýsýnda sizi tanýmak 3.lük elde ettim. Milli olma hakký kazandým ama bazý Çeþitli alanlarda halkýmýzý bilinçlendirici seminer istiyoruz, bize biraz kendinizi tanýtýr mýsýnýz? nedenlerle katýlamadým. programlarý, kiþiye özel egzersizler, hamam, sauna ve yýlýnda Ýzmir Karþýyaka'da doðdum, evin -Biraz da pilatesden bahsedelim; profesyonel masaj tekniklerini bulabilecekleri bir tesis ikinci çocuðu ve tek kýzýyým. Bütün okul hayatým -Yüksek Lisans programýnda yaptýðým bir araþtýrma için olacaðýna inanýyorum. boyunca spordan hiç uzaklaþmadým, spor hep vardý. Akyaka'lý bayanlarla bir gurup oluþturduk ve 8 hafta boyunca -Bütün dileklerinin gerçekleþmesini temenni eder sana Ama bir spor okulunda okumayý hiç düþünmemiþtim, içinde pilates hareketlerinin de olduðu egzersizler yaptýk. baþarýlar dilerim. Rüzgar Cafe'nin serin ortamýnda veteriner olmak istiyordum. Liseyi bitirdikten sonra ilgi Sonuçlar bayanlarý memnun etti ve devamýný talep ettiler, gerçekleþtirdiðimiz bu keyifli söyleþi için çok teþekkürler. alanlarýmý keþfettim ve esas istediðim mesleðin spor Pilates benim hayatýmda yaklaþýk 4 yýldýr yer alýyor, bu Yolun açýk olsun sektörü olduðunu anladým yýlýnda Muðla konuda Ýzmir'de eðitim aldým. Hem hamileler için hem de Hüsniye Yenikeçeci-Mihriban Servililer Özer Üniversitesi Spor Bölümü Antrenörlük Eðitimini Mat-1 Mat-2 eðitimimi tamamladým. Röportajý. Akyaka nýn sokak hayvanlarý gönüllüsü Geçen akþam eve doðru yürüyorum, küçük bir köpek havlýyor, korkuyla etrafa bakýyor, aç Aldým kucaðýma ne yapacaðýmý bilemedim, aklýma hemen Makbule abla geldi, aradým. Ne yapacaðým? Nereye götüreceðim? Makbule Patýr. Beldemizde yaþayan ve çalýþan kadýnlarla ilgili röportaj denilince onunla görüþmek aklýma geldi. Bahaneyle beldemizdeki hayvanlarla ilgili konuþma Gelelim hayvanlarýmýza fýrsatýný da yakalamýþ olacaðýmýzý Küçükken çok dayak yerdim düþündüm. Onu akþam köpeklere yemek annemden, onlarý toplayýp beslediðim daðýtýrken yakaladým birlikte gittik. için. Farklý bir þey hayvan sevgisi Kaç yýlýnda nerede doðdunuz? bakýmevi olsa iyi olur ama yer problemi 1955 Gökova doðumluyum. Tek var. Sorun çözülür mü onu da çocuðum, zorluðunu çok çektim, ailem bilmiyorum. Daha çok köpek çiftçiydi fakirdik, 12 yaþýnda çalýþmaya býrakabilirler, insanlar kendilerini ve baþladým. Pamuk, tütün tarlalarýnda çocuklarýný mutlu etmek için alýyor sonra çalýþtým ailemi geçindirmek için. da sokaða atýyorlar. Sokakta nasýl yaþar? Ne zaman evlendiniz? Düþünen yok. Ýðnelerini yapýyorum, 17 yaþýnda anlaþarak evlendim. Eþim kýsýrlaþtýrma iþlemlerini takip ediyorum, zaten yurt dýþýndaydý, evlenip yemeklerini veriyorum. Avusturya'ya gittik, 30 sene kaldýk. Çok Yemek iþini kendin mi çalýþtým. Kablo firmasý, fýrýn, kitap hallediyorsun? firmasý, temizlik her türlü iþi yaptým. Lokanta lokanta geziyorum. Sezon Eþim de iþçi olarak çalýþýyordu. bitiminde kendim ocakta piþiriyorum, Akyaka'da apart iþine girdim,14 yýl oldu. belirlenen yerlerde yemek veriyorum. Yazýn açýyor kýþýn kapatýyordum. Oraya Kýþýn daha zor oluyor. Yaðmur çamur, gidince çalýþýyorum yine, hafta içi ayrý yaðmur yaðdý gidemem diyemiyorsun. 3- hafta sonu ayrý, ek iþler, geceleri el iþleri, 4 yýl önce köpeklere yemek 7 yýl oldu döneli. daðýtýyordum, tarlanýn birinde bir köpek Çocuðunuz var mý? var sahipli ama yavan ekmek verir sahibi, 3 çocuðum var. 2 erkek, 1 kýz. 39 tarlaya girdim, yaðmurdan her yer çamur, yaþýnda en büyük çocuðum, kýzým en battým çamura býraktým çizmeleri verdim küçük 34 yaþýnda. Oðlanlar elektrik yemeði geri döndüm. mühendisi. Kýzým gýda mühendisi. Onlar Þimdi iyiyim saðlýðým yerinde ama dönmedi, 3 torunum var. yaþ ilerledikçe tek baþýma yoruluyorum. Hem çocuk hem o yoðun tempo? Ýnsanlar iþin gücün yok mu? Ne Yorulduk tabi ama yapýlacak pek fazla uðraþýyorsun? diyor ben payýma düþeni þey yoktu. Çalýþmak zorundaydýk. Ýlk yapmaya çalýþýyorum, insanýn yüreði el gittiðimizde tek odada yaþardýk, geçim vermiyor. Elimden gelen bu, sorunun zordu. Her zaman hatýrlarým, unutmamak çözülmesi gerekiyor evet ama sorun lazým. devam ediyor. Ne yapalým? Oturalým mý? Artýk sürekli buradasýnýz? Ben de bir yerden tutuyorum iþte. Evet kýþlarý 1-2 hafta gidip geliyorum. Ben de yemek vermeye çýktým. Merak ediyorum eskiden buralar Yapabilir miyim bilmiyorum? Zor iþ. nasýldý? Sahil kentlerinin büyüyen Ara sýra Gökova'dan buraya eþek ile sorunlarýndan biri oldu hayvan sorunu. gelir yüzerdik karþý kýyýda. Üç beþ ev Hayvan sahibi olmak istiyorsak önce çok vardý burada, bizim köy aynýydý deðiþen iyi düþünelim, alacaksak eðer, cins olsun pek bir þey yok. Tütün, pamuk yapardý demektense sokaktan, bakým evlerinden millet ama o da bitti. Þimdi bahçe ve barýnaklardan almaya çalýþalým. yapýyorlar kendilerine, kalaný da satýyorlar. Arzu TAÞKIRAN BELDEMÝZ Akyakalý kadýnlar uzman desteðinde spor imkanýna kavuþtu Akyaka Musiki Derneði kuruldu Akyaka Türk Sanat Müziði Korosu oluþturduðu Türk Sanat Müziði korosu Akyaka'lý çalýþmalarýný dernek çatýsý altýnda müzikseverlerle buluþmak üzere çalýþmalarýna yürütmek amacýyla Akyaka Musiki baþladý. Dernek bünyesinde Halk Müziði korosu Derneði'nin kuruluþunu gerçekleþtirdiler. kurulacak, enstrüman dersleri verilecektir. Kurucu baþkanlýðýný Prof.Dr. Sadun Dernek yetkilileri üyelik kayýtlarýnýn Ersin'in yaptýðý derneðin, kurucu yönetim baþladýðýný, sanatseverleri derneðe beklediklerini, kurulunu Necib Özden Uz, Ali Sami Arlý, belde yaþayanlarýnýn ilgisini beklediklerini Gönül Sabuncu, Hülya Gümüþ, Hüseyin belirttiler. Arslan, Ömer Þimþek Çeri oluþturdular. Yeni kurulan derneðimize çalýþmalarýnda Koro þefliðini Ali Sami Arlý'nýn baþarýlar dileriz. AKSD Dernek üyemiz Ali Sami Arlý ve Nadide Arlý'nýn oðullarý Arda Arlý ve Aslý Öz evlendiler. Ömür boyu mutluluklar dileriz. Akyaka Belediye Baþkaný Ahmet Çalca ve Sultan Turgut evlendiler. Ömür boyu mutluluklar dileriz. Dernek üyemiz Aslý Tuncay ile Can Sertdemir evlendiler. Kendilerine mutlu bir yaþam dileriz. Derneðimiz destekçilerinden ve Türk Arkeologlarýnýn duayenlerinden Prof. Dr. Halet ÇAMBEL'in, Ýstanbul'daki evinde düþerek kalça kemiðini kýrdýðýný üzülerek öðrendik. Baþarýlý bir ameliyat geçiren Halet Haným'a geçmiþ olsun der, acil þifalar dileriz. Türk Sanat Müziði Korosu keman sanatçýsý Muammer Özgün ameliyat geçirmiþtir. Acil þifalar dileriz. Derneðimiz üyesi ve destekçilerimizden dostumuz Aziz Albek ve merhume Suzan Albek'in oðullarý Adli Týp Uzmaný Prof.Dr.Emre Murat Albek genç yaþýnda vefat etmiþtir. Acýmýz sonsuzdur. Derneðimiz üyesi ve ayný zamanda dernek denetçimiz Erhan Merdioðlu nun kardeþi Ercan Merdioðlu, tarihinde vefat etmiþtir. Hastalýðý boyunca kardeþini yalnýz býrakmayan Erhan Merdioðlu na, yakýnlarýna, baþsaðlýðý ve sabýr diler, acýlarýný paylaþýrýz. Mekaný cennet olsun.

7 Sayfa 7 ÇEVRE Akyaka Kent Konseyi Azmak taki tahribatlarýn takipçisi Tüm bu olumlu geliþmelere karþýn ne yazýk ki Akyaka da çevre tahribatlarý da hýzla sürmekte, iyi niyetli çalýþmalar boþa çýkarýlmaktadýr. Bu tahribatlar en dikkat çekici þekilde Kadýn Azmaðý üzerinde yoðunlaþmaktadýr. Geçtiðimiz aylarda bu tahribatlar hýz kazanmýþtýr. Akyaka Kent Konseyi ve yerel sivil toplum örgütleri olarak Akyaka Belediyesi ve ÖÇKK nezdinde giriþimlerde bulunarak tahribatýn önlenmesi, verilen zararýn düzeltilmesi için çalýþmalar yapýlmasý talep edilmiþtir. Nisan ayýnda Akyaka Belediye Meclisinin toplantýsýnda Kent Konseyi ve Gökova Akyaka yý Sevenler Derneði fotoðraflarla durumu belediye yönetiminin dikkatine sunmuþtur. Ayný þekilde ÖÇKK ya da fotoðraflar ulaþtýrýlmýþtýr. Kent Konseyi olarak ÖÇKK Muðla Bölge Müdürlüðü ne sorunu yerinde görmek üzere davetimiz üzerine 14 Temmuz 2011 de ÖÇKK yetkilileri ile Kadýn Azmaðý boyunca birlikte Akyaka Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri Valiliði inceleme yapýlmýþ ve sorunlar tespit edilmiþtir. ziyaret ederek Azmak'taki tahribatlarla ilgili kurumlarýn Sorunlar, Azmak Yönetim Planý nýn uygulamaya görevini yapmasý talebiyle aþaðýdaki dilekçeyi ve Azmak alýnmýþ olmasýna raðmen hiçbir plan hükmünün tahribat raporunu valiliðe sundular. iþletilmemesi, Azmak kenarýnda bulunan otel ve Muðla Valiliðine / Muðla restoranlarýn kullaným alanlarý dýþýna çýkarak Azmak KONU: ÖÇKK Alaný Akyaka da Kadýn Azmaðý kenarýný ve içini iþgal etmeleri, sazlarý kökleri ile sökerek üzerinde Çevre Tahribatlarý alan açmalarý, açýlan alanlarý toprakla doldurarak yeni alan Özel Çevre Koruma Alaný olan Akyaka da çevrenin kazanmalarý, kazanýlan alanlar üzerinde ticari faaliyette bilinçli olarak korunabilmesi ve yönetilmesi amacý ile uzun bulunmalarý sayýlabilir. Akyaka Belediye Baþkaný na süredir çalýþmalar yapýlmaktadýr. Gökova Kýyý Alanlarý durumu bildirdiðimizde bu alanlarýn özel mülk olduðunu Yönetimi Projesi bu önemli çalýþmalardan birisidir. Bu ve belediye olarak karýþamayacaklarýný ifade etmiþtir. proje çalýþmalarýn sonunda Kadýn Azmaðý nýn kendine Tüm bu faaliyetlerle Azmak taki hassas flora ve fauna her özgü ekolojik yapýsýný korumaya yönelik olarak Azmak geçen gün daha fazla tahrip olmakta, doðal denge Yönetim Planý oluþturulmuþtur. Bu plan ÖÇKK tarafýndan bozulmaktadýr. da onaylanarak 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren Tüm bu bilgiler ýþýðýnda Kadýn Azmaðý ndaki uygulamaya alýnmýþtýr. tahribatýn biran önce durdurulmasý, yeni tahribatlarýn Bu çalýþmalara paralel, Akyakalýlar sahip olduklarý olmasýna izin vermeyecek þekilde etkin denetimin doðal ve kültürel deðerleri koruyarak gelecek nesillere saðlanmasý, verilen zararlarýn düzeltilmesi için çalýþma aktarmak konusunda da programlý çalýþmalar yapýlmasý, yerel yönetimin ÖÇKK alanlarýnýn yönetimi yapmaktadýrlar. Akyaka Kent Konseyi nin öncülüðünde konusunda bilgilendirilmesi ve yönetim planlarýnýn baþlatýlan çalýþmalar sonuç vermiþ ve Akyaka Uluslararasý eksiksiz uygulanmasýný hususunda valiliðinizden Sakin Kentler (Cittaslow) üyeliðine kabul edilmiþtir. gereðinin yapýlmasýný dileriz. Kutsal Antik Kent Lagina'dan sikke fýþkýrdý Prof. Dr. Týrpan, antik kentin 2 bin 200 yýl öncesinden bu yana kutsal kent olarak kabul gördüðünü ve günümüzde de Paganlarýn dini merkezi olarak bilindiðini söyledi. Prof. Dr. Týrpan þu bilgileri verdi: "Lagina Antik Kenti, Karya devrinde olduðu gibi daha sonraki dönemlerde de hiçbir zaman kutsallýðýný kaybetmemiþtir. Gerek Roma, gerekse daha sonraki Hýristiyanlýk devirlerinde olsun burasý daima kutsal kent olarak varlýðýný sürdürmüþtür. 2 bin 200 yýllýk bir yerleþim yeri olan Lagina, ayný zamanda birçok Mýsýrlý ve Muðla'nýn Yataðan Ýlçesi'ndeki, kutsal Romalý imparatorlarýn heykellerinin dikildiði Lagina Antik Kenti'nden, 2 bin 200 yýl bir kutsal antik kent. öncesinden günümüze uzanan süreçte bir çok Bu sebepten dolayý her devire ait bol medeniyete ait 70 gümüþ sikke ortaya çýkartýldý miktarda sikke buluyoruz. Bu sikkeler de Sikkelerden bazýlarýnda Lagina Antik Anadolu'nun çeþitli yerlerinden buraya ziyarete Kenti'nin 'Ay Tanrýçasý' olarak kabul edilen gelenlerin sikkeleri. Hekate'nin tasvir edildiði dikkati çekti. Kazý Örneðin, Milet, Efes, Stratonikeia, baþkanlýðýný Konya Selçuk Üniversitesi Fen Alabanda, Rodos'un sikkelerinin bulunmasý Edebiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. buranýn kutsallýðýnýn Anadolu'nun bütün Ahmet Týrpan'ýn yaptýðý Lagina Antik þehirleri tarafýndan tanýndýðýný gösterir. Kenti'nden tarih fýþkýrýyor. Rahip Menestes'in Ortaya çýkartýlan kitabelerden bu sahanýn evi ve Tanrýça Hekate'nin bronz heykelciðinden kutsallýðýný kabul eden bu kentlerin bir listesini sonra son bir hafta içerisinde 70 sikke bulundu. de elimizde bulunduruyoruz." Karia Yolu'na Destek Muðla Ticaret ve Sanayi Odasý (MUTSO) tarafýndan yürüyüþ turizmi için hazýrlanan 'Karia Yolu Projesi'ne Güney Ege Kalkýnma Ajansý'dan (GEKA) 234 bin lira hibe desteði geldi. 510 kilometre yürüyüþ yolu hattý oluþturulacaðýný kaydeden MUTSO Baþkaný Bülent Karakuþ, projenin kültür turizmini canlandýracaðýný ve 2 bin yýl önce krallarýn kullandýðý antik yollarýn turizme açýlacaðýný söyledi. MUTSO, Muðla'nýn yürüyüþ turizminde dünya markasý haline gelmesi ve halkýn turizmden daha fazla pay almasý amacýyla GEKA'ya 335 bin lira tutarýnda Karia Yolu Projesi sundu. Bölgenin tanýtýmý için önemli olan ve turizmin çeþitlenmesine katký saðlayacak projeye, GEKA iktisadi kalkýnma mali destek programlarýndan 234 bin lira hibe katkýsý geldi. Kar amacý gütmeyen kuruluþlara yönelik hazýrlanan 720 proje arasýndan ilk 108'e girmeyi baþaran Karia Yolu Projesi'nin arkeologlar ve uzman kiþilerden oluþan beþ kiþi tarafýndan hazýrlanacaðý belirtildi. Projeye Bodrum Ticaret Odasý (BODTO) ve Milas Sanayi ve Ticaret Odasý (MÝTSO) da ortak oldu. Proje hakkýnda bilgi veren MUTSO Baþkaný Bülent Karakuþ, "Marmaris, Bozburun, Hisarönü, Datça, Akyaka, Yerkesik, Ören, Mazý, Bodrum, Milas, Labranda ve Bafa Gölü'nü içine alan yürüyüþ yolunun uzunluðu 510 kilometre olacak. Yol üzerinde bulunan yerel halk konaklama eðitimden geçirilecek. Güzergahý üzerinde iþaretlemeler yapýlacak ve yol levhalarý dikilecek. Yol üzerindeki tarihi, kültürel ve doðal özelliklerin anlatýldýðý rehber kitap bastýrýlacak. Gerekli yerlerde yol ýslah çalýþmasý yapýlacak. Projeyle yerel halk turizmden pay alacak. Karia Yolu yürüyüþ rotasý projesi ile bu çeþitlilik arttýrýlarak yürüyüþ turu için gelen turistlerin bölgeyi bir baþka açýdan keþfetmeleri saðlanacak" dedi. Arzu Taþkýran

8 Sayfa 8 SPOR VE SAÐLIK Pet þiþelerin saðlýðýmýza zararlarý Kansere sebep olan beslenme alýþkanlýklarýmýz mayýs ayýnda biz bu iþi araþtýracaðýz dediler ve ekim ayýnda konusunda düzenlediði toplantýda Prof. Dr. Kenan biberonlarda Bisfenol-A'nýn kullanýmýný yasakladýlar. Demirkol un konuþmasýndan alýntý. Tamam, da biberonda yasakladýn e çocuðuna Bisfenol-A'lý su - Bir dinleyicinin elindeki pet þiþeden su içtiðini gören bidonundan su katmýyor musun mamasýný hazýrlarken? Isý ve hoca, zaman etkisiyle plastiðin defalarca kullanýlmasýyla Bisfenol- - Þimdi içtiðiniz su ile neler elde ettiðinizi de gözden A'nýn suya geçiþ oraný çok artýyor. geçirelim ve bu günkü toplantýyý kapatalým. O polietilen Þimdi su ýsýnmaz ki diyeceksiniz. Arizona'da yapýlan bir tereftalat maddesinden üretilmiþ yani pet þiþenin içindeki çalýþmaya göre þehirlerarasý su nakli sýrasýnda kamyon stalatlar suyun içine karýþmýþ bulunuyor. Ayrýca o plastiði içerisindeki su 80 dereceye kadar ýsýndýðý saptanmýþtýr. 80 yumuþatmak için antimon denen bir aðýr metal kullanýlmýþtýr o dereceye ýsýnan su o plastikten ne kadar madde çözüyor da suyun içine karýþýyor dolayýsýyla siz hem stalat, hem de biliyor musunuz? Sizi de sülalenizi de kanser etmeye yeter. antimon içmiþ oldunuz þu anda. Peki, ne yapar bunlar size? Antalya'da yazýn açýk havada duran suyun derecesi kaç acaba? Bunlar hormon bozucular diye geçer. Sizin vücudunuzda bir Banyo bile yapamazsýn o kadar sýcak suyla. Ne olur musluk takým hormonal bozukluklar yaratýr. Bu hormonal suyu kullanýn. Býrakýn þu plastikleri. bozukluklarýn bir bölümü, örnek, östrojen etkisini göstererek - Hocam bazý yiyecekleri plastik poþetlere koyup buzluða 5 yaþýnda çocuklarýn adet görmesine sebep olur. Ýki buçuk atýyoruz. bu da sakýncalý mý? yaþýnda bir çocuk getirdiler Lüleburgaz'dan adet görüyor. Ýki - Þimdi bakýn naylon folyo polietilen denen bir maddedir buçuk yaþýnda. Hamile bir kadýn östrojen etki gösteren bir ve polietilenin bu güne kadar bir saðlýk sakýncasý hormonal bozucuyu aldýðý zaman, o madde özellikle bu 19 saptanmamýþtýr. Daha büyük sorun yoðurt kaplarý. Mesela litrelik su bidonlarýnda onlar polikarbon denen bir plastiktir ve bazen çay içiyoruz köpük gibi bardaklardan veya uçaða ham madde olarak Bisfenol-Adenen bir maddeden üretilir. bindiðimizde þeffaf cam gibi çýt diye kýrýlan plastik bardaklar Bisfenol-A'nýn meme kanseri yaptýðý 1930 yýlýndan beri var hem o polystryne hem köpük gibi olan bardaklar da bilindiði halde ve 130 tane bilimsel yayýn olduðu halde bunun polystryne onlardan stryne çayýmýza geçiyor o da kanser hakkýnda hala biz o bidonlardan su içmeye mahkum yapýyor. býrakýlýyoruz. Bisfenol-A hamile bir kadýnýn karnýndaki Þimdi plastik yoðurt kaplarýnda, ben anlata anlata çocuðun beynindeki cinsiyet ayrým merkezine gittiðinde zannediyorum bazý firmalar artýk polipropilen kullanmaya çocuðun homoseksüel olma olasýlýðý çok yükseliyor. Meme baþladý. Kabýn altýna baktýðýmýz zaman veya yanýna baktýnýz kanseri riski çok yükseliyor erkekse prostat kanseri riski zaman bir üçgen göreceksiniz. Üç oktan oluþan bir üçgen. Bu normal bunla temas etmemiþ insana göre 3 kat artýyor. Yani geri dönüþüm iþaretidir. O üçgenin içinde bir sayý yazar. 5 musluk suyu içinallah aþkýna. numara polipropilendir altýnda da zaten PP yazar. - Arýtýcýlar hocam? Yoðurt alýrken artýk markaya göre deðil kullandýðý - Paranýz varsa arýtýcý kullanýn. Ama paranýz yok arýtýcý plastiðe göre tercihinizi yapýn. Ben her yoðurt almaya alamýyorsunuz, musluk suyu için. Musluk suyu Ýstanbul'da gittiðimde maalesef ayný firma farklý marketlere farklý plastik kullandýðýnýz plastik þiþedeki su hangisi olursa olsun 100 kat gönderebiliyor. Daha ucuz marketlere adi plastiklerde, lüks iyidir. ÝSKÝ'nýn her ay Ýstanbul'daki bütün su havzalarýnýn semtlerdeki marketlere daha kaliteli plastikte gönderiyor. Ne saðlýk raporlarý internette yayýnlanýyor. Biz geçen sene acý. Yani ayýrým yapýyor. NTV'de bir su programý yapmýþtýk ve NTV Yýldýz Teknik - Yani hocam üçgenin içinde 5 mi yazmasý lazým? Üniversitesinde piyasadan topladýðý sularý bakteriyolojik - Evet polipropilen incelemeye gönderdi. Hepsinde mikrop çýktý. Hepsinde - 1,5 litrelik su þiþelerinde 1 yazýyor. istisnasýz. Yani siz saðlýklý olsun, temiz olsun çocuðum - Evet, iþte o PET polietilen tereftalat, kötü, 1 numara kötü. mikropsuz su içsin diye mikroplu suyu paranýzla içiyorsunuz. Evde 19 litrelik bidonlarýn altýna bakýn. Onda da 7 yazar. 7 Býraktým vazgeçtim mikroptan, kanser yapýyor. Almanya'da diðer plastikler anlamýna gelir. Diðer plastiklerin içinde 6-7 geçen sene ocak ayýnda Avrupa birliðinin gýda güvenliði farklý plastik vardýr bunlardan bir tanesi de polikarbondur merkezi vardýr EFSA ocak 2010a kadar Bisfenol_A'nýn saðlýk onun için üçgenin altýnda PC kýsaltmasý vardýr. sakýncasý olmadýðýný iddia ediyordu. Ama toplum baskýsýyla Ramazan ÖZDEMÝR Stand Up Paddle yani Kürek Sörfü Akyaka'da yeni yapýlmaya baþlanan bir spor dalý olan kürek sörfünü sizlere tanýtmayý istedik Dengeye bir kere hakim olduðunuzda düz suda bir daha düþme ihtimaliniz yok. Hatta Kim Bulmuþ? giysilerinizle boarda çýkýp Belki de suya girmeye cesaret ýslanmadan þöyle bir dolanýp eden ilk insanlar ilk kürek gelebilirsiniz. sörfçüleriydi. Yüzen bir odunun Þu an Türkiye'de çok yaygýn üstüne çýkýp uzun bir sopayla olmasa da çeþitli merkezlerde aþmýþlardýr ilk sulak engeli hem eðitim hem de tur düzenleyen Ama spor olarak doðuþu dalga ekipler oluþmaya baþladý. Bir sörfü eðitimlerinden geliyor. Grup bilenden destek alayým, tekniðim derslerinde eðitmenler bir long düzgün olsun derseniz buyurun board üstünde ayaða kalkýp birlikte kürek çekelim. Durgunsu mevzuyu anlatýrken bir yandan da uzun mesafe tekniklerinden, ellerindeki kürek ya da benzeri akarsu geçiþlerine kadar tüm sopadan destek alýp yön veriyorlardý. Ayrýca bu çözüm tecrübemizi paylaþmaya hazýrýz. öðrencilerin peþinden gitmeye, düz suda etrafta dolanmaya da adresinde gerekli bilgileri bulabilirsiniz. yarýyordu. Derken dersler için kullanýlan bu iptidai tekniði Kürek Sörfünün Faydasý birkaç firma amaca dönük tasarýmlarla þekillendirmeye Anlýk mutluluklar ve hazlar herhalde günlük yaþantýmýzý baþladý. Ve buuummmm? Daha ilk yýlýnda kürek sörfü büyük sürükleyici kýlan durumlar. Bu nedenle sýradan bir günü ses getirdi. Çünkü herkes suyun üzerinde ayakta durmayý, böylesine basit ama etkileyici bir aktivite ile renklendirmenin zýplamayý, yürümeyi hayal etmiþti. Yapacak hiç bir þey yoksa hem ruhsal hem de fiziksel bir fayda saðlayacaðý kesin. Fiziksel küreðini alýp biraz gezinmek, suya oturduðun yerden deðil de faydalarýyla ilgili yakýn zamanda yapýlan araþtýrmalarýn ayaktan bakabilmek, suyun dibini daha net seçebilmek, ufku sonuçlarýndan þöyle bir özet çýkarabilirim; Her kürek daha iyi görebilmek insanlarý kürek sörfüne baðladý. salýnýmýnda ayakta durduðunuz ve denge faktörü de olduðu için Nerede-Nasýl Yapmalý ayak parmaklarýnýzdan çenenizdekilere kadar tüm kaslarýnýz Ýþte kürek sörfünün bu kadar hýzlý yayýlmasýnýn en büyük çalýþýr. Ýlk yarým saatlik kürek sörfü seansýnýzýn ardýndan belki sýrrý. Su olan her yerde yapabilirsiniz. Deniz, göl, dere, nehir, de vücudunuzda varlýðýndan bile bihaber olduðunuz kaslarýnýzý bataklýk Ne rüzgar ne baþka bir þey lazým deðil. Bu nedenle bulacaksýnýz. Kürek sörfü aerobik ve anaerobik antrenman rüzgar, uçurtma ve dalga sörfçüleri rüzgar ya da dalga çalýþmalarýnda artýk sýklýkla kullanýlýyor. Ayrýca board üzerinde olmadýðýnda artýk soluðu insan gücüyle çalýþan SUP yapýlan esneme egzersizlerinin çeþitliliði hýzla artmakta. boardlarýnýn üstünde alýp çevre gezileriyle ya da sadece Oluþturulan sýnýflarla havuzlar da bile bu egzersizler program kondisyon çalýþmalarýyla vakit geçiriyorlar. olarak satýlmaya baþladý.tüm bu fiziksel faydalarýnýn ötesinde Bordunuzu alýp suya atýn. Üstüne çýkýp uzun tek taraflý bir de iþin keyif tarafýna bakalým. Kürek sörfünün en yaygýn küreðinizi yavaþ yavaþ suya daldýrýp çekmeye baþlayýn. Ýlk kullanýmý düz ya da az dalgalý sularda gezintidir. Dalga boyu birkaç dakika dengeyle ilgili bir bocalama olacak ama vücut büyüdükçe ufaktan dalga sörfüne geçebilirsiniz. Az rüzgarlý bir hemen alýþýyor. Boardun merkezine yakýn bir noktada durup havada uçurtmanýzla boardun üstüne çýkýp gezebilirsiniz. bacaklarý omuz geniþliðinde açmanýz ve dizleri çok hafif Akarsularda bir çok kiþi limitleri zorlamaya baþladý ama inanýn kýrmanýz dengeyi daha iyi saðlamanýzý saðlayacaktýr. güzel bir havada sakin sakin akan bir dereden aþaðýya kürek Elinizdeki kürek aslýnda bir baston görevi görmekte. Çekerken sörfü ile süzülmek biz sýradan kullanýcýlara yeter de artar bile. yarattýðýnýz dirençten destek alarak daha rahat ayakta Yeni yeni çýkan board aksesuarlarý ile artýk eþya taþýmak hatta durabilirsiniz. Burada en önemli detay doðru board seçimi. En balýða çýkmak bile mümkün. Kürek çekerken bir yandan dengeli board en büyük olanýdýr. Suya sýk sýk düþmek peþiniz sýra gelen sýrtýyý yoklamak, hele bir de balýk vurduysa istemiyorsanýz bu iþe büyükçe bir boardla baþlayýn. Kürek onu çekebilmek bu yeni sporu daha heyecanlý yapan eklentiler. seçerken de boyunuzdan cm uzun olmasýna dikkat edin. Bilgiler sitesinden alýnmýþtýr Ama en önce ve illa ki saðlýk olsun! Can YÜCEL Öyle sabah uyanýr uyanmaz yataktan fýrlama, yarým saat erkene kurulsun saatin. Kedi gibi gerin, ohh ne güzel yine uyandým, diye sevin. Pencereni aç, yaðmur da olsa fýrtýna da olsa nefes al derin derin Yüzüne su çarpma, adamakýllý yýka yüzünü serin serin Geceden hazýr olsun yarýn ne giyeceðin. Ona harcayacaðýn vakitte bir dilim ekmek kýzart Çek kýzarmýþ ekmek kokusunu içine Bak güzelim kahvaltýnýn keyfine Ayakkabýlarýn boyalý olsun, kokun mis Önce sana güzel gelsin aynadaki siluetin Çýk evinden neþeyle karþýna ilk çýkana gülümse, aydýnlýk bir gün dile Sonra koþ git iþine, dünden önceki günden Hatta daha da eskiden yarým ne kadar iþin varsa, hepsini tamamla Ohhh þöyle bir hafifle... Bir güzel kahve ýsmarla kendine, seni mutlu eden sesi duymak için alo de, Hiç iþin olmasa da öðle üzeri dýþarý çýk Yaðmur varsa ýslan, güneþ varsa ýsýn hatta üþü hava soðuksa Yürü yürürken saða sola bak öylesine deðil görerek bak Çiçek görürsen kokla, köpek görürsen okþa, çocuk görürsen yanaðýndan makas al Sonra þöyle bir düþün kimler sana yol açtý, Sen çok darda iken kimler seni ferahlattý Hani kapýný kimsenin çalmadýðý günlerde, kimler kapýný týklattý? Ne kadar uzun zamandýr aramadýn onlarý deðil mi? Hadi hemen uðrayabilirsen uðra, arayabilirsen ara Hatýrlarýný sor, öyle laf olsun diye deðil kucaklar gibi sor Bu sadece onlarýn deðil, senin de yüreðini ýsýtacak yüzünde güller açtýracak... Günün güzeldi deðil mi? Akþamýn da güzel olsun Yemeðin ne olursa olsun, masanda illaki kumaþ örtü olsun.. Saklama tabaklarý, bardaklarý misafire Sizden ala misafir mi var bu dünyada... Ailecek kurulun sofraya acele acele deðil vazife yapar gibi hiç deðil Þöyle keyife keyif katar gibi lezzete lezzet katar gibi Eksik býraktýklarýný tamamlar gibi tadýna var akþamýnýn Gece evinde dostlarýn olsun Sohbet mezen kahkahan içkin olsun Arkadaþým hayat bu daha ne olsun? Ama en önce ve illa ki saðlýk olsun! Hayat çetele tutmak deðildir. Seni kaç kiþinin aradýðý, kiminle çýktýðýn, kiminle evli olduðun demek de deðildir. Kimi öptüðün, hangi sporu yaptýðýn veya kimlerin seni sevdiði de deðildir. Hayat ayakkabýlarýn, saçýn, derinin rengi, nerede yaþadýðýn veya hangi okula gittiðin de deðildir. Aslýnda hayat, notlar, para, giysiler, girmeyi baþardýðýn ya da baþaramadýðýn okullar da, çalýþtýðýn iþler de deðildir. Hayat çok arkadaþ sahibi olmak ya da yalnýz olmak, kabul görmek ya da görmemek de deðildir. Hayat bunlar degildir. Hayat; kimi sevdiðin ve kimi incittiðindir. Kendin için neler hissettiðindir. Güven, mutluluk ve þefkattir. Arkadaþlarýna destek olmak ve nefretin yerine sevgiyi koymaktýr. Hayat; kýskançlýðý yenmek, önemsemeyi öðrenmek ve güven geliþtirmektir. Neler söylediðin ve ne demek istediðindir, söylediklerinin arkasýnda durmandýr. Ýnsanlarýn sahip olduklarýný deðil, kendilerini, olduðu gibi görmektir. Her þeyden önemlisi; hayatýný, baþkalarýnýn hayatýný olumlu yönde etkilemek için kullanmayý seçmektir. Ýþte hayat, bu seçimlerden ibarettir. Þerefle bitirilmesi gereken en asil görev, hayattýr. Bir lokma ekmek için þerefini çiðnetmeye, bir anlýk eðlence için servetini tüketmeye, bir zamanlýk mevkii için el ayak öpmeye, insanlarý ezip geçmeye, günlük menfaetler için onurunu terk etmeye, bir kýsým insanlara kýzýp tüm insanlara düþman olmaya deðmez bu hayat...

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da

Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da Muğla Sıtkı Koçma Üniversitesi, Bodrum Ticarete Odası ve Bodrum Belediyesinin katkıları ile tamamlanan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

2003 YILI PROGRAMI. Sergiler Nail Çakýrhan & Halet Çambel Kültür ve Sanatevin de yer almaktadýr

2003 YILI PROGRAMI. Sergiler Nail Çakýrhan & Halet Çambel Kültür ve Sanatevin de yer almaktadýr GÖKOVA - AKYAKA YI SEVENLER DERNEÐÝ SERGÝLER 2003 2003 YILI PROGRAMI Sergiler Nail Çakýrhan & Halet Çambel Kültür ve Sanatevin de yer almaktadýr 17.05. - 25.05. 30.05. - 08.06. 13.06. - 22.06. 27.06. -

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Beşiktaş Gazetesi. Günlük web Gazetesi 03.11.2012. Salkım Söğüt Saç

Beşiktaş Gazetesi. Günlük web Gazetesi 03.11.2012. Salkım Söğüt Saç Beşiktaş Gazetesi Günlük web Gazetesi 03.11.2012 Salkım Söğüt Saç Beşiktaş Belediyesi'nde belgesel film gösterimleri tüm hızıyla devam ediyor. Levent Kültür Merkezi'nde sinema gösterimleri için de Salkım

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Sayın Başkanım, Sayın Müdürüm, Protokolümüzün Değerli Mensupları, Çok kıymetli Hocalarım, Değerli Öğrenci Arkadaşlarım, Velilerimiz

Sayın Başkanım, Sayın Müdürüm, Protokolümüzün Değerli Mensupları, Çok kıymetli Hocalarım, Değerli Öğrenci Arkadaşlarım, Velilerimiz Sayın Başkanım, Sayın Müdürüm, Protokolümüzün Değerli Mensupları, Çok kıymetli Hocalarım, Değerli Öğrenci Arkadaşlarım, Velilerimiz ve Özellikle Canım Annem 1 Üniversite tercihlerini yaptığımız zaman,

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ Kendinizden biraz bahseder misiniz? -1969 yılında Elazığ'da dünyaya geldim. İlk orta ve liseyi orada okudum. Daha sonra üniversiteyi Van 100.yıl Üniversitesi'nde okudum. Liseyi

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 2014 2015 Μάθημα : Τουρκικά Επίπεδο : Ε1 Διάρκεια : 2 ώρες

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

============================================================================

============================================================================ Amfibi (suda ve karada giden) Klasik Arabalar Gönderen : bigshark - 08/02/2008 18:10 http://dl.ziza.ru/other/092007/28/amfibii/01_amfibii_110110.jpg http://dl.ziza.ru/other/092007/28/amfibii/02_amfibii_88030.jpg

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΕΛΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΓΡΑΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2012-2013 Μάθημα: Σοσρκικά

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

Hayallerimiz için hiç durmadan koþuyoruz Çýtayý Erciyes in zirvesine koyan kent Kayserispor, 10 yýl sonrasýný planlýyor

Hayallerimiz için hiç durmadan koþuyoruz Çýtayý Erciyes in zirvesine koyan kent Kayserispor, 10 yýl sonrasýný planlýyor ARALIK 2009 Hayallerimiz için hiç durmadan koþuyoruz Çýtayý Erciyes in zirvesine koyan kent Kayserispor, 10 yýl sonrasýný planlýyor AKSÝYON DERGÝSÝ NÝN OKURLARINA HEDÝYESÝDÝR EDÝTÖR / ERSAN TEMÝZEL IÇINDEKILER

Detaylı