NE MUTLU MERHAMETLÝ OLANLARA MATERYALÝZASYON HADÝSELERÝ GERÇEK MÝDÝR? KANSERÝN PENCERESÝNDEN BÝR YAÞAM SENTEZÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NE MUTLU MERHAMETLÝ OLANLARA MATERYALÝZASYON HADÝSELERÝ GERÇEK MÝDÝR? KANSERÝN PENCERESÝNDEN BÝR YAÞAM SENTEZÝ"

Transkript

1 OCAK SAYI: 457 FÝYAT: 3.5 YTL NE MUTLU MERHAMETLÝ OLANLARA MATERYALÝZASYON HADÝSELERÝ GERÇEK MÝDÝR? KANSERÝN PENCERESÝNDEN BÝR YAÞAM SENTEZÝ

2 ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 39 Sayý: 457 Ocak 2007 Sevgi Yayýnlarý Tic.Ltd.Þti. adýna Sahibi ve Genel Yayýn Müdürü: Dr. Refet Kayserilioðlu Yazý Ýþleri Müdürü: Güngör Özyiðit Yayýn Kurulu: Güngör Özyiðit Nelda Bayraktar Özenç Kayserilioðlu Hale Ürkmezgil Haberleþme Sorumlusu ve Okur/Abone Ýliþkileri: Kazým Erdemoðlu Faks: Yönetim Yeri: Oba Sok. Sýlla Ap. No: 7/1 Cihangir/Ýstanbul Baský: Ýnkýlap Kitabevi San. Tic. A.Þ Yýl Matbaacýlar Sitesi 4.Cad. No: 38 Baðcýlar/Ýstanbul Materyalizasyon Hadiseleri Gerçek midir?... 2 Dr. Refet Kayserilioðlu Ne mutlu merhametli olanlara - II... 7 Ahmet Kayserilioðlu Son Bir Kez John Edwards Çocuklarýn geçmiþ yaþamlarý Carol Bowman Kanserin Penceresinden Bir Yaþam Sentezi Özer Baysaling Pilates Basics Nihal Gürsoy Basýn aynasýndan yansýyanlar Son Çivi, Avrupa Birliði Güngör Özyiðit Hayatýn Hediyesi Funda Ceyhan Fiyatý: 3.5 YTL Yýllýk Abone: 40 YTL Yurt Dýþý: 50 YTL

3 SEVGÝ DÜNYASI Sevgili Dostlar 1 Nasýl da gülüyorlar, ellerinde taze kesilmiþ et parçalarýyla, bir zafer kazanmýþ gibi Zavallý bir deveyi uluslararasý bir yerin açýklýðýnda adak için kurban etmiþler. Ýhtimal ki, sýcaðý sýcaðýna çekilmiþ o resimde, o soðuk havada ellerindeki az önce bir canlýya ait etler de sýcaktý. Etlerin az önceki sahibinin bir insan ya da bir hayvan oluþu hiç fark eder mi, onlardan çýkan kan kokusu her yana yayýlýrken... Gözlerini kan, burunlarýný kan bürümüþ insanlar, dini arkalarýna aldýklarýný zannederek zaferle gülümsüyorlar bize. Adeta diyorlar ki, dikkat edin, sýra size de gelebilir. Biz din adýna, Allah adýna her þeyi göze alabiliriz. Günü gelince akýbetinizin böyle olmasýný istemiyorsanýz, siz de katýlýn bize, hep birlikte, milletçe kasap olalým, keselim, biçelim bizim gibi olmayanlarý. Kurban etmek gibi, binlerce sene önceki toplumlarda geçerli olan zihniyeti hala yaþatmaya çalýþmak ve bunu aleni, göstere göstere, dayatarak yapmak, bu zihniyeti tamamen terk etmiþ insanlarý tiksindirmektedir. Çünkü bilinmektedir ki, kitaplý dinler getirdikleri ve hepsinde ayný olan ana esaslarý indirirken, o toplumlarda zaten varolagelen kurallarý, toplumu sarsmadan, o toplumun hak ve adalet anlayýþýna göre daha insani kurallara baðlamaya, bir orta yol bularak düzene sokmaya çalýþmýþlardýr. Eðer kutsal kitaplarda kurban, adak gibi kavramlar ve bunlarýn kurallarý varsa, olaný ýslah etmek için vardýr. Yaratan'a karþý sorumluluk bilinciyle, O'nun rýzasýný kazanmak için, söylediklerinin arkasýnda gizlenen, satýrlarýnýn arasýndan bize sevgiyle bakan asýl demek istediklerini bulup, anlayýp uygulamaya çalýþmalý, kendimizi onlara uydurmak için yükselmeye doðru itmeliyiz; yoksa kendimizde zaten varolan ama geliþmek için deðiþtirmemiz gereken taraflarýmýza, o gerçekleri uydurarak kendi kendimizi kutsamak gibi bir þaþkýnlýða düþmemeliyiz. Bir düþünsek, Her þeyi Sevgisinden Vareden yeniden bize, tüm insanlýða birden elini uzatsa, söylediklerini duysak, ne derdi bize? Aferin, sizler ve dünya çok iyi gidiyorsunuz, benim dediklerimi yapa yapa bu günlere erdiniz, devam edin mi? Yoksa; Üzülmeyin, hepinizi çok seviyorum, hepiniz benim gözümde birsiniz, çünkü sizi ben yarattým. Artýk içinizde beni daha iyi anlayacaklar daha çoðunlukta. Ýþte aranýzdayým, bozulaný düzeltmek, zamana göre deðiþmesi gerekenleri deðiþtirmek için Ýnsanlarým, benim sevgililerim mi derdi? Biz, ikincisini duyacaðýmýzý ümit edenlerdeniz. En Derin Sevgilerimizle SEVGÝ DÜNYASI

4 ÖZDEN ÝLE ERDEM KONUÞUYOR Aslýnda hepimizin bedeni kendi ruhumuzun kendini belli etme, ortaya koyma aracý deðil midir? Özden ile Erdem in diyologlarýndan oluþan dizimizin bu bölümünde ana tema olan materyalizasyon olayý ile ruhun varlýðýnýn kanýtlarýný incelemeye devam ediyoruz... Dr. Refet Kayserilioðlu MATERYALÝZASYON HADÝSELERÝ GERÇEK MÝDÝR?

5 SEVGÝ DÜNYASI Erdem- Ruhlarýn bedenlenerek göründüðünden bahsediliyor. Bu bazen yüz, el, kol gibi vücudun sadece bir kýsmýyla, bazen de bedenin tümüyle görünmesi þeklinde ortaya çýkýyormuþ. Hattâ buna dair, kýrmýzý ýþýkta, hattâ renkli olarak çekilmiþ boy boy resimler neþrediliyor. Zaman zaman bunlarýn bazýlarýný RUH ve MADDE' dergisinde görmekteyiz. Ruhlarýn bir maddeleri veya bedenleri yoksa, bunlar medyumlarýn maddelerinden istifade ederek nasýl görünebilirler? doðrusu medyum kanalýyla faydalanmalarý bir hakikattir. Erdem- Ama medyumun maddesinden faydalanmalarý nasýl olur? Herkes kendi bedenine kendisi hâkim deðil midir? Baþka bir varlýk medyumun beden maddelerine nasýl tesirler gönderip þekiller verebilir? 3 Özden- Bir kere ruhlarýn görünmeleri bir hakikat. Ortada yüzlerce tecrübe var. Büyük alimlerin yaptýklarý birçok gözlem, alýnan birçok resim mevcuttur. Bunlarý sizin inkâr edebileceðinizi zannetmiyorum. Siz yalnýz iþin mekanizmasý yönünden itirazda bulunuyorsunuz. Medyumun beden maddelerine, yabancý bir ruh tesir edemez diyorsunuz. Bu itirazýnýzda kýsmen haklýsýnýz, haksýz olduðunuz yön de var. Normal þartlar içinde herkes kendi bedenine hâkimdir ve kendi beden maddelerine gelen tesir ancak kendi ruhunun aracýlýðý ile mümkün olur. Bu duruma göre ektoplâzmalara þekil veren bizzat Özden- Ruhlarýn bizim anladýðýmýz manâda bir bedenleri yok demek, onlarýn tesir vasýtasý olarak kullandýklarý hiçbir maddeleri yok demek deðildir. Bir kere perispirileri (ruhun tesir vasýtasý) vardýr ve tekâmül seviyelerine göre etraflarýnda teþkil ettikleri az akýcý veya çok akýcý bedenleri veya maddi vasýtalarý vardýr. Yalnýz bu maddi vasýtalarýnýn dünya bedeni gibi sabit bir þekli yoktur. Ruhlarýn medyumlardan çýkan ve ektoplâzma denilen maddelerden istifade etmeleri daha Bütünüyle ektoplazmayla bedenlenmiþ (materyalize olmuþ) ruhsal kiþi: Agg Teyze. Ýki dakika süresince görünmüþtür. Kodak'la kýzýl ýþýk kullanýlarak 1948 yýlý Þubat ayýnda çekilmiþtir

6 4 medyumun ruhudur. Fakat medyum bu þekli bedensiz varlýktan aldýðý izlenim ve imajlara göre vermektedir. Yani burada medyum bir heykeltýraþ gibi modele bakarak elindeki maddeye þekil vermektedir. Erdem- O halde gördüðümüz bizzat ruhun kendisi deðildir ve onu teþkil eden de bizzat o görünen ruh deðildir!.. Özden - Dostum, görünen bizzat ruh elbette deðildir. Ruhun görünecek maddesi var mý ki? Gördüðümüz medyumun ektoplâzmasýdýr. Onu þekillendiren, doðrudan deðil de dolayýsýyla irtibatta bulunan ruhtur. O ruhtan medyum belli tesirleri almazsa ektoplâzmasýný o tarzda þekillendiremez ki... Yani burada þöyle bir durum olmaktadýr: Bir büyük adam yazý yazmayý henüz öðrenmiþ bir çocuðun elini tutarak yazý yazdýrmaktadýr. Fikirler yazdýrana ait olduðu gibi, yazýnýn üslubu da yazdýranýn üslubudur. Burada eli tutulan çocuk elini ne kadar serbest býrakýrsa yazý o derece yazdýranýn üslubuna uyacaktýr. Çocuk müdahale ettikçe, elini kendi bildiðine göre hareket ettirdikçe üslup esas yazdýranýnkinden uzaklaþacaktýr. Erdem- Yani burada medyum kendini gelen varlýða teslim etmiþ bir vasýta mýdýr? Özden - Teslim etmek diye bir þey yok. Kalemi tutan çocuk da yazdýrana teslim olmuþ deðildir. Sadece iradesini, hâkim varlýðýn iradesine baðlamýþ, onun istediði istikamette gene kendi iradesi ile elini hareket ettirmektedir. Ayrýca bu pek yakýþýk olmayan bir benzetmedir. Bir ruhla irtibat esnasýnda medyum kendi iradesini bedensiz varlýðýn iradesi yönünde bizzat kendisi sevketmektedir. Erdem- Burada görünen, medyumlarýn kendi kendilerinin ürettikleri imajlar olamaz mý? Yani medyum ektoplâzmasýna tahayyül ettiði þeylere göre þekilleri veremez mi? Özden - Medyumun bedeninden ektoplâzmasýnýn çýkmasý yalnýz medyumun kendi ruh kudretiyle olabilecek bir iþ deðildir. Burada rehber SEVGÝ DÜNYASI ruhlarýn çok büyük yardýmý ve müdahaleleri vardýr. Beden maddelerinin bir takým kimyevi, fiziki ve biyolojik deðiþikliklere uðrayarak ektoplâzma haline gelmesi, hattâ bir tek ruhun deðil, birçok ruhlarýn müþterek çalýþmalarýyla neticelendirdikleri büyük bir hadisedir. Burada medyumun dünya þuuru kenara itilir. Yalnýz devamlý görünmez rehberlerle irtibat halinde bulunan kendi ruhunun tesirleri vardýr. Bir materyalizasyon hadisesi esnasýnda medyumlarýn üst tesirlerden serbest kaldýklarý kýsa zaman aralýklarýnda kendi tahayyüllerinin tesiriyle ektoplâzmada deðiþiklikler meydana getirdikleri olmuþtur. Hattâ bu tarzda halen hayatta bulunan bir þahsýn fantomunu (hayalini) oluþturup gösteren medyumlar vardýr. Bunu yukarýda verdiðimiz yazý yazdýrma misali ile mukayese edersek, küçüðün elinden tutarak yazý yazdýran adamýn elini gevþettiði anlarda küçüðün kendi kudreti nispetinde müdahaleler yapmasýna ve yazýda kendi üslubunu belli etmesine benzetebiliriz. Þunu tekrar ifade etmek isterim

7 SEVGÝ DÜNYASI ki materyalizasyon kompleks ve çok çeþitli olaylarýn bir arada iþlendiði büyük bir tezahürdür. Bu sadece medyumun ruhuyla olabilecek bir iþ deðildir. Erdem- Yani materyalizasyon hadisesinin olabilmesi için bedensiz rehberlerin yardýmlarý þarttýr diyorsunuz. Ektoplâzma maddesi medyumun beden maddelerinden çýktýðýna ve onun ruhunun kontrolünde bulunduðuna göre burada baþka ruhlarýn yardýmýna neden ihtiyaç duyulsun? Özden - Bir bedenden ektoplâzmanýn çýkmasýnýn büyük ve karmaþýk bir olay olduðunu söylemiþtim. Bu esnada medyumun bazý hücreleri ölmekte, bazý maddeleri parçalanmakta, yeniden oluþan ektoplâzmaya ise ruhlar tekrar enkarne olarak (baðlanarak) onu canlý dokular haline getirmektedir. Kaba taslak anlatmaya çalýþtýðým bu büyük hadisede birçok bedensiz varlýk vazife alýr. Hattâ bir materyalizasyon celsesinde yalnýz medyumun maddesinden deðil, celsede bulunanlarýn maddelerinden ve elbiselerinden dahi istifade ederler. Ondan dolayý bu celselere iþtirak edenlerin bazen elbiselerinde delikler meydana gelir. Yani ruhlarýn bedenlerini gösterebilmeleri için vasýta olan ektoplâzma maddesinin oluþturulmasýnda yalnýz medyum deðil, celsede bulunan þahýslarda bedenen ve ruhen vazife alýrlar. Elbette bedensiz rehberler bu kolektif faaliyeti sevk ve idare ederler. Erdem- Peki bu materyalizasyon hadisesi esnasýnda görünen varlýðýn bedensiz varlýk olduðunu nereden anlayacaðýz? 5 Özden - Baþta konuþtuðumuz hususlarý unutmayýnýz. Görünen ektoplâzmik beden ruhun bizzat kendisi deðildir. Fakat ruhun medyum kanalýndan gönderdiði tesirlerle þekil alan, hareket eden ve icabýnda konuþan canlý bir âlet ve vasýtadýr. Esasen hepimizin bedeni de kendi ruhumuzun bir tezahür âleti deðil midir? Yalnýz buradaki fark, arada tesir nakledicisi olarak medyumun bulunuþudur. Diðer taraftan irtibatta bulunulan ve materyalize olarak (bedenlenerek) bize Ektoplazmanýn medyumun aðzýndan çýkýþý. Tamamen karanlýk ortamda kýzýl ötesi ile Aralýk 1948' de çekilmiþtir.

8 6 görünen ruhun bedensiz varlýk olduðunu, tanýdýðýmýz bir kimse ise þeklinden, tavýrlarýndan, kendine has olan niteliklerinden ve konuþarak verdiði delillerden kolayca anlarýz. Tanýmadýðýmýz varlýðýn hüviyetini tespit ise bu celselerde bol bol verilen delillerin incelenmesiyle mümkün olur. Dünyada da bir kimsenin hüviyetini tespit ederken bunun gibi bir takým yöntemlere baþvurmaz mýyýz? Erdem- Materyalizasyon hadiselerinin ruhlarýn ölümden sonra yaþadýklarýný göstermekten baþka bir faydasý olabilir mi? Özden -Materyalizasyon olaylarýný sadece böyle basit taraflarýyla ele alýp, incelemek çok hatalýdýr. Evet o ölümden sonra yaþanýldýðýnýn ve esas hüviyetimizin bedenimizde deðil, ruhumuzda olduðunun çok açýk bir delilidir. SEVGÝ DÜNYASI Fakat bir tek ruhi hadise içinde bile bedenli ve bedensiz birçok varlýklarýn ortaklaþa ve düzenli olarak vazife gördüklerini ve bütün bu düzenleri ilâhi kanunlara uyarak meydana getiren meleklik mertebesindeki büyük rehberlerin bulunduðunu göstermesi, materyalizasyon hadisesinin en mühim neticesidir.

9 TINTORETTO, Bacchus ve Ariadne, 1578 NE MUTLU MERHAMETLÝ OLANLARA - II Psikolog Ahmet Kayserilioðlu

10 8 SEVGÝ DÜNYASI Geçen sayýmýzda Hz.Ýsa'nýn "Daðdaki Vaaz"ýnýn beþinci bildirisinde dile getirilen merhamet prensibinin ülkemizdeki olumlu ve olumsuz uygulamalarýndan örnekler sunmuþtuk. Ayný konuya devam ediyoruz. MERHAMET ÇEÞMESÝNDE BÝR ÝÇÝM SU KALMAMIÞ Güzin Abla'ya gönderilen bir mektuptan kýsaltarak aktarýyorum (Hürriyet 7 Ekim 2006 Cumartesi eki) "Yer: Muhsin Ertuðrul Tiyatrosu. Bir yavru kedi, tiyatro salonunun havalandýrma boþluðuna düþmüþ. Caný yanmýþ, aç, susuz. Deniyor ki bu kedi iki gündür ciyak ciyak baðýrýyor; tiyatroda oyunlarýný sergileyen ekip ise hiçbir þey yapmadan provalara devam ediyor. "Ve oyunun sahnelendiði gece... Seyirciler oturmuþ, perde açýlmýþ. Yavru kedi acý içinde aðlamasýný sürdürüyor. Belki inanmayacaksýnýz ama oyuncular gayet rahat oynamaya, seyirciler de izlemeye devam etmiþ. Anlamý, 'beni kurtarýn!..' olan bu miyavlamayý duymazdan gelmiþler. Rahatsýz bile olmamýþlar YIL ÖNCE ÇÖL GÜNEÞÝ ALTINDA... Güvenilir 6 hadis kitabý "Kütüb-i sitte" de O en güzel gülyüzlü, son Nebi Hz.Muhammed, bir fahiþe kadýnýn gerçekleþtirdiði, gökleri titreten emsalsiz bir merhamet olayýný anlatýr. Çöl güneþi altýnda yorgun argýn, susamýþ ve acýkmýþ güçlükle yol almakta olan, herkesçe hafif meþrep tanýnan kadýncaðýz, uzaktan gördüðü su kuyusuna doðru büyük sevinç ve heyecanla adýmlarýný sýklaþtýrýr. Bu esnada kulaðýna çalýnan acý solumalar ve hýrýltýlara dikkat kesilince, bir de görür ki, kuyuya epeyce uzak bir yerde bir zavallý köpek, susuzluktan ölümün eþiðinde boylu boyunca serilip öylece kalakalmýþ. Kendi derdini unutup hemen kuyuya koþan kadýncaðýz sevinçle görür ki su o kadar derinde deðil. Üstünden baþýndan yýrttýðý kumaþ parçalarýný bir çomaða iyice sarýp kuyuya sarkýtarak emdirdiði suyu, birkaç sefer yapma pahasýna köpeðin aðzýna sýkýp boþaltarak, ölümün sýnýrýndan yaþama çevirir. Güvenilir baþka kitaplarda, göklerdekini duygu çaðlayanlarýyla titreten bu muhteþem merhamet olayýnýn; anýnda, kadýnýn ismi cismiyle ve sýfatýyla Hz.Muhammed'e "Bilgi Meleði" tarafýndan vahiyle bildirildiði anlatýlýr. Nice sonra olayýn kahramaný olan ve herkesçe fahiþe olarak tanýnan kadýncaðýzýn ölüm haberini alan Peygamber'in, açýk talimat vererek: "Onu bana býrakýn, cenaze namazýný bizzat ben kýldýracaðým" demesi, kadýnýn kimliðini bilenleri hayret ve þaþkýnlýða sürükler. Hz.Muhammed, onlara yalnýz kendisinin bildiði o emsalsiz olayý bir bir anlatarak þaþkýnlýklarýný giderir ve sözünü þöyle tamamlar: "Yaptýðý bu hayýr, Allah katýnda öyle deðerli görüldü ki, onun tüm günahlarýnýn baðýþlandýðý, bana apaçýk bir vahiyle haber verildi." Bu davranýþ ne kadar deðerli görülmüþ ki "Bizim Celselerimiz" de tekrar hatýrlatýlýr: "Bir zamanda hayrýn en büyüðünü, hani kimsenin beðenmediði bir garip kiþi, yalnýz bir parça bez ve bir çomakla iþledi. Siz iþte onun kadar da hayrý bilemeyecek, iþte onun kadar da doðruyu göremeyecek misiniz?.."

11 SEVGÝ DÜNYASI Ýslâm dininde sadece din kardeþlerine, sadece insan kardeþlerine deðil, tüm canlýlara yönelik merhamet tavsiyesi sürekli tekrarlanýr. Behçet Kemal Çaðlar'ýn "Kur'an-ý Kerim'den Ýlhamlar" kitabýnda Dehr Suresindeki merhameti öðütleyen þu âyetler ne coþku verici: "Bunlar adaklarýný yerine getirenler; Kendi kýsmetlerinden yoksullara verenler. Onlardan ne karþýlýk, ne de minnet beklerler Hattâ ne de Tanrý'dan ayrý rahmet beklerler; Güldükleri yerlerde inilti dinsin diye, Ýçlerine Allah'ýn nimeti sinsin diye. Allah böyle kulunu korumaz olur mu hiç? Ötede de var ona asýl þevk, asýl sevinç." "Seyircilerden Mihriban Haným, oyun arasýnda yönetmen ile konuþmuþ. Bir þey yapýlamayacaðýný, kedinin provalarda da miyavladýðýný, daha önce de ayný yere sýkýþan bir kedinin öldüðünü, oyunlarýný leþ kokusu içinde oynamak zorunda kaldýklarýný söylemiþ. Vay adi kedi!.. deðil mi? Hem günlerce baðýrýp kulaklarýnýza tecavüz etmiþ, hem de ölüp ortalýðý kokutmuþ. "Mihriban Haným ve birkaç duyarlý seyirci, itfaiyeyi aramýþ. Peki diðer seyircilerin tepkisi ne olmuþ dersiniz? Oyunun ikinci yarýsýný izlemeleri, bir canlýnýn hayatýnýn kurtarýlmasý sebebiyle 20 dakika geciktiði için baðýrýp, hakaretler yaðdýrmýþlar" Neyse ki bu kedicik þanslý çýktý. 9 Mihriban Haným'ýn gayretleriyle -Tiyatro seyircisine göre ise: gayretkeþliðiyleyavru kedi kurtarýlmakla kalmadý, kurtarýcýsýnýn ev kedisi oldu. Eðer o olmasaydý yavrucak baðýra çaðýra ölüp tiyatroyu kokutacak, oyuncularý ve seyircileri rahatsýz edecekti. ANNE EVLÂDINI ATEÞE ATAR MI HÝÇ?!.. Kuran'da terbiyevî amaçla sýk sýk tekrarlanan cehennem ateþi azabýnýn yanýsýra; O'nun merhametinin sonsuzluðu ve baðýþlamasýnýn sýnýrsýzlýðý da sürekli dile getirilir. En güvenilir hadis kitaplarýndan Müslim'de Hz.Ömer'den nakledilen þu hadis ne ibret verici ve düþündürücü: Hz.Muhammed'in huzuruna bir takým savaþ esirleri getirilmiþti. Esirlerin arasýnda, büyük üzüntü ve telaþla aramakta olduðu emzikli yavrusuna kavuþan bir kadýncaðýzýn, çocuðuna sýmsýký yapýþýp kalmasý, insanlara savaþý, ganimeti unutturmuþ, derin bir duygu ortamýna sürüklemiþti. Kadýn yavrusuna hasretini giderir gidermez anýnda vicdan planýndan, görev planýna geçerek onu emzirmeye koyulmuþtu. Bu büyük þefkat manzarasýný etrafýndakilerle birlikte seyretmekte olan Peygamber dayanamayarak sordu: "Þu kadýnýn kendi yavrusunu ateþe atacaðýný düþünür müsünüz?!.." Cevap verdiler: "Hayýr vallahi, atmak bir yana, gücü yettiðince onun ateþten korunmasý için elinden geleni yapar!.." Bunun üzerine Peygamber sözü Yüce Yaradan'ýn sonsuz merhametine getirerek hiç unutmamamýz gereken þu gerçeði ortaya döker:

12 10 SEVGÝ DÜNYASI "Ýþte þüphesiz ki Yüce Allah kullarýna bu kadýnýn çocuðuna þefkatinden daha merhametlidir!!!.." Ýslâm'da merhametin önemini anlamak için bu çok anlamlý âyet ve hadisleri hatýrlatmaya hiç gerek duymadan gün içinde defalarca tekrarladýðýmýz besmelenin, "Bismillâhirrahmânirrahîm"in anlamý üzerinde biraz kafa yormamýz yeterli olacaktýr. Her iþe baþlarken RAH- MAN ve RAHÝM olan Allah'ýn adýný anarak baþarý ve hayýr duasý yapýyoruz. RAHMAN sözcüðü yalnýzca, tek ve eþsiz olan, Hepimizi Sevgisinden Vareden Yüce Rabbimiz için kullanýlan özel bir isimdir. Çünkü yoktan varetmeyi; iyi, kötü, büyük, küçük, canlý, cansýz bütün yarattýklarýný sonsuz bir rahmet, þefkat, fedakârlýk ve merhametle kuþatmayý; eþ sevgiyle karþýlýk beklemeden sýnýrsýz vericiliði ifade eden "Rahman" özelliðine; ancak ve ancak baþlangýcý ve sonu olmayan, varedilmeden vareden, tüm âlemlerin sahibi o Yüce Varlýk sahip olabilir. Ne kadar geliþirse geliþsin hiçbir kul bu sonsuz güce asla eriþemeyeceðinden, Rahman adýyla anýlmaya hak kazanamaz. Benzer özellikleri, büyük rahmet, þefkat ve merhameti; alabildiðine verici olmayý dile getiren RAHÝM sözcüðü ile, Yaradan'ýn, ön þartsýz tüm varlýklarý kuþatan bir sýfatý deðil; ancak O'nun deðiþmeyen ahlâk kurallarýna göre yaþayan akýl sahibi kullarýna bir ödül ve ihsaný vurgulanmaktadýr. Bir özel isim deðil, bir sýfat olduðundan benzer özelliklere sahip kullar için de kullanýlabilir. Nitekim yakýn geçmiþte Rahim Efendi, Rahime Haným gibi isimlerle sýkça karþýlaþtýðýmýz halde, Rahman adýný hiç duymadýk. Yalnýzca Abdürrahman (Rahman'ýn kulu) gibi isim tamlamalarýyla O'nun Rahman adýný yücelterek, kulluðumuzu hatýrda tutmaya çalýþýyoruz. O'nun Rahman ve Rahim sözcükleriyle dile getirilen sonsuz merhameti sadece Varedicinin duygu planýnda kalan bir acýma ve sevgisi asla deðildir. Yani O evreni varetmiþ, sonra da bir kenara çekilmiþ olmayýp, evrenleri kaplayan, her an, her saniye iþlemekte olan aktif bir icraatýn sahibidir. Rahman ve Rahim kelimeleriyle O'nun korumasýnýn vericiliðinin ve varediciliðinin sürekli gündemde olduðu sýnýrsýz ve aktif sevgisini dillendirmekteyiz aslýnda. Türkçe'mizde öz olarak: *Koruyan, Veren ve Varedeni Anarak Baþlarým denerek besmeledeki Yaradan'ýn bu sýnýrsýz aktif sevgisi tam anlamýný bulmaktadýr. GÜNÜMÜZDE DÝNDARLAR DAHA MI MERHAMETLÝ?!.. Merhametin bu denli övülüp yüceltildiði Ýslâm Dini kültüründen 1000 yýldan beri beslenen, insanlýk dostu Mevlânalar, Yunuslar yetiþtiren Ülkemizde, tiyatro salonlarýný dolduran büyük kalabalýklar acý çeken yavru kediye nasýl bu kadar duyarsýz kalabiliyor? Dinsel öðretiden uzak yetiþmelerinin ve dinin özündeki doðruluk, iyilik, çalýþma, bilgi ve sevgiyi unutmuþ olmalarýnýn yanýsýra; atalarýmýzdan bizlere miras kalan acýma, þefkat damarlarý da kurudu anlaþýlan. Ýyi ama tam da eðitimleri bu konuda olan ve dolayýsýyla dinsel öðretiden uzak yetiþmeleri söz konusu bile olmayan Ýmam Hatip'ten, Ýlâhiyat'tan mezun din adamlarýmýz, hocalarýmýz, ilâhiyat profesörlerimiz ve dindar kitle, besmelede sürekli yinelenen Yaradan'ýn sonsuz merhametine uygun sözler ve davranýþlar mý sergiliyorlar Ülkemizde?!..

13 "ÝSLAM ve ÝNSAN" Bu, yerden göðe haklý sorunun cevabýný gerçek bir Müslüman olan Felsefe Doçenti Nurettin Topçu'nun ( ) Hareket Yayýnlarýnca Temmuz 1969'da "Ýslâm ve Ýnsan" adýyla neþredilen kitabýndan aktarmak istiyorum. Ýslâm ahlâkýnýn hürmet, merhamet ve hizmet'ten oluþan üç temel direði olduðu-nu etraflýca açýklayan Sayýn Topçu, üç temel direkten biri olan merhamet prensibinin yaþadýðýmýz dönemde Ýslâm dünyasýndaki ters uygulamalarýndan o denli rahatsýz ki, duygu ve düþüncelerini kahrolarak da olsa ateþli ifadelerle yazýya dökmekten kendini alamýyor. Dilini biraz sadeleþtirerek bazý bölümlerini aynen alýntýlýyorum: "Türlü sefaletlerle, tutkularýn parça parça böldüðü hasta bir vücudu andýran Ýslâm dünyasý, en talihsiz devirlerinden birini yaþýyor ve her Ýslâm ülkesinde ruhlar birbirinden ayrýlmýþ, birbirlerine saldýrýyorlar... Bu halin sebebi Ýslâm'ýn temeli ve Kuran'ýn özü olan ahlâkýn kaybedilmiþ olmasýdýr. Bugünkü Müslümanlar, birtakým geleneksel hareketleri dikkat ve titizlikle yapmaktan baþka endiþesi olmayan ilkçaðýn ve ilkel devrin sihirbazlarýný andýrýyorlar. Kuran mucizesi olan ilâhî ahlâk Ýslâm diyarýnda çoktan gömülmüþtür." (önsöz) "Adetâ bugün tutuculuk cihadý yapýlmaktadýr. Sahtekâr mürþitlerle, dolandýrýcý þeyhler ve derviþler olayý, yumruk ve tehdit çýðlýklarý arasýnda yol alýrlarken, nikâh kaçakçýsý hocalar, çýðlýkçý duacý ve mevlitçiler, pazarlýkla Kuran âyetleri satan hafýzlar, baþtanbaþa cehalet ve tutuculuk sermayesini kullanan sözde dini yayýnlar... hepsi de tarihin kaydettiði en ileri küstahlýða bürünmüþ, Ýslâm'ý tüyler ürpertici bir karanlýða götürüyorlar... Din adamlarý tarafýndan halka yayýnlanan ve din okullarýnda verilen din kültürü; Ýslâm dünyasýnda asýrlarca hakim olan skolastiðin tekrar ele alýnmasýndan baþka bir þey deðildir. Üstelik zamanýmýzda ciddi ilim adamý da bulunmadýðýndan Ýslâm'ýn uyanýþýný bunlardan beklemek boþunadýr. (s:23) "Kuran'ý anlamadan tekrarladýlar, hattâ sattýlar, lâkin onu yaþamadýlar. Ahlâki tecrübeyi nefsinde yapanlar tasavvuf insanlarýydý. Tasavvuf, Ýslâm'ýn ruhunu yaþattýðý halde, kuralcýlar onun sesini boðdu. Skolastik, zulmünü yaptý. Medrese, Mevlâna'yý maðlup etti. (s:27) "Dinî hayat, ikiyüzlülükle baðdaþmaz. Din adamlýðý ise âhiret ticareti ve bezirgânlýðýn çok yükseklerinde, bunlarla asla bir arada olmayacak yüce görevlerdir. Ruhumuzu Allah'a götürecek içsel tecrübeye girip onda derinleþmek suretiyle, düþünen insandan ibaret gerçek varlýðýmýzýn sahibi Allah'ý arayan ve bütün hayat amaçlarýný buna baðlayan bir neslin Ýslâm dünyasýnda seferber olmasý, yarýnýn insanlýðýný kurtaracak biricik ümittir. Bu neslin kutlu müjdecileri ise Yunuslar ve Mevlânalardýr (s:44) "Pascal, deðerleri bakýmdan ruhlarý, bedenlerden; merhameti ruhlardan ve her þeyden üstün tutmak suretiyle, insanýn esas özünün merhamet olduðunu söylüyordu. Bu özü kaybeden insan kendini yitirmiþtir ve merhametin yok edildiði yerde zulüm ayaklanýr. Kendimizi yitirmemiz, kendimize karþý iþlenmiþ ilk ve en büyük zulümdür. Gerçek ve geniþ anlamýyla bize bizden daha zalim birisi yoktur... Ýnsan kendi özü olan merhameti kaybettikten sonra acaba hâlâ var mýdýr? (s:61) "Ýslâm ahlâkýnýn merhamet prensibi Ýslâm dünyasýnda bugün tanýnmayacak bir ucûbe gibidir. Yüzyýlýmýzýn getirdiði bunca sefaletler karþýsýnda namazýný kýlýp, hac görevini yapmakla Müslüman olduklarýný sanarak geleceklerinin parlaklýðýna güvenenler, taþ gibi duygusuz ve tasasýz yaþayabiliyorlar. (s:69) "Son 300 yýllýk tarih, yýkýlýþýmýzýn tarihidir. Yer yer yýkýlan ve parça parça enkaza dönüþen bina yirminci yüzyýlda bütün bütün çatýrdadý ve çöktü. Ruhî yýkým temelde tamamlandý. Bunalým bugün bütün kurumlara, gençliðe ve milletin bütün varlýðýna bulaþmýþ durumdadýr. Bugün bu milli felâkete çare bulmak, yeniden ayaða kalkmanýn yollarýný aramak ve Allah'a götüren yolu tutmak ve aydýnlatmak için çalýþmak zorundayýz. (s:71)

14 12 SIRF ACIMA, MERHAMET DEÐÝLDÝR Sadece duygu planýnda kalan; acýma, hayýflanma, "vah vah çok yazýk!.." iç çekiþleriyle noktalanan; eyleme yönelik bir adým bile atýlmayan durumlarla; kendimizde ve çevremizde çok sýk karþýlaþmaktayýz. Toplumsal ve bireysel sorunlarý, acýlarý, trajedileri hafifletmek ve çözmek için; aklýmýzý, bilgimizi ve tecrübelerimizi sonuna kadar kullanarak; planlý, programlý ve sürekli çaba, gayret, alýn teri ve fedakârlýklar sergilediðimiz zaman gerçek bir merhametten söz edebiliriz. Ve bizi en üst basamaða, sevgi basamaðýna götüren önemli bir basamaktýr. Böyle tanýmladýðýmýz merhamet eylemleri þu sözlerle de ortaya konur: * Sevgiye giden yolun ilk adýmlarý merhamet, tolerans ve saygýdýr mutlak. Sizin için þart bu adýmlarla baþlamak. * Siz merhamet ve þefkat yumaklarý oluþturacaksýnýz. Siz herkesi gönlünüze almak için herkesi baðýþlayacaksýnýz * Siz birbirinize sevgi ve merhametle destek olunuz. Sevgi ve merhametin nasýl da et ve týrnak gibi ayrýlmaz bir ikili oluþturduðunu görüyoruz. Ýþ ve eylemle sonuçlanmayan acýma duygularýný merhamet saymazken; parmaðýmýzý kýmýldatmadan sýrf gönülde kalan sevgi duygularýna, nasýl "gerçek sevgi" diyebiliriz?!.. Aþaðýda ise özne: Sevgi; Yüklem: "Yapýlan Ýþ" olan þu muhteþem sevgi tanýmý; sahte sevgileri ayýrt edebilmemiz için ne kadar aydýnlatýcý: SEVGÝ; hiçbir þeyi ayýrt etmeksizin sevenlerin; sabrederek sevmek; sevmek için çalýþmak, çalýþtýkça SEVGÝ DÜNYASI sevmek; severken saygý duymak, saygý duyarak sevmek için YAPTIKLARI ÝÞTÝR!.." Çok yýllar önce bulunduðum bir misafir celsesinde, yüce bir varlýðýn merhamet konusunda bir haným konuða verdiði umulmadýk cevabý aktarmadan geçemeyeceðim. Merhametin akýl ve mantýkla; plan ve programla yapýlan bilinçli eylemler olduðunu bilmediðinden, acýma duygusuyla geliþigüzel davranýþ ve yardýmlara kalkýþýp "Merhametten maraz doðar" misali kötü sonuçlarla karþýlaþtýðýný sandýðýmýz haným konuðumuz derdini þöyle dile getirmiþti: - Bende aþýrý bir merhamet var. Bunu biraz azaltmak istiyorum, acaba ne yapayým? Yüce Varlýk sözü hiç uzatmadan, hiç de ummadýðý tek bir kelime ile cevaplamýþtý hanýmýn sorusunu: - Artýrýnýz!.. Akýllý, hesaplý ve planlý yapýlan gerçek merhamet eylemlerinde; yanlýþ anlamalar, sýkýntýlar, tehdit, zorlama ve saldýrýlar zaten peþinen göze alýndýðýndan eylem sahibini korkutup yýldýramaz. Böyle durumlarda onun dua ve dileði; merhametinin azaltýlmasý deðil, mümkünse daha da artýrýlmasý olabilir ancak; Varlýðýn tek bir sözcükle dile getirdiði gibi... Çok þükür ki dünyamýzda yüz kiþiden bir kiþi bile olsa, böyle yýlmaz öncüler, gönül erleri hâlâ nefes alýp veriyorlar aramýzda.

15 SEVGÝ DÜNYASI 13 DAVUT, GOLYAT'A KARÞI 1950'li yýllarýn baþlarýnda soðuk savaþýn en alevli döneminde ABD'de Senatör McCarthy hayali bir komünizm paniði yaratarak; baþta yazarlar, sanatkârlar, televizyoncular, sinema artistleri olmak üzere; sorgulamalar, tehditler, ekmeðiyle oynamalarla pek çok kimsenin hayatýný söndürdü, intiharlara neden oldu. Korkudan herkesin dut yemiþ bülbüle döndüðü, bir köþeye sinip saklandýðý o zorlu yýllarda CBS Televizyonunda haber programlarý yapan Edward R. Murrow yapýlan zulüm ve haksýzlýklarýn acýsýný yüreðinde duyuyordu. Çocukluðunda annesinin her gece Kutsal Kitap'tan okuduðu Hz.Ýsa'nýn söz ve davranýþlarýnda "Protestan ahlâkýný" ve "vicdan sahibi olmayý" gereðince öðrenmiþti. Vicdan, gözüpeklikle birleþmezse bir iþe yarar mý? Murrow'da ikisi de vardý. Bu nedenle Ýkinci Dünya Savaþý yýllarýnda Londra, Nazi uçaklarý tarafýndan bombalanýrken, damlarýn üstünde patlama uðultularýna karýþan tok sesiyle CBS radyolarýndan savaþý naklen dinleyicilere aktarmýþ, demokrasi mücadelesinde onlarý göreve çaðýrmýþtý. Þimdi, elindeki tek televizyon silahýyla; tüm devlet gücünü eline geçirmiþ McCarthy ejderhasýyla savaþmasýný kim ondan isteyebilirdi ki?!.. Ne var ki Murrow, sürüdeki koyunlardan biri deðildi. Tüm hayati riskleri umursamadan C B S Televizyonunda bir McCarthy programý hazýrlamaya koyuldu. Gazetelerde programýn tanýtým ilanlarýný bile cebinden ödedi. Yaptýðý açýþ konuþmasý "unutulamazlar" arasýnda yerini aldý: "Korkularýmýz nedeniyle bir akýlsýzlýk çaðýna sürüklenmeyeceðiz. Tarihimize baktýðýmýzda korkak insanlar soyundan gelmediðimizi görürüz. Atalarýmýz konuþmaktan, yazmaktan, çok fazla taraftarý olmayan haklý davalarý savunmaktan korkmadýlar. Senatör McCarthy'nin yöntemlerine karþý çýkanlarýn sessiz kalacaðý gün deðil, bugün. Atalarýmýzýn mirasýný ve tarihimizi reddedebiliriz ama bunun yaratacaðý sorumluluktan kurtulamayýz..." Edward R. Murrow Burasý Londra diyerek CBS için yayýna baþladýðýný bildirirken (1939) McCarthy, her zaman yaptýðý gibi onu da, Komünistlikle suçlamaktan geri kalmadý ama, program ancak bardaðý taþýran son damla olmuþ; halk, Londra bombardýmanlarýnýn bu cesur sesinin yanýnda yer almýþtý. Nitekim kýsa bir süre sonra Senato, McCarthy'yi kýnayarak o korkunç dönemi kapatmýþtý. Kutsal Kitaplar geçmiþ olaylarý boþuna mý anýmsatýyor. Ýsa'dan 1000 yýl önce Yahudilerin baþýna belâ olmuþ dev gibi güçlü Golyat'ý, nasýl ki Davut'un hedefini bulan bir tek taþý yere serip öldürmüþse, þimdi de Murrow'un bir tek taþý ejderhayý yok etmeye yetip artmýþtý bile. (Ünlü Sinema Sanatçýsý George Clooney geçen yýl, Amerikan yayýncýlýðýnýn azizi diye anýlan Murrow'un öyküsünü anlatan bir film çevirdi: Good Night, And Good Luck (2005))

16 14 SEVGÝ DÜNYASI KÖTÜLER ÝÇÝNDE BÝR ÝYÝ 37 yaþýndayken sýrf Yahudi olduðu için Nazi Kamplarý cehennemine týkýlýp amele olarak üç korkunç yýl geçiren Psikiyatri ve Nöroloji Profesörü Viktor Frankl, zulmün ve gaddarlýðýn her yerde kol gezdiði ve prim yaptýðý o dönemde; kurþuna dizilme riskini göze alarak, sürüdeki koyunlar gibi davranmayan iyi kalpli Nazi SS subaylarýndan ve gardiyanlarýndan övgüyle bahseder. "Ýnsanýn Anlam Arayýþý" Kitabýnda özgürlüðüne kavuþtuðu günlerdeki Nazi Kamp Komutanýnýn öyküsünü þöyle anlatýr: "Gardiyanlar arasýnda bile bize acýyanlarýn bulunduðunu belirtmek gerek. Burada sadece özgürlüðüme kavuþtuðum kampýn komutanýna deðineceðim. Özgürlükten sonra bu komutanýn, tutuklular için en yakýn Pazar kasabasýndan ilaç Viktor Frankl almak amacýyla kendi cebinden önemli miktarlarda para harcadýðý ortaya çýktý. Bu SS komutanýyla ilgili ilginç bir olay onun denetimi altýndaki bazý Yahudi tutuklularýn ona yönelik tutumlarýyla ilgiliydi. Savaþýn sonunda kurtarýcýmýz Amerikan birlikleri tutuklularý serbest býrakýnca, Macaristanlý üç genç Yahudi; Toplama kamplarýnda insanlýðýn ve ümidin yitiriliþinin görüntüsü

17 SEVGÝ DÜNYASI bu SS komutanýný Bavyera Ormanlarýnda saklamýþ. Daha sonra onu yakalamaya çok hevesli Amerikan komutana giderek, bu SS komutanýnýn yerini bildiklerini, ancak bazý þartlarla söyleyebileceklerini anlatmýþlar. Amerikalý komutanýn bu adama kesinlikle zarar vermeyeceklerine söz vermesi gerekiyormuþ. Bir süre sonra Amerikalý komutan genç Yahudilere, bu þeref sözünü vermiþ. Komutan sözünü tutmakla kalmamýþ bir anlamda eski görevine iade etmiþ. Bavyera köylerinden giysi toplanmasý ve bunlarýn serbest býrakýlan esirlere daðýtýlmasý görevinin baþýna bu eski SS komutanýný getirmiþ. SÝLAH VE TANKI OLMAYAN ÝLK ÝSRAÝLLÝ Yahudi bir anne babanýn çocuðu olarak Arjantin'de doðan, müzikteki çok üstün yeteneði küçük yaþlarýnda ortaya çýkan, ailenin Ýsrail'e göçmesiyle on yaþýndan itibaren ortak yaþam çiftliklerinde, Kibutz'larda büyüyen, çok geçmeden müzik kariyeri için ülke ülke dolaþan, dünyaca ünlü orkestra þefi Daniel Barenboim'in 1999'da Chicago senfoni orkestrasý þefi iken yaþamýný zora sokacak hiçbir nedeni yoktu. Yýlda kazandýðý 1.5 milyon dolarla lüks ve saygýnlýk içinde gül gibi yaþar giderdi. Ama küçük yaþlarda okuduðu 17'nci yüzyýlýn Yahudi Filozofu Spinoza'nýn Ethica'sý ve havradan kovulma pahasýna filozofun sergilediði özgürlükçü ve baðýmsýz düþünce yapýsý, Barenboim'in tüm davranýþlarýnda etkisini sürdürüyordu. Bu nedenle Filistinlilere reva görülen baský ve zulümler ruhunda fýrtýnalar estiriyordu. Öte taraftaki benzer kiþi ise 15 Filistinli Profesör Edward Said'di. Columbia Üniversitesi öðrenim görevlisi olan ve ülkemizde "Oryantalizm" "Filistin Sorunu" kitaplarýyla tanýnan Edward Said'le, Barenboim'in 1953'de tanýþýp kaynaþmalarý, sorunlar üzerinde uzun tartýþmalarý, iki berrak gönlün ayný noktalarda kolayca buluþmalarýný saðlamýþtý. Evet Ýsrail'in yaþama hakkýna saygý gösterilecekti ama; evlerinden, ülkelerinden kovularak kamp yaþamýna mahkûm edilen Filistinlilerin de... Çünkü onlar da insandý ve onlarýn da yaþam hakký vardý, en az Yahudilerin olduðu kadar. Ýki kafadar vardýklarý sonuçlarýn sadece teoride kalmamasý, iki halkýn nefret ve düþmanlýktan kurtulmasý, birbirlerini tanýyýp sevmeleri için çareler aradýlar. Nihayet 1959 yýlýnda dýþ destekler bularak isteklerini gerçekleþtirdiler. Orkestra Þefi Barenboim; Filistinli, Arap kökenli Yahudi, Alman... bütün ülkelerin çocuklarýndan ve gençlerinden bir orkestra kuracak, onlarý Edward Said Daniel Barenboim

18 16 yetiþtirecekti. Filistin, Ýsrail baþta olmak üzere tüm dünyada konserler vereceklerdi. Gençleri birbirine yaklaþtýracak seminerler düzenlemek ise Edward Said'in görevi olacaktý. 1.5 milyon dolarlýk gelir terkedildi; Said'de tüm izinlerini ve tatillerini orkestra üyelerine ayýrdý. Olmaz gibi görünen gerçekleþmiþti. Ama her iki milletin fanatiklerinin boy hedefi olmalarý, aþaðýlanmalarý tehdit ve zorlamalarý onlarý alabildiðine yordu. Yýlmadýlar, erken bir yaþta 2003'de Edward Said'in ölümüne raðmen, karýsýnýn devreye girip iþbirliði yapmasýyla kurduklarý vakýfla çalýþmalarýný sürdürdüler. Ýyilerin gözle görülmeyen ordularý olduðu gibi, gözle görülenleri de olabilir. Deðiþik ülkelerde konserler verirken, Ýspanya hükümeti boþ durmadý. Yer tahsisi, yýllýk yardým fonlarýnýn yanýsýra tüm orkestra üyelerine diplomatik pasaport saðlayarak, orkestranýn en umulmadýk yerde, Filistinlilerin acýlar içinde yaþadýklarý Ramallah'da konser verme imkânýnýn kapýsýný araladý. Geçen yýl, ölüm tehditleri altýnda Ramallah'da gerçekleþtirdikleri konser, çabalarýnýn en lezzetli meyvesi olmuþtu. Orkestranýn kuruluþu, üyelerinin yaþam görüþleri, tartýþmalarý ve konserleriyle ilgili belgeseli bu yýl Aðustos Ayýnda Ýstanbul'da Aya Ýrini'de verdikleri konser öncesi televizyonlarýmýzda seyrederken gözyaþlarýmýzý tutamadýk. Ramallah'da Beethoven'in 9.senfonisini dinlerken gözyaþlarýmýz sel oldu. Hele konser sonrasý dinleyicilerden bir küçük Filistinli kýzýn, orkestra þefi Barenboim'e teþekkür ederken þu içten gelen cümlesi hepimizi hýçkýrýklara boðdu: "Ýnanýr mýsýnýz?.." diyordu küçük kýz: "Ýlk defa tüfeksiz ve tanksýz bir Ýsrailli SEVGÝ DÜNYASI ile karþýlaþýyorum!!!.." "Sizin yaptýðýnýz da iþ mi, müzikle, orkestrayla barýþ mý saðlanýrmýþ?!.." diyerek yaptýklarýný naif ve çocukça gören soydaþlarýna Barenboim'in cevabý çok çarpýcý: "Sizlerin 60 yýldýr sürdürdüðünüz yöntemlerin barýþ bir yana, düþmanlýk ve nefretleri alabildiðine körüklediði gün gibi ortada, öyleyse gelin bir de bu yöntemi deneyelim!.." Ýnsanlar ne çabuk unutuyorlar. Hedefi bulan bir taþýn bir devi yere serivermesi kendi tarihlerinde anlatýlan bir öykü olduðu halde... DURUMDAN VAZÝFE ÇIKARMAK Bu güzel örneklerle yazýmý bitirmek, tatlý üzerine turþu yedirmemek isterdim ama, ne çare çok acý olaylar yaþanýp duruyor dünyada ve ülkemizde. Þeker Bayramý sonrasý 27 Ekim 2006 da Hürriyet Gazetesi'nde Bekir Coþkun'un alýntýladýðýmýz "Manyak Makinesi" baþlýklý köþe yazýsýnda ülkemizdeki bu acý gerçeklerin altý, mizahî bir üslûpla, çarpýcý ifadelerle çizilmiþ. Tel tel dökülen kurumlarýmýz, geçmiþ yýllardaki "Cumhuriyete Kanat Gerenlerin" örnek davranýþlarýyla ayakta durabilecekler ancak!.. Toplumumuzda koruma, korunma, hukuk ve saygý tamamen yok olmadan; her alanda öncülerin ortaya çýkýp iþe el koymasý, bireysel olsun; sivil toplum örgütleri þeklinde olsun çalýþarak, insanlarýmýzý aydýnlatmasý, harekete geçirmesi milletimize yapýlacak en büyük hizmet olacaktýr. Doðuþtan bu azimle dünyaya gelenler de, eðitim, görgü ve tecrübeleriyle bu hizmet aþkýna ulaþanlar da

19 SEVGÝ DÜNYASI mutlaka vardýr aramýzda. Ancak ünlü Ýngiliz roman ve deneme yazarý Aldous Huxley (Oldýs Haksli)nin 1932'de kaleme aldýðý Yeni Cesur Dünya (Brave New World) kitabýndaki öngörüleri geçerliliðini sürdürmektedir. Ýnsanlarýn teknolojik geliþmelerin esiri olacaðý, düþünme yetilerini yitireceði, ciddi kitaplarý okuyanlarýn azalacaðý, her taraftan yaðan bilgi ve haber bombardýmaný altýnda bireylerin basit uðraþlarla, sonu gelmeyen eðlencelerle ömür tüketeceði öngörülerinin büyük ölçüde gerçekleþip, daha da yoðunlaþtýðýný görüp durmaktayýz. Ýster doðuþtan gelen, ister sonradan oluþan hizmet etme aþkýyla yananlarýn 17 eyleme geçmesini, ya da hizmetteki hýzlarýný frenleyen toplumun direnmesinden çok daha fazla, kiþilerin nefisleriyle savaþmayý býrakýp Huxley'nin öngördüðü gibi günlerin getirdiðince öylesine yaþayýp ömürlerini boþa harcamalarýdýr. Bu durumda merhamet duygularýmýz dumura uðrar; çabasýz, eylemsiz yalnýzca tribünde olaylarýn seyircisi olarak kalýrýz. Ülkemizde her alanda; bilgili, akýllý, vicdanlý, þefkat ve merhamet sahibi, azimli, gözüpek, zorluklardan yýlmayan, planlý ve programlý çalýþmaya, iþbirliði yapmaya yatkýn Murrow'lara, Edward Said'lere, Barenboim'lere çok, ama çok ihtiyaç var. Gün, bugündür. Öyleyse hodri meydan!.. MANYAK MAKiNESi... Bekir Coþkun (Hürriyet ) Bayramý, yedi masum insaný zevk için öldüren iki manyakla geçirdiniz. Ve muhtemelen "Bu manyaklar nereden çýkýyor?" diye sordunuz. Oysa bu düzen bir "manyak makinesi"dir, sadece iki manyaðýn ortalýkta dolaþmasý azdýr. Annelerin makine gibi doðurup doðurup sokaða saldýklarý, sevgisiz, bakýmsýz, eðitimsiz büyüyen çocuklarýn ülkesidir burasý. 50 yýldýr iktidardaki ahmak maneviyatçýlarýn nüfus planlamasýna yanaþmayýp "Doðurabildiðiniz kadar doðurun" dediði... Aptal zenginlerin eðitimsiz kalabalýktan "Genç nüfus" diye övünerek söz ettikleri... Sonuçta 250 bin çocuðun sokakta yaþadýðý, 1.5 milyon çocuðun okul yüzü görmediði, okulu bitirenlerin aç ve iþsiz gezdiði ülkedir bu ülke... "Manyak makinesi" burada durmaz: Halkýn eðitiminden sorumlu televizyonlar, eli tabancalý diziler sunar çocuklara. Dizilerin kahramanlarý kurþun sýktýkça, kan aktýkça, insan öldürdükçe kahramanlaþýrlar. Ýnsan öldürmenin yüzlerce çeþidini öðretir filmler. Ýþkence yöntemleri, göz oyma þekilleri, býçaklamanýn bin bir türü, insan boðmanýn incelikleri... "Manyak makinesi" gerçek hayatta da boþ durmaz: Eþkýyaya yakýlmýþ türkülerle büyüyen babalarýn çocuklarý, kapýsýnda esrar satýlan okullarýn önünde, sustalý býçaklarýný sallaya sallaya "itibarlý" olmayý öðrenirler. Katili "kahramandýr" bu meleketin. Çetecisi "vatansever" oluverir. Kanunlarý en çok çiðneyenlerin, mafya bozuntularýný, kent eþkýyalarýný "efsane" yapmadýnýz mý?.. Ve "manyak makinesinin" kendine göre hukuku vardýr, bu kez sistemin yarattýðý suçlularý korumaya gelmiþtir sýra: Sýk sýk çýkartýlan af yasalarýyla suçlularýn sokaklarda dolaþtýklarý... Masum insanlarýn evlerine sinip korku ve dehþet içinde "adaleti" boþuna bekledikleri bir hukuk düzenidir bu... Ýþte "Bu manyaklar nereden çýktý?" sorusunun yanýtýdýr tüm bunlar. "Manyak makinesi"dir bu, durdurulamaz... Sadece bu iki manyak az bile. Az...

20 18 SEVGÝ DÜNYASI Psiþik Medyum, öte alemdeki sevdiklerimizle konuþuyor SON BÝR KEZ John Edwards/Çeviri: Arýn Ýnan Geçen ay, medyumumuz John Edwards, annesi öldükten sonra ondan gelecek iþaretleri beklemeye baþlamýþ ama bu arada annesinin kendisiyle doðrudan temasa geçmesini iþine duygularýný karýþtýrmamak amacýyla reddetmiþti. Annesi bu kez baþka bir medyum kanalýyla ona seslenerek bir daha baþka medyumlar kanalýyla deðil de doðrudan kendisiyle konuþmak istediðini bildirmiþti. Edwards annesiyle konuþsa bile ondan beklediði özel iþaretlerin bir türlü gelmemesini, hayatýný bunlara baðlayarak yaþamamasý gerektiðinin bir kanýtý olarak düþünmeye baþlamýþtý. Öte alemdekilerin görevi, dünyada yaþayanlarýn sorduklarý her soruya cevap vermek yerine onlara yanýnda olduklarýný hissettirmekti.

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO EMEKÇÝLERÝ Birþeyleri deðiþtirmek isteyen insan önce

Detaylı

BİZ VE DEĞERLERİMİZ. 3. Ayþe yeni okulunda okuyacaðý için hangi duyguyu yaþýyormuş? A) B)

BİZ VE DEĞERLERİMİZ. 3. Ayþe yeni okulunda okuyacaðý için hangi duyguyu yaþýyormuş? A) B) Sosyal Bilgiler BİZ VE DEĞERLERİMİZ Hece ve Harf Bilgisi Sözlük Sırası Sözcükte Anlam Konu Kavrama Testi - 1 Ayþe nin gözleri, gördükleri karþýsýnda iri iri açýlmýþtý. Bu okul kocamandý. Köydeki eski okuluna

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü Üçgenler Geometrik isimler önüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz üþümü 119 120 Üçgenler Üçgenler 4 cm 2 cm 2 cm Yukarýdaki çubuklarýn uzunluklarý 4 cm, 2 cm ve 2 cm dir. u üç çubuðun uç noktalarýný

Detaylı

Seth ve Reenkarnasyon Nefis Denetlemesi Örnekleri

Seth ve Reenkarnasyon Nefis Denetlemesi Örnekleri TEMMUZ 2008 Sayý: 475 Fiyat: 3.5 YTL Daðdaki Vaaz ýn Üç Bildirisi Tekrar Baðlantý Seth ve Reenkarnasyon Nefis Denetlemesi Örnekleri ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 40 Sayý:475 Temmuz 2008

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 KENDÝMÝ TANIYORUM... 9

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 KENDÝMÝ TANIYORUM... 9 ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE KENDÝMÝ TANIYORUM... 9 BÝREYSEL FARKLILIKLARIMIZ... 10 Ölçme ve Deðerlendirme... 13 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 15 DUYGULARIMIZ ve DÜÞÜNCELERÝMÝZ... 16 Ölçme ve Deðerlendirme...

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

burak özdemýr le Sanatýn Ýnsancýl Soluðu Tanrý nýn Doðum Günü yazarý söyleþi Nihal Gürsoy Bir kitap Dünyayý Deðiþtirebilir mi?

burak özdemýr le Sanatýn Ýnsancýl Soluðu Tanrý nýn Doðum Günü yazarý söyleþi Nihal Gürsoy Bir kitap Dünyayý Deðiþtirebilir mi? 2007-04 NÝSAN SAYI: 460 FÝYAT: 3.5 YTL Sanatýn Ýnsancýl Soluðu Güngör Özyiðit Bir kitap Dünyayý Deðiþtirebilir mi? Tanrý nýn Doðum Günü yazarý burak özdemýr le söyleþi Nihal Gürsoy ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

Azıcık şundan, azıcık bundan, Azıcık yumurta kabuğundan; Bir çanak yaptım a dostlar Ne bulgur kazanı ne hamsi tavası, Görenler sanır bülbül yuvası.

Azıcık şundan, azıcık bundan, Azıcık yumurta kabuğundan; Bir çanak yaptım a dostlar Ne bulgur kazanı ne hamsi tavası, Görenler sanır bülbül yuvası. Azıcık şundan, azıcık bundan, Azıcık yumurta kabuğundan; Bir çanak yaptım a dostlar Ne bulgur kazanı ne hamsi tavası, Görenler sanır bülbül yuvası. Kulplar taktım sicimden, Boyadım bakır gibi; Doldurdum

Detaylı

Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde.

Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde. Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde. Güleç bir yüzle, Kýzým Özlem! Neredesin? diye seslendi. Sesi yumuþak,

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

JALE GÝZER GÜRSOY ile sohbet. Rehber Varlýklarýmýz Var mýdýr? Bir Ömür Böyle Geçti. Prof. Dr. Süleyman Ateþ in Anýlarý

JALE GÝZER GÜRSOY ile sohbet. Rehber Varlýklarýmýz Var mýdýr? Bir Ömür Böyle Geçti. Prof. Dr. Süleyman Ateþ in Anýlarý ARALIK 2007 Sayý: 468 Fiyat: 3.5 YTL Bir Ömür Böyle Geçti Prof. Dr. Süleyman Ateþ in Anýlarý Rehber Varlýklarýmýz Var mýdýr? JALE GÝZER GÜRSOY ile sohbet ÝÇÝNDEKÝLER Hayaller Gerçektir... 2 Dr. Refet Kayserilioðlu

Detaylı

Sertab Erener. Acýt Canýmý. Söz: Sertab Erener. Müzik: Demir Demirkan, Sertab Erener. En gizli bahçelerim. Islandý yaðmurunla. Açýldý her damlada

Sertab Erener. Acýt Canýmý. Söz: Sertab Erener. Müzik: Demir Demirkan, Sertab Erener. En gizli bahçelerim. Islandý yaðmurunla. Açýldý her damlada Sertab Erener Onaylayan Administrator Pazar, 20 Mayýs 2007 Besteciler.org Acýt Canýmý En gizli bahçelerim Islandý yaðmurunla Açýldý her damlada Solgun çiçeklerim Yollarýný zor bekledim Gecelerden sabahlara

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE 3 Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

12-2004 Fiyatý 3.000.000 TL- 3.00 YTL Hz. Musa, Hz. Ýsa, Hz. Muhammed... Üçü de ayný þeyi istemiþti: Kavgalarýmýzý kesmemizi, Cenneti dünyaya indirmemizi... Onlar mý gerçekçi deðildi, biz mi baþaramýyoruz?..

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Postmodern Farkýndalýk

Postmodern Farkýndalýk AÐUSTOS 2007 Sayý: 464 Fiyat: 3.5 YTL Postmodern Farkýndalýk Ýyilerin Çabalarý Boþa mý Gidecek? Tesirler Kâinatý Ýçindeyiz Feng Shui Kelebeði ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 39 Sayý:464

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Divaldo Franco ile Söyleþi

Divaldo Franco ile Söyleþi 2007-06 HAZÝRAN SAYI: 462 FÝYAT: 3.5 YTL Dip Dalgasý Ne Mutlu Barýþ Yapýcýlarýna Divaldo Franco ile Söyleþi ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 39 Sayý:462 Haziran 2007 Onur Baþkaný: Dr. Refet

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Okul Çağı Çocuğunda Sevgi Yetersizliği Çalma Davranışına mı Neden Oluyor? Pazartesi, 02 Eylül 2013 06:14

Okul Çağı Çocuğunda Sevgi Yetersizliği Çalma Davranışına mı Neden Oluyor? Pazartesi, 02 Eylül 2013 06:14 Hiçbir ihtiyacı olmadığı halde sürekli arkadaşlarının kalem ve silgilerini çalan çocukla yaptığım görüşmede, çocuğun anlattıkları hem çok ilginç hem de Kleptomani Hastalığına çok iyi bir örnektir. Çocuk

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

NÝSAN 2012 Sayý: 520 Fiyat: 7 TL. Dua ve Þükür GERÇEÐÝN GÖZ KAMAÞTIRAN IÞIÐI BÝLGÝNÝN YENÝDEN AYARLANMASIARLANMASI

NÝSAN 2012 Sayý: 520 Fiyat: 7 TL. Dua ve Þükür GERÇEÐÝN GÖZ KAMAÞTIRAN IÞIÐI BÝLGÝNÝN YENÝDEN AYARLANMASIARLANMASI NÝSAN 2012 Sayý: 520 Fiyat: 7 TL Dua ve Þükür GERÇEÐÝN GÖZ KAMAÞTIRAN IÞIÐI BÝLGÝNÝN YENÝDEN AYARLANMASIARLANMASI ÝÇÝNDEKÝLER Dua ve Þükür... 2 Dr. Refet Kayserilioðlu Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt:

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ ÇEVREMÝZDEÝ GEOMETRÝ çýlarý Ýsimlendirme þaðýdaki masa üzerindeki açýlarý gösterelim: çýlar, köþesine yazýlan büyük harfle isimlendirilirler. çý ^ veya sembollerinden biri kullanýlarak gösterilir. Yukarýda

Detaylı

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi.

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. Çünkü fýrtýna olacaksa okullarýn tatil edilmesi kesin gibi

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

C c. D d B b. G g. J j. O o. Y y Z z

C c. D d B b. G g. J j. O o. Y y Z z bilgi HARFLERİ TANIYALIM Sesleri yazıda göstermemizi sağlayan işaretlere harf denir. Dilimizde 29 farklı harf bulunmaktadır. Bu harflerin hem küçük hem de büyük şekilleri vardır. Bunlar, alfabemizde belli

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı