Geriatride Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Geriatride Fizyoterapi ve Rehabilitasyon"

Transkript

1 DERLEME/REVIEW Akad Geriatri 2009; 1: Gelifl Tarihi/Received: 06/01/ Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 14/01/2009 Physiotherapy and Rehabilitation in Geriatrics Hülya Kay han Hacettepe Üniversitesi Sa l k Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara, Türkiye Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Faculty of Health Sciences, Hacettepe University, Ankara, Turkey ÖZET Ça dafl tedavi yöntemlerinin geliflmesi ve sosyoekonomik ve kültürel düzeylerin yükselmesine ba l olarak ölüm yafl n n uzamas nedeniyle özellikle geliflmifl ülkelerde yafll nüfus artmaktad r. Dünyada oldu u gibi ülkemizde de say lar giderek artan yafll nüfusunun daha ba ms z, daha kaliteli ve topluma daha kat l ml bir yaflam sürmeleri için rehabilitasyon hizmetlerinin özellikle fizyoterapi ve ergoterapi alanlar ile gelifltirilmesi, yayg nlaflt r lmas gerekmektedir. Geriatrik rehabilitasyon; yafllanma ile meydana gelen fizyolojik de ifliklikler ve efllik eden kronik hastal klar, sosyoekonomik faktörler, mental ve ruhsal sorunlar n biri veya birkaç nedeniyle azalan fonksiyonlar gelifltirmek ve yaflam kalitelerini gelifltirmek amac yla hasta ve ailesinin de içinde bulundu u birçok profesyonel disiplinin birlikte yürüttükleri bilim alan d r. Bu makalede; geriatrik rehabilitasyon prensipleri, fizyoterapi ve ergoterapide, de erlendirme ve farkl tedavi yaklafl mlar ile ilgili bilgi verilmifltir. Yafll larda egzersiz konusunda literatür bilgisi incelenmifltir. Anahtar Kelimeler: Yafll l k, fizyoterapi, ergoterapi, rehabilitasyon. ABSTRACT The population of the elderly is raising in the improved countries with the death age becoming later in life due to the improvement of contemporary therapy approaches and socio economic and cultural levels. Just like in the rest of the world, in our country also for the elderly whose number raises, to be more independent, to live with more quality and to have a more integrated life with the community, the rehabilitation services need to be improved and widened especially with the physiotherapy and occupational therapy fields. Geriatric Rehabilitation is a field of science that integrates many professional disciplines that include the patient and the family, and aim to improve the life qualities, to improve the functions lessened due to mental and psychological problems, physiological changes, chronic illnesses and socio economic factors. In this article, there is information on the principles of geriatric rehabilitation and evaluation and different therapy approaches in physiotherapy and occupational therapy. For this article, scientific literature knowledge on exercise for the elderly has been reviewed. Key Words: Elderly, physiotherapy, occupational therapy, rehabilitation. 82 Yaz flma Adresi/Address for Correspondence Prof. Dr. Hülya Kay han Hacettepe Üniversitesi Sa l k Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara/Türkiye

2 Ça dafl tedavi yöntemlerinin geliflmesi, sosyoekonomik ve kültürel düzeylerin yükselmesine ba l olarak ölüm yafl n n uzamas nedeniyle özellikle geliflmifl ülkelerde yafll nüfus artmaktad r. Geliflme süreci içinde olan ülkemizde toplam nüfus içinde 65 yafl ve üzeri grupla birlikte, do umda beklenen yaflam süresi de artm flt r. Ülkemizde do umda beklenen yaflam süresinin; 1960 y l nda 55 y l, 1990 y l nda 60 y l, 2000 y l nda kad nda 71.5, erkekte 66.9 y l, 2005 y l nda kad nda 72.7, erkekte 68 y l oldu u ve 2010 y l nda bu sürenin kad nda 73.8, erkekte de 69 y l olaca beklenmektedir. Türkiye nin 60 yafl n üstündeki 5.5 milyon nüfusu ile pek çok Avrupa ülkesinin toplam nüfusu mukayese edildi inde, ülkemizde yafll nüfusun say ca önem teflkil edecek büyüklükte oldu u söylenebilir (1,2). Yafll popülasyon ile ilgili çal flmalarda kardiyovasküler, nöromusküler hastal klarla birlikte kognitif sorunlar, görme ve iflitme problemleri ve kanserin s k görüldü ü saptanm flt r. Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ) nün 1998 y l nda yay nlad rapora göre, 65 yafl n üzerindeki nüfusun %65 inde an az 3, 79 yafl n üzerindeki grupta ise en az 4 hastal k bulunmaktad r ve genel popülasyon ile k yasland nda yafll popülasyonda düflme ve kazalar 3 kat daha fazla görülmektedir (3). Dünyada oldu u gibi ülkemizde de say lar giderek artan yafll nüfusun daha ba ms z, daha kaliteli ve topluma daha kat l ml bir yaflam sürmeleri için rehabilitasyon hizmetlerinin özellikle fizyoterapi ve ergoterapi alanlar n n gelifltirilmesi, yayg nlaflt r lmas gerekmektedir. Geriatrik rehabilitasyon; yafllanma ile meydana gelen fizyolojik de ifliklikler ve efllik eden kronik hastal klar, sosyoekonomik faktörler, mental ve ruhsal sorunlar n biri veya birkaç nedeniyle azalan fonksiyonlar gelifltirmek ve yaflam kalitelerini gelifltirmek amac yla hasta ve ailesinin de içinde bulundu u birçok profesyonel disiplinin birlikte yürüttükleri bilim alan d r. T bbi bak m, hemflirelik hizmetleri, fizyoterapi, ergoterapi, konuflma tedavisi, psikososyal yaklafl mlar ve sosyal hizmetler birlikte yürütülmelidir. Geriatrik rehabilitasyonun mutlak bir ekip çal flmas n gerektirmesi nedeniyle, doktor, hemflire, fizyoterapist, ergoterapist (ifl u rafl terapisti), konuflma terapisti, psikolog, sosyal hizmet uzman, diyetisyen ve di er sa l k çal flanlar birbirini tamamlayan çal flmalar yapmal d r. Toplumsal de iflimlere paralel olarak rehabilitasyon alan nda, yafll n n isteklerinin ön plana al nd kifli merkezli uygulamalar, fonksiyonel a rl kl çal flmalar n ön plana geçti i tedavi stratejilerinin geliflmesine yol açm flt r. Yafll kiflilerin toplumsal kat l m n hedefleyen modern rehabilitasyon anlay fl nda, içerdi i di er yaklafl mlar yan nda fizyoterapi ve ergoterapi uygulamalar nda yafll ve ailesi ekibin vazgeçilmez bir üyesi konumuna gelmifltir. Geriatrik rehabilitasyonda en son prensip optimal sa l k kavram d r. DSÖ nün fiziksel, mental ve sosyal iyi olma hali olarak tan mlad sa l k kavram do rultusunda rehabilitasyon; sadece bozukluk ve özrün önlenmesi veya tedavisi de il yafll kiflinin aile ve toplum içindeki rollerini yerine getirebilmesine yard mc olmal d r. Fizyoterapi yaklafl mlar nda, her bir yafll için problem listesi oluflturulmas, problemler için k sa süreli ve uzun süreli amaçlar n belirlenmesi, yöntemlerin seçilmesi, her bir amac n gerçekleflece i tahmini sürenin belirlenmesi yafll ve aile ile birlikte gerçeklefltirilmelidir. Her aflamada hastan n bilgilendirilip cesaretlendirilmesinin önemi unutulmamal d r. Hastan n mümkün olan en k sa sürede minimum yard mla transferlerini gerçeklefltirebilmesi için yine yafll n n programa istekli kat l - m n n önemi büyüktür. Hastan n isteksizli i (ekonomik ve di er) süreyi uzat r. Bu nedenle ihtiyaç duyulan süre hasta ve ailesiyle konuflulmal d r. Ulafl lmas planlanan fonksiyonel seviye yafll ve ailesi ile birlikte belirlenmelidir (3-6). Fizyoterapi uygulamalar nda tedavi planlan rken, hastan n beklentileri, kabul edilen fonksiyonel baflar seviyesi, psikososyal durum, etnik ve dini özellikleri, yaflam tarz, bafla ç kma becerileri, aile iliflkileri ve maddi durum dikkate al nmal d r. Aile e itimi, fizyoterapi ve ergoterapi yaklafl mlar - n n önemli bir parças olup bilgilendirme yan nda davran fl de iflikli i yaratacak özellikte olmal d r. Günlük yaflam aktivitelerinde ba ms zl k seviyesinin art r lmas, kazan lm fl yeni fonksiyonlar n sürdürülmesi, kaza riskinin azalt lmas ve ikincil özürün önlenmesi iyi bir aile e itimi ile gerçekleflir. Rehabilitasyon programlar ; yafll ya özel olmal, yorgunlu a yol açmayacak flekilde düzenlenmeli, farkl tipte bak m ihtiyaçlar n dikkate almal, yafla göre düzenlenmifl özel yaklafl mlardan oluflmal, yafll n n durumuna özel olmal (kalça k r, inme) ve taburculuktan sonraki bak m programlar ile bütünleflmifl olmal d r. Kalça k r klar, ampütasyon, fiziksel kondüsyon yetersizli i, uzun süreli yatak istirahati (infarktüs, kalp Akad Geriatri 2009; 1:

3 Physiotherapy and Rehabilitation in Geriatrics ameliyatlar, ciddi kronik hastal klar sonras ), kognitif bozukluklar ve emosyonel problemleri olan yafll lar için farkl alanlarda özelleflmifl fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklafl mlar baflar l sonuçlar vermektedir. Bugün ülkemizde fizyoterapistler mezuniyet sonras çal flmalarla ve e itim kurslar yla; ortopedi, nöroloji, kardiyopulmoner, romatizmal, protez, ortez, el rehabilitasyonu, ifl ve u rafl gibi alanlarda uzmanlaflmakta, yafll n n gereksinimlerine göre özel de erlendirme ve tedavi yaklafl mlar n ekip anlay fl içinde uygulamaktad rlar (7,8). Yafll larda osteoartrit ve romatoid artrit gibi baz dejeneratif eklem hastal klar ndan, osteoporoz ve osteomaliziye, çeflitli tipteki k r klardan omuz-el sendromu, rotator manflet patolojileri ve çeflitli ayak problemlerine kadar giden genifl spektrumda farkl ortopedik problemler ç kabilir. Bu problemlerin her birinde fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklafl mlar farkl d r. Ancak hepsinde yafll l k ve yafll l a ait özellikler temel al n r (8,9). Yafll l kta ortopedik problemlere ilk yaklafl m koruyucu veya önleyici rehabilitasyondur. Yafll n n kendisinden veya çevresinden kaynaklanan iç ve d fl faktörleri belirlemek, olas önlemleri almak ve düzenlemeleri yapmak tedavinin ilk basama n oluflturur (6). Özür aç s ndan yüksek risk alt nda olan güçsüz yafll lar n bak m için son y llarda çeflitli bat ülkelerinde ev sa l k bak m programlar gelifltirilmifltir. Hastane yerine tamamlay c bir model olarak her bir yafll hastaya uygun esnek hizmetler sunan modeller planlanmaktad r. Bu modellerde yafll hastan n bak m n göz önüne alarak kognitif performans bozuklu unu ve fonksiyonel bozuklu u önlemek amaçlanmaktad r (8). Yafll kiflilerde rehabilitasyonun amac na ulaflabilmesi için fiziksel, mental ve psikososyal problemlerin ayr nt l olarak incelenmesi gerekir. Mental sa l k, fiziksel sa l k, fonksiyonel kapasite ve toplumsal kat l m n çok yönlü de erlendirilmesi; uygun bak m ve rehabilitasyon programlar n n planlanmas için önemlidir. Yaflam kalitesi ve ba ms zl k seviyesindeki de iflimlerin bilinmesi rehabilitasyon ve bak m gereksinimlerinin belirlenmesinde yol göstericidir. Fiziksel de erlendirme içinde; kas kuvveti, normal eklem hareketi, esneklik, postür, a r, nöromotor fonksiyon ve duyusal bütünleflme, denge bozukluklar, düflmeler ve yürüyüfl bozukluklar, kardiyopulmoner fonksiyonlar incelenir. Fonksiyonel de erlendirmede günlük yaflam aktivitelerindeki ba- ms zl k seviyesi incelenir. Çevresel de erlendirmede; ev ve çevrenin emniyet, yafll n n fonksiyon seviyesine uygunlu u de erlendirilir. Fizyoterapist aç s ndan günlük yaflam aktiviteleri, fiziksel fonksiyon ve aktiviteleri yapabilirlik aras ndaki iliflkiyi görmek, fonksiyonel tedavi gereksinimlerinin belirlenmesi ve ba ms zl k seviyesindeki de iflimleri belirlemek aç s ndan özel bir önem ifade eder. Ergoterapide ise yafll n n ba ms zl k seviyesi; kiflinin tercihleri ve kendisi için önemli aktivitelerdeki tatminkarl k düzeyi toplumsal kat l m ile iliflkilendirilerek incelenir. Yaflam kalitesi ölçümleri; yafll l n ve mevcut potansiyelin varsa hastal n, kiflinin yaflam ve alg lanan iyi olma durumu üzerinde yaratt etkilerin standart bir flekilde belirlenmesi için kullan l r (6,11). Fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklafl mlar nda, yafll n n fiziksel aktivitelere kat l m en önemli konular aras ndad r. Düzenli fiziksel aktivitenin tüm yafl gruplar nda pek çok sa l k yararlar gösterilmifltir. Fiziksel uygunluk ve yaflam kalitesinin geliflmesi, osteoporozun önlenmesi sa lan r ve düflme riskinde bir azalma olur. Fiziksel aktivite, ayn zamanda kardiyovasküler hastal ktan ölümleri azalt r ve kardiyovasküler risk profilini gelifltirebilir. lerlemifl yaflta sa l k ve fiziksel uygunlu- un sürdürülmesi bir halk sa l önceli idir. Fakat fiziksel aktivitenin faydalar na ra men ço u yafll istenenden daha az aktiftir. Egzersiz, özellikle kuvvet ve aerobik kapasite olmak üzere, yafll larda fiziksel uygunlukla ilgili de erleri iyilefltirir. Egzersiz yafll larda fonksiyonel statüde iyileflme sa lamaktad r. Egzersiz e itimine yo unlaflma s kl kla direnç e itimi veya aerobik egzersizin teflvik edilmesi fleklindedir. Bu s n flara kat lan say s genelde azd r ve kat l mc lar sa l kl, fiziksel aktivite ile ilgilenen kiflilerden oluflmaktad r. Ayr ca, kat l m oran genellikle tedavi süresi boyunca fazla olup, sonras nda fiziksel aktivitenin devam ettirilmesi az olmaktad r. Ço- u yafll ev ifli veya al flverifl ve postane gibi yerlere yürüme fleklinde önemli fiziksel aktiviteleri üzerine al r. Aerobik egzersizlerin biliflsel süreçler ve düflünme yetenekleri üzerine yararl etkileri vard r. Steinhous ve arkadafllar 4 ayl k aerobik program n n etkilerini yafl grubundaki kiflilerde incelemifltir. Nöropsikolojik testler ile yap lan de erlendirme sonucunda aktif olan yafll grubun ayn yafltaki sedanter kiflilere göre daha h zl reaksiyon zaman gösterdikleri gösterilmifltir (6,12). Emeklilikte düzenli bofl zaman fiziksel aktivite ile u raflmak fiziksel aktivite seviyesini art rman n veya devam ettirmenin ideal bir fleklidir. 84 Akad Geriatri 2009; 1: 82-89

4 Fiziksel aktivite, daha güçsüz yafll kifliler için özellikle fiziksel yeteneklerde k s tlama olsa bile teflvik edilmelidir. Fiziksel aktiviteye ilgi azl, depresyon gibi yafll lar aras nda s k görülen altta yatan faktörlerin bir göstergesi olabilir. Bu durum fiziksel aktivitenin kendisine uzun süreli davran fl ve tavr yans tabilir. Fizyoterapistler, fiziksel aktivitenin artmas n teflvik etmede, yafll kiflilerin istek uyand ran aktivite seviyeleri hakk ndaki inan fllar n de iflmesinde önemli roller üstlenir. Yafll lar için egzersizler; a rl k tafl ma, yürüme, koflma, bisiklete binme, yoga, su içi egzersizler fleklinde olabildi i gibi kalistenik egzersizler fleklinde de olabilir (13,14). Egzersiz programlar, kas kuvvetini, fleksibilite, kemik sa l, kardiyovasküler ve respiratuar yan tlar ve aktivite tolerans n artt r r (6,7). Yafll larda egzersizin etkileri üzerinde yap lan çal flmalarda; aerobik egzersizlerin merkezi metabolik aktiviteyi art rarak ve serebral perfüzyonu iyilefltirerek kognitif fonksiyonlarda iyileflmelere yol açt, nöropsikolojik testlerde olumlu farkl l klar ç kt, k sa süreli bile aerobik egzersizlerin seçilmifl kognitif fonksiyonlarda iyileflmeye yol açt gösterilmifltir (12,15,16). Kalistenik egzersizlerin yafll kiflilerde maksimum aerobik gücü art rd, görsel iflitsel reaksiyon zaman n k saltt, biliflsel fonksiyonu gelifltirdi i rapor edilmifltir (13,18). Proprioseftif nöromusküler Fasilitasyon teknikleri, Bobath ve duyu bütünlü ü gibi özelleflmifl egzersiz programlar fonksiyonel mobilite, kuvvet ve duyu fark ndal n korumak ve gelifltirmek aç s ndan yararl d r (6). Rubenstain yafl ortalamas 74 olan 59 yafll da, grup egzersiz program n n, kuvvet, endurans, mobilite, düflme e ilimleri ve yaflam kalitesi üzerindeki etkilerini incelemifltir. Haftada 3 gün uygulanan egzersiz program sonunda yürüme mesafesi, kan endurans, yaflam kalitesinin artt n, düflme riskinin azald n göstermifltir (18). Kara, yafllar aras nda de iflen 52 yafll da submaksimal düzeyde aerobik kalistenik egzersizler yapt rarak; egzersizlerin fiziksel uygunluk, biliflsel performans ve yaflam kalitesi üzerine etkilerini incelemifltir. Sonuç olarak, sedanter dönemde ve egzersiz program sonras uygulanan yaflam kalitesi ölçe inin de erlendirilmesinde; fiziksel ve sosyal fonksiyonlar, vitalite, a r, genel sa l k, mental sa l k, emosyonel rol güçlü- ünde anlaml iyileflmeler göstermifltir (19). Fizyoterapi ve ergoterapinin yafll kiflilerde di er önemli bir amac dengenin korunmas d r. Zay f denge belli ilaçlar n yan etkisi, t bbi komplikasyonlar veya ciddi hastal klar sonucu oluflabilmektedir. Örne in; dengede durmay zorlaflt rabilen bafl dönmesi, vestibüler sistemdeki hastal n bir sonucu görülebilmektedir. Yine ilaçlar n yan etkileri veya de iflik ilaçlar aras ndaki etkileflimlerden, yetersiz veya iyi dengelenmemifl diyet, kan bas nc sorunlar veya hatta anksiyete ile ba lant l hiperventilasyon sonucu oluflabilmektedir. Somatosensöriyal fonksiyonda ve motor sistemlerdeki yaflla birlikte ortaya ç kan bozulmalar zay f statik ayakta durma dengesiyle ba lant l bulunmaktad r. Yürüyüfl h z, sandalyeden kalkma, merdiven ç kma ve ayak bile i kuvvetinin fonksiyonel denge testleriyle kuvvetli iliflkileri rapor edilmifltir. Dengenin günlük yaflam aktiviteleri s ras nda sürdürülmesine ek olarak eksternal olarak beklenmedik dengeyi bozan kuvvetlere karfl koyabilme yetene i yani reaktif postural kontrol de ba ms z yaflam için önemlidir. Reaktif denge kontrolü de sensörimotor sistem fonksiyonunun etkisi alt ndad r. Kas kuvveti ve somatosensasyon denge kontrolüyle iliflkili fizyolojik komponentlerdendir. Fiziksel bozukluklar örne in kas zay fl denge yetene ini tek bafl na etkilememektedir. Bu nedenle reaktif denge kontrol yetene i seviyesi, yafll larda müdahalelerden önce spesifik olarak de erlendirilmelidir (20). Altm fl yafl n üzerindeki kiflilerde sa l kla ilgili en önemli problemlerden biri de düflmedir. Altm fl befl yafl n üzerinde evde yaflayan yafll lar n %20-40 n n her y l düflmeye maruz kald ve bu düflmelerin sonuçlar n n ciddi problemlere yol açabilece i belirtilmektedir. Bir y l içinde kalça k r nedeniyle ölen yafll say s %12-67 aras nda rapor edilmifltir. Sonuç olarak, yafll yetiflkinlerde düflmeye sebep olan faktörleri belirleyerek bu önemli sa l k tehdidini kontrol etme veya elimine etme çabalar ile son zamanlarda oldukça fazla bilimsel çal flmalar yap lm flt r. Yürüme ve ayakta durmada denge pek çok faktöre ba ml d r; bu nedenle yafll larda düflmenin belirlenebilen birçok nedeni vard r. yi bir denge için görme, vestibüler sistemden al nan duyu bilgisi, ayak ve bacaklarda pozisyon ve hareket duyusunun hepsi önemlidir. Yafll lar bu sistemleri etkileyen, örne in; görmeyi etkileyen katarakt, glokom, diyabetik nöropati ve maküler dejenerasyon; ayak ve bacaklarda pozisyon duyusunu etkileyen diyabetik periferal nöropati ve vestibüler sistem dejenerasyonu gibi çeflitli hastal klara e ilimlidir. Denge ayn zamanda iyi kas kuvveti ve eklem mobilite- Akad Geriatri 2009; 1:

5 Physiotherapy and Rehabilitation in Geriatrics si gerektirir; sedanter bir yaflam stili ve artritler veya kemik ve kaslar n di er hastal klar kuvvet ve mobiliteyi etkileyebilir. Dengeyi gelifltirmek amaçl düzenlenmifl, örne in; tek bacak üzerinde ayakta durman n devam ettirilmesi çal flmas gibi spesifik egzersizlerin uygulanmas fayda sa layabilir. Yaflla birlikte diz kuvveti azalabilir, kalça kaslar n n zay fl ve k sal klar da bunlara efllik edebilir. Yafll n n aya yürürken e er pelvis yeteri kadar yer de ifltirmiyorsa ad m yüksekli inde bir azalmayla afla ya do ru sallanacakt r ki bu da onun sendeleme ve düflmesine neden olabilir. Bu nedenle pelvisi hedefleyen egzersizler faydal olmaktad r. Pek çok yafll ad m yüksekli ini azaltmaya ek olarak, ad m uzunlu unda da bir azalma gelifltirir. Bir ayna önünde ileri, geri ve yanlara do ru yürüme yafll yetiflkinin postürünü, ad m uzunlu unu ve yürüyüfl yetene ini kontrol etmeyi teflvik edecektir. Denge bar nda çal flmalar, tüm vücut için zorlanmadan yap lan egzersizler, düflmelerin önlenmesine yard mc olur. Yetmifl iki yafl ndaki yetiflkinlerde, 30 dakikal k haftada 3 kez yürümeyi içeren 6 haftal k egzersiz program - n n, yürümeyen ayn yafl grubundakilerle k yasland nda dramatik olarak denge performans n gelifltirdi i gösterilmifltir. Di er bir çal flmada ortalama yafl 68.7 y l olan 20 kad n düzenli fiziksel egzersizleri en az 10 y ld r yaparak, 20 yafl grubu efllenmifl gruptan daha iyi dengeye ulaflt klar tespit edilmifltir. Bu nedenle, uygun aerobik egzersiz e itimi dengenin korunmas nda, özellikle fayda sa layacakt r (Ohio State University Extension). yi bir denge için vücut oryantasyonu önemlidir, buda proprioseftif, vestibüler ve görsel duyu sistemlerin iyi çal flmas na ba l d r. Ergoterapide duyu bütünlü ü çal flmalar, vücut alg s ve postürle bütünleflen vestibüler ve proprioseftif e itim faydal d r. Yafll lar sa l klar n, fiziksel uygunlu u ve dengeyi spesifik olarak düflük etkili örne in, aerobik, yoga, tai chi, pilates veya su aerobiklerine kat larak gelifltirebilir. Di er daha aktif tenis, bisiklet, yürüme, a rl k e itimi veya bowling gibi sporlar da kaslar ve eklemleri kuvvetlendirerek ve postürü düzelterek sonuçta dengeyi gelifltirecektir. Salon dans gibi bir aktivite hem iyi vücut fark ndal hem de el-göz koordinasyonu gerektirir; bu nedenle denge yetenekleri için iyi bir egzersiz olabilir (20-23). Eski Çin savafl sanat tai chi son birkaç y ld r düflkün yafll larda genelde kemiklerin k r lmas na yol açabilen düflmelerin önlenmesi amaçl ilgi görmektedir. Araflt r c lar, sallanma ve di er koreografik hareketlerin kiflilerin dengelerini gelifltirmede, kan dolafl m n art rmada ve artrit a r lar n azaltmada yard mc olabildi ini düflünmektedir. Bu hareketler aerobik egzersiz olarak kas kuvvetini ve tonusunu art rma faydas na da sahiptir. Di er Uzak Do u egzersiz programlar, örne- in; yoga ve Pilates, benzer tekniklerle senkronize nefes ve vücut hareketlerini kullanarak dengeyi gelifltirmektedir. The American Senior Fitness Association (ASFA) - Amerikan Yafll Fitnesi Derne i ve Ohio State University Extension (OSU), dengeyi gelifltiren egzersizler olarak diz kald rma hareketleri, bacak germeleri, parmak ucuna dokunma, iflaretleme ve fleksiyon egzersizleri, baca yana kald rma, diz fleksiyon ve ekstansiyon egzersizleri, oturmadan aya a kalkma hareketi gibi spesifik egzersizler fizyoterapist kontrolünde yap lmal d r. Yafll lar tehlikeli düflmelere karfl savunma bafllang c için temel denge egzersizleri yapmal d r. Pek çok denge egzersizini yapmak basittir ve yafll lar oturma odalar nda bu egzersizleri yapabilir. Bafllang çta, bir sandalye, masa veya kap aras ndan tutmak onlara yard mc olacakt r. Ayr ca, bir kifli onlar gözleyebilir. lerleme sa land kça sadece bir elle tutulacak, daha sonra bir parmakla, en sonunda da ellerini tutmadan egzersizlerini yapacakt r. Özellikle ayaklar üzerinde stabil durabilen kifliler için, gözler kapal iken bu egzersizleri yapmaya çal flmak dengeyi daha da gelifltirebilecektir. Egzersizler s ras nda oluflabilecek düflmeyi engellemek için düflmeye ait his geliflmemeli, sadece rahat yap labilen egzersizler uygulanmal d r. Temel olarak yap lacak denge egzersizleri, topuk-parmak ucu yürüme, sandalyeden kalkma ve oturma, tek bacak üzerinde ayakta durmad r. Yafll lar kendilerinde düflme risklerinin neler olabilece ini ve bunun sonucunda yaralanma olabilece ini bilmelidir. Kronik rahats zl klar olan yafll lar n düzenli olarak risklerin azalt lmas amac yla durumlar için profesyonellere baflvurmalar gerekmektedir. Fonksiyonel kuvvet e itimi ve denge egzersizleri, kas zay fl n azalt p mobiliteyi gelifltirerek mevcut risklerin azalt lmas nda faydal olacakt r. Egzersiz ve fonksiyonel e itim ciddi yaralanma riski ve düflme sonucunda oluflabilecek k r k riskinin azalmas na yard mc olacakt r. 86 Akad Geriatri 2009; 1: 82-89

6 Doksan yafl civar ndaki sa l kl kiflilerin, egzersiz ve denge e itimi ile %50 ye varan oranlardaki düflmeye e ilimleri azalt labilmektedir. Kuvvet ve denge azl yafll kiflide düflmeye, kemik k r lmas na veya eklemlerin yaralanmas na e ilimi art rmaktad r. Yafll larda düflmelerin önlenmesine yard mc olabilmek için kas kuvvetini art rmak ve dengeyi gelifltirmek gerekir. Denge e itimi ile fonksiyonel e itimin entegre edilerek uygulanmas, izometrik kuvvetin geliflmesi ve genelde aktif olma; kas kuvvetinin, reaksiyon zaman n n ve mobilitenin artmas na, denge ve koordinasyon duyusunda iyi yönde geliflmeye yard mc olacakt r. Bu yararlar ayn zamanda fiziksel aktivitenin artmas n sa layarak ve kalan kemik dokusunu koruyarak kemik kayb n azaltabilecek, genel fitnesi art rarak a r y ve yaralanma riskini azaltabilecektir (22-24). Yafll larda görülen ortopedik ve nörolojik problemlerin tedavisinde fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklafl mlar içinde egzersiz yan nda havuz tedavisi ve baz hidroterapi uygulamalar ndan yararlan labilir. A r ve a r ya ba l kas spazm olan hastalar için TENS, diadinamik ak m gibi elektroterapi uygulamalar ndan yararlan labilir. Ancak bu uygulamalar s ras nda yafll larda s k görülen periferik nöropatiye karfl dikkatli olmak, bu hastalar n tedavisinde duyu ve denge problemlerini göz önünde bulundurmak önemlidir. Yafll larda masaj ve di- er manüel terapi yöntemlerinin endikasyonunu iyi belirlemek, gerekti inde de dikkatli kullanmak gerekir. Özellikle osteoporozu olan hastalarda manipülasyon yerine mobilizasyon yöntemlerinin tercih edilmesi, kaynama problemleri olan hastalarda k r k bölgesine uygulama yapmaktan kaç n lmas daha do rudur (6,19,25,26). Fizyoterapi ve rehabilitasyon çal flmalar içinde fizyoterapistler, sa l gelifltirmede pek çok risk faktörünü önleyici programlar uygulanmas nda, kardiyovasküler hastal klar, kanser, diyabet, osteoporoz, duyu bütünlü ü bozukluklar, üriner inkontinans, kas iskelet sistemi bozukluklar, nörolojik problemler gibi spesifik durumlara özelleflmifl yaklafl mlar uygulanmas nda önemli görevler üstlenir. Yafll kiflilerde günlük yaflam aktivitelerinde ba ms zl k seviyesinin art r lmas yaflam kalitesinin gelifltirilmesinde önemlidir. Ergoterapistler simüle edilmifl iflu rafl kliniklerinde yap lan rehabilitasyonda, banyo ve giyinme araçlar gibi kendine yard m araçlar n kullanma e itimi ö retme yöntemleri için, araç kullan m hakk nda daha fazla bilgilenmifl olan kiflilerde daha fazla memnuniyet elde etmektedir. Bu e itimler oral talimat ve demonstrasyon fleklinde yap lmaktad r. Bu yard mc araç e itimlerinin simüle edilmifl ortamlardan eve dönen yafll hastalar için evde uzun süreli etkinli inin de- erlendirilmesi önemli görülmektedir. Pek çok yafll n n fonksiyonel aktivitelerde zorlu u vard r ve yafll lar onlara yard m edilebilece inin fark nda de illerdir. Pek çok yard mc araç ve ev modifikasyonlar ; mobilite, kendine bak m ve ev idaresi alanlar nda yafll lar için daha fazla ba ms zl k ve güvenli i gelifltirmek üzere yap lmaktad r. Kifli için bir yard mc araç seçerken o kiflinin bireysel ihtiyaçlar na uymas ve pek çok faktör göz önüne al nmal d r (28). Kronik artritli hastalarda fazla oranda yard mc araç kullan m örne in, ulaflmaya yard mc araçlar, büyüteçler, tutunma barlar, kavanoz kapa aç c lar ve iflitmeye yard mc araçlar kullan lmaktad r. Genelde yard mc araç kullan m ndan yüksek oranda memnuniyet duyulmaktad r. Araçlar n ço u kiflilerin bofl zaman aktivitelerine kat lmalar ve daha aktif olmalar için seçilmektedir. Yafll lar n belirlenen yard mc araçlarla ilgili ergoterapi yaklafl mlar n n önemi ile ilgili daha fazla bilgilendirilmeye ihtiyaçlar bulunmaktad r. Yafll lar bireysel tercihleri göz önünde bulundurularak kendi ortamlar nda yafllanmalar n n teflvik edilmesi önemlidir. Bu amaçla fizyoterapi ve ergoterapi uygulamalar nda ev rehabilitasyonu önem kazanmaktad r. Yafll hastalarda rehabilitasyon içinde özellikle kalça ç - k, ampütasyon veya stroke rehabilitasyonunda taburculuk planlamas yap l rken ev ziyareti ile de erlendirmelerin yap lmas, güvenlik tavsiyeleri ile yard mc araç ihtiyac n n belirlenmesi, baflar l ev taburculu una yard mc pratik bir yöntem olarak belirlenmektedir. Yafll lar n çevre sorunlar, fizik, biyolojik ve sosyal çevre olarak ele al n nca problemin ne kadar büyük oldu u belirlenebilir. Yafll lar n geçim, konut, günlük yaflam ve fiziksel çevre ile ilgili pek çok sorunu aile yap - s n n çekirdek aileye dönüflmesi, köyden kente göç, ekonomik koflullar n zorlaflmas, kentlerin plans z genifllemesi, yaflam süresinin uzamas gibi faktörler nedeniyle ortaya ç kmaktad r (30). Yafll hasta taburcu olup evine döndü ünde rehabilitasyon, kiflinin do al yaflant daki sorunlarla bafla ç - kabilmesi ve ba ms z hareketi k s tlayan engellerin minimuma indirilmesi için ev ve çevresel düzenlemeleri hedefleyen ev rehabilitasyon programlar ile devam etmelidir. Akad Geriatri 2009; 1:

7 Physiotherapy and Rehabilitation in Geriatrics Çevresel düzenlemelerin yap ld, hareket için bilgi ve becerilerin kazan lmas n içeren Ba ms z Yaflam Programlar : mali düzenlemeler, mobilite, mesleki de- erlendirme, t bbi ihtiyaçlar, sosyal beceriler, zaman ve hareket ekonomisi gibi konular kapsar. Ba ms z yaflaman n teflvik edilmesi için ev ve çevresel tasar mlar n gelifltirilmesi önemlidir. Yafll kiflinin rehabilitasyon yaklafl mlar ile kazand klar n do al çevresine döndü ünde kullanabilmesi ço u kez birçok engel nedeniyle k s tlan r. Bu sorunlardan birisi de mimari engellerdir. Hastane koridorunda koltuk de nekleri ile ba ms z yürüyebilen kiflinin hareketleri evin giriflindeki merdivenler, dar kap lar, eflikler nedeniyle k s tlan r. Tekerlekli sandalyeden hastanedeki yata na nas l transfer olaca n ö renen özürlü, ayn yöntemi evdeki eflyalar n boyut ve yerleflimleri nedeniyle kullanamaz duruma gelir. Ba ms zl k seviyesi de ifltikçe yafll kiflilerin emniyet ve hareket için gereksinimleri de iflir. Yafl, cinsiyet, yaflam biçimi gibi faktörler de bireyde farkl l k yarat r. Bu nedenle kiflinin al flkanl klar, sosyoekonomik ve kültürel durumu, ev içinde kullan lan transfer ve hareket yöntemleri, hastal n prognozu ve yorgunluk, düzenlemelerin seçiminde dikkate al n r. fiehircilik çal flmalar nda konutlarda yafll ya uygun ön düzenlemelerin yap lmas (kap ve koridor genifllikleri, merdivenler, asansör kap lar vs.) daha sonra multidisipliner yaklafl mla gerçeklefltirilecek adaptasyonlar kiflilerin toplumla bütünleflerek daha yeterli ve mutlu bir yaflam sürdürmelerinde önemli ad mlard r. Yafll lar için kurumsal bak m hizmetleri, evlerinde yaflamlar n sürdüremeyenler için dünyada ve ülkemizde geçerlili ini korumaktad r. Sürekli bak m veren huzurevleri veya yaflam merkezlerinde fizyoterapistin rolü; hasta, hasta yak n ve ekip elemanlar ile birlikte uzun ve k sa süreli hedeflerin belirlenmesi, verilecek olan etkin hizmetin türü, s kl, süresi ve devaml l - n n belirlenmesi ve bunlar için gerekli yeteneklerin birlefltirilmesi, yafll n n durumuna göre hizmette öncelik derecesinin belirlenmesi, tam bak m hizmetinin gerekti- i durumlarda yafll takibinin yo un olarak ele al nmas, tedavi program n n yeniden de erlendirilmesi ve gözden geçirilmesinin devaml l, hedeflere optimal düzeyde ulafl ld nda yafll n n taburcu olmas na karar verilmesi fleklinde aç klanabilir. Ergoterapistlerin rolü ise, özür veya sosyal etki nedeniyle azalm fl yeteneklerin kazand r lmas veya restore edilmesi ve yaflam kalitesinin gelifltirilmesi veya devam ettirilmesi, kiflileri mümkün oldu unca kendi evlerinde uzun süre kalmalar n sa lamak, böylece sonradan kendilerine ve topluma faydal olacak flekilde hastane/bak m merkezlerine geç baflvuru oluflturmak, hastaneden daha erken ve güvenli taburculu u kolaylaflt rmak, böylece ba ml l ve enstitüde kalmay azaltmak, toplumda bu kiflilere destek vermek, bak m verenlere destek sa lamak fleklinde aç klanabilir. Ergoterapide; yafll n n toplumsal kat l m için Canadian Occupational Performance, KAVA, MOHO gibi tedavi modelleri kullan larak stratejiler gelifltirilir. Yafll kiflinin aktiviteler yolu ile rollerini yerine getirmesi için çal flmalar yap l r, ev, sosyal yaflam n gere i aktivitelerdeki ba ms zl k düzeyi art r lmaya çal fl l r (31). Yafll nüfusun giderek artt ülkemizde, geriatrik rehabilitasyonun, yafll lar n yaflam kalitesini ve toplumsal kat - l m n art rma hedefine ulaflmas nda, fizyoterapi ve ergoterapi yaklafl mlar n n rolü giderek artmaktad r. Geriatrik rehabilitasyonda, yeni tedavi stratejileri gelifltirilmesi için kan t temelli çal flmalara gereksinim vard r. KAYNAKLAR 1. Akdemir N, Birol L. ç Hastal klar ve Hemflirelik Bak m. stanbul: Vehbi Koç Vakf Yay nlar, Kocaman T. Nüfusun yafl yap s ndaki de iflim ve yafll l a iliflkin sosyal politikalar. Yafllanma ve Toplumsal Kat l m Paneli Kitab, 20 Nisan 2007: Karahan A, Güven S. Yafll l kta evde bak m. Geriatri 2002; 5: Karaduman A. Yafll için Fiziksel Aktivite Geriatri ve Gerontoloji, Uluslararas Yafllanma Enstitüsü, International Institute on Ageing, United Nations (INIA), Hacettepe Üniversitesi Geriatrik Bilimler Araflt rma Merkezi, Geriatri Derne i Yay n,, Ankara, 2006: Uyan k M, IPTOP, 3 rd Congress of the International Association of Physical Therapista Working With Older People, Global Therapeutic Approaches to Working with Older People, November 2006, stanbul Military Museum and Cultural Centre, Panelist, Falls, Gait and Balance Problems in Oldre People: Pyhsiotherapy and Occupational Therapy Approaches, S Carole BL, bottomley JM, Geriatrik Physical Therapy A Clinical Approach, Norwalk, Connecticut: K rd N, Erbahçeci F, Uyan k M, Ayhan Ç. Yafll l k ve egzersiz. Ar o ul S (editör). Geriatri ve Gerontoloji. MN Medikal & Nobel Bas m Yay n Ticaret ve Sanayi Ltd. fiti. 2006: Uyan k M, Karaduman A, Can F. Yafll larda düflmeler, k r klar ve önlenmesi, osteoporoz rehabilitasyonu. Ar o ul S (editör). Geriatri ve Gerontoloji. MN Medikal & Nobel Bas m Yay n Ticaret ve Sanayi Ltd. fiti. 2006: Akad Geriatri 2009; 1: 82-89

8 9. Karaduman A: Egzersiz ve Yafll (Panel) I. Ulusal Geriatri Kongresi, 30 Ekim- 3 Kas m 2002 Belek-Antalya, Ulusal Geriatri Kongresi Kongre Kitab 2002: Can F, Yakut Y, Yi iter K, Akbayrak T, Yafll l kta fizyoterapi uygulamalar. Ar o ul S (editör). Geriatri ve Gerontoloji. MN Medikal & Nobel Bas m Yay n Ticaret ve Sanayi Ltd. fiti. 2006; 5: Kay han H, Aksu S, Yücel H. Geriatrik Rehabilitasyonda De erlendirme. Ar o ul S (editör). Geriatri ve Gerontoloji. MN Medikal & Nobel Bas m Yay n Ticaret ve Sanayi Ltd. fiti. 2006: Blumental JA, Emery CF, Madden DJ, George LK, et al. Cardiovaskuler and bahaviour effects of aerobic execises training in healty older men and women. Journal of Gerontology 1989; 44: Erbahçeci F. Sa l kl kiflilerde yafla ba l olarak nöromusküler cevaplar n de erlendirilmesi, fizik tedavi ve rehabilitasyon program bilim uzmanl tezi, Chandler JM, Duncan PW, Kochersberger G, Studensky S. Is lower extremity strengh gain associated with improwed in Physical performance and disability in frail,community-dwelling elders, Arch Med Rehabil 1998;79: Dustmann RE, Ruhlinng RO, Russell EM, et al. Aerobic exercises training and improved neuropsychological function of older individuals. Neurobiologyof Aging 194: Amudsen LR. Evaluation of a group exercise program for elderly womenwith coronar artery diseasa. Physical Therapy. 1989;69: Elsayed M, smail RJ, Intellectual differences of adult men ralated to age and physical fitness before and after or exercise program. J Gerontol 1980: Rubenstain lz, Josephson KR, Trueblood PR, et al. Effect of a group exercises programme on strengt,mobilityand falls among fall-prone elderly men. Journal of Gerontology Series a: Biologiiical sciences and medical sciences 2000; 55: Kara B. Yafll larda Kalistenik egzersizlerin fiziksel uygunluk ve biliflsel fonksiyonlara etkisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sa l k Bilimleri Enstitüsü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dal Doktora tezi, zmir, Sang-I Lin, Woollacott M. Association between sensorimotor function and functional and reactive balance control in the elderly. Age and Ageing 2005; 34: Improve Balance: Prevent Falls Ohio State University Extension http: //ohioline.osu.edu/ss-fact/0170.html 23. Balance in the Elderly by Charlotte L.Shupert, Ph.D Chartered Society of Physiotherapy-Agility nin Egzersiz bukleti balance.lifetips.com/cat/60981/senior-exercise/ Balance Tips ve Senior. 25. Lowrey CE, Coutts RD. Rehabilitation of the hip. In: Nichel VL, Bottle MJ (eds). Orhopaedic Rehabilitation. New York: Churchill Livingston Inc, Lewek M, Stevens J, Snder-Mackler L, The use of elecrical stimulation to increase quadriceps femoris muscle force in an elderly patient following a total lence artroplasty. Physical Therapy 2001;81: Glokosky C, Chan MWK, Special needs of the older adult: Pedretti s Occupational Therapy Mosby, 2006: Turner A, Osteoartroz. The practice of occupational therapy. Churchill livingston, 1981; Turner A, Home visits. The practice of occupational therapy. Churchill Livingston, 1981; Paktil O,Paktil F. Yafll lar n bar nma ve bak m sorunlar,yafll lar için sa lanan çeflitli servisler. Di erlerinin konut sorunlar. TMMOB Mimarlar Odas, Komut E, 1996; Law M, Baum C. Measurement in occupational therapy, slack incorporated, 2005;11-6. Akad Geriatri 2009; 1:

Yafll l kta Sosyal liflki ve Toplumsal Hayata Kat l m*

Yafll l kta Sosyal liflki ve Toplumsal Hayata Kat l m* DERLEME/REVIEW Akad Geriatri 2010; 2: 143-147 Gelifl Tarihi/Received: 22/07/2009 - Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 04/08/2009 Yafll l kta Sosyal liflki ve Toplumsal Hayata Kat l m* Participation in Social

Detaylı

AİLE EĞİTİM REHBERİ SÜREĞEN HASTALIKLAR. Aile Eğitim Serisi : 7

AİLE EĞİTİM REHBERİ SÜREĞEN HASTALIKLAR. Aile Eğitim Serisi : 7 AİLE EĞİTİM REHBERİ SÜREĞEN HASTALIKLAR Aile Eğitim Serisi : 7 ANKARA 2007 T.C. BAfiBAKANLIK A LE VE SOSYAL ARAfiTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜ Ü YAYINLARI Genel Yay n No : 128 Seri : E itim Serisi ISBN : 975-19-3889-9

Detaylı

Prof. Dr. Yeflim Gökçe Kutsal

Prof. Dr. Yeflim Gökçe Kutsal Önsöz T p, bilim ve teknoloji üçgenindeki geliflmeler ve do um oranlar ndaki azalma, toplumlar n yafllanmas nda temel tafl oluflturmufltur. Özellikle kalp hastal klar ve inmeye ba l mortalitedeki düflüfl,

Detaylı

Dahiliye Kliniklerinde Yatarak Tedavi Gören Geriatrik Hastalar n Mediko-Sosyal Özellikleri*

Dahiliye Kliniklerinde Yatarak Tedavi Gören Geriatrik Hastalar n Mediko-Sosyal Özellikleri* KL N K ÇALIfiMA/RESEARCH ARTICLE Akad Geriatri 2010; 2: 106-113 Gelifl Tarihi/Received: 17/07/2009 - Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 28/09/2009 Dahiliye Kliniklerinde Yatarak Tedavi Gören Geriatrik Hastalar

Detaylı

Spastisitede Nonfarmakolojik Tedavideki Son Durum

Spastisitede Nonfarmakolojik Tedavideki Son Durum Nöropsikiyatrik Bozukluklar ve Tedavileri Baflak Yücel stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dal, stanbul, Türkiye Nörolojik klinik tablolar n psikiyatrik yans malar çok s k karfl

Detaylı

Alzheimerl Hasta Yak n Olmak*

Alzheimerl Hasta Yak n Olmak* DERLEME/REVIEW Akad Geriatri 2013; 5: 57-63 Gelifl Tarihi/Received: 29/07/2012 - Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 30/10/2012 Alzheimerl Hasta Yak n Olmak* Being Alzheimer Patient s Relative** Ercüment Erbay

Detaylı

Hasta Güvenli inin Sa lanmas nda Fiziksel Tespit Uygulamas ve Hemflirelik Yaklafl m - I

Hasta Güvenli inin Sa lanmas nda Fiziksel Tespit Uygulamas ve Hemflirelik Yaklafl m - I 16 Yo un Bak m Hemflireli i Dergisi Hasta Güvenli inin Sa lanmas nda Fiziksel Tespit Uygulamas ve Hemflirelik Yaklafl m - I The Nursing Approach to the Use of Physical Restraints for Patients Safety -

Detaylı

BEL EGZERSİZLERİNİN LOMBER STABİLİZASYONDA ÖNEMİ VE SEÇİLECEK EGZERSİZ PROGRAMI Dr. Önder ÇEREZC - Dr. Nazan CANBULAT - Ftr.

BEL EGZERSİZLERİNİN LOMBER STABİLİZASYONDA ÖNEMİ VE SEÇİLECEK EGZERSİZ PROGRAMI Dr. Önder ÇEREZC - Dr. Nazan CANBULAT - Ftr. bolum14 4/9/11 3:47 PM Page 144 144 Lomber Dejeneratif Disk Hastal ve Dinamik Stabilizasyon 14- BEL EGZERS ZLER N N LOMBER STAB L ZASYONDA ÖNEM VE SEÇ LECEK EGZERS Z PROGRAMI 14 BEL EGZERSİZLERİNİN LOMBER

Detaylı

Toplum Temelli Ruh Sa l Modeli ve Türkiye de Toplum Ruh Sa l Merkezleri Projesi

Toplum Temelli Ruh Sa l Modeli ve Türkiye de Toplum Ruh Sa l Merkezleri Projesi 25 Toplum Temelli Ruh Sa l Modeli ve Türkiye de Toplum Ruh Sa l Merkezleri Projesi Community-Based Psychiatry Model and Project of Community Mental Health Centers in Turkey Gazi ALATAfi, Akfer KARAO LAN*,

Detaylı

ULUSAL MİMARLIK POLİTİKALARI

ULUSAL MİMARLIK POLİTİKALARI ULUSAL MİMARLIK POLİTİKALARI TMMOB M MARLAR ODASI ULUSAL M MARLIK POL T KALARI Yay nlayan Derleyen Tasar m Bask TMMOB Mimarlar Odas Tu çe Selin Ta mat Nilgün Kara Babacan Yalç n Matbaac l k Ltd. fiti,

Detaylı

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi Yeni Risk Anlay fl ve Kurumsal Risk Yönetiminin Faydalar Yönetim Kurullar ve CEO lar Ne Düflünüyor? Kurumsal Risk Yönetiminin çeri i ve Baflar için Kritik Etkenler Olaylar,

Detaylı

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396)

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) TÜRK SANAY C LER VE fi ADAMLARI DERNE May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax: (0212) 249 13 50 2005, TÜS AD Tüm

Detaylı

Ak l ve Ruh Sa l Alan nda nsan Haklar : 2008 Türkiye Raporu

Ak l ve Ruh Sa l Alan nda nsan Haklar : 2008 Türkiye Raporu Ak l ve Ruh Sa l Alan nda nsan Haklar : 2008 Türkiye Raporu Gazeteci Erol Dernek Sok. Hanif Han No:11/5 Beyo lu stanbul Tel: 0212 252 49 20 Faks: 0212 252 49 08 GSM: 0539 436 32 62 Web: www.rusihak.org

Detaylı

Destekleyen kurulufllar. flbirli i yap lan kurulufllar. Sosyal Politika Formu

Destekleyen kurulufllar. flbirli i yap lan kurulufllar. Sosyal Politika Formu Gazeteci Erol Dernek Sok. Hanif Han No:11/5 Beyo lu stanbul Tel: 0212 252 49 20 Faks: 0212 252 49 08 GSM: 0539 436 32 62 Web: www.rusihak.org e-posta: info@rusihak.org flbirli i yap lan kurulufllar Destekleyen

Detaylı

De erli Okuyucular m z,

De erli Okuyucular m z, E d i t ö r d e n De erli Okuyucular m z, Diyabet Obezite ve Hipertansiyon da Hemflirelik dergimizin beflinci y l n n ilk say s yla sizlere yeniden merhaba diyoruz. Bu say m zda da meslektafllar m z n

Detaylı

2006. Türkiye Cumhuriyeti Ruh Sa l Politikas, T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü

2006. Türkiye Cumhuriyeti Ruh Sa l Politikas, T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü TÜRK YE CUMHUR YET RUH SA LI I POL T KASI T.C. SA LIK BAKANLI I Ankara, 2006 TÜRK YE CUMHUR YET RUH SA LI I POL T KASI T.C. Sa l k Bakanl, Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü Mithatpafla Cad. No: 3

Detaylı

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN 7. ÜN VERS TELERARASI YALITIM YARIfiMASI 2007 SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Mehmet Çal flkan Abdurrahman

Detaylı

fi SA LI I VE GÜVENL DERG S

fi SA LI I VE GÜVENL DERG S 1 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR ÜCRETS ZD R fl Sa l ve Güvenli i Genel Müdürlü ü Ad na Sahibi Erhan BATUR Sorumlu Yaz flleri Müdürü Dr. Rana GÜVEN fi SA LI I VE GÜVENL DERG S Yay n Kurulu Mustafa B RBENL Handan

Detaylı

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL 2 ENDÜSTR YEL TASARIM: NE, N Ç N VE NASIL? ENDÜSTR YEL TASARIM PROJE SÜREC AfiAMALARI ENDÜSTR YEL TASARIM B LG KAYNAKLARI stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji

Detaylı

Kurtar c Beklemeden...

Kurtar c Beklemeden... Kurtar c Beklemeden... Ahmet GÜNDO DU* nsan, hayat boyunca seçim yapmak zorundad r: arkadafllar n, iflini, eflini, e itim görece i alan, oturaca yeri Sonuçta kendini bilgi ve beceriyle donatarak gündelik

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

fi SA LI I VE GÜVENL DERG S

fi SA LI I VE GÜVENL DERG S ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR ÜCRETS ZD R fl Sa l ve Güvenli i Genel Müdürlü ü Ad na Sahibi Erhan BATUR Sorumlu Yaz flleri Müdürü Dr. Rana GÜVEN fi SA LI I VE GÜVENL DERG S Yay n Kurulu Mustafa B RBENL Handan

Detaylı

florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1

florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1 florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1 florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 2 künye group florence nightingale hastaneleri yay n d r. mtiyaz Sahibi Kardiyoloji Vakf Florence Nightingale Hastanesi A.fi.

Detaylı

MAYIS 2014 YIL 1 SAYI 1 HUMANITE PS K YATR TIP MERKEZ N N YAYINIDIR

MAYIS 2014 YIL 1 SAYI 1 HUMANITE PS K YATR TIP MERKEZ N N YAYINIDIR MAYIS 2014 YIL 1 SAYI 1 HUMANITE PS K YATR TIP MERKEZ N N YAYINIDIR Cinsel Sa l k Stres Kanser ve Psikolojimiz Aflk n çocukluktaki iz düflümleri Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik T p Arabuluculuk

Detaylı

TÜRK YE DE NT HARI KONU ALAN YAYINLAR ÜZER NE B R B BL YOGRAFYA ÇALIfiMASI*

TÜRK YE DE NT HARI KONU ALAN YAYINLAR ÜZER NE B R B BL YOGRAFYA ÇALIfiMASI* Kriz Dergisi 13 (3): 15-26 TÜRK YE DE NT HARI KONU ALAN YAYINLAR ÜZER NE B R B BL YOGRAFYA ÇALIfiMASI* Ö. Uçan** ÖZET Türkiye de yap lm fl, intihar konu alan çal flmalar n de erlendirilmesini içeren bu

Detaylı

Dr. Y lmaz Argüden. P nar Ilgaz ve Burak Erflahin

Dr. Y lmaz Argüden. P nar Ilgaz ve Burak Erflahin De iflim Yönetimi Dr. Y lmaz Argüden De iflim Yönetimi ve Uygulama Metodolojisi P nar Ilgaz ve Burak Erflahin De iflim Yönetimi ARGE Dan flmanl k ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 06 De iflim Yönetimi Yazan

Detaylı

KOB LER N ULUSLARARASI REKABET GÜÇLER N ARTIRMADA TEDAR K Z NC R YÖNET M N N ÖNEM

KOB LER N ULUSLARARASI REKABET GÜÇLER N ARTIRMADA TEDAR K Z NC R YÖNET M N N ÖNEM T.C BAfiBAKANLIK D fl Ticaret Müsteflarl hracat Gelifltirme Etüd Merkezi KOB LER N ULUSLARARASI REKABET GÜÇLER N ARTIRMADA TEDAR K Z NC R YÖNET M N N ÖNEM HAZIRLAYAN Esin fien fiube Müdürü / Araflt rma

Detaylı

Rehabilitasyonda Yaflam Kalitesi

Rehabilitasyonda Yaflam Kalitesi Derleme / Review 23 Rehabilitasyonda Yaflam Kalitesi Quality of Life in Rehabilitation Ayfle A. KÜÇÜKDEVEC Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Anabilim Dal, Ankara Özet Summary

Detaylı

PERFORMANS VE KAR YER YÖNET M

PERFORMANS VE KAR YER YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2586 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1555 PERFORMANS VE KAR YER YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Cavide UYARG L (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Dilek ACAR (Ünite 2) Dr. Hakan YILMAZ

Detaylı

itü Deprem Kentsel Dönüflüm vakf dergisi

itü Deprem Kentsel Dönüflüm vakf dergisi itü vakf dergisi STANBUL TEKN K ÜN VERS TES VAKFI YAYIN ORGANI [MART-HAZ RAN 2012] SAYI: 59 ISSN: 1303-1139 Deprem ve Kentsel Dönüflüm Kensel Dönüflüm / Nilgün Ergun - Handan Türkoğlu Van (2011) Depreminin

Detaylı