EN BÜYÜK TRANSFER KADROYU KORUYARAK YAPTIK. Hikmet Karaman: AKAM NKO Manisaspor da.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EN BÜYÜK TRANSFER KADROYU KORUYARAK YAPTIK. Hikmet Karaman: AKAM NKO Manisaspor da. www.manisaspor.org.tr"

Transkript

1 SAYFA 01 Herkes onun peflinde Milli tak m ve süper ligin y ld z isimlerine yuva olan Manisasporumzuda genç futbolcular yerli transferlerin gözdesi oldu. Bir dönem Manisaspor altyap s ve a tak m nda forma giyen Caner Erkin, Arda Turan, Selçuk nan, Hakan Balta, Burak Y lmaz ve son dönemde Alt nordu da 29 maç forma giyen Hikmet, süper Lig tak mlar n n markaj nda. Genç futbolcunun bu sezon öncesinde ise A tak ma ça r lmas na kesin gözüyle bak l yor. 6. SAYFADA Manisaspor Futbol Okullar 20 HAZ RAN DA BAfiLIYOR 19 May s Perflembe günü kay tlar bafllayan Manisaspor Futbol Okullar Yaz Dönemi 20 Haziran da bafll yor. Manisaspor Futbol Okullar nda bu sene ve 2004 do umlular e itim alacak. 7 DE Dünya ile birlikte kofltuk 7 DE Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 85 Para le Sat lmaz L SANSLI ÜRÜN KULLAN TAKIMINA DESTEK OL HAŞİM ELMALI Çok konuflmak 3. SAYFADA HİLMİ SEVER Ege nin tek temsilcisi 5. SAYFADA MUHARREM KAZER Alt yap da görünen durum 7. SAYFADA Altyap seçmeleri kay tlar nda son gün 7 DE Hikmet Karaman: EN BÜYÜK TRANSFER KADROYU KORUYARAK YAPTIK Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman, mevcut kadroyu koruyarak yeni sezona bafllayacak olmalar n n, kendilerine önemli bir avantaj sa layaca n söyledi, "En büyük transferi geçen sezonun kadrosunu korumakla yapt k." dedi. 4 TE KLUKOWSK ile anlaflma sa land Manisasporumuz Kanadal defans oyuncusu Michael Wladyslaw Klukowski ile 2 y ll - na anlaflmaya vard. 27 May s Cuma günü Manisa ya gelen futbolcu 19 May s Stadyumu Kulüp Yönetim Merkez inde Asbaflkan Bas n Sözcümüz Selami Delan ve Genel Menajerimiz Öner Karalar ile bir araya gelerek ön protokol imzalad. 3. SAYFADA Kombine kartlar 22 Haziran Çarflamba günü sat fla ç k yor 3. SAYFADA AKAM NKO Manisaspor da Manisasporumuz, Orduspor dan Ganal defans oyuncusu Jerry Akaminko yu 3 y ll na renklerine ba lad. Özel 8 Eylül Hastanesi nde sa l k kontrolünden geçen futbolcu Manisaspor da baflar l olmak istedi ini belirterek transferinde eme i geçen herkese teflekkür etti. 5. SAYFADA İlker Avcıbay nişanlandı Tak m kaptan m z lker Avc bay, evlilik yolunda ilk ad m atarak Güney Bölgen ile niflanland. 26 May s Perflembe günü zmir de aile aras nda gerçeklefltirilen niflan töreninde çiftin yüzüklerini Adanaspor Teknik Direktör Levent Erifl takt. 2. SAYFADA MAN SASPOR UN GÜNCEL HABERLER Ç N Z YARET ED N

2 SAYFA Haziran 2011 Perflembe lker Avc bay N fianlandi T ak m kaptan m z lker Avc bay, evlilik yolunda ilk ad m atarak Güney Bölgen ile niflanland. 26 May s Perflembe günü zmir de aile aras nda gerçeklefltirilen niflan töreninde çiftin yüzüklerini Adanaspor Teknik Direktör Levent Erifl takt. Güney Bölge nin babas Teknik Direktör Celal Bölgen, annesi Birten Bölgen, lker Avc bay n babas Sami Avc bay, annesi Suzan Avc bay n ve ailelerinin kat ld törende Genel Menajerimiz Öner Karalar da genç çifti tebrik ederek mutluluklar diledi. Manisaspor Gazetesi olarak Güney- lker çiftini tebrik eder, bir ömür boyu mutluluklar dileriz. Perköz Ailesi nin MUTLU GÜNÜ M anisaspor Kulübü Seyahat Organizasyon Sorumlusu ve Kulüp Sekreteri Betül Perköz ün kardefli Arif Perköz bir y ld r niflanl oldu u Nebahat Demir ile dünya evine girdi. Manisaspor futbol tak m floförü merhum Muhlis Perköz ve Münire Perköz ün o ullar Arif Perköz ile Hatice- Mustafa demir çiftinin k z Nebahat Demir, geçti imiz hafta Taylan Dü ün Salonu nda düzenlenen ve yaklafl k bin kiflinin kat ld törende mutlulu a imza att lar. Mas Turizm in sahibi Dündar Çilo lu, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kurulu üyeleri, Manisaspor Kulübü Personeli, Manisaspor zleme Komitesi Antrenörlerinden Aygün Taflk ran n kat ld dü ün töreninde davetliler bol bol dans edip kurtlar n döktüler. Genç çift dü ün töreninin ard ndan balay için Antalya ya gittiler. 19 May s Stadyumu zemini bak ma al nd M anisa 19 May s Stadyumu çim zemini, sezonun tamamlanmas n n ard ndan bak ma al nd. Manisaspor Asbaflkan Stad ve Tesisler Sorumlusu Ersin Öztafl, Manisaspor saha bak m ekibi taraf ndan gerçeklefltirilen çal flmalar n kademeli flekilde ilerledi ini belirterek, "Çim zeminde yap lan vertikat, tohumlama ve kumlama çal flmalar n n ard ndan saha zemini yeni sezona haz r hale gelecek." dedi.manisa 19 May s Stadyumu çim zemini, sezonun tamamlanmas n n ard ndan bak ma al nd. Manisaspor Asbaflkan Stad ve Tesisler Sorumlusu Ersin Öztafl, Manisaspor saha bak m ekibi taraf ndan gerçeklefltirilen çal flmalar n kademeli flekilde ilerledi ini belirterek, "Çim zeminde yap lan vertikat, tohumlama ve kumlama çal flmalar n n ard ndan saha zemini yeni sezona haz r hale gelecek." dedi. Manisaspor ailesinin yeni fertleri M anisaspor ailesine Haziran ay nda iki yeni fert daha kat ld. Manisaspor tesis personelinden Hüseyin Artur ve Manisaspor Altyap dari fller Sorumlusu Turgay Sütçüo lu ilk kez baba olman n sevincini yaflad lar. Manisaspor tesis personelinden Hüseyin Artur un efli pek Artur Vatan Hastanesi nde bir erkek bebek dünyaya getirdi. Artur çifti, 3 kilo 500 gram a rl nda dünyaya gelen ailenin yeni bireyine Doruk ismini verdi. Kulübümüzde Haziran ay nda ikinci do um haberi ise Sütçüo lu ailesinden geldi. Manisaspor Altyap dari fller Sorumlusu Turgay Sütçüo lu nun efli Yurdagül Sütçüo lu da Vatan Hastanesi nde bir erkek çocu u dünyaya getirdi. Genç çift 3 kilo 870 gram olarak dünyaya gelen ilk çocuklar na Bark n ismini verdiler. Artur ve Sütçüo lu ailelerine çocuklar yla birlikte bir ömür boyu mutluluklar dileriz. Manisaspor Kulübü Derne i ad na mtiyaz Sahibi: Kenan YARALI (Baflkan) Sorumlu Yaz flleri Müdürü Alparslan KAYA Haber Müdürü S. Numan ÇALIfiKAN Katk da Bulunanlar Cemile AYDIN Haflim ELMALI Muharrem KAZER Beyhan YÖRÜR Bilgi fllem Alican NCE Yönetim Yeri 19 May s Stadyumu Halil Erdo an Caddesi 34, Manisa e-posta: Reklam Pazarlama Bas ld yer: Star Medya Yay nc l k A.fi. Gaziemir- zmir Tel: Haftal k Yerel Süreli Yay n Say : 85 Bask Tarihi: 15 Haziran 2011

3 SAYFA 03 3 Kombine kartlar, 22 Haziran Çarflamba günü sat fla ç k yor Manisaspor sezonu kombine kartlar 22 Haziran Çarflamba günü Manisaspor Store Çarfl fiubesi Kombine Sat fl Ofisi nde sat fla sunulacakt r K ombine kartlara Bonus, Axess, World ve Maximum kredi kart yla yap lacak ödemeler için 4 taksit imkan sa lanacak. Eski kart sahiplerine öncelik verilecek Kombine kartlara ait koltuklar, ilk iki hafta boyunca, eski kart sahiplerine tahsis edilmifltir. Bu iki haftal k süre zarf nda, eski kart sahipleri, kendilerine tahsis edilmifl koltuklar sat n alabileceklerdir. ki haftal k süre zarf nda sat n al nmayan koltuklar, normal sat - fla aç lacakt r. Eski kart sahipleri, kimlik bilgilerini göstererek, geçti imiz sezonda sahibi olduklar koltu u sat n alabilirler. Sat fl ifllemi, geçti imiz sezon ad na sat fl yap lm fl kifliye yap labilecektir. Ayn flekilde, loca kart na sahip taraftarlar m z da, geçti imiz sezon sahibi bulunduklar localar ilk iki hafta boyunca sat n alabileceklerdir. Kombine kartlar, Ziraat Türkiye Kupas grup ve eleme maçlar nda kullan labilecektir. Bir üst tura ç k lmas durumunda ise kombine kartlar geçerli olmayacakt r. Bu durumda, bütün taraftarlar m z n, normal biletle stadyuma girmeleri gerekecektir. Taraftarlar m z n, stadyum girifllerinde ma dur olmamalar için, stadyuma, maç bafllamas ndan en az 60 dakika önce gelmelerini rica ediyoruz. Ayr ca, maçlara çocuklar ile gelecek olan taraftarlar m z n da, 6 yafl na kadar olan çocuklar ndan bilet istenmeyecektir. 6 yafl ndan büyük çocuklar için, taraftarlar m z n bilet almalar gerekecektir. Kombine kart fiyatlar flu flekilde belirlenmifltir: TR BÜN KOMB NE KART VIP-A 1000 VIP-B 850 VIP-C 550 VIP-D 400 KAPALI ALT B 355 KAPALI ALT A-C 305 AÇIK 125 SP L KALE ARKASI 65 Bilet sat fllar, bu sezon da Biletix ten M anisasporumuzda May s Stadyumu B LET X giflelerinden, sezonu bilet sat fl ifllemleri, internet sitesinden geçen sezon oldu u gibi (Online Sat fl), telefon bazl sat fllardan B LET X firmas taraf ndan yürütülecektir. Taraftarlar m z karfl laflma Sezon boyunca oynanacak maçlara ait temin edebilecek. biletlerini, Manisaspor Store Çarfl bilet fiyatlar, sezon bafl nda aç klanacak ve bir daha fiubesi Biletix Sat fl noktas ndan, 19 de ifltirilmeyecektir. Klukowski ile anlaflma sa land M anisasporumuz Kanadal defans oyuncusu Michael Klukowski Wladyslaw Klukowski ile 2 kimdir? y ll na anlaflmaya vard Avusturya do umlu Michael Wladyslaw Klukowski futbol May s Cuma günü Manisa ya gelen futbolcu 19 May s Stadyumu Kulüp Yönetim Kicks tak m nda bafllad. Profes- Transfer yaflam na 1997 y l nda Oshava Merkez inde Asbaflkan Bas n yonel futbol yaflam na Frans z ligi tak mlar nda devam eden fut- dönemi 14 Sözcümüz Selami Delan ve Genel Menajerimiz Öner Karalar ile bir araya gelerek ön ka ekibi Club Brugge'e transfer Haziran da bolcu y llar nda Belçi- protokol imzalad. Asbaflkan oldu. Burada 5 sezonda 135 Bas n Sözcümüz Selami Delan, Klukowski ile her konucu 2010 y l nda Ankaragücü'ne maçta görev alan Kanadal oyun- bafllad da anlaflma sa lad klar n transfer oldu. lk resmi maç na futbol sezonu belirterek, "Klukowski yeni Ankaragücü - Kayserispor maç Özel 8 Eylül Hastanesi nde Birinci Transfer ve Tescil sezonda tak m m za önemli ile ç kan oyuncu 4 Aral k 2010 Dönemi 14 Haziran Sal katk sa layacak bir isim. Sol y l nda oynanan Süper lig maç nda Sivasspor a lar na golünü at- sa l k kontrolünden geçti günü bafllad. FIFA kurallar gere i 12 hafta (84 kanatta di er Kanadal futbolcumuz Simpson ile uyum m flt. Klukowski sezonunda Ankaragücü nde 19 F utbolcumuz Michael Wladyslaw Klukowski yap lan anlaflma sonras nda 28 May s Cumartesi günü Özel 8 Eylül Hastanesi nde sa l k kontrolünden geçti. Sa l k nemi, 5 Eylül 2011 Pazar- gün) sürecek transfer dö- içinde olaca na inan yorum. " diye konufltu. maçta forma giydi. kontrolünde kan de erleri al nan oyuncumuza cerrahi, dahiliye, a z-difl, kulakburun-bo az, göz muayeneleri, MR ve efor testleri tesi günü sona erecek. yap ld. HAŞİM ELMALI Çok konuflmak H ay rl s ile bitirdi imiz sezon sonunda belki de yap lmas gereken, herkesin önce kendi içinde geri dönerek nerelerde baflar l - baflar s z oldu unu söylemesi gibi geliyor. Göz önünde olanlar ve yapt ifli herkesin içinde yapanlar için bu iflin kolayl mevcuttur. Sorumluluk tafl yanlar n tafl d zorlu un böyle bir vicdani rahatl olabilir. Her fley ayan beyan ortadad r. "Elimden geleni yapt m" "yap lanlar budur" tarz ndad r ve her fley ortadad r. Saklanacak ve söylenecek ilave bir fley yoktur. Bak lan ve yorumlanan ruh haline göre çok iyi ile çok kötü aras ndaki bir çizgide de erlendirmeye aç kt r. Belki de iflin irdelenmesi ve sorgulanmas gereken taraf bir fley yapma yetisinde olanlar n yapamad klar veya az yapt klar d r. Oynamayan oyuncunun hata yapmamas, okula gitmeyenin zay f almamas gibidir. Yani tafl n alt na elin koymayanlar da konuflmak gerekir. Bu futbolun mola devresinde bunlar konuflulup sorgulanabilir. Manisa n n nas l her türlü harekete geçilemeyen bir spor enerjisinden bahsediyorsak, bu enerjinin nas l harekete geçirebilece ini konuflabiliriz. Bence oldukça dar ve yetersiz olan Manisa futbol kamuoyunu nas l geniflletebiliriz de konuya dahil edilebilir. Manisa Merkezi ndeki amatör sporun bölge rekabetinin gerisinde kalmas, tak m say s n n asl nda potansiyelin alt nda oldu u da bunlara dahildir. Tabii bunlar için tesisleflme önem arz eder ve bahane olarak bu öne sürülebilir. Bahane ve var olan engelleri aflmak için daha genifl ve daha güçlü bir kamuoyu gerekmez mi? fiehrin tak m Manisaspor ise ve bu tak m, üç yüz bin nüfuslu bir kentte süper lig maç nas l sekiz-onbinlere oynan r? Kombine sat fl ve taraftar say s nda ne kadar geride kald m z da konu içindedir. Bunun önündeki engel ve bahaneler nelerdir? Art gelir üretemeyen bütçesinde ilave geliri olmayan bir tak m konuflmal y z. Bunun da tespiti ve çözümü içinde bir çok söz söyleyebiliriz ve sonuca belki afla dan yukar do ru gidebiliriz. Geçti imiz seçimlerde sokak sokak vaatler ve istekler var iken flehrin en önemli de eri oldu una inand m z ve öyle oldu unu söyleye geldi imiz Manisaspor seçim propaganda projelerinin d fl nda önemsiz bir figür gibi kalabilmifltir. Bence iyi bir camia olabilmek için edep ölçülerinde çok konuflan ve söyleyen insanlara, kurumlara ihtiyac m z vard r. Manisaspor ad na düflünen, konuflan, üreten say lar oldukça çok olmadan bir camiadan bahsedebilmek mümkün de de ildir. Manisaspor un çok konuflulmas, çok yaz lmas fayda getirir. Daha çok yaz lan ve konuflulan bir Manisaspor üzerinden tafl n alt na elini koymas gerekenleri uyand rabiliriz. De eri de ancak ve ancak böyle yükseltebiliriz. CBÜ BESYO da flehit ve gazi çocuklar na ücretsiz kurs C elal Bayar Üniversitesi (CBÜ) Beden E itimi ve Spor Yüksek Okulu nun (BESYO) her y l açt yaz okullar bu y l tam 10 farkl branflta aç lacak kurslarla 21 Haziran da bafllayacak. Kay tlar n tüm h z yla devam etti i kurslarda bu y l 1000 kifliye bu kurslarla spor yapt rmak amaçlan rken flehit ve gazi ailelerinin çocuklar ndan ücret al nmayaca aç kland. CBÜ BESYO her y l birçok farkl branflta açt ve gencinden yafll s - na birçok Manisal n n kat ld yaz okullar n bu y l 10 farkl branflta açacak. 21 Haziran da bafllayacak kurslarda kay tlar devam ediyor. Fitness, Cimnastik, Pilates çal flmalar, Yüzme, Aletli Dal fl E itimi, Serbest Dal fl E itimi, Tenis, Voleybol gibi branfllar n aç laca kurslarda bu y l ilk kez Kule ve Tramplen Atlama ile Sportif T rman fl branfllar da aç lacak. Bugün konuyla ilgili bas n toplant s düzenleyen CBÜ BESYO Müdürü Prof. Dr. Niyazi Eniseler yaz okullar nda görev yapacak olan e itmenlerle birlikte aç lacak kurslarla ilgili bilgiler verdi. lk kez bu kadar genifl kapsaml bir yaz okulu program yapt klar n vurgulayan Eniseler yaz okullar nda toplam 1000 kifliyi hedeflediklerin belirtti. Her yafltan insana hitap edecek branfl çeflitlili ine sahip olduklar n ifade eden Eniseler özellikle aletli dal fl e itimi, serbest dal fl e itimi, tenis ve kule tramplen atlama kurslar n n yetiflkinler taraf ndan ilgi çekece ini söyledi. Eniseler her branflta alan nda uzman e itmenlerin hizmet verdi inin alt n çizdi. CBÜ BESYO Müdürü Prof. Dr. Niyazi Eniseler, "Çocuklara gençlere ve yetiflkinlere spor sayesinde fiziksel, ruhsal, ve sosyal aç - dan sa l kl bir yaflam kazand rmak istiyoruz. Üniversitemiz ile Manisa halk - n kaynaflt rmay hedefliyoruz. Ülkemizde sporu günlük yaflam n bir parças haline getirip 7 den 70 e tüm bireylere spor yapt rman n düflüncesi içerisindeyiz. Sporu yaflam felsefesi haline getirerek, Manisam z da ve ülkemizde spor sevgisini yayaca - m za inan yoruz" diye konufltu. CBÜ BESYO dan yaz okullar yla ilgi örnek bir davran fl geldi. BESYO Müdürü Enisele ald klar kararla bu y l ilk kez yaz spor okullar tüm branfllar nda flehit ve gazi çocuklar ndan ücret al nmayaca n aç kland. Eniseler ayr ca ülkede birçok üniversite aç lmaya bafllayan Beden E itimi Spor Yüksekokullar karfl s nda kalitesini ve baflar s n her geçen gün artt ran CBÜ BESYO nun Spor Bilimleri Fakültesi ne dönüfltürülece ini, bunun için Yüksek Ö retim Kurulu na (YÖK) gerekli baflvurular n yap ld n ve onay n al nd n duyurdu. Kursa baflvuruda bulunmak isteyenler adresinden veya (236) veya (236) / numaral telefondan gerekli belgeler ile ilgili bilgi alabilecekler.

4 SAYFA 04 4 Karaman: T eknik Direktörümüz Hikmet Karaman, yeni sezon öncesinde önemli aç klamalarda bulundu. Karaman Manisaspor Tar k Alm fl Spor Tesisleri'nde yapt aç klamada kiral k olarak baflka tak mlarda oynayan ve altyap daki futbolcular m z n performanslar n de erlendirmeyi amaçlad klar program ile yeni sezon için haz rl klara erken bafllad klar n söyledi. EN BÜYÜK TRANSFER KADROYU KORUYARAK YAPTIK Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman, mevcut kadroyu koruyarak yeni sezona bafllayacak olmalar n n, kendilerine önemli bir avantaj sa layaca n söyledi, "En büyük transferi geçen sezonun kadrosunu korumakla yapt k." dedi. "Kalk nmakta ve geliflmekte olan bir kulübüz" Kulüplerin hedeflerini bütçelerine göre belirledi ini, Manisaspor'un "kalk nmakta ve geliflmekte olan bir kulüp'' oldu unu ifade eden Karaman, "Geliflme birden bire olmuyor. Palavraya, at p tutmaya gerek yok. Objektif, gerçekçi olarak di er tak mlar n bütçelerine ve hamlelerine bakaca z. Teknik ekip olarak mutlaka biz de kalitemizi ortaya koyaca z. Mutlaka futbolcular m z da geçen sezondaki baflar lar n n üstüne ç kacakt r. Buna inanc m z sonsuz. En büyük transferi geçen sezonun kadrosunu korumakla yapt k. Bizden istenilen oyuncu varsa yönetim istedi i oyuncuyu satabilir. Kulübün ekonomi aç s ndan transfer önemli. Onlar n yerini tamamlayacak oyuncular buluruz." dedi. "Transferde aceleci olmayaca z" Transferde acele etmeyeceklerini vurgulayan Karaman, kadroya bir kaleci kazand rmak istediklerini belirterek, "Acele etti imiz tek konu alternatif bir kaleciyi hemen bünyemize kazand rmak istiyoruz. Yerli kaleci üzerinde duruyoruz. Ancak s k flt m z bir pozisyon olursa yabanc da olabilir. Forvet hatt na bir transferimiz söz konusu de il. Kahe, Makukula n n d fl nda Adem Büyük te Mersin de önemli ifller yapt. Ancak Adem in Süper Lig de ne yapaca n bilemezsin. Haz rl k kamp nda bir eksikli imizi hissedersek o bölgeye acilen bir transfer yapar z." "fiehrin ekonomik deste i laz m" sezonunda hedeflerinin ligde kalman n olmayaca- n belirten Hikmet Karaman, baflta Vali Celalettin Güvenç, Zorlu Grubu ve Manisa n n sanayisinden ekonomik anlamda destek beklediklerini tekrarlad. Hedef koymak için bütçenin çok önemli oldu unu söyleyen Karaman, sözlerini flöyle tamamlad ; "Bugün Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon, Befliktafl ve Bursa bütçe anlam nda ilk 5 tak m. Peflinden Gaziantepspor 3 milyon euro verip 3-4 tane bonservisiyle transfer yapabiliyor. Eskiflehir ve Kayseri bunlara ilave edebilece imiz tak mlar. Bu tak mlar n aras na girebilmemiz için flehrin ekonomik deste ini arkam za almam z laz m." ki Tarzan Kanada için ter döktü C oncacaf Gold Cup 2011 ( Kuzey ve Orta Amerika Futbol Federasyonlar Birli i Alt n Kupas ) mücadelesi için milli tak ma ça r lan baflar l oyuncumuz Joshua Simpson ve tak m m z n yeni transferi Michael Klukowski, beraber forma giydi. 12 tak m n, üç grup halinde mücadele etti i kupa maçlar nda Kanada, 1 galibiyet ve bir beraberlik ile oynad 2 maçtan 3 puan ç - kard. Baflar l golcümüz Joshua Simpson ve yeni transferimiz Michael Klukowski, Kanada Milli Tak m formas ile Concacaf Gold Cup 2011 de Amerika n n en iyilerine karfl mücadele ediyorlar. Mexico, Costa Rica, El Salvador, Cuba, Jamaica, Honduras, Guatemala, Grenada, Panama, United States ve Guadeloupe tak mlar n n yer ald kupa mücadelesinde C Grubunda yer alan Kanada ilk maç n Birleflik Devletler e karfl oynad. Rakibi karfl s nda 2 gol ile sahadan ma lup ayr lan k rm z beyazl ekip ikinci maç n grup sonuncusu Guadeloupe a karfl oynad. Saha dan 1-0 galip ayr lan kanada milli tak m nda forma giyen futbolcular m z Simpson ve Klukowski galibiyette önemli pay sahibi oldular. Gençler performans program nda M anisasporumuzda yeni sezon öncesinde geçen sezon baflka tak mlarda kiral k oynayan ve altyap da forma giyen futbolcular m z n performanslar - n görmek amac yla düzenlenen program Tar k Alm fl Spor Tesisleri nde, Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman yönetiminde devam ediyor. Geçen sezon baflka tak mlarda kiral k olarak forma giyen futbolcular m z Aytaç Menderes, Zihni Ayd n, Ferhat Karakaya, Serhat Ya l, Berkay Günay, Hikmet Balio lu, Hüsnü Baflkurt, Gökay Özdemir, Hakan Aç kal n ve genç futbolcular m z Samet Samanc, Eray Ataseven, Bülent Cevahir, Faruk Karaman, Burakcan Balc programa al nan isimler oldular. Gerçeklefltirilen çal flmalarda teknik heyetimiz futbolcular n performanslar yla ilgili bol bol not al yorlar. Baflkan m z Kenan Yaral da antrenmanlar yak ndan takip ediyor. Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman konuyla ilgili yapt aç klamada birçok tak - m n fluan tatilde oldu unu, teknik heyet olarak kendilerinin erken mesai yapt n ifade ederek, "Biz teknik heyet olarak hepimiz burday z. Niye kiral k oyuncular m z n seviyelerini görmemiz laz m. Kampta 40 tane oyuncuyla çal fl lmaz. Kampta süper ligde oynayacak ve onlar n alternatifi olacak isimlerle haz rlanmak laz m. O gelsin onu deneyelim diye birfley yapmayaca z. 5 tane denemeye oyuncu geliyor bu sefer kampta oynataca n oyuncular n sahaya süremiyorsun. O zaman biz kampa niye gidiyoruz. flte buradaki çal flma onlarla ilgili. Belki bunlar n aras ndan 1-2 tane oyuncu ç kar r z." diye konufltu. Tak m m z 22 Haziran da topbafl yapacak M anisasporumuzun yeni sezon öncesinde kamp program belli oldu. Tak m m z 22 Haziran Çarflamba günü sezonu haz rl klar na Tar k Alm fl Spor Tesisleri nde bafllayacak. Ekibimiz 26 Haziran Pazar gününe kadar haz rl klar na burada devam edecek. Siyah-beyazl - lar yurt d fl ndaki 1.etap çal flmalar n ise 27 Haziran-9 Temmuz tarihleri aras nda Avusturya Innsbruck flehri Seefeld kasabas nda bulunan AlpenMed Hotel Lamm da gerçeklefltirecek. 1. etab n ard ndan izne ç kacak olan ekibimiz ikinci etap için 12 Temmuz Sal günü yine AlpenMed Hotel Lamm da toplanacak ve 25 Temmuz Pazartesi gününde kadar haz rl klar n burada sürdürecek.

5 SAYFA 05 5 HİLMİ SEVER Akaminko Manisaspor da Manisasporumuz, Orduspor dan Ganal defans oyuncusu Jerry Akaminko yu 3 y ll na renklerine ba lad. Özel 8 Eylül Hastanesi nde sa l k kontrolünden geçen futbolcu Manisaspor da baflar l olmak istedi ini belirterek transferinde eme i geçen herkese teflekkür etti O rduspor un süper lige yükselen kadrosunda yer alan 23 yafl ndaki Ganal Jerry Akaminko, ekibimiz ile 3 y ll k sözleflme imzalad. Manisaspor a geldi i için çok mutlu oldu unu söyleyen Akaminko, "Manisaspor a gelmemde eme i geçen herkese teflekkür ediyorum. Manisa ya geldi imden bu yana bana gösterilen ilgi, ne kadar do ru bir karar verdi imin ispat. Yeni sezonda Manisaspor formas yla baflar l olmak istiyorum." diye konufltu. Özel 8 Eylül Hastanesi nde sa l k kontrolünden geçti Akaminko, Manisa ya gelifliyle birlikte Özel 8 Eylül Hastanesi nde sa l k kontrolünden geçti. Sa l k kontrolünde öncelikle kan de- erleri al nan oyuncumuza cerrahi, dahiliye, a z-difl, kulak-burun-bo az, göz muayeneleri, MR ve efor testleri yap ld. Murat Demir U16 kadrosundan ç kar ld Ukrayna'da Haziran 2011 tarihleri aras nda düzenlenen Victor Bannikov Turnuvas 'na kat lan olan U16 ( ) Genç Milli Tak m 'n n kadrosuna davet edilen kalecimiz Murat Demir, kas nda meydana gelen ödem nedeniyle kadrodan ç kar ld. Murat n en az3 haftal k bir tedavi süreci yaflayaca belirtildi. Jerry Akaminko kimdir? 2 May s 1988 Gana do umlu Akaminko, 2008 y l nda Gana n n Heart of Lions tak m ndan Orduspor a transfer oldu. Türkiye deki ilk resmi golünü 15 Mart 2009 y l nda 26. haftada G.Antep Bld.Spor a karfl kaydetti y - l nda S.L. Benfica tak m n n genç tak - m nda denenen Akaminko 2008 y l nda Gana n n en iyi defans oyuncusu seçildi. Baflar l oyuncu sezonunda Orduspor da 26 maçta forma giyerek, Karadeniz ekibinin Spor Toto Süper Lig e yükselmesinde etkili olan isimler aras nda yer ald. U 13 U 13 mücadele edecek Tak m m z Türkiye fiampiyonas nda A ntrenör Semih Küçükatalay yönetimindeki U13 Tak m m z sezonu U13 Türkiye fiampiyonas 1. Kademe müsabakalar nda mücadele edecek. Manisa da oynad yerel lig grup maçlar nda 15 galibiyet ve 1 beraberlik alan ard ndan playoff maçlar nda Akhisar 2-1 yenen ve Turgutluspor ile 0-0 berabere kalan Manisaspor, Türkiye fiampiyonas için çekilecek kura sonras nda Haziran tarihlerinde Bursa ya da Kütahya grubunda yer alacak sezonunda Türkiye Futbol Federasyonu taraf ndan resmi olarak organize edilen en alt yafl kategorisi olan U13 yerel ligi, 60 ilde 1426 tak m n kat l m yla oynand. Yerel liglerde dereceye giren 101 tak m Türkiye fiampiyonas 'na kat lmaya hak kazand. U13 Türkiye fiampiyonas 1. Kademe müsabakalar nda 6 tak ml 11 grup, 4 tak ml 8 ve 3 tak ml 1 grup olmak üzere toplam 20 grup bulunuyor. 1. Kademe müsabakalar sonunda gruplar nda birinci olan tak mlar, 4 grupta ikinci kademe müsabakalar n oynayacak. Final müsabakalar ise ikinci kademe birincisi olan 4 tak m n kat l m yla eleme usulü oynanacak. Ege nin tek temsilcisi E ge, futbolumuzun önemli merkezi. Türk futboluna say - s z y ld zlar kazand rd Ege Futbolu. Metin Oktay, Mustafa Denizli, Semih fientürk gibi daha niceleri. Ege tak mlar futbolumuzun y llarca hep lokomotifi oldular. Düflünebiliyor musunuz, dört büyüklerden sonra Süper Lig'de en fazla mücadele eden Altay art k 2.Lig'de Y l n kutlamaya haz rlanan Karfl yaka, Süper Lig'e ç kmak için y llardan beri savafl yor. Amatör kümeye kadar sürüklenen daha sonra Alia a Belediyespor'un isim haklar n sat n alarak yeniden do an Göztepe. Geçen sezon kimsenin beklemedi i flampiyonlu u yaflayan bu sezon tekrar küme düflen Bucaspor. Y llarca hep son haftalarda kümede kalan sonunda o tufana dayanamayarak, Bank Asya'ya düflen ve büyük çöküfl yaflayan Denizlispor. Ne yaz k ki, Ege futbolu son y llarda hep darbe yedi. Türkiye'nin üç büyük kentinden biri olan zmir'in bir tek tak m bile Süper Lig'de de il. Bu zmir ve Ege futbolu için büyük bir ay p. Koca bir kentin Süper Lig tak m olmamas bir Egeli olarak baflta beni derinden üzüyor. Önümüzdeki sezon Ege'nin Süper Lig'deki tek temsilcisi Manisaspor olacak. Ege'nin küçük ama bir o kadar s cak, hofl kenti yine yörenin gurur kayna olmaya çal flacak. zmir'in baflaramad - n Manisa nas l baflard n n düflünülmesi gerekiyor. Bölge'nin tek tak m Manisaspor'a bu alanda herkesin destek vermesi gerekti ini düflünüyorum. Vestel'in sponsorlu u b rakmas n n ard ndan bir çok kiflinin, "kaybolur gider" dedi i Manisaspor, son üç y l n istikrarl tak mlar ndan. Kulüp olarak her geçen gün önemli bir yol al yor. Bunlar yak ndan takip ediyorum. Di er Ege kulüpleri için Manisaspor bir model olabilir trilyon bütçelerin döndü ü ortamda Manisaspor'un sadece federasyon gelirleriyle ayakta kalmas bir tez konusu olmal. O yüzden Ege'de Manisa modeli iyi incelenmeli. Manisaspor Baflkan Kenan Yaral, son dönemlerde gördü üm en baflar l ve çal flkan baflkanlardan biri. Manisaspor Kulübü'nün bugünlere gelmesinde yönetim anlay fl n n da önemli bir faktör oldu unu düflünüyorum. Futbolun profesyonellere teslim etmeleri en büyük art lar. Genel Menajer Öner Karalar' gerçekten yürekten kutlamak laz m. Genç yafl na ra men Türk futboluna önemli bir girifl yapt. Manisa ve Türk futboluna kaliteli isimsiz yabanc oyuncular sundu. Bu olaylar birlefltirdi inizde kulüp olma yolunda önemli ad mlar att klar n görüyoruz. flte Ege Futbolu'nun son durumu. Umuyorum ki, gelecek sezonlar Manisaspor ile birlikte bir kaç Ege tak m n daha Süper Lig'de görürüz. Çünkü Türk futbolunun Ege'ye ihtiyac var. Manisaspor taraftar na Eskiflehir den ödül sezonu 31. haftada oynanan Eskiflehirspor maç nda, Eskiflehirspor taraftarlar n Manisa da en iyi flekilde a rlayarak fairplay örne i sergileyen 1965 Manisaspor Taraftarlar Derne i ne Eskiflehir den ödül geldi. Geçti imiz haftalarda Eskiflehirliler Derne i Federasyonu (ESDER) taraf ndan Eskiflehir de düzenlenen dernek gecesinde 1965 Manisaspor Taraftarlar Derne i Baflkan Yasin Okay a Manisa da gösterdikleri misafirperverlikten dolay teflekkür plaketi takdim edildi. Gecede taraftarlar n Manisa da a rlanmas nda önemli katk sa layan l Kültür ve Turizm Müdürü Erdinç Karaköse ye de teflekkür plaketi sunuldu. Karaköse ad na plaketi Manisa ESDER Baflkan Recep Kandemir ald Manisaspor Taraftarlar Derne i Baflkan Yasin Okay bu geliflmelerin futbol kültürü ad na çok önemli ad mlar oldu unu belirterek, "Manisaspor taraftar gelecek sezonda da fair play konusunda Türkiye ye örnek olacakt r" dedi. Gençlerin havuz keyfi M anisasporumuzda sezon haz rl klar na bafllayan futbolcular m z Bülent Cevahir, Eray Ataseven, Samet Samanc, Faruk Karaman ve Burakcan Balc s cak havalar n hararetini Tar k Alm fl Spor Tesisleri nin havuzunda at yorlar. Antrenmanlar n yorgunlu unu da havuz keyfiyle dindiren genç futbolcular m z havuzda nefleli dakikalar yafl yorlar.

6 SAYFA 06 6 Herkes peflinde Milli tak m ve süper ligin y ld z isimlerine yuva olan Manisasporumzuda genç futbolcular yerli transferlerin gözdesi oldu. Bir dönem Manisaspor altyap s ve a tak m nda forma giyen Caner Erkin, Arda Turan, Selçuk nan, Hakan Balta, Burak Y lmaz ve son dönemde Alt nordu da 29 maç forma giyen Hikmet, süper Lig tak mlar n n markaj nda. Genç futbolcunun bu sezon öncesinde ise A tak ma ça r lmas na kesin gözüyle bak l yor. HEM GENÇ, HEM YETENEKL, HEM MAN SALI 1990 do umlu Hikmet Balio lu do ma büyüme Manisal. Manisaspor altyap - s nda yetiflen genç yetenek 192 lik dev bir yetenek. Hikmet Balio lu kiral k olarak gitti i Alt norduspor da 29 maç boyunca forvet oyuncular na geçit vermedi. H rs ve mücadelecili i ile dikkat çeken Hikmet, kendisine gelen transfer tekliflerini 2. planda b rakt - na özellikle dikkat çekti. Balio lu bu y l Manisaspor da yapmak istediklerini "Ben do ma büyüme Manisal y m. Bu tak m n altyap s nda bu tak m n içinde yetifltim. Benim için önce Manisaspor gelir. Her futbolcunun hayali önce tak mda kal c olmak, sonra milli tak m ve ligin zirvesi vard r. Bu bende biraz farkl ben Manisaspor un kal c oyuncular aras na girmek ve kariyerim boyunca tak m ma hep daha iyisini vermek istiyorum" sözleri ile anlatt. BU YILDA K H KMET VAR! Geçti imiz sezon Teknik Direktör Hikmet Karaman n altyap da yetiflen futbolculara forma flans tan mas, birçok genç oyuncuyu kadromuza kazand rd. Kiral k olarak gitti i Alt nordu nun 2. Lige yükselmesinde büyük pay olan Hikmet Balio lu süper lig tak mlar n n dikkatlerini üzerine çekti sezonunun sona ermesi ile Sivasspor, Eskiflehir, Samsunspor, Bolu, Giresun, Adana, Konya fieker ve Orduspor un transfer listesine giren genç stoper Manisaspor un da gözdesi. Teknik direktör Hikmet Karaman n adafl Hikmet Balio lu bu y l n kendisi için çetin bir y l olaca n düflünüyor. Balio lu "Bu y l Alt nordu da çok baflar l bir sezon geçirdik. Bizi izleyenler ve be enenler olmufl sa olsunlar. Ancak ben kendi tak m mda parlamak istiyorum. 3 lig ile süper lig aras nda çok büyük fark var. Üçüncü lig süper Hikmet Balio lu Mevki: Stoper Do um Yeri: Manisa/Merkez Do um Tarihi: Boy: 193, Kilo: 84 Yetiflti i Tak m: Manisaspor Milli Tak m Kariyeri: U-19 formas ile Romaya ya karfl iki resmi maç Sezonunda Forma Giydi i Maç: 29 Att Gol: 4 Haf zalarda kalanlar: Play- Off Finalinde berabere iken 90+5 de att gol tak m Alt nordu nun 2. Lige yükselmesini sa lad. Transfer etmek isteyen tak mlar: Bal kesir, Turgutluspor, Sivassspor, Eskiflehir, Samsunspor, Bolu, Giresun, Adana, Konya fieker, Orduspor Forma giydi i Tak mlar: Manisaspor (A tak m), Menemen (kiral k), Alt nordu (kiral k) lige haz rlayacak nitelikte de il ancak neler yapabilece inizi görüp kendinizi gelifltirirsiniz. Ben öyle yapt ma inan yorum. fiu an süper lige adapte olmak ilk etapta zor olabilir ama ben savaflmaya haz r m. Neden bu tak m n stoperlerinden biri ben olmayay m. Bu y l Manisaspor da yapabileceklerim konusunda içimde çok güçlü umutlar var" dedi. BU YIL NEDEN MAN SASPOR UN YILI OLMASIN Bu y l Manisaspor un büyük bir patlaman n efli inde oldu unu düflünen Balio lu sezonu ile ilgili beklenti ve düflüncelerini flöyle anlatt : "Sezon bafl nda de erlendirmeye bile al nmadan kiral k gönderilince biraz üzülmüfltüm ama flimdi sab rs zlan yorum. Hikmet hocam n genç sporculara ve altyap ya bak fl aç s ortada. Kimi nerede nas l de erlendirece ini biliyor. Geçen y l Manisaspor un her maç n izlemeye geldim. Galibiyetlerden sonra "Bu iflte bir Hikmet var" diye manflet at l yordu. Do ruymufl. Manisaspor bu y l tarihinin en iyi sezonunu yaflad. nflallah önümüzdeki sezonun Hikmet i, bir de il, iki Hikmet olur ve ç ta bir üst seviyeye ç kar" Trakya Turu nda birinci olduk Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) taraf ndan düzenlenen Uluslararas 2. Trakya Turu'nda Manisasporumuz tak m olarak genel klasmanda 1. oldu. Dünya Bisiklet Birli i'nin 2011 takviminde yer alan ve May s tarihlerinde düzenlenen 2.2 s n f ndaki 2. Uluslararas Trakya Bisiklet Turu'nun 4. ve son etab, Edirne'de verilen start n ard ndan Tekirda 'da tamamland. 143 kilometrelik Edirne, Havsa, Babaeski, Hayrabolu ve Tekirda güzergah nda geçen 4. etap yar fl na toplam 70 sporcu pedal çevirdi. Sporcumuz Mustafa Çarfl 4. etap üçüncülü ü elde ederken, birincili i Konya fieker Spor'dan Muammer Atalay, ikincili i Kocaeli Birisa Spor'dan U ur Marmara kazand. 4. etap yar fl n sonunda genel ferdi klasmanda, Uluslararas 2. Trakya Turu'nun flampiyonu Yunanistan' n World Of Bike tak m ndan Andreas Kauser olurken, sporcumuz Fatih Harmanc genel ferdi klasmanda 5. oldu. K rm z mayo Kasza n n Genel klasmanda, tur sonunda en iyi t rman fl derecesine sahibi ise sporcumuz Gabor Kasza oldu. Kasza, bu derecesiyle k rm z mayonun sahibi oldu. Tak m m zdan Andi Bajc ise genel klasmanda en iyi 3. sprint derecesinin sahibi oldu. Tak mlar genel klasman nda ise ekibimiz tak m halinde 1. olarak önemli bir baflar daha elde etti. Turda dereceye giren sporculara madalyalar, Tekirda Vali Yard mc s Mustafa Masatl, Tekirda Belediye Baflkan Yard mc s Sinan Çetiz ve Tekirda Emniyet Müdür Yard mc s Atilla Semercio lu taraf ndan verildi. Sporcular m z n Edirne-Tekirda etab ndaki ferdi s ralamalar flöyle: Mustafa Çarfl 3., Ahmet Akdilek 5., Recep Ünalan 8., Ali Glcan 9., Fatih Harmanc 16., Egemen Erçevik 18., Gabor Kasza 28. Andi Bajc 29. Bisikletçilerimizin 4 etap sonras nda ferdi genel s ralamadaki dereceleri ise flöyle olufltu: Fatih Harmanc 5., Gabor Kazsa 10., Andi Bajc 11., Mustafa Çarfl 17., Ahmet Akdilek 21., Recep Ünalan 25., Ali Gülcan 17., Egemen Erçevik 37. Gabor S rbistan da cofluyor Bisiklet Tak m m z, 18 ülkeden tak mlar n mücadele verdi i S rbistan Bisiklet Turu nda mücadele veriyor. 13 Haziran Pazartesi günü bafllayan turun ilk iki etab na S rp bisikletçimiz Gabor Kasza damgas n vurdu. Gabor, turun Ruma da gerçeklefltirilen 18.3 km lik 1. etab nda en iyi genç sprinter olurken, turun Banja Koviljaca-Pale aras nda gerçeklefltirilen km lik 2. etab nda da etap 1. si olarak büyük bir baflar ya imza att. Gabor un yan s ra sporcular m z Ahmet Akdilek, Bünyamin Özdemir, Andi Bajc, Dean Podgornik ve Jeremy Yates in mücadele verdi i tur 19 Haziran Pazar günü 168 km lik Lepenski Vir- Belgrad etab ile tamamlanacak. Isparta Turu nda üçüncü olduk B isiklet Tak m m z Türkiye Bisiklet Federasyonu taraf ndan düzenlenen 1. Uluslararas Isparta Bisiklet Turu nda tak m olarak 3. oldu. Bisiklet Tak m m z 2-5 Haziran tarihleri aras nda gerçeklefltirilen 1. Uluslararas Isparta Bisiklet Turu nu baflar l bir flekilde tamamlad. Manisaspor Bisiklet Tak m 26 saat 16 dakika 12 saniye ile turun genel klasman nda tak m halinde üçüncü s rada yer ald. Turun son etab olan, 118 kilometrelik Isparta-E irdir-isparta etab nda ise 1.li i ekibimizden Recep Ünalan elde etti. Turda genel klasman tak m s ralamas nda 26 saat 15 dakika 27 saniye ile Brisaspor birinci olurken, ferdi genel klasmanda Konya Torku fiekerspor-vivelo'dan Mustafa Sayar birinci oldu. Amatörleri sevindiren yard m M anisa kinci Amatör Küme tak mlar malzemelerine kavufltular. Manisa Valili i Gençlik ve Spor l Müdürlü ü l Özel daresi taraf ndan yap lan malzeme yard m nda toplam 59 amatör tak ma malzeme deste i verildi. Toplam maliyeti 68 bin 500 TL yi bulan malzeme yard m nda amatör tak mlara 5 adet futbol topu, 18 tak m krampon, 18 tak m forma, flort ve tozluk verildi. Bu sezon 4. cüsü yap lan malzeme yard mlar nda flu ana kadar geçti imiz üç y l içerisinde 5778 er adet adet çift krampon, tak m forma, flort ve çift tozluk, 1570 adet futbol topu ve 1650 adet tak m eflofman da- t ld bu maliyetlerin ise 397 Bin 792 TL yi buldu u aç kland. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Manisa fiube Baflkan smail Ayd n malzeme yard m törenin de yapt konuflmada, "Baz aksakl klar nedeniyle malzeme da - t m biraz geç oldu. Amatör Kulüplerimiz Manisa da çok önemli bir hizmet veriyorlar. Bu malzemeler onlara analar n n ak sütü gibi helal olsun. Malzeme da - t m törenimiz bir yard m gibi alg lanmas n. Bu malzeme da t - m n Amatör tak mlar m za bir teflekkür olarak görüyoruz. Valimiz Celalettin Güvenç, l Özel darimiz ve Manisa Gençlik ve Spor l Müdürlü ümüze teflekkür ediyorum." dedi. Sporculara alt n Manisa Valisi Celalettin Güvenç ise yapt konuflmada, "Malzemelerimiz çok kaliteli. Bu malzemeleri geçti imiz sezon vermemiz gerekiyordu. Kaliteli olsun diye ihtiyaçlar tam olarak karfl las n diye güzel bir organizasyon yapmak istedik. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ün söyledi i gibi sa lam kafa sa lam vücutta bulunur. Spor yapan insan toplumla bar fl k insan demektir. Güzel insan demektir. Hür türlü Amatör Spora destek vermeye haz r z ve de veriyoruz. Bu desteklerimizin ve yard mlar m z n devam gelecek. Bize destek veren tüm kurum ve kurulufllara teflekkür ediyorum. Çocuklar m za sahip ç kan ve destek veren herkese teflekkür ediyoruz" diye konufltu. Konuflma töreninin ard ndan Manisa Valisi Celalettin Güvenç, Manisa Emniyet Müdürü Adem Aydemir, Manisa Gençlik ve Spor l Müdürü Süleyman fiahin ve Manisa Amatör ve Spor Kulüpleri Federasyonu Baflkan smail Ayd n amatör tak mlara malzemeleri verdiler. Ard ndan Vali Celalettin Güvenç ve Gençlik ve Spor l Müdürü Süleyman fiahin baflar l dereceler elde eden sporculara alt n takt lar.

7 SAYFA 07 7 Manisaspor Futbol Okullar 20 HAZ RAN DA BAfiLIYOR 19 May s Perflembe günü kay tlar bafllayan Manisaspor Futbol Okullar Yaz Dönemi 20 Haziran da bafll yor. Manisaspor Futbol Okullar nda bu sene ve 2004 do umlular e itim alacak. M anisaspor Store Çarfl fiubesi nde devam eden kay tlarda üç ayl k e itim, k yafet ve servis paras dahil olmak üzere 140 TL ücret talep ediliyor. Kay tlarda Deniz Bank, Garanti Bankas Bonus, Yap Kredi World, fl Bankas Maximum ve Akbank Axesse kartalar na 4 taksit imkan bulunurken di er kartlardan ise tek slip geçilebilecek. Manisaspor Alt Yap dari Koordinatörü Orhan Haflim Elmal, futbol okullar na özellikle yaz döneminde yo un bir talebin oldu unu belirterek, "Çocuklar n n yaz tatilini Manisaspor Futbol Okullar nda de erlendirmesini isteyen velilerimizden, yaz okullar n n bafllang ç tarihinden önce kay tlar gerçeklefltirmelerini rica ediyoruz" diye konufltu. Dünya ile birlikte kofltuk U luslararas Olimpiyat Komitesi (IOC) taraf ndan Olimpik kültür ve bilincin yayg nlaflmas amac yla tüm dünyada gerçeklefltirilen Olimpik Gün Koflusu ve yürüyüflü Türkiye de de 9 ilde yap ld. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), Gençlik spor Genel Müdürlü ü (GSGM) ve Manisa Valili i iflbirli i ile gerçeklefltirilen Olimpik Gün Koflusu na ülke genelinde en yüksek kat l m kifli ile Manisa da gerçekleflti. MAN SA Ç N TAR H GÜN 5 Haziran Pazar günü tarihi Sultan Camii önünden bafllayan kofluya 7 den 70 e çok say da spor sever kat ld. Olimpik Gün Koflusu sonunda bir aç klama yapan Gençlik ve Spor l Müdürü Süleyman fiahin flunlar söyledi; "ilk etapta organizasyonun yap laca- iller aras nda Manisa yer alm yordu. Valimiz Celalettin Güvenç önderli inde ve l Müdürlü ümüz nezdinde yap lan giriflimlerle organizasyonun bir aya n n ilimize al nmas n sa lad k. Bir spor kenti olma yolunda Manisaspor altyap seçmeleri 18 Haziran Cumartesi günü bafll yor. Seçmelere baflvuru için 16 Haziran Perflembe günü (Bugün) son gün. M anisaspor Kulübü altyap seçmeleri Haziran tarihleri aras nda Atatürk Spor Kompleksi Suni Çim Sahas nda gerçeklefltirilecektir. Genç tak mlar m za oyuncu kazand rmak amac yla düzenlenecek seçmelerde 18 Haziran Cumartesi günü saat 09:00 da 1994 do- umlular n, 19 Haziran Pazar günü saat 09:00 da 1995 do umlular n, 24 Haziran Cuma günü 09:00 da 1996 do- umlular n, 25 Haziran Cumartesi günü saat 09:00 da 1997 do umlular n, emin ad mlarla ilerleyen Manisam z için bu çok önemliydi. On binin üzerinde bir kat - l mla organizasyona ev sahipli i yapt k. Manisa için gerçekten tarihi günlerden biriydi. Bu coflkulu kat l m halk m zda, çocuklar - Altyap seçmeleri kay tlar nda son gün 26 Haziran Pazar günü saat 09:00 da 1998 do umlular n seçmeleri yap lacakt r. Seçmelere kat lmak isteyen futbolcular n 16 Haziran Perflembe gününe kadar Tar k Alm fl Spor Tesisleri nden bilgi formunun doldurup teslim etmesi ve sporcular n kendi malzemeleriyle seçmelere gelmesi gerekmektedir. m zda Olimpiyat ruhu ve Olimpiyat bilincinin art k ne kadar güçlendi inin göstergesi olmufltur. Ülke olarak 2020 Olimpiyat Oyunlar na aday olmay hak etti imizi düflünüyorum. Son y llarda sporda marka haline gelmeye bafllad k. Bu geliflmeler bir spor adam olarak bizleri çok memnun ediyor." KATILIMCIDA MAN SA 1. Türkiye de 9 ilde yap lan Olimpik Gün Koflusuna en yüksek kat l m Manisa dan oldu. TMOK nin aç klad resmi rakamlara göre; limizde kiflinin kat ld organizasyona Ankara da 536 kifli, stanbul da 598 kifli, Trabzon da 5565 kifli, Bursa da 553 kifli, Diyarbak r da 3112 kifli, Erzurum da 1780 kifli, Mersin de 3475 kifli ve Eskiflehir de 500 kifli kat l m gösterdi. TRT Spor da naklen yap lan yay nlarda Manisa da bafllat lan spor yap - lanmas, sporda alt yap çal flmalar n n gelifltirilmesi, amatör sporlara verilen destek, okul sporlar nda yap lan çal flmalar ve Olimpik Çocuk fienli i, Anne Baba Beni Spora Gönder ve Sevgi Çocuklar gibi projelerle onbinlerce insan m za ulafl lmas n n ve onlara spor sevgisinin afl lanmas n n neticesi olarak Manisa n n bir spor kenti haline dönüflmesi oldu u belirtildi. MUHARREM KAZER Alt yap da görünen durum M ahalle aralar nda onlarca spor saham z, ve bu spor sahalar nda top koflturan yüzlerce gencimiz vard. Gençler mahalle sahas nda tak m kurar, di er mahalle gençleriyle maç al p karfl - lafl rlard. Futbol, voleybol, basketbol Antrenörsüz, ayakkab s z, formas zd lar. Ama yürekleri s cac kt. Hakemleri kendilerinden, saha çizgileri toz kireçtendi. Yoksa da çomakla çizilirdi saha Evde sopa yeme tehlikesini göze al p iskarpin ayakkab s n parçalayan, korktu u için yal nayak oynayanlar m z bile vard. Ne kahvehane, ne internet ne de sanal futbol bilirdik Gerçek futbol vard. Erkekçe.. Mahalle sahalar zamanla birer birer bina doldu. Kimi futbol sahalar okul, devlet dairesi.., kimi basket, voleybol sahalar ise birkaç kendini bilmez alkol al yor diye demir bariyerlerle çevrilip, kapat l p ya otopark ya da yasakl bölge oldu. Sahalar na binalar yerlefltirdi imiz, spor alanlar n demir bariyerlerle kapatt m z gençleri, süreçte yavafl yavafl kahvehanelere, internet kafelere ve sanal top oynad klar sisli oyun salonlar na yönlendirdik. Mahalle tak mlar m z Arada ç k nt l k yap p okul bahçesinde top oynamak için kaçak girmek isteyenleri de koruma görevlilerine havale edince, sesi solu u ç kmaz oldu mahalle gençlerimizin. Hat rl yor musunuz? Bir zamanlar f rt nalar estiren, profesyonelleri y k p geçen mahalle tak mlar m z. Mahalleden yetiflip gelen gençlerle aya a kalkan ve devlere kafa tutan tak mlar m - z. Hat rlay n Laleli de, Malta da, Yenimahalle de, Akgün Mahallesinde top koflturan y ld zlar, gençleri Amatör tak mlar n de il Onlar besleyen gençleri hat rlay n. Nerede onlar? Adlar unutulan mahalle tak mlar ve onlar n cefakâr oyuncular, Manisada sporu ayakta tutan kaynak oldular y llarca. Oralardan yetiflen gençler ise yükselerek, yetiflerek cansuyu oldular Manisa Sporumuza... fiimdi yoklar. Tafl ma suyla büyütmek Soka a att m z gençleri geri kazanmadan, onlar kapal mekânlardan kurtarmadan, onlara kendi sahalar n geri vermeden, mahallelerine spor tesisi yap p ak l ve ruh sa l klar n geri vermeden, nas l büyütelim tafl ma suyla Manisa da sporu Manisa Sporumuzu. Spor alt yap m z n bu anlay flla gözden geçirilmesi, mahalle gençlerimize "kendi mahallelerinde" spor yapt racak olanaklar sunulmas, "Manisada sporun tüm dallarda geliflmesini sa layacak ve öz kayna tekrar yaratacakt r. "düflüncesindeyim. Hepinize yi Günler...

8 SAYFA 08 Özgener, istifas n aç klad Türkiye Futbol Federasyonu Baflkan Mahmut Özgener, 14 Haziran Sal günü Mövenpick Otel'de gerçekleflen toplant da öncelikle 3,5 y ll k görev sürecini yorumlarken, daha sonra görevinin sonland rma karar ald n kamuoyuna duyurdu. Özgener, 29 Haziran'daki TFF Ola an Genel Kurulu'nda aday olmayaca n belirtti. Foto raflar: Evren-Erhan Kas rga Emre Hasgör dünya evine girdi Y önetim Kurulu Üyemiz Mali Muflavir Emre Hasgör, Saruhan Otel havuzbafl nda yap - lan görkemli dü ün töreninde, Avukat Necibe Karao lanlar ile hayat n birlefltirdi. Çifti bu mutlu günlerinde yak nlar ve Manisaspor Kulübü camias yaln z b rakmad. Gecede bir ömür boyu mutlulu a "evet" diyen çiftin nikah flahitliklerini U19 Milli Tak m Teknik Direktörü Teknik Direktörü Kemal Özdefl, Yalç n Akgünefl, Olgun Erdem ve Esra Gönen yapt. Emre Hasgör ve efli Necibe Karao lanlar davetliler ile tek tek ilgilendi i geceye l Emniyet Müdürü Adem Aydemir, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Arif Koflar, Baflkan m z Kenan Yaral ve MOSB Yönetim Kurulu Baflkan ve 2. Baflkan m z Sait Türek, Asbaflkanlar m z Selami Delan, Nejat Alm fl, Ersin Öztafl, yönetim kurulu üyelerimiz ve çiftin yak nlar kat ld. Mutluluklar fiaban hoca M anisaspor Futbolcu zleme Komitesi Antrenörü fiaban Özdefl, Duygu Erol ile geçti imiz haftalarda Spilos Otel havuz bafl nda düzenlenen dü ün ile dünya evine girdi. Törende fiaban Özdefl in nikah flahidi Manisaspor A2 Tak m Antrenörü Hakan fiapç, Duygu Erol un ise day s Mevlüt Ergin oldu. fiaban Özdefl in bu mutlu gününde U19 Milli Tak m Antrenörü fiaban Özdefl, eski futbolcular m zdan Güven Varol da vard. Manisaspor Genel Menajeri Öner Karalar geceye efli lknur Karalar ile gelirken, fiaban ile Duygu gecede bir ömür boyu mutlulu a "evet" dediler. Manisaspor Gazetesi olarak fiaban ve Duygu Özdefl e bir ömür boyu mutluluklar dileriz.

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Tahkim. Beşiktaş'ı bekleyen tehlike. TFF Müsabaka Talimatı'nın 19. maddesi uyarınca

Tahkim. Beşiktaş'ı bekleyen tehlike. TFF Müsabaka Talimatı'nın 19. maddesi uyarınca 10 EKİM 2013 Beşiktaş'ı bekleyen tehlike Tahkim Kurulu'nun Beşiktaş'ın cezasını onamasından sonra Siyah-Beyazlı ekibi lig maratonu içinde bir başka tehlikenin beklediği ortaya çıktı. TFF Müsabaka Talimatı'nın

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

TÜRKİYE MASTERLER VE VETERANLAR FUTBOL LİGİ FEDERASYONU TÜRKİYE ŞAMPİYONASI STATÜSÜ

TÜRKİYE MASTERLER VE VETERANLAR FUTBOL LİGİ FEDERASYONU TÜRKİYE ŞAMPİYONASI STATÜSÜ TÜRKİYE MASTERLER VE VETERANLAR FUTBOL LİGİ FEDERASYONU TÜRKİYE ŞAMPİYONASI STATÜSÜ MADDE 1 TAKIM SAYISI, GRUPLARIN OLUŞUMU 2015 2016 sezonu TMVFL Türkiye Şampiyonası GrupMüsabakaları 16 takımın katılımı

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Beşiktaş Gazetesi. Günlük web Gazetesi 20.09.2012. Galibiyete hazırlık

Beşiktaş Gazetesi. Günlük web Gazetesi 20.09.2012. Galibiyete hazırlık Beşiktaş Gazetesi Günlük web Gazetesi 20.09.2012 Galibiyete hazırlık Beşiktaş, Gaziantepspor maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı. Maçın hakemi Yunus Yıldırım olarak belirlendi. Antrenmana

Detaylı

TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ

TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1- KUPANIN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) TFF nin ulusal düzeyde oynattığı profesyonel lig müsabakalarından sonraki kupa müsabakalarının ismi Türkiye Kupası dır.

Detaylı

NEW ANTİQUE SANAT GALERİSİ AÇILDI

NEW ANTİQUE SANAT GALERİSİ AÇILDI NEW ANTİQUE SANAT GALERİSİ AÇILDI Y. Mimar Dekoratör Fikret Tekiner in özgün tasarımlarının teşhir edildiği ve satışa sunulduğu New Antik Sanat Galerisi Meral Beylem yönetiminde Bodrumda açıldı. Galeride

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ Yoğun bir şekilde 2014 YGS ve LYS ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimize Edebiyat-Sosyal ve Yetenek Zümresi Grup Sorumlusu Zeki ERKUŞ tarafından

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Editöre not: Radyo Televizyon Üst Kurulu Önemli Olaylar Listesinin Futbol Yönünden Değerlendirilmesi

Editöre not: Radyo Televizyon Üst Kurulu Önemli Olaylar Listesinin Futbol Yönünden Değerlendirilmesi Makale Adı Editöre not: Radyo Televizyon Üst Kurulu Önemli Olaylar Listesinin Futbol Yönünden Değerlendirilmesi Faruk Baştürk* Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi,

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Bodrum Sutopu Takımı, Başkan Kocadon u ziyaret etti

Bodrum Sutopu Takımı, Başkan Kocadon u ziyaret etti Bodrum Sutopu Takımı, Başkan Kocadon u ziyaret etti Türkiye Sutopu Federasyonu na bağlı Bodrum Yarımada Su Sporları Kulübü sporcuları, elde ettikleri başarının ardından Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Turizme Beş Yıldızlı Destek Paketi

Turizme Beş Yıldızlı Destek Paketi Turizme Beş Yıldızlı Destek Paketi Şekerbank, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile protokol imzaladı Şekerbank, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Turizme Beş Yıldızlı Destek Paketi kapsamında protokol

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

YEREL ET K KURULLARLA LG L FAYDALI B LG LER fiule OKTAY, Prof. Dr., Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega - CRO

YEREL ET K KURULLARLA LG L FAYDALI B LG LER fiule OKTAY, Prof. Dr., Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega - CRO D ergimizin 7. sayısında yer alan ve T.C. Sa lık Bakanlı ı laç ve Eczacılık Genel Müdürlü ü nden Seyfullah Da ıstanlı, Hilal Aybars ve Sevinç Yazgan tarafından hazırlanan Türkiye de Kinilk laç Arafltırmaları

Detaylı

Tutturursa. da kamp yapacak. 3-13 Ocak 2013 tarihleri arasında Antalya Mardan. 6 Ocak 2013

Tutturursa. da kamp yapacak. 3-13 Ocak 2013 tarihleri arasında Antalya Mardan. 6 Ocak 2013 Tutturursa şampiyon Futbol Takımı, ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'da kamp yapacak. 3-13 Ocak 2013 tarihleri arasında Antalya Mardan Otel'de kamp yapacak olan siyahbeyazlılar, 6-9 Ocak 2013 tarihleri

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE UR 2420. BÖLGE ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU IZMIT was the capital city of Roman Empire in 286 was called NIKOMEDIA Rotary International, D.2420, Turkey ID13362 Kurulufl/Foundation: 1970 Charter:

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

GROUPAMA BASIN YANSIMA RAPORU

GROUPAMA BASIN YANSIMA RAPORU GROUPAMA BASIN YANSIMA RAPORU HAZİRAN 2015 Rapor Özeti Yazılı Basın 44 İnternet Haberleri 14 Basın Bülteni Basın Bülteni 11.06.2015 Groupama, 2015 yılında acente memnuniyetini artırdı! Türkiye de sigorta

Detaylı

KENDİNİ GELİŞTİRMEK VE GERÇEKLEŞTİRMEK EN BÜYÜK BAŞARIDIR

KENDİNİ GELİŞTİRMEK VE GERÇEKLEŞTİRMEK EN BÜYÜK BAŞARIDIR KENDİNİ GELİŞTİRMEK VE GERÇEKLEŞTİRMEK EN BÜYÜK BAŞARIDIR Yarın başarıyı hayal ediyorsan, bugün çalışmaya çoktan başlamış olmalısın. Hiç bir sporcu odaklanmadan, kendini ve hayatını yaptığı spora adamadan

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z MARKET DONANIMLARI VE YAZILIMLARI 2009 Market donan mlar ve yaz l mlar pazar araflt rmas, sektördeki tüm firmalara aç k kollektif

Detaylı

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor.

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor. Sonlu Oyunlar B u kitapta s k s k oyunlar konu edece iz. Oyunlar sonlu ve sonsuz oyunlar diye ikiye ay raca z. Sonsuz oyunlar da ilerde ikiye ay raca z: Uygulamada sonsuza dek sürebilen ve süremeyen oyunlar.

Detaylı

Akşam antrenmanında. Beşiktaş Gazetesi Köybaşı ameliyat olacak GÜNLÜK INTERNET GAZETENİZ... SPOR

Akşam antrenmanında. Beşiktaş Gazetesi Köybaşı ameliyat olacak GÜNLÜK INTERNET GAZETENİZ... SPOR 12 Köybaşı ameliyat olacak TALİHSİZLİĞİNİ yenemeyen ve beş buçuk ay önce, sol diz ön çapraz bağ ve dış yan bağ ameliyatı olan başarılı oyuncu İsmail Köybaşı, dün yapılan antrenmanda talihsiz bir sakatlık

Detaylı

Yalıkavak Spor İlk Maçını Kaybetti.

Yalıkavak Spor İlk Maçını Kaybetti. Yalıkavak Spor Kaybetti. İlk Maçını Türkiye Hentbol Federasyonu Bayanlar Birinci Ligi nde mücadele eden Bodrum Yalıkavak Spor Kulübü ligin ilk maçında Polatlı Belediyesi Spor Kulübü ne mağlup oldu. Gümbet

Detaylı

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği nin İlk Genel Kurul Toplantısı, 23 Haziran 2007 Cumartesi günü 14:00 de ARI Teknokent, ARI 2 Binası

Detaylı

Siyah-Beyazlı. Veli'ye ücret

Siyah-Beyazlı. Veli'ye ücret Veli'ye ücret ayarı Siyah-Beyazlı yönetim, oyuncu ücretleri konusunda dengeleri sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Takımın önemli isimlerinden Veli Kavlak ın sözleşmesi de gözden geçirildi. Maç başına

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

HOLLANDALI ENGELLİ FUTBOLCULAR BODRUM DA DOSTLUK MAÇI YAPTI

HOLLANDALI ENGELLİ FUTBOLCULAR BODRUM DA DOSTLUK MAÇI YAPTI HOLLANDALI ENGELLİ FUTBOLCULAR BODRUM DA DOSTLUK MAÇI YAPTI Engelli futbolcular ın dostluk maçı Bodrum da, Hollanda dan gelen zihinsel engelli futbolcular takımı ile Dalaman, Ortaca Bölgesi Engelliler

Detaylı

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda Say n Meslektafllar m z, Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda bafl döndürücü flekilde h zl ilerlemeler olmaktad r. Bu geliflmelerin en fazla oldu u

Detaylı

Bank Asya 1. Lig Kuraları Çekildi!

Bank Asya 1. Lig Kuraları Çekildi! On5yirmi5.com Bank Asya 1. Lig Kuraları Çekildi! Süper Lig'e yükselmek için mücadele edecek 18 takımın yer aldığı Bank Asya 1. Lig'de yeni sezon fikstürü çekildi. Yeni sezon 22 Ağustos'ta başlayacak. Yayın

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence Seite 1 von 226 Bugün: 29 Kasım 2011 Salı Anasayfam Yap Favorilere Ekle Künye Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi SON DAKİKA Yazıcıoğlu Suikasti İle İlgili Bir O Yok Güncel Ekonomi

Detaylı

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU SALON FUTBOLU DEPLASMANLI LİG ÜNİLİG MÜSABAKA TALİMATI

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU SALON FUTBOLU DEPLASMANLI LİG ÜNİLİG MÜSABAKA TALİMATI TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU SALON FUTBOLU DEPLASMANLI LİG ÜNİLİG MÜSABAKA TALİMATI Madde 1. Amaç ve Kapsam Bu Talimat, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenecek olan Salon

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

Siyah-beyazlılar, Beşiktaş Antalyaspor'u devirdi

Siyah-beyazlılar, Beşiktaş Antalyaspor'u devirdi 16 NİSAN 2013 Beşiktaş Antalyaspor'u devirdi Siyah-beyazlılar, oyunun ilk 30 dakikasında tempoyu yükseltemedi ve organize bir atak geliştiremedi. Devrenin son bölümünde tempo biraz yükseldi. Karşılıklı

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Gençlerbirliği sınavı!..

Gençlerbirliği sınavı!.. Gençlerbirliği sınavı!.. Beşiktaş Gençlerbirliği maçı için kampa girdi. Karakartallar Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda aldıkları mağlubiyetin ardından Gençlerbirliği karşısında moral arayacak. Karakartallarda

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

Gümüşlükspor Futbol Okulu açıldı

Gümüşlükspor Futbol Okulu açıldı Gümüşlükspor Futbol Okulu açıldı Nejat İşler in başkanı olduğu Gümüşlükspor Kulübü Futbol Yaz Okulu nun açılışına, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon yanı sıra ünlü teknik direktör Aykut Kocaman da

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

12. Cumhurbaşkanı Erdoğan

12. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağustos 10, 2014-10:48:00 Recep Tayyip Erdoğan, ilk kez halk tarafından yapılan seçimde, geçici sonuçlara göre, Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı oldu. YSK, cumhurbaşkanı seçiminin

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu Bir Tavla Sorusu Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu tavla maç n kazan r. Kimi tavlac lar maç n 5-4 bitmesine raz olmazlar, aradaki fark n en az 2 olmas n isterler, 6-4, 7-5, 8-6 gibi...

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 35/E MADDESİNE GÖRE SEVKLERİ TEHİR EDİLECEK SPORCULARA İLİŞKİN ÖZEL YÖNERGE

1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 35/E MADDESİNE GÖRE SEVKLERİ TEHİR EDİLECEK SPORCULARA İLİŞKİN ÖZEL YÖNERGE 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 35/E MADDESİNE GÖRE SEVKLERİ TEHİR EDİLECEK SPORCULARA İLİŞKİN ÖZEL YÖNERGE 1-AMAÇ : BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR Bu Yönergenin amacı; 1111 sayılı Askerlik Kanunu ve/veya

Detaylı

7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN

7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN 7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN Bu yıl 7. Liseler arası Salih Zeki Matematik Projeleri Yarışması nın final sergisi 24-25-26 Mayıs 2016 tarihlerinde Darüşşafaka

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

2016 SPRING CUP. 08 Şubat 06 Mayıs

2016 SPRING CUP. 08 Şubat 06 Mayıs 2016 SPRING CUP 08 Şubat 06 Mayıs VİZYONUMUZ Ege Bölgesi içerisinde, Şirketler/Eğitim Kurumları/Holdingler/Bağımsız Takımlar dan oluşan Özel Basketbol Ligi olarak fair play olgusundan uzaklaşmadan, amatör

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Kulübümüzü gelecek yıllara daha iyi taşımak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Kulübümüzü gelecek yıllara daha iyi taşımak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dostlar, Sevgi Tuzla lılar; Kulübümüzü gelecek yıllara daha iyi taşımak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çalışmalarımızın bir parçası olarak gençlere yönelik geçen sene başlatmış olduğumuz Tuzla Yaz

Detaylı

Beşiktaş Gazetesi24 EYLÜL Beraberlik gelmedi. arka direkte topla buluşan Almeida nın kafa vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.

Beşiktaş Gazetesi24 EYLÜL Beraberlik gelmedi. arka direkte topla buluşan Almeida nın kafa vuruşunda, top yan ağlarda kaldı. Beraberlik gelmedi SPOR BEŞİKTAŞ Spor Toto Süper Lig in 5. haftasında Gaziantepspor a 3-2 mağlup oldu. Her iki takmında iyi mücadele örneği sergilediği karşılaşmada eli boş dönen taraf Beşiktaş oldu. Kartallar

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 25/03/2015-36685 *BE6P3A0FN* T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Sayı : 24382287-100- Konu : Ortak Dersler Hk. ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

Beşiktaş, Kara Kartal ın rakibi Orduspor

Beşiktaş, Kara Kartal ın rakibi Orduspor 27-28 NİSAN 2013 Kara Kartal ın rakibi Orduspor Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig in 31. haftasında Orduspor ile bugün saat 20.00 de BJK İnönü Stadı nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Fırat Aydınus

Detaylı