EN BÜYÜK TRANSFER KADROYU KORUYARAK YAPTIK. Hikmet Karaman: AKAM NKO Manisaspor da.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EN BÜYÜK TRANSFER KADROYU KORUYARAK YAPTIK. Hikmet Karaman: AKAM NKO Manisaspor da. www.manisaspor.org.tr"

Transkript

1 SAYFA 01 Herkes onun peflinde Milli tak m ve süper ligin y ld z isimlerine yuva olan Manisasporumzuda genç futbolcular yerli transferlerin gözdesi oldu. Bir dönem Manisaspor altyap s ve a tak m nda forma giyen Caner Erkin, Arda Turan, Selçuk nan, Hakan Balta, Burak Y lmaz ve son dönemde Alt nordu da 29 maç forma giyen Hikmet, süper Lig tak mlar n n markaj nda. Genç futbolcunun bu sezon öncesinde ise A tak ma ça r lmas na kesin gözüyle bak l yor. 6. SAYFADA Manisaspor Futbol Okullar 20 HAZ RAN DA BAfiLIYOR 19 May s Perflembe günü kay tlar bafllayan Manisaspor Futbol Okullar Yaz Dönemi 20 Haziran da bafll yor. Manisaspor Futbol Okullar nda bu sene ve 2004 do umlular e itim alacak. 7 DE Dünya ile birlikte kofltuk 7 DE Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 85 Para le Sat lmaz L SANSLI ÜRÜN KULLAN TAKIMINA DESTEK OL HAŞİM ELMALI Çok konuflmak 3. SAYFADA HİLMİ SEVER Ege nin tek temsilcisi 5. SAYFADA MUHARREM KAZER Alt yap da görünen durum 7. SAYFADA Altyap seçmeleri kay tlar nda son gün 7 DE Hikmet Karaman: EN BÜYÜK TRANSFER KADROYU KORUYARAK YAPTIK Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman, mevcut kadroyu koruyarak yeni sezona bafllayacak olmalar n n, kendilerine önemli bir avantaj sa layaca n söyledi, "En büyük transferi geçen sezonun kadrosunu korumakla yapt k." dedi. 4 TE KLUKOWSK ile anlaflma sa land Manisasporumuz Kanadal defans oyuncusu Michael Wladyslaw Klukowski ile 2 y ll - na anlaflmaya vard. 27 May s Cuma günü Manisa ya gelen futbolcu 19 May s Stadyumu Kulüp Yönetim Merkez inde Asbaflkan Bas n Sözcümüz Selami Delan ve Genel Menajerimiz Öner Karalar ile bir araya gelerek ön protokol imzalad. 3. SAYFADA Kombine kartlar 22 Haziran Çarflamba günü sat fla ç k yor 3. SAYFADA AKAM NKO Manisaspor da Manisasporumuz, Orduspor dan Ganal defans oyuncusu Jerry Akaminko yu 3 y ll na renklerine ba lad. Özel 8 Eylül Hastanesi nde sa l k kontrolünden geçen futbolcu Manisaspor da baflar l olmak istedi ini belirterek transferinde eme i geçen herkese teflekkür etti. 5. SAYFADA İlker Avcıbay nişanlandı Tak m kaptan m z lker Avc bay, evlilik yolunda ilk ad m atarak Güney Bölgen ile niflanland. 26 May s Perflembe günü zmir de aile aras nda gerçeklefltirilen niflan töreninde çiftin yüzüklerini Adanaspor Teknik Direktör Levent Erifl takt. 2. SAYFADA MAN SASPOR UN GÜNCEL HABERLER Ç N Z YARET ED N

2 SAYFA Haziran 2011 Perflembe lker Avc bay N fianlandi T ak m kaptan m z lker Avc bay, evlilik yolunda ilk ad m atarak Güney Bölgen ile niflanland. 26 May s Perflembe günü zmir de aile aras nda gerçeklefltirilen niflan töreninde çiftin yüzüklerini Adanaspor Teknik Direktör Levent Erifl takt. Güney Bölge nin babas Teknik Direktör Celal Bölgen, annesi Birten Bölgen, lker Avc bay n babas Sami Avc bay, annesi Suzan Avc bay n ve ailelerinin kat ld törende Genel Menajerimiz Öner Karalar da genç çifti tebrik ederek mutluluklar diledi. Manisaspor Gazetesi olarak Güney- lker çiftini tebrik eder, bir ömür boyu mutluluklar dileriz. Perköz Ailesi nin MUTLU GÜNÜ M anisaspor Kulübü Seyahat Organizasyon Sorumlusu ve Kulüp Sekreteri Betül Perköz ün kardefli Arif Perköz bir y ld r niflanl oldu u Nebahat Demir ile dünya evine girdi. Manisaspor futbol tak m floförü merhum Muhlis Perköz ve Münire Perköz ün o ullar Arif Perköz ile Hatice- Mustafa demir çiftinin k z Nebahat Demir, geçti imiz hafta Taylan Dü ün Salonu nda düzenlenen ve yaklafl k bin kiflinin kat ld törende mutlulu a imza att lar. Mas Turizm in sahibi Dündar Çilo lu, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kurulu üyeleri, Manisaspor Kulübü Personeli, Manisaspor zleme Komitesi Antrenörlerinden Aygün Taflk ran n kat ld dü ün töreninde davetliler bol bol dans edip kurtlar n döktüler. Genç çift dü ün töreninin ard ndan balay için Antalya ya gittiler. 19 May s Stadyumu zemini bak ma al nd M anisa 19 May s Stadyumu çim zemini, sezonun tamamlanmas n n ard ndan bak ma al nd. Manisaspor Asbaflkan Stad ve Tesisler Sorumlusu Ersin Öztafl, Manisaspor saha bak m ekibi taraf ndan gerçeklefltirilen çal flmalar n kademeli flekilde ilerledi ini belirterek, "Çim zeminde yap lan vertikat, tohumlama ve kumlama çal flmalar n n ard ndan saha zemini yeni sezona haz r hale gelecek." dedi.manisa 19 May s Stadyumu çim zemini, sezonun tamamlanmas n n ard ndan bak ma al nd. Manisaspor Asbaflkan Stad ve Tesisler Sorumlusu Ersin Öztafl, Manisaspor saha bak m ekibi taraf ndan gerçeklefltirilen çal flmalar n kademeli flekilde ilerledi ini belirterek, "Çim zeminde yap lan vertikat, tohumlama ve kumlama çal flmalar n n ard ndan saha zemini yeni sezona haz r hale gelecek." dedi. Manisaspor ailesinin yeni fertleri M anisaspor ailesine Haziran ay nda iki yeni fert daha kat ld. Manisaspor tesis personelinden Hüseyin Artur ve Manisaspor Altyap dari fller Sorumlusu Turgay Sütçüo lu ilk kez baba olman n sevincini yaflad lar. Manisaspor tesis personelinden Hüseyin Artur un efli pek Artur Vatan Hastanesi nde bir erkek bebek dünyaya getirdi. Artur çifti, 3 kilo 500 gram a rl nda dünyaya gelen ailenin yeni bireyine Doruk ismini verdi. Kulübümüzde Haziran ay nda ikinci do um haberi ise Sütçüo lu ailesinden geldi. Manisaspor Altyap dari fller Sorumlusu Turgay Sütçüo lu nun efli Yurdagül Sütçüo lu da Vatan Hastanesi nde bir erkek çocu u dünyaya getirdi. Genç çift 3 kilo 870 gram olarak dünyaya gelen ilk çocuklar na Bark n ismini verdiler. Artur ve Sütçüo lu ailelerine çocuklar yla birlikte bir ömür boyu mutluluklar dileriz. Manisaspor Kulübü Derne i ad na mtiyaz Sahibi: Kenan YARALI (Baflkan) Sorumlu Yaz flleri Müdürü Alparslan KAYA Haber Müdürü S. Numan ÇALIfiKAN Katk da Bulunanlar Cemile AYDIN Haflim ELMALI Muharrem KAZER Beyhan YÖRÜR Bilgi fllem Alican NCE Yönetim Yeri 19 May s Stadyumu Halil Erdo an Caddesi 34, Manisa e-posta: Reklam Pazarlama Bas ld yer: Star Medya Yay nc l k A.fi. Gaziemir- zmir Tel: Haftal k Yerel Süreli Yay n Say : 85 Bask Tarihi: 15 Haziran 2011

3 SAYFA 03 3 Kombine kartlar, 22 Haziran Çarflamba günü sat fla ç k yor Manisaspor sezonu kombine kartlar 22 Haziran Çarflamba günü Manisaspor Store Çarfl fiubesi Kombine Sat fl Ofisi nde sat fla sunulacakt r K ombine kartlara Bonus, Axess, World ve Maximum kredi kart yla yap lacak ödemeler için 4 taksit imkan sa lanacak. Eski kart sahiplerine öncelik verilecek Kombine kartlara ait koltuklar, ilk iki hafta boyunca, eski kart sahiplerine tahsis edilmifltir. Bu iki haftal k süre zarf nda, eski kart sahipleri, kendilerine tahsis edilmifl koltuklar sat n alabileceklerdir. ki haftal k süre zarf nda sat n al nmayan koltuklar, normal sat - fla aç lacakt r. Eski kart sahipleri, kimlik bilgilerini göstererek, geçti imiz sezonda sahibi olduklar koltu u sat n alabilirler. Sat fl ifllemi, geçti imiz sezon ad na sat fl yap lm fl kifliye yap labilecektir. Ayn flekilde, loca kart na sahip taraftarlar m z da, geçti imiz sezon sahibi bulunduklar localar ilk iki hafta boyunca sat n alabileceklerdir. Kombine kartlar, Ziraat Türkiye Kupas grup ve eleme maçlar nda kullan labilecektir. Bir üst tura ç k lmas durumunda ise kombine kartlar geçerli olmayacakt r. Bu durumda, bütün taraftarlar m z n, normal biletle stadyuma girmeleri gerekecektir. Taraftarlar m z n, stadyum girifllerinde ma dur olmamalar için, stadyuma, maç bafllamas ndan en az 60 dakika önce gelmelerini rica ediyoruz. Ayr ca, maçlara çocuklar ile gelecek olan taraftarlar m z n da, 6 yafl na kadar olan çocuklar ndan bilet istenmeyecektir. 6 yafl ndan büyük çocuklar için, taraftarlar m z n bilet almalar gerekecektir. Kombine kart fiyatlar flu flekilde belirlenmifltir: TR BÜN KOMB NE KART VIP-A 1000 VIP-B 850 VIP-C 550 VIP-D 400 KAPALI ALT B 355 KAPALI ALT A-C 305 AÇIK 125 SP L KALE ARKASI 65 Bilet sat fllar, bu sezon da Biletix ten M anisasporumuzda May s Stadyumu B LET X giflelerinden, sezonu bilet sat fl ifllemleri, internet sitesinden geçen sezon oldu u gibi (Online Sat fl), telefon bazl sat fllardan B LET X firmas taraf ndan yürütülecektir. Taraftarlar m z karfl laflma Sezon boyunca oynanacak maçlara ait temin edebilecek. biletlerini, Manisaspor Store Çarfl bilet fiyatlar, sezon bafl nda aç klanacak ve bir daha fiubesi Biletix Sat fl noktas ndan, 19 de ifltirilmeyecektir. Klukowski ile anlaflma sa land M anisasporumuz Kanadal defans oyuncusu Michael Klukowski Wladyslaw Klukowski ile 2 kimdir? y ll na anlaflmaya vard Avusturya do umlu Michael Wladyslaw Klukowski futbol May s Cuma günü Manisa ya gelen futbolcu 19 May s Stadyumu Kulüp Yönetim Kicks tak m nda bafllad. Profes- Transfer yaflam na 1997 y l nda Oshava Merkez inde Asbaflkan Bas n yonel futbol yaflam na Frans z ligi tak mlar nda devam eden fut- dönemi 14 Sözcümüz Selami Delan ve Genel Menajerimiz Öner Karalar ile bir araya gelerek ön ka ekibi Club Brugge'e transfer Haziran da bolcu y llar nda Belçi- protokol imzalad. Asbaflkan oldu. Burada 5 sezonda 135 Bas n Sözcümüz Selami Delan, Klukowski ile her konucu 2010 y l nda Ankaragücü'ne maçta görev alan Kanadal oyun- bafllad da anlaflma sa lad klar n transfer oldu. lk resmi maç na futbol sezonu belirterek, "Klukowski yeni Ankaragücü - Kayserispor maç Özel 8 Eylül Hastanesi nde Birinci Transfer ve Tescil sezonda tak m m za önemli ile ç kan oyuncu 4 Aral k 2010 Dönemi 14 Haziran Sal katk sa layacak bir isim. Sol y l nda oynanan Süper lig maç nda Sivasspor a lar na golünü at- sa l k kontrolünden geçti günü bafllad. FIFA kurallar gere i 12 hafta (84 kanatta di er Kanadal futbolcumuz Simpson ile uyum m flt. Klukowski sezonunda Ankaragücü nde 19 F utbolcumuz Michael Wladyslaw Klukowski yap lan anlaflma sonras nda 28 May s Cumartesi günü Özel 8 Eylül Hastanesi nde sa l k kontrolünden geçti. Sa l k nemi, 5 Eylül 2011 Pazar- gün) sürecek transfer dö- içinde olaca na inan yorum. " diye konufltu. maçta forma giydi. kontrolünde kan de erleri al nan oyuncumuza cerrahi, dahiliye, a z-difl, kulakburun-bo az, göz muayeneleri, MR ve efor testleri tesi günü sona erecek. yap ld. HAŞİM ELMALI Çok konuflmak H ay rl s ile bitirdi imiz sezon sonunda belki de yap lmas gereken, herkesin önce kendi içinde geri dönerek nerelerde baflar l - baflar s z oldu unu söylemesi gibi geliyor. Göz önünde olanlar ve yapt ifli herkesin içinde yapanlar için bu iflin kolayl mevcuttur. Sorumluluk tafl yanlar n tafl d zorlu un böyle bir vicdani rahatl olabilir. Her fley ayan beyan ortadad r. "Elimden geleni yapt m" "yap lanlar budur" tarz ndad r ve her fley ortadad r. Saklanacak ve söylenecek ilave bir fley yoktur. Bak lan ve yorumlanan ruh haline göre çok iyi ile çok kötü aras ndaki bir çizgide de erlendirmeye aç kt r. Belki de iflin irdelenmesi ve sorgulanmas gereken taraf bir fley yapma yetisinde olanlar n yapamad klar veya az yapt klar d r. Oynamayan oyuncunun hata yapmamas, okula gitmeyenin zay f almamas gibidir. Yani tafl n alt na elin koymayanlar da konuflmak gerekir. Bu futbolun mola devresinde bunlar konuflulup sorgulanabilir. Manisa n n nas l her türlü harekete geçilemeyen bir spor enerjisinden bahsediyorsak, bu enerjinin nas l harekete geçirebilece ini konuflabiliriz. Bence oldukça dar ve yetersiz olan Manisa futbol kamuoyunu nas l geniflletebiliriz de konuya dahil edilebilir. Manisa Merkezi ndeki amatör sporun bölge rekabetinin gerisinde kalmas, tak m say s n n asl nda potansiyelin alt nda oldu u da bunlara dahildir. Tabii bunlar için tesisleflme önem arz eder ve bahane olarak bu öne sürülebilir. Bahane ve var olan engelleri aflmak için daha genifl ve daha güçlü bir kamuoyu gerekmez mi? fiehrin tak m Manisaspor ise ve bu tak m, üç yüz bin nüfuslu bir kentte süper lig maç nas l sekiz-onbinlere oynan r? Kombine sat fl ve taraftar say s nda ne kadar geride kald m z da konu içindedir. Bunun önündeki engel ve bahaneler nelerdir? Art gelir üretemeyen bütçesinde ilave geliri olmayan bir tak m konuflmal y z. Bunun da tespiti ve çözümü içinde bir çok söz söyleyebiliriz ve sonuca belki afla dan yukar do ru gidebiliriz. Geçti imiz seçimlerde sokak sokak vaatler ve istekler var iken flehrin en önemli de eri oldu una inand m z ve öyle oldu unu söyleye geldi imiz Manisaspor seçim propaganda projelerinin d fl nda önemsiz bir figür gibi kalabilmifltir. Bence iyi bir camia olabilmek için edep ölçülerinde çok konuflan ve söyleyen insanlara, kurumlara ihtiyac m z vard r. Manisaspor ad na düflünen, konuflan, üreten say lar oldukça çok olmadan bir camiadan bahsedebilmek mümkün de de ildir. Manisaspor un çok konuflulmas, çok yaz lmas fayda getirir. Daha çok yaz lan ve konuflulan bir Manisaspor üzerinden tafl n alt na elini koymas gerekenleri uyand rabiliriz. De eri de ancak ve ancak böyle yükseltebiliriz. CBÜ BESYO da flehit ve gazi çocuklar na ücretsiz kurs C elal Bayar Üniversitesi (CBÜ) Beden E itimi ve Spor Yüksek Okulu nun (BESYO) her y l açt yaz okullar bu y l tam 10 farkl branflta aç lacak kurslarla 21 Haziran da bafllayacak. Kay tlar n tüm h z yla devam etti i kurslarda bu y l 1000 kifliye bu kurslarla spor yapt rmak amaçlan rken flehit ve gazi ailelerinin çocuklar ndan ücret al nmayaca aç kland. CBÜ BESYO her y l birçok farkl branflta açt ve gencinden yafll s - na birçok Manisal n n kat ld yaz okullar n bu y l 10 farkl branflta açacak. 21 Haziran da bafllayacak kurslarda kay tlar devam ediyor. Fitness, Cimnastik, Pilates çal flmalar, Yüzme, Aletli Dal fl E itimi, Serbest Dal fl E itimi, Tenis, Voleybol gibi branfllar n aç laca kurslarda bu y l ilk kez Kule ve Tramplen Atlama ile Sportif T rman fl branfllar da aç lacak. Bugün konuyla ilgili bas n toplant s düzenleyen CBÜ BESYO Müdürü Prof. Dr. Niyazi Eniseler yaz okullar nda görev yapacak olan e itmenlerle birlikte aç lacak kurslarla ilgili bilgiler verdi. lk kez bu kadar genifl kapsaml bir yaz okulu program yapt klar n vurgulayan Eniseler yaz okullar nda toplam 1000 kifliyi hedeflediklerin belirtti. Her yafltan insana hitap edecek branfl çeflitlili ine sahip olduklar n ifade eden Eniseler özellikle aletli dal fl e itimi, serbest dal fl e itimi, tenis ve kule tramplen atlama kurslar n n yetiflkinler taraf ndan ilgi çekece ini söyledi. Eniseler her branflta alan nda uzman e itmenlerin hizmet verdi inin alt n çizdi. CBÜ BESYO Müdürü Prof. Dr. Niyazi Eniseler, "Çocuklara gençlere ve yetiflkinlere spor sayesinde fiziksel, ruhsal, ve sosyal aç - dan sa l kl bir yaflam kazand rmak istiyoruz. Üniversitemiz ile Manisa halk - n kaynaflt rmay hedefliyoruz. Ülkemizde sporu günlük yaflam n bir parças haline getirip 7 den 70 e tüm bireylere spor yapt rman n düflüncesi içerisindeyiz. Sporu yaflam felsefesi haline getirerek, Manisam z da ve ülkemizde spor sevgisini yayaca - m za inan yoruz" diye konufltu. CBÜ BESYO dan yaz okullar yla ilgi örnek bir davran fl geldi. BESYO Müdürü Enisele ald klar kararla bu y l ilk kez yaz spor okullar tüm branfllar nda flehit ve gazi çocuklar ndan ücret al nmayaca n aç kland. Eniseler ayr ca ülkede birçok üniversite aç lmaya bafllayan Beden E itimi Spor Yüksekokullar karfl s nda kalitesini ve baflar s n her geçen gün artt ran CBÜ BESYO nun Spor Bilimleri Fakültesi ne dönüfltürülece ini, bunun için Yüksek Ö retim Kurulu na (YÖK) gerekli baflvurular n yap ld n ve onay n al nd n duyurdu. Kursa baflvuruda bulunmak isteyenler adresinden veya (236) veya (236) / numaral telefondan gerekli belgeler ile ilgili bilgi alabilecekler.

4 SAYFA 04 4 Karaman: T eknik Direktörümüz Hikmet Karaman, yeni sezon öncesinde önemli aç klamalarda bulundu. Karaman Manisaspor Tar k Alm fl Spor Tesisleri'nde yapt aç klamada kiral k olarak baflka tak mlarda oynayan ve altyap daki futbolcular m z n performanslar n de erlendirmeyi amaçlad klar program ile yeni sezon için haz rl klara erken bafllad klar n söyledi. EN BÜYÜK TRANSFER KADROYU KORUYARAK YAPTIK Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman, mevcut kadroyu koruyarak yeni sezona bafllayacak olmalar n n, kendilerine önemli bir avantaj sa layaca n söyledi, "En büyük transferi geçen sezonun kadrosunu korumakla yapt k." dedi. "Kalk nmakta ve geliflmekte olan bir kulübüz" Kulüplerin hedeflerini bütçelerine göre belirledi ini, Manisaspor'un "kalk nmakta ve geliflmekte olan bir kulüp'' oldu unu ifade eden Karaman, "Geliflme birden bire olmuyor. Palavraya, at p tutmaya gerek yok. Objektif, gerçekçi olarak di er tak mlar n bütçelerine ve hamlelerine bakaca z. Teknik ekip olarak mutlaka biz de kalitemizi ortaya koyaca z. Mutlaka futbolcular m z da geçen sezondaki baflar lar n n üstüne ç kacakt r. Buna inanc m z sonsuz. En büyük transferi geçen sezonun kadrosunu korumakla yapt k. Bizden istenilen oyuncu varsa yönetim istedi i oyuncuyu satabilir. Kulübün ekonomi aç s ndan transfer önemli. Onlar n yerini tamamlayacak oyuncular buluruz." dedi. "Transferde aceleci olmayaca z" Transferde acele etmeyeceklerini vurgulayan Karaman, kadroya bir kaleci kazand rmak istediklerini belirterek, "Acele etti imiz tek konu alternatif bir kaleciyi hemen bünyemize kazand rmak istiyoruz. Yerli kaleci üzerinde duruyoruz. Ancak s k flt m z bir pozisyon olursa yabanc da olabilir. Forvet hatt na bir transferimiz söz konusu de il. Kahe, Makukula n n d fl nda Adem Büyük te Mersin de önemli ifller yapt. Ancak Adem in Süper Lig de ne yapaca n bilemezsin. Haz rl k kamp nda bir eksikli imizi hissedersek o bölgeye acilen bir transfer yapar z." "fiehrin ekonomik deste i laz m" sezonunda hedeflerinin ligde kalman n olmayaca- n belirten Hikmet Karaman, baflta Vali Celalettin Güvenç, Zorlu Grubu ve Manisa n n sanayisinden ekonomik anlamda destek beklediklerini tekrarlad. Hedef koymak için bütçenin çok önemli oldu unu söyleyen Karaman, sözlerini flöyle tamamlad ; "Bugün Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon, Befliktafl ve Bursa bütçe anlam nda ilk 5 tak m. Peflinden Gaziantepspor 3 milyon euro verip 3-4 tane bonservisiyle transfer yapabiliyor. Eskiflehir ve Kayseri bunlara ilave edebilece imiz tak mlar. Bu tak mlar n aras na girebilmemiz için flehrin ekonomik deste ini arkam za almam z laz m." ki Tarzan Kanada için ter döktü C oncacaf Gold Cup 2011 ( Kuzey ve Orta Amerika Futbol Federasyonlar Birli i Alt n Kupas ) mücadelesi için milli tak ma ça r lan baflar l oyuncumuz Joshua Simpson ve tak m m z n yeni transferi Michael Klukowski, beraber forma giydi. 12 tak m n, üç grup halinde mücadele etti i kupa maçlar nda Kanada, 1 galibiyet ve bir beraberlik ile oynad 2 maçtan 3 puan ç - kard. Baflar l golcümüz Joshua Simpson ve yeni transferimiz Michael Klukowski, Kanada Milli Tak m formas ile Concacaf Gold Cup 2011 de Amerika n n en iyilerine karfl mücadele ediyorlar. Mexico, Costa Rica, El Salvador, Cuba, Jamaica, Honduras, Guatemala, Grenada, Panama, United States ve Guadeloupe tak mlar n n yer ald kupa mücadelesinde C Grubunda yer alan Kanada ilk maç n Birleflik Devletler e karfl oynad. Rakibi karfl s nda 2 gol ile sahadan ma lup ayr lan k rm z beyazl ekip ikinci maç n grup sonuncusu Guadeloupe a karfl oynad. Saha dan 1-0 galip ayr lan kanada milli tak m nda forma giyen futbolcular m z Simpson ve Klukowski galibiyette önemli pay sahibi oldular. Gençler performans program nda M anisasporumuzda yeni sezon öncesinde geçen sezon baflka tak mlarda kiral k oynayan ve altyap da forma giyen futbolcular m z n performanslar - n görmek amac yla düzenlenen program Tar k Alm fl Spor Tesisleri nde, Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman yönetiminde devam ediyor. Geçen sezon baflka tak mlarda kiral k olarak forma giyen futbolcular m z Aytaç Menderes, Zihni Ayd n, Ferhat Karakaya, Serhat Ya l, Berkay Günay, Hikmet Balio lu, Hüsnü Baflkurt, Gökay Özdemir, Hakan Aç kal n ve genç futbolcular m z Samet Samanc, Eray Ataseven, Bülent Cevahir, Faruk Karaman, Burakcan Balc programa al nan isimler oldular. Gerçeklefltirilen çal flmalarda teknik heyetimiz futbolcular n performanslar yla ilgili bol bol not al yorlar. Baflkan m z Kenan Yaral da antrenmanlar yak ndan takip ediyor. Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman konuyla ilgili yapt aç klamada birçok tak - m n fluan tatilde oldu unu, teknik heyet olarak kendilerinin erken mesai yapt n ifade ederek, "Biz teknik heyet olarak hepimiz burday z. Niye kiral k oyuncular m z n seviyelerini görmemiz laz m. Kampta 40 tane oyuncuyla çal fl lmaz. Kampta süper ligde oynayacak ve onlar n alternatifi olacak isimlerle haz rlanmak laz m. O gelsin onu deneyelim diye birfley yapmayaca z. 5 tane denemeye oyuncu geliyor bu sefer kampta oynataca n oyuncular n sahaya süremiyorsun. O zaman biz kampa niye gidiyoruz. flte buradaki çal flma onlarla ilgili. Belki bunlar n aras ndan 1-2 tane oyuncu ç kar r z." diye konufltu. Tak m m z 22 Haziran da topbafl yapacak M anisasporumuzun yeni sezon öncesinde kamp program belli oldu. Tak m m z 22 Haziran Çarflamba günü sezonu haz rl klar na Tar k Alm fl Spor Tesisleri nde bafllayacak. Ekibimiz 26 Haziran Pazar gününe kadar haz rl klar na burada devam edecek. Siyah-beyazl - lar yurt d fl ndaki 1.etap çal flmalar n ise 27 Haziran-9 Temmuz tarihleri aras nda Avusturya Innsbruck flehri Seefeld kasabas nda bulunan AlpenMed Hotel Lamm da gerçeklefltirecek. 1. etab n ard ndan izne ç kacak olan ekibimiz ikinci etap için 12 Temmuz Sal günü yine AlpenMed Hotel Lamm da toplanacak ve 25 Temmuz Pazartesi gününde kadar haz rl klar n burada sürdürecek.

5 SAYFA 05 5 HİLMİ SEVER Akaminko Manisaspor da Manisasporumuz, Orduspor dan Ganal defans oyuncusu Jerry Akaminko yu 3 y ll na renklerine ba lad. Özel 8 Eylül Hastanesi nde sa l k kontrolünden geçen futbolcu Manisaspor da baflar l olmak istedi ini belirterek transferinde eme i geçen herkese teflekkür etti O rduspor un süper lige yükselen kadrosunda yer alan 23 yafl ndaki Ganal Jerry Akaminko, ekibimiz ile 3 y ll k sözleflme imzalad. Manisaspor a geldi i için çok mutlu oldu unu söyleyen Akaminko, "Manisaspor a gelmemde eme i geçen herkese teflekkür ediyorum. Manisa ya geldi imden bu yana bana gösterilen ilgi, ne kadar do ru bir karar verdi imin ispat. Yeni sezonda Manisaspor formas yla baflar l olmak istiyorum." diye konufltu. Özel 8 Eylül Hastanesi nde sa l k kontrolünden geçti Akaminko, Manisa ya gelifliyle birlikte Özel 8 Eylül Hastanesi nde sa l k kontrolünden geçti. Sa l k kontrolünde öncelikle kan de- erleri al nan oyuncumuza cerrahi, dahiliye, a z-difl, kulak-burun-bo az, göz muayeneleri, MR ve efor testleri yap ld. Murat Demir U16 kadrosundan ç kar ld Ukrayna'da Haziran 2011 tarihleri aras nda düzenlenen Victor Bannikov Turnuvas 'na kat lan olan U16 ( ) Genç Milli Tak m 'n n kadrosuna davet edilen kalecimiz Murat Demir, kas nda meydana gelen ödem nedeniyle kadrodan ç kar ld. Murat n en az3 haftal k bir tedavi süreci yaflayaca belirtildi. Jerry Akaminko kimdir? 2 May s 1988 Gana do umlu Akaminko, 2008 y l nda Gana n n Heart of Lions tak m ndan Orduspor a transfer oldu. Türkiye deki ilk resmi golünü 15 Mart 2009 y l nda 26. haftada G.Antep Bld.Spor a karfl kaydetti y - l nda S.L. Benfica tak m n n genç tak - m nda denenen Akaminko 2008 y l nda Gana n n en iyi defans oyuncusu seçildi. Baflar l oyuncu sezonunda Orduspor da 26 maçta forma giyerek, Karadeniz ekibinin Spor Toto Süper Lig e yükselmesinde etkili olan isimler aras nda yer ald. U 13 U 13 mücadele edecek Tak m m z Türkiye fiampiyonas nda A ntrenör Semih Küçükatalay yönetimindeki U13 Tak m m z sezonu U13 Türkiye fiampiyonas 1. Kademe müsabakalar nda mücadele edecek. Manisa da oynad yerel lig grup maçlar nda 15 galibiyet ve 1 beraberlik alan ard ndan playoff maçlar nda Akhisar 2-1 yenen ve Turgutluspor ile 0-0 berabere kalan Manisaspor, Türkiye fiampiyonas için çekilecek kura sonras nda Haziran tarihlerinde Bursa ya da Kütahya grubunda yer alacak sezonunda Türkiye Futbol Federasyonu taraf ndan resmi olarak organize edilen en alt yafl kategorisi olan U13 yerel ligi, 60 ilde 1426 tak m n kat l m yla oynand. Yerel liglerde dereceye giren 101 tak m Türkiye fiampiyonas 'na kat lmaya hak kazand. U13 Türkiye fiampiyonas 1. Kademe müsabakalar nda 6 tak ml 11 grup, 4 tak ml 8 ve 3 tak ml 1 grup olmak üzere toplam 20 grup bulunuyor. 1. Kademe müsabakalar sonunda gruplar nda birinci olan tak mlar, 4 grupta ikinci kademe müsabakalar n oynayacak. Final müsabakalar ise ikinci kademe birincisi olan 4 tak m n kat l m yla eleme usulü oynanacak. Ege nin tek temsilcisi E ge, futbolumuzun önemli merkezi. Türk futboluna say - s z y ld zlar kazand rd Ege Futbolu. Metin Oktay, Mustafa Denizli, Semih fientürk gibi daha niceleri. Ege tak mlar futbolumuzun y llarca hep lokomotifi oldular. Düflünebiliyor musunuz, dört büyüklerden sonra Süper Lig'de en fazla mücadele eden Altay art k 2.Lig'de Y l n kutlamaya haz rlanan Karfl yaka, Süper Lig'e ç kmak için y llardan beri savafl yor. Amatör kümeye kadar sürüklenen daha sonra Alia a Belediyespor'un isim haklar n sat n alarak yeniden do an Göztepe. Geçen sezon kimsenin beklemedi i flampiyonlu u yaflayan bu sezon tekrar küme düflen Bucaspor. Y llarca hep son haftalarda kümede kalan sonunda o tufana dayanamayarak, Bank Asya'ya düflen ve büyük çöküfl yaflayan Denizlispor. Ne yaz k ki, Ege futbolu son y llarda hep darbe yedi. Türkiye'nin üç büyük kentinden biri olan zmir'in bir tek tak m bile Süper Lig'de de il. Bu zmir ve Ege futbolu için büyük bir ay p. Koca bir kentin Süper Lig tak m olmamas bir Egeli olarak baflta beni derinden üzüyor. Önümüzdeki sezon Ege'nin Süper Lig'deki tek temsilcisi Manisaspor olacak. Ege'nin küçük ama bir o kadar s cak, hofl kenti yine yörenin gurur kayna olmaya çal flacak. zmir'in baflaramad - n Manisa nas l baflard n n düflünülmesi gerekiyor. Bölge'nin tek tak m Manisaspor'a bu alanda herkesin destek vermesi gerekti ini düflünüyorum. Vestel'in sponsorlu u b rakmas n n ard ndan bir çok kiflinin, "kaybolur gider" dedi i Manisaspor, son üç y l n istikrarl tak mlar ndan. Kulüp olarak her geçen gün önemli bir yol al yor. Bunlar yak ndan takip ediyorum. Di er Ege kulüpleri için Manisaspor bir model olabilir trilyon bütçelerin döndü ü ortamda Manisaspor'un sadece federasyon gelirleriyle ayakta kalmas bir tez konusu olmal. O yüzden Ege'de Manisa modeli iyi incelenmeli. Manisaspor Baflkan Kenan Yaral, son dönemlerde gördü üm en baflar l ve çal flkan baflkanlardan biri. Manisaspor Kulübü'nün bugünlere gelmesinde yönetim anlay fl n n da önemli bir faktör oldu unu düflünüyorum. Futbolun profesyonellere teslim etmeleri en büyük art lar. Genel Menajer Öner Karalar' gerçekten yürekten kutlamak laz m. Genç yafl na ra men Türk futboluna önemli bir girifl yapt. Manisa ve Türk futboluna kaliteli isimsiz yabanc oyuncular sundu. Bu olaylar birlefltirdi inizde kulüp olma yolunda önemli ad mlar att klar n görüyoruz. flte Ege Futbolu'nun son durumu. Umuyorum ki, gelecek sezonlar Manisaspor ile birlikte bir kaç Ege tak m n daha Süper Lig'de görürüz. Çünkü Türk futbolunun Ege'ye ihtiyac var. Manisaspor taraftar na Eskiflehir den ödül sezonu 31. haftada oynanan Eskiflehirspor maç nda, Eskiflehirspor taraftarlar n Manisa da en iyi flekilde a rlayarak fairplay örne i sergileyen 1965 Manisaspor Taraftarlar Derne i ne Eskiflehir den ödül geldi. Geçti imiz haftalarda Eskiflehirliler Derne i Federasyonu (ESDER) taraf ndan Eskiflehir de düzenlenen dernek gecesinde 1965 Manisaspor Taraftarlar Derne i Baflkan Yasin Okay a Manisa da gösterdikleri misafirperverlikten dolay teflekkür plaketi takdim edildi. Gecede taraftarlar n Manisa da a rlanmas nda önemli katk sa layan l Kültür ve Turizm Müdürü Erdinç Karaköse ye de teflekkür plaketi sunuldu. Karaköse ad na plaketi Manisa ESDER Baflkan Recep Kandemir ald Manisaspor Taraftarlar Derne i Baflkan Yasin Okay bu geliflmelerin futbol kültürü ad na çok önemli ad mlar oldu unu belirterek, "Manisaspor taraftar gelecek sezonda da fair play konusunda Türkiye ye örnek olacakt r" dedi. Gençlerin havuz keyfi M anisasporumuzda sezon haz rl klar na bafllayan futbolcular m z Bülent Cevahir, Eray Ataseven, Samet Samanc, Faruk Karaman ve Burakcan Balc s cak havalar n hararetini Tar k Alm fl Spor Tesisleri nin havuzunda at yorlar. Antrenmanlar n yorgunlu unu da havuz keyfiyle dindiren genç futbolcular m z havuzda nefleli dakikalar yafl yorlar.

6 SAYFA 06 6 Herkes peflinde Milli tak m ve süper ligin y ld z isimlerine yuva olan Manisasporumzuda genç futbolcular yerli transferlerin gözdesi oldu. Bir dönem Manisaspor altyap s ve a tak m nda forma giyen Caner Erkin, Arda Turan, Selçuk nan, Hakan Balta, Burak Y lmaz ve son dönemde Alt nordu da 29 maç forma giyen Hikmet, süper Lig tak mlar n n markaj nda. Genç futbolcunun bu sezon öncesinde ise A tak ma ça r lmas na kesin gözüyle bak l yor. HEM GENÇ, HEM YETENEKL, HEM MAN SALI 1990 do umlu Hikmet Balio lu do ma büyüme Manisal. Manisaspor altyap - s nda yetiflen genç yetenek 192 lik dev bir yetenek. Hikmet Balio lu kiral k olarak gitti i Alt norduspor da 29 maç boyunca forvet oyuncular na geçit vermedi. H rs ve mücadelecili i ile dikkat çeken Hikmet, kendisine gelen transfer tekliflerini 2. planda b rakt - na özellikle dikkat çekti. Balio lu bu y l Manisaspor da yapmak istediklerini "Ben do ma büyüme Manisal y m. Bu tak m n altyap s nda bu tak m n içinde yetifltim. Benim için önce Manisaspor gelir. Her futbolcunun hayali önce tak mda kal c olmak, sonra milli tak m ve ligin zirvesi vard r. Bu bende biraz farkl ben Manisaspor un kal c oyuncular aras na girmek ve kariyerim boyunca tak m ma hep daha iyisini vermek istiyorum" sözleri ile anlatt. BU YILDA K H KMET VAR! Geçti imiz sezon Teknik Direktör Hikmet Karaman n altyap da yetiflen futbolculara forma flans tan mas, birçok genç oyuncuyu kadromuza kazand rd. Kiral k olarak gitti i Alt nordu nun 2. Lige yükselmesinde büyük pay olan Hikmet Balio lu süper lig tak mlar n n dikkatlerini üzerine çekti sezonunun sona ermesi ile Sivasspor, Eskiflehir, Samsunspor, Bolu, Giresun, Adana, Konya fieker ve Orduspor un transfer listesine giren genç stoper Manisaspor un da gözdesi. Teknik direktör Hikmet Karaman n adafl Hikmet Balio lu bu y l n kendisi için çetin bir y l olaca n düflünüyor. Balio lu "Bu y l Alt nordu da çok baflar l bir sezon geçirdik. Bizi izleyenler ve be enenler olmufl sa olsunlar. Ancak ben kendi tak m mda parlamak istiyorum. 3 lig ile süper lig aras nda çok büyük fark var. Üçüncü lig süper Hikmet Balio lu Mevki: Stoper Do um Yeri: Manisa/Merkez Do um Tarihi: Boy: 193, Kilo: 84 Yetiflti i Tak m: Manisaspor Milli Tak m Kariyeri: U-19 formas ile Romaya ya karfl iki resmi maç Sezonunda Forma Giydi i Maç: 29 Att Gol: 4 Haf zalarda kalanlar: Play- Off Finalinde berabere iken 90+5 de att gol tak m Alt nordu nun 2. Lige yükselmesini sa lad. Transfer etmek isteyen tak mlar: Bal kesir, Turgutluspor, Sivassspor, Eskiflehir, Samsunspor, Bolu, Giresun, Adana, Konya fieker, Orduspor Forma giydi i Tak mlar: Manisaspor (A tak m), Menemen (kiral k), Alt nordu (kiral k) lige haz rlayacak nitelikte de il ancak neler yapabilece inizi görüp kendinizi gelifltirirsiniz. Ben öyle yapt ma inan yorum. fiu an süper lige adapte olmak ilk etapta zor olabilir ama ben savaflmaya haz r m. Neden bu tak m n stoperlerinden biri ben olmayay m. Bu y l Manisaspor da yapabileceklerim konusunda içimde çok güçlü umutlar var" dedi. BU YIL NEDEN MAN SASPOR UN YILI OLMASIN Bu y l Manisaspor un büyük bir patlaman n efli inde oldu unu düflünen Balio lu sezonu ile ilgili beklenti ve düflüncelerini flöyle anlatt : "Sezon bafl nda de erlendirmeye bile al nmadan kiral k gönderilince biraz üzülmüfltüm ama flimdi sab rs zlan yorum. Hikmet hocam n genç sporculara ve altyap ya bak fl aç s ortada. Kimi nerede nas l de erlendirece ini biliyor. Geçen y l Manisaspor un her maç n izlemeye geldim. Galibiyetlerden sonra "Bu iflte bir Hikmet var" diye manflet at l yordu. Do ruymufl. Manisaspor bu y l tarihinin en iyi sezonunu yaflad. nflallah önümüzdeki sezonun Hikmet i, bir de il, iki Hikmet olur ve ç ta bir üst seviyeye ç kar" Trakya Turu nda birinci olduk Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) taraf ndan düzenlenen Uluslararas 2. Trakya Turu'nda Manisasporumuz tak m olarak genel klasmanda 1. oldu. Dünya Bisiklet Birli i'nin 2011 takviminde yer alan ve May s tarihlerinde düzenlenen 2.2 s n f ndaki 2. Uluslararas Trakya Bisiklet Turu'nun 4. ve son etab, Edirne'de verilen start n ard ndan Tekirda 'da tamamland. 143 kilometrelik Edirne, Havsa, Babaeski, Hayrabolu ve Tekirda güzergah nda geçen 4. etap yar fl na toplam 70 sporcu pedal çevirdi. Sporcumuz Mustafa Çarfl 4. etap üçüncülü ü elde ederken, birincili i Konya fieker Spor'dan Muammer Atalay, ikincili i Kocaeli Birisa Spor'dan U ur Marmara kazand. 4. etap yar fl n sonunda genel ferdi klasmanda, Uluslararas 2. Trakya Turu'nun flampiyonu Yunanistan' n World Of Bike tak m ndan Andreas Kauser olurken, sporcumuz Fatih Harmanc genel ferdi klasmanda 5. oldu. K rm z mayo Kasza n n Genel klasmanda, tur sonunda en iyi t rman fl derecesine sahibi ise sporcumuz Gabor Kasza oldu. Kasza, bu derecesiyle k rm z mayonun sahibi oldu. Tak m m zdan Andi Bajc ise genel klasmanda en iyi 3. sprint derecesinin sahibi oldu. Tak mlar genel klasman nda ise ekibimiz tak m halinde 1. olarak önemli bir baflar daha elde etti. Turda dereceye giren sporculara madalyalar, Tekirda Vali Yard mc s Mustafa Masatl, Tekirda Belediye Baflkan Yard mc s Sinan Çetiz ve Tekirda Emniyet Müdür Yard mc s Atilla Semercio lu taraf ndan verildi. Sporcular m z n Edirne-Tekirda etab ndaki ferdi s ralamalar flöyle: Mustafa Çarfl 3., Ahmet Akdilek 5., Recep Ünalan 8., Ali Glcan 9., Fatih Harmanc 16., Egemen Erçevik 18., Gabor Kasza 28. Andi Bajc 29. Bisikletçilerimizin 4 etap sonras nda ferdi genel s ralamadaki dereceleri ise flöyle olufltu: Fatih Harmanc 5., Gabor Kazsa 10., Andi Bajc 11., Mustafa Çarfl 17., Ahmet Akdilek 21., Recep Ünalan 25., Ali Gülcan 17., Egemen Erçevik 37. Gabor S rbistan da cofluyor Bisiklet Tak m m z, 18 ülkeden tak mlar n mücadele verdi i S rbistan Bisiklet Turu nda mücadele veriyor. 13 Haziran Pazartesi günü bafllayan turun ilk iki etab na S rp bisikletçimiz Gabor Kasza damgas n vurdu. Gabor, turun Ruma da gerçeklefltirilen 18.3 km lik 1. etab nda en iyi genç sprinter olurken, turun Banja Koviljaca-Pale aras nda gerçeklefltirilen km lik 2. etab nda da etap 1. si olarak büyük bir baflar ya imza att. Gabor un yan s ra sporcular m z Ahmet Akdilek, Bünyamin Özdemir, Andi Bajc, Dean Podgornik ve Jeremy Yates in mücadele verdi i tur 19 Haziran Pazar günü 168 km lik Lepenski Vir- Belgrad etab ile tamamlanacak. Isparta Turu nda üçüncü olduk B isiklet Tak m m z Türkiye Bisiklet Federasyonu taraf ndan düzenlenen 1. Uluslararas Isparta Bisiklet Turu nda tak m olarak 3. oldu. Bisiklet Tak m m z 2-5 Haziran tarihleri aras nda gerçeklefltirilen 1. Uluslararas Isparta Bisiklet Turu nu baflar l bir flekilde tamamlad. Manisaspor Bisiklet Tak m 26 saat 16 dakika 12 saniye ile turun genel klasman nda tak m halinde üçüncü s rada yer ald. Turun son etab olan, 118 kilometrelik Isparta-E irdir-isparta etab nda ise 1.li i ekibimizden Recep Ünalan elde etti. Turda genel klasman tak m s ralamas nda 26 saat 15 dakika 27 saniye ile Brisaspor birinci olurken, ferdi genel klasmanda Konya Torku fiekerspor-vivelo'dan Mustafa Sayar birinci oldu. Amatörleri sevindiren yard m M anisa kinci Amatör Küme tak mlar malzemelerine kavufltular. Manisa Valili i Gençlik ve Spor l Müdürlü ü l Özel daresi taraf ndan yap lan malzeme yard m nda toplam 59 amatör tak ma malzeme deste i verildi. Toplam maliyeti 68 bin 500 TL yi bulan malzeme yard m nda amatör tak mlara 5 adet futbol topu, 18 tak m krampon, 18 tak m forma, flort ve tozluk verildi. Bu sezon 4. cüsü yap lan malzeme yard mlar nda flu ana kadar geçti imiz üç y l içerisinde 5778 er adet adet çift krampon, tak m forma, flort ve çift tozluk, 1570 adet futbol topu ve 1650 adet tak m eflofman da- t ld bu maliyetlerin ise 397 Bin 792 TL yi buldu u aç kland. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Manisa fiube Baflkan smail Ayd n malzeme yard m törenin de yapt konuflmada, "Baz aksakl klar nedeniyle malzeme da - t m biraz geç oldu. Amatör Kulüplerimiz Manisa da çok önemli bir hizmet veriyorlar. Bu malzemeler onlara analar n n ak sütü gibi helal olsun. Malzeme da - t m törenimiz bir yard m gibi alg lanmas n. Bu malzeme da t - m n Amatör tak mlar m za bir teflekkür olarak görüyoruz. Valimiz Celalettin Güvenç, l Özel darimiz ve Manisa Gençlik ve Spor l Müdürlü ümüze teflekkür ediyorum." dedi. Sporculara alt n Manisa Valisi Celalettin Güvenç ise yapt konuflmada, "Malzemelerimiz çok kaliteli. Bu malzemeleri geçti imiz sezon vermemiz gerekiyordu. Kaliteli olsun diye ihtiyaçlar tam olarak karfl las n diye güzel bir organizasyon yapmak istedik. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ün söyledi i gibi sa lam kafa sa lam vücutta bulunur. Spor yapan insan toplumla bar fl k insan demektir. Güzel insan demektir. Hür türlü Amatör Spora destek vermeye haz r z ve de veriyoruz. Bu desteklerimizin ve yard mlar m z n devam gelecek. Bize destek veren tüm kurum ve kurulufllara teflekkür ediyorum. Çocuklar m za sahip ç kan ve destek veren herkese teflekkür ediyoruz" diye konufltu. Konuflma töreninin ard ndan Manisa Valisi Celalettin Güvenç, Manisa Emniyet Müdürü Adem Aydemir, Manisa Gençlik ve Spor l Müdürü Süleyman fiahin ve Manisa Amatör ve Spor Kulüpleri Federasyonu Baflkan smail Ayd n amatör tak mlara malzemeleri verdiler. Ard ndan Vali Celalettin Güvenç ve Gençlik ve Spor l Müdürü Süleyman fiahin baflar l dereceler elde eden sporculara alt n takt lar.

7 SAYFA 07 7 Manisaspor Futbol Okullar 20 HAZ RAN DA BAfiLIYOR 19 May s Perflembe günü kay tlar bafllayan Manisaspor Futbol Okullar Yaz Dönemi 20 Haziran da bafll yor. Manisaspor Futbol Okullar nda bu sene ve 2004 do umlular e itim alacak. M anisaspor Store Çarfl fiubesi nde devam eden kay tlarda üç ayl k e itim, k yafet ve servis paras dahil olmak üzere 140 TL ücret talep ediliyor. Kay tlarda Deniz Bank, Garanti Bankas Bonus, Yap Kredi World, fl Bankas Maximum ve Akbank Axesse kartalar na 4 taksit imkan bulunurken di er kartlardan ise tek slip geçilebilecek. Manisaspor Alt Yap dari Koordinatörü Orhan Haflim Elmal, futbol okullar na özellikle yaz döneminde yo un bir talebin oldu unu belirterek, "Çocuklar n n yaz tatilini Manisaspor Futbol Okullar nda de erlendirmesini isteyen velilerimizden, yaz okullar n n bafllang ç tarihinden önce kay tlar gerçeklefltirmelerini rica ediyoruz" diye konufltu. Dünya ile birlikte kofltuk U luslararas Olimpiyat Komitesi (IOC) taraf ndan Olimpik kültür ve bilincin yayg nlaflmas amac yla tüm dünyada gerçeklefltirilen Olimpik Gün Koflusu ve yürüyüflü Türkiye de de 9 ilde yap ld. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), Gençlik spor Genel Müdürlü ü (GSGM) ve Manisa Valili i iflbirli i ile gerçeklefltirilen Olimpik Gün Koflusu na ülke genelinde en yüksek kat l m kifli ile Manisa da gerçekleflti. MAN SA Ç N TAR H GÜN 5 Haziran Pazar günü tarihi Sultan Camii önünden bafllayan kofluya 7 den 70 e çok say da spor sever kat ld. Olimpik Gün Koflusu sonunda bir aç klama yapan Gençlik ve Spor l Müdürü Süleyman fiahin flunlar söyledi; "ilk etapta organizasyonun yap laca- iller aras nda Manisa yer alm yordu. Valimiz Celalettin Güvenç önderli inde ve l Müdürlü ümüz nezdinde yap lan giriflimlerle organizasyonun bir aya n n ilimize al nmas n sa lad k. Bir spor kenti olma yolunda Manisaspor altyap seçmeleri 18 Haziran Cumartesi günü bafll yor. Seçmelere baflvuru için 16 Haziran Perflembe günü (Bugün) son gün. M anisaspor Kulübü altyap seçmeleri Haziran tarihleri aras nda Atatürk Spor Kompleksi Suni Çim Sahas nda gerçeklefltirilecektir. Genç tak mlar m za oyuncu kazand rmak amac yla düzenlenecek seçmelerde 18 Haziran Cumartesi günü saat 09:00 da 1994 do- umlular n, 19 Haziran Pazar günü saat 09:00 da 1995 do umlular n, 24 Haziran Cuma günü 09:00 da 1996 do- umlular n, 25 Haziran Cumartesi günü saat 09:00 da 1997 do umlular n, emin ad mlarla ilerleyen Manisam z için bu çok önemliydi. On binin üzerinde bir kat - l mla organizasyona ev sahipli i yapt k. Manisa için gerçekten tarihi günlerden biriydi. Bu coflkulu kat l m halk m zda, çocuklar - Altyap seçmeleri kay tlar nda son gün 26 Haziran Pazar günü saat 09:00 da 1998 do umlular n seçmeleri yap lacakt r. Seçmelere kat lmak isteyen futbolcular n 16 Haziran Perflembe gününe kadar Tar k Alm fl Spor Tesisleri nden bilgi formunun doldurup teslim etmesi ve sporcular n kendi malzemeleriyle seçmelere gelmesi gerekmektedir. m zda Olimpiyat ruhu ve Olimpiyat bilincinin art k ne kadar güçlendi inin göstergesi olmufltur. Ülke olarak 2020 Olimpiyat Oyunlar na aday olmay hak etti imizi düflünüyorum. Son y llarda sporda marka haline gelmeye bafllad k. Bu geliflmeler bir spor adam olarak bizleri çok memnun ediyor." KATILIMCIDA MAN SA 1. Türkiye de 9 ilde yap lan Olimpik Gün Koflusuna en yüksek kat l m Manisa dan oldu. TMOK nin aç klad resmi rakamlara göre; limizde kiflinin kat ld organizasyona Ankara da 536 kifli, stanbul da 598 kifli, Trabzon da 5565 kifli, Bursa da 553 kifli, Diyarbak r da 3112 kifli, Erzurum da 1780 kifli, Mersin de 3475 kifli ve Eskiflehir de 500 kifli kat l m gösterdi. TRT Spor da naklen yap lan yay nlarda Manisa da bafllat lan spor yap - lanmas, sporda alt yap çal flmalar n n gelifltirilmesi, amatör sporlara verilen destek, okul sporlar nda yap lan çal flmalar ve Olimpik Çocuk fienli i, Anne Baba Beni Spora Gönder ve Sevgi Çocuklar gibi projelerle onbinlerce insan m za ulafl lmas n n ve onlara spor sevgisinin afl lanmas n n neticesi olarak Manisa n n bir spor kenti haline dönüflmesi oldu u belirtildi. MUHARREM KAZER Alt yap da görünen durum M ahalle aralar nda onlarca spor saham z, ve bu spor sahalar nda top koflturan yüzlerce gencimiz vard. Gençler mahalle sahas nda tak m kurar, di er mahalle gençleriyle maç al p karfl - lafl rlard. Futbol, voleybol, basketbol Antrenörsüz, ayakkab s z, formas zd lar. Ama yürekleri s cac kt. Hakemleri kendilerinden, saha çizgileri toz kireçtendi. Yoksa da çomakla çizilirdi saha Evde sopa yeme tehlikesini göze al p iskarpin ayakkab s n parçalayan, korktu u için yal nayak oynayanlar m z bile vard. Ne kahvehane, ne internet ne de sanal futbol bilirdik Gerçek futbol vard. Erkekçe.. Mahalle sahalar zamanla birer birer bina doldu. Kimi futbol sahalar okul, devlet dairesi.., kimi basket, voleybol sahalar ise birkaç kendini bilmez alkol al yor diye demir bariyerlerle çevrilip, kapat l p ya otopark ya da yasakl bölge oldu. Sahalar na binalar yerlefltirdi imiz, spor alanlar n demir bariyerlerle kapatt m z gençleri, süreçte yavafl yavafl kahvehanelere, internet kafelere ve sanal top oynad klar sisli oyun salonlar na yönlendirdik. Mahalle tak mlar m z Arada ç k nt l k yap p okul bahçesinde top oynamak için kaçak girmek isteyenleri de koruma görevlilerine havale edince, sesi solu u ç kmaz oldu mahalle gençlerimizin. Hat rl yor musunuz? Bir zamanlar f rt nalar estiren, profesyonelleri y k p geçen mahalle tak mlar m z. Mahalleden yetiflip gelen gençlerle aya a kalkan ve devlere kafa tutan tak mlar m - z. Hat rlay n Laleli de, Malta da, Yenimahalle de, Akgün Mahallesinde top koflturan y ld zlar, gençleri Amatör tak mlar n de il Onlar besleyen gençleri hat rlay n. Nerede onlar? Adlar unutulan mahalle tak mlar ve onlar n cefakâr oyuncular, Manisada sporu ayakta tutan kaynak oldular y llarca. Oralardan yetiflen gençler ise yükselerek, yetiflerek cansuyu oldular Manisa Sporumuza... fiimdi yoklar. Tafl ma suyla büyütmek Soka a att m z gençleri geri kazanmadan, onlar kapal mekânlardan kurtarmadan, onlara kendi sahalar n geri vermeden, mahallelerine spor tesisi yap p ak l ve ruh sa l klar n geri vermeden, nas l büyütelim tafl ma suyla Manisa da sporu Manisa Sporumuzu. Spor alt yap m z n bu anlay flla gözden geçirilmesi, mahalle gençlerimize "kendi mahallelerinde" spor yapt racak olanaklar sunulmas, "Manisada sporun tüm dallarda geliflmesini sa layacak ve öz kayna tekrar yaratacakt r. "düflüncesindeyim. Hepinize yi Günler...

8 SAYFA 08 Özgener, istifas n aç klad Türkiye Futbol Federasyonu Baflkan Mahmut Özgener, 14 Haziran Sal günü Mövenpick Otel'de gerçekleflen toplant da öncelikle 3,5 y ll k görev sürecini yorumlarken, daha sonra görevinin sonland rma karar ald n kamuoyuna duyurdu. Özgener, 29 Haziran'daki TFF Ola an Genel Kurulu'nda aday olmayaca n belirtti. Foto raflar: Evren-Erhan Kas rga Emre Hasgör dünya evine girdi Y önetim Kurulu Üyemiz Mali Muflavir Emre Hasgör, Saruhan Otel havuzbafl nda yap - lan görkemli dü ün töreninde, Avukat Necibe Karao lanlar ile hayat n birlefltirdi. Çifti bu mutlu günlerinde yak nlar ve Manisaspor Kulübü camias yaln z b rakmad. Gecede bir ömür boyu mutlulu a "evet" diyen çiftin nikah flahitliklerini U19 Milli Tak m Teknik Direktörü Teknik Direktörü Kemal Özdefl, Yalç n Akgünefl, Olgun Erdem ve Esra Gönen yapt. Emre Hasgör ve efli Necibe Karao lanlar davetliler ile tek tek ilgilendi i geceye l Emniyet Müdürü Adem Aydemir, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Arif Koflar, Baflkan m z Kenan Yaral ve MOSB Yönetim Kurulu Baflkan ve 2. Baflkan m z Sait Türek, Asbaflkanlar m z Selami Delan, Nejat Alm fl, Ersin Öztafl, yönetim kurulu üyelerimiz ve çiftin yak nlar kat ld. Mutluluklar fiaban hoca M anisaspor Futbolcu zleme Komitesi Antrenörü fiaban Özdefl, Duygu Erol ile geçti imiz haftalarda Spilos Otel havuz bafl nda düzenlenen dü ün ile dünya evine girdi. Törende fiaban Özdefl in nikah flahidi Manisaspor A2 Tak m Antrenörü Hakan fiapç, Duygu Erol un ise day s Mevlüt Ergin oldu. fiaban Özdefl in bu mutlu gününde U19 Milli Tak m Antrenörü fiaban Özdefl, eski futbolcular m zdan Güven Varol da vard. Manisaspor Genel Menajeri Öner Karalar geceye efli lknur Karalar ile gelirken, fiaban ile Duygu gecede bir ömür boyu mutlulu a "evet" dediler. Manisaspor Gazetesi olarak fiaban ve Duygu Özdefl e bir ömür boyu mutluluklar dileriz.

TARZAN. devam n getirecek. getirecek 3-1. Gülmek size yak fl yor. Sporda fliddet ve düzensizli in önlenmesine dair kanun 8 DE. www.manisaspor.org.

TARZAN. devam n getirecek. getirecek 3-1. Gülmek size yak fl yor. Sporda fliddet ve düzensizli in önlenmesine dair kanun 8 DE. www.manisaspor.org. SAYFA 01 MAN SASPOR, Cumhurbaflkanl Bisiklet Turu nu baflar yla tamamlad Manisaspor Bisiklet Tak m, 47. Cumhurbaflkanl Türkiye Bisiklet Turu nda genel klasmanda 17. olurken, bisiklet dünyas na da ad n

Detaylı

Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 59 Para le Sat lmaz

Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 59 Para le Sat lmaz SAYFA 01 GÜLLÜ geliyor GÜLLÜ Bursa Merinos, Bucaspor ve Dinarsu Bayan futbol tak mlar n n kadrolar na katmak için kap s n afl nd rd klar 13 yafl ndaki Güllü Türel "Manisa dan baflka yerde futbol oynamam"

Detaylı

TFF nin Ayl k Futbol Dergisi Aral k 2010 Say : 74. Reformun ayak sesleri

TFF nin Ayl k Futbol Dergisi Aral k 2010 Say : 74. Reformun ayak sesleri TFF nin Ayl k Futbol Dergisi Aral k 2010 Say : 74 amsaha Reformun ayak sesleri Türkiye Futbol Federasyonu Adına Sahibi: Mahmut Özgener Yayın Yönetmeni: Zeki Çol Sorumlu Yazıişleri Müdürü: Mazlum Uluç Yazıişleri:

Detaylı

stanbul da Amatör Kulüplere malzeme yard m devam ediyor

stanbul da Amatör Kulüplere malzeme yard m devam ediyor stanbul da Amatör Kulüplere malzeme yard m devam ediyor HALDUN Alagafl Spor Kompleksi'nde düzenlenen törenle stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Kadir Topbafl' n start verdi- i amatör kulüplere spor malzemesi

Detaylı

TFF nin Ayl k Futbol Dergisi A ustos 2011 Say : 82. lk maç, son prova

TFF nin Ayl k Futbol Dergisi A ustos 2011 Say : 82. lk maç, son prova T amsaha TFF nin Ayl k Futbol Dergisi A ustos 2011 Say : 82 lk maç, son prova Türkiye Futbol Federasyonu Adına Sahibi: Mehmet Ali Aydınlar Yayın Yönetmeni: Zeki Çol Sorumlu Yazıişleri Müdürü: Mazlum Uluç

Detaylı

TFF nin Ayl k Futbol Dergisi Kas m 2010 Say : 73. Sars ld k, kay ptay z Y k lmad k, ayaktay z

TFF nin Ayl k Futbol Dergisi Kas m 2010 Say : 73. Sars ld k, kay ptay z Y k lmad k, ayaktay z TamSaha T TFF nin Ayl k Futbol Dergisi Kas m 2010 Say : 73 Sars ld k, kay ptay z Y k lmad k, ayaktay z Türkiye Futbol Federasyonu Adına Sahibi: Mahmut Özgener Yayın Yönetmeni: Zeki Çol Sorumlu Yazıişleri

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

TFF nin Ayl k Futbol Dergisi Temmuz 2011 Say : 81

TFF nin Ayl k Futbol Dergisi Temmuz 2011 Say : 81 T amsaha TFF nin Ayl k Futbol Dergisi Temmuz 2011 Say : 81 Türkiye Futbol Federasyonu Adına Sahibi: Mahmut Özgener Yayın Yönetmeni: Zeki Çol Sorumlu Yazıişleri Müdürü: Mazlum Uluç Yazıişleri: Bağış Erten

Detaylı

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Haflhafllar Kuyumculuk nfl.kuyumculuk G da Turizm San.ve Tic. Ltd. fiti. Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan No: 8 GOP / ST 0212 418 87 50-51 - 52 Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Esnaf

Detaylı

TÜRK FUTBOL TAR H 2007-2009 7. C LT

TÜRK FUTBOL TAR H 2007-2009 7. C LT TÜRK FUTBOL TAR H 2007-2009 7. C LT Haz rlayan Gürsel Kuru Editör Mazlum Uluç Görsel Tasar m Nurettin Çil Bask Elma Bas m 0212 697 30 30 Foto ra ar Anadolu Ajans Ar ivi TFF Medya leti im Ar ivi Haydar

Detaylı

önem veren bir gelenekten geldiklerini belirterek Cumhuriyetin kazan mlar na sahip ç kmam z dedi. 11 de Sivil Anayasa ZKS de

önem veren bir gelenekten geldiklerini belirterek Cumhuriyetin kazan mlar na sahip ç kmam z dedi. 11 de Sivil Anayasa ZKS de IRMAK GROUP Since 1974 CHP de yeni görev da l m CHP Zeytinburnu lçe Örgütü 34.Ola an Kongre sonras yeni yönetimini belirledi. lçe Baflkan Metin Do an Baflkanl ndaki yönetim kurulunun belirlendi i toplant

Detaylı

stanbul un kardeflli i, Suriyeli misafirleri s tt

stanbul un kardeflli i, Suriyeli misafirleri s tt CERRAH TIP MERKEZ SGK, BA KUR, EMEKL SANDI I, ÖZEL SA LIK S GORTALARI LE ANLAfiMAMIZ VARDIR 0212 545 53 53 0530 615 55 55 0850 532 1 532 Yunus Emre Mh. Adem Yavuz Cad. 1619 Sk. No: 2 Sultangazi - stanbul

Detaylı

Suriyelilere ulaflt r lacak.

Suriyelilere ulaflt r lacak. Suriye için bir araya geldiler Pursaklar Belediyesi Erdemli Gençlik Kulübü ve Nezaket Okullar yüreklerini ve yard mlar n Suriyeliler için birlefltirdi. Düzenlenen kampanyalarla toplanan yard mlar Suriyelilere

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Zeytinburnu 7,2 ile salland!

Zeytinburnu 7,2 ile salland! IRMAK DÖV Z: Kapal çarfl : (0212) 514 55 18 Zeytinburnu : (0212) 558 59 90 Befltelsiz : (0212) 665 01 62 Dikilitafl : (0212) 679 46 32 IRMAK GROUP Since 1974 CHP 19 May s kutlad Resmi törenleri yasaklayan

Detaylı

KEÇ ÖREN. Van Üflümesin diye kampanya Çankaya Belediyesi, Van So uk, Çocuklar Hala Üflüyor slogan yla, Toplumsal Dayan flma Merkezleri nde

KEÇ ÖREN. Van Üflümesin diye kampanya Çankaya Belediyesi, Van So uk, Çocuklar Hala Üflüyor slogan yla, Toplumsal Dayan flma Merkezleri nde 21 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13837 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Emine Erdo an, Uygulamal Giriflimcilik E timi ni tamamlayan kad nlara sertifika verdi PURSAKLAR

Detaylı

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi.

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir

Detaylı

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici,

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici, SAYFA 01 nönü Caddesi Nisan 2011 de ZM R Büyükflehir Belediyesi, zemin flartlar n n de iflkenlik göstermesi nedeniyle Üçyol-Üçkuyular metro çal flmalar na ait hesaplar n bir bölümünü revize etti. 31 Aral

Detaylı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Yerel Seçimleri. öncesi, Türkiye deki seçmen ve sand k say s n aç klad.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Yerel Seçimleri. öncesi, Türkiye deki seçmen ve sand k say s n aç klad. Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, ev ve site toplant - lar na kat larak vatandafllar n istek ve flikayetlerini dinlemeye devam ediyor. Baflkan Yaflar, site yöneticileriyle bulufltu YEN MAHALLE

Detaylı

Baflkanlar n y ldönümü

Baflkanlar n y ldönümü SAYFA 01 Dokuz Eylül den korkutan tablo DEÜ E itim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. brahim Atalay, küresel s nman n etkisiyle Türkiye'de nelerin de iflti ini ve 15-20 y l içinde nelerin yaflanabilece

Detaylı

Fiyat 10 Kr CAR AÇIK BÜYÜME. Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA. Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES 1308-7622.

Fiyat 10 Kr CAR AÇIK BÜYÜME. Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA. Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES 1308-7622. ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 B TÜRK YE N N GAZETES ELDE www.beldegazetesi.com Fiyat 10 Kr 9 Aral k 2013 Pazartesi Fiyat 25 Kr Eti ihraç ediyoruz ama yeteri kadar yemiyoruz

Detaylı

Gülen ve dahas na 13. SAYFADA

Gülen ve dahas na 13. SAYFADA 100 ö renciye nükleer e itim Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Rusya'da nükleer e itimi alan ö rencilere 100 ö renci daha eklemek için süreci bafllatt klar n bildirdi. HABER 6. SAYFADA ISSN

Detaylı

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m,

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m, baflkandan De erli Dostlar m, Yerli perakende sektörünün etkin ve öncü kurulufllar ndan olan federasyonumuz, Aral k ay nda gerçeklefltirilen 3. Ola an Genel Kurul da yeni yönetimini belirledi. Ülkemizin

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı

AnadoluHaber. Kardefl okullara. ba fl ya muru

AnadoluHaber. Kardefl okullara. ba fl ya muru w w w. a h a b e r. a n a d o l u. e d u. t r? KAMPUSTE NELER VAR? 8 Aral k Cuma Konser Atatürk ün Do umunun 125. Y l Konseri Yer: Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi- Opera ve Bale Salonu Saat: 20:00 Kara

Detaylı

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 6 fiubat 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13877 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Paravan flirketler ad alt nda, ücret karfl l sahte sigortal gösterilen 611 kiflinin sigortas iptal

Detaylı

Baflkanlar hesap verdi

Baflkanlar hesap verdi SAYFA 01 N SAN 2010 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram kutlu olsun 10 Kr Baflkanlar hesap verdi Birinci hizmet y l n dolduran zmir in belediye baflkanlar yapt klar n anlatt. Muhalefetin gündeminde

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, Twitter takibinde Cem Y lmaz izliyor 2 ARALIK 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Vatandafl

Detaylı

SURE KISALDI k slalar doldu

SURE KISALDI k slalar doldu At k toplay c lar s k denetleniyor Pursaklar Belediyesi, Ankara Valili i nin genelgesi üzerine cadde ve sokaklarda ambalajl at k toplayanlar s k denetime ald. PURSAKLAR Ankara Valisi Alaaddin Yüksel in

Detaylı

Ankara tfaiyesi nin ocak raporu aç kland. Paylafl m Noktas yüzleri güldürüyor

Ankara tfaiyesi nin ocak raporu aç kland. Paylafl m Noktas yüzleri güldürüyor ODTÜ Yolu flubat sonunda aç l yor Ankara Büyükflehir Belediyesi nce yapt r lan ODTÜ Yolu flubat ay sonunda hizmete aç l yor. Eskiflehir Yolu ile Anadolu Bulvar n Konya Yoluna ba layacak bir k sm ODTÜ arazisinden

Detaylı