Gaziantep Ýlinde Organize Sanayi Bölgesi Atýk Sularý Ýle Sulanan Bazý Tarým Bitkilerinde Kurþun (Pb) Miktarlarýnýn Belirlenmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gaziantep Ýlinde Organize Sanayi Bölgesi Atýk Sularý Ýle Sulanan Bazý Tarým Bitkilerinde Kurþun (Pb) Miktarlarýnýn Belirlenmesi"

Transkript

1 Ekoloji 19, 75, (2010) doi: /ekoloji Gaziantep Ýlinde Organize Sanayi Bölgesi Atýk Sularý Ýle Sulanan Bazý Tarým Bitkilerinde Kurþun (Pb) Miktarlarýnýn Belirlenmesi Feyza Nur KAFADAR *, Saadet SAYGIDEÐER Gaziantep Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Gaziantep-TÜRKÝYE *Corresponding author: Özet Bu çalýþmada, Gaziantep'te tarýmsal sulamada kullanýlan atýk sulardaki kurþun miktarýnýn bazý tarým bitkilerinde yapmýþ olduðu kirliliðin boyutlarýnýn ölçülmesi amaçlanmýþtýr. Bu nedenle Karahöyük ve Salkým köyü civarýnda yöre halký tarafýndan çok yetiþtirilen ve tüketilen bazý tarým bitkilerinden olan domates, biber, patlýcan ve mýsýr bitkilerinin (Lycopersicum esculentum L., Capsicum annuum L., Solanum melongena, Zea mays L.) farklý organlarýnda (kök, gövde, yaprak) ve bu bitkilerin yetiþtiði alana ait topraklardaki kurþun (Pb) miktarý yaþ yakma metodu kullanýlarak belirlenmiþ ve atomik absorbsiyon spektrofotometresinde 283,31 nm'de ölçülmüþtür. Sulama suyu, toprak ve bitki örneklerindeki kurþun miktarlarý, temiz su ile sulanan Bostancýk köyü çevresinden alýnan sulama suyu, toprak ve bitki örnekleri ile karþýlaþtýrýlmýþtýr. Ýki yýl tekrarlý olarak yapýlan inceleme sonucunda, bitkilerde ve bitkilerin yetiþtirildiði toprak ve sulama suyunda ölçülen kurþun miktarlarýnýn kontrol bölgesine göre P< 0.05 düzeyinde önemli bir artýþ gösterdiði saptanmýþtýr. Bunun yaný sýra; bu bitkilerdeki kurþun miktarýnýn kök>gövde>yaprak þeklinde olduðu belirlenmiþtir. Anahtar Kelimeler: Akümülasyon, Gaziantep, kurþun, stres, tarým bitkileri. Determination of Lead (Pb) content in some agricultural plants irrigated with industrial waste water around Gaziantep province Abstract In this study, it was aimed to mesaure the level of contamination in some agricultural plants in Gaziantep caused by the lead (Pb) content in waste water used to irrigate these plants. Because of this; the lead (Pb) content in soil and different parts (root, stem and leaves) of some of the agricultural plants like tomato, green pepper, eggplant and maize (Lycopersicum esculentum L., Capsicum annuum L., Solanum melongena, Zea mays L.) which are commonly grown and consumed by villagers collected from Karahöyük and Salkým villages were determined with wet ashing method and mesaured with Atomic Absorption Spectroscopy of 231,31 nm wavelength. Pb contents of water, soil and the plants were compered with soil and the plants collected from Bostancýk village irrigated with clean water. It was determined that the Pb contents increased significantly at P< 0.05 level in all plant samples, soil and water compered with the control region in two years repeated investigations. Besides; the lead content in these plants was determined in the order of root>stem>leaf. Keywords: Accumulation, agricultural plants, Gaziantep, lead, stress. Kafadar FN, Saygýdeðer S (2010) Gaziantep Ýlinde Organize Sanayi Bölgesi Atýk Sularý Ýle Sulanan Bazý Tarým Bitkilerinde Kurþun (Pb) Miktarlarýnýn Belirlenmesi. Ekoloji 19, 75, GÝRÝÞ Son yýllarda nüfustaki hýzlý artýþ, enerji ve besin yetersizliði, düzensiz kentleþme, hýzla geliþen teknolojik ilerlemeler, çevre kirliliðine neden olmaktadýr. Teknolojik geliþmeler sonucunda farklý atýklar oluþturmaktadýr. Bu tür katý ve sývý atýklarýn arýtýmlarý mevcut arýtým süreçleri ile yeterli düzeyde yapýlamamaktadýr. Çevre kirliliðini artýran ve ekolojik dengenin bozulmasýnda önemli rol oynayan endüstri kuruluþlarýnýn baþýnda, atýk sularýnda aðýr metal içeren kuruluþlar gelmektedir. Ýlgili endüstri kuruluþlarý, süreçleri gereði çeþitli aðýr metalleri kullanmakta ve atýklarýnda civa, çinko, kobalt, bakýr, demir, kurþun, krom, arsenik ve gümüþ gibi metal iyonlarýný içermektedir (Saðlam ve Cihangir 1995). Yerkabuðundaki konsantrasyonu az olmasýna raðmen, kurþun insanoðlu tarafýndan eski zamanlardan beri çok iyi bilinen elementlerden birisidir. Bunun baþlýca nedeni, kurþunun kullanýlmasýnýn çok kolay olmasýdýr. Yumuþak ve dövülebilir olmasý nedeniyle birçok þekillere sokulabilir. Kurþun insan faaliyetleri ile ekolojik sisteme en önemli zararý veren ilk metal olma özelliði taþýmaktadýr (Anonymous 2006). Sanayi bölgelerinin endüstriyel atýklarýnýn karýþtýðý sulama sularýyla sulanan tarým alanlarýnda yetiþtirilen bitkilerde aðýr metallerin yoðun bir þekilde birikmesi, bu bitkiler ve bu bitkileri tüketen Geliþ: / Kabul: No: 75,

2 Ekoloji canlýlar için boyutlarý giderek artan bir tehlike oluþturmaktadýr. Sulama suyunu kirleten bütün unsurlar bitkilerde strese neden olur. Stres ise bitkilerin fizyolojisini etkiler, onlarýn genetik potansiyellerini deðiþtirir, verimliliklerini kýsýtlar ve ölümlerine yol açarak büyük oranlarda ürün kayýplarý meydana getirir. Aðýr metalleri, özellikle belirli dozlardan itibaren bitkilerdeki fizyolojik fonksiyonlarý ve biyokimyasal olaylarý direkt veya dolaylý olarak etkilediði bilinmektedir (Zengin ve Munzuroðlu 2003). Bitki dokularýnda aðýr metal birikimi fazla olursa mineral besin alýmý, transpirasyon, fotosentez, enzim aktivitesi, nükleik asit yapýsý, klorofil biyosentezi ve çimlenme gibi çok sayýda olay olumsuz yönde etkilenir. Bunlara membranlarda hasar, hormon dengesinin bozulmasý, bitki-su iliþkisinin deðiþmesi gibi fizyolojik olaylar da eklenebilir (Zengin ve Munzuroðlu 2003). Bitkiler için mutlak gerekli olmayan kurþunun, bitki ve hayvanlara zehir etkisi yaptýðý bilinmektedir. Bitkilerin kökleri vasýtasýyla alýnan kurþun ksilem aracýlýðý ile gövde ve yapraklara taþýnmaktadýr. Bitkiler doðrudan ya da dolaylý þekilde insan ve hayvanlar tarafýndan besin maddesi olarak tüketilmektedir. Dolayýsýyla bitkiler tarafýndan topraktan alýnan kurþun bu yolla besin zincirine girebilmektedir (Sales ve ark. 2006). Bu nedenle bitki ve topraklarýn Pb içeriðinin bilinmesi büyük önem taþýmaktadýr. Topraklarda kurþun kirlenmesi çok çeþitli yollardan oluþmaktadýr. Kurþun kirliliði ile ilgili; toprak, havadaki partiküller, yol kenarý bitkileri, þehir içinden geçen sular ve sedimentler üzerine çok fazla araþtýrma yapýlmýþtýr (Kelly ve ark. 1996, Mellor 2001). Kurþun kirliliðini izlemek için en uygun ve ekonomik metot bitki örtüsünü kullanmaktýr. Çam aðaçlarý (Yýlmaz ve Zengin 2004), akasyalar (Aksoy ve ark. 2000) üzerinde araþtýrmalar yapýlmýþtýr. Son yýllarda, basit yapýlý bitkiler özellikle yosunlar ve likenler (Markert 1993, Aksoy ve ark. 1999), aðaç kabuklarý, yaþ halkalarý ve yüksek yapýlý bitkilerin yapraklarý metal kirliliðinin daðýlýmý ve birikimi araþtýrýlmýþtýr (Aksoy ve Öztürk 1996, Aksoy ve ark. 2000). Karalar üzerindeki aðýr metal kirliliðinin izlenmesinde farklý ülkelerde farklý bitki türleri kullanýlmýþtýr. Örneðin Norveç'de Hylocomium splendens (Jiries 2003), Almanya'da Pleurozium schreberi, Scleropodium purum, Hypnum cupessiforme ve Hylocomium splendens (Markert ve ark. 1996), Kafadar ve Saygýdeðer Polonya ve Amerika'nýn çeþitli bölgelerinde Populus nigra (Wagner 1993), Bulgaristan'da Populus nigra var. nigra (Djingova ve ark. 1999), ülkemizde ise Pinus nigra subsp. pallasiana (Çavuþoðlu ve ark. 2005), Elaeagnus angustifolia (Çavuþoðlu 2002) ve Robinia pseudo acacia (Aksoy ve ark. 2000) bitkilerinde çalýþmalar yapýlmýþtýr. Bitki türlerinin abiotik stres faktörlerine olan toleranslarý ayný deðildir. Bu durum bitkinin türüne, stres faktörlerine, maruz kalma süresine ve strese maruz kalan doku veya organýn yapýsýna göre büyük deðiþikler gösterir (Gür ve ark. 2004). Bitki örneklerinin organlarýnda aðýr metal birikimi de oldukça önemlidir. Farklý bitki kýsýmlarýnýn kullanýlmasý etkiyi ve mekanizmayý ortaya koymak açýsýndan daha uygundur. Bu nedenle bu çalýþmada bitki örneklerinin farklý organlarýndaki (kök, gövde ve yaprak) Pb içerikleri ölçülmüþ ve organlar arasý Pb birikimi karþýlaþtýrýlmýþtýr. Gaziantep ilinde organize sanayi bölgesinin atýk sularýyla sulanan tarýmsal alanlarda genellikle yerli halk tarafýndan çok tüketilen domates, biber, patlýcan, salatalýk, acur ve mýsýr yetiþtiriciliði yapýlmaktadýr. Bu çalýþmada, Gaziantep'te atýk sularla sulanan Karahöyük ve Salkým köyü civarýnda yetiþtirilen domates, biber, patlýcan ve mýsýr bitkilerinin (Lycopersicum esculentum L., Capsicum annuum L., Solanum melongena, Zea mays L.) farklý organlarýnýn (kök, gövde, yaprak) kurþun içeriði belirlenmiþ ve bu bitkilerin yetiþtiði alana ait toprak ile sulama suyunun Pb miktarlarý ölçülmüþ ve kontrol bölgesi olarak belirlenen Bostancýk köyü çevresinde temiz su ile sulanarak yetiþtirilen bitkilerdeki Pb miktarlarý ile karþýlaþtýrýlmýþtýr. Ýki yýl tekrarlý olarak yapýlan inceleme sonucunda bitkilerde ve bitkilerin yetiþtirildiði toprakta biriken Pb miktarlarýnýn kontrol bölgesine göre artýþ gösterdiði belirlenmiþtir. Böylelikle Gaziantep'te tarýmsal sulamada kullanýlan atýk suyun kurþun kirliliði belirlenerek tarým bitkilerinde yapmýþ olduðu kirliliðin boyutlarýnýn ölçülmesi amaçlanmýþtýr. MATERYAL VE METOT Bu çalýþmada Gaziantep ili organize sanayi bölgesinin atýk sularýnýn karýþtýðý 2 farklý tarýmsal alan Þehitkâmil ve Nizip ilçelerine baðlý olan Karahöyük ve Salkým köyü, ayrýca kontrol bölgesi olarak temiz su ile sulanan Bostancýk Köyü çevresi istasyon olarak belirlenmiþtir. Atýk sularla sulanan istasyonlarýn seçiminde organize sanayi bölgesinin arýtma tesisinden gelen atýk suya yakýnlýklarý esas alýnmýþtýr. Bu istasyonlara 2 yýl tekrarlý olarak arazi 42 No: 75, 2010

3 Gaziantep Ýlinde Organize Sanayi Bölgesi Atýk Sularý Ýle Sulanan... Ekoloji çýkýþlarý yapýlarak çalýþma materyali olarak, sulama suyu, toprak ve bitki örnekleri (Lycopersicum esculentum L., Capsicum annuum L., Solanum melongena, Zea mays L.) toplanmýþ ve bu örneklerde Pb miktarlarý ölçülmüþtür. Arazi çýkýþlarýnda, araþtýrýlan bitki örnekleri 3 istasyonda da yetiþen ortak bitkiler seçilmiþtir. 3 istasyondan toplanan tarým bitkilerinin örnekleme zamaný, bitki geliþim evreleri esas alýnarak 2 yýl tekrarlý olarak yapýlmýþtýr. Mýsýr'da örnekleme, tam püsküllenme aþamasýnda yapýlmýþtýr. Örnek olarak, en alttaki koçanýn karþýsýnda ve altýnda bulunan ilk yaprak alýnmýþtýr. Analiz için yapraðýn yalnýz orta 1/3' lük kýsmý kullanýlmýþtýr. Temsil özelliðinde 4-6'dalýk bir veya daha fazla örnekleme alaný seçilmiþtir. Örnek sýralar X diyagonalleri boyunca alýnmýþtýr. (Kaçar ve Ýnal 2008). Domates, biber ve patlýcan'da örnekleme; çiçeklenme devresinin baþýnda büyüme uçlarýndaki 3. veya 4. yapraklarýndan alýnmýþtýr. Temsil özelliðinde devamlý bir örnekleme alaný seçilmiþtir. Her bitkiden bir yaprak olmak üzere örnek alanýnda bulunan bitkilerin %5-10'undan örnek alýnmýþtýr (Kaçar ve Ýnal 2008). Çalýþma alanlarý olan istasyonlarýn toprak yapýsý, Gaziantep ilinde en yaygýn olarak bulunan kýrmýzý kahverengi topraklardan oluþmaktadýr. Bu topraklar ilin yüzölçümünün %39,6'sýný kapsamaktadýr (Anonymous 2006). Bu çalýþma kapsamýnda 1.ve 2. yýl tekrarlý olarak, 3 istasyona ait su, toprak ve bitki dokularýnýn (kök, gövde ve yaprak) Pb miktarlarýný belirlemek için yaþ yakma metodu kullanýlmýþtýr (Kaçar ve Ýnal 2008). Su örneklerinin Pb miktarlarýnýn belirlenmesi için; 2 istasyondan alýnan örnekler önceden temizlenip etiketlenen 500 cc'lik polietilen þiþelere konulmuþ ve üzerine 1 cc HCl (Merck) ilave edilerek asitlendirilmiþtir (Minareci ve ark. 2004). Toprak örneklerinin Pb miktarlarýnýn belirlenmesi için, 3 istasyondan alýnan örnekler, dikey olarak cm derinliðinde açýlan çukurun kesit yüzeyinden alýnmýþtýr. Bitkilerin örnekleme zamanýnda bitkilerin yetiþtiði alana ait toprak örnekleri haziran, temmuz aylarýnda alýnmýþtýr. Araziden getirilen toprak örnekleri laboratuarda tozlardan ve kimyasal etkilerden uzak bölgelerde, hava kurusu haline getirilmiþtir. Tartýlmýþ ve darasý bilinen cam petri kaplarda 105ºC' ye ayarlý etüvde 48 saat bekletilerek kurutulmuþtur. Kurutulan örneklerin her biri, porselen havanda toz haline getirilmiþ ve 100 μm'lik elek ile elenmiþtir. (Yücel ve ark. 1995). Öðütülmüþ toprak ve bitki yaprak örneðinden 1,5 gr tartýlarak 3 tekrarlý alýnarak 50 ml'lik erlene konmuþtur. Üzerine 15 ml konsantre HNO 3 ilave edilmiþtir. Erlenlerin aðzý balonla kapatýlýp oda sýcaklýðýnda birkaç gün bekletilmiþtir. Erlenler daha sonra ýsýsý ayarlanabilen hot plate üzerinde düþük ýsýda renkli buharlarý kayboluncaya kadar ýsýtýlmýþtýr. Daha sonra ýsý biraz yükseltilmiþtir. Erlenlerin üzerindeki balonlar alýnmýþtýr. Tortu kalýncaya kadar buharlaþtýrýlmýþtýr. Erlenlere 15 ml HCL ilave edilerek ayný iþlem tekrar edilmiþtir. Örneklerin tümü buharlaþtýktan ve dipteki tortu kuruduktan sonra 1,5 gr örnek için 1 N 25 ml HCL ile sulandýrýlmýþtýr (Doðan 2005). Analize hazýrlanan su, toprak ve bitki örneklerinin Pb miktarlarýnýn ölçümleri (Perkin Elmer AA Accessory Cooling System) atomik absorbsiyon spektrofotometresinde 283,31 nm'de ölçülmüþtür. Bu çalýþmada, tanýmlanmýþ gruplar arasýnda fark test edilmiþtir. Analizlerden elde edilen verilere, istatistiki varyans analizi (Tek yönlü ANOVA), istatistiki paket programý SPSS (SPSS 13,0 for Windows) kullanýlarak yapýlmýþtýr. Her bir deðiþken için, uygulama (x3) ile bitki türleri (x4) arasýndaki farkýn önem kontrolü Anlamlý Önemli Fark (AÖF) %5 düzeyinde hesaplanmýþtýr. BULGULAR Karahöyük ve Salkým köyleri çevresinden toplanan bitki örneklerinin sulanmasýnda kullanýlan atýk sular ve bitkilerin yetiþtiði toprak örnekleri analiz edilerek Pb konsantrasyonlarý ölçülmüþtür. Kontrol bölgesi olarak belirlenen Bostancýk köyü çevresinden alýnan su ve toprak örneklerinin kurþun konsantrasyonlarý ölçülerek diðer iki istasyonun örnekleriyle karþýlaþtýrýlmýþ ve Tablo 1' de verilmiþtir. Karahöyük ve Salkým köyleri çevresinden alýnan sulama suyu ve toprak örneklerinde kurþun konsantrasyonu kontrol bölgesinden alýnan sulama suyu ve toprak örneklerine göre 1. ve 2. yýl ölçümlerinde önemli bir artýþ göstermiþtir (P< 0,05) (Tablo 1). Karahöyük ve Salkým köyü çevresinden toplanan bitki örneklerinde yapýlan analiz sonuçlarýna göre; bitki örneklerindeki 1. ve 2. yýla ait Pb konsantrasyonu, bitkiler arasýnda farklýlýk göstermektedir. Tablo 2' de görüldüðü üzere; bu farklýlýklar bitkinin organlarý ve bölgeler arasýnda deðiþmekle beraber kontrol bölgesi olan Bostancýk köyü çevresinde yetiþen bitkilerin organlarýndaki Pb konsantrasyonlarýna göre önemli artýþlar göstermektedir. Karahöyük ve Salkým köyü çevresinden toplanan No: 75,

4 Ekoloji Kafadar ve Saygýdeðer Tablo 1. Karahöyük, Salkým ve Bostancýk köyleri çevresinden alýnan sulama suyu (mg l -1 ) ve toprak (mg kg -1 ) örneklerinde ölçülen Kurþun (Pb) miktarlarýnýn 1. ve 2. yýla ait ortalama deðerleri. Tablo 2. Karahöyük, Salkým ve Bostancýk köyleri çevresinden toplanan bitki örneklerinin kök, gövde ve yapraklarýnda ölçülen Kurþun (Pb) miktarlarýnýn (mg kg -1 ) 1. ve 2. yýla ait ortalama deðerleri. domates, biber, patlýcan ve mýsýr bitkilerinin kök, gövde ve yapraklarýndaki kurþun (Pb) konsantrasyonlarý Þekil 1' de görüldüðü üzere 1. ve 2. yýllarda kontrol bölgesindeki bitkilerin kök, gövde ve yapraklarýndaki kurþun konsantrasyonuna oranla önemli bir artýþ göstermiþtir (P<0,05). Bu çalýþmada incelenen bitkilerin kök gövde ve yapraklarýnda kurþun içeriði incelendiðinde Pb akümülasyonun kök > gövde> yaprak þeklinde olduðu görülmektedir (Tablo 2). TARTIÞMA Sanayi devriminin görülmeye baþlamasýndan bu yana, insanlýk üstel bir oranda pek çok zararlý bileþiði çevreye tanýtmýþtýr. Aðýr metaller baþlýca bir kaygýdýr, 44 çünkü onlar ayrýþarak yok olamazlar. Bu nedenle kirlenmiþ topraklar, yeraltý sularý ve yüzey sularýnýn temizlenmesi için kirlenmiþ alanlardan toksik metallerin uzaklaþtýrýlmasý gerekir. Bütün canlýlarýn yaþayýp geliþmesi için su gereklidir. Gün geçtikçe kullanýlabilecek ve içilebilecek su miktarý azalmaktadýr. Bunun nedenlerinden biri de su kirliliðidir. Uygarlýðýn geliþmesiyle, insanýn suya yaptýðý etkiler artmýþ ve kaynaklarý etkileyecek boyutlara ulaþmýþtýr (Akben ve Sungur 1993). Tarýmsal alanlarýn sulanmasýnda kullanýlan sularda meydana gelen kirlenmede, kentsel atýklar, tarýmsal sanayinin atýk sularý, gübreleme ve tarýmsal ilaçlama, toprak erozyonu ve sanayi atýklarý önemli bir rol oynamaktadýr. Organize sanayi bölgesinden gelen atýk sularýn tarýmda sulama suyu olarak kullanýlmasý için içeriðinin iyi belirlenmesi gerekmektedir. Atýk sularda belirli bir konsantras-yonun üzerinde bulunan aðýr metal düzeyleri saðlýk için zararlýdýr. Eser miktarlarda bile sakýncalý olabilen bu maddeler arasýnda kadmiyum, civa ve kurþun gibi toksik elementler de bulunmaktadýr (Topbaþ 1998). Karahöyük ve Salkým köyleri çevresinden alýnan sulama suyundaki kurþun konsantrasyonu kontrol bölgesinden alýnan sulama suyu örneklerine göre 1. ve 2. yýl ölçümlerinde önemli bir artýþ göstermiþtir (P<0,05). Dolayýsýyla etkilediði toprakta kurþun içeriðinin artýþýna sebep olmakta ve bu alanda yetiþtirilen tarým bitkilerinde artan düzeylerde kurþun birikmesine neden olmak-tadýr. Aðýr metallerin kara bitkilerine ulaþmasýndaki temel kaynak topraktýr. Topraklarda çözünebilir þekilde bulunan kurþun yýkanarak profil içerisinde derinlere iner. Kurþun mikroorganizmalar tarafýndan immobil þekle dönüþtürüldüðü gibi (Tornabene ve Edward 1972), topraðýn deðiþim kompleksleri tarafýndan adsorbe ya da fýkse edilmek ve organik bileþikler þeklinde tutulmak suretiyle de immobil þekle dönüþtürülür. Zimdahl ve Skogerboe (1977) tarafýndan yapýlan bir seri araþtýrmalar sonunda topraklarýn, kurþunu immobil þekle dönüþtürmek için büyük bir kapasiteye sahip olduklarý belirlenmiþtir. Araþtýrýcýlar kurþunun karbonatlar þeklinde çökelerek, organik madde tarafýndan fýkse edilerek ve sulu oksitler tarafýndan tutularak toprakta immobil þekle dönüþtüðünü saptamýþlardýr. Topraklarda ortalama 15 mg kg -1 kurþun bulunur (Swaine 1955). Aubert ve Pinte (1977), Pb miktarýnýn yer kabuðunda 16 mg kg -1 olduðunu, tarým topraklarýn- No: 75, 2010

5 Gaziantep Ýlinde Organize Sanayi Bölgesi Atýk Sularý Ýle Sulanan... Ekoloji Þekil 1. Karahöyük, Salkým ve Bostancýk (kontrol) köyleri çevresinden alýnan bitki organlarýnda (kök, gövde, yaprak) kurþun (Pb) konsantrasyonu. Barlar ortalama ± standart sapmayý gösterir(*p< 0.05). da da genelde mg kg -1 arasýnda kurþun bulunduðunu belirtmiþtir. Bu çalýþmada kontrol bölgesi olan Bostancýk köyü çevresinden alýnan toprak örneklerinde ölçülen kurþun konsantrasyonu 17,5 mg kg -1 olup literatürle paralellik göstermiþtir. Karahöyük ve Salkým bölgesinden alýnan toprak örneklerinde ölçülen kurþun konsantrasyonu temiz su ile sulanan Bostancýk köyü çevresinden alýnan toprak örneklerindeki kurþun konsantrasyonuna göre 1. ve 2. yýl ölçümlerinde önemli bir artýþ göstermiþtir (P<0,05). Ayrýca incelenen bu istasyonlardaki topraklarýn kurþun konsantrasyonlarý literatürdeki ortalama deðerlerin üzerinde bulunmuþ ve yýllara göre deðerlendirildiðinde topraklarda No: 75,

6 Ekoloji Kafadar ve Saygýdeðer biriken kurþun miktarý artýþ göstermiþtir. Bunun yaný sýra; atýk su kaynaðýna çok yakýn mesafede olan (1. Ýstasyon) Karahöyük köyü ve çevresinin atýk suya uzak mesafede olan (2. Ýstasyon) Salkým köyü çevresindeki topraklara göre daha yoðun bir kirliliðe sahip olduðu görülmektedir. Atýk suyun yöre halký tarafýndan yoðun kullanýmýyla topraklar artan kurþun konsantrasyonlarý ile kirlenmiþtir. Bitkilerin kurþun (Pb) deriþimleri, bitkilerin yetiþme ortamýna göre deðiþmektedir. Her bitkinin mineral içeriði genetik olarak sabit besin alýmý potansiyeli ile sýnýrlandýrýlmýþ olup ortamdaki elementlerin yarayýþlýlýðý arttýkça o elementin bitkideki konsantrasyonu da artmaktadýr (Demir ve Aydýn 2000). Bitki örneklerinin organlarýnda aðýr metal birikimi de oldukça önemlidir. Farklý bitki kýsýmlarýnýn kullanýlmasý etkiyi ve mekanizmayý ortaya koymak açýsýndan daha uygun olmasý nedeniyle bu çalýþmada bitki örneklerinin farklý organlarý (kök, gövde ve yaprak) esas alýnarak bu örneklerin Pb içerikleri organlar arasýnda kýyaslanmýþtýr. Elde edilen bulgulara göre; Karahöyük ve Salkým köyü çevresinden toplanan domates, biber, patlýcan ve mýsýr bitkilerinin köklerindeki kurþun (Pb) konsantrasyonlarýnýn 1. ve 2. yýllarda kontrol bölgesindeki bitkilerin köklerine oranla önemli derecede biriktiði saptanmýþtýr (P< 0,05). Her iki istasyon ve yýllar tekrarý incelendiðin-de, mýsýr bitkisinin diðer bitkilere göre köklerinde daha fazla Pb biriktirdiði görülmektedir. Bu konuda yapýlan çeþitli araþtýrmalarda paralel sonuçlar elde edilmiþ, monokotiledon çeþitlerin genellikle dikotiledon çeþide göre metallere daha fazla toleranslý olduðu saptanmýþtýr (Þahin 2007). Bu bilgiler ýþýðýnda mýsýr bitkisinin aðýr metallere tolerant bir tür olduðu söyleyebilinir. Karasal olan bitkiler, metalleri çoðunlukla kökleri aracýlýðýyla alýr-lar. Metaller topraklarda kolloidlere tutunmuþ halde, organik maddelere baðlý halde bulunurlar. Bitkiler ancak toprak çözeltisi içindeki iyon halindeki metalleri alabilirler (Ayhan ve ark. 2007). Koþullarýn deðiþmesi (ph, sýcaklýk, organik madde miktarý, diðer metallerin varlýðý, mikroorganizmalar vb.) toprak çözeltisi içindeki metal deriþimini deðiþtireceðinden metal alýnýmýný da etkileyecektir. Metal alýnýmý, bitki türüne baðlý olarak da deðiþiklik göstermektedir. Kök katyon deðiþim kapasitesi, kök yüzey alaný gibi özellikler metal alýnýmýný etkilemektedir. Köklerden alýnan metaller ksilem aracýlýðý ile gövde ve yapraklara taþýnmaktadýr. 46 Taþýným bitki türüne ve metal çeþidine göre farklýlýklar göstermektedir. Bazý aðýr metaller iyon halinde ksilemde taþýnabilmektedir (Mench ve ark. 1988). Bitkiler kurþunu esas olarak kökleri ile almakta ve diðer organlara nakletmektedirler. Bunun dýþýnda toprak üstü organlarla da kurþun alýnmaktadýr, ama bunun miktarý daha düþüktür. Bu konuda yapýlan bir çalýþmada, kurþunun domates ve patates bitkilerinin kökleri tarafýndan hýzla alýndýðý ve biriktirildiði bildirilmiþtir (Karademir 1998). Kontamine olmamýþ topraklarda bitkilerin kurþun içeriði genellikle <10 μg g -1 kuru maddedir. Kurþun önce bitkinin kök yüzeyinde ya da içinde birikmekte ve ancak yüksek kurþun uygulamasýnda üst organlara doðru taþýnmaktadýr. Bu çalýþmada Karahöyük ve Salkým köylerinden toplanan domates, biber, patlýcan ve mýsýr bitkilerinin gövdelerinde biriken Pb konsantrasyonu kontrole göre önemli bir artýþ gösterdiði saptanmýþtýr (P<0,05). Tüm bitki türlerinin gövde dokularýnda biriken Pb miktarýnýn köklerine göre daha az olduðu belirlenmiþtir. Bu çalýþmada incelenen bitkilerin kök, gövde ve yapraklarýndaki kurþun oranýnýn farklý olduðu belirlenmiþtir. Karahöyük ve Salkým köyü çevresinden toplanan domates, biber, patlýcan ve mýsýr bitkilerinin yapraklarýndaki kurþun (Pb) konsantrasyonlarý Þekil 1' de görüldüðü üzere 1. ve 2. yýllarda kontrol bölgesindeki bitkilerin yapraklarýndaki kurþun konsantrasyonuna oranla önemli bir artýþ göstermiþtir (P<0,05). Genellikle kökler, gövde ve yapraktan daha fazla oranda kurþun içermektedir. Bu çalýþmada incelenen bitkilerin kök gövde ve yapraklarýnda kurþun içeriði incelendiðinde Pb birikiminin kök >gövde>yaprak þeklinde olduðu görülmektedir. Benzer sonuçlar birçok araþtýrmacý tarafýndan tespit edilmiþtir (Demirezen 2002). Bitki türlerinin çevresel stres faktörlerine olan toleranslarý ayný deðildir. Çeþitli bitkilerde kurþun (Pb) deðiþik yüzdelerde bulunur. Bitkilerde doðal Pb seviyesi 5 mg kg -1 in altýnda bulunmaktadýr. Bu doðal Pb seviyesi bitkinin yetiþtiði topraða ve içinde bulunduðu atmosfere göre artabilir (Þahin 2007). Normal koþullarda bitkisel organizmalarda bulunmasý gereken Pb konsantrasyonu 0,05-3 μg g -1 olarak bildirilmiþtir (Demirezen 2002). Domates bitkisinde normal aralýkta bulunmasý gereken Pb konsantrasyonu 0,1-6,0 μg g -1 olarak bildirilmiþtir (Topcuoðlu ve ark. 2003). Elde edilen bulgulara göre; incelenen istasyonlardaki bitkilerdeki kurþun konsantrasyonlarý çeþitli araþtýrmacýlarýn elde ettiði No: 75, 2010

7 Gaziantep Ýlinde Organize Sanayi Bölgesi Atýk Sularý Ýle Sulanan... Ekoloji verilere göre yüksek bulunmuþtur. Bu çalýþmada, ayný istasyondan alýnan farklý bitki türlerinin kurþun içeriðinin birbirinden farklý olduðu görülmektedir. Bu durum bitkinin fizyolojik yapýsýnýn da etkili olduðunu göstermektedir. Ayný zamanda farklý istasyonlardan alýnan ayný bitki türlerinde farklý kurþun miktarlarý tespit edilmiþtir. Bitkilerdeki kurþun birikimi ertesi sene tekrar edilen ölçümlerde kontrole göre yine artýþ göstermektedir. Kurþun birikiminin bitki büyümesini engellediði, su alýnýmýný düþürdüðü ve su eksikliðine sebep olduðu belirlenmiþtir. Yine kurþunun kök büyümesini engellediði, yaþ meyve aðýrlýðýnda düþmelere sebep olduðu, azot tutulmasýný engellediði, yani metabolizma üzerinde de etkili olduðu konusunda pek çok çalýþma vardýr (Karademir 1998). Sonuç olarak bu çalýþmada elde edilen bulgular diðer çalýþmalarla paralellik göstermektedir. Gaziantep'te yöre halký tarafýndan yoðun yetiþtiriciliði ve ticareti yapýlan, ayný zamanda tüketilen bu tarým bitkileri üzerinde daha önce detaylý bir çalýþma yapýlmamýþ olmasý nedeniyle bu çalýþma orijinal bir çalýþma olup, ileride yapýlacak araþtýrmalara ýþýk tutacaðýný düþünmekteyiz. Gaziantep ili organize sanayi bölgesinin atýk sularýyla sulanan tarýmsal alanlarda yapýlan inceleme ve analizler sonucunda; sulama suyu olarak kullanýlan atýk sularda kurþun miktarlarýnýn temiz suya göre artýþ göstermesiyle Gaziantep'te atýk sular ile sulanan tarým alanlarýnýn aðýr metallerce kirlenmeye baþladýðý ve ilerleyen yýllarda yeterli önlemler alýnmazsa toprak ve burada yetiþtirilen tarýmsal bitkiler için tehlikeler oluþturacaðý görülmektedir. Organize sanayi bölgesi atýk sularýnýn tarýmsal alanlara boþaltýlmamasý veya yeterli arýtma iþleminden geçtikten sonra boþaltýlmasý ve önlemlerin acilen alýnmasý gerekmektedir. Ayrýca bu husus da tarým alanlarýnda yetiþtiricilik yapan yöre halkýna çeþitli seminer ve kurslar verilerek bilinçlendirilmeleri saðlanmalýdýr. KAYNAKLAR Akben F, Sungur N (1993) Çevre ve Ýnsan. Gün Yayýncýlýk, Ankara. Aksoy A, Öztürk M (1996) Phoenix dactylifera L. as a biomonitor of heavy metal pollution in Turkey. Journal of Trace and Microprobe Technology 14, Aksoy A, Hale WHG, Dixon JM (1999) Capsella bursa-pastoris (L.) medic as a biomonitor of heavy metals. Science Total Environment 226, Aksoy A, Þahin U, Duman F (2000) Robinia pseudo-acacia L. as a possible biomonitor of heavy metal pollution in Kayseri. Turkish Journal of Botany 24, 5, Anonymous (2006) Çevre Durum Raporu. Gaziantep Valiliði Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü, Gaziantep. Aubert H, Pinte M (1977) Trace elements in soils. Elsevier, Amsterdam. Ayhan B, Ekmekci Y, Tanyolaç D (2007) Erken Fide Evresindeki Bazý Mýsýr Çeþitlerinin Aðýr Metal (Kadmiyum ve Kurþun) Stresine Karþý Dayanýklýlýðýnýn Araþtýrýlmasý. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 2, 8, Çavuþoðlu K (2002) Ýðde (Elaeagnus angustifolia L.) yapraklarýnda kurþun (Pb) yoðunluðunun araþtýrýlmasý. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6, 3, Çavuþoðlu K, Kalyoncu H (2005) Çam (Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe) yapraklarýnda egsoz gazlarýndan kaynaklanan kurþun (Pb) birikiminin tespiti. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9, 2, Demir R, Aydýn F (2000) Foseptik Atýklar ile Sulanan Marullarda (Lactuca sativa L. var. longifolia Lam.) Aðýr Metal Miktarlarý Üzerinde Bir Çalýþma. Ekoloji 9, 36, Demirezen D (2002) Sultan Sazlýðý ve Çevresindeki Sucul Ekosistemlerde Aðýr Metal Kirliliðinin Ýncelenmesi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara. Djingova R, Wagner G, Kuleff I (1999) Screening of heavy metal pollution in Bulgaria using Populus nigra italica. The Science of the Total Environment 234, Doðan M (2005) Ceratophyllum demersum L. de Kadmiyum Klorür, Sodyum Klorür ve Bunlarýn Kombinasyonlarýnýn Fizyolojik ve Morfolojik Etkileri. Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitütüsü, Adana. Gür N, Topdemir A, Munzuroðlu Ö, Çobanoðlu D (2004) Aðýr Metal Ýyonlarýnýn (Cu ++, Pb ++, Hg ++, Cd ++ ) Clivia sp. Bitkisi Polenlerinin Çimlenmesi ve Tüp Büyümesi Üzerine Etkileri. Fýrat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 16, 2, No: 75,

8 Ekoloji Kafadar ve Saygýdeðer Jiries A (2003) Vehicular contamination of dust in Amman, Jordan. The Environmentalist 23, Kaçar B, Ýnal A (2008) Bitki Analizleri. Nobel Yayýnlarý No: 1241, Ankara. Karademir M (1998) Ankara'nýn Bazý Kavþaklarýnda Yetiþen Çim Bitkilerinde Egzoz Gazlarýndan Gelen Kurþun Birikimi. Ekoloji 7, 26, Kelly J, Thornton I, Simpson PR (1996) Urban geochemistry a study of the influence of anthropogenic activity on the heavy metal content of soils in traditionally industrial and nonindustrial areas of Britain. Applied Geochemistry 11, Markert B (1993) Plants as biomonitors/indicators for heavy metals in the terrestrial environment. VHC Press, Weinheim. Markert B, Herpin U, Siewers U, Berlekamp J, Lieth H (1996) The German heavy metal survey by means of mosses. Science Total Environment 182, Mellor A (2001) Lead and zinc in the wallsend burn, an urban catchment in Tyneside, UK. The Science of the Total Environment 269, Mench M, Morel JL, Cuckert A, Guillet B (1988) Metal binding with root exudates of low molecular weight. Journal of Soil Science 33, Minareci O, Öztürk M, Minareci E (2004) Manisa Belediyesi Evsel Atýk Su Arýtma Tesisinin Gediz Nehrinin Aðýr Metal Kirliliðine Olan Etkilerinin Belirlenmesi. Trakya University Journal of Science 5, 2, Saðlam N, Cihangir N (1995) Aðýr metallerin biyolojik süreçlerle biyosorbsiyonu çalýþmalarý. Hacettepe Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi 11, Sales A, Alvarez A, Areal MR, Maldonado L, Marchisio P, Rodrfgueza M, Bedascar E (2006) The effect of different propolis harvest methods on its lead contents determined by ETAAS and UV-visS. Journal of Hazardous Materials A 137, Swaine DJ (1955) The trace element content of soils. Commonwealth Buraeu Soil Scientific and Technological Community 48, 151. Þahin Y (2007) Kurþun ile kirlenmiþ topraklarýn bitkisel ekstraksiyon ile iyileþtirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi. Tornabene TG, Edward HW (1972) Microbial uptake of lead. Science 176, Topbaþ MT (1998) Çevre Kirliliði. T.C. Çevre Bakanlýðý Çevre Eðitimi Yayýn Dairesi, Ankara. Topcuoðlu B, Önal K, Arý N (2003) Topraða uygulanan kentsel arýtma çamurunun domates bitkisine etkisi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 16, 1, Wagner GJ (1993) Accumulation of Cadmium in Crop Plants and Its Consequences to Human Health. Advanced Agron 51, Yýlmaz S, Zengin M (2004) Monitoring environmental pollution in Erzurum by chemical analysis of Scot pine (Pinus sylvestris L.) needles. Commonwealth Buraeu Soil Scientific and Technological Community 29, Yücel E, Doðan F, Öztürk M (1995) Porsuk Çayýnda Aðýr Metal Kirlilik Düzeyleri ve Halk Saðlýðý Ýliþkisi. Ekoloji 17, Zengin KF, Munzuroðlu Ö (2003) Fasulye Fidelerinin (Phaseolus vulgaris L.) Kök, Gövde ve Yaprak Büyümesi Üzerine Kadmiyum (Cd ++ ) ve Civa (Hg ++ )'nýn Etkileri. Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Fen Bilimleri Dergisi 24, 1, Zimdahl RL, Skogerboe RK (1977) Behavior of lead in soils. Environmental Science and Technology 11, No: 75, 2010

Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Ekoloji 17, 68, 54-58 (2008) ARAÞTIRMA NOTU Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Halil KUMBUR, Havva Duygu ÖZSOY*, Zafer ÖZER Mersin Üniversitesi

Detaylı

Gediz Nehri Aþaðý Gediz Havzasý'ndan Alýnan Su ve Sediment Örneklerinde Bazý Kirlilik Parametrelerinin Ýncelenmesi

Gediz Nehri Aþaðý Gediz Havzasý'ndan Alýnan Su ve Sediment Örneklerinde Bazý Kirlilik Parametrelerinin Ýncelenmesi Ekoloji 20, 78, 48-52 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.788 ARAÞTIRMA NOTU Gediz Nehri Aþaðý Gediz Havzasý'ndan Alýnan Su ve Sediment Örneklerinde Bazý Kirlilik Parametrelerinin Ýncelenmesi Özge ÖNER *,

Detaylı

MENEMEN (ÝZMÝR) OVASI SU VE TOPRAKLARINDA RADYOAKTÝVÝTE ARAÞTIRMASI VE AÐIR METAL KÝRLÝLÝÐÝ

MENEMEN (ÝZMÝR) OVASI SU VE TOPRAKLARINDA RADYOAKTÝVÝTE ARAÞTIRMASI VE AÐIR METAL KÝRLÝLÝÐÝ Cilt: 9 Sayý: 35 (2000), 26-30 MENEMEN (ÝZMÝR) OVASI SU VE TOPRAKLARINDA RADYOAKTÝVÝTE ARAÞTIRMASI VE AÐIR METAL KÝRLÝLÝÐÝ Mustafa BAKAÇ Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eðitim Fakültesi, Fizik Bölümü, ÝZMÝR

Detaylı

Bursa Ýlinde Nilüfer-Ayvalý Deresiyle Sulanan ve Sulanmayan Tarým Topraklarýnýn Bazý Kimyasal Özellikleri

Bursa Ýlinde Nilüfer-Ayvalý Deresiyle Sulanan ve Sulanmayan Tarým Topraklarýnýn Bazý Kimyasal Özellikleri 13, 51, 33-38 2004 Bursa Ýlinde Nilüfer-Ayvalý Deresiyle Sulanan ve Sulanmayan Tarým Topraklarýnýn Bazý Kimyasal Özellikleri Fatma Olcay KOCAER, Hüseyin Savaþ BAÞKAYA Uludað Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlýk

Detaylı

Antalya Yöresindeki Seralarda Kimyasal ve Organik Gübre Kullaným Düzeyleri ve Olasý Çevre Etkileri

Antalya Yöresindeki Seralarda Kimyasal ve Organik Gübre Kullaným Düzeyleri ve Olasý Çevre Etkileri Antalya Yöresindeki Seralarda Kimyasal ve Organik Gübre Kullaným Düzeyleri ve Olasý Çevre Etkileri 15, 62, 37-47 2007 Atýlgan ATILGAN Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarýmsal Yapýlar ve

Detaylı

Ýnsan Saçýnda Bulunan (Manisa Ýlinin Üç Farklý Yerleþim Bölgesinde) Bazý Aðýr Metallerin ICP-OES Yöntemi ile Tayini

Ýnsan Saçýnda Bulunan (Manisa Ýlinin Üç Farklý Yerleþim Bölgesinde) Bazý Aðýr Metallerin ICP-OES Yöntemi ile Tayini Ekoloji 19, 73, 71-75 (2009) ARAÞTIRMA NOTU Ýnsan Saçýnda Bulunan (Manisa Ýlinin Üç Farklý Yerleþim Bölgesinde) Bazý Aðýr Metallerin ICP-OES Yöntemi ile Tayini Ali ÇELÝK 1, Yüksel ABALI 1, Gökhan EDGÜNLÜ

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

Fosfat Kayasý, Fosforik Asit Ve Fosforlu Gübrelerdeki Toksik Aðýr Metal (Cd, Pb, Ni, As) Konsantrasyonu

Fosfat Kayasý, Fosforik Asit Ve Fosforlu Gübrelerdeki Toksik Aðýr Metal (Cd, Pb, Ni, As) Konsantrasyonu 14, 55, 1-5 2005 Fosfat Kayasý, Fosforik Asit Ve Fosforlu Gübrelerdeki Toksik Aðýr Metal (Cd, Pb, Ni, As) Konsantrasyonu Nurcan KÖLELÝ, Çetin KANTAR Mersin Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliði

Detaylı

MANİSA BELEDİYESİ EVSEL ATIK SU ARITMA TESİSİNİN, GEDİZ NEHRİNİN AĞIR METAL KİRLİLİĞİNE OLAN ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

MANİSA BELEDİYESİ EVSEL ATIK SU ARITMA TESİSİNİN, GEDİZ NEHRİNİN AĞIR METAL KİRLİLİĞİNE OLAN ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ http://www.trakya.edu.tr/enstituler/fenbilimleri/dergi/net/index.htm Trakya Univ J Sci, 5(2): 135-139, 2004 ISSN 1302 647X DIC: 117OMMT520412040105 MANİSA BELEDİYESİ EVSEL ATIK SU ARITMA TESİSİNİN, GEDİZ

Detaylı

Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý

Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý Ekoloji Cilt: 13 Sayý: 49 25-30, 2003 Halil KUMBUR, Havva Duygu ÖZSOY, Zafer ÖZER Mersin Üniversitesi

Detaylı

Arýtma Tesisi Çamurlarýndan Piroliz ile Elde Edilen Adsorbentlerin Tekstil Atýk Sularýndan KOI ve Renk Giderimi için Kullanýmýnýn Araþtýrýlmasý

Arýtma Tesisi Çamurlarýndan Piroliz ile Elde Edilen Adsorbentlerin Tekstil Atýk Sularýndan KOI ve Renk Giderimi için Kullanýmýnýn Araþtýrýlmasý ARAÞTIRMA NOTU Ekoloji 16, 64, 43-48 2007 Arýtma Tesisi Çamurlarýndan Piroliz ile Elde Edilen Adsorbentlerin Tekstil Atýk Sularýndan KOI ve Renk Giderimi için Kullanýmýnýn Araþtýrýlmasý Serdar AYDIN, Sinan

Detaylı

Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ

Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ Cilt: 11 Sayý: 42 (2002), 40-44 Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ Niðde Üniversitesi, Aksaray Eðitim Fakültesi, AKSARAY Oðuz Han Þamil ÇÝL

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Orkide MİNARECİ Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Bölümü (Temel ve Ege Üniversitesi Fen Fakültesi 1992

Detaylı

Farklý Sulama Yöntemlerinin Topraktan Karbondioksit (CO 2 ) Çýkýþý Üzerine Etkisi

Farklý Sulama Yöntemlerinin Topraktan Karbondioksit (CO 2 ) Çýkýþý Üzerine Etkisi Ekoloji 19, 77, 59-64 (2010) doi: 10.5053/ekoloji.2010.779 Farklý Sulama Yöntemlerinin Topraktan Karbondioksit (CO 2 ) Çýkýþý Üzerine Etkisi Ulaþ ÞENYÝÐÝT 1*, Davut AKBOLAT 2 1Süleyman Demirel Üniversitesi,

Detaylı

Doç.Dr. Ahmet DEMIRAK Muğla Sıtkı koçman Üniversitesi, Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Doç.Dr. Ahmet DEMIRAK Muğla Sıtkı koçman Üniversitesi, Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi DENİZ ÇAYIRLARI (Posidonia oceanica) KULLANILARAK BAZI METAL İYONLARININ BİYOSORPSİYONLA UZAKLAŞTIRILMASI Doç.Dr. Ahmet DEMIRAK Muğla Sıtkı koçman Üniversitesi, Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Detaylı

Ýstanbul Balýk Halinden Alýnan Akdeniz Midyelerinde (Mytilus galloprovincialis) Arsenik Düzeyleri

Ýstanbul Balýk Halinden Alýnan Akdeniz Midyelerinde (Mytilus galloprovincialis) Arsenik Düzeyleri Ýstanbul Balýk Halinden Alýnan Akdeniz Midyelerinde (Mytilus galloprovincialis) Arsenik Düzeyleri 15, 61, 1-5 2006 Figen Esin KAYHAN Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Göztepe-ÝSTANBUL

Detaylı

Sera Sebzelerinin Karþýlaþtýrmalý Girdi Analizi

Sera Sebzelerinin Karþýlaþtýrmalý Girdi Analizi Ekoloji 19, 74, 122-130 (2010) Sera Sebzelerinin Karþýlaþtýrmalý Girdi Analizi Sait ENGÝNDENÝZ 1, Ýbrahim YILMAZ 2, Enver DURMUÞOÐLU 3, Bülent YAÐMUR 4, Raþit Zeki ELTEZ 5, Bekir DEMÝRTAÞ 6, Dilek ENGÝNDENÝZ

Detaylı

Derbent Baraj Gölü (Samsun) Su Kalitesinin Ýncelenmesi

Derbent Baraj Gölü (Samsun) Su Kalitesinin Ýncelenmesi Derbent Baraj Gölü (Samsun) Su Kalitesinin Ýncelenmesi 15, 61, 6-15 2006 Beyhan TAÞ Ondokuz Mayýs Üniversitesi, Ordu Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 52750 Perþembe-ORDU Özet Bu çalýþma, Derbent

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Termal Sularýn Radyoaktivite ve Kimyasal Ýçeriklerinin Ýncelenmesi; Ýzmir, Seferihisar Bölgesi Örneði

Termal Sularýn Radyoaktivite ve Kimyasal Ýçeriklerinin Ýncelenmesi; Ýzmir, Seferihisar Bölgesi Örneði Ekoloji 19, 76, 78-87 (2010) doi: 10.5053/ekoloji.2010.769 Termal Sularýn Radyoaktivite ve Kimyasal Ýçeriklerinin Ýncelenmesi; Ýzmir, Seferihisar Bölgesi Örneði Berkay CAMGÖZ 1*, Müslim Murat SAÇ 1, Mustafa

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Çöp Sýzýntý Sularýndaki Muhtelif Bazý Kirleticilerin Toprak ile Etkileþimi: Sinop Örneði

Çöp Sýzýntý Sularýndaki Muhtelif Bazý Kirleticilerin Toprak ile Etkileþimi: Sinop Örneði Ekoloji 19, 75, 49-57 (2010) doi: 10.5053/ekoloji.2010.757 Çöp Sýzýntý Sularýndaki Muhtelif Bazý Kirleticilerin Toprak ile Etkileþimi: Sinop Örneði Emre Burcu ÖZKARAOVA GÜNGÖR Ondokuz Mayýs Üniversitesi,

Detaylı

Kahramanmaraş-Acı Biber (Capsicum annuum L.) Fidelerinde Mineral İçerik Üzerine Kadmiyumun Etkisi

Kahramanmaraş-Acı Biber (Capsicum annuum L.) Fidelerinde Mineral İçerik Üzerine Kadmiyumun Etkisi Araştırma Makalesi Kahramanmaraş-Acı Biber (Capsicum annuum L.) Fidelerinde Mineral İçerik Üzerine Kadmiyumun Etkisi Esra KOÇ 1 *, Nuray ERGÜN 2, A. Sülün ÜSTÜN 1, Işıl ÖNCEL 1 1. Ankara Üniversitesi,

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

ÇİNKUR ÇEVRESİNDE YETİŞEN ELMA VE KAYISILARDA KURŞUN VE ÇİNKO KİRLİLİĞİNİN TESPİTİ. Şht Cengiz Timurcuoğlu İÖO Fen ve Teknoloji Öğretmeni

ÇİNKUR ÇEVRESİNDE YETİŞEN ELMA VE KAYISILARDA KURŞUN VE ÇİNKO KİRLİLİĞİNİN TESPİTİ. Şht Cengiz Timurcuoğlu İÖO Fen ve Teknoloji Öğretmeni ÇİNKUR ÇEVRESİNDE YETİŞEN ELMA VE KAYISILARDA KURŞUN VE ÇİNKO KİRLİLİĞİNİN TESPİTİ Deniz Çağdaş BAŞARAN a, Muzaffer KARAKAYA b a Şht Cengiz Timurcuoğlu İÖO Fen ve Teknoloji Öğretmeni b Başakpınar İÖO Fen

Detaylı

GRUP DOĞA GEBZE SANAYİ BÖLGESİNDE ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN AZALTILMASINDA KULLANILABİLECEK BİYOAKÜMÜLATÖR BİTKİLERİN ARAŞTIRILMASI

GRUP DOĞA GEBZE SANAYİ BÖLGESİNDE ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN AZALTILMASINDA KULLANILABİLECEK BİYOAKÜMÜLATÖR BİTKİLERİN ARAŞTIRILMASI GRUP DOĞA GEBZE SANAYİ BÖLGESİNDE ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN AZALTILMASINDA KULLANILABİLECEK BİYOAKÜMÜLATÖR BİTKİLERİN ARAŞTIRILMASI Grup Üyeleri A.Burcu ŞİMŞEK Burhan YOĞUN Kıvanç TEKE Proje Danışmanları Prof.

Detaylı

LOGO. Doç. Dr. Esin SUZER. Prof. Dr. Aynur KONTAŞ. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Kimyası Bölümü

LOGO. Doç. Dr. Esin SUZER. Prof. Dr. Aynur KONTAŞ. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Kimyası Bölümü LOGO Doç. Dr. Esin SUZER Prof. Dr. Aynur KONTAŞ Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Kimyası Bölümü Deniz Kirliliği İnsan kaynaklı ya da doğal etkiler sonucu ortaya çıkan,

Detaylı

CLADOPHORA GLOMERATA (CHLOROPHYCE) DA AĞIR METAL BİRİKİMİNİN ARAŞTIRILMASI. Yakup GÜNDOĞAN 1, Ali GÜL 1, Şükran ÇAKIR ARICA 2, Kültiğin ÇAVUŞOĞLU 2

CLADOPHORA GLOMERATA (CHLOROPHYCE) DA AĞIR METAL BİRİKİMİNİN ARAŞTIRILMASI. Yakup GÜNDOĞAN 1, Ali GÜL 1, Şükran ÇAKIR ARICA 2, Kültiğin ÇAVUŞOĞLU 2 Afyon Kocatepe Üniversitesi 8(1) Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF SCIENCE CLADOPHORA GLOMERATA (CHLOROPHYCE) DA AĞIR METAL BİRİKİMİNİN ARAŞTIRILMASI Yakup GÜNDOĞAN 1, Ali GÜL

Detaylı

Organik Domates Yetiþtiriciliðinde Çiftlik Gübresi, Mikrobiyal Gübre ve Bitki Aktivatörü Kullanýmýnýn Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri

Organik Domates Yetiþtiriciliðinde Çiftlik Gübresi, Mikrobiyal Gübre ve Bitki Aktivatörü Kullanýmýnýn Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri Ekoloji 19, 73, 1-9 (2009) Organik Domates Yetiþtiriciliðinde Çiftlik Gübresi, Mikrobiyal Gübre ve Bitki Aktivatörü Kullanýmýnýn Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri Hüsnü ÜNLÜ 1*, Hüseyin PADEM

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Determining some heavy metal concentrations in water and sediments samples taken from Gediz River. Title Institution / University Year

Determining some heavy metal concentrations in water and sediments samples taken from Gediz River. Title Institution / University Year CV Name: Orkide MİNARECİ Date of Birth: 15.01.1972 Academic Title: Assist. Prof. Dr. Education Programme/Department University Bachelor Master Department of Biology (Fundamental and industrial microbiology)

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Bitlis Ýli Ýçme Sularýnýn Bazý Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri

Bitlis Ýli Ýçme Sularýnýn Bazý Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri Ekoloji 19, 73, 29-38 (2009) Bitlis Ýli Ýçme Sularýnýn Bazý Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri Süleyman ALEMDAR 1*, Tahir KAHRAMAN 2, Sema AÐAOÐLU 1, Mustafa ALÝÞARLI 1 1Yüzüncü Yýl Üniversitesi

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Triticum aestivum L. cv. Tosunbey'e Uygulanan Kurþunun Bazý Fizyolojik Özelliklere Etkisi

Triticum aestivum L. cv. Tosunbey'e Uygulanan Kurþunun Bazý Fizyolojik Özelliklere Etkisi Ekoloji 19, 73, 98-104 (2009) Triticum aestivum L. cv. Tosunbey'e Uygulanan Kurþunun Bazý Fizyolojik Özelliklere Etkisi Muhittin DOÐAN*, Uður ÇOLAK Gaziantep Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji

Detaylı

Kentlerde Yapýsal ve Yeþil Alanlardaki Hava ve Yüzey Sýcaklýklarýnýn Ýrdelenmesi: Ankara Örneði

Kentlerde Yapýsal ve Yeþil Alanlardaki Hava ve Yüzey Sýcaklýklarýnýn Ýrdelenmesi: Ankara Örneði Ekoloji 18, 69, 66-74 (2008) ARAÞTIRMA NOTU Kentlerde Yapýsal ve Yeþil Alanlardaki Hava ve Yüzey Sýcaklýklarýnýn Ýrdelenmesi: Ankara Örneði Ülkü DUMAN YÜKSEL* Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlýk Fakültesi

Detaylı

Rezistans termometreler endüstride hassas sýcaklýk ölçümü istenilen yerlerde kullanýlmaktadýr. Ýletkenin elektriksel direncinin sýcaklýða baðlý olarak deðiþim temeline dayanýr. Ýletken olarak emaye, cam

Detaylı

Tavuk Gübresindeki Katý Maddenin Sudaki Çözünürlüðüne Asidik Öniþlemlerin Etkileri

Tavuk Gübresindeki Katý Maddenin Sudaki Çözünürlüðüne Asidik Öniþlemlerin Etkileri 14, 53, 39-43 2004 Tavuk Gübresindeki Katý Maddenin Sudaki Çözünürlüðüne Asidik Öniþlemlerin Etkileri Ýlker ARDIÇ, Fadime TANER Mersin Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliði Bölümü, 33343

Detaylı

GÝRÝÞ Ülkemizde katý atýklarýn toplanmasý, taþýnmasý, geri kazanýlmasý ve bertarafýna iliþkin yükümlülükler 5393 sayýlý Belediyeler Kanunu ve 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyeleri Kanunu ile Belediyeler

Detaylı

Týbbi Atýk Yakma Küllerinde Aðýr Metal Giderimi

Týbbi Atýk Yakma Küllerinde Aðýr Metal Giderimi Ekoloji 19, 77, 51-58 (2010) doi: 10.5053/ekoloji.2010.778 Týbbi Atýk Yakma Küllerinde Aðýr Metal Giderimi Sami GÖREN *, Mustafa ESEN Fatih Üniversitesi, Çevre Mühendisliði Bölümü, Hadýmköy Kampüsü, Büyükçekmece,

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; SU, ATIK SU 1,2 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin Ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/9 ph Elektrometrik Metot SM 4500 H + B İletkenlik Elektriksel İletkenlik Metodu TS 9748 EN 27888 Bulanıklık Nephelometrik Metot

Detaylı

Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma. Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi

Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma. Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi 14, 54, 7-12 25 Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi Ayla ARSLAN, Savaþ AYBERK Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre

Detaylı

Esin ATASEVEN IªIK 1, Alpaslan ªAHÝN 1, Kezban YAZICI 1

Esin ATASEVEN IªIK 1, Alpaslan ªAHÝN 1, Kezban YAZICI 1 GÝRݪ BAZI ÜZÜMSÜ MEYVELERÝN (Frenküzümü, Ahududu, Böðürtlen ve Nar) EKOLOJÝK YETݪTÝRÝCÝLÝÐE UYGUNLUÐU Esin ATASEVEN IªIK 1, Alpaslan ªAHÝN 1, Kezban YAZICI 1 Dünyada artan çevre kirliliði ve yarattýðý

Detaylı

Kafes Sisteminde Gübrenin Uzaklaþtýrýlmasý ve Yönetimi. Manure Management and Removal at Cage System

Kafes Sisteminde Gübrenin Uzaklaþtýrýlmasý ve Yönetimi. Manure Management and Removal at Cage System 5 Kafes Sisteminde Gübrenin Uzaklaþtýrýlmasý ve Yönetimi Ömer CAMCI 1 Musa SARICA 2 Ahmet ÞEKEROÐLU ÖZET: Kafes Tavukçuluðunda gübrenin kýsa zamanda ve saðlýklý bir þekilde kümesten uzaklaþtýrýlmasý hayvan

Detaylı

Eriphia verrucosa (Forsskal, 1775) Yengecinin Üreme Dönemi Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi

Eriphia verrucosa (Forsskal, 1775) Yengecinin Üreme Dönemi Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi Yunus Araþtýrma Bülteni 2013 (4): 15-19 www.yunus.gov.tr ISSN 1303-4456 Eriphia verrucosa (Forsskal, 1775) Yengecinin Üreme Dönemi Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi Araþtýrma Makalesi Research Article

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 SU/ ATIK SU 1 ph Elektrometrik Metot TS 3263 ISO 10523 Çözünmüş Oksijen Azid Modifikasyon Metodu SM 4500-O C İletkenlik Elektrometrik Metot SM 2510 B Renk Spektrometrik

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ. 1 ph 14,00. 2 Elektriksel İletkenlik 14,00

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ. 1 ph 14,00. 2 Elektriksel İletkenlik 14,00 ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ Sıra No: SULAMA SUYU ANALİZLERİ: 2014 FİYATI 1 ph 14,00 2 Elektriksel İletkenlik 14,00 3 Sodyum (Na)

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Ham Kompost ve Ekstraksiyon Ýþlemine Tabi Tutulmuþ Kompost Numunelerinin Karakterizasyonlarý ve Bitkiye Yarayýþlýlýklarý Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý

Ham Kompost ve Ekstraksiyon Ýþlemine Tabi Tutulmuþ Kompost Numunelerinin Karakterizasyonlarý ve Bitkiye Yarayýþlýlýklarý Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý Ekoloji 20, 79, 45-56 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.796 Ham Kompost ve Ekstraksiyon Ýþlemine Tabi Tutulmuþ Kompost Numunelerinin Karakterizasyonlarý ve Bitkiye Yarayýþlýlýklarý Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý

Detaylı

Reyhanlý Yeniþehir Gölü (Hatay) Su Kalitesinin Belirlenmesi

Reyhanlý Yeniþehir Gölü (Hatay) Su Kalitesinin Belirlenmesi Ekoloji 18, 70, 38-46 (2009) Reyhanlý Yeniþehir Gölü (Hatay) Su Kalitesinin Belirlenmesi Yalçýn TEPE* Giresun Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 28049 Giresun-TÜRKÝYE *Corresponding

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ)

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ) TOPRAK Toprak esas itibarı ile uzun yılların ürünü olan, kayaların ve organik maddelerin türlü çaptaki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar âlemini barındırarak bitkilere durak

Detaylı

Koçan Þelalesi (Erzincan)'nin Bazý Fiziksel ve Kimyasal Su Kalitesi Özellikleri

Koçan Þelalesi (Erzincan)'nin Bazý Fiziksel ve Kimyasal Su Kalitesi Özellikleri Yunus Araþtýrma Bülteni 2014 (3): 37-42 www.yunus.gov.tr ISSN 1303-4456 Koçan Þelalesi (Erzincan)'nin Bazý Fiziksel ve Kimyasal Su Kalitesi Özellikleri Araþtýrma Makalesi Research Article Metin ÇAÐLAR,

Detaylı

NARIN GÜBRELENMESÝ Hazýrlayan: Cevdet Fehmi ÖZKAN

NARIN GÜBRELENMESÝ Hazýrlayan: Cevdet Fehmi ÖZKAN NARIN GÜBRELENMESÝ Hazýrlayan: Cevdet Fehmi ÖZKAN GÝRݪ Nar birim alandan en çok ürün alýnan meyvelerden biridir.fidan üretimi ve bakým iºleri kolay ve ucuzdur.dikimden sonra kýsa sürede verim alýnýr.

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Antalya Ýli Sera Sebze Yetiºtiriciliðinde Modern ve Geleneksel Sera ݺletmelerinin Kýyaslanmasý

Antalya Ýli Sera Sebze Yetiºtiriciliðinde Modern ve Geleneksel Sera ݺletmelerinin Kýyaslanmasý Antalya Ýli Sera Sebze Yetiºtiriciliðinde Modern ve Geleneksel Sera ݺletmelerinin Kýyaslanmasý Murad ÇANAKCI (1), Ýbrahim AKINCI (2) (1) Batý Akdeniz Tarýmsal Araºtýrma Enstitüsü Müdürlüðü, Antalya (2)

Detaylı

Mýsýr Þekerine Ýliþkin Baþlýca Efsaneler Birçok gýda ve içecekte tatlandýrýcý olarak kullanýlan mýsýr þekeri, birkaç yýl önce beslenme komitelerinden bazý araþtýrmacýlarýn bu bileþeni obezite salgýnýnýn

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Tarým Arazilerinin Amaç Dýþý Kullanýmý; Erzurum Örneði

Tarým Arazilerinin Amaç Dýþý Kullanýmý; Erzurum Örneði Tarým Arazilerinin Amaç Dýþý Kullanýmý; Erzurum Örneði Ekoloji 13, 52, 1-6 2004 Ali Kýlýç ÖZBEK Devlet Su Ýþleri 8. Bölge Müdürlüðü 25100, ERZURUM Taþkýn ÖZTAÞ Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak

Detaylı

Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði

Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði Yunus Araþtýrma Bülteni 2013 (1): 20-26 www.sumae.gov.tr/yunus ISSN 1303-4456 Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði * Gülþen

Detaylı

Murat Nehri nden Yakalanan Capoeta capoeta umbla (Heckel, 1843) da Bazı Metal Düzeylerinin Belirlenmesi

Murat Nehri nden Yakalanan Capoeta capoeta umbla (Heckel, 1843) da Bazı Metal Düzeylerinin Belirlenmesi Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 3(1): 85-90, 2013 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

Ýçel de Gýda Sanayii Sektöründe Çevre Bilincinin Araþtýrýlmasý

Ýçel de Gýda Sanayii Sektöründe Çevre Bilincinin Araþtýrýlmasý Cilt: 11 Sayý: 42 (22), 3-35 GÝRÝÞ Yoðun tarýmsal üretimin yapýldýðý Ýçel'de gýda sanayi sektörü, ilk üç sýrada yer alan önemli sektörlerden biridir. Ancak, iþgücü ve sermaye üretkenliði yönünden Türkiye

Detaylı

Yemekhane Atýklarýndan Fermantasyonla Laktik Asit Üretimi

Yemekhane Atýklarýndan Fermantasyonla Laktik Asit Üretimi Ekoloji 20, 80, 42-50 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.806 Yemekhane Atýklarýndan Fermantasyonla Laktik Asit Üretimi Didem OMAY 1*, Yüksel GÜVENÝLÝR 2 1Yalova Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya

Detaylı

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ SU KALİTE ÖZELLİKLERİ Su kirliliği Su kaynağının kimyasal, fiziksel, bakteriyolojik, radyoaktif ve ekolojik özelliklerinin olumsuz yönde değişmesi şeklinde gözlenen ve doğrudan veya dolaylı yoldan biyolojik

Detaylı

KENT KONSEYÝ Çevre ve Saðlýk Çalýþma Grubu GAZÝANTEP ÝLÝ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DEÐERLENDÝRME VE GERÝ KAZANILABÝLÝR AMBALAJ ATIKLARI RAPORU Gaziantep - 2011 GAZÝANTEP ÝLÝ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DEÐERLENDÝRME VE GERÝ KAZANILABÝLÝR

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Nil KORKMAZ Ünvan Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon (232) 832 10 02 E-mail nil.korkmaz@gthb.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 1962-İzmir Doktora Üniversite Adı EĞİTİM BİLGİLERİ Ege

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

EMKO CÝHAZLARINDA KULLANILAN ISI SENSÖRLERÝ

EMKO CÝHAZLARINDA KULLANILAN ISI SENSÖRLERÝ EMKO CÝHAZLARINDA KULLANILAN ISI SENSÖRLERÝ Ortamdaki ýsý deðiþimini algýlamamýza yarayan cihazlara ýsý veya sýcaklýk sensörleri diyoruz.emko ELEKTRONÝK tarafýndan üretilen ýsý sensörleri, kullanýlan alan

Detaylı

TÜRK TOHUM ISLAHININ TARÝHÇESÝ

TÜRK TOHUM ISLAHININ TARÝHÇESÝ KONU II: TOHUM DOSYASI BAÞLIK IV: CUMHURÝYET DÖNEMÝNDE TOHUM ISLAHI TÜRK TOHUM ISLAHININ TARÝHÇESÝ Dr.Arif Turhan ATAY Türkiye' de ilk araþtýrmalar 13 Aralýk 1925' de Islah-ý Buzr (Büzür) adý ile kurulan

Detaylı

BACTOGEN ORGANİK GÜBRELER,

BACTOGEN ORGANİK GÜBRELER, BACTOGEN ORGANİK GÜBRELER, mikrobiyal formülasyondan ve bitki menşeli doğal ürünlerden oluşur. Bu grupta yer alan gübreler organik tarım modelinde gübre girdisi olarak kullanılırlar. Bitkilerin ihtiyaç

Detaylı

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir.

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir. Firmamýzmühendisliðindeimalatýnýyaptýðýmýzendüstriyel tipbigbag dolum,bigbag boþaltma prosesleri kimya,maden,gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle TürkSanayicisininhizmetindeyiz...

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

Atýk Bor, Atýk Kâðýt ve Perlit Katkýlý Sýva Malzemesinin Üretimi ve Karakterizasyonu

Atýk Bor, Atýk Kâðýt ve Perlit Katkýlý Sýva Malzemesinin Üretimi ve Karakterizasyonu Ekoloji 18, 72, 45-53 (2009) Atýk Bor, Atýk Kâðýt ve Perlit Katkýlý Sýva Malzemesinin Üretimi ve Karakterizasyonu Turan BATAR 1*, N. Sinan KÖKSAL 2, Þ. Erkan YERSEL 1 1Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ STRES KOŞULLARINA DAYANIKLILIK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ 25.02.2 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ Yrd. Doç. Dr. YILMAZ BİTKİLERDE STRES Çevresel koşullardaki herhangi bir farklılık (stres)

Detaylı

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş.

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş. Sayfa : 1 / 12 1 ATIKLAR İÇİN NUMUNE SAKLAMA KOŞULLARI Parametre Numune Özelliği Numune Türü ICP ile Metal Tayinleri suları vb.), diğer her türlü sıvılar) Mikrodalgada (sıvı) yakılmış Minimum Numune Miktarı

Detaylı

1. KİMYASAL ANALİZLER

1. KİMYASAL ANALİZLER 1. KİMYASAL ANALİZLER HPLC VE LC-MS/MS CİHAZLARI İLE YAPILAN ANALİZLER SORBAT TAYİNİ BENZOAT TAYİNİ KAFEİN TAYİNİ HMF TAYİNİ SUDAN TÜREVLERİ TAYİNİ VANİLİN TAYİNİ GLUKOZ, FRUKTOZ VE SUKROZ TAYİNİ SAPONİN

Detaylı

KAYSERİDEKİ İÇME SULARINDA NİTRAT VE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

KAYSERİDEKİ İÇME SULARINDA NİTRAT VE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ KAYSERİDEKİ İÇME SULARINDA NİTRAT VE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ NİTRİT 1 Serap ŞAHİN KOLSUZ 2 Canan GÖNÜLALAN Danışman: Yrd. Doç.Dr.Fatih DUMAN Yrd. Doç.Dr. İskender PARMAKSIZ ÖZET: Bu çalışma Kayseri deki

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE,

Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE, ARAÞTIRMA MAKALESÝ Çanakkale'de 1991-21 Yýllarý Arasýnda Hava Kirliliði Sorunu Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE, Cilt:11 Sayý:45 (22), 18-23

Detaylı

MISIRDA (ZEA MAYS L.) FARKLI EKÝM ZAMANLARININ TANE VERÝMÝNE, KURU MADDE BÝRÝKÝMÝNE, YAPRAK ALANI ÝNDEKSÝNE VE BAZI BÜYÜME * PARAMETRELERÝNE ETKÝSÝ

MISIRDA (ZEA MAYS L.) FARKLI EKÝM ZAMANLARININ TANE VERÝMÝNE, KURU MADDE BÝRÝKÝMÝNE, YAPRAK ALANI ÝNDEKSÝNE VE BAZI BÜYÜME * PARAMETRELERÝNE ETKÝSÝ Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2012; 9(1) : 1-10 Araþtýrma MISIRDA (ZEA MAYS L.) FARKLI EKÝM ZAMANLARININ TANE VERÝMÝNE, KURU MADDE BÝRÝKÝMÝNE, YAPRAK ALANI ÝNDEKSÝNE VE BAZI BÜYÜME

Detaylı

ünite1 Hücre 3. Öðretmenin sorularý ve Müge nin yanýtlarý tabloda verilmiþtir: 1. Tabloda öðretmenin sorularý ve Duygu nun yanýtlarý bulunmaktadýr.

ünite1 Hücre 3. Öðretmenin sorularý ve Müge nin yanýtlarý tabloda verilmiþtir: 1. Tabloda öðretmenin sorularý ve Duygu nun yanýtlarý bulunmaktadýr. ünite1 TEST 1 1. Tabloda öðretmenin sorularý ve Duygu nun yanýtlarý bulunmaktadýr. Öðretmenin Duygu nun sorularý yanýtlarý 1 Sitoplazmasý var mý? Var. 2 Hücre çeperi var mý? Yok. 3 Kloroplast organeli

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ŞEHİR ATMOSFERİNDE ESER METALLERİN KURU ÇÖKELMESİ

ŞEHİR ATMOSFERİNDE ESER METALLERİN KURU ÇÖKELMESİ 269 ŞEHİR ATMOSFERİNDE ESER METALLERİN KURU ÇÖKELMESİ Gülay ÖNAL, Semra G. TUNCEL ( ) ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Ankara ÖZET Ankara şehir atmosferindeki eser element çökelmesi, alıcı ortam

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/8 ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 SU, ATIK SU 1,2 İletkenlik Elektrot Metodu TS 9748 EN 27888 Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM

Detaylı

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER Dünya üzerinde çay bitkisi, Kuzey yarımkürede yaklaşık 42 0 enlem

Detaylı

Sýcaklýk Þartlarýnýn Türkiye'de Zeytinin (Olea europaea L. subsp. europaea) Yetiþmesine, Fenolojik ve Pomolojik Özelliklerine Etkisi

Sýcaklýk Þartlarýnýn Türkiye'de Zeytinin (Olea europaea L. subsp. europaea) Yetiþmesine, Fenolojik ve Pomolojik Özelliklerine Etkisi Ekoloji 18, 70, 17-26 (2009) Sýcaklýk Þartlarýnýn Türkiye'de Zeytinin (Olea europaea L. subsp. europaea) Yetiþmesine, Fenolojik ve Pomolojik Özelliklerine Etkisi Recep EFE*, Abdullah SOYKAN, Süleyman SÖNMEZ,

Detaylı

Arýtma Çamurlarýnýn Fiziksel ve Kimyasal Toprak Düzenleyicisi olarak Kullanýmý

Arýtma Çamurlarýnýn Fiziksel ve Kimyasal Toprak Düzenleyicisi olarak Kullanýmý Ekoloji 19, 73, 39-47 (2009) Arýtma Çamurlarýnýn Fiziksel ve Kimyasal Toprak Düzenleyicisi olarak Kullanýmý Ýlker ANGIN*, A. Vahap YAÐANOÐLU Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarýmsal Yapýlar ve Sulama

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

Þimdi beraber sarmal bir yay yapacaðýz. Bakýr tel, çubuða eþit aralýklarla sarýlýr. Daha sonra çubuk yayýn içinden çýkarýlýr.

Þimdi beraber sarmal bir yay yapacaðýz. Bakýr tel, çubuða eþit aralýklarla sarýlýr. Daha sonra çubuk yayýn içinden çýkarýlýr. SARMAL YAYLAR Malzemeler Bu bölümde benimle beraber deneyler yapacaksýnýz. Çubuk Bakýr tel Þimdi beraber sarmal bir yay yapacaðýz. Bakýr tel, çubuða eþit aralýklarla sarýlýr. Daha sonra çubuk yayýn içinden

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon Azotlu bileşikler Ticari balık havuzlarında iyonize olmuş veya iyonize olmamış amonyağın konsantrasyonlarını azaltmak için pratik bir yöntem yoktur. Balık havuzlarında stoklama ve yemleme oranlarının azaltılması

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 2005/1 INVESTIGATION OF SOIL CONTAMINATED BY LEAD, CADMIUM, MERCURY AND NICKEL Sevil VELİ *1, Savaş AYBERK 1, Banu

Detaylı