çindekiler Türkçe - 1 -

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "çindekiler Türkçe - 1 -"

Transkript

1

2 çindekiler Özellikler... 2 Giri... 2 Hazırlık... 2 Güvenlik Önlemleri... 3 Paket çeri i... 4 Çevresel Bilgiler... 5 Tamir Bilgileri... 5 Uzaktan Kumanda Tu ları... 6 LCD TV ve Çalı ma Tu ları... 7 Arka Yan Konektörler... 7 Ba lantılar Yan Konektörler... 8 Güç Ba lantısı... 9 Anten Ba lantısı... 9 USB Giri lerinin kullanımı... 9 Yan HDMI Ba lantısı LCD TV yi PC ye Ba lama DVD Çalara Ba lama Yan AV Konektörlere Ba lama...11 Di er Konektörleri Kullanma...11 Uzaktan Kumanda...11 Pillerin Takılması...11 TV yi Açma/Kapama TV yi Açmak için TV yi kapatmak için Digital Teletext (** sadece ngiltere için) Analog Teletekst Giri Seçimi TV Üzerindeki Tu larla letim Ses Ayarı Program Seçimi Ana Menü Görüntüleme AV Modu Uzaktan Kumandayla letim Ses Ayarı Program Seçimi (Önceki veya Sonraki Program) Program Seçimi (Do rudan Eri im) EPG Ekranı ile Kayıt Program Seçenekleri lk Kurulum Otomatik Kanal Ayarlama Otomatik Kanal Tarama Menüsü Çalı ması Manuel Ayarlama Dijital Anten Manüel Arama Dijital Kablo Manüel Arama Analog Manüel Kanal Arama Analog nce Ayar A Kanal Taraması Servis Listesini Temizleme (*) Kanal Yönetimi: Kanal Listesi Kanal Listesinin letilmesi Kanal Ta ıma Kanal Silme Kanal Adını De i tirme Kanal Kilitleme Kanal Yönetimi: Sık Kullanılanlar Tu Fonksiyonları Kanal Yönetimi: Kanal Listesini Sıralama Ekran Bilgileri Ortam Tarayıcı Kullanarak Medya Oynatıcı USB Üzerinden Foto raf Görüntüleme Slayt Gösterisi Seçenekleri USB Üzerinden Video Oynatımı Kayıt Kütüphanesi Ortam Tarayıcı Ayarları Zaman Kaydırmalı Kayıt Hızlı Kayıt Kayıtlı Programları zleme Görüntü Boyutunu De i tirme: Resim Formatları 22 Görüntü Ayarlarını Yapılandırma Görüntü Ayarları Menü Ö elerini Kullanma Görüntü Ayarları Menü Ö eleri Movie Sense PC Görüntü Ayarları Ses Ayarlarını Yapılandırma Ses Ayarları Menü Ö elerini Kullanma Ses Ayarları Menü Ö eleri TV Ayarlarını Yapılandırma Ayarlar Menüsü Ö elerini Kullanma Ayarlar Menüsü Ö eleri Ko ullu Eri im Modülünü Kullanma Ko ullu Eri im Menüsünü Görüntüleme (*) Dil Tercihlerini Yapılandırma Ebeveyn Kontrolü Ebeveyn Ayarları Menü letimi (*) Zamanlayıcılar Otomatik Kapanma Ayarı Program Zamanlayıcıları Ayarlama Zamanlayıcı Ekleme Zamanlayıcı Ekleme Zamanlayıcı Düzenleme Zamanlayıcı Silme Kayıt Yapılandırması Tarih/Saat Ayarlarını Yapılandırma Kaynak Ayarlarını Yapılandırma Di er Ayarları Yapılandırma letim Di er Özellikler Teleteks puçları Ek A: PC Giri i Tipik Ekran Modları Ek B: AV ve HDMI Sinyal Uyumlulu u (Giri Sinyal Tipleri) Ek C: Desteklenen DVI Çözülümleri Ek D: USB Modunda Desteklenen Dosya Formatları Ek E : Software Upgrade (Yazılım Yükseltme): Teknik Özellikler Dijital Ses ve Görüntü Alma (DVB-T) Dijital Alım (DVB-C) Türkçe _MB61_[TR]_5100UK_PVR_DVB-TC_PLATINIUM4_55990LED_200Hz_ _ indd :13:48

3 Özellikler Uzaktan kumandalı renkli LCD TV. Tam entegre Karasal dijital kablolu TV (DVB-T C- MPEG2) (DVB-T-C MPEG4). Dijital görüntü ve ses için HDMI konektörleri. Bu ba lantı yüksek çözünürlüklü sinyalleri kabul edecek ekilde tasarlanmı tır. USB giri i. Program Kaydı Program zaman kaydırma 1000 program (analog+dijital). OSD menüsü sistemi. Entegre kanal arayıcı DVB-T-C HD, MPEG 2 / MPEG 4 ile uyumlu. Harici aygıtlar için scart soketi vardır.(video, video oyunları, ses aygıtları, vb.). Stereo ses sistemi. (SRS TruSurround HD) Teleteks, Hızlı Metin (Fastext), ÜST Metin (TOP text. Kulaklık ba lantısı. Otomatik Programlama Sistemi. Manuel ileri ve geri arama. Otomatik kapanma / Çocuk kilidi. Yayın olmadı ında otomatik sessizlik. NTSC oynatma. AVL (Otomatik Ses Sınırlama). Otomatik güç kesme. PLL (Frekans Arama). PC giri i. Windows 98, ME, 2000, XP, Vista için Tak & Çalı tır. Oyun Modu SRS Trusurround HD 200 Hz Giri Lütfen bu kitapçıkta yer alan ilgili talimatları, elektronik cihazlar konusunda genel bilgi sahibi olsanız bile, cihazın ilk kullanımından önce okuyunuz. Özelikle de GÜVENL K ÖNLEMLER bölümüne önem gösterin. Kitapçı ı gelecekteki kullanımınız için saklayın. Cihazı bir ba kasına satarken veya verirken bu kullanım talimatlarını da mutlaka birlikte verin. Bu ürünü seçti iniz için te ekkür ederiz. Bu kılavuz TV nizi do ru çalı tırmak için sizi yönlendirecektir. TV yi çalı tırmadan önce, lütfen bu kılavuzu tamamen okuyunuz. Lütfen ileride de ba vurmak üzere bu kılavuzu saklayınız. Bu cihaz TV almak ve görüntülemek üzere tasarlanmı tır. Program Farklı ba lantı seçenekleri, olası kaynakların alımı ve görüntülenmesi için ilave geni letme sunar (alıcı, DVD oynatıcı, DVD kaydedici, VCR, PC vb.). Bu cihaz sadece kuru mekanlarda çalı maya uygundur. Bu cihaz yalnızca özel ev kullanımı için üretilmi tir ve sanayi ve ticari amaçlarla kullanılamaz. E er cihaz kullanım amacının dı ında kullanılırsa veya üzerinde izinsiz de i iklikler yapılırsa prensip olarak cihazdaki sorumlulu umuz kalkar. LCD-TV nizi a ırı ortam ko ullarında çalı tırmak cihaza zarar verebilir. Hazırlık Havalandırma için cihazın etrafında en az 10 cm bo alan bırakınız. Bir hata olu umunu önlemek ve güvenli olmayan bir durumdan korunmak için cihazın üzerine lütfen herhangi bir nesne koymayınız. Bu cihazı ılıman hava ko ullarında kullanınız. Türkçe _MB61_[TR]_5100UK_PVR_DVB-TC_PLATINIUM4_55990LED_200Hz_ _ indd :13:49

4 Güvenlik Önlemleri Kendi güvenli iniz için a a ıdaki güvenlik önlemlerini okuyun. Güç Kayna ı Televizyon, yalnızca V AC 50 Hz çıkı la çalı tırılmalıdır. Kullanım kolaylı ınız için do ru voltajı seçti inizden emin olunuz. Güç Kablosu Güç kablosu (elektrik kablosu) üzerine TV, mobilya, vs. yerle tirmeyiniz veya kabloyu bükmeyiniz. Elektrik kablosunu fi ten tutarak çekiniz. Cihazın fi ini güç kablosundan çekerek çıkarmayınız ve güç kablosuna asla elleriniz ıslakken dokunmayınız; bu kısa devreye veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Kabloyu asla dü ümlemeyiniz veya ba ka kablolarla birlikte ba lamayınız. Güç kabloları, üzerlerine basılmayacak ekilde yerle tirilmelidir. Hasar görmü bir güç kablosu yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Kablo hasar gördü ünde ve de i tirilmesi gerekti inde, bu i lem vasıflı personel tarafından yapılmalıdır. Nem ve Su Bu cihazı nemli ve ıslak yerlerde kullanmayınız (banyoda, mutfak lavabosu ve bula ık makinesi yakınlarında kullanmaktan kaçınınız). Tehlike yaratabilece inden, bu aleti ya mura veya suya maruz bırakmayınız ve üzerine vazo gibi sıvı içeren nesneler koymayınız. Su damlatmaktan veya sıçratmaktan kaçınınız. E er kabinin üzerine herhangi sert bir nesne dü ecek veya sıvı dökülecek olursa, TV nin fi ini çekiniz ve tekrar çalı tırmadan önce vasıflı eleman tarafından kontrol ettiriniz. Temizlik Temizlemeden önce TV nin fi ini prizden çekiniz. Sıvı veya sprey temizleyiciler kullanmayınız. Yumu ak ve kuru bir bez kullanınız. Havalandırma TV seti üzerindeki yuva ve delikler havalandırma ve güvenli çalı ma için yapılmı lardır. A ırı ısınmadan kaçınmak için bu delikler hiçbir ekilde engellenmemeli veya kapatılmamalıdır. Isı ve Ate Kaynakları Cihaz, çıplak ate in veya elektrikli ısıtıcı gibi yo un ısı kaynaklarının yakınına yerle tirilmemelidir. TV nin üzerine, yanan mumlar gibi hiçbir çıplak ate kayna ının koyulmadı ından emin olunuz. Pillerin güne ı ı ı, ate veya benzeri türde a ırı ısıya maruz bırakılmaması gerekmektedir. Yıldırım Fırtına ve yıldırım halinde veya tatile çıkarken güç kablosunu prizden çıkarınız. Yedek Parçalar Yedek parça gerekti inde, servis teknisyeninin üretici tarafından belirtilen veya aslıyla aynı teknik özelliklere sahip parçalar kullandı ından emin olunuz. Yan sanayi parçalarla de i im yapılması halinde yangın çıkabilir, elektrik çarpabilir veya ba ka tehlikelere neden olunabilir. Servis lemleri Lütfen bütün servis i lemleri için yetkili personele danı ınız. Elektrik çarpmasına neden olabilece inden, kapa ı kendiniz çıkartmayınız. Atıkların yok edilmesi Atıkların yok edilmesi için talimatlar: Paketler ve paketleme yardımcıları ger dönü ümlüdür ve ilke olarak geri dönü türülmelidir. Folyo po et gibi paketleme malzemeleri çocuklardan uzak tutulmalıdır. Pillerin, a ır metal içermeyenler de dâhil olmak üzere, evsel atıklar ile birlikte atılmaması gerekir. Lütfen kullanılmı pilleri çevreye saygılı bir ekilde yok ediniz. Bulundu unuz bölgede geçerli olan yasal yönetmelikler hakkında bilgi edininiz. Pilleri yeniden arj etmeyi denemeyin. Patlama tehlikesi vardır. Pilleri sadece aynı veya dengi tür pillerle de i tirin. Ürün veya ambalajı üzerindeki bu simge, elektrik veya elektronik cihazınızın, kullanım ömrünü tamamladı ında, evsel atıklarınızdan ayrı olarak bertaraf edilmesi gerekti i anlamına gelir. AB de geri dönü üme yönelik ayrı toplama sistemleri bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi için, lütfen ürünü satın aldı ınız yerel yetkili merci veya bayi ile temasa geçiniz. Cihazı Prizden Çıkarma Elektrik kablosu TV setinin elektrik ebekesi ile olan ba lantısının kesilmesi için kullanılır, dolayısı ile hâlihazırda i leyebilir kalacaktır. Kulaklık Sesi Kulaklıklardan gelen a ırı ses basıncı duyma kaybına yol açabilir. Kurulum Yaralanmaları önlemek için, bu cihaz duvara monte edilirken kurulum talimatlarına uygun olarak, sa lam ekilde duvara tutturulmalıdır (bu seçenek mevcutsa). Türkçe _MB61_[TR]_5100UK_PVR_DVB-TC_PLATINIUM4_55990LED_200Hz_ _ indd :13:49

5 SCREEN LANG SUBTITLE ZOOM ANGLE REPEAT SEARCH MODE ROOT TITLE EPG INFO SLEEP FAV DISPLAY PRESETS LCD Ekran Bu LCD paneli, yakla ık bir milyon ince film transistoru içeren, ince görüntü detaylarını sa layan son derece yüksek bir teknoloji ürünüdür. Ara sıra ekranda sabit noktalar halinde mavi, ye il veya kırmızı bir kaç ölü piksel belirebilir. Lütfen bunun ürününüzün çalı masını etkilemedi ini göz önünde bulundurunuz. Uyarı! Evden ayrılırken TV nizi bekleme konumunda veya çalı ır halde bırakmayınız. Ayarlayıcıdan bir televizyon da ıtım sistemine (Kablo TV vb.) ba lantı ebeke ba lantısı aracılı ıyla veya koruyucu topraklamaya ve koaksiyel kablo kullanılarak televizyon da ıtım sistemine ba lantısı olan ba ka aparat aracılı ıyla bina tesisatının koruyucu topraklamasına ba lanan cihaz bazı durumlarda yangın tehlikesi yaratabilir. Bu yüzden kablo da ıtım sistemine ba lantı belli bir frekans aralı ının elektrik yalıtımı (galvanik yalıtıcı, bkz. EN ) sa layan bir cihaz aracılı ıyla yapılmalıdır. Elektrikli Cihazlar Çocuklardan Uzak Tutulmalı Elektrikli cihazların çocuklar tarafından kullanılmasına hiçbir zaman izin verilmemelidir. Çocuklar muhtemel tehlikeleri her zaman farkına varamazlar. Piller / akümülatörler yutuldu unda ölüm tehlikesi olu turabilir. Pilleri küçük çocukların eri emeyece i bir yerde saklayın. Bir pilin yutulması durumunda derhal tıbbi yardım aranmalıdır. Ayrıca ambalaj malzemelerini de çocuklardan uzak tutun. Bo ulma tehlikesi vardır. Paket çeri i TEXT OK SWAP LCD TV P/CH MENU SOURCE RETURN Piller: 2 X AAA Lisans Bildirimi (opsiyonel) bir SRS Lab, Inc. ticari markasıdır. TruSurround ses teknolojisi SRSLabs,Inc in lisansı ile üretilmi tir. Lisans Bildirimi (opsiyonel) Dolby Laboratories in lisansı ile üretilmi tir. T CAR MARKA B LG S Dolby ve çift D-sembolü, Dolby Laboratories in ticari markalarıdır. Uzaktan Kumanda Kullanma Kılavuzu Bekleme / Açma dü mesi, bu cihazın ba lantısını ebeke elektri inden tamamen kesmez. Dahası, cihaz bekleme konumunda iken de elektrik tüketir. Cihazın ebeke elektri i ba lantısını tamamen kesmek için fi i prizden çekilmelidir. Herhangi bir acil durumda fi inin derhal çekilebilmesi için cihaz, cihaz ile elektrik fi i arasında herhangi bir engel olmayacak ekilde yerle tirilmelidir. Yangın tehlikesini önlemek için, cihaz uzun bir süre kullanılmayacaksa (tatil vb.) elektrik kabloları prizden çıkarılmalıdır. 1 X Görüntü & Ses Ba lantı Kablosu Not: Satın aldıktan sonra aksesuarları kontrol etmelisiniz. Aksesuarların eksiksiz oldu undan emin olun. Türkçe _MB61_[TR]_5100UK_PVR_DVB-TC_PLATINIUM4_55990LED_200Hz_ _ indd :13:50

6 Çevresel Bilgiler Bu televizyon, çevreyi korumak amacıyla çok az enerji tüketmek üzere tasarlanmı tır. Böylece sadece çevrenin korunmasına katkı sa lamı olmakla kalmazsınız, aynı zamanda televizyonun enerji tasarrufu özelli i sayesinde elektrik faturalarınızı da dü ürmü olursunuz. Enerji tüketimini azaltmak için u adımları uygulamanız gerekir: Özellikler menüsünde bulunan Güç Koruma Modu ayarlarını kullanabilirsiniz. E er Güç Koruma Modunu Açık duruma getirirseniz, Televizyon enerji koruma moduna geçecek ve televizyonun aydınlatma seviyesi optimum seviyeye dü ürülecektir. Televizyon Güç Koruma Moduna alındı ında bazı görüntü ayarları kullanılamaz. Televizyon kullanılmadı ında lütfen kapatın ya da elektrik fi ini çekin. Bu da enerji tüketimini azaltacaktır. Uzun süre boyunca televizyondan uzak olacaksanız televizyonun elektrik ba lantısını kesin. Televizyonu Güç Koruma Modu ile kullanmak, bekleme modunda bırakmak yerine televizyonun fi ini çekmeye göre yıllık olarak daha fazla enerji tasarrufu sa lar. Bu yüzden Güç Koruma Modu ayarlarının etkinle tirilmesi, yıllık güç tüketiminizi azaltmak için iddetle önerilir. Ayrıca televizyonu kullanmadı ınızda elektrik fi ini çekmeniz de tavsiye edilir. Lütfen bu adımları izleyerek çevreyi korumamıza yardımcı olun. Tamir Bilgileri Tüm servisler için yetkili servis personeline danı ın. Sadece yetkili personel televizyonun tamir i lemlerini gerçekle tirebilir. Daha fazla bilgi için televizyonu satın almı oldu unuz ma aza ile görü ebilirsiniz. Türkçe _MB61_[TR]_5100UK_PVR_DVB-TC_PLATINIUM4_55990LED_200Hz_ _ indd :13:51

7 Uzaktan Kumanda Tu ları 1. Bekleme 2. Duraklat / TimeShift kayıt 3. Durdur (Ortam Tarayıcı video modunda) 4. lev Yok 5. Hızlı ileri sarma (Ortam Tarayıcı video modunda) 6. lev Yok 7. Altyazı açık-kapalı / TXT Altyazı (Analog TV modu) / Altyazı (Ortam Tarayıcı video modunda) 8. Mavi tu 9. Sarı tu : Aktif kanal listesi 10. Numara Tu ları 11. Önceki Program 12. OK / Seç / Tut (TXT modunda) / Kanal Listesi 13. mleç sa a 14. Sessiz 15. Sesi Arttır/Azalt 16. Çık/Geri dön /Dizin Sayfaları (TXT modunda) 17. Otomatik Kapanma 18. Favori Mod Seçimi 19. Resim modu seçimi / Resim modunu de i tirir (Ortam Tarayıcı video modunda) 20. Kayıt Kütüphanesi 21. lev Yok 22. Oynat (Ortam Tarayıcı video modunda) 23. Program Kaydı 24. lev Yok 25. Hızlı geri sarma (Ortam Tarayıcı video modunda) 26. Resim Boyutu 27. Mono/Stereo - Dual I-II / Mevcut dil 28. Kımızı tu / Video yakınla tırma (Ortam Tarayıcı video modunda) 29. Ye il tu 30. Teletekst /Mix 31. mleç yukarı 32. mleç sola 33. mleç a a ı 34. Program A a ı / Sayfa Yukarı /Program Yukarı / Sayfa A a ı 35. AV / Kaynak 36. Menü açık / kapalı SCREEN LANG SUBTITLE ZOOM REPEAT ROOT TITLE TEXT SWAP OK P/CH MENU SOURCE RETURN EPG INFO SLEEP FAV ANGLE SEARCH DISPLAY PRESETS MODE 37. Elektronik Program Rehberi 38. Bilgi/Göster (TXT modunda) 39. lev Yok 40. lev Yok Türkçe _MB61_[TR]_5100UK_PVR_DVB-TC_PLATINIUM4_55990LED_200Hz_ _ indd :13:51

8 LCD TV ve Çalı ma Tu ları ÖN ve ARKA GÖRÜNÜ Kontrol Tu ları GÖRÜNÜ Kontrol Tu ları 1. Bekleme / Açma dü mesi 2. TV/AV tu u 3. Program Yukarı/A a ı tu ları 4. Ses Artırma/Azaltma tu ları Not: Ana menüyü görüntülemek için ve tu larına aynı zamanda basın. Arka Yan Konektörler 1. SCART 2 harici cihazlar için giri veya çıkı sa lar. 2. SKART harici cihazlar için giri veya çıkı sa lar. SCART kablosunu, TV niz üzerinde bulunan SCART soketine ve harici aygıtınızdaki ( ifre çözücü, VCR veya DVD çalar) SCART soketine ba layınız. Not: E er SKART yuvaları aracılı ıyla harici bir aygıt ba lanmı sa, TV otomatik olarak AV moduna geçecektir. Not: Harici cihaz ba lamak için lütfen tedarik edilen scart ba lantı kablosunu kullanınız. 3. Bile en Görüntü Giri leri (YPbPr) bile en görüntü ba lantısı yapmak için kullanılır. Bile en videosunu ve ses soketlerini, bile en çıkı ı olan bir aygıta ba layabilirsiniz. Bile en video kablolarını, TV üzerinde bulunan B LE EN V DEO G R LER NE (COMPONENT VIDEO INPUTS ) ve cihazınızın bile en video çıkı larına ba layınız. Ba larken, TV nizin üzerinde bulunan Y, Pb, Pr harfl erinin, cihaz konektörünüzün üzerindeki konektörlere denk geldi inden emin olunuz. 4. PC/YPbPr Ses Giri leri Bir PC nin çıkı larını ya da YPbPr çıkı larını kullanarak TV ye ba lanan ba ka bir cihazın ses sinyallerini ba lamak için PC/YPbPr Ses Giri leri kullanılır. PC den ses alabilmek için, PC ses kablosunu TV nin SES G R LER ile PC nin ses çıkı ları arasında ba layınız. Bile en ses alabilmek için, ses kablosunu TV nin SES G R LER ile cihazınızın ses çıkı ları arasında ba layınız. Türkçe _MB61_[TR]_5100UK_PVR_DVB-TC_PLATINIUM4_55990LED_200Hz_ _ indd :13:52

9 5. S/PDIF Koaksiyel Çıkı ı izlenen kayna ın dijital ses sinyallerini aktarmak için kullanılır. Ses sinyallerini S/PDIF giri i olan bir cihaza aktarmak için bir SPDIF koaksiyel kablosu kullanınız 6. RF Giri i, bir anten sistemine veya bir kabloya ba lanır. E er bir ifre çözücü veya medya kaydedicisi kullanıyorsanız, cihaz yoluyla anten kablosunu, uygun bir anten kablosu ile a a ıdaki sayfalarda bulunan çizimde gösterildi i gibi televizyona ba lamanız gerekti ini unutmayınız. 7. PC Giri i ki isel bir bilgisayarı TV setine ba lamak içindir. PC kablosunu, TV üzerinde bulunan PC G R NE ve PC nizin üzerinde bulunan PC çıkı ına ba layınız 8. HDMI 1: HDMI Giri i 9. HDMI 2: HDMI Giri i 10. HDMI 3: HDMI Giri i HDMI Giri leri HDMI soketine sahip bir cihazı ba lamak içindir. LCD TV niz, Yüksek Çözünürlüklü Uydu Alıcısı veya DVD çalardan gelen Yüksek Çözünürlüklü resimleri gösterme yetene ine sahiptir. Bu cihazlar, HDMI soketleri veya Bile en Soketi aracılı ıyla ba lanmalıdır. Bu yuvalar 720p veya 1080p sinyallerinin her ikisini de kabul edebilir. Bir HDMI den HDMI ba lantısı için ses ba lantısına gerek yoktur. Ba lantılar Yan Konektörler 1. CI Yuvası, CI kartını yerle tirmek için kullanılır. CI kartı, abone oldu unuz bütün kanalları görmenizi sa lar. Daha fazla bilgi için, Ko ullu Eri im kısmına bakınız. 2. USB giri leri Program kaydı özelli i bu USB giri leiryle kullanılamaz. Bu giri e harici hard disk sürücüleri ba layabilirsiniz. 3. Yan HDMI Giri i, HDMI yuvası olan bir cihazı ba lamak içindir. 4. Kulaklık giri i harici bir kulaklı ı sisteme ba lamak için kullanılır. TV yi kulaklıklardan dinlemek için KULAKLIK yuvasına ba layınız (opsiyonel). 5. Yan ses-video ba lantısı giri i, harici cihazların video ve ses sinyallerini ba lamak için kullanılır. Video ba lantısı için cihazla birlikte verilen AC ba lantı kablosunu kullanmanız gerekir. Öncelikle, kablonun tek ucunu TV nin Yan AV soketine takın. Sonra, video kablonuzun (cihazla birlikte verilmez) konektörünü cihazla birlikte verilmi olan AV ba lantı kablosunun SARI (tek tarafta) giri ine takın. Ba lanan uçların renkleri mutlaka uyu malıdır. Ses ba lantısı için AV ba lantı kablosunun KIRMIZI ve BEYAZ giri lerini kullanmalısınız. Daha sonra, cihazınızın bile ik ses kabloların ba lantılarını cihazla birlikte verilen yan AV ba lantı kablosunun KIRMIZI ve BEYAZ jakına takın. Ba lanan uçların renkleri mutlaka uyu malıdır. Not : PC ya da B LE K V DEO giri ini kullanarak TV nize bir cihaz ba ladı ınızda, ses ba lantısını etkinle tirmek için yan AV ba lantı kablosunun (KIRMIZI & BEYAZ) ses giri lerini kullanmalısınız. Türkçe _MB61_[TR]_5100UK_PVR_DVB-TC_PLATINIUM4_55990LED_200Hz_ _ indd :13:54

10 Güç Ba lantısı ÖNEML : Bu TV, V AC, 50 Hz de çalı acak ekilde tasarlanmı tır. Kutuyu açtıktan sonra elektrik ebekesine ba lamadan önce TV nin oda sıcaklı ına kadar çıkmasını bekleyiniz. Güç kablosunu, ana soket çıkı ına takınız. Anten Ba lantısı Antenin fi ini veya kablosunu TV nin arka tarafında bulunan ANTEN G R (AERIAL INPUT ) yuvasına ba layınız. Not : E er TV ye bir USB sabit disk sürücüsü ba layacaksanız, disk sürücüsü ile TV arasında kullanılacak olan USB ba lantı kablosu USB logosunu ta ımalı ve kablo olabildi ince kısa olmalıdır. Not : 1TB (Terabayt) ya da üzerinde kapasiteye sahip bir USB sabit diskin biçimlendirilmesi sırasında birtakım sorunlar ortaya çıkabilir. Böyle bir durumda, bu diski ki isel bilgisayarınızda biçimlendirmeniz gerekir; biçimlendirilen disk tipi FAT 32 olmalıdır. YANDAN GÖRÜNÜM USB BELLEK USB Giri lerinin kullanımı D KKAT! USB cihazların hızlı bir ekilde takılması ve çıkarılması çok zararlı bir i lemdir. Özellikle tekrar tekrar hızlı bir ekilde sürücüyü takıp çıkarmayınız. Bu USB oynatıcıda ve özellikle USB cihazın kendisinde fi ziksel hasara yol açar. USB Ba lantısı Bir dosyayı oynatırken veya kaydederken USB TV nizin USB giri lerini kullanarak, bir USB hard disk kartını çekip çıkarmayınız. sürücüsü veya USB hafıza kartı ba layabilirsiniz. Bu Program Kaydı özellik, USB sürücüsünde saklanan dosyaları veya Bir program kaydetmek için önce TV niz kapalı kayıtlı programları oynatmanızı sa lar. durumdayken bir USB diski ba lamalısınız. Sonra, kayıt 2.5 ve 3.5 inç (harici güç kayna ına sahip) harici özelli ini etkinle tirmek için TV nizi açmalısınız. sabit diskler desteklenir. ÖNEML : Yeni bir USB sabit disk sürücüsünü Bir program kaydetmek için önce TV niz kapalı kullanmaya ba lamadan önce, TV nizin Disk durumdayken bir USB diski ba lamalısınız. Sonra, Biçimlendirme seçene ini kullanarak bu diski kayıt özelli ini etkinle tirmek için TV nizi açmalısınız. biçimlendirmenizi öneririz. Aksi takdirde, kayıt özelli i etkin olmayacaktır. Kayıt fonksiyonunu kullanmak için, TV ye bir USB disk ÖNEML! veya bir harici sabit disk sürücüsü ba lamalısınız; ba lanan USB disk en az 1GB kapasitesinde ve 2.0 Herhangi bir olası veri kaybını önlemek amacıyla hızına uygun olmalıdır. Ba lanan USB cihazı 2.0 TV setine bir ba lantı yapmadan önce dosyalarınızı hızını desteklemiyorsa, bir hata mesajı belirir. yedekleyiniz.. Üreticinin herhangi bir dosya hasarından veya veri kaybından sorumlu olmayaca ını Programlar ba lanan USB diske.ts biçiminde unutmayınız. (MPEG-2 aktarım akı ı) kaydedilir. stenirse, bu kaydedilen dosyaları bir ki isel bilgisayara Belirli USB cihazı türlerinin bu TV ile uyumlu yedekleyebilir/kopyalayabilirsiniz. olmaması olası bir durumdur (ör. MP3 Çalarlar). Not :.TS biçiminde kaydedilmi yayınların medya ÖNEML : TV yalnızca FAT32 disk formatını oynatım yazılımınızca desteklenmiyor olması olasıdır. destekler. NTFS formatı desteklenmiyor. E er NTFS Bu durumda, uygun bir medya oynatıcı yazılım biçimlendirmesine sahip bir USB diski ba larsanız, kurmanız gerekir. TV sizden içeri i biçimlendirmenizi ister. Disk biçimlendirme hakkında daha fazla bilgi için Disk Bir saatlik yayın yakla ık olarak 2 GB yer kaplar. Biçimlendirme bölümüne bakınız. Kayıt programları hakkında daha faza bilgi için, Bu özelli i etkinle tirirseniz, USB diskinizde saklanan Hızlı Kayıt, Zaman Kaydırma, Elektronik bütün verileri kaybedece inizi ve disk formatının Program Rehberi, Kayıt Kütüphanesi veya Kayıt FAT32 ye dönü ece ini unutmayınız. Zamanlayıcıları bölümlerine bakınız. USB Disk Ba lantısı Kaydedilen programlar, 1 GB (yakla ık bir saat) USB cihazını TV nin USB giri ine takınız. boyutundaki parçalara bölünür. Bu kayıtların isimlerindeki son üç hane bu bölümleri belirtir, Not : TV kapalıyken, USB diskini takınız veya fi ini 000.ts, ts gibi. çekiniz. Türkçe _MB61_[TR]_5100UK_PVR_DVB-TC_PLATINIUM4_55990LED_200Hz_ _ indd :13:54

11 Kaydedilen programlar ba lı USB diskin içineki u dizinde saklanır: \DVR\RECS. Bütün kayıtlar bir numara ile belirtilir ( ts gibi) Her kayıt için bir metin (txt) dosyası olu turulur. Bu metin dosyası, yayıncı, program ve kayıt süresi gibi bilgileri içerir. E er ba lı USB diskinin yazma hızı yeterli de ilse, kayıt ba arısız olabilir ve zaman kaydırma özelli i kullanılamayabilir. HD programların kayıtları, yayıncının çözünürlü üne ba lı olarak USB disk üzerinde daha fazla yer kaplayabilir. Bu nedenle HD programların kaydı için USB sabit disk sürücüler kullanmanızı öneririz. USB/Sabit Diski kayıt sırasında çıkarmayın. Bu ba lı olan USB/Sabit Diske zarar verebilir. Sabit diskler, 2 partisyona kadar desteklenir. Sinyal sorunları yüzünden bazı akı paketleri kaydedilmeyebilir. Bu yüzden oynatım sırasında videoda donmalar görülebilir. Kaydetme, Oynatma, Duraklatma, Ekran (Oynatma Listesi Diyalogu için) tu ları teleteks açıkken kullanılamaz. E er zamanlayıcıda programlanmı bir kaydın saati teleteks açıkken gelirse teleteks otomatik olarak kapatılır. Teleteks ayrıca süren bir kayıt ya da oynatım durumunda da devre dı ı bırakılır. Yan HDMI Ba lantısı HDMI konektörü olan bir cihazı TV nize ba lamak için yan HDMI ba lantısını kullanabilirsiniz Böyle bir ba lantı yapmak için uygun bir HDMI kablosu kullanınız. Ba lanan cihazdan içeri i görüntülemek için HDMI kayna ına geçmeniz gerekti ini unutmayınız. Herhangi bir ba lantı yapmadan önce hem TV hem de cihazınızı kapatınız. Yan HDMI Giri i, DVD oynatıcılar gibi HDMI cihazları arasındaki ba lantıları destekler. Dı bir HDMI cihazını ba lamak için TV nin yan HDMI giri ini kullanabilirsiniz. Ba lantıyı yapmak için bir HDMI kablosu kullanınız. HDMI C HAZI YANDAN GÖRÜNÜM LCD TV yi PC ye Ba lama Bilgisayarınızın ekran görüntüsünü LCD TV nizde göstermek için, bilgisayarınızı TV setinize ba layabilirsiniz. Herhangi bir ba lantı yapmadan önce bilgisayarı ve ekranı kapatınız. PC yi LCD TV ye ba lamak için 15-pimli D-sub bir ekran kablosu kullanınız. Ba lantı yapıldıktan sonra, PC kayna ını seçiniz. Giri seçimi bölümüne bakınız. Görüntüleme gerekliliklerinize uygun olan çözünürlü ü ayarlayınız. Çözünürlük bilgisi, Ekler bölümünde bulunabilir. TV ses giriþleri PC ses kablosu (cihazla birlikte verilmemiþtir) PC ses çýkýþlarý DVD Çalara Ba lama Televizyon PC giriþi PC VGA kablosu (cihazla birlikte verilmemiþtir) PC monitör çýkýþý E er DVD çaları, LCD TV nize ba lamak isterseniz, TV setinizin konektörlerini kullanabilirsiniz. DVD çalarların farklı konektörleri olabilir. Lütfen daha fazla bilgi için DVD çalarınızın talimat kitabına bakınız. Herhangi bir ba lantı yapmadan önce hem TV hem de cihazınızı kapatınız. Not: Resimde gösterilen kablolar tedarik edilmemi tir. E er DVD çalarınızın HDMI yuvası varsa, HDMI üzerinden ba lantı yapabilirsiniz. DVD çalarınızı resimde gösterildi i gibi ba ladı ınızda, HDMI kayna ına geçiniz. Giri seçimi bölümüne bakınız. DVD çalarların ço u B LE EN SOKETLER aracılı ı ile ba lanır. Video giri ini ba lamak için bile en video kablosu kullanınız. Sesi etkinle tirmek için, a a ıda gösterildi i gibi bile en ses kablosu kullanınız. Ba lantı yapıldıktan sonra, YPbPr kayna ını seçiniz. Giri seçimi (Input selection) bölümüne bakınız.. Aynı zamanda SCART 1 veya SCART 2 ile de ba lantı yapabilirsiniz. A a ıda gösterildi i gibi bir SCART kablosu kullanınız. Türkçe _MB61_[TR]_5100UK_PVR_DVB-TC_PLATINIUM4_55990LED_200Hz_ _ indd :13:55

12 Not: Bu üç ba lantı yöntemi, farklı kalite seviyelerinde aynı i levi gerçekle tirir. Üç yöntemin hepsiyle ba lantı gerçekle tirmek gerekli de ildir. Di er Konektörleri Kullanma Bir dizi opsiyonel cihazı LCD TV nize ba layabilirsiniz. Mümkün olan ba lantılar a a ıda gösterilmi tir. Resimde gösterilen kabloların tedarik edilmedi ini unutmayınız. SPDIF deste i olan bir cihaza ba lanırken, ses ba lantısı için uygun bir SPDIF kablosu kullanınız. Yan AV Konektörlere Ba lama TV nin yan konektörlerini kullanarak LCD TV nize bir dizi opsiyonel ekipman ba layabilirsiniz. Video kamera veya foto raf makinesi ba lamak için, AV soket (yan) kullanmalısınız. Bunun için, tedarik edilen görüntü/ses ba lantı kablosu kullanmalısınız. Öncelikle, kablonun tek ucunu TV nin AV G R soketine takın (yan). Daha sonra, kameranızın kablolarının (cihazla birlikte verilmemi tir) ba lantılarını video/ses ba lantı kablosunun çoklu bölümüne yerle tirin. Ba lanan uçların renkleri mutlaka uyu malıdır. A a ıda yer alan örne e bakınız. Daha sonra, Yan AV kayna ına geçmelisiniz. Daha fazla bilgi için, a a ıdaki bölümlerde yer alan giri seçme bölümüne bakınız. Uzaktan Kumanda Pillerin Takılması Kumandanın arkasında yer alan pil kapa ını gösterilen kısımdan nazikçe geriye çekerek çıkartınız. çine iki AAA/R3 veya e de er tip piller yerle tiriniz. Pilleri takarken kutupların (+/-) do ru olmasına dikkat edin ve pil kapa ını kapatın. Not: Uzaktan kumanda aleti uzun süre kullanılmayaca ı zaman pilleri aletten çıkarınız. Aksi halde piller akabilir ve uzaktan kumanda zarar görebilir. Kumanda mesafesi yakla ık olarak 7m/23ft dir. TV sesini kulaklıktan dinlemek için, KULAKLIK ucunu kullanarak yukarıda gösterildi i gibi kulaklıkları TV ye ba lamalısınız. Türkçe _MB61_[TR]_5100UK_PVR_DVB-TC_PLATINIUM4_55990LED_200Hz_ _ indd :13:56

13 TV yi Açma/Kapama TV yi Açmak için Güç kablosunu V AC 50 Hz e ba layınız. BEKLEME (STANDBY) tu una basınız. Bekleme LED i yanacaktır. Bekleme konumundan çıkıp TV yi açabilmek için a a ıdakilerden birini yapınız: Uzaktan kumanda üzerinde bulunan tu una, P+ / P- veya bir sayı tu una basınız. TV üzerinde bulunan -P/CH veya P/CH+ tu una basınız. TV açılacaktır. Not: TV nizi kumanda ya da TV üzerinde bulunan PROGRAM A A I/YUKARI (PROGRAMME UP/ DOWN) tu larından birini kullanarak açarsanız, en son izledi iniz kanal ekrana gelecektir. Her iki yöntem ile de TV açılacaktır. TV yi kapatmak için TV nin bekleme moduna geçmesi için uzaktan kumanda üzerindeki tu una veya STANDBY tu una basınız. TV yi tamamen kapatmak için elektrik fi ini prizden çekiniz. Not: TV bekleme moduna getirildi inde, bekleme LED i Bekleme Modunda Arama, Uydudan Otomatik Yazılım ndirme ya da Zamanlayıcı gibi özelliklerin aktif oldu unu belirtmek için yanıp söner. TV yi bekleme moduna geçirdi inizde de LED yanıp sönecektir. Digital Teletext (** sadece ngiltere için) tu una basınız. Dijital teletekst bilgileri görüntülenir. Renkli tu ları, imleç tu larını ve OK tu unu kullanınız. Kullanım yöntemi, dijital teletekstin içeri ine ba lı olarak farklılık gösterebilir. Dijital teletekst ekranında görüntülenen talimatları takip ediniz.. Ekranda OK (Seç) tu una basınız veya benzer bir mesaj görüntülendi inde, OK tu una basınız. tu una basıldı ında, TV televizyon yayınına geri döner. Dijital yayın (DVB) ile, normal yayınla birlikte dijital teleteks yayınına ek olarak, sadece dijital teleteks yayınına sahip kanallar da vardır. Yalnızca dijital teletekst yayını yapan bir kanalı izlerkenki izleme oranı (resim ekli), daha önceki görüntüdeki izleme oranı ile aynıdır. tu una yeniden bastı ınızda, dijital teletekst ekranı görüntülenir. Analog Teletekst Teletekst kullanımı ve fonksiyonları analog tekst sistemine benzerdir. Lütfen TELETEKST açıklamalarına bakınız. Giri Seçimi Harici sistemleri TV nize ba ladıktan sonra farklı giri kaynaklarına geçebilirsiniz. Kaynakları do rudan de i tirebilmek için kumanda üzerindeki SOURCE tu una basınız. TV nizi hem uzaktan kumanda hem de TV üzerindeki tu ları kullanarak çalı tırabilirsiniz. TV Üzerindeki Tu larla letim Ses Ayarı Sesi azaltmak için tu una veya sesi artırmak için tu una bastı ınızda ekranda bir ses düzeyi ölçe i (kaydırıcı) görüntülenir. Program Seçimi Bir sonraki programı seçmek için P/CH + tu una, bir önceki programı seçmek için P/CH - tu una basınız. Ana Menü Görüntüleme Ana menüyü görüntülemek için V+ / V- tu larına aynı anda basınız. Ana menüde AV tu unu kullanarak alt menüyü seçiniz ve veya tu larını kullanarak alt menüye giriniz. Menülerin kullanımını ö renmek için menü Sistemi bölümlerine bakınız. AV Modu AV modları arasında geçi yapmak için TV üzerindeki kumanda panelinde bulunan AV tu una basınız. Uzaktan Kumandayla letim Televizyonunuzun uzaktan kumanda aleti, seçti iniz modelin bütün i levlerini kumanda etmek üzere tasarlanmı tır. Fonksiyonlar, TV nin menü sistemine uyumlu olarak açıklanacaktır. Ses Ayarı Sesi açmak için V+ tu una basınız. Sesi kısmak için V- tu una basın. Ekran üzerinde bir ses seviyesi skalası (kaydırıcı) görüntülenecektir. Türkçe _MB61_[TR]_5100UK_PVR_DVB-TC_PLATINIUM4_55990LED_200Hz_ _ indd :13:57

LCD LED TV KULLANIM KILAVUZU

LCD LED TV KULLANIM KILAVUZU LCD LED TV KULLANIM KILAVUZU İçindekiler Özellikler... 2 Giriş... 2 Hazırlık... 2 Güvenlik Önlemleri... 2 Paket İçeriği... 4 Çevresel Bilgiler... 5 Onarım Bilgileri... 5 Uzaktan Kumanda Tuşları... 6 LED

Detaylı

İçindekiler. Türkçe - 1 -

İçindekiler. Türkçe - 1 - İçindekiler Özellikler... 3 Sayın SHARP müşterisi... 3 Giriş... 3 Hazırlık... 3 Önemli emniyet tedbirleri... 4 Güvenlik Önlemleri... 5 Ayarlayıcıdan bir televizyon dağıtım sistemine (Kablo TV vb.) bağlantı...

Detaylı

LCD LED TV KULLANIM KILAVUZU

LCD LED TV KULLANIM KILAVUZU LCD LED TV KULLANIM KILAVUZU İçindekiler Özellikler... 2 Giriş... 2 Hazırlık... 2 Güvenlik Önlemleri... 2 Paket İçeriği... 4 Çevresel Bilgiler... 5 Uzaktan Kumanda Tuşları... 6 LED TV ve Çalışma Tuşları...

Detaylı

İçindekiler. Türkçe - 1 -

İçindekiler. Türkçe - 1 - İçindekiler Özellikler... 3 Sayın SHARP müşterisi... 3 Giriş... 3 Hazırlık... 3 Önemli emniyet tedbirleri... 4 Güvenlik Önlemleri... 5 Ayarlayıcıdan bir televizyon dağıtım sistemine (Kablo TV vb.) bağlantı...

Detaylı

feragatnameler... 31 Program Seçenekleri... 17 Teletekst... 17

feragatnameler... 31 Program Seçenekleri... 17 Teletekst... 17 İçindekiler TV - Özellikler... 2 DLNA Ağ Servisinin Kullanımı... 20 Sayın SHARP müşterisi... 3 İnternet Portal... 20 Önemli emniyet tedbirleri... 3 Netflix... 20 Çevresel Bilgi... 6 HBBTV Sistemi... 21

Detaylı

Güvenlik Önlemleri. Güç kaynağı TV yalnızca 220-240 V AC 50 Hz çıkışla çalıştırılmalıdır.

Güvenlik Önlemleri. Güç kaynağı TV yalnızca 220-240 V AC 50 Hz çıkışla çalıştırılmalıdır. İçindekiler Güvenlik Önlemleri... 1 Çevresel Bilgi... 2 TV - Özellikler... 3 TV nin Görüntülenmesi... 3 TV Kontrol tuşları ve Çalıştırma... 3 Uzaktan kumandanın görüntülenmesi... 4 Dahil olan aksesuarlar...

Detaylı

LCD LED TV KULLANIM KILAVUZU

LCD LED TV KULLANIM KILAVUZU LCD LED TV KULLANIM KILAVUZU İçindekiler Güvenlik Önlemleri... 31 Çevresel Bilgi... 32 TV - Özellikler... 33 TV nin Görüntülenmesi... 33 TV Kontrol tuşları ve Çalıştırma... 33 Uzaktan kumandanın görüntülenmesi...

Detaylı

Güvenlik Önlemleri. Güç kaynağı TV yalnızca 220-240 V AC 50 Hz çıkışla çalıştırılmalıdır.

Güvenlik Önlemleri. Güç kaynağı TV yalnızca 220-240 V AC 50 Hz çıkışla çalıştırılmalıdır. İçindekiler Güvenlik Önlemleri... 1 Çevresel Bilgi... 2 TV - Özellikler... 3 TV nin Görüntülenmesi... 3 TV Kontrol tuşları ve Çalıştırma... 3 Uzaktan kumandanın görüntülenmesi... 4 Dahil olan aksesuarlar...

Detaylı

VESTEL TELEViZYON KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS SMART 40PF7014 40 LED TV

VESTEL TELEViZYON KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS SMART 40PF7014 40 LED TV VESTEL TELEViZYON KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS SMART 40PF7014 40 LED TV İçindekiler Güvenlik Önlemleri... 1 Çevresel Bilgi... 2 TV - Özellikler... 3 TV nin Görüntülenmesi... 3 TV Kontrol tuşları

Detaylı

VESTEL TELEViZYON KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS SMART 42PF7050 42 LED TV

VESTEL TELEViZYON KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS SMART 42PF7050 42 LED TV VESTEL TELEViZYON KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS SMART 42PF7050 42 LED TV İçindekiler Güvenlik Önlemleri... 1 Çevresel Bilgi... 2 TV - Özellikler... 3 TV nin Görüntülenmesi... 3 TV Kontrol tuşları

Detaylı

VESTEL TELEViZYON KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS SMART 50PF7055 50 LED TV

VESTEL TELEViZYON KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS SMART 50PF7055 50 LED TV VESTEL TELEViZYON KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS SMART 50PF7055 50 LED TV İçindekiler Güvenlik Önlemleri... 1 Çevresel Bilgi... 2 TV - Özellikler... 3 TV nin Görüntülenmesi... 3 TV Kontrol tuşları

Detaylı

VESTEL TELEViZYON KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS SMART 42PF7175 42 LED TV

VESTEL TELEViZYON KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS SMART 42PF7175 42 LED TV VESTEL TELEViZYON KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS SMART 42PF7175 42 LED TV İçindekiler Güvenlik Önlemleri... 1 Hazırlık... 1 Kullanım Amacı... 1 Güç kaynağı... 2 TV nin Konumlandırılması... 2

Detaylı

VESTEL TELEViZYON KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS 3D SMART 47PF9060 47 LED TV

VESTEL TELEViZYON KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS 3D SMART 47PF9060 47 LED TV VESTEL TELEViZYON KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS 3D SMART 47PF9060 47 LED TV İçindekiler Güvenlik Önlemleri... 1 Çevresel Bilgi... 2 TV - Özellikler... 3 TV nin Görüntülenmesi... 3 TV Kontrol

Detaylı

VESTEL TELEViZYON KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS 3D SMART 55PF9060 55 LED TV

VESTEL TELEViZYON KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS 3D SMART 55PF9060 55 LED TV VESTEL TELEViZYON KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS 3D SMART 55PF9060 55 LED TV İçindekiler Güvenlik Önlemleri... 1 Çevresel Bilgi... 2 TV - Özellikler... 3 TV nin Görüntülenmesi... 3 TV Kontrol

Detaylı

TELEViZYON KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS SMART 42FA7500 42 LED TV

TELEViZYON KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS SMART 42FA7500 42 LED TV TELEViZYON KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS SMART 42FA7500 42 LED TV İçindekiler Güvenlik Bilgileri... 1 Başlangıç... 2 Bilgiler & Özellikler & Aksesuarlar... 2 Uzaktan Kumanda... 5 Bağlantılar...

Detaylı

TÜRKSAT DÝJÝTAL HD UYDU ALICI

TÜRKSAT DÝJÝTAL HD UYDU ALICI TÜRKSAT DÝJÝTAL HD UYDU ALICI İçindekiler Özellikler... 2 Güvenlik Önlemleri... 2 Uzaktan Kumandaya Genel Bakış... 4 Bağlantılar... 5 Uzaktan Kumanda... 6 TV Bağlantısı... 6 Güç Bağlantısı... 7 Açma Kapatma...

Detaylı

PJD5126_PJD5226_ PJD5226w_PJD6223_ PJD6253_PJD6353_PJD6383_ PJD6553w_PJD6653w_ PJD6683w DLP Projektör

PJD5126_PJD5226_ PJD5226w_PJD6223_ PJD6253_PJD6353_PJD6383_ PJD6553w_PJD6653w_ PJD6683w DLP Projektör PJD5126_PJD5226_ PJD5226w_PJD6223_ PJD6253_PJD6353_PJD6383_ PJD6553w_PJD6653w_ PJD6683w DLP Projektör Model No. VS14295/VS14551/VS14552/VS14191/VS14193 / VS14555/VS14553/VS14195/VS14554/VS14550 Uygunluk

Detaylı

PJD6243 DLP Projektör

PJD6243 DLP Projektör PJD6243 DLP Projektör Model No. VS14425 Uygunluk Bilgisi Kanada için i ii Madde Önerilen Maksimum 1 PJD6243 ViewSonic DLP Projector VS14425 PJD6243_UG_TRK Rev. 1A 12-12-11 Ürün ömrünün bitiminde ürünün

Detaylı

Televizyon Kullanma kılavuzu A32-LB-4310

Televizyon Kullanma kılavuzu A32-LB-4310 Televizyon Kullanma kılavuzu A32-LB-4310 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz.

Detaylı

PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektör Kullanιcι kιlavuzu

PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektör Kullanιcι kιlavuzu PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektör Kullanιcι kιlavuzu Model numarası: VS14926/VS14929/VS14928/VS14930/VS14117 Uygunluk Bilgileri FCC Beyanı Bu cihaz FCC Yönetmeliğinin 15. bölümüne

Detaylı

TELEViZYON KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS SATELLITE 40FA5000 40 LED TV

TELEViZYON KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS SATELLITE 40FA5000 40 LED TV TELEViZYON KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS SATELLITE 40FA5000 40 LED TV İçindekiler Güvenlik Bilgileri... 1 Başlangıç... 2 Bilgiler & Özellikler & Aksesuarlar... 2 Pilleri Uzaktan Kumandanıza

Detaylı

Televizyon Kullanma Kılavuzu B32-LCK-0B L

Televizyon Kullanma Kılavuzu B32-LCK-0B L Televizyon Kullanma Kılavuzu B32-LCK-0B L Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz.

Detaylı

Televizyon Kullanma Kılavuzu AL40L 5431 4B

Televizyon Kullanma Kılavuzu AL40L 5431 4B Televizyon Kullanma Kılavuzu AL40L 5431 4B Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Bu ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün

Detaylı

Televizyon Kullanma kılavuzu A40-LEM-3B

Televizyon Kullanma kılavuzu A40-LEM-3B Televizyon Kullanma kılavuzu A40-LEM-3B Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz.

Detaylı

Televizyon Kullanma Kılavuzu AL22L 5431 4B

Televizyon Kullanma Kılavuzu AL22L 5431 4B Televizyon Kullanma Kılavuzu AL22L 5431 4B Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Bu ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün

Detaylı

İçerik. Güvenlik Önlemi...3

İçerik. Güvenlik Önlemi...3 İçerik Güvenlik Önlemi...3 1. Referans 4 1.1 Genel Özellikler 4 1.2 Aksesuarlar 5 2. Ürüne Genel Bakış 6 2.1 Sağ Panel 6 2.2 Sol Panel 7.3 Uzaktan Kumanda Aleti (RCU) 8 3. Diğer Cihazlarla Bağlantı 10

Detaylı

LC-60LE635E LC-60LE635RU LC-60LE636E LC-60LE636S

LC-60LE635E LC-60LE635RU LC-60LE636E LC-60LE636S MODEL LC-60LE635E LC-60LE635RU LC-60LE636E LC-60LE636S KULLANMA KILAVUZU RENKLİ LCD TELEVİZYON ASA CE Beyanı: SHARP Electronics (Europe) GmbH, işbu belgeyle, kablosuz LAN USB adaptörünün (WN8522D 7-JU)

Detaylı

Televizyon Kullanma Kılavuzu B40-LW-7336

Televizyon Kullanma Kılavuzu B40-LW-7336 Televizyon Kullanma Kılavuzu B40-LW-7336 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz.

Detaylı

LC-80LE645E LC-80LE645RU LC-80LE646E LC-80LE646S

LC-80LE645E LC-80LE645RU LC-80LE646E LC-80LE646S MODEL LC-80LE645E LC-80LE645RU LC-80LE646E LC-80LE646S KULLANMA KILAVUZU RENKLİ LCD TELEVİZYON ASA CE Beyanı: SHARP Electronics (Europe) GmbH, işbu belgeyle, kablosuz LAN USB adaptörünün (WN8522D 7-JU)

Detaylı

Televizyon Kullanma Kılavuzu B50-LEL-2B

Televizyon Kullanma Kılavuzu B50-LEL-2B Televizyon Kullanma Kılavuzu B50-LEL-2B Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz.

Detaylı