çindekiler Türkçe - 1 -

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "çindekiler Türkçe - 1 -"

Transkript

1

2 çindekiler Özellikler... 2 Giri... 2 Hazırlık... 2 Güvenlik Önlemleri... 3 Paket çeri i... 4 Çevresel Bilgiler... 5 Tamir Bilgileri... 5 Uzaktan Kumanda Tu ları... 6 LCD TV ve Çalı ma Tu ları... 7 Arka Yan Konektörler... 7 Ba lantılar Yan Konektörler... 8 Güç Ba lantısı... 9 Anten Ba lantısı... 9 USB Giri lerinin kullanımı... 9 Yan HDMI Ba lantısı LCD TV yi PC ye Ba lama DVD Çalara Ba lama Yan AV Konektörlere Ba lama...11 Di er Konektörleri Kullanma...11 Uzaktan Kumanda...11 Pillerin Takılması...11 TV yi Açma/Kapama TV yi Açmak için TV yi kapatmak için Digital Teletext (** sadece ngiltere için) Analog Teletekst Giri Seçimi TV Üzerindeki Tu larla letim Ses Ayarı Program Seçimi Ana Menü Görüntüleme AV Modu Uzaktan Kumandayla letim Ses Ayarı Program Seçimi (Önceki veya Sonraki Program) Program Seçimi (Do rudan Eri im) EPG Ekranı ile Kayıt Program Seçenekleri lk Kurulum Otomatik Kanal Ayarlama Otomatik Kanal Tarama Menüsü Çalı ması Manuel Ayarlama Dijital Anten Manüel Arama Dijital Kablo Manüel Arama Analog Manüel Kanal Arama Analog nce Ayar A Kanal Taraması Servis Listesini Temizleme (*) Kanal Yönetimi: Kanal Listesi Kanal Listesinin letilmesi Kanal Ta ıma Kanal Silme Kanal Adını De i tirme Kanal Kilitleme Kanal Yönetimi: Sık Kullanılanlar Tu Fonksiyonları Kanal Yönetimi: Kanal Listesini Sıralama Ekran Bilgileri Ortam Tarayıcı Kullanarak Medya Oynatıcı USB Üzerinden Foto raf Görüntüleme Slayt Gösterisi Seçenekleri USB Üzerinden Video Oynatımı Kayıt Kütüphanesi Ortam Tarayıcı Ayarları Zaman Kaydırmalı Kayıt Hızlı Kayıt Kayıtlı Programları zleme Görüntü Boyutunu De i tirme: Resim Formatları 22 Görüntü Ayarlarını Yapılandırma Görüntü Ayarları Menü Ö elerini Kullanma Görüntü Ayarları Menü Ö eleri Movie Sense PC Görüntü Ayarları Ses Ayarlarını Yapılandırma Ses Ayarları Menü Ö elerini Kullanma Ses Ayarları Menü Ö eleri TV Ayarlarını Yapılandırma Ayarlar Menüsü Ö elerini Kullanma Ayarlar Menüsü Ö eleri Ko ullu Eri im Modülünü Kullanma Ko ullu Eri im Menüsünü Görüntüleme (*) Dil Tercihlerini Yapılandırma Ebeveyn Kontrolü Ebeveyn Ayarları Menü letimi (*) Zamanlayıcılar Otomatik Kapanma Ayarı Program Zamanlayıcıları Ayarlama Zamanlayıcı Ekleme Zamanlayıcı Ekleme Zamanlayıcı Düzenleme Zamanlayıcı Silme Kayıt Yapılandırması Tarih/Saat Ayarlarını Yapılandırma Kaynak Ayarlarını Yapılandırma Di er Ayarları Yapılandırma letim Di er Özellikler Teleteks puçları Ek A: PC Giri i Tipik Ekran Modları Ek B: AV ve HDMI Sinyal Uyumlulu u (Giri Sinyal Tipleri) Ek C: Desteklenen DVI Çözülümleri Ek D: USB Modunda Desteklenen Dosya Formatları Ek E : Software Upgrade (Yazılım Yükseltme): Teknik Özellikler Dijital Ses ve Görüntü Alma (DVB-T) Dijital Alım (DVB-C) Türkçe _MB61_[TR]_5100UK_PVR_DVB-TC_PLATINIUM4_55990LED_200Hz_ _ indd :13:48

3 Özellikler Uzaktan kumandalı renkli LCD TV. Tam entegre Karasal dijital kablolu TV (DVB-T C- MPEG2) (DVB-T-C MPEG4). Dijital görüntü ve ses için HDMI konektörleri. Bu ba lantı yüksek çözünürlüklü sinyalleri kabul edecek ekilde tasarlanmı tır. USB giri i. Program Kaydı Program zaman kaydırma 1000 program (analog+dijital). OSD menüsü sistemi. Entegre kanal arayıcı DVB-T-C HD, MPEG 2 / MPEG 4 ile uyumlu. Harici aygıtlar için scart soketi vardır.(video, video oyunları, ses aygıtları, vb.). Stereo ses sistemi. (SRS TruSurround HD) Teleteks, Hızlı Metin (Fastext), ÜST Metin (TOP text. Kulaklık ba lantısı. Otomatik Programlama Sistemi. Manuel ileri ve geri arama. Otomatik kapanma / Çocuk kilidi. Yayın olmadı ında otomatik sessizlik. NTSC oynatma. AVL (Otomatik Ses Sınırlama). Otomatik güç kesme. PLL (Frekans Arama). PC giri i. Windows 98, ME, 2000, XP, Vista için Tak & Çalı tır. Oyun Modu SRS Trusurround HD 200 Hz Giri Lütfen bu kitapçıkta yer alan ilgili talimatları, elektronik cihazlar konusunda genel bilgi sahibi olsanız bile, cihazın ilk kullanımından önce okuyunuz. Özelikle de GÜVENL K ÖNLEMLER bölümüne önem gösterin. Kitapçı ı gelecekteki kullanımınız için saklayın. Cihazı bir ba kasına satarken veya verirken bu kullanım talimatlarını da mutlaka birlikte verin. Bu ürünü seçti iniz için te ekkür ederiz. Bu kılavuz TV nizi do ru çalı tırmak için sizi yönlendirecektir. TV yi çalı tırmadan önce, lütfen bu kılavuzu tamamen okuyunuz. Lütfen ileride de ba vurmak üzere bu kılavuzu saklayınız. Bu cihaz TV almak ve görüntülemek üzere tasarlanmı tır. Program Farklı ba lantı seçenekleri, olası kaynakların alımı ve görüntülenmesi için ilave geni letme sunar (alıcı, DVD oynatıcı, DVD kaydedici, VCR, PC vb.). Bu cihaz sadece kuru mekanlarda çalı maya uygundur. Bu cihaz yalnızca özel ev kullanımı için üretilmi tir ve sanayi ve ticari amaçlarla kullanılamaz. E er cihaz kullanım amacının dı ında kullanılırsa veya üzerinde izinsiz de i iklikler yapılırsa prensip olarak cihazdaki sorumlulu umuz kalkar. LCD-TV nizi a ırı ortam ko ullarında çalı tırmak cihaza zarar verebilir. Hazırlık Havalandırma için cihazın etrafında en az 10 cm bo alan bırakınız. Bir hata olu umunu önlemek ve güvenli olmayan bir durumdan korunmak için cihazın üzerine lütfen herhangi bir nesne koymayınız. Bu cihazı ılıman hava ko ullarında kullanınız. Türkçe _MB61_[TR]_5100UK_PVR_DVB-TC_PLATINIUM4_55990LED_200Hz_ _ indd :13:49

4 Güvenlik Önlemleri Kendi güvenli iniz için a a ıdaki güvenlik önlemlerini okuyun. Güç Kayna ı Televizyon, yalnızca V AC 50 Hz çıkı la çalı tırılmalıdır. Kullanım kolaylı ınız için do ru voltajı seçti inizden emin olunuz. Güç Kablosu Güç kablosu (elektrik kablosu) üzerine TV, mobilya, vs. yerle tirmeyiniz veya kabloyu bükmeyiniz. Elektrik kablosunu fi ten tutarak çekiniz. Cihazın fi ini güç kablosundan çekerek çıkarmayınız ve güç kablosuna asla elleriniz ıslakken dokunmayınız; bu kısa devreye veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Kabloyu asla dü ümlemeyiniz veya ba ka kablolarla birlikte ba lamayınız. Güç kabloları, üzerlerine basılmayacak ekilde yerle tirilmelidir. Hasar görmü bir güç kablosu yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Kablo hasar gördü ünde ve de i tirilmesi gerekti inde, bu i lem vasıflı personel tarafından yapılmalıdır. Nem ve Su Bu cihazı nemli ve ıslak yerlerde kullanmayınız (banyoda, mutfak lavabosu ve bula ık makinesi yakınlarında kullanmaktan kaçınınız). Tehlike yaratabilece inden, bu aleti ya mura veya suya maruz bırakmayınız ve üzerine vazo gibi sıvı içeren nesneler koymayınız. Su damlatmaktan veya sıçratmaktan kaçınınız. E er kabinin üzerine herhangi sert bir nesne dü ecek veya sıvı dökülecek olursa, TV nin fi ini çekiniz ve tekrar çalı tırmadan önce vasıflı eleman tarafından kontrol ettiriniz. Temizlik Temizlemeden önce TV nin fi ini prizden çekiniz. Sıvı veya sprey temizleyiciler kullanmayınız. Yumu ak ve kuru bir bez kullanınız. Havalandırma TV seti üzerindeki yuva ve delikler havalandırma ve güvenli çalı ma için yapılmı lardır. A ırı ısınmadan kaçınmak için bu delikler hiçbir ekilde engellenmemeli veya kapatılmamalıdır. Isı ve Ate Kaynakları Cihaz, çıplak ate in veya elektrikli ısıtıcı gibi yo un ısı kaynaklarının yakınına yerle tirilmemelidir. TV nin üzerine, yanan mumlar gibi hiçbir çıplak ate kayna ının koyulmadı ından emin olunuz. Pillerin güne ı ı ı, ate veya benzeri türde a ırı ısıya maruz bırakılmaması gerekmektedir. Yıldırım Fırtına ve yıldırım halinde veya tatile çıkarken güç kablosunu prizden çıkarınız. Yedek Parçalar Yedek parça gerekti inde, servis teknisyeninin üretici tarafından belirtilen veya aslıyla aynı teknik özelliklere sahip parçalar kullandı ından emin olunuz. Yan sanayi parçalarla de i im yapılması halinde yangın çıkabilir, elektrik çarpabilir veya ba ka tehlikelere neden olunabilir. Servis lemleri Lütfen bütün servis i lemleri için yetkili personele danı ınız. Elektrik çarpmasına neden olabilece inden, kapa ı kendiniz çıkartmayınız. Atıkların yok edilmesi Atıkların yok edilmesi için talimatlar: Paketler ve paketleme yardımcıları ger dönü ümlüdür ve ilke olarak geri dönü türülmelidir. Folyo po et gibi paketleme malzemeleri çocuklardan uzak tutulmalıdır. Pillerin, a ır metal içermeyenler de dâhil olmak üzere, evsel atıklar ile birlikte atılmaması gerekir. Lütfen kullanılmı pilleri çevreye saygılı bir ekilde yok ediniz. Bulundu unuz bölgede geçerli olan yasal yönetmelikler hakkında bilgi edininiz. Pilleri yeniden arj etmeyi denemeyin. Patlama tehlikesi vardır. Pilleri sadece aynı veya dengi tür pillerle de i tirin. Ürün veya ambalajı üzerindeki bu simge, elektrik veya elektronik cihazınızın, kullanım ömrünü tamamladı ında, evsel atıklarınızdan ayrı olarak bertaraf edilmesi gerekti i anlamına gelir. AB de geri dönü üme yönelik ayrı toplama sistemleri bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi için, lütfen ürünü satın aldı ınız yerel yetkili merci veya bayi ile temasa geçiniz. Cihazı Prizden Çıkarma Elektrik kablosu TV setinin elektrik ebekesi ile olan ba lantısının kesilmesi için kullanılır, dolayısı ile hâlihazırda i leyebilir kalacaktır. Kulaklık Sesi Kulaklıklardan gelen a ırı ses basıncı duyma kaybına yol açabilir. Kurulum Yaralanmaları önlemek için, bu cihaz duvara monte edilirken kurulum talimatlarına uygun olarak, sa lam ekilde duvara tutturulmalıdır (bu seçenek mevcutsa). Türkçe _MB61_[TR]_5100UK_PVR_DVB-TC_PLATINIUM4_55990LED_200Hz_ _ indd :13:49

5 SCREEN LANG SUBTITLE ZOOM ANGLE REPEAT SEARCH MODE ROOT TITLE EPG INFO SLEEP FAV DISPLAY PRESETS LCD Ekran Bu LCD paneli, yakla ık bir milyon ince film transistoru içeren, ince görüntü detaylarını sa layan son derece yüksek bir teknoloji ürünüdür. Ara sıra ekranda sabit noktalar halinde mavi, ye il veya kırmızı bir kaç ölü piksel belirebilir. Lütfen bunun ürününüzün çalı masını etkilemedi ini göz önünde bulundurunuz. Uyarı! Evden ayrılırken TV nizi bekleme konumunda veya çalı ır halde bırakmayınız. Ayarlayıcıdan bir televizyon da ıtım sistemine (Kablo TV vb.) ba lantı ebeke ba lantısı aracılı ıyla veya koruyucu topraklamaya ve koaksiyel kablo kullanılarak televizyon da ıtım sistemine ba lantısı olan ba ka aparat aracılı ıyla bina tesisatının koruyucu topraklamasına ba lanan cihaz bazı durumlarda yangın tehlikesi yaratabilir. Bu yüzden kablo da ıtım sistemine ba lantı belli bir frekans aralı ının elektrik yalıtımı (galvanik yalıtıcı, bkz. EN ) sa layan bir cihaz aracılı ıyla yapılmalıdır. Elektrikli Cihazlar Çocuklardan Uzak Tutulmalı Elektrikli cihazların çocuklar tarafından kullanılmasına hiçbir zaman izin verilmemelidir. Çocuklar muhtemel tehlikeleri her zaman farkına varamazlar. Piller / akümülatörler yutuldu unda ölüm tehlikesi olu turabilir. Pilleri küçük çocukların eri emeyece i bir yerde saklayın. Bir pilin yutulması durumunda derhal tıbbi yardım aranmalıdır. Ayrıca ambalaj malzemelerini de çocuklardan uzak tutun. Bo ulma tehlikesi vardır. Paket çeri i TEXT OK SWAP LCD TV P/CH MENU SOURCE RETURN Piller: 2 X AAA Lisans Bildirimi (opsiyonel) bir SRS Lab, Inc. ticari markasıdır. TruSurround ses teknolojisi SRSLabs,Inc in lisansı ile üretilmi tir. Lisans Bildirimi (opsiyonel) Dolby Laboratories in lisansı ile üretilmi tir. T CAR MARKA B LG S Dolby ve çift D-sembolü, Dolby Laboratories in ticari markalarıdır. Uzaktan Kumanda Kullanma Kılavuzu Bekleme / Açma dü mesi, bu cihazın ba lantısını ebeke elektri inden tamamen kesmez. Dahası, cihaz bekleme konumunda iken de elektrik tüketir. Cihazın ebeke elektri i ba lantısını tamamen kesmek için fi i prizden çekilmelidir. Herhangi bir acil durumda fi inin derhal çekilebilmesi için cihaz, cihaz ile elektrik fi i arasında herhangi bir engel olmayacak ekilde yerle tirilmelidir. Yangın tehlikesini önlemek için, cihaz uzun bir süre kullanılmayacaksa (tatil vb.) elektrik kabloları prizden çıkarılmalıdır. 1 X Görüntü & Ses Ba lantı Kablosu Not: Satın aldıktan sonra aksesuarları kontrol etmelisiniz. Aksesuarların eksiksiz oldu undan emin olun. Türkçe _MB61_[TR]_5100UK_PVR_DVB-TC_PLATINIUM4_55990LED_200Hz_ _ indd :13:50

6 Çevresel Bilgiler Bu televizyon, çevreyi korumak amacıyla çok az enerji tüketmek üzere tasarlanmı tır. Böylece sadece çevrenin korunmasına katkı sa lamı olmakla kalmazsınız, aynı zamanda televizyonun enerji tasarrufu özelli i sayesinde elektrik faturalarınızı da dü ürmü olursunuz. Enerji tüketimini azaltmak için u adımları uygulamanız gerekir: Özellikler menüsünde bulunan Güç Koruma Modu ayarlarını kullanabilirsiniz. E er Güç Koruma Modunu Açık duruma getirirseniz, Televizyon enerji koruma moduna geçecek ve televizyonun aydınlatma seviyesi optimum seviyeye dü ürülecektir. Televizyon Güç Koruma Moduna alındı ında bazı görüntü ayarları kullanılamaz. Televizyon kullanılmadı ında lütfen kapatın ya da elektrik fi ini çekin. Bu da enerji tüketimini azaltacaktır. Uzun süre boyunca televizyondan uzak olacaksanız televizyonun elektrik ba lantısını kesin. Televizyonu Güç Koruma Modu ile kullanmak, bekleme modunda bırakmak yerine televizyonun fi ini çekmeye göre yıllık olarak daha fazla enerji tasarrufu sa lar. Bu yüzden Güç Koruma Modu ayarlarının etkinle tirilmesi, yıllık güç tüketiminizi azaltmak için iddetle önerilir. Ayrıca televizyonu kullanmadı ınızda elektrik fi ini çekmeniz de tavsiye edilir. Lütfen bu adımları izleyerek çevreyi korumamıza yardımcı olun. Tamir Bilgileri Tüm servisler için yetkili servis personeline danı ın. Sadece yetkili personel televizyonun tamir i lemlerini gerçekle tirebilir. Daha fazla bilgi için televizyonu satın almı oldu unuz ma aza ile görü ebilirsiniz. Türkçe _MB61_[TR]_5100UK_PVR_DVB-TC_PLATINIUM4_55990LED_200Hz_ _ indd :13:51

7 Uzaktan Kumanda Tu ları 1. Bekleme 2. Duraklat / TimeShift kayıt 3. Durdur (Ortam Tarayıcı video modunda) 4. lev Yok 5. Hızlı ileri sarma (Ortam Tarayıcı video modunda) 6. lev Yok 7. Altyazı açık-kapalı / TXT Altyazı (Analog TV modu) / Altyazı (Ortam Tarayıcı video modunda) 8. Mavi tu 9. Sarı tu : Aktif kanal listesi 10. Numara Tu ları 11. Önceki Program 12. OK / Seç / Tut (TXT modunda) / Kanal Listesi 13. mleç sa a 14. Sessiz 15. Sesi Arttır/Azalt 16. Çık/Geri dön /Dizin Sayfaları (TXT modunda) 17. Otomatik Kapanma 18. Favori Mod Seçimi 19. Resim modu seçimi / Resim modunu de i tirir (Ortam Tarayıcı video modunda) 20. Kayıt Kütüphanesi 21. lev Yok 22. Oynat (Ortam Tarayıcı video modunda) 23. Program Kaydı 24. lev Yok 25. Hızlı geri sarma (Ortam Tarayıcı video modunda) 26. Resim Boyutu 27. Mono/Stereo - Dual I-II / Mevcut dil 28. Kımızı tu / Video yakınla tırma (Ortam Tarayıcı video modunda) 29. Ye il tu 30. Teletekst /Mix 31. mleç yukarı 32. mleç sola 33. mleç a a ı 34. Program A a ı / Sayfa Yukarı /Program Yukarı / Sayfa A a ı 35. AV / Kaynak 36. Menü açık / kapalı SCREEN LANG SUBTITLE ZOOM REPEAT ROOT TITLE TEXT SWAP OK P/CH MENU SOURCE RETURN EPG INFO SLEEP FAV ANGLE SEARCH DISPLAY PRESETS MODE 37. Elektronik Program Rehberi 38. Bilgi/Göster (TXT modunda) 39. lev Yok 40. lev Yok Türkçe _MB61_[TR]_5100UK_PVR_DVB-TC_PLATINIUM4_55990LED_200Hz_ _ indd :13:51

8 LCD TV ve Çalı ma Tu ları ÖN ve ARKA GÖRÜNÜ Kontrol Tu ları GÖRÜNÜ Kontrol Tu ları 1. Bekleme / Açma dü mesi 2. TV/AV tu u 3. Program Yukarı/A a ı tu ları 4. Ses Artırma/Azaltma tu ları Not: Ana menüyü görüntülemek için ve tu larına aynı zamanda basın. Arka Yan Konektörler 1. SCART 2 harici cihazlar için giri veya çıkı sa lar. 2. SKART harici cihazlar için giri veya çıkı sa lar. SCART kablosunu, TV niz üzerinde bulunan SCART soketine ve harici aygıtınızdaki ( ifre çözücü, VCR veya DVD çalar) SCART soketine ba layınız. Not: E er SKART yuvaları aracılı ıyla harici bir aygıt ba lanmı sa, TV otomatik olarak AV moduna geçecektir. Not: Harici cihaz ba lamak için lütfen tedarik edilen scart ba lantı kablosunu kullanınız. 3. Bile en Görüntü Giri leri (YPbPr) bile en görüntü ba lantısı yapmak için kullanılır. Bile en videosunu ve ses soketlerini, bile en çıkı ı olan bir aygıta ba layabilirsiniz. Bile en video kablolarını, TV üzerinde bulunan B LE EN V DEO G R LER NE (COMPONENT VIDEO INPUTS ) ve cihazınızın bile en video çıkı larına ba layınız. Ba larken, TV nizin üzerinde bulunan Y, Pb, Pr harfl erinin, cihaz konektörünüzün üzerindeki konektörlere denk geldi inden emin olunuz. 4. PC/YPbPr Ses Giri leri Bir PC nin çıkı larını ya da YPbPr çıkı larını kullanarak TV ye ba lanan ba ka bir cihazın ses sinyallerini ba lamak için PC/YPbPr Ses Giri leri kullanılır. PC den ses alabilmek için, PC ses kablosunu TV nin SES G R LER ile PC nin ses çıkı ları arasında ba layınız. Bile en ses alabilmek için, ses kablosunu TV nin SES G R LER ile cihazınızın ses çıkı ları arasında ba layınız. Türkçe _MB61_[TR]_5100UK_PVR_DVB-TC_PLATINIUM4_55990LED_200Hz_ _ indd :13:52

9 5. S/PDIF Koaksiyel Çıkı ı izlenen kayna ın dijital ses sinyallerini aktarmak için kullanılır. Ses sinyallerini S/PDIF giri i olan bir cihaza aktarmak için bir SPDIF koaksiyel kablosu kullanınız 6. RF Giri i, bir anten sistemine veya bir kabloya ba lanır. E er bir ifre çözücü veya medya kaydedicisi kullanıyorsanız, cihaz yoluyla anten kablosunu, uygun bir anten kablosu ile a a ıdaki sayfalarda bulunan çizimde gösterildi i gibi televizyona ba lamanız gerekti ini unutmayınız. 7. PC Giri i ki isel bir bilgisayarı TV setine ba lamak içindir. PC kablosunu, TV üzerinde bulunan PC G R NE ve PC nizin üzerinde bulunan PC çıkı ına ba layınız 8. HDMI 1: HDMI Giri i 9. HDMI 2: HDMI Giri i 10. HDMI 3: HDMI Giri i HDMI Giri leri HDMI soketine sahip bir cihazı ba lamak içindir. LCD TV niz, Yüksek Çözünürlüklü Uydu Alıcısı veya DVD çalardan gelen Yüksek Çözünürlüklü resimleri gösterme yetene ine sahiptir. Bu cihazlar, HDMI soketleri veya Bile en Soketi aracılı ıyla ba lanmalıdır. Bu yuvalar 720p veya 1080p sinyallerinin her ikisini de kabul edebilir. Bir HDMI den HDMI ba lantısı için ses ba lantısına gerek yoktur. Ba lantılar Yan Konektörler 1. CI Yuvası, CI kartını yerle tirmek için kullanılır. CI kartı, abone oldu unuz bütün kanalları görmenizi sa lar. Daha fazla bilgi için, Ko ullu Eri im kısmına bakınız. 2. USB giri leri Program kaydı özelli i bu USB giri leiryle kullanılamaz. Bu giri e harici hard disk sürücüleri ba layabilirsiniz. 3. Yan HDMI Giri i, HDMI yuvası olan bir cihazı ba lamak içindir. 4. Kulaklık giri i harici bir kulaklı ı sisteme ba lamak için kullanılır. TV yi kulaklıklardan dinlemek için KULAKLIK yuvasına ba layınız (opsiyonel). 5. Yan ses-video ba lantısı giri i, harici cihazların video ve ses sinyallerini ba lamak için kullanılır. Video ba lantısı için cihazla birlikte verilen AC ba lantı kablosunu kullanmanız gerekir. Öncelikle, kablonun tek ucunu TV nin Yan AV soketine takın. Sonra, video kablonuzun (cihazla birlikte verilmez) konektörünü cihazla birlikte verilmi olan AV ba lantı kablosunun SARI (tek tarafta) giri ine takın. Ba lanan uçların renkleri mutlaka uyu malıdır. Ses ba lantısı için AV ba lantı kablosunun KIRMIZI ve BEYAZ giri lerini kullanmalısınız. Daha sonra, cihazınızın bile ik ses kabloların ba lantılarını cihazla birlikte verilen yan AV ba lantı kablosunun KIRMIZI ve BEYAZ jakına takın. Ba lanan uçların renkleri mutlaka uyu malıdır. Not : PC ya da B LE K V DEO giri ini kullanarak TV nize bir cihaz ba ladı ınızda, ses ba lantısını etkinle tirmek için yan AV ba lantı kablosunun (KIRMIZI & BEYAZ) ses giri lerini kullanmalısınız. Türkçe _MB61_[TR]_5100UK_PVR_DVB-TC_PLATINIUM4_55990LED_200Hz_ _ indd :13:54

10 Güç Ba lantısı ÖNEML : Bu TV, V AC, 50 Hz de çalı acak ekilde tasarlanmı tır. Kutuyu açtıktan sonra elektrik ebekesine ba lamadan önce TV nin oda sıcaklı ına kadar çıkmasını bekleyiniz. Güç kablosunu, ana soket çıkı ına takınız. Anten Ba lantısı Antenin fi ini veya kablosunu TV nin arka tarafında bulunan ANTEN G R (AERIAL INPUT ) yuvasına ba layınız. Not : E er TV ye bir USB sabit disk sürücüsü ba layacaksanız, disk sürücüsü ile TV arasında kullanılacak olan USB ba lantı kablosu USB logosunu ta ımalı ve kablo olabildi ince kısa olmalıdır. Not : 1TB (Terabayt) ya da üzerinde kapasiteye sahip bir USB sabit diskin biçimlendirilmesi sırasında birtakım sorunlar ortaya çıkabilir. Böyle bir durumda, bu diski ki isel bilgisayarınızda biçimlendirmeniz gerekir; biçimlendirilen disk tipi FAT 32 olmalıdır. YANDAN GÖRÜNÜM USB BELLEK USB Giri lerinin kullanımı D KKAT! USB cihazların hızlı bir ekilde takılması ve çıkarılması çok zararlı bir i lemdir. Özellikle tekrar tekrar hızlı bir ekilde sürücüyü takıp çıkarmayınız. Bu USB oynatıcıda ve özellikle USB cihazın kendisinde fi ziksel hasara yol açar. USB Ba lantısı Bir dosyayı oynatırken veya kaydederken USB TV nizin USB giri lerini kullanarak, bir USB hard disk kartını çekip çıkarmayınız. sürücüsü veya USB hafıza kartı ba layabilirsiniz. Bu Program Kaydı özellik, USB sürücüsünde saklanan dosyaları veya Bir program kaydetmek için önce TV niz kapalı kayıtlı programları oynatmanızı sa lar. durumdayken bir USB diski ba lamalısınız. Sonra, kayıt 2.5 ve 3.5 inç (harici güç kayna ına sahip) harici özelli ini etkinle tirmek için TV nizi açmalısınız. sabit diskler desteklenir. ÖNEML : Yeni bir USB sabit disk sürücüsünü Bir program kaydetmek için önce TV niz kapalı kullanmaya ba lamadan önce, TV nizin Disk durumdayken bir USB diski ba lamalısınız. Sonra, Biçimlendirme seçene ini kullanarak bu diski kayıt özelli ini etkinle tirmek için TV nizi açmalısınız. biçimlendirmenizi öneririz. Aksi takdirde, kayıt özelli i etkin olmayacaktır. Kayıt fonksiyonunu kullanmak için, TV ye bir USB disk ÖNEML! veya bir harici sabit disk sürücüsü ba lamalısınız; ba lanan USB disk en az 1GB kapasitesinde ve 2.0 Herhangi bir olası veri kaybını önlemek amacıyla hızına uygun olmalıdır. Ba lanan USB cihazı 2.0 TV setine bir ba lantı yapmadan önce dosyalarınızı hızını desteklemiyorsa, bir hata mesajı belirir. yedekleyiniz.. Üreticinin herhangi bir dosya hasarından veya veri kaybından sorumlu olmayaca ını Programlar ba lanan USB diske.ts biçiminde unutmayınız. (MPEG-2 aktarım akı ı) kaydedilir. stenirse, bu kaydedilen dosyaları bir ki isel bilgisayara Belirli USB cihazı türlerinin bu TV ile uyumlu yedekleyebilir/kopyalayabilirsiniz. olmaması olası bir durumdur (ör. MP3 Çalarlar). Not :.TS biçiminde kaydedilmi yayınların medya ÖNEML : TV yalnızca FAT32 disk formatını oynatım yazılımınızca desteklenmiyor olması olasıdır. destekler. NTFS formatı desteklenmiyor. E er NTFS Bu durumda, uygun bir medya oynatıcı yazılım biçimlendirmesine sahip bir USB diski ba larsanız, kurmanız gerekir. TV sizden içeri i biçimlendirmenizi ister. Disk biçimlendirme hakkında daha fazla bilgi için Disk Bir saatlik yayın yakla ık olarak 2 GB yer kaplar. Biçimlendirme bölümüne bakınız. Kayıt programları hakkında daha faza bilgi için, Bu özelli i etkinle tirirseniz, USB diskinizde saklanan Hızlı Kayıt, Zaman Kaydırma, Elektronik bütün verileri kaybedece inizi ve disk formatının Program Rehberi, Kayıt Kütüphanesi veya Kayıt FAT32 ye dönü ece ini unutmayınız. Zamanlayıcıları bölümlerine bakınız. USB Disk Ba lantısı Kaydedilen programlar, 1 GB (yakla ık bir saat) USB cihazını TV nin USB giri ine takınız. boyutundaki parçalara bölünür. Bu kayıtların isimlerindeki son üç hane bu bölümleri belirtir, Not : TV kapalıyken, USB diskini takınız veya fi ini 000.ts, ts gibi. çekiniz. Türkçe _MB61_[TR]_5100UK_PVR_DVB-TC_PLATINIUM4_55990LED_200Hz_ _ indd :13:54

11 Kaydedilen programlar ba lı USB diskin içineki u dizinde saklanır: \DVR\RECS. Bütün kayıtlar bir numara ile belirtilir ( ts gibi) Her kayıt için bir metin (txt) dosyası olu turulur. Bu metin dosyası, yayıncı, program ve kayıt süresi gibi bilgileri içerir. E er ba lı USB diskinin yazma hızı yeterli de ilse, kayıt ba arısız olabilir ve zaman kaydırma özelli i kullanılamayabilir. HD programların kayıtları, yayıncının çözünürlü üne ba lı olarak USB disk üzerinde daha fazla yer kaplayabilir. Bu nedenle HD programların kaydı için USB sabit disk sürücüler kullanmanızı öneririz. USB/Sabit Diski kayıt sırasında çıkarmayın. Bu ba lı olan USB/Sabit Diske zarar verebilir. Sabit diskler, 2 partisyona kadar desteklenir. Sinyal sorunları yüzünden bazı akı paketleri kaydedilmeyebilir. Bu yüzden oynatım sırasında videoda donmalar görülebilir. Kaydetme, Oynatma, Duraklatma, Ekran (Oynatma Listesi Diyalogu için) tu ları teleteks açıkken kullanılamaz. E er zamanlayıcıda programlanmı bir kaydın saati teleteks açıkken gelirse teleteks otomatik olarak kapatılır. Teleteks ayrıca süren bir kayıt ya da oynatım durumunda da devre dı ı bırakılır. Yan HDMI Ba lantısı HDMI konektörü olan bir cihazı TV nize ba lamak için yan HDMI ba lantısını kullanabilirsiniz Böyle bir ba lantı yapmak için uygun bir HDMI kablosu kullanınız. Ba lanan cihazdan içeri i görüntülemek için HDMI kayna ına geçmeniz gerekti ini unutmayınız. Herhangi bir ba lantı yapmadan önce hem TV hem de cihazınızı kapatınız. Yan HDMI Giri i, DVD oynatıcılar gibi HDMI cihazları arasındaki ba lantıları destekler. Dı bir HDMI cihazını ba lamak için TV nin yan HDMI giri ini kullanabilirsiniz. Ba lantıyı yapmak için bir HDMI kablosu kullanınız. HDMI C HAZI YANDAN GÖRÜNÜM LCD TV yi PC ye Ba lama Bilgisayarınızın ekran görüntüsünü LCD TV nizde göstermek için, bilgisayarınızı TV setinize ba layabilirsiniz. Herhangi bir ba lantı yapmadan önce bilgisayarı ve ekranı kapatınız. PC yi LCD TV ye ba lamak için 15-pimli D-sub bir ekran kablosu kullanınız. Ba lantı yapıldıktan sonra, PC kayna ını seçiniz. Giri seçimi bölümüne bakınız. Görüntüleme gerekliliklerinize uygun olan çözünürlü ü ayarlayınız. Çözünürlük bilgisi, Ekler bölümünde bulunabilir. TV ses giriþleri PC ses kablosu (cihazla birlikte verilmemiþtir) PC ses çýkýþlarý DVD Çalara Ba lama Televizyon PC giriþi PC VGA kablosu (cihazla birlikte verilmemiþtir) PC monitör çýkýþý E er DVD çaları, LCD TV nize ba lamak isterseniz, TV setinizin konektörlerini kullanabilirsiniz. DVD çalarların farklı konektörleri olabilir. Lütfen daha fazla bilgi için DVD çalarınızın talimat kitabına bakınız. Herhangi bir ba lantı yapmadan önce hem TV hem de cihazınızı kapatınız. Not: Resimde gösterilen kablolar tedarik edilmemi tir. E er DVD çalarınızın HDMI yuvası varsa, HDMI üzerinden ba lantı yapabilirsiniz. DVD çalarınızı resimde gösterildi i gibi ba ladı ınızda, HDMI kayna ına geçiniz. Giri seçimi bölümüne bakınız. DVD çalarların ço u B LE EN SOKETLER aracılı ı ile ba lanır. Video giri ini ba lamak için bile en video kablosu kullanınız. Sesi etkinle tirmek için, a a ıda gösterildi i gibi bile en ses kablosu kullanınız. Ba lantı yapıldıktan sonra, YPbPr kayna ını seçiniz. Giri seçimi (Input selection) bölümüne bakınız.. Aynı zamanda SCART 1 veya SCART 2 ile de ba lantı yapabilirsiniz. A a ıda gösterildi i gibi bir SCART kablosu kullanınız. Türkçe _MB61_[TR]_5100UK_PVR_DVB-TC_PLATINIUM4_55990LED_200Hz_ _ indd :13:55

12 Not: Bu üç ba lantı yöntemi, farklı kalite seviyelerinde aynı i levi gerçekle tirir. Üç yöntemin hepsiyle ba lantı gerçekle tirmek gerekli de ildir. Di er Konektörleri Kullanma Bir dizi opsiyonel cihazı LCD TV nize ba layabilirsiniz. Mümkün olan ba lantılar a a ıda gösterilmi tir. Resimde gösterilen kabloların tedarik edilmedi ini unutmayınız. SPDIF deste i olan bir cihaza ba lanırken, ses ba lantısı için uygun bir SPDIF kablosu kullanınız. Yan AV Konektörlere Ba lama TV nin yan konektörlerini kullanarak LCD TV nize bir dizi opsiyonel ekipman ba layabilirsiniz. Video kamera veya foto raf makinesi ba lamak için, AV soket (yan) kullanmalısınız. Bunun için, tedarik edilen görüntü/ses ba lantı kablosu kullanmalısınız. Öncelikle, kablonun tek ucunu TV nin AV G R soketine takın (yan). Daha sonra, kameranızın kablolarının (cihazla birlikte verilmemi tir) ba lantılarını video/ses ba lantı kablosunun çoklu bölümüne yerle tirin. Ba lanan uçların renkleri mutlaka uyu malıdır. A a ıda yer alan örne e bakınız. Daha sonra, Yan AV kayna ına geçmelisiniz. Daha fazla bilgi için, a a ıdaki bölümlerde yer alan giri seçme bölümüne bakınız. Uzaktan Kumanda Pillerin Takılması Kumandanın arkasında yer alan pil kapa ını gösterilen kısımdan nazikçe geriye çekerek çıkartınız. çine iki AAA/R3 veya e de er tip piller yerle tiriniz. Pilleri takarken kutupların (+/-) do ru olmasına dikkat edin ve pil kapa ını kapatın. Not: Uzaktan kumanda aleti uzun süre kullanılmayaca ı zaman pilleri aletten çıkarınız. Aksi halde piller akabilir ve uzaktan kumanda zarar görebilir. Kumanda mesafesi yakla ık olarak 7m/23ft dir. TV sesini kulaklıktan dinlemek için, KULAKLIK ucunu kullanarak yukarıda gösterildi i gibi kulaklıkları TV ye ba lamalısınız. Türkçe _MB61_[TR]_5100UK_PVR_DVB-TC_PLATINIUM4_55990LED_200Hz_ _ indd :13:56

13 TV yi Açma/Kapama TV yi Açmak için Güç kablosunu V AC 50 Hz e ba layınız. BEKLEME (STANDBY) tu una basınız. Bekleme LED i yanacaktır. Bekleme konumundan çıkıp TV yi açabilmek için a a ıdakilerden birini yapınız: Uzaktan kumanda üzerinde bulunan tu una, P+ / P- veya bir sayı tu una basınız. TV üzerinde bulunan -P/CH veya P/CH+ tu una basınız. TV açılacaktır. Not: TV nizi kumanda ya da TV üzerinde bulunan PROGRAM A A I/YUKARI (PROGRAMME UP/ DOWN) tu larından birini kullanarak açarsanız, en son izledi iniz kanal ekrana gelecektir. Her iki yöntem ile de TV açılacaktır. TV yi kapatmak için TV nin bekleme moduna geçmesi için uzaktan kumanda üzerindeki tu una veya STANDBY tu una basınız. TV yi tamamen kapatmak için elektrik fi ini prizden çekiniz. Not: TV bekleme moduna getirildi inde, bekleme LED i Bekleme Modunda Arama, Uydudan Otomatik Yazılım ndirme ya da Zamanlayıcı gibi özelliklerin aktif oldu unu belirtmek için yanıp söner. TV yi bekleme moduna geçirdi inizde de LED yanıp sönecektir. Digital Teletext (** sadece ngiltere için) tu una basınız. Dijital teletekst bilgileri görüntülenir. Renkli tu ları, imleç tu larını ve OK tu unu kullanınız. Kullanım yöntemi, dijital teletekstin içeri ine ba lı olarak farklılık gösterebilir. Dijital teletekst ekranında görüntülenen talimatları takip ediniz.. Ekranda OK (Seç) tu una basınız veya benzer bir mesaj görüntülendi inde, OK tu una basınız. tu una basıldı ında, TV televizyon yayınına geri döner. Dijital yayın (DVB) ile, normal yayınla birlikte dijital teleteks yayınına ek olarak, sadece dijital teleteks yayınına sahip kanallar da vardır. Yalnızca dijital teletekst yayını yapan bir kanalı izlerkenki izleme oranı (resim ekli), daha önceki görüntüdeki izleme oranı ile aynıdır. tu una yeniden bastı ınızda, dijital teletekst ekranı görüntülenir. Analog Teletekst Teletekst kullanımı ve fonksiyonları analog tekst sistemine benzerdir. Lütfen TELETEKST açıklamalarına bakınız. Giri Seçimi Harici sistemleri TV nize ba ladıktan sonra farklı giri kaynaklarına geçebilirsiniz. Kaynakları do rudan de i tirebilmek için kumanda üzerindeki SOURCE tu una basınız. TV nizi hem uzaktan kumanda hem de TV üzerindeki tu ları kullanarak çalı tırabilirsiniz. TV Üzerindeki Tu larla letim Ses Ayarı Sesi azaltmak için tu una veya sesi artırmak için tu una bastı ınızda ekranda bir ses düzeyi ölçe i (kaydırıcı) görüntülenir. Program Seçimi Bir sonraki programı seçmek için P/CH + tu una, bir önceki programı seçmek için P/CH - tu una basınız. Ana Menü Görüntüleme Ana menüyü görüntülemek için V+ / V- tu larına aynı anda basınız. Ana menüde AV tu unu kullanarak alt menüyü seçiniz ve veya tu larını kullanarak alt menüye giriniz. Menülerin kullanımını ö renmek için menü Sistemi bölümlerine bakınız. AV Modu AV modları arasında geçi yapmak için TV üzerindeki kumanda panelinde bulunan AV tu una basınız. Uzaktan Kumandayla letim Televizyonunuzun uzaktan kumanda aleti, seçti iniz modelin bütün i levlerini kumanda etmek üzere tasarlanmı tır. Fonksiyonlar, TV nin menü sistemine uyumlu olarak açıklanacaktır. Ses Ayarı Sesi açmak için V+ tu una basınız. Sesi kısmak için V- tu una basın. Ekran üzerinde bir ses seviyesi skalası (kaydırıcı) görüntülenecektir. Türkçe _MB61_[TR]_5100UK_PVR_DVB-TC_PLATINIUM4_55990LED_200Hz_ _ indd :13:57

14 Program Seçimi (Önceki veya Sonraki Program) P - tu una basarak bir önceki programı seçiniz. Bir sonraki programı seçmek için P + tu una basınız. Program Seçimi (Do rudan Eri im) 0 ila 9 arasındaki programları seçmek için uzaktan kumanda üzerindeki sayı tu larına basınız. Televizyon seçilen programa geçecektir. Aradaki programları seçmek için, sayı tu larına sırasıyla basınız. kinci sayı tu una basma süresi doldu unda, sadece ilk sayıya ait program gösterilir. Tek haneli program numaralarını seçmek için do rudan program numarasına basınız. Elektronik Program Kılavuzunu (EPG) Görüntüleme Mevcut programlarla ilgili bilgileri görüntülemek için elektronik program kılavuzunu (EPG) görüntüleyebilirsiniz. EPG menüsünü görüntülemek için lütfen uzaktan kumandanın üstünde bulunan EPG (KILAVUZ) tu una basın. Kanallarda gezinmek için / tu larına basın. Program listesinde gezinmek için / tu larına basınız. EPG menüsü tüm kanallardaki mevcut bilgileri gösterir. TV programı bilgilerinin otomatik olarak güncellendi ini unutmayınız. Kanallar için mevcut durum bilgi verileri yoksa EPG de bo luklar görülecektir. Kırmızı tu (Önceki Zaman Dilimi): Önceki zaman diliminin programlarını gösterir. Ye il tu (Sonraki Zaman D limi): Sonraki zaman diliminin programlarını gösterir. Sarı tu (Önceki gün): Önceki günün programlarını görüntüler. MAV tu (Sonraki gün): Sonraki günün programlarını görüntüler. Rakam tu ları (Atla): Do rudan sayı tu larıyla tercih edilen kanala atlar. OK (Seçenekler): zleme/kayıt yapar ya da ileriki programlar için zamanlayıcıyı ayarlar. Metin tu u (Filtre): Filtreleme seçeneklerini gösterir. INFO (Ayrıntılar): Programları detaylı olarak gösterir. (Kayıt): TV seçilen programı kaydedetmeye ba layacaktır. Kaydı durdurmak için bu dü meye tekrar basabilirsiniz. OK (Seçenekler): zleme/kayıt yapar ya da ileriki programlar için zamanlayıcıyı ayarlar. INFO (Ayrıntılar): Programları detaylı olarak gösterir. Ye il tu : Program çizelgesi listelenecektir Sarı tu : Zaman çizelgesi programına uygun olarak EPG verilerini gösterir Mavi tu (Filtre): Filtreleme seçeneklerini gösterir. (Kayıt): TV seçilen programı kaydedetmeye ba layacaktır. Kaydı durdurmak için bu dü meye tekrar basabilirsiniz. Kırmızı tu (Önceki Gün): Önceki günün programlarını görüntüler. Ye il tu (Sonraki Gün): Sonraki günün programlarını görüntüler. Sarı tu (Yakınla ): Program bilgisini geni letir. Mavi tu (Filtre): Filtreleme seçeneklerini gösterir. INFO (Ayrıntılar): Programları detaylı olarak gösterir. Rakam tu ları (Atla): Sayı tu larıyla doprudan tercih edilen kanala atlar. OK (Seçenekler): zleme/kayıt yapar ya da ileriki programlar için zamanlayıcıyı ayarlar. Metin (Arama): Kılavuz Arama menüsünü gösterir. Türkçe _MB61_[TR]_5100UK_PVR_DVB-TC_PLATINIUM4_55990LED_200Hz_ _ indd :13:57

15 ALTYAZI: Çe it Seç menüsünü görüntülemek için SUBTITLE tu una basın. Bu özelli i kullanarak program kılavuz veritabanını çe ide uygun olarak arayabilirsiniz. Program rehberinde mevcut olan bilgi aranacak ve kriterlerinize uyan sonuçlar listelenecektir. ( imdi) : Mevcut programı gösterir. EPG Ekranı ile Kayıt ÖNEML : Bir program kaydetmek için önce TV niz kapalı durumdayken bir USB diski ba lamalısınız. Sonra, kayıt özelli ini etkinle tirmek için TV nizi açmalısınız. Aksi takdirde, kayıt özelli i etkin olmayacaktır. (Kayıt): TV seçilen programı kaydedetmeye ba layacaktır. Kaydı durdurmak için bu dü meye tekrar basabilirsiniz. Not : Kayıt sırasında farklı yayın veya kayna ı açmak uygun de ildir. / : Sol sayfa / Sa sayfa Program Seçenekleri EPG menüsünde, Olay Seçenekleri menüsüne geçmek için OK tu una basınız. Zamanlayıcı Ayarı / Zamanlayıcıyı Sil EPG menüde bir program seçtikten sonra, OK tu una basınız; Seçenek ekranı görüntülenecektir. Zamanlayıcıyı Olaya Ayarla seçene ini seçiniz ve OK tu una basınız. Gelecek programlar için bir zamanlayıcı ayarlayabilirsiniz. Önceden ayarlanmı zamanlayıcıyı iptal etmek için, programı i aretleyip OK tu una basınız. Sonra Zamanlayıcıyı Sil seçene ini seçiniz. Zamanlayıcı iptal olacaktır. Not : Aynı zaman aralı ındaki iki veya daha fazla ba ımsız olay için kayıt yapmak ya da zamanlayıcı ayarlamak mümkün de ildir. lk Kurulum ÖNEML : Televizyonu kurulumdan sonraki ilk açı ınızda televizyona antenin ya da kablonun ba lı oldu undan ve de bir Ortak Arayüz modülünün takılmamı oldu undan emin olun. TV ilk kez çalı tırıldı ında, kurulum sihirbazı sizi i lem boyunca yönlendirecektir. lk olarak dil seçim ekranı görüntülenir: Kanal Seçimi EPG menüde, bu seçene i kullanarak, seçilen kanalı açabilirsiniz. Kayıt/ Kayıt Zamanlayıcıyı Sil ÖNEML : Bir program kaydetmek için önce TV niz kapalı durumdayken bir USB diski ba lamalısınız. Sonra, kayıt özelli ini etkinle tirmek için TV nizi açmalısınız. Aksi takdirde, kayıt özelli i etkin olmayacaktır. EPG menüde bir program seçtikten sonra, OK tu una basınız; Seçenek ekranı görüntülenecektir. Kayıt seçene ini seçiniz ve OK tu una basınız. Bu i lemden sonra kayıt seçilen programa ayarlanmı olur. Önceden ayarlanan kaydı iptal etmek için, programı i aretleyiniz, OK tu una basınız ve Kaydı Sil seçene ini seçiniz. Zamanlayıcı Kayıt iptal olacaktır. Not : Mevcut kanal üzerinde aktif bir kayıt varsa, her hangi ba ka bir kanalı veya kayna ı açamazsınız. Dilinizi seçmek için veya tu larını kullanınız ve seçilen dili ayarlamak ve devam etmek için OK tu una basınız. Dili seçtikten sonra Ülke, Teleteks Dili ve ifreli Tarama seçeneklerini seçmenizi gerektiren Ho geldiniz! ekranı gösterilecektir. veya tu una basarak ayarlamak istedi iniz ülkeyi seçin ve Teleteks Dili seçene ini vurgulamak için tu una basın. stenilen Teleteks Dilini seçmek için veya tu unu kullanın. Türkçe _MB61_[TR]_5100UK_PVR_DVB-TC_PLATINIUM4_55990LED_200Hz_ _ indd :13:58

16 Teleteks Dili seçene ini ayarladıktan sonra tu una basın. ifreli Tarama seçene i i aretlenecektir. Kodlanmı istasyonları taramak isterseniz ifreli Tarama seçene ini Evet olarak ayarlayabilirsiniz. Daha sonra istenilen Teleteks Dilini seçin. Lütfen uzaktan kumanda üzerinde OK tu una basınız, a a ıdaki mesaj ekranda görünecektir: Evet veya Hayır seçene ini seçmek için ö eyi veya tu larını kullanarak vurgulayın ve OK tu una basın. Sonrasında, ekranda u menü görüntülenecektir: Not: ptal etmek için MENU (MENÜ) tu una basabilirsiniz. Tüm mevcut kanallar kaydedildikten sonra, ekranda Kanal Listesi görüntülenecektir. Kanalları LCN ye (mantıksal kanal numarası) göre sıralamak isterseniz lütfen Evet seçimini yaptıktan sonra OK tu una basın E er KABLO seçene ini seçerseniz, u ekran görüntülenecektir: Bu ekrandan frekans aralıklarını seçebilirsiniz. Satırları seçmek için veya dü mesini kullanabilirsiniz. Uzaktan kumandadaki nümerik tu ları kullanarak frekans aralı ını manüel olarak girebilirsiniz. Uzaktan kumanda üzerindeki nümerik tu ları kullanarak Ba langıç ve Duru Frekansını ayarlayabilirsiniz. Bu i lemden sonra Arama Adımını 8000 KHz veya 1000 KHz olarak ayarlayabilirsiniz. E er 1000 KHz seçimini yaparsanız televizyon ayrıntılı bir arama i lemi gerçekle tirir. Arama süresi de buna göre artacaktır. Bitince, otomatik aramayı ba latmak için TAMAM dü mesine basın. E er Arama Tipi ekranından ANTEN seçene ini seçerseniz, dijital televizyon dijital karasal televizyon yayınları için bir arama gerçekle tirir. Kanal listesinden çıkmak ve TV yi seyretmek için OK tu una basınız. Otomatik Kanal Ayarlama PUCU: Otomatik kanal ayarlama özelli i, yeni hizmetler veya kanalları kaydetmek üzere TV setini ayarlamanıza yardımcı olacaktır. Uzaktan kumandanın üstünde bulunan MENU tu una basın ve veya tu unu kullanarak Kurulum seçene ini seçin. OK tu una basın ve sonraki menü görüntülenecektir. / dü mesini seçerek Otomatik Kanal Taramayı (Tekrar Ayar) seçin ve Tamam dü mesine basın. Otomatik Kanal Tarama (Tekrar Ayar) seçenekleri görüntülenir. / ve Tamam dü melerini kullanarak menüde seçim yapabilirsiniz.. Türkçe _MB61_[TR]_5100UK_PVR_DVB-TC_PLATINIUM4_55990LED_200Hz_ _ indd :13:58

17 Otomatik Kanal Tarama Menüsü Çalı ması Dijital Anten: Anten DVB istasyonlarını arar ve kaydeder. Dijital Kablo: Kablo DVB istasyonlarını arar ve kaydeder. Analog: Analog istasyonları arar ve kaydeder. Dijital Anten & Analog: Hem analog hem de anten DVB istasyonlarını arar ve kaydeder. Dijital Kablo & Analog: Hem analog hem de kablo DVB istasyonlarını arar ve kaydeder. Bir otomatik arama tipi seçti inizde ve OK tu una bastı ınızda, ekranda bir do rulama ekranı belirecektir. Kurulum sürecini ba latmak için. veya tu larını kullanarak Yes (Evet), iptal etmek için No (Hayır) seçene ini seçiniz ve daha sonra OK tu una basınız. Otomatik kanal tarama tipi seçilip do rulandıktan sonra, kurulum i lemi ba layacak ve ilerleme çubu u görüntülenecektir. lemi iptal etmek için MENÜ tu una basınız. Böyle bir durumda, bulunan kanallar hafızaya alınacaktır. Manuel Ayarlama PUCU: Bu özellik do rudan yayın giri i için kullanılır. / ve OK tu larını kullanarak, Kurulum menüsünden Manual Channel Scan (Manuel Kanal Tarama) seçene ini seçiniz. Manual Scan (Manuel Kanal Tarama) seçene i görüntülenecektir. veya tu unu kullanarak, Search Type (Arama Tipi) ni seçiniz. Manüel arama seçenekleri buna uygun ekilde de i ecektir. Bir ö eyi vurgulamak için / tu una basınız ve daha sonra ayarlamak için veya kullanınız. ptal etmek için MENU (MENÜ) tu una basabilirsiniz. Dijital Anten Manüel Arama Manüel kanal taramada multipleks veya frekans sayısı manüel olarak girilir ve kanallar için sadece girilen multipleks veya frekans aranır. Arama türünü Dijital olarak seçtikten sonra rakam tu larını kullanarak multipleks veya frekans sayısını girebilirsiniz ve arama için OK tu una basabilirsiniz. Dijital Kablo Manüel Arama Kablo manüel taramada, frekansı, modülasyonu, sembol oranını ve a kanal tarama seçeneklerini girebilirsiniz. Arama tipini Dijital Kablo olarak seçtikten sonra istedi iniz seçenekleri ayarlayabilir ve aramak için Tamam tu una basabilirsiniz. Analog Manüel Kanal Arama Arama tipi Analog olarak seçildikten sonra, bir ö eyi vurgulamak için / tu una basınız ve daha sonra ayarlamak için veya kullanınız. Rakam tu larını kullanarak kanal numarasını veya frekansı girin. Aramak için OK tu una basabilirsiniz. Kanal ayarlandıktan sonra listede olmayan tüm yeni kanallar kaydedilecektir. Analog nce Ayar veya ve OK tu larını kullanarak, Kurulum menüsünden Analog Fine Tune (Analog nce Ayar) seçene ini seçiniz. Analog ince ayar ekranı görüntülenecektir. Kayıtlı analog kanal, dijital kanal ve harici kaynaklar yok ise, Analog Fine Tune (Analog nce Ayar) özelli i bulunmayacaktır. lerlemek için, OK tu una basınız. nce Ayarı ayarlamak için veya tu larını kullanınız. Bitti inde, OK tu una tekrar basınız. A Kanal Taraması veya ve Tamam dü melerini kullanarak kurulum menüsünden A Kanal Taramasını seçin. A Kanal Taraması seçim ekranı görüntülenir. Dijital Anten ya da Dijital Kablo seçimini yapın ve devam etmek için Tamam dü mesine basın. Ekranda u mesaj görüntülenir: Devam etmek için Evet e ya da iptal etmek için Hayır a basınl. Türkçe _MB61_[TR]_5100UK_PVR_DVB-TC_PLATINIUM4_55990LED_200Hz_ _ indd :13:59

18 E er Dijital Anten taraması i lemini ba latırsanız, otomatik tarama ba lar. MENÜ dü mesine basarak bu aramayı iptal edebilirsiniz. E er Dijital Kablo taraması i lemini ba latırsanız u ekran görüntülenir. Kanal Yönetimi: Kanal Listesi TV, hafızaya alınan kanalları, Kanal Listesinde sıralar. Kanal Listesi seçeneklerini kullanarak, bu kanal listesini düzenleyebilir, en sevilenleri girebilir veya listelenecek aktif kanalları seçebilirsiniz. Ana menüyü görüntülemek için MENU tu una basınız veya tu una basarak Kanal Listesi ö esini seçiniz. Menü içeri ini görmek için OK tu una basınız. Tüm kayıtlı kanalları yönetmek için Edit Channel List (Kanal Listesini Düzenle) seçene ini seçiniz. Kanal Listesini Düzenle seçene ini seçmek için veya ve OK tu larını kullanın. Kanal Listesinin letilmesi Bu ekrandan frekans aralıklarını seçebilirsiniz. Satırları seçmek için veya dü mesini kullanabilirsiniz. Uzaktan kumandadaki nümerik tu ları kullanarak frekans aralı ını manüel olarak girebilirsiniz. Uzaktan kumanda üzerindeki nümerik tu ları kullanarak Ba langıç ve Duru Frekansını ayarlayabilirsiniz. Bu i lemden sonra Arama Adımını 8000 KHz veya 1000 KHz olarak ayarlayabilirsiniz. E er 1000 KHz seçimini yaparsanız televizyon ayrıntılı bir arama i lemi gerçekle tirir. Arama süresi de buna göre artacaktır. Bitince, otomatik aramayı ba latmak için TAMAM dü mesine basın. Bu i lem sırasında otomatik arama ekranı görüntülenecektir. Not: E er Ba langıç ve Duru frekans aralık oranı için büyük bir de er seçerseniz, otomatik arama süresi daha fazla olacaktır. Servis Listesini Temizleme (*) (*) Bu ayar sadece Ülke seçene i Danimarka, sveç, Norveç ya da Finlandiya olarak seçilirse görünür. Kaydedilmi kanalları temizlemek için bu seçene i kullanın. Servis Temizleme Listesini seçmek için veya dü melerini kullanın ve sonra Tamam a basın. Ekranda u menü görüntülenecektir: Devam etmek için Evet i seçin ve Tamam a basın ya da iptal etmek için Hayır ı seçin ve Tamam a basın. leme tabi tutulacak olan kanalı seçmek için veya tu una basınız. Kanal Listesi menüsünde bir fonksiyon seçmek için veya tu una basınız. Sayfayı yukarı veya a a ı hareket ettirmek için P+/P- tu larını kullanınız. Filtreleme Seçeneklerini görüntülemek için MAV tu a basınız. Çıkmak için MENÜ tu una basınız. Kanal Ta ıma lk olarak ta ımak istedi iniz kanalı seçiniz. Kanal listesinde Move (Ta ı) seçene ini seçip, OK tu una basınız. Numara Düzenleme ekranı görüntülenecektir. Uzaktan kumanda üzerindeki rakam tu larını kullanarak istedi iniz kanal numarasını giriniz. Bu kanal numarası üzerinde daha önce kaydedilmi bir kanal mevcut ise, bir uyarı ekranı görüntülenecektir. Kanalı ta ımak istiyorsanız Yes (Evet) i seçip, OK tu una basınız.. Türkçe _MB61_[TR]_5100UK_PVR_DVB-TC_PLATINIUM4_55990LED_200Hz_ _ indd :13:59

19 lerlemek için, OK tu una basınız. Seçilen kanal artık ta ınmı tır. Kanal Silme Tüm kanalları seçmek/seçimini kaldırmak için YE L tu a basabilirsiniz; bir kanalı seçmek/seçimini kaldırmak için SARI tu a basabilirsiniz. Silmek istedi iniz kanalı seçip, Delete (Sil) seçene ini seçiniz. Devam etmek için, OK tu una basınız.. Bir uyarı ekranı belirecektir. Silmek için Yes (Evet), silme i lemini iptal etmek için No (Hayır) ı seçin. Devam etmek için, OK tu una basınız. Kanal Adını De i tirme Yeniden adlandırmak istedi iniz kanalı seçiniz ve Edit Name (Ad Düzenleme) seçene ini seçiniz. Devam etmek için, OK tu una basınız. veya tu una basıldı ında, bir önceki/ bir sonraki karaktere geçilir veya tu larına basılması o andaki karakterin de i mesine neden olur, örne in b tu uyla a tu uyla c haline dönü ür. 0 9 Sayı tu larına basmak, vurgulanmı karakteri, tu a her basıldı ında birer birer tu üzerinde yazılı karakter ile de i tirir. Bitti inde, kaydetmek için OK tu una basınız. ptal etmek için MENU tu una basınız. Kanal Kilitleme Tüm kanalları i aretlemek/i aretini kaldırmak için YE L tu una basabilirsiniz; SARI tu tek bir kanalı i aretler/i aretini kaldırır. Kilitlemek istedi iniz kanalı seçip, Lock (Kilitle) seçene ini seçiniz. Devam etmek için, OK tu una basınız. Ebeveyn kontrol PIN numarasını girmeniz istenecektir. Varsayılan PIN numarası 0000 olarak girilir. PIN numarasını giriniz. Kilitlemek/Kilidini açmak istedi iniz kanal i aretlendi inde OK tu una basınız. Seçilen kanalın yanında bir kilit sembolü gösterilecektir. Kanal Yönetimi: Sık Kullanılanlar Bir sık kullanılan programlar listesi olu turabilirsiniz. Ana menüyü görüntülemek için MENU tu una basınız veya tu una basarak Kanal Listesi ö esini seçiniz. Menü içeri ini görmek için OK tu una basınız. Sık kullanılanlar listesini yönetmek için Favorites (Sık Kullanılanlar) ı seçiniz. Favorites (Sık Kullanılanlar) seçene ini seçmek için / ve OK tu larını kullanınız. Çe itli kanalları favori kanallarınız olarak belirleyebilir, böylece yalnızca bu kanallar arasında gezinebilirsiniz. veya tu larını kullanarak bir kanal seçiniz. Seçilen kanalı sık kullanılanlar listesine eklemek için OK tu una basınız. Sık kullanılanlar listesinden çıkartmak için, OK tu una tekrar basınız. Tu Fonksiyonları OK: Bir istasyon ekle/kaldır. SARI: Bir kanal seç/seçimi kaldır. YE L: Tüm kanalları seç/seçimini kaldır. MAV : Filtreleme seçeneklerini gösterir. Kanal Yönetimi: Kanal Listesini Sıralama Kanal listesinde listelenecek yayınları seçebilirsiniz. Belirli yayın türlerini görüntülemek için, Aktif kanal listesi ayarını kullanmalısınız. veya tu unu kullanarak, Kanal listesi menüsünden Aktif Kanal Listesini seçiniz. Devam etmek için, OK tu una basınız. Türkçe _MB61_[TR]_5100UK_PVR_DVB-TC_PLATINIUM4_55990LED_200Hz_ _ indd :14:00

20 / ve OK tu larını kullanarak, listeden bir yayın tipi seçene i seçebilirsiniz. Ekran Bilgileri Ekran bilgilerini görüntülemek için INFO tu una basabilirsiniz. Kanal ve mevcut programa ili kin ayrıntılar bilgi eridinde görüntülenecektir. Bilgi eridi, seçilen kanal ve izlenmekte olan programlar hakkında bazı bilgiler verir. Kanal adı kanal liste numarası ile birlikte görüntülenir. pucu: Program verilerini bütün kanallar yayınlamaz. Program adı ve zamanı mevcut de ilse bilgi ba lı ı bo görüntülenir. Seçilen kanal kilitli ise, kanalı görüntülemek için dört basamaklı rakamsal kodu girmeniz gerekir (varsayılan kod 0000 tür). Böyle bir durumda ekranda Enter PIN (PIN Giriniz) ibaresi görüntülenir: Ortam Tarayıcı Kullanarak Medya Oynatıcı E er USB bellek kapatma/açma veya lk Kurulum sonrası algılanmazsa USB belle i çıkartınız ve TV yi kapatınız/açınız. Ardından USB cihazını tekrar takınız. Ortam Tarayıcı penceresini görüntülemek için uzaktan kumanda üzerindeki MENU tu una, ardından veya tu una basarak Ortam Tarayıcısı nı seçiniz. Devam etmek için, OK tu una basınız. Ortam Tarayıcısı menü seçenekleri görüntülenecektir. Ayrıca USB cihazlarını taktı ınızda da medya tarayıcısı otomatik olarak görüntülenir: veya tu unu kullanarak bir cihaz seçin ve OK tu una basın. USB Üzerinden Video Görüntüleme Ana seçeneklerden Videoları seçti inizde, mevcut video dosyaları bu ekranda listelenecektir. Bir video dosyası seçmek için veya tu unu kullanın ve videoyu oynatmak için OK tu una basın. Bir alt yazı dosyası seçer ve OK tu una basarsanız, alt yazı dosyasını seçebilir ya da seçimini iptal edebilirsiniz. Bir video dosyası oynatılırken a a ıdaki menü görüntülenecektir: Play (Oynatma) tu u: Video oynatımını ba latır. Durdur ( tu ) : Video oynatımını durdurur. Duraklat ( tu ): Video oynatımını duraklatır. Geri Sar ( tu ) : Geriye do ru sarar. leri ( tu ) : leri sarar. Altyazı/Ses (D L tu u): Altyazıyı/Sesi ayarlar. Atla (YE L dü me): Bir zaman atlar. stedi iniz zamanı girmek için sayısal tu ları kullanın ve devam etmek için tekrar YE L dü meye basın. Ba lı bir USB bellekten müzik, resim ve video dosyalarını oynatabilirsiniz. Video, Resim, Müzik veya Ayarlar ı seçmek için veya tu unu kullanınız. TV nize iki USB cihazı ba layabilirsiniz. Her iki USB cihazı da müzik, resim veya video dosyaları içeriyorsa ekranda USB seçim OSD si (ekranüstü kumanda) gösterilecektir. TV ye ba lanan ilk USB cihazı USB Drive1 olarak adlandırılacaktır. Sarı: Alt yazı zaman düzeltme menüsünü açar. Türkçe _MB61_[TR]_5100UK_PVR_DVB-TC_PLATINIUM4_55990LED_200Hz_ _ indd :14:01

Özellikler. Hazırlık - 2 -

Özellikler. Hazırlık - 2 - İçindekiler İçindekiler Özellikler... 2 Giriş... 2 Hazırlık... 2 Güvenlik Önlemleri... 3 Lisans Bildirimi (opsiyonel)... 4 TİCARİ MARKA BİLGİSİ... 4 Ayarlayıcıdan bir televizyon dağıtım sistemine (Kablo

Detaylı

Giriş. Özellikler. Hazırlık

Giriş. Özellikler. Hazırlık İçindekiler İçindekiler Özellikler... 2 Giriş... 2 Hazırlık... 2 Güvenlik Önlemleri... 3 Lisans Bildirimi (opsiyonel)... 4 TİCARİ MARKA BİLGİSİ... 4 Ayarlayıcıdan bir televizyon dağıtım sistemine (Kablo

Detaylı

Giriş. Özellikler. Hazırlık. Güvenlik Önlemleri. Güç Kaynağı. Güç Kablosu

Giriş. Özellikler. Hazırlık. Güvenlik Önlemleri. Güç Kaynağı. Güç Kablosu İçindekiler Özellikler... 2 Hazırlık... 2 Güvenlik Önlemleri... 2 Ayarlayıcıdan bir televizyon dağıtım sistemine (Kablo TV vb.) bağlantı... 3 Paket İçeriği... 4 Çevresel Bilgiler... 5 Onarım Bilgileri...

Detaylı

HIREMCO HD20-16 KULLANIM KILAVUZU

HIREMCO HD20-16 KULLANIM KILAVUZU HIREMCO HD20-16 KULLANIM KILAVUZU MERKEZ SERVİS: 0216 435 70 48 www.merihvideo.com.tr DİKKAT EDİNİZ Bu talimatları okuyun ve saklayın.. Cihazı sudan ve ısıdan uzak yerde kullanın. Cihazı sadece kuru bir

Detaylı

32VH9020 32" LED TV KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL

32VH9020 32 LED TV KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL 32VH9020 32" LED TV KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL İçindekiler Özellikler... 2 Giriş... 2 Hazırlık... 2 Güvenlik Önlemleri... 2 Ayarlayıcıdan bir televizyon dağıtım sistemine (Kablo TV vb.) bağlantı...

Detaylı

İçindekiler. Türkçe - 1 -

İçindekiler. Türkçe - 1 - İçindekiler Özellikler... 2 Hazırlık... 2 Lisans Bildirimi (opsiyonel)... 4 TİCARİ MARKA BİLGİSİ... 4 Ayarlayıcıdan bir televizyon dağıtım sistemine (Kablo TV vb.) bağlantı... 4 Çevresel Bilgiler... 5

Detaylı

444 4 123 www.vestel.com.tr

444 4 123 www.vestel.com.tr DANIÞMA MERKEZi: 444 4 123 www.vestel.com.tr 50188666 Cihazýnýzýn Sanayi Bakanlýðý tarafýndan tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça

Detaylı

Giriş. Özellikler. Hazırlık

Giriş. Özellikler. Hazırlık İçindekiler Özellikler... 2 Giriş... 2 Hazırlık... 2 Güvenlik Önlemleri... 3 Lisans Bildirimi (opsiyonel)... 4 TİCARİ MARKA BİLGİSİ... 4 Paket İçeriği... 4 Çevresel Bilgiler... 5 Onarım Bilgileri... 5

Detaylı

Paket İçeriği... 4 Görüntü Ayarları Menü Öğelerini Kullanma... 20 Çevresel Bilgiler... 5

Paket İçeriği... 4 Görüntü Ayarları Menü Öğelerini Kullanma... 20 Çevresel Bilgiler... 5 İçindekiler Özellikler... 2 USB Üzerinden Müzik Çalma... 18 Giriş... 2 Ortam Tarayıcı Ayarları... 18 Hazırlık... 2 Görüntü Boyutunu Değiştirme: Resim Formatları. 19 Güvenlik Önlemleri... 2 Görüntü Ayarlarını

Detaylı

İçindekiler. Teknik Özellikler... 30

İçindekiler. Teknik Özellikler... 30 İçindekiler Özellikler... 2 Hazırlık... 2 Güvenlik Önlemleri... 2 Ayarlayıcıdan bir televizyon dağıtım sistemine (Kablo TV vb.) bağlantı... 3 Paket İçeriği... 4 Çevresel Bilgiler... 5 Onarım Bilgileri...

Detaylı

Giriş. Özellikler. Hazırlık. Güvenlik Önlemleri. Güç Kaynağı. Güç Kablosu

Giriş. Özellikler. Hazırlık. Güvenlik Önlemleri. Güç Kaynağı. Güç Kablosu İçindekiler Özellikler... 2 Giriş... 2 Hazırlık... 2 Güvenlik Önlemleri... 2 Paket İçeriği... 4 Çevresel Bilgiler... 5 Onarım Bilgileri... 5 Uzaktan Kumanda Tuşları... 6 LED TV ve Çalışma Tuşları... 7

Detaylı

X-107 KULLANMA KILAVUZU

X-107 KULLANMA KILAVUZU X-107 KULLANMA KILAVUZU Ekran ölçüsü 7inç Çözünürlülük 480 X ( RGB) X 234 Parlaklık 350cd/m2 Kontrast 300 : 1 Görüntü açısı ( L/R / T / B) : 60/ 60/40/60 Güç kaynağı 8~17V ( tipik DV 12V) Güç sarfiyatı

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SHARP LC-24LE510E http://tr.yourpdfguides.com/dref/4725497

Kullanım kılavuzunuz SHARP LC-24LE510E http://tr.yourpdfguides.com/dref/4725497 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Görüntü Boyutunu Değiştirme: Resim Formatları. 18 Ayarlayıcıdan bir televizyon dağıtım sistemine

Görüntü Boyutunu Değiştirme: Resim Formatları. 18 Ayarlayıcıdan bir televizyon dağıtım sistemine İçindekiler Özellikler... 2 Slayt Gösterisi Seçenekleri... 17 Hazırlık... 2 USB Üzerinden Müzik Çalma... 18 Güvenlik Önlemleri... 2 Ortam Tarayıcı Ayarları... 18 Görüntü Boyutunu Değiştirme: Resim Formatları.

Detaylı

1. Kurulum. Tam ekranda iken MENU tuşuna. Başlat sekmesine gelin ve sonra [ / ] basın ve menüye girin. [ / ]

1. Kurulum. Tam ekranda iken MENU tuşuna. Başlat sekmesine gelin ve sonra [ / ] basın ve menüye girin. [ / ] 1. Kurulum Tam ekranda iken MENU tuşuna basın ve menüye girin. [ / ] tuşlarına basarak Kurulum, Kanal Düzenleme, Sistem Ayarları ve Medya Merkezi menülerine geçiş yapabilirsiniz. Kurulum menüsü altından

Detaylı

LCD LED TV KULLANIM KILAVUZU

LCD LED TV KULLANIM KILAVUZU LCD LED TV KULLANIM KILAVUZU İçindekiler Özellikler... 2 Giriş... 2 Hazırlık... 2 Güvenlik Önlemleri... 2 Paket İçeriği... 4 Çevresel Bilgiler... 5 Onarım Bilgileri... 5 Uzaktan Kumanda Tuşları... 6 LED

Detaylı

Giriş. Özellikler. Hazırlık. Güvenlik Önlemleri. Güç Kaynağı. Güç Kablosu

Giriş. Özellikler. Hazırlık. Güvenlik Önlemleri. Güç Kaynağı. Güç Kablosu İçindekiler Özellikler... 2 Giriş... 2 Hazırlık... 2 Güvenlik Önlemleri... 2 Ayarlayıcıdan bir televizyon dağıtım sistemine (Kablo TV vb.) bağlantı... 3 Paket İçeriği... 4 Çevresel Bilgiler... 5 Onarım

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları. LC42A15FV İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler Sorun Giderme 1 Giriş LCD TV ürünümüzü satın aldığınız

Detaylı

İçindekiler. Türkçe - 1 -

İçindekiler. Türkçe - 1 - İçindekiler Özellikler... 2 Giriş... 2 Hazırlık... 2 Güvenlik Önlemleri... 2 Paket İçeriği... 4 Çevresel Bilgiler... 5 Onarım Bilgileri... 5 Uzaktan Kumanda Tuşları... 6 LCD TV ve Çalışma Tuşları... 7

Detaylı

İçindekiler. Türkçe - 1 -

İçindekiler. Türkçe - 1 - İçindekiler Özellikler... 2 Giriş... 2 Hazırlık... 2 Güvenlik Önlemleri... 2 3D Modu ve 3D Görüntüler... 3 Dikkat... 3 Lisans Bildirimi (opsiyonel)... 4 TİCARİ MARKA BİLGİSİ... 4 Ayarlayıcıdan bir televizyon

Detaylı

HIREMCO SD WISE KULLANIM KILAVUZU

HIREMCO SD WISE KULLANIM KILAVUZU HIREMCO SD WISE KULLANIM KILAVUZU MERKEZ SERVİS: 0216 435 70 48 www.merihvideo.com.tr DİKKAT EDİNİZ Bu talimatları okuyun ve saklayın.. Cihazı sudan ve ısıdan uzak yerde kullanın. Cihazı sadece kuru bir

Detaylı

Giriş. Özellikler. Hazırlık. Güvenlik Önlemleri. Güç Kaynağı. Güç Kablosu

Giriş. Özellikler. Hazırlık. Güvenlik Önlemleri. Güç Kaynağı. Güç Kablosu İçindekiler Özellikler... 2 Hazırlık... 2 Güvenlik Önlemleri... 2 Ayarlayıcıdan bir televizyon dağıtım sistemine (Kablo TV vb.) bağlantı... 5 Paket İçeriği... 6 Çevresel Bilgiler... 7 Onarım Bilgileri...

Detaylı

İçindekiler. Türkçe - 1 -

İçindekiler. Türkçe - 1 - İçindekiler Özellikler... 2 Giriş... 2 Hazırlık... 2 Güvenlik Önlemleri... 2 Paket İçeriği... 4 Çevresel Bilgiler... 5 Onarım Bilgileri... 5 Uzaktan Kumanda Tuşları... 6 Tuşum 1&2 kullanımı (**)... 6 LED

Detaylı

İçindekiler. Türkçe - 1 -

İçindekiler. Türkçe - 1 - İçindekiler Özellikler... 3 Sayın SHARP müşterisi... 3 Giriş... 3 Hazırlık... 3 Önemli emniyet tedbirleri... 4 Güvenlik Önlemleri... 5 Ayarlayıcıdan bir televizyon dağıtım sistemine (Kablo TV vb.) bağlantı...

Detaylı

Özellikler. Hazırlık. Güvenlik Önlemleri. Güç Kaynağı. Güç Kablosu

Özellikler. Hazırlık. Güvenlik Önlemleri. Güç Kaynağı. Güç Kablosu İçindekiler Özellikler... 2 Giriş... 2 Hazırlık... 2 Güvenlik Önlemleri... 2 3D Modu ve 3D Görüntüler... 3 Paket İçeriği... 6 Çevresel Bilgiler... 6 Onarım Bilgileri... 6 Uzaktan Kumanda Tuşları... 7 LCD

Detaylı

USB Üzerinden Video Görüntüleme... 21 Güvenlik Önlemleri... 5 USB Üzerinden Fotoğraf Görüntüleme... 21

USB Üzerinden Video Görüntüleme... 21 Güvenlik Önlemleri... 5 USB Üzerinden Fotoğraf Görüntüleme... 21 İçindekiler Özellikler... 3 Kanal Yönetimi: Sık Kullanılanlar... 20 Sayın SHARP müşterisi... 3 Tuş Fonksiyonları... 20 Giriş... 3 Kanal Yönetimi: Kanal Listesini Sıralama... 20 Hazırlık... 3 Ekran Bilgileri...

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SHARP LC-40SH340E

Kullanım kılavuzunuz SHARP LC-40SH340E Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya SHARP LC-40SH340E için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki SHARP LC-40SH340E tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

İçindekiler. Türkçe - 1 -

İçindekiler. Türkçe - 1 - İçindekiler Özellikler... 3 Sayın SHARP müşterisi... 3 Giriş... 3 Hazırlık... 3 Önemli emniyet tedbirleri... 4 Güvenlik Önlemleri... 5 Ayarlayıcıdan bir televizyon dağıtım sistemine (Kablo TV vb.) bağlantı...

Detaylı

LCD LED TV KULLANIM KILAVUZU

LCD LED TV KULLANIM KILAVUZU LCD LED TV KULLANIM KILAVUZU İçindekiler Özellikler... 2 Giriş... 2 Hazırlık... 2 Güvenlik Önlemleri... 2 Paket İçeriği... 4 Çevresel Bilgiler... 5 Uzaktan Kumanda Tuşları... 6 LED TV ve Çalışma Tuşları...

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları. MODEL NO: LE82N8HA İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler Sorun Giderme Giriş LED TV ürünümüzü

Detaylı

USB Üzerinden Video Görüntüleme... 21 Güvenlik Önlemleri... 5 USB Üzerinden Fotoğraf Görüntüleme... 21

USB Üzerinden Video Görüntüleme... 21 Güvenlik Önlemleri... 5 USB Üzerinden Fotoğraf Görüntüleme... 21 İçindekiler Özellikler... 3 Kanal Yönetimi: Sık Kullanılanlar... 20 Sayın SHARP müşterisi... 3 Tuş Fonksiyonları... 20 Giriş... 3 Kanal Yönetimi: Kanal Listesini Sıralama... 20 Hazırlık... 3 Ekran Bilgileri...

Detaylı

Televisão a cores. Instruktionsbog. Käyttöohjeet FIN

Televisão a cores. Instruktionsbog. Käyttöohjeet FIN 32LD8700C Televisão a cores Instruktionsbog Käyttöohjeet Kullan m K lavuzu GR PT DK FIN TR Ýçindekiler Uzaktan Kumanda Düðmeleri... 164 LCD TV... 165 Hazýrlýk... 167 Özellikler... 167 Panel Özellikleri...

Detaylı

LE66N8HM - LE66N8HA NORDMENDE

LE66N8HM - LE66N8HA NORDMENDE 26" LED TELEVİZYON VE MONİTÖR LE66N8HM - LE66N8HA NORDMENDE İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler

Detaylı

Başlarken NSZ-GS7. Ağ Ortam Oynatıcısı. Ekran görüntüleri, işlemler ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Başlarken NSZ-GS7. Ağ Ortam Oynatıcısı. Ekran görüntüleri, işlemler ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Başlarken TR Ağ Ortam Oynatıcısı NSZ-GS7 Ekran görüntüleri, işlemler ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Başlarken: ON/STANDBY Oynatıcıyı açar veya kapatır. Bağlı cihazların

Detaylı

TARTIM ND KATÖRÜ. Kullanım Kılavuzu. l NLD-W SER S

TARTIM ND KATÖRÜ. Kullanım Kılavuzu. l NLD-W SER S TARTIM ND KATÖRÜ Kullanım Kılavuzu l NLD-W SER S Ç NDEK LER I. Özellikler:. Tu takımı komutları:... letim:.. IV. Alarm belirtileri:. I. Özellikler: l Dahili arj edilebilir akü, arj i lemi sırasında teraziyi

Detaylı

VESTEL TELEViZYON KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS SATELLITE 42PF5040 42 LCD TV

VESTEL TELEViZYON KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS SATELLITE 42PF5040 42 LCD TV VESTEL TELEViZYON KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS SATELLITE 42PF5040 42 LCD TV İçindekiler Güvenlik Önlemleri... 1 Hazırlık... 1 Kullanım Amacı... 1 Güç kaynağı... 1 TV nin Konumlandırılması...

Detaylı

ARAÇ KAMERASI, HD Kullanma Kılavuzu

ARAÇ KAMERASI, HD Kullanma Kılavuzu ARAÇ KAMERASI, HD Kullanma Kılavuzu 87231 Araç kamerasının tüm fonksiyonlarının daha iyi kullanımı için cihazı kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatli şekilde okuyun. Dikkat 1. Lütfen hafıza kartını

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler. MODEL NO: LC32A5HV İçindekiler Giriş Uyarı İkaz Ana Ünite Açıklaması Uzaktan Kumanda OSD temel ayarı USB Özellikleri Teknik Özellikler Arıza Giderme 1 Uyarı İKAZ ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ AÇMAYIN İKAZ:

Detaylı

MONITOR LE116N8FM NORDMENDE

MONITOR LE116N8FM NORDMENDE MONITOR LE116N8FM NORDMENDE İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler Sorun Giderme Giriş LED ürünümüzü

Detaylı

Bu kullanma kılavuzunu Falcon M Type model FM Transmitter için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzunu Falcon M Type model FM Transmitter için geçerlidir. falcon m type Bu kullanma kılavuzunu Falcon M Type model FM Transmitter için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar

Detaylı

İçindekiler. Türkçe - 1 -

İçindekiler. Türkçe - 1 - İçindekiler Özellikler... 3 Sayın SHARP müşterisi... 3 Giriş... 3 Hazırlık... 3 Önemli emniyet tedbirleri... 4 Güvenlik Önlemleri... 5 Paket İçeriği... 7 Çevresel Bilgi... 7 Onarım Bilgileri... 7 Uzaktan

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler. MODEL NO: LE22N6FV İçindekiler Giriş Uyarı İkaz Ana Ünite Açıklaması Uzaktan Kumanda OSD temel ayarı USB Özellikleri Teknik Özellikler Arıza Giderme 1 LED Uyarı İKAZ ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ AÇMAYIN İKAZ:

Detaylı

(50-52)-INÇ (127-132 cm) LCD EKRAN FULL HD TELEVİZYON ALICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

(50-52)-INÇ (127-132 cm) LCD EKRAN FULL HD TELEVİZYON ALICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (50-52)-INÇ (127-132 cm) LCD EKRAN FULL HD TELEVİZYON ALICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ: Bu şartnamenin amacı, Kurumumuzun çeşitli birimlerinde kullanılacak olan; (50-52)- inç (127-132 cm) Full HD LCD

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

K-Tipi Termometre TES-1311A KULLANIM KILAVUZU

K-Tipi Termometre TES-1311A KULLANIM KILAVUZU K-Tipi Termometre TES-1311A KULLANIM KILAVUZU MX MN AVG 1. ÖN BİLGİ Bu cihaz K-tipi termokupl ile ısı sensörü şeklinde çalışan dijital bir termometredir. Sıcaklık göstgergesi uluslararası 1990 standartlarına

Detaylı

İçindekiler. Güvenlik Önlemleri. Hazırlık. Kullanım Amacı. Güç kaynağı. TV nin Konumlandırılması

İçindekiler. Güvenlik Önlemleri. Hazırlık. Kullanım Amacı. Güç kaynağı. TV nin Konumlandırılması İçindekiler Güvenlik Önlemleri... 1 Hazırlık... 1 Kullanım Amacı... 1 Güç kaynağı... 1 TV nin Konumlandırılması... 1 Güç kablosu ve fiş... 2 Nem ve Su... 2 Havalandırma... 2 Isı Kaynakları ve Ateş... 2

Detaylı

Ağ Projektörü Çalıştırma Kılavuzu

Ağ Projektörü Çalıştırma Kılavuzu Ağ Projektörü Çalıştırma Kılavuzu İçindekiler Hazırlık...3 Projektörü bilgisayarınıza bağlama...3 Kablolu bağlantı... 3 Projektörün uzaktan bir web tarayıcısı vasıtasıyla kontrol edilmesi...5 Desteklenen

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir falcon a type Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir.

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Falcon Serisi E Type için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzu Falcon Serisi E Type için geçerlidir. falcon serisi Bu kullanma kılavuzu Falcon Serisi E Type için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir. Önsöz

Detaylı

İçindekiler. Güvenlik Önlemleri DİKKAT ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ AÇMAYIN. Hazırlık. Kullanım Amacı

İçindekiler. Güvenlik Önlemleri DİKKAT ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ AÇMAYIN. Hazırlık. Kullanım Amacı İçindekiler Hazırlık... 1 Kullanım Amacı... 1 Güç kaynağı... 2 TV nin Konumlandırılması... 2 Çevresel Bilgi... 3 Onarım Bilgileri... 3 Dahil olan aksesuarlar... 3 TV - Özellikler... 3 TV nin Görüntülenmesi...

Detaylı

Güvenlik Önlemleri. Güç kaynağı TV yalnızca 220-240 V AC 50 Hz çıkışla çalıştırılmalıdır.

Güvenlik Önlemleri. Güç kaynağı TV yalnızca 220-240 V AC 50 Hz çıkışla çalıştırılmalıdır. İçindekiler Güvenlik Önlemleri... 1 Çevresel Bilgi... 2 TV - Özellikler... 3 TV nin Görüntülenmesi... 3 TV Kontrol tuşları ve Çalıştırma... 3 Uzaktan kumandanın görüntülenmesi... 4 Dahil olan aksesuarlar...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler

İÇİNDEKİLER. Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler İÇİNDEKİLER Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler 2 3-4 5 5 6 1 Değerli Müşterimiz LUITON LT- 002 ürününü tercih ettiğiniz için

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SHARP LC-40LE340E http://tr.yourpdfguides.com/dref/5184185

Kullanım kılavuzunuz SHARP LC-40LE340E http://tr.yourpdfguides.com/dref/5184185 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya SHARP LC-40LE340E için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki SHARP LC-40LE340E tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

SUPER BASS TAŞINABİLİR BLUETOOTH HOPARLÖR

SUPER BASS TAŞINABİLİR BLUETOOTH HOPARLÖR SUPER BASS TAŞINABİLİR BLUETOOTH HOPARLÖR Kullanım Kılavuzu DA-10287 DIGITUS DA-10287 Super Bass Taşınabilir Bluetooth Hoparlörü satın aldığınız için teşekkür ederiz! Bu kullanım kılavuzu Bluetooth Hoparlörünüzün

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. .merihvideo.com.tr

KULLANIM KILAVUZU. .merihvideo.com.tr KULLANIM KILAVUZU.merihvideo.com.tr KURULUM HDMI / AV Kablo Bağlantısı TV Video LAudio R Adaptör ve IR Bağlantısı IR Alıcı Göz 1 [ UZAKTAN KUMANDA UZAKTAN KUMANDA UZAKTAN KUMANDA (RCU) MUTE Tuş Fonksiyon

Detaylı

JAMESON JS-1025. 10.2 Aşağı çevrilebilen LCD Ekran KULLANIM KILAVUZU

JAMESON JS-1025. 10.2 Aşağı çevrilebilen LCD Ekran KULLANIM KILAVUZU JAMESON JS-1025 10.2 Aşağı çevrilebilen LCD Ekran KULLANIM KILAVUZU Sevgili müşterilerimiz, Öncelikle sizi,yeni mobil TFT monitörü satın aldığınız için tebrik etmek isteriz.çekici dizayn ile tam donanımlı

Detaylı

İçindekiler. Güvenlik Önlemleri. Hazırlık. Kullanım Amacı. Güç kaynağı. TV nin Konumlandırılması

İçindekiler. Güvenlik Önlemleri. Hazırlık. Kullanım Amacı. Güç kaynağı. TV nin Konumlandırılması İçindekiler Hazırlık... 1 Kullanım Amacı... 1 Güç kaynağı... 1 TV nin Konumlandırılması... 1 Güç kablosu ve fiş... 2 Nem ve Su... 2 Havalandırma... 2 Isı Kaynakları ve Ateş... 2 Kulaklık Sesi... 2 Duvara

Detaylı

LCD LED TV KULLANIM KILAVUZU

LCD LED TV KULLANIM KILAVUZU LCD LED TV KULLANIM KILAVUZU İçindekiler Hazırlık... 2 Kullanım Amacı... 2 Güç kaynağı... 2 TV nin Konumlandırılması... 2 Güç kablosu ve fiş... 2 Nem ve Su... 2 Havalandırma... 2 Isı Kaynakları ve Ateş...

Detaylı

TVR 12 Hızlı Başlangıç Kılavuzu

TVR 12 Hızlı Başlangıç Kılavuzu TVR 12 Hızlı Başlangıç Kılavuzu Şekil 1: Arka panel bağlantıları 1. En fazla 16 analog kamera için loop through özelliği (DVD modeline göre). 2. RS-232 cihazına bağlayın. 3. Dört alarm girişine kadar bağlayın.

Detaylı

İçindekiler. Güvenlik Önlemleri. Hazırlık. Kullanım Amacı. Güç kaynağı. TV nin Konumlandırılması

İçindekiler. Güvenlik Önlemleri. Hazırlık. Kullanım Amacı. Güç kaynağı. TV nin Konumlandırılması İçindekiler Güvenlik Önlemleri... 1 Hazırlık... 1 Kullanım Amacı... 1 Güç kaynağı... 1 TV nin Konumlandırılması... 1 Güç kablosu ve fiş... 2 Nem ve Su... 2 Havalandırma... 2 Isı Kaynakları ve Ateş... 2

Detaylı

DİJİTAL UYDU METRE KULLANMA KILAVUZU

DİJİTAL UYDU METRE KULLANMA KILAVUZU DİJİTAL UYDU METRE KULLANMA KILAVUZU 1 http://www.trimaxmeters.com/ ~ sales@trimaxmeters.com Uydu metreyi ilk kullanımdan önce lütfen kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kılavuz içindeki açıklamalar

Detaylı

Paket içeriği modele göre değişiklikler göstermektedir.

Paket içeriği modele göre değişiklikler göstermektedir. Paket içeriği modele göre değişiklikler göstermektedir. TV/AV Daily motion 5. TV veya Radyo Kanal listesinde YEŞİL renk tuşu kanal Gizleme fonksiyonunu kullanmanızı sağlar. Bu tuşa basıldığında Gizle

Detaylı

Bu kullanma kılavuzunun geçerli olduğu modeller, Veyron Plus (2 GB) Veyron Ultra (4GB)

Bu kullanma kılavuzunun geçerli olduğu modeller, Veyron Plus (2 GB) Veyron Ultra (4GB) veyron serisi Bu kullanma kılavuzunun geçerli olduğu modeller, Veyron Plus (2 GB) Veyron Ultra (4GB) DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış farklılıklar gösterebilir. olup, ürün

Detaylı

2 Kablolu Görüntülü Diafon Sistemi

2 Kablolu Görüntülü Diafon Sistemi 2 Kablolu Görüntülü Diafon Sistemi 2K701 / 7 MİTÖR KULLANIM KILAVUZU Monitör Kapı Aç Dahili Arama Hakkında Ayarlar 2K701 / 7 Daire İçi Monitör (Dokunmatik Buton) Lütfen Ürünü Kullanmadan Önce Bu Kılavuzu

Detaylı

PACE - DS 810XE KULLANMA KLAVUZU

PACE - DS 810XE KULLANMA KLAVUZU PACE - DS 810XE KULLANMA KLAVUZU DIGITURK Ağustos 2007 İÇERİK 1. ÖN PANEL TANITIMI... 3 2. ARKA PANEL TANITIMI... 4 3. KURULUM... 5 4. GENEL KULLANIM SIRASINDA KANAL KURULUMU... 8 5. DİĞER ÖNEMLİ MENÜLER...

Detaylı

MY APPS MAGIC. RF Dongle (AN-MR300C) P/NO : MBM51168845(1204-REV01)

MY APPS MAGIC. RF Dongle (AN-MR300C) P/NO : MBM51168845(1204-REV01) MY APPS MAGIC RF Dongle (AN-MR300C) P/NO : MBM51168845(1204-REV01) Uzaktan Kumanda Açıklaması GÜÇ : TV yi açar veya kapatır. BACK (GERİ): Önceki seviyeye döner. Tekerlek (OK) (Tamam): Menüleri ve opsiyonları

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

VESTEL VIDEOWALL, İHTİYACINIZA GÖRE ŞEKİLLENEN LED EKRAN TEKNOLOJİSİ

VESTEL VIDEOWALL, İHTİYACINIZA GÖRE ŞEKİLLENEN LED EKRAN TEKNOLOJİSİ VESTEL VIDEOWALL VESTEL VIDEOWALL, İHTİYACINIZA GÖRE ŞEKİLLENEN LED EKRAN TEKNOLOJİSİ Vestel Videowall ile ister ekranları birleştirerek aynı anda birden fazla yayını izleyin, ister tek bir yayını yüksek

Detaylı

NOT: Piller çıkarıldı ında kumandadaki tüm programlamalar silinir. Yeni pilleri taktıktan sonra kumandanın yeniden programlanması gerekmektedir.

NOT: Piller çıkarıldı ında kumandadaki tüm programlamalar silinir. Yeni pilleri taktıktan sonra kumandanın yeniden programlanması gerekmektedir. Ç NDEK LER Uzaktan kumandanın kullanılması...2 Uzaktan Kumandanın Teknik Özellikleri...3 Fonksiyon Tu ları...4 LCD Üzerindeki Göstergeler...7 Tu ların kullanılması Saatin ilk kez ayarlanması...8 AUTO (OTOMAT

Detaylı

HyperMedia Center Kullanım Kılavuzu İçindekiler V1.5

HyperMedia Center Kullanım Kılavuzu İçindekiler V1.5 HyperMedia Center Kullanım Kılavuzu İçindekiler V1.5 GIRIŞ...1 OYNATICI KONTROLLERI...2 NAVIGATION BAR...2 TV...3 SOURCE INPUT-KAYNAK SEÇIMI...3 CHANNEL LIST-KANAL LISTESI...3 SCHEDULE - PROGRAMLAMA...4

Detaylı

Hotel Info TV. Kullanım Kılavuzu

Hotel Info TV. Kullanım Kılavuzu Hotel Info TV Kullanım Kılavuzu Info TV bilgisayarını network kablosu ile lokal networkunuze, VGA kablosu ile LCD monitörünüze veya televizyonunuza (PC girişinden) bağlayın. Bilgisayarı adaptör ile elektriğe

Detaylı

BoomP!ll. Bluetooth Hoparlör. Kullanma Kılavuzu 33033

BoomP!ll. Bluetooth Hoparlör. Kullanma Kılavuzu 33033 BoomP!ll Bluetooth Hoparlör Kullanma Kılavuzu 33033 Ednet 33033 Boom P!ll Bluetooth hoparlörü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazı ilk kez kullanmadan önce lütfen aşağıdaki talimatı okuyun. ÖZELLİKLER

Detaylı

Quick Installation Guide. Central Management Software

Quick Installation Guide. Central Management Software Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska Central Management Software Ambalajın İçindekileri Kontrol Edin Yazılım CD

Detaylı

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL TURKISH Başlarken Araç navigasyon yazılımını ilk kez kullanırken, bir başlangıç ayarı süreci otomatik olarak başlar. Aşağıdaki adımları takip edin: Program

Detaylı

VIESMANN VITOCLIMA-S. Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S. Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1

VIESMANN VITOCLIMA-S. Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S. Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1 VITOCLIMA-S VIESMANN Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1 Fonksiyon bilgisi Aynı dış üniteye bağlı 1-16 iç ünite tek tek veya grup olarak kontrol edilebilir. Grup kontrol

Detaylı

Archive Player Divar Series. Kullanım kılavuzu

Archive Player Divar Series. Kullanım kılavuzu Archive Player Divar Series tr Kullanım kılavuzu Archive Player İçindekiler tr 3 İçindekiler 1 Giriş 4 2 Çalışma 5 2.1 Programın başlatılması 5 2.2 Ana pencere tanıtımı 6 2.3 Açma düğmesi 6 2.4 Kamera

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Falcon B Type için geçerlidir. farklılıklar gösterebilir.

Bu kullanma kılavuzu Falcon B Type için geçerlidir. farklılıklar gösterebilir. falcon b type Bu kullanma kılavuzu Falcon B Type için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış farklılıklar gösterebilir. olup, ürün içerisindeki kılavuz ile Önsöz Değerli

Detaylı

Ayrıntılı olarak Beo4 düğmeleri, 6 Beo4 düğmeleriyle günlük ve gelişmiş kullanım

Ayrıntılı olarak Beo4 düğmeleri, 6 Beo4 düğmeleriyle günlük ve gelişmiş kullanım Beo4 Rehber İçindekiler 3 Beo4 uzaktan kumandanızı kullanma, 4 Ayrıntılı olarak Beo4 düğmeleri, 6 Beo4 düğmeleriyle günlük ve gelişmiş kullanım Beo4'ü kişiselleştirme, 9 Beo4 ü ayarlama Ek bir düğme ekleme

Detaylı

İşaretleme Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaretleme Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaretleme Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markasıdır. Ürünle ilgili not

Detaylı

Televisão a cores 37LD8600. Instruktionsbog. Käyttöohjeet FIN

Televisão a cores 37LD8600. Instruktionsbog. Käyttöohjeet FIN 37LD8600 Televisão a cores Instruktionsbog Käyttöohjeet Kullan m K lavuzu GR PT DK FIN TR Ýçindekiler Uzaktan Kumanda Düðmeleri... 113 LCD TV... 114 Hazýrlýk... 116 Özellikler... 116 Panel Özellikleri...

Detaylı

TruVision NVR 10 Hızlı Başlangıç Kılavuzu

TruVision NVR 10 Hızlı Başlangıç Kılavuzu TruVision NVR 10 Hızlı Başlangıç Kılavuzu P/N 1072767B-TR REV 1.0 ISS 16OCT14 Telif Hakkı 2014 United Technologies Corporation. Interlogix, United Technologies Corporation un bir birimi olan UTC Building

Detaylı

TVR 12HD Hızlı Başlangıç Kılavuzu

TVR 12HD Hızlı Başlangıç Kılavuzu TVR 12HD Hızlı Başlangıç Kılavuzu Şekil 1: Arka panel bağlantıları 1. RS-232 cihazına bağlayın. 2. Dört alarm girişine kadar bağlayın. 3. Bir alarm çıkışını bağlayın. 4. Dört ses girişini RCA konnektöre

Detaylı

NAVİGASYON KULLANIM KILAVUZU.

NAVİGASYON KULLANIM KILAVUZU. NAVİGASYON KULLANIM KILAVUZU www.fiatnavigation.com www.daiichi.com.tr Başlarken Araç navigasyon yazılımını ilk kez kullanırken, bir başlangıç ayarı süreci otomatik olarak başlar. Aşağıdaki adımları takip

Detaylı

MAGIC MOTION UZAKTAN KUMANDA

MAGIC MOTION UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KILAVUZU MAGIC MOTION UZAKTAN KUMANDA Setinizi çalıştırmadan önce bu kılavuzu lütfen dikkatle okuyun ve ileride başvurmak için saklayın. AN-MR200 Magic Motion Uzaktan Kumanda (AKB732955) Dongle

Detaylı

2.0 2 ADET TV 6000 64 2000 TP

2.0 2 ADET TV 6000 64 2000 TP 1. Genel Özellikler DLNA: Aynı ağa bağlı cihazlar arasında bağ kurulabilir ve iki cihaz arasında dosya paylaşımı yapılabilir. Örneğin; bilgisayarınızdaki bir filmi veya herhangi bir medya dosyasını hiçbir

Detaylı

NORDMENDE LE127N8SM - LE127N8SA

NORDMENDE LE127N8SM - LE127N8SA NORDMENDE LE127N8SM - LE127N8SA İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Ana Ünite Tanımı Uzaktan Kumanda OSD basit ayarlama USB Özellikleri SMART TV Özellikler Sorun Giderme 1 Giriş LED TV nizi satın aldığınız

Detaylı

Model No: RAX UYDU ALICISI KULLANMA KILAVUZU

Model No: RAX UYDU ALICISI KULLANMA KILAVUZU GARANTİ ŞARTLARI 1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. 2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır. 3. Malın garanti süresi içerisinde

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Piranha Bote model Walkie Talkie için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzu Piranha Bote model Walkie Talkie için geçerlidir. bote Bu kullanma kılavuzu Piranha Bote model Walkie Talkie için geçerlidir. Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir. Önsöz

Detaylı

İçindekiler. Türkçe - 61 -

İçindekiler. Türkçe - 61 - İçindekiler Özellikler... 64 Sayın SHARP müşterisi... 64 Giriş... 64 Hazırlık... 64 Önemli emniyet tedbirleri... 65 Güvenlik Önlemleri... 66 Güç Kaynağı... 66 Güç Kablosu... 66 Nem ve Su... 66 Temizlik...

Detaylı

Jabra SPEAK 510 KULLANIM KILAVUZU

Jabra SPEAK 510 KULLANIM KILAVUZU Jabra SPEAK 510 KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER HOŞ GELDİNİZ... 2 JABRA SPEAK 510'A GENEL BAKIŞ... 3 BAĞLANMA... 5 JABRA SPEAK 510'UN KULLANIMI... 8 DESTEK.... 11 TEKNİK ÖZELLİKLER... 12 1 HOŞ GELDİNİZ Jabra

Detaylı

reederiii Kullanım Kılavuzu

reederiii Kullanım Kılavuzu reederiii Kullanım Kılavuzu Cihazımızı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Lütfen cihazı kullanmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyun. Kullanım kılavuzu size tam ve doğru bilgi vermek için

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Piranha Razor U Type oyun kumandası için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzu Piranha Razor U Type oyun kumandası için geçerlidir. razor u type Bu kullanma kılavuzu Piranha Razor U Type oyun kumandası için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir.

Detaylı

1. Bölüm: Giriş. 1.1 Ürün Ambalajının İçindekiler. 1.2 Sistem Gereklilikleri. Türkçe

1. Bölüm: Giriş. 1.1 Ürün Ambalajının İçindekiler. 1.2 Sistem Gereklilikleri. Türkçe 1. Bölüm: Giriş 1.1 Ürün Ambalajının İçindekiler TVGo A03 ünüzü aldığınız zaman, aşağıdaki ögelerin USB TV Süper Mini paketinde bulunduğundan emin olunuz. TVGo A03 Sürücü CD si Uzaktan Kumanda Hızlı Kılavuz

Detaylı

K- STYLE UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU

K- STYLE UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU K- STYLE UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU Lütfen bu kılavuzu uygun şekilde saklayın ve kullanım öncesi dikkatlice okuyun. Sayfa - 1 Ayarı yükseltme : Sıcaklık değerini, Zamanlayıcı zamanını veya Saat zamanını

Detaylı

Kısa Kılavuz. Bağlantılar. Pilin takılması/pilin şarj edilmesi. Dijital Telsiz Telefon. Dijital Telesekreter. İlk şarj: 8 saat PQQW15648ZA

Kısa Kılavuz. Bağlantılar. Pilin takılması/pilin şarj edilmesi. Dijital Telsiz Telefon. Dijital Telesekreter. İlk şarj: 8 saat PQQW15648ZA TG8070_8090TR(tr-tr)_QG.fm Page 1 Friday, August 10, 2007 4:18 PM Kısa Kılavuz Dijital Telsiz Telefon Model No. KX-TG8070TR Dijital Telesekreter Model No. KX-TG8090TR Bağlantılar KX-TG8070 KX-TG8090 Çengel

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

VESTEL KULLANIM KILAVUZU. DANIŞMA MERKEZi: 444 4 123. www.vestel.com.tr X1 土 耳 其 文 说 明 书 X1-G02-0

VESTEL KULLANIM KILAVUZU. DANIŞMA MERKEZi: 444 4 123. www.vestel.com.tr X1 土 耳 其 文 说 明 书 X1-G02-0 X1 土 耳 其 文 说 明 书 X1-G02-0 VESTEL DANIŞMA MERKEZi: 444 4 123 www.vestel.com.tr idock AERO / X -1 ipod UYUMLU HOPARLÖR KULLANIM KILAVUZU Cihazınızın Sanayi Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen kullanım

Detaylı

DVR Fonksiyonlu Teleskobik Video Denetleme Sistemi Kullanım Kılavuzu

DVR Fonksiyonlu Teleskobik Video Denetleme Sistemi Kullanım Kılavuzu DVR Fonksiyonlu Teleskobik Video Denetleme Sistemi Kullanım Kılavuzu Versiyon 1.0 Oluşturma Tarihi: 15.12.2015 Son Güncelleme: 16.12.2015 İçindekiler 1 Teknik Özellikler...... 3 2 Uyarı... 3 3 Cihazınızı

Detaylı

TruVision NVR 10 Hızlı Başlangıç Kılavuzu

TruVision NVR 10 Hızlı Başlangıç Kılavuzu TruVision NVR 10 Hızlı Başlangıç Kılavuzu Şekil 1: Arka panel bağlantıları 1. (Modele bağlı olarak) sekize kadar IP kameraya bağlanmak için yerleşik portlar. 2. Dört taneye kadar alarm girişi ve bir alarm

Detaylı