300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. B R KT REN GELECEK PLANI (PLAN 128) YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. B R KT REN GELECEK PLANI (PLAN 128) YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU"

Transkript

1 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. B R KT REN GELECEK PLANI (PLAN 128) YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU

2 AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl kapsamda kabul edilen hedef orta-uzun vadeli hazine bonosu ve devlet tahvil getirilerinden maksimum ölçüde yararlan lmas, tasarruflar n enflasyonun afl nd r c etkisinden korunarak yüksek bir reel getiri sa lanmas, gelecekte düzenli ve sürekli gelir ak mlar n n yarat lmas d r. Fon, a rl kl olarak Hazine taraf ndan ihraç edilen TL cinsi iç borçlanma araçlar na yat r m yapar. Mevzuat gere i, fon portföyünün minimum %80 lik k sm kamu borçlanma araçlar n n konu oldu u ters repoya ve devlet iç borçlanma senetlerine yönlendirilir ve fon faizi geliri elde etmeyi hedefler. Fon a rl kl olarak orta uzun vadeli kamu borçlanma araçlar na yat r m yaparken, gelir ortakl senetleri, kira sertifikalar, Türk ortakl k paylar, banka borçlanma araçlar, vadeli mevduata yat r m yapar ve Takasbank para piyasas ifllemleri ile ters repo ifllemlerinde bulunur. Bu yat r mlar sebebiyle fon afla da sayd m z riskleri bar nd rmaktad r: Operasyonel Risk, Yo unlaflma Riski, Yasal Risk, Likidite Riski, Mücbir Sebep Riski.(izahname muhtemel riskler) Fon Hangi Yatırımcılar çin Uygundur? Fon, yat r mlar n orta ve uzun vadeli yapan, faiz ve vade riskini alarak, kamu taraf ndan ihraç edilen borçlanma araçlar ndaki yüksek ve istikrarl faiz getirisinden yararlanmay hedefleyen kat l mc lar için uygundur. Yat r m Stratejisi ve bant aral bulunmamaktad r. Fonun AE2- AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.fi. Gelir Amaçl Kamu Borçlanma Araçlar Emeklilik (%86) KYD TL TUM BONO ENDEKS (%1) KYD TUFEX ENDEKS (%1) KYD Kira Sertifikalar Endeksi Kamu (%1) KYD Kira Sertifikalar Endeksi Özel Sektör (%8) KYD O/N REPO ENDEKS BRÜT (%1) KYD 1 AYLIK GÖSTERGE TL MEVDUAT ENDEKS (%1) KYD ÖST ENDEKS SAB T (%1) KYD ÖST ENDEKS - DE fiken Fon Toplam Gider Kesintisi: Fon toplam gider kesintisi; fon iflletim gideri kesintisi ve fona ait di er masraflar n toplam ndan oluflmaktad r. Fon toplam gider kesintisinin mevzuatta belirtilen günlük azami oranlar afla daki tabloda sunulmaktad r. SM Gelir Amaçl Kamu Borçlanma Araçlar Emeklilik AZAM AZAM AE2 %1,91 %0, %1,90 %0,

3 AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKL L K YATIRIM U AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.fi. Büyüme Amaçl Esnek Emeklilik, fon portföyünün tamam n, de iflen piyasa koflullar na göre Yönetmelik in 5 inci maddesinde belirtilen yerli ve yabanc varl k türlerinin tamam na veya bir k sm na yat ran ve sermaye kazanc elde etmeyi hedefleyen fondur. Bu tür fonlar n varl k da l m önceden belirlenmez. Fon içerisindeki da l m ise süreç içerisinde beklenen getiri ve risk analizleri fl nda uygun noktay sa layacak bileflim olarak belirlenir. Hareket marjlar yönetimsel prensipler çerçevesinde s n rl d r. Fon a rl kl olarak orta uzun vadeli kamu borçlanma araçlar na yat r m yaparken, gelir ortakl senetleri, kira sertifikalar, Türk ortakl k paylar, banka borçlanma araçlar, vadeli mevduata yat r m yapar ve Takasbank para piyasas ifllemleri ile ters repo ifllemlerinde bulunur. Bu yat r mlar sebebiyle fon afla da sayd m z riskleri bar nd rmaktad r: Operasyonel Risk, Yo unlaflma Riski, Yasal Risk, Likidite Riski, Mücbir Sebep Riski. Fon, risklerini farkl yat r m araçlar na yönlendirerek da tmak isteyen, orta ve uzun vadeli bir bak fl aç s yla, sabit getirili enstrümanlardan ve hisse senedinden gelir elde ederek portföyünü büyütmeyi hedefleyen, yat r m karar mekanizmalar nda daha yüksek oranda profesyonel destek almak isteyen kat l mc lar için uygundur. AE3- AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.fi. Büyüme Amaçl Esnek Emeklilik Yat r m Stratejisi Bant Aral %25-55 D BS %15-45 Ortakl k Paylar %0-10 Ters Repo %0-10 Takasbank Para Piyasas %0-25 Mevduat %0-30 ÖST %0-30 Eurobond %0-30 Alt n %0-20 %0-30 Kira Sertifikas %0-30 Yabanc Borçlanma Araçlar %0-30 Yabanc Ortakl k Paylar 2

4 Fonun AE3- AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.fi. Büyüme Amaçl Esnek Emeklilik (%49) KYD TL Tüm Bono Endeksi (%30) B ST 100 Endeksi (%10) KYD Brüt O/N Repo Endeksi (%1) KYD 1 Ayl k Gösterge TL Mevduat Endeksi (%1) KYD 1 Ayl k Gösterge USD Mevduat Endeksi (%1) KYD ÖST Endeksi- Sabit (%1) KYD ÖST Endeksi- De iflken (%1) KYD Eurobond Endeksi (USD-TL) (%1) KYD Alt n Fiyat Endeksi (Kapan fl) (%1) KYD Fon Endeksi (A Tipi) (%1) KYD Fon Endeksi (B Tipi) (%1) KYD Özel Sektör Kira Sertifikalar Endeksi (%1) Citigroup World Government Bono (USD) Endeksi (%1) MSCI-World Global Ortakl k Pay Endeksi Fon Toplam Gider Kesintisi: Fon toplam gider kesintisi; fon iflletim gideri kesintisi ve fona ait di er masraflar n toplam ndan oluflmaktad r. Fon toplam gider kesintisinin mevzuatta belirtilen günlük azami oranlar afla daki tabloda sunulmaktad r. SM AZAM AZAM Büyüme Amaçl Esnek Emeklilik AE3 %2,28 %0, %2,24 %0,

5 AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. H SSE SENED EMEKL L K YATIRIM U Fon portföyünün minimum %80 lik k sm n hisse senedi yat r mlar na yönlendirilir. Fon a rl kl olarak orta uzun vadeli kamu borçlanma araçlar na yat r m yaparaken, gelir ortakl senetleri, kira sertifikalar, Türk ortakl k paylar, banka borçlanma araçlar, vadeli mevduata yat r m yapar ve Takasbank para piyasas ifllemleri ile ters repo ifllemlerinde bulunur. Bu yat r mlar sebebiyle fon afla da sayd m z riskleri bar nd rmaktad r. Operasyonel Risk, Yo unlaflma Riski, Yasal Risk, Likidite Riski, Mücbir Sebep Riski (izahname muhtemel riskler). Fon, risklerini farkl yat r m araçlar na yönlendirerek da tmak isteyen, orta ve uzun vadeli bir bak fl aç s yla, sabit getirili enstrümanlardan ve pay senedinden gelir elde ederek portföyünü büyütmeyi hedefleyen, yat r m karar mekanizmalar nda daha yüksek oranda profesyonel destek almak isteyen kat l mc lar için uygundur. Yat r m Stratejisi Bant Aral AEH - AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.fi. Hisse Senedi Emeklilik % ORTAKLIK PAYI %0-20 D BS(*) %0-10 O/N T.REPO %0-10 TAKASBANK PARA P YASASI (*) Fon portföyünün en fazla %20 si oran nda Özel Sektör Tahvillerine yat r m yap labilir. Fonun AEH - AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.fi. Hisse Senedi Emeklilik (%90) B ST 100 ENDEKS (%1) KYD-TL BONO ENDEKS 182 GÜN (%9) KYD O/N REPO ENDEKS -BRÜT Fon Toplam Gider Kesintisi: Fon toplam gider kesintisi; fon iflletim gideri kesintisi ve fona ait di er masraflar n toplam ndan oluflmaktad r. Fon toplam gider kesintisinin mevzuatta belirtilen günlük azami oranlar afla daki tabloda sunulmaktad r. SM AZAM AZAM Hisse Senedi Emeklilik AEH %2,28 %0, %2,18 %0,

6 AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. B R NC ESNEK EMEKL L K YATIRIM U Fon, a rl kl olarak geliflmifl ekonomilere sahip ülkelerde kurulu flirketlerin hisse senetlerine ve bu ülke Hazine lerinin ihraç etti i borçlanma araçlar na yat r m yapar. Fon; portföyünün en az %70 ini yabanc hisse senetlerine ve yabanc borçlanma araçlar na yat rarak sermaye kazanc, temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefler. Fon portföyüne borçluluk ifade eden para ve sermaye piyasas araçlar ndan derecelendirmeye tabi tutulmufl olanlar al n r. Fon, orta ve uzun vadeli bir bak fl aç s yla, geliflmifl ekonomilere sahip ülkelerde kurulu flirketlerin hisse senetlerine ve bu ülkelerin ihraç etti i borçlanma araçlar na yat r m yapar. Ülke baz nda farkl laflan yat r m da l m yla parite riskinin minimum seviyeye indirilmesi amaçlan r. Fonun uluslararas piyasalarda oluflan parite hareketlerinden olumsuz yönde etkilenmeyecek flekilde bir strateji ile yönetilmesi benimsenir. Bu fonun varl k sebebi, Türk Liras yat r m araçlar nda meydana gelebilecek sert fiyat hareketlerine karfl daha istikrarl bir alternatif sunmakt r. Dolay s yla seçilecek yat r m araçlar büyük oranda sabit getirili k ymetlerden oluflacak ve ilgili Kurul düzenlemeleri çerçevesinde derecelendirme yapmaya yetkili derecelendirme kurulufllar taraf ndan yat r m yap labilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip yabanc borçlanma araçlar olacakt r. Bu yat r mlar sebebiyle fon afla da sayd m z riskleri bar nd rmaktad r: Operasyonel Risk, Yo unlaflma Riski, Yasal Risk, Likidite Riski, Mücbir Sebep Riski.(izahname muhtemel riskler) Fon, geliflmifl ülkelerin borçlanma araçlar na ve hisse senetlerine yat r m yapmak isteyen, döviz kur art fl na karfl korunma sa lamay ve ülke riskini minimum düzeyde tutmay hedefleyen yat r mc lar için uygundur. AE4- AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.fi. Birinci Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Yat r m Stratejisi Bant Aral %30-60 YABANCI SGMK %30-60 YABANCI H SSE %0-10 Ters Repo %0-10 Takasbank Para Piyasas %0-20 D BS % 0-20 ÖST % 0-20 MEVDUAT 5

7 Fonun AE4- AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.fi. Birinci Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (%22,5) BLOOMBERG TREASURY 5-7 YILLIK ENDEKS (%22,5) BLOOMBERG DE BUND 5-7 YILLIK ENDEKS (%22,5) S&P 500 ENDEKS (S&P 500) (%22,5) DJ EUROSTOXX 50 ENDEKS (SX5E) (%7) KYD O/N REPO ENDEKS -BRÜT (%1) KYD-TL BONO ENDEKS 182 GÜN (%1) KYD ÖST ENDEKS SAB T (%1) KYD 1 Ayl k Gösterge TL Mevduat Endeksi Fon Toplam Gider Kesintisi: Fon toplam gider kesintisi; fon iflletim gideri kesintisi ve fona ait di er masraflar n toplam ndan oluflmaktad r. Fon toplam gider kesintisinin mevzuatta belirtilen günlük azami oranlar afla daki tabloda sunulmaktad r. SM AZAM AZAM Birinci Esnek Emeklilik AE4 %2,28 %0, %1,00 %0,

8 AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. KAMU DIfi BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Fon portföyünün en az %80'i devlet d fl borçlanma senetlerine yat r larak faiz geliri elde etmek hedeflenmektedir.fonun yönetim stratejisindeki temel amaç bir yandan Türk Hazine'sinin yurtd fl nda ihraç etti i ve ço unlukla "Eurobond" olarak bilinen kamu d fl borçlanma araçlar n n yüksek getirilerinden faydalan rken di er yandan da döviz kurlar nda Türk Liras aleyhine geliflebilecek olumsuzluklara karfl koruma sa lamakt r.eurobondlar n dönemsel kupon ödemeleri olas nakit ç k fllar karfl lamak için fona istikrarl bir gelir kayna oluflturacak, fiyatlarda yaflanabilecek olas oynakl n olumsuz etkilerinin belirli ölçüde azalt lmas n sa layacakt r. Fon a rl kl olarak kamu d fl borçlanma senetleri gibi sabit getirili enstrümanlara yat r m yapmakla birlikte Türk Kamu ve Özel Sektör borçlanma senetlerine, döviz ve Türk Liras cinsi vadeli mevduata yat r m yapar ve Takasbank para piyasas ifllemleri ile ters repo ifllemlerinde bulunur. Bu yat r mlar sebebiyle fon afla da sayd m z riskleri bar nd rmaktad r: Operasyonel Risk, Yo unlaflma Riski, Yasal Risk, Likidite Riski, Mücbir Sebep Riski (izahname muhtemel riskler). Fon, risklerini farkl yat r m araçlar na yönlendirerek da tmak isteyen, orta ve uzun vadeli bir bak fl aç s yla, sabit getirili enstrümanlardan ve pay senedinden gelir elde ederek portföyünü büyütmeyi hedefleyen, yat r m karar mekanizmalar nda daha yüksek oranda profesyonel destek almak isteyen kat l mc lar için uygundur. Yat r m Stratejisi Bant Aral AVB- AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.fi. Kamu Dıfl Borçlanma Araçları Emeklilik Fonun AVB- AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.fi. Kamu Dıfl Borçlanma Araçları Emeklilik % EUROBOND %0-10 Ters Repo %0-10 Takasbank Para Piyasas %0-20 D BS %0-20 Mevduat %0-20 ÖST (%44) KYD Eurobond Endeksi USD-TL (%44) KYD Eurobond Endeksi EUR-TL (%4) KYD O/N Repo Endeksi Brüt (%4) KYD-TL Bono Endeksi 182 Gün (%1) KYD 1 Ayl k Gösterge TL Mevduat Endeksi (%1) KYD 1 Ayl k Gösterge USD Mevduat Endeksi (%1) KYD 1 Ayl k Gösterge EUR Mevduat Endeksi (%1) KYD ÖST Endeksi - Sabit Fon Toplam Gider Kesintisi: Fon toplam gider kesintisi; fon iflletim gideri kesintisi ve fona ait di er masraflar n toplam ndan oluflmaktad r. Fon toplam gider kesintisinin mevzuatta belirtilen günlük azami oranlar afla daki tabloda sunulmaktad r. SM Kamu D fl Borçlanma Araçlar Emeklilik AZAM AZAM AVB %1,91 %0, %1,00 %0,

9 AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU DIfi BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Fon portföyünün en az %80'i devlet d fl borçlanma senetlerine yat r larak faiz geliri elde etmek hedeflenmektedir. Fonun yönetim stratejisindeki temel amaç bir yandan Türk Hazine'sinin yurtd fl nda ihraç etti i ve ço unlukla "Eurobond" olarak bilinen kamu d fl borçlanma araçlar n n yüksek getirilerinden faydalan rken di er yandan da döviz kurlar nda Türk Liras aleyhine geliflebilecek olumsuzluklara karfl koruma sa lamakt r.eurobondlar n dönemsel kupon ödemeleri olas nakit ç k fllar karfl lamak için fona istikrarl bir gelir kayna oluflturacak, fiyatlarda yaflanabilecek olas oynakl n olumsuz etkilerinin belirli ölçüde azalt lmas n sa layacakt r. Fon a rl kl olarak kamu d fl borçlanma senetleri gibi sabit getirili enstrümanlara yat r m yapmakla birlikte Türk Kamu ve Özel Sektör borçlanma senetlerine, döviz ve Türk Liras cinsi vadeli mevduata yat r m yapar ve Takasbank para piyasas ifllemleri ile ters repo ifllemlerinde bulunur. Bu yat r mlar sebebiyle fon afla da sayd m z riskleri bar nd rmaktad r. Operasyonel Risk, Yo unlaflma Riski, Yasal Risk, Likidite Riski, Mücbir Sebep Riski (izahname muhtemel riskler). Fon, risklerini farkl yat r m araçlar na yönlendirerek da tmak isteyen, orta ve uzun vadeli bir bak fl aç s yla, sabit getirili enstrümanlardan ve pay senedinden gelir elde ederek portföyünü büyütmeyi hedefleyen, yat r m karar mekanizmalar nda daha yüksek oranda profesyonel destek almak isteyen kat l mc lar için uygundur. 8 Yat r m Stratejisi Bant Aral AVG- % EUROBOND AvivaSA Emeklilik ve %0-10 Ters Repo Hayat A.fi. Gelir Amaçlı %0-10 Takasbank Para Piyasas Kamu Dıfl Borçlanma %0-20 D BS Araçları Emeklilik %0-20 Mevduat %0-20 ÖST Fonun AVG- AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.fi. Gelir Amaçlı Kamu Dıfl Borçlanma Araçları Emeklilik Fon Toplam Gider Kesintisi: Fon toplam gider kesintisi; fon iflletim gideri kesintisi ve fona ait di er masraflar n toplam ndan oluflmaktad r. Fon toplam gider kesintisinin mevzuatta belirtilen günlük azami oranlar afla daki tabloda sunulmaktad r. SM Gelir Amaçl Kamu D fl Borçlanma Araçlar Emeklilik (%44) KYD Eurobond Endeksi USD-TL (%44) KYD Eurobond Endeksi EUR-TL (%4) KYD O/N Repo Endeksi Brüt (%4) KYD-TL Bono Endeksi 182 Gün (%1) KYD 1 Ayl k Gösterge TL Mevduat Endeksi (%1) KYD 1 Ayl k Gösterge USD Mevduat Endeksi (%1) KYD 1 Ayl k Gösterge EUR Mevduat Endeksi (%1) KYD ÖST Endeksi - Sabit AZAM AZAM AVG %1,91 %0, %1,89 %0,

10 AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. PARA P YASASI B R NC L K T ESNEK EMEKL L K YATIRIM U Fonun amac, tasarruflar n enflasyonun afl nd r c etkisinden korunmas, birikimlere para piyasalar ndaki faiz oranlar na paralel bir getiri kazand r lmas ve faiz hareketlerinin yarataca f rsat kazançlar ndan yararlan lmas d r. Fon taraf ndan pay fiyatlar nda yüksek dalgalanma yaflanmaks z n yat r mc ya gelir ak m yarat labilmesi hedeflenir. Fon, devaml olarak portföyünde vadesine en fazla 184 gün kalm fl likiditesi yüksek para ve sermaye piyasas araçlar na yer verir. Portföyün a rl kl ortalama vadesi en fazla 45 gün olacak flekilde, fon portföyünün en az %80 ini, borçlanma araçlar na, kira sertifikalar na ve ters repoya yat rmak kayd yla, fon varl klar n Takasbank para piyasas ifllemleri dahil para piyasas fonu tan m nda yer alan vade yap s na sahip para ve sermaye piyasas araçlar nda de erlendirir. Bu yat r mlar sebebiyle fon afla da sayd m z riskleri bar nd rmaktad r: Operasyonel Risk, Yo unlaflma Riski, Yasal Risk, Likidite Riski, Mücbir Sebep Riski.(izahname muhtemel riskler) Fon, k sa vadeli yat r m hedefiyle hareket eden, devlet taraf ndan ihraç edilen ensrümanlara yat r m yapmay isteyen, düflük risk profilinde yat r m tercih eden, faiz geliri ve istikrarl fon getirisi aray fl nda olan yat r mc lar için uygundur. Anaparan n korunmas hedefiyle birikimlerin enflasyona karfl afl nmas n önlemek ön plana ç kan unsurdur. Fon uzun vadeli yat r m f rsatlar n de erlendirmek isteyen veya piyasada belirsizlik ortam nda defansif davranmak isteyen kat l mc lar için bekleme döneminde kullan labilecek bir enstrüman niteli indedir. Yat r m Stratejisi ve bant aral bulunmamaktad r. Fonun AE1 - AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.fi. Para Piyasas Birinci Likit Esnek Emeklilik (%20) KYD 91 Gün Bono Endeksi (%10) KYD ÖST Endeksi- Sabit (%65) KYD O/N Repo Endeksi Brüt (%5) KYD 1 Ayl k Gösterge TL Mevduat Endeksi Fon Toplam Gider Kesintisi: Fon toplam gider kesintisi; fon iflletim gideri kesintisi ve fona ait di er masraflar n toplam ndan oluflmaktad r. Fon toplam gider kesintisinin mevzuatta belirtilen günlük azami oranlar afla daki tabloda sunulmaktad r. SM Para Piyasas Birinci Likit Esnek Emeklilik Yat r m Fonu AZAM AZAM AE1 %1,09 %0, %1,05 %0,

11 AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. ALTIN EMEKL L K YATIRIM U Fon, portföyünde sürekli olarak % 80 oran nda ulusal ve uluslararas borsalarda ifllem gören alt n ve alt na dayal sermaye piyasas araçlar bulunduran alt n emeklilik yat r m fonudur. Fon portföyünde a rl kl olarak alt n ve alt na dayal sermaye piyasas araçlar na yat r m yap l r. Fon, alt n fiyatlar üzerinde büyük ölçüde etkili olan küresel makroekonomik geliflmelere ba l olarak alt n fiyat riski tafl r. Alt n fiyatlar ndaki de iflimin enflasyon oranlar ndan farkl laflmas ile fon enflasyon risklerine maruz kalabilir. Ancak orta - uzun vadeli enflasyon oranlar nda yaflanabilecek yükselifller büyük ölçüde emtia fiyatlar na da yans yaca ndan bu noktadaki risk unsuru k sa bir döneme iliflkin ve s n rl düzeydedir. Bir di er risk de Türk Liras n n yabanc para birimleri karfl s ndaki seyrinden kaynaklanmaktad r. Fondaki yat r mlar n büyük k sm yurtd fl piyasalarda yabanc para cinsinden fiyatland için Türk Liras n n bu para birimlerine karfl kal c bir de er art fl sa lamas durumunda, söz konusu fonun Türk Liras cinsinden getirisi düflecektir. Bu yat r mlar sebebiyle fon afla da sayd m z riskleri bar nd rmaktad r: Operasyonel Risk, Yo unlaflma Riski, Yasal Risk, Likidite Riski, Mücbir Sebep Riski. Fon alt n ve alt na dayal sermaye piyasalar na yat r m yapmak isteyen yat r mc lar için uygundur. Yat r m Stratejisi Bant Aral AEL - Alt n Emeklilik (%100) Alt n ve alt na dayal sermaye piyasas araçlar. Fonun AEL - Alt n Emeklilik (%100) TKYD Alt n Fiyat Endeksi - Kapan fl Fon Toplam Gider Kesintisi: Fon toplam gider kesintisi, fon iflletim gideri kesintisi ve fona ait di er masraflar n toplam ndan oluflmaktad r. Fon toplam gider kesintisinin mevzuatta belirtilen günlük azami oranlar afla daki tabloda sunulmaktad r. SM AZAM AZAM Alt n Emeklilik Yat r m Fonu AEL %1,91 %0, %1,860 %0,

12 AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. STANDART EMEKL L K YATIRIM U Fon, STANDART Emeklilik olup, Fon portföyünün en az %60 Hazine Müsteflarl taraf ndan ihraç edilen TL cinsinden borçlanma araçlar, gelir ortakl senetleri ve kira sertifikalar na yat r l r.fon portföyünün azami yüzde 40 ise, B ST 100 veya B ST Kat l m endeksindeki pay senetlerine, TL Cinsinden Borsada ifllem görmesi kayd yla bankalar veya yat r m yap labilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan di er ihraçç lar taraf ndan ihraç edilen borçlanma araçlar ve özel sektör kira sertifikalar na, mevduat/kat l m hesab na yat r l r. Vadeli mevduata ve kat l m bankalar nda aç lan (kar ve zarara) kat lma hesaplar na fon portföyünün azami yüzde 25 i oran nda yer verilebilir. Fon, Genelge de belirtilen varl k türlerine belirlenen bant aral klar dahilinde yat r m yapar ve bu yat r mlar n sonucunda sermaye, temettü ve faiz kazanc elde etmeyi hedefler. Fon bünyesindeki varl k da l m, süreç içerisinde beklenen getiri ve risk analizleri fl nda uygun noktay sa layacak bileflim olarak belirlenir. Hareket marjlar yönetimsel prensipler çerçevesinde s n rl d r. Fon, orta ve uzun vade perspektifiyle, yüksek reel getiri performans hedefiyle hareket eder. Hedeflenen yüksek reel getiri hedefine ulaflmak için çeflitli yat r m araçlar ndan aktif flekilde faydalan lmaktad r. Yo unlaflma riskini da tmak için benzer risklere maruz kalabilecek araçlar n bir k sm elenebilir. Bu yat r mlar sebebiyle fon afla da sayd m z riskleri bar nd rmaktad r: Operasyonel Risk, Yo unlaflma Riski, Yasal Risk, Likidite Riski, Mücbir Sebep Riski. Fon, Hazine Müsteflarl taraf ndan (Sigortac l k Genel Müdürlü ü) 26/02/2013 tarihinde yay nlanan Emeklilik Plan Hakk nda Genelge uyar nca, Bireysel Emeklilik Sistemi ne girifl aflamas nda herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kiflilerin birikimlerinin standart fonda yat r ma yönlendirilmesi için kurulmufltur. Yat r m Stratejisi ve bant aral bulunmamaktad r. Fonun AVN- AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.fi. Standart Emeklilik Fon Toplam Gider Kesintisi: Fon toplam gider kesintisi; fon iflletim gideri kesintisi ve fona ait di er masraflar n toplam ndan oluflmaktad r. Fon toplam gider kesintisinin mevzuatta belirtilen günlük azami oranlar afla daki tabloda sunulmaktad r. SM Standart Emeklilik (%78) KYD TL Bono Endeksi- TÜM (%10) B ST Ulusal 100 Endeksi (%2) KYD O/N Repo Endeksi Brüt (%5) KYD 1 Ayl k Gösterge TL Mevduat Endeksi (%4) KYD ÖST Endeksi Sabit (%1) KYD ÖST Endeksi - De iflken AZAM AZAM AVN %1,91 %0, %1,86 %0,

13 AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. KATKI EMEKL L K YATIRIM U Fon, bireysel emeklilik sistemindeki kat l mc lar n devlet katk tutarlar n n de erlendirilmesi amac ile kurulmufltur. Fon, Hazine Müsteflarl taraf ndan ihraç edilen TL cinsinden borçlanma senetleri, gelir ortakl senetleri ile kira sertifikalar na fon portföyünün en az %75 i oran nda yat r m yapar. Ayr ca, yine portföyün yüzde 15 ini aflmamak kofluluyla Türk Liras cinsinden vadeli mevduatlara, kat l m bankalar nda aç lan (kar ve zarara) kat lma hesaplar na, Borsada ifllem görmesi kayd yla bankalar taraf ndan ihraç edilen özel sektör borçlanma araçlar na, kaynak kuruluflu bankalar olan varl k kiralama flirketlerince ihraç edilen kira sertifikalar na yat r m yap labilir. Ek olarak, portföyün yüzde 15 ini aflmamak kofluluyla BIST 100 Endeksi veya BIST Kat l m Endeksindeki paylara da yat r m yap labilir. Fon portföyüne, mevzuat s n rlar içerisinde ters repo sözleflmeleri dahil edilebilir ve fon varl klar Takasbank para piyasas nda de erlendirilebilir. Fon, bireysel emeklilik sistemindeki kat l mc lar n devlet katk tutarlar n n de erlendirilmesi amac ile kurulmufltur. Fon, Hazine Müsteflarl taraf ndan ihraç edilen TL cinsinden borçlanma senetleri, gelir ortakl senetleri ile kira sertifikalar na fon portföyünün en az %75 i oran nda yat r m yapar. Bununla birlikte, B ST 100 endeksine dahil ortakl k paylar na, Türk Liras cinsinden mevduat ve kat lma hesaplar na, borsada ifllem görmesi kayd yla bankalar taraf ndan ç kar lan borçlanma araçlar veya kaynak kuruluflu bankalar olan varl k kiralama flirketlerince ihraç edilen kira sertifikalar na da mevzuatta belirlenen s n rlar içerisinde yat r m yap labilir. Bu yat r mlar sebebiyle fon afla da sayd m z riskleri bar nd rmaktad r: Operasyonel Risk, Yo unlaflma Riski, Yasal Risk, Likidite Riski, Mücbir Sebep Riski. Fon, bireysel emeklilik sistemine dahil kat l mc lar n katk paylar na karfl l k olarak ödenecek devlet katk s n n, alternatif yat r m araçlar na yat r lmas na yönelik tercihte bulunmayan yat r mc lar n, katk lar n n yat r ma yönlendirilmesi için kurulmufltur. Yat r m Stratejisi ve bant aral bulunmamaktad r. Fonun AEI- AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.fi. Katk Emeklilik Fon Toplam Gider Kesintisi: Fon toplam gider kesintisi; fon iflletim gideri kesintisi ve fona ait di er masraflar n toplam ndan oluflmaktad r. Fon toplam gider kesintisinin mevzuatta belirtilen günlük azami oranlar afla daki tabloda sunulmaktad r. SM Katk Emeklilik %92 KYD TL Bono Endeksi (Tüm) %5 BIST Ulusal 100 Endeksi %1 KYD Brüt O/N Repo Endeksi %1 KYD Ayl k Gösterge Mevduat Endeksi TL %1 KYD ÖST Endeksi (sabit) AZAM AZAM AEI %0,365 %0, %0,355 %0,

14 AVIVASA YATIRIM LARI ORTAK UYGULAMA ESASLARI AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.fi. hesaplar na ödenmifl bulunan katk paylar takip eden iflgünü yat r ma yönlendirilmektedir. Kat l mc tercihindeki fonlardan, para ve pay takas tarihi ayn gün olanlar n al m ifllemi ayn gün yap lmaktad r. Para ve pay takas sonraki günler olan fonlar için ise al m emirleri verilmekte ve bunlara yönlendirilecek tutarlar için al m/sat m takas tarihi ayn gün olan emanet fon (Likit Fon) al nmakta ve böylece kat l mc n n birikimlerinin di er fonlar al n ncaya kadar nemalanmas sa lanmaktad r. Di er fonlar n takas tarihlerinde daha önce al nan emanet fonlar (Likit Fon) sat larak di er fonlar n al m gerçeklefltirilmektedir. Sat n al nan fon bedelleri, kat l mc n n flirket nezdindeki hesaplar na borç kaydedilmekte, buna karfl l k al nan fon pay adetleri ise kat l mc baz nda tutulan nâz m hesaplara alacak kaydedilerek takip edilmektedir. Fon pay adetleri virgülden sonra 3 basama a kadar hesaplanmaktad r. Plan ve Katk Pay n n Fonlar Aras nda Da l m Oran /Tutar De ifliklikleri: Kat l mc lar dahil olduklar planlar ya da dahil olduklar plan kapsam nda katkı pay n n fonlar aras ndaki da l m tutarını/oran n de ifltirebilirler. Bireysel emeklilik hesaplar ndaki birikimlerini ve ödemifl oldu u katk paylar n n fonlar aras ndaki da l m oranlar n veya tutarlar n bir y lda azami alt kez, bireysel emeklilik plan n bir y lda azami dört kez de ifltirme hakk mevcuttur. Vergi Düzenlemeleri Emeklilik Fonunun Vergilendirilmesi: Emeklilik yat r m fonlar n n portföy iflletmecili inden do an kazançlar, kurumlar vergisinden istisnad r. Sigorta ve emeklilik flirketleri ile emeklilik yat r m fonlar n n kurulufllar dahil her türlü ifllemlerinde düzenlenen kâ tlar, damga vergisinden müstesna tutulacakt r. Birikimlerden ndirilmek Suretiyle Yap lan Kesintiler Kat l mc n n baflka bir flirkete aktar mda bulunmas veya sistemden ayr lmas durumunda flirketler varsa girifl aidat borcunu birikimlerinden indirebilir, birikimlerinin yeterli olmamas durumunda kat l mc dan ayr ca tahsil edebilir. Kat l mc nın düzenli olarak katk pay ödedi i durumda veya ara verme durumunda, hiçbir koflulda ödenmemifl girifl aidat birikimlerden indirilemez. fiirket bu durumda kat l mc dan girifl aidat n n ödenmemifl k sm n n ödenmesini talep edebilir. Ara Verme Halinde Uygulanacak Kesintiler Ek Yönetim Gider Kesintisi Emeklilik sözleflmesi kapsam nda katk pay ödeme tarihini müteakip üç ay içinde ilgili hesaba herhangi bir ödeme yap lmamas durumunda sözleflme ödemeye ara vermifl olarak de erlendirilir. Sözleflmeye ara verilmesi halinde ara verme süresi boyunca kat l mc n n birikiminden 2.- TL ek yönetim gideri kesintisi al n r. ndirim emanet fon mevcutsa emanet fondan yap l r. Emanet fonun indirim tutar n karfl lamamas durumunda emeklilik sözleflmesinde tercih edilen fon veya fonlara oranlanarak ek yönetim gider kesintisi fiirket taraf ndan al n r. Sabit Gider Kesintileri Bireysel emeklilik sözleflmesi kapsam nda bir y ldan uzun süre ödemeye ara verilmesi halinde, bireysel emeklilik hesab na iliflkin olarak emeklilik gözetim merkezine fiirket taraf ndan ödenen sabit giderler birikimlerden indirilir. ndirim emanet fon mevcutsa emanet fondan yap l r. Emanet fonun indirim tutar n karfl lamamas durumunda emeklilik sözleflmesinde tercih edilen fon veya fonlara oranlanarak al n r. Sözleflme süresi içerisinde bireysel emeklilik mevzuat nda vaki olacak de ifliklik do rultusunda fiirket ödenen di er sabit giderleri de mevzuat n belirledi i s n rlar kapsam nda tahsil etme hakk na sahiptir. Kamuoyunu Ayd nlatma Kat l mc, fon yat r mlar ve fon birim fiyat ile ilgili bilgilere, Müflteri Memnuniyet Merkezi ( ) ve internetten ulaflabilecektir. 13

F NANSBANK ve F NANSINVEST FONLARININ R SK YAPILARI

F NANSBANK ve F NANSINVEST FONLARININ R SK YAPILARI 2008 F NANSBANK ve F NANSINVEST FONLARININ R SK YAPILARI H SSE Finansbank A.fi. Quant B Tipi De iflken Fonu, Finansbank A.fi. Finans Analiz B Tipi De iflken Fonu, Finansbank A.fi. Sentez A Tipi Fon Sepeti

Detaylı

De erli Okurlar m z, BAfiKAN DAN. Gür ÇA DAfi. TKYD Baflkan

De erli Okurlar m z, BAfiKAN DAN. Gür ÇA DAfi. TKYD Baflkan BAfiKAN DAN De erli Okurlar m z, Kurumsal Yat r mc n n üçüncü say s haz rl klar na bafllarken dünya finans piyasalar nda baz s k nt lar oldu unu biliyor, ama krizin küresel boyutta bu kadar fliddetlenece

Detaylı

F NANSBANK ve F NANSINVEST FONLARININ R SK YAPILARI

F NANSBANK ve F NANSINVEST FONLARININ R SK YAPILARI 2008 F NANSBANK ve F NANSINVEST FONLARININ R SK YAPILARI H SSE Finansbank A.fi. Quant B Tipi De iflken Fonu, Finansbank A.fi. Finans Analiz B Tipi De iflken Fonu, Finansbank A.fi. Sentez A Tipi Fon Sepeti

Detaylı

Türk sermaye piyasalar n n uluslararas aktörü 2006 FAAL YET RAPORU

Türk sermaye piyasalar n n uluslararas aktörü 2006 FAAL YET RAPORU Türk sermaye piyasalar n n uluslararas aktörü 2006 FAAL YET RAPORU 1 TAKASBANK 2006 FAAL YET RAPORU K saca Takasbank stanbul Menkul K ymetler Borsas nda ( MKB) menkul k ymet al m ve sat m ifllemlerinin

Detaylı

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama:

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: B R NC BÖLÜM Kurum Hakk nda Genel Bilgiler I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: Ticaret Ünvan

Detaylı

Değişiklikler 19/08/2014 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

Değişiklikler 19/08/2014 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır. KATILIMCILARA DUYURU AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İÇTÜZÜK, İZAHNAME VE TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİKLERİ Kurucusu olduğumuz Emeklilik Yatırım Fonlarının içtüzük, izahname ve tanıtım formu metinleri, Sermaye

Detaylı

kinci say ile Merhaba...

kinci say ile Merhaba... BAfiKAN DAN kinci say ile Merhaba... De erli Okurlar m z, Türkiye Kurumsal Yat r mc Yöneticileri Derne i nin sektörel yay n Kurumsal Yat r mc n n 2.say s ile sizlere tekrar merhaba derken, öncelikle ilk

Detaylı

fi F NANSAL K RALAMA A.fi. ve BA LI ORTAKLI I 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO

fi F NANSAL K RALAMA A.fi. ve BA LI ORTAKLI I 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO Ba ms z Ba ms z Denetimden Denetimden Geçmifl Geçmifl VARLIKLAR Notlar 31 Aral k 2007 31 Aral k 2006 Cari / Dönen Varl klar 637.155 505.711 Haz r De erler

Detaylı

Sevgili Okurlar, BAfiKAN DAN. Gür ÇA DAfi TKYD Baflkan

Sevgili Okurlar, BAfiKAN DAN. Gür ÇA DAfi TKYD Baflkan BAfiKAN DAN Sevgili Okurlar, Küresel krizin yaratt sars nt hafiflemifl görünüyor. Her ne kadar en kötü nün atlat ld na dair iyi haberler gelse de, hükümetler ve piyasa düzenleyicilerinin ald klar önlemlerle

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI TANITIM FORMU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI TANITIM FORMU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 13/03/2015 TARİH VE 12233903.310.06-257

Detaylı

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com. Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.tr 2002 F A A L Y E T R A P O R U YAPI KRED LEASING Genel

Detaylı

faaliyet raporu 2007

faaliyet raporu 2007 faaliyet raporu 2007 yat r m finansman menkul de erler a.fl. 2007 y l pay sahipleri ola an genel kurul toplant s 17 mart 2008 pazartesi, flirket merkezi, saat: 14:00 Gündem 1- Aç l fl ve Baflkanl k Divan

Detaylı

SERMAYE P YASALARI VE F NANSAL KURUMLAR

SERMAYE P YASALARI VE F NANSAL KURUMLAR T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2511 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1482 SERMAYE P YASALARI VE F NANSAL KURUMLAR Yazarlar Prof.Dr. Nurhan AYDIN (Ünite 1) Prof.Dr. Vedat AKG RAY (Ünite 2) Dr. M. brahim

Detaylı

A USTOS/AUGUST 2006 ERNST & YOUNG

A USTOS/AUGUST 2006 ERNST & YOUNG ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com www.insankaynaklari.com A USTOS/AUGUST 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere

Detaylı

önemli olan iflimizi nas l yapt m z.

önemli olan iflimizi nas l yapt m z. önemli olan iflimizi nas l yapt m z. Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. Faaliyet Raporu 2004 Vizyon Dünya standartlar nda hizmet anlay fl ve geliflime aç k yap s yla art de erler yaratarak sektöründe öncü

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. Faaliyet Raporu 2005

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. Faaliyet Raporu 2005 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Türkiye nin gayrimenkul yat r m ortakl alan nda lider flirketi olan fl GYO, faaliyetlerini yat r mc lar na minimum riskle en yüksek getiriyi sa lama

Detaylı

Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ve Ba l Ortakl klar 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar

Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ve Ba l Ortakl klar 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar Denetim Raporu 83 85 86 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar Ç NDEK LER KONSOL DE B LANÇOKONSOL DE GEL R TABLOSU KONSOL DE ÖZSERMAYE DE fi M TABLOSU KONSOL DE

Detaylı

Faaliyet Raporu 2006. Deutsche Bank A.fi.

Faaliyet Raporu 2006. Deutsche Bank A.fi. Faaliyet Raporu 2006 Deutsche Bank A.fi. Uluslararas Kimli imiz Deutsche Bank A.fi. olarak biz, güçlü ve yüksek kârl l a sahip özel müflterileri olan, küresel ölçekte lider bir bankay z. Misyonumuz Misyonumuz,

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar K saca fl GYO fl GYO, 6 A ustos 1999'da fl Gayrimenkul Yat r m ve Proje De erlendirme A.fi. unvanl flirketin Merkez Gayrimenkul Yat r m ve Proje De erlendirme A.fi.'yi

Detaylı

ÖZEL EMEKL L K TÜRLER VE B REYSEL EMEKL L K

ÖZEL EMEKL L K TÜRLER VE B REYSEL EMEKL L K Makale - 2 ÖZEL EMEKL L K TÜRLER VE B REYSEL EMEKL L K 14 I. Girifl Çeyrek as rdan beri emeklilik sistemlerinde çok ayakl yap lanma yayg nl k kazanmaktad r. Do um art fl h z n n azalmas n n sonucu olarak

Detaylı

ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI TANITIM FORMU

ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI TANITIM FORMU ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN... TARİH VE... SAYI İLE ONAYLANAN,... TARİH

Detaylı

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r.

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. NORTEL NETAfi Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. 1973 y l nda kurulan ArGe si ile Türkiye de

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Deneyim, güç ve sayg nl kla özdefl bir kurumsal kimli e sahip olan fl GYO, 765 milyon YTL net aktif de eri, 633 milyon YTL piyasa de eri ile Türkiye

Detaylı

Faaliyet Raporu 2005. Deutsche Bank A.fi.

Faaliyet Raporu 2005. Deutsche Bank A.fi. Faaliyet Raporu 2005 Deutsche Bank A.fi. Uluslararas Kimli imiz Deutsche Bank olarak biz, güçlü ve yüksek kârl l a sahip özel müflterileri olan, global ölçekte lider bir bankay z. Misyonumuz Misyonumuz,

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31.12.2014-30.06.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU Avivasa Emeklilik ve Hayat Katkı Emeklilik

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N 30.06.2010 TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N 30.06.2010 TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI BA IMSIZ NCELEME RAPORU Yönetim Kurulu na Giri EVG Yat r m Ortakl A.. nin ( irket ) ekte yer alan

Detaylı

OYAK BANK'IN SERMAYE YAPISI VE SERMAYE YAPISINDAK DE fi KL KLER. 2005 YILINDA OYAK BANK'TA VE fit RAKLER M ZDE GEL fimeler

OYAK BANK'IN SERMAYE YAPISI VE SERMAYE YAPISINDAK DE fi KL KLER. 2005 YILINDA OYAK BANK'TA VE fit RAKLER M ZDE GEL fimeler KURUMSAL PROF L OYAK BANK'IN M SYONU, V ZYONU VE DE ERLER OYAK BANK'IN TAR HÇES NDEN K LOMETRE TAfiLARI OYAK BANK'IN SERMAYE YAPISI VE SERMAYE YAPISINDAK DE fi KL KLER 5 YILLIK DÖNEME L fik N ÖZET F NANSAL

Detaylı

2006 Faaliyet Raporu

2006 Faaliyet Raporu 2006 Faaliyet Raporu 2006 FAAL YET RAPORU I ç i n d e k i l e r Sunufl 4 Gündem 5 Yönetim Kurulu Raporu 6 Girifl 8 Kurumsal Yönetim lkeleri Uygulamalar 11 Mali Tablolar 15 Bilanço 16 Gelir Tablosu 18

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II Yazarlar Prof.Dr. Ümit Gücenme GENÇO LU (Ünite 1, 2) Prof.Dr. Saime ÖNCE (Ünite 3, 4) Doç.Dr. Vedat EKERG

Detaylı

ECZACIBAfiI YATIRIM HOLD NG ORTAKLI I A.fi.

ECZACIBAfiI YATIRIM HOLD NG ORTAKLI I A.fi. SA LIKLI B R GELECEK ECZACIBAfiI YATIRIM HOLD NG ORTAKLI I A.fi. Çal flma Raporu 2002 Eczac bafl Toplulu u nun Sermaye Piyasalar ndaki Kilometre Tafllar 1973 Eczac bafl Toplulu u, Türkiye'nin halka aç

Detaylı