Dünya Bakır Ticareti. Yazan : Sadreddin ENVER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dünya Bakır Ticareti. Yazan : Sadreddin ENVER"

Transkript

1 Dünya Bakır Ticareti Yazan : Sadreddin ENVER "Dünya Bakır Ticareti" mevzuunu seçimde iki âmil vardır. Biri, ilk insanın karşılaştığı ilk cevherin bakır olması, diğeri de, enternasyonal madencilikte bakır ticaretinin başta gelmesi. Tarihten önceki zamanlarda "zekâ,, denen cevherin hayvanda tekâmülü insanı doğurdu, însan da esas medeniyeti bakırla yarattı. Yontma taş "Paleolitik" devresinin ren epokunda, renin kemiklerinden iki milli - metre kalınlığında yaptığı dikiş iğneleri âdem oğlunun ilk sanat âleti idi. Yumruk taşları, balta, bıçak, tenevvu eden silâhları idi. Glasiyeler bugünkü coğrafî hudutlarına çekildiği gün Jeolojinin dördüncü zamanının Olcosen devri başlar : II : - I:- Cilalı Taş ( Neolitik ) epok l Bakır Epoku 2 Tunç Epoku 3 Demir Epoku İnsanın artan zekâsı "Neolitik,, cilâlı taşı yaptı, avcılıktan çobanlıktan ziyade ziraate ve sanata bağladı. Sonra âdem oğlu en mühim medeniyet temeli olan mâdeni, bakırı buldu. Bakırın, beşerin ilk kullandığı cevher olması, zaman zaman münakaşa zemini olmuştur. Acaba bakır mı, tunç mu, demir mi daha evvel bulunmuştur?.. Bakırın zeveban noktasının demirin üstünde bulunması demirin daha yaşlı olması şüphesini uyandırıyordu. Fakat okside ve kükürtlü cevherlerde bakır demire nisbeten daha kolaylıkla temizleniyor. Hattâ kükür - tu fazla bakır cevherlerinde de bazı şartlar dahilinde bakırın kendi kendine ayrıldığı bile vakidir. Mısırda bulunan - tarihten evvelki za - manlara ait - eski bakır eserler üzerinde yapılan tetkiklerde umumiyet üzere kullanılan cevher bazik karbonatlar, fostat, ve hidrosilikatlardan ibaret olup malahit, pirolisit ile karışıktır. Bilhassa burada bakırlarda az bir miktarda arsenik bulunması izabe derecesini azaltmakta ve akma kabiliyetini kolaylaştırmaktadır. Garp kitapları bakırı Mısırda milâttan 5000 yıl önce Simaya'da Diyonist tarafından işlendiğini kaydetmektedir. Mısıra bakırın geliş yolu orta Anadolu ve Mezopotemya'dır (x). Orta Anadoluda ve Ur medeniyetinde bakır süs eşyası ve harp malzemesi olarak kullanıldığı gibi bilâhare aynı esasa Mısırda raslıyoruz. (x) Makalenin muharriri bakırın tarihi ve bakır kelimesi hakkındaki etüdünü ayrıca neşredeceğinden dünya bakır ticaretine ait bu kısımda fazla tafsilâtı sadet hancı görmüştür.

2 Mısır firavunlarından (Tutmosis III)- ün hâkimiyeti esnasında milâttan sene evvel Kıbrıs adasından Mısıra vergi olarak büyük miktarda bakır idhal edilmiştir. TELL - EL - AMARAN da bulunan vesaika göre Amenophis zamanlarında millâttan yıl önce dört köşeli çubuk ve levhalar halinde bakır ticarette büyük revaç temin etmiş ve Kıbrıstan muhtelif kıtalara da ihracat yapılmıştır. İkinci Ramzes zamanında bakır, altın ve gümüş gibi bir hazine mevcudu olarak toplatılmış ve Arabistandan gelen lüks malların tediyesinde altın ve gümüş gibi bakır da bir mübadele vasıtası olarak kullanılmıştır. İlk çağlarda bakırın memleketler arasında ticaretine hizmet edenlerden biri de Finikelilerdir. İlk ve şümullü dünya bakır anlaşmasına orta çağlarda raslıyoruz. Fugger adındaki muhtelif memleketler tüccarlarının iştirak ettiği sindika bilhassa 15 inci asır ortalarına doğru dünya piyasasın- da hâkim bir rol oynamıştır. Bu sendika dağıldıktan sonra bile tüccarlar arasında tesanüd ve anlaşma mevzii olarak zaman zaman devam etmiştir. Bu tarihten sonra dünya bakır piyasa - sında esaslı anlaşma geçen asırda olmuş ve 1840 dan 1860 senesine kadar devam etmiştir. (The Associted Smetler of Swansea) yani Swansea izabe ittihadı namı altında bakır tasfiye ve imalâthaneleri inhisarcı bir zihniyetle anlaşmışlar ve bu kırmızı cevher üzerinde bir hâkimiyet tesis etmişlerdi. Bu tarihlerde en mühim bakır müsstahsili Şili olup dünya istihsalâtının 60 % mı temin etmekte idi. Fakat Swansea trösti kuvvetinden gayri şuurî olarak istifade etmesi Şili madencilerini haklı o- larak sinirlendirdi. Vakanın sebebi şun - dan hadis oluyordu: Bu tarihlerde bakır nakliyatı yelkenli gemilerle yapılmakta idi. Müsait hava ve rüzgâr beklemek mecburiyetinde kalan gemilerin bir kısmı Şili'den evvelce hareket ettikleri halde İngiltere'ye geç olarak muvasalât etmekte ve bazan da kendilerinden çok sonra yola çıkan gemiler önce kalkanların limana di - ğerleri yükünü boşaltmadan evvel vasıl olmuş bulunmakta idiler. Bu suretle pi - yasaya mühim miktarda bakır arzediliyordu. Bu vaziyetten daima fiyatı düşürerek Swansea trösti istifade ediyordu. Bunun üzerine İngilizlerin spekülasiyon vaziyetinden kurtulmak için Şili madencileri istihsallerini 5 % e kadar tahdit etmişlerdi. Milâddan 3200 sene evvel Ur medeniyetine ait bakırdan öküz kafası. (British museum) tarihindeki fiat düşüşü de bakır madenciliğinin kârını azaltmış ve istihsal masraflarını tenkis mecburiyetini hasıl etmişti. Dünya piyasasının gayri müsait vaziyeti 1880 senesinde istihlakin azalması yü - zünden dünya istihsalinin dörtte biri kadar ( ton) bir stok terakümüne sebep olmuştur.

3 Fiat düşüren ve bu düşüklükden daima istifade eden ve maden üzerine spekülâsiyon yapan meşhur fransız Secretan firması bu tarihlerde siyasetini tebdil etmiş ve birden fiyatları yükseltmeye başlamıştır tarihinde Seretan sendikasının zoriyle fiat 85.5/- İngilize kadar çıkarılmış ise de (halbuki bir sene evvelki en yüksek fiat 43. l5/- ve en aşağı kote fiat da 30. l0/- idi) buna mukabil stok miktarı tonu bulmuşturki, o zamanın istihsal ve istihlak miktarlarına nazaran istisgar edi - lemez bir yekûndur. İşte 19 - uncu asrın bakır istihsâl rakkamları: Sene Mikdar (ton) 10, senesindeki tonluk stok kendini hissettirmiş ve fiat aynı sene i - cinde 38.7/6 Sterline kadar düşmüştür. Çünkü o vakte kadar bakır üzerine geniş mikyasta muamele yapan fransız banka - lan mevcut mallarını piyasaya arzetmiş - lerdi. Bu hâdise üzerine Amerika müstahsilleri vaziyeti protesto ederek eğer satışı durdurmazlar ise bakır fiatını 23 İngilize kadar düşüreceklerini bildirmişlerdir. Bunun üzerine Baron Hirsh'in müdahalesi ile fiatlar tanzim edilmiş, hattâ bunu müteakip senede yani 1888 de bakır fiatı 73 İngiliz lirasının üstünde dolaşarak 105 İngilizi bulduğu günler de olmuştur. Halbuki 1863 senesindenberi bakır fiat: bu kadar yüksek bir seviyeyi bulmamıştı. Bu hususta bir fikir edinilmek üzere Fransa büyük ihtilâlinden sonra bakır fiatlarının seyrini aşağıya yazıyoruz: Sene Fiyat (İngiliz lirası) Fakat bu anlaşmalara rağmen bakır fi - yatında, müteakip senelerde yani 1888 den sonra bir intizamsızlık göze çarpmaktadır. Meselâ: 1889 da fiyat 35 Sterline düştüğü gibi azamî fiyat da 80 İngilizdir. Yani bir sene içinde kıymetinin nısfından fazlasını kaybediyor. Bu tehlikeli fiyat te - mevvüçleri ve bakır fiyatının düşük kal - ması 1894 senesine kadar devam etmiştir. Bunun bilhassa dünya istihsalâtının 80 % sini elinde tutan, Secretan grupunun sermayesinin müsait olmamasına rağmen fiyatta âmil olmasından ileri gelmiştir. Mısır'da Ebuşir hafriyatından : Miladdan 2750 sene evveie ait Bakırdan mamul Su borusu.

4 O tarihlere kadar Amerika dünya bakır ticaretindeki bugünkü mevkiini almamıştı. Fakat dahilî müstahsillerin müteaddit anlaşmaları ancak 1889 senesinde "Avrupa İhracat Teşkilat" ını doğurmuş ve bu teşkilat yıllık tonluk bir ihracat yekûnu tesbit etmiş idi. Bu teşekkül aynı zamanda dünya bakır fiyatının tanziminde borsalarda âmil olmuştur senesinde Amerikada bu anlaşmanın nibayetlenmesi bakır ticaret merkezinin yeniden Londraya bir intikalini mucip olmuş ise de 1896 senesinden itibaren dünya istihsalâtının yarısının Amerikanın temin etmesi New - York borsasını birinci derece rol sahibi yapmıştır yıllarına kadar muhtelif ticaret grupları elinde bulunan Amerika bakır piyasası, bu tarihten sonra dünya petrol âleminde göz kamaştırıcı mevkii olan Standard Oil kumpanyasının eline geçti - ğini görüyoruz. Standard Oil kumpanyasının bakır piyasasına girişinde bizzat kumpanyanın arzusundan başka Boston borsası kuriyelerin - den Thomas Lawson'un delâleti müessir olmuştur. Thomas Lawson doğrudan doğruya Standard Oil'in başında bulunan Rokfellerin dikkatini çekmek suretile bakır piyasasına müdahalesini temin etmiştir. Lawson 1896 yılında kendi kendine bu işe girişen ve yüzde sekiz temettü veren bir şirket kurmuş ve "Montana" daki bir madenin hisse senetlerini spekülasiyon neticesi % den 2 3/4 de düşürerek elde etmiş idi. Bu muvaffakiyet neticesi olarak kârın yüzde yetmiş beşini Standard Oil kumpanyasına terketmek şartile bir anlaşma yaptılar. İlk iş bakır piyasasına hâkim olmak üzere: Butte and Consolidated Mining Co., Boston and Montana Copper and Silver Mining Co., Calumet Hecla Mining Co., Quiney Mining Co., Tamarok Mining Co. şirketlerinin hisse senetlerini toplamak oldu. Fakat Standard Oil'in gölgesinde Lawson'un bu hareketi borsada kendini hissettirmiş ve Aksiyonların kıymeti derhal artmıştır. Bilhassa 1879 tarihinde İngilizler tarafından teşkil edilen Utah şirketinin aksiyonlarının da opsiyon hâdiseleri Standard Oil'in müdürlerinden Roger ile Utah şirketi arasında yapılan aksiyon opsiyonları ve temdidi borsa kulislerinde tertip edilen spekülatif kombinezonların en geniş mikyaslarından biri olduğu muhakkaktır. Bilhassa Lawson aksiyon alım satımı esnasında yine Standard Oil'in müdürü Roger tarafından Montanada'ki Anoconde Copper Mining Co. maden şirketinin hisse senetlerinin eshamının satış şayiası Lawson'u bankalardan rehin mukabili olarak aldığı paraları ödeyemiyecek vaziyete getirecek kadar tehlikeli bir hâdise olmuştur. Mamafih, ilk defa küçük mikyasta yapılan satışlarla aksiyonların fi- On sekizinci asırda Bakır imalâthanesi. ( "Auhamel du Modçeau,, nun tablosundan ).

5 yatı yükseltildikten sonra bu sunî fiyat tereffüü ile diğer hisselerin de piyasaya sürülmesi temin edilmiştir. Bir müddet sonra da Rok - fellerin ve Rogerin eline Colorado Mining and Smelting ve Washe Copper Co. şirketinin aksiyonları geçmiştir. İşte bu tarihlerde, bugün dünyanın en büyük maden şirketi olan Amerikan Smelting and Refining Co. kurulmuştur. (4. Nisan 1899) American Smetlting Co. nin bakırdan maada a- lâkadar olduğu madenler şunlardır: Altın, gümüş, çinko, kurşun, nikel, platin, arsenik... ilh. Sahibi bulunduğu bakır tasfiye ve izabehaneleri şunlardır: İzabehane ve Tasfiyehane adedi El paso, Texas 2 Matehuala, Mexico 4 Hayden, Ariz (hâlen kapalı) 3 Maurer. N. J. l Tacoma, Wasch. 4 Garfield, Wah 4 Leadville, Colo l San Luis Potası, Mexico 2 Shown, Pern (hâlen kapalı) l Baltimore, Wash l Bundan maada American Smelting and Refining kumpanyası muhtelif maden, şirketlerinin ekseriyet ve tamamen hisselerine sahiptir ki, Standard Oil gibi muayyen bir kaç şirket hariç olmak üzere dünyanın en fazla sermayesine sahiptir. (Tahminle borsa sermayesi bir milyar dolara yakın olduğu söylenmektedir) yılı krizinde bütün maden şirketleri istihsalâtını tahdit etmekle beraber - biraz aşağıda adetlerini yazıyoruz -aksiyonları da oldukça temevvüçlü günler geçirmiş ise de müteakip yıllarda sahibi bulunduğu muazzam sermaye yekûunu sayesinde sağlam bir durumda olduğunu diğer şirketlerin aksiyonlarını satın almakla göstermiştir. Bu meyanda 1930 yılında Mining Trust Ltd. in mühim miktarda hissesini satın aldığı gibi Avusturalyadaki mühim bir kurşun madeninin 80 % hisse senedini satın almıştır de Fede - ral Metal Corporation Mining'in 3.5 milyon dolarlık obligasyon mukabili bütün Avuvarını satın almıştır de diğer bir maden şirketinin mühim mülküne sahip olmuştur. Amer. Smelting and R.Co. nın son senelerdeki bakır istihsalâtı: Sene Miktar (ton) Dünya istihsalâtında cidden büyük bir mevki sahibi olan bu şirket Birleşik Amerika Devletlerinin istihsalâtının takriben 80 % ine yakın bakır istihsalini temin etmektedir. Şimalî ve cenubî Amerikanın 47

6 bütün istihsalâtınâ nisbeten Amerikan Smelting Şirketinin mevkii takriben 40 % kadardır. Bu şirketten sonra Amerikada başlıca bakır müstahsili olan büyük şir - ketler şunlardır: Andes Copper Mining Co. (sermayesi 72 milyon dolar) Chile Copper Co. (sermayesi 195 mil - yon dolar) Braden Copper Co. Green - Canaena Copper Co. (sermayesi 60 milyon dolar). Bundan başka bakır ticareti yapan 12 mühim firma vardır: Dünyan n en mühim bakır müstahsili ve müstehliki olan Birleşik Amerika devleti dahilinde muhtelif sanayi şubelerindeki bakır sarfiyatını gösteren bir cetvel yazımın sonuna eklenmiştir. Amerikadan sonra en mühim bakır müstehlik ve müstahsili îngilteredir. İngilterenin bilhassa istihlâk vaziyeti son bir kaç sene zarfında mühim miktarda art - mıştır. Umumî harptan evvel 1913 te In - gilterenin bakır istihlâki ton iken 1934 de , 1935 te , 1936 da , 1937 de ise tonu bulmuştur. Son senelerde bu inkişaf İngiliz sanayiinin ciddî bir hız ile inkişafını göstermektedir. İngiltere bakır madenciliğinden bahsederken Londra bor - sasında bir tevakkufu lü - zumlu addederim : Bilhassa harpten sonraki seneler zarfında büyük bir ehemmiyet kesbeden ve cihan maden ticaretinin bir barometresi olan Lon - dra Maden Borsası çok kuvetli ve ciddî esaslar dahilinde teşekkül etmiş bir müessesedir. Dünya bakır ticaretinden bahsederken İngiliz ekonomisinin ma - lûm olan dürüstisinin bir numunesi olan Londra Maden Borsasını kısaca tetkik edelim : Londra borsasına iştirak eden tüccarların sermayesi beklenilmiyen bir zamanda husule gelecek spekülatif vaziyetlere mâni olacak ve her hangi kargaşalıklarda piyasaya derhal yardım edebilecek kadar müsaittir. Zaten ticaret âlemini bozacak ve sarsacak kadar ehliyetsiz kimseler borsaya alınmamaktadır. Buna da en büyük misal son senelerde hadis olmuş ve son günlerde tekrar etmiş olan kalay piyasa - sındaki buhran birkaç şirketin enerjik müdahalesi ve Avam Kamarasına kadar gitmiş hükümetin himayesi ile daha felâketli netice almasına mâni olmuştur, de - nebilir. Su kısa mukaddemeden sonra Londra Borsasının satış üzerinde vaziyetini göz - den geçirelim: Saat Borsanın açılma saati: öğle Birinci defa bakırın arz ve talep ilânı İkinci defa bakırın arz ve talep ilânı Üçüncü defa bakırın arz ve talep ilânı

7 Londra borsasını bakır alım ve satımına hasrettiği zamanın mecmuu günde yalnız 25 dakikadan ibarettir. Esasen bakırla beraber kalay, çinko, kurşun - dahil - borsanın bütün satış zamanı saat 12 ile 1.30 arasındadır. Ve bu müddet zarfında saat den a kadar ayrıca bir teneffüs zamanı vardır, demek oluyor ki filen satış müddeti günde bir saat yirmi dakikadır. Borsanın saat bir buçukta kapanış zili çalındıktan sonra derhal satışı kesmiyenlerden beş ingiliz lirası ceza alınır. Salonu terketmiyenlerden ise ilk defa on şilin, i- kinci defa bir İngiliz Lirası, üçüncü defa veya daha fazlasında 5 İngiliz Lirası nakr dî ceza tarhedilirki, borsa kâtipliği tarafından da ceza miktarı ve sebebi ayrıca müsebbibin siciline de kaydedilir. Nakdî cezalar derhal tarhedilir. Vaktinde tediyeden imtina edenlerden munzam bir ceza alındığı gibi firma sahipleri memurların hareketleri kefil bilmal ola - rak kabul edilmiştir. Borsadaki ihtilâfat hakem heyetleri marifetiyle hallolunur. Ve bunun için Lon - dra borsası nizamnamesinde her iki tarafın hukukunu temin edecek maddeler gayet sarih bir şekilde her türlü vaziyet göz önünde tutularak tavzih edilmiştir. Londra borsasında Standard bakırın muamele şartları : 1. Bakır satışlarında esas borsanın kabul ettiği muayyen miktar 25 tondur. İhtiva ettiği bakır miktarı ise 97 % den 99.8 olması icabeder. Bakırın ihtiva ettiği nisbet yukarıki tolerans arasında azalıp çoğaldıkça müşteri ve bayi muayyen nisbet dahilinde birbirlerine cins farkını tediye ile mükelleftirler. (Meselâ 97 lik bakır fiyatından on şilin tenzil edildiği gibi 99.8 de ise mukavele fiyatına beher tona bir İngiliz lirası ilâve edilir.) tonluk satışlar perakende satış addedilir. Mukavele tarihi fiyatı ile satış fiyatı arasında fiyat farkı bayi veya müşteriye ait olur. Satış Londra, Liverpol, Birkenhead, Swansea, Port Talbot, Bir - Artivin'de Kvarzhan Bakırı izabe ocaklarından bir köşe. mingham veya Newcastle on Tyne maden depolarından olur. 3. Depolarda musaffa bakırın beş tonluk kısmından numune alınır, üç kısma ayrılan numune iki ayn laboratuvarda tahlil ettirilir. Eğer tahlil neticesi mütebayin o- lursa 3. cü numune tahlil edilerek birinci iki numune tahlilin hangisinin doğru olduğu tesbit edilir. Tahlil masrafı bayie aittir. 97 % den aşağı musaffa bakırı ihtiva e - den 94 % ü bakırı ihtiva edinceye kadar müşteri tarafından kabulü mecburî ise de fiyatta muayyen bir nisbet dahilinde tenzil icap eder. Eğer tahlil neticesinde 94 % den aşağı olur ise malın ademi kabulüne sebep teşkil edebilir. 4. Standard bakırın satışındaki sertefiıkalar yalnız borsa idaresi tarafından resmî listede isimleri mukayyet zevat tarafından tanzim ve imza edilebilir. Eğer bu sertifikalar mukavelenamede yazılı evsafa uygun olmaz ise müşteri mubayaadan

8 Ergani Bakır madeni inşaatı sona ererken. sarfınazar ve pey akçesinin iadesini talep edebilir. 5. Standard bakırın teslim ve tesel - lüm borsa kaidelerine uygun olmadığı takdirde müşteri derhal şeraite muvafık mal talep edebilir. Müşterinin bu talebi üzerine bayi en geç ikinci günü saat iki buçuğa kadar malı tedarik edip teslim etmekle mükelleftir. Eğer mukavele muayyen bir marka ve mala istinad ediyorsa bayi aynı evsaf ve kaliteye yakın bir mal vermekle mükelleftir. Aksi halde ise ha - kem heyetine masraf satıcı tarafından tediye olunur Bakırın tesliminde mücbir sebep - ler veya sair suretle teahhür vaki olursa satış mukavelesi temdit edilirse de muayyen şeraitle ton başına beher ay için bir ingiliz lirasını geçmiyen bir resim ödenmesini borsa idare heyeti kararlaştırır. Londra borsasında satışa vazedilen Standard bakırın levha, blok, kalıp, külçeleri aşağıdaki eb'adda olmalıdır. Levhalar: arasında bir ağırlıkta azamî (10 inç) (26 santimetre) uzunluğunda (8 inç) (20-3) santimetre genişliğinde olmalıdır. Bloklar : İbs. sikletinde. Kalıp : Asgarî 30, azamî 150 İbs. sikletinde. Külçeler: Tahminen 7x17 (yani 27.8x 43 santimetre ( ebadında 14 İbs. ağırlığında olmalıdır. Elektrolitin bakır, katod, blok, kalıp, levha ve çubuk halinde aşağıdaki ebad ve siklette satılır : Katodlar : Azamî 300 İbs- sıkletinde Bloklar İbs. sıkletinde Kalıplar: îbs. Levhalar: İbs. azamî 26 inç uzunluğunda ve asgerî 8 inç genişliğinde. Çubuklar : Asgarî 2 (1/2) inç ve azamî 5 inç kutrunda, ağırlığı da İbs. olmalıdır. Bakır satışlarında umumiyet üzere kalıplar ve levhalar üzerine mensup olduğu memleket ve madene mahsus harflerle marka koymak müteamil olup bunlar Londra borsasında tescil edilmiştir. İngiltereden sonra dünya bakır istihlâkinde mevki alan Almanyaya gelelim: Almanyanın vâsi sanayi hamlelerine ve geniş sanayi teşkilâtına rağmen son zamanlarda bakır istihlâkinde İngiltereninki gibi büyük bir inkişaf yoktur. Hattâ, henüz harpten evvelki mevkii bile bulmuş de - ğ ild ir, Almanyanın 1913 te bakır istih - lâki ton iken bu miktar 1928 yılında ton kadar olmuş ise de bu tarihten sonra muntazaman tena - kus göstererek 1932 de tona kadar düşmüştür. Bundan sonra yani 1933 de , 1934 de , 1935 de , i ''ii.

9 1936 da, , 1937 de ton olmuştur. Görülüyor ki 1913 yılı seviyesini henüz bulmamıştır. Bunun da başlıca sebebi Almanyanın istihlâkine nisbeten bakır istihsali hiç mesabesindedir. İşte adetleri: Sene İstihsâl (ton) Harice mühim bir döviz vermek suretiyle bakır ihtiyacını temin etmek mecburi - yetinde olan Almanya bu değerli metaı mümkün olduğu kadar az istimal etmekte olduğuna hükmedilebilir. Zaten Übervachungsstelle bunun için kurulmuştur. AI - manya'da başlıca bakır istihsal eden Eis - leben de Mansfelder Kupferschiefer Bergban şirketidir. Vasatı ton senevi yapabilmektedir. Diğerlerinin istihsali pek azdır. Son senelerde bakır piyasasının temewücü hasebiyle şirketin zararlarını Alman hükümeti nakdî muavenet ile kapamaktadır. Alman hükümeti dahilî bakır ihtiyacını mümkün mertebe karşılamak üzere ayrıca bir "Dentsche Kupfer Bergbau" adlı bir şirket tesis edip bakır aramalarına başlanmıştır. Almanyadan sonra en mühim müstehlik Sovyet Rusya'dır yılında ton kadar umumî istihlâki, 1937 yılında tonu bulmuştur. Bugün için ise umumî, istihlâkini kapayamadığından hariçten id - hal mecburiyetinde kalmaktadır. İşte a- detleri: Sene İstihsal İstihlâk Yukardaki liste Sovyet Rusya bakırın gerek istihlâk, gerek istihsâl sahasında geniş mikyasta bir inkişaf göstermiştir. Fakat buna rağmen dahilî istihlâki istihsalini karşılıyacak vaziyette değildir. Bu - nun için Rusya yer altı servetlerini tesbit ve kıymetlendirmek için hummalı bir faaliyet göstermektedir. Fransa'da Avrupa'da mühim bakır müstehliki olup hemen bütün ihtiyacı hariçten tedarik etmektedir. Bu yüzden de Fransa'nın bakır ihracatı gün geçtikçe azal - maktadır. Fransanın bakır idhalât ve ihracatı ve istihlâki: Sene ithalât İhracat İstihlâk

10 Italyanın bakır istihsâli pek cüzi olup bütün ihtiyacını hariçten idhâl mecburi - yetindedir. Döviz vermek suretiyle hariçketleri gibi istihsâl, istihlâki karşılamıyacak vaziyettedir: Japonya bakır istihsâl ve istihlâki: Seneler İstihsâl İstihlâk ten bakır tedârik eden italya bu sanat ve ticaret metaının dahilî sarfiyatını sıkı bir kontrol altına almak için bakır alım satımını inhisar altına almıştır. Italyanm umumî harpten evvel dahilî bakır sarfiyatı ton iken son senelerde muntazaman artarak bin ton arasında tahavvül etmektedir de 57, 1935 de 80, 1936 da 75, 1937 de 65 bin tondur tonluk istihlâk yılında sarfiyat nisbeti takriben şu şekilde taksim oluna - bilir: Endüstri ve ziraat için ton Demir yolları ihtiyacı için Avrupa harici memleketlerde bakır istihsal ve istihlâkinde mühim bir mevkii o- lan Japonyadır. Şu kadar ki diğer bazı sanayi memle - Avrupa memleketleri ara - sında bakır istihsali sahasında mevkii olmiyan Belçika, müstemlekelerindeki istih - şaliyle başta gelmektedir. Belçikanın Avrupa kıtasındaki arazisinde bakır istihsali sıfır olmakla beraber sahibi bulunduğu Belçika Kongosunun bakır istihsali çok mühim denecek seviyeyi bulmuş, bilhassa 1929 krizinden sonra - istihsal masrafının azlığı dolayısıyle - enternasyonal bakır sendikasına kafa tutan bir varlık olmuştur. Afrikada Bakır madeni Belçika Kongosunun cenubunda Haut - Katanga mevkiinde olup kilometrelik bir saha dahilindedir. Bu arazide bakırdan gayri Radium, Kobalt, Zırnık, kalay, kurşun ve demir vardır senesinde katî olarak tesbit edilen cevher yekûnu ton, miktar tahmini bunun çok üstündedir, ihtiva ettiği bakır miktarı vasati olarak % 6-7 raddesinde olup bu nisbet bazı mmtaka cevherinde % yi bulmaktadır. (Union Minier du Haut - Katanga) şirketi 1906 senesinde Belçika

11 frangı ile teşekkül etmiş ise de son zamanlarda sermayesi Belçika frangın: bulmuştur. Bundan maada şirketin dört mühim istikrazı vardır-. Bu istikrazların birincisi % 4 1/2 faizle frank olup şirketin inhilâlinde tamamı tediye edilecektir. (İmtiyaz müddeti 1990 senesidir. ) 2. incisi % 7 faizle frank olup 1950 senesinde itfa edilecektir, 3. üncüsü ingiliz lirası veya frank olup % 6 faiz ile senesine kadar itfa edilecektir. 4. üncüsü florin veya frank olup % 6 faiz ile senelerinde ifa edilecektir. Katanga madenleri umumî harpten evvel istihsalâtı - tesisatını kâfi olmadığından - pek az idi. l 9 l 3 senesi istihsalâtı ancak tonu bulmuş, fakat umumî harpten sonra istihsalâtında geniş mikyasta inkişaf göstererek 1921 tarihin - de ton 1929 yılında tona ve 1930 da ise bu miktar tona yükselmiştir de ton istihsal edilmiş ve müteakip senelerde bakır sindika - sile itilâfı mucibince istihsalât miktarı tenkis edilerek 1932 de , 1933 de tona düşürülmüştür. Mamafih: bu tarihten sonra dünya bakır istihlâkinde görülen inkişaftan istifade ederek istihsalâtlarını arttırmışlar ve 1937 istihsalleri tonu bulmuştur. Binaenaleyh Katanganın senevi istihsal kabiliyeti ton tahmin edilmektedir. (Union miniere) nin sermayedarları a- tideki şirketlerdir: Compagnie du ehemin de fer du Katanga Societe general metallurgique de hobeken Charbonages de la Luena Compagnie fonciere du Katanga Union nationale de transports Fluviaux Societe general des forces hydro - electrique du Katanga Societe generale Africanie d'electricite; Cuivre et metreaux rares Societe general industrielle et chimique du Katanga Societe d'exploitation forestiere du Katanga Hirsch Kupfer und Messingwerke A. G. Belçika müstemlekesi, istihsal cihetinden dünya bakırcılığında birinci derece müstahsil mevkiini aldığı ve dünya istihlâkinde mevkii umumî harpten evvelkine nazaran bir mislinden fazla arttığı halde İsveçin altmda ve Çekoslovakya ile aynı seviyede bulunmaktadır. (1913 istihlâki ton, 1937 istihlâki ise ton) dur. Avrupa bakır müstahsilleri arasında geniş mikyasta inkişaf gösteren memleketler arasında Yugoslavya başta gelir. Umumî harpten evvel (1913 de) Yugoslavya'nın istihsali ton iken 1937 de sahibi bulunduğu Bor bakır madeninin inkişafı sa- 53

12 yesinde istihsali ton olmuştur. Norveçin de bakır istihlâk sahasında mühim bir mevkii olmamakla beraber istihsali umumî harpten evvelki seviyesinin birçok misli üstüne çıkmıştır istihsali ton, 1937 istihsali ise dir. İstihsalâtı inkişaf edenlerin başında ve istihsalâtmı çok seri bir tarzda terakki ettiren memleket Afrikada Rodezyadır. Rodezya istihsalâtı, 1928 senesinde ancak 5500 ton iken, bilhassa 1932 den sonra büyük bir tekâmül ile 1937 de tonu bulmuştur. Bu vaziyete de hayret etmemek icab e- der. Çünkü Rodezyanın en büyük maden şirketi olan Rhokananın 1. Haziran 1938 tarihinde yaptığı senelik bilançosunda ingiliz lirası kâr temin ettiği görülmüştür, ki ayni sene diğer dünya ba - kırcılığı çok fena şerait dahilinde çalışmışlar ve hattâ Birleşik Amerikada bir çok madenler kapanmış veya istihsalâtmı tahdid etmişlerdir. Kanadnın ise 1913 de ton olan istihsalât: 1937 de ton olmuştur. Amerika kıtasında istihsalâtmı arttıran devletler arasında cenubî Amerika'da Şili, şimalî Amerikada da Kanada gelmektedir. Şilinin 1913 de umumî istihsalâtı ton iken 1937 de istihsalât yekûnu tonu bulmuştur. Umumî harpten evvelki seviyesine nazaran istihlâk sahasında tedenni gösteren memleket bilhassa Avusturalyadır. Avusturalyanın umumî harpten evvelki istihsal vaziyeti ton ile - o vakitki umumî istihsalât da göz önünde tutularak - küçültülemez bir mevki iken bugün, bu miktar umumî istihsalâtın bir mislinden fazla yükselmesine rağmen, ancak tondur. Maamafih: 1928 de Avusturalyanın istihsali ton olduğuna göre 1937 de ton olması son senelerde bir misline yakın bir inkişaf olduğunu kabul etmek icabeder. Bakır istihsal ve istihlak sahasında 3 üncü derecede gelen memleketler hakkında da fikir edinilmek üzere dünya bakır istihlâk ve istihsal cetvelleri yazımızın sonuna eklenmiştir. Bakır istihsal ve istihlakinde mevki e- hemmiyeti olan memleketleri sırasıyle ayrı, ayn kısaca tetkik ettikten sonra dünya istihsalinin umumî yürüyüşünü gözden geçirelim. 19 uncu asrın başlangıcında dünya bakır istihsali tahminen ancak ton raddesinde idi. Bu tarihten 1880 senesine kadar inkişaf vaziyeti son seneler ile kıyas kabul etmiyecek tarzda yavaş olmuştur den 1885 e kadar bir misline yakın istihsalâtta bir artış olmuş; bu tarihten sonraki artışın tenasübî bir intizam takip ettiği yazımız arasındaki dünya bakır istihsalâtmı gösteren grafikten anlaşılır, îstihsalâtın ilk artış seyrinin bozuluşu hafif bir temevvüç arasında vaki olmaktadır. Fakat 1915 senesinde istihsalât yeniden artmış ve umumî harbin sonlarına doğru, 1917 de ton olmuştur de ise tonluk bir noksanlık ile istihsal ibresi aşağı bir istikamet almış ve 1921 de umumî istihsal vaziyeti 1902 yılı seviyesine inmiştir. Bu hâdisenin, umumî harbin doğğurduğu bir gayri tabiilik olduğu, mü - 'teakip senelerde tamamen aksi olraka artan bir istihsal fazlalığından anlaşılmaktadır. Nitekim, umumî istihsalât 1921 den sonra daima bir tezayüt mihveri üzerinde yürümüş, bilhassa 1928 ve 1929 yıllarında bu tezayüd keyfiyeti kendine has yeni bir hız almıştır. Bütün dünya sanayi âleminin de o tarihe kadar erişemediği adetlerin 1929 da elde edilmesi, umumî ihtiyacın karşılan-

13 masından ziyade muhtelif gayri şuurî hâdiselerin tesiriyle olduğu malûm olan 1929 iktisadî felâketi ile tebeyyün etmiştir krizi dünya bakır istihsalinin - diğer maden ve sanayi mamulâtı gibi senesi nihayetine kadar muntazaman tenakus etmesinde âmil olmuştur, İstihsalât artışı 1933 yılından itibaren başlamış, ve 1937 yılına kadar muntazam ve mütezayid bir süratle devam etmiştir. Bilhassa 1937 senesindeki istihsalâtın artış hızının nisbeti, tamamen 1928 ve 1929 yılları ihtihsalâtına mütevazin bir vaziyettedir. Yazımız arasında raslanan dünya bakır istihsalâtı grafiği bu iktisadî ve konjontürel hâdiseyi tecessüm ettirmektedir. İstihsal grafiğinin tetkikinden anlaşılacağı üzere 1800 yılından itibaren 1912 ye kadar istihsal artışı bir insicam ve intizamla hadis olmuştur den itibaren - ki umumî harbin başlangıcından sonra - bir kaç sene zarfında geniş mikyasta istihsal artışlarını mühim denecek istihsal sukutları takip etmiştir. Bu hâdise 1912 den evvelki yıllarda vaki değildir. Binaenaleyh: bunu u- mumî harbin yarattığı gayri tabiiliklere hamletmek kabildir. İşte, 1917 nin istihsal fazlalığını, 1921 in istihsal noksanlığını, 1929 istihsal artışı adetlerini 1932 rak - kamları karşılamaktadır rakkamları da hakikî dünya istihlâkine tekabül etmediğinden müteakip senelerdeki talebin çoğalması pek tabiî görülmelidir nin talep fazlalığı, ou tarihten sonraki yeni bir istihsâl artışını temin etmiş ve 1933, 1934, 1935 ve 1936 daki muntazam artış 1937 istihsâl rakkamlariyle dünya bakır istihsalâtının hiç bir zaman kaydetmediği rekor adedini meydana getirmiştir. Fiyat vaziyetine gelince: 1932 deki yıllık bakır fiyatının düşük seviyesi 1933 ve 1934 de de devam etmiş ise de 1935 de kalkınmıya doğru hareketle müstakar bir mahiyet aldığına şahit oluyoruz, ve 1935 de başlıyan bakır fiyatının sağlamlığı 1936 Kafanga bir Bakır consantre fabrikası. ve 1937 de mütezayid seyrini muhafaza etmiştir. Bilhassa 1937 yılı ilk 4 ay zarfında fiyat 1929 krizinden sonra idrak e- demediği bir haddi bulmuştur. Bunda şüphesiz spekülatif bir hava olduğu mutlaktır. Netekim, uzun müzakere ve bir çok müşkülâttan sonra büyük bakır müstahsillerinin kurduğu ve 40 İngiliz lirası etrafında bakırın fiatını istikrar ettirmiye karar veren enternasyonal bakır karteli tarihinden itibaren muvakkat müddet için aralarındaki bütün tahdidleri kaldırmağa karar vermişlerdi. Tahdidin kaldırılmaisile kartelin kanaati üç ay zarfında fiatların eski haddi bulmasıdı. Halbuki, 1937, Nisanında kırmızı metal fiatından 10 İngiliz lirası kadar kaybetmiş ise de müteakip düşüklük seviyesini yine İngiliz arasında (elektrolitik) muhafaza e- derek 18 birinci teşrin 1937 ye kadar esaslı bir sukuta uğramamıştır. Fakat bu tarihteki buhran 1929 ile müşabehet arzedecek kadar kuvetli araz göstermiş ise de 1929 daki dünya ekonomisinde vâki başıboşluk mevcud olmadığından, tatbik edilen ted - birler ile eski felâketli ıgünler kadar korkunç netice vermemiş, yalnız muhtelif memleketlerde bir çok bakır madenlerinin kapanmasını, ve bakır, fiatının 13/11/3 İngiliz lirasına kadar düşmesini intaç etmiş-

DÜNYA MADEN HABERLERİ KÖMÜR

DÜNYA MADEN HABERLERİ KÖMÜR HABERLER: DÜNYA MADEN HABERLERİ KÖMÜR Malûm olduğu üzere Marshall yardımı 1952 Haziranında sona erecekti. Bu sebepten Marshall yardımı idare merkezi 1952 başında lağvedilmiş yerine mütekabil emniyet ve

Detaylı

Türkiye: Kömür yakan vesait ve teshin aletleri

Türkiye: Kömür yakan vesait ve teshin aletleri Türkiye: İktisat Vekilimizin Maden tetkikleri İktisat Vekili Bay Celâl Bayar, Temmuz ayında Balya ve Kütahyada simli kurşun ve linyit madenlerinde bir tetkik seyahati yapmıştır. Sayın vekil, 28 Temmuzda,

Detaylı

1940' da Dünya Madenciliği.

1940' da Dünya Madenciliği. 1940' da Dünya Madenciliği. UMUMÎ VAZİYET: Bütün dünyayı sarmak tehlikesini gösteren Avrupa harbinin 19-uncu ayındayız. 1940 senesinin sonlarına doğru eski dünya -yani Avrupa- ile yeni dünya tesmiye olunan

Detaylı

I. Cİ CİHAN HARBİNDENBERİ İNGİLTERE KÖMÜR EKONOMİSİ

I. Cİ CİHAN HARBİNDENBERİ İNGİLTERE KÖMÜR EKONOMİSİ I. Cİ CİHAN HARBİNDENBERİ İNGİLTERE KÖMÜR EKONOMİSİ Derleyen: Mahmut R. MUTUK Enternasyonal kömür ekonomisinin en çok dikkate değer olaylarından biri I. ci Cihan harbinden beri Büyük Britanya'nın Dünya

Detaylı

DÜNYA PETROL İHTİYACININ TEMİNİ

DÜNYA PETROL İHTİYACININ TEMİNİ DOKÜMANTASYON DÜNYA PETROL İHTİYACININ TEMİNİ Derleyen : Dipl-ing. Mahmut R. MUTUK Petrol mahsullerinin % 90 ı bugün kuvvet, ısı ve ışık istihsalinde kullanılmaktadır. Dünya enerji ihtiyacının emniyet

Detaylı

Çeviren: Dipl. İng M. R. MUTUK. Yazan : Dr. Rudolf Regul (Essen)

Çeviren: Dipl. İng M. R. MUTUK. Yazan : Dr. Rudolf Regul (Essen) Yazan : Dr. Rudolf Regul (Essen) Kömür prgblemi bugün, bundan 20-25 sene evvelisine nazaran büsbütün başka bir mana ve büsbütün başka bir çehre taşımaktadır. Asrımızın 20. ci seneleri sonlarında ve 30.

Detaylı

Saltanatın son ve Cumhuriyetin ilk 22 yılında Türk madenciliği

Saltanatın son ve Cumhuriyetin ilk 22 yılında Türk madenciliği Saltanatın son ve Cumhuriyetin ilk 22 yılında Türk madenciliği GİRİŞ Yeraltı servetlerinin ve maden endüstrisinin milletlerin ekonomik ve siyasal hayatında ne kadar önemli bir yer tuttuğu, her iki Cihan

Detaylı

Amerika Birleşik Devletleri'nde :

Amerika Birleşik Devletleri'nde : Alaska'da: 1949'un Alaska'da uranyum senesi olacağı tahmin edilmektedir. AEC nin büyük bir u- ranyum damarı bulana 10.000 dolarlık bir mükâfat vaadetmesi üzerine, Alaska Prospektörleri altın aramaktan

Detaylı

BİRİNCİ ULUSAL. FINDIK KONGRESİ (1. Millî Fındık Şûrası)

BİRİNCİ ULUSAL. FINDIK KONGRESİ (1. Millî Fındık Şûrası) T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI NEŞRİYATI Seri:3 No:2 BİRİNCİ ULUSAL FINDIK KONGRESİ (1. Millî Fındık Şûrası) 10 Ekim 1935 ANKARA KONGRE NİÇİN TOPLANDI Türlü çıkat ürünlerimizin tarladan müstehlike arzına kadar

Detaylı

KASIM 1959 İÇİNDEKİLER

KASIM 1959 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER Vanan Balıkçılığı ve Yunanistana Balık İhracatımız 1 Plânkton ve Yaş Analizleri Lâboratuvarında Kinya Balıkçılık Âlemi 3 Saat Araştırma ve idare 5 Ege Denizinde Süngercilik Araştırmaları. -

Detaylı

Istanbul'un Lima., ve Köprü mes'elesi. Istanbul Ticaret ve Sanayi Odasınca. teşkil edilen komisyonun RAPORU

Istanbul'un Lima., ve Köprü mes'elesi. Istanbul Ticaret ve Sanayi Odasınca. teşkil edilen komisyonun RAPORU Istanbul'un Lima., ve Köprü mes'elesi Istanbul Ticaret ve Sanayi Odasınca teşkil edilen komisyonun ". RAPORU İSTANBUL Ticaret ve Sanay i Odas ı Neşriyatından ADET IstanbotW Jman ve Köprü mes'elesi istanbul

Detaylı

ÇİNDE KİLER Etkisi 10 1 «Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyi» Muaddel Anlaşması 13 8 Balık Unu Üretimi (Kısım: I) 21 Dünya Balıkçılık Âlemi 23

ÇİNDE KİLER Etkisi 10 1 «Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyi» Muaddel Anlaşması 13 8 Balık Unu Üretimi (Kısım: I) 21 Dünya Balıkçılık Âlemi 23 Denizde Yaşa,yan Memeli Hayvanlar (EJısım: XIII) Tatlı Su Balıkçılığımızın Geleceği vs Bal'k Sosisleri hakkında düşünceler Meteorolojik Şartların Balıkçılıktaki ÇİNDE KİLER Etkisi 10 1 «Akdeniz Balıkçılık

Detaylı

BALIK ve BALIKÇILIK BALIK KURUMU UMUM MÜDÜRLÜĞ. T A R \ MlıülllV _LLL_LLL /9. İÇİNDEKİLER

BALIK ve BALIKÇILIK BALIK KURUMU UMUM MÜDÜRLÜĞ. T A R \ MlıülllV _LLL_LLL /9. İÇİNDEKİLER BALIK ve BALIKÇILIK Taze Balıkların Muhafazası Hakkında 1 Dünya Balıkçılık Âlemi 6 Olta Takımları ve Yedek Aksamı (Kısım I)... 7 Türk Balıkçılığının Gelişmesi ve Alınacak Tedbirler Hakkında Rapor (Kısım

Detaylı

i ç i HgBŞaışiHiHiıifi

i ç i HgBŞaışiHiHiıifi i ç i NDE K l L E R Balıkçılık İdaresinin Teşkilâtlandırılması (Kısım III) Dünya Balıkçılık Âlemi Midyelerimiz ve Türkiye Balık Sanayiindeki istikbali Hakkında İ Ç İ N D E K İ! Lüier ve Avcılığı (Kısım

Detaylı

Otuzuncu Birleşim. 14.1. 1963 Pazartesi

Otuzuncu Birleşim. 14.1. 1963 Pazartesi DÖNEM : 1 CİLT : 11 TOPLANTI : 2»^^^»»»»»'»»»»»»»»»» >»»«MİLLET TUTANAK MECLİSİ DERGİSİ Otuzuncu Birleşim 14.1. 1963 Pazartesi Sayfa 1. Geçen tutanak özeti 78 2. Gelen kâğıtlar 78 3. Yoklamalar 79 4. Başkanlık

Detaylı

SAYI 64 SENE 6. KASIM 1962 e! \ ' ' " (Vt MÜHENDİS VEMAKÎN. i- - /. S*. : TMMOB MAKİNA MÜHENDİStERİ ODASİ NE^İR ORGANIDIl

SAYI 64 SENE 6. KASIM 1962 e! \ ' '  (Vt MÜHENDİS VEMAKÎN. i- - /. S*. : TMMOB MAKİNA MÜHENDİStERİ ODASİ NE^İR ORGANIDIl SAYI 64 SENE 6 KASIM 1962 e! \ ' ' " (Vt MÜHENDİS VEMAKÎN sj&t & $ _-- i- - /. TMMOB MAKİNA MÜHENDİStERİ ODASİ NE^İR ORGANIDIl S*. : SAYI : SENE : KASIM : 64 6 1962 MÜHENDİS ve M A KİN A 1 Yıllık : 6 Aylık

Detaylı

ET ve BALIK KURUMU UMUM MÜDÜRLÜĞÜ

ET ve BALIK KURUMU UMUM MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER "Arar" gemisiyle Marmara'da Bir hafta.... 1 Memleketimiz Balıkçılığının Dünya ve Akdeniz Dünya Balıkçılık 'Âlemi 9 Balıkçılığındaki Yeri (Kısım III) 16 "DENİZ" Konserve Fabrikasını Ziyaret

Detaylı

AöUSTOS 1969 İÇİNDEKİLER SAYI : 8 CİLT : XVII

AöUSTOS 1969 İÇİNDEKİLER SAYI : 8 CİLT : XVII İÇİNDEKİLER Midye Yataklarımız ve Midye Açılması İçin Yeni Bir Buluş 1 Türk Sularında Bulunan Balıkların Karaciğerindeki A - Vitamini miktarları 4 Tatlısu Balıklarımızın Turizm Yönünden değeri 9 Japonya'da

Detaylı

S. Sayısı: 65. 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi

S. Sayısı: 65. 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi S. Sayısı: 65 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi Tekel Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/90) T. C. Başbakanlık Muamelât Genel Müdürlüğü 30. XI. 1950 Tetkik Müdürlüğü

Detaylı

BALIK ve BALIKÇILIK BAL K K U F. Karadeniz Balıklarının Pelâjik Yumurta ve Larvalarının

BALIK ve BALIKÇILIK BAL K K U F. Karadeniz Balıklarının Pelâjik Yumurta ve Larvalarının BALIK ve BALIKÇILIK # Balığııı Besleyici Degeı-i Hakkında 1 Dünya Balıkçılık Âlemi 5 Abaııt Gölünde Sun'î İlkah Usulü İle İlk Alabalık Üretimi 9 Karadeniz Balıklarının Pelâjik Yumurta ve Larvalarının Tâyin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Tüıkiye'de Kimya Sanayiinin Gelişmesi. 3. Kimya Mühendisliği ve Gümrük Tarifeleri 7 BÜLENT TİRYAKİOGLU

İÇİNDEKİLER. Tüıkiye'de Kimya Sanayiinin Gelişmesi. 3. Kimya Mühendisliği ve Gümrük Tarifeleri 7 BÜLENT TİRYAKİOGLU İÇİNDEKİLER Tüıkiye'de Kimya Sanayiinin Gelişmesi. 3 FAHİR SİPAHİ Kimya Mühendisliği ve Gümrük Tarifeleri 7 BÜLENT TİRYAKİOGLU Unit Operatıons ve Unit Processes 9 MEHMET OKHtJN Radioaktiv Maddelerin Şeker

Detaylı

TÜRKİYE MAARİFİ AKKINDA RAPOR

TÜRKİYE MAARİFİ AKKINDA RAPOR MAARİF VEKİLLİĞİ Ana Programa Hazırlıklar Seri: B, No. 1 John D e w e y TÜRKİYE MAARİFİ AKKINDA RAPOR 19 3 9 İSTANBUL DEVLET BASIMEVİ John D e w e y TÜRKİYE MAARİFİ HAKKİNDA RAPOR 700571 n. n. m. \?5.

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : VDI OlLT : 23 TOPLANTI : 4 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ»» «1. Geçen tutanak özeti 2. Havale edilen kâğıtlar 8. Sorular ve cevaplar 1. Rize Milletvekili Dr. Fahri Kurtuluş'un, «Vadimi» adlı kitap

Detaylı

BALIK ve BALIKÇILIK İÇİNDEKİLER; Modern Tatlısu Balıkçılığında Veni Hamleler... 1 Profesyonel ve Aır.atör Balıkçılar Arasında.

BALIK ve BALIKÇILIK İÇİNDEKİLER; Modern Tatlısu Balıkçılığında Veni Hamleler... 1 Profesyonel ve Aır.atör Balıkçılar Arasında. BALIK ve BALIKÇILIK İÇİNDEKİLER; Modern Tatlısu Balıkçılığında Veni Hamleler... 1 Profesyonel ve Aır.atör Balıkçılar Arasında. Dünya Balıkçılık Âlemi......... 6 KAREKİN DEVCCİVAN Elendi ile Bir Mülakat

Detaylı

pecya Cuma günü gelmiyor mu, bütün Ankara savcılığı birbirine şubeden matbaaya

pecya Cuma günü gelmiyor mu, bütün Ankara savcılığı birbirine şubeden matbaaya AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Sene : 2, Cilt : IV, Sayı: 60 Denizciler Caddesi Yeni Matbaa - Ankara P. K. 582 Tel: 18992 Fiatı: 60 Kuruş * İmtiyaz Sahibi: Metin TOKER Umumî Neşriyat Müdürü Cüneyt ARCAYÜREK

Detaylı

BÜYÜK BRİTANYA EKONOMİSİNDE KÖMÜR

BÜYÜK BRİTANYA EKONOMİSİNDE KÖMÜR 538 BÜYÜK BRİTANYA EKONOMİSİNDE KÖMÜR Yazan: E. F. SCHUMACHER Tercüme : i. BEN AYYAT Büyük Britanyadaki kömür durumunu, ham petrol ve tabii gaz misillü diğer primer yakıtları ve bunlann Britanya adalarında

Detaylı

1944 yılı Millî Korunma Bilançosunun gönderildiğine dair Başbakanlık tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/236)

1944 yılı Millî Korunma Bilançosunun gönderildiğine dair Başbakanlık tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/236) S. Sayısı: 137 1944 yılı Millî Korunma Bilançosunun gönderildiğine dair Başbakanlık tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/236) T. C. Başbakanlık 17. V. 1948 Muamelât Genel Müdürlüğü Kararlar Müdürlüğü

Detaylı

ve BALIK K L MÜDÜRLÜĞÜ Kurulusu : 1953 EYLÜL 1969 TARAFINDAN YAYINLANIR

ve BALIK K L MÜDÜRLÜĞÜ Kurulusu : 1953 EYLÜL 1969 TARAFINDAN YAYINLANIR Kurulusu : 1953 İÇİNDEKİLER Dünya Ekonomisinde Soğuğun Bolü 1 Makaralı Olta ile Balık Avcılığı 3 Sovyet Rusya'da Balıkçılık 10 Alabalıklar (Kısım XIV) 14 Kanada New Brunswick Eyaleti Balıkçılık Dairesi

Detaylı

Mensucat Santral. Basmalar. Pantolonluklar. Bez ve iplik Boyası T. A. Ş. Kazlıçeşme Demirhane Caddesi No: 126 istanbul

Mensucat Santral. Basmalar. Pantolonluklar. Bez ve iplik Boyası T. A. Ş. Kazlıçeşme Demirhane Caddesi No: 126 istanbul CDD Mensucat Santral T. A. Ş. Basmalar Pantolonluklar Bez ve iplik Boyası Kazlıçeşme Demirhane Caddesi No: 126 istanbul Telefon: 21 42 29 21 42 30-21 42 31 Sene : 1 Sayı : 5 Aralık 1957 Mühendis ve MAKİNA

Detaylı

mmmzı DITECFM GÖJJİJŞI..UİîâZ

mmmzı DITECFM GÖJJİJŞI..UİîâZ mmmzı DITECFM İTMLAT VE İHP;-OATLÂ İLGİLİ PEOBIEMLSR.LIAKIDEKDAKİ GÖJJİJŞI..UİîâZ 1 9 7 1 İ Ç İ N D E K İ L E R Cxl i ı» o o «o o» o «o o ö o * o D o, p o o o o o o c o c o i ^ a o «o o o o e o o o o o

Detaylı