Dünya Bakır Ticareti. Yazan : Sadreddin ENVER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dünya Bakır Ticareti. Yazan : Sadreddin ENVER"

Transkript

1 Dünya Bakır Ticareti Yazan : Sadreddin ENVER "Dünya Bakır Ticareti" mevzuunu seçimde iki âmil vardır. Biri, ilk insanın karşılaştığı ilk cevherin bakır olması, diğeri de, enternasyonal madencilikte bakır ticaretinin başta gelmesi. Tarihten önceki zamanlarda "zekâ,, denen cevherin hayvanda tekâmülü insanı doğurdu, însan da esas medeniyeti bakırla yarattı. Yontma taş "Paleolitik" devresinin ren epokunda, renin kemiklerinden iki milli - metre kalınlığında yaptığı dikiş iğneleri âdem oğlunun ilk sanat âleti idi. Yumruk taşları, balta, bıçak, tenevvu eden silâhları idi. Glasiyeler bugünkü coğrafî hudutlarına çekildiği gün Jeolojinin dördüncü zamanının Olcosen devri başlar : II : - I:- Cilalı Taş ( Neolitik ) epok l Bakır Epoku 2 Tunç Epoku 3 Demir Epoku İnsanın artan zekâsı "Neolitik,, cilâlı taşı yaptı, avcılıktan çobanlıktan ziyade ziraate ve sanata bağladı. Sonra âdem oğlu en mühim medeniyet temeli olan mâdeni, bakırı buldu. Bakırın, beşerin ilk kullandığı cevher olması, zaman zaman münakaşa zemini olmuştur. Acaba bakır mı, tunç mu, demir mi daha evvel bulunmuştur?.. Bakırın zeveban noktasının demirin üstünde bulunması demirin daha yaşlı olması şüphesini uyandırıyordu. Fakat okside ve kükürtlü cevherlerde bakır demire nisbeten daha kolaylıkla temizleniyor. Hattâ kükür - tu fazla bakır cevherlerinde de bazı şartlar dahilinde bakırın kendi kendine ayrıldığı bile vakidir. Mısırda bulunan - tarihten evvelki za - manlara ait - eski bakır eserler üzerinde yapılan tetkiklerde umumiyet üzere kullanılan cevher bazik karbonatlar, fostat, ve hidrosilikatlardan ibaret olup malahit, pirolisit ile karışıktır. Bilhassa burada bakırlarda az bir miktarda arsenik bulunması izabe derecesini azaltmakta ve akma kabiliyetini kolaylaştırmaktadır. Garp kitapları bakırı Mısırda milâttan 5000 yıl önce Simaya'da Diyonist tarafından işlendiğini kaydetmektedir. Mısıra bakırın geliş yolu orta Anadolu ve Mezopotemya'dır (x). Orta Anadoluda ve Ur medeniyetinde bakır süs eşyası ve harp malzemesi olarak kullanıldığı gibi bilâhare aynı esasa Mısırda raslıyoruz. (x) Makalenin muharriri bakırın tarihi ve bakır kelimesi hakkındaki etüdünü ayrıca neşredeceğinden dünya bakır ticaretine ait bu kısımda fazla tafsilâtı sadet hancı görmüştür.

2 Mısır firavunlarından (Tutmosis III)- ün hâkimiyeti esnasında milâttan sene evvel Kıbrıs adasından Mısıra vergi olarak büyük miktarda bakır idhal edilmiştir. TELL - EL - AMARAN da bulunan vesaika göre Amenophis zamanlarında millâttan yıl önce dört köşeli çubuk ve levhalar halinde bakır ticarette büyük revaç temin etmiş ve Kıbrıstan muhtelif kıtalara da ihracat yapılmıştır. İkinci Ramzes zamanında bakır, altın ve gümüş gibi bir hazine mevcudu olarak toplatılmış ve Arabistandan gelen lüks malların tediyesinde altın ve gümüş gibi bakır da bir mübadele vasıtası olarak kullanılmıştır. İlk çağlarda bakırın memleketler arasında ticaretine hizmet edenlerden biri de Finikelilerdir. İlk ve şümullü dünya bakır anlaşmasına orta çağlarda raslıyoruz. Fugger adındaki muhtelif memleketler tüccarlarının iştirak ettiği sindika bilhassa 15 inci asır ortalarına doğru dünya piyasasın- da hâkim bir rol oynamıştır. Bu sendika dağıldıktan sonra bile tüccarlar arasında tesanüd ve anlaşma mevzii olarak zaman zaman devam etmiştir. Bu tarihten sonra dünya bakır piyasa - sında esaslı anlaşma geçen asırda olmuş ve 1840 dan 1860 senesine kadar devam etmiştir. (The Associted Smetler of Swansea) yani Swansea izabe ittihadı namı altında bakır tasfiye ve imalâthaneleri inhisarcı bir zihniyetle anlaşmışlar ve bu kırmızı cevher üzerinde bir hâkimiyet tesis etmişlerdi. Bu tarihlerde en mühim bakır müsstahsili Şili olup dünya istihsalâtının 60 % mı temin etmekte idi. Fakat Swansea trösti kuvvetinden gayri şuurî olarak istifade etmesi Şili madencilerini haklı o- larak sinirlendirdi. Vakanın sebebi şun - dan hadis oluyordu: Bu tarihlerde bakır nakliyatı yelkenli gemilerle yapılmakta idi. Müsait hava ve rüzgâr beklemek mecburiyetinde kalan gemilerin bir kısmı Şili'den evvelce hareket ettikleri halde İngiltere'ye geç olarak muvasalât etmekte ve bazan da kendilerinden çok sonra yola çıkan gemiler önce kalkanların limana di - ğerleri yükünü boşaltmadan evvel vasıl olmuş bulunmakta idiler. Bu suretle pi - yasaya mühim miktarda bakır arzediliyordu. Bu vaziyetten daima fiyatı düşürerek Swansea trösti istifade ediyordu. Bunun üzerine İngilizlerin spekülasiyon vaziyetinden kurtulmak için Şili madencileri istihsallerini 5 % e kadar tahdit etmişlerdi. Milâddan 3200 sene evvel Ur medeniyetine ait bakırdan öküz kafası. (British museum) tarihindeki fiat düşüşü de bakır madenciliğinin kârını azaltmış ve istihsal masraflarını tenkis mecburiyetini hasıl etmişti. Dünya piyasasının gayri müsait vaziyeti 1880 senesinde istihlakin azalması yü - zünden dünya istihsalinin dörtte biri kadar ( ton) bir stok terakümüne sebep olmuştur.

3 Fiat düşüren ve bu düşüklükden daima istifade eden ve maden üzerine spekülâsiyon yapan meşhur fransız Secretan firması bu tarihlerde siyasetini tebdil etmiş ve birden fiyatları yükseltmeye başlamıştır tarihinde Seretan sendikasının zoriyle fiat 85.5/- İngilize kadar çıkarılmış ise de (halbuki bir sene evvelki en yüksek fiat 43. l5/- ve en aşağı kote fiat da 30. l0/- idi) buna mukabil stok miktarı tonu bulmuşturki, o zamanın istihsal ve istihlak miktarlarına nazaran istisgar edi - lemez bir yekûndur. İşte 19 - uncu asrın bakır istihsâl rakkamları: Sene Mikdar (ton) 10, senesindeki tonluk stok kendini hissettirmiş ve fiat aynı sene i - cinde 38.7/6 Sterline kadar düşmüştür. Çünkü o vakte kadar bakır üzerine geniş mikyasta muamele yapan fransız banka - lan mevcut mallarını piyasaya arzetmiş - lerdi. Bu hâdise üzerine Amerika müstahsilleri vaziyeti protesto ederek eğer satışı durdurmazlar ise bakır fiatını 23 İngilize kadar düşüreceklerini bildirmişlerdir. Bunun üzerine Baron Hirsh'in müdahalesi ile fiatlar tanzim edilmiş, hattâ bunu müteakip senede yani 1888 de bakır fiatı 73 İngiliz lirasının üstünde dolaşarak 105 İngilizi bulduğu günler de olmuştur. Halbuki 1863 senesindenberi bakır fiat: bu kadar yüksek bir seviyeyi bulmamıştı. Bu hususta bir fikir edinilmek üzere Fransa büyük ihtilâlinden sonra bakır fiatlarının seyrini aşağıya yazıyoruz: Sene Fiyat (İngiliz lirası) Fakat bu anlaşmalara rağmen bakır fi - yatında, müteakip senelerde yani 1888 den sonra bir intizamsızlık göze çarpmaktadır. Meselâ: 1889 da fiyat 35 Sterline düştüğü gibi azamî fiyat da 80 İngilizdir. Yani bir sene içinde kıymetinin nısfından fazlasını kaybediyor. Bu tehlikeli fiyat te - mevvüçleri ve bakır fiyatının düşük kal - ması 1894 senesine kadar devam etmiştir. Bunun bilhassa dünya istihsalâtının 80 % sini elinde tutan, Secretan grupunun sermayesinin müsait olmamasına rağmen fiyatta âmil olmasından ileri gelmiştir. Mısır'da Ebuşir hafriyatından : Miladdan 2750 sene evveie ait Bakırdan mamul Su borusu.

4 O tarihlere kadar Amerika dünya bakır ticaretindeki bugünkü mevkiini almamıştı. Fakat dahilî müstahsillerin müteaddit anlaşmaları ancak 1889 senesinde "Avrupa İhracat Teşkilat" ını doğurmuş ve bu teşkilat yıllık tonluk bir ihracat yekûnu tesbit etmiş idi. Bu teşekkül aynı zamanda dünya bakır fiyatının tanziminde borsalarda âmil olmuştur senesinde Amerikada bu anlaşmanın nibayetlenmesi bakır ticaret merkezinin yeniden Londraya bir intikalini mucip olmuş ise de 1896 senesinden itibaren dünya istihsalâtının yarısının Amerikanın temin etmesi New - York borsasını birinci derece rol sahibi yapmıştır yıllarına kadar muhtelif ticaret grupları elinde bulunan Amerika bakır piyasası, bu tarihten sonra dünya petrol âleminde göz kamaştırıcı mevkii olan Standard Oil kumpanyasının eline geçti - ğini görüyoruz. Standard Oil kumpanyasının bakır piyasasına girişinde bizzat kumpanyanın arzusundan başka Boston borsası kuriyelerin - den Thomas Lawson'un delâleti müessir olmuştur. Thomas Lawson doğrudan doğruya Standard Oil'in başında bulunan Rokfellerin dikkatini çekmek suretile bakır piyasasına müdahalesini temin etmiştir. Lawson 1896 yılında kendi kendine bu işe girişen ve yüzde sekiz temettü veren bir şirket kurmuş ve "Montana" daki bir madenin hisse senetlerini spekülasiyon neticesi % den 2 3/4 de düşürerek elde etmiş idi. Bu muvaffakiyet neticesi olarak kârın yüzde yetmiş beşini Standard Oil kumpanyasına terketmek şartile bir anlaşma yaptılar. İlk iş bakır piyasasına hâkim olmak üzere: Butte and Consolidated Mining Co., Boston and Montana Copper and Silver Mining Co., Calumet Hecla Mining Co., Quiney Mining Co., Tamarok Mining Co. şirketlerinin hisse senetlerini toplamak oldu. Fakat Standard Oil'in gölgesinde Lawson'un bu hareketi borsada kendini hissettirmiş ve Aksiyonların kıymeti derhal artmıştır. Bilhassa 1879 tarihinde İngilizler tarafından teşkil edilen Utah şirketinin aksiyonlarının da opsiyon hâdiseleri Standard Oil'in müdürlerinden Roger ile Utah şirketi arasında yapılan aksiyon opsiyonları ve temdidi borsa kulislerinde tertip edilen spekülatif kombinezonların en geniş mikyaslarından biri olduğu muhakkaktır. Bilhassa Lawson aksiyon alım satımı esnasında yine Standard Oil'in müdürü Roger tarafından Montanada'ki Anoconde Copper Mining Co. maden şirketinin hisse senetlerinin eshamının satış şayiası Lawson'u bankalardan rehin mukabili olarak aldığı paraları ödeyemiyecek vaziyete getirecek kadar tehlikeli bir hâdise olmuştur. Mamafih, ilk defa küçük mikyasta yapılan satışlarla aksiyonların fi- On sekizinci asırda Bakır imalâthanesi. ( "Auhamel du Modçeau,, nun tablosundan ).

5 yatı yükseltildikten sonra bu sunî fiyat tereffüü ile diğer hisselerin de piyasaya sürülmesi temin edilmiştir. Bir müddet sonra da Rok - fellerin ve Rogerin eline Colorado Mining and Smelting ve Washe Copper Co. şirketinin aksiyonları geçmiştir. İşte bu tarihlerde, bugün dünyanın en büyük maden şirketi olan Amerikan Smelting and Refining Co. kurulmuştur. (4. Nisan 1899) American Smetlting Co. nin bakırdan maada a- lâkadar olduğu madenler şunlardır: Altın, gümüş, çinko, kurşun, nikel, platin, arsenik... ilh. Sahibi bulunduğu bakır tasfiye ve izabehaneleri şunlardır: İzabehane ve Tasfiyehane adedi El paso, Texas 2 Matehuala, Mexico 4 Hayden, Ariz (hâlen kapalı) 3 Maurer. N. J. l Tacoma, Wasch. 4 Garfield, Wah 4 Leadville, Colo l San Luis Potası, Mexico 2 Shown, Pern (hâlen kapalı) l Baltimore, Wash l Bundan maada American Smelting and Refining kumpanyası muhtelif maden, şirketlerinin ekseriyet ve tamamen hisselerine sahiptir ki, Standard Oil gibi muayyen bir kaç şirket hariç olmak üzere dünyanın en fazla sermayesine sahiptir. (Tahminle borsa sermayesi bir milyar dolara yakın olduğu söylenmektedir) yılı krizinde bütün maden şirketleri istihsalâtını tahdit etmekle beraber - biraz aşağıda adetlerini yazıyoruz -aksiyonları da oldukça temevvüçlü günler geçirmiş ise de müteakip yıllarda sahibi bulunduğu muazzam sermaye yekûunu sayesinde sağlam bir durumda olduğunu diğer şirketlerin aksiyonlarını satın almakla göstermiştir. Bu meyanda 1930 yılında Mining Trust Ltd. in mühim miktarda hissesini satın aldığı gibi Avusturalyadaki mühim bir kurşun madeninin 80 % hisse senedini satın almıştır de Fede - ral Metal Corporation Mining'in 3.5 milyon dolarlık obligasyon mukabili bütün Avuvarını satın almıştır de diğer bir maden şirketinin mühim mülküne sahip olmuştur. Amer. Smelting and R.Co. nın son senelerdeki bakır istihsalâtı: Sene Miktar (ton) Dünya istihsalâtında cidden büyük bir mevki sahibi olan bu şirket Birleşik Amerika Devletlerinin istihsalâtının takriben 80 % ine yakın bakır istihsalini temin etmektedir. Şimalî ve cenubî Amerikanın 47

6 bütün istihsalâtınâ nisbeten Amerikan Smelting Şirketinin mevkii takriben 40 % kadardır. Bu şirketten sonra Amerikada başlıca bakır müstahsili olan büyük şir - ketler şunlardır: Andes Copper Mining Co. (sermayesi 72 milyon dolar) Chile Copper Co. (sermayesi 195 mil - yon dolar) Braden Copper Co. Green - Canaena Copper Co. (sermayesi 60 milyon dolar). Bundan başka bakır ticareti yapan 12 mühim firma vardır: Dünyan n en mühim bakır müstahsili ve müstehliki olan Birleşik Amerika devleti dahilinde muhtelif sanayi şubelerindeki bakır sarfiyatını gösteren bir cetvel yazımın sonuna eklenmiştir. Amerikadan sonra en mühim bakır müstehlik ve müstahsili îngilteredir. İngilterenin bilhassa istihlâk vaziyeti son bir kaç sene zarfında mühim miktarda art - mıştır. Umumî harptan evvel 1913 te In - gilterenin bakır istihlâki ton iken 1934 de , 1935 te , 1936 da , 1937 de ise tonu bulmuştur. Son senelerde bu inkişaf İngiliz sanayiinin ciddî bir hız ile inkişafını göstermektedir. İngiltere bakır madenciliğinden bahsederken Londra bor - sasında bir tevakkufu lü - zumlu addederim : Bilhassa harpten sonraki seneler zarfında büyük bir ehemmiyet kesbeden ve cihan maden ticaretinin bir barometresi olan Lon - dra Maden Borsası çok kuvetli ve ciddî esaslar dahilinde teşekkül etmiş bir müessesedir. Dünya bakır ticaretinden bahsederken İngiliz ekonomisinin ma - lûm olan dürüstisinin bir numunesi olan Londra Maden Borsasını kısaca tetkik edelim : Londra borsasına iştirak eden tüccarların sermayesi beklenilmiyen bir zamanda husule gelecek spekülatif vaziyetlere mâni olacak ve her hangi kargaşalıklarda piyasaya derhal yardım edebilecek kadar müsaittir. Zaten ticaret âlemini bozacak ve sarsacak kadar ehliyetsiz kimseler borsaya alınmamaktadır. Buna da en büyük misal son senelerde hadis olmuş ve son günlerde tekrar etmiş olan kalay piyasa - sındaki buhran birkaç şirketin enerjik müdahalesi ve Avam Kamarasına kadar gitmiş hükümetin himayesi ile daha felâketli netice almasına mâni olmuştur, de - nebilir. Su kısa mukaddemeden sonra Londra Borsasının satış üzerinde vaziyetini göz - den geçirelim: Saat Borsanın açılma saati: öğle Birinci defa bakırın arz ve talep ilânı İkinci defa bakırın arz ve talep ilânı Üçüncü defa bakırın arz ve talep ilânı

7 Londra borsasını bakır alım ve satımına hasrettiği zamanın mecmuu günde yalnız 25 dakikadan ibarettir. Esasen bakırla beraber kalay, çinko, kurşun - dahil - borsanın bütün satış zamanı saat 12 ile 1.30 arasındadır. Ve bu müddet zarfında saat den a kadar ayrıca bir teneffüs zamanı vardır, demek oluyor ki filen satış müddeti günde bir saat yirmi dakikadır. Borsanın saat bir buçukta kapanış zili çalındıktan sonra derhal satışı kesmiyenlerden beş ingiliz lirası ceza alınır. Salonu terketmiyenlerden ise ilk defa on şilin, i- kinci defa bir İngiliz Lirası, üçüncü defa veya daha fazlasında 5 İngiliz Lirası nakr dî ceza tarhedilirki, borsa kâtipliği tarafından da ceza miktarı ve sebebi ayrıca müsebbibin siciline de kaydedilir. Nakdî cezalar derhal tarhedilir. Vaktinde tediyeden imtina edenlerden munzam bir ceza alındığı gibi firma sahipleri memurların hareketleri kefil bilmal ola - rak kabul edilmiştir. Borsadaki ihtilâfat hakem heyetleri marifetiyle hallolunur. Ve bunun için Lon - dra borsası nizamnamesinde her iki tarafın hukukunu temin edecek maddeler gayet sarih bir şekilde her türlü vaziyet göz önünde tutularak tavzih edilmiştir. Londra borsasında Standard bakırın muamele şartları : 1. Bakır satışlarında esas borsanın kabul ettiği muayyen miktar 25 tondur. İhtiva ettiği bakır miktarı ise 97 % den 99.8 olması icabeder. Bakırın ihtiva ettiği nisbet yukarıki tolerans arasında azalıp çoğaldıkça müşteri ve bayi muayyen nisbet dahilinde birbirlerine cins farkını tediye ile mükelleftirler. (Meselâ 97 lik bakır fiyatından on şilin tenzil edildiği gibi 99.8 de ise mukavele fiyatına beher tona bir İngiliz lirası ilâve edilir.) tonluk satışlar perakende satış addedilir. Mukavele tarihi fiyatı ile satış fiyatı arasında fiyat farkı bayi veya müşteriye ait olur. Satış Londra, Liverpol, Birkenhead, Swansea, Port Talbot, Bir - Artivin'de Kvarzhan Bakırı izabe ocaklarından bir köşe. mingham veya Newcastle on Tyne maden depolarından olur. 3. Depolarda musaffa bakırın beş tonluk kısmından numune alınır, üç kısma ayrılan numune iki ayn laboratuvarda tahlil ettirilir. Eğer tahlil neticesi mütebayin o- lursa 3. cü numune tahlil edilerek birinci iki numune tahlilin hangisinin doğru olduğu tesbit edilir. Tahlil masrafı bayie aittir. 97 % den aşağı musaffa bakırı ihtiva e - den 94 % ü bakırı ihtiva edinceye kadar müşteri tarafından kabulü mecburî ise de fiyatta muayyen bir nisbet dahilinde tenzil icap eder. Eğer tahlil neticesinde 94 % den aşağı olur ise malın ademi kabulüne sebep teşkil edebilir. 4. Standard bakırın satışındaki sertefiıkalar yalnız borsa idaresi tarafından resmî listede isimleri mukayyet zevat tarafından tanzim ve imza edilebilir. Eğer bu sertifikalar mukavelenamede yazılı evsafa uygun olmaz ise müşteri mubayaadan

8 Ergani Bakır madeni inşaatı sona ererken. sarfınazar ve pey akçesinin iadesini talep edebilir. 5. Standard bakırın teslim ve tesel - lüm borsa kaidelerine uygun olmadığı takdirde müşteri derhal şeraite muvafık mal talep edebilir. Müşterinin bu talebi üzerine bayi en geç ikinci günü saat iki buçuğa kadar malı tedarik edip teslim etmekle mükelleftir. Eğer mukavele muayyen bir marka ve mala istinad ediyorsa bayi aynı evsaf ve kaliteye yakın bir mal vermekle mükelleftir. Aksi halde ise ha - kem heyetine masraf satıcı tarafından tediye olunur Bakırın tesliminde mücbir sebep - ler veya sair suretle teahhür vaki olursa satış mukavelesi temdit edilirse de muayyen şeraitle ton başına beher ay için bir ingiliz lirasını geçmiyen bir resim ödenmesini borsa idare heyeti kararlaştırır. Londra borsasında satışa vazedilen Standard bakırın levha, blok, kalıp, külçeleri aşağıdaki eb'adda olmalıdır. Levhalar: arasında bir ağırlıkta azamî (10 inç) (26 santimetre) uzunluğunda (8 inç) (20-3) santimetre genişliğinde olmalıdır. Bloklar : İbs. sikletinde. Kalıp : Asgarî 30, azamî 150 İbs. sikletinde. Külçeler: Tahminen 7x17 (yani 27.8x 43 santimetre ( ebadında 14 İbs. ağırlığında olmalıdır. Elektrolitin bakır, katod, blok, kalıp, levha ve çubuk halinde aşağıdaki ebad ve siklette satılır : Katodlar : Azamî 300 İbs- sıkletinde Bloklar İbs. sıkletinde Kalıplar: îbs. Levhalar: İbs. azamî 26 inç uzunluğunda ve asgerî 8 inç genişliğinde. Çubuklar : Asgarî 2 (1/2) inç ve azamî 5 inç kutrunda, ağırlığı da İbs. olmalıdır. Bakır satışlarında umumiyet üzere kalıplar ve levhalar üzerine mensup olduğu memleket ve madene mahsus harflerle marka koymak müteamil olup bunlar Londra borsasında tescil edilmiştir. İngiltereden sonra dünya bakır istihlâkinde mevki alan Almanyaya gelelim: Almanyanın vâsi sanayi hamlelerine ve geniş sanayi teşkilâtına rağmen son zamanlarda bakır istihlâkinde İngiltereninki gibi büyük bir inkişaf yoktur. Hattâ, henüz harpten evvelki mevkii bile bulmuş de - ğ ild ir, Almanyanın 1913 te bakır istih - lâki ton iken bu miktar 1928 yılında ton kadar olmuş ise de bu tarihten sonra muntazaman tena - kus göstererek 1932 de tona kadar düşmüştür. Bundan sonra yani 1933 de , 1934 de , 1935 de , i ''ii.

9 1936 da, , 1937 de ton olmuştur. Görülüyor ki 1913 yılı seviyesini henüz bulmamıştır. Bunun da başlıca sebebi Almanyanın istihlâkine nisbeten bakır istihsali hiç mesabesindedir. İşte adetleri: Sene İstihsâl (ton) Harice mühim bir döviz vermek suretiyle bakır ihtiyacını temin etmek mecburi - yetinde olan Almanya bu değerli metaı mümkün olduğu kadar az istimal etmekte olduğuna hükmedilebilir. Zaten Übervachungsstelle bunun için kurulmuştur. AI - manya'da başlıca bakır istihsal eden Eis - leben de Mansfelder Kupferschiefer Bergban şirketidir. Vasatı ton senevi yapabilmektedir. Diğerlerinin istihsali pek azdır. Son senelerde bakır piyasasının temewücü hasebiyle şirketin zararlarını Alman hükümeti nakdî muavenet ile kapamaktadır. Alman hükümeti dahilî bakır ihtiyacını mümkün mertebe karşılamak üzere ayrıca bir "Dentsche Kupfer Bergbau" adlı bir şirket tesis edip bakır aramalarına başlanmıştır. Almanyadan sonra en mühim müstehlik Sovyet Rusya'dır yılında ton kadar umumî istihlâki, 1937 yılında tonu bulmuştur. Bugün için ise umumî, istihlâkini kapayamadığından hariçten id - hal mecburiyetinde kalmaktadır. İşte a- detleri: Sene İstihsal İstihlâk Yukardaki liste Sovyet Rusya bakırın gerek istihlâk, gerek istihsâl sahasında geniş mikyasta bir inkişaf göstermiştir. Fakat buna rağmen dahilî istihlâki istihsalini karşılıyacak vaziyette değildir. Bu - nun için Rusya yer altı servetlerini tesbit ve kıymetlendirmek için hummalı bir faaliyet göstermektedir. Fransa'da Avrupa'da mühim bakır müstehliki olup hemen bütün ihtiyacı hariçten tedarik etmektedir. Bu yüzden de Fransa'nın bakır ihracatı gün geçtikçe azal - maktadır. Fransanın bakır idhalât ve ihracatı ve istihlâki: Sene ithalât İhracat İstihlâk

10 Italyanın bakır istihsâli pek cüzi olup bütün ihtiyacını hariçten idhâl mecburi - yetindedir. Döviz vermek suretiyle hariçketleri gibi istihsâl, istihlâki karşılamıyacak vaziyettedir: Japonya bakır istihsâl ve istihlâki: Seneler İstihsâl İstihlâk ten bakır tedârik eden italya bu sanat ve ticaret metaının dahilî sarfiyatını sıkı bir kontrol altına almak için bakır alım satımını inhisar altına almıştır. Italyanm umumî harpten evvel dahilî bakır sarfiyatı ton iken son senelerde muntazaman artarak bin ton arasında tahavvül etmektedir de 57, 1935 de 80, 1936 da 75, 1937 de 65 bin tondur tonluk istihlâk yılında sarfiyat nisbeti takriben şu şekilde taksim oluna - bilir: Endüstri ve ziraat için ton Demir yolları ihtiyacı için Avrupa harici memleketlerde bakır istihsal ve istihlâkinde mühim bir mevkii o- lan Japonyadır. Şu kadar ki diğer bazı sanayi memle - Avrupa memleketleri ara - sında bakır istihsali sahasında mevkii olmiyan Belçika, müstemlekelerindeki istih - şaliyle başta gelmektedir. Belçikanın Avrupa kıtasındaki arazisinde bakır istihsali sıfır olmakla beraber sahibi bulunduğu Belçika Kongosunun bakır istihsali çok mühim denecek seviyeyi bulmuş, bilhassa 1929 krizinden sonra - istihsal masrafının azlığı dolayısıyle - enternasyonal bakır sendikasına kafa tutan bir varlık olmuştur. Afrikada Bakır madeni Belçika Kongosunun cenubunda Haut - Katanga mevkiinde olup kilometrelik bir saha dahilindedir. Bu arazide bakırdan gayri Radium, Kobalt, Zırnık, kalay, kurşun ve demir vardır senesinde katî olarak tesbit edilen cevher yekûnu ton, miktar tahmini bunun çok üstündedir, ihtiva ettiği bakır miktarı vasati olarak % 6-7 raddesinde olup bu nisbet bazı mmtaka cevherinde % yi bulmaktadır. (Union Minier du Haut - Katanga) şirketi 1906 senesinde Belçika

11 frangı ile teşekkül etmiş ise de son zamanlarda sermayesi Belçika frangın: bulmuştur. Bundan maada şirketin dört mühim istikrazı vardır-. Bu istikrazların birincisi % 4 1/2 faizle frank olup şirketin inhilâlinde tamamı tediye edilecektir. (İmtiyaz müddeti 1990 senesidir. ) 2. incisi % 7 faizle frank olup 1950 senesinde itfa edilecektir, 3. üncüsü ingiliz lirası veya frank olup % 6 faiz ile senesine kadar itfa edilecektir. 4. üncüsü florin veya frank olup % 6 faiz ile senelerinde ifa edilecektir. Katanga madenleri umumî harpten evvel istihsalâtı - tesisatını kâfi olmadığından - pek az idi. l 9 l 3 senesi istihsalâtı ancak tonu bulmuş, fakat umumî harpten sonra istihsalâtında geniş mikyasta inkişaf göstererek 1921 tarihin - de ton 1929 yılında tona ve 1930 da ise bu miktar tona yükselmiştir de ton istihsal edilmiş ve müteakip senelerde bakır sindika - sile itilâfı mucibince istihsalât miktarı tenkis edilerek 1932 de , 1933 de tona düşürülmüştür. Mamafih: bu tarihten sonra dünya bakır istihlâkinde görülen inkişaftan istifade ederek istihsalâtlarını arttırmışlar ve 1937 istihsalleri tonu bulmuştur. Binaenaleyh Katanganın senevi istihsal kabiliyeti ton tahmin edilmektedir. (Union miniere) nin sermayedarları a- tideki şirketlerdir: Compagnie du ehemin de fer du Katanga Societe general metallurgique de hobeken Charbonages de la Luena Compagnie fonciere du Katanga Union nationale de transports Fluviaux Societe general des forces hydro - electrique du Katanga Societe generale Africanie d'electricite; Cuivre et metreaux rares Societe general industrielle et chimique du Katanga Societe d'exploitation forestiere du Katanga Hirsch Kupfer und Messingwerke A. G. Belçika müstemlekesi, istihsal cihetinden dünya bakırcılığında birinci derece müstahsil mevkiini aldığı ve dünya istihlâkinde mevkii umumî harpten evvelkine nazaran bir mislinden fazla arttığı halde İsveçin altmda ve Çekoslovakya ile aynı seviyede bulunmaktadır. (1913 istihlâki ton, 1937 istihlâki ise ton) dur. Avrupa bakır müstahsilleri arasında geniş mikyasta inkişaf gösteren memleketler arasında Yugoslavya başta gelir. Umumî harpten evvel (1913 de) Yugoslavya'nın istihsali ton iken 1937 de sahibi bulunduğu Bor bakır madeninin inkişafı sa- 53

12 yesinde istihsali ton olmuştur. Norveçin de bakır istihlâk sahasında mühim bir mevkii olmamakla beraber istihsali umumî harpten evvelki seviyesinin birçok misli üstüne çıkmıştır istihsali ton, 1937 istihsali ise dir. İstihsalâtı inkişaf edenlerin başında ve istihsalâtmı çok seri bir tarzda terakki ettiren memleket Afrikada Rodezyadır. Rodezya istihsalâtı, 1928 senesinde ancak 5500 ton iken, bilhassa 1932 den sonra büyük bir tekâmül ile 1937 de tonu bulmuştur. Bu vaziyete de hayret etmemek icab e- der. Çünkü Rodezyanın en büyük maden şirketi olan Rhokananın 1. Haziran 1938 tarihinde yaptığı senelik bilançosunda ingiliz lirası kâr temin ettiği görülmüştür, ki ayni sene diğer dünya ba - kırcılığı çok fena şerait dahilinde çalışmışlar ve hattâ Birleşik Amerikada bir çok madenler kapanmış veya istihsalâtmı tahdid etmişlerdir. Kanadnın ise 1913 de ton olan istihsalât: 1937 de ton olmuştur. Amerika kıtasında istihsalâtmı arttıran devletler arasında cenubî Amerika'da Şili, şimalî Amerikada da Kanada gelmektedir. Şilinin 1913 de umumî istihsalâtı ton iken 1937 de istihsalât yekûnu tonu bulmuştur. Umumî harpten evvelki seviyesine nazaran istihlâk sahasında tedenni gösteren memleket bilhassa Avusturalyadır. Avusturalyanın umumî harpten evvelki istihsal vaziyeti ton ile - o vakitki umumî istihsalât da göz önünde tutularak - küçültülemez bir mevki iken bugün, bu miktar umumî istihsalâtın bir mislinden fazla yükselmesine rağmen, ancak tondur. Maamafih: 1928 de Avusturalyanın istihsali ton olduğuna göre 1937 de ton olması son senelerde bir misline yakın bir inkişaf olduğunu kabul etmek icabeder. Bakır istihsal ve istihlak sahasında 3 üncü derecede gelen memleketler hakkında da fikir edinilmek üzere dünya bakır istihlâk ve istihsal cetvelleri yazımızın sonuna eklenmiştir. Bakır istihsal ve istihlakinde mevki e- hemmiyeti olan memleketleri sırasıyle ayrı, ayn kısaca tetkik ettikten sonra dünya istihsalinin umumî yürüyüşünü gözden geçirelim. 19 uncu asrın başlangıcında dünya bakır istihsali tahminen ancak ton raddesinde idi. Bu tarihten 1880 senesine kadar inkişaf vaziyeti son seneler ile kıyas kabul etmiyecek tarzda yavaş olmuştur den 1885 e kadar bir misline yakın istihsalâtta bir artış olmuş; bu tarihten sonraki artışın tenasübî bir intizam takip ettiği yazımız arasındaki dünya bakır istihsalâtmı gösteren grafikten anlaşılır, îstihsalâtın ilk artış seyrinin bozuluşu hafif bir temevvüç arasında vaki olmaktadır. Fakat 1915 senesinde istihsalât yeniden artmış ve umumî harbin sonlarına doğru, 1917 de ton olmuştur de ise tonluk bir noksanlık ile istihsal ibresi aşağı bir istikamet almış ve 1921 de umumî istihsal vaziyeti 1902 yılı seviyesine inmiştir. Bu hâdisenin, umumî harbin doğğurduğu bir gayri tabiilik olduğu, mü - 'teakip senelerde tamamen aksi olraka artan bir istihsal fazlalığından anlaşılmaktadır. Nitekim, umumî istihsalât 1921 den sonra daima bir tezayüt mihveri üzerinde yürümüş, bilhassa 1928 ve 1929 yıllarında bu tezayüd keyfiyeti kendine has yeni bir hız almıştır. Bütün dünya sanayi âleminin de o tarihe kadar erişemediği adetlerin 1929 da elde edilmesi, umumî ihtiyacın karşılan-

13 masından ziyade muhtelif gayri şuurî hâdiselerin tesiriyle olduğu malûm olan 1929 iktisadî felâketi ile tebeyyün etmiştir krizi dünya bakır istihsalinin - diğer maden ve sanayi mamulâtı gibi senesi nihayetine kadar muntazaman tenakus etmesinde âmil olmuştur, İstihsalât artışı 1933 yılından itibaren başlamış, ve 1937 yılına kadar muntazam ve mütezayid bir süratle devam etmiştir. Bilhassa 1937 senesindeki istihsalâtın artış hızının nisbeti, tamamen 1928 ve 1929 yılları ihtihsalâtına mütevazin bir vaziyettedir. Yazımız arasında raslanan dünya bakır istihsalâtı grafiği bu iktisadî ve konjontürel hâdiseyi tecessüm ettirmektedir. İstihsal grafiğinin tetkikinden anlaşılacağı üzere 1800 yılından itibaren 1912 ye kadar istihsal artışı bir insicam ve intizamla hadis olmuştur den itibaren - ki umumî harbin başlangıcından sonra - bir kaç sene zarfında geniş mikyasta istihsal artışlarını mühim denecek istihsal sukutları takip etmiştir. Bu hâdise 1912 den evvelki yıllarda vaki değildir. Binaenaleyh: bunu u- mumî harbin yarattığı gayri tabiiliklere hamletmek kabildir. İşte, 1917 nin istihsal fazlalığını, 1921 in istihsal noksanlığını, 1929 istihsal artışı adetlerini 1932 rak - kamları karşılamaktadır rakkamları da hakikî dünya istihlâkine tekabül etmediğinden müteakip senelerdeki talebin çoğalması pek tabiî görülmelidir nin talep fazlalığı, ou tarihten sonraki yeni bir istihsâl artışını temin etmiş ve 1933, 1934, 1935 ve 1936 daki muntazam artış 1937 istihsâl rakkamlariyle dünya bakır istihsalâtının hiç bir zaman kaydetmediği rekor adedini meydana getirmiştir. Fiyat vaziyetine gelince: 1932 deki yıllık bakır fiyatının düşük seviyesi 1933 ve 1934 de de devam etmiş ise de 1935 de kalkınmıya doğru hareketle müstakar bir mahiyet aldığına şahit oluyoruz, ve 1935 de başlıyan bakır fiyatının sağlamlığı 1936 Kafanga bir Bakır consantre fabrikası. ve 1937 de mütezayid seyrini muhafaza etmiştir. Bilhassa 1937 yılı ilk 4 ay zarfında fiyat 1929 krizinden sonra idrak e- demediği bir haddi bulmuştur. Bunda şüphesiz spekülatif bir hava olduğu mutlaktır. Netekim, uzun müzakere ve bir çok müşkülâttan sonra büyük bakır müstahsillerinin kurduğu ve 40 İngiliz lirası etrafında bakırın fiatını istikrar ettirmiye karar veren enternasyonal bakır karteli tarihinden itibaren muvakkat müddet için aralarındaki bütün tahdidleri kaldırmağa karar vermişlerdi. Tahdidin kaldırılmaisile kartelin kanaati üç ay zarfında fiatların eski haddi bulmasıdı. Halbuki, 1937, Nisanında kırmızı metal fiatından 10 İngiliz lirası kadar kaybetmiş ise de müteakip düşüklük seviyesini yine İngiliz arasında (elektrolitik) muhafaza e- derek 18 birinci teşrin 1937 ye kadar esaslı bir sukuta uğramamıştır. Fakat bu tarihteki buhran 1929 ile müşabehet arzedecek kadar kuvetli araz göstermiş ise de 1929 daki dünya ekonomisinde vâki başıboşluk mevcud olmadığından, tatbik edilen ted - birler ile eski felâketli ıgünler kadar korkunç netice vermemiş, yalnız muhtelif memleketlerde bir çok bakır madenlerinin kapanmasını, ve bakır, fiatının 13/11/3 İngiliz lirasına kadar düşmesini intaç etmiş-

14 tir. Fakat bu miktar 1932 nin 25/5/- İngilizinden çok üstündür. Bugün bakır fiatı (standard) ve (elektrolitik) ingiliz arasında temevvüç etmektedirki, kartelin istediği fiat seviyesidir. Son dünya istihsâl vaziyetine gelince: 1938 yılı ilk 6 aylık dünya istihsalâtı tondur senesi aynı zamanında ise bu miktar ton idi. Bu a- detler gösteriyor ki, bakır istihsalâtı hissedilir derecede azalmıştır. Buna rağmen stok miktarı çoğalmaktadır. Meselâ: 1938 senesi haziranında stok miktarı ton iken temmuzunda bu miktar iki bin küsur ton fazlasiyle tondur. Yaşadığımız bu yılda istihsalâtın tenakusuna rağmen stok artmıştır. Demek oluyor ki bakır istihlâki daha fazla azalmaktadır. Yalnız bu artış her hangi bir krizi davet edecek mahiyette değildir. Çünkü 1937 temmuzunda ton olan stok 1937 birinci teşrininde tonu bulmuş idi. Bütün bu konjonktürel ve ekonomik sebebler göz önünde tutulacak olur ise fevkalâde ve gayri melhuz bir müessir olmadıkça eski fiat seviyesinden uzak kalınacağı tahmin olunabilir. Bu kanaati takviye edecek diğer bir esas daha bulabiliriz: Meselâ; beşer yıllık bakır fiatı mecmuu beşe taksim edilerek elde edilen senelik vasatı fiat ile aynı senelere tekabül eden bakır fiat münhanisini çizersek çıkan hattın seyir şeklinde son on beş senede hafif inhinalarla daima sukuta doğru meyil ettiğini ve bugünkü fiat vaziyetinin de son 85 senenin çok altmda bulunduğunu görü - rüz. (Standard bakırın beş yıllık vasatilere göre fiat seyri grafiğine müracaat) yalnız bu grafikten şunu da istidlal edebiliriz ki, önümüzde beş yıllık bakır fiat vasatisinin, son beş senelik bakır fiatının üstünde bir yer tutması çok muhtemeldir. Çünkü, (grafik No. 3) tetkikinden anlaşılacağı üzere fiat seyrini gösteren hat kalkınmıya doğru bir veçhe almıştır. Bakır gibi tesisi, işletmesi ve sermayenin amortisi çok uzun senelere mütevakkıf güç bir sanayi ekonomisinin istikbalini teemmül eder iken daha esaslı bir kanaat tebellür ettirmek için beş senelik mevkut (peryod) yerine on seneye çıkartılırsa daha ziyade hakikate karib bir netice göz önünde tecessüm ettirilebilir. (Grafik No. 4) Bu esas dahilinde yani on senelik fiat vasatilerine göre tanzim edilmiş grafikte münhaninin şekli tetkik edilince: umumî harp yıllarında fiatın artışına müteakip yıllarda ise bir tevakkufuna 1925 den itibaren de daimî sukuta şahid oluruz. Fakat, 1935 de fiat bütün mâzî yıllarının altmda bulunmakla beraber bu tarihten itibaren beş senelik fiat vasatilerinin grafiği gibi münhani müşir kalkınmıya doğru bir veçhe aldığını görürüz. Bu vaziyetde önümüzdeki yıllarda bakır fiatı vasatis; geçen son senelerin üstünde olacağı kanaatini verir. Bakırın ticareti ve içindeki ecnebi maddelerin bulunma toleransını yazımızın Londra borsasından bahseden kısmına sıkıştırmıştık. Bu vaziyete göre hadis olmuş satış tipleri esası ikidir. Elektrolitik ve standard, Elektrolitik cins standard - dan daha temiz olup yukarda izah ettiğimiz fiat itibariyle elektrolitik daha pahalıdır. Standard Şili mamulâtı olup umu - miyet üzere % 2 ye kadar ecnebi madde bulunur. (Best selected) denilen tipe standarda tekabül eder. Bundan başka (Seenlake) tâbir edilen elektrolitik bakır cinsinden daha musaffa bir cins vardırki, bu tip bilhassa mermi imalâtında istimal edilmektedir. Şunu da ilâve edelim ki, ecnebi madde ile mahlut satılan külçe bakırların içinde kıymetli maddeler (meselâ altın, gümüş gibi) bulunursa bunların da kıymeti izabe ve tasfiye masrafı çıka-

15 rıldıktan sonra bakırın borsa kote üzerine ilâve edilir. fiatı Bakırın piyasaya satışı esas safiyet ü- zerinden olmakla beraber istimal sahasında muhtelif halitaları da vardır. Prinç "laiton" : Bakırın çinko ile halitasına denir ki, halitada nisbetlerin şümulüne göre istimal sahaları temin edi - lir; meselâ: % 90 n: bakır % 10 u çinko ile altın renginde tüfek mermileri, % (72-28) den (63-37) ye kadar hasıl olan prinç-,ten tüfek ve obüs kovanları, % (62-38) - den % (60-40) kadar levha, çubuk tel, % (75-25) den % (60-40) a kadar ölçü ve ayar halitası. San döküm elde etmek için bakıra çok miktarda yani % çinko ve az mik - tarda kurşun konmaktadır. Bakırı fazla (% 80-98) çinko halitasile (tombak) (x) tâbir edilen pirinç elde e - dilir ki, bununla gayet ince levhalar imâl olunur. Bunlardan bilhassa altın taklidi ziynet eşyası ve möble süsleri yapılır. Bronz. Bakıra karıştırılan kalay - dan elde edilir. % 90 bakır, % 10 ka - lay bronz - top dökülür, % 95 bakır, % 4 kalay ve % l çinko halitasından bronz para halitası elde edilir. Halita % 5 Mn. karıştırılırsa manganez bronzu elde edilir ki stim kazanlarının kuşaklarında kullanılır. Bakıra % 10 alüminyom ilâvesiyle te - min olunan allümiyon bronzu ile ufak para imâl olunur. Beyaz halita. % bakır, % 25 nikel ve az miktarda da çinko ile terkip edilen metale yeni gümüş, alpaka, alfenide, krıstofsilber denilir ki, beyaz ve parlak bir renk verir. Bakır hakkında sözlerimize nihayet ver- (x) Tombağa - Malaya müslümanlarıca - bakır demektir. Kvarson Bakır İzabehanesi. meden evvel sülfatlı bakır göz taşından (Sülfat de Cuivre) den de bahsedelim: Sülfatlı bakırın dünya umumî sarfiyatı takriben ton olup bunun % 25 ini yani tonunu saf bakır teşkil eder. Birinci derece müstehlikler Fransa ve 1- talya olup İngiltere de birinci derece müstahsil, Amerika müstahsil ve müstehliktir. Sülfatlı bakırın satışları umumiyet ü- zere % 97.5 üzerinden olup içinde bulunan ecnebi maddeler (Sülfat du fer, asid sülfürik, su ve saire) miktarları % 5 geçmemelidir. Mamafih: % 97,5 üzerinden satılan malın tesliminde ecnebi madde miktarı % 5 e kadar kabul olunmakta ise de fiattan muayyen bir niabet dahilinde tenzilât yapılmaktadır. Ziraatte kullanılan sülfatlı bakır derecesi % arasındadır. Malm satışa arzı ise iyi cinsler sağlam fıçılar içinde ve bazan da sık dokunmuş kumaşlardan çuval da istimal edilmektedir. Sülfatlı bakırım ticaret vaziyeti bağcılık ve ziraate tâbi olmakla beraber fiat tesbitinde esas âmil bakırın fiatıdır, ve takriben Standard bakırın nısfı derecesinde bir kıymet bulmaktadır. Sadreddin ENVER

16

17

18 Birleşik devletlerin muhtelif sanayi şubelerindeki bakır sarfiyatı ( 2000 librelik ton ) [*] Jeneratör motorlar elektrikli lokomotifler, ampuller, v. s. [**] Transmisiyon telleri, otobüslerde kullanılanları v. s. [***] Marche, jeneratör ve igniton cihazları hariç. [****] Elektrik tesisatı hariç. [*****] Bilyalar, valflar, yağlama cihazları v. s. [*****] Havayı soğutma cihazları 1933 den itibaren dahil. [******] Elektrik malzemesi hariç.

Türkiye: 1936 yılında maden istihsalâtımız umumiyet üzere artmıştır. Bu yılın istihsal adetlerini bir öncesi ile karşılaştıralım:

Türkiye: 1936 yılında maden istihsalâtımız umumiyet üzere artmıştır. Bu yılın istihsal adetlerini bir öncesi ile karşılaştıralım: Türkiye: 1936 yılında maden istihsalâtımız umumiyet üzere artmıştır. Bu yılın istihsal adetlerini bir öncesi ile karşılaştıralım: Listede zımpara müstesna - ki yalnız iki, üç yüz tonluk bir tenakus göstermiştir,

Detaylı

Son seneler zarfında memleketlere göre dünya bakır istihsalâtı (Şort ton hesabile)

Son seneler zarfında memleketlere göre dünya bakır istihsalâtı (Şort ton hesabile) Son seneler zarfında memleketlere göre dünya bakır istihsalâtı (Şort ton hesabile) 1934 1937 292.052 Meksika 47.076 Kanada 152.460 Şili 246.943 Peru 27.207 52.989 İngiltere 9.398 Yugoslavya 44.360 Norveç

Detaylı

Dünya: ton da İspanyaya olmak üzre 3.089 tonu bulmuştur.

Dünya: ton da İspanyaya olmak üzre 3.089 tonu bulmuştur. Türkiye: Türkiye ikinci beş senelik sanayi plânı üzerindeki inceleme çok ilerlemiştir. Orada yurt müdafâa ve ihtiyacı, iç ve dış ticaret denkleşmesi, vatandaş refahı gibi büyük mevzular adetlerle, ölçülerle

Detaylı

1940 da % nisb. 62,94 0,96 0,37 0,35 0,36 0,95 3,21 1,20 3,15 0,10 0,08 0,

1940 da % nisb. 62,94 0,96 0,37 0,35 0,36 0,95 3,21 1,20 3,15 0,10 0,08 0, ve senelerinde memleketlere göre dünya ham çelik istihsalâtı (Ton hesabi le) Bazı memleketlerin ve senelerinde maden kömürü istihsalâtı (Ton hesabile) Memleketler Memleketler Amerika B. D-i Almanya Belçika

Detaylı

1938 de Dünya Maden durumu

1938 de Dünya Maden durumu Dünya: 1938 de Dünya Maden durumu 1937 ortalarına doğru dünya maden fiiatlarında başlayan hafif sukut Eylülden sonra bilhassa Birinci Teşrinde kiriz mahiyetini almıştı, fakat bilahare fiatlarda gözüken

Detaylı

Bakır ve İlgili Ürünlerin Fiat Durumu 0)

Bakır ve İlgili Ürünlerin Fiat Durumu 0) Bakır ve İlgili Ürünlerin Fiat Durumu 0) Yavuz AYTEKİN * Fiatlar ayni zamanda buraya kadar zikredilen hususlar ve ilgili ek ve tablolar dikkate alınarak tesbit edilmiştir. Bakır, kurşun ve çinko dünya

Detaylı

Memleketler. Almanya Amerika B.D. Fransa Hindistan İngiltere İspanya İtalya İsveç İsviçre Japonya Kanada Macaristan Norveç Sovyet Rusya Diğer meml.

Memleketler. Almanya Amerika B.D. Fransa Hindistan İngiltere İspanya İtalya İsveç İsviçre Japonya Kanada Macaristan Norveç Sovyet Rusya Diğer meml. Ereğli - Zonguldak havzasının yılı taşkömür istihsal ve imraratı (Metrik hesabile) - yıllarında memleketlere göre dünya alüminyum istihsali (Ton hesabile) Aylar Nisan Mayıs Haziran Eylül Ekim Kasım tuvönan

Detaylı

Son senelerde dünya demir ve çelik ticareti

Son senelerde dünya demir ve çelik ticareti Son senelerde dünya demir ve çelik ticareti Haricî ticaret ecnebi memleketlerle yalnız mal mübadelesini ifade etmemektedir. Haricî ticaret ayni zamanda dünya ihtiyacını temin işinde iştirak, ecnebilerden

Detaylı

Türkiye Madenciliğinin 1945 Bilançosu

Türkiye Madenciliğinin 1945 Bilançosu Türkiye Madenciliğinin 1945 Bilançosu Dünyayı saran ikinci (genel savaşın 1945 yılın'da sona ermiş bulunmasına rağmen tansın sağlanamaması dolayısiyie milletler arası ekonomik ve ticarî münasebetlerde

Detaylı

Avrupa memleketlerinde bakır istih - lâki umumiyet üzere artmıştır. Japonya - nin da bakır sarfiyatı 200.000 tonu bulmuştur.

Avrupa memleketlerinde bakır istih - lâki umumiyet üzere artmıştır. Japonya - nin da bakır sarfiyatı 200.000 tonu bulmuştur. Başlıca bakır müstehliki ve müstah - sili olan memleketlerin 1937 vaziyetine gelince: Birinci derece istihsâlde inkişaf gösteren memleket Amerika ve Afrika'dır. Diğer memleketler bir sene evvelki vaziyetlerini

Detaylı

Dahili kömür imraratımıza nazaran her vatandaşın hissesine düsen senelik miktar. Genel nufus vasatî (000 ilâvesile )

Dahili kömür imraratımıza nazaran her vatandaşın hissesine düsen senelik miktar. Genel nufus vasatî (000 ilâvesile ) Dahili kömür imraratımıza nazaran her vatandaşın hissesine düsen senelik miktar Genel istihlâk ton Üzerinden sömikok ve liğnit dahil Genel nufus vasatî (000 ilâvesile ) Fert başına duşen miktar Kg. 1923

Detaylı

V Ön Söz Birinci fasıl: İşletme İktisadının Esasları 3 A. İşletme ve işletme iktisadının mahiyeti 3 I. İşletmenin mâna ve tarifi 3 II. İşletme iktisadı ilminin mahiyeti 8 III. İşletme iktisadı ilminin

Detaylı

İstihsalât

İstihsalât ikinci kânun Ha/iran Garp Linyitleri İşletmesinin ve yıllarında aylara göre istihsal ve imraratı ( Ton hesabiyle) 10.026 14.081 16.872 10.576 12.328 11.102 10.867 13.675 12.450 9.781 12.653 14.845 10.414

Detaylı

1936 yılında dünya madenciliği

1936 yılında dünya madenciliği 1936 yılında dünya madenciliği Dünya madenciliği 1929 yılındanberi en müreffeh, en kareketli günlerini 1936 tarihine gömdü. Bütün maden cevherlerinde gerek fiat, gerekse istihsal ve istihlâk cephesinde

Detaylı

1939 Dünya Madenciliği ve Avrupa Harbi.

1939 Dünya Madenciliği ve Avrupa Harbi. 1937-38 senelerinde Türkiye, portland çimentosu, magnezyum ve alüminyunılu çimento gibi hususî cinslerini ithal ederken alelade çimento ihtiyacını dahilde temin meselesini haletmiş bulunuyordu. 1938 senesinden

Detaylı

1938'de Madencilik. mevcut değildir; bilâkis bir istikrar göze çarpmaktadır : İşte 1938 ikinci yansına ait bakır fiyatını gösteren cetvel :

1938'de Madencilik. mevcut değildir; bilâkis bir istikrar göze çarpmaktadır : İşte 1938 ikinci yansına ait bakır fiyatını gösteren cetvel : 1938'de Madencilik Silâhlanma yarısı, ekonomik tadbirler 1938 yılı madenciliğini 1937 nin Üstüne çıkarmadığını şimdiden elde ettiğimiz 9 aylık istihsal ve istihlâk rakamlarından istidlal ediyoruz. Vakıa,

Detaylı

Dünyada Bakır ve Geleceği

Dünyada Bakır ve Geleceği Dünyada Bakır ve Geleceği Yavuz AYTEKÎN* 1.41. Dünyada Bakır ve Geleceği : Dünya bakır ticaretinde gittikçe artan bîr dinamizm söz konusudur. Bu sebepten bu mevzuda kısa vadede ilerisi için olumlu tahminlerde

Detaylı

TÜRKiYE: Taşkömür: F. l - M. T. A. 3/20 281

TÜRKiYE: Taşkömür: F. l - M. T. A. 3/20 281 TÜRKiYE: Dünya piyasasının altüst olduğu bir devirdeyiz. Beynelmilel bağlar çözülmüş ve ekonomik hayat keşmekeş bir hale gelmiştir. Dünyanın bu karışık ve karanlık manzarası ortasında Türk madenciliği,

Detaylı

Tablo 1 Ham Demirin, Cevherlerin, Kok ve Eriticinin Terkibi. MgO. AlıOj. CaO 0.44 0.68 1.00 0.44 1.36 0.68 1.50 1.50 8.00 3.82 50.00 1.

Tablo 1 Ham Demirin, Cevherlerin, Kok ve Eriticinin Terkibi. MgO. AlıOj. CaO 0.44 0.68 1.00 0.44 1.36 0.68 1.50 1.50 8.00 3.82 50.00 1. DEMİR CEVHERİNDE SİLİS VE ALMİNYÜM OKSİT 489 Tablo 1 Ham Demirin, Cevherlerin, Kok ve Eriticinin Terkibi. % SİO2 AlıOj CaO MgO Mıı P S Fe Sabit C Si Cevher A 6.00 1.00 0.68 0.44 0.54 0.073 Cevher B 6.64

Detaylı

1940' da Dünya Madenciliği.

1940' da Dünya Madenciliği. 1940' da Dünya Madenciliği. UMUMÎ VAZİYET: Bütün dünyayı sarmak tehlikesini gösteren Avrupa harbinin 19-uncu ayındayız. 1940 senesinin sonlarına doğru eski dünya -yani Avrupa- ile yeni dünya tesmiye olunan

Detaylı

seviyesine çıkarak be her tonuna 16 4/5 sterlini bulmuştur. Ağustos ortalarına doğru 15. 15/7 ye inen kurşun fiatı 30.8.

seviyesine çıkarak be her tonuna 16 4/5 sterlini bulmuştur. Ağustos ortalarına doğru 15. 15/7 ye inen kurşun fiatı 30.8. Yukardaki cetvele bakılırsa 1938 - e nazaran ikinci derecedeki bazı madenlerimizin imraratı cüzi bir şekilde azalmasına rağmen diğer madenlerde ehemmiyetli bir artış göstermekteyiz: antimuan imraratı 3,36

Detaylı

Y A YA Senelerinde Türkiye Dış Ticareti

Y A YA Senelerinde Türkiye Dış Ticareti Y A YA 1939-1940 Senelerinde Türkiye Dış Ticareti Prof. Dr. F. Y a z a n : NEUMARK l 1938 senesinde dış ticareti gözden geçirirken (ayni mecmuanın birinci cildinde 89 uncu sayfadan itibaren neşredilmiş

Detaylı

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin veya Tescili Yönetmelik 8.1.2005 25694 SAYILI GAZETE BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Amaç Madde 1 Bu hangi maddelerin ticaret ve zorunlu en az tespitine ve borsaya

Detaylı

Zonguldak ve Kilimli kömürlerinin Devlet Demiryolları lokomotiflerinde yapılan mukayeseli tecrübeleri

Zonguldak ve Kilimli kömürlerinin Devlet Demiryolları lokomotiflerinde yapılan mukayeseli tecrübeleri Zonguldak ve Kilimli kömürlerinin Devlet Demiryolları lokomotiflerinde yapılan mukayeseli tecrübeleri Kilimli kömürlerinin Devlet Demiryolları lokomotiflerinde kullanılmasında zuhur eden tereddüdün izalesi

Detaylı

Dünyada ve Türkiye'de Bakır Rezervi

Dünyada ve Türkiye'de Bakır Rezervi Dünyada ve Türkiye'de Bakır Rezervi Asım GÖKTEPELİ (*) Bakır metalinin, fizikî ve kimyevî özelliklerinden dolayı bugün çok geniş bir kullanılma alanı mevcuttur ve gün geçtikçe de bakır tüketimi büyük bir

Detaylı

MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ

MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ 2016 yılında 142,1 milyar USD olarak gerçekleşen ülkemiz toplam ihracatından %2,7 pay alan madencilik sektörü ihracatı, bir önceki yıla göre %3,1 lik azalışla 3,79 milyar USD olarak

Detaylı

Birinci Bölüm : İşletme faaliyetlerinin muhtelif safhmları 1

Birinci Bölüm : İşletme faaliyetlerinin muhtelif safhmları 1 İ Ç İ N D E K İ L E R Sakile Birinci Bölüm : İşletme faaliyetlerinin muhtelif safhmları 1 A UMUMÎ MÜLÂHAZALAR 1 B - İŞLETME FAALİYETLERİNDE TEDARİK SAFHASI 2 I Uumumî mülâhazalar 2 II Tedarik faaliyetlerinin

Detaylı

Türkiye İktisadiyatı

Türkiye İktisadiyatı Türkiye İktisadiyatı 1938 SENESİNDE TÜRK HARİCİ TİCARETİ I On senedenberi ilk defa olarak 1938 yılında haricî ticaretimiz, cüz'î olmakla beraber, bir passif bakiyye ile kapanmıştır; ithalât (150 milyon

Detaylı

DÜNYA VE TÜRKİYE KÖMÜR DURUMU

DÜNYA VE TÜRKİYE KÖMÜR DURUMU 617 DÜNYA VE TÜRKİYE KÖMÜR DURUMU Kerim Behlül BERKİ Yüksek Maden Mühendisi A Dünya Kömür İstihsali: (1),, yıllan kiit'alar ve mem yi,t istihsal mmttarlan milyon ton olarak leketler itibariyle, dünya taşkömürü

Detaylı

MEMLEKETIMIZ KOMUR ISTIHSALI ve RANDIMANLARINA BAKIŞ. MAHALLİ İDAREYE DEVLET TEŞEKKÜLLERİ: Ton olarak

MEMLEKETIMIZ KOMUR ISTIHSALI ve RANDIMANLARINA BAKIŞ. MAHALLİ İDAREYE DEVLET TEŞEKKÜLLERİ: Ton olarak 259 MEMLEKETIMIZ KOMUR ISTIHSALI ve RANDIMANLARINA BAKIŞ K. ERDEM (3 üncü sayıdan devam) b.) LİNYİT İSTİHSALİ: 1.) Devlet Teşekkülleri: Mahalli idareler ve devlet teşekküllerince çalıştırılan işletmelerdir.

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2012 NİSAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2012 NİSAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Mayııs HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN NİSAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA

Detaylı

M. T. A. Enstitüsünde Fotogrametri

M. T. A. Enstitüsünde Fotogrametri M. T. A. Enstitüsünde Fotogrametri tatbikatı Yazan : Hidayet TURANLI Geniş mikyasta başlanılan maden araştırmaları ve jeoloji etüdleri muhtelif mikyaslarda yapılmış topografik hartalarına büyük bir ihtiyaç

Detaylı

MADENTETKİKvEARAMA. Orta Anadolu'da bilhassa elektriki jeofizik usulleriyle yeraltı suyu araştırmaları 71

MADENTETKİKvEARAMA. Orta Anadolu'da bilhassa elektriki jeofizik usulleriyle yeraltı suyu araştırmaları 71 MADENTETKİKvEARAMA =ENSTİTÜSÜ MECMUASI İÇİNDEKİLER : MADEN DURUMUMUZ : Sayfa a) Türkiye petrol hamlesi ve dünya petrol durumu I b) Türkiye Madencilik faaliyeti... l c) M. T. A. Enstitüsünün faaliyeti 12

Detaylı

DÜNYA MADEN HABERLERİ KÖMÜR

DÜNYA MADEN HABERLERİ KÖMÜR HABERLER: DÜNYA MADEN HABERLERİ KÖMÜR Malûm olduğu üzere Marshall yardımı 1952 Haziranında sona erecekti. Bu sebepten Marshall yardımı idare merkezi 1952 başında lağvedilmiş yerine mütekabil emniyet ve

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI Haziran 212 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre İç Ticaret Müdürlüğümüzce düzenlenmiştir. 212 NİSAN AYINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE İHRACAT %14,1

Detaylı

ALTIN, KIYMETLİ MADEN VE MÜCEVHERAT SEKTÖRÜ

ALTIN, KIYMETLİ MADEN VE MÜCEVHERAT SEKTÖRÜ ALTIN, KIYMETLİ MADEN VE MÜCEVHERAT SEKTÖRÜ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK ANALİZ VE DEĞERLENDİRME DAİRESİ 31.12.2013 ANKARA 1 GİRİŞ TANIM Bu bölümde

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Giriş 2010 Yılı Çalışmaları 1- Raporun Dönemi : 01.01.2010 31.12.2010 2- Ortaklığın Ünvanı : BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. 3- Yönetim Kurulu Üyeleri : Murahhas Üye dahil 26 Mart 2009

Detaylı

Japonya'nın Maden Zenginliği

Japonya'nın Maden Zenginliği tadır. Bu nevi taşların kimya sanayiinde de makbule geçtiği tebarüz etmektedir. Meslekî mecmualarda intişar eden makalelerden görüldüğü veçhile, son zamanlarda krom-mağnezium tuğlaları Avrupada da günden

Detaylı

1940 ilk 4 ay 2.426,2 935.145 9.832 20.375 966*) 65.273

1940 ilk 4 ay 2.426,2 935.145 9.832 20.375 966*) 65.273 olmuştur. Lületaşı imraratımız da takriben 100 sandığa yaklaşmıştır. Ayni devre zarfındaki mermer istihsalâtı 31 m 3 dan 36 m 3 -na çıkmış ve bundan maada 100 ton mermer molozu imrar edilmiştir. 1941 senesi

Detaylı

DÜNYA DEMİR ve ÇELİK İSTİHSALİ İÇİN DEMİR CEVHERİNİN ve KÖMÜR REZERVLERİNİN YETERLİĞİ (*)

DÜNYA DEMİR ve ÇELİK İSTİHSALİ İÇİN DEMİR CEVHERİNİN ve KÖMÜR REZERVLERİNİN YETERLİĞİ (*) DÜNYA DEMİR ve ÇELİK İSTİHSALİ İÇİN DEMİR CEVHERİNİN ve KÖMÜR REZERVLERİNİN YETERLİĞİ (*) Sehavet MERSİNOĞLU DEMiR CEVHERİNİN YETERLİĞİ 1. Numaralı tabloda gösterilen dünyadaki başlıca demir sahalarının

Detaylı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Sayın Ortaklarımıza, Bankamız sermayesinin 316.100.000.- (Üçyüzonaltımilyonyüzbin)YTL sından 716.100.000.-

Detaylı

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun - 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun (Resmî Gazele ile neşir ve ilâm : 24/V/9S3 - Sayı : 2409) No. Kabul tarihi 23 - V -933 BÎRİNCİ MADDE İstatistik umum müdürlüğü; umum müdürlük, müşavirlik,

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

İşletmesinde Toz Problemi TKİ. OAL. TKİ Maden Müh.

İşletmesinde Toz Problemi TKİ. OAL. TKİ Maden Müh. TKİ. OAL. İşletmesinde Toz Problemi TKİ Maden Müh. 1) Giriş Henüz, Türkiye'de kömür ve metal ocaklarında teneffüs edilebilir toz kontrolü yapılmamaktadır. Bu alandaki çalışmaların önemi gün geçtikçe daha

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI Haziran 211 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre İç Ticaret Müdürlüğümüzce düzenlenmiştir. 211 NİSAN AYINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE İHRACAT %17,1

Detaylı

ALAŞIM HESAPLARI ALAŞIM:

ALAŞIM HESAPLARI ALAŞIM: 1 ALAŞIM HESAPLARI ALAŞIM: İki veya daha fazla maddenin, özel bir tekniğe(ergime) göre karıştırılmalarına alaşım denir. Alaşım oluşturmaya yarayacak çok fazla maden ve çok fazla alaşım çeşidi vardır. Alaşımları

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. (39/2001 Sayılı Yasa)

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. (39/2001 Sayılı Yasa) R.G. 67 20 Haziran 2002 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI (39/2001 Sayılı Yasa) Madde 23(2)B, (2)Ç ve (5) Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, 39/2001 sayılı Bankalar

Detaylı

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YÖNETİM KURULU NUN SEÇİMİ Madde 9 Yönetim Kurulu en az 5 en çok 9 Üye den teşekkül eder. Yönetim Kurulu Üyeleri

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Kasım - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR KASIM 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

Gümüşane mebusu Hasan Fehmi Beyin gümrük tarife kanununun 28 inci maddesinin değiştirilmesi hakkında 2/25 numaralı kanun teklifi

Gümüşane mebusu Hasan Fehmi Beyin gümrük tarife kanununun 28 inci maddesinin değiştirilmesi hakkında 2/25 numaralı kanun teklifi SıraNo 52 Gümüşane mebusu Hasan Fehmi Beyin gümrük tarife kanununun 28 inci maddesinin değiştirilmesi hakkında 2 25 numaralı kanun teklifile gümrük tarifesi kanununun 28 inci maddesinin tadili hakkında

Detaylı

2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU

2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU 2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU Haziran 2017 İçindekiler Yönetici Özeti... 2 1. Dünya İplik İhracatı... 3 2. Türkiye nin İplik İhracatı... 5 Yıllar İtibariyle İhracat ve Pay... 5 Başlıca Ülkeler

Detaylı

Dış Ticaret Verileri Bülteni

Dış Ticaret Verileri Bülteni Milyon $ Milyon $ (Milyar $) 217 Ocak - 217 Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 217 yılı Ocak ayında, 216 yılının

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün den gerekli izinleri alınan; Ana sözleşmemizin

Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün den gerekli izinleri alınan; Ana sözleşmemizin Yönetim Kurulumuzun 27.10.2010 tarih 2010/21 sayılı toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün den gerekli izinleri alınan; Ana sözleşmemizin - Şirketin

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle, 31/03/2015 Salı günü saat 15:00 te Büyükdere

Detaylı

897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun

897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun 897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun (Resmî Gazete ile nesir ve ilâm: VIII. 94 - Sayı: 89) No. 4 Katml tarihi 4. VIII. 94 BİRÎNCİ MADDE

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL -. '. ' J ı 156 16 Şubat 1952 tarihli Türkiye Batı - Almanya Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına Ek 21 Aralık 1954 tarihli Protokollerle Ekleri Mektupların Tasdikine dair Kanun (Resmî Gazete ile ilâm.- 2.II.

Detaylı

Reel Sektör Risk Yönetimi

Reel Sektör Risk Yönetimi Temel Analiz Ocak ayının ilk yarısını geride bırakırken piyasalardaki olumlu havanın sorgulanmaya başladığını söyleyebiliriz. Amerika kanadında Aralık ayında sürpriz bir iyileşme gözlenen tarım dışı istihdam

Detaylı

Bibliûgrafya 237 se yerinde olan, eserin zenginliği ve derinliği hakkında kâfi bir fikir verebileceğini ümit etmekteyim. Kısa bir girişten sonra, kita

Bibliûgrafya 237 se yerinde olan, eserin zenginliği ve derinliği hakkında kâfi bir fikir verebileceğini ümit etmekteyim. Kısa bir girişten sonra, kita Milletler Cemiyeti Ekonomik araştırmalar Servisi neşriyatından" olan bu eser, birçok enteresan ve pek mühim veriler (mûtalar) ihtiva etmektedir. Fakat maalesef, bir kontrandünün dar çerçevesi içinde bunlardan

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI Ocak 212 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre İç Ticaret Müdürlüğümüzce düzenlenmiştir. 211 KASIM AYINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE İHRACAT %33,7 İTHALAT

Detaylı

ANA METAL VE METAL ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ

ANA METAL VE METAL ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ ANA MEAL VE MEAL ÜRÜNLERİ SEKÖRÜ.C. GÜMRÜK VE İCARE BAKANLIĞI RİSK YÖNEİMİ VE KONROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK ANALİZ VE DEĞERLENDİRME DAİRESİ 31.12.2013 ANKARA 1 GİRİŞ 24 Ana metal sanayii Bu bölüm elektro

Detaylı

Endüstri bakımından umumiyetle

Endüstri bakımından umumiyetle PETROL SANAYİİNDE RİZİKOLAR DOĞURAN VE BU SANAYİİ HIZLANDIRAN MUHTELİF FAKTÖRLERİN ROLÜ [*] Endüstri bakımından umumiyetle bir teşebbüse yatırılan sermayenin getirileceği yıllık kar, petrol mahsullerinin

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ağustos 2017 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 7 Ayında

Detaylı

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI 2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI Ege Bölgesi Sanayi Odası nın 1982 den beri sürdürmekte olduğu Ege Bölgesi nin 100 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması, bölgemiz sanayiinin içinde bulunduğu duruma,

Detaylı

AYLIK EMTİA BÜLTENİ İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR BÖLÜMÜ

AYLIK EMTİA BÜLTENİ İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR BÖLÜMÜ ŞUBAT 2013 AYLIK EMTİA BÜLTENİ İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR BÖLÜMÜ AHMET AŞARKAYA Başta ABD deki üçüncü parasal genişleme programı ve Çin deki altyapı yatırımları olmak üzere 2012 nin son çeyreğinde devreye giren

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2014 MART İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2014 MART İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2014 MART AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Niisan 2014 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2014 MART İHRACAT PERFORMANSI

Detaylı

DEVLETİN ADI: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı BAŞŞEHRİ: Londra YÜZÖLÇÜMÜ: 244.110 km2 NÜFUSU: 57.411.000 RESMİ DİLİ: İngilizce

DEVLETİN ADI: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı BAŞŞEHRİ: Londra YÜZÖLÇÜMÜ: 244.110 km2 NÜFUSU: 57.411.000 RESMİ DİLİ: İngilizce İNGİLTERE DEVLETİN ADI: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı BAŞŞEHRİ: Londra YÜZÖLÇÜMÜ: 244.110 km2 NÜFUSU: 57.411.000 RESMİ DİLİ: İngilizce DİNİ: Hıristiyanlık PARA BİRİMİ: Sterlin 1.

Detaylı

DÜNYA ÇELiK ENDÜSTRİSİNDE BÜYÜK GERGİNLİK

DÜNYA ÇELiK ENDÜSTRİSİNDE BÜYÜK GERGİNLİK DÜNYA ÇELiK ENDÜSTRİSİNDE BÜYÜK GERGİNLİK Yazan: Dr. Wilhelm Salewski (Düsşeldorf) Son l0 sene zarfında demir işleyen endüstri şimdiye kadar vasıl olunamıyan şayanı hayret bir seviyeye yükselmiştir. Dünya

Detaylı

TÜRKİYE MADENCİLİK FAALİYETİ

TÜRKİYE MADENCİLİK FAALİYETİ TÜRKİYE MADENCİLİK FAALİYETİ Bu sene içinde Türkiye'de başlıca maden işletmelerinde istihsâlin arttırılması- için, yapılan çalışmalar ve elde edilen istihsaller aşağıda, memleket ekonomisindeki tesirleri

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İNGİLTERE ÜLKE RAPORU Kasım 2009 A.K. 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Büyük Britanya Birleşik Krallığı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu

Detaylı

Yüksek Kıymette Çelik İstihsalindeki İnkişaf Seyri.

Yüksek Kıymette Çelik İstihsalindeki İnkişaf Seyri. için düşünülmüştür. Köprü bizzat adım adım ilerlemekte, kovalı tarak ise mania hattı üzerinde ileri geri hareket etmektedir. Köprünün servis sikleti takriben İ850 ton, tırtılların zemin tazyiki takriben

Detaylı

MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ

MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ 2014 yılında 157,6 milyar USD olarak gerçekleşen ülkemiz toplam ihracatından %2,9 pay alan madencilik sektörü ihracatı, bir önceki yıla göre %7,7 azalışla 4,6 milyar USD olarak Tablo

Detaylı

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü 2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü Prof. Dr. Sudi Apak Beykent Üniversitesi İçerik 2 Slayt 1 - Türk Bankalarında kurum riski bulunmaktadır. 140,00% Türk Bankacılık Sektörünün Aktif Büyüklüğü /

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSVİÇRE ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSVİÇRE ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSVİÇRE ÜLKE RAPORU Mart 2008 B.Ö. I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İsviçre Konfederasyonu (İsviçre Konfederasyonu 20 tam ve 6 yarım

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI Ocak 213 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre İç Ticaret Müdürlüğümüzce düzenlenmiştir. 212 KASIM AYINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE İHRACAT %17 İTHALAT

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 Madde 1 - İstanbul Yüksek Mühendis Okulu, bütün hak ve vecibeleriyle birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi olarak bu kanun hükümlerine göre teşkilatlandırılmıştır.

Detaylı

MADEN SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ

MADEN SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ MADEN SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ Ülkemizin karmaşık jeolojik ve tektonik yapısı çok çeşitli maden yataklarının bulunmasına olanak sağlamıştır. Günümüzde dünyada yaklaşık 90 çeşit madenin üretimi yapılmaktayken ülkemizde

Detaylı

Değerli Okuyucularımız,

Değerli Okuyucularımız, 1 / 19 15 Nisan 2016 Değerli Okuyucularımız, Borsa Trendleri Raporu nun Ocak-Mart 2016 dönemini kapsayan 16. sayısı ile karşınızdayız. Raporumuz halka arzlar, endeks bazında piyasa değerleri, halka açıklık

Detaylı

MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ

MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ 2013 yılında 151,7 milyar USD olarak gerçekleşen ülkemiz toplam ihracatından %3,3 pay alan madencilik sektörü ihracatı, bir önceki yıla göre %20,6 artışla 5,04 milyar USD olarak gerçekleşmiştir.

Detaylı

YÖNETİM KURULU RAPORU

YÖNETİM KURULU RAPORU MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 2002 YILI FAALİYET RAPORU Sayın Hissedarlarımız, Şirketimizin 2002 yılı faaliyet sonuçlarını incelemek ve karara bağlamak üzere toplanmış bulunan Olağan Genel

Detaylı

RÜZGAR ENERJĐSĐ. Erdinç TEZCAN FNSS

RÜZGAR ENERJĐSĐ. Erdinç TEZCAN FNSS RÜZGAR ENERJĐSĐ Erdinç TEZCAN FNSS Günümüzün ve geleceğimizin ekmek kadar su kadar önemli bir gereği; enerji. Son yıllarda artan dünya nüfusu, modern hayatın getirdiği yenilikler, teknolojinin gelişimi

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ YUNANİSTAN ÜLKE RAPORU Ocak 2009 T.K. 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Yunanistan Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi Konumu

Detaylı

GİBİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM : TİCARİ HESAP A. YÜZDE HESAPLARI 3

GİBİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM : TİCARİ HESAP A. YÜZDE HESAPLARI 3 İ Ç İ N D E K İ L E R - Sahife GİBİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM : TİCARİ HESAP S A. YÜZDE HESAPLARI 3 I. Adi yüzde hesabı 3 1.f Yüzde tutarının hesaplanması 4 2.) Yüzde nisbetinin hesaplanması 6 3.) Esas tutarın

Detaylı

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Günümüzde çok amaçlı bir kullanım alanına sahip olan Mısır, Amerika Kıtası keşfedilene kadar dünya tarafından bilinmemekteydi. Amerika Kıtasının 15. yüzyıl sonlarında keşfedilmesiyle

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. (2) Türkiye de faaliyette bulunan katılım bankaları bu Tebliğ hükümlerine tâbidir.

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. (2) Türkiye de faaliyette bulunan katılım bankaları bu Tebliğ hükümlerine tâbidir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan : KATILIM BANKALARINCA UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (26.01.2007 tarih ve 26415 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2008-31.12.2008 dönemine ilişkin

Detaylı

DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ

DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ I. DÜNYA DEMİR-ÇELİK (GTİP 72)TİCARETİ 2013 yılında dünya demir-çelik ihracatı bir önceki yıla göre %7,9 oranında azalarak 392,8 milyar $ seviyesinde gerçekleşmiştir.

Detaylı

ARALIK İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU Aylık Değerlendirmeler

ARALIK İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU Aylık Değerlendirmeler 2016 - ARALIK İHRACAT LENDİRME RAPORU Aylık Değerlendirmeler Türkiye İhracatı TR 2015 ARALIK TR 2016 ARALIK TR 2016/2015 % Değişim 11,7 12,3 5% 2016 Aralık ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ FİNLANDİYA ÜLKE RAPORU Kasım 2009 A.K. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Finlandiya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi

Detaylı

Sayı : 38/1997. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı : 38/1997. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 10 Temmuz, 1997 tarihli birleşiminde kabul olunan Para ve Kambiyo Yasası, Anayasa nın 94 (1) maddesi gereğince Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 30/11/2016 tarihinde 2016 yılı ayı Dış Ticaret İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2016 yılı ayında; İhracat geçen yılın aynı

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi, 2. Şirketimizin 2013 Yılı Çalışmaları

Detaylı

Haziran 2014. Konya Dış Ticaret Verileri

Haziran 2014. Konya Dış Ticaret Verileri Haziran 2014 Konya Dış Ticaret Verileri Dış Ticaret Tablo 1-Dış Ticarette Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ 2013 Haziran 2014 Haziran Değişim 2013 2014 Değişim İHRACAT Konya 103.812 112.271 8,15 649.933

Detaylı

"ARAŞTIEMA" DA İŞBİRLİĞİ (*)

ARAŞTIEMA DA İŞBİRLİĞİ (*) 433 "ARAŞTIEMA" DA İŞBİRLİĞİ (*) Fuat İ. KARAVAZICI Endüstrinin gelişme hızı, uzun vadede, ilim ve teknolojide elde edilen ilerlemelerin endüstride muntazam bir şekilde tatbik edilmesine bağlı ise de istihsalde

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr TİSK AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ- MAYIS 2014 (SAYI: 63) 04.06.2014 GENEL DEĞERLENDİRME BÜTÇE AÇIĞI İKAZ EDİYOR Küresel ekonomi krizden çıkış sinyalleri verdi. Hem OECD hem de AB ülkelerinde GSYH arttı. OECD

Detaylı

Afrika Kıtasının Maden Zenginliği ve Bunun Avrupa İçin Olan Ehemmiyeti (*)

Afrika Kıtasının Maden Zenginliği ve Bunun Avrupa İçin Olan Ehemmiyeti (*) Afrika Kıtasının Maden Zenginliği ve Bunun Avrupa İçin Olan Ehemmiyeti (*) Afrika kıt'ası, iptidaî madde ve bilhassa maden zenginliği bakımından senelerdenberi Avrupa memleketlerinin alâkasını celbetmiştir.

Detaylı

MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ

MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ 2015 yılında 143,7 milyar USD olarak gerçekleşen ülkemiz toplam ihracatından %2,7 pay alan madencilik sektörü ihracatı, bir önceki yıla göre %16 lık azalışla 3,9 milyar USD olarak

Detaylı

Kurumlarda kar dağıtımını yönlendiren başlıca düzenlemeler;

Kurumlarda kar dağıtımını yönlendiren başlıca düzenlemeler; TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE KANUNİ YEDEK AKÇELER ve DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Kurumlarda kar dağıtımını yönlendiren başlıca düzenlemeler; 1-Türk Ticaret Kanunu 2-Vergi Kanunları 3-Şirket

Detaylı