ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi"

Transkript

1 ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi 30 Eylül 2006 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 27 Ekim 2006 Bu rapor 47 sayfadır.

2 ABN AMRO BANK N.V. (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL ŞUBESİ 30 EYLÜL 2006 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi'nin Müdürler Kurulu'na : ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi'nin (Banka), 30 Eylül 2006 tarihi itibarıyla hazırlanan bilançosu ile aynı tarihte sona eren dokuz aylık ara hesap dönemine ait gelir tablosu, nakit akım tablosu ve özkaynak değişim tablosunu sınırlı denetime tabi tutmuş bulunuyoruz. Rapor konusu mali tablolar Banka yönetiminin sorumluluğundadır. Bağımsız sınırlı denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, gerçekleştirilen sınırlı denetime dayanarak bu mali tablolar üzerine rapor sunmaktır. Banka nın 31 Aralık 2005 tarihinde sona eren hesap dönemine ait mali tablolarının tam kapsamlı denetimini ve 30 Eylül 2005 tarihinde sona eren hesap dönemine ait mali tablolarının sınırlı denetimini başka bir bağımsız denetim şirketi tarafından gerçekleştirilmiş olup söz konusu denetim şirketi 3 Nisan 2006 tarihli tam kapsamlı denetim raporunda 31 Aralık 2005 tarihli mali tablolar üzerine olumlu görüş bildirmiş ve 28 Ekim 2005 tarihli sınırlı denetim raporunda 30 Eylül 2005 tarihli mali tabloların mali durumu ve faaliyet sonuçlarını doğru biçimde yansıtmadığına dair önemli bir hususa rastlanmadığını belirtmiştir. Sınırlı denetim, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca yürürlüğe konulan hesap ve kayıt düzeni ile muhasebe ve bağımsız denetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, sınırlı denetimin, mali tablolarda önemli bir yanlışlığın bulunup bulunmadığına dair sınırlı bir güvence verecek şekilde planlanmasını ve yapılmasını öngörür. Sınırlı denetim, temel olarak mali tabloların analitik yöntemler uygulanarak incelenmesi, doğruluğunun sorgulanması ve denetlenenin yönetimi ile görüşmeler yapılarak bilgi toplanması ile sınırlı olduğundan, tam kapsamlı denetime kıyasla daha az güvence sağlar. Tam kapsamlı bir denetim çalışması yürütülmemesi nedeniyle bir denetim görüşü bildirilmemektedir. Gerçekleştirmiş olduğumuz sınırlı denetim sonucunda, ilişikteki mali tabloların, ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi'nin 30 Eylül 2006 tarihi itibarıyla mali durumunu ve aynı tarihte sona eren dokuz aylık ara hesap dönemine ait faaliyet sonuçlarını ve nakit akımlarını 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 37 nci maddesi ve bu Kanunun geçici birinci maddesi gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmadığına dair önemli herhangi bir hususa rastlanmamıştır. İstanbul, 27 Ekim 2006 Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi Murat Alsan Sorumlu Ortak, Başdenetçi

3 'NİN 30 EYLÜL 2006 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİME TABİ TUTULAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM MALİ TABLOLARI, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLARI İLE İLGİLİ BANKA YÖNETİMİNİN TEYİT YAZISI Yabancı Banka nın Yönetim Merkezinin Adresi : Gustav Mahlerlaan PP Amsterdam The Netherlands Yabancı Banka nın Türkiye deki Merkez Şubesinin Adresi : Tamburi Ali Efendi Sokak No: Etiler-İstanbul Türkiye deki Merkez Şube nin Telefonu ve Fax Numaraları : / Türkiye deki Merkez Şube nin Elektronik Site Adresi : İrtibat İçin Elektronik Posta Adresi : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen "Kamuya Açıklanacak Konsolide Olmayan Mali Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında 17 Sayılı Tebliğ"e göre raporlama paketi aşağıda yer alan bölümlerden oluşmaktadır. YABANCI BANKA MERKEZ ŞUBESİ VE MERKEZİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER ŞUBE NİN KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM MALİ TABLOLARI YABANCI BANKA NIN MERKEZİNİN KONSOLİDE MALİ TABLOLARI İLGİLİ DÖNEMDE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ŞUBE NİN MALİ BÜNYESİNE İLİŞKİN BİLGİLER KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR DİĞER AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Konsolide olmayan ara dönem mali tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar Muhasebe Uygulama Yönetmeliği ve ilgili Tebliğler ile Şubemiz kayıtlarına uygun olarak, aksi belirtilmediği müddetçe bin Yeni Türk Lirası cinsinden hazırlanmış olup, bağımsız sınırlı denetime tabi tutulmuş ve ilişikte sunulmuştur. İmza İmza İmza İmza Demet Çaldağ İç Denetim Sisteminden Sorumlu Müdürler Kurulu Üyesi Douglas Thomas Kennedy Müdürler Kurulu Başkanı Rauf Özdinçer Genel Müdür Müdürler Kurulu Üyesi Nazlı Bayındır Mali Kontrol ve Raporlama Müdürü Bu finansal rapor ile ilgili olarak soruların iletilebileceği yetkili personele ilişkin bilgiler Ad-Soyad/Unvan: Selçuk Başcı / Mali Kontrol ve Raporlama Müdür Yardımcısı Tel No: Fax No:

4 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Banka Hakkında Genel Bilgiler I. Banka'nın hizmet türü ve faaliyet alanlarına ilişkin açıklama ve dipnotlar II. Banka'nın dahil olduğu gruba ilişkin açıklama ve dipnotlar III. Banka nın, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının nitelikleri, varsa bunlarda meydana gelen değişiklikler ile Banka da sahip oldukları paylara ilişkin açıklama I. Bilanço II. Bilanço dışı yükümlülükler tablosu III. Gelir tablosu IV. Özkaynak değişim tabloları V. Nakit akım tabloları VI. Banka nın Merkezi nin konsolide mali tabloları İKİNCİ BÖLÜM Konsolide Olmayan Ara Dönem Mali Tablolar ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Muhasebe Politikaları I. Sunum esaslarına ilişkin açıklama ve dipnotlar II. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile türev ürünlerine ilişkin açıklamalar III. Finansal araçların netleştirilmesine ilişkin açıklama ve dipnotlar IV. Faiz gelir ve giderine ilişkin açıklama ve dipnotlar V. Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine ilişkin açıklama ve dipnotlar VI. Alım satım amaçlı menkul değerlere ilişkin açıklama ve dipnotlar VII. Satış ve geri alış anlaşmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi işlemlerine ilişkin açıklama ve dipnotlar VIII. Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler, satılmaya hazır menkul değerler ve Banka kaynaklı krediler ve alacaklara ilişkin açıklama ve dipnotlar IX. Banka kaynaklı krediler ve alacaklar ve ayrılan özel karşılıklara ilişkin açıklama ve dipnotlar X. Şerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıklara ilişkin açıklama ve dipnotlar XI. Maddi duran varlıklara ilişkin açıklama ve dipnotlar XII. Kiralama işlemlerine ilişkin açıklama ve dipnotlar XIII. Karşılıklar ve şarta bağlı yükümlülüklere ilişkin açıklama ve dipnotlar XIV. Çalışanların haklarına ilişkin yükümlülüklere ilişkin açıklama ve dipnotlar XV. Vergi uygulamalarına ilişkin açıklama ve dipnotlar XVI. Borçlanmalara ilişkin açıklama ve dipnotlar XVII. Ödenmiş sermaye ve hisse senetleri stoğuna ilişkin açıklama ve dipnotlar XVIII. Aval ve kabullere ilişkin açıklama ve dipnotlar XIX. Devlet teşviklerine ilişkin açıklama ve dipnotlar DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Mali Bünyeye İlişkin Bilgiler I. Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin açıklama ve dipnotlar II. Piyasa riskine ilişkin açıklama ve dipnotlar III. Kur riskine ilişkin açıklama ve dipnotlar IV. Faiz oranı riskine ilişkin açıklama ve dipnotlar V. Likidite riskine ilişkin açıklama ve dipnotlar BEŞİNCİ BÖLÜM Konsolide Olmayan Mali Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar I. Aktif kalemlere ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar II. Pasif kalemlere ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar III. Gelir tablosuna ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar IV. Nazım hesaplara ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar V. Nakit akım tablosuna ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar VI. Banka'nın dahil olduğu risk grubu ile ilgili olarak açıklanması gereken hususlar VII. Enflasyon muhasebesine ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar VIII. Bilanço sonrası hususlara ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar ALTINCI BÖLÜM Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu I. Bağımsız sınırlı denetim raporuna ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar II. Bağımsız denetçi tarafından hazırlanan açıklama ve dipnotlar

5 MALİ TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR (Birim Aksi belirtilmedikçe Bin YTL) BİRİNCİ BÖLÜM BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER I- Banka'nın Hizmet Türü ve Faaliyet Alanlarına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi'nin (Banka) faaliyet alanı, ticari bankacılık işlemlerini kapsamaktadır. Holantse Bank Uni N.V. olan ismini 1995 yılında ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi olarak değiştiren Banka, 1 Ocak 1921 tarihinde bankacılık faaliyetlerine başlamıştır. Banka nın İstanbul şubesi dışında Türkiye de faaliyet gösteren şubesi bulunmamaktadır. II. III. Banka'nın Dahil Olduğu Gruba İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Şube statüsünde olan Banka nın sermayesinin %100' ü ABN AMRO Bank N.V. Amsterdam'a aittir. Banka nın, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının nitelikleri, varsa bunlarda meydana gelen değişiklikler ile Banka da sahip oldukları paylara ilişkin açıklama: İsim Görevi Göreve Atanma Tarihi Tahsil Göreve Atanmadan Önceki Bankacılık ve İşletmecilik Deneyimi Douglas Thomas Kennedy Müdürler Kurulu Başkanı Yüksek Lisans 12 yıl Rauf Özdinçer Genel Müdür / Yüksek Lisans 10 yıl Müdürler Kurulu Üyesi Demet Çaldağ İç Denetim Sisteminden Üniversite 14 yıl Sorumlu Müdürler Kurulu Üyesi Altuğ Koraltan Müfettiş Üniversite 11 yıl İç Denetim Sisteminden Sorumlu Müdürler Kurulu Üyesi Can Ünalan'ın görevinden ve Banka dan ayrılması nedeniyle yerine 9 Ekim 2006 tarihinde Demet Çaldağ atanmıştır. Douglas Thomas Kennedy sadece Müdürler Kurulu Başkanı olarak görevini sürdüreceğinden 14 Eylül 2006 tarihinde Genel Müdürlük görevinden ayrılmış ve yerine Rauf Özdinçer atanmıştır. 4

6 İKİNCİ BÖLÜM KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM MALİ TABLOLAR

7 30 EYLÜL 2006 VE 31 ARALIK 2005 TARİHLERİ İTİBARIYLA BİLANÇOLAR (Birim -- Aksi belirtilmedikçe Bin YTL) AKTİF KALEMLER Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot (Beşinci Bölüm-I) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) ,382 2, Kasa Efektif Deposu T.C. Merkez Bankası ,151 2, Diğer II. ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER (Net) (2) 115, ,480 84,188-84, Devlet Borçlanma Senetleri 115, ,480 84,188-84, Devlet Tahvili 115, ,480 84,188-84, Hazine Bonosu Diğer Kamu Borçlanma Senetleri Hisse Senetleri Diğer Menkul Değerler III. BANKALAR VE DİĞER MALİ KURULUŞLAR 22, , , , , , Bankalar 22, , , , , , Yurtiçi Bankalar ,007-21, Yurtdışı Bankalar , , Yurtdışı Merkez ve Şubeler 22,000 97, , , , , Diğer Mali Kuruluşlar IV. PARA PİYASALARI Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar V. SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER (Net) (3) 274, , , , Hisse Senetleri Diğer Menkul Değerler 274, , , ,731 VI. KREDİLER (4) 26,493 59,176 85,669 16,399 81,522 97, Kısa Vadeli 23,866 45,295 69,161 13,771 56,995 70, Orta ve Uzun Vadeli - 13,881 13,881-24,527 24, Takipteki Krediler 25,962-25,962 26,718-26, Özel Karşılıklar (-) 23,335-23,335 24,090-24,090 VII. FAKTORİNG ALACAKLARI VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MD (Net) (5) Devlet Borçlanma Senetleri Devlet Tahvili Hazine Bonosu Diğer Kamu Borçlanma Senetleri Diğer Menkul Değerler IX. KONSOLİDASYON DIŞI İŞTİRAKLER (Net) (6) Mali İştirakler Mali Olmayan İştirakler X. KONSOLİDASYON DIŞI BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (7) Mali Ortaklıklar Mali Olmayan Ortaklıklar XI. KONSOLİDASYON DIŞI DİĞER YATIRIMLAR (Net) XII. FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI (Net) (8) Finansal Kiralama Alacakları Kazanılmamış Gelirler ( - ) XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR 16,136 10,502 26,638 20,843 5,681 26,524 XIV. MUHTELİF ALACAKLAR XV. FAİZ VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI (10) 9,824 11,693 21,517 9,551 15,794 25, Kredilerin ,074 1, , Menkul Değerlerin 4,800-4,800 6,740-6, Diğer 4,210 11,433 15,643 1,567 15,213 16,780 XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 21,279-21,279 21,771-21, Defter Değeri 35,146-35,146 34,355-34, Birikmiş Amortismanlar ( - ) 13,867-13,867 12,584-12,584 XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) Şerefiye Diğer 7,084-7,084 7,030-7, Birikmiş Amortismanlar ( - ) 6,870-6,870 6,724-6,724 XVIII. ERTELENMİŞ VERGİ AKTİFİ (11) 1,464-1,464 3,047-3,047 XIX. DİĞER AKTİFLER (12) ,499-6,499 AKTİF TOPLAMI 488, , , , , ,294 İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 6

8 30 EYLÜL 2006 VE 31 ARALIK 2005 TARİHLERİ İTİBARIYLA BİLANÇOLAR (Birim -- Aksi belirtilmedikçe Bin YTL) PASİF KALEMLER Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot (Beşinci Bölüm-II) TP YP Toplam TP YP Toplam I. MEVDUAT (1) 298, , , , , , Bankalararası Mevduat 273, , , , , Tasarruf Mevduatı Resmi Kuruluşlar Mevduatı Ticari Kuruluşlar Mevduatı 24,349-24,349 44,141-44, Diğer Kuruluşlar Mevduatı Döviz Tevdiat Hesabı - 113, ,115-47,293 47, Kıymetli Madenler Depo Hesapları II. PARA PİYASALARI 70,000-70,000 32,000-32, Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar ,000-32, Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar (2) 70,000-70, III. ALINAN KREDİLER (3) 206, ,029 25,399-25, T.C. Merkez Bankası Kredileri Alınan Diğer Krediler 206, ,029 25,399-25, Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 206, ,029 25,350-25,350 IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (4) Bonolar Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Tahviller V. FONLAR (5) VI. MUHTELİF BORÇLAR (6) 8, ,735 2, ,508 VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR (7) 1,984 3,965 5,949 1,588 2,500 4,088 VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 1,316-1,316 1,263-1,263 IX. FAKTORİNG BORÇLARI X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) (8) Finansal Kiralama Borçları Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) XI. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI (9) ,948 11, ,396 16, Mevduatın Alınan Kredilerin Repo İşlemlerinin Diğer - 10,780 10, ,070 16,119 XII. KARŞILIKLAR (10) 8,207-8,207 21,177-21, Genel Karşılıklar 2,355-2,355 2,873-2, Kıdem Tazminatı Karşılığı Vergi Karşılığı ,978-12, Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) Diğer Karşılıklar 5,708-5,708 5,208-5,208 XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER (10) - 28,514 28,514-23,940 23,940 XIV. ERTELENMİŞ VERGİ PASİFİ (11) XV. ÖZKAYNAKLAR (12) 112, , , , Ödenmiş Sermaye (14) 29,110-29,110 29,110-29, Sermaye Yedekleri 49,199-49,199 66,712-66, Hisse Senedi İhraç Primleri (13) Hisse Senedi İptal Kârları Menkul Değerler Değer Artış Fonu (16,750) - (16,750) Yeniden Değerleme Fonu Yeniden Değerleme Değer Artışı Diğer Sermaye Yedekleri (12) 65,949-65,949 65,949-65, Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı (12) Kâr Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kâr Yedekleri Kâr veya Zarar 33,816-33,816 37,473-37, Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararları 37,473-37,473 14,192-14, Dönem Net Kâr ve Zararı (3,657) - (3,657) 23,281-23,281 PASİF TOPLAMI 706, , , , , ,294 İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 7

9 30 EYLÜL 2006 VE 31 ARALIK 2005 TARİHLERİ İTİBARIYLA BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOLARI (Birim -- Aksi belirtilmedikçe Bin YTL) Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot (Beşinci Bölüm-IV) TP YP TOPLAM TP YP TOPLAM A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) 824,006 1,239,253 2,063, ,163 1,170,646 1,825,809 I. GARANTİ ve KEFALETLER (2), (3) 8, , ,021 5, , , Teminat Mektupları 8, , ,655 5, , , Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler Diğer Teminat Mektupları 8, , ,655 5, , , Banka Kredileri - 26,773 26,773-22,298 22, İthalat Kabul Kredileri - 26,773 26,773-22,298 22, Diğer Banka Kabulleri Akreditifler - 32,383 32,383-27,152 27, Belgeli Akreditifler - 32,383 32,383-27,152 27, Diğer Akreditifler Garanti Verilen Prefinansmanlar Cirolar T.C. Merkez Bankasına Cirolar Diğer Cirolar Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden Faktoring Garantilerinden Diğer Garantilerimizden - 2,210 2,210-4,356 4, Diğer Kefaletlerimizden II. TAAHHÜTLER 46,028-46, Cayılamaz Taahhütler 46,028-46, Vadeli, Aktif Değer Alım Taahhütleri 6,970-6, Vadeli, Mevduat Al.-Sat. Taahhütleri İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü Çekler İçin Ödeme Taahhütlerimiz İhracat Taahhüt. Kaynaklanan Vergi ve Fon Yüküml Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhüt. Alacaklar 19,529-19, Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhüt. Borçlar 19,529-19, Diğer Cayılamaz Taahhütler Cayılabilir Taahhütler Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri Diğer Cayılabilir Taahhütler III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 769,204 1,026,006 1,795, , ,164 1,552, Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 444, ,644 1,110, , , , Vadeli Döviz Alım İşlemleri 262, , , , , , Vadeli Döviz Satım İşlemleri 182, , , , , , Para ve Faiz Swap İşlemleri 324, , , , , , Swap Para Alım İşlemleri 232, , , , , , Swap Para Satım İşlemleri 92, , , , , , Swap Faiz Alım İşlemleri Swap Faiz Satım İşlemleri Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları Para Alım Opsiyonları Para Satım Opsiyonları Faiz Alım Opsiyonları Faiz Satım Opsiyonları Menkul Değerler Alım Opsiyonları Menkul Değerler Satım Opsiyonları Futures Para İşlemleri Futures Para Alım İşlemleri Futures Para Satım İşlemleri Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri Futures Faiz Alım İşlemleri Futures Faiz Satım İşlemleri Diğer B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI) 2,085,230 10,022 2,095, ,333 1, ,097 IV. EMANET KIYMETLER 2,083,457 10,022 2,093, ,835 1, , Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları Emanete Alınan Menkul Değerler 1,971, ,971,450 1,420-1, Tahsile Alınan Çekler 81,299 3,820 85,119 70,557 1,764 72, Tahsile Alınan Ticari Senetler Tahsile Alınan Diğer Kıymetler İhracına Aracı Olunan Kıymetler Diğer Emanet Kıymetler 30,858 6,052 36,910 30,858-30, Emanet Kıymet Alanlar V. REHİNLİ KIYMETLER 1,773-1,773 2,498-2, Menkul Kıymetler 1,773-1,773 2,498-2, Teminat Senetleri Emtia Varant Gayrimenkul Diğer Rehinli Kıymetler Rehinli Kıymet Alanlar VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) 2,909,236 1,249,275 4,158, ,426 1,172,410 1,932,906 İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 8

10 30 EYLÜL 2006 VE 2005 TARİHLERİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT GELİR TABLOLARI (Birim -- Aksi belirtilmedikçe Bin YTL) Dipnot (Beşinci Bölüm- III) Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş ( ) ( ) Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş ( ) ( ) I. FAİZ GELİRLERİ (1) 60,882 65,605 21,402 19, Kredilerden Alınan Faizler 4,039 5,244 1,574 1, TP Kredilerden Alınan Faizler 2,020 2, , Kısa Vadeli Kredilerden 2,020 2, , Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden YP Kredilerden Alınan Faizler 2,019 2, Kısa Vadeli Kredilerden 2,019 2, Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler Kaynak Kul.Destekleme Fonundan Alınan Primler Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler Bankalardan Alınan Faizler 16,210 30,384 5,721 9, TC Merkez Bankasından Yurtiçi Bankalardan 2,060 1,106 1, Yurtdışı Bankalardan 3,696 1, Yurtdışı Merkez ve Şubelerden 10,452 28,004 3,705 9, Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 3, Menkul Değerlerden Alınan Faizler 36,201 29,043 12,844 7, Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden Alınan Faizler 15,505 7,924 3,658 2, Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden Alınan Faizler 20,696 21,119 9,186 4, Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden Diğer Faiz Gelirleri II. FAİZ GİDERLERİ (2) 39,118 38,506 19,147 11, Mevduata Verilen Faizler 16,090 26,420 4,991 7, Bankalar Mevduatına 12,959 23,740 3,610 5, Tasarruf Mevduatına 1, , Resmi Kuruluşlar Mevduatına Ticari Kuruluşlar Mevduatına 412 2,284 (436) 1, Diğer Kuruluşlar Mevduatına Döviz Tevdiat Hesaplarına 1, , Kıymetli Maden Depo Hesaplarına Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler 1,170 5, , Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 20,936 5,341 13,440 1, TC Merkez Bankasına Yurtiçi Bankalara Yurtdışı Bankalara 1, Yurtdışı Merkez ve Şubelere 19,823 2,416 13, Diğer Kuruluşlara - 2,236-1, Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler Diğer Faiz Giderleri 922 1, III. NET FAİZ GELİRİ [ I - II ] 21,764 27,099 2,255 7,764 IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 23,338 13,584 9,462 4, Alınan Ücret ve Komisyonlar 23,927 14,445 9,681 4, Nakdi Kredilerden Gayri Nakdi Kredilerden 3, Diğer 20,924 13,888 8,700 4, Verilen Ücret ve Komisyonlar Nakdi Kredilere Verilen Gayri Nakdi Kredilere Verilen Diğer V. TEMETTÜ GELİRLERİ Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden VI. NET TİCARİ KAR/ZARAR (13,626) 6,167 11,095 1, Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı (Net) (14,930) (12) (3,395) (559) Sermaye Piyasası İşlemleri Karı 433, ,340 94,753 57, Türev Finansal Araçlardan Karlar 417, ,550 88,547 56, Diğer Sermaye Piyasası İşlemleri Karı 15,278 12,790 6,206 1, Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı (-) 448, ,352 98,148 58, Türev Finansal Araçlardan Zararlar 419, , ,075 57, Diğer Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı 28,549 16,008 (1,927) Kambiyo Karı/Zararı (Net) 1,304 6,179 14,490 2, Kambiyo Karı 687, , ,941 37, Kambiyo Zararı (-) 685, , ,451 35,451 VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ (4) 4,729 4, ,224 VIII. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) 36,205 50,878 23,267 15,164 IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (5) 1,041 1,298 1,041 (651) X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ 36,926 29,526 11,994 9,492 XI. FAALİYET KÂRI (VIII-IX-X) (1,762) 20,054 10,232 6,323 XII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR/(ZARAR) (6) XIII. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) XIV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (1,762) 20,054 10,232 6,323 XV. VERGİ KARŞILIĞI (1,910) (5,871) (186) (1,812) 15.1 Cari Vergi Karşılığı (7) (327) (6,342) - (2,160) 15.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı (7) (1,583) 471 (186) 348 XVI. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KAR/ZARARI (XIV-XV) (3,672) 14,183 10,046 4,511 XVII. VERGİ SONRASI OLAGANÜSTÜ KAR/ZARAR Vergi Sonrası Olağanüstü Kar/Zarar Olağanüstü Gelirler Olağanüstü Giderler (-) Olağanüstü Kara İlişkin Vergi Karşılığı XVIII. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI (XVI+XVII+XVIII) (8) (3,657) 14,183 10,061 4,511 İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 9

11 30 EYLÜL 2006 VE 2005 TARİHLERİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOLARI (Birim -- Aksi belirtilmedikçe Bin YTL) Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı ve Diğer Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı/(Zararı) Geçmiş Dönem Karı/(Zararı) I. Sonu Bakiyesi 29,110 65, , , ,888 II. Muhasebe Politikasında Yapılan Değişiklikler III. Yeni Bakiye (I+II) 29,110 65, , , ,888 IV. Dönem Net Karı veya Zararı , ,183 V. Kar Dağıtım (13,728) 13, Dağıtılan Temettü Yedeklere Aktarılan Tutarlar (13,728) 13, Diğer VI. Sermaye Artırımı Nakden Yeniden Değerleme Fonu Yeniden Değerleme Değer Artışı Menkul Değer Değer Artış Fonu Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhracı Kur Farkları Diğer VII. Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller VIII. Diğer Dönem Sonu Bakiyesi 29,110 65, ,183 14, , , I. Sonu Bakiyesi 29,110 65, ,281 14, ,295 Dönem İçindeki Artışlar II. Satılmaya Hazır Yatırımlar (14,829) (14,829) 2.1 Net Rayiç Değer Kârı / Zararı (14,829) (14,829) III. Nakit Akış Riskinden Korunma Net Rayiç Değer Kârı / Zararı Aktarılan Tutarlar IV. Satılmaya Hazır Yatırımlar (2,684) (2,684) 4.1 Net Kâra Aktarılan Tutarlar (2,684) (2,684) V. Nakit Akış Riskinden Korunma Net Kâra Aktarılan Tutarlar Varlıklara Aktarılan Tutarlar VI. Dönem Net Karı (3,657) (3,657) VII. Kar Dağıtımı (23,281) 23, Dağıtılan Temettü Yedeklere Aktarılan Tutar (23,281) 23, Diğer VIII. Sermaye Artırımı Nakden Yeniden Değerleme Fonu Yeniden Değerleme Değer Artışı Menkul Değer Değer Artış Fonu Hisse Senedi İhraci Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Kur Farkları Diğer IX. Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller Dönem Sonu Bakiyesi 29,110 65, (3,657) 37, (16,750) 112,125 İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Yeniden Değerleme Fonu Yeniden Değerleme Değer Artışı Menkul Değer Değer Artış Fonu Genel Toplam 10

31 Mart 2005 Ara Hesap Dönemine İlişkin Olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İçin Hazırlanan Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu

31 Mart 2005 Ara Hesap Dönemine İlişkin Olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İçin Hazırlanan Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu 31 Mart 2005 Ara Hesap Dönemine İlişkin Olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İçin Hazırlanan Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Akis Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 22 Nisan 2005

Detaylı

ABN AMRO BANK NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL ŞUBESİ 31 ARALIK 2005 YILLIK FAALİYET RAPORU

ABN AMRO BANK NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL ŞUBESİ 31 ARALIK 2005 YILLIK FAALİYET RAPORU ABN AMRO BANK NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL ŞUBESİ 31 ARALIK 2005 YILLIK FAALİYET RAPORU BÖLÜM I GENEL BİLGİLER ABN AMRO tarihi 1824 yılına kadar uzanan, Hollanda kökenli dünyanın uluslararası seçkin

Detaylı

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi 31 Mart 2008 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim

Detaylı

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi. 31 Aralık 2005 Tarihi itibariyle Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi. 31 Aralık 2005 Tarihi itibariyle Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi 31 Aralık 2005 Tarihi itibariyle Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 ARALIK 2005 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi. (Eski Unvanıyla ABN AMRO Bank N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Şubesi)

The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi. (Eski Unvanıyla ABN AMRO Bank N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Şubesi) The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi (Eski Unvanıyla ABN AMRO Bank N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Şubesi) 30 Haziran 2010 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait

Detaylı

Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi. 30 Eylül 2013 Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu

Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi. 30 Eylül 2013 Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi 30 Eylül 2013 Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi. (Eski Unvanıyla ABN AMRO Bank N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Şubesi)

The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi. (Eski Unvanıyla ABN AMRO Bank N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Şubesi) The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi (Eski Unvanıyla ABN AMRO Bank N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Şubesi) 31 Mart 2010 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide

Detaylı

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi 30 Eylül 2009 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

The Royal Bank of Scotland plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi

The Royal Bank of Scotland plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi The Royal Bank of Scotland plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Tablolar, Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar ile Bağımsız Denetim

Detaylı

Millennium Bank Anonim Şirketi 31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Denetim Raporu

Millennium Bank Anonim Şirketi 31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Denetim Raporu 31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 26 Ocak 2007 Bu rapor 65 sayfadır. I. Bağımsız Denetim Raporu

Detaylı

TAT YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

TAT YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ TAT YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Tat Yatırım Bankası A.Ş. 01 Ocak 31 Aralık 2005 Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetim

Detaylı

31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ 16 Mart 2007

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu na: SINIRLI

Detaylı

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Yapı Kredi Plaza C Blok Kat 17 Büyükdere Caddesi Levent 34330 İstanbul Telephone +90 (212) 317 74 00 Fax +90 (212) 317 73 00 Internet www.kpmg.com.tr

Detaylı

CALYON YATIRIM BANKASI TÜRK A.Ş. (Eski ünvanıyla CALYON BANK TÜRK A.Ş. )

CALYON YATIRIM BANKASI TÜRK A.Ş. (Eski ünvanıyla CALYON BANK TÜRK A.Ş. ) (Eski ünvanıyla CALYON BANK TÜRK A.Ş. ) 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU NİN 31 ARALIK

Detaylı

Odea Bank Anonim Şirketi 31 Mart 2015 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait sınırlı denetim raporu. Odea Bank Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na:

Odea Bank Anonim Şirketi 31 Mart 2015 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait sınırlı denetim raporu. Odea Bank Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na: ODEA BANK A.Ş. 1 Ocak - 31 Mart 2015 ara hesap dönemine ait sınırlı bağımsız denetim raporu, konsolide olmayan finansal tablolar ve finansal tablolara ilişkin dipnotlar Odea Bank Anonim Şirketi 31 Mart

Detaylı

1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR BANK OF TOKYOMITSUBISHI UFJ TURKEY A.Ş 1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

FİBABANKA A.Ş.VE BAĞLI ORTAKLIĞI

FİBABANKA A.Ş.VE BAĞLI ORTAKLIĞI FİBABANKA A.Ş.VE BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM RAPORU, KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

NUROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ NUROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Nurol Yatırım Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

AKTİF KALEMLER. Dipnot AKTİF TOPLAMI 7,174,270 12,388,789 19,563,059 6,724,500 14,398,198 21,122,698

AKTİF KALEMLER. Dipnot AKTİF TOPLAMI 7,174,270 12,388,789 19,563,059 6,724,500 14,398,198 21,122,698 Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi 31 Aralık 2002 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Milyar Türk Lirası olarak enflasyonun etkilerini yansıtacak şekilde 31 Aralık 2002 tarihindeki satınalma gücü cinsinden

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Asya Katılım

Detaylı

Şekerbank Türk Anonim Şirketi

Şekerbank Türk Anonim Şirketi Şekerbank Türk Anonim Şirketi 30 Eylül 2013 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu Bağımsız sınırlı denetim raporu Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu na Albaraka Türk Katılım

Detaylı

30 Eylül 2006 Ara Dönemine İlişkin Olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İçin Hazırlanan Sınırlı Denetim Raporu

30 Eylül 2006 Ara Dönemine İlişkin Olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İçin Hazırlanan Sınırlı Denetim Raporu Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 30 Eylül 2006 Ara Dönemine İlişkin Olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İçin Hazırlanan Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest

Detaylı

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR VE ORTAKLIKLARI KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR TEB HOLDİNG A.Ş.'NİN 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ÜÇ AYLIK KONSOLİDE FİNANSAL RAPORU Adres : TEB Kampüs

Detaylı

ABN AMRO BANK NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL ŞUBESİ 31 ARALIK 2006 YILLIK FAALİYET RAPORU

ABN AMRO BANK NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL ŞUBESİ 31 ARALIK 2006 YILLIK FAALİYET RAPORU ABN AMRO BANK NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL ŞUBESİ 31 ARALIK 2006 YILLIK FAALİYET RAPORU BÖLÜM I GENEL BİLGİLER ABN AMRO tarihi 1824 yılına kadar uzanan, Hollanda kökenli dünyanın uluslararası seçkin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM. Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ÜÇÜNCÜ BÖLÜM. Muhasebe Politikaları

BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM. Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ÜÇÜNCÜ BÖLÜM. Muhasebe Politikaları DEUTSCHE BANK A. Ş. 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİRİNCİ

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 30 EYLÜL 2013 ARA DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Kuveyt Türk Katılım Bankası

Detaylı

CALYON BANK TÜRK A.Ş.

CALYON BANK TÜRK A.Ş. 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM

Detaylı

CALYON BANK TÜRK A.Ş.

CALYON BANK TÜRK A.Ş. 31 MART 2006 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers

Detaylı