5 yönetim kurulu baflkanının mesajı 7 genel müdürün mesajı 9 aktif ve özkaynaklar 10 yönetim kurulu, denetim komitesi, üst yönetim ve dıfl denetçi 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5 yönetim kurulu baflkanının mesajı 7 genel müdürün mesajı 9 aktif ve özkaynaklar 10 yönetim kurulu, denetim komitesi, üst yönetim ve dıfl denetçi 11"

Transkript

1

2 içindekiler

3 5 yönetim kurulu baflkanının mesajı 7 genel müdürün mesajı 9 aktif ve özkaynaklar 10 yönetim kurulu, denetim komitesi, üst yönetim ve dıfl denetçi 11 banka hakk nda genel bilgiler 14 son befl y ll k özet bilanço bilgileri 14 özet finansal bilgiler aral k 2006 hesap dönemine ait finansal tablolar ve ba ms z denetim raporu 16 ba ımsız denetim raporu 61 yönetim kurulu raporu 63 murak p raporu

4

5 yönetim kurulu baflkanının mesajı 2006 y l genel anlamda ekonomik istikrar n sürdü ü, AB ve IMF ç palar n n korundu u, özellikle y l n ilk yar s nda yaflanan çalkant lar n yürütülmekte olan ekonomik program çerçevesinde uygulanan s k para ve maliye politikalar sayesinde az hasarla atlat ld bir dönem olmufltur. Yaflanan bu süreçte sürdürülen yap sal reformlar ile dalgal kur rejimi, ülkemiz ekonomisini, küresel likidite koflullar ndaki bozulma ve yabanc yat r mc lar n geliflen ülkelere yönelik risk alma ifltah n n azalmas gibi uluslararas geliflmelerin ve belirsizliklerin sebep oldu u d flsal floklar n atlat lmas için, dayan kl k ld gözlenmifltir. Kamu borçlar n n yap s na ve düzeyine iliflkin iyileflme devam etmektedir. Bankac l k sektörünün giderek daha da sa lamlaflt r lan yasal altyap s ve yaflanan ekonomik tecrübelerle geliflen risk kültürü May s- Haziran döneminde yaflanan çalkant n n etkilerinin s n rl kalmas na sebep olmufltur. Yüksek ekonomik büyümeye ba l olarak artan cari aç n önemli bir bölümünün do rudan yabanc yat r mlarla sa lanmas ekonomimiz için olumlu bir geliflme olarak de erlendirilmifltir. Özel nihai tüketim harcamalar ve yat r m harcamalar ndaki art fl yüksek düzeyde seyrederken faiz ve kurlardaki art fl n da etkileriyle y l n ikinci yar s nda büyüme h z n n düflece i düflünülmektedir y l bankac l k sektöründe büyümenin, ilk yar ile karfl laflt r ld nda, ikinci yar da yavafllad görülmüfltür. Aral k sonu itibariyle toplam aktifler, 2005 y l sonuna göre yüzde 23 civar nda artm flt r y l ile karfl laflt r ld nda yabanc para kalemlerin hem aktif hem de pasif içindeki pay n n 2-4 puan düzeyinde yükseldi i ve bankalar n, y l n ikinci yar s ndan sonra likit kalma tercihlerini art rd klar görülmektedir. Bu tercihte yabanc para mevduat talebinin artmas da önemli rol oynam flt r. Yaflanan bu süreçte her zaman ihtiyatl büyümeyi hedefleyen bankam z önümüzdeki dönemde de geliflimini sürdürerek Türk Bankac l k Sistemine ihtisaslaflm fl kaliteli hizmetler sunarak katk sa lamay hedeflemektedir. Necati ÖZSOY 5

6

7 genel müdürün mesajı 2006 y l nda bankam z baflta leasing olmak üzere, iflletme sermayesi kredileri, teminat mektuplar ve akreditifler ile etkili finansman ve risk yönetimi hizmetleri sunmufltur y l n n ilk yar s nda yaflanan çalkant lar özellikle nakit kredi ve leasing kredilerinin bir önceki y la göre azalmas na sebep olmufltur. Hazine Bölümümüz, yönetim kurulumuzun belirledi i limitler çerçevesinde kur ve faiz riskinin yönetimini gerçeklefltirmifltir y l n n ilk yar s küresel anlamda 2003 senesinden beri devam eden ve geliflmekte olan ülkelere portföy yat r m ak m fleklinde kendini gösteren küresel sermayenin ilk ciddi kar realizasyonuna sahne olmufltur. Bankam z bu süreçte etkin piyasa takibi ve risk yönetimi gerçeklefltirmifltir senesinde para piyasasas faaliyetleri, artan banka limitlerimiz çerçevesinde daha fazla say da muhabir banka ile gerçeklefltirilmifltir. Döviz ifllem hacmimiz 1.2 milyar USD olmufltur. Bu miktar içerisinde yaklafl k 90 milyon USD hedge amaçl türev ifllemler yap lm flt r. Ayn flekilde, MKB bono tahvil piyasas ifllemleri önemli ölçüde artt r lm flt r senesinde 2.2 milyar YTL ifllem hacmi ile ayn tranfldaki bankalar n çok üzerinde bir piyasa kat l m gösterilmifltir. Bu miktar 2005 senesine göre 700% bir art fla tekabül etmektedir y l n sa l kl büyüme potansiyeli arzeden, ancak bar nd rd politik, jeopolitik ve özellikle küresel risk ifltah bozulmalar gibi potansiyel dalgalanma unsurlar sebebi ile temkinli olunmas gereken bir y l olarak düflünüyoruz. Tüm risklere ra men TCMB'nin s k duruflu sebebi ile Türk Liras n n güçlenme e iliminde olaca n ve dezenflasyon sürecinin tek haneli rakam mücadelesine devam edece ini beklemekteyiz. Ülkemizin önündeki en büyük finansal risk küresel reel faiz liginin flampiyonlu unun kemikleflmesi ve bu durumun do rudan yabanc sermaye ak mlar yerine spekülatif portföy yat r mlar n n cazibe merkezi olmas ve bu sermayenin yarataca dalgalanmalar n fiyat istikrar n tehtid eder bir hale bürünmesidir. Bu nedenle müflterilerimize özellikle yabanc para net genel durumlar nda dengeli bir aktif-pasif yönetimi önermeye devam edece iz. Bankac l k sektöründe, ifllem hacimlerinde daralmalar ve bunun sonucunda bilançolarda fazla bir büyüme olmamas di er beklentilerimiz. Bankam z önümüzdeki dönemlerde de bankac l k etik kurallar çerçevesinde geliflimini sürdürmeyi hedeflemektedir Nat k ATAL 7

8

9 aktif ve özkaynaklar Aktif Büyüklük (Bin YTL) Özkaynaklar (Bin YTL)

10 Necati Özsoy Yönetim Kurulu Baflkan Ankara ktisadi ve Ticari limler Akademisi Maliye bölümü mezunudur y l nda Maliye Bakanl Gelirler Genel Müdürlü ü nde göreve bafllam flt r. Türkiye Demir Çelik flletmeleri Genel Müdürlü ü nde Daire Baflkan olarak görev alm flt r y l nda kat ld Diler Holding kurulufllar nda halen Yönetim Kurullar nda görev almaktad r. Ahmet Ertu rul Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur. Halk Bankas A.fi. ve Türk Eximbank A.fi. Genel Müdürlü ü, THY A.O. ve Tekstilbank A.fi. Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bulunmufltur. Halen Bilkent Üniversitesi Ö retim Görevlisidir. Celal Özgündo an Yönetim Kurulu Üyesi Marmara Üniversitesi..B.F. ngilizce ktisat mezunudur y l nda Diler D fl Ticaret A.fi. ne kat l m fl ve 1999 y l ndan beri bankam z Yönetim Kurulu Üyesidir. Bankam z n Denetim Komitesi nde de görev almaktad r. Veysel Çak r Yönetim Kurulu Üyesi Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur y l nda Maliye Bakanl nda Hesap Uzman olarak göreve bafllam flt r y l ndan beri Diler Holding kurulufllar n n Yönetim Kurullar nda görev almaktad r. Halen bir Yeminli Mali Müflavirlik flirketinde Yönetim Kurulu Baflkanl,.Ü.Ö retim Üyeli i; Deniz Ticaret Odas Baflkanl k Mali Dan flmanl görevlerini yürütmektedir. Ömer Faruk Miras Yönetim Kurulu Üyesi Shiller International University (Londra) mezunudur y l ndan beri Diler Holding flirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeli i yapmaktad r. Ayr ca Deniz Ticaret Odas Yönetim Kurulu Üyeli i mevcuttur. Bankam z n Denetim Komitesi nde de görev almaktad r. brahim Pektafl Yönetim Kurulu Üyesi Çukurova Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi mezunudur. Western llinois Üniversitesi Ekonomi Yüksek Lisans Program n tamamlam flt r y l nda Çal flma Bakanl nda göreve bafllam fl, DPT Müsteflarl nda çeflitli görevlerde bulunmufl, THY Yönetim Kurulu Üyeli i ve Genel Müdür Yard mc l yapm flt r y l nda Diler Holding kurulufllar nda göreve bafllam flt r. Nat k Atal Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Vekili Marmara Üniversitesi..B.F. ngilizce ktisat bölümü mezunudur y l ndan beri Pamukbank A.fi., Osmanl Bankas A.fi. ve MNG Bank A.fi. bankalar nda çeflitli görevlerde bulunmufltur. Bankam z n kuruluflundan beri Kredi ve Operasyondan sorumlu Genel Müdür Yard mc s görevini sürdürmektedir. Cenk Aklan Denetçi Ankara Üniversitesi..B.F. flletme Bölümü mezunudur.k br s Vak flar Bankas A.fi., Asil Çelik A.fi. ve Alarko Holding A.fi. de çeflitli görevler ald ktan sonra Diler Grubuna kat lm flt r y l ndan itibaren bu görevi sürdürmektedir. Mehmet Suiçmez Denetçi stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur y l ndan bu yana Diler Holding e ba l kurulufllarda çeflitli görevlerde bulunmufltur y l ndan itibaren bu görevi sürdürmektedir. Ahsen Akgün ç Kontrol ve Risk Yönetimi Grup Müdürü Ankara Üniversitesi S.B.F Uluslararas iliflkiler bölümü 1994 y l ndan beri Pamukbank A.fi. ve Osmanl Bankas A.fi. teftifl kurullar ve Bay nd rbank A.fi. Risk Yönetim biriminde çeflitli görevler ald ktan sonra 2005 y l nda Dilerbank A.fi. ne kat lm flt r. 10

11 Banka Hakk nda Genel Bilgiler Diler Yat r m Bankas A.fi. 1 Ekim 1998 tarihinde kurulmufl olup, 5411 say l Bankac l k Kanunu kapsam nda Kalk nma ve Yat r m Bankas statüsünde kurulmufltur. Banka n n kuruluflundan cari döneme kadar statüsünde herhangi bir de ifliklik olmam flt r. Bu hesap dönemi içinde 5411 say l Bankac l k Kanunu gere ince, Banka n n ödenmifl sermayesi Bin YTL ye (Yirmimilyon Yeni Türk Liras ) art r lm fl ve ana sözleflmede bu flekilde de ifliklik yap lm flt r. Bu Sermaye, her biri 10 Yeni Türk Liras de erinde paya bölünmüfltür. Cari dönemde art r m miktar olan Bin YTL nin Bin YTL si nakden Bin YTL si Di er Sermaye Yedeklerinden karfl lanm flt r. Sermayenin ilk flekli olan Bin YTL si de nakden ödenmifltir. H SSEDAR H SSE ADED H SSEN N TOPLAM T BAR BEDEL PAY ORANI Recep Sami YAZICI , Yaz c Demir Çelik San.ve Turizm Tic.A.fi , Diler D fl Ticaret A.fi ,000 5 Diler Holding A.fi ,000 5 Fuat M RAS ,000 5 Bu ortakl k yap s nda cari dönemde herhangi bir de ifliklik olmam flt r. Yönetim kurulu baflkan ve üyeleri, denetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve yard mc lar n n Banka'da sahip olduklar pay bulunmamaktad r. Bankada nitelikli pay sahibi olan kifli ve kurulufllara iliflkin aç klamlar. Ad Soyad /Ticaret Unvan Pay Tutar Pay Oran Ödenmifl Paylar Ödenmemifl Paylar Recep Sami YAZICI ,000 - Yaz c Demir Çelik San. ve Turizm Tic. A.fi ,000 - Di er ,000 - Bankam z halen tek flubeli ve toplam 19 personeli ile faaliyetlerine devam etmektedir. Banka Yat r m Bankac l alan nda hizmet vermektedir. Mevduat ve kat l m fonu kabul etme d fl nda; kredi kulland r mlar esas olmak üzere bafll ca faaliyet alanlar ticari finansman, kurumsal bankac l k, fon yönetimi ifllemleri ve finansal kiralama ifllemleridir. Eylül 2006 itibari ile bin YTL aktif büyüklü ü ile tüm bankalar s rlamas nda 41 inci yat r m bankalar içinde 10 uncu s rada bulunmaktad r. Yeni hizmet ve faaliyetlerle ilgili olarak henüz araflt rma ve gelifltirme uygulamalar mevcut de ildir say l Bankac l k Kanunu nun 24. maddesi hükmünce tesis edilen ve 1 Kas m 2006 tarihinde yürürlü e giren Bankalar n ç Sistemleri Hakk nda Yönetmelik uyar nca denetim komitesinin görev yetki ve sorumluluklar yaz l olarak belirlenmifltir.bu komitenin faaliyetleri özetle sözkonusu yönetmelik çerçevesinde gerekli sistemleri kurmak, sürdürülebilirli ini sa lamak ve gerekli hükümleri yerine getirmek olarak adland r labilir.bankam zda bu görevleri halen Celal Özgündo an ve Ömer Faruk Miras yürütmektedir. Bankam zda 2006 y l nda 20 kez yönetim kurulu toplant s düzenlemifl ve tüm bu toplant lara denetim komitesi üyeleri de dahil olmak üzere tam kat l m sa lanm flt r.bankam zda kredi komitesi olmad ndan tüm kredi tahsis ifllemleri bu toplant larda ele al nmaktad r.denetim komitesi üyeleri bu toplant larda gerekli gördükleri hallerde karfl lafl lmas muhtemel riskler konusunda uyar larda bulunmakta ve bu risklerin yönetilebilmesi hususunda politikalar belirlemektedir. 11

12 fle alma ve terfi uygulamalar nsan Kaynaklar Yönetmeli i çerçevesinde yerine getirilmekte olup görev tan mlar n n gerektirdi i niteliklere haiz personelin ifle al nmas titizlikle gerçeklefltirilmektedir.banka personelinin mesleki geliflimi için gerekli e itim programlar takip edilmekte,banka içi ve banka d fl e itim faaliyetleri ile personel sürekli olarak desteklenmektedir. nsan Kaynaklar Müdürlü ü çal flan n maddi ve manevi tüm haklar n n korunmas n ön planda tutar. Çal flan n mesleki bilgi ve görgüsünü gelifltirerek,baflar ya özendirecek olanaklar sa lar. Çal flanlar aras ndaki sosyal iliflkilerin kurulmas n ve gelifltirilmesini temin eder. Bankam z dahil oldu u risk grubu ile çeflitli kredi ve leasing ifllemleri yapmakta ayr ca grubun d fl ticaret ve hazine fllemlerine arac l k etmektedir. Bu bilgiler ayr ca 31 Aral k 2006 hesap dönemine ait finansal tablolar ve ba ms z denetim raporu k sm nda detayl olarak sunulmufltur. Bankam z ntertech A.fi. firmas ndan bilgi sistemleri hizmetleri almaktad r. Ba ms z denetimlerini ise Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. (A Member Firm of KPMG International) firmas gerçeklefltirmektedir. Risk yönetimi ve ç kontrol merkezince yap lan ola an denetim sonuçlar Denetim komitesi taraf ndan düzenli olarak de erlendirilmifl olup Bankam z n riske maruz de eri, haftal k olarak kur riski, ayl k ve üç ayl k dönemlerde de piyasa riski baz nda ölçülmüfl ve oldukça yüksek bir sermaye yeterlilik oran na eriflilmifltir. Derecelendirme kurulufllar nca bankam za herhangi bir derecelendirme yap lmamaktad r. Denetim komitesi, yönetim kurulu ad na bankan n iç sistemlerinin etkinli ini ve yeterlili ini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin Kanun ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde iflleyiflini ve üretilen bilgilerin bütünlü ünü gözetmek, ba ms z denetim kurulufllar ile derecelendirme, de erleme ve destek hizmeti kurulufllar n n yönetim kurulu taraf ndan seçilmesinde gerekli ön de erlendirmeleri yapmak ve yönetim kurulu taraf ndan seçilen ve sözleflme imzalanan bu kurulufllar n faaliyetlerini düzenli olarak izlemekle görevli ve sorumludur. Bu çerçevede Denetim Komitesi ayl k periyodlarla Bankan n genel risk düzeyini; risk yönetimi birimi tarf ndan haz rlanan Faiz Oran ve Kur Riski raporlamalar ile Toplam Riske Maruz De er ve Bankan n Sermaye Yeterlilik oran n de erlendirme toplant lar yapm fl ve Yönetim Kurulunu bu çerçevede bilgilendirmifltir. Denetim komitesi ayr ca Banka Risk Matrisinin ve de erlendirme raporunun haz rlanmas ve Yönetim Kuruluna sunulmas fonksiyonunu yerine getirmifltir. Bankam z 2006 y l nda bir önceki y lda oldu u gibi karla kapatm flt r Y l nda 877 Bin YTL kar eden bankam z 2006 y l n 353 Bin YTL karla kapatm flt r. Toplam aktiflerimiz bir önceki y la göre % 44 büyüme göstererek Bin YTL ye yükselmifltir. Toplam Garanti ve Kefaletlerimiz 2006 y l nda Bin YTL olarak gerçekleflmifltir. Bankam z uzun vadeli ve özkaynak a rl kl kaynaklar n bir haftay geçmeyen yat r mlara yönlendirdi i için her vade diliminde art likitide fazlas vard r. Bankam z mevcut varl klar yla taahhütlerinin karfl layabilecek bir mali bünyeye sahiptir. Toplam Aktiflerimiz içinde Likit Aktiflerimiz pay 2005 y l nda % 84 iken bu oran 2006 y l nda % 89 olmufltur. Menkul k ymetlerimizin bilaçodaki pay Repo ifllemleride dahil olmak üzere % 44 artarak Bin YTL ye yükselmifltir. Banka, Sat lmaya Haz r Menkul K ymet portföyünde Bin YTL tutar nda hisse senedi bulunmaktad r. Bunun d fl ndakilerin tamam de iflken faizli devlet tahvilleridir. Bankan n Sermaye Yeterlilik Rasyosu 2006 y l nda % 90,62 olarak gerçekleflmifl, bankan n finansal güçlülü e ve muhafazakar yönetiminin göstergesi olmufltur. Bankan n di er faaliyetlerden gelirleri 536 Bin YTL olarak gerçekleflmifltir. Banka'n n Risk Yönetimi Politikas, Risk Yönetimi, Risk, Finansal Risk ve Operasyonel Risk kavramlar çerçevesinde oluflturulmufltur. Bankac l k ifllemleri bafll ca 3 çeflit riskin oluflumuna imkan verir. Bunlar Kredi Riski, Piyasa Riski ve Operasyonel Risk'tir. Ancak Likidite Riski, Faiz Oran Riski ve Kur Riski piyasa riskinin alt kategorileri olmas na ra men, önem itibariyle ayr ca de erlendirilmeleri uygun olacakt r. 12

13 Banka'n n Risk Yönetimi düzenlemelerinin bafll ca hedefi, karar verme aflamas nda, Yöneticilere; - Do ru bilgilendirme, karar verme ve planlama ifllevlerinin iyilefltirilmesi yoluyla ifl performans n n art r lmas, - Ölçülebilen risklerin al narak, BANKA yarar na olan f rsatlar n de erlendirilmesi için daha yarat c ve daha az riskten kaç nan bir kültürün oluflturulmas na katk da bulunulmas, - Entegre Risk Yönetimi ve ç Kontrol Sistemi'nin, baflar l yönetimin ayr lmaz bir parças oldu unun ispat yolu ile bilgiye dayanan seçenekler sunmakt r. Etkin bir Risk Yönetimi, afla da belirtilen iyilefltirmeleri ve faydalar sa lamal d r; - BANKA'n n hedefleri, amaçlar ve önceliklerinin bilinirli inin ve öneminin anlafl lmas, - Kaynaklar n tahsisinin öncelik s ras n n belirlenmesi, - Potansiyel problemler hakk nda erken uyar sinyallerinin verilmesi, - BANKA organizasyonunda yer alan herkesi bilinçli risk al c seviyesi ve bilgisine ulaflt r lmas. - Dilerbank' n ölçe i ve ifllem hacmi gözönüne al narak; büyük ölçekli bankalarda Kredi Tahsis Komitesi, Kredi Risk Yönetimi Komitesi, Kredi Kontrol Komitesi gibi komitelerin yerine getirdi i görev ve sorumluluklar bizzat Banka Yönetim Kurulu taraf ndan üstlenilmifltir. Bu görevler bafll ca; - Genel kredi prosedürlerinin haz rlanmas, - Kredi kulland r m standartlar n n belirlenmesi, - Rating standartlar n n belirlenmesi, - Firma ve sektör baz nda limit tahsisi, - Gerekti inde yetki delegasyonu, - Büyük kredi ve grup kredilerinin takibi, - Aktif konsantrasyonunun belirlenmesi, - Teminatland rma ile ilgili standartlar n belirlenmesi, - Portföy Yönetimi çerçevesinde risk konsantrasyonlar n n, izleme ve de erlendirme fonksiyonunun yerine getirilmesi, - Kredi Fiyatlamas, - Yasal düzenlemelere uyum. - Yönetim Kurulu; limit tahsisi, kredi kulland r m ve takip ifllevlerini yerine getirirken, evrensel uygulamalar ve düzenleyici otorite taraf ndan öngörülen prensipler ve düzenlemeler do rultusunda hareket eder. - Yönetim Kurulu; de erlendirmeleri ve konjonktür çerçevesinde - kanuni limitler dahilinde kalmak flart yla- risk al c, nötr ya da riskten kaç n c pozisyon al nmas na karar verebilir. - Yönetim Kurulu; ifl yo unlu una ve h z na ba l olarak üstlendi i görevlerden bir k sm n, yetki devri yoluyla alt birimlere aktarabilir. Yetkilendirmeyi yaparken, ilgili birimin yap s ve personel kalitesi gözden geçirilir ve gerekli iç kontrol mekanizmalar nun kuruldu una dikkat eder. - Limit tahsisi yetkisi sadece Yönetim Kurulu'nun uhdesinde olup devredilemez. - Alt birimler, karar verme ve de erlendirme sürecinde Yönetim Kurulu'nun ihtiyaç duydu u her çeflit bilgi ve belgeyi eksiksiz ve do ru olarak sa lamakla yükümlüdürler. - Banka Risk Yönetimi Bölümü, Kredi Riski yönetimine iliflkin düzenlemelerin yap lmas, gözden geçirilmesi, güncellenmesi ile mükelleftir. Banka Risk Yönetimi Bölümü, Üst Düzey Risk Komitesi arac l yla Banka Yönetim Kurulu'nu bilgilendirir. 13

14 Son befl y ll k özet bilanço bilgileri Aktif Hesaplar Kasa ve Bankalar 8,874 10,924 8,422 34,374 54,190 Menkul K ymetler 16,328 25,118 28,939 22,726 32,712 Krediler 2, Finansal Kiralamadan Alacaklar 15,008 9,889 7,421 8,842 8,551 Di er 2, , Toplam 45,003 46,474 46,098 66,489 95,738 Pasif Hesaplar Mevduat Para Piyasalar ,516 Al nan Krediler 1, ,789 24,487 Muhtelif Borçlar ve Di er 3,138 5,988 7,207 16,325 18,007 Özkaynaklar 40,440 39,632 38,498 39,375 42,728 Toplam 45,003 46,474 46,098 66,489 95,738 Özet Finansal Bilgiler (Bin YTL) Aktifler De iflim Nakit De erler ve Merkez Bankas 1,670 1, Bankalar ve Para Piyasalar 52,520 32, Menkul De erler 32,712 22, Kiralama fllemlerinden Alacaklar 8,551 8, Di er Aktif Toplam 95,738 66, Pasifler De iflim Para Piyasalar 10, Al nan Krediler 24,487 10, Di er 18,007 16, Özkaynaklar 42,728 39, Pasif Toplam 95,738 66, Bafll ca Finansal Oranlar ( % ) Semaye Yeterlili i Oran Özkaynaklar / Toplam Aktifler (Özkaynaklar - Duran Aktifler) / Toplam Aktifler Menkul De er Cüzdan / Toplam Aktifler Toplam Krediler / Toplam Aktifler Duran Aktifler / Toplam Aktifler YP Aktifler / Toplam Aktifler YP Pasifler / Toplam Pasifler Likit Aktifler / Toplam Aktifler Net Faiz Geliri / Toplam Aktifler Net Faiz D fl Gelirler / Toplam Aktifler Dönem Net Kar / Toplam Aktifler

15 Diler Yatırım Bankası Anonim fiirketi 31 Aral k 2006 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Ba ms z Denetim Raporu 15

16 D LER YATIRIM BANKASI A.fi. N N 2006 HESAP DÖNEM NE A T BA IMSIZ DENET M RAPORU Diler Yat r m Bankas A. fi. Yönetim Kurulu'na: Diler Yat r m Bankas Anonim fiirketi'nin ("Banka") 31 Aral k 2006 tarihi itibar yla haz rlanan konsolide olmayan bilançosu ile ayn tarihte sona eren hesap dönemine ait gelir tablosu, nakit ak m tablosu, özkaynak de iflim tablosu ve önemli muhasebe politikalar ile di er aç klay c notlar n bir özetini denetlemekle görevlendirilmifl bulunuyoruz. Banka'n n 31 Aral k 2005 tarihinde sona eren hesap dönemine ait mali tablolar n n tam kapsaml denetimi baflka bir ba ms z denetim flirketi taraf ndan gerçeklefltirilmifl olup, söz konusu denetim flirketi 9 Mart 2006 tarihli tam kapsaml denetim raporunda, 31 Aral k 2005 tarihli mali tablolar üzerine olumlu görüfl bildirmifltir. Banka Yönetim Kurulunun Sorumlulu una liflkin Aç klama: Banka Yönetim Kurulu, rapor konusu finansal tablolar n 1 Kas m 2006 tarih ve say l Resmi Gazete'de yay mlanan Bankalar n Muhasebe Uygulamalar na ve Belgelerin Saklanmas na liflkin Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik ve Türkiye Muhasebe Standartlar ile Türkiye Finansal Raporlama Standartlar na ve Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) taraf ndan muhasebe ve finansal raporlama esaslar na iliflkin yay mlanan di er yönetmelik, aç klama ve genelgelere uygun olarak ve hata ya da suistimal dolay s yla önemlilik arzeden ölçüde yanl fl bilgi içermeyecek flekilde haz rlanmas n ve sunulmas n sa layacak bir iç kontrol sistemi oluflturulmas, uygun muhasebe politikalar n n seçilmesi ve uygulanmas ndan sorumludur. aç klama ve dipnotlar hakk nda denetim kan t toplamaya yönelik denetim teknikleri uygulanm fl; bu tekniklerin seçimi mesleki kanaatimize göre yap lm fl, ancak, duruma uygun denetim teknikleri, finansal tablolar n haz rlanmas ve sunumu sürecindeki iç kontrollerin etkinli i dikkate al narak ve uygulanan muhasebe politikalar n n uygunlu u de erlendirilerek belirlenmifltir. Afla da belirtilen ba ms z denetim görüflünün oluflturulmas için yeterli ve uygun denetim kan t sa lanm flt r. Ba ms z Denetçi Görüflü Görüflümüze göre, iliflikteki finansal tablolar, bütün önemli taraflar yla, Diler Yat r m Bankas Anonim fiirketi'nin 31 Aral k 2006 tarihi itibar yla mali durumunu ve ayn tarihte sona eren hesap dönemine ait faaliyet sonuçlar ile nakit ak mlar n 5411 say l Bankac l k Kanununun 37'nci maddesi gere ince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlar na ve BDDK taraf ndan muhasebe ve finansal raporlama esaslar na iliflkin yay mlanan di er yönetmelik, aç klama ve genelgelere uygun olarak do ru bir biçimde yans tmaktad r. stanbul, 9 Mart 2007 Akis Ba ms z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik A.fi. Yetkili Denetim Kuruluflunun Sorumlulu una liflkin Aç klama: Ba ms z denetimi yapan kurulufl olarak üzerimize düflen sorumluluk, denetlenen finansal tablolar üzerinde görüfl bildirmektir. Finansal tablolar n önemlilik arzedecek ölçüde bir hata içermedi ine iliflkin makul güvence sa layacak flekilde ba ms z denetim planlanm fl ve gerçeklefltirilmifltir. Ba ms z denetimde; finansal tablolarda yer alan tutarlar ve finansal tablo Murat Alsan Sorumlu Ortak, Bafldenetçi 16

17 D LER YATIRIM BANKASI A. fi.'n N 31 ARALIK 2006 TAR H T BARIYLA HAZIRLANAN YIL SONU KONSOL DE OLMAYAN F NANSAL RAPORU Adres : Tersane Cad. No:46-48 Diler Han Kat:8, Karaköy - stanbul Telefon : Faks : Elektronik site : E-posta adresi : Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu taraf ndan düzenlenen "Bankalarca Kamuya Aç klanacak Finansal Tablolar ile Bunlara liflkin Aç klama ve Dipnotlar Hakk nda Tebli "e göre haz rlanan y l sonu konsolide olmayan finansal raporu afla da yer alan bölümlerden oluflmaktad r. BANKA HAKKINDA GENEL B LG LER BANKA'NIN KONSOL DE OLMAYAN F NANSAL TABLOLARI LG L DÖNEMDE UYGULANAN MUHASEBE POL T KALARINA L fik N AÇIKLAMALAR BANKA'NIN MAL BÜNYES NE L fik N B LG LER KONSOL DE OLMAYAN F NANSAL TABLOLARA L fik N AÇIKLAMA VE D PNOTLAR D ER AÇIKLAMA VE D PNOTLAR BA IMSIZ DENET M RAPORU Bu raporda yer alan konsolide olmayan finansal tablolar ile bunlara iliflkin aç klama ve dipnotlar Bankalar n Muhasebe Uygulamalar na ve Belgelerin Saklanmas na liflkin Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik, Türkiye Muhasebe Standartlar, Türkiye Finansal Raporlama Standartlar, bunlara iliflkin ek ve yorumlar ile Bankam z kay tlar na uygun olarak, aksi belirtilmedi i müddetçe bin Yeni Türk Liras cinsinden haz rlanm fl olup, ba ms z denetime tabi tutulmufl ve iliflikte sunulmufltur. Necati ÖZSOY Yönetim Kurulu Baflkan Nat k ATAL Yön. Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Vekili lhami Bahçekap l Muhasebe Müdürü Celal ÖZGÜNDO AN Denetim Komitesi Üyesi Ömer Faruk M RAS Denetim Komitesi Üyesi Bu finansal rapor ile ilgili olarak sorular n iletilebilece i yetkili personele iliflkin bilgiler: Ad-Soyad/Unvan: Erdal Ayd n / Uzman Tel No : Faks No:

18 B R NC BÖLÜM Genel Bilgiler I. Bankan n kurulufl tarihi, bafllang ç statüsü, an lan statüde meydana gelen de ifliklikleri ihtiva eden Banka'n n tarihçesi (21) II. Bankan n sermaye yap s, yönetim ve denetimi do rudan veya dolayl olarak tek bafl na veya birlikte elinde bulunduran ortaklar, varsa bu hususlarda y l içindeki de ifliklikler ile dahil oldu u guruba iliflkin aç klama (21) III. Bankan n yönetim kurulu baflkan ve üyeleri, denetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve yard mc lar n n nitelikleri varsa bunlarda meydana gelen de ifliklikler ile Banka'da sahip olduklar paylara iliflkin aç klama (21) IV. Bankada nitelikli pay sahibi olan kifli ve kurulufllara iliflkin aç klamalar (21) V. Banka'n n hizmet türü ve faaliyet alanlar n içeren özet bilgi (21) K NC BÖLÜM Konsolide Olmayan Finansal Tablolar I. Bilançolar -Aktif kalemler (22) II. Bilançolar -Pasif kalemler (23) III. Bilanço d fl yükümlülükler tablosu (24) IV. Gelir tablosu (25) V. Özkaynak de iflim tablosu (26) VI. Nakit ak fl tablosu (27) VII. Kar da t m tablosu (28) IV. Faiz gelir ve giderine iliflkin aç klamalar (30) V. Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine iliflkin aç klamalar (30) VI. Finansal varl klara iliflkin aç klama ve dipnotlar (30) VII. Finansal varl klarda de er düflüklü üne iliflkin aç klamalar (31) VIII. Finansal araçlar n netlefltirilmesine iliflkin aç klamalar (31) IX. Sat fl ve geri al fl anlaflmalar ve menkul de erlerin ödünç verilmesi ifllemlerine iliflkin aç klamalar (31) X. Sat fl amaçl duran varl klar ve durdurulan faaliyetlere iliflkin aç klamalar (31) XI. fierefiye ve di er maddi olmayan duran varl klara iliflkin aç klamalar (31) XII. Maddi duran varl klara iliflkin aç klamalar (32) XIII. Kiralama ifllemlerine iliflkin aç klamalar (32) XIV. Karfl l klar ve koflullu yükümlülükler ve varl klara iliflkin aç klamalar (32) XV. Çal flanlar n haklar na iliflkin yükümlülüklere iliflkin aç klamalar (32) XVI. Vergi uygulamalar na iliflkin aç klamalar (33) XVII. Borçlanmalara iliflkin ilave aç klamalar (33) XVIII. Hisse senetleri ve ihrac na iliflkin aç klamalar (33) XIX. Aval ve kabullere iliflkin aç klamalar (33) XX. Devlet teflviklerine iliflkin aç klama ve dipnotlar (34) XXI. Raporlaman n bölümlemeye göre yap lmas na iliflkin aç klamalar (34) XXII. Di er hususlara iliflkin aç klamalar (34) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Muhasebe Politikalar I. Sunum esaslar na iliflkin aç klamalar (29) II. Finansal araçlar n kullan m stratejisi ve yabanc para cinsinden ifllemlere iliflkin aç klamalar (29) III. Vadeli ifllem ve opsiyon sözleflmeleri ile türev ürünlere iliflkin aç klamalar (29) 18

19 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Mali Bünyeye liflkin Bilgiler I. Sermaye yeterlili i standart oran na iliflkin aç klamalar (34) II. Kredi riskine iliflkin aç klamalar (37) III. Piyasa riskine iliflkin aç klamalar (39) IV. Operasyonel riske iliflkin aç klamalar (40) V. Kur riskine iliflkin aç klamalar (40) VI. Faiz oran riskine iliflkin aç klamalar (41) VII. Likidite riskine iliflkin aç klamalar (43) VIII. Finansal varl k ve borçlar n gerçe e uygun de eri ile gösterilmesine iliflkin aç klamalar (44) IX. Baflkalar n n nam ve hesab na yap lan ifllemler, inanca dayal ifllemlere iliflkin aç klamalar (44) BEfi NC BÖLÜM Konsolide Olmayan Finansal Tablolara liflkin Aç klama ve Dipnotlar I. Bilançonun aktif hesaplar na iliflkin aç klama ve dipnotlar (45) II. Bilançonun pasif hesaplar na iliflkin aç klama ve dipnotlar (51) III. Naz m hesaplara iliflkin aç klama ve dipnotlar (53) IV. Gelir tablosuna iliflkin aç klama ve dipnotlar (55) V. Özkaynak de iflim tablosuna iliflkin aç klama ve dipnotlar (57) VI. Nakit ak fl tablosuna iliflkin aç klama ve dipnotlar (58) VII. Bankan n dahil oldu u risk grubuna iliflkin aç klamalar (59) VIII. Banka'n n yurtiçi, yurtd fl, k y bankac l bölgelerindeki flube veya ifltirakler ile yurt d fl temsilciliklerine iliflkin aç klamalar (60) ALTINCI BÖLÜM Di er Aç klamalar I. Banka'n n faaliyetlerine iliflkin di er aç klamalar (60) II. Banka'n n uluslararas derecelendirme kurulufllar na yapt rm fl oldu u derecelendirmeye iliflkin özet bilgiler (60) III. Bilanço sonras hususlarla ilgili henüz sonuçland r lmam fl ifllemler ve bunlar n finansal tablolara etkileri (60) IV. Kurlarda bilanço tarihinden sonra ortaya ç kan ve aç klanmamas finansal tablo kullan c lar n n inansal tablolar üzerinde de erlendirme yapmas n ve karar vermesini etkileyecek önemlilikteki de iflikliklerin yabanc para ifllemler ile kalemlere ve finansal tablolara olan etkisi ile bankan n yurtd fl ndaki faaliyetlerine etkisi (60) YED NC BÖLÜM Ba ms z Denetim Raporu I. Ba ms z denetim raporuna iliflkin olarak aç klanmas gereken hususlar (60) II. Ba ms z denetçi taraf ndan haz rlanan aç klama ve dipnotlar (60) 19

20

21 B R NC BÖLÜM Genel Bilgiler I. Banka'n n kurulufl tarihi, bafllang ç statüsü, an lan statüde meydana gelen de ifliklikleri ihtiva eden Banka'n n tarihçesi Diler Yat r m Bankas A.fi. ("Banka") 1 Ekim 1998 tarihinde kurulmufl olup, 5411 say l Bankac l k Kanunu kapsam nda Kalk nma ve Yat r m Bankas statüsünde kurulmufltur. Banka'n n kuruluflundan cari döneme kadar statüsünde herhangi bir de ifliklik olmam flt r. II. Banka'n n sermaye yap s, yönetim ve denetimini do rudan veya dolayl olarak tek bafl na veya birlikte elinde bulunduran ortaklar, varsa bu hususlarda y l içindeki de ifliklikler ile dahil oldu u gruba iliflkin aç klama Bankan n sermayesi 20,000 YTL (Yirmimilyon Yeni Türk Liras )'d r. Bu Sermaye, her biri 10 Yeni Türk Liras de erinde paya bölünmüfltür. Cari dönemde Bankan n sermayesi 14,000 YTL den 20,000 YTL'ye yükseltilmifltir. Art r m miktar olan 6,000 YTL'nin 3,000 YTL'si nakden 3,000 YTL'si Di er Sermaye Yedekleri kaleminin alt nda gösterilen Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklar Hesab 'ndan karfl lanm flt r. ORTAKLAR H SSE ADED H SSEN N TOPLAM T BAR BEDEL Recep Sami YAZICI ,000 Yaz c Demir Çelik San.ve Turizm Tic.A.fi ,000 Diler D fl Ticaret A.fi ,000 Diler Holding A.fi ,000 Fuat M RAS ,000 Ortakl k yap s nda cari dönemde herhangi bir de ifliklik olmam flt r. Diler Yat r m Bankas A.fi. Diler fiirketler Grubuna dahildir. Temeli, 1949 y l nda at lan Diler Holding, zaman içinde üretim bünyesinde bulunan entegre demir çelik tesislerinin yan s ra d fl ticaret, denizcilik, inflaat, taahhüt, enerji, tekstil, turizm ve finans alanlar nda faaliyet gösteren flirketleriyle ülkenin önde gelen holdinglerinden biridir. III. Banka'n n yönetim kurulu baflkan ve üyeleri, denetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve yard mc lar, varsa bunlarda meydana gelen de ifliklikler ile bunlar n Banka'da sahip olduklar paylara iliflkin aç klama Ad Soyad Görevi Sahip olduklar pay(%) Necati ÖZSOY Yönetim Kurulu Baflkan - Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet ERTU RUL Baflkan Vekili - Veysel ÇAKIR Üye - brahim PEKTAfi (*) Üye-Genel Müdür - Ömer Faruk M RAS Üye - Celal ÖZGÜNDO AN Üye - Denetim Kurulu Üyeleri Ömer Faruk M RAS Üye - Celal ÖZGÜNDO AN Üye - Genel Müdür Yard mc lar Nat k ATAL - Altu NCE (*) - (*) Banka'n n Genel Müdürlük görevini sürdüren brahim Pektafl ile Genel Müdür Yard mc s Altu nce'nin 16 Ocak 2007 tarih ve 2007/173 say l Yönetim Kurulu Karar ile istifalar kabul edilmifl, Genel Müdür Yard mc s Nat k Atal Genel Müdürlük görevine vekaleten atanm flt r. IV. Bankada nitelikli pay sahibi olan kifli ve kurulufllara iliflkin aç klamalar Ad Soyad /Ticari Unvan Pay Tutarlar Pay Oranlar Ödenmifl Paylar Ödenmemifl Paylar Recep Sami Yaz c %45 9,000 - Yaz c Demir Çelik San ve Turizm Tic. A.fi %40 8,000 - Di er %15 3,000 - Toplam %100 20,000 - V. Banka'n n hizmet türü ve faaliyet alanlar na iliflkin özet bilgi Banka, yat r m bankac l alan nda hizmet vermekte olup, mevduat ve kat l m fonu kabul etme d fl nda; kredi kulland rmak esas olmak üzere bafll ca faaliyet alanlar ticari finansman, kurumsal bankac l k, fon yönetimi ifllemleri ve finansal kiralama ifllemleridir. 21

TÜRK YE fi BANKASI A.fi. KONSOL DE OLMAYAN MAL TABLOLAR

TÜRK YE fi BANKASI A.fi. KONSOL DE OLMAYAN MAL TABLOLAR KONSOL DE OLMAYAN B LANÇOSU Dipnot B N YEN TÜRK L RASI (31.12.2006) (31.12.2005) AKT F KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAK T DE ERLER VE MERKEZ BANKASI V-I-1 3.055.130 2.540.976 5.596.106 3.593.135

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

li ikteki aç klama ve dipnotlar, bu finansal tablolar n tamamlay parçalar r.

li ikteki aç klama ve dipnotlar, bu finansal tablolar n tamamlay parçalar r. Tarihi tibar yla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) 31 Aral k 2016 AKT F (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAK T DE ERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 661 77 738 740 73 813 II.

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU EK1A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 3,341,784

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Sınırlı 31 Aralık 2013 AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 637 53 690 808 53

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU EK1-E A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2008) (31/12/2007) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7.208

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2013 VE 31 ARALIK 2012 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOLARI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot 31/03/2013 31/12/2012 (Beşinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2013 - (01/01/2012-30/06/2013) A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim

Detaylı

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot 30.09.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 372.396

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2017 ) ( 31 / 12 / 2016 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Adabank Anonim Şirketi Sınırlı AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 816 53 869

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 119.404

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 09 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot (31 / 03 / 2013) (31 / 12 / 2012) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 4.435.750

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 312.796 243.170 555.966 209.602 217.950 427.552

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) TÜRK LİRASI AKTİF KALEMLER

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) TÜRK LİRASI AKTİF KALEMLER TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2016) TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 3.534.231.925,46 26.464.927.938,61 29.999.159.864,07

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421 264.153

Detaylı

KONSOL DE MAL B LG LER 2006

KONSOL DE MAL B LG LER 2006 KONSOL DE MAL B LG LER 2006 1 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU DRT Ba ms z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik A.fi. Sun Plaza No: 24 34398 Maslak stanbul, Türkiye Tel: (212) 366 60 00 Fax: (212) 366

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Cari dönem Önceki dönem AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 231.814 247.601 479.415 209.602 217.950 427.552

Detaylı

MNG BANK A.S. BILANÇOSU

MNG BANK A.S. BILANÇOSU BILANÇOSU AKTIF KALEMLER Dipnot 31 Aralik 2006 31 Aralik 2005 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 15.041 3.646 18.687 6.690 2.238 8.928 II. GERÇEGE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

2) Yayınlanan bu bilgilere www.sekerbank.com.tr ve www.tbb.org.tr adreslerinden ulaşılabilir.

2) Yayınlanan bu bilgilere www.sekerbank.com.tr ve www.tbb.org.tr adreslerinden ulaşılabilir. NOTLAR: 1) Şekerbank T.A.Ş. nin 2012 yılı Mali Tabloları, Bağımsız Denetim Raporları ve Denetçi Raporu Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nin 22.04.2013 tarih/8305 ve 25.04.2013 tarih/8307 sayılı nüshalarında

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (30.09.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 46,877 36,048

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO 5 I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 3,667,294 117,322 3,784,616 2,649,395

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2012 VE 2011 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOLARI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot 31/12/2012 31/12/2011 (Beşinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV.

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV. Konsolide Finansal Tablolar I. Konsolide bilanço (Finansal Durum Tablosu) Cari Dönem Önceki Dönem Aktif kalemler TP YP Toplam TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 2.990.682 20.223.983 23.214.665

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 355.403 1.943.667 2.299.070

Detaylı

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Denetim Raporu İlgili döneme ait raporlar 24/04/2013 tarih 8306

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

AKTIF TOPLAMI 1,291, ,642 1,630,590 1,177, ,192 1,470,292

AKTIF TOPLAMI 1,291, ,642 1,630,590 1,177, ,192 1,470,292 KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (31.03.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 23,811 33,219 57,030 9,512 30,278

Detaylı

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 262 4,125 4,387 II. Gerçeğe uygun değer farkı k/z'a yansıtılan fv (net) 2.1 Alım satım amaçlı finansal

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2016 31.12.2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPOR Bağımsız Denetçi

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2008 ) ( 31/ 12 / 2007 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7,792,291 1,583,306 9,375,597 4,098,681

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2012 31.12.2011 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 272.459

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 60.107 97.578 157.685 78.233 50.387 128.620

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 34.489-34.489 47.360-47.360 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4 5.000-5.000 1.010-1.010

Detaylı

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2010) (31/12/2009) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2013 ) ( 31 / 12 / 2012 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 26.477-26.477 40.071-40.071 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 40.071-40.071 68.072-68.072 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER 31.12.2010 31.12.2009 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 47.360 47.360 26.477 26.477 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU)

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI Not:4 13.402

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.S. VE MALI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOSU BIN YENI TÜRK LIRASI

ALTERNATIFBANK A.S. VE MALI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOSU BIN YENI TÜRK LIRASI KONSOLIDE BILANÇOSU Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (31.03.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 23,825 33,219 57,044 9,525 30,278 39,803

Detaylı

Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler Anadolu Faktoring Hizmetleri Anadolubank Nederland NV

Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler Anadolu Faktoring Hizmetleri Anadolubank Nederland NV Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

MURAKIP RAPORU. 7 Mart 2012 TEB HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ OLAĞAN GENEL KURULU NA. Şirket in Ünvanı : Merkezi: Sermayesi: Faaliyet Konusu:

MURAKIP RAPORU. 7 Mart 2012 TEB HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ OLAĞAN GENEL KURULU NA. Şirket in Ünvanı : Merkezi: Sermayesi: Faaliyet Konusu: MURAKIP RAPORU 7 Mart 2012 TEB HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ OLAĞAN GENEL KURULU NA Şirket in Ünvanı : Merkezi: Sermayesi: Faaliyet Konusu: Denetçi veya denetçilerin adı, ortak veya Şirket in personeli olup olmadığı:

Detaylı

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği Türkiye Finans

Detaylı

01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. Maddesi gereği olarak, Nurol

Detaylı

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi nin

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi nin nin 31 Aralık 2011 hesap dönemine ait Konsolide Olmayan Mali Tabloları, Bağımsız Denetçi raporu ile Türk Ticaret Kanunu nun 347 nci maddesi uyarınca teşkil olunan denetçiler tarafından hazırlanan rapor

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı