5 yönetim kurulu baflkanının mesajı 7 genel müdürün mesajı 9 aktif ve özkaynaklar 10 yönetim kurulu, denetim komitesi, üst yönetim ve dıfl denetçi 11

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5 yönetim kurulu baflkanının mesajı 7 genel müdürün mesajı 9 aktif ve özkaynaklar 10 yönetim kurulu, denetim komitesi, üst yönetim ve dıfl denetçi 11"

Transkript

1

2 içindekiler

3 5 yönetim kurulu baflkanının mesajı 7 genel müdürün mesajı 9 aktif ve özkaynaklar 10 yönetim kurulu, denetim komitesi, üst yönetim ve dıfl denetçi 11 banka hakk nda genel bilgiler 14 son befl y ll k özet bilanço bilgileri 14 özet finansal bilgiler aral k 2006 hesap dönemine ait finansal tablolar ve ba ms z denetim raporu 16 ba ımsız denetim raporu 61 yönetim kurulu raporu 63 murak p raporu

4

5 yönetim kurulu baflkanının mesajı 2006 y l genel anlamda ekonomik istikrar n sürdü ü, AB ve IMF ç palar n n korundu u, özellikle y l n ilk yar s nda yaflanan çalkant lar n yürütülmekte olan ekonomik program çerçevesinde uygulanan s k para ve maliye politikalar sayesinde az hasarla atlat ld bir dönem olmufltur. Yaflanan bu süreçte sürdürülen yap sal reformlar ile dalgal kur rejimi, ülkemiz ekonomisini, küresel likidite koflullar ndaki bozulma ve yabanc yat r mc lar n geliflen ülkelere yönelik risk alma ifltah n n azalmas gibi uluslararas geliflmelerin ve belirsizliklerin sebep oldu u d flsal floklar n atlat lmas için, dayan kl k ld gözlenmifltir. Kamu borçlar n n yap s na ve düzeyine iliflkin iyileflme devam etmektedir. Bankac l k sektörünün giderek daha da sa lamlaflt r lan yasal altyap s ve yaflanan ekonomik tecrübelerle geliflen risk kültürü May s- Haziran döneminde yaflanan çalkant n n etkilerinin s n rl kalmas na sebep olmufltur. Yüksek ekonomik büyümeye ba l olarak artan cari aç n önemli bir bölümünün do rudan yabanc yat r mlarla sa lanmas ekonomimiz için olumlu bir geliflme olarak de erlendirilmifltir. Özel nihai tüketim harcamalar ve yat r m harcamalar ndaki art fl yüksek düzeyde seyrederken faiz ve kurlardaki art fl n da etkileriyle y l n ikinci yar s nda büyüme h z n n düflece i düflünülmektedir y l bankac l k sektöründe büyümenin, ilk yar ile karfl laflt r ld nda, ikinci yar da yavafllad görülmüfltür. Aral k sonu itibariyle toplam aktifler, 2005 y l sonuna göre yüzde 23 civar nda artm flt r y l ile karfl laflt r ld nda yabanc para kalemlerin hem aktif hem de pasif içindeki pay n n 2-4 puan düzeyinde yükseldi i ve bankalar n, y l n ikinci yar s ndan sonra likit kalma tercihlerini art rd klar görülmektedir. Bu tercihte yabanc para mevduat talebinin artmas da önemli rol oynam flt r. Yaflanan bu süreçte her zaman ihtiyatl büyümeyi hedefleyen bankam z önümüzdeki dönemde de geliflimini sürdürerek Türk Bankac l k Sistemine ihtisaslaflm fl kaliteli hizmetler sunarak katk sa lamay hedeflemektedir. Necati ÖZSOY 5

6

7 genel müdürün mesajı 2006 y l nda bankam z baflta leasing olmak üzere, iflletme sermayesi kredileri, teminat mektuplar ve akreditifler ile etkili finansman ve risk yönetimi hizmetleri sunmufltur y l n n ilk yar s nda yaflanan çalkant lar özellikle nakit kredi ve leasing kredilerinin bir önceki y la göre azalmas na sebep olmufltur. Hazine Bölümümüz, yönetim kurulumuzun belirledi i limitler çerçevesinde kur ve faiz riskinin yönetimini gerçeklefltirmifltir y l n n ilk yar s küresel anlamda 2003 senesinden beri devam eden ve geliflmekte olan ülkelere portföy yat r m ak m fleklinde kendini gösteren küresel sermayenin ilk ciddi kar realizasyonuna sahne olmufltur. Bankam z bu süreçte etkin piyasa takibi ve risk yönetimi gerçeklefltirmifltir senesinde para piyasasas faaliyetleri, artan banka limitlerimiz çerçevesinde daha fazla say da muhabir banka ile gerçeklefltirilmifltir. Döviz ifllem hacmimiz 1.2 milyar USD olmufltur. Bu miktar içerisinde yaklafl k 90 milyon USD hedge amaçl türev ifllemler yap lm flt r. Ayn flekilde, MKB bono tahvil piyasas ifllemleri önemli ölçüde artt r lm flt r senesinde 2.2 milyar YTL ifllem hacmi ile ayn tranfldaki bankalar n çok üzerinde bir piyasa kat l m gösterilmifltir. Bu miktar 2005 senesine göre 700% bir art fla tekabül etmektedir y l n sa l kl büyüme potansiyeli arzeden, ancak bar nd rd politik, jeopolitik ve özellikle küresel risk ifltah bozulmalar gibi potansiyel dalgalanma unsurlar sebebi ile temkinli olunmas gereken bir y l olarak düflünüyoruz. Tüm risklere ra men TCMB'nin s k duruflu sebebi ile Türk Liras n n güçlenme e iliminde olaca n ve dezenflasyon sürecinin tek haneli rakam mücadelesine devam edece ini beklemekteyiz. Ülkemizin önündeki en büyük finansal risk küresel reel faiz liginin flampiyonlu unun kemikleflmesi ve bu durumun do rudan yabanc sermaye ak mlar yerine spekülatif portföy yat r mlar n n cazibe merkezi olmas ve bu sermayenin yarataca dalgalanmalar n fiyat istikrar n tehtid eder bir hale bürünmesidir. Bu nedenle müflterilerimize özellikle yabanc para net genel durumlar nda dengeli bir aktif-pasif yönetimi önermeye devam edece iz. Bankac l k sektöründe, ifllem hacimlerinde daralmalar ve bunun sonucunda bilançolarda fazla bir büyüme olmamas di er beklentilerimiz. Bankam z önümüzdeki dönemlerde de bankac l k etik kurallar çerçevesinde geliflimini sürdürmeyi hedeflemektedir Nat k ATAL 7

8

9 aktif ve özkaynaklar Aktif Büyüklük (Bin YTL) Özkaynaklar (Bin YTL)

10 Necati Özsoy Yönetim Kurulu Baflkan Ankara ktisadi ve Ticari limler Akademisi Maliye bölümü mezunudur y l nda Maliye Bakanl Gelirler Genel Müdürlü ü nde göreve bafllam flt r. Türkiye Demir Çelik flletmeleri Genel Müdürlü ü nde Daire Baflkan olarak görev alm flt r y l nda kat ld Diler Holding kurulufllar nda halen Yönetim Kurullar nda görev almaktad r. Ahmet Ertu rul Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur. Halk Bankas A.fi. ve Türk Eximbank A.fi. Genel Müdürlü ü, THY A.O. ve Tekstilbank A.fi. Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bulunmufltur. Halen Bilkent Üniversitesi Ö retim Görevlisidir. Celal Özgündo an Yönetim Kurulu Üyesi Marmara Üniversitesi..B.F. ngilizce ktisat mezunudur y l nda Diler D fl Ticaret A.fi. ne kat l m fl ve 1999 y l ndan beri bankam z Yönetim Kurulu Üyesidir. Bankam z n Denetim Komitesi nde de görev almaktad r. Veysel Çak r Yönetim Kurulu Üyesi Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur y l nda Maliye Bakanl nda Hesap Uzman olarak göreve bafllam flt r y l ndan beri Diler Holding kurulufllar n n Yönetim Kurullar nda görev almaktad r. Halen bir Yeminli Mali Müflavirlik flirketinde Yönetim Kurulu Baflkanl,.Ü.Ö retim Üyeli i; Deniz Ticaret Odas Baflkanl k Mali Dan flmanl görevlerini yürütmektedir. Ömer Faruk Miras Yönetim Kurulu Üyesi Shiller International University (Londra) mezunudur y l ndan beri Diler Holding flirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeli i yapmaktad r. Ayr ca Deniz Ticaret Odas Yönetim Kurulu Üyeli i mevcuttur. Bankam z n Denetim Komitesi nde de görev almaktad r. brahim Pektafl Yönetim Kurulu Üyesi Çukurova Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi mezunudur. Western llinois Üniversitesi Ekonomi Yüksek Lisans Program n tamamlam flt r y l nda Çal flma Bakanl nda göreve bafllam fl, DPT Müsteflarl nda çeflitli görevlerde bulunmufl, THY Yönetim Kurulu Üyeli i ve Genel Müdür Yard mc l yapm flt r y l nda Diler Holding kurulufllar nda göreve bafllam flt r. Nat k Atal Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Vekili Marmara Üniversitesi..B.F. ngilizce ktisat bölümü mezunudur y l ndan beri Pamukbank A.fi., Osmanl Bankas A.fi. ve MNG Bank A.fi. bankalar nda çeflitli görevlerde bulunmufltur. Bankam z n kuruluflundan beri Kredi ve Operasyondan sorumlu Genel Müdür Yard mc s görevini sürdürmektedir. Cenk Aklan Denetçi Ankara Üniversitesi..B.F. flletme Bölümü mezunudur.k br s Vak flar Bankas A.fi., Asil Çelik A.fi. ve Alarko Holding A.fi. de çeflitli görevler ald ktan sonra Diler Grubuna kat lm flt r y l ndan itibaren bu görevi sürdürmektedir. Mehmet Suiçmez Denetçi stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur y l ndan bu yana Diler Holding e ba l kurulufllarda çeflitli görevlerde bulunmufltur y l ndan itibaren bu görevi sürdürmektedir. Ahsen Akgün ç Kontrol ve Risk Yönetimi Grup Müdürü Ankara Üniversitesi S.B.F Uluslararas iliflkiler bölümü 1994 y l ndan beri Pamukbank A.fi. ve Osmanl Bankas A.fi. teftifl kurullar ve Bay nd rbank A.fi. Risk Yönetim biriminde çeflitli görevler ald ktan sonra 2005 y l nda Dilerbank A.fi. ne kat lm flt r. 10

11 Banka Hakk nda Genel Bilgiler Diler Yat r m Bankas A.fi. 1 Ekim 1998 tarihinde kurulmufl olup, 5411 say l Bankac l k Kanunu kapsam nda Kalk nma ve Yat r m Bankas statüsünde kurulmufltur. Banka n n kuruluflundan cari döneme kadar statüsünde herhangi bir de ifliklik olmam flt r. Bu hesap dönemi içinde 5411 say l Bankac l k Kanunu gere ince, Banka n n ödenmifl sermayesi Bin YTL ye (Yirmimilyon Yeni Türk Liras ) art r lm fl ve ana sözleflmede bu flekilde de ifliklik yap lm flt r. Bu Sermaye, her biri 10 Yeni Türk Liras de erinde paya bölünmüfltür. Cari dönemde art r m miktar olan Bin YTL nin Bin YTL si nakden Bin YTL si Di er Sermaye Yedeklerinden karfl lanm flt r. Sermayenin ilk flekli olan Bin YTL si de nakden ödenmifltir. H SSEDAR H SSE ADED H SSEN N TOPLAM T BAR BEDEL PAY ORANI Recep Sami YAZICI , Yaz c Demir Çelik San.ve Turizm Tic.A.fi , Diler D fl Ticaret A.fi ,000 5 Diler Holding A.fi ,000 5 Fuat M RAS ,000 5 Bu ortakl k yap s nda cari dönemde herhangi bir de ifliklik olmam flt r. Yönetim kurulu baflkan ve üyeleri, denetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve yard mc lar n n Banka'da sahip olduklar pay bulunmamaktad r. Bankada nitelikli pay sahibi olan kifli ve kurulufllara iliflkin aç klamlar. Ad Soyad /Ticaret Unvan Pay Tutar Pay Oran Ödenmifl Paylar Ödenmemifl Paylar Recep Sami YAZICI ,000 - Yaz c Demir Çelik San. ve Turizm Tic. A.fi ,000 - Di er ,000 - Bankam z halen tek flubeli ve toplam 19 personeli ile faaliyetlerine devam etmektedir. Banka Yat r m Bankac l alan nda hizmet vermektedir. Mevduat ve kat l m fonu kabul etme d fl nda; kredi kulland r mlar esas olmak üzere bafll ca faaliyet alanlar ticari finansman, kurumsal bankac l k, fon yönetimi ifllemleri ve finansal kiralama ifllemleridir. Eylül 2006 itibari ile bin YTL aktif büyüklü ü ile tüm bankalar s rlamas nda 41 inci yat r m bankalar içinde 10 uncu s rada bulunmaktad r. Yeni hizmet ve faaliyetlerle ilgili olarak henüz araflt rma ve gelifltirme uygulamalar mevcut de ildir say l Bankac l k Kanunu nun 24. maddesi hükmünce tesis edilen ve 1 Kas m 2006 tarihinde yürürlü e giren Bankalar n ç Sistemleri Hakk nda Yönetmelik uyar nca denetim komitesinin görev yetki ve sorumluluklar yaz l olarak belirlenmifltir.bu komitenin faaliyetleri özetle sözkonusu yönetmelik çerçevesinde gerekli sistemleri kurmak, sürdürülebilirli ini sa lamak ve gerekli hükümleri yerine getirmek olarak adland r labilir.bankam zda bu görevleri halen Celal Özgündo an ve Ömer Faruk Miras yürütmektedir. Bankam zda 2006 y l nda 20 kez yönetim kurulu toplant s düzenlemifl ve tüm bu toplant lara denetim komitesi üyeleri de dahil olmak üzere tam kat l m sa lanm flt r.bankam zda kredi komitesi olmad ndan tüm kredi tahsis ifllemleri bu toplant larda ele al nmaktad r.denetim komitesi üyeleri bu toplant larda gerekli gördükleri hallerde karfl lafl lmas muhtemel riskler konusunda uyar larda bulunmakta ve bu risklerin yönetilebilmesi hususunda politikalar belirlemektedir. 11

12 fle alma ve terfi uygulamalar nsan Kaynaklar Yönetmeli i çerçevesinde yerine getirilmekte olup görev tan mlar n n gerektirdi i niteliklere haiz personelin ifle al nmas titizlikle gerçeklefltirilmektedir.banka personelinin mesleki geliflimi için gerekli e itim programlar takip edilmekte,banka içi ve banka d fl e itim faaliyetleri ile personel sürekli olarak desteklenmektedir. nsan Kaynaklar Müdürlü ü çal flan n maddi ve manevi tüm haklar n n korunmas n ön planda tutar. Çal flan n mesleki bilgi ve görgüsünü gelifltirerek,baflar ya özendirecek olanaklar sa lar. Çal flanlar aras ndaki sosyal iliflkilerin kurulmas n ve gelifltirilmesini temin eder. Bankam z dahil oldu u risk grubu ile çeflitli kredi ve leasing ifllemleri yapmakta ayr ca grubun d fl ticaret ve hazine fllemlerine arac l k etmektedir. Bu bilgiler ayr ca 31 Aral k 2006 hesap dönemine ait finansal tablolar ve ba ms z denetim raporu k sm nda detayl olarak sunulmufltur. Bankam z ntertech A.fi. firmas ndan bilgi sistemleri hizmetleri almaktad r. Ba ms z denetimlerini ise Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. (A Member Firm of KPMG International) firmas gerçeklefltirmektedir. Risk yönetimi ve ç kontrol merkezince yap lan ola an denetim sonuçlar Denetim komitesi taraf ndan düzenli olarak de erlendirilmifl olup Bankam z n riske maruz de eri, haftal k olarak kur riski, ayl k ve üç ayl k dönemlerde de piyasa riski baz nda ölçülmüfl ve oldukça yüksek bir sermaye yeterlilik oran na eriflilmifltir. Derecelendirme kurulufllar nca bankam za herhangi bir derecelendirme yap lmamaktad r. Denetim komitesi, yönetim kurulu ad na bankan n iç sistemlerinin etkinli ini ve yeterlili ini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin Kanun ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde iflleyiflini ve üretilen bilgilerin bütünlü ünü gözetmek, ba ms z denetim kurulufllar ile derecelendirme, de erleme ve destek hizmeti kurulufllar n n yönetim kurulu taraf ndan seçilmesinde gerekli ön de erlendirmeleri yapmak ve yönetim kurulu taraf ndan seçilen ve sözleflme imzalanan bu kurulufllar n faaliyetlerini düzenli olarak izlemekle görevli ve sorumludur. Bu çerçevede Denetim Komitesi ayl k periyodlarla Bankan n genel risk düzeyini; risk yönetimi birimi tarf ndan haz rlanan Faiz Oran ve Kur Riski raporlamalar ile Toplam Riske Maruz De er ve Bankan n Sermaye Yeterlilik oran n de erlendirme toplant lar yapm fl ve Yönetim Kurulunu bu çerçevede bilgilendirmifltir. Denetim komitesi ayr ca Banka Risk Matrisinin ve de erlendirme raporunun haz rlanmas ve Yönetim Kuruluna sunulmas fonksiyonunu yerine getirmifltir. Bankam z 2006 y l nda bir önceki y lda oldu u gibi karla kapatm flt r Y l nda 877 Bin YTL kar eden bankam z 2006 y l n 353 Bin YTL karla kapatm flt r. Toplam aktiflerimiz bir önceki y la göre % 44 büyüme göstererek Bin YTL ye yükselmifltir. Toplam Garanti ve Kefaletlerimiz 2006 y l nda Bin YTL olarak gerçekleflmifltir. Bankam z uzun vadeli ve özkaynak a rl kl kaynaklar n bir haftay geçmeyen yat r mlara yönlendirdi i için her vade diliminde art likitide fazlas vard r. Bankam z mevcut varl klar yla taahhütlerinin karfl layabilecek bir mali bünyeye sahiptir. Toplam Aktiflerimiz içinde Likit Aktiflerimiz pay 2005 y l nda % 84 iken bu oran 2006 y l nda % 89 olmufltur. Menkul k ymetlerimizin bilaçodaki pay Repo ifllemleride dahil olmak üzere % 44 artarak Bin YTL ye yükselmifltir. Banka, Sat lmaya Haz r Menkul K ymet portföyünde Bin YTL tutar nda hisse senedi bulunmaktad r. Bunun d fl ndakilerin tamam de iflken faizli devlet tahvilleridir. Bankan n Sermaye Yeterlilik Rasyosu 2006 y l nda % 90,62 olarak gerçekleflmifl, bankan n finansal güçlülü e ve muhafazakar yönetiminin göstergesi olmufltur. Bankan n di er faaliyetlerden gelirleri 536 Bin YTL olarak gerçekleflmifltir. Banka'n n Risk Yönetimi Politikas, Risk Yönetimi, Risk, Finansal Risk ve Operasyonel Risk kavramlar çerçevesinde oluflturulmufltur. Bankac l k ifllemleri bafll ca 3 çeflit riskin oluflumuna imkan verir. Bunlar Kredi Riski, Piyasa Riski ve Operasyonel Risk'tir. Ancak Likidite Riski, Faiz Oran Riski ve Kur Riski piyasa riskinin alt kategorileri olmas na ra men, önem itibariyle ayr ca de erlendirilmeleri uygun olacakt r. 12

13 Banka'n n Risk Yönetimi düzenlemelerinin bafll ca hedefi, karar verme aflamas nda, Yöneticilere; - Do ru bilgilendirme, karar verme ve planlama ifllevlerinin iyilefltirilmesi yoluyla ifl performans n n art r lmas, - Ölçülebilen risklerin al narak, BANKA yarar na olan f rsatlar n de erlendirilmesi için daha yarat c ve daha az riskten kaç nan bir kültürün oluflturulmas na katk da bulunulmas, - Entegre Risk Yönetimi ve ç Kontrol Sistemi'nin, baflar l yönetimin ayr lmaz bir parças oldu unun ispat yolu ile bilgiye dayanan seçenekler sunmakt r. Etkin bir Risk Yönetimi, afla da belirtilen iyilefltirmeleri ve faydalar sa lamal d r; - BANKA'n n hedefleri, amaçlar ve önceliklerinin bilinirli inin ve öneminin anlafl lmas, - Kaynaklar n tahsisinin öncelik s ras n n belirlenmesi, - Potansiyel problemler hakk nda erken uyar sinyallerinin verilmesi, - BANKA organizasyonunda yer alan herkesi bilinçli risk al c seviyesi ve bilgisine ulaflt r lmas. - Dilerbank' n ölçe i ve ifllem hacmi gözönüne al narak; büyük ölçekli bankalarda Kredi Tahsis Komitesi, Kredi Risk Yönetimi Komitesi, Kredi Kontrol Komitesi gibi komitelerin yerine getirdi i görev ve sorumluluklar bizzat Banka Yönetim Kurulu taraf ndan üstlenilmifltir. Bu görevler bafll ca; - Genel kredi prosedürlerinin haz rlanmas, - Kredi kulland r m standartlar n n belirlenmesi, - Rating standartlar n n belirlenmesi, - Firma ve sektör baz nda limit tahsisi, - Gerekti inde yetki delegasyonu, - Büyük kredi ve grup kredilerinin takibi, - Aktif konsantrasyonunun belirlenmesi, - Teminatland rma ile ilgili standartlar n belirlenmesi, - Portföy Yönetimi çerçevesinde risk konsantrasyonlar n n, izleme ve de erlendirme fonksiyonunun yerine getirilmesi, - Kredi Fiyatlamas, - Yasal düzenlemelere uyum. - Yönetim Kurulu; limit tahsisi, kredi kulland r m ve takip ifllevlerini yerine getirirken, evrensel uygulamalar ve düzenleyici otorite taraf ndan öngörülen prensipler ve düzenlemeler do rultusunda hareket eder. - Yönetim Kurulu; de erlendirmeleri ve konjonktür çerçevesinde - kanuni limitler dahilinde kalmak flart yla- risk al c, nötr ya da riskten kaç n c pozisyon al nmas na karar verebilir. - Yönetim Kurulu; ifl yo unlu una ve h z na ba l olarak üstlendi i görevlerden bir k sm n, yetki devri yoluyla alt birimlere aktarabilir. Yetkilendirmeyi yaparken, ilgili birimin yap s ve personel kalitesi gözden geçirilir ve gerekli iç kontrol mekanizmalar nun kuruldu una dikkat eder. - Limit tahsisi yetkisi sadece Yönetim Kurulu'nun uhdesinde olup devredilemez. - Alt birimler, karar verme ve de erlendirme sürecinde Yönetim Kurulu'nun ihtiyaç duydu u her çeflit bilgi ve belgeyi eksiksiz ve do ru olarak sa lamakla yükümlüdürler. - Banka Risk Yönetimi Bölümü, Kredi Riski yönetimine iliflkin düzenlemelerin yap lmas, gözden geçirilmesi, güncellenmesi ile mükelleftir. Banka Risk Yönetimi Bölümü, Üst Düzey Risk Komitesi arac l yla Banka Yönetim Kurulu'nu bilgilendirir. 13

14 Son befl y ll k özet bilanço bilgileri Aktif Hesaplar Kasa ve Bankalar 8,874 10,924 8,422 34,374 54,190 Menkul K ymetler 16,328 25,118 28,939 22,726 32,712 Krediler 2, Finansal Kiralamadan Alacaklar 15,008 9,889 7,421 8,842 8,551 Di er 2, , Toplam 45,003 46,474 46,098 66,489 95,738 Pasif Hesaplar Mevduat Para Piyasalar ,516 Al nan Krediler 1, ,789 24,487 Muhtelif Borçlar ve Di er 3,138 5,988 7,207 16,325 18,007 Özkaynaklar 40,440 39,632 38,498 39,375 42,728 Toplam 45,003 46,474 46,098 66,489 95,738 Özet Finansal Bilgiler (Bin YTL) Aktifler De iflim Nakit De erler ve Merkez Bankas 1,670 1, Bankalar ve Para Piyasalar 52,520 32, Menkul De erler 32,712 22, Kiralama fllemlerinden Alacaklar 8,551 8, Di er Aktif Toplam 95,738 66, Pasifler De iflim Para Piyasalar 10, Al nan Krediler 24,487 10, Di er 18,007 16, Özkaynaklar 42,728 39, Pasif Toplam 95,738 66, Bafll ca Finansal Oranlar ( % ) Semaye Yeterlili i Oran Özkaynaklar / Toplam Aktifler (Özkaynaklar - Duran Aktifler) / Toplam Aktifler Menkul De er Cüzdan / Toplam Aktifler Toplam Krediler / Toplam Aktifler Duran Aktifler / Toplam Aktifler YP Aktifler / Toplam Aktifler YP Pasifler / Toplam Pasifler Likit Aktifler / Toplam Aktifler Net Faiz Geliri / Toplam Aktifler Net Faiz D fl Gelirler / Toplam Aktifler Dönem Net Kar / Toplam Aktifler

15 Diler Yatırım Bankası Anonim fiirketi 31 Aral k 2006 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Ba ms z Denetim Raporu 15

16 D LER YATIRIM BANKASI A.fi. N N 2006 HESAP DÖNEM NE A T BA IMSIZ DENET M RAPORU Diler Yat r m Bankas A. fi. Yönetim Kurulu'na: Diler Yat r m Bankas Anonim fiirketi'nin ("Banka") 31 Aral k 2006 tarihi itibar yla haz rlanan konsolide olmayan bilançosu ile ayn tarihte sona eren hesap dönemine ait gelir tablosu, nakit ak m tablosu, özkaynak de iflim tablosu ve önemli muhasebe politikalar ile di er aç klay c notlar n bir özetini denetlemekle görevlendirilmifl bulunuyoruz. Banka'n n 31 Aral k 2005 tarihinde sona eren hesap dönemine ait mali tablolar n n tam kapsaml denetimi baflka bir ba ms z denetim flirketi taraf ndan gerçeklefltirilmifl olup, söz konusu denetim flirketi 9 Mart 2006 tarihli tam kapsaml denetim raporunda, 31 Aral k 2005 tarihli mali tablolar üzerine olumlu görüfl bildirmifltir. Banka Yönetim Kurulunun Sorumlulu una liflkin Aç klama: Banka Yönetim Kurulu, rapor konusu finansal tablolar n 1 Kas m 2006 tarih ve say l Resmi Gazete'de yay mlanan Bankalar n Muhasebe Uygulamalar na ve Belgelerin Saklanmas na liflkin Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik ve Türkiye Muhasebe Standartlar ile Türkiye Finansal Raporlama Standartlar na ve Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) taraf ndan muhasebe ve finansal raporlama esaslar na iliflkin yay mlanan di er yönetmelik, aç klama ve genelgelere uygun olarak ve hata ya da suistimal dolay s yla önemlilik arzeden ölçüde yanl fl bilgi içermeyecek flekilde haz rlanmas n ve sunulmas n sa layacak bir iç kontrol sistemi oluflturulmas, uygun muhasebe politikalar n n seçilmesi ve uygulanmas ndan sorumludur. aç klama ve dipnotlar hakk nda denetim kan t toplamaya yönelik denetim teknikleri uygulanm fl; bu tekniklerin seçimi mesleki kanaatimize göre yap lm fl, ancak, duruma uygun denetim teknikleri, finansal tablolar n haz rlanmas ve sunumu sürecindeki iç kontrollerin etkinli i dikkate al narak ve uygulanan muhasebe politikalar n n uygunlu u de erlendirilerek belirlenmifltir. Afla da belirtilen ba ms z denetim görüflünün oluflturulmas için yeterli ve uygun denetim kan t sa lanm flt r. Ba ms z Denetçi Görüflü Görüflümüze göre, iliflikteki finansal tablolar, bütün önemli taraflar yla, Diler Yat r m Bankas Anonim fiirketi'nin 31 Aral k 2006 tarihi itibar yla mali durumunu ve ayn tarihte sona eren hesap dönemine ait faaliyet sonuçlar ile nakit ak mlar n 5411 say l Bankac l k Kanununun 37'nci maddesi gere ince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlar na ve BDDK taraf ndan muhasebe ve finansal raporlama esaslar na iliflkin yay mlanan di er yönetmelik, aç klama ve genelgelere uygun olarak do ru bir biçimde yans tmaktad r. stanbul, 9 Mart 2007 Akis Ba ms z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik A.fi. Yetkili Denetim Kuruluflunun Sorumlulu una liflkin Aç klama: Ba ms z denetimi yapan kurulufl olarak üzerimize düflen sorumluluk, denetlenen finansal tablolar üzerinde görüfl bildirmektir. Finansal tablolar n önemlilik arzedecek ölçüde bir hata içermedi ine iliflkin makul güvence sa layacak flekilde ba ms z denetim planlanm fl ve gerçeklefltirilmifltir. Ba ms z denetimde; finansal tablolarda yer alan tutarlar ve finansal tablo Murat Alsan Sorumlu Ortak, Bafldenetçi 16

17 D LER YATIRIM BANKASI A. fi.'n N 31 ARALIK 2006 TAR H T BARIYLA HAZIRLANAN YIL SONU KONSOL DE OLMAYAN F NANSAL RAPORU Adres : Tersane Cad. No:46-48 Diler Han Kat:8, Karaköy - stanbul Telefon : Faks : Elektronik site : E-posta adresi : Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu taraf ndan düzenlenen "Bankalarca Kamuya Aç klanacak Finansal Tablolar ile Bunlara liflkin Aç klama ve Dipnotlar Hakk nda Tebli "e göre haz rlanan y l sonu konsolide olmayan finansal raporu afla da yer alan bölümlerden oluflmaktad r. BANKA HAKKINDA GENEL B LG LER BANKA'NIN KONSOL DE OLMAYAN F NANSAL TABLOLARI LG L DÖNEMDE UYGULANAN MUHASEBE POL T KALARINA L fik N AÇIKLAMALAR BANKA'NIN MAL BÜNYES NE L fik N B LG LER KONSOL DE OLMAYAN F NANSAL TABLOLARA L fik N AÇIKLAMA VE D PNOTLAR D ER AÇIKLAMA VE D PNOTLAR BA IMSIZ DENET M RAPORU Bu raporda yer alan konsolide olmayan finansal tablolar ile bunlara iliflkin aç klama ve dipnotlar Bankalar n Muhasebe Uygulamalar na ve Belgelerin Saklanmas na liflkin Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik, Türkiye Muhasebe Standartlar, Türkiye Finansal Raporlama Standartlar, bunlara iliflkin ek ve yorumlar ile Bankam z kay tlar na uygun olarak, aksi belirtilmedi i müddetçe bin Yeni Türk Liras cinsinden haz rlanm fl olup, ba ms z denetime tabi tutulmufl ve iliflikte sunulmufltur. Necati ÖZSOY Yönetim Kurulu Baflkan Nat k ATAL Yön. Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Vekili lhami Bahçekap l Muhasebe Müdürü Celal ÖZGÜNDO AN Denetim Komitesi Üyesi Ömer Faruk M RAS Denetim Komitesi Üyesi Bu finansal rapor ile ilgili olarak sorular n iletilebilece i yetkili personele iliflkin bilgiler: Ad-Soyad/Unvan: Erdal Ayd n / Uzman Tel No : Faks No:

18 B R NC BÖLÜM Genel Bilgiler I. Bankan n kurulufl tarihi, bafllang ç statüsü, an lan statüde meydana gelen de ifliklikleri ihtiva eden Banka'n n tarihçesi (21) II. Bankan n sermaye yap s, yönetim ve denetimi do rudan veya dolayl olarak tek bafl na veya birlikte elinde bulunduran ortaklar, varsa bu hususlarda y l içindeki de ifliklikler ile dahil oldu u guruba iliflkin aç klama (21) III. Bankan n yönetim kurulu baflkan ve üyeleri, denetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve yard mc lar n n nitelikleri varsa bunlarda meydana gelen de ifliklikler ile Banka'da sahip olduklar paylara iliflkin aç klama (21) IV. Bankada nitelikli pay sahibi olan kifli ve kurulufllara iliflkin aç klamalar (21) V. Banka'n n hizmet türü ve faaliyet alanlar n içeren özet bilgi (21) K NC BÖLÜM Konsolide Olmayan Finansal Tablolar I. Bilançolar -Aktif kalemler (22) II. Bilançolar -Pasif kalemler (23) III. Bilanço d fl yükümlülükler tablosu (24) IV. Gelir tablosu (25) V. Özkaynak de iflim tablosu (26) VI. Nakit ak fl tablosu (27) VII. Kar da t m tablosu (28) IV. Faiz gelir ve giderine iliflkin aç klamalar (30) V. Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine iliflkin aç klamalar (30) VI. Finansal varl klara iliflkin aç klama ve dipnotlar (30) VII. Finansal varl klarda de er düflüklü üne iliflkin aç klamalar (31) VIII. Finansal araçlar n netlefltirilmesine iliflkin aç klamalar (31) IX. Sat fl ve geri al fl anlaflmalar ve menkul de erlerin ödünç verilmesi ifllemlerine iliflkin aç klamalar (31) X. Sat fl amaçl duran varl klar ve durdurulan faaliyetlere iliflkin aç klamalar (31) XI. fierefiye ve di er maddi olmayan duran varl klara iliflkin aç klamalar (31) XII. Maddi duran varl klara iliflkin aç klamalar (32) XIII. Kiralama ifllemlerine iliflkin aç klamalar (32) XIV. Karfl l klar ve koflullu yükümlülükler ve varl klara iliflkin aç klamalar (32) XV. Çal flanlar n haklar na iliflkin yükümlülüklere iliflkin aç klamalar (32) XVI. Vergi uygulamalar na iliflkin aç klamalar (33) XVII. Borçlanmalara iliflkin ilave aç klamalar (33) XVIII. Hisse senetleri ve ihrac na iliflkin aç klamalar (33) XIX. Aval ve kabullere iliflkin aç klamalar (33) XX. Devlet teflviklerine iliflkin aç klama ve dipnotlar (34) XXI. Raporlaman n bölümlemeye göre yap lmas na iliflkin aç klamalar (34) XXII. Di er hususlara iliflkin aç klamalar (34) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Muhasebe Politikalar I. Sunum esaslar na iliflkin aç klamalar (29) II. Finansal araçlar n kullan m stratejisi ve yabanc para cinsinden ifllemlere iliflkin aç klamalar (29) III. Vadeli ifllem ve opsiyon sözleflmeleri ile türev ürünlere iliflkin aç klamalar (29) 18

19 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Mali Bünyeye liflkin Bilgiler I. Sermaye yeterlili i standart oran na iliflkin aç klamalar (34) II. Kredi riskine iliflkin aç klamalar (37) III. Piyasa riskine iliflkin aç klamalar (39) IV. Operasyonel riske iliflkin aç klamalar (40) V. Kur riskine iliflkin aç klamalar (40) VI. Faiz oran riskine iliflkin aç klamalar (41) VII. Likidite riskine iliflkin aç klamalar (43) VIII. Finansal varl k ve borçlar n gerçe e uygun de eri ile gösterilmesine iliflkin aç klamalar (44) IX. Baflkalar n n nam ve hesab na yap lan ifllemler, inanca dayal ifllemlere iliflkin aç klamalar (44) BEfi NC BÖLÜM Konsolide Olmayan Finansal Tablolara liflkin Aç klama ve Dipnotlar I. Bilançonun aktif hesaplar na iliflkin aç klama ve dipnotlar (45) II. Bilançonun pasif hesaplar na iliflkin aç klama ve dipnotlar (51) III. Naz m hesaplara iliflkin aç klama ve dipnotlar (53) IV. Gelir tablosuna iliflkin aç klama ve dipnotlar (55) V. Özkaynak de iflim tablosuna iliflkin aç klama ve dipnotlar (57) VI. Nakit ak fl tablosuna iliflkin aç klama ve dipnotlar (58) VII. Bankan n dahil oldu u risk grubuna iliflkin aç klamalar (59) VIII. Banka'n n yurtiçi, yurtd fl, k y bankac l bölgelerindeki flube veya ifltirakler ile yurt d fl temsilciliklerine iliflkin aç klamalar (60) ALTINCI BÖLÜM Di er Aç klamalar I. Banka'n n faaliyetlerine iliflkin di er aç klamalar (60) II. Banka'n n uluslararas derecelendirme kurulufllar na yapt rm fl oldu u derecelendirmeye iliflkin özet bilgiler (60) III. Bilanço sonras hususlarla ilgili henüz sonuçland r lmam fl ifllemler ve bunlar n finansal tablolara etkileri (60) IV. Kurlarda bilanço tarihinden sonra ortaya ç kan ve aç klanmamas finansal tablo kullan c lar n n inansal tablolar üzerinde de erlendirme yapmas n ve karar vermesini etkileyecek önemlilikteki de iflikliklerin yabanc para ifllemler ile kalemlere ve finansal tablolara olan etkisi ile bankan n yurtd fl ndaki faaliyetlerine etkisi (60) YED NC BÖLÜM Ba ms z Denetim Raporu I. Ba ms z denetim raporuna iliflkin olarak aç klanmas gereken hususlar (60) II. Ba ms z denetçi taraf ndan haz rlanan aç klama ve dipnotlar (60) 19

20

21 B R NC BÖLÜM Genel Bilgiler I. Banka'n n kurulufl tarihi, bafllang ç statüsü, an lan statüde meydana gelen de ifliklikleri ihtiva eden Banka'n n tarihçesi Diler Yat r m Bankas A.fi. ("Banka") 1 Ekim 1998 tarihinde kurulmufl olup, 5411 say l Bankac l k Kanunu kapsam nda Kalk nma ve Yat r m Bankas statüsünde kurulmufltur. Banka'n n kuruluflundan cari döneme kadar statüsünde herhangi bir de ifliklik olmam flt r. II. Banka'n n sermaye yap s, yönetim ve denetimini do rudan veya dolayl olarak tek bafl na veya birlikte elinde bulunduran ortaklar, varsa bu hususlarda y l içindeki de ifliklikler ile dahil oldu u gruba iliflkin aç klama Bankan n sermayesi 20,000 YTL (Yirmimilyon Yeni Türk Liras )'d r. Bu Sermaye, her biri 10 Yeni Türk Liras de erinde paya bölünmüfltür. Cari dönemde Bankan n sermayesi 14,000 YTL den 20,000 YTL'ye yükseltilmifltir. Art r m miktar olan 6,000 YTL'nin 3,000 YTL'si nakden 3,000 YTL'si Di er Sermaye Yedekleri kaleminin alt nda gösterilen Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklar Hesab 'ndan karfl lanm flt r. ORTAKLAR H SSE ADED H SSEN N TOPLAM T BAR BEDEL Recep Sami YAZICI ,000 Yaz c Demir Çelik San.ve Turizm Tic.A.fi ,000 Diler D fl Ticaret A.fi ,000 Diler Holding A.fi ,000 Fuat M RAS ,000 Ortakl k yap s nda cari dönemde herhangi bir de ifliklik olmam flt r. Diler Yat r m Bankas A.fi. Diler fiirketler Grubuna dahildir. Temeli, 1949 y l nda at lan Diler Holding, zaman içinde üretim bünyesinde bulunan entegre demir çelik tesislerinin yan s ra d fl ticaret, denizcilik, inflaat, taahhüt, enerji, tekstil, turizm ve finans alanlar nda faaliyet gösteren flirketleriyle ülkenin önde gelen holdinglerinden biridir. III. Banka'n n yönetim kurulu baflkan ve üyeleri, denetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve yard mc lar, varsa bunlarda meydana gelen de ifliklikler ile bunlar n Banka'da sahip olduklar paylara iliflkin aç klama Ad Soyad Görevi Sahip olduklar pay(%) Necati ÖZSOY Yönetim Kurulu Baflkan - Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet ERTU RUL Baflkan Vekili - Veysel ÇAKIR Üye - brahim PEKTAfi (*) Üye-Genel Müdür - Ömer Faruk M RAS Üye - Celal ÖZGÜNDO AN Üye - Denetim Kurulu Üyeleri Ömer Faruk M RAS Üye - Celal ÖZGÜNDO AN Üye - Genel Müdür Yard mc lar Nat k ATAL - Altu NCE (*) - (*) Banka'n n Genel Müdürlük görevini sürdüren brahim Pektafl ile Genel Müdür Yard mc s Altu nce'nin 16 Ocak 2007 tarih ve 2007/173 say l Yönetim Kurulu Karar ile istifalar kabul edilmifl, Genel Müdür Yard mc s Nat k Atal Genel Müdürlük görevine vekaleten atanm flt r. IV. Bankada nitelikli pay sahibi olan kifli ve kurulufllara iliflkin aç klamalar Ad Soyad /Ticari Unvan Pay Tutarlar Pay Oranlar Ödenmifl Paylar Ödenmemifl Paylar Recep Sami Yaz c %45 9,000 - Yaz c Demir Çelik San ve Turizm Tic. A.fi %40 8,000 - Di er %15 3,000 - Toplam %100 20,000 - V. Banka'n n hizmet türü ve faaliyet alanlar na iliflkin özet bilgi Banka, yat r m bankac l alan nda hizmet vermekte olup, mevduat ve kat l m fonu kabul etme d fl nda; kredi kulland rmak esas olmak üzere bafll ca faaliyet alanlar ticari finansman, kurumsal bankac l k, fon yönetimi ifllemleri ve finansal kiralama ifllemleridir. 21

TÜRK YE fi BANKASI A.fi. KONSOL DE OLMAYAN MAL TABLOLAR

TÜRK YE fi BANKASI A.fi. KONSOL DE OLMAYAN MAL TABLOLAR KONSOL DE OLMAYAN B LANÇOSU Dipnot B N YEN TÜRK L RASI (31.12.2006) (31.12.2005) AKT F KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAK T DE ERLER VE MERKEZ BANKASI V-I-1 3.055.130 2.540.976 5.596.106 3.593.135

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Sınırlı 31 Aralık 2013 AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 637 53 690 808 53

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU EK1-E A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Adabank Anonim Şirketi Sınırlı AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 816 53 869

Detaylı

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Denetim Raporu İlgili döneme ait raporlar 24/04/2013 tarih 8306

Detaylı

2) Yayınlanan bu bilgilere www.sekerbank.com.tr ve www.tbb.org.tr adreslerinden ulaşılabilir.

2) Yayınlanan bu bilgilere www.sekerbank.com.tr ve www.tbb.org.tr adreslerinden ulaşılabilir. NOTLAR: 1) Şekerbank T.A.Ş. nin 2012 yılı Mali Tabloları, Bağımsız Denetim Raporları ve Denetçi Raporu Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nin 22.04.2013 tarih/8305 ve 25.04.2013 tarih/8307 sayılı nüshalarında

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 312.796 243.170 555.966 209.602 217.950 427.552

Detaylı

MNG BANK A.S. BILANÇOSU

MNG BANK A.S. BILANÇOSU BILANÇOSU AKTIF KALEMLER Dipnot 31 Aralik 2006 31 Aralik 2005 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 15.041 3.646 18.687 6.690 2.238 8.928 II. GERÇEGE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

KONSOL DE MAL B LG LER 2006

KONSOL DE MAL B LG LER 2006 KONSOL DE MAL B LG LER 2006 1 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU DRT Ba ms z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik A.fi. Sun Plaza No: 24 34398 Maslak stanbul, Türkiye Tel: (212) 366 60 00 Fax: (212) 366

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 355.403 1.943.667 2.299.070

Detaylı

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV.

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV. Konsolide Finansal Tablolar I. Konsolide bilanço (Finansal Durum Tablosu) Cari Dönem Önceki Dönem Aktif kalemler TP YP Toplam TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 2.990.682 20.223.983 23.214.665

Detaylı

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 262 4,125 4,387 II. Gerçeğe uygun değer farkı k/z'a yansıtılan fv (net) 2.1 Alım satım amaçlı finansal

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2008 ) ( 31/ 12 / 2007 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7,792,291 1,583,306 9,375,597 4,098,681

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2013 ) ( 31 / 12 / 2012 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler Anadolu Faktoring Hizmetleri Anadolubank Nederland NV

Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler Anadolu Faktoring Hizmetleri Anadolubank Nederland NV Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Detaylı

MURAKIP RAPORU. 7 Mart 2012 TEB HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ OLAĞAN GENEL KURULU NA. Şirket in Ünvanı : Merkezi: Sermayesi: Faaliyet Konusu:

MURAKIP RAPORU. 7 Mart 2012 TEB HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ OLAĞAN GENEL KURULU NA. Şirket in Ünvanı : Merkezi: Sermayesi: Faaliyet Konusu: MURAKIP RAPORU 7 Mart 2012 TEB HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ OLAĞAN GENEL KURULU NA Şirket in Ünvanı : Merkezi: Sermayesi: Faaliyet Konusu: Denetçi veya denetçilerin adı, ortak veya Şirket in personeli olup olmadığı:

Detaylı

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği Türkiye Finans

Detaylı

01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. Maddesi gereği olarak, Nurol

Detaylı

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi nin

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi nin nin 31 Aralık 2011 hesap dönemine ait Konsolide Olmayan Mali Tabloları, Bağımsız Denetçi raporu ile Türk Ticaret Kanunu nun 347 nci maddesi uyarınca teşkil olunan denetçiler tarafından hazırlanan rapor

Detaylı

1) http://tkbb.org.tr/bankalarin-bagimsiz-denetim-raporlari 2) http://www.albarakaturk.com.tr//yatirimci_iliskileri BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1) http://tkbb.org.tr/bankalarin-bagimsiz-denetim-raporlari 2) http://www.albarakaturk.com.tr//yatirimci_iliskileri BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na: Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi nin (Banka) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide olmayan

Detaylı

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği Türkiye Finans

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

BİN TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM (31/12/2011) (31/12/2010) AKTİF KALEMLER Dipnot. TP YP Toplam TP YP Toplam

BİN TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM (31/12/2011) (31/12/2010) AKTİF KALEMLER Dipnot. TP YP Toplam TP YP Toplam ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş nin yılsonu konsolide olmayan Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu ile Türk Ticaret Kanunu nun 347 nci maddesi uyarınca hazırlanan Denetçi Raporu, Türkiye Ticaret

Detaylı

KATAR FAKTORİNG A.Ş. 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KATAR FAKTORİNG A.Ş. 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 01.01.2013 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Katar Faktoring Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı na, Katar Faktoring Anonim Şirketi nin ( Şirket ) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla

Detaylı

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş. 30 Eylül 2010 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Bilanço 3-4 Nazım hesaplar tablosu 5 Gelir tablosu 6 Özkaynaklarda muhasebeleştirilen

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KONSOLİDE OLMAYAN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU AÇIKLAMA 01.11.2006 Tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği T.C.

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Aktif Yatırım Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na: Aktif Yatırım Bankası A.Ş. nin ( Banka ) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide olmayan bilançosu, aynı tarihte

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZĐ COLUMBUS, OHIO - ĐSTANBUL TÜRKĐYE ŞUBESĐ

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZĐ COLUMBUS, OHIO - ĐSTANBUL TÜRKĐYE ŞUBESĐ JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZĐ COLUMBUS, OHIO - ĐSTANBUL TÜRKĐYE ŞUBESĐ 30 HAZĐRAN 2010 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLAR, BUNLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA

Detaylı

Türkiye Garanti Bankas Anonim fiirketi Ortaklar Ola an Genel Kurulu na

Türkiye Garanti Bankas Anonim fiirketi Ortaklar Ola an Genel Kurulu na 99 Ortaklar Ola an Genel Kurulu na nin 2007 takvim y l ifllem ve hesaplar, 5411 say l Bankac l k Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas Kanunu, genel kabul görmüfl muhasebe kurallar, ilgili mevzuat

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU. Banka Yönetim Kurulu'nun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama. Yetkili Denetim Kuruluşunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU. Banka Yönetim Kurulu'nun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama. Yetkili Denetim Kuruluşunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Aktif Yatırım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu na Finansal Tablolara İlişkin Rapor Aktif Yatırım Bankası A.Ş. nin ( Banka ) 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan bilançosu, aynı

Detaylı

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZĐ COLUMBUS, OHIO - ĐSTANBUL TÜRKĐYE ŞUBESĐ

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZĐ COLUMBUS, OHIO - ĐSTANBUL TÜRKĐYE ŞUBESĐ 31 ARALIK 2009 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLAR, BUNLARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA VE DĐPNOTLAR ĐLE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest

Detaylı

BÖLÜM IV TURKLANDBANK ANON M fi RKET 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE BA IMSIZ DENET M RAPORU, KONSOL DE OLMAYAN F NANSAL TABLOLAR VE F NANSAL TABLOLARA L fik N D PNOTLAR Turklandbank A.fi. Yönetim Kurulu'na

Detaylı

1 Ocak 31 Aralık 2011 hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar hakkında bağımsız denetim raporu

1 Ocak 31 Aralık 2011 hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar hakkında bağımsız denetim raporu 1 Ocak 31 Aralık 2011 hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar hakkında bağımsız denetim raporu Credit Agricole Yatırım Bankası Türk A.Ş. Yönetim Kurulu na: Credit Agricole Yatırım Bankası

Detaylı

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na:

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na: ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ OHIO İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU Başaran Nas

Detaylı

HSBC Bank Anonim Şirketi ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklıkları nın

HSBC Bank Anonim Şirketi ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklıkları nın HSBC Bank Anonim Şirketi ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklıkları nın 30 Haziran 2007 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız

Detaylı

fi F NANSAL K RALAMA A.fi. ve BA LI ORTAKLI I 31 ARALIK 2009 TAR H T BARIYLA KONSOL DE B LANÇO

fi F NANSAL K RALAMA A.fi. ve BA LI ORTAKLI I 31 ARALIK 2009 TAR H T BARIYLA KONSOL DE B LANÇO 31 ARALIK 2009 TAR H T BARIYLA KONSOL DE B LANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bintürk Liras ( TL ) olarak ifade edilmifltir.) B N TÜRK L RASI I. B LANÇO AKT F KALEMLER Ba ms z Denetimden Ba ms z Denetimden

Detaylı

ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi ve Bağlı Ortaklığı

ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi ve Bağlı Ortaklığı ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi ve Bağlı Ortaklığı 30 Eylül 2013 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA Konsolide Bilanço (Finansal Durum

Detaylı

DEUTSCHE BANK A.Ş. BİLANÇOSU

DEUTSCHE BANK A.Ş. BİLANÇOSU DEUTSCHE BANK A.Ş. BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot 31/12/2005 31/12/2004 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 1,116 65 1,181 156 32 188 1.1 Kasa - - - - - - 1.2 Efektif

Detaylı

1 OCAK-31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1 OCAK-31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU The Royal Bank of Scotland plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi Müdürler Kurulu na İstanbul 1 OCAK-31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU The Royal Bank of Scotland plc Merkezi Edinburgh

Detaylı

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI MEVDUAT BANKASI A.Ş./KALKINMA VE YATIRIM BANKASI Kapanış Kuru: Hesaplama Tarihi: Sıra No Hesap Kodu Hesap Adı DÖVİZ VARLIKLARI Bin YTL I -

Detaylı

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi. 31 Aralık 2012 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi. 31 Aralık 2012 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi 31 Aralık 2012 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu 13 Mayıs 2016 Bu rapor, 2 sayfa sınırlı denetim raporu

Detaylı

1 OCAK-31 ARALIK 2011 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1 OCAK-31 ARALIK 2011 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi Müdürler Kurulu na İstanbul 1 OCAK-31 ARALIK 2011 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU The Royal Bank of Scotland N.V.(Merkezi Amsterdam)

Detaylı

TAIB YATIRIMBANK A.Ş.

TAIB YATIRIMBANK A.Ş. 31 MART 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER SAYFA

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu 28 Nisan 2016 Bu rapor, 2 sayfa sınırlı

Detaylı

ALTINCI BÖLÜM Diğer Açıklama ve Dipnotlar 79

ALTINCI BÖLÜM Diğer Açıklama ve Dipnotlar 79 BİRİNCİ BÖLÜM Sayfa No : Genel Bilgiler I. Ana Ortaklık Banka nın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden tarihçesi 1 II. Ana Ortaklık Banka nın sermaye

Detaylı

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi. 31 Mart 2010 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Faaliyet Raporu

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi. 31 Mart 2010 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Faaliyet Raporu 31 Mart 2010 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Faaliyet Raporu 07 Mayıs 2010 Bu rapor 1 sayfa sınırlı bağımsız denetim raporu, 44 sayfa finansal tablo ve dipnotlar ile banka yönetim kurulu başkanı

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE)

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmemiş Geçmemiş Dipnot Referansları 30.09.2009 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 27,180,536 28,730,807

Detaylı

Halk Finansal Kiralama Aġ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Halk Finansal Kiralama Aġ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Halk Finansal Kiralama Aġ 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik Anonim ġirketi 9

Detaylı

Yönetim organları, üst düzey yöneticiler, denetçiler

Yönetim organları, üst düzey yöneticiler, denetçiler Habib Bank Limited İstanbul, Türkiye Merkez Şubesi 2005 Faaliyet Raporu Yönetim organları, üst düzey yöneticiler, denetçiler Banka nın yönetim organları müdürler kurulu, genel müdür ve yardımcılarıdır.

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ HAZİRAN 2015 08.09.2015 Sayı: 2015-3 Son Güncelleme Tarihi: 03.09.2015 İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PARASAL VE FİNANSAL VERİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Arap Türk Bankası Anonim Şirketi

Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Arap Türk Bankası Anonim Şirketi 30 Haziran 2006 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu ARAP TÜRK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ARA DÖNEME AİT BAĞIMSIZ

Detaylı

ING Bank Anonim Şirketi 31 Mart 2011 tarihinde sona eren hesap dönemine ait bağımsız sınırlı denetim raporu

ING Bank Anonim Şirketi 31 Mart 2011 tarihinde sona eren hesap dönemine ait bağımsız sınırlı denetim raporu bağımsız sınırlı denetim raporu, konsolide olmayan finansal tablolar ve finansal tablolara ilişkin dipnotlar ING Bank Anonim Şirketi 31 Mart 2011 tarihinde sona eren hesap dönemine ait bağımsız sınırlı

Detaylı

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2014 YILI

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2014 YILI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2014 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2015 NDEK LER 1. KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 2. DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 3 aylık dönem Sona eren 6 aylık dönem m. 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 Faiz ve

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiģtir.

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir. 31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) BAĞIMSIZ DENETĠMDEN BAĞIMSIZ DENETĠMDEN AKTİF KALEMLER (31/12/2011) (31/12/2010) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II.

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) 66 Millî Reasürans VARLIKLAR Dip Not 31/12/2007 31/12/2006 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 311.941.657,75 366.211.357,10 1- Kasa 7.881,84 16.271,94 2- Al nan Çekler 48.197,00 70.002,00

Detaylı

FİBABANKA A.Ş.VE BAĞLI ORTAKLIĞI

FİBABANKA A.Ş.VE BAĞLI ORTAKLIĞI FİBABANKA A.Ş.VE BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU, KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERE

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi 30 Haziran 2013 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi 30 Eylül 2009 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Rapor ve Bağımsız Denetim Raporu Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Ekim

Detaylı

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI

Detaylı

AK FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AK FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU AK FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu Sayfa No -- Finansal Tablolar 3-9 Bilançolar 3-4 Gelir

Detaylı

TAIB YATIRIMBANK A.Ş.

TAIB YATIRIMBANK A.Ş. 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL

Detaylı

HALK FĠNANSAL KĠRALAMA A.ġ. 31 ARALIK 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (Birim: Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiģtir.

HALK FĠNANSAL KĠRALAMA A.ġ. 31 ARALIK 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (Birim: Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiģtir. 31 ARALIK 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (Birim: Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiģtir.) AKTĠF KALEMLER Denetimden GeçmiĢ Denetimden GeçmiĢ 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Dipnot

Detaylı

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi 31 Aralık 2007 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Rapor ve Bağımsız Denetim Raporu

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi 31 Aralık 2007 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Rapor ve Bağımsız Denetim Raporu 31 Aralık 2007 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Rapor ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ 22 Şubat 2008 Bu rapor 1

Detaylı

Denetimden Geçmiş 31.12.2007

Denetimden Geçmiş 31.12.2007 31 ARALIK 2007 VE 2006 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLARI (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir.) Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2007 Bağımsız Denetimden Geçmiş

Detaylı

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama:

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: B R NC BÖLÜM Kurum Hakk nda Genel Bilgiler I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: Ticaret Ünvan

Detaylı

1 OCAK - 31 MART 2016 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

1 OCAK - 31 MART 2016 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR VE MALİ ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 MART 2016 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR TEB HOLDİNG A.Ş.'NİN 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ÜÇ AYLIK

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

Diler Yat m Bankas Anonim irketi

Diler Yat m Bankas Anonim irketi Diler Yat m Bankas Anonim irketi 30 Eylül 2013 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve rl Ba ms z Denetim Raporu Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim

Detaylı

BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ

BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, 31 ARALIK 2014 TARİHİ DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU VE FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Bank Mellat, Merkezi: Tahran-İran İstanbul

Detaylı

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Haziran 2012 (Son Dönem Karşılaştırmalı)

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Haziran 2012 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Haziran 2012 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Rapor Kodu : DT08 Ağustos 2012 İçindekiler Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık

Detaylı

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Yapı Kredi Plaza C Blok Kat 17 Büyükdere Caddesi Levent 34330 İstanbul Telephone +90 (212) 317 74 00 Fax +90 (212) 317 73 00 Internet www.kpmg.com.tr

Detaylı

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço Bilanço Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Benzerleri Finansal Yatırımlar

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

İş Faktoring Anonim Şirketi. 31 Aralık 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu

İş Faktoring Anonim Şirketi. 31 Aralık 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu 31 Aralık 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu 48 İŞ FAKTORİNG 2015 FAALİYET RAPORU İçindekiler SAYFA FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR

KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR İLLER BANKASI 'NIN 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN II. ÜÇ AYLIK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPORU Banka nın Yönetim Merkezinin Adresi : Atatürk

Detaylı

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi 30 Eylül 2008 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi 30 Eylül 2008 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu 30 Eylül 2008 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri AŞ 7 Kasım 2008 Bu rapor 1 sayfa sınırlı bağımsız

Detaylı

Türk Bankacılık Sistemi. Eylül 2005

Türk Bankacılık Sistemi. Eylül 2005 Bankacılar Dergisi, Sayı 55, 2005 Türk Bankacılık Sistemi 2005 * 1. Genel Değerlendirme Bankacılık sisteminde, 2005 yılında en önemli gelişme, yabancı yatırımcıların bankacılık sistemine doğrudan veya

Detaylı

KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOL DE OLMAYAN NANSAL TABLOLAR, BUNLARA N AÇIKLAMA VE

KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOL DE OLMAYAN NANSAL TABLOLAR, BUNLARA N AÇIKLAMA VE 31 ARALIK 2012 TAR BARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOL DE OLMAYAN NANSAL TABLOLAR, BUNLARA N AÇIKLAMA VE PNOTLAR LE BA IMSIZ DENET M RAPORU NC BÖLÜM Banka Hakk nda Genel Bilgiler SAYFA I. Banka

Detaylı

KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇO... 1-2 ÖZET NAZIM HESAP KALEMLERİ... 3 ÖZET GELİR TABLOSU... 4 ÖZET ÖZKAYNAKLARDA

Detaylı