5 yönetim kurulu baflkanının mesajı 7 genel müdürün mesajı 9 aktif ve özkaynaklar 10 yönetim kurulu, denetim komitesi, üst yönetim ve dıfl denetçi 11

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5 yönetim kurulu baflkanının mesajı 7 genel müdürün mesajı 9 aktif ve özkaynaklar 10 yönetim kurulu, denetim komitesi, üst yönetim ve dıfl denetçi 11"

Transkript

1

2 içindekiler

3 5 yönetim kurulu baflkanının mesajı 7 genel müdürün mesajı 9 aktif ve özkaynaklar 10 yönetim kurulu, denetim komitesi, üst yönetim ve dıfl denetçi 11 banka hakk nda genel bilgiler 14 son befl y ll k özet bilanço bilgileri 14 özet finansal bilgiler aral k 2006 hesap dönemine ait finansal tablolar ve ba ms z denetim raporu 16 ba ımsız denetim raporu 61 yönetim kurulu raporu 63 murak p raporu

4

5 yönetim kurulu baflkanının mesajı 2006 y l genel anlamda ekonomik istikrar n sürdü ü, AB ve IMF ç palar n n korundu u, özellikle y l n ilk yar s nda yaflanan çalkant lar n yürütülmekte olan ekonomik program çerçevesinde uygulanan s k para ve maliye politikalar sayesinde az hasarla atlat ld bir dönem olmufltur. Yaflanan bu süreçte sürdürülen yap sal reformlar ile dalgal kur rejimi, ülkemiz ekonomisini, küresel likidite koflullar ndaki bozulma ve yabanc yat r mc lar n geliflen ülkelere yönelik risk alma ifltah n n azalmas gibi uluslararas geliflmelerin ve belirsizliklerin sebep oldu u d flsal floklar n atlat lmas için, dayan kl k ld gözlenmifltir. Kamu borçlar n n yap s na ve düzeyine iliflkin iyileflme devam etmektedir. Bankac l k sektörünün giderek daha da sa lamlaflt r lan yasal altyap s ve yaflanan ekonomik tecrübelerle geliflen risk kültürü May s- Haziran döneminde yaflanan çalkant n n etkilerinin s n rl kalmas na sebep olmufltur. Yüksek ekonomik büyümeye ba l olarak artan cari aç n önemli bir bölümünün do rudan yabanc yat r mlarla sa lanmas ekonomimiz için olumlu bir geliflme olarak de erlendirilmifltir. Özel nihai tüketim harcamalar ve yat r m harcamalar ndaki art fl yüksek düzeyde seyrederken faiz ve kurlardaki art fl n da etkileriyle y l n ikinci yar s nda büyüme h z n n düflece i düflünülmektedir y l bankac l k sektöründe büyümenin, ilk yar ile karfl laflt r ld nda, ikinci yar da yavafllad görülmüfltür. Aral k sonu itibariyle toplam aktifler, 2005 y l sonuna göre yüzde 23 civar nda artm flt r y l ile karfl laflt r ld nda yabanc para kalemlerin hem aktif hem de pasif içindeki pay n n 2-4 puan düzeyinde yükseldi i ve bankalar n, y l n ikinci yar s ndan sonra likit kalma tercihlerini art rd klar görülmektedir. Bu tercihte yabanc para mevduat talebinin artmas da önemli rol oynam flt r. Yaflanan bu süreçte her zaman ihtiyatl büyümeyi hedefleyen bankam z önümüzdeki dönemde de geliflimini sürdürerek Türk Bankac l k Sistemine ihtisaslaflm fl kaliteli hizmetler sunarak katk sa lamay hedeflemektedir. Necati ÖZSOY 5

6

7 genel müdürün mesajı 2006 y l nda bankam z baflta leasing olmak üzere, iflletme sermayesi kredileri, teminat mektuplar ve akreditifler ile etkili finansman ve risk yönetimi hizmetleri sunmufltur y l n n ilk yar s nda yaflanan çalkant lar özellikle nakit kredi ve leasing kredilerinin bir önceki y la göre azalmas na sebep olmufltur. Hazine Bölümümüz, yönetim kurulumuzun belirledi i limitler çerçevesinde kur ve faiz riskinin yönetimini gerçeklefltirmifltir y l n n ilk yar s küresel anlamda 2003 senesinden beri devam eden ve geliflmekte olan ülkelere portföy yat r m ak m fleklinde kendini gösteren küresel sermayenin ilk ciddi kar realizasyonuna sahne olmufltur. Bankam z bu süreçte etkin piyasa takibi ve risk yönetimi gerçeklefltirmifltir senesinde para piyasasas faaliyetleri, artan banka limitlerimiz çerçevesinde daha fazla say da muhabir banka ile gerçeklefltirilmifltir. Döviz ifllem hacmimiz 1.2 milyar USD olmufltur. Bu miktar içerisinde yaklafl k 90 milyon USD hedge amaçl türev ifllemler yap lm flt r. Ayn flekilde, MKB bono tahvil piyasas ifllemleri önemli ölçüde artt r lm flt r senesinde 2.2 milyar YTL ifllem hacmi ile ayn tranfldaki bankalar n çok üzerinde bir piyasa kat l m gösterilmifltir. Bu miktar 2005 senesine göre 700% bir art fla tekabül etmektedir y l n sa l kl büyüme potansiyeli arzeden, ancak bar nd rd politik, jeopolitik ve özellikle küresel risk ifltah bozulmalar gibi potansiyel dalgalanma unsurlar sebebi ile temkinli olunmas gereken bir y l olarak düflünüyoruz. Tüm risklere ra men TCMB'nin s k duruflu sebebi ile Türk Liras n n güçlenme e iliminde olaca n ve dezenflasyon sürecinin tek haneli rakam mücadelesine devam edece ini beklemekteyiz. Ülkemizin önündeki en büyük finansal risk küresel reel faiz liginin flampiyonlu unun kemikleflmesi ve bu durumun do rudan yabanc sermaye ak mlar yerine spekülatif portföy yat r mlar n n cazibe merkezi olmas ve bu sermayenin yarataca dalgalanmalar n fiyat istikrar n tehtid eder bir hale bürünmesidir. Bu nedenle müflterilerimize özellikle yabanc para net genel durumlar nda dengeli bir aktif-pasif yönetimi önermeye devam edece iz. Bankac l k sektöründe, ifllem hacimlerinde daralmalar ve bunun sonucunda bilançolarda fazla bir büyüme olmamas di er beklentilerimiz. Bankam z önümüzdeki dönemlerde de bankac l k etik kurallar çerçevesinde geliflimini sürdürmeyi hedeflemektedir Nat k ATAL 7

8

9 aktif ve özkaynaklar Aktif Büyüklük (Bin YTL) Özkaynaklar (Bin YTL)

10 Necati Özsoy Yönetim Kurulu Baflkan Ankara ktisadi ve Ticari limler Akademisi Maliye bölümü mezunudur y l nda Maliye Bakanl Gelirler Genel Müdürlü ü nde göreve bafllam flt r. Türkiye Demir Çelik flletmeleri Genel Müdürlü ü nde Daire Baflkan olarak görev alm flt r y l nda kat ld Diler Holding kurulufllar nda halen Yönetim Kurullar nda görev almaktad r. Ahmet Ertu rul Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur. Halk Bankas A.fi. ve Türk Eximbank A.fi. Genel Müdürlü ü, THY A.O. ve Tekstilbank A.fi. Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bulunmufltur. Halen Bilkent Üniversitesi Ö retim Görevlisidir. Celal Özgündo an Yönetim Kurulu Üyesi Marmara Üniversitesi..B.F. ngilizce ktisat mezunudur y l nda Diler D fl Ticaret A.fi. ne kat l m fl ve 1999 y l ndan beri bankam z Yönetim Kurulu Üyesidir. Bankam z n Denetim Komitesi nde de görev almaktad r. Veysel Çak r Yönetim Kurulu Üyesi Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur y l nda Maliye Bakanl nda Hesap Uzman olarak göreve bafllam flt r y l ndan beri Diler Holding kurulufllar n n Yönetim Kurullar nda görev almaktad r. Halen bir Yeminli Mali Müflavirlik flirketinde Yönetim Kurulu Baflkanl,.Ü.Ö retim Üyeli i; Deniz Ticaret Odas Baflkanl k Mali Dan flmanl görevlerini yürütmektedir. Ömer Faruk Miras Yönetim Kurulu Üyesi Shiller International University (Londra) mezunudur y l ndan beri Diler Holding flirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeli i yapmaktad r. Ayr ca Deniz Ticaret Odas Yönetim Kurulu Üyeli i mevcuttur. Bankam z n Denetim Komitesi nde de görev almaktad r. brahim Pektafl Yönetim Kurulu Üyesi Çukurova Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi mezunudur. Western llinois Üniversitesi Ekonomi Yüksek Lisans Program n tamamlam flt r y l nda Çal flma Bakanl nda göreve bafllam fl, DPT Müsteflarl nda çeflitli görevlerde bulunmufl, THY Yönetim Kurulu Üyeli i ve Genel Müdür Yard mc l yapm flt r y l nda Diler Holding kurulufllar nda göreve bafllam flt r. Nat k Atal Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Vekili Marmara Üniversitesi..B.F. ngilizce ktisat bölümü mezunudur y l ndan beri Pamukbank A.fi., Osmanl Bankas A.fi. ve MNG Bank A.fi. bankalar nda çeflitli görevlerde bulunmufltur. Bankam z n kuruluflundan beri Kredi ve Operasyondan sorumlu Genel Müdür Yard mc s görevini sürdürmektedir. Cenk Aklan Denetçi Ankara Üniversitesi..B.F. flletme Bölümü mezunudur.k br s Vak flar Bankas A.fi., Asil Çelik A.fi. ve Alarko Holding A.fi. de çeflitli görevler ald ktan sonra Diler Grubuna kat lm flt r y l ndan itibaren bu görevi sürdürmektedir. Mehmet Suiçmez Denetçi stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur y l ndan bu yana Diler Holding e ba l kurulufllarda çeflitli görevlerde bulunmufltur y l ndan itibaren bu görevi sürdürmektedir. Ahsen Akgün ç Kontrol ve Risk Yönetimi Grup Müdürü Ankara Üniversitesi S.B.F Uluslararas iliflkiler bölümü 1994 y l ndan beri Pamukbank A.fi. ve Osmanl Bankas A.fi. teftifl kurullar ve Bay nd rbank A.fi. Risk Yönetim biriminde çeflitli görevler ald ktan sonra 2005 y l nda Dilerbank A.fi. ne kat lm flt r. 10

11 Banka Hakk nda Genel Bilgiler Diler Yat r m Bankas A.fi. 1 Ekim 1998 tarihinde kurulmufl olup, 5411 say l Bankac l k Kanunu kapsam nda Kalk nma ve Yat r m Bankas statüsünde kurulmufltur. Banka n n kuruluflundan cari döneme kadar statüsünde herhangi bir de ifliklik olmam flt r. Bu hesap dönemi içinde 5411 say l Bankac l k Kanunu gere ince, Banka n n ödenmifl sermayesi Bin YTL ye (Yirmimilyon Yeni Türk Liras ) art r lm fl ve ana sözleflmede bu flekilde de ifliklik yap lm flt r. Bu Sermaye, her biri 10 Yeni Türk Liras de erinde paya bölünmüfltür. Cari dönemde art r m miktar olan Bin YTL nin Bin YTL si nakden Bin YTL si Di er Sermaye Yedeklerinden karfl lanm flt r. Sermayenin ilk flekli olan Bin YTL si de nakden ödenmifltir. H SSEDAR H SSE ADED H SSEN N TOPLAM T BAR BEDEL PAY ORANI Recep Sami YAZICI , Yaz c Demir Çelik San.ve Turizm Tic.A.fi , Diler D fl Ticaret A.fi ,000 5 Diler Holding A.fi ,000 5 Fuat M RAS ,000 5 Bu ortakl k yap s nda cari dönemde herhangi bir de ifliklik olmam flt r. Yönetim kurulu baflkan ve üyeleri, denetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve yard mc lar n n Banka'da sahip olduklar pay bulunmamaktad r. Bankada nitelikli pay sahibi olan kifli ve kurulufllara iliflkin aç klamlar. Ad Soyad /Ticaret Unvan Pay Tutar Pay Oran Ödenmifl Paylar Ödenmemifl Paylar Recep Sami YAZICI ,000 - Yaz c Demir Çelik San. ve Turizm Tic. A.fi ,000 - Di er ,000 - Bankam z halen tek flubeli ve toplam 19 personeli ile faaliyetlerine devam etmektedir. Banka Yat r m Bankac l alan nda hizmet vermektedir. Mevduat ve kat l m fonu kabul etme d fl nda; kredi kulland r mlar esas olmak üzere bafll ca faaliyet alanlar ticari finansman, kurumsal bankac l k, fon yönetimi ifllemleri ve finansal kiralama ifllemleridir. Eylül 2006 itibari ile bin YTL aktif büyüklü ü ile tüm bankalar s rlamas nda 41 inci yat r m bankalar içinde 10 uncu s rada bulunmaktad r. Yeni hizmet ve faaliyetlerle ilgili olarak henüz araflt rma ve gelifltirme uygulamalar mevcut de ildir say l Bankac l k Kanunu nun 24. maddesi hükmünce tesis edilen ve 1 Kas m 2006 tarihinde yürürlü e giren Bankalar n ç Sistemleri Hakk nda Yönetmelik uyar nca denetim komitesinin görev yetki ve sorumluluklar yaz l olarak belirlenmifltir.bu komitenin faaliyetleri özetle sözkonusu yönetmelik çerçevesinde gerekli sistemleri kurmak, sürdürülebilirli ini sa lamak ve gerekli hükümleri yerine getirmek olarak adland r labilir.bankam zda bu görevleri halen Celal Özgündo an ve Ömer Faruk Miras yürütmektedir. Bankam zda 2006 y l nda 20 kez yönetim kurulu toplant s düzenlemifl ve tüm bu toplant lara denetim komitesi üyeleri de dahil olmak üzere tam kat l m sa lanm flt r.bankam zda kredi komitesi olmad ndan tüm kredi tahsis ifllemleri bu toplant larda ele al nmaktad r.denetim komitesi üyeleri bu toplant larda gerekli gördükleri hallerde karfl lafl lmas muhtemel riskler konusunda uyar larda bulunmakta ve bu risklerin yönetilebilmesi hususunda politikalar belirlemektedir. 11

12 fle alma ve terfi uygulamalar nsan Kaynaklar Yönetmeli i çerçevesinde yerine getirilmekte olup görev tan mlar n n gerektirdi i niteliklere haiz personelin ifle al nmas titizlikle gerçeklefltirilmektedir.banka personelinin mesleki geliflimi için gerekli e itim programlar takip edilmekte,banka içi ve banka d fl e itim faaliyetleri ile personel sürekli olarak desteklenmektedir. nsan Kaynaklar Müdürlü ü çal flan n maddi ve manevi tüm haklar n n korunmas n ön planda tutar. Çal flan n mesleki bilgi ve görgüsünü gelifltirerek,baflar ya özendirecek olanaklar sa lar. Çal flanlar aras ndaki sosyal iliflkilerin kurulmas n ve gelifltirilmesini temin eder. Bankam z dahil oldu u risk grubu ile çeflitli kredi ve leasing ifllemleri yapmakta ayr ca grubun d fl ticaret ve hazine fllemlerine arac l k etmektedir. Bu bilgiler ayr ca 31 Aral k 2006 hesap dönemine ait finansal tablolar ve ba ms z denetim raporu k sm nda detayl olarak sunulmufltur. Bankam z ntertech A.fi. firmas ndan bilgi sistemleri hizmetleri almaktad r. Ba ms z denetimlerini ise Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. (A Member Firm of KPMG International) firmas gerçeklefltirmektedir. Risk yönetimi ve ç kontrol merkezince yap lan ola an denetim sonuçlar Denetim komitesi taraf ndan düzenli olarak de erlendirilmifl olup Bankam z n riske maruz de eri, haftal k olarak kur riski, ayl k ve üç ayl k dönemlerde de piyasa riski baz nda ölçülmüfl ve oldukça yüksek bir sermaye yeterlilik oran na eriflilmifltir. Derecelendirme kurulufllar nca bankam za herhangi bir derecelendirme yap lmamaktad r. Denetim komitesi, yönetim kurulu ad na bankan n iç sistemlerinin etkinli ini ve yeterlili ini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin Kanun ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde iflleyiflini ve üretilen bilgilerin bütünlü ünü gözetmek, ba ms z denetim kurulufllar ile derecelendirme, de erleme ve destek hizmeti kurulufllar n n yönetim kurulu taraf ndan seçilmesinde gerekli ön de erlendirmeleri yapmak ve yönetim kurulu taraf ndan seçilen ve sözleflme imzalanan bu kurulufllar n faaliyetlerini düzenli olarak izlemekle görevli ve sorumludur. Bu çerçevede Denetim Komitesi ayl k periyodlarla Bankan n genel risk düzeyini; risk yönetimi birimi tarf ndan haz rlanan Faiz Oran ve Kur Riski raporlamalar ile Toplam Riske Maruz De er ve Bankan n Sermaye Yeterlilik oran n de erlendirme toplant lar yapm fl ve Yönetim Kurulunu bu çerçevede bilgilendirmifltir. Denetim komitesi ayr ca Banka Risk Matrisinin ve de erlendirme raporunun haz rlanmas ve Yönetim Kuruluna sunulmas fonksiyonunu yerine getirmifltir. Bankam z 2006 y l nda bir önceki y lda oldu u gibi karla kapatm flt r Y l nda 877 Bin YTL kar eden bankam z 2006 y l n 353 Bin YTL karla kapatm flt r. Toplam aktiflerimiz bir önceki y la göre % 44 büyüme göstererek Bin YTL ye yükselmifltir. Toplam Garanti ve Kefaletlerimiz 2006 y l nda Bin YTL olarak gerçekleflmifltir. Bankam z uzun vadeli ve özkaynak a rl kl kaynaklar n bir haftay geçmeyen yat r mlara yönlendirdi i için her vade diliminde art likitide fazlas vard r. Bankam z mevcut varl klar yla taahhütlerinin karfl layabilecek bir mali bünyeye sahiptir. Toplam Aktiflerimiz içinde Likit Aktiflerimiz pay 2005 y l nda % 84 iken bu oran 2006 y l nda % 89 olmufltur. Menkul k ymetlerimizin bilaçodaki pay Repo ifllemleride dahil olmak üzere % 44 artarak Bin YTL ye yükselmifltir. Banka, Sat lmaya Haz r Menkul K ymet portföyünde Bin YTL tutar nda hisse senedi bulunmaktad r. Bunun d fl ndakilerin tamam de iflken faizli devlet tahvilleridir. Bankan n Sermaye Yeterlilik Rasyosu 2006 y l nda % 90,62 olarak gerçekleflmifl, bankan n finansal güçlülü e ve muhafazakar yönetiminin göstergesi olmufltur. Bankan n di er faaliyetlerden gelirleri 536 Bin YTL olarak gerçekleflmifltir. Banka'n n Risk Yönetimi Politikas, Risk Yönetimi, Risk, Finansal Risk ve Operasyonel Risk kavramlar çerçevesinde oluflturulmufltur. Bankac l k ifllemleri bafll ca 3 çeflit riskin oluflumuna imkan verir. Bunlar Kredi Riski, Piyasa Riski ve Operasyonel Risk'tir. Ancak Likidite Riski, Faiz Oran Riski ve Kur Riski piyasa riskinin alt kategorileri olmas na ra men, önem itibariyle ayr ca de erlendirilmeleri uygun olacakt r. 12

13 Banka'n n Risk Yönetimi düzenlemelerinin bafll ca hedefi, karar verme aflamas nda, Yöneticilere; - Do ru bilgilendirme, karar verme ve planlama ifllevlerinin iyilefltirilmesi yoluyla ifl performans n n art r lmas, - Ölçülebilen risklerin al narak, BANKA yarar na olan f rsatlar n de erlendirilmesi için daha yarat c ve daha az riskten kaç nan bir kültürün oluflturulmas na katk da bulunulmas, - Entegre Risk Yönetimi ve ç Kontrol Sistemi'nin, baflar l yönetimin ayr lmaz bir parças oldu unun ispat yolu ile bilgiye dayanan seçenekler sunmakt r. Etkin bir Risk Yönetimi, afla da belirtilen iyilefltirmeleri ve faydalar sa lamal d r; - BANKA'n n hedefleri, amaçlar ve önceliklerinin bilinirli inin ve öneminin anlafl lmas, - Kaynaklar n tahsisinin öncelik s ras n n belirlenmesi, - Potansiyel problemler hakk nda erken uyar sinyallerinin verilmesi, - BANKA organizasyonunda yer alan herkesi bilinçli risk al c seviyesi ve bilgisine ulaflt r lmas. - Dilerbank' n ölçe i ve ifllem hacmi gözönüne al narak; büyük ölçekli bankalarda Kredi Tahsis Komitesi, Kredi Risk Yönetimi Komitesi, Kredi Kontrol Komitesi gibi komitelerin yerine getirdi i görev ve sorumluluklar bizzat Banka Yönetim Kurulu taraf ndan üstlenilmifltir. Bu görevler bafll ca; - Genel kredi prosedürlerinin haz rlanmas, - Kredi kulland r m standartlar n n belirlenmesi, - Rating standartlar n n belirlenmesi, - Firma ve sektör baz nda limit tahsisi, - Gerekti inde yetki delegasyonu, - Büyük kredi ve grup kredilerinin takibi, - Aktif konsantrasyonunun belirlenmesi, - Teminatland rma ile ilgili standartlar n belirlenmesi, - Portföy Yönetimi çerçevesinde risk konsantrasyonlar n n, izleme ve de erlendirme fonksiyonunun yerine getirilmesi, - Kredi Fiyatlamas, - Yasal düzenlemelere uyum. - Yönetim Kurulu; limit tahsisi, kredi kulland r m ve takip ifllevlerini yerine getirirken, evrensel uygulamalar ve düzenleyici otorite taraf ndan öngörülen prensipler ve düzenlemeler do rultusunda hareket eder. - Yönetim Kurulu; de erlendirmeleri ve konjonktür çerçevesinde - kanuni limitler dahilinde kalmak flart yla- risk al c, nötr ya da riskten kaç n c pozisyon al nmas na karar verebilir. - Yönetim Kurulu; ifl yo unlu una ve h z na ba l olarak üstlendi i görevlerden bir k sm n, yetki devri yoluyla alt birimlere aktarabilir. Yetkilendirmeyi yaparken, ilgili birimin yap s ve personel kalitesi gözden geçirilir ve gerekli iç kontrol mekanizmalar nun kuruldu una dikkat eder. - Limit tahsisi yetkisi sadece Yönetim Kurulu'nun uhdesinde olup devredilemez. - Alt birimler, karar verme ve de erlendirme sürecinde Yönetim Kurulu'nun ihtiyaç duydu u her çeflit bilgi ve belgeyi eksiksiz ve do ru olarak sa lamakla yükümlüdürler. - Banka Risk Yönetimi Bölümü, Kredi Riski yönetimine iliflkin düzenlemelerin yap lmas, gözden geçirilmesi, güncellenmesi ile mükelleftir. Banka Risk Yönetimi Bölümü, Üst Düzey Risk Komitesi arac l yla Banka Yönetim Kurulu'nu bilgilendirir. 13

14 Son befl y ll k özet bilanço bilgileri Aktif Hesaplar Kasa ve Bankalar 8,874 10,924 8,422 34,374 54,190 Menkul K ymetler 16,328 25,118 28,939 22,726 32,712 Krediler 2, Finansal Kiralamadan Alacaklar 15,008 9,889 7,421 8,842 8,551 Di er 2, , Toplam 45,003 46,474 46,098 66,489 95,738 Pasif Hesaplar Mevduat Para Piyasalar ,516 Al nan Krediler 1, ,789 24,487 Muhtelif Borçlar ve Di er 3,138 5,988 7,207 16,325 18,007 Özkaynaklar 40,440 39,632 38,498 39,375 42,728 Toplam 45,003 46,474 46,098 66,489 95,738 Özet Finansal Bilgiler (Bin YTL) Aktifler De iflim Nakit De erler ve Merkez Bankas 1,670 1, Bankalar ve Para Piyasalar 52,520 32, Menkul De erler 32,712 22, Kiralama fllemlerinden Alacaklar 8,551 8, Di er Aktif Toplam 95,738 66, Pasifler De iflim Para Piyasalar 10, Al nan Krediler 24,487 10, Di er 18,007 16, Özkaynaklar 42,728 39, Pasif Toplam 95,738 66, Bafll ca Finansal Oranlar ( % ) Semaye Yeterlili i Oran Özkaynaklar / Toplam Aktifler (Özkaynaklar - Duran Aktifler) / Toplam Aktifler Menkul De er Cüzdan / Toplam Aktifler Toplam Krediler / Toplam Aktifler Duran Aktifler / Toplam Aktifler YP Aktifler / Toplam Aktifler YP Pasifler / Toplam Pasifler Likit Aktifler / Toplam Aktifler Net Faiz Geliri / Toplam Aktifler Net Faiz D fl Gelirler / Toplam Aktifler Dönem Net Kar / Toplam Aktifler

15 Diler Yatırım Bankası Anonim fiirketi 31 Aral k 2006 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Ba ms z Denetim Raporu 15

16 D LER YATIRIM BANKASI A.fi. N N 2006 HESAP DÖNEM NE A T BA IMSIZ DENET M RAPORU Diler Yat r m Bankas A. fi. Yönetim Kurulu'na: Diler Yat r m Bankas Anonim fiirketi'nin ("Banka") 31 Aral k 2006 tarihi itibar yla haz rlanan konsolide olmayan bilançosu ile ayn tarihte sona eren hesap dönemine ait gelir tablosu, nakit ak m tablosu, özkaynak de iflim tablosu ve önemli muhasebe politikalar ile di er aç klay c notlar n bir özetini denetlemekle görevlendirilmifl bulunuyoruz. Banka'n n 31 Aral k 2005 tarihinde sona eren hesap dönemine ait mali tablolar n n tam kapsaml denetimi baflka bir ba ms z denetim flirketi taraf ndan gerçeklefltirilmifl olup, söz konusu denetim flirketi 9 Mart 2006 tarihli tam kapsaml denetim raporunda, 31 Aral k 2005 tarihli mali tablolar üzerine olumlu görüfl bildirmifltir. Banka Yönetim Kurulunun Sorumlulu una liflkin Aç klama: Banka Yönetim Kurulu, rapor konusu finansal tablolar n 1 Kas m 2006 tarih ve say l Resmi Gazete'de yay mlanan Bankalar n Muhasebe Uygulamalar na ve Belgelerin Saklanmas na liflkin Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik ve Türkiye Muhasebe Standartlar ile Türkiye Finansal Raporlama Standartlar na ve Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) taraf ndan muhasebe ve finansal raporlama esaslar na iliflkin yay mlanan di er yönetmelik, aç klama ve genelgelere uygun olarak ve hata ya da suistimal dolay s yla önemlilik arzeden ölçüde yanl fl bilgi içermeyecek flekilde haz rlanmas n ve sunulmas n sa layacak bir iç kontrol sistemi oluflturulmas, uygun muhasebe politikalar n n seçilmesi ve uygulanmas ndan sorumludur. aç klama ve dipnotlar hakk nda denetim kan t toplamaya yönelik denetim teknikleri uygulanm fl; bu tekniklerin seçimi mesleki kanaatimize göre yap lm fl, ancak, duruma uygun denetim teknikleri, finansal tablolar n haz rlanmas ve sunumu sürecindeki iç kontrollerin etkinli i dikkate al narak ve uygulanan muhasebe politikalar n n uygunlu u de erlendirilerek belirlenmifltir. Afla da belirtilen ba ms z denetim görüflünün oluflturulmas için yeterli ve uygun denetim kan t sa lanm flt r. Ba ms z Denetçi Görüflü Görüflümüze göre, iliflikteki finansal tablolar, bütün önemli taraflar yla, Diler Yat r m Bankas Anonim fiirketi'nin 31 Aral k 2006 tarihi itibar yla mali durumunu ve ayn tarihte sona eren hesap dönemine ait faaliyet sonuçlar ile nakit ak mlar n 5411 say l Bankac l k Kanununun 37'nci maddesi gere ince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlar na ve BDDK taraf ndan muhasebe ve finansal raporlama esaslar na iliflkin yay mlanan di er yönetmelik, aç klama ve genelgelere uygun olarak do ru bir biçimde yans tmaktad r. stanbul, 9 Mart 2007 Akis Ba ms z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik A.fi. Yetkili Denetim Kuruluflunun Sorumlulu una liflkin Aç klama: Ba ms z denetimi yapan kurulufl olarak üzerimize düflen sorumluluk, denetlenen finansal tablolar üzerinde görüfl bildirmektir. Finansal tablolar n önemlilik arzedecek ölçüde bir hata içermedi ine iliflkin makul güvence sa layacak flekilde ba ms z denetim planlanm fl ve gerçeklefltirilmifltir. Ba ms z denetimde; finansal tablolarda yer alan tutarlar ve finansal tablo Murat Alsan Sorumlu Ortak, Bafldenetçi 16

17 D LER YATIRIM BANKASI A. fi.'n N 31 ARALIK 2006 TAR H T BARIYLA HAZIRLANAN YIL SONU KONSOL DE OLMAYAN F NANSAL RAPORU Adres : Tersane Cad. No:46-48 Diler Han Kat:8, Karaköy - stanbul Telefon : Faks : Elektronik site : E-posta adresi : Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu taraf ndan düzenlenen "Bankalarca Kamuya Aç klanacak Finansal Tablolar ile Bunlara liflkin Aç klama ve Dipnotlar Hakk nda Tebli "e göre haz rlanan y l sonu konsolide olmayan finansal raporu afla da yer alan bölümlerden oluflmaktad r. BANKA HAKKINDA GENEL B LG LER BANKA'NIN KONSOL DE OLMAYAN F NANSAL TABLOLARI LG L DÖNEMDE UYGULANAN MUHASEBE POL T KALARINA L fik N AÇIKLAMALAR BANKA'NIN MAL BÜNYES NE L fik N B LG LER KONSOL DE OLMAYAN F NANSAL TABLOLARA L fik N AÇIKLAMA VE D PNOTLAR D ER AÇIKLAMA VE D PNOTLAR BA IMSIZ DENET M RAPORU Bu raporda yer alan konsolide olmayan finansal tablolar ile bunlara iliflkin aç klama ve dipnotlar Bankalar n Muhasebe Uygulamalar na ve Belgelerin Saklanmas na liflkin Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik, Türkiye Muhasebe Standartlar, Türkiye Finansal Raporlama Standartlar, bunlara iliflkin ek ve yorumlar ile Bankam z kay tlar na uygun olarak, aksi belirtilmedi i müddetçe bin Yeni Türk Liras cinsinden haz rlanm fl olup, ba ms z denetime tabi tutulmufl ve iliflikte sunulmufltur. Necati ÖZSOY Yönetim Kurulu Baflkan Nat k ATAL Yön. Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Vekili lhami Bahçekap l Muhasebe Müdürü Celal ÖZGÜNDO AN Denetim Komitesi Üyesi Ömer Faruk M RAS Denetim Komitesi Üyesi Bu finansal rapor ile ilgili olarak sorular n iletilebilece i yetkili personele iliflkin bilgiler: Ad-Soyad/Unvan: Erdal Ayd n / Uzman Tel No : Faks No:

18 B R NC BÖLÜM Genel Bilgiler I. Bankan n kurulufl tarihi, bafllang ç statüsü, an lan statüde meydana gelen de ifliklikleri ihtiva eden Banka'n n tarihçesi (21) II. Bankan n sermaye yap s, yönetim ve denetimi do rudan veya dolayl olarak tek bafl na veya birlikte elinde bulunduran ortaklar, varsa bu hususlarda y l içindeki de ifliklikler ile dahil oldu u guruba iliflkin aç klama (21) III. Bankan n yönetim kurulu baflkan ve üyeleri, denetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve yard mc lar n n nitelikleri varsa bunlarda meydana gelen de ifliklikler ile Banka'da sahip olduklar paylara iliflkin aç klama (21) IV. Bankada nitelikli pay sahibi olan kifli ve kurulufllara iliflkin aç klamalar (21) V. Banka'n n hizmet türü ve faaliyet alanlar n içeren özet bilgi (21) K NC BÖLÜM Konsolide Olmayan Finansal Tablolar I. Bilançolar -Aktif kalemler (22) II. Bilançolar -Pasif kalemler (23) III. Bilanço d fl yükümlülükler tablosu (24) IV. Gelir tablosu (25) V. Özkaynak de iflim tablosu (26) VI. Nakit ak fl tablosu (27) VII. Kar da t m tablosu (28) IV. Faiz gelir ve giderine iliflkin aç klamalar (30) V. Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine iliflkin aç klamalar (30) VI. Finansal varl klara iliflkin aç klama ve dipnotlar (30) VII. Finansal varl klarda de er düflüklü üne iliflkin aç klamalar (31) VIII. Finansal araçlar n netlefltirilmesine iliflkin aç klamalar (31) IX. Sat fl ve geri al fl anlaflmalar ve menkul de erlerin ödünç verilmesi ifllemlerine iliflkin aç klamalar (31) X. Sat fl amaçl duran varl klar ve durdurulan faaliyetlere iliflkin aç klamalar (31) XI. fierefiye ve di er maddi olmayan duran varl klara iliflkin aç klamalar (31) XII. Maddi duran varl klara iliflkin aç klamalar (32) XIII. Kiralama ifllemlerine iliflkin aç klamalar (32) XIV. Karfl l klar ve koflullu yükümlülükler ve varl klara iliflkin aç klamalar (32) XV. Çal flanlar n haklar na iliflkin yükümlülüklere iliflkin aç klamalar (32) XVI. Vergi uygulamalar na iliflkin aç klamalar (33) XVII. Borçlanmalara iliflkin ilave aç klamalar (33) XVIII. Hisse senetleri ve ihrac na iliflkin aç klamalar (33) XIX. Aval ve kabullere iliflkin aç klamalar (33) XX. Devlet teflviklerine iliflkin aç klama ve dipnotlar (34) XXI. Raporlaman n bölümlemeye göre yap lmas na iliflkin aç klamalar (34) XXII. Di er hususlara iliflkin aç klamalar (34) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Muhasebe Politikalar I. Sunum esaslar na iliflkin aç klamalar (29) II. Finansal araçlar n kullan m stratejisi ve yabanc para cinsinden ifllemlere iliflkin aç klamalar (29) III. Vadeli ifllem ve opsiyon sözleflmeleri ile türev ürünlere iliflkin aç klamalar (29) 18

19 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Mali Bünyeye liflkin Bilgiler I. Sermaye yeterlili i standart oran na iliflkin aç klamalar (34) II. Kredi riskine iliflkin aç klamalar (37) III. Piyasa riskine iliflkin aç klamalar (39) IV. Operasyonel riske iliflkin aç klamalar (40) V. Kur riskine iliflkin aç klamalar (40) VI. Faiz oran riskine iliflkin aç klamalar (41) VII. Likidite riskine iliflkin aç klamalar (43) VIII. Finansal varl k ve borçlar n gerçe e uygun de eri ile gösterilmesine iliflkin aç klamalar (44) IX. Baflkalar n n nam ve hesab na yap lan ifllemler, inanca dayal ifllemlere iliflkin aç klamalar (44) BEfi NC BÖLÜM Konsolide Olmayan Finansal Tablolara liflkin Aç klama ve Dipnotlar I. Bilançonun aktif hesaplar na iliflkin aç klama ve dipnotlar (45) II. Bilançonun pasif hesaplar na iliflkin aç klama ve dipnotlar (51) III. Naz m hesaplara iliflkin aç klama ve dipnotlar (53) IV. Gelir tablosuna iliflkin aç klama ve dipnotlar (55) V. Özkaynak de iflim tablosuna iliflkin aç klama ve dipnotlar (57) VI. Nakit ak fl tablosuna iliflkin aç klama ve dipnotlar (58) VII. Bankan n dahil oldu u risk grubuna iliflkin aç klamalar (59) VIII. Banka'n n yurtiçi, yurtd fl, k y bankac l bölgelerindeki flube veya ifltirakler ile yurt d fl temsilciliklerine iliflkin aç klamalar (60) ALTINCI BÖLÜM Di er Aç klamalar I. Banka'n n faaliyetlerine iliflkin di er aç klamalar (60) II. Banka'n n uluslararas derecelendirme kurulufllar na yapt rm fl oldu u derecelendirmeye iliflkin özet bilgiler (60) III. Bilanço sonras hususlarla ilgili henüz sonuçland r lmam fl ifllemler ve bunlar n finansal tablolara etkileri (60) IV. Kurlarda bilanço tarihinden sonra ortaya ç kan ve aç klanmamas finansal tablo kullan c lar n n inansal tablolar üzerinde de erlendirme yapmas n ve karar vermesini etkileyecek önemlilikteki de iflikliklerin yabanc para ifllemler ile kalemlere ve finansal tablolara olan etkisi ile bankan n yurtd fl ndaki faaliyetlerine etkisi (60) YED NC BÖLÜM Ba ms z Denetim Raporu I. Ba ms z denetim raporuna iliflkin olarak aç klanmas gereken hususlar (60) II. Ba ms z denetçi taraf ndan haz rlanan aç klama ve dipnotlar (60) 19

20

21 B R NC BÖLÜM Genel Bilgiler I. Banka'n n kurulufl tarihi, bafllang ç statüsü, an lan statüde meydana gelen de ifliklikleri ihtiva eden Banka'n n tarihçesi Diler Yat r m Bankas A.fi. ("Banka") 1 Ekim 1998 tarihinde kurulmufl olup, 5411 say l Bankac l k Kanunu kapsam nda Kalk nma ve Yat r m Bankas statüsünde kurulmufltur. Banka'n n kuruluflundan cari döneme kadar statüsünde herhangi bir de ifliklik olmam flt r. II. Banka'n n sermaye yap s, yönetim ve denetimini do rudan veya dolayl olarak tek bafl na veya birlikte elinde bulunduran ortaklar, varsa bu hususlarda y l içindeki de ifliklikler ile dahil oldu u gruba iliflkin aç klama Bankan n sermayesi 20,000 YTL (Yirmimilyon Yeni Türk Liras )'d r. Bu Sermaye, her biri 10 Yeni Türk Liras de erinde paya bölünmüfltür. Cari dönemde Bankan n sermayesi 14,000 YTL den 20,000 YTL'ye yükseltilmifltir. Art r m miktar olan 6,000 YTL'nin 3,000 YTL'si nakden 3,000 YTL'si Di er Sermaye Yedekleri kaleminin alt nda gösterilen Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklar Hesab 'ndan karfl lanm flt r. ORTAKLAR H SSE ADED H SSEN N TOPLAM T BAR BEDEL Recep Sami YAZICI ,000 Yaz c Demir Çelik San.ve Turizm Tic.A.fi ,000 Diler D fl Ticaret A.fi ,000 Diler Holding A.fi ,000 Fuat M RAS ,000 Ortakl k yap s nda cari dönemde herhangi bir de ifliklik olmam flt r. Diler Yat r m Bankas A.fi. Diler fiirketler Grubuna dahildir. Temeli, 1949 y l nda at lan Diler Holding, zaman içinde üretim bünyesinde bulunan entegre demir çelik tesislerinin yan s ra d fl ticaret, denizcilik, inflaat, taahhüt, enerji, tekstil, turizm ve finans alanlar nda faaliyet gösteren flirketleriyle ülkenin önde gelen holdinglerinden biridir. III. Banka'n n yönetim kurulu baflkan ve üyeleri, denetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve yard mc lar, varsa bunlarda meydana gelen de ifliklikler ile bunlar n Banka'da sahip olduklar paylara iliflkin aç klama Ad Soyad Görevi Sahip olduklar pay(%) Necati ÖZSOY Yönetim Kurulu Baflkan - Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet ERTU RUL Baflkan Vekili - Veysel ÇAKIR Üye - brahim PEKTAfi (*) Üye-Genel Müdür - Ömer Faruk M RAS Üye - Celal ÖZGÜNDO AN Üye - Denetim Kurulu Üyeleri Ömer Faruk M RAS Üye - Celal ÖZGÜNDO AN Üye - Genel Müdür Yard mc lar Nat k ATAL - Altu NCE (*) - (*) Banka'n n Genel Müdürlük görevini sürdüren brahim Pektafl ile Genel Müdür Yard mc s Altu nce'nin 16 Ocak 2007 tarih ve 2007/173 say l Yönetim Kurulu Karar ile istifalar kabul edilmifl, Genel Müdür Yard mc s Nat k Atal Genel Müdürlük görevine vekaleten atanm flt r. IV. Bankada nitelikli pay sahibi olan kifli ve kurulufllara iliflkin aç klamalar Ad Soyad /Ticari Unvan Pay Tutarlar Pay Oranlar Ödenmifl Paylar Ödenmemifl Paylar Recep Sami Yaz c %45 9,000 - Yaz c Demir Çelik San ve Turizm Tic. A.fi %40 8,000 - Di er %15 3,000 - Toplam %100 20,000 - V. Banka'n n hizmet türü ve faaliyet alanlar na iliflkin özet bilgi Banka, yat r m bankac l alan nda hizmet vermekte olup, mevduat ve kat l m fonu kabul etme d fl nda; kredi kulland rmak esas olmak üzere bafll ca faaliyet alanlar ticari finansman, kurumsal bankac l k, fon yönetimi ifllemleri ve finansal kiralama ifllemleridir. 21

KONSOL DE MAL B LG LER 2006

KONSOL DE MAL B LG LER 2006 KONSOL DE MAL B LG LER 2006 1 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU DRT Ba ms z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik A.fi. Sun Plaza No: 24 34398 Maslak stanbul, Türkiye Tel: (212) 366 60 00 Fax: (212) 366

Detaylı

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama:

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: B R NC BÖLÜM Kurum Hakk nda Genel Bilgiler I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: Ticaret Ünvan

Detaylı

5 yönetim kururu başkanının mesajı. 7 genel müdürün mesajı. 9 aktif ve özkaynaklar. 10 yönetim kurulu, denetim komitesi, üst yönetim ve dış denetçi

5 yönetim kururu başkanının mesajı. 7 genel müdürün mesajı. 9 aktif ve özkaynaklar. 10 yönetim kurulu, denetim komitesi, üst yönetim ve dış denetçi 5 yönetim kururu başkanının mesajı 7 genel müdürün mesajı 9 aktif ve özkaynaklar 10 yönetim kurulu, denetim komitesi, üst yönetim ve dış denetçi 11 banka hakkında genel bilgiler 14 son beş yıllık özet

Detaylı

Faaliyet Raporu 2005. Deutsche Bank A.fi.

Faaliyet Raporu 2005. Deutsche Bank A.fi. Faaliyet Raporu 2005 Deutsche Bank A.fi. Uluslararas Kimli imiz Deutsche Bank olarak biz, güçlü ve yüksek kârl l a sahip özel müflterileri olan, global ölçekte lider bir bankay z. Misyonumuz Misyonumuz,

Detaylı

Faaliyet Raporu 2006. Deutsche Bank A.fi.

Faaliyet Raporu 2006. Deutsche Bank A.fi. Faaliyet Raporu 2006 Deutsche Bank A.fi. Uluslararas Kimli imiz Deutsche Bank A.fi. olarak biz, güçlü ve yüksek kârl l a sahip özel müflterileri olan, küresel ölçekte lider bir bankay z. Misyonumuz Misyonumuz,

Detaylı

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com. Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.tr 2002 F A A L Y E T R A P O R U YAPI KRED LEASING Genel

Detaylı

önemli olan iflimizi nas l yapt m z.

önemli olan iflimizi nas l yapt m z. önemli olan iflimizi nas l yapt m z. Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. Faaliyet Raporu 2004 Vizyon Dünya standartlar nda hizmet anlay fl ve geliflime aç k yap s yla art de erler yaratarak sektöründe öncü

Detaylı

Asya Finans Kurumu A.fi. FAAL YET RAPORU 2003. Geliflim devam ediyor...

Asya Finans Kurumu A.fi. FAAL YET RAPORU 2003. Geliflim devam ediyor... Asya Finans Kurumu A.fi. FAAL YET RAPORU 2003 Geliflim devam ediyor... çindekiler K saca Asya Finans Yönetim Kurulu Ad na Mesaj Yönetim Kurulu Denetim Kurulu Genel Müdür den Mesaj Üst Yönetim 2003 Y l

Detaylı

fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi Türkiye Ekonomisi

fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi Türkiye Ekonomisi çindekiler 03 04 05 06 08 10 12 14 20 20 23 24 26 27 28 28 29 30 31 33 58 60 61 fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. Faaliyet Raporu 2005

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. Faaliyet Raporu 2005 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Türkiye nin gayrimenkul yat r m ortakl alan nda lider flirketi olan fl GYO, faaliyetlerini yat r mc lar na minimum riskle en yüksek getiriyi sa lama

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Deneyim, güç ve sayg nl kla özdefl bir kurumsal kimli e sahip olan fl GYO, 765 milyon YTL net aktif de eri, 633 milyon YTL piyasa de eri ile Türkiye

Detaylı

Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ve Ba l Ortakl klar 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar

Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ve Ba l Ortakl klar 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar Denetim Raporu 83 85 86 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar Ç NDEK LER KONSOL DE B LANÇOKONSOL DE GEL R TABLOSU KONSOL DE ÖZSERMAYE DE fi M TABLOSU KONSOL DE

Detaylı

2006 Faaliyet Raporu

2006 Faaliyet Raporu 2006 Faaliyet Raporu 2006 FAAL YET RAPORU I ç i n d e k i l e r Sunufl 4 Gündem 5 Yönetim Kurulu Raporu 6 Girifl 8 Kurumsal Yönetim lkeleri Uygulamalar 11 Mali Tablolar 15 Bilanço 16 Gelir Tablosu 18

Detaylı

OYAK BANK'IN SERMAYE YAPISI VE SERMAYE YAPISINDAK DE fi KL KLER. 2005 YILINDA OYAK BANK'TA VE fit RAKLER M ZDE GEL fimeler

OYAK BANK'IN SERMAYE YAPISI VE SERMAYE YAPISINDAK DE fi KL KLER. 2005 YILINDA OYAK BANK'TA VE fit RAKLER M ZDE GEL fimeler KURUMSAL PROF L OYAK BANK'IN M SYONU, V ZYONU VE DE ERLER OYAK BANK'IN TAR HÇES NDEN K LOMETRE TAfiLARI OYAK BANK'IN SERMAYE YAPISI VE SERMAYE YAPISINDAK DE fi KL KLER 5 YILLIK DÖNEME L fik N ÖZET F NANSAL

Detaylı

fi F NANSAL K RALAMA A.fi. ve BA LI ORTAKLI I 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO

fi F NANSAL K RALAMA A.fi. ve BA LI ORTAKLI I 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO Ba ms z Ba ms z Denetimden Denetimden Geçmifl Geçmifl VARLIKLAR Notlar 31 Aral k 2007 31 Aral k 2006 Cari / Dönen Varl klar 637.155 505.711 Haz r De erler

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. Kurulufl Tarihi 6 A ustos 1999 Ç kar lm fl Sermayesi 235.690.000.000.000 TL Kay tl Sermaye Tavan

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. Kurulufl Tarihi 6 A ustos 1999 Ç kar lm fl Sermayesi 235.690.000.000.000 TL Kay tl Sermaye Tavan Ç NDEK LER fiirket Profili 01 Gündem 02 Kurumsal Yönetim lkeleri 03 Yönetim Yap s 04 Ekonomiye Bak fl 06 2003 Y l Faaliyetleri 08 Temel Mali Göstergeler 11 Gayrimenkul Portföyü 12 Portföy De er Tablosu

Detaylı

Verimlilik odakl büyüme 2007 faaliyet raporu

Verimlilik odakl büyüme 2007 faaliyet raporu Verimlilik odakl büyüme 2007 faaliyet raporu Ç NDEK LER 01 K saca Ak-Al 02 Ola an Genel Kurul Gündemi 03 Vizyon ve Kurumsal De erler 04 Bafll ca Finansal ve Operasyonel Göstergeler 05 Ortakl k Yap s 05

Detaylı

Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi. 06 Faaliyet Raporu

Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi. 06 Faaliyet Raporu Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi 06 Faaliyet Raporu 1 Kristal Kola 06 Faaliyet Raporu Genel Müdürden Mesaj Kristal Kola sektöründe kuruluflundan bugüne kadar yerli ilk ve tek firma olman

Detaylı

ECZACIBAfiI YATIRIM HOLD NG ORTAKLI I A.fi.

ECZACIBAfiI YATIRIM HOLD NG ORTAKLI I A.fi. SA LIKLI B R GELECEK ECZACIBAfiI YATIRIM HOLD NG ORTAKLI I A.fi. Çal flma Raporu 2002 Eczac bafl Toplulu u nun Sermaye Piyasalar ndaki Kilometre Tafllar 1973 Eczac bafl Toplulu u, Türkiye'nin halka aç

Detaylı

FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT

FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT 26 YÖNET M KURULU (BOARD OF DIRECTORS) Okan Balc Yönetim Kurulu Baflkan Chairman Klaus Wilhelm Allerdissen Yönetim Kurulu Baflkan Vekili ViceChairman Josef Kreiterling Üye

Detaylı

2006 FAAL YET RAPORU

2006 FAAL YET RAPORU K B D G Ç NDEK LER 02 Profil ve Performans 03 Çal kbank' n Tarihsel Geliflimi ve Dönem çinde Ana Sözleflmede Yap lan De ifliklikler ve Nedenleri 04 Çal kbank' n Sermaye Yap s 05 Bafll ca Göstergeler 06

Detaylı

ABN AMRO BANK NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL ŞUBESİ 31 ARALIK 2006 YILLIK FAALİYET RAPORU

ABN AMRO BANK NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL ŞUBESİ 31 ARALIK 2006 YILLIK FAALİYET RAPORU ABN AMRO BANK NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL ŞUBESİ 31 ARALIK 2006 YILLIK FAALİYET RAPORU BÖLÜM I GENEL BİLGİLER ABN AMRO tarihi 1824 yılına kadar uzanan, Hollanda kökenli dünyanın uluslararası seçkin

Detaylı

KURULUfi : 1966 SERMAYE : 70.543.872 YTL.

KURULUfi : 1966 SERMAYE : 70.543.872 YTL. KURULUfi : 1966 SERMAYE : 70.543.872 YTL. dare Meclisi'mizin 07.03.2008 tarih ve 734 say l toplant s nda incelenerek kabul edilmifl ve Genel Kurul'umuzun tasvibine arz olunmufltur. BURSA Ç MENTO FABR KASI

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar K saca fl GYO fl GYO, 6 A ustos 1999'da fl Gayrimenkul Yat r m ve Proje De erlendirme A.fi. unvanl flirketin Merkez Gayrimenkul Yat r m ve Proje De erlendirme A.fi.'yi

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Koç Holding A.fi. Yönetim Kurulu'na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Koç Holding A.fi. ( Koç Holding ), ba l ortakl klar ve ifl ortakl klar n n (hep birlikte Grup olarak an lacakt r) 31 Aral k 2008 tarihi itibariyle

Detaylı

içindekiler faaliyet raporu Vak fbank Türkiye Vak flar Bankas T.A.O. Elliikinci Hesap Y l Türkiye Vak flar Bankas Faaliyet Raporu 2005

içindekiler faaliyet raporu Vak fbank Türkiye Vak flar Bankas T.A.O. Elliikinci Hesap Y l Türkiye Vak flar Bankas Faaliyet Raporu 2005 Türkiye Vak flar Bankas Faaliyet Raporu 2005 Vak fbank Türkiye Vak flar Bankas T.A.O. Elliikinci Hesap Y l içindekiler 05 faaliyet raporu 52.Ortaklar Ola an Genel Kurul Toplant s na Ait Gündem 3 Banka

Detaylı

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler 02 Finansal Göstergeler 05 K saca Ekspo Faktoring 08 Yönetim Kurulu 09 Yöneticiler 10 Baflkan n Mesaj 12 2004 Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 13 Türkiye de Faktoring in

Detaylı

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58.

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. BOSSA T CARET VE SANAY filetmeler T.A.fi. 26 Mart 2008 Tarihli Ola an Genel Kurul Toplant s na Ait Gündem 1. Aç l fl ve divan teflekkülü. 2. Toplant tutana

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI SMMMO MEVZUAT SER S 2 MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli leri Enflasyon düzeltmesi hesaplar dahil stanbul,

Detaylı

ANADOLUBANK fite YA DA EVDE HER ZAMAN HAYATIN Ç NDE. Faaliyet Raporu

ANADOLUBANK fite YA DA EVDE HER ZAMAN HAYATIN Ç NDE. Faaliyet Raporu ANADOLUBANK fite YA DA EVDE HER ZAMAN HAYATIN Ç NDE 2006 Faaliyet Raporu Ç NDEK LER BÖLÜM I-Sunufl 02 Anadolubank Hakk nda 02 HABAfi Grubu 04 Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi 05 Ana Sözleflme de Yap

Detaylı