EZM x96 DIN 1/4 Programlanabilir Zamanlayýcý. EZM x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli Programlabilir Zamanlayýcý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EZM-9935 96x96 DIN 1/4 Programlanabilir Zamanlayýcý. EZM-9935 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli Programlabilir Zamanlayýcý"

Transkript

1 EZM x96 DIN 1/4 rogramlanabilir Zamanlayýcý EZM x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli rogramlabilir Zamanlayýcý - 6 Dijit roses (V) ve 6 dijit () deðeri göstergesi - Tek li çalýþma -, ause ve giriþleri - Otomatik ve Manuel li Çalýþma - NN/N tipi Çalýþma - Saat/Dakika, Dakika/Saniye, Saniye/Salise, Saat, Dakika, Saniye Tabanýnda sayma seçeneði Kullaným Kýlavuzu. TÜR EZM V 1/7

2 KULLANIM KILAVUZU HAKKINDA EZM-9935 rogramlanabilir Zamanlayýcý cihazý kullaným kýlavuzu 2 ana bölümden oluþmaktadýr. Ayrýca cihazýn sipariþ bilgilerinin ve teknik özelliklerinin yer aldýðý bölümler de mevcuttur. Kullaným kýlavuzu içerisinde yer alan tüm baþlýklar ve sayfa numaralarý " ÝÇÝNDEKÝLER" dizininde yer almaktadýr. Kullanýcý, dizinde yer alan herhangi bir baþlýða bölüm numarasý üzerinden eriþebilir. Kurulum: Bu bölümde, cihazýn fiziksel boyutlarý, panel üzerine montajý, elektriksel baðlantýlarý yer almaktadýr. Fiziksel ve elektriksel olarak cihazýn nasýl devreye alýnacaðý anlatýlmaktadýr. ÇalýþmaÞekli ve arametreler : Bu bölümde, cihazýn kullanýcý arayüzü, parametrelere eriþim, parametre tanýmlamalarý konularý yer almaktadýr. Ayrýca bölümler içerisinde, fiziksel ve elektriksel montajda veya kullaným esnasýnda meydana gelebilecek tehlikeli durumlarý engellemek amacý ile uyarýlar konmuþtur. Aþaðýda bölümler içerisinde kullanýlan Sembollerin açýklamalarý belirtilmiþtir. Güvenlik uyarýlarý yandaki sembolle belirginleþtirilmiþtir. Uyarýlarýn kullanýcý tarafýndan dikkate alýnmasý gerekmektedir. Elektrik çarpmasý sonucu oluþabilecek tehlikeli durumlarý belirtir. Kullanýcýnýn bu sembolle verilmiþ uyarýlarý kesinlikle dikkate almasý gerekmektedir. i Cihazýn fonksiyonlarý ve kullanýmý ile ilgili önemli notlar bu sembol ile belirginleþtirilmiþtir. 2

3 Ýçindekiler 1.ÖNSÖZ... Sayfa GENEL ÖZELLÝKLER 1.2 SÝARÝÞ BÝLGÝLERÝ 1.3 GARANTÝ 1.4 BAKIM 2.KURULUM... Sayfa GENEL TANITIM 2.2 BOYUTLAR 2.3 ANEL KESÝTÝ 2.4 ORTAM ÞARTLARI 2.5 CÝHAZIN ANEL ÜZERÝNE MONTAJI 2.6 CÝHAZIN MONTAJ AARATLARI ÝLE ANEL ÜZERÝNE SABÝTLENMESÝ 2.7 CÝHAZIN ANEL ÜZERÝNDEN ÇIKARILMASI 3.ELEKTRÝKSELBAÐLANTI... Sayfa TERMÝNAL YERLEÞÝMÝ VE BAÐLANTI TALÝMATLARI 3.2 ELEKTRÝKSEL BAÐLANTI ÞEMASI 3.3 CÝHAZ ETÝKETÝNÝN GÖRÜNÜMÜ 3.4 CÝHAZ BESLEME GÝRÝÞÝ BAÐLANTISI 3.5 SAYMA GÝRÝÞÝ BAÐLANTISI ROXIMITY & SWITCH BAÐLANTISI SWITCH BAÐLANTISI 3.6 RÖLE ÇIKIÞ BAÐLANTISI 3.7 EZM-9935 ROGRAMLANABÝLÝR ZAMANLAYICI CÝHAZI GALVANÝK ÝZOLASYON TEST DEÐERLERÝ 4.ÖN ANELÝN TANIMI VE ARAMETRELERÝNE ERÝÞÝM... Sayfa ÖN ANELÝN TANIMI 4.2 EZM ROGRAMLANABÝLÝR ZAMANLAYICI CÝHAZINA ENERJÝ VERÝLMESÝ VE YAZILIM REVÝZYONUNUN GÖSTERGEDEN ÝZLENMESÝ 4.3 DEÐERLERÝNÝN AYARLANMASI 4.4 SAYMA DEÐERÝNÝN SIFIRLANMASI 4.5 ROGRAM ARAMETRELERÝNE ERÝÞÝM 5.ROGRAM ARAMETRELERÝ... Sayfa 27 6.EZM-9935 ROGRAMLANABÝLÝR ZAMANLAYICI CÝHAZINDAKÝ HATA MESAJLARI... Sayfa 41 7.SESÝFÝKASYONLAR... Sayfa 43 3

4 EU Uyum Deklarasyonu Üretici Firma Adý Üretici Firma Adresi : Emko Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Þ. : DOSAB, Karanfil Sokak, No:6, Bursa, Türkiye Üretici bu ürünün aþaðýdaki standartlara ve þartlara uygunluðunu beyan eder. Ürün Adý : rogramlanabilir Zamanlayýcý Model Kodu : EZM-9935 Tip Kodu : EZM-9935 Ürün Kategorisi : Kontrol ve laboratuvar kullanýmlý, elektriksel teçhizat Donanýmlý ölçüm cihazý Ürünün Uyumlu Olduðu Direktifler: 73 / 23 / EEC The Low Voltage Directive as amended by 93 / 68 / EEC 89 / 336 / EEC The Electromagnetic Compatibility Directive Aþaðýdaki özelliklere göre tasarlanmýþ ve imal edilmiþtir: EN :21 EMC Generic Emission Standard for the Industrial Environment EN :21 EMC Generic Immunity Standard for the Industrial Environment EN 611-1:21 Safety Requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use 4

5 1.Önsöz EZM serisi rogramlanabilir Zamanlayýcý, paketleme makineleri, üretim ve kalite kontrol bantlarýnýn yaný sýra bina otomasyonlarýnda da güvenle kullanabileceðiniz, her türlü mekanik yapýya ve otomasyon sistemine kolaylýkla adapte edebileceðiniz bir üründür. Kullanýldýðý sektör ve uygulamalardan bir kýsmý aþaðýda verilmiþtir: Uygulama Alanlarý aketleme ve ambalaj makineleri, Kalite kontrol bantlarý, Dolum sistemleri, Takým tezgahlarý, Bina otomasyonlarý, Üretim bantlarý 1.1 Genel Özellikler Standart 23 V 5/6Hz Opsiyonel Besleme Giriþi 115V 5/6Hz, 24V 5/6Hz EZM-9935 Besleme Gerilim Giriþi Switch roximity Sensör(NN,N) Optik Sensör(NN,N), ause ve Giriþleri Sensör Besleme ý Switch roximity Sensör (NN,N) Optik Sensör Standart Kontrol ý(röle) 5

6 1.2 Sipariþ Bilgileri Ez M-9935 ( 96x96 1/4 DIN) A Besleme Gerilimi A BC D E / FG HI / U V W Z 1 / / 24 V (-%15;+%1) 5/6Hz 115 V (-%15;+%1) 5/6Hz 23V (-%15;+%1) 5/6Hz Müþteriye Özel (Maksimum 24V (-%15;+%1))5/6Hz E Output-1 1 Relay Output 25 V ) Rezistif yükte EZM-9935 rogramlanabilir Zamanlayýcý cihazýna ait tüm sipariþ bilgileri yandaki tabloda verilmiþtir. Kullanýcý kendisine uygun cihaz konfigürasyonunu tablodaki bilgi ve kod karþýlýklarýndan faydalanarak oluþturabilir ve bunu sipariþ koduna dönüþtürebilir. Sisteminizde kullanmak istediðiniz cihazýnbeslemegerilimi belirlenmelidir. Belirlediðiniz seçenekleri tablonun üzerinde yer alan kod oluþturma kutucuklarýna yerleþtiriniz. Standart özellikler dýþýnda kalan istekleriniz için bizimle irtibata geçiniz. Vac tanýmý olarak simgesi kullanýlmýþtýr. 1.3 Garanti Malzeme ve iþçilik hatalarýna karþý iki yýl süreyle garanti edilmiþtir. Bu garanti cihazla birlikte verilen garanti belgesinde ve kullanma kýlavuzunda yazýlý olan müþteriye düþen görev ve sorumluklarýn eksiksiz yerine getirilmesi halinde yürürlükte kalýr. 1.4 Bakým Cihazýn tamiri eðitimli kiþiler tarafýndan yapýlmalýdýr. Cihazýn dahili parçalarýna eriþmek için öncelikle cihazýn enerjisini kesiniz. Cihazý hidrokarbon içeren çözeltilerle (etrol, Trichlorethylene gibi) temizlemeyiniz. Bu çözeltilerle cihazýn temizlenmesi, cihazýn mekanik güvenirliðini azaltabilir. Cihazýn dýþ plastik kýsmýný temizlemek için etil alkol yada suyla nemlendirilmiþ bir bez kullanýnýz. 6

7 2.Kurulum Cihazýn montajýna baþlamadan önce kullaným kýlavuzunu ve aþaðýdaki uyarýlarý dikkatle okuyunuz. aketin içerisinde, - 1 adet cihaz - 1adet MontajAparatý - Garanti belgesi - Kullanma Kýlavuzu bulunmaktadýr. Taþýma sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlara karþý, cihazýn montajýna baþlanmadan önce göz ile kontrol edilmesi gerekmektedir. Montaj ve devreye alma iþleminin mekanik ve elektrik teknisyenleri tarafýndan yapýlmasý gerekmektedir. Bu sorumluluk alýcýya aittir. Cihaz üzerindeki herhangi bir hata veya arýzadan kaynaklanabilecek bir tehlike söz konusu ise sistemin enerjisini kapatarak cihazýn tüm elektriksel baðlantýlarýný sistemden ayýrýnýz. Cihaz üzerinde, sigorta ve cihaz enerjisini kapatacak bir anahtar yoktur. Cihazýn besleme giriþinde enerjisini kapatacak bir anahtarýn ve sigortanýn kullanýcý tarafýndan sisteme ilave edilmesi gerekmektedir. Cihazýn besleme gerilimi aralýðýnýn kontrol edilmesi ve uygun besleme geriliminin uygulanmasý gerekmektedir. Bu kontrol iþlemi, yanlýþ besleme gerilimi uygulanarak cihazýn, sistemin zarar görmesini ve olabilecek kazalarý engelleyecektir. Elektrik þoklarýný ve benzeri kazalarý engellemek için cihazýn tüm baðlantýlarý tamamlanmadan cihaz ve montajýn yapýldýðý sisteme enerji verilmemelidir. Cihaz üzerinde deðiþiklik yapmayýn ve tamir etmeye çalýþmayýn. Cihaz üzerindeki müdahaleler, cihazýn hatalý çalýþmasýna, cihazýn ve sistemin zarar görmesine, elektrik þoklarýna ve yangýna sebep olabilir. Cihazý, yanýcý ve patlayýcý gazlarýn bulunduðu ortamlarda kesinlikle kullanmayýnýz. Cihazýn montajýnýn yapýlacaðý mekanik aksam üzerinde tehlike yaratabilecek tüm aksam ile ilgili gerekli tedbirlerin alýnmasý gerekmektedir. Bu tedbirler, montajý yapacak personelin güvenliði için gereklidir. Cihazýn kendi sabitleme parçalarý ile sistem üzerine montajýnýn yapýlmasý gerekmektedir. Uygun olmayan sabitleme parçalarý ile cihazýn montajýný yapmayýnýz. Sabitleme parçalarý ile cihazýn düþmeyeceðinden emin olacak þekilde montajýný yapýnýz. Cihazýn, bu kullaným kýlavuzunda belirtilen kullaným þekilleri ve amaçlarý dýþýnda kullanýlmasýdurumunda tümsorumlulukkullanýcýyaaittir. 7

8 EZM Genel Tanýtým Montaj Aparatý O Timer Ön anel I65 koruma NEMA 4X Cihazýn montajýnýn yapýldýðý panel (maksimum kalýnlýk 15mm /.59 inch) 2.2 Boyutlar Maksimum 15mm /.59 inch EZM-9935 O Timer 96mm / 3.78 inch 96mm / 3.78 inch 11.5 ± 1 mm/.45 inch 84mm / 3.31 inch 8

9 2.3 anel Kesiti 129 mm / 5.8 inch (min) 92mm / 3.62 inch 129 mm / 5.8 inch (min) 92mm / 3.62 inch 19

10 2.4 Ortam Þartlarý Çalýþma Koþullarý Çalýþma Sýcaklýðý : ile 5 C aralýðýnda Maksimum Rutubet : 9 %Rh (Yoðunlaþma olmaksýzýn) Yükseklik : 2m'ye kadar Cihazýn kullanýmýnýn yasak olduðu ortam ve uygulamalar: Aþýndýrýcý atmosferik ortamlar atlayýcý atmosferik ortamlar Ev uygulamalarý (Cihaz sadece endüstriyel uygulamalarda kullanýlabilir.) 2.5 Cihazýn anel Üzerine Montajý 1-Cihazýn montaj yapýlacaðý panel kesitini, verilen ölçülerde hazýrlayýnýz. 1 2-Cihazýn ön paneli üzerinde bulunan sýzdýrmazlýk contalarýnýn takýlý olduðundan emin olunuz. O EZM Cihazý panel üzerindeki kesite yerleþtiriniz. Cihazýn montaj aparatlarý üzerinde ise panel üzerine yerleþtirmeden çýkarýnýz. Timer 3 2 Cihazýn montajýnýn yapýlacaðý mekanik aksam üzerinde tehlike yaratabilecek tüm aksam ile ilgili gerekli tedbirlerin alýnmasý gerekmektedir. Bu tedbirler, montajýyapacakpersonelingüvenliði içingereklidir. 1

11 O O 2.6 Cihazýn Montaj Aparatlarý Ýle anel Üzerine Sabitlenmesi 1 2 Cihaz panel montajýna uygun olarak tasarlanmýþtýr. Timer EZM Cihazý panelin ön tarafýndan açýlan kesite iyice yerleþtiriniz. 2-Montaj aparatlarýný üst ve alt sabitleme yuvalarýna yerleþtirip aparat vidalarýný sýkarak cihazý panele sabitleyin 2.7 Cihazýn anel Üzerinden Çýkarýlmasý Cihazýn kendi sabitleme parçalarý ile sistem üzerine montajýnýn yapýlmasý gerekmektedir. Uygun olmayan sabitleme parçalarý ile cihazýn montajýný yapmayýnýz. Sabitleme parçalarý ile cihazýn düþmeyeceðinden emin olacak þekilde montajýný yapýnýz. Cihazý panel üzerinden ayýrma iþlemine baþlamadan önce cihazýn ve baðlý olduðu sistemin enerjisini kesiniz, cihazýn tüm baðlantýlarýný ayýrýnýz Montaj aparatýnýn vidalarýný gevþetiniz. 2-Montaj aparatlarýný, üst ve alt sabitleme yuvalarýndan hafifçe çekerek çýkartýn. EZM Cihazý panelin ön tarafýndan çekerek çýkarýnýz. Timer 3 11

12 3.Elektriksel Baðlantý Cihazýn sisteme göre konfigüre edilmiþ olduðunu garanti altýna alýnýz. Yanlýþ konfigürasyon sonucu sistem ve/veya personel üzerinde oluþabilecek zarar verici sonuçlarýn sorumluluðu alýcýya aittir. Cihaz parametreleri, fabrika çýkýþýnda belirli deðerlere ayarlanmýþtýr, bu parametreler kullanýcý tarafýndan mevcut sistemin ihtiyaçlarýna göre deðiþtirilmelidir. Cihaz, bu tür ürünlerde deneyimi olan vasýflý operatör veya teknisyenler tarafýndan kullanýlmalýdýr. Cihaz aksamýndaki voltaj insan hayatýný tehdit edebilir düzeydedir, yetkisiz müdahaleler insan hayatýný tehlikeye sokabilir. Cihazýn besleme gerilimi aralýðýnýn kontrolü ve uygun besleme geriliminin uygulanmasý gerekmektedir. Bu kontrol iþlemi, yanlýþ besleme gerilimi uygulanarak cihazýn, sistemin zarar görmesini ve olabilecek kazalarý engelleyecektir. Elektrik þoklarýný ve benzeri kazalarý engellemek için cihazýn tüm baðlantýlarý tamamlanmadan cihaz ve montajýn yapýldýðý sisteme enerji verilmemelidir. 3.1 Terminal Yerleþimi ve Baðlantý Talimatlarý /N : EZM-9935 Maks. 2.5mm /.98 inch Kablo Boyutu: 14AWG/1mm² Tekli / Çoklu Vida sýkýþtýrma,5nm Tornavida,8 x3mm 12

13 3.2 Elektriksel Baðlantý Þemasý Sistemin zarar görmemesi ve olabilecek kazalarý engellemek için Cihazýn Elektriksel baðlantýlarýnýn aþaðýda verilen Elektriksel Baðlantý Þemasýna göre yapýlmasý gerekmektedir. /N : EZM C NO NC V Max 5mA V START AUSE Sensör Besleme Gerilimi Giriþler Röle ý Besleme Gerilimi Giriþi 23V (-%15;+%1) 5/6Hz - 2.3VA 115V (-%15;+%1) 5/6Hz - 2.3VA 24 V (-%15;+%1) 5/6Hz - 2.3VA (Sipariþte belirtilmelidir.) 13

14 3.3 Cihaz Etiketinin Görünümü /N : EZM-9935 Max.5mA 12 V V ause V ± 15% 5/6 Hz - 2.3VA N L C NO NC

15 3.4 Cihaz Besleme Giriþi Baðlantýsý Besleme Giriþi Baðlantýsý N 14 Sigorta Not-1 L 15 Besleme Giriþi Baðlantýsý N 14 Sigorta Not-1 L 15 Not-2 Harici Sigorta (1 A T) Not-2 Harici Sigorta (1 A T) Besleme 115V, 23 V (-%15;+%1) 5/6 Hz Besleme Anahtarý Besleme Anahtarý Besleme 24V (-%15;+%1) 5/6Hz Not-1 : 115V 5/6 Hz ve 23V 5/6 Hz Besleme giriþlerinde 33 R dahili alev almaz sigorta direnci bulunmaktadýr. 24V 5/6Hz Besleme giriþlerinde 4R7 dahili alev almaz sigorta direnci bulunmaktadýr. Not-2 : Harici sigorta tavsiye edilir. Cihazýn besleme gerilimini belirtilen terminallere uygulayýnýz. Cihazýn besleme gerilimini tüm elektriksel baðlantýlar yapýldýktan sonra veriniz. Cihazýn çalýþacaðý besleme gerilim aralýðý sipariþte belirtilmelidir. Düþük ve yüksek gerilim aralýðý için cihaz farklý üretilmektedir. Montaj sýrasýnda, cihazýn besleme gerilimi aralýðýnýnkontrolüve uygunbesleme gerilimininuygulanmasý gerekmektedir. Bu kontrol iþlemi, yanlýþ besleme gerilimi uygulanarak cihazýn, sistemin zarar görmesini ve olabilecek kazalarý engelleyecektir. Cihaz üzerinde, cihazýn enerjisini kapatacak bir besleme anahtarý yoktur. Cihazýn besleme giriþinde cihazýn enerjisini kapatacak bir besleme anahtarýn kullanýcý tarafýndan sisteme ilave edilmesi gerekmektedir. Besleme anahtarýnýn cihaza ait olduðu belirtilmeli ve kullanýcýnýn rahatça ulaþabileceði yere konulmalýdýr. Besleme anahtarý Faz ve Nötr giriþlerini ayýracak þekilde iki kutuplu olmalý, Elektriksel baðlantý besleme anahtarýnýn açýk / kapalý konumlarýna dikkat edilerek yapýlmalýdýr. Besleme anahtarýnýn açýk/kapalý konumlarý iþaretlenmiþ olmalýdýr. Besleme giriþlerinde Harici Sigorta Faz baðlantýsý üzerinde olmalýdýr. 15

16 3.5 Sayma Giriþi Baðlantýlarý roximity & Switch Baðlantýsý ROX. N N tip çalýþma þekli ROX. ROX. N N V Max. 5mA V START AUSE NOT-1 ROX. NN NN tip çalýþma þekli ROX. ROX. NN NN V Max. 5mA V START AUSE NOT-1 NOT-1 : HariciTransmitteriçinyardýmcýgüç beslemesi. 12V ± %1, 5 ma maksimum kýsa devre korumasý. 16

17 3.5.2 Switch Baðlantýsý N tip çalýþma þekli Switch Switch Switch V Max. 5mA V START AUSE NOT-1 NN tip çalýþma þekli Switch Switch Switch V Max. 5mA V START AUSE NOT-1 NOT-1 : HariciTransmitteriçinyardýmcýgüç beslemesi. 12V ± %1, 5 ma maksimum kýsa devre korumasý. 17

18 3.6 Röle Baðlantýsý L N C 11 5A T Sigorta NC NO Son Kontrol Elemaný (Kontaktör) Sigorta Sigortalar, uygulama dikkate alýnarak seçilmelidir. 3.7 EZM-9935 rogramlanabilir Zamanlayýcý Cihazý Galvanik Ýzolasyon Test Deðerleri Yük 5V ( EZM için ) 2 V ( EZM için ) 14 Besleme Giriþi V V Röle ý V 2V 1 12V Sensör Besleme Gerilimi 1 2V Dijital Giriþler

19 4. Ön anelin Tanýmý ve arametrelerine Eriþim 4.1 Ön anelin Tanýmý Aktif LED i O EZM-9935 Aktüel Deðer ve rogram arametresi Ýsmi Göstergesi ve arametre deðeri Göstergesi : Deðeri Gösterim LED'i Timer ROG Butonu : rogramlama bölümüne giriþ için kullanýlýr. ONAY Butonu : Tüm deðiþikliklerin kaydedilmesi ve rogramlama bölümünde parametreler arasýnda dolaþmak için kullanýlýr. KAYDIRMA Butonu : Deðiþtirilmek istenilen parametrelerin ilgili basamaðýna eriþmek için kullanýlýr. ve ARTTIRMA Butonu: Aktüel Deðer Göstergesindeki Sayýnýn lenmesi için kullanýlýr. Ayrýca Kaydýrma butonu ile seçilen basamaktaki sayýnýn deðerini arttýrmak için kullanýlýr. 19

20 4.2 EZM rogramlanabilir Zamanlayýcý Cihazýna Enerji verilmesi ve yazýlým revizyonunun göstergeden izlenmesi Cihaza enerji uygulandýðýnda ilk olarak cihazda kullanýlan yazýlýmýn revizyon numarasý belirtilir daha sonra cihaz normal çalýþma ekranýna döner. Cihaza enerji uygulandýðýndaki ekran bilgileri aþaðýdaki gibidir: EZM-9935 O reu Revizyon yazýsý Revizyon numarasý Timer EZM-9935 EZM-9935 O O Timer Timer Yazýlým Revizyonu Ana Çalýþma Ekranýna gelinir. Cihazýn açýlýþý sýrasýnda beklenmeyen bir durumla karþýlaþýlýrsa cihazýn enerjisini kesiniz ve yetkili kiþileri bilgilendiriniz. 2

21 4.3 Deðerinin Ayarlanmasý Cihazýn deðerinideðiþtirelim. Çalýþma Ekraný Ekraný O O KAYDIRMA butonuna bastýðýnýzda deðerinin 6.Basamaðý Yanýp sönmeye baþlar. KAYDIRMA Butonuna tekrar basýnýz. Ekraný Ekraný O deðerinin 5.basamaðý Yanýp sönmeye baþlar. O KAYDIRMA Butonuna Tekrar basýnýz. deðerinin 4.basamaðý Yanýp sönmeye baþlar. ARTTIRMA Butonuna basarak yanýp sönen basamaktaki sayýyý arttýrýnýz. Ekraný Çalýþma Ekraný O O ONAY Butonuna basarak ilgili deðeri deðeri olarak kaydediniz. 21

22 4.4 Sayma deðerinin resetlenmesi Çalýþma Ekraný Çalýþma Ekraný O O butonuna bastýðýnýzda Cihazýn o ana kadar saymýþ olduðu deðer deðerini alýr. i butonuna basýlarak iþlemi yapýlabildiði gibi giriþine sinyal uygulayarak da iþlemi gerçekleþtirilebilmektedir. arametrelerin açýklandýðý bölümlerde bu iþlemler MANUEL olarak ifade edilmektedir. MANUEL iþlemi sonunda cihaz; ise deðerine, için ise, deðerine döner. 22

23 4.5 rogram arametrelerine Eriþim Bu bölümde rogram parametrelerine eriþim iþlemi anlatýlmaktadýr. Tüm parametrelerin detaylý açýklamasý ROGRAM ARAMETRELERÝ bölümünde anlatýlmýþtýr. O Çalýþma Ekraný O Þifre Ekraný arametrenin alabileceði,en yüksek deðer basamaðý ; (Bu parametre için 4. basamak) yanýp söner. ROG butonuna bastýðýnýzda rogram bölümüne giriþ için þifre sorulacaktýr. Þifre Ekraný Kaydýrma ve Arttýrma Butonu ile þifrenizi giriniz. Zaman Birimi ve Skala Seçimi O O arametrenin alabileceði,en yüksek deðer basamaðý ; (Bu parametre için 1. basamak) yanýp söner. Þifrenizi yazdýktan sonra ONAY butonuna basýnýz. ONAY butonuna basýnýz. ARTTIRMA Butonu ile parametrenin içeriðini deðiþtirebilir,onay butonu ile deðiþtirdiðiniz parametreyi kaydedip, bir sonraki parametreye geçiþ yapabilirsiniz. arametrenin alabileceði, en yüksek deðer basamaðý; (Bu parametre için 3. basamak) yanýp söner. Deðiþiklik yapmadan rogramlama bölümünden çýkmak için ROG Butonuna basýnýz. O, ause ve giriþlerinin ulse süresi ARTTIRMA Butonu ile parametrenin içeriðini deðiþtirebilir,onay butonu ile deðiþtirdiðiniz parametreyi kaydedip, bir sonraki parametreye geçiþ yapabilirsiniz. ONAY butonuna basýnýz. 23

24 arametrenin alabileceði, en yüksek deðer basamaðý; (Bu parametre için 1. basamak) yanýp söner. Deðiþiklik yapmadan rogramlama bölümünden çýkmak için ROG Butonuna basýnýz. O Fonksiyonlarý ARTTIRMA Butonu ile parametrenin içeriðini deðiþtirebilir,onay butonu ile deðiþtirdiðiniz parametreyi kaydedip, bir sonraki parametreye geçiþ yapabilirsiniz. ONAY butonuna basýnýz. arametrenin alabileceði, en yüksek deðer basamaðý; (Bu parametre için 1. basamak) yanýp söner. Deðiþiklik yapmadan rogramlama bölümünden çýkmak için ROG Butonuna basýnýz. O çalýþma þekli ARTTIRMA Butonu ile parametrenin içeriðini deðiþtirebilir,onay butonu ile deðiþtirdiðiniz parametreyi kaydedip, bir sonraki parametreye geçiþ yapabilirsiniz. ONAY butonuna basýnýz. arametrenin alabileceði, en yüksek deðer basamaðý; (Bu parametre için 4. basamak) yanýp söner. Deðiþiklik yapmadan rogramlama bölümünden çýkmak için ROG Butonuna basýnýz. O ulse zamaný ARTTIRMA Butonu ile parametrenin içeriðini deðiþtirebilir,onay butonu ile deðiþtirdiðiniz parametreyi kaydedip, bir sonraki parametreye geçiþ yapabilirsiniz. ONAY butonuna basýnýz. arametrenin alabileceði, en yüksek deðer basamaðý; (Bu parametre için 1. basamak) yanýp söner. Deðiþiklik yapmadan rogramlama bölümünden çýkmak için ROG Butonuna basýnýz. O Sayma Yönü ARTTIRMA Butonu ile parametrenin içeriðini deðiþtirebilir,onay butonu ile deðiþtirdiðiniz parametreyi kaydedip, bir sonraki parametreye geçiþ yapabilirsiniz. ONAY butonuna basýnýz. 24

25 arametrenin alabileceði, en yüksek deðer basamaðý; (Bu parametre için 1. basamak) yanýp söner. Deðiþiklik yapmadan rogramlama bölümünden çýkmak için ROG Butonuna basýnýz. O Veri kayýt ARTTIRMA Butonu ile parametrenin içeriðini deðiþtirebilir,onay butonu ile deðiþtirdiðiniz parametreyi kaydedip, bir sonraki parametreye geçiþ yapabilirsiniz. ONAY butonuna basýnýz. arametrenin alabileceði, en yüksek deðer basamaðý; (Bu parametre için 1. basamak) yanýp söner. Deðiþiklik yapmadan rogramlama bölümünden çýkmak için ROG Butonuna basýnýz. O Sensör Tipi Seçimi ARTTIRMA Butonu ile parametrenin içeriðini deðiþtirebilir,onay butonu ile deðiþtirdiðiniz parametreyi kaydedip, bir sonraki parametreye geçiþ yapabilirsiniz. ONAY butonuna basýnýz. arametrenin alabileceði, en yüksek deðer basamaðý; (Bu parametre için 1. basamak) yanýp söner. Deðiþiklik yapmadan rogramlama bölümünden çýkmak için ROG Butonuna basýnýz. O ve korumasý ARTTIRMA Butonu ile parametrenin içeriðini deðiþtirebilir,onay butonu ile deðiþtirdiðiniz parametreyi kaydedip, bir sonraki parametreye geçiþ yapabilirsiniz. ONAY butonuna basýnýz. arametrenin alabileceði, en yüksek deðer basamaðý; (Bu parametre için 4. basamak) yanýp söner. Deðiþiklik yapmadan rogramlama bölümünden çýkmak için ROG Butonuna basýnýz. O rogramlama Bölümü Giriþ Þifresi ARTTIRMA Butonu ile parametrenin içeriðini deðiþtirebilir,onay butonu ile deðiþtirdiðiniz parametreyi kaydedip, bir sonraki parametreye geçiþ yapabilirsiniz. ONAY butonuna basýnýz. 25

26 O O Çalýþma Ekraný Zaman Birimi ve Skala Seçimi arametreler arasýnda dolaþmaya devam etmek için ONAY butonun basmaya devam ediniz. 26

27 8. ARAMETRELER 5. rogram arametreleri Zaman Birim ve Skala Seçimi Cihaz Saat / Dakika tabanýnda sayma yapar. dan Saat / dakika ya kadar sayma yapabilir. Cihaz Dakika / Saniye tabanýnda sayma yapar. dan Dakika / saniye ye kadar sayma yapabilir. Cihaz Saniye / Salisetabanýndasaymayapar. dan Saniye / salise ye kadar sayma yapabilir. Cihaz Saat / Dakika tabanýnda sayma yapar. dan Saat / dakika ya kadar sayma yapabilir. Cihaz Saat tabanýnda sayma yapar. Saatten yapabilir. saate kadar sayma CihazDakika tabanýndasaymayapar. Dakika dan dakika ya kadar sayma yapabilir. Cihaz Saniye tabanýnda sayma yapar. Saniyeden saniye ye kadar sayma yapabilir., ause ve Giriþlerinin ulse Süresi., ause ve giriþlerinin kabul edilebilir pulse süresini belirler. Elektriksel gürültüden kaynaklanan pulsleri veya belirlenen sürenin altýnda kalan pulslerin deðerlendirme dýþýnda tutulmasý için kullanýlýr. ile msn arasýnda deðer alabilir. 27

28 Fonksiyonlarý. Manuel -1. Cihaz sayma iþlemine Manuel aktif olana kadar devam eder. ( ulse Zamaný dikkate alýnmaz) Sayma yönü : --> (Yukarý doðru sayma) Veya Sayma yönü : --> (Aþaðý doðru sayma) Veya 28

29 Manuel -2. ( ulse Zamaný dikkate alýnmaz) Sayma yönü : --> (Yukarý doðru sayma) Veya Sayma yönü : --> (Aþaðý doðru sayma) Veya Sayýlan deðer deðerine ulaþtýðýnda aktif olur. pulse zamaný dikkate alýnmaz. Manuel aktif olana kadar konum deðiþtirmez. Sayýlan deðer deðerine ulaþtýðýnda aktif olur. Sayma iþlemi deðerinin altýnda devam etmez. Cihaz Manuel bekler. Manuel geldiðinde deðerine geri döner. giriþi aktif iken sayma gerçekleþir. giriþi pasif iken sayma e döner. 29

30 Manuel -3. Cihaz sayma iþlemine Manuel aktif olana kadar devam eder. ( ulse Zamaný dikkate alýnýr.) Sayma yönü : --> (Yukarý doðru sayma) Sayýlan deðer deðerine ulaþtýðýnda aktif olur. pulse zamanýna sýfýrdan farklý bir deðer girilmiþse süre sonunda konum deðiþtirir. pulse zamaný ise Manuel aktif olana kadar konum deðiþtirmez. Sayma iþlemi deðerinin üzerinde devam eder. Manuel geldiðinde deðerine geri döner. giriþi aktif iken sayma gerçekleþir. giriþi pasif iken sayma a döner. Sayma yönü : --> (Aþaðý doðru sayma) Sayýlan deðer deðerine ulaþtýðýnda aktif olur. pulse zamanýna sýfýrdan farklý bir deðer girilmiþse süre sonunda konum deðiþtirir. pulse zamaný ise Manuel aktif olana kadar konum deðiþtirmez. Sayma iþlemi deðerinin altýnda devam eder. Manuel geldiðinde deðerine geri döner. giriþi aktif iken sayma gerçekleþir. giriþi pasif iken sayma a döner. 3

31 Otomatik -1 Sayma yönü : --> (Yukarý doðru sayma) Sayýlan deðer deðerine ulaþtýðýnda aktif olur. Aktüel deðer otomatik resetlenir ve sayma, start giriþi aktif ise dan ileri yönde baþlar. pulse zamanýna sýfýrdan farklý bir deðer girilmiþse süre sonunda konumdeðiþtirir. pulsezamaný isemanuel aktif olana kadar konumdeðiþtirmez. Manuel geldiðindedeðerinegeridöner. Sayma yönü : --> (Aþaðý doðru sayma) Sayýlan deðer deðerine ulaþtýðýnda aktif olur. Aktüel deðer otomatik resetlenir ve sayma, start giriþi aktif ise deðerinden geri yönde baþlar. pulse zamanýna sýfýrdan farklý bir deðer girilmiþsesüresonunda konumdeðiþtirir. pulsezamaný ise Manuel aktif olana kadar konum deðiþtirmez. i Manuel geldiðindedeðerinegeridöner. fonksiyonlarý parametresi Otomatik olarak seçilmiþse (,, veya ) : sýfýrdan farklý bir deðer girilmelidir. Aksi halde Otomatik gerçekleþmez. 31

32 Otomatik -2 Sayma yönü : --> (Yukarý doðru sayma) Sayýlan deðer deðerine ulaþtýðýnda aktif olur. pulse zamanýna sýfýrdan farklý bir deðer girilmiþse süre sonunda konum deðiþtirir. pulse zamaný ise Manuel aktif olana kadar konumdeðiþtirmez. Aktüel sayma deðeri deðerinde kalýr. Sayma iþlemi deðerinin üzerinde devam etmez. pulse zamaný sonunda, Aktüel deðer otomatik resetlenir ve sayma, start giriþi aktif ise dan ileri devam eder. i fonksiyonlarý parametresi Otomatik olarak seçilmiþse (,, veya ) : sýfýrdan farklý bir deðer girilmelidir. Aksi halde Otomatik gerçekleþmez. 32

33 Sayma yönü : --> (Aþaðý doðru sayma) Sayýlan deðer deðerine ulaþtýðýnda aktif olur. pulse zamanýna sýfýrdan farklý bir deðer girilmiþse süre sonunda konum deðiþtirir. pulse zamaný ise Manuel aktif olana kadar konumdeðiþtirmez. Aktüel sayma deðeri deðerinde kalýr. Sayma iþlemi deðerinin altýnda devam etmez. pulse zamaný sonunda, Aktüel deðer otomatikresetlenirvesayma, startgiriþiaktifise deðerinden geriye devam eder. Manuel geldiðindedeðerinegeridöner. i fonksiyonlarý parametresi Otomatik olarak seçilmiþse (,, veya ) : sýfýrdan farklý bir deðer girilmelidir. Aksi halde Otomatik gerçekleþmez. 33

34 Otomatik -3 Sayma yönü : --> (Yukarý doðru sayma) Sayýlan deðer deðerine ulaþtýðýnda aktif olur. pulse zamanýna sýfýrdan farklý bir deðer girilmiþse süre sonunda konum deðiþtirir. pulse zamaný ise Manuel aktif olana kadar konumdeðiþtirmez. Sayýlan deðer deðerine ulaþtýðýnda aktif olur. giriþi aktif ise Sayma deðeri sýfýrlanarak sayma devam eder. Ancak Aktüel deðer göstergesinde deðeri gözlenir. Sayma iþlemi deðerinin üzerinde devam etmez. pulse zamaný sýfýrdan farklý ise süre sonunda Aktüel deðer ekranýnda gerçek sayma deðeri gözlenir ve pasif hale getirilir. i fonksiyonlarý parametresi Otomatik olarak seçilmiþse (,, veya ) : sýfýrdan farklý bir deðer girilmelidir. Aksi halde Otomatik gerçekleþmez. 34

35 Sayma yönü : --> (Aþaðý doðru sayma) i fonksiyonlarý parametresi Otomatik olarak seçilmiþse (,, veya ) : sýfýrdan farklý bir deðer girilmelidir. Aksi halde Otomatik gerçekleþmez. 35

36 Otomatik -4 Sayma yönü : --> (Yukarý doðru sayma) Sayýlan deðer deðerine ulaþtýðýnda aktif olur. pulse zamanýna sýfýrdan farklý bir deðer girilmiþse süre sonunda konum deðiþtirir. pulse zamaný ise Manuel aktif olana kadarkonumdeðiþtirmez. Sayýlan deðer deðerine ulaþtýðýnda aktif olur. giriþi aktif ise Sayma iþlemi deðerinin üzerinde devam eder, pulse zamaný sýfýrdan farklý ise süre sonunda sayma deðeri sýfýrlanýr vepasifhalegetirilir. Manuel geldiðindedeðerinegeridöner. i fonksiyonlarý parametresi Otomatik olarak seçilmiþse (,, veya ) : sýfýrdan farklý bir deðer girilmelidir. Aksi halde Otomatik gerçekleþmez. 36

37 Sayma yönü : --> (Aþaðý doðru sayma) Sayýlan deðer deðerine ulaþtýðýnda aktif olur. pulse zamanýna sýfýrdan farklý bir deðer girilmiþse süre sonunda konum deðiþtirir. pulse zamaný ise Manuel aktif olana kadar konum deðiþtirmez. Sayýlan deðer deðerine ulaþtýðýnda aktif olur. giriþi aktif ise Sayma iþlemi deðerinin altýnda devam eder. pulse zamaný sýfýrdan farklý ise süre sonunda sayma deðeri deðerine eþitlenir ve pasif hale getirilir. Manuel geldiðindedeðerinegeridöner. i fonksiyonlarý parametresi Otomatik olarak seçilmiþse (,, veya ) : sýfýrdan farklý bir deðer girilmelidir. Aksi halde Otomatik gerçekleþmez. 37

38 Otomatik -5 pulse zamaný dikkate alýnmaz. Sayma yönü : --> (Yukarý doðru sayma) Veya Cihaz, sayma iþlemine deðerine ulaþana kadar devam eder. deðerine ulaþtýðýnda çýkýþ konum deðiþtirir ve cihaz otomatik resetlenir. giriþi aktif ise sayma dan devam eder. Cihaz deðerine ulaþtýðýnda çýkýþ konum deðiþtirir. Manuel geldiðinde deðerinegeridöner. Sayma yönü : --> (Aþaðý doðru sayma) Cihaz, sayma iþlemine deðerine ulaþana kadar devam eder. deðerine ulaþtýðýnda çýkýþ konum deðiþtirir ve cihaz otomatik resetlenir. giriþi aktif ise sayma den devam eder. Cihaz deðerine ulaþtýðýnda çýkýþ konum deðiþtirir. Manuel geldiðindedeðerinegeridöner. Veya 38

39 Çalýþma Þekli NormaldeEnerjisiz. NormaldeEnerjili. ulse Zamaný ýn aktif kalacaðý süreyi belirler.. ile saniye arasýnda deðer alabilir.. saniye girilmesi durumunda süresiz çalýþma seçilmiþ olur. Detaylý bilgi için fonksiyonlarýnýn açýklandýðý bölüme bakýnýz. Cihazýn Sayma Yönü ArtanyöndeSayma. ( -->reset e ) AzalanyöndeSayma. ( reset den --> ) Veri Kayýt Enerji kesintisi durumundaaktüel deðer ekranýndaki sayma deðeri Kalýcý hafýzaya kaydedilir. Cihaz Enerjilendiðinde kaldýðý yerden çalýþmasýna devam eder. Enerji kesintisi durumunda herhangi bir kayýt yapýlmaz. Cihaz enerjilendiðinde Ekran deðeri olur. ve korumasý (Ön anelden Eriþim için) Cihaz üzerinde ve korumasý uygulanmaz. Sadece Butonu korumasý aktiftir. Cihaz üzerinden Butonu kullanýlarakaktüel Sayma deðeri silinemez. Cihazýn Aktüel sayma deðeri Giriþine pulse uygulayarak silinebilir. deðerideðiþtirilemez. Tam Koruma ; korumasý aktiftir ayrýca deðeri de deðiþtirilemez. 39

40 rogram Þifresi rogram parametrelerine eriþim sýrasýnda girilen rogram þifresidir. ile arasýnda deðer alabilir. Bu deðer ise rogram parametrelerine giriþte þifre sorulmaz. rogramlama Butonuna basýldýðýnda ilk önce ekraný gelir. Bu deðer dan farklý iken rogram parametrelerine eriþim sýrasýndaki þifreekranýnda ; 1- Kullanýcý deðerini yanlýþ girerse : arametre deðerlerini göremedenana çalýþma ekranýna döner. 2- Kullanýcý þifresini yazmadan Enter butonu ile rogramlama bölümüne girerse (arametreleri gözlemek amacýyla) : rogram þifresi parametresi dýþýndaki tüm parametre deðerlerini görebilir ancak parametrelerde herhangi bir deðiþiklik yapamaz. 4

ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý

ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3712-C 77 x 35 DIN Boyutlu Dijital, / Soðutma Kontrol Cihazý - 3 Dijit göstergeli - NTC giriþi veya PTC giriþi veya 2 Telli PT-100 giriþi veya 2

Detaylı

ESM-3710 77 x 35 DIN Boyutlu Sýcaklýk Kontrol Cihazý

ESM-3710 77 x 35 DIN Boyutlu Sýcaklýk Kontrol Cihazý ESM-3710 77 x 35 DIN Boyutlu Sýcaklýk Kontrol Chazý ESM-3710 77 x 35 DIN Boyutlu Djtal, ON / OFF Sýcaklýk Kontrol Chazý - 3 Djt göstergel - NTC grþ veya, TC grþ veya, J tp Termokupl grþ veya, K tp Termokupl

Detaylı

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Sýcaklýk Kontrol TC37-120 TC37-120 Prog Temperature Controller Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi (Output-1 ve Output-2) ON/OFF veya Oransal (P) Çalýþma

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

Kullanim Kilavuzu. EZM-7750 72X72DIN 1/8 Programlanabilir Çok Fonksiyonlu Timer & Counter

Kullanim Kilavuzu. EZM-7750 72X72DIN 1/8 Programlanabilir Çok Fonksiyonlu Timer & Counter EZM-775 7X7DIN /8 Programlanabilir Çok Fonksiyonlu Timer & Counter? 6 dijit aktüel, 6 dijit set göstergesi? setli çalisma?, pause ve ChA - ChB sayma girisleri? NPN / PNP giris tipi seçimi? Programlanabilir

Detaylı

24 HM Hermetik Monotermik Kombi KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ

Detaylı

Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLiKLERi

Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLiKLERi OCAK AOB 6028 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý DC OLTMETRE DC-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý A5015 / Rev.1 www.entes.com.tr DÝKKAT -Cihaz baðlanýrken bütün enerjiyi kesiniz. -Cihaz þebekeye

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Commander SK. 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW. Boy A, B, C ve D. Sürüm: 6. www.controltech.com.

Kullaným Kýlavuzu. Commander SK. 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW. Boy A, B, C ve D. Sürüm: 6. www.controltech.com. Kullaným Kýlavuzu Commander SK 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW Boy A, B, C ve D Sürüm: 6 www.controltech.com.tr Genel Bilgi Sürücü baðlantýlarýnýn veya çalýþma parametreleri

Detaylı

2. SÝPARÝÞ KODU - PID 500 PID

2. SÝPARÝÞ KODU - PID 500 PID PID Sýcaklýk Kontrol Cihazý Ekonomik Seri PID 500 / 110 / 330 PID Sýcaklýk Kontrölörü PID 500 / 110 / 330 KULLANMA TALÝMATI Döküman Ýsmi : Operating / 0510 / PID500/110/330 / Ver1, OP159-V01. SN: 7053.

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

Commander SK. Kullaným Kýlavuzu. 0.25kW tan 4kW a kadar 3 fazlý asenkron motorlar için deðiþken hýzlý sürücü. Model boyutlarý A, B ve C.

Commander SK. Kullaným Kýlavuzu. 0.25kW tan 4kW a kadar 3 fazlý asenkron motorlar için deðiþken hýzlý sürücü. Model boyutlarý A, B ve C. EF www.controltechniques.com Kullaným Kýlavuzu Commander SK 0.25kW tan 4kW a kadar 3 fazlý asenkron motorlar için deðiþken hýzlý sürücü Model boyutlarý A, B ve C Yayýn No: 1 Genel Bilgi Sürücü baðlantýlarýnýn

Detaylı

SMT 225 SMT 200AC SMT 140AC

SMT 225 SMT 200AC SMT 140AC SMT 225 SMT 200AC SMT 140AC ÝÇÝNDEKÝLER 1 GENEL... 2 1.1 Telif Hakký... 2 1.2 Genel Talimatlar... 3 1.3 Taþýma ve Depolama... 4 1.4 Ýzin Verilen Çalýþma Þartlarý... 4 1.5 Motorun Tanýmý... 4 2 MOTOR ÖLÇÜLERÝ

Detaylı

Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu

Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 090806 Kitap Baský Tarihi: 090806 Revizyon No: 5 ÝÇÝNDEKÝLER 05 05 06 07 08 09 10 10 10 10 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 26 23

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý.

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý. 001-035 Fiorino GB:001-035 Fiorino GB 05.11.2008 10:29 Sayfa 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih ettiðiniz için teþekkür eder, Fiat Fiorino yu seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý Fiat Fiorino

Detaylı

E-PR-100 Kaðýtsýz Kayýt Cihazý Kullaným Kýlavuzu

E-PR-100 Kaðýtsýz Kayýt Cihazý Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝER Kaðýtsýz Kayýt Cihazý Kullaným Kýlavuzu Üretici Firma / Yetkili Servis Elektronik Ýmalat ve Kontrol td. Þti.. Cadde. Sokak No: Emek- Ankara / TÜRKÝYE Telefon: + Fax: + www.elimko.com.tr e-mail:elimko@

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

MPR-63 ŞEBEKE ANALİZÖRÜ

MPR-63 ŞEBEKE ANALİZÖRÜ MPR63 ŞEBEKE NLİZÖRÜ www.entes.com.tr HRMONIK ÖLÇÜMÜ MEMORY Modbus Harmonikler Hafıza Digital I/O nalog Çıkışlar m BŞL MPR63 MENÜ HRİTSI NLIK DEĞERLER Gerilim L N Gerilim L L kımlar Güç Fakt Cos ktif Reaktif

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr:

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr: 001-022 BRAVO GB.qxp 12.02.2008 16:37 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih ettiðiniz için teþekkür eder, Fiat Bravo yu seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Bravo nuzun tüm özelliklerini

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

Veri Toplayýcý Kullanma Talimatý EPC-12

Veri Toplayýcý Kullanma Talimatý EPC-12 DÝKKAT Aþaðýdaki talimatlara uyulmamasý halinde ölüm ve ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilecek durumlar ortaya çýkabilir. Cihaz baðlanýrken bütün enerjiyi kesiniz. Cihaz þebekeye baðlý iken ön paneli çýkartmayýnýz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

JENERATÖR EM 50 is EM 65 is EM 70 is KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Kullaným - Kontroller...20 Bakým...31 Arýza bulma...43 Teknik özellikler...45 Yetkili servisler...51

Detaylı

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý.

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý. 001-036 Ducato TR.qxd 18.10.2006 10:29 Page 1 Deðerli Müþterimiz, FIAT'ý tercih edip, Fiat Ducato'yu seçtiðiniz için tebrik ederiz.. Bu kitabý, yeni Fiat Ducato nuzun tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu

Detaylı