Program Hafýza Kartý MMC kýlavuzu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Program Hafýza Kartý MMC kýlavuzu"

Transkript

1 Program Hafýza Kartý MMC kýlavuzu ISSUE 1 TR Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir.

2 Copyright Nokia Mobile Phones Tüm haklarý mahfuzdur. Önceden Nokia'nýn yazýlý izni alýnmaksýzýn, bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü herhangi bir biçimde yeniden oluþturulamaz, kopyalanamaz, çoðaltýlamaz, taklit edilemez, baþka bir yere aktarýlamaz, daðýtýlamaz, saklanamaz veya yedeklenemez. "Nokia" ve "Nokia Connecting People", Nokia Corporation'ýn tescilli markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markalarý ve ticari adlarý olabilir. Nokia tune, Nokia Corporation'ýn ticari markasýdýr. CellularWare, Nokia Mobile Phones'un ticari markasýdýr. Nokia, sürekli bir geliþim politikasý izlemektedir. Bu belgede tanýmlanan herhangi bir üründe önceden bildiride bulunmaksýzýn deðiþiklik ve yenilik yapma hakkýný saklý tutar. Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluþabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybýndan veya özel, arýzi, bir netice olarak hasýl olan ya da dolaylý hasar veya kayýplardan sorumlu tutulamaz. Íþbu belgenin içeriði "olduðu gibi" sunulmaktadýr. Yürürlükteki kanunlarýn gerektirdiði haller dýþýnda, ticari olarak satýlabilirlik, iyi bir evsafta olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zýmni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kýsýtlý kalmamak þartýyla, iþbu belgenin doðruluðu, güvenilirliði veya içeriði ile ilgili olarak, açýk veya zýmni herhangi bir garanti verilmemiþtir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildiride bulunmaksýzýn, iþbu belgeyi deðiþtirme veya geçersiz kýlma hakkýný saklý tutar. Bazý aksesuarlarýn temini, bölgelere göre farklýlýk gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakýn Nokia bayiine danýþýnýz. Lütfen, pilleri uygun þekilde imha ediniz. Geoworks application software and GEOS operating system software copyright Geoworks. All rights reserved. United States Patent 5,327,529. Hardware and software floating point math library copyright Dimensions Research, Inc. This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors. Copyright 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved. The software is provided by The Regents and contributors as is and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed. In no event shall The Regents or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage. The GEOS software of this product includes Nimbus Q from Digital Typeface Corp. and typefaces from URW, GmbH. This device contains Embedded DOS-ROM (R), Embedded BIOS (R) software licensed from General Software, Inc. Copyright 1998 General Software, Inc. General Software, Embedded DOS, and Embedded BIOS are trademarks or registered trademarks of General Software, Inc. Portions of this work are derived from the Standard C Library, 1992 by P.J. Plaguer, published by Prentice-Hall, and are used with permission. HP Database Engine Version 1.0 copyright Hewlett-Packard Company All rights reserved. The PPP software is copyright 1991, 1992, 1993, 1994 Morning Star Technologies, all rights reserved. It contains software developed at Carnegie Mellon University, which is copyright 1989 Carnegie Mellon University, all rights reserved. It contains software developed at the University of California, Berkeley, which is copyright 1989 Regents of the University of California, all rights reserved. It contains software that is copyright 1990, RSA Data Security, Inc., all rights reserved. C-client Internet mail routines original version copyright 1988 by the Leland Stanford Junior University, copyright 1995 by the University of Washington. The University of Washington and the Leland Stanford Junior University disclaim all warranties, express or implied, with regard to this software, including without limitation all implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, and in no event shall the University of Washington or the Leland Stanford Junior University be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, tort (including negligence) or strict liability, arising out of or in connection with the use or performance of this software. This product includes software based in part on the work of the independent JPEG group. AT is a trademark of Hayes Microcomputer Products, Inc. Hayes is a registered trademark of Hayes Microcomputer Products, Inc. Microsoft and MS-DOS are registered trademarks and Windows is a trademark of Microsoft Corporation. Geoworks and GEOS are Registered Trademarks of Geoworks, and GeoDOS is a Trademark of Geoworks in the United States of America and other countries. Intellisync is a trademark of Puma Technology, Inc. The products described in this manual conform to the European Council directives EMC Directive (89/336/EEC) and TTE Directive (91/263/EEC).

3 END USER LICENSE AGREEMENT FOR SECURITY SOCKETS LAYER -SOFTWARE ( SSL ) READ THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS CAREFULLY BEFORE USING THE SSL. USE OF THE SSL SOFTWARE INDICATES YOUR ACCEPTANCE OF THESE TERMS AND CONDITIONS. In this license agreement ("License Agreement"), you, the purchaser of the license rights granted by this Agreement, are referred to as "Licensee." In accordance with the terms and conditions of this License Agreement, Nokia Mobile Phones Ltd. ("Licensor") grants Licensee a non-exclusive sublicense to use SSL Software ( Software ), which contains the RSA Software licensed to Licensor by RSA Data Security, Inc. ("RSA"). This License Agreement is effective until terminated. Licensor may terminate this License Agreement if Licensee breaches any of the terms and conditions. In the event of termination by Licensor, Licensee will return the communicator device of Licensor to Licensee for removal of the Software. All provisions of this Agreement relating to disclaimers of warranties, limitation of liability, remedies, or damages, and Licensor's proprietary rights shall survive termination. The Software is delivered in object code only. Licensor shall utilize the Software solely as part of the communicator device from Licensor and solely for personal or internal use and without right to license, assign or otherwise transfer such Software to any other person or entity. Licensee shall not modify, translate, reverse engineer, decompile or disassemble the Software or any part thereof. Licensee agrees not to remove or destroy any proprietary, trademark or copyright markings or notices placed upon or contained within the Software or any related materials or documentation. By reason of this Agreement or the performance hereof, Licensee shall acquire no rights of any kind in any trademark, trade name, logo or product designation under which the Software was or is marketed and Licensee shall not make any use of the same for any reason. IN NO EVENT WILL LICENSOR OR RSA BE LIABLE TO LICENSEE FOR INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR EXEMPLARY DAMAGES ARISING OUT OF OR RELATED TO THIS AGREEMENT, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION OR LOSS OF BUSINESS INFORMATION, EVEN IF SUCH PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES AND REGARDLESS OF WHETHER ANY ACTION OR CLAIM IS BASED ON WARRANTY, CONTRACT, TORT OR OTHERWISE. UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL LICENSOR'S OR RSA'S TOTAL LIABILITY ARISING OUT OF OR RELATED TO THIS AGREEMENT EXCEED THE TOTAL AMOUNT PAID BY LICENSEE. THIS AGREEMENT IS EXPRESSLY MADE SUBJECT TO ANY LAWS, REGULATIONS, ORDERS OR OTHER RESTRICTIONS ON THE EXPORT FROM THE UNITED STATES OF AMERICA OF THE SOFTWARE OR OF INFORMATION ABOUT THE SOFTWARE WHICH MAY BE IMPOSED FROM TIME TO TIME BY THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA. NOTWITHSTANDING ANYTHING CONTAINED IN THIS AGREEMENT TO THE CONTRARY, LICENSEE SHALL NOT EXPORT OR REEXPORT, DIRECTLY OR INDIRECTLY, ANY SOFTWARE OR INFORMATION PERTAINING THERETO TO ANY COUNTRY TO WHICH SUCH EXPORT OR REEXPORT IS RESTRICTED OR PROHIBITED, OR AS TO WHICH SUCH GOVERNMENT OR ANY AGENCY THEREOF REQUIRES AN EXPORT LICENSE OR OTHER GOVERNMENTAL APPROVAL AT THE TIME OF EXPORT OR REEXPORT WITHOUT FIRST OBTAINING SUCH LICENSE OR APPROVAL.

4 GÜVENLÝÐÝNÝZ ÝÇÝN Bu basit talimatlarý okuyun. Bu kurallara uyulmamasý tehlikeli ya da yasalara aykýrý sonuçlar doðurabilir. Bu kýlavuzda daha ayrýntýlý açýklamalar yer almaktadýr. ÖNCE YOL GÜVENLÝÐÝ Araç kullanýrken iletiþim cihazýnýzý kullanmayýn; önce aracýnýzý park edin! GÝRÝÞÝM Tüm telsiz telefonlar performansý etkileyen giriþime neden olabilir. HASTANELERDE ÝLETÝÞÝM CÝHAZINIZI KAPATIN Her türlü düzenleme ya da kurala uyun. Týbbi cihazlarýn yakýnýnda telefonunuzu kapatýn. UÇAKTA ÝLETÝÞÝM CÝHAZINIZI KAPATIN Telsiz telefonlar giriþime neden olabilir. Uçakta kullanýlmasý yasalara aykýrýdýr. BENZÝN ALIRKEN ÝLETÝÞÝM CÝHAZINIZI KAPATIN Ýletiþim cihazýnýzý benzin istasyonunda, yakýt veya kimyasal madde yakýnýnda kullanmayýn. PATLATMA YAPILAN YERLERDE KULLANMAYIN Patlama yapýlan yerlerde telefonunuzu kullanmayýn. Kýsýtlamalara ve düzenlemelere ya da kurallara uyun. DÝKKATLÝ KULLANIN Yalnýzca normal konumda (kulaða yakýn) kullanýn. Antene gereksiz yere dokunmayýn. YETKÝLÝ SERVÝSE BAÞVURUN Yalnýzca yetkili personel cihazý monte etmeli veya onarmalýdýr. AKSESUARLAR VE BATARYALAR Yalnýzca onaylý aksesuar ve bataryalarý kullanýn. Uyumsuz ürünleri baðlamayýn. ARAMA YAPILMASI Kapaðý kapatýn ve telefonun açýk ve hizmete hazýr olduðundan emin olun. Telefon numarasýný, alan koduyla birlikte tuþlayýn, sonra. tuþuna basýn. Görüþmeyi bitirmek için tuþuna basýn. Aramaya yanýt vermek için tuþuna basýn. ACÝL ARAMALAR Cihazýn kapaðýný kapatýn. Telefonun açýk ve hizmete hazýr olduðundan emin olun. Ekrandakileri silmek için tuþuna birkaç saniye basýn. Acil numarayý tuþlayýn, sonra. tuþuna basýn. Yerinizi bildirin. Aksi istenmedikçe görüþmeyi bitirmeyin. YEDEK KOPYALARIN ALINMASI Tüm önemli verilerin yedek kopyalarýný almayý unutmayýn. DÝÐER CÝHAZLARA BAÐLANILMASI Baþka bir cihaza baðlanýrken, kullaným kýlavuzundaki detaylý güvenlik talimatlarýný okuyun. Uyumsuz ürünleri baðlamayýn. KIZILÖTESÝ ÝÇÝN ÖNLEMLER Kýzýlötesi ýþýný kimsenin gözüne tutmayýn ve diðer kýzýlötesi araçlarla etkileþimine izin vermeyin.

5 Ýçindekiler Giriþ 1 Hafýza kartýný yerleþtirmek için 1 Verilerinizi saklamanýz için ek hafýza 2 Yeni programlarý doðrudan hafýza kartýna kurmak 4 Hafýza kartýný kullanarak verileri yedeklemek ve geri yüklemek için 5 Hafýza kartý aracýný kullanmak için 6 WAP services (WAP hizmetleri) 7 WAP services (WAP hizmetleri) ayarlarý 8 Sayfa iþaretleri 10 WAP hizmetlerini kullanma 12 Find (Bul) 14 Arama ölçütü 14 Bulunan belgeler görünümü 17 Arama sonuçlarýný kaydetmek için 17 Arama ölçütlerini kaydetmek 18 Quick imaging (Hýzlý resim) 20 Ayarlarý tanýmlamak için 20 Resim göndermek için 20 Sorun giderme 22 Bakým ve Onarým 23 Önemli 24 Spesifikasyonlar 25 Garanti 25 Sözlük 27 Dizin 29

6 1. Giriþ 1 Bu Program Hafýza Kartý MMC kýlavuzu Nokia 9110 ve 9110i Communicator cihazlarý için Program Hafýza Kartý MMC ye iliþkin bilgileri içerir. Hafýza kartýnda üç adet önceden kurulu program vardýr: WAP hizmetleri, Find (Bul) ve Quick imaging (Hýzlý resim). Program Hafýza Kartý MMC kýlavuzu aþaðýdaki konularda bilgileri içerir: Program Hafýza Kartý ný takma ve kullanma iletiþim cihazýnýza ve hafýza kartýna yeni uygulama kurma ve yeni programlarýn nasýl kullanýlacaðýna iliþkin bilgi: WAP hizmetleri, Find (Bul) ve Quick imaging (Hýzlý resim). Bu uygulamalarý hafýza kartýnda ve CD de bulabilirsiniz. UYARI! Ek program hafýza kartýný biçimlendirmeye çalýþmayýn. Biçimlendirme iþlemiyle hafýza kartýndaki tüm önceden kurulu programlar verilerle birlikte silinir. Hafýza kartýný yerleþtirmek için Önce hafýza kartýný iletiþim cihazýnýza yerleþtirmek için aþaðýdaki adýmlarý izleyin: 1 Cihaz kapaðýný kapatýp telefonun kapalý olduðundan emin olun. Telefon açýksa düðmesine basýn. 2 Ýletiþim cihazýnýzýn bataryasýný çýkartýn (kart takýlýysa, bataryayý çýkarmadan önce tüm hafýza kartý programlarýný iletiþim cihazýnýn arabiriminden kapattýðýnýzdan emin olun). 3 Ýletiþim cihazýnýzýn arkasýndaki kapaðý açýn: kapaðýn her iki yanýndaki kenarlarý tutarak kapaðý dikkatle açýn. 4 Kartý, etiketi yukarýya bakacak ve eðik kenarý þekil 1 gösterilen biçimde gelecek þekilde yuvaya yerleþtirin. Kartýn altýn temas noktalarýnýn aþaðý doðru baktýðýndan emin olun. 5 Kapaðý kapatýp bataryayý yerine koyun.

7 2 Þekil 1 ÖNEMLÝ! Hafýza kartlarýný çocuklarýn eriþemeyeceði yerlerde saklayýn. Bataryayý yerleþtirmeden önce alt kapaðýn kapalý olduðundan emin olun! Hafýza kartýný bir iþlemin tam ortasýnda çýkarmayýn. Kartý çýkarmadan önce tüm hafýza kartý programlarýný kapattýðýnýzdan emin olun. Hafýza kartýna bir program kuruyor ve iletiþim cihazýnýzý yeniden baþlatmanýz gerekiyorsa yeniden baþlatma iþlemi tamamlanana kadar kartý çýkarmayýn. Aksi durumda program dosyalarý kaybolabilir. Hem hafýza kartýnda hem de iletiþim cihazýnýzda ayný program varsa iletiþim cihazýnýzdaki program kullanýlýr. Verilerinizi saklamanýz için ek hafýza Communicator a bir hafýza kartý yerleþtirildiyse hafýza kartýnýn içeriði ilgili programlarda hafýza kartý simgesi ile iþaretlenir. Hafýza kartýnda kalan hafýza miktarýný görmek için System (Sistem) uygulamasýnda Memory (Hafýza) ve ardýndan Memory card (Hafýza kartý) seçin, bkz. þekil 2. Þekil 2

8 WAP hizmetlerini Internet uygulamalarý altýnda bulabilirsiniz. Bkz. þekil 3. Find (Bul) ve Quick imaging (Hýzlý resim) programlarý System (Sistem) uygulamasý altýnda bulunur. Hafýza kartýnda saklanan dosyalarý görmek için Notes uygulamasýnda Open (Aç) seçin. Menu tuþuna basarak yeni bir klasör oluþturabilir, iletiþim cihazýnýz ile hafýza kartý arasýnda dosya kopyalayabilir veya taþýyabilirsiniz. 3 Þekil 3 Hafýza kartýnýzda yeni bir kiþi veri tabaný oluþturmak için Contacts (Kiþiler) uygulamasýnda Menü tuþuna basýn ve New contacts database (Yeni kiþi veri tabaný) seçeneðini belirleyin. Bkz. þekil 4. Yeni veri tabanýndan kiþileri kopyalamak veya taþýmak için Menu tuþuna yeniden basýn. Kiþi veri tabanýný görüntülemek için Contacts uygulamasýnda Open (Aç) tuþuna basýn; ardýndan Telephone uygulamasýna geçip arama yapabilirsiniz. Þekil 4 Hafýza kartýna bir ses dosyasý kopyalamak için Voice recorder (Ses kaydedicisi) ana görünümünde Menü tuþuna basýn. Bkz. þekil 5. Extras uygulamasýnda Voice recorder (Ses kaydedicisi) seçerek hafýza kartýnýzda kaydedilmiþ olan bir WAV dosyasýný çalabilirsiniz.

9 4 Þekil 5 Yeni programlarý doðrudan hafýza kartýna kurmak Ýletiþim cihazýnýzýn hafýza alanýndan tasarruf etmek için programlarý hafýza kartýna kurmayý isteyebilirsiniz. Not: WAP hizmetleri uygulamasýný iletiþim cihazýnýzýn hafýzasý yerine hafýza kartýna kurmanýz önerilir. WAP hizmetleri, Find (Bul) ve Quick imaging (Hýzlý resim) programlarý CD deki d:\\9110_sw ( d yerine CD sürücünüzün harfini kullanýn) dizininde yer alýr. Örneðin WAP hizmetlerini yeniden kurmanýz gerekirse veya hafýza kartýna yeni programlar kurmak istediðinizde aþaðýdaki adýmlardan birini uygulayýn: Ýletiþim cihazýnýzý Nokia 9110 Communicator için PC Suite programýyla PC nize baðlayýn. Ardýndan Install/Remove (Kur/Kaldýr) simgesini týklatýp kurma yeri olarak Memory card (Hafýza kartý) seçin. Yazýlýmý kurun. Ýletiþim cihazýnýzý Nokia Communicator Server yazýlýmý ile PC nize baðlayýn. Ýletiþim cihazýnýzdaki System uygulamasýnda Install/Remove software (Yazýlým Ekle/Kaldýr) seçin. Uygun Connection type (Baðlantý tipini) tanýmlamak için Settings (Ayarlar) seçin ve Destination (Hedef) olarak Memory card (Hafýza kartý) belirleyin; ardýndan yazýlýmý kurun. Özgün yazýlým geliþtiricisinin tercihine baðlý olarak yazýlým Internet, System veya Extras uygulamasý altýnda yer alýr.

10 Hafýza kartýný kullanarak verileri yedeklemek ve geri yüklemek için Ýletiþim cihazýnýzdaki çeþitli verilerin yedeðini hafýza kartýna almak için, System uygulamasýnda Backup/Restore seçin ve Connection type (Baðlantý tipi) olarak Memory card (Hafýza kartý) seçmek üzere Settings (Ayarlar) belirleyin. 5 Þekil 6 Backup (Yedekle) seçerek iþlemi tamamlayýn. Þekil 7 Hafýza kartýnýzdaki verileri PC nize yedeklemek için Nokia 9110 Communicator için PC Suite programýný kullanýn. Backup/Restore (Yedekle/ Geri yükle) simgesini týklayýp Memory card (Hafýza kartý) kutusunun iþaretli olmasýna dikkat edin. Yedeklemeyi yapýn. Not: Geri yükleme yaparken Connection type (Baðlantý tipi) olarak Memory card (Hafýza kartý) belirlendiðinden emin olun.

11 6 Hafýza kartý aracýný kullanmak için Kartýn kullaným için hazýr olup olmadýðýný anlamak için System uygulamasýnda Memory card aracýný seçip Check card. (Kartý denetle). Bkz. þekil 8. Not: Kartýnýzýn adýný deðiþtiriyorsanýz yeni ad büyük harflerle yazýlmalýdýr. UYARI! Ek program hafýza kartýný biçimlendirmeye çalýþmayýn. Biçimlendirme iþlemiyle hafýza kartýndaki tüm önceden kurulu programlar verilerle birlikte silinir. Þekil 8

12 2. WAP services (WAP hizmetleri) 7 WAP services programý Kablosuz Uygulama Ýletiþim Kuralý (WAP) kullanan Internet hizmetlerine eriþmek için kullanýlabilir. Bu hizmetlerde haber, hava raporlarý, uçuþ saatleri, sözlükler gibi veriler içerebilir. Not: Her servisin içeriði, servisin içerik saðlayýcýsýna baðlýdýr. Bu tür bir servisi kullanmak için, içerik saðlayýcýsý tarafýndan verilen yönergeleri izleyin. WAP hizmetlerine eriþmek için Veri aramalarýný destekleyen bir þebeke kullanýyor olmalýsýnýz, SIM kartýnýz için bir veri hizmeti etkinleþtirilmiþ olmalýdýr, Bir WAP hizmet saðlayýcýsýndan WAP eriþim noktasý almýþ olmalýsýnýz WAP hizmet ayarlarýný doðru girmiþ olmalýsýnýz. WAP hizmeti saðlayýcýnýz WAP hizmeti ayarlarý konusundaki bilgileri size verecektir. Verilen yönergeleri dikkatlice izleyin. WAP hizmetleri uygulamasýný baþlatmak için Internet uygulamasýný açýp WAP hizmetlerine ilerleyin ve Select (Seç) düðmesine basýn. WAP hizmetleri uygulamasýný kapatmak için Close (Kapat) düðmesine basýn, bkz þekil 1. WAP hizmetleri baðlantýsýný kesmek için Hang up (Kapat) düðmesine basýn. Ekranda Disconnecting (Baðlantý kesiliyor) iletisi görüntülenir ve veri aramasý sona erdirilir.

13 8 Þekil 1 WWW ve WAP hizmetleri programlarý arasýndaki farklar WAP services (hizmetleri) programý Nokia 9110 Communicator daki WWW uygulamasýna benzetilebilir ancak iki önemli farký vardýr: WAP hizmetleri programý WAP eriþim noktasýna eriþmek için veri aramasý kullanýr. Bununla birlikte WAP eriþim noktalarý iletiþim cihazýnýzýn Internet ayarlarýnda tanýmlanan noktalarla ayný deðildir. WAP hizmetlerinin iþleyebilmesi için WAP eriþim noktalarý tanýmlamanýz gerekir. WAP services (hizmetleri) programýna geçip Settings (Ayarlar) seçeneðini belirleyin. Bazý kýsayollara belirli eriþim noktalarý üzerinden eriþilebilir; örneðin bankacýlýk hizmetlerine bankanýn kendi eriþim noktasý üzerinden eriþiliyor olabilir. Bu tip hizmetleri kullanmanýn en kolay yolu doðru WAP eriþim noktasýný kullanan yepyeni bir kýsayol tanýmlamaktan geçiyor. Not: WAP hizmetleri uygulamasý baþka uygulamalarla ayný anda kullanýlamaz. WAP services (WAP hizmetleri) ayarlarý WAP hizmetleri kullanmaya baþlamadan önce, gerekli baðlantý ayarlarýný kaydetmeniz gerekir. 1 Internet uygulamasýný açýp WAP hizmetlerine ilerleyin ve Select (Seç) düðmesine basýn. 2 WAP hizmetleri ana ekranýnda Settings (Ayarlar) seçin. Ayarlara iliþkin bilgileri WAP hizmeti saðlayýcýnýzdan edinilebilir. Hizmet saðlayýcýnýz gerekli ayarlarýn bazýlarýný veya tümünü özel bir kýsa mesaj olan Þebeke Mesajý (OTA) ile gönderebilir. Bu ayarlarý kabul ettikten sonra, WAP hizmetlerini kullanmaya baþlayabilir veya ayarlarý aþaðýda gösterildiði gibi düzenleyebilirsiniz.

14 WAP eriþim noktalarýný elle tanýmlamak için 1 WAP hizmetleri programýnýn ana görünümünde Settings (Ayarlar) düðmesine basýn. 2 Access points (Eriþim noktalarý) seçip Change (Deðiþtir) düðmesine basýn. 3 New (Yeni) düðmesine basýn. Daha önce WAP eriþim noktalarýný tanýmladýysanýz deðiþtirmek istediðiniz noktayý seçip Edit (Düzenle) düðmesine basýn 4 Deðiþtirmek istediðiniz ayara ilerleyin ve Change (Deðiþtir) düðmesine basýn, bkz. þekil 2. 9 Þekil 2 WAP eriþim noktasý ayarlarý þunlardýr: Access point name (Eriþim noktasý adý) Eriþim noktasýna istediðiniz adý verebilirsiniz (en çok 30 karakter uzunluðunda), örneðin WAP hizmet saðlayýcýnýzýn adýný girerek farklý eriþim noktalarýný birbirlerinden ayýrabilirsiniz. Homepage (Ana sayfa) Bu alana ana sayfanýn adresini girin. Hizmet saðlayýcýnýzýn size verdiði tüm karakterleri adrese eklemeyi unutmayýn. Phone number (Telefon No.) WAP eriþim noktasýnýn telefon numarasý. User name (Kullanýcý adý) Hizmet saðlayýcýnýzdan aldýðýnýz kullanýcý adýný yazýn. Kullanýcý adýnýn girilmesi isteðe baðlý olabilir; bazý hizmetler baðlantý doðrulama iþlemi için kullanýcý adý girilmesini istemezler. Prompt password: Yes/No (Parola sorulsun mu?: Evet/Hayýr) Parolanýzýn kaydedilmesini istiyorsanýz No (Hayýr) seçeneðini belirleyin. Hizmete her baðlandýðýnýzda parolayý yeniden girmeniz gerekiyorsa Yes (Evet) seçin. Örneðin bankacýlýk hizmetleri ve baðlantý güvenliði gerektiren baþka hizmetler hizmete her baðlandýðýnýzda bir parola girmenizi gerektirebilir. Password (Parola) Hizmet saðlayýcýnýzdan aldýðýnýz parolayý yazýn. Parolanýn girilmesi isteðe baðlý olabilir; bazý hizmetler baðlantý doðrulama iþlemi için parola girilmesini istemezler. Parola karakterleri yýldýz (*) þeklinde görüntülenir. Gateway IP address (Að geçidi IP adresi) Hizmet saðlayýcýnýzdan aldýðýnýz að geçidi IP adresi bilgisini yazýn. Bu alanda yalnýzca 0 ile 9 arasýnda sayýlar ve noktalar (.) kullanýlabilir.

15 10 Data call type: Analogue/ISDN (Veri aramasý tipi: Analogue/ISDN) Veri arama hýzýný da etkileyen bir sabit veri aramasý tipi seçebilirsiniz. ISDN seçildiðinde veri aramasý hýzý yalnýzca 9600 ve b/s seçeneklerini içerir. Veri aramasýnýn hýzý hizmet saðlayýcýsýna baðlýdýr. Data call speed: Autobauding/9600/14400 (Veri aramasý hýzý: Autobauding/ 9600/14400) Autobauding seçeneði veri hýzýný otomatik olarak seçer. Hizmet saðlayýcýnýzýn hangi hýzý kullandýðýný seçin. Data call type (Veri aramasý tipi) olarak ISDN seçildiðinde Autobauding seçeneði kullanýlamaz. Sayfa iþaretleri Sayfa iþaretleri listesini açmak için programýn ana görünümünde Bookmarks (Sayfa iþaretleri) düðmesine basýn. Sayfa iþaretine baðlanmak için kullanýlan WAP eriþim noktasý sayfa iþareti baþlýðýnýn yanýnda görüntülenir. Bkz. þekil 3. Sayfa iþareti listesinin altýnda, eriþmek istediðiniz WAP hizmetinin ana sayfa adresini girebileceðiniz adres alaný yer alýr. Listeden bir sayfa iþareti seçtiðinizde adres alanýnda sayfa iþaretinin URL si görüntülenir. Þekil 3 WAP hizmetleri kýsayollarýný düzenlemek için 1 Sayfa iþaretleri ekranýnda Add (Ekle) düðmesine basýn veya varolan bir sayfa iþaretini düzenlemek için Edit (Düzenle) düðmesine basýn. Edit bookmark (Sayfa iþaretini düzenle) ekraný açýlýr. Bkz. þekil 4. 2 Sayfa iþareti için istediðiniz adý Name (Ad) alanýna yazýn. 3 Hizmet saðlayýcýnýzdan aldýðýnýz URL adresini Address (Adres) alanýna yazýn. 4 Hizmet saðlayýcýnýzdan aldýðýnýz kullanýcý adýný ve parolayý Username (Kullanýcý adý) ve Password (Parola) alanlarýna yazýn. 5 Ayarlarda tanýmlanan Default access point (Varsayýlan eriþim noktasý) ayarýndan farklý bir WAP eriþim noktasýný kullanmak için Access points (Eriþim noktalarý) seçip Change (Deðiþtir) düðmesine basýn. 6 Ýstediðiniz eriþim noktasýný seçip OK (Tamam) düðmesine basýn. 7 Sayfa iþaretleri görünümüne dönmek için Close (Kapat) düðmesine basýn.

16 11 Þekil 4 WAP hizmetlerine baðlanmak için Not: Ayný anda en fazla 50 sayfa iþareti kaydedilebilir. Geçerli bir WAP eriþim noktasý ayarladýktan sonra WAP services (WAP hizmetleri) programýnýn ana görünümünde Home (Ana sayfa) düðmesine basarak WAP hizmetlerini kullanmaya baþlayabilirsiniz. Bkz. þekil 1. Baðlantý sürecine iliþkin bilgi veren Connecting to service (Hizmete baðlanýlýyor) iletisi görüntülenir. Not: Þebeke konfigrasyonuna ve yüküne baðlý olarak baðlantý kurulmasý bir veya daha çok dakika sürebilir. Sayfa açýkken baþka sayfa açmak için Bir sayfa açýkken ayný anda baþka bir sayfayý da açabilirsiniz: 1 Menu düðmesine basýp Bookmarks (Sayfa iþaretleri) seçin. Sayfa iþaretleri ekraný açýlýr. Sayfa iþaretleri listesinde bir girdiyi seçin veya adres alanýna bir URL girin. 2 Go (Git) düðmesine basýn. 3 Sayfa iþaretleri listesini kapatmak için Close (Kapat) düðmesine basýn. Not: Açýk olan sayfanýn kullandýðý eriþim noktasýndan farklý bir eriþim noktasýný kullanan bir sayfa iþaretini seçerseniz baþka bir eriþim noktasýna yeniden baðlanmak mý yoksa iþlemi iptal etmek mi istediðinizi soran bir ileti görüntülenir.

17 12 Menü düðmesini kullanma Bir sayfa açýkken Menu düðmesine basýlýrsa aþaðýdaki seçenekler kullanýlabilir duruma gelir: Home (Ana sayfa) Etkin eriþim noktasýnýn ana sayfasýný açar. Actions (Eylemler) WAP hizmet saðlayýcýsýnýn saðladýðý ek seçenekleri içerir. Add to bookmarks (Sayfa iþaretlerine ekle) Sayfanýn adresini sayfa iþaretleri listesine ekler. Geçerli WAP eriþim noktasý sayfa iþareti için kullanýlacak eriþim noktasý olarak kaydedilir. Bookmarks (Sayfa iþaretleri) Alýnacak sayfayý seçebileceðiniz sayfa iþaretleri listesini açar. Save as document (Belge olarak kaydet) Sayfanýn içeriðini Downloaded files (Karþýdan yüklenen dosyalar) klasörüne kaydeder. Reload (Yeniden yükle) Geçerli adresi þebekeden yeniden yükler. Sayfalarý baþtan gezmeniz gerekecek. Back (Geri) Varsa önceki sayfayý açar. Clear cache (Önbelleði boþalt) Tarayýcýnýn önbelleðini, tüm geçici dosyalarý ve tanýmlama bilgilerini siler. About (Hakkýnda) Web tarayýcý programýna iliþkin genel bilgiler görüntüler. WAP hizmetlerini kullanma 1 Bir baðlantý kurmak için Home (Ana sayfa) düðmesine basýn veya Kýsayollar listesinden bir kýsayola ilerleyin ve Go (Git) düðmesine basýn. Not: Bazý sunucularda geçerli bir kullanýcý adý ve parola girilmesini gerektiren eriþim sýnýrlamalarý vardýr. Bu sunuculara baðlanýrken hizmete eriþim verilmeden önce kullanýcý adýný ve parolasýný girmeniz istenir. 2 Sayfa alýnýrken ekranda baðlantýnýn durumunu, sayfanýn baþlýðýný ve sayfanýn kaç baytýnýn alýndýðýný gösterilir. Bkz. þekil 5.

18 13 Þekil 5 Ekranda açýk bir WAP hizmeti sayfasý varken ok tuþlarýný kullanarak görünümü kaydýrýp baðlarý ve gönderme noktalarýný seçebilirsiniz. Kullaným komutlarýný kullanma WAP hizmetleri sayfalarýnýn farklý komutlarý vardýr. Gezinirken kullanýlabilecek bazý komutlar þunlardýr: Go (Git) Etkin bir baðý seçip yeni bir WAP hizmeti sayfasýný açmak üzere Go (Git) düðmesine basýn. Back (Geri) En az iki sayfayý görüntüledikten sonra Back (Geri) komutuyla önceki sayfayý görüntüleyebilirsiniz. Change (Deðiþtir) Seçili öðe bir seçim listesiyse, listeyi açmak için Change (Deðiþtir) düðmesine basýn. Select (Seç) Bir seçim listesini açtýktan sonra listeden birden çok öðeyi seçmek için Select (Seç) düðmesini kullanýn. Seçiminizi onaylamak ve hizmet sayfasýna dönmek için OK (Tamam) düðmesine basýn. Deselect (Seçimi kaldýr) Seçimleri kaldýrmak için Deselect düðmesini kullanýn. Hang up (Baðlantýyý kes) Bir veri aramasýný keser. Hang up düðmesine bastýktan sonra Back (Geri) düðmesine basýp en son hizmet sayfalarýný çevrim dýþý görüntüleyebilirsiniz. Close (Kapat) Belgeyi kapatýr ve Internet ana ekranýna döner. Cancel (Ýptal) Sayfayý alma iþlemini veya baþka bir iþlemi keser. Ýpucu: Sayfadaki bir sonraki veya bir önceki baðý seçmek için Tab (Sekme) tuþuna veya Shift+Tab (Üst karakter ve Sekme) tuþlarýna basýn.

19 14 3. Find (Bul) Find programýyla iletiþim cihazýnýzda veya hafýza kartýnda saklanmýþ olan çeþitli belge ve dosyalarý arayabilirsiniz. Find uygulamasý aþaðýdakileri arayabilir: Takvim olaylarý, Yapýlacaklar listesi öðeleri ve Notlar, kiþi kartlarý, kýsa mesajlar, posta mesajlarý, notlar, fakslar, sesler (melodi ve.wav dosyalarý), resimler (.GIF,.JPEG ve.upf dosyalarý), WWW sayfa iþaretleri ve klasö r adlarý. Find programý, belge adlarýnda ve dosya içlerinde geçen belirli sözcükleri arar. Herhangi özel bir sözcük belirtmeden belirli tipte belgeler de arayabilirsiniz. Find programý çeþitli arama ölçütleri belirlemenize olanak tanýyarak aramayý daha da özelleþtirmenize olanak tanýr. Arama ölçütlerini ve sonuçlarýný kaydetme olanaðý da tanýnmýþtýr. Find programýný baþlatmak için 1 System (Sistem) uygulamasý düðmesine basýn. 2 Find programýna ilerleyin ve Select tuþuna basýn. Arama ölçütü Bir alandan diðerine geçmek için ok tuþlarýný kullanýn. Arama ayarlarýný Change (Deðiþtir) düðmesine basarak deðiþtirebilirsiniz. Aramanýzý yalnýzca birkaç ölçütle sýnýrlandýrmak aramayý hýzlandýrabilir fakat en iyi sonuçlarý üretmeyebilir. Veri tipini deðiþtirmek 1 Change (Deðiþtir) tuþuna basýn. Kullanýlabilir alanlarý gösteren bir kutu açýlýr: Calendar event (Takvim olayý), Calendar memo (Takvim notu), Contact (Kiþi), SMS, Mail (Posta), Note (Not), Fax (Faks), Tone (Ses), Image (Resim), URL ve Folder (Klasör) (bkz. þekil 1). Find programý kendi metinleriniz yanýnda kýsa mesaj, faks veya e-posta olarak aldýðýnýz metinler içinde de arama yapabilir.

20 15 Þekil 1 2 Seçimden çýkarmak istediðiniz veri tipine ilerlemek için ok tuþlarýný kullanýp Toggle (Deðiþtir) düðmesine basýn. Not: En kapsamlý aramayý saðlamak için varsayýlan ayar tüm veri tiplerinin seçili olmasýdýr. Seçimi kaldýrmak için None (Hiçbiri) düðmesine basýn. Varsayýlan ayara dönmek için All (Tümü) düðmesine basýn. 3 Pencereyi kapatmak için OK (Tamam) düðmesine basýn. Not: OK (Düðmesi) sönük görüntüleniyorsa herhangi bir seçim yapýlmamýþtýr. Bir öðeyi seçin veya All (Tümü) düðmesine basýp OK (Tamam) düðmesine basýn. Diðer ayarlarý benzer þekilde yapabilirsiniz. Modified (Deðiþtirilmiþ) Belirli bir zamanda veya belirli zamanlar arasýnda oluþturulmuþ olan dosya veya belgeler için arama yapmanýza olanak tanýr. Kullanýlabilir seçenekler þunlardýr: Any time (Herhangi bir zamanda), Today (Bugün), Yesterday (Dün), Last week (Geçen hafta), Last month (Geçen ay), Tomorrow (Yarýn), Next week (Haftaya), Next month (Gelecek ay) ve Other (Diðer). Other (Diðer) seçeneði kendi zaman sýnýrýnýzý tanýmlamanýza olanak tanýr. from: (Baþlangýç) ve to: (Bitiþ) alanlarýný doldurun. Not: Other (Diðer) seçeneðini kullanacaksanýz tarih biçimi gg.aa.yy olmalýdýr. Aksi durumda arama sonucu güvenilir olmaz. Tarih biçimini deðiþtirmek için System (Sistem) uygulamasýnda Settings (Ayarlar) ve ardýndan Preferences (Tercihler) seçin.

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1 Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255408/1 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde olan ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir atýk grubuna dahil

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu Baský

Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu Baský Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu 9238694 1. Baský 2005 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 6 1 2 5 4 3 7 8 9202254/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-34W http://tr.yourpdfguides.com/dref/4306507

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-34W http://tr.yourpdfguides.com/dref/4306507 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-34W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-34W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 7 9206938/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu 9234166 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PT-8 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 9206941/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 9206941/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 7 9206941/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1

Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1 Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1 GARANTÝSÝZ Cihazýnýzla birlikte gelen diðer þahýslara ait uygulamalar, onaylanmayan veya Nokia ile ilgili olmayan kiþiler veya þirketlere ait ve onlar tarafýndan oluþturulmuþ

Detaylı

Madalyon I Kullaným Kýlavuzu. 9362378 1. Baský

Madalyon I Kullaným Kýlavuzu. 9362378 1. Baský Madalyon I Kullaným Kýlavuzu 9362378 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RX-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Baðlantý Adaptör Kablosu

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Ana þebeke için baþlangýç. Nokia N93i-1

Ana þebeke için baþlangýç. Nokia N93i-1 Ana þebeke için baþlangýç Nokia N93i-1 Ana þebeke ile baþlangýç 2. Baský, TR 9200202 Giriþ UPnP mimarisi ve kablosuz yerel að (WLAN) ile uyumlu cihazlardan oluþan bir ana þebeke oluþturabilirsiniz. Þebeke

Detaylı

Çevrimiçi Paylaþým 2.0

Çevrimiçi Paylaþým 2.0 Çevrimiçi Paylaþým 2.0 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

U3000/U3100 Mini (Linux İşletim Sistemi Yüklü. Eee PC için) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

U3000/U3100 Mini (Linux İşletim Sistemi Yüklü. Eee PC için) Hızlı Başlangıç Kılavuzu U3000/U3100 Mini (Linux İşletim Sistemi Yüklü Eee PC için) Hızlı Başlangıç Kılavuzu ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:11:37 PM TR3656 Birinci Basım Ocak 2008 Copyright 2008 ASUSTeK Computers, Inc.

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA

Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA KAMERAYI KULLANMAYA BAÞLAMA GÖRÜNTÜ ÇEKME HAREKET ALGILAMA ÝÞLEVÝNÝ KULLANMA ZAMANLI GÖRÜNTÜLEMEYÝ KULLANMA SICAKLIÐI KONTROL ETME 1. baský TR 9311319 Güvenliðiniz

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Nokia FM Vericisi CA-300 9203672/1

Nokia FM Vericisi CA-300 9203672/1 Nokia FM Vericisi CA-300 6 3 5 7 9203672/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu CA-119 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-12W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-12W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-12W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-12W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Nokia Music Pack 9245925/2

Nokia Music Pack 9245925/2 Nokia Music Pack 9245925/2 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde bir ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir ürün kutusuna atýlmasý gerektiði anlamýna gelir. Bu ürünleri

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W AD-47W adaptörü, bilgisayarýnýza (veya baþka bir uyumlu cihaza), Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen uyumlu bir kulaklýk seti baðlamanýza olanak tanýr.

Detaylı

Nokia Görüntü Çerçevesi SU-4 Kullaným Kýlavuzu. 9310658 1. Baský

Nokia Görüntü Çerçevesi SU-4 Kullaným Kýlavuzu. 9310658 1. Baský Nokia Görüntü Çerçevesi SU-4 Kullaným Kýlavuzu 9310658 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere SU-4 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu. 9355973 2. Baský

Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu. 9355973 2. Baský Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu 9355973 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere CK-1W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Sohbet. Sohbet sunucusuna baðlanma. Sohbet ayarlarýnýzý deðiþtirme. Sohbet ayarlarýný alma. Sohbet

Sohbet. Sohbet sunucusuna baðlanma. Sohbet ayarlarýnýzý deðiþtirme. Sohbet ayarlarýný alma. Sohbet 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin

Detaylı

Nokia Kaleidoscope I cep tipi resim görüntüleyici kullaným kýlavuzu. 9311543 1. Baský

Nokia Kaleidoscope I cep tipi resim görüntüleyici kullaným kýlavuzu. 9311543 1. Baský Nokia Kaleidoscope I cep tipi resim görüntüleyici kullaným kýlavuzu 9311543 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RX-11 ürününün aþaðýdaki

Detaylı

Baþlangýç Nokia N92-1

Baþlangýç Nokia N92-1 Baþlangýç Nokia N92-1 Modlar Baþlangýç Model numarasý: Nokia N92-1. Bundan sonra Nokia N92 olarak anýlacaktýr. Cihazýnýzýn dört modu bulunur: Kapak kapalý modu (1), Ýzleme modu (2), Kapak açýk modu (3)

Detaylı

Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-6 kullaným kýlavuzu Baský

Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-6 kullaným kýlavuzu Baský Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-6 kullaným kýlavuzu 9232426 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-6 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-37W) kullaným kýlavuzu Baský

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-37W) kullaným kýlavuzu Baský Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-37W) kullaným kýlavuzu 9238648 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-37W ürününün aþaðýdaki

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin

Detaylı

Sohbet. Bir sohbet sunucusuna baðlanma. Sohbet ayarlarýnýzý deðiþtirme. Sohbet ayarlarýný alma. Sohbet

Sohbet. Bir sohbet sunucusuna baðlanma. Sohbet ayarlarýnýzý deðiþtirme. Sohbet ayarlarýný alma. Sohbet Nokia N76-1 GARANTÝ REDDÝ Cihazýnýzla birlikte gelen diðer þahýslara ait uygulamalar, onaylanmayan veya Nokia ile ilgili olmayan kiþiler veya þirketlere ait ve onlar tarafýndan oluþturulmuþ olabilir. Baðýmsýz

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Nokia N72-5 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri,

Detaylı

Konumlandırma Nokia N76-1

Konumlandırma Nokia N76-1 Konumlandırma Nokia N76-1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N76, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve

Detaylı

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu. 9239254 2. Baský TR

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu. 9239254 2. Baský TR Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu 9239254 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-36W ürününün aþaðýdaki

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1

Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1 Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere AD-42W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:

Detaylı

Nokia Müzik Standý MD-1 Kullaným Kýlavuzu. 9312021 1. Baský

Nokia Müzik Standý MD-1 Kullaným Kýlavuzu. 9312021 1. Baský Nokia Müzik Standý MD-1 Kullaným Kýlavuzu 9312021 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere MD-1 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:

Detaylı

Nokia Bluetooth Headset BH-210 9204664/2

Nokia Bluetooth Headset BH-210 9204664/2 Nokia Bluetooth Headset BH-210 1 2 3 5 4 6 7 8 11 9 10 9204664/2 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-98W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N77-1 1. Baský TR

Baþlangýç. Nokia N77-1 1. Baský TR Baþlangýç Nokia N77-1 1. Baský TR Tuþlar ve parçalar (ön ve yan) Model numarasý: Nokia N77-1. Bundan sonra Nokia N77 olarak anýlacaktýr. 1 Iþýk sensörü 2 Daha düþük çözünürlüklü ikincil kamera 3 Seçim

Detaylı

Nokia Kablosuz Pratik Araç Ahizesiz Kullaným Kiti HF-33W 9252959/1

Nokia Kablosuz Pratik Araç Ahizesiz Kullaným Kiti HF-33W 9252959/1 Nokia Kablosuz Pratik Araç Ahizesiz Kullaným Kiti HF-33W 1 2 3 4 5 6 7 9252959/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HF-33W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili

Detaylı

PC Suite Kurulum Kýlavuzu

PC Suite Kurulum Kýlavuzu PC Suite Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.)

Detaylı

Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-69 Kullaným Kýlavuzu Baský TR

Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-69 Kullaným Kýlavuzu Baský TR Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-69 Kullaným Kýlavuzu 9250696 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-69 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

Bas-konuþ. Bas-konuþ eriþim noktasýný tanýmlama. Bas-konuþ ayarlarý. Bas-konuþ

Bas-konuþ. Bas-konuþ eriþim noktasýný tanýmlama. Bas-konuþ ayarlarý. Bas-konuþ 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi

Detaylı

Nokia Eðlence Kamerasý PT-3 Kullaným Kýlavuzu. 9356922 2. Baský

Nokia Eðlence Kamerasý PT-3 Kullaným Kýlavuzu. 9356922 2. Baský Nokia Eðlence Kamerasý PT-3 Kullaným Kýlavuzu 9356922 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PT-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-501 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-501 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-501 Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-71W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

Nokia Resim Görüntüleyici SU-5 Kullaným Kýlavuzu. 9356197 1. Baský

Nokia Resim Görüntüleyici SU-5 Kullaným Kýlavuzu. 9356197 1. Baský Nokia Resim Görüntüleyici SU-5 Kullaným Kýlavuzu 9356197 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, SU-5 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Nokia Kablosuz GPS Modülü LD-3W Kullaným Kýlavuzu 9246492/1

Nokia Kablosuz GPS Modülü LD-3W Kullaným Kýlavuzu 9246492/1 Nokia Kablosuz GPS Modülü LD-3W Kullaným Kýlavuzu 9246492/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, LD-3W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Nokia Fitness Monitor LS-2 Kullaným Kýlavuzu. 9231526 1. Baský

Nokia Fitness Monitor LS-2 Kullaným Kýlavuzu. 9231526 1. Baský Nokia Fitness Monitor LS-2 Kullaným Kýlavuzu 9231526 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, LS-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Mobil Ýndüktif Kulaklýk Seti LPS-4 Kullaným Kýlavuzu. 9354812 Yayýn 3

Mobil Ýndüktif Kulaklýk Seti LPS-4 Kullaným Kýlavuzu. 9354812 Yayýn 3 Mobil Ýndüktif Kulaklýk Seti LPS-4 Kullaným Kýlavuzu 9354812 Yayýn 3 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere LPS-4 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N76, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-500 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-500 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-500 Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Nokia Corparation olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-39W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu 9203868 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HF-34W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Bas-konuþ1.5 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri,

Detaylı

Bas-konuþ Nokia N76-1

Bas-konuþ Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi ve N76, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Kullanýcý Kýlavuzu. 9357247 Issue 1 TR

Kullanýcý Kýlavuzu. 9357247 Issue 1 TR Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir. Kullanýcý Kýlavuzu 9357247 Issue 1 TR Nokia, Nokia Corporation Finlandiya'nýn tescilli

Detaylı

Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HDW-3) Kullaným Kýlavuzu. 9233111 1. Baský

Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HDW-3) Kullaným Kýlavuzu. 9233111 1. Baský Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HDW-3) Kullaným Kýlavuzu 9233111 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HDW-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82 5000022G veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND840 Güç Kablosu Garanti belgesi x2 TR - 82 2 Önden Görünüm Disk Disk 2 Disk 3 Disk 4 Arkadan Görünüm USB ports HDD LED i Güç

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-601 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-601 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-601 Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-34W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Kablosuz Klipsli Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-3W) Kullaným Kýlavuzu. 9356694 2. Baský

Kablosuz Klipsli Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-3W) Kullaným Kýlavuzu. 9356694 2. Baský Kablosuz Klipsli Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-3W) Kullaným Kýlavuzu 9356694 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-3W ürününün aþaðýdaki

Detaylı

Kullanýcý Kýlavuzu. 9357273 Issue 1 TR

Kullanýcý Kýlavuzu. 9357273 Issue 1 TR Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir. Kullanýcý Kýlavuzu 9357273 Issue 1 TR Copyright Nokia Mobile Phones 1995-2000. Tüm

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA SU-2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/828697

Kullanım kılavuzunuz NOKIA SU-2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/828697 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA SU-2 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA SU-2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-200 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-200 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-200 Kullaným Kýlavuzu 1 9246088 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-58W ürününün aþaðýdaki

Detaylı

Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi

Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi Bu belge, Hyperion Business Performance Management ürünlerinin en son sürümlerini baþarýyla yüklemenize ve yapýlandýrmanýza yardýmcý olur.

Detaylı

Nokia Dijital Kalem Kullaným Kýlavuzu (SU-1B) 9356642 1. Baský

Nokia Dijital Kalem Kullaným Kýlavuzu (SU-1B) 9356642 1. Baský Nokia Dijital Kalem Kullaným Kýlavuzu (SU-1B) 9356642 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere SU-1B ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili maddelerine

Detaylı

PC Suite Kurulum Kýlavuzu

PC Suite Kurulum Kýlavuzu PC Suite Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.)

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-3W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824926

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-3W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824926 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-3W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-3W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu. 9253980 1. Baský

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu. 9253980 1. Baský Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu 9253980 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-64W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer

Detaylı

Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu 9203663 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-96W ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktif kararýnýn esas þartlarý

Detaylı

Nokia Bluetooth GPS Modülü LD-4W Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth GPS Modülü LD-4W Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth GPS Modülü LD-4W Kullaným Kýlavuzu 9204133 Basým 1 TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu LD-4W ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N81, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N81, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Konumlandýrma 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N81, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri,

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9353892 1. baský

Kullaným Kýlavuzu 9353892 1. baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9353892

Detaylı

Nokia Xpress-on TM Eðlence kapsülü kullaným kýlavuzu (Nokia 3220 cep telefonu için) 9233897 2. Baský

Nokia Xpress-on TM Eðlence kapsülü kullaným kýlavuzu (Nokia 3220 cep telefonu için) 9233897 2. Baský Nokia Xpress-on TM Eðlence kapsülü kullaným kýlavuzu (Nokia 3220 cep telefonu için) 9233897 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere CC-140D

Detaylı

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 GARANTÝ YOK Cihazýnýzla birlikte gelen diðer þahýslara ait uygulamalar, onaylanmayan veya Nokia ile ilgili olmayan kiþiler veya þirketlere ait ve onlar tarafýndan

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N81-3. 1. Baský TR

Baþlangýç. Nokia N81-3. 1. Baský TR Baþlangýç Nokia N81-3 1. Baský TR Tuþlar ve parçalar (ön) Model numarasý: Nokia N81-3. Bundan sonra Nokia N81 olarak anýlacaktýr. 1 Oyun tuþlarý ve 2 Hafýza kartý yuvasý 3 Seçim tuþlarý 4 Medya tuþlarý:

Detaylı

Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti HS-13W Kullaným Kýlavuzu. 9235732 1. Baský

Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti HS-13W Kullaným Kýlavuzu. 9235732 1. Baský Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti HS-13W Kullaným Kýlavuzu 9235732 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-13W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9357558 Issue 4 TR

Kullaným Kýlavuzu. 9357558 Issue 4 TR 9357558 Issue 4 TR Kullaným Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu 9207483 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-106W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9353374 Sayý 2

Kullaným Kýlavuzu 9353374 Sayý 2 Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9353374

Detaylı

Nokia 6810 Kullaným Kýlavuzu. 9311581 1. Baský

Nokia 6810 Kullaným Kýlavuzu. 9311581 1. Baský Nokia 6810 Kullaným Kýlavuzu 9311581 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9352613 2. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9352613 2. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9352613

Detaylı

Copyright 2005 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2005 Nokia. All rights reserved. UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-36 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduðunu beyan

Detaylı

VPN Ýstemcisi Kullaným Kýlavuzu. 9236267 1. Baský

VPN Ýstemcisi Kullaným Kýlavuzu. 9236267 1. Baský VPN Ýstemcisi Kullaným Kýlavuzu 9236267 1. Baský 2004 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi bir

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. 9357235 Issue 3

Kullaným kýlavuzu. 9357235 Issue 3 9357235 Issue 3 Kullaným kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June,

Detaylı

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu Sürüm 1.0 Temmuz 2008 Ofis Son Ýþlemci LX Kullaným Kýlavuzu Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network ve Windows Server, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde Microsoft

Detaylı

Nokia Bluetooth Hoparlör MD-5W 9200279/1

Nokia Bluetooth Hoparlör MD-5W 9200279/1 Nokia Bluetooth Hoparlör MD-5W 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 14 13 9200279/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu MD-5W ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-300 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-300 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-300 Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-50W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9353595 1. Baský

Kullaným Kýlavuzu 9353595 1. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9353595

Detaylı

2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari

2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari Nokia N70-1 2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9354296 2. Baský

Kullaným Kýlavuzu 9354296 2. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9354296

Detaylı

Nokia 5140 cep telefonu için Nokia Xpress-on GPS kapsülü kullaným kýlavuzu. 9231547 1. Baský

Nokia 5140 cep telefonu için Nokia Xpress-on GPS kapsülü kullaným kýlavuzu. 9231547 1. Baský Nokia 5140 cep telefonu için Nokia Xpress-on GPS kapsülü kullaným kýlavuzu 9231547 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, CC70D ürününün aþaðýdaki

Detaylı

Nokia Kablosuz Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-12W) Kullaným Kýlavuzu

Nokia Kablosuz Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-12W) Kullaným Kýlavuzu Nokia Kablosuz Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-12W) Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-12W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı