Do algaz ve LPG'li Kombi. Serena

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Do algaz ve LPG'li Kombi. Serena"

Transkript

1 Do algaz ve LPG'li Kombi Serena Ku u Kadar Bir Zarif 0063

2 Daha küçük bir kombi. Geniflli i sadece 44 cm. Fakat verimi daha yüksek (%91). Zarif, fakat özel malzemelerden, özel proseslerle imal edilen ve boyanan sa lam, s ya dayan kl bir gövde. Sadece d fl görünümüyle de il, en ince ayr nt s na kadar kaliteli. At k gaz emisyonlar Avrupa standartlar na uygun. Kullan c ve çevre dostu. Alarko'nun on y ll k kombi üretim deneyiminin ve tümüyle yenilenen, bilgisayar kontrollü en son teknolojiyle donat lan Kombi Üretim Tesisi'nin eseri. Sadece Türkiye'de de il dünya pazarlar için.

3 Ergonomik Kumanda Panosu Alarko Serena kombinin kullan m, yeni tasarlanan ergonomik kumanda panosuyla daha kolay. Kullan m ve kalorifer suyu s cakl k ayar dü meleri minimum ve maksimum aras nda istenilen de erlere ayarlanabilir. Ayr ca kullan c ya kolayl k sa lamak amac yla dü meler üzerinde ekonomi konumu iflaretlenmifltir. Pano üzerindeki manometreden, kalorifer tesisat n n su bas nc çok kolay görülebilir. Serena 2000'ler çin kcal/saat kapasite. Hermetik ve bacal tipler. Pilot alevli ve elektronik atefllemeli modeller. Güvenli Çal flt rma/ Tam Emniyet Güvenli, ifllevsel ve ar za olas l düflük yeni elektronik kart. Elektronik Check-up sistemi. Afl r s cakl a karfl iki kademeli koruma. Pompa s k flmas na ve donmaya karfl otomatik koruma. Yüksek veya düflük su ve gaz bas nc na karfl emniyet. At k gaz sorunlar na karfl tam emniyet. Termokupl ve iyonizasyon elektrodu ile alev kontrolü. Otomatik by-pass ve s l y lmaya karfl emniyet. Bilgisayarla yap lan testlerle sa lanan kullan m güvencesi. Ekonomik Kullan m Is tma kapasitesini hassas ayarlama. Sürekli ve tam otomatik alev modülasyonu C aras na indirilmifl kalorifer tesisat su s cakl. CE Belgeli Serena Kombi nin yanma ve verim testleri Hollanda da Gastec de yap ld ve GAD Gas Appliance Directive yönergelerine uygunlu u onaylanarak CE Belgesi verildi. Serena Kombi nin elektriksel donan m testleri ngiltere de British Gas Technology de yap ld. EMC ve LVD yönergelerine uygunluk sertifikalar verildi. Elektronik Check-up'la Tam Emniyet Alarko Serena kombi'de "Elektronik Check-up Sistemi"yle kullan m kolayl ve tam emniyet. Kombi çal fl rken elektronik kart sürekli kombinin çal flma ve emniyet sistemlerini denetler. Sonuçlar n fl kl göstergeleriyle kullan c ya sürekli bildirir. Serena'n n Özel Dilini Ö renmek Çok Kolay ON PP P Ifl klar sürekli yan yorsa: Yanan fl k kalorifer tesisat su s cakl n gösterir. Çal flma ve kontrol ifllevleri normaldir. Ifl klar yan p sönüyorsa: S cak su tesisat sensörüyle iliflkim kesildi. Su s cakl n hissedemiyorum. Lütfen servisinizi aray n z. Kalorifer tesisat sensörüyle iliflkim kesildi. Su s cakl n hissedemiyorum. Lütfen servisinizi aray n z. Su sirkülasyonu yeterli de il. Tesisatta hava olabilir. Güvenli iniz için kombiyi kapat yorum. Tesisatta su azald. Kombiyi kapat yorum. Lütfen su doldurunuz. Su s cakl 85 0 C'a ulaflt. Kombiyi gere inden fazla s cakl a ayarlam fl olabilirsiniz. Lütfen s cakl k ayar n azalt n z. S cakl k yükselmeye devam ediyorsa bir sorun var demektir C'a ulafl rsa kombiyi kapataca m. Lütfen servisinizi aray n z. K rm z "Reset Ifl " (Elektronik modellerde) cihaz çal flt r rken yanarsa atefllemenin yap lamad n ; cihaz devredeyken yanarsa at k gaz sisteminde sorun oldu unu veya limit s cakl k s n r n n afl ld n gösterir. Bu durumda biraz bekleyip reset dü mesine bas n z. Cihaz n z çal flmazsa lütfen servisinizi aray n z.

4 Hermetik Kombi Yanma, tam kapal, s zd rmaz bir hücrede gerçekleflir. At k gazlar, bacaya gerek olmaks z n duvardan veya camdan bir boru seti yard m yla d fl ortama at l r. Taze hava da ayn boru seti yard m yla d fl ortamdan al n r; mahallin ayr ca havaland r lmas na gerek yoktur. Bacal Kombi Yanma havas iç ortamdan sa lan r. Bacal kombilerde at k gazlar, baca yard m yla d fl ortama at l r. Baca koflullar uygun olmayan durumlarda fanl kombi kullan labilir. Kombiye eklenen bir fan kiti yard m yla at k gazlar, duvardan veya camdan d fl ortama at l r. Genleflme Tank Ana Yak c Gaz Valfi Emniyet Termostat Su Ak fl Hissediciler Hidrolik Grup Üç Yollu Vana Fan Davlumbaz Ana Eflanjör Ateflleme ve Alev Kontrol Grubu Pürjörlü 3 H zl Sirkülasyon Pompas Doldurma Muslu u Kullan m S cak Suyu Eflanjörü Çal flma Prensibi Alarko Serena kombide kalorifer tesisat ve kullan m suyu eflanjörleri ayr d r. Kombinin Yaz-K fl Konum Anahtar "K fl" konumunda ise hidroblok grup tesisat suyunu do rudan kalorifer devresine gönderir. Cihaz kullan m suyu öncelikli oldu u için, s cak su muslu u aç l rsa kullan m s cak suyu devreye girer, musluk kapat ld nda tesisat suyu tekrar kalorifer devresine yönlendirilir. "Yaz" konumunda ise cihaz sadece kullan m s cak suyu üretir. "Yaz" veya "K fl" konumunda tesisatta dolaflan suyun s cakl ve bas nc sürekli kontrol edilir. Ayarlanan de erler afl l rsa emniyet sistemleri devreye girer. Baca veya at k gaz ç k fl da sürekli kontrol edilir. Gaz blo u elektronik karttan ald talimatlarla modülasyon yaparak ihtiyaç kadar s üretilmesini sa lar.

5 Kalitesiyle Farkl... Ana Yak c : Özel tasar m yla sessiz. Gaz n homojen olarak da lmas sonucu verimli ve temiz bir yanma. S cakl a ve s l gerilmelere dayan kl paslanmaz çelik malzeme. Kullan m S cak Su Eflanjörü: Paslanmaz çelik plaka eflanjör. Kireç tutmayan yap s yla uzun ömürlü. An nda yüksek debide kullan m s cak suyu sa lama olana. 3 Devirli, Otomatik Pürjörlü Sirkülasyon Pompas : Kombi çal fl rken tesisattaki havay atmak için otomatik hava tahliye pürjörlü, 3 devirli, her tesisata uygun, sessiz. Modülasyonlu Gaz Bloku: Kart üzerindeki elektronik devreden gelen sinyallerle, ihtiyaç kadar s enerjisini, alev boyunu ayarlayarak sa layan alev modülasyonu ile yak ttan tasarruf. Yüksek Verimli, Uzun Ömürlü Eflanjör: Kanatç k, türbülatörler ve bak r malzemeyle sa lanan yüksek verim. Anti korozif boya ve alüminyum silikon kaplamayla gelen uzun ömür. Is l flok oluflmas n engelleyecek özel tasar m. Gelifltirilmifl Beyin Alarko Serena kombilerin çal flma ve güvenlik sistemleri üç elektronik kartla sa lan r. Ana Elektronik Kart: Gaz, at k gaz, kalorifer ve kullan m suyu kontrol sistemlerine tek bir entegre devreden kumanda ederek kombinin bütün çal flma ifllevlerini sa lar. At k gaz sistemindeki sorunlara, su bas nc ndaki yükselmeye, düflmeye, gaz kesilmesine ve afl r s cakl a karfl kendisine ulaflan sinyaller do rultusunda kombiyi emniyete al r. Donmaya ve pompa s k flmas na karfl koruma sistemlerini çal flt r r. Tesisat suyu s cakl ile ayarlanan s cakl k de erini sürekli karfl laflt r r ve alev modülasyonunu gerçeklefltirir, gaz bas nc n hassas olarak ayarlayarak kombinin ekonomik çal flmas n sa lar. Ateflleme Kart : Elektronik modellerde "Ana Kart"tan gelen sinyale göre gaz valfine kumanda ederek ana yak c y tutuflturur. Kombinin çal flmas n sa lar. Yak c sönerse "Ana Kart"a sinyal göndererek kombiyi emniyete al r. Check-up Kart : Kombinin çal flmas s ras ndaki kalorifer tesisat suyu s cakl n gösterir. Gaz, at k gaz, kalorifer ve kullan m suyu devrelerine ait emniyet sistemlerini sürekli kontrol eder. Oluflan ar zalar pano üzerindeki fl klarla gösterir. Teknolojisiyle Farkl... Kullan fll ve Rahat ç Tasar m: Kombinin küçültülen boyutlar na karfl n borulama ve kablolamada son derece rahat, kullan fll ve güvenli bir tasar m. Bak m ve onar mda her noktaya kolay ulaflma olana. Tam Alev Modülasyonu: Düzgün, kararl ve sessiz yanma. Düflük at kgaz emisyonlar ve yüksek verimde yak t tasarrufu. Hidroblok Grup: Hidrolik 3 yollu vana, su ak fl hissedicisi, alçak bas nç presostat, 3 bar emniyet ventili, kapal genleflme tank, su doldurma vanas, kalorifer ve kullan m suyu girifl-ç k fl ba lant lar ndan oluflan kompakt bir ünite. Uzaktan Kumanda: Oda termostat veya s -zaman programlay c lar ile uzaktan kumanda. Gündüz ve gece programlama olana. stenilen ortam s cakl na göre otomat k çal flt rma ile konfor ve ekonomi. ( ste e ba l ) Hermetik Yanma Hücresi: Tam s zd rmaz. Kararl, sessiz ve emniyetli yanma. Mükemmel izolasyon ile düflük ses seviyesi ve asgari s kayb. deal boyutlar yla yüksek verim ve düflük at k gaz emisyonlar (NOx, CO).

6 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT QUALTY MANAGEMENT Serena Kombi Boyutlar ve Performanslar yla Farkl 840 TEKN K ÖZELL KLER Nominal Kapasite Minimum Kapasite Verim (%100 yükte) Baca Sistemi Ateflleme Sistemi kw kcal/saat kw kcal/saat % DAA 20 S DA A20 SE DHA20 S DHA20 SE DHA25 SE DAA25 SE 23, , , , ,2 11, ,7 Bacal 91,4 90,0 Hermetik 89,1 Bacal Pilot veya Elektronik Elektronik ISITMA DEVRES S cakl k Aral o C Bas nç (Max./Min.) bar Genleflme Tank Hacmi/Bas nc l /bar Donma Korumas Çal flma S cakl o C Min. Dinamik Bas nç (%95 kapasite için) bar ,5 / 1 8 / 1 5 0,6 1,1 HERMET K ø60 mm Max.3.12 m ø100 mm Min. 300 mm KULLANIM SUYU DEVRES S cakl k Aral Bas nç (Max./Min.) Min. Kullan m Suyu Debisi Max. Kullan m Suyu Debisi (35 o C) F Z KSEL ÖZELL KLER Baca Çap Boyutlar (Genifllik/Yükseklik/Derinlik) A rl k (Brüt/Net) Is tma Gidifl/Dönüfl Ba lant lar Kullan m Suyu Gidifl/Dönüfl Ba lant lar Gaz Ba lant s Emniyet Valfi Ba lant s Elektrik Ba lant s Sigorta Elektrik Gücü o C bar l /min l / min mm cm kg V/Hz A W / 0,2 2,3 9, /60 44 / 84 / 36 43/40 48/45 50/47 3/4 1/2 1/2 1/2 230/ / Her 90 o dirsek 0.8 m do rusal boruya eflde erdir. 6 Max. 20 mm BACALI Max. 2,5 m %3 e im ød 2 x d Min. 0,5 m Sirkülasyon Pompas Performans Grafi i Basma Yüksekli i (mss) m 3 /saat 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 lt/dakika lt/saniye 0,2 0,4 0,6 0,8 Baca 60 S PAR fi NOTASYONU D A, H A 20-25, S, E ( _ ) Pilot Alevli (E) Elektronik ( _ ) Kat Kaloriferi (S) S cak Sulu Kombi Kapasite...x 1000 kcal/saat Alarko (A) Aç k (Bacal ) Tip (H) Hermetik Tip Duvar Tipi Kombi Kullan m Suyu Debi/ S cakl k Grafi i Kullan m Suyu S cakl ( 0 C) DAA 20 S DHA 20 S DAA 20 SE DHA 20 SE DAA 25 SE DHA 25 SE Kullan m Suyu Debisi (lt/dakika) T S E BSI REGISTERED UKAS KAL TE S ST E M BE LGE S K-Q TSE-ISO 9001 SERT F KA NO. KG 122/94 Not: Teknolojik geliflmeler nedeniyle de ifliklik hakk sakl d r. 003 BSI REGISTERED UKAS 003 ALARKO CARRIER SANAY VE T CARET A.fi. STANBUL : GOSB-Gebze Organize Sanayi Bölgesi fi.bilgisu Cad Gebze-KOCAEL Tel: (0262) Fax: (0262) ANKARA : Sedat Simavi Sok. No. 48, Çankaya-ANKARA Tel: (0 312) Fax: (0 312) ZM R : fiehit Fethibey Cad. No. 55 Kat 13, Pasaport- ZM R Tel: (0 232) Fax: (0 232) ADANA : Ziyapafla Bulv. No: 25/5-6, ADANA Tel: (0 322) Fax: (0 322) ANTALYA : M. Kasapo lu Cad. Küçükkaya Sitesi A Blok 1/4, ANTALYA Tel: (0 242) Fax: (0 242) M. D. H. : web: e-posta: B USTA

S v Yak tl Kat Kaloriferi

S v Yak tl Kat Kaloriferi S v Yak tl Kat Kaloriferi YI GARANT 03 Yeni Seri AARKO SIVI YAKITI KAT KAOR FER Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.fi. yar m yüzy la yaklaflan geçmifliyle Türkiye de s sanayisinin deneyimli ve güvenilir

Detaylı

Premiks Tam Yo uflmal Kombi Seradens

Premiks Tam Yo uflmal Kombi Seradens Premiks Tam Yo uflmal Kombi Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VER M N MÜKEMMEL UYUMU 4 YILDIZ ENERJ VER ML L SINIFI GARANTi Üstün Özellikli Tam Yo uflmal Kombi Seradens Premiks tam yo uflmal kombi Seradens;

Detaylı

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi Motorin ve Hafif Ya lar çin S v Yak tl Brülörler ALM Serisi 0.06 GARANTi leri Teknoloji Motorin brülörleri uzun süreli testler sunucunda s v yak tlar konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Hidroforlar. ALD 400-600 Serisi. Yeni Elektronik Kontrol Sistemi TSEK

Hidroforlar. ALD 400-600 Serisi. Yeni Elektronik Kontrol Sistemi TSEK Hidroforlar ALD 00-0 Serisi Yeni Elektronik Kontrol Sistemi TSEK Alarko Hidroforlar Yüksek kaliteli, verimli hidroforlarla su sorununa kesin çözüm. çme, kullanma, proses ve sulama sular n n sürekli ve

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

YIL DIVATOP MICRO KOMB LER. 3GARANTi

YIL DIVATOP MICRO KOMB LER. 3GARANTi DIVATOP MICRO KOMB LER 24, 32 ve 37 kw l k üç farkl kapasite seçene i Fan modülasyonu ile her kapasitede yüksek verim EN 13203 e göre üç y ld zl s cak kullan m suyu konforu 92/42 EEC direktifine göre üç

Detaylı

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE MASTER Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

FALKE 31 HC. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

FALKE 31 HC. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE 31 HC Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz

Detaylı

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i & QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu & 240 280 330 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z

Detaylı

eco 240 i eco 240 Fi eco 280 i eco 280 Fi

eco 240 i eco 240 Fi eco 280 i eco 280 Fi eco 240 i eco 240 Fi eco 280 i eco 280 Fi Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Yeni kombinizin, Siz de erli tüketicimizin tüm s nma ve s cak

Detaylı

Yer-Tavan Tipi Split Klima

Yer-Tavan Tipi Split Klima Yer-Tavan Tipi Split Klima YER - TAVAN TiPi SPLiT KLiMALAR fi k görünümleri ile her ortama uyum sa layabilen Flair yer-tavan tipi klimalar, montaj alan n n yetersiz oldu u mekanlarda ek bir aparata ihtiyaç

Detaylı

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE Fx 24 Fi Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Cihaz n z tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Falke ürünleri, kolay

Detaylı

GENUS DUVAR T P KOMPAKT

GENUS DUVAR T P KOMPAKT Ariston, MTS Group un bir markas d r. MTS Group, her çeflit kalorifer ve su s tma sistemlerinin üretiminde, sat fl nda ve servisinde uzmanlaflm fl lider bir uluslararas firmad r. MTS Is tma ve So utma

Detaylı

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi Is Payölçer, Is ve Su Sayaçlar Radyo Frekans (RF) Sistemi ile Tüketim De erlerinin Uzaktan Okunarak Gider Paylafl m Hizmetinin Verilmesi Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi Alarko - Techem

Detaylı

YIL ENERGY TOP B. YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN. 3GARANTi

YIL ENERGY TOP B. YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN. 3GARANTi ENERGY TOP B YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN 80 kw, 123 kw, 159 kw ve 246 kw l k 4 farkl kapasite seçene i Premix yo uflma teknolojisi ile %109 luk yüksek yanma verimi* 1230 kw a kadar kaskad ba lant imkan

Detaylı

GULLIVER BSD SER S BS1D

GULLIVER BSD SER S BS1D Teknik Broflür Düflük NOx Gaz GULL VER BSD SER LER Low NOx ki Kademe Gaz Brülörleri GULLIVER BSD SER S /9 kw 3/4 9 kw / kw /4 kw Riello Gulliver BSD serisi iki kademeli gaz brülörleri, Low NOx (düflük

Detaylı

Sirkülasyon Pompalar

Sirkülasyon Pompalar Sirkülasyon Pompalar larko Sirkülasyon Pompalar konutlarda, ticari ve sanayi iflyerlerinde s tma ve su devreleri için gelifltirilmifltir. Sanayi alan nda yar m yüzy la yaklaflan bir deneyimin ve ileri

Detaylı

HERMET K fiofben BH 13

HERMET K fiofben BH 13 HERMET K fiofben BH 13 MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU www.baymak.com.tr De erli Tüketicimiz, Cihaz n z s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Baymak ürünleri, kolay ve anlafl labilir

Detaylı

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu NUVOLA COMFORT HT Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

Tek - ki Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri

Tek - ki Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri Teknik Broflür Motorin RL Serisi Tek - ki Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri RL 34 MZ 97/154 395 kw RL 44 MZ 155/235 485 kw RL 50 148/296 593 kw RL 64 MZ 200/400 820 kw RL 70 255/474 830 kw RL 100

Detaylı

DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU ALG SER S DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG MONTAJ, LETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU Kod. No: A.6.1.6 Revizyon No: 141011 Kitap Bask

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

YENİ DOMINA F 24 N KOMBİ. 24 kw lık hermetik model Bitermik eşanjör Yüksek verim Kompakt ölçüler 12 farklı emniyet sistemi YIL.

YENİ DOMINA F 24 N KOMBİ. 24 kw lık hermetik model Bitermik eşanjör Yüksek verim Kompakt ölçüler 12 farklı emniyet sistemi YIL. YENİ DOMINA F 24 N KOMBİ 24 kw lık hermetik model Bitermik eşanjör Yüksek verim Kompakt ölçüler 12 farklı emniyet sistemi YIL 3GARANTi >>ÖZELL KLER Kalorifer devresi ve kullanım suyu için 24 kw lık hermetik

Detaylı

Energy Digit 240 i Energy Digit 240 Fi Energy Digit 310 Fi

Energy Digit 240 i Energy Digit 240 Fi Energy Digit 310 Fi & Energy Digit 240 i Energy Digit 240 Fi Energy Digit 310 Fi Yüksek Verimli Duvara Asılabilen Gaz Yakıtlı Kombi Montaj ve Kullanma Kılavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU UYARI! Bu cihazlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan belirlenen

Detaylı

Daha kaliteli hava. Klimada yenili in öncüsü

Daha kaliteli hava. Klimada yenili in öncüsü Daha kaliteli hava Klimada yenili in öncüsü 02 Daha kaliteli hava 03 Daha kaliteli hava Klimada yenili in öncüsü EkoGeliflimi leri Götürmek Toshiba olarak rge çal flmalar m z, enerji verimlili i çok yüksek,

Detaylı

Tek Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri (f r nlar için özel)

Tek Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri (f r nlar için özel) Teknik Broflür Motorin Riello 40 F Serisi Tek Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri (f r nlar için özel) 0 0 kw 54 07 kw 95 0 kw Riello 40 F serisi tek kademeli s v yak t (motorin) brülörleri küçük sanayi

Detaylı