Sevgili Meslektaşlarım

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sevgili Meslektaşlarım"

Transkript

1

2

3 Sevgili Meslektaşlarım Mali idare, İş ve Sosyal Güvenlik Kurumları, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlükleri gibi kurumlarda meslek mensuplarının yaşadıkları bürokratik sorunların tespiti maksadıyla TÜRMOB tarafından Odalardan istenen çalışmalar, BSMMMO da birkaç açıdan ele alınarak tamamlanmış durumdadır. Yaşanan mesleki sorunların ülke genelinde bir envanterinin çıkarılması önemli bir eksikliği dolduracak ve meslek örgütünün tümünde sorunlara ilişkin ortak bir anlayışın gelişimini sağlayacaktır. BSMMMO Olarak çalışmalarımızı yaparken sadece bürokratik sorunları değil, bürokratik sorunların yanı sıra tespit edebildiğimiz diğer mesleki sorunları da belirlemeyi hedefledik. Sorunların sadece tespitiyle yetinmedik, aynı zamanda çözüm önerilerini de geliştirmeye çalıştık. Öncelikle yapılan kısa anket çalışması ile meslek mensubunun algıladığı en önemli sorunun tespitini yaptık. Yaptığımız çalışmada meslek mensuplarının en önemli sorunlarının Tahsilat Sorunu olduğu anlaşılmıştır. Tahsilat sorunu, Oda Meclisimizin 28/10/2009 tarihli toplantısında görüşerek, sorunun çözümü için bir sürece ihtiyaç olduğu anlaşılmıştır. Dört aşamadan oluşan bu sürecin işletilmesi halinde sorunun kökten bir çözüme kavuşacağına inanmaktayız. 1. Aşama : Mevcut Disiplin ve Haksız Rekabet yönetmeliklerinin işletilmesi, 2. Aşama: e-sözleşme uygulamasına geçiş ve e-sözleşme olmaksızın e-beyannamenin kabul edilmemesi, 3. Aşama : Ücret tahsilatlarında bankacılık sisteminin kullanımının ( p o s c i h a z ı, b a n k a h a v a l e s i, kredi kartı ve çek keşidesi) zorunlu hale getirilmesi, 4. Aşama: Beyannamelerin verilmesi sırasında tahsilatın yapıldığına ilişkin bankacılık siste minden otomatik onay alınması. Bu aşamalardan birincisinin uygulamasına derhal başlanması için Oda Meclisimizde Tahsilat Güçlüğü Yaşanan Müşterilere İlişkin Uygulama Yönergesi kabul edilerek yürürlüğe konulmuştur. Diğer aşamalar ise TÜRMOB ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak düzenlemelere bağlıdır. Üyelerimizin ve Oda Yönetim Kurulunun iradesi ile bu sorunun daha birinci aşamada önemli ölçüde çözüme kavuşacağına inanıyoruz. Esas itibariyle mevcut yönetmeliklerin uygulama prosedürünü ortaya koyan bu yönerge, TÜRMOB tarafından düzenlenerek genel bir uygulama haline dönüştürülebilir. Kurumlarda yaşanan bürokratik sorunların ve genel mesleki sorunların tespiti ve çözümü maksadıyla BSMMMO da görevli kurul ve komisyon üyelerinden oluşan 70 kişilik bir çalışma grubuyla Beyin Fırtınalaması yöntemiyle yapılan tartışmalar sonucunda, sorunlar tespit edilmiş ve çözüm önerileri geliştirilmiştir. Çalışmada benzer öneriler birleştirilmek suretiyle ve farklı öneriler tek öneri haline getirilerek tartışma sonuçları olduğu gibi bu kitapçığa alınmıştır. Çalışma nihai bir çalışma olmayıp, Türkiye genelinde yapılacak benzeri çalışmalarla geliştirilmeye ve genişletilmeye muhtaçtır. Sorunların dinamik bir süreç olduğu dikkate alındığında bu tarz çalışmaların belirli periyodlarla güncellenmesi de gerekmektedir. Çalışmanın mesleğimize katkı sağlamasını diliyor, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve meclis üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum. Saygılarımla, Mesut TOPCU Bursa SMMM Odası Başkanı

4 MALİ İDARE İLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Bilgi İsteme Vergi incelemeleri Meslek Mensubunun Mali İdareden Bilgi Alması Ba-Bs Formları Beyannameler İnternet Vergi Dairesi ve BDP İşe başlama/bırakma ve adres değişiklikleri İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARIYLA İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İşyeri Açılışı Ve Şifre Uygulaması İstirahat raporları ve iş göremezlik ödenekleri İş gücü bildirim formu, eksik gün bildirimleri, vizite kâğıdı ile e-bildirge uygulamaları Kurumların personel yapısı ve kurumlarda iş takibi İdari para cezaları İş ve SGK teftiş ve incelemeleri

5 GENEL MESLEKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Meslek mevzuatına ilişkin sorunlar Meslek Mensubu ile Oda arasında yaşanan sorunlar TÜRMOB a ilişkin sorunlar Meslek mensubunun vergilendirilmesine ilişkin sorunlar Meslek mensubunun risklere karşı korunması Stajyerlere ilişkin sorunlar TAHSİLAT SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 1.Aşama Mevcut Disiplin ve Haksız Rekabet yönetmeliklerinin işletilmesi, 2.Aşama e-sözleşme uygulamasına geçiş ve e-sözleşme olmaksızın e-beyannamenin kabul edilmemesi, 3.Aşama Ücret tahsilatlarında bankacılık sisteminin kullanımının (pos cihazı, banka havalesi, kredi kartı ve çek keşidesi) zorunlu hale getirilmesi, 4.Aşama Beyannamelerin verilmesi sırasında tahsilatın yapıldığına ilişkin bankacılık sisteminden otomatik onay alınması.

6 MALİ İDARE İLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Bilgi İsteme Sorunlar Bilgi isterken vergi yasalarımızdaki beyan esası göz önünde bulundurulmalıdır. Bilgi isteme uygulamasında VUK ta belirlenen usullere uygun davranılmıyor. İdare bilgi isterken meslek mensubuna kendi bünyesinde çalışan personel muamelesi yapıyor. Denetim elemanları ve idare kendilerince hazırlaması gereken bilgileri ve denetim verilerini meslek mensuplarına hazırlatıyor. İstenen bilgiler standart içerikten yoksun, yetkin olmayan personel tarafından hazırlanmış keyfi formlar icat edilerek yerel idareler bilgi istemektedir. İdare tarafından bilgi isteme sözle yapılıyor. Teslim edilen belgeler için teslim tutanağı genellikle düzenlenmiyor. İdarede olan veya daha önce e-beyanname ile verilmiş bilgi ve belgeler mükerrer isteniyor, zaman kaybı ve israfa yol açıyor. Bilgi ceza kesmek amacıyla isteniyor, meslek mensupları üzerinde tehditle otorite oluşturuluyor. Meslek mensuplarınca e-beyan sistemi yeterince nüfus edilmiş olmasına rağmen, düzenli verilen beyanname ve bildirimler dışındaki tüm bilgi, belge ve dilekçeler elden verilmek zorundadır. Kesin mizan bilgilerinin istenmesi yeni bir bilgi istemedir. 6

7 MALİ İDARE İLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Çözüm Önerileri İncelemeler harici istenen bilgiler beyan esası ile bağdaşmamaktadır. Bilgi istemede VUK da belirlenen usullere uyulması sağlanmalıdır. Denetim elemanları ve idare kendilerinin hazırlaması gereken bilgileri ve denetim verilerini, meslek mensubundan istemeleri önlenmelidir. İstenen bilgilerin detayı yönetmelik ve tebliğlerle düzenlenmeli ve muhasebe paket programlarından bilgilerin alınabilmesi için yapılan düzenlemelerin uygulaması için makul bir süre tanınmalı. Bilgi istemede yerel idarelerinde buna uyumu sağlanmalıdır. Elektronik ortamda var olan ya da idareye daha önceden verilmiş bilgiler, servisler arası iletişim ve eşgüdüm kurularak, ayrı servislerden aynı bilgiler mükerrer defalar istenmemelidir. Bilgi isteme yazılı olarak yapılmalıdır. Bilgi istemede uygulanan yüksek cezalarda indirime gidilmek suretiyle cezaların fiil ile mütenasip olması sağlanmalı, tek bir maktu ceza yerine kademeli bir ceza sistemi getirilmelidir. Düzenli verilen beyanname ve bildirimler dışındaki tüm bilgi, belge ve dilekçeler (Mükellef listeleri, Vergi levhasını imzaladığımız mükellef listeleri vb. dâhil olmak üzere) meslek mensuplarınca elektronik ortamda verilebilmelidir. Kesin mizan ayrı bir bildirim olarak değil, Kurumlar vergisi beyan eki olarak alınmalı, verilmemesi halinde yazı ile uyarılmadan ceza düzenlenmemelidir. Maliye Bakanlığı yetkileri gözden geçirilmeli mükerrer 257 yeniden düzenlenmelidir. 7

8 MALİ İDARE İLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Vergi incelemeleri Sorunlar Vergi incelemelerinde V.U.K. da belirlenmiş genel hükümlere uygun olmayan ya da belirtilmeyen bilgi belge ve tablo istenmekte. Bilgi isteme ve görüşmelerde meslek mensuplarına karşı genel nezaket kurallarına uyulmamaktadır. Meslek mensubuna potansiyel iştirakçi muamelesi yapılmaktadır. Denetime alınacak defter ve belge isteme genellikle sözlü olarak yapılıyor. Defter ve belge teslimine ait tutanak genellikle düzenlenmiyor. İncelemeye alınan defter ve belgelerle ilgili inceleme süreleri çok uzun olmakta, mükellef ve meslek mensubu nezdinde gereksiz stres yaratılmakta, bu da baskı unsuru olarak kullanılmaktadır. Mali tatil süresinde inceleme, envanter tespiti, yoklama gibi mali tatili kesintiye uğratan işlemler yürütülmektedir. İnceleme sırasında meslek mensuplarına yönelik haksız rekabete yol açacak tavır, davranış ve yönlendirmeler yapılmaktadır. Tüm şirketleri suçlu ilan eden kara liste diye adlandırılan kod uygulaması yasal zemini oluşturulmadan uygulandığı için düzgün çalışan firmaları mağdur etmektedir. 8

9 MALİ İDARE İLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Çözüm Önerileri İnceleme sırasında VUK ta belirtilmeyen hiçbir belge, bilgi ve tablo istenilmemelidir. İncelemeye alınacak defter ve belgeler yazılı istenmelidir. Defter Belge teslimi tutanakla yapılmalıdır. İncelemeye ilişkin görüşme saatine ve randevulara riayet edilmesi sağlanmalıdır. Usulüne uygun vergi incelemeleri yapılmayarak, pazarlık ve baskı yoluyla matrah artırımına zorlama yapılması engellenmelidir. Vergi inceleme sıralamasında zamanaşımına uğrayacak dönemlere öncelik vermek yerine, cari dönemlere öncelik verilmelidir. Vergi dairelerindeki incelemeler incelemeye yetkili kişiler dışındakilere yaptırılmamalıdır. Vergi incelemelerinin kapsamı, incelemeye başlanılmadan önce meslek mensubuna açıklanmalıdır. Vergi incelemelerinde mahiyetine göre inceleme süreleri V.U.K. da net bir şekilde belirlenmelidir. Vergi incelemeleri sırasında denetim elemanı tarafından incelenen mükellefin defterini tutan meslek mensubuna ilişkin olumlu ya da olumsuz görüş, yönlendirme veya yorum mükellefe şifai olarak yapılmamalı, inceleme raporuna bağlanmalıdır. Yargıda bozulan vergi inceleme raporlarıyla ilgili denetim elemanları hakkında istatistikî sicil tutularak, meslek mensuplarına, mükelleflere ve yargıya haksız gereksiz yük getirilmesi önlenmelidir. Defterlerin noterden onay alınması ve kapanış tasdiki uygulamasına son verilmelidir. Çünkü bütün alım ve satım bilgileri e-beyan yoluyla beyan edilmektedir. Kod listesine almada sadece Sahte ve Muhteviyatı itibariyle Yanıltıcı Belge kullananlar ve düzenleyenler Vergi inceme raporuna karşı dava açılmış ise yargı kararı kesinleşmeden alınmamalıdır. Kod listeleri güncel olmalı ve meslek mensuplarının halen kullandığımız şifreler ile takip edilebilmelidir. 9

10 MALİ İDARE İLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Meslek Mensubunun Mali İdareden Bilgi Alması Sorunlar Meslek Mensupları sözleşme yaptıkları müşterileri ile ilgili olarak kurumlardan bilgi ve belge isteme hakkına sahip değildir. Meslek mensubunun yeni kabul ettiği mükellefin geçmiş dönem bilgilerine kendi şifresi ulaşması mümkün değildir. E-beyanname sisteminden alınan bazı belgeler diğer kurumlarca hala kabul edilmemektedir. Ba-Bs Formları Sorunlar Ba-Bs formlarıyla yapılan bildirimler karşılıklı teyit yöntemiyle yapıldığı için idarenin gerçek dışı işlemleri tespit etme amacı gerçekleşmiyor. Küçük hatalar nedeniyle yapılan düzeltmelerdeki ceza uygulaması ise meslek mensubuna ceza kesme müessessi haline dönüşmüştür. İşi terk ve diğer özel hallerde Form Ba-Bs verme tarihlerindeki farklılık, meslek mensubunca unutulmasına, sonuç olarak da cezaya sebebiyet vermektedir. Formlardaki diğer alım satım bilgisine paket programlardan ulaşılmasında ve otokontrol sağlanmasında güçlük yaşanıyor. 10

11 MALİ İDARE İLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Çözüm Önerileri Meslek Mensupları sözleşme yaptıkları müşterileri ile ilgili olarak kurumlardan bilgi ve belge isteme hakkına sahip olmalıdır. Meslek Mensubunu değiştiren mükelleflerin eski döneme ait beyannamelerini yeni meslek mensubu kendi şifresiyle ulaşabilmelidir. E-borcu yoktur yazısı memur onayı olmadan alınabilmelidir. E- ortamda alınan Mükellefiyet yazısının tüm kurumlarca kabul edilmesi sağlanmalıdır. Çözüm Önerileri Ba-Bs formlarıyla yapılan bildirim uygulamasına son verilmelidir. Uygulamada ısrar edilmesi halinde; - Ciro kriteri getirilerek uygulama kapsamı daraltılmalıdır. - Diğer alım-satım bilgisi istenilmemelidir. - Aylık TL. Alım-satım sınırı artırılmalıdır. - Ba-Bs tek form olarak KDV beyannamesi ekinde verilmelidir. - İşi terk ve diğer özel hallerde Form Ba-Bs verme süresindeki farklılık giderilerek olası hata ve cezaların önüne geçilmelidir. - Ba-Bs formlarının alındı belgesi uygulaması kaldırılarak, onaylanan formun üzerinde bilgiye yer verilerek zaman ve evrak tasarrufu sağlanmalıdır. - Ba-Bs formları düzeltmesinde ve takvim yılı içerisindeki idare tarafından tespitlerde ceza uygulaması yapılmamalıdır. 11

12 MALİ İDARE İLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Beyannameler Sorunlar Meslek mensubu olmayan kişilerce şirket şifreleri ile beyanname gönderilmektedir. Bu suretle meslek mensupları ve gelir idaresi zarara uğratılmaktadır. 4 dönem halinde verilen Geçici Vergi beyannamelerinin 4. Dönemi gereksiz olup, bilakis vergi kayıp kaçağına sebebiyet vermektedir. Meslek mensupları e-beyan sistemine geçilmiş olmasına rağmen çok sayıda beyanname ve bildirim vermek zorundadırlar. Meslek mensuplarının paket programlarıyla ilgili çok sık yazılım güncelleme zorunda kalmaları maddi açıdan katlanılamaz boyutlara ulaşmıştır. Mali tatil döneminde verilmesi gerekli beyanname ve bildirimler nedeniyle ve denetim faaliyetlerine de ara verilmemesinden dolayı mali tatil yasası amacına ulaşmaktan uzak kalmıştır. Yasal süresinde verilmesi unutulan beyannamelere ait ceza külfeti meslek mensubunun sırtında kalmaktadır. Beyannamelerde gereksiz ve amaca uygun olmayan çok sayıda bilgi yer almaktadır. 12

13 MALİ İDARE İLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Çözüm Önerileri Meslek mensubu bulundurmaksızın şirket şifresi ile e-beyanname gönderilmesi engellenmeli, GMSİ beyannameleri dâhil tüm beyannameler meslek mensupları tarafından verilmelidir. Beyanname ve bildirimlerde meslek mensubu ile yapılan sözleşmenin tarih-sayı bilgisi olmadan sistem beyannameyi kabul etmemelidir. Geçici Vergi 4. dönem beyanı kaldırılmalı meslek mensubunu anlamsızca yoran bu düzenlemeyi sağlayabilmek için gerekirse Gelir ve Kurumlar Vergisi beyan dönemleri Şubat ve Mart aylarına çekilmelidir. Ödeme ve iade çıkmayan dönemlerde KDV1 beyannamesi verilmemelidir. Gayrifaal veya tasfiye halindeki işlemelerden boş Ba-Bs formlarıyla, matrah bulunmayan beyannameler için tek bir dilekçe ile bilgi verilmesi yeterli olmalıdır. Aylık SGK Bildirgesiyle muhtasar beyanname, KDV1 ile KDV2 beyannameleri tek beyanname haline getirilmelidir. Beyannamelerin içeriği makul bir süre önceden haber verilmeden ve sık sık değiştirilmemelidir. Meslek mensuplarının yazılım güncelleme maliyetleri asgariye indirilmelidir. Mali tatil dönemine isabet eden Beyanname ve Bildirimler bir sonraki beyan dönemi ile birleştirilmeli, denetimler ise ötelenmelidir. Yasal süresinde verilemeyen beyannamelerle ilgili ceza kesilmeden önce meslek mensubu e-ortamdaki bilgilerden yararlanılarak e-posta yoluyla uyarılmalıdır. Düzeltme beyannamelerinin tümü Damga Vergisinden muaf tutulmalıdır. Beyanname ve ödeme sürelerindeki uzatmalar makul bir süre önce duyurulmalıdır. Vefat ve tasfiye gibi kıst dönem hallerinde de beyannameler e-beyanname yoluyla verilebilmedir. Tüm beyannamelerin tahakkukları her ayın 27.günü, ödeme ise ayın sonuncu günü olmalıdır. KDV beyannamelerinde indirilecek KDV satırındaki oransal dağılım tablosu kaldırılmalıdır. 13

14 14 MALİ İDARE İLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İnternet Vergi Dairesi ve BDP Sorunlar Her türlü işlem elektronik ortamda yapılmasına rağmen internet vergi dairesi şifresi alınması hantal ve vergi dairesine gidilmesini gerektiriyor. BDP programına çoklu kullanıcı sistemiyle bilgi girilemiyor. Tek kullanıcı ise aman ve iş kaybına yol açıyor. BDP versiyon değişiklikleri meslek mensuplarına SMS ya da elektronik ortamda iletilmediğinden mükerrer bilgi girişini gerektirmektedir. E-beyanname onaylarında paket içeriği tahakkuk ve beyannameler pratik işlem yapılamıyor. Sabit bilgiler ve önceki dönem bilgileri yeniden girilmek zorunda kalınıyor. E-beyanname menüsündeki işlem sınırlaması çok dar. Borç ve diğer tahakkuk bilgilerini almak için şirket şifresi gerekli oluyor. BDP programına elektronik ortamdan veri aktarımı çok aksak işliyor ve BDP programından doğrudan rapor ve bilgi alınamıyor. Düzeltme beyannameleri yasal süresinde verildiyse yanlış beyannamenin iptali yapılarak düzeltilmesi sağlanamadığından karışıklıklara neden olmaktadır. Düzeltme beyannamelerinde düzeltme gerekçelerini sonradan ulaşılamamaktadır. İşe başlama/bırakma ve adres değişiklikleri Sorunlar İşe başlamalarda gerekli olmayan belgeler istenmektedir. İşi bırakmalarda borcu olan mükelleflerin kapanış işlemleri yapılmamaktadır. Vergi dairesi değişikliğini gerektiren nakil işlemlerinde belgelerin tamamının yeni vergi dairesince de istenmesi israfa ve bürokrasiye neden olmaktadır. Son günlere kalan yoğunluklarda işlem yoğunluğu nedeniyle sistem çalışmıyor

15 MALİ İDARE İLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Çözüm Önerileri İnternet vergi dairesi şifresi güvenli ve hızlı bir şekilde vergi dairesine başvurmadan online alınabilmelidir. BDP programına çoklu kullanıcı sistemiyle bilgi girilebilmelidir. Versiyon değişiklikleri hakkında meslek mensuplarına SMS ya da elektronik ortamda haber verilmelidir. İnternet Vergi dairesinde beyanname onaylarında paket içeriği tahakkuk ve beyannameler toplu olarak kayıt ve yazdırma yapılabilmelidir. Önceki Dönem beyannamesindeki standart değişmeyen bilgiler versiyon değişse bile kullanılabilmelidir. Mükellefin Vergi türü bakımından mükellefiyeti bulunduğu vergi türlerini liste olarak görmeliyiz. İnternet Vergi dairesinde mükellef borç ve diğer tahakkuk bilgileri e-beyanname gönderdiğimiz menüye monte edilmelidir. KDV1 beyannamesinde indirilecek KDV listesi e-beyanname ile bildirildiğinde ayrıca vergi dairesince Excel ortamında indirilecek KDV listesi istenmemelidir. E-beyanname programındaki bilgi vergi daireleri tarafından kullanılabilir hale getirilmelidir. Düzeltme beyannameleri yasal süresinde verildiyse yanlış beyannamenin iptali yapılarak düzeltilmesi sağlanarak olası karışıklıklar engellenebilir. Düzeltme beyannamelerinde düzeltme gerekçelerine, sonradan ulaşabilmesi için beyanname üzerinde yazdırılmalıdır. Çözüm Önerileri İşe başlamalarda gerekli olmayan belgeler istenmemeli, sınırlandırılmalıdır. İşi bırakmalarda borcu olan mükelleflerin terk işlemleri yapılmalıdır. Vergi dairesi değişiklilerinde mükellefe ait sicil dosyası da nakil edilmeli, yeni vergi dairesinde ayrıca dosya oluşturulmamalıdır. İşe başlama/bırakma ve adres değişikliklerinde iller ve vergi daireleri arasında uygulama birliği sağlanmalıdır. İşe başlamalarda tutanak yapma süresi en fazla 7 günde tamamlanmalıdır. Tutanak bu sürede yapılamazsa meslek mensubunun yapacağı tutanakla işlem yapılmalıdır. 15

16

17 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARIYLA İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

18 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARIYLA İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İşyeri Açılışı Ve Şifre Uygulaması İstirahat raporları ve iş göremezlik ödenekleri 18

19 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARIYLA İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Çözüm Önerileri Bürokrasinin azaltılması amacıyla işyeri açılışlarında ilk alınan şifre ile tüm işlemler yapılabilmelidir. Vekâlet ve imza sirküleri gibi noterden düzenlenen evrakların suretleri ile işlem yapılabilmedir. İşyeri bildirgesi aynı zamanda şifre talebi yerine de geçmelidir. E-bildirge şifresi meslek mensuplarına verilmeli, şifre almak için SMMM sözleşmesi yeterli olmalıdır. Unutulan e-bildirge şifreleri kuruma gitmeden elektronik ortamda güvenli bir şekilde alınabilmesi sağlanmalıdır Tüm iş ve sosyal güvenlik kurumlarında tek bir işyeri sicil numarasından işlem yapılmalıdır. Çözüm Önerileri İstirahat raporlarında iş göremezlik raporları tedavi yapılan hastane tarafından sisteme girilmelidir. Sigortalıların iş göremezlik raporları elektronik ortamda izlenebilmesi sağlanmalıdır. Sigortalıların iş göremezlik ödeneklerinin 15 gün içinde ödenmesi sağlanarak, sigortalının mağdur olması ve meslek mensubunun bu konuda eleştiriye maruz kalması önlenmelidir. 19

20 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARIYLA İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İş gücü bildirim formu, eksik gün bildirimleri, vizite kâğıdı ile e-bildirge uygulamaları İş ve SGK teftiş ve incelemeleri 20

21 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARIYLA İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Çözüm Önerileri Genel müdürlük talimatıyla uygulanmakta olan işgücü bildirim formu uygulamasına son verilmeli, gerekli istihdam bilgileri aylık prim ve hizmet belgesine ilave edilmelidir. Geç verilen ya da düzeltilen prim ve hizmet belgeleri için pişmanlık müessesesi getirilmelidir. E bildirge uygulamasında e-tahakkukun bilgisayar ortamında kayıt yapılması, elektronik posta ile iletilebilir hale getirilmesi sağlanmalıdır. İş kazası bildirimleri elektronik ortamda yapılabilmeli, tek bir kuruma verilmelidir. Eksik gün bildirimleri ile ilgili evrakları kuruma vermek yerine işverence saklanmalıdır. Anlaşmalı kurumlarca Vizite kâğıdı istenmesinin önüne geçilmelidir. Geçmiş dönem aylık prim ve hizmet belgelerinin elektronik ortamda verilmesi sağlanmalıdır. İşçi çıkış bildirimlerinde kazanç bilgisi yerine gün bilgisi yeterli olmalı ya da aylık bildirge ile farklılık ortaya çıkarsa ek kazanç bildirimine ceza uygulanmamalıdır. İşyeri tescilinde tek form ile bildirge, e-bildirge şifresi ve borç aktivasyonu yapılabilmelidir. SGK İş-Kur Bölge Çalışma Müdürlüğü tek ve ortak sicil kullanmalıdır. Teftiş kurulları tek çatı ve unvan altında birleştirilmelidir. Çıkarılan teşvik uygulamaları daha sade ve anlaşılır olmalıdır. Çözüm Önerileri Teftiş kurumundaki yetersiz müfettiş kadrosu nedeniyle teftiş süresinde sorun yaşanıyor. Müfettiş sayısı artırılarak incelemelerin makul bir sürede tamamlanması sağlanmalıdır. İş ve SGK Teftiş kurulları birleştirilerek tek bir teftiş kurulu haline haline getirilmelidir. 21

22 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARIYLA İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Kurumların personel yapısı ve kurumlarda iş takibi İdari para cezaları 22

23 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARIYLA İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Çözüm Önerileri İş takiplerinde meslek mensubunun veya yardımcı elemanın tanıtım kartı yeterli olmalıdır. İş ve Sosyal güvenlik kurumlarında eksik personel sayısı tamamlanmalıdır. Kurum personelinden kaynaklanan maddi hatalarla ilgili olarak idari para cezası ve gecikme zammı uygulaması yapılmamalıdır. Kurum departmanları arasında eşgüdüm sağlanmalıdır. Çözüm Önerileri Çok yüksek olan idari para cezalarında fiille cezalar uygun hale getirilmelidir. İdari para cezalarına da uzlaşma müessesesi tesis edilmelidir. Ek kazanç bildirimlerine idari para ceza uygulaması kaldırılmalıdır. Defterlerin teftişe geç ibrazından kaynaklı olarak uygulanan 12 asgari ücret tutarındaki cezanın 1 asgari ücret seviyesine çekilmesi makul olacaktır. 23

24

25 GENEL MESLEKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

26 GENEL MESLEKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Meslek mevzuatına ilişkin sorunlar Mesleğe girişteki özel şartlarda tanımlanan Lisans programları, mesleği doğrudan ilgilendiren alanlar olarak yeniden belirlenmelidir. Mesleğin konusu genişletilmeli, meslek mensubuna katma değeri yüksek yeni faaliyet alanları yaratılmalıdır. Mesleğin planlanması sağlanarak, meslek mensupları arasındaki iş paylaşımının daha adil olması sağlanmalıdır. TÜRMOB yönetim kurulu oluşumundaki unvan dağılımı üye sayısı dikkate alınarak yeniden belirlenmelidir. Yardımcı elemanlara meslek mevzuatıyla statü tanınarak, eğitilmeleri sağlanmalıdır. Meslek unvanından Serbest ibaresi tamamen kaldırılmalıdır. Bağımlı çalışan meslek mensuplarının çalışma usul ve esasları belirlenerek, meslek mevzuatının bağımlı çalışmayı tamamen kapsam içine alması sağlanmalıdır. Yönetmelikler 5786 sayılı yasaya göre hızlı bir şekilde yeniden düzenlenmelidir. Zorunlu meslek içi eğitim programları ciddiyetle uygulamaya geçmelidir. Meslek mevzuatında kurullarda nispi temsil sistemi kaldırılmalıdır. Nispi aidat yeniden düzenlenmeli, asgari tutar kaldırılmalı, oran yarıya indirilmelidir. Meslek unvanını kullanan bağımlı meslek mensuplarına nispi aidat uygulaması getirilmelidir. Beyannameleri SM veya SMMM tarafından imzalanmayan mükelleflere denetim ve tasdik sözleşmesi yapılması engellenmelidir. Meslek mensuplarının mücbir sebep hallerinin, müşterilerinin beyan ve bildirimlerini de kapsaması hakkında da yasal düzenleme yapılmalıdır. Meslek denetim ve muhasebe şeklinde iki kategoriye ayrılarak, aynı çatı altında yeniden düzenlenmeli, Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir unvanları yerine Muhasebeci ve Denetçi unvanları getirilmeli, bu unvanlar da kıdem esasına göre alt bölümlere ayrılmalıdır. Büro standartları yönetmeliği hazırlanarak yürürlüğe konmalıdır. Kalite Güvence Yönetmeliği hazırlanarak 2010 yılı içinde uygulaması başlatılmalıdır. Vergi ve Ticaret mahkemelerinde meslek mensubunun müşterisini temsil hakkı tanınmalıdır. Muhasebe ücretlerinin tahsilatna ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlenmelidir. Ücret tarifesi esasları değiştirilerek, tarife Türmob gözetiminde odalarca yayınlanmalıdır. 26

27 GENEL MESLEKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 3568 sayılı yasanın 4.maddesindeki ceza tehdit unsurlarının kaldırılarak madde eski haline getirilmelidir. Meslek mensuplarının büro ekipmanları ve yazılımlarının haczedilemez mal ve haklardan sayılması için gerekli yasal düzenleme yapılmalıdır. Meslek mensubunun bürosunda yapılacak aramalarda bilirkişi olarak bir meslek mensubunun mutlaka bulundurulması sağlanmalıdır. YMM lerin sınırlı uygunluk denetimi adı altında beyanname düzenlemeleri ve defter tutmaları engellenmelidir. Meslek Mensubu ile Oda arasında yaşanan sorunlar Odalar meslek mensuplarına ilişkin müşteri listelerini Maliye Bakanlığı ndan almalıdır. Müşteri bildirim formu uygulaması sona erdirilmelidir. Faaliyet Belgeleri elektronik ortamda alınmalı ve aidat ödemeleri elektronik ortamda yapılabilmelidir. Meslek Mensubunun adres değişiklikleri elektronik ortamda yapılması sağlanmalıdır. Meslek mensuplarına oda tarafından periyodik denetimler (en geç 3 yılda bir) yapılmalı, meslek mensubunun durumu ve gelişimi sürekli izlenmelidir. Bağımlı meslek mensuplarının odaya aidiyet duygularını geliştirecek çalışmalar yapılmalıdır. Defter transferlerinde devir-teslim tutanağı uygulamasının karalı bir şekilde uygulanması için gerekli tedbirler Oda tarafından alınmalıdır. Meslek Mensupları aralarında ücret politikasıyla haksız rekabet yapmak yerine hizmet rekabeti yapmaları teşvik edilmelidir. 27

28 GENEL MESLEKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRMOB a ilişkin sorunlar Türmob yapmış olduğu faaliyetleri sadece delegeye değil tüm üyelere bülten yoluyla düzenli bir şekilde iletmelidir. Türmob Türkiye deki siyasi, ekonomik ve sosyal yaşamın içinde daha fazla yer almalıdır. Türmob yeni mesleki kazanımlar elde etme yolunda daha fazla çaba içinde olmalıdır. Türmob internet sitesi daha işlevsel hale getirilmelidir. Türmob organizasyon yapısı yeniden düzenlenerek, daha dinamik hale getirilmelidir. Meslek mensubunun vergilendirilmesine ilişkin sorunlar Gelir Vergisi Kanunu ile KDVK arasındaki çelişki giderilmeli, aksi halde KDV de sorumluluk uygulamasına geçilmelidir. Meslek Mensuplarının hizmet teslimlerindeki KDV oranı %8 e düşürülmedir. Mesleki hâsılattan düşülecek mesleki giderlerin kapsamı genişletilmeli, SMMM sözleşmeleri Damga Vergisinden muaf tutulmalıdır. 28

29 GENEL MESLEKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Meslek mensubunun risklere karşı korunması Meslek mensupları için TÜRMOB bünyesinde özel yardım ve emeklilik sandığı kurulmalıdır. Mesleki sorumluluk sigortası Türmob gözetiminde kapsamı genişletilerek primleri makul hale gelmelidir. Muhasebe bürolarının KOBİ tanımına alınarak KOSGEB desteklerinden faydalanması için çalışma yapılmalıdır. Stajyerlere ilişkin sorunlar Stajyerlerin kazançlarından sadece kısa vadeli sigorta primleri alınmalı ve geçen süre için sonradan borçlanma imkânı getirilmelidir. Stajyerlerin denetimi, çalışma usul ve esasları yeniden düzenlenmeli, oda tarafından oluşturulacak komisyonlara denetim yetkisi verilmelidir. Meslek mensuplarının yanlarında, gözetim veya denetimlerinde stajyer çalıştırmaları zorunlu hale getirilmelidir. 29

30

31 TAHSİLAT SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

32 TAHSİLAT SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Tahsilat Sorununun Çözümüne İlişkin İzlenecek Yol Haritası Yönetmelik Haline Getirilmelidir 1.Aşama Mevcut Disiplin ve Haksız Rekabet yönetmeliklerinin işletilmesi, 2.Aşama e-sözleşme uygulamasına geçiş ve e-sözleşme olmaksızın e-beyannamenin kabul edilmemesi, 3.Aşama Ücret tahsilatlarında bankacılık sisteminin kullanımının (pos cihazı, banka havalesi, kredi kartı ve çek keşidesi) zorunlu hale getirilmesi, 4.Aşama Beyannamelerin verilmesi sırasında tahsilatın yapıldığına ilişkin bankacılık sisteminden otomatik onay alınması. 32

33 TAHSİLAT GÜÇLÜĞÜ YAŞANAN MÜŞTERİLERE İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİK ÖNERİSİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar Amaç Madde 1) Meslek mensuplarının öteden beri yaşadıkları tahsilat problemleri küresel krizin etkisiyle derinleşmiştir. Meslek mensupları, tahsilat probleminin getirdiği finansal maliyetleri artık taşıyamayacak durumdadırlar. Tahsilat probleminin çözümüne yönelik bazı yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulduğu açıktır. Ancak bu düzenlemeler yapılıncaya kadar problemin çözümüne yönelik yürürlükteki mevzuatın meslek mensuplarına ve Odalara yüklediği bazı görevler bulunmaktadır. Meslek mensupları ve Oda Yönetim Kurulu tarafından tahsilat güçlüğü yaşanılan müşteriler hakkında izlenecek prosedürü belirlemek amacıyla bu yönetmelik düzenlenmiştir. Kapsam Madde 2) Meslek mensupları ile müşteriler arasında yapılan sözleşmelerden doğan alacaklar bu yönetmeliğin kapsamını oluşturmaktadır. Dayanak Madde 3) 27/09/2007 tarihinde sayılı resmi gazetede yayınlanan Disiplin Yönetmeliğinin 6/g maddesi ile Meslek mensuplarından asgari ücret tarifesinin altında iş kabul edilmesi, ücret yönetmeliğine aykırı olarak, ücretini tahsil etmediği halde daha sonraki yıllarda işin sürdürülmesi, kınama cezasına tabi olacağı hususu düzenlenmiştir. 21/11/2007 tarihinde sayılı resmi gazetede yayınlanan haksız rekabet yönetmeliğinin 7/c Maddesinde ise Bir meslek mensubuna olan ücret borcunu ödememiş iş sahibine hizmet vermek haksız rekabet fiilleri arasında sayılmaktadır. Her iki yönetmelik birlikte değerlendirildiğinde; meslek mensubuna tahsilat güçlüğü yaşanan müşterilere en fazla bir yıla kadar hizmet verme izni verilmekte, öte yandan haksız rekabet yönetmeliği ile ücretini alamayan meslek mensubunun ücretinin tahsilatı güvenceye bağlanmaktadır. Tanımlar Madde 4) Bu yönetmeliğin uygulamasında; a)kanun : 3568 sayılı kanunu, b)yönetmelik : Yukarıdaki kanunlara göre çıkartılmış yönetmelikleri, c)meslek Mensubu : 3568 sayılı yasaya göre ruhsatlı meslek mensubunu, d)müşteri : Ruhsatlı meslek mensubu ile sözleşmesi olan iş sahibini, e)iş : Sözleşmeye konu olan yapılması taraflarca anlaşılan konu, 33

TÜRMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NA

TÜRMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NA KONU: Mesleki Sorunlar ve Hk. SAYI: 2011/1521 16.05.2011 TÜRMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NA Mesleğimiz ve meslektaşlarımızın yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri, geçmiş dönemlerde kitapçık halinde Birliğimize

Detaylı

SGK İLE UYGULAMADA YAŞANAN SORUNLAR, ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE İLİŞKİN RAPOR

SGK İLE UYGULAMADA YAŞANAN SORUNLAR, ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE İLİŞKİN RAPOR 2013 SGK İLE UYGULAMADA YAŞANAN SORUNLAR, ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE İLİŞKİN RAPOR SGK DAN BEKLEDİĞİMİZ PROGRAM DEĞİŞİKLİKLERİ SGK, Dünyada E-Bildirge sistemine geçen üçüncü sıradaki ülkedir. Buna rağmen halen

Detaylı

Değerli Üyemiz, 21/02/2011

Değerli Üyemiz, 21/02/2011 Değerli Üyemiz, 21/02/2011 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli

Detaylı

İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI

İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI D E Ğ İ Ş İ M V E DÖNÜŞÜMDE ÖNCÜ ANLAYIŞ İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Son zamanlarda mevzuatı en sık değişen ve gittikçe karmaşık hale gelen konulardan birini de

Detaylı

6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR.

6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. Sirküler Rapor Mevzuat 09.08.2016/96-1 6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. 6728 sayılı Kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumu na verilmesi gereken aylık prim ve

Detaylı

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ (25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 13.02.2011

Detaylı

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.07.2016/90-1 KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI ÖZET : 472 sıra No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin

Detaylı

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ;

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ; 2010 HESAP DÖNEMİ KESİN MİZAN BİLDİRİMİ ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLECEKTİR. Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerine (bankalar,finans kurumları, finansal

Detaylı

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor 30.06.2011/ 88-1 2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR ÖZET : 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

403 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

403 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği S Đ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 19.01.2011 Sayı: 2011/08 Konu: 19.01.2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 403 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. Özet: 19.01.2011

Detaylı

n SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

n SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka/Ptt Şube Değişikliği SİGORTALILIK DURUMU

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2

MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2 MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2 SIRA VATANTAŞA SUNULAN NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Personel Giderleri 1.Ödeme Emri

Detaylı

SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar.

SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar. 21.01.2011 SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:403 yayımlanmış olup,

Detaylı

ESENYURT SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER

ESENYURT SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER ESENYURT SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği Dilekçe 1 İş günü 2 Key

Detaylı

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 01 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 02 Adli Teminat İşlemleri 03 Teminat Alınması 04 Kesin Teminat İadesi 05 Geçici

Detaylı

2014 YILI ÜCRET TARİFESİ

2014 YILI ÜCRET TARİFESİ TABLO I - DEFTER TUTMA ÜCRETLERİ İŞİN MAHİYETİ İşçisiz 1-3 İşçili I. DEFTER TUTMA A. İşletme Defteri 4-9 İşçili 10 ve üzeri 1. Hizmet, Taşımacılık 185 250 265 305 2. Alım-Satım 255 320 335 365 3. İmalat-İnşaat

Detaylı

2015 YILI ÜCRET TARİFESİ

2015 YILI ÜCRET TARİFESİ TABLO I - DEFTER TUTMA ÜCRETLERİ İŞİN MAHİYETİ İşçisiz 1-3 İşçili 4-9 İşçili 10 ve üzeri I. DEFTER TUTMA A. İşletme Defteri 1. Hizmet, Taşımacılık 205 275 290 335 2. Alım-Satım 280 350 370 400 3. İmalat-İnşaat

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli 41 Nolu SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali

Detaylı

DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI DUYURUSU;

DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI DUYURUSU; DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI DUYURUSU; (Hatırlatma) Sevgili Arkadaşlar; Disiplin Kurulumuzun görev geldiği Mayıs 2008 ayından buyana meslek mensubu arkadaşların 4 nolu tebliğden kaynaklanan ve Vergi Denetim

Detaylı

KARACABEY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER. HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği 1- Dilekçe 5 gün

KARACABEY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER. HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği 1- Dilekçe 5 gün KARACABEY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER NO HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği 1- Dilekçe 5 gün 2 Aylık Ödeme

Detaylı

Vergi Ýdaresindeki Deðiþimler (1.Bölüm) Pazar, 22 Ocak 2012

Vergi Ýdaresindeki Deðiþimler (1.Bölüm) Pazar, 22 Ocak 2012 Vergi Ýdaresindeki Deðiþimler (1.Bölüm) Pazar, 22 Ocak 2012 Vergi Ýdaresindeki Deðiþimler (1.Bölüm) Vergi Ýdaresindeki Deðiþimin Farkýnda mýsýnýz? Türkiyede pek çok kurumda gerçekleþen deðiþimler özellikle

Detaylı

ALANYA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

ALANYA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka / Ptt Şube Değişikliği SİGORTALILIK DURUMU 4/a ve 4/b liler için; 1-Talep Dilekçesi 20 İŞ GÜNÜ 2 Emzirme Ödeneği

Detaylı

2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ

2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ Tarih No İçerik 30.12.2013 117 2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ Kayıtların Elektronik Ortamda Oluşturulması, Muhafazası ve İbrazına Dair Usul ve Esaslar Hakkında 431 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır

Detaylı

İŞİN MAHİYETİ DEFTER TUTMA 1. İŞLETME DEFTERİ. A) Taşımacılık 110 120 150 200 100 110 135 175 95 105 125 170

İŞİN MAHİYETİ DEFTER TUTMA 1. İŞLETME DEFTERİ. A) Taşımacılık 110 120 150 200 100 110 135 175 95 105 125 170 İŞÇİSİZ İŞÇİSİZ İŞÇİSİZ DEFTER TUTMA 1. İŞLETME DEFTERİ TABLO- 1 MERKEZ 1.GRUP İLÇELER 2.GRUP İLÇELER 2012 YILI SM ve SMMM ÜCRETLERİ 10 VE 10 VE 10 VE 1-3 4-9 DAHA 1-3 4-9 DAHA 1-3 4-9 DAHA FAZLA FAZLA

Detaylı

ÇERKEZKÖY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER

ÇERKEZKÖY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER ÇERKEZKÖY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Adres Değişikliği İşlemleri 1- Dilekçe 1

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI )

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) SS ve GSS KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL) (01.01.2014 31.06.2014 Döneminde)

Detaylı

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01 İstanbul, 04.01.2010 42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01 31.12.2009 tarih ve 27449 (4. mükerrer) sayılı Resmi Gazete

Detaylı

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar getiren Mali Tatil uygulaması,

Detaylı

2012 YILI VERGİ TAKVİMİ

2012 YILI VERGİ TAKVİMİ SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 111 İST, 30. 12. 2011 -Vergi Takvimimizin okunmasında dikkat edilecek hususlar; 1. Vergi Takvimimizde yer alan tarihler, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde, beyan ve ödeme

Detaylı

b) Mücbir sebep sayılan haller dışındaki nedenlerle, defter ve belgelerin ibrazından imtina edilmemiş olması,

b) Mücbir sebep sayılan haller dışındaki nedenlerle, defter ve belgelerin ibrazından imtina edilmemiş olması, Sayı: Rehber.2014/024 Ankara,09.06.2014 Konu:İndirimli Teminat Uygulama Sistemi 26.04.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan KDV Genel Uygulama Tebliği ile bu tarihe kadar yayınlanmış olan tüm KDV tebliğleri

Detaylı

01.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCEL HATIRLATMALAR

01.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCEL HATIRLATMALAR 2015-01 01.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCEL HATIRLATMALAR 01.01.2015 tarihi itibariyle Vergi Kanunlarında yapılan değişiklikler ve güncel hatırlatmalar aşağıda

Detaylı

Değerli Üyemiz, 07/03/2011

Değerli Üyemiz, 07/03/2011 E-BEYANNAME ARACILIK VE GÖNDERME SÖZLEŞMESİ YAPILAN MÜŞTERİLERİN LİSTESİNİN GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINA BİLDİRİLMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (VUK 405 GT) (SON GÜNCELLENME TARİHİ: 07/03/2011 ) Değerli Üyemiz,

Detaylı

44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ

44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ Sayfa 1 / 6 44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28069 Resmi Gazete Tarihi 29/09/2011 Kapsam 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesinin ikinci fıkrası ile

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2015/021

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2015/021 Sirküler Tarihi : 05.01.2015 Sirküler No : 2015/021 2015 YILINDA UYGULANACAK SGK İDARİ PARA CEZALARI Asgari Ücret Tespit komisyonu, iş sözleşmesi ile çalışan ve 4857 sayılı Kanun kapsamında olan ve olmayan

Detaylı

PRATĐK BĐLGĐLER 2012 YILI. Yıllık Kurumlar Vergisi 25 Nisan akşamına kadar Nisan sonu tamamı

PRATĐK BĐLGĐLER 2012 YILI. Yıllık Kurumlar Vergisi 25 Nisan akşamına kadar Nisan sonu tamamı PRATĐK BĐLGĐLER 2012 YILI 01.01.2012 tarihi itibariyle Vergi Kanunlarında yapılan değişiklikler ve güncel hatırlatmalar aşağıda sıralanmıştır; 1. Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri; Beyanname

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI İLGİLİ MADDE İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK FİİL /a 1) 8. maddenin birinci sında belirtilen sigortalı işe giriş bildirgesi

Detaylı

YENİ KDV GENEL TEBLİĞİ VE İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMA SI SİSTEMİ:

YENİ KDV GENEL TEBLİĞİ VE İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMA SI SİSTEMİ: Erdoğan Karahan Yeminli Mali Müşavir İstanbul Denetim ve YMM AŞ. Genel Müdürü erdogankarahan@istanbulymm.com YENİ KDV GENEL TEBLİĞİ VE İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMA SI SİSTEMİ: 1-Giriş: Bilindiği üzere, 26.04.2014

Detaylı

PRATĐK BĐLGĐLER 2011 YILI. Yıllık Kurumlar Vergisi 25 Nisan akşamına kadar Nisan sonu tamamı

PRATĐK BĐLGĐLER 2011 YILI. Yıllık Kurumlar Vergisi 25 Nisan akşamına kadar Nisan sonu tamamı PRATĐK BĐLGĐLER 2011 YILI 01.01.2011 tarihi itibariyle Vergi Kanunlarında yapılan değişiklikler ve güncel hatırlatmalar aşağıda sıralanmıştır; 1. Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri; Beyanname

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI KAPSAMA GİREN İDARELER Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Özel İdareleri ve Belediyeler, Büyükşehir Belediyeleri

Detaylı

Duyuru : 2012/42 28.11.2012. DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir)

Duyuru : 2012/42 28.11.2012. DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) Duyuru : 2012/42 28.11.2012 DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) KONU : KULLANILMASI VE TASDİKİ ZORUNLU TİCARİ DEFTERLER VE KANUNA AYKIRILIK HALİNDE UYGULANACAK CEZALAR Bilindiği üzere 6102 sayılı yeni

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2011 YILI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2011 YILI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2011 YILI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ TABLO I - DEFTER TUTMA ÜCRETLERİ İŞİN MAHİYETİ İşçisiz 1-3 İşçili 4-9 İşçili 10-49 işçili 50 ve üstü I. DEFTER TUTMA 1. İşletme

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/24 TARİH: 09/02/ Yılında Uygulanacak SGK İdari Para Cezaları

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/24 TARİH: 09/02/ Yılında Uygulanacak SGK İdari Para Cezaları VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/24 TARİH: 09/02/2015 KONU 2015 Yılında Uygulanacak SGK İdari Para Cezaları Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2015 Yılı nda uygulanacak asgari ücret tutarını belirlemiş ve konuya ilişkin

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 72 İST, 07.10.2015

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 72 İST, 07.10.2015 SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 72 İST, 07.10.2015 ÖZET: GİB'in İnternet Sitesinde Ba-Bs Bildirim Formları ve Kesin Mizan Bildirimlerine İlişkin Soru ve Cevaplar Yayınlanmıştır. BA-BS BİLDİRİM FORMLARI VE KESİN

Detaylı

- MESLEK HUKUKU- 7.Aşağıdakilerden hangisi Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Genel Kurulunun görevlerinden biri değildir?

- MESLEK HUKUKU- 7.Aşağıdakilerden hangisi Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Genel Kurulunun görevlerinden biri değildir? - MESLEK HUKUKU- 1.Aşağıdakilerden hangisi 3568 sayılı Kanuna göre muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğinin konularından biri (2004/3) A) Muhasebe sistemleri kurmak ve geliştirmek B) Genel kabul görmüş

Detaylı

2012 Yılı Mali Tatilinde İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları

2012 Yılı Mali Tatilinde İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları 2012 Yılı Mali Tatilinde İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında 2012 Yılı Mali Tatilinde İş Hukuku v Mali Tatil, 5604 sayılı Mali Tatil

Detaylı

SANCAK MAH. 511.SK. 8/8 YILDIZ-ÇANKAYA/ANKARA TEL: (312) 441 33 12 FAKS: (312) 440 68 75

SANCAK MAH. 511.SK. 8/8 YILDIZ-ÇANKAYA/ANKARA TEL: (312) 441 33 12 FAKS: (312) 440 68 75 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Kapsam Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun[1] 148, 149 ve Mükerrer 257 nci maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak, 381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel

Detaylı

KONU: 01.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCEL HATIRLATMALAR

KONU: 01.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCEL HATIRLATMALAR ANKARAS-Sirküler/2015-01 09.01.2014, ANKARA KONU: 01.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCEL HATIRLATMALAR PRATİK BİLGİLER - 2015 YILI 01.01.2015 tarihi itibariyle

Detaylı

Konu: İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi (İTUS)ilişkin açıklamalar bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

Konu: İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi (İTUS)ilişkin açıklamalar bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2014/56

Detaylı

VERGİ BEYANNAMELERİNİN VE BİLDİRİMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN MALİYE BAKANLIĞI TEBLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

VERGİ BEYANNAMELERİNİN VE BİLDİRİMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN MALİYE BAKANLIĞI TEBLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA VERGİ BEYANNAMELERİNİN VE BİLDİRİMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN MALİYE BAKANLIĞI TEBLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesinin verdiği yetki ile Maliye Bakanlığı

Detaylı

1-3 İŞÇİLİ 4-9 İŞÇİLİ I İŞÇİLİ

1-3 İŞÇİLİ 4-9 İŞÇİLİ I İŞÇİLİ İŞÇİSİZ İŞÇİSİZ İŞÇİSİZ TABLO 1 2016 YILI SM VE SMMM ÜCRETLERİ MERKEZ 1.GRUP İLÇELER 2.GRUP İLÇELER TABLO-1 DEFTER TUTMA 10 VE 1-3 4-9 FAZLAS I 1-3 4-9 10 VE FAZLASI 1-3 4-9 10 VE FAZLASI 1- İLETME DEFTERİ

Detaylı

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 414 üncü maddesi uyarınca, bu kanunda yer alan maktu hadler ile asgari

Detaylı

Vergi Levhasına İlişkin Yeni Düzenlemeler

Vergi Levhasına İlişkin Yeni Düzenlemeler Vergi Levhasına İlişkin Yeni Düzenlemeler 1 / 6 Yusuf DOĞAN Mali Müşavir 25/02/2011 tarih ve 27857 sayılı Mükerrer Resmi Gazete de yayımlanan 6111 sayılı Kanunun 82 nci maddesiyle, VUK nun 5 inci maddesinde

Detaylı

Sirküler no: 067 İstanbul, 2 Ağustos 2010

Sirküler no: 067 İstanbul, 2 Ağustos 2010 Sirküler no: 067 İstanbul, 2 Ağustos 2010 Konu: 6009 Sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu nun özel usulsüzlük cezalarına ilişkin hükümlerinde değişiklikler yapıldı. Özet: 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013-68 Sirküler Tarihi :12.12.2013 Konu : Defter Tasdikleri ve Sicil Tasdiknamesi 1. Vergi Usul Kanunu Uyarınca 2014 Yılında Kullanılacak Defterlerin Tasdiki Vergi Usul Kanunu nun Tasdike

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2013 YILI) Uygulanacak İdari Para Cezasının Nedeni

5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2013 YILI) Uygulanacak İdari Para Cezasının Nedeni 5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2013 YILI) İlgili Uygulanacak İdari Para Cezasının Nedeni Ceza Tutarı Madde 01.01.2013 30.06.2013 01.07.2013

Detaylı

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 2 GERÇEK KİŞİ KURULUŞ GERÇEK KİŞİ ADRES, SERMAYE, UNVAN, İŞTİGAL KONUSU DEĞİŞİKLİKLERİ

Detaylı

413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/15

413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/15 İstanbul, 20.01.2012 413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/15 20.01.2012 tarih ve 28179 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010 ÖZET: Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 5951 SAYILI KANUN YAYIMLANDI 05 Şubat 2010 tarihli Resmi

Detaylı

IÇINDEKILER BIRINCI BOLUM. BIREYSEL EMEKLILIK SISTEMI VE ŞAHıS SIGORTA SISTEMI HAKKıNDA GENEL AÇıKLAMALAR

IÇINDEKILER BIRINCI BOLUM. BIREYSEL EMEKLILIK SISTEMI VE ŞAHıS SIGORTA SISTEMI HAKKıNDA GENEL AÇıKLAMALAR IÇINDEKILER ÖNSÖZ IH GİRİŞ 1 BIRINCI BOLUM BIREYSEL EMEKLILIK SISTEMI VE ŞAHıS SIGORTA SISTEMI HAKKıNDA GENEL AÇıKLAMALAR 1. Genel Açıklamalar 9 2. Şahıs Sigorta (Hayat Sigortalan) Sistemi Hakkında Genel

Detaylı

6552 SAYILI KANUN UYGULAMALARI. www.pakis.com.tr

6552 SAYILI KANUN UYGULAMALARI. www.pakis.com.tr 6552 SAYILI KANUN UYGULAMALARI www.pakis.com.tr 1) AF UYGULAMASI 2) TAKSİTLENDİRME 3) İŞ KANUNU DÜZENLEMELERİ 4) DİĞER ÇEŞİTLİ DÜZENLEMELER AF UYGULAMASI A- Aslına bağlı olmayan vergi cezalarının ve SGK

Detaylı

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Tarih Konu Özet 01.01.2016 tarihine kadar

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Tarih Konu Özet 01.01.2016 tarihine kadar ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2015/61

Detaylı

2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Sayın Üyemiz, 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı Malî Tatil İhdas

Detaylı

VERGİ İDARESİ SORUNLARI

VERGİ İDARESİ SORUNLARI VERGİ İDARESİ SORUNLARI 12 NİSAN 2012 SUNUŞ VERGİ İDARESİ SORUNLARI İ 12 NİSAN s 2012 t a n b u l, 1 2 İstanbul, 12/NİSAN/2012 / N İ TÜRKİYE S SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER A VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI AMASYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞOVA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI AMASYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞOVA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI AMASYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞOVA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 1 )

SİRKÜLER RAPOR 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 1 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 24.02.2009 Sirküler No: 2009/28 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 1 ) 20.02.2009 tarih ve 27147 sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan 5225 sayılı Kültür Yatırımları

Detaylı

İdari Para Cezaları (Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası)

İdari Para Cezaları (Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası) 5510 - Madde: 102 Dönem / Ceza Tutarı Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle; 01-06/2014 07-12/2014 Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin / Genel Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesinin Süresinde Veya Kurumca

Detaylı

2. Bildirimin Şekli: 2.1. "Kesin Mizan Bildirim Formatı" 2.2.

2. Bildirimin Şekli: 2.1. Kesin Mizan Bildirim Formatı 2.2. SĐRKÜLER Đstanbul, 25.01.2011 Sayı: 2011/42 Ref: 4/42 Konu: KESĐN MĐZAN BĐLGĐLERĐNĐN ELEKTRONĐK ORTAMDA GÖNDERĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN 403 SIRA NO.LI VERGĐ USUL KANUNU GENEL TEBLĐĞĐ HAZIRLANMIŞTIR 19.01.2011 tarihli

Detaylı

EK: VII ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ DEĞERLENDİRME FORMU MÜRACAAT DOSYASINDA; 1- TİCARET SİCİL GAZETELERİ:

EK: VII ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ DEĞERLENDİRME FORMU MÜRACAAT DOSYASINDA; 1- TİCARET SİCİL GAZETELERİ: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO:52) MADDE 1 23/1/2004 tarihli ve 25355 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 31 Seri No lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük

Detaylı

Bu niteliğe sahip antrepoların yukarıda belirtilen izin yazısını alabilmeleri için ayrıca;

Bu niteliğe sahip antrepoların yukarıda belirtilen izin yazısını alabilmeleri için ayrıca; Başlık 104 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Taslağı) Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihi Kapsam A. TÜRKİYE DE İKAMET ETMEYENLERE DÖVİZ KARŞILIĞI YAPILAN TESLİMLERDE İHRACAT İSTİSNASI UYGULANMASI

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/14 TARİH : 22/08/2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/14 TARİH : 22/08/2008 Abide-i Hürriyet Cad Bolkan Center No 285 C Blok, Kat 2 34381 Sisli Istanbul T +90 (0) 212 373 00 00 F +90 (0) 212 291 77 97 E infoist@gtturkey.com VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/14 TARİH : 22/08/2008 KONU

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 21.05.2014 Sayı: 2014/112 Ref: 4/112. Konu: HIZLANDIRILMIŞ KDV İADE SİSTEMİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

SİRKÜLER İstanbul, 21.05.2014 Sayı: 2014/112 Ref: 4/112. Konu: HIZLANDIRILMIŞ KDV İADE SİSTEMİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER SİRKÜLER İstanbul, 21.05.2014 Sayı: 2014/112 Ref: 4/112 Konu: HIZLANDIRILMIŞ KDV İADE SİSTEMİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Bilindiği üzere 26.04.2014 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan KDV Genel Uygulama Tebliği

Detaylı

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun;

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; İDARİ PARA CEZALARI 5510 S.K.MD. 102 Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; a) 1) 8 inci maddesinin

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 15/12/2015 Sayı: 2015/31 Ref : 6/31. Konu: MENŞE İSPAT BELGELERİ, DAMGA VERGİSİ VE İTHALATTA KDV MATRAHI

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 15/12/2015 Sayı: 2015/31 Ref : 6/31. Konu: MENŞE İSPAT BELGELERİ, DAMGA VERGİSİ VE İTHALATTA KDV MATRAHI GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 15/12/2015 Sayı: 2015/31 Ref : 6/31 Konu: MENŞE İSPAT BELGELERİ, DAMGA VERGİSİ VE İTHALATTA KDV MATRAHI 1. Giriş Yurt dışında düzenlenerek ithalat aşamasında gümrük idaresine sunulan

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:24)

SİRKÜLER RAPOR ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:24) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 22.08.2012 Sirküler No : 2012 / 62 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:24) 17.8.2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 24 Seri No.lu Özel Tüketim

Detaylı

07.01.2009. Değerli Üyemiz,

07.01.2009. Değerli Üyemiz, 07.01.2009 Değerli Üyemiz, Son zamanlarda bazı Esnaf Odaları ile kuruluşların, yetkileri olmadığı halde Oda veya kuruluşları bünyesinde muhasebe hizmeti vererek, 3568 sayılı Meslek Yasamız ile Yönetmeliklerine

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ.

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. SİRKÜLER SAYI : 2014 01 KONU : Maliye Bakanlığının, 2014 Takvim Yılında Uygulanacak Vergi Usul Kanunda Yer alan Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarı Belirtilmiş Olan

Detaylı

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No 150 Kat 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2012/24

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No 150 Kat 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2012/24 alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No 150 Kat 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 Konu : Vergi Levhası Tasdiki ALFA GENELGE 2012/24 İstanbul,

Detaylı

Konu : Elektronik Tebligatın Usul ve Esaslarını Belirleyen 456 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlanmıştır.

Konu : Elektronik Tebligatın Usul ve Esaslarını Belirleyen 456 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. 28.08.2015 Sirküler, 2015 / 23 Sayın Meslektaşımız; Konu : Elektronik Tebligatın Usul ve Esaslarını Belirleyen 456 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. 27.08.2015 tarihli

Detaylı

SUR SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER. 1 Banka Değişikliği Dilekçe 30 Dakika

SUR SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER. 1 Banka Değişikliği Dilekçe 30 Dakika SUR SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği Dilekçe 30 Dakika 2 3 4 5 6 Adres

Detaylı

KONU: SERBEST BÖLGELERDE İSTİHDAM EDİLEN HİZMET ERBABININ

KONU: SERBEST BÖLGELERDE İSTİHDAM EDİLEN HİZMET ERBABININ Sirküler Tarihi : 19.03.2009 Sirküler No : 759 KONU: SERBEST BÖLGELERDE İSTİHDAM EDİLEN HİZMET ERBABININ ÜCRETLERİNDE GELİR VERGİSİ İSTİSNASI 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin

Detaylı

www.gib.gov.tr VERGİ TAKVİMİ

www.gib.gov.tr VERGİ TAKVİMİ www.gib.gov.tr Ücretsiz dir VERGİ TAKVİMİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 154 Aralık 2012 2013 VERGI TAKVIMI Vergi takviminde yer alan tarihler, 213 sayılı Vergi

Detaylı

Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Ücretsizdir Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No:101 Aralık 2009 Vergi takviminde yer alan

Detaylı

BASIN BÜLTENİ 01/03/2016

BASIN BÜLTENİ 01/03/2016 1-7 MART MUHASEBE HAFTASI KUTLANIYOR BASIN BÜLTENİ 01/03/2016 Saygı Değer Meslektaşlarım, Basınımızın temsilcileri, Her yıl 1-7 Mart tarihleri arasındaki haftayı Muhasebe haftası olarak kutluyoruz. Muhasebe

Detaylı

SİRKÜLER 2014/19 6552 SAYILI TORBA KANUNDA AF VE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER

SİRKÜLER 2014/19 6552 SAYILI TORBA KANUNDA AF VE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER 16/09/2014 SİRKÜLER 2014/19 6552 SAYILI TORBA KANUNDA AF VE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. ( Sıra No : 422 )

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. ( Sıra No : 422 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 03.01.2013 Sirküler No : 2013 / 3-2 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ ( Sıra No : 422 ) 31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 422 Sıra

Detaylı

KONU : 24 SERİ NO.LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI.

KONU : 24 SERİ NO.LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI. KONU : 24 SERİ NO.LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI. 24 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği 17.8.2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Söz

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 06.08.2015/141-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 06.08.2015/141-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.08.2015/141-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Yayımlanan yönetmelik değişikliği ile Yeminli Mali Müşavirler

Detaylı

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169 Sayı: YMM.03.2009-025 Konu: 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliği İZMİR. 16.3.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 14.03.2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliğinde;

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İ S T A N B U L D A U Y G U L A N A C A K ASGARİ ÜCRET TARİFESİ ADI SOYADI: BÜRO SİCİL NO: DEFTER TUTMA BEYANNAME DÜZENLEME MALİ MÜŞAVİRLİK I T K B İŞİN MAHİYETİ İŞÇİSİZ 1-3 4-9 10 VE İŞÇİLİ İŞÇİLİ DAHA

Detaylı

AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM AŞ Şehit Ersan Cad. No: 28 / 5 06680 Çankaya- Ankara. Tel:+90 312 4688150 Faks: +90 312 4270847 Ticaret Sicil No: Ankara-170606 www.aa-ymm.com SİRKÜLER Tarih,31/12/2013 Sayı:2013/46

Detaylı

SEKTÖR UYGULAMASI STAJ DEFTERİ

SEKTÖR UYGULAMASI STAJ DEFTERİ T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ARTVİN MESLEK YÜKSEKOKULU SEKTÖR UYGULAMASI STAJ DEFTERİ STAJYER NİN; Bölümü Programı : Muhasebe ve Vergi Bölümü : Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Prog. Adı Soyadı : Sınıf

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTA VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI İDARİ PARA CEZALARI

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTA VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI İDARİ PARA CEZALARI 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTA VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI İDARİ PARA CEZALARI SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi 4/ a ( SSK ) İşverenler,4/a bendi kapsamında sigortalı sayılanları,

Detaylı

SİRKÜLER 2011/98. Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28154

SİRKÜLER 2011/98. Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28154 SİRKÜLER 2011/98 Erol AKSOY Yeminli Mali Müşavir İstanbul, 26/12/2011 Konu : Vergi Usul Kanununda Yer Alan Ve 01/01/2012 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had Ve Miktarlar Aralık 2011 PAZARTESİ

Detaylı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: SERBEST MUHASEBECĠLĠK SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GEREĞĠNCE YAPILACAK

Detaylı