Sevgili Meslektaşlarım

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sevgili Meslektaşlarım"

Transkript

1

2

3 Sevgili Meslektaşlarım Mali idare, İş ve Sosyal Güvenlik Kurumları, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlükleri gibi kurumlarda meslek mensuplarının yaşadıkları bürokratik sorunların tespiti maksadıyla TÜRMOB tarafından Odalardan istenen çalışmalar, BSMMMO da birkaç açıdan ele alınarak tamamlanmış durumdadır. Yaşanan mesleki sorunların ülke genelinde bir envanterinin çıkarılması önemli bir eksikliği dolduracak ve meslek örgütünün tümünde sorunlara ilişkin ortak bir anlayışın gelişimini sağlayacaktır. BSMMMO Olarak çalışmalarımızı yaparken sadece bürokratik sorunları değil, bürokratik sorunların yanı sıra tespit edebildiğimiz diğer mesleki sorunları da belirlemeyi hedefledik. Sorunların sadece tespitiyle yetinmedik, aynı zamanda çözüm önerilerini de geliştirmeye çalıştık. Öncelikle yapılan kısa anket çalışması ile meslek mensubunun algıladığı en önemli sorunun tespitini yaptık. Yaptığımız çalışmada meslek mensuplarının en önemli sorunlarının Tahsilat Sorunu olduğu anlaşılmıştır. Tahsilat sorunu, Oda Meclisimizin 28/10/2009 tarihli toplantısında görüşerek, sorunun çözümü için bir sürece ihtiyaç olduğu anlaşılmıştır. Dört aşamadan oluşan bu sürecin işletilmesi halinde sorunun kökten bir çözüme kavuşacağına inanmaktayız. 1. Aşama : Mevcut Disiplin ve Haksız Rekabet yönetmeliklerinin işletilmesi, 2. Aşama: e-sözleşme uygulamasına geçiş ve e-sözleşme olmaksızın e-beyannamenin kabul edilmemesi, 3. Aşama : Ücret tahsilatlarında bankacılık sisteminin kullanımının ( p o s c i h a z ı, b a n k a h a v a l e s i, kredi kartı ve çek keşidesi) zorunlu hale getirilmesi, 4. Aşama: Beyannamelerin verilmesi sırasında tahsilatın yapıldığına ilişkin bankacılık siste minden otomatik onay alınması. Bu aşamalardan birincisinin uygulamasına derhal başlanması için Oda Meclisimizde Tahsilat Güçlüğü Yaşanan Müşterilere İlişkin Uygulama Yönergesi kabul edilerek yürürlüğe konulmuştur. Diğer aşamalar ise TÜRMOB ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak düzenlemelere bağlıdır. Üyelerimizin ve Oda Yönetim Kurulunun iradesi ile bu sorunun daha birinci aşamada önemli ölçüde çözüme kavuşacağına inanıyoruz. Esas itibariyle mevcut yönetmeliklerin uygulama prosedürünü ortaya koyan bu yönerge, TÜRMOB tarafından düzenlenerek genel bir uygulama haline dönüştürülebilir. Kurumlarda yaşanan bürokratik sorunların ve genel mesleki sorunların tespiti ve çözümü maksadıyla BSMMMO da görevli kurul ve komisyon üyelerinden oluşan 70 kişilik bir çalışma grubuyla Beyin Fırtınalaması yöntemiyle yapılan tartışmalar sonucunda, sorunlar tespit edilmiş ve çözüm önerileri geliştirilmiştir. Çalışmada benzer öneriler birleştirilmek suretiyle ve farklı öneriler tek öneri haline getirilerek tartışma sonuçları olduğu gibi bu kitapçığa alınmıştır. Çalışma nihai bir çalışma olmayıp, Türkiye genelinde yapılacak benzeri çalışmalarla geliştirilmeye ve genişletilmeye muhtaçtır. Sorunların dinamik bir süreç olduğu dikkate alındığında bu tarz çalışmaların belirli periyodlarla güncellenmesi de gerekmektedir. Çalışmanın mesleğimize katkı sağlamasını diliyor, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve meclis üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum. Saygılarımla, Mesut TOPCU Bursa SMMM Odası Başkanı

4 MALİ İDARE İLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Bilgi İsteme Vergi incelemeleri Meslek Mensubunun Mali İdareden Bilgi Alması Ba-Bs Formları Beyannameler İnternet Vergi Dairesi ve BDP İşe başlama/bırakma ve adres değişiklikleri İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARIYLA İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İşyeri Açılışı Ve Şifre Uygulaması İstirahat raporları ve iş göremezlik ödenekleri İş gücü bildirim formu, eksik gün bildirimleri, vizite kâğıdı ile e-bildirge uygulamaları Kurumların personel yapısı ve kurumlarda iş takibi İdari para cezaları İş ve SGK teftiş ve incelemeleri

5 GENEL MESLEKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Meslek mevzuatına ilişkin sorunlar Meslek Mensubu ile Oda arasında yaşanan sorunlar TÜRMOB a ilişkin sorunlar Meslek mensubunun vergilendirilmesine ilişkin sorunlar Meslek mensubunun risklere karşı korunması Stajyerlere ilişkin sorunlar TAHSİLAT SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 1.Aşama Mevcut Disiplin ve Haksız Rekabet yönetmeliklerinin işletilmesi, 2.Aşama e-sözleşme uygulamasına geçiş ve e-sözleşme olmaksızın e-beyannamenin kabul edilmemesi, 3.Aşama Ücret tahsilatlarında bankacılık sisteminin kullanımının (pos cihazı, banka havalesi, kredi kartı ve çek keşidesi) zorunlu hale getirilmesi, 4.Aşama Beyannamelerin verilmesi sırasında tahsilatın yapıldığına ilişkin bankacılık sisteminden otomatik onay alınması.

6 MALİ İDARE İLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Bilgi İsteme Sorunlar Bilgi isterken vergi yasalarımızdaki beyan esası göz önünde bulundurulmalıdır. Bilgi isteme uygulamasında VUK ta belirlenen usullere uygun davranılmıyor. İdare bilgi isterken meslek mensubuna kendi bünyesinde çalışan personel muamelesi yapıyor. Denetim elemanları ve idare kendilerince hazırlaması gereken bilgileri ve denetim verilerini meslek mensuplarına hazırlatıyor. İstenen bilgiler standart içerikten yoksun, yetkin olmayan personel tarafından hazırlanmış keyfi formlar icat edilerek yerel idareler bilgi istemektedir. İdare tarafından bilgi isteme sözle yapılıyor. Teslim edilen belgeler için teslim tutanağı genellikle düzenlenmiyor. İdarede olan veya daha önce e-beyanname ile verilmiş bilgi ve belgeler mükerrer isteniyor, zaman kaybı ve israfa yol açıyor. Bilgi ceza kesmek amacıyla isteniyor, meslek mensupları üzerinde tehditle otorite oluşturuluyor. Meslek mensuplarınca e-beyan sistemi yeterince nüfus edilmiş olmasına rağmen, düzenli verilen beyanname ve bildirimler dışındaki tüm bilgi, belge ve dilekçeler elden verilmek zorundadır. Kesin mizan bilgilerinin istenmesi yeni bir bilgi istemedir. 6

7 MALİ İDARE İLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Çözüm Önerileri İncelemeler harici istenen bilgiler beyan esası ile bağdaşmamaktadır. Bilgi istemede VUK da belirlenen usullere uyulması sağlanmalıdır. Denetim elemanları ve idare kendilerinin hazırlaması gereken bilgileri ve denetim verilerini, meslek mensubundan istemeleri önlenmelidir. İstenen bilgilerin detayı yönetmelik ve tebliğlerle düzenlenmeli ve muhasebe paket programlarından bilgilerin alınabilmesi için yapılan düzenlemelerin uygulaması için makul bir süre tanınmalı. Bilgi istemede yerel idarelerinde buna uyumu sağlanmalıdır. Elektronik ortamda var olan ya da idareye daha önceden verilmiş bilgiler, servisler arası iletişim ve eşgüdüm kurularak, ayrı servislerden aynı bilgiler mükerrer defalar istenmemelidir. Bilgi isteme yazılı olarak yapılmalıdır. Bilgi istemede uygulanan yüksek cezalarda indirime gidilmek suretiyle cezaların fiil ile mütenasip olması sağlanmalı, tek bir maktu ceza yerine kademeli bir ceza sistemi getirilmelidir. Düzenli verilen beyanname ve bildirimler dışındaki tüm bilgi, belge ve dilekçeler (Mükellef listeleri, Vergi levhasını imzaladığımız mükellef listeleri vb. dâhil olmak üzere) meslek mensuplarınca elektronik ortamda verilebilmelidir. Kesin mizan ayrı bir bildirim olarak değil, Kurumlar vergisi beyan eki olarak alınmalı, verilmemesi halinde yazı ile uyarılmadan ceza düzenlenmemelidir. Maliye Bakanlığı yetkileri gözden geçirilmeli mükerrer 257 yeniden düzenlenmelidir. 7

8 MALİ İDARE İLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Vergi incelemeleri Sorunlar Vergi incelemelerinde V.U.K. da belirlenmiş genel hükümlere uygun olmayan ya da belirtilmeyen bilgi belge ve tablo istenmekte. Bilgi isteme ve görüşmelerde meslek mensuplarına karşı genel nezaket kurallarına uyulmamaktadır. Meslek mensubuna potansiyel iştirakçi muamelesi yapılmaktadır. Denetime alınacak defter ve belge isteme genellikle sözlü olarak yapılıyor. Defter ve belge teslimine ait tutanak genellikle düzenlenmiyor. İncelemeye alınan defter ve belgelerle ilgili inceleme süreleri çok uzun olmakta, mükellef ve meslek mensubu nezdinde gereksiz stres yaratılmakta, bu da baskı unsuru olarak kullanılmaktadır. Mali tatil süresinde inceleme, envanter tespiti, yoklama gibi mali tatili kesintiye uğratan işlemler yürütülmektedir. İnceleme sırasında meslek mensuplarına yönelik haksız rekabete yol açacak tavır, davranış ve yönlendirmeler yapılmaktadır. Tüm şirketleri suçlu ilan eden kara liste diye adlandırılan kod uygulaması yasal zemini oluşturulmadan uygulandığı için düzgün çalışan firmaları mağdur etmektedir. 8

9 MALİ İDARE İLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Çözüm Önerileri İnceleme sırasında VUK ta belirtilmeyen hiçbir belge, bilgi ve tablo istenilmemelidir. İncelemeye alınacak defter ve belgeler yazılı istenmelidir. Defter Belge teslimi tutanakla yapılmalıdır. İncelemeye ilişkin görüşme saatine ve randevulara riayet edilmesi sağlanmalıdır. Usulüne uygun vergi incelemeleri yapılmayarak, pazarlık ve baskı yoluyla matrah artırımına zorlama yapılması engellenmelidir. Vergi inceleme sıralamasında zamanaşımına uğrayacak dönemlere öncelik vermek yerine, cari dönemlere öncelik verilmelidir. Vergi dairelerindeki incelemeler incelemeye yetkili kişiler dışındakilere yaptırılmamalıdır. Vergi incelemelerinin kapsamı, incelemeye başlanılmadan önce meslek mensubuna açıklanmalıdır. Vergi incelemelerinde mahiyetine göre inceleme süreleri V.U.K. da net bir şekilde belirlenmelidir. Vergi incelemeleri sırasında denetim elemanı tarafından incelenen mükellefin defterini tutan meslek mensubuna ilişkin olumlu ya da olumsuz görüş, yönlendirme veya yorum mükellefe şifai olarak yapılmamalı, inceleme raporuna bağlanmalıdır. Yargıda bozulan vergi inceleme raporlarıyla ilgili denetim elemanları hakkında istatistikî sicil tutularak, meslek mensuplarına, mükelleflere ve yargıya haksız gereksiz yük getirilmesi önlenmelidir. Defterlerin noterden onay alınması ve kapanış tasdiki uygulamasına son verilmelidir. Çünkü bütün alım ve satım bilgileri e-beyan yoluyla beyan edilmektedir. Kod listesine almada sadece Sahte ve Muhteviyatı itibariyle Yanıltıcı Belge kullananlar ve düzenleyenler Vergi inceme raporuna karşı dava açılmış ise yargı kararı kesinleşmeden alınmamalıdır. Kod listeleri güncel olmalı ve meslek mensuplarının halen kullandığımız şifreler ile takip edilebilmelidir. 9

10 MALİ İDARE İLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Meslek Mensubunun Mali İdareden Bilgi Alması Sorunlar Meslek Mensupları sözleşme yaptıkları müşterileri ile ilgili olarak kurumlardan bilgi ve belge isteme hakkına sahip değildir. Meslek mensubunun yeni kabul ettiği mükellefin geçmiş dönem bilgilerine kendi şifresi ulaşması mümkün değildir. E-beyanname sisteminden alınan bazı belgeler diğer kurumlarca hala kabul edilmemektedir. Ba-Bs Formları Sorunlar Ba-Bs formlarıyla yapılan bildirimler karşılıklı teyit yöntemiyle yapıldığı için idarenin gerçek dışı işlemleri tespit etme amacı gerçekleşmiyor. Küçük hatalar nedeniyle yapılan düzeltmelerdeki ceza uygulaması ise meslek mensubuna ceza kesme müessessi haline dönüşmüştür. İşi terk ve diğer özel hallerde Form Ba-Bs verme tarihlerindeki farklılık, meslek mensubunca unutulmasına, sonuç olarak da cezaya sebebiyet vermektedir. Formlardaki diğer alım satım bilgisine paket programlardan ulaşılmasında ve otokontrol sağlanmasında güçlük yaşanıyor. 10

11 MALİ İDARE İLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Çözüm Önerileri Meslek Mensupları sözleşme yaptıkları müşterileri ile ilgili olarak kurumlardan bilgi ve belge isteme hakkına sahip olmalıdır. Meslek Mensubunu değiştiren mükelleflerin eski döneme ait beyannamelerini yeni meslek mensubu kendi şifresiyle ulaşabilmelidir. E-borcu yoktur yazısı memur onayı olmadan alınabilmelidir. E- ortamda alınan Mükellefiyet yazısının tüm kurumlarca kabul edilmesi sağlanmalıdır. Çözüm Önerileri Ba-Bs formlarıyla yapılan bildirim uygulamasına son verilmelidir. Uygulamada ısrar edilmesi halinde; - Ciro kriteri getirilerek uygulama kapsamı daraltılmalıdır. - Diğer alım-satım bilgisi istenilmemelidir. - Aylık TL. Alım-satım sınırı artırılmalıdır. - Ba-Bs tek form olarak KDV beyannamesi ekinde verilmelidir. - İşi terk ve diğer özel hallerde Form Ba-Bs verme süresindeki farklılık giderilerek olası hata ve cezaların önüne geçilmelidir. - Ba-Bs formlarının alındı belgesi uygulaması kaldırılarak, onaylanan formun üzerinde bilgiye yer verilerek zaman ve evrak tasarrufu sağlanmalıdır. - Ba-Bs formları düzeltmesinde ve takvim yılı içerisindeki idare tarafından tespitlerde ceza uygulaması yapılmamalıdır. 11

12 MALİ İDARE İLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Beyannameler Sorunlar Meslek mensubu olmayan kişilerce şirket şifreleri ile beyanname gönderilmektedir. Bu suretle meslek mensupları ve gelir idaresi zarara uğratılmaktadır. 4 dönem halinde verilen Geçici Vergi beyannamelerinin 4. Dönemi gereksiz olup, bilakis vergi kayıp kaçağına sebebiyet vermektedir. Meslek mensupları e-beyan sistemine geçilmiş olmasına rağmen çok sayıda beyanname ve bildirim vermek zorundadırlar. Meslek mensuplarının paket programlarıyla ilgili çok sık yazılım güncelleme zorunda kalmaları maddi açıdan katlanılamaz boyutlara ulaşmıştır. Mali tatil döneminde verilmesi gerekli beyanname ve bildirimler nedeniyle ve denetim faaliyetlerine de ara verilmemesinden dolayı mali tatil yasası amacına ulaşmaktan uzak kalmıştır. Yasal süresinde verilmesi unutulan beyannamelere ait ceza külfeti meslek mensubunun sırtında kalmaktadır. Beyannamelerde gereksiz ve amaca uygun olmayan çok sayıda bilgi yer almaktadır. 12

13 MALİ İDARE İLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Çözüm Önerileri Meslek mensubu bulundurmaksızın şirket şifresi ile e-beyanname gönderilmesi engellenmeli, GMSİ beyannameleri dâhil tüm beyannameler meslek mensupları tarafından verilmelidir. Beyanname ve bildirimlerde meslek mensubu ile yapılan sözleşmenin tarih-sayı bilgisi olmadan sistem beyannameyi kabul etmemelidir. Geçici Vergi 4. dönem beyanı kaldırılmalı meslek mensubunu anlamsızca yoran bu düzenlemeyi sağlayabilmek için gerekirse Gelir ve Kurumlar Vergisi beyan dönemleri Şubat ve Mart aylarına çekilmelidir. Ödeme ve iade çıkmayan dönemlerde KDV1 beyannamesi verilmemelidir. Gayrifaal veya tasfiye halindeki işlemelerden boş Ba-Bs formlarıyla, matrah bulunmayan beyannameler için tek bir dilekçe ile bilgi verilmesi yeterli olmalıdır. Aylık SGK Bildirgesiyle muhtasar beyanname, KDV1 ile KDV2 beyannameleri tek beyanname haline getirilmelidir. Beyannamelerin içeriği makul bir süre önceden haber verilmeden ve sık sık değiştirilmemelidir. Meslek mensuplarının yazılım güncelleme maliyetleri asgariye indirilmelidir. Mali tatil dönemine isabet eden Beyanname ve Bildirimler bir sonraki beyan dönemi ile birleştirilmeli, denetimler ise ötelenmelidir. Yasal süresinde verilemeyen beyannamelerle ilgili ceza kesilmeden önce meslek mensubu e-ortamdaki bilgilerden yararlanılarak e-posta yoluyla uyarılmalıdır. Düzeltme beyannamelerinin tümü Damga Vergisinden muaf tutulmalıdır. Beyanname ve ödeme sürelerindeki uzatmalar makul bir süre önce duyurulmalıdır. Vefat ve tasfiye gibi kıst dönem hallerinde de beyannameler e-beyanname yoluyla verilebilmedir. Tüm beyannamelerin tahakkukları her ayın 27.günü, ödeme ise ayın sonuncu günü olmalıdır. KDV beyannamelerinde indirilecek KDV satırındaki oransal dağılım tablosu kaldırılmalıdır. 13

14 14 MALİ İDARE İLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İnternet Vergi Dairesi ve BDP Sorunlar Her türlü işlem elektronik ortamda yapılmasına rağmen internet vergi dairesi şifresi alınması hantal ve vergi dairesine gidilmesini gerektiriyor. BDP programına çoklu kullanıcı sistemiyle bilgi girilemiyor. Tek kullanıcı ise aman ve iş kaybına yol açıyor. BDP versiyon değişiklikleri meslek mensuplarına SMS ya da elektronik ortamda iletilmediğinden mükerrer bilgi girişini gerektirmektedir. E-beyanname onaylarında paket içeriği tahakkuk ve beyannameler pratik işlem yapılamıyor. Sabit bilgiler ve önceki dönem bilgileri yeniden girilmek zorunda kalınıyor. E-beyanname menüsündeki işlem sınırlaması çok dar. Borç ve diğer tahakkuk bilgilerini almak için şirket şifresi gerekli oluyor. BDP programına elektronik ortamdan veri aktarımı çok aksak işliyor ve BDP programından doğrudan rapor ve bilgi alınamıyor. Düzeltme beyannameleri yasal süresinde verildiyse yanlış beyannamenin iptali yapılarak düzeltilmesi sağlanamadığından karışıklıklara neden olmaktadır. Düzeltme beyannamelerinde düzeltme gerekçelerini sonradan ulaşılamamaktadır. İşe başlama/bırakma ve adres değişiklikleri Sorunlar İşe başlamalarda gerekli olmayan belgeler istenmektedir. İşi bırakmalarda borcu olan mükelleflerin kapanış işlemleri yapılmamaktadır. Vergi dairesi değişikliğini gerektiren nakil işlemlerinde belgelerin tamamının yeni vergi dairesince de istenmesi israfa ve bürokrasiye neden olmaktadır. Son günlere kalan yoğunluklarda işlem yoğunluğu nedeniyle sistem çalışmıyor

15 MALİ İDARE İLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Çözüm Önerileri İnternet vergi dairesi şifresi güvenli ve hızlı bir şekilde vergi dairesine başvurmadan online alınabilmelidir. BDP programına çoklu kullanıcı sistemiyle bilgi girilebilmelidir. Versiyon değişiklikleri hakkında meslek mensuplarına SMS ya da elektronik ortamda haber verilmelidir. İnternet Vergi dairesinde beyanname onaylarında paket içeriği tahakkuk ve beyannameler toplu olarak kayıt ve yazdırma yapılabilmelidir. Önceki Dönem beyannamesindeki standart değişmeyen bilgiler versiyon değişse bile kullanılabilmelidir. Mükellefin Vergi türü bakımından mükellefiyeti bulunduğu vergi türlerini liste olarak görmeliyiz. İnternet Vergi dairesinde mükellef borç ve diğer tahakkuk bilgileri e-beyanname gönderdiğimiz menüye monte edilmelidir. KDV1 beyannamesinde indirilecek KDV listesi e-beyanname ile bildirildiğinde ayrıca vergi dairesince Excel ortamında indirilecek KDV listesi istenmemelidir. E-beyanname programındaki bilgi vergi daireleri tarafından kullanılabilir hale getirilmelidir. Düzeltme beyannameleri yasal süresinde verildiyse yanlış beyannamenin iptali yapılarak düzeltilmesi sağlanarak olası karışıklıklar engellenebilir. Düzeltme beyannamelerinde düzeltme gerekçelerine, sonradan ulaşabilmesi için beyanname üzerinde yazdırılmalıdır. Çözüm Önerileri İşe başlamalarda gerekli olmayan belgeler istenmemeli, sınırlandırılmalıdır. İşi bırakmalarda borcu olan mükelleflerin terk işlemleri yapılmalıdır. Vergi dairesi değişiklilerinde mükellefe ait sicil dosyası da nakil edilmeli, yeni vergi dairesinde ayrıca dosya oluşturulmamalıdır. İşe başlama/bırakma ve adres değişikliklerinde iller ve vergi daireleri arasında uygulama birliği sağlanmalıdır. İşe başlamalarda tutanak yapma süresi en fazla 7 günde tamamlanmalıdır. Tutanak bu sürede yapılamazsa meslek mensubunun yapacağı tutanakla işlem yapılmalıdır. 15

16

17 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARIYLA İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

18 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARIYLA İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İşyeri Açılışı Ve Şifre Uygulaması İstirahat raporları ve iş göremezlik ödenekleri 18

19 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARIYLA İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Çözüm Önerileri Bürokrasinin azaltılması amacıyla işyeri açılışlarında ilk alınan şifre ile tüm işlemler yapılabilmelidir. Vekâlet ve imza sirküleri gibi noterden düzenlenen evrakların suretleri ile işlem yapılabilmedir. İşyeri bildirgesi aynı zamanda şifre talebi yerine de geçmelidir. E-bildirge şifresi meslek mensuplarına verilmeli, şifre almak için SMMM sözleşmesi yeterli olmalıdır. Unutulan e-bildirge şifreleri kuruma gitmeden elektronik ortamda güvenli bir şekilde alınabilmesi sağlanmalıdır Tüm iş ve sosyal güvenlik kurumlarında tek bir işyeri sicil numarasından işlem yapılmalıdır. Çözüm Önerileri İstirahat raporlarında iş göremezlik raporları tedavi yapılan hastane tarafından sisteme girilmelidir. Sigortalıların iş göremezlik raporları elektronik ortamda izlenebilmesi sağlanmalıdır. Sigortalıların iş göremezlik ödeneklerinin 15 gün içinde ödenmesi sağlanarak, sigortalının mağdur olması ve meslek mensubunun bu konuda eleştiriye maruz kalması önlenmelidir. 19

20 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARIYLA İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İş gücü bildirim formu, eksik gün bildirimleri, vizite kâğıdı ile e-bildirge uygulamaları İş ve SGK teftiş ve incelemeleri 20

21 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARIYLA İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Çözüm Önerileri Genel müdürlük talimatıyla uygulanmakta olan işgücü bildirim formu uygulamasına son verilmeli, gerekli istihdam bilgileri aylık prim ve hizmet belgesine ilave edilmelidir. Geç verilen ya da düzeltilen prim ve hizmet belgeleri için pişmanlık müessesesi getirilmelidir. E bildirge uygulamasında e-tahakkukun bilgisayar ortamında kayıt yapılması, elektronik posta ile iletilebilir hale getirilmesi sağlanmalıdır. İş kazası bildirimleri elektronik ortamda yapılabilmeli, tek bir kuruma verilmelidir. Eksik gün bildirimleri ile ilgili evrakları kuruma vermek yerine işverence saklanmalıdır. Anlaşmalı kurumlarca Vizite kâğıdı istenmesinin önüne geçilmelidir. Geçmiş dönem aylık prim ve hizmet belgelerinin elektronik ortamda verilmesi sağlanmalıdır. İşçi çıkış bildirimlerinde kazanç bilgisi yerine gün bilgisi yeterli olmalı ya da aylık bildirge ile farklılık ortaya çıkarsa ek kazanç bildirimine ceza uygulanmamalıdır. İşyeri tescilinde tek form ile bildirge, e-bildirge şifresi ve borç aktivasyonu yapılabilmelidir. SGK İş-Kur Bölge Çalışma Müdürlüğü tek ve ortak sicil kullanmalıdır. Teftiş kurulları tek çatı ve unvan altında birleştirilmelidir. Çıkarılan teşvik uygulamaları daha sade ve anlaşılır olmalıdır. Çözüm Önerileri Teftiş kurumundaki yetersiz müfettiş kadrosu nedeniyle teftiş süresinde sorun yaşanıyor. Müfettiş sayısı artırılarak incelemelerin makul bir sürede tamamlanması sağlanmalıdır. İş ve SGK Teftiş kurulları birleştirilerek tek bir teftiş kurulu haline haline getirilmelidir. 21

22 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARIYLA İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Kurumların personel yapısı ve kurumlarda iş takibi İdari para cezaları 22

23 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARIYLA İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Çözüm Önerileri İş takiplerinde meslek mensubunun veya yardımcı elemanın tanıtım kartı yeterli olmalıdır. İş ve Sosyal güvenlik kurumlarında eksik personel sayısı tamamlanmalıdır. Kurum personelinden kaynaklanan maddi hatalarla ilgili olarak idari para cezası ve gecikme zammı uygulaması yapılmamalıdır. Kurum departmanları arasında eşgüdüm sağlanmalıdır. Çözüm Önerileri Çok yüksek olan idari para cezalarında fiille cezalar uygun hale getirilmelidir. İdari para cezalarına da uzlaşma müessesesi tesis edilmelidir. Ek kazanç bildirimlerine idari para ceza uygulaması kaldırılmalıdır. Defterlerin teftişe geç ibrazından kaynaklı olarak uygulanan 12 asgari ücret tutarındaki cezanın 1 asgari ücret seviyesine çekilmesi makul olacaktır. 23

24

25 GENEL MESLEKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

26 GENEL MESLEKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Meslek mevzuatına ilişkin sorunlar Mesleğe girişteki özel şartlarda tanımlanan Lisans programları, mesleği doğrudan ilgilendiren alanlar olarak yeniden belirlenmelidir. Mesleğin konusu genişletilmeli, meslek mensubuna katma değeri yüksek yeni faaliyet alanları yaratılmalıdır. Mesleğin planlanması sağlanarak, meslek mensupları arasındaki iş paylaşımının daha adil olması sağlanmalıdır. TÜRMOB yönetim kurulu oluşumundaki unvan dağılımı üye sayısı dikkate alınarak yeniden belirlenmelidir. Yardımcı elemanlara meslek mevzuatıyla statü tanınarak, eğitilmeleri sağlanmalıdır. Meslek unvanından Serbest ibaresi tamamen kaldırılmalıdır. Bağımlı çalışan meslek mensuplarının çalışma usul ve esasları belirlenerek, meslek mevzuatının bağımlı çalışmayı tamamen kapsam içine alması sağlanmalıdır. Yönetmelikler 5786 sayılı yasaya göre hızlı bir şekilde yeniden düzenlenmelidir. Zorunlu meslek içi eğitim programları ciddiyetle uygulamaya geçmelidir. Meslek mevzuatında kurullarda nispi temsil sistemi kaldırılmalıdır. Nispi aidat yeniden düzenlenmeli, asgari tutar kaldırılmalı, oran yarıya indirilmelidir. Meslek unvanını kullanan bağımlı meslek mensuplarına nispi aidat uygulaması getirilmelidir. Beyannameleri SM veya SMMM tarafından imzalanmayan mükelleflere denetim ve tasdik sözleşmesi yapılması engellenmelidir. Meslek mensuplarının mücbir sebep hallerinin, müşterilerinin beyan ve bildirimlerini de kapsaması hakkında da yasal düzenleme yapılmalıdır. Meslek denetim ve muhasebe şeklinde iki kategoriye ayrılarak, aynı çatı altında yeniden düzenlenmeli, Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir unvanları yerine Muhasebeci ve Denetçi unvanları getirilmeli, bu unvanlar da kıdem esasına göre alt bölümlere ayrılmalıdır. Büro standartları yönetmeliği hazırlanarak yürürlüğe konmalıdır. Kalite Güvence Yönetmeliği hazırlanarak 2010 yılı içinde uygulaması başlatılmalıdır. Vergi ve Ticaret mahkemelerinde meslek mensubunun müşterisini temsil hakkı tanınmalıdır. Muhasebe ücretlerinin tahsilatna ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlenmelidir. Ücret tarifesi esasları değiştirilerek, tarife Türmob gözetiminde odalarca yayınlanmalıdır. 26

27 GENEL MESLEKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 3568 sayılı yasanın 4.maddesindeki ceza tehdit unsurlarının kaldırılarak madde eski haline getirilmelidir. Meslek mensuplarının büro ekipmanları ve yazılımlarının haczedilemez mal ve haklardan sayılması için gerekli yasal düzenleme yapılmalıdır. Meslek mensubunun bürosunda yapılacak aramalarda bilirkişi olarak bir meslek mensubunun mutlaka bulundurulması sağlanmalıdır. YMM lerin sınırlı uygunluk denetimi adı altında beyanname düzenlemeleri ve defter tutmaları engellenmelidir. Meslek Mensubu ile Oda arasında yaşanan sorunlar Odalar meslek mensuplarına ilişkin müşteri listelerini Maliye Bakanlığı ndan almalıdır. Müşteri bildirim formu uygulaması sona erdirilmelidir. Faaliyet Belgeleri elektronik ortamda alınmalı ve aidat ödemeleri elektronik ortamda yapılabilmelidir. Meslek Mensubunun adres değişiklikleri elektronik ortamda yapılması sağlanmalıdır. Meslek mensuplarına oda tarafından periyodik denetimler (en geç 3 yılda bir) yapılmalı, meslek mensubunun durumu ve gelişimi sürekli izlenmelidir. Bağımlı meslek mensuplarının odaya aidiyet duygularını geliştirecek çalışmalar yapılmalıdır. Defter transferlerinde devir-teslim tutanağı uygulamasının karalı bir şekilde uygulanması için gerekli tedbirler Oda tarafından alınmalıdır. Meslek Mensupları aralarında ücret politikasıyla haksız rekabet yapmak yerine hizmet rekabeti yapmaları teşvik edilmelidir. 27

28 GENEL MESLEKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRMOB a ilişkin sorunlar Türmob yapmış olduğu faaliyetleri sadece delegeye değil tüm üyelere bülten yoluyla düzenli bir şekilde iletmelidir. Türmob Türkiye deki siyasi, ekonomik ve sosyal yaşamın içinde daha fazla yer almalıdır. Türmob yeni mesleki kazanımlar elde etme yolunda daha fazla çaba içinde olmalıdır. Türmob internet sitesi daha işlevsel hale getirilmelidir. Türmob organizasyon yapısı yeniden düzenlenerek, daha dinamik hale getirilmelidir. Meslek mensubunun vergilendirilmesine ilişkin sorunlar Gelir Vergisi Kanunu ile KDVK arasındaki çelişki giderilmeli, aksi halde KDV de sorumluluk uygulamasına geçilmelidir. Meslek Mensuplarının hizmet teslimlerindeki KDV oranı %8 e düşürülmedir. Mesleki hâsılattan düşülecek mesleki giderlerin kapsamı genişletilmeli, SMMM sözleşmeleri Damga Vergisinden muaf tutulmalıdır. 28

29 GENEL MESLEKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Meslek mensubunun risklere karşı korunması Meslek mensupları için TÜRMOB bünyesinde özel yardım ve emeklilik sandığı kurulmalıdır. Mesleki sorumluluk sigortası Türmob gözetiminde kapsamı genişletilerek primleri makul hale gelmelidir. Muhasebe bürolarının KOBİ tanımına alınarak KOSGEB desteklerinden faydalanması için çalışma yapılmalıdır. Stajyerlere ilişkin sorunlar Stajyerlerin kazançlarından sadece kısa vadeli sigorta primleri alınmalı ve geçen süre için sonradan borçlanma imkânı getirilmelidir. Stajyerlerin denetimi, çalışma usul ve esasları yeniden düzenlenmeli, oda tarafından oluşturulacak komisyonlara denetim yetkisi verilmelidir. Meslek mensuplarının yanlarında, gözetim veya denetimlerinde stajyer çalıştırmaları zorunlu hale getirilmelidir. 29

30

31 TAHSİLAT SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

32 TAHSİLAT SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Tahsilat Sorununun Çözümüne İlişkin İzlenecek Yol Haritası Yönetmelik Haline Getirilmelidir 1.Aşama Mevcut Disiplin ve Haksız Rekabet yönetmeliklerinin işletilmesi, 2.Aşama e-sözleşme uygulamasına geçiş ve e-sözleşme olmaksızın e-beyannamenin kabul edilmemesi, 3.Aşama Ücret tahsilatlarında bankacılık sisteminin kullanımının (pos cihazı, banka havalesi, kredi kartı ve çek keşidesi) zorunlu hale getirilmesi, 4.Aşama Beyannamelerin verilmesi sırasında tahsilatın yapıldığına ilişkin bankacılık sisteminden otomatik onay alınması. 32

33 TAHSİLAT GÜÇLÜĞÜ YAŞANAN MÜŞTERİLERE İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİK ÖNERİSİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar Amaç Madde 1) Meslek mensuplarının öteden beri yaşadıkları tahsilat problemleri küresel krizin etkisiyle derinleşmiştir. Meslek mensupları, tahsilat probleminin getirdiği finansal maliyetleri artık taşıyamayacak durumdadırlar. Tahsilat probleminin çözümüne yönelik bazı yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulduğu açıktır. Ancak bu düzenlemeler yapılıncaya kadar problemin çözümüne yönelik yürürlükteki mevzuatın meslek mensuplarına ve Odalara yüklediği bazı görevler bulunmaktadır. Meslek mensupları ve Oda Yönetim Kurulu tarafından tahsilat güçlüğü yaşanılan müşteriler hakkında izlenecek prosedürü belirlemek amacıyla bu yönetmelik düzenlenmiştir. Kapsam Madde 2) Meslek mensupları ile müşteriler arasında yapılan sözleşmelerden doğan alacaklar bu yönetmeliğin kapsamını oluşturmaktadır. Dayanak Madde 3) 27/09/2007 tarihinde sayılı resmi gazetede yayınlanan Disiplin Yönetmeliğinin 6/g maddesi ile Meslek mensuplarından asgari ücret tarifesinin altında iş kabul edilmesi, ücret yönetmeliğine aykırı olarak, ücretini tahsil etmediği halde daha sonraki yıllarda işin sürdürülmesi, kınama cezasına tabi olacağı hususu düzenlenmiştir. 21/11/2007 tarihinde sayılı resmi gazetede yayınlanan haksız rekabet yönetmeliğinin 7/c Maddesinde ise Bir meslek mensubuna olan ücret borcunu ödememiş iş sahibine hizmet vermek haksız rekabet fiilleri arasında sayılmaktadır. Her iki yönetmelik birlikte değerlendirildiğinde; meslek mensubuna tahsilat güçlüğü yaşanan müşterilere en fazla bir yıla kadar hizmet verme izni verilmekte, öte yandan haksız rekabet yönetmeliği ile ücretini alamayan meslek mensubunun ücretinin tahsilatı güvenceye bağlanmaktadır. Tanımlar Madde 4) Bu yönetmeliğin uygulamasında; a)kanun : 3568 sayılı kanunu, b)yönetmelik : Yukarıdaki kanunlara göre çıkartılmış yönetmelikleri, c)meslek Mensubu : 3568 sayılı yasaya göre ruhsatlı meslek mensubunu, d)müşteri : Ruhsatlı meslek mensubu ile sözleşmesi olan iş sahibini, e)iş : Sözleşmeye konu olan yapılması taraflarca anlaşılan konu, 33

TÜRMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NA

TÜRMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NA KONU: Mesleki Sorunlar ve Hk. SAYI: 2011/1521 16.05.2011 TÜRMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NA Mesleğimiz ve meslektaşlarımızın yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri, geçmiş dönemlerde kitapçık halinde Birliğimize

Detaylı

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA:

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA: MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA: GENEL BİLGİ : Vergiye uyum maliyetinin azaltılması, gönüllü uyumun teşvik edilmesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla; vergi

Detaylı

SİRKÜLER 2017/16. Hususlarına dikkat edilmesi gerekir. 1- MPHB Verecek Yükümlüler

SİRKÜLER 2017/16. Hususlarına dikkat edilmesi gerekir. 1- MPHB Verecek Yükümlüler SİRKÜLER 2017/16 18.02.2017 tarihli Resmi Gazetede Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1) başlıklı muhtasar beyanname ile

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI YASAL DAYANAK 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin onüçüncü fıkrası AMACI Vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ISTANBUL

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ISTANBUL İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ISTANBUL İstanbul. 27.12.2010 Sayı: 77450 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER

Detaylı

SGK İLE UYGULAMADA YAŞANAN SORUNLAR, ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE İLİŞKİN RAPOR

SGK İLE UYGULAMADA YAŞANAN SORUNLAR, ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE İLİŞKİN RAPOR 2013 SGK İLE UYGULAMADA YAŞANAN SORUNLAR, ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE İLİŞKİN RAPOR SGK DAN BEKLEDİĞİMİZ PROGRAM DEĞİŞİKLİKLERİ SGK, Dünyada E-Bildirge sistemine geçen üçüncü sıradaki ülkedir. Buna rağmen halen

Detaylı

Değerli Üyemiz, 21/02/2011

Değerli Üyemiz, 21/02/2011 Değerli Üyemiz, 21/02/2011 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli

Detaylı

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMASI 1 HAZİRAN 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN KIRŞEHİR DE BAŞLIYOR

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMASI 1 HAZİRAN 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN KIRŞEHİR DE BAŞLIYOR 20.02.2017/35-1 MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMASI 1 HAZİRAN 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN KIRŞEHİR DE BAŞLIYOR ÖZET : Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından çıkarılan MUHTASAR VE

Detaylı

2013 YILI ÜCRET TARİFESİ

2013 YILI ÜCRET TARİFESİ TABLO I - DEFTER TUTMA ÜCRETLERİ İŞİN MAHİYETİ İşçisiz 1-3 İşçili I. DEFTER TUTMA A. İşletme Defteri 4-9 İşçili 10 ve üzeri 1. Hizmet, Taşımacılık 170 225 240 275 2. Alım-Satım 230 290 305 330 3. İmalat-İnşaat

Detaylı

6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR.

6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. Sirküler Rapor Mevzuat 09.08.2016/96-1 6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. 6728 sayılı Kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumu na verilmesi gereken aylık prim ve

Detaylı

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ (25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 13.02.2011

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./74

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./74 10.08.2016/Çarşamba ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./74 Konu: 6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi

Detaylı

İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI

İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI D E Ğ İ Ş İ M V E DÖNÜŞÜMDE ÖNCÜ ANLAYIŞ İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Son zamanlarda mevzuatı en sık değişen ve gittikçe karmaşık hale gelen konulardan birini de

Detaylı

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ;

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ; 2010 HESAP DÖNEMİ KESİN MİZAN BİLDİRİMİ ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLECEKTİR. Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerine (bankalar,finans kurumları, finansal

Detaylı

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.07.2016/90-1 KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI ÖZET : 472 sıra No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin

Detaylı

ESENYURT SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER

ESENYURT SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER ESENYURT SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği Dilekçe 1 İş günü 2 Key

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli 41 Nolu SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali

Detaylı

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor 30.06.2011/ 88-1 2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR ÖZET : 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına

Detaylı

n SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

n SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka/Ptt Şube Değişikliği SİGORTALILIK DURUMU

Detaylı

KARACABEY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER. HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği 1- Dilekçe 5 gün

KARACABEY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER. HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği 1- Dilekçe 5 gün KARACABEY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER NO HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği 1- Dilekçe 5 gün 2 Aylık Ödeme

Detaylı

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 01 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 02 Adli Teminat İşlemleri 03 Teminat Alınması 04 Kesin Teminat İadesi 05 Geçici

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI İLGİLİ MADDE İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK FİİL UYGULANACAK CEZA CEZA TUTARI (2017) /a 1) 8. maddenin birinci sında

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

Yürürlük MADDE 2 (1) Bu Tarife 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürürlük MADDE 2 (1) Bu Tarife 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer. 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: 2017 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ

Detaylı

403 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

403 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği S Đ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 19.01.2011 Sayı: 2011/08 Konu: 19.01.2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 403 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. Özet: 19.01.2011

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2

MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2 MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2 SIRA VATANTAŞA SUNULAN NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Personel Giderleri 1.Ödeme Emri

Detaylı

403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 20.01.2011/ 25-1 403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 403 No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin mizan

Detaylı

2015 YILI ÜCRET TARİFESİ

2015 YILI ÜCRET TARİFESİ TABLO I - DEFTER TUTMA ÜCRETLERİ İŞİN MAHİYETİ İşçisiz 1-3 İşçili 4-9 İşçili 10 ve üzeri I. DEFTER TUTMA A. İşletme Defteri 1. Hizmet, Taşımacılık 205 275 290 335 2. Alım-Satım 280 350 370 400 3. İmalat-İnşaat

Detaylı

2014 YILI ÜCRET TARİFESİ

2014 YILI ÜCRET TARİFESİ TABLO I - DEFTER TUTMA ÜCRETLERİ İŞİN MAHİYETİ İşçisiz 1-3 İşçili I. DEFTER TUTMA A. İşletme Defteri 4-9 İşçili 10 ve üzeri 1. Hizmet, Taşımacılık 185 250 265 305 2. Alım-Satım 255 320 335 365 3. İmalat-İnşaat

Detaylı

SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar.

SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar. 21.01.2011 SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:403 yayımlanmış olup,

Detaylı

ALANYA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

ALANYA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka / Ptt Şube Değişikliği SİGORTALILIK DURUMU 4/a ve 4/b liler için; 1-Talep Dilekçesi 20 İŞ GÜNÜ 2 Emzirme Ödeneği

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ.

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. S İ R K Ü L E R R A P O R TARİH 23.08.2016 SAYI 2016/015 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA KONU İLİŞKİN KANUN KAPSAMINDA MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI HAKKINDA SİRKÜLER 19.08.2016 tarih

Detaylı

DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI DUYURUSU;

DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI DUYURUSU; DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI DUYURUSU; (Hatırlatma) Sevgili Arkadaşlar; Disiplin Kurulumuzun görev geldiği Mayıs 2008 ayından buyana meslek mensubu arkadaşların 4 nolu tebliğden kaynaklanan ve Vergi Denetim

Detaylı

Tarih : Sayı : Konu : Defter Beyan Sistemini Kullanma Zorunluluğu

Tarih : Sayı : Konu : Defter Beyan Sistemini Kullanma Zorunluluğu Tarih : 18.12.2017 Sayı : 2017-71 Konu : Defter Beyan Sistemini Kullanma Zorunluluğu 01.01.2018 Tarihinden İtibaren Basit Usule Tabi Olan İle Serbest Meslek Kazancı Elde Eden, 01.01.2019 Tarihinden İtibaren

Detaylı

Vergi Ýdaresindeki Deðiþimler (1.Bölüm) Pazar, 22 Ocak 2012

Vergi Ýdaresindeki Deðiþimler (1.Bölüm) Pazar, 22 Ocak 2012 Vergi Ýdaresindeki Deðiþimler (1.Bölüm) Pazar, 22 Ocak 2012 Vergi Ýdaresindeki Deðiþimler (1.Bölüm) Vergi Ýdaresindeki Deðiþimin Farkýnda mýsýnýz? Türkiyede pek çok kurumda gerçekleþen deðiþimler özellikle

Detaylı

EK-1 Elektronik Ortamda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderme Talep Formu

EK-1 Elektronik Ortamda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderme Talep Formu EK-1 Elektronik Ortamda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderme Talep Formu (Vergi Kanunları Gereğince Vergi Kesintisi Yapma Zorunluluğu Olmayan Ancak 5510 Sayılı Kanun Uyarınca Çalıştırdıkları Sigortalıların

Detaylı

BÜLTEN. KONU: 2010 ve izleyen dönemler için, elektronik ortamda kesin mizan bildirimi verme zorunluluğu hk 403 nolu VUK Genel Tebliğ yayınlanmıştır.

BÜLTEN. KONU: 2010 ve izleyen dönemler için, elektronik ortamda kesin mizan bildirimi verme zorunluluğu hk 403 nolu VUK Genel Tebliğ yayınlanmıştır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet İşhanı K:5 35210 Alsancak - İzmir-Turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2011-016 Tarih: 19.01.2011

Detaylı

ÇERKEZKÖY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER

ÇERKEZKÖY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER ÇERKEZKÖY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Adres Değişikliği İşlemleri 1- Dilekçe 1

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/69

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/69 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 20.12.2017 Sayı : 2017/69 Değerli Müşterimiz; Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeleri özetle bilgilerinize sunuyoruz. 1. 2017 Yılına Ait Gayrimenkul Sermaye İratlarının

Detaylı

Değerli Üyemiz, 03/03/2011

Değerli Üyemiz, 03/03/2011 E-BEYANNAME ARACILIK VE GÖNDERME SÖZLEŞMESİ YAPILAN MÜŞTERİLERİN LİSTESİNİN GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINA BİLDİRİLMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (VUK 405 GT) (SON GÜNCELLENME TARİHİ : 03/03/2011 ) Değerli Üyemiz,

Detaylı

2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ

2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ Tarih No İçerik 30.12.2013 117 2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ Kayıtların Elektronik Ortamda Oluşturulması, Muhafazası ve İbrazına Dair Usul ve Esaslar Hakkında 431 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI )

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) SS ve GSS KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL) (01.01.2014 31.06.2014 Döneminde)

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYAN DÖNEMLERİ AZALTILMALI, ORANLARI YENİDEN BELİRLENMELİDİR

GEÇİCİ VERGİ BEYAN DÖNEMLERİ AZALTILMALI, ORANLARI YENİDEN BELİRLENMELİDİR GEÇİCİ VERGİ BEYAN DÖNEMLERİ AZALTILMALI, ORANLARI YENİDEN BELİRLENMELİDİR 13 GEÇİCİ VERGİ BEYAN DÖNEMLERİ AZALTILMALI, ORAN- LARI YENİDEN BELİRLENMELİDİR I - MEVCUT YASAL DÜZENLEME VE UYGULAMA A. Gelir

Detaylı

6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanundaki Sosyal Güvenliğe İlişkin Değişiklikler

6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanundaki Sosyal Güvenliğe İlişkin Değişiklikler Sosyal Güvenlik Bültenleri PwC Türkiye 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanundaki Sosyal Güvenliğe İlişkin Değişiklikler Tarih:18.08.2016

Detaylı

SAYI : 2014 / 32 İstanbul, KONU : Hızlandırılmış KDV İadesi uygulamasına (HİS) ilişkin açıklamalar.

SAYI : 2014 / 32 İstanbul, KONU : Hızlandırılmış KDV İadesi uygulamasına (HİS) ilişkin açıklamalar. SİRKÜLER SAYI : 2014 / 32 İstanbul,23.05.2014 KONU : Hızlandırılmış KDV İadesi uygulamasına (HİS) ilişkin açıklamalar. 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KDV Uygulama Genel

Detaylı

Yeni Yıla Girerken...

Yeni Yıla Girerken... Yeni Yıla Girerken... Değerli Meslektaşlarım, Odalarımızın 22. kuruluş yılı olan 2012 yılı, TÜRMOB tarafından haksız rekabetle mücadele yılı olarak ilan edildi. Mesleğin en önemli problemlerinden birisi

Detaylı

VERGİ DENETİMİ

VERGİ DENETİMİ VERGİ DENETİMİ 19.10.2017 1 a) Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı b) Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı c) Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Başkanlığı ç) Örtülü Sermaye,

Detaylı

İŞİN MAHİYETİ DEFTER TUTMA 1. İŞLETME DEFTERİ. A) Taşımacılık 110 120 150 200 100 110 135 175 95 105 125 170

İŞİN MAHİYETİ DEFTER TUTMA 1. İŞLETME DEFTERİ. A) Taşımacılık 110 120 150 200 100 110 135 175 95 105 125 170 İŞÇİSİZ İŞÇİSİZ İŞÇİSİZ DEFTER TUTMA 1. İŞLETME DEFTERİ TABLO- 1 MERKEZ 1.GRUP İLÇELER 2.GRUP İLÇELER 2012 YILI SM ve SMMM ÜCRETLERİ 10 VE 10 VE 10 VE 1-3 4-9 DAHA 1-3 4-9 DAHA 1-3 4-9 DAHA FAZLA FAZLA

Detaylı

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01 İstanbul, 04.01.2010 42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01 31.12.2009 tarih ve 27449 (4. mükerrer) sayılı Resmi Gazete

Detaylı

SİRKÜLER 2017/34. Söz konusu Yasada düzenlenen konular ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir:

SİRKÜLER 2017/34. Söz konusu Yasada düzenlenen konular ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir: SİRKÜLER 2017/34 27.05.2017 KONU : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı. 7020 sayılı Bazı Alacakların

Detaylı

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar getiren Mali Tatil uygulaması,

Detaylı

Tarih: Sayı: 2012/86. Konu:

Tarih: Sayı: 2012/86. Konu: Tarih: 17.07.2012 S İ R K Ü L E R R A P O R Sayı: 2012/86 Konu: Mal ve Hizmet Alımlarında Müteselsil Sorumlu Tutulmamak İçin Çekle Yapılan Ödemelerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Özet: Mal ve Hizmet

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2015/021

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2015/021 Sirküler Tarihi : 05.01.2015 Sirküler No : 2015/021 2015 YILINDA UYGULANACAK SGK İDARİ PARA CEZALARI Asgari Ücret Tespit komisyonu, iş sözleşmesi ile çalışan ve 4857 sayılı Kanun kapsamında olan ve olmayan

Detaylı

Değerli Üyemiz, 07/03/2011

Değerli Üyemiz, 07/03/2011 E-BEYANNAME ARACILIK VE GÖNDERME SÖZLEŞMESİ YAPILAN MÜŞTERİLERİN LİSTESİNİN GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINA BİLDİRİLMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (VUK 405 GT) (SON GÜNCELLENME TARİHİ: 07/03/2011 ) Değerli Üyemiz,

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI İLGİLİ MADDE İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK FİİL /a 1) 8. maddenin birinci sında belirtilen sigortalı işe giriş bildirgesi

Detaylı

Sirküler no: 067 İstanbul, 2 Ağustos 2010

Sirküler no: 067 İstanbul, 2 Ağustos 2010 Sirküler no: 067 İstanbul, 2 Ağustos 2010 Konu: 6009 Sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu nun özel usulsüzlük cezalarına ilişkin hükümlerinde değişiklikler yapıldı. Özet: 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/24 TARİH: 09/02/ Yılında Uygulanacak SGK İdari Para Cezaları

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/24 TARİH: 09/02/ Yılında Uygulanacak SGK İdari Para Cezaları VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/24 TARİH: 09/02/2015 KONU 2015 Yılında Uygulanacak SGK İdari Para Cezaları Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2015 Yılı nda uygulanacak asgari ücret tutarını belirlemiş ve konuya ilişkin

Detaylı

ARTVİN ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ SABİT OSMAN AVCI HÜRRİYET CAD.NO:26 TEL: FAX: ARTVİN

ARTVİN ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ SABİT OSMAN AVCI HÜRRİYET CAD.NO:26 TEL: FAX: ARTVİN ARTVİN ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ SABİT OSMAN AVCI HÜRRİYET CAD.NO:26 TEL:2123276 FAX:2128458 ARTVİN www.artvinesob.org.tr iletisim@artvinesob.org.tr SAYI : 54 23.03.2017 KONU: Muhtasar ve SGK

Detaylı

PRATĐK BĐLGĐLER 2012 YILI. Yıllık Kurumlar Vergisi 25 Nisan akşamına kadar Nisan sonu tamamı

PRATĐK BĐLGĐLER 2012 YILI. Yıllık Kurumlar Vergisi 25 Nisan akşamına kadar Nisan sonu tamamı PRATĐK BĐLGĐLER 2012 YILI 01.01.2012 tarihi itibariyle Vergi Kanunlarında yapılan değişiklikler ve güncel hatırlatmalar aşağıda sıralanmıştır; 1. Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri; Beyanname

Detaylı

2012 YILI VERGİ TAKVİMİ

2012 YILI VERGİ TAKVİMİ SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 111 İST, 30. 12. 2011 -Vergi Takvimimizin okunmasında dikkat edilecek hususlar; 1. Vergi Takvimimizde yer alan tarihler, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde, beyan ve ödeme

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

Sirküler no: 068 İstanbul, 3 Ağustos 2010

Sirküler no: 068 İstanbul, 3 Ağustos 2010 Sirküler no: 068 İstanbul, 3 Ağustos 2010 Konu: Maliye Bakanlığı, 2010 yılı ücret gelirlerine uygulanacak gelir vergisi tarifesi ile ilgili açıklamalar yaptı. Özet: 1 Ağustos 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ Adana, 28.02.2017 İbrahim GÜLER Adana SMMM Odası Vergi Mevzuatı İnceleme Komisyonu Başkanı Bağımsız Denetçi "Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi" nin verilmesi ile ilgili

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR YMM SÖZLEŞMELERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ. Sirküler Tarihi: Sirküler No: 2008/20

SİRKÜLER RAPOR YMM SÖZLEŞMELERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ. Sirküler Tarihi: Sirküler No: 2008/20 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 08.02.2008 Sirküler No: 2008/20 YMM SÖZLEŞMELERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ 06 Şubat 2008 tarih ve 26779 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 1 Sıra No.lu Yeminli Mali

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLGE EĞİTİM KURUMLARI İŞ BİRLİĞİ İLE MUHASEBE MESLEK ELEMANI KURS PROGRAMI

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLGE EĞİTİM KURUMLARI İŞ BİRLİĞİ İLE MUHASEBE MESLEK ELEMANI KURS PROGRAMI SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI & BİLGE EĞİTİM KURUMLARI İŞ BİRLİĞİ İLE MUHASEBE MESLEK ELEMANI KURS PROGRAMI MESLEKİ UYGULAMADAKİ HER ADIMI, HER İŞLEMİ VE HER BEYANI UYGULAMALI OLARAK

Detaylı

PRATĐK BĐLGĐLER 2011 YILI. Yıllık Kurumlar Vergisi 25 Nisan akşamına kadar Nisan sonu tamamı

PRATĐK BĐLGĐLER 2011 YILI. Yıllık Kurumlar Vergisi 25 Nisan akşamına kadar Nisan sonu tamamı PRATĐK BĐLGĐLER 2011 YILI 01.01.2011 tarihi itibariyle Vergi Kanunlarında yapılan değişiklikler ve güncel hatırlatmalar aşağıda sıralanmıştır; 1. Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri; Beyanname

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası asmamanın cezası 160.YTL ye çıkarılmıştır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası asmamanın cezası 160.YTL ye çıkarılmıştır. İstanbul, 31.12.2008 SiRKÜLER 2008/14 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- EMLAK VERGİSİ 6- MOTORLU TAŞITLAR

Detaylı

01.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCEL HATIRLATMALAR

01.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCEL HATIRLATMALAR 2015-01 01.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCEL HATIRLATMALAR 01.01.2015 tarihi itibariyle Vergi Kanunlarında yapılan değişiklikler ve güncel hatırlatmalar aşağıda

Detaylı

6009 SAYILI YASA İLE DEĞİŞTİRİLEN GELİR VERGİSİ TARİFESİ İLE İLGİLİ 274 NO LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

6009 SAYILI YASA İLE DEĞİŞTİRİLEN GELİR VERGİSİ TARİFESİ İLE İLGİLİ 274 NO LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 11.08.2010 / 100-1 6009 SAYILI YASA İLE DEĞİŞTİRİLEN GELİR VERGİSİ TARİFESİ İLE İLGİLİ 274 NO LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun

Detaylı

b) Mücbir sebep sayılan haller dışındaki nedenlerle, defter ve belgelerin ibrazından imtina edilmemiş olması,

b) Mücbir sebep sayılan haller dışındaki nedenlerle, defter ve belgelerin ibrazından imtina edilmemiş olması, Sayı: Rehber.2014/024 Ankara,09.06.2014 Konu:İndirimli Teminat Uygulama Sistemi 26.04.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan KDV Genel Uygulama Tebliği ile bu tarihe kadar yayınlanmış olan tüm KDV tebliğleri

Detaylı

İZAHA DAVET UYGULAMASI E-BÜLTEN.

İZAHA DAVET UYGULAMASI E-BÜLTEN. İZAHA DAVET UYGULAMASI E-BÜLTEN Vergi İncelemeleri ve Denetimlerin etkin olarak yapılabilmesi ve gereksiz iş yükünün ortadan kaldırılması amacıyla, Mali İdare tarafından İzaha Davet uygulaması başlatılmıştır.

Detaylı

YENİ KDV GENEL TEBLİĞİ VE İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMA SI SİSTEMİ:

YENİ KDV GENEL TEBLİĞİ VE İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMA SI SİSTEMİ: Erdoğan Karahan Yeminli Mali Müşavir İstanbul Denetim ve YMM AŞ. Genel Müdürü erdogankarahan@istanbulymm.com YENİ KDV GENEL TEBLİĞİ VE İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMA SI SİSTEMİ: 1-Giriş: Bilindiği üzere, 26.04.2014

Detaylı

Duyuru : 2012/42 28.11.2012. DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir)

Duyuru : 2012/42 28.11.2012. DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) Duyuru : 2012/42 28.11.2012 DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) KONU : KULLANILMASI VE TASDİKİ ZORUNLU TİCARİ DEFTERLER VE KANUNA AYKIRILIK HALİNDE UYGULANACAK CEZALAR Bilindiği üzere 6102 sayılı yeni

Detaylı

İŞKUR TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ

İŞKUR TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ İŞKUR TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ İŞGÜCÜ PİYASASI RAKAMLARI TÜRKİYE 2014 TÜRKİYE 2015 İZMİR 2014 İZMİR 2015 İŞGÜCÜ 28.786.000 29.678.000 1.746.000 1.745.000 İSTİHDAM 25.933.000

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI KAPSAMA GİREN İDARELER Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Özel İdareleri ve Belediyeler, Büyükşehir Belediyeleri

Detaylı

44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ

44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ Sayfa 1 / 6 44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28069 Resmi Gazete Tarihi 29/09/2011 Kapsam 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesinin ikinci fıkrası ile

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2011 YILI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2011 YILI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2011 YILI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ TABLO I - DEFTER TUTMA ÜCRETLERİ İŞİN MAHİYETİ İşçisiz 1-3 İşçili 4-9 İşçili 10-49 işçili 50 ve üstü I. DEFTER TUTMA 1. İşletme

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR Selim TUNA* Öz Katma Değer Vergisinde kısmi tevkifata tabi işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin alıcı

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013-68 Sirküler Tarihi :12.12.2013 Konu : Defter Tasdikleri ve Sicil Tasdiknamesi 1. Vergi Usul Kanunu Uyarınca 2014 Yılında Kullanılacak Defterlerin Tasdiki Vergi Usul Kanunu nun Tasdike

Detaylı

BAKIŞ MEVZUAT 476 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

BAKIŞ MEVZUAT 476 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ BAKIŞ MEVZUAT 476 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ 2017/17 ÖZET : Tebliğde 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre uygulanacak olan maktu hadler belirlenmiştir. Vergi

Detaylı

SİRKÜLER NO: YORDAM 2010/S 16 İST ÜCRET GELİRLERİNE İLİŞKİN GELİR VERGİSİ TARİFESİ YENİDEN YAYINLANDI

SİRKÜLER NO: YORDAM 2010/S 16 İST ÜCRET GELİRLERİNE İLİŞKİN GELİR VERGİSİ TARİFESİ YENİDEN YAYINLANDI SİRKÜLER NO: YORDAM 2010/S 16 İST. 09.08.2010 ÜCRET GELİRLERİNE İLİŞKİN GELİR VERGİSİ TARİFESİ YENİDEN YAYINLANDI 6009 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisi

Detaylı

5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2013 YILI) Uygulanacak İdari Para Cezasının Nedeni

5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2013 YILI) Uygulanacak İdari Para Cezasının Nedeni 5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2013 YILI) İlgili Uygulanacak İdari Para Cezasının Nedeni Ceza Tutarı Madde 01.01.2013 30.06.2013 01.07.2013

Detaylı

İŞKUR VASITASIYLA İŞE İLAVE ALINANLAR İÇİN GETİRİLEN GELİR VERGİSİ STOPAJ DESTEĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI:

İŞKUR VASITASIYLA İŞE İLAVE ALINANLAR İÇİN GETİRİLEN GELİR VERGİSİ STOPAJ DESTEĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 16 /03/2017 SİRKÜLER NO : 2017/46 İŞKUR VASITASIYLA İŞE İLAVE ALINANLAR İÇİN GETİRİLEN GELİR VERGİSİ STOPAJ DESTEĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: 9 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazetede

Detaylı

2007 YILLIK VE 2008 AYLIK Ba-Bs FORMLARININ VERİLME SÜRELERİ

2007 YILLIK VE 2008 AYLIK Ba-Bs FORMLARININ VERİLME SÜRELERİ 2007 YILLIK VE 2008 AYLIK Ba-Bs FORMLARININ VERİLME SÜRELERİ 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun 148, 149 ve Mükerrer 257 nci maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak, 362 ve 381 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu

Detaylı

2012 Yılı Mali Tatilinde İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları

2012 Yılı Mali Tatilinde İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları 2012 Yılı Mali Tatilinde İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında 2012 Yılı Mali Tatilinde İş Hukuku v Mali Tatil, 5604 sayılı Mali Tatil

Detaylı

Mali Tatil uygulaması, bu yıl 1 Temmuz 2017 günü başlayıp - 20 Temmuz 2017 Perşembe günü sona erecektir

Mali Tatil uygulaması, bu yıl 1 Temmuz 2017 günü başlayıp - 20 Temmuz 2017 Perşembe günü sona erecektir Tarih : 30.06.2017 Sayı : 2017-45 Konu : 2017 Yılı Mali Tatil Uygulaması Mali tatili düzenleyen 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak

Detaylı

1-7 MART MUHASEBE HAFTASI KUTLANIYOR

1-7 MART MUHASEBE HAFTASI KUTLANIYOR 1-7 MART MUHASEBE HAFTASI KUTLANIYOR Bodrum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Mustafa Uslu, 1-7 Mart Muhasebe Haftası dolayısıyla yayınladığı mesajda muhasebe meslek mensuplarının, Muhasebe

Detaylı

FİNANSAL EKSEN E-BÜLTEN LİSTESİ

FİNANSAL EKSEN E-BÜLTEN LİSTESİ FİNANSAL EKSEN E-BÜLTEN LİSTESİ 2016 E-BÜLTEN SAYI KONU 2016-01 İhracat İşlemlerinde E-Fatura Düzenleme Zorunluluğunun 1/7/2017 Tarihine Ertelenmesi 2016-02 Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 295) 2016-03

Detaylı

SİRKÜLER. Sayı: Mayıs

SİRKÜLER. Sayı: Mayıs SİRKÜLER Sayı: Mayıs 2017 İçindekiler 1. BÖLÜM... 2 SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI... 2 1. SGK Nakil Giriş/Çıkışlarla İlgili Değişiklik yapıldı... 2 2. Toplu İş Sözleşmesi Olan İşyerlerine İlişkin Asgari Ücret

Detaylı

VERGİ BEYANNAMELERİNİN VE BİLDİRİMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN MALİYE BAKANLIĞI TEBLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

VERGİ BEYANNAMELERİNİN VE BİLDİRİMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN MALİYE BAKANLIĞI TEBLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA VERGİ BEYANNAMELERİNİN VE BİLDİRİMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN MALİYE BAKANLIĞI TEBLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesinin verdiği yetki ile Maliye Bakanlığı

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2009 YILI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

BURSA SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2009 YILI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ BURSA SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2009 YILI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ I - DEFTER TUTMA ÜCRETLERİ (1. Grup İller) İşin Mahiyeti İşçisiz 1-3 İşçi 4-9 İşçi 10 ve Üstü DEFTER TUTMA 1. İşletme i

Detaylı

SANCAK MAH. 511.SK. 8/8 YILDIZ-ÇANKAYA/ANKARA TEL: (312) 441 33 12 FAKS: (312) 440 68 75

SANCAK MAH. 511.SK. 8/8 YILDIZ-ÇANKAYA/ANKARA TEL: (312) 441 33 12 FAKS: (312) 440 68 75 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Kapsam Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun[1] 148, 149 ve Mükerrer 257 nci maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak, 381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/22 İstanbul, 18 Şubat 2005 KONU : Elektronik Ortamda Beyanname

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 72 İST, 07.10.2015

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 72 İST, 07.10.2015 SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 72 İST, 07.10.2015 ÖZET: GİB'in İnternet Sitesinde Ba-Bs Bildirim Formları ve Kesin Mizan Bildirimlerine İlişkin Soru ve Cevaplar Yayınlanmıştır. BA-BS BİLDİRİM FORMLARI VE KESİN

Detaylı

- MESLEK HUKUKU- 7.Aşağıdakilerden hangisi Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Genel Kurulunun görevlerinden biri değildir?

- MESLEK HUKUKU- 7.Aşağıdakilerden hangisi Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Genel Kurulunun görevlerinden biri değildir? - MESLEK HUKUKU- 1.Aşağıdakilerden hangisi 3568 sayılı Kanuna göre muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğinin konularından biri (2004/3) A) Muhasebe sistemleri kurmak ve geliştirmek B) Genel kabul görmüş

Detaylı

Konu: İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi (İTUS)ilişkin açıklamalar bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

Konu: İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi (İTUS)ilişkin açıklamalar bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2014/56

Detaylı

V E R G İ A K T Ü E L

V E R G İ A K T Ü E L S A Y I 1 N İ S A N 2 0 1 7 V E R G İ A K T Ü E L 6 8 7 S A Y I L I K H K İ L E S A Ğ L A N A N S G K P R İ M İ V E R V E R G İ T E Ş V İ K L E R İ Tüm hakları WİSDOM DD adına saklıdır. S A Y F A 1 W I

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2013 YILI)

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2013 YILI) 5510 - SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2013 YILI) İlgili Madde -a/1 -a/2 -a/3 -a/1 Uygulanacak İdari Para Cezasının Nedeni işe giriş bildirgesi

Detaylı