Sevgili Meslektaşlarım

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sevgili Meslektaşlarım"

Transkript

1

2

3 Sevgili Meslektaşlarım Mali idare, İş ve Sosyal Güvenlik Kurumları, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlükleri gibi kurumlarda meslek mensuplarının yaşadıkları bürokratik sorunların tespiti maksadıyla TÜRMOB tarafından Odalardan istenen çalışmalar, BSMMMO da birkaç açıdan ele alınarak tamamlanmış durumdadır. Yaşanan mesleki sorunların ülke genelinde bir envanterinin çıkarılması önemli bir eksikliği dolduracak ve meslek örgütünün tümünde sorunlara ilişkin ortak bir anlayışın gelişimini sağlayacaktır. BSMMMO Olarak çalışmalarımızı yaparken sadece bürokratik sorunları değil, bürokratik sorunların yanı sıra tespit edebildiğimiz diğer mesleki sorunları da belirlemeyi hedefledik. Sorunların sadece tespitiyle yetinmedik, aynı zamanda çözüm önerilerini de geliştirmeye çalıştık. Öncelikle yapılan kısa anket çalışması ile meslek mensubunun algıladığı en önemli sorunun tespitini yaptık. Yaptığımız çalışmada meslek mensuplarının en önemli sorunlarının Tahsilat Sorunu olduğu anlaşılmıştır. Tahsilat sorunu, Oda Meclisimizin 28/10/2009 tarihli toplantısında görüşerek, sorunun çözümü için bir sürece ihtiyaç olduğu anlaşılmıştır. Dört aşamadan oluşan bu sürecin işletilmesi halinde sorunun kökten bir çözüme kavuşacağına inanmaktayız. 1. Aşama : Mevcut Disiplin ve Haksız Rekabet yönetmeliklerinin işletilmesi, 2. Aşama: e-sözleşme uygulamasına geçiş ve e-sözleşme olmaksızın e-beyannamenin kabul edilmemesi, 3. Aşama : Ücret tahsilatlarında bankacılık sisteminin kullanımının ( p o s c i h a z ı, b a n k a h a v a l e s i, kredi kartı ve çek keşidesi) zorunlu hale getirilmesi, 4. Aşama: Beyannamelerin verilmesi sırasında tahsilatın yapıldığına ilişkin bankacılık siste minden otomatik onay alınması. Bu aşamalardan birincisinin uygulamasına derhal başlanması için Oda Meclisimizde Tahsilat Güçlüğü Yaşanan Müşterilere İlişkin Uygulama Yönergesi kabul edilerek yürürlüğe konulmuştur. Diğer aşamalar ise TÜRMOB ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak düzenlemelere bağlıdır. Üyelerimizin ve Oda Yönetim Kurulunun iradesi ile bu sorunun daha birinci aşamada önemli ölçüde çözüme kavuşacağına inanıyoruz. Esas itibariyle mevcut yönetmeliklerin uygulama prosedürünü ortaya koyan bu yönerge, TÜRMOB tarafından düzenlenerek genel bir uygulama haline dönüştürülebilir. Kurumlarda yaşanan bürokratik sorunların ve genel mesleki sorunların tespiti ve çözümü maksadıyla BSMMMO da görevli kurul ve komisyon üyelerinden oluşan 70 kişilik bir çalışma grubuyla Beyin Fırtınalaması yöntemiyle yapılan tartışmalar sonucunda, sorunlar tespit edilmiş ve çözüm önerileri geliştirilmiştir. Çalışmada benzer öneriler birleştirilmek suretiyle ve farklı öneriler tek öneri haline getirilerek tartışma sonuçları olduğu gibi bu kitapçığa alınmıştır. Çalışma nihai bir çalışma olmayıp, Türkiye genelinde yapılacak benzeri çalışmalarla geliştirilmeye ve genişletilmeye muhtaçtır. Sorunların dinamik bir süreç olduğu dikkate alındığında bu tarz çalışmaların belirli periyodlarla güncellenmesi de gerekmektedir. Çalışmanın mesleğimize katkı sağlamasını diliyor, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve meclis üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum. Saygılarımla, Mesut TOPCU Bursa SMMM Odası Başkanı

4 MALİ İDARE İLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Bilgi İsteme Vergi incelemeleri Meslek Mensubunun Mali İdareden Bilgi Alması Ba-Bs Formları Beyannameler İnternet Vergi Dairesi ve BDP İşe başlama/bırakma ve adres değişiklikleri İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARIYLA İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İşyeri Açılışı Ve Şifre Uygulaması İstirahat raporları ve iş göremezlik ödenekleri İş gücü bildirim formu, eksik gün bildirimleri, vizite kâğıdı ile e-bildirge uygulamaları Kurumların personel yapısı ve kurumlarda iş takibi İdari para cezaları İş ve SGK teftiş ve incelemeleri

5 GENEL MESLEKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Meslek mevzuatına ilişkin sorunlar Meslek Mensubu ile Oda arasında yaşanan sorunlar TÜRMOB a ilişkin sorunlar Meslek mensubunun vergilendirilmesine ilişkin sorunlar Meslek mensubunun risklere karşı korunması Stajyerlere ilişkin sorunlar TAHSİLAT SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 1.Aşama Mevcut Disiplin ve Haksız Rekabet yönetmeliklerinin işletilmesi, 2.Aşama e-sözleşme uygulamasına geçiş ve e-sözleşme olmaksızın e-beyannamenin kabul edilmemesi, 3.Aşama Ücret tahsilatlarında bankacılık sisteminin kullanımının (pos cihazı, banka havalesi, kredi kartı ve çek keşidesi) zorunlu hale getirilmesi, 4.Aşama Beyannamelerin verilmesi sırasında tahsilatın yapıldığına ilişkin bankacılık sisteminden otomatik onay alınması.

6 MALİ İDARE İLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Bilgi İsteme Sorunlar Bilgi isterken vergi yasalarımızdaki beyan esası göz önünde bulundurulmalıdır. Bilgi isteme uygulamasında VUK ta belirlenen usullere uygun davranılmıyor. İdare bilgi isterken meslek mensubuna kendi bünyesinde çalışan personel muamelesi yapıyor. Denetim elemanları ve idare kendilerince hazırlaması gereken bilgileri ve denetim verilerini meslek mensuplarına hazırlatıyor. İstenen bilgiler standart içerikten yoksun, yetkin olmayan personel tarafından hazırlanmış keyfi formlar icat edilerek yerel idareler bilgi istemektedir. İdare tarafından bilgi isteme sözle yapılıyor. Teslim edilen belgeler için teslim tutanağı genellikle düzenlenmiyor. İdarede olan veya daha önce e-beyanname ile verilmiş bilgi ve belgeler mükerrer isteniyor, zaman kaybı ve israfa yol açıyor. Bilgi ceza kesmek amacıyla isteniyor, meslek mensupları üzerinde tehditle otorite oluşturuluyor. Meslek mensuplarınca e-beyan sistemi yeterince nüfus edilmiş olmasına rağmen, düzenli verilen beyanname ve bildirimler dışındaki tüm bilgi, belge ve dilekçeler elden verilmek zorundadır. Kesin mizan bilgilerinin istenmesi yeni bir bilgi istemedir. 6

7 MALİ İDARE İLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Çözüm Önerileri İncelemeler harici istenen bilgiler beyan esası ile bağdaşmamaktadır. Bilgi istemede VUK da belirlenen usullere uyulması sağlanmalıdır. Denetim elemanları ve idare kendilerinin hazırlaması gereken bilgileri ve denetim verilerini, meslek mensubundan istemeleri önlenmelidir. İstenen bilgilerin detayı yönetmelik ve tebliğlerle düzenlenmeli ve muhasebe paket programlarından bilgilerin alınabilmesi için yapılan düzenlemelerin uygulaması için makul bir süre tanınmalı. Bilgi istemede yerel idarelerinde buna uyumu sağlanmalıdır. Elektronik ortamda var olan ya da idareye daha önceden verilmiş bilgiler, servisler arası iletişim ve eşgüdüm kurularak, ayrı servislerden aynı bilgiler mükerrer defalar istenmemelidir. Bilgi isteme yazılı olarak yapılmalıdır. Bilgi istemede uygulanan yüksek cezalarda indirime gidilmek suretiyle cezaların fiil ile mütenasip olması sağlanmalı, tek bir maktu ceza yerine kademeli bir ceza sistemi getirilmelidir. Düzenli verilen beyanname ve bildirimler dışındaki tüm bilgi, belge ve dilekçeler (Mükellef listeleri, Vergi levhasını imzaladığımız mükellef listeleri vb. dâhil olmak üzere) meslek mensuplarınca elektronik ortamda verilebilmelidir. Kesin mizan ayrı bir bildirim olarak değil, Kurumlar vergisi beyan eki olarak alınmalı, verilmemesi halinde yazı ile uyarılmadan ceza düzenlenmemelidir. Maliye Bakanlığı yetkileri gözden geçirilmeli mükerrer 257 yeniden düzenlenmelidir. 7

8 MALİ İDARE İLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Vergi incelemeleri Sorunlar Vergi incelemelerinde V.U.K. da belirlenmiş genel hükümlere uygun olmayan ya da belirtilmeyen bilgi belge ve tablo istenmekte. Bilgi isteme ve görüşmelerde meslek mensuplarına karşı genel nezaket kurallarına uyulmamaktadır. Meslek mensubuna potansiyel iştirakçi muamelesi yapılmaktadır. Denetime alınacak defter ve belge isteme genellikle sözlü olarak yapılıyor. Defter ve belge teslimine ait tutanak genellikle düzenlenmiyor. İncelemeye alınan defter ve belgelerle ilgili inceleme süreleri çok uzun olmakta, mükellef ve meslek mensubu nezdinde gereksiz stres yaratılmakta, bu da baskı unsuru olarak kullanılmaktadır. Mali tatil süresinde inceleme, envanter tespiti, yoklama gibi mali tatili kesintiye uğratan işlemler yürütülmektedir. İnceleme sırasında meslek mensuplarına yönelik haksız rekabete yol açacak tavır, davranış ve yönlendirmeler yapılmaktadır. Tüm şirketleri suçlu ilan eden kara liste diye adlandırılan kod uygulaması yasal zemini oluşturulmadan uygulandığı için düzgün çalışan firmaları mağdur etmektedir. 8

9 MALİ İDARE İLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Çözüm Önerileri İnceleme sırasında VUK ta belirtilmeyen hiçbir belge, bilgi ve tablo istenilmemelidir. İncelemeye alınacak defter ve belgeler yazılı istenmelidir. Defter Belge teslimi tutanakla yapılmalıdır. İncelemeye ilişkin görüşme saatine ve randevulara riayet edilmesi sağlanmalıdır. Usulüne uygun vergi incelemeleri yapılmayarak, pazarlık ve baskı yoluyla matrah artırımına zorlama yapılması engellenmelidir. Vergi inceleme sıralamasında zamanaşımına uğrayacak dönemlere öncelik vermek yerine, cari dönemlere öncelik verilmelidir. Vergi dairelerindeki incelemeler incelemeye yetkili kişiler dışındakilere yaptırılmamalıdır. Vergi incelemelerinin kapsamı, incelemeye başlanılmadan önce meslek mensubuna açıklanmalıdır. Vergi incelemelerinde mahiyetine göre inceleme süreleri V.U.K. da net bir şekilde belirlenmelidir. Vergi incelemeleri sırasında denetim elemanı tarafından incelenen mükellefin defterini tutan meslek mensubuna ilişkin olumlu ya da olumsuz görüş, yönlendirme veya yorum mükellefe şifai olarak yapılmamalı, inceleme raporuna bağlanmalıdır. Yargıda bozulan vergi inceleme raporlarıyla ilgili denetim elemanları hakkında istatistikî sicil tutularak, meslek mensuplarına, mükelleflere ve yargıya haksız gereksiz yük getirilmesi önlenmelidir. Defterlerin noterden onay alınması ve kapanış tasdiki uygulamasına son verilmelidir. Çünkü bütün alım ve satım bilgileri e-beyan yoluyla beyan edilmektedir. Kod listesine almada sadece Sahte ve Muhteviyatı itibariyle Yanıltıcı Belge kullananlar ve düzenleyenler Vergi inceme raporuna karşı dava açılmış ise yargı kararı kesinleşmeden alınmamalıdır. Kod listeleri güncel olmalı ve meslek mensuplarının halen kullandığımız şifreler ile takip edilebilmelidir. 9

10 MALİ İDARE İLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Meslek Mensubunun Mali İdareden Bilgi Alması Sorunlar Meslek Mensupları sözleşme yaptıkları müşterileri ile ilgili olarak kurumlardan bilgi ve belge isteme hakkına sahip değildir. Meslek mensubunun yeni kabul ettiği mükellefin geçmiş dönem bilgilerine kendi şifresi ulaşması mümkün değildir. E-beyanname sisteminden alınan bazı belgeler diğer kurumlarca hala kabul edilmemektedir. Ba-Bs Formları Sorunlar Ba-Bs formlarıyla yapılan bildirimler karşılıklı teyit yöntemiyle yapıldığı için idarenin gerçek dışı işlemleri tespit etme amacı gerçekleşmiyor. Küçük hatalar nedeniyle yapılan düzeltmelerdeki ceza uygulaması ise meslek mensubuna ceza kesme müessessi haline dönüşmüştür. İşi terk ve diğer özel hallerde Form Ba-Bs verme tarihlerindeki farklılık, meslek mensubunca unutulmasına, sonuç olarak da cezaya sebebiyet vermektedir. Formlardaki diğer alım satım bilgisine paket programlardan ulaşılmasında ve otokontrol sağlanmasında güçlük yaşanıyor. 10

11 MALİ İDARE İLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Çözüm Önerileri Meslek Mensupları sözleşme yaptıkları müşterileri ile ilgili olarak kurumlardan bilgi ve belge isteme hakkına sahip olmalıdır. Meslek Mensubunu değiştiren mükelleflerin eski döneme ait beyannamelerini yeni meslek mensubu kendi şifresiyle ulaşabilmelidir. E-borcu yoktur yazısı memur onayı olmadan alınabilmelidir. E- ortamda alınan Mükellefiyet yazısının tüm kurumlarca kabul edilmesi sağlanmalıdır. Çözüm Önerileri Ba-Bs formlarıyla yapılan bildirim uygulamasına son verilmelidir. Uygulamada ısrar edilmesi halinde; - Ciro kriteri getirilerek uygulama kapsamı daraltılmalıdır. - Diğer alım-satım bilgisi istenilmemelidir. - Aylık TL. Alım-satım sınırı artırılmalıdır. - Ba-Bs tek form olarak KDV beyannamesi ekinde verilmelidir. - İşi terk ve diğer özel hallerde Form Ba-Bs verme süresindeki farklılık giderilerek olası hata ve cezaların önüne geçilmelidir. - Ba-Bs formlarının alındı belgesi uygulaması kaldırılarak, onaylanan formun üzerinde bilgiye yer verilerek zaman ve evrak tasarrufu sağlanmalıdır. - Ba-Bs formları düzeltmesinde ve takvim yılı içerisindeki idare tarafından tespitlerde ceza uygulaması yapılmamalıdır. 11

12 MALİ İDARE İLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Beyannameler Sorunlar Meslek mensubu olmayan kişilerce şirket şifreleri ile beyanname gönderilmektedir. Bu suretle meslek mensupları ve gelir idaresi zarara uğratılmaktadır. 4 dönem halinde verilen Geçici Vergi beyannamelerinin 4. Dönemi gereksiz olup, bilakis vergi kayıp kaçağına sebebiyet vermektedir. Meslek mensupları e-beyan sistemine geçilmiş olmasına rağmen çok sayıda beyanname ve bildirim vermek zorundadırlar. Meslek mensuplarının paket programlarıyla ilgili çok sık yazılım güncelleme zorunda kalmaları maddi açıdan katlanılamaz boyutlara ulaşmıştır. Mali tatil döneminde verilmesi gerekli beyanname ve bildirimler nedeniyle ve denetim faaliyetlerine de ara verilmemesinden dolayı mali tatil yasası amacına ulaşmaktan uzak kalmıştır. Yasal süresinde verilmesi unutulan beyannamelere ait ceza külfeti meslek mensubunun sırtında kalmaktadır. Beyannamelerde gereksiz ve amaca uygun olmayan çok sayıda bilgi yer almaktadır. 12

13 MALİ İDARE İLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Çözüm Önerileri Meslek mensubu bulundurmaksızın şirket şifresi ile e-beyanname gönderilmesi engellenmeli, GMSİ beyannameleri dâhil tüm beyannameler meslek mensupları tarafından verilmelidir. Beyanname ve bildirimlerde meslek mensubu ile yapılan sözleşmenin tarih-sayı bilgisi olmadan sistem beyannameyi kabul etmemelidir. Geçici Vergi 4. dönem beyanı kaldırılmalı meslek mensubunu anlamsızca yoran bu düzenlemeyi sağlayabilmek için gerekirse Gelir ve Kurumlar Vergisi beyan dönemleri Şubat ve Mart aylarına çekilmelidir. Ödeme ve iade çıkmayan dönemlerde KDV1 beyannamesi verilmemelidir. Gayrifaal veya tasfiye halindeki işlemelerden boş Ba-Bs formlarıyla, matrah bulunmayan beyannameler için tek bir dilekçe ile bilgi verilmesi yeterli olmalıdır. Aylık SGK Bildirgesiyle muhtasar beyanname, KDV1 ile KDV2 beyannameleri tek beyanname haline getirilmelidir. Beyannamelerin içeriği makul bir süre önceden haber verilmeden ve sık sık değiştirilmemelidir. Meslek mensuplarının yazılım güncelleme maliyetleri asgariye indirilmelidir. Mali tatil dönemine isabet eden Beyanname ve Bildirimler bir sonraki beyan dönemi ile birleştirilmeli, denetimler ise ötelenmelidir. Yasal süresinde verilemeyen beyannamelerle ilgili ceza kesilmeden önce meslek mensubu e-ortamdaki bilgilerden yararlanılarak e-posta yoluyla uyarılmalıdır. Düzeltme beyannamelerinin tümü Damga Vergisinden muaf tutulmalıdır. Beyanname ve ödeme sürelerindeki uzatmalar makul bir süre önce duyurulmalıdır. Vefat ve tasfiye gibi kıst dönem hallerinde de beyannameler e-beyanname yoluyla verilebilmedir. Tüm beyannamelerin tahakkukları her ayın 27.günü, ödeme ise ayın sonuncu günü olmalıdır. KDV beyannamelerinde indirilecek KDV satırındaki oransal dağılım tablosu kaldırılmalıdır. 13

14 14 MALİ İDARE İLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İnternet Vergi Dairesi ve BDP Sorunlar Her türlü işlem elektronik ortamda yapılmasına rağmen internet vergi dairesi şifresi alınması hantal ve vergi dairesine gidilmesini gerektiriyor. BDP programına çoklu kullanıcı sistemiyle bilgi girilemiyor. Tek kullanıcı ise aman ve iş kaybına yol açıyor. BDP versiyon değişiklikleri meslek mensuplarına SMS ya da elektronik ortamda iletilmediğinden mükerrer bilgi girişini gerektirmektedir. E-beyanname onaylarında paket içeriği tahakkuk ve beyannameler pratik işlem yapılamıyor. Sabit bilgiler ve önceki dönem bilgileri yeniden girilmek zorunda kalınıyor. E-beyanname menüsündeki işlem sınırlaması çok dar. Borç ve diğer tahakkuk bilgilerini almak için şirket şifresi gerekli oluyor. BDP programına elektronik ortamdan veri aktarımı çok aksak işliyor ve BDP programından doğrudan rapor ve bilgi alınamıyor. Düzeltme beyannameleri yasal süresinde verildiyse yanlış beyannamenin iptali yapılarak düzeltilmesi sağlanamadığından karışıklıklara neden olmaktadır. Düzeltme beyannamelerinde düzeltme gerekçelerini sonradan ulaşılamamaktadır. İşe başlama/bırakma ve adres değişiklikleri Sorunlar İşe başlamalarda gerekli olmayan belgeler istenmektedir. İşi bırakmalarda borcu olan mükelleflerin kapanış işlemleri yapılmamaktadır. Vergi dairesi değişikliğini gerektiren nakil işlemlerinde belgelerin tamamının yeni vergi dairesince de istenmesi israfa ve bürokrasiye neden olmaktadır. Son günlere kalan yoğunluklarda işlem yoğunluğu nedeniyle sistem çalışmıyor

15 MALİ İDARE İLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Çözüm Önerileri İnternet vergi dairesi şifresi güvenli ve hızlı bir şekilde vergi dairesine başvurmadan online alınabilmelidir. BDP programına çoklu kullanıcı sistemiyle bilgi girilebilmelidir. Versiyon değişiklikleri hakkında meslek mensuplarına SMS ya da elektronik ortamda haber verilmelidir. İnternet Vergi dairesinde beyanname onaylarında paket içeriği tahakkuk ve beyannameler toplu olarak kayıt ve yazdırma yapılabilmelidir. Önceki Dönem beyannamesindeki standart değişmeyen bilgiler versiyon değişse bile kullanılabilmelidir. Mükellefin Vergi türü bakımından mükellefiyeti bulunduğu vergi türlerini liste olarak görmeliyiz. İnternet Vergi dairesinde mükellef borç ve diğer tahakkuk bilgileri e-beyanname gönderdiğimiz menüye monte edilmelidir. KDV1 beyannamesinde indirilecek KDV listesi e-beyanname ile bildirildiğinde ayrıca vergi dairesince Excel ortamında indirilecek KDV listesi istenmemelidir. E-beyanname programındaki bilgi vergi daireleri tarafından kullanılabilir hale getirilmelidir. Düzeltme beyannameleri yasal süresinde verildiyse yanlış beyannamenin iptali yapılarak düzeltilmesi sağlanarak olası karışıklıklar engellenebilir. Düzeltme beyannamelerinde düzeltme gerekçelerine, sonradan ulaşabilmesi için beyanname üzerinde yazdırılmalıdır. Çözüm Önerileri İşe başlamalarda gerekli olmayan belgeler istenmemeli, sınırlandırılmalıdır. İşi bırakmalarda borcu olan mükelleflerin terk işlemleri yapılmalıdır. Vergi dairesi değişiklilerinde mükellefe ait sicil dosyası da nakil edilmeli, yeni vergi dairesinde ayrıca dosya oluşturulmamalıdır. İşe başlama/bırakma ve adres değişikliklerinde iller ve vergi daireleri arasında uygulama birliği sağlanmalıdır. İşe başlamalarda tutanak yapma süresi en fazla 7 günde tamamlanmalıdır. Tutanak bu sürede yapılamazsa meslek mensubunun yapacağı tutanakla işlem yapılmalıdır. 15

16

17 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARIYLA İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

18 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARIYLA İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İşyeri Açılışı Ve Şifre Uygulaması İstirahat raporları ve iş göremezlik ödenekleri 18

19 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARIYLA İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Çözüm Önerileri Bürokrasinin azaltılması amacıyla işyeri açılışlarında ilk alınan şifre ile tüm işlemler yapılabilmelidir. Vekâlet ve imza sirküleri gibi noterden düzenlenen evrakların suretleri ile işlem yapılabilmedir. İşyeri bildirgesi aynı zamanda şifre talebi yerine de geçmelidir. E-bildirge şifresi meslek mensuplarına verilmeli, şifre almak için SMMM sözleşmesi yeterli olmalıdır. Unutulan e-bildirge şifreleri kuruma gitmeden elektronik ortamda güvenli bir şekilde alınabilmesi sağlanmalıdır Tüm iş ve sosyal güvenlik kurumlarında tek bir işyeri sicil numarasından işlem yapılmalıdır. Çözüm Önerileri İstirahat raporlarında iş göremezlik raporları tedavi yapılan hastane tarafından sisteme girilmelidir. Sigortalıların iş göremezlik raporları elektronik ortamda izlenebilmesi sağlanmalıdır. Sigortalıların iş göremezlik ödeneklerinin 15 gün içinde ödenmesi sağlanarak, sigortalının mağdur olması ve meslek mensubunun bu konuda eleştiriye maruz kalması önlenmelidir. 19

20 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARIYLA İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İş gücü bildirim formu, eksik gün bildirimleri, vizite kâğıdı ile e-bildirge uygulamaları İş ve SGK teftiş ve incelemeleri 20

21 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARIYLA İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Çözüm Önerileri Genel müdürlük talimatıyla uygulanmakta olan işgücü bildirim formu uygulamasına son verilmeli, gerekli istihdam bilgileri aylık prim ve hizmet belgesine ilave edilmelidir. Geç verilen ya da düzeltilen prim ve hizmet belgeleri için pişmanlık müessesesi getirilmelidir. E bildirge uygulamasında e-tahakkukun bilgisayar ortamında kayıt yapılması, elektronik posta ile iletilebilir hale getirilmesi sağlanmalıdır. İş kazası bildirimleri elektronik ortamda yapılabilmeli, tek bir kuruma verilmelidir. Eksik gün bildirimleri ile ilgili evrakları kuruma vermek yerine işverence saklanmalıdır. Anlaşmalı kurumlarca Vizite kâğıdı istenmesinin önüne geçilmelidir. Geçmiş dönem aylık prim ve hizmet belgelerinin elektronik ortamda verilmesi sağlanmalıdır. İşçi çıkış bildirimlerinde kazanç bilgisi yerine gün bilgisi yeterli olmalı ya da aylık bildirge ile farklılık ortaya çıkarsa ek kazanç bildirimine ceza uygulanmamalıdır. İşyeri tescilinde tek form ile bildirge, e-bildirge şifresi ve borç aktivasyonu yapılabilmelidir. SGK İş-Kur Bölge Çalışma Müdürlüğü tek ve ortak sicil kullanmalıdır. Teftiş kurulları tek çatı ve unvan altında birleştirilmelidir. Çıkarılan teşvik uygulamaları daha sade ve anlaşılır olmalıdır. Çözüm Önerileri Teftiş kurumundaki yetersiz müfettiş kadrosu nedeniyle teftiş süresinde sorun yaşanıyor. Müfettiş sayısı artırılarak incelemelerin makul bir sürede tamamlanması sağlanmalıdır. İş ve SGK Teftiş kurulları birleştirilerek tek bir teftiş kurulu haline haline getirilmelidir. 21

22 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARIYLA İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Kurumların personel yapısı ve kurumlarda iş takibi İdari para cezaları 22

23 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARIYLA İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Çözüm Önerileri İş takiplerinde meslek mensubunun veya yardımcı elemanın tanıtım kartı yeterli olmalıdır. İş ve Sosyal güvenlik kurumlarında eksik personel sayısı tamamlanmalıdır. Kurum personelinden kaynaklanan maddi hatalarla ilgili olarak idari para cezası ve gecikme zammı uygulaması yapılmamalıdır. Kurum departmanları arasında eşgüdüm sağlanmalıdır. Çözüm Önerileri Çok yüksek olan idari para cezalarında fiille cezalar uygun hale getirilmelidir. İdari para cezalarına da uzlaşma müessesesi tesis edilmelidir. Ek kazanç bildirimlerine idari para ceza uygulaması kaldırılmalıdır. Defterlerin teftişe geç ibrazından kaynaklı olarak uygulanan 12 asgari ücret tutarındaki cezanın 1 asgari ücret seviyesine çekilmesi makul olacaktır. 23

24

25 GENEL MESLEKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

26 GENEL MESLEKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Meslek mevzuatına ilişkin sorunlar Mesleğe girişteki özel şartlarda tanımlanan Lisans programları, mesleği doğrudan ilgilendiren alanlar olarak yeniden belirlenmelidir. Mesleğin konusu genişletilmeli, meslek mensubuna katma değeri yüksek yeni faaliyet alanları yaratılmalıdır. Mesleğin planlanması sağlanarak, meslek mensupları arasındaki iş paylaşımının daha adil olması sağlanmalıdır. TÜRMOB yönetim kurulu oluşumundaki unvan dağılımı üye sayısı dikkate alınarak yeniden belirlenmelidir. Yardımcı elemanlara meslek mevzuatıyla statü tanınarak, eğitilmeleri sağlanmalıdır. Meslek unvanından Serbest ibaresi tamamen kaldırılmalıdır. Bağımlı çalışan meslek mensuplarının çalışma usul ve esasları belirlenerek, meslek mevzuatının bağımlı çalışmayı tamamen kapsam içine alması sağlanmalıdır. Yönetmelikler 5786 sayılı yasaya göre hızlı bir şekilde yeniden düzenlenmelidir. Zorunlu meslek içi eğitim programları ciddiyetle uygulamaya geçmelidir. Meslek mevzuatında kurullarda nispi temsil sistemi kaldırılmalıdır. Nispi aidat yeniden düzenlenmeli, asgari tutar kaldırılmalı, oran yarıya indirilmelidir. Meslek unvanını kullanan bağımlı meslek mensuplarına nispi aidat uygulaması getirilmelidir. Beyannameleri SM veya SMMM tarafından imzalanmayan mükelleflere denetim ve tasdik sözleşmesi yapılması engellenmelidir. Meslek mensuplarının mücbir sebep hallerinin, müşterilerinin beyan ve bildirimlerini de kapsaması hakkında da yasal düzenleme yapılmalıdır. Meslek denetim ve muhasebe şeklinde iki kategoriye ayrılarak, aynı çatı altında yeniden düzenlenmeli, Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir unvanları yerine Muhasebeci ve Denetçi unvanları getirilmeli, bu unvanlar da kıdem esasına göre alt bölümlere ayrılmalıdır. Büro standartları yönetmeliği hazırlanarak yürürlüğe konmalıdır. Kalite Güvence Yönetmeliği hazırlanarak 2010 yılı içinde uygulaması başlatılmalıdır. Vergi ve Ticaret mahkemelerinde meslek mensubunun müşterisini temsil hakkı tanınmalıdır. Muhasebe ücretlerinin tahsilatna ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlenmelidir. Ücret tarifesi esasları değiştirilerek, tarife Türmob gözetiminde odalarca yayınlanmalıdır. 26

27 GENEL MESLEKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 3568 sayılı yasanın 4.maddesindeki ceza tehdit unsurlarının kaldırılarak madde eski haline getirilmelidir. Meslek mensuplarının büro ekipmanları ve yazılımlarının haczedilemez mal ve haklardan sayılması için gerekli yasal düzenleme yapılmalıdır. Meslek mensubunun bürosunda yapılacak aramalarda bilirkişi olarak bir meslek mensubunun mutlaka bulundurulması sağlanmalıdır. YMM lerin sınırlı uygunluk denetimi adı altında beyanname düzenlemeleri ve defter tutmaları engellenmelidir. Meslek Mensubu ile Oda arasında yaşanan sorunlar Odalar meslek mensuplarına ilişkin müşteri listelerini Maliye Bakanlığı ndan almalıdır. Müşteri bildirim formu uygulaması sona erdirilmelidir. Faaliyet Belgeleri elektronik ortamda alınmalı ve aidat ödemeleri elektronik ortamda yapılabilmelidir. Meslek Mensubunun adres değişiklikleri elektronik ortamda yapılması sağlanmalıdır. Meslek mensuplarına oda tarafından periyodik denetimler (en geç 3 yılda bir) yapılmalı, meslek mensubunun durumu ve gelişimi sürekli izlenmelidir. Bağımlı meslek mensuplarının odaya aidiyet duygularını geliştirecek çalışmalar yapılmalıdır. Defter transferlerinde devir-teslim tutanağı uygulamasının karalı bir şekilde uygulanması için gerekli tedbirler Oda tarafından alınmalıdır. Meslek Mensupları aralarında ücret politikasıyla haksız rekabet yapmak yerine hizmet rekabeti yapmaları teşvik edilmelidir. 27

28 GENEL MESLEKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRMOB a ilişkin sorunlar Türmob yapmış olduğu faaliyetleri sadece delegeye değil tüm üyelere bülten yoluyla düzenli bir şekilde iletmelidir. Türmob Türkiye deki siyasi, ekonomik ve sosyal yaşamın içinde daha fazla yer almalıdır. Türmob yeni mesleki kazanımlar elde etme yolunda daha fazla çaba içinde olmalıdır. Türmob internet sitesi daha işlevsel hale getirilmelidir. Türmob organizasyon yapısı yeniden düzenlenerek, daha dinamik hale getirilmelidir. Meslek mensubunun vergilendirilmesine ilişkin sorunlar Gelir Vergisi Kanunu ile KDVK arasındaki çelişki giderilmeli, aksi halde KDV de sorumluluk uygulamasına geçilmelidir. Meslek Mensuplarının hizmet teslimlerindeki KDV oranı %8 e düşürülmedir. Mesleki hâsılattan düşülecek mesleki giderlerin kapsamı genişletilmeli, SMMM sözleşmeleri Damga Vergisinden muaf tutulmalıdır. 28

29 GENEL MESLEKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Meslek mensubunun risklere karşı korunması Meslek mensupları için TÜRMOB bünyesinde özel yardım ve emeklilik sandığı kurulmalıdır. Mesleki sorumluluk sigortası Türmob gözetiminde kapsamı genişletilerek primleri makul hale gelmelidir. Muhasebe bürolarının KOBİ tanımına alınarak KOSGEB desteklerinden faydalanması için çalışma yapılmalıdır. Stajyerlere ilişkin sorunlar Stajyerlerin kazançlarından sadece kısa vadeli sigorta primleri alınmalı ve geçen süre için sonradan borçlanma imkânı getirilmelidir. Stajyerlerin denetimi, çalışma usul ve esasları yeniden düzenlenmeli, oda tarafından oluşturulacak komisyonlara denetim yetkisi verilmelidir. Meslek mensuplarının yanlarında, gözetim veya denetimlerinde stajyer çalıştırmaları zorunlu hale getirilmelidir. 29

30

31 TAHSİLAT SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

32 TAHSİLAT SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Tahsilat Sorununun Çözümüne İlişkin İzlenecek Yol Haritası Yönetmelik Haline Getirilmelidir 1.Aşama Mevcut Disiplin ve Haksız Rekabet yönetmeliklerinin işletilmesi, 2.Aşama e-sözleşme uygulamasına geçiş ve e-sözleşme olmaksızın e-beyannamenin kabul edilmemesi, 3.Aşama Ücret tahsilatlarında bankacılık sisteminin kullanımının (pos cihazı, banka havalesi, kredi kartı ve çek keşidesi) zorunlu hale getirilmesi, 4.Aşama Beyannamelerin verilmesi sırasında tahsilatın yapıldığına ilişkin bankacılık sisteminden otomatik onay alınması. 32

33 TAHSİLAT GÜÇLÜĞÜ YAŞANAN MÜŞTERİLERE İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİK ÖNERİSİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar Amaç Madde 1) Meslek mensuplarının öteden beri yaşadıkları tahsilat problemleri küresel krizin etkisiyle derinleşmiştir. Meslek mensupları, tahsilat probleminin getirdiği finansal maliyetleri artık taşıyamayacak durumdadırlar. Tahsilat probleminin çözümüne yönelik bazı yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulduğu açıktır. Ancak bu düzenlemeler yapılıncaya kadar problemin çözümüne yönelik yürürlükteki mevzuatın meslek mensuplarına ve Odalara yüklediği bazı görevler bulunmaktadır. Meslek mensupları ve Oda Yönetim Kurulu tarafından tahsilat güçlüğü yaşanılan müşteriler hakkında izlenecek prosedürü belirlemek amacıyla bu yönetmelik düzenlenmiştir. Kapsam Madde 2) Meslek mensupları ile müşteriler arasında yapılan sözleşmelerden doğan alacaklar bu yönetmeliğin kapsamını oluşturmaktadır. Dayanak Madde 3) 27/09/2007 tarihinde sayılı resmi gazetede yayınlanan Disiplin Yönetmeliğinin 6/g maddesi ile Meslek mensuplarından asgari ücret tarifesinin altında iş kabul edilmesi, ücret yönetmeliğine aykırı olarak, ücretini tahsil etmediği halde daha sonraki yıllarda işin sürdürülmesi, kınama cezasına tabi olacağı hususu düzenlenmiştir. 21/11/2007 tarihinde sayılı resmi gazetede yayınlanan haksız rekabet yönetmeliğinin 7/c Maddesinde ise Bir meslek mensubuna olan ücret borcunu ödememiş iş sahibine hizmet vermek haksız rekabet fiilleri arasında sayılmaktadır. Her iki yönetmelik birlikte değerlendirildiğinde; meslek mensubuna tahsilat güçlüğü yaşanan müşterilere en fazla bir yıla kadar hizmet verme izni verilmekte, öte yandan haksız rekabet yönetmeliği ile ücretini alamayan meslek mensubunun ücretinin tahsilatı güvenceye bağlanmaktadır. Tanımlar Madde 4) Bu yönetmeliğin uygulamasında; a)kanun : 3568 sayılı kanunu, b)yönetmelik : Yukarıdaki kanunlara göre çıkartılmış yönetmelikleri, c)meslek Mensubu : 3568 sayılı yasaya göre ruhsatlı meslek mensubunu, d)müşteri : Ruhsatlı meslek mensubu ile sözleşmesi olan iş sahibini, e)iş : Sözleşmeye konu olan yapılması taraflarca anlaşılan konu, 33

Sayın Üyemiz, Saygılarımla, Mesut TOPCU Bursa SMMM Odası Başkanı. Meslek Mevzuatına İlişkin Hatırlatmalar

Sayın Üyemiz, Saygılarımla, Mesut TOPCU Bursa SMMM Odası Başkanı. Meslek Mevzuatına İlişkin Hatırlatmalar Sayın Üyemiz, Bilindiği gibi her yıl Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanmakta olan Asgari Ücret Tarifesi meslek örgütlerimizin talepleri yeterince dikkate alınmadan yayınlanmaktadır. Gerçek hayatla örtüşmeyen

Detaylı

Sayın Üyemiz, Saygılarımla, Ahmet Hikmet SÖNMEZ Oda Başkanı

Sayın Üyemiz, Saygılarımla, Ahmet Hikmet SÖNMEZ Oda Başkanı Sayın Üyemiz, Meslek örgütü olarak; seçimlerle geçen bir yılı uğurlarken; yeni yıla, yepyeni umutlarla adım atıyoruz. Seçimler neticesinde, Oda yönetimini devralan kadrolarımız, meslek örgütümüzde öteden

Detaylı

ÇALIŞMA HAYATINDA YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZE İLİŞKİN RAPOR

ÇALIŞMA HAYATINDA YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZE İLİŞKİN RAPOR ÇALIŞMA HAYATINDA YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZE İLİŞKİN RAPOR 1 ÖNSÖZ Çalışma hayatını düzenleyen yasaların başında 4857 sayılı İş Kanunu, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu, 6331 Sayılı İş

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ - HİZMETE ÖZEL - İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN

Detaylı

HİZMETİÇİ EĞİTİM SEMİNERİ

HİZMETİÇİ EĞİTİM SEMİNERİ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU HİZMETİÇİ EĞİTİM SEMİNERİ BİLGİ NOTU 2-4 ARALIK 2010 ANKARA 1 SUNUŞ Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), 491 meslek dalında yaklaşık 2.000.000

Detaylı

ODALAR ARASI UYGULAMA B RL KTEL

ODALAR ARASI UYGULAMA B RL KTEL ODALAR ARASI UYGULAMA B RL KTEL İDARİ VE MALİ KONULAR 04.06.2011 / ANKARA TÜRMOB YAYINLARI- 415 2ODALAR ARASI UYGULAMA BİRLİKTELİĞİ Dizgi - Düzenleme Tuncay TEKYILDIZ Baskı Ziraat Gurup Matbaacılık A.Ş.

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. 1 Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

E-Beyanname Kılavuzu Aralık 2005

E-Beyanname Kılavuzu Aralık 2005 E-Beyanname Kılavuzu Aralık 2005 Bu kitapçık, açıklayıcı bir rehber olması amacıyla Aralık 2005 itibarıyla mevcut bulunan mevzuat ve uygulama göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Bu tarihten sonraki değişiklikler

Detaylı

MUHTASAR BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

MUHTASAR BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ MUHTASAR BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ İÇİNDEKİLER MUHTASAR BEYANNAMESİ NEDİR MUHTASAR BEYANNAMESİNİ KİM VERECEKTİR MUHTASAR BEYANNAMENİN VERİLECEĞİ VERGİ DAİRESİ MUHTASAR BEYANNAMENİN BEYAN ŞEKLİ VE VERİLME

Detaylı

MALİYE VE VERGİ POLİTİKALARI ÇALIŞMA RAPORU

MALİYE VE VERGİ POLİTİKALARI ÇALIŞMA RAPORU MALİYE VE VERGİ POLİTİKALARI ÇALIŞMA RAPORU 89. Genel İdare Kurulu Toplantısı 10-11 Nisan 2015, Manisa MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel:

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK I) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI DÜZENLİLİK DENETİMİ RAPORU 1 II) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI PERFORMANS DENETİMİ RAPORU

Detaylı

İZMİR YMMO. Seçimlerin Ardından. Değerli Meslektaşlarım,

İZMİR YMMO. Seçimlerin Ardından. Değerli Meslektaşlarım, BAŞKANIN MESAJI Seçimlerin Ardından Değerli Meslektaşlarım, Seçimler demokrasinin şölenidir. 12 Mayıs Pazar günü yapılan Odamız seçimlerinde 278 üyemiz oy kullanmıştır. Toplam üye sayımızın 395 olduğu

Detaylı

İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİ 1- AMAÇ, DAYANAK VE TANIMLAR

İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİ 1- AMAÇ, DAYANAK VE TANIMLAR 1 Eylül 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28398 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından; TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİ 1- AMAÇ, DAYANAK VE TANIMLAR 1.1- Amaç Bu Tebliğin amacı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. 2014 YILI Faaliyet Raporu

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. 2014 YILI Faaliyet Raporu GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI Faaliyet Raporu Ş u b a t 2 0 1 5 Y a y ı n N o : 1 9 9 1 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU... 9 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 11 I-GENEL BİLGİLER... 12 A-Misyon ve Vizyon... 12 B- Yetki,

Detaylı

UYGULAMA YÖNERGESİ. İçindekiler

UYGULAMA YÖNERGESİ. İçindekiler STAJ VE SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ İçindekiler 1. Temel İlkeler... 3 2. Hedefler... 3 3. TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS)... 4 4. Aday Meslek Mensubu Olma Koşulları...

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ - HİZMETE ÖZEL - İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII SOSYAL GÜVENLİİK KURUMU BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

Müşterilerimizin dikkatine

Müşterilerimizin dikkatine Müşterilerimizin dikkatine MUHASEBE İLE İLGİLİ NELERİ BİLMELİ Muhasebenin sağlıklı yürütülebilmesi düzenli evrak akışına bağlıdır. İşletmenizle ilgili gelir ve gider belgelerinin yanında banka ekstrelerinin,

Detaylı

ARACI KURUM SEKTÖRÜNDE SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

ARACI KURUM SEKTÖRÜNDE SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI TSPAKB ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ ARACI KURUM SEKTÖRÜNDE SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Aralık 2006 SUNUŞ Birliğimiz, sermaye piyasasını ve aracılık faaliyetlerini geliştirme amacı

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 6183 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İŞLEMLER YÖNERGESİ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İŞLEMLER YÖNERGESİ ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İŞLEMLER YÖNERGESİ 1 İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel hükümler Amaç, kapsam, dayanak Madde 1 - (1) Bu yönerge, 3568 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde

Detaylı

STAJ ve SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ (TASLAK) EYLÜL 2013 / ANKARA

STAJ ve SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ (TASLAK) EYLÜL 2013 / ANKARA STAJ ve SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ (TASLAK) EYLÜL 2013 / ANKARA İÇİNDEKİLER 1- Amaç ve Kapsam... 1 2- Hedefler... 1 3- TESMER Otomasyon Sistemi ( TEOS )... 2 4- Aday

Detaylı

SUNUŞ BURSA SMMM ODASI

SUNUŞ BURSA SMMM ODASI SUNUŞ Globalleşen dünyada, örgütler için kurumsal yapının önemi, her geçen gün biraz daha artmaktadır. Örgütlerin, sağlıklı bir şekilde geleceğe taşınmaları ise yazılı hale getirilen kural ve ilkeler ışığında,

Detaylı

UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ HİZMET ALIM İLANI

UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ HİZMET ALIM İLANI UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ HİZMET ALIM İLANI Uşak İl Müdürlüğümüzce Kuruma kayıtlı işsizlere yönelik olarak, kendi işini kurmalarına yardımcı olmak amacıyla 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/I bendi

Detaylı

AMME ALACAKLARI VE SİGORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI 'TORBA KANUN' HÜKÜMLERİ

AMME ALACAKLARI VE SİGORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI 'TORBA KANUN' HÜKÜMLERİ AMME ALACAKLARI VE SİGORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI 'TORBA KANUN' HÜKÜMLERİ Bu kanun hukuk tarihimizin görüp görebileceği en torbasal kanundur. Ülkemize has bir kanun yapma tekniği haline getirilen

Detaylı

TOKAT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ BÖLGE İŞLETME YÖNERGESİ

TOKAT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ BÖLGE İŞLETME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER I.YÖNERGENİN AMACI.. 1 II.YÖNERGENİN KAPSAMI... 1 III.KISALTMALAR VE TANIMLAR... 1 IV.İLGİLİ MEVZUAT 3 V.GENEL HUSUSLAR 3 VI.BÖLGEYE İLİŞKİN BİLGİLER. 3 1.PROJE BAŞVURUSU VE KABUL. 4 2.TEKNOLOJİK

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2013 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN VERGİ DAİRESİ İŞLEMLERİ 344MV0067 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANKARA-2010

FAALİYET RAPORU ANKARA-2010 FAALİYET RAPORU 2009 ANKARA-2010 T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yayın No: 112 Nisan 2010 www.gib.gov.tr www.vergibilir.gov.tr 444 0 189 Hazırlık - Baskı

Detaylı