ÖZGÜRLEŞİM VE DIŞLANMA DİYALEKTİĞİNDE KENTSEL ÇEVRE BÖLGELERİNDEKİ GENÇLERİN TEKNOLOJİ KULLANIMLARI. Ali ERGUR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGÜRLEŞİM VE DIŞLANMA DİYALEKTİĞİNDE KENTSEL ÇEVRE BÖLGELERİNDEKİ GENÇLERİN TEKNOLOJİ KULLANIMLARI. Ali ERGUR"

Transkript

1 SOSYOLOJİ DERNEĞİ ÖZGÜRLEŞİM VE DIŞLANMA DİYALEKTİĞİNDE KENTSEL ÇEVRE BÖLGELERİNDEKİ GENÇLERİN TEKNOLOJİ KULLANIMLARI Ali ERGUR VI. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Ekim 2009, Toplumsal Dönüşümler ve Sosyolojik Yaklaşımlar, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.

2 Ali ERGUR ÖZGÜRLEŞİM VE DIŞLANMA DİYALEKTİĞİNDE KENTSEL ÇEVRE BÖLGELERİNDEKİ GENÇLERİN TEKNOLOJİ KULLANIMLARI Ali ERGUR 1 Öz Bireyselleşmiş teknoloji ürünlerinin kullanımının yayılması, küresel etkileşim ağlarının bütünleşmelerini beraberinde getirmektedir. Her ne kadar her toplum kesimi bu değişmeden belli öçlülerde az veya çok etkileniyor olsa da, gençlerin toplumsallaşmasında teknolojinin tartışılmaz bir önemi vardır. Toplumsal-ekonomik olarak yoksunluklar içindeki kentsel çevre bölgelerinde yaşayan gençler için ise, bireyselleşmiş teknolojilerin kullanımı, çok belirgin bir şekilde ikili bir etki yaratmaktadır: Teknolojinin özgürleştirici, kısıtlı çevreden ileri fırlatan bir özelliği olduğu gibi, yeterli erişimi olmayanlarda, tam tersi yönde bir geri fırlatma gözlemlenebilmektedir. Bu durum, esasen küreselleşmenin en temel özelliklerinden birisidir: Ona tutunabilenler için küresel ağlara ve onların avantajlarına erişmek mümkün olmakta, diğer yandan, bu hızla akan sürecin dışında kalanlar, aynı şekilde sistemin kenarına itilerek dışlanmaktadırlar. Bu bildiri, bu çift yönlü merkezkaç etkisi üzerine bir düşünümdür. İstanbul un üç ayrı çevre bölgesinde yapılmış bir saha araştırmasının verileri üzerinden, hem genel anlamda küreselleşmenin hem Türkiye de ve gençlik bağlamındaki toplumsal özgüllüklerin tartışılması hedeflenmektedir. Anahtar sözcükler: Küreselleşme, yeni teknolojiler, gençlik, çevre bölgeleri, kentsel bütünleşme, etkileşim. 1 Prof.Dr., Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi. 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 277

3 Özgürleşim ve Dışlanma Diyalektiğinde Kentsel Çevre Bölgelerindeki Gençlerin Teknoloji Kullanımları Abstract The progressive expansion of the use of individualized technologies implies the progressive integration of global interactive networks. Although different segments of the society have different kind of relation with such new ways of interaction, the youth is undoubtedly the most motivated social layer for technological integration. The youth living in a materially poor conditions in urban peripheral areas, are guided with a higher impulse for an intensive use of these individualized technological devices. Nevertheless, technology functions always with a doubleface: It can project onto a global plane of interactions, with an accelerating speed, those who can catch its velocity, or, to the outer space of the same global domain, those who can not. Indeed, this is the very logic of the globalization. Those who can get the concepts and instruments of the forward projection can enter into an emancipation process, though the intensive use of global interactive technologies. This is a summary of a field study realized in the three peripheral settlements of Istanbul, analyzing the double effect of the technology on the youth, who have a relatively limited access to the urban resources. Keywords: Globalization, new technologies, youth, peripheral areas, urban integration, interaction Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

4 Ali ERGUR Şubat 2007 Kasım 2008 tarihleri arasında, İstanbul un birbirinden yapısal, içerdiği toplumsal dinamikler, coğrafi konum, temsil ettiği kentlilik biçimi açısından farklı üç ayrı çevre bölgesinde gerçekleştirdiğimiz, TÜBİTAK destekli araştırma projesi, birbirlerini tamamladığı düşünülen üç temel eksen üzerine inşa edilmiştir: Mekânla ilişkilenme, boş zaman değerlendirme ve teknoloji kullanımı. Bu noktadan hareketle, gençlerin bir kimliklenme aracı olarak teknolojiyi nasıl araçsallaştırdıkları üzerine, araştırma bulgularından yola çıkarak somutlaştırmaya çalışacağımız kavramsallaştırmalardan geliştirmeye çalışacağız. Araştırmanın başlangıcında, özellikle kişiselleşmiş iletişim teknolojileri sayesinde, kentsel mekân ve zamanı belli bir dönüştürme yetisine sahip olduklarına dair bir varsayım kurulmuştur. Buna göre, özellikle yeniliklere en çok açık oldukları düşünülen gençlik katmanı, bütün heterojenliğine karşın, yalnızca bu yenilenme arzusu ve keşfedici merak sayesinde bile, ayrı bir araştırma nesnesi olmayı hak etmektedir. Zaten, teknolojinin genel anlamda toplumun genelinde yarattığı dönüştürücü etkilerin en billurlaşmış şekilde gençlerde belireceğini varsayarak bir çeşit toplumsal değişme ideal tipi inşa etmiş olduğumuzu düşünüyoruz. Bu inşa, olmayan bir tip yaratmaktan ziyade, mevcut bir kategoriye bu işlevi atfetmek şeklinde tezahür eden bir yöntembilimsel tercih olmuştur. Projenin, özellikle gençleri konu edinmesinin başlıca amacı budur. Ayrıca, gençliğin Türkiye de bir toplumsal gizilgüç gibi görülmek yerine çoğunlukla bir sorunlar kaynağı olarak algılanmakta olduğu da yaygınlıkla gözlemlenen bir gerçektir. Araştırmanın bulgularında böylece hem bu gizilgücün doğru toplum siyâsalarıyla yönlendirilebilmesine olanak sağlayacak toplumbilimsel çözümleme birimlerinin elde edilmesine çalışılmış, hem bu dönüştürücü eğilimin kendiliğinden gerçekleşme sahalarının gençler için ifade ettikleri anlam dünyalarına sızılmaya çaba gösterilmiştir. Bu kapsamda, farklı ilgi alanlarındaki araştırmacılar, belirlenen üç ana eksenin farklı boyutlarında çalışmışlar, araştırma bu nedenle kavramsal bir farklılaşmaya gittiği gibi, yöntembilimsel bir çoğulluğu da temel yaklaşımı olarak belirlemiştir. Böylece, aynı anda mekân, boş zaman ve teknoloji eksenleri hem ayrı hem birbirleriyle bağıntılı olarak çalışılmış, hem bu çözümleme süreci anket uygulaması, odak grup tartışmaları, mülâkatlar, katılmalı ve dolaylı gözlemler ve bilişsel haritalar gibi farklı tekniklerin verilerinden yararlanmak suretiyle, bulguların tek kaynaklı, tek tip, tek yorumsal düzeyde olması önlenmeye çalışılmıştır. Projenin genel verileri ve bunlar hakkındaki genel çözümlemeler daha kapsamlı bir ana metinde bir araya getirile- 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 279

5 Özgürleşim ve Dışlanma Diyalektiğinde Kentsel Çevre Bölgelerindeki Gençlerin Teknoloji Kullanımları rek orta boy kuramsal bir hale getirilmeye çalışılacaktır. Bu metin, böyle bir genel çözümlemeye temel teşkil edecek alt-düzey odaklanmış çözümlemelerden biridir; ağırlıklı olarak gençlerin teknolojiyle kurdukları ilişkinin doğasını sorgulamaya ve buradan kuramsal çıkarımlar üretmeye yönelik bir yapıdadır. Teknoloji, kendi kurucu söyleminin iddia ettiğinin tersine salt teknik bir olgu değildir; hatta ondan öte, yaşamın kılcal damarlarına girme becerisi arttıkça, kendinde bir ideoloji haline dönüşmektedir. Bu nedenle, teknolojiyi, onun somut ve araçsal görünümleri olan gereçler ve kullanımlardan ibaret görmek son derece eksikli bir yaklaşım olur. Böyle bakıldığında, çevre bölgelerindeki gençlerin gündelik gerçeklikleri içinde git gide daha fazla yer kaplayan teknolojik gereçleri, yalnızca varlıklarının sağladığı işlevsel kolaylıklardan ibaret tahayyül etmek toplumbilimsel açıdan doğru olmaz. Zira, teknolojik gereç, kullanım, hatta algılama düzeyleri, kullanıcısını saran egemen ideolojik göndermelerin somutlaştıkları alanlar olarak kavramsallaştırılabilirler. Bununla birlikte, sanal etkileşim de kent algılamasının kurucu unsurlarından birisi haline gelmiştir. (Wakabayashi, 2002: 7) Bu nedenle, bireysel teknoloji pratiği ne kadar nötr olarak düşünülürse düşünülsün, onu saran toplumsal değerler sisteminden, mevcut etkileşim/çatışma alanlarından ve hepsinden önemlisi, egemen üretim ilişkileri ile bunlardan türeyen ideolojik çerçeveden bağımsız olarak kavramsallaştırılamaz. Çevre bölgesindeki gencin, ağırlıklı olarak bireyselleşmiş teknolojik pratiklerinde, onu daima görünmez bir yönelimler bütünü olan toplumsal hedeflerin meşruiyet çerçevesi sınırlar. Diğer bir deyişle, teknoloji kullanan özne, hele araştırmamızdaki gibi değişikliğe, yenilenmeye, etkileşime açık, yaşam hedeflerini henüz tam olarak oluşturmamış, bununla birlikte yoksunluğun etkilerini özellikle kimlik inşa etme sürecinde şiddetle hisseden yapıdaysa, bu pratiğini, kendisine, yine aynı iletişim kanallarından akarak az ya da çok dayatılan değerlerin baskılayıcı etkisinden arındırması güçtür. Çevre bölgesinde bireyselleşmiş teknolojik gereçleri az ya da çok beceriyle kullanan genç, ister istemez, liberal bir piyasanın kendisine, farklı söylemsel biçimlerde sunduğu daha iyi yaşam ülküsünün güdüleyici etkisi altında bir davranış mantığı geliştirebilecektir. Bununla birlikte, bu noktada da ikili bir eklemlenme olduğundan bahsedilebilir: Daha iyi yaşam hedefi, özellikle çevre bölgesindeki genci bir yandan kendi kısıtlı olanaklarını aşmaya yönelik bir şevke, diğer Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

6 Ali ERGUR yandan yoksunluğunun erişemediği toplumsal kodları edinememenin bozulma hissine yönlenmektedir. Bununla birlikte, bu konuda, kesin yargılar oluşturmak, uzun süreli ve derinlikli başka araştırmaların varlığını da gerekli kılmaktadır. Ancak, kabaca da olsa, böyle bir yarılma hissinin varlığını gözlemlemiş olduğumuzu belirtebiliriz. Daha iyi yaşam ülküsü, her ne kadar toplumun her katmanını kesip giden bir etki yaratsa da, bunun yıkıcılığından en çok çevre bölgesi gençlerinin etkilendiğini ileri sürmek yanlış olmaz. Zira, kendi gerçekliğini aşma çabasını en çok hem genç hem çevrede olduğu için onda gözlemlenebilir. Parasal yoksunlukla kışkırtılmış arzu arasında sıkışan çevre bölgesi gençleri, tek bir davranış modeli sergilemekten uzaktırlar. Farklılaşmada yaş ve yaşanılanın bölgenin fazla belirleyici bir önemi yok gibi görünmektedir; belli ölçüde kızların daha dönüştürücü bir eylemlilik içine girdikleri söylenebilirse de, bu durumu genelleyebilecek kadar sağlam verilere sahip olduğumuzu iddia edemeyiz. Dolayısıyla, en temel üç değişkenimizin hiçbirinin münhasıran daha iyi yaşam ülküsünün etkilerine mâruz kalmanın sonuçlarını belirleyici özellikte olduğu söylenemez. Bununla birlikte, her üç bölgede, az ya da çok şevkle, içinde bulunduğu koşulları dönüştürmek isteyenlerin yanı sıra, kapalılık ve yoksunluğun getirdiği bir büzülme, geri çekilme halinde kalanların varlığını gözlemledik. Her hâlükârda, çevre bölgesi genci, sürekli olarak kışkırtılmış bir daha iyi yaşam imgesi ile buna somut anlamda ulaşmanın güçlüğü, aslında olanaksızlığı, arasında yarılmış bir bilinci geliştirmektedir. Bu noktada, teknolojiyle kurulan ilişki salt işlevsel olmaktan öte bir anlam kazanmaktadır. Teknolojik gereç, somut olarak cep telefonu ve en çarpıcı şekilde İnternet bağlantılı bilgisayar, bu kışkırtılmış arzu-yoksunluk ikiliğini belli oranda dönüştürebilen bir özellikte ortaya çıkmaktadır. Bu kısır döngüye sıkışmış bilinç, yine kendisine daha iyi yaşamın imge ve söylemlerini taşıyan teknoloji sayesinde, belli özgürleşme yollarını inşa edebilmektedir. Gençlerin %79 u cep telefonun birincil önemde olduğunu düşünmektedir; bu sayı, aynı yaşlarda ama daha üst gelir gruplarından gelen üniversite öğrencilerinin tutumlarına oranla (%44,8) anlamlı bir şekilde teknolojinin eşitsizlikleri dengeleyici gücüne inanıldığını ortaya koymaktadır. Kişisel bilgisayarın birincil öneme sahip olduğunu düşünenler ise bu orana yakın seyretmektedir (%71,2). Üçüncü derecede birincil önemi ise %50,86 lık oranla İnternet bağlantısı oluşturmaktadır. Burada en dikkat çekici durum, bilgisayara erişmek, sanıldığı kadar kendiliğinden İnternet e erişmek anlamına gelmediğini saptamak olmuştur. Tutum düzeyinde bile böyle bir 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 281

7 Özgürleşim ve Dışlanma Diyalektiğinde Kentsel Çevre Bölgelerindeki Gençlerin Teknoloji Kullanımları açıklık saptamak, İnternet e erişim konusunda edinilmiş önyargıları olduğu kadar, onun hakkındaki bilgilenme eksikliğini de işaret etmektedir. Her durumda, küresel iletişim ağlarına erişme, bunun için gereken maddi alt-yapı kadar, belli bir açılma imgeleminin varlığını da gerektirmektedir. Benzer bir açıklık, tutumlardan gerçekliğe geçildiği zaman da kendisini belli etmektedir: Gençlerin %84,26 sı cep telefonu, %50,10 u bilgisayar, %38 i ise İnternet bağlantısına sahiptir. Bilgisayar kullanımında, özellikle maddî nedenlerden dolayı yoksunluk, çevre bölgelerinde genellikle İnternet-café lere gidilerek telafi edilmektedir. Bu konuda, Tarlabaşı ve Gazi Mahallesi nde belirgin bir şekilde yoğun bir İnternet-café ye gitme alışkanlığı gözlemlenmiştir. Buna mukabil, İstasyon Mahallesi nde göreli bir İnternet-café görünmezliği söz konusudur. Bu durumun nedeni soruşturulduğunda, ebeveynlerin şikâyetleri gerekçesi ifade edilmiştir; ancak bu görünür gerekçenin yanı sıra başka yapısal nedenler aranması gerektiği kanısındayız. Tarlabaşı nda sıklıkla, Gazi Mahallesi nde dikkate değer bir görünürlükte İnternet-café ler mevcuttur; oysa İstasyon Mahallesi nde, varlığı dışarıdan belli olmayan yalnızca iki İnternetcafé ye rastlanmıştır. Buna karşın, bütün bölgelerde gençlerin belli bir teknolojik yatkınlığı gözlemlenmiştir. İnternet-café nin yetersiz kaldığı noktada bireysel iletişim gerecinin paylaşımı da söz konusu olmaktadır. Buna göre, en çok paylaşılan teknolojik gereç kişisel bilgisayardır; en yüksek oranda kardeşler ve arkadaşlarla paylaşılmaktadır (%41,46). Bununla birlikte, İnternet bağlantısı daha az oranda paylaşılmaktadır (%30,71); bu da bir kez daha bilgisayar sahipliği ile İnternet bağlantısına erişim arasındaki farkı teyid eder niteliktedir. Diğer teknoloji ürünlerinin paylaşımı daha az oranda gerçekleşmekle birlikte (MP3-çalar %22, 26; radyo %20,73), asıl dikkat çekici farklılaşma cep telefonunda ortaya çıkmaktadır (%18,62). Bu oran, cep telefonunun bilgisayardan daha kişiselleşmiş doğasıyla uyumlu olsa da, diğer yandan, bunca kişiselleşmiş bir gerecin dahi beşte bire yakın bir oranda paylaşılmasına gereksinim olduğunu göstermektedir. Böyle bir paylaşım zorunluluğu, özellikle cep telefonunun edinme maliyetinin günümüzde iyice düşmüş olduğu da göz önüne alınarak, ne denli ekonomik yoksunluk içinde, bu durumu ne denli yüksek bir arzuyla aşma güdüsünün bulunduğunu da işaret etmektedir. Üniversite öğrencilerinde 2 cep telefonunun öncelikli olduğunu belirtenlerin oranının %57,3 te kaldığı göz önünde tutulursa, ileri teknoloji ürünü iletişim olanaklarına sahip olmanın, çevre böl- 2 Bu veriler, Ali Ergur ve Gülçin Büyüközkan tarafından, çevre bölgesi gençleri üzerine yapılmakta olan bu araştırmaya paralel olarak, mikro ölçekte, bir özel bir kamu üniversitesi öğrencileri üzerinde gerçekleştirilen anket çalışmasının ürünüdürler Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

8 Ali ERGUR gelerindeki gençler için yaşamsal sayılabilecek kadar önemli olduğunu ileri sürebiliriz. Zira teknoloji, maddi yoksunlukları belli ölçüde de olsa aşmanın bir yolu olarak görünmektedir. Özgürleşme çabasının doğal sonucu olarak kamusal bir görünürlüğün önem kazandığını gözlemlemekteyiz. Teknolojinin, kamusal alanda, fizikî gerçekliğin karşılaşmalarındaki eşitsizlikleri belli ölçüde de olsa, çevre bölgesinde yaşayan genç lehine düzenleme etkisinin bulunduğunu düşünebiliriz. Sanal etkileşimde gerçek bedenlerin olmaması, ilişkinin gerçek olmadığı anlamına gelmez (Whitty, 2003: 572). Teknoloji üzerinden kimlik stratejisi geliştirme, her toplumsal-ekonomik katmandaki gençler için geçerli olabilecek bir yöntem olmakla birlikte, yoksunlukları daha fazla olan çevre bölgelerindekiler için, özellikle sanal etkileşimin yadsınmaz bir belirleyiciliği olduğu, araştırmamızın bulgularında da somutlaşmaktadır. Sanal kimlikleri, gençlerin sokakla okul arasındaki uyumsuzluğu telafi etmeye çalıştıkları bir üçüncü düzlem olarak belirginleşmektedir. (Dawes, 1998: 24) Öncelik sırasının başına yerleştirilen cep telefonunun ilk edinilme yaşı, teknolojiyle bütünleşme eğilimini de belli ölçüde aydınlatan bir veri sayılabilir. Diğer yandan, ailelerin maddi durumlarının da bu ilk cep telefonunu satın alabilmede etkili olduğu unutulmamalıdır. Buna göre, yedi yaşına kadar inen tekil istisnalar dışarıda tutulursa, ilk ciddi yoğunlaşmanın (%7,5) 12 yaş civarında oluşmaya başladığını saptamaktayız. Bu oran, nominal olarak düşük olmakla birlikte, yeni ergen gençlere cep telefonu temin edebilecek düzeydeki ailelerin, çevre bölgeleri için yine de dikkate değer olduğunun altını çizmektedir. Zira sonuçta 12 yaş ve altı gençlerin ilk cep telefonunu edinme oranları %12 dir. Benzer oranlı ilk edinme yaşı 13 ve 14 te gözlemlenmektedir (sırasıyla %11,2 ve %14,4). Ancak kesin bir açıklıkla görüleceği gibi, 15 yaş önemli bir eşik oluşturmaktadır. Bu durumun farklı açıklamaları vardır. Ancak, özellikle zorunlu ilköğretim sürecinin sonuna gelinmiş olması belirleyici olabilir. Eğitimine devam etmeyen/edemeyen önemli bir çoğunluk yaşlarında çalışmaya yönelmektedir. 15 yaşındaki âni sıçrama, yalnızca ailelerin o yaşlardaki gençlere cep telefonu almayı uygun bulmalarından kaynaklanmayıp gençlerin, bizatihi kendi ekonomik güçlerini edindikten sonra cep telefonu satın almaya yöneldiklerini de göstermektedir. Nitekim, bu ilk yöneliş, aynı zamanda, cep telefonu edinme yaşının da doruk noktasını oluşturmaktadır. Buradan, ilk ekonomik olanağa sa- 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 283

9 Özgürleşim ve Dışlanma Diyalektiğinde Kentsel Çevre Bölgelerindeki Gençlerin Teknoloji Kullanımları hip olduğu anda, gencin cep telefonu edindiği ve daha sonraki yaşlarda bu eğilimin azalmaya başladığı saptanabilir. 16 yaşında ilk cep telefonunu edinenler, birden %12,9 oranına gerilemektedirler. Reşit olma yaşında ise, gençlerin büyük bir çoğunluğunun artık cep telefonuna sahip olduğu netlikle görülmektedir (toplam %84,3). Bilişim çağında kişi olmanın temel koşullarından birisi, vazgeçilmez şekilde bireyselleşmiş iletişim teknolojisi gereçlerine sahip olmaktadır; bunlar arasında cep telefonunun özel bir yeri vardır. Zira cep telefonu, yalnızca bireysel kullanıma açılmış herhangi bir teknoloji ürünü değil, aynı zamanda, kişiliğin bir önemli bir bileşeni haline gelmiştir. Neredeyse organik olarak adlandırabileceğimiz bir bütünleşme, cep telefonu ve insan ilişkisini tarif eder hale gelmiştir. Birçok konuda olduğu gibi, gençler bu bütünleşmede de, billurlaşmış toplumsal örnekleri temsil etmektedirler. Bu nedenle, çevre gençlerinde gözlemlediğimiz cep telefonu edinme arzusu, kişisel kullanım ve ona bağlı çeşitli pragmatik yönelimlerin ötesinde, küresel düzeyde gelişmekte olan bir insan-makine ilişkisinin en yoğun olarak gözlemlenebildiği haldir. Burada, cep telefonun edinilmesi, ekonomik olarak daha iyi durumda olan sınıflarda gözlemlediğimiz basit bir moda, genel eğilimi izleme, taklit etme, hatta uyma davranışı anlamında olmaktan öte, bunları da içererek, bir kimlik stratejisinin vazgeçilmez önemdeki maddi destek unsuru olarak da düşünülmelidir. Çevre bölgesindeki gencin hem deneyimlediği cemaat tipi bir baskılayıcı ortamdan sıyrılma isteği, hem, bunun sonucu olarak, kendini özerk bir kişi olarak tanıtma gereksiniminin daha vurgulu bir şekilde ortaya çıkması, onda, cep telefonunu özel bir anlam alanına yerleştirme sonucunu doğurmaktadır. Toplumsal ortamın baskıladığı yaşam tarzlarından farklılarına açılabilmenin mümkün olduğu çeşitli araştırmalarda gösterilmiştir (Irwin, 1999: 372); teknolojinin bu konuda, gençler üzerinde bir çeşit katalizör etki yaptığını düşünebiliriz. O nedenle, cep telefonunu ilk edinme yaşının izlediği doğrunun, daha üst sınıflarınkine oranla (örneğin özel üniversite öğrencilerinde 15 yaşında %24,3 le doruk noktası) önemli bir mahiyet farkı vardır: Çevre bölgelerindeki gençler, bir çeşit ritüel değer bağlamında edinilmesi makbûl sayılan nesnelere sahip olan daha üst sınıfların gençlerinin davranışlarından farklı olarak, kaynaklara erişimde onları kısıtlı bırakan koşulları dönüştürmenin bir yolu olarak cep telefonu edinmeye çalışmaktadırlar. Edinme, doğal olarak, bir ekonomik çevrimi gerektirmektedir. Üstelik, gösterge değerinden ziyade, ya da en az onun kadar, iletişim ağlarına erişim işlevselliğiyle algılanan cep telefonu, kendisine atfedilen özgür Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

10 Ali ERGUR leştirici konuma koşut olarak yoğun bir kullanımı da içermektedir. Bu nedenle, cep telefonunun sahipliği kadar, aylık giderinin karşılanması da önem arz etmektedir. Bu nokta, üst gelir gruplarının gençlerinin pratiklerinden hayli farklıdır: Çalışarak kazanılan parayla cep telefonu giderini karşılamak hayli yaygın bir uygulamadır. Nitekim, çevre bölgelerindeki gençlerin önemli bir kısmı (%40,7) cep telefonu giderini kendisi karşılamaktadır. Çoğunluğu daha küçük yaştakilerden oluşan bir eşdeğer kitlenin gideri ise, ebeveynler tarafından karşılanmaktadır (%37,2). Sonuçta, cep telefonu kullanmak, bir yanıyla vazgeçilmez bir kişilik ögesi haline gelirken, diğer yanıyla ekonomik olarak sürekli desteklenmesi gereken bir etkinlik konumundadır. Bu durum, genci hem özgürleştiren hem bağımlı kılan bir ikiliği de içinde barındırır. Ancak, kısıtlı ekonomik olanakların varlığı, beraberinde kendi pratik çözümlerini de getirmektedir. Zaten her sınıftan genç arasında yaygın bir pratik olan kısa mesajla (SMS) haberleşme, çevre gençlerinin durumunda bir zorunlulukla buluşmaktadır. Anket uygulaması sırasında bir önceki gün kaç kısa mesaj atıldığı sorulmuştur. Gençlerin %43,3 ünün hiç mesaj atmamışlardır. Buna mukabil, farklı sayılarda toplam %56,7 oranında genç, bir önceki gün en az 1 adet kısa mesajla haberleşmiştir. Ekonomik güçlüklerin yönlendirdiği bir kullanma mantığı, en ağırlıklı grubun (%25,5) 1 5 mesaj atanlar olduğunu göstermektedir. Kısıtlı kaynaklar, asgari ama işlevsel iletişim için kullanılmaktadır mesaj atanlar %10,6 yı oluştururken, %20,6 oranında genç 10 dan fazla mesaj atmıştır. Böylece, çevre gençleri arasında kısıtlı sayıda mesaj atıp asgari iletişimi korumaya çalışanlar ile, mesajlaşarak iletişmeyi gündelik pratik haline getirenler arasında bir ayrışma da gözlemlenmektedir. Diğer bir deyişle, beş gençten biri, yoğun sayılabilecek bir kısa mesajla iletişim pratiğine yönelmektedir. Bununla birlikte, çevre bölgelerindeki diğer olgularda olduğu gibi, ekonomik gerekçeleri yegâne kısıtlanmışlık nedeni olarak değerlendirmek doğru olmaz. Gencin kısa mesaj atmaması, çalışanlarda zamansızlık gibi bir nedene tekabül edebileceği gibi, hepsinden öte, daha derin bir bilişsel/kültürel durumu da işaret edebilir: Kısa mesaj, kolaylıklarının yanı sıra, belli bir yazılı kültür algılamasını da gerektirmektedir. Kısa mesajın bir kolaylık olarak tasavvur edilmesi bile, yazının az ya da çok bir alışkanlık olduğu, bireyi saran kültür dünyasını ve toplumsal algılama kalıplarını biçimlendirici bir unsur olarak düşünüldüğü bir simgesellik düzeyinde mümkündür. Diğer bir deyişle, yazının kullanılması, kısmen de olsa bir öğrenilmişliğin sonucu, belli bir habitus un ürünüdür. Kuşkusuz, bu durum, mekanik 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 285

11 Özgürleşim ve Dışlanma Diyalektiğinde Kentsel Çevre Bölgelerindeki Gençlerin Teknoloji Kullanımları bir belirlenim ilişkisi doğurmaktan ziyade, çerçeveleyici bir davranış mantığı oluşturmaktadır. Yaş kuşakları arasında gözlemlenen kısa mesaj kullanma pratiği farkı, aynı zamanda sınıflar arasında da gözlemlenmektedir. Kısa mesaj yazmadaki beceri, hatta kısa mesaja başvurma gereksinimini hissetmenin kendisi bile, yazının toplumsal tahayyülde bir yer edinmiş olmasıyla mümkündür. Bununla birlikte, kısa mesajla iletişim, bu yazılı kültürle daha yakın ilişkinin bulunduğu toplumsal sınıflara oranla daha az kullanımın olduğu çevre bölgelerindeki gençlerin dahi, görece hızlı bir şekilde, elektronik iletişim ağlarına bağlanmak için, kültürel anlamda daha az âşinâ oldukları bu kod düzenine algılamalarını hızla ayarlamaktadırlar. Kimlik stratejilerinin önemli sonuçlarından birisi farklılaşma arzusudur (distinction) (Bourdieu, 1979). Araştırmamızda, en azından Türkiye de, bazı iletişim araçlarına bir farklılaşma simgesi anlamı atfedilmesinden hareketle, tartışmasız ayrıştırıcı konumu olduğunu düşündüğümüz bir ileri teknoloji gereci olan I-pod hakkındaki tutumlar irdelenmeye çalışılmıştır. Özel üniversite öğrencilerinde de I-pod u bilinçli olarak red edenler vardır; buna karşın, çevre bölgelerindeki gençlerin %40,5 i peşinen I-pod un ne olduğunu bilmemektedirler. Ancak, %31,5 i de I-pod a işlevsel bir şekilde yaklaşıp onu müzik dinleme aracı olarak tarif etmektedir. %20,5 i ise I-pod u olmasını istemediğini belirtmektedir. Öykünme davranışı (başkalarında gördüğü için kendinde olmasını isteyen) yalnızca %2,7, salt saygınlık değeri için I-pod arzulayanlar ihmal edilebilir düzeydedir (%0,2). Ancak özel üniversite öğrencileri arasında da, bilinçli olarak I-pod istemeyenlerin oranı hayli yüksektir (%38,5). Bu durum, kuşkusuz çevre bölgelerindeki gençlerin I-pod u reddetmelerinden farklı nedenlere bağlanmaktadır: I-pod un yeterince tanınmadığı bir ortamda, onun bir farklılaştırıcı gösterge addedilmesi de pek olası değildir. Dolayısıyla %20,5 lik reddedenler kitlesinin davranış mantığı altında bu durumu da göz önüne almak gerekir. Öğrencilerin %25,4 ü yeni teknolojilerden daha iyi yararlanma, %19,7 i ise öncelikle tasarımından etkilenme gerekçeleriyle I-pod kullanmaktadır. I-pod a ilgisiz kalanların çevre bölgesi gençlerinde daha az oranda kalması, özel üniversite öğrencilerinin ilgisizliğinden farklı olarak, göreli bir arzu geriliminin varlığını da yansılamaktadır. Sonuçta, her iki kesim gençte de reddeden olduğu kadar, işlevsel gerekçelerle I-pod kullanan ya da kullanmayı isteyen mevcuttur. Saygınlık değeri, alenen ifade edilmese de, zımnî olarak kabul edilen Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

12 Ali ERGUR bir olgudur. Ancak imrenmek ve arzulamak için, nesnenin gösterge değerinin yeterince yaygın ve kabul edilmiş bir kod olması gerekir. Çevre bölgeleri gençlerinde bu göstergesel oydaşma henüz tam olarak gerçekleşmemiştir. Teknoloji ürününün benimsenmesi, yaygınlaşması ve nihayet belli bir toplumsal meşruiyet kazanmasında, maliyet etkeni kuşkusuz son derece belirleyicidir. Ancak, yine de her zaman ve koşulda, ekonomik etkenin tek başına yeterli olmadığı birçok durum da karşımıza çıkmaktadır. Nitekim, gözlem ve görüşmelerimizde, teknoloji ürününün fiyatının vazgeçilmez bir önemi olduğu netlikle belirmiş olmasına karşın, onun nesne değerinde somutlaşan kültür kodu olma niteliğini ortak bir payda olabilmesinin başka koşullara da bağlı olduğu görülmüştür. Bu bağlamda, I-pod gibi ürünlerin bir farklılaşma göstergesi olabilmesi, yalnızca pahalı olmalarına bağlı değildir; aynı zamanda, belli bir toplumsal farklılaşma göstergesi olduklarına dair bir kanaate tekabül etmeleri gerekir. Çevre bölgelerindeki gençlerde gözlemlediğimiz tutum, daha ziyade bu kod yoksunluğu idi. Diğer bir deyişle, sıradan olmayan farklılaştırıcı teknoloji ürünleri, bu özelliklerinin gereği olan simgeselliği bu bölgelerde yeterince kazanmış görünmemektedirler. O nedenle, kentsel çevre bölgelerinde I-pod un farklılaştırıcı etkisinden bahsetmek pek doğru olmaz. Özetle, teknoloji etkeninin, yalnızca maddî boyutlarıyla bile kentsel çevre bölgelerinde önemli bir tutunma aracı olarak işlev gördüğünü ifade edebiliriz. Teknoloji, her eğitim düzeyi ve her toplumsal sınıftan genç için zaten az veya çok bu toplumsallaştırıcı işleve sahiptir. Ancak, çevre bölgesi gençleri için, kendileri dışında akıp giden ve etkileşimsel bir düzlemde git gide büyüyen devasa toplumsal alana tutunma çabası, diğerlerinde olmadığı kadar öne çıkmaktadır. Zira, kentsel çevre bölgesi genci için, teknolojik donanım, bazı durumlarda neredeyse yegâne toplumsallaşma aracı haline gelmektedir. Üstelik, teknoloji, bu bağlamda, yalnızca basit bir toplumsal varlık gösterme meselesi olmaktan çıkıp ciddi anlamda bir varkalma stratejisine dönüşmektedir. Bu noktada, elbette her genç bireyin, içinde toplumsallaştığı alt-kültürün değer ve normlarını farklı biçimlerde içselleştirdiğini belirtmeliyiz; bu durum, sanal deneyimle daha da vurgulu bir öznellikler bütünü olarak tezahür etmektedir. Küresel ekonomi ve her türlü akışkan etkileşim biçimiyle hızla bütünleşen Türkiye de, bilinen zengin-yoksul ayrımlarının dışında, her zaman bunlara doğrudan bağlı olmayan bir en yeni teknolojiyi kullanabilen- 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 287

13 Özgürleşim ve Dışlanma Diyalektiğinde Kentsel Çevre Bölgelerindeki Gençlerin Teknoloji Kullanımları kullanamayan ayrımı da belirmektedir. Bu anlamda, çevre bölgesi gençleri de kendi içlerinde teknolojiye erişebilirlik ve erişemezlik bakımından belirgin bir şekilde kümelenmektedirler. Burada tekrar altını çizmekte yarar görerek, bu olgunun doğrudan, tamamen bir ekonomik belirlenim sürecinin ürünü olmadığını belirtmemiz gerekir. Bulgularımız, küreselleşmenin en temel özelliklerinden birisinin vurgulanmasına kısmen de olsa yardımcı olmaktadırlar: Küreselleşme, mal, sermaye, insan dolaşımı olduğu kadar, fikir ve değerlerin de hızlı bir dolaşıma girmesi anlamına gelmektedir. Bu dolaşım, elbette münhasıran teknolojinin incelmesi ve yayılması sayesinde gerçekleşmektedir. Küresel etkileşim ve akışlar, artık ister yerel ister küresel düzeyde olsun, toplumsallaşmanın da koşullarını değiştirmektedirler. Bu bağlamda, teknoloji temel bir belirleyici olarak, bireyleri bir fırlatma noktasına itmektedir: Teknolojinin en yeni ve en gelişmiş olanaklarından yararlanabilenler, mutlaka ekonomik anlamda algılamamız gereken küresel rekabet ortamında tutunma becerisini çeşitli şekillerde elde etmektedirler. Teknoloji, bu anlamda kürselleşmenin içine veya dışına fırlatan, nötr-görünümlü, oysa son derece yoğun değer, dolayısıyla ideoloji yüklü bir kullanımlar ve bunlara ilişik söylem taşıyan bir alandır. Teknoloji sayesinde ileri fırlatma, özellikle kentsel çevre bölgesi gençlerinin, fizikî-coğrafî anlamda sınırlanmışlıklarını, bir anda dönüştürebilen 3 sayısız sonuca sahiptir. Teknolojinin bu ileri fırlatma etkisi, özünde basit bir sahip olma veya olamama (erişme veya erişememe anlamında) durumunda düğümlenmektedir. Teknolojiye erişebilmek, benzerleri arasında baş döndürücü bir ivme kazanmak anlamına gelen bir etki, hatta artı ve eksi yönde (içe ve dışa) aynı anda çalışan bir merkezkaç kuvveti yaratmaktadır. Kentsel çevre bölgelerindeki gençler, çevre koşullarının baskılayıcılığının türü çok anlamlı bir farklılık oluşturmadan, teknolojiye erişebildikleri andan itibaren, onları kısıtlayan görece küçük toplumsallaşma çevresinin çok ötesine kendilerini taşıyabilmektedirler. Ayrıca, ekonomik olarak geri kalmış kentsel bölgelerde genellikle 3 Burada bir çeşit sihirli dokunuş etkisinden bile bahsedilebilir. Var olmak, tanınmak, saygı görmek, nihayet kazanmak için, masaldaki Külkedisi gibi Balo ya (küreselleşme süreci) gitmek, tartışılmaz bir önkoşuldur. Sihirli değnekle dokunulduğunda Balo ya katılabilmeyi bir anda, bir çeşit ileri fırlatma etkisiyle mümkün kılan temas (perinin Külkedisi nin karşısına çıkması, teknoloji), yokluğu durumunda, bireyi, üstelik yalnızca yerinde tutarak, yine aynı hızla geri fırlatabilir (Balo sürerken yırtık elbiseler, balkabağı, kertenkeleler, fareler, vb. ile baş başa kalmak). Sihir etkisinin yanılsamasının ancak geceyarısına kadar sürecek olmasının da fazla önemi olduğu söylenemez; zira Balo daki hazlar yalnızca şimdiki zamanın cinsinden ifade edilmektedirler. Ayrıca Balo, gösterilenin, gösterinin içinde yitip gittiği bir sanal ülkedir; zaten Balo da kutlanan da salt göstergenin mutlak zaferidir. Gösterge resm-i geçiti sona erdiğinde, geriye yalnızca, bağlamsızlaşmış bir gösteriş nesnesi kalır (kristal ayakkabı); kendisini biricik, kişiye özel gösteren, böylece standartlaşmış farklılıklar yaratan bir değişim düzeninde, metânın denetimi, yalnızca onu tüketmekle mümkün olur. Göstergeye hükmeden ise, sistemin hâkimi olmayı hak etmiş demektir (yalnızca ayakkabı ayağına uyduğu için kraliçe olan Külkedisi) Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

KADINLARIN BESİN SATIN ALMA VE BESİN TÜKETİMLERİNE BASIN VE REKLAMLARIN ETKİLERİ. Diyetisyen Serkan TUTAR

KADINLARIN BESİN SATIN ALMA VE BESİN TÜKETİMLERİNE BASIN VE REKLAMLARIN ETKİLERİ. Diyetisyen Serkan TUTAR T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESLENME VE DİYETETİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KADINLARIN BESİN SATIN ALMA VE BESİN TÜKETİMLERİNE BASIN VE REKLAMLARIN ETKİLERİ Diyetisyen Serkan

Detaylı

TEKNOLOJİ ÇAĞINDA CEP TELEFONU KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE MOTİVASYONLAR: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

TEKNOLOJİ ÇAĞINDA CEP TELEFONU KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE MOTİVASYONLAR: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI TEKNOLOJİ ÇAĞINDA CEP TELEFONU KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE MOTİVASYONLAR: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

SAYISAL UÇURUMLA BAŞETMEK: OECD TRENDLERİ VE TÜRKİYE COPING WITH DIGITAL GAP: OECD TRENDS AND TURKEY

SAYISAL UÇURUMLA BAŞETMEK: OECD TRENDLERİ VE TÜRKİYE COPING WITH DIGITAL GAP: OECD TRENDS AND TURKEY SAYISAL UÇURUMLA BAŞETMEK: OECD TRENDLERİ VE TÜRKİYE Ali ŞEN 1 Sıdıka AKDENİZ 2 Özet: Bilginin temel bir üretim faktörü olarak kabul görmesinden bu yana, gelişmiş sanayi toplumlarının bir sonraki evresi

Detaylı

Fatih ÖZBAY * FUNCTIONS OF FELLOW COUNTRYMEN ASSOCIATIONS IN THE PROCESSES OF URBANISATION AS A SOCIAL RELATION NETWORK: INSTANCE OF KÜTAHYA

Fatih ÖZBAY * FUNCTIONS OF FELLOW COUNTRYMEN ASSOCIATIONS IN THE PROCESSES OF URBANISATION AS A SOCIAL RELATION NETWORK: INSTANCE OF KÜTAHYA ŞEHİRLEŞME SÜREÇLERİNDE SOSYAL BİR İLİŞKİ AĞI OLARAK HEMŞEHRİ DERNEKLERİNİN İŞLEVLERİ: KÜTAHYA ÖRNEĞİ 1 Fatih ÖZBAY * Özet: Şehirleşme süreçleri sosyal bilimler literatüründe tüm dünyada oldukça geniş

Detaylı

GELİR DÜZEYİNİN EĞİTİM İMKANLARINDAN YARARLANMA DÜZEYİNE ETKİSİ: SÜLEYMAN DEMİREL FEN LİSESİ VE ATATÜRK LİSESİ ÖRNEĞİ

GELİR DÜZEYİNİN EĞİTİM İMKANLARINDAN YARARLANMA DÜZEYİNE ETKİSİ: SÜLEYMAN DEMİREL FEN LİSESİ VE ATATÜRK LİSESİ ÖRNEĞİ Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü DergisiYıl: 2013/2, Sayı:18 Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social SciencesYear: 2013/2, Number:18 GELİR DÜZEYİNİN EĞİTİM İMKANLARINDAN

Detaylı

Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0

Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0 Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0 Pegem A Yayınları, 2002 Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem A Yayıncılık Tic. Ltd. Şti.'ne aittir. Anılan kuruluş un izni alınmadan kitabın

Detaylı

TÜRKİYE DE MODERN OLMA İDEALİ VE MODERNLİK DENEYİMİ: AVRUPA BİRLİĞİ NİN TOPLUMSAL TAHAYYÜLDEKİ KONUMUNU YENİDEN DÜŞÜNMEK

TÜRKİYE DE MODERN OLMA İDEALİ VE MODERNLİK DENEYİMİ: AVRUPA BİRLİĞİ NİN TOPLUMSAL TAHAYYÜLDEKİ KONUMUNU YENİDEN DÜŞÜNMEK MARMARA AVRUPA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Cilt 21 Sayı: 1 2013 61 TÜRKİYE DE MODERN OLMA İDEALİ VE MODERNLİK DENEYİMİ: AVRUPA BİRLİĞİ NİN TOPLUMSAL TAHAYYÜLDEKİ KONUMUNU YENİDEN DÜŞÜNMEK Gül ÖZSAN Özet Bu makale,

Detaylı

SOSYAL MEDYA DÖNEMİNDE MÜZİK ÜRETİCİSİ VE TÜKETİCİSİNİN YENİDEN KONUMLANDIRILMASI RECONSIDERATION OF MUSICIAN AND MUSIC CONSUMER IN SOCIAL MEDIA ERA

SOSYAL MEDYA DÖNEMİNDE MÜZİK ÜRETİCİSİ VE TÜKETİCİSİNİN YENİDEN KONUMLANDIRILMASI RECONSIDERATION OF MUSICIAN AND MUSIC CONSUMER IN SOCIAL MEDIA ERA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 36 Volume: 8 Issue: 36 Şubat 2015 February 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 SOSYAL MEDYA

Detaylı

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY. Süleyman KEVÜK *

BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY. Süleyman KEVÜK * 319 BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY Süleyman KEVÜK * ÖZET Son yıllarda dünya ekonomisinde, ekonomik, toplumsal ve teknoloji alanlarında yaşanan değişimler, bilgi ekonomisi kavramı ile açıklanmaktadır.

Detaylı

Küreselleşme, İnternet ve Gençlik Kültürü

Küreselleşme, İnternet ve Gençlik Kültürü Küresel İletişim Dergisi, sayı 1, Bahar 2006 1 Küreselleşme, İnternet ve Gençlik Kültürü Mehmet Güzel 1 Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özet Bu çalışmada internet, küreselleşme süreciyle

Detaylı

SOSYAL MEDYANIN TÜRKİYE DE YENİ ÖZGÜRLÜK ALANLARINI BELİRLEMEDEKİ ETKİSİ ve YEREL SEÇİMLERDE SİYASAL İLETİŞİMLE KOLEKTİF KİMLİK OLUŞUMUNDAKİ ROLÜ

SOSYAL MEDYANIN TÜRKİYE DE YENİ ÖZGÜRLÜK ALANLARINI BELİRLEMEDEKİ ETKİSİ ve YEREL SEÇİMLERDE SİYASAL İLETİŞİMLE KOLEKTİF KİMLİK OLUŞUMUNDAKİ ROLÜ SOSYAL MEDYANIN TÜRKİYE DE YENİ ÖZGÜRLÜK ALANLARINI BELİRLEMEDEKİ ETKİSİ ve YEREL SEÇİMLERDE SİYASAL İLETİŞİMLE KOLEKTİF KİMLİK OLUŞUMUNDAKİ ROLÜ Doç. Dr. Soyalp TAMÇELİK ÖZ E T Bu araştırmanın konusu,

Detaylı

fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi?

fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? ERG RAPORLARI fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? politika analizi ve önerileri fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? politika analizi ve önerileri Eğitim

Detaylı

SINIR TANIMAYAN DÜŞLERE PAMUK İPLİĞİYLE BAĞLANMAK FİGEN KARABULUT 103611025

SINIR TANIMAYAN DÜŞLERE PAMUK İPLİĞİYLE BAĞLANMAK FİGEN KARABULUT 103611025 SINIR TANIMAYAN DÜŞLERE PAMUK İPLİĞİYLE BAĞLANMAK FİGEN KARABULUT 103611025 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KÜLTÜREL İNCELEMELER YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DOÇ. DR. FERHAT KENTEL 2008

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ

T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANA BĐLĐM DALI YÖNETĐM VE ORGANĐZASYON BĐLĐM DALI ĐLETĐŞĐM TARZLARI ÜZERĐNDE KÜLTÜREL DEĞERLERĐN ETKĐSĐ: MEHMET AKĐF ERSOY ÜNĐVERSĐTESĐ

Detaylı

GENEL OLARAK HİZMET İÇİ EĞİTİM: ÜLKER ŞİRKETLER TOPLULUĞU HİZMET İÇİ EĞİTİM SÜRECİ VE UYGULAMALARI

GENEL OLARAK HİZMET İÇİ EĞİTİM: ÜLKER ŞİRKETLER TOPLULUĞU HİZMET İÇİ EĞİTİM SÜRECİ VE UYGULAMALARI Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 59, 2010/2, s. 217 270. GENEL OLARAK HİZMET İÇİ EĞİTİM: ÜLKER ŞİRKETLER TOPLULUĞU HİZMET İÇİ EĞİTİM SÜRECİ VE UYGULAMALARI Dr. Levent ŞAHİN Fırat Coşkun GÜÇLÜ ÖZET Nasıl

Detaylı

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YENİ EMEK SİSTEMLERİ: EV-OFİS SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YENİ EMEK SİSTEMLERİ: EV-OFİS SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YENİ EMEK SİSTEMLERİ: EV-OFİS SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Yüksek Lisans Tezi Sibel ERDOĞAN ANKARA-2012 T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU YOKSULLUK PROFİLİ: BATMAN SOSYOEKONOMİK DURUM ARAŞTIRMASI SONUÇLARI. Özgür Arun ve Zeynep Diker.

GÜNEYDOĞU ANADOLU YOKSULLUK PROFİLİ: BATMAN SOSYOEKONOMİK DURUM ARAŞTIRMASI SONUÇLARI. Özgür Arun ve Zeynep Diker. GÜNEYDOĞU ANADOLU YOKSULLUK PROFİLİ: BATMAN SOSYOEKONOMİK DURUM ARAŞTIRMASI SONUÇLARI Özgür Arun ve Zeynep Diker Ocak 2009 Ankara 1 Teşekkür Bu rapor, Yerel Gündem 21 Batman Kent Konseyi nin talebi üzerine

Detaylı

DİLOVASI NDA SOSYAL DOKU ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU

DİLOVASI NDA SOSYAL DOKU ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU Yayın Tarihi: EYLÜL, 2011 MARKA Yayınları Serisi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR GİRİŞ Birinci bölüm ARAŞTIRMA PROJESİNİN TANITIMI İkinci Bölüm ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ Üçüncü Bölüm ARAŞTIRMANIN

Detaylı

TOPLUMSAL AİDİYET VE GENÇLİK: ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN AİDİYETİ ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA

TOPLUMSAL AİDİYET VE GENÇLİK: ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN AİDİYETİ ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI SOSYOLOJİ BİLİM DALI TOPLUMSAL AİDİYET VE GENÇLİK: ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN AİDİYETİ ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA Duygu ALPTEKİN

Detaylı

SİVİL TOPLUM GELİŞTİRME MERKEZİ (2005-2010) ETKİ DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI (SONUÇ RAPORU-27/1/2012)

SİVİL TOPLUM GELİŞTİRME MERKEZİ (2005-2010) ETKİ DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI (SONUÇ RAPORU-27/1/2012) SİVİL TOPLUM GELİŞTİRME MERKEZİ (2005-2010) ETKİ DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI (SONUÇ RAPORU-27/1/2012) İçindekiler Yönetici Özeti... iii Giriş... 1 I. Türkiye de Sivil Toplumun Genel Görünümü... 2 A. Türkiye

Detaylı

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ

Detaylı

EĞİTİMDE YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ -INTERNET VE SANAL YÜKSEK EĞİTİM-

EĞİTİMDE YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ -INTERNET VE SANAL YÜKSEK EĞİTİM- EĞİTİMDE YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ -INTERNET VE SANAL YÜKSEK EĞİTİM- Doç. Dr. Şahin KARASAR Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi GİRİŞ Problem İçinde bulunulan bilgi çağının en belirgin özellikleri

Detaylı

İNTERNET KULLANIMINDA KADIN-ERKEK EŞİTSİZLİĞİ * Kenan BÖLÜKBAŞ ** M. Cengiz YILDIZ ***

İNTERNET KULLANIMINDA KADIN-ERKEK EŞİTSİZLİĞİ * Kenan BÖLÜKBAŞ ** M. Cengiz YILDIZ *** İNTERNET KULLANIMINDA KADIN-ERKEK EŞİTSİZLİĞİ * Kenan BÖLÜKBAŞ ** M. Cengiz YILDIZ *** Özet: Kadın-erkek arasındaki cinsiyet eşitsizliğinin temelinde, genellikle kadınların eğitim seviyelerinin düşük olması

Detaylı

ERG RAPORLARI. elefltirel düflünme

ERG RAPORLARI. elefltirel düflünme ERG RAPORLARI elefltirel düflünme ele tirel dü ünme prof. dr. ipek gürkaynak prof. dr. füsun üstel prof. dr. sami gülgöz ele tirel dü ünme Eğitim Reformu Girişimi (ERG) iki önemli gereksinimin karşılanmasına

Detaylı

Banu ERGEN İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, İstanbul, Türkiye banu.ergen@medeniyet.edu.tr

Banu ERGEN İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, İstanbul, Türkiye banu.ergen@medeniyet.edu.tr Üniversite Öğrencilerinin Akademisyen ve Ebeveyn Etkileşimleri Işığında Liderlik Modeli Belirlenmesinde Karizma ve Entelektualite Etkisinin Araştırılması Investigation Of The Charisma And Intellectuality

Detaylı

DİSİPLİNLERARASI BİLİM TARİHİ DERSİ VE GEREKÇESİ

DİSİPLİNLERARASI BİLİM TARİHİ DERSİ VE GEREKÇESİ Tarih Okulu Mayıs-Ağustos 2010 Sayı VII, 7-23. DİSİPLİNLERARASI BİLİM TARİHİ DERSİ VE GEREKÇESİ Haydar ÇORUH Özet Ülkemizde uzun yıllar Bilim Tarihi dersleri okutulmuştur. Bu dersler her bilimin kendi

Detaylı

1.1 İmalat Sanayiinde İnovasyon Modelleri ve Uygulamaları Araştırma Projesi 2006-07...2 1.2 Saha Çalışması ve Katılan Firmaların Özellikleri...

1.1 İmalat Sanayiinde İnovasyon Modelleri ve Uygulamaları Araştırma Projesi 2006-07...2 1.2 Saha Çalışması ve Katılan Firmaların Özellikleri... 2008 TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu İmalat Sanayiinde İnovasyon Modelleri ve Uygulamaları Araştırma Projesi Yönetici Özeti Prof. Dr. Gündüz Ulusoy a,b Gürhan Günday a Dr. Kemal Kılıç a Doç.

Detaylı

TÜRKİYE DE İŞÇİ SENDİKALARININ ve KONFEDERASYONLARIN WEB SİTELERİ İÇERİK ANALİZİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

TÜRKİYE DE İŞÇİ SENDİKALARININ ve KONFEDERASYONLARIN WEB SİTELERİ İÇERİK ANALİZİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME TÜRKİYE DE İŞÇİ SENDİKALARININ ve KONFEDERASYONLARIN WEB SİTELERİ İÇERİK ANALİZİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU * Arş. Gör. Arzu ÖZSOY ** ABSTRACT The inevitable development of information

Detaylı