İstanbul Otopark Yönetimde Akıllı Ulaştırma Sistemlerinin Kullanımı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İstanbul Otopark Yönetimde Akıllı Ulaştırma Sistemlerinin Kullanımı"

Transkript

1 İstanbul Otopark Yönetimde Akıllı Ulaştırma Sistemlerinin Kullanımı Dr. Mustafa Sinan Yardım YTÜ İnşaat Müh. Böl., Davutpaşa Yerleşimi, Esenler, İstanbul Tel: (0212) Dr. Abdullah Demir İSPARK A.Ş. Genel Müdürlüğü, Büyükdere Cad. 1. İmar İşhanı No: 48/7 Mecidiyeköy, İstanbul Tel: (0212) Öz Park etme gereksinimi ve bunun karşılanması, motorlu taşıtlarla iç içe olan kentsel yapının doğal ve kaçınılamaz bir öğesidir. Park yönetimi ise kentsel otopark sisteminin merkezindeki bir unsurudur. Bu çalışmada, otopark problemi ve problemin kökeni incelendikten sonra, çözüm araçlarından Akıllı Ulaştırma Sistemleri (AUS) nin park yönetimine katkısı, İstanbul deneyimi özelinde, sistematik bir yapı çerçevesinde ortaya konulmuştur. Tipik bir AUS; ulaşım koordinasyon merkezi, yolcular, taşıtlar ve ulaşım ağındaki düzenlemelerden oluşan bir sistemler bütünüdür. Park yönetiminde AUS den beklenen fayda ve verimi elde edebilmek için sistemin kent geneline yaygınlaştırılmış bir ağ olarak tasarlanıp uygulanması önemli bir gerekliliktir. Günümüzde bu sistem çözümlerinden İstanbul a en iyi uyarlanabileceklerin kullanılması planlanmaktadır. Bu sistemlerle bağlantılı olarak; cep telefonu, kredi kartı, ön ödemeli ve sonradan ödemeli kartlar gündemde olup, tüm ödeme türlerine cevap verecek sistem çözümü ya da çözümleri üzerine çalışmalar yürütülmektedir. Bildiri kapsamında, kurulum ve uygulama sürecinde İstanbul da karşılaşılan sorunlar, çözümlemeler ve deneyimler sunulmuştur. Anahtar Sözcükler: İstanbul Otopark problemi, Otopark yönetimi, Akıllı ulaştırma sistemleri, Park etme teknolojileri. Giriş Ülkemizde otomobil sahipliğinin en fazla olduğu kent konumundaki İstanbul, bünyesinde yaklaşık 1,76 milyonu otomobil olmak üzere, 2,65 milyon taşıt bulundurmaktadır (TÜİK, 1

2 2009) yılında ülkemizde kişiye düşen araç sayısı yaklaşık 100 iken, 2007 verilerine göre 184 dür (KGM, 2008). İstanbul da toplu taşımanın güçlendirilmesine rağmen, karayolu trafiği baskısı hâlen güncelliğini korumaktadır. Nitekim, İstanbul kentiçi trafiğine her gün yaklaşık 160 tanesi otomobil olmak üzere, 400 taşıt katılmaya devam etmektedir. Bu taşıtların önemli bir kısmının yol kenarına park ediyor olması ise, taşıt trafiği odaklı yükün İstanbul üzerinde ne denli bir baskı yarattığının tipik göstergelerinden biridir. Günümüz şartlarında, özellikle karayolu kapasitelerini artırmanın, iyi ve sürdürülebilir bir çözüm olmadığı artık pek çok kesim tarafından anlaşılan bir gerçektir. Artık, çözümlerin odağını her türlü ulaştırma altyapısının en uygun şekilde yönetilmesi oluşturmaktadır. Bu noktada Akıllı Ulaştırma Sistemleri (AUS), çözüm sürecine önemli katkılar sağlayacak bir potansiyel taşımaktadır. Otopark problemi; taşıt sürücülerinin kent içi ulaşım sisteminde, park yeri ihtiyacının karşılanamaması sonucu ortaya çıkan sirkülasyon problemi ve doğurduğu olumsuz etkiler olarak tanımlanabilir (Yardım ve diğ, 2006). Günümüzde pek çok metropolde olduğu gibi, İstanbul da ciddi bir otopark problemiyle karşı karşıyadır. İstanbul geneli toplam otopark kapasitesi, 2008 yılı sonu itibariyle yaklaşık 2600 otoparkta araçtır. Bu kapasite, denetlenebilir ve ücretli park yerlerini kapsayan pratik bir değerdir. Mevcut otoparkların %11,1 inin işletmeciliği veya mülkiyeti İSPARK üzerindedir (Çizelge 1). Mevcut kapasitenin ise yaklaşık %16,7 si İSPARK tarafından işletilmektedir. Olması gereken kapasite için, bugün bilimsel ve sağlıklı bir değer bulunmamakla beraber rakamları telaffuz edilmektedir. Bu ihtiyaç karşılanamadığı için, denetimsiz yol kenarı park etme artmakta ve toplam yol kenarı park oranı %50 mertebelerine çıkmaktadır. Çizelge 1 İstanbul da Mevcut Durumu (2008) Otopark Açık Kapalı Yol Kenarı Toplam Otoparkların Dağılımı İSPARK %2,2 %0,5 %8,5 %11,2 Diğer %45,2 %11,5 %32,1 %88,8 Toplam %47,4 %12,0 %40,6 %100,0 Park Yeri Kapasitesinin Dağılımı İSPARK %9,3 %2,2 %5,3 %16,7 Diğer %41,1 %23,3 %18,9 %83,3 Toplam %50,4 %25,5 %24,2 %100,0 İstanbul da gelinen noktada problemlerin sebepleri çok ve çeşitlidir. Ülkemizde 1950 lerde ortaya çıkan kentleşme ve göç olgusunun, plansız bir büyümeyle göğüslenmeye çalışılması, bugünkü kaotik durumu sürekli olarak beslemiştir. Problemlerin sebepleri ana hatlarıyla şöylece sıralanabilir: I. Kentsel yapı ve planlama ile ilgili problemler: Plansız kentleşme yapısı; kent bütünü ve alt bölge ölçeğinde otopark planlarının bulunmaması; katlı/açık otoparklar ve aktarma merkezleri oluşturma imkânlarının kısıtlı olması; otomobil sahipliğinin artış eğilimini sürdürmesi ve bunu karşılayacak, kent formuna uygun otopark kapasitelerinin yaratılamaması. II. İdari problemler: Kentsel ulaşım yönetimindeki çok başlılık; UKOME de hâlen bir otopark kurumu (İSPARK) üyesinin bulunmaması. 2

3 III. Mevzuat problemleri: Otopark mevzuatının güncel olmaması; otopark yönetimini destekleyici mevzuat eksikliği. IV. Uygulama ve işletme problemleri: Kullanıcılardaki genel otopark kültürü ve bilgisinin yeni yeni gelişiyor olması; yürürlükteki Otopark Yönetmeliği hükümlerinin yeterince ve usule uygun olarak uygulanmaması; etkin denetim ve yaptırımların yeterli olmaması; güncel teknolojilerden yeterli düzeyde yararlanılamaması; kullanıcı gözünde otopark işletmeciliği imajının hâlen olumsuz algılanması; otoparkların İSPARK denetimine geçiş sürecinde gözlenen olumsuz kullanıcı alışkanlıkları; hâlihazırda, otopark yönetimi için, bilimsel yöntemlerin kullanımının yeterli düzeyde sağlanamaması. V. Kurumsal ve personel ile ilgili problemler: Kurumsal bazda otopark yönetimi alt yapısının henüz kuruluyor olması; büyümeye paralel olarak uzman ve kalifiye personel yetersizliği; açık/yol kenarı otoparklardaki çalışma koşullarının zorluğu. Tüm bu sebeplerin ötesinde, etkin bir otopark yönetiminin öneminin, hem merkezi hem de yerel yönetimlerce, ne yazık ki, çok geç anlaşılmış olması ise, üzerinde durulması gereken temel bir husustur. Kentiçi ulaştırma sisteminde ortaya çıkan park etme gereksiniminin, planlı ve sistematik bir şekilde yönetilmesi; bir taraftan trafik tıkanıklıklarında gözle görülür iyileşmeler sağlarken, diğer taraftan ulaşım planlamalarının etkili araçlarından birini oluşturmaktadır (Okubay, 2008). Otopark yönetimi, park imkânlarının daha verimli kullanımıyla sonuçlanan çeşitli politikalar ve programlara dayanır. Bu açıdan, kentiçi trafik yönetiminin göz ardı edilemez önemli unsurlarından biridir (Şekil1). Otopark yönetimi çalışmalarında, mevcut otopark planlama uygulamalarıyla ilgili problemler araştırılmakta, otopark tesislerinin maliyetleri ve geliştirilen yöntemlerle elde edilebilecek gelirler tartışılmakta, özel otopark yönetimi stratejileri ve bunların nasıl uygulanabileceğini açıklanmaktadır. Otopark yönetiminin; tesis maliyeti tasarrufu, gelişmiş hizmet kalitesi, daha esnek tesis konumu ve tasarımı, gelir oluşumu, arazi kullanımında azalma, talep yönetimini ve akılcı büyümeyi (Smart-Growth) destekleme, yürünebilirliği arttırma, altyapı yönetimi maliyetlerini, su kirliliği ve küresel ısınma etkilerini düşürme, daha yaşanabilir yerleşimler oluşturması gibi çeşitli faydaları vardır (Litman, 2007). Şekil 1 Otopark Yönetiminin Kentiçi Trafik Yönetimindeki Yeri (İSBAK, 2007) Günümüzde teknolojik gelişmelere paralel olarak, otopark yönetimi konusunda kullanılmaya başlanan araçlardan biri de AUS yaklaşımlarıdır. Bu çalışma kapsamında, genel otopark problemlerinin çözümlerinden ziyade, AUS yaklaşımlarının kullanımı incelenmiştir. Gerekli ve uygun yerlere otopark yaparak yetersiz kapasiteyi artırma, yol dışı park etmeyi teşvik etme, park talebini azaltacak stratejileri uygulama, taşma etkilerini 3

4 çözümleme, toplu taşımanın cazip hale getirilmesi, aktarmanın teşvik edilerek park etdevam et alanlarının yaygınlaştırılması, etkin park tasarımı ve düzenlemeleri yapma gibi bilinen çözümler üzerinde, doğrudan durulmamıştır. AUS ve Otopark Yönetiminde Kullanımı AUS, iletişim, bilgisayar ve elektronik gibi gelişmiş teknolojiler üzerine kurulmuş, gerçek zamanlı ve güncel veri tabanlarını kullanan, ulaştırma konusundaki etkinliği, güvenliği ve hizmet kalitesini geliştirmek amacıyla daha çok işletme, denetim ve yönetim problemlerinin çözümüne yönelik olarak hizmet veren sistemlerin ortak adıdır. Kavramın adında geçen akıllı terimi, bu sistemlerde var olan fonksiyonların, bellek, iletişim, bilgi analiz yeteneği ve adapte olabilme davranışının yanı sıra, duyarlı bazı özelliklere sahip bulunmaları sebebi ile kullanılmaktadır. Diğer taraftan insan ve eşyaların bir yerden bir yere taşınmasını sağlayan teknolojik ve kurumsal temeldeki tüm ulaştırma sitemlerinin entegrasyonu da akıllı ulaştırma sistemi kavramının içinde değerlendirilmektedir (Yardım, 2005). Tipik bir AUS; ulaşım koordinasyon merkezi, yolcular, taşıtlar ve ulaşım ağındaki düzenlemelerden oluşan bir sistemler bütünüdür (Şekil 2). Otopark yönetiminde AUS den beklenen fayda ve verimi elde edebilmek için, sistemin kent geneline yaygınlaştırılmış bir ağ olarak tasarlanıp, uygulanması önemli bir gerekliliktir. Yolcular Uzaktan Yolcu Destek Sistemi Ulaşım Koordinasyon Merkezi ve Bağlı Öğeler Trafik Yönetimi Acil Durum Yönetimi Ücret Toplama İdaresi Ticari Taşıtlar İdaresi Yapım ve Bakım İdaresi Kişisel Bilgi Erişimi Enformasyon Hizmeti Sağlayıcısı Emisyon Yönetimi Filo ve Yük Yönetimi Toplu Taşıma/ Aktarma Yönetimi Planlama Arşiv/Veri Yönetimi Taşıtlar Toplu Taşıma Taşıtları Karayolu Taşıt Ticari Taşıtlar Yapım ve Bakım Makineleri Acil Durum Taşıtları Park Yönetimi Ulaştırma Ağı Ücret Toplama Sistemi Ticari Taşıtların Denetimi Şekil 2 Tipik Bir AUS Mimarisi (Demir ve Çavdar, 2008 den geliştirilmiş) Günümüzde çeşitli ülkelerde yaygın olarak kullanılan AUS tabanlı gelişmiş park etme uygulamaları şu şekilde sınıflandırılabilir: I- Yol kenarı parkta kişisel cihazların kullanımı (park eden ve park görevlisince) 1. Kablosuz/Mobil iletişim (WiFi, WiMax ve Cep telefonu) teknolojileri 2. RFID (Radyo frekansı ile tanımlama) sistemleri 3. Çok işlevli parkomatlar 4. Çok işlevli el terminalleri 5. Araç içi parkmetreler 4

5 II- Bilgilendirme hizmetleri 1. VMS uygulamaları 2. Web de gerçek zamanlı trafik yoğunluk haritalarında otopark bilgileri 3. Web de e-randevu sistemi 4. SMS-park uygulamaları 5. Navigasyon cihazlarında otopark bilgileri III- Ödeme hizmetleri 1. SMS-park uygulamaları 2. Kredi kartı 3. Ön ödemeli ve sonradan ödemeli kartlar 4. Abone kartları IV- Denetim hizmetleri 1. Yol kenarı parkların otomatik/mobil denetimi 2. Kapalı ve açık parkların kamera veya sensörlerle denetimi 3. Mobil takip hizmetleri ile personel denetimi Burada, ayrıntıya girilmeden yukarıdaki otopark yönetimi araçları ana hatlarıyla tanıtılacaktır. Yol kenarı parkta kişisel cihazların kullanımı Kablosuz/Mobil iletişim teknolojileriyle, park görevlileri el terminallerini kullanarak GPRS ve WAP üzerinden plaka girmek suretiyle park etmeyi denetlemektedirler. Ayrıca, GSM servis sağlayıcılar GPRS üzerinden ilgili bölgedeki el terminaline uyarı mesajı da gönderebilmektedir. Bu sistemin kullanılmasıyla; SMS teknolojisinin rahatlığı, daha az bilet ve jeton kullanımı, ön ödemeli kontür kartlarının kullanımı, güvenilir ve zamanında ödeme, esnek tarifeler ile uygun ödeme ve park etme seçenekleri, şirketler için toplu bilgilendirme ve fatura hizmeti, GSM faturası üzerinden ödeme seçenekleri uygulanabilmektedir (Gurbetci ve diğ, 2007; Demir ve Çavdar, 2008). RFID teknolojisi, radyo dalgaları vasıtasıyla bilginin uzaktan, kablosuz olarak alınması takibi ve ayırt edilmesini içeren bir sistemdir. RFID elektronik etiket, RFID okuyucu ve değerlendirme sistemlerinden oluşan yapının, genel ve caddelere has uygulamaları vardır. Açık, kapalı ve yol kenarı park yönetimi uygulamaları dışında, her türlü taşıt takip ve ücretlendirmesi, buna bağlı esnek ve eşzamanlı tarife uygulaması, trafik verisi toplanması, sinyalizasyon kontrolü, ruhsat, sigorta, emisyon takibi konularında kullanılabilmektedir (Gurbetci ve diğ, 2007; Demir ve Çavdar, 2008). Çok işlevli parkomat makineleri, beyanı esas alan bir yol kenarı park etme aracıdır. GSM ağı üzerinden haberleşme, pek çok cihazı bir ağ üzerinde birleştirmekte ve nakitsiz ödeme kolaylığı sağlamaktadır. Bu sistemler ile park görevli sayısı azaltılmakta, güvenlik ve yaygın kullanım artırılmaktadır. Tamamen modüler yapısı ve iç hata tespit sistemi ile donatılmış bulunduğundan, bakım ve tamiri son derece kolay ve hızlıdır (Gurbetci ve diğ, 2007; Demir ve Çavdar, 2008). Çok işlevli el terminalleri, park etme beyanının hem elektronik hem de görevli esasına göre yapılabileceği bir sistemdir. Taşıt, park yerine girdikten sonra görevli tarafından ilgili peron numarasına göre sisteme dokunmatik olarak kaydedilir. Sonra elle plaka yazılır ve taşıt sürücüsünün kalmayı düşündüğü süre öğrenilerek ilgili seçenekler sisteme girilir. Bu 5

6 bilgilerin bir çıktısı sürücüye de verilir. Ödeme, nakit, kredi kartı, akıllı kart, önceden veya sonradan ödeme şeklinde yapılabilmektedir (Gurbetci ve diğ, 2007; Demir ve Çavdar, 2008). Araç içi parkmetre sistemi; kişiye özel taşınabilir park metre ve kart olarak iki bileşenden oluşmaktadır. Taşınabilir park metre, araç içinde muhafaza edilmekte ve sürücüde bulunan bir ön ödemeli akıllı park kartının aktive edilmesini sağlamaktadır. Park etmeyi başlatmak için; parkmetre cihazı on (açık) konumuna alınmakta; sonrasında akıllı kart takılarak aktivasyon yapılmaktadır. Bu cihaz, dışarıdan park kontrol elemanının görebileceği bir şekilde bırakılmaktadır. Her bir park etmeden sonra, ücret akıllı kartın hafızasına kaydedilmektedir (Gurbetci ve diğ, 2007; Demir ve Çavdar, 2008). Bilgilendirme hizmetleri VMS (iable Message Signs) uygulamaları, bir merkezdeki otopark otomasyon yönetim sisteminden kentin uygun noktalarında bulunan elektronik değişebilir/değiştirilebilir mesajlı tabelalar aracılığıyla, yakın çevredeki otoparklar hakkında bilgi verip, yönlendirmeye yardımcı olan, gerçek zamanlı ve dinamik yapılı sistemlerdir. Web de kentiçi yol ağının etkin kullanılması için gerçek zamanlı trafik durumunun sunulduğu Yoğunluk Haritaları nda, otopark adres, kapasite, gerçek zamanlı doluluk oranı, ücret ve diğer hizmet bilgileri kamuya sunulmaktadır. E-Randevu sistemi, müşteri memnuniyetine yönelik bir otopark hizmetidir. Otoparklardaki doluluk bilgisi merkez sunucuya gönderilerek, kullanıcıların bunlardan yararlanarak internet yoluyla, önceden park yeri rezervasyonu yapması esasına dayanmaktadır. Kullanıcılara arama trafiğine girmeme ve park taşmasının olumsuz etkilerinden sakınma imkânı vererek, zaman ve iş gücü kaybını önlemeye yardımcı olmaktadır. Cep telefonları otopark uygulamalarında, doluluk oranını öğrenme, randevu alma, park etme süresini belirleme ve ücret ödeme amacıyla kullanılabilmektedir. Bu sistem, GPRS ve WAP tabanlı olabileceği gibi sadece SMS ile de uygulanabilmektedir. SMS-park, ön kayıtlı veya ön kayıtsız olarak kullanılabilme imkânları sunmaktadır. GPS tabanlı navigasyon cihazlarına yüklenen haritalara otopark bilgileri eklenebilmektedir. Bu paketleri kullanan sürücüler, otopark adres ve kapasite bilgilerine erişebilmektedirler. Ödeme hizmetleri Yukarıda sunulan teknolojilerin çoğunda, nakit dışındaki ödeme hizmetleri için; cep telefonu, kredi kartı, debit kart, kontür kartlar, abone kartları ve akıllı/kent kartları kullanılmaktadır. Gelişen teknolojiye paralel olarak, çok işlevli entegre kart türleri kullanımı yaygınlaşmaya başlamıştır. Kart türüne göre, ön ödeme, anında ödeme ve sonradan ödeme seçenekleri sunulmaktadır. Denetim hizmetleri Çeşitli uzaktan algılama cihazlarıyla, yol kenarı parkların ve buradaki görevli personelin 6

7 otomatik/mobil denetimi yapılabilmektedir. Ayrıca kapalı ve açık parklarda, giriş ve çıkışlara yerleştirilen kamera ve sensörlerle, gerçek zamanlı denetimler yapmak mümkün olmaktadır. İstanbul da Otopark Yönetiminde AUS Uygulamaları İstanbul un otopark problemlerinin çözümü için, AUS destekli uygulamaların bir kısmı bugün devreye sokulmuştur. Bunun için önceki bölümde değinilen otopark problemleri ve problemlerin kaynakları dikkate alınarak, uygulanan/uygulanacak sistemdeki, otopark yönetim ve işletmecilik bileşenleri belirlenmiştir (Çizelge 1). Klasik bir otopark işletmeciği için de temel öğeler olan, taşıt tanıma, bilet kesme, denetim ve ödeme başlıklarında toplanan bu bileşenler, AUS çerçevesinin sınırlarını belirleyen iletişim, hedeflenen çözüm, zamanlama ve sıklık türleri alt başlıklarında sınıflandırılmıştır. Çizelge 1 İstanbul Genel Park İşletmecilik Modeli Öğeleri Çerçevesi (Gurbetci, 2007) İletişim Hedeflenen Çözüm Zamanlama Anlık Sıklık Tanıma Bilet Kesme Denetim Ödeme Yerinde Uzaktan Kişiye özel kimlik (kimlik kartı vb) Kişisel cihazlarla (cep telefonu vb) Taşıta özel kimlik (plakadan) Bir defa (tek park) Yerinde Uzaktan Kimlik esaslı bilet (Tek kimlik-tek bilet) Ödeme esaslı bilet (Tek ödeme-tek bilet) Anlık Üyelik (park etmeden önce) Bir defa (tek park) Yerinde Uzaktan Taşıt Park yeri Anlık Bir defa (tek park) Yerinde Uzaktan Nakit Kredi kartı Akıllı kart Faturalandırma ile Ön ödemeli Anında ödemeli Sonradan ödemeli Bir defalık Haftalık Aylık Günümüzde, İstanbul metropoliten alanında, yukarıda tanıtılan AUS araçlarından, 10 tanesi uygulanmaya başlanmış, 3 tanesinin üzerinde çalışmalar hâlen devam etmekte, 3 tanesi ise henüz mevcut değildir (Çizelge 2). Balmumcu Otoparkı VMS Uygulaması VMS nin ilk uygulaması, Balmumcu yeraltı katlı otoparkına yönelik olarak Ağustos 2008 de devreye alınmıştır. İlave çalışmalarla bu sistemde kullanılan levhalar (Şekil 3); ilçe merkezlerinin giriş ve çıkış noktalarına yerleştirilecek ve ilçede bulunan katlı, açık ve yol kenarı otoparkların adedini, kapasitesini ve boş yerlerini gerçek zamanlı olarak gösterecektir. Toplu taşımaya entegre edilen Metrobüs, Eylül 2009 de Avcılar-Zincirlikuyu arasında çalışmaya başlamıştır. VMS uygulamasının devreye alındığı 450 araç kapasiteli Balmumcu Yeraltı Katlı Otoparkı, Zincirlikuyu Metrobüs durağına 150 m mesafede bulunmaktadır. VMS uygulaması yanı sıra, Metrobüs hattının da hizmete girmesiyle Balmumcu otoparkının kullanım oranı ve gelirleri artmıştır (Şekil 4). Haziran-Ağustos periyodundaki düşüşler yıllık 7

8 izin nedeniyledir. Bugün, beyan esaslı bir Park Et-Devam Et (P+R) otoparkı hüviyetiyle de hizmet veren Balmumcu Otoparkı nda, Metrobüs kullanıcılarından 3 TL ücret alınmaktadır. Elektronik bilet entegrasyonu çalışmaları devam etmektedir. Çizelge 2 İstanbul daki AUS Uygulamalarının Durumu İstanbul Uygulamaları /Yok Durumu I- Yol kenarı parkta kişisel cihazların kullanımı (park eden ve park görevlisi tarafından) Kablosuz/Mobil iletişim (WiFi, WiMax ve Cep telefonu) teknolojileri RFID (Radyo frekansı ile tanımlama) sistemleri Çok işlevli parkomatlar Yok Çok işlevli el terminalleri Araç içi parkmetreler Yok II- Bilgilendirme hizmetleri VMS uygulamaları Web de gerçek zamanlı trafik yoğunluk haritalarında otopark bilgileri Web de e-randevu sistemi SMS-park uygulamaları Navigasyon cihazlarında otopark bilgileri Yok III- Ödeme hizmetleri SMS-park uygulamaları Kredi kartı Yok Üzerinde çalışılıyor Ön ödemeli ve sonradan ödemeli kartlar Yok Üzerinde çalışılıyor Abone kartları IV- Denetim hizmetleri Yol kenarı parkların otomatik/mobil denetimi Yok Üzerinde çalışılıyor Kapalı ve açık parkların kamera veya sensörlerle denetimi Mobil takip hizmetleri ile personel denetimi Şekil 3 Balmumcu VMS Uygulaması Oca.09 Ara.08 Kas.08 Eki.08 Eyl.08 Ağu.08 Tem.08 Haz.08 May Nis.08 Gelir (1000 TL) AUS Uygulamaları Şekil 4 VMS Uygulaması Öncesi ve Sonrası Gelirler Otopark Yönetiminde İstanbul Kart Uygulaması İstanbul kartın ilk uygulaması, bir çeşit abonelik olan kampanya kartı şeklindedir. Bu uygulamada; abone adı, kampanya süresi, kampanya kodu, park yeri kodu, gün içi geçerli olduğu periyod, park etme durumu ve araç plakası bilgileri tanımlanabilmektedir. RenaultMais ile yapılan anlaşmaya göre, 1 Mayıs 2007 den itibaren, Renault ve Dacia marka oto alan Renault-Mais müşterilerine, 1 yıl süre ile İSPARK ın yol dışı otoparklarından 12 saat, yol kenarı otoparklarından ise 2 saat süreyle ücretsiz yararlanma hakkı verilmiştir. 8

9 Yol Kenarı Otoparklarda Çok İşlevli El Terminali Uygulamaları El terminali ile mali değere sahip fiş kesme uygulaması, MHz kartları okuyabilen, tümleşik olarak GPRS, GSM ve üstü teknolojileri destekleyebilen Pidion Bluebird BIP marka cihazlarla, 13 Ekim 2008 de Şişli de, Vali Konağı caddesindeki 5 park alanında pilot uygulamayla başlatılmıştır (Şekil 5). Uygulamanın sürdüğü Ekim 2008 ile Şubat 2009 arasında ilgili park alanlarında toplam işlem gerçekleşmiştir (Çizelge 3) kullanıcıdan ücret nakit olarak tahsil edilmiştir. El terminali uygulamasıyla kayıt altına alma artmış ve yaklaşık %7 oranında daha fazla fiş kesilmiştir (Şekil 6). Şekil 5 Yol Kenarı Parklarda El Terminali ve SMS-park Sistem Kurgusu (Gurbetci ve diğ, 2007) Çizelge 3 El Terminali Pilot Uygulama Sonuçları EL TERMİNALLİ PARK ETME Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat 09 Toplam Nakit Ücretsiz SMS Araç sayısı Araç sayısı Araç sayısı Dağılım Dağılım Dağılım %69,6 %25,2 %0,3 %86,4 %11,1 %0,0 %83,9 %11,9 %0,0 %87,2 %8,8 %0,0 %85,9 %10,2 %0, İstanbul Araç sayısı Kart Dağılım %4,9 %2,5 %4,2 %4,0 %3, Toplam Araç sayısı Dağılım %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100, , , , ,000 50, , ,998 Ciro (TL) Dipkoçanlı fiş 37,927 40,559 Fiş (adet) El terminali Şekil 6 (Ekim 08-Şubat 09) El Terminali ve Dönemi Dipkoçanı Uygulamasının Mukayesesi 9

10 Web de Trafik Yoğunluk Haritalarında Otopark Bilgileri İBB Trafik Kontrol Merkezi aracılığıyla, yüksek kapasiteli 80 adet açık, kapalı ve yol kenarı otoparkının bilgileri, trafik yoğunluk haritasına işlenerek, tarihinde 1 aylık pilot uygulama başlatılmıştır (Şekil 7). Denemede edinilen olumlu izlenimler sonucunda, kapasitesi 50 taşıtın üzerindeki 145 adet otopark haritaya yerleştirilmiştir. Bu uygulama ile, sürücüler güzergahları üzerindeki otopark bilgilerine, adresindeki Web ara yüzünden ulaşabilmektedirler. Uygulama, JAVA desteği olan, kişisel GSM cihazlarına da trafik yazılıp; 1530 numaralı hizmet hattına SMS gönderilerek yüklenebilmektedir. Harita ilçe ölçeğinde büyütüldüğünde, yol kenarı otoparklar da farklı renkte bir logo ile görülmektedir. Tüm İDO iskelelerinde de plazma ekranlarla yoğunluk haritası İstanbulluların bilgisine sunulmaktadır. Günümüzde, haritaya işlenen otoparkların gerçek zamanlı doluluk oranları yansıtılamamaktadır. Ancak geliştirilmekte olan otopark yönetim sistemiyle, bu bilgiler de yakın gelecekte haritadan görülebilecektir. Web de e-randevu Sistemi Şekil 7 Trafik Yoğunluk Haritasına İşlenmiş Otoparklar E-Randevu sistemi, araç kapasiteli Kadıköy İSKİ açık otoparkında pilot çalışma olarak uygulanmaktadır. Bu sistem, şu anda İSPARK ın web sayfası üzerindeki arayüz yardımıyla, üyelik yöntemi şeklinde kullanılabilmektedir (Şekil 8). Uygulamadan olumlu sonuçlar alınmış, büyük kapasiteli otoparklarda uygulanması için çalışmalar devam etmektedir. SMS-park Uygulamalarının Geliştirilmesi Şekil 8 E-Randevu Sistemi Web Arayüzü El terminalli uygulamalar ve yoğunluk haritalarından bilgi edinilmesi dışında, GSM teknolojilerinin da etkin ve yaygın kullanımı için İSPARK bir alt yapı çalışması sürdürmektedir 10

11 (Şekil 9 ve Şekil 10). Bunun için tasarımı yapılmakta olan GSM mimarisi sayesinde ücret ödeme, rezervasyon yapma ve gerçek zamanlı doluluk oranını öğrenme kolaylaşacaktır. Şekil 9 Geliştirilecek Olan GSM Sistemiyle Etkileşimli Öğeler Şekil 10 Mobil Ödeme Akış Şeması Kapsamlı Park Yönetim Sistemi Yazılımı İSPARK tarafından, her türdeki park etmenin entegrasyonu için, tümleşik bir sistem mimarisi geliştirilmektedir (Gurbetci ve diğ, 2007). Modüler yapıdaki bu mimaride çeşitli alt yazılımlar oluşturulmaya başlanmıştır. Merkezî yönetim ve temel uygulama yazılımı, iletişim güvenliği yazılımı ile desteklenmiştir. Bu yazılımların altında ana hatlarıyla; bariyer kontrolü modülü, otopark ödeme paketi modülü, esnek tarife uygulama modülü, Web ve GSM uygulamaları modülü, kredi kartı ile kayıt ödeme modülü, fatura tabanlı kayıt ödeme modülü, cep telefonu faturası ile kayıt ödeme modülü, banka hesabından kayıt ile ödeme modülü, genel faturalama modülü, istatistikî analiz modülü ve merkezîi faturalama sistemi entegrasyonu modülü bulunacaktır Sonuç AUS, kentiçi otopark yönetimi ve işletmeciliğinde büyük fırsatlar sunmaktadır. Bu bildiride tanıtılan ve 4 grup altında sunulan 16 başlık içeriğindeki AUS araçlarından, 10 tanesi İstanbul da uygulanmaya başlanmış, 3 tanesinin üzerinde çalışmalar hâlen devam etmekte, 3 tanesi ise henüz mevcut değildir. İstanbul da uygulanan/uygulanacak AUS destekli otopark yönetim sistemi, bir çerçeve olarak (Demir ve Çavdar, 2008) aşağıdaki gereklilikleri sağlamalıdır: 1. Belirli bir otopark kontrol merkezinden gerçek zamanlı ve dinamik olarak yönetilebilmelidir. 2. Sistem, metropoliten alanı temsil etmesi yanında, zonlar bazında da kullanılabilmelidir. 3. Sistemin kurulum, işletim, bakım ve onarım maliyetleri uygun olmalıdır. 4. Sitem, özel sektör tarafından işletilen otoparklarla da entegre olabilmelidir. 5. Sistemin performansı gerçek zamanlı, günlük, haftalık, aylık ve yıllık bazda ölçülebilmeli; otoparklar için kalitesi endeksi tanımlanabilmelidir. 6. Gerçek zamanlı olarak merkezi bir denetime imkân vermelidir. 7. Bilumum bilgi teknolojilerine açık ve genişletilebilir bir sistem olması yanında, gerektiğinde manuel operasyonlara da izin vermelidir. 11

12 8. Özellikle, Web, GSM ve GPS tabanlı uygulama imkânları güçlü ve güncellenebilir olmalıdır. 9. Taşıtların otoparkı kullanma bilgilerini (lokasyon, plaka, model, peron giriş-çıkış zamanı, gerçek ve beyan edilen kullanım süresi, ücret, ödeme türü vs), park personeli ve merkezi operatör bilgilerini, periyodik olarak işleyip sistemde saklayabilmeli, hızlı bir istatistik raporlama arayüzüne sahip olmalıdır. 10. Nakit ödeme yanında, gelişmiş diğer ödeme araçlarına duyarlı ve entegre bir yapıda olmalıdır. 11. Güvenli tahsilat takibi; abone, kaçak taşıt, kaçak bilet takibi ve bunların raporlamalarını yapılabilmelidir. 12. Park süresini geçiren taşıt sürücülerini, sesli ve görüntülü araçlarla uyarabilmelidir. 13. Özel müşteri, özel tarife periyodu ve özel park yeri kiralama operasyonları için esnekliği olabilmelidir. 14. Acil durum planlarına entegre olabilmelidir. Bu gerekliliklerin optimum düzeyde sağlandığı bir otopark yönetimi sistemi, İstanbul un kentiçi taşıt trafiği kökenli bir çok probleminin çözüm sürecine de önemli katkılar sağlayacaktır. Bilinmelidir ki; İstanbul da, sürdürülebilir kentiçi ulaşım için, AUS ile desteklenmiş bir otopark yönetimi, bugün artık kaçınılamaz bir zorunluluk haline gelmiştir. Kaynaklar Demir, A. ve Çavdar, A. (2008) Yol Kenarı Park Etme Teknolojileri ve İstanbul Uygulaması. OTEKON Otomotiv Teknolojileri Kongresi, Bil. Kitabı, s , Bursa. Gurbetci, K., Demir, A. ve Çavdar, A. (2007) İstanbul da Sürdürülebilir Ulaşımda Otomobil Öğesi. TRODSA, 4. Ulusal Yol ve Trafik Güvenliği Kongresi, Bil. Kitabı, s , Ankara. Gurbetci, K. (2007) Comprehensive Parking Management Strategy. Viyana&İstanbul Ulaşım Sempozyumu, İBB ve Viyana Belediyesi ortaklığıyla (Bil. Kitabı yok),07 Mayıs 2007, İstanbul. İSBAK (2007) VMS Sunumu, İSPARK-Ağustos 2008, İstanbul. KGM (2008), Trafik Kazaları Özeti Litman, T. (2007) Parking Management Strategies, Evaluation and Planning. Victoria Transport Policy Institute, Okubay, M. (2008) Bölgesel Otopark Yönetimi ve Stratejileri: Tarihi Yarımada - Eminönü Bölgesi Örneği. Yüksek Lisans Tezi, YTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Yardım, M. S. ve Akyıldız, G. (2005) Akıllı Ulaştırma Sistemleri ve Türkiye deki Uygulamalar. 6. Ulaştırma Kongresi, İMO İstanbul Şubesi, Bildiriler Kitabı, İstanbul. Yardım, M. S., Korkmaz, R. B. ve Yılmaz, D. (2006) Sürdürülebilir Ulaştırma Politikaları Açısından Otopark Stratejileri. 7th International Congress on Advances in Civil Engineering, ACE-2006, YTU, Book of Abstract, p. 387 (Tam metin CD-ROM da), İstanbul. 12

OTOPARK YÖNETİMİNDE ENTEGRE TEKNOLOJİK UYGULAMALAR: İSTANBUL ÖRNEĞİ

OTOPARK YÖNETİMİNDE ENTEGRE TEKNOLOJİK UYGULAMALAR: İSTANBUL ÖRNEĞİ OTOPARK YÖNETİMİNDE ENTEGRE TEKNOLOJİK UYGULAMALAR: İSTANBUL ÖRNEĞİ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR* Yrd. Doç. Dr. M. SinanYARDIM** * Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, Göztepe

Detaylı

Akbil den İstanbulkart a Elektronik Ücret Toplama Sistemi...

Akbil den İstanbulkart a Elektronik Ücret Toplama Sistemi... Akbil den İstanbulkart a Elektronik Ücret Toplama Sistemi... 1987 yılından beri, şehir insanının hayatını kolaylaştıran çözümler üretiyoruz. Nitelikli insan gücümüz ve tecrübemizle elektronik ücret toplama

Detaylı

UTY nin esas amacı, yol ağını kullanan araç sayısını azaltırken, seyahat etmek isteyenlere de geniş hareketlilik imkanları sağlamaktır.

UTY nin esas amacı, yol ağını kullanan araç sayısını azaltırken, seyahat etmek isteyenlere de geniş hareketlilik imkanları sağlamaktır. ULAŞTIRMADA TALEP YÖNETİMİ (UTY) NEDİR? Basit olarak, UTY programları bir araçtaki kişi sayısını arttırarak ya da seyahat zamanını ya da ihtiyacını etkileyerek taşımacılık sistemlerinin hareket kazandırdığı

Detaylı

YOL KENARI PARK ETME TEKNOLOJİLERİ VE İSTANBUL UYGULAMASI

YOL KENARI PARK ETME TEKNOLOJİLERİ VE İSTANBUL UYGULAMASI OTEKON 08 4. Otomotiv Teknolojileri Kongresi 01 04 Haziran 2008, BURSA YOL KENARI PARK ETME TEKNOLOJİLERİ VE İSTANBUL UYGULAMASI Abdullah DEMİR* Ali ÇAVDAR** *İSPARK A.Ş. Genel Müdürlüğü, Büyükdere Cad.

Detaylı

Çözümleri ADAPTİF TRAFİK YÖNETİM SİSTEMİ (ATAK) İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir.

Çözümleri ADAPTİF TRAFİK YÖNETİM SİSTEMİ (ATAK) İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir. Çözümleri ADAPTİF TRAFİK YÖNETİM SİSTEMİ (ATAK) İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir. Adaptif Trafik Yönetim Sistemi (ATAK) Adaptif Trafik Yönetim Sistemi (ATAK); bir yol ağındaki ortalama

Detaylı

KENTSEL ULAŞIM ve TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüs E1 Binası No. 309

KENTSEL ULAŞIM ve TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüs E1 Binası No. 309 KENTSEL ULAŞIM ve TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüs E1 Binası No. 309 5 Kasım 6 Kasım 7 Kasım 12 Kasım 1. Ders ULAŞTIRMA KAVRAMI ve TARİHÇESİ 2. Ders ARAZİ

Detaylı

YEŞİL FİLO Filo Yönetim Sistemleri. http://www.yesilfilo.com/ http://www.yesilgps.com/ http://www.8gdop.com/

YEŞİL FİLO Filo Yönetim Sistemleri. http://www.yesilfilo.com/ http://www.yesilgps.com/ http://www.8gdop.com/ YEŞİL FİLO Filo Yönetim Sistemleri http://www.yesilfilo.com/ http://www.yesilgps.com/ http://www.8gdop.com/ HAKKIMIZDA; Araç Filo Yönetim sektöründe hizmet veren Yeşil Filo Yönetim Hizmetleri,eşsiz filo

Detaylı

Multinet in faydalar dünyasını keşfedin!

Multinet in faydalar dünyasını keşfedin! Multinet in faydalar dünyasını keşfedin! 444 87 36 Multinet Çağrı Merkezi Şirketlere, müşterilerine, üye işyerlerine ve çalışanlarına fayda sağlayan ve katma değerli çözümler sunan Multinet ile tanışın.

Detaylı

2023 ve Ötesi KAMU VERİSİ KULLANILARAK GELİŞTİRİLEN AKILLI UYGULAMALAR

2023 ve Ötesi KAMU VERİSİ KULLANILARAK GELİŞTİRİLEN AKILLI UYGULAMALAR TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu - 18 2023 ve Ötesi KAMU VERİSİ KULLANILARAK GELİŞTİRİLEN AKILLI UYGULAMALAR 19-22 Mayıs 2016 Belek, Antalya 1 Kamu Bilişim Platformu - 18 İçindekiler

Detaylı

En iyi Ödeme Sistemi. www.turkpayonline.com

En iyi Ödeme Sistemi. www.turkpayonline.com En iyi Ödeme Sistemi www.turkpayonline.com ÖNSÖZ DITRIX Ltd. ve telekomünikasyon alanındaki markası Turk- PAY, ödeme sistemlerinin reel sektöre entegrasyonunu sağlamayı amaçlamaktadır. Şirketimiz için

Detaylı

İşletmenize sınırsız fırsatlar sunar

İşletmenize sınırsız fırsatlar sunar İşletmenize sınırsız fırsatlar sunar İşletmenize Modern iş çözümleri, kurum içerisindeki insanların verimliliğini arttıracak yeni perspektifler sağlayarak onların tüm potansiyellerini kullanmalarına imkan

Detaylı

201 ı yılından itibaren bu sistemler otomatik olarak çalışmaktadır. Bu sistemler ücretli. geçiş tarifelerini, çalışma bilgilerini, hat

201 ı yılından itibaren bu sistemler otomatik olarak çalışmaktadır. Bu sistemler ücretli. geçiş tarifelerini, çalışma bilgilerini, hat Trafik yönetimi geliştirilmesi ve yolcu bilgilendirmelerinin zamanında teslim edilmesini sağlayan ; birincil olarak trafiği verimli kontrol etmekte, yönlendirmekte, tıkanıklık yönetimi sağlamakta, sıradışı

Detaylı

(PLAKA TANIMA TAŞIT TANIMA) OTOYOL İHLAL VE OTOPARK SİSTEMLERİ

(PLAKA TANIMA TAŞIT TANIMA) OTOYOL İHLAL VE OTOPARK SİSTEMLERİ (PLAKA TANIMA TAŞIT TANIMA) OTOYOL İHLAL VE OTOPARK SİSTEMLERİ HDH Plaka Tanıma Sistemi HDH Plaka Tanıma Sistemi, kameralardan alınan araç görüntülerinin üzerindeki plaka bölgesinin ayrıştırılarak, plaka

Detaylı

Çözümleri TRAFİK ÖLÇÜM SİSTEMLERİ. İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir.

Çözümleri TRAFİK ÖLÇÜM SİSTEMLERİ. İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir. Çözümleri TRAFİK ÖLÇÜM SİSTEMLERİ İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir. Trafik Ölçüm Sistemleri Akıllı Ulaşım Sistemleri nin temel bileşenlerinden biri olan trafik ölçüm dedektörleri;

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ Strateji Geliştirme Başkanlığı Mart 2011 İÇERİK 1. Ulaşımda Enerji Verimliliği Nedir? 2. Enerji Verimliliğinde Ulaştırma Sektörünün Mevcut Durumu 3.

Detaylı

ECE-581 E-Devlet ve e-dönüşüm. Türk Hava Kurumu Üniversitesi 17/01/2014

ECE-581 E-Devlet ve e-dönüşüm. Türk Hava Kurumu Üniversitesi 17/01/2014 ECE-581 E-Devlet ve e- 17/01/2014 MOBIL DEVLET SAMET SALIH ILICA sametilica@hotmail.com ECE 581 1 M-Devlet Nedir? M-Devleti Gerektiren Nedenler M-Devletin Yararları M-Devletin Uygulama Alanları ECE 581

Detaylı

AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI. 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR

AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI. 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN GELİR İDARESİNDE KULLANIMI (VEDOP) Öğr.Grv.Dr. Şennur ÖZTÜRK Anadolu Üniversitesi AÖF VERGİ

Detaylı

Bilişim Teknolojileri ve e-belediye

Bilişim Teknolojileri ve e-belediye Bilişim Teknolojileri ve e-belediye İstanbulluların her alanda hayatını kolaylaştıracak ve yaşam kalitelerini yükseltecek başta teknolojik yenilikler olmak üzere çok sayıda hizmeti hayata geçirdik. Teknolojiyi

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Coğrafi Bilgi Teknolojileri LOREM İPSUM Şubesi Müdürlüğü ANKARA 2015 LOREM İPSUM

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Coğrafi Bilgi Teknolojileri LOREM İPSUM Şubesi Müdürlüğü ANKARA 2015 LOREM İPSUM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Teknolojileri LOREM İPSUM Şubesi Müdürlüğü ANKARA 2015 LOREM İPSUM 1950 yılında kurulan Karayolları Genel Müdürlüğü Otoyollar, devlet ve il yolları

Detaylı

MOBİL DEVLET. DOÇ. DR. METE YILDIZ HACETTEPE ÜNİVESİTESİ myildiz@hacettepe.edu.tr

MOBİL DEVLET. DOÇ. DR. METE YILDIZ HACETTEPE ÜNİVESİTESİ myildiz@hacettepe.edu.tr MOBİL DEVLET DOÇ. DR. METE YILDIZ HACETTEPE ÜNİVESİTESİ myildiz@hacettepe.edu.tr TAŞINABİLİR (MOBİL) TEKNOLOJİLER MOBİL DEVLET NEDİR? Kamusal bilgi ve hizmetlerin sunulmasında mobil teknolojilerden yararlanılmasıdır

Detaylı

Sistem Nasıl Çalışıyor: Araç İzleme ve Filo Yönetim Sistemi

Sistem Nasıl Çalışıyor: Araç İzleme ve Filo Yönetim Sistemi arvento Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemleri ile araçlarınızı 7 gün 24 saat on-line ve geçmişe yönelik olarak izleyebilir, hızlarını, izlemiş oldukları güzergahı, duraklama yaptıkları yerleri uzaktan

Detaylı

Akilli Pedestal Sistemleri

Akilli Pedestal Sistemleri Akilli Pedestal Sistemleri MEKANO, uzaktan hareket kontrolü, otomasyon uzerine bugüne kadar birçok büyük projeye imza atarak ülkemiz ekonomisine ciddi katkılar sağlamıştır. Kuruluşumuz, uluslararası tecrübeye

Detaylı

A S T E K AKILLI ŞEBEKELER ELEKTRİK SAYAÇLARI UZAKTAN OKUMA SİSTEMİ SMART GRID SMART ENERGY SYSTEMS FOR PLANET S FUTURE

A S T E K AKILLI ŞEBEKELER ELEKTRİK SAYAÇLARI UZAKTAN OKUMA SİSTEMİ SMART GRID SMART ENERGY SYSTEMS FOR PLANET S FUTURE A S T E K SMART ENERGY SYSTEMS FOR PLANET S FUTURE SMART GRID AKILLI ŞEBEKELER ELEKTRİK SAYAÇLARI UZAKTAN OKUMA SİSTEMİ AKILLI ŞEBEKELER ÇÖZÜMÜ Dağıtım yapan işletmelerin otomasyon ihtiyaçları için AKILLI

Detaylı

VISISYS. Akıllı Görüntüleme Sistemleri

VISISYS. Akıllı Görüntüleme Sistemleri VISISYS Akıllı Görüntüleme Sistemleri 2008 Gözlem Teknolojileri: İhtiyaçlarınıza uygun Yürürlükteki Güvenlik yatırımlarını geliştirme Güvenlik İşletim Sistemi Açık Dağıtım Mimarisi Olay güdümlü Sistem

Detaylı

Bir Plansızlık Örneği: Deniz Kenti İstanbul da Denizin Ulaşımdaki Payının İrdelenmesi

Bir Plansızlık Örneği: Deniz Kenti İstanbul da Denizin Ulaşımdaki Payının İrdelenmesi TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Gemi Mühendisliği Haftası 2015 10 11 Aralık 2015 Bir Plansızlık Örneği: Deniz Kenti İstanbul da Denizin Ulaşımdaki Payının İrdelenmesi İsmail Şahin Yıldız Teknik Üniversitesi

Detaylı

IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı 2014

IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı 2014 IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı 2014 Bugrahan Adamhasan bugrahan_a@yahoo.com Ders Öğretim Görevlileri Dr. İzzet Gökhan ÖZBİLGİN Mustafa

Detaylı

Kurum içerisinde istenilen bölgelere giriş-çıkış denetimiyle güvenlik sağlanmakta, üye ve personel devam kontrolü yapılmaktadır.

Kurum içerisinde istenilen bölgelere giriş-çıkış denetimiyle güvenlik sağlanmakta, üye ve personel devam kontrolü yapılmaktadır. SmartCAMPUS Kampüs Yönetim Sistemi, Akıllı Kart çözümleri üye memnuniyetini ve kurum içerisindeki idari verimliliği artırarak, kurum yönetimlerine etkin geri dönüş ve kontrol olanağı sağlamaktadır. Elektronik

Detaylı

WINDESKPORTA. sıgnum. Müşteri Hizmetleri İletişim Merkezi. Uygulama Çözümü. windesk.com.tr

WINDESKPORTA. sıgnum. Müşteri Hizmetleri İletişim Merkezi. Uygulama Çözümü. windesk.com.tr windesk.com.tr WINDESKPORTA Müşteri Hizmetleri İletişim Merkezi Uygulama Çözümü Kurum içinde veya dışında faaliyet gösteren Çağrı Merkezi ve Müşteri Hizmetleri İletişim Merkezi uygulama alanında, tek bir

Detaylı

İNTEK OTOGAR Otogar Yönetim Otomasyonu

İNTEK OTOGAR Otogar Yönetim Otomasyonu İNTEK OTOGAR Otogar Yönetim Otomasyonu Her türlü kontrollü ve hızlı araç geçiş sistemini(kartli GEÇİŞ, OGS, HGS v.b) destekleyen otomasyonumuz, otogar işletmelerinin iş süreçlerinin tam bir verimlilik

Detaylı

Kent ve Ulaşım. Ulaşım Planlaması. Yeni Büyükşehirler. Yeni Yasanın Getirdiği Sorunlar. Olası Çözüm Yaklaşımları

Kent ve Ulaşım. Ulaşım Planlaması. Yeni Büyükşehirler. Yeni Yasanın Getirdiği Sorunlar. Olası Çözüm Yaklaşımları Kent ve Ulaşım Ulaşım Planlaması Yeni Büyükşehirler Yeni Yasanın Getirdiği Sorunlar Olası Çözüm Yaklaşımları Merkeze odaklanan Tekrarlarlanan İşgünleri Hafta sonu Mevsimlik değişim Çevre Talep Kapasite

Detaylı

WINDESKCONCENTO. sıgnum. Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları. windesk.com.tr

WINDESKCONCENTO. sıgnum. Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları. windesk.com.tr windesk.com.tr WINDESKCONCENTO Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları Kurumsal İş & Operasyonel süreçlerin performans tabanlı otomasyonu ile hizmet verimliliği ve kalitesinde artış sağlanır. sıgnum WINDESK

Detaylı

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi ULAŞIM Kara taşımacılığı 2023 hedeflerinde büyük merkezler otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir. Harita 16 ve Harita

Detaylı

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli HOŞGELDİNİZ Erdal Kılıç SOFT Gökhan Akça KoçSistem Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet

Detaylı

Güvenlik tepki değil, bir stratejidir... ... ... elektronik. ... Datapark Otopark Sistemi... a t i t e k

Güvenlik tepki değil, bir stratejidir... ... ... elektronik. ... Datapark Otopark Sistemi... a t i t e k Güvenlik tepki değil, bir stratejidir Sistemi a t i t e k Sistemi Güvenlik tepki değil, bir stratejidir eğitimini sizlere sağlamaktadır Otopark Yönetim Sistemi Datapark, ABD California merkezli bir şirket

Detaylı

III. Büyük Şehir Ana Ulaşım Planlaması. IV. Yerleşim Alanları İmar Yönetmeliği

III. Büyük Şehir Ana Ulaşım Planlaması. IV. Yerleşim Alanları İmar Yönetmeliği I. Yerleşim Alanları Yenileme ve Dayanışma Kanunu II. Bölge Düzenleme Planları III. Büyük Şehir Ana Ulaşım Planlaması IV. Yerleşim Alanları İmar Yönetmeliği 1 I. Yerleşim Alanları Yenileme ve Dayanışma

Detaylı

SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi

SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi 1. Genel Bakış Değişen rekabet ortamı ve farklılaşan müşteri beklentileri, bayi ağlarının kompleks ve yönetiminin zor olması satış süreçlerini oldukça farklı bir

Detaylı

Çözümleri TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ. İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir.

Çözümleri TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ. İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir. Çözümleri TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir. Trafik Mühendisliği İnsan-araç ve yol üçgeninde ulaşım çalışmalarının ve yatırımlarının temelini; planlama, projelendirme

Detaylı

Sistem kullanıcısına hangi geçiş noktalarında hangi zaman aralıklarında geçebileceği gibi yetki atamaları tanımlanabilir.

Sistem kullanıcısına hangi geçiş noktalarında hangi zaman aralıklarında geçebileceği gibi yetki atamaları tanımlanabilir. n Tanımı : Sistem kampus kart sistemine kayıtlı mifare teknolojisine sahip akıllı kartların, belirlenen geçiş noktalarında kullanıcı yetkisi dahilinde okuyucular vasıtası ile kullanılmasını ve bu noktalarda

Detaylı

Mali Kaynak Dağılım Tablosu BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

Mali Kaynak Dağılım Tablosu BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 28.981.800 24.336.000 27.040.000 29.744.000 32.718.400 STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 6.394.310 23.450.800 26.068.000 16.100.000 5.750.000 TOPLAM DİĞER MALİ

Detaylı

CHAOS TM Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi

CHAOS TM Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi CHAOS TM Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi CHAOS, araçların trafik ışıklarında bekleme süresini en aza indirir. Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi Dinamik kavşak kontrol sistemi olarak adlandırılan CHAOS TM,

Detaylı

KENTSEL ULAŞIM ve TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI

KENTSEL ULAŞIM ve TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI KENTSEL ULAŞIM ve TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI 5 Kasım 6 Kasım 7 Kasım 12 Kasım 1. Ders ULAŞTIRMA KAVRAMI ve TARİHÇESİ 2. Ders ARAZİ KULLANIMI ve ULAŞIM 3. Ders KENTSEL ULAŞIM POLİTİKALARI 4.

Detaylı

Nagios XI Günümüzün talep gören kurumsal gereksinimleri için en güçlü BT altyapısı gözetim ve uyarı çözümüdür.

Nagios XI Günümüzün talep gören kurumsal gereksinimleri için en güçlü BT altyapısı gözetim ve uyarı çözümüdür. Nagios Enterprises, kurumsal ölçekte, BT altyapı gözetiminde endüstri standardı olan Nagios için resmi ürünler, hizmetler ve çözümler sunuyor. Dünya çapında yüz binlerce kullanıcıyla Nagios bilgi teknolojileri

Detaylı

Erkut KIRMIZIOĞLU Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı erkut.kirmizioglu@sanayi.gov.tr

Erkut KIRMIZIOĞLU Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı erkut.kirmizioglu@sanayi.gov.tr Erkut KIRMIZIOĞLU Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı erkut.kirmizioglu@sanayi.gov.tr SUNUM PLANI GİRİŞ AKILLI ŞEBEKE İLERİ ÖLÇÜM ALTYAPISI İLERİ ÖLÇÜM ALTYAPISI BİLEŞENLERİ İLERİ ÖLÇÜM ALTYAPISI FAYDALARI

Detaylı

MOBİL PAZARLAMA. -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü:

MOBİL PAZARLAMA. -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü: MOBİL PAZARLAMA -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü: MOBİL PAZARLAMA Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine

Detaylı

Mobil Pazarlama, İnteraktif SMS ve Toplu SMS Genel Teklifi

Mobil Pazarlama, İnteraktif SMS ve Toplu SMS Genel Teklifi Mobil Pazarlama, İnteraktif SMS ve Toplu SMS Genel Teklifi 26 Ocak 2015 Mobil Pazarlama Mobil cihaz aracılığı ile herhangi bir ağ üzerinden karşılıklı olarak kullanıcılarla iletişime geçildiği uygulamaların

Detaylı

AVEA EN İYİ BİREYSEL İŞ ORTAKLIĞI ÖDÜLÜNÜ, MOBİL OYUNCU PORTALI İLE BAŞARI MOBİLE KAZANDI

AVEA EN İYİ BİREYSEL İŞ ORTAKLIĞI ÖDÜLÜNÜ, MOBİL OYUNCU PORTALI İLE BAŞARI MOBİLE KAZANDI AVEA EN İYİ BİREYSEL İŞ ORTAKLIĞI ÖDÜLÜNÜ, MOBİL OYUNCU PORTALI İLE BAŞARI MOBİLE KAZANDI BAŞARI MOBİLE, AVEA İş Ortaklığı Programı 2011 Mobil Proje Yarışması kapsamında; MOBİL OYUNCU platformu ile "En

Detaylı

Dünya da ve Türkiye de Mobil in Yeri

Dünya da ve Türkiye de Mobil in Yeri MOBİL PAZARLAMA Dünya da ve Türkiye de Mobil in Yeri Dünyada 1,5 milyar insan akıllı telefon kullanıyor. Türkiye de kadınların %44 ü, erkeklerin %56 sı akıllı telefon kullanıyor. Cep telefonu kullanıcılarının

Detaylı

CBS de Kocaeli Modeli. Yusuf Ziya DEMİRCİ Harita Y. Mühendisi

CBS de Kocaeli Modeli. Yusuf Ziya DEMİRCİ Harita Y. Mühendisi CBS de Kocaeli Modeli Yusuf Ziya DEMİRCİ Harita Y. Mühendisi Kocaeli 12 ilçesi bulunan Kocaeli 1.6 milyon nüfusa sahiptir. Ülkemizin en büyük sanayi kuruluşları Kocaeli nde bulunmaktadır. Kişi başına düşen

Detaylı

ARGUS Plus Version 1.0.1 ERP Sistemi

ARGUS Plus Version 1.0.1 ERP Sistemi ARGUS Plus Version 1.0.1 ERP Sistemi ERP'ye Bakış ve ARGUS Plus Zaman içinde firmalar geliştikçe, iş yapış şekilleri değişmekte ve ihtiyaçları artmaktadır. Bir çok gelişen firma, gerçekleştirdikleri operasyonel

Detaylı

Günümüz Dünyasında Elektrikli Ulaşım Oslo Istanbul Karşılaştırması

Günümüz Dünyasında Elektrikli Ulaşım Oslo Istanbul Karşılaştırması 2012 Günümüz Dünyasında Elektrikli Ulaşım Oslo Istanbul Karşılaştırması Mehmet Akif LEVENT Istanbul Büyükşehir Belediyesi 24.11.2012 İçindekiler İçindekiler... 1 Elektrikli Araçların Başkenti Oslo... 2

Detaylı

ANKARA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI DURAK VE GÜZERGAH COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (www.ego.gov.tr) ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI DURAK VE GÜZERGAH COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (www.ego.gov.tr) ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI DURAK VE GÜZERGAH COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (www.ego.gov.tr) ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bu proje, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Gazi Üniversitesi tarafından

Detaylı

Kısa Dönem. Araç Kiralama Çözümü. KoçSistem. 444 0 262 www.kocsistem.com.tr

Kısa Dönem. Araç Kiralama Çözümü. KoçSistem. 444 0 262 www.kocsistem.com.tr KoçSistem Kısa Dönem Araç Kiralama Çözümü 444 0 262 www.kocsistem.com.tr Kısa Dönem Araç Kiralama Çözümü Kısa Dönem Araç Kiralama Sektörünün ihtiyaç duyduğu mevcut ve gelişen tüm bileşenleri içeren bir

Detaylı

ANKARA DA AKILLI ULAŞIM EGO Genel Müdürlüğü. 2014 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

ANKARA DA AKILLI ULAŞIM EGO Genel Müdürlüğü. 2014 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 2014 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ABB TRAFİK ABB TRAFİK (WEB) TRAFİK YOĞUNLUĞU HARİTASI www.ego.gov.tr/trafik Ankara trafik yoğunluğu haritasına kavuştu. Trafik yoğunluğu haritasıyla herkes Ankara il

Detaylı

Atitek Elektronik LTD. UHF Temelli OGS Sistemleri

Atitek Elektronik LTD. UHF Temelli OGS Sistemleri Nedap OGS Sistemleri Türkiye Genel Distribütörü Atitek Elektronik LTD. UHF Temelli OGS Sistemleri COPYRIGHT Bu doküman ve içindeki bilgiler Atitek Elektronik Sistemleri ve Teknolojileri San.Tic.Ltd.Şti.

Detaylı

Oyder Toplu Sms Gönderimi MART 2014

Oyder Toplu Sms Gönderimi MART 2014 Oyder Toplu Sms Gönderimi MART 2014 OTOMOTİV SEKTÖRÜ Satışlarınızı ve karlılığınızı arttıracak kampanyaları hedef kitlenize toplu SMS ile duyurabilirsiniz, Müşterilerinizi özel günlerini, doğum günlerinin,

Detaylı

Fuel Automation Systems

Fuel Automation Systems Fuel Automation Systems Akaryakıt Otomasyon Sistemleri Akaryakıt Otomasyon Sistemleri Back Office Yönetim Sistemleri 444 8 129 / www.turksist.com.tr HAKKIMIZDA about us TURKSİST sektöre yeni giriş yapmış

Detaylı

Üç Boyutlu Grafik Teknolojilerinin Mobil Öğrenme Alanı ile Bütünleştirilmesi

Üç Boyutlu Grafik Teknolojilerinin Mobil Öğrenme Alanı ile Bütünleştirilmesi Future Learning Future 2008 : e Learning Üç Boyutlu Grafik Teknolojilerinin Mobil Öğrenme Alanı ile Bütünleştirilmesi Eray HANGÜL eray.hangul@sandarta.com Tahir Emre KALAYCI tahir.kalayci@ege.edu.tr Aybars

Detaylı

Begüm KIZILTEPE 0510110079 Aykut ÇELİK 0510110080 Hatice ŞAHİN 0510110081 Kemal ÖZTÜRK 0510110083

Begüm KIZILTEPE 0510110079 Aykut ÇELİK 0510110080 Hatice ŞAHİN 0510110081 Kemal ÖZTÜRK 0510110083 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ SEYAHAT İŞLETMELERİNDE OTOMASYON SUNUMU Begüm KIZILTEPE 0510110079 Aykut ÇELİK 0510110080 Hatice ŞAHİN 0510110081 Kemal ÖZTÜRK 0510110083

Detaylı

Sizin başarınız için çalışıyorlar

Sizin başarınız için çalışıyorlar Sizin başarınız için çalışıyorlar NAVmobile ve AXmobile çalışanlarınıza ve ortaklarınıza daha erişimli yaparak iş verilerinizin gücünü arttıran çözümlerdir. NAVmobile ve AXmobile firmanın İşletme kaynaklarını

Detaylı

PAZARTESİ SALI 2015-2016 Ders Programı 1. Öğretim 09.00-09.50 10.00-10.50 11.00-11.50 12.00-12.50 HRT4291 WEB TABANLI CBS GR:11 Ü.GÜMÜŞAY EZ-121 ; D1-129 HRT4291 WEB TABANLI CBS GR:22 Ü.GÜMÜŞAY EZ-121

Detaylı

Metin KAPIDERE İnci Dürdane KURT

Metin KAPIDERE İnci Dürdane KURT PERSENEL DEVAM KONTROL SİSTEMİ : MALATYA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ Talha PEKTAŞ Metin KAPIDERE İnci Dürdane KURT Günümüzde bilişim teknolojilerindeki gelişmeler ve bu gelişmelerin l i yansımaları hem

Detaylı

Konut güvenliği çözümleri Konut projeleri için Easy Series

Konut güvenliği çözümleri Konut projeleri için Easy Series Konut güvenliği çözümleri Konut projeleri için Easy Series 2 Easy Series Güvenlik Paneli Kolay ve güvenilir koruma sağlar Konut projelerinize değer katın Prestijli apartman blokları, yüksek binalar ve

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ İ 1 Kapalı Katlı Otoparklar l.bölge (Beyoğlu, Beşiktaş, Fatih, Şişli, Bakırköy, Kadıköy)

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI TALİMATI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI TALİMATI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI Doküman Kodu Yayın Numarası Yayın Tarihi TALM-001-011 00 14.02.2013 DEĞİŞİKLİK KAYITLARI Yayın No Yayın Nedeni Yayın

Detaylı

2010 yılı içinde B/3, D/1-A, D/2-A, D/4, 15/H, 80, D/13 hatları oluşturuldu.

2010 yılı içinde B/3, D/1-A, D/2-A, D/4, 15/H, 80, D/13 hatları oluşturuldu. Faaliyet ve Proje Bilgileri 6.995.86 kişi Belediye otobüslerimizi kullanarak seyahat etmiştir. Ortalama bir günde 9 hatta 44 adet Belediye otobüsleriyle Bursalı hemşerilerimize değişik güzergahlarda toplu

Detaylı

AKILLI KAVŞAK YÖNETİM SİSTEMİ

AKILLI KAVŞAK YÖNETİM SİSTEMİ AKILLI KAVŞAK YÖNETİM SİSTEMİ 1 1. PROJE ÖZETİ Dünya nüfusu, gün geçtikçe artmaktadır. Mevcut alt yapılar, artan nüfusla ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamakta zorlanmaktadır. Karşılanamayan bu ihtiyaçların

Detaylı

Araç Takip Sistemi DIT Paket

Araç Takip Sistemi DIT Paket Araç Takip Sistemi DIT Paket FiloWay Araç Takip Sistemleri, sürekli gelişen teknolojiyi, rekabetçi fiyat ve eksiksiz destek hizmeti ile sunmaktadır. FiloWay in sunduğu en önemli maliyet avantajı entegre

Detaylı

CHAOS TM Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi

CHAOS TM Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi CHAOS TM Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi Sistemin yerleştirildiği kavşaklarda CHAOS ile araçların trafik ışıklarında bekleme süresini en aza indirgemektedir. Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi Dinamik kavşak

Detaylı

Trafik Mühendisliğine Giriş. Prof.Dr.MustafaKARAŞAHİN

Trafik Mühendisliğine Giriş. Prof.Dr.MustafaKARAŞAHİN Trafik Mühendisliğine Giriş Prof.Dr.MustafaKARAŞAHİN Trafik Nedir? İnsanların ve/veya eşyaların bir yol boyunca hareketidir.? Trafik Problemi: Trafik miktarı ile yol kapasitesi arasındaki dengesizlik sonucu

Detaylı

YÖNTEM FİLO YÖNETİMİ ARAÇ İZLEME SİSTEMLERİ

YÖNTEM FİLO YÖNETİMİ ARAÇ İZLEME SİSTEMLERİ YÖNTEM FİLO YÖNETİMİ ARAÇ İZLEME SİSTEMLERİ YÖNTEM M2M ÇÖZÜMLERİ Makineler arası iletişim olarak değerlendirebileceğimiz Yöntem M2M çözümleri sayesinde, sahada bulunan her tür makineden dilediğiniz veriler

Detaylı

Android Telefonlarla Yol Bozukluklarının Takibi: Kitle Kaynaklı Alternatif Çözüm

Android Telefonlarla Yol Bozukluklarının Takibi: Kitle Kaynaklı Alternatif Çözüm Galatasaray Üniversitesi Android Telefonlarla Yol Bozukluklarının Takibi: Kitle Kaynaklı Alternatif Çözüm Mustafa Tekeli, Özlem Durmaz İncel İçerik Giriş Literatür Özeti Sistem Mimarisi / Metodoloji Öncül

Detaylı

Before the light. www.logiba.com. AKILLI ŞEHiR AYDINLATMA SiSTEMi

Before the light. www.logiba.com. AKILLI ŞEHiR AYDINLATMA SiSTEMi Before the light www.logiba.com AKILLI ŞEHiR AYDINLATMA SiSTEMi Sanayi Siteleri Depolar Otopark Alanları Alışveriş Merkezleri Hayat ışığın kontrolünde, ışık ise sizin... Sokak Aydınlatmaları Park ve Bahçeler

Detaylı

Devletin Kısayolu: e-devlet Kapısı Tuğan AVCIOĞLU e-devlet ve Bilgi Toplumu

Devletin Kısayolu: e-devlet Kapısı Tuğan AVCIOĞLU e-devlet ve Bilgi Toplumu Devletin Kısayolu: e-devlet Kapısı Tuğan AVCIOĞLU e-devlet ve Bilgi Toplumu e-devlet Kapısı e-devlet hizmetlerinin ortak bir noktadan kullanıcıya hızlı ve güvenli bir şekilde sunulduğu platformdur. Kamu

Detaylı

Elektrik Perakende Sektörü. Perakende Pazarında İş Geliştirme Fırsatları. 30 Eylül 2015

Elektrik Perakende Sektörü. Perakende Pazarında İş Geliştirme Fırsatları. 30 Eylül 2015 Elektrik Perakende Sektörü Perakende Pazarında İş Geliştirme Fırsatları 30 Eylül 2015 2015 Deloitte Türkiye. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 1 Elektrik perakende pazarında sektör içi/dışı oyuncularla

Detaylı

Mobil Takip Sistemleri

Mobil Takip Sistemleri Mobil Takip Sistemleri Trio Filo Yöne,m Sistemi Yazılım Fonksiyonları Üstün teknolojik altyapısı ile rakiplerinden ayrılan bir araç takip yazılımıdır. Tüm internet tarayıcılarında ek kurulum gerektirmeden

Detaylı

YÖK DOKÜMANTAYON MERKEZİ HİZMETLERİ

YÖK DOKÜMANTAYON MERKEZİ HİZMETLERİ TÜBİTAK-ULAKBİM CAHİT ARF BİLGİ MERKEZİ DANIŞMA HİZMETLERİ NDEKİ GELİŞMELER VE MAKALE FOTOKOPİ İSTEK SİSTEMİ Filiz YÜCEL Internet ve bilgi teknolojisindeki hızlı gelişmeler bilgi merkezlerinin verdiği

Detaylı

S.O.S Günışığı Lojistik Saha Operasyon Sistemi

S.O.S Günışığı Lojistik Saha Operasyon Sistemi S.O.S Günışığı Lojistik Saha Operasyon Sistemi 2013 Sayın Yetkili; Sunduğumuz danışmanlık hizmeti ve geliştirmiş olduğumuz yazılım çözümleriyle müşterilerimizin Bilgi Teknolojileri alanında sektörel rekabet

Detaylı

DLH Genel Müdürlüğü Kentiçi Raylı Toplutaşım Kriterleri Ve Mevzuatın Geliştirilmesi Đşi

DLH Genel Müdürlüğü Kentiçi Raylı Toplutaşım Kriterleri Ve Mevzuatın Geliştirilmesi Đşi EK - ETÜDÜ VE TOPLU TAŞIM FĐZĐBĐLĐTE ETÜDÜ TEKNĐK ŞARTNAME Tablo-1: Mevcut Bilgilerin Toplanması Çalışmalarının Kapsamı Kent ile Đlgili Genel Bilgiler (coğrafi, tarihi, ekonomik yapı ve turizme yönelik

Detaylı

Şeffaf İnsan Kaynakları. Aktif personel. Etkin yönetici

Şeffaf İnsan Kaynakları. Aktif personel. Etkin yönetici Şeffaf İnsan Kaynakları Aktif personel Etkin yönetici HR-WEB ile Fark Yaratacak uygulamalar! HR-WEB İnsan Kaynakları ve Bordro Yönetimi çözümümüz, uzun yıllar boyunca edindiğimiz tecrübelerimiz ve iş dünyasının

Detaylı

Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri

Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri Yazılım Danışmanlık Ltd. Şti. Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri Yönetim Kurumsal Yönetim Sistemleri Kurumsal Yönetim Sistemleri Kurumsal Akosis, sektörel olarak farklılık gösteren dinamikler ve iş

Detaylı

Mobilişim Ltd. Hakkında...

Mobilişim Ltd. Hakkında... Mobilişim Ltd. Hakkında... Türkiye piyasasında genç, dinamik, ciddi ve lider bir Mobil iletişim firmasıyız. 2004 yılından bu yana sizlerle birlikte gelişiyor ve büyüyoruz. "Amacımız Türkiye'de Mobil iletişimi

Detaylı

Stoklarınız ile ilgili tüm hareket ve detaylara menüler arasında gezmeden ulaşabilirsiniz.

Stoklarınız ile ilgili tüm hareket ve detaylara menüler arasında gezmeden ulaşabilirsiniz. OFİS Mikro Perakende Çözümleri 1 MİKRO OFİS SERİSİ Küçük ve orta ölçekteki perakende firmaları için hazırlanan programları, perakende satış noktalarının belkemiği olan satış noktası terminalleri (POSlarla),

Detaylı

Sunulan hizmet için uygulanacak tarifeler konusunda açık, detaylı ve güncel bilgilere erişebilme hakkı,

Sunulan hizmet için uygulanacak tarifeler konusunda açık, detaylı ve güncel bilgilere erişebilme hakkı, SABİT TELEFON HİZMETLERİ: Abonelik: Abonelik sözleşmesi yapabilme hakkınız bulunmaktadır. Abonelik sözleşmesi yaparken aşağıdaki hususlara dikkat etmeniz yararınıza olacaktır: Sözleşme hükümlerini okumalı,

Detaylı

Bina Teknolojileri. Sintony 60: Güvenlik tasarım ile tanıştı

Bina Teknolojileri. Sintony 60: Güvenlik tasarım ile tanıştı Bina Teknolojileri Sintony 60: Güvenlik tasarım ile tanıştı Yaşam kalitesi İhtiyaçlarımı karşılayacak, evimin tasarımıyla uyumlu, kullanımı kolay ve güvenli bir çözüm istiyorum. İhtiyaç Evinizde yüksek

Detaylı

TEKNOKOM Araç Kiralama Takip Sistemi SİSTEMİN YAPISI

TEKNOKOM Araç Kiralama Takip Sistemi SİSTEMİN YAPISI TEKNOKOM Araç Kiralama Takip Sistemi SİSTEMİN YAPISI Araç kiralama takip sistemi, aşağıda listelenen modüllerden bir araya gelmek üzere, web tabanlı uygulama olarak programlanmıştır. Web tabanlı uygulamalar,

Detaylı

KONU: İZMİR KÖRFEZİNDE TOPLU DENİZ ULAŞIMI

KONU: İZMİR KÖRFEZİNDE TOPLU DENİZ ULAŞIMI Urban Mobility in Mediterranean cities: Feedback and perspective KONU: İZMİR KÖRFEZİNDE TOPLU DENİZ ULAŞIMI İZDENİZ A.Ş. İZMİR Büyükşehir Belediyesi İl Sınırları içerisinde Deniz Yolcu ve Araç Taşımacılığını

Detaylı

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ Mobil pazarlama nedir? Mobil pazarlama, tüke4cide sa7n alma isteği yaratma amacıyla, mobil mecra üzerinden ve/ veya mobil ürünler kullanılarak yapılan faaliyetler olarak tanımlanmaktadır. Bir başka ifadeyle;

Detaylı

VODAFONE AKILLI BAS KONUŞ BİREYSEL SERVİS SÖZLEŞMESİ

VODAFONE AKILLI BAS KONUŞ BİREYSEL SERVİS SÖZLEŞMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Akıllı Bas Konuş Servisi nden ( Servis ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi

Detaylı

KURUMSAL TANITIM DOSYASI

KURUMSAL TANITIM DOSYASI KURUMSAL TANITIM DOSYASI İNDEX 1. ŞİRKETİMİZ HAKKINDA 2. ŞİRKETİN İDARİ MERKEZİ 3. ŞİRKETİN AMAÇ VE KONULARI 4. ŞİRKETİN SERMAYESİ VE HİSSEDARLARI 5. ŞİRKETİN MÜŞTERİLERİ VE AYLIK SMS TRAFİĞİ 6. ŞİRKET

Detaylı

Yeni Tahsilat Kanalı. Çözümlerimizle İşinizde Değer Yaratalım

Yeni Tahsilat Kanalı. Çözümlerimizle İşinizde Değer Yaratalım Yeni Tahsilat Kanalı Çözümlerimizle İşinizde Değer Yaratalım Cepten Ödeme Yeni bir tahsilat sistemi Mobil ödeme ile cep telefonu kullanıcıları kendi telefonlarından sadece bir tek SMS onayı ile alışveriş

Detaylı

VII.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (G.ANTEP) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

VII.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (G.ANTEP) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU VII.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (G.ANTEP) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 2 D1 YETKİ 7- Varsa Yetkili Makamlarca Tescil Edilmiş Kısa

Detaylı

Bayi Servis Otomasyon Sistemi

Bayi Servis Otomasyon Sistemi KoçSistem Bayi Servis Otomasyon Sistemi 444 0 262 www.kocsistem.com.tr Bayi Servis Otomasyon Sistemi Yetkili firmaların servis ihtiyaç ve taleplerini karşılayacak uçtan uca zengin servis yönetim sistemleri

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 01.10.2013 Tarihinden İtibaren Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Zorunluluğu Başlıyor. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tebliğler ile ilgili mevzuata göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ IP TELEFON SİSTEMİ

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ IP TELEFON SİSTEMİ BİLECİK ÜNİVERSİTESİ IP TELEFON SİSTEMİ Bilecik Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 12.01.2012 Neden IP Telefon (1/9) 2 Önceki santral hurdadan hibe idi 15 sene öncesinin teknolojisi. Maksimum

Detaylı

İSTATİSTİKLERİ MEHMET ÖZÇELİK

İSTATİSTİKLERİ MEHMET ÖZÇELİK GİRİŞ TÜRKİYE DE İNTERNET KULLANIMI ve E-TİCARET Günümüz teknoloji çağında 2000 li yılların başından itibaren, özellikle bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, bilgi toplumunun oluşmasına büyük katkı

Detaylı

EMARSYS SMS VERİYLE TETİKLENEN SMS LERİ ÇOK KANALLI STRATEJİNİZE EKLEYİN. ÜSTELİK ENTEGRASYON İÇİN ZAMAN HARCAMADAN.

EMARSYS SMS VERİYLE TETİKLENEN SMS LERİ ÇOK KANALLI STRATEJİNİZE EKLEYİN. ÜSTELİK ENTEGRASYON İÇİN ZAMAN HARCAMADAN. EMARSYS SMS VERİYLE TETİKLENEN SMS LERİ ÇOK KANALLI STRATEJİNİZE EKLEYİN. ÜSTELİK ENTEGRASYON İÇİN ZAMAN HARCAMADAN. EMARSYS SMS SMS Pazarlamasını Çok Kanallı Stratejinize Ekleyin Emarsys SMS: SMS Pazarlamasını

Detaylı

XII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SİVAS) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

XII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SİVAS) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU XII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SİVAS) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 B2 YETKİ 9- Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu)

Detaylı

Polytex Tekstil Yönetim Sistemi

Polytex Tekstil Yönetim Sistemi Polytex Tekstil Yönetim Sistemi MEDİKUS MEDİKUS Ltd. Şti. Profesyonel Hastane Çözümleri Cinnah Cad. Farabi Sok. No:30/1, 06690 Ankara, Türkiye Tel. +90 (312) 428 83 40 Faks. +90 (312) 428 83 42 medikus@medikus.com.tr

Detaylı

IBM Güvenlik Sistemleri Yeni Nesil Güvenlik Bilgisi Toplama ve Olay Yönetimi

IBM Güvenlik Sistemleri Yeni Nesil Güvenlik Bilgisi Toplama ve Olay Yönetimi Yeni Nesil Güvenlik Bilgisi Toplama ve Olay Yönetimi 6 Aralık 2012 1 2012 IBM Corporation Gündem 2 Günümüzde BT güvenliği gereksinimi IBM güvenlik çerçevesi QRadar: Yeni Nesil Güvenlik Bilgisi Toplama

Detaylı

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VATANDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ/ANKETLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Haziran 214 1 Sayfa İçindekiler 1 ANKETE/ANKETLERE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER...

Detaylı