İstanbul Otopark Yönetimde Akıllı Ulaştırma Sistemlerinin Kullanımı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İstanbul Otopark Yönetimde Akıllı Ulaştırma Sistemlerinin Kullanımı"

Transkript

1 İstanbul Otopark Yönetimde Akıllı Ulaştırma Sistemlerinin Kullanımı Dr. Mustafa Sinan Yardım YTÜ İnşaat Müh. Böl., Davutpaşa Yerleşimi, Esenler, İstanbul Tel: (0212) Dr. Abdullah Demir İSPARK A.Ş. Genel Müdürlüğü, Büyükdere Cad. 1. İmar İşhanı No: 48/7 Mecidiyeköy, İstanbul Tel: (0212) Öz Park etme gereksinimi ve bunun karşılanması, motorlu taşıtlarla iç içe olan kentsel yapının doğal ve kaçınılamaz bir öğesidir. Park yönetimi ise kentsel otopark sisteminin merkezindeki bir unsurudur. Bu çalışmada, otopark problemi ve problemin kökeni incelendikten sonra, çözüm araçlarından Akıllı Ulaştırma Sistemleri (AUS) nin park yönetimine katkısı, İstanbul deneyimi özelinde, sistematik bir yapı çerçevesinde ortaya konulmuştur. Tipik bir AUS; ulaşım koordinasyon merkezi, yolcular, taşıtlar ve ulaşım ağındaki düzenlemelerden oluşan bir sistemler bütünüdür. Park yönetiminde AUS den beklenen fayda ve verimi elde edebilmek için sistemin kent geneline yaygınlaştırılmış bir ağ olarak tasarlanıp uygulanması önemli bir gerekliliktir. Günümüzde bu sistem çözümlerinden İstanbul a en iyi uyarlanabileceklerin kullanılması planlanmaktadır. Bu sistemlerle bağlantılı olarak; cep telefonu, kredi kartı, ön ödemeli ve sonradan ödemeli kartlar gündemde olup, tüm ödeme türlerine cevap verecek sistem çözümü ya da çözümleri üzerine çalışmalar yürütülmektedir. Bildiri kapsamında, kurulum ve uygulama sürecinde İstanbul da karşılaşılan sorunlar, çözümlemeler ve deneyimler sunulmuştur. Anahtar Sözcükler: İstanbul Otopark problemi, Otopark yönetimi, Akıllı ulaştırma sistemleri, Park etme teknolojileri. Giriş Ülkemizde otomobil sahipliğinin en fazla olduğu kent konumundaki İstanbul, bünyesinde yaklaşık 1,76 milyonu otomobil olmak üzere, 2,65 milyon taşıt bulundurmaktadır (TÜİK, 1

2 2009) yılında ülkemizde kişiye düşen araç sayısı yaklaşık 100 iken, 2007 verilerine göre 184 dür (KGM, 2008). İstanbul da toplu taşımanın güçlendirilmesine rağmen, karayolu trafiği baskısı hâlen güncelliğini korumaktadır. Nitekim, İstanbul kentiçi trafiğine her gün yaklaşık 160 tanesi otomobil olmak üzere, 400 taşıt katılmaya devam etmektedir. Bu taşıtların önemli bir kısmının yol kenarına park ediyor olması ise, taşıt trafiği odaklı yükün İstanbul üzerinde ne denli bir baskı yarattığının tipik göstergelerinden biridir. Günümüz şartlarında, özellikle karayolu kapasitelerini artırmanın, iyi ve sürdürülebilir bir çözüm olmadığı artık pek çok kesim tarafından anlaşılan bir gerçektir. Artık, çözümlerin odağını her türlü ulaştırma altyapısının en uygun şekilde yönetilmesi oluşturmaktadır. Bu noktada Akıllı Ulaştırma Sistemleri (AUS), çözüm sürecine önemli katkılar sağlayacak bir potansiyel taşımaktadır. Otopark problemi; taşıt sürücülerinin kent içi ulaşım sisteminde, park yeri ihtiyacının karşılanamaması sonucu ortaya çıkan sirkülasyon problemi ve doğurduğu olumsuz etkiler olarak tanımlanabilir (Yardım ve diğ, 2006). Günümüzde pek çok metropolde olduğu gibi, İstanbul da ciddi bir otopark problemiyle karşı karşıyadır. İstanbul geneli toplam otopark kapasitesi, 2008 yılı sonu itibariyle yaklaşık 2600 otoparkta araçtır. Bu kapasite, denetlenebilir ve ücretli park yerlerini kapsayan pratik bir değerdir. Mevcut otoparkların %11,1 inin işletmeciliği veya mülkiyeti İSPARK üzerindedir (Çizelge 1). Mevcut kapasitenin ise yaklaşık %16,7 si İSPARK tarafından işletilmektedir. Olması gereken kapasite için, bugün bilimsel ve sağlıklı bir değer bulunmamakla beraber rakamları telaffuz edilmektedir. Bu ihtiyaç karşılanamadığı için, denetimsiz yol kenarı park etme artmakta ve toplam yol kenarı park oranı %50 mertebelerine çıkmaktadır. Çizelge 1 İstanbul da Mevcut Durumu (2008) Otopark Açık Kapalı Yol Kenarı Toplam Otoparkların Dağılımı İSPARK %2,2 %0,5 %8,5 %11,2 Diğer %45,2 %11,5 %32,1 %88,8 Toplam %47,4 %12,0 %40,6 %100,0 Park Yeri Kapasitesinin Dağılımı İSPARK %9,3 %2,2 %5,3 %16,7 Diğer %41,1 %23,3 %18,9 %83,3 Toplam %50,4 %25,5 %24,2 %100,0 İstanbul da gelinen noktada problemlerin sebepleri çok ve çeşitlidir. Ülkemizde 1950 lerde ortaya çıkan kentleşme ve göç olgusunun, plansız bir büyümeyle göğüslenmeye çalışılması, bugünkü kaotik durumu sürekli olarak beslemiştir. Problemlerin sebepleri ana hatlarıyla şöylece sıralanabilir: I. Kentsel yapı ve planlama ile ilgili problemler: Plansız kentleşme yapısı; kent bütünü ve alt bölge ölçeğinde otopark planlarının bulunmaması; katlı/açık otoparklar ve aktarma merkezleri oluşturma imkânlarının kısıtlı olması; otomobil sahipliğinin artış eğilimini sürdürmesi ve bunu karşılayacak, kent formuna uygun otopark kapasitelerinin yaratılamaması. II. İdari problemler: Kentsel ulaşım yönetimindeki çok başlılık; UKOME de hâlen bir otopark kurumu (İSPARK) üyesinin bulunmaması. 2

3 III. Mevzuat problemleri: Otopark mevzuatının güncel olmaması; otopark yönetimini destekleyici mevzuat eksikliği. IV. Uygulama ve işletme problemleri: Kullanıcılardaki genel otopark kültürü ve bilgisinin yeni yeni gelişiyor olması; yürürlükteki Otopark Yönetmeliği hükümlerinin yeterince ve usule uygun olarak uygulanmaması; etkin denetim ve yaptırımların yeterli olmaması; güncel teknolojilerden yeterli düzeyde yararlanılamaması; kullanıcı gözünde otopark işletmeciliği imajının hâlen olumsuz algılanması; otoparkların İSPARK denetimine geçiş sürecinde gözlenen olumsuz kullanıcı alışkanlıkları; hâlihazırda, otopark yönetimi için, bilimsel yöntemlerin kullanımının yeterli düzeyde sağlanamaması. V. Kurumsal ve personel ile ilgili problemler: Kurumsal bazda otopark yönetimi alt yapısının henüz kuruluyor olması; büyümeye paralel olarak uzman ve kalifiye personel yetersizliği; açık/yol kenarı otoparklardaki çalışma koşullarının zorluğu. Tüm bu sebeplerin ötesinde, etkin bir otopark yönetiminin öneminin, hem merkezi hem de yerel yönetimlerce, ne yazık ki, çok geç anlaşılmış olması ise, üzerinde durulması gereken temel bir husustur. Kentiçi ulaştırma sisteminde ortaya çıkan park etme gereksiniminin, planlı ve sistematik bir şekilde yönetilmesi; bir taraftan trafik tıkanıklıklarında gözle görülür iyileşmeler sağlarken, diğer taraftan ulaşım planlamalarının etkili araçlarından birini oluşturmaktadır (Okubay, 2008). Otopark yönetimi, park imkânlarının daha verimli kullanımıyla sonuçlanan çeşitli politikalar ve programlara dayanır. Bu açıdan, kentiçi trafik yönetiminin göz ardı edilemez önemli unsurlarından biridir (Şekil1). Otopark yönetimi çalışmalarında, mevcut otopark planlama uygulamalarıyla ilgili problemler araştırılmakta, otopark tesislerinin maliyetleri ve geliştirilen yöntemlerle elde edilebilecek gelirler tartışılmakta, özel otopark yönetimi stratejileri ve bunların nasıl uygulanabileceğini açıklanmaktadır. Otopark yönetiminin; tesis maliyeti tasarrufu, gelişmiş hizmet kalitesi, daha esnek tesis konumu ve tasarımı, gelir oluşumu, arazi kullanımında azalma, talep yönetimini ve akılcı büyümeyi (Smart-Growth) destekleme, yürünebilirliği arttırma, altyapı yönetimi maliyetlerini, su kirliliği ve küresel ısınma etkilerini düşürme, daha yaşanabilir yerleşimler oluşturması gibi çeşitli faydaları vardır (Litman, 2007). Şekil 1 Otopark Yönetiminin Kentiçi Trafik Yönetimindeki Yeri (İSBAK, 2007) Günümüzde teknolojik gelişmelere paralel olarak, otopark yönetimi konusunda kullanılmaya başlanan araçlardan biri de AUS yaklaşımlarıdır. Bu çalışma kapsamında, genel otopark problemlerinin çözümlerinden ziyade, AUS yaklaşımlarının kullanımı incelenmiştir. Gerekli ve uygun yerlere otopark yaparak yetersiz kapasiteyi artırma, yol dışı park etmeyi teşvik etme, park talebini azaltacak stratejileri uygulama, taşma etkilerini 3

4 çözümleme, toplu taşımanın cazip hale getirilmesi, aktarmanın teşvik edilerek park etdevam et alanlarının yaygınlaştırılması, etkin park tasarımı ve düzenlemeleri yapma gibi bilinen çözümler üzerinde, doğrudan durulmamıştır. AUS ve Otopark Yönetiminde Kullanımı AUS, iletişim, bilgisayar ve elektronik gibi gelişmiş teknolojiler üzerine kurulmuş, gerçek zamanlı ve güncel veri tabanlarını kullanan, ulaştırma konusundaki etkinliği, güvenliği ve hizmet kalitesini geliştirmek amacıyla daha çok işletme, denetim ve yönetim problemlerinin çözümüne yönelik olarak hizmet veren sistemlerin ortak adıdır. Kavramın adında geçen akıllı terimi, bu sistemlerde var olan fonksiyonların, bellek, iletişim, bilgi analiz yeteneği ve adapte olabilme davranışının yanı sıra, duyarlı bazı özelliklere sahip bulunmaları sebebi ile kullanılmaktadır. Diğer taraftan insan ve eşyaların bir yerden bir yere taşınmasını sağlayan teknolojik ve kurumsal temeldeki tüm ulaştırma sitemlerinin entegrasyonu da akıllı ulaştırma sistemi kavramının içinde değerlendirilmektedir (Yardım, 2005). Tipik bir AUS; ulaşım koordinasyon merkezi, yolcular, taşıtlar ve ulaşım ağındaki düzenlemelerden oluşan bir sistemler bütünüdür (Şekil 2). Otopark yönetiminde AUS den beklenen fayda ve verimi elde edebilmek için, sistemin kent geneline yaygınlaştırılmış bir ağ olarak tasarlanıp, uygulanması önemli bir gerekliliktir. Yolcular Uzaktan Yolcu Destek Sistemi Ulaşım Koordinasyon Merkezi ve Bağlı Öğeler Trafik Yönetimi Acil Durum Yönetimi Ücret Toplama İdaresi Ticari Taşıtlar İdaresi Yapım ve Bakım İdaresi Kişisel Bilgi Erişimi Enformasyon Hizmeti Sağlayıcısı Emisyon Yönetimi Filo ve Yük Yönetimi Toplu Taşıma/ Aktarma Yönetimi Planlama Arşiv/Veri Yönetimi Taşıtlar Toplu Taşıma Taşıtları Karayolu Taşıt Ticari Taşıtlar Yapım ve Bakım Makineleri Acil Durum Taşıtları Park Yönetimi Ulaştırma Ağı Ücret Toplama Sistemi Ticari Taşıtların Denetimi Şekil 2 Tipik Bir AUS Mimarisi (Demir ve Çavdar, 2008 den geliştirilmiş) Günümüzde çeşitli ülkelerde yaygın olarak kullanılan AUS tabanlı gelişmiş park etme uygulamaları şu şekilde sınıflandırılabilir: I- Yol kenarı parkta kişisel cihazların kullanımı (park eden ve park görevlisince) 1. Kablosuz/Mobil iletişim (WiFi, WiMax ve Cep telefonu) teknolojileri 2. RFID (Radyo frekansı ile tanımlama) sistemleri 3. Çok işlevli parkomatlar 4. Çok işlevli el terminalleri 5. Araç içi parkmetreler 4

5 II- Bilgilendirme hizmetleri 1. VMS uygulamaları 2. Web de gerçek zamanlı trafik yoğunluk haritalarında otopark bilgileri 3. Web de e-randevu sistemi 4. SMS-park uygulamaları 5. Navigasyon cihazlarında otopark bilgileri III- Ödeme hizmetleri 1. SMS-park uygulamaları 2. Kredi kartı 3. Ön ödemeli ve sonradan ödemeli kartlar 4. Abone kartları IV- Denetim hizmetleri 1. Yol kenarı parkların otomatik/mobil denetimi 2. Kapalı ve açık parkların kamera veya sensörlerle denetimi 3. Mobil takip hizmetleri ile personel denetimi Burada, ayrıntıya girilmeden yukarıdaki otopark yönetimi araçları ana hatlarıyla tanıtılacaktır. Yol kenarı parkta kişisel cihazların kullanımı Kablosuz/Mobil iletişim teknolojileriyle, park görevlileri el terminallerini kullanarak GPRS ve WAP üzerinden plaka girmek suretiyle park etmeyi denetlemektedirler. Ayrıca, GSM servis sağlayıcılar GPRS üzerinden ilgili bölgedeki el terminaline uyarı mesajı da gönderebilmektedir. Bu sistemin kullanılmasıyla; SMS teknolojisinin rahatlığı, daha az bilet ve jeton kullanımı, ön ödemeli kontür kartlarının kullanımı, güvenilir ve zamanında ödeme, esnek tarifeler ile uygun ödeme ve park etme seçenekleri, şirketler için toplu bilgilendirme ve fatura hizmeti, GSM faturası üzerinden ödeme seçenekleri uygulanabilmektedir (Gurbetci ve diğ, 2007; Demir ve Çavdar, 2008). RFID teknolojisi, radyo dalgaları vasıtasıyla bilginin uzaktan, kablosuz olarak alınması takibi ve ayırt edilmesini içeren bir sistemdir. RFID elektronik etiket, RFID okuyucu ve değerlendirme sistemlerinden oluşan yapının, genel ve caddelere has uygulamaları vardır. Açık, kapalı ve yol kenarı park yönetimi uygulamaları dışında, her türlü taşıt takip ve ücretlendirmesi, buna bağlı esnek ve eşzamanlı tarife uygulaması, trafik verisi toplanması, sinyalizasyon kontrolü, ruhsat, sigorta, emisyon takibi konularında kullanılabilmektedir (Gurbetci ve diğ, 2007; Demir ve Çavdar, 2008). Çok işlevli parkomat makineleri, beyanı esas alan bir yol kenarı park etme aracıdır. GSM ağı üzerinden haberleşme, pek çok cihazı bir ağ üzerinde birleştirmekte ve nakitsiz ödeme kolaylığı sağlamaktadır. Bu sistemler ile park görevli sayısı azaltılmakta, güvenlik ve yaygın kullanım artırılmaktadır. Tamamen modüler yapısı ve iç hata tespit sistemi ile donatılmış bulunduğundan, bakım ve tamiri son derece kolay ve hızlıdır (Gurbetci ve diğ, 2007; Demir ve Çavdar, 2008). Çok işlevli el terminalleri, park etme beyanının hem elektronik hem de görevli esasına göre yapılabileceği bir sistemdir. Taşıt, park yerine girdikten sonra görevli tarafından ilgili peron numarasına göre sisteme dokunmatik olarak kaydedilir. Sonra elle plaka yazılır ve taşıt sürücüsünün kalmayı düşündüğü süre öğrenilerek ilgili seçenekler sisteme girilir. Bu 5

6 bilgilerin bir çıktısı sürücüye de verilir. Ödeme, nakit, kredi kartı, akıllı kart, önceden veya sonradan ödeme şeklinde yapılabilmektedir (Gurbetci ve diğ, 2007; Demir ve Çavdar, 2008). Araç içi parkmetre sistemi; kişiye özel taşınabilir park metre ve kart olarak iki bileşenden oluşmaktadır. Taşınabilir park metre, araç içinde muhafaza edilmekte ve sürücüde bulunan bir ön ödemeli akıllı park kartının aktive edilmesini sağlamaktadır. Park etmeyi başlatmak için; parkmetre cihazı on (açık) konumuna alınmakta; sonrasında akıllı kart takılarak aktivasyon yapılmaktadır. Bu cihaz, dışarıdan park kontrol elemanının görebileceği bir şekilde bırakılmaktadır. Her bir park etmeden sonra, ücret akıllı kartın hafızasına kaydedilmektedir (Gurbetci ve diğ, 2007; Demir ve Çavdar, 2008). Bilgilendirme hizmetleri VMS (iable Message Signs) uygulamaları, bir merkezdeki otopark otomasyon yönetim sisteminden kentin uygun noktalarında bulunan elektronik değişebilir/değiştirilebilir mesajlı tabelalar aracılığıyla, yakın çevredeki otoparklar hakkında bilgi verip, yönlendirmeye yardımcı olan, gerçek zamanlı ve dinamik yapılı sistemlerdir. Web de kentiçi yol ağının etkin kullanılması için gerçek zamanlı trafik durumunun sunulduğu Yoğunluk Haritaları nda, otopark adres, kapasite, gerçek zamanlı doluluk oranı, ücret ve diğer hizmet bilgileri kamuya sunulmaktadır. E-Randevu sistemi, müşteri memnuniyetine yönelik bir otopark hizmetidir. Otoparklardaki doluluk bilgisi merkez sunucuya gönderilerek, kullanıcıların bunlardan yararlanarak internet yoluyla, önceden park yeri rezervasyonu yapması esasına dayanmaktadır. Kullanıcılara arama trafiğine girmeme ve park taşmasının olumsuz etkilerinden sakınma imkânı vererek, zaman ve iş gücü kaybını önlemeye yardımcı olmaktadır. Cep telefonları otopark uygulamalarında, doluluk oranını öğrenme, randevu alma, park etme süresini belirleme ve ücret ödeme amacıyla kullanılabilmektedir. Bu sistem, GPRS ve WAP tabanlı olabileceği gibi sadece SMS ile de uygulanabilmektedir. SMS-park, ön kayıtlı veya ön kayıtsız olarak kullanılabilme imkânları sunmaktadır. GPS tabanlı navigasyon cihazlarına yüklenen haritalara otopark bilgileri eklenebilmektedir. Bu paketleri kullanan sürücüler, otopark adres ve kapasite bilgilerine erişebilmektedirler. Ödeme hizmetleri Yukarıda sunulan teknolojilerin çoğunda, nakit dışındaki ödeme hizmetleri için; cep telefonu, kredi kartı, debit kart, kontür kartlar, abone kartları ve akıllı/kent kartları kullanılmaktadır. Gelişen teknolojiye paralel olarak, çok işlevli entegre kart türleri kullanımı yaygınlaşmaya başlamıştır. Kart türüne göre, ön ödeme, anında ödeme ve sonradan ödeme seçenekleri sunulmaktadır. Denetim hizmetleri Çeşitli uzaktan algılama cihazlarıyla, yol kenarı parkların ve buradaki görevli personelin 6

7 otomatik/mobil denetimi yapılabilmektedir. Ayrıca kapalı ve açık parklarda, giriş ve çıkışlara yerleştirilen kamera ve sensörlerle, gerçek zamanlı denetimler yapmak mümkün olmaktadır. İstanbul da Otopark Yönetiminde AUS Uygulamaları İstanbul un otopark problemlerinin çözümü için, AUS destekli uygulamaların bir kısmı bugün devreye sokulmuştur. Bunun için önceki bölümde değinilen otopark problemleri ve problemlerin kaynakları dikkate alınarak, uygulanan/uygulanacak sistemdeki, otopark yönetim ve işletmecilik bileşenleri belirlenmiştir (Çizelge 1). Klasik bir otopark işletmeciği için de temel öğeler olan, taşıt tanıma, bilet kesme, denetim ve ödeme başlıklarında toplanan bu bileşenler, AUS çerçevesinin sınırlarını belirleyen iletişim, hedeflenen çözüm, zamanlama ve sıklık türleri alt başlıklarında sınıflandırılmıştır. Çizelge 1 İstanbul Genel Park İşletmecilik Modeli Öğeleri Çerçevesi (Gurbetci, 2007) İletişim Hedeflenen Çözüm Zamanlama Anlık Sıklık Tanıma Bilet Kesme Denetim Ödeme Yerinde Uzaktan Kişiye özel kimlik (kimlik kartı vb) Kişisel cihazlarla (cep telefonu vb) Taşıta özel kimlik (plakadan) Bir defa (tek park) Yerinde Uzaktan Kimlik esaslı bilet (Tek kimlik-tek bilet) Ödeme esaslı bilet (Tek ödeme-tek bilet) Anlık Üyelik (park etmeden önce) Bir defa (tek park) Yerinde Uzaktan Taşıt Park yeri Anlık Bir defa (tek park) Yerinde Uzaktan Nakit Kredi kartı Akıllı kart Faturalandırma ile Ön ödemeli Anında ödemeli Sonradan ödemeli Bir defalık Haftalık Aylık Günümüzde, İstanbul metropoliten alanında, yukarıda tanıtılan AUS araçlarından, 10 tanesi uygulanmaya başlanmış, 3 tanesinin üzerinde çalışmalar hâlen devam etmekte, 3 tanesi ise henüz mevcut değildir (Çizelge 2). Balmumcu Otoparkı VMS Uygulaması VMS nin ilk uygulaması, Balmumcu yeraltı katlı otoparkına yönelik olarak Ağustos 2008 de devreye alınmıştır. İlave çalışmalarla bu sistemde kullanılan levhalar (Şekil 3); ilçe merkezlerinin giriş ve çıkış noktalarına yerleştirilecek ve ilçede bulunan katlı, açık ve yol kenarı otoparkların adedini, kapasitesini ve boş yerlerini gerçek zamanlı olarak gösterecektir. Toplu taşımaya entegre edilen Metrobüs, Eylül 2009 de Avcılar-Zincirlikuyu arasında çalışmaya başlamıştır. VMS uygulamasının devreye alındığı 450 araç kapasiteli Balmumcu Yeraltı Katlı Otoparkı, Zincirlikuyu Metrobüs durağına 150 m mesafede bulunmaktadır. VMS uygulaması yanı sıra, Metrobüs hattının da hizmete girmesiyle Balmumcu otoparkının kullanım oranı ve gelirleri artmıştır (Şekil 4). Haziran-Ağustos periyodundaki düşüşler yıllık 7

8 izin nedeniyledir. Bugün, beyan esaslı bir Park Et-Devam Et (P+R) otoparkı hüviyetiyle de hizmet veren Balmumcu Otoparkı nda, Metrobüs kullanıcılarından 3 TL ücret alınmaktadır. Elektronik bilet entegrasyonu çalışmaları devam etmektedir. Çizelge 2 İstanbul daki AUS Uygulamalarının Durumu İstanbul Uygulamaları /Yok Durumu I- Yol kenarı parkta kişisel cihazların kullanımı (park eden ve park görevlisi tarafından) Kablosuz/Mobil iletişim (WiFi, WiMax ve Cep telefonu) teknolojileri RFID (Radyo frekansı ile tanımlama) sistemleri Çok işlevli parkomatlar Yok Çok işlevli el terminalleri Araç içi parkmetreler Yok II- Bilgilendirme hizmetleri VMS uygulamaları Web de gerçek zamanlı trafik yoğunluk haritalarında otopark bilgileri Web de e-randevu sistemi SMS-park uygulamaları Navigasyon cihazlarında otopark bilgileri Yok III- Ödeme hizmetleri SMS-park uygulamaları Kredi kartı Yok Üzerinde çalışılıyor Ön ödemeli ve sonradan ödemeli kartlar Yok Üzerinde çalışılıyor Abone kartları IV- Denetim hizmetleri Yol kenarı parkların otomatik/mobil denetimi Yok Üzerinde çalışılıyor Kapalı ve açık parkların kamera veya sensörlerle denetimi Mobil takip hizmetleri ile personel denetimi Şekil 3 Balmumcu VMS Uygulaması Oca.09 Ara.08 Kas.08 Eki.08 Eyl.08 Ağu.08 Tem.08 Haz.08 May Nis.08 Gelir (1000 TL) AUS Uygulamaları Şekil 4 VMS Uygulaması Öncesi ve Sonrası Gelirler Otopark Yönetiminde İstanbul Kart Uygulaması İstanbul kartın ilk uygulaması, bir çeşit abonelik olan kampanya kartı şeklindedir. Bu uygulamada; abone adı, kampanya süresi, kampanya kodu, park yeri kodu, gün içi geçerli olduğu periyod, park etme durumu ve araç plakası bilgileri tanımlanabilmektedir. RenaultMais ile yapılan anlaşmaya göre, 1 Mayıs 2007 den itibaren, Renault ve Dacia marka oto alan Renault-Mais müşterilerine, 1 yıl süre ile İSPARK ın yol dışı otoparklarından 12 saat, yol kenarı otoparklarından ise 2 saat süreyle ücretsiz yararlanma hakkı verilmiştir. 8

9 Yol Kenarı Otoparklarda Çok İşlevli El Terminali Uygulamaları El terminali ile mali değere sahip fiş kesme uygulaması, MHz kartları okuyabilen, tümleşik olarak GPRS, GSM ve üstü teknolojileri destekleyebilen Pidion Bluebird BIP marka cihazlarla, 13 Ekim 2008 de Şişli de, Vali Konağı caddesindeki 5 park alanında pilot uygulamayla başlatılmıştır (Şekil 5). Uygulamanın sürdüğü Ekim 2008 ile Şubat 2009 arasında ilgili park alanlarında toplam işlem gerçekleşmiştir (Çizelge 3) kullanıcıdan ücret nakit olarak tahsil edilmiştir. El terminali uygulamasıyla kayıt altına alma artmış ve yaklaşık %7 oranında daha fazla fiş kesilmiştir (Şekil 6). Şekil 5 Yol Kenarı Parklarda El Terminali ve SMS-park Sistem Kurgusu (Gurbetci ve diğ, 2007) Çizelge 3 El Terminali Pilot Uygulama Sonuçları EL TERMİNALLİ PARK ETME Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat 09 Toplam Nakit Ücretsiz SMS Araç sayısı Araç sayısı Araç sayısı Dağılım Dağılım Dağılım %69,6 %25,2 %0,3 %86,4 %11,1 %0,0 %83,9 %11,9 %0,0 %87,2 %8,8 %0,0 %85,9 %10,2 %0, İstanbul Araç sayısı Kart Dağılım %4,9 %2,5 %4,2 %4,0 %3, Toplam Araç sayısı Dağılım %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100, , , , ,000 50, , ,998 Ciro (TL) Dipkoçanlı fiş 37,927 40,559 Fiş (adet) El terminali Şekil 6 (Ekim 08-Şubat 09) El Terminali ve Dönemi Dipkoçanı Uygulamasının Mukayesesi 9

10 Web de Trafik Yoğunluk Haritalarında Otopark Bilgileri İBB Trafik Kontrol Merkezi aracılığıyla, yüksek kapasiteli 80 adet açık, kapalı ve yol kenarı otoparkının bilgileri, trafik yoğunluk haritasına işlenerek, tarihinde 1 aylık pilot uygulama başlatılmıştır (Şekil 7). Denemede edinilen olumlu izlenimler sonucunda, kapasitesi 50 taşıtın üzerindeki 145 adet otopark haritaya yerleştirilmiştir. Bu uygulama ile, sürücüler güzergahları üzerindeki otopark bilgilerine, adresindeki Web ara yüzünden ulaşabilmektedirler. Uygulama, JAVA desteği olan, kişisel GSM cihazlarına da trafik yazılıp; 1530 numaralı hizmet hattına SMS gönderilerek yüklenebilmektedir. Harita ilçe ölçeğinde büyütüldüğünde, yol kenarı otoparklar da farklı renkte bir logo ile görülmektedir. Tüm İDO iskelelerinde de plazma ekranlarla yoğunluk haritası İstanbulluların bilgisine sunulmaktadır. Günümüzde, haritaya işlenen otoparkların gerçek zamanlı doluluk oranları yansıtılamamaktadır. Ancak geliştirilmekte olan otopark yönetim sistemiyle, bu bilgiler de yakın gelecekte haritadan görülebilecektir. Web de e-randevu Sistemi Şekil 7 Trafik Yoğunluk Haritasına İşlenmiş Otoparklar E-Randevu sistemi, araç kapasiteli Kadıköy İSKİ açık otoparkında pilot çalışma olarak uygulanmaktadır. Bu sistem, şu anda İSPARK ın web sayfası üzerindeki arayüz yardımıyla, üyelik yöntemi şeklinde kullanılabilmektedir (Şekil 8). Uygulamadan olumlu sonuçlar alınmış, büyük kapasiteli otoparklarda uygulanması için çalışmalar devam etmektedir. SMS-park Uygulamalarının Geliştirilmesi Şekil 8 E-Randevu Sistemi Web Arayüzü El terminalli uygulamalar ve yoğunluk haritalarından bilgi edinilmesi dışında, GSM teknolojilerinin da etkin ve yaygın kullanımı için İSPARK bir alt yapı çalışması sürdürmektedir 10

11 (Şekil 9 ve Şekil 10). Bunun için tasarımı yapılmakta olan GSM mimarisi sayesinde ücret ödeme, rezervasyon yapma ve gerçek zamanlı doluluk oranını öğrenme kolaylaşacaktır. Şekil 9 Geliştirilecek Olan GSM Sistemiyle Etkileşimli Öğeler Şekil 10 Mobil Ödeme Akış Şeması Kapsamlı Park Yönetim Sistemi Yazılımı İSPARK tarafından, her türdeki park etmenin entegrasyonu için, tümleşik bir sistem mimarisi geliştirilmektedir (Gurbetci ve diğ, 2007). Modüler yapıdaki bu mimaride çeşitli alt yazılımlar oluşturulmaya başlanmıştır. Merkezî yönetim ve temel uygulama yazılımı, iletişim güvenliği yazılımı ile desteklenmiştir. Bu yazılımların altında ana hatlarıyla; bariyer kontrolü modülü, otopark ödeme paketi modülü, esnek tarife uygulama modülü, Web ve GSM uygulamaları modülü, kredi kartı ile kayıt ödeme modülü, fatura tabanlı kayıt ödeme modülü, cep telefonu faturası ile kayıt ödeme modülü, banka hesabından kayıt ile ödeme modülü, genel faturalama modülü, istatistikî analiz modülü ve merkezîi faturalama sistemi entegrasyonu modülü bulunacaktır Sonuç AUS, kentiçi otopark yönetimi ve işletmeciliğinde büyük fırsatlar sunmaktadır. Bu bildiride tanıtılan ve 4 grup altında sunulan 16 başlık içeriğindeki AUS araçlarından, 10 tanesi İstanbul da uygulanmaya başlanmış, 3 tanesinin üzerinde çalışmalar hâlen devam etmekte, 3 tanesi ise henüz mevcut değildir. İstanbul da uygulanan/uygulanacak AUS destekli otopark yönetim sistemi, bir çerçeve olarak (Demir ve Çavdar, 2008) aşağıdaki gereklilikleri sağlamalıdır: 1. Belirli bir otopark kontrol merkezinden gerçek zamanlı ve dinamik olarak yönetilebilmelidir. 2. Sistem, metropoliten alanı temsil etmesi yanında, zonlar bazında da kullanılabilmelidir. 3. Sistemin kurulum, işletim, bakım ve onarım maliyetleri uygun olmalıdır. 4. Sitem, özel sektör tarafından işletilen otoparklarla da entegre olabilmelidir. 5. Sistemin performansı gerçek zamanlı, günlük, haftalık, aylık ve yıllık bazda ölçülebilmeli; otoparklar için kalitesi endeksi tanımlanabilmelidir. 6. Gerçek zamanlı olarak merkezi bir denetime imkân vermelidir. 7. Bilumum bilgi teknolojilerine açık ve genişletilebilir bir sistem olması yanında, gerektiğinde manuel operasyonlara da izin vermelidir. 11

12 8. Özellikle, Web, GSM ve GPS tabanlı uygulama imkânları güçlü ve güncellenebilir olmalıdır. 9. Taşıtların otoparkı kullanma bilgilerini (lokasyon, plaka, model, peron giriş-çıkış zamanı, gerçek ve beyan edilen kullanım süresi, ücret, ödeme türü vs), park personeli ve merkezi operatör bilgilerini, periyodik olarak işleyip sistemde saklayabilmeli, hızlı bir istatistik raporlama arayüzüne sahip olmalıdır. 10. Nakit ödeme yanında, gelişmiş diğer ödeme araçlarına duyarlı ve entegre bir yapıda olmalıdır. 11. Güvenli tahsilat takibi; abone, kaçak taşıt, kaçak bilet takibi ve bunların raporlamalarını yapılabilmelidir. 12. Park süresini geçiren taşıt sürücülerini, sesli ve görüntülü araçlarla uyarabilmelidir. 13. Özel müşteri, özel tarife periyodu ve özel park yeri kiralama operasyonları için esnekliği olabilmelidir. 14. Acil durum planlarına entegre olabilmelidir. Bu gerekliliklerin optimum düzeyde sağlandığı bir otopark yönetimi sistemi, İstanbul un kentiçi taşıt trafiği kökenli bir çok probleminin çözüm sürecine de önemli katkılar sağlayacaktır. Bilinmelidir ki; İstanbul da, sürdürülebilir kentiçi ulaşım için, AUS ile desteklenmiş bir otopark yönetimi, bugün artık kaçınılamaz bir zorunluluk haline gelmiştir. Kaynaklar Demir, A. ve Çavdar, A. (2008) Yol Kenarı Park Etme Teknolojileri ve İstanbul Uygulaması. OTEKON Otomotiv Teknolojileri Kongresi, Bil. Kitabı, s , Bursa. Gurbetci, K., Demir, A. ve Çavdar, A. (2007) İstanbul da Sürdürülebilir Ulaşımda Otomobil Öğesi. TRODSA, 4. Ulusal Yol ve Trafik Güvenliği Kongresi, Bil. Kitabı, s , Ankara. Gurbetci, K. (2007) Comprehensive Parking Management Strategy. Viyana&İstanbul Ulaşım Sempozyumu, İBB ve Viyana Belediyesi ortaklığıyla (Bil. Kitabı yok),07 Mayıs 2007, İstanbul. İSBAK (2007) VMS Sunumu, İSPARK-Ağustos 2008, İstanbul. KGM (2008), Trafik Kazaları Özeti Litman, T. (2007) Parking Management Strategies, Evaluation and Planning. Victoria Transport Policy Institute, Okubay, M. (2008) Bölgesel Otopark Yönetimi ve Stratejileri: Tarihi Yarımada - Eminönü Bölgesi Örneği. Yüksek Lisans Tezi, YTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Yardım, M. S. ve Akyıldız, G. (2005) Akıllı Ulaştırma Sistemleri ve Türkiye deki Uygulamalar. 6. Ulaştırma Kongresi, İMO İstanbul Şubesi, Bildiriler Kitabı, İstanbul. Yardım, M. S., Korkmaz, R. B. ve Yılmaz, D. (2006) Sürdürülebilir Ulaştırma Politikaları Açısından Otopark Stratejileri. 7th International Congress on Advances in Civil Engineering, ACE-2006, YTU, Book of Abstract, p. 387 (Tam metin CD-ROM da), İstanbul. 12

OTOPARK YÖNETİMİNDE ENTEGRE TEKNOLOJİK UYGULAMALAR: İSTANBUL ÖRNEĞİ

OTOPARK YÖNETİMİNDE ENTEGRE TEKNOLOJİK UYGULAMALAR: İSTANBUL ÖRNEĞİ OTOPARK YÖNETİMİNDE ENTEGRE TEKNOLOJİK UYGULAMALAR: İSTANBUL ÖRNEĞİ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR* Yrd. Doç. Dr. M. SinanYARDIM** * Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, Göztepe

Detaylı

YOL KENARI PARK ETME TEKNOLOJİLERİ VE İSTANBUL UYGULAMASI

YOL KENARI PARK ETME TEKNOLOJİLERİ VE İSTANBUL UYGULAMASI OTEKON 08 4. Otomotiv Teknolojileri Kongresi 01 04 Haziran 2008, BURSA YOL KENARI PARK ETME TEKNOLOJİLERİ VE İSTANBUL UYGULAMASI Abdullah DEMİR* Ali ÇAVDAR** *İSPARK A.Ş. Genel Müdürlüğü, Büyükdere Cad.

Detaylı

UDHB Strateji Geliştirme Başkanlığı Hakkı Turayliç Cad. No: 5 Emek 06500 Ankara Tel: 0312 203 13 43 e-posta: sgb6@udhb.gov.tr www.udhb.gov.

UDHB Strateji Geliştirme Başkanlığı Hakkı Turayliç Cad. No: 5 Emek 06500 Ankara Tel: 0312 203 13 43 e-posta: sgb6@udhb.gov.tr www.udhb.gov. T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 2014 Bu raporun bütün hakları saklıdır. Yazılar veya görsel malzemeler izin alınmadan tamamen veya kısmen yayımlanamaz. Bilimsel amaçlarla kullanılması

Detaylı

AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ

AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ GİRİŞ Bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler ulaştırma sektörünü de etkilemiş, özellikle son yıllarda Akıllı Ulaştırma Sistemleri adı altında bilişime dayalı sistemler geliştirilmiştir.

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI T.C. KALKINMA BAKANLIĞI Bilgi Toplumu Stratejisinin Yenilenmesi Projesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Destekli Yenilikçi Çözümler Ekseni Mevcut Durum Raporu 10 Nisan 2013 www.bilgitoplumustratejisi.org

Detaylı

ISZU KNT 522 ULAŞIM SİSTEMLERİ Dr. Muammer KANTARCI

ISZU KNT 522 ULAŞIM SİSTEMLERİ Dr. Muammer KANTARCI ISZU KNT 522 ULAŞIM SİSTEMLERİ Dr. Muammer KANTARCI Dersin amacı, kentsel planlama aracı olarak ulaşım planlama yaklaşımlarının tanımlanmasıdır. Bu amacı desteklemek için arazi kullanımı ve ulaşım modelleri

Detaylı

Akıllı Trafik Denetimi ve Yönetimi için RFID ile Elektronik Plaka Uygulaması

Akıllı Trafik Denetimi ve Yönetimi için RFID ile Elektronik Plaka Uygulaması Akademik Bilişim 10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 10-12 Şubat 2010 Muğla Üniversitesi Akıllı Trafik Denetimi ve Yönetimi için RFID ile Elektronik Plaka Uygulaması İstanbul Ticaret Üniversitesi,

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010

T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 3 2 1 7 T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 Haziran 2010 i ÖNSÖZ Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) koordinasyonunda yürütülen e-dönüşüm Türkiye Projesi,

Detaylı

CORS-TR SİSTEMİNİN ULAŞIM HİZMETLERİNDE KULLANIMI

CORS-TR SİSTEMİNİN ULAŞIM HİZMETLERİNDE KULLANIMI T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CORS-TR SİSTEMİNİN ULAŞIM HİZMETLERİNDE KULLANIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ Ahmet BÜLBÜL Anabilim Dalı Programı : İnşaat Mühendisliği : Geomatik Tez Danışmanı

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ALTYAPI BİLGİ SİSTEMLERİ VE ÜLKEMİZDE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz.

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz. VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ Temmuz. 2003 Ankara İÇİNDEKİLER: ÖNSÖZ PANEL ÜYELERİ PANELİN YAPISI, ÇALIŞMA PROGRAMI ve YÖNETİCİ ÖZETİ 1 ULAŞTIRMA: 1. GİRİŞ 5 1.1.

Detaylı

EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. EGO Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Faaliyet Raporu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Koordinatörlüğünde Hazırlanmıştır.

EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. EGO Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Faaliyet Raporu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Koordinatörlüğünde Hazırlanmıştır. 1 EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EGO Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Faaliyet Raporu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Koordinatörlüğünde Hazırlanmıştır. 2 3 4 Recep Tayyip ERDOĞAN Cumhurbaşkanı 5 6 Ahmet DAVUTOĞLU

Detaylı

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU Akıllı Ulaşım Sistemleri OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU VERSİYON 3.0 (08.2014) i Akıllı Ulaşım Sistemleri İÇİNDEKİLER I. YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 II. OTOMOTİV TEKNOLOJİ

Detaylı

e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI

e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ www.bilgitoplumu.gov.tr Eylül 2005 i ii Bu yayın tüm içeriği ile http://www.bilgitoplumu.gov.tr adresinde yer

Detaylı

e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI

e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ www.bilgitoplumu.gov.tr Eylül 2005 i Bu yayın tüm içeriği ile http://www.bilgitoplumu.gov.tr adresinde yer almaktadır.

Detaylı

DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2012. DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU FAALİYET RAPORU 2012 01

DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2012. DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU FAALİYET RAPORU 2012 01 DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2012 DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU FAALİYET RAPORU 2012 01 XXxxxxx Değerli paydaşlarımız, Kurum olarak, oldukça yoğun ancak pek çok

Detaylı

TRAFİK SORUNUNA BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ: TRAFİK İZLEME BAŞKANLIĞI

TRAFİK SORUNUNA BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ: TRAFİK İZLEME BAŞKANLIĞI TRAFİK SORUNUNA BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ: TRAFİK İZLEME BAŞKANLIĞI Abdulkadir MAHMUTOĞLU * M. Akif ÇUKURÇAYIR * ÖZET Trafik problemi; ekonomik gelişmişlik, ahlaki değerler, insani tutum ve davranışlarla açıklanabilir

Detaylı

2011 FAALİYET RAPORU www.iett.gov.tr 444 1871

2011 FAALİYET RAPORU www.iett.gov.tr 444 1871 2011 FAALİYET RAPORU BAŞKANDAN Sevgili İstanbullular, Son yıllarda İstanbul da ulaşım alanında yapılan büyük atılımların sizler de farkındasınız. Geçmişle karşılaştırdığımızda bu modern metropolün

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU

2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2 BAKAN SUNUŞU Günümüzde patent ve faydalı modeller, markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler ve entegre devre topografyalarından

Detaylı

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 FAALİYET RAPORU 2010 FAALİYET RAPORU Sunuş Sevgili İstanbullular, Son yıllarda İstanbul, dünya üzerinde ilgi odağı bir kent haline gelmiştir. Küresel kararların

Detaylı

TASAV BEYİN FIRTINASI TOPLANTILARI

TASAV BEYİN FIRTINASI TOPLANTILARI TASAV BEYİN FIRTINASI TOPLANTILARI TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜ ÇALIŞMA GRUBU DÜNYA VE TÜRKİYE'DE TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNÜN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ Rapor No. 16 // 07 Mart 2015 Raportör: Ejder ORUÇ TASAV Ekonomik

Detaylı

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet TIKTIK Müsteşar Devlet Planlama Teşkilatı. iii

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet TIKTIK Müsteşar Devlet Planlama Teşkilatı. iii i ii ÖNSÖZ Türkiye nin bilgi toplumuna dönüşümü konusunda yapılan çalışmalar, siyasi iradenin de büyük desteği ve ilgili tüm tarafların özverisiyle sürdürülmektedir. Son dönemde yaşanan gelişmeler, bir

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı DPT Yayın No: 2826 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2011 Haziran 2011 ISBN: 978-975-19-5171-7 Devlet Planlama

Detaylı

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2011 DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA AİT AÇIKLAYICI DİPNOTLAR (Tutarlar

Detaylı

Ekonominin gelişmesinde en başta gerekli olan yollar demiryolları, limanlar, kara ve deniz ulaşım vasıtaları milli varlığın maddi ve siyasi kan damarlarıdır. İftihar ve güç vesileleridir. M. KEMAL ATATÜRK

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GIS (COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ) KAPSAMINDA BATIKENT TELEKOM SANTRALİ ŞEBEKE PLANLARININ SAYISALLAŞTIRILMASI,

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Mayıs 2009 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006 2010) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Mayıs 2009 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006

Detaylı

AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE İÇİN BİR AUS MİMARİSİ ÖNERİSİ

AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE İÇİN BİR AUS MİMARİSİ ÖNERİSİ AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE İÇİN BİR AUS MİMARİSİ ÖNERİSİ Hasan TUFAN Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığı Tezi 2014 Ankara Hasan TUFAN tarafından hazırlanan Akıllı Ulaşım Sistemleri

Detaylı