Firmalara e-fatura ve e-defter uyarýsý!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Firmalara e-fatura ve e-defter uyarýsý!"

Transkript

1 Demiryolu ne zaman gelecek? Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Üyesi Selim Kefçeli, demiryolu yatýrýmýnýn Çorum için hayati önem taþýyan bir konu olduðunu belirterek, bu konuda TSO'nun daha etkili çalýþmalar yapmasýný istedi. TSO'nun olaðan meclis toplantýsýnda bir konuþma yapan Kefçeli, geçtiðimiz günlerde Dünya Gazetesi'nde çýkan ve Hakan Güldal'a ait olan demiryolu konusundaki bir yazýya atýfta bulunarak, Türkiye'nin artýk demiryolunun önemini kavramaya,demiryolu ile barýþmaya baþladýðýný, ancak gidiþatýn ihtiyacý karþýlamaktan uzak olduðunu söyledi. 5 TE CHP nin adayý Dr. Vahit Demiran gibi! Nadir Yücel - CHP nin Yerel seçimlerde ki Çorum Belediye baþkan adayý adýna yaptýðý istiþareler ve görüþmeler sonucunda sona gelindi. Dün CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve Merkez Ýlçe baþkaný Ali Rýza Suludere Dr. Vahit Demiran ile birlikte yaklaþýk 1 saat görüþtüler. Saat ile arasýnda yapýlan ve olumlu geçen görüþme sonucunda Dr. Vahit Demiran'ýn Tamam dediði ancak son kez aile yakýnlarý ile istiþare ederek son kararýný bugün vereceði þeklinde bilgiye ulaþýldý. 40 KURUÞ "28 Þubat maðdurlarýna ulaþmakta kararlýyýz" Firmalara e-fatura ve e-defter uyarýsý! Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Kadýn Kollarý Baþkaný Zübeyde Ürünoðlu, 28 Þubat sürecinde binlerce öðrenci, öðretmen, polis, mühendis, asker, doktor ve hemþirenin hukuk dýþý yargýlamalar ve baskýlarla iþten çýkarýldýðýný, istifaya zorlandýðýný, göreve baþlatýlmadýðýný ya da zorla emekli edildiðini ifade ederek, "Bu maðduriyetlere uðramýþ arkadaþlarýmýza ulaþmakta kararlýyýz. 2 DE Piyango bileti kurbaný kadýn topraða verildi AK Partili kadýnlardan Külcü'ye tam destek AK Parti Ýl Kadýn Kollarý yönetimi Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü makamýnda ziyaret etti. Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Betül Gülgün'ün baþkanlýðýnda gerçekleþen ziyarete kadýnlar tam kadro katýldý. Arife Betül Gülgün, ziyarette yaptýðý konuþmada yeni dönemde de Baþkan Külcü ve ekibine baþarý dileklerini iletti. 9 DA Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkan Yardýmcýsý Fikret Tepençelik, e-fatura ve e- defter uygulamasýna geçiþ öncesi firmalarý uyararak yazýlým altyapýsýnýn güçlendirilmesini istedi. TSO'nun olaðan meclis toplantýsýnda bir konuþma yapan Baþkan Yardýmcýsý Fikret Tepençelik, 1 Ocak'tan itibaren baþlayacak olan e-fatura ve 1 Eylül 2014 tarihinden itibaren resmen baþlayacak olan e-defter uygulamalarý konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar hakkýnda bilgiler verdi. 5 TE Futsal'da eleme heyecaný baþladý MÜSÝAD Çorum Þubesi açýlýþýný Bakan Atalay ve Olpak yapacak 6-7 DE Çorum'da piyango bileti yüzünden eþi tarafýndan öldürülen 2 çocuk annesi Melek Yalçýn'ýn cenazesi yapýlan otopsinin ardýndan defnedildi. Ýddialara göre, Ýrfan Yalçýn ile eþi 42 yaþýndaki Melek Yalçýn ortaklaþa aldýklarý milli piyango biletinin üzerine isim yazma yüzünden tartýþtý. Bu sýrada þizofren hastasý olduðu ileri sürülen Ýrfan Yalçýn, ekmek býçaðý ile eþini 13 yerinden býçaklayýp aðýr þekilde yaralayýp evden ayrýlmýþtý. 3 TE Milletvekili Yýldýrým Filistin heyetiyle görüþtü AK Parti Dýþ Ýliþkiler Baþkanlýðý farklý ülkelerin siyasi partilerine yönelik uluslararasý "Tecrübe Paylaþýmý Programý" düzenliyor. 16 farklý ülkeden siyasi parti temsilcilerinin katýldýðý program kapsamýnda Ankara Ala Restaurant'ta bir yemek düzenlendi. Programa Arnavutluk... 3 TE Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD)'nin Çorum Þubesi, Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay ve MÜSÝAD Genel Baþkaný Nail Olpak'ýn katýlýmýyla 19 Aralýk 2013 Perþembe günü açýlacak. Açýlýþ öncesinde ise Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay Valiliði ziyaret edecek. Ayýca MÜSÝAD Genel Baþkaný Nail Olpak'ta, Valilik, TSO ve Belediyeye ziyaretlerden bulunacak. 3 TE Beþir Atalay Nail Olpak Halk Bankasý Genel Müdürü Aslan'da gözaltýna alýnanlar arasýnda Türkiye dün ünlü isimlere yönelik yapýlan operasyonda sarsýldý. Devletin ilgili kurumlarýndan henüz resmi bir açýklama gelmedi ama pek çok ünlü iþadamý ve bakan çocuklarýnýn gözaltýna alýndýðý iddia edilen operasyonla ilgili çarpýcý iddialar var. 2 DE Meyve Üreticileri Birliði'nden proje çaðrýsý 4 TE TSO'nun 2014 bütçesine onay 5 TE

2 ELEMANLAR ARANIYOR Halkla iliþkiler alanýnda görevlendirilmek üzere Bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracatlarýn 14:30-17:00 arasý þahsen yapýlmasý rica olunur. Müracaat: ELEMANLAR ARANIYOR Kayseri'deki Fabrikamýzda Sürekli Çalýþtýrýlmak Üzere Vasýfsýz Bay Elamanlar Aranmaktadýr. Maaþ+Ssk+Yemek Ve Yatacak Yer Mevcuttur. Müracaatlarýn 'den Volkan Bey'e Yapýlmasý Rica Olunur. SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz satýþ fiyatý 500 m2 si peþin= TL Kredi kartlarýna taksitli TL Müracaat: ELEMAN ARANIYOR Kültür Sitesi Yanýnda Bulunan Otoparkta Oto Yýkama Bölümünde çalýþtýrýlmak üzere elemanlar aranmaktadýr. Müracaat Tel: Satýlýk Büro Harikalar Dünyasý 5. Kat da 90 Metre Karelik Büro Uygun Fiyata satýlýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Büro Hitit Ýþ Hanýnda 2. Noter üzerinde Kat 4 numara 44 de bulunan 1 odalý Büro uygun fiyat ile kiralýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Ýþ Yeri Hitit Ýþ Merkezi 2. Noter Üstü 4. kat No: TL ye kiraya verilecektir. Müracaat: HABER "28 Þubat maðdurlarýna ulaþmakta kararlýyýz" Türkiye dün ünlü isimlere yönelik yapýlan operasyonda sarsýldý. Devletin ilgili kurumlarýndan henüz resmi bir açýklama gelmedi ama pek çok ünlü iþadamý ve bakan çocuklarýnýn gözaltýna alýndýðý iddia edilen operasyonla ilgili çarpýcý iddialar var. Göz altýna alýnanlar arasýnda Halk Bank Genel Müdürü hemþehrimiz Süleyman Aslan'da var. Ebru Gündeþ'in eþi, iþadamý Reza Zarrab ile Halk Bankasý Genel Müdürü Süleyman Aslan'ýn aralarýnda bulunduðu þahýslarla ilgili olduðu iddia edilen soruþturmanýn gerekçesinin ise; ''1 yýldýr devam eden bir fiziki ve teknik takip süreciyle yapýlan soruþturmada bazý iþ adamlarýnýn sahte belgeler ve hayali ihracat gibi yöntemlere þüpheli para transferleri yapmasý'' olarak dile getiriliyor. Yýl: 9 Sayý: 2656 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Kadýn Kollarý Baþkaný Zübeyde Ürünoðlu, 28 Þubat sürecinde binlerce öðrenci, öðretmen, polis, mühendis, asker, doktor ve hemþirenin hukuk dýþý yargýlamalar ve baskýlarla iþten çýkarýldýðýný, istifaya zorlandýðýný, göreve baþlatýlmadýðýný ya da zorla emekli edildiðini ifade ederek, "Bu maðduriyetlere uðramýþ arkadaþlarýmýza ulaþmakta kararlýyýz. Bunun için yoðun bir þekilde çalýþýyoruz ve maðdurlar mutlaka bize ulaþmalýlar" dedi. Eðitim Bir Sen Genel Merkezi'nin Müþteki olarak halen duruþmalarý takip ettiðini belirten Ürünoðlu, "Yaþanmýþ olan 28 Þubat süreciyle ilgili Genel Merkezimiz, 'Rakamlarla 28 Þubat' çalýþmasý baþlattý Bu çalýþmadaki amacýmýz, 28 Þubat darbesi sonucu eðitim ve çalýþma hayatýndan mahrum býrakýlan insanlarýmýzýn sayýsýna ulaþmaktýr. Ýstatistiklere dayanan böyle bir çalýþma hem ulusal hem de uluslararasý arenada haklýlýðýmýzýn belgesi olarak elimizi güçlendirecektir. Bu hukuk dýþý süreçte maðdur edilen herkesi sendikamýzla iletiþime geçmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandý. Hazýrlanacak olan raporun darbenin 17. yýldönümü olan 28 Þubat 2014'te kamuoyuna açýklanacaðýný kaydeden Ürünoðlu, "Daha önce düzenlediði hatýra yarýþmasýyla darbelerin, baskýlarýn yaþattýðý maðduriyetleri "Karanlýk Dönemler ve Ödenmiþ Bedeller" adýyla üç cilt halinde kitaplaþtýrdýk. "Rakamlarla 28 Þubat Maðdurlarý" raporu için kurum ve kuruluþlar nezdinde giriþimlerde bulunduk ve olumlu dönüþler aldýk. Raporumuz hýzla tamamlanmakta ancak biz bu süreçte kim maðdur olduysa hepsine ulaþmayý hedefliyoruz. Dönemin aktörlerinin yargý önüne çýkarýldýðý bir süreçte, hâlâ maðdurlarýn sayýsý konusunda somut bir verinin bulunmamasý, aradan 16 yýl geçmesine raðmen bu konuda kaç kiþinin maðduriyet yaþadýðýnýn ortaya çýkarýlamamasý demokrasi tarihimizde büyük bir eksiklik olarak durmaktadýr. Hazýrlayacaðýmýz bu raporla bu eksikliði kapatacaðýmýzý düþünüyoruz. Bu rapor demokrasi tarihimiz açýsýndan da çok önemli bir yere sahip olacaktýr. Gelecek nesillere önemli bir kaynak býrakmak için maðdur olan herkesin bu çalýþmaya destek vermesi vatandaþlýk görevi olduðunu düþünüyorum" þeklinde kaydetti. Haber Servisi Alacahöyük beldesi kapatýlmasýn teklifi CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse ile birlikte bazý milletvekilleri TBMM'ye verdikleri yazýlý önergede Alacahöyük beldesinin kapatýlmasý ile ilgili Meclis Araþtýrmasý açýlmasýný istediler. Milletvekili Köse ve arkadaþlarýnýn verdiði önergede þu ifadeler yer aldý: "Cumhuriyetimizin kurulmasýndan itibaren sürekli gündemde olan konulardan biri yerel yönetimlerin güçlendirilmesidir. Yerel yönetimler, yerel sorunlarý anlamak, daha çabuk ve etkili çözüm üretmek, ülke kalkýnmasýna tümevarýmsal þekilde katlý saðlamak açýsýndan oldukça önemlidir ve geliþmiþ ülkelerde genel kabul görmüþ bir gerçektir.özellikle kültürel, ekonomik ve turistik açýdan bulunduðu bölgeye getirileri yüksek olan beldelerin ve diðer yerel yönetimlerin gerekli özen saðlanarak olanaklarýnýn artýrýlmasý ülke ekonomisi ve kalkýnmasý açýsýndan bir an önce incelenmesi, deðerlendirilmesi ve eksiklerinin giderilebilmesi için ciddi bir araþtýrma yapýlmasý gerekmektedir. Söz konusu yerel yönetimlerden biri olan Çorum ili Alaca ilçesine baðlý Alacahöyük beldesi yetersiz nüfus gerekçesiyle TBMM Baþkanlýðý'na sunulan Büyükþehir Belediyesi Kanun Tasarýsý kapsamýnda nüfusu 2000'in altýna düþen ve köy statüsüne dönüþtürülmesi planlanan 559 beldeden biridir.alacahöyük, Friglerden baþlayarak Roma, Bizans, Anadolu Selçuklu ve Osmanlý dönemlerine kadar uzanan tarihiyle hem büyük bir kültür mirasý örneði hem de ülkemiz açýsýndan potansiyel turizm merkezidir. Tanýtýmýna ve geliþimine verilmesi gereken desteðin aksine, Alacahöyük'ün böylesi bir sorunla karþýlaþmasý ve belde statüsünden çýkarýlmasý, bölgenin imkânlarýný kýsýtlayacak ve büyük bir dünya mirasý örneðine nasýl sahip çýkýlamadýðýnýn bir göstergesi olacaktýr.ülke kültür ve tarih turizmi açýsýndan yapýlan hatadan dönülmesi, taþýnmaz tarihi ve kültürel varlýklarýn korunmasý ve yerel yönetimlere gerekli özenin verildiðinin gösterilmesi amacýyla Anayasanýn 98'nci, TBMM Ýçtüzüðünün 104'üncü ve 105'nci maddeleri gereðince bir Meclis Araþtýrmasý açýlmasýný arz ederim." Yasin YÜCEL Halk Bankasý Genel Müdürü Aslan'da gözaltýna alýnanlar arasýnda YÝTÝK Çorum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum Ehliyetimi ve adýma kayýtlý SRC belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Mehmet Hasdemir TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Ýmsâk : 05:04 Güneþ : 06:50 Ýþrak 07:45 Öðle : 11:47 Ýkindi : 14:08 Akþam : 16:26 Yatsý : 17:58 Nihat Ýnce Emekli Polis Memuru Sol tarafýmda sancý vardý Aðrýlar her tarafý sardý Doktorum bana ilaç yazdý Geçmedi aðrým doktor bey Aðrýlarým inan ki çok azdý Doktorum bana filim yazdý Ýyi olmamda bana hazdý Geçmedi aðýrým doktor bey Doktorum ilaçlý filim istedi Akþam sabah vizit gezdi Bana güzel ilaçlar yazdý Geçmedi aðýrým doktor bey Hemþire haným kanül taktý Aðrýlar çok canýmý yaktý Ýyi olmamda bana haktý Aðrým hafifledi doktor bey Doktor bey katateri taktý Apse hemen dýþarý aktý Nihat hep olumlu baktý Geçti aðrýlarým doktor bey 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 51. Hafta Bir çocuðu Cehennem ateþinden korumak, Dünya ateþinden korumaktan mühimdir. Ýmâm-ý Gazâlî Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri DOKTOR BEY HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,035 2,045 EUR 2,799 2,813 STERLiN 3,311 3,327 JPY YENi 0,197 0,198 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER BAÞAK ECZANESÝ TEL: ÝNÖNÜ CD. NO: 6/C - ÝÞ BANKASI YANI AKSOY ECZANESÝ TEL: G.BEY MAH. CEMÝLBEY CD. NO : 18/A -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Milletvekili Yýldýrým Filistin heyetiyle görüþtü MÜSÝAD Çorum Þubesi açýlýþýný Bakan Atalay ve Olpak yapacak Beþir Atalay Nail Olpak AK Parti Dýþ Ýliþkiler Baþkanlýðý farklý ülkelerin siyasi partilerine yönelik uluslararasý "Tecrübe Paylaþýmý Programý" düzenliyor. 16 farklý ülkeden siyasi parti temsilcilerinin katýldýðý program kapsamýnda Ankara Ala Restaurant'ta bir yemek düzenlendi. Programa Arnavutluk, Afganistan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Endonezya, Filistin, Irak, Kýrgýzistan, Kosova, Lübnan, Mali, Moðolistan, Senegal, Sudan, Yemen, Tacikistan'dan gelen siyasi partilerin temsilcileri katýldý. Yemekte Türkiye Filistin Dostluk Grubu Baþkaný ve Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým da Filistin heyetiyle bir araya geldi. Filistin heyetinde Batý Þeria Hamas Parlamento Üyesi Nasýr Abdulmecit, Hamas Sözcüsü Husem Bedren, Seyit Abu Musamih, Gazze Bölgesi Parlamento Üyesi Hameed Islah Agha yer alýyor. Yýldýrým ve heyet Filistin'deki son geliþmeleri ve Gazze bölgesindeki sel felaketine iliþkin görüþ alýþveriþinde bulundular. Haber Servisi Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD)'nin Çorum Þubesi, Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay ve MÜSÝAD Genel Baþkaný Nail Olpak'ýn katýlýmýyla 19 Aralýk 2013 Perþembe günü açýlacak. Açýlýþ öncesinde ise Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay Valiliði ziyaret edecek. Ayýca MÜSÝAD Genel Baþkaný Nail Olpak'ta, Valilik, TSO ve Belediyeye ziyaretlerden bulunacak. Sonrasýnda ise saat 13.00'da Ýkinci Bahar Lokantasý yanýnda bulunan MÜSÝAD Çorum Þubesi'nin açýlýþ kurdelesi kesilecek ve saat 14.00'da Anitta Otelde açýlýþ programý gerçekleþtirilecek. Programda MÜSÝAD Multivizyon gösterimi ve Kur'an- ý Kerim tilavetinin ardýndan MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný Rumi Bekiroðlu, MÜSÝAD Genel Baþkaný Nail Olpak ve Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay birer konuþma yapacak Etkinlik yeni üyelere rozet takýlmasýnýn ardýndan sona erecek. Haber Servisi "Engelsiz Üniversite Farkýndalýk Buluþmalarý" Ýskilip MYO'da devam etti Kenan Yaþar, Fatih Anadolu'da insan haklarýný anlattý Çorum Ýnsan Haklarý ve Demokrasi Derneði Baþkaný Avukat Kenan Yaþar Fatih Anadolu Lisesinde Dünya Ýnsan Haklarý Günü nedeniyle düzenlenen söyleþiye konuþmacý olarak katýldý. Av. Kenan Yaþar Ýnsan Haklarýnýn tarihsel geliþiminden bahsederek, Peygamberimizin "Kim kendi nefsi için sevdiði ve istediði þeyi kardeþi için de istemedikçe hakkýyla iman etmiþ olmaz" Hadisi Þerifinde özetlenmiþ olan insan haklarýný veda hutbesiyle þekillendirdiðini anlattý. Temel hak ve özgürlüklerin insan hayatýndaki öneminden bahseden Kenan Yaþar, bu insan hak ve özgürlüklerinin yatay ve dikey olarak iki þekilde ihlal edilebildiðinden bahsederek, yatay ihlalin insanlarýn birbirlerinin hak ve özgürlüklerini ihlal etmeleri olduðunu, bu problemlerin çözüm yerinin ise yargý olduðunu, ancak dikey ihlalin ise devletin gücünü kullanarak toplumun ve bireylerin hak ve özgürlüklerini ihlal ettiðini, bunlarýn da çözüm yerlerinin olmadýðýný belirtti. Yaþar, ancak demokratik toplumlarda insanlar medeni ölçülerle yaptýklarý eylemlerle hak elde etme çabasýna giriþtiklerini, dikey hak ihlallerini sona erdirme çabasýna giriþtiklerini bunun da son derece normal ve insani olduðunu anlattý. Yaþar, bu gibi eylemlerde provokatör terörist gruplarýn ve aþýrý uçlarýn sahneye çýkarak medeni eylemleri, medeniyet dýþý ve haksýz hale dönüþtürdüklerini kaydetti. Sözlerini, 'insan haklarý ve bu haklarýn elde edilme yöntemleri konusunda halkýn bilinçlenmesi' gerektiðini ifade ederek tamamlayan Yaþar'a Okul Müdürü Þükrü Eyyüp Kaplan çiçek takdim etti. Söyleþi sonunda Kenan Yaþar öðrencilere kendi þiir ve öykü kitaplarýndan hediye etti. Yasin YÜCEL Hülya Karabýyýk güven tazeledi Kanserli Hastalar Dayanýþma Derneði (KANDER) Baþkaný Hülya Karabýyýk, gerçekleþtirilen genel kurulda tekrar baþkan olarak seçildi. Tek liste ile yapýlan genel kurul, dernek merkezinde gerçekleþtirildi. Hacý Mehmet Türkoðlu'nun baþkaný olduðu divan heyetinde Emrullah Aðýrbaþ kâtip, Ömer Ali Yýldýz da üye olarak görev aldý. Gündem maddelerinin görüþüldüðü genel kurulda, dernek üyelerini çalýþmalar Hakkýnda bilgilendiren Hülya Karabýyýk, çalýþmalarýn artarak devam edeceðini belirterek, katký veren herkese teþekkür etti. Yapýlan seçimlerden sonra, yönetim ve denetim kurulu üyeleri þu þekilde oluþturuldu; Yönetim Kurulu:Hülya Karabýyýk, Hülya Kazanaçmaz, Zeynep Gödek, Bekir Þahin, Osman Topçal. Denetim Kurulu: Abdullah Tekin Kerman, Mehmet Türkoðlu, Murat Yýldýrým. "Engelsiz Üniversite Farkýndalýk Buluþmalarý"na Ýskilip Meslek Yüksekokulu'nda devam edildi. Hitit Üniversitesi Engelli Öðrenci Birim Koordinatörlüðü, Ýskilip Meslek Yüksekokulu Öðrencilerine yönelik olarak "Engelsiz Üniversite Farkýndalýk Buluþmalarý" toplantýsý gerçekleþtirildi. Etkinliðe Ýskilip Meslek Yüksekokulu öðrencileri, öðretim elemanlarý ve idari personelleri katýldý. Ýskilip Meslek Yüksekokulu Engelli Öðrenci Birimi Temsilcisi Öðr. Gör. M. Erol Çalmaz'ýn açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan Engelli Öðrenci Birim Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Nur Þat, neden bu tür bir farkýndalýk çalýþmasý yaptýklarýný ve bu çalýþmalarýn önemini aktardý. Hitit Üniversitesi'nin bu konuda bugüne kadar neler yaptýðýný ve gönüllülük esaslý bu çalýþmalarla engellilerin nasýl bir fark yaratabilecekleri sorularýna yanýtlarýný ifade eden Yrd. Doç. Dr. Þat, mesleki bilgi ve beceri ile entelektüel birikim saðlayan üniversitenin, engellilerin yaþama baðlanmalarýndaki önemine vurgu yaptý. Haber Servisi Piyango bileti kurbaný kadýn topraða verildi Çorum'da piyango bileti yüzünden eþi tarafýndan öldürülen 2 çocuk annesi Melek Yalçýn'ýn cenazesi yapýlan otopsinin ardýndan defnedildi. Ýddialara göre, Ýrfan Yalçýn ile eþi 42 yaþýndaki Melek Yalçýn ortaklaþa aldýklarý milli piyango biletinin üzerine isim yazma yüzünden tartýþtý. Bu sýrada þizofren hastasý olduðu ileri sürülen Ýrfan Yalçýn, ekmek býçaðý ile eþini 13 yerinden býçaklayýp aðýr þekilde yaralayýp evden ayrýlmýþtý. Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýlan Melek Yalçýn ise hayatýný kaybetmiþti. Eþini býçakladýktan sonra býçakla polis merkezine giderek teslim olan Ýrfan Yalçýn ise tutuklanarak cezaevine gönderilmiþti. Ýrfan Yalçýn ifadesinde Ýrfan Yalçýn ifadesinde "Ortak milli piyango bileti almýþtýk, ben karýma bilet ortaksa üzerine isimlerimizi yazalým dedim. O da buna karþý çýktý kavga ettik sonrada býçakladým" demiþti.kocasý tarafýndan öldürülen Melek Yalçýn'ýn cansýz bedeni Ankara Adli Týp Kurumunda yapýlan otopsinin ardýndan ailesine teslim edildi. Melek Yalçýn dün öðlen Ulu Cami'de kýlýnan cenaze namazý ardýndan Ulu Mezarlýk'ta topraða verildi. Haber Servisi

4 HABER 4 Meyve Üreticileri Birliði'nden proje çaðrýsý Çorum Ýli Meyve Üreticileri Birliði meyve üretimini geliþtirmek üzere çalýþma baþlatýyor. Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan uygulamaya konulan Örnek Bahçeler Tesis projelerinde yüzde 20 üretici katkýsý kalaný ise hibe olmak üzere anahtar teslimi ihaleleri yapýlmýþ çalýþmalarý devam ediyor. Çorum Ýli Meyve Üreticileri Birliði Baþkaný Rýdvan Samsunlu konu hakkýnda verdiði bilgide, "Projeden yararlanmak üzere 90 çiftçi baþvuruda bulunmuþ bundan ancak 12 çiftçiye hibe verilmektedir. Bunlarýn 10 adedi ceviz 1 adedi elma 1 adedi üzüm baðý þeklindedir. Gerek projeden yararlanamayan gerekse de diðer üreticilerimizin çeþitli meyve bahçeleri kurmak istemeleri durumunda tercihleri kendileri tarafýndan yapýlmak üzere projeleme ve teknik yardým konularýnda yardýmcý olunacaktýr. Ayrýca banka kredilerinden de bankalarla herhangi bir sorunlarý yoksa istenilen teminatlar kredi limitini aþmamak kaydýyla tarla ipoteði karþýlýðý yararlanabileceklerdir. Kurulan bahçelerde seralarda ve sebze alanlarýnda Ýyi Tarým veya Organik Tarým uygulamalarý yapýlmak istendiðinde genel indirimli kredilerden ve Bakanlýk tarafýndan yapýlan desteklerden yararlanmak Hitit SYO'dan hemþirelere 'liderlik' konferansý Hitit Üniversitesi Saðlýk Yüksek Okulu tarafýndan hemþirelere yönelik konferans düzenlendi. Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi konferans salonunda dün yapýlan "Yatak Baþý Hemþireliðinde Liderlik" konulu konferans konuþmacý olarak Prof. Dr. Nurgün Platin katýldý. Konferansa ilgi ise yüksek oldu. Yasin YÜCEL mümkün olacaktýr. Komple projelerde proje konularýna baðlý olarak Ziraat Bankasý kredilerinde Ýyi tarým ve Organik Tarým uygulamalarýnda yüzde 50, yurt içi sertifikalý tohumluk kullanýmýnda yüzde 50, modern basýnçlý sulama sisteminde yüzde 100, tarýmsal mekanizasyonda yüzde 50 gibi faiz indirimleri uygulanmaktadýr. Ödemeler 5-7 yýl gibi uzun sayýlabilecek þekilde yayýlmaktadýr. Projeden yararlanmak isteyen üreticilerimizden Meyve veya Sebze Üreticileri Birliðine üye olmalarýný, en az 10 dönüm alanda bahçe kurulacak parselin tapusu (tapu kendilerine ait deðilse asgari 10 yýllýk üst kullaným hakkýný getirecekleri tapuya iþletmeleri ve parseli Ç.K.S. ye kayýt ettirmeleri) banka ile kredi kullanmada herhangi bir sorunlarý olmamalarý istenecektir" dedi. Konu hakkýnda detaylý bilgi nolu telefonda Sadettin Karaaslan, nolu telefonda Rýdvan Samsunlu'dan alýnabilir. Haber Servisi MHP Mecitözü Ýlçe Baþkaný Demirel oldu Milliyetçi Hareket Partisi Mecitözü Ýlçe Baþkanlýðýna Demirel Serbest getirildi. Konuyla ilgili açýklama yapan Serbest, yönetimin isteði ile MHP Mecitözü Ýlçe Baþkanlýðýna getirildiðini söyledi. Demirel Serbest, "Uzun yýllar MHP'de her zaman her konuda görev aldý. Bu önemli görevi bana veren tüm herkese çok teþekkür ediyorum. Görevimi en iyi þekilde yapacaðýmdan hiç kimsenin kuþkusu olmasýn, partimin baþarýsý için elimden geleni yapacaðým" dedi. Haber Servisi Alaca Su Arýtma Tesisi 2014'te bitecek Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz: "2014 yýlý içerisinde tamamlanacak olan içme suyu arýtma tesisi ile Alaca'nýn 100 yýllýk içme suyu problemi ortadan kalkacak." Alaca Belediyesi'nin en önemli yatýrýmlarýndan birisi olan içme suyu arýtma tesisinin yapýmý devam ediyor. Alaca'nýn 100 yýllýk içme suyu ihtiyacýný karþýlayacak olan "Koçhisar Barajý Ýçme Suyu Projesi" kapsamýnda inþa edilecek olan içme suyu arýtma tesisinin yer tesliminin gerçekleþmesinin ardýndan çalýþmalar hýzlý bir þekilde baþlamýþtý. Birikim Grup ve Asmet Yapý tarafýndan yapýlan içmesuyu arýtma tesisi, iþ bitirme süresi teslim tarihinden itibaren 540 gün. Toplamda 6 milyon 790 bin TL'ye malolacak olan proje, Alaca için yapýlan en önemli yatýrýmlar arasýnda göze çarpýyor. Eski Yozgat yolu üzerinde, kum ocaðý mevkiinde bulunan belediye su deposu alaný içerisinde inþa edilen içme suyu arýtma tesisinde inþaatýn temeli atýlarak, suyun dinlendirileceði alanda temel çalýþmalarý tamamlandý. Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz, projenin planlanan tarihte tamamlanmasý ile Alaca'nýn uzun bir süre için içme suyu konusunda problem yaþamayacaðýný söyledi. Baþkan Eyvaz, arýtma tesisiyle birlikte vatandaþlarýn daha temiz ve arýtýlmýþ suyu musluklarýndan kullanmaya baþlayacaklarýný ifade etti YILI ÝÇÝNDE TAMAMLANACAK Koçhisar Barajý'nýn tamamlanmasýnýn ardýndan, ilçemiz açýsýndan hayati önem taþýyan içme suyu isale hattý ve arýtma tesisi için Belediye olarak çalýþmalarý takip ettiklerini belirten Belediye Baþkaný Eyvaz, Alaca Ýçme Suyu Projesi'nin 2014 yýlýnda tamamlanacak olmasýndan duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Baþkan Eyvaz, "Bölgenin en önemli yatýrýmlarýndan olan Koçhisar Barajý'nýn tamamlanmasý ile birlikte binlerce dönüm arazinin sulama ihtiyacý karþýlanýrken, Alaca'nýn 100 yýllýk içme suyu sorunu da ortadan kaldýrýlmýþ olacak. Þükürler olsun ki göreve geldiðimiz günden itibaren vatandaþýmýza vermiþ olduðumuz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Çalýþmasý tamamlanan birçok projemiz var. Ancak devam edenlerde var. Seçim dönemi içerisinde vatandaþýmýza sözünü vermeyip yaptýðýmýz birçok hizmet var. Alaca'nýn geliþmesi ve büyümesi için vatandaþlarýmýzdan aldýðýmýz güçle yolumuza hizmet ederek inþallah devam edeceðiz" dedi. Haber Servisi Mahir ODABAÞI SOBA ZEHÝRLENMELERÝNE AMAN DÝKKAT! Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Havalarýn soðumasýyla beraber, bilinçsiz soba kullanýmýndan dolayý sobadan çýkan zehirli gaz nedeniyle,meydana gelen ölüm olaylarýný gazete ve televizyonlardan tekrar duymaya baþladýk.ekonomik olmasý sebebiyle bir çok aile sobanýn yandýðý odada aile fertleri ile birlikte uyuyor; bu da zehirlenmelerde toplu ölümleri meydana getiriyor. Ýþin daha da acý yönü geçmiþte zehirlenme tehlikesi atlatan ailelerin bile, bundan ders almayýp ikinci defa zehirlenmelerde hayatlarýný kaybetmeleridir.öyleyse hepimize görev düþüyor. Bilinçsiz soba kullanýmýndan dolayý, zehirlenerek,çocuk yaþta, genç yaþta hayatlarýný kaybeden, uyuyup uyanamayan insanlarý bir daha görmemek ve duymamak için, bu noktada bakan deðil, gören göz olalým. Çevremizdeki insanlarý imkanlar nispetinde uyaralým. Çünkü; ''Yalnýz yaptýklarýmýzdan deðil, yapmamýz gerekirken yapmadýklarýmýzdan da sorumluyuz'' Efendim teorik bilgi pratikte uygulanmazsa, tarifi yazýlmýþ helva gibidir. Köyde bekâr olarak görev yaparken canýn helva çeker. Nasýl olsa internette tarifi var, bir helva yapayým dersin. Unu, yaðý alýrsýn ve en iyi aþçýlarýn yazdýðý tarifi okursun ama bir türlü helvanýn kývamýný tutturamazsýn. Bunun aksine bu iþin tatbikatýnda, mutfaðýnda bulunan 70 yaþýndaki teyzemiz tarif, marif okumadan en leziz helvayý ortaya koyabilir. Genç Profesör Mustafa Ýnan'ýn ( ) evinde soba yanlýþ kurulduðu için tütmeye baþladý. Borulardan eþyalarýn üzerine zifir akýyordu. Profesör düþündü, taþýndý hatayý sobanýn yakýlýþýnda buldu. Sabahlarý sobayý yakan hanýmýna 'Soba nasýl yakýlýr?' konulu teorik bir ders verdi. Fakat soba tütmeye devam etti. Karýsýnýn uygulamasýný yetersiz bulan profesör, bir pazar günü iþe kendisi giriþti. Hanýmýna da 'Soba nasýl yakýlýrmýþ bak gör' dedi. Hanýmý sonucu tahmin ettiði için içerdeki odaya kaçtý ve pencereden dumanýn ne zaman çýkacaðýný beklemeye baþladý. Maalesef profesörün soba yakma tatbikatý baþarýsýzlýkla sonuçlandý. Son anda odaya giren hanýmý eþyalarý zor kurtardý. Çünkü sobanýn yakýlmasýnda deðil, kurulmasýnda yani baca ile soba baðlantýsýnda bir hata yapýlmýþtý. Hanýmýna uzun uzun teorik bilgi veren genç profesör, kendi de hata yapýnca ' Demek teorik bilgi, uygulanmayýnca iþe yaramýyormuþ..!' diye mýrýldanarak eþinden özür diledi. SOBA KULLANIMI HATALARI " Kalitesiz kömür kullanýlmasý " Ailelerin soba kullanýmý ile ilgili olarak kulaktan duyma bilgilerle hareket ederek, yakýttan daha çok tasarruf yapmaya çalýþmasý " Baca temizliðine dikkat edilmemesi, baca ve borularda delik bulunmasý " Soba borusunun baca içine fazla sokulmasý " Soba ile baca arasýnda ikiden fazla dirsek kullanýlmasý " Sobanýn alttan yakýlmasý (alttan ateþlenen sobalarda üste kalan kömürün zararlý gazlarý yanmadan çýkar) " Soba çýkýþýndaki kelebeklerin kapatýlmasý (böyle yapýlýrsa her türlü gaz evin içine yayýlýr) " Sobanýn ön alt kýsmýndaki kapaðýn kaðýt parçasý koyarak kapatýlmasý " Rüzgarlý havalara dikkat edilmemesi (böyle ortamlarda baca basýncý düþük olur ve bacalar ters görev görerek dumaný dýþarý atamaz) " Soba içerisindeki kömür iyice yanmadan, yatarken yeni kömür ilave edilip yatýlmasý DOÐRU SOBA KULLANIMI " Soba kullanýmý ile ilgili olarak,kulaktan duyma bilgiler yerine yetkililerin verdiði bilgilere göre hareket edilmesi (Aile bireyleriyle beraber zaman zaman doðru soba kullanýmý ve zehirlenme nedenlerinin konuþularak,muhtemel soba zehirlenmelerde nasýl hareket edileceðinin çocuklar dahil herkesin bilmesi) " Kullanýlacak ýsýtma cihazýnýn kalite ve kontrol belgesinin olmasýna dikkat edilmeli " Kaliteli, standartlara uygun kömür kullanýlmasýna özen gösterilmesi " Sobanýn baca giriþinden en az 1, en çok 1,5 metre uzakta olmasýna ve yatay borularýn bacaya % 10 eðimle yükseltilmesine özen gösterilmesi " Pencere ve duvar delinerek yapýlan bacalarda, delinen kýsýmdan içeriye duman girmemesi için önlem alýnmalý " Bacalar standartlara uygun yaptýrýlýp (sývalý olmalý,baca baþlýðý bulunmalý, çatlak vs. bulunmamalý) periyodik temizliðine dikkat edilmeli " Dumanýn geri tepmesini önlemek için bacalarýn en üst noktasýnýn, çatýnýn en üst noktasýndan 1 metre daha yüksek olmasýnýn saðlanmasý (bacalar standartlara uygun deðilse aþýrý rüzgarlý havalarda gerekli tedbirler alýnmadan soba yakýlmamalý) " Sobalarýn üstten yakýlmasý (üstten yanan kömürler yanma gerçekleþtikten sonra alttaki kömürlerin nemini alýr.bu sebeple zehirlenme oraný en aza iner) " Sobalarýn yatmadan 3-4 saat önce yakýlmasý. Sobanýn arka üst kýsmýndaki kelebeðin ve ön alt kýsmýndaki kapaðýn tamamen kapatýlmamasý Karbon monoksit zehirlenmelerinde ilk yardým Zehirlenme: Zehirli maddenin vücuda girmesi sonucu ortaya çýkan duruma zehirlenme denir. Karbonmonoksit zehirlenmesi, solunum yoluyla olan zehirlenme þeklidir. Belirtileri: Ýyi yanmamýþ kömür ve egzoz dumaný gibi çeþitli nedenlerle vücuda giren karbonmonoksit gazý kandaki HEMOGLOBÝNÝN % 25 'ini tuttuðu zaman bulantý, baþ dönmesi, kaslarda kuvvetsizlik olur. Deri, kiraz kýrmýzýsý rengini alýr. Eðer bu durumda iken temiz havaya çýkmazsa, daha fazla karbonmonoksit kanda çok kýsa zamanda birikir. Bilinç kaybý geliþir. Kandaki birikim % 75' i bulduðu zaman solunum durmasý ve netice da ölüm olur. Yapýlmasý gereken iþlem: - Panik yapmayýnýz - Zehirlenen kiþiyi hemen temiz havaya çýkarýnýz - Yalnýz olup da, taþýmanýz mümkün deðilse hemen bulunan ortamý havalandýrýnýz - Kesinlikle yürütmeyiniz. Kollarýný, bacaklarýný oynatmayýnýz. Çünkü vücudun oksijen gereksimi gereksiz yere artýrýlmýþ olur. - Yakasýný, kemerini gevþetiniz - Hava soðuksa üþütmeyiniz, battaniye ile örtünüz. Soðuk, vücudun oksijen gereksinimi artýrýr. - Solunum durmuþsa, düzensiz ise ya da çok yavaþlamýþsa düzenli olarak aðýzdan aðýza yapay solunum yapýnýz - Gerekirse (bu konuda eðitimli iseniz) kalp masajý (dýþarýdan kalp masajý) yapýnýz - Zaman kaybetmeden 112 acil yardýmý usulüne uygun arayarak yardým isteyiniz ÖZETÝN ÖZETÝ : ''Gýdalarda lezzet diye bir þey kalmadý / Hormon kelimesi her tarafý kapladý / Zehirlenme, eskiye göre sanki patladý / Velhasýl, not al bir yere / Ýhtiyaç halinde hemen ara, 114 ZEHÝRLENMEYÝ''

5 HABER 5 ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM Demiryolu ne zaman gelecek? TSO'nun 2014 bütçesine onay Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Üyesi Selim Kefçeli, demiryolu yatýrýmýnýn Çorum için hayati önem taþýyan bir konu olduðunu belirterek, bu konuda TSO'nun daha etkili çalýþmalar yapmasýný istedi. TSO'nun olaðan meclis toplantýsýnda bir konuþma yapan Kefçeli, geçtiðimiz günlerde Dünya Gazetesi'nde çýkan ve Hakan Güldal'a ait olan demiryolu konusundaki bir yazýya atýfta bulunarak, Türkiye'nin artýk demiryolunun önemini kavramaya,demiryolu ile barýþmaya baþladýðýný, ancak gidiþatýn ihtiyacý karþýlamaktan uzak olduðunu söyledi. Demiryolunun, hava, kara ve denizyolu taþýmacýlýðýna göre daha büyük avantajlar saðladýðýný dile getiren Kefçeli, firmalarýn rekabet edebilmek için demiryolunu tercih ettiðini kaydetti. Türkiye'nin bugüne kadar 13 bin km. demiryoluna sahip olduðunu, 2023 yýlýna kadar da 10 bin km daha demiryoluyapýlmasýnýn öngörüldüðünü, bunun da 4 bin km.'sinin yeni yol aðý olduðunu ifade eden Kefçeli, projeler içerisinde Çorum'un yer almadýðýna dikkati çekti. Kefçeli, bu noktada Çorum TSO'nun daha etkili, daha aktif çalýþmalar yapmasý, demiryolunu gündemde düþürmemesi gerektiðini bildirdi. Kubilay Kaan YÜCEL Firmalara "e-fatura ve e-defter" uyarýsý! Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn 2014 yýlýnda uygulayacaðý gelir-gider bütçesi oda meclisi tarafýndan kabul edildi. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn olaðan meclis toplantýsý önceki akþam gerçekleþtirildi.tso Meclis Salonu'nda Meclis Baþkaný Erol Karadaþ baþkanlýðýnda yapýlan toplantýda gündem maddeleri görüþüldü. Toplantýda 2014 yýlýnýn gelir ve gider bütçesi de görüþülerek kabul edildi. Toplantýda bir konuþma yapan TSO Baþkan Yardýmcýsý Fikret Tepençelik, 1 Ocak'tan itibaren baþlayacak elan e-fatura ve 1 Eylül 2014 tarihinden itibaren resmen baþlayacak olan e-defter uygulamalarý konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar hakkýnda bilgiler verdi. Toplantýnýn dilek ve temenniler bölümünde konuþan Meclis Üyesi Selim Kefçeli ise TSO'nun demiryolu konusunda daha aktif ve etkin çalýþmalar yapmasýný istedi. Toplantýda ayrýca edanýn son bir aylýk çalýþmalarý, odaya yönelik ziyaretler ve diðer etkinlikler, slayt gösterisi eþliðinde sunuldu. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý bünyesinde faaliyete geçirilen internet siteleri hakkýnda da meclis üyelerine bilgiler verildi. Siteleri odaya ücretsiz olarak hazýrlayýp hediye eden Alternatif Bilgisayar yetkilileri, Ýþ Dünyasý Dergisi ve Çorum Ýþ Rehberi sitelerinin kullanýmý ve iþlevi hakkýnda sunum yaptý. Verilen bilgiye göre, oda tarafýndan üç ayda bir olarak yayýnlanan Çorum Ýþ Dünyasý Dergisi, web sitesinden de yayýnlanmaya baþladý. Çorum TSO, düzenlediði etkinlik ve programlarýný, bunun haricinde iþ dünyasýný ilgilendiren konularý, Ýþ Dünyasý adý altýnda 2009 yýlý Ocak ayýndan bu yana dergi olarak yayýnladýðý Ýþ Dünyasý dergisinde üyelerine duyuruyor. Her üç ayda bir düzenli olarak yayýnlanan Ýþ Dünyasý dergisi, bütün üyelere ulaþtýrýlýyor. Teknolojiyi ve yenilikleri yakýndan takip etme arayýþýnda olan TSO, Ýþ Dünyasý dergisini sanal ortama taþýdý ve bugüne kadar yayýnlanan bütün dergilerini adresindeki web sitesinde yayýnlamaya baþladý. Üyeler, istedikleri zaman adresinden web sitesine baðlanabilir, buradaki dergileri inceleyebilir, istediðini bilgisayarýna indirebilecek. WEB DE ÇORUM ÝÞ REHBERÝ Öte yandan Çorum Ýþ Rehberi adý altýnda da bir internet sitesi açýldý. Burada baþta Çorum TSO olmak üzere Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði ile Ticaret Borsasý üyelerinin de adres ve telefon bilgileri yer alýyor. Herkesin kullanýmýna açýk olarak düzenlenen sitede oda üyesi olmayan diðer esnafýn, sanayicinin ve iþ aleminin de bilgileri yer alýyor. Herhangi bir deðiþiklik sýrasýnda da bilgiler kolayca güncellenebilecek. TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ise yaptýðý deðerlendirme konuþmasýnda, her iki internet sitesinin de ayný zamanda kendi kardeþinin yönetiminde olan Alternatif Bilgisayar tarafýndan tamamen ücretsiz bir þekilde hazýrlanýp odaya hediye edildiðini belirterek, emeði geçenlere teþekkür etti. Baþaranhýncal, projenin tamamen TSO'ya ait olduðunu ancak ÇESOB ve Ticaret Borsasý tarafýndan da desteklendiðini kaydetti. Kubilay Kaan YÜCEL Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkan Yardýmcýsý Fikret Tepençelik, e-fatura ve e-defter uygulamasýna geçiþ öncesi firmalarý uyararak yazýlým altyapýsýnýn güçlendirilmesini istedi. TSO'nun olaðan meclis toplantýsýnda bir konuþma yapan Baþkan Yardýmcýsý Fikret Tepençelik, 1 Ocak'tan itibaren baþlayacak olan e- fatura ve 1 Eylül 2014 tarihinden itibaren resmen baþlayacak olan e-defter uygulamalarý konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar hakkýnda bilgiler verdi. e-fatura uygulamasýnýn yýlbaþýndan itibaren resmen baþlayacaðýný, e-defter uygulamasýnda ise süre uzatýmýna gidilerek 1 Eylül'e kadar süre tanýndýðýný bildiren Tepençelik, mükelleflerin e-defter uygulamasýna geçiliyor dile normalde kullandýklarý manuel defterleri de tasdik ettirmesi gerektiðini söyleyerek, bunun ihmal edilmemesini istedi. Ýþyerlerinde görülen en büyük eksikliðin yazýlým-donaným altyapýsý ve program eksikliði olduðunu dile getiren Tepençelik, firmalardan yazýlým donanýmýný ve altyapýsý güçlendirmelerini istedi. Yeni uygulamalara saðlýklý bir geçiþ yapýlmasýný tavsiye eden Tepençelik, e-fatura için 15 günlük bir sürenin kaldýðýný sözlerine ekleyerek, gerekli hazýrlýklarýn yapýlmasý gerektiðini kaydetti. Tepençelik, Çorum TSO olarak oda üyelerine herhangi bir yakýnlarýnýn vefatý, toplantý, açýlýþ töreni gibi etkinlikler için toplu mesaj hizmeti vereceklerini anlatarak, bu hizmetlerden yararlanmak isteyen üyelerin böyle durumlarda odaya baþvurarak destek alabileceðini söyledi. Kubilay Kaan YÜCEL OKA'dan bilgilendirme toplantýsý Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) Samsun Çarþamba'da 2014 yýlý teklif çaðrýsý bilgilendirme toplantýsý düzenledi. Çarþamba Halk Eðitim Merkezi konferans salonunda düzenlenen toplantýda konu hakkýnda bilgi veren Samsun Yatýrým Destek Ofisi Ýl Koordinatörü Yavuz Demir, "OKA 2014 yýlýnda Samsun, Çorum, Amasya ve Tokat illerinde 26 milyon TL'lik hibe verecek. Þu ana kadar 300 projeye 133 milyon TL hibe desteði saðlayan OKA, 2014 yýlýnda 70 milyon TL hibe desteði vermek için proje teklifi çaðrýsýnda bulunuyor" dedi yýlý teklif çaðrýsý kapsamýnda toplam 26 milyon TL kaynak tahsis edilen 'Yenilebilir Enerji Mali Destek Programý' ve 'KOBÝ'lere Yönelik Yenilikçi Yaklaþýmlar Mali Destek Programý'ný bugün itibariyle kamuoyuna duyurulduðunu ifade eden Demir þunlarý söyledi: "Ýlk olarak 'Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programý'nýn amacý TR83 bölgesinde yenilebilir enerji kaynaklarýnýn kullanýmýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý ve elektrik üretiminin artýrýlmasý yoluyla sürdürülebilir kalkýnmaya katký saðlamaktýr. Ajansýmýz bu proje için kamu kurum ve kuruluþlarý, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluþlarýnýn uygun baþvuru sahibi olabileceði toplamda 7 milyon TL bütçe tahsisi yapýlan sizlere ilan ediyoruz. Program kapsamýnda verilecek destek tutarlarýnýn asgari 50 bin TL, azami 750 bin TL olacak." YEDAÞ Kale Mahallesinde kesinti yapacak Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmasý nedeniyle il merkezinde elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintinin yapýlacaðý tarih saatleri ve etkilenecek bölgeler þöyle: tarihlerinde saatleri arasýnda: Kale Mahallesi Meram Sokak.

6 6 Futsal'da eleme heyecaný baþladý Çorum Gazetesi, Tek Yýldýz Gazetesi ve Tetra Ajans tarafýndan gerçekleþtirilen Futsal Turnuvasý'nda grup maçlarý sona ererken, eleme heyecaný da baþladý. Dün oynanan 4 maçla 2. Tur baþlarken, 4 takým turnuvaya veda etti, karþýlaþmalardan galibiyetle ayrýlan 4 takým ise yolunu devam etti. Þato güle oynaya tur atladý Þato Lojistik ÇESOB Futsal Turnuvasý'na 11. Grupta baþlayan ve grubunu son maçýnda yenilmesine raðmen averajla birinci sýrada tamamlayan Þato Lojistik takýmý 2. Turun ilk eleme maçýnda pazartesi günü 1. Gruptan 2. Tura yükselme baþarýsý gösteren ÇESOB'la karþýlaþýrken, rakibini zorlanmadan rahat geçti. Turnuvanýn favori takýmlarýndan Þato Lojistik, ÇESOB'u 6-1 yenerek bir üst tura yükseldi. ÞATO LOJÝSTÝK: 6 - ÇESOB: 1 SALON: Atatürk Spor Salonu HAKEMLER: Emrah Okan, Mehmet Tuðluk ÞATO LOJÝSTÝK: Ender Ünal, Erkan Duruakan, Ersoy Aksoy, Mustafa Doðan, Mustafa Tiryaki, Sebahattin Çoban, Sefer Kuru, Serdar Özdemir, Sýtký Katip, Yasin Aksoy ÇESOB: Ali Kaynak, Erol Yýlmaz, Selçuk Artar, Serkan Çengel, Ahmet Arda Kaya, Mehmet Tuz, Erhan Atmaca, Azmi Þahin, Gökhan Karakütük, Hasan Güloðlu, Mohammed Abdulrazzam SARI KARTLAR: Yasin Aksoy, Mustafa Tiryaki, Sebahattin Çoban (Þato Lojistik), Ahmet Arda Kaya (ÇESOB) GOLLER: Mustafa Doðan (5), Serdar Özdemir (Þato Lojistik), Ahmet Arda Kaya (ÇESOB) Futsal'da bugün Grup maçlarýnýn sona ermesiyle eleme heyecanýnýn baþladýðý Futsal Turnuvasý'nda bugün 2. Tur sona eriyor. 24 takým yer aldýðý 2. Turda þimdiye kadar 8 maç oynanýrken, bir üst tura yükselen 8 takýmda belli oldu. 4 takýmýn daha 3. Tura yükseleceði son 2. Tur maçlarý ise bugün oynanacak. Bugün ilk olarak saat 19.00'da Ahi Evran-RE-AL karþýlaþmasý oynanacak. Saat 20.00'de ÝÞKUR ile Dil Dünyasý takýmlarý karþý karþýya gelecekler ve hemen ardýndan da saat 21.00'de Mili Eðitim Müdürlüðü ile Emniyet Müdürlüðü takýmlarý bir üst tura çýkabilmek için mücadele edecekler. Günün son maçýnda da Buhara AK Gençlik ile Göðüs Hastalýklarý Hastanesi saat 22.00'de baþlayacak maçta karþý karþýya gelecekler. Arda Orman herkesi þaþýrttý! Futsal Turnuvasý'na 12. Grupta baþlayan ve grubunu son sýrada 0 (sýfýr) puanda tamamlasýna raðmen Ticaret Borsasý ve Sungurlu AK Gençlik takýmlarýnýn kaçak oyuncu oynattýklarý için ihraç edilmeleri nedeniyle 2. Tura yükselen Arda Orman Ürünleri eleme maçýnda herkesi þaþýrttý. Pazartesi günü 2. Tur maçýnda 7. Grubu ilk sýrada tamamlayan ve maçýn da favorisi olan Gökgöz Hukuk'u yenmeyi baþaran Arda Orman Ürünleri 9-3'lük galibiyetle bir üst tura yükseldi. ARDA ORMAN ÜRÜNLERÝ: 9 GÖKGÖZ HUKUK: 3 SALON: Atatürk Spor Salonu HAKEMLER: Emrah Okan, Mehmet Tuðluk ARDA ORMAN ÜRÜNLERÝ: Sadýk Umaysýz, Volkan Baþaran, Bülent Baþaran, Egemen Ulusoy, Levent Alaçam, Mehmet Karateke, Nurettin Çetinbaþ, Özgür Bayar 1979, Özgür Bayar 1980 GÖKGÖZ HUKUK: Adil Gökgöz, Baytullah Arslan, Ozan Kývrak, Uygar Gökgöz, Karip Aydemir, Semih Demirtaþ, Kemal Özgür, Selahattin Sözer, Murat Özten GOLLER: Volkan Baþaran (4), Özgür Bayar Arda Orman Ürünleri Gökgöz Hukuk (2), Bülent Baþaran (2), Levent Alaçam (Arda Orman Ürünleri), Semih Demirtaþ (2), Murat Özten (Gökgöz Hukuk)

7 7 Alaca sonradan açýldý Pazartesi günü baþlayan 2. Tur maçlarýnýn üçüncüsünde Alaca Belediyesi ile Mostar takýmlarý karþý karþýya gelirken, ilkyarýsý 1-1 biten karþýlaþmada gülen taraf 8-1'lik sonuçla Alaca Belediyesi oldu. Bir hayli çekiþmeli baþlayan ancak Alaca Belediyesi'nin sonradan açýldýðý karþýlaþmada Mostar turnuvaya veda ederken, Alaca Belediyesi ise bir üst tura yükselmeyi baþardý. ALACA BELEDÝYESÝ: 8 - MOSTAR: 1 SALON: Atatürk Spor Salonu HAKEMLER: Yüksel Basar, Emre Alagöz ALACA BELEDÝYESÝ: Abdulkadir Bayrak, Aytekin Yundam, Beytullah Atýlgan, Cafer Saran, Faik Yýldýrým, Hüseyin Þahin, Hüseyin Yasin Ünal, Ýsmail Gökhan Baran, Muhammet Yüksel, Serkan Durkaya, Þevket Aydoðan, Yunus Þahinkara MOSTAR S.K.: Abdulkadir Balcý, Ebubekir Özçiftçi, Ahmet Biçer, Bekir Gül, Elvan Ýlker Balcý, Mehmet Emin Erol, Mustafa Arýcý, Oðuz Bolat, Osman Bahar, Osman Erbaþ, Ömer Kaplan, Yakup Sercan Böyüktaþ SARI KARTLAR: Beytullah Atýlgan (Alaca Belediyesi), Oðuz Bolat, Abdulkadir Balcý (Mostar S.K.) GOLLER: Yunus Þahinkara (4), Aytekin Yundam (2), Hüseyin Yasin Ünal, Faik Yýldýrým (Alaca Belediyesi), Elvan Ýlker Balcý (Mostar S.K) Alaca Belediyesi Mostar Öztürk'ün elektriði aðýr bastý Öztürk Elektrik 2. gruptan 2. Tura yükselen Öztürk Elektrik ile 3. Gruptan 2. Tura yükselen AK-ER Elektrik'in mücadelesinde kazanan Öztürk Elektrik oldu. Pazartesi gününün son maçý oldukça çekiþmeli geçerken, zaman zamanda sertliklerin olduðu karþýlaþmadan gülerek ayrýlan Öztürk Elektrik, 7-4'lük galibiyetle bir üst tura çýkma baþarýsý gösterdi. ÖZTÜRK ELEKTRÝK: 7 - AK-ER ELEKTRÝK: 3 SALON: Atatürk Spor Salonu HAKEMLER: Yüksel Basar, Emre Alagöz ÖZTÜRK ELEKTRÝK: Ahmet Ateþ, Ahmet Burak Demirkan, Ahmet Güneþ, Hasan Güneþ, Mahmut Cýrýl, Muhammet Özkan, Muhsin Özkan, Murat Akkanat, Mustafa Güneþ, Mustafa Tekkeþin, Samet Öztekin, Uður Bolat AK-ER ELEKTRÝK: Arif Hikmet Arslan, Cem Ozan Þahin, Elvan Altay, Engin Erdoðan, Ercan Akdemir, Erkan Aylar, Gökhan Çetin, Hamdi Yücel, Murat Söðütcü, Ruhi Köse, Serkan Kara, Tayfun Baþkaya SARI KARTLAR: Erkan, Cem, Serkan (AK-ER AK-ER Elektrik Elektrik), Ahmet, Muhsin, Samet (Öztürk Elektrik) KIRMIZI KARTLAR: Engin Erdoðan (AK-ER Elektrik) GOLLER: Muhsin Özkan (3), Mustafa Güneþ (2), Mustafa Tekkeþin (2) (Öztürk Elektrik), Uður Bolat (kk), Hamdi Yücel (2), Elvan Altay (AK- ER Elektrik ) Tüm takýmlara baþarýlar dileriz

8 YAÞAM Hamilelikte aþýrý kusmaya dikkat! 8 Yazýcý Adamýn biri bakmýþ yazýcý silik bir þekilde basýyor, hemen teknik servisi arayýp durumu anlatmýþ.. Görevli bunun üzerine : "Yazýcýnýzýn temizlenmesi gerekiyor olabilir efendim" demiþ.. "Aslýnda bunu kullanma kýlavuzunu okuyarak kendiniz de yapabilirsiniz, çünkü biz bu iþlem için 50 milyon alýyoruz " Adam bu duyduðuna hem çok sevinmiþ hem de þaþýrmýþ.."patronunuz bu þekilde iþe sekte vurduðunuzu biliyor mu?" diye sormuþ.. Görevli : "Bu zaten patronun fikri" demiþ.. "insanlar bize getirmeden önce kendileri tamir etmeye kalktýklarý zaman daha iyi para kazanýyoruz" Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý Sudoku bulmacasýnýn çözümü Okullardaki þiddet sadece öðrencileri deðil, öðretmenleri de maðdur ediyor. Hem veli hem de öðrenciden þiddet gören öðretmen, okul deðiþtirmek zorunda kalýyor. Ceza verilmeyen öðrenciyi ise arkadaþlarý kahraman ilan ediyor. Ýstanbul da bir okulda öðrenci ile öðretmen arasýnda çýkan bir tartýþma sonrasý öðrencinin ebeveyni öðretmenin yolunu kesip darp ediyor. Ýki hafta darp raporu alan öðretmenin psikolojisi bozuluyor ve bir ay okula gelemiyor. Bir baþka ortaokulda ise her sene en az bir öðretmen öðrenciler tarafýndan dövülüyor. Bir öðrenci ile beden öðretmeni arasýnda yaþanan sözlü tartýþma üzerine öðrencinin arkadaþlarý grup halinde öðretmenlerini dövüyor. Ortaöðretim Disiplin Yönetmeliði ne göre kavga etmek, baþkalarýna fiili þiddet uygulamak disiplin cezasý gerektiriyor. Ancak bu öðrencilere disiplin cezasý verilmiyor. Birçok müdür bu konuda bir þey yapmýyor. Öðretmenler müdürün korktuðunu ya da okulun adýnýn çýkmasýný istemediðini söylüyor. Böylelikle olay unutturuluyor. Ceza almayan öðrenci ise okulda kahraman oluyor, ayný okulda devam etmek zorunda kalan öðretmenin ise psikolojisi bozuluyor ve verimliliði düþüyor. Bir lisede öðretmenlik yapan Y.Ö. de bir öðrencisi okuldaki kýz öðrencilere ve kadýn öðretmenlere hoþ olmayan davranýþlarda bulununca öðrencinin babasýný arýyor. Oðlunun uygunsuz davranýþlarýný anlatan öðretmene babanýn cevabý Biliyorum oluyor ve ertesi gün okulu basýp, Sen nasýl benim çocuðumun önünü kesersin? diye darp etmeye çalýþýyor. Yine bir ortaokul öðrenci velisi okula gelip Siz nasýl benim kýzýmýn çantasýný ararsýnýz? diye baðýra çaðýra müdür yardýmcýsýný arýyor. Müdür yardýmcýsýný dövme niyetinde olan veliye diðer öðretmenler engel oluyor. Aramanýn Doðum Uzmaný Jin. Op. Dr. Adli Þadi Karaman, hamilelik süresince rahatsýzlýk veren mide bulantýsý ve kusmanýn baþka rahatsýzlýðýn kaynaðý olabileceðini söyledi. Karaman, "Mide bulantýsý ve kusma þikayetlerinin anne adaylarýnda aþýrý görüldüðü takdirde karaciðer, böbrek bozukluðuna ve bebeðin geliþimine olumsuz etki yapabilir." dedi.avusturya Sen Jorj Hastanesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Uzmaný Jin. Op. Dr. Adli Þadi Karaman, gebelikte aþýrý kusmanýn zararlar hakkýnda bilgi verdi.gebelikte görülen mide þikayetlerinden bahseden Þadi Karaman, "Gebelikte artan, baþta Progesteron olmak üzere bazý hormonlar mide adelesinin yavaþ çalýþmasýna neden olmakta ve 6. aydan sonra mideyi yukarý itmesi ve sýkýþtýrmasý sonucu gebelikte bazý mide þikayetleri ortaya çýkabilmektedir. Bunlar baþlýca; mide yanmasý, mide ekþimesi, karýnda gaz hissi, midenin yavaþ boþalmasý, reflü denen mide üstünde yanma ve aðýza su ve gýdanýn geri gelmesi, ülserli hastalarda ülserin alevlenmesi, bulantý ve kusmalar." ifadelerini kullandý.mide bulantýsý ve kusmalarýn genellikle sabahlarý görüldüðünü belirten Karaman, "Gebelikte sýklýkla 4. haftada baþlayan bulantý ve kusmalar, genellikle sabahlarý ortaya çýkmakta ve 12. haftaya kadar sürebilmektedir. Tüm gebeliklerde ortalama yüzde 55 düzeyinde bulantý ve kusma ortaya çýkmakta ve bunlarýn büyük bir çoðunluðu basit önlemler, diyet ve bazen de ayaktan alýnan ilaçlarla geçmektedir. Ancak bu vakalarýn yüzde 2'lik bir kýsmýnda ise tablo çok aðýr seyredebilmektedir. Aðýr gebelik bulantý ve kusmalarý denen bu hastalýk grubunda hastalar hiçbir þey yiyip içememekte, ne yerlerse þiddetli kasýlmalarla kusmaktadýrlar. Aþýrý halsizlik, dermansýzlýk, kilo kaybý ortaya çýkmakta sývý ve elektolit kayýplarý nedeni ile bayýlmalar görülebilmektedir. Bu hastalarýn ayaktan ilaçlarla ve basit tedbirlerle tedavileri mümkün deðildir mutlaka hastaneye yatýrýlarak tedavi edilmeleri gerekmektedir." þeklinde açýkladý.kusmanýn tehlikesine deðinen Karaman, "Hafif gebelik bulantý ve kusmalarý genellikle basit tedbirler, özel diyetler ve bazý ilaçlarla ayaktan kolayca tedavi edilebilirler. Buna karþýlýk aðýr gebelik bulantý ve kusmalarý ise son derece tehlikeli bir durumdur. Hasta mutlaka hastaneye yatýrýlmalýdýr. Aþýrý sývý ve elektrolit kayýplarý, annede aðýr karaciðer, böbrek bozukluklarýna ve bebekte geliþme geriliklerine sebep olabilmektedir." diye ifade etti. Tedavi yöntemleri hakkýnda da bilgi veren Karaman þunlarý söyledi: "Hafif bulantý ve kusmalar; Bu hastalar az ve sýk sýk yemek yemeli ve kuru ve tuzlu gýdalarý tercih etmelidirler. Yaðlý ve kokulu gýdalardan uzak durmalarý faydalý olur. Bazý vakalarda hafif antiemetikler ve B6 vitamin preparatlarý kullanýlabilmektedir. Aþýrý gebelik bulantý ve kusmalarý; Bu hastalar mutlaka hastaneye yatýrýlmalýdýr. Ýdrarda Keton varsa tablo daha da aðýrdýr. Bu hastalara aðýzdan gýdalar önce kesilir. Damar yolu ile dengeli ekektrolit sývýlarý ve aminoasit solüsyonlarý verilir. Vücudun enerji, protein ve elektrolit ihtiyacý serumlarla karþýlanýr. Daha sonra bulantý ve kusmalar durunca azar azar kuru gýdalar aðýzdan verilmeye baþlanýr, yavaþ yavaþ artýrýlarak hasta kusmadan yemeye baþlayýnca taburcu edilir."karaman, gebelikte aþýrý kusmaya karþý ise þu önerilerde bulundu: "Az ve sýk öðünler halinde yemek yemek, kuru ve tuzlu þeyler tercih etmek. Yaðlý ve kokulu yiyeceklerden ve kokulardan uzak durmak. Sabahlarý yataktan yavaþ kalkmak. Besinlerde protein ve karbonhidrat tercih etmek. Mide kazýnýnca tuzlu bisküvi, kraker atýþtýrmak. Su bulantý yapýyorsa tuzlu ayran ve maden suyu içmek. Taze meyve ve sebze tüketmek. Stresli ortamlardan uzak durmak, sigara ve alkol içmemek. Gece yatmadan önce þekerli, çikolatalý gýda tüketmemek, aþýrý çay ve kahve içmemek." Ceza almayan öðrenci okulda kahraman oluyor okuldaki klasik aramalardan biri ve genel bir uygulama olduðu anlatýlýyor. Bunun üzerine baba sakinleþiyor ve özür diliyor. Bu olaya tanýk olan bir öðretmen Artýk öðrencinin gözünde ne müdür yardýmcýsýnýn bir deðeri var ne de öðretmenin. diyor. ÖÐRENCÝ, KAVGAYI AÝLEDEN ÖÐRENÝYOR Erkeklerde þiddet olaylarýnýn daha çok görüldüðünü belirten rehber öðretmen T.U., kýzlarýn erkekler gibi öfke patlamasý yaþamadýðýný söylüyor. Öfkenin içgüdüsel ama dövmenin öðrenilen bir davranýþ olduðunu belirten rehber öðretmen, çocuðun öfke ve sinirini nasýl ifade edeceðini model alarak öðrendiðini kaydediyor. T.U., gözlemlerini þöyle anlatýyor: Rehberlik servisi olarak öðrencilerle görüþme yapýyoruz. Sonra aile ziyareti yapýyoruz, ailede mi sorun var anlamaya çalýþýyoruz. Birçok ailenin de çözüm yönteminin þiddet olduðunu görüyoruz. Okula gelen çocuk da bu yöntemi öðrenmiþ oluyor. O yüzden dövmeyi tehdit etmeyi bir çözüm yolu olarak görüyorlar. Çocuk hatalý bir davranýþ yaptýðýnda dayak yiyorsa, sinirlenildiðinde dövülüp tehdit ediliyorsa, o da aynýsýný yapar. Tehdit eder, döver. Bazen þiddetin sebebi anne ya da babayý kaybetme, tacize uðrama gibi içindeki öfkeyi dýþa vurmanýn bir þekli olabiliyor. Milli Eðitim Bakanlýðý nýn Þiddet Önleme Eylem Planý gereði okullarda þiddeti önlemeye yönelik etkinlikler düzenleniyor. Bunlarýn yaný sýra öðrenciler tiyatroya götürülüyor. Ancak çok problemli olanlara bunlar etki etmiyor. Rehber öðretmenler özellikle gençlerin gruplarýnda okul dýþýndan büyük biri bulunduðunda bunlarýn çözüm olmadýðýna ve uzun vadede okul polisinin de etkili olamadýðýna vurgu yapýyor. 19:50 Mete, hayatýný babasýný öldüren ve aile onurunu zedeleyen insanlara karþý mücadele üzerine kurmuþtur. Ancak hiç beklemediði bir yola girecek, Türkan'ýn aþký ve arkadaþlarýnýn desteði ile büyük bir deðiþim geçirecektir. Mete'nin psikolojik gerilimi ve yolculuðu, adalet ve intikam kavramlarýnýn tartýþýlmasýný saðlayacaktýr. Mete, intikam yolculuðunda tahmin dahi edemeyeceði pek çok sýrla karþýlaþacaktýr. Ortada sanýlandan çok daha büyük bir entrika ve suç iliþkisi vardýr. Böyle bir dünyada Mete, acaba intikamý mý yoksa aþký mý seçecektir. Yönetmen : Bahadýr Ýnce 20:00 Eski Hikaye Sevdaluk Çamlýhemþin in Þenyuva Köyü, her yýl düzenlenen müzik festivalinin heyecaný içindedir. Bir yandan Ali Ýhsan ýn dedesine hürmeten köye dikilen heykelin açýlýþý, bir yandan festivalin organizasyon hazýrlýðý, Þenyuva nýn duraðanlýðýný bozmaktadýr. Muhtar ýn eþi Hilmiye, kavuþamamýþ iki eski sevdalýyý, Ali Ýhsan ve Adalet i bir araya getirmek için ant içer. Bu arada, yýllar evvel ailesini ve köyünü terk eden Hayati nin oðlu Orhan, festival bahanesiyle solisti olduðu müzik grupla birlikte Ýngiltere den gelir. Teyzesi Adalet in pansiyonuna yerleþen Orhan, yýllar içinde edindiði punk tarzýyla kimliðini gizlemeye çalýþsa da Adalet in dikkatinden kaçamaz. 20:30 Doksanlar Nuri ve Bekir kardeþlerin zamanýnda neden küstükleri merak konusudur. Herkes bunun peþine düþer ve sonunda küslüðün sýrrý çözülür. Nuri ve Bekir in neden küstüðünü öðrenenler þoke olurken, Mustafa Dede nin müstakbel eþi Perihan Haným ýn nasýl biri olduðu ailenin gündemini meþgul etmeye baþlar. Öte yandan bir anlýk sinirine yenik düþüp Görkem i döven Atilla, Özlem i kýskandýðýný itiraf eder. Sakal Cezmi yi dövdüðü için özür dilemesi gereken Emin e, baþta Feminik Deniz olmak üzere, herkes baský yapar ancak Emin buna hiç niyetli deðildir. Yönetmen : Müfit Can Saçýntý, M. Uður Yaðcýoðlu Beyaz Show Beyaz Show sunuculuðunu Beyazýt Öztürk' ün yaptýðý, 6 Aralýk 1996'dan beri Cuma geceleri Kanal D'de canlý yayýnlanan talk-show programýdýr. Beyaz Show, 6 Aralýk 1996'da Kanal D'de baþladý. programýn ilk konuklarý ise Hande Ateizi ve Okan Bayülgen olmuþtur. programda kýsa film tadýnda skeçler çekmiþtir. ve programa telefon ile baðlanmak mümkündür. ayrýca telefon'la programa katýlan ünlülerde olmuþtur.show'a gelen ünlüler'e o absürt þakalar'da yapmaktadýr.ýlk Dönem Show'a Gelen Ünlüler;Star TV'de yayýnlanmýþtýr, yayýnlandýktan sonra 2001 yýlýnda yine Kanal D'ye dönmüþtür ve halen Kanal D'de yayýnlanmaktadýr. Star TV'de yayýnlandýðý dönemde Cumartesi akþamlarý, Okan Bayülgen'in Zaga programýnýn karþýsýna rakip olarak çýkarýlmýþtýr. Genellikle müzikle ilgilenen konuklar son albümlerindeki parçalarý programda seslendirmiþ ve bu sayede albümlerini tanýtma imkaný bulmuþlardýr. Yine Kanal D'de yýllarýnda Hande Ataizi ve Cem Davran'ýn sunduðu talk show Ýki Kere Ýki Cumartesi akþamlarý yayýnlandýðý için Beyaz Show, Perþembe akþamlarý; Zaga ise Cuma akþamlarý yayýnlanmýþtýr.beyaz Show'a yeni ünlü konuklar gelmeye baþlamýþtýr. genellikle Dizi ve Film'lerin oyuncu kadrolarý programa alýnmýþtýr. ve birde Müzisyen alýnmýþtýr. bu dönemde Hüsmen Dayý, Psikopat, Tikican, Kabadayý gibi karakterler ortaya çýkmýþtýr.ýlerleyen dönemlerde Helyum Gazý'ný gelen konuklara (kalýn-ince) olmak üzere vermiþtir. bu dönemde Show'a çok fazla dünyaca ünlü yabancý isimlerde gelmeye baþlamýþtýr yýlýnda Beyaz, Beyaz Show'u býrakýp Start TV'de bir yarýþma programý sunmaya baþlamýþtýr. ama sosya medya'dan Beyaz Show'un tekrar baþlamasý için siteler'de ve Facebook'ta gruplar oluþmaya baþladý. Facebook'taki kurulan bir grup yaklaþýk milyon kiþiyi geçmiþtir. çok fazla yoðun istek üzerine, Beyaz Show tekrar yayýna baþlamýþtýr.31 Mayýs, Cuma günü Gezi Parký Protestolarý nedeniyle program o gün yayýnlanmadý, ve 7 Haziran 2013'te ise program sezon finali yaptý. 18 Eylül'de ise program yeni sezon'a açýlýþ yaptý. SEVGÝ ÇÖREÐÝ Hikmet, müminin yitik malýdýr; Ýsterse nifak ehlinden olsun, hikmeti al. Hz. Ali Malzemeler HAMUR ÝÇÝN 2 Kahve Fincaný Margarin 1 Yumurta Tuz ÝÇ MALZEME 2 Havuç 2 Kereviz Tuz, Karabiber 400 gr Brokoli 2 Yumurta 6 Kiraz Domates 350 gr Süt Kremasý Rendelenmiþ Limon Kabuðu 3 Kahve Fincan Rendelenmiþ Kaþar Peyniri 1/2 Demet Maydanoz Yemeðin Tarifi Hamur malzemelerini büyük bir kasede karýþtýrýp pütürsüz bir hamur elde edinceye kadar yoðurun. Hamuru bir alüminyum folyoya sarýp 1 saat buzdolabýnda bekletin. Sebzelerin tümünü yýkayýp ayýklayýn. Havuç ve kerevizi ince dilimler halinde doðrayýn. Brokoliyi küçük parçalara bölün. Domatesleri ikiye bölün. Brokoli, havuç ve kerevizi tuzlu suda 1 dakika kadar haþlayýp soðuk su ile durulayýn. Süt kremasýný yumurta ile karýþtýrýp tuz, karabiber ve limon kabuðu ile tatlandýrýn. Fýrýný 200 dereceye ayarlayýp önceden ýsýtýn. 6 küçük sufle kabýný yaðlayýn. Hamuru 3 mm kalýnlýðýnda açýn. Bir sufle kabý ile hamurdan 6 daire çýkarýn. Hamur dairelerini kaplarýn içine yerleþtirin. Sebzeleri ilave edin. Yumurtalý kremayý üzerine ekleyin. Fýrýna verip dakika piþirin. Sevgi çöreðini kýyýlmýþ maydanozla süsleyip servis yapýn. 07:00 Haber Saati 08:30Nihat Hatipoðlu Sorularýnýzý Cevaplýyor 10:00Müge Anlý ile Tatlý Sert 13:00 Kýzlar ve Anneleri 15:00 Alemin Kýralý 16:00 Zahide ile Yetiþ 17:15 Kapanmadan 18:30 Galatasaray Balýkesirsporü 20:30 Doksanlar Zeynep Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli Nil in Dünyasý Gezi Ankara da Yedim Taze Meyveyi Kader Baðlayýnca 18:30 Hayat Dediðin 19:40 Davacý 21:15 Haber Saati 22:20 Polizei Hayata Gülümse Show Kulüp Doktorlar Adýný Feriha Koydum Eve Düþen Yýldýrým 15:30 Ateþli Çingene 17:30 Kelime Oyunu 19:00 Ana Haber 20:00 Sevdaluk 23:15 Güldür Güldür Komedi Programý 09:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni 19:50 Spor 20:00 Vicdan 22:00 Merhamet 09:00 Seksenler 11:10 Ýyi Fikir 12:50 1 Dakika 13:20 Hava Durumu 13:30 Avrupa Avrupa 14:30 Aileler Yarýþýyor 16:05 6 Mantý 17:20 Cevap Soruda 19:00 Ana Haber 19:40 Hava Durumu 19:50 Eski Hikaye 22:55 Tam Zamaný Hayatýn Nabzý Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda Sýrlar Dünyasý Yeþil Elma 16:45 Tv filmi Ýki Dünya Arasýnda 19:45 ÝKi Dünya Arasýnda 20:50 Hýyanet Sarmalý 23:00 Ötesiz Ýnsanlar

9 HABER 9 AK Partili kadýnlardan Külcü'ye tam destek KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ AK Parti Ýl Kadýn Kollarý yönetimi Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü makamýnda ziyaret etti. Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Betül Gülgün'ün baþkanlýðýnda gerçekleþen ziyarete kadýnlar tam kadro katýldý. Arife Betül Gülgün, ziyarette yaptýðý konuþmada yeni dönemde de Baþkan Külcü ve ekibine baþarý dileklerini iletti. Yerelde hizmet etmenin daha fazla fedakar olmayý gerektirdiðini, genelde hizmet etmekten daha zor olduðunu söyledi. Ýnsani iliþkilerin yerelde biraz daha iç içe geçmiþ durumda olduðunu belirten Gülgün, "Biz bu süreçte de AK Parti Ýl Kadýn Kollarý olarak teþkilatýmýzla birlikte seçimden önce ve seçimden sonra tüm yerel politikalarda gücümüzün yettiði yere kadar desteðe hazýrýz" dedi. AK Parti Ýl Kadýn Kollarý olarak sadece seçim zamanlarýnda çalýþan bir ekip olmadýklarýný ifade eden Gülgün, "Bu zamana kadar koordineli bir çalýþmamýz vardý. Bundan sonra da bu çalýþmamýzý devam ettireceðiz. Kendi yükselttiðimiz bir çýta var. O çýtanýn üzerine çýkmamýz gerekiyor. Bunun için de daha fazla gayret göstermemiz gerektiðini biliyoruz. Bizler bu davaya gönül veren insanlarýz. 21. yüzyýlýn Nene Hatunlarý AK Parti'nin arkasýnda, baþbakana umut veriyor. Baþbakana ve bu davaya omurga oluyor. Bizler de o ekibin Çorum kanadý olarak size desteðe, sizinle birlikte omurgalý bir yürüyüþe dik, dürüst ve sadece hizmet aþkýyla devam eden bu yolda yürümenize destek olmak için bugün buradayýz" ifadelerini kullandý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ise AK Parti'nin kurulduðu günden itibaren sürekli teþkilat içerisinde yer aldýðýný ve teþkilattan hep destek gördüðünü söyledi. Teþkilattaki sahiplenmenin ve desteðin çok önemli olduðunun altýný çizen Baþkan Külcü, "Önümüzdeki aylarda 5 yýllýk dönemi tamamlamýþ olacaðýz. Yapmýþ olduðumuz deðerlendirmelerimizde, genel merkezimizin ve bizim dýþýmýzdaki insanlarýn yapmýþ olduðu deðerlendirmelerde de Çorum Belediyesi'nin çalýþmalarýnýn geçmiþle kýyaslanamayacak derecede ileriye taþýndýðý görünmektedir. Halkýmýz bunu bir hakkýn teslimi olarak söylüyor. Genel merkezimizin deðerlendirmelerini yaparken masa baþýnda yapmadýðýný, halkýn sesine gerçekten kulak verdiðini, millete çevrilmiþ doðru alýcýlarla çalýþtýklarýný görmüþ oluyoruz. Doðru yerde siyaset yapýyor olmanýn bahtiyarlýðýný yaþýyoruz" diye kaydetti. Cumhuriyet kurulduðundan beri pek çok partinin kurulduðunu dile getiren Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Halkýyla bu derece birleþmiþ, bütünleþmiþ, kaynaþmýþ bir tepe yönetimi ve tepe yönetimle ve halkla kaynaþmýþ ara kademe ilk defa AK Parti'de hayat buldu. Bu hepimiz için bir þanstýr. Böyle bir yerde siyaset yapýyor olmaktan dolayý da Sayýn Baþbakanýmýza þükran borcumuz olmalý" diyerek sözlerini tamamladý. Haber Servisi Farmasi üyeleri buluþtu Farmasi Kozmetik Çorum Bölge Müdürü Figen Ergül, bir tanýþma toplantýsý düzenleyerek, Farmasi üyeleriyle bir araya geldi. Çorum Bölge Müdürü Figen Ergül'ün öncülüðünde gerçekleþtirilen toplantýya Farmasi Kozmetik Çorum Direktörleri Erol Baðcý, Ebru Ýnanç ve Fatma Yavuz, lider ve danýþmanlar katýldý.eninda Restaurant'ta yapýlan toplantýda Ergül, Farmasi ürünleri hakkýnda geniþ bilgiler verdi. Ergül, "Farmasi girmeyen ev kalmasýn" sloganýyla tüm Çorum halkýna Farmasi ürünlerini tanýtacaklarýný belirtti. Haber Servisi

10 HABER 10 Bakan Çaðlayan'dan iþsizlik yorumu Ekonomi Bakaný Zafer Çaðlayan, iþsizlik oranýnýn pek çok AB ülkesinden daha düþük olsa da, neticede yüksek olduðunu belirterek, hedeflerinin bunu yüzde 5-6 seviyesine çekmek olduðunu belirtti. Ekonominin son 12 ayda yaklaþýk 336 bin, 2009 baþýndan beri 6 milyona yakýn istihdam yarattýðýný ifade eden Çaðlayan, yeni teþvik sistemi ile son 17 ayda 257 bin kiþilik istihdam öngören teþvik belgesi düzenlendiðini bildirdi. Çaðlayan, kayýtdýþý istihdam hýzla gerilerken, kadýnlarda iþgücüne katýlým oranýnýn arttýðýnýn altýný çizdi. Ekonomi Bakan Çaðlayan yaptýðý yazýlý açýklamada, TUÝK tarafýndan açýklanan Eylül ayý istihdam verilerini deðerlendirdi. Son 12 ayda ekonominin yaklaþýk 336 bin istihdam yarattýðýný vurgulayan Çaðlayan, 2009 baþýndan, krizin en kötü günlerden bu yana toplamda 6 milyona yakýn istihdam artýþý olduðunu aktardý. Avrupa'da iþsiz sayýsýnda 4 milyon artýþ varken, Türkiye'den bundan daha fazla istihdam artýþý yaþandýðýna dikkat çeken Çaðlayan, toplam istihdam hacminin 25.8 milyon düzeyinde olduðunu kaydetti. -"SON 10 YILDA KADINLARDA ÝÞGÜCÜNE KATILMA ORANININ 10 PUAN ARTMASI ÖNEMLÝ BÝR BAÞARI"- Ýþgücüne katýlým oranýnýn bugün itibarýyla yüzde 51.3 olduðuna iþaret eden Çaðlayan, kadýnlarda iþgücüne katýlma oranýnýn yüzde 31.2 düzeyinde olduðunu belirtti. Özellikle kadýnlarda iþgücüne katýlým oranýnýn son 10 yýlda 10 puana yakýn yükselmesini önemli bir baþarý olarak görmek gerektiðini ifade eden Çaðlayan, ayrýca kayýtdýþý istihdamla mücadele sürecinde gayet baþarýlý gidildiðini ileri sürdü. Çaðlayan, bu oranýn yüzde 50'lerden, yüzde 35 civarýna gerilediðini vurguladý. -"HER SONBAHARDA ÝÞSÝZLÝKTE MEVSÝMSEL BÝR ARTIÞ OLUR"- Her sene sonbaharda iþsizlikte mevsimsel bir artýþ olduðuna dikkat çeken Çaðlayan, yüzde 9.9'luk artýþý da öyle görmek gerektiðini dile getirdi. Çaðlayan, "Tabii sadece bu deðil; talep koþullarýndaki deðiþim de istihdam piyasasý üzerinde etkisini gösteriyor. O yüzden geçen senekinden daha yüksek bir oran görüyoruz. Bizim iþsizliði düþürmek için her yýl 600 binden fazla istihdam yaratmamýz; bunun için de daha yüksek hýzla büyümemiz gerekiyor" dedi. Ekonomi Bakanlýðý olarak öncelikle yurtiçi üretimi ve istihdamý artýrmaya yönelik geliþtirilen yeni teþvik sistemi vasýtasý ile Türkiye istihdam piyasasýný iyileþtirmeyi amaçladýklarýný belirten Çaðlayan þunlarý kaydetti: "Mal ve hizmet ihracatýmýzý artýrmaya yönelik desteklerimiz de doðrudan ve dolaylý olarak bu amaca hizmet ediyor. Sadece yeni teþvik sistemi ile son 17 ayda 257 bin kiþilik istihdam öngören teþvik belgesi düzenlendi. Bugünkü iþsizlik oranýmýz pek çok AB ülkesinden daha düþük olsa da, neticede yüksek bir iþsizlik oranýmýz var. Amacýmýz bunu yüzde 5-6 seviyesine düþürmek. Bilindiði gibi, Ulusal Ýstihdam Stratejisi de bunu hedefliyor. Ancak bunun için sabýrla, uzun süre çalýþmamýz gerekiyor." TZOB: Tarým, yüzde 12.3 olan Erdoðan: Yük olmaya deðil, yük almaya geliyoruz iþsizlik oranýný 2.4 puan düþürdü Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, tarýmdaki istihdamýn Eylül ayýnda, mevsim þartlarý nedeniyle Temmuz-Aðustos dönemine göre gerilemesine karþýn yine de 6,37 milyonu bulduðunu belirterek, "Tarým, yüzde 12.3 olan iþsizlik oranýný 2.4 puan düþürerek yüzde 9.9'a çekti" dedi. TZOB Genel Baþkaný Bayraktar yaptýðý açýklamada, bir önceki aya göre Nisan'da 350 bin, Mayýs'ta 225 bin, Haziran'da 191 bin, Temmuz'da 83 bin artan, Aðustos ayýnda da 46 bin azalarak 6 milyon 511 bine inen tarýmdaki istihdamýn Eylül ayýnda 141 bin kiþilik azalmayla 6 milyon 370 bine düþtüðünü kaydetti. Bayraktar, Nisan'da 6 milyon 58 bin, Mayýs'ta 6 milyon 283 bin, Haziran'da 6 milyon 474 bin olan tarýmdaki istihdamýn, tarýmsal faaliyetin zirveye çýktýðý Temmuz'da 6 milyon 557 bine ulaþtýðýný, Aðustos ayýnda 6 milyon 511 bine, Eylül ayýnda ise 6 milyon 370 bine gerilediðini belirtti. -"ÝSTÝHDAM ÝNÞAATTA 17 BÝN, TARIMDA 132 BÝN AZALDI"- Bayraktar, Eylül ayýnda toplam istihdamýn, 2012'nin ayný ayýna göre, 336 bin artarak, 25 milyon 472 binden 25 milyon 808 bine çýktýðýný vurguladý. Toplam istihdamýn, Aðustos ayýna göre 152 bin azalarak 25 milyon 960 binden 25 milyon 808 bine indiðini bildiren Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Geçen yýlýn Eylül ayýna göre, hizmetler sektöründe istihdamýn 307 bin, sanayide 179 bin arttý. Ýnþaatta 17 bin, tarýmda 132 bin azaldý. Eylül ayýnda istihdam, Aðustos ayýna göre, tarýmda 141 bin, sanayide 50 bin azalýrken, hizmetlerde 18 bin, inþaatta 22 bin arttý. Ýstihdamda tarýmýn payý, Eylül ayýnda yüzde 24.7 oldu. Geçen yýl Eylül ayýna göre tarýmýn istihdamdaki payý yüzde 25.7 iken bu yýl 1 puan azaldý. Halen tarým, sanayiden 1 milyon 456 bin, inþaattan 4 milyon 491 bin daha fazla istihdam saðladý." -"EYLÜL'DE ÝÞSÝZ SAYISI 2 MÝLYON 831 BÝN KÝÞÝ"- Türkiye'de iþsiz sayýsýnýn Eylül'de 2 milyon 831 bin kiþi, iþsizlik oranýnýn yüzde 9.9 olduðuna dikkat çeken Bayraktar, "Geçen yýl Eylül ayýnda iþsizlik oraný yüzde 9.1 düzeyindeydi. Tarýmýn, 6 milyon 370 bin kiþiye iþ, aþ saðlayarak, iþsizliði tek hanelere indirmesi olaðanüstü önemdedir. Ýþsizliði 2,4 puan indirerek, çaðýmýzýn en büyük belalarýndan iþsizliðe tarýmýn çare olmasý, ekonomimize yaptýðýmýz en büyük katkýdýr. Ýþsizliðin daha da artmasýný önleyen tarým, kentlerde iþsizliði yüzde 12.4'ten yüzde 12'ye, kýrsalda yüzde 12.1'den yüzde 5.7'ye, toplamda 12.3'den yüzde 9.9 indirdi" dedi. -"EN BÜYÜK ÝSTÝHDAM KAPISI HÝZMETLER SEKTÖRÜ"- Son bir yýllýk dönemde mevsimsel oynamalar nedeniyle tarýmýn istihdamdaki payýnýn yüzde 22.4 ile yüzde 26 arasýnda deðiþtiðini belirten Bayraktar, "Eylül ayýnda hizmetler sektörünün 12 milyon 646 bin, tarýmýn 6 milyon 370 bin, sanayinin 4 milyon 914 bin, inþaat sektörünün ise 1 milyon 879 bin kiþiye istihdam yarattýðý bilgisini verdi. Bayraktar, 25 milyon 808 bin olan toplam istihdamýn yüzde 24.7'sini tarýmýn karþýladýðýný ifade ederek, "Sanayide istihdam yüzde 19'da, inþaatta yüzde 7.3'de kalýrken, tarýmdaki istihdam en düþük olduðu aylarýnda bile yüzde 22'lerin altýna inmiyor. Yaz aylarýnda yüzde 25'leri aþýyor ve istihdamýn dörtte birini karþýlýyor. En büyük istihdam kapýsý hizmetler sektörü de toplam istihdamda yüzde 49 pay alýyor" açýklamasýnda bulundu CHP'den Mansur Yavaþ açýklamasý CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Faruk Loðoðlu, Mansur Yavaþ'ýn CHP'den aday olup olmayacaðý yönündeki sorulara, "22 Aralýk parti meclisi toplantýsý sonuçlanýncaya kadar duyacaðýnýz her þey, söylentiden ibarettir." cevabýný verdi.tbmm'de basýn toplantýsý düzenleyen CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Faruk Loðoðlu, gündeme iliþkin sorularý cevaplandýrdý. Mansur Yavaþ'ýn adaylýðý konusunda deðerlendirmelerde bulunan Loðoðlu, "Twitter üzerinden birçok þey yazýldý, çizildi, bunun bir kýsmý medyaya yansýdý, bu sadece Ankara için deðil, Ýstanbul için Adana için benzer söylentiler her zaman için var. 21 Aralýk'ta MYK toplantýsý var. Orada genel merkezdeki 5 kiþilik seçim komisyonu yaptýklarý deðerlendirmeler, vardýklarý sonuçlar ki bunlar anket, eðilim yoklamasý gibi yöntemlerle varýlmýþ sonuçlarýn sonuçlarýný bu 5 kiþilik komisyon MYK'ya getirecek. 22 Aralýk parti meclisi toplantýsý sonuçlanýncaya kadar, duyacaðýnýz her þey söylentiden ibarettir. Bir kýsmý hayata geçebilir, hepsi söylentiden ibaret demiyorum." þeklinde konuþtu. CHP'nin sað kesime yaklaþtýðýna dair söylentilerin sorulmasý üzerine Loðoðlu þunlarý söyledi: "Bu eleþtirilerin yapýlmasýný doðal karþýlýyorum. CHP sosyal demokrat bir partidir. Ortanýn solunda bir partidir. Ancak þu da bir gerçek, toplum büyük ölçüde deðiþiyor, siyasi dengeler deðiþiyor, AKP'ye karþý memnuniyetsizlik artýyor." Türkiye ile AB arasýndaki en büyük anlaþmazlýklardan biri olan vize muafiyeti için diyalog süreci bugün Ankara'da resmen baþladý. Türkiye-AB Arasýnda Vize Serbestisi Diyalogu ve Geri Kabul Anlaþmasý'nýn imza töreni Ankara'da Palas'ta yapýldý. AB'nin Türkiye'ye þart koþtuðu üçüncü ülkelerden gelen kaçaklarýn kabulüne iliþkin "Geri kabul anlaþmasý" Ankara'da imzalandý. Ýmza töreni Baþbakan Erdoðan'ýn katýlýmýyla yapýldý. -3 YIL SONRA AVRUPA VÝZESÝZ OLABÝLÝR- Anlaþmayla Türkiye kendi topraklarý üzerinden Avrupa Birliði'ne kaçak yollardan giden üçüncü ülke vatandaþlarýný geri almayý kabul edecek. Geri Kabul Anlaþmasý yürürlüðe girdikten sonra, karþýlýklý olarak izleme süreci baþlayacak. Avrupa Birliði Türkiye'nin, Türkiye de Avrupa Birliði'nin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediðine bakacak. Eðer Türkiye, yükümlülüklerini yerine getirir ancak makul bir süre içerisinde Avrupa Birliði vize muafiyeti tanýmazsa, Türkiye tek taraflý olarak geri kabul anlaþmasýný askýya alabilecek. Süreçte herhangi bir sorun yaþanmazsa, en az 3 yýl sonra, Türk vatandaþlarý için vizesiz Avrupa kapýlarý açýlacak. -2 ANLAÞMA ÝMZALANDI- Ýmza töreninde, Geri Kabul Anlaþmasý'ný Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler, vize muafiyetine iliþkin protokolü ise Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu imzaladý. -ERDOÐAN: YÜK ALMAYA GELÝYORUZ Ýmzalarýn atýlmasýnýn ardýndan törende bir konuþma yapan Erdoðan, "Türkiye ile AB iliþkilerinde gerçek anlamda bir milat" ifadelerini kullanarak, "Bugün 16 Aralýk Türkiye ile AB iliþkilerinde gerçek anlamda bir milat oluþturuyor" dedi. AB ile iliþkilerde 3 Kasým 2002 tarihinin bir milat olduðunu söyleyen Erdoðan, þunlarý kaydetti: "Hükümetimizin iþ baþýna gelmesiyle yeni bir süreç baþlamýþtý. 17 Aralýk Ve 3 Ekim 2005 tarihleri. Ayný þekilde çok önemli dönüm noktalarýný teþkil etti. Bugün de týpký bu tarihler gibi hem bir milat özelliðini taþýyor hem de Türkiye - AB iliþkilerinde yeni bir süreç baþlýyor. Bugün attýðýmýz karþýlýklý imzalarla, Türkiye Cumhuriyeti vatandaþlarýmýza vizesiz seyahat baþlýyor. Bir yol haritasý üzerinde mutabýk kalýndý. Türkiye Geri Kabul Anlaþmasýný imzaladý. Üç, üç buçuk yýl gibi bir sürede vizesiz Avrupa seyahati baþlamýþ olacak. Erdoðan, "AB ile vizeler kalktýðýnda kimsenin endiþesi olmasýn, en küçük bir sorun yaþanmayacaktýr. Yük olmaya deðil, yük almaya geliyoruz" dedi. -DAVUTOÐLU: AVRUPA'DA TÜRKÝYE BAKIÞI DEÐÝÞECEK- Ýmza töreninden sonra bir konuþma yapan Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu ilk vize diyalogu sürecini baþlatan toplantýyý tamamladýklarýný belirterek þöyle dedi: "Biraz önce huzurlarýnýzda imzaladýk. Her þey deðiþebilir. Ancak iki þeyi deðiþtiremez. Tarih ve coðrafya. Türk halký tarihi ve coðrafi olarak Avrupa'nýn bir parçasýdýr. Türkiye AB Entegrasyon süreci sürerken, halklarýmýzýn arasýnda böyle bir vize serbestliði anlaþmasýna ihtiyaç vardý. Üç aþama var. Birincisi psikolojik devrim. Avrupa'da Türkiye, Türkiye'de de Avrupa bakýþý deðiþecek. Önümüzdeki üç üç buçuk yýl içinde kurumlarýmýz arasýnda, muhatap kurumlar arasýnda yoðun bir iþ birliði oluþacak. En önemlisi uzun dönemde Türkiye ve Avrupa halklarý gelecekte de beraber olmak üzere iletiþime geçecekler." -ENDÝÞELERE ÇÖZÜM BULMAYA ÇALIÞACAÐIZ- Davutoðlu ile Türkiye-AB Vize Serbestisi Diyaloðu Mutabakat Metnine imza atan AB Ýçiþleri Komiseri Cecilia Malmström da AB Ýçiþleri Komiseri Cecilia Malmström ise konuþmasýnda þunlarý kaydetti: "Bugün karþýlýklý güveni artýyoruz. Gelecekteki iliþkilerimiz için iki önemli etkisi olacak, vatandaþlarýmýz pozitif gelecekte görecekler. Çok yakýn geçmiþte Geri Kabul Anlaþmasý'ný imzaladýk. Bu ayný zamanda yeni bir iþbirliði süreci de baþlatýyor. Düzensiz göç ile ilgili Avrupa ile Türkiye'yi bir araya geliyor. Anlaþmalarýn onaylanmasýný kýsa sürede bekliyoruz. Buna ek olarak vize serbestisi diyalogunu baþlattýk. Schengen vizesinin Türk vatandaþlarýna kaldýrýlmasýný ön görüyor. Geri kabul anlaþmasýnýn uygulanmasý yol haritasýndaki ön görülen gereksinimlerden bir tanesi. Bugün bu belgeyi Davutoðlu'na sundum. Hep birlikte çalýþmalarýmýzý baþlatacaðýz. Sayýn bakanýn ve farklý mercilerinin, yol haritasýndaki koþullarla ilgili endiþeleri var. Bunu anlayýþla karþýlýyoruz. Bunlara çözüm bulmaya çalýþacaðýz. Bugün bu diyalogun ne kadar uzun süreceðini kestiremiyoruz. Her iki tarafýn da bundan avantaj saðlamasýný öngörüyoruz." -GÜLER: YASADIÞI GÖÇMEN SAYILARIN- DA SÜREKLÝ BÝR AZALMA MEVCUT Konuyu Twitter hesabýndan deðerlendiren Ýçiþleri Bakaný Güler ise "Türkiye ile AB Komisyonu arasýnda imzalanan Geri Kabul Anlaþmasý ile vatandaþlarýmýzýn vizesiz seyahatine imkan tanýyacak süreç baþlayacak. GKA yasadýþý yollarla ülkemiz üzerinden AB ülkelerine geçen kiþileri kapsayacak ve 3.ülke vatandaþlarýna 3 yýl sonra uygulanmaya baþlanacak. Kolluk kuvvetlerimizin yasadýþý göçle aktif mücadelesi sayesinde zaten yasadýþý göçmen sayýlarýnda sürekli bir azalma mevcut. Temennimiz ve çabamýz sürecin en kýsa sürede tamamlanarak vatandaþlarýmýzýn AB ülkelerine vizesiz seyahatini saðlayabilmek. Bu süreçte yoðun emek harcayan Bakan arkadaþlarým Ahmet Davutoglu ve Egemen Baðýþ'a teþekkür ediyorum" dedi.

11 SPOR 11 Orhangazi 5 transfer yapacak Hentbol'da þampiyon Karþýyaka Orhangazispor'da devre arasýnýn girmesi ile birlikte gözler transfere çevrildi. Þu ana kadar sezon baþýnda oluþturulan kadrodan 7 futbolcu ile yollarý ayýrma kararý alan Orhangazispor devre arasýnda en az 5 futbolcu transfer etmeyi planlýyor. Orhangazispor, sezonun ikinci yarýsý için hazýrlýklarýna baþlýyor. Devreyi Batman Petrolspor maçý ile tamamlayan Orhangazispor'da teknik direktör Cafer Aydýn'ýn raporu doðrultusunda ihtiyaç duyulan bölgelere transfer takviyeleri yapýlacak. Ýki hafta önce oynanan Balçova Belediyespor maçýndan sonra 7 futbolcu ile yollarýný ayýran Orhangazispor'da yönetimin takýma takviye yapmasý bekleniyor. SPOR SERVÝSÝ Yýldýzlar Kýzlar-Erkekler Hentbol Ýl Birinciliði dün oynanan 1'er maçýn ardýndan tamamlanýrken Karþýyaka Orta Okulu hem kýzlarda hem erkeklerde þampiyon oldu Eðitim Öðretim yýlý Yýldýzlar Hentbol Ýl Birinciliði 2 okulun katýlý ile gerçekleþtirildi. Hem kýzlarda hem erkeklerde þampiyonaya sadece Karþýya Orta Okulu ve Toprak Sanayi Orta Okulu katýlýrken, Karþýyaka Orta Okulu her iki branþta da rakibine üstünlük saðlamayý baþardý.kýzlarda Karþýyaka Orta Okulu, Toprak Sanayi Orta Okulunu 19-9 yenerken erkeklerde ise Karþýyaka rakibine 20-0'lýk üstünlük saðladý. Oynanan 1'er maçýn ardýndan sona eren il birinciliðinde dereceye giren takýmlara kupa ve madalyalarý verildi. Oynanan maçlarýn ardýndan düzenlenen törende Kýzlarda ikinci olan Toprak Sanayi Orta Okulu'nun kupa ve madalyalarýný Okul Sporlarý komite üyesi Deniz Kýlýç, birinci olan Karþýyaka Orta Okulu'nun kupa ve madalyalarýný ise Hentbol Ýl Temsilcisi Turgay Görkem verdi. Erkeklerde birinci olan Karþýya Orta Okulu'nun kupa ve madalyalarýný Okul Sporlarý Ýl Temsilcisi Baki Aygün verirken, ikini olan Toprak Sanayi Orta Okulunun kupa ve madalyalarýný ise Karþýyaka Orta Okulu Beden Eðitimi Öðretmeni Mehmet Aluç verdi. Hem kýzlarda hem de erkeklerde birinci olan Karþýyaka Orta Okulu Çorum'u gruplarda temsil etme hakký kazandý. Spor yaparken bir çok seçeneði düþünün Erzurum'da toplumsal felaket kapýda... Erzurumspor'un son 10 yýlýnda görev yapan yaklaþýk 200 yöneticiye, kulübün 3.5 milyon lirayý aþan vergi borcunu ödeme emri çýkarýldý.erzurumspor'da 2003'ten günümüze kadar görev yapan yaklaþýk 200 yönetici, büyük bir vergi borcuyla karþý karþýya kaldý. Erzurum Vergi Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan yürütülen çalýþma kapsamýnda "ödeme emri" gönderilen yöneticilerin, Erzurumspor'un 3,5 milyon lirayý bulan vergi borcunu ödemesi isteniyor. Ekonomik sorunlarýný aþamayarak, 2010 yýlýnda profesyonel liglerden çekilmek zorunda kalan Erzurumspor'u yaþatabilmek için sorumluluk alan yaklaþýk 200 kiþi, kulübün vergi borcunu ödemeyle karþý karþýya kaldý. Her yöneticiye, görev aldýðý dönemleri kapsayan "ödeme emri" gönderilirken, borcun ödenmemesi halinde yöneticilere yasal takibat yapýlacaðý öðrenildi. Aralarýnda AK Parti Erzurum Milletvekili Cengiz Yavilioðlu ve MHP Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk'ün de bulunduðu, iþadamlarý, sivil toplum kuruluþlarýnýn baþkan ile yönetim kurulu üyeleri, bürokratlar, devlet memurlarý ve emeklilerin de bulunduðu 200 kiþi, bir anda icra tehlikesiyle karþý karþýya kaldý. HUKUKÇULAR: KONU YARGIYA TAÞINMALI... Vergi Dairesi Baþkanlýðý'ndan söz konusu borçla ilgili bugüne kadar hiçbir ihbarname almayan yöneticiler, kendilerine gönderilen ve 7 gün içerisinde ödenmesi istenilen "kesinleþmiþ" borçlarla ilgili "ödeme emri" ile büyük bir þok yaþadýlar. Konuyu yargýya taþýyan Erzurumspor'un eski yöneticileri, ortada ciddi bir haksýzlýk bulunduðunu öne sürerek, "Bu yanlýþlýðýn ve haksýzlýðýn giderilmesi gerekiyor. Þehrimizin kulübünü yaþatabilmek için yaptýðýmýz çalýþmalarýn, fedâkarlýklarýn karþýlýðý bu olmamalýydý. Vergi Dairesi, herkesten kendi dönemiyle ilgili vergi borcunun tamamýný istiyor. Yani sizin döneminizde 500 bin lira vergi borcu oluþmuþsa, Vergi Dairesi bunun tamamýný bir yöneticiden istiyor. Deniyor ki, "devlet kimden bu parayý bulursa, ondan alýr." Bu mantýk insanlarý iflasa, bataða sürükler. Toplumsal bir felaketle karþý karþýyayýz " dediler. Konu ile ilgili görüþtüðümüz hukukçular, yapýlan iþlemin eksik hatalý ve hukuka aykýrý yanlarýnýn olduðunu ve konu hakkýnda hukuki süreçlerin baþlatýlmasý gerektiðini belirtiler. ÞOK ÝFLASLAR YAÞANABÝLÝR! Erzurum'a bomba gibi düþen bu geliþme birçok tehlikeyi de beraberinde getirdi. Erzurum Vergi Dairesi'nin olasý icra ve haciz takibi karþýsýnda özellikle iþadamlarýnýn büyük riskle karþý karþýya kalacaðý, iflaslarýn oluþabileceði ifade ediliyor. Banka hesaplarýna el konulmasý durumunda iþ adamlarýnýn iflas riskiyle karþý karþýya kalacaklarý, birçok insanýnýn da gayrimenkullerini kaybedip, ailevi çöküntü yaþayabilecekleri belirtiliyor. SPOR SERVÝSÝ Saðlýk amaçlý sporlar, farklý hareketlerle birlikte yapýldýðýnda daha iyi sonuçlar doðurur. Doktorlar tek bir hareketi önermezler, çünkü onu gerçekleþtirmek için gerekli olan çabanýn tek bir adalede toplanacaðým oysa söz konusu harekete katýlmayan diðer adalelerin de bir þekilde hareket etmesi gerektiðini bilirler. Tüm bedeninizin formda olmasý için diðer hareketlerin de yaran olacaðýný aklýnýzdan çýkarmayýn ve kendinizi yaptýðýnýz harekete odaklayýn. Justine'ýn iþi çalýþtýðý þirketin saðlýk planý üyelerine saðlýklý alýþkanlýklar kazandýrmaktý. Sýra egzersize geldiðinde Justine açýk havada yapýlan sporun deðerini vurgulamýþtý. "Her þeyden önce, bir þey eðlenceliyse bunu yapmak ister ve ondan baþka bir þeye de fazla ilgi göstermeyiz. Þu anda sizlere sýkýntýlý gibi gelen iþlere eðer eðlence unsuru katarsanýz nasýl da hevesle o iþleri yapacaðýnýzý bir düþünün hele." Justine insanlara egzersiz planlarýna yaþamýn diðer unsurlarýný katmalarýný önermektedir. "Spor yapmaktan hoþlanmýyor olabilirsiniz ama bunu bir de bir arkadaþýnýzla birlikte deneyin, bakalým o zaman ne düþüneceksiniz? Ve þimdi sporda geçireceðiniz zamanýn size verilmiþ bir ceza olmadýðýný ama çok sevdiðiniz bir arkadaþýnýzla birlikte geçireceðiniz keyifli bir zaman dilimi olduðunu düþünün. Ya da daha önce hiç gitmediðiniz bir parkta veya kentin bilmediðiniz bir köþesinde yürüyüþe çýkýn." Justine bu tür adýmlarýn, "insanýn egzersizi sýkýcý bir iþ gibi görmemesini," saðladýðýný söylüyor. Justine ayrýca insanlara akýllarýna gelen her sporu denemelerini de söylüyor. "Bir süre sonra hep ayný þeyleri yapmaktan sýkýlabilirsiniz. Her þeyi deneyin. Günlük yürüyüþlerinize yüzmeyi, aerobiki ya da diðer egzersizleri katýn. Bu kanþým ilginizi yitirmemenizi saðlar ve ayný zamanda da bedeninize daha fazla yarar saðlar."eðer zamanýnýz kýsýtlýysa hiç spor yapmamaktansa yürüyüþ süresini kýsaltmanýz ama dikkatinizi yine yaptýðýnýz sporun üstünde yoðunlaþtýrmanýz gereklidir. Ama kesinlikle abartmayýn, spor yaparken kendinize bir hedef saptayýn ve hedefinize ulaþtýðýnýzda da kendinizi ödüllendirin." Inssbruck'daki Üniversite Hastanesi'nin doktorlarý düzenli olarak pedal çeviren erkek sporcularý incelemiþ. Bisikletlerin küçücük oturma yerlerinde yapýlan yoðun baský yüzünden sporcularýn yaklaþýk yüzde 90?nýnda sperm azalmasý görülmüþtür. SPOR SERVÝSÝ Saðlýklý Beslenme Önerileri Dünya nüfusunun önemli bir bölümü, yetersiz ve dengesiz beslenme sonucu oluþan hastalýklarla mücadele ediyor. Öte yandan, aþýrý ve dengesiz beslenme sonucu oluþan obezite (aþýrý þiþmanlýk), birçok insan için önemli bir saðlýk sorunu olmayý sürdürüyor. Saðlýklý, yeterli ve dengeli beslenme, herkes için özellikle de çocuklarýmýz için çok önemlidir. Çünkü yetersiz ve dengesiz beslenen çocuklarýn, bedensel ve zihinsel geliþimleri geri kalýyor, saðlýk sorunlarý aðýr ve uzun sürüyor. Çocukluk döneminde kazanýlan beslenme alýþkanlýklarý yaþam boyu sürmektedir. Çocuklarý yetiþkinlerden farklý kýlan en önemli özellik, sürekli büyüme süreci içinde olmalarýdýr. Bu süreç; beslenme, genetik yapý, cinsiyet, çevresel faktörler, sosyo-ekonomik durum, kültür ve gelenekler gibi çeþitli etmenlerin etkisi altýndadýr. Bunlarýn arasýnda en önemlisi de kuþkusuz beslenmedir. Kalýtsal özelliklerin ve çevresel faktörlerin kontrol edilmesi her zaman mümkün olmasa da; çocuklarýmýza kazandýracaðýmýz doðru beslenme alýþkanlýklarýyla, ülke olarak daha saðlýklý, huzurlu, verimli ve mutlu yarýnlara adým atabiliriz. Gerek ailede, gerekse okulda beslenme eðitiminin yeterli düzeyde olmamasý, hatalý beslenmealýþkanlýklarýnýn kazanýlmasýnda önemli yer tutmaktadýr. Öðün atlama, þeker, tuz ve yað içeriði yüksek yiyecek-içecek tüketimi, bu alýþkanlýklarýn baþýnda yer alýyor.çocuk ve gençlerin sahip olduðu yanlýþ beslenme alýþkanlýklarý, önemli saðlýk sorunlarýný beraberinde getirmektedir. Çocukluk dönemindeki bu hatalý beslenme uygulamalarý; yüksek tansiyon, kalp ve obezite (aþýrý þiþmanlýk) gibi hastalýklar için temel risk faktörü oluþturuyor. Düzyurt'ta moraller bozuk Maltepe yenilgisi Turuncu-Beyazlýlar'da keyifleri iyice kaçýrdý. Ýlk yarýyý Maltepespor yenilgisiyle puansýz kapatan lider Düzyurtspor'da teknik direktörü Ömer Ortakudaþ, rakipleri karþýsýnda talihsiz bir maðlubiyet aldýklarýný söyledi. Ortakudaþ, sahaya kazanmak için çýktýklarýný ancak karþýlaþmaya iyi baþlayamadýklarýný belirterek, "Kazanmak istediðimiz bir deplasman maçýna çýkmýþtýk fakat istediðimiz gibi olmadý. Devreyi galibiyet ile kapatmak isterdik. Maltepespor'un acilen puan ve puanlara ihtiyacý vardý. Sahada hýrslý ve sert oynayan bir ekip gördük. Karþýlaþmanýn hakemi sertliðe müsaade etti" dedi. HAZIR OLACAÐIZ Karþýlaþmaya iyi baþlayamamalarýna raðmen gol yedikleri dakikaya kadar üstün oynayan taraf olduklarýný ifade eden Ortakudaþ, "Kendi kalemize attýðýmýz talihsiz bir golle yenik duruma düþtük. Bu dakikadan sonra beraberlik golü için yüklendik ama aradýðýmýz golü bulamadýk" diye konuþtu. Ortakudaþ, ligin ikinci yarýsýna hazýr bir Düzyurtspor olarak gireceklerini kaydederek, ligde puan kayýplarýnýn olabileceðini, önemli olanýn sezon sonunda ligi lider bitirmek olduðunu sözlerine ekledi. SPOR SERVÝSÝ

12 Fernandes'e saldýran taraftar Batmanlý! Kasýmpaþa-Beþiktaþ maçýnda sahaya girip, Beþiktaþlý Fernandes'e saldýran taraftarýn Batmanlý olduðu belirlendi. Kasýmpaþa-Beþiktaþ maçýnda sahaya girip, Beþiktaþlý Fernandes'e saldýran taraftarýn Batmanlý olduðu belirlendi Batman doðumlu Mustafa Ö. olduðu açýklanan taraftarýn twitter hesabýnda da paylaþýmlarýyla koyu Beþiktaþ taraftarý olmasý dikkat çekti. Dün mahkemeye çýkartýlan Mustafa Ö. ifadesinde futbolcuya sarýlmak isterken çarptýðýný söyledi. Gül'ün açýklamalarý þaþkýnlýk yarattý Baþkan Gül, ne yapmaya çalýþýyor? Çorumspor'u da Bank Asya 1. Lig'e çýkartmýþlardý! Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül'ün geçtiðimiz gün yaptýðý basýn toplantýsýnda asker futbolcularý hakkýnda yerel bir gazetede yer alan açýklamalarý kamuoyunu þaþkýnlýða uðrattý. Yerel gazetede yer alan habere göre, Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül'ün Çorum Belediyesporlu 3 futbolcunun askerliklerinin ertelenmesi için Askerlik Dairesi Baþkanlýðý'ný ziyaret ettiði ve bu futbolcularýn askerliklerinin ertelenmesi adýna çalýþmalar yaptýðý yönündeki açýklamalarý þaþkýnlýkla birlikte farklý düþünceleri de akýllara getirdi. Öte yandan Çorum Belediyespor baþkaný Zeki Gül'ün bu açýklamalarý kameralarýn kapatýlmasýný isteyerek yapmasý da akýllarý karýþtýrdý. ADNAN YALÇIN Kýrmýzý siyahlýlar ilk çalýþmayý yaptý Belediyespor Seçim malzemesi mi yapýlýyor Belediyespor Baþkaný Zeki Gül'ün ilk yarý deðerlendirmesini yaptýðý basýn toplantýsýndaki açýklamalarý spor camiasýnda gerçekçi bulunmadý. Spor camiasýnda yapýlan yorumlarda Belediyespor Baþkaný Zeki Gül'ün sezon baþýnda destek arayýþý içindeyken zaman zaman Belediyespor'u býrakma kararý aldýðý bilinirken baþkan Gül'ün yaptýðý son basýn toplantýsýnda yaptýðý açýklamalarý siyasi bir açýklama olduðu olarak yorumlandý. Önceki açýklamalarýnda yorulduðunu profesyonel takým yöneticiliðinin kendisini yýprattýðýný amatör takým yöneticiliðinin esasta spora hizmet olduðu ifadelerini de kullanan Baþkan Gül'ün aniden rota deðiþtirerek 3. Ligde bulunan Belediyespor'a PTT 1. Lig hedefi koymasýnýn özellikle 30 Mart'ta yapýlacak yerel seçimlere yatýrým yaptýðý þeklinde yorumlanýyor. AYNI SÖZLERÝ KÜLCÜ'DE SÖYLEMÝÞTÝ Belediyespor Baþkaný Zeki Gül'ün açýklamalarý, spor camiasýna Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Çorumspor'u Bank Asya 1. Lig'e çýkaracaðý sözünün yaný sýra, o dönem siyasete malzeme yapýlan ve kýsýr çekiþmelere alet edilen Çorumspor'un da þimdi nerelerde olduðunu hatýrlattý. Spor camiasýnýn tek temennisi bir Çorum takýmýnýn PTT 1. Lig'de yer almasý olurken kenara itilen ve bazý insanlarýn kýsýr çekiþmesi yüzünden yok sayýlmaya çalýþýlan Çorumspor'un da sahiplenilmesidir. ADNAN YALÇIN Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Çorumspor dün yaptýðý tek antrenmanla Nevþehirspor maçý hazýrlýklarýný baþlattý.haftanýn ilk çalýþmasýný 1 Nolu Sentetik Saha'da baþlatan kýrmýzý siyahlýlar yardýmcý antrenör Gökhan Karakuþ nezaretinde Nevþehirspor maçýnýn ilk çalýþmasýný yaptý.hafif sakatlýðý bulunan Abdussamed, soðuk algýnlýðý teþhisi konulan Samet Sur ve Arif dýþýnda tüm futbolcular katýlýrken Yardýmcý Antrenör Karakuþ idaresinde ýsýnma hareketleri ile baþlayan haftanýn ilk çalýþmasý 15'er dakikalýk iki seri olarak yapýlan tempolu koþular ile devam etti.tempolu koþularýn ardýndan esneme çalýþmalarý ile aktif dinlenme yapan kýrmýzý siyahlýlar antrenmaný çevikliðe yönelik sürat koþularý ile tamamladý. Kýrmýzý siyahlýlar bugün yapacaklarý tek antrenmanla Nevþehirspor maçýnýn hazýrlýklarýný sürdürecek. ADNAN YALÇIN Ünyespor'da Olaðanüstü Kongre Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta yer alan Ünyespor'da olaðanüstü kongre kararý alýndý. Kulüp Baþkaný Ýrfan Þahin, sezonunun son maçýnda Çýksalýnspor'a 1-0 yenilmelerinin ardýndan yönetim kuruluyla beraber olaðanüstü kongre kararý aldýklarýný, 22 Aralýk'ta yapýlacak olan olaðanüstü kongrede tekrar aday olmayacaðýný söyledi. Þahin, "Ýlk yarýnýn son maçýndan sonra yönetim olarak bir araya geldik ve olaðanüstü kongre kararý aldýk. Bunu basýn mensubu arkadaþlarla paylaþmak istedik. Bundan sonraki süreçte kongreye kadar iþimizin baþýndayýz ancak kongrede tekrar aday olmayacaðýmýzý belirtmek istiyorum" diye konuþtu. "BAÞARISIZ OLDUK" Görevleri süresince baþarýsýz olduklarýný ve Ünyespor'un menfaatleri doðrultusunda bu kararý aldýklarýný belirten Þahin, "2 yýldýr yaptýklarýmýzla yapamadýklarýmýzla baþarýsýz olduðumuzu ifade etmeliyim. Bunun hesabýný bize sorarlar, sormalýlar da. Biz baþarýsýz olduðumuz için bu görevi daha fazla yürütmek istemiyoruz" þeklinde konuþtu. Olaðanüstü kongre yeterli çoðunluk saðlandýðý takdirde 22 Aralýk günü gerçekleþtirilecek. SPOR SERVÝSÝ Çorum Belediyespor Yardýmcý Antrenörü Arif Ceylan'ýn amcasý Raþit Ceylan dün topraða verildi Arif Ceylan'ýn acý günü Baþsaðlýðý Çorum Belediyespor Yardýmcý Antrenörü Arif Ceylan dün amcasýný topraða verdi. Arif Ceylan'ýn amcasý Raþit Ceylan dün Ulu Camii'nde öðle namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezarlýk'ta topraða verildi. Ulu Camii'nde kýlýnan cenaze namazýna Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Belediyespor Genel Kaptan Hamit Iþýk, Belediyespor takým kaptaný Nedim Köseoðlu, Çorumspor yönetiminde Güngör Atak ve Yetkin Özbey, Bekir Takkaç, tribün liderleri Erdoðan Zembil, Fatih Ahýskalý, Osman Boran, Çimentosporlu bazý futbolcular ve spor camiasýndan çok sayýda isim ve merhumun akrabalarý katýldý. TEK Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet yakýnlarýna ve ailesine baþsaðlýðý dileriz. ADNAN YALÇIN Sevgili kardeþimiz Arif Ceylan'ýn kýymetli amcasý Raþit Ceylan'ý kaybetmenin üzüntüsünü yaþýyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet kederli ailesi ve tüm sevenlerine baþsaðlýðý dileriz. TEK GAZETESÝ Spor Servisi

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

69. þubesini Çorum'a açtý

69. þubesini Çorum'a açtý ÝHH'dan Gazze için yeni kampanya ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý, Gazze'ye yönelik yeni bir insani yardým kampanyasý baþlattý. Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý tarafýndan düzenlenen 5. Ýslam Dünyasý Sivil Toplum Kuruluþlarý

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ýlhan Elmacý Prof. Dr. Salim Göktepe Prof. Dr. Lütfü Hanoðlu Doç. Dr. Engin Çakar BÝLÝMSEL KURUL Ýlhan Elmacý Salim Göktepe Lütfü Hanoðlu Serdar Geyik Engin Çakar Evren Yaþar

Detaylı

ANADOLU BÖBREK VAKFI SAÐLIK, EÐÝTÝM, ARAÞTIRMA MERKEZÝ Ülkemizde Dünden Bugüne Diyalizde Kalite Foto raf-tasarým Prof. Dr. Ayla San IV. KALÝTE KONGRESÝ - 2. DUYURU 28-30 Nisan 2011 Bilkent Otel, Ankara

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

1 03 Ocak 2009 tarihinde, SMM Üyelerimizden; Hasan Saya, Mehmet KOCAKAYA, Sait AKÇAN ve Þ.Azad YILDIRIM ýn bürolarýna Þube Yönetim Kurulumuzca iþyeri ziyaretleri gerçekleþtirildi. 2 05 Ocak 2009 tarihinde,

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

BETONSA GÜVENCESÝYLE KENDÝLÝÐÝNDEN YERLEÞEN HAZIR BETON! VÝSKOBETON VÝSKOTEMEL VÝSKOKAT VÝSKOPERDE VÝSKOBETON Viskobeton, BETONSA nýn geleneksel betona göre birçok üstünlüðe sahip olan kendiliðinden yerleþen

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Bodrumspor 2 Denizli Sarayköyspor 1

Bodrumspor 2 Denizli Sarayköyspor 1 Bodrumspor 2 Denizli Sarayköyspor 1 Bal ligi 7. Gurupta mücadele eden B.B Bodrumspor Sarayköy spor karşısında zorlu geçen maç sonunda 2-1 galip geldi. Bu galibiyet ile Bodrumspor şampiyonluk yolunda iddiasın

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

ÝSTANBUL DÝÞHEKÝMLERÝ ODASI OCAK 2012 E-BÜLTEN BÝLÝMSEL TOPLANTILAR Porselen Laminalarýn Adeziv Simantasyonu Yeditepe Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Protetik Diþ Tedavisi Anabilim Dalý öðretim üyesi

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı