Firmalara e-fatura ve e-defter uyarýsý!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Firmalara e-fatura ve e-defter uyarýsý!"

Transkript

1 Demiryolu ne zaman gelecek? Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Üyesi Selim Kefçeli, demiryolu yatýrýmýnýn Çorum için hayati önem taþýyan bir konu olduðunu belirterek, bu konuda TSO'nun daha etkili çalýþmalar yapmasýný istedi. TSO'nun olaðan meclis toplantýsýnda bir konuþma yapan Kefçeli, geçtiðimiz günlerde Dünya Gazetesi'nde çýkan ve Hakan Güldal'a ait olan demiryolu konusundaki bir yazýya atýfta bulunarak, Türkiye'nin artýk demiryolunun önemini kavramaya,demiryolu ile barýþmaya baþladýðýný, ancak gidiþatýn ihtiyacý karþýlamaktan uzak olduðunu söyledi. 5 TE CHP nin adayý Dr. Vahit Demiran gibi! Nadir Yücel - CHP nin Yerel seçimlerde ki Çorum Belediye baþkan adayý adýna yaptýðý istiþareler ve görüþmeler sonucunda sona gelindi. Dün CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve Merkez Ýlçe baþkaný Ali Rýza Suludere Dr. Vahit Demiran ile birlikte yaklaþýk 1 saat görüþtüler. Saat ile arasýnda yapýlan ve olumlu geçen görüþme sonucunda Dr. Vahit Demiran'ýn Tamam dediði ancak son kez aile yakýnlarý ile istiþare ederek son kararýný bugün vereceði þeklinde bilgiye ulaþýldý. 40 KURUÞ "28 Þubat maðdurlarýna ulaþmakta kararlýyýz" Firmalara e-fatura ve e-defter uyarýsý! Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Kadýn Kollarý Baþkaný Zübeyde Ürünoðlu, 28 Þubat sürecinde binlerce öðrenci, öðretmen, polis, mühendis, asker, doktor ve hemþirenin hukuk dýþý yargýlamalar ve baskýlarla iþten çýkarýldýðýný, istifaya zorlandýðýný, göreve baþlatýlmadýðýný ya da zorla emekli edildiðini ifade ederek, "Bu maðduriyetlere uðramýþ arkadaþlarýmýza ulaþmakta kararlýyýz. 2 DE Piyango bileti kurbaný kadýn topraða verildi AK Partili kadýnlardan Külcü'ye tam destek AK Parti Ýl Kadýn Kollarý yönetimi Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü makamýnda ziyaret etti. Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Betül Gülgün'ün baþkanlýðýnda gerçekleþen ziyarete kadýnlar tam kadro katýldý. Arife Betül Gülgün, ziyarette yaptýðý konuþmada yeni dönemde de Baþkan Külcü ve ekibine baþarý dileklerini iletti. 9 DA Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkan Yardýmcýsý Fikret Tepençelik, e-fatura ve e- defter uygulamasýna geçiþ öncesi firmalarý uyararak yazýlým altyapýsýnýn güçlendirilmesini istedi. TSO'nun olaðan meclis toplantýsýnda bir konuþma yapan Baþkan Yardýmcýsý Fikret Tepençelik, 1 Ocak'tan itibaren baþlayacak olan e-fatura ve 1 Eylül 2014 tarihinden itibaren resmen baþlayacak olan e-defter uygulamalarý konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar hakkýnda bilgiler verdi. 5 TE Futsal'da eleme heyecaný baþladý MÜSÝAD Çorum Þubesi açýlýþýný Bakan Atalay ve Olpak yapacak 6-7 DE Çorum'da piyango bileti yüzünden eþi tarafýndan öldürülen 2 çocuk annesi Melek Yalçýn'ýn cenazesi yapýlan otopsinin ardýndan defnedildi. Ýddialara göre, Ýrfan Yalçýn ile eþi 42 yaþýndaki Melek Yalçýn ortaklaþa aldýklarý milli piyango biletinin üzerine isim yazma yüzünden tartýþtý. Bu sýrada þizofren hastasý olduðu ileri sürülen Ýrfan Yalçýn, ekmek býçaðý ile eþini 13 yerinden býçaklayýp aðýr þekilde yaralayýp evden ayrýlmýþtý. 3 TE Milletvekili Yýldýrým Filistin heyetiyle görüþtü AK Parti Dýþ Ýliþkiler Baþkanlýðý farklý ülkelerin siyasi partilerine yönelik uluslararasý "Tecrübe Paylaþýmý Programý" düzenliyor. 16 farklý ülkeden siyasi parti temsilcilerinin katýldýðý program kapsamýnda Ankara Ala Restaurant'ta bir yemek düzenlendi. Programa Arnavutluk... 3 TE Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD)'nin Çorum Þubesi, Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay ve MÜSÝAD Genel Baþkaný Nail Olpak'ýn katýlýmýyla 19 Aralýk 2013 Perþembe günü açýlacak. Açýlýþ öncesinde ise Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay Valiliði ziyaret edecek. Ayýca MÜSÝAD Genel Baþkaný Nail Olpak'ta, Valilik, TSO ve Belediyeye ziyaretlerden bulunacak. 3 TE Beþir Atalay Nail Olpak Halk Bankasý Genel Müdürü Aslan'da gözaltýna alýnanlar arasýnda Türkiye dün ünlü isimlere yönelik yapýlan operasyonda sarsýldý. Devletin ilgili kurumlarýndan henüz resmi bir açýklama gelmedi ama pek çok ünlü iþadamý ve bakan çocuklarýnýn gözaltýna alýndýðý iddia edilen operasyonla ilgili çarpýcý iddialar var. 2 DE Meyve Üreticileri Birliði'nden proje çaðrýsý 4 TE TSO'nun 2014 bütçesine onay 5 TE

2 ELEMANLAR ARANIYOR Halkla iliþkiler alanýnda görevlendirilmek üzere Bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracatlarýn 14:30-17:00 arasý þahsen yapýlmasý rica olunur. Müracaat: ELEMANLAR ARANIYOR Kayseri'deki Fabrikamýzda Sürekli Çalýþtýrýlmak Üzere Vasýfsýz Bay Elamanlar Aranmaktadýr. Maaþ+Ssk+Yemek Ve Yatacak Yer Mevcuttur. Müracaatlarýn 'den Volkan Bey'e Yapýlmasý Rica Olunur. SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz satýþ fiyatý 500 m2 si peþin= TL Kredi kartlarýna taksitli TL Müracaat: ELEMAN ARANIYOR Kültür Sitesi Yanýnda Bulunan Otoparkta Oto Yýkama Bölümünde çalýþtýrýlmak üzere elemanlar aranmaktadýr. Müracaat Tel: Satýlýk Büro Harikalar Dünyasý 5. Kat da 90 Metre Karelik Büro Uygun Fiyata satýlýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Büro Hitit Ýþ Hanýnda 2. Noter üzerinde Kat 4 numara 44 de bulunan 1 odalý Büro uygun fiyat ile kiralýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Ýþ Yeri Hitit Ýþ Merkezi 2. Noter Üstü 4. kat No: TL ye kiraya verilecektir. Müracaat: HABER "28 Þubat maðdurlarýna ulaþmakta kararlýyýz" Türkiye dün ünlü isimlere yönelik yapýlan operasyonda sarsýldý. Devletin ilgili kurumlarýndan henüz resmi bir açýklama gelmedi ama pek çok ünlü iþadamý ve bakan çocuklarýnýn gözaltýna alýndýðý iddia edilen operasyonla ilgili çarpýcý iddialar var. Göz altýna alýnanlar arasýnda Halk Bank Genel Müdürü hemþehrimiz Süleyman Aslan'da var. Ebru Gündeþ'in eþi, iþadamý Reza Zarrab ile Halk Bankasý Genel Müdürü Süleyman Aslan'ýn aralarýnda bulunduðu þahýslarla ilgili olduðu iddia edilen soruþturmanýn gerekçesinin ise; ''1 yýldýr devam eden bir fiziki ve teknik takip süreciyle yapýlan soruþturmada bazý iþ adamlarýnýn sahte belgeler ve hayali ihracat gibi yöntemlere þüpheli para transferleri yapmasý'' olarak dile getiriliyor. Yýl: 9 Sayý: 2656 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Kadýn Kollarý Baþkaný Zübeyde Ürünoðlu, 28 Þubat sürecinde binlerce öðrenci, öðretmen, polis, mühendis, asker, doktor ve hemþirenin hukuk dýþý yargýlamalar ve baskýlarla iþten çýkarýldýðýný, istifaya zorlandýðýný, göreve baþlatýlmadýðýný ya da zorla emekli edildiðini ifade ederek, "Bu maðduriyetlere uðramýþ arkadaþlarýmýza ulaþmakta kararlýyýz. Bunun için yoðun bir þekilde çalýþýyoruz ve maðdurlar mutlaka bize ulaþmalýlar" dedi. Eðitim Bir Sen Genel Merkezi'nin Müþteki olarak halen duruþmalarý takip ettiðini belirten Ürünoðlu, "Yaþanmýþ olan 28 Þubat süreciyle ilgili Genel Merkezimiz, 'Rakamlarla 28 Þubat' çalýþmasý baþlattý Bu çalýþmadaki amacýmýz, 28 Þubat darbesi sonucu eðitim ve çalýþma hayatýndan mahrum býrakýlan insanlarýmýzýn sayýsýna ulaþmaktýr. Ýstatistiklere dayanan böyle bir çalýþma hem ulusal hem de uluslararasý arenada haklýlýðýmýzýn belgesi olarak elimizi güçlendirecektir. Bu hukuk dýþý süreçte maðdur edilen herkesi sendikamýzla iletiþime geçmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandý. Hazýrlanacak olan raporun darbenin 17. yýldönümü olan 28 Þubat 2014'te kamuoyuna açýklanacaðýný kaydeden Ürünoðlu, "Daha önce düzenlediði hatýra yarýþmasýyla darbelerin, baskýlarýn yaþattýðý maðduriyetleri "Karanlýk Dönemler ve Ödenmiþ Bedeller" adýyla üç cilt halinde kitaplaþtýrdýk. "Rakamlarla 28 Þubat Maðdurlarý" raporu için kurum ve kuruluþlar nezdinde giriþimlerde bulunduk ve olumlu dönüþler aldýk. Raporumuz hýzla tamamlanmakta ancak biz bu süreçte kim maðdur olduysa hepsine ulaþmayý hedefliyoruz. Dönemin aktörlerinin yargý önüne çýkarýldýðý bir süreçte, hâlâ maðdurlarýn sayýsý konusunda somut bir verinin bulunmamasý, aradan 16 yýl geçmesine raðmen bu konuda kaç kiþinin maðduriyet yaþadýðýnýn ortaya çýkarýlamamasý demokrasi tarihimizde büyük bir eksiklik olarak durmaktadýr. Hazýrlayacaðýmýz bu raporla bu eksikliði kapatacaðýmýzý düþünüyoruz. Bu rapor demokrasi tarihimiz açýsýndan da çok önemli bir yere sahip olacaktýr. Gelecek nesillere önemli bir kaynak býrakmak için maðdur olan herkesin bu çalýþmaya destek vermesi vatandaþlýk görevi olduðunu düþünüyorum" þeklinde kaydetti. Haber Servisi Alacahöyük beldesi kapatýlmasýn teklifi CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse ile birlikte bazý milletvekilleri TBMM'ye verdikleri yazýlý önergede Alacahöyük beldesinin kapatýlmasý ile ilgili Meclis Araþtýrmasý açýlmasýný istediler. Milletvekili Köse ve arkadaþlarýnýn verdiði önergede þu ifadeler yer aldý: "Cumhuriyetimizin kurulmasýndan itibaren sürekli gündemde olan konulardan biri yerel yönetimlerin güçlendirilmesidir. Yerel yönetimler, yerel sorunlarý anlamak, daha çabuk ve etkili çözüm üretmek, ülke kalkýnmasýna tümevarýmsal þekilde katlý saðlamak açýsýndan oldukça önemlidir ve geliþmiþ ülkelerde genel kabul görmüþ bir gerçektir.özellikle kültürel, ekonomik ve turistik açýdan bulunduðu bölgeye getirileri yüksek olan beldelerin ve diðer yerel yönetimlerin gerekli özen saðlanarak olanaklarýnýn artýrýlmasý ülke ekonomisi ve kalkýnmasý açýsýndan bir an önce incelenmesi, deðerlendirilmesi ve eksiklerinin giderilebilmesi için ciddi bir araþtýrma yapýlmasý gerekmektedir. Söz konusu yerel yönetimlerden biri olan Çorum ili Alaca ilçesine baðlý Alacahöyük beldesi yetersiz nüfus gerekçesiyle TBMM Baþkanlýðý'na sunulan Büyükþehir Belediyesi Kanun Tasarýsý kapsamýnda nüfusu 2000'in altýna düþen ve köy statüsüne dönüþtürülmesi planlanan 559 beldeden biridir.alacahöyük, Friglerden baþlayarak Roma, Bizans, Anadolu Selçuklu ve Osmanlý dönemlerine kadar uzanan tarihiyle hem büyük bir kültür mirasý örneði hem de ülkemiz açýsýndan potansiyel turizm merkezidir. Tanýtýmýna ve geliþimine verilmesi gereken desteðin aksine, Alacahöyük'ün böylesi bir sorunla karþýlaþmasý ve belde statüsünden çýkarýlmasý, bölgenin imkânlarýný kýsýtlayacak ve büyük bir dünya mirasý örneðine nasýl sahip çýkýlamadýðýnýn bir göstergesi olacaktýr.ülke kültür ve tarih turizmi açýsýndan yapýlan hatadan dönülmesi, taþýnmaz tarihi ve kültürel varlýklarýn korunmasý ve yerel yönetimlere gerekli özenin verildiðinin gösterilmesi amacýyla Anayasanýn 98'nci, TBMM Ýçtüzüðünün 104'üncü ve 105'nci maddeleri gereðince bir Meclis Araþtýrmasý açýlmasýný arz ederim." Yasin YÜCEL Halk Bankasý Genel Müdürü Aslan'da gözaltýna alýnanlar arasýnda YÝTÝK Çorum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum Ehliyetimi ve adýma kayýtlý SRC belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Mehmet Hasdemir TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Ýmsâk : 05:04 Güneþ : 06:50 Ýþrak 07:45 Öðle : 11:47 Ýkindi : 14:08 Akþam : 16:26 Yatsý : 17:58 Nihat Ýnce Emekli Polis Memuru Sol tarafýmda sancý vardý Aðrýlar her tarafý sardý Doktorum bana ilaç yazdý Geçmedi aðrým doktor bey Aðrýlarým inan ki çok azdý Doktorum bana filim yazdý Ýyi olmamda bana hazdý Geçmedi aðýrým doktor bey Doktorum ilaçlý filim istedi Akþam sabah vizit gezdi Bana güzel ilaçlar yazdý Geçmedi aðýrým doktor bey Hemþire haným kanül taktý Aðrýlar çok canýmý yaktý Ýyi olmamda bana haktý Aðrým hafifledi doktor bey Doktor bey katateri taktý Apse hemen dýþarý aktý Nihat hep olumlu baktý Geçti aðrýlarým doktor bey 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 51. Hafta Bir çocuðu Cehennem ateþinden korumak, Dünya ateþinden korumaktan mühimdir. Ýmâm-ý Gazâlî Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri DOKTOR BEY HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,035 2,045 EUR 2,799 2,813 STERLiN 3,311 3,327 JPY YENi 0,197 0,198 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER BAÞAK ECZANESÝ TEL: ÝNÖNÜ CD. NO: 6/C - ÝÞ BANKASI YANI AKSOY ECZANESÝ TEL: G.BEY MAH. CEMÝLBEY CD. NO : 18/A -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Milletvekili Yýldýrým Filistin heyetiyle görüþtü MÜSÝAD Çorum Þubesi açýlýþýný Bakan Atalay ve Olpak yapacak Beþir Atalay Nail Olpak AK Parti Dýþ Ýliþkiler Baþkanlýðý farklý ülkelerin siyasi partilerine yönelik uluslararasý "Tecrübe Paylaþýmý Programý" düzenliyor. 16 farklý ülkeden siyasi parti temsilcilerinin katýldýðý program kapsamýnda Ankara Ala Restaurant'ta bir yemek düzenlendi. Programa Arnavutluk, Afganistan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Endonezya, Filistin, Irak, Kýrgýzistan, Kosova, Lübnan, Mali, Moðolistan, Senegal, Sudan, Yemen, Tacikistan'dan gelen siyasi partilerin temsilcileri katýldý. Yemekte Türkiye Filistin Dostluk Grubu Baþkaný ve Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým da Filistin heyetiyle bir araya geldi. Filistin heyetinde Batý Þeria Hamas Parlamento Üyesi Nasýr Abdulmecit, Hamas Sözcüsü Husem Bedren, Seyit Abu Musamih, Gazze Bölgesi Parlamento Üyesi Hameed Islah Agha yer alýyor. Yýldýrým ve heyet Filistin'deki son geliþmeleri ve Gazze bölgesindeki sel felaketine iliþkin görüþ alýþveriþinde bulundular. Haber Servisi Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD)'nin Çorum Þubesi, Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay ve MÜSÝAD Genel Baþkaný Nail Olpak'ýn katýlýmýyla 19 Aralýk 2013 Perþembe günü açýlacak. Açýlýþ öncesinde ise Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay Valiliði ziyaret edecek. Ayýca MÜSÝAD Genel Baþkaný Nail Olpak'ta, Valilik, TSO ve Belediyeye ziyaretlerden bulunacak. Sonrasýnda ise saat 13.00'da Ýkinci Bahar Lokantasý yanýnda bulunan MÜSÝAD Çorum Þubesi'nin açýlýþ kurdelesi kesilecek ve saat 14.00'da Anitta Otelde açýlýþ programý gerçekleþtirilecek. Programda MÜSÝAD Multivizyon gösterimi ve Kur'an- ý Kerim tilavetinin ardýndan MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný Rumi Bekiroðlu, MÜSÝAD Genel Baþkaný Nail Olpak ve Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay birer konuþma yapacak Etkinlik yeni üyelere rozet takýlmasýnýn ardýndan sona erecek. Haber Servisi "Engelsiz Üniversite Farkýndalýk Buluþmalarý" Ýskilip MYO'da devam etti Kenan Yaþar, Fatih Anadolu'da insan haklarýný anlattý Çorum Ýnsan Haklarý ve Demokrasi Derneði Baþkaný Avukat Kenan Yaþar Fatih Anadolu Lisesinde Dünya Ýnsan Haklarý Günü nedeniyle düzenlenen söyleþiye konuþmacý olarak katýldý. Av. Kenan Yaþar Ýnsan Haklarýnýn tarihsel geliþiminden bahsederek, Peygamberimizin "Kim kendi nefsi için sevdiði ve istediði þeyi kardeþi için de istemedikçe hakkýyla iman etmiþ olmaz" Hadisi Þerifinde özetlenmiþ olan insan haklarýný veda hutbesiyle þekillendirdiðini anlattý. Temel hak ve özgürlüklerin insan hayatýndaki öneminden bahseden Kenan Yaþar, bu insan hak ve özgürlüklerinin yatay ve dikey olarak iki þekilde ihlal edilebildiðinden bahsederek, yatay ihlalin insanlarýn birbirlerinin hak ve özgürlüklerini ihlal etmeleri olduðunu, bu problemlerin çözüm yerinin ise yargý olduðunu, ancak dikey ihlalin ise devletin gücünü kullanarak toplumun ve bireylerin hak ve özgürlüklerini ihlal ettiðini, bunlarýn da çözüm yerlerinin olmadýðýný belirtti. Yaþar, ancak demokratik toplumlarda insanlar medeni ölçülerle yaptýklarý eylemlerle hak elde etme çabasýna giriþtiklerini, dikey hak ihlallerini sona erdirme çabasýna giriþtiklerini bunun da son derece normal ve insani olduðunu anlattý. Yaþar, bu gibi eylemlerde provokatör terörist gruplarýn ve aþýrý uçlarýn sahneye çýkarak medeni eylemleri, medeniyet dýþý ve haksýz hale dönüþtürdüklerini kaydetti. Sözlerini, 'insan haklarý ve bu haklarýn elde edilme yöntemleri konusunda halkýn bilinçlenmesi' gerektiðini ifade ederek tamamlayan Yaþar'a Okul Müdürü Þükrü Eyyüp Kaplan çiçek takdim etti. Söyleþi sonunda Kenan Yaþar öðrencilere kendi þiir ve öykü kitaplarýndan hediye etti. Yasin YÜCEL Hülya Karabýyýk güven tazeledi Kanserli Hastalar Dayanýþma Derneði (KANDER) Baþkaný Hülya Karabýyýk, gerçekleþtirilen genel kurulda tekrar baþkan olarak seçildi. Tek liste ile yapýlan genel kurul, dernek merkezinde gerçekleþtirildi. Hacý Mehmet Türkoðlu'nun baþkaný olduðu divan heyetinde Emrullah Aðýrbaþ kâtip, Ömer Ali Yýldýz da üye olarak görev aldý. Gündem maddelerinin görüþüldüðü genel kurulda, dernek üyelerini çalýþmalar Hakkýnda bilgilendiren Hülya Karabýyýk, çalýþmalarýn artarak devam edeceðini belirterek, katký veren herkese teþekkür etti. Yapýlan seçimlerden sonra, yönetim ve denetim kurulu üyeleri þu þekilde oluþturuldu; Yönetim Kurulu:Hülya Karabýyýk, Hülya Kazanaçmaz, Zeynep Gödek, Bekir Þahin, Osman Topçal. Denetim Kurulu: Abdullah Tekin Kerman, Mehmet Türkoðlu, Murat Yýldýrým. "Engelsiz Üniversite Farkýndalýk Buluþmalarý"na Ýskilip Meslek Yüksekokulu'nda devam edildi. Hitit Üniversitesi Engelli Öðrenci Birim Koordinatörlüðü, Ýskilip Meslek Yüksekokulu Öðrencilerine yönelik olarak "Engelsiz Üniversite Farkýndalýk Buluþmalarý" toplantýsý gerçekleþtirildi. Etkinliðe Ýskilip Meslek Yüksekokulu öðrencileri, öðretim elemanlarý ve idari personelleri katýldý. Ýskilip Meslek Yüksekokulu Engelli Öðrenci Birimi Temsilcisi Öðr. Gör. M. Erol Çalmaz'ýn açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan Engelli Öðrenci Birim Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Nur Þat, neden bu tür bir farkýndalýk çalýþmasý yaptýklarýný ve bu çalýþmalarýn önemini aktardý. Hitit Üniversitesi'nin bu konuda bugüne kadar neler yaptýðýný ve gönüllülük esaslý bu çalýþmalarla engellilerin nasýl bir fark yaratabilecekleri sorularýna yanýtlarýný ifade eden Yrd. Doç. Dr. Þat, mesleki bilgi ve beceri ile entelektüel birikim saðlayan üniversitenin, engellilerin yaþama baðlanmalarýndaki önemine vurgu yaptý. Haber Servisi Piyango bileti kurbaný kadýn topraða verildi Çorum'da piyango bileti yüzünden eþi tarafýndan öldürülen 2 çocuk annesi Melek Yalçýn'ýn cenazesi yapýlan otopsinin ardýndan defnedildi. Ýddialara göre, Ýrfan Yalçýn ile eþi 42 yaþýndaki Melek Yalçýn ortaklaþa aldýklarý milli piyango biletinin üzerine isim yazma yüzünden tartýþtý. Bu sýrada þizofren hastasý olduðu ileri sürülen Ýrfan Yalçýn, ekmek býçaðý ile eþini 13 yerinden býçaklayýp aðýr þekilde yaralayýp evden ayrýlmýþtý. Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýlan Melek Yalçýn ise hayatýný kaybetmiþti. Eþini býçakladýktan sonra býçakla polis merkezine giderek teslim olan Ýrfan Yalçýn ise tutuklanarak cezaevine gönderilmiþti. Ýrfan Yalçýn ifadesinde Ýrfan Yalçýn ifadesinde "Ortak milli piyango bileti almýþtýk, ben karýma bilet ortaksa üzerine isimlerimizi yazalým dedim. O da buna karþý çýktý kavga ettik sonrada býçakladým" demiþti.kocasý tarafýndan öldürülen Melek Yalçýn'ýn cansýz bedeni Ankara Adli Týp Kurumunda yapýlan otopsinin ardýndan ailesine teslim edildi. Melek Yalçýn dün öðlen Ulu Cami'de kýlýnan cenaze namazý ardýndan Ulu Mezarlýk'ta topraða verildi. Haber Servisi

4 HABER 4 Meyve Üreticileri Birliði'nden proje çaðrýsý Çorum Ýli Meyve Üreticileri Birliði meyve üretimini geliþtirmek üzere çalýþma baþlatýyor. Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan uygulamaya konulan Örnek Bahçeler Tesis projelerinde yüzde 20 üretici katkýsý kalaný ise hibe olmak üzere anahtar teslimi ihaleleri yapýlmýþ çalýþmalarý devam ediyor. Çorum Ýli Meyve Üreticileri Birliði Baþkaný Rýdvan Samsunlu konu hakkýnda verdiði bilgide, "Projeden yararlanmak üzere 90 çiftçi baþvuruda bulunmuþ bundan ancak 12 çiftçiye hibe verilmektedir. Bunlarýn 10 adedi ceviz 1 adedi elma 1 adedi üzüm baðý þeklindedir. Gerek projeden yararlanamayan gerekse de diðer üreticilerimizin çeþitli meyve bahçeleri kurmak istemeleri durumunda tercihleri kendileri tarafýndan yapýlmak üzere projeleme ve teknik yardým konularýnda yardýmcý olunacaktýr. Ayrýca banka kredilerinden de bankalarla herhangi bir sorunlarý yoksa istenilen teminatlar kredi limitini aþmamak kaydýyla tarla ipoteði karþýlýðý yararlanabileceklerdir. Kurulan bahçelerde seralarda ve sebze alanlarýnda Ýyi Tarým veya Organik Tarým uygulamalarý yapýlmak istendiðinde genel indirimli kredilerden ve Bakanlýk tarafýndan yapýlan desteklerden yararlanmak Hitit SYO'dan hemþirelere 'liderlik' konferansý Hitit Üniversitesi Saðlýk Yüksek Okulu tarafýndan hemþirelere yönelik konferans düzenlendi. Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi konferans salonunda dün yapýlan "Yatak Baþý Hemþireliðinde Liderlik" konulu konferans konuþmacý olarak Prof. Dr. Nurgün Platin katýldý. Konferansa ilgi ise yüksek oldu. Yasin YÜCEL mümkün olacaktýr. Komple projelerde proje konularýna baðlý olarak Ziraat Bankasý kredilerinde Ýyi tarým ve Organik Tarým uygulamalarýnda yüzde 50, yurt içi sertifikalý tohumluk kullanýmýnda yüzde 50, modern basýnçlý sulama sisteminde yüzde 100, tarýmsal mekanizasyonda yüzde 50 gibi faiz indirimleri uygulanmaktadýr. Ödemeler 5-7 yýl gibi uzun sayýlabilecek þekilde yayýlmaktadýr. Projeden yararlanmak isteyen üreticilerimizden Meyve veya Sebze Üreticileri Birliðine üye olmalarýný, en az 10 dönüm alanda bahçe kurulacak parselin tapusu (tapu kendilerine ait deðilse asgari 10 yýllýk üst kullaným hakkýný getirecekleri tapuya iþletmeleri ve parseli Ç.K.S. ye kayýt ettirmeleri) banka ile kredi kullanmada herhangi bir sorunlarý olmamalarý istenecektir" dedi. Konu hakkýnda detaylý bilgi nolu telefonda Sadettin Karaaslan, nolu telefonda Rýdvan Samsunlu'dan alýnabilir. Haber Servisi MHP Mecitözü Ýlçe Baþkaný Demirel oldu Milliyetçi Hareket Partisi Mecitözü Ýlçe Baþkanlýðýna Demirel Serbest getirildi. Konuyla ilgili açýklama yapan Serbest, yönetimin isteði ile MHP Mecitözü Ýlçe Baþkanlýðýna getirildiðini söyledi. Demirel Serbest, "Uzun yýllar MHP'de her zaman her konuda görev aldý. Bu önemli görevi bana veren tüm herkese çok teþekkür ediyorum. Görevimi en iyi þekilde yapacaðýmdan hiç kimsenin kuþkusu olmasýn, partimin baþarýsý için elimden geleni yapacaðým" dedi. Haber Servisi Alaca Su Arýtma Tesisi 2014'te bitecek Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz: "2014 yýlý içerisinde tamamlanacak olan içme suyu arýtma tesisi ile Alaca'nýn 100 yýllýk içme suyu problemi ortadan kalkacak." Alaca Belediyesi'nin en önemli yatýrýmlarýndan birisi olan içme suyu arýtma tesisinin yapýmý devam ediyor. Alaca'nýn 100 yýllýk içme suyu ihtiyacýný karþýlayacak olan "Koçhisar Barajý Ýçme Suyu Projesi" kapsamýnda inþa edilecek olan içme suyu arýtma tesisinin yer tesliminin gerçekleþmesinin ardýndan çalýþmalar hýzlý bir þekilde baþlamýþtý. Birikim Grup ve Asmet Yapý tarafýndan yapýlan içmesuyu arýtma tesisi, iþ bitirme süresi teslim tarihinden itibaren 540 gün. Toplamda 6 milyon 790 bin TL'ye malolacak olan proje, Alaca için yapýlan en önemli yatýrýmlar arasýnda göze çarpýyor. Eski Yozgat yolu üzerinde, kum ocaðý mevkiinde bulunan belediye su deposu alaný içerisinde inþa edilen içme suyu arýtma tesisinde inþaatýn temeli atýlarak, suyun dinlendirileceði alanda temel çalýþmalarý tamamlandý. Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz, projenin planlanan tarihte tamamlanmasý ile Alaca'nýn uzun bir süre için içme suyu konusunda problem yaþamayacaðýný söyledi. Baþkan Eyvaz, arýtma tesisiyle birlikte vatandaþlarýn daha temiz ve arýtýlmýþ suyu musluklarýndan kullanmaya baþlayacaklarýný ifade etti YILI ÝÇÝNDE TAMAMLANACAK Koçhisar Barajý'nýn tamamlanmasýnýn ardýndan, ilçemiz açýsýndan hayati önem taþýyan içme suyu isale hattý ve arýtma tesisi için Belediye olarak çalýþmalarý takip ettiklerini belirten Belediye Baþkaný Eyvaz, Alaca Ýçme Suyu Projesi'nin 2014 yýlýnda tamamlanacak olmasýndan duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Baþkan Eyvaz, "Bölgenin en önemli yatýrýmlarýndan olan Koçhisar Barajý'nýn tamamlanmasý ile birlikte binlerce dönüm arazinin sulama ihtiyacý karþýlanýrken, Alaca'nýn 100 yýllýk içme suyu sorunu da ortadan kaldýrýlmýþ olacak. Þükürler olsun ki göreve geldiðimiz günden itibaren vatandaþýmýza vermiþ olduðumuz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Çalýþmasý tamamlanan birçok projemiz var. Ancak devam edenlerde var. Seçim dönemi içerisinde vatandaþýmýza sözünü vermeyip yaptýðýmýz birçok hizmet var. Alaca'nýn geliþmesi ve büyümesi için vatandaþlarýmýzdan aldýðýmýz güçle yolumuza hizmet ederek inþallah devam edeceðiz" dedi. Haber Servisi Mahir ODABAÞI SOBA ZEHÝRLENMELERÝNE AMAN DÝKKAT! Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Havalarýn soðumasýyla beraber, bilinçsiz soba kullanýmýndan dolayý sobadan çýkan zehirli gaz nedeniyle,meydana gelen ölüm olaylarýný gazete ve televizyonlardan tekrar duymaya baþladýk.ekonomik olmasý sebebiyle bir çok aile sobanýn yandýðý odada aile fertleri ile birlikte uyuyor; bu da zehirlenmelerde toplu ölümleri meydana getiriyor. Ýþin daha da acý yönü geçmiþte zehirlenme tehlikesi atlatan ailelerin bile, bundan ders almayýp ikinci defa zehirlenmelerde hayatlarýný kaybetmeleridir.öyleyse hepimize görev düþüyor. Bilinçsiz soba kullanýmýndan dolayý, zehirlenerek,çocuk yaþta, genç yaþta hayatlarýný kaybeden, uyuyup uyanamayan insanlarý bir daha görmemek ve duymamak için, bu noktada bakan deðil, gören göz olalým. Çevremizdeki insanlarý imkanlar nispetinde uyaralým. Çünkü; ''Yalnýz yaptýklarýmýzdan deðil, yapmamýz gerekirken yapmadýklarýmýzdan da sorumluyuz'' Efendim teorik bilgi pratikte uygulanmazsa, tarifi yazýlmýþ helva gibidir. Köyde bekâr olarak görev yaparken canýn helva çeker. Nasýl olsa internette tarifi var, bir helva yapayým dersin. Unu, yaðý alýrsýn ve en iyi aþçýlarýn yazdýðý tarifi okursun ama bir türlü helvanýn kývamýný tutturamazsýn. Bunun aksine bu iþin tatbikatýnda, mutfaðýnda bulunan 70 yaþýndaki teyzemiz tarif, marif okumadan en leziz helvayý ortaya koyabilir. Genç Profesör Mustafa Ýnan'ýn ( ) evinde soba yanlýþ kurulduðu için tütmeye baþladý. Borulardan eþyalarýn üzerine zifir akýyordu. Profesör düþündü, taþýndý hatayý sobanýn yakýlýþýnda buldu. Sabahlarý sobayý yakan hanýmýna 'Soba nasýl yakýlýr?' konulu teorik bir ders verdi. Fakat soba tütmeye devam etti. Karýsýnýn uygulamasýný yetersiz bulan profesör, bir pazar günü iþe kendisi giriþti. Hanýmýna da 'Soba nasýl yakýlýrmýþ bak gör' dedi. Hanýmý sonucu tahmin ettiði için içerdeki odaya kaçtý ve pencereden dumanýn ne zaman çýkacaðýný beklemeye baþladý. Maalesef profesörün soba yakma tatbikatý baþarýsýzlýkla sonuçlandý. Son anda odaya giren hanýmý eþyalarý zor kurtardý. Çünkü sobanýn yakýlmasýnda deðil, kurulmasýnda yani baca ile soba baðlantýsýnda bir hata yapýlmýþtý. Hanýmýna uzun uzun teorik bilgi veren genç profesör, kendi de hata yapýnca ' Demek teorik bilgi, uygulanmayýnca iþe yaramýyormuþ..!' diye mýrýldanarak eþinden özür diledi. SOBA KULLANIMI HATALARI " Kalitesiz kömür kullanýlmasý " Ailelerin soba kullanýmý ile ilgili olarak kulaktan duyma bilgilerle hareket ederek, yakýttan daha çok tasarruf yapmaya çalýþmasý " Baca temizliðine dikkat edilmemesi, baca ve borularda delik bulunmasý " Soba borusunun baca içine fazla sokulmasý " Soba ile baca arasýnda ikiden fazla dirsek kullanýlmasý " Sobanýn alttan yakýlmasý (alttan ateþlenen sobalarda üste kalan kömürün zararlý gazlarý yanmadan çýkar) " Soba çýkýþýndaki kelebeklerin kapatýlmasý (böyle yapýlýrsa her türlü gaz evin içine yayýlýr) " Sobanýn ön alt kýsmýndaki kapaðýn kaðýt parçasý koyarak kapatýlmasý " Rüzgarlý havalara dikkat edilmemesi (böyle ortamlarda baca basýncý düþük olur ve bacalar ters görev görerek dumaný dýþarý atamaz) " Soba içerisindeki kömür iyice yanmadan, yatarken yeni kömür ilave edilip yatýlmasý DOÐRU SOBA KULLANIMI " Soba kullanýmý ile ilgili olarak,kulaktan duyma bilgiler yerine yetkililerin verdiði bilgilere göre hareket edilmesi (Aile bireyleriyle beraber zaman zaman doðru soba kullanýmý ve zehirlenme nedenlerinin konuþularak,muhtemel soba zehirlenmelerde nasýl hareket edileceðinin çocuklar dahil herkesin bilmesi) " Kullanýlacak ýsýtma cihazýnýn kalite ve kontrol belgesinin olmasýna dikkat edilmeli " Kaliteli, standartlara uygun kömür kullanýlmasýna özen gösterilmesi " Sobanýn baca giriþinden en az 1, en çok 1,5 metre uzakta olmasýna ve yatay borularýn bacaya % 10 eðimle yükseltilmesine özen gösterilmesi " Pencere ve duvar delinerek yapýlan bacalarda, delinen kýsýmdan içeriye duman girmemesi için önlem alýnmalý " Bacalar standartlara uygun yaptýrýlýp (sývalý olmalý,baca baþlýðý bulunmalý, çatlak vs. bulunmamalý) periyodik temizliðine dikkat edilmeli " Dumanýn geri tepmesini önlemek için bacalarýn en üst noktasýnýn, çatýnýn en üst noktasýndan 1 metre daha yüksek olmasýnýn saðlanmasý (bacalar standartlara uygun deðilse aþýrý rüzgarlý havalarda gerekli tedbirler alýnmadan soba yakýlmamalý) " Sobalarýn üstten yakýlmasý (üstten yanan kömürler yanma gerçekleþtikten sonra alttaki kömürlerin nemini alýr.bu sebeple zehirlenme oraný en aza iner) " Sobalarýn yatmadan 3-4 saat önce yakýlmasý. Sobanýn arka üst kýsmýndaki kelebeðin ve ön alt kýsmýndaki kapaðýn tamamen kapatýlmamasý Karbon monoksit zehirlenmelerinde ilk yardým Zehirlenme: Zehirli maddenin vücuda girmesi sonucu ortaya çýkan duruma zehirlenme denir. Karbonmonoksit zehirlenmesi, solunum yoluyla olan zehirlenme þeklidir. Belirtileri: Ýyi yanmamýþ kömür ve egzoz dumaný gibi çeþitli nedenlerle vücuda giren karbonmonoksit gazý kandaki HEMOGLOBÝNÝN % 25 'ini tuttuðu zaman bulantý, baþ dönmesi, kaslarda kuvvetsizlik olur. Deri, kiraz kýrmýzýsý rengini alýr. Eðer bu durumda iken temiz havaya çýkmazsa, daha fazla karbonmonoksit kanda çok kýsa zamanda birikir. Bilinç kaybý geliþir. Kandaki birikim % 75' i bulduðu zaman solunum durmasý ve netice da ölüm olur. Yapýlmasý gereken iþlem: - Panik yapmayýnýz - Zehirlenen kiþiyi hemen temiz havaya çýkarýnýz - Yalnýz olup da, taþýmanýz mümkün deðilse hemen bulunan ortamý havalandýrýnýz - Kesinlikle yürütmeyiniz. Kollarýný, bacaklarýný oynatmayýnýz. Çünkü vücudun oksijen gereksimi gereksiz yere artýrýlmýþ olur. - Yakasýný, kemerini gevþetiniz - Hava soðuksa üþütmeyiniz, battaniye ile örtünüz. Soðuk, vücudun oksijen gereksinimi artýrýr. - Solunum durmuþsa, düzensiz ise ya da çok yavaþlamýþsa düzenli olarak aðýzdan aðýza yapay solunum yapýnýz - Gerekirse (bu konuda eðitimli iseniz) kalp masajý (dýþarýdan kalp masajý) yapýnýz - Zaman kaybetmeden 112 acil yardýmý usulüne uygun arayarak yardým isteyiniz ÖZETÝN ÖZETÝ : ''Gýdalarda lezzet diye bir þey kalmadý / Hormon kelimesi her tarafý kapladý / Zehirlenme, eskiye göre sanki patladý / Velhasýl, not al bir yere / Ýhtiyaç halinde hemen ara, 114 ZEHÝRLENMEYÝ''

otomobil almasýný isteyen S. K. isimli gencin, olumsuz yanýt almasý üzerine evi ateþe verip evden kaçtýðý iddia edildi.

otomobil almasýný isteyen S. K. isimli gencin, olumsuz yanýt almasý üzerine evi ateþe verip evden kaçtýðý iddia edildi. Babasý araba almayýnca evi yaktý Gülabibey Mahallesi Yenidoðan. Sokak'ta meydana gelen olayda bir ev yandý. Olay önceki gece meydana geldi. Babasýndan kendisine otomobil almasýný isteyen S. K. isimli gencin,

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi Havalar soðudu hastalýklara dikkat! Kýþ mevsiminin gelmesi ve havalarýn soðumasýyla birlikte hastalýklarda artýþlar meydana geldi. Vatandaþlarýn hastalýklardan doðal yollardan kurtulma ve önlem almasý

Detaylı

korumalý ve sahip çýkmalýdýr"

korumalý ve sahip çýkmalýdýr MÜSÝAD Çorum Þubesi bugün açýlýyor Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD)'nin Çorum Þubesi, MÜSÝAD Genel Baþkaný Nail Olpak'ýn katýlýmýyla bugün yapýlacak. Açýlýþ öncesinde MÜSÝAD Genel Baþkaný

Detaylı

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yeni bölüme YÖK onayý Hitit Üniversitesinin Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi bünyesinde yeni bölümün açýlmasý ile ilgili talebini YÖK deðerlendirerek olumlu karar

Detaylı

Salim Uslu'nun ülkücü' tweeti TBMM'yi karýþtýrdý

Salim Uslu'nun ülkücü' tweeti TBMM'yi karýþtýrdý Hayvan dolandýrýcýlarýna darbe Hayvan dolandýrýcýlýðý yaptýklarý iddia edilen çeteye düzenlenen operasyonda 18 kiþi gözaltýna alýndý. Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü özel harekat polislerinin de destek verdiði

Detaylı

"Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak"

Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak Ufuk Saðlýk-Sen'den Ekrem Dumanlý ve Hidayet Karaca'ya destek Zaman Gazetesi Genel Yayýn Müdürü Ekrem Dumanlý ile Samanyolu Yayýn Gurubu Baþkaný Hidayet Karaca'nýn gözaltýna alýnmasý Çorum'da protesto

Detaylı

10 milyon dolar dýþ ticaret fazlasý verdik

10 milyon dolar dýþ ticaret fazlasý verdik Yalçýn Kýlýç güven tazeledi Mobilyacýlar Odasý Genel Kurulu dün yapýldý. Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði Derviþ Günday Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen genel kurulda ilk olarak Divan belirlendi.genel

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

"Türkiye'nin büyümesinden

Türkiye'nin büyümesinden Þehit polis topraða verildi 2013 BÖYLE GEÇTÝ... Yozgat'ta görev yaparken Ankara'nýn Elmadað ilçesindeki Polis Meslek Yüksekokulu'nda komiser yardýmcýlýðý kursuna giden Mustafa Ahýskalý Kýrýkkale'de trafik

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý Belediye Meclisinde AK Parti'ye 21 CHP'ye 10 üye Geçtiðimiz hafta sonu Pazar günü yapýlan Mahalli Ýdareler Seçimleri sonuçlarýna göre Ýl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri de belli oldu. Belediye

Detaylı

Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine

Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine "Dershanelerin kapatýlmasý yerine bir karar deðildir" SAYFA TE "Dershanelerin kapatýlmasýnýn altýnda nasýl bir hesap var?" Dershanelerin kapatýlmasýna tepkiler çýð gibi büyüyor. Eðitim dünyasý, iþ adamlarý

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. "Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru"yu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuruyu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE Otobüs polis aracýna çarptý: 1 polis þehit Sungurlu'da, yolcu otobüsünün trafik polisi aracýna, daha sonra da polis aracýnýn kamyonete çarpmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 polis þehit oldu,

Detaylı

Projesi nin tamamlanmasý

Projesi nin tamamlanmasý Sýklýk Tabiat Parký'na Türkiye'nin en uzun tüp kaykayý yapýlýyor Sýklýk Tabiat Parký her geçen gün daha cazip hale geliyor. Parka çeþitli etkinliklerin yapýlacaðý alanlarýn yapýlmasýna devam ediliyor.

Detaylı

"Halka raðmen iþ yapmaya çalýþanlar halkýn hafýzasýndan ebedi olarak silinecekler"

Halka raðmen iþ yapmaya çalýþanlar halkýn hafýzasýndan ebedi olarak silinecekler Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi inþaat ihalesi yarýn SAYFA TE Çorum'da trafiðe kayýtlý 1 bin 01 araç var Türkiye'de Eylül ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý toplam 17 milyon 7 bin 67 adet taþýtýn %1,'ini

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

Belediye neden. Þartnameye Uymuyor!

Belediye neden. Þartnameye Uymuyor! Nüfusumuz artýþa geçti Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi 2013'te 2 bin 105 kiþi arttý. Ülke genelinde (ADNKS) verilerine göre Türkiye'de ikamet erkek nüfusun oraný yüzde 50,2 (38 milyon 473 bin 360 kiþi),

Detaylı

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir'

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir' Selim Özkabakçý ÝHH "Dünya Yetimler Günü"nü kutlayacak Çorum ÝHH Dünya Yetimler Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ilk olarak 11

Detaylı

Problemlerin çözümü Kur'an-ý Kerimle dost olmaktan geçiyor

Problemlerin çözümü Kur'an-ý Kerimle dost olmaktan geçiyor 326 adet kaçak telefon ele geçirildi Çorum'da polisin yaptýðý çalýþmalar sonucu Aðrý'dan Ýstanbul'a yolcu taþýmacýlýðý yapan bir firmaya ait otobüste yapýlan aramada; 326 adet gümrük kaçaðý GSM telefon

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak Suriye için yardým seferberliði çaðrýsý ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, açlýk ve sefaletin ölümcül boyutlara ulaþtýðý Suriye'deki mülteciler için yeni bir yardým seferberliði baþlatýlmasý için Türkiye

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

AÞTÝ yönetiminden yeni terminale tam not

AÞTÝ yönetiminden yeni terminale tam not SMMMO'da Þahin'e kutlama ziyareti Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin'i ziyaret etti.ziyarette Þahin'e

Detaylı

Þeker Pancarý üreticisine 56 milyon TL ödenecek

Þeker Pancarý üreticisine 56 milyon TL ödenecek Þehirlerarasý Otobüs Terminali taleplerini Baþkan Külcü'ye iletti Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Otobüs Ýþletmecileri ve Acenteleri Derneði'nin yeni Þehirlerarasý

Detaylı