T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SEMT VE SABİT PAZARYERLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SEMT VE SABİT PAZARYERLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SEMT VE SABİT PAZARYERLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

2 AMAÇ VE KAPSAM: MADDE 1-Bu yönetmelik; TepebaĢı Belediye sınırları içinde semt ve sabit Pazar yerlerinin; yönetim, yürütme ve denetim organizasyonu sağlar. Pazarcılar Odası, Ziraat Odası ve Seyyar, Tuhafiye ve ĠĢportacılar Odası mensupları tarafından kurulan semt ve sabit Pazar yerlerinde yapılacak satıģ iģlemlerinin kalite, standart ve sağlık kurallarına uygun olarak serbest rekabet sistemi içerisinde yapılmasını, vatandaģlara modern ve çağdaģ bir hizmet verilmesi amacı ile TepebaĢı Belediye Zabıta Müdürlüğü tarafından yönetilme ilke ve usullerini düzenler. YASAL DAYANAK: MADDE 2- Bu Yönetmelik, 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 15. Maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendine dayanılarak hazırlanmıģtır. TANIMLAR: MADDE 3-Bu yönetmelikte yer alan tanımlar: BELEDİYE: EskiĢehir TepebaĢı Belediyesi ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ: TepebaĢı Belediye Zabıta Müdürü ve Zabıta Memurları PAZARCI: Pazarcılar Odasına kayıtlı olarak; oda kimlik kartında belirttiği, BüyükĢehir Belediyesi Toptancı Halinden aldığı veya 552 sayılı K.H.K. nin gereği her hangi bir Belediye Toptancı Halinden aldığı yaģ sebze ve meyve semt ve sabit Pazar yerlerinde perakende olarak yönetmelik hükümlerine göre bizzat satan kiģidir. ÜRETİCİ: Ziraat Odasına kayıtlı üye olarak; EskiĢehir Ġli mücavir alanı sınırları içerisinde; kendisi ya da ailesi tarafından yetiģtirilen yaģ sebze ve meyveyi, Ziraat Odasında o yıla ait üretici kimlik kartında yazılı ürünleri, Belediyenin belirttiği miktarları aģmamak kaydı ile EskiĢehir BüyükĢehir Hal Merkezine giriģ yapmadan semt ve sabit Pazar yerlerinde yönetmelik hükümlerine göre bizzat perakende satıģ yapan kiģidir. TUHAFİYECİ: Seyyar, Tuhafiye ve ĠĢportacılar Odasına kayıtlı olarak, giyim eģyaları, ev ve mutfak gereçleri, temizlik malzemeleri ile diğer ihtiyaç maddelerini perakende olarak yönetmelik hükümlerine göre bizzat satan kiģidir. PAZARCI ESNAFI:Pazarcılar Odasına, Ziraat Odasına ve Seyyar, Tuhafiye ve ĠĢportacılar Odasına kayıtlı Pazarcı, Üretici ve Tuhafiyeci olarak semt ve sabit Pazar yerlerinde satıģ yapan kiģilerdir. SEMT PAZARYERİ: TepebaĢı Belediye Meclisinin tespit ettiği cadde ve sokaklarda ve belirlenen günlerde Meclis in satıģına izin verdiği yaģ meyve ve sebze ile giyim ve diğer ihtiyaç maddelerinin alıģveriģlerinin yapıldığı yerlerdir. SABİT PAZARYERİ: TepebaĢı Belediye Meclisince sabit pazaryeri kurulması ve yer tespiti konusunda alınan karar doğrultusunda Pazar komisyonu tarafından yerleģim planı yapılarak Pazarcılar Odası, Ziraat Odası ve Seyyar, Tuhafiye ve ĠĢportacılar Odası Mensuplarının yer değiģtirmemek kaydı ile kura çekilerek yerleģtirildikleri, bu yönetmelik hükümlerine uyarak perakende satıģ yaptıkları yerlerdir. PAZAR KOMİSYONU: TepebaĢı Belediye BaĢkanı, bir BaĢkan Yardımcısı, TepebaĢı Belediye Zabıta Müdürü, TepebaĢı Belediye Fen ĠĢleri Müdürü, Pazarcılar Odası, Ziraat Odası (Üreticileri temsilen) ve Seyyar, Tuhafiye ve ĠĢportacılar Odası BaĢkanları ya da yerlerine gönderecekleri yetkili 1 er kiģi ve TepebaĢı Belediye Meclis Üyeleri arasında seçilen en az 3 Meclis Üyesi olmak üzere oluģur. Bu yönetmelikte yer almayan ve açıklanmayan diğer hususlar için ilgili kanun ve yönetmeliklerde kullanılan tanımlar geçerlidir. 2

3 PAZARYERLERİ YERLERİ YERLEŞİM PLANI: MADDE 4- TepebaĢı Belediye Meclisince semt ve sabit pazaryerlerinin kurulacağı gün, sokaklar, caddeler ve semtler belirlendikten sonra yerleģim planları Pazar komisyonu tarafından hazırlanır. Her pazaryeri ve her semt pazarı için yerleģim planları ayrı ayrı hazırlanıp TepebaĢı Belediye BaĢkanlığınca onaylandıktan sonra semt pazarları için Fen ĠĢleri Müdürlüğünce krokiler çizilir. Semt Pazarlarında; çizilen krokilerde Pazarcı, Üretici ve Tuhafiyeci esnafları için ayrı ayrı yerler ayrılır ve numaralanır. Sabit Pazarlarda; Pazarcı, Üretici ve Tuhafiyeci esnafları için ayrı bölümler inģa edilir ve numaralanır. TepebaĢı Pazar Komisyonu yerleģim planında yaģ sebze ve meyvelerin, Tuhafiyeci esnafının satacakları ev gereçlerinin yerleģtirileceği tezgahların ölçülerini belirler. SEMT VE SABİT PAZAR YERLERİ TEZGAH ÖLÇÜLERİ: YÜKSEKLĠK : 50 CM EN : 100 CM BOY : 300 CM 100 cm. 300 cm-400 cm 50 cm TepebaĢı Belediye Pazar Komisyonu ve TepebaĢı Belediye Zabıta Müdürlüğü yerleģim krokisini semt Pazar sokağına çizdirir. Sabit Pazar yerleri de TepebaĢı Belediye BaĢkanlığınca inģa ettirilir. TepebaĢı Belediye BaĢkanlığı tarafından onaylanan yerleģim planları TepebaĢı Zabıta Müdürlüğü tarafından kayda alınır. Her semt ve sabit Pazar yeri için ayrı ayrı dosyalanır. Birer nüsha ilgili oda baģkanlıklarına gönderilir. Her semt ve sabit Pazar yeri için saç levha üzerine (Semt ve sabit Pazar yerleri yerleģim planı: Pazar adı, mahalle ya da sokak adı, Pazar alanı metrekare,onay, tarih, imza) yerleģim planı yapılır ve pazarların uygun yerlerine asılır. YER TAHSİS İŞLEMLERİ: MADDE 5-Semt ve sabit Pazar yerleri yerleģim planı yapılıp TepebaĢı Belediye BaĢkanı tarafından onaylandıktan sonra yer tahsis iģlemleri TepebaĢı Belediye Zabıta Müdürlüğünce ve Oda BaĢkanlıkları ile birlikte yapılır. Kendilerine yer tahsisi yapılan pazarcı esnafı hiçbir tasarruf ve imtiyaz hakkına sahip değildir. TepebaĢı Belediye BaĢkanlığı her türlü imtiyaz hakkına sahiptir. Herhangi bir nedenle yer tahsisi iptal edilen tahsis sahibine yeniden yer tahsis edilemez. Yeni açılacak Semt ve sabit Pazar yerlerinde yer tahsis iģleminde öncelik hiçbir Pazar yerinde tahsisi bulunmayan baģvuru sahibine aittir. 3

4 Semt ve sabit Pazar yerlerinde yer tahsisi için baģvuru yapanların her birine; baģvuru iģlemleri tamamlandıktan sonra yerlerinin belirlenmesi amacıyla çekilecek kura için bir numara verilir. Her Semt ve sabit Pazar yeri için hazırlanmıģ yerleģim planında; ayrılmıģ numaralı yerler, her Pazar yeri için ayrı ayrı olmak üzere tüm komisyon üyelerinin önünde kura çekilerek yapılır. Sonuçlar komisyon üyeleri tarafından tanzim edilen ve imza altına alınan bir tutanak ile tespit edilir. TepebaĢı Belediyesi Zabıta Müdürü, Pazarcılar Odası, Ziraat Odası ve Seyyar, Tuhafiye ve ĠĢportacılar Odası BaĢkanlıklarına aslı TepebaĢı Belediye Zabıta Müdürlüğünde kalma Ģartı ile fotokopi olarak tutanak verilir. TepebaĢı Belediye Zabıta Müdürlüğü sonuçları dosyalar. Pazarcı esnafına yer tahsis belgeleri ilgili Oda BaĢkanlıkları tarafından verilir. YER TAHSİS BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER: 1-BaĢvuru Dilekçesi, 2-Fotoğraflı Ġkametgah Belgesi, 3-Nüfus Cüzdanı, 4-Üyesi olduğu Mesleki KuruluĢtan aldığı Pazarcılar Odası, Ziraat Odası ya da Seyyar, Tuhafiye ve ĠĢportacılar Odasından aldığı fotoğraflı üyelik belgesi, çiftçilik belgesi, 5-Bağlı olduğu Vergi Dairesinden aldığı onaylı vergi kayıt belgesi, 6-Esnafın Sicil Belgesi Yer tahsis iģlemlerinin yapılacağı, ilgili odalara TepebaĢı Belediye Zabıta Müdürlüğünce bildirilir. TepebaĢı Belediye Zabıta Müdürlüğü aldığı baģvurulara kayıt numarası vererek her baģvuru için bir dosya açar. Daha önceki müstesep hak sahipleri tahsis hakları ve tahsis yerleri aynen korunur. Semt ve Sabit pazaryerlerinde aynı Ģahsa aynı pazarda Encümenin uygun göreceği kadar yer tahsis edilir ve aynı gün sadece bir semt pazarına çıkılabilir. (Ġlgili yılın bütçesindeki ekli gelir tarifesinde belirtilen harcı ödemek kaydı ile). Ġkametgah adresleri değiģen tahsis sahipleri en geç 20 gün içinde yeni ikametgah adreslerini TepebaĢı Belediye Zabıta Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmek zorundadır. Yeni ikametgah adreslerini bildirmemekte direnen yer tahsis sahipleri istenen belgeyi getirene kadar sabit ve semt Pazar yerlerine çıkmaktan ve satıģ yapmaktan men edilir. TepebaĢı Belediyesi Fen ĠĢleri Müdürlüğünce hazırlanan semt ve sabit Pazar yerleri yerleģim planında yer alan tahsis alanları derecelendirmeye tabi olup derecelendirme kriterleri, yer tahsis ücretleri ilgili yılın bütçesinde tarifeler bölümünde TepebaĢı Belediye Meclisince belirlenir. Tahsis sahipleri yanlarında çalıģtırdıkları kiģilerin ya da yakınlarının tutum davranıģları ve sebebiyet verdikleri olumsuzluklar, tahsis sahibinin kendi hatası gibi iģleme tabii tutulur. Her esnaf yanında çalıģtırdığı kiģilerin kimliklerini ilgili odalarına bildirmek zorundadır. ĠĢçi olarak çalıģtırılanlar 4857 sayılı iģ kanuna tabii olup, durum TepebaĢı Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne 30 iģ günü içinde bildirilir. 4

5 TAHSİS HAKKININ İPTALİ: Bu yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edilmesi ya da tahsis edilen yerlerin üst üste 1 ay süre ile TepebaĢı Belediye Zabıta Müdürlüğüne bildirilmeden mazeretsiz, izinsiz olarak açılmaması ( satıģ yapılmamasını yada tahsis tarihinden itibaren 1 yıllık dönem içerisinde 5 defa ticaret ve sanat icrasından men cezası alıp kesinleģmesi halinde ) TepebaĢı Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün TepebaĢı Belediye BaĢkanlığına teklifi ve TepebaĢı Belediye Encümeninin onayı ile tahsis hakkı iptal edilir. Bir semt yada sabit Pazar yerindeki tahsis hakkı iptal edilen pazarcı esnafı 3 yıl süre ile hiçbir yer tahsis baģvurusunda bulunamaz, yer tahsis kura iģlemine katılamaz, kendisine yer tahsis edilemez. SEMT VE SABİT PAZAR YERLERİ YER TAHSİS SAHİPLERİNE UYGULANACAK TÜZÜK, YÖNETMELİK VE TALİMATNAMELER: 1-TepebaĢı Belediye Zabıta Yönetmeliği, 2-TepebaĢı Belediye Meclis ve Encümen Kararları, 3-TepebaĢı Belediye BaĢkanlığı ve Belediye tarafından verilen tüm emirler ve ilgili tüm mevzuat ve bunlarla ilgili yönetmelik hükümleridir. ÇALIŞMA RUHSATNAMESİ: MADDE 6-Semt ve Sabit Pazar yerlerinde, yer tahsisi sahibi pazarcı esnafı; pazarcılar, üreticiler ve tuhafiyeciler esnafı çalıģma ruhsatnamesi almak zorundadır. Bu ruhsatnameyi almak TepebaĢı Belediye Zabıta Müdürlüğüne baģvuru ile baģlar. ÇALIŞMA RUHSATNAME BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER: 1-Kimlik Belgesi, 2-Bağlı olduğu Oda Kayıt Belgesi, 3-Meslek Dalı, 4-Bağlı olduğu Vergi Kayıt Belgesi, 5-Bağlı olduğu Emeklilik Kurumu Sicil No. 6-Esnaf Sicil Belgesi Fotokopisi, 7-ĠliĢik kesme belgesi. Bu belgelerdeki bilgiler doğrultusunda baģvuran pazarcı esnafına TepebaĢı Belediye Zabıta Müdürlüğünce belirtilen semt ya da sabit Pazar yerlerinde satıģ yapabilmeleri için çalıģma ruhsatnamesi verilir. ÇalıĢma ruhsatname harcı ilgili yılın TepebaĢı Belediye BaĢkanlığı Bütçesindeki ekli gelir tarifesinde belirtilir. Pazarcı esnafı bu harcı ödemek ve her yıl çalıģma ruhsatnamesini ocak ayında vize yaptırmak zorundadır. ÇalıĢma ruhsatnamesi TepebaĢı Belediye BaĢkanlığınca onaylanır. 5

6 RUHSATNAME ÖRNEĞİ: (ÖN YÜZÜ) ALDIĞI TAKDĠR VE CEZALAR TEPEBAġI BELEDĠYE BAġKANLIĞI PAZARCI ÇALIġMA RUHSATNAMESĠ ADI SOYADI: BABA ADI: DOĞUM YERĠ VE TARĠHĠ: T.C.KĠMLĠK NO: MESLEK DALI: ODA KAYIT NO: VERGĠ NO: S.G.K. NO: ESNAF SANATKAR SĠCĠL NO: BELEDĠYE SĠCĠL NO: PAZAR YERĠ: PAZAR SIRA NO:

7 RUHSATNAME ÖRNEĞİ (ARKA YÜZÜ) BAĞLI BULUNDUĞU ODA BAĞLI BULUNDUĞU VERGĠ DAĠRESĠ VERGĠ DAĠREMĠZ MÜKELLEFĠDĠR. ODAMIZ ÜYESĠDĠR. ODA NO:

8 ÇalıĢma ruhsatnamesi alan pazarcı esnafı TepebaĢı Belediye Zabıta Müdürlüğünce verilen onaylı PVC kaplı kimlik kartını yakasına takmak ve gerektiğinde ibraz etmek zorundadır. KİMLİK KARTI ÖRNEĞİ ADI SOYADI: BABA ADI: BAĞLI OLDUĞU ODA NO: BAĞLI OLDUĞU VERGĠ NO: BAġKANLIĞI FOTOĞRAF ONAY TEPEBAġI BELEDĠYE TARĠH VE ĠMZA Semt ve sabit Pazar yerlerinde çalıģma ruhsatnamesi TepebaĢı Belediye BaĢkanlığının önereceği siyah beyaz renkte 30X40 boyutlarında bir saç levha üzerine yazılıp, TepebaĢı Belediye BaĢkanlığınca onaylandıktan sonra her tezgahın uygun bir yerine asılacaktır. Semt ve sabit Pazar yerlerinde TepebaĢı Belediye BaĢkanlığından çalıģma ruhsatnamesi alarak faaliyette bulunacak tahsis sahibi adına TepebaĢı Belediye BaĢkanlığı Zabıta Müdürlüğünce Sicil Kartı tutulur. SİCİL KARTI ÖRNEĞİ ADI SOYADI: DOĞUM YERĠ TARĠHĠ: BABA ADI: MESLEK DALI: ODA KAYIT NO: VERGĠ KAYIT NO: S.G.KURUM NO: ESNAF SANATKAR SĠCĠL NO: BELEDĠYE SĠCĠL NO: PAZAR YERĠ: PAZAR SIRA NO: ALDIĞI TAKTĠR VE CEZALAR: FOTOĞRAF 8

9 DEVİR HAKKI: MADDE 7-Semt ve sabit Pazar yerlerindeki tahsis hakkı devir edilebilir. Devir iģlemleri TepebaĢı Belediyesi Encümen kararı ile aģağıdaki usuller doğrultusunda gerçekleģtirilir. Devir iģlemleri tahsis hakkı sahibinin mesleğini terk, emeklilik ve ölümü halinde 1. derece mirasçılarına devir iģlemi harç alınmaksızın gerçekleģtirilir. Semt ve sabit Pazar yerindeki tahsis hakkını mesleği terk yada kendi isteği ile devir etmek istiyorsa, bu hakkı kısmen veya tamamen devir alan Pazarcı esnafı adayı, o yılın TepebaĢı Belediyesi gelir tarifesi nde tespit edilen harcı TepebaĢı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne ödeyerek devir iģlemi gerçekleģtirilir. Devir iģlemlerinde; tahsis tarifesi TepebaĢı Belediye Encümenince belirlenen derecelendirme kriterleri dikkate alınarak yapılır. Semt ve sabit Pazar yerlerindeki tahsis hakkı kısmen yada tamamen bir baģka kimseye kiraya verilemez, geçici kullanıma açılamaz. Bu gibi durumların tutanak ile tespiti halinde TepebaĢı Belediye Encümenince gerekli cezai hükümler uygulanır. YAPILACAK DÜZENLEMELER: MADDE 8-Semt ve sabit Pazaryerlerinin düzenlenmesinde TepebaĢı Belediye BaĢkanlığı yetkilidir. Semt Pazar yerlerinin kurulacağı sokak ve caddeler TepebaĢı Belediye BaĢkanlığı tarafından asfaltlanır. Semt ve sabit Pazar yerlerinde ihtiyaca cevap verebilecek sayıda bay ve bayan tuvaleti ve kullanma suyu tesisleri TepebaĢı Belediye BaĢkanlığı tarafından yaptırılır; yada semt Pazar yerleri için seyyar tuvaletler ve kullanma suyu tesisleri Pazar esnafının hizmetine sunulacaktır. Tuvaletlerin temizlik ve bakım hizmetleri TepebaĢı Belediyesi tarafından yaptırılarak kontrol edilir. Semt ve sabit Pazar yerlerinde TepebaĢı Belediye Zabıta Memurlarının görev yapabileceği binalar kurulur, binalar Zabıta Memurlarının pazarcı esnafına duyuru yapabilmesi için teknik olarak da donatılır. Semt ve sabit Pazar yerlerinin uygun yerlerine pazarcı esnafının kullanımına uygun konteynerler konarak, Pazar bitiminde gerekli temizlik iģlemleri TepebaĢı Belediyesince yürütülür. Semt Pazar yerlerinin giriģlerine, sabit Pazar yerlerinin uygun noktasına her türlü tartı anlaģmazlıklarını gidermek için Tartı Kontrol Noktaları kurulur. Semt ve sabit Pazar yerlerinin çevresinde ve çevresindeki ana yollarda, her türlü satıģ yapma yasaklanarak, Pazarda satılacak yaģ sebze, meyve ve diğer ihtiyaç maddelerinin indirme bindirme saatleri dıģında araçlar park yerine çekilir. Bu konuda her türlü tedbiri almakla TepebaĢı Belediye BaĢkanlığı yetkilidir. Ayrıca semt Pazar yerlerinde Pazar kurulan günlerde, sabit Pazar yerlerinde çalıģma günlerinde TepebaĢı Belediye Zabıta Memurlarına ilgili odalar yardımcı olmak zorundadır. Semt ve sabit Pazar yerlerine gerektiğinde itfaiye ve ambulans gibi araçların giriģ ve çıkıģlarının sağlanması için gerekli çalıģmalar yapılır. 9

10 DENETİM VE CEZAİ HÜKÜMLER: MADDE 9-Semt ve sabit Pazar yerleri denetiminde TepebaĢı Belediye BaĢkanlığı yetkilidir. 1-Semt ve sabit Pazar yerlerinde pazarcı esnafının yüksek sesle bağırması, çevreyi rahatsız edici Ģekilde satıģ yapması, çirkin ve müstehcen sözler söylemesi, megafonla bağırması, müģteriye hakaret etmesi yasaktır. 2-Pazarcı esnafı müģteriye nazik davranmaya, her türlü kırıcı ve sert davranıģlarda bulunmamaya mecburdur. 3-Pazarcı esnafı müģterisinin alacağı malı seçmesine izin vermeye mecburdur. 4-Pazarcı esnafı kılık-kıyafetine, el yüz temizliğine, saç sakal tıraģına özen göstermek zorundadır. 5-Pazarcı esnafı önlük kullanmak ve önlüğünün uygun yerine TepebaĢı Belediye Zabıta Müdürlüğünün vermiģ olduğu kimlik kartını takmak mecburiyetindedir. 6-Semt ve sabit Pazar yerlerinde pazarcı esnafı tarafından satılan her çeģit malın fiyat etiketi okunabilir Ģekilde yazılarak müģterinin kolayca görebileceği bir yere konulmalıdır. 7-Semt ve sabit Pazar yerlerinde faaliyet gösteren pazarcı esnafı satıģını yaptığı malların kendi adına düzenlenmiģ alıģ faturasını yanında bulundurmak ve gerektiğinde TepebaĢı Belediye Zabıta Memurlarına ibraz etmek zorundadır. Üretici esnafı da Ziraat Odasının verdiği o yıla ait üretici kimlik kartını ve günlük yaģ sebze ve meyve perakende satıģ beyanını TepebaĢı Belediye Zabıta Memurlarına ibraz etmek Göstermek zorundadır. 8-Pazarcı esnafı gerekli belgeleri ibraz etmekten kaçınırsa ilgili mevzuat hükümlerine göre cezalandırılır. 9-Semt ve sabit Pazar yerlerinde satılacak malların faturalarına bakılarak ve buna uygun olarak sayılı yasaya göre düzenlenecek olan satıģ fiyatlarını belirten etiketler TepebaĢı Belediye BaĢkanlığı Zabıta Müdürlüğünce onaylanır. 10-Semt ve sabit Pazar yerlerinde damgasız ve kontrol edilmemiģ tartı aletleri kullanılamaz. 11-Gerektiğinde müģteri Pazar yeri Kontrol Noktaları na baģvurarak aldığı malı TepebaĢı Belediye Zabıta Memurları eģliğinde tekrar tarttırabilir. Eksik tartılarda cezai hükümler uygulanır. 12-Tahsis sahipleri satıģa arz ettikleri yaģ sebze ve meyveyi cins ve kalitelerine göre ayrı ayrı etiketlemek suretiyle satıģ yapabilirler. 13-Pazarcı Esnafı aynı cins ürünün çeģitli kalitelerini tek fiyat etiketi ile satıģa sunamaz, ayrı cins ve kalitedeki malları aynı vitrinde satamaz. 14-Pazarcı Esnafı sıralamalarını yığınlar halinde değil, müģterinin tüm mallarını rahatlıkla görebilecekleri Ģekilde yerleģtirmek (Vitrinlemek ) zorundadır. 15-Pazarcı esnafı semt Pazar yerlerini ve sabit Pazar yerlerini akģam üzeri terk ederlerken; tahsis yerlerini sabah buldukları gibi temiz bırakmak, çöplerini ağzı kapalı poģetlerde Pazar yerinin uygun yerinde bulunan konteynerin içine koyarak ayrılmak zorundadır. 16-Pazarcı Esnafının semt Pazar yerlerinde satıģ yapacakları mallarını güneģ ve yağmurdan korumak için kullanacakları Ģemsiyeler beyaz renkli kumaģtan yapılmıģ olacaktır, renkli çadır kullanılamaz. 17-Semt ve sabit Pazar yerlerindeki Ģemsiyeler ve tezgahlar halkın gelip geçmesine mani olmayacak Ģekilde ve yükseklikte kurulmalıdır. Yırtık Ģemsiyeler kullanılamaz. 18-Semt ve sabit Pazar yerlerinde satılacak mallar tezgahların üzerine yerleģtirilir. Tezgahların dıģına, yollara mal konulamaz, yollar iģgal edilemez. Yol ve kaldırım üzerine herhangi bir madde çakarak tahrip edilemez. 19-Çay, kahve, köfte ve hazır yemek satan Pazar yeri satıcıları; bağlı bulundukları odalardan aldıkları izin belgelerini TepebaĢı Belediye Zabıta Müdürlüğü Memurlarına ibraz ederek yine TepebaĢı Belediye Zabıta Müdürlüğünün belirttiği kurallara uyarak, iģgaliye ücretlerini 10

11 ödeyerek, kendilerine tahsis edilen yerlerde; Pazar yerlerinde alıģveriģ yapan vatandaģları rahatsız etmemek koģulu ile satıģ yapabilirler. 20-Kendilerine yer tahsis edilen çay, kahve, köfte ve hazır yemek satanlar bu yönetmelikteki ilgili Ģartları yerine getirmek ve bu Ģartlara uymak zorundadırlar. Yer tahsis iģlemleri aynen pazarcı esnafı yer tahsis iģleminde olduğu gibi kur a ile olur. 21-Semt ve sabit Pazar yerlerinde seyyar araçla satıģ yapılamaz. 22-Semt ve sabit Pazar yerlerinde TepebaĢı Belediye ve ilgili Oda BaĢkanlığı yetkililerine sözlü veya fiili saldırıda bulunmak yasaktır. 23-Semt ve sabit Pazar yerlerinin dıģındaki yerlerde kavun, karpuz ve narenciye satıģı yapmak isteyen pazarcı esnafı yada diğer satıcılar TepebaĢı Belediye BaĢkanlığından izin almak zorundadırlar. Ġzin mevsimlik olarak alınır ve izin belgesinde yazılı olan malın dıģında baģka mal satılamaz; kavun, karpuz ve narenciye satıcı esnafı TepebaĢı Belediye BaĢkanlığının emir ve talimatlarına uymak zorundadır. 24-Pazarcı ve Üretici satıģ için getirmiģ olduğu sebze ve meyvelerin satıģından imtina edemez. 25-Pazarcılar ve diğer esnaflar SatıĢa arz etmiģ oldukları sebze ve meyvelerin her türlü gıda maddelerine fatura, sevk irsaliyesi, ve belgeleri ibraz etmek zorundadır. 26-Semt ve sabit Pazar yerlerinde satıģ yapan pazarcı, üretici esnafı sağlık karnesi almak, her üç ayda bir vize yaptırmak ve her istendiğinde ibraz etmek zorundadır. 27-Pazar yerlerinde satıģa arz edilen bütün maddeler 50 cm yükseklikte 3 m boyunda tezgahlarda satacaklar, tezgah haricinde yerde ve araç üzerinde satıģ yapamazlar. Tuhafiyeciler 4 m uygun olduğu takdirde uygulanabilir. 28-Pazar yerlerinde yapılacak alıģveriģlerin her aģamasında doğruluk ve dürüstlük Ģarttır. 29-Semt ve sabit Pazar yeri tezgah örtülerinin temiz olması ve sağlığa uygun silinebilir, yıkanabilir kumaģlardan yapılması Ģarttır. 30- Pazarcı, Üreticiler ve Tuhafiyeciler Ġlgili odaların Tanıtım belgesi ve oda Kimlik Kartını ibraz etmek zorundadırlar. YÖNETİM VE UYGULAMA: MADDE 10-Semt ve sabit Pazar yerlerinde TepebaĢı Belediye BaĢkanlığı Denetim ve Yönetim görevini yapar. Denetim ve yönetim uygulamasında doğacak aksaklıklar olduğunda gerekli düzenlemeler TepebaĢı Belediye Meclis Kararı ile yapılır. Durum ilk olağan veya olağanüstü toplantıda gündeme alınır. Pazaryerlerindeki denetim iģlemleri sırasında ortaya çıkan olaylar için TepebaĢı Belediye Zabıta Memurları tarafından tutanak tutulur. Tutanaklar TepebaĢı Belediye Encümenine iletilir. Encümence görüģülerek karara bağlanarak gereği yapılır. Semt ve sabit pazaryerlerinin vatandaģlara en çağdaģ Ģekilde hizmet vermeleri konusunda Pazarcılar Odası, Ziraat Odası (üreticiler) ve Seyyar, Tuhafiye ve ĠĢportacılar Odası BaĢkanlıkları, TepebaĢı Belediye Zabıta Müdürlüğüne, TepebaĢı Belediye BaĢkanlığına gerekli her türlü yardımı yapmak ve yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra, TepebaĢı Belediye sınırları içerisindeki tüm pazarcı esnafı pazarcı, üretici ve tuhafiyeci yani semt ve sabit Pazaryerlerindeki tüm tahsis sahipleri, yukarıda belirtilen kurallara ve kurallar çerçevesinde yapılacak düzenlemelere uymak zorundadır. Bu konuda TepebaĢı Belediye Encümeni ve TepebaĢı.Belediye BaĢkanlığı yetkilidir. 11

12 Bu Yönetmeliğin (Talimatname) yürürlüğe girmesiyle; 1- EskiĢehir Valiliği tarafından tarih ve 2903 sayılı yazısı ile onaylanan Zabıta Pazaryerleri Yönetmeliği, 2- TepebaĢı Belediye Meclisinin Tarih ve 12/95 Sayılı Kararına istinaden tarihinde BüyükĢehir Belediyesi tarafından onaylanan Zabıta Pazaryerleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıģtır. MADDE 11. ĠĢ bu Pazaryerleri Yönetmeliği, yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. YÜRÜTME MADDE 12. ĠĢ bu Pazaryerleri Yönetmeliği Zabıta Yönetmeliğini TepebaĢı Belediye BaĢkanı Yürütür. MECLĠS KARAR TARĠHĠ :07 MAYIS 2010 KARAR SAYISI :111 ONAY TARĠHĠ :13 MAYIS SAYILI KANUNUN 2. MADDESĠ GEREĞĠ ĠLAN EDĠLMĠġTĠR. 12

Bu Yönetmelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.10.2012 tarih ve 382 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Bu Yönetmelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.10.2012 tarih ve 382 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Bu Yönetmelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.10.2012 tarih ve 382 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 1 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PAZAR -MARKET UYGULAMA YÖNETMELİĞİ GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

AVANOS BELEDİYESİ PAZAR YERİ YÖNETMELİĞİ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

AVANOS BELEDİYESİ PAZAR YERİ YÖNETMELİĞİ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AVANOS BELEDİYESİ PAZAR YERİ YÖNETMELİĞİ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, ilçe pazarında yapılan alıģveriģlerin kalite, standart ve sağlık kurallarına uygun olarak serbest

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ PAZAR YERLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ PAZAR YERLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ PAZAR YERLERİ YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) -Bu yönetmelik; Tepebaşı Belediye sınırları içinde semt ve sabit Pazar yerlerinin

Detaylı

T.C. MERSİN TOROSLAR BELEDİYESİ PAZARYERLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. AMAÇ, KAPSAM, TANIM ve DAYANAKLAR

T.C. MERSİN TOROSLAR BELEDİYESİ PAZARYERLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. AMAÇ, KAPSAM, TANIM ve DAYANAKLAR T.C. MERSİN TOROSLAR BELEDİYESİ PAZARYERLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIM ve DAYANAKLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, belediye ve mücavir alan sınırlarımız içerisinde kurulan ve

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ PAZAR YERLERİ DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ PAZAR YERLERİ DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ PAZAR YERLERİ DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (a) 12.Temmuz.2012 tarih ve 28351 sayılı resmi gazetede Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Detaylı

T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ PAZAR YERLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ PAZAR YERLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ PAZAR YERLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Çerkezköy Belediyesi sınırları içerisinde kurulan geçici ve daimi sabit halk pazarlarında vatandaşlarımızın

Detaylı

KARAMAN BELEDİYESİ PAZAR YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARAMAN BELEDİYESİ PAZAR YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARAMAN BELEDİYESİ PAZAR YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, belediye ve mücavir alan sınırlarımız içerisinde kurulan ve

Detaylı

T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAŞ SEBZE ve MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ ve TOPTANCI HALİ NİN YÖNETİM ve İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAŞ SEBZE ve MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ ve TOPTANCI HALİ NİN YÖNETİM ve İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAŞ SEBZE ve MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ ve TOPTANCI HALİ NİN YÖNETİM ve İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, belediyemiz sınırları içinde

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ MECLİS KARARI M.35.6.TOR.0.10/10-1/2 MADDE 2 Gündemin ikinci maddesi Belediye Daimi Encümenine 1 Üyenin gizli oylama ile seçimi BaĢkanlığın bu husustaki 26.12.2006 tarihli sunuģ yazısı okundu. SunuĢ yazısında; Belediye

Detaylı

T.C. DENĐZLĐ BELEDĐYESĐ MECLĐS KARARI

T.C. DENĐZLĐ BELEDĐYESĐ MECLĐS KARARI TĐCARĐ HATLI MĐNĐBÜSLERĐN ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ Amaç : BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Madde: 1- Bu yönetmeliğin amacı; Belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içinde belirlenen güzergâhlarda

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPTANCI HAL KOMPLEKSİNDE İŞYERİ TAHSİSLERİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPTANCI HAL KOMPLEKSİNDE İŞYERİ TAHSİSLERİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında; 11 Haziran 1998 tarih ve 4367 sayılı kanun ve 24 06 1995 ve 552 sayılı Yaş

Detaylı

SEBZE VE MEYVE TĠCARETĠNĠN DÜZENLENMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI

SEBZE VE MEYVE TĠCARETĠNĠN DÜZENLENMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI SEBZE VE MEYVE TĠCARETĠNĠN DÜZENLENMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sebze ve meyve ticaretinin kaliteli, standartlara

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TİCARİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TİCARİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TİCARİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TAKSİLERE UYGULANACAK YÖNETMELİK BÖLÜM 1: AMAÇ VE KAPSAM, YASAL

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs (M Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs (M Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Kabul Tarihi: 18/06/2010 Kabul Sayısı: 360 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 16/07/2010 Tarihli Yeni Konya Gazetesi Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs (M Plaka) Çalışma Yönetmeliği

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 12.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28351 PAZAR YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 12.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28351 PAZAR YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 12.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28351 PAZAR YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, semt ve üretici pazarlarını

Detaylı

T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAL YÖNETMELİĞİ

T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAL YÖNETMELİĞİ T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAL YÖNETMELİĞİ Kabul Tarihi: 11/04/2005 Kabul Sayısı: 38 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/06/2005 Tarihli Hakimiyet Gazetesinde Yayınlanmıştır. TARİFLER

Detaylı

T.C. KARESİ BELEDİYESİ Belediye Meclisi PAZAR YERLERİ İKİNCİL İDARİ DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. KARESİ BELEDİYESİ Belediye Meclisi PAZAR YERLERİ İKİNCİL İDARİ DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. KARESİ BELEDİYESİ Belediye Meclisi PAZAR YERLERİ İKİNCİL İDARİ DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar MADDE 1-12 Temmuz.2012 tarih ve 28351 sayılı resmi gazetede

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 05 ġubat 2008/26778 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı

Detaylı

KUŞADASI SEMT PAZARLARI RAPORU (YAŞ SEBZE-MEYVE & TEKSTİL)

KUŞADASI SEMT PAZARLARI RAPORU (YAŞ SEBZE-MEYVE & TEKSTİL) KUŞADASI SEMT PAZARLARI RAPORU (YAŞ SEBZE-MEYVE & TEKSTİL) Bu rapor, Kuşadası Ticaret Odası Meslek Komitelerinin 2011 ve 2012 yılı raporlarına ve Kuşadası Ticaret Odası Aylık Olağan Meclis Toplantı tutanaklarına

Detaylı

YAŞ SEBZE VE MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ VE TOPTANCI HALLERİ HAKKINDA KHK

YAŞ SEBZE VE MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ VE TOPTANCI HALLERİ HAKKINDA KHK Yaş Meyve, Sebze ve Hal Yönetmelikleri Yönetmelikler 552 sayılı YAŞ SEBZE VE MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ VE TOPTANCI HALLERİ HAKKINDA KHK Amaç, Kapsam, Tanımlar Toptancı Halleri ve Pazar Yerlerinin

Detaylı

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14/7/2005 No : 2005/9207 Dayandığı Kanunun Tarihi : 24/4/1930 No: 1593 4/7/1934 No: 2559 14/6/1989 No: 3572 10/7/2004

Detaylı

SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 26 Mart 2010 Cuma 26 Mart 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27533 KANUN SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun No. 5957 Kabul

Detaylı

SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 10513 SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5957 Kabul Tarihi : 11/3/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 26/3/2010

Detaylı

Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik

Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik 14.10.1999 tarih ve 23846 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 27.02.2001 - Sayı : 24331 (Değişiklik)

Detaylı

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 22.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24762

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 22.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24762 İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 22.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24762 Amaç Madde 1- (DeğiĢik:RG-18/03/2004-25406) Bu Yönetmeliğin amacı; fertlerin

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK 2011/ 350 No lu UKOME Kararı İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK Amaç MADDE 1- Bu Yönerge, İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde

Detaylı

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 4729 ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14/7/2005 No : 2005/9207 Dayandığı Kanunun Tarihi : 24/4/1930 No: 1593 4/7/1934 No: 2559 14/6/1989 No: 3572

Detaylı

T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDE ÇALIŞAN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÇALIŞMA VE HİZMET YÖNETMELİĞİ

T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDE ÇALIŞAN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÇALIŞMA VE HİZMET YÖNETMELİĞİ T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDE ÇALIŞAN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÇALIŞMA VE HİZMET YÖNETMELİĞİ AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 : Bu yönetmelik Çerkezköy Belediye Başkanlığının

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan iģyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan iģyerlerini kapsar. Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iģ sağlığı

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UMUM SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UMUM SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Hukuki Sorumluluk ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmelik, 6360 sayılı Kanunla belirlenen Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, Trafik Tescil

Detaylı