AVRUPAENTEGRASYONU. HalUk GÜNUGUR*

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPAENTEGRASYONU. HalUk GÜNUGUR*"

Transkript

1 Ekonomik Yaklaşım Cilt: 4, Sayı: 9, 1993 AVRUPAENTEGRASYONU HalUk GÜNUGUR* GİRİŞ Günümüzde uluslararası ilişkiler olağanüstü hızlı değişimler gösteriyor. İkinci Dünya Savaşı sonrasından, uluslararası düzeye egemen olan "yılgı dengesi" ve iki kutuplu dünya düzeni yerini, "tek merkezli dünya" ve yumuşamaya (detant) terketmiş görünüyor. Küreselleşme ya da "globalizasyon" ise, bu gelişmenin bir türevi olarak karşımıza çıkıyor. SSCB'nin dağılması, Doğu Bloku'nun çöküşü, Varşova Paktı ve Comecan'un dünya gündeminden çıkması sonrasında, siyasal ve ekonomik dengeler alt üst olmuş ve yeni bir dünya düzeni, hatta kimi düşünüdere göre "dünya düzensizliği" ortaya çıkmıştır. 2000'li yıllara doğru dünya düzenine egemen olan yaklaşım, belki bir paradoksu, bir çelişkiyi de beraberinde getiriyor. Çağdaşlığın beşiği olarak bilinen Avrupa Kıtasının doğusundaki bütünleşme çözülüyor, birçok bağımsız devlet doğuyor, buna karşılık, aynı kıtanın batısında yer alan bağımsız devletler egemen yetkilerinin bir kısmını Avrupa Topluluğu gibi "süpranasyona1'~ bir başka deyimle, uluslarüstü bir örgüte devretmek suretiyle, önce ekonomik sonra da siyasal bütünleşmeye gidiyor. İşin ilginç yanı, Doğudaki sosyalist bütünleşme olgusundan yakalarını yeni kurtaran ülkeler, bu kez özgür piyasa ekonomisinin ve rekabetin egemen olduğu çoğulcu "Batı entegrasyonu"na doğru koşuyor. Biz bu yazımızda Avrupa entegrasyonunun temel nedenlerini, gelişmesini ve günümüzde ulaştığı düzeyi inceleyecek ve bu gelişmeler ışığında geleceğe yönelik kimi projeksiyonlar yapmaya çalışacağız. I- AVRUPA ENTEGRASYONUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ 1 -AVRUPA ENTEGRASYONUNUN TEMEL NEDENLERİ A -Ekonomik Nedenler İkinci Dünya Savaş1 henüz bitmiş, yeneni ile, yenileniyle Avrupa devletleri bu uzun savaştan güçsüz çıkmıştı. Yıkılmış Avrupa'nın yeniden ayak- (*) Prof. Dr., Gazi Üniversitesi, 11BF, Uluslararasıllişkiler Ana Bilim Dalı Başkanı

2 48 Haluk GÜNllGUR ları üzerine kal kabilmesini sağlayabilmek bakımından, ünlü Marshall Planı çerçevesinde ve kurulacak bir uluslararası örgüt aracılığı ile (bu örgüt daha sonra OECD olacaktır), ABD, Avrupa'ya önemli destek sağlamayı vaadetti. O tarihlerde güçsüz ve çaresiz Batı Avrupa, "q.enize düşen yılana sarılır" yaklaşımı içinde bu desteğe alkış tutmuştur. ünceleri OEEC, daha sonra OECD adını alan örgütün yapacağı yardımların yanı sıra, savaşın pek yıpratmadığı bu dev ülkenin özel sektörü de Avrupa'ya akacaktı. Perişan Avrupa o yıllarda o denli cazip bir yatırım alanıydı ki, bir koyan kısa bir süre sonra üç alabilecekti. Nitekim de öyle oldu. Ancak, ABD'nin gerek kamu sektörünün, gerekse özel kesiminin sağladığı bu ekonomik desteğin, sonraki yıllarda yaşlı kıtayı ABD ekonomisine giderek daha bağımlı hale getireceği anlaşıldı. Bir benzetmeyle; ABD ekonomisi hapşırsa, Avrupa ekonomisi verem olma riskiyle karşı karşıya kalıyordu. Bu durumda ekonomik bağımlılığı minimize etmek için yapılacak şey, Avrupa'daki irili ufaklı devletlerin, sınır~ı da olsa ekonomik güçlerini biraraya getirecek bir "ortak pazar" kurmaktı. Işte "ekonomik patentli" bu olgular, Batı Avrupa devletlerini entegrasyona itmiştir. B - Politik Nedenler Avrupa Entegrasyonu'nun 9 Mayıs 1950 tarihinde ünlü "Schuman Deklarasyon u" ile yola çıkışında, o tarihlerde Doğu'sundan algıladığı "siyasal ve askeri tehdit" önemli bir rol oynamıştır. Gerçekten, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Stalin yönetimindeki SSCB, Doğu Avrupa'da "yayılımcı" (expansionniste) bir politika izlemeye başlamış, kıtanın bu yöresinde bulunan devletler, birbiri ardından SSCB'nin siyasal ve askeri etki alanı içine düşmüşlerdir. Bu gelişme, Batı Avrupa'yı giderek daha çok korkutmuş ve -"acaba sıra bize ne zaman gelecek" sorusu, bu devletlerin siyaset adamlarını ve kamu oyunu allak bullak etmeye yetmiştir. Batı Avrupa'nın doğusundan algıladığı bu tehdide karşı bulabiirliği en önemli çözüm, "siyasal ve askeri bütünleşme" dir. İşte Avrupa bütünleşmesinin siyasal boyutunu Doğu'dan algıladığı bu tehdit oluşturmaktadır. C - Fransa ile Almanya'yı Aynı Örgüt İçinde Birbirlerine Yakıniaştırma Amacı Fransa ile Almanya, Avrupa'nın en güçlü iki devletidir. Bilindiği gibi, İkinci Dünya Savaşında Fransa Almanya tarafından işgal edilmiş, bu olgu iki ülke arasındaki uçurumu daha da arttırmıştı. Savaş sonrasında bu iki büyük Avrupa ülkesi, aynı örgüt içinde biraraya gelirlerse, yaşlı kıtada daha kalıcı bir barış sağlanabilir ve aralarındaki rekabet ve hatta liderlik kavgası sona erebi1irdi. Bu olgu da, Batı Avrupa'nın kendi dinamikleri içinde, bütünleşme gereksinmesinin bir başka nedenini oluşturmaktadır. 2 - ENTEGRASYON YOLUNDA ATlLAN ADIMLAR A- Schuman Deklarasyonu ve AKÇT'nin Kuruluşu Yukarıda değindiğimiz bu temel nedenler doğrultusunda, devrin Fransa Dışişleri Bakam Robert Schunıan tarafından, Fransa'nın Dışişleri

3 Ekonomik Yaklaşım 49 Bakanlığı olarak bilinen "Quai d'orsay"de, ünlü "Schuman Deklarasyonu" 9 Mayıs 1950'de ilan ediliyordu. Bu deklarasyonla, İkinci Dünya Savaşının iki düşman kardeşi Fransa ve Almanya'nın, Ruhr Bölgesinde bulunan kömür ve çelik madenierini birlikte işletecek "uluslarüstü" bir örgüt kurdukları ve bu örgüte, demokratik rejimiere sahip tüm Avrupa ülkelerinin katılabilecekleri kabul ediliyordu. Aslında bu deklarasyon metni, bugün "Avrupa'nın Babası" olarak bilinen JeaP.- Monnet tarafından hazırlanmıştır. Monnet o tarihlerde Fransa Planlama Orgütünün başında görev yapmaktaydı. B - Bir Başarısızlık, Avrupa Savunma Topluluğu Schurnan Deklarasyonu'na, daha sonra İtalya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg olumlu yanıt vermişler ve bu altı ülke arasında 1951 yılında Paris Antlaşmasıyla "Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu" (AKÇT) kurulmuştur. Bu Topluluğun yönetim organı olan ve üye devletler hükümetlerinin üstünde yetkilerle donatılmış bulunulan Yüksek Otorite (Haute Autorite) nin başkanlığına da Jean Monnet getirilmiştir. AKÇT, Avrupa bütünleşmesi yolunda atılan ilk ve en önemli adımdır. Bu adımı, 1954 yılında, yine aynı altı devlet arasında gündeme gelen "Avrupa Savunma Topluluğu" (AST) izlemiştir. Bu Topluluk, SSCB'ye karşı, NA"rO'nun yanında Avrupa savunması gibi oldukça iddialı bir misyonla gündeme gelmiştir. Ancak bu Antlaşma, onay için üye devletlerin ulusal parlamentoianna sunulduğunda, Fransa Parlamentosu'nda De Gaulle'cü milletvekillerinin vetosu ile reddedilmiş ve yürürlüğe girememiştir. Veto nedeni, Almanya'nın bu Antlaşmayla yeniden silahlanmasıdır. Henüz Fransa o tarihlerde bu oluşuma hazır değildir. C - AET ve AAET'nin Kuruluşu Avrupa entegrasyonu yolunda karşılaşılan bu olumsuz gelişme, üye devletlerin, iyi işleyen ve başarılı sonuçlar alan AKÇT'ye daha sıkı sarılmalarına yol açmıştır. Bu örgüt, deneyimi "alt yapı" olan ekonomik entegrasyon yolunda başarılı olmuştur. Ancak, 1955'ten itibaren Topluluğun siyasal!iderleri, iki sektörle sınırlı olan bu deneyimi, bu kere ekonominin tümüne yaymak gereğini duymuşlardır. İşte 1955 yılında İtalya'nın Messina kentinde toplanan üye devletlerin Dışişleri Bakanları, "Avrupa Atılımı" (Relance Europeenne) yolunda "siyasal karar" almışlar ve Belçika Dışişleri Bakanı Paul Henri Spaak başkanlığında bir komisyon kurmuşlardır. Bu komisyonun görevi, ekonominin tümünü kapsayacak bir entegrasyon modeli oluşturmaktır. Spaak Komisyonu, iki yıla yakın bir süre çalıştıktan sonra, 25 Mart 1957 tarihinde Roma kentinde imzalanacak iki Antlaşmanın taslağını hazırlamıştır. Bunların ilki, AET Antlaşması, ikincisi ise Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (AAET) Antlaşmasıdır. Antlaşmalar 1 Ocak 1958'de yürürlüğe girecek ve "Avrupa'nın yazgısı" değişmeye başlayacaktır yılında kabul edilen "Birleştirme Antlaşnıası" (Traite de Fusion) ile AKÇT, AET ve AAE'r'nin kimi organlan birleştirilrniş ve entegrasyon yolunda önemli bir aşama daha geride bırakılmıştır.

4 50 Haluk GÜNUGUR D -Avrupa Topluluğunun Genişlemesi a - Kuzeye Genişleme Görüldüğü gibi İngiltere, bu bütünleşme hareketinin başlangıcından beri dışta kalmayı yeğ tutmuştur. Oysa İkinci Dünya Savaşından hemen sonra, 1946 yılında, "Avrupa Birleşik Devletleri" adını ilk kez Churchill kullanmıştı. Buna karşın, "uluslarüstülük" ve bu olgunun doğal sonucu olan, "egemen yetkilerin devri"ne, geleneksel tutucu tavrı ile İngiltere hiç. de sıcak bakmamıştır. Aslında Churchil1'in çağrısıyla İngilterenin geleneksel tutuculuğu bir paradoks olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ada devleti, daha sonra 1959 Stockholm Antlasmasıyla EFTA'yı kuracak ve AT dışında kalan Avrupa devletlerini bu örgüt içinde biraraya getirecek, hatta AT ile rekabete başlayacaktır. Ancak bu rekabette, AT gibi iddialı olmayan ve son derece sınırlı hedefleri bulunan, yalnızca "malların özgür dolaşımı"nı amaçlayan bir "serbest dolaşım bölgesi" olan EFTA, kaybeden taraf olmuştur. İngiltere, yılları arasında iki kere AT'a tam üye olmak için başvurmuş ve fakat her iki başvuru da De Gaulle Fransa'sının vetosuyla karşılaşmıştır. Ancak De Gaulle'ün Fransa siyaset sahnesinden çekilmesinden ve yeni ılımlı lider Pompidu'nun vetoyu kaldırınasından sonradır ki, İngiltere, Danimarka ve İrlanda'yla birlikte 22 Ocak 1972 tarihinde imzalanan ve 1 Ocak 1973 tarihinde yürürlüğe giren Katılma Antlaşmasıyla AT'a girebilmiştir. Aynı Antlaşmayı Norveç de imzalamış, ancak halk oylamasıyla bu ülke AT dışında kalmayı yeğ tutmuştur. Bu ilk genişlemeye Topluluğun kuzeye genişlemesi adı verilir. b- Güneye Genişleme Topluluk, başından beri "çoğulcu demokratik ülkeler"i arasına almaya ayrı bir özen göstermiştir. Bu bağlamda Franco İspanya'sı, Salazar Portekiz'i va Albaylar Cuntasmın Yunanistan\ tam üyelik başvurusunu yapamamışlardır. Ancak 1975 yılından sonra bu ülkelerde, Batılı anlamda demokrasilerin "yeşermesi" sonucunda, Yunanistan 1975, İspanya ve Portekiz de 1977 yılında Topluluğa tam üyelik için başvurmuşlardır. Katılma görüşmeleri sonrasında yapılan antlaşmalarıyla Yunanistan 1981, İspanya ve Portekiz ise 1986 başında AT'a katılmışlardır. Bu ikinci ve üçüncü genişlernelere de Topluluğun güneye genişlemesi adı verilir.- c - Yeni Katılma Başvuruları Bu iki genişleme sonrasında, 1987 tarihinden başlayarak yeni katı lma başvuruları AT'm gündemine gelmiştir. Bunların ilki 14 Nisan 1987 tarihinde Türkiye'nin başvurusudur. 'Bu başvuruyu, Malta, Kıbrıs Rum Kesimi, Avusturya, İsveç ve Finlandiya izlemiştir. Norveç de kapıdadır. AT bu başvurulardan sonra üçüne "yeşil ışık" yakmıştır. EFTA ülkeleri olan bu devletlerle AT arasında zaten Avrupa Ekonomik Alanı kurulmaktadır. Bu alan içinde, kişiler, mallar, sermaye ve hizmetler (dört özgürlük) serbestçe dola-

5 Ekonomik Yaklaşım 51 şacaktır. Bir başka deyişle, bu EFrA ülkeleri AT'la ekonomik entegrasyon süreci içine zaten girmişlerdir. Şimdilerde yürütülen katılma görüşmeleriyle yapılmak istenen şey, ekonomik entegrasyona "siyasal şapka" giydirmektir; ll-günümüzdeavrupaentegrasyonu İncelememizin başında, Avrupa entegrasyonunun temel nedenleri arasında, Batı Avrupa Devletlerinin, Doğudan, bir başka deyişle SSCB'den algıladıklan siyasal ve askeri tehditten söz etmiştik. Günümüzde bu tehdit algılamasının ortadan kalkmış olmasına karşın, "Avrupa Treni", bütünleşme yolunda hızla ilerliyor. Ünlü "Tek Pazar", 31 Aralık 1992 gecesi, saatler 24. OO'ü gösterirken yürürlüğe girdi. Şimdi Avrupa'nın gündeminde Maastricht Antiaşması var yılı sonunda imzalanan, ancak Danimarka'da 2 Haziran 1992 tarihinde yapılan referandum sonucunda, % 50.7 oyla ve to edilen bu Antlaşma daha sonra, Fransa'da çok az bir oy farkıyla (% 51) referandumla onaylanmıştır. İngiltere ise onay prosedürünü, Danimarka'nın yeniden gideceği yeni bir referandum sonrasına bırakmıştır. Hukuksal açıdan bakıldığında, Maastricht Antlaşmasının yürürlüğe ginııesi, "tüm üye devletler tarafından onaylanma" koşuluna bağlı olduğu için, Danimarka vetosu, Avrupa entegrasyonuna "ipotek" koymuştur. Bu ipoteğin kaldırılması amacıyla 16 Ekim 1992 tarihinde, Birmingham Zirvesinde bu ülkeye, "Avrupa Vatandaşlığı, Avrupa Para Birliği ve Vize uygulamaları" gibi ulusal egemenlik yetkilerinin devrini öngören konularda kimi ayncalıklar tanınmıştır. Bu ayrıcalıklarla Topluluk "iki vitesli Avrupa"ya doğru gitmiştir. Nihayet Danimarka, 18 Mayıs 1993 tarihinde ikinci referandunıa gitmiş ve bu kere Antlaşma yüksek bir katılım oranıyla (% 86), halkın% 56.8'inin olumlu oyu ile onaylanmıştır. Bu yeni gelişme sonrasında 20 Mayıs 1993 günü İngiltere'de Lordlar Kamarası, Maastricht Antlaşmasını onaylamıştır. Şimdi tüm gözler "Avam Kamarası"na çevrilmiş durumda... Bu onay işlemi de tamamlanırsa, Antlaşma 1 Temmuz 1993'de yürürlüğe girebilecek. Maastricht Antlaşması'nın yürürlüğe girmesiyle birlikte Avrupa'nın önünde yeni bir dönem açılmış olacak. Gümrük birliği ile başlayan, daha sonra dört özgürlüğün (malların, kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin, üye devletler arasında özgür dolaşımı) sağlanmasıyla devam eden, nihayet Tek Pazar'm yürürlüğe girmesi ile önemli bir aşama kaydeden Avrupa Bütünleşmesi, Maastricht Antiaşması'nın uygulamaya konulmasıyla doruk noktasına ulaşacak. Bu aşamada Avrupa Topluluğu, "Avrupa Birliği" adını alarak siyasal entegrasyona, bir başka deyişle federal ya da konfederal yapıda "Avrupa Birleşik Devletleri" ne doğru hızla yol alacak 1 1 Bu değcdendirınelerinıiz ekli tabloda şenıatik olarak gösterilıiıiştir.

6 52 Haluk GÜNUGUR AVRUPA BiRLEŞiK DEVLETLERİ EKONOMİK BİRLİK FEDERAL YA DA KONFEDERAL ı SIYASAL BIRLIK Maastricht Antiaşması AVRUPA VATANDAŞLIGI Madde: G/8-8e EKONOMİK ENTEGRASYON ORTAK DIŞ POLİTİKA VE GÜVENLİK Madde: J e., EKONOl\IIK BIRLIK PARASP..L BiRLiK MA. Md.: G/102a ve 109m AVRUPA MERKEZ BANKASI EKONOMİK ENTEGRASYON Roma Antiaşması Madde: 9/130 T ADLİ VE İD ARİ İŞBİRLİGİ Madde: K ECU 4ÖZGÜRLÜK DİGER ORTAK POLİTİKALAR 4 ÖZGÜRLÜGÜN SAÖLANMASI (TEK PAZAR OLGUSU) Roma Antiaşması Madde: 9/73 MALLARlN KİSİLERİN HiZMETLERiN SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI MALLARll~ SERBEST DOLAŞIMI Roma Antiaşması Madde: 9/37 ı Gümrük Birliği Miktar Kısıtlamalarının Kaldırılması GÜMRÜK BİRLİGİ Roma Antiaşması Madde: 12/29.Gümrük ve Eş Etkili Vergilerin KALDIRILMAS I Roma Antiaşması Madde: 12/17 Ortak Gümrük Tarifesinin KABULÜ Roma Antiaşması Madde: 18/29 ve 8e MA. : Maastricht Antıaşması

7 Ekonomik Yaklaşım 53 SONUÇ Avrupa entegrasyonu günümüzde "siyasal boyutu" ağır basan bir oluşum olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak Avrupa henüz son hedef olan "Avrupa Birleşik Devletleri"ne ulaşabilmiş değildir. Bu hedef için, alt yapı olan "ekonomik entegrasyon"un tamamlanması ve bu entegrasyonun, "parasal birlik"le güdümlü kılınması gerekmektedir. Maastricht Antiaşması'nın yürürlüğe girmesiyle birlikte, ekonomik birlik, bir süre sonra "siyasal birlik"le taınamlanacaktır. Avrupa vatandaşlığı, ortak dış politika ve savunma politikası, üye devletler arasmda adli ve idari işbirliği gibi uygulamalar siyasal birlik amacına hizmet edecektir. Topluluğun ekonomik açıdan 7 güçlü ülkesi (Almanya, Fransa, İtalya, Danimarka, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg), 1996 yılında kurulacak olan Avrupa Merkez Bankası'nın basacağı ECU (European Currency U nit) yü, bir başka deyişle Avrupa Para Birüni'ni 1997 sonunda uygulamaya koyacaklar. Bu ülkelere, o tarihe kadar Topluluğa tam üye olacak olan Avusturya, İsveç ve Finlandiya, hatta, N orveç de katılacak. Buna karşılık, ekonomileri nisbeten zayıf olan dört ülke (Yunanistan, İspanya, Portekiz ve İrlanda) ECU'yü bu çağın sonunda (31 Aralık 1999) yürürlüğe koyacaklar. İngiltere ise şimdilik bu gelişmenin dışında kalmayı yeğ tuttu. Ancak 2000'li yıllara kadar bu gelişmenin dışında kalması pek olası değil. Aksi halde, "çok vitesli Avrupa" ortaya çıkabilir ki bu olguya, Topluluğun izin vermesi pek söz konusu olamaz. Avrupa, 2000'li yıllardan itibaren "Birleşik Devletler" boyutuna ulaşabilecek. Günümüzde Maastricht Antlasmasıyla amaçlanan hedef de zaten bu boyuttaki bir entegrasyon...

TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ VE SAĞLIK

TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ VE SAĞLIK T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ VE SAĞLIK BİRİNCİ BASKI ANKARA Kasım 2001 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ

Detaylı

ABSTRACT. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Kopenhag Kriterleri, Yunanistan, Polonya,

ABSTRACT. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Kopenhag Kriterleri, Yunanistan, Polonya, ÖZ Bu çalışmada, AB nin Türkiye nin adaylık sürecini ilgilendiren ve yeni üyeler kabul ederek ekonomik hacim ve coğrafî sınırlarının büyümesini ifade eden genişleme boyutu ele alınmıştır. AB nin oluşumu

Detaylı

Yayýn No:2011/411 AVRUPA BÝRLÝÐÝ VE TÜRKÝYE'NÝN BÝRLÝÐE KATILIM SÜRECÝNDE MASAK

Yayýn No:2011/411 AVRUPA BÝRLÝÐÝ VE TÜRKÝYE'NÝN BÝRLÝÐE KATILIM SÜRECÝNDE MASAK Yayýn No:2011/411 AVRUPA BÝRLÝÐÝ VE TÜRKÝYE'NÝN BÝRLÝÐE KATILIM SÜRECÝNDE MASAK Havva BÖREKCÝ Mehmet Onur YURDAKUL Ankara, 2011 T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE

Detaylı

yönünde belirlediği AB tam üyelik hedefi çerçevesinde Türkiye-AB ilişkilerine yönelik bir kaynak oluşturmayı amaçlamaktadır.

yönünde belirlediği AB tam üyelik hedefi çerçevesinde Türkiye-AB ilişkilerine yönelik bir kaynak oluşturmayı amaçlamaktadır. GİRİŞ Bu çalışmamız, 1958 tarihinde Roma Antlaşması nın yürürlüğe girmesi ve AET nin kurulmasından günümüze kadar geçen 40 yılı aşkın sürede, Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin nasıl geliştiğini

Detaylı

ÜNİTE. Türkiye - Avrupa Birliği Vergisel. İlişkileri. Bu Ünitede...

ÜNİTE. Türkiye - Avrupa Birliği Vergisel. İlişkileri. Bu Ünitede... 21 Türkiye - Avrupa Birliği Vergisel ÜNİTE İlişkileri Bu Ünitede... Bu ünitede sırasıyla ele alınacak konular aşağıdadır: Avrupa Toplulukları'nın tarihsel gelişimi;türkiye -Avrupa birliği ilişkilerin gelişimi;

Detaylı

TC. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİMDALI TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİĞİ VE KIBRIS PROBLEMİ

TC. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİMDALI TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİĞİ VE KIBRIS PROBLEMİ TC. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİMDALI TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİĞİ VE KIBRIS PROBLEMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN DOÇ. DR. ENVER BOZKURT HAZIRLAYAN

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Avrupa Birliği bütçesi - fonları ve Türkiye'nin tam üyeliği Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğü Ağustos 1998 İÇİNDEKİLER SAYFA NO KISALTMALAR....

Detaylı

EKONOMİK BİRLEŞME TÜRLERİ

EKONOMİK BİRLEŞME TÜRLERİ Türkiye nin, 31 Temmuz 1959 tarihinde Avrupa Birliği ne ilk başvurusunu yapmasıyla birlikte başlayan tam üyelik süreci, zaman zaman kesintilere uğramla birlikte günümüze kadar gelmiştir. Türkiye nin, Gümrük

Detaylı

AB TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

AB TÜRKİYE İLİŞKİLERİ AB TÜRKİYE İLİŞKİLERİ İçindekiler I. BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER... 1 1) AVRUPA BİRLİĞİNİN TARİHÇESİ... 2 2) AVRUPA BİRLİĞİNİN KURUMLARI... 6 3) AVRUPA BİRLİĞİNDE YASAMA VE KARAR ALMA

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ - TÜRKİYE İLİŞKİLERİ TMMOB

AVRUPA BİRLİĞİ - TÜRKİYE İLİŞKİLERİ TMMOB TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ - TÜRKİYE İLİŞKİLERİ VE TMMOB Nisan 2005 1 ISBN 975-395-852-8 Kapakve Sayfa Tasarımı Dijle Konuk Baskı Ümit Ofset Tel: (0312) 384 17 07 Baskı Tarihi

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI STRATEJİK RAPOR NO: 2, AĞUSTOS 2008 T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI STRATEJİK RAPOR - 2 AVRUPA BİRLİĞİ - TÜRKİYE İLİŞKİLERİ VE BU İLİŞKİLERİN TÜRKİYE'YE YANSIMALARI ED

Detaylı

ALMANYA FRANSA SAVAŞLARI

ALMANYA FRANSA SAVAŞLARI AVRUPA DA BARIŞ??? SAVAŞ SONRASI AVRUPASI ALMANYA FRANSA SAVAŞLARI 1870-1945 yılları arasında Fransa ve Almanya üç kez savaştılar. AVRUPA NIN EKONOMİK KALKINMA SORUNLARI 1 Savaş sonrasında kurulan örgütler

Detaylı

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE YE YÖNELİK MALİ YARDIMLARININ VERGİSEL DURUMU

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE YE YÖNELİK MALİ YARDIMLARININ VERGİSEL DURUMU T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE YE YÖNELİK MALİ YARDIMLARININ VERGİSEL DURUMU YÜKSEK LİSANS TEZİ ENES ÖZKAN Tez Danışmanı: Doç.

Detaylı

AVRUPA PARASAL BİRLİĞİ NDE MALİYE POLİTİKASI KOORDİNASYONU VE TÜRKİYE ANALİZİ

AVRUPA PARASAL BİRLİĞİ NDE MALİYE POLİTİKASI KOORDİNASYONU VE TÜRKİYE ANALİZİ Ankara, 2009 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı AVRUPA PARASAL BİRLİĞİ NDE MALİYE POLİTİKASI KOORDİNASYONU VE TÜRKİYE ANALİZİ Dr. Özay ÖZPENÇE Ankara, 2009 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNİ YARATAN NEDENLER VE TÜRKİYE Metin AYDOĞAN

AVRUPA BİRLİĞİNİ YARATAN NEDENLER VE TÜRKİYE Metin AYDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİNİ YARATAN NEDENLER VE TÜRKİYE Metin AYDOĞAN Avrupalı devletler, 20.yüzyıl içinde guruplara ayrılarak birbirleriyle iki kez savaştılar. Her iki savaşın da nedeni ekonomik rekabet ve pazar

Detaylı

AB Nedir? Pascal Fontaine

AB Nedir? Pascal Fontaine AB Nedir? Pascal Fontaine Bu kitapçığı ve AB hakkında diğer kısa açıklamaları elektronik olarak ec.europa.eu/publications/adresinde bulabilirsiniz. Avrupa Komisyonu Basın ve İletişim Genel Müdürlüğü Yayınlar

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRKİYE DE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ, İŞGÖREN VE İŞVERENİN HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ Yüksek Lisans

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKALARINDA AKDENİZ HAVZASI VE TÜRKİYE

AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKALARINDA AKDENİZ HAVZASI VE TÜRKİYE ÖZET AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKALARINDA AKDENİZ HAVZASI VE TÜRKİYE M. Akif ÖZER Bu çalışmada; Avrupa Birliği nin bölgesel politikalara bakış açısı, bu kapsamda Akdeniz Havzası ile ilgili stratejileri

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİMDALI AB SÜRECİNDE İÇİŞLERİ POLİTİKALARI BAĞLAMINDA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NDA YENİDEN YAPILANMA Samet ERCOŞKUN YÜKSEK

Detaylı

HKMO Bülteni. Mart2003

HKMO Bülteni. Mart2003 HKMO Bülteni. Mart2003 Belediye Ad; 38-Elazığ 39-Amasya 40-Sivas 41-Konak 42-Mersin B.Ş. 43-Akşehir 44-Üsküdar 45-Bakırköy 46-Bartın 47-Etimesgut 48-lzmir B.Ş. 49-Tekirdağ 50-İstanbul B.Ş. Çizelge 4: Belediyelerin

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÜRK İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE- AVRUPA BİRLİĞİ SİYASİ İLİŞKİLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ (1951-2005) YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÜRK İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE- AVRUPA BİRLİĞİ SİYASİ İLİŞKİLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ (1951-2005) YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÜRK İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE- AVRUPA BİRLİĞİ SİYASİ İLİŞKİLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ (1951-2005) YÜKSEK LİSANS TEZİ Murat Kılıç Tez Danışmanı Prof. Dr. Cemalettin TAŞKIRAN

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MAASTRICHT KRİTERLERİ VE TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK SÜRECİ Mehmet ÖZGÜN DERS : Güncel Mali Yaklaşımlar

Detaylı

Türkiye eğitimi; - aklın ve bilimin önderliğinde pozitif düşünen, - algılama ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, - öğrenmeyi öğrenmiş, - laik ve

Türkiye eğitimi; - aklın ve bilimin önderliğinde pozitif düşünen, - algılama ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, - öğrenmeyi öğrenmiş, - laik ve EĞĐTĐMDE VĐZYON 2023 VE AVRUPA BĐRLĐĞĐ NE GĐRĐŞ SÜRECĐ Dr. Gökhan TUZCU Ankara - 2006 ÖNSÖZ Önümüzdeki yıllarda Türkiye de eğitim nasıl olacak ya da nasıl olmalı? Bu sorunun yanıtını, AB ile üyelik sürecinde

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI KARARLARI IŞIĞINDA TÜRK VATANDAŞLARININ AVRUPA BİRLİĞİ NDE SERBEST DOLAŞIM

Detaylı

Avrupa da Genişleme ile Bütünleşmenin Uyumu. Avrupa da Genişleme ile Bütünleşmenin Uyumu. 1. A La Carte Avrupa (Europe A La Carte) Yaklaşımı:

Avrupa da Genişleme ile Bütünleşmenin Uyumu. Avrupa da Genişleme ile Bütünleşmenin Uyumu. 1. A La Carte Avrupa (Europe A La Carte) Yaklaşımı: İKT414 AB Türkiye İlişkileri Ünite 05: AB de Genişleme ve Derinleşme Maastricht den Lizbon a Doç. Dr. Özgür TONUS Açık Ders Malzemeleri Avrupa da Genişleme ile Bütünleşmenin Uyumu 1990 lı yıllarda, Avrupa

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ REHBERİ

AVRUPA BİRLİĞİ REHBERİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ REHBERİ HAZIRLAYAN Müge Bulut AB ve Uluslararası İşbirliği Şubesi Uzman Yardımcısı YAYIN NO:2006-1 İstanbul, 2006 Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na

Detaylı

Avrupa Birliği nin Genişleme Süreci:

Avrupa Birliği nin Genişleme Süreci: DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI (AB ile İlişkiler Genel Müdürlüğü) Avrupa Birliği nin Genişleme Süreci: AB nin Merkezi Doğu Avrupa ve Batı Balkan Ülkeleri İle İlişkileri Murat KAVALALI Ankara, Ekim

Detaylı

SOĞUK SAVAŞ KAVRAMI VE SOĞUK SAVAŞA

SOĞUK SAVAŞ KAVRAMI VE SOĞUK SAVAŞA SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ 1. SOĞUK SAVAŞ KAVRAMI VE SOĞUK SAVAŞA GEÇİŞ DÖNEMİ II. Dünya Savaşı ndan İngiltere ve Fransa nın yıpranmış, SSCB ile ABD nin süper güç olarak çıkması Soğuk Savaş sürecini başlatmıştır.

Detaylı