ODUNPAZARI 2013 PERFORMANS PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ODUNPAZARI 2013 PERFORMANS PROGRAMI"

Transkript

1 ODUNPAZARI 013 PERFORMANS PROGRAMI 1

2 SUNUŞ 013 yılı performans programımız ekonomik iyileşmeye paralel olarak daha çok hizmet üretmeye odaklı ve hemen- şimdi- acilen hizmet politikasıyla 01 yılı bütçesine göre daha büyük bir bütçe olarak hazırlanmıştır. Odunpazarı Belediyesi olarak, etkili hizmet üretmenin, başarıyı arttırmanın ve sürekli kılmanın planlanan çalışmalarla faaliyete geçirilebileceği görüşündeyiz. Bu nedenle Performans Programını yasal zorunluluktan çok, yürüteceğimiz faaliyet ve projelerin şeffaf bir şekilde siz değerli meclis üyelerimize ve vatandaşlarımıza sunma aracı olarak görmekteyiz. Belediyemiz, nitelikli insan kaynağıyla, bilgi birikimiyle, yaygın hizmet ağı ile hedeflerine giden yolda emin adımlarla ilerlemektedir. Kaynaklarımızın etkili, verimli ve ekonomik olarak kullanılmasını hedefleyen ve bunları şeffaflık, sürdürülebilir hizmetler sunmak, hesap verme ve katılımcı bir yönetim anlayışı içerisinde hazırlanan Performans Programımızın kentimize ve halkımıza hayırlı olmasını diler, başta siz değerli meclis üyelerimize ve çalışanlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Burhan SAKALLI Odunpazarı Belediye Başkanı

3 SUNUŞ İÇİNDEKİLER I.GENEL BİLGİLER A.Yetki, Görev ve Sorumluluklar B.Teşkilat Yapısı C.Fiziksel Kaynaklar D.İnsan Kaynakları E.Diğer Hususlar II. PERFORMANS BİLGİLERİ A.Temel Politika ve Öncelikler B.Amaç ve Hedefler C.Performans Hedef ve Göstergeleri ile ler D.İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı E.Diğer Hususlar 3

4 I.GENEL BİLGİLER Odunpazarı Belediyesi; ilçe belediyesi olarak hektarlık alanda (011 TUİK verilerine göre) hemşehrimize hizmet götürmektedir. Belediye Başkanlığı görevini 9 Mart 009 mahalli idareler seçimi sonucunda Adalet ve Kalkınma Partisi nden ikinci kez seçilen Burhan Sakallı yürütmektedir. Belediye meclisi; belediye başkanı dahil, Adalet ve Kalkınma Partisi nden 0 üye, Cumhuriyet Halk Partisi nden 15 üye Demokratik Sol Parti den 1 üye, ve bağımsız üye olmak üzere toplam 38 üyeden oluşmaktadır. Belediye encümeni, belediye başkanı, 3 meclis üyesi, 3 daire müdürü olmak üzere 7 kişiden oluşmaktadır. Odunpazarı Belediyesi, tarih ve 504 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ilk kademe belediyesi olarak; Bakanlar Kurulu'nun 93/5130 sayılı kararıyla kurulmuştur tarihinden bu yana ilk kademe belediyesi olarak hizmet vermektedir Sayılı Belediye Kanunu ( tarihli) ile sınırlarımız yeniden belirlendi. Bu belirlemede köy statüsündeki 8 köyün mahalle olarak belediyemize bağlanmasıyla birlikte sınırlarımız hektara, mahalle sayımız ise 43 e ulaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisinin aldığı kararla 6 Mart 008 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 5747 sayılı kanun gereğince sınırlarımız aynen korunarak belediyemizin statüsü ilçe belediyesi olarak belirlendi. Misyon ve Vizyon Stratejik planımızda belirlenen Varoluş Amacımız Görevimiz (Misyon); Bölge halkının mutluluğunu hedefleyen şeffaf, insan odaklı ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla kaliteli, eşit ve sürdürülebilir hizmetler sunmaktır. Stratejik planımızda belirlenen Geleceğe Bakışımız (Vizyon); Kentsel yaşam kalitesini, kentlilik bilincini ve hizmet anlayışını çağdaş seviyeye çıkararak öncü bir belediye olmaktır. Stratejik planımızda 9 başlıkta değerlerimiz belirlendi. Bu değerlerimiz; Katılımcılık ve şeffaflık İnsana ve çevreye saygılı Tarihi ve kültürel mirasını koruyan ve yaşatan Dürüstlük, eşitlik ve güvenilirlik Değişime ve gelişime açıklık Hizmetlerde etkinlik, verimlilik ve sürdürülebilirlik Sonuç odaklılık Toplumsal çıkarları ve hizmet kalitesini ön planda tutan Sosyal belediyecilik A.Yetki, Görev ve Sorumluluklar Odunpazarı Belediyesinin bir ilçe belediyesi olarak 516 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesinde belirtilen görev ve yetkileri a) Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile 516 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7 maddesinin birinci fıkrasında sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. b) Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak. c) Sıhhi işyerlerini, nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhi müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. d) 516 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7 maddesinin birinci fıkrasında belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, özürlüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve 4

5 kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihi dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak. e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmektir. Bununla birlikte 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinde belirtildiği gibi belediye sınırları içerisinde mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla belediyenin görev ve sorumlulukları şunlardır: a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediye hizmetlerinin sunulmasında; öncelik sırası, belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. Belediyenin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15. maddesinde belirtilen yetkileri ve imtiyazları; a) Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmek. i) Borç almak, bağış kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. 5

6 k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhi işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhi müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15 maddesinde belirtilen (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 5393 Sayılı Belediye Kanunun 67 inci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. 6

7 Kanunların verdiği yetkiyle, müdürlüklerin görev, yetki ve sorumluluk alanları belediye meclisi tarafından müdürlük çalışma yönetmelikleriyle belirlenmiştir. Belediye meclisi tarafından uygun görülen çalışma yönetmelikleri; Özel Kalem Müdürlüğü Yönetmeliği Yazı İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği Teftiş Kurulu Müdürlüğü Yönetmeliği Zabıta Müdürlüğü Yönetmeliği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Yönetmeliği Mali Hizmetler Müdürlüğü Yönetmeliği Destek Hizmetleri Müdürlüğü Yönetmeliği Temizlik İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği Sağlık İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yönetmeliği Yapı Kontrol Müdürlüğü Yönetmeliği Fen İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği Park ve Bahçeler Müdürlüğü Yönetmeliği Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Yönetmeliği Hukuk İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği Bilgi İşlem Müdürlüğü Yönetmeliği Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yönetmeliği Dış İlişkiler Müdürlüğü Yönetmeliği Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Yönetmeliği Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Yönetmeliği Zabıta Uygulama Yönetmeliği Kadın Meclisi Yönetmeliği Gençlik Meclisi Yönetmeliği Çocuk Meclisi Yönetmeliği İlan, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği Hobi Bahçesi Tahsis Ve Kullanma Yönetmeliği Semt ve Sabit Pazar Yerleri Uygulama Yönetmeliği Cenaze Nakil Yönetmeliği Yunus Emre Kültür Merkezi İşletme ve Kullanma Yönetmeliği Gösteri ve Sahne Sanatları Merkezi Çalışma Yönetmeliği Meslek Edindirme Kursları Çalışma Yönetmeliği Kadın El Sanatları Pazarı Yönetmeliği Sicil Yönetmeliği Disiplin Amirleri Yönetmeliği Sosyal Yardım Yönetmeliği Strateji Geliştirme Müdürlüğü Yönetmeliği 7

8 B.Teşkilat Yapısı Belediye meclisi; belediye başkanı dahil, Adalet ve Kalkınma Partisinden 0 üye, Cumhuriyet Halk Partisinden 15 üye, Demokratik Sol Partiden 1 üye, ve bağımsız olmak üzere toplam 38 üyeden oluşmaktadır.belediye Encümeni 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33/a maddesi gereğince Mali Hizmetler Müdürü ve Belediye Başkanının görevlendirdiği İmar ve Şehircilik ve Zabıta Müdüründen oluşan Birim amirleri, meclis tarafından gizli oyla seçilen 3 meclis üyesi ve Belediye Başkanı veya görevlendirdiği Başkan Yardımcısı olmak üzere 7 üyeden oluşmaktadır. Belediyemiz hizmetlerin daha etkin ve nitelikli yürütülmesi için meclis üyelerimizden oluşan 8 komisyon bulunmaktadır. Meclis üyelerimiz diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışmak için görevlendirilmektedir. Bunlar; Eğitim Bölgeleri danışma Kurulu, Tarihi kentler Birliği, Sağlıklı Kentler Birliği ve Çiftçi Mallarını Korumu Meclisidir. Odunpazarı Belediyesi 5 Başkan Yardımcısı ve Müdürlük ile Hizmetlerini sürdürmektedir. MECLİS ÜYELERİNDEN OLUŞAN KOMİSYONLAR TABLOSU KOMİSYON ADI ÜYE SAYISI Plan ve Bütçe Komisyonu 5 İmar Komisyonu 5 Denetim Komisyonu 3 Hukuk Komisyonu 5 Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 5 Pazaryerleri Yer Tahsis Komisyonu 5 İçkili Yerler Tespit Komisyonu 5 Parklara İsim Verilmesi İle İlgili İsim Belirleme Komisyonu 5 8

9 9

10 C.Fiziksel Kaynaklar BELEDİYE HİZMET NOKTALARI TABLOSU SIRA BİNA ADI YÜRÜTÜLEN HİZMETLER ADRES AÇIKLAMA NO 1 Merkez Bina İdari Hizmetler Yenidoğan Mh. Belediye Mülkü Çamkoru Sk. No: Fen İşleri Şantiyesi Yol ve yapı şantiye hizmetleri Mamuca Yolu Belediye Mülkü 3 Park Bahçeler Park, bahçe,piknik alanı Gültepe Mh. Belediye Mülkü Şantiyesi bakımı ve yapımı hizmetleri. 4 Çarşı Zabıta Karakolu Zabıta hizmetleri Arifiye Mh.PTT Belediye Mülkü Çıkmazı Sk. 5 Emek Zabıta Karakolu Zabıta hizmetleri Emek Kapalı Belediye Mülkü Pazaryeri 6 Kurşunlu Külliyesi Nikah hizmetleri Paşa Mh. Kemal Kiralık Zeytinoğlu Cd. 7 Yunusemre Kültür ve Kültürel etkinlikler İki Eylül Cd. No:61 Tahsis Sanat Merkezi 8 Hayvan Sağlık Merkezi Sokak hayvanları bakım Alpu Yolu 1. Km Belediye Mülkü hizmeti 9 Emek Sosyal Hizmet Sosyal yardım hizmetleri Emek Mh. Ertaş Cd. Belediye Mülkü Binası No: Paylaşım Merkezi Sosyal yardım hizmetleri Vatan Cd. No:48/A Kiralık 11 Paylaşım Merkezi Sosyal yardım hizmetleri Vatan Cd. No:48/B Kiralık 1 Deliklitaş İletişim İletişim hizmetleri Deliklitaş Kiralık Merkezi Mh.Gürman Sk Kara Kamil İletişim Odunpazarı Evleri Yaşatma Dede Mh. Şamlıoğlu Kiralık Merkezi Projesi ile ilgili hizmetler Sk. No:1 14 Sosyal Yaşam Merkezi Meslek edindirme, sosyal ve Kurtuluş Mh. Ilıman Kiralık kültürel hizmetler Sk. No:40 15 Odunpazarı Kurs Meslek edindirme kurs hizmeti Paşa Mh. Pazaroğlu Kiralık Merkezi Sk N:4 16 Emek Kurs Merkezi Meslek edindirme kurs hizmeti Emek Mh. Kiralık Karaosmanoğlu Sk No: Yenikent Kurs Merkezi Meslek edindirme kurs hizmeti Yenikent Mh. Kiralık Necdet Yıldırım Sk. No:46 18 Atlıhan Kurs Merkezi Meslek edindirme kurs hizmeti Atlıhan El sanatları Belediye Mülkü Çarşısı 19 Emek Sosyal Hizmet Oyuncak Evi Emek Mh. Ertaş Cd. Belediye Mülkü Binası Aşevi N:174 0 Kurşunlu Külliyesi Lületaşı Müzesi Paşa Mh. Kemal Kiralık Zeytinoğlu Cd. 1 Ihlamur Kent Sosyal Sosyal yardım hizmetleri ve Ihlamur Kent Mah. Belediye Mülkü Yaşam Merkezi meslek edindirme kurs hizmeti Mehmet Terzi Kapalı Spor faaliyetleri Ihlamur Kent Mah. Belediye Mülkü Spor Salonu 3 Kurşunlu Külliyesi Odunpazarı Kültür Merkezi Paşa Mh. Kemal Kiralık Zeytinoğlu Cd 4 Kadın Sığınma Evi - - Belediye Mülkü 10

11 ARAÇ TABLOSU Sıra No Taşıtın Cinsi Sayı T1- Binek otomobil T- Binek otomobil 6 T3- Station-Wagon 1 T4- Arazi binek (Enaz 4, en çok 8 kişilik) T5- Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik) 3 T6- Kaptı-kaçtı (Arazi) T7- Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik) T8- Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için şoför dahil 3 veya 6 kişilik) 4 T9- Panel T10- Midibüs (Sürücü dahil en fazla 6 kişilik) 1 T11- Otobüs (Sürücü dahil en az 7 kişilik) 7 T1- Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az Kg. 6 T13- Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az Kg. 7 T14- Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az Kg. 15 T15- Ambulans (Tıbbi donanımlı) T16- Ambulans arazi hizmetleri için T17- Pick-up (Kamyonet) cenaze arabası yapılmak üzere 3 T18- Motorsiklet en az cc.lik 3 T19- Motorsiklet en az 600 cc.lik T0- Bisiklet T1-a Güvenlik önlemli binek otomobil T1-b Güvenlik önlemli servis taşıtı TOPLAM 56.İnsan Kaynakları Belediyemiz hizmetleri; 158 memur, kadrolu işçi 15 geçişi işçi 1 sözleşmeli personel 41 olmak üzere toplam 35 personel ile yürütülmektedir. PERSONEL DURUMU TABLOSU STATÜ Personel Durumu Memur 158 Kadrolu İşçi 15 Geçici İşçi 1 Sözleşmeli Prs 41 Toplam 35 11

12 II.PERFORMANS BİLGİLERİ A.Temel Politika ve Öncelikler. BÖLGEMİZDEKİ KAYITLI MÜKELLEF BİLGİLERİNİ GÜNCELLEMEK BÖLGEMİZDEKİ MAHALLERDE VERGİ KAÇAĞI TARAMASI YAPMAK ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILAN TAHSİLATI ARTIRMAK PERSONELE HİZMET İÇİ VE MEVZUAT KONULARINDA EĞİTİM PROGRAMI YAPMAK PERSONELE ETİK KÜLTÜRÜ GELİŞTİRME KONUSUNDA SEMİNERLER DÜZENLEMEK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM PROGRAMI HAZIRLAMAK VE VERMEK ELEKTRONİK ARŞİV SİSTEMİNİ FAALİYETE GEÇİRMEK SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA ÇALIŞMALAR YAPMAK BÖLGEMİZDE BULUNAN İŞ YERLERİNİN DENETİM ORANINI ARTIRMAK SOKAK HAYVANLARINI KISIRLAŞTIRMAK İLAÇLAMA DÖNEMİNDE HER MAHALLEYİ İLAÇLAMAK CENAZE TAŞIMA HİZMETİNDE BÖLGEMİZDEN MÜRACAATLARIN KARŞILAMA ORANINI ARTIRMAK BÖLGEMİZDE GERİ KAZANILABİLİR ATIK TOPLAMA MİKTARINI ARTIRMAK ATIK PİL VE BATARYA TOPLAMAK MAHALLELERDE BİTKİSEL ATIK YAĞLARI KAYNAĞINDAN AYRI TOPLAMAK ÇEVRE DÜZENLEMESİ KONUSUNDA MÜRACAAT EDEN KURUM/ KURULUŞLARIN İHTİYACINI KARŞILAMAK. SOKAKLARDAKİ AĞAÇLARIN BAKIM VE BUDAMASINI YAPMAK HOBİ BAHÇESİ YAPMAK YENİ İMAR YOLLARI AÇMAK SABİT SEMT PAZARI YAPMAK MEVCUT YOLLARDA YENİLME YAPMAK İMAR PLANI YAPILAN ALANLARDA İMAR UYGULAMASI YAPMAK PARK YAPMAK VE ISLAH ETMEK YAPI KULLANMA İZİN BELGESİNİ VERME SÜRESİNİ İYİLEŞTİRMEK KENTSEL REHABİLATASYON PROJESİ YAPMAK UYGULAMA İMAR PLANI YAPMAK İHTİYAÇ DUYULAN YERLERDE KAMULAŞTIRMA YAPMAK KENTSEL YAŞAMI KOLAYLAŞTIRICI PROJELER YAPMAK TURİSTİK VE KÜLTÜREL AÇIDAN ETKİN HALE GETİRİLEN TARİHİ MİRAS PROJESİ ÜRETMEK KONUT VE SOSYAL DONATI PROJESİ YAPMAK. KÜLTÜREL ETKİNLİK YAPMAK KÜLTÜREL, SANATSAL VE EĞİTİCİ YAYIN ÜRETMEK BELEDİYEMİZLE İLGİLİ ULUSAL VE YEREL BASINA GÖNDERİLEN YAZILI VE GÖRSEL BÜLTENLERİN YAYINLANMA ORANINI ARTIRMAK EĞİTİM TANITIM VE TURİZM AMAÇLI BROŞÜR/GAZETE/BÜLTEN HAZIRLAMAK HİBE FONLARINDAN YARARLANARAK PROJE GERÇEKLEŞTİRMEK BELEDİYEMİZE MÜRACAAT EDİP KRITERLERE UYAN YARDIMA MUHTAÇLARIN İHTİYACINI KARŞILAMA ORANINI ARTIRMAK İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN MUHTAÇLIĞINI AZALTACAK PROJE GERÇEKLEŞTİRMEK EĞİTİME DESTEK AMAÇLI ÖĞRENCİLERE YARDIMDA BULUNMAK ODUNPAZARI BÖLGESİNE TURİST ÇEKMEK. MESLEKİ EĞİTİM VERMEK MESLEKİ EĞİTİMDE TALEP EDİLEN BRANŞ SAYISINI KARŞILAMAK İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI YAPMAK B.Amaçlar Katılımcı yöntemlerle hazırlanan stratejik planımızda geleceğe bakışımıza (vizyona) ulaşmak izleyeceğimiz yola ışık tutacak olan stratejik amaçlarımız üç alanda toplanmaktadır. Bunlar; Bölge halkının refah seviyesini artırmak; hızlı kalkınmasını sağlamak için her türlü kaynağı etkin ve verimli kullanmak, Sürdürülebilir çevre koşullarına uygun tarihi ve doğal çevreye uyumlu, planlı sağlıklı ve güvenli bir kent oluşturmak Sosyal, kültürel, ticaret ve sportif faaliyet alanlarını yaygınlaştırmak 1

13 Bu alanlarda toplanan stratejik amaç şeklinde belirlenmiştir. Program döneminde tüm bu amaçları azami ölçüde ulaşmak gerçekleştirmek hedeflenmektedir. Stratejik planımızda yer alan ve program dönemindeki stratejik amaçlar; 1.Bölge halkının refah seviyesini artırmak; hızlı kalkınmasını sağlamak için her türlü kaynağı etkin ve verimli kullanmak 1.1. Mali Saydamlık, İç kontrol ve hesap verilebilirliği sağlayacak bütçeleme ve mali yönetim uygulamak 1.. Hizmet arzını etkinleştirmek. Sürdürülebilir çevre koşullarına uygun tarihi ve doğal çevreye uyumlu, planlı sağlıklı ve güvenli bir kent oluşturmak.1. İnsan ve Çevre sağlığına yönelik en etkin belediye hizmetlerini sunmak.. Kentsel yaşamın standartlarını yükseltmek.3. Kültürel varlıklarımızın sağlıklaştırılarak kullanımını daha aktif hale getirmek.4. Temel stratejik işbirliği içersinde konut ve sosyal donatı projeleri yapmak 3. Sosyal, kültürel, ticaret ve sportif faaliyet alanlarını yaygınlaştırmak 3.1. Kültür, sanat ve organizasyon çalışmalarını etkinleştirmek 3.. Sosyal refah ve toplumsal dayanışmayı geliştirmek 3.3. Marka ve örnek oluşturacak prestijli estetik projeler gerçekleştirmek, yap-işlet-devret projelerini uygulamaya koymak. 13

14 TABLO 1 Alan Adı TABLO 1 Tablosu 01 - BÖLGE HALKININ REFAH SEVİYESİNİ ARTIRMAK; HIZLI KALKINMASINI SAĞLAMAK İÇİN HERTÜRLÜ KAYNAĞI ETKİN VE VERİMLİ KULLANMAK MALİ SAYDAMLIK, İÇ KONTROL VE HESAP VERİLEBİLİRLİĞİ SAĞLAYACAK Amaç Adı BÜTÇELEME VE MALİ YÖNETİMİ UYGULAMAK Hedef Adı BÖLGEMİZDEKİ KAYITLI MÜKELLEF BİLGİLERİNİ GÜNCELLEMEK MÜKELLEF BİLGİLERİNİ GÜNCELLEMEK Açıklama : MALİ HİZMETLER - BİLGİ İŞLEM Performans Göstergeleri (011) (01) (013) 1 Açıklama BİLGİLERİ GÜNCELLENEN MÜKELLEF SAYISI MALİ HİZMETLER MÜD - BİLGİ İŞLEM MÜD. Kaynak İhtiyacı (TL) 3ler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 KAYITLI BİLGİLERLE ALAN TARAMASI YAPILIP BİLGİLERİN GÜNCELLENMESİ ÇALIŞMALARI YAPILACAKTIR 400, , KAYITLI BİLGİLERLE ALAN TARAMASI YAPILIP BİLGİLERİN GÜNCELLENMESİ ÇALIŞMALARI YAPILACAKTIR 350, , Genel Toplam 750, , Alan Adı Tablosu 01 - BÖLGE HALKININ REFAH SEVİYESİNİ ARTIRMAK; HIZLI KALKINMASINI SAĞLAMAK İÇİN HERTÜRLÜ KAYNAĞI ETKİN VE VERİMLİ KULLANMAK MALİ SAYDAMLIK, İÇ KONTROL VE HESAP VERİLEBİLİRLİĞİ SAĞLAYACAK Amaç Adı BÜTÇELEME VE MALİ YÖNETİMİ UYGULAMAK Hedef Adı ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILAN TAHSİLATI ARTIRMAK E-BELEDİYE TAHSİLATINI ARTIRMAK Açıklama : MALİ HİZMETLER Performans Göstergeleri (011) (01) (013) 1 Açıklama ler ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILAN TAHSİLAT ORANI Bütçe Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Dışı Toplam 1 ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILAN TAHSİLATI ARTIRMAK İÇİN TEKNOLOJİK YAPIYI OLUŞTURMAK 75, , Genel Toplam 75, ,000.00

15 TABLO 1 Alan Adı Amaç Adı Hedef Adı Tablosu 01 - BÖLGE HALKININ REFAH SEVİYESİNİ ARTIRMAK; HIZLI KALKINMASINI SAĞLAMAK İÇİN HERTÜRLÜ KAYNAĞI ETKİN VE VERİMLİ KULLANMAK HİZMET ARZINI ETKİNLEŞTİRMEK PERSONELE HİZMET İÇİ EĞİTİM VE MEVZUAT KONULARINDA EĞİTİM PROGRAMLARI YAPMAK HİZMET İÇİ VE MEVZUT KONULARINDA EĞİTİM PROGRAMLARI YAPMAK Açıklama : İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM Performans Göstergeleri (011) (01) (013) 1 Açıklama ler DÜZENLENEN EĞİTİM PROGRAMI SÜRESİ (SAAT/KİŞİ) İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 EĞİTİM PROGRAMI YAPILACAKTIR 70, , Genel Toplam 70, , Alan Adı Amaç Adı Hedef Adı Açıklama : Tablosu 01 - BÖLGE HALKININ REFAH SEVİYESİNİ ARTIRMAK; HIZLI KALKINMASINI SAĞLAMAK İÇİN HERTÜRLÜ KAYNAĞI ETKİN VE VERİMLİ KULLANMAK HİZMET ARZINI ETKİNLEŞTİRMEK PERSONELE ETİK KÜLTÜRÜ GELİŞTİRME KONUSUNDA SEMİNERLER DÜZENLEMEK ETİK KÜLTÜRÜ GELİŞTİRME KONUSUNDA SEMİNERLER DÜZENLEMEK TEFTİŞ KURULU Performans Göstergeleri (011) (01) (013) 1 DÜZENLENEN EĞİTİM SAYISI Açıklama Kaynak İhtiyacı (TL) ler Bütçe Bütçe Dışı Toplam ETİK KÜLTÜR SEMİNERLERİ 1 DÜZENLENECEKTİR 15, , Genel Toplam 15, ,000.00

16 TABLO 1 Tablosu 01 - BÖLGE HALKININ REFAH SEVİYESİNİ ARTIRMAK; HIZLI KALKINMASINI Alan Adı SAĞLAMAK İÇİN HERTÜRLÜ KAYNAĞI ETKİN VE VERİMLİ KULLANMAK Amaç Adı HİZMET ARZINI ETKİNLEŞTİRMEK Hedef Adı BİLGİ TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI HAZIRLAMAK VE VERMEK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM PROGRAMI HAZIRLAMAK VE VERMEK Açıklama : BİLGİ İŞLEM Performans Göstergeleri (011) (01) (013) 1 Açıklama ler HAZIRLANAN BİLGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM PROGRAM SAYISI 4 BİLGİ İŞLEM Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam TEKNOLOJİ EĞİTİM PROGRAMLARI 1 HAZIRLANACAKTIR 110, , Genel Toplam 110, , Alan Adı Amaç Adı Hedef Adı Tablosu 01 - BÖLGE HALKININ REFAH SEVİYESİNİ ARTIRMAK; HIZLI KALKINMASINI SAĞLAMAK İÇİN HERTÜRLÜ KAYNAĞI ETKİN VE VERİMLİ KULLANMAK HİZMET ARZINI ETKİNLEŞTİRMEK ELEKTRONİK ARŞİV SİSTEMİNİ FAALİYETE GEÇİRMEK ELEKRONİK ARŞİV SİSTEMİNİN PLANLANAN BÖLÜMÜNÜ FAALİYETE GEÇİRMEK Açıklama : YAPI KONTROL Performans Göstergeleri (011) (01) (013) 1 Açıklama ler ELEKTRONİK ARŞİV SİSTEMİ FAALİYETE GEÇİRME ORANI YAPI KONTROL Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 ARŞİV SİSTEMİNİN KURULMASI 50, , Genel Toplam 50, ,000.00

17 TABLO 1 Alan Adı Amaç Adı Hedef Adı Açıklama : Tablosu 01 - BÖLGE HALKININ REFAH SEVİYESİNİ ARTIRMAK; HIZLI KALKINMASINI SAĞLAMAK İÇİN HERTÜRLÜ KAYNAĞI ETKİN VE VERİMLİ KULLANMAK HİZMET ARZINI ETKİNLEŞTİRMEK SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA ÇALIŞMALAR YAPMAK SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA ÇALIŞMALAR YAPMAK ÖZEL KALEM STRATEJİ GELİŞTİRME Performans Göstergeleri (011) (01) (013) 1 HER YIL YAPILAN PAYDAŞ ANKET SAYISI Açıklama STRATEJİ GELİŞTİRİME Açıklama ler KADIN ÇOCUK VE GENÇLİK MECLİSLERİ ÇALIŞMA SAYISI 1 1 ÖZEL KALEM Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 DIŞ PAYDAŞ ANKETİ YAPILACAKTIR 66, , MECLİS ÇALIŞMALARI YAPILACAKTIR 5, , Genel Toplam 91, , Alan Adı Tablosu 0 - SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE KOŞULLARINA UYGUN TARİHİ VE DOĞAL ÇEVREYE UYUMLU PLANLI SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR KENT OLUŞTURMAK İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA YÖNELİK EN ETKİN BELEDİYE HİZMETLERİNİ Amaç Adı SUNMAK Hedef Adı BÖLGEMİZDE BULUNAN İŞYERLERİNİN DENETİM ORANINI ARTIRMAK İŞ YERLERİNİN DENETİM ORANINI ARTIRMAK Açıklama : ZABITA Performans Göstergeleri (011) (01) (013) 1 Açıklama ler YILLIK PERİYOTLARLA BÖLGEMİZDE BULUNAN İŞ YERLERİNİN DENETİM ORANI ZABITA Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 İŞ YERİ DDENETİMLERİ YAPILACAKTIR 810, , Genel Toplam 810, ,000.00

18 TABLO 1 Alan Adı Amaç Adı Hedef Adı Açıklama : Tablosu 0 - SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE KOŞULLARINA UYGUN TARİHİ VE DOĞAL ÇEVREYE UYUMLU PLANLI SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR KENT OLUŞTURMAK İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA YÖNELİK EN ETKİN BELEDİYE HİZMETLERİNİ SUNMAK SOKAK HAYVANLARINI KISIRLAŞTIRMAK SOKAK HAYVANLARINI KISIRLAŞTIRMAK SAĞLIK İŞLERİ Performans Göstergeleri (011) (01) (013) 1 YILLIK KISIRLAŞTIRILAN HAYVAN SAYISI Açıklama SAĞLIK İŞLERİ Kaynak İhtiyacı (TL) ler Bütçe Bütçe Dışı Toplam SOKAK HAYVANLARINI TOPLAMA 1 FAALİYETİ 00, , SOKAK HAYVALARI BAKIM FAALİYETİ 00, , SOKAK HAYVANLARINI KISIRLAŞTIRMA 3 FAALİYETİ 100, , Genel Toplam 500, , Alan Adı Tablosu 0 - SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE KOŞULLARINA UYGUN TARİHİ VE DOĞAL ÇEVREYE UYUMLU PLANLI SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR KENT OLUŞTURMAK İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA YÖNELİK EN ETKİN BELEDİYE HİZMETLERİNİ Amaç Adı SUNMAK Hedef Adı İLAÇLAMA DÖNEMİNDE HER MAHALLEYİ İLAÇLAMAK İLAÇLAMA DÖNEMİNDE HER MAHALLEYİ İLAÇLAMAK Açıklama : SAĞLIK İŞLERİ Performans Göstergeleri (011) (01) (013) 1 Açıklama ler İLAÇLAMA DÖNEMİNDE İLAÇLANAN MAHALLE SAYISI SAĞLIK İŞLERİ Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 MAL VE HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR 500, , Genel Toplam 500, ,000.00

19 TABLO 1 Alan Adı Amaç Adı Hedef Adı Tablosu 0 - SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE KOŞULLARINA UYGUN TARİHİ VE DOĞAL ÇEVREYE UYUMLU PLANLI SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR KENT OLUŞTURMAK İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA YÖNELİK EN ETKİN BELEDİYE HİZMETLERİNİ SUNMAK CENAZE TAŞIMA HİZMETİNDE BÖLGEMİZDEN MÜRACAATLARIN KARŞILAMA ORANINI ARTIRMAK CENAZE TAŞIMA HİZMETİNDE MÜRACAATLARI KARŞILAMA ORANINI ARTIRMAK Açıklama : SAĞLIK İŞLERİ Performans Göstergeleri (011) (01) (013) 1 CENAZE TAŞIMA HİZMETİ MÜRACAATIN KARŞILANMA ORANI Açıklama Kaynak İhtiyacı (TL) ler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 MAL VE HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR 00, , Genel Toplam 00, , Alan Adı Tablosu 0 - SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE KOŞULLARINA UYGUN TARİHİ VE DOĞAL ÇEVREYE UYUMLU PLANLI SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR KENT OLUŞTURMAK İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA YÖNELİK EN ETKİN BELEDİYE HİZMETLERİNİ Amaç Adı SUNMAK Hedef Adı BÖLGEMİZDE GERİ KAZANILABİLİR ATIK TOPLAMA MİKTARINI ARTIRMAK GERİ KAZANILA BİLİR ATIK TOPLAMA MİKTARINI ARTIRMAK Açıklama : ÇEVRE KORUMA VE KONTROL - TEMİZLİK İŞLERİ Performans Göstergeleri (011) (01) (013) 1 Açıklama ler 1 AYLIK GERİ KAZANILABİLİR ATIK TOPLAMA MİKTARI ÇEVRE KORUMA Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam ATIK TOPLAMA NOKTASI OLUŞTURMA FAALİYETİ 100, , ATIKLARIN TOPLANMASI VE ÇEVRE TEMİZLİĞİ FAALİYETİ 17,000, ,000, Genel Toplam 17,100, ,100,000.00

ODUNPAZARI 2014 PERFORMANS PROGRAMI

ODUNPAZARI 2014 PERFORMANS PROGRAMI ODUNPAZARI 204 PERFORMANS PROGRAMI * 05/09/203 tarih 8/225 sayılı kararıyla Odunpazarı Belediyesi Meclisi nde kabul edilmiştir. 0 S a y f a SUNUŞ SUNUŞ Günümüzün stratejik yönetim anlayışında kendimiz,

Detaylı

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 SUNUŞ Odunpazarı Belediyesi olarak üstümüze düşenleri başarmada mevcut performansımız ve izleyen yılda gerçekleşecek hedeflerimizi sizlerle paylaşmak üzere bu raporu hazırladık.

Detaylı

ODUNPAZARI BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU. 1 S a y f a

ODUNPAZARI BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU. 1 S a y f a ODUNPAZARI 2014 BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 1 S a y f a 2 S a y f a 3 S a y f a 4 S a y f a ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 2014 yılında yapılan yerel seçimler sonrasında Odunpazarı Belediyesi sosyal demokrat anlayışın

Detaylı

2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI ĠZMĠR KARABAĞLAR BELEDĠYESĠ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI K. SITKI KÜRÜM KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANI ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Değerli Karabağlar Halkı! 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI İZMİR 202 YILI PERFORMANS PROGRAMI K. SITKI KÜRÜM KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANI ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Değerli Karabağlar Halkı! 200 204 yıllarını kapsayan Stratejik Planımızda belirlediğimiz amaç ve hedeflere

Detaylı

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI 1 2 3 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli hemşerilerim; kendine has orman dokusu yeşilin maviyle kardeş olduğu, güzel şehir Rize, Karadeniz in gözbebeğidir. Bu güzellikleri ve stratejik konumu itibarıyla özel bir

Detaylı

1 2 3 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli Hemşerilerim; Güzel Rize mizi cazibe merkezi haline getirme arzumuzla 2014 yıllını kapsayan plan, program, yatırım ve kaynaklarımızı içeren performans programımızı siz değerli

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 205 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi. 2012 Performans Programı

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi. 2012 Performans Programı Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Ç 2012 Performans Programı 2011 E S K İ Ş E H İ R 1 Belediyenin Adı Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Kuruluş Yılı 1993 Nüfusu (2010) 277.757 Telefon No (222) 211 40 00 Fax No

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini,sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini,sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini,sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur. MÜDÜRLÜKLER SAYFA DİZİNİ

Detaylı

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2014 ...bu ulusa ve ülkeye hizmet bitmeyecektir. EKREM İMAMOĞLU Beylikdüzü Belediye Başkanı Beylikdüzü Belediyesi Faaliyet Raporu 2014 İçindekiler I- Genel Bilgiler

Detaylı

A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... D- Fiziksel Kaynaklar... E- İnsan Kaynakları... A- Temel Politika ve Öncelikler...

A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... D- Fiziksel Kaynaklar... E- İnsan Kaynakları... A- Temel Politika ve Öncelikler... İÇİNDEKİLER Başkan Sunumu I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Teşkilat Yapısı... D- Fiziksel Kaynaklar... E- İnsan Kaynakları... F- Diğer Hususlar... II- PERFORMANS

Detaylı

TUZLA BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

TUZLA BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 05 YILI PERFORMANS PROGRAMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I. GENEL BİLGİLER... 3. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3. ORGANİZASYON YAPISI... 6 3. İNSAN KAYNAKLARI... 8 4. FİZİKSEL YAPI... 5. BİLGİ VE TEKNOLOJİK

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini,sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini,sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini,sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur. MÜDÜRLÜKLER SAYFA DİZİNİ

Detaylı

GÖLCÜK BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 0

GÖLCÜK BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 0 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 0 Strateji Geliştirme Müdürlüğü İLETİŞİM BİLGİLERİ Atatürk Bulvarı No:121 PK: 41650 Gölcük KOCAELİ Tel: +90262-414 45 85 Dahili 281 Fax : 262-414 45 00 E-posta : strateji@golcuk.bel.tr

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda 1 2 Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda söner. 3 4 BAŞKAN SUNUŞU Performans, kurumun faaliyet

Detaylı

ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ

ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 1 Hayatta insanı mutlu edecek şey, kendisi için değil kendisinden sonra gelecek olanlar için Çalışmaktır. 2 Değerli Meclis Üyeleri ve Kıymetli Hemşehrilerim, Çağdaş yönetim anlayışının iki önemli adımı

Detaylı

II. PERFORMANS BİLGİLERİ... 7

II. PERFORMANS BİLGİLERİ... 7 İçindekiler I. GENEL BİLGİLER... 3 A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları... 3 2. Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları... 3 B. TEŞKİLAT YAPISI... 5 C. FİZİKSEL KAYNAKLAR...

Detaylı

2010 BAYRAKLI BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI

2010 BAYRAKLI BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 010 PERFORMANS PROGRAMI Memleket Mutlaka Modern, Medeni ve Yeni Olacaktır. Bizim İçin Bu Hayat Davasıdır... 010 PERFORMANS PROGRAMI 4 010 PERFORMANS PROGRAMI 6 PERFORMANS PROGRAMI 010 BAŞKANIN SUNUŞU

Detaylı

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU ŞAHİNBEY BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU Güler Yüzlü, Hızlı ve Kaliteli Hizmet ABDULLAH GÜL TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI Güler Yüzlü, Hızlı ve Kaliteli Hizmet RECEP TAYYİP ERDOĞAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Detaylı

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 SUNUŞ Değerli Beykozlular; 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimlerin ardından Beykoz umuzun hem kentsel gelişimi hem de insani gelişimi

Detaylı

TUZLA BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI. Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Bölümü

TUZLA BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI. Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Bölümü TUZLA BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Bölümü SUNUŞ Tuzla Belediyesi, 2010-2014 stratejik planında da ifade edildiği gibi stratejik amaç ve hedeflerini genel

Detaylı

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2012 DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 GELECEĞİ GÖREBİLMEK; ZAFERE VE BAŞARIYA DOĞRU ATILMIŞ EN BÜYÜK ADIMDIR. M. Kemal ATATÜRK 3 4 İÇİNDEKİLER

Detaylı

2013 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

2013 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 2013 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 2012 1 2 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli Mesai Arkadaşlarım, Beykoz Belediye Başkanlığı olarak, bürokratik işlemlerden ziyade, vatandaş odaklı güleryüzlü hizmet anlayışını

Detaylı

ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ

ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde O düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir. İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Teşkilat

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı 2 Hüseyin Mutlu AKPINAR Karşıyaka Belediyesi Başkanı 3 BAŞKAN IN SUNUŞU Tarihi, kültürü, sporu ve sanatı ile gurur duyan, katılımcı

Detaylı