(9 r ii ii.]g!rk l}ak"':llrtii

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "(9 r ii ii.]g!rk l}ak"':llrtii"

Transkript

1 t (9 r ii ii.]g!rk l}ak"':llrtii T.C. ADANAVALiLiGi Il Salhk Miidiirliilii Sayr: Satrnalma / \r"t Konu: Teklif Formu t\l tzotc TEKLIF FORMU Miidiirliiliimiize bagll i1 Ambulans Servisi Baqhekimli$i'nin ihtiyacr olan aqalrda cinsi, miktan ve $zellikleri belirtilen 1 ( bir ) kalemden olugan hizmet ahmr;4734 sayrh Kamu Ihale Kanunun 22. maddesi gere[i dogrudan temin usulii ile ternin edilecektir. Birim fiyatrmn bildirilmesini rica ederim. Hasan Ferudun ALTIPARMAK Y<inetim Hizmetleri $ube \4iidiirliipn Srra No I Birim Fiyata Esas ig Kaleminin Adr Miktarl Birimi 48 Adet Ambulansrn Arka Kabin ig Donantmlart Baktm Onanmr ve 62 Adet Ambulanstn ig Donantmtndaki Trbbi Cihazlann Kalibrasyonlartnln Yapllmasl i Bakrm Birim Fiyatt {TL) Toplam Fiyatl (TL) Genel Toplam : Toplam fiyat yalniz 'dir. Not : 1-) Hizmet altml igin s6zlegme imzalanacakttr. 3-l Ekteki Teknik Sartnameve Fiire teklif fivatl verilecektir' Ek: Teknik gartname 1( Bir ) Adet 6(Bir)Sayfa 6Nnn4f,i NOTLAR : En son teklif kabul tarihi 95..t...2..,t ZOt4 tarih saat 17:00'e kadardrr. : Tekiifler TL. olarak verilecektir. : Birim fiyatlar iizerinden teklif ettiginiz toplam bedel K.D.V harig belirtilecektir. : Usuliine uygun olmayan teklifler delerlendirme drgr brrakilacaktrr. Adres: Mustafa Kemalpaqa Bul. No: 8 irtibat : V.H.K.i. A.AKTURK Yiiregir / Adana lnternet Adresi : Tel Fax:

2 T.C, ADNNAVALiLiGi it,sl6t tx tt'ttrpiinr,$6i] iuurur,ans srnvisi Ba$H[Kh4Li6i AMBULANS ARKA KABIN iq DONANIM, SIRSN;TEPE LAMBALARI Vtr TIBBi CTIUZLARIN BAKIM, ONARIM VE KALiBRASYON T{iZMETI ALTMI TEKNiK SARTNAMESI Madde-l TANIM it Sagtrt Miidiirliigii ll Arnbulans Servisi Baghekimlifi envanterinde bulunan garanti kapsamr dlgmdaki 48 adet ambulansrn arka kabil i9 donanrm ve trbbi cihaz baktm ve onanmt' 62 adet ambulansm ig donamndaki trbbi cihazlann kalibrasyonunun yaptlmasr' Madde-2AMAQ ve KAPSAM itsaglrkmiidtirlnldllambulansserisibaqhekimlisiambulanslannrnarka kabinlerinde bulunan muhtetif Ambulans Tipi tilm ekipmanlar ve Trbbi Cihazlann Ayl* periyotlarla rutin konfollerinin yaprlmast'herhangi bir anza durumunda da cihazlara miidahale edilerek en krsa s8rede sorunlannn giderilmesi ve 3(iiq) ay igerisinde en az I {bir) kez kalibrasyonlarrntn yap mast, 3 (ilg) ay igerisinde meydana gelecek cihaz anzalaluun onanmlannrn yapllarak hizmet akrqrnda devarnlthlrun sa$lanmast' MAddC.3 GENEL H{JK{JMLSR a.bugartnamesallrkmtidiirliiliimiizambulanslanndabulunanmuhlelifambulans.lipi tunr ekipmanlar ve Trbbi cihazlann Ayhk periyotlarla cihazlarrn rutin kontrotlerinin yapdarak, herhangi bir arua durumunda da cihazlaia miidahale edilerek en krsa sijrede.o,onl*ngicleritmesivel(bir)yrligerisindeenazl(bir)kezkalibrasyonlannnyaprlmast igini kapsar. b.yiiklenici,yrligerisindcidarecedncedenbelirlenenzamandilimlerilde,belir enen clhaz anperiyodikbalamvekalibrasyonlrianetisrrrracaktrr.yiiklenici'periyodikbaktmve kalibrasyonhizmetiniidareileyiiklenicininbirlikreolugturacalrigplanrgerqevesinde sunacaklr. c-yiiklenici finna herhangi bir cihazrn anzasl durumunda mesai giinlerinde 24 saat igedsinde, resmi taril giinlerinde tatili miiteakip ilk i9 giiniinde cihaza servis hiinneti verecektir, d-kalibrasycnu yappac:rk otan cihazlann marka" model' tip vo sayrlart gartname ekinde belirtilmiqlir. "A r i!, Jir^ ^,^tlllg{.{m Bu betge 5070sayrl rs*:,"', kanunagiire giiu"nri.t.kt\qnit \l 'r', ',.;;;llili*'ffi'"''

3 MSddE-4 YtJKLEMCINiN YOKUNAIUIUT.ENi a-cihazlann bakrm, onanm ve kalibrasyonlan, trbbi cihaz-lann bakrm, onann ve kalibrasyonlan konusunda sertifikah, uzman, elektrik, elektronik m[hendisi ve teknik elemanlar tarafrndan cihazlara yelinde miidahale edilerek yaprlnrah ve aynca kullanrcrlara do$u kullamm konusunda elitim verilmelidir. b-yiiklenici finnamn ISO EN IEC I 7025 Srandartlarrndan akredirasyon belgesi ve TS- AN-ISO- 9001:2000 kalite vdnetim sistemi belgesi veya TSE hizmet yelerlilik belgesi olmalrdu. Bu ksosamda bivomedikal ciha *alibraslrona bevan edileeektit. Denetim geregi olmasr gerekcn ve gebeke gerilimi ile gahqan tiirn cihazlann Elektriksel Gi.ivenlik Testleri'l'S EN direktifine gore iicrelsiz yaprlacak ve dosyaya eklenecekrir. yiiklenici firmamn 'l rbii cihazlan kalibrasyon yapmaya yetkisi yoksa ve/veya kanunen yapamryorsa; ytiklenici firma kalibrasyon hizmetini yetki belgeli bagka bir firmaya yaprrnlabilir: c-tlbbi cihazlann kalibrasyonlan yaprldrktan sonra, yerinde kalibra.ryon lormu diizenlenerek yetkili kiqiler ve kullanrc ar larafrndan imza aluna alnmahdrr. Ayrrca kalibrasyott siirelerinin takip edebilrriesi igin kalibrasyon etiketleri olugturulmahdrr. Etiketler iizerinde kurum logosu, kalibra;yon tarihi. periyodq gegerlilik siiresi ve izlenebilirlik iqin sertifika numarast yazrh olmahdr. Yiiklenici firmo tarafindan rapor halinde sunulmahdrr. d-yiiklenici tarafindan yaprlan kalibrasyon iglernleri ECRI protokolleri uyannca belirlenmiq olan 019iim s*hgr silresince gegerli olmahdr. Kalibrasyon iglemleri idarenin gdrevlendirdi[i bir teknik personelin gdzetiminde yaprlacaktrr. Ttim bu yaprlan iqlem ve hizmetlerjn sonunda tiim kullamcrlara e$itin: verilecektir. e-trbbi cihazlann bakrm, onanm ve kalibrasyonlannr yaprldrktan sonr4 yerinde bakrm, onanm kalibrasyon formu diizenlenerek ye&ili kiqiler ve kullanrcrlar tarafrndan inza altrna alnmahdr. Yiiklenici lirma tarafindan rapor halinde smulmahdr. f-yiiktenici, bakrm veya onanni igin teslim edilen cihazlan, periyodik kontrollerde l0 (on ) iq gfinii iginde bakrm veya onanmuu yaparak idareye teslim edeoektir. Bakrm veya ona*mda gecikme olacaksa veya cihazlann yerinde bakrm, onanmt yaptlamtyorsa kontr:ol tegkilatrmn kontroliinde idarenin yazrh onayr alnacaktrr. g-yilklenicinin bakun ve onanmr yaprlacak cihazlarda tespit ettifi, onanmt mtimkiin olmayan parga ya da parqalann yenisi ile de[igririlmesi zorunlu ise gereken cihaz, parea veya pargalar servis tutane$ ile idareye bildirilnelidir. Idarenin temin enifi cihaz, parqa veya pargalar Ytiklenici tarafindan monte edilecek ve idareden monlaj, bakm ve isqilik iqin herhangi bir ticret talep etmeyecektir. h-cihazlar durum ve dzelliklerine gdre idarenin takdirine ba[lt olarak yerinde veya yiiklenicinin bakrm servisinde, lcslim formu ile baklm veya onanma altnacakttr. r-yaprlacak her baktm veya onanm hizr:r:eti sonrastnda yaprlan igleme dair servis raporu diizenlenecektir. Raporda O*Xt. onartm yaptlan firazur, $r.i {t,\l. \ \l \J bulunduau adres bilgisi. -xf,

4 ssri nurnarasl araca monte ise arag'plaka* ve cihazrn bulundugu birim.in imzalarr bulunqcaktr. i Yiiklenici firmanrn ambulans arka kabin ig donamm ve l'rbbi cihazlann bakrm onarunml yapmaya'i's EN ' a grire yetkili oldu[una dair yetki belgesi olmah veya yerki bplgesi olan bir firmamn bayisi oimahdrr. Aynca yiiklenici firmarun kendi adrna TSE(HYB) Hizmet yeterlilik belgesi ve Tiirkak' tan TS EN ISO 9001:2008 belgeterine sahip olma dr. j-yiiklenici, baktm veya onanm igin teslim edilen teknik cihazlara teknik dzellik.lerine uygun olarak miidahale ederek bakrm veya onanml yapacaktr. Her bakrnr iglerni sonrasr gerekiyorsa, her onamn sonrasr mullaka kalibrasyon iglemi yaprlarak gerekli dokiimanlar ve etikeiler diizenlenecektir. Bakrm veya onanmlan yaprlan trbbi cihazlar idare tarafindan imza kargr h$r teslim alnacaklu. k-yiiklsnici tarafindan cihaza yaprlan miidahaleler srrasrnda olugabilecek teknik seivis hatalan sdz konusu oldu[u durumlarda, oihaza ait aksamlarda krnk, gatlak veya cihaza ait elektronik donanrmlalda bir hasar olugturur ise Yiiklenici firma aym marka ve model cihazr veya aym marka daha iist model cihazr temin etmekle yiiktimlii olacaktrr. Bu gibi durumlarda Yiiklenici tarafindan en geg l5 (On beg) gtin igerisinde temin edilecek olan cihaza dair Ytikleniciye ldarc tarafindan bir dderne yaprlmayacakhr. f-ydklenici, onanm srasnda beklenilnreksizin oftaya Qlkan ve *tz&ya neden oldu$u diigiiniilen drg etkenler ve anzanrn nreydana geliqi hakkudq yeterli ve dogru trilgiyi idareye verecektir. m-yiiklenici belirrilen stirede trbbi cihazlann bakrm, onanm ve kalibrasyon igini bitirmez ise idare sdzlegme gergevesinde, yilkleniciye ydnelik bagvuracalr bi.itiin haklan sakh kalmak kaydryla ve masraflar yiikleniciye ait olmak iizere bakrm, onarrm ve kalibrasyon igini baqka yiikleniciye yaptuabilir" Bdylece tahakkuk edesek masraflar yiiklenicinin hak ediq yetersiz bulundugunda diger hakla*u kullanarak masrafrn tazminini gergekle$iirecektir. Madde.S ZARAR VA HASARIN TAZMiNi Yiiklenici firma ig esnasmda meydana gelecek hasar ve tazrnini ile mtikelleftir. Meydana gelen zarar ve hasann, idarenin fimrarun ig yerindeki ye&ili elemanlanna bildirmesinden itibaren, y0klenici firma tarafindan yaptrnlmarsr temin edilemez veya yenilenmezse, idare masrallan yiiklenici firmaya ait olmak uzere gerekli i$lemleri yapar ve masraflannl hak eqinden keser. MAddE.6 EMNiYET VE SAELIK TEDBiRLf,Ri Yiiklenici firma higbir iddia ve ikaza hacet kalrnaksum l$zumlu bil ciimle emniyel tedbirlerini zamannda almak ve kazalardan korunra usul ve tareler.ini iggilcrine dlretmekle miikelleftir. Bu itibarla taahhiidiin ifasrnda gerek ihmal ve dikkatsizlik, tedbirsizlikten ve gerekse ehliyetsiz iqgiler kullanmaktan veya herhangi bir sebeple vulu bulacak kazalardan yiiklenici fimra sorumludur. Yiikienii firma iq kanunu, ilfisafltlt ve i99i giivenligi tuzugii \crj- t -{$r--: il \- - ln ' \J" \l I \-/

5 hdkiimlerine g6re iggilerin sa$r$rru korunak iizere her tiirlfi salhk redbirlerini sa!.layacak ve i$ilsrin tehlikeli gartlar altrnda qahgmasrna meydan verilmeyecaktir. Sosyal sigortalar mevzuahndaki her tiirlii i99i ve igveren hakkrndaki haklardan dolay, i99i ahnmasr ve igqi q*ardnasr gibi tiim sorumluluklar ytikleniciye air olup, idare bu konuda sorumluluk tafmayacaktr. MAddC-7 DENETIM YE MUAYENE KABUT i$lemleri 4734 Sayri Kamu ihale Kanunu Hizmet ahmlan denetim, mlrayene ve kabul iglemlerine dair ysnetmelik hriklhnleri ve idare tara{indan belidenen esaslar gergevesinde yaplacaktr. Diler hususlar: Bu gartnamede yer almayan hususlarda ilgili olarak 4734 sayrh kamu ihale kanunu ve 4735 sayrh kamu ihale sdzlegmeleri kanunu dlizenlenmeleri esastr. l9 bu teknik gartname ekleri hariq,4(dtirt) sayfa ve 7(yedi) genel maddeden ibarettir. Ekler I:Bakrm,onanm yaprlacak ambulans arka kabin ig donanm listesi 2, Kalibrasyon yaprlacak Trbbi cihaz listesi b Abdullah Kayt,Ayniyat Yetkilisi nl

6 BAKIM onartm yaprlacak ARKA KABIN ic ponnntu dsrusi l.ana sedye ve ekleri 2.Platform sedye ve ekleri 3.Arka kabi ndeki ttl m a hgap,foa mboa rd,fibeir,abs veya d i$er ka pla ma malzemelerinden yaprlmrg olan dolap,gekmece ve aksamlar. 4.Elektrik tesisatr ve ekleri 5.invert6r ve redresor 6.ig aydrnlatma ve ekleri T.Oksijen ve vakum sistemi ile ekleri 8.Ka5rk sedye ve ekleri 9.Uygulayrcr oturma yer ve koltuklarr ile ekleri 10.lsrtma sistemi ile bilegenleri (webhasto) ll.vakum sedye,pompasr ve ekleri 12.T;ban ve tavan d6$eme ile aksamlarr 13.Kombinasyon sedye ve ekleri 14.Trbbi cihazlar{defibrilator,ventilat6r,aspi ratdr,enjeksiyon pompasr,.,..vb.) ve ekleri 15,5iren ve Tepe lambalan{ikaz ve uyan) sistemleri l6.yukarda belirtilemeyen ve ambulans arka kabin iginde yer alan ttim ekipman ve pargalart.,fgtagr\ *ia1o.t-e;$1 $*- Abdullah Kayn,Ayniyat Yetkilisi

7 KAL BRASYON YAPITACAK TIBBi C NRZ IISTTS r.osrirrltatonler, primrolc DM3 MoNoFAziK.'." t.".pnh4rplc xo soo xs slrazlx... 3.".pRlMEDlc Evo 5..CORPLUS toplam KALiBRAsyoNU YAPIIACAK clhnz savlsl : r.vgf.trltjqrdnren. WE NMANN , TopLAM r*ilgrlsyoluu YAPIIACAK clhaz saylsl : """"""'16 ADET '...'..'...26 ADEr elnaurld...u eorr 63 ADET...'.".'..'..."29 ADET 58 ADET I-asplnm6nun.{ sabir ). EMs...'.."...,."...e1nnnr111"..""""""""""""'14 ADEr r.aspl*lr0nun.{ SABIT ). EMS... KAI BRASYONU YAPlllcAK CIHAZ SAYISI: 63 AD T r.nspinandnur. ( porrmir ).BoscARol'..'... """""""""'32 ADET...eln*lrlll...r* lorr ADET TOFTAM KALIBRASYON YAPITACAK CIXNZ SAYISI : 63 ADET 1-rnANspoRTT[vdzlANErvl'xllleRAsvot'tu vnptucax clhaz slvtst : r loet rlniuzvor-r pompasl.lms'... """"""""""" 7 ADET 2, t,.,,.,...,...-,..,.,...,,-..,,,...gararuf1il.-.,..,,.,..,...,,..14 ADET ropt-am KALIBRASYoNU YAPIIACAK cixaz si{!9!-i-jl sger lranslyon ALml seetr ). RlrsreR..'...'..'.. """"""""*"""'4e ADEr Z,,,.,,. "...,,.,,.,...GAnnnfiil.-'...,"'...'...'...14 ADET ToPtAM xallsnnsyoll LTAi' SIYON ALFfl.t ponrslr.eocur t.trka, 8oscH,s0Hncsn"""""""""30 ADET.6nnaruriU...rc lprr ,.(PoRTAriF.YETlgKi N )..,,,,..,...,...,..,...,30 ADET. " "GARANTltl""'14 ADrr roptam KALisMsYoN YApllAcAl( dhq JAYEIj-3g ig!i- M,Ayniyat \c. ful"c-\ -*,-f.-r.4!- Abdullah A AYI6IT Kayn Kontq lyetkilisi ymanr

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU + (4) T.C. ADANA VALiLiGi it sagtrt Miidiirlugri fl{:. $,;'$*ri{ ll$;i}k?}$*s*r -7 Sayr: Say: 77090304.Satmalma / - 3E I Konu: Personel Devam Kontrol Sisterni Ahmr Teklif Formu 2$r 0grzotz TEKLIF FORMU

Detaylı

nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi

nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi I.TANIM: Kurumumuzdaki ttim birimlerin verimlihatastz gahgabilmesi, ga[dag bir sa$hk hizmeti sunulmasro hasta kayrt sisteminin kurulmasr, mali ve idari

Detaylı

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU T.C SAGLIK BAKANLIGI runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU KoNyA ir.,i xl,nnu HASTANELnni ninr,igi cnnnr- srxnnrnnr,igi KoNyA ngirinn ve ARA$TrRMa uasr.lxnsi vrnuiral BASTNqLI HAVA rbsisln rrrnix g.trrna.vrnsi

Detaylı

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU i$in ADI :KARL F SCHER NEM TAYiN CiHAZI ALIMI TARiH :.03.2015 ALIM TURU : MALZEME ALIMI TC Saglrk Bakanlqr KURUMUMUZ ANALiZ VE KONTROL

Detaylı

Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu

Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu T.C. ADANA VALiLiGi Halk Safl rgr N'l iid ti rliilii YAKLA$IK MALiYBTE ESAS FORM ADANA t4 MUESSESESiNE MiidiirltigUmiiziin ihtiyacr olan a5aprda cinsi, miktarr ve

Detaylı

74.,% tzot3. il saglk Miidiirltigi

74.,% tzot3. il saglk Miidiirltigi ry T.C. ADANA VALiLiGi il saglk Miidiirltigi li;ii*i13 *#tr{ lt, rilrl}r Sayr : 8.10.4.iSM.001.0800 t satnalmaftd I Konu: Yazrhm Programr Ahmr Teklif Fonnu 74.,% tzot3 TEKLIF FORMU Miidiirlti[iimtiziin

Detaylı

Sayr tl;gl. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU

Sayr tl;gl. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU T.C. ADANA VALiLiGi lalk Sa[hlr Miidii rlii$i Sayr tl;gl Konu : Teklif ADANA a6. tp.f tzotq TEKLiFFORMU Miidiirliig0miiz0n ihtiyacr olan agalrda cinsi, miktan ve

Detaylı

:Wry** or,qu. :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti. T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots

:Wry** or,qu. :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti. T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots Sayt Konu :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots Miidtirltigiimtiztin ihtiyacrna binaen ahnmasr planlanan tek ti.ip tek masa r

Detaylı

A$ro+rzors. Sa{r :7856r7t3 Wg Ktnu:Birim fiyat Tespiti. T.C. nincbri val,il,ici Halk Saphfr Miidiirliipi.i. KDV ErARiq BiRiM IIiYATI

A$ro+rzors. Sa{r :7856r7t3 Wg Ktnu:Birim fiyat Tespiti. T.C. nincbri val,il,ici Halk Saphfr Miidiirliipi.i. KDV ErARiq BiRiM IIiYATI Sa{r :7856r7t3 Wg Ktnu:Birim fiyat Tespiti T.C. nincbri val,il,ici Halk Saphfr Miidiirliipi.i A$ro+rzors Miidiirltigtim-iiziin ihtiyacrna binaen ahnmasr planl U-Kollu Tek Dedektcirlii Dijital Cihazr ve

Detaylı

Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet

Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet (9+.i_ j:;1;. lr.ii..ii,r,.i. T.C. ADANA VALiLiCi it sagtrt< vtidiirtrigti Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet t.-\. u gsz zors YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM MUESSESESiNE Miidiirliigiimijze

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

3L5. l. 6t2ots. iunn KOMiSYONU RAPORU. BELEDiYB MECLISi BI$KANLTGTNA

3L5. l. 6t2ots. iunn KOMiSYONU RAPORU. BELEDiYB MECLISi BI$KANLTGTNA ; BELEDiYB MECLISi BI$KANLTGTNA iunn KOMiSYONU RAPORU 3L5 l. 6t2ots Belediye Meclisinin05l06l2ol5 tar\h ve 252 sayrh karan ile komisyonumuza havale edilen; Denizli ili, Pamukkale ilgesi, Fatih Mahallesi,

Detaylı

sayr Konu : Tektif NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deferlendirilecektir.

sayr Konu : Tektif NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deferlendirilecektir. T,C VALiLidi sayr Konu : Tektif e Halk Sa$rlr MUdurluEii 014 TEKLIF FORMU Mudurlugumuzun ihtiyacr olan agaprda cinsi, miktarr ve ozellikleri belirtilen ( 2 iqi ; 4?34 sayrlr Kamu ihale Kanunun 22 rnaddesi

Detaylı

ll ) Soz konusu ili. L (rakamla),... Trirk Lirasr llyazryla) yapmayl kabul ve taahhrit ederim/ederiz. I

ll ) Soz konusu ili. L (rakamla),... Trirk Lirasr llyazryla) yapmayl kabul ve taahhrit ederim/ederiz. I DOGRUDAN TEMN TEKLF MEKTUBU TCDD 3 BOLGE vruouru-ugu uar ve rrtzvret ALrM routsvonu BA$KANrtctNe Alsancak/iZMiR Tekl if Sahibinin Adr Soyadr lt icaret Unvanr AErk Tebligat Adresi Baflr Bulundufiu Vergi

Detaylı

{/.. t oa /2ors. Sayr : 785617t3 fua Zl Konu: Birim Fiyat Ter;piti. T.C. TIJNCELI VALiLiGi Halk Sagh$r Miidtirhifri

{/.. t oa /2ors. Sayr : 785617t3 fua Zl Konu: Birim Fiyat Ter;piti. T.C. TIJNCELI VALiLiGi Halk Sagh$r Miidtirhifri 4 @ SaSl*ic *i:k**i+$r runcsd rnlr sa6u6r T.C. TIJNCELI VALiLiGi Halk Sagh$r Miidtirhifri Sayr : 785617t3 fua Zl Konu: Birim Fiyat Ter;piti {/.. t oa /2ors Miidiirliigi.imiize ba$h Toplum SaShSr Merkepleri

Detaylı

l) SOz konusu ili.. L (rakamla),... Ttirk Lirasr (yanyla\ yapmayr kabul ve taahhut ederim/ederiz.

l) SOz konusu ili.. L (rakamla),... Ttirk Lirasr (yanyla\ yapmayr kabul ve taahhut ederim/ederiz. DOGRUDAN TEMIN TEKLIF MEKTUBU TCDD 3 BOLGE vruounr-ugu uer ve ruzvmr ALrM rovusyonu BA$KANr-rcrNe Alsancak/ZMIR Teklif Sahibinin Adr Soyadr lticaret Unvanr Agrk Tebligat Adresi Baglr Bulundugu Vergi Dairesi

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALM KOMİSYONU BAŞKANLĞNA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

l. Sozlcgme Yaprlacak mr : FIayrr 2. $artnarnc Varnrr : Uvct

l. Sozlcgme Yaprlacak mr : FIayrr 2. $artnarnc Varnrr : Uvct Konu : Tcklif Istenmesi T.C. sa6lik BAKANLI6I BURSA HALK SA6LI6I MUDURLUGU idaremizcc llursa Halk Salhgr Miid0rliiliimiiz Bakteri Su Laboratuvarr odasr koridor giriq tarafrna qifrcli fotoselli kapr takrlmasr

Detaylı

TOPLAM TUTAR ( K.D.V. HARiq ):

TOPLAM TUTAR ( K.D.V. HARiq ): T.C. ADANAVALiLiGi Il Saghk Mridiirliigii 'f a: Si}gtf( {lir*itnilgi Say: 77090304.Satrnalma /?? Konu: Teklif Formu.10... rqs rzors _ TEKLIF FORMU Miidiirhi$iimrize bail il Ambulans Servisi Baghekimlipi'nin

Detaylı

r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : 8.30.2.BTE.0.73.00.00 12008

r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : 8.30.2.BTE.0.73.00.00 12008 r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : 8.30.2.BTE.0.73.00.00 12008 Konu : Fiyat Tekli{iniz Saym, AqaSrda cinsi,

Detaylı

iivn 2. TIBB VE TEKNiK oznuiru,bn 2-1- Sedye, 205 cm boyunda, 70 cm eninde, 85 cm y{iksekl Minderlerin 0lgiilerii 183x55x5 cm olmahdu.

iivn 2. TIBB VE TEKNiK oznuiru,bn 2-1- Sedye, 205 cm boyunda, 70 cm eninde, 85 cm y{iksekl Minderlerin 0lgiilerii 183x55x5 cm olmahdu. GENEL AMACLI SEDYE TEKNiK $ARTNAMESi 1. KONU : Genel Amagh Sedye teknik gartnamesidil. 2. TIBB VE TEKNiK oznuiru,bn 2-1- Sedye, 205 cm boyunda, 70 cm eninde, 85 cm y{iksekl Minderlerin 0lgiilerii 183x55x5

Detaylı

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet T.C. SAGLIK BAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELEni ninlici BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet Saytn :... Kurumumuzun ihliyacr olan KURULtJMI.J i$ i;i satrn ahnacakitr.

Detaylı

TURKKIZI. eilcisnvnn ve ge:vr TEKN T gnnrna. runx KztLA. nxezi. aininl t=rl IB6B KUZEY MARMARA BOICE N I ',I

TURKKIZI. eilcisnvnn ve ge:vr TEKN T gnnrna. runx KztLA. nxezi. aininl t=rl IB6B KUZEY MARMARA BOICE N I ',I TURKKIZI IB6B runx KztLA KUZEY MARMARA BOICE eilcisnvnn ve ge:vr TEKN T gnnrna N I ',I nxezi aininl t=rl \ 1. TANIMLAR : taqrr. Bu madde tarif edilen sozlegme ve eklerinde kull " Tiirk Krztlayt", Kuzey

Detaylı

TRABZ N. igortasr Kanunu.

TRABZ N. igortasr Kanunu. SAH L GUVENL K K UTANLIGI SAHiL GUVENL K TRABZON GRUP KOMUTANLIGI TRABZ N 1 2 $ubat 201 3 LOJ. :73322146-4000 -?ltt -13/Loj.Sb. KONU : Eczane Sdzlegmeleri DAGITIM HANESiNE YAZtLMT$TrR. il-ci: 5510 Sayrh

Detaylı

BiRiNCI BOLUM. Eren Finans Faktoring Hizmetleri Anonim $irketi Genel Kurulunun $ahgma Esas ve Usulleri Hakklnda 19 Yiinerge

BiRiNCI BOLUM. Eren Finans Faktoring Hizmetleri Anonim $irketi Genel Kurulunun $ahgma Esas ve Usulleri Hakklnda 19 Yiinerge Eren Finans Faktoring Hizmetleri Anonim $irketi Genel Kurulunun $ahgma Esas ve Usulleri Hakklnda 19 Yiinerge BiRiNCI BOLUM Amag, Kapsam, Dayanak ve Tanlmlar Amag ve kapsam MADDE 1- (1) Bu ig yonergenin

Detaylı

ioani l,r, MALi i$ler De,iRn n.ngxaxr,rgr

ioani l,r, MALi i$ler De,iRn n.ngxaxr,rgr DiCLE UNi\TRsiTEsi ioani l,r, MALi i$ler De,iRn n.ngxaxr,rgr Hasan YAVUZ idari ve Mali igler Daire Bagkanr DEGERLERLMLZ -M.Tuncay OGETURK.MtiSIiiInYUCEL - Abdullah DEI\dRAIAY - MehmetAYCAN - ednan OZDEMiR

Detaylı

6{-l. sayr ' Konu : Teklif

6{-l. sayr ' Konu : Teklif T.C. ADANA VAL LiGi Halk Sagltgt MiidUrlii!ii sayr ' 6{-l Konu : Teklif ADANA t5logtzorg TEKLIF FORMU Mtidi.ilijoUmtiztin ihtiyact olan agaorda cinsi, miktan ve ozellikleri belirtilen 2 Kalem Mal Alrmr

Detaylı

: Yata$ lstanbul Pazarlama Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret

: Yata$ lstanbul Pazarlama Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret BtRLf SME SOZLESMESI (Ek:3 Bir taraftan merkezi Cumhuriyet Mahallesi Kartal Caddesi No:31 Yakacrk Kartal Istanbul adresinde olup, istanbul Ticaret Siciline 2?6983 sicil numarasryla kayrth YATAg istanbul

Detaylı

YAZMANLIGA BASKANLIGI'NA

YAZMANLIGA BASKANLIGI'NA EVyAp sabun yag cliserin sanayi ve T caret ANoNiM ginxeri'ruiru 26 MAYrs zot+ raniniruoe YAPTLAN 2013 yrlrnn iligxir,r olagrn cenel KURUL TopLANTt rurrrungr Evyap Sabun Ya$ Gliserin Sanayi ve Ticaret $irketi'nin

Detaylı

inganr TEKNiK SARTNAMESi

inganr TEKNiK SARTNAMESi PREFABRiK WC BUFE insa, TI YAPIMI inganr TEKNiK SARTNAMESi isix r,triri U$ak ili 29 27 Ab2126 ada 105-118 parsel igerisine in$aatr subasmanr idare tarafindan yaprlacakttr. prefabrik WC Biife ingaatr yaprlacaktrr.

Detaylı