fiovenist dalgaya karfl birleflik mücadele

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "fiovenist dalgaya karfl birleflik mücadele"

Transkript

1 Irkç l k ve sald rganl a meflruluk Egemen s n flar n, özellikle kiral k kalemflorlar n, görsel medyan n yapt savafl ç rtkanl öyle bir hal ald ki, egemenlerin parlamentodaki figüranlar n n bafl Tayyip bile bas n sa duyulu olmaya davet ediyor. Sayfa 9 Butto ya kanl karfl lama Sekiz y l kald sürgünden 18 Ekim de dönen Benaz r Butto, etraf ndaki koruma ordusuna ra men, kanl bir sald r dan k l pay kurtuldu. Ancak ayn sald r da 130 dan fazla kifli yaflam n yitirdi, yüzlercesi de yaraland. Sayfa 13 Enternasyonal Butan Mart ve Nisan 2008 de parlamento seçimlerini gerçeklefltirecek. Fakat BKP(MLM) seçim dönemine yak n bir zamanda Himalayalar Krall nda Halk Savafl na bafllamay planl yor. Hedef: Monarflinin y k lmas ve cumhuriyetin kurulmas. Sayfa 10 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin ÇIKTI Say : *Y l:1 * 2-15 Kas m 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: X fiovenist dalgaya karfl ÇIKTI birleflik mücadele fiovenizme hay r! Sömürücü, talanc egemenler iktidarlar n ellerinde tutmak için halk içinde Kürt-Türk, Alevi-Sünni, laik-fleriatç vb. ikilemlerle kardefl kavgas yaratmay her daim kendilerine ifl edinmifllerdir. Bugün de özellikle Kürt bölgelerindeki çat flmalar ve ölen askerler bahane edilerek flovenist dalga kabart l yor. Birleflik mücadeleye Devletin örgütledi i bu dalgaya karfl halk bilinçlendirmek, ortak ve birleflik tav r almak birinci flartt r. Bunun için en genifl birliktelikler, platformlar oluflturmak için ifle koyulmal, emperyalist, faflist sald rganl a teslim olan bütün çevreler uyar lmal ve yurtsever, demokratik platformda anti-faflist, anti-emperyalist zeminde birli e davet edilmelidir. Örgütlüysen her fleysin! Tersane iflçileri sorunlar n bir kez daha, hem de genifl kamuoyu ile paylaflmak, seslerini srarla körleri ve sa- rlar oynayanlara duyurmak, görülmelerini sa lamak için, bir eylem organize ettiler. Sayfa 4 Talan n yeni adresi S n fsal Yaklafl m Emekçinin Gündemi Pusula Korku da lar bekliyorsa ac lar m z teferruatt r! Telekom iflçisine dayat lan esnek çal flma üzerine Devrimci militanlar n nitelikleri üzerine Evrensel Bak fl Bu kan denizinden k z l günefl do acak! Sayfa 3 Sayfa 4 Sayfa 11 Sayfa 13 flçi köylü den Egemen s n flar n kendi aralar ndaki dalafl n bir sonucu olan Referandum un sonuçlanmas n n ard ndan gündeme gelen bir dizi geliflme, önümüzdeki süreçte yaflanacak kritik gündemlerin göstergesi olarak okunmal d r. Sayfa 2 Halk n gücünü örgütleyelim! Emperyalizmin ve burjuva-feodal düzenin gerici ve yozlaflt ran kültürünü her türlü arac kullanarak topluma empoze etmeye çal flan egemenler, muhalif bir düflünceyle kendi de- erlerini korumay ve yaflatmay görece de olsa baflaran iflçi ve emekçileri, onlar n yaflam alanlar n uyuflturucu ve çeteleflmeyle, fuhufl ve kumarla, alkol ve bir dizi düzene yedekleyecek al flkanl kla kuflatmakta ve parça parça zehirlemeye çal flmaktad r. Emekçi semtlerde yo unlafl larak yürütülecek olan çal flman n üzerinde yürüyece i esas zemin, güncel politik geliflmelere müdahale olacakt r. Her dönem aç s ndan geçerli olan bu durum içinden geçti imiz dönem ve koflullar düflünüldü ünde daha fazla önem kazanmaktad r. Sayfa 8 Yoksullukla mücadele En baflta flu sorular sormakta fayda var, AKP nin yoksullukla mücadele için bir program -anlay fl var m? Yoksa tam tersi, var olan yoksullu u kan ksatan ve daha da kal c hale getiren politikalar m uyguluyor? Büyük bir ço unluk do ru olan n ikincisi oldu unda tereddüt etmeyecektir. Peki, durum buysa AKP nas l oluyor da yoksullukla mücadele etti ini toplumun genifl kesimlerine kabul ettirmeyi baflar yor. Sayfa 8 YDG 2. Konferans nda buluflal m! Kas m-adana Devrimci bir gençlik hareketi içinde önemli bir yere sahip olan Yeni Demokrat Gençlik, 20. y - l n 2. Konferans n örgütleyerek kutluyor. Ülkemizin dört bir yan ndan bir araya gelecek olan devrimci gençler, 24 Kas m günü YDG nin ilk konferans ndan bu yana geçen sürecini, ülkemizde ve dünyadaki durumu, halk gençli inin çeflitli kesimlerinin durumunu de erlendirecekler. Ayr ca YDG nin önümüzdeki süreçte hangi politik ve örgütsel yönelim do rultusunda hareket edece ini kararlaflt racaklar. Tarih: Kas m 2007 Adres: Turhan Cemal Beriker Bulvar Kayahan apartman alt no: 28/C Dörtyol a z Seyhan/Adana 25 Kas m da ise emperyalizmin e itim ve mesleki hak gasplar na yönelik sald r lar ayd nlar n, DKÖ temsilcilerinin ve konuyla ilgili uzmanlar n da kat l m ile de erlendirilecek. Ayr ca tar m iflçileri, Kürt gençli i, genç kad n, hapishaneler üzerine de forum tarz nda gündemler ele al nacak. Konferans bir etkinlikle sona erecek. fiovenist sald r - lar n yo unluk kazand bu dönemde halk gençli ini devrimci bilinçle örgütleme perspektifiyle hareket eden YDG nin 2. Konferans nda buluflal m. Kaz Da lar nda yap lan siyanürlü alt n arama çal flmalar ülkemiz yeralt kaynaklar n n emperyalistler taraf ndan peflkefl çekilmesini yeniden gündeme getirdi. Daha önce kamuoyunda yo- un bir flekilde tart fl lan siyanürlü alt n arama, sondaj çal flmalar Kaz Da nda köylülerin ve çevrecilerin tepkisine ra men devam ediyor. Sayfa 5 Milliyetçi dalga DTP ye yöneldi Türkiye Kürdistan nda ç - kan çat flmalarda TC askerlerinin ölümünü kullanan medya, flovenizmi pompalayarak yeni linçlerin önünü açt. Genelkurmay Baflkanl - n n da yönlendirmesi ile yap lan haberler ve yorumlarla milliyetçilik daha da yükseltildi. Soka a inen faflistler Kürt emekçilere, demokratik kurumlara sald rd. Sayfa 6

2 Yaşamın İçinden İşçi-köylü Kasım 2007 Y k mlara karfl barikat kural m! Devletin sürekli gündeminde olan gecekondu mahalleleri, emekçi kesimin yo un olarak yaflad, zorla göç ettirilen insanlar m z n kendine bir çat arad yerlerdir ayn zamanda. Bu günlerde bu mahalleler bir yandan Kentsel Dönüflüm Projesi alt nda talan edilmeye, mahalle sakinleri evlerinden ç kart lmaya çal fl l rken, di er yandan da kültürel yozlaflma ile genifl bir kesimin gelece i karart lmak istenmektedir. Sadece stanbul aç s ndan bak ld nda bile y k m sald r s ile karfl karfl ya kalan birçok semt bulunmaktad r. Bunun yan nda yukar - da da de indi imiz gibi özellikle bu mahallelerde kültürel ve ahlaki yozlaflma da çeflitli araçlarla ve bizzat devlet eliyle yürütülmektedir. Emekçi mahallelerde genifl kesimleri uyuflturarak, fuhufl ve çete batakl nda yutmaya çal flan devletin a rl k verdi i kesim gençler olmaktad r. Burada sorunun as l kayna n n sistemin kendisi oldu unu vurgulamak gerekmektedir. Bugün stanbul un orta yerinde uyuflturucu madde sat l yorsa, içiliyorsa ve buna göz yumuluyorsa bunun amac ortadad r. Çete uzant lar gençli i bu batakl n içine çekiyor, gençleri sokak ortas nda alkol ve uyuflturucu kulland r p, tiner ve bali çekiyor, buna paralel olarak h rs zl k ve fuhufl olaylar yaflan yor ve güvenlik ad na onca önlem alan devletin bunlar n önüne geçiyorsa sorunun as l yarat c lar kendini aç k etmektedir. Bugün e er her emekçi semtte özellikle Kürtlerin yo un olarak yaflad semtlerde bu sorunlar yaflan yorsa, bunun en belirleyici nedeni tüm bunlar n alt ndan devletin elinin ç kmas d r. Toplumdaki çöküfl ve çürümenin önüne geçilmesinin zorunlu hale geldi i günümüzde buna karfl mücadele edilmesi dünden daha fazla önem tafl yor. Uyuflturucu, alkol, çeteler, y k m, fuhufl... Bu amaçla yapt m z bir tak m çal flmalar n yan nda halktan insanlardan da görüfl almak istedik. Bunun için Gazi Mahallesi ne çevirdik yönümüzü. lk olarak mahalle halk ndan bir kifliyle konuflmak istedik. Abi ile evinin foto raf n çekmeye çal flt m z esnada tan flt k. Kendisine mahallede yaflanan sorunlarla ilgili birkaç fley sormak istedi imizi söyledik, o da sohbet edelim ama röportaj yapmak istemiyorum dedi. Bunun üzerine sohbetimize bafllad k. Gecekondu sahibi abi ile ilk sohbetimiz mahalle ve mahallede yaflanan yozlaflmayla ilgiydi. Abi, hem mahalledeki gençlere hem de orada faaliyet yürüten devrimcilere tepkili. Çünkü bu sald r lara cevap olunamad n düflünüyor. Sokaklarda uyuflturucu sat - fl n n, çeteleflmenin giderek yayg nlaflt n söylüyor ve stanbul da en çok Gazi Mahallesi nde gençlerinin bu duruma sessiz kald n, büyük ço unlu- unun da bu yoz kültürden etkilendi- ini belirtiyor. Ayn zamanda bu sald - r lara karfl birkaç eylem yapmakla da sorunun çözüm bulamayaca n düflündü ünü ekliyor. Kendisine son olarak stanbul da Kentsel Dönüflüm Projesi ad yla hayata geçirilmeye çal fl lan bir proje oldu unu hat rlat p, gecekondular n y k mlar ile neler düflündü ünü sorduk. Böyle bir fleyle karfl karfl ya kald nda, yani y k m ekiplerinin gecekondusunu y kmaya geldiklerinde ne yapaca n sordu umuzda ise, kesinlikle bu evden ancak cenazelerinin ç - kaca n, ki zaten evlerinden baflka hiçbir fleylerinin olmad n belirterek, gecekondumun y k lmas na asla izin vermem, aksi takdirde evden 7 tane cenaze ç kar dedi. Ard ndan konufltu umuz bir ö renci arkadafl m za ise ilk sorumuz mahallede ve okulda ne gibi sorunlar yafl yorsunuz? oldu. Gençlerden biri mahallede hiç yard mlaflma yok, kimse kimseyle ilgilenmiyor. Sokakta uyuflturucu içiliyor. Okulumuzda da çeteleflme var. Okullarda da uyuflturucu içiliyor. Bizim okulda da var. Okulumuzun etraf nda serseriler var. Para istiyor vermeyince b - çak çekiyor, haraç istiyor. Vermeyince de dövüyor. Mesela geçti imiz günlerde bizim s n ftan bir arkadafl n önünü kesip para istemifller. Arkadafl vermeyece ini söyleyince dövmüfller. Daha sonra ailesi okula geldi. dare ile konufltu. Ama hala okulun etraf nda çeteciler var fleklinde yaflad klar sorunlar özetledi. Peki, siz arkadafllar n zla bu sorunu nas l çözece inizi düflündünüz mü ya da çözebilece inizi düflünüyor musunuz? diye sordu- umuzda da Biz bu sorunu çözmek için idare ile konufltuk, idare çözüm bulamad. dareye gidip okulun önünde bizi durdurup, para istiyorlar vermeyince de dövüyorlar dedik. dare ancak içerdeki ö rencilere müdahale edebiliyor. D flar dakilere müdahale etmiyor/edemiyor dediler. Sence bu sald r lara karfl nas l mücadele edilir ve biz ne yapmal y z? sorumuza da bence ailelerimizle birlikte çözüm bulabiliriz. Bir de ancak burada mahalle halk n n birlikte olmas ile okuldaki sorun çözülür, sokaklarda da kimse uyuflturucu içmez. Hiçbir yer de çeteleflme olmaz, fuhufl olmaz yan t n ald k. Gençler, yanl fla sürükleniyor Son olarak konufltu umuz arkadafl ise mahalle sakinlerinden ve ayn zamanda mahalledeki yöre derneklerinden birinde faaliyet yürütüyor. Sizce stanbul un en fazla göç alan mahallerinden olan Gazi Mahallesi nde esas sorunlar nelerdir? dedi imizde anlatmaya bafll yor; Gazi Mahallesi nde bence uyuflturucu, fuhufl ve çeteleflme çok yo un bir flekilde yaflan yor. Bunlar bizzat gördü ümüz, yaflad m z sorunlard r. Bu sorun, bu yozlaflma Gazi Mahallesi nin tarihinde hiç kadar boyutlu yaflanmam flt. Ama bugün yüksek düzeyde alkol tüketimi Gazi Mahallesi nde, Sultançiftli i nde, Alibeyköy de ve fiiflli de her köfle bafl nda var, her dükkânda alkol sat fl yap l yor. Ruhsat veya açma yetkisi olmad halde bunlara hiç müdahale edilmiyor. Bence buradaki amaç gençleri farkl yerlere çekmek, onlar ailelerinden koparmak ve uyuflturmakt r. Do ruya de il de yanl fla sürüklemek. Onlar do rudan uzaklaflt rmak için kurulmufl bir tezgâh oldu unu düflünüyorum tüm bunlar n. Zaten bu yozlaflma bütün gençli- e yönelik ama özellikle Gazi Sadece stanbul aç s ndan bak ld nda bile y - k m sald r s ile karfl karfl ya kalan birçok semt bulunmaktad r. Bunun yan nda yukar da da de- indi imiz gibi özellikle bu mahallelerde kültürel ve ahlaki yozlaflma da çeflitli araçlarla ve bizzat devlet eliyle yürütülmektedir. Yozlaflmaya teslim olmayal m! Gazi Mahallesi nde görüfltü ümüz insanlar, ayn sorunlar n alt n çiziyor. Y k mlar, uyuflturucu, fuhufl, çeteleflme... gibi tarihin de böyle bir durumun yaflanmad bir mahallede as l hedefleri buralar. Ard ndan da devam ediyor; Buras yo un göç al yor. Özellikle Kürt halk n n yafland yerlerden biri olmas da önemli bir durum. Do uda insanlar n ekonomik ba ms zl klar yok. Geçim s k nt s çekiyorlar. Ve ister istemez yaflam onlar göçe zorluyor. Halk n gelece i yer de kendilerine en yak n hissettikleri yer oluyor. Bu genelde Gazi Mahallesi gibi semtler oluyor. Bundan kaynakl da burada yaflayan halk esas hedef halindedir. Çünkü onlar n kaybedecek pek bir fleyleri yoktur. Peki, sizce bugüne kadar gerek Gazi Mahallesi gerekse buradaki devrimci ve demokrat dinamik kesim kültürel yozlaflmaya ya da y k mlara karfl yap lan çal flmalarda bir fleyler yaratabildi mi? sorumuza yan t ise hay r bugüne kadar bu sorun düzenli ele al nmad. Ki zaten mahallede fuhufla, çeteleflmeye, uyuflturucuya ve y k mlara karfl pek bir fley yap lmad. Gazi Mahallesi ndeki gençlere mahalledeki DKÖ ler yeteri bilinç vermiyor. Gençlerle ilgilenilmiyor. Biz gençleri yaln z b rak yoruz, adeta git bafl n n çaresine bak diyoruz. Gazi Mahallesi halk n n bu soruna duyarl olmas gerekiyor. Kimisi duyarl, ancak yeteri kadar de il. Bence çözüm halkla birlikte olur. Halk n sorunlar na yönelik bir fleyler yap lmas gerekiyor. Yeter ki son bulsun bu fuhufl, çeteleflme, uyuflturucu kullan m. Zaten yaflananlara karfl bir bütün olarak karfl ç kmak laz m. Gazi Mahallesi halk olarak bu soruna art k dur demeliyiz. Böyle bir platform oluflursa seve seve içinde olurum, oluruz. Benim söyleyeceklerim bunlar, çal flmalar n zda baflar lar diliyorum. ( stanbul) işçi-köylü den Merhaba, Egemen s n flar n kendi aralar ndaki dalafl n bir sonucu olan Referandum un sonuçlanmas n n ard ndan gündeme gelen bir dizi geliflme, önümüzdeki süreçte yaflanacak kritik gündemlerin göstergesi olarak okunmal d r. S n r ötesi operasyon karar n n Meclis ten ç kar lmas n n ard ndan s n r içinde de devrimci, demokrat ve yurtsever kesime yönelik sald r lar n artmas, flovenist histeri ile birçok kuruma ve kifliye yönelik linç giriflimlerinin gündeme gelmesi egemen s n f temsilcilerinin son dönemde dillerinden düflürmedikleri sa duyu, kardefllik söylemlerinin koca bir yalan oldu unu ispatlamaktad r. Egemenlerin bu konudaki gerçek duygular n Büyükan t n Bize bu ac lar yaflatanlara, bu ac lar, hayal bile edemeyecekleri bir yo unlukta yaflataca z sözleri ve sokakta yaflanan sald r ve linç giriflimleri ifade etmektedir. Egemen s n f temsilcileri taraf ndan yap lan aç klamalar ve burjuvafeodal bas n n da rolünü ifltahla oynamas n n ard ndan ülke sanki bir anda, zaten uzunca bir süredir t rmand r lan linç kültürüne teslim olmufl, daha do rusu teslim edilmifltir. Baflta ordu ve hükümet yetkilileri olmak üzere, timsah gözyafllar eflli inde, ölen asker cenazelerinin bolca kullan ld, zaten haz rolda bekleyen sat l k medyan n aç klamalar yla sald r lar körükledi i bir süreçte yaflanan kardefl kavgas n geri dönülemez bir yola sokmak için özel bir çabaya giriflilmifltir. Zincirlerinden sal nan kurt sürüleri ise bu aç klamalar ve geliflmelerden ald klar cesaretle, puslu havada ava ç kmaktan çekinmemifllerdir. Adeta tüm topluma terörist av gerçeklefltirme ça r lar yap lm fl ve bu ça r lar k sa sürede karfl l n bulmufltur. Yap lan ça r lar sadece gerillay da kapsamamaktad r. Bu seslenifller, baflta DTP binalar olmak üzere, tüm ilerici ve devrimci kifli ve kurumlar, hatta sokaktaki Kürt görünümlü insanlar dahi kapsar hale gelmifltir. Öyle ki birçok ilde DTP binalar na yönelik sald r lar gerçekleflirken, örne in Bursa da bir büfede Kürtçe konuflan bir kad n büfe sahibi taraf ndan tartaklanm fl, Kürtlerin gitti i kahvehanelerin etraf sar larak insanlar rehin al nm fl, stanbul Taksim de faflistler çeflitli kurumlara girmeye çal flm fl, askerlik flubeleri dolup taflm fl, askere gitmek için neredeyse milletçe s raya girilmifltir. Her sene en coflkulu bu yol kutland denilen 29 Ekim kutlamalar s ras nda yap lan dev Türk bayrakl yürüyüfllerde de ayn provokasyonlar gündeme gelmifltir. S n r ötesi operasyon tart flmalar nda uzunca süredir ve de özellikle çat flmalar n yo unlaflt flu dönemde tavflana kaç taz ya tut politikas n sürdüren ABD emperyalizmi, ne yardan ne serden vazgeçmeyerek, uflaklar aras nda bir tercih yapmak istememesinden kaynakl bir yandan Ermeni Tasar s n Demokles in k l c gibi TC egemen s - n flar n n üzerinde sallamay sürdürürken, di er taraftan da s n r ötesi harekat n kendilerine ra men yap lmas durumunda neler olabilece ine iliflkin do rudan imalarda bulunmakta sak nca görmemektedir. fiu kesin ki, Türkiye yi eninde sonunda, s cak çat flma ortam na, yani Ortado u batakl na çekme yönlü planlar oldu u bilinen, BOP gere i de bundan kaç nmayaca kesin olan ABD, gerek bugünlerdeki geliflmelerde gerekse bir bütün olarak Kürt sorununda, meseleyi kendi ç karlar na uygun çözmeye çal flmaktad r. At lan bir tak m ad mlar bu yönde okumak en do ru oland r. Bizlere düflen görev bu ortamda, sald r lar n karfl s nda örgütlü bir tutum yaratabilmek ve süreci özellikle de bir ayd nlatma faaliyeti olarak ele al p, en genifl kesimlerle birleflmenin ad mlar n atabilmektir. Bu konu ile ilgili birçok ilde oluflturulan ya da oluflturulmaya çal fl lan birliktelikler, süreç aç s ndan önemlidir. Gerek kendi faaliyetimizde gerekse de ortak yürütülecek bu faaliyetlerde hiç zaman kaybetmeden ajitasyon/propaganda çal flmas na giriflmek, en genifl kesimlere gidebilece imiz tüm araçlarla gitmek, yürütülen kanl savafl politikas n her alanda teflhir etmek önemlidir. Varolan kendi gündemlerimiz ve çeflitli kampanyalar m zla, bu geliflmeleri birlefltirmek, sorunlara müdahale anlam nda olmas gerekendir. Bu anlamda Mersin, Çanakkale vb. illerde YDG liler taraf ndan yap lan DTP ziyaretleri (gerek tek, gerek di er kurumlarla); stanbul, Malatya, Ankara, Mersin vb. illerde yap lan ortak eylemlerde Partizan imzas ile yer al nmas olumlu geliflmeler olmakla birlikte, bu ad mlar n büyütülmesi gerekmektedir. Örgütlülü ümüzün oldu u bütün illerde bu gibi ziyaretler örgütlemek, eylemler organize etmek, yap lan etkinliklere destek vermek, bildiri da t m ndan afifl yapmaya, panellerden bas n aç klamalar na kadar bir dizi eylemle oluflturulmaya çal fl lan flovenist dalgaya set oluflturmak önemlidir. Tüm bu faaliyetimiz içinde önemli noktalardan birinde de yay nlar m z durmaktad r. fiu bir gerçek ki, yukar da da alt n çizdi imiz gibi birçok ilde yap lan tek ve ortak organizasyonda okurlar m z n imzas ve katk s vard r. Ancak bu katk lar yani faaliyetimizin kendisini yay nlar m za tafl ma ve bir örgütlenme arac olarak kullanma noktas nda bir süredir alt n önemle çizdi imiz eksikliklerimiz devam etmektedir. Öyle ki, okurlar m z Malatya da sald r lara karfl yap lan ortak eylemde yer almakta ancak bunu gazetemizin sayfalar na tafl mamaktad r. Yine Çanakkale de okurlar m z Kaz Da nda alt n arama çal flmalar n protesto etmek için organize edilen mitinge kat lmakta, DTP ziyareti örgütlemekte ancak bunu gazetemize yans tmamaktad r. fiuras aç k ki, bu noktada yaflanan s k nt lar unutkanl k, yaz yazmay sevmeme ya da yazamama ile aç klamak gibi bir durum söz konusu dahi de ildir. Burada as l sorun yay nlar m za yükledi imiz misyon ve ver(me)di imiz de erdir. Yay nlar n en genifl kitleye ulaflmas ve onlar örgütleme yönünde ataca olumlu ad mlar n gazete-okur iliflkisinde ve birlikte çabam zda yatt n n alt n geçen say lar m zda da çizmifltik. Bu noktada internetten al narak gazete sayfalar na tafl nm fl bir köylü haberi ile faaliyetin bir parças olarak takip edilmifl, toplant lar na kat l m sa lanm fl, öneriler getirilmifl ve nihayetinde kat l m sa lanm fl bir prati in yans - mas aras ndaki fark anlatmaya gerek yok san r z. Daha önceki say lar m zda da ça r yapt m z üzere gazetemizdeki bir tak m de iflikliklere iliflkin baz alanlar m zdan bizlere çeflitli yaz - lar ulaflmaktad r. Ancak bunlar yeterli de ildir. Yap lan de erlendirmeleri daha nitelikli hale getirmeli, biçime de il öze dair, önerilerimizi ve en çok da katk m z birlikte ele almal, bu kavray fl oturtmal y z. Unutmayal m ki, daha güçlü ve etkin bir gazete yarat lmas görevi karfl m zda durmaktad r. Ve yine karfl m zda duran bir di er gerçek de bunu ancak birlikte yapabilece imizdir.

3 2-15 Kasım 2007 İşçi-köylü 3 Politika gündem Egemen klikler aras ndaki dalafl n sonucu olarak, seçim öncesi gündeme getirilen referandum, 21 Ekim günü, kat l m noktas ndaki çeliflkili aç klamalar ve bu aç klamalar n yol açt flaibeler eflli inde yap ld. Yap lan kamuoyu yoklamalar nda ilginin % 20 lerin üzerine ç kmamas, seçim günü 400 küsur oyun kullan lmas gereken sand klarda, kullan lan oy say s n n 20 lerde kalmas gibi, oy kullanmaya gidenlerin kendi yerlerine birileri taraf ndan imza at ld n görmesi gibi görüntülerin yafland referandumun, aç klanan % 60 lar n üzerindeki kat l m sonuçlar, sadece bu yans yanlara bak ld nda bile, hiç de gerçekli i ifade etmiyor denebilir. Türkiye tarihinin 5. ve en tart flmal olan bu referandumunun sonucunda ise, Cumhurbaflkan bundan sonra sözde halk taraf ndan ve en fazla iki kez üst üste seçilebilecek, milletvekili seçimleri 5 y l yerine 4 y lda bir yap lacak, TBMM toplant yeter say s 184 olacak. Referanduma iliflkin bu sonuç ayn zamanda, Anayasa de iflikli ine iliflkin tasla n da kabulü anlam na gelmekte. Referandum sonuçlar na itirazlar ise sürüyor. Örne in CHP, bafl ndan beri karfl s nda oldu u referandumun geçersiz say lmas için baflvuruda bulunmakta gecikmedi. Halkç CHP yi en fazla rahats z eden nokta ise, cumhurbaflkan n göstermelik bile olsa halk n seçmesi fikriydi. Bu yaklafl m bile CHP nin gerçekte ne kadar halk düflman oldu unu bir kez daha göstermektedir. AKP nin seçimler öncesi yaflanan ve erken seçimi de beraberinde getiren cumhurbaflkanl krizi ile birlikte gündeme getirdi i referandum, seçim sonuçlar yla birlikte, AKP aç s ndan art k bafllang çtaki önemini yitirmiflti. En az ndan cumhurbaflkanl na iliflkin madde özgü- Kurtlar puslu havalar sever Yap lan kamuoyu yoklamalar nda ilginin % 20 lerin üzerine ç kmamas, seçim günü 400 küsur oyun kullan lmas gereken sand klarda, kullan lan oy say s n n 20 lerde kalmas gibi sonuçlara da bak larak denilebilir ki, referandum halk n gündemine pek girmedi lünde bu böyleydi. Çünkü oldukça u rafll bir sürecin sonucunda seçtikleri Gül ün cumhurbaflkanl n da tart flmal hale getiriyordu referandum. 11. Cumhurbaflkan n n yeniden seçilmesini öngören madde, kaç n lmaz olarak Gül ün cumhurbaflkanl n tart flmal hale getiriyor, hatta geçersiz k l yordu. Ancak takiyecilik üzerinden yükselen anlay fl buna da çare bulmakta gecikmiyor ve gümrük kap lar nda oy verme ifllemleri bafllad halde, ilgili maddeden cumhurbaflkanl na iliflkin11. ibaresi ç kar larak, Gül ün 7 y ll k cumhurbaflkanl, sonuç ne olursa olsun, garanti ediliyordu. Asl na bak l rsa, referandum ne halk n ne de egemen çevrelerin ilgi alan na çok da girdi denilemez. Bu durum oy verme öncesinden bafllayarak, oylama sonucuna kadar sürdü. Oylama günü ise, bu ilgisizli in daha da azalmas n ve hatta referandumun, halk deyimiyle güme gitmesini beraberinde getiren geliflmelerin yaflanmas, kim bilir belki de, referanduma katt klar flaibelerin aç a ç kmas n, üzerine gidilmesini engelleyece ini vb. düflündükleri için olsa gerek, referandumun sahiplerini rahatlatm flt r. Puslu hava TÜS AD a yarad flçi emekçi y nlar n ve de en önemlisi çeflitli milliyetlerden Türkiye halk n n birbirine k rd r lmaya, kardefl kavgas yarat lmaya, hatta ülkenin neredeyse bir iç savafla sürüklenmeye çal fl ld flu günleri, kendi lehine çevirmek isteyen kesimler de harekete geçmekte gecikmedi. Zaten flu bir gerçektir ki, egemenlerin krizinin artt dönemlerde krizden ç k fl n yolu olarak, her daim, rkç -floven politikalar devreye sokulmufl, halk y nlar n n, zaten dumura u rat lm fl olan bilinçleri iyice karart larak, hedef sapt r lmaya çal fl lm flt r. Bu politikalar, emperyalizmin krizinin giderek derinleflti i günümüzde de yine kurtar c ifllevi görmesi için, sadece ülkemizde de il, tüm dünyada olanca h z yla devrededir. Bunun somut örnekleri baflta Avrupa ülkeleri olmak üzere, emperyalist ülkelerde de, ç kar lan rkç -faflist yasalarda ve bu yasalara efllik eden yabanc düflman pratiklerde görülmektedir. Kemalizm in Türklefltirme politikas nda yabanc olanlar ise her daim Kürt, Ermeni vd. Türk olmayan milliyetlerdir. Ülkemiz egemenlerinin krizden ç kmas n n yolu da bunlara karfl ezeli düflmanl, fazla bir gayrete gerek kalmadan körüklemekten geçmektedir. Bugün ise art k körükleme ifllemi belli oranda meyve vermeye bafllam fl, hava yeterince puslanm flt r. flte bu puslu havay de erlendirmekte geç kalmak istemeyen patronlar örgütü TÜS AD da, hamle yapman n zaman geldi ini görmüfltür. Ne de olsa kurtlar puslu havay sever! Bilindi i gibi TÜS AD, AKP ye seçimler öncesinde ve s ras nda deste ini esirgememiflti. fiimdi ise, bu deste in karfl l nda ald vaadlerin yerine getirilmesini istemektedir. TÜS AD ayr ca flu süreçte, çat flmal ortam n dengeleri aleyhine çevirebilme ihtimalinden kaynakl, s k nt s giderek artan AKP ye yüklenmenin tam zaman oldu unu da düflünmektedir. Gerçekten de ordu ile aralar ndaki çat flman n flu süreçte, alttan alta da olsa, yeniden alevlenmesinin yan s ra, TÜS AD gibi patron örgütünün de deste ini yitirmesi, AKP nin h zl bir inifle geçmesini de beraberinde getirebilir. Bunlar çok iyi tahlil eden patronlar örgütü, puslar da lmadan taleplerini s ralamada gecikmemifltir. Zaten bu talepler k sa süre önce gerçekleflen IMF ziyaretinde de hayata geçirilece ine söz verilen ve de özü, özellefltirmenin h zland - r lmas, yeni vergiler vb. iflçi emekçilere ve yoksul halka dönük yeni soysal y k m sald r lar n kapsayan talepleri içermektedir. TÜS - AD n istemi ise, bunlar n bir an önce hayata geçirilmesidir. Ve bunun gerçekleflmesi için bir Buldozer Harekat talep etmektedir. TÜS AD hükümete dönük taleplerini bir raporla iletti. Raporda hükümeti bir an önce harekete geçmeye ça rarak, buldozer gibi bir operasyonla yat r m n önündeki engellerin kald r lmas n istiyor. Bu engellerin ne oldu u noktas nda ise kafalarda kuflku yoktur san r z: Engel olarak görünenler, iflçi emekçi y nlar ve onlar n örgütlülükleri ve de bu örgütlülüklerin öncüleridir. K - sacas, AKP ye beklentilerini, yani direktiflerini karfl lamas, yerine getirmesi kofluluyla destek sunan TÜ- S AD, yeni hükümetin kurulmas n n ard ndan verilen sözlerin yerine getirilmesi için harekete geçmifl bulunuyor. Bu talepleri aç klarken hükümete görevini yapmas ça r s nda bulunmay da ihmal etmiyor. TÜS AD n AKP yi göreve ça- rmas n n, bir an önce harekete geçilmesini istemesinin nedenlerinden biri de, flu günlerde birbiri ard na gerçekleflen grevlerdir. Örne in TELEKOM grevi ve daha irili ufakl birçok direnifl ve grevin iflçi-emekçi y nlar üzerinde yarataca etki ve bu etkinin sonucunda yaflanabilecek aya a kalk fllar, TÜS AD ürkütmektedir. Bundan dolay d r ki, gerçek istedi i asl nda bu grevlerin önünün al nmas ve bunlara kat - lanlar n, özellikle de önderlik eden kesimlerin bafl n n ezilmesi dir. Bir bütün olarak bakt m zda ise, toplumun tüm ilerici-demokrat-devrimci-komünist kesimlerinin, yani sistem muhaliflerinin etkisizlefltirilmesi-sindirilmesidir. Kürt Ulusal Hareketi ne dönük gerçekleflen imha-inkâr sald r lar n n, her f rsatta zaten sald r lar n hedefinde olan ve en küçük k p rdan flta azg nca sald - r lmaktan kaç n lmayan bu kesimleri de, daha pervas zca içine alabilece- ini, geçti imiz günlerdeki geliflmelerde gördük-yaflad k. TÜS AD iflte bu atmosferin tamamen kendi lehlerine sonuçlanmas n talep etmektedir. Ülkeyi kan gölüne çevirebilecek olan linç harekat n n sonuna kadar sürdürülmesidir gerçek talebi. Haz r hava bulan kken buldozerle geçilsin istemektedir, havay ayd nlatacak olan emekçilerin üzerinden. Çünkü havan n ayd nlanmas, sonlar n n gelmesi anlam tafl yacakt r. Bunun içindir ki, havan n ayd nlanmas n geciktirmeye çal flmaktalar. Ama nafile, hava er geç ayd nlanacak! S n fsal Yaklafl m Korku da lar bekliyorsa ac lar m z teferruatt r! lerici, yurtsever, demokrat kimi çevrelerin prensi, az nl k haklar n n y lmaz savunucusu Bask n Oran bile iç savafl önleme gerekçesiyle s n r ötesi hava operasyonu nu aç ktan savunmaya (Radikal ki, ) bafllam flsa; söz konusu vatansa gerisi teferruatt r fliar yla cihat açanlar n estirdi i rüzgâr n kas rgaya dönme olas l giderek güçleniyor demektir. Kas rgay, kimileri iç savafl, kimileri Balkanlaflma, kimileri Yugoslavya ve Irak benzetmeleriyle okumaya çal flsa da, kastedilen düpedüz Kürt halk n n baflta devrimci dinamikleri ve direnifl mevzileri olmak üzere toplu k r ma u rat lmas d r. Bundan ülkemizdeki komünist, devrimci, ilerici, demokratik bütün mevzi ve güçlerin pay n alaca kuflku götürmez bir gerçektir. Faflist diktatörlük çeflitli temsilcileri eliyle bu konuda aç ktan bir meydan okuma tutumuna girmekte hiçbir sak nca görmeyecek denli pervas zl en çok bu gibi dönemlerde göstermektedir. Ne var ki, aczin korkuyla harmanland bu gibi durumlara eklemlenen, emperyalizme uflakl n hareket kabiliyetsizli i neticesinde aç a serilen iktidars zl k hali, durumu hâkim s n flar aç s ndan büsbütün içinden ç k lmaz bir noktaya sürüklemektedir. Nitekim, Gabar sonras nda Tayyip in 5 Kas m ABD gezisini beklemekte hiçbir sak nca görmeyenler, Da l ca n n ard ndan yok art k diye yerlerinden z plam fllar, bu arada tezkere de ç kar ld halde yine kutsal 5 Kas m ziyaretini beklemeye koyulmufllard r. Esasen Bask n Oran gibilerine gelene kadar D SK, TTB, TDB den reformist partilere, yerel kurum ve kurulufllara kadar bir dizi demokrat etiketli çevre; rkç ve floven kampanya, devlet eliyle örgütlenen linç terörü ve bask s alt nda dize gelerek tek yanl ça r lara (PKK nin silah b rakmas na yönelik) imza atmak suretiyle kenara çekilmifller, faflizmin yolunu düzlemifllerdir. Yarat lan bu histeri dalgas ve toplumsal seferberlik ile oluflturulmak istenen bas nc n amac da her türlü muhalefetin ortadan kald r lmas d r. Sa duyu, itidal, Kürtler kardeflimizdir vb. demeçlerin MGK bildirilerinden faflist parti liderlerine, medyadaki vampirlerden, terör uzmanlar na kadar herkesin a z ndan bofl bir lak rd olarak dökülmesinin hiçbir anlam ifade etmedi i, sokaklardaki pratikten belli olmaktad r. Kimi yerlerde nadiren at lan Türkler Kürtler kardefltir slogan meselenin sosu olarak kal rken, gerek di er tüm slogan, döviz, afifl, pankartlar, gerekse de gösteriler, törenler, ya malar, bask nlar, kundaklamalar, k r p dökmeler, kurflunlamalar, yol kesmeler, dövmeler, linçler, iflkenceler, sald r lar bir biri ard na sürmektedir. Kürt Ulusal Hareketi nin TSK ya bugüne oranla befl kat kay p verdirdi i 90 l y llar n ilk yar s yla k yaslanmayacak boyutta bir rkç floven sald r kampanyas örgütlenmesi do ru biçimde analiz edilmelidir. Kara Kuvvetleri Komutan lker Baflbu daha geçen ay yapm fl oldu u itiraf gibi aç klamas nda, PKK ile mücadele köye ve mezralara geri dönüfller yüzünden baflar s zl a u ram flt r. demiflti. Köye geri dönüfllerin büyük oranda engellendi i koflullarda böylesi bir yorumun yap lmas, ortada ciddi bir baflar s zl k oldu unu göstermektedir. Bundan sonras na iliflkin ne gibi bir yönelime gireceklerini de aç klamakta sak nca görmeyen Baflbu un sözleri, özellikle TSK bak m ndan son çat flma ve kay plarla birlikte yengi ve yenilgi aç s ndan kamuoyu nezdinde bir dizi tart flma yaratm fl bulunuyor. Ülkemizdeki ulusal sorunun özellikle Irak taki genel süreç (iflgal-direnifl) ve Kürt sorunu ile bir çok aç dan iliflkilenmesinin do urdu u sonuçlar, izlenecek politika ve taktikler bak m ndan dikkate al nmak durumundad r. Türk devletini 90 l y llara göre daha fazla panikleten ve köfleye s k flt ran olgu, mral sürecine karfl n içerde istedikleri oranda tüketilip marjinallefltirilemeyen Kürt Ulusal dinamikleri ile Irak Kürdistan nda ABD emperyalizmi sayesinde (iflgalin has hizmetkarl na soyunarak) palazlanarak kendi çap nda idari bir statü elde eden KYB-KDP ittifak d r. Yak n zamana kadar, karfl - lar nda afliret reisi konumunda el-etek durufl gösteren, PKK ye karfl operasyon yardakç l na soyunan Barzani-Talabani ikilisinin, flimdi ABD ile halvet olma mertebesine yükselme havas yla verecek kedimiz bile yok efelenmesini yediremeyenlerin, küsmesi gereken onlar de il, uflakl k kaderleri dir. Zira uflak ancak efendiden korkar, kendisi gibi bir uflaktan asla! ABD emperyalizminin t pk K br s sorununda Türk ile Yunan devletleri aras nda kald gibi, t pk baflka bir dizi sorunda ufla ve iflbirlikçisi birçok gerici, faflist devlet ve/veya grup, kesim, klik aras nda kald gibi bu sorunda da KYB-KDP ile Türk Devleti aras nda kalmas söz konusudur. PKK ye yönelmemesinin ya da Türk devletinin Irak Kürdistan na askeri bir harekât düzenlemesine izin vermeyiflinin esas nedeni bölgedeki Kürt kart gerçe idir. Yar n bu konuda s n rl bir harekâta göz yumma tavr na girerse bunun göstermelik bir biçimde gerçekleflece i ve bas nç düflürme ile s n rl kalaca da bilinmelidir. Irak gibi kendisi aç s ndan son derece kritik bir aflamaya gelmifl iflgal alan nda, en önemli müttefik güçleriyle s rf Türk devleti çok istiyor diye köprüleri atan bir tutum gelifltirmesini kimse beklememelidir. Bunu Türk egemenleri de bildi i için sorunu iç kamuoyunu tatmin edecek biçimde ba laman n yollar aranmaktad r. çeride sorunu bu kadar keskin bir havada ele almalar n n nedeni de budur. Tezkere ç kar lm fl, ABD hiç olmad k bir tarzda son 10 gün içerisinde hem de bizzat Tayyip in a z ndan birkaç kez aç ktan suçlanm fl, elefltirilmifltir. ABD li askeri kurmaylar, savunma ve d fliflleri bakanl k yetkilileri; pefli s ra ve srarla, kesinlikle ifadeleri de tafl yan cümleler kurmakta ve PKK ye yönelik bir tedbir almad klar, operasyon düflünmedikleri, bunun çok zor oldu u, Türk devletinin de böyle bir tutum içerisine girmesini istemediklerini söylemektedir. Tali bir pozisyonda olmakla beraber AB nin konuya iliflkin yaklafl m da ayn merkezdedir. Tansiyonun bu kadar yükseltildi i, gerilimin bu kadar art r ld koflullarda, bas nc n s n r ötesine tafl r lmadan düflmeyece i aç kt r. Bundan içerideki Kürt Ulusal Hareket mevzileri ile devrimci demokratik güçlerin hangi oranda pay alacaklar n ise süreç belirleyecektir. Bu sürecin parametreleri, d flar daki operasyonun kapsam ve sonuçlar ile içeride estirilen terörü yönlendiren devlet mekanizmas n n hesaplar ile buna karfl gelifltirilen mücadeledeki direnifl güçlerinin durumu ile ortaya ç kacakt r. Komünistler, devrimciler ve yurtseverler aç s ndan flartlar ilk bak flta son derece zorlu gibi görünmektedir. Öyle ki, egemen s n flar cephesinde, klikler aç s ndan tam bir mutabakat, kitlesel zeminde büyük bir destek vard r. Kampanya, son derece etkin bir medya gücüyle, di- er tüm kurumlar, kurulufllar arac l yla, büyük bir histeri ve hezeyan alt nda, seferberlik ruhuyla aral ks z ve kesintisiz bir tempoda yürütülmektedir. Birçok flehirde yüz binlerin kat ld mitingler örgütlenmifl, ilkokul ö rencileri yürüyüfllere sevk edilmifl, ülke boydan boya bayrak denizine çevrilmeye çal fl lm flt r. Ortal kta korku ve panik havas vard r. Bitirin bu ifli ç l klar atanlar, askerlik flubeleri önünde askere yaz lma flovuna giriflenler, intikam yemini edenler, meclistekileri as n diye tekbir getirenler, kan banyosu ayinleri düzenleyenler, ekranlarda önünde harita elinde çubuk, a z n köpürterek savafl oyunu oynayan savafl art gözü kanl pafla eskileri, aczin karelerini tamaml yorlar. Bütün bunlar karfl s nda, Türkiye halk na, özellikle de Kürt ulusuna tarih boyunca yaflat lmam fl ac kalm fl gibi Yaflar Büyükan t ç k p, Bize bu ac lar yaflatanlara, o ac lar, hayal bile edemeyecekleri bir yo unlukta yaflataca z ve bu konuda kararl y z. ( ) diyorsa, bunlar n hangi ruh hali içerisinde olduklar ve korkunun sarmad baca(k) kalmad iyi görülmeli ve anlafl lmal d r. Bu durum, ayn zamanda rkç ve floven kampanya ile yüklenen hâkim s n flar n gelifltirecekleri sald r lar için istedikleri atmosferin olufltu una iflaret ediyorsa da iflin onlar aç s ndan iç savafl boyutlu bir aflamaya tafl nmas n n hay rl bir sonuç do urmayaca n iyi bildiklerinden kuflku duymamak gerekir. Kitleler üzerinde estirilen terör, uzun vadede tersine dönecektir. Faflist Türk devletinin Kürt Ulusal Hareketi ne karfl yürüttü ü savafl n Türk halk n n savafl olmad n ; faturas n gerek asker kayb gerekse de ekonomik boyutuyla ödedikçe anlayacak olan kitlelerin tepkisi s n f mücadelesi içerisinde okun ucunu do ru yöne evriltecektir, bu kaç - n lmazd r. Bunu geçti imiz süreçte belli boyutlarda gördü ü oranda verdi i tepkileri kal c olamam fl, gerek Kürt Ulusal Hareketi nin yürüttü- ü mücadeledeki sorunlar gerekse de genel olarak devrimci ve komünist hareketin zaaflar meseleyi Türk hakim s n flar n n inisiyatif alan ndan ç karmay baflaramam flt. Bugün aç s ndan bir çok hususun ifllenmesi meselesine çeflitli mücadele cephelerinde yeni bafltan bafllanmas gerekse bile bu konuda son derece sab rl ve srarl bir mücadele çizgisi izlenmesi gerekmektedir. Milliyetçilik ve flovenizm zehirini damarlardan temizlemek ya da en az ndan makul bir seviyeye geriletmek en zahmetli ifllerden biridir. S n f mücadelesinin önündeki en büyük engeller, birlik ve kardefllik gibi temel dayan flma olgular n sakatlayan bafll - ca zehirler bunlard r. Bunlar n en etkili ilac yine s n f savafl m içerisinde etkin bir rol üstlenmekten, kitlelerin güvenini sa lamaktan geçmektedir. Süreç, tam da düflman n dayatmaya çal flt - n n aksine ürkek ve karars z bir tavra asla müsaade etmeyecek bir hassasiyeti gerektiriyor. Böylesi dönemlerde çok aç k ve net bir durufl sergilemeli, kararl ve dolays z bir tutum içerisinde olunmal d r. B rakal m yaz m z n bafl nda de indi imiz türden reformistlerin Kürt Ulusal Hareketi ne yönelik tutumlar n ; faflist diktatörlü e karfl belli bir durufl sergilemekle beraber, ama, ancak vb. cümlelerle Kürt Ulusal Hareketi ni elefltirmeye kalk flmak, de il komünist, devrimci, s radan manada demokrat bir tav r al fl dahi de ildir. Sadece emperyalist ve faflist iflgal koflullar nda de il, sadece komünistlerin önderli inde de- il, bugün gelifltirilmesi gereken tutumu, çeflitli dönemlerde ülkelerindeki benzer atmosferlere karfl n, tutarl demokrat ve ayd nlar n gelifltirdiklerine dair say s z örnekler vard r Komünistler ve devrimciler, en genifl birliktelikler, platformlar oluflturmak için mevcut cereyandan hiçbir flekilde etkilenmeden ifle koyulmal, yo un bir propaganda, ajitasyon çal flmas yürütmeli, faflist diktatörlü ün kanl savafl politikas teflhir edilmeli, militarist örgütlenmesi aç a vurulmal, emperyalist planlar ile flovenist, rkç, milliyetçi kampanya önüne set çekilmeye çal fl lmal d r. Emperyalist, faflist sald rganl a teslim olan bütün çevreler uyar lmal ve yurtsever, demokratik platformda anti-faflist, anti-emperyalist zeminde birli e davet edilmelidir.

Emekçiler bahar erken getirdi!

Emekçiler bahar erken getirdi! ±CMYK iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin fis ZL E SYAN EDEL M, ÖRGÜTLÜ MÜCADELEY YÜKSELTEL M KURULTAYINDA BULUfiALIM! Yer: Mecidiyeköy Kültür Merkezi Adres: Fulya Mahallesi Mevlüt Pehlivan Sokak No:

Detaylı

Kurtlar Sofras na ra bet yok. AKP hükümetinin Alevi aç l m çerçevesinde organize etti i Alevi ftar, Alevi örgütleri taraf ndan protesto edildi.

Kurtlar Sofras na ra bet yok. AKP hükümetinin Alevi aç l m çerçevesinde organize etti i Alevi ftar, Alevi örgütleri taraf ndan protesto edildi. POL T KA GÜNDEM TC devleti imha ve rkç politikas n sürdüyor! Halk kitlelerinin gerçekleri görmesi, bizlerin olgular, olaylar inceleme, çözümleme ve onlara tafl ma çabam za ba l d r. Sayfa 3 POL T K-GÜNDEM

Detaylı

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI Say : 26 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 19 Eylül-2 Ekim 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X mha ve inkar sürecek, direnifl de... 30 A ustos

Detaylı

*Y l:1 * 14-27 Aral k 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X. Geçti imiz y l, baz maddelerine yönelik Anayasa

*Y l:1 * 14-27 Aral k 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X. Geçti imiz y l, baz maddelerine yönelik Anayasa Yalan ve talan n maskesi TOK Her y l n belli dönemlerinde televizyonlarda ev sahibi olmak için kuyruklara giren, ev sahibi olma umudunu tafl yanlar n TOK bürolar önündeki çilelerini seyrediyoruz. Daha

Detaylı

Gerçeklerle yüzleflme. Bursa da Guantanamo iflkencesi. Ortak hedef; Ulusal Hareket in silahs zland r lmas

Gerçeklerle yüzleflme. Bursa da Guantanamo iflkencesi. Ortak hedef; Ulusal Hareket in silahs zland r lmas Su yaflamd r! Dünya Su Forumu 16-22 Mart tarihleri aras nda stanbul da Feshane ve Sütlüce Kongre Merkezinde gerçeklefltirildi. 110 ülkeden 33 binden fazla kiflinin kat ld foruma kat lanlar aras nda 3 prens,

Detaylı

Yeni komutanlardan eski inciler...

Yeni komutanlardan eski inciler... Say : 25 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 5-18 Eylül 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X Bir de yetkisi olsa... Genelkurmay n komuta kademesinin

Detaylı

S f r toleransl cinayet

S f r toleransl cinayet Y kal m bu köhne düzeni Kapitalizmin merkezinde yaflanan mali kriz k sa zaman içerisinde neo-liberalizm denen paradigman n temel yarg s n yerle bir etmifl durumda. Benzer ama daha küçük çapta yaflanan

Detaylı

SUSTURULAMAZ! Orman iflçilerinin dram sabah n 5 inde bafll yor... Çözümsüzlükte srar ediyorlar. Mücadelesi sabit görüldü ünden kapat lmas na...

SUSTURULAMAZ! Orman iflçilerinin dram sabah n 5 inde bafll yor... Çözümsüzlükte srar ediyorlar. Mücadelesi sabit görüldü ünden kapat lmas na... flçi-köylü kapat ld SUSTURULAMAZ! Özgür gelecek. DESA patronunun gücü direnifli sat n almaya yetmiyor Özel Say : 2008/1 *Y l:1 *14-27 Kas m 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X umutyayimcilik@ttmail.com

Detaylı

Halk muhalefetine tesettür!

Halk muhalefetine tesettür! POL T KA GÜNDEM Düzen, hizmetkârlar n dinlenmeye ald! 22 Ocak günü sürpriz bir flekilde 8 ayl k bir takip ve haz rl k sürecinin ard ndan yap ld söylenen Ergenekon Operasyonu yla 50 nin üzerinde insan gözalt

Detaylı

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte.

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte. , TARAFIZ; AMA EZİLENDEN-SÖMÜRÜLENDEN YANA! Psikolojik savaş stratejisinin bir parçası olan gerilim politikası, egemen sınıflar tarafından hayata geçirilmeyi sürdürüyor. Kendi aralarındaki hegemonya çatışmasında

Detaylı

İşçi-köylü. * 30 Ekim-12 Kasım 2009 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X. Gerçek açılımı emekçiler yapacak! İzmir, Karşıyaka Belediyesi

İşçi-köylü. * 30 Ekim-12 Kasım 2009 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X. Gerçek açılımı emekçiler yapacak! İzmir, Karşıyaka Belediyesi Dış politika açılımlarında yeni bir şey var mı? TC nin son dönemde dış politikada attığı adımlar gündemde ön sıralarda yerini almakta. AKP nin hükümete geldiği günden bu yana dış politikasını arka plandan

Detaylı

Nepal Halk Cumhuriyeti

Nepal Halk Cumhuriyeti ±CMYK 30 y ld r bitirilemeyen proje: GAP Erdo an n aç klad GAP eylem plan yerel seçimler öncesi yap lan bir flovdan ibarettir. Fakat bu durum; GAP n enerji ve su potansiyeli nedeniyle büyük flirketlerin

Detaylı

Kriz, açlık, yoksulluk, direniş, mücadele, dayanışma

Kriz, açlık, yoksulluk, direniş, mücadele, dayanışma 2009 da şahit olduk İşçi düşmanlığının, emek düşmanlığının ayyuka çıktığı bir yıl oldu 2009. Emekçilere saldırının durmadığı, egemenlerin halkın en küçük talebine tahammül edemediği bir yıldı. Faşizm tarafından

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 136 *A ustos 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 136 *A ustos 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 136 *A ustos 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Gücümüz Birli imizde! UMUT YAYIMCILIK BÜROLARINDA 3 SUNU Merhabalar, Ekonomik ve siyasi krizin derinleflti

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 128 2007-12 *Ocak 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 128 2007-12 *Ocak 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 128 2007-12 *Ocak 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 SUNU Merhabalar, 2. Konferans m z n coflkusuyla tüm okurlar m z selaml yoruz. Yo un bir sürecin ard

Detaylı

İşçi-köylü. * 2-15 Ekim 2009 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X. Zulmün olduğu yerde direnişler de olacaktır

İşçi-köylü. * 2-15 Ekim 2009 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X. Zulmün olduğu yerde direnişler de olacaktır Açılım sınırları aştı: Esat ve Erdoğan ın tasfiye kardeşliği Kürt ulusal sorununun yaşandığı tek alanın TC sınırları içerisinde olmadığı bilinmektedir. Emperyalist anlaşma masalarında dört parçaya bölünen

Detaylı

Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 143 * Mayıs 2009 *Fiyatı: 1,50 TL * ISSN: 1302-7506

Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 143 * Mayıs 2009 *Fiyatı: 1,50 TL * ISSN: 1302-7506 Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 143 * Mayıs 2009 *Fiyatı: 1,50 TL * ISSN: 1302-7506 önderimiz İbo bizim Halk gençliği alternatifsiz değildir YEN DEMOKRAT GENÇL K SUNU Merhabalar, Bu say m zda Komünist

Detaylı

İşçi-köylü IMF-DB KARARLARINI KABUL ETMİYORUZ! , Onlar bir avuç asalak, bizler milyarlarız. Onlar kan emiciler, bizler.

İşçi-köylü IMF-DB KARARLARINI KABUL ETMİYORUZ! , Onlar bir avuç asalak, bizler milyarlarız. Onlar kan emiciler, bizler. Sorumlu küreselleşmeyi sorumlu devrimciler yıkacak! İstanbul da 1-7 Ekim tarihleri arasındaki IMFDB Toplantısı anti-emperyalistlerin örgütlediği protestolarla ve polisin şiddeti ile gündemindeki yerini

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 133 *May s 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 133 *May s 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 133 *May s 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Kathmandu sokaklar nda devrim coflkusu flte 1 May s ALANLARDAYIZ... Ç D E K L E N R SUNU Merhabalar, Yo

Detaylı

İşçi-köylü. * 19 Mart-1 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X

İşçi-köylü. * 19 Mart-1 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X Ali Yetgin gözaltında kaybedilmek isteniyor! Sicili katliam ve kaybetmelerle hayli kabarık olan TC devletinin yeni bir kaybetme girişimiyle karşı karşıyayız. Partizan Dergisi okuru Ali Yetgin den 8 Mart

Detaylı

İşçi-köylü. * 2-15 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X

İşçi-köylü. * 2-15 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X İşçi-köylü Demokratik Halk İktidarı İçin Ç I K T I Sayı: 62 * * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X DEĞİŞEN ANAYASA, DEĞİŞMEYEN ZİHNİYET 4 Bileşik kuvvetler üzerinden it dalaşı Tekel direnişi ve balyoz operasyonunun

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 134 *Haziran 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 134 *Haziran 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 134 *Haziran 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 UMUT YAYIMCILIK BÜROLARINDA brahim Kaypakkaya n n daha genifl kitlelere ulaflt r lmas için Umut Yay mc

Detaylı

Devrimci gençlik hareketi için B R ADIM LER!

Devrimci gençlik hareketi için B R ADIM LER! Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 139 *Kas m-aral k 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Devrimci gençlik hareketi için B R ADIM LER! YDG 3. Konferans taslak metinleri Genç-Sen Genel Kurul de erlendirmesi

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Demokratik, bilimsel, anadilde, paras z e itim için B RLEfiEL M! - Kürt gençli i Kaypakkaya y incelemelidir

Detaylı

İşçi-köylü. * 28 Mayıs-10 Haziran 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X

İşçi-köylü. * 28 Mayıs-10 Haziran 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X Devletin maden karası yüzü Taşeron çalışma/çalıştırma; güvencesiz çalıştırmanın, emek sömürüsünün, işçinin haklarının gasp edilmesinin en sık yaşandığı biçimidir. Bu sistemde işçinin örgütlenme hakkı yoktur!

Detaylı

Azd r lan rkç l a karfl mücadele!

Azd r lan rkç l a karfl mücadele! Bütün ülkelerin iflçileri birlefliniz! Bütün ülkelerin iflçileri ve ezilen halklar birlefliniz! B O L fi E V K SÜREL MARKS ST-LEN N ST YAYIN ORGANI (TÜRK YE) S n r n ötesi nden de, berisinden de faflist

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 Newroz eyleminde polis taraf ndan herkesin gözü önünde kolu k r lan kardeflimize sözümüzdür; Güzel günler

Detaylı

Devlet kirli savafl rüzgar estiriyor

Devlet kirli savafl rüzgar estiriyor fiark lar Filistin ve Lübnan halklar için Halkevleri nin düzenledi i Filistin ve Lübnan halklar yla dayan flma kampanyas halktan yo- un ilgi görüyor. Halkevciler, sokak sokak, kap kap dolaflarak g da malzemesi

Detaylı

HAKLARIMIZ Ç N B RLEfiEL M!

HAKLARIMIZ Ç N B RLEfiEL M! *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 130 2008-02 *fiubat 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 HAKLARIMIZ Ç N B RLEfiEL M! Söz ve karar hakk için harekete geçelim, örgütlenme özgürlü ünü savunal

Detaylı

Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim

Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 148 * Kasım 2009 *Fiyatı: 2 TL * ISSN: 1302-7506 Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim YDG 4. Konferansı 5-6 Aralık ta İzmir de 8 Kasım Kadıköy Istanbul

Detaylı