Ç NDEK LER. Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 56 TEMMUZ-A USTOS AK PARTi yedi yafl nda. Baflbakan Erdo an: KKTC halk az nl k olamaz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ç NDEK LER. Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 56 TEMMUZ-A USTOS 2008. AK PARTi yedi yafl nda. Baflbakan Erdo an: KKTC halk az nl k olamaz"

Transkript

1

2

3 Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 56 TEMMUZ-A USTOS 2008 Ç NDEK LER AK PARTi yedi yafl nda Baflbakan Erdo an: KKTC halk az nl k olamaz A ustos 2001 tarihinde kurulan Adalet ve Kalk nma Partisi bugün 7 yafl nda. Herfley Türkiye çin parolas yla Türk siyasetindeki yerini alan AK PARTi o gün bugündür Türkiye için hizmet yolculu unu ayn inanç ve kararl l kla sürdürüyor. fiu anda Anavatan olarak bizler, Yavru Vatan olarak sizler el ele bunun mücadelesini veriyoruz. Nedir o mücadele? Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti ni dünyaya devlet olarak tan tmak mücadelesidir. Sa l kta dünya markas olmay hedefliyoruz 26 Hastane kuyruklar ndan, gelmeyen ambulanslardan, ko ufl gibi odalardan, en temel sa l k hizmetlerinin bir lütuf gibi sunuldu u o günlerden bugüne, Türk insan - n sa l na kavuflturan dönüflümün her ad m n Sa l k Bakan Say n Recep Akda ile konufltuk. Son bir y lda 129 milyar dolarl k ihracat yapt k 40 Son bir y ll k ihracat m z 129 milyar dolar oldu y l nda ilk 8 ay nda 90 milyar dolarl k ihracat gerçekleflti. Ulafl m ve haberleflmeye 6 y lda 60 milyar YTL yat r m yapt k AK PARTi ailesi, çok büyük bir aile, çok iyi bir tak md r Türkiye de ulafl m ve haberleflmenin dününü bugününü ve AK PARTi iktidar n n yeni projelerini Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m ile konufltuk. 29 Mart 2009 da yap lacak Yerel Seçimler öncesinde AK PARTi nin teflkilatlara bak fl aç s n, kad n ve gençlerin teflkilatlarda temsilini ve Genel Merkez ile teflkilat aras ndaki iliflkiyi Teflkilattan Sorumlu AK PARTi Genel Baflkan Yard mc s Haluk pek ile konufltuk.

4 Türkiye Bülteni Temmuz-A ustos 2008 editörden Bu fl k hiç sönmeyecek 14 A ustos 2001 de kurulan AK PARTi yedi y l geride b rakt. Uzun, ince bir yolda milletle birlikte bafllayan yolculuk yedi y ld r sürüyor. Milletin gücü, deste i, duas varoldukça da sürecek hizmet yolculu umuz. Bu yolun bafl nda AK PARTi Genel Baflkan Say n Recep Tayyip Erdo an Art k hiçbirfley eskisi gibi olmayacak demiflti. Geçen y llar boyunca AK PARTi siyaseti bu anlay fla göre flekillendi. Hiçbirfley eskisi gibi olmad, hiçbir ad m eskiyi ve eskileri aratmad. Ekonomide, e itimde, sa l kta, yat r mlarda, tar mda ve daha pek çok alanda de iflim ve dönüflüm, geliflmenin öncüsü olarak de erlendirildi. AK PARTi hayat n her alan nda de iflimin öncülü ünü yapt, geliflimin dinamiklerini kurgulad. AK PARTi kadrolar yedi y ll k sürenin iktidarda geçen alt y l boyunca hiç bofl durmad. Geceleri gündüzlere katt, uykuda geçen süreleri azaltt. Türkiye yi gelece- e haz rlamak, modern ça n lider ülkeleri aras na katmak için büyük ve baflar l çal flmalar yapt. Türkiye AK PARTi iktidar ile sözünü dinleten, gücünü ve etkisini hissettiren bir ülke haline geldi. Art k bölgemizde Türkiyesiz denklem kurulam yor, bölgesel ihtilaflara yönelik bar fl ve iflbirli i çal flmalar nda Türkiye nin varl olmazsa olmaz bir faktör olarak aran yor. Yedi yafl ndaki AK PARTi nin Türkiye yi alt senede tafl d yerde istikrar vard r, itibar vard r, istihdam vard r, huzur vard r, güvenlik vard r, adalet vard r, e itim vard r, sa l k vard r, esenlik vard r Türkiye nin bugün geldi i yerde demokrasinin gücü vard r, uluslar aras alanda kudret vard r, kuvvet vard r, üretim vard r, ihracat vard r, para vard r. Türkiye nin gücü, varetti imiz bu de erlere paraleldir. AK PARTi nin hedefi Türkiye yi güçlü k lan de erleri daha da art rmak, gücümüze güç katmakt r. Türkiye Bülteni nin sayfalar nda göreceksiniz Son 6 senede ulafl m, iletiflim ve haberleflmeye 60 milyar YTL yat r m yapt k. 130 milyar dolara dayanan ihracat m z için art k rekor sözcü ü de rekor k rd k sözü de bir anlam ifade etmez oldu. Dev ad mlar n at ld sa l kta 2023 hedefimiz dünyan n en iyi üç markas ndan biri olmak. Biz bafllang çtaki ilke ve vaatlerimizden kopmad kça, milletin içinde oldukça, millet de bizimle oldukça bu fl k hiç sönmeyecek. Esen kal n SUAT KILIÇ TANITIM VE MEDYA BAfiKAN YARDIMCISI SAMSUN M LLETVEK L AK PARTi Ad na Sahibi : Yay n Yönetimi : Yay n Kurulu : Sorumlu Yaz flleri Müdürü : Bas n ve Halkla liflkiler : Sanat Yönetmeni: Grafik Tasar m: Digital llüstrasyon: Bask ve Cilt : Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI Y l: 6 Say : 56 Temmuz-A ustos 2008 Edibe Sözen (Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yrd.) Hüseyin Besli Suat K l ç Ayfle Böhürler Ayfle Keflir Ayflenur Kurto lu Bülent Gedikli Fuat Bol Mehmet Emin Tutan Mehmet Ocaktan Metin Y lmaz Nihat Ergün fiaban Diflli Zeliha Ak n Miray Meliko lu Yasin Bülbül Ali Üstünda Bülent Avnamak Sabit Ertafl Star Medya Yay nc l k A.fi. AK PARTi Genel Merkezi Sö ütözü Caddesi No: 6 - Ankara Tel: Türkiye Bülteni nde yay nlanan yaz ve foto raflar kaynak belirtilerek kullan labilir.

5

6 temmuz-a ustos tarihi 24 Temmuz 1923 Lozan Anlaflmas Kurtulufl Savafl n n baflar yla sonuçlanmas üzerine, taraflar sviçre nin Lozan kentinde bir konferans toplanmas n kararlaflt rd. 21 Kas m 1922 de bafllayan Konferans 4 fiubat 1923 te kesintiye u rad. 23 Nisan 1923 te görüflmeler yeniden bafllad. 24 Temmuz 1923 te 143 maddelik esas anlaflma imzaland. Böylece Türkiye milletleraras platformda resmen tan nd. 01 Temmuz 1546 Barbaros Hayreddin Pafla n n ölümü Kanuni Sultan Süleyman döneminde Kaptan- Derya olan Barbaros Hayreddin Pafla, Osmanl donanmas yla büyük zaferler kazand de Preveze Deniz Savafl nda Haçl donanmas n büyük bir hezimete u ratan Barbaros Hayreddin Pafla k sa sürede denizde Osmanl hakimiyetini sa lad. 20 Temmuz 1974 K br s Bar fl Harekat 15 Temmuz 1974 te, EO- KA c Nikos Sampson, Yunanistan daki askeri cuntan n deste iyle K br s ta darbe yaparak yönetimi eline geçirdi ve adadaki Türklere yönelik sald r lara bafllad. Türk Ordusu garantör devlet s fat yla bu sald r lar durdurmak ve adan n fiilen Yunanistan a ba lanmas n önlemek amac yla K br s a asker ç kard. 06 A ustos 1945 Hiroflima ya atom bombas ABD taraf ndan 6 A ustos 1945 te 300 bin nüfuslu Hiroflima ya sabah 8.15 te 4.5 tonluk Little Boy ad verilen uranyum bombas at ld. fiehrin 500 metre üzerinde patlat - lan bomba flehri bir anda dümdüz etti. Bomban n yaratt yüksek s dan ilk anda 100 bin kifli kavrularak yok oldu. 26 A ustos 1922 Büyük Taarruz 26 A ustos 1922 günü sabah saatlerinde bafllayan Büyük Taarruz, 30 A ustos günü Baflkomutan Savafl yla büyük bir zafere dönüfltü ve iflgal güçlerinin bozgun halinde geri çekilmesiyle Anadolu, dört y ll k bir iflgal döneminden sonra yeniden özgürlü- üne kavufltu. Büyük Taarruz ve onu izleyecek meydan muharebesi plan, Temmuz 1922 gecesi, Akflehir e ça r lan ordu komutanlar na aç kland. Büyük bir gizlilik içinde yürütülen haz rl klar sonras nda nihayet 26 A ustos 1922 sabah saat da Türk topçular n n atefliyle Kocatepe den Büyük Türk Taarruzu bafllad. Taarruz, k sa sürede Afyon-Konya demiryolu hatt boyunca baflar l bir flekilde geliflti. Baflkomutan Mustafa Kemal Pafla n n büyük bir basiretle atefl hatt nda yönetti i bu taarruzda ordumuzun Genelkurmay Baflkanl n Fevzi Pafla, Bat Cephesi Komutanl n smet Pafla üstlenmiflti.

7 aktüel Ordumuza güç katacak iki milli proje Türk Silahl Kuvvetleri ni daha da güçlü k lacak iki tarihi proje hayata geçiriliyor. Türk Taarruz-Taktik/Keflif (ATAK) Helikopteri ile birlikte Kara Kuvvetleri nin hareket kabiliyetini art racak Milli Tank için start verildi. Kara Kuvvetleri nin ihtiyac olan 50 adet kesin, 41 adet ise opsiyonel Taktik-Taarruz/Keflif Helikopteri milli imkanlar kullan larak TU- SAfi n Ankara daki tesislerinde üretilecek. Türkiye, Altay Projesi ile de dünyan n say l tank üreticileri aras nda yerini alacak. Üretilecek tanka Altay ismi verilecek. Yerli Altay tank, flu an TSK envanterinde bulunan 4 adet M48 in görevini tek bafl na yerine getirebilecek nitelikte olacak. Mevcut tanklar azami 40 kilometre h z yapabilirken Altay n en az 90 kilometre h z yapmas, aral ks z 500 kilometre dolay nda yol gidebilmesi ve hareket halinde iken at fl yapabilmesi hedefleniyor. 140 Türk Büyükelçi Ankara da Türk d fl politikas n n yol haritas n belirlemek üzere Ankara da toplanan büyükelçilere hitaben konuflan Baflbakan Erdo an, Uluslararas toplumun sayg n bir üyesi olarak etkinlik alan n art rmak isteyen Türkiye nin tercihi, AB ye tam üye olmakt r. Hedefe kararl l kla ilerliyoruz dedi. lk kez düzenlenen büyükelçiler konferans için 140 büyükelçi Ankara da bir araya geldi. Mikrokredi de inci üyeye ulafl ld Mikrokredi, Türkiye dahil 175 ülkede uygulan yor. Kredi 600 milyon kiflinin, bir baflkas na avuç açmadan, onurlu bir flekilde kendi kendilerine gelir elde etmelerini sa l yor. Türkiye de Mikrokredi uygulamas 5 y lda büyüdü ve flimdi inci üyeye ulaflt. Baflbakanl k ta düzenlenen törende inci Mikrokredi kullan c s na çeki verildi. Baflbakan Erdo an Ulusal Enerji Forumu na Kat ld Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, enerji kullan m ndaki art fl n küresel riskleri art rd n belirterek, Türkiye, dünya enerji talebi ve enerji arz güvenli i noktas nda stratejik rol oynayan bir ülke konumuna yükselmifltir dedi. Bu y l beflincisi düzenlenen Türkiye Enerji Forumu nda, önümüzdeki dönem enerji yat - r mlar masaya yat r ld. D-8 ülkeleri Malezya da bulufltu Malezya n n baflkenti Kuala Lumpur daki Geliflen Sekiz Ülke (D-8) Zirvesi ne D fliflleri Bakan Ali Babacan kat ld. D fliflleri Bakan Babacan, D-8 ülkeleri aras ndaki iflbirli inin gelifltirilmesinin önemine dikkat çekerek, Ülkelerimizin potansiyelini en iyi flekilde kullanma yönündeki çabalar m z D-8 ülkelerinin halklar na yarar sa layacakt r dedi.

8

9 AK PARTi N N SEY R DEFTER 14 A ustos 2001 tarihinde kurulan Adalet ve Kalk nma Partisi bugün 7 yafl nda. Herfley Türkiye için parolas yla Türk siyasetindeki yerini alan AK PARTi o gün bugündür Türkiye için hizmet yolculu unu ayn inanç ve kararl l kla sürdürüyor. Ayd nl a aç k, karanl a kapal vurgusuyla iktidarda iflbafl yapan AK PAR- Ti durmak yok, yola devam anlay fl yla çal fl yor. AK PARTi iktidar n n sa lad istikrar ve güven ortam nda Cumhuriyet tarihimizin ilkleri gerçeklefliyor. Uygulanan do ru ekonomi politikalar ile Türkiye Avrupa n n en büyük 6. ekonomisi haline gelirken, ihracatta rekor üstüne rekorlar k r l yor. Tek vatan, tek devlet, tek bayrak, tek millet inanc yla ç k lan yolda kararl ad mlarla Türkiye nin gelece i ayd nlat l yor, kabuslar güzel rüyalara, hayaller gerçe e dönüflüyor. 14 A ustos 2001 Türkiye nin güvenini, halk n sevgisini kazanan, umudun ad olan Recep Tayyip Erdo an ve arkadafllar AK PARTi yi kurdu. AK PARTi Genel Baflkan Recep Tayyip Erdo an gitti i her yerde, yurdun her köflesinde coflkulu kalabal klar taraf ndan karfl land. Milletle birlikte kurdu u AK PARTi nin tabelas n Anadolu nun her köflesine yine milletle birlikte ast. 3 Kas m 2002 AK PARTi yi ve Recep Tayyip Erdo an liderli indeki AK PARTi lileri ba r na basan milletimiz demokrasi tarihimizde bir ilki daha gerçeklefltirdi. Milletimiz kendi eliyle kurdu- u partiyi kuruluflunun henüz birinci y l nda tek bafl na iktidar yapt. AK PARTi yüzde oy oran yla TBMM deki 550 sandalyenin 363 ünü kazanarak tek bafl na iktidar oldu. 28 Mart 2004 AK PARTi iktidar k sa sürede halk n güvenini kazand. Bölgesel, dinsel ve etnik milliyetçili i reddeden AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Erdo- an oy veren vermeyen ayr m yap lmas na izin vermeden bütün Türkiye yi kucaklad. Türkiye yi ortak hedefler etraf nda kenetleyen AK PARTi iktidar ve Baflbakan Erdo an n baflar - s 28 Mart 2004 tarihinde yap - lan yerel seçimlere yans d. AK PARTi oy oran n yüzde 42 ye ç kar rken 81 ilin 58 inde belediye baflkanl klar n AK PAR- Ti li adaylar kazand. 22 Temmuz 2007 AK PARTi durmak yok yola devam slogan yla haz rland - 22 Temmuz 2007 seçimlerinde de halk m z n yüksek güven ve teveccühünü kazanmay baflard. Baflbakan Erdo- an n Tek vatan, tek devlet, tek bayrak, tek millet seslenifline Türkiye nin her köflesinden coflkulu sesler geldi. Üç parti ve ba ms z adaylar n TBMM de grup kuracak say - ya ulaflmalar na ra men AK PARTi yüzde oy oran yla 550 sandalyenin 341 n kazand. Ayr ca bir ilke daha imza atarak 81 ilin 80 inden milletvekili ç karmay baflard. Milletin karar yla AK PAR- Ti nin ikinci iktidar dönemi bafllad. Türkiye Bülteni Temmuz-A ustos

10 fite GEÇM fite HAYAL B LE ED LEMEYEN AK PARTi LE B R B R GERÇEKLEfiEN filer Liradan 6 s f r att k. Türk Liras na itibar kazand rd k y l nda 36 milyar dolar olan ihracat m z 127 dolara ç kard k, Türk Mal n dünya mal yapt k y l nda 94 bin 753 ilk ve ortaö retim ö rencisine ayl k burs deste i sa lan rken, 2008 y l nda 150 bin ö renci burs deste inden yararland y l nda 45 YTL burs veya kredi alan üniversite ö rencilerimize 165 YTL burs verdik. lk ve ortaö retimdeki ö rencilerimize 736 milyon 986 bin adet ücretsiz kitap verdik. 41 i devlet, 14 ü özel olmak üzere toplam 55 yeni üniversite kurduk. 5 bin yeni okul, 123 bin derslik yapt k. Enflasyon canavar n dize getirdik, enflasyonu tek hane s n r na indirdik. Bütçede en büyük pay, Türkiye nin yar nlar na, e itime ay rd k y - l nda bütçeden e itime 22 milyar 915 milyon 565 bin YTL ayr ld y l nda 52 bin esnaf ve sanatkar m z Halk Bankas kredilerinden faydalanm flken, 2008 y l nda bu rakam 800 bine ulaflt. Esnaf ve sanatkar m za 3 milyar YTL kredi sa lad k y l nda yüzde 49 olan kredi faizlerini yüzde 13 e kadar indirdik.

11 Tüm hastaneleri birlefltirdik. Art k vatandafllar - m z diledi i hastanede tedavi olabiliyor y - l nda 654 olan hastane say s bugün 849. Ulafl m ve haberleflmeye 6 y lda toplam 60 milyar YTL yat r m yapt k y l na kadar 6 bin 100 km olan bölünmüfl yol a n 14 bin 500 km ye ç kard k. Ankara- stanbul aras nda h zl tren hatt n n yap - m na bafllad k. Ankara-Eskiflehir aras n tamamlad k, Türkiye yi dünyan n h zl tren a na sahip 8. ülkesi yapt k y l nda hayvanc - l a verilen destek 83 milyon YTL iken, 2008 y l nda bu rakam 1.4 milyar YTL ye yükseldi. Son 6 y lda hayvanc l a verilen destek 17 kat artt. Toplam tar msal destekleri 3 kat art rd k y l nda milyar YTL olan tar m destekleri 2007 y l nda milyar YTL ye ulaflt y llar aras nda 2 bin km demiryolu yap m ve infla aflamas nda. Havayolunu halk n yolu yapt k, 5 milyon vatandafl m z ilk kez uça a bindi. Vatandafl m z ev sahibi yapt k. TOK ile 81 il ve 441 ilçedeki bin 60 flantiyede 323 bin 541 konut infla ettik. Yine TOK ile 402 okul, 11 bin 517 derslik, 28 hastane, 75 sa l k oca infla ettik. Bodrum katlar ndaki adliyeleri Adalet Saraylar na tafl d k. 5 y l içinde 88 yerde görkemli Adalet Saraylar n hizmete açt k. Cezaevlerini insani yaflam koflullar na göre yeniden yap land rd k. ve daha nice büyük eserler, unutulmayacak hizmetler. AK PARTi ile durmak yok, yola devam Türkiye.

12 BARIfi HAREKATI NIN 34.YIL DÖNÜMÜ Baflbakan Erdo an: KKTC halk az nl k olamaz BAfiBAKAN ERDO AN: fiu ANDA ANAVATAN OLARAK B ZLER, YAVRU VATAN OLARAK S ZLER EL ELE BUNUN MÜCADELES N VER YORUZ. NED R O MÜCADELE? KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHUR YET N DÜNYAYA DEVLET OLARAK TANITMAK! KKTC CUMHURBAfiKANI TALAT: BUGÜN BU KIZGIN GÜNEfi ALTINDA GURURLU VE GÜVENL B R BAYRAM KUTLAYAB L YORSAK, BUNU BARIfi HAREKATI NA BORÇLU- YUZ. 10 Türkiye Bülteni Temmuz-A ustos 2008

13 B aflbakan Erdo an, K br s Bar fl Harekat n n 34 üncü y l dönümünde, beraberinde kalabal k bir heyetle K br s a resmi bir ziyarette bulundu. Baflbakan Erdo- an, ziyaretinin ilk gününde KKTC Cumhurbaflkan Mehmet Ali Talat, KKTC Baflbakan Ferdi Sabit Soyer, KKTC Cumhuriyet Meclisi Baflkan Fatma Ekeno lu ile bir araya geldi. Baflbakan Erdo an ve Cumhurbaflkan Talat görüflmelerinin ard ndan ortak bas n toplant s düzenledi. Baflbakan Erdo an bas n toplant s nda yapt konuflmada, bugüne kadar oldu- u gibi bundan sonra da Türkiye nin KKTC nin yan nda yer almaya devam edece ini belirterek, Çözümün BM zemininde oldu unu bafltan beri söyledik. Bizim arzumuz, srar m z fludur. Dünya flu ana kadar KKTC ye uygulanan izolasyonlara son vermelidir ki biz de bundan sonra bar fl sürecine katk sa layal m. Tüm KKTC li kardefllerimin 20 Temmuz Bar fl ve Özgürlük Bayram n kutluyorum dedi y llar aras ndaki sürede Türkiye den KKTC ye y ll k ortalama 210 milyon dolar yard m gerçekleflti ini ifade eden Baflbakan Erdo an, y llar aras ndaki dönemde ise yard - m n ortalamas n n 360 milyon dolara yükseldi ini belirtti. Baflbakan Erdo an, y llar aras ndaki dönemde ise bu ortalama 420 milyon dolar olarak gerçekleflecektir dedi. Talat: Annan plan zemininde çözüm için çal fl yoruz KKTC Cumhurbaflkan Talat ise konuflmas nda K br s Türk taraf olarak adil, iki kesimli, Lefkofla Atatürk An t na çelenk koyan Baflbakan Erdo an, burada aç lan özel defteri imzalad. iki bölgeli, siyasi eflitli e dayal, Annan plan zemininde çözüm için çal flt klar n söyleyerek, Referandumda da kan tlad m z gibi iyi niyetli çal flmam z sürdürüyoruz. Ancak bu iyi niyet tek tarafl olmuyor. Rum taraf n n da iyi niyetli davranmas n, sorunu çözme niyetiyle bar fl elimizi tutmas n istiyoruz dedi. Hem Baflbakan Erdo an, hem de Cumhurbaflkan Talat, Türk taraf n n adada bar fl Bar fl Harekat n n 34 üncü y l kutlamalar na kat lan Baflbakan Erdo an, sürecin BM zemininde yürütülmesi gerekti ini söyledi. Türkiye Bülteni Temmuz-A ustos

14 Baflbakan Erdo an Ada ya, Devlet Bakan Cemil Çiçek, Devlet Bakanlar Murat Baflesgio lu ve Mehmet fiimflek, çiflleri Bakan Beflir Atalay, Milli Savunma Bakan Vecdi Gönül, Tar m ve Köyiflleri Bakan Mehdi Eker, Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m ve Çevre ve Orman Bakan Veysel Ero lu ile birlikte gitti. için gerekeni yapt n, k s tlamalar kalkmad takdirde limanlar n aç lmayaca n, bu konuda eflzamanl ad m at lmas gerekti ini ifade etti. Anavatan dan Yavru Vatan a can suyu Baflbakan Erdo an, Kumköy- Ferhatköy Su sale Hatt n n aç l fl n da gerçeklefltirdi. Proje çerçevesinde y l içinde denizin alt ndan Türkiye den KKTC ye su getirilebilece ini belirten Baflbakan Erdo an, böylelikle KKTC nin bir cazibe merkezi haline gelece ini ve su s k nt s n n kalmayaca n ifade etti. Daha sonra K br s Türk Bar fl Gücü Kuvvetleri Komutanl na ziyarette bulunan Baflbakan Erdo an, KKTC ilk Cumhurbaflkan Rauf Denktafl ile de görüfltü. Baflbakan Erdo an, ADATV nin aç l fl törenine de kat ld, Yak ndo u Üniversitesi T p Fakültesi binas n hizmete açt. KKTC Cumhuriyet Meclisi nde temsil edilen siyasi partilerin temsilcileri ile de görüflen Baflbakan Erdo- an, Meclis Baflkan Ekeno lu nun onuruna verdi i resepsiyona kat ld. Bar fl Harekat 34 üncü y l nda Baflbakan Erdo an, resmi ziyaretinin ikinci gününde K br s Bar fl Harekat n n 34 üncü Y l kutlamalar na kat ld. Kutlamalar çerçevesinde sabah saatlerinde Baflbakan Erdo an, KKTC Cumhurbaflkan Mehmet Ali Talat ve di er üst düzey yetkililer, ilk olarak Bo az fiehitli i ne çelenk sundu. Baflbakan Erdo an, Bo az fiehitli i nin ard ndan Lefkofla Atatürk An t na çelenk sundu ve burada aç lan özel defteri imzalad. Baflbakan Erdo an, K br s Bar fl Harekat n n 34 üncü Y l kutlamalar töreninde flöyle konufltu: 25 Temmuz u önemsiyorum. BM zemininde bu sürecin yürümesi gerekiyor. E er sorunu çözmeye yönelik bir anlay fl, sorunu çözmeye yönelik bir ön kabul varsa, inan yorum ki çok k sa zamanda netice almak müm- 12 Türkiye Bülteni Temmuz-A ustos 2008

15 SEK Z BAKAN VE ÇOK SAYIDA M LLETVEK L YLE ADAYA G DEN BAfiBAKAN ERDO AN: BAfiTA AB OLMAK ÜZERE, ULUSLARARASI TOPLUM, KIBRIS TÜRKLER NE VERD SÖZLER YER NE GET RMEL D R. KIBRIS SORUNU TÜRK YE N N AB KATILIM SÜREC NE KARfiI KULLANILMAMA- LIDIR. kündür. Çünkü say n Talat tan benim flu ana kadar ald m düflünceler bu istikamettedir. Bizler de garantör ülke olarak bunu böyle düflünüyoruz, bunun böyle olmas n umuyoruz. Kimse ama hiç kimse K br s Türk halk n n kendi yönetiminden, eflit statü ve eflit ortakl ktan vazgeçmesini ve az nl k olarak yaflamay kabul etmesini beklemesin. Baflbakan Erdo an, K br s ta Kumköy-Ferhatköy Su sale Hatt n n ve ADATV nin aç l fl n gerçeklefltirdi. Yak ndo u Üniversitesi T p Fakültesi binas n hizmete açt. Türkiye Bülteni Temmuz-A ustos

16 Kafkaslar da s cak dönem RUSYA LE GÜRC STAN ARASINDAK ÇATIfiMALAR KAFKASLAR I ATEfi ÇEMBER NE DÖNDÜRDÜ. SALDIRILAR SEK Z NC GÜNDE SONA ERD, TARAFLAR BARIfi ANLAfiMASINA MZA ATTILAR. ANCAK TOPRAK VE EGEMENL K HT LAFLARINA DAYALI KAOS, BEL RS ZL K VE SAVAfi R SK VARLI INI KORUYOR.

17 T arih 7 A ustos 2008 Güney Osetya da gökyüzü at lan bombalarla ayd nlan yor, Gürcü halk ise yeni bir güne bomba sesleri ile uyanman n flaflk nl n yafl - yor. Gürcü birlikleri, 1922 den beri merkezi yönetimden fiilen ba ms z olan Güney Osetya bölgesinin baflkenti durumundaki Tskhinvali ye havadan ve karadan operasyon düzenledi. Bölgede bar fl gücü askerleri bulunan Rusya n n da Gürcistan bombalamas sonucu Rusya ve Gürcistan aras nda çat flma bafllad. Gürcistan n Gori Bölgesi nde sivil yerleflim yerleri de vuruldu. Bombard manda sivillerden ölenler ve yaralananlar oldu. Bar fl sa land Bütün dünyay teyakkuza geçiren çat flmalardan sivil halk olumsuz etkilendi. Birleflmifl Milletler Mülteciler Yüksek Komiserli i nin aç klamalar - na göre, 118 bin kifli evlerini terk etti. Rusya-Gürcistan çat flmas Kafkaslar adeta atefl çemberine çevirdi. Türkiye baflta olmak üzere ABD ve AB nin giriflimlerini takiben gelinen son noktada ise ilk olarak 15 A ustos ta Gürcistan Cumhurbaflkan Mihail Saakaflvili, Güney Osetya da yaflanan çat flmalara son verilmesi için ateflkes anlaflmas n resmen imzalad. Rusya Devlet Baflkan Dimitriy Medvedev de 16 A ustos ta Gürcistan ile çat flman n sona erdirilmesini öngören bar fl plan n imzalad. Rusya yap lan ateflkes anlaflmas gere i Güney Osetya daki askerlerini geri çekti. 19 A ustos ta Ba ms z Devletler Toplulu u ndan ayr lma karar alan Gürcistan ise 26 A ustos ta Güney Osetya ve Abhazya n n ba ms zl n tan yan Rusya n n yapt n ilhak olarak de erlendirdi. Rusya n n bu karar ABD ve AB den de tepki çekti. Yaflanan çat flmada Türk gazeteciler de yaraland Güney Osetya da ç kan çat flmalarda bölgeye giden gazeteciler de tehlikeli anlar yaflad. Bölgedeki NTV ekibinden Hilmi Hacalo lu ve Cumhur Çatkay, Kanaltürk muhabiri Levent Öztürk ile kameraman Güray Ervin in bulundu u araca Osetyal askerler atefl açt. Aç lan atefl sonucu araçta bulunan Türk gazeteciler yaraland. Hastanede tedavi alt na al nan gazeteciler, 14 A ustos ta yurda döndü. Türk K z lay Gürcistan da 7 A ustos ta Gürcistan da bafllayan çat flman n ard ndan Türk K z lay Gürcistan-Rusya çat flmalar ndan geriye kalan ac ve gözyafl n dindirmek için harekete geçti, sivil halk n yard m na kofltu. K z - lay, 20 bin koli g da maddesi, 3 bin mutfak seti ve 2 t r giyim eflyas ndan oluflan 10 t r yard m malzemesini bölgeye ulaflt rd. K z lay savafltan etkilenen sivil halk n yaralar n sarmak için bölgeye g da, giyim ve mutfak setinden oluflan on t r yard m malzemesi ulaflt rd. Türkiye Bülteni Temmuz-A ustos

18 KAFKASLAR DA BARIfi D PLOMAS S Baflbakan Erdo an, Bar fl için Kafkaslar da BAfiBAKAN ERDO AN: B Z M HEDEF M Z BÖLGE BARIfiINA YÖNEL K, BARIfiI TEH- D T EDEN B R GELECE ORTADAN KALDIRMAKTIR. BÖLGEDE TAMAMEN BARIfiI EGEMEN KILMAKTIR. UNUTULMAMALIDIR K BÖLGEDE ORTAK B R REFAH VE S- T KRAR ANLAYIfiI TES S ED LMEDEN ÜLKELER N TEK TEK REFAH VE ST KRARINI SA LAYAMAYIZ. BAfiBAKAN ERDO AN: TÜRK YE, GÜRC STAN IN BA IMSIZLI INI VE EGEMENL N ULUSLARARASI HUKUK LE B RLEfiM fi M LLETLER GÜVENL K KONSEY KARARLA- RINCA TANINAN TOPRAK BÜTÜNLÜ ÜNÜN MUHAFAZA ED LMES NDEN YANADIR. Rusya Devlet Baflkan Medvedev Baflbakan Erdo an Meindorf fiatosu nun kap s nda karfl lad. S on dönemde Suriye Filistin aras nda bar fl sürecinin bafllamas için arac l k çal flmalar ile öne ç kan Türkiye, Güney Osetya daki çat flmalar n sona ermesi için de temaslarda bulunuyor. Kafkaslar da istikrar ve bar fl sürecinin bafllamas için temaslarda bulunmak üzere Moskova ya giden Baflbakan Erdo an, Rusya Devlet Baflkan Dmitri Medvedev ve Baflbakan Vladimir Putin ile bir araya geldi. Baflbakan Erdo an Medvedev ile görüflmesinin ard ndan Rusya Baflbakan Putin, D fliflleri Bakan Sergey Lavrov un da bulundu- u çal flma yeme ine kat ld. Görüflmelerin Gürcistan da yaflanan çat flmalara çözüm için ciddi fayda sa layaca n söyleyen Baflbakan Erdo an, 16 Türkiye Bülteni Temmuz-A ustos 2008

19 Kafkaslar da bar fl n sa lanmas için devreye giren ve Moskova da Rusya Baflbakan Putin ile görüflen Baflbakan Erdo an, Bundan sonra bar fl tehdit edecek ad mlar at lmazsa bu ifl biter dedi. flöyle konufltu: fiu anda öyle bir ad m at ld ki ziyaret neticesinde gelece e yönelik bir çal flma zemini oluflsun istedik. O da Kafkasya stikrar ve flbirli i Platformu çerçevesinde bir çal flma yapal m istedik. Bu co rafya esasl olsun istedik. Dost ve komflu Gürcistan Baflbakan Erdo an ve Ali Babacan Moskova dan sonra Tiflis e geçerek bar fl temaslar na burada devam etti. Gürcistan Devlet Baflkan Mihail Saakaflvili ile bir araya gelen Baflbakan Erdo an, bölgede kal c bar fl n sa lanmas için Avrupa Güvenlik flbirli i Teflkilat ve AB nin üzerinde çal flt klar bar fl plan n desteklediklerini söyledi. Baflbakan Erdo- an, Dost ve komflu Gürcistan da yaflananlar halk m z taraf ndan da büyük bir duyarl - l kla takip edilmektedir dedi. Baflbakan Erdo an, Kafkasya da bar fl, güvenlik ve istikrar n tesis edilebilmesi için stikrar ve flbirli i Platformu oluflturulmas düflüncesini Saakaflvili ile de paylaflt n söyledi. Saakaflvili ise bölge bar fl için gösterdi i çabadan dolay Türkiye ye teflekkür etti ve Türkiye nin yard mlar n sürdürmesini istedi. stikrar ve flbirli i Platformu Moskova-Tiflis hatt nda yürüttü ü bar fl görüflmelerini tamamlayarak Türkiye ye dönen Baflbakan Erdo an, Kafkasya stikrar ve flbirli i Platformu na yönelik çal flma temaslar n flöyle de erlendirdi: Bu çal flma co rafya esasl, bölge bar fl ve ortak güvenli e önem veren, ekonomik iflbirli- i ve enerji güvenli ini içeren AG T ilke ve prensiplerine dayal ortak kriz çözme ve yönetme mekanizmas n kapsayan, ki bu daha da gelifltirilebilir, bunlar müflterek çal flmalarla daha da detayland rmak mümkün. Bu çal flmaya Rusya Federasyonu nun da baflta Say n Rusya Devlet Baflkan Dimitriy Medvedev olmak üzere, Baflbakan Putin ve D fliflleri Bakan Sergey Lavrov ile yapt m z görüflmede bir mutabakat n oldu unu gördük. fiimdi de D fliflleri Bakan m z Ali Babacan ve Rusya D fliflleri Bakan Sergey Lavrov bir araya gelmek suretiyle süreci bafllatm fl olaca z. Baflbakan Erdo an n görüfltü ü Gürcistan Devlet Baflkan Saakaflvili, bölge bar fl için gösterdi i çabadan dolay Türkiye ye teflekkür etti. Türkiye Bülteni Temmuz-A ustos

20 BAfiBAKAN ERDO AN NAHÇIVAN DA ki devlet, tek millet AZERBAYCAN CUMHURBAfiKANI LHAM AL YEV LE NAHÇIVAN DA B R ARAYA GELEN BAfiBAKAN ERDO AN, BU DAYANIfiMAMIZ, BU BULUfiMAMIZ BUNDAN SONRA DA AYNI KARARLILIKLA, AYNI NANÇLA DEVAM EDECEKT R DED. 18 Türkiye Bülteni Temmuz-A ustos 2008

21 A K PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, 3 Haziran Sal günü Azerbaycan Cumhurbaflkan lham Aliyev'in davetlisi olarak Nahç - van'a gitti. Bar fl ortam n destekliyoruz Azerbaycan Cumhurbaflkan lham Aliyev Baflbakan Erdo- an' resmi törenle karfl lad. Görüflmelerde iki ülke aras ndaki siyasi, ekonomik, askeri, kültürel, ticari, e itim gibi alanlarda iliflkileri gözden geçirdiklerini belirten Baflbakan Erdo an, flöyle konufltu: Bu görüflmeler vesilesiyle Yukar Karaba sorununun Azerbaycan' n toprak bütünlü ü çerçevesinde uluslararas hukuk ilkelerine uygun olarak flüphesiz ki art k çözüme kavuflturulmas bizlerin de arzulad en önemli konudur. Bugüne kadar bu konuyu nas l desteklediysek bundan sonra da ayn kararl l kla desteklemeye devam edece iz. Dayan flmam z dünyaya örnek olmal Türkiye ile Azerbaycan aras ndaki iliflkilerin müstesna bir nitelik kazand n belirten Baflbakan Erdo an konuflmas - na flöyle devam etti: Bu buluflmam z n Nahç van'da olmas n n bir anlam var. Say n Aliyev'in de ifade etti i gibi bu buluflmay tarihi ve anlaml bir buluflma olarak görüyorum ve bu buluflman n bölgeye ve dünyaya bir mesaj oldu una inan yorum. Bu dayan flmam z, bu buluflmam z bundan sonra ayn kararl l kla, ayn inançla devam edecektir. Aliyev: Türkiye, stratejik müttefik Azerbaycan ile Türkiye'nin her konudaki tutumlar n n tamamen örtüfltü ünü söyleyen Aliyev, Nahç van'da yap lan görüflmenin tarihi ve siyasi aç dan önemli oldu unu vurgulad. Türkiye Azerbaycan için stratejik müttefiktir diyen Aliyev, Türkiye'nin Nahç van' n içinde bulundu u ambargo durumundan kurtulmas için gösterdi i çabalar n da memnuniyet verici oldu unu ifade etti. Türkiye Bülteni Temmuz-A ustos

22 BAfiBAKAN ERDO AN IRAK TA PKK y yok etmek ortak meselemizdir 18 YIL ARADAN SONRA IRAK A G DEN LK TÜRK BAfiBAKAN I OLAN BAfiBAKAN ERDO AN, BU GEC KM fi B R Z YARETT R. BUNDAN ÖTÜRÜ ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ. B ZLER KOMfiU ÜLKEY Z, BUNDAN ÖTE KARDEfi Z DED. BAfiBAKAN ERDO AN: PKK YI YOK ETMEK, K ÜLKEN N EN ÖNEML EN C DD filer NDEN B R D R. BU ÖRGÜTÜN GÜNDEMDEN DÜfiMES K ÜLKEN N LEH NED R, ÇIKARINADIR. B aflbakan Recep Tayyip Erdo an resmi bir ziyarette bulunmak üzere 10 Temmuz Perflembe günü Irak n baflkenti Ba dat a gitti. 18 y l sonra ilk defa Irak a giden Türk Baflbakan olan Baflbakan Erdo an, burada Irak Baflbakan Nuri El Maliki ile bakanlar taraf ndan karfl land. Baflbakan Erdo an, Bu gecikmifl bir ziyarettir. Bundan ötürü üzüntü duyuyoruz. Bizler komflu ülkeyiz, bundan öte kardefliz dedi. Irak n toprak bütünlü ünü destekliyoruz Baflbakan Erdo an, Ba dat taki temaslar na Baflbakan Nuri El Maliki ile Yeflil Bölge deki Baflbakanl k Binas nda yapt görüflme ile bafllad. Görüflmede 20 Türkiye Bülteni Temmuz-A ustos 2008

23 Irak temaslar çerçevesinde Irak Cumhurbaflkan Talabani ile görüflen Baflbakan Erdo an, PKK ya karfl mücadelemizi el birli iyle yürütmeliyiz dedi. Talabani de Baflbakan Erdo an n bu sözlerine tam destek verdi. iki ülke aras ndaki iliflkilerin gelifltirilmesini öngören Stratejik flbirli i Yüksek Kurulu anlaflmas imzaland. Anlaflma uyar nca, baflbakanlar y lda bir kez, teknik heyetler ise y lda 4 kez bir araya gelecek. Görüflmenin ard ndan düzenlenen ortak bas n toplant s nda konuflan Baflbakan Erdo an, Türkiye nin Irak n toprak bütünlü ünü ve siyasi birli ini bugüne kadar hep destekledi ini ve bundan sonra da destekleyece ini ifade etti. Hedef ticaret hacmini 25 milyar dolara ulaflt rmak Bu y l itibar yla d fl ticaret hacminin 5 milyar dolara ulaflaca n, yap lan yat r mlarla bu rakam n 10 milyar dolar bulaca n belirten Baflbakan Erdo an, 3-4 y l içerisinde 25 milyar dolar ticaret hacmine ulafl laca n ifade etti. Ortak bir güvenlik alan oluflturulmal PKK terör örgütünün iki ülkenin ortak gelece ini tehdit etti ini söyleyen Baflbakan Erdo an, Bölücü terör örgütü PKK sadece Türkiye nin de il, Irak n da düflman d r. Bölgesel bar fl ve istikrara tehdit oluflturan terörist unsurlar n iliflkilerimizi zehirlemesine asla imkan ve f rsat vermemeliyiz dedi. Baflbakan Erdo- an, ki ülke aras nda baflta terör tehdidi olmak üzere tüm riskleri ortadan kald racak ortak bir güvenlik alan, ülkelerimizin refah na katk sa layacak ortak bir ekonomik havza ve enerji koridoru oluflturma konular nda inan yorum ki tam bir mutabakat bulunmaktad r fleklinde konufltu. Maliki: Türkiye stratejik bir komflu Irak Baflbakan Nuri El Maliki ise konuflmas nda Baflbakan Erdo an n ziyaretinin önemine dikkat çekerek, Stratejik bir komflunun ve bölgesel ekonomik gücün liderini Ba dat ta görmekten mutluluk duyuyorum dedi. Maliki, bu ziyaretin tarihi öneme sahip oldu unu ve Türkiye ile Irak için iliflkileri gelifltirme zaman oldu unu söyledi. Maliki, Bu ziyaret, bölge ülkelerine diyalo un flart oldu unu ortaya koymaktad r, sorunlar n kavgayla, gürültüyle, silahla de il, anlaflmayla, diyalogla, iflbirli iyle çözülece inin bir göstergesidir dedi. Baflbakan Erdo an, Cumhurbaflkan Talabani ile görüfltü Baflbakan Erdo an, Irak taki program çerçevesinde Devlet Baflkan Yard mc lar Adil Abdülmehdi ve Tar k El Haflimi ile de bir araya geldi. Irak Cumhurbaflkan Celal Talabani ile de görüflen Baflbakan Erdo an a Irak ziyareti s ras nda Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Cemil Çiçek, D fliflleri Bakan Ali Babacan, Devlet Bakan Kürflat Tüzmen ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Hilmi Güler efllik etti. Türkiye Bülteni Temmuz-A ustos

47 YILLIK ARANIN ARDINDAN B RLEfiM fi M LLETLER GÜVENL K KONSEY ÜYES OLDUK 151 ÜLKE TÜRK YE DED. BU BAfiARI TÜRK YE N N...

47 YILLIK ARANIN ARDINDAN B RLEfiM fi M LLETLER GÜVENL K KONSEY ÜYES OLDUK 151 ÜLKE TÜRK YE DED. BU BAfiARI TÜRK YE N N... 47 YILLIK ARANIN ARDINDAN B RLEfiM fi M LLETLER GÜVENL K KONSEY ÜYES OLDUK 151 ÜLKE TÜRK YE DED BU BAfiARI TÜRK YE N N... Türkiye Bülteni Eylül-Ekim 2008 editörden Ekonomimiz güçlü, emin ad mlarla yola

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 6 Baflbakan Erdo an Washington da 2. Ola an Büyük Kongre de yeni bir bafllang ç Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, ABD Baflkan George W. 11

Detaylı

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 46 MART 2007 6 14 16 24 36 Do ru istikametteyiz AK PARTi 2. Dönem 2. l Baflkanlar Toplant s nda konuflan AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan

Detaylı

Türkiye Bülteni. Baflbakan Erdo an ABD de. K br s milli davam zd r. DS den 4 y lda 366 tesis. Demiryollar nda hamle y llar. Tek iktidar... 5. Bütçe...

Türkiye Bülteni. Baflbakan Erdo an ABD de. K br s milli davam zd r. DS den 4 y lda 366 tesis. Demiryollar nda hamle y llar. Tek iktidar... 5. Bütçe... Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 44 OCAK 2007 6 Baflbakan Erdo an ABD de Baflbakan Erdo an, ABD de Medeniyetler ttifak Projesi Genifl Kat l ml Genel Kurul Toplant s na kat

Detaylı

ASYA A LIYOR. Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz.

ASYA A LIYOR. Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz. ASYA A LIYOR Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz. Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 21 fiubat 2005 12 Moskova ziyareti 22 Baflbakan Erdo an dan çiftçiye müjde

Detaylı

editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r!

editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r! Türkiye Bülteni Kasım-Aralık 2008 editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r! Türkiye yerel seçimlere giderken AK PARTi ad gibi AK bir al nla milletin huzurunda. Halka hizmet siyasetinin gereklerini yerine

Detaylı

Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak

Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak ED TÖRDEN Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili 12 Eylül de Türkiye, büyük bir demokrasi

Detaylı

Türkiye örnek oluyor ED TÖRDEN. Hüseyin Çelik

Türkiye örnek oluyor ED TÖRDEN. Hüseyin Çelik ED TÖRDEN Türkiye örnek oluyor Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili Ocak-fiubat aylar birçok slam ülkesindeki totaliter rejimin kâbusu oldu. Tunus ve M s r

Detaylı

Ç NDEK LER. Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 54 MART-N SAN 2008. Balkanlar dan dünyaya bar fl mesaj. Çanakkale Ruhu hiç ölmeyecek

Ç NDEK LER. Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 54 MART-N SAN 2008. Balkanlar dan dünyaya bar fl mesaj. Çanakkale Ruhu hiç ölmeyecek Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 54 MART-N SAN 2008 Ç NDEK LER Balkanlar dan dünyaya bar fl mesaj 6 Baflbakan Erdo an, üç gün süren Bosna Hersek, Arnavutluk ve Bulgaristan ziyaretlerinde Balkanlar

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN 2005 12 Milli Egemenli in 85. y l dönümü 22 Büyümede dünya rekoru: Yüzde 9.9 TBMM Baflkan Bülent Ar nç 2005 Milli Egemenlik Y l dolay s yla gerçeklefltirilecek

Detaylı

Türkiye Bülteni. En büyük irade millettir. stikrar devam ettirece iz. Tek millet, tek devlet, tek bayrak. Gençlik Van da cofltu

Türkiye Bülteni. En büyük irade millettir. stikrar devam ettirece iz. Tek millet, tek devlet, tek bayrak. Gençlik Van da cofltu Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 49 HAZ RAN 2007 6 En büyük irade millettir Baflbakan Erdo an Erzurum da toplu aç l fl ve anahtar teslim törenine kat ld. Yüzbinlerin coflkusu

Detaylı

*T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç

*T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç *T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç kal m, piyasaya 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren sürülecek

Detaylı

Sudan, Orta Darfur Geneina

Sudan, Orta Darfur Geneina Sudan, Orta Darfur Geneina Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 31 ARALIK 2005 16 Mavi düfl gerçek oldu Medeniyetler ttifak nda küresel liderlik Mavi Ak m Projesi'nin resmi aç l fl Baflbakan

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004 10 12 32 42 Bush Baflbakan n Ankara da NATO Zirvesi KÖ Toplant s AB Sempozyumu Baflbakan Erdo an n NATO Zirvesi de erlendirmesi 6 Baflbakan

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004 10 18 44 50 D fl Baflbakan n Temaslar E itim y l bafllad Avrupal Türkiye YTL hakk nda Halktan ald m z gücü, halk n hizmetine sunuyoruz...

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 EVET! 12 Tarihi Zirve de, tarihi karar 40 ki y lda 3600 kilometre duble yol Avrupa Birli i ile Türkiye aras nda bundan tam 41 y l önce bafllayan

Detaylı

Türkiye Bülteni AK. Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52)

Türkiye Bülteni AK. Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52) Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 4 EYLÜL 2003 Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52) 06 2. y l m zda çok daha güçlüyüz Recep Tayyip Erdo

Detaylı

Türkiye nin gündemini AK PARTi belirliyor

Türkiye nin gündemini AK PARTi belirliyor ED TÖRDEN Türkiye nin gündemini AK PARTi belirliyor Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili AK PARTi iktidar n n bafl ndan bu yana yap - lanlar sadece bafll klar

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 26 36 Avrupa Baflbakan n Birli i Çal flma hayat Baflbakan Erdo an n 2003 y l de erlendirmesi... 4 Baflbakan Erdo an n Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla,

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla, Ankaral manken Saydan Büyükflehir e ba ms z aday Ankaral tan nm fl manken Belgin Saydan, 2014 yerel seçimlerinde Ankara Büyükflehir Belediye Baflkanl - na ba ms z adal n aç klad. Ankara n n tan nm fl yüzlerinden

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, Twitter takibinde Cem Y lmaz izliyor 2 ARALIK 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Vatandafl

Detaylı

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 6 fiubat 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13877 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Paravan flirketler ad alt nda, ücret karfl l sahte sigortal gösterilen 611 kiflinin sigortas iptal

Detaylı

Gül, geçen y l 10 ülkeyi ziyaret etti

Gül, geçen y l 10 ülkeyi ziyaret etti GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, geçen y l 10 ülkeyi ziyaret etti 4 OCAK 2014 CUMARTES F YATI: 25 Kr Yerel seçime 25

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

Ankara tfaiyesi nin ocak raporu aç kland. Paylafl m Noktas yüzleri güldürüyor

Ankara tfaiyesi nin ocak raporu aç kland. Paylafl m Noktas yüzleri güldürüyor ODTÜ Yolu flubat sonunda aç l yor Ankara Büyükflehir Belediyesi nce yapt r lan ODTÜ Yolu flubat ay sonunda hizmete aç l yor. Eskiflehir Yolu ile Anadolu Bulvar n Konya Yoluna ba layacak bir k sm ODTÜ arazisinden

Detaylı

UNIVERSITELERE teknolojik destek

UNIVERSITELERE teknolojik destek Tan k, yeni temizlik araçlar n tan tt Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k, Belediye nin temizlik filosuna dahil edilen yeni araçlar düzenledi i bas n toplant s yla tan tt. ÇANKALA Çankaya Belediyesi

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 12 MAYIS 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 12 MAYIS 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 12 MAYIS 2004 Baflbakan Erdo an n grup konuflmas 6 Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n TBMM de yapt grup konuflmas... 14 20 38 44 K br s ta Baflbakan n yeni

Detaylı