Ç NDEK LER. Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 56 TEMMUZ-A USTOS AK PARTi yedi yafl nda. Baflbakan Erdo an: KKTC halk az nl k olamaz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ç NDEK LER. Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 56 TEMMUZ-A USTOS 2008. AK PARTi yedi yafl nda. Baflbakan Erdo an: KKTC halk az nl k olamaz"

Transkript

1

2

3 Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 56 TEMMUZ-A USTOS 2008 Ç NDEK LER AK PARTi yedi yafl nda Baflbakan Erdo an: KKTC halk az nl k olamaz A ustos 2001 tarihinde kurulan Adalet ve Kalk nma Partisi bugün 7 yafl nda. Herfley Türkiye çin parolas yla Türk siyasetindeki yerini alan AK PARTi o gün bugündür Türkiye için hizmet yolculu unu ayn inanç ve kararl l kla sürdürüyor. fiu anda Anavatan olarak bizler, Yavru Vatan olarak sizler el ele bunun mücadelesini veriyoruz. Nedir o mücadele? Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti ni dünyaya devlet olarak tan tmak mücadelesidir. Sa l kta dünya markas olmay hedefliyoruz 26 Hastane kuyruklar ndan, gelmeyen ambulanslardan, ko ufl gibi odalardan, en temel sa l k hizmetlerinin bir lütuf gibi sunuldu u o günlerden bugüne, Türk insan - n sa l na kavuflturan dönüflümün her ad m n Sa l k Bakan Say n Recep Akda ile konufltuk. Son bir y lda 129 milyar dolarl k ihracat yapt k 40 Son bir y ll k ihracat m z 129 milyar dolar oldu y l nda ilk 8 ay nda 90 milyar dolarl k ihracat gerçekleflti. Ulafl m ve haberleflmeye 6 y lda 60 milyar YTL yat r m yapt k AK PARTi ailesi, çok büyük bir aile, çok iyi bir tak md r Türkiye de ulafl m ve haberleflmenin dününü bugününü ve AK PARTi iktidar n n yeni projelerini Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m ile konufltuk. 29 Mart 2009 da yap lacak Yerel Seçimler öncesinde AK PARTi nin teflkilatlara bak fl aç s n, kad n ve gençlerin teflkilatlarda temsilini ve Genel Merkez ile teflkilat aras ndaki iliflkiyi Teflkilattan Sorumlu AK PARTi Genel Baflkan Yard mc s Haluk pek ile konufltuk.

4 Türkiye Bülteni Temmuz-A ustos 2008 editörden Bu fl k hiç sönmeyecek 14 A ustos 2001 de kurulan AK PARTi yedi y l geride b rakt. Uzun, ince bir yolda milletle birlikte bafllayan yolculuk yedi y ld r sürüyor. Milletin gücü, deste i, duas varoldukça da sürecek hizmet yolculu umuz. Bu yolun bafl nda AK PARTi Genel Baflkan Say n Recep Tayyip Erdo an Art k hiçbirfley eskisi gibi olmayacak demiflti. Geçen y llar boyunca AK PARTi siyaseti bu anlay fla göre flekillendi. Hiçbirfley eskisi gibi olmad, hiçbir ad m eskiyi ve eskileri aratmad. Ekonomide, e itimde, sa l kta, yat r mlarda, tar mda ve daha pek çok alanda de iflim ve dönüflüm, geliflmenin öncüsü olarak de erlendirildi. AK PARTi hayat n her alan nda de iflimin öncülü ünü yapt, geliflimin dinamiklerini kurgulad. AK PARTi kadrolar yedi y ll k sürenin iktidarda geçen alt y l boyunca hiç bofl durmad. Geceleri gündüzlere katt, uykuda geçen süreleri azaltt. Türkiye yi gelece- e haz rlamak, modern ça n lider ülkeleri aras na katmak için büyük ve baflar l çal flmalar yapt. Türkiye AK PARTi iktidar ile sözünü dinleten, gücünü ve etkisini hissettiren bir ülke haline geldi. Art k bölgemizde Türkiyesiz denklem kurulam yor, bölgesel ihtilaflara yönelik bar fl ve iflbirli i çal flmalar nda Türkiye nin varl olmazsa olmaz bir faktör olarak aran yor. Yedi yafl ndaki AK PARTi nin Türkiye yi alt senede tafl d yerde istikrar vard r, itibar vard r, istihdam vard r, huzur vard r, güvenlik vard r, adalet vard r, e itim vard r, sa l k vard r, esenlik vard r Türkiye nin bugün geldi i yerde demokrasinin gücü vard r, uluslar aras alanda kudret vard r, kuvvet vard r, üretim vard r, ihracat vard r, para vard r. Türkiye nin gücü, varetti imiz bu de erlere paraleldir. AK PARTi nin hedefi Türkiye yi güçlü k lan de erleri daha da art rmak, gücümüze güç katmakt r. Türkiye Bülteni nin sayfalar nda göreceksiniz Son 6 senede ulafl m, iletiflim ve haberleflmeye 60 milyar YTL yat r m yapt k. 130 milyar dolara dayanan ihracat m z için art k rekor sözcü ü de rekor k rd k sözü de bir anlam ifade etmez oldu. Dev ad mlar n at ld sa l kta 2023 hedefimiz dünyan n en iyi üç markas ndan biri olmak. Biz bafllang çtaki ilke ve vaatlerimizden kopmad kça, milletin içinde oldukça, millet de bizimle oldukça bu fl k hiç sönmeyecek. Esen kal n SUAT KILIÇ TANITIM VE MEDYA BAfiKAN YARDIMCISI SAMSUN M LLETVEK L AK PARTi Ad na Sahibi : Yay n Yönetimi : Yay n Kurulu : Sorumlu Yaz flleri Müdürü : Bas n ve Halkla liflkiler : Sanat Yönetmeni: Grafik Tasar m: Digital llüstrasyon: Bask ve Cilt : Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI Y l: 6 Say : 56 Temmuz-A ustos 2008 Edibe Sözen (Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yrd.) Hüseyin Besli Suat K l ç Ayfle Böhürler Ayfle Keflir Ayflenur Kurto lu Bülent Gedikli Fuat Bol Mehmet Emin Tutan Mehmet Ocaktan Metin Y lmaz Nihat Ergün fiaban Diflli Zeliha Ak n Miray Meliko lu Yasin Bülbül Ali Üstünda Bülent Avnamak Sabit Ertafl Star Medya Yay nc l k A.fi. AK PARTi Genel Merkezi Sö ütözü Caddesi No: 6 - Ankara Tel: Türkiye Bülteni nde yay nlanan yaz ve foto raflar kaynak belirtilerek kullan labilir.

5

6 temmuz-a ustos tarihi 24 Temmuz 1923 Lozan Anlaflmas Kurtulufl Savafl n n baflar yla sonuçlanmas üzerine, taraflar sviçre nin Lozan kentinde bir konferans toplanmas n kararlaflt rd. 21 Kas m 1922 de bafllayan Konferans 4 fiubat 1923 te kesintiye u rad. 23 Nisan 1923 te görüflmeler yeniden bafllad. 24 Temmuz 1923 te 143 maddelik esas anlaflma imzaland. Böylece Türkiye milletleraras platformda resmen tan nd. 01 Temmuz 1546 Barbaros Hayreddin Pafla n n ölümü Kanuni Sultan Süleyman döneminde Kaptan- Derya olan Barbaros Hayreddin Pafla, Osmanl donanmas yla büyük zaferler kazand de Preveze Deniz Savafl nda Haçl donanmas n büyük bir hezimete u ratan Barbaros Hayreddin Pafla k sa sürede denizde Osmanl hakimiyetini sa lad. 20 Temmuz 1974 K br s Bar fl Harekat 15 Temmuz 1974 te, EO- KA c Nikos Sampson, Yunanistan daki askeri cuntan n deste iyle K br s ta darbe yaparak yönetimi eline geçirdi ve adadaki Türklere yönelik sald r lara bafllad. Türk Ordusu garantör devlet s fat yla bu sald r lar durdurmak ve adan n fiilen Yunanistan a ba lanmas n önlemek amac yla K br s a asker ç kard. 06 A ustos 1945 Hiroflima ya atom bombas ABD taraf ndan 6 A ustos 1945 te 300 bin nüfuslu Hiroflima ya sabah 8.15 te 4.5 tonluk Little Boy ad verilen uranyum bombas at ld. fiehrin 500 metre üzerinde patlat - lan bomba flehri bir anda dümdüz etti. Bomban n yaratt yüksek s dan ilk anda 100 bin kifli kavrularak yok oldu. 26 A ustos 1922 Büyük Taarruz 26 A ustos 1922 günü sabah saatlerinde bafllayan Büyük Taarruz, 30 A ustos günü Baflkomutan Savafl yla büyük bir zafere dönüfltü ve iflgal güçlerinin bozgun halinde geri çekilmesiyle Anadolu, dört y ll k bir iflgal döneminden sonra yeniden özgürlü- üne kavufltu. Büyük Taarruz ve onu izleyecek meydan muharebesi plan, Temmuz 1922 gecesi, Akflehir e ça r lan ordu komutanlar na aç kland. Büyük bir gizlilik içinde yürütülen haz rl klar sonras nda nihayet 26 A ustos 1922 sabah saat da Türk topçular n n atefliyle Kocatepe den Büyük Türk Taarruzu bafllad. Taarruz, k sa sürede Afyon-Konya demiryolu hatt boyunca baflar l bir flekilde geliflti. Baflkomutan Mustafa Kemal Pafla n n büyük bir basiretle atefl hatt nda yönetti i bu taarruzda ordumuzun Genelkurmay Baflkanl n Fevzi Pafla, Bat Cephesi Komutanl n smet Pafla üstlenmiflti.

7 aktüel Ordumuza güç katacak iki milli proje Türk Silahl Kuvvetleri ni daha da güçlü k lacak iki tarihi proje hayata geçiriliyor. Türk Taarruz-Taktik/Keflif (ATAK) Helikopteri ile birlikte Kara Kuvvetleri nin hareket kabiliyetini art racak Milli Tank için start verildi. Kara Kuvvetleri nin ihtiyac olan 50 adet kesin, 41 adet ise opsiyonel Taktik-Taarruz/Keflif Helikopteri milli imkanlar kullan larak TU- SAfi n Ankara daki tesislerinde üretilecek. Türkiye, Altay Projesi ile de dünyan n say l tank üreticileri aras nda yerini alacak. Üretilecek tanka Altay ismi verilecek. Yerli Altay tank, flu an TSK envanterinde bulunan 4 adet M48 in görevini tek bafl na yerine getirebilecek nitelikte olacak. Mevcut tanklar azami 40 kilometre h z yapabilirken Altay n en az 90 kilometre h z yapmas, aral ks z 500 kilometre dolay nda yol gidebilmesi ve hareket halinde iken at fl yapabilmesi hedefleniyor. 140 Türk Büyükelçi Ankara da Türk d fl politikas n n yol haritas n belirlemek üzere Ankara da toplanan büyükelçilere hitaben konuflan Baflbakan Erdo an, Uluslararas toplumun sayg n bir üyesi olarak etkinlik alan n art rmak isteyen Türkiye nin tercihi, AB ye tam üye olmakt r. Hedefe kararl l kla ilerliyoruz dedi. lk kez düzenlenen büyükelçiler konferans için 140 büyükelçi Ankara da bir araya geldi. Mikrokredi de inci üyeye ulafl ld Mikrokredi, Türkiye dahil 175 ülkede uygulan yor. Kredi 600 milyon kiflinin, bir baflkas na avuç açmadan, onurlu bir flekilde kendi kendilerine gelir elde etmelerini sa l yor. Türkiye de Mikrokredi uygulamas 5 y lda büyüdü ve flimdi inci üyeye ulaflt. Baflbakanl k ta düzenlenen törende inci Mikrokredi kullan c s na çeki verildi. Baflbakan Erdo an Ulusal Enerji Forumu na Kat ld Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, enerji kullan m ndaki art fl n küresel riskleri art rd n belirterek, Türkiye, dünya enerji talebi ve enerji arz güvenli i noktas nda stratejik rol oynayan bir ülke konumuna yükselmifltir dedi. Bu y l beflincisi düzenlenen Türkiye Enerji Forumu nda, önümüzdeki dönem enerji yat - r mlar masaya yat r ld. D-8 ülkeleri Malezya da bulufltu Malezya n n baflkenti Kuala Lumpur daki Geliflen Sekiz Ülke (D-8) Zirvesi ne D fliflleri Bakan Ali Babacan kat ld. D fliflleri Bakan Babacan, D-8 ülkeleri aras ndaki iflbirli inin gelifltirilmesinin önemine dikkat çekerek, Ülkelerimizin potansiyelini en iyi flekilde kullanma yönündeki çabalar m z D-8 ülkelerinin halklar na yarar sa layacakt r dedi.

8

9 AK PARTi N N SEY R DEFTER 14 A ustos 2001 tarihinde kurulan Adalet ve Kalk nma Partisi bugün 7 yafl nda. Herfley Türkiye için parolas yla Türk siyasetindeki yerini alan AK PARTi o gün bugündür Türkiye için hizmet yolculu unu ayn inanç ve kararl l kla sürdürüyor. Ayd nl a aç k, karanl a kapal vurgusuyla iktidarda iflbafl yapan AK PAR- Ti durmak yok, yola devam anlay fl yla çal fl yor. AK PARTi iktidar n n sa lad istikrar ve güven ortam nda Cumhuriyet tarihimizin ilkleri gerçeklefliyor. Uygulanan do ru ekonomi politikalar ile Türkiye Avrupa n n en büyük 6. ekonomisi haline gelirken, ihracatta rekor üstüne rekorlar k r l yor. Tek vatan, tek devlet, tek bayrak, tek millet inanc yla ç k lan yolda kararl ad mlarla Türkiye nin gelece i ayd nlat l yor, kabuslar güzel rüyalara, hayaller gerçe e dönüflüyor. 14 A ustos 2001 Türkiye nin güvenini, halk n sevgisini kazanan, umudun ad olan Recep Tayyip Erdo an ve arkadafllar AK PARTi yi kurdu. AK PARTi Genel Baflkan Recep Tayyip Erdo an gitti i her yerde, yurdun her köflesinde coflkulu kalabal klar taraf ndan karfl land. Milletle birlikte kurdu u AK PARTi nin tabelas n Anadolu nun her köflesine yine milletle birlikte ast. 3 Kas m 2002 AK PARTi yi ve Recep Tayyip Erdo an liderli indeki AK PARTi lileri ba r na basan milletimiz demokrasi tarihimizde bir ilki daha gerçeklefltirdi. Milletimiz kendi eliyle kurdu- u partiyi kuruluflunun henüz birinci y l nda tek bafl na iktidar yapt. AK PARTi yüzde oy oran yla TBMM deki 550 sandalyenin 363 ünü kazanarak tek bafl na iktidar oldu. 28 Mart 2004 AK PARTi iktidar k sa sürede halk n güvenini kazand. Bölgesel, dinsel ve etnik milliyetçili i reddeden AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Erdo- an oy veren vermeyen ayr m yap lmas na izin vermeden bütün Türkiye yi kucaklad. Türkiye yi ortak hedefler etraf nda kenetleyen AK PARTi iktidar ve Baflbakan Erdo an n baflar - s 28 Mart 2004 tarihinde yap - lan yerel seçimlere yans d. AK PARTi oy oran n yüzde 42 ye ç kar rken 81 ilin 58 inde belediye baflkanl klar n AK PAR- Ti li adaylar kazand. 22 Temmuz 2007 AK PARTi durmak yok yola devam slogan yla haz rland - 22 Temmuz 2007 seçimlerinde de halk m z n yüksek güven ve teveccühünü kazanmay baflard. Baflbakan Erdo- an n Tek vatan, tek devlet, tek bayrak, tek millet seslenifline Türkiye nin her köflesinden coflkulu sesler geldi. Üç parti ve ba ms z adaylar n TBMM de grup kuracak say - ya ulaflmalar na ra men AK PARTi yüzde oy oran yla 550 sandalyenin 341 n kazand. Ayr ca bir ilke daha imza atarak 81 ilin 80 inden milletvekili ç karmay baflard. Milletin karar yla AK PAR- Ti nin ikinci iktidar dönemi bafllad. Türkiye Bülteni Temmuz-A ustos

10 fite GEÇM fite HAYAL B LE ED LEMEYEN AK PARTi LE B R B R GERÇEKLEfiEN filer Liradan 6 s f r att k. Türk Liras na itibar kazand rd k y l nda 36 milyar dolar olan ihracat m z 127 dolara ç kard k, Türk Mal n dünya mal yapt k y l nda 94 bin 753 ilk ve ortaö retim ö rencisine ayl k burs deste i sa lan rken, 2008 y l nda 150 bin ö renci burs deste inden yararland y l nda 45 YTL burs veya kredi alan üniversite ö rencilerimize 165 YTL burs verdik. lk ve ortaö retimdeki ö rencilerimize 736 milyon 986 bin adet ücretsiz kitap verdik. 41 i devlet, 14 ü özel olmak üzere toplam 55 yeni üniversite kurduk. 5 bin yeni okul, 123 bin derslik yapt k. Enflasyon canavar n dize getirdik, enflasyonu tek hane s n r na indirdik. Bütçede en büyük pay, Türkiye nin yar nlar na, e itime ay rd k y - l nda bütçeden e itime 22 milyar 915 milyon 565 bin YTL ayr ld y l nda 52 bin esnaf ve sanatkar m z Halk Bankas kredilerinden faydalanm flken, 2008 y l nda bu rakam 800 bine ulaflt. Esnaf ve sanatkar m za 3 milyar YTL kredi sa lad k y l nda yüzde 49 olan kredi faizlerini yüzde 13 e kadar indirdik.

11 Tüm hastaneleri birlefltirdik. Art k vatandafllar - m z diledi i hastanede tedavi olabiliyor y - l nda 654 olan hastane say s bugün 849. Ulafl m ve haberleflmeye 6 y lda toplam 60 milyar YTL yat r m yapt k y l na kadar 6 bin 100 km olan bölünmüfl yol a n 14 bin 500 km ye ç kard k. Ankara- stanbul aras nda h zl tren hatt n n yap - m na bafllad k. Ankara-Eskiflehir aras n tamamlad k, Türkiye yi dünyan n h zl tren a na sahip 8. ülkesi yapt k y l nda hayvanc - l a verilen destek 83 milyon YTL iken, 2008 y l nda bu rakam 1.4 milyar YTL ye yükseldi. Son 6 y lda hayvanc l a verilen destek 17 kat artt. Toplam tar msal destekleri 3 kat art rd k y l nda milyar YTL olan tar m destekleri 2007 y l nda milyar YTL ye ulaflt y llar aras nda 2 bin km demiryolu yap m ve infla aflamas nda. Havayolunu halk n yolu yapt k, 5 milyon vatandafl m z ilk kez uça a bindi. Vatandafl m z ev sahibi yapt k. TOK ile 81 il ve 441 ilçedeki bin 60 flantiyede 323 bin 541 konut infla ettik. Yine TOK ile 402 okul, 11 bin 517 derslik, 28 hastane, 75 sa l k oca infla ettik. Bodrum katlar ndaki adliyeleri Adalet Saraylar na tafl d k. 5 y l içinde 88 yerde görkemli Adalet Saraylar n hizmete açt k. Cezaevlerini insani yaflam koflullar na göre yeniden yap land rd k. ve daha nice büyük eserler, unutulmayacak hizmetler. AK PARTi ile durmak yok, yola devam Türkiye.

12 BARIfi HAREKATI NIN 34.YIL DÖNÜMÜ Baflbakan Erdo an: KKTC halk az nl k olamaz BAfiBAKAN ERDO AN: fiu ANDA ANAVATAN OLARAK B ZLER, YAVRU VATAN OLARAK S ZLER EL ELE BUNUN MÜCADELES N VER YORUZ. NED R O MÜCADELE? KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHUR YET N DÜNYAYA DEVLET OLARAK TANITMAK! KKTC CUMHURBAfiKANI TALAT: BUGÜN BU KIZGIN GÜNEfi ALTINDA GURURLU VE GÜVENL B R BAYRAM KUTLAYAB L YORSAK, BUNU BARIfi HAREKATI NA BORÇLU- YUZ. 10 Türkiye Bülteni Temmuz-A ustos 2008

13 B aflbakan Erdo an, K br s Bar fl Harekat n n 34 üncü y l dönümünde, beraberinde kalabal k bir heyetle K br s a resmi bir ziyarette bulundu. Baflbakan Erdo- an, ziyaretinin ilk gününde KKTC Cumhurbaflkan Mehmet Ali Talat, KKTC Baflbakan Ferdi Sabit Soyer, KKTC Cumhuriyet Meclisi Baflkan Fatma Ekeno lu ile bir araya geldi. Baflbakan Erdo an ve Cumhurbaflkan Talat görüflmelerinin ard ndan ortak bas n toplant s düzenledi. Baflbakan Erdo an bas n toplant s nda yapt konuflmada, bugüne kadar oldu- u gibi bundan sonra da Türkiye nin KKTC nin yan nda yer almaya devam edece ini belirterek, Çözümün BM zemininde oldu unu bafltan beri söyledik. Bizim arzumuz, srar m z fludur. Dünya flu ana kadar KKTC ye uygulanan izolasyonlara son vermelidir ki biz de bundan sonra bar fl sürecine katk sa layal m. Tüm KKTC li kardefllerimin 20 Temmuz Bar fl ve Özgürlük Bayram n kutluyorum dedi y llar aras ndaki sürede Türkiye den KKTC ye y ll k ortalama 210 milyon dolar yard m gerçekleflti ini ifade eden Baflbakan Erdo an, y llar aras ndaki dönemde ise yard - m n ortalamas n n 360 milyon dolara yükseldi ini belirtti. Baflbakan Erdo an, y llar aras ndaki dönemde ise bu ortalama 420 milyon dolar olarak gerçekleflecektir dedi. Talat: Annan plan zemininde çözüm için çal fl yoruz KKTC Cumhurbaflkan Talat ise konuflmas nda K br s Türk taraf olarak adil, iki kesimli, Lefkofla Atatürk An t na çelenk koyan Baflbakan Erdo an, burada aç lan özel defteri imzalad. iki bölgeli, siyasi eflitli e dayal, Annan plan zemininde çözüm için çal flt klar n söyleyerek, Referandumda da kan tlad m z gibi iyi niyetli çal flmam z sürdürüyoruz. Ancak bu iyi niyet tek tarafl olmuyor. Rum taraf n n da iyi niyetli davranmas n, sorunu çözme niyetiyle bar fl elimizi tutmas n istiyoruz dedi. Hem Baflbakan Erdo an, hem de Cumhurbaflkan Talat, Türk taraf n n adada bar fl Bar fl Harekat n n 34 üncü y l kutlamalar na kat lan Baflbakan Erdo an, sürecin BM zemininde yürütülmesi gerekti ini söyledi. Türkiye Bülteni Temmuz-A ustos

14 Baflbakan Erdo an Ada ya, Devlet Bakan Cemil Çiçek, Devlet Bakanlar Murat Baflesgio lu ve Mehmet fiimflek, çiflleri Bakan Beflir Atalay, Milli Savunma Bakan Vecdi Gönül, Tar m ve Köyiflleri Bakan Mehdi Eker, Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m ve Çevre ve Orman Bakan Veysel Ero lu ile birlikte gitti. için gerekeni yapt n, k s tlamalar kalkmad takdirde limanlar n aç lmayaca n, bu konuda eflzamanl ad m at lmas gerekti ini ifade etti. Anavatan dan Yavru Vatan a can suyu Baflbakan Erdo an, Kumköy- Ferhatköy Su sale Hatt n n aç l fl n da gerçeklefltirdi. Proje çerçevesinde y l içinde denizin alt ndan Türkiye den KKTC ye su getirilebilece ini belirten Baflbakan Erdo an, böylelikle KKTC nin bir cazibe merkezi haline gelece ini ve su s k nt s n n kalmayaca n ifade etti. Daha sonra K br s Türk Bar fl Gücü Kuvvetleri Komutanl na ziyarette bulunan Baflbakan Erdo an, KKTC ilk Cumhurbaflkan Rauf Denktafl ile de görüfltü. Baflbakan Erdo an, ADATV nin aç l fl törenine de kat ld, Yak ndo u Üniversitesi T p Fakültesi binas n hizmete açt. KKTC Cumhuriyet Meclisi nde temsil edilen siyasi partilerin temsilcileri ile de görüflen Baflbakan Erdo- an, Meclis Baflkan Ekeno lu nun onuruna verdi i resepsiyona kat ld. Bar fl Harekat 34 üncü y l nda Baflbakan Erdo an, resmi ziyaretinin ikinci gününde K br s Bar fl Harekat n n 34 üncü Y l kutlamalar na kat ld. Kutlamalar çerçevesinde sabah saatlerinde Baflbakan Erdo an, KKTC Cumhurbaflkan Mehmet Ali Talat ve di er üst düzey yetkililer, ilk olarak Bo az fiehitli i ne çelenk sundu. Baflbakan Erdo an, Bo az fiehitli i nin ard ndan Lefkofla Atatürk An t na çelenk sundu ve burada aç lan özel defteri imzalad. Baflbakan Erdo an, K br s Bar fl Harekat n n 34 üncü Y l kutlamalar töreninde flöyle konufltu: 25 Temmuz u önemsiyorum. BM zemininde bu sürecin yürümesi gerekiyor. E er sorunu çözmeye yönelik bir anlay fl, sorunu çözmeye yönelik bir ön kabul varsa, inan yorum ki çok k sa zamanda netice almak müm- 12 Türkiye Bülteni Temmuz-A ustos 2008

15 SEK Z BAKAN VE ÇOK SAYIDA M LLETVEK L YLE ADAYA G DEN BAfiBAKAN ERDO AN: BAfiTA AB OLMAK ÜZERE, ULUSLARARASI TOPLUM, KIBRIS TÜRKLER NE VERD SÖZLER YER NE GET RMEL D R. KIBRIS SORUNU TÜRK YE N N AB KATILIM SÜREC NE KARfiI KULLANILMAMA- LIDIR. kündür. Çünkü say n Talat tan benim flu ana kadar ald m düflünceler bu istikamettedir. Bizler de garantör ülke olarak bunu böyle düflünüyoruz, bunun böyle olmas n umuyoruz. Kimse ama hiç kimse K br s Türk halk n n kendi yönetiminden, eflit statü ve eflit ortakl ktan vazgeçmesini ve az nl k olarak yaflamay kabul etmesini beklemesin. Baflbakan Erdo an, K br s ta Kumköy-Ferhatköy Su sale Hatt n n ve ADATV nin aç l fl n gerçeklefltirdi. Yak ndo u Üniversitesi T p Fakültesi binas n hizmete açt. Türkiye Bülteni Temmuz-A ustos

16 Kafkaslar da s cak dönem RUSYA LE GÜRC STAN ARASINDAK ÇATIfiMALAR KAFKASLAR I ATEfi ÇEMBER NE DÖNDÜRDÜ. SALDIRILAR SEK Z NC GÜNDE SONA ERD, TARAFLAR BARIfi ANLAfiMASINA MZA ATTILAR. ANCAK TOPRAK VE EGEMENL K HT LAFLARINA DAYALI KAOS, BEL RS ZL K VE SAVAfi R SK VARLI INI KORUYOR.

17 T arih 7 A ustos 2008 Güney Osetya da gökyüzü at lan bombalarla ayd nlan yor, Gürcü halk ise yeni bir güne bomba sesleri ile uyanman n flaflk nl n yafl - yor. Gürcü birlikleri, 1922 den beri merkezi yönetimden fiilen ba ms z olan Güney Osetya bölgesinin baflkenti durumundaki Tskhinvali ye havadan ve karadan operasyon düzenledi. Bölgede bar fl gücü askerleri bulunan Rusya n n da Gürcistan bombalamas sonucu Rusya ve Gürcistan aras nda çat flma bafllad. Gürcistan n Gori Bölgesi nde sivil yerleflim yerleri de vuruldu. Bombard manda sivillerden ölenler ve yaralananlar oldu. Bar fl sa land Bütün dünyay teyakkuza geçiren çat flmalardan sivil halk olumsuz etkilendi. Birleflmifl Milletler Mülteciler Yüksek Komiserli i nin aç klamalar - na göre, 118 bin kifli evlerini terk etti. Rusya-Gürcistan çat flmas Kafkaslar adeta atefl çemberine çevirdi. Türkiye baflta olmak üzere ABD ve AB nin giriflimlerini takiben gelinen son noktada ise ilk olarak 15 A ustos ta Gürcistan Cumhurbaflkan Mihail Saakaflvili, Güney Osetya da yaflanan çat flmalara son verilmesi için ateflkes anlaflmas n resmen imzalad. Rusya Devlet Baflkan Dimitriy Medvedev de 16 A ustos ta Gürcistan ile çat flman n sona erdirilmesini öngören bar fl plan n imzalad. Rusya yap lan ateflkes anlaflmas gere i Güney Osetya daki askerlerini geri çekti. 19 A ustos ta Ba ms z Devletler Toplulu u ndan ayr lma karar alan Gürcistan ise 26 A ustos ta Güney Osetya ve Abhazya n n ba ms zl n tan yan Rusya n n yapt n ilhak olarak de erlendirdi. Rusya n n bu karar ABD ve AB den de tepki çekti. Yaflanan çat flmada Türk gazeteciler de yaraland Güney Osetya da ç kan çat flmalarda bölgeye giden gazeteciler de tehlikeli anlar yaflad. Bölgedeki NTV ekibinden Hilmi Hacalo lu ve Cumhur Çatkay, Kanaltürk muhabiri Levent Öztürk ile kameraman Güray Ervin in bulundu u araca Osetyal askerler atefl açt. Aç lan atefl sonucu araçta bulunan Türk gazeteciler yaraland. Hastanede tedavi alt na al nan gazeteciler, 14 A ustos ta yurda döndü. Türk K z lay Gürcistan da 7 A ustos ta Gürcistan da bafllayan çat flman n ard ndan Türk K z lay Gürcistan-Rusya çat flmalar ndan geriye kalan ac ve gözyafl n dindirmek için harekete geçti, sivil halk n yard m na kofltu. K z - lay, 20 bin koli g da maddesi, 3 bin mutfak seti ve 2 t r giyim eflyas ndan oluflan 10 t r yard m malzemesini bölgeye ulaflt rd. K z lay savafltan etkilenen sivil halk n yaralar n sarmak için bölgeye g da, giyim ve mutfak setinden oluflan on t r yard m malzemesi ulaflt rd. Türkiye Bülteni Temmuz-A ustos

18 KAFKASLAR DA BARIfi D PLOMAS S Baflbakan Erdo an, Bar fl için Kafkaslar da BAfiBAKAN ERDO AN: B Z M HEDEF M Z BÖLGE BARIfiINA YÖNEL K, BARIfiI TEH- D T EDEN B R GELECE ORTADAN KALDIRMAKTIR. BÖLGEDE TAMAMEN BARIfiI EGEMEN KILMAKTIR. UNUTULMAMALIDIR K BÖLGEDE ORTAK B R REFAH VE S- T KRAR ANLAYIfiI TES S ED LMEDEN ÜLKELER N TEK TEK REFAH VE ST KRARINI SA LAYAMAYIZ. BAfiBAKAN ERDO AN: TÜRK YE, GÜRC STAN IN BA IMSIZLI INI VE EGEMENL N ULUSLARARASI HUKUK LE B RLEfiM fi M LLETLER GÜVENL K KONSEY KARARLA- RINCA TANINAN TOPRAK BÜTÜNLÜ ÜNÜN MUHAFAZA ED LMES NDEN YANADIR. Rusya Devlet Baflkan Medvedev Baflbakan Erdo an Meindorf fiatosu nun kap s nda karfl lad. S on dönemde Suriye Filistin aras nda bar fl sürecinin bafllamas için arac l k çal flmalar ile öne ç kan Türkiye, Güney Osetya daki çat flmalar n sona ermesi için de temaslarda bulunuyor. Kafkaslar da istikrar ve bar fl sürecinin bafllamas için temaslarda bulunmak üzere Moskova ya giden Baflbakan Erdo an, Rusya Devlet Baflkan Dmitri Medvedev ve Baflbakan Vladimir Putin ile bir araya geldi. Baflbakan Erdo an Medvedev ile görüflmesinin ard ndan Rusya Baflbakan Putin, D fliflleri Bakan Sergey Lavrov un da bulundu- u çal flma yeme ine kat ld. Görüflmelerin Gürcistan da yaflanan çat flmalara çözüm için ciddi fayda sa layaca n söyleyen Baflbakan Erdo an, 16 Türkiye Bülteni Temmuz-A ustos 2008

19 Kafkaslar da bar fl n sa lanmas için devreye giren ve Moskova da Rusya Baflbakan Putin ile görüflen Baflbakan Erdo an, Bundan sonra bar fl tehdit edecek ad mlar at lmazsa bu ifl biter dedi. flöyle konufltu: fiu anda öyle bir ad m at ld ki ziyaret neticesinde gelece e yönelik bir çal flma zemini oluflsun istedik. O da Kafkasya stikrar ve flbirli i Platformu çerçevesinde bir çal flma yapal m istedik. Bu co rafya esasl olsun istedik. Dost ve komflu Gürcistan Baflbakan Erdo an ve Ali Babacan Moskova dan sonra Tiflis e geçerek bar fl temaslar na burada devam etti. Gürcistan Devlet Baflkan Mihail Saakaflvili ile bir araya gelen Baflbakan Erdo an, bölgede kal c bar fl n sa lanmas için Avrupa Güvenlik flbirli i Teflkilat ve AB nin üzerinde çal flt klar bar fl plan n desteklediklerini söyledi. Baflbakan Erdo- an, Dost ve komflu Gürcistan da yaflananlar halk m z taraf ndan da büyük bir duyarl - l kla takip edilmektedir dedi. Baflbakan Erdo an, Kafkasya da bar fl, güvenlik ve istikrar n tesis edilebilmesi için stikrar ve flbirli i Platformu oluflturulmas düflüncesini Saakaflvili ile de paylaflt n söyledi. Saakaflvili ise bölge bar fl için gösterdi i çabadan dolay Türkiye ye teflekkür etti ve Türkiye nin yard mlar n sürdürmesini istedi. stikrar ve flbirli i Platformu Moskova-Tiflis hatt nda yürüttü ü bar fl görüflmelerini tamamlayarak Türkiye ye dönen Baflbakan Erdo an, Kafkasya stikrar ve flbirli i Platformu na yönelik çal flma temaslar n flöyle de erlendirdi: Bu çal flma co rafya esasl, bölge bar fl ve ortak güvenli e önem veren, ekonomik iflbirli- i ve enerji güvenli ini içeren AG T ilke ve prensiplerine dayal ortak kriz çözme ve yönetme mekanizmas n kapsayan, ki bu daha da gelifltirilebilir, bunlar müflterek çal flmalarla daha da detayland rmak mümkün. Bu çal flmaya Rusya Federasyonu nun da baflta Say n Rusya Devlet Baflkan Dimitriy Medvedev olmak üzere, Baflbakan Putin ve D fliflleri Bakan Sergey Lavrov ile yapt m z görüflmede bir mutabakat n oldu unu gördük. fiimdi de D fliflleri Bakan m z Ali Babacan ve Rusya D fliflleri Bakan Sergey Lavrov bir araya gelmek suretiyle süreci bafllatm fl olaca z. Baflbakan Erdo an n görüfltü ü Gürcistan Devlet Baflkan Saakaflvili, bölge bar fl için gösterdi i çabadan dolay Türkiye ye teflekkür etti. Türkiye Bülteni Temmuz-A ustos

20 BAfiBAKAN ERDO AN NAHÇIVAN DA ki devlet, tek millet AZERBAYCAN CUMHURBAfiKANI LHAM AL YEV LE NAHÇIVAN DA B R ARAYA GELEN BAfiBAKAN ERDO AN, BU DAYANIfiMAMIZ, BU BULUfiMAMIZ BUNDAN SONRA DA AYNI KARARLILIKLA, AYNI NANÇLA DEVAM EDECEKT R DED. 18 Türkiye Bülteni Temmuz-A ustos 2008

21 A K PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, 3 Haziran Sal günü Azerbaycan Cumhurbaflkan lham Aliyev'in davetlisi olarak Nahç - van'a gitti. Bar fl ortam n destekliyoruz Azerbaycan Cumhurbaflkan lham Aliyev Baflbakan Erdo- an' resmi törenle karfl lad. Görüflmelerde iki ülke aras ndaki siyasi, ekonomik, askeri, kültürel, ticari, e itim gibi alanlarda iliflkileri gözden geçirdiklerini belirten Baflbakan Erdo an, flöyle konufltu: Bu görüflmeler vesilesiyle Yukar Karaba sorununun Azerbaycan' n toprak bütünlü ü çerçevesinde uluslararas hukuk ilkelerine uygun olarak flüphesiz ki art k çözüme kavuflturulmas bizlerin de arzulad en önemli konudur. Bugüne kadar bu konuyu nas l desteklediysek bundan sonra da ayn kararl l kla desteklemeye devam edece iz. Dayan flmam z dünyaya örnek olmal Türkiye ile Azerbaycan aras ndaki iliflkilerin müstesna bir nitelik kazand n belirten Baflbakan Erdo an konuflmas - na flöyle devam etti: Bu buluflmam z n Nahç van'da olmas n n bir anlam var. Say n Aliyev'in de ifade etti i gibi bu buluflmay tarihi ve anlaml bir buluflma olarak görüyorum ve bu buluflman n bölgeye ve dünyaya bir mesaj oldu una inan yorum. Bu dayan flmam z, bu buluflmam z bundan sonra ayn kararl l kla, ayn inançla devam edecektir. Aliyev: Türkiye, stratejik müttefik Azerbaycan ile Türkiye'nin her konudaki tutumlar n n tamamen örtüfltü ünü söyleyen Aliyev, Nahç van'da yap lan görüflmenin tarihi ve siyasi aç dan önemli oldu unu vurgulad. Türkiye Azerbaycan için stratejik müttefiktir diyen Aliyev, Türkiye'nin Nahç van' n içinde bulundu u ambargo durumundan kurtulmas için gösterdi i çabalar n da memnuniyet verici oldu unu ifade etti. Türkiye Bülteni Temmuz-A ustos

22 BAfiBAKAN ERDO AN IRAK TA PKK y yok etmek ortak meselemizdir 18 YIL ARADAN SONRA IRAK A G DEN LK TÜRK BAfiBAKAN I OLAN BAfiBAKAN ERDO AN, BU GEC KM fi B R Z YARETT R. BUNDAN ÖTÜRÜ ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ. B ZLER KOMfiU ÜLKEY Z, BUNDAN ÖTE KARDEfi Z DED. BAfiBAKAN ERDO AN: PKK YI YOK ETMEK, K ÜLKEN N EN ÖNEML EN C DD filer NDEN B R D R. BU ÖRGÜTÜN GÜNDEMDEN DÜfiMES K ÜLKEN N LEH NED R, ÇIKARINADIR. B aflbakan Recep Tayyip Erdo an resmi bir ziyarette bulunmak üzere 10 Temmuz Perflembe günü Irak n baflkenti Ba dat a gitti. 18 y l sonra ilk defa Irak a giden Türk Baflbakan olan Baflbakan Erdo an, burada Irak Baflbakan Nuri El Maliki ile bakanlar taraf ndan karfl land. Baflbakan Erdo an, Bu gecikmifl bir ziyarettir. Bundan ötürü üzüntü duyuyoruz. Bizler komflu ülkeyiz, bundan öte kardefliz dedi. Irak n toprak bütünlü ünü destekliyoruz Baflbakan Erdo an, Ba dat taki temaslar na Baflbakan Nuri El Maliki ile Yeflil Bölge deki Baflbakanl k Binas nda yapt görüflme ile bafllad. Görüflmede 20 Türkiye Bülteni Temmuz-A ustos 2008

23 Irak temaslar çerçevesinde Irak Cumhurbaflkan Talabani ile görüflen Baflbakan Erdo an, PKK ya karfl mücadelemizi el birli iyle yürütmeliyiz dedi. Talabani de Baflbakan Erdo an n bu sözlerine tam destek verdi. iki ülke aras ndaki iliflkilerin gelifltirilmesini öngören Stratejik flbirli i Yüksek Kurulu anlaflmas imzaland. Anlaflma uyar nca, baflbakanlar y lda bir kez, teknik heyetler ise y lda 4 kez bir araya gelecek. Görüflmenin ard ndan düzenlenen ortak bas n toplant s nda konuflan Baflbakan Erdo an, Türkiye nin Irak n toprak bütünlü ünü ve siyasi birli ini bugüne kadar hep destekledi ini ve bundan sonra da destekleyece ini ifade etti. Hedef ticaret hacmini 25 milyar dolara ulaflt rmak Bu y l itibar yla d fl ticaret hacminin 5 milyar dolara ulaflaca n, yap lan yat r mlarla bu rakam n 10 milyar dolar bulaca n belirten Baflbakan Erdo an, 3-4 y l içerisinde 25 milyar dolar ticaret hacmine ulafl laca n ifade etti. Ortak bir güvenlik alan oluflturulmal PKK terör örgütünün iki ülkenin ortak gelece ini tehdit etti ini söyleyen Baflbakan Erdo an, Bölücü terör örgütü PKK sadece Türkiye nin de il, Irak n da düflman d r. Bölgesel bar fl ve istikrara tehdit oluflturan terörist unsurlar n iliflkilerimizi zehirlemesine asla imkan ve f rsat vermemeliyiz dedi. Baflbakan Erdo- an, ki ülke aras nda baflta terör tehdidi olmak üzere tüm riskleri ortadan kald racak ortak bir güvenlik alan, ülkelerimizin refah na katk sa layacak ortak bir ekonomik havza ve enerji koridoru oluflturma konular nda inan yorum ki tam bir mutabakat bulunmaktad r fleklinde konufltu. Maliki: Türkiye stratejik bir komflu Irak Baflbakan Nuri El Maliki ise konuflmas nda Baflbakan Erdo an n ziyaretinin önemine dikkat çekerek, Stratejik bir komflunun ve bölgesel ekonomik gücün liderini Ba dat ta görmekten mutluluk duyuyorum dedi. Maliki, bu ziyaretin tarihi öneme sahip oldu unu ve Türkiye ile Irak için iliflkileri gelifltirme zaman oldu unu söyledi. Maliki, Bu ziyaret, bölge ülkelerine diyalo un flart oldu unu ortaya koymaktad r, sorunlar n kavgayla, gürültüyle, silahla de il, anlaflmayla, diyalogla, iflbirli iyle çözülece inin bir göstergesidir dedi. Baflbakan Erdo an, Cumhurbaflkan Talabani ile görüfltü Baflbakan Erdo an, Irak taki program çerçevesinde Devlet Baflkan Yard mc lar Adil Abdülmehdi ve Tar k El Haflimi ile de bir araya geldi. Irak Cumhurbaflkan Celal Talabani ile de görüflen Baflbakan Erdo an a Irak ziyareti s ras nda Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Cemil Çiçek, D fliflleri Bakan Ali Babacan, Devlet Bakan Kürflat Tüzmen ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Hilmi Güler efllik etti. Türkiye Bülteni Temmuz-A ustos

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU Bodrum da yaşanan motosiklet kazası nda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Konacık mahallesi Atatürk bulvarında süratli bir şekilde ilerleyen İsmet Özbaş yönetimindeki

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 30 Ocak 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27126 BAKALAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2009/14579 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Şam da Emevi Caminde namaz kılmayı hayal eden Başbakan, hava sahamızı koruyabilmek için NATO dan Patriot füzeleri istemekte, gençlerimize adam gibi ölmekten bahsetmektedir.

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar Bakanlar Kurulu Kararı -BKK Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı Resmi Gazete Sayısı: 26848 Karar Sayısı: 2008-13489 15 Nisan 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26848 BAKANLAR

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mayıs 2013 PERŞEMBE Sayı : 28649 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR Karar Sayısı : 2013/4631

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Gazi Osman. Tarih yazan. Tarihimizdeki en önemli savunma savafl Çanakkale de verilmifltir. Bu savafltan önce, 187778 deki Osmanl -Rus Savafl

Gazi Osman. Tarih yazan. Tarihimizdeki en önemli savunma savafl Çanakkale de verilmifltir. Bu savafltan önce, 187778 deki Osmanl -Rus Savafl Evrensel Bak fl Aç s Gürbüz Evren Tarih yazan Gazi Osman Pafla Tarihimizdeki en önemli savunma savafl Çanakkale de verilmifltir. Bu savafltan önce, 187778 deki Osmanl -Rus Savafl s ras nda Türk askerinin yazd

Detaylı

TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL YAPI

TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL YAPI 1886 TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL YAPI 21-46 1886 NÜFUS NÜFUS SAYIMI SONUÇLARI* Eski Tahmin Türkiye Mersin 2008 Toplam Nüfus 71.517.100 72.561.312 fiehir 53.611.723 54.807.219 Köy 17.905.377 17.754.093 Nüfus

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry MART 2016 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II-İLİMİZİN İHRACAT RAKAMI 2016 MART AYI / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

"Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r"

Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r BD ARALIK 2014 Türkiye nin En Büyük Üniversite Kütüphanesi Baflkent Üniversitesi nde Aç ld "Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r" XXX Köylülerin, tezek kuruttuklar, avc lar n keklik avlad klar,

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı