2004 Faaliyet Raporu. Aksigorta A.fi. Genel Müdürlük. Hizmet Merkezi Meclis-i Mebusan Cad. No: 147 F nd kl stanbul

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2004 Faaliyet Raporu. Aksigorta A.fi. Genel Müdürlük. Hizmet Merkezi 444 27 27. Meclis-i Mebusan Cad. No: 147 F nd kl 34427 stanbul"

Transkript

1 Aksigorta A.fi. Genel Müdürlük Meclis-i Mebusan Cad. No: 147 F nd kl stanbul Tel: (212) (Pbx) Faks: (212) Hizmet Merkezi Faaliyet Raporu

2 Ç NDEK LER 2 Genel Kurul Gündemi 3 Bafll ca Finansal Göstergeler 5 Aksigorta A.fi.'nin, Vizyon'u, Misyon'u, Temel De erleri ve Kalite Politikas 6 Yönetim Kurulu Raporu 1 Yönetim Kurulu 11 Üst Yönetim 12 Yönetim Kadrosu 14 Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 23 Sermaye Hareketleri ve dari Faaliyetler 25 Dünya ve Türk Sigorta Sektörü'ndeki Geliflmeler 28 Türkiye'de Sigorta Sektörünün Genel Durumu Y l nda Aksigorta 36 Aksigorta'n n Faaliyet Sonuçlar 41 Kâr n Da l m Karfl laflt rmal Bilanço Tarihli Bilanço Y l Genel Kâr/Zarar Tablosu 5 23 Y l Genel Kâr/Zarar Tablosu Y l Fon Ak m Tablosu Y l Nakit Ak m Tablosu Karfl laflt rmal Kâr Da t m Tablosu 55 Denetçi Raporu 56 Ba ms z Denetçi Raporu 57 Bölge Müdürlükleri-Bölge Temsilcilikleri

3 GENEL KURUL GÜNDEM Aksigorta A.fi. 25 Mart 25 Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi Saat: 11. BAfiLICA F NANSAL GÖSTERGELER Aksigorta, özkaynaklar ve mali yap s bak m ndan Türk Sigorta Sektörü nün en büyük hayat-d fl sigorta flirketidir. Prim üretiminde ise sektörün önde gelen flirketlerinden birisidir. 1- Aç l fl ve Divan teflekkülü, 2- Toplant tutana n n imzalanmas hususunda Divan a yetki verilmesi, 3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporlar n n okunmas ve müzakeresi, 4- Bilanço ve Kâr/Zarar Hesaplar n n okunmas, müzakeresi ve tasdiki ile kâr da t m yla ilgili teklifin görüflülerek kabulü veya reddi, 5- Yönetim Kurulu Üyeleri nin ve Denetçiler in ibra edilmeleri, 6- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçiler'in ücret ve huzur haklar n n tespiti, (Milyon YTL) Toplam Prim 417 (Milyon YTL) Toplam Aktifler 7- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler'in seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti, 8- Yönetim Kurulu nca belirlenen Ba ms z D fl Denetleme Kuruluflu nun onay, 9- Yönetim Kurulu Baflkan ve Üyeleri ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yaz l muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi. (Milyon YTL) (Milyon YTL) Özsermaye (Net Kâr dahil) Net Kâr H. Ö. Sabanc Holding A.fi. %57,4 Halka aç k k s m %42,6 Ziraat %,7 Sa l k %5,1 Mühendislik %3,9 Hayat %1,1 Yang n %21,2 Nakliyat %5,8 Kaza %62,3 24 ORTAKLIK YAPISI 24 YIL SONU PR M PORTFÖY DA ILIMI 2 Genel Kurul Gündemi Bafll ca Finansal Göstergeler 3

4 AKS GORTA V ZYONU Türkiye'nin, dünya standartlar nda faaliyet gösteren öncü ve lider sigorta flirketi olmak. AKS GORTA M SYONU Toplumun sigorta bilincini art rarak, acentelerimiz kanal yla tüm kurumsal ve bireysel müflterilere, en kaliteli ve yayg n hizmeti sunmak. AKS GORTA DE ERLER Müflteri odakl l k Yüksek hizmet kalitesi fieffafl k Etik de erler Uzun vadede varolmak KAL TE POL T KASI "Müflteri memnuniyetini ön planda tutarak, vizyon, misyon ve de erlerimiz do rultusunda, acentelerimiz, çal flanlar m z ve tedarikçilerimizle birlikte, sektörde güçlü, sayg n ve güvenilir bir flirket olarak kaliteli hizmet sunmakt r." Aksigorta A.fi.'nin, Vizyon'u, Misyon'u, Temel De erleri ve Kalite Politikas 5

5 YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m za; 21 y l nda ülkemizde yaflanan ekonomik krizin olumsuz etkilerini, Türk ekonomisi, 3 y l süren kesintisiz bir büyüme trendi ile büyük ölçüde gidermifltir. Son 3 y lda ekonomi, ortalama %7,5 civar nda büyümüfl, enflasyon oranlar ise h zla afla ya çekilerek tek haneli rakama düflürülmüfltür. Kriz sonras nda uygulamaya konan istikrar program n n olumlu etkileri ve Avrupa Birli i'yle iliflkilerin yol haritas n n çizilecek olmas ile oluflan olumlu hava ile, 24 y l nda, son 3 y l n en yüksek ekonomik büyümesi gerçeklefltirilmifltir (yaklafl k %9). Yine uzun y llar sonra ilk defa 24 y l nda, enflasyon tek haneli rakama inmifltir (TÜFE: %9,3, TEFE: %13,8). Sektör; yasal boflluklar gibi yap sal sorunlara ve afl r fiyat rekabetine ra men, 24 y l nda da ekonominin üzerindeki büyümesini sürdürmüfltür. Bu yüksek büyüme, daha çok sektörün lokomotifi olan kaza branfl ndaki art fltan kaynaklanmaktad r. Tüketici kredileri faizlerindeki düflüfl ile birlikte, otomobil sat fllar nda bir önceki y la göre yaklafl k %1 oran nda bir art fl sa lanm flt r. Bunun sonucunda, oto sigortalar büyümesini sürdürerek toplam prim üretimindeki pay n art rmaya devam etmifltir. Sektörün büyümesine katk sa layan bu sigorta türünün kârl l ise, di er branfllara göre oldukça düflüktür. Dolay s yla bu branfl n pay n n art yor olmas, kârl l k aç s ndan sektör için olumlu bir geliflme de ildir. Sigorta sektöründeki prim üretiminin büyük bir k sm n n, s nai ve ticari iflletmelerden geldi i göz önüne al nd nda; sigorta flirketlerinin, bireysel sigortalara verdikleri önemin de giderek artt gözlenmektedir. Avrupa Birli i ile müzakereler do rultusunda, ülkemizde altyap eksikliklerinden dolay uygulama alan bulunamayan baz sigorta türleri (sorumluluk sigortalar vb.) pazarlanabilecektir. 24 y l nda ekonomi beklenenden h zl büyümüfltür. Büyümenin tamam iç talep art fl ndan kaynaklanm flt r. Büyüme ile birlikte d fl ticaret aç da 35 milyar dolara yaklaflm flt r. Geliflmekte olan ülkelere giden yabanc mali sermaye art fl ndan, Türkiye ekonomisi de olabildi ince yararlanm flt r. Cari Riskler Karfl l 'n n gün esasl yönteme göre ayr lmaya baflland, geçifl dönemi olan 23 y l nda azalan teknik kârl l k, 24 y l nda sistemin düzene girmesi (Devreden Cari Riskler Karfl l da ayn sistemle hesaplanmaktad r.) sonucunda tekrar eski seviyelerine yükselmifltir. Makro ekonomik geliflmelerden kaynaklanan rahatlaman n kal c olabilmesi için, yap sal reformlar n h zla uygulamaya konulmas gerekmektedir. Enflasyon tüketici fiyatlar, hedeflenen do rultuda, ama beklenenden daha h zl düfltü. Kamu finansman nda beklentilerden daha disiplinli hareket edildi. Faizler beklentilerden h zl düfltü; Türk Liras, beklendi i gibi reel olarak de er kazanmaya devam etti. Enflasyon ve reel faizlerdeki düflüflün devam etmesi ve vadelerin uzamas yla birlikte, tüketicilerin kredi kullanma trendi devam etti. 24 y l nda yaflanan iç talep genifllemesinin arkas nda, tüketici kredisi kullan m ndaki art fl vard r. Kamu bütçesinde tasarruf anlay fl yla hareket edilmesi, faiz ve kurlar n düflmesi, Hazine'nin finansman maliyetini önemli ölçülerde azaltt. Ancak, daha çok makro ekonomik geliflmelerden kaynaklanan bu rahatlaman n kal c olabilmesi için, yap sal reformlar n h zla uygulamaya konulmas gerekmektedir. Üretimde verimlilik, çeflitli göstergelere göre, 24'te de artmaya devam etti. Üreticiler yaln zca iflgücünden de il, enerji gibi giderlerden de tasarruf etti. Ne var ki, son 3 y lda ekonomi reel olarak yaklafl k %23 dolay nda büyürken, istihdamda ciddi bir art fl olmad. Dolay s yla, ekonomik büyümenin istihdam üzerinde beklenen olumlu etkisi görülemedi. Türkiye, y l n sonunda Avrupa Birli i'nden müzakerelere bafllama tarihi ald ; ancak Avrupa Birli i, ilk defa bir ülkeyle yapt müzakerenin sürecini bu kadar farkl belirliyordu. Bu farkl l a ra men borsa, y l n son günlerinde tarihi rakamlara ulaflt. Avrupa Birli i ile müzakereler s ras nda oluflabilecek baz sorunlara (K br s vb.) ra men, 25 y l n n da iyi bir y l olaca beklentileri oldukça güçlüdür. Hayat-d fl sigorta sektörünün özkaynaklar bak m ndan en büyük flirketi olan Aksigorta A.fi., 24 y l nda da ana oyunculardan biri konumundad r. Hem sigorta sektörü hem de Türk ekonomisi için büyük önem arz eden ve 23 y l n n sonunda uygulanmaya bafllanan Bireysel Emeklilik Sistemi de, tam bir faaliyet y l n baflar ile tamamlam flt r. Y l sonu verilerine göre sisteme yaklafl k 3 bin kifli kat lm fl ve 27 milyon YTL'lik bir fon büyüklü üne ulafl lm flt r. fiirketimizin de %26 hisseyle orta oldu u, Sabanc Grubu'nun emeklilik flirketi olan Ak Emeklilik A.fi. de bu alandaki ana oyunculardan birisidir. Hayat-d fl sigorta sektörünün özkaynaklar bak m ndan en büyük flirketi olan Aksigorta A.fi., 24 y l nda 417 milyon YTL prim üretimi ve 66,5 milyon YTL net kâr ile de ana oyunculardan biri olma konumunu sürdürmüfltür. Hisselerinin %42,6's stanbul Menkul K ymetler Borsas 'nda ifllem görmekte olan Aksigorta A.fi., ilk 3 indeksinde ifllem gören tek sigorta flirketidir. Takas Bank'ta tutulan hisselerin yaklafl k %65 - %7'i kurumsal yabanc yat r mc lar n elindedir. Müflteri odakl hizmet anlay fl m z; görev, yetki ve sorumluluk da tma ilkemiz ve dünya standartlar nda faaliyet gösteren yayg n acente a m zla, müflterilerimize kesintisiz hizmet sunmaktay z. Uzun vadede varolmay hedefleyerek, fleffafl k ve etik de erlerin ön planda oldu u bir yönetim anlay fl na sahibiz. fiirket politikam z; ifllemlerin ve uygulamalar n aç kl na, bilgilerin eriflilebilirli ine ve görüfllerin serbestçe aç klanabilmesine dayanmaktad r. Kat l mc ve yenilikçi bir yönetim anlay fl yla sektörde liderli i hedeflemekteyiz. Sigorta sektörü, kriz dönemleri d fl nda, reel olarak ekonominin üzerinde büyüyebilen ender sektörlerden biri olma özelli ini sürdürmektedir. Sektör; yasal boflluklar gibi yap sal sorunlara ve afl r fiyat rekabetine ra men, 24 y l nda da ekonominin üzerindeki büyümesini sürdürmüfltür (yaklafl k %16). 6 Yönetim Kurulu Raporu Yönetim Kurulu Raporu 7

6 Kurumsal ve bireysel müflterilerine, en kaliteli ve yayg n hizmeti sunmay görev edinen Aksigorta A.fi., ürünlerini; genel müdürlük, 9 bölge müdürlü ü, 4 bölge temsilcili i ve bunlara ba l 981 serbest acente, 637 Akbank fiubesi arac l ile pazarlamaktad r. Ayr ca, hizmet merkezi ve internet sitesi arac l yla da; fiyat teklifinden hasar dosyas, borç durumu ve poliçe bilgilerine kadar birçok konuda müflterilerine 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. Müflterilerimize daha h zl hizmet verebilmek ve memnuniyetlerini art rmak amac ile son y llarda bafllat lan bilgi ifllem proje ve altyap yenileme çal flmalar çerçevesinde, bütün acentelerimiz ve Akbank fiubeleri, müflterilerine ADSL ba lant s ile on-line hizmet vermektedirler. Hizmet merkezimiz ve internet sitemiz, flirketimizin müflteri odakl hizmet anlay fl n öne ç karan ve sat fl-pazarlama çal flmalar n destekleyen bir anlay flla sürekli olarak yenilenmekte ve gelifltirilmektedir. 22 y l nda bafllat lan yeniden yap lanma çal flmalar n n devam olarak, acentelerimiz ve müflterilerimize etkin ve bire bir sigorta deste i sunmak üzere, toplam ifl hacmimizin yaklafl k %55'ine hizmet veren stanbul ilinde 4 bölge müdürlü ü kuruldu. Genel müdürlükteki operasyonel ifl yükü ve sat fl faaliyetlerinin bölge müdürlüklerine kayd r lmas sonucunda genel müdürlük binas, yönetim ve proje üreten destek birimleri olarak çal flmalar n sürdürecektir. Acentelerimizi, dönemsel prim üretim hedeflerini gerçeklefltirme, teknik kârl l k, tahsilat, teminat, ba l l k vb. kriterlere göre de erlendirerek, performanslar na göre ödüllendirecek "Acente Rating Sistemi"ni 24 y l nda uygulamaya koyduk. Hasar süreçleri iyilefltirme projesi tamamlanarak uygulamaya bafllanm flt r. Bu uygulamada amaç, müflterileri belli segmentasyonlara ay rarak daha az belge ve daha az prosedür takip edilerek, çok daha çabuk ve seri bir flekilde dosyay tamamlay p hasar ödeme aflamas na getirmektir. Sosyal sorumluluk anlay fl m z n bir gere i olarak oluflturdu umuz Yang n ve Deprem E itim Merkezi'nde, bugüne kadar 4 bin gencimiz e itim görmüfltür. Kurumsal kimlik çal flmalar yla bafllayan yenilikler kapsam nda iki önemli uygulamay da sene içerisinde devreye soktuk. Örnekleri geliflmifl ülkelerde görülen bu uygulamalardan ilki; Geo-Coding (Otomatik Yer Tespiti) Destekli Ambulans Hizmeti, ikincisi ise; Hava Ambulans Hizmeti'dir. fiirketimiz, sosyal sorumluluk bilinciyle üzerine düfleni yapmaya devam etmektedir. Bu do rultuda 1996 y l nda hizmete giren "Yang n ve Deprem E itim Merkezi"nde ilkokul ö rencilerine ve çeflitli kurumlara, yang n ve depremden korunma e itimleri verilmektedir. Bu merkezde, bugüne kadar 4 bin gencimiz e itim alm flt r. Bu sorumluluk anlay fl çerçevesinde her y l bir ilimiz seçilmekte ve nisan ay nda ilkokul ö rencileri aras nda yang n ve deprem konulu resim yar flmas düzenlenmektedir. Yar flma; ö rencilerin bu konuda e itilmesini, ilk üçe giren ö rencilerin ve ö retim gördükleri okullar n maddi yönden desteklenmesini sa lamaktad r. 25 y l nda bu çerçevedeki yar flmalar n 11.'si Mardin ilinde düzenlenecektir. Bu baflar lar sa lamam zda katk lar bulunan bütün ortaklar m z, acentelerimiz ve müflterilerimize, bize gösterdikleri güven ve sa lad klar destek için teflekkürlerimizi sunar, bu güven ve deste in artarak sürdürülmesi konusunda üzerimize düflen sorumlulu un bilincinde oldu umuzu vurgulamak isteriz. fiirketimizin geliflmesindeki özverili ve dürüst çal flmalar için bütün ifl arkadafllar m za ve emeklilerimize teflekkürlerimizi sunuyor, vefat etmifl olan ortak ve çal flanlar m z sayg ile an yoruz. 24 y l nda, kurumsal kimlik çal flmalar nda da yenilik ve de iflim süreci devam etti. Kurumsal kimli imizi kamuoyuna eksiksiz olarak yans tacak kapsaml bir imaj çal flmas gerçeklefltirdik. fiirket logosundan bafllayarak, kurum içi ve kurum d fl bas l ve görsel malzemelere kadar genifl bir uygulama alan n kapsayan bu çal flman n önemli bir boyutu da, müflterilerimizle ana iletiflim noktam z olan acentelerimize yans d. Türk Sigorta Sektörü nde öncü ve ilk olmak ve müflteri gözünde imaj aç s ndan markam z konumlamak amac yla, flirketimizi yurt çap nda temsil eden acentelerimizin ofislerinin mekansal, görsel ve ifllevsel bak mdan kurumsal kimlik çerçevesinde standardizasyonunu planlad k ve gerçeklefltirmeye devam ediyoruz. Fiziksel standartlar n yan s ra; gerek acentelerimizin gerekse çal flanlar n n insan iliflkileri bak m ndan standardizasyonu da önemlidir. Bu ba lamda, acente e itimleri ve uygulamalar ile birlikte standardizasyonda bir bütünlük sa lanm flt r. M. Ak n Kozano lu Yönetim Kurulu Baflkan. Rag p Yergin Genel Müdür 8 Yönetim Kurulu Raporu Yönetim Kurulu Raporu 9

7 YÖNET M KURULU ÜST YÖNET M Yönetim Kurulu Baflkan M. Ak n Kozano lu ( den beri) Genel Müdür. Rag p Yergin ( den beri) Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Mehmet Civelek ( den beri) Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Özbek ( den beri) Genel Müdür Yard mc s Sami Vodina ( dan beri) Genel Müdür Yard mc s A. Yeliz Dalafl ( den beri) Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür. Rag p Yergin ( den beri) Genel Müdür Yard mc s Fatih Kilislio lu ( den beri) Genel Müdür Yard mc s Hakan fiahin ( den beri) DENETLEME KURULU Üye Nedim Bozfak o lu ( dan beri) Üye Mevlüt Aydemir ( den beri) 1 Yönetim Kurulu Üst Yönetim 11

8 YÖNET M KADROSU YÖNET M KADROSU GENEL MÜDÜRLÜK BÖLGE MÜDÜRLÜKLER Departman Müdürleri Adana Bölge Müdürlü ü stanbul 1.Bölge Müdürlü ü Ekrem ACETER Uygulama Gelifltirme Müdürü Filiz ATEfi Finans Müdürü Hüseyin AVCI dari fller Müdürü Aygül BEYTER Bankasürans Müdürü Gonca KIRBAfi Sa l k Üretim ve Pazarlama Müdürü Ufuk MISIRLIO LU Acente fllemleri ve Yap land rma Müdürü Çi dem MÜFETT fio LU Kalite Denetim Müdürü R za ÖNEY Hasar Müdürü Hüseyin KANAT Adana Bölge Müdürü hsan DÖfi Diyarbak r Temsilcilik Müdürü Cumhur APAK Adana Bölge Müdür Yard mc s Ahmet AYSAN Adana Bölge Müdür Yard mc s Erkan AYDO AN stanbul 1. Bölge Müdürü Nuriye ÇA LAYAN stanbul 1. Bölge Müdür Yard mc s Vedat DURMAZ stanbul 1. Bölge Müdür Yard mc s Salih TAfiYON stanbul 1. Bölge Müdür Yard mc s nci CAN nsan Kaynaklar Müdürü Sad k CANBOL Sistem Destek Operasyon Müdürü Mehmet ERMURAT Stratejik Planlama ve fl Gelifltirme Müdürü Hakan GÜLSEVEN Grup Bilgi Teknolojileri Müdürü Levent ÖZER Denetim Müdürü Vedat ÖZKAN Reasürans Müdürü Murat ÖZKÖMÜRCÜ Teknik Kaza Müdürü Ayhan SA LAM Risk Yönetimi Müdürü Ankara Bölge Müdürlü ü Orhan APAKKAN Ankara Bölge Müdürü Levent ALPHAN Ankara Bölge Müdür Yard mc s Okkan Nuri KADIO LU Ankara Bölge Müdür Yard mc s stanbul 2.Bölge Müdürlü ü Süleyman KARA stanbul 2. Bölge Müdürü Sarp SAYARER stanbul 2. Bölge Müdür Yard mc s Raif TURHAN stanbul 2. Bölge Müdür Yard mc s Esra PEKL O LU Muhasebe Müdürü Hakan KADIO LU Alternatif Da t m Kanallar Müdürü Seniha KANAR Sa l k Tazminat Müdürü Yücel SALTIK Teknik Nakliyat Müdürü Nevra YENER Genel Müdür Dan flman Murat BO ATUR Teknik Kaza D fl Müdürü Bursa Bölge Müdürlü ü Murat ÖZEK Bursa Bölge Müdürü Hayati ZAR FO LU Bursa Bölge Müdür Yard mc s Ege Bölge Müdürlü ü stanbul 3.Bölge Müdürlü ü Mustafa SAYGIN stanbul 3. Bölge Müdürü Hülya AKAN stanbul 3. Bölge Müdür Yard mc s fiükrü ARDA stanbul 3. Bölge Müdür Yard mc s Departman Müdür Yard mc lar Birol BALAYLAR Ege Bölge Müdürü Dilek AYATA stanbul 3. Bölge Müdür Yard mc s Nurettin ARAÇ Tahsilat Müdür Yard mc s Yasemin BATIL Hasar Ödeme Müdür Yard mc s Hatice Ç L Bütçe Raporlama Müdür Yard mc s Metin DEM RAY nsan Kaynaklar Müdür Yard mc s Volkan DÖKMEC Ticari ve Bireysel Müflteriler Pazarlama Müdür Yard mc s Hüseyin HIZAL Rücu Müdür Yard mc s Canan B filer Sa l k Üretim Müdür Yard mc s Ali KURU Sa l k Pazarlama Müdür Yard mc s Hakan KÜÇÜK Hasar Lojistik Müdür Yard mc s Özlem E. MUTLUER Kurumsal letiflim Müdür Yard mc s Ertan ÖZAY Denetim Müdür Yard mc s Muzaffer ÖZTÜRK Muhasebe Müdür Yard mc s Metin ÖZVARNA Fon Yönetimi Müdür Yard mc s Hülya ÜNVERD Uygulama Gelifltirme Müdür Yard mc s Elif Ersoy YÜCEKÖK Sistem Organizasyon Müdür Yard mc s Faruk Ç L Antalya Temsilcilik Müdürü Süleyman UÇAN Denizli Temsilcilik Müdürü Ümit BAYDAR Ege Bölge Müdür Yard mc s Birsen LKEL Ege Bölge Müdür Yard mc s Barbaros ÜNAL Ege Bölge Müdür Yard mc s Karadeniz Bölge Müdürlü ü Ali Mete SANDALCI Trabzon Bölge Müdürü Volkan KAKAÇ Samsun Temsilcilik Müdürü Yüksel Ziya AYDIN Trabzon Bölge Müdür Yard mc s stanbul Kurumsal Bölge Müdürlü ü Nalan OTA stanbul Kurumsal Bölge Müdürü Hasan SÖNMEZ stanbul Kurumsal Bölge Müdür Yard mc s Tahsin fiatvan stanbul Kurumsal Bölge Müdür Yard mc s Kemal ERTEK N Trabzon Bölge Müdür Yard mc s 12 Yönetim Kadrosu Yönetim Kadrosu 13

9 KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU 1- Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyan Aksigorta A.fi., Sermaye Piyasas Kurulu (SPK) taraf ndan yay nlanan "Kurumsal Yönetim lkeleri"ne uymaktad r. BÖLÜM I: PAY SAH PLER 2- Pay Sahipleri ile liflkiler Birimi fiirketimizde pay sahipleri ile ilgili iliflkilerden; Mehmet Ermurat, Müdür Tel: (212) (Dahili: 133) Faks: (212) e-posta: Muzaffer Öztürk, Müdür Yard mc s Tel: (212) (Dahili: 1416) Faks: (212) e-posta: Murat Karabo a, Uzman Tel: (212) (dahili: 1425) Faks: (212) e-posta: sorumlu bulunmaktad r. Bu birim, pay sahipleri ile iliflkilerin yürütülmesinde görev almaktad r. Bu görevleri içinde 24 y l nda yurtiçinde 42; 2 road-show ve 1 yat r mc konferans kapsam nda yurtd fl nda da 2 kurumsal pay sahibi ile toplant yap lm fl; 1 defa kurumsal pay sahipleri ile telefonda görüflülmüfl ve gelen sorular cevapland r lm fl; 5 defa pay sahiplerinden e-posta ile gelen baflvurular yan tlanm flt r. 3- Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar n n Kullan m 24 y l nda Pay Sahipleri Birimi taraf ndan pay sahiplerinden gelen 15 telefon, e-posta ve bizzat yüz yüze yap lan görüflmelerde gelen 15 adet talep cevapland r lm fl; bu amaçla pay sahiplerini ilgilendirecek bilgiler adresinde zorunlu bildiri süreçleri içinde duyurulmufltur. fiirket Esas Sözleflmesi'nde, özel denetçi atanmas bir hak olarak düzenlenmemifltir. 24 y l nda pay sahiplerinden bu konuda bir talep al nmam flt r Genel Kurul Bilgileri 24 y l nda bir adet (26 Mart 24'de olmak üzere) Ola an Genel Kurul Toplant s yap lm flt r. Bu toplant ya %65,7 oran nda hisseyi temsil eden pay sahipleri kat lm flt r. Bu toplant lara davet, Türk Ticaret Kanunu Hükümleri ve fiirket Esas Sözleflme Hükümleri'ne uygun olarak yap lm flt r. Pay defterine kay tl nama yaz l pay sahiplerinin Genel Kurul'a kat lmas için herhangi bir süre mevcut de ildir. Denetlenmifl 23 y l rakamlar n da içeren faaliyet raporu, fiirket Genel Merkezi'nde en az 16 gün önceden pay sahiplerinin incelemesine sunulmufltur. Genel Kurul esnas nda pay sahipleri soru sorma hakk n kullanmam fllard r ve gündem maddeleri haricinde bir öneri verilmemifltir. Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan önemli nitelikteki kararlar Genel Kurul'da pay sahiplerinin onay na sunulmaktad r. Kurumsal Yönetim lkeleri'nin yasal uyumu sa land nda de iflen kanunlarda yer alacak olan tüm önemli nitelikteki kararlar da Genel Kurul'da pay sahiplerinin onay na sunulacakt r. Genel Kurul Tutanaklar flirketimizin adresinde internetten yay nlanmaktad r. Oy Haklar ve Az nl k Haklar Esas Sözleflme'de imtiyazl oy hakk bulunmamaktad r. Esas Sözleflmemiz'de, mevcut ortakl k yüzdelerinde ve ortakl k yap s nda birikimli oy hakk tan nmas n n flirketin uyumlu yönetim yap s n bozaca düflüncesiyle bir düzenleme yap lmam flt r. Bu konu ilgili yasalarla düzenlenip az nl n birikimli oy hakk n kötüye kullan m engellendi inde, konu Genel Kurul taraf ndan de erlendirmeye al nacakt r. Kâr Da t m Politikas ve Kâr Da t m Zaman fiirketimizin Kâr Da t m Politikas, mevcut SPK kurallar na uygun olarak da t lmas gereken zorunlu temettünün nakden ve/veya bedelsiz hisse senedi fleklinde verilmesi yönündedir. fiirketimizin kâr da t m yasal süreler içinde gerçeklefltirilmektedir. Bu bilgi 23 y l faaliyet raporunda ayr bir bölüm olarak yer alm fl ve Genel Kurul öncesi pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktad r. Ayr ca söz konusu faaliyet raporu sayfas nda kamunun kullan m na sunulmufltur. Paylar n Devri Halka aç k olan hisse senetlerimizin (beyaz ciro ile) devri mümkündür, halka kapal hisselerin devrinde ise Sermaye Piyasas Kanunu hükümleri uygulan r. Sigorta Murakabe Kanunu gere i, %1'u aflan hisselerin devri Hazine'nin iznine tabidir. 14 Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 15

10 8-9- BÖLÜM II: KAMUYU AYDINLATMA VE fieffaflik fiirket Bilgilendirme Politikas fiirketimizde SPK Kurumsal Yönetim lkeleri'nde belirtildi i flekli ile bilgilendirme politikas yer almaktad r. Bu politika gere i flirketimizin ba ms z d fl denetimden geçmifl 6. ve 12. aya ait mali sonuçlar ile ba ms z denetimden geçmemifl 3. ve 9. aya ait sonuçlar SPK çerçevesinde borsaya aç klanmakta ve flirketimizin web sayfas nda da yer almaktad r. Ayr ca Kamuyu Ayd nlatma Projesi (KAP) ile de mali sonuçlar m z kamuya duyurulmaktad r. Yerli ve yabanc yat r mc lar bilgilendirme amaçl UMS tablolar da flirketimizin web sayfas nda yay nlanmaktad r. Ayr ca Sigorta Murakabe Kanunu çerçevesinde haz rlanan mali tablolar m z y lda bir kez yay nlanarak yat r mc lar bilgilendirilmektedir. Özel Durum Aç klamalar fiirketimiz 24 y l içinde SPK düzenlemeleri uyar nca 8 adet özel durum aç klamas nda bulunmufltur. Y l içinde SPK'ya yap lan özel durum aç klamalar n n 2 tanesinde Ba ms z Denetimden Geçmemifl Tahmini Prim Verileri, 2 tanesinde de flirketimizin Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi eklenmifltir. Söz konusu aç klamalar zaman nda yap lm fl olup SPK veya MKB taraf ndan yapt r m uygulanmam flt r. fiirket nternet Sitesi ve çeri i fiirketimizin internet sitesi bulunmaktad r ve adresi afla daki gibidir: SPK Kurumsal Yönetim lkeleri II. Bölüm madde 'te say lan bilgiler internet sitemizdeki " Yat r mc liflkileri" bafll alt nda yer almaktad r. Cevap verilen konular afla daki gibidir: Ticaret sicil bilgilerine, "Ticaret Sicil Bilgileri" bafll alt nda, Son durum itibariyle ortakl k yap s na, "Ortakl k Yap s " bafll alt nda, Son durum itibariyle yönetim yap s na, "Yönetim Kurulu" bafll alt nda, mtiyazl paylar hakk nda detayl bilgiye, " mtiyazl Paylar" bafll alt nda, Esas sözleflmenin son haline, "Ana Sözleflme" bafll alt nda, Özel durum aç klamalar na, "Özel Durum Aç klamalar " bafll alt nda, Y ll k faaliyet raporlar na, "Faaliyet Raporlar " bafll alt nda, Periyodik mali tablo ve raporlara, "Finansal Bilgiler" bafll alt nda, Genel kurul toplant lar n n gündemlerine "Genel Kurul Toplant Gündemi" bafll alt nda, Kat lanlar cetveli ve toplant tutanaklar na "Son 2 Y l Genel Kurul Toplant lar " bafll alt nda, Vekâleten oy kullanma formuna "Vekâleten Oy Kullanma Formu" bafll alt nda, fiirkete ulaflan bilgi talepleri ve s kça sorulan sorular ile bunlara verilen cevaplar "S kça Sorulan Sorular" bafll alt nda, bunlara ek olarak pay sahipleri ve kurumsal yat r mc lar ile iliflkilerde baflvurulacak iletiflim noktalar " letiflim" bafll alt nda belirtilmifltir Gerçek Kifli Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Aç klanmas fiirketimizin gerçek kifli nihai hakim pay sahibi bulunmamaktad r. çeriden Bilgi Ö renebilecek Durumda Olan Kiflilerin Kamuya Duyurulmas çeriden bilgi ö renebilecek kifliler listesi; faaliyet raporunda Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetleme Kurulu Üyeleri ve Üst Yönetim bafll alt nda yer almaktad r ve faaliyet raporu ile birlikte kamuya duyurulmufltur. BÖLÜM III: MENFAAT SAH PLER Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi fiirket çal flanlar, uzmanl k alanlar nda ve genel ilgili olduklar konularda yap lan toplant lar, düzenlenen seminerler ve e itimler ve internet kanal yla gönderilen bilgiler vas tas ile bilgilendirilmektedir. Da t m kanallar m z ise, flirket uygulamalar ve prosedürleri hakk nda, flirketimiz web sitesi "Acentelerimize Özel" sayfas nda yay nlanan sirkülerler marifetiyle yap lan duyurular n yan s ra tertip edilen geleneksel ve bölgesel acenteler toplant lar, ön ve teknik e itimler, AS4 mesaj sistemi ve e-posta yolu ile de periyodik olarak bilgilendirilmektedir. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Kat l m Çal flanlar n yönetime kat l m, periyodik toplant lar vas tas ile sa lanmaktad r. Ayl k icra toplant s na, bölge ve departmanlardan yöneticiler kat lmaktad r. Departmanlarda yap lan toplant lar icra toplant lar n destekleyici yönde olmaktad r. Ayr ca çal flanlarla, y ll k performans de erlendirme toplant lar yap lmaktad r. Performans de erlendirmelerinin bir parças olarak, çal flanlar 36 derece geri bildirim mekanizmas ile yönetime ve çal flma arkadafllar na geri bildirim vermektedirler. Böylelikle, çal flanlar n flirketin etkin yönetimini temin için gerekli kat l m ve katk lar sa lanmaktad r. nsan Kaynaklar Politikas fiirketimizde nsan Kaynaklar politikalar belirlenmifl, tüm çal flanlara duyurulmufltur. Geliflen stratejiler ve ihtiyaçlar dikkate al narak yenilenmektedir. fiirketin vizyon, misyon ve de erleri nsan Kaynaklar politikalar ve uygulamalar na esas teflkil etmektedir. fiirket hedeflerine ulafl lmas için çal flanlar n ayn do rultuda ilerlemesi, flirket de erlerini bilen ve bu de erlere uygun davranmay bir yaflam biçimi haline getirmifl elemanlarla çal fl lmas, nsan Kaynaklar uygulamalar n n ana amaçlar d r. Vizyon, misyon ve de erler do rultusunda, çal flanlardan beklenen davran fl özellikleri "Yetkinlikler Katalo u" ad alt nda flirkete duyurulmufltur. Tüm çal flanlar, her y l yetkinliklere dayal bir performans de erlendirme sistemi ile de erlendirilmekte, geliflim alanlar belirlenmekte, geliflime gerek duyulan konularda e itimler almalar sa lanmaktad r. 16 Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 17

11 Yetkinlikler üç bafll k alt nda toplanmaktad r: Temel yetkinlikler: Geliflime aç kl k, müflteri odakl l k, güvenilirlik, tak m çal flmas, sonuç odakl l k Yönetsel yetkinlikler: fieffafl k ve sorumluluk alma, geliflim yönetimi, karar alma, hedeflerle yönetim, vizyon sahibi olma ve de iflim yönetimi Teknik yetkinlikler: flin özelliklerine göre de iflen, iflin yürütülmesi için gerekli olan davran fl özellikleri fieffafl k ve sorumluluk alma yetkinli i etik de erlere dayanmaktad r. Bu yetkinlikte, kiflisel farkl l klar nedeniyle ayr m yapmadan, herkese karfl aç k, adil ve tutarl davran lmas gerekti i aç kça belirtilmektedir. Çal flanlar n kariyer yollar nda ilerleyebilmeleri iyi performans göstermeleri ile mümkündür. Tüm çal flanlar, bu konuda flirketin gösterdi i kararl l bilmektedir. Çal flanlar ile iliflkileri yürütmek üzere bir temsilci atanmam flt r. Yöneticiler, kendilerine ba l elemanlar n sorunlar ile yak ndan ilgilenmekte, geliflim olanaklar n takip etmektedirler. nsan Kaynaklar Departman da bu konuda önemli rol almaktad r. Gerek orta kademe yöneticilerin gerekse üst yönetimin kap lar, her zaman çal flanlara aç kt r. Müflteri ve Tedarikçilerle liflkiler Hakk nda Bilgiler Müflteri odakl hizmet anlay fl yla 22 y l nda devreye giren Aksigorta Hizmet Merkezi, 7 gün, 24 saat Türkiye çap nda hizmet vermeye devam etmektedir. Müflterilerin sigortac l k ve acil durumlarda önemli baflvuru noktas durumundad r. Hasar süreci hizmet merkezinden bafllamakta ve hizmet merkezi, yap lan d fl aramalarla tüm hasar süreci boyunca müflterilerimizin yan nda yer almaktad r. Ayr ca müflterilerimiz hizmet merkezinden elementer ürünler ve sa l k ürünleri için fiyat alabilmektedir. Hizmet merkezinden verilen hizmetler internet sitemizde de verilmekte, müflterilerimiz kesintisiz olarak hasar dosyalar ve poliçeler ile ilgili bilgilere ulaflabilmektedirler. Müflterilerin verdi imiz hizmetlerle ilgili flikayetleri özel bir yaz l m ile tüm da t m kanallar m z taraf ndan kay t alt na al nmakta, çözüm süreleri ve müflteri memnuniyeti izlenmektedir. Müflterilerin hizmetlerimizden memnuniyeti hizmet merkezinden yap lan d fl aramalarla düzenli olarak ölçülmekte ve izlenmektedir Sosyal Sorumluluk Aksigorta'n n sosyal sorumluluk kapsam nda ele ald ve gelece in büyüklerine yat r m olarak gördü ü Yang n ve Deprem E itim Merkezi (YADEM) 1995 y l nda stanbul Genel Müdürlük binas içerisinde kuruldu. lkö retim ö rencilerine deprem ve yang n güvenli ini ö retmek amac yla kurulan YADEM'de bugüne kadar e itim alan ö renci say s 4 bine ulaflm flt r. Kamuoyunun gündeminde deprem henüz bu kadar yer alm yorken, deprem e itimi konusunda bir bilinç oluflturmak amac yla çal flmalar na bafllayan YADEM'de 7-14 yafl grubundaki ilkö retim ö rencilerine deprem ve yang n, simülatörlerde ve gerçek ses efektleriyle yaflatarak ö retilmektedir. Özel flirket çal flanlar ve yabanc ö rencilere de YADEM'de e itim verilmektedir. YADEM üç aflamal e itim program ndan oluflmaktad r: Tan t m filmi gösterimi, uygulamal yang n e itimi ve uygulamal deprem e itimi. Bo aziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile sürekli iflbirli i içerisinde olan YADEM'in e itim program çocuklar n korkmamas için ODTÜ Psikoloji Bölümü yard m yla haz rlanm flt r. E itmenler, düzenli olarak Bo aziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Afete Haz rl k Birimi taraf ndan e itilen ve Aksigorta çal flanlar n n oluflturdu u özel bir e itim biriminden oluflmaktad r. Ayr ca, yine Aksigorta sosyal sorumluluk anlay fl do rultusunda, her y l, seçilen bir ilde, ilkö retim ö rencileri aras nda "Yang n, Deprem ve Sigorta" konulu resim yar flmas düzenlenmektedir. Bu yar flma ile Aksigorta, minik yetenekleri sanata teflvik etmenin yan s ra ayn zamanda yang n, deprem ve sigorta konusunda bir bilinç kazand rmay da amaçlam flt r. Geleneksel resim yar flmas n n 11.'si 25 y l nda Mardin ilinde düzenlenecektir. BÖLÜM IV: YÖNET M KURULU Yönetim Kurulu'nun Yap s, Oluflumu ve Ba ms z Üyeler fiirketimizin Yönetim Kurulu, üye ayr m ile flöyledir: Mehmet Ak n KOZANO LU Yönetim Kurulu Baflkan Mehmet C VELEK Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Turgay ÖZBEK Yönetim Kurulu Üyesi smail Rag p YERG N Yönetim Kurulu Üyesi (Genel Müdür) Yönetim Kurulu Üyelerimiz'e Genel Kurul karar ile Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri do rultusunda ifllem yapma hakk tan nm flt r. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Nitelikleri fiirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri'nin olmas gereken özellikleri SPK Kurumsal Yönetim lkeleri'nde yer alan ilgili maddeler ile örtüflmektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri'nde aranacak asgari niteliklere Esas Sözleflme de yer verilmemifltir. Ancak, 7397 say l Sigortac l k Mevzuat, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin vas flar n tayin etmektedir. 18 Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 19

Ç NDEK LER 2 3 5 6 1 11 12 14 23 24 29 35 38 39 42 43 48 5 67 7 Genel Kurul Gündemi Bafll ca Finansal Göstergeler Aksigorta A.fi.'nin, Vizyon'u, Misyon'u, Temel De erleri ve Kalite Politikas Yönetim Kurulu

Detaylı

SUNUM Dünden Bugüne Aksigorta...4 Aksigorta Vizyonu...5 Aksigorta Misyonu...5 Aksigorta De erleri...5 Aksigorta Kalite Politikas...

SUNUM Dünden Bugüne Aksigorta...4 Aksigorta Vizyonu...5 Aksigorta Misyonu...5 Aksigorta De erleri...5 Aksigorta Kalite Politikas... İ Ç İ N D E K İ L E R SUNUM Dünden Bugüne Aksigorta...4 Aksigorta Vizyonu...5 Aksigorta Misyonu...5 Aksigorta De erleri...5 Aksigorta Kalite Politikas...5 Özet Finansal Göstergeler...6 Sermaye Hareketleri...8

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

Verimlilik odakl büyüme 2007 faaliyet raporu

Verimlilik odakl büyüme 2007 faaliyet raporu Verimlilik odakl büyüme 2007 faaliyet raporu Ç NDEK LER 01 K saca Ak-Al 02 Ola an Genel Kurul Gündemi 03 Vizyon ve Kurumsal De erler 04 Bafll ca Finansal ve Operasyonel Göstergeler 05 Ortakl k Yap s 05

Detaylı

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58.

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. BOSSA T CARET VE SANAY filetmeler T.A.fi. 26 Mart 2008 Tarihli Ola an Genel Kurul Toplant s na Ait Gündem 1. Aç l fl ve divan teflekkülü. 2. Toplant tutana

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI H.Ö. Sabanc Holding A.fi. (Bundan böyle fiirket diye an lacakt r) 1 Ocak -31 Aral k döneminde Sermaye Piyasas Kurulu (SPK) taraf ndan yay nlanan ne uymaktad r

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu. Yönetim Kurulu Raporu. Denetçi Raporu. Konsolide Mali Tablolar ve Ba ımsız Denetim Raporu

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu. Yönetim Kurulu Raporu. Denetçi Raporu. Konsolide Mali Tablolar ve Ba ımsız Denetim Raporu Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu Yönetim Kurulu Raporu Denetçi Raporu Konsolide Mali Tablolar ve Ba ımsız Denetim Raporu 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI 1.1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum

Detaylı

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r.

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. NORTEL NETAfi Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. 1973 y l nda kurulan ArGe si ile Türkiye de

Detaylı

2006 Faaliyet Raporu

2006 Faaliyet Raporu 2006 Faaliyet Raporu 2006 FAAL YET RAPORU I ç i n d e k i l e r Sunufl 4 Gündem 5 Yönetim Kurulu Raporu 6 Girifl 8 Kurumsal Yönetim lkeleri Uygulamalar 11 Mali Tablolar 15 Bilanço 16 Gelir Tablosu 18

Detaylı

FAAL YET RAPORU. 01.01.2007-31.12.2007 Dönemi

FAAL YET RAPORU. 01.01.2007-31.12.2007 Dönemi FAAL YET RAPORU 01.01.2007-31.12.2007 Dönemi 0 2 2007 FAAL YET RAPORU De erli Ortaklar m z 2006 y l nda PET, PTA ve Preform iflinin spanyol La Seda flirketine sat lmas sonras nda elyaf, iplik ve polimer

Detaylı

07 7 07 0 FAAL YET RAPORU

07 7 07 0 FAAL YET RAPORU 7 7FAAL YET RAPORU çindekiler Sunufl 3 TAR HSEL GEL fi M 4 F NANSAL GÖSTERGELER 5 fi RKET N ORTAKLIK YAPISI VE ORTAKLAR 6 YÖNET M KURULU BAfiKANI'NIN MESAJI 8 GENEL MÜDÜR'ÜN MESAJI 11 27 FAAL YETLER VE

Detaylı

Türkiye nin Sabanc s...

Türkiye nin Sabanc s... Türkiye nin Sabanc s... De er yaratan... 01 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Sorumlu... 03 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Aktif kat l mc... 05 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Yarat c... 07

Detaylı

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz.

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. 2004 FAAL YET RAPORU Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. Ad yaman ili yak nlar ndaki en yüksek da zirvesinin üzerinde bulunan kaya heykelleri ve yapay Nemrut Tümülüsü, insano lunun

Detaylı

M GROS TÜRK T.A.fi. Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu

M GROS TÜRK T.A.fi. Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 2 2008 Faaliyet Raporu 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Migros Türk T.A.fi., SPK n n 4 Temmuz 2003 tarih ve 35/835 say l karar ile kabul edilen ve ilk defa Temmuz 2003'te kamuya aç klanan Kurumsal

Detaylı

faaliyet raporu 2007

faaliyet raporu 2007 faaliyet raporu 2007 yat r m finansman menkul de erler a.fl. 2007 y l pay sahipleri ola an genel kurul toplant s 17 mart 2008 pazartesi, flirket merkezi, saat: 14:00 Gündem 1- Aç l fl ve Baflkanl k Divan

Detaylı

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com. Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.tr 2002 F A A L Y E T R A P O R U YAPI KRED LEASING Genel

Detaylı

içindekiler faaliyet raporu Vak fbank Türkiye Vak flar Bankas T.A.O. Elliikinci Hesap Y l Türkiye Vak flar Bankas Faaliyet Raporu 2005

içindekiler faaliyet raporu Vak fbank Türkiye Vak flar Bankas T.A.O. Elliikinci Hesap Y l Türkiye Vak flar Bankas Faaliyet Raporu 2005 Türkiye Vak flar Bankas Faaliyet Raporu 2005 Vak fbank Türkiye Vak flar Bankas T.A.O. Elliikinci Hesap Y l içindekiler 05 faaliyet raporu 52.Ortaklar Ola an Genel Kurul Toplant s na Ait Gündem 3 Banka

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 135 Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu 136 Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 Do ufl Otomotiv

Detaylı

OYAK BANK'IN SERMAYE YAPISI VE SERMAYE YAPISINDAK DE fi KL KLER. 2005 YILINDA OYAK BANK'TA VE fit RAKLER M ZDE GEL fimeler

OYAK BANK'IN SERMAYE YAPISI VE SERMAYE YAPISINDAK DE fi KL KLER. 2005 YILINDA OYAK BANK'TA VE fit RAKLER M ZDE GEL fimeler KURUMSAL PROF L OYAK BANK'IN M SYONU, V ZYONU VE DE ERLER OYAK BANK'IN TAR HÇES NDEN K LOMETRE TAfiLARI OYAK BANK'IN SERMAYE YAPISI VE SERMAYE YAPISINDAK DE fi KL KLER 5 YILLIK DÖNEME L fik N ÖZET F NANSAL

Detaylı

ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi 2009 FAAL YET RAPORU

ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi 2009 FAAL YET RAPORU ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi 2009 FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 03 TAR HSEL GEL fi M 05 ORTAKLIK YAPISI VE 2009 YILI DE fi KL KLER 06 ANA SÖZLEfiME DE fi KL 08 F NANSAL GÖSTERGELER

Detaylı

KURULUfi : 1966 SERMAYE : 70.543.872 YTL.

KURULUfi : 1966 SERMAYE : 70.543.872 YTL. KURULUfi : 1966 SERMAYE : 70.543.872 YTL. dare Meclisi'mizin 07.03.2008 tarih ve 734 say l toplant s nda incelenerek kabul edilmifl ve Genel Kurul'umuzun tasvibine arz olunmufltur. BURSA Ç MENTO FABR KASI

Detaylı

GENEL MÜDÜRLÜK Muallim Naci Cad. No:22 Ortaköy 34347 Befliktafl/ STANBUL T: (0212) 310 37 00 F: (0212) 310 39 99 Ça r Merkezi: (0212) 310 3 724 444 0

GENEL MÜDÜRLÜK Muallim Naci Cad. No:22 Ortaköy 34347 Befliktafl/ STANBUL T: (0212) 310 37 00 F: (0212) 310 39 99 Ça r Merkezi: (0212) 310 3 724 444 0 GENEL MÜDÜRLÜK Muallim Naci Cad. No:22 Ortaköy 34347 Befliktafl/ STANBUL T: (0212) 310 37 00 F: (0212) 310 39 99 Ça r Merkezi: (0212) 310 3 724 444 0 724 www.vakifemeklilik.com.tr vakifemeklilik@vakifemeklilik.com.tr

Detaylı

Faaliyet Raporu 2006. Deutsche Bank A.fi.

Faaliyet Raporu 2006. Deutsche Bank A.fi. Faaliyet Raporu 2006 Deutsche Bank A.fi. Uluslararas Kimli imiz Deutsche Bank A.fi. olarak biz, güçlü ve yüksek kârl l a sahip özel müflterileri olan, küresel ölçekte lider bir bankay z. Misyonumuz Misyonumuz,

Detaylı

M GROS TÜRK T.A.fi. FAAL YET RAPORU 2005

M GROS TÜRK T.A.fi. FAAL YET RAPORU 2005 Migros Türk T.A.fi. Faaliyet Raporu 2005 M GROS TÜRK T.A.fi. FAAL YET RAPORU 2005 01 2005 y l nda çok önemli bir at l m gerçeklefltiren Migros, Tansafl Perakende Ma azac l k T.A.fi. yi sat n alm fl ve

Detaylı

Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi. 06 Faaliyet Raporu

Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi. 06 Faaliyet Raporu Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi 06 Faaliyet Raporu 1 Kristal Kola 06 Faaliyet Raporu Genel Müdürden Mesaj Kristal Kola sektöründe kuruluflundan bugüne kadar yerli ilk ve tek firma olman

Detaylı

YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU

YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Bankam z Yönetim Kurulu nun 29.07.2004 tarih, 61/32 No. lu toplant s nda; iki yönetim kurulu üyesi

Detaylı

fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi Türkiye Ekonomisi

fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi Türkiye Ekonomisi çindekiler 03 04 05 06 08 10 12 14 20 20 23 24 26 27 28 28 29 30 31 33 58 60 61 fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi

Detaylı

önemli olan iflimizi nas l yapt m z.

önemli olan iflimizi nas l yapt m z. önemli olan iflimizi nas l yapt m z. Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. Faaliyet Raporu 2004 Vizyon Dünya standartlar nda hizmet anlay fl ve geliflime aç k yap s yla art de erler yaratarak sektöründe öncü

Detaylı

ANADOLUBANK fite YA DA EVDE HER ZAMAN HAYATIN Ç NDE. Faaliyet Raporu

ANADOLUBANK fite YA DA EVDE HER ZAMAN HAYATIN Ç NDE. Faaliyet Raporu ANADOLUBANK fite YA DA EVDE HER ZAMAN HAYATIN Ç NDE 2006 Faaliyet Raporu Ç NDEK LER BÖLÜM I-Sunufl 02 Anadolubank Hakk nda 02 HABAfi Grubu 04 Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi 05 Ana Sözleflme de Yap

Detaylı

KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ

KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ FAAL YET RAPORU 2005 Ç NDEK LER I. BÖLÜM: SUNUfi a) Bafll ca Finansal Göstergeler 01 b) Sermaye Yap s 01 c) Banka da Hisse Paylafl mlar 01 d) T.C. Ziraat Bankas

Detaylı