2004 Faaliyet Raporu. Aksigorta A.fi. Genel Müdürlük. Hizmet Merkezi Meclis-i Mebusan Cad. No: 147 F nd kl stanbul

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2004 Faaliyet Raporu. Aksigorta A.fi. Genel Müdürlük. Hizmet Merkezi 444 27 27. Meclis-i Mebusan Cad. No: 147 F nd kl 34427 stanbul"

Transkript

1 Aksigorta A.fi. Genel Müdürlük Meclis-i Mebusan Cad. No: 147 F nd kl stanbul Tel: (212) (Pbx) Faks: (212) Hizmet Merkezi Faaliyet Raporu

2 Ç NDEK LER 2 Genel Kurul Gündemi 3 Bafll ca Finansal Göstergeler 5 Aksigorta A.fi.'nin, Vizyon'u, Misyon'u, Temel De erleri ve Kalite Politikas 6 Yönetim Kurulu Raporu 1 Yönetim Kurulu 11 Üst Yönetim 12 Yönetim Kadrosu 14 Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 23 Sermaye Hareketleri ve dari Faaliyetler 25 Dünya ve Türk Sigorta Sektörü'ndeki Geliflmeler 28 Türkiye'de Sigorta Sektörünün Genel Durumu Y l nda Aksigorta 36 Aksigorta'n n Faaliyet Sonuçlar 41 Kâr n Da l m Karfl laflt rmal Bilanço Tarihli Bilanço Y l Genel Kâr/Zarar Tablosu 5 23 Y l Genel Kâr/Zarar Tablosu Y l Fon Ak m Tablosu Y l Nakit Ak m Tablosu Karfl laflt rmal Kâr Da t m Tablosu 55 Denetçi Raporu 56 Ba ms z Denetçi Raporu 57 Bölge Müdürlükleri-Bölge Temsilcilikleri

3 GENEL KURUL GÜNDEM Aksigorta A.fi. 25 Mart 25 Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi Saat: 11. BAfiLICA F NANSAL GÖSTERGELER Aksigorta, özkaynaklar ve mali yap s bak m ndan Türk Sigorta Sektörü nün en büyük hayat-d fl sigorta flirketidir. Prim üretiminde ise sektörün önde gelen flirketlerinden birisidir. 1- Aç l fl ve Divan teflekkülü, 2- Toplant tutana n n imzalanmas hususunda Divan a yetki verilmesi, 3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporlar n n okunmas ve müzakeresi, 4- Bilanço ve Kâr/Zarar Hesaplar n n okunmas, müzakeresi ve tasdiki ile kâr da t m yla ilgili teklifin görüflülerek kabulü veya reddi, 5- Yönetim Kurulu Üyeleri nin ve Denetçiler in ibra edilmeleri, 6- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçiler'in ücret ve huzur haklar n n tespiti, (Milyon YTL) Toplam Prim 417 (Milyon YTL) Toplam Aktifler 7- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler'in seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti, 8- Yönetim Kurulu nca belirlenen Ba ms z D fl Denetleme Kuruluflu nun onay, 9- Yönetim Kurulu Baflkan ve Üyeleri ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yaz l muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi. (Milyon YTL) (Milyon YTL) Özsermaye (Net Kâr dahil) Net Kâr H. Ö. Sabanc Holding A.fi. %57,4 Halka aç k k s m %42,6 Ziraat %,7 Sa l k %5,1 Mühendislik %3,9 Hayat %1,1 Yang n %21,2 Nakliyat %5,8 Kaza %62,3 24 ORTAKLIK YAPISI 24 YIL SONU PR M PORTFÖY DA ILIMI 2 Genel Kurul Gündemi Bafll ca Finansal Göstergeler 3

4 AKS GORTA V ZYONU Türkiye'nin, dünya standartlar nda faaliyet gösteren öncü ve lider sigorta flirketi olmak. AKS GORTA M SYONU Toplumun sigorta bilincini art rarak, acentelerimiz kanal yla tüm kurumsal ve bireysel müflterilere, en kaliteli ve yayg n hizmeti sunmak. AKS GORTA DE ERLER Müflteri odakl l k Yüksek hizmet kalitesi fieffafl k Etik de erler Uzun vadede varolmak KAL TE POL T KASI "Müflteri memnuniyetini ön planda tutarak, vizyon, misyon ve de erlerimiz do rultusunda, acentelerimiz, çal flanlar m z ve tedarikçilerimizle birlikte, sektörde güçlü, sayg n ve güvenilir bir flirket olarak kaliteli hizmet sunmakt r." Aksigorta A.fi.'nin, Vizyon'u, Misyon'u, Temel De erleri ve Kalite Politikas 5

5 YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m za; 21 y l nda ülkemizde yaflanan ekonomik krizin olumsuz etkilerini, Türk ekonomisi, 3 y l süren kesintisiz bir büyüme trendi ile büyük ölçüde gidermifltir. Son 3 y lda ekonomi, ortalama %7,5 civar nda büyümüfl, enflasyon oranlar ise h zla afla ya çekilerek tek haneli rakama düflürülmüfltür. Kriz sonras nda uygulamaya konan istikrar program n n olumlu etkileri ve Avrupa Birli i'yle iliflkilerin yol haritas n n çizilecek olmas ile oluflan olumlu hava ile, 24 y l nda, son 3 y l n en yüksek ekonomik büyümesi gerçeklefltirilmifltir (yaklafl k %9). Yine uzun y llar sonra ilk defa 24 y l nda, enflasyon tek haneli rakama inmifltir (TÜFE: %9,3, TEFE: %13,8). Sektör; yasal boflluklar gibi yap sal sorunlara ve afl r fiyat rekabetine ra men, 24 y l nda da ekonominin üzerindeki büyümesini sürdürmüfltür. Bu yüksek büyüme, daha çok sektörün lokomotifi olan kaza branfl ndaki art fltan kaynaklanmaktad r. Tüketici kredileri faizlerindeki düflüfl ile birlikte, otomobil sat fllar nda bir önceki y la göre yaklafl k %1 oran nda bir art fl sa lanm flt r. Bunun sonucunda, oto sigortalar büyümesini sürdürerek toplam prim üretimindeki pay n art rmaya devam etmifltir. Sektörün büyümesine katk sa layan bu sigorta türünün kârl l ise, di er branfllara göre oldukça düflüktür. Dolay s yla bu branfl n pay n n art yor olmas, kârl l k aç s ndan sektör için olumlu bir geliflme de ildir. Sigorta sektöründeki prim üretiminin büyük bir k sm n n, s nai ve ticari iflletmelerden geldi i göz önüne al nd nda; sigorta flirketlerinin, bireysel sigortalara verdikleri önemin de giderek artt gözlenmektedir. Avrupa Birli i ile müzakereler do rultusunda, ülkemizde altyap eksikliklerinden dolay uygulama alan bulunamayan baz sigorta türleri (sorumluluk sigortalar vb.) pazarlanabilecektir. 24 y l nda ekonomi beklenenden h zl büyümüfltür. Büyümenin tamam iç talep art fl ndan kaynaklanm flt r. Büyüme ile birlikte d fl ticaret aç da 35 milyar dolara yaklaflm flt r. Geliflmekte olan ülkelere giden yabanc mali sermaye art fl ndan, Türkiye ekonomisi de olabildi ince yararlanm flt r. Cari Riskler Karfl l 'n n gün esasl yönteme göre ayr lmaya baflland, geçifl dönemi olan 23 y l nda azalan teknik kârl l k, 24 y l nda sistemin düzene girmesi (Devreden Cari Riskler Karfl l da ayn sistemle hesaplanmaktad r.) sonucunda tekrar eski seviyelerine yükselmifltir. Makro ekonomik geliflmelerden kaynaklanan rahatlaman n kal c olabilmesi için, yap sal reformlar n h zla uygulamaya konulmas gerekmektedir. Enflasyon tüketici fiyatlar, hedeflenen do rultuda, ama beklenenden daha h zl düfltü. Kamu finansman nda beklentilerden daha disiplinli hareket edildi. Faizler beklentilerden h zl düfltü; Türk Liras, beklendi i gibi reel olarak de er kazanmaya devam etti. Enflasyon ve reel faizlerdeki düflüflün devam etmesi ve vadelerin uzamas yla birlikte, tüketicilerin kredi kullanma trendi devam etti. 24 y l nda yaflanan iç talep genifllemesinin arkas nda, tüketici kredisi kullan m ndaki art fl vard r. Kamu bütçesinde tasarruf anlay fl yla hareket edilmesi, faiz ve kurlar n düflmesi, Hazine'nin finansman maliyetini önemli ölçülerde azaltt. Ancak, daha çok makro ekonomik geliflmelerden kaynaklanan bu rahatlaman n kal c olabilmesi için, yap sal reformlar n h zla uygulamaya konulmas gerekmektedir. Üretimde verimlilik, çeflitli göstergelere göre, 24'te de artmaya devam etti. Üreticiler yaln zca iflgücünden de il, enerji gibi giderlerden de tasarruf etti. Ne var ki, son 3 y lda ekonomi reel olarak yaklafl k %23 dolay nda büyürken, istihdamda ciddi bir art fl olmad. Dolay s yla, ekonomik büyümenin istihdam üzerinde beklenen olumlu etkisi görülemedi. Türkiye, y l n sonunda Avrupa Birli i'nden müzakerelere bafllama tarihi ald ; ancak Avrupa Birli i, ilk defa bir ülkeyle yapt müzakerenin sürecini bu kadar farkl belirliyordu. Bu farkl l a ra men borsa, y l n son günlerinde tarihi rakamlara ulaflt. Avrupa Birli i ile müzakereler s ras nda oluflabilecek baz sorunlara (K br s vb.) ra men, 25 y l n n da iyi bir y l olaca beklentileri oldukça güçlüdür. Hayat-d fl sigorta sektörünün özkaynaklar bak m ndan en büyük flirketi olan Aksigorta A.fi., 24 y l nda da ana oyunculardan biri konumundad r. Hem sigorta sektörü hem de Türk ekonomisi için büyük önem arz eden ve 23 y l n n sonunda uygulanmaya bafllanan Bireysel Emeklilik Sistemi de, tam bir faaliyet y l n baflar ile tamamlam flt r. Y l sonu verilerine göre sisteme yaklafl k 3 bin kifli kat lm fl ve 27 milyon YTL'lik bir fon büyüklü üne ulafl lm flt r. fiirketimizin de %26 hisseyle orta oldu u, Sabanc Grubu'nun emeklilik flirketi olan Ak Emeklilik A.fi. de bu alandaki ana oyunculardan birisidir. Hayat-d fl sigorta sektörünün özkaynaklar bak m ndan en büyük flirketi olan Aksigorta A.fi., 24 y l nda 417 milyon YTL prim üretimi ve 66,5 milyon YTL net kâr ile de ana oyunculardan biri olma konumunu sürdürmüfltür. Hisselerinin %42,6's stanbul Menkul K ymetler Borsas 'nda ifllem görmekte olan Aksigorta A.fi., ilk 3 indeksinde ifllem gören tek sigorta flirketidir. Takas Bank'ta tutulan hisselerin yaklafl k %65 - %7'i kurumsal yabanc yat r mc lar n elindedir. Müflteri odakl hizmet anlay fl m z; görev, yetki ve sorumluluk da tma ilkemiz ve dünya standartlar nda faaliyet gösteren yayg n acente a m zla, müflterilerimize kesintisiz hizmet sunmaktay z. Uzun vadede varolmay hedefleyerek, fleffafl k ve etik de erlerin ön planda oldu u bir yönetim anlay fl na sahibiz. fiirket politikam z; ifllemlerin ve uygulamalar n aç kl na, bilgilerin eriflilebilirli ine ve görüfllerin serbestçe aç klanabilmesine dayanmaktad r. Kat l mc ve yenilikçi bir yönetim anlay fl yla sektörde liderli i hedeflemekteyiz. Sigorta sektörü, kriz dönemleri d fl nda, reel olarak ekonominin üzerinde büyüyebilen ender sektörlerden biri olma özelli ini sürdürmektedir. Sektör; yasal boflluklar gibi yap sal sorunlara ve afl r fiyat rekabetine ra men, 24 y l nda da ekonominin üzerindeki büyümesini sürdürmüfltür (yaklafl k %16). 6 Yönetim Kurulu Raporu Yönetim Kurulu Raporu 7

6 Kurumsal ve bireysel müflterilerine, en kaliteli ve yayg n hizmeti sunmay görev edinen Aksigorta A.fi., ürünlerini; genel müdürlük, 9 bölge müdürlü ü, 4 bölge temsilcili i ve bunlara ba l 981 serbest acente, 637 Akbank fiubesi arac l ile pazarlamaktad r. Ayr ca, hizmet merkezi ve internet sitesi arac l yla da; fiyat teklifinden hasar dosyas, borç durumu ve poliçe bilgilerine kadar birçok konuda müflterilerine 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. Müflterilerimize daha h zl hizmet verebilmek ve memnuniyetlerini art rmak amac ile son y llarda bafllat lan bilgi ifllem proje ve altyap yenileme çal flmalar çerçevesinde, bütün acentelerimiz ve Akbank fiubeleri, müflterilerine ADSL ba lant s ile on-line hizmet vermektedirler. Hizmet merkezimiz ve internet sitemiz, flirketimizin müflteri odakl hizmet anlay fl n öne ç karan ve sat fl-pazarlama çal flmalar n destekleyen bir anlay flla sürekli olarak yenilenmekte ve gelifltirilmektedir. 22 y l nda bafllat lan yeniden yap lanma çal flmalar n n devam olarak, acentelerimiz ve müflterilerimize etkin ve bire bir sigorta deste i sunmak üzere, toplam ifl hacmimizin yaklafl k %55'ine hizmet veren stanbul ilinde 4 bölge müdürlü ü kuruldu. Genel müdürlükteki operasyonel ifl yükü ve sat fl faaliyetlerinin bölge müdürlüklerine kayd r lmas sonucunda genel müdürlük binas, yönetim ve proje üreten destek birimleri olarak çal flmalar n sürdürecektir. Acentelerimizi, dönemsel prim üretim hedeflerini gerçeklefltirme, teknik kârl l k, tahsilat, teminat, ba l l k vb. kriterlere göre de erlendirerek, performanslar na göre ödüllendirecek "Acente Rating Sistemi"ni 24 y l nda uygulamaya koyduk. Hasar süreçleri iyilefltirme projesi tamamlanarak uygulamaya bafllanm flt r. Bu uygulamada amaç, müflterileri belli segmentasyonlara ay rarak daha az belge ve daha az prosedür takip edilerek, çok daha çabuk ve seri bir flekilde dosyay tamamlay p hasar ödeme aflamas na getirmektir. Sosyal sorumluluk anlay fl m z n bir gere i olarak oluflturdu umuz Yang n ve Deprem E itim Merkezi'nde, bugüne kadar 4 bin gencimiz e itim görmüfltür. Kurumsal kimlik çal flmalar yla bafllayan yenilikler kapsam nda iki önemli uygulamay da sene içerisinde devreye soktuk. Örnekleri geliflmifl ülkelerde görülen bu uygulamalardan ilki; Geo-Coding (Otomatik Yer Tespiti) Destekli Ambulans Hizmeti, ikincisi ise; Hava Ambulans Hizmeti'dir. fiirketimiz, sosyal sorumluluk bilinciyle üzerine düfleni yapmaya devam etmektedir. Bu do rultuda 1996 y l nda hizmete giren "Yang n ve Deprem E itim Merkezi"nde ilkokul ö rencilerine ve çeflitli kurumlara, yang n ve depremden korunma e itimleri verilmektedir. Bu merkezde, bugüne kadar 4 bin gencimiz e itim alm flt r. Bu sorumluluk anlay fl çerçevesinde her y l bir ilimiz seçilmekte ve nisan ay nda ilkokul ö rencileri aras nda yang n ve deprem konulu resim yar flmas düzenlenmektedir. Yar flma; ö rencilerin bu konuda e itilmesini, ilk üçe giren ö rencilerin ve ö retim gördükleri okullar n maddi yönden desteklenmesini sa lamaktad r. 25 y l nda bu çerçevedeki yar flmalar n 11.'si Mardin ilinde düzenlenecektir. Bu baflar lar sa lamam zda katk lar bulunan bütün ortaklar m z, acentelerimiz ve müflterilerimize, bize gösterdikleri güven ve sa lad klar destek için teflekkürlerimizi sunar, bu güven ve deste in artarak sürdürülmesi konusunda üzerimize düflen sorumlulu un bilincinde oldu umuzu vurgulamak isteriz. fiirketimizin geliflmesindeki özverili ve dürüst çal flmalar için bütün ifl arkadafllar m za ve emeklilerimize teflekkürlerimizi sunuyor, vefat etmifl olan ortak ve çal flanlar m z sayg ile an yoruz. 24 y l nda, kurumsal kimlik çal flmalar nda da yenilik ve de iflim süreci devam etti. Kurumsal kimli imizi kamuoyuna eksiksiz olarak yans tacak kapsaml bir imaj çal flmas gerçeklefltirdik. fiirket logosundan bafllayarak, kurum içi ve kurum d fl bas l ve görsel malzemelere kadar genifl bir uygulama alan n kapsayan bu çal flman n önemli bir boyutu da, müflterilerimizle ana iletiflim noktam z olan acentelerimize yans d. Türk Sigorta Sektörü nde öncü ve ilk olmak ve müflteri gözünde imaj aç s ndan markam z konumlamak amac yla, flirketimizi yurt çap nda temsil eden acentelerimizin ofislerinin mekansal, görsel ve ifllevsel bak mdan kurumsal kimlik çerçevesinde standardizasyonunu planlad k ve gerçeklefltirmeye devam ediyoruz. Fiziksel standartlar n yan s ra; gerek acentelerimizin gerekse çal flanlar n n insan iliflkileri bak m ndan standardizasyonu da önemlidir. Bu ba lamda, acente e itimleri ve uygulamalar ile birlikte standardizasyonda bir bütünlük sa lanm flt r. M. Ak n Kozano lu Yönetim Kurulu Baflkan. Rag p Yergin Genel Müdür 8 Yönetim Kurulu Raporu Yönetim Kurulu Raporu 9

7 YÖNET M KURULU ÜST YÖNET M Yönetim Kurulu Baflkan M. Ak n Kozano lu ( den beri) Genel Müdür. Rag p Yergin ( den beri) Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Mehmet Civelek ( den beri) Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Özbek ( den beri) Genel Müdür Yard mc s Sami Vodina ( dan beri) Genel Müdür Yard mc s A. Yeliz Dalafl ( den beri) Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür. Rag p Yergin ( den beri) Genel Müdür Yard mc s Fatih Kilislio lu ( den beri) Genel Müdür Yard mc s Hakan fiahin ( den beri) DENETLEME KURULU Üye Nedim Bozfak o lu ( dan beri) Üye Mevlüt Aydemir ( den beri) 1 Yönetim Kurulu Üst Yönetim 11

8 YÖNET M KADROSU YÖNET M KADROSU GENEL MÜDÜRLÜK BÖLGE MÜDÜRLÜKLER Departman Müdürleri Adana Bölge Müdürlü ü stanbul 1.Bölge Müdürlü ü Ekrem ACETER Uygulama Gelifltirme Müdürü Filiz ATEfi Finans Müdürü Hüseyin AVCI dari fller Müdürü Aygül BEYTER Bankasürans Müdürü Gonca KIRBAfi Sa l k Üretim ve Pazarlama Müdürü Ufuk MISIRLIO LU Acente fllemleri ve Yap land rma Müdürü Çi dem MÜFETT fio LU Kalite Denetim Müdürü R za ÖNEY Hasar Müdürü Hüseyin KANAT Adana Bölge Müdürü hsan DÖfi Diyarbak r Temsilcilik Müdürü Cumhur APAK Adana Bölge Müdür Yard mc s Ahmet AYSAN Adana Bölge Müdür Yard mc s Erkan AYDO AN stanbul 1. Bölge Müdürü Nuriye ÇA LAYAN stanbul 1. Bölge Müdür Yard mc s Vedat DURMAZ stanbul 1. Bölge Müdür Yard mc s Salih TAfiYON stanbul 1. Bölge Müdür Yard mc s nci CAN nsan Kaynaklar Müdürü Sad k CANBOL Sistem Destek Operasyon Müdürü Mehmet ERMURAT Stratejik Planlama ve fl Gelifltirme Müdürü Hakan GÜLSEVEN Grup Bilgi Teknolojileri Müdürü Levent ÖZER Denetim Müdürü Vedat ÖZKAN Reasürans Müdürü Murat ÖZKÖMÜRCÜ Teknik Kaza Müdürü Ayhan SA LAM Risk Yönetimi Müdürü Ankara Bölge Müdürlü ü Orhan APAKKAN Ankara Bölge Müdürü Levent ALPHAN Ankara Bölge Müdür Yard mc s Okkan Nuri KADIO LU Ankara Bölge Müdür Yard mc s stanbul 2.Bölge Müdürlü ü Süleyman KARA stanbul 2. Bölge Müdürü Sarp SAYARER stanbul 2. Bölge Müdür Yard mc s Raif TURHAN stanbul 2. Bölge Müdür Yard mc s Esra PEKL O LU Muhasebe Müdürü Hakan KADIO LU Alternatif Da t m Kanallar Müdürü Seniha KANAR Sa l k Tazminat Müdürü Yücel SALTIK Teknik Nakliyat Müdürü Nevra YENER Genel Müdür Dan flman Murat BO ATUR Teknik Kaza D fl Müdürü Bursa Bölge Müdürlü ü Murat ÖZEK Bursa Bölge Müdürü Hayati ZAR FO LU Bursa Bölge Müdür Yard mc s Ege Bölge Müdürlü ü stanbul 3.Bölge Müdürlü ü Mustafa SAYGIN stanbul 3. Bölge Müdürü Hülya AKAN stanbul 3. Bölge Müdür Yard mc s fiükrü ARDA stanbul 3. Bölge Müdür Yard mc s Departman Müdür Yard mc lar Birol BALAYLAR Ege Bölge Müdürü Dilek AYATA stanbul 3. Bölge Müdür Yard mc s Nurettin ARAÇ Tahsilat Müdür Yard mc s Yasemin BATIL Hasar Ödeme Müdür Yard mc s Hatice Ç L Bütçe Raporlama Müdür Yard mc s Metin DEM RAY nsan Kaynaklar Müdür Yard mc s Volkan DÖKMEC Ticari ve Bireysel Müflteriler Pazarlama Müdür Yard mc s Hüseyin HIZAL Rücu Müdür Yard mc s Canan B filer Sa l k Üretim Müdür Yard mc s Ali KURU Sa l k Pazarlama Müdür Yard mc s Hakan KÜÇÜK Hasar Lojistik Müdür Yard mc s Özlem E. MUTLUER Kurumsal letiflim Müdür Yard mc s Ertan ÖZAY Denetim Müdür Yard mc s Muzaffer ÖZTÜRK Muhasebe Müdür Yard mc s Metin ÖZVARNA Fon Yönetimi Müdür Yard mc s Hülya ÜNVERD Uygulama Gelifltirme Müdür Yard mc s Elif Ersoy YÜCEKÖK Sistem Organizasyon Müdür Yard mc s Faruk Ç L Antalya Temsilcilik Müdürü Süleyman UÇAN Denizli Temsilcilik Müdürü Ümit BAYDAR Ege Bölge Müdür Yard mc s Birsen LKEL Ege Bölge Müdür Yard mc s Barbaros ÜNAL Ege Bölge Müdür Yard mc s Karadeniz Bölge Müdürlü ü Ali Mete SANDALCI Trabzon Bölge Müdürü Volkan KAKAÇ Samsun Temsilcilik Müdürü Yüksel Ziya AYDIN Trabzon Bölge Müdür Yard mc s stanbul Kurumsal Bölge Müdürlü ü Nalan OTA stanbul Kurumsal Bölge Müdürü Hasan SÖNMEZ stanbul Kurumsal Bölge Müdür Yard mc s Tahsin fiatvan stanbul Kurumsal Bölge Müdür Yard mc s Kemal ERTEK N Trabzon Bölge Müdür Yard mc s 12 Yönetim Kadrosu Yönetim Kadrosu 13

9 KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU 1- Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyan Aksigorta A.fi., Sermaye Piyasas Kurulu (SPK) taraf ndan yay nlanan "Kurumsal Yönetim lkeleri"ne uymaktad r. BÖLÜM I: PAY SAH PLER 2- Pay Sahipleri ile liflkiler Birimi fiirketimizde pay sahipleri ile ilgili iliflkilerden; Mehmet Ermurat, Müdür Tel: (212) (Dahili: 133) Faks: (212) e-posta: Muzaffer Öztürk, Müdür Yard mc s Tel: (212) (Dahili: 1416) Faks: (212) e-posta: Murat Karabo a, Uzman Tel: (212) (dahili: 1425) Faks: (212) e-posta: sorumlu bulunmaktad r. Bu birim, pay sahipleri ile iliflkilerin yürütülmesinde görev almaktad r. Bu görevleri içinde 24 y l nda yurtiçinde 42; 2 road-show ve 1 yat r mc konferans kapsam nda yurtd fl nda da 2 kurumsal pay sahibi ile toplant yap lm fl; 1 defa kurumsal pay sahipleri ile telefonda görüflülmüfl ve gelen sorular cevapland r lm fl; 5 defa pay sahiplerinden e-posta ile gelen baflvurular yan tlanm flt r. 3- Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar n n Kullan m 24 y l nda Pay Sahipleri Birimi taraf ndan pay sahiplerinden gelen 15 telefon, e-posta ve bizzat yüz yüze yap lan görüflmelerde gelen 15 adet talep cevapland r lm fl; bu amaçla pay sahiplerini ilgilendirecek bilgiler adresinde zorunlu bildiri süreçleri içinde duyurulmufltur. fiirket Esas Sözleflmesi'nde, özel denetçi atanmas bir hak olarak düzenlenmemifltir. 24 y l nda pay sahiplerinden bu konuda bir talep al nmam flt r Genel Kurul Bilgileri 24 y l nda bir adet (26 Mart 24'de olmak üzere) Ola an Genel Kurul Toplant s yap lm flt r. Bu toplant ya %65,7 oran nda hisseyi temsil eden pay sahipleri kat lm flt r. Bu toplant lara davet, Türk Ticaret Kanunu Hükümleri ve fiirket Esas Sözleflme Hükümleri'ne uygun olarak yap lm flt r. Pay defterine kay tl nama yaz l pay sahiplerinin Genel Kurul'a kat lmas için herhangi bir süre mevcut de ildir. Denetlenmifl 23 y l rakamlar n da içeren faaliyet raporu, fiirket Genel Merkezi'nde en az 16 gün önceden pay sahiplerinin incelemesine sunulmufltur. Genel Kurul esnas nda pay sahipleri soru sorma hakk n kullanmam fllard r ve gündem maddeleri haricinde bir öneri verilmemifltir. Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan önemli nitelikteki kararlar Genel Kurul'da pay sahiplerinin onay na sunulmaktad r. Kurumsal Yönetim lkeleri'nin yasal uyumu sa land nda de iflen kanunlarda yer alacak olan tüm önemli nitelikteki kararlar da Genel Kurul'da pay sahiplerinin onay na sunulacakt r. Genel Kurul Tutanaklar flirketimizin adresinde internetten yay nlanmaktad r. Oy Haklar ve Az nl k Haklar Esas Sözleflme'de imtiyazl oy hakk bulunmamaktad r. Esas Sözleflmemiz'de, mevcut ortakl k yüzdelerinde ve ortakl k yap s nda birikimli oy hakk tan nmas n n flirketin uyumlu yönetim yap s n bozaca düflüncesiyle bir düzenleme yap lmam flt r. Bu konu ilgili yasalarla düzenlenip az nl n birikimli oy hakk n kötüye kullan m engellendi inde, konu Genel Kurul taraf ndan de erlendirmeye al nacakt r. Kâr Da t m Politikas ve Kâr Da t m Zaman fiirketimizin Kâr Da t m Politikas, mevcut SPK kurallar na uygun olarak da t lmas gereken zorunlu temettünün nakden ve/veya bedelsiz hisse senedi fleklinde verilmesi yönündedir. fiirketimizin kâr da t m yasal süreler içinde gerçeklefltirilmektedir. Bu bilgi 23 y l faaliyet raporunda ayr bir bölüm olarak yer alm fl ve Genel Kurul öncesi pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktad r. Ayr ca söz konusu faaliyet raporu sayfas nda kamunun kullan m na sunulmufltur. Paylar n Devri Halka aç k olan hisse senetlerimizin (beyaz ciro ile) devri mümkündür, halka kapal hisselerin devrinde ise Sermaye Piyasas Kanunu hükümleri uygulan r. Sigorta Murakabe Kanunu gere i, %1'u aflan hisselerin devri Hazine'nin iznine tabidir. 14 Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 15

10 8-9- BÖLÜM II: KAMUYU AYDINLATMA VE fieffaflik fiirket Bilgilendirme Politikas fiirketimizde SPK Kurumsal Yönetim lkeleri'nde belirtildi i flekli ile bilgilendirme politikas yer almaktad r. Bu politika gere i flirketimizin ba ms z d fl denetimden geçmifl 6. ve 12. aya ait mali sonuçlar ile ba ms z denetimden geçmemifl 3. ve 9. aya ait sonuçlar SPK çerçevesinde borsaya aç klanmakta ve flirketimizin web sayfas nda da yer almaktad r. Ayr ca Kamuyu Ayd nlatma Projesi (KAP) ile de mali sonuçlar m z kamuya duyurulmaktad r. Yerli ve yabanc yat r mc lar bilgilendirme amaçl UMS tablolar da flirketimizin web sayfas nda yay nlanmaktad r. Ayr ca Sigorta Murakabe Kanunu çerçevesinde haz rlanan mali tablolar m z y lda bir kez yay nlanarak yat r mc lar bilgilendirilmektedir. Özel Durum Aç klamalar fiirketimiz 24 y l içinde SPK düzenlemeleri uyar nca 8 adet özel durum aç klamas nda bulunmufltur. Y l içinde SPK'ya yap lan özel durum aç klamalar n n 2 tanesinde Ba ms z Denetimden Geçmemifl Tahmini Prim Verileri, 2 tanesinde de flirketimizin Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi eklenmifltir. Söz konusu aç klamalar zaman nda yap lm fl olup SPK veya MKB taraf ndan yapt r m uygulanmam flt r. fiirket nternet Sitesi ve çeri i fiirketimizin internet sitesi bulunmaktad r ve adresi afla daki gibidir: SPK Kurumsal Yönetim lkeleri II. Bölüm madde 'te say lan bilgiler internet sitemizdeki " Yat r mc liflkileri" bafll alt nda yer almaktad r. Cevap verilen konular afla daki gibidir: Ticaret sicil bilgilerine, "Ticaret Sicil Bilgileri" bafll alt nda, Son durum itibariyle ortakl k yap s na, "Ortakl k Yap s " bafll alt nda, Son durum itibariyle yönetim yap s na, "Yönetim Kurulu" bafll alt nda, mtiyazl paylar hakk nda detayl bilgiye, " mtiyazl Paylar" bafll alt nda, Esas sözleflmenin son haline, "Ana Sözleflme" bafll alt nda, Özel durum aç klamalar na, "Özel Durum Aç klamalar " bafll alt nda, Y ll k faaliyet raporlar na, "Faaliyet Raporlar " bafll alt nda, Periyodik mali tablo ve raporlara, "Finansal Bilgiler" bafll alt nda, Genel kurul toplant lar n n gündemlerine "Genel Kurul Toplant Gündemi" bafll alt nda, Kat lanlar cetveli ve toplant tutanaklar na "Son 2 Y l Genel Kurul Toplant lar " bafll alt nda, Vekâleten oy kullanma formuna "Vekâleten Oy Kullanma Formu" bafll alt nda, fiirkete ulaflan bilgi talepleri ve s kça sorulan sorular ile bunlara verilen cevaplar "S kça Sorulan Sorular" bafll alt nda, bunlara ek olarak pay sahipleri ve kurumsal yat r mc lar ile iliflkilerde baflvurulacak iletiflim noktalar " letiflim" bafll alt nda belirtilmifltir Gerçek Kifli Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Aç klanmas fiirketimizin gerçek kifli nihai hakim pay sahibi bulunmamaktad r. çeriden Bilgi Ö renebilecek Durumda Olan Kiflilerin Kamuya Duyurulmas çeriden bilgi ö renebilecek kifliler listesi; faaliyet raporunda Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetleme Kurulu Üyeleri ve Üst Yönetim bafll alt nda yer almaktad r ve faaliyet raporu ile birlikte kamuya duyurulmufltur. BÖLÜM III: MENFAAT SAH PLER Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi fiirket çal flanlar, uzmanl k alanlar nda ve genel ilgili olduklar konularda yap lan toplant lar, düzenlenen seminerler ve e itimler ve internet kanal yla gönderilen bilgiler vas tas ile bilgilendirilmektedir. Da t m kanallar m z ise, flirket uygulamalar ve prosedürleri hakk nda, flirketimiz web sitesi "Acentelerimize Özel" sayfas nda yay nlanan sirkülerler marifetiyle yap lan duyurular n yan s ra tertip edilen geleneksel ve bölgesel acenteler toplant lar, ön ve teknik e itimler, AS4 mesaj sistemi ve e-posta yolu ile de periyodik olarak bilgilendirilmektedir. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Kat l m Çal flanlar n yönetime kat l m, periyodik toplant lar vas tas ile sa lanmaktad r. Ayl k icra toplant s na, bölge ve departmanlardan yöneticiler kat lmaktad r. Departmanlarda yap lan toplant lar icra toplant lar n destekleyici yönde olmaktad r. Ayr ca çal flanlarla, y ll k performans de erlendirme toplant lar yap lmaktad r. Performans de erlendirmelerinin bir parças olarak, çal flanlar 36 derece geri bildirim mekanizmas ile yönetime ve çal flma arkadafllar na geri bildirim vermektedirler. Böylelikle, çal flanlar n flirketin etkin yönetimini temin için gerekli kat l m ve katk lar sa lanmaktad r. nsan Kaynaklar Politikas fiirketimizde nsan Kaynaklar politikalar belirlenmifl, tüm çal flanlara duyurulmufltur. Geliflen stratejiler ve ihtiyaçlar dikkate al narak yenilenmektedir. fiirketin vizyon, misyon ve de erleri nsan Kaynaklar politikalar ve uygulamalar na esas teflkil etmektedir. fiirket hedeflerine ulafl lmas için çal flanlar n ayn do rultuda ilerlemesi, flirket de erlerini bilen ve bu de erlere uygun davranmay bir yaflam biçimi haline getirmifl elemanlarla çal fl lmas, nsan Kaynaklar uygulamalar n n ana amaçlar d r. Vizyon, misyon ve de erler do rultusunda, çal flanlardan beklenen davran fl özellikleri "Yetkinlikler Katalo u" ad alt nda flirkete duyurulmufltur. Tüm çal flanlar, her y l yetkinliklere dayal bir performans de erlendirme sistemi ile de erlendirilmekte, geliflim alanlar belirlenmekte, geliflime gerek duyulan konularda e itimler almalar sa lanmaktad r. 16 Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 17

11 Yetkinlikler üç bafll k alt nda toplanmaktad r: Temel yetkinlikler: Geliflime aç kl k, müflteri odakl l k, güvenilirlik, tak m çal flmas, sonuç odakl l k Yönetsel yetkinlikler: fieffafl k ve sorumluluk alma, geliflim yönetimi, karar alma, hedeflerle yönetim, vizyon sahibi olma ve de iflim yönetimi Teknik yetkinlikler: flin özelliklerine göre de iflen, iflin yürütülmesi için gerekli olan davran fl özellikleri fieffafl k ve sorumluluk alma yetkinli i etik de erlere dayanmaktad r. Bu yetkinlikte, kiflisel farkl l klar nedeniyle ayr m yapmadan, herkese karfl aç k, adil ve tutarl davran lmas gerekti i aç kça belirtilmektedir. Çal flanlar n kariyer yollar nda ilerleyebilmeleri iyi performans göstermeleri ile mümkündür. Tüm çal flanlar, bu konuda flirketin gösterdi i kararl l bilmektedir. Çal flanlar ile iliflkileri yürütmek üzere bir temsilci atanmam flt r. Yöneticiler, kendilerine ba l elemanlar n sorunlar ile yak ndan ilgilenmekte, geliflim olanaklar n takip etmektedirler. nsan Kaynaklar Departman da bu konuda önemli rol almaktad r. Gerek orta kademe yöneticilerin gerekse üst yönetimin kap lar, her zaman çal flanlara aç kt r. Müflteri ve Tedarikçilerle liflkiler Hakk nda Bilgiler Müflteri odakl hizmet anlay fl yla 22 y l nda devreye giren Aksigorta Hizmet Merkezi, 7 gün, 24 saat Türkiye çap nda hizmet vermeye devam etmektedir. Müflterilerin sigortac l k ve acil durumlarda önemli baflvuru noktas durumundad r. Hasar süreci hizmet merkezinden bafllamakta ve hizmet merkezi, yap lan d fl aramalarla tüm hasar süreci boyunca müflterilerimizin yan nda yer almaktad r. Ayr ca müflterilerimiz hizmet merkezinden elementer ürünler ve sa l k ürünleri için fiyat alabilmektedir. Hizmet merkezinden verilen hizmetler internet sitemizde de verilmekte, müflterilerimiz kesintisiz olarak hasar dosyalar ve poliçeler ile ilgili bilgilere ulaflabilmektedirler. Müflterilerin verdi imiz hizmetlerle ilgili flikayetleri özel bir yaz l m ile tüm da t m kanallar m z taraf ndan kay t alt na al nmakta, çözüm süreleri ve müflteri memnuniyeti izlenmektedir. Müflterilerin hizmetlerimizden memnuniyeti hizmet merkezinden yap lan d fl aramalarla düzenli olarak ölçülmekte ve izlenmektedir Sosyal Sorumluluk Aksigorta'n n sosyal sorumluluk kapsam nda ele ald ve gelece in büyüklerine yat r m olarak gördü ü Yang n ve Deprem E itim Merkezi (YADEM) 1995 y l nda stanbul Genel Müdürlük binas içerisinde kuruldu. lkö retim ö rencilerine deprem ve yang n güvenli ini ö retmek amac yla kurulan YADEM'de bugüne kadar e itim alan ö renci say s 4 bine ulaflm flt r. Kamuoyunun gündeminde deprem henüz bu kadar yer alm yorken, deprem e itimi konusunda bir bilinç oluflturmak amac yla çal flmalar na bafllayan YADEM'de 7-14 yafl grubundaki ilkö retim ö rencilerine deprem ve yang n, simülatörlerde ve gerçek ses efektleriyle yaflatarak ö retilmektedir. Özel flirket çal flanlar ve yabanc ö rencilere de YADEM'de e itim verilmektedir. YADEM üç aflamal e itim program ndan oluflmaktad r: Tan t m filmi gösterimi, uygulamal yang n e itimi ve uygulamal deprem e itimi. Bo aziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile sürekli iflbirli i içerisinde olan YADEM'in e itim program çocuklar n korkmamas için ODTÜ Psikoloji Bölümü yard m yla haz rlanm flt r. E itmenler, düzenli olarak Bo aziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Afete Haz rl k Birimi taraf ndan e itilen ve Aksigorta çal flanlar n n oluflturdu u özel bir e itim biriminden oluflmaktad r. Ayr ca, yine Aksigorta sosyal sorumluluk anlay fl do rultusunda, her y l, seçilen bir ilde, ilkö retim ö rencileri aras nda "Yang n, Deprem ve Sigorta" konulu resim yar flmas düzenlenmektedir. Bu yar flma ile Aksigorta, minik yetenekleri sanata teflvik etmenin yan s ra ayn zamanda yang n, deprem ve sigorta konusunda bir bilinç kazand rmay da amaçlam flt r. Geleneksel resim yar flmas n n 11.'si 25 y l nda Mardin ilinde düzenlenecektir. BÖLÜM IV: YÖNET M KURULU Yönetim Kurulu'nun Yap s, Oluflumu ve Ba ms z Üyeler fiirketimizin Yönetim Kurulu, üye ayr m ile flöyledir: Mehmet Ak n KOZANO LU Yönetim Kurulu Baflkan Mehmet C VELEK Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Turgay ÖZBEK Yönetim Kurulu Üyesi smail Rag p YERG N Yönetim Kurulu Üyesi (Genel Müdür) Yönetim Kurulu Üyelerimiz'e Genel Kurul karar ile Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri do rultusunda ifllem yapma hakk tan nm flt r. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Nitelikleri fiirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri'nin olmas gereken özellikleri SPK Kurumsal Yönetim lkeleri'nde yer alan ilgili maddeler ile örtüflmektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri'nde aranacak asgari niteliklere Esas Sözleflme de yer verilmemifltir. Ancak, 7397 say l Sigortac l k Mevzuat, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin vas flar n tayin etmektedir. 18 Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 19

12 fiirketin Vizyon ve Misyonu ile Stratejik Hedefleri fiirketimiz Yönetim Kurulu, vizyon ve misyonunu belirleyerek bunu faaliyet raporunda yaz l bir flekilde ve ayn zamanda adresinde internetten kamuya aç klanm flt r. Yönetim Kurulu y l sonlar nda yeni y l n bütçesini onaylarken, ayn zamanda yöneticiler taraf ndan oluflturulan 3 y ll k stratejik hedefleri de dinleyip, tart fl p onaylamaktad r. Yönetim Kurulu, toplant lar nda flirket yetkililerinden ald karfl laflt rmal sunumlar paralelinde al nan kararlar n uygulama süreci hakk nda bire bir bilgi sahibidir. Bu sunumlarda cari y l n bütçe ve fiili olarak karfl laflt rmas n n yan s ra geçmifl y llar n ayn dönemleri de karfl laflt rmal olarak Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunulmaktad r. Yönetim Kurulu bu süreci her 2 ayda bir tekrarlamaktad r. Risk Yönetim ve ç Kontrol Mekanizmas fiirketimizde Yönetim Kurulu karar sonucunda Risk Yönetim ve ç Kontrol Mekanizmas oluflturulmufltur. Ayr ca, Hazine Sigortac l k Genel Müdürlü ü Denetim lkeleri'ne uygunluk aç s ndan da ç Denetim Birimi oluflturulmas zorunludur. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumluluklar fiirketimiz Yönetim Kurulu'nun yönetim hakk ve temsil yetkileri Esas Sözleflme'de tan mlanm flt r. Yöneticilerin yetki ve sorumluluklar na ise fiirket Esas Sözleflmesi'nde yer verilmemifltir. Ancak, söz konusu yetki ve sorumluluklar fiirket Yönetim Kurulu taraf ndan belirlenmifltir fiirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasa fiirket Yönetim Kurulu Üyeleri, dönem içinde flirketle ifllem yapmam flt r. Etik Kurallar fiirketimizde uygulamalara dönük prosedürler mevcuttur. Bu prosedürlerin oluflturulma amac ; çal flan n görevini tam, do ru ve zaman nda yapmas, kiflilerle iliflkilerinde ve özel yaflant lar nda flirketin sayg nl n korumas flart d r. fiirket hizmetlerini gere i gibi yürütmeyen, verilen yetkileri kullanamayan veya onlar aflarak flirketi zarara u ratan çal flanlar hakk nda verilecek olan cezalar ile ilgili esaslar belirlemektedir. fiirketimizin Etik Kurallar "Disiplin Uygulamalar Prosedürü" ad alt nda tüm flirket çal flanlar na duyurulmufl, kamuya ise aç klanmam flt r. Yönetim Kurulu'nda Oluflturulan Komitelerin Say, Yap ve Ba ms zl fiirketimizde, Yönetim Kurulu'na ba l olarak Denetim Komitesi mevcuttur. Denetim Komitesi, icrada görevli olmayan iki Yönetim Kurulu Üyesi'nden oluflmaktad r. Yönetim Kurulu'na Sa lanan Mali Haklar Genel Kurul da aksine bir karar al nmad kça, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne herhangi bir mali hak tan nmamaktad r Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esaslar fiirketimiz Yönetim Kurulu 24 y l içinde Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleflme Hükümleri paralelinde yaz l onay al nmak sureti ile toplam 25 toplant yapm flt r. fiirket Yönetim Kurulu Toplant lar 'n n gündemi fiirket Yönetim Kurulu Baflkan 'n n mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri ile görüflmesi sonucu oluflturulmaktad r. Tespit edilen gündem ve gündemde yer alan konular n içerikleri Yönetim Kurulu Üyeleri'ne gerekli inceleme ve çal flmalar yapmalar n teminen Genel Müdür taraf ndan 1 hafta önceden dosya halinde yaz l olarak iletilmektedir. 24 y l nda yap lan toplant larda Yönetim Kurulu Üyeleri taraf ndan al nan kararlar aleyhinde farkl görüfl aç klanmam flt r. SPK Kurumsal Yönetim lkeleri IV. bölüm maddesinde yer alan konular karara ba lan rken, Yönetim Kurulu Toplant lar 'na mazereti olmayan üyelerin fiili kat l m sa lanm flt r. Bu konularda Yönetim Kurulu Üyeleri'nin sorular olmad için zapta geçirilmemifltir. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne söz konusu kararlarla ilgili a rl kl olarak oy hakk ve/veya veto hakk tan nmam flt r. 2 Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 21

13 SERMAYE HAREKETLER 11,1 (%) Temettü Oranlar : Son 4 y lda ortaklara da t lan temettü oranlar (oluflan net kâr n ortaklara da t lan bölümü) yandaki gibidir: Ç kar lm fl Sermayenin %1'undan Fazlas na Sahip Olan Ortaklar: Ortakl k sermayesinin %1'undan fazlas na sahip olan orta n unvan ve pay miktar ile pay n n sermayedeki oran flöyledir : Ortaklar n Ad H. Ö. Sabanc Holding A.fi. Pay Miktar (Bin YTL) Sermaye Oran %57, Ç kar lm fl Menkul K ymetler: itibariyle Aksigorta A.fi.'nin ç kar lm fl menkul k ymeti mevcut de ildir. DAR FAAL YETLER Aksigorta A.fi.'nin 24 sonu Yönetim Kadrosu; Genel Müdür : Genel Müdür Yard mc s : Bölge Müdürü : Müdür : Müdür Yard mc s : Toplam : y l nda flirketin çal flan istihdam afla daki geliflmeyi göstermifltir: Personel Say s Dönem Bafl : Giren : Ç kan : Dönem Sonu : Aksigorta nsangücüne Yat r m Sürdürüyor 24 y l nda yap lan organizasyon de iflikli i sonucunda çal flan say s nda art fl olmufl, flirkete yeni kat lanlar n e itim ve oryantasyon programlar tamamlanm flt r. nsan kaynaklar konusunda, yetkinliklerin ve hedeflerin de erlendirildi i performans yönetimi uygulanm flt r. 24 y l sonu itibariyle kadroda bulunan elemanlardan k dem tazminat na hak kazanm fl olanlar n k dem tazminat yükü bin YTL'dir. fiirket çal flanlar n n ayl k ücretlerine ilave olarak brüt 4 maafl tutar nda ikramiye, yemek veya yemek ücreti verilmekte, çal flanlar toplu tafl madan faydalanmakta veya yol ücreti almaktad rlar. Ayr ca çal flanlar için hayat sigortas veya ferdi kaza sigortas yapt r lmaktad r. fiirket çal flanlar Akbank T.A.fi. Mensuplar Tekaüt Sand Vakf kapsam nda sa l k ve emeklilik program ndan yararlanmaktad r. 24 y l içinde bir çal flan n ortalama maliyeti YTL olmufltur. Sermaye Hareketleri ve dari Faaliyetler 23

14 DÜNYA VE TÜRK S GORTA SEKTÖRÜ NDEK GEL fimeler Uzmanlaflma ve Yeniden Yap lanma Dönemi Devam Ediyor Dünya sigorta pazar ndaki ve özellikle geliflmifl ülkelerdeki flirketler, sermaye yap lar n güçlendirmek amac yla uzmanlaflma veya yeniden yap lanma süreçlerini sürdürmektedirler. Özellikle Avrupa ülkelerinde, Avrupa Birli i flemsiyesi alt nda tek pazar stratejisi do rultusunda; birleflmeler, sat n almalar ve ortakl klar devam etmektedir. Geliflmifl ülkelerde flirketler, güçlü mali yap aray fl nda konsolidasyona giderlerken, Türkiye'de mali gücü yetersiz flirketlerin bir bölümü (birleflme veya tasfiye edilme yerine) devlet denetimine geçmifl, di erleri ise el de ifltirmeye yönlendirilmifltir. Savafllar ve Kaos Sektörü Olumsuz Etkiliyor Son y llarda yaflanan savafllar (Afganistan ve Irak) ve bir dizi ola anüstü hasar (Dünya Ticaret Merkezi'ne sald r, deprem ve tsunamiler gibi) yüzünden darbe yemifl olan dünya sigortac l, borsa piyasalar ndaki düflüflten de etkilenmifl ve sermaye azalmas sorunuyla karfl karfl ya kalm flt r. Özellikle geliflmifl ülkelerdeki faiz oranlar n n genel düflüflü, sigortac lar n mali gelirlerindeki azalmay telafi edebilmek için, tekrar teknik kârl l önemsemelerine sebep olmaktad r. Sigortac lar n kârl l art rmak için çeflitli finansal etkinlikler yan nda, primlerin art r lmas, daha s k sözleflme koflullar ve sektörün üretim kapasitesinin geliflimini sa layan maliyet düflüflleri gibi bir dizi önlem ald klar gözlenmektedir. Geliflmekte Olan Ülkelerdeki Sektörel Büyüme Sürüyor Dünya sigorta sektörü hakk ndaki en son veriler (Kaynak: Swiss Re'nin yay n organ Sigma 24/3) gösteriyor ki; sektör 23 y l nda, global ekonomik canlanma ve sigorta fiyatlar n n artmas sonucunda reel olarak %2,2 (geliflmekte olan ülkeler: %7,2; geliflmifl ülkeler: %1,4) oran nda büyümüfltür. Bu büyüme daha çok hayat-d fl branfllardan kaynaklanm flt r. 23 y l nda hayat-d fl sigortalar reel olarak %6 büyürken, hayat sigortalar %,8 küçülmüfltür. Hayat-d fl sigortalar n n art fl, daha çok geliflmekte olan ülkelerdeki art fllardan (geliflmekte olan ülkeler: %8,5; geliflmifl ülkeler: %5,7) kaynaklan rken, hayat sigortalar ndaki düflüfle (geliflmekte olan ülkeler: %6,6; geliflmifl ülkeler: -%1,7) ise geliflmifl ülkelerdeki (özellikle ABD ve ngiltere) daralmalar neden olmufltur. Kifli bafl na düflen prim üretimi (geliflmekte olan ülkeler: USD 59, geliflmifl ülkeler: USD 2.764) ve prim üretiminin gayri safi yurtiçi has laya oran (geliflmekte olan ülkeler: %3,8; geliflmifl ülkeler: %9,2) gibi göstergelerde ise, geliflmifl ülkeler geçmifl y llarda oldu u gibi yine ilk s ralarda yer alm fllard r. Dünya ve Türk Sigorta Sektörü ndeki Geliflmeler 25

15 Türk Sigorta Sektörü'nün Büyüme Rakamlar Ekonomik Verilerin Üstünde Seyrediyor Ayn verilere göre Türk Sigorta Sektörü 23 y l nda, prim üretimi aç s ndan %,11'lik pay ile dünya sigorta sektöründe 4. s rada yer alm flt r. Türk Sigorta Sektörü'nün gayri safi yurtiçi has ladaki pay %1,31'den %1,35'e, kifli bafl na düflen prim üretimi ise USD 35'den USD 47,7'ye yükselmifltir. Türk Sigorta Sektörü; ekonomik ortam n zorluklar na, yasal boflluklar gibi yap sal sorunlara, afl r fiyat rekabetine ve global katastrofik hasarlar sonucunda oluflan reasürör bask lar na ra men, 24 y l nda da ekonominin üzerinde büyüme trendini sürdürmüfltür (reel olarak yaklafl k %16). Yüksek ekonomik büyüme, düflük enflasyon ve faiz oranlar, vadelerin uzamas, tüketicilerin kredi kullanma e iliminin 24 y l nda da devam etmesine olanak sa lam fl ve özellikle otomotiv sat fllar beklenenden fazla artm flt r. Böyle bir ortamda sigorta sektörünün lokomotifi olan oto sigortalar ndaki art fl, toplam üretimin enflasyonun üzerinde büyümesine olanak sa lam flt r. Toplam prim üretimi, bir önceki y la göre yaklafl k %32 art fl ile 6.7 milyon YTL'ye ulaflm flt r. Branfllar baz nda büyüme yaklafl k olarak yang nda %22, nakliyatta %31, kazada %44, mühendislikte %22, ziraatte %47, sa l kta %32 ve hayatta %18 olarak gerçekleflmifltir. 24 y l nda Türkiye'de, 2'si hayat sigortalar nda (11 tanesi bireysel emeklilik flirketi), 26's ise hayat-d fl branfllarda uzmanlaflm fl, 46 sigorta flirketi faaliyet göstermifltir. Bu flirketlerin toplam özkaynaklar tarihli bilançolar na göre 1.85 milyon YTL'dir. Özkaynak yetersizli i sigorta flirketlerini, düflük konservasyon oranlar ile çal flmaya zorlamakta ve sektör geliflimini olumsuz yönde etkileyecek ölçüde fiyat rekabetine sürüklemektedir. 24 y l, özellikle kasko sigortalar nda yaflanan fiyat indirimine dayal yo un rekabete sahne olmufltur. Sektörün büyümesi için vazgeçilmez olan kasko branfl nda teknik kârl l k oldukça düflüktür. Düflük faiz ortam flirketlerin mali gelirlerini azalt rken, teknik kârl l n önemini giderek art rmakta, dolay s yla sektörde sigortac l k tekni ine uygun fiyat uygulamalar n n yerleflmesine olanak sa lamaktad r. S nai ve ticari risklere göre daha kârl olan bireysel sigorta türleri ülkemizde oldukça düflük seviyelerdedir. fiirketlerin hem büyüme hem de kârl l k potansiyeli aç s ndan bu sigorta türlerine ilgileri giderek artmaktad r. Bununla birlikte Avrupa Birli i ile müzakereler do rultusunda, ülkemizde altyap eksikliklerinden dolay uygulama alan bulunmayan baz sigorta türleri de (sorumluluk sigortalar vb.) pazarlanabilecektir tarihinde yürürlü e giren Trafik Sigortas Bilgi Merkezi (TRAMER) yönetmeli i ile, tarihinden sonra düzenlenen trafik sigorta sözleflmelerine ait kay tlar ile bu tarihten sonra oluflan hasarlara ait bilgiler, günlük olarak TRAMER'e iletilmek zorundad r. 24 y l temmuz ay nda fiilen faaliyete geçen TRAMER'nin amac ; "bu sigorta alan n disipline etmek, fiyat tarifelerinin düzgün uygulanmas n sa lamak, sigortal araç say s n n; dolay s yla prim üretiminin art r lmas n ve kay t alt na al nmas n sa lamak" olarak tan mlanabilir. 19 Temmuz 23'te Resmi Gazete'de yay mlanarak yürürlü e giren 4925 say l Karayolu Tafl ma Kanunu'nda öngörülen ve karayolu tafl mac l yapanlar n sorumluluklar n n teminat alt na al nmas n amaçlayan "Zorunlu Karayollar Tafl mac l k Mali Sorumluluk Sigortas " tarihinde ilgili yönetmeliklerin yay nlanmas yla yürürlü e girmifltir. Avrupa Birli i Normlar na Uygun Sigortac l k Yasas n n, 25 Y l nda Yürürlü e Girmesi Bekleniyor Sektörün büyüme potansiyelinin önündeki en önemli sorunlar n bafl nda, yasal düzenleme eksiklikleri gelmektedir. 24 y l na yetifltirilemeyen Sigortac l k Yasas 'n n 25 y l nda Avrupa Birli i normlar na uygun olarak ç kar lmas planlanmaktad r. Sigortac l kla ilgili bu düzenlemelerin, hem sektördeki rekabetin denetimi hem de tüketici haklar n n korunmas aç s ndan pek çok yarar olacakt r. Hem sigorta sektörü hem de Türk ekonomisi için büyük önem arz eden ve 23 y l n n sonunda uygulamaya konulan Bireysel Emeklilik Sistemi, 24 y l nda tam bir faaliyet y l n baflar ile tamamlam flt r. Bu sistemde bireyler tasarrufa yönlendirilirken, bu tasarruflar fleffaf bir biçimde güvence alt na al nmakta ve bireylerin iste i do rultusunda, en uygun yöntemlerle yönetilmektedir. Y l sonu verilerine göre sisteme yaklafl k 3 bin kifli kat lm fl ve 27 milyon YTL'lik bir fon büyüklü üne ulafl lm flt r. Sigorta flirketleri 24 y l nda da bilgi ifllem yat r mlar na, iletiflim teknolojilerindeki geliflmelere paralel olarak devam etmifllerdir. fiirketler, müflteri odakl hizmet anlay fl yla yeniden yap lanmalar n sürdürürken, "Müflteri liflkileri Yönetimi" konusunda ilerleme kaydetmifllerdir. " nternet" ve "ça r merkezi" gibi alternatif da t m kanallar n n hem müflteriler hem de da t m kanallar taraf ndan etkin kullan m n n sa lanmas için etkileflimli çözümler üretilmektedir. Bireysel emeklilik flirketine dönüflen eski hayat sigortas flirketlerinin, bünyelerindeki sa l k portföylerini kanun gere i belli bir sürede hayat-d fl flirketlere devretmeleri gerekmektedir. 24 y l, bu branfldaki devirlerin oldukça yo un yafland bir y l oldu. Bir yandan yüksek ekonomik büyümenin, bir yandan da portföyü devralan hayat-d fl flirketlerin kendilerini bu branflta iyi tan tabilmek için bafllatt klar kampanyalar n etkisiyle, sa l k sigortalar yeniden canlanma sürecine girdi. 26 Dünya ve Türk Sigorta Sektörü ndeki Geliflmeler Dünya ve Türk Sigorta Sektörü ndeki Geliflmeler 27

16 TÜRK YE'DE S GORTA SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU Türkiye'de sigorta sektörü; yasal eksikliklerden kaynaklanan sorunlara, son y llarda yaflanan ekonomik krizlere ve afl r fiyat rekabetine ra men büyümesini sürdürmektedir. Türkiye'de 24 y l nda faaliyet gösteren 46 sigorta flirketinin, y l n ilk 9 ay nda sigorta ifllemleri sonucu üretti i toplam prim tutar bin YTL'ye ulaflm flt r. 23 y l n n ayn dönemiyle karfl laflt r ld nda toplam primdeki art fl %36,5 olmufltur. Sigorta flirketleri 24 y l n n ilk 9 ay nda tahakkuk eden bin YTL'lik toplam primin %69'unu üzerlerinde tutmufllar (konservasyon), kalan n yerli ve yabanc reasürans flirketlerine devretmifllerdir. 23 y l n n ayn dönemindeki konservasyon oran %64,6'd r. Toplam prim tutar n n büyük bir bölümü, sigorta flirketlerinin kasas na gecikerek girmektedir. Sigortal lar ve arac kurulufllar, prim bedellerini sigorta flirketlerine zaman nda ödememektedirler. Bu nedenle sigorta flirketleri, daha primini tahsil edemedikleri sigortal n n hasar n peflin ödemek durumunda kalmaktad rlar. Buna ra men, sigorta flirketleri 24 y l n n ilk 9 ay nda bin YTL prim üretmifl, bin YTL hasar ödemifllerdir. 24 y l n n ilk 9 ay bir önceki y l n ayn dönemiyle karfl laflt r ld nda, toplam primlerdeki art fl n %36,5, hasar ödemelerindeki art fl n ise, %34,6 oldu u görülmektedir. 23 y l nda "kazan lmam fl prim karfl l klar ay rma sistemi"nde, sabit oran uygulamas yerine, "poliçe baz nda gün esasl karfl l k ay rma sistemi"ne geçilmiflti. Ancak 23 y l nda bir önceki y ldan devreden karfl l klar hâlâ eski sistemle geldi i için, geçifl dönemi olan 23 y l nda sigorta flirketlerinin kârlar nda azalma, hatta zarar söz konusu oldu. Bu durum 24 y l nda düzelmifl olup, flirketlerin teknik kârl l klar da tekrar eski seviyelerine kavuflmufltur /9 Konservasyon Oran (%) 67,6 64, 62,2 65,8 69, Ödenen Hasar/ Toplam Prim (%) 56,4 6, 59,9 52,7 54, Teknik Gelir/ Toplam Prim (%) 15,6 11,1 11,8 4,5 1,7 Teknik gelirden, sigorta flirketlerinin genel giderleri düflüldü ünde ortaya ç kan rakam, sigorta flirketlerinin, sigortac l k ifllemlerinden ettikleri kâr belirler. 24 y l n n ilk 9 ay nda sigorta flirketlerinin teknik geliri bin YTL, genel giderleri ise bin YTL oldu una göre, bu dönem itibariyle sigortac l k ifllemleri sonucu oluflan net kâr, bin YTL demektir. Sigorta flirketlerinin faaliyetlerinden elde etti i gerçek kâr budur. Bin YTL /9 Toplam Prim Konservasyon Prim Ödenen Hasarlar Teknik Gelir Bin YTL /9 Teknik Gelir Genel Giderler Net Teknik Gelir Toplam Prim Art fl Oran (%) Konservasyon Art fl Oran (%) Ödenen Hasar Art fl Oran (%) Teknik Gelir Art fl Oran (%) Sigorta flirketleri, teknik faaliyetleri sonucunda kazanç sa layabilirlerse, bu kazanc menkul veya gayrimenkul de erlere yat r rlar ve fon yaratabilirler /9 81,6 41,4 47, 36,7 36,5 87,4 33,7 42,9 44,6 45,8 55,2 5,2 46,7 2,4 34,6 158,9,5 56,7-48,6 196,6 Sigorta flirketlerinin teknik faaliyetleri sonucunda elde ettikleri kazanc kullanarak yapt klar yat r m n toplam, 24 y l n n ilk 9 ay nda, bin YTL'yi bulmufltur. Bu tutar n bin YTL'si gayrimenkule, bin YTL'si menkul de ere yat r lm flt r. Sigorta flirketleri ayn dönemde, bu yat r mlar n %1,6's oran nda, bin YTL mali gelir sa lam fllard r. Türkiye'de "prim", sigorta flirketinin kasas na zaman nda girmeyen bir tutar n ifadesidir. "Hasar" ise, kasadan mutlaka "nakit olarak ç kan" parad r. ki tutar n aras nda, sigorta flirketinin, ifllemlerle ilgili olarak ald ve verdi i komisyonlar gibi de iflik gelir ve gider kalemleri yer al r. Bu girifl ç k fllar hesapland nda, sigorta flirketlerinin sadece sigortac l k ifllemleri sonucu elde etti i gelir, "teknik gelir"i oluflturur. Sigorta flirketlerinin, ana görevleri olan "sigortac l k" ifllerinden elde ettikleri gerçek "gelir", bu teknik gelirdir. Sigorta flirketlerinin teknik geliri, 24 y l n n ilk 9 ay nda bin YTL'dir. 24 y l n n 9 ayl k sonuçlar na göre teknik gelir/toplam prim oran ise, %1,7'dir /9 Gayrimenkul De erler Menkul De erler Toplam Yat r mlar Mali Gelirler Gelir/ Yat r mlar(%) 26,1 33,8 24,1 19,3 1,6 28 Türkiye de Sigorta Sektörünün Genel Durumu Türkiye de Sigorta Sektörünün Genel Durumu 29

17 Gelir/Yat r m Tablosu'ndaki rakamlar, yanl fl de erlendirmelere neden olabilir. lgili bölümlerde de aç kland gibi, sigorta flirketlerinin net teknik gelirleri (ve dolay s yla, burada incelenmeyen, vergiden sonra flirketlere kalan net kârdan yat r mlara ayr lan paralar) o denli küçüktür ki; flirketlerin sigortac l k faaliyetlerinden birikim sa layarak, menkul ve gayrimenkul de erlere yat r m yap p fon yaratabilmeleri mümkün olamamaktad r. Gayrimenkul ve menkul de er rakamlar ndaki art fl, genellikle, "de er art fl fonlar " ve "sermaye art r mlar ile bedelsiz hisse da t m " nedeniyle ortaya ç kmaktad r. Sigorta flirketlerinin bilanço kârlar, net mali gelirleri ile net teknik faaliyet gelirlerinin toplam ndan oluflur. 24 y l n n ilk 9 ayl k dönemi sonunda sigorta flirketlerinin toplam kârlar bin YTL dir. Bu bilanço kâr n n içinde net teknik gelir tutar bin YTL iken, net mali gelir tutar bin YTL olmufltur. Bin YTL Net Teknik Gelir Net Mali Gelir / Bilanço Kâr Sigorta flirketleri bütün giderlerini peflin öderler (hasar, personel gideri, iflletme gideri, vergi gibi). Buna karfl l k sigorta primlerini belli bir süre içinde tahsil ederler. Bu nedenle sigorta flirketlerinin nakit ak fl dengesi bozulur. Sigorta flirketlerinin 24 y l n n ilk 9 ay sonunda sigortal lar ve arac kurumlardan alacaklar tutar, bin YTL dir. Bu tutar, toplam primin % 32,3 ü kadarl k bir büyüklü e ulaflm flt r. Alaca n zaman nda tahsil edemeyen sigorta flirketleri, reasürans flirketlerine ve di er sigorta flirketlerine borçlar n ödemeyi de geciktirmek zorunda kalmaktad rlar. 24 y l n n ilk 9 ayl k dönemi sonunda flirketlerin net borç tutarlar bin YTL dir. Bu tutar n toplam prime oran %5,7, alacaklara oran ise %17,6 olmufltur. fiirketin Alacaklar/ fiirketin Net Net Borçlar/ Net Borçlar/ Bin YTL Alacaklar Toplam Prim(%) Borçlar Toplam Prim(%) Alacaklar(%) /9 3 Türkiye de Sigorta Sektörünün Genel Durumu ,2 27,7 25,7 25,2 32, ,3 6,4 5,1 4, 5,7 18,2 23,1 19,7 15,9 17,6

18 24 YILINDA AKS GORTA Aksigorta A.fi.'nin ödenmifl sermaye, yedek akçeler ve fonlardan oluflan özkaynaklar 24 y l nda %6,3 art flla 252,7 milyon YTL'ye ulaflm flt r. Böylece Aksigorta A.fi., ödenmifl sermaye ve toplam özkaynaklar aç s ndan hayat-d fl sigorta sektöründeki lider konumunu devam ettirmifltir. Aksigorta A.fi.; 24 y l nda 416,6 milyon YTL'lik toplam prim üretimi ile vergi öncesi kâr n 69,4 milyon YTL, vergi sonras kâr n ise 66,5 milyon YTL olarak gerçeklefltirmifltir. 24 y l na kadar prim hacminin %55'ini oluflturan stanbul ve civar illere ba l acentelerin operasyonlar ve sat fl ifllemleri, genel müdürlük bünyesinde takip edilmekteydi. 24 y l nda, stanbul ilinde 4 yeni bölge müdürlü ü kurularak operasyon ve sat fl ifllemleri bu müdürlüklere kayd r ld ve genel müdürlük, bir yönetim merkezi ve proje üreten destek birim olarak çal flmaya bafllad. Aksigorta, ürünlerini genel müdürlük, 9 bölge müdürlü ü, 4 temsilcilik müdürlü üne ba l 981 serbest acente ve 637 Akbank fiubesi arac l ile pazarlamaktad r. Ayr ca hizmet merkezi ve internet sitesi arac l yla da müflterilerine 24 saat kesintisiz destek vermektedir. 24 y l üretiminin %75'i serbest acenteler, %13,7'si banka flubeleri, %11,3'ü di er üretim kanallar (direkt sat fl, internet ve hizmet merkezi) arac l ile elde edilmifltir. Her zaman ilkleri gerçeklefltirmeyi ilke edinen Aksigorta, uygulamaya koydu u yeni hizmetleriyle, sektöre rehber olmaya devam etmifltir. Aksigorta'da müflteri flikayetlerinde etkinli in art r lmas amac yla Alternatif Da t m Kanallar Servisi bünyesinde flikayet yönetimi gerçeklefltirilmeye bafllanm fl, tüm kanallardan al nan flikayetlerin tek veri taban nda toplanmas ve izlenmesi sa lanm flt r. Aksigorta'n n internet sitesi müflteri odakl sat fl-pazarlama çal flmalar n destekleyen bir anlay flla sürekli olarak yenilenmekte ve gelifltirilmektedir. 24 y l nda sitenin acenteler ve eksperler taraf ndan da daha etkin kullan m n n sa lanmas amac yla özel bölümler oluflturulmufltur. Aksigorta, yüksek hizmet kalitesi ve müflteri odakl de erleri paralelinde, sigortal lar na sektörde ilk defa uygulanan, Geo-Coding (Otomatik Yer Tespiti) Destekli Ambulans ve Hava Ambulans Hizmetleri ni sunmaya bafllam flt r. Geo-Coding sisteminde telefonla Aksigorta'y arayan kiflinin; kimlik, adres ve sa l k bilgileri ile birlikte evinin haritadaki yeri, daha hizmet merkezindeki doktor telefonu açarken ayn anda ekranda gözükür. Ça r sonras acil bir durum söz konusu ise, en uygun ambulans olay yerine gönderilirken; ambulanstaki bilgisayara hasta kimlik, adres ve sa l k bilgileri girilerek ambulanstaki doktorun hastay tan mas sa lanm fl olur. Bu hizmetten sa l k ve konut paket müflterileri yararlanabilmektedir. Yurtd fl nda baflar l örnekleri s kça görülen Hava Ambulans Hizmeti de, Aksigorta taraf ndan sigortal lar na standart olarak sunulmaya bafllanm flt r. Kurumsal kimlik çal flmalar nda yenilik ve de iflim süreçleri uygulamaya konulmufltur. Aksigorta Hizmet Merkezi, 24 y l nda da fiyat teklifinden hasar ihbar na ve poliçe yenilemesine kadar birçok konuda kesintisiz hizmetini sürdürmüfltür. 24 y l nda kurumsal kimlik çal flmalar nda yenilik ve de iflim süreçleri uygulamaya konuldu. Aksigorta'n n kurumsal kimli i, baflta flirket logosu olmak üzere, kurum içi ve kurum d fl bas l ve görsel malzemeler arac l ile acentelere ve kamuoyuna duyuruldu. Aksigorta'y yurt çap nda temsil eden acente ofislerinin, mekansal, görsel ve ifllevsel aç dan yeni kurumsal kimlik çerçevesinde standart hale getirilme çal flmalar devam etmektedir. Acente Ofis Standardizasyon Projesi yaln zca mekansal ortam n iyilefltirilmesi de il, gerek çal flanlar n gerekse acentelerin insan iliflkiler bak m ndan da standart hale getirilmesi ad na büyük önem tafl maktad r. Bu ba lamda Aksigorta, acente e itim ve uygulamalar ile standardizasyonda bütünlük sa lamay kendine görev edinmifltir. 24 y l nda ilk faaliyet y l n tamamlayan Acente Rating Sistemi ile acenteler y l içinde, dönemsel olarak; üretim hedef gerçeklefltirme, teknik kârl l k, tahsilat, teminat, ba l l k, kredi kart kullanma oran vb. kriterlere göre de erlendirilmekte ve bu de erlendirme sonucunda elde ettikleri puanlar do rultusunda derecelendirilerek ek komisyon almaya hak kazanmaktad rlar. Aksigorta'n n müflteri odakl hizmet anlay fl do rultusunda 22 y l ndan beri faaliyetini sürdüren hizmet merkezi, 24 y l nda da fiyat teklifinden hasar ihbar na ve poliçe yenilemesine kadar birçok konuda kesintisiz hizmetini sürdürmüfltür. Hizmet merkezinden verilen hizmetin kalitesini art rmak ve kurumsal haf za yaratmak amac yla, yeni hizmet merkezi ekranlar (Müflteri liflkileri Yönetim Ekran ) tasarlanm fl ve faaliyete geçirilmifltir. 24 y l nda hizmet merkezinde, hasar sürecini iyilefltirmeye yönelik çal flmalar kapsam nda, yeni d fl aramalara bafllanm flt r. Hizmet merkezinin hizmet sonras müflteri memnuniyetine (Happy Call) yönelik yapt d fl aramalar gelifltirilmifl, eksperler ve anlaflmal servislerle ilgili müflteri memnuniyeti düzenli izlenebilir hale getirilmifltir. Yang n ve kasko branfl nda, daha rekabetçi fiyatlar ve daha genifl yard m teminatlar ile ürünlerin gelifltirilmesi sürdürülmüfltür. Ürün Gelifltirme Komitesi çal flmalar sonucunda, doktorlar ve difl hekimleri için mesleki sorumluluk sigortas teminat verilmeye bafllanm fl ve yeni bireysel ferdi kaza ve bireysel sorumluluk sigortas ürünleri gelifltirilmifltir. Kasko branfl nda oldu u gibi, teknik kârl l k hedeflerine ulaflmak ve bu hedeflerin bölgesel takibini yapabilmek için, yang n ve nakliyat branfllar nda da yeni bilgi ifllem uygulamalar gelifltirilmifltir. Bölgesel ve bireysel olarak ortalama fiyat ve hasar-prim oranlar düzenli olarak kontrol edilmektedir. Bu uygulamalar sayesinde branfl baz nda bireysel teknik analiz yap larak, fiyatland rmada sigortal lar için daha uygun fiyat politikalar oluflturulmaktad r. Aksigorta Risk Yönetim Müdürlü ü, flirket portföyünde teminat alt nda bulunan ya da portföye yeni dahil edilecek olan risklerin daha etkin kontrolü ve fiyatland r lmalar na baz oluflturma çal flmalar na 24 y l nda da devam etmifltir. Aksigorta, sa l k sigortalar alan nda, k sa bir süre önce faaliyet göstermeye bafllam fl olmas na karfl n, büyümesini sürdürmüfl ve sektörün önemli flirketlerinden biri olmay baflarm flt r. Piyasan n geliflimine paralel olarak, müflteri ve acente ihtiyaçlar do rultusunda altyap çal flmalar gerçeklefltirilmifl; zengin seçenekli ürünler, mevcut ve potansiyel müflterilerin hizmetine sunulmufltur. Ürün yelpazesi, her bölge ve her kesimden sat n alma gücüne ve teminat ihtiyac na hitap etmektedir. Ürünler ek uygulamalarla (hasars zl k indirimi, aile indirimi, flirketler aras geçifllerde haklar n iadesi, ömür boyu yenileme garantisi vb.) ve 9'ün üzerinde anlaflmal kurum (baz lar nda sigortal karfl lama, yard m ve yönlendirme hizmetleri verilmektedir) a ile desteklenmektedir. Ayr ca teknik aç dan sektörde bir ilke imza at larak, acentelere teklif düzenleme ve poliçe üretme yetkisi verilmifltir Y l nda Aksigorta 24 Y l nda Aksigorta 33

19 24 y l nda, dan flman firma ortakl yla hasar süreçlerinin elektronik ortamda sistemli takibi ile süreçlerde iyilefltirme sa lanm flt r. Müflteriler belli segmentlere ayr lm fl, daha az belge talep ederek daha h zl hasar ödeme aflamas na gelinmifltir. Ayr ca hasar departman içerisinde oluflturulan hasar kontrol grubu arac l yla, hasarlar n denetim ve kontrolüne de bafllanm flt r. 25 y l nda hasar kontrol sistemlerinin kapsamlar geniflletilerek sürdürülecektir. nternet alan ndaki iyileflmelerden ve Türk Telekom taraf ndan sunulan ADSL ve Kablo Net gibi h zl internet ba lant olanaklar ndan faydalan larak, bütün da t m kanallar real-time, on-line olarak flirket merkezindeki ana bilgisayara ba lanm flt r. Acentelerin olas donan m ve yaz l m problemlerinin h zl bir flekilde giderilebilmesi için d fl kaynak kullan m na geçilmifl, ülke genelinde ar zalara yerinde müdahale edilmeye bafllanm flt r. Hizmet merkezinin daha etkin kullan m için yeni bir yaz l m devreye sokulmufl ve ölçülebilir bir altyap ile müflteri flikayetleri izleme alt na al nm flt r. Bu uygulamayla, hem flikayetlerin çözüm süresinin k salt lmas hem de proaktif olarak flikayetlerin önlenmesine yönelik çal flmalar n yap lmas na olanak sa lanmas hedeflenmifltir. 24 y l nda bilgi ifllem proje yenileme çal flmalar çerçevesinde, sa l k branfl na ait uygulama altyap s n n bir paket sat n al narak daha verimli hale getirilmesi konusunda çal flmalar yap lm flt r. 25 y l içerisinde bu paketin uyarlanmas tamamlanarak, paket iflletime aç lacakt r. Aksigorta, sosyal sorumluluk bilinciyle üzerine düfleni yapmaya devam etmektedir y l nda bafllat lan "Gelece e Yat r m Projesi" çerçevesinde, 7-14 yafl grubundaki çocuklara, yang n ve deprem gibi felaketlerden korunma e itimi vermek ve sigorta bilincini yerlefltirmek amac yla 1996 y l nda genel müdürlük binas nda hizmete aç lan YADEM'i (Yang n ve Deprem E itim Merkezi) bugüne kadar yaklafl k 4 bin gencimiz ziyaret etmifl ve sertifikalar n alm fllard r. Kamuoyunun gündeminde deprem henüz bu kadar yer alm yorken, deprem e itimi konusunda bir bilinç oluflturmak amac yla çal flmalara bafllayan YADEM'de; gençlerimize deprem ve yang n, simulatörlerde gerçek ses efektleriyle yaflat larak ö retilmektedir. Dünyada benzeri çok az bulunan, Türkiye'de ilk ve tek olma özelli i tafl yan bu merkezde, baz özel flirket çal flanlar ve yabanc ö rencilere de e itim verilmifltir. YADEM, üç aflamal e itim program ndan oluflmaktad r: Tan t m filmi gösterimi, uygulamal yang n e itimi ve uygulamal deprem e itimi. 24 y l içerisinde her pazar saat 16.'da Aksigorta sponsorlu unda yay nlanan "Her Eve Laz m" adl televizyon program ile konut sigortalar n n hangi bedellerle ve nas l yap ld izleyicilere anlat lm fl, toplumun konuyla ilgili bilinçlenmesi sa lanm flt r. Aksigorta, ISO 91:1994 Standart n model alarak kalite güvence sistemini kurmufl ve 1998 y l nda BVQI'dan (Bureau Veritas Quality International) BS EN 91:1994 Kalite Standard Belgesi'ni alm flt r. Aksigorta, 12 Temmuz 21 tarihinde kalite belgesini, ISO 91:2 Kalite Yönetim Standart na uyum sa layacak flekilde yenilemifl ve 22 Eylül 24 tarihinde ise, bu belgenin 2 Temmuz 27 tarihine kadar devaml l n sa lam flt r. Aksigorta, Türkiye'nin dünya standartlar nda faaliyet gösteren öncü ve lider sigorta flirketi olma iddias n 24 y l nda da sürdürmüfltür. Aksigorta A.fi., "Türkiye'nin dünya standartlar nda faaliyet gösteren öncü ve lider sigorta flirketi olma" vizyonu do rultusunda bilanço ve kâr/zarar hesaplar nda da gerçek bilgiyi vermeye büyük özen göstermektedir y l ndan bu yana Aksigorta A.fi.'nin bilançosu ve kâr/zarar hesaplar 3'er ayl k dönemler itibariyle ç kar lmakta, 1994 y l ndan bu yana da stanbul Menkul K ymetler Borsas 'nda ( MKB) ifllem görüyor olmas ndan dolay, halka duyurulmaktad r. Aksigorta'n n tüm hesaplar ve ifllemleri 1977 y l ndan bu yana ba ms z ve uluslararas nitelikte yabanc denetim kurulufllar taraf ndan denetlenmektedir. Ba ms z Denetçi Kuruluflu, Baflaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik Anonim fiirketi'nin (PriceWaterhouseCoopers' n bir üyesi) Türkçe ve ngilizce olarak haz rlad denetim raporu yan nda, y l sonu bilançosu ve kâr/zarar hesaplar üzerine verdi i rapor Yönetim Kurulu Raporu içinde yay nlanmaktad r. Sosyal sorumluluk anlay fl n n devam olarak, her y l nisan ay nda, seçilen bir ilimizde, ilkokul ö rencileri aras nda "Yang n, Deprem ve Sigorta" konulu bir resim yar flmas düzenlenmektedir. Aksigorta, bu yar flma arac l yla minik yetenekleri sanata teflvik ederken; yang n, deprem ve sigorta konusunda bilinçlendirmenin yan s ra ilk üçe giren ö rencilere ve yar flmay kazanan ö rencinin ö renim gördü ü okula maddi yönden destek sa lamay da sürdürmektedir. Gelenekselleflen bu resim yar flmas n n 1.'su Bursa ilinde düzenlenmifl olup 11.'si 25 nisan ay nda Mardin ilinde düzenlenecektir Y l nda Aksigorta 24 Y l nda Aksigorta 35

20 AKS GORTA NIN FAAL YET SONUÇLARI Aksigorta'n n y llar itibariyle ödedi i toplam tazminat miktar ve bu miktar n toplam prime oran afla daki gibidir: Ziraat %,7 Sa l k %5,1 Mühendislik %3,9 Hayat %1,1 Yang n %21,2 Nakliyat %5,8 Kaza %62,3 24 YIL SONU PR M PORTFÖY DA ILIMI Aksigorta'n n 24 y l toplam prim üretimi %16,2'lik art fl ile bin YTL'ye ulaflm flt r. Branfllara göre prim da l m afla daki gibi gerçekleflmifltir: Bin YTL Yang n Nakliyat Kaza Mühendislik Ziraat Sa l k Hayat Toplam Toplam Prim Toplamdaki Pay (%) 21,2 5,8 62,3 3,9,7 5,1 1,1 1, (Bin YTL) , , Ödenen Hasarlar 6,6 61, , Ödenen Hasarlar/ Toplam Prim (%) (%) 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Bin YTL Ödenen Hasarlar Ödenen Hasarlar/ Toplam Prim (%) 7,3 49,9 6,6 61,7 65, stihsal edilen prime karfl ödenen hasar, komisyon ve ayr lan teknik riyazi ihtiyatlar ile muallak hasarlar ihtiyat ndan sonra flirketin 24 y l nda elde etti i teknik gelir 18.7 bin YTL'dir. Branfllara göre teknik gelir da l m flu flekildedir: Toplam primlerin %57,8'lik k sm inhisar, trete ve ihtiyari reasürans anlaflmalar çerçevesinde devredilmifl, %42,2'lik k sm olan bin YTL'lik prim flirket konservasyonunda tutulmufltur. Bin YTL Teknik Gelir Toplamdaki Pay (%) (Bin YTL) ,9 79, , ,5 16, Toplam Prim Art fl (%) (%) Aksigorta'n n y llar itibariyle toplam prim üretimi ve bu üretilen primden flirket konservasyonuna düflen k sm n geliflimi flöyledir: Bin YTL Toplam Prim Art fl (%) 89,9 45,1 79,6 34,5 16,2 Konservasyon Prim Konservasyon Oran (%) 48,4 44,7 34,1 36,7 42,2 Yang n Nakliyat Kaza Mühendislik Ziraat Sa l k Hayat Toplam ,2 33,3 42, 6,1,9 5,2,3 1, Aksigorta n n y llar itibariyle teknik gelir da l m ve prime oran afla daki gibidir: (Bin YTL) ,4 44,7 42,2 34,1 36, (%) Konservasyon Prim Konservasyon Oran (%) Aksigorta 24 y l nda fiilen ve nakden bin YTL'lik hasar ödemifltir. Branfllara göre ödenen tazminat da l m afla daki gibidir: Bin YTL Yang n Nakliyat Kaza Mühendislik Ziraat Sa l k Hayat Toplam Ödenen Hasarlar Toplamdaki Pay (%) 12,9 4,5 66,3 5,8, 5,8 4,7 1, (Bin YTL) ,6 12,7 12, ,3 2, (%) 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Teknik Gelir Teknik Gelir/Toplam Prim (%) Bin YTL Teknik Gelir Teknik Gelir/ Toplam Prim (%) 13,6 12,7 12,2 2,3 4,3 36 Aksigorta n n Faaliyet Sonuçlar Aksigorta n n Faaliyet Sonuçlar 37

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI H.Ö. Sabanc Holding A.fi. (Bundan böyle fiirket diye an lacakt r) 1 Ocak -31 Aral k döneminde Sermaye Piyasas Kurulu (SPK) taraf ndan yay nlanan ne uymaktad r

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2006 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2006 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli flirketi olmas n n yan s ra en kârl özel sektör bankas d r. Akbank, ayr ca yurt çap

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikas ve lkeleri

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikas ve lkeleri sabanc holding 2007 faaliyet raporu 66 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikas ve lkeleri Bu politika belgesiyle Sabanc Holding, kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerimizi ve konunun Toplulu umuz için önemini

Detaylı

2006 Faaliyet Raporu

2006 Faaliyet Raporu 2006 Faaliyet Raporu Ç NDEK LER 2 Genel Kurul Gündemi 3 Bafll ca Finansal Göstergeler 6 Aksigorta A.fi. nin, Vizyonu, Misyonu, De erleri, Kalite Politikas 7 Yönetim Kurulu Raporu 12 Yönetim Kurulu 13

Detaylı

Ç NDEK LER 2 3 5 6 1 11 12 14 23 24 29 35 38 39 42 43 48 5 67 7 Genel Kurul Gündemi Bafll ca Finansal Göstergeler Aksigorta A.fi.'nin, Vizyon'u, Misyon'u, Temel De erleri ve Kalite Politikas Yönetim Kurulu

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2007 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2007 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli bankas olmas n n yan s ra en kârl bankac l k operasyonlar na sahip özel sektör bankas

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE YÖNETİM KURULU 1 YÖNETİM KURULU M. Akın Kozanoğlu Mevlüt Aydemir (09.08.2001 den beri) (31.03.2008 den beri) Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu

Detaylı

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Bundan böyle şirket diye anılacaktır) 1 Ocak 2006-31 Aralık 2006 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2005 faaliyet raporu 36 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2005 sonu itibariyle Türkiye nin en kârl özel sektör bankas olmas n n yan s ra, toplam kredilerde Türkiye nin en büyük bankas d

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

2003 Faaliyet Raporu. Aksigorta A.fi. Genel Müdürlük. Ça r Merkezi Meclis-i Mebusan Cad. No: 147 F nd kl stanbul

2003 Faaliyet Raporu. Aksigorta A.fi. Genel Müdürlük. Ça r Merkezi Meclis-i Mebusan Cad. No: 147 F nd kl stanbul Aksigorta A.fi. Genel Müdürlük Meclis-i Mebusan Cad. No: 147 F nd kl 34427 stanbul Tel: (212) 251 94 (Pbx) Faks: (212) 243 8 61 info@aksigorta.com.tr www.aksigorta.com.tr Ça r Merkezi 444 27 27 23 Faaliyet

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38 / ULKER [] 08..203 :48:38 Özel Durum Açıklaması (Genel) 08..203 :47:25 Ortaklığın Adresi Kısıklı Mah. Ferah Cad. No: Büyük : Çamlıca Üsküdar İstanbul Telefon ve Faks No. : (022) 567 68 00 / (022) 30 28

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) 66 Millî Reasürans VARLIKLAR Dip Not 31/12/2007 31/12/2006 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 311.941.657,75 366.211.357,10 1- Kasa 7.881,84 16.271,94 2- Al nan Çekler 48.197,00 70.002,00

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Millî Reasürans Türk Anonim fiirketi Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

Millî Reasürans Türk Anonim fiirketi Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) Varl klar Dip Not 31.12.2005 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 267.895.204,47 1- Kasa 36.245,45 2- Al nan Çekler 56.455,00 3- Bankalar 1 267.898.543,74 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

G ü vence Hesab. Uluslararas Motorlu Taş. ş t t Mali Sorumluluk Sigortas. Gökhan KARASU 21.06.2008

G ü vence Hesab. Uluslararas Motorlu Taş. ş t t Mali Sorumluluk Sigortas. Gökhan KARASU 21.06.2008 G ü vence Hesab Uluslararas Motorlu Taş ş t t Mali Sorumluluk Sigortas Gökhan KARASU 21.06.2008 Güvence Hesab Tan m Tarihçe Hesab n n Statüsü ve Yönetimi Y Kapsama Dahil Sigortalar Karş ş lanan Zararlar

Detaylı

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Finansal Hizmetler Akbank, 2004 y l sonu itibariyle kârl l k ve piyasa de eri aç s ndan Türkiye nin en büyük özel sektör bankas d r. Güçlü sermayesi, istikrarl mevduat

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Alikaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel : 0212 317 94

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:-

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:- e-nflasyon e-nflasyon Türkiye ekonomisinin 1976 y l ndan beri yaflad kronik yüksek enflasyon hepimizin yak ndan bildi i ekonomik ve sosyal etkileri yan nda yöneticiler ve ticari iflletme sahipleri aç s

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Sicil no:79297. Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Sicil no:79297. Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sicil no:79297 Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Yönetim Kurulumuzun 09 Mart 2015 tarih 2015/309 sayılı kararı ve şirketimiz

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME Doküman No : INM_PR_40 Yayın Tarihi : 30/03/2016 Revizyon Tarihi ve Sayısı : - Sayfa 1 BİLGİLENDİRME 1. Amaç Bilgilendirme Politikası nın temel amacı; ticari

Detaylı

2004 Faaliyet Raporu

2004 Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu Yasam Boyu Güvence çindekiler 2004 Y l n n ard ndan 4 Sigorta A.fi. Temel Veriler 5 Faaliyet ve Karl l k Oranlar 5 Hayat Sigorta A.fi. Temel Veriler 5 Faaliyet ve Karl l k Oranlar

Detaylı

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2013 31.12.2013 Dönemi Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER I-ŞİRKET TANITIMI II- FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜ VE SEKTÖRDE KAYNAK LEASİNG III- İDARİ FAALİYETLER IV- KAR DAĞITIM

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na:

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na: ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirketimiz, pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması ile menfaat sahipleri ve

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

SORU - YANIT YANIT SORU VE

SORU - YANIT YANIT SORU VE SORU - YANIT YANIT SORU VE??? 316 MAL ÇÖZÜM Say : 96-2009 Soru - Yanıt SORU 1 Sabit k ymetlerimizin icradan zarar na sat lmas durumunda sat fl zararlar n gider yazabilirmiyiz? YANIT 1 5520 Say l Kurumlar

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET VARLIKLAR Dip Not 31/12/2006 31/12/2005 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 366.211.357,10 267.895.204,47 1- Kasa 16.271,94 36.245,45 2- Al nan Çekler 70.002,00 56.455,00 3- Bankalar

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM KOMİSYONLARI KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA İLKELERİ 1- Bölüm komisyonları bir komisyon başkanı ve yeterli sayıda öğretim elemanından oluşur. Komisyon üyeleri komisyon

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1 irketimizin, 2012 y ilk dokuz ayl k faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlar ortaklar n bilgilerine sunulmaktad r. Dönem içinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunda

Detaylı

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU A. GĠRĠġ BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. nin Faaliyet Konusu Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), 31.07.1990 tarihinde Murad

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirketimiz faaliyetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yürütmekte olan halka açık bir kuruluştur.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirketimiz faaliyetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yürütmekte olan halka açık bir kuruluştur. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirketimiz faaliyetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yürütmekte olan halka açık bir kuruluştur. Şirket kurucu ortaklarının sahip olduğu kurumsallaşma anlayışı,

Detaylı

G ünümüzün artan rekabet koflullar alt nda iflletmeler, faaliyetlerine devam

G ünümüzün artan rekabet koflullar alt nda iflletmeler, faaliyetlerine devam fit RAKLER N MUHASEBELEfiT R LMES VE RAPORLANMASINDA ÖRNEKLERLE ÖZ KAYNAK YÖNTEM Arfl. Gör. Asl TÜREL stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Arfl. Gör. Yi it Bora fieny T stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ticaret Ünvanı : Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Adresi : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL Telefon No. : 0 (212)

Detaylı

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 NAKİT SERMAYE ARTIŞLARINDA İNDİRİM UYGULAMASI Kurumlar Vergisi Kanunu nun Diğer İndirimler başlıklı 10. Maddesine eklenen (ı) bendi hükmü ile; finans, bankacılık ve sigortacılık

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

BA IMSIZ DENET M ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA

BA IMSIZ DENET M ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M Doç.Dr. Lerzan KAVUT stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Doç.Dr. Oktay TAfi stanbul Teknik Üniversitesi flletme Fakültesi Dr. Tuba fiavli

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

Türkiye Halk Bankas A.fi. Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu

Türkiye Halk Bankas A.fi. Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu Halkbank 2008 Faaliyet Raporu 71 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyan Bankam z May s 2007 tarihinde yap lan halka arz sonras nda Sermaye Piyasas Kurulu taraf ndan yay mlanm fl olan "Kurumsal Yönetim

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu fl Yat r m, baflta pay sahipleri olmak üzere, çal flanlar, müflterileri ve ilgili bütün taraflar ile aras ndaki hak ve sorumluluklar n, kurumsal yönetim anlay fl n

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı