Sağlık Eğitim Enstitüleri Genel Yönetmeliği

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sağlık Eğitim Enstitüleri Genel Yönetmeliği"

Transkript

1 Sağlık Eğitim Enstitüleri Genel Yönetmeliği R.G.Tarihi: R.G.Sayısı: BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Kapsam Madde 1. Bu yönetmelik, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı Sağlık Eğitim Enstitülerinin amaç, yönetim, öğretmenler ve asistanlar, kayıt kabul, devam, disiplin, sınıf geçme ve sınavlar ile diğer esasları kapsar. Dayanak Madde 2. Bu yönetmelik, 555 sayılı Sağlık Eğitim Enstitüleri Kuruluş Kanununa dayalı olarak hazırlanmıştır. Deyimler Madde 3. Aksi belirtilmedikçe bu yönetmelikte geçen; a) Bakanlık sözünden Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, b) Genel Müdürlük sözünden enstitünün bağlı olduğu Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü, c) Enstitü sözünden Sağlık Eğitim Enstitüleri, d) Müdür sözünden Sağlık Eğitim Enstitüleri Müdürleri, e) Öğretim Kadrosu sözünden Sağlık Eğitim Enstitülerinde öğretim programı uyarınca kadrolu veya sözleşmeli veya ihtisas yapmış veya bu enstitüdeki asistanlık süresini başarı ile tamamlamış olan öğretmenler ile öğretim görevlileri, f) Asistan sözünden 555 sayılı Sağlık Eğitim Enstitüleri Kuruluş Kanununun 7. maddesine göre, enstitüde ihtiyaç duyulan dallara öğretmen yetiştirmek amacıyla bu yönetmelik hükümlerine göre alınan öğretim yardımcıları, g) Sınav sözünden dönemler içinde, dönem aralarında ve dönem sonlarında yapılan (ara, sınıf geçme, bitirme, bütünleme ve engel) sınavlar anlaşılır. Başlıklar: Madde 4. Bu yönetmeliğin madde kenar başlıkları, ilgili olduğu maddenin konusunu ve maddeler arasındaki bağlantıyı görmekte olup, yönetmelik metnine dahil değildir. İKİNCİ BÖLÜM Tanım ve Amaç Tanım Madde 5. Sağlık Eğitim Enstitüleri, ortaokula dayalı dört yıl süreli temel mesleki eğitim-öğretim görmüş ve kendi mesleki sahalarında en az üç yıl başarıyla çalışmış olan sağlık meslek lisesi mezunlarına, enstitüdeki bölümlerde yüksek eğitim ve öğretim yaparak sağlık meslek liselerine öğretmen ve yönetici, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin gerektirdiği alanlara eğitici, yönetici ve denetici sağlık personeli yetiştiren Bakanlığa bağlı bir yüksek okuldur. Madde 6. Enstitüde aşağıda belirtilen bölümler vardır: a) Ana ve çocuk Sağlığı (sağlık meslek liselerinin ebelik bölümü mezunu kız öğrenciler alınır). b) Medikal Bakım (sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu kız öğrenciler alınır). c) Toplum Sağlığı (sağlık meslek liselerinin toplum sağlığı ve hemşirelik bölümü mezunu kız ve erkek öğrenciler alınır). d) Çevre Sağlığı (sağlık meslek liselerinin çevre sağlığı bölümü mezunu kız ve erkek öğrenciler alınır). e) Laboratuvar (sağlık meslek liselerinin laboratuvar bölümü mezunu kız ve erkek öğrenciler alınır). f) Radyoloji (sağlık meslek liselerinin radyoloji bölümü mezunu kız ve erkek öğrenciler alınır). İhtiyaç halinde yeni bölümlerin ilavesi, mevcut bölümlerin değiştirilmesi veya kapatılması Bakanlığın onayı ile yapılır. Amaç Madde 7. Sağlık Eğitim Enstitülerinin amaçları şunlardır: a) Öğrencilerin Atatürk ilkelerine, vatan ve milletine, kanunlara bağlı, milli birlik ve beraberlik duygusuna sahip, dürüst, ahlaklı, mesleğini seven, görev ve sorumluluk duygusu arttırılmış olarak yetişmelerini sağlamak,

2 b) En az lise dengi temel mesleki eğitim görmüş yardımcı sağlık personeline sağlık hizmetlerinin gerektirdiği bölümlerde yüksek öğrenim yapmak, c) Her düzeydeki sağlık personeline yetiştirici ve geliştirici hizmet içi eğitim, kurs ve seminer düzenlemek, d) Görev alanına giren konularla ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında araştırma yapmak, sonuçlarını değerlendirmek ve yayımlamak. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yönetim Enstitünün organları Madde 8. Enstitünün organları şunlardır: a) Müdür ve müdür yardımcıları b) Yönetim kurulu c) Öğretim kurulu d) Bölüm başkanlıkları e) İdari bürolar Müdür Madde 9. Enstitü müdürü, yüksek öğrenim yapmış sağlık personeli arasından Genel Müdürün teklifi ile Bakanlıkça atanır. Enstitü müdürü, eğitim-öğretim ve yönetim çalışmalarının düzenleyicisi, yürütücüsü, yöneticisi, denetleyicisi ve enstitünün temsilcisidir. Madde 10. Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) Enstitüyü yürürlükte olan kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince genel Müdüre karşı sorumlu olarak yönetmek, b) Enstitünün genel yönetimi ve amaçları ile ilgili olarak öğretim ve yönetim kurullarınca kararlaştırılan kanun, tüzük ve yönetmelik tekliflerini Genel Müdürlüğe sunmak ve sonuçlandırılmasını izlemek, c) Enstitünün amaçlarını gerçekleştirmek için, gerekli plan ve programların hazırlanmasını, geliştirilmesini, uygulanmasını sağlamak, d) Enstitünün amaçlarına ulaşabilmesi için, organlar arası gerekli koordinasyonu sağlamak, e) Müdür başyardımcısı ve yardımcıları, bölüm başkanları, öğretmenler, asistanlar ile idari büroların şef, memur, hizmetli ve diğer görevlilerin alınmaları için teklifte bulunmak, f) Müdür başyardımcısı ve yardımcıları, bölüm başkanları, öğretmenler, asistanlara eğitim-öğretim uygulama, araştırma, yayım ve diğer eğitici amaçlı görevler vermek, iş birliği ve iş bölümü sağlamak, g) İdari işlerle ilgili olarak büro personeli ve hizmetliler arasında iş birliği, görev bölümü ve enstitü içinde görev değişikliği yapmak, h) Öğretim ve yönetim kurullarına ve gerektiğinde sınav komisyonlarına başkanlık etmek, I) Enstitü içinde programların yönetilmesinde yardımcı olacak danışma niteliğinde, sürekli ve geçici komisyonlar ve kurullar oluşturmak ve gerektiğinde başkanlık etmek, i) Her ders yılı sonunda enstitünün o yılki genel durumu ile ilgili değerlendirme raporunu Genel Müdürlüğe sunmak ve gelecek ders yılına ait ihtiyaçları duyurmak ve sağlamak, j) Enstitüye ait eğitim-öğretim, yönetim ve büro işleriyle ilgili kadro teklifi, tenkisi ve özlük işlemleriyle ilgili teklifte bulunmak, k) Enstitünün bütçe teklifini zamanında Bakanlığa sunmak, l) Enstitüye Bakanlıkça ayrılan ödeneklerin harcanmasında mevzuata hükümlerine göre tahakkuk memurluğu görevini yapmak, m) Yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince, sicil ve disiplin amirliği yapmak, n) Gerektiğinde yada acil durumlarda yönetim kurulunun aldığı enstitüyü geçici kapatma kararını genel Müdürlüğün onayına sunmak, o) Enstitüde görevli tüm personelin beş güne kadar mazeret izinleri ile onanmış yıllık izinlerini vermek, ö) Genel Müdürlükçe verilecek eğitim-öğretim ile ilgili diğer görevleri yapmak. Müdür Yardımcıları Madde 11. Müdür başyardımcısı, enstitünün öğretim kadrosu arasından müdürün önerisi ve Genel Müdürlüğün tasvibiyle Bakanlıkça atanır. Eğitim-öğretim ve yönetim işlerinde müdürün birinci derecede yardımcısı ve müdüre karşı sorumludur. Madde 12. Müdür başyardımcısının görevleri şunlardır: a) Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdüre vekalet etmek, b) Müdürün talimatı doğrultusunda müdür yardımcılarının çalışmalarını koordine etmek ve genel yazışma işlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

3 c) Disiplin kuruluna başkanlık etmek, genel güvenlik işlerini düzene koymak, kurul kararlarının tanzim, muhafaza ve kayıtlara işlenmesini sağlamak, d) Öğretim kadrosu, asistanlar, memurlar ve diğer görevliler ile öğrencilerin özlük dosyalarının düzenli bir şekilde tutulmasını ve muhafazasını sağlamak, e) Kurulların karar ve tutanaklarını düzenlemek ve saklamak, f) Öğrenci sicil ve sınıf geçme defterleri ile not çizelgeleri, diploma ve defterlerinin işlenmesini ve muhafazasını sağlamak, g) Enstitü ile ilgili her türlü tahakkuk ve ödeme evrakı ile alım satım işlemleri ve evrakının hazırlanmasını sağlamak ve paraflamak, h) Müdürün vereceği enstitü ile ilgili diğer görevleri yapmak. Madde 13. Müdür yardımcıları, enstitünün öğretim kadrosu arasından müdürün önerisi ve Genel Müdürün tasvibiyle Bakanlıkça atanır. Eğitim-öğretim ve yönetim işlerinde müdür ve müdür başyardımcısının yardımcıları olup yürütmekte oldukları görevlerinden dolayı müdür ve müdür başyardımcısına karşı sorumludurlar. Madde 14. Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır: a) Müdür başyardımcısının veya müdür ve başyardımcısının enstitüde bulunamayacağı süreler için müdürün görevlendirmesiyle bu görevlere vekalet etmek, b) Öğrenci sicil, sınıf geçme ve diploma işlemleri ile not çizelgeleri ve diğer kayıtların muntazam ve sıhhatli bir şekilde tutmak, işlemek ve muhafaza etmek, c) Öğrenci yoklama işlemlerini muntazam ve sıhhatli bir şekilde yürütmek, d) Eğitim ve öğretimle ilgili ders ve sınav programlarını, çizelgelerini ve bunlarla ilgili işlemleri vaktinde tanzim etmek ve ettirmek, e) Öğrenciler ve mezunlarla ilgili işlemleri yürütmek, f) Enstitünün yönetim işleri, genel güvenliği, disiplin ve devam işlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesine yardımcı olmak, g) Enstitünün temizlik ve nöbet hizmetlerini düzenlemek, yaptırmak, takip etmek ve denetlemek, h) Müdür ve başyardımcısının vereceği diğer görevleri yapmak. Yönetim kurulu Madde 15. Enstitü yönetim kuruluna bir ders yılı için, öğretim kurulu gizli oyla 4 asil 4 yedek, asistanlar kendi aralarından 1 asil 1 yedek üye seçerler. Müdür ve müdür başyardımcısı kurulun tabii üyesidir. Kurul müdür başkanlığında ve yazılı veya sözlü çağırısı üzerine asil üyelerin çoğunluğu ile toplanır. Asil üyelerden biri veya birkaçının kuruldan istifa etmeleri, enstitüdeki görevlerinden ayrılmaları halinde, yedek üyelerden en çok oy almış olanlar kurula üye olarak katılırlar. Özürsüz olarak üç toplantıya gelmeyen üye kuruldan çekilmiş sayılır. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Gerektiğinde yönetim kuruluna müdür yardımcılarından veya bölüm başkanlarından veya öğretmenler danışman üye davet edilebilir. Danışman üyenin oy hakkı yoktur. Kararlar, toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır. Kurulda görüşülecek konu, üyelerden birinin veya birkaçının şahıslarını ilgilendiriyorsa bu üye veya üyeler toplantıya katılamazlar. Bu durumda, seçimle gelmiş üyelerin çoğunluğu kaybolursa yerine en çok oy alan yedek üyelerden çağırılır. Yönetim kurulu kararları istişari mahiyette olup alınan kararlar tutanakla tespit edilir ve genel Müdürlüğün onayına sunulur. Madde 16. Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: a) Enstitü ile ilgili mevzuat hükümlerinin, kurul ve komisyonlar karar ve tavsiyelerinin yerine getirilmesini sağlayacak tedbirleri ve işlemleri önermek, b) Enstitünün amaçlarına ulaşabilmesi için her türlü çalışmalarında koordinasyonu sağlayacak önlemleri ve gerekli işlemleri tavsiye etmek, c) Enstitüye alınacak bölüm başkanları, öğretmenler ve asistanlar hakkında 555 sayılı kanunun 7. maddesine ve bu yönetmelik hükümlerine göre görüş bildirmek, d) Asistanlığa giriş sınavı ile asistanlık süresi sonundaki yeterlik sınavlarını yapacak komisyonların (jürilerin) üyelerini seçmek, e) Enstitüye alınacak öğrencilerin bölümlere göre sayıları, seçme, kayıt ve kabul işlemlerinin ne yolda yapılacağı hakkında tavsiyede bulunmak, f) Lüzumu halinde, enstitü müdürünün getirebileceği enstitünün geçici olarak beş güne kadar tatil edilmesi teklifini incelemek, değerlendirmek ve karara bağlamak, g) Gerektiğinde enstitünün yıllık bütçesi ile ilgili hazırlık çalışmasında gerekli tavsiye ve tekliflerde bulunmak,

4 h) Enstitüyü temsilen yurt içi ve yurt dışı bilimsel toplantıda, çalışma ve araştırmalara katılacak öğretmen ve asistanlar hakkında görüş bildirmek, ı) Müdürün getireceği diğer konularda görüş bildirmek. Madde 17. Öğretim kurulu, öğretim kadrosu ile asistanların kendi aralarında seçeceği bir temsilciden oluşur. Kurul, müdürlüğün yazılı çağırısı üzerine öğretimin başladığı ilk ay içinde ve öğretim yılı sonunda olmak üzere en az iki defa salt çoğunlukla toplanır. Enstitü müdürü gerekli gördüğü hallerde kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Tespit edilen toplantı gün ve saatinde gelenlerin sayısı salt çoğunluğu bulmadığı takdirde toplantı yapılmaz, durum bir tutanakla belirlenir ve takip eden on gün içinde toplantı yapılmak üzere bir tarih tespit edilerek üyelere yeniden duyurulur. Bu toplantıda gelen üye sayısı, öğretim kurulu üye sayısının 1/3 ünü bulduğu takdirde toplantı yapılır. Öğretim kurulu toplantılarına enstitü müdürü veya müdürün görevlendirmesiyle başyardımcısı veya başyardımcının yokluğunda en kıdemli yardımcı başkanlık eder. Kararlar, toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, başkanın bulunduğu tarafın oyları geçerlidir. Toplantı tutanakları toplantıya katılan üyeler tarafından imzalandıktan sonra Genel Müdürlüğün bilgi ve onayına sunulur. Madde 18. Öğretim kurulunun görevleri şunlardır: a) Enstitünün eğitim ve öğretim durumu ve işlerini gözden geçirmek ve gerekli tavsiyelerde bulunmak, b) Enstitü müfredat programlarında yapılması gereken değişiklikler hakkında görüş bildirmek, c) Enstitü müdürlüğünce getirilecek eğitim-öğretim ve diğer konuları inceleyerek görüş bildirmek, d) Yönetim ve disiplin kurulu üyelerini seçmek ve gerek görülecek diğer komisyonları oluşturmak, e) Öğretim kadrosu arasından eğitim ve öğretim konularında koordinasyonu sağlamak için önerilerde bulunmak, Bölüm başkanları Madde 19. Bölüm başkanları bölümlerin eğitim ve öğretimle ilgili işlerinin yürütücüleri olup bu işleri müdürün görüşü doğrultusunda yürütmeye yetkili ve müdüre karşı sorumludur. Madde 20. Bölüm başkanlarının seçimle ve görevlendirilmesi aşağıdaki şekilde yapılır: a) Bölüm başkanları, öncelikle bölümün kadrolu öğretmenleri arasında veya ücretli veya fahri öğretim kadrosu arasından ilgili bölüm kurulunca gizli oyla seçilir. Seçilen üye kadrolu ise üç öğretim yılı için, ücretli veya fahri görevli ise bir öğretim yılı için görevlendirilir. Süresi dolan üye tekrar seçilebilir ve yenisi başlayıncaya kadar görevini sürdürür. Enstitü müdürü gerek gördüğünde bölüm kuruluna başkanlık eder ve oylamaya katılır. b) Bölüm kurulunu oluşturan üye sayısı (asistanlar hariç), müdürün dışında dört üyeden az olduğunda bölüm başkanı, ilgili bölüm öğretim kadrosu arsından olmak üzere, yönetim kurulunca bir öğretim yılı için seçilir. c) Bölüm kurulunca seçilen üyenin bölüm başkanlığı görevi yönetim kurulunun tasvibiyle ve Genel Müdürün onayı ile başlar. Seçimin uygun görülmemesi halinde bölüm başkanı yönetim kurulunca seçilerek Genel Müdürün onayını takiben bir öğretim yılı için görevlendirilir. d) Bölüm kurulundaki seçimlerde oyların eşitliği halinde oylama bir defa daha tekrarlanır. Tekrar eşitliği halinde ise, seçim (c) fıkrası uyarınca yönetim kurulunca yapılır. e) Bölüm başkanı seçim ve görevlendirme teklifleri Genel Müdürlüğün onayına sunulur. f) Bölüm başkanının altı aydan kısa süreli ayrılıklarında bölüm öğretmenlerinden meslekte en kıdemli üye, bölüm başkanlığına vekalet eder. Bu sürenin altı ayı geçmesi halinde yeni bölüm başkanı seçilir. g) Bölüm başkanı olarak görevlendirilen öğretmenler, kendi kadrolarına bağlı olarak ve esas görevlerini aksatmayacak şekilde görevlerini yaparlar. h) Enstitüde kadrolu olup, bölüm dersleri dışında kalan ders öğretmenlerinin hangi bölüm kurullarına yardımcı olmak üzere katılacakları ve süreleri yönetim kurulunca saptanır. Bu üyeler, o kurulların üyesi olarak toplantı ve oylamalarına katılırlar. ı) Yeni kurulacak bölüm başkanlığı ve kurulları için de bu yönetmelik hükümleri uygulanır. Madde 21. Bölüm başkanlarının görevleri şunlardır: a) Bölümlerinde görevli bulunan öğretmenler ve asistanlar ile toplantılar düzenleyerek bölümlerinin eğitim ve öğretim işlerinin gelişmesini sağlamak, bu amaçla bölümlerindeki öğretmen ve asistanlara görev vermek, verilen görevin yapılmaması halinde durumu enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirmek, b) Bölüm öğretim kadrosunun işbirliği ve görev bölümü ile hazırlanan bir program gereğince bölümdeki asistanların yetiştirilmesini sağlamak, eğitimini tamamlayan asistanların tez tetkik ve yeterlik sınav jürilerine başkanlık etmek, c) Bölümleriyle ilgili olarak araştırma, yayım, seminer, laboratuar, uygulama, araç gereç üretimi ve benzeri eğitsel etkinliklerin programını yapmak, müdürlüğün tasdikine sunmak, tasdik edilen programı yürütmek,

5 d) Bölümdeki ders programını ve ders verecek üyeler hakkında görüşünü müdürlüğe bildirmek, e) Her öğretim yılı sonunda bölümü ile ilgili tüm çalışmalar ile asistan için ayrı ayrı yıllık değerlendirme raporunu müdürlüğe sunmak, f) Enstitü müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak. Bölüm Kurulu Madde 22. Bölüm kurulu, ilgili bölümde ders veren kadrolu, ücretli, sözleşmeli ve fahri öğretmenler ile asistanlardan oluşur. Asistanlar bölüm başkanı seçimine ve kendilerini ilgilendiren değerlendirme toplantılarına katılamazlar. Bölüm kurulu, bölüm başkanının başkanlığında ve bölüm işlerini görüşmek üzere her dönem başında ve öğretim yılı sonunda olmak üzere bir öğretim yılı içinde en az üç defa toplanır. Bölüm başkanı, lüzum gördüğü hallerde bölüm kurulunu ayrıca toplayabilir. Toplantılar salt çoğunlukla yapılır. Alınan kararlar tutanağa yazılır. Katılan üyelerce imzalanarak enstitü müdürlüğünün onayına sunulur. Müdürlükçe onaylanmayan kararlar, bölüme iade edilir. Yeniden alınan kararda müdürce onaylanmaz ise yönetim kurulunca görüşülür. Bu kurulunda alınacak karar, Genel Müdürün onayını takiben kesinleşir. Bölüm kurulu, bölüm başkanının görevlerini yerine getirmesinde yardımcı olup ayrıca enstitü müdürlüğünce ve bölüm başkanlığınca verilen diğer görevleri de yapar. Bölüm kurulu, bölümdeki her asistanın yıllık çalışmasını ve başarısını değerlendirip bir rapor halinde enstitü müdürlüğüne sunar. İki yıl olumsuz rapor alan asistanın başka göreve atanma teklifi Müdürlükçe yapılır. İdari Büro ve Görevleri Madde 23. Enstitüde aşağıda belirtilen idari bürolar ve birimler eğitim ve öğretime destek amacı ile bulunur. 1. İdari işler bürosu 2. Öğrenci işleri bürosu 3. Tercüme, yazım, basım ve yayım bürosu 4. Ayniyat saymanlığı 5. Mali işler mutemetlik bürosu 6. Anbar ve depo memurluğu 7. Kütüphane memurluğu 8. Eğitim araçları yapım ve üretim ünitesi 9. Ders laboratuarları 10. Laboratuar teknisyenliği Yukarıda büro ve birimlerin özelliğine göre birer sorumlu şef, yeteri kadar memur, daktilo ve eleman görevlendirilir. Ayrıca enstitünün elektrik, santral, sıhhi tesisat, kalorifer ve diğer teknik işlerini yürütecek teknisyenler, şoförler ile temizlik, bahçe ve bekçilik işlerini yürütecek bir başhademe ve yeteri kadar hizmetli personel bulunur. Bunların çalışma şekli ve görev bölümü enstitü müdürlüğünce düzenlenir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Öğretmenler ve Asistanlar Öğretmenler Madde sayılı Sağlık Eğitim Enstitüleri Kuruluş Kanununun 7. maddesine göre, enstitüye öğretmen olacak yüksek okul mezunlarının eğitim ile görevlendirdiği dallarda doktora veya ihtisas yapmış olmaları veya en az üç yıl bu enstitüde öğretim yardımcılığı (asistanlık) yaptıktan sonra kendi bölümlerinde yeterlik sınavını vermiş olmaları şarttır. Madde 25. Öğretmenlerin görevleri şunlardır: a) Enstitü müfredat programında dal ve dalı ile ilgili dersleri vermek, yönetmelikte belirtilen sınavları yapmak ve değerlendirmek, b) Öğrencilerin Atatürk ilkelerine, vatan ve milletine, kanunlara bağlı, milli birlik ve beraberlik duygusuna sahip, dürüst, ahlaklı, mesleğini seven, görev ve sorumluluk duygusu arttırılmış olarak yetiştirilmelerini sağlamak, c) Verdikleri dersler ile ilgili uygulama, laboratuar çalışması, seminer ve araştırmaları yürütmek, gerektiğinde diğer öğretim üyeleri ile işbirliği yapmak, dersiyle ilgili ders notlarını hazırlamak ve geliştirmek, d) Enstitü müdürlüğünce verilecek araştırmaları yapmak, bu araştırma sonuçlarını bölüm başkanlığı vasıtası ile müdürlüğe sunmak ve gerektiğinde bunların yayınlanmasını istemek, e) Bölüm kurullarındaki görevlerinden başka, bölüm başkanlığının yaptığı programa göre sorumluluğuna verilen asistanların dersi veya konusu ile ilgili olarak yetişmesini sağlamak, f) Bölüm başkanı ve enstitü müdürlüğünün iznini almak şartıyla kendi konularıyla ilgili olmak üzere, enstitü içinde ve dışında seminer, panel, konferans ve benzeri faaliyetlere katılmak,

6 g) Yönetmelik uyarınca enstitüde yapılacak toplantılara, müdürlükçe kurulacak kurul ve komisyonlara katılmak ve verilecek görevleri yapmak, h) Her öğretim yılı başında, o yıl yapacakları eğitim ve öğretim planını ilgili bölüm başkanı aracılığı ile müdürlüğe vermek, I) Sorumluluğuna verilen asistan ve öğrencilerin danışmalığını yapmak, i) Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak. Madde 26. Öğretmenler, yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara izinleri dışında ayrıca yıllık izin verilmez. Verilecek ders ve ders dışı görevlerine devam etmek zorundadırlar. Madde 27. Enstitü müdürü, başyardımcı ve yardımcılar ile asistanlar yıllık izin kullanırlar. Asistanlar Madde 28. Sağlık Eğitim Enstitüsü asistanları, enstitüce ihtiyaç duyulan dallara öğretmen yetiştirmek amacıyla bu yönetmelik hükümlerine göre alınırlar. Asistanların Nitelikleri Madde 29. Asistan olarak alınacaklarda 657 sayılı kanunda belirtilen özellikler yanında aşağıdaki nitelikler aranır. a) Sağlık Eğitim Enstitüsü mezunu veya asistan alınacağı dalda lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak, b) Pedagojik formasyon derslerini veya sertifikasını almış olmak, c) Sıhhatli ve öğretmenlik yapmaya mani sakatlık veya organik kusurları olmamak,(bu husus sağlık kurulu raporu ile belirlenir ve sınavlardan önce alınır. d) 35 yaşından büyük olmamak, e) Fiili askerlik hizmetini tamamlamış olmak veya askerlikten muaf olmak,(erkek adaylar için), f) Açılan yarışma sınavlarını kazanmış olmak, g) Asistanlık sonunda 4,5 yıl mecburi hizmet yapacağına dair yüklenme senedi vermek, (Sınavı kazananlardan alınır.) Asistanlık Sınavları Madde 30. Her öğretim yılı sonunda bölüm başkanları kendi bölümlerinde hangi dallarda kaç asistana ihtiyaç olduğunu enstitü müdürlüğüne bildirir. Bu teklif yönetim kurulunda incelenip karara bağlandıktan sonra Genel Müdürlüğün onayına sunulur. Madde 31. Enstitü müdürlüğü, Genel Müdürlükçe kabul edilen asistan sayısını ve hangi dallara alınacaklarını gazete ve diğer vasıtalarla ilan ederek duyulur. Bu duyuruda başvurma süresi, arana şartlar, yabancı dil ve dal sınavlarının yer ve tarihleri belirtilir. Madde 32. Asistanların seçme sınavları yabancı dil, dal dersleri ve mülakat olmak üzere üç aşamada yapılır. a) Yabancı dil sınavı: Yabancı dil sınavı İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden yapılır. Yabancı dil sınavını başaramayanlar dal sınavına alınmazlar. Yabancı dil sınavını yapacak komisyon yönetim kurulunca enstitü yabancı dil öğretmenlerinden birinin başkanlığında bu dili bilen en az iki öğretmenden kurulur. Komisyon enstitünün imkanlarıyla kurulamadığı takdirde aynı sınavı yapabilecek nitelikteki üyeler enstitü müdürünün teklifi ve Genel Müdürlüğün tasvibiyle dışarıdan seçilir. Yabancı dil sınavları asistan adaylarının girmek istediği dalın, genel seviyedeki yabancı dil yayınlarını lügat yardımıyla anlayabileceği düzeydeki konularda yazılı olarak yapılır. Bu yönetmeliğin sınıf geçme ve sınavlarla ilgili bölümde belirtilen en az geçer notu alanlar başarılı sayılırlar. Bu sınavı başaranlar dal derslerin sınavlarına alınırlar. Devler yabancı dil sınavını başarmış olanlar yabancı dil sınavına tabi tutulmazlar ve yüz puan almış sayılırlar. b) Dal dersleri sınavı: Dal dersleri sınavını yapacak komisyon, o dalın bölüm başkanının başkanlığında enstitü yönetim kurulunca seçilecek en az iki bölüm öğretmeninden kurulur. Bu komisyon sınavları yazılı olarak yapar. Bu yönetmeliğe göre en az iyi derece not alanlar başarılı sayılır ve mülakat sınavına alınırlar. c) Mülakat sınavı: Mülakat sınavını yapacak komisyon, dal dersleri sınavını yapan komisyona en az iki öğretmen üyenin daha katılması ile kurulur. Mülakat komisyon başkanı enstitü müdürü veya görevlendireceği kişidir. Adayın mülakat sınavından bu yönetmeliğe göre en az geçer not alması gerekir. Sınav sonuçları yabancı dil, dal ve mülakat sınavlarında alınan notların toplamına göre tespit edilir. Alınacak asistanların atanmaları Bakanlıkça yapılır. Asistanların Yetiştirilmesi

7 Madde 33. Asistan, dalının bölüm başkanlığınca yapılan ve enstitü müdürünün onayından geçen yetiştirme programlarına göre öğrenimini sürdürür. Bu öğrenimi sırasında enstitü müdürlüğüne, bölüm başkanına, yetiştirilmesi için görevlendirilen öğretmenlere karşı sorumludur. Madde 34. Asistanların görevleri şunlardır: a) Yetiştirme programı gereğince yönetiminde çalıştığı öğretmenlerin vereceği konulara hazırlanmak, dalı ile ilgili yayınları izlemek, eğitim-öğretim çalışmalarında hazır bulunmak, yardımcı olmak, verilen görevleri zamanında yapmak, b) Kendi dalı ile ilgili enstitüdeki teorik ve uygulamalı derslere devam etmek, yetiştirme programında belirtilecek yer ve sürede saha araştırmalarında çalışmak, buna imkan sağlanmadığında araştırma yapan kurum veya kuruluşlar da araştırma yöntemlerini incelemek, c) Yönetiminde çalıştığı öğretmenlerin bilgisi altında öğrencilerin ders ve uygulamalarına yardım etmek, ders araç ve gereçlerinden yararlanmalarını sağlamak, gerektiğinde bölüm başkanının ve bölüm öğretmenlerinin yönetim ve sorumluluğu altında deneyim kazanmak amacıyla ders vermek. Madde 35. Asistanların, esas ve yardımcı dallarıyla ilgili izlemekle zorunlu oldukları derslerin bittiği dönem sonunda, sorumlu öğretmenleri bölüm başkanlığına asistanların çalışma ve yeterlilik durumunu bildirir bir değerlendirme raporu verir. Öğretmenlerin verdiği bu raporların ışığı altında, bölüm kurulunda yıllık çalışması değerlendirilip bölüm başkanlığınca her öğretim yılı sonunda enstitü müdürlüğüne ayrıntılı bir rapor sunulur. Bu raporda, asistanın takip ettiği ders ve uygulamalar, süresi, devam ve başarı durumu ile yaptığı diğer çalışmalar, yetişmesi için alınan ve alınacak önlemler belirtilir. Asistanın değerlendirilmesiyle ilgili işlemlerde bu raporlar esas alınır. Madde 36. Asistan, yetiştirme programındaki derslere, uygulamalara, laboratuar çalışmalarına ve araştırmalara üç yıl bilfiil devam etmeye, normal mesai saatlerinde görevinde bulunmaya mecburdur. Yıllık izinler, mazeret izinleriyle toplam bir ayı geçmeyen rapor izinleri devamından sayılır. Madde 37. Asistanlar, yönetim işlerinde deneyim kazandırılmak amacı ile müdürlükçe belli bir süre idari işlerde de görevlendirilebilirler. Bu amaca yönelik çalışma programı, enstitü müdürlüğünün görüşü ve onayı alınarak bölüm başkanınca düzenlenir. Asistanlar ayrıca, bağlı bulunduğu bölümün idari işlerini yürütmekle de görevlidirler. Madde 38. Asistanlar, bölüm kurulunun görüşü ve yönetim kurulu kararı ile haftada 6 saat kadar enstitü dışında ücretli ders görevi alabilirler. Madde 39. Asistanlara, kendi dalı ve enstitüde okutulan derslerle ilgili olmak şartıyla yurt içi veya yurt dışı üniversite, fakülte ve benzeri kurumların lisans üstü programlarından (master, doktora vb) birinin sınavını kazanması halinde enstitüdeki yetişmesi de dikkate alınarak bölüm kurulunun görüşü, yönetim kurulunun kararı ve Genel Müdürlüğün onayı ile bu programların tamamına veya bir bölümüne devam etme izni verilebilir. Bu gibiler katıldıkları programı ve bu program sonunda alacağı belgeleri zamanında enstitü müdürlüğüne ve bölüm başkanlığına sunmak zorundadır. Başarılı olamayanlara olumsuz rapor tanzim edilir. Madde 40. Yıl sonu değerlendirme raporlarında eğitim, öğretim, yönetim, laboratuar, uygulama ve araştırma alanlarındaki başarısı yetersiz görülen asistanın durumu, bölüm kurulunun görüşüne istinaden yönetim kurulunda incelenir. Asistanın yetersizliğinin telafisi veya enstitüyle ilgisinin kesilmesi hakkında alınacak karar Genel Müdürlüğe sunulur. Madde 41. Her asistanın öğretmenlik sınavına girebilmesi için aşağıdaki işlemleri tamamlaması gerekir: a) Asistan göreve başladıktan sonra, alacağı teze hazırlık olmak üzere bölüm başkanlığınca tespit edilen konu üzerinde araştırma çalışması yapar. Bu çalışmayı ilk yılın sonuna kadar bölüm başkanlığına vermek zorundadır. b) Araştırma çalışması uygun görülen asistana bölüm başkanı tarafından tez konusu ikinci yılın ilk iki ayı içinde verilerek, bölüm kurulunca tez danışmalığı yapacak öğretmen seçilir. c) Asistan, hazırladığı tezini, asistanlığının üçüncü yılı sonunda, incelenmek üzere bölüm başkanlığına sunar. d) Tezini teslim eden asistanın özel dosyası ve yıllık değerlendirme raporları, enstitü müdürü ile bölüm başkanı tarafından incelenir ve yaptığı çalışmalar ile başarı durumu müşterek raporla tespit edilir. e) Başarısı tespit edilen asistanın tezi, ilgili bölüm başkanının başkanlığında tez danışmanının da katılmasıyla yönetim kurulunca seçilen iki öğretmenden oluşacak jüri tarafından incelenir. İnceleme süresi bir aydan çok olmaz. f) Başarısı tespit edilen ve tezleri kabul edilen asistanlar yeterlik sınavına girerler. g) Başarısı tespit edilen ancak tezi red edilen asistana, tez jürisi tarafından tezini geliştirmek üzere bir yıla kadar ek süre verilmesi, müşterek imzalı bir raporla bölüm başkanlığınca enstitü müdürlüğüne teklif edilir. Bu teklif müdürlüğün onayı ile kesinleşir. Durum ilgili asistana yazılı olarak tebliğ edilir. Verilen ek süre tebliğ tarihinden itibaren başlar. Bu süre sonunda da tezi red edilir ise, tez jürisi raporuyla belirlenen durum, bölüm

8 başkanlığınca enstitü müdürlüğüne intikal ettirilir. Tezi ikinci defa red edilerek başarısızlığı tespit edilen asistanın durumu yönetim kurulunda görüşülerek enstitü ile ilişiği kesilmek üzere karar Genel Müdürlüğe sunulur. Asistanların Yeterlik Sınavı Madde 42. Başarısı ve tezi kabul edilen asistanlar bir ay içinde yeterlik sınavına girerler. Sınav, tez jürisi tarafından sözlü, yazılı ve uygulamalı olarak yapılır. Sözlü sınavda tezin savunması yaptırılır. Yazılı sınavda esas ve yardımcı dallardaki bilgisi ölçülür. Uygulamalı sınavda da sınav jürisince bir gün önce duyurulan konuda deneme dersi verdirilir. Deneme dersinin süresi onbeş dakikadan az, normal bir ders saatinden çok olamaz. Bir asistanın yeterlik sınavında başarılı sayılabilmesi için bu sınavların her birinden yüz üzerinden en az yetmişer puan alması şarttır. Madde 43. Yeterlik sınavını başaran asistanlar enstitüde öğretmenlik yapma hakkını kazanırlar ve müdürlükçe enstitü öğretmenliğine atanma teklifleri Genel Müdürlüğe sunulur. Bu gibiler, münhal varsa enstitü öğretmenliğine, münhal yoksa durumlarına uygun başka bir göreve atanabilirler. Yeterlik sınavını başaramayan asistanlara üç aydan az ve bir yıldan çok olmamak üzere ek süre verilir. Bu süre sonunda da başarısız olanların enstitü ile ilişiği kesilmek üzere başka göreve atanma teklifleri Genel Müdürlüğe sunulur. Madde sayılı kanunun 7. maddesine göre lisans üstü düzeydeki enstitü asistanlığını başarıyla bitirenlere dalında uzman öğretmen ünvanı ve diploması verilir. Diplomaların tanzim, tescil ve tesliminde bu yönetmeliğin diploma işleri ile ilgili esaslara uyulur. BEŞİNCİ BÖLÜM Öğrenci Kayıt ve Kabul İşleri Giriş Şartları Madde 45. Enstitüye öğrenci olmak için müracaat edecek adaylarda aranan şartlar şunlardır: a) Ortaokula dayalı lise dengi sağlık meslek liselerinden mezun olup mesleğinde başarılı olarak en az üç yıl fiilen çalışmak ve son üç yıl iyi sicil almış olmak, son üç yıl içinde kınama ve uyarma cezaları dışında veya mükerrer ceza almamış olmak, (Adayların sicil durumu enstitü müdürlüğünce ilgili kurumlardan yazılı olarak istenir), b) Halen memur veya diğer kuruluşlarda çalışıyor olmak, c) Daha önceden Sağlık Eğitim Enstitülerinde okumuş veya sınıfta kalmış olmamak, d) Sağlık durumu, enstitü öğrenimini takibe elverişli olmak, (Bu durum sağlık kurulu raporuyla belirlenir ve sınavı kazananlardan istenir), e) Adli ve anarşik sabıka kaydı bulunmamak, f) Erkek adayların askerliğini yapmış veya tecilli olmak, g) Giriş sınavını kazanmış olmak, h) Yönetim kurulunun teklifi ve Genel Müdürlüğün onayıyla tespit edilecek diğer şartlara durumu uygun olmak, Madde 46. Müracaatta gerekli belgeler şunlardır: a) Enstitü müdürlüğüne hitaben yazılmış, sınava girmek isteğini bildirir bir dilekçe, (Bu dilekçede adaylar, mezun olduğu okul, bölümü, yılı, memuriyet sicil numarası, adresini, tarih sırasına göre memur olarak çalıştığı yerleri ve sınavına gireceği bölümü belirteceklerdir), b) Nüfus cüzdanının onaylı örneği, c) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teşkilatı dışındaki kuruluşlarda çalışan adaylar için, sağlık meslek lisesi diplomasının aslı veya onaylanmış örneği, (Mecburi hizmetini bitirmediğinden diplomasını almamış olanlar, mezun olduğu okuldan alacakları bir belge ile mezun olduğu okul, bölümü, derecesi ve yılını belgelendirir), d) Savcılıktan alınmış sabıkasızlık belgesi, e) Erkek adayların askerlik durum belgesi, f) Üç adet 4,5 X 6 ebadında fotoğraf. Madde 47. Enstitü giriş sınavlarına katılmak için müracaat şartları, şekli, süresi, istenecek belgeler, sınav tarihleri, bölümlere göre alınacak öğrenci sayıları kesin kayıt işleri ve benzeri gerekli açıklamaları gösterir her yılın kayıt kabul şartları formu yönetim kurulunca en geç Şubat ayında hazırlanıp Genel Müdürlüğün onayına sunulur. Onaylanan metin Bakanlıkça bastırılıp İl Sağlık Müdürlükleri vasıtasıyla sağlık teşkilatına, enstitü vasıtasıyla isteklilere duyurulur. Giriş Sınavı Madde 48. Enstitüye girecekler için yazılı sınav ve mülakat yapılır. Her ikisine birden GİRİŞ SINAVI denir. Bu sınavda aşağıdaki işlemler yapılır: a) Giriş sınavının zamanı her yılın kayıt kabul şartlarında belirlenir,

9 b) Sınava girmek için müracaat eden adayların durumu enstitü müdürlüğünce incelenir ve sınava gireceklerin isim listesi sınav gününden en az onbeş gün önce enstitü içinde ilan edilir. Sınava giriş belgeleri ile birlikte adaylara bir yazıyla duyurulur. Adaylar sınav salonuna, sınava giriş belgelerine bakılarak alınırlar, c) Sınav soruları genel yetenek, genel bilgi ve sağlık bilgisi konularından hazırlanıp sağlık bilgisi konularına %50 ağırlık verilir ve sınav yazılı olarak yapılır. Cevaplar sınav komisyonunda incelenerek toplam yüz puan üzerinden değerlendirilir, adayın sınav kağıdına rakam ve yazıyla yazılır, komisyon üyelerince imzalanır. Yazılı sınav sonucu en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır, d) Mülakata, bu sıraya göre enstitüye alınacak öğrenci sayısının iki katı kadar aday çağırılır, e) Mülakat, önceden tespit edilecek özel bir forma göre yüz puan üzerinden değerlendirilir. f) Giriş sınavı sonuçları, yazılı ve mülakat puanları toplamına göre belirlenir, g) Puanları eşit olanlardan, sağlık bilgisi puanı yüksek olanlar, bu puanı da eşit olursa meslekteki hizmet süresi çok olanlar, o da eşitse Bakanlık teşkilatında çalışanlara öncelik verilir. Bunlarda da eşitlik olursa kur a çekilir, h) Sınav ve değerlendirme komisyonları enstitü müdürlüğünün önerisi ve Genel Müdürlüğün onayı ile belirlenir. Kesin Kayıt Madde 49. Enstitüye kesin kayıt için yapılacak işlemler şunlardır: a) Sınavı kazanan adayın, sağlık durumunun enstitü öğrenimini takibe elverişli olduğuna dair sağlık kurulu raporunu, enstitüce önceden belirlenen tarihe kadar müdürlüğe vermiş olması, b) Sağlık durumu elverişli olan adayların, enstitünün teklifi üzerine enstitü öğrencilerine mahsus sağlık teknisyeni kadrolarına Bakanlıkça atanmış olması, c) Enstitü sağlık teknisyenliği kadrosuna atanan adayların; 1. Maaş nakil ilmuhaberi (eski görev yerinden alınır), 2. Nüfus hüviyet cüzdanı aslı, 3. 8 adet vesikalık fotoğraf, 4. 1 asıl ve 6 suret noter tasdikli taahhüt ve kefalet senedi (örneği enstitüden alınır). İle birlikte tanınan süre içinde enstitü müdürlüğüne başvurup kesin kayıdını yaptırmış olmak. Madde 50. Sınavı kazanan adaylardan enstitüye girmekten vazgeçenlerin, sağlık durumu elverişli olmayanların, idari-adli veya anarşik suçtan dolayı engeli sonradan anlaşılanların, istenen belgelerini vaktinde vermeyenlerin veya tanınan süre içinde kesin kayıdını yaptırmayanların yerine, giriş sınavı bölümündeki esaslara göre öğretimin başlangıcından itibaren bir ay içinde aynı bölümün yedeklerinden öğrenci alınır. ALTINCI BÖLÜM Devam ve Devamsızlık Devam Madde 51. Memurlarla ilgili kanunlar yanında öğrencilik düzeni ve öğretiminin başarılı kılınması yönünden öğrenciler derslere, laboratuar çalışmalarına, uygulamalara, inceleme ve araştırmalar ile diğer eğitim öğretim faaliyetlerine devam ve sınavlara katılmakla yükümlüdürler. Devamsızlık Madde 52. Öğrencilerin devamsızlığı halinde aşağıdaki esaslar uygulanır: a) Sağlık özürü dışında, kişisel veya ailevi bir özürden dolayı enstitü müdürlüğünden izin alanların bu devamsızlığı teorik ders veya uygulamaların her bir ders için ayrı ayrı olarak yıllık toplam ders saatinin %20 sini, izinsiz devamsızlıkları ise %10 unu geçemez. Belirtilen bu süreleri aşan öğrenciler, ders notları ne olursa olsun o ders veya derslerden sınıfta kalmış sayılırlar ve enstitü ile ilişkileri kesilir. İzinsiz veya özürsüz devamsızlıklarda idari soruşturmayı müteakip gerekli işlem yapılır. b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda ön görülen ve beş günü geçmeyen acil ve zorunlu mazeretler için verilen izinler ile eğitim ve öğretimden bir haftaya kadar geçici uzaklaştırma cezaları devamsızlık süresinin hesaplanmasında dikkate alınmaz. c) Sağlık özürleri sebebiyle derslere ve her türlü çalışmalara gelemeyen öğrenciler durumlarını hemen enstitü müdürlüğüne bildirmek ve gerekli belgeleri vermek zorundadırlar. Zamanında durumlarını bildirmeyen ve resmi belgeye dayanmayan sağlık özürleri geçerli sayılmaz. Sağlık özürleri dolayısıyla devamsızlıkları dönem veya yıllık ders saatleri toplamının üçte birini geçemez. Bu süreyi aşan belgelenmiş sağlık özürü sebebiyle ders ve sınavlara giremeyen öğrenciler, o yıl için okuma hakkını kullanmamış sayılırlar. Bu gibiler, istedikleri takdirde, ara ve dönem sonu sınavlarına girmek şartıyla devamsızlıkları dikkate alınmaz ve öğretime normal öğrenciler gibi aynı haklarla devam ederler. Bu şekilde devamı kabul etmeyenler, o yıl okuma hakkını kullanmamış sayılırlar ve bir sonraki öğretim yılı başında enstitüye devam etmek üzere Bakanlıkça başka bir yerde görevlendirilirler.

10 d) Deprem, yangın, sel ve benzeri afetler, olağanüstü hal ve askerlik özürü gibi nedenlerle zuhur edebilecek devamsızlıklar ile gözetim altı veya tutuklama sonunda suçsuzluğunu belgeleyenlerin devamsızlıklarında, enstitü yönetim kurulu olayı ve öğrencinin durumunu inceleyerek yapılacak işlemi kararlaştırır ve Genel Müdürlüğün onayına sunar. YEDİNCİ BÖLÜM Disiplin İşleri Disiplin Kurulu Madde 53. Disiplin kurulu başkanı müdür yardımcısıdır. Disiplin kurulu, müdür başyardımcısı ile öğretim kurulunca her ders yılı başında öğretim kadrosu arasından gizli oyla seçilen iki asil üyeden oluşur. Ayrıca asili kadar yedek üye seçilir. Madde 54. Disiplin kurulu, enstitünün genel düzen ve disiplini ile ilgili konuları görüşüp gerekli tavsiyelerde bulunmak üzere yılda en az üç defa toplanır. Ayrıca müdürlükçe havale edilen disiplin olaylarını inceleyip kararını müdürlüğe sunar. Madde 55. Suç veya kusur sayılabilecek bir davranış öğrenilince olay, yazılı olarak enstitü müdürünce disiplin kurulu başkanlığına sevk edilir. Başkan kurulu yazılı veya sözlü olarak toplantıya çağırır. Toplantı, üyelerin tamamının katılımı ile yapılır. Kurul ilgililerin yazılı veya sözlü ifadesine baş vurarak durumu inceler ve oy çokluğu ile kararı alır. Oyların eşitliği halinde başkanın olduğu taraf geçerli sayılır. Sözlü savunma alınmış ise ilgilinin de imzasına havi bir tutanak tanzim edilerek savunma belirlenir. Madde 56. Suç disiplin kurulu üyelerinden birini ilgilendirir ise o üye o konu ile ilgili toplantıya katılmaz, yerine sıradaki yedek üyenin katılmasıyla karar alınır. Özürsüz olarak iki defa toplantıya katılmayan üyenin üyeliği sona erer. Yerine sıradaki yedek, asil üyeliğe çağırılır. Geçerli özürle toplantıya katılamayanların yerine sıradaki yedekler asili dönünceye kadar toplantılara katılır. Madde 57. Suçun önemine binaen disiplin kurulu toplanıp bir karar verinceye kadar, enstitü müdürü gerekli gördüğü durumlarda suç işleyen öğrenciyi derslere, uygulamalara ve laboratuar çalışmalarına devamdan alıkoyabilir. Bu süre beş günü geçemez ve devamsızlıktan sayılmaz. Bu gibi hallerde durum en kısa sürede Genel Müdürlüğe bildirmekle beraber soruşturmaya da başlanır. Öğrencilerden Beklenen Davranışlar Madde 58. Enstitü öğrencilerinden beklenen davranışlar şunlardır: a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Türk Devletinin vatanı ve milletiyle bölünmezliğine, Atatürk inkılap ve ilkelerine yürekten bağlı olmak, bu konularda bilgi ve milli duygularını azami şekilde geliştirmek, b) Kanunlara, tüzüklere,yönetmeliklere ve emirlere uymak, verilen görevi tam ve doğru olarak zamanında yapmak, c) Derslere, uygulamalara ve her türlü eğitici çalışmalara muntazam devam etmek, kendisini mezuniyet sonrası görevlere en iyi şekilde hazırlamak, d) İşbirliği, ekip çalışması, objektif ve bilimsel değerlendirmeye alışmak, eleştirilerden yaralanmak, e) Yüksek okul öğrencisi ve devlet memuru onurunu taşıdığının bilincinde olarak; mesleğini seven, dürüst, çalışkan, görev ve sorumluluk duygusuna sahip, idarecilerine, öğretmenlerine, enstitü personeline ve arkadaşlarına karşı saygılı, nazik, genel ve meslek ahlakı ile görgü kurallarına uygun davranmak, f) Devlet malını korumak, israftan ve kötü alışkanlıklardan kaçınmak. Suç Sayılan Davranışlar ve Verilecek Cezalar Madde 59. Kurallara uymayan öğrenciler, suçunun derecesine göre aşağıdaki cezalardan biri ile cezalandırılır; a) Uyarma b) Kınama c) Bir haftaya kadar eğitim ve öğretimden geçici uzaklaştırma d) Enstitüden daimi uzaklaştırma Bu cezaların her birini gerektiren davranışlar şunlardır: A. Uyarma: Öğrenciye, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Uyarma cezasını gerektiren davranışlar şunlardır: a) Özürsüz ve izinsiz olarak derslere, sınavlara, uygulamalara ve laboratuar çalışmalarına katılmamak, katıldıktan sonra terk etmek veya geç kalmayı alışkanlık haline getirmek, b) Müdürlükçe verilen emirlere ve disiplinle ilgili işlerde yapılan çağırılara uymamak, çağırı yazılarını almamak, her türlü tebellüğ işleminden kaçınmak, c) Kılık kıyafetle ilgili yönetmeliklere, genelgelere ve emirlere uymamak, d) Öğretmenlerine ait ders notlarını izin almadan bastırmak, teksir etmek, ettirmek veya satmak,

11 e) Enstitüde başkalarını rahatsız edecek şekilde yüksek sesle bağırmak, şarkı söylemek, çalgı çalmak, gürültü etmek, f) Öğretim amacıyla gönderilen yerlerin kurallarına uymamak, g) Enstitü ve çevresini kirletmek, h) Enstitüce verilen kimliği üzerinde taşımamak, istendiğinde yetkililere göstermemek, I) Enstitü müdürlüğünün koyduğu kurallar dışında enstitüye misafir getirmek veya kabul etmek. B. Kınama: Öğrenciye görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir. Kınama cezasını gerektiren davranışlar şunlardır: a) Kendine verilen ödevleri yapmamak, ödev yapmamayı alışkanlık haline getirmek, süresi içinde vermemek, baştan savma ödev yapmak veya başkalarına yaptırmak, b) Sınavlarda kopya almak, kopya vermek, kopyaya yardımcı olmak veya bunlara yeltenmek, c) Enstitü içinde veya dışında yöneticilere, asistanlara, memurlara, diğer görevlilere veya arkadaşlarına karşı nezaket dışı davranmak, onların işlerine karışmak, d) Enstitü idaresince istenen veya mevzuat gereğince vermek zorunda olduğu bilgileri, belgeleri ve beyannameleri vaktinde vermemek, yanlış veya noksan vermek, bunlarla ilgili değişiklikleri özürsüz olarak vaktinde bildirmemek, e) Enstitüden aldığı kitap ve diğer araç-gereçleri kaybetmek, geri vermemek, noksan veya hasarlı vermek, geç vermeyi alışkanlık haline getirmek (zarar ayrıca ödetilir), f) Genel ahlak kurallarına aykırı veya toplumsal vicdanı incitici davranışta bulunmak, g) Müstehcen yayınları veya benzeri malzemeyi enstitüye sokmak veya yanında bulundurmak, h) Enstitüye alkollü olarak gelmek, I) Enstitünün veya öğretim amacıyla gönderilen yerlerin eşya veya malzemesine zarar vermek (zarar ayrıca ödetilir), i) Suç olan bir davranışı görüp enstitü idaresine bildirmemek, C. Bir haftaya kadar eğitim ve öğretimden geçici uzaklaştırma: Suçun ağırlık derecesine göre öğrencinin, bir haftaya kadar enstitüdeki eğitim ve öğretim faaliyetlerinden geçici olarak uzaklaştırılmasıdır. Eğitim ve öğretimden geçici uzaklaştırma cezasını gerektiren davranışlar şunlardır: a) Enstitü yönetmeliklerine, yöneticilerine, öğretmenlerine, asistanlarına, diğer personeline karşı tek veya toplu davranışlarda bulunmak, böyle davranışlara katılmak, önayak olmak veya yeltenmek, enstitünün sükununu bozmak, b) Enstitü içinde veya dışında enstitü yöneticilerine, öğretmenlerine, asistanlarına, diğer personeline veya devletin yetkili memurlarına, güvenlik kuvvetlerine her ne sebeple olursa olsun karşı gelmek, direnmek veya tehdit etmek, c) Enstitüce verilen inceleme, araştırma, uygulama veya diğer görevlere katılmamak veya terk etmek, d) Enstitü idaresinden izin almadan enstitü içinde veya dışında toplantı yapmak, gösteri düzenlemek, toplantı veya gösterilere katılmak, nutuk söylemek, konferans, konser, müsamere düzenlemek, duvara ilan yazmak veya yapıştırmak, yasaklanmış yayın dağıtmak veya bulundurmak enstitü adına kullanarak yurt içinde veya yurt dışında toplu gezi-çay-eğlence düzenlemek, sergi açmak, basın toplantısı yapmak, e) Enstitü veya eklentilerinde enstitü idaresinden izin almadan her türlü ilan veya basılı malzemeyi yapıştırmak, asmak, yazmak veya enstitü idaresince konulan her türlü ilan, program, emir ve benzerlerini koparmak, yırtmak, değiştirmek, karalamak veya kirletmek, f) Enstitü müdürlüğünün izin almadan enstitü adına gazete, dergi, yıllık albüm, rozet, hüviyet ve benzerini bastırmak, g) Enstitüden verilen belgelerde değişiklik yapmak, belgelerin sağladığı haklardan başkalarını yararlandırmak, değiştirilmiş belgeleri kullanmak, h) Enstitü içinde alkol almak veya alkollü maddeleri yanında bulundurmak, I) Enstitü içinde veya dışında arkadaşları ile dövüşmek, sövüşmek, sarkıntılık etmek veya ahlak dışı davranışlarda bulunmak, i) Enstitü içinde kumar oynamak veya oynatmak, bunlara ait malzemeyi yanında veya eşyaları arasında bulundurmak, j) Kanunlarla kurulan, enstitü öğrencileriyle ilgili olan veya olmayan kulüp, birlik, dernek, cemiyet ve benzeri kuruluşları mevzuat dışı hareketlere teşvik etmek veya bu tür hareketlerin hazırlanmasına her ne suretle olursa olsun katılmak, k) Enstitü içinde veya dışında, siyasi partilerin, siyasi veya ideolojik amaçlı dernek veya kuruluşların, bunlarla ilgili ölü veya sağ kişilerin propagandasını yapmak, propaganda araçlarını bulundurmak, dağıtmak, asmak, yaymak, gösteri veya tören düzenlemek, bunlara katılmak veya benzeri davranışlarda bulunmak

12 D. Enstitüden daimi uzaklaştırma: Öğrencinin, öğrenci olma hakkının elinden alınacak şekilde enstitüden çıkarılmasıdır. Enstitüden daimi uzaklaştırma cezasını gerektiren durum ve davranışlar şunlardır: a) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna göre suç işlemek veya Atatürk ilke ve inkılaplarına karşı faaliyette bulunmak, b) Enstitü içinde veya dışında anarşik, ideolojik veya bölücü olaylara katılmak veya bu olayları tahrik veya teşvik etmek, milli birlik ve bütünlüğü bozucu mahiyette sözlü veya yazılı davranışlarda bulunmak, her türlü yabancı bayrak, sembol, rozet veya benzerlerini taşımak, kullanmak, bulundurmak veya bu türde slogan, marş, şiir, şarkı söylemek, c) Türkiye Cumhuriyetinin temel ilkelerine, Türkiye nin devleti ve milletiyle bölünmezliğine aykırı nitelikte davranışta bulunmak veya bu tür hareketlere katılmak, d) Devlet veya rejim aleyhine işlenmiş bir suçtan dolayı mahkum olmak (bu öğrenciler, ilgili mahkemenin veya savcılığın yazısına dayanılarak enstitüden çıkarılırlar), e) Siyasi partilere, siyasi veya ideolojik amaçlı kuruluşlara veya kanun dışı kuruluşlara üye olmak, propagandasını yapmak veya bunlarla ilgili faaliyette bulunmak, f) Öğrenim özgürlüğüne, can güvenliğine veya enstitü yönetimine mani olucu tek veya toplu davranışlarda bulunmak, bu tür hareketlere katılmak, tahrik veya teşvik etmek, g) Üzerinde veya eşyaları arasında taşınması yasak olan silah, bıçak, patlayıcı, parlayıcı veya yaralayıcı alet ve maddeleri, zararlı ve yasaklanmış yayınları bulundurmak veya enstitüye sokmak veya dağıtmak veya bunların propagandasını yapmak, h) Enstitü içinde veya dışında, enstitü yöneticilerine, öğretmenlerine, asistanlarına, personeline veya devletin yetkili memurlarına, güvenlik görevlilerine, her ne sebeple olursa olsun fiili saldırıda bulunmak, saldırıya katılmak, bu gibi hareketleri düzenlemek veya kışkırtmak, tecavüz amacıyla yol kesmek, I) Ders, uygulama, sınav veya diğer eğitim öğretim faaliyetlerinin normal şekilde yapılmasına tek veya toplu halde engel olmak, başkaları yerine sınava girmek, yerine başkansını sınava sokmak, i) Enstitünün veya öğretim amacıyla gönderildiği yerlerin bina, eklenti ve donanımları ile taşınır ve taşınmaz mallarını kasten tahrip etmek (zarar ayrıca ödetilir), j) Uyuşturucu madde ticareti yapmak veya kullanmak veya başkalarına kullandırmak, k) Namusa tecavüz etmek veya iffetsizliği sabit olmak, l) Kamuya veya başkasına ait para veya eşya çalmak veya gaspetmek,rüşvet almak, sahtekarlık veya dolandırıcılık yapmak, m) Her ne sebeple olursa olsun devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren bir suç işlemiş olmak veya bu suçlardan ceza almış veya memurluğuna son verilmiş olmak, Madde 60. Ellidokuzuncu maddede sayılan suçlar dışında kalan ve enstitü düzenine aykırı veya enstitü öğrenciliği seviyesine uygun olmayan davranışta bulunan öğrencilere, bu yönetmelikte bulunan cezalardan uygun bulunanı verilir. Aynı tür suçun mükerrer işlenmesi halinde bir derece ağır olan ceza verilir. Madde 61. Öğrenciler ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin ve yükümlülükle ilgili hükümlerine de uymakla zorunlu olup, bu suçların işlenmesinde de bu yönetmeliğin ceza hükümlerini uygulamaya enstitü disiplin kurulu yetkilidir. Ancak bu yönetmelikte bulunmayan cezaları Bakanlık disiplin kurulu verir. Öğrencilik sıfatıyla ilgili suçlara verilen suçlara itiraz, öğrenci tarafından Bakanlık öğrenci disiplin kuruluna yapılır. Madde 62. Öğrencilerden birinin enstitü içinde veya dışında kanuni kovuşturmayı gerektirecek bir suç işlendiği haber alınır alınmaz ilgili makamlar haberdar edildiği gibi enstitüce derhal soruşturmaya başlanır. Kamu davasının açılmış olması öğrenci hakkında disiplin cezası verilmesine engel olmaz. Madde 63. Ellidokuzuncu maddede yazılı disiplin cezalarının disiplin kurulunca verilmesi ve öğrenciye yazılı olarak bildirilmesi gereklidir. Uyarma, kınama ve bir haftaya kadar eğitim ve öğretimden geçici uzaklaştırma cezaları enstitü müdürünün, enstitüden daimi uzaklaştırma cezası ise Bakanlık öğrenci disiplin kurulunun onayından sonra kesinleşir. Verilen cezalar öğrencinin enstitüdeki siciline işlenir. Enstitü müdürü, enstitü disiplin kurulu tarafından verilen kararı yerinde görmez ise, bir defaya mahsus olmak üzere, gerekçesiyle birlikte disiplin kurulunda tekrar görüşülmek üzere kurula geri gönderebilir. Disiplin kurulu kararında ısrar ederse, Bakanlık öğrenci disiplin kurulunda görüşülmek üzere enstitü müdürlüğünce Genel Müdürlüğe sunulur. Enstitü müdürü, sicil ve disiplin amiri olarak öğrencilere ve öğrenciler dışındaki tüm görevlilere, gereken hallerde, suç veya kusurun derecesine göre ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen uyarma ve kınama cezalarından birini res en vermeye yetkilidir. Öğrencilerin bu cezaya itiraz ve cezanın sicilden kaldırılması ile

13 ilgili 657 sayılı kanundaki hakları saklıdır. Suç öğrencinin, diğer cezalarla cezalandırılmasını veya memuriyetten de çıkarılmasını gerektiriyor ise durum enstitü müdürlüğünce Genel Müdürlüğe sunulur. SEKİZİNCİ BÖLÜM İş ve Tatil Günleri Öğretim yılı ve dönemleri Madde 64. Enstitüde derslere 15 Ekim de başlanır, 15 Haziran da son verilir. Bir öğretim yılı iki döneme ayrılır. Birinci dönem öğretimin başlangıcından Ocak sonuna, ikinci dönem Mart ın ilk iş gününden 15 Haziran a kadardır. Sınav zamanları Madde 65. Birinci dönemde biten derslerin sınavları Şubat ayında, ikinci dönem biten derslerin sınavları ile birinci döneme ait derslerin birinci bütünleme sınavları 16 Haziran 15 Temmuz tarihleri arasında yapılır. Birinci döneme ait derslerin ikinci bütünleme sınavları ile ikinci döneme ait derslerin birinci bütünleme sınavları 1 15 Eylül tarihleri arasında, ikinci döneme ait derslerin ikinci bütünleme sınavları 1 15 Ekim tarihleri arasında yapılır. Yıl sonu uygulamaları Madde 66. Enstitü müdürlüğünce hazırlanan ve Genel Müdürlükçe onaylanan programda belirtilen yer ve sürelerde; bütünlemeli öğrencilere 16 Temmuz 31 Ağustos tarihleri arasında, sınıfını geçmiş ara sınıf öğrencilerine 1 Eylül 15 Ekim tarihleri arasında olmak üzere araştırma-inceleme ve uygulama yaptırılır. Günlük ders süresi Madde 67. Enstitüde 6 saat ders olup her ders saati 50 dakikadır. Dersler arasında 10 dakikalık dinlenme yapılır. Gerektiğinde günlük toplam ders saat ve süreleri enstitü müdürlüğünce yeniden düzenlenerek Genel Müdürlüğün onayı ile uygulanır. Kanunlar gereğince resmi tatil günlerinde öğretim yapılmaz. Öğretim ve sınav günleri dışında enstitü tatildir. OKUZUNCU BÖLÜM Sınavlar ve Sınıf Geçme Not baremi Madde 68. Enstitüde yapılan yazılı ve sözlü sınavlar, uygulama, ödev ve eğitim öğretimle ilgili diğer etkinlikler aşağıdaki şekilde puan olarak YÜZ üzerinden değerlendirilir: Puanlar Derece Pekiyi İyi Orta 0 54 Başarısız Sınav hakkı Madde 69. Öğrencilerin, ara sınavları dışında, her ders için üçer sınav hakkı vardır. Bu haklardan birincisini okutulan dersin bittiği dönem sonunda yapılan sınavda, diğer ikisini ise başarısız olduğu dersin bütünleme sınavlarında kullanırlar. Ara sınavlarında kırktan az puan alarak başarısız olanlarla ara sınavına girmeyenler birinci sınav haklarını kullanmış sayılırlar. Son sınıfta başarısız olanlara ertesi yıl için tanınan sınav hakkı saklıdır. Sınav dönemleri Madde 70. Enstitüde sınavlar; kış, yaz ve güz olmak üzere üç dönemde yapılır. Ara sınavları dışında; a) Kış döneminde: Birinci dönemde biten derslerin sınavları yapılır. b) Yaz döneminde: Birinci dönemde biten derslerin birinci bütünleme sınavları ile ikinci dönemde biten derslerin sınavları yapılır. c) Güz döneminde: Birinci ve ikinci bütünleme sınavları yapılır. Ara sınavları

14 Madde 71. Her dersin devam ettiği dönemler içinde, ilgili öğretmence yapılan sınavlara ara sınavı denir. Ara sınavlarda aşağıdaki esaslar uygulanır: a) Her dönemde, öğrencilere en geç bir hafta önce haber vermek şartı ile, en az bir ve en çok iki ara sınavı yapılır. Ders programında uygulama (tatbikat) olarak yer alan dersler için ara sınavı yapılmaz. b) Ara sınavları en az bir ders saati süresinde yapılır, sonucu öğretmence duyurulur. Ders içi yoklamalar ara sınavı sayılmaz. c) Öğrenci, dönem içindeki ara sınavlarına girmek zorundadır. Ara sınavlarında özür kabul edilmez. Ara sınavına giremeyenler o sınavdan sıfır almış sayılırlar. d) Ara sınav puanı veya birden fazla ara sınavı yapılmış ise bunların aritmetik ortalaması o dersin ara sınav notu olarak belirlenir. e) Bir ara sınavı yapılmış ise alınan not, birden fazla ara sınavı yapılmış ise bu sınav sonuçlarının (her biri not çizelgesinin ayrı sütunlarına yazıldıktan sonra) aritmetik ortalama alınarak, ara sınav sonucu tek not halinde not çizelgesinde gösterilir. Tanzim edilen not çizelgesinin, en geç dersin bittiği dönem sonundan bir hafta önce, sınav kağıtları ve cevap anahtarı ile birlikte müdürlüğe teslimi zorunludur. f) Ara sınavlarında sınav notu kırktan aşağı olanlar, o dersten bütünlemeye kalmış sayılırlar. Sınıf geçme sınavları Madde 72. Ara sınıflarda okutulan derslerden, dersin bittiği dönem sonunda ve dersin öğretmeni tarafından yapılan sınavlardır. Bir öğrencinin sınavına girdiği dersten başarılı sayılabilmesi için bu sınavlarda en az ellibeş puan alması şarttır. Bitirme sınavları Madde 73. Son sınıfın, ikinci dönem sonunda biten derslerinden yapılan sınavlarına enstitüyü bitirme sınavları denir. Bitirme sınavlarının değerlendirilmesinde sınıf geçme sınavlarındaki esaslar uygulanır. Bütünleme sınavları Madde 74. Dersin bittiği dönem sonunda yapılan sınavlarda başarısız olanlarla ara sınavlarında başarısız duruma düşenler için yaz ve güz dönemlerinde yapılan sınavlardır. Bu sınavlarda: a) Bir öğrencinin bütünlemeye kaldığı dersten bütünleme sınavlarında başarılı sayılabilmesi için en az ellibeş puan alması şarttır. b) İkinci bütünleme sınavı sonunda, bir veya birden fazla dersten ellibeşten az puan alan öğrenci sınıfta kalır. Sınıf tekrarı yoktur. Bu duruma düşen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir ve 555 sayılı kanunun 6. maddesine göre işlem yapılır. c) Yalnız son sınıf öğrencilerinden, ikinci bütünleme sınavları sonunda başarısız duruma düşenler, Bakanlıkça uygun görülecek görevlere atanırlar. Bu gibiler, ertesi yılın yaz ve güz sınav dönemlerinde önceden müracaatları halinde, başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavlarına girebilirler. Bu sınavlar sonunda da başarısız olmaları halinde, 555 sayılı kanunun 6. maddesine göre işlem yapılır. Engel sınavları Madde 75. Sağlık özürü, tabii afetler, askerlik, olağanüstü hal gibi özürlerle sınava katılamayan öğrencilere, özürlerinin bitimini takip eden hafta içinde, sınavına girmediği ders için yapılan sınavlardır. Ara sınavlarının engeli yoktur. Engel sınavlarında aşağıdaki esaslara uyulur: a) Sınava katılamayan bu gibi öğrenciler, özürlerini en geç sınav saatinden önce enstitü müdürlüğüne bildirmek ve belge ile belgelendirmek zorundadır. b) Özürün bitimi, yaz tatili veya uzun süreli bir tatile rastlaması halinde, bu süre tatil bitiminden başlar. c) Öğrencinin engel sınavında başarılı sayılabilmesi için en az ellibeş puan alması şarttır. d) Uzun süreli sağlık özürlerinde ise bu yönetmeliğin 52/c maddesi hükümlerine göre işlem yapılır. e) Özürsüz olarak sınava katılmayan öğrenciler, o ders veya derslerden o sınav hakkını kullanmış ve başarısız olmuş sayılırlar. Uygulamalar ve değerlendirilmesi Madde 76. Müfredat programlarında bağımsız olarak yer alan uygulamalar veya laboratuar çalışmaları, ara sınavlarına tabi olmayıp pratiklerinin bitiminde, ilgili öğretmen veya görevlendirilen asistanca, öğrencinin; 1. Devam durumu 2. Çalışmalarda gösterdiği ilgi 3. Verilen görevi benimseyip benimsemediği 4. Gösterdiği çaba 5. Edindiği ilgi ve beceri Göz önüne alınarak yüz puan üzerinden değerlendirilir. Alınan puan ilgili dersin sınıf geçme veya bitirme notu olarak işlem görür. Uygulama ve laboratuar çalışmaları, bu yönetmeliğin devam ile ilgili hükümlerine tabidir. Devamsızlık veya ellibeşten az puan almak suretiyle bütünlemeye kalanlara bu çalışmalar

15 16 30 Eylül arasında tekrarlatılır. Bunda da başarılı olamayanlara 1 15 Ekim tarihleri arasında ikinci tekrar yaptırılır. İkinci tekrar sonunda da başarılı olamayanlar sınıfta kalır. Sınıf tekrarı olmadığından bu gibilerin enstitü ile ilişkileri kesilir. Bu yönetmeliğin 66. maddesine göre öğrencilere verilecek inceleme-araştırma veya uygulama görevlerinde alınan sonuca göre not takdir edilir. Yetersiz not alanlar hakkında disiplin kovuşturması yapılır. Sınavlarla ilgili müşterek hükümler Madde 77. Sınavlarda, kendi bölümlerindeki açıklamalar dışında aşağıdaki ilkelere uyulur; a) Yönetim kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, sınavlar yazılı olarak dersin öğretmeni tarafından yapılır. Derslerin özelliğine göre sözlü veya uygulamalı olarak yapılacak sınavların şekli, süre ve komisyonları yönetim kurulunca kararlaştırılır. b) Öğretmen okuttuğu dersin sınavlarını yapmak, değerlendirmek ve görevlendirildiği sınavlarda bulunmak zorundadır. Ancak öğretmenin, müdürlükçe kabul edilebilen ani ve önemli özürü nedeniyle dersinin sınavlarında bulunamaması halinde sınav, enstitü müdürlüğünce kurulacak bir komisyon tarafından yapılabilir ve değerlendirilebilir. c) Yazılı sınavlarda öğrencilerin bilgilerini tüm olarak yoklamak amacıyla test tipi veya kısa cevaplı çok sorulu sınav türü uygulanır. Mümkün olmadığında klasik türde sınav da yapılabilir. d) Yazılı sınavlarda soruların verilmesine başlandıktan sonra sınav yerine öğrenci alınmaz. e) Sınav yerlerine, enstitü yöneticileri ile enstitüyü denetleme yetkisi olanlar dışında kimse giremez. f) Sınav kağıtlarını değerlendiren öğretmen veya komisyon, yanlış veya noksanları işaret eder, sonucunu rakam ve yazı ile yazıp imzalar. g) Sınav sonuçları aynı gün değerlendirilir, puanlar sınav bölümündeki açıklamalara göre özel cetveline geçirilerek imzalandıktan sonra, sınav kağıtları ve cevap anahtarı ile birlikte enstitü müdürlüğüne aynı gün teslim edilir. Sınav sonuçlarının, sınavın yapıldığı gün idarece ilanı şarttır. h) Sınav kağıtları ve cevap anahtarı idarece iki yıl saklanır. Süresi dolan kağıtlar imha edilir. ı) Sınav sonuçları kesindir, itiraz edilemez. i) Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde veya ortalamalarının alınmasında, kesirli puanlarda yarım ve yukarısı tama yükseltilir, yarımdan aşağısı dikkate alınmaz. j) Sınavlarda öğrenciler yanlarında kitap, yazılı veya basılı kağıt ve not gibi dersle ilgili dokümanlar bulunduramazlar. Sınavlarda kopya yapan veya kopya yapmaya, almaya veya vermeye yeltenen öğrenciler, o dersten bütünlemeye kalmış sayılırlar ve haklarında disiplin kovuşturması yapılır. Diplomanın Tanzimi Madde 78. Sağlık Eğitim Enstitülerinde verilen diplomalarla ilgili olarak aşağıdaki hükümler uygulanır: a) Sağlık Eğitim Enstitülerini başarı ile bitiren öğrencilere yüksek okul diploması, asistanlığı başarı ile bitirenlere dalında uzman öğretmenlik diploması verilir. b) Diplomanın boş kısımlarına gerekli yazı, çini mürekkebi ile ve elle yazılır. c) Diploma, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı ile enstitü müdürü tarafından imzalanır. Bakanlığın soğuk mühürü ile mühürlenip tescil işlemi yapılır. Diploma notu Madde 79. Öğrenci diplomaları için bir Diploma Defteri tutulur. Bu defterde mezun öğrencinin okul numarası, adı, soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, bölümü, son sınıf dersleri ve bu derslerin her birinden aldığı puanlar, diploma numarası ve derecesi, mezuniyet tarihi, vesikalık ve tasdikli fotoğrafı bulunur. Diploma derecesi öğrenciye son sınıfta okutulan derslerin sınavlarında almış olduğu puanların aritmetik ortalamasına göre tespit edilir. Asistan diplomaları için ayrı bir Diploma Defteri tutulur. Bu defterde yeterlik sınavını başarıyla veren asistanın adı, soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, bölümü, yeterlilik sınavında esas ve yardımcı dal derslerinin her biri ile tez savunması ve deneme dersinden aldığı puanlar, tez sonucu, diploma numarası ve derecesi, mezuniyet tarihi, vesikalık ve tasdikli fotoğrafı bulunur. Diploma derecesi, asistanın yeterlik sınavında aldığı puanların aritmetik ortalamasına göre belirlenir. Diplomanın gönderilmesi Madde 80. Diploma sahibine imza mukabili verilir. Posta ile gönderildiği takdirde iadeli taahhütlü olarak postalanır. Gönderme makbuzunun tarih ve numarası diploma defterine işlenir. Diploma sahibi resmi görevde çalışıyorsa bu işler ilgilinin bağlı bulunduğu makam aracılığı ile yapılır. Madde 81. Diploma ve benzeri belgelerini kaybeden sahibi, yeni bir örnek almak istediğinde aşağıdaki hükümler uygulanır: a) Diplomasını kaybeden ve ikinci bir nüsha almak isteyen sahibi, bir dilekçeye kayıp ilanını gösterir gazete ve iki fotoğraf ekleyerek enstitü müdürlüğüne başvurur.

16 yazılır. b) İkinci nüsha diploma verildiğinde, üzerine sabit kırmızı mürekkeple İKİNCİ NÜSHA ibaresi ONUNCU BÖLÜM Diğer Hükümler Madde 82. Enstitüde okutulacak ders çeşitleri, sınıflara göre dağılış ve saatleri müfredat programlarıyla tespit edilir. Yapılan değişiklikler, yeni öğretim yılı başından itibaren uygulamaya konulur. Madde 83. Sağlık Eğitim Enstitülerinde spor faaliyetleri yapılır. Bu enstitüler, ayrıca üniversiteler ve yüksek okullar arası spor müsabakalarına da katılabilirler. Spor faaliyetleri için gerekli malzeme, bütçe imkanları nisbetinde enstitüce sağlanır. ONBİRİNCİ BÖLÜM Geçici Hükümler Geçici madde 1. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce enstitüye alınmış ve halen devam eden öğrenciler ve asistanlar bu yönetmelik hükümlerine tabidirler. Geçici Madde öğretim yılından itibaren yalnız başarısızlıkları nedeniyle enstitü son sınıftan ilişkisi kesilenlere bu yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren iki ay içinde müracaatları halinde, başarısız oldukları derslerden bir defaya mahsus olmak üzere, öğretim yılı yaz ve güz sınav dönemlerine uygun olarak Eylül ve Ekim aylarında birer sınav hakkı verilir. Geçici Madde 3. Sağlık Eğitim Enstitülerinde laboratuar ve radyoloji bölümleri açılıncaya kadar, sağlık meslek liselerinin laboratuar ve radyoloji bölümü mezunları enstitünün toplum sağlığı veya çevre sağlığı bölümlerine girebilirler. Geçici Madde 4. (Değişik: RG 8/11/ ) öğretim yılında başarısızlık sebebiyle Enstitü ile ilişiği kesilen veya kesilme durumuna gelen öğrencilere, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 10 içerisinde Enstitüye müracaat etmeleri halinde başarısız oldukları derslerden bir sınav hakkı verilir. ONİKİNCİ BÖLÜM Yürürlük Hükümleri Madde gün ve sayılı, gün ve sayılı, gün ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sağlık Eğitim Enstitüleri Genel Yönetmeliği ile değişiklik ve ekleri yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 85. Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 86. Bu yönetmeliği Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı yürütür.

Dayanak: Madde 2. Bu yönetmelik, 555 sayılı Sağlık Eğitim Enstitüleri Kuruluş Kanununa dayalı olarak hazırlanmıştır.

Dayanak: Madde 2. Bu yönetmelik, 555 sayılı Sağlık Eğitim Enstitüleri Kuruluş Kanununa dayalı olarak hazırlanmıştır. Sağlık Eğitim Enstitüleri Genel Yönetmeliği Tarihi:23.08.1983 Sayısı:83/6834 Karar sayısı:83/6834 Tarih:23 Kasım 1983 Sayı:18230 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Kapsam: Madde 1. Bu yönetmelik, Sağlık ve Sosyal

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MADDE 164 Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller Kınama cezasını gerektiren davranışlar ve fiiller şunlardır: a) Okulu, okul eşyasını

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın 07.08.2001 gün ve 4759 sayılı Onayı ile yürürlüğe girmiştir Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde

Detaylı

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773)

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) İpek Üniversitesinden: İPEK ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ

OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ Tanım Madde 1- Omü... Topluluğu 2547sayılı yüksek öğretim kanununun 47 nci maddesi esas alınarak hazırlanan Ondokuz Mayıs üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU İtalik yazıyla belirtilen ifadeler kulüp üyeleri tarafından kulüp amaçlarına uygun olarak doldurulacaktır. Normal yazı tipi ile yazılmış diğer

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 2 Ocak 2000 Sayı : 23924 Harran Üniversitesinden : Harran Üniversitesi Spor Birliği Yönetmeliği Kuruluş ve Kapsam

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin eğitim verdiği örgün lisans

Detaylı

ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ

ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ (23.07.2010 Tarih ve B.12.0.TDG.0.16.03.778.99/57 Sayılı Bakanlık Makamı Oluru) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

MASKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MASKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Yönetim Kurulu Kararı - Tarihi: 12.04.2016, Sayısı: 143 Genel Kurul Kararı - Tarihi: 17.05.2016, Sayısı: 416668568-050.01.04.01.01-2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Malatya

Detaylı

DEVAM-DEVAMSIZLIK ve İLİŞİK KESME

DEVAM-DEVAMSIZLIK ve İLİŞİK KESME DEVAM-DEVAMSIZLIK ve İLİŞİK KESME MADDE 36- Devamsızlık yapan öğrenciler, ders öğretmeni tarafından yoklama fişine/e- Okul sistemine işlenir. Günlük toplam ders saatinin yarısından fazla derse gelmeyenlerin

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ: Madde 1: Bu yönergenin amacı; Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu nda öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim süreleri içerisinde kazandıkları

Detaylı

YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesine bağlı olarak

Detaylı

YÖNETMELİK. Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 13 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29144 Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ 04/10/2010 SKS Daire Bşk. YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 4 üncü ve 47 nci maddeleri ile Yüksek Öğretim Kurumları Mediko-Sosyal,

Detaylı

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Mart 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28937 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK 07.04.2006 tarih ve 2006/10333 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları Hakkında Tüzüğün Yürürlükten

Detaylı

-> 5 07.08.2014 13:06

-> 5 07.08.2014 13:06 27 Temmuz 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29073 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL İLETİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL İLETİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Ekim 2017 SALI Resmî Gazete Sayı : 30220 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL İLETİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı;

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI 1- Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan Fakülte Dekanı Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Fakülte Dekanı kendisine

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 09.11.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29527 Amaç NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü GÜNDÜZLÜ SAĞLIK MESLEK LİSELERİ BAŞVURU VE KAYIT- KABUL ŞARTLARI İLE İLGİLİ YÖNERGE

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü GÜNDÜZLÜ SAĞLIK MESLEK LİSELERİ BAŞVURU VE KAYIT- KABUL ŞARTLARI İLE İLGİLİ YÖNERGE T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü GÜNDÜZLÜ SAĞLIK MESLEK LİSELERİ BAŞVURU VE KAYIT- KABUL ŞARTLARI İLE İLGİLİ YÖNERGE NİSAN 2001 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç : Madde 1- Bu

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 5 Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28133 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: YÖNETMELİK MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM/STAJ/GRUP ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM/STAJ/GRUP ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM/STAJ/GRUP ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dumlupınar Üniversitesi Fotonik

Detaylı

YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 30 Mart 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28249 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1.Bu Yönetmeliğin amacı, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi

Detaylı

ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU UYGULAMA VE STAJ YÖNERGESĠ

ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU UYGULAMA VE STAJ YÖNERGESĠ ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU UYGULAMA VE STAJ YÖNERGESĠ Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Erzincan Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin sağlık kurum ve kuruluşlarında yapacağı

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler AMAÇ : 1-Bursa Büyükşehir Belediyesi nde görevli personelin yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Yayın Tarihi: 28 Şubat 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmenliğin amacı; Kafkas Üniversitesine

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA NAKLEN VEYA AÇIKTAN ATAMA YÖNERGESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA NAKLEN VEYA AÇIKTAN ATAMA YÖNERGESİ Senato : 03 Mart 2010 / 4 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA NAKLEN VEYA AÇIKTAN BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27949 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul

Detaylı

T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı : / /09/2017

T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı : / /09/2017 T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Sayı : 15637725-903/14806965 25/09/2017 Konu: Görevleriniz. Sayın, MAKBULE YILMAZ Müdür Yardımcısı Okulumuzdaki

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MESLEK STAJLARI VE YIL İÇİ UYGULAMALAR YÖNERGESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MESLEK STAJLARI VE YIL İÇİ UYGULAMALAR YÖNERGESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MESLEK STAJLARI VE YIL İÇİ UYGULAMALAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Muğla Sıtkı

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar - 1 - MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- (1)Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresinde

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ADEM ÇELİK SPOR OYUNLARI YÖNERGESİ

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ADEM ÇELİK SPOR OYUNLARI YÖNERGESİ BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ADEM ÇELİK SPOR OYUNLARI YÖNERGESİ AMAÇ: MADDE 1. Bu yönergenin amacı, Beykent Üniversitesi Adem Çelik Spor Oyunlarını düzenleme ve yürütme esaslarını belirlemektir. KAPSAM: MADDE

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırklareli Üniversitesine bağlı

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR İÇİN PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR İÇİN PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM HARRAN ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR İÇİN PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Detaylı

YÖNETMELİK BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI

YÖNETMELİK BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI 2 Aralık 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26364 YÖNETMELİK Başbakanlıktan: BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI YETERLİK

Detaylı

MASKİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MASKİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresinde görevli personelin mesleki ve teknik yönden yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ 1 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. (Değişik :RG-05/08/2015-29436) BİRİNCİ BÖLÜM

SİİRT ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. (Değişik :RG-05/08/2015-29436) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (Değişik :RG-05/08/2015-29436) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (Değişik :RG-05/08/2015-29436)

Detaylı

Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM

Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, iç denetçi adaylarının belirlenmesini,

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ORDU ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 1 Aralık 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 29192 ORDU ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ Alt - Meslek Yüksekokul Sekreteri Temel Görev ve S orumluk lar 1. Meslek Yüksekokul Kurulu, Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu, Meslek Yüksekokul Disiplin Kurulu gündemlerini

Detaylı

MĐLLÎ EĞĐTĐM BAKANLIĞI ÖZEL HĐZMET ĐÇĐ EĞĐTĐM MERKEZLERĐ YÖNETMELĐĞĐ

MĐLLÎ EĞĐTĐM BAKANLIĞI ÖZEL HĐZMET ĐÇĐ EĞĐTĐM MERKEZLERĐ YÖNETMELĐĞĐ MĐLLÎ EĞĐTĐM BAKANLIĞI ÖZEL HĐZMET ĐÇĐ EĞĐTĐM MERKEZLERĐ YÖNETMELĐĞĐ Resmî Gazete de yayım tarih ve sayısı: 23 Ekim 2009-27385 BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Detaylı

T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ORTAK DOKTORA PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ 2015 T.C. Pamukkkale Üniversitesi İle T.C.

Detaylı

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİLLER ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİLLER ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 1 Amaç ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİLLER ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezinin amaçlarına,

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Giresun Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ Madde 1- Amaç: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu yönergenin amacı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin, eğitim ve öğretimleri süresince

Detaylı

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : 29844 YÖNETMELİK Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İLK DEFA AÇIKTAN ATANACAK MÜHENDİS PERSONEL HAKKINDA SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı öğrenci yurtlarının

Detaylı

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 18 Ağustos 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27676 Gazi Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Anadolu Üniversitesinden:

Anadolu Üniversitesinden: Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 11 Ekim 2014 Sayı : 29142 Anadolu Üniversitesinden: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞI TÜRKLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan:

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: YÖNETMELİK Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BİLİM KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama

Detaylı

HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, Ahi Evran Üniversitesinde görevli personelin Üniversitenin hedeflerine ulaştıracak yetkinlik düzeyine ulaşmalarını ve görevinin gerektirdiği bilgi,

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Usul ve Esaslar ın amacı; İstanbul Aydın Üniversitesi Kalite

Detaylı

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ Kulübün Adı BĐRĐNCĐ BÖLÜM Kulübün adı, Amaç, Çalışma Şekli, Dayanak ve Kurucular Madde 1: GO oyununu tanıtmak ve GO oyuncuları yetiştirmek amacıyla Hitit Üniversitesi

Detaylı

Tarih:26/08/2016 Senato Kararı Karar No:2015/54

Tarih:26/08/2016 Senato Kararı Karar No:2015/54 T.C. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SPOR FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, Yükseköğrenim öğrencilerinin

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, öğrencilerin beden ve ruh sağlığını

Detaylı

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ I. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Hedefler, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünde ve taşra teşkilatlarında

Detaylı

Madde 4- Bölüm/Program Öğrenci Kurulu, her Bölüm veya Program bünyesinde, Sınıf Öğrenci Temsilcilerinin bir araya gelmesinden oluşan bir kuruldur.

Madde 4- Bölüm/Program Öğrenci Kurulu, her Bölüm veya Program bünyesinde, Sınıf Öğrenci Temsilcilerinin bir araya gelmesinden oluşan bir kuruldur. IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Işık Üniversitesi nin önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerinin eğitim, sağlık, spor, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

İstanbul Bilgi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği İstanbul Bilgi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete : 10.05.2005/25811 Ek ve değişiklikler : Yoktur Ek ve değişiklik kontrol

Detaylı

GAZETECĐLĐK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

GAZETECĐLĐK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ GAZETECĐLĐK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Topluluğun Adı ve Merkezi a) Topluluğun Adı : Gazetecilik Topluluğu b) Topluluğun Merkezi : Sakarya dır. Topluluğun Amacı, Çalışma Konuları ve Faaliyet Alanı Madde 1-Topluluğun

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KOORDİNATÖRLER KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KOORDİNATÖRLER KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KOORDİNATÖRLER KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi

Detaylı

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Dekan Görev Tanımı Görevin Adı : Eğitim Fakültesi Dekanı Sınıfı : Yönetim Yetkileri: Fakülte Dekanı, Fakültenin ve bağlı birimlerin personelini

Detaylı

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu 2016 Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI FEN LİSELERİ VE SOSYAL BİLİMLER LİSELERİNİN ÖĞRETMENLERİ İLE GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİNİN BEDEN EĞİTİMİ, MÜZİK VE GÖRSEL SANATLAR/RESİM ÖĞRETMENLERİNİN SEÇİMİ VE ATAMALARINA

Detaylı

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesine bağlı öğrenci

Detaylı

7 EYLÜL 2013 CUMARTESİ RESMÎ GAZETE SAYI: 28758 YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

7 EYLÜL 2013 CUMARTESİ RESMÎ GAZETE SAYI: 28758 YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ 7 EYLÜL 2013 CUMARTESİ RESMÎ GAZETE SAYI: 28758 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINDAN: YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ DÖRDÜNCÜ KISIM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI

Detaylı

Hazine Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ile Hazine Uzmanlığı Yeterlik Sınavına İlişkin Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

Hazine Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ile Hazine Uzmanlığı Yeterlik Sınavına İlişkin Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ile Hazine Uzmanlığı Yeterlik Sınavına İlişkin Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, Hazine Müsteşarlığınca

Detaylı

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği (Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.) Makam Onayı

Detaylı

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MERSİN ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 29.07.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29429 MERSİN ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (GOPÜSEM) Eğitim ve Öğretim Programları Yönergesi

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (GOPÜSEM) Eğitim ve Öğretim Programları Yönergesi T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (GOPÜSEM) Eğitim ve Öğretim Programları Yönergesi Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sürekli

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 31.03.2010 gün 27538 Sayılı Resmi Gazete Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 21 Nisan 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27559 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANTALYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠSMAĠL BAHA SÜRELSAN KONSERVATUVARI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANTALYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠSMAĠL BAHA SÜRELSAN KONSERVATUVARI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Kapsam MADDE 1 - (1) Bu yönetmelik, Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı bölümlerine ait öğretim, eğitim ve sınav esaslarını düzenler. Kısaltmalar

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 4.1.1995/22161 Tebliğler Dergisi : 24.10.1994/2419, Düzeltme: 21.11.1994/2419 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDATÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜKTEN

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDATÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜKTEN İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDATÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TÜZÜK Resmi Gazete: 28 Nisan 2006 - Sayı : 26152 MADDE 1 31/1/1973 tarihli ve 7/5734 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Bartın Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve 28768 Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Nişantaşı Üniversitesinin

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı. PERSONEL > Akademik Personel Şube Müdürlüğü

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı. PERSONEL > Akademik Personel Şube Müdürlüğü HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı PERSONEL > Akademik Personel Şube Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı idari teşkilatında bulunan Akademik Personel Şube Müdürlüğü'nün başlıca

Detaylı