Sağlık Eğitim Enstitüleri Genel Yönetmeliği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sağlık Eğitim Enstitüleri Genel Yönetmeliği"

Transkript

1 Sağlık Eğitim Enstitüleri Genel Yönetmeliği R.G.Tarihi: R.G.Sayısı: BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Kapsam Madde 1. Bu yönetmelik, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı Sağlık Eğitim Enstitülerinin amaç, yönetim, öğretmenler ve asistanlar, kayıt kabul, devam, disiplin, sınıf geçme ve sınavlar ile diğer esasları kapsar. Dayanak Madde 2. Bu yönetmelik, 555 sayılı Sağlık Eğitim Enstitüleri Kuruluş Kanununa dayalı olarak hazırlanmıştır. Deyimler Madde 3. Aksi belirtilmedikçe bu yönetmelikte geçen; a) Bakanlık sözünden Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, b) Genel Müdürlük sözünden enstitünün bağlı olduğu Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü, c) Enstitü sözünden Sağlık Eğitim Enstitüleri, d) Müdür sözünden Sağlık Eğitim Enstitüleri Müdürleri, e) Öğretim Kadrosu sözünden Sağlık Eğitim Enstitülerinde öğretim programı uyarınca kadrolu veya sözleşmeli veya ihtisas yapmış veya bu enstitüdeki asistanlık süresini başarı ile tamamlamış olan öğretmenler ile öğretim görevlileri, f) Asistan sözünden 555 sayılı Sağlık Eğitim Enstitüleri Kuruluş Kanununun 7. maddesine göre, enstitüde ihtiyaç duyulan dallara öğretmen yetiştirmek amacıyla bu yönetmelik hükümlerine göre alınan öğretim yardımcıları, g) Sınav sözünden dönemler içinde, dönem aralarında ve dönem sonlarında yapılan (ara, sınıf geçme, bitirme, bütünleme ve engel) sınavlar anlaşılır. Başlıklar: Madde 4. Bu yönetmeliğin madde kenar başlıkları, ilgili olduğu maddenin konusunu ve maddeler arasındaki bağlantıyı görmekte olup, yönetmelik metnine dahil değildir. İKİNCİ BÖLÜM Tanım ve Amaç Tanım Madde 5. Sağlık Eğitim Enstitüleri, ortaokula dayalı dört yıl süreli temel mesleki eğitim-öğretim görmüş ve kendi mesleki sahalarında en az üç yıl başarıyla çalışmış olan sağlık meslek lisesi mezunlarına, enstitüdeki bölümlerde yüksek eğitim ve öğretim yaparak sağlık meslek liselerine öğretmen ve yönetici, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin gerektirdiği alanlara eğitici, yönetici ve denetici sağlık personeli yetiştiren Bakanlığa bağlı bir yüksek okuldur. Madde 6. Enstitüde aşağıda belirtilen bölümler vardır: a) Ana ve çocuk Sağlığı (sağlık meslek liselerinin ebelik bölümü mezunu kız öğrenciler alınır). b) Medikal Bakım (sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu kız öğrenciler alınır). c) Toplum Sağlığı (sağlık meslek liselerinin toplum sağlığı ve hemşirelik bölümü mezunu kız ve erkek öğrenciler alınır). d) Çevre Sağlığı (sağlık meslek liselerinin çevre sağlığı bölümü mezunu kız ve erkek öğrenciler alınır). e) Laboratuvar (sağlık meslek liselerinin laboratuvar bölümü mezunu kız ve erkek öğrenciler alınır). f) Radyoloji (sağlık meslek liselerinin radyoloji bölümü mezunu kız ve erkek öğrenciler alınır). İhtiyaç halinde yeni bölümlerin ilavesi, mevcut bölümlerin değiştirilmesi veya kapatılması Bakanlığın onayı ile yapılır. Amaç Madde 7. Sağlık Eğitim Enstitülerinin amaçları şunlardır: a) Öğrencilerin Atatürk ilkelerine, vatan ve milletine, kanunlara bağlı, milli birlik ve beraberlik duygusuna sahip, dürüst, ahlaklı, mesleğini seven, görev ve sorumluluk duygusu arttırılmış olarak yetişmelerini sağlamak,

2 b) En az lise dengi temel mesleki eğitim görmüş yardımcı sağlık personeline sağlık hizmetlerinin gerektirdiği bölümlerde yüksek öğrenim yapmak, c) Her düzeydeki sağlık personeline yetiştirici ve geliştirici hizmet içi eğitim, kurs ve seminer düzenlemek, d) Görev alanına giren konularla ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında araştırma yapmak, sonuçlarını değerlendirmek ve yayımlamak. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yönetim Enstitünün organları Madde 8. Enstitünün organları şunlardır: a) Müdür ve müdür yardımcıları b) Yönetim kurulu c) Öğretim kurulu d) Bölüm başkanlıkları e) İdari bürolar Müdür Madde 9. Enstitü müdürü, yüksek öğrenim yapmış sağlık personeli arasından Genel Müdürün teklifi ile Bakanlıkça atanır. Enstitü müdürü, eğitim-öğretim ve yönetim çalışmalarının düzenleyicisi, yürütücüsü, yöneticisi, denetleyicisi ve enstitünün temsilcisidir. Madde 10. Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) Enstitüyü yürürlükte olan kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince genel Müdüre karşı sorumlu olarak yönetmek, b) Enstitünün genel yönetimi ve amaçları ile ilgili olarak öğretim ve yönetim kurullarınca kararlaştırılan kanun, tüzük ve yönetmelik tekliflerini Genel Müdürlüğe sunmak ve sonuçlandırılmasını izlemek, c) Enstitünün amaçlarını gerçekleştirmek için, gerekli plan ve programların hazırlanmasını, geliştirilmesini, uygulanmasını sağlamak, d) Enstitünün amaçlarına ulaşabilmesi için, organlar arası gerekli koordinasyonu sağlamak, e) Müdür başyardımcısı ve yardımcıları, bölüm başkanları, öğretmenler, asistanlar ile idari büroların şef, memur, hizmetli ve diğer görevlilerin alınmaları için teklifte bulunmak, f) Müdür başyardımcısı ve yardımcıları, bölüm başkanları, öğretmenler, asistanlara eğitim-öğretim uygulama, araştırma, yayım ve diğer eğitici amaçlı görevler vermek, iş birliği ve iş bölümü sağlamak, g) İdari işlerle ilgili olarak büro personeli ve hizmetliler arasında iş birliği, görev bölümü ve enstitü içinde görev değişikliği yapmak, h) Öğretim ve yönetim kurullarına ve gerektiğinde sınav komisyonlarına başkanlık etmek, I) Enstitü içinde programların yönetilmesinde yardımcı olacak danışma niteliğinde, sürekli ve geçici komisyonlar ve kurullar oluşturmak ve gerektiğinde başkanlık etmek, i) Her ders yılı sonunda enstitünün o yılki genel durumu ile ilgili değerlendirme raporunu Genel Müdürlüğe sunmak ve gelecek ders yılına ait ihtiyaçları duyurmak ve sağlamak, j) Enstitüye ait eğitim-öğretim, yönetim ve büro işleriyle ilgili kadro teklifi, tenkisi ve özlük işlemleriyle ilgili teklifte bulunmak, k) Enstitünün bütçe teklifini zamanında Bakanlığa sunmak, l) Enstitüye Bakanlıkça ayrılan ödeneklerin harcanmasında mevzuata hükümlerine göre tahakkuk memurluğu görevini yapmak, m) Yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince, sicil ve disiplin amirliği yapmak, n) Gerektiğinde yada acil durumlarda yönetim kurulunun aldığı enstitüyü geçici kapatma kararını genel Müdürlüğün onayına sunmak, o) Enstitüde görevli tüm personelin beş güne kadar mazeret izinleri ile onanmış yıllık izinlerini vermek, ö) Genel Müdürlükçe verilecek eğitim-öğretim ile ilgili diğer görevleri yapmak. Müdür Yardımcıları Madde 11. Müdür başyardımcısı, enstitünün öğretim kadrosu arasından müdürün önerisi ve Genel Müdürlüğün tasvibiyle Bakanlıkça atanır. Eğitim-öğretim ve yönetim işlerinde müdürün birinci derecede yardımcısı ve müdüre karşı sorumludur. Madde 12. Müdür başyardımcısının görevleri şunlardır: a) Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdüre vekalet etmek, b) Müdürün talimatı doğrultusunda müdür yardımcılarının çalışmalarını koordine etmek ve genel yazışma işlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

3 c) Disiplin kuruluna başkanlık etmek, genel güvenlik işlerini düzene koymak, kurul kararlarının tanzim, muhafaza ve kayıtlara işlenmesini sağlamak, d) Öğretim kadrosu, asistanlar, memurlar ve diğer görevliler ile öğrencilerin özlük dosyalarının düzenli bir şekilde tutulmasını ve muhafazasını sağlamak, e) Kurulların karar ve tutanaklarını düzenlemek ve saklamak, f) Öğrenci sicil ve sınıf geçme defterleri ile not çizelgeleri, diploma ve defterlerinin işlenmesini ve muhafazasını sağlamak, g) Enstitü ile ilgili her türlü tahakkuk ve ödeme evrakı ile alım satım işlemleri ve evrakının hazırlanmasını sağlamak ve paraflamak, h) Müdürün vereceği enstitü ile ilgili diğer görevleri yapmak. Madde 13. Müdür yardımcıları, enstitünün öğretim kadrosu arasından müdürün önerisi ve Genel Müdürün tasvibiyle Bakanlıkça atanır. Eğitim-öğretim ve yönetim işlerinde müdür ve müdür başyardımcısının yardımcıları olup yürütmekte oldukları görevlerinden dolayı müdür ve müdür başyardımcısına karşı sorumludurlar. Madde 14. Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır: a) Müdür başyardımcısının veya müdür ve başyardımcısının enstitüde bulunamayacağı süreler için müdürün görevlendirmesiyle bu görevlere vekalet etmek, b) Öğrenci sicil, sınıf geçme ve diploma işlemleri ile not çizelgeleri ve diğer kayıtların muntazam ve sıhhatli bir şekilde tutmak, işlemek ve muhafaza etmek, c) Öğrenci yoklama işlemlerini muntazam ve sıhhatli bir şekilde yürütmek, d) Eğitim ve öğretimle ilgili ders ve sınav programlarını, çizelgelerini ve bunlarla ilgili işlemleri vaktinde tanzim etmek ve ettirmek, e) Öğrenciler ve mezunlarla ilgili işlemleri yürütmek, f) Enstitünün yönetim işleri, genel güvenliği, disiplin ve devam işlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesine yardımcı olmak, g) Enstitünün temizlik ve nöbet hizmetlerini düzenlemek, yaptırmak, takip etmek ve denetlemek, h) Müdür ve başyardımcısının vereceği diğer görevleri yapmak. Yönetim kurulu Madde 15. Enstitü yönetim kuruluna bir ders yılı için, öğretim kurulu gizli oyla 4 asil 4 yedek, asistanlar kendi aralarından 1 asil 1 yedek üye seçerler. Müdür ve müdür başyardımcısı kurulun tabii üyesidir. Kurul müdür başkanlığında ve yazılı veya sözlü çağırısı üzerine asil üyelerin çoğunluğu ile toplanır. Asil üyelerden biri veya birkaçının kuruldan istifa etmeleri, enstitüdeki görevlerinden ayrılmaları halinde, yedek üyelerden en çok oy almış olanlar kurula üye olarak katılırlar. Özürsüz olarak üç toplantıya gelmeyen üye kuruldan çekilmiş sayılır. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Gerektiğinde yönetim kuruluna müdür yardımcılarından veya bölüm başkanlarından veya öğretmenler danışman üye davet edilebilir. Danışman üyenin oy hakkı yoktur. Kararlar, toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır. Kurulda görüşülecek konu, üyelerden birinin veya birkaçının şahıslarını ilgilendiriyorsa bu üye veya üyeler toplantıya katılamazlar. Bu durumda, seçimle gelmiş üyelerin çoğunluğu kaybolursa yerine en çok oy alan yedek üyelerden çağırılır. Yönetim kurulu kararları istişari mahiyette olup alınan kararlar tutanakla tespit edilir ve genel Müdürlüğün onayına sunulur. Madde 16. Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: a) Enstitü ile ilgili mevzuat hükümlerinin, kurul ve komisyonlar karar ve tavsiyelerinin yerine getirilmesini sağlayacak tedbirleri ve işlemleri önermek, b) Enstitünün amaçlarına ulaşabilmesi için her türlü çalışmalarında koordinasyonu sağlayacak önlemleri ve gerekli işlemleri tavsiye etmek, c) Enstitüye alınacak bölüm başkanları, öğretmenler ve asistanlar hakkında 555 sayılı kanunun 7. maddesine ve bu yönetmelik hükümlerine göre görüş bildirmek, d) Asistanlığa giriş sınavı ile asistanlık süresi sonundaki yeterlik sınavlarını yapacak komisyonların (jürilerin) üyelerini seçmek, e) Enstitüye alınacak öğrencilerin bölümlere göre sayıları, seçme, kayıt ve kabul işlemlerinin ne yolda yapılacağı hakkında tavsiyede bulunmak, f) Lüzumu halinde, enstitü müdürünün getirebileceği enstitünün geçici olarak beş güne kadar tatil edilmesi teklifini incelemek, değerlendirmek ve karara bağlamak, g) Gerektiğinde enstitünün yıllık bütçesi ile ilgili hazırlık çalışmasında gerekli tavsiye ve tekliflerde bulunmak,

4 h) Enstitüyü temsilen yurt içi ve yurt dışı bilimsel toplantıda, çalışma ve araştırmalara katılacak öğretmen ve asistanlar hakkında görüş bildirmek, ı) Müdürün getireceği diğer konularda görüş bildirmek. Madde 17. Öğretim kurulu, öğretim kadrosu ile asistanların kendi aralarında seçeceği bir temsilciden oluşur. Kurul, müdürlüğün yazılı çağırısı üzerine öğretimin başladığı ilk ay içinde ve öğretim yılı sonunda olmak üzere en az iki defa salt çoğunlukla toplanır. Enstitü müdürü gerekli gördüğü hallerde kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Tespit edilen toplantı gün ve saatinde gelenlerin sayısı salt çoğunluğu bulmadığı takdirde toplantı yapılmaz, durum bir tutanakla belirlenir ve takip eden on gün içinde toplantı yapılmak üzere bir tarih tespit edilerek üyelere yeniden duyurulur. Bu toplantıda gelen üye sayısı, öğretim kurulu üye sayısının 1/3 ünü bulduğu takdirde toplantı yapılır. Öğretim kurulu toplantılarına enstitü müdürü veya müdürün görevlendirmesiyle başyardımcısı veya başyardımcının yokluğunda en kıdemli yardımcı başkanlık eder. Kararlar, toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, başkanın bulunduğu tarafın oyları geçerlidir. Toplantı tutanakları toplantıya katılan üyeler tarafından imzalandıktan sonra Genel Müdürlüğün bilgi ve onayına sunulur. Madde 18. Öğretim kurulunun görevleri şunlardır: a) Enstitünün eğitim ve öğretim durumu ve işlerini gözden geçirmek ve gerekli tavsiyelerde bulunmak, b) Enstitü müfredat programlarında yapılması gereken değişiklikler hakkında görüş bildirmek, c) Enstitü müdürlüğünce getirilecek eğitim-öğretim ve diğer konuları inceleyerek görüş bildirmek, d) Yönetim ve disiplin kurulu üyelerini seçmek ve gerek görülecek diğer komisyonları oluşturmak, e) Öğretim kadrosu arasından eğitim ve öğretim konularında koordinasyonu sağlamak için önerilerde bulunmak, Bölüm başkanları Madde 19. Bölüm başkanları bölümlerin eğitim ve öğretimle ilgili işlerinin yürütücüleri olup bu işleri müdürün görüşü doğrultusunda yürütmeye yetkili ve müdüre karşı sorumludur. Madde 20. Bölüm başkanlarının seçimle ve görevlendirilmesi aşağıdaki şekilde yapılır: a) Bölüm başkanları, öncelikle bölümün kadrolu öğretmenleri arasında veya ücretli veya fahri öğretim kadrosu arasından ilgili bölüm kurulunca gizli oyla seçilir. Seçilen üye kadrolu ise üç öğretim yılı için, ücretli veya fahri görevli ise bir öğretim yılı için görevlendirilir. Süresi dolan üye tekrar seçilebilir ve yenisi başlayıncaya kadar görevini sürdürür. Enstitü müdürü gerek gördüğünde bölüm kuruluna başkanlık eder ve oylamaya katılır. b) Bölüm kurulunu oluşturan üye sayısı (asistanlar hariç), müdürün dışında dört üyeden az olduğunda bölüm başkanı, ilgili bölüm öğretim kadrosu arsından olmak üzere, yönetim kurulunca bir öğretim yılı için seçilir. c) Bölüm kurulunca seçilen üyenin bölüm başkanlığı görevi yönetim kurulunun tasvibiyle ve Genel Müdürün onayı ile başlar. Seçimin uygun görülmemesi halinde bölüm başkanı yönetim kurulunca seçilerek Genel Müdürün onayını takiben bir öğretim yılı için görevlendirilir. d) Bölüm kurulundaki seçimlerde oyların eşitliği halinde oylama bir defa daha tekrarlanır. Tekrar eşitliği halinde ise, seçim (c) fıkrası uyarınca yönetim kurulunca yapılır. e) Bölüm başkanı seçim ve görevlendirme teklifleri Genel Müdürlüğün onayına sunulur. f) Bölüm başkanının altı aydan kısa süreli ayrılıklarında bölüm öğretmenlerinden meslekte en kıdemli üye, bölüm başkanlığına vekalet eder. Bu sürenin altı ayı geçmesi halinde yeni bölüm başkanı seçilir. g) Bölüm başkanı olarak görevlendirilen öğretmenler, kendi kadrolarına bağlı olarak ve esas görevlerini aksatmayacak şekilde görevlerini yaparlar. h) Enstitüde kadrolu olup, bölüm dersleri dışında kalan ders öğretmenlerinin hangi bölüm kurullarına yardımcı olmak üzere katılacakları ve süreleri yönetim kurulunca saptanır. Bu üyeler, o kurulların üyesi olarak toplantı ve oylamalarına katılırlar. ı) Yeni kurulacak bölüm başkanlığı ve kurulları için de bu yönetmelik hükümleri uygulanır. Madde 21. Bölüm başkanlarının görevleri şunlardır: a) Bölümlerinde görevli bulunan öğretmenler ve asistanlar ile toplantılar düzenleyerek bölümlerinin eğitim ve öğretim işlerinin gelişmesini sağlamak, bu amaçla bölümlerindeki öğretmen ve asistanlara görev vermek, verilen görevin yapılmaması halinde durumu enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirmek, b) Bölüm öğretim kadrosunun işbirliği ve görev bölümü ile hazırlanan bir program gereğince bölümdeki asistanların yetiştirilmesini sağlamak, eğitimini tamamlayan asistanların tez tetkik ve yeterlik sınav jürilerine başkanlık etmek, c) Bölümleriyle ilgili olarak araştırma, yayım, seminer, laboratuar, uygulama, araç gereç üretimi ve benzeri eğitsel etkinliklerin programını yapmak, müdürlüğün tasdikine sunmak, tasdik edilen programı yürütmek,

5 d) Bölümdeki ders programını ve ders verecek üyeler hakkında görüşünü müdürlüğe bildirmek, e) Her öğretim yılı sonunda bölümü ile ilgili tüm çalışmalar ile asistan için ayrı ayrı yıllık değerlendirme raporunu müdürlüğe sunmak, f) Enstitü müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak. Bölüm Kurulu Madde 22. Bölüm kurulu, ilgili bölümde ders veren kadrolu, ücretli, sözleşmeli ve fahri öğretmenler ile asistanlardan oluşur. Asistanlar bölüm başkanı seçimine ve kendilerini ilgilendiren değerlendirme toplantılarına katılamazlar. Bölüm kurulu, bölüm başkanının başkanlığında ve bölüm işlerini görüşmek üzere her dönem başında ve öğretim yılı sonunda olmak üzere bir öğretim yılı içinde en az üç defa toplanır. Bölüm başkanı, lüzum gördüğü hallerde bölüm kurulunu ayrıca toplayabilir. Toplantılar salt çoğunlukla yapılır. Alınan kararlar tutanağa yazılır. Katılan üyelerce imzalanarak enstitü müdürlüğünün onayına sunulur. Müdürlükçe onaylanmayan kararlar, bölüme iade edilir. Yeniden alınan kararda müdürce onaylanmaz ise yönetim kurulunca görüşülür. Bu kurulunda alınacak karar, Genel Müdürün onayını takiben kesinleşir. Bölüm kurulu, bölüm başkanının görevlerini yerine getirmesinde yardımcı olup ayrıca enstitü müdürlüğünce ve bölüm başkanlığınca verilen diğer görevleri de yapar. Bölüm kurulu, bölümdeki her asistanın yıllık çalışmasını ve başarısını değerlendirip bir rapor halinde enstitü müdürlüğüne sunar. İki yıl olumsuz rapor alan asistanın başka göreve atanma teklifi Müdürlükçe yapılır. İdari Büro ve Görevleri Madde 23. Enstitüde aşağıda belirtilen idari bürolar ve birimler eğitim ve öğretime destek amacı ile bulunur. 1. İdari işler bürosu 2. Öğrenci işleri bürosu 3. Tercüme, yazım, basım ve yayım bürosu 4. Ayniyat saymanlığı 5. Mali işler mutemetlik bürosu 6. Anbar ve depo memurluğu 7. Kütüphane memurluğu 8. Eğitim araçları yapım ve üretim ünitesi 9. Ders laboratuarları 10. Laboratuar teknisyenliği Yukarıda büro ve birimlerin özelliğine göre birer sorumlu şef, yeteri kadar memur, daktilo ve eleman görevlendirilir. Ayrıca enstitünün elektrik, santral, sıhhi tesisat, kalorifer ve diğer teknik işlerini yürütecek teknisyenler, şoförler ile temizlik, bahçe ve bekçilik işlerini yürütecek bir başhademe ve yeteri kadar hizmetli personel bulunur. Bunların çalışma şekli ve görev bölümü enstitü müdürlüğünce düzenlenir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Öğretmenler ve Asistanlar Öğretmenler Madde sayılı Sağlık Eğitim Enstitüleri Kuruluş Kanununun 7. maddesine göre, enstitüye öğretmen olacak yüksek okul mezunlarının eğitim ile görevlendirdiği dallarda doktora veya ihtisas yapmış olmaları veya en az üç yıl bu enstitüde öğretim yardımcılığı (asistanlık) yaptıktan sonra kendi bölümlerinde yeterlik sınavını vermiş olmaları şarttır. Madde 25. Öğretmenlerin görevleri şunlardır: a) Enstitü müfredat programında dal ve dalı ile ilgili dersleri vermek, yönetmelikte belirtilen sınavları yapmak ve değerlendirmek, b) Öğrencilerin Atatürk ilkelerine, vatan ve milletine, kanunlara bağlı, milli birlik ve beraberlik duygusuna sahip, dürüst, ahlaklı, mesleğini seven, görev ve sorumluluk duygusu arttırılmış olarak yetiştirilmelerini sağlamak, c) Verdikleri dersler ile ilgili uygulama, laboratuar çalışması, seminer ve araştırmaları yürütmek, gerektiğinde diğer öğretim üyeleri ile işbirliği yapmak, dersiyle ilgili ders notlarını hazırlamak ve geliştirmek, d) Enstitü müdürlüğünce verilecek araştırmaları yapmak, bu araştırma sonuçlarını bölüm başkanlığı vasıtası ile müdürlüğe sunmak ve gerektiğinde bunların yayınlanmasını istemek, e) Bölüm kurullarındaki görevlerinden başka, bölüm başkanlığının yaptığı programa göre sorumluluğuna verilen asistanların dersi veya konusu ile ilgili olarak yetişmesini sağlamak, f) Bölüm başkanı ve enstitü müdürlüğünün iznini almak şartıyla kendi konularıyla ilgili olmak üzere, enstitü içinde ve dışında seminer, panel, konferans ve benzeri faaliyetlere katılmak,

6 g) Yönetmelik uyarınca enstitüde yapılacak toplantılara, müdürlükçe kurulacak kurul ve komisyonlara katılmak ve verilecek görevleri yapmak, h) Her öğretim yılı başında, o yıl yapacakları eğitim ve öğretim planını ilgili bölüm başkanı aracılığı ile müdürlüğe vermek, I) Sorumluluğuna verilen asistan ve öğrencilerin danışmalığını yapmak, i) Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak. Madde 26. Öğretmenler, yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara izinleri dışında ayrıca yıllık izin verilmez. Verilecek ders ve ders dışı görevlerine devam etmek zorundadırlar. Madde 27. Enstitü müdürü, başyardımcı ve yardımcılar ile asistanlar yıllık izin kullanırlar. Asistanlar Madde 28. Sağlık Eğitim Enstitüsü asistanları, enstitüce ihtiyaç duyulan dallara öğretmen yetiştirmek amacıyla bu yönetmelik hükümlerine göre alınırlar. Asistanların Nitelikleri Madde 29. Asistan olarak alınacaklarda 657 sayılı kanunda belirtilen özellikler yanında aşağıdaki nitelikler aranır. a) Sağlık Eğitim Enstitüsü mezunu veya asistan alınacağı dalda lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak, b) Pedagojik formasyon derslerini veya sertifikasını almış olmak, c) Sıhhatli ve öğretmenlik yapmaya mani sakatlık veya organik kusurları olmamak,(bu husus sağlık kurulu raporu ile belirlenir ve sınavlardan önce alınır. d) 35 yaşından büyük olmamak, e) Fiili askerlik hizmetini tamamlamış olmak veya askerlikten muaf olmak,(erkek adaylar için), f) Açılan yarışma sınavlarını kazanmış olmak, g) Asistanlık sonunda 4,5 yıl mecburi hizmet yapacağına dair yüklenme senedi vermek, (Sınavı kazananlardan alınır.) Asistanlık Sınavları Madde 30. Her öğretim yılı sonunda bölüm başkanları kendi bölümlerinde hangi dallarda kaç asistana ihtiyaç olduğunu enstitü müdürlüğüne bildirir. Bu teklif yönetim kurulunda incelenip karara bağlandıktan sonra Genel Müdürlüğün onayına sunulur. Madde 31. Enstitü müdürlüğü, Genel Müdürlükçe kabul edilen asistan sayısını ve hangi dallara alınacaklarını gazete ve diğer vasıtalarla ilan ederek duyulur. Bu duyuruda başvurma süresi, arana şartlar, yabancı dil ve dal sınavlarının yer ve tarihleri belirtilir. Madde 32. Asistanların seçme sınavları yabancı dil, dal dersleri ve mülakat olmak üzere üç aşamada yapılır. a) Yabancı dil sınavı: Yabancı dil sınavı İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden yapılır. Yabancı dil sınavını başaramayanlar dal sınavına alınmazlar. Yabancı dil sınavını yapacak komisyon yönetim kurulunca enstitü yabancı dil öğretmenlerinden birinin başkanlığında bu dili bilen en az iki öğretmenden kurulur. Komisyon enstitünün imkanlarıyla kurulamadığı takdirde aynı sınavı yapabilecek nitelikteki üyeler enstitü müdürünün teklifi ve Genel Müdürlüğün tasvibiyle dışarıdan seçilir. Yabancı dil sınavları asistan adaylarının girmek istediği dalın, genel seviyedeki yabancı dil yayınlarını lügat yardımıyla anlayabileceği düzeydeki konularda yazılı olarak yapılır. Bu yönetmeliğin sınıf geçme ve sınavlarla ilgili bölümde belirtilen en az geçer notu alanlar başarılı sayılırlar. Bu sınavı başaranlar dal derslerin sınavlarına alınırlar. Devler yabancı dil sınavını başarmış olanlar yabancı dil sınavına tabi tutulmazlar ve yüz puan almış sayılırlar. b) Dal dersleri sınavı: Dal dersleri sınavını yapacak komisyon, o dalın bölüm başkanının başkanlığında enstitü yönetim kurulunca seçilecek en az iki bölüm öğretmeninden kurulur. Bu komisyon sınavları yazılı olarak yapar. Bu yönetmeliğe göre en az iyi derece not alanlar başarılı sayılır ve mülakat sınavına alınırlar. c) Mülakat sınavı: Mülakat sınavını yapacak komisyon, dal dersleri sınavını yapan komisyona en az iki öğretmen üyenin daha katılması ile kurulur. Mülakat komisyon başkanı enstitü müdürü veya görevlendireceği kişidir. Adayın mülakat sınavından bu yönetmeliğe göre en az geçer not alması gerekir. Sınav sonuçları yabancı dil, dal ve mülakat sınavlarında alınan notların toplamına göre tespit edilir. Alınacak asistanların atanmaları Bakanlıkça yapılır. Asistanların Yetiştirilmesi

7 Madde 33. Asistan, dalının bölüm başkanlığınca yapılan ve enstitü müdürünün onayından geçen yetiştirme programlarına göre öğrenimini sürdürür. Bu öğrenimi sırasında enstitü müdürlüğüne, bölüm başkanına, yetiştirilmesi için görevlendirilen öğretmenlere karşı sorumludur. Madde 34. Asistanların görevleri şunlardır: a) Yetiştirme programı gereğince yönetiminde çalıştığı öğretmenlerin vereceği konulara hazırlanmak, dalı ile ilgili yayınları izlemek, eğitim-öğretim çalışmalarında hazır bulunmak, yardımcı olmak, verilen görevleri zamanında yapmak, b) Kendi dalı ile ilgili enstitüdeki teorik ve uygulamalı derslere devam etmek, yetiştirme programında belirtilecek yer ve sürede saha araştırmalarında çalışmak, buna imkan sağlanmadığında araştırma yapan kurum veya kuruluşlar da araştırma yöntemlerini incelemek, c) Yönetiminde çalıştığı öğretmenlerin bilgisi altında öğrencilerin ders ve uygulamalarına yardım etmek, ders araç ve gereçlerinden yararlanmalarını sağlamak, gerektiğinde bölüm başkanının ve bölüm öğretmenlerinin yönetim ve sorumluluğu altında deneyim kazanmak amacıyla ders vermek. Madde 35. Asistanların, esas ve yardımcı dallarıyla ilgili izlemekle zorunlu oldukları derslerin bittiği dönem sonunda, sorumlu öğretmenleri bölüm başkanlığına asistanların çalışma ve yeterlilik durumunu bildirir bir değerlendirme raporu verir. Öğretmenlerin verdiği bu raporların ışığı altında, bölüm kurulunda yıllık çalışması değerlendirilip bölüm başkanlığınca her öğretim yılı sonunda enstitü müdürlüğüne ayrıntılı bir rapor sunulur. Bu raporda, asistanın takip ettiği ders ve uygulamalar, süresi, devam ve başarı durumu ile yaptığı diğer çalışmalar, yetişmesi için alınan ve alınacak önlemler belirtilir. Asistanın değerlendirilmesiyle ilgili işlemlerde bu raporlar esas alınır. Madde 36. Asistan, yetiştirme programındaki derslere, uygulamalara, laboratuar çalışmalarına ve araştırmalara üç yıl bilfiil devam etmeye, normal mesai saatlerinde görevinde bulunmaya mecburdur. Yıllık izinler, mazeret izinleriyle toplam bir ayı geçmeyen rapor izinleri devamından sayılır. Madde 37. Asistanlar, yönetim işlerinde deneyim kazandırılmak amacı ile müdürlükçe belli bir süre idari işlerde de görevlendirilebilirler. Bu amaca yönelik çalışma programı, enstitü müdürlüğünün görüşü ve onayı alınarak bölüm başkanınca düzenlenir. Asistanlar ayrıca, bağlı bulunduğu bölümün idari işlerini yürütmekle de görevlidirler. Madde 38. Asistanlar, bölüm kurulunun görüşü ve yönetim kurulu kararı ile haftada 6 saat kadar enstitü dışında ücretli ders görevi alabilirler. Madde 39. Asistanlara, kendi dalı ve enstitüde okutulan derslerle ilgili olmak şartıyla yurt içi veya yurt dışı üniversite, fakülte ve benzeri kurumların lisans üstü programlarından (master, doktora vb) birinin sınavını kazanması halinde enstitüdeki yetişmesi de dikkate alınarak bölüm kurulunun görüşü, yönetim kurulunun kararı ve Genel Müdürlüğün onayı ile bu programların tamamına veya bir bölümüne devam etme izni verilebilir. Bu gibiler katıldıkları programı ve bu program sonunda alacağı belgeleri zamanında enstitü müdürlüğüne ve bölüm başkanlığına sunmak zorundadır. Başarılı olamayanlara olumsuz rapor tanzim edilir. Madde 40. Yıl sonu değerlendirme raporlarında eğitim, öğretim, yönetim, laboratuar, uygulama ve araştırma alanlarındaki başarısı yetersiz görülen asistanın durumu, bölüm kurulunun görüşüne istinaden yönetim kurulunda incelenir. Asistanın yetersizliğinin telafisi veya enstitüyle ilgisinin kesilmesi hakkında alınacak karar Genel Müdürlüğe sunulur. Madde 41. Her asistanın öğretmenlik sınavına girebilmesi için aşağıdaki işlemleri tamamlaması gerekir: a) Asistan göreve başladıktan sonra, alacağı teze hazırlık olmak üzere bölüm başkanlığınca tespit edilen konu üzerinde araştırma çalışması yapar. Bu çalışmayı ilk yılın sonuna kadar bölüm başkanlığına vermek zorundadır. b) Araştırma çalışması uygun görülen asistana bölüm başkanı tarafından tez konusu ikinci yılın ilk iki ayı içinde verilerek, bölüm kurulunca tez danışmalığı yapacak öğretmen seçilir. c) Asistan, hazırladığı tezini, asistanlığının üçüncü yılı sonunda, incelenmek üzere bölüm başkanlığına sunar. d) Tezini teslim eden asistanın özel dosyası ve yıllık değerlendirme raporları, enstitü müdürü ile bölüm başkanı tarafından incelenir ve yaptığı çalışmalar ile başarı durumu müşterek raporla tespit edilir. e) Başarısı tespit edilen asistanın tezi, ilgili bölüm başkanının başkanlığında tez danışmanının da katılmasıyla yönetim kurulunca seçilen iki öğretmenden oluşacak jüri tarafından incelenir. İnceleme süresi bir aydan çok olmaz. f) Başarısı tespit edilen ve tezleri kabul edilen asistanlar yeterlik sınavına girerler. g) Başarısı tespit edilen ancak tezi red edilen asistana, tez jürisi tarafından tezini geliştirmek üzere bir yıla kadar ek süre verilmesi, müşterek imzalı bir raporla bölüm başkanlığınca enstitü müdürlüğüne teklif edilir. Bu teklif müdürlüğün onayı ile kesinleşir. Durum ilgili asistana yazılı olarak tebliğ edilir. Verilen ek süre tebliğ tarihinden itibaren başlar. Bu süre sonunda da tezi red edilir ise, tez jürisi raporuyla belirlenen durum, bölüm

8 başkanlığınca enstitü müdürlüğüne intikal ettirilir. Tezi ikinci defa red edilerek başarısızlığı tespit edilen asistanın durumu yönetim kurulunda görüşülerek enstitü ile ilişiği kesilmek üzere karar Genel Müdürlüğe sunulur. Asistanların Yeterlik Sınavı Madde 42. Başarısı ve tezi kabul edilen asistanlar bir ay içinde yeterlik sınavına girerler. Sınav, tez jürisi tarafından sözlü, yazılı ve uygulamalı olarak yapılır. Sözlü sınavda tezin savunması yaptırılır. Yazılı sınavda esas ve yardımcı dallardaki bilgisi ölçülür. Uygulamalı sınavda da sınav jürisince bir gün önce duyurulan konuda deneme dersi verdirilir. Deneme dersinin süresi onbeş dakikadan az, normal bir ders saatinden çok olamaz. Bir asistanın yeterlik sınavında başarılı sayılabilmesi için bu sınavların her birinden yüz üzerinden en az yetmişer puan alması şarttır. Madde 43. Yeterlik sınavını başaran asistanlar enstitüde öğretmenlik yapma hakkını kazanırlar ve müdürlükçe enstitü öğretmenliğine atanma teklifleri Genel Müdürlüğe sunulur. Bu gibiler, münhal varsa enstitü öğretmenliğine, münhal yoksa durumlarına uygun başka bir göreve atanabilirler. Yeterlik sınavını başaramayan asistanlara üç aydan az ve bir yıldan çok olmamak üzere ek süre verilir. Bu süre sonunda da başarısız olanların enstitü ile ilişiği kesilmek üzere başka göreve atanma teklifleri Genel Müdürlüğe sunulur. Madde sayılı kanunun 7. maddesine göre lisans üstü düzeydeki enstitü asistanlığını başarıyla bitirenlere dalında uzman öğretmen ünvanı ve diploması verilir. Diplomaların tanzim, tescil ve tesliminde bu yönetmeliğin diploma işleri ile ilgili esaslara uyulur. BEŞİNCİ BÖLÜM Öğrenci Kayıt ve Kabul İşleri Giriş Şartları Madde 45. Enstitüye öğrenci olmak için müracaat edecek adaylarda aranan şartlar şunlardır: a) Ortaokula dayalı lise dengi sağlık meslek liselerinden mezun olup mesleğinde başarılı olarak en az üç yıl fiilen çalışmak ve son üç yıl iyi sicil almış olmak, son üç yıl içinde kınama ve uyarma cezaları dışında veya mükerrer ceza almamış olmak, (Adayların sicil durumu enstitü müdürlüğünce ilgili kurumlardan yazılı olarak istenir), b) Halen memur veya diğer kuruluşlarda çalışıyor olmak, c) Daha önceden Sağlık Eğitim Enstitülerinde okumuş veya sınıfta kalmış olmamak, d) Sağlık durumu, enstitü öğrenimini takibe elverişli olmak, (Bu durum sağlık kurulu raporuyla belirlenir ve sınavı kazananlardan istenir), e) Adli ve anarşik sabıka kaydı bulunmamak, f) Erkek adayların askerliğini yapmış veya tecilli olmak, g) Giriş sınavını kazanmış olmak, h) Yönetim kurulunun teklifi ve Genel Müdürlüğün onayıyla tespit edilecek diğer şartlara durumu uygun olmak, Madde 46. Müracaatta gerekli belgeler şunlardır: a) Enstitü müdürlüğüne hitaben yazılmış, sınava girmek isteğini bildirir bir dilekçe, (Bu dilekçede adaylar, mezun olduğu okul, bölümü, yılı, memuriyet sicil numarası, adresini, tarih sırasına göre memur olarak çalıştığı yerleri ve sınavına gireceği bölümü belirteceklerdir), b) Nüfus cüzdanının onaylı örneği, c) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teşkilatı dışındaki kuruluşlarda çalışan adaylar için, sağlık meslek lisesi diplomasının aslı veya onaylanmış örneği, (Mecburi hizmetini bitirmediğinden diplomasını almamış olanlar, mezun olduğu okuldan alacakları bir belge ile mezun olduğu okul, bölümü, derecesi ve yılını belgelendirir), d) Savcılıktan alınmış sabıkasızlık belgesi, e) Erkek adayların askerlik durum belgesi, f) Üç adet 4,5 X 6 ebadında fotoğraf. Madde 47. Enstitü giriş sınavlarına katılmak için müracaat şartları, şekli, süresi, istenecek belgeler, sınav tarihleri, bölümlere göre alınacak öğrenci sayıları kesin kayıt işleri ve benzeri gerekli açıklamaları gösterir her yılın kayıt kabul şartları formu yönetim kurulunca en geç Şubat ayında hazırlanıp Genel Müdürlüğün onayına sunulur. Onaylanan metin Bakanlıkça bastırılıp İl Sağlık Müdürlükleri vasıtasıyla sağlık teşkilatına, enstitü vasıtasıyla isteklilere duyurulur. Giriş Sınavı Madde 48. Enstitüye girecekler için yazılı sınav ve mülakat yapılır. Her ikisine birden GİRİŞ SINAVI denir. Bu sınavda aşağıdaki işlemler yapılır: a) Giriş sınavının zamanı her yılın kayıt kabul şartlarında belirlenir,

Üniversitemizde geçireceğiniz öğrenciliğinizin sağlıklı başarılarla dolu olması dileklerimle sevgi ve selamlarımla hoş geldiniz diyorum.

Üniversitemizde geçireceğiniz öğrenciliğinizin sağlıklı başarılarla dolu olması dileklerimle sevgi ve selamlarımla hoş geldiniz diyorum. 2 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...3 REKTÖRÜN MESAJI..4 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ..6 ÜNİVERSİTE ORGANLARI..6 FAKÜLTELER..8 YÜKSEKOKULLAR 8 MESLEK YÜKSEKOKULLARI..8 ENSTİTÜLER 9 REKTÖRLÜĞE BAĞLI BÖLÜMLER..9 UYGULAMA

Detaylı

Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler Telekomünikasyon Kurumundan : Telekomünikasyon Kurumu Personel Yönetmeliği Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Telekomünikasyon Kurumu personelinin işe alınmasında atanma,

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNERGESİ

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNERGESİ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Kur an Kursları Eğitim Öğretim Faaliyetleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi ve sayısı :09.05.2003-25103 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Emniyet Teşkilatında

Detaylı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 20 Eylül 2013 CUMA Sayı : 28771 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 5347 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımı:21.12.2000 tarih ve 24267 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 5347 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 24 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27298 YÖNETMELİK KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

i. Meslek Yüksekokulu j. Uygulama ve Araştırma Merkezi: k. Bölüm: ı. Öğretim Elemanları:

i. Meslek Yüksekokulu j. Uygulama ve Araştırma Merkezi: k. Bölüm: ı. Öğretim Elemanları: BİRİNCİ BÖLÜM Kanunun Amacı, Kapsamı ve Tanımlar Madde 0001: Amaç Bu kanunun amacı; yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkeleri belirlemek ve bütün yükseköğretim kurumlarının ve üst kuruluşlarının teşkilatlanma,

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî

Detaylı

ÖZEL OKULLAR DIŞINDAKİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRENİM GÖRENLERDEN OKUL ÖĞRENCİSİ OLMAYANLARLA İLGİLİ DİSİPLİN YÖNERGESİ

ÖZEL OKULLAR DIŞINDAKİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRENİM GÖRENLERDEN OKUL ÖĞRENCİSİ OLMAYANLARLA İLGİLİ DİSİPLİN YÖNERGESİ ÖZEL OKULLAR DIŞINDAKİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRENİM GÖRENLERDEN OKUL ÖĞRENCİSİ OLMAYANLARLA İLGİLİ DİSİPLİN YÖNERGESİ Amaç : Özel Öğretim Kurumları Gn Müd.: 30 Ocak 1992 / 51603 Sayılı Yazısı BİRİNCİ

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 1- TMO nun amaçlarını karlı ve verimli olarak gerçekleştirmek için; Personelin işe uyumu, görev değişikliği

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Page 1 of 76 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: 5347

Detaylı

T.C FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı, Fatih Belediyesi

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 17 Eylül 2013 SALI Sayı : 28768 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 16 Eylül

Detaylı

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu nda görev

Detaylı

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUNU

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUNU 8567 TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUNU Kanun Numarası : 4954 Kabul Tarihi : 23/7/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :31/7/2003 Sayı : 25185 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Amaç,

Detaylı

Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği. Kurum: Turist Rehberleri Birliği Kabul Tarihi: 26.12.2014 RGT: 26.12.2014 RG NO: 29217

Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği. Kurum: Turist Rehberleri Birliği Kabul Tarihi: 26.12.2014 RGT: 26.12.2014 RG NO: 29217 Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği Kurum: Turist Rehberleri Birliği Kabul Tarihi: 26.12.2014 RGT: 26.12.2014 RG NO: 29217 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1)

Detaylı

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ 31 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28453 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 22 Kasım 2012 PERŞEMBE YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 22 Kasım 2012 PERŞEMBE YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 22 Kasım 2012 PERŞEMBE Sayı : 28475 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Türkiye Büyük Millet

Detaylı

a) Birim: Yasama Uzmanı ve Yasama Uzman Yardımcısının görev yaptığı başkanlığı,

a) Birim: Yasama Uzmanı ve Yasama Uzman Yardımcısının görev yaptığı başkanlığı, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI YASAMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yasama Uzman Yardımcılarının mesleğe

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 09/05/2005 Karar No. : 5 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

Ö Ğ RENCİ EL Kİ TABİ ÇAKÜ-İİBF. Kayıttan-Mezuniyete Bilmeniz Gerekenler

Ö Ğ RENCİ EL Kİ TABİ ÇAKÜ-İİBF. Kayıttan-Mezuniyete Bilmeniz Gerekenler Ö Ğ RENCİ EL Kİ TABİ ÇAKÜ-İİBF Kayıttan-Mezuniyete Bilmeniz Gerekenler İçindekiler I.BÖLÜM... 5 A) KAYIT... 5 1. Üniversiteye kayıt nasıl yapılır?... 5 2. Ders kaydı nasıl yapılır?... 5 3. Mazereti olan

Detaylı

Yükseköğretim Kanunu. Kanunun Amacı, Kapsamı ve Tanımlar

Yükseköğretim Kanunu. Kanunun Amacı, Kapsamı ve Tanımlar Kanun No : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Amaç Yükseköğretim Kanunu BĐRĐNCĐ BÖLÜM Kanunun Amacı, Kapsamı ve Tanımlar Madde 1 - Bu kanunun amacı; yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkeleri belirlemek ve bütün

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ. Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ. Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Öğrenci Yurtları, Öğrenci Evleri ve Konukevleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik GENEL HÜKÜMLER KURULUŞ VE KAPSAM MADDE-1:

Detaylı

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Arel Üniversitesinin yönetim, işleyiş, denetim ve görevlerine

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı

Detaylı

MADDE 3. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 54. maddesi ile 65. maddesinin a/9 bendi bu Yönetmeliğin hukuki dayanağını teşkil etmektedir.

MADDE 3. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 54. maddesi ile 65. maddesinin a/9 bendi bu Yönetmeliğin hukuki dayanağını teşkil etmektedir. YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1. Bu Yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelerin öğrencilere yüklediği görevleri yükseköğretim kurumu

Detaylı