fi k bir yaflam... A stylish lifestyle...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "fi k bir yaflam... A stylish lifestyle... www.panocamlama.com"

Transkript

1 fi k bir yaflam... A stylish lifestyle

2 Kalitemizin Belgeleri Documentation of our Quality

3 Merhaba / Hello Panocam' kurmak için bir araya geldi imizde y l 1997 idi; Yönetim kurulundan, tüm kurum çal flanlar na var ncaya kadar bir idealin temelini att m z n bilincindeydik. Bizi bir araya getiren de, 14 y ld r bir arada kalmam z sa layan da bu ideal olmufltur. dealimizden kopmadan bugüne ulaflmam z sa layan ise, sahip oldu umuz de erlerdi. fiu anda geldi imiz noktada 1500 m2 kapal alanda ayl k 3000m2 üretim yap labilmektedir. bu sayede yüksek hacimli taleplerinizde teslimat tarihleri optimum seviyede k salt lmaktad r. Yaflad m z topraklar n tarihinden, inanc ndan, güneflinden suyundan, insan ndan etkileflerek biçimlenmifl mimari kültürü anlay p, ça dafl çizgi ve gereksinimlerle buluflturarak yorumlamak, hayat m z n bir parças oldu. Bunun için yeni de il hep yenilikçi olmay seçtik. It was the year 1997 when we came together to launch Panocam; we were aware that we were laying the foundation of an ideal from the management to all of the employees. This ideal has been what brought us together and helped us stay together for 14 years. What provided us with the opportunity to reach today without losing our ideal was our morals. At the point that we have reached now, a monthly 3000m2 of production can be done in a 1500 m2 closed area. By this means, the delivery durations can be shortened to an optimum value in your high volume demands. Understanding the architectural culture that has been formed by interacting with the history, belief, sun and water and people of the land we live in while interpreting it by connecting it to the modern ways and necessities has become a part of our lives. To make this happen, we always chose to be innovative instead of new. H.U ur Çak r Yönetim Kurulu Baflkanı Chairman Misyonumuz /Our mission is Yaflam alanlar n zdaki detaylara fl kl k kat p, hayat m z n de erli oldu unun fark ndal n yaflatarak, müflterilerimizin menuniyetini sürekli k lmakt r. To keep up our customer's pleasure by adding elegance to details in your living quarters and giving you the awareness of our life's value. Vizyonumuz / Our Vision is Katlan r cam, cam kap ve ask l vitrin sistemlerinde fl kl ve kaliteyi üreten, sektöründe öncü bir marka olmak. To be a leader brand which fabricates quality and elegance in folding window pane, glass door and display systems with hanger, in our sector. De erlerimiz / Our Values Are Güven, Kalite, Dürüstlük, Ekip çal flmas Sürekli geliflim, Çevreye sayg ve Hoflgörü Trust, Quality, Honesty, Team work, Continuous development, Courtesy to environment and Tolerance

4 Cam Balkon Sistemi / Glass Balcony System Ülkemizde bildi iniz gibi pek çok aile farkl sebeplerden dolay balkonlar n "cam balkon" ad verilen sistemlerle donat yorlar bu sayede hem balkonlar oldukça güzel bir flekle bürünmüfl oluyor hem de pek çok sorundan kurtulmufl oluyorlar. Peki cam balkon sistemi 'nin yarar nedir neden cam balkon yap lmal d r diye kafan zda sorular oluflabilir bu sorular n z gelin beraber giderelim. Cam balkon yapt rd n z da hem evinizin balkonu yeni bir görünüme kavuflacakt r hem de evinizi fiyat nda gözle görülür bir art fla sebep olacakt r. Tüm bunlar n yan s ra cam balkon yapt rd n zda çocu unuz varsa e er art k güvenle balkonda oynayabilecek ve vakit geçirebilecektir, ya mur havalarda herkes evine geçerken sizler cam balkonunuz sayesinde ya muru izleyerek balkonda keyfinizi sürmeye devam edebileceksiniz. As you know, a lot of families in our country fix their balconies with systems named glass balcony for different reasons. With the use of this, their balconies become much more beautiful and they get rid of a lot of problems. Questions might now pop up in your mind, like 'what are the benefits of a glass balcony system' or 'why should we build glass balconies', so let's answer them together. When you get a glass balcony, your balcony will get a new appearance and the price of your house will significantly increase. Besides, if you have any children, now you can safely play together and spend some time in the balcony. When everyone is going back in their houses in rainy weather, you can still enjoy your time in the balcony while watching the rain. Tüm bunlar nda yan s ra d flar dan gelen araba gürültüsü, çocuk sesleri, inflaat sesleri, hayvan sesleri gibi pek çok sesi önlemifl olacaks n z bu sayede ayr ca toz veya kirli havan n hakim oldu u günlerde de siz bundan etkilenmemifl olacaks n z. Bu ve buna benzer pek çok sebepten ötürü pek çok kifli "cam balkon sistemini" kullanmaktad r.geliflen teknolojisi ve mimarisi sayesinde cam balkon sistemleri de de iflik flekillere ve yap lara bürünmüfltür. sterseniz rayl isterseniz düz yap da isterseniz oval flekilde cam balkonlar tercihiniz do rultusunda balkonunuza uygulanmaktad r.yani seçim yapman z gerektirecek tarzda ve flekillerde pek çok modeli mevcuttur.e er sizde cam balkon yapt r p yapt rmamak konusunda karars zsan z buyurun Panocam'a göz at n yapt klar ifli görün, eminiz kararlar n z de ieflcektir Aside from all this, you can prevent all kinds of noise caused by cars, children, building constructions and animals. Dust and dirty air will not ever get in your house. Because of all these reasons, and other reasons, a lot of people prefer the glass balcony system. With its progressive technology and architecture, glass balcony systems have gained new forms and structures. Railed, straight or oval shaped balconies are available as options to be applied to your balcony depending on your preference. If you are unsure about getting a glass balcony, take a look at Panocam's products and services. We are sure that you will change your mind.

5 Arda Serisi Katlanır Cam Balkon Arda Series Folding Glass Balcony

6 Arda Serisi Katlanır Cam Balkon Arda Serisi Katlanır Cam Balkon Arda Series Folding Glass Balcony Sistemimiz alttan ve üsten tafl y c d r. Kasa profilinin et kal nl minimum 3 mm'dir. 8 mm temperli securit cam kullan lmaktad r. Yüksek ölçülerde sorunsuz çal flma performans.(h:2700 mm'ye kadar) Her bir kanatta 2 adet altta 2 adet üstte paslanmaz çelik rulman kullan lmaktad r. Alüminyum profiller naturel,beyaz ve istenilen renklerde boyanmaktad r. Ayr ca ahflap seçeneklerimiz mevcuttur. Kanat profilleri 2 ayr parçadan oluflmaktad r Camlar n alüminyuma yap flt r lmas nda norton marka çift tarafl bantlar kullan lmaktad r. Norton bant cam n kaymas n engellemektedir ve fleffaf silikona göre mukavemeti yüksektir. Sistemimiz her türlü balkon flekli için uygundur. Sistemimizde düz, ve yan bitirim kapaklar mevcuttur. Kanatlar n aç l m nda alüminyum stoperler kullan lmaktad r. Teker ç k fllar nda kapak kullan lmamaktad r. Sistemimizde kilit sistemi gizli olup çelik telle çal fl lmaktad r. Her türlü aç da kasay kolay toplamak ve bütün halde montaj yapabilmek için özel köflegönyemiz mevcuttur. Katlanabilir k lavuz sayesinde storperde kullanma imkan sa lanmaktad r. Kasa da çift s ra k l f rça kullan lmaktad r, k l f rçalar n aras ndaki naylon fleridimiz rüzgar giriflini minumuma indirir. Our system carries both from under and top. The wall thickness of the case profile is a minimum of 3 mm's. 8 mm tempered securit glass is used. Issue-less working performance in high measures.(up to h:2700 mm) Stainless steel roll bearings are used in each layer (2 on the bottom and 2 on top). Aluminum profiles can be painted with natural, white or whatever other color paint desired. We also have wooden options available. Their wing profiles consist of 2 different pieces Norton brand double side tapes are used when sticking the glasses on aluminum. The Norton tape prevents glass from sliding and its endurance is higher when compared to transparent silicon. Our system fits with all kinds of balconies and side finishing lids are available. Aluminum stoppers are used in the opening of the wings. There are no lids on the wheel outputs. The locking system is hidden and works with steel strings. We have a special corner rule available for assembling the case with ease and to make the assembly as a whole. With the help of the collapsible guide, roller blinds can be used. Double lined hair pencil is used on the case, the nylon band between the hair pencils gets the wind leakage to the minimum.

7 Arda Serisi Katlanır Cam Balkon Arda Series Folding Glass Balcony Cam Balkon Manzara ve görüntüde kay p oluflturmuyor. Panoramik görünüm keyfi sunuyor. Binan n yap s nda de iflikli e neden olmuyor. Balkonunuzdan y l boyunca dört mevsim faydalan lmas n sa l yor. Camlar sa a sola veya her iki yönde toparlanarak aç labiliyor Mimari etkileyicilik yarat yor. Temizli i, bak m kolay ve pratik. Darbelere dayan kl temperli cam kullan ld için h rs zl k olaylar na karfl da koruyor. Ola and fl etkilerle cam n k r lmas durumunda ise, küçük parçalara ayr larak çevreye zarar vermiyor. Ya mur, kar ve rüzgar gibi d fl etkenlerden koruyor. Çocuklar n z n güvenli ini sa l yor. Evinizde yeni kullan m alanlar yarat yor. Glass Balcony No loss in the view or landscape. Offers panoramic appearance pleasure. No change in the building structure. Provides balcony usage benefits in all seasons. Glasses can be opened to the left, to the right or both ways by collecting together. The architecture is appealing. Easy and practical cleaning and maintenance. Since shock resistant tempered glass is used, it also protects you from thieves. In the breaking of glass due to extraordinary situations, the glass breaks into small pieces without harming the environment. Protection from outer effects like rain, snow or wind. Provides security for your children. New space in your house to be used.

8 Cam Balkon / Glass Balcony Cam balkon kapatma sistemleri evinizde estetik ve fonksiyonel bir balkon yaratman n en modern yoludur. Camlar n katlanarak ayn noktaya toplanabilme özelli i nedeni ile mevsimsel de iflikliklere en iyi cevap verebilen bir sistemdir. Bu sayede güzel hava flartlar nda aç k tutularak hiç kapat lmam fl gibi mekanlardan yararlan lmas sa lan r. Rüzgar, ya mur, kar, toz, vb. olumsuz hava koflullar nda d fl etkilerden koruma sa lar... Cam balkon kapatma sistemleri estetik bütünlü ü ve fonksiyonelli i mükemmel flekilde birlefltirir. Yap ya ve Glass balcony closing systems are the most modern way of creating a functional and aesthetic balcony in your house. It is the best system in terms of responding to the seasonal changes with the use of the glasses' capability to collect on the same point. Thanks to this capability, in nicer weather conditions, the balcony can be used as an open space as if it has never been closed. It provides protection from outer effects in unwanted weather conditions such as wind, rain, snow, dust, etc. Glass balcony closing systems perfectly connect aesthetic harmony and functionality. Aside from the zevklerinize uygun renk seçenekleri sunmas n n yan s ra, son derece kullan fll ve dayan kl d r.sistemde kullan lan alüminyum profillerin boyas elektrostatik toz f r n boya olup, deformasyona dayan kl ve uzun ömürlüdür. Cam balkon kapatma sistemlerinde kullan lan tüm camlar temperli (securit) cam olup darbe dayan m maksimuma ç kart lm fl ve dolay s ile k r lma riski en düflük seviyeye indirgenmifltir. Sistemde kullan lan camlarda istenildi i taktirde renkli cam alternatifleri mevcuttur. fact that it provides you with color choices that comply with structures and your taste, it is extremely useful and reliable. The aluminum profile paint used in the system is electrostatic powdered paint, it is resistant to deformation and long lasting. All glasses used in the glass balcony closing systems are securit glass, their shock resistance level has been brought to maximum and therefore the risk of breaking has been reduced to a minimum level. Colored glass alternatives are also optionally available.

9 Zeus Serisi Askılı Sistem Zeus Series Suspension System

10 Zeus Serisi Askılı Sistem Zeus Serisi Askılı Sistem Zeus Series Suspension System Ma aza girifli, seperasyonlar için efliksiz sistem Otel, bar, kafeterya iç ve d fl mekan uygulama Lmax:90 mm Hmax:3000mm 10 mm temperli cam ile üstten tafl y c sistemi altta kay t oluflturmadan efliksiz ve gerekti inde pompal kap kap aksesuar ile iç ve d fl mekana aç labilen 90 de stoplayan ilaveli. Profil birlefliminde estetik kapak Efliksiz ve gömme sistemlerde soketli kilit, park alan sistemler için özel dizayn. Cam panellerin istenildi inde toplanabilmesi,mekanlar n birlefltirilmesine imkan verir. Tafl y c sistem her kanatta üstte 2 adet tafl y c tekerlek bulunur. Bu tekerlek sayesinde genifl kanatlarda rahat hareket eder. System without threshold for store entrance and separations Applicable to hotels, bars, cafeterias, indoors and outdoors. L max:90 mm H max:3000mm Top bearer system with 10 mm tempered glass, on the bottom with stopper without threshold without recording and with pump if required and the gate that can be opened to indoors and outdoors areas and stopped at 90. Aesthetic lid on the profile connection On systems with no threshold and on engaged systems, lock with socket, special design for parking area systems. Collapsible glass panels allowing areas to be connected. Suspension system, 2 suspension wheel on each wing. With the help of this wheel, moves more easily on wide wings.

11 Zeus Serisi Askılı Sistem Zeus Series Suspension System Ask l Sistem Kanat toplama mekanizmas ile istenilen say da kanad estetik bir flekilde aç k tutabilme imkan Tek harekette aç labilen kilit sistemi Kusursuz güvenlik sistemleri Cam ve kanat profili birleflimlerinde UV korumal birleflim Uyumlu ve estetik bir cephe görüntüsü Manzara kayb n z n bulunmamas stenildi inde mekan n hiç kapanmam fl hale dönebilmesi Her türlü mekan için yap dokusunun korunmas 4 mevsim kullan m - Yer kazan m - Temiz ve ferah bir ortam Küçük çocuklar için emniyet - Enerji tasarrufu Gürültü izolasyonu - H rs zl a karfl tedbir - Kolay temizlik De er artt rma - Tadilat projesi gerektirmez. Camlar sa a sola veya her iki yönde toparlanarak aç labilir. Her türlü mekana uygundur. - Mimari olarak etkileyicidir. D flar dan bak ld nda binan n yap s nda bir de ifliklik olmaz. Y l boyunca daha fazla ve uzun süreli faydalanman z sa lar. Farkl seviyelerde istenildi i kadar aç l p kapat labilir. Camlar temperli oldu undan esnek ve dayan kl d r. Cam n k r lmas durumunda ise küçük parçalara ayr larak çevre ve canl lara zarar vermez. Suspension System Wing collapsing system that allows the desired number of wings to stay open in an aesthetic way Locking system that can be opened in one gesture Flawless security systems UV protected connection on the glass and wing profile assemblies Harmonious and aesthetic front line appearance No loss on the landscape view The area can be turned back to its original form as if it has never been closed Structure texture is preserved in all kinds of areas 4 seasons available to use - Space saver - A clean and spacious environment Security for little children - Energy saving Isolation for noise - Theft prevention - Easy cleaning Value increasing - No necessity for a modification project. Glasses can be opened by collapsing to right, left or both ways. Appropriate for all kinds of areas. - Impressive architecture. No change in the building structure when viewed from the outside. More and longer using benefits during the year. Can be opened and closed as required in different levels. Glasses are flexible and durable since they are tempered. No harm to the environment or living things if the glass breaks, since it breaks into small pieces.

12

13 Cama Yans yan Duygular... Emotions Reflected On Glass...

14 Cama Yans yan Duygular... Cam Kap Sistemleri Glass Door Systems Geliflmifl sürgülü sistem sayesinde kap lar n z art k daha az yer kaplayacak. Paslanmaz Çelik Aksam Özel tasar m makara sistemi cam panellerin kolayl kla hareket etmesini sa lar. Her ölçüye uygun imalat Your doors will occupy less space with the usage of advanced sliding doors. Stainless Steel Components Specially designed purchase allows the glass panels to move effortlessly. Manufacturing compatible with all sizes.

15 Cama Yans yan Duygular... Emotions Reflected On Glass...

16 Cam Kapı Sistemleri Glass Door Systems Cam Kap Anadoluda Selçuklularla birlikte geliflimine bafllayan Cam ve Cam sanat, günümüzde cam iflleme teknolojilerinin geliflmesi ve güvenli in artmas ile birlikte yap larda büyük boyutlu cam unsurlar olarakta kullan lmaya baflland. Böylece Cam Kap tabelas ndan, ödül fliltlerine, yer kaplamas ndan, dekoratif panolara, bölme panellere, çal flma masas ndan, banyo metaryellerine, süs eflyalar na kadar pek çok mimari ve dekoratif düzenlemelerde kullan lmaktad r. Bütün Ürünlerimiz CAD/CAM programlar yla bilgisayar ortam nda tasarlanmaktad r. Bizden hayalinizdeki bir fleyi Cam üstüne tasar m yapmam z isteyebilirsiniz. Üretimde son teknoloji kullan larak kalite standard m z her zaman en ileri seviyede tutulmaktad r. Yapt m z baz ifllerimiz, Antik Ayna, Fuzin, Kabartma Ayna, Boyama Ayna, fieffaf kabartma vb. Tasar m ve ifllemelerimiz konusunda uzman tüm e itimlerini alm fl usta ellerde gerçe e dönüflmektedir. Sizler için iyi hizmet ve kalite anlay fl m z bizlerin daha mutlu olmas n sa layan en büyük hedeflerden biridir. Bizim bu günlere gelmemizi sa layan sizler oldukça; Haketti iniz hizmet ve ürünlerimiz için daima sizin yan n zday z. Glass Door Glass and glass art that started in the time of Seljukians started to get used as big glass components in structures with the developing of glass processing technologies and improving security conditions. Therefore, glass is used in a lot of architectural and decorative arrangements such as glass signboards on doors, award silts, floor coverings, decorative screens, separation panels, desks, bathroom materials, ornaments. All our products are designed on the computer with CAD/CAM programs. We can make you a custom design of your choice on glass. Our quality standards are always kept at an advanced level by using the latest technology in the process of production. Some of our other products are Antique Glass, Fuzin, Embossed Glass, Painted Glass, Transparent Embossing, etc. Our designs and processings come to life in the hands of experts excellently educated in their areas. Our understanding of good service and quality is one of our biggest aims and providing them to you will make us happy. As long as you, who helped us reach today exist, we are always on your side for the products and services that you deserve.

17 Cama Yans yan Duygular... Emotions Reflected On Glass...

18 K fl Bahçesi Sistemleri Winter Garden Systems

19 K fl Bahçesi Sistemleri K fl Bahçesi Sistemleri Winter Garden Systems Özel olarak üretilmifl çat profillerinden oluflur. K fl Bahçesi çelik konstrüksiyon üzerine kurulur. Bu konstrüksiyon çat y tafl r.alüminyum çat profilleri de cam n yükünü tafl r Çat da standart olarak temperli-lamine s cam kullan l r.özel ifllem görerek mukaveti artt r lm fl bu camlar t pk araba ön camlar nda oldu u gibi herhangi bir darbe ald nda da lmaz. Bahçenizde yaflan lacak bir alan yarat r. Daha fazla yer kazd r r. Bahçeniz ve eviniz ars nda yaflanabilecek ferah bir ortam oluflturur. Consists of specially produced roof profiles. The winter garden is built on steel construction. This construction carries the roof. The aluminum roof profiles carry the weight of the glass. Laminated thermopane is used as a standard on the roof. These glasses are specially processed, they do not break apart on a case of shock, just like front windows of cars. Creates a space for living in your garden. Gives you more space to use. Creates a spacious area between your house and your garden.

20 K fl Bahçesi Sistemleri Winter Garden Systems K fl Bahçeleri K fl aylar gelince eve kapanmak ço u insana zor gelebilir. Bu yüzden gelifltirilmifl k fl bahçeleri günefli ve do ay sevenleri mutlu ediyor. Ev ve benzeri yap larda dekorasyonun bir parças olarak k fl bahçeleri kullan labilir. K fl bahçeleri yaflam alan n geniflletir ve ferahl k sa lar. Daha fazla ayd nl k ve do a ile iç içe olmak için üretilen k fl bahçesi modelleri son y llarda büyük ilgi görüyor. stenilen her büyüklükte ve her mekânda kolayca uygulama flans var. K fl bahçelerinin montaj kolay ve fazla zaman alm yor. 25 ifl günü içerisinde istenilen tarz ve ebatta k fl bahçeleri haz rlanabilir. Üretildi i malzemeler kanserojen etkileri olmayan yap ürünleri. Sa l kl ve tam bir izolasyon sa l yor. K fl bahçesine sahip olmak için sarf etti iniz masraf sa lad enerji tasarrufu ve keyifle geri kazand rabilir. Ayn zamanda k fl bahçeleri yap n n maddi de erini de ar tt r r. K fl bahçeleri yaflan lan alan geniflletirken birçok amaca da hizmet eder. Gerekti inde oda olarak kullanmak, k fl manzaras n n seyredilebilece i s cak bir mekân yaratmak ya da aç labilen k fl bahçesi modelleriyle s cak havalarda aç k mekân gibi kullanmak mümkün. Yaz n y ld zlar seyredebilir k fl n da ya an kar izleyebilirsiniz. Bir evde k fl bahçesi varsa en çok kullan lan bölüm buras olacakt r. K fl bahçeleri iste e göre ve mekân uyumuna göre PVC do rama, alüminyum do rama ve katlanabilir cam sistemleri ile yap labilir. K fl bahçesi sistemleri kafe, restoran, al flverifl merkezleri gibi birçok sektör taraf ndan da kullan lmakta. Özellikle katlanabilen cam sistemler çok kullan fll ve estetik. Kolay temizlenebilme özelli i ve her tür dekorasyon uyum sa lamas katlanabilir cam sistemlerinin en çok tercih edilme sebeplerinden birkaç. Tabii ki ilk amaç do al ortamdan kopmamak. Winter Garden In the winter, a lot of people have a hard time to adapt to a situation where they have to live indoors. Advanced winter gardens make sun and nature lovers happy. In structures like houses, winter gardens can be used as a part of the decoration. Winter gardens widen the living space and provide a more spacious area to use. Winter garden models produced for more sunlight and being closer to nature draw a lot of interest in the recent years. They can be applied easily in any area and in any required size. The assembly of winter gardens do not take too long. A winter garden can be prepared in 25 business days. The materials used are structure products with no carcinogenic side effects. A healthy and full isolation is provided. The cost of getting a winter garden can be earned back with the energy saving and pleasure it provides. Winter gardens also increase the cost value of the structure. Winter gardens serve a lot of purposes while widening the living space. Using it as a room when necessary, creating a warm environment where the winter landscape can be watched or winter garden models that can be opened and used as an outdoor space are also possibilities. You can watch the stars in the summer, watch the snow in the winter. If there is a winter garden in a house, this will be the area that is used the most. Winter gardens can be made with PVC joinery, aluminum joinery and collapsible glass systems as preferred. Winter garden systems are also used in a lot of sectors such as cafe, restaurant, shopping centers, etc. Especially, the collapsible glass systems are highly practical and aesthetic Easy cleaning and all kinds of decoration compatibility are only some of the many reasons that these systems are preferred. Of course, the main purpose is to stay connected to nature.

21 Teknik Detaylar Technical Details

22 Teknik Detaylar Arda Serisi Katlanır Cam Balkon Teknik Detayları Arda Series Collapsible Glass Balcony Technical Details Ürün Kodu : AR2001 Malzeme Adı : Kasa Profili A rl k : 1,450 kg/m Ürün Kodu : AR2000 Malzeme Adı : Kasa Profili A rl k : 1,420 kg/m Ürün Kodu : AR2002 Malzeme Adı : Kasa Profili A rl k : 1,100 kg/m Ürün Kodu : AR2015 Malzeme Adı : Yan Bitim Profili A rl k : 0,450 kg/m Ürün Kodu : AR2010 Malzeme Adı : Kanat Profili A rl k : 1,150 kg/m Ürün Kodu : AR2011 Malzeme Adı : Kanat Profili A rl k : 0,950 kg/m Ürün Kodu : DR5021 Malzeme Adı : 40x50 Kutu A rl k : Mtl Ürün Kodu : DR5022 Malzeme Adı : 50x100 Kutu A rl k : Mtl Ürün Kodu : AR2201 Malzeme Adı : Hareketli Klavuz - Sa -Sol Ürün Kodu : AR2206 Malzeme Adı : Mentefle Knt. Kp. Birim : Tak m Sa -Sol Ürün Kodu : AR2203 Ürün Kodu : AR2204 Malzeme Adı : Kanat Kpk.Tkm. Düz Malzeme Adı : Dereceli Kapak Birim : Takım Birim : Takım Sa -Sol Ürün Kodu : AR2205 Malzeme Adı : Yan bitim kapa Birim : Takım Sa -Sol Ürün Kodu : AR2202 Malzeme Adı : Ç k fl Yolu Kapa Ürün Kodu : AR2207 Malzeme Adı : Kanat Kilit Ürün Kodu : AR2400 Malzeme Adı : Mentefle Tak m - Alt Üst Ürün Kodu : AR2401 Malzeme Adı : Yar k Teker Ürün Kodu : AR2402 Malzeme Adı : Düz Teker Ürün Kodu : AR2405 Malzeme Adı : Dönürme Stoperi Ürün Kodu : AR2403 Malzeme Adı : Hareketli Mafsal Birim : Takım Ürün Kodu : DR5000 Malzeme Adı : Çelik Tel Birim : Mlt Ürün Kodu : DR5001 Malzeme Adı : K l Fitil Birim : Mlt Ürün Kodu : DR5002 Malzeme Adı : Çift Tarafl Bant Birim : Rulo (25mtl) Ürün Kodu : DR5016 Malzeme Adı : Kanat Toplama Birim : Takım Ürün Kodu : DR5023 Malzeme Adı : l k Lama Birim : Mtl Ürün Kodu : DR5013 Malzeme Adı : Camcama Kilit Ürün Kodu : DR5003 Malzeme Adı : H Geçme Conta Birim : Mtl Ürün Kodu : DR5004 Malzeme Adı : h Katlan r Conta Birim : Takım

23 Teknik Detaylar Zeus Serisi Katlanır Cam Balkon Teknik Detayları Zeus Series Collapsible Glass Balcony Technical Details Ürün Kodu : ZS1168 Malzeme Adı : Kasa Profili A rl k : 2,500 kg/m Ürün Kodu : ZS1167 Malzeme Adı : Kanat Profili A rl k : 1,670 kg/m Ürün Kodu : ZS1169 Malzeme Adı : Yan Bitim Profili A rl k : 0,500 kg/m Ürün Kodu : ZS1013 Malzeme Adı : L Ba lant Alüminyum A rl k : Adet Ürün Kodu : ZS1003 Malzeme Adı : Cam Tutucu Teflon A rl k : Adet Ürün Kodu : ZS1020 Malzeme Adı : Yüzük A rl k : Adet Ürün Kodu : ZS1011 Malzeme Adı : Kapak Ba lant Takozu A rl k : Adet Ürün Kodu : ZS1014 Malzeme Adı : T Ba lant Alüminyum A rl k : Adet Ürün Kodu : ZS1017 Malzeme Adı : Teker Arka Ürün Kodu : ZS1016 Malzeme Adı : Teker Ön Ürün Kodu : ZS1018 Malzeme Adı : Çift Aksiyon Teker Ürün Kodu : ZS1024 Malzeme Adı: Kap Alt Mentefle Ürün Kodu : ZS1012 Malzeme Adı : Kasa Mentefle Takozu (Üst) Ürün Kodu : ZS1006 Malzeme Adı : Kanat Birleflim Takozu - Erkek Ürün Kodu : ZS1005 Malzeme Adı : Kanat Birleflim Takozu - Difli Ürün Kodu : ZS1010 Malzeme Adı : Kanat Bitim Kp. Aç k Ürün Kodu : ZS1009 Malzeme Adı : Kanat Bitim Kp. Düz Ürün Kodu : ZS1008 Malzeme Adı : Kanat Bitim Kp. Fitilli Ürün Kodu : ZS1025 Malzeme Adı : Kap Alt Ment. Takozu Ürün Kodu : ZS1021 Malzeme Adı : Çift Aksiyon Teker Ürün Kodu : ZS1007 Malzeme Adı : Kanat Bitim Takozu Ürün Kodu : ZS1019 Malzeme Adı : Kanat Mentefle Takozu Ürün Kodu : ZS1004 Malzeme Adı : Hidrolik Takoz Ürün Kodu : ZS1022 Malzeme Adı : Kap Hidrolik Ürün Kodu : DR5011 Malzeme Adı : Yer Hidrolik Ürün Kodu : DR5014 Malzeme Adı : Paslanmaz Kol Ürün Kodu : DR5012 Malzeme Adı : Alüminyum Kol Ürün Kodu : DR5000 Malzeme Adı : Polymid Fitil (1mt)

24 Cihangir Mah. Ulubafl Sk. No:9 Avc lar- stanbul T F BAY AUTORIZED DEALER

INDEX ROLLING ROOF PLUS WIND SCREEN AÇILIR CAM TAVAN PERGOLA SİSTEMİ

INDEX ROLLING ROOF PLUS WIND SCREEN AÇILIR CAM TAVAN PERGOLA SİSTEMİ 06 36 44 48 INDEX ROLLING ROOF PLUS WIND SCREEN AÇILIR CAM TAVAN PERGOLA SİSTEMİ Herşey GÜVENLE Başlar ROLLING ROOF PLUS ROLLING ROOF PLUS Her mekânda uygulanabilecek, patentli ürünümüz Rolling Roof Plus,

Detaylı

Düşey Sürme Pencere Duowin; düşey eksende çalışan, bir ya da daha fazla hareketli cam panele sahip pencere sistemidir.

Düşey Sürme Pencere Duowin; düşey eksende çalışan, bir ya da daha fazla hareketli cam panele sahip pencere sistemidir. Düşey Sürme Pencere Duowin; düşey eksende çalışan, bir ya da daha fazla hareketli cam panele sahip pencere sistemidir. Vertical Sliding Window Duowin is a vertical sliding window system that has one or

Detaylı

SCS-L SCS-X. Sürme Eşiksiz Cam Sistemi Sliding System. Sürme Eşikli Cam. Sliding System. Alüminyum - Cam Aluminium - Glass

SCS-L SCS-X. Sürme Eşiksiz Cam Sistemi Sliding System. Sürme Eşikli Cam. Sliding System. Alüminyum - Cam Aluminium - Glass VBS VDS SCS-L SCS-X KCS KDS VPS Donanım Equipment Cam Balkon Sistemi Balcony Glazing System Isıcamlı Cam Balkon Sistemi Insulated Glass Balcony System Sürme Eşiksiz Cam Sistemi Sliding System Sürme Eşikli

Detaylı

SRM 3000 SRM 3000. Yan Duvarlar Arka Duvar Aksesuar. Side Walls Rear Wall Accesories Ceiling Floor

SRM 3000 SRM 3000. Yan Duvarlar Arka Duvar Aksesuar. Side Walls Rear Wall Accesories Ceiling Floor ASANSÖR Faaliyetlerine 1995 yılında başlayan Serimas Asansör, kurulduğu günden itibaren kaliteyi ve kalıcılığı kendine ilke edinmiş ve müşteri memnuniyetini hep ön planda tutulmuştur. Serimas Asansör bugün,

Detaylı

BÖLME DUVAR S STEMLER PARTITION WALLS

BÖLME DUVAR S STEMLER PARTITION WALLS BÖLME DUVAR S STEMLER PARTITION WALLS Aspen Yap ve Zemin Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.fi. Genel Müdürlük / Head Office: Leylak Sokak, Murat fl Merkezi, B Blok, Kat: 3/14 Mecidiyeköy 34387 STANBUL Tel:

Detaylı

BAR Dış aydınlatma aygıtları / Outdoor luminaires BAR 65

BAR Dış aydınlatma aygıtları / Outdoor luminaires BAR 65 BAR Dış aydınlatma aygıtları / Outdoor luminaires BAR 65 264 BAR Dış aydınlatma aygıtları / Outdoor luminaires BAR 65 12 18 30 40 42-2 22 36 41 41-7 Elektrostatik toz boyalı Alüminyum profil gövde Alüminyum

Detaylı

MULTISILVER MULTISILVER. Multisilver Serisi, dayanıklılığı ve. işlevselliği ile ön. kullanılabilmesi

MULTISILVER MULTISILVER. Multisilver Serisi, dayanıklılığı ve. işlevselliği ile ön. kullanılabilmesi We About US MULTISILVER Alüminyum / Aluminum Multisilver SM - 01 15 cm Ayak / 15 cm Foot SM - 01 Multisilver SM - 05 U Bağlantı / U Link SM - 05 Multisilver SM - 02 10 cm Ayak / 10 cm Foot SM - 02 Multisilver

Detaylı

Sistem 300 fis Teknik

Sistem 300 fis Teknik Cam Cama Modüler Bölme Duvar Sistemleri Teknik Döküman zgünofis System 300 Düşey Profilsiz Camlı Bölme Duvar Sistemi Frameless Glazed Partition Wall System 37.0 TAVAN 10.0 30.0 DUVAR BİRLEŞİM DETAYI TAVAN

Detaylı

Ürün Kataloğu Product catalogue

Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr HAKKIMIZDA ABOUT US ELC ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş. 40 yıllık metal üretim ve işleme tecrübesini alüminyum mamul üretimine aktarmak üzere,

Detaylı

yapıdekorasyon adres : Kuştepe Mah. Yoncalı Sk. 25-F Şişli / İSTANBUL telefon : +90 212 217 53 87 info@yapidekorasyon.com

yapıdekorasyon adres : Kuştepe Mah. Yoncalı Sk. 25-F Şişli / İSTANBUL telefon : +90 212 217 53 87 info@yapidekorasyon.com yapıdekorasyon adres : Kuştepe Mah. Yoncalı Sk. 25-F Şişli / İSTANBUL telefon : +90 212 217 53 87 info@yapidekorasyon.com AKG Yapı Dekorasyon katalog 2015 Cephe Giydirme, Taahhüt, Cam Kapı, Dekoratif Camlar,

Detaylı

Akdeniz Bölge Müdürlüğü Akdeniz Sanayi Sitesi 5004. Sk. No:48 Kepez - Antalya Tel. : 0242 221 4353 Fax: 0242 221 4354

Akdeniz Bölge Müdürlüğü Akdeniz Sanayi Sitesi 5004. Sk. No:48 Kepez - Antalya Tel. : 0242 221 4353 Fax: 0242 221 4354 katlanır cam grubu Hersey Seffaf DURU KATLANIR CAM SİSTEMLERİ MET.TEKS.İNŞ.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. İstanbul Merkez Hürriyet Mh. Dr. Cemil Bengü Cd. No: 3/A Çağlayan - İstanbul Tel. : 0 79 Tel.: 0 779 Tel.:

Detaylı

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles - 01 / 03 PROFİL KESİT DETAYLARI PROFILE DETAIL DRAWINGS - 04 / 06

Detaylı

LALE TULIP. Alçak Dikey Reyon / Semi-Vertical Multideck

LALE TULIP. Alçak Dikey Reyon / Semi-Vertical Multideck LALE TULIP LALE TULIP Alçak Dikey Reyon / Semi-Vertical Multideck Lale serisi zarif hatlarıyla mağazalarında şıklık ve kullanım kolaylığını ön plana çıkarmak isteyenler için ideal bir tercihtir. Ambalajlı

Detaylı

BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ PARTITION SYSTEMS

BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ PARTITION SYSTEMS BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ PARTITION SYSTEMS AspenYapiZemin 00000000 BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ TEKNİK KATALOG PARTITION SYSTEMS TECHNICAL CATALOG 10.2015 partition systems SEPERATÖR BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ SEPERATOR

Detaylı

systems kapı sistemleri Bartadoor, following the dynamics of modern Bartadoor yaşam alanlarında sıradanın dışına çıkma

systems kapı sistemleri Bartadoor, following the dynamics of modern Bartadoor yaşam alanlarında sıradanın dışına çıkma o r Bartadoor, following the dynamics of modern Bartadoor, modern ve estetik çizgileriyle çağın area gives the opportunity to go beyond the dinamiklerine uyumlu farklı sistemler ile ofis ve ordinary in

Detaylı

SLIDING SINGLE FRAME Profile. SÜRME TEKLİ KASA Profili USS101. SLIDING DOUBLE FRAME Profile SÜRME ÇİFTLİ KASA Profili USS102

SLIDING SINGLE FRAME Profile. SÜRME TEKLİ KASA Profili USS101. SLIDING DOUBLE FRAME Profile SÜRME ÇİFTLİ KASA Profili USS102 SLIDING SINGLE FRAME Profile 1 SÜRME TEKLİ KASA Profili USS101 Perfect insulation Enviromental friendly production Self- Sealed models up to choice TSE, ISO 9001:2000 and CE quality certificates Comfortable

Detaylı

M03 SRG 100. Sliding Systems Decorative Ventilation Door Hardware. Teknik Detaylar / Installation Guide.

M03 SRG 100. Sliding Systems Decorative Ventilation Door Hardware. Teknik Detaylar / Installation Guide. Teknik Detaylar / Installation Guide Sliding Systems Decorative Ventilation Door Hardware Sürgü Sistemler Kapı Donanımları Dekoratif Menfezler Ürün Bilgilendirme Product Information M03 SRG 100 60 KG

Detaylı

MODERN MAĞAZA ÇÖZÜMLERİ

MODERN MAĞAZA ÇÖZÜMLERİ MODERN MAĞAZA ÇÖZÜMLERİ MODERN STORE SOLUTIONS www.arslanraf.com STANDLAR / DUVAR SİSTEMLERİ / AKSESUARLAR STANDS / WALL SYSTEMS / ACCESSORIES KURUMSAL Kurulduğu günden itibaren, dekoratif raf ve askı

Detaylı

Sistem 100 fis Teknik

Sistem 100 fis Teknik Monoblok Modüler Bölme Duvar Sistemleri Teknik Döküman zgünofis System 100 Monoblok Bölme Duvar Sistemi Monoblok Partition Wall System 40.0 54.5 40.0 70.0 73.5 11.0 TAVAN BİRLEŞİM DETAYI 4.0 DOLU MODÜL

Detaylı

29mm. eco spring grass

29mm. eco spring grass 2 3 18mm. winter grass Kullanım trafiği yoğun olmayan alanlar için dizayn edilmiş olan Kış 18 mm, yeşil alan olarak projelendirilmiş mekanlar için ekonomik çözüm sunmaktadır. (18 mm Winter Grass which

Detaylı

Everything you are looking for

Everything you are looking for Everything you are looking for Calm and peaceful life is awaiting you in the city A living area located within unique beauty created by the harmonious combination of colors and decorated with delicately-designed

Detaylı

Arkasýnda dev bir teknoloji ve Ar-Ge yatýrýmý bulunduran Fýrat Çelik Kapýlarý, hayatýnýzý kolaylaþtýrmak ve yaþadýðýnýz mekanlarý daha güvenli hale getirmek için ü ret i l m e k te d i r. Amacýmýz; daha

Detaylı

04 www.borpanel.com.tr

04 www.borpanel.com.tr BANYO MOBiLYALARI 04 Kalite Yönetim Modern yaşamın koşuşturmasında Belgeleri klasikten vazgeçemeyenlere konfor ve estetiği bir arada sunan Efes, banyolarınızın atmosferini değiştirecek. 05 06 KURUMSAL

Detaylı

aluminium systems Belongs to Belongs to

aluminium systems Belongs to Belongs to aluminium systems Amanos... çözümler, Amanos... çözümler, mimari mimari içindeki içindeki yaşamınızın yaşamınızın architectural architectural solutions solutions forming forming our our lives, lives, Amanos...

Detaylı

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Güneş Kırıcı Sistemleri Solar Shading Systems

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Güneş Kırıcı Sistemleri Solar Shading Systems TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG Güneş Kırıcı Sistemleri Solar Shading Systems Güneş Kırıcı Sistemleri Solar Shading Systems - 01 / 13 G.K.S. PROFİL KESİT DETAYLARI PROFILE WIEW DETAILS OF THE SOLAR SHADING

Detaylı

yatay ve düşey derzli yapıştırma camlı sistem / cohesive glass system with horizontal & vertical joint vip strüktürel

yatay ve düşey derzli yapıştırma camlı sistem / cohesive glass system with horizontal & vertical joint vip strüktürel yatay ve düşey derzli yapıştırma camlı sistem / cohesive glass system with horizontal & vertical joint vip strüktürel Fabrikada hazırlanan 6 mm temperli, emaye boyalı, rodajlı, her iki yüzden özel bir

Detaylı

ORKİDE ORCHID. Servis Reyonu / Serve Over Counters

ORKİDE ORCHID. Servis Reyonu / Serve Over Counters ORKİDE ORCHID ORKİDE ORCHID Servis Reyonu / Serve Over Counters Şarküteri, et, balık ve çeşitli paketlenmiş ürünlerin teşhiri için tasarlanmış olan Orkide modeli; geniş paslanmaz teşhir alanı, zengin renk

Detaylı

Aluminyum ve Cam Sistemleri You Best Choice...

Aluminyum ve Cam Sistemleri You Best Choice... Aluminyum ve Cam Sistemleri You Best Choice... KALİTE POLİTİKAMIZ CAM BALKONCU olarak geliştirdiği ve ürettiği tüm ürünler için sözleşmede yer alan gerekleri ve müşteri isteklerini en üst düzeyde sağlamak.

Detaylı

yatay ve düşey derzli yapıştırma camlı sistem / cohesive glass system with horizontal & vertical joint vip strüktürel

yatay ve düşey derzli yapıştırma camlı sistem / cohesive glass system with horizontal & vertical joint vip strüktürel yatay ve düşey derzli yapıştırma camlı sistem / cohesive glass system with horizontal & vertical joint vip strüktürel Fabrikada hazırlanan 6 mm temperli, emaye boyalı, rodajlı, her iki yüzden özel bir

Detaylı

VBS AKDENİZ A.Ş HAKKINDA

VBS AKDENİZ A.Ş HAKKINDA 2 2 VBS AKDENİZ A.Ş HAKKINDA 1978 yılında Konya da Akdeniz Cam Pazarlama adıyla kurulan firmamız, tam 36 senedir bağlı bulunduğu değerler çerçevesinde yaşamın her alanında kullanılan camı yüksek kalite

Detaylı

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic.

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Şaşmazer Design müşterilerinin beklentilerine ve pazar dinamiklerine göre gereksinimleri belirleyen, üretim ve teknoloji çatısı altında çalışmalarını

Detaylı

1. ABOUT US... 03-03p. 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p. 3. TERRACOTTA... 06-07p. 4. DECORATIVE DOORPOST... 08-11p

1. ABOUT US... 03-03p. 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p. 3. TERRACOTTA... 06-07p. 4. DECORATIVE DOORPOST... 08-11p İÇİNDEKİLER CONTENTS 1. HAKKIMIZDA 1. ABOUT US... 03-03p 2. DEKORATİF ISI YALITIM LEVHALARI 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p 3. TARAKOTTA 3. TERRACOTTA... 06-07p 4. DEKORATİF SÖVELER 4. DECORATIVE

Detaylı

17 dıştan motorlu yatay servis reyonu remote multi-deck horizontal serve-over counter Technical Drawings -2/+4 c FIRAT F FIRAT B 150 235 240 240 900 370 590 590 875 875 1225 900 370 1225 800 1150 800 1150

Detaylı

yatay ve düşey derzli tek camlı sistem / single glass system with horizontal & vertical joint vip nova

yatay ve düşey derzli tek camlı sistem / single glass system with horizontal & vertical joint vip nova yatay ve düşey derzli tek camlı sistem / single glass system with horizontal & vertical joint vip nova Fabrikada hazırlanan 8-10 mm temperli tek camdan üretilen monoblok üniteler şantiyede üst üste veya

Detaylı

Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti.

Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti. Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti. Eren Makina Asansör İmalat San.Tic.Ltd. Şti. 1979 Yılında kurulan EREN MAKİNA ; Bu gün asansör sektörüne 3500 m2 kapalı alanda, en son teknolojiye sahip 30

Detaylı

Hayata birde bizim penceremizden bakın. EFE-KELEBEK EŞİKSİZ cam balkon SİSTEMİ. www.makrowin.com www.facebook.com/makrowin.tr

Hayata birde bizim penceremizden bakın. EFE-KELEBEK EŞİKSİZ cam balkon SİSTEMİ. www.makrowin.com www.facebook.com/makrowin.tr Hayata birde bizim penceremizden bakın. EFEKELEBEK EŞİKSİZ cam balkon SİSTEMİ efekelebek kasa profili EFE KELEBEK EFE KELEBEK KASA PROFİLİ CASE PROFILES CODE AGIRLIK WEIGHT PRODUCT NAME 00 gr / m KASA

Detaylı

SARKIT ARMATÜRLER SUSPENDED LUMINAIRES

SARKIT ARMATÜRLER SUSPENDED LUMINAIRES SARKIT ARMATÜRLER SUSPENDED LUMINAIRES 82 YOL AYDINLATMA ARMATÜRLERİ / STREET LIGHTING LUMINAIRES www.alkanaydinlatma.com Sarkıt Dekoratif armatürler reflektör tasarımı sayesinde iyi bir ışık dağılımı

Detaylı

AVENTURINE SERVİS REYONLARI SERVE-OVER COUNTER

AVENTURINE SERVİS REYONLARI SERVE-OVER COUNTER AVENTURINE SERVİS REYONLARI SERVE-OVER COUNTER AVENTURINE SERVİS REYONLARI SERVE-OVER COUNTER Şarküteri, et, balık, hazır yemek ve meze ürünlerinizi aynı hat üzerinde sergileyebileceğiniz Aventurin, statik

Detaylı

LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ LED LIGHTING SYSTEMS

LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ LED LIGHTING SYSTEMS LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ LED LIGHTING SYSTEMS >0.9 Hg Pb LED LIGHTING SOLUTIONS ÖZEL ÇÖZÜMLER SPECIALS PLANK SİSTEMLER PLANK SYSTEMS 02 BAFFLE LED 03 04 05 PLANK LINE 1 PLANK LINE 4 PLANK LINE 2 TILE

Detaylı

g de door des d i oor n sign

g de door des d i oor n sign door des d i oor g de n sign www.kavasogullari.com.tr Ahşabın doğallığını hissettiren yüzey kalitesi, modern desen ve dokuları ile yaşam alanlarınıza değer katar. Kapı paneli koleksiyonumuz, 06 mm MDF

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

yatay ve düşey derzli tek camlı sistem / single glass system with horizontal & vertical joint vip nova

yatay ve düşey derzli tek camlı sistem / single glass system with horizontal & vertical joint vip nova yatay ve düşey derzli tek camlı sistem / single glass system with horizontal & vertical joint vip nova Fabrikada hazırlanan 8-10 mm temperli tek camdan üretilen monoblok üniteler şantiyede üst üste veya

Detaylı

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001 about us hakkımızda ISO 9001 ISO 18001 ISO 14001 Firmamız ATO'da 1967 yılında başlayan faaliyeti, inşaat sektöründe kendisine hak ettiği yeri aramasiyla devam etmektedir. Kuruluşumuzdan bu güne bitirilen

Detaylı

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz.

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. 03 MEMBRAN KAPI MK - 220 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 We have been producing

Detaylı

aircoolers Evaporatörler Aircoolers TAVAN TİPİ EVAPORATÖRLER CEILING TYPE AIR COOLERS DUVAR TİPİ EVAPORATÖRLER WALL TYPE AIR COOLERS

aircoolers Evaporatörler Aircoolers TAVAN TİPİ EVAPORATÖRLER CEILING TYPE AIR COOLERS DUVAR TİPİ EVAPORATÖRLER WALL TYPE AIR COOLERS aircoolers Evaporatörler Aircoolers CEILING TYPE AIR COOLERS Teknik Bilgiler / Technical Details UYGULAMA Ürünlerimiz, endüstriyel ve ticari soğuk muhafaza, donmuş muhafaza, şoklama hücreleri ve serinletilme

Detaylı

Pergola Inc. re-designs motorized awning systems under the. Pergola A.Ş. özel motorlu tente sistemiyle her mevsimin HAKKIMIZDA ABOUT US

Pergola Inc. re-designs motorized awning systems under the. Pergola A.Ş. özel motorlu tente sistemiyle her mevsimin HAKKIMIZDA ABOUT US 1 ABOUT US HAKKIMIZDA Pergola Inc. re-designs motorized awning systems under the brand name of Pergola, which is the product of an lasting, aesthetic and minimalist effort that converts all seasons problems

Detaylı

SIVA ÜSTÜ-SARKIT / CEILING-PENDANT

SIVA ÜSTÜ-SARKIT / CEILING-PENDANT SIA ÜSTÜ-SARIT / CEILING-PENDANT Adidas / İstanbul 336 SIA ÜSTÜ-SARIT / CEILING-PENDANT Centro / İstanbul SIA ÜSTÜ AYGITLAR Genel ortam aydınlatması için kullanılan sıva üstü aygıtlarımızın temel kakteristiği

Detaylı

WELCOME FURNITURE DESIGN

WELCOME FURNITURE DESIGN FURNITURE DESIGN WELCOME FURNITURE DESIGN 4 welcome to the 2015 collection. welcome to you. Evinizin bir parçası olabilecek mobilyaların ruhundaki karakteristik noktalar, üretim teknikleri, işçilik kalitesi

Detaylı

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. www.parladi.com KALİTEMİZLE SEKTÖRDE GÜVENİN SİMGESİ... HAKKIMIZDA Parladı Metal San. Tic. Ltd. Şti. 1977 yılında kurulmuş olup, kuruluşundan beri kendini yenileyerek

Detaylı

SATURN RAF TEKNOLOJİSİNDE YENİ DEVRİM

SATURN RAF TEKNOLOJİSİNDE YENİ DEVRİM 1 SATURN RAF TEKNOLOJİSİNDE YENİ DEVRİM Saturn, adına ilham olan oval açılı formları sayesinde farklı mekanlara uyum göstererek, birim alanda maksimum fayda sağlar. Kolonların ve diğer geometrik duvar

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı

DIŞ AYDINLATMA AYGITLARI / OUTDOOR LUMINAIRES

DIŞ AYDINLATMA AYGITLARI / OUTDOOR LUMINAIRES DIŞ AYDINLATMA AYGITLARI / OUTDOOR LUMINAIRES Blue Angel Restaurant / İstanbul 458 DIŞ AYDINLATMA AYGITLARI / OUTDOOR LUMINAIRES Melek Tekstil / İstanbul Dış aydınlatma aygıtlarında fonksiyonellik, estetik,

Detaylı

taşımak için tasarlandı

taşımak için tasarlandı taşımak için tasarlandı Frigorifik Kasa Refrigerated Bodyworks Frigorifik Kasa Refrigerated Bodyworks İÇ VE DIŞ YÜZEY KAPLAMA MALZEMESİ INTERIOR & EXTERIOR SURFACE MATERIAL Yüzey dayanıklılığı yüksek,

Detaylı

Lineer Menfezler Linear Grilles

Lineer Menfezler Linear Grilles Malzeme Fonksiyon Yüzey Kaplama Montaj Aksesuarlar : Özel olarak haddelenmi 606 aluminyum profil. : avaland rma sistemlerinde üfleme ve emi menfezi olarak kullan r. Fan-coil ve radyatör dolaplar n üstünde,

Detaylı

1 Downsized %50 from the original picture size

1 Downsized %50 from the original picture size C o l l e c t i o n 2012 Decorative Profiles D e c o r a t i v e F u r n i t u r e P r o f i l e s 1 Downsized %50 from the original picture size Dekoratif Profil Dekoratif Mobilya Profilleri Decorative

Detaylı

ALUCOREX ALUMINUM SYSTEMS

ALUCOREX ALUMINUM SYSTEMS ALUCOREX ALUMINUM SYSTEMS 2 Quality and Versatility 3 ALUCOREX ALUMINUM SYSTEMS INDEKS / INDEX 10-11 Profil Detayları / Profile details 14-15 Aksesuarlar / Accessories 18-29 F Kılavuzlu Kabinler / f type

Detaylı

arapca.FH11 3/29/11 3:31 PM Page 2 C M Y CM MY CY CMY K A GGD GGD GGD Composite

arapca.FH11 3/29/11 3:31 PM Page 2 C M Y CM MY CY CMY K A GGD GGD GGD Composite 160-1000A GGD GGD GGD GGD 160-1000A IP55 GGD *160 A dan 1000A ya kadar genifl bir yelpazeye sahiptir. * Alüminyum gövdesi ile hafif, dekoratif ve sa lamd r. * letkenler Kalay kapl d r. * Standart düz boyu

Detaylı

www. durucam grup.com

www. durucam grup.com www. durucam grup.com Uzun y llard r cam sektöründe edindi imiz bilgi, beceri birikim ve tecrübenin sonucunda oluflan bir markad r DURU CAM LAVABO. Son derece hassas ve titizlikle üretti imiz ürünlerimizde

Detaylı

Reflection of Perfection Mükemmelliğin Yansıması

Reflection of Perfection Mükemmelliğin Yansıması 1 Subject to technical modifications and amendments. All decors shown are reprudroduction. Due to the variables in the printing process,colours may vary slightly from the actual product. Teknik değişiklik

Detaylı

GGDA 160-1000A GGDC 160-800A

GGDA 160-1000A GGDC 160-800A 160-1000A IP55 *160 A dan 1000A ya kadar genifl bir yelpazeye sahiptir. * Alüminyum gövdesi ile hafif, dekoratif ve sa lamd r. * Ek noktalar Kalay kapl d r. * Standart düz boyu 4 mt. olarak üretilir. *

Detaylı

door design door design

door design door design door design door design Ahşabın doğallığını hissettiren yüzey kalitesi, modern desen ve dokuları ile yaşam alanlarınıza değer katar. Kapı paneli koleksiyonumuz, 06 mm MDF üzerine hybrid doğal görünümlü

Detaylı

www.ozteknikis.com.tr

www.ozteknikis.com.tr www.ozteknikis.com.tr INDEX HAKKIMIZDA / ABOUT US... 8-9 Paslanmaz Çelik / Stainless Steel... 10-21 Krom - Nikel Kaplama / Chromium Nickel Plated... 22-33 Boyalı / Painted... 34-40 Plastik / Plastic...

Detaylı

VHR ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR ER ENERGY RECOVERY UNITS

VHR ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR ER ENERGY RECOVERY UNITS ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI ER ENERGY RECOVERY UNITS AKSESUARLAR ACCESSORIES Sayfa/Page 9~ VENCO ER enerji geri kazanım cihazları, rotorlu tip eşanjörü sayesinde, yüksek enerji tasarrufu sağlamak

Detaylı

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor The Supporting People Logo Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme The Supporting People Door in Watermark The Supporting People Introduction Helping you to live more independently Daha bagimsiz yasamak

Detaylı

AQT / AQD SERİ 1 KT SERIES 1 KT SERİ 1 KD

AQT / AQD SERİ 1 KT SERIES 1 KT SERİ 1 KD Yorulmaz Yat, quateq su yapıcılarının üretimine 2004 yılında başlamıştır. quateq su yapıcıları yüksek kalite malzeme kullanılarak en son teknoloji ile üretilmektedir. yrıca, quateq su yapıcılarının montajında,

Detaylı

GGD GGD ISO 9001-14001-18001

GGD GGD ISO 9001-14001-18001 GGD GGD A 500-100 0 A GGD GGD ISO 9001-14001-18001 GGD 160-1000A IP55 GGD *160 A dan 1000A ya kadar genifl bir yelpazeye sahiptir. * Alüminyum gövdesi ile hafif, dekoratif ve sa lamd r. * letkenler Kalay

Detaylı

Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan. Respect for the enviroment and human opening the quality and comfort

Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan. Respect for the enviroment and human opening the quality and comfort Polimer kapı ve pencere sistemlerinde Eryap Systems of polymer door and windows Eryap Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan pencere Respect for the enviroment and human opening the quality

Detaylı

NİLÜFER LOTUS. Dikey Reyon / Vertical Multideck NİLÜFER FL LOTUS FL

NİLÜFER LOTUS. Dikey Reyon / Vertical Multideck NİLÜFER FL LOTUS FL NİLÜFER LOTUS NİLÜFER LOTUS Dikey Reyon / Vertical Multideck NİLÜFER FL LOTUS FL Nilüfer, estetik tasarımıyla mağazalarında şıklığı ön plana çıkarmak isteyenler için ideal bir tercihtir. Ambalajlı et,

Detaylı

BVCD DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( BVCD) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER

BVCD DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( BVCD) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( ) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER Dikdörtgen Hava Damperi Teknik Detaylarý Rectangular Volume Control Damper Technical Details : Malzeme: Ürün kasa ve kanatlarýnýn tamamý ekstrüzyon

Detaylı

decosit masa & sandalye 2017 Collection

decosit masa & sandalye 2017 Collection decosit masa & sandalye 2017 Collection 1 Masa & Sandalye Table & Chair 2 3 1990 yılında başladı... Masa sandalye imalatı yapan firmamız her geçen gün artan ürün kalitesi ve müşteri portföyü ile bugünlere

Detaylı

teknik katalog technical catalogue www.karpen.com.tr PVC KAPI & PENCERE SİSTEMLERİ PVC DOOR & WINDOW SYSTEMS Türkiye ve Dünya İçin Üretiyoruz...

teknik katalog technical catalogue www.karpen.com.tr PVC KAPI & PENCERE SİSTEMLERİ PVC DOOR & WINDOW SYSTEMS Türkiye ve Dünya İçin Üretiyoruz... Türkiye ve Dünya İçin Üretiyoruz... We Produce for Turkey and the World... PVC KAPI & PENCERE SİSTEMLERİ PVC DOOR & WINDOW SYSTEMS www.karpen.com.tr teknik katalog technical catalogue Sektörün önde gelen

Detaylı

Technical Catalogue / Teknik Katalog

Technical Catalogue / Teknik Katalog Technical Catalogue / Teknik Katalog Architectural Systems / Mimari Sistemleri Important Notes / Önemli Notlar: - Weights of profiles in this catalogue are theoretically calculated / Katalogta yer alan

Detaylı

3PAN PANEL İMALATI İZOLASYON VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

3PAN PANEL İMALATI İZOLASYON VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 3PAN PANEL İMALATI İZOLASYON VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 3PAN, sektörel deneyime sahip idari / teknik personelleri, sıfır hata felsefesi ve geniş ürün yelpazesi ile soğutma ve soğuk depolama

Detaylı

09 Electric Panels / Elektrik Panoları Modular Switchboards Dikili Modüler Tip Panolar Dikili tip panolar; geliştirilmiş bağlantı sistemleri ile geniş alan kullanma yeteneği ve montaj kolaylığı sunar.

Detaylı

BETON BLOK ÜRÜNLERİ KALIP KATALOĞU CONCRETE BLOCK PRODUCTS MOLD CATALOGUE

BETON BLOK ÜRÜNLERİ KALIP KATALOĞU CONCRETE BLOCK PRODUCTS MOLD CATALOGUE KALIPLARIN ÖTESİNDE BETON KALIPLARI ÜRETİYORUZ WE MANUFACTURE CONCRETE MOLDS BEYOND THE STEREOTYPED IDEAS BETON BLOK ÜRÜNLERİ KALIP KATALOĞU CONCRETE BLOCK PRODUCTS MOLD CATALOGUE İhtiyaçlarınıza Göre

Detaylı

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern Suyun Kalite ile Dansı Gömme Rezervuar Concealed Cistern Banyonuzdaki Şıklık Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda oluşturduğumuz yüksek kalite ve estetiğe sahip çevre dostu GREZ gömme rezervuarlarımızı 8 farklı

Detaylı

Issue date: March 2011 / 6992280

Issue date: March 2011 / 6992280 Issue date: March 2011 / 6992280 2. Banyo Mobilyas Ahflap Özellikler 7 6. Garanti fiartlar ve Garanti Belgesi 29 29 29 2. Banyo Mobilyalar Malzeme Özellikleri 3. 4. 5. 6. 7. 2. Banyo Mobilyalar Malzeme

Detaylı

COMPOSITES. 7034 sokak no: 44 Kısıkköy Sanayi Sitesi Arkası Menderes/ Izmir Telefon: 0 232 257 52 49 info@prokomcomposites.com info@prokomcarbon.

COMPOSITES. 7034 sokak no: 44 Kısıkköy Sanayi Sitesi Arkası Menderes/ Izmir Telefon: 0 232 257 52 49 info@prokomcomposites.com info@prokomcarbon. COMPOSITES 7034 sokak no: 44 Kısıkköy Sanayi Sitesi Arkası Menderes/ Izmir Telefon: 0 232 257 52 49 info@prokomcomposites.com info@prokomcarbon.com HAKKIMIZDA ABOUT US Kompozit teknolojileri günümüzün

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

cam cama tek cam sistem / glass to glass single glass system arkeon

cam cama tek cam sistem / glass to glass single glass system arkeon cam cama tek cam sistem / glass to glass single glass system arkeon Yaşam tarzı mekanlara tek cam (cam cama) uygulama ihtiyacını da gündeme getirmiştir. Renkli, kumlu cam vb. ve minimum kalınlıkta profilin

Detaylı

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG LS Sürme Sistem Sliding System

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG LS Sürme Sistem Sliding System TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG LS 4000 Sürme Sistem Sliding System LS 4000 Sürme Sistem Sliding System - 01 / 03 PROFİL KESİT DETAYLARI PROFILE DETAIL DRAWINGS - 04 FİTİLLER GASKETS - 05 KÖŞE PROFİLLERİ

Detaylı

KESİNTİSİZ BANT ARMATÜRLER CONTINUOUS BATTEN LUMINAIRES

KESİNTİSİZ BANT ARMATÜRLER CONTINUOUS BATTEN LUMINAIRES KESİNTİSİZ BANT ARMATÜRLER CONTINUOUS BATTEN LUMINAIRES MARKETLER MARKETS REYONLAR SHOPS OFİSLER OFFICES 76 YOL AYDINLATMA ARMATÜRLERİ / STREET LIGHTING LUMINAIRES www.alkanaydinlatma.com Kesintisiz ışık

Detaylı

dikme ve kapaklı sistem / system with bay & lid e-frame 100

dikme ve kapaklı sistem / system with bay & lid e-frame 100 dikme ve kapaklı sistem / system with bay & lid e-frame 100 Ön üretim gerektirmeyen sistemin üretimi ve montajı, şantiyeye malzeme sevkiyatı yapıldıktan sonra şantiyede tamamlanır. Hareketli bir yaşam

Detaylı

BEGONYA BEGONIA. Dikey Reyon / Vertical Multideck

BEGONYA BEGONIA. Dikey Reyon / Vertical Multideck BEGONYA BEGONIA BEGONYA BEGONIA Dikey Reyon / Vertical Multideck Begonya modeli çerçevesiz tek cam kapağı sayesinde hem enerji tüketiminde verimlilik sağlar hem de içinde teşhir edilen ürünleri kolayca

Detaylı

The ALPOSS Group of companies is a major indutrial complex that provides added value to raw materials.

The ALPOSS Group of companies is a major indutrial complex that provides added value to raw materials. - kompleksidir. ALPOSS is located in the region of Marmara and the Aegean region of Turkey, and began the servicing the aluminium industry since 1994. The mission of the company is to provide quality service

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

LET THE FAIRYTALE BEGIN!

LET THE FAIRYTALE BEGIN! WEDDINGS LET THE FAIRYTALE BEGIN! EN MUTLU GÜNÜNÜZ İÇİN EN İYİ ORGANİZASYON Mutlu bir beraberliğe adım attığınız bugün, hayatınızın en mutlu günü ve böylesine özel günler, en özel organizasyonları hak

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

APLİKLER / WALL LUMINAIRES

APLİKLER / WALL LUMINAIRES APİKER / WA UMINAIRES Hemara Hotel / Antalya 358 APİKER / WA UMINAIRES Adidas / İstanbul Genel ortam aydınlatmasını tamamlamak için kullanılan amp 83 aplikleri, şık olmaları ve teknik üstünlüklerinin yanında

Detaylı

Misyonumuz: Sektörde bilinen firmaların en iyileri arasında olmaktır.

Misyonumuz: Sektörde bilinen firmaların en iyileri arasında olmaktır. 20 yıllık sektörel deneyimle müşterisini merkeze konumlandıran, zamanında istenilen miktarda, en iyi kalitede, doğru fiyatlı ürün üretme idealini kurumsal kültür olarak benimseyerek kurulmuştur. Müşterilerini

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

SARDUNYA GERANIUM. Dik Camlı Servis Reyonu / Serve Over Counters

SARDUNYA GERANIUM. Dik Camlı Servis Reyonu / Serve Over Counters SARDUNYA GERANIUM SARDUNYA GERANIUM Dik Camlı Servis Reyonu / Serve Over Counters Şarküteri, et, balık ve çeşitli paketlenmiş ürünlerin teşhiri için tasarlanmış olan Sardunya modeli; dik camlı olması dolayısıyla

Detaylı

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue ürün katalogu product catalogue 2011 FİRMA PROFİL Türkiye nin lider cam kuruluşlarından olan Okandan Cam 1954 yılında kurulmuştur. Sektörde yaptığı yatırımlar sayesinde gelişen ve büyüyen firma, 1968 yılında

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple Çözümler alsecco ve mineral malzemeler

Detaylı

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern Suyun Kalite ile Dansı Gömme Rezervuar Concealed Cistern Banyonuzdaki Şıklık Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda oluşturduğumuz yüksek kalite ve estetiğe sahip çevre dostu GREZ gömme rezervuarlarımızı 8 farklı

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog HAKKIMIZDA Boro Makine Metal Sanayi Tic. Ltd. Şti olarak CLİNDAS markası

Detaylı

Resimler %50 küçültülmüştür

Resimler %50 küçültülmüştür C o l l e c t i o n2012 Decorative Profiles Decorative Furniture Profiles 1 Resimler %50 küçültülmüştür Dekoratif Profil Dekoratif Mobilya Profilleri Plastic Picture Frame Profiles Downsized %50 from the

Detaylı