fi k bir yaflam... A stylish lifestyle...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "fi k bir yaflam... A stylish lifestyle... www.panocamlama.com"

Transkript

1 fi k bir yaflam... A stylish lifestyle

2 Kalitemizin Belgeleri Documentation of our Quality

3 Merhaba / Hello Panocam' kurmak için bir araya geldi imizde y l 1997 idi; Yönetim kurulundan, tüm kurum çal flanlar na var ncaya kadar bir idealin temelini att m z n bilincindeydik. Bizi bir araya getiren de, 14 y ld r bir arada kalmam z sa layan da bu ideal olmufltur. dealimizden kopmadan bugüne ulaflmam z sa layan ise, sahip oldu umuz de erlerdi. fiu anda geldi imiz noktada 1500 m2 kapal alanda ayl k 3000m2 üretim yap labilmektedir. bu sayede yüksek hacimli taleplerinizde teslimat tarihleri optimum seviyede k salt lmaktad r. Yaflad m z topraklar n tarihinden, inanc ndan, güneflinden suyundan, insan ndan etkileflerek biçimlenmifl mimari kültürü anlay p, ça dafl çizgi ve gereksinimlerle buluflturarak yorumlamak, hayat m z n bir parças oldu. Bunun için yeni de il hep yenilikçi olmay seçtik. It was the year 1997 when we came together to launch Panocam; we were aware that we were laying the foundation of an ideal from the management to all of the employees. This ideal has been what brought us together and helped us stay together for 14 years. What provided us with the opportunity to reach today without losing our ideal was our morals. At the point that we have reached now, a monthly 3000m2 of production can be done in a 1500 m2 closed area. By this means, the delivery durations can be shortened to an optimum value in your high volume demands. Understanding the architectural culture that has been formed by interacting with the history, belief, sun and water and people of the land we live in while interpreting it by connecting it to the modern ways and necessities has become a part of our lives. To make this happen, we always chose to be innovative instead of new. H.U ur Çak r Yönetim Kurulu Baflkanı Chairman Misyonumuz /Our mission is Yaflam alanlar n zdaki detaylara fl kl k kat p, hayat m z n de erli oldu unun fark ndal n yaflatarak, müflterilerimizin menuniyetini sürekli k lmakt r. To keep up our customer's pleasure by adding elegance to details in your living quarters and giving you the awareness of our life's value. Vizyonumuz / Our Vision is Katlan r cam, cam kap ve ask l vitrin sistemlerinde fl kl ve kaliteyi üreten, sektöründe öncü bir marka olmak. To be a leader brand which fabricates quality and elegance in folding window pane, glass door and display systems with hanger, in our sector. De erlerimiz / Our Values Are Güven, Kalite, Dürüstlük, Ekip çal flmas Sürekli geliflim, Çevreye sayg ve Hoflgörü Trust, Quality, Honesty, Team work, Continuous development, Courtesy to environment and Tolerance

4 Cam Balkon Sistemi / Glass Balcony System Ülkemizde bildi iniz gibi pek çok aile farkl sebeplerden dolay balkonlar n "cam balkon" ad verilen sistemlerle donat yorlar bu sayede hem balkonlar oldukça güzel bir flekle bürünmüfl oluyor hem de pek çok sorundan kurtulmufl oluyorlar. Peki cam balkon sistemi 'nin yarar nedir neden cam balkon yap lmal d r diye kafan zda sorular oluflabilir bu sorular n z gelin beraber giderelim. Cam balkon yapt rd n z da hem evinizin balkonu yeni bir görünüme kavuflacakt r hem de evinizi fiyat nda gözle görülür bir art fla sebep olacakt r. Tüm bunlar n yan s ra cam balkon yapt rd n zda çocu unuz varsa e er art k güvenle balkonda oynayabilecek ve vakit geçirebilecektir, ya mur havalarda herkes evine geçerken sizler cam balkonunuz sayesinde ya muru izleyerek balkonda keyfinizi sürmeye devam edebileceksiniz. As you know, a lot of families in our country fix their balconies with systems named glass balcony for different reasons. With the use of this, their balconies become much more beautiful and they get rid of a lot of problems. Questions might now pop up in your mind, like 'what are the benefits of a glass balcony system' or 'why should we build glass balconies', so let's answer them together. When you get a glass balcony, your balcony will get a new appearance and the price of your house will significantly increase. Besides, if you have any children, now you can safely play together and spend some time in the balcony. When everyone is going back in their houses in rainy weather, you can still enjoy your time in the balcony while watching the rain. Tüm bunlar nda yan s ra d flar dan gelen araba gürültüsü, çocuk sesleri, inflaat sesleri, hayvan sesleri gibi pek çok sesi önlemifl olacaks n z bu sayede ayr ca toz veya kirli havan n hakim oldu u günlerde de siz bundan etkilenmemifl olacaks n z. Bu ve buna benzer pek çok sebepten ötürü pek çok kifli "cam balkon sistemini" kullanmaktad r.geliflen teknolojisi ve mimarisi sayesinde cam balkon sistemleri de de iflik flekillere ve yap lara bürünmüfltür. sterseniz rayl isterseniz düz yap da isterseniz oval flekilde cam balkonlar tercihiniz do rultusunda balkonunuza uygulanmaktad r.yani seçim yapman z gerektirecek tarzda ve flekillerde pek çok modeli mevcuttur.e er sizde cam balkon yapt r p yapt rmamak konusunda karars zsan z buyurun Panocam'a göz at n yapt klar ifli görün, eminiz kararlar n z de ieflcektir Aside from all this, you can prevent all kinds of noise caused by cars, children, building constructions and animals. Dust and dirty air will not ever get in your house. Because of all these reasons, and other reasons, a lot of people prefer the glass balcony system. With its progressive technology and architecture, glass balcony systems have gained new forms and structures. Railed, straight or oval shaped balconies are available as options to be applied to your balcony depending on your preference. If you are unsure about getting a glass balcony, take a look at Panocam's products and services. We are sure that you will change your mind.

5 Arda Serisi Katlanır Cam Balkon Arda Series Folding Glass Balcony

6 Arda Serisi Katlanır Cam Balkon Arda Serisi Katlanır Cam Balkon Arda Series Folding Glass Balcony Sistemimiz alttan ve üsten tafl y c d r. Kasa profilinin et kal nl minimum 3 mm'dir. 8 mm temperli securit cam kullan lmaktad r. Yüksek ölçülerde sorunsuz çal flma performans.(h:2700 mm'ye kadar) Her bir kanatta 2 adet altta 2 adet üstte paslanmaz çelik rulman kullan lmaktad r. Alüminyum profiller naturel,beyaz ve istenilen renklerde boyanmaktad r. Ayr ca ahflap seçeneklerimiz mevcuttur. Kanat profilleri 2 ayr parçadan oluflmaktad r Camlar n alüminyuma yap flt r lmas nda norton marka çift tarafl bantlar kullan lmaktad r. Norton bant cam n kaymas n engellemektedir ve fleffaf silikona göre mukavemeti yüksektir. Sistemimiz her türlü balkon flekli için uygundur. Sistemimizde düz, ve yan bitirim kapaklar mevcuttur. Kanatlar n aç l m nda alüminyum stoperler kullan lmaktad r. Teker ç k fllar nda kapak kullan lmamaktad r. Sistemimizde kilit sistemi gizli olup çelik telle çal fl lmaktad r. Her türlü aç da kasay kolay toplamak ve bütün halde montaj yapabilmek için özel köflegönyemiz mevcuttur. Katlanabilir k lavuz sayesinde storperde kullanma imkan sa lanmaktad r. Kasa da çift s ra k l f rça kullan lmaktad r, k l f rçalar n aras ndaki naylon fleridimiz rüzgar giriflini minumuma indirir. Our system carries both from under and top. The wall thickness of the case profile is a minimum of 3 mm's. 8 mm tempered securit glass is used. Issue-less working performance in high measures.(up to h:2700 mm) Stainless steel roll bearings are used in each layer (2 on the bottom and 2 on top). Aluminum profiles can be painted with natural, white or whatever other color paint desired. We also have wooden options available. Their wing profiles consist of 2 different pieces Norton brand double side tapes are used when sticking the glasses on aluminum. The Norton tape prevents glass from sliding and its endurance is higher when compared to transparent silicon. Our system fits with all kinds of balconies and side finishing lids are available. Aluminum stoppers are used in the opening of the wings. There are no lids on the wheel outputs. The locking system is hidden and works with steel strings. We have a special corner rule available for assembling the case with ease and to make the assembly as a whole. With the help of the collapsible guide, roller blinds can be used. Double lined hair pencil is used on the case, the nylon band between the hair pencils gets the wind leakage to the minimum.

7 Arda Serisi Katlanır Cam Balkon Arda Series Folding Glass Balcony Cam Balkon Manzara ve görüntüde kay p oluflturmuyor. Panoramik görünüm keyfi sunuyor. Binan n yap s nda de iflikli e neden olmuyor. Balkonunuzdan y l boyunca dört mevsim faydalan lmas n sa l yor. Camlar sa a sola veya her iki yönde toparlanarak aç labiliyor Mimari etkileyicilik yarat yor. Temizli i, bak m kolay ve pratik. Darbelere dayan kl temperli cam kullan ld için h rs zl k olaylar na karfl da koruyor. Ola and fl etkilerle cam n k r lmas durumunda ise, küçük parçalara ayr larak çevreye zarar vermiyor. Ya mur, kar ve rüzgar gibi d fl etkenlerden koruyor. Çocuklar n z n güvenli ini sa l yor. Evinizde yeni kullan m alanlar yarat yor. Glass Balcony No loss in the view or landscape. Offers panoramic appearance pleasure. No change in the building structure. Provides balcony usage benefits in all seasons. Glasses can be opened to the left, to the right or both ways by collecting together. The architecture is appealing. Easy and practical cleaning and maintenance. Since shock resistant tempered glass is used, it also protects you from thieves. In the breaking of glass due to extraordinary situations, the glass breaks into small pieces without harming the environment. Protection from outer effects like rain, snow or wind. Provides security for your children. New space in your house to be used.

8 Cam Balkon / Glass Balcony Cam balkon kapatma sistemleri evinizde estetik ve fonksiyonel bir balkon yaratman n en modern yoludur. Camlar n katlanarak ayn noktaya toplanabilme özelli i nedeni ile mevsimsel de iflikliklere en iyi cevap verebilen bir sistemdir. Bu sayede güzel hava flartlar nda aç k tutularak hiç kapat lmam fl gibi mekanlardan yararlan lmas sa lan r. Rüzgar, ya mur, kar, toz, vb. olumsuz hava koflullar nda d fl etkilerden koruma sa lar... Cam balkon kapatma sistemleri estetik bütünlü ü ve fonksiyonelli i mükemmel flekilde birlefltirir. Yap ya ve Glass balcony closing systems are the most modern way of creating a functional and aesthetic balcony in your house. It is the best system in terms of responding to the seasonal changes with the use of the glasses' capability to collect on the same point. Thanks to this capability, in nicer weather conditions, the balcony can be used as an open space as if it has never been closed. It provides protection from outer effects in unwanted weather conditions such as wind, rain, snow, dust, etc. Glass balcony closing systems perfectly connect aesthetic harmony and functionality. Aside from the zevklerinize uygun renk seçenekleri sunmas n n yan s ra, son derece kullan fll ve dayan kl d r.sistemde kullan lan alüminyum profillerin boyas elektrostatik toz f r n boya olup, deformasyona dayan kl ve uzun ömürlüdür. Cam balkon kapatma sistemlerinde kullan lan tüm camlar temperli (securit) cam olup darbe dayan m maksimuma ç kart lm fl ve dolay s ile k r lma riski en düflük seviyeye indirgenmifltir. Sistemde kullan lan camlarda istenildi i taktirde renkli cam alternatifleri mevcuttur. fact that it provides you with color choices that comply with structures and your taste, it is extremely useful and reliable. The aluminum profile paint used in the system is electrostatic powdered paint, it is resistant to deformation and long lasting. All glasses used in the glass balcony closing systems are securit glass, their shock resistance level has been brought to maximum and therefore the risk of breaking has been reduced to a minimum level. Colored glass alternatives are also optionally available.

9 Zeus Serisi Askılı Sistem Zeus Series Suspension System

10 Zeus Serisi Askılı Sistem Zeus Serisi Askılı Sistem Zeus Series Suspension System Ma aza girifli, seperasyonlar için efliksiz sistem Otel, bar, kafeterya iç ve d fl mekan uygulama Lmax:90 mm Hmax:3000mm 10 mm temperli cam ile üstten tafl y c sistemi altta kay t oluflturmadan efliksiz ve gerekti inde pompal kap kap aksesuar ile iç ve d fl mekana aç labilen 90 de stoplayan ilaveli. Profil birlefliminde estetik kapak Efliksiz ve gömme sistemlerde soketli kilit, park alan sistemler için özel dizayn. Cam panellerin istenildi inde toplanabilmesi,mekanlar n birlefltirilmesine imkan verir. Tafl y c sistem her kanatta üstte 2 adet tafl y c tekerlek bulunur. Bu tekerlek sayesinde genifl kanatlarda rahat hareket eder. System without threshold for store entrance and separations Applicable to hotels, bars, cafeterias, indoors and outdoors. L max:90 mm H max:3000mm Top bearer system with 10 mm tempered glass, on the bottom with stopper without threshold without recording and with pump if required and the gate that can be opened to indoors and outdoors areas and stopped at 90. Aesthetic lid on the profile connection On systems with no threshold and on engaged systems, lock with socket, special design for parking area systems. Collapsible glass panels allowing areas to be connected. Suspension system, 2 suspension wheel on each wing. With the help of this wheel, moves more easily on wide wings.

11 Zeus Serisi Askılı Sistem Zeus Series Suspension System Ask l Sistem Kanat toplama mekanizmas ile istenilen say da kanad estetik bir flekilde aç k tutabilme imkan Tek harekette aç labilen kilit sistemi Kusursuz güvenlik sistemleri Cam ve kanat profili birleflimlerinde UV korumal birleflim Uyumlu ve estetik bir cephe görüntüsü Manzara kayb n z n bulunmamas stenildi inde mekan n hiç kapanmam fl hale dönebilmesi Her türlü mekan için yap dokusunun korunmas 4 mevsim kullan m - Yer kazan m - Temiz ve ferah bir ortam Küçük çocuklar için emniyet - Enerji tasarrufu Gürültü izolasyonu - H rs zl a karfl tedbir - Kolay temizlik De er artt rma - Tadilat projesi gerektirmez. Camlar sa a sola veya her iki yönde toparlanarak aç labilir. Her türlü mekana uygundur. - Mimari olarak etkileyicidir. D flar dan bak ld nda binan n yap s nda bir de ifliklik olmaz. Y l boyunca daha fazla ve uzun süreli faydalanman z sa lar. Farkl seviyelerde istenildi i kadar aç l p kapat labilir. Camlar temperli oldu undan esnek ve dayan kl d r. Cam n k r lmas durumunda ise küçük parçalara ayr larak çevre ve canl lara zarar vermez. Suspension System Wing collapsing system that allows the desired number of wings to stay open in an aesthetic way Locking system that can be opened in one gesture Flawless security systems UV protected connection on the glass and wing profile assemblies Harmonious and aesthetic front line appearance No loss on the landscape view The area can be turned back to its original form as if it has never been closed Structure texture is preserved in all kinds of areas 4 seasons available to use - Space saver - A clean and spacious environment Security for little children - Energy saving Isolation for noise - Theft prevention - Easy cleaning Value increasing - No necessity for a modification project. Glasses can be opened by collapsing to right, left or both ways. Appropriate for all kinds of areas. - Impressive architecture. No change in the building structure when viewed from the outside. More and longer using benefits during the year. Can be opened and closed as required in different levels. Glasses are flexible and durable since they are tempered. No harm to the environment or living things if the glass breaks, since it breaks into small pieces.

12

13 Cama Yans yan Duygular... Emotions Reflected On Glass...

14 Cama Yans yan Duygular... Cam Kap Sistemleri Glass Door Systems Geliflmifl sürgülü sistem sayesinde kap lar n z art k daha az yer kaplayacak. Paslanmaz Çelik Aksam Özel tasar m makara sistemi cam panellerin kolayl kla hareket etmesini sa lar. Her ölçüye uygun imalat Your doors will occupy less space with the usage of advanced sliding doors. Stainless Steel Components Specially designed purchase allows the glass panels to move effortlessly. Manufacturing compatible with all sizes.

15 Cama Yans yan Duygular... Emotions Reflected On Glass...

16 Cam Kapı Sistemleri Glass Door Systems Cam Kap Anadoluda Selçuklularla birlikte geliflimine bafllayan Cam ve Cam sanat, günümüzde cam iflleme teknolojilerinin geliflmesi ve güvenli in artmas ile birlikte yap larda büyük boyutlu cam unsurlar olarakta kullan lmaya baflland. Böylece Cam Kap tabelas ndan, ödül fliltlerine, yer kaplamas ndan, dekoratif panolara, bölme panellere, çal flma masas ndan, banyo metaryellerine, süs eflyalar na kadar pek çok mimari ve dekoratif düzenlemelerde kullan lmaktad r. Bütün Ürünlerimiz CAD/CAM programlar yla bilgisayar ortam nda tasarlanmaktad r. Bizden hayalinizdeki bir fleyi Cam üstüne tasar m yapmam z isteyebilirsiniz. Üretimde son teknoloji kullan larak kalite standard m z her zaman en ileri seviyede tutulmaktad r. Yapt m z baz ifllerimiz, Antik Ayna, Fuzin, Kabartma Ayna, Boyama Ayna, fieffaf kabartma vb. Tasar m ve ifllemelerimiz konusunda uzman tüm e itimlerini alm fl usta ellerde gerçe e dönüflmektedir. Sizler için iyi hizmet ve kalite anlay fl m z bizlerin daha mutlu olmas n sa layan en büyük hedeflerden biridir. Bizim bu günlere gelmemizi sa layan sizler oldukça; Haketti iniz hizmet ve ürünlerimiz için daima sizin yan n zday z. Glass Door Glass and glass art that started in the time of Seljukians started to get used as big glass components in structures with the developing of glass processing technologies and improving security conditions. Therefore, glass is used in a lot of architectural and decorative arrangements such as glass signboards on doors, award silts, floor coverings, decorative screens, separation panels, desks, bathroom materials, ornaments. All our products are designed on the computer with CAD/CAM programs. We can make you a custom design of your choice on glass. Our quality standards are always kept at an advanced level by using the latest technology in the process of production. Some of our other products are Antique Glass, Fuzin, Embossed Glass, Painted Glass, Transparent Embossing, etc. Our designs and processings come to life in the hands of experts excellently educated in their areas. Our understanding of good service and quality is one of our biggest aims and providing them to you will make us happy. As long as you, who helped us reach today exist, we are always on your side for the products and services that you deserve.

17 Cama Yans yan Duygular... Emotions Reflected On Glass...

18 K fl Bahçesi Sistemleri Winter Garden Systems

19 K fl Bahçesi Sistemleri K fl Bahçesi Sistemleri Winter Garden Systems Özel olarak üretilmifl çat profillerinden oluflur. K fl Bahçesi çelik konstrüksiyon üzerine kurulur. Bu konstrüksiyon çat y tafl r.alüminyum çat profilleri de cam n yükünü tafl r Çat da standart olarak temperli-lamine s cam kullan l r.özel ifllem görerek mukaveti artt r lm fl bu camlar t pk araba ön camlar nda oldu u gibi herhangi bir darbe ald nda da lmaz. Bahçenizde yaflan lacak bir alan yarat r. Daha fazla yer kazd r r. Bahçeniz ve eviniz ars nda yaflanabilecek ferah bir ortam oluflturur. Consists of specially produced roof profiles. The winter garden is built on steel construction. This construction carries the roof. The aluminum roof profiles carry the weight of the glass. Laminated thermopane is used as a standard on the roof. These glasses are specially processed, they do not break apart on a case of shock, just like front windows of cars. Creates a space for living in your garden. Gives you more space to use. Creates a spacious area between your house and your garden.

20 K fl Bahçesi Sistemleri Winter Garden Systems K fl Bahçeleri K fl aylar gelince eve kapanmak ço u insana zor gelebilir. Bu yüzden gelifltirilmifl k fl bahçeleri günefli ve do ay sevenleri mutlu ediyor. Ev ve benzeri yap larda dekorasyonun bir parças olarak k fl bahçeleri kullan labilir. K fl bahçeleri yaflam alan n geniflletir ve ferahl k sa lar. Daha fazla ayd nl k ve do a ile iç içe olmak için üretilen k fl bahçesi modelleri son y llarda büyük ilgi görüyor. stenilen her büyüklükte ve her mekânda kolayca uygulama flans var. K fl bahçelerinin montaj kolay ve fazla zaman alm yor. 25 ifl günü içerisinde istenilen tarz ve ebatta k fl bahçeleri haz rlanabilir. Üretildi i malzemeler kanserojen etkileri olmayan yap ürünleri. Sa l kl ve tam bir izolasyon sa l yor. K fl bahçesine sahip olmak için sarf etti iniz masraf sa lad enerji tasarrufu ve keyifle geri kazand rabilir. Ayn zamanda k fl bahçeleri yap n n maddi de erini de ar tt r r. K fl bahçeleri yaflan lan alan geniflletirken birçok amaca da hizmet eder. Gerekti inde oda olarak kullanmak, k fl manzaras n n seyredilebilece i s cak bir mekân yaratmak ya da aç labilen k fl bahçesi modelleriyle s cak havalarda aç k mekân gibi kullanmak mümkün. Yaz n y ld zlar seyredebilir k fl n da ya an kar izleyebilirsiniz. Bir evde k fl bahçesi varsa en çok kullan lan bölüm buras olacakt r. K fl bahçeleri iste e göre ve mekân uyumuna göre PVC do rama, alüminyum do rama ve katlanabilir cam sistemleri ile yap labilir. K fl bahçesi sistemleri kafe, restoran, al flverifl merkezleri gibi birçok sektör taraf ndan da kullan lmakta. Özellikle katlanabilen cam sistemler çok kullan fll ve estetik. Kolay temizlenebilme özelli i ve her tür dekorasyon uyum sa lamas katlanabilir cam sistemlerinin en çok tercih edilme sebeplerinden birkaç. Tabii ki ilk amaç do al ortamdan kopmamak. Winter Garden In the winter, a lot of people have a hard time to adapt to a situation where they have to live indoors. Advanced winter gardens make sun and nature lovers happy. In structures like houses, winter gardens can be used as a part of the decoration. Winter gardens widen the living space and provide a more spacious area to use. Winter garden models produced for more sunlight and being closer to nature draw a lot of interest in the recent years. They can be applied easily in any area and in any required size. The assembly of winter gardens do not take too long. A winter garden can be prepared in 25 business days. The materials used are structure products with no carcinogenic side effects. A healthy and full isolation is provided. The cost of getting a winter garden can be earned back with the energy saving and pleasure it provides. Winter gardens also increase the cost value of the structure. Winter gardens serve a lot of purposes while widening the living space. Using it as a room when necessary, creating a warm environment where the winter landscape can be watched or winter garden models that can be opened and used as an outdoor space are also possibilities. You can watch the stars in the summer, watch the snow in the winter. If there is a winter garden in a house, this will be the area that is used the most. Winter gardens can be made with PVC joinery, aluminum joinery and collapsible glass systems as preferred. Winter garden systems are also used in a lot of sectors such as cafe, restaurant, shopping centers, etc. Especially, the collapsible glass systems are highly practical and aesthetic Easy cleaning and all kinds of decoration compatibility are only some of the many reasons that these systems are preferred. Of course, the main purpose is to stay connected to nature.

21 Teknik Detaylar Technical Details

22 Teknik Detaylar Arda Serisi Katlanır Cam Balkon Teknik Detayları Arda Series Collapsible Glass Balcony Technical Details Ürün Kodu : AR2001 Malzeme Adı : Kasa Profili A rl k : 1,450 kg/m Ürün Kodu : AR2000 Malzeme Adı : Kasa Profili A rl k : 1,420 kg/m Ürün Kodu : AR2002 Malzeme Adı : Kasa Profili A rl k : 1,100 kg/m Ürün Kodu : AR2015 Malzeme Adı : Yan Bitim Profili A rl k : 0,450 kg/m Ürün Kodu : AR2010 Malzeme Adı : Kanat Profili A rl k : 1,150 kg/m Ürün Kodu : AR2011 Malzeme Adı : Kanat Profili A rl k : 0,950 kg/m Ürün Kodu : DR5021 Malzeme Adı : 40x50 Kutu A rl k : Mtl Ürün Kodu : DR5022 Malzeme Adı : 50x100 Kutu A rl k : Mtl Ürün Kodu : AR2201 Malzeme Adı : Hareketli Klavuz - Sa -Sol Ürün Kodu : AR2206 Malzeme Adı : Mentefle Knt. Kp. Birim : Tak m Sa -Sol Ürün Kodu : AR2203 Ürün Kodu : AR2204 Malzeme Adı : Kanat Kpk.Tkm. Düz Malzeme Adı : Dereceli Kapak Birim : Takım Birim : Takım Sa -Sol Ürün Kodu : AR2205 Malzeme Adı : Yan bitim kapa Birim : Takım Sa -Sol Ürün Kodu : AR2202 Malzeme Adı : Ç k fl Yolu Kapa Ürün Kodu : AR2207 Malzeme Adı : Kanat Kilit Ürün Kodu : AR2400 Malzeme Adı : Mentefle Tak m - Alt Üst Ürün Kodu : AR2401 Malzeme Adı : Yar k Teker Ürün Kodu : AR2402 Malzeme Adı : Düz Teker Ürün Kodu : AR2405 Malzeme Adı : Dönürme Stoperi Ürün Kodu : AR2403 Malzeme Adı : Hareketli Mafsal Birim : Takım Ürün Kodu : DR5000 Malzeme Adı : Çelik Tel Birim : Mlt Ürün Kodu : DR5001 Malzeme Adı : K l Fitil Birim : Mlt Ürün Kodu : DR5002 Malzeme Adı : Çift Tarafl Bant Birim : Rulo (25mtl) Ürün Kodu : DR5016 Malzeme Adı : Kanat Toplama Birim : Takım Ürün Kodu : DR5023 Malzeme Adı : l k Lama Birim : Mtl Ürün Kodu : DR5013 Malzeme Adı : Camcama Kilit Ürün Kodu : DR5003 Malzeme Adı : H Geçme Conta Birim : Mtl Ürün Kodu : DR5004 Malzeme Adı : h Katlan r Conta Birim : Takım

23 Teknik Detaylar Zeus Serisi Katlanır Cam Balkon Teknik Detayları Zeus Series Collapsible Glass Balcony Technical Details Ürün Kodu : ZS1168 Malzeme Adı : Kasa Profili A rl k : 2,500 kg/m Ürün Kodu : ZS1167 Malzeme Adı : Kanat Profili A rl k : 1,670 kg/m Ürün Kodu : ZS1169 Malzeme Adı : Yan Bitim Profili A rl k : 0,500 kg/m Ürün Kodu : ZS1013 Malzeme Adı : L Ba lant Alüminyum A rl k : Adet Ürün Kodu : ZS1003 Malzeme Adı : Cam Tutucu Teflon A rl k : Adet Ürün Kodu : ZS1020 Malzeme Adı : Yüzük A rl k : Adet Ürün Kodu : ZS1011 Malzeme Adı : Kapak Ba lant Takozu A rl k : Adet Ürün Kodu : ZS1014 Malzeme Adı : T Ba lant Alüminyum A rl k : Adet Ürün Kodu : ZS1017 Malzeme Adı : Teker Arka Ürün Kodu : ZS1016 Malzeme Adı : Teker Ön Ürün Kodu : ZS1018 Malzeme Adı : Çift Aksiyon Teker Ürün Kodu : ZS1024 Malzeme Adı: Kap Alt Mentefle Ürün Kodu : ZS1012 Malzeme Adı : Kasa Mentefle Takozu (Üst) Ürün Kodu : ZS1006 Malzeme Adı : Kanat Birleflim Takozu - Erkek Ürün Kodu : ZS1005 Malzeme Adı : Kanat Birleflim Takozu - Difli Ürün Kodu : ZS1010 Malzeme Adı : Kanat Bitim Kp. Aç k Ürün Kodu : ZS1009 Malzeme Adı : Kanat Bitim Kp. Düz Ürün Kodu : ZS1008 Malzeme Adı : Kanat Bitim Kp. Fitilli Ürün Kodu : ZS1025 Malzeme Adı : Kap Alt Ment. Takozu Ürün Kodu : ZS1021 Malzeme Adı : Çift Aksiyon Teker Ürün Kodu : ZS1007 Malzeme Adı : Kanat Bitim Takozu Ürün Kodu : ZS1019 Malzeme Adı : Kanat Mentefle Takozu Ürün Kodu : ZS1004 Malzeme Adı : Hidrolik Takoz Ürün Kodu : ZS1022 Malzeme Adı : Kap Hidrolik Ürün Kodu : DR5011 Malzeme Adı : Yer Hidrolik Ürün Kodu : DR5014 Malzeme Adı : Paslanmaz Kol Ürün Kodu : DR5012 Malzeme Adı : Alüminyum Kol Ürün Kodu : DR5000 Malzeme Adı : Polymid Fitil (1mt)

24 Cihangir Mah. Ulubafl Sk. No:9 Avc lar- stanbul T F BAY AUTORIZED DEALER

MAKSDER YÖNET M KURULU

MAKSDER YÖNET M KURULU www.maksder.org MAKSDER YÖNET M KURULU Yönetim Kurulu Baflkan BaflkanYard mc s Yönetim Kurulu AS L ÜYELER Munis Tezbaflaran (SAMET A.fi.) Mustafa Özkan (ÖZER ÇEL K) Tekin Ç nar (STAR AKSESUAR) Gökhan Kocabafl

Detaylı

Perla Palas. Sat fl Ofisi: Kurtköy / Pendik - STANBUL Tel: (0216) 482 70 70 (Pbx) info@elitperlapalas.com. www.elitperlapalas.com

Perla Palas. Sat fl Ofisi: Kurtköy / Pendik - STANBUL Tel: (0216) 482 70 70 (Pbx) info@elitperlapalas.com. www.elitperlapalas.com Sat fl Ofisi: Kurtköy / Pendik - STANBUL Tel: (0216) 482 70 70 (Pbx) info@elitperlapalas.com www.elitperlapalas.com Yap m zda mutluluk var... Our buildings are filled with happiness... 1 Yar nlar yeniden

Detaylı

Ürün Katalo u. Product Catalogue. Ürün Katalo u / Product Catalogue. www.tek-galvaniz.com.tr. TEK-GALVAN Z VE BOYA SAN. T C. TH. HR. LTD.

Ürün Katalo u. Product Catalogue. Ürün Katalo u / Product Catalogue. www.tek-galvaniz.com.tr. TEK-GALVAN Z VE BOYA SAN. T C. TH. HR. LTD. www.tek-galvaniz.com.tr Ürün Katalo u / Product Catalogue Ürün Katalo u Product Catalogue TEK-GALVAN Z VE BOYA SAN. T C. TH. HR. LTD. fit Atatürk Cad. No: 158 Yaz bafl - Torbal / ZM R Tel: +90 232 853

Detaylı

tam akl n zdaki! mekanlara

tam akl n zdaki! mekanlara 66 To spaces just you re thinking of! with Ege Seramik Ege Seramik ile, tam akl n zdaki! mekanlara Ege Seramik continuously develops its wide product range comprising floor, wall and porcelain tiles it

Detaylı

Hayat Renklendikçe Güzelleşir...

Hayat Renklendikçe Güzelleşir... Wood Coating Systems Mobilya ve Sanayi Grubu Ürün Detayları Product Details for Furniture and Industrial Group www.polchem.com.tr Hayat Renklendikçe Güzelleşir... Ahşap Boyama Sistemleri Hayatınıza renk

Detaylı

THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR

THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR BANU SARI Türkiye de özellefltirme ve kamu ihaleleri sürecinde yaflanan gecikmeler, y llard r gündemdeki yerini koruyor. halelerin ard

Detaylı

KAL TE POL T KAMIZ. Mevcut durumumuzu korumakla yetinmeyip her noktada sürekli iyileflmeyi temel felsefemiz olarak belirlemek,

KAL TE POL T KAMIZ. Mevcut durumumuzu korumakla yetinmeyip her noktada sürekli iyileflmeyi temel felsefemiz olarak belirlemek, KAL TE POL T KAMIZ Mevcut durumumuzu korumakla yetinmeyip her noktada sürekli iyileflmeyi temel felsefemiz olarak belirlemek, sürekli müflteri memnuniyeti, tak m anlay fl ile çal flmak, çal flanlar n memnuniyeti

Detaylı

Tayfun Dö kaya CEO VIA Development & Management Co.

Tayfun Dö kaya CEO VIA Development & Management Co. De erli Dostlar m z, Dergimizle ilgili güzel geri dönü leriniz bizi çok mutlu ediyor ve sizler için daha iyi ve güzeli gerçekle tirme konusunda motive oluyoruz. Bu say m zda, yine dopdolu, renkli ve aktüel

Detaylı

Dedeman stanbul dan Y lbafl Tarifleri New Year's Eve recipes from Dedeman Istanbul

Dedeman stanbul dan Y lbafl Tarifleri New Year's Eve recipes from Dedeman Istanbul DEDEMAN QUARTERLY DEDEMAN QUARTERLY DQ DQ SAYI-ISSUE 01 KIfi-WINTER 2008 Dedeman stanbul dan Y lbafl Tarifleri New Year's Eve recipes from Dedeman Istanbul SAYI-ISSUE 01 KIfi-WINTER 2008 Ahu Türkpençe

Detaylı

DEDEMAN QUARTERLY. SAYI-ISSUE 01 KIfi-WINTER 2008

DEDEMAN QUARTERLY. SAYI-ISSUE 01 KIfi-WINTER 2008 DEDEMAN QUARTERLY DQ SAYI-ISSUE 01 KIfi-WINTER 2008 Dedeman stanbul dan Y lbafl Tarifleri New Year's Eve recipes from Dedeman Istanbul Ahu Türkpençe Söyleflisi Interview with Ahu Turkpence Mevlana n n

Detaylı

Foreign direct investment is no longer foreign to Turkey

Foreign direct investment is no longer foreign to Turkey YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher Tahir Uysal Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul 8 Baflkan Tahir Uysal ile yeni dönemde YASED Uluslararas Yat r mc lar Derne

Detaylı

PLAST K ENJEKS YON MAK NASI

PLAST K ENJEKS YON MAK NASI www.tspmakina.com PLAST K ENJEKS YON MAK NASI Plastic Injection Molding Machine TSP V-PS SER S / TSP V-PS SERIES Hidrolik - Elektrik Servo Serisi / Hydraulic - Electric Servo Series GÜCÜMÜZ, TECRÜBEM

Detaylı

T arihinden do as na, mevsimlerinden tesislerine kadar, öyle

T arihinden do as na, mevsimlerinden tesislerine kadar, öyle SEA TOURISM, BECAUSE DEN Z TUR ZM, ÇÜNKÜ... D LDAR ÜNDE ER T arihinden do as na, mevsimlerinden tesislerine kadar, öyle çok güzellik bar nd r yor ki Türkiye. Tabii bunun yan s ra, düzensizli i ve plans

Detaylı

Kaliteyi düflünenlere kaliteyi düflleyenlere From those thinking quality to those dreaming quality

Kaliteyi düflünenlere kaliteyi düflleyenlere From those thinking quality to those dreaming quality Kaliteyi düflünenlere kaliteyi düflleyenlere From those thinking quality to those dreaming quality 1976 senesinde bir flah s flirketi olarak açt zücaciye ma azas ile ticaret hayat na bafllayan Süleyman

Detaylı

Ç NDEK LER / CONTENTS

Ç NDEK LER / CONTENTS Ç NDEK LER / CONTENTS YIL / YEAR: 13 SAYI / ISSUE: 144 HAZ RAN / JUNE 2008 GÜNDEM NEWS Pamuklular n Mükemmel Üretimi ve Paketlenmesi Falu Makinelerinde ELYAF İPLİK FIBRE YARN MPS CoolFlex-Kontrollü Bir

Detaylı

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor Turkey is the heart and soul of our business Andreas Renschler Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi, Daimler Kamyon ve Otobüs Grubu Baflkan Daimler AG Board

Detaylı

HIS OFFICE his staff. architectural approach I DO NOT HAVE A SPECIFIC APPROACH TO ARCHITECTURE DETERMINED BY AN ARCHITECTURAL PERIOD OR STYLE.

HIS OFFICE his staff. architectural approach I DO NOT HAVE A SPECIFIC APPROACH TO ARCHITECTURE DETERMINED BY AN ARCHITECTURAL PERIOD OR STYLE. by 68 architectural approach I shy away from a denial of the client and the project s priorities by an aggressive application of my personality or beliefs. Certainly, I gain from the clients beliefs as

Detaylı

Mimari Ürün Katalo u Architectural Guide

Mimari Ürün Katalo u Architectural Guide Mimari Ürün Katalo u Architectural Guide Tarih Ingersoll Rand, 1905 y l nda Amerika Birleflik Devletleri'nde Ingersoll-Sergeant Drill ve Rand Drill firmalar n birleflmesi ile kurulmufltur. Ancak, baz Ingersoll

Detaylı

Aydo anlar fl Merkezi - Ankara. Aydo anlar Plaza - stanbul

Aydo anlar fl Merkezi - Ankara. Aydo anlar Plaza - stanbul aydoganlar katalog-4.fh11 3/13/08 7:18 PM Page 1 Aydo anlar Plaza - stanbul Prof. Muammer Aksoy Caddesi No: 5 Zeytinburnu - STANBUL Tel: (0212) 665 84 84 (pbx) Faks: (0212) 679 25 07 Aydo anlar fl Merkezi

Detaylı

Beyo lu Mayor Ahmet Misbah Demircan: We are achieving a first in Turkey with the intelligent city project as Municipality.

Beyo lu Mayor Ahmet Misbah Demircan: We are achieving a first in Turkey with the intelligent city project as Municipality. Kent ve Yaflam / City and Life Mart-Nisan / March-April 2006/ No.14 Beyo lu Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan: Belediye olarak ak ll kent projesiyle Türkiye de bir ilki gerçeklefltiriyoruz Beyo lu

Detaylı

GRC WALL SYSTEMS GLASSFIBRE REINFORCED CONCRETE

GRC WALL SYSTEMS GLASSFIBRE REINFORCED CONCRETE PREKAST DUVAR SİSTEMLERİ GRC WALL SYSTEMS GLASSFIBRE REINFORCED CONCRETE R İlham veren yapılar için... Bina Yapı 12 yıldır estetikten ödün vermeden hızlı, pratik, fonksiyonel ve ekonomik yapıların anahtarını

Detaylı

at m z ARALIK 2009 EVE YEMEK S PAR fi PRITZKER PRIZE E LENCEL DUVAR STICKER LARI

at m z ARALIK 2009 EVE YEMEK S PAR fi PRITZKER PRIZE E LENCEL DUVAR STICKER LARI at m z ARALIK 2009 EVE YEMEK S PAR fi PRITZKER PRIZE E LENCEL DUVAR STICKER LARI ÖNSÖZ- Ç NDEK LER 05 Eskitti imiz zamanlar arkada b rak p, yeni bir y l n sayfalar n çevirmenin heyecan n yaflamaya bafll

Detaylı

Dünya'nın yeni profil sistemi. World's new profile systems

Dünya'nın yeni profil sistemi. World's new profile systems Dünya'nın yeni profil sistemi World's new profile systems ÜRÜNLERİMİZ Products 2011 Press Line / 1800 US Ton 1. Pres Hattı Factory / ALCAS Üretim Tesisleri / Çorlu - TEKİRDAĞ Press Line / 2750 US Ton 2.

Detaylı

YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher fiaban Erdikler Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul

YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher fiaban Erdikler Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher fiaban Erdikler Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul 12 Türkiye bankac l k sektöründe iddial bir ülke Baflar benim için kiflisel

Detaylı

Firma Profili / Firm Profile

Firma Profili / Firm Profile Firma Profili / Firm Profile Uygulamalar Applications İçindekiler Endüstriyel Profiller Industrial Profiles Bağlantı Elemanları Connection Equipments Bağlantı Parçaları Connection Parts Kabin Malzemeleri

Detaylı

ECOLOGY CONCEPT. www.interpen.com.tr

ECOLOGY CONCEPT. www.interpen.com.tr ECOLOGY CONCEPT www.interpen.com.tr PVC RIGIT SHEET 01 HAKKIMIZDA / ABOUT US Firmamız 1959 yılında kurulmuştur, İlk işyerimiz 50 m2 lik bir işyeridir. Ülkemizde düz cam fabrikası olmadığı için ithal cam

Detaylı

Toprak Seramik ve nflaat Malzemeleri Pazarlama ve Ticaret

Toprak Seramik ve nflaat Malzemeleri Pazarlama ve Ticaret 32 Quality Policy The story of Toprak Seramik started with the opening of the factory, Toprak Seniteri ve zolatör Sanayi A.fi., in Bozüyük in 1980. With the additional investments, the factory started

Detaylı

MİMARLIK VE PROJELER CAMİİ MOSQUE LONDRA GALERİ LONDON GALLERY GÖRSEL KAYIT VISUAL LOG

MİMARLIK VE PROJELER CAMİİ MOSQUE LONDRA GALERİ LONDON GALLERY GÖRSEL KAYIT VISUAL LOG Mimarlık, Sanat ve Tasarım Dergisi. Architecture, Art and Design Magazine Aralık 2011-Şubat 2012 / December 2011-February 2012 Architecture / Mimari : 38 ISSN 1304-6578 Ücretsizdir / Free of Charge Türkiye

Detaylı

1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu

1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu 30-31 Mart / 30-31 March 1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu Bildiriler Kitabı 1 st International Symposium on Natural Gas Operations & Vocational Education and Training Proceedings

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. // Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. // Çelebi Ground Handling Inc. 20 04 faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. // Çelebi Ground Handling Inc. // içindekiler // contents // 01 _Kurumsal Profil _Company Profile // 03 _ Sunufl _Introduction // 04 _ Misyon/Vizyon/De

Detaylı