GENÇLER N MESLEK SEÇ M SÜREC NDE Ç NDE YA ADIKLARI TOPLUMUN YÜKSELEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENÇLER N MESLEK SEÇ M SÜREC NDE Ç NDE YA ADIKLARI TOPLUMUN YÜKSELEN"

Transkript

1 ÖZEL EGE GENÇLER N MESLEK SEÇ M SÜREC NDE Ç NDE YA ADIKLARI TOPLUMUN YÜKSELEN DE ERLER N N GENÇLER N TERC HLER NE ETK S HAZIRLAYAN Ö RENC LER: Berçin Dökmeciler Ça la Bozkurt DANI MAN Ö RETMENLER: Fatma Karaalp 9 ZM R

2 Ç NDEK LER Amaç Giri - KAVRAMSAL TANIMLAR -5. Meslek Tanımı. Meslek Seçiminin nsan Hayatındaki Önemi. Gencin Meslek Seçimine Etki Eden Etmenler.Gencin Tanımı ve Özellikleri YÖNTEM 6-7. Ara tırma Alanının Tanıtımı. Ara tırma Tekni i. Ara tırmanın Sınırlılıkları 4. Verilerin Çözümü ve Yorumlanması 5. Süre ve Olanaklar. Bulgular ve Yorum 8-7.Ö rencilerin Ki isel Özellikleri.Meslek Seçimi Sürecinde Belirleyici Olan Etmenler. Varsayımların do rulanması 4. Öneriler Te ekkür 8 Kaynakça 9 Ek- Tablolar Ek- Anket Soruları

3 AMAÇ Projemizin amacı; gençlerin meslek seçimi sürecinde, içinde ya adıkları toplumda kabul gören de erlerin ve hedef olarak belirlenen ya am biçimlerinin belirleyici olup olmadı ını saptamak ve buna göre gençlerin meslek seçimi öncesi rehberlik hizmetlerinden daha fazla yaralanabilmeleri konusunda çözüm önerileri sunmaktır. G R TEMEL VARSAYIM: çinde ya adıkları toplumda kabul gören, hedef olarak belirlenen ya am biçimlerine ula abilme, gençlerin meslek seçim sürecinde kendi ilgi alanlarına, becerilerine istemlerine kar ın belirleyici olabilmektedir. Varsayım : Toplumun belirledi i de erler çerçevesinde, gencin ekillenmesinde aile ve yakın çevrenin egemen tavrı etkili olabilmektedir. Varsayım : E itim kurumlarında uygulanan sayısal alan a ırlıklı e itim, sözel alanın giderek daraltılması toplumun de erleriyle örtü ür nitelikte görülebilmektedir. Bu varsayımların do rulanmasında hedefimiz; e itim yoluyla bireyin, ula abilece i en üst geli im düzeyine ula abilmesi için olanaklar sa lanması ve bireyin yeterliliklerini ve yetersizliklerini bilerek kendini ifade edebilece i bir mesle i seçmesidir. Meslek, hayatımızı etkileyen en önemli unsurlardan biridir. Bununla birlikte meslek seçimi de hayatımızda çok önemli bir yer tutar. Lise ça larımızda verdi imiz bu karar ya am tarzımızı belirleyecektir. Bunun için en do ru tercihi yapmak zorundayız. Çünkü lise den sonra bu kararın dönü ü olmayacaktır. Fakat 6 ya ındaki bir çocuk tarafından verilen bu karar ne kadar do ru olabilir? Çocuk Hakları Sözle mesi nin. maddesinde Bu sözle meye göre her insan 8 ya ına kadar çocuk sayılır. ( fadesine yer verilmi tir. Buna göre 6 ya ındaki bir çocu un omuzlarına böylesine a ır bir yük nasıl yüklenebilir? Çevremizde tanıdı ımız birçok insan zamanında verdi i yanlı kararlar sonucunda kendi mesle ini yapmayıp çok farklı alanlara yönelmi lerdir. u an birçok ki i seçti i alanın mesle ini yapmaktan mutsuz oldu undan ba ka alanlarda çalı abilmektedir. Çünkü birçok genç alan seçim sırasında, ya meslekleri tanımıyor ya da kendi ilgilerini bilmeyebiliyor. 6 ya ında omuzlarına yüklenmi olan sorumluluklara çok daha farklı bakmaya ba lıyorlar. Zamanla dü ünceleri, zevk aldıkları eyler hayata bakı açıları çok daha farklı bir hal alabiliyor. Alan seçiminin, meslek

4 seçiminde ba layıcı olması insanların zorunlu olarak istemedi i mesle i seçmesine yol açabiliyor. Bu projeyi; meslek seçimimizi yaparken ilk olarak neyi esas aldı ımızı, nelerden etkiledi imizi, seçimimizi yaparken baskı altında kalıp kalmadı ımızı ö renmek için seçtik. Projeyi yaparken en güvenilir sonucu alabilece imizi dü ündü ümüz anketlerden yararlandık. Bu anketlerimizi farklı tipte iki okul üzerinde uyguladık. Bunlardan ilki Yunus Emre Anadolu Lisesi, ikinci okul ise Suphi Koyuncuo lu Lisesi idi. Bu okulları seçerken çalı malarımızda ula ım kolaylı ı olmasına özen gösterdik. O nedenle okulumuza en yakın okulları seçtik. Ara tırmamızda kar ıla tırmalı yöntem kullanmak istedi imiz için ara tırma evrenimizin birbirinden faklı yapıda olması planlanmı tır. Demokratik ve özgür bir toplumda bireyin en üst düzeyde geli mesi ona e itim sürecinin sa laması gereken en önemli unsurdur. Ancak sosyal bir varlık olan bireyin meslek seçiminde ve hatta meslek seçimini do rudan etkileyen alan seçiminde kendisi dı ındaki bir takım etmenlerle kar ı kar ıya kaldı ı açıktır. Bu etmenler okul, aile, ekonomik ve kültürel etmenler olabilmektedir. Her çocuk e itim dünyası ve i dünyası hakkındaki anlayı ı içinde olgunla ma ve bu anlayı ı içinde e itim ve i ili kileri içerisinde anlamlı seçimler yapma gereksinimi duyar. ( Gencin en çalkantılı dönemlerine rastlayan alan seçimi süreci, bu nedenle ciddi rehberlik çalı malarını zorunlu kılmaktadır. Gençli in devletten beklentileri; spor yapma olanaklarının geni letilmesi, üniversiteye girme ansının artırılması, okul dı ı zamanlarını geçirebilecekleri merkezlerin kurulması, kendilerine ili kin kararların alınmasında söz sahibi olması olarak bilinmektedir.( Genç, bu ihtiyaçlarının kar ılanmasını devletten beklerken bir yandan da, e itim süreci içinde en üst düzeyde geli meyi ve kendi kararlarını alabilecek beceriyi kazanmayı da istemektedir.

5 KAVRAMSAL TANIMLAR. MESLEK Meslek Bir ki inin hayatını kazanmak, geçimini sa layıp rahat bir hayat sürmek için yaptı ı i olarak tanımlanıyorsa da, sadece para kazanmak için yapılan devamlı bir i de ildir. Meslek, Belli bir formasyonu gerektiren bilgi, beceri, ustalık, sevgi ve ilgi isteyen sürekli (hayat boyu bir i tir. (. Meslek Seçiminin nsan Ya amındaki Önemi Meslek seçimi insan ya amında çok büyük bir yer tutmaktadır. Meslek seçerken bir birey, kendine belli bir çalı ma ortamı belli bir ya am biçimi seçmi olur. Seçti i meslekte en üst kademeye ula mak için çalı ır. Ki isel ilgi ve becerileri do rultusunda seçti i alanlarda bireylerin verimli çalı tıkları ve ba arılı oldukları gözlenmi tir. Bununla beraber yetenek ve ilgilerine ters dü en meslekler seçen bireylerin çalı maya kar ı isteksizlik ve her zaman mesleklerini de i tirme e ilimi içinde oldukları gözlenmi tir. Bu meslek hayatında hem i veren açısından hem de i i yapan açısından olumsuz bir durumdur. Bu nedenle bireyin yapaca ı meslek seçimindeki niteliklerin kendi özellikleri ve zevkleriyle uyu ur bir durumda olması gerekmektedir. Zaman zaman gazetelerde i dünyasının geli meleri verilirken nnovasyon kavramına yer verilmektedir. nnovasyon; yeni ve yaratıcı fikirlerin ortaya çıkmasıdır. Bireyin yaratıcı yenilikçi fikirler geli tirmesinde ise ki isel özelliklerine uygun meslek seçimi de büyük oranda etkili olmaktadır. Yapılan ara tırmalara göre meslek seçimini kendi yeteneklerine, ki isel ilgi becerilerine ve ideallerine göre yapanların sayısı azınlıkta, i veya mesle inden ikayet edenlerin sayısı ise ço unluktadır. Buna ba lı olarak meslek seçiminin önemini hayatımızı etkilemesi açısından burada bir kez daha anlıyoruz.. Meslek Seçimi Sürecinde Genci Etkileyen Faktörler Meslek seçimi yaparken insan ya amında rastlantılar da önemli bir rol oynamaktadır. Ba arısızlık, aile baskısı, parasal zorluklar gibi nedenlerle okul hayatını bırakıp i hayatına ba layan insanların hayatlarında rastlantıların büyük rol oynadı ı görülmektedir. Ya da ba ka

6 bir açıdan bakacak olursak kararların çok zor verildi i, yeteneklerin tam olarak ifade edilemedi i ve ilgilerin çok sık de i ti i ergenlik döneminde meslek seçiminin ne denli önemli oldu u ortaya çıkmaktadır. Gençlerin ço unlu u meslekler hakkında tam olarak bir bilgi donanımına sahip olmadıklarından ya da sahip oldu u özellikleri o evrede tam olarak kavrayamadı ından meslek seçimi sırasında bir bocalama devresi geçirirler. Aile Etkisi Meslek seçiminde aile etkisi de çok önemli etmenler arasında yer almaktadır. Önceden yapılan ara tırmalara göre kültürel ve ekonomik düzeyi yüksek olan ailelerde yeti en çocuklar meslek seçimleri sırasında yetenek ve ilgileri do rultusunda destek görmü lerdir. Ekonomik ve kültürel olanakları yetersiz olan ailelerde yeti en gençler ise kısa zamanda itibar sa layacak veya büyük kazançlar getirecek mesleklere yönelmektedirler. Bir ba ka açıdan, bakıldı ında aile baskısının egemen oldu u hallerde, gence baba mesle ini devam ettirmesi için baskı yapıldı ı gözlemler arasındadır. Baskı yöntemi ve ko ullanmayla e itilen bir gencin ya baba mesle ini devam ettirdi i ya da ailesine ba kaldırarak ki isel ilgi ve becerileriyle örtü en idealindeki meslek için ortamından uzakla tı ı gözlenmektedir. Bahsedilen bu aile tiplerinde birey ve meslek uygunlu u göz önünde bulundurulmadı ından gencin mutlulu u ve mesle indeki ba arısı dikkate alınmamaktadır. Burada önemli olan, gencin ailenin öngördü ü mesle i yapması ve genç tarafından benimsenmesidir. Aileler tarafından yapılan ba ka hatalı bir davranı ise meslek seçimi a amasında genci tamamen desteksiz, yardımsız ve ba ıbo bırakmaktır. Meslek seçimi a amasında aile ve rastlantı etkenlerinin yanında daha bir çok etkenin karar vermemizi etkiledi i göze çarpmaktadır. Bunlardan bir kaçını sıralayacak olursak; Ö retmenlerin uygun gördü ü meslekleri seçmek, sevilen yada be enilen birilerinin yaptı ı mesle i yapmayı istemek, i bulması kolay olan mesleklere yönelmek, hayallerle geli en idealdeki meslekler, mesle in cazibesi, daha fazla para kazanılan mesle i seçme, toplum içinde saygınlı ı olan mesle i seçme gibi Meslek seçiminde asıl role sahip olan etmen ise bireysel özelliklerimizdir. Yapılan ara tırmalarda ekonomik düzeyi yüksek olan i sizlik sorunun pek olmadı ı ülkelerde, ki isel zevklerin meslek seçiminde önemli bir faktör oldu u saptanmı tır. Ekonomik gücü az olan ve kültürel düzeyin pek geli memi oldu u ülkelerde ise bu durum tam tersidir. Çünkü meslekteki kazanç durumu, bireyin bütün hayatını etkiler. Bireyin ekonomik durumu onun e seçimini, oturaca ı semti, çocuklarının gidece i okulu, bakmakla yükümlü oldu u ki ilerin maddi imkân ve imkânsızlık içinde ya amalarını do rudan etkileyebilmektedir. Meslek seçiminde ki inin bulundu u ortamın önemi

7 Meslek seçiminde bireyin içinde yeti ti i toplumun etkisi kaçınılmaz bir gerçektir. Eksiklik ve kusurlara kar ı ho görüsüz çevrelerde yeti en kimseler kendilerine kar ı ho görüsüz bir tutum geli tirmektedirler. Bu kimseler ana-babalarının ve yakın çevrelerinin ilgi ve sevgisinden yoksun kalmamak için kendi ilgi, istek ve e ilimlerini yadsıyıp, ba kalarının istedi i biçimde davranmaya, ba kalarının gözünde üstün, de erli ve saygın olarak görülen alanlara yönelmeye çalı maktadırlar. Kısacası, kendilerinden ho nut olmayan ya da oldukları gibi görünmeye cesaret edemeyen bireyler gerçekçi olmayan tercihler yapma ve bunlarda ısrar etme e ilimi göstermektedirler.. GENC N TANIMI VE ÖZELL KLER UNESCO ya göre genç, ö renim gören ve hayatını kazanmak için çalı mayan, kendine ait bir konutu bulunmayan ki idir. Genç büyük bir hayal gücüne sahip, cesaretin çekingenli e, macera iste inin rahat üstün geldi i insandır. (5 Ancak bu tanım gençlerin bütününü de il yalnızca bir bölümünü kapsamaktadır. Çünkü gencin içinde bulundu u sosyo- kültürel ve ekonomik farklılıklar onun farklı yapılarda olmasına ortam hazırlamaktadır. Temelde ki iden ki iye ya da toplumdan topluma de i se de genç belirli bir biyolojik ve psikolojik olgunlu a ve toplumsal bilince ula mı birey olarak kabul edilir. Gencin ya ı konusundaki sınırlar da bu etkenlere ba lı olarak de i ir. Genellikle kullanılan tanım; biyolojik ya olarak - ya arası sınırındaki her bireye genç denir. Gençlik biyolojik, psikolojik ve toplumsal bir kavram olmasından dolayı bu üç kategoride incelenmektedir. Biyolojik Geli me; Çocukluktan yeti kinli e geçme süreci olan bu dönemin en belirgin özelli i hormonal faaliyetlerin artması ve gencin bedensel geli mesinin olmasıdır. Boyun uzaması sesin de i mesi gibi etkiler gençte kendine yabancıla ma duygusu olu turur. Psikolojik geli me; Genç sadece fiziksel de il zihinsel olarak da geli ir. Bireyin toplum bilincinin artması, sosyalle me süreci ile do ru orantılıdır. Aidiyet hissi geli en genç kendini bir gruba kabul ettirmeye çalı ır. Toplumsal geli me; Gencin bir birey haline gelmesi yalnızca kendi içindeki geli mesi ile ili kili de ildir. Gençli in yeti kinli e erme süreci ya adı ı toplumsal yapı içindeki sosyoekonomik statüsü tarafından biçimlendirilir. Sonuç olarak genç sahip oldu u özellikleri ile içinde bulundu u toplumun kaygılarını ta ır. Bu kaygıları ta ıdı ı dinamizm ve enerjisi ile dengelemeye çabalar. (

8 Toplum; Varlıklarını korumak, sürdürmek ve geli tirmek üzere belli bir co rafya parçası üzerinde i birli i yaparak ya ayan, bunun için ortak bir kültür geli tiren ve örgütlenen insanların olu turdu u bütünlü e toplum denir Birey; Toplumları olu turan ve duygusal dü ünsel ve iradesel nitelikleri toplum tarafından belirlenen insanların her biri. Geli mekte olan ülkelerin en büyük güvencesi genç nüfusudur. Çünkü geli mi ülkelerde ya lı nüfus ço unlukta iken geli mekte olan ülkelerde genç nüfus ço unluktadır. Ülkemiz hızlı nüfus artı ı gösteren ve nüfusu hızla gençle en bir ülkedir. Ülkemizde 5.8 milyon kız, 5.4 milyon erkek olmak üzere. milyon genç bulunmaktadır. Dünya bankasının yaptı ı ara tırmaya göre bu nüfusun.4 milyonu ö rencidir. En büyük zenginli imizin genç nüfusumuz oldu u dikkate alındı ında gençlerin gelece i kurmada ne kadar çok payları oldu u anla ılmaktadır. Toplumun gelece i açısından çok önemlidir. Çünkü toplumun gelece i çocuk ve gençlerin iyi yeti tirilmesine ba lıdır. (6 Toplum insanlardan olu ur. Bu insanların sayısı da ılım bile imi ve de i imi toplumsal yapıyı etkiler. Örne in bir ülkenin nüfusu ço unlukla genç ve e itim düzeyi yüksek gençlerden olu uyorsa, bu özellikler o ülkenin toplumsal yapısını etkiler. Bu ba lamda ülkemizin genç nüfusunun meslek seçimi önem kazanmaktadır. YÖNTEM Ara tırma modeli Ara tırma modelimiz betimsel istatistik teknikleri kullanılarak yapılan ili kisel tarama modelidir. Bu çalı mada korelasyon ve kar ıla tırma yolu ile ili kisel çözümleme yapılmı tır. Çalı ma evreni Çalı ma evreni MEB e ba lı resmi devlet okulu olan Yunus Emre Anadolu Lisesi ile Suphi Koyuncuo lu Lisesidir. Örneklem ise, her iki okulun % luk bölümünü olu turacak sayıda rastlantısal yolla seçilen toplam 7 ö rencidir. Bu ö rencilerin u Yunus Emre Anadolu Lisesi nden, 4 ı ise Suphi Koyuncuo lu Lisesi ndendir. Verilerin toplanması Veri toplamak için anket tekni i kullanılmı tır. Anket soruları olu tururken genellikle kapalı uçlu sorulara yer verilmi, zaman zaman kullanılan açık uçlu soruların analizinde ise tek tek dökümleri yapılıp kendi aralarında sınıflandırılmı tır.

9 Ara tırma amacına uygun olarak düzenlenen ankette soru bulunmaktadır. Sorular iki bölümden olu maktadır. - arası sorular ö rencilerin ki isel özelliklerini ara tırmaya, -. sorular arası sorular ise alan ve giderek meslek seçimine etki eden etmenleri saptamaya yöneliktir. Bu anket çalı ması her iki okulda ö rencilerin derslerini aksatmayacak biçimde rehberlik dersinde sınıf rehber ö retmeni, proje danı manı ve uygulayıcı ö renciler denetiminde yapılmı tır. Anketin süresi 5 dakikadır. lgili okulun Rehberlik ve Danı manlık ö retmeni tarafından rastlantısal yöntemle seçilen ö renciler aynı sınıfta toplanarak anket uygulanmı tır. Verilerin çözümü ve yorumlanması Uygulanan anketten elde edilen verilerin Minitab programı ile istatistiksel çalı maları yapılmı, sonuçlar üzerinden varsayımlarımızı do rulayıcı nitelikteki çapraz tablolara yer verilmi tir. Bu bölüm varsayımlarımızın test edildi i bölümü olu turmu tur. Tablolardan elde edilen bulgular yorumlanmı tır. Süre ve Olanaklar Bu çalı ma 5..8 tarihinde ba layıp..9 tarihinde sona erecek ekilde yürütülmü tür. Sayıltılar.Bu çalı mada kaynak ki ilerin ve anket uygulanan ki ilerin çalı manın ciddiyetine uygun davrandı ı ve içtenlikli yanıtlar verdi i varsayılmı tır.. Bu çalı mada anket sorularının, uygulandı ı ki ilerin anlama ve uygulama düzeylerinin uygun oldu u varsayılmı tır. Sınırlılıklar Bu çalı ma sonuçları her iki okuldan toplam 7 ki iyi kapsamaktadır.

10 . BULGULAR ve YORUM. Ö RENC LER N K SEL ÖZELL KLER Ara tırmamızda kullandı ımız anket formunun ilk bölümünde, örneklem grubumuza giren ö rencilerin ki isel özelliklerine ili kin sorular yer almı tır. Bu soruların yanıtları gruplandıktan sonra sayı ve yüzde olarak tablolarda (Bakınız Tablo- gösterilmi tir... Ö rencilerin Do um Yerlerine Göre Bölgesel Da ılımı Ara tırma evrenimiz olan her iki okul aynı ehirde ve kent merkezine yakın olmasına kar ın, ilk olarak örneklem grubundaki ö rencilerin do um yerlerine göre bölgesel da ılımlarını saptamaya çalı tık. Bu soruyu sorma amacımız, meslek seçimi sürecinde belirleyici olan etmenlerin bölgelere göre farklılık gösterip göstermedi ini saptamaktı. Elde dilen sonuçlar (Tablo de gösterilmi tir. (TABLO Ö rencilerin Do um Yeri Bölgelerine Göre Bölgesel da ılımı YUNUS EMRE Ege Bölgesi (%7. Marmara (%6.67 Kara deniz ç Anadolu Güney do u (%. Do u Anadolu (%. Akde niz Yurt Dı ı 4 (%. Top lam (% SUPH KOYUNCUO LU 8 (%7. (%5. (%5. (%7.5 (%.5 (%5. (%. 5 (%. 5 4 (%

11 Tabloda her iki örneklem grubunda bulunan ö rencilerin %7-%7 oranıyla ege bölgesi do umlu oldukları gözlenmektedir. Geri kalanı ise öteki bölgeler arasında da ılım göstermektedir. Buna göre ö rencilerin meslek seçimini belirleyen etmenlerin, bölgesel farklılık ta ıma olasılı ı ortadan kalkmı tır... Ö rencilerin Do um Tarihlerine Göre Da ılımı Liselerde alan seçimi 9. sınıfın sonunda yapılmaktadır.. sınıftan sonra ise alan de i imi yapılamamaktadır. Dolayısıyla. sınıfa gelen ö rencinin alanı hakkında net bir tutuma sahip olaca ı ve kendi alanına ili kin mesleklere yönelmi olaca ı dü ünülmektedir. Hem örneklem grubumuza giren ö rencilerin ya a ba lı da ılımını hem de ya a ba lı olarak mesleklere ili kin tutumunu görmek amacıyla, ö rencilerin do um tarihleri sorulmu tur. (TABLO Ö rencilerin Do um Tarihlerine Göre Da ılımı Toplam YUNUS EMRE SUPH KOYUNCUO LU (%. (%.5 (%4. (%55. 6 (%5. 7 (%4.5 (% 4 (% Tabloda, Yunus Emre Anadolu Lisesi örneklem grubunda bulunan ö rencilerin %5 ünün 99 do umlu (7 ya ında, %4 ünün 99 do umlu (8 ya ında oldu u görülmektedir. 99 do umlu bir ö rencinin de. sınıf oldu u dü ünüldü ünde örneklem grubunu olu turan ö rencilerin. ve. sınıflara da ılımı birbirine yakındır. Suphi Koyuncuo lu Lisesine bakıldı ında da %4 ünün 99 do umlu, %55 inin ise 9 do umlu oldu u görülmektedir.99 do umlu olan bir ö rencinin de.sınıf ö rencisi oldu u dikkate alındı ında ö rencilerin. ve. sınıf olarak da ılımının çok farklı olmadı ı görülmektedir... Ö rencilerin Cinsiyete Göre Da ılımı Gencin meslek seçimi sürecinde belirleyici olan etmenlerin, cinsiyete göre farklı olaca ı dü ünülmedi inden örneklem grubumuzun olu turulmasında kız-erkek oranları dikkate alınmamı tır. Buna kar ın örneklem grubumuzun cinsiyet da ılımı saptanmı ve sonuçlar tablo te gösterilmi tir.

12 (TABLO Ö rencilerin Cinsiyete Göre Da ılımı Kız Erkek Toplam YUNUS EMRE (%7. 9 (%. (% SUPH KOYUNCUO LU 9 (%7.5 (%7.5 4 (% Tabloda her iki örneklem grubunda bulunan ö rencilerin ço unlu unu ( % 7 oranında kız ö rencilerin olu turdu u görülmektedir. Ara tırmamızın ba ında da belirtti imiz gibi tamamen rastlantısal örnekleme yöntemiyle seçme yapmamıza ra men her iki okul ö rencilerinin cinsiyet da ılımının hemen hemen aynı olması her iki okulda kız ö renci oranının daha fazla olmasına dayanmaktadır. Kız ö rencilerin mevcut okul nüfusundaki da ılımına bakıldı ında, her iki okulda kız ö rencilerin ço unlukta oldu u görülmektedir..4. Ö rencilerin Anne Babalarının Ya ıyor olma Durumuna Göre Da ılım Örneklem grubunu olu turan ö rencilerin ki isel özelliklerini saptamak amacıyla sorulan bir di er soru da anne-babalarının ya ıyor olup olmadı ı sorusudur. Elde edilen sonuç tablo 4 de gösterilmi tir. (TABLO 4 Ö rencilerin Anne Babalarının Ya ıyor olma Durumuna Göre Da ılım Ya ıyor Ya amıyor Toplam YUNUS EMRE Anne (% Baba (% (% (% SUPH KOYUNCUO LU Anne 4 (% Baba 9 (%97.5 (%.5 4 (% 4 (% Tabloya göre her iki okul grubunda anne babaların hayatta oldu u, yalnızca SKL de bir ö rencinin babasının vefat etti i görülmektedir..5. Ö rencilerin Anne ve Babalarının Birlikte Ve Ayrı Olma Durumlarına Göre Da ılımı Örneklem grubumuza anne-babaların hayatta olup olmadı ı sorulmu alınan yanıtlar tablo 5 de gösterilmi tir.

13 (TABLO 5 Ö rencilerin Anne ve Babalarının Birlikte Ve Ayrı Olma Durumlarına Göre Da ılımı Birlikte Ayrı evde Bo anmı Toplam YUNUS EMRE SUPH KOYUNCUO LU 4 (%8. 6 (%9. (%. (%.5 (%. (%7.5 (% 4 (% Her iki örneklem grubunda %8-%9 oranında ö rencinin ebeveynlerinin birlikte ya adı ı belirlenmi tir..6 Ö rencilerin Anne Ve Babalarının E itim Düzeyine Göre Da ılımı Anne-babanın e itim düzeyinin, meslek seçiminde belirleyici etmenlerden bir tanesi oldu u dü ünülmü tür. öyle ki, bir çocu un sosyalle mesinin ilk adımları ailede atılmaktadır. Çocu un sosyalle ti i çevre onun ilgilerinin ekillenmesini sa layabilmekte, hatta seçece i mesle i bile o çevrenin yaygın de erlerine göre olu turabilmektedir. Konuyla ilgili olarak sorulan soruya alınan yanıtlar tabloda 6 da gösterilmi tir. (TABLO 6 Ö rencilerin Anne Ve Babalarının E itim Düzeyine Göre Da ılımı YUNUS EMRE Annenin E itim Durumu (% Babanın E itim Durumu (% lk Orta Lise Üniv. Top. lk Orta Lise Üniv Toplam 7 (%. (% (% (%. (% 4 (%. 5 (% (%. 5 (%48. (% SUPH KOYUNCUO LU lk Orta Lise Üniv. Topl lk Orta Lise Üniv. Toplam (% 5 (% (%7. 4 (% 6 (%5. 8 (%. 6 (%4 (%5. 4 (%

14 Her iki örneklem grubunda da annelerin büyük ço unlu unun (%47-%4 oranında lise mezunu oldu u görülmektedir. ikinci sırada ise %-% ile ilkokul mezunlu u yer almaktadır. Üniversite mezunu olma oranı ise % -%8 oranındadır. Babaların e itim durumuna gelince, iki okul arasında farklılık göze çarpmaktadır. YEAL de (Yunus Emre Anadolu lisesi babaların %48 si üniversite mezunu iken % si lise mezunu olarak ikinci sırayı almaktadır. SKL de (Suphi Koyuncuo lu Lisesi ise babaların %4 lık bir oranla lise mezunlu unda yo unla tı ı gözlenmektedir. Aynı okulda en çok %5 lik bir oran üniversite mezunudur..7. Ö rencilerin Anne Ve Babalarının Mesleklere Göre Da ılımı Gencin meslek seçiminde belirleyici olan etmenler ara tırılırken, ebeveynlerin mesleklerinin ne oldu u da irdelenmi tir. Konuyla ilgili olarak açık uçlu soru sorulmu ve elde edilen meslekler 8 grup altında toplanmı tır. Çıkan sonuç tablo 7 de gösterilmi tir. (TABLO 7 Ö rencilerin Anne Ve Babalarının Mesleklere Göre Da ılımı YUNUS EMRE Anne Mesl. Baba Mesl. E itim (%6.67 Sa lık hizmet (%. Mühendi s (%. 4 (%. Ev Hanımı 6 (%5. çi Memur Emekli Serbest Meslek 7 (%6. (%6.67 (% (%6.67 (%. 9 (%. (%. SUPH KOYUNCUO LU Anne Mesl. Baba Mesl. 4 (%. (%7.5 (%.5 4 (%. 5 (%6.5 (%5. 4 (%. 7 (%7.5 5 (%.5 (%5. 5 (%7.5 Her iki okul grubundaki ö rencilerin anne-babalarının mesleksel da ılımları açısından ilgi çeken bir nokta hukuk alanında mesle e sahip hiçbir ebeveynin bulunmamasıdır. Göze çarpan bir di er özellikse her iki okul grubundaki annelerin büyük ço unlu unun (%5-%6 oranında ev hanımı olmasıdır. kinci olarak annelerin en fazla yo unla tı ı seçenek ise emeklilik seçene i olmu tur.

15 Her iki okul grubunda babaların büyük ço unlu u (%-%8 oranında serbest meslek sahibidir. kinci sırada ise her iki okul grubunda %-%5 ile emeklilik seçene i yer almı tır. Babaların mesleksel da ılımında üçüncü sıradaki meslek, iki okul arasında farklılık göstermi tir. YEAL de babaların %7 si i çi iken SKL de babaların %8 i memur olarak gözlenmi tir..8. Ö rencilerin Anne- Babalarının Çalı tı ı Kurumlara Göre Da ılımı Ebeveynlerin çalı tı ı sektör ve kurumlar, gencin sahip oldu u olanakları etkileyebilmektedir. Bu amaçla sorulan soruda örneklem grubumuzu olu turan ö rencilerden alınan yanıtlar tablo 8 de gösterilmi tir..9. Ö reniminiz süresince aile dı ında ekonomik destek aldınız mı? Ö reniminiz süresince aile dı ında ekonomik destek aldınız mı sorusuna, YEAL örneklem grubumuzdan 8 ö renci hayır yanıtı verirken ö renci soruyu yanıtsız bırakmı tır. SKL örneklem grubunda ise 4 ö renciden yalnızca bir ö renci, bir vakıftan destek aldı ını belirtmi tir. (TABLO 8 Ö rencilerin Anne- Babalarının Çalı tı ı Kurumlara Göre Da ılımı YUNUS EMRE Çalı mıyor Anne (%7. Baba (%. Kamu kurulu u 6 (%. 5 (%6.67 Özel Sektör (%. (%4. Kendi i i (%. Toplam (% (% SUPH KOYUNCUO LU Anne 5 (%6.5 Baba (%5. 9 (%.5 (%.5 (%7.5 4 (%5. (%7.5 (%7.5 4 (% 4 (% Anne babaların çalı tı ı kurumlar açısından bakıldı ında her iki okul grubunda annelerin büyük ço unlu u (%7-%6 oranında çalı mamaktadır. Çalı an annelerin ise %- % oranında bir kamu kurulu unda çalı tı ı görülmektedir.

16 Babaların çalı ma durumuna bakıldı ında her iki okulda birinci sırayı (%4-%5 ile özel sektör almaktadır. kinci sırayı ise her iki okulda kendi i i seçene i (%-%8 ile almaktadır. Babaların üçüncü sırada görüldü ü kurum ise kamu kurulu udur... Ö rencilerin Karde Sayısına Göre Da ılımı Karde sayısı, ço u kez ailede sahip olunan olanakların bölünmesi durumunu getirmektedir. Gencin içinde yeti ti i ailenin ya antısı, sosyal ve ekonomik olanakları gencin meslek seçimini etkileyebilmektedir. Bu anlamda ö rencilerin karde sayısı sorulmu, alınan yanıtlar tablo 9 da gösterilmi tir. (TABLO 9 Ö rencilerin Karde Sayısına Göre Da ılım YUNUS EMRE Karde karde karde 4 karde (%7. (%. 5 karde Karde yok 6 (%. Toplam (% SUPH KOYUNCUO LU 9 (%47.5 (%7.5 4 (%. (%5. (%.5 (%7.5 4 (% Her iki okul grubunda ö rencilerin karde durumuna bakıldı ında en büyük oranı bir karde li olma seçene i olu turmaktadır. Ancak bu oran YEAL de %7 iken SKL de %48 dir. Tek çocuk olma durumu YEAL de % iken bu oran SKL de %8 dir. kiden fala karde e sahip olma durumu YEAL de sıfır iken bu oran SKL de % olarak belirmektedir... Ö rencilerin Okul Dı ı Zamanlarını De erlendirme Etkinliklerine Göre Da ılımı Örneklem grubumuzun okul dı ı zamanlarını nasıl de erlendirdi i sorulmu, birden fazla seçene in i aretlenebildi i soruda ö rencilerin en fazla yo unla tı ı seçenekler tablo da gösterilmi tir. (TABLO Ö rencilerin Okul Dı ı Zamanlarını De erlendirme Etkinliklerine Göre Da ılımı YUNUS EMRE Gazete 4 (%8. Sinem a (%7. Spor 4 (%46.67 Arkada 7 (%9. Bilgisaya r 7 (%9. Test 8 (%6. Di er (%.

17 SUPH KOYUNCUO L U (%55. 5 (%6.5 9 (%47.5 (%8. 7 (% (%6. (%5. Her iki okulda da %9-%8 oranında ö renci, bo zamanlarında arkada larıyla birlikte olmayı tercih etmektedir. Bo zaman etkinli i olarak bilgisayar her iki okulda da ikinci sırayı almaktadır. Üçüncü sırayı ise %8 oranla YEAL de gazete okumak alırken SKL de aynı seçenek % 55 olarak görülmektedir. Test çözen ö renci oranı ise her iki okulda %6 larak görülmekte, bu oran ise tablo ile birlikte de erlendirildi inde.sınıf ö rencilerinin oranını biraz geçmektedir... Ö rencilerin Okudukları Kitapların Türlerine Göre Da ılımı Gençler arasında kitap okuma alı kanlı ının giderek azaldı ı herkesçe bilinen bir gerçektir. Bu anlamda örneklem grubumuzu olu turan ö renciler bu açıdan irdelenmi, okudukları kitapların türleri sorulmu tur. Birden fazla seçene in i aretlendi i soruda alınan yanıtlar tablo de gösterilmi tir. (TABLO Ö rencilerin Okudukları Kitapların Türlerine Göre Da ılımı Okumam Öykü Bilim Fantastik Di er YUNUS EMRE Evet (%. (% (%. 8 (%6.67 (%. SUPH KOYUNCUO LU Evet (%5. (%8.5 9 (%.5 7 (%7.5 5 (%.5 Her iki okulda da ö rencilerin ço unlu unun öykü roman okudu u gözlenmektedir. Bu orana bakıldı ında YEAL de %77 sinin SKL de %8 ünün öykü roman okudu u belirlenmi tir. kinci sırayı ise YEAL de polisiye ve macera kitaplarıyla di er seçene i gelirken, SKL de ikinci sırayı bilim kurgu kitapları almaktadır.

18 .. Ö rencilerin dersaneye gitme oranları. ve. sınıf ö rencilerinin meslek edinme sürecinde ÖSS önemli bir yer tutmaktadır. Ö renci seçti i alan ne olursa en azından bir yıl (. sınıfta dersaneye gitmektedir. Örneklem grubumuza giren ö rencilere konuyla ilgili soru sorulmu, alınan yanıtlar tablo de gösterilmi tir. (TABLO Dersaneye gidiyor musunuz? Evet Hayır Toplam YUNUS EMRE (% (%. (% SUPH KOYUNCUO LU 7 (%67.5 (%.5 4 (% Her iki okul grubunda dersaneye giden ö renci oranı %77-%68 olarak görülmektedir. Bu oranlar tablo de görülen ö rencilerin ya a ba lı da ılımı ile birlikte de erlendirildi inde oldukça anlamlıdır. Çünkü Tablo de her iki örneklem grubundaki ö rencilerin %47-%58 lik bir bölümü on ikinci sınıf ö rencisi olarak kar ımıza çıkmaktadır. Dersaneye giden ö renci oranına bakıldı ında bu oranın çok üstünde oldu u görülmektedir. Bu durum her iki okul ö rencilerinin ÖSS kaygısını ciddi oranda ya adı ı ve bu anlamda bir yıl önceden dersaneye gitmeye ba ladı ını göstermektedir. Hatta YEAL de çarpıcı olan, örneklme grubundaki. sınıf ö renci oranı %47 iken dersaneye giden oranı % 77 olması Anadolu lisesi ö rencilerinin dersaneye daha fazla ilgi gösterdi ini dü ündürebilmektedir..4. Ö rencilerin okudukları alanlara göre da ılımları Gencin meslek seçiminde belirleyici olan etmenlerin, irdelendi i örneklem grubunu olu tururken ö renciler arasında alan bölüm ayrımına gidilmemi tir. Bu nedenle alan bölümler arasında sayı ve oran bakımından farklar görülmektedir. (Tablo (TABLO Siz hangi alanda e itim görüyorsunuz? YUNUS EMRE SUPH KOYUNCUO LU Sözel Sayısal E it A ırlık 6 (%. (%66.67 (%. 6 (%5. (%7.5 (%5.5 Yabancı Dil (%. Toplam (% 4 (%

19 Alan seçimi konusunda ö rencilerin da ılımına bakacak olursak YEAL de örneklem grubunun ço unlu u (%67 sayısal alan ö rencilerinden olu urken, SKL de ço unlu u (%58+%5 e it a ırlık ve sözel ö rencileri olu turmaktadır. Buna göre YEAL örneklem grubunda ço unluk sayısal alan ö rencisi iken SKL de yakla ık aynı oran e it a ırlık ve sözel toplamından olu maktadır. Bu ise her iki örneklem grubu arasında tercih edilen mesleklerde farklılık olu abilece ini dü ündürebilmektedir..5. Okulda bulunan alanlar Soru de belirtilen Okulunuzda hangi alanlarda e itim veriliyor? sorusuna tüm denekler her alanda e itim oldu unu belirtmi lerdir. (Sözel, E-A, Sayısal, Yab. Dil Yabancı dil seçene i yalnızca YEAL için geçerlidir.. MESLEK SEÇ M SÜREC NDE BEL RLEY C OLAN ETMENLER.. Alan seçimi sürecinde ö rencilerin etki altında kalıp kalmadıkları Ülkemizde e itimle elde edilen mesleklerin alana dayalı oldu u dü ünüldü ünde meslek seçiminde ilk adımın, alan seçimi oldu u görülebilmektedir. Genç alanını bir kez seçtikten sonra o alan dı ında meslek seçme ansı verilmemektedir. Dolayısıyla alan seçiminin ne denli önemli oldu u ortaya çıkmaktadır. Bu anlamda ö rencilerin alan seçerken kendilerini do ru tanımı olmaları ve ki isel ilgilerine uygun olarak özgürce seçmi olmaları beklenmektedir. Bu konuda sordu umuz soruya aldı ımız yanıtlar tablo de gösterilmektedir. (TABLO Alan seçerken hangi etmenlerin etkisi altında kaldınız YUNUS EMRE SUPH KOYUNCUO LU Ailemin Tercihi (%7.5 Arkada Etkisi Ö retmen Yönlendirmesi (%7.5 Kimseye Danı madım 8 (%6. 9 (%7.5 Çevrem Bana Bıraktı (%4. 5 (%.5 Di er Toplam (% 4 (%

20 Alan seçimi yaparken ö rencilerin etki altında olup olmadı ı sorusuna her iki okulda %- %87 oranında ö renci hiçbir etki altında kalmadıklarını alanlarını tamamen kendi iradeleriyle seçtiklerini belirtmi leridir.. Ö rencinin seçti i alanın ki isel ilgi ve becerileriyle örtü üp örtü medi i Projemizin kavramsal çerçevesinde de indi imiz gibi bireyin i ya amında ba arılı olması yaratıcı ve yenilikçi olması dahası mutlu bir ya antısının olması ki isel becerilerine uygun mesle i seçmesine ba lıdır. Bu dü ünceden hareketle örneklem grubumuza alan seçimini yaparken bu noktayı dikkate alıp almadıkları sorulmu tur. Alınan yanıtlar tablo de gösterilmektedir. (TABLO Seçti iniz alan ki isel ilgi ve ki isel becerilerinizle örtü üyor mu? Evet Hayır Toplam YUNUS EMRE 8 (%9. (%6.67 (% SUPH KOYUNCUO LU 7 (%9.5 (%7.5 4 (% Her iki okul grubunda ö rencilerin ço unlu unun seçti i alanın ki isel ilgi ve becerileriyle örtü tü ü görülmektedir. Bu oran YEAL de %94 iken SKL de ise %9 tür... Günümüzün en gözde mesle i konusunda ö rencilerin görü leri (TABLO Günümüzün en gözde mesle i sizce hangisidir? YUNUS EMRE Müh. 9 (%. Dr 5 (% 6.67 Gen Müh (%. let me (%6. 67 Yönet Ecza Hukuk Futbol Yanı tsız 7 (%. (%. (%. (%. (%. Ö r. Di e r Topla m (%

AKADEM SYENLER N ARA TIRMA YAPARKEN VE YAYINLATIRKEN KAR ILA TIKLARI GÜÇLÜKLER VE

AKADEM SYENLER N ARA TIRMA YAPARKEN VE YAYINLATIRKEN KAR ILA TIKLARI GÜÇLÜKLER VE Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.insanbilimleri.com 22.09.2004 AKADEM SYENLER N ARA TIRMA YAPARKEN VE YAYINLATIRKEN KAR ILA TIKLARI GÜÇLÜKLER VE BUNUN ÜZER NDE DOKTORA E T M N N

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim ile karşı

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT LİSESİ

İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT LİSESİ İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT LİSESİ MAYIS, 2016 MESLEK SEÇİMİ VE KARİYER PLANLAMADA VELİNİN ROLÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE İÇİNDEKİLER: Meslek Seçiminin Önemi Meslek Nedir? Kariyer Meslek Seçiminde Dikkat Edilecekler

Detaylı

ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN

ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN zmir,2009 1 TE EKKÜR Bu projede eme i geçen danı man ö retmenim Ay egül Gürkan a, sunum hazırlamamda

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

skandinav mesleki güvenlik ortam anketi

skandinav mesleki güvenlik ortam anketi NOSACQ-50- Turkish skandinav mesleki güvenlik ortam anketi Bu anketin amac bu i yerindeki güvenlikle ilgili görü lerinizi almakt r. Cevaplar n z bilgisayara i lenecek ve güvenilir biçimde tutulacakt r.

Detaylı

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Gelişim psikolojisi, bireylerin yaşam boyunca geçirdiği bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal K TAP TANITIMI Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal Doç. Dr. Süleyman Akyürek, lkö retim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö retmen Adaylar n n Yeterlikleri

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ...3 1.1.ISCED 97

Detaylı

E T M Ö RET M YILINDA MU LA SA LIK YÜKSEKOKULUNDA OKUYAN Ö RENC LER N N HASTA HAKLARI KONUSUNDA B LG DÜZEYLER N N BEL RLENMES

E T M Ö RET M YILINDA MU LA SA LIK YÜKSEKOKULUNDA OKUYAN Ö RENC LER N N HASTA HAKLARI KONUSUNDA B LG DÜZEYLER N N BEL RLENMES Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.insanbilimleri.com Tarih: 11.10.2004 2002-2003 E T M Ö RET M YILINDA MU LA SA LIK YÜKSEKOKULUNDA OKUYAN Ö RENC LER N N HASTA HAKLARI KONUSUNDA B

Detaylı

Ders seçimi; öğrencilerin ilgi, yetenek ve yaşamdan beklentilerinin değerlendirilmesini gerektiren zor bir süreçtir.

Ders seçimi; öğrencilerin ilgi, yetenek ve yaşamdan beklentilerinin değerlendirilmesini gerektiren zor bir süreçtir. Değerli Anne ve Babalar, Anne-baba olarak ders seçimi aşamasında etkimiz ne kadar olmalı?, Çocuğumun ilgi ve yeteneklerini nasıl belirlerim?, Çocuğuma uygun meslek grupları nelerdir?, ve Ders seçimi sürecinde

Detaylı

fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com

fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com K 8 Fen Koleji'nde, anas n f ndan 8. S n fa kadar bütünlük ve devaml l k arz eden bir e itim program uygulan r. Bu programla tüm s n f düzeylerinde ö rencilere temel

Detaylı

R E H B E R L Đ K B Ü L T E N Đ - 3

R E H B E R L Đ K B Ü L T E N Đ - 3 1886 ÖZEL GETRONAGAN ERMENĐ LĐSESĐ R E H B E R L Đ K B Ü L T E N Đ - 3 2010 2011 Kız olursa Sarin, erkek olursa Masis Erkek olursa doktor, kız olursa öğretmen KENDĐNĐ TANIMA VE MESLEK SEÇĐMĐ Sevgili veliler,

Detaylı

Ya! Satarım Bal Satarım Satı" Oyunu Etkinlik Ölçümü Sonuç Raporu. www.satisoyunu.com. Fuad Almeman Proje Ba" Danı"manı Aralık 2009

Ya! Satarım Bal Satarım Satı Oyunu Etkinlik Ölçümü Sonuç Raporu. www.satisoyunu.com. Fuad Almeman Proje Ba Danımanı Aralık 2009 U N I C O N D A N I! M A N L I K G R U B U Ya! Satarım Bal Satarım Satı" Oyunu Etkinlik Ölçümü Sonuç Raporu Fuad Almeman Proje Ba" Danı"manı Aralık 2009 www.satisoyunu.com Muallim Naci Cd. No. 53/2 Ortaköy

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

MESLEK NEDİR? Meslek, bir kişinin hayatını kazanmak geçimini sağlamak için yaptığı iş olarak tanımlanmaktadır.

MESLEK NEDİR? Meslek, bir kişinin hayatını kazanmak geçimini sağlamak için yaptığı iş olarak tanımlanmaktadır. MESLEK SEÇİMİ MESLEK NEDİR? Meslek, bir kişinin hayatını kazanmak geçimini sağlamak için yaptığı iş olarak tanımlanmaktadır. Belli bir eğitimi gerektiren bilgi, beceri, ustalık, sevgi ve ilgi isteyen sürekli

Detaylı

Mühendislik Fakültelerinde Ara t rmada Üretkenlik ve Çal ma Ortam nda Motivasyon Anketinin Sözel Sorular ndan Geribesleme

Mühendislik Fakültelerinde Ara t rmada Üretkenlik ve Çal ma Ortam nda Motivasyon Anketinin Sözel Sorular ndan Geribesleme Mühendislik Fakültelerinde Ara t rmada Üretkenlik ve Çal ma Ortam nda Motivasyon Anketinin Sözel Sorular ndan Geribesleme R dvan Berber berber@eng.ankara.edu.tr Mühendislik Dekanlar Konseyi MDK 18 Çanakkale

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi ÜN VERS TEYE G R SINAV S STEM NDEK SON DE KL E L K N Ö RENC LER N ALGILARI Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ. GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ. GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA 0 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DUYURU

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DUYURU SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DUYURU İstanbul Üniversitesi KYK (Rektörlük) bursuna başvurmak isteyen ön lisans- lisans, yüksek lisans (hazırlık sınıfı hariç) öğrencilerimiz burs başvuru formu ve

Detaylı

AİLELERİN YAŞADIKLARININ BETİMLENMESİ

AİLELERİN YAŞADIKLARININ BETİMLENMESİ 134 AİLELERİN YAŞADIKLARININ BETİMLENMESİ ÇİZELGE 122 Ailelerin Çocuğunuzda Bazı Sorunlar Olduğunu Nasıl Anladınız? a) Yürümede gecikme olduğunda 8 16 b) Görme bozukluğu fark edildiğinde 1 2 c) Hastanede

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇALIŞAN KADINLAR: SORUNLARI, BEKLENTİLERİ VE SENDİKALARA KARŞI TUTUMLARI

TÜRKİYE DE ÇALIŞAN KADINLAR: SORUNLARI, BEKLENTİLERİ VE SENDİKALARA KARŞI TUTUMLARI TÜRKİYE DE ÇALIŞAN KADINLAR: SORUNLARI, BEKLENTİLERİ VE SENDİKALARA KARŞI TUTUMLARI Anket Kasım 2014-Ocak 2015 tarihleri arasında 26 ilde, kadınların çalıştığı işkolları dikkate alınarak 10 işkolunda,

Detaylı

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU Hazırlayan Sosyolog Kenan TURAN Veteriner Hekimi Volkan İSKENDER Ağustos-Eylül 2015 İÇİNDEKİLER Araştırma Konusu

Detaylı

SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI

SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI Sporculara Zihin antrenmanları, tüm çalışanlara ekip ruhu içerisinde sporcu motivasyonuna katkı sağlama, teknik ekibe psikolojik yönetim tarzları konusunda destek olamyı amaçlayan

Detaylı

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... . 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL T.C.........,. BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü...,.... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI BiNGÖL ÖNSÖZ 2015-2016 Eğitim ve öğretim yılı örgün ve yaygın eğitim kurumları "Çalışma

Detaylı

ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK BÜLTENİ MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ

ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK BÜLTENİ MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK BÜLTENİ MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ Değerli Velimiz; Meslek seçiminin öneminin anlatıldığı ve siz değerli velilerimize yönelik önerileri

Detaylı

SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK. DANIġMAN: Faik GÖKALP

SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK. DANIġMAN: Faik GÖKALP SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK DANIġMAN: Faik GÖKALP SOSYOLOJĠ ALANI ORTAÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠ ARASI ARAġTIRMA PROJE YARIġMASI BURSA TÜRKĠYE BĠLĠMSEL VE

Detaylı

Comenius Regio Project: Promotion Reading Literacy OKUMA MOTİVASYONU VE ALIŞKANLIĞI ANKETİ ÖNTEST SONUÇLARI

Comenius Regio Project: Promotion Reading Literacy OKUMA MOTİVASYONU VE ALIŞKANLIĞI ANKETİ ÖNTEST SONUÇLARI Comenius Regio Project: Promotion Reading Literacy OKUMA MOTİVASYONU VE ALIŞKANLIĞI ANKETİ ÖNTEST SONUÇLARI 1. Kitap okumayı seviyor musun? Erkek % Kız% a. Her zaman 61.4 81 69 b. Çoğu zaman 20 8.4 15,6

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ GÜZELLİK HİZMETLERİ ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ GÜZELLİK HİZMETLERİ ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ GÜZELLİK HİZMETLERİ ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

Yaratıcı Drama E itmenleri/liderleri ve Tiyatro Pedagoglarının Davranı ve Tutumuna li kin Etik Bildirge (Sözle me)

Yaratıcı Drama E itmenleri/liderleri ve Tiyatro Pedagoglarının Davranı ve Tutumuna li kin Etik Bildirge (Sözle me) Yaratıcı Drama E itmenleri/liderleri ve Tiyatro Pedagoglarının Davranı ve Tutumuna li kin Etik Bildirge (Sözle me) Internationales Übereinkommen über das Verhalten und zur Ethik von Theaterpädagoginnen

Detaylı

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni İL/ İLÇE OKUL ADI ADRES : KAYSERİ/YEŞİLHİSAR : YEŞİLHİSAR ANADOLU TEKNİK LİSESİ VE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ : YAVUZ SELİM MAH. ADANA CADDESİ İLETİŞİM KURULACAK KİŞİLER Müdür Yardımcısı Ekip Lideri

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

ARTVİN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Projeler ve Komisyonlar İçin Gönüllü Personel Müracaat ve Bilgi Formu

ARTVİN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Projeler ve Komisyonlar İçin Gönüllü Personel Müracaat ve Bilgi Formu Formun doldurulmasına yönelik açıklama: Ayrılan alana yazı karakterini değiştirmeden istediğiniz kadar yazabilirsiniz. Tablolarda satır yeterli değilse satır ekleyebilirsiniz. 3-Forma son 2 yıl içinde

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ABD

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ABD ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ABD. 2013 2014 GÜZ YARIYILI OKULLARDA GÖZLEM DERSİ UYGULAMALARI Dersin Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Ramin ALİYEV

Detaylı

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELMEDE AİLENİN VE BRANŞ SEÇİMİNDE CİNSİYETİN ROLÜ

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELMEDE AİLENİN VE BRANŞ SEÇİMİNDE CİNSİYETİN ROLÜ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELMEDE AİLENİN VE BRANŞ SEÇİMİNDE CİNSİYETİN ROLÜ Kamil AKBAYIR Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi A.B.D., VAN ÖZET: Bu çalışmada,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali İçindekiler x Önsöz ı Giriş 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi 7 BİR İN C İ B Ö L Ü M Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi 7 Çocukluğa Dair Kavramsal Çerçeve ıo Çocukların Mekânsallığı

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI Aralık 1 Giriş Kurumumuz taraf ndan üretilen istatistikler kullan c lara çeşitli kanallar yoluyla sunulmakta, hizmet kalitesini artt rmak ve kullan c ihtiyaçlar n karş lamak

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

OCAK - NİSAN 2016 E-BÜLTEN

OCAK - NİSAN 2016 E-BÜLTEN OCAK - NİSAN 2016 E-BÜLTEN Sosyal medyada bizi izleyin /ocedorgtr www.oced.org.tr Çocuklarda Oyun Eğitimi Semineri Gerçekleşti Algı Özel Eğitim Merkezi nden Zihin Engelliler Öğretmeni Medine YILDIZ sunumuyla

Detaylı

GİRESUN LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSESİ 11. SINIFLAR REHBERLİK PLANI

GİRESUN LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSESİ 11. SINIFLAR REHBERLİK PLANI GİRESUN LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSESİ 11. SINIFLAR REHBERLİK PLANI EYLÜL *Öğrencilerin sınıf arkadaģları ve sınıf rehber öğretmeni ile tanıģmaları, Sınıf YerleĢme Planının yapılması ve Sınıf

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 6

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 6 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 6 KURUMDA EĞİTİM VE GELİŞTİRME Eğitim, bireyin kendisine, yakın çevresine ve topluma uyum sağlaması için gereken bilgi, beceri ve alışkanlıkların kazandırılması sürecidir. Günümüz

Detaylı

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Ülkü TATAR BAYKAL İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı ve Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu

Detaylı

TEOG VE TERCİH DANIŞMANLIĞI

TEOG VE TERCİH DANIŞMANLIĞI TEOG VE TERCİH DANIŞMANLIĞI MESLEK; Bir kimsenin hayatını kazanmak için yaptığı, Diğer insanlara yararlı bir hizmet ya da ürün sağlamaya yönelik olan, Kuralları toplumca belirlenmiş, Belli eğitimle kazanılan

Detaylı

Anadolu Teknik ve Meslek Liseleri

Anadolu Teknik ve Meslek Liseleri Anadolu Teknik ve Meslek Liseleri Doç. Dr. Haydar TAYMAZ (*) Eğitim sistemimizde, yabancı dil bilen orta düzeyde teknik elem anları okullarda yetiştirilmek üzere, Milli Eğitim Bakanlığının 2.2.1983 gün

Detaylı

HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİ *

HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİ * HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİ * Doç. Dr. Meral TEKİN ** Son yıllarda halk eğitimi, toplumdaki öneminin giderek artmasına koşut olarak, önemli bir araştırma alanı olarak kabul görmeye

Detaylı

BİLİNÇLİ ELEKTRİK TÜKETİMİ KONULU WEB SAYFASI

BİLİNÇLİ ELEKTRİK TÜKETİMİ KONULU WEB SAYFASI BİLİNÇLİ ELEKTRİK TÜKETİMİ KONULU WEB SAYFASI HAZIRLAYANLAR 4C SINIFINDAN YAĞMUR ÇEVİK KAAN FANUSÇU ÖZGÜR ARDA ÖNDER BEGÜM ÖNSAL EREN ERTAŞ AYŞENAZ İPEK PROJE DANIŞMANI ASLI ÇAKIR 2009 Ç NDEK LER 1. Giri...

Detaylı

Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN:

Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.insanbilimleri.com 13.10.2004 MU LA ÜN VERS TES MU LA SA LIK YÜKSEKOKULU Ö RENC LER N N HASTA HAKLARI KONUSUNDAK B LG DÜZEYLER N N BEL RLENMES *

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ HAZIR GİYİM MODEL MAKİNECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ HAZIR GİYİM MODEL MAKİNECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ HAZIR GİYİM MODEL MAKİNECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları. Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları. Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin; Öğretmenlik mesleği ile tanışmalarını, Öğretmenliğin özellikleri

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2016/6

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2016/6 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 63665751-100-E.1491440 11/03/2016 Konu : Lise/dengi öğrenim ve yükseköğrenim mezunu öğrencilerin genel sağlık sigortası. GENELGE

Detaylı

I. Sabit Kaynaklar, bunlar ısınma ve üretim amaçlı faaliyetlerin yapıldı ı yerlerdir.

I. Sabit Kaynaklar, bunlar ısınma ve üretim amaçlı faaliyetlerin yapıldı ı yerlerdir. G R Havanın gerek insan sa lı ına, gerekse do aya zarar verici duruma gelmesi, kirletici denen unsurların fazlala masıyla olur. Kirleticiler, belirli bir kaynaktan atmosfere bırakılan birinci derecede

Detaylı

ÖZEL EGE L SES. HAZIRLAYAN Ö RENC LER: Tayanç HASANZADE Ahmet Rasim KARSLIO LU. DANI MAN Ö RETMEN: Mesut ESEN Dr. ule GÜRKAN

ÖZEL EGE L SES. HAZIRLAYAN Ö RENC LER: Tayanç HASANZADE Ahmet Rasim KARSLIO LU. DANI MAN Ö RETMEN: Mesut ESEN Dr. ule GÜRKAN ÖZEL EGE L SES BAZI ISKARTA BALIKLARIN (Isparoz, Hani) ETLER NDEN ALTERNAT F GÜBRE YAPIMI VE UYGULANAB L RL HAZIRLAYAN Ö RENC LER: Tayanç HASANZADE Ahmet Rasim KARSLIO LU DANI MAN Ö RETMEN: Mesut ESEN

Detaylı

T.C. l Millî E itim Müdürlü ü V O P Eylül 2012, stanbul

T.C. l Millî E itim Müdürlü ü V O P Eylül 2012, stanbul T.C. STANBUL VAL l Millî E itim Müdürlü ü V O P 10-14 Eylül 2012, stanbul stanbul Millî E itim Müdürlü ü Ankara Cad. No:2 Ca alo lu-fatih/ STANBUL 212 455 04 00-99 212 528 10 54(Fax) http://istanbul.meb.gov.tr

Detaylı

2. En başarılı olduğunuzu düşündüğünüz dersler hangileri? 3. En başarısız olduğunuzu düşündüğünüz dersler hangileri?...

2. En başarılı olduğunuzu düşündüğünüz dersler hangileri? 3. En başarısız olduğunuzu düşündüğünüz dersler hangileri?... ANKET-1 (LİSE) Türk İşaret Dilinde izlemek için tıklayınız. Ad Soyad:. Okul -Sınıfı:. 1. Okul başarınızı nasıl yorumluyorsunuz? Kötü Orta İyi Çok iyi 2. En başarılı olduğunuzu düşündüğünüz dersler hangileri?

Detaylı

İTÜ Bilişim Enstitüsü 09 Kasım 2015 günlü, 321 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı

İTÜ Bilişim Enstitüsü 09 Kasım 2015 günlü, 321 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı İTÜ Bilişim Enstitüsü 09 Kasım 2015 günlü, 321 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsünün Yönetim Kurulu 321 sıra sayılı toplantısı 09 Kasım 2015

Detaylı

Giderilmesinde Farklı Uygulamalar

Giderilmesinde Farklı Uygulamalar Kavram Nedir? Kavramların Önemi Kavram Ö retimi Kavram Yanılgıları Kavram Ö retimi ve Yanılgılarının Giderilmesinde Farklı Uygulamalar Olgular Kavramlar lke ve Genellemeler Kuramlar ve Do a Kanunları Kavram

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

MEHMET ÇEKİÇ ORTAOKULU

MEHMET ÇEKİÇ ORTAOKULU ANKARA MAMAK MEHMET ÇEKİÇ ORTAOKULU 1.2. BİT İN SOSYAL ve KÜLTÜREL KATKILARI Ankara, 2014 Hazırlayan: Mustafa KATLANÇ 2 1.2. BİT İN SOSYAL ve KÜLTÜREL KATKILARI Mehmet Çekiç Ortaokulu Sayfa 1 / 10 Mustafa

Detaylı

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI Prof. Dr. Nezih Güven (ODTÜ, Rektör Danışmanı) Doç. Dr. Ayşe Gündüz Hoşgör (ODTÜ,Sosyoloji Blm.) Y. Doç. Dr. Mustafa Şen (ODTÜ, Sosyoloji Bölümü) Bağlantı

Detaylı

SORU- Neden sosyal hizmetler? Neden Sivas? Bu okulu yazmadan önce ve su an duygularınız arasında ne farklar var?

SORU- Neden sosyal hizmetler? Neden Sivas? Bu okulu yazmadan önce ve su an duygularınız arasında ne farklar var? Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Hizmet Uzmanlığı Bölümü Öğrencisi Suat Abdan Sosyal Hizmet Uzmanlığı İnsanlara Yardım etmeyi sevenler için ideal bir bölümdür. SORU- Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız?

Detaylı

Akran Koçluğu Koçluk Becerileri

Akran Koçluğu Koçluk Becerileri Akran Koçluğu Koçluk Becerileri Öğretmenlere, sporcular gibi koçluk edilirse, yeni edindikleri becerileri uygulamaya koyacaklardır. Öğretmen Başarısının Öğrenci Başarısına Etkisi 60 52 50 40 30 20 10 6

Detaylı

ÖZLÜCE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI PROJESİ İNEBOLU GENELİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ OKUMA ALIŞKANLIĞI ANKETİ

ÖZLÜCE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI PROJESİ İNEBOLU GENELİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ OKUMA ALIŞKANLIĞI ANKETİ ÖZLÜCE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI PROJESİ İNEBOLU GENELİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ OKUMA ALIŞKANLIĞI ANKETİ ALTAN YILMAZ ÖZLÜCE ORTAOKULU TÜRKÇE ÖĞRETMENİ MÜRÜVVET ÖZTÜRK

Detaylı

Geleceğin Dersliğini Tasarlamak

Geleceğin Dersliğini Tasarlamak Geleceğin Dersliğini Tasarlamak Mehmet MUHARREMOĞL Ulusal Koordinatör mmuharremoglu@meb.gov.tr Zehra SAYIN Teknik Koordinatör zehrasayin@meb.gov.tr Projenin yasal çerçevesi itec Projesi 7. ÇP Bilgi ve

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi, 27 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28246 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ARAŞTIRMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ANAOKULU VELĠ DEĞERLENDĠRME ANKETĠ VELĠ ADI: ÇOCUĞUNUZUN ADI: ÖĞRETMENĠNĠZĠN ADI: MAĠL ADRESĠNĠZ? TARĠH: OKULUN FĠZĠKSEL OLARAK DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

ANAOKULU VELĠ DEĞERLENDĠRME ANKETĠ VELĠ ADI: ÇOCUĞUNUZUN ADI: ÖĞRETMENĠNĠZĠN ADI: MAĠL ADRESĠNĠZ? TARĠH: OKULUN FĠZĠKSEL OLARAK DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ANAOKULU VELĠ DEĞERLENDĠRME ANKETĠ VELĠ ADI: ÇOCUĞUNUZUN ADI: ÖĞRETMENĠNĠZĠN ADI: MAĠL ADRESĠNĠZ? TARĠH: OKULUN FĠZĠKSEL OLARAK DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Oyuncaklar Yeterlimi? Kısmen ( ) Kitaplar Yeterlimi? Kısmen

Detaylı

Uluslararası Durum. rkiye nin Dikkate Alması Gereken. Prof.Dr.Giray. .Giray Berberoğlu Orta Doğu u Teknik Üniversitesi

Uluslararası Durum. rkiye nin Dikkate Alması Gereken. Prof.Dr.Giray. .Giray Berberoğlu Orta Doğu u Teknik Üniversitesi Uluslararası Durum Belirleme Çalışmaları Kapsamında TürkiyeT rkiye nin Dikkate Alması Gereken Sonuçlar Prof.Dr.Giray.Giray Berberoğlu Orta Doğu u Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkiye nin Katıld

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI 996 I.BURDUR SEMPOZYUMU BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI Kemal FİLİZ * Kadir PEPE ** ÖZET Araştırmada, Burdur ilinde aktif spor yapan sporcuların sosyoekonomik profillerinin

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

Üniversiteye Yeni Başlayan Öğrencilerin İnternete İlişkin Görüşleri (Akdeniz Üniversitesi Örneği)

Üniversiteye Yeni Başlayan Öğrencilerin İnternete İlişkin Görüşleri (Akdeniz Üniversitesi Örneği) 528 Üniversiteye Yeni Başlayan Öğrencilerin İnternete İlişkin Görüşleri (Akdeniz Üniversitesi Örneği) Turgut Fatih KASALAK, Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü, tfatih@akdeniz.edu.tr Evren SEZGİN, Akdeniz

Detaylı

2015-2016 LİSE ÖĞRENCİ BİRLİĞİ POLİTİKASI

2015-2016 LİSE ÖĞRENCİ BİRLİĞİ POLİTİKASI 2015-2016 LİSE ÖĞRENCİ BİRLİĞİ POLİTİKASI 1 I. Amaç: Bu yönetmeliğin amacı, Çimentaş Eğitim ve Sağlık Vakfı Özel Işıkkent İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesinin bünyesindeki Öğrenci Birlikleri nin görev, yetki

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Dershane Algısı Araştırması Mayıs 2012

Dershane Algısı Araştırması Mayıs 2012 Dershane Algısı Araştırması Mayıs 2012 KÜNYE Proje Adı Araştırma Sahibi Araştırma Evreni Adayların Dershane Algısı Araştırması İKSara A.Ş. Toplumsal Gündem Araştırmaları Nisan 2012 Türkiye de üniversiteye

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU Yaş Dönem Özellikleri BÜYÜME VE GELİŞME Gelişme kavramı düzenli, sürekli ve uyumlu bir ilerlemeyi dile

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

T.C. MARMARA ÜN VERS TES FEN-EDEB YAT FAKÜLTES STE E BA LI/ZORUNLU STAJ FORMU

T.C. MARMARA ÜN VERS TES FEN-EDEB YAT FAKÜLTES STE E BA LI/ZORUNLU STAJ FORMU T.C. FEN-EDEB YAT FAKÜLTES STE E BA LI/ZORUNLU STAJ FORMU EK - 1 LG L MAKAMA, Yüksek ö renimleri s ras nda iste e ba l /zorunlu staja tâbi tutulan ö renciler hakk nda i kazas ve meslek hastal sigortas

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir?

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? Kazanım Değerlendirme Uygulaması (KDU), Vitamin Ortaokul Kurumsal üyesi olan özel okullarda, öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin bilişsel süreçler çerçevesinde

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Fakülteyi Seçmelerinde Etkili Faktörler

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Fakülteyi Seçmelerinde Etkili Faktörler 21 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Fakülteyi Seçmelerinde Etkili Faktörler Füsun Yarış*, Kemal Turhan**, Gamze Çan***, Yavuz Özoran**** ÖZET Amaç: Çalışmada Karadeniz Teknik

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Matematik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BAZI SOSYODEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BAZI SOSYODEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI DOI:10.7816/sed-01-02-05 MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BAZI SOSYODEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Arş. Gör. Dr. H. Onur KÜÇÜKOSMANOĞLU 1 ÖZET Araştırmada müzik öğretmeni

Detaylı

BURDUR EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜNDEKİ ÖĞRENCİLERİN BU BÖLÜME GİRMELERİNDE ROL OYNAYAN ETKENLER VE BEKLENTİLERİ

BURDUR EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜNDEKİ ÖĞRENCİLERİN BU BÖLÜME GİRMELERİNDE ROL OYNAYAN ETKENLER VE BEKLENTİLERİ I.BURDUR SEMPOZYUMU 1069 BURDUR EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜNDEKİ ÖĞRENCİLERİN BU BÖLÜME GİRMELERİNDE ROL OYNAYAN ETKENLER VE BEKLENTİLERİ Şengül KAZAN KIRÇIK * ÖZET Bu çalışmanın amacı

Detaylı

nsan Kaynaklar Geli imi

nsan Kaynaklar Geli imi nsan Kaynaklar Geli imi Motivasyon, Görev devri ve De erlendirme 1 Faaliyet yönetimi Faaliyet yönetimini sa lamak için a a daki yollar takip edilebilir: - Beklentilerin örneklendirilmesi - Tüm proje organizasyonu

Detaylı

T.C. SİVAS VALİLİĞİ SİVAS AHMET AYIK SPOR LİSESİ BRİFİNG DOSYASI (2014-2015)

T.C. SİVAS VALİLİĞİ SİVAS AHMET AYIK SPOR LİSESİ BRİFİNG DOSYASI (2014-2015) T.C. SİVAS VALİLİĞİ SİVAS AHMET AYIK SPOR LİSESİ BRİFİNG DOSYASI (2014-2015) GİRİŞ Okulun amacı; Öğrencilerin Türk Millî Eğitiminin genel ve özel amaçları yanı sıra spor alanlarında; a) İlgi, istek ve

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVLARI LE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜ AV RL K STAJA BA LAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI ÇERÇEVE PROGRAMI

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVLARI LE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜ AV RL K STAJA BA LAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI ÇERÇEVE PROGRAMI T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl KAMU PERSONEL SEÇME SINAVLARI LE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜ AV RL K STAJA BA LAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI ÇERÇEVE PROGRAMI ANKARA 2011 GENEL

Detaylı

EVLİLİK ÇEŞİTLERİ FATİH HANOĞLU. Her Türlü Soru ve Önerileriniz İçin bilgi@renstitu.com Adresine Mail Atabilirsiniz. Her Hakkı Saklıdır.

EVLİLİK ÇEŞİTLERİ FATİH HANOĞLU. Her Türlü Soru ve Önerileriniz İçin bilgi@renstitu.com Adresine Mail Atabilirsiniz. Her Hakkı Saklıdır. 1- Tamamlayıcı çift tarzında evlilik: Bu tarz en yaygın olandır. Partnerler birbirlerinin ilişkiye katkılarına saygı duyarlar, her partnerin gücü ve yeterliği vardır, yine her partnerin otonomisi mevcuttur.

Detaylı