MESLEK KURALLARINDA AVUKATIN fi RED YÜKÜMLÜLÜ Ü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MESLEK KURALLARINDA AVUKATIN fi RED YÜKÜMLÜLÜ Ü"

Transkript

1 MESLEK KURALLARINDA AVUKATIN fi RED YÜKÜMLÜLÜ Ü Av. M. LAM H ÇEL K * Avukat, Türkiye Barolar Birli ince kabul olunan meslek dayan flma ve düzen gereklerine uygun davranmak zorundad r (Meslek Kural m.11). Serbest bir irade sonucu kabul edilen meslek kurallar, bir toplum yaflam için vazgeçilmez olarak kabul edilen avukatl k mesle inin en iyi flekilde çal flmas n garanti alt na al r. Bu kurallara uyulmamas avukat için bir disiplin cezas na çarpt r lmakla sonuçlan r. (AB Meslek Kural (1) m.1.2.1). Avukatlar, müvekkillerinin haklar n korurken ve adaletin gerçekleflmesine çal fl rken, ulusal ve uluslararas hukukun tan d insan haklar n ve temel özgürlükleri yüceltmeye çal fl rlar ve hukuka ve hukukçuluk mesle inin kabul görmüfl standartlar na ve ahlaki kurallar na uygun biçimde serbestçe ve özenle hareket ederler. (Havana Kurallar m.14). Avukatlar haklar n kullan rlarken, her zaman hukuka ve hukuk mesle inin kabul görmüfl standartlar na ve mesleki ahlak kurallar na uygun davran rlar. (Havana Kurallar m. 23) Nitekim Avrupa Konseyi Tavsiye Karar nda flöyle denmektedir: Barolar veya avukatlar n oluflturduklar di er birlikler taraf ndan haz rlanm fl davran fl kurallar nda yer alan mesleki standartlara uygun davranmayan avukatlar hakk nda disiplin soruflturmas da dâhil olmak üzere gerekti i gibi önlemler al nmal d r. Mesleki standartlara uygun olarak hareket eden avukatlar, herhangi bir yapt r ma veya bask ya tabi tutulmamal d rlar veya bununla tehdit edilmemelidirler. Buna paralel olarak Avukatl k Kanunu flu düzenlemeleri ihdas etmifltir Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsall na yak fl r bir flekilde özen, do ruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatl k unvan n n gerektirdi i sayg ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birli ince belirlenen meslek kurallar na uymakla yükümlüdürler. (Av. K. m.34) Stajyerler, meslek kurallar na ve yönetmeliklerde belir- (*) fianl urfa Belediyesi Hukuk flleri Müdürü (1) Avrupa Toplulu u Meslek Kurallar üye on iki ülkenin barolar temsilcilerinin 28 Ekim 1988 tarihinde Strausbourg ta yapt klar toplant da oybirli i ile kabul edilmifltir.

2 1032 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 3 Y l 2007 lenen esaslara uymak zorundad rlar (Av. K m. 23). Avukatl k onuruna, düzen ve gelenekleri ile meslek kurallar na uymayan eylem ve davran fllarda bulunanlarla, mesleki çal flmada görevlerini yapmayan veya görevinin gerektirdi i dürüstlü e uygun flekilde davranmayanlara. disiplin cezas verilece i belirtilmifltir. (Av. K m.134). Meslek kurallar n n bir bölümü avukatl k yasas nda gösterilmifltir. Bir bölüm meslek kurallar ise yasan n 117.maddesinin 7 nolu bendi uyar nca Türkiye Barolar Birli inin 8-9 Ocak 1971 tarihli IV.Genel Kurul toplant s nda kabul edilmifl ve 50.maddesi hükmüne göre TBB Bülteninin tarih ve 5 say s nda yay nlanarak yürürlü e girmifltir. Türkiye Barolar Birli inin ve barolar n meslek kurallar n tüm avukatlara ayr ayr tebli etmesi gibi görevleri ve yükümlülükleri yoktur. Türkiye Barolar birli i genel kurulu tutanaklar na geçen tüm barolara bildirilen ve muhtelif flekillerde kitap halinde de yay nlanan bu kurallar avukatlar bilmek zorundad r.. Avukatl k yasas nda bu kurallar n uyulmas zorunlu kurallar oldu u aç kça belirtildi inden meslek kurallar na uygun davranmayan avukatlara disiplin cezas uygulan r (2). Meslek kurallar mesle in düzen ve geleneklerini korumak yerlefltirmek ve yasalar n avukatlara yükledi i görevlerin onurlu bir flekilde yerine getirmesini sa lamak amac yla oluflturulmufltur. Avukatl k mesle ini yapanlar avukatl k yasas ve yönetmeli i ile birlikte meslek kurallar n da iyi bilmek ve özümsemekle yükümlüdür (3). Bu çal flmam zda Avukatl k Meslek Kurallar nda yer alan Avukat n ifli red yükümlülü ü konusu Türkiye Barolar Birli i Disiplin Kurulu Kararlar fl nda ele al nm flt r. (2) T. E.1998/109 K.1999/ T. E.2000/130 K.2000/160, TBB Dergisi S: 1999/2 s.57. Avukatl k Yasas ve Meslek Kurallar, Türk avukatlar n n Türkiye s n rlar d fl ndaki eylem ve davran fllar içinde geçerlidir ( T.E.2001/92 K.2001/168), Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyinin 98/5 say l Direktifine göre; Avukat kendi ülkesinin d fl nda Avrupa Birli i üyesi olan bir ülkede avukatl k mesle ini yapmas halinde iflin yap ld ülkenin meslek kurallar uygulan r (m.6) Avrupa Birli i Meslek kural 2.4 ye göre bir üye devletin avukat, hukuki faaliyetin yer alaca (karfl layan) devletin barosunun meslek kurallar na uymak durumunda kalabilir. Bu durumda avukat, belli bir faaliyeti nedeniyle uymak zorunda oldu u meslek kurallar hakk nda bilgi edinmek zorundad r. 657 say l yasa kapsam nda kamu görevlisi olan avukatlar, avukatl k yasas n n ek-1 maddesinin son f kras na göre stajyer avukatlar ise ayn yasan n 23.maddesinin son tümcesine göre meslek kurallar na uymak zorundad rlar. ( T. E.2002/144 K.2002/ T. E.2000/75 K.2000/108) Sigortal avukat, takip etti i ifllerde meslek kurallar na uymak zorundad r. Yan nda sigortal avukat çal flt ran avukat da,sigortal avukat n eylemlerinden müfltereken ve müteselsilen sorumludur.( T. E.2002/262 K.2003/5) (3) T. E.2004/260 K.2004/ T. E.2005/134 K.2005/211 (4) Avrupa Birli i Meslek Kural ;2.1.1 Avukat, üzerine düflen görevlerin çeflitlili i sebebiyle, hertürlü bask dan, özellikle kendi menfaatlerinden ve d fl etkenlerden neflet eden bask lardan ar nd r lm fl tam bir ba ms zl a sahip olmak durumundad r. Bu ba ms zl k, ayn zamanda, yarg c n ba ms zl ve adalete güven için de gereklidir Bu ba ms zl k, adli makamlar nezdinde yürütülen

3 Avukat n fli Red Yükümlülü ü Av. M. Lamih Çelik MESLEK KURALI m.2 Mesleki çal flmas nda avukat ba ms zl n korur; bu ba ms zl zedeleyecek ifl kabulünden kaç n r (4). TBB Disiplin Kurulu Kararlar ; Avukat, sözleflme hükümlerine ters düflmese bile, toplumun önem verdi i moral de erlere ters bulunan bir amac n gerçekleflmesine araç olamaz. Çünkü avukatl k herfleyden önce bir kamu hizmetidir (5) ve avukatl k kamunun avukatl k mesle ine güveni ni sars lmamas n sa layacak biçimde çal flmak zorundad r. Baz davran fllar n yasalara uygunlulu u yeterli mazeret say lamaz. Avukat hukuka uygunluk ölçüsüne ba l d r. ( T. E.1992/ 99 K.1992/11) (6) Avukat, müvekkilinin talimat ne yolda olursa olsun, görevinin yerine getirirken ba ms zl n korumak,hukuktan ve yasalardan yana olmak ve mesle in itibar n n zedelenmesine neden olabilecek davran fllardan kaç nmak zorundad r. ( T. E.2001/25 K.2001/76) (7) fiikâyetli Avukat, müvekkilinin yaz l talimat üzerine dava açarken diplomatik sahtekârl k sözünü dava dilekçesine yazd n savunmufltur. Avukat n vekil edeni taraf ndan kendisine iletilen ve hakaret unsuru tafl - yan bir suçlamay, aynen dava dilekçesine aktarmas, Avukatl k mesle inin ba ms zl ilkesine ayk r l k oluflturmaktad r. ( T. E.2004/113 K.2004/206) Avukat müvekkilden talep gelse ve masraflar karfl lansa dahi, e er iflin haks z ve yolsuz oldu unu biliyor veya bilmesi gerekiyorsa ifli red zorunlulu unda oldu u gibi, anlaflmazl klar n çözümlenmesini ve hukuk kurallar n n tam olarak uygulanmas n adalet ve hakkaniyete uygun olarak gerçeklefltirmekle de yükümlüdür. Avukat para karfl l müvekkilin her iste ini s n rs z biçimde yerine getirmekle yükümlü olmay p, hukuk konusun- 4. dipnot devam : faaliyetlerde oldu u kadar, örne in bir hukuki mütalaa verirken de gereklidir. Çünkü, avukat n, müvekkiline, s rf onun gönlünü hofletme kayg s ile, veya herhangi bir d fl etkenin tesiri alt nda kalarak verdi i hukuki mütalaan n gerçek bir de eri yoktur. Avrupa Konseyi Avukatl k Mesle inin cras ndaki Özgürlükler hakk nda 9 Nolu Tavsiye Karar ; 1. Barolar ve avukatlar n di er birlikleri, mesleki standartlar ve di er davran fl kural lar n haz rlamal ve avukatlar n müvekkillerinin meflru haklar n savunurken adil,dikkatli ve ba ms z olmalar n sa lamal d r. Uluslararas Barolar Birli i Oslo kararlar : Avukat mesleki görevlerinin ifas nda ba ms zl n koruyacakt r, tek bafl na veya ortakl k halinde çal fl rken ba ms zl n n kayb na sebebiyet verebilecek hiçbir ifl ve meflguliyet kabul edemez. (5) Avrupa nsan Haklar Mahkemesi bir karar nda flöyle demifltir: adaletin iflleyiflinde yard mc olmalar, avukatl kamu hizmetiyle ilgili hale getirir. (H-Belçika Krall Davas, Ankara Barosu Dergisi. 200/2, s.144) (6) TBB Dergisi S: 1992/1 s.100 (7) Antalya Barosu Dergisi May s 2005 S: 55 s.128

4 1034 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 3 Y l 2007 daki bilgi ve deneyimini Yasalar ve Adalet yarar na kullanma ödeviyle ba l bulunmaktad r. Yasal olanaklar hiçbir biçimde baflkalar n zrar amac yla kullan lmamal d r. ( T. E. 2003/308 K. 2003/425) 2- MESLEK KURALI m. 18 Avukat daha önce hakim, savc, hakem ya da baflka resmi bir s fatla inceledi i iflte görev alamaz (8). TBB Disiplin Kurulu Kararlar Kanun, avukatlara, mesle in vakar ve haysiyeti ile ba daflamayan hertürlü davran fllardan sak nmak; görev ve yetkilerini adalet icaplar na uygun olarak yapmak ve kullanmak, yolsuz ve haks z gördükleri teklifleri red etmek, ayn iflte menfaati z t bir tarafa avukatl k etmifl veya oy vermifl yahut daha önce ayn ifle hâkim, hakem, savc veya memur s fat ile bakm fl ise davay kabul etmemek gibi bir çok zorunluluklar yüklenmifl ve görevin gere i olan birtak m ayr cal klar sa lam fl ve onlar geçici olan iflten ç karmaya veya temelli olan meslekten ç karmaya kadar varan çeflitli disiplin cezalar koymufltur.(anayasa Mahkemesi , 161/11) Avukat bilirkifli olarak rapor verdi i bir dosyada yanlardan birinin vekili olarak davay takip edemez, mütalaa veremez. Bu nedenle k nama cezas n n onanmas na oybirli iyle karar verildi. ( T. E.1986/19 K.1986/20) Uyuflmazl n özünü, boflanm fl efllerden birinin açt nafaka art r m davas nda bilirkiflilik görevi yapan kiflinin daha sonra ayn kifliler aras nda görülen yeni bir nafaka art r m davas nda taraflardan birinin avukatl - n üstlenmesinin disiplin cezas n gerektirip gerektirmedi i oluflturmaktad r. Avukatl k Yasas n n 134.maddesinde avukatl k onuruna veya meslek düzen ve geleneklerine uymayan eylemlerde bulunanlarla, mesleki çal flmada görevlerini yapmayan veya görevinin gerektirdi i dürüstlü e uygun biçimde davranmayanlar hakk nda bu yasada yaz l disiplin cezalar uygulan r kural yer almaktad r. Meslek Kurallar n n 18.maddesinde de avukat n daha önce yarg ç, savc veya baflkaca resmi bir görevle incelendi i iflte görev alamayaca kural bulunmaktad r. Somut olay n bu madde kapsam na girmedi i aç kt r. Çünkü davac avukat bilirkiflilik yapt davan n düzeltilmesi veya yarg laman n yenilenmesi gibi herhangi bir aflamas nda de il o dava kesin hükme ba land ktan sonra taraflar aras nda benzer konuda aç lan baflka bir davada avukatl k görevini üstlenmifltir. ki davan n taraflar ayn olmakla birlikte konular ayn de ildir. Gerçi her iki davada da nafaka art r m istenmekte ise de bu sadece istemler aras nda bir ben- (8) AVUKATLIK KANUNU flin Reddi Zorunlulu u Madde 38 - Avukat; c) (De iflik: / m.26) Evvelce hakim, hakem, Cumhuriyet savc s, bilirkifli veya memur olarak o iflte görev yapm fl olursa,teklifi reddetmek zorunlu undad r.

5 Avukat n fli Red Yükümlülü ü Av. M. Lamih Çelik 1035 zerlik oluflturur. Yoksa her iki davan n konusunun ayn oldu u anlam n tafl maz. lk davan n konusu kesin hükümle birlikte ortadan kalkm flt r. kinci davada ayn hukuksal nedenlere dayan lmas na kesin hüküm engeldir. Yeni hukuksal nedenler ileri sürülerek dava aç lmas halinde de her iki davan n konusunun ayn oldu u ileri sürülemez. Bu durumda, ikinci davada avukatl k görevi üstlenen davac ilk davada yapt bilirkiflilik görevinden ba ms z bir konumda bulunmaktad r. Bu nedenlerle dare Mahkemesi karar n n bozulmas na ve dosyas n n, an lan mahkemeye gönderilmesine oyçoklu u ile karar verildi. (Dan fltay 8.D T. E. 1990/53 K.1990/581) (9) Avukat, ifle evvelce hâkim, hakem, Cumhuriyet Savc s veya memur olarak elkoymufl bulunursa, ifl teklifini reddetmek zorundad r. ( T. E.1991/ 81 K. 1991/89) (10) 3- MESLEK KURALI m.35 Avukat ayn davada birinin savunmas öbürünün savunmas na zarar verebilecek durumda olan iki kiflinin birden vekâletini kabul etmez. 4- MESLEK KURALI m.36 Bir anlaflmazl kta taraflardan birine hukuki yard mda bulunan avukat yarar çat flan öbür taraf n vekâletini alamaz, hiçbir hukuki yard mda bulunamaz. Ortak büroda çal flan avukatlar da, yararlar çat flan kimseleri temsil etmemek kural ile ba l d rlar (11). Aç klamalar (9) Dan fltay Dergisi S: 81 (10) TBB Dergisi S: 1992/2 s. 255 (11) AB Meslek Kural ; Müvekillerin menfaatleri aras nda bir ihtilaf olan ya da ihtilaf ç kabilece i yolunda kuvvetli ihtimal bulunan bir davada avukat, birden fazla müvekkilin dan flman, temsilcisi ya da müdafi olarak görev yapamaz Avukat bir menfaat çat flmas n n ortaya ç kmas, meslek s rr na tecavüz ihtimali olmas ya da ba ms zl n tam olarak kullan labilmesinin tehlikeye girdi i hallerde o dava ile ilgili olarak tüm müvekkillerinin iflleri ilgilenmekten sak nacakt r Eski müvekkilin verdi i s rlar n aç a ç kmas tehlikesinin bulunmas ya da eski müvekkile ait ifllerin bilinmesinin yeni müvekkili haks z bir flekilde elveriflli duruma sokabilece i hallerde avukat o davay kabul edemez Ortak büroda çal flan avukatlar konusunda den e kadar olan paragraflar hem ortak büroya hem de büroda çal flan avukatlara ayr ayr uygulan r. (Bu düzenleme esas al narak TBB meslek kural yeniden düzenlenmelidir.) Avukatl k Kanunu flin Reddi Zorunlulu u Madde 38 - Avukat; b) Ayn iflte menfaati z t olan bir tarafa avukatl k etmifl veya mütalâa vermifl olursa, Teklifi reddetmek zorunlulu undad r.

6 1036 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 3 Y l 2007 Bu düzenlemelerde ortak unsur,ayn iflte menfaati z t kiflilerin vekalet görevinin üstlenemeyece i noktas nda toplanmaktad r.menfaati z t olan di- er taraf n vekaletinin al nmas halinde taraflardan her biri yeterli savunulmad duygusuna kap l r ki,bu da avukata duyulmas gereken güveni kökten sarsar. Yarg n n ba ms zl n n amac ise bireylere her türlü etki, bask, yönlendirme ve kuflkudan uzak kal narak adaletin da t laca güven ve inanc n vermektir. Taraflardan birinin davas n üstlenen bir avukat n k sa bir süre önce o mahkemede hakim veya savc olarak görev yapm fl olmas, karfl tarafta ve toplumda kuflku ve rahats zl k yaratabilir. Yarg ya bir etkinin yap lmas kadar, yap labilmesi olas l da adaleti olumsuz yönde etkileyerek sonuçta yarg ba ms zl n zedeler. (Anayasa Mahkemesi T. E.2001/309 K.2002/91-RG 12/12/ ) TBB Disiplin Kurulu Kararlar Ayr davalardaki uyuflmazl k ayn hukuki iliflkiden kaynaklan yorsa,ayn ifl niteli indedir.bu halde,avukat n bir davadaki müvekkilini,di er davada has m olarak göstermesi Avukatl k Kanunu 38/b maddesine ayk - r d r.( T. E.1990/44 K.1990/63) (12) Bir davada taraflar aras nda mutabakat sa lansa bile bütün davalarda menfaat çat flmas söz konusu oldu undan,ayn büroyu paylaflan avukatlardan birinin davac y di erinin daval y temsil etmesi avukatl k kanunu ve meslek kurallar na ayk r d r.( T. E. 1990/13 K.1993/20) (13) Bir avukat,ayn iflte daha önce has m gösterdi i taraf n vekâletini üstlenemez.( T. E.1993/70 K.1993/73) (14) ( T. E. 1994/30 K.1994/32) (15) Ayn iflte menfaati z t bir tarafa avukatl k yap lmas disiplin suçudur.( T. E. 1993/44 K.1993/52) (16) flas daresi, flas Masas n n kanuni mümessilidir. Bu durumda Avukat n flas daresine vekâleten masay ilgilendiren hukuk davalar n takip ederken, di er yandan ceza davas nda müflisin savunmas n üstlenmesi yarar çat flmas na yol açmaz.( T. E.1997/111 K. 1997/128) fiikâyetli Avukat anlaflmazl n, nafaka davas aflamas nda flikâyetçinin davas n üstlenerek onun haklar n savundu u halde, boflanma davas aflamas nda karfl taraf n vekâletini alm fl ve boflanmay sa lamay üstlenmifltir. (12) Ankara Barosu Dergisi S: 1990/6 s.959 (13) Ankara Barosu Dergisi S: 1990/2 s.315 (14) TBB Dergisi S: 1994/1 s.111 (15) TBB Dergisi S: 1994/4 s.544 (16) Ankara Barosu Dergisi S: 1993/4 s.624

7 Avukat n fli Red Yükümlülü ü Av. M. Lamih Çelik 1037 Nafaka ve boflanma davalar nda taraflar n yararlar çat flt ndan, nafaka davas nda flikâyetçiyi temsil eden Avukat n, boflanma davas nda flikâyetçinin eflini (kocay ) temsil etmesi Meslek Kurallar na ayk r d r, cezaland r lmas gerekir.( T. E.1997/138 K. 1998/13) Avukat n, taraflar ayn olmamakla birlikte, konular birbirleriyle ilintili bulunan davalarda, eski müvekkili aleyhine dava kabul etmesi ve daval vekili s fat yla takip etti i ilk davan n dosyas n, ikinci davada delil olarak kullanmas meslek kurallar na ayk r d r. ( T. E.1997/129 K.1998/7) Belli bir ifli takipten veya savunmadan iste i ile çekilen avukat n o ifle ait vekâlet görevi, durumu müvekkiline tebli den itibaren 15 gün süre ile devam eder. Bu süreçte menfaat çat flmas na yol açacak yeni vekâlet alamaz.( T. E.1998/77 K.1998/108) (17) fiikâyetli Avukat, alacakl n n vekili iken, tescil davas nda borçlunun davas n almakla, icra takiplerinde hem alacakl n n hem de borçlunun vekili durumuna gelmifltir. Dava neticesinde borçlu ad na tescil hükmü ald ktan sonra, ilk müvekkillerinin alacaklar n tahsil için borçlunun (ikinci müvekkilinin) gerekti inde dairelerini satt rmak zorunda kalacakt r. Bu durum ayn anlaflmazl kta menfaatleri çat flan insanlar temsil etmeme ilkesine ayk r d r. ( T. E.1998/68 K. 1998/91) fiikâyetli avukat duruflmadan sonra müvekkilinin sözlü olarak davadan çekilmesini istemesi üzerine aleyhine olan karar karfl temyiz yoluna gitmedi ini savunmakta ise de vekâleten azledilmedi i saptand ndan ve davadan çekilmifl olsa dahi Av.K.41.maddesi hükmüne göre 15 gün süre ile devam edecek olan vekâlet görevi dolays yla çekilme hali bu yükümlülü ünü ortadan kald rmayaca ndan savunmas hakl bulunmam flt r. Kald ki müvekkil ile tart flmaya yasal görevin yerine getirilmesine engel olmal ve bundan dolay müvekkil zarar görmemelidir. Ayr ca vekillikten istifa ettikten sonra avukatl k kanunundaki 15 günlük süre geçmeden istifadan hemen 1 gün sonra bu müvekkiline karfl eflinin vekili s fat yla icra takibi yapm flt r. Avukatl k yasas n n 41.maddesi hükmüne göre verilen istifan n müvekkile tebli- inden bafllayarak 15 gün süre için onu tahsil mecburiyeti vard r. Bu süre içinde eylemler nedeniyle avukat n müvekkiline karfl sorumlulu unun devam edece i çok aç kt r. fiikâyetli avukat n istifadan 1 gün sonra istifa etti i müvekkili aleyhinde hukuki ifllem yapmakla istifa etti i müvekkiline karfl yasadan do an sorumlulu unu ihlal etmifltir. Bu eylemi avukatl k yasas n n 41.maddesi ve meslek kurallar n n 36.maddesine aç kça ayk r d r. ( T. E.2001/87 K.2001/164) Vekâletnamenin tanzimi ile avukata bilgisi dahilinde tevdisi ile vekâlet iliflkisi kurulmufl olup, masraf ve ücret verilmedi i takdirde avukat n müvekkilini yaz l olarak uyarmas uygun bir süre tan mas ve bu süre içinde giderlerinin ödenmemesi halinde vekâletten istifa edece ini bildirmesi gerekir. (17) TBB Dergisi S: 1998/3 s.1141

8 1038 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 3 Y l 2007 Aksi halde vekâlet alan avukat ile avukat iliflkisi kurulmufl vekil olarak sorumlulu u ba lanm fl olur. Bu süre zarf nda avukat ayn iflte menfaatleri çat flan taraflar n ve vekâletlerini üstlenmesi halinde avukatl k yasas n n 38(b) ve meslek kurallar n n 36.maddelerine ayk r hareket etti inden disiplin suçu oluflur. ( T. E.2001/55 K.2001/91) fiikâyetli avukat n flikâyetlinin vekili oldu u ve flikâyetçi ad na icra takipleri bafllatt takiplerin derdest oldu u bir s rada üçüncü bir flahs n vekâletini alarak, halen vekilli ini devam etmekte olan ilk vekil edeni aleyhinde icra takibi bafllatt sabittir. Avukat savunmas nda ilk müvekkili aleyhinde bafllatt icra takibini daha önce bu müvekkilinin vekili olarak bafllatt icra takipleri ile ayn ifl olmadan menfaati z t taraflara vekillik yapmad n belirtmifltir. Meslek kurallar n n 36.maddesinde bir anlaflmazl kta taraflardan birine hukuki yard mda bulunan avukat n yarar çat flan öbür taraf n vekâletini alamayaca n hiçbir hukuki yard mda bulunmayaca n kabul etmektedir. Avukatl k mesle inin ruhu ve etik de erleri ve gelece i nazara al nd nda maddeden genifl olarak yorumlanmas zorunlulu u ortaya ç kmaktad r. Olay m zda flikâyetli avukat hem alacakl olan flikâyetçi müvekkiline ait icra takiplerini yürüten hem de vekâlet ve ifl iliflkileri devam etmekte iken bu müvekkili aleyhinde icra takibini yapan avukat konumunda olup avukatl k yasas 38/b meslek kurallar 36.maddeleri yasaklama kapsam nda oldu u kabul zorunlulu u vard r. ( T. E. 2001/291 K. 2002/104) Avukat kendisine yap lan teklifi ayn iflte menfaati z t olan tarafa avukatl k etmifl veya muta ala vermifl olursa ret etmek zorundad r. fiikâyetli avukat n flikâyetlii konu olan davalar üstlenmeden önce flirketin hukuki müflavirli i görevini yürüttü ü davac vekili s fat yla iptalini talep etti i genel kurulun haz rl k aflamas nda ve genel kurulun yap ld s rada da bu görevde bulundu u tart flmas d r. Bu durumda flirkete karfl açt dava nedeniyle avukatl k kanunun 36/b maddesi ve 36.meslek kurallar ihlal edilmifltir.( T. E.2001/283 K. 2002/92) fiikâyetli avukat n, flikâyetçilerin vekâletini alarak iki ayr men i müdahale ve kal davas açt, bu davalar derdest olmas na ra men, bu kez bu davalarda daval s fat ndaki flahs n vekâletini alarak, ayn tafl nmaz hakk nda kendi müvekkilleri aleyhine cebri tescil davas açt anlafl lmakta olup, bu husus taraflar aras nda tart flmas zd r. Her ne kadar flikâyetli avukat ilk davalar n neticelenmesinden itibaren bir y ll k bir sürenin geçti ini, müvekkillerinin ilk açt davalarda haklar n elde etmifl oldu unu, ilk davalar n n konusunun men i müdahale olup, ikinci açt davalar n konusunun ise tazminat oldu unu savunmufl ise de, flikâyetli avukat n ilk açt davalar ile ikinci açt davalar ayn ifl niteli inde oldu undan avukat ikinci davay avukatl k kanunu 38/b maddesi uyar nca reddetmek zorundad r.( T. E.2001/288 K.2002/102) (18) (18) Manisa Barosu Dergisi S: 2003/2 s

9 Avukat n fli Red Yükümlülü ü Av. M. Lamih Çelik 1039 fiikâyetli tarihli duruflmas nda her iki dosyadaki Ali'nin ayn flah s oldu unu ö renmesine karfl n, aradan uzun bir müddet geçtikten sonra tarihli duruflmada Karaisal Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 1997/437 say l dosyas nda vekillikten çekildi ini bildirmifltir. Bu durumda flikâyetli avukat, makul bir süre içinde derhal iki vekillikten birine usulüne uygun olarak son vermeli, kamunun avukatl k mesle ine olan güven ve itibar n sarsmamal d r. Bu nedenle Disiplin Kurulu'nun yapt hukuksal de erlendirme isabetli bulunmam fl, karar n kald r lmas ve Avukatl k Yasas 'n n 38/b maddesine ayk r eylemden dolay disiplin cezas tayini gerekmifltir. flikâyetli avukat n k nama cezas ile cezaland r lmas na, oybirli i ile karar verildi. ( T. E.2003/87 K.2003/202) Taraflar aras ndaki vekil/müvekkil iliflkisinin karfl l kl olarak anlaflma sonucu tarihinde bitirilmesi, Kooperatif aleyhine al nan dava ve takip dosyalar n n bu tarihten sonra olmas karfl s nda Avukatl k Yasas 'n n 38/b maddesindeki ayn iflte menfaati z t tarafa avukatl k yapm fl veya mütalaa vermifl olmak koflullar gerçekleflmedi inden ve Kooperatiften elde edilen bilgi ve belgelerin bilahare aleyhlerinde kullan ld na iliflkin kesin, inand r c ve yeterli delil elde edilemedi inden, flikâyetli hakk nda disiplin cezas verilmesine yer olmad na iliflkin karar n n onanmas na, oybirli i ile karar verildi. ( T. E / 8 9 K.2003/203) Dosyada ki bilgi ve belgelerden, flikâyetli avukat n Fatih 1.Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tarihinde, davac lar R. ve O. vekili olarak daval lar Selma, Burhan ve bir k s m daval lar aleyhinde Fatih, 269 pafta, 1913 ada ve 24 parsel say l tafl nmaz için tapu iptali ve tescil davas açt -, davan n yarg lamas devam ederken bu kez tapu iptali ve tescil davas nda daval görülen Selma ve Burhan'dan vekâletname alarak R. lehine, ayn tafl nmaz hakk nda tarihinde stanbul 15.Noterli- i'nin18754 yevmiye nolu Düzenleme fleklinde tafl nmaz mal sat fl vaadi sözleflmesi" ni vekâleten tanzim ettirdi i anlafl lmaktad r. Böylece flikâyetli avukat n menfaati z t taraflara avukatl k yapt anlafl lm flt r. Avukatl k Yasas 'n n38/b maddesi uyar nca Ayn iflte menfaati z t taraflara avukatl k yap lmas yasaklanm fl ve iflin reddi zorunlulu u hüküm alt na al nm flt r. fiikâyetçinin, yap lan ifllemlerde yarar n n olmamas, disiplin suçunun oluflmas n etkilemez. fiikâyetli avukat n ayn iflte menfaati z t taraflara avukatl k yapm fl olmas, ifli ret etmemifl bulunmas sebebiyle, Baro Disiplin Kurulu'nun yapt de erlendirmede hukuki isabetsizlik görülmemifltir. ( T. E.2003/73 K.2003/196) Baro Disiplin Kurulu'nca flikâyetli avukat n alacakl vekili s fat yla yürüttü ü icra dosyalar nda borçlu olan flah slar aleyhinde aç lan kamu davas nda bu kez san klar n vekili olarak duruflmalara kat lmas n n Avukatl k Yasas 'n n 134 ve TBB Meslek Kurallar 'n n 3 ve 36.maddelerine ayk r l k oluflturdu u belirtilerek uyarma cezas tayin edilmifltir.disiplin Kurullar, Yönetim Kurulu'nun disiplin kovuflturmas aç lmas na iliflkin

10 1040 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 3 Y l 2007 karar n esas alarak, bu karar çerçevesinde ve yasada öngörülen usullere uygun flekilde kovuflturmay yürütmek ve oluflacak duruma göre karar vermekle görevlidir. Yönetim Kurulu'nun karar d fl nda kalan eylemler hakk nda disiplin kurullar kovuflturma yapamayaca gibi kararda veremezler. Disiplin kovuflturmas s ras nda, Yönetim Kurulu karar nda gösterilmeyen ve disiplin suçu oluflturan di er eylemlerin ortaya ç kmas halinde, ayr bir disiplin kovuflturmas aç lmas ve yap lmas zorunludur. Baro Disiplin Kurulu flikâyetli avukat hakk nda disiplin cezas takdir ederken, flikâyetli avukat n yarar çat flan kimselere avukatl k yapt n kabul etmifl ve flikâyetlinin TBB Meslek Kurallar 'n n 36.maddesini ihlal etti ini karar nda bildirmifltir. Oysa Yönetim Kurulu'nun Disiplin Kovuflturmas Aç lmas na iliflkin karar nda fiikâyetli Avukat n TBB.Meslek Kurallar n n 36.maddesini ihlal etti ine dair bir kabul veya iddia yoktur.baro Disiplin Kurulu'nun kovuflturma konusu d fl nda kalan bir eylemden dolay disiplin cezas tayin etmesi, yukar da de inilen usul ve kurallara ayk r bulunmufl bu nedenle karar n bozulmas gerekmifltir. ( T. E.2003/116 K.2003/227) (19) fiikâyetli avukatlar n iki taraf nda vekâletlerini üstlendikleri duruflmaya girdikleri ve bu davadaki vekâletnamelerde daval vekili ile davac vekilinin ayn adreste bulunduklar anlafl lm flt r. Avukatlar n ayn iflte menfaati z t olan taraflara vekillik yapmalar yasaya ayk r d r.avukatl k yasan n n 38.maddesinin son f kras na göre ve Meslek kurallar n n 36.maddesine göre bu zorunluluk avukatlar n ortaklar n ve yanlar nda çal flt rd klar avukatlar nda kapsar. Bu nedenle bir avukat n yan nda sigortal olarak çal flan avukat karfl taraf n iflini ret etmesi gerekirdi.( T. E.2004/23 K. 2004/115) fiikâyetli avukat, flikâyetlinin vekili olarak boflanma davas n sonuçland rm flt r. Bu müvekkilinin açm fl oldu u tapu iptali ve tescil davas nda karfl taraf n (daval lar n) vekâletini alarak daha önce flikâyetçinin vekili olarak sonuçland rd boflanma davas n delil göstermesi 36.meslek kural na ayk r d r. ( T. E.2004/170 K.2004/263) (20) fiikâyetli avukat sözleflme tanzimi ve tahliye taahhüdü hususunda flikâyetçiye hukuki yard mda bulunmufl, yarg lama safhas nda karfl taraf n vekilli ini üstlenmifltir. Bu nedenle eylemi Avukatl k Yasas 38/b. ve Avukatl k Meslek Kurallar 'n n 36. maddesinin aç k hükmüne ayk r davranm flt r. ( T. E. 2003/382 K. 2004/48) (19) Bir avukat n kendisine karfl dava yürütmekte olan kimsenin, bu defa vekil olarak üçüncü kifliye karfl dava aç p yürütecek bir konuma da girmemesi gerekir. Zira böyle bir durumda, avukat n sadakat yükümlülü ünü ihlal etmesi söz konusu olur.örne in, ceza davas nda avukat, san k için çal flm fl ve onu savunmuflsa, ayn olaya iliflkin sonraki tazminat davas nda, ceza davas n n müdahili veya müfltekisini temsil etmesi Av.K.m38/b göre yasakt r (20) stanbul Barosu Dergisi S: 2005/2 s. 682

11 Avukat n fli Red Yükümlülü ü Av. M. Lamih Çelik 1041 Avukatl k Yasas 'n n 38/ d maddesi uyar nca avukat, "Kendisinin dii - zenledi i bir senet veya sözleflmenin hükümsüzlü ünü ileri sürmek duru - mu ortaya ç km flsa ifli reddetmek zorunlulu undad r. Bu sebeple avukat n sözleflmede vekil s fat ile taraf olmas flart olmay p, sözleflmenin kendisi taraf ndan düzenlenmifl olmas yeterlidir. ( T. E.2005/107 K.2005/193) Konuya liflkin Yarg tay Kararlar : Avukat "ayn iflte menfaati z t bir tarafa avukatl k etmifl veya mütelaa vermifl olursa" kendisine teklif edilen ifli reddetmek zorunda olup, (Avukatl k Kanunu md.38 ) kanunun kamu düzeni amac ile koydu u bu kural hakim görevi gere i re`sen gözetmek zorundad r. Davac vekili s fat yla davay açan Avukat A.`n n daval vekili olarak tayin edildi ine dair vekâletnamesi ile gününde vaki yenileme talebi kabul edilerek davaya devam edilmesi de usul ve kanuna ayk r d r. (Yarg tay 2. HD T.E. 1993/3446 K. 1993/ HD T. E. 2002/4531 K. 2002/5552) Avukatl k Kanunu nun 38/b maddesinde, Avukat ayn iflte menfaati z t bir tarafa avukatl k etmifl veya mütalaa vermifl olursa, ifli ret etmesi gerekti- i hükmü yer almaktad r. Yasa ile izlenen amaç, avukat n ald vekâlet sonucu vak f oldu u s rlar önceki müvekkilinin aleyhine kullanmas n önlemektir. Yasa maddesinde öngörülen husus kamu düzeni ile ilgili olup mahkemece re`sen gözetilir. Somut olayda davac vekili, taraflar aras nda boflanma ve yoksulluk nafakas na karar verilen ilk davada kocan n vekili olmufltur. Nafakan n taktirine, esas olan mali konuda kocan n ( bu davadaki daval n n ) s rlar n ve gücünü ö renmifltir. Bu durumda davac vekili Av. O.`nun huzuru ile davaya bak lmas usul ve yasaya ayk r d r. (Yarg tay 2. HD T. E. 1995/6891 K. 1995/7761) Avukat ayn iflte menfaati z t bir tarafa avukatl k etmifl veya mütalaa vermifl olursa avukat o ifli reddetmek zorunlulu undad r. ( Avukatl k Kanunu madde 38/b; meslek kurallar 36/I ) Davac avukat n daval n n vekili s fat ile borçlu Ahmet Kaypak hakk nda yapt takibi devam ederken, borçlu Ahmet Kaypak n da bir ceza davas n takip etti i ve Ahmet Kaypak n da vekili oldu u dosya kapsam ndan anlafl lmaktad r. Bu durumda davac, hem daval n n ve hem de dava d fl borçlunun vekili olmakla avukatl k mesle inin gerektirdi i güven iliflkisini ihlal etmifltir. Daval alacakl ile Ahmet Kaypak n menfaatleri çeliflti inden ve daval ca kendisinin yeterince savunulmad duygusuna kap lma tehlikesi ile bu durumu ö rendi i zaman derhal davac avukat azil etmesi hakl d r. Azil hakl oldu u zaman Avukatl k Kanunu nun 174. maddesi gere ince avukat müvekkili olan daval dan ücret talep edemez. (Yarg tay 13. HD T. E. 1998/2347 K. 1998/2491 ) (21) (21) Avukatl k Kanununun 38.maddesine ayk r olarak yap lm fl olan sözleflmenin müvekkil yarar na geçerli say lmas gerekir. (Meral Sungurtekin -Avukatl k Mesle i,avukat n Hak ve Yükümlülükleri, zmir 1995 s.222)

AVUKATLIK MESLE NDE REKLAM YASA I

AVUKATLIK MESLE NDE REKLAM YASA I AVUKATLIK MESLE NDE REKLAM YASA I Av.F L Z SARAÇ (*) I. K TLE LET fi M ARAÇLARI LE REKLAM YASA ININ HLAL A. GENEL OLARAK Reklam; geçmiflten günümüze de in süregelen bir iletiflim, bir bilgilendirme arac

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2002/2584 K: 2002/4338 T: 18.4.2002 ELEKTR K ABONEL ESK ABONEN N BORÇLARI YEN ABONEN N HAKLARI ELEKTR K DARES N N SÖZLEfiME YAPMA ZORUNLU U (*)(**)(***)

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 127 2008/19 Cep Kitapl : XXXV ISBN: 978-9944-234-50-4

Genel Yay n S ra No: 127 2008/19 Cep Kitapl : XXXV ISBN: 978-9944-234-50-4 Genel Yay n S ra No: 127 2008/19 Cep Kitapl : XXXV ISBN: 978-9944-234-50-4 Yay na Haz rlayan Av. Celal ÜLGEN & Av. Coflkun ONGUN Kapak: Can Eren Külahl Bask ve Cilt Can Matbaac l k Davutpafla Cad. pek

Detaylı

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI HUKUK GENEL KURULU KARARLARI YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E: 2005/14-386 K: 2005/419 T: 29.06.2005 TAfiINMAZ HUKUKU KAT KARfiILI I NfiAAT SÖZLEfiMES YÜKLEN C N N HAKLARI* (BK m. 162) Özet: Kural olarak

Detaylı

USULSÜZ TEBL GAT ve MEMURUN filem NDE CRA MÜDÜRÜNÜN SORUMLULU U

USULSÜZ TEBL GAT ve MEMURUN filem NDE CRA MÜDÜRÜNÜN SORUMLULU U USULSÜZ TEBL GAT ve MEMURUN filem NDE CRA MÜDÜRÜNÜN SORUMLULU U ENVER KARMIfi (*) BÖLÜM -A TEBL ED LM fi TEBL MAZBATASINA DAYANARAK filem YAPACAK KAMU GÖREVL LER, PTT MEMURUNUN YER NE GET RD TEBL GAT filem

Detaylı

BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES

BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES Av. Dr. Hac KARA I-) G R fi: Uygulamada soyut ve tek tarafl olarak haz rlanan matbu sözleflmeler Genel fllem Koflullar olarak isimlendirilmektedir.

Detaylı

BÖLÜM III. BORSALARA KAYIT KAYIT S LME VE TESC L filemler

BÖLÜM III. BORSALARA KAYIT KAYIT S LME VE TESC L filemler BÖLÜM III BORSALARA KAYIT KAYIT S LME VE TESC L filemler 105 BORSALARA TESC L, KAYIT VE KAYIT S LME Bilindi i üzere 5590 say l Kanunun 37 inci maddesi, borsalara kay t mecburiyetinde olanlar, ayn Yasan

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/2623 K: 2006/2586 T: 13.03.2006 YABANCI D LDE YAZILMIfi KANIT USULÜNE UYGUN OLARAK TERCÜME ED LME ZORUNLULU U Özet: Yabanc dilde yaz lm fl olan

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

HUKUK YARGISINDA TEMY Z SÜRES

HUKUK YARGISINDA TEMY Z SÜRES HUKUK YARGISINDA TEMY Z SÜRES Doç. Dr. SEY THAN DEL DUMAN (*) I- Genel Bilgiler Bu çal flmada, temyiz süresi, hukuk yarg lamas bak m ndan ve bununla s n rl olarak ele al n p incelenecektir. Temyiz süresini

Detaylı

Amaçlar m z. Anahtar Kavramlar. çindekiler. 230 Vergi Hukuku. Bu üniteyi tamamlad n zda afla daki sorular n yan tlar n özü itibariyle ö renmifl

Amaçlar m z. Anahtar Kavramlar. çindekiler. 230 Vergi Hukuku. Bu üniteyi tamamlad n zda afla daki sorular n yan tlar n özü itibariyle ö renmifl Vergi cras 12 229 K yametin yar n kopaca n bilsen bile elindeki fidan dik, borcunu öde. Bu güzel sözde de çarp c bir flekilde vurguland gibi, borçlar n zaman nda ödenmesi temel bir ahlaki ödevdir. Ancak,

Detaylı

Av. HAL DE SAVAfi (1)

Av. HAL DE SAVAfi (1) ÖZEL HASTANELER N VE DOKTORLARIN TIBB FAAL YETLERDEN DO AN HUKUK SORUMLULUKLARININ RDELENMES (YARGITAY 13. HUKUK DA RE S N N 8.7.2005 TAR HL KARARI ÇERÇEVES NDE) Av. HAL DE SAVAfi (1) KARAR ÖZET Yarg tay

Detaylı

DEN ZLER M ZDE KILAVUZ ALMA ZORUNLULU UNA UYMAMANIN HUKUK VE CEZA SONUÇLARI

DEN ZLER M ZDE KILAVUZ ALMA ZORUNLULU UNA UYMAMANIN HUKUK VE CEZA SONUÇLARI DEN ZLER M ZDE KILAVUZ ALMA ZORUNLULU UNA UYMAMANIN HUKUK VE CEZA SONUÇLARI YRD. DOÇ. DR. VURAL SEVEN (*) G R fi Ülkemizdeki çeflitli limanlarda k lavuz alma zorunlulu u bulunmaktad r. K lavuz ise, liman,

Detaylı

Adil Yarg lanma Hakk

Adil Yarg lanma Hakk makale 2 Avrupa Birli i Çal flma Yaflam nda nsan Haklar : Adil Yarg lanma Hakk 1 Girifl Demokrasi ve hukukun üstünlü üne olan inanc n emaresi olan adil yarg lanma hakk, Avrupa Birli ine Üye Devletlerin

Detaylı

POTE N PARAYA ÇEVR LMES YOLU LE LAMSIZ TAK P

POTE N PARAYA ÇEVR LMES YOLU LE LAMSIZ TAK P POTE N PARAYA ÇEVR LMES YOLU LE LAMSIZ TAK P Fatma Burcu SAVAfi* G R fi potek 1, muayyeniyet prensibine uymak kofluluyla mevcut bulunan veya ileride do mas muhtemel ya da kesin olan bir alacak olmak üzere

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES

YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES E: 2005/19132 K: 2005/22946 T: 22.11.2005 BORÇLUNUN MESKEN HACZED LMEZL K KURALI HAL NE UYGUN MESKEN KAVRAMI* ( K m. 82/12) Özet: Borçlunun haline münasip evi haczedilemez. Bir

Detaylı

MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI

MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI NC B ÇK N (*) 1.G R fi Aile denilen en küçük sosyal birimlerin bir araya gelmesiyle toplum oluflur. Aile toplumun temelidir sözü, bu yap dan kaynaklan

Detaylı

VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES

VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ* I- G R fi Bankac l k sektöründe yaflanan krizlerin en belirgin göstergelerinden

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 159 2010/1. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen / Av. smail Gömlekli. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No: 159 2010/1. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen / Av. smail Gömlekli. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No: 159 2010/1 ISBN No: 978-605-5614-20-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen / Av. smail Gömlekli Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi

YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi MEHMET UYSAL (*) Borçludan alaca n r zas yla tahsil edemeyen alacakl, devlet kurumlar n n da yard m yla, alaca n zorla tahsil

Detaylı

ÇEKTE KABUL YASA I VE ÇEK N TEY D

ÇEKTE KABUL YASA I VE ÇEK N TEY D ÇEKTE KABUL YASA I VE ÇEK N TEY D Arfl. Gör. RAMAZAN DURGUT G R fi Kambiyo senetleri Türk Ticaret Kanunu nun (TTK) k ymetli evrak bafll - n tafl yan üçüncü kitab n n dördüncü fasl nda düzenlenmifltir.

Detaylı

Av. IfiIL EGEMEN (1) hükmünün uluslararas tahkim sözleflmelerinin geçerlili ine etkisi incelenecektir.

Av. IfiIL EGEMEN (1) hükmünün uluslararas tahkim sözleflmelerinin geçerlili ine etkisi incelenecektir. ULUSLARARASI TAHK M HUKUKUNDA Vekilin Özel Yetkisi Olmaks z n Tahkim Anlaflmas Akdetmesinin Geçerlili i Sorunu - BK m. 388/III ün Tahkim Anlaflmalar n n Geçerlili ine Etkisi- Av. IfiIL EGEMEN (1) BK m.

Detaylı

ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR

ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR Av. NEZ H SÜTÇÜ Tebligat, adli ifllemlerin yap lmas nda bafllang ç teflkil eden ve bu ifllemlerin hukuki sonuçlar n n do mas n sa layan flekli bir ifllemdir. Tebligat ifllemi

Detaylı

4822 SAYILI KANUN LE DE fi K 4077 SAYILI TÜKET C N N KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE UYGULAMA YÖNETMEL KLER

4822 SAYILI KANUN LE DE fi K 4077 SAYILI TÜKET C N N KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE UYGULAMA YÖNETMEL KLER 4822 SAYILI KANUN LE DE fi K 4077 SAYILI TÜKET C N N KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE UYGULAMA YÖNETMEL KLER Av. AYDEN Z AL SBAH TUSKAN (*) Tüketici kavram, mal ve hizmet edimlerini mesleki amaçlar d fl nda

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin 18 Mart 2008 Bas n Aç klamas Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin Mimarlar Odas Merkez Yönetim Kurulu, yeni seçilen flube yöneticilerinin de kat l m yla 14-15 Mart 2008 tarihlerinde

Detaylı

9 7 8 6 0 5 5 8 6 7 0 1 0

9 7 8 6 0 5 5 8 6 7 0 1 0 SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA REKLAM VE TANITIM Dr. Verda Ersoy Av. Mustafa Güler Dr. Hakan Giritlioğlu SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA REKLAM VE TANITIM Birinci Baskı, Mayıs 2008, Ankara Türk Tabipleri Birliği Yayınları

Detaylı

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av.

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av. Ç NDEK LER SAH B : zmir Barosu Ad na Baflkan Av. Sema PEKDAfi YAZI filer MÜDÜRÜ: Av. Haflim Öztürk ED TÖR: Av. Ayflegül Alt nbafl YÖNET M YER : ZM R BAROSU 1456 Sokak No:14 35220 Alsancak / ZM R Tel: 0232

Detaylı

TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI

TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI (YEN B R DAVA DE LD R) Çelik Ahmet ÇEL K SAVUNULAN GÖRÜfiLER (ÖZET) 1- Haks z eylemden zarar görenler için, hukuk ve yarg, özel bir koruma sa lamak

Detaylı

B REYSEL EMEKL L K SÖZLEfiMELER NDE

B REYSEL EMEKL L K SÖZLEfiMELER NDE Makale - 1 B REYSEL EMEKL L K SÖZLEfiMELER NDE CAYMA (GER ALMA) HAKKI 4 I-Genel Olarak Son günlerde bas na yans yan haberlerin bir k sm, bireysel emeklilik sözleflmeleri üzerine. Bu ba lamda günlük hayat

Detaylı

Karflılafltırmalı Analizi

Karflılafltırmalı Analizi Birleflmifl Milletlerin Türk Hukuk Mevzuatı Karflılafltırmalı Analizi Yönetici Özeti Birleflmifl Milletlerin Türk Hukuk Mevzuatı Karflılafltırmalı Analizi Yönetici Özeti Bu rapor Prof. Dr. Turgut Tahranlı

Detaylı