ŞANTİYE ŞEFİ - DENETÇİ - KONTROL ELEMANI İNŞAAT MÜHENDİSLERİNİN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLARI. Bahaettin SARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ŞANTİYE ŞEFİ - DENETÇİ - KONTROL ELEMANI İNŞAAT MÜHENDİSLERİNİN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLARI. Bahaettin SARI"

Transkript

1 ŞANTİYE ŞEFİ - DENETÇİ - KONTROL ELEMANI İNŞAAT MÜHENDİSLERİNİN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLARI 1 Bahaettin SARI İnşaat Mühendisleri Odası Proje Koordinatörü ANKARA

2 İNŞAAT MÜHENDİSİ 2 Türkiye de mühendislik ve mimarlık meslekleri mensupları (3458 Müh. Mim. Hak. Kanun ) mesleklerinin icrasını iktiza ettiren (gerektiren) işlerle meşgul olabilmeleri ve meslekî tedrisat (öğretim) yapabilmeleri için ihtisasına uygun bir Odaya kaydolmak ve azalık vasfını muhafaza etmek mecburiyetindedirler. (6235 TMMOB Kanunu , Madde: 33) (Ek fıkralar : K.H.K ) Kamu Kurumu ve Kuruluşları ile iktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu iktisadî Kuruluşlarında asli ve sürekli olarak çalışan mühendislik ve mimarlık meslekleri mensuplarının "meslek ve ihtisaslarıyla ilgili odaya girmeleri isteklerine bağlıdır. Ancak bunlar, görevlerinin gereği olan işleri yaparken, mesleki bakımdan, Odaya kayıtlı meslektaşlarının yetkileriyle haklarına sahip ve onların ödevleriyle yükümlüdürler. Bu konuda Türk, Silâhlı Kuvvetleri mensupları ile ilgili hükümler saklıdır.

3 İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 3 Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları; belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlâkını korumak maksadı ile kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzelkişilikleridir. (Anayasa Madde;135)

4 İMAR KANUNU Müellifler ve uygulamada bulunan meslek mensupları (Şantiye Şefi/Müteahhit) ve Fenni Mesuller, işlerini İmar Kanununa (Mühendisliğin Anayasası) ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak gerçekleştirmekten sorumludur. (3194 İmar Kanunu, Madde;28) 4

5 ŞANTİYE ŞEFİ Şantiye şefi: Konusuna ve niteliğine göre yapım işlerini yapı müteahhidi adına yöneterek uygulayan, mühendis veya mimar diplomasına sahip teknik personeldir. (Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği, Madde: 3/1-İ) 5

6 ŞANTİYE ŞEFİ Bulundurma mecburiyeti: Yapım işleri yürütülen şantiyede, (yapım işinin uzmanlık alanına uygun olmak üzere Yapı Müt. Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Bel. Ustalar Hak. Yön.; md:10/1 ) mühendis veya mimar diplomasına sahip olmak üzere bir şantiye şefinin bulundurulması mecburidir. (Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği, Madde: 9/2) 6 Yapı müteahhidinin şantiye şefliğini üstlenmesi halinde ayrıca şantiye şefi bulundurma şartı aranmaz. (Yapı Müt. Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Bel. Ustalar Hak. Yön.; md:10/4)

7 ŞANTİYE ŞEFİ Sözleşme: Şantiye şefinin yapım işine dair görevi, yapı ruhsatının alınmasından itibaren başlayıp yapı kullanma izin belgesinin alınması ile son bulur. (Yapı Müt.Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Bel.Ustalar Hak.Yönetmelik, Madde:10/10) 7 Yapı müteahhidi, inşaatta görevlendireceği şantiye şefi ile asgari hüküm ve şartları ek- 12'de gösterilen form-10'da belirlenmiş sözleşmeyi imzalar. (Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği, Madde: 9/2)

8 ŞANTİYE ŞEFİ Yetki sınırı: Şantiye şefinin; aynı anda üslenebileceği işlerin toplamı m2 yi ve (Ancak yapım işinin tek ruhsata bağlı veya toplu yapı niteliğinde olması halinde m2 yi geçmeme şartı aranmaz.) beş ayrı yapım işini aşamaz. Görev yaptığı ilin sınırları dışında başka bir ilde görev üstlenemez. (Yapı Müt.Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Bel. Ustalar Hak. Yönetmelik, Madde:10/5,13) 8

9 ŞANTİYE ŞEFİ 9 Görevler: İmar Kanununa, ilgili diğer mevzuata, uygulama imar planına, ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere, standartlara ve teknik şartnamelere uygun olarak inşa etmek. (3194 İmar Kanunu, Madde:28) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksiklik ve kusurları, öneri ve önlemleri belirlemek, yapı müteahhidine rapor etmek ve şantiyede görev alan ilgili kişilere bildirmek. Yetki belgeli usta çalıştırmak. Mevzuatın öngördüğü her türlü tedbiri almak, uygulamak ve uygulatmak. (Yapı Müt. Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Bel. Ustalar Hak. Yön., Madde:10/6 ve 9)

10 ŞANTİYE ŞEFİ 10 Yapı denetimine ilişkin görevler: Yapı denetimi sırasında bizzat hazır bulunarak, denetimin uygun şartlar altında yapılmasını sağlamak. Yapıyı, denetçi mimar ve mühendis ile kontrol ve yardımcı kontrol elemanlarının (yazılı) talimatlarına uygun olarak inşa ettirmek. Yapı denetleme defterini şantiyede muhafaza etmek, bu defterin ilgili bölümünü ve yapı denetim kuruluşunca düzenlenen diğer tutanak ile belgeleri imzalamak. Bir imalata başlamadan en az bir gün önce, yapılacak imalatı yapı denetim kuruluşuna (yazılı olarak) haber vermek. (Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği, Madde 9/3-6)

11 11 ŞANTİYE ŞEFİ İstifa: Uygulamada, noterlikçe düzenlenen istifanamenin birer nüshasının gereği için sözleşme imzalanan yapı müteahhidine, bilgi için ise yapı denetim kuruluşu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile yapı ruhsatı veren İlgili İdareye tebliğ edilmesi halinde yapı ile ilişik kesilmektedir. Yapı müteahhidi bu durumu en geç üç iş günü içinde yapı denetim kuruluşuna bildirir, yapı denetim kuruluşu ve yapı müteahhidi tarafından düzenlenen seviye tespit tutanağı ilgili idareye ibraz edilir. Yeni bir şantiye şefi görevlendirilinceye kadar, yapı müteahhidi tarafından inşai faaliyet durdurulur. (Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği, Madde 9/4) Şantiye şefi olmadan 3 günden fazla inşai faaliyet sürdürülemez!

12 ŞANTİYE ŞEFİ Yükümlülükler: 4857 sayılı İş Kanununun 81 inci maddesi (6331-Md:37/ç ile de kaldırıldı) kapsamında yer alan inşaat ve tesisat işlerinde görev yapan ( tarihine kadar) şantiye şeflerinin iş güvenliği uzmanlığı belgesine haiz olması zorunludur. (Yapı Müt. Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hak. Yönetmelik, Madde:10/15) 12 Not: Bu maddenin yeniden düzenlenmesi gerekiyor!

13 ŞANTİYE ŞEFİ 13 Yapıyı, tesisatı ve malzemeleriyle birlikte İmar Kanununa, ilgili diğer mevzuata, uygulama imar planına, ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere, standartlara ve teknik şartnamelere uygun olarak inşa edilmemesine neden olduğu mevzuata aykırılığı gidermek mecburiyetindedir. (3194 İmar Kanunu, Madde:28) Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile, ahlaka aykırı bir fiille başkasına kasten zarar veren de, bu zararı gidermekle yükümlüdür. (6098 Türk Borçlar Kanunu, Madde: 49)

14 ŞANTİYE ŞEFİ Yapı müteahhidi ve onu temsilen görevlendirilen şantiye şefi, yapım işlerindeki kusurlardan dolayı müteselsilen sorumludur. (Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği, Madde 9/5) 14 İşveren adına hareket eden, işin ve işyerinin yönetiminde görev alan işveren vekilleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun uygulanması bakımından işveren sayılır. (6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 3/2)

15 ŞANTİYE ŞEFİ İnşaatta herhangi bir imalata başlamadan en az bir gün önce, yapılacak imalatı yapı denetim kuruluşuna haber verilmemesi halinde işin denetimsiz ilerlemesinden doğabilecek her türlü sorumluluk yapı müteahhidine ve onu temsilen görevlendirilen şantiye şefine aittir. (Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği, Madde 9/6) 15

16 ŞANTİYE ŞEFİ İşveren adına hareket eden, işin ve işyerinin yönetiminde görev alan işveren vekilleri, İş Kanununun uygulanması bakımından işveren sayılır. İş Kanununda işveren için öngörülen her çeşit sorumluluk ve zorunluluklar işveren vekilleri hakkında da uygulanır. (4857 İş Kanunu, Madde: 2) 16

17 İŞ KAZALARI 17 İnşaat sektöründe diğer sektörlerden 4 kat daha fazla ölümlü kaza meydana gelmektedir.

18 DENETÇİ VE KONTROL ELEMANI 18 Yükümlülükler: Proje müelliflerince hazırlanan, yapının inşa edileceği arsa veya arazinin zemin ve temel raporları ile uygulama projelerini ilgili mevzuata göre incelemek, proje müelliflerince hazırlanarak doğrudan kendilerine teslim edilen uygulama projesi ve hesaplarını kontrol ederek, ilgili idareler dışında başka bir kurum veya kuruluşun vize veya onayına tabi tutulmadan, ilgili idareye uygunluk görüşünü bildirmek. (4708 Yapı Denetimi Hak. Kanun, Madde 2/a)

19 DENETÇİ VE KONTROL ELEMANI Yapının, ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek. (4708 Yapı Denetimi Hak. Kanun, Madde 2/c) Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç iş günü içinde ilgili idareye bildirmek. (4708 Yapı Denetimi Hak. Kanun, Madde 2/g) 19

20 DENETÇİ VE KONTROL ELEMANI Yapı denetim kuruluşu denetim faaliyeti dışında başka ticarî faaliyette bulunamaz. Bu kuruluşun denetçi mimar ve mühendislerinin, denetim faaliyeti süresince başkaca meslekî ve inşaat işleri ile ilgili ticarî faaliyette bulunmaları yasaktır. (4708 Yapı Denetimi Hak. Kanun, Madde 3) 20 Yapı denetim kuruluşu ile denetçi mimar ve mühendisleri; eylem ve işlemlerinden 3194 sayılı İmar Kanununun fenni mesul için öngörülen hükümlerine tabidirler. (4708 Yapı Denetimi Hak. Kanun, Madde 9)

21 DENETÇİ VE KONTROL ELEMANI 21 Yapı denetim kuruluşları, denetçi mimar ve mühendisler, proje müellifleri, laboratuvar görevlileri ve yapı müteahhidi ile birlikte yapının ruhsat ve eklerine, fen, sanat ve sağlık kurallarına aykırı, eksik, hatalı ve kusurlu yapılmış olması nedeniyle ortaya çıkan yapı hasarından dolayı yapı sahibi ve ilgili idareye karşı, kusurları oranında sorumludurlar. Bu sorumluluğun süresi; yapı kullanma izninin alındığı tarihten itibaren, yapının taşıyıcı sisteminden dolayı 15 yıl, taşıyıcı olmayan diğer kısımlarda ise 2 yıldır. (4708 Yapı Denetimi Hak. Kanun, Madde 3)

22 MESLEKİ DİSİPLİN CEZASI 22 Disiplin cezaları, meslek mensuplarının TMMOB Kanununa, Tüzüğüne ya da Ana Yönetmeliğine, TMMOB Genel Kurul kararlarına, ilgili Odanın Tüzüğüne ya da Ana Yönetmeliğine, Genel Kurul kararlarına ya da Yönetmeliklerine aykırı hareketleri görülenlere, meslekle ilgili işlerde gerek kasten gerekse ihmal göstermek suretiyle maddi ya da (Değişik ibare:rg-6/7/ ) manevi zarar oluşturabilecek davranışta bulunanlara, aktettiği sözleşmelere uymayan, meslek şeref ve haysiyetiyle bağdaşmayan hareketleri saptananlara verilir. (TMMOB Disiplin Yönetmeliği Madde: 3)

23 MESLEKİ DİSİPLİN CEZASI 2012 yılında hakkında soruşturma açılan üye sayısı:409, Onur Kuruluna sevkedilenler:180, Disiplin cezası verilenler: Bu 170 üyemizden: 84 üne (40 ı UD, 12 si PUD, 8 i KE, 24 ü Diğer,) meslek uygulamasından yasaklama cezası, 38 ine (35 i PM, 2 si KE, 1 i ŞŞ) para cezası ve 48 ine yazılı uyarı cezası verilmiştir.

24 İDARİ YAPTIRIMLAR Ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibine, proje müelliflerine, müteahhidine ve şantiye şefine veya aykırılığı altı iş günü içinde idareye bildirmeyen ilgili fenni mesullere ( ) 500 TL den az olmamak üzere, Imar Kanununun 42. Maddesi uyarınca hesaplanan idari para cezaları uygulanır. (3194 İmar Kanunu, Madde: 28) Tarihli Bakanlık Yapı Denetim Kanun Taslağında: Bu madde uyarınca kuruluşlara idari para cezası verilmesini gerektiren fiilleri işleyen denetçilere, kuruluşlara verilen idari para cezasının beşte biri uygulanır. (Madde:15/5-a) Bu Kanunla verilen diğer görevlerini yerine getirmeyen denetçilere her bir görev için 500 TL idarî para cezası verilir. (Madde:15/5-b)

25 HUKUKİ YAPTIRIMLAR 25 Tazminat borcu; Failin eşine, çocuklarına, hatta torunlarına kadar uzanabilmekte, borçlunun yaşamını yitirmesinden en geç 3 ay içinde reddi miras yapan mirasçıları ancak bu borç sorumluluğundan kurtulabilmektedir. Hukuk davaları için; tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten (deprem tarihi olabilir) başlayarak 2 yılın ve her halde fiilin işlendiği tarihten başlayarak 10 yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Ancak, tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa, bu zamanaşımı uygulanır. (6098 Türk Borçlar Kanunu, Madde: 72)

26 CEZAİ YAPTIRIMLAR 4708 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması sırasında, yapı denetim kuruluşunun icraî veya ihmalî davranışla görevini kötüye kullanan ortakları, yöneticileri, mimar ve mühendisleri, yapı müteahhidi, proje müellifi gerçek kişiler ile laboratuvar görevlileri, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (4708 Yapı Den. Hak. Kanun, Mad: 9) 26 İmar kirliliğine neden olma; Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıran kişi, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (5237 TCK Madde:184/1)

27 CEZAİ YAPTIRIMLAR 27 Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (5237 TCK Madde:204/1) Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren, gerçeğe aykırı olarak belge düzenleyen veya sahte resmi belgeyi kullanan kamu görevlisi 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (5237 TCK Madde:204/2)

28 28 TAKSİR (2) Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne* aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanunî tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir. (3) Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi hâlinde bilinçli taksir vardır; bu hâlde taksirli suça ilişkin ceza üçte birden yarısına kadar artırılır. (4) Taksirle işlenen suçtan dolayı verilecek olan ceza failin kusuruna göre belirlenir. (5) Birden fazla kişinin taksirle işlediği suçlarda, herkes kendi kusurundan dolayı sorumlu olur. Her failin cezası kusuruna göre ayrı ayrı belirlenir. (5237 TCK Madde:22) CEZAİ YAPTIRIMLAR

29 CEZAİ YAPTIRIMLAR 29 *İnşaat mühendisinin dikkat ve özen yükümlülüğü borcu, nasıl bir yükümlülük? Kime göre dikkat ve özen yükümlülüğü; hangi seviyedeki bir dikkat ve özen yükümlülüğü? Yasa koyucu ve Oda yönetimleri mühendisler için onların yerine geçip, öngörülebilecek, öngörülemeyecek pek çok ihtimali dikkate alıp yönetmelik ve yasalar ortaya koyuyorlar. Ey mühendisler, bunlara uyarsanız zaten işi gereği gibi yapmış olursunuz demeye getiriyorlar. Demek ki, mühendisin o öngörme borcu, dikkat ve özen yükümlülüğü borcu öncelikle yazılı metinlerden kaynaklanıyor.

30 CEZAİ YAPTIRIMLAR Taksirli suç için 3 Şartın oluşması gerekmektedir. Birinci şart; Suçu Kanunun cezalandırıyor olmasıdır. Bina çökmesine, toprak kaymasına, yaralamaya, öldürmeye neden olmak gibi suçlar Kanunda taksirle işlenebilecek suçlar olarak sayılmıştır. 30

31 CEZAİ YAPTIRIMLAR İkinci şart; Öngörülebilir bir neticenin öngörülememesidir. İnşaat mühendisi projeden kaynaklanan bir hatanın binanın çökmesiyle sonuçlanabileceği öngörebilir. Almış olduğu mesleki eğitim bunu kendisine söyler. Buna rağmen, projedeki hatayı düzeltmediğinde, öngörülebilir olan bir neticeyi öngörmemiş olmaktadır. 31

32 CEZAİ YAPTIRIMLAR Üçüncü şart; Failin Sonuç ile Nedensellik (illiyet) bağının bulunması (bir bilimsel raporla belgelenmiş olması) da üçüncü ve son şarttır. Mühendisin öngörülebilecek olan neticeyi öngörmemesi nedeniyle dikkatsizlik ve özensizlik biçiminde ortaya çıkan ölüm, yaralanma yada bina çökmesi ile sonuç arasında nedensellik bağının (illiyet bağı) belgelenmiş olması gereklidir. 32

33 CEZAİ YAPTIRIMLAR Taksir: Bir inşaat mühendisi bir bilgisayar programının hesaplamalarına güvendi, aslında öngörülebilir olan bir program hatasını öngöremedi. Bu şekilde bir proje yaptı ve onu uyguladı, bina yapıldı. Buradaki durum normal taksirdir. 33

34 CEZAİ YAPTIRIMLAR 34 Bilinçli Taksir: O programın hata da verdiğini, bir arkadaşından duydu. Birkaç kez hata verdiğini saptadı ama üzerinde çok durmadı. Aslında, hata verdiğini öngördü; ancak Eskişehir de zaten deprem olmuyor, bunun verdiği hatalar ihmal edilebilir nitelikteki sayısal farklılıklar doğruyor, bir şey olmaz. Ben bunu bir miktar demir ve beton artırarak gideririm, telafi ederim dedi. Buradaki durum ise bilinçli taksirdir. (5237 TCK Madde-22/3)

35 CEZAİ YAPTIRIMLAR 35 Taksirle (ölüm yok); Yangına, bina çökmesine, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına, neden olan kişi, fiilin başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olması halinde, 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (5237 TCK Madde:171) Taksirle (ölüm yok) başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. (5237 TCK Madde:89/1)

36 CEZAİ YAPTIRIMLAR Taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi, 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (5237 TCK Madde:85) Fiil, birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş ise, kişi 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (5237 TCK Madde:85) 36 Suçun bilinçli taksirle işlenmesi halinde taksirli suça ilişkin cezalar 1/3 ile 1/2 oranında kadar artırılarak uygulanır. (5237 TCK Madde-22/3)

37 SUÇ TARİHİ 37 ( ) Genel bir tehlikeyi içerecek bir biçimde tahribat ve musibete neden olma suçunun gerçekleşme anı, sonucun yani tahribat ve musibetin gerçekleştiği andır, başka bir deyişle yapının genel bir tehlikeyi içerecek bir şekilde yıkılması halinde, yapının yıkıldığı andır. Bu nedenle suç tarihi de yıkılma anıdır, yasada öngörülen yaralanma yada ölüm sonucuna yol açtığı anda işlenmiş sayılır. (Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarihli 2002/314E-2003/15K sayılı kararı)

38 38 BİLİRKİŞİ RAPORLARI Yerel mahkemelerde yargıçlar kusur oranlarını, bilirkişi raporlarına göre belirlemektedir. İncelenen dosyalarda benzer olaylar arasında teknik sorumlulara atfedilen kusur oranlarının tespitinde gerekli titizliğin gösterilmediği, kusur yükletilemeyecek durumlarda bile az da olsa kusur yükletilmeye çalışıldığı görülmektedir. Ancak, gerek Borçlar Kanunu gerekse Tüketici Koruma Kanunu hükümleri gereğince kusur oranına bakılmaksızın, Karar verilen tazminatın tümü müşterek ve müteselsilen tarafların herhangi birinden tahsil edilebilmektedir. Teknik sorumlulara hiçbir kusur yükletilmeyecek hallerde bile, küçük de olsa kusur yükletilmesi, karşılayamayacakları bir zararın tamamından sorumlu olmalarına yol açmaktadır.

39 YARGI SÜRECİ 39 Yapının yerleşim yerinin doğru seçilip seçilmediği, Yapının projesinin; bilim, teknik ve yapıldığı tarihteki yasal mevzuata uygun yapılıp yapılmadığı, Yapının; projesine, bilim, teknik ve yapıldığı tarihteki mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığı, Yapının; yapı kullanma ruhsatında belirtilen amaca uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı, Yapıya, kullanım sürecinde gerekli bakım ve korumanın yapılıp yapılmadığı, Hangi nedenin ortaya çıkan sonuçla nedensellik bağının bulunduğu sorgulanarak yargı süreci başlatılmaktadır.

40 YARGI SÜRECİ Bir afet/depremde o bölgede faaliyet gösteren bir inşaat mühendisinin yapıdan dolayı ayrı ayrı suçu oluşabilmekte ve aynı suçtan bile olsa her birinden müstakil davalar şeklinde ayrı ayrı yargılanmakta, davalar birleştirilmemektedir. 40

41 SONUÇ VE ÖNERİLER 41 Bir yapımda görev alan İnşaat Mühendisinin aynı yerde çalışanların kimlik numarası, adres ve iletişim bilgilerinin bulunduğu bir liste yaparak bir nüshasını ileride doğabilecek savunma ihtiyaçları için saklaması hayati önem taşımaktadır. Bir binanın 10 sene önce şantiye şefliği yada denetim hizmetinde görev üstlenmiş bulunan inşaat mühendisi, işin müteahhidi, taşeronu veya ustalarını kendi lehine tanık sıfatıyla çağırmak istediği halde hiç birinin ismini bile hatırlayamamaktadır. Eğer yazılı belge ve tutanaklar da yoksa belki de haksız yere ağır cezalara maruz kalabilmektedir.

42 SONUÇ VE ÖNERİLER Şantiye şefi; hizmet akdiyle çalışmaya başladığı şantiyede mevzuatın kendisine verdiği sorumlulukların gereğini daima yazılı olarak yapmayı/yaptırmayı (Söz dosyaya girmez.) alışkanlık haline getirmeli, imzası bulunan belgelerin birer nüshasını kendisi için saklamalıdır. 42 Herhangi bir nedenle sorumluluk üstlendiği yapı ile ilişkisinin kesilmesi aşamasını bizzat takip ederek sonuçlandırmalı ve belgelerini saklamalıdır.

43 SONUÇ VE ÖNERİLER 43 Fenni mesul denetçi ve kontrol elemanları; Sorumluluk üstlendikleri inşaatlarda ilerde sorumlu tutulacakları mevzuata aykırı uygulamaları 3 gün içinde ilgili idareye yazılı olarak bildirmeyi, bu bildirimin bir suretini ömür boyu saklamayı alışkanlık haline getirmelidir.

44 SONUÇ VE ÖNERİLER 44 Hepsinden önemlisi, hiçbir inşaat mühendisinin hukuka aykırı bir fiille, zarara veya genel tehlikeyi doğuran bir tahribata neden olmamasıdır.

45 Teşekkür Ederim 45

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN 8043 YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4708 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 13/7/2001 Sayı : 24461 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 40 Amaç, kapsam ve tanımlar

Detaylı

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 13/7/2001-24461

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 13/7/2001-24461 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 13/7/2001-24461 Madde 1- Amaç, kapsam ve tanımlar Bu Kanunun amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına,

Detaylı

Yapı Denetimi Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri

Yapı Denetimi Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ Yapı Denetimi Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri Ekim - 2010 ANKARA 1 BASKI Ümit Ofset Form Mat. San. Tic. Ltd. Şti. Kazımkarabekir Caddesi No:41/1 Altındağ / Ankara Tel no: 0

Detaylı

YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU

YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU Sunanın Adı Sunu Tarihi Sunum Planı Sorumlu olunan Kanun ve Yönetmelikler Deprem sonrası

Detaylı

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN 8043 YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4708 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 13/7/2001 Sayı : 24461 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 40 Amaç, kapsam ve tanımlar

Detaylı

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN 8043 YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4708 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 13/7/2001 Sayı : 24461 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 40 Amaç, kapsam ve tanımlar

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (Değişik:RG-5/2/2013-28550) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi

Detaylı

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: 1 5 Şubat 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 26778 Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: YÖNETMELİK YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Bayındırlık ve Đskân Bakanlığından:

Bayındırlık ve Đskân Bakanlığından: 5 Şubat 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 26778 Bayındırlık ve Đskân Bakanlığından: YÖNETMELĐK YAPI DENETĐMĐ UYGULAMA YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN KAYITLARI İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ VE YETKİ BELGELİ USTALAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN KAYITLARI İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ VE YETKİ BELGELİ USTALAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN KAYITLARI İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ VE YETKİ BELGELİ USTALAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmî Gazete : 16.12.2010/27787 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler 15 23 Aralık 2009 Yayımlandığı Tarih 24 Aralık 2009 Sayı 431 İÇİNDEKİLER

Detaylı

YAPI DENETİMİ KURULUŞLARI VE TÜRKİYE DE YAPI DENETİMİ UYGULAMALARI

YAPI DENETİMİ KURULUŞLARI VE TÜRKİYE DE YAPI DENETİMİ UYGULAMALARI Yapı Denetimi Kuruluşları ve Tür kiye de Yapı Denetimi Uygulamaları YAPI DENETİMİ KURULUŞLARI VE TÜRKİYE DE YAPI DENETİMİ UYGULAMALARI Av. Cihan KIRANER Yapı Denetim Hukuku özellikle 99 Marmara ve Düzce

Detaylı

Sözleşme İlgili İdare Kesinti Payı = Sözleşme Yılı Hizmet Bedeli x3/ 100 =

Sözleşme İlgili İdare Kesinti Payı = Sözleşme Yılı Hizmet Bedeli x3/ 100 = EK-6 FORM 4 YAPI DENETİMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ YİBF No:.. Taraflar MADDE 1- Bir taraftan yapı sahibi...... veya adına hareket eden... ile diğer taraftan izin belge numaralı yapı denetim kuruluşu...

Detaylı

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 4- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir?

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 4- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir? 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1- Kanun kapsamı dışında kalan yapılar nelerdir? 2- Yapı denetim kuruluşlarının görevleri nelerdir? 3- Yapı denetim

Detaylı

PROJE VE YAPI DENETÇİSİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ İÇİN EĞİTİM NOTLARI. Hazırlayan : ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YAPI DENETİM DAİMİ KOMİSYONU

PROJE VE YAPI DENETÇİSİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ İÇİN EĞİTİM NOTLARI. Hazırlayan : ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YAPI DENETİM DAİMİ KOMİSYONU PROJE VE YAPI DENETÇİSİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ İÇİN EĞİTİM NOTLARI Hazırlayan : ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YAPI DENETİM DAİMİ KOMİSYONU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ÖNSÖZ... 3 TMMOB MESLEKİ DAVRANIŞ İLKELERİ...

Detaylı

Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği

Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına,

Detaylı

TIBBİ ETİK ve ADLİ SORUNLAR (Acil hekimliği alanında çalışan hekimlerin yasal sorumlulukları)

TIBBİ ETİK ve ADLİ SORUNLAR (Acil hekimliği alanında çalışan hekimlerin yasal sorumlulukları) TIBBİ ETİK ve ADLİ SORUNLAR (Acil hekimliği alanında çalışan hekimlerin yasal sorumlulukları) Doç. Dr. Gürol Cantürk Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı TIBBİ ETİK Hekimin hastaları,

Detaylı

Madde 3 Bu Yönetmelik 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereğince hazırlanmıştır.

Madde 3 Bu Yönetmelik 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereğince hazırlanmıştır. Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI. İSG'nde Proaktif yaklaşım: Risk oluşmadan önce öngörülerek yapılan önleyici faaliyetlerdir.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI. İSG'nde Proaktif yaklaşım: Risk oluşmadan önce öngörülerek yapılan önleyici faaliyetlerdir. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI İSG, işyerinde üretimin her aşamasında, tehlikeleri belirlemek, bu tehlikelerin sebep olacağı risklerin büyüklüğünü tahmin etmek ve gerekli tedbirleri önceden

Detaylı

HEKİMİN TIBBİ UYGULAMA HATALARINDAN DOĞAN CEZAİ SORUMLULUĞU

HEKİMİN TIBBİ UYGULAMA HATALARINDAN DOĞAN CEZAİ SORUMLULUĞU > Makaleler 25 HEKİMİN TIBBİ UYGULAMA HATALARINDAN DOĞAN CEZAİ SORUMLULUĞU Hekimin cezai sorumluluğu geniş anlamda hekimin tıp mesleğini icra ederken işlediği suçlarla, bu mesleğin icrası dolayısıyla işlemiş

Detaylı

Turist Rehberliği Meslek Kanunu ve Sıkça Sorulan Sorular

Turist Rehberliği Meslek Kanunu ve Sıkça Sorulan Sorular Turist Rehberliği Meslek Kanunu ve Sıkça Sorulan Sorular TURİST REHBERLERİ BİRLİĞİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 TEŞEKKÜR 7 TURIST REHBERLIĞI MESLEK KANUNU 13 Amaç, Kapsam ve Tanımlar 13 Mesleğe Kabul 16 Mesleğin

Detaylı

ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Dr. Adnan AĞIR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Şube Müdürü I.GİRİŞ Asıl işveren alt

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 05 ġubat 2008/26778 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlama görevi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na aittir. Bakanlık ilk kez 7 Haziran 1945 yılında Çalışma Bakanlığı

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK, ELEKTRONİK ve BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİKLER SÖZLEŞMELER TİP ÖLÇÜM ve MUAYENE RAPORLARI EN AZ ÜCRETLERİN BELİRLENMESİ ve UYGULAMA ESASLARI

Detaylı

ÖZELLİKLE FENNİ MESULLERİN FAİLLİK KONUMU AÇISINDAN İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU

ÖZELLİKLE FENNİ MESULLERİN FAİLLİK KONUMU AÇISINDAN İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU Özellikle Fenni Mesullerin Faillik Konumu Açısından İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu ÖZELLİKLE FENNİ MESULLERİN FAİLLİK KONUMU AÇISINDAN İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU N. Kaan KARCILIOĞLU * I. Suçun

Detaylı

MESLEK MENSUPLUĞU HUKUKU

MESLEK MENSUPLUĞU HUKUKU MESLEK MENSUPLUĞU HUKUKU 1-5531 SAYILI ORMAN MÜHENDİSLİĞİ, ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ VE AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ HAKKINDA KANUN 2-5531 SAYILI KANUN UYGULAMA YÖNETMELİKLERİ Eşref GİRGİN Orman

Detaylı

6645 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23 2015 PERŞEMBE

6645 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23 2015 PERŞEMBE 6645 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı: 29335 Kanun No. 6645 Kabul Tarihi:

Detaylı

5237 SAYILI TCK. 181-184. MADDELERİNDE YER ALAN ÇEVREYE KARŞI SUÇLAR 1

5237 SAYILI TCK. 181-184. MADDELERİNDE YER ALAN ÇEVREYE KARŞI SUÇLAR 1 5237 SAYILI TCK. 181-184. MADDELERİNDE YER ALAN ÇEVREYE KARŞI SUÇLAR 1 MUHAMMET MURAT ÜLKÜ ÇORUM CUMHURİYET SAVCISI 33516 1 Bu çalışma, Yeni Ceza Adalet Sistemi nin Cumhuriyet Savcıları ve Hakimlere tanıtımı

Detaylı

TürkMMMB GÖRÜŞÜ: İLGİLİ MADDENİN ETKB YÖNETMELİĞİ İLE ÇELİŞKİ YARATMAMASI GEREKİR!

TürkMMMB GÖRÜŞÜ: İLGİLİ MADDENİN ETKB YÖNETMELİĞİ İLE ÇELİŞKİ YARATMAMASI GEREKİR! SU YAPILARI DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmelik; (1) 20.02.2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Su Kullanım

Detaylı