İZMİR Muhasebe Müdürlüğüne,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İZMİR. 2.8.2010. Muhasebe Müdürlüğüne,"

Transkript

1 Sayı: YMM Konu: 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İZMİR Muhasebe Müdürlüğüne, 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde KararnamelerdeDeğişiklik Yapılmasına Dair Kanun hakkındaki açıklamalarımız aşağıdaki gibidir. 1.) Ödünç Para Verme İşleri ve BSMV 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 28/3.maddesinde 6009 sayılı Kanunun 1. maddesiyle yapılan düzenlemeyle, banker sayılmak için aranan devamlılık şartı, söz konusu işlemleri esas iştigal konusu olarak yapanlar şeklinde değiştirilmektedir. Bu değişiklikle, anılan maddenin ikinci fıkrasında belirtilen işlemleri esas faaliyet konusu olarak fiilen yürütenlerin banker sayılarak banka ve sigorta muameleleri vergisinin mükellefi olmaları amaçlanmaktadır. Ödünç para verme işlemini esas iştigal konusu olarak yapmayan, diğer bir deyişle esas faaliyet konusu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen işlemler ile borç para verme işlemi olmayanların, ticari icaplar gereği yaptıkları borç para verme işlemleri banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamı dışına çıkarılmakta, bu işlemlerin finansman hizmeti kapsamında değerlendirilerek katma değer vergisine tabi tutulması sağlanmaktadır. 2.) VOB İçin BSMV İstisnası Gider Vergileri Kanununun 29/1-(p) bendinde 6009 sayılı Kanunun 2. maddesiyle yapılan değişiklik ile banka ve sigorta muameleleri vergisi mükelleflerinin, Türkiye'de kurulu vadeli işlem ve opsiyon borsalarında gerçekleştirdikleri vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri nedeniyle lehlerine kalan tutarlar için 01 Ağustos 2010 dan geçerli olmak üzere vergi istisnası getirilmiştir. 3.) Mevcut Gelir Vergisi Tarifesinin Ücret Gelirleri Açısından 2010 Yılı Başından Geçerli Olmak Üzere Değiştirilmiştir Anayasa Mahkemesinin, 8/1/2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2009/144 sayılı Kararı ile Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesindeki "... fazlası %35 oranında..." ibaresi, ücret gelirleri yönünden iptal edilmiştir sayılı Kanunun 3. maddesiyle yapılan düzenleme ile Anayasa Mahkemesinin konu ile ilgili iptal gerekçeleri dikkate alınarak, ücret gelirleri bakımından tarifenin 3 üncü ve 4 üncü dilimlerinde değişiklik yapılmaktadır. Eski ve yeni vergi tarifesi aşağıda karşılaştırmalı olarak sunulmuştur: Halen Uygulanan Tarife Ücret Gelirleri İçin Yeni Tarife TL na kadar % TL na kadar % TL TL arası % TL TL arası % TL TL arası % TL TL arası % TL nın üstündeki kısım için % TL nın üstündeki kısım için % 35 1

2 Görüldüğü üzere; TL TL arasındaki ücret gelir dilimine daha önce % 27 vergi oranı uygulanmakta iken, yapılan değişiklik sonucu TL TL arasındaki ücret aralığına % 27 vergi oranı uygulanacaktır. Öte yandan, yapılan düzenlemenin 2010 yılı başından geçerli olması dikkate alınarak Gelir Vergisi Kanunu na 6009 sayılı Kanunun 6. maddesiyle eklenen geçici 78. madde ile ; 2010 takvim yılına ilişkin olarak yapılmış ücret ödemeleri için bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar yapılmış olan gelir vergisi tevkifat tutarlarının, 103 üncü maddede bu Kanunla yapılan değişiklik hükmü uyarınca hesaplanan vergiden fazla olması halinde, fark vergi tutarı terkin edilir, tahsil edilmişse mükelleflerin sonraki dönemlerde ödeyecekleri gelir vergisinden mahsup edilir, mahsup imkânının olmaması halinde ise red ve iade olunur. Eksik olması halinde ise bu fark, vergi sorumluları tarafından bu Kanunun yayımlanmasından sonra yapılacak ilk ücret ödemesinden kesilerek bu ödemenin ait olduğu döneme ilişkin muhtasar beyannamenin verilme ve ödeme süresi içinde topluca (muhtasar beyanname verme yükümlülüğü olmayanlar hariç) verilecek ayrı bir beyanname ile beyan edilir ve ödenir. Bu beyanname için ayrıca damga vergisi hesaplanmaz. Anılan sürede düzeltilen söz konusu fark için gecikme faizi ve vergi cezası aranmaz; eksik tahakkuk etmiş olan verginin bu süre içinde tamamlanmaması halinde bu tarihte vergi ziyaı doğmuş olur. Ücret gelirleri dışında kalan gelirler için ise, vergi tarifesinde bir değişiklik sözkonusu değildir. Uygulama Gelir İdaresi Başkanlığı nca yapılacak açıklamalara göre yürütülecektir. 4.) Menkul Kıymet Alım Satım Kazançları Üzerinden Yapılan Tevkifat Oranında Yapılan Değişiklik: Anayasa Mahkemesinin, 8/1/2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2009/145 sayılı Kararı ile Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının sonunda yer alan "Dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar için bu oran % 0 olarak uygulanır." ibaresi, vergi sistemimizde dar ve tam yükümlülük arasında elde edilen gelirin niteliği ve unsurları yönünden herhangi bir fark bulunmadığı, tersine ayrımcılık yapılmasının makul ve adil olmayıp mali gücü aynı olanların aynı, mali gücü farklı olanların ise farklı oranda vergilendirilmesini öngören "mali güç" ve "vergide eşitlik" ilkelerine aykırılık teşkil edeceği gerekçeleriyle iptal edilmiştir sayılı Kanunun 4. maddesiyle yapılan düzenlemeyle,193 sayılı Kanunun geçici 67 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci paragrafında yer alan Dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar için bu oran % 0 olarak uygulanır. cümlesi 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki mükellefler ile münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler için bu oran % 0 olarak uygulanır. şeklinde ve (17) numaralı fıkrasında yer alan her bir kazanç ibaresi her bir sermaye piyasası aracı, kazanç şeklinde değiştirilmiştir. Bilindiği üzere, 01/01/2006 tarihinden itibaren yürürlüğe giren vergileme rejimiyle, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasında ve elde tutulması sürecinde elde edilen gelirler üzerinden tevkifat yapılmasını öngören ve finansal araçların aynı şekilde vergilendirilmesini sağlayan bir sistem uygulamaya konulmuş olup; bu düzenleme, Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci maddesinde yer almaktadır. Anılan maddenin (1) numaralı fıkrasında yer 2

3 alan ve dar mükellefler için geçerli olan tevkifat oranı, 5527 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle 07/07/2006 tarihinden itibaren % 0 olarak uygulanmaktadır. Anılan maddeye istinaden çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararları ile tam mükelleflerin söz konusu gelirlerinde halen % 10 tevkifat oranı uygulanmaktadır. Ancak, tam mükelleflerin; hisse senedinden (menkul kıymet yatırım ortaklığı hisse senetleri hariç) elde ettikleri gelirlerde ve hisse senetlerine yada hisse senetleri endeksine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde.(menkul kıymet yatırım ortaklığı hisse senetlerinde elde ettikleri gelirlerde tevkifat oranı halen % 0 dır. Anayasa Mahkemesi dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar için % 0 tevkifat oranı uygulanmasına ilişkin düzenlemeyi Anayasaya aykırı bularak iptal etmiştir. İptal kararı dikkate alınarak yasa maddesindeki söz konusu 0 oranlı tevkifat oranı uygulamasının kapsamının şu şekilde değiştirilmesi söz konusudur: Türk Ticaret Kanunu na göre kurulmuş anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile aynı mahiyetteki yabancı şirketler, SPK nun düzenleme ve denetimine tabi fonlar ( münhasıran menkul kıymet diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artış kazancı elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan dar mükelleflerden 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu na göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığı nca belirlenenler dahil) için tevkifat oranının % 0 olması öngörülmektedir. Şimdi bu düzenlenmedeki ince noktayı yakından bakalım: düzenlemeyi önce 2 başlığa ayıralım, a) Türk Ticaret Kanunu na göre kurulmuş anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile aynı mahiyetteki yabancı şirketler, b) SPK nun düzenleme ve denetimine tabi fonlar ( münhasıran menkul kıymet diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artış kazancı elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan dar mükelleflerden 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu na göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığı nca belirlenenler dahil) için tevkifat oranının % 0 olması öngörülmektedir. (a) olarak işaretlediğimiz bölümde iki tür mükellefiyet var; bunlardan birincisi tam mükellefiyetler ki bunlar anonim, limited ve paylı komandit şirketlerdir. İkincisi bu mahiyetteki yabancı şirketler yani dar mükelleflerdir. (b) işaretli bölümdeki mükelleflerde grup olarak yukarıdakilere benzer yani birinci grup SPK nun denetimine tabi yatırım fonları ve ortaklıklardır, İkincisi bu mahiyetteki yabancı yatırım fonları ve ortaklıklardır ; diğer bir deyişle dar mükelleflerdir. Neden bu şekilde kategorize ettik? Neyi anlatmayı hedefledik.? Anayasa mahkemesi yabancı/yerli kanuni terimlerle tam mükellef/ dar mükellef farklılaştırması yaparak yerlilerin aleyhine yabancıların lehine vergileme yapamazsın diyor. Tasarı bunu sağlayabilmiş mi peki. Buna evet demek zor. Çünkü yukarıdaki (a) işaretli bölümdeki tam mükellef anonim, limited ve paylı komandit şirketlerde bu kazançlarda sıfır stopaj öngörülse de bunlar zaten bu kazançlarını diğer kazançlarıyla birlikte yıllık kurumlar vergisi beyannamesiyle beyan ederler ve vergisini verirler. Yine (b) işaretli bölümdeki tam mükellefiyetler olan SPK denetimine tabi fonlar olan grup GVK geçici 67. maddesinin (8) fıkrası ve 2006/10731 sayılı kararname ile dan beri sıfır oranda stopaja tabidirler. O zaman yeni gelen hüküm ne? Şudur yeni gelen hüküm dar mükellef anonim, limited ve paylı komandit şirketler ile, dar mükellef yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları sıfır oranda stopaja tabi olacaktır. Eee. Yüksek Mahkemenin iptalinden önceki dar mükellefler için sıfır oranında tevkifata muhatap zümreden ne kaldı geriye. Bir şey kaldı: Dar mükellef yani yabancı gerçek kişiler; işte bu kişilerin gelirleri üzerinden stopaj yapılacak artık. Uluslar arası sermayenin dünya ülkelerindeki yatırımının acaba yüzde kaçı fonlar ve şirketler aracılığı ile olmaksızın gerçek kişiler üzerinden yatırıma dönüşüyor ve bu bağlamda Türkiye ye gelen yabancı sermayenin acaba yüzde kaçı gerçek kişiler aracılığı ile geliyor. Bu soruya verilecek cevap düzenlemenin etkisi altındaki 3

4 kitlenin ne olduğunu gösterecektir. Dolayısıyla biraz biçim değiştirerek Anayasa Mahkemesi iptali öncesi hükümler devam etmektedir. Yasa maddesi 1 Ekim 2010 tarihinde yürürlüğe girmek üzere değiştirilmiştir: Diğer taraftan; Geçici 67. Maddenin 17 No lu bendindeki, maddedeki vergi oranlarının belirlenmesiyle ilgili olarak Bakanlar Kuruluna verilen yetki, sermaye piyasası araçlarını da kapsayacak şekilde genişletilmektedir. 5.) Devreden Yatırım İndiriminin Kullanımını Kısıtlayıcı Düzenleme Yapılmaktadır. Anayasa Mahkemesinin, 8/1/2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2009/144 sayılı Kararı ile 5479 sayılı Kanunla 193 sayılı Kanuna eklenen geçici 69 uncu maddenin birinci fıkrasının sonunda yer alan "sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait" ibaresi, geriye dönük düzenlemelerle kişilerin haklarının, hukuki istikrar ve güvenlik ilkesi gözetilmeden kısıtlanmasının hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmayacağı gerekçesiyle iptal edilmiştir sayılı Kanunun 5. maddesiyle yapılan düzenlemeyle, Anayasa Mahkemesinin konu ile ilgili iptal gerekçeleri dikkate alınarak, 193 sayılı Kanunun geçici 69 uncu maddesi uyarınca hesaplanan, ancak kazancın yetersiz olması nedeniyle indirilemeyen ve sonraki dönemlere devreden yatırım indirimi istisnasından yıl sınırlaması olmaksızın yararlanılmaya devam edilmesi sağlanmakta, vergi matrahlarının tespitinde yatırım indirimi istisnası olarak indirim konusu yapılacak tutarın ise ilgili kazanç tutarının % 25'ini aşmaması sağlanmaktadır. Böylece, yatırım indirimi tutarının süre sınırlamasına tabi tutulmadan ilgili kazançtan indirilmesi imkanı getirilmektedir. Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı ile, kazanç yetersizliği nedeniyle kullanılamayıp önceki yıllardan devreden yatırım indirimi istisnası bulunanların bu yatırım indirimi istisnalarını kullanma hakları doğmuştur. Daha önceki düzenlemede söz konusu istisnayı kullananlarda, istisnadan arta kalan kurumlar vergisine tabi bir kazanç bulunması halinde ise bu kazanca cari kurumlar vergisi oranı % 20 değil, (yatırım indirimi ile ilgili mevzuatın yürürlükte olduğu dönemde geçerli olan) % 30 kurumlar vergisi oranı uygulanmaktaydı. Bu defa yapılan düzenlemeyle ; 2010 yılı başından geçerli olmak üzere bu yatırım indirimi tutarının kullanımı ilgili yıl kurum kazancının % 25 i ile sınırlandırılmaktadır. Yani; yatırım indirimi tutarınız ne kadar fazla olursa olsun, örneğin 2010 yılı kazancınızın sadece % 25 ine yatırım indirimi uygulayabileceksiniz. Yatırım indiriminden arta kalan tutar ise sonraki yıla devredecektir. Bu arada bir değişiklik daha yapılmakta, yatırım indiriminden arta kalan kazanca % 30 değil cari kurumlar vergisi oranının yani % 20 oranının uygulanacağı yönünde düzenleme yapılmıştır. Yatırım indirimi konusuyla ilgili şunu söyleyebiliriz ki ; önceden kazanılmış yatırım indirimini hakkının tamamının mutlak olarak kullanılması engelleniyordu, tabir caiz ise hak gaspı var idi ; ki bu hak Yüksek Mahkeme tarafından mükellefe iade edildi ; Ancak bu kez hakkın kullanımı yıllar itibariyle sınırlandırma kuralı getirildi; denildi ki, tamam yatırım indirimini kullan ama sadece o yılki kurum kazancının %25 ile sınırlı olarak kullan %75 i üzerinden vergi ver. Örneğin; 1000 TL yatırım indirimi hakkınız var ve kurum kazancınız 100 TL ise; 25 TL yatırım indirimi istisnasından yararlan ( =) 975 TL gelecek yıllar yatırım indirimi devretsin, bu yıl (100-25=) 75 TL üzerinden vergi öde. Kural bu. Mükellefin kazanılmış yatırım indiriminin kullanımını kısıtlayıcı bu düzenlemenin Anayasa Mahkemesi nin iptal kararındaki gerekçeler ile bağdaşmadığını, kanunlaşması halinde mükellefle vergi idaresi arasında yeni ihtilaflar oluşturacağını düşünüyoruz. Bir diğer düzenleme ise, yatırım indiriminden yararlanan kazançlar üzerinden yapılacak gelir vergisi tevkifatı ile ilgilidir. Şöyle ki; Gelir Vergisi Kanunu nun 4842 sayılı Kanunla yürürlükten 4

5 kaldırılmadan önceki EK.1 ila EK:6 maddeleri hükümlerine göre hak kazanılan yatırım indiriminin kurum kazancından düşülmesi halinde, yatırım indiriminden yararlanılan bu tutar üzerinden aynı Kanunun Geçici 61. Maddesi uyarınca dağıtılsın dağıtılmasın % 19,8 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılmaktadır. Esasen, mevcut uygulama da halen bu yöndedir sayılı yasa ile yapılan düzenleme yeni bir düzenleme olmayıp sadece mevcut bu uygulamaya açıklık getirmektedir. Ayrıca belirtmek gerekir ki; Gelir Vergisi Kanunu nun mülga 19. Maddesine göre hak kazanılan ve dönem kazancından indirilen yatırım indirimi üzerinden anılan tevkifatın yapılması söz konusu değildir. Bu kapsamdaki kazançlar kurumun diğer kurumlar vergisine tabi kazançları gibi ancak dağıtılırsa dağıtıma bağlı olarak vergi tevkifatına tabi olacaktır. Bu kazançların dağıtımı halinde ise; Gelir Vergisi Kanunu nun 94/6-b, Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15/2 ve 30/3 Maddelerine göre vergi tevkifatı yapıldığı malumdur. Gelir Vergisi Kanunu nun yatırım indiriminin kullanımını düzenleyen Geçici 69. Maddesinde 6009 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler 2010 takvim yılı kazançlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu açıdan bakıldığında, 2010 yılı ilk geçici vergi beyannamelerinde yatırım indirimi uygulayanların altı aylık 2. geçici vergi döneminde yatırım indirimi hesaplamaları ilk dönem kazançlarını da içerecek şekilde yeni Kanuna uygun hale gelmiş olacaktır. Öte yandan; ilk geçici vergi beyannamelerinin o tarihte yürürlükte olan mevzuata göre verilmiş olduğu ve anılan tarihte yatırım indiriminin kullanımında bir sınırlama bulunmadığı, 6009 sayılı Kanunla yapılan değişikliğin 2010 takvim yılı kazançları için geçerli olmakla birlikte Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girdiği dikkate alınırsa 2010 yılı birinci geçici vergi dönemi beyannamelerinde yatırım indirimi uygulayanların bu beyanlarının düzeltilmesine gerek olmadığını düşünüyoruz. Mükellefin kazanılmış yatırım indirimi hakkının kullanımını kısıtlayıcı bu düzenlemenin Anayasa Mahkemesi nin iptal kararındaki gerekçeler ile bağdaşmadığını, mükellefle vergi idaresi arasında yeni ihtilaflar oluşturacağını düşünüyoruz. Yapılan bu düzenlemenin Anayasa aykırı olduğu iddiasıyla, geçici vergi ve/veya kurumlar vergisi beyannameleri ihtirazi kayıtla verilerek olayın yargıya taşınması mümkündür. Anayasa Mahkemesi nin kararı ile bu düzenleme iptal edilirse, konuya yargıya taşıyan mükelleflerin beyanları düzeltilecek fazla ödedikleri kurumlar vergisi iade edilecektir. Ancak; yatırım indiriminin düzeltilmesi, sonraki yıllar için problemler oluşturabilir.örneğin; 2010 yılı kurum kazancından 6009 sayılı Kanuna göre kurum kazancının % 25 i kadar yatırım indirimi düşen ve ihtirazi kayıtla beyanda bulunarak olayı yargıya taşıyan mükellefin, iptal kararı sonrası 2010 yılı beyanı düzeltildiğinde 2011 yılına devreden yatırım indirimi kalmayabilir. Eğer, mükellef 2011 yılı kazancından yatırım indirimi düşmüşse, 2010 yılının düzeltilmesi 2011 in de bu yeni duruma göre düzeltilmesini zorunlu kılar. 6.) E.Posta İle Tebligat 6009 sayılı Kanunun 7. maddesiyle yapılan düzenlemeyle, Vergi idaresince yapılacak tebligatların, elektronik ortamda da yapılması imkanı sağlanmıştır. 7.) Takdir Komisyonu ve Zamanaşımı Anayasa Mahkemesi 08 Ocak 2010 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Esas: 2006/124, Karar:2009/146 sayılı kararıyla; matrah takdiri için takdir komisyonuna başvurulmasının zamanaşımını durduracağı yönündeki Vergi Usul Kanunu nun 114. maddesindeki hükmü iptal etmişti. Söz konusu iptal kararının; kararın Resmi Gazete de yayımlanmasından altı ay sonra yürürlüğe gireceği belirtilmişti sayılı Kanun ile anılan maddede yapılan yeni düzenleme ile; takdir komisyonuna başvurulmasının zamanaşımını durduracağı ama işlemeyen sürenin bir yılı geçemeyeceği yönünde 5

6 değişiklik yapılmıştır. Bu düzenleme, 01 Temmuz 2010 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Öte yandan VUK na eklenen Geçici 28. Madde ile; 2005 öncesi dönemlerle ilgili olarak 01 Temmuz 2010 dan önce matrah takdiri için takdir komisyonuna sevk edilmiş olan işlemlerde, takdir edilen vergiler ve buna bağlı cezaların 2012 sonuna kadar tebliğ edilememesi halinde zamanaşımına uğrayacağı hüküm altına alınmıştır. Anayasa Mahkemesi iptal kararının 8 Temmuz 2010 dan itibaren yürürlüğe girdiği de dikkate Alınarak, özellikle Geçici 28 Madde ile yapılan düzenlemenin mükellefler ile vergi idaresi arasında yeni ihtilaflara yol açması muhtemel gözükmektedir. 8.) Vergi İncelemeleri 6009 sayılı Kanunun 9.. maddesiyle yapılan düzenlemeyle Vergi incelemeleri ile ilgili olarak 2011 yılı başından geçerli olmak üzere, özetini aşağıda verdiğimiz bazı düzenlemeler yapılmıştır. 1. İnceleme elamanları vergi incelemesine başlanıldığı hususunu bir tutanağa bağlayarak bir örneğini nezdinde vergi incelemesi yapılana verirler. 2. İnceleme elamanları Vergi kanunlarıyla ilgili kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ ve sirkülere aykırı vergi inceleme raporu düzenleyemezler. Ancak, bu düzenlemelerin vergi kanunlarına aykırı olduğu kanaatine varırlarsa bu hususu bağlı oldukları birimler aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığına düzenleyecekleri bir rapor ile bildirirler. 3. İncelemeye başlanıldığı tarihten itibaren, tam inceleme yapılması halinde en fazla bir yıl, sınırlı inceleme yapılması halinde ise en fazla altı ay içinde incelemeleri bitirmeleri esastır; altı ayı geçmemek üzere ek süre verilebilir. 4. İnceleme elamanları tarafından düzenlenen vergi inceleme raporları, vergi incelemesine yetkili olanların bağlı olduğu birimler nezdinde meslekte on yılını tamamlamış en az üç kişiden oluşturulacak rapor değerlendirme komisyonları tarafından vergi kanunları ile bunlara ilişkin kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ, sirküler ve özelgelere uygunluğu yönünden değerlendirilir. İncelemeyi yapanla komisyon arasında uyuşmazlık oluşması halinde uyuşmazlığa konu Rapor merkezi Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu tarafından vergi kanunları ile bunlara ilişkin kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ, sirküler ve özelgelere uygunluğu yönünden değerlendirilir. Bu komisyon tarafından yapılacak değerlendirmeye uygun olarak rapor düzenlenir. 5. Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu ile diğer rapor değerlendirme komisyonları yaptıkları değerlendirme sırasında, verilmiş bir özelgenin 369 uncu maddenin birinci fıkrası kapsamında olduğu kanaatine varmaları halinde, söz konusu özelge, Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonundan üç üye ile 413 üncü maddeye göre oluşturulan komisyondan iki üyenin katılımıyla oluşturulacak beş kişilik bir komisyon tarafından değerlendirilir. Bu komisyonca verilen kararlar, ilgili rapor değerlendirme komisyonu ile incelemeye yetkili olanı bağlar. 9.) YMM Tasdikleri 6009 sayılı Kanunun 10. maddesiyle VUK nun mükerrer 227 nci maddesinde yapılan düzenlemeyle, Yeminli Mali Müşavirlerin tasdik işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesine imkan sağlamak üzere Maliye Bakanlığı na yetki verilmiştir. 10.) Matbaalara Cezada Üst Sınır 6009 sayılı Kanunun 11. maddesiyle VUK nun 353 üncü maddesinin (8) numaralı bendininde yapılan düzenlemeyle, Belge basımı ile ilgili görevlerini kısmen yada tamamen yerine getirmeyen 6

7 anlaşmalı matbaa işletmecilerine bir takvim yılında kesilebilecek özel usulsüzlük cezasına TL lık üst sınır getirilmiştir. 11.) Bazı Özel Usulsüzlük Cezaları Hakkında Mevcut yasal düzenlemeye göre, belli tutarı aşan tahsilat ve ödemelerin banka aracılığı yerine getirilmesi zorunluluğuna uymayanlara işlem bedelinin % 5 i tutarında özel usulsüzlük cezası kesilmektedir sayılı Kanunun 12. maddesiyle VUK nun mükerrer 355 inci maddesinde yapılan düzenlemeyle, bu kapsamdaki fiillerden dolayı bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı TL yi geçemeyeceği yönünde düzenleme yapılmıştır. Öte yandan, elektronik ortamda verilmesi gereken beyannamelerle ilgili olarak uygulanacak özel usulsüzlük cezasına ilişkin VUK nun mükerrer 355. Maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarındaki hükümlerindeki süreler ve oranlarda değişiklik yapılmış olup fıkraların yeni hali aşağıdaki gibi olmuştur ( parantez içinde eski hükümler yer almaktadır) : Elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, beyannamenin kanuni süresinin sonundan başlayarak elektronik ortamda 30 (15) gün içinde verilmesi halinde 1/10 (1/4) oranında, bu sürenin dolmasını takip eden 30 (15) gün içinde verilmesi halinde ise 1/5 (1/2) oranında uygulanır. Elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen bildirim veya formlara ilişkin olarak süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen bildirim ve formların, belirlenen sürelerin sonundan itibaren 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmez, takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 (1/2) oranında uygulanır. 12.) Suç Duyurusunda Usul Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme yada kullanma, defterlerde muhasebe hileleri yapma gibi suç teşkil eden fiillerin tespiti halinde bu durum merkezi denetim elemanlarınca doğrudan Cumhuriyet Savcılığına bildirilmekte iken bu defa, 6009 sayılı Kanunun 13. maddesiyle VUK nun mükerrer 367 nci maddesinde yapılan düzenlemeyle, bu bildirimden önce rapor değerlendirme komisyonunun mütalaası alınacaktır. 13.) Yanılma ve Görüş Değişikliği Vergi idaresinden aldığı özelge doğrultusunda işlem yapan mükellef hakkında, daha sonra yapılan bir vergi incelemesi sırasında bu özelgedeki görüşün yanlış bulunması halinde vergi tarhiyatı yapılabiliyordu. Bu durumda, mükellef verginin yanı sıra gecikme faizi de ödemek durumunda kalıyor, sadece ceza kesilmiyordu. Bu defa,, 6009 sayılı Kanunun 14. maddesiyle VUK nun mükerrer 369 uncu maddesinde yapılan düzenlemeyle, yapılan yeni düzenleme ile bu gibi durumlarda gecikme faizi de alınmaması sağlanmıştır. Öte yandan; vergisel konularla ilgili olarak vergi idaresinin genel tebliğleri yada sirkülerlerinde değişiklik yaparak görüş ve kanaatini değiştirmesi halinde, bu yeni görüş ve kanaatin değişikliğin yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacağı, (yargı kararları ile iptal edilen düzenlemeler hariç olmak üzere) geriye dönük uygulanamayacağı yönünde hükümler ihdas edilmiştir. Sözkonusu yeni düzenleme 6009 sayılı Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. 14.) Özelge 7

8 Bilindiği üzere, mükellefler vergi durumları yada vergi uygulamalarıyla ilgili olarak tereddüte düştükleri yada tam olarak anlayamadıkları konularda vergi idaresinden yazılı görüş (özelge) talep edebilmektedirler sayılı Kanunun 15. maddesiyle VUK nun mükerrer 413 ncü maddesinde yapılan düzenlemeyle, Vergi idaresi, kendinden istenecek izahatı özelge ile cevaplayabileceği gibi gerek görürse tüm mükellefler için geçerli olmak üzere sirküler de yayımlayabilecektir. Özelge ve sirkülerler artık esas itibariyle Gelir İdaresi Başkanlığı nezdinde oluşturulacak bir komisyon tarafından hazırlanacaktır. Yerel teşkilat ancak; bu komisyon tarafından daha önce konu, kapsam ve mevzuat olarak tamamen aynı olan bir hususta oluşturulmuş özelge veya sirküler varsa bunlara uygun şekilde özelge taleplerini cevaplayabilecektir. Bir süredir özelge taleplerine verilen cevapların geciktiği malumdur. Oluşturulacak komisyonun gelecek bir çok özelge talebinden dolayı ciddi bir işyükü içine gireceği de ihtimal dahilindedir. Diğer taraftan, bu konudaki yetkisi kısıtlanmış olan yerel teşkilatın anılan komisyonun özelgeleri birikmeden kısa dönemde bunları esas alarak cevap vermesi şeklinde uygulaması pek fazla olmayacaktır. Özelge talep edecek mükelleflerin bu kanaatimizi de dikkate almalarını öneririz. 15.) Damga Vergisi İstisnaları 6009 sayılı Kanunun 17. maddesiyle 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablosunda yapılan düzenlemeyle, Halen tüketici finansman şirketlerinin kullandırdıkları tüketici kredileri için uygulanan damga vergisi istisnası, tüketici kredisi tanımına bağlı kalmaksızın finansman şirketlerini de kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Öte yandan, 5488 sayılı Tarım Kanunu çerçevesinde tarım ürünlerine ilişkin olarak üretici ile alıcı arasında düzenlenen tarımsal üretim sözleşmeleri damga vergisinden istisna edilmiştir. Ayrıca; tarımsal destekleme programları kapsamında hibe desteği sağlanması uygun görülen yatırım projelerine ilişkin olarak proje sahipleri ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı arasında düzenlenen kâğıtlar da damga vergisinden istisna kağıtlar arasına dahil edilmiştir. 16.) Karar ve İlam Harcı Harçlar Kanunu nun 28. Maddesine göre Karar ve ilam harcının dörtte dörtte biri peşin, geri kalanı kararın verilmesinden itibaren iki ay içinde ödenmesi şarttır. Öte yandan bilindiği üzere, aynı maddedeki Karar ve İlâm Harcı ödenmedikçe ilgiliye ilam verilmez. şeklindeki hüküm Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş durumdadır sayılı Kanunun 18. maddesiyle 492 sayılı Harçlar Kanununun 28/1-a maddesinde yapılan düzenlemeyle, ölüm ve cismani zarar sebebiyle açılan maddi ve manevi tazminat davalarında peşin alınan harcın oranının yirmide bir olarak uygulanması, peşin ödenen kısımdan geriye kalan harcın ödenmemiş olmasının, hükmün tebliğe çıkarılmasına, takibe konulmasına ve kanun yollarına başvurulmasına engel teşkil etmeyeceği, yönünde madde hükümlerinde değişiklik yapılmıştır. 17.) Yeni Harçlar 6009 sayılı Kanunun 19 ve 20. maddesiyle 492 sayılı Harçlar Kanununun 123. Maddesinde ve sayılı Kanuna ekli sayılı Tarifede yapılan düzenlemeyle, Mahkeme Harçları bölümüne keşif 8

9 harcı, İcra ve İflas Harçları bölümüne de haciz, teslim ve satış harcı eklenmiş, harç muafiyetine ait yasal düzenlemelerin bu harçlar açısından geçerli olmayacağı yönünde düzenleme yapılmıştır. 18.) Vergi İnceleme ve Denetim Koordinasyon Kurulu 6009 sayılı Kanunun 26. maddesiyle 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen 33/B maddesi ile, Vergi incelemesiyle ilgili planlama, koordinasyon ve diğer çalışmaları yapmak üzere Maliye Bakanlığı bünyesinde Vergi İnceleme ve Denetim Koordinasyon Kurulu oluşturulmaktadır. Bu kurulun önerisi üzerine Maliye Bakanlığı nca vergi incelemesiyle ilgili yönetmelik çıkarılacak olup, vergi incelemesiyle ilgili birimler görevlerini bu yönetmeliğe uygun olarak yerine getireceklerdir. 19.) Bazı Sağlık Hizmetlerinde KDV İstisnası 6009 sayılı Kanunun 28. maddesiyle Katma Değer Vergisi Kanununun 17/2-a maddesinde yapılan düzenlemeyle, Sağlık hizmeti sunan bazı kurumların teşhis ve tedaviye yönelik olarak birbirlerine yapacakları teslim ve hizmetler KDV den istisna edilmiştir. Tabiatıyla bu kapsama alınanlar tüm sağlık kurumları değildir. Sadece; genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların teşkil ettikleri birlikler, üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasî partiler ve sendikalar, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, kamu menfaatine yararlı dernekler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından işletilen hastane, klinik, dispanser, laboratuarlar gibi yerler bu istisnadan faydalanabilecektir. 20.) Bazı Kurumlar Vergisi Muafiyeti ve İstisnaları Kamu idare ve kuruluşları tarafından genel insan ve hayvan sağlığını korumak ve tedavi amacıyla işletilen hastane, klinik, dispanser, sanatoryum, huzurevi, çocuk bakımevi, hayvan hastanesi ve dispanseri, hayvan bakımevi, veteriner bakteriyoloji, seroloji, distofajin kuruluşları ve benzeri kuruluşlar kurumlar vergisinden muaftır sayılı Kanunun 43. maddesiyle 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesininde yapılan düzenlemeyle; bunlardan sağlık hizmeti sunanların teşhis ve tedaviye yönelik olarak birbirlerine yapacakları mal ve hizmet satışlarının bu muafiyeti ortadan kaldırmayacağı düzenlemesi yapılmıştır. Yabancı ülkeler veya uluslararası finans kuruluşları ile yapılan malî ve teknik işbirliği anlaşmaları çerçevesinde yalnızca kredi teminatı sağlamak üzere kurulmuş olup bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları teminat sorumluluk fonlarına ekleyen ve sahip oldukları fonları ortaklarına dağıtmaksızın, kredi sağlayan banka ve kuruluşlara yatıran kurumlar kurumlar vergisinden muaf tutulmuştur sayılı Kanun değişikliği öncesi bu muafiyet küçük ve orta büyüklükteki işletmelere kredi teminatı ile sınırlı tutulmuştu. Kurumlar Vergisi Kanunu nun kooperatiflere risturn istisnası getiren hükümlerinin 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulan Birliklerin üyeleri ile yaptıkları muameleler hakkında da uygulanacağı yönünde yasal düzenleme yapılmıştır. 21.) Motorlu Taşıtlarla İlgili Düzenleme 6009 sayılı Kanunun Geçici 5. maddesiyle 5838 sayılı Kanunun Geçici 2. maddesinde düzenleme yapılmış olup, bu düzenleme, eski model motorlu taşıtların hurdaya çıkarılmasına bağlı olarak bu araca ait motorlu taşıtlar vergisi, faiz, zam ve cezaların terkin edilmesi 9

SİRKÜLER RAPOR (2010-52)

SİRKÜLER RAPOR (2010-52) DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya T: 0.312.428

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI. Tahsilat ve Ödemelerin Belgelendirilme Mecburiyeti

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI. Tahsilat ve Ödemelerin Belgelendirilme Mecburiyeti ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Tahsilat ve Ödemelerin Belgelendirilme Mecburiyeti TAHSĠLAT VE ÖDEMELERĠNĠ BANKA VEYA BENZERĠ FĠNANS KURUMLARINCA DÜZENLENEN BELGELERLE TEVSĠK MECBURĠYETĠ Ticari iģlemler ve finansal

Detaylı

29 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6327 sayılı Kanunla bazı Kanunlarda değişiklikler yapılmıştır.

29 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6327 sayılı Kanunla bazı Kanunlarda değişiklikler yapılmıştır. SİRKÜLER TARİHİ : 2/7/2012 SİRKÜLER NO : 2012/59 VERGİ KANUNLARI İLE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI: 29 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6327 sayılı Kanunla bazı Kanunlarda

Detaylı

No: 2012/84 Tarih: 02.07.2012

No: 2012/84 Tarih: 02.07.2012 No: 2012/84 Tarih: 02.07.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

ASMMM0. Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası AÇIKLAMALARLA VE TABLOLARLA 5228 SAYILI KANUNLA VERGİ MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

ASMMM0. Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası AÇIKLAMALARLA VE TABLOLARLA 5228 SAYILI KANUNLA VERGİ MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ASMMM0 Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası AÇIKLAMALARLA VE TABLOLARLA 5228 SAYILI KANUNLA VERGİ MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER A. MURAT YILDIZ M. AYKUT KELECİOĞLU GELİRLER BAŞKONTROLÖRÜ

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 05.07.2012 Sayı: 2012/167 Ref: 4/167

SİRKÜLER İstanbul, 05.07.2012 Sayı: 2012/167 Ref: 4/167 SİRKÜLER İstanbul, 05.07.2012 Sayı: 2012/167 Ref: 4/167 Konu: 6327 SAYILI BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI MADDE 1-25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanunun; a) Geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrasındaki bu maddenin

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI MADDE 1-25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanunun; a) Geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrasındaki bu maddenin

Detaylı

KONU : BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK İÇEREN KANUN YAYIMLANDI

KONU : BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK İÇEREN KANUN YAYIMLANDI KONU : BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK İÇEREN KANUN YAYIMLANDI Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair

Detaylı

Sayı:42 29.06.2012 VERGİ SİRKÜLERİ

Sayı:42 29.06.2012 VERGİ SİRKÜLERİ Sayı:42 29.06.2012 VERGİ SİRKÜLERİ KONU: Bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sistemi kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun 29.06.2012 tarih ve 28338

Detaylı

KANUN BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 29 Haziran 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28338 KANUN BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6327

Detaylı

KANUN BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 29 Haziran 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28338 KANUN BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6327

Detaylı

8/6/1959 tarihli ve 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

8/6/1959 tarihli ve 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. Kanun Adı: BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No: 6327 Kabul Tarihi: 13/6/2012 Resmi Gazete No: 28338 Resmi Gazete Tarihi:

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (29.06.

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (29.06. BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (29.06.2012 T. 28338 R.G.) Kanun No. 6327 Kabul Tarihi: 13/6/2012

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU 9881 KURUMLAR VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası : 5520 Kabul Tarihi : 13/6/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 21/6/2006 Sayı : 26205 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet

Detaylı

KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR KANUN. Kanun No. 6327 Kabul Tarihi: 13/6/2012

KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR KANUN. Kanun No. 6327 Kabul Tarihi: 13/6/2012 29 Haziran 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28338 KANUN BĐREYSEL EMEKLĐLĐK TASARRUF VE YATIRIM SĐSTEMĐ KANUNU ĐLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR KANUN Kanun No. 6327

Detaylı

KANUN BĐREYSEL EMEKLĐLĐK TASARRUF VE YATIRIM SĐSTEMĐ KANUNU ĐLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR KANUN

KANUN BĐREYSEL EMEKLĐLĐK TASARRUF VE YATIRIM SĐSTEMĐ KANUNU ĐLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR KANUN 29 Haziran 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28338 KANUN BĐREYSEL EMEKLĐLĐK TASARRUF VE YATIRIM SĐSTEMĐ KANUNU ĐLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR KANUN Kanun No. 6327

Detaylı

Kanun No. 5838 Kabul Tarihi: 18/2/2009

Kanun No. 5838 Kabul Tarihi: 18/2/2009 BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 5838 Kabul Tarihi: 18/2/2009 MADDE 1-25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. GEÇİCİ

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 03.03.2009 Sayı: 2009/39 Ref: 4/39

SĐRKÜLER Đstanbul, 03.03.2009 Sayı: 2009/39 Ref: 4/39 SĐRKÜLER Đstanbul, 03.03.2009 Sayı: 2009/39 Ref: 4/39 Konu: 5838 SAYILI BAZI KANUNLARDA DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASI HAKKINDA KANUN YAYINLANMIŞTIR 28.02.2009 tarihli ve Mükerrer 27155 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan

Detaylı

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Yürürlüğü Girdi Duyuru:2006/14

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Yürürlüğü Girdi Duyuru:2006/14 1 İstanbul, 22.06.2006 13 Haziran 2006 tarihinde TBMM de kabul edilen ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun tüm hükümlerini iptal ederek yeniden düzenleyen 5520 sayılı kanun Cumhurbaşkanı tarafından

Detaylı

SİRKÜLER SİRKÜLER TARİH : 13.09.2014 SİRKÜLER NO : 2014/34

SİRKÜLER SİRKÜLER TARİH : 13.09.2014 SİRKÜLER NO : 2014/34 SİRKÜLER SİRKÜLER TARİH : 13.09.2014 SİRKÜLER NO : 2014/34 KONU: İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. 1 Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan

Detaylı

1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU

1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU 1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU Kanun değişikliklerine ilişkin liste: 1-13 üncü maddesine bir fıkra ekleyen 28/5/1986 tarih ve 3291 sayılı Kanun, 3/6/1986 tarih

Detaylı

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM ye Sunuldu

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM ye Sunuldu MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 43/2014 İstanbul, 03.06.2014 KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM ye Sunuldu AÇIKLAMALAR: Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılması ile

Detaylı

VERGİ KANUNLARINDA 5035 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/23

VERGİ KANUNLARINDA 5035 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/23 1 İstanbul, 20.01.2004 02.01.2004 tarih ve 25334 sayılı Mükerrer Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 5035 sayılı Kanun ile vergi kanunlarında önemli değişiklikler yapılmıştır. Anılan yasa ile

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

dair usul ve esasları düzenlemektir. 29.11.2010 tarihinde Gelir

dair usul ve esasları düzenlemektir. 29.11.2010 tarihinde Gelir Mevzuat Değişiklikleri 23.11.2010 tarihinde Gelir Đdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Rehber pdf formatında gib.gov.tr internet sayfasında

Detaylı

KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 11 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28615 KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013 MADDE 1 4/1/1961

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 11 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28615 KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013 MADDE 1 4/1/1961

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 18 11 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28615 KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013

Detaylı