İZMİR Muhasebe Müdürlüğüne,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İZMİR. 2.8.2010. Muhasebe Müdürlüğüne,"

Transkript

1 Sayı: YMM Konu: 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İZMİR Muhasebe Müdürlüğüne, 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde KararnamelerdeDeğişiklik Yapılmasına Dair Kanun hakkındaki açıklamalarımız aşağıdaki gibidir. 1.) Ödünç Para Verme İşleri ve BSMV 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 28/3.maddesinde 6009 sayılı Kanunun 1. maddesiyle yapılan düzenlemeyle, banker sayılmak için aranan devamlılık şartı, söz konusu işlemleri esas iştigal konusu olarak yapanlar şeklinde değiştirilmektedir. Bu değişiklikle, anılan maddenin ikinci fıkrasında belirtilen işlemleri esas faaliyet konusu olarak fiilen yürütenlerin banker sayılarak banka ve sigorta muameleleri vergisinin mükellefi olmaları amaçlanmaktadır. Ödünç para verme işlemini esas iştigal konusu olarak yapmayan, diğer bir deyişle esas faaliyet konusu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen işlemler ile borç para verme işlemi olmayanların, ticari icaplar gereği yaptıkları borç para verme işlemleri banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamı dışına çıkarılmakta, bu işlemlerin finansman hizmeti kapsamında değerlendirilerek katma değer vergisine tabi tutulması sağlanmaktadır. 2.) VOB İçin BSMV İstisnası Gider Vergileri Kanununun 29/1-(p) bendinde 6009 sayılı Kanunun 2. maddesiyle yapılan değişiklik ile banka ve sigorta muameleleri vergisi mükelleflerinin, Türkiye'de kurulu vadeli işlem ve opsiyon borsalarında gerçekleştirdikleri vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri nedeniyle lehlerine kalan tutarlar için 01 Ağustos 2010 dan geçerli olmak üzere vergi istisnası getirilmiştir. 3.) Mevcut Gelir Vergisi Tarifesinin Ücret Gelirleri Açısından 2010 Yılı Başından Geçerli Olmak Üzere Değiştirilmiştir Anayasa Mahkemesinin, 8/1/2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2009/144 sayılı Kararı ile Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesindeki "... fazlası %35 oranında..." ibaresi, ücret gelirleri yönünden iptal edilmiştir sayılı Kanunun 3. maddesiyle yapılan düzenleme ile Anayasa Mahkemesinin konu ile ilgili iptal gerekçeleri dikkate alınarak, ücret gelirleri bakımından tarifenin 3 üncü ve 4 üncü dilimlerinde değişiklik yapılmaktadır. Eski ve yeni vergi tarifesi aşağıda karşılaştırmalı olarak sunulmuştur: Halen Uygulanan Tarife Ücret Gelirleri İçin Yeni Tarife TL na kadar % TL na kadar % TL TL arası % TL TL arası % TL TL arası % TL TL arası % TL nın üstündeki kısım için % TL nın üstündeki kısım için % 35 1

2 Görüldüğü üzere; TL TL arasındaki ücret gelir dilimine daha önce % 27 vergi oranı uygulanmakta iken, yapılan değişiklik sonucu TL TL arasındaki ücret aralığına % 27 vergi oranı uygulanacaktır. Öte yandan, yapılan düzenlemenin 2010 yılı başından geçerli olması dikkate alınarak Gelir Vergisi Kanunu na 6009 sayılı Kanunun 6. maddesiyle eklenen geçici 78. madde ile ; 2010 takvim yılına ilişkin olarak yapılmış ücret ödemeleri için bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar yapılmış olan gelir vergisi tevkifat tutarlarının, 103 üncü maddede bu Kanunla yapılan değişiklik hükmü uyarınca hesaplanan vergiden fazla olması halinde, fark vergi tutarı terkin edilir, tahsil edilmişse mükelleflerin sonraki dönemlerde ödeyecekleri gelir vergisinden mahsup edilir, mahsup imkânının olmaması halinde ise red ve iade olunur. Eksik olması halinde ise bu fark, vergi sorumluları tarafından bu Kanunun yayımlanmasından sonra yapılacak ilk ücret ödemesinden kesilerek bu ödemenin ait olduğu döneme ilişkin muhtasar beyannamenin verilme ve ödeme süresi içinde topluca (muhtasar beyanname verme yükümlülüğü olmayanlar hariç) verilecek ayrı bir beyanname ile beyan edilir ve ödenir. Bu beyanname için ayrıca damga vergisi hesaplanmaz. Anılan sürede düzeltilen söz konusu fark için gecikme faizi ve vergi cezası aranmaz; eksik tahakkuk etmiş olan verginin bu süre içinde tamamlanmaması halinde bu tarihte vergi ziyaı doğmuş olur. Ücret gelirleri dışında kalan gelirler için ise, vergi tarifesinde bir değişiklik sözkonusu değildir. Uygulama Gelir İdaresi Başkanlığı nca yapılacak açıklamalara göre yürütülecektir. 4.) Menkul Kıymet Alım Satım Kazançları Üzerinden Yapılan Tevkifat Oranında Yapılan Değişiklik: Anayasa Mahkemesinin, 8/1/2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2009/145 sayılı Kararı ile Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının sonunda yer alan "Dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar için bu oran % 0 olarak uygulanır." ibaresi, vergi sistemimizde dar ve tam yükümlülük arasında elde edilen gelirin niteliği ve unsurları yönünden herhangi bir fark bulunmadığı, tersine ayrımcılık yapılmasının makul ve adil olmayıp mali gücü aynı olanların aynı, mali gücü farklı olanların ise farklı oranda vergilendirilmesini öngören "mali güç" ve "vergide eşitlik" ilkelerine aykırılık teşkil edeceği gerekçeleriyle iptal edilmiştir sayılı Kanunun 4. maddesiyle yapılan düzenlemeyle,193 sayılı Kanunun geçici 67 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci paragrafında yer alan Dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar için bu oran % 0 olarak uygulanır. cümlesi 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki mükellefler ile münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler için bu oran % 0 olarak uygulanır. şeklinde ve (17) numaralı fıkrasında yer alan her bir kazanç ibaresi her bir sermaye piyasası aracı, kazanç şeklinde değiştirilmiştir. Bilindiği üzere, 01/01/2006 tarihinden itibaren yürürlüğe giren vergileme rejimiyle, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasında ve elde tutulması sürecinde elde edilen gelirler üzerinden tevkifat yapılmasını öngören ve finansal araçların aynı şekilde vergilendirilmesini sağlayan bir sistem uygulamaya konulmuş olup; bu düzenleme, Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci maddesinde yer almaktadır. Anılan maddenin (1) numaralı fıkrasında yer 2

3 alan ve dar mükellefler için geçerli olan tevkifat oranı, 5527 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle 07/07/2006 tarihinden itibaren % 0 olarak uygulanmaktadır. Anılan maddeye istinaden çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararları ile tam mükelleflerin söz konusu gelirlerinde halen % 10 tevkifat oranı uygulanmaktadır. Ancak, tam mükelleflerin; hisse senedinden (menkul kıymet yatırım ortaklığı hisse senetleri hariç) elde ettikleri gelirlerde ve hisse senetlerine yada hisse senetleri endeksine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde.(menkul kıymet yatırım ortaklığı hisse senetlerinde elde ettikleri gelirlerde tevkifat oranı halen % 0 dır. Anayasa Mahkemesi dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar için % 0 tevkifat oranı uygulanmasına ilişkin düzenlemeyi Anayasaya aykırı bularak iptal etmiştir. İptal kararı dikkate alınarak yasa maddesindeki söz konusu 0 oranlı tevkifat oranı uygulamasının kapsamının şu şekilde değiştirilmesi söz konusudur: Türk Ticaret Kanunu na göre kurulmuş anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile aynı mahiyetteki yabancı şirketler, SPK nun düzenleme ve denetimine tabi fonlar ( münhasıran menkul kıymet diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artış kazancı elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan dar mükelleflerden 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu na göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığı nca belirlenenler dahil) için tevkifat oranının % 0 olması öngörülmektedir. Şimdi bu düzenlenmedeki ince noktayı yakından bakalım: düzenlemeyi önce 2 başlığa ayıralım, a) Türk Ticaret Kanunu na göre kurulmuş anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile aynı mahiyetteki yabancı şirketler, b) SPK nun düzenleme ve denetimine tabi fonlar ( münhasıran menkul kıymet diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artış kazancı elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan dar mükelleflerden 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu na göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığı nca belirlenenler dahil) için tevkifat oranının % 0 olması öngörülmektedir. (a) olarak işaretlediğimiz bölümde iki tür mükellefiyet var; bunlardan birincisi tam mükellefiyetler ki bunlar anonim, limited ve paylı komandit şirketlerdir. İkincisi bu mahiyetteki yabancı şirketler yani dar mükelleflerdir. (b) işaretli bölümdeki mükelleflerde grup olarak yukarıdakilere benzer yani birinci grup SPK nun denetimine tabi yatırım fonları ve ortaklıklardır, İkincisi bu mahiyetteki yabancı yatırım fonları ve ortaklıklardır ; diğer bir deyişle dar mükelleflerdir. Neden bu şekilde kategorize ettik? Neyi anlatmayı hedefledik.? Anayasa mahkemesi yabancı/yerli kanuni terimlerle tam mükellef/ dar mükellef farklılaştırması yaparak yerlilerin aleyhine yabancıların lehine vergileme yapamazsın diyor. Tasarı bunu sağlayabilmiş mi peki. Buna evet demek zor. Çünkü yukarıdaki (a) işaretli bölümdeki tam mükellef anonim, limited ve paylı komandit şirketlerde bu kazançlarda sıfır stopaj öngörülse de bunlar zaten bu kazançlarını diğer kazançlarıyla birlikte yıllık kurumlar vergisi beyannamesiyle beyan ederler ve vergisini verirler. Yine (b) işaretli bölümdeki tam mükellefiyetler olan SPK denetimine tabi fonlar olan grup GVK geçici 67. maddesinin (8) fıkrası ve 2006/10731 sayılı kararname ile dan beri sıfır oranda stopaja tabidirler. O zaman yeni gelen hüküm ne? Şudur yeni gelen hüküm dar mükellef anonim, limited ve paylı komandit şirketler ile, dar mükellef yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları sıfır oranda stopaja tabi olacaktır. Eee. Yüksek Mahkemenin iptalinden önceki dar mükellefler için sıfır oranında tevkifata muhatap zümreden ne kaldı geriye. Bir şey kaldı: Dar mükellef yani yabancı gerçek kişiler; işte bu kişilerin gelirleri üzerinden stopaj yapılacak artık. Uluslar arası sermayenin dünya ülkelerindeki yatırımının acaba yüzde kaçı fonlar ve şirketler aracılığı ile olmaksızın gerçek kişiler üzerinden yatırıma dönüşüyor ve bu bağlamda Türkiye ye gelen yabancı sermayenin acaba yüzde kaçı gerçek kişiler aracılığı ile geliyor. Bu soruya verilecek cevap düzenlemenin etkisi altındaki 3

4 kitlenin ne olduğunu gösterecektir. Dolayısıyla biraz biçim değiştirerek Anayasa Mahkemesi iptali öncesi hükümler devam etmektedir. Yasa maddesi 1 Ekim 2010 tarihinde yürürlüğe girmek üzere değiştirilmiştir: Diğer taraftan; Geçici 67. Maddenin 17 No lu bendindeki, maddedeki vergi oranlarının belirlenmesiyle ilgili olarak Bakanlar Kuruluna verilen yetki, sermaye piyasası araçlarını da kapsayacak şekilde genişletilmektedir. 5.) Devreden Yatırım İndiriminin Kullanımını Kısıtlayıcı Düzenleme Yapılmaktadır. Anayasa Mahkemesinin, 8/1/2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2009/144 sayılı Kararı ile 5479 sayılı Kanunla 193 sayılı Kanuna eklenen geçici 69 uncu maddenin birinci fıkrasının sonunda yer alan "sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait" ibaresi, geriye dönük düzenlemelerle kişilerin haklarının, hukuki istikrar ve güvenlik ilkesi gözetilmeden kısıtlanmasının hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmayacağı gerekçesiyle iptal edilmiştir sayılı Kanunun 5. maddesiyle yapılan düzenlemeyle, Anayasa Mahkemesinin konu ile ilgili iptal gerekçeleri dikkate alınarak, 193 sayılı Kanunun geçici 69 uncu maddesi uyarınca hesaplanan, ancak kazancın yetersiz olması nedeniyle indirilemeyen ve sonraki dönemlere devreden yatırım indirimi istisnasından yıl sınırlaması olmaksızın yararlanılmaya devam edilmesi sağlanmakta, vergi matrahlarının tespitinde yatırım indirimi istisnası olarak indirim konusu yapılacak tutarın ise ilgili kazanç tutarının % 25'ini aşmaması sağlanmaktadır. Böylece, yatırım indirimi tutarının süre sınırlamasına tabi tutulmadan ilgili kazançtan indirilmesi imkanı getirilmektedir. Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı ile, kazanç yetersizliği nedeniyle kullanılamayıp önceki yıllardan devreden yatırım indirimi istisnası bulunanların bu yatırım indirimi istisnalarını kullanma hakları doğmuştur. Daha önceki düzenlemede söz konusu istisnayı kullananlarda, istisnadan arta kalan kurumlar vergisine tabi bir kazanç bulunması halinde ise bu kazanca cari kurumlar vergisi oranı % 20 değil, (yatırım indirimi ile ilgili mevzuatın yürürlükte olduğu dönemde geçerli olan) % 30 kurumlar vergisi oranı uygulanmaktaydı. Bu defa yapılan düzenlemeyle ; 2010 yılı başından geçerli olmak üzere bu yatırım indirimi tutarının kullanımı ilgili yıl kurum kazancının % 25 i ile sınırlandırılmaktadır. Yani; yatırım indirimi tutarınız ne kadar fazla olursa olsun, örneğin 2010 yılı kazancınızın sadece % 25 ine yatırım indirimi uygulayabileceksiniz. Yatırım indiriminden arta kalan tutar ise sonraki yıla devredecektir. Bu arada bir değişiklik daha yapılmakta, yatırım indiriminden arta kalan kazanca % 30 değil cari kurumlar vergisi oranının yani % 20 oranının uygulanacağı yönünde düzenleme yapılmıştır. Yatırım indirimi konusuyla ilgili şunu söyleyebiliriz ki ; önceden kazanılmış yatırım indirimini hakkının tamamının mutlak olarak kullanılması engelleniyordu, tabir caiz ise hak gaspı var idi ; ki bu hak Yüksek Mahkeme tarafından mükellefe iade edildi ; Ancak bu kez hakkın kullanımı yıllar itibariyle sınırlandırma kuralı getirildi; denildi ki, tamam yatırım indirimini kullan ama sadece o yılki kurum kazancının %25 ile sınırlı olarak kullan %75 i üzerinden vergi ver. Örneğin; 1000 TL yatırım indirimi hakkınız var ve kurum kazancınız 100 TL ise; 25 TL yatırım indirimi istisnasından yararlan ( =) 975 TL gelecek yıllar yatırım indirimi devretsin, bu yıl (100-25=) 75 TL üzerinden vergi öde. Kural bu. Mükellefin kazanılmış yatırım indiriminin kullanımını kısıtlayıcı bu düzenlemenin Anayasa Mahkemesi nin iptal kararındaki gerekçeler ile bağdaşmadığını, kanunlaşması halinde mükellefle vergi idaresi arasında yeni ihtilaflar oluşturacağını düşünüyoruz. Bir diğer düzenleme ise, yatırım indiriminden yararlanan kazançlar üzerinden yapılacak gelir vergisi tevkifatı ile ilgilidir. Şöyle ki; Gelir Vergisi Kanunu nun 4842 sayılı Kanunla yürürlükten 4

5 kaldırılmadan önceki EK.1 ila EK:6 maddeleri hükümlerine göre hak kazanılan yatırım indiriminin kurum kazancından düşülmesi halinde, yatırım indiriminden yararlanılan bu tutar üzerinden aynı Kanunun Geçici 61. Maddesi uyarınca dağıtılsın dağıtılmasın % 19,8 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılmaktadır. Esasen, mevcut uygulama da halen bu yöndedir sayılı yasa ile yapılan düzenleme yeni bir düzenleme olmayıp sadece mevcut bu uygulamaya açıklık getirmektedir. Ayrıca belirtmek gerekir ki; Gelir Vergisi Kanunu nun mülga 19. Maddesine göre hak kazanılan ve dönem kazancından indirilen yatırım indirimi üzerinden anılan tevkifatın yapılması söz konusu değildir. Bu kapsamdaki kazançlar kurumun diğer kurumlar vergisine tabi kazançları gibi ancak dağıtılırsa dağıtıma bağlı olarak vergi tevkifatına tabi olacaktır. Bu kazançların dağıtımı halinde ise; Gelir Vergisi Kanunu nun 94/6-b, Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15/2 ve 30/3 Maddelerine göre vergi tevkifatı yapıldığı malumdur. Gelir Vergisi Kanunu nun yatırım indiriminin kullanımını düzenleyen Geçici 69. Maddesinde 6009 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler 2010 takvim yılı kazançlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu açıdan bakıldığında, 2010 yılı ilk geçici vergi beyannamelerinde yatırım indirimi uygulayanların altı aylık 2. geçici vergi döneminde yatırım indirimi hesaplamaları ilk dönem kazançlarını da içerecek şekilde yeni Kanuna uygun hale gelmiş olacaktır. Öte yandan; ilk geçici vergi beyannamelerinin o tarihte yürürlükte olan mevzuata göre verilmiş olduğu ve anılan tarihte yatırım indiriminin kullanımında bir sınırlama bulunmadığı, 6009 sayılı Kanunla yapılan değişikliğin 2010 takvim yılı kazançları için geçerli olmakla birlikte Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girdiği dikkate alınırsa 2010 yılı birinci geçici vergi dönemi beyannamelerinde yatırım indirimi uygulayanların bu beyanlarının düzeltilmesine gerek olmadığını düşünüyoruz. Mükellefin kazanılmış yatırım indirimi hakkının kullanımını kısıtlayıcı bu düzenlemenin Anayasa Mahkemesi nin iptal kararındaki gerekçeler ile bağdaşmadığını, mükellefle vergi idaresi arasında yeni ihtilaflar oluşturacağını düşünüyoruz. Yapılan bu düzenlemenin Anayasa aykırı olduğu iddiasıyla, geçici vergi ve/veya kurumlar vergisi beyannameleri ihtirazi kayıtla verilerek olayın yargıya taşınması mümkündür. Anayasa Mahkemesi nin kararı ile bu düzenleme iptal edilirse, konuya yargıya taşıyan mükelleflerin beyanları düzeltilecek fazla ödedikleri kurumlar vergisi iade edilecektir. Ancak; yatırım indiriminin düzeltilmesi, sonraki yıllar için problemler oluşturabilir.örneğin; 2010 yılı kurum kazancından 6009 sayılı Kanuna göre kurum kazancının % 25 i kadar yatırım indirimi düşen ve ihtirazi kayıtla beyanda bulunarak olayı yargıya taşıyan mükellefin, iptal kararı sonrası 2010 yılı beyanı düzeltildiğinde 2011 yılına devreden yatırım indirimi kalmayabilir. Eğer, mükellef 2011 yılı kazancından yatırım indirimi düşmüşse, 2010 yılının düzeltilmesi 2011 in de bu yeni duruma göre düzeltilmesini zorunlu kılar. 6.) E.Posta İle Tebligat 6009 sayılı Kanunun 7. maddesiyle yapılan düzenlemeyle, Vergi idaresince yapılacak tebligatların, elektronik ortamda da yapılması imkanı sağlanmıştır. 7.) Takdir Komisyonu ve Zamanaşımı Anayasa Mahkemesi 08 Ocak 2010 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Esas: 2006/124, Karar:2009/146 sayılı kararıyla; matrah takdiri için takdir komisyonuna başvurulmasının zamanaşımını durduracağı yönündeki Vergi Usul Kanunu nun 114. maddesindeki hükmü iptal etmişti. Söz konusu iptal kararının; kararın Resmi Gazete de yayımlanmasından altı ay sonra yürürlüğe gireceği belirtilmişti sayılı Kanun ile anılan maddede yapılan yeni düzenleme ile; takdir komisyonuna başvurulmasının zamanaşımını durduracağı ama işlemeyen sürenin bir yılı geçemeyeceği yönünde 5

6 değişiklik yapılmıştır. Bu düzenleme, 01 Temmuz 2010 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Öte yandan VUK na eklenen Geçici 28. Madde ile; 2005 öncesi dönemlerle ilgili olarak 01 Temmuz 2010 dan önce matrah takdiri için takdir komisyonuna sevk edilmiş olan işlemlerde, takdir edilen vergiler ve buna bağlı cezaların 2012 sonuna kadar tebliğ edilememesi halinde zamanaşımına uğrayacağı hüküm altına alınmıştır. Anayasa Mahkemesi iptal kararının 8 Temmuz 2010 dan itibaren yürürlüğe girdiği de dikkate Alınarak, özellikle Geçici 28 Madde ile yapılan düzenlemenin mükellefler ile vergi idaresi arasında yeni ihtilaflara yol açması muhtemel gözükmektedir. 8.) Vergi İncelemeleri 6009 sayılı Kanunun 9.. maddesiyle yapılan düzenlemeyle Vergi incelemeleri ile ilgili olarak 2011 yılı başından geçerli olmak üzere, özetini aşağıda verdiğimiz bazı düzenlemeler yapılmıştır. 1. İnceleme elamanları vergi incelemesine başlanıldığı hususunu bir tutanağa bağlayarak bir örneğini nezdinde vergi incelemesi yapılana verirler. 2. İnceleme elamanları Vergi kanunlarıyla ilgili kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ ve sirkülere aykırı vergi inceleme raporu düzenleyemezler. Ancak, bu düzenlemelerin vergi kanunlarına aykırı olduğu kanaatine varırlarsa bu hususu bağlı oldukları birimler aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığına düzenleyecekleri bir rapor ile bildirirler. 3. İncelemeye başlanıldığı tarihten itibaren, tam inceleme yapılması halinde en fazla bir yıl, sınırlı inceleme yapılması halinde ise en fazla altı ay içinde incelemeleri bitirmeleri esastır; altı ayı geçmemek üzere ek süre verilebilir. 4. İnceleme elamanları tarafından düzenlenen vergi inceleme raporları, vergi incelemesine yetkili olanların bağlı olduğu birimler nezdinde meslekte on yılını tamamlamış en az üç kişiden oluşturulacak rapor değerlendirme komisyonları tarafından vergi kanunları ile bunlara ilişkin kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ, sirküler ve özelgelere uygunluğu yönünden değerlendirilir. İncelemeyi yapanla komisyon arasında uyuşmazlık oluşması halinde uyuşmazlığa konu Rapor merkezi Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu tarafından vergi kanunları ile bunlara ilişkin kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ, sirküler ve özelgelere uygunluğu yönünden değerlendirilir. Bu komisyon tarafından yapılacak değerlendirmeye uygun olarak rapor düzenlenir. 5. Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu ile diğer rapor değerlendirme komisyonları yaptıkları değerlendirme sırasında, verilmiş bir özelgenin 369 uncu maddenin birinci fıkrası kapsamında olduğu kanaatine varmaları halinde, söz konusu özelge, Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonundan üç üye ile 413 üncü maddeye göre oluşturulan komisyondan iki üyenin katılımıyla oluşturulacak beş kişilik bir komisyon tarafından değerlendirilir. Bu komisyonca verilen kararlar, ilgili rapor değerlendirme komisyonu ile incelemeye yetkili olanı bağlar. 9.) YMM Tasdikleri 6009 sayılı Kanunun 10. maddesiyle VUK nun mükerrer 227 nci maddesinde yapılan düzenlemeyle, Yeminli Mali Müşavirlerin tasdik işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesine imkan sağlamak üzere Maliye Bakanlığı na yetki verilmiştir. 10.) Matbaalara Cezada Üst Sınır 6009 sayılı Kanunun 11. maddesiyle VUK nun 353 üncü maddesinin (8) numaralı bendininde yapılan düzenlemeyle, Belge basımı ile ilgili görevlerini kısmen yada tamamen yerine getirmeyen 6

7 anlaşmalı matbaa işletmecilerine bir takvim yılında kesilebilecek özel usulsüzlük cezasına TL lık üst sınır getirilmiştir. 11.) Bazı Özel Usulsüzlük Cezaları Hakkında Mevcut yasal düzenlemeye göre, belli tutarı aşan tahsilat ve ödemelerin banka aracılığı yerine getirilmesi zorunluluğuna uymayanlara işlem bedelinin % 5 i tutarında özel usulsüzlük cezası kesilmektedir sayılı Kanunun 12. maddesiyle VUK nun mükerrer 355 inci maddesinde yapılan düzenlemeyle, bu kapsamdaki fiillerden dolayı bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı TL yi geçemeyeceği yönünde düzenleme yapılmıştır. Öte yandan, elektronik ortamda verilmesi gereken beyannamelerle ilgili olarak uygulanacak özel usulsüzlük cezasına ilişkin VUK nun mükerrer 355. Maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarındaki hükümlerindeki süreler ve oranlarda değişiklik yapılmış olup fıkraların yeni hali aşağıdaki gibi olmuştur ( parantez içinde eski hükümler yer almaktadır) : Elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, beyannamenin kanuni süresinin sonundan başlayarak elektronik ortamda 30 (15) gün içinde verilmesi halinde 1/10 (1/4) oranında, bu sürenin dolmasını takip eden 30 (15) gün içinde verilmesi halinde ise 1/5 (1/2) oranında uygulanır. Elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen bildirim veya formlara ilişkin olarak süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen bildirim ve formların, belirlenen sürelerin sonundan itibaren 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmez, takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 (1/2) oranında uygulanır. 12.) Suç Duyurusunda Usul Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme yada kullanma, defterlerde muhasebe hileleri yapma gibi suç teşkil eden fiillerin tespiti halinde bu durum merkezi denetim elemanlarınca doğrudan Cumhuriyet Savcılığına bildirilmekte iken bu defa, 6009 sayılı Kanunun 13. maddesiyle VUK nun mükerrer 367 nci maddesinde yapılan düzenlemeyle, bu bildirimden önce rapor değerlendirme komisyonunun mütalaası alınacaktır. 13.) Yanılma ve Görüş Değişikliği Vergi idaresinden aldığı özelge doğrultusunda işlem yapan mükellef hakkında, daha sonra yapılan bir vergi incelemesi sırasında bu özelgedeki görüşün yanlış bulunması halinde vergi tarhiyatı yapılabiliyordu. Bu durumda, mükellef verginin yanı sıra gecikme faizi de ödemek durumunda kalıyor, sadece ceza kesilmiyordu. Bu defa,, 6009 sayılı Kanunun 14. maddesiyle VUK nun mükerrer 369 uncu maddesinde yapılan düzenlemeyle, yapılan yeni düzenleme ile bu gibi durumlarda gecikme faizi de alınmaması sağlanmıştır. Öte yandan; vergisel konularla ilgili olarak vergi idaresinin genel tebliğleri yada sirkülerlerinde değişiklik yaparak görüş ve kanaatini değiştirmesi halinde, bu yeni görüş ve kanaatin değişikliğin yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacağı, (yargı kararları ile iptal edilen düzenlemeler hariç olmak üzere) geriye dönük uygulanamayacağı yönünde hükümler ihdas edilmiştir. Sözkonusu yeni düzenleme 6009 sayılı Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. 14.) Özelge 7

8 Bilindiği üzere, mükellefler vergi durumları yada vergi uygulamalarıyla ilgili olarak tereddüte düştükleri yada tam olarak anlayamadıkları konularda vergi idaresinden yazılı görüş (özelge) talep edebilmektedirler sayılı Kanunun 15. maddesiyle VUK nun mükerrer 413 ncü maddesinde yapılan düzenlemeyle, Vergi idaresi, kendinden istenecek izahatı özelge ile cevaplayabileceği gibi gerek görürse tüm mükellefler için geçerli olmak üzere sirküler de yayımlayabilecektir. Özelge ve sirkülerler artık esas itibariyle Gelir İdaresi Başkanlığı nezdinde oluşturulacak bir komisyon tarafından hazırlanacaktır. Yerel teşkilat ancak; bu komisyon tarafından daha önce konu, kapsam ve mevzuat olarak tamamen aynı olan bir hususta oluşturulmuş özelge veya sirküler varsa bunlara uygun şekilde özelge taleplerini cevaplayabilecektir. Bir süredir özelge taleplerine verilen cevapların geciktiği malumdur. Oluşturulacak komisyonun gelecek bir çok özelge talebinden dolayı ciddi bir işyükü içine gireceği de ihtimal dahilindedir. Diğer taraftan, bu konudaki yetkisi kısıtlanmış olan yerel teşkilatın anılan komisyonun özelgeleri birikmeden kısa dönemde bunları esas alarak cevap vermesi şeklinde uygulaması pek fazla olmayacaktır. Özelge talep edecek mükelleflerin bu kanaatimizi de dikkate almalarını öneririz. 15.) Damga Vergisi İstisnaları 6009 sayılı Kanunun 17. maddesiyle 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablosunda yapılan düzenlemeyle, Halen tüketici finansman şirketlerinin kullandırdıkları tüketici kredileri için uygulanan damga vergisi istisnası, tüketici kredisi tanımına bağlı kalmaksızın finansman şirketlerini de kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Öte yandan, 5488 sayılı Tarım Kanunu çerçevesinde tarım ürünlerine ilişkin olarak üretici ile alıcı arasında düzenlenen tarımsal üretim sözleşmeleri damga vergisinden istisna edilmiştir. Ayrıca; tarımsal destekleme programları kapsamında hibe desteği sağlanması uygun görülen yatırım projelerine ilişkin olarak proje sahipleri ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı arasında düzenlenen kâğıtlar da damga vergisinden istisna kağıtlar arasına dahil edilmiştir. 16.) Karar ve İlam Harcı Harçlar Kanunu nun 28. Maddesine göre Karar ve ilam harcının dörtte dörtte biri peşin, geri kalanı kararın verilmesinden itibaren iki ay içinde ödenmesi şarttır. Öte yandan bilindiği üzere, aynı maddedeki Karar ve İlâm Harcı ödenmedikçe ilgiliye ilam verilmez. şeklindeki hüküm Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş durumdadır sayılı Kanunun 18. maddesiyle 492 sayılı Harçlar Kanununun 28/1-a maddesinde yapılan düzenlemeyle, ölüm ve cismani zarar sebebiyle açılan maddi ve manevi tazminat davalarında peşin alınan harcın oranının yirmide bir olarak uygulanması, peşin ödenen kısımdan geriye kalan harcın ödenmemiş olmasının, hükmün tebliğe çıkarılmasına, takibe konulmasına ve kanun yollarına başvurulmasına engel teşkil etmeyeceği, yönünde madde hükümlerinde değişiklik yapılmıştır. 17.) Yeni Harçlar 6009 sayılı Kanunun 19 ve 20. maddesiyle 492 sayılı Harçlar Kanununun 123. Maddesinde ve sayılı Kanuna ekli sayılı Tarifede yapılan düzenlemeyle, Mahkeme Harçları bölümüne keşif 8

9 harcı, İcra ve İflas Harçları bölümüne de haciz, teslim ve satış harcı eklenmiş, harç muafiyetine ait yasal düzenlemelerin bu harçlar açısından geçerli olmayacağı yönünde düzenleme yapılmıştır. 18.) Vergi İnceleme ve Denetim Koordinasyon Kurulu 6009 sayılı Kanunun 26. maddesiyle 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen 33/B maddesi ile, Vergi incelemesiyle ilgili planlama, koordinasyon ve diğer çalışmaları yapmak üzere Maliye Bakanlığı bünyesinde Vergi İnceleme ve Denetim Koordinasyon Kurulu oluşturulmaktadır. Bu kurulun önerisi üzerine Maliye Bakanlığı nca vergi incelemesiyle ilgili yönetmelik çıkarılacak olup, vergi incelemesiyle ilgili birimler görevlerini bu yönetmeliğe uygun olarak yerine getireceklerdir. 19.) Bazı Sağlık Hizmetlerinde KDV İstisnası 6009 sayılı Kanunun 28. maddesiyle Katma Değer Vergisi Kanununun 17/2-a maddesinde yapılan düzenlemeyle, Sağlık hizmeti sunan bazı kurumların teşhis ve tedaviye yönelik olarak birbirlerine yapacakları teslim ve hizmetler KDV den istisna edilmiştir. Tabiatıyla bu kapsama alınanlar tüm sağlık kurumları değildir. Sadece; genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların teşkil ettikleri birlikler, üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasî partiler ve sendikalar, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, kamu menfaatine yararlı dernekler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından işletilen hastane, klinik, dispanser, laboratuarlar gibi yerler bu istisnadan faydalanabilecektir. 20.) Bazı Kurumlar Vergisi Muafiyeti ve İstisnaları Kamu idare ve kuruluşları tarafından genel insan ve hayvan sağlığını korumak ve tedavi amacıyla işletilen hastane, klinik, dispanser, sanatoryum, huzurevi, çocuk bakımevi, hayvan hastanesi ve dispanseri, hayvan bakımevi, veteriner bakteriyoloji, seroloji, distofajin kuruluşları ve benzeri kuruluşlar kurumlar vergisinden muaftır sayılı Kanunun 43. maddesiyle 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesininde yapılan düzenlemeyle; bunlardan sağlık hizmeti sunanların teşhis ve tedaviye yönelik olarak birbirlerine yapacakları mal ve hizmet satışlarının bu muafiyeti ortadan kaldırmayacağı düzenlemesi yapılmıştır. Yabancı ülkeler veya uluslararası finans kuruluşları ile yapılan malî ve teknik işbirliği anlaşmaları çerçevesinde yalnızca kredi teminatı sağlamak üzere kurulmuş olup bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları teminat sorumluluk fonlarına ekleyen ve sahip oldukları fonları ortaklarına dağıtmaksızın, kredi sağlayan banka ve kuruluşlara yatıran kurumlar kurumlar vergisinden muaf tutulmuştur sayılı Kanun değişikliği öncesi bu muafiyet küçük ve orta büyüklükteki işletmelere kredi teminatı ile sınırlı tutulmuştu. Kurumlar Vergisi Kanunu nun kooperatiflere risturn istisnası getiren hükümlerinin 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulan Birliklerin üyeleri ile yaptıkları muameleler hakkında da uygulanacağı yönünde yasal düzenleme yapılmıştır. 21.) Motorlu Taşıtlarla İlgili Düzenleme 6009 sayılı Kanunun Geçici 5. maddesiyle 5838 sayılı Kanunun Geçici 2. maddesinde düzenleme yapılmış olup, bu düzenleme, eski model motorlu taşıtların hurdaya çıkarılmasına bağlı olarak bu araca ait motorlu taşıtlar vergisi, faiz, zam ve cezaların terkin edilmesi 9

1. Mevcut Gelir Vergisi Tarifesinin Ücret Gelirleri Açısından 2010 Yılı Başından Geçerli Olmak Üzere Değiştirilmesi Öngörülmektedir:

1. Mevcut Gelir Vergisi Tarifesinin Ücret Gelirleri Açısından 2010 Yılı Başından Geçerli Olmak Üzere Değiştirilmesi Öngörülmektedir: Sayı: YMM.03.2010-44 Konu: Vergi Kanunlarında Bazı Değişiklikler Yapılmasını Öngören Kanun Tasarısı İZMİR. 28.5.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, Halen TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu nda bulunan Gelir Vergisi Kanunu

Detaylı

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 400 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 27716 Resmi Gazete Tarihi 01.10.2010 Kapsam VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:400) Giriş 23.7.2010 tarihli ve 6009 sayılı Gelir

Detaylı

Anılan değişiklikler ile ilgili açıklamalarımız önceki yazılarımızda yer almaktadır.

Anılan değişiklikler ile ilgili açıklamalarımız önceki yazılarımızda yer almaktadır. Sayı: YMM.03.2011-01 Konu: Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No:227 İZMİR. 5.1.2011 Muhasebe Müdürlüğüne, Bilindiği üzere; Anayasa Mahkemesi nin iptal kararı dikkate alınarak Gelir Vergisi Kanunu nun Geçici

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 62 İST, 02.08.2010 VERGİ KANUNLARINDA BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 62 İST, 02.08.2010 VERGİ KANUNLARINDA BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 62 İST, 02.08.2010 ÖZET: Vergi kanunlarında bazı değişiklikler yapıldı. VERGİ KANUNLARINDA BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI 1 Ağustos 2010 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6009 sayılı

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

Sirküler no: 067 İstanbul, 2 Ağustos 2010

Sirküler no: 067 İstanbul, 2 Ağustos 2010 Sirküler no: 067 İstanbul, 2 Ağustos 2010 Konu: 6009 Sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu nun özel usulsüzlük cezalarına ilişkin hükümlerinde değişiklikler yapıldı. Özet: 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

Detaylı

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 277) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa(1) 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen geçici 67. maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının

Detaylı

2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yazı ekinde olup, eskiye göre değişen hususları şu şekilde özetleyebiliriz:

2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yazı ekinde olup, eskiye göre değişen hususları şu şekilde özetleyebiliriz: Sayı: YMM.03.2010-73 Konu: 2010/926 sayılı BKK (30 Eylül 2010 tarihli 27715 sayılı Resmi Gazete) İZMİR. 8.10.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 6009 sayılı Kanunla yapılan değişiklik gereği Geçici 67. Maddeyle

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sayı: YMM.03.2010-80 Konu: 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Uygulaması İle İlgili Olarak 6009 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Hk. İZMİR. 1.11.2010 Muhasebe

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2010-52)

SİRKÜLER RAPOR (2010-52) DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya T: 0.312.428

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık No: 2010/40 Tarih: 24.10.2010 Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI

SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI I. Giriş SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 İstanbul, 25.10.2010 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği nde;

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 09.11.2015/160-1

Sirküler Rapor Mevzuat 09.11.2015/160-1 Sirküler Rapor Mevzuat 09.11.2015/160-1 VERGİ İNCELEMELERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Birinci sınıf tüccarların, vergi incelemesine

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2010-059 Tarih : 22.10.2010 Konu : 6009 Sayılı Kanun İle Gider Vergileri Kanununda Banka Sigorta Muameleleri Vergisine İlişkin Yapılan Değişikle Alakalı Yayımlanan 87 Seri Numaralı Gider Vergileri

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İNTERNET SİTESİNDE YAYINLANAN ÖZELGELERİN VUK NUN 140 NCI MADDESİNE GÖRE YORUMLANMASI

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İNTERNET SİTESİNDE YAYINLANAN ÖZELGELERİN VUK NUN 140 NCI MADDESİNE GÖRE YORUMLANMASI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İNTERNET SİTESİNDE YAYINLANAN ÖZELGELERİN VUK NUN 140 NCI MADDESİNE GÖRE YORUMLANMASI 1. GİRİŞ Bilindiği üzere Vergi Usul Kanununun 413 ncü maddesinde, mükelleflerin Gelir İdaresi

Detaylı

A K A D E M İ SİRKÜLER 2010-21

A K A D E M İ SİRKÜLER 2010-21 ÇEŞİTLİ VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 6009 SAYILI TORBA KANUN 23.07.2010 tarihinde 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 1 Ağustos 2010 tarih ve

Detaylı

karar vermiş ve bu Karar, 8 Ocak 2010 tarihinde yürürlüğe girmişti.

karar vermiş ve bu Karar, 8 Ocak 2010 tarihinde yürürlüğe girmişti. Sayın Meslektaşımız; 10.08.2010 Sirküler, 2010 / 12 Konu: Yatırım indirimi istisnasının kullanımı kazancın % 25 i ile sınırlandırılmıģ olduğu, istisnadan sadece 2010 yılında yararlanılabileceği ve 2010

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/113 İstanbul, 15 Aralık 2008 KONU : Gelir si Kanununun

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlere Elektronik Ortamda Tasdik Yetkisi Verilmiştir.( VUK Mük Md.227)

Yeminli Mali Müşavirlere Elektronik Ortamda Tasdik Yetkisi Verilmiştir.( VUK Mük Md.227) Vergi İncelemelerinde Uyulacak Esaslar (VUK Md.140) Vergi Usul Kanunun 140. maddesinde yapılan değişiklikle; - Vergi incelemesine başlanmasının tutanağa bağlanarak bir örneğinin incelenen mükellefe verilmesi,

Detaylı

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR Sayı: YMM.03.2009-014 Konu: Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunda Yer Alan Vergi Tevkifat Oranları İZMİR. 3.2.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14580 Sayılı, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14592

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2007/22 İstanbul, 9 Mart 2007 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

denetim güç katar Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık

denetim güç katar Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık denetim güç katar Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax:0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No:

Detaylı

SİGORTA İŞLEMLERİ İLE KAMBİYO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GİDER VERGİLERİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI

SİGORTA İŞLEMLERİ İLE KAMBİYO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GİDER VERGİLERİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI 30.07.2008/120 SİGORTA İŞLEMLERİ İLE KAMBİYO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GİDER VERGİLERİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 86 seri No lu Gider Vergileri Genel Tebliğinde, 5766 sayılı Yasa ile 6802 sayılı Gider Vergileri

Detaylı

5766 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile 6802 sayılı Kanunun 30, 31 ve 47 nci maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Buna göre 6802 sayılı Kanunun;

5766 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile 6802 sayılı Kanunun 30, 31 ve 47 nci maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Buna göre 6802 sayılı Kanunun; Resmi Gazete Tarih: 26 Temmuz 2008 Sayı: 26948 Maliye Bakanlığından: GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 86 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009. Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı.

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009. Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı. SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009 ÖZET: Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı. GEMİ, DENİZ VE İÇ SU TAŞITLARI İLE İLGİLİ BAZI YASAL DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI 16

Detaylı

GVK nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Elde Edilen Gelirlere İlişkin GVK Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2007/12 İstanbul, 12.03.

GVK nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Elde Edilen Gelirlere İlişkin GVK Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2007/12 İstanbul, 12.03. İstanbul, 12.03.2007 08.03.2007 tarih ve 26456 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 263 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile kanunun geç. 67. maddesi kapsamında elde edilen gelirlerin ihtiyari beyanı

Detaylı

Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008

Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008 Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008 (27 Şubat 2008 Tarihli ve 26800 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır) MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI GEÇMİŞTE KAZANILAN YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASI SINIRLI OLARAK YENİDEN GETİRİLDİ Konu: Yatırım indirimi 17.08.2010 30.3.2006 tarihli ve 5479 sayılı Kanunun 2'nci maddesiyle Gelir

Detaylı

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME Yatırım ortaklıkları,sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslar arası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO: 2015/93 24.Aralık.2015 İçindekiler: * Ödeme ve tahsilatların bankadan geçirilmesi zorunluluğuna ilişkin VUK Genel Tebliği yayımlandı. ÖDEME VE TAHSİLATLARIN BANKADAN GEÇİRİLMESİ ZORUNLULUĞUNA

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan bazı maktu had ve tutarlar ile bazı iratların beyanında uygulanacak indirim oranı belirlendi.

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 ÖZET: 22 Kasım 2008 Tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NUN CEZA HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN 6009 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

VERGİ USUL KANUNU NUN CEZA HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN 6009 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 9 bu?lent sezgin:layout 1 11/9/10 3:11 PM Page 141 VERGİ USUL KANUNU NUN CEZA HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN 6009 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Bülent SEZGİN* 1-GİRİŞ 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı

Detaylı

TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU

TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU 1- Mükellefler İçin UYGULANACAK CEZANIN TUTARI (*) YÜRÜRLÜK TARİHİ ASGARİ TUTAR UYGULANACAK CEZANIN NEVİ Serbest Meslek

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ.

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. SİRKÜLER SAYI : 2014 01 KONU : Maliye Bakanlığının, 2014 Takvim Yılında Uygulanacak Vergi Usul Kanunda Yer alan Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarı Belirtilmiş Olan

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010 ÖZET: Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 5951 SAYILI KANUN YAYIMLANDI 05 Şubat 2010 tarihli Resmi

Detaylı

13/11/2008 tarihli ve 27053 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 27/10/2008 tarihli ve 2008/14272 sayılı kararnamenin eki Karar aşağıda yer almaktadır.

13/11/2008 tarihli ve 27053 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 27/10/2008 tarihli ve 2008/14272 sayılı kararnamenin eki Karar aşağıda yer almaktadır. 1. Bakanlar Kurulu Kararı İle Yapılan Düzenleme 13/11/2008 tarihli ve 27053 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 27/10/2008 tarihli ve 2008/14272 sayılı kararnamenin eki Karar aşağıda yer almaktadır. " MADDE

Detaylı

GİDER VERGİLERİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

GİDER VERGİLERİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 25.10.2010 / 121-1 GİDER VERGİLERİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 87 seri No lu Gider Vergileri Genel Tebliğinde 6009 sayılı Yasa ile Gider Vergileri Kanununda

Detaylı

Sirküler no: 071 İstanbul, 6 Ağustos 2010

Sirküler no: 071 İstanbul, 6 Ağustos 2010 Sirküler no: 071 İstanbul, 6 Ağustos 2010 Konu: 6009 Sayılı Kanun ile yatırım indirimi istisnası uygulaması hakkında değişiklikler yapıldı. Özet: 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015. 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi.

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015. 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. 2015 YILINDA GEÇERLİ OLACAK VERGİ USUL KANUNU'NDA YER ALAN BAZI TUTAR VE HADLER

Detaylı

5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunda 5917 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler

5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunda 5917 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunda 5917 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler * 5811 Sayılı Kanun 22.11.2008 tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanmıştır

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 14.07.2008 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/72 12.07.2008 tarih ve 26934 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği nde,

Detaylı

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir.

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (3) (4) DAR MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (Türkiye de işyeri/daimi temsilcisi bulunmayan) Hisse Senedi Alım Satım kazancı İMKB de işlem görmeyen hisse senetlerinin elden çıkarılmasından

Detaylı

No: 2011/32 Tarih: 01.07.2011

No: 2011/32 Tarih: 01.07.2011 No: 2011/32 Tarih: 01.07.2011 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/11-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2016 Yılında uygulanacak hadlerin belirlendiği 460 Sıra No lu

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 15.12.2008 269 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/131 06.12.2008 tarih ve 27076 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 269 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel

Detaylı

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK Kanun Adı: GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No: 6009 Kabul Tarihi: 23.7.2010 Resmi Gazete No: 27659 Resmi Gazete Tarihi: 1.8.2010

Detaylı

AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM AŞ Şehit Ersan Cad. No: 28 / 5 06680 Çankaya- Ankara. Tel:+90 312 4688150 Faks: +90 312 4270847 Ticaret Sicil No: Ankara-170606 www.aa-ymm.com SİRKÜLER Tarih,31/12/2013 Sayı:2013/46

Detaylı

Deniz Taşıtı İmal Edenlere Bu Kapsamda Yapılacak Teslim ve Hizmetler KDV den İstisna Edildi:

Deniz Taşıtı İmal Edenlere Bu Kapsamda Yapılacak Teslim ve Hizmetler KDV den İstisna Edildi: SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 30 İST, 28.02.2011 ÖZET: 6111 sayılı Kanunla bazı kanunlarda yapılan değişiklikler hakkında açıklamalar BAZI KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA AÇIKLAMALAR 6111 sayılı Bazı

Detaylı

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 414 üncü maddesi uyarınca, bu kanunda yer alan maktu hadler ile asgari

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Tebliğde Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2015 Yılında uygulanacak olan hadler yer almaktadır.

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013/9 Sirküler Tarihi : 02.01.2013 Konu : 01.01.2013 Tarihinden İtibaren Vergi Usul Kanunu nda Yer Alan, Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarları Belirtilmiş Olan Para ile Ödenecek Ceza

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. ( Sıra No : 422 )

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. ( Sıra No : 422 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 03.01.2013 Sirküler No : 2013 / 3-2 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ ( Sıra No : 422 ) 31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 422 Sıra

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:24)

SİRKÜLER RAPOR ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:24) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 22.08.2012 Sirküler No : 2012 / 62 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:24) 17.8.2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 24 Seri No.lu Özel Tüketim

Detaylı

- Özelge sistemi yeniden düzenlenmiş, özelgelerin ceza yanında faiz açısından da koruma sağlaması öngörülmüş,

- Özelge sistemi yeniden düzenlenmiş, özelgelerin ceza yanında faiz açısından da koruma sağlaması öngörülmüş, S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 02.08.2010 Sayı: 2010/38 Konu: Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete de Yayımlandı. Özet:

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar.

SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar. 21.01.2011 SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:403 yayımlanmış olup,

Detaylı

ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI. (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442)

ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI. (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442) ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442) a) Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010 Sayı : 2010/134 : 02/06/2010 TÜRMOB GENEL BAŞKANLIĞINA ANKARA Başbakanlık tarafından hazırlanan ve TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülecek olan GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE

Detaylı

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ;

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ; 2010 HESAP DÖNEMİ KESİN MİZAN BİLDİRİMİ ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLECEKTİR. Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerine (bankalar,finans kurumları, finansal

Detaylı

S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 01.09.2010 Sayı: 2010/41 Konu: Mükelleflerin izahat taleplerinin cevaplandırılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Özet: 28.08.2010 tarih ve 27686 sayılı

Detaylı

SİRKÜLER 2011/98. Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28154

SİRKÜLER 2011/98. Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28154 SİRKÜLER 2011/98 Erol AKSOY Yeminli Mali Müşavir İstanbul, 26/12/2011 Konu : Vergi Usul Kanununda Yer Alan Ve 01/01/2012 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had Ve Miktarlar Aralık 2011 PAZARTESİ

Detaylı

2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Sayın Üyemiz, 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı Malî Tatil İhdas

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler 29 Temmuz 05 Ağustos 2010 Yayımlandığı Tarih 06 Ağustos 2010 Sayı 456 İÇİNDEKİLER

Detaylı

A K A D E M İ SİRKÜLER 2009-25

A K A D E M İ SİRKÜLER 2009-25 VARLIK BARIŞI 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunun Bazı vergi kanunlarında da değişiklik yapan 25.06.2009 tarih ve 5917 sayılı Bütçe Kanunlarında yer Alan Bazı Hükümlerin

Detaylı

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik Duyuru Tarihi: 06.01.2014 Duyuru No : 2014-1 KONU : 2014 YILI MAKTU HADLER İLE ÖDENECEK CEZA MİKTARLARI HK. Bilindiği üzere; Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, Bu Kanunda yer alan maktu hadler

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları)

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları) Bankalardan sağlanan dövizli kredilerde vergisel maliyetler Melike Kılınç I. Giriş Şirketlerin yurtdışı ithalat ihracat işlemleri, döviz cinsinden pozisyon tutmak istemeleri, nihai ürünlerini ya da hizmetlerini

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2010-57)

SİRKÜLER RAPOR (2010-57) DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya T: 0.312.428

Detaylı

22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete de 87 Seri No.lı Gider Vergileri Genel Tebliği yayınlanmıştır.

22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete de 87 Seri No.lı Gider Vergileri Genel Tebliği yayınlanmıştır. SĐRKÜLER Đstanbul, 01.11.2010 Sayı: 2010/137 Ref:4/137 Konu: 87 SERĐ NO.LI GĐDER VERGĐLERĐ GENEL TEBLĐĞĐ YAYINLANMIŞTIR 22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete de 87 Seri No.lı Gider Vergileri Genel

Detaylı

İZMİR. 7.5.2010. Sayı: YMM.03.2010-39 Konu: Yatırım indirim. Muhasebe Müdürlüğüne,

İZMİR. 7.5.2010. Sayı: YMM.03.2010-39 Konu: Yatırım indirim. Muhasebe Müdürlüğüne, Sayı: YMM.03.2010-39 Konu: Yatırım indirim İZMİR. 7.5.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 1.) Anayasa Mahkemesi 2006/95 esas ve 15.10.2009 gün ve 2009/144 sayılı Kararıyla (Resmî Gazete: 8 Ocak 2010-27456) GVK

Detaylı

KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR

KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR Vergi Usul Kanunu'nun "Yetki" başlıklı mükerrer 414. maddesinde, Kanun'da yer alan maktu

Detaylı

Özelge: Mükelle yet Tesisi hk.

Özelge: Mükelle yet Tesisi hk. Özelge: Mükelle yet Tesisi hk. Sayı: 73903997-120[94-2012/2]-157 Tarih: 13/08/2013 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 73903997-120[94-2012/2]-157

Detaylı

YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİL

YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİL YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİLİR Mİ? Rızkullah ÇETİN* 1-GİRİŞ: Vergi mükellefleri mükellefiyet hayatları boyunca çeşitli sebeplerle, yapılan hizmetlere ve

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 1 )

SİRKÜLER RAPOR 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 1 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 24.02.2009 Sirküler No: 2009/28 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 1 ) 20.02.2009 tarih ve 27147 sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan 5225 sayılı Kültür Yatırımları

Detaylı

İstanbul, 12.08.2013 SİRKÜLER (2013-16)

İstanbul, 12.08.2013 SİRKÜLER (2013-16) İstanbul, 12.08.2013 SİRKÜLER (2013-16) Konu: Taşınmazların 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu na istinaden yapılacak sat ve geri kiralama (sale and lease back) işlemlerinde

Detaylı

TEBLİĞ. ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (Seri: V, No: 135)

TEBLİĞ. ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (Seri: V, No: 135) 20 Mart 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29301 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (Seri:

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI ÖZET : 2015/7910 sayılı BKK ile sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline

Detaylı