BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİNE İLİŞKİN MESLEK, İLKE VE SEÇİMLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİNE İLİŞKİN MESLEK, İLKE VE SEÇİMLERİ"

Transkript

1 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİNE İLİŞKİN MESLEK, İLKE VE SEÇİMLERİ *Nazım S.BURGUL, *Şahin AHMEDOV, *Osman EMİROĞLU *(Yakın Doğu Üni. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu) ÖZET Bu araştırmanın amacı; beden eğitimi ve spor bilimlerine ilişkin yüksekokullarından mezun bireylerin meslek seçimleri ile alternatifleri ortaya koymaktır. Meslek seçimi geçmişe göre daha karışık hale gelmiştir. Çünkü, bazı meslekler önemini ve geçerliliğini yitirmekte, teknoloji, populasyon değişmekte, kadınların daha geniş meslek alanlarına kabul edilişi ve ekonomik nedenlere bağlı olarak ilgi ve ihtiyaçlar ön plana çıkmaktadır. Ayrıca bilim ve teknolojideki gelişmelere bağlı olarak yeni meslek alanları da ortaya çıkmaktadır. Ancak meslek alanlarının artmasına karşın istihdam alanında ortaya çıkan sorunlar, çok yönlü ve iyi donanımlı elemana duyulan ihtiyaca paralel olarak işe girme güçlükleri de artarak devam etmektedir. İyi bir meslek ancak iyi bir eğitimle sağlanabilir. Eğitim sürekli olmalıdır. Çünkü bilim ve teknoloji hızla değişmektedir. Bu değişimleri yakalayabilmek için kişilerin sürekli olarak kendilerini yenilemesi ve her türlü eğitim fırsatını değerlendirmeleri gerekir. Bu araştırma, betimsel bir çalışma olmakla beraber konu ile ilgili literatür taranmıştır. Sonuçta, mesleklere ilişkin alternatifler; eğitim ve öğretim, yönetim ve organizasyon, performans, sağlık ve zindelik, spor gazeteciliği ve rekreasyon-animasyon çerçevesinde belirtilmiştir. Anahtar Kelimeler: beden eğitimi, spor, yüksekokul, meslek. ABSTRACT The aim of this study is to define the proffesion alternatives and choose of the individuals graduaded from colleges related with physical education and sport science. According to the past, choosing proffesion becomes more confused. This is because, some profession loose their importance and validity, technology and population are changing, the acceptance of women to broad range of professions and interests and needs becames more important due to economical reasons. Besides, new professions appears due to changes in science and technology. But, altough the profession fields increases, the problems in 1

2 employement area and finding new jobs of high qualified individuals are continuing progresively. Good profession provided by good education. Education must be continuous. That is because science and technology are changing so fast. To catch these changings, individuals must renew themselves and utilize every education opportunites. Rewiev of literature done in this study as a descriptive research. As a result, the alternative related with professions defined according to education-instruction, manegement and organization, performance, health and wellness, sports journalism and recreationanimation fields. Key words: Physical education, sports, higher school, profession GİRİŞ Meslek; bir kimsenin geçimini sağlamak, yaşamını sürdürmek amacıyla yapmış olduğu uğraşlara, çabalara denir. Hiç kuşkusuz, bu çabaların yasal bir çerçeve içinde olması, başka bir deyişle hukuki normlara uygun olması gerekir. Freud a göre ruh sağlığının temeli sevmek ve çalışmaktır. İnsanların mutluluğunun yarısı eşini sevmek, diğer yarısı işini sevmektir (Ankay, 1996: 22). İnsan yaşamının bazı önemli dönemleri vardır. Bu dönemlerde birey birtakım kararlar almak, hedefler ve ilkeler belirlemek ve uygulamaya geçirmek zorundadır. Bu dönemlerden birisi de meslek seçimidir. Meslek seçimini etkileyen çok çeşitli faktörler bulunmaktadır. Bunlar; ilgi, yetiştiği çevre, aldığı eğitim, hayattan beklentileri, içinde yaşadığı toplum ve değerleri, ülkenin eğitim politikası, ekonomik ve sosyal düzey v.b olabilir (Mirzeoğlu,2003:104). Başka bir tanımlamaya göre meslek, kişinin geçimini temin edebilmesi için çalıştığı iş veya bir iş yapabilmesi için sahip olduğu niteliklerdir. Herhangi bir işi yapabilmek için belirli niteliklere sahip olması gerekir (Ceylan,1994:12). Birey hayatının belli bir dönemini seçtiği mesleğin gerektiğdiği eğitimi almak ve bir kısmını da onun etkinliklerini yapmakla geçirir. İnsan hayatının önemli bir dönemini içine alan bu etkinliği onun üzerinde bir takım etkinliklerinin olabileceği düşünülebilir. Bunlar şöyle sıralanabilir. Meslek bireyin kişiliğine, statüsünün oluşmasına, nasıl bir hayat geçireceğine ve sosyal ilişkilerine etki edebilir (Koç, 1994: 26). Meslek seçimi geçmişe göre daha karışık hale gelmiştir. Çünkü, bazı meslekler önemini ve geçerliliğini yitirmekte, teknoloji, populasyon değişmekte, kadınların daha geniş 2

3 meslek alanlarına kabul edilişi ve ekonomik nedenlere bağlı olarak ilgi ve ihtiyaçlar ön plana çıkmaktadır. Ayrıca bilim ve teknolojideki gelişmelere bağlı olarak yeni meslek alanları da ortaya çıkmaktadır. Ancak meslek alanlarının artmasına karşın istihdam alanında ortaya çıkan sorunlar, çok yönlü ve iyi donanımlı elemana duyulan ihtiyaca paralel olarak işe girme güçlükleri de artarak devam etmektedir. Meslek seçimi, bireyin toplumun insan gücü ihtiyacını gözönüne alarak ilgi ve yeteneklerine uygun, ihtiyaçlarını karşılayabileceği ve kendisini ifade edebileceği ona açık mesleklerden birine yönelmesidir. Meslek seçme aşamasında olan bireylerin dikkate almaları gereken hususları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür. 1. Seçilmek istenen mesleğin ilgi ve yeteneklere uygunluğu, 2. İhtiyaçları karşılayıp karşılayamayacağı, 3. İşe giriş imkanları. Köknel (1981) yaptığı araştırmada üniversite öğrencilerinin %52 sinin oldukları bölümlerden memnun olmadıkları ve onların bu bölümleri seçerken daha çok maddi kazancına ve toplumsal saygınlığına baktıkları tespit etmiştir. Bunun nedeni ise, öğrencilerin kendilerini ve meslek alanlarını yeterince tanımadıkları olabilir. Kendi ilgi, yetenek ve ihtiyaçlarını tanımayan, seçtiği mesleğin ne tür bir eğitim ve donanım gerektirdiğini bilmeyen, işe giriş ve çalışma şartlarını araştırmayan bireylerin yapacağı tercihe etki edebilecek çok fazla sektör bulunmaktadır. Bireylerin meslek seçimlerine etki eden faktörleri genel olarak bireysel faktörler ve çevresel faktörler olarak ikiye ayırmak mümkündür Rozan (1982) ise bu faktörleri rastlantılar, bireysel şartlar, çevre ve aile olarak dörde ayırmıştır. İdeal olan meslek seçimi, bireysel faktörlerin ön planda olduğu yani; bireyin ilgi ve yeteneklerine uygun, gizli güçlerini geliştirebileceği, kendisini ifade edebileceği ve toplumun gelişmesine katkı sağlayabileceği bir mesleğe yönelmektir. Bu da ancak mesleki rehberlik çalışmaları ile mümkün olacaktır. Ortaöğretim döneminden başlayan mesleki rehberlik çalışmaları ve iyi bir yönlendirme ile bireylarin daha başarılı ve mutlu olabilecekleri birer mesleğe sahip olacakları unutulmamalıdır. 3

4 Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler Aile Etkisi Fikirlerini bildirmek ve tecrübelerini paylaşmakla beraber sizin adınıza kesinlikle karar vermemelidirler. Ancak onların deneyimlerinden yararlanabilir ve size rehberlik yapmalarını sağlayabilirsiniz. Örnek Bir İnsan Etkisi Örnek aldığınız bir insan sizin bu mesleğe yönelmenizi etkilemiş olabilir; siz aynı pozisyona veya aynı yeteneklere sahip olmayabilirsiniz. Bu nedenle onu taklit etmemelisiniz. Ancak, örnek alabilirsiniz. Mesleğe Başlamadan Önceki Deneyim ve Altyapınız Her zaman işe başladıktan sonra da öğreneceğiniz çok şey olduğunu bilmelisiniz. Bu nedenle mesleğinizle ilgili her fırsatı değerlendirerek kendinizi daha iyi donatmalısınız. Günümüzde bir mesleğe sahip olmak ve o meslekte işe girmek bir rekabete dönüşmüştür. Her zaman diğerlerinden bir adım daha önde ve farklı olmalısınız. Kişisel doyum ve tatmin düzeyi Bir işten doyum elde etmenin yolu, o işi sevmekten geçer. Bu nedenle sevmediğiniz bir işi düşünmeyiniz. Unutmayınız ki işinde mutlu olmayan bir insanın yaşamında da mutlu olması güçtür. İnsanlara yönelik olmak veya olmamak Kaç yaşında insanlarla çalışmak istediğinizi, büyük gruplarla veya birebir, İçe dönük, yada dışa dönüklük ve benzeri faktörleri iyi analiz etmeniz gerekmektedir. Alandaki istihdam olanağı Unutulmaması gereken, iş hiç bir zaman size gelmez; aramanız ve bulmanız gerekir. En alt düzeyden işe başlama ihtimalini her zaman göze almak gerekir. Genç bir meslek sahibi olarak; çok çalışmaya hazırlıklı, ekstra işler yapmaya gönüllü olmalısınız. Yeni fikirler öğrenmeli, deneyim kazanmalı ve alanınızda kararlılığınızı göstermek için en az arzu edilen pozisyonları kabul edilen pozisyonları kabul edebilmelisiniz. Eğer bu şekilde davranırsanız, başarılı olur ve mesleğinizde ilerlersiniz. 4

5 Para ve diğer kazançlar Hemen para kazanma imkanı, kazanç miktarı, gelecekte ne kadar kazanacağınız ve bu konulardaki beklentilerinizi netleştirmeniz yararınıza olacaktır. Bütün bu faktörler değerlendirildikten sonra, sağlıklı olarak meslek seçimine karar verebilirsiniz. Hangi meslek seçilirse seçilsin; en önemlisi sizin bu meslek için olan kararlılığınız, özveriniz ve de motivasyonunuzdur. Kişisel nitelikler ile mesleğin gerektirdiği özellikler arasında bir bağ kurma ve böylece bireyin uygun olan mesleği ortaya çıkarma doğrudan doğruya bir seçim yapma ve karar verme sürecidir. Bu karar anı insan yaşamının önemli dönemeçlerinden birini oluşturmaktadır. Bir mesleğe karar verdikten sonraki aşama, o mesleğin gerektirdiği eğitim ve hazırlıktır. Bir Meslek Seçimi İçin Gerekli Hazırlık İyi bir meslek ancak iyi bir eğitimle sağlanabilir. Eğitim sürekli olmalıdır. Çünkü bilim ve teknoloji hızla değişmektedir. Bu değişimleri yakalayabilmek için kişilerin sürekli olarak kendilerini yenilemesi ve her türlü eğitim fırsatını değerlendirmeleri gerekir. Her şeyden önce alanınızı çok iyi tanıyarak özelliklerini, alandaki iş fırsatlarını ve bu fırsatlar için kendi seçeneklerinizi oluşturmalısınız. Spor bilimleri alanında bilginiz geliştikçe, alanınızda ilgili çeşitli aktivitelerde deneyim kazanmalı ve çeşitli sertifikalar edinmelisiniz. Siz sadece bir mesleğe katılmıyor, o mesleğe ait biri oluyorsunuz. Bir mesleğe ait biri olabilmek ise, ancak sizin o mesleğe ait bilgileri öğrenmeye olan hazırlığınız ve de kapasitenizi en üst noktalara kadar geliştirmeye olan isteğiniz ile kendini gösterebilir. Bir mesleğe kendinizi en iyi şekilde hazırlayabilmek için en önemli konu hedef belirlemektir. Hedef belirleme bize planlı olmayı sağlamakla birlikte, yeteneklerimizi ve ilgi alanlarımızı anlama konusunda, yakın ve uzak beklentilerimizi gerçekleştirme konusunda yardımcı olur. Kısa dönemli hedefler; gün, hafta, az veya uzun olmayan periyotlarda gerçekleştirilen değişiklikler ve başarılardır. Uzun dönemli hedefler; daha uzun zaman alan başarılardır. Genellikle kısa dönemli hedeflerden daha geniş kapsamlıdırlar. Üniversitedeki başarınız, hedeflerinizi gerçekleştirmede oldukça etkilidir. Gerek akademik başarınız, gerekse insan ilişkilerinde gösterdiğiniz gayret ve topluma yararlı bir 5

6 insan olarak kendi değerinizi geliştirme konusunda verdiğiniz mücadele size çok şey kazandıracaktır. Bu nedenle üniversite eğitiminiz süresince karşınıza çıkan fırsatlardan en iyi şekilde yararlanın. Bunun anlamı üniversite hayatınızda sadece ders çalışmak olmamalıdır. Mesleki eğitiminizi en iyi şekilde gerçekleştirebilmek için genel eğitim ve mesleki derslerinizin yanında, seçmeli derslerinizi de özenle seçmelisiniz. Mesleki vaya branş dersleriniz sizin için daha ilgi çekici olabilir, ancak sizin bütün derlserden çok yönlü olarak, olabildiğince çok şey öğrenme isteğinde olmanız gerekir. Mesleki eğitiminizin en önemli kısmı; stajlar ve alan çalışmalarıdır. Özellikle seçtiğiniz alana yönelik öğretim elemanlarınızla daha sıkı bir iletişim içinde olmanız, onların çalışmaları ve uygulamalrına katılmanız ve daha yakından takip etmeniz avantajınıza olacaktır (Selahattin,1993:83). Örneğin, Laboratuvar çalışmaları, antrenörlük uygulaması, öğretmenlik uygulaması v.b. çalışmalara katılmak veya izlemek. İlgili Deneyimler; Üniversite eğitiminiz süresince; sınıf dışında, sınıf içinde gerçekleşen öğrenmeden çok daha fazlası gerçekleşir. Sadece çeşitli aktivitelere veya yarışmalara katılarak çok şey öğrenebilirsiniz. Örneğin, yarışmacı, hakem, idareci, antrenör v.b. Çalışmak için gönüllü olmalısınız. Başkalarına hizmet ve yardım ederken, gönüllü çalışan kişiler öğrenir ve yeteneklerini geliştirirler. Daha sonra bir iş için başvuru yaptığınızda, bu tecrübelerinizi özgeçmişinize dahi edebilirsiniz ve bunlar sizi diğerlerinden daha avantajlı duruma getirerek işe alınmanızı sağlayabilir. Bu nedenle, öğrencilik yaşantınızın başlangıcından itibaren, mesleğinizle ilgili her türlü aktiviteye katılmaya çalışın (Demirel, 2001:87) Örneğin; -Konferans, sempozyum, kongre ve sergilere katılmak, -Yarışmalara katılmak, -Mesleğinizdeki lider konumundaki kişilerden yararlanmak, -Akademik ve sosyal etkinliklerde aktif rol almak. Mesleğinin bir parçası olarak bir veya daha fazla sertifika elde edin. Kendinizi yetiştirmek için Lisansüstü eğitim olanakları zorlayın. 6

7 -Yüksek Lisans:Yaklaşık 2 yıl -Doktora:Yaklaşık 4 yıl İşe İstihdam: Üniversite yaaşaamınızın başlangıcında, üst sınıflardaki öğrenciler, öğretim elemanları ve mesleğinizdeki diğer kişilerle birlikte, iş alanları ile ilgili araştırmalar yapın. Karar verdiğiniz işe kendinizi en iyi nasıl hazırlayacağınız konusunda onların rehberliklerinden yararlanın. Unutmayınız ki, üniversite ortamında hiçbir bilgi size zorla verilemez. Ancak istediğiniz kadar öğrenir ve kazanabilirsiniz. Bu nedenle öğrenmeye ve çalışmaya istekli olun ve bunu ifade ediniz. Özellikle istediğiniz işi alma konusunda ihtiyacınız olan bilgileri elde ediniz. Bir iş başvurusunda yapmanız gerekenler, karşılaşabileceğiniz sorunlar hakkında bilgi sahibi olunuz. Örneğin; başvuru mektubu yazımı, özgeçmiş yazımı, vb. Bu konularda yararlanacağınız örnekler aşağıda verilmiştir. Bu örnekleri kendi özelliklerinize göre modifiye ederek kullanabilirsiniz. Bir İş Görüşmesinde Karşılaşılan Sorunlar 1. Ne tür bir iş arıyorsunuz? 2. Neden bu mesleği ve mezun olduğunuz bu üniversiteyi seçtiniz? 3. Almış olduğunuz eğitim, sizi bu mesleğe nasıl hazırladı? 4. Uzun süreli ve kısa süreli hedefleriniz nelerdir? 5. Kendiniz için bu meslekte ne gibi fırsatlar olabileceğini düşünüyorsunuz? 6. Hangi ortamlarda daha rahatsınız? 7. Bu başvurduğunuz iş için ne gibi tecrübeleriniz ve yetenekleriniz vardır? 8. En kuvvetli yönleriniz nelerdir? 9. En zayıf yönleriniz nelerdir? 10. En iyisini başarabilmek için sizi en çok motive eden şey nedir? 11. Ne gibi liderlik meziyetleriniz vardır? 12. Ne kadar ücret almayı umuyorsunuz? 13. Baskı (zor şartlar) altında çalışabilirmisiniz? 14. Gelecek 5 yıl içinde kendinizi ne yapıyor olarak görüyorsunuz? 15. Neden özellikle bu işi alabileceğinizi düşünüyorsunuz? 7

8 Beden Eğitimi ve Spor Bilimlerinde İstihdam Alanları Bir meslek seçimi aşamasının bireylerin yaşamında çok önemli bir dönem olduğunu daha önce ifade etmeye çalışmıştık. Ancak, ülkemiz koşullarında meslek seçiminde bir rahberlik çalışmasının yeterince yapılmadığı bir gerçek. Bu durumda bireylerin meslek seçimini etkileyen kendisi dışında çok fazla faktör bulunduğunu da biliyoruz. Herhangi bir nedenle seçilmiş olan bir mesleği değiştirmek yine ülkemiz koşullarında pek mümkün görülmemektedir. Bu nedenle bireylerin önünde zorunluluk olarak duran bir meslek için yapabilecekleri şeyler bulunmaktadır. Üniversiteye gelmiş bireylerin, öncelikle alanlarını çok iyi tanımaları için gayret sarfetmeleri gerekir. Ancak böylece o meslek alanı içerisindeki seçeneklerin farkına varabilirler. Karşılarına çıkan bu yeni seçeneklere göre kendilerine yeni hedefler belirleyip daha mutlu olabilecekleri bir mesleğe yönelebilirler. Etkili Bir Beden Eğitmeninde Yedi Önemli Davranış Süreci Etkili bir beden eğitmeninde alışkanlık haline gelen davranışlar 3 özelliğe sahip olmalı: a) Eğitmen her an ne yapacağını bilir, b) Eğitmen bunu niçin yaptığının farkındadır, c) Eğitmen bunu yapmayı istemektedir. Dolayısıyla alışkanlık BİLGİ, BECERİ ve İSTEĞE dayanan davranıştır. 1) Aktif Olmak (yaratıcı kararlı ve üretken) Etkin bir beden eğitimi öğretmeninde bulunması gereken en temel alışkanlık veya özellik bu maddedir, aktif olmak. Aktif öğretmen tepkisel bireylerin aksine, değer yargılarıyla hareket ederler ve kendi davranışlarının sorumluluğunun üstlenmeye eğilimlidirler. Hatalarını veya eksiklerini kendileri dışındaki sebeplere yüklemekten kaçınırlar. Aktif bireyler enerjilerini etkin biçimde planlayıp pratiğe aktarırlar. Tepkisel bireyler sürekli olarak imkanların yetersizliğinden yakınırlar. 2) Nihai Bir Hedef Belirleyerek İşe Başlamak Bireyler kendilerine sormalıdırlar; Ben ne olarak hatırlanmalıyım? Öğretmen olarak mı?, iş arkadaşı olarak mı, yoksa bir arkaşdaş mı? Her insanın bir günde yaptığı şeyler bir harita gibidir. Benim ne olarak adlandırıldığımda bu haritadadır. Fiziksel eğitmenler ne olarak hatırlanacaklarını iyi düşünmelidirler. Bu yüzden bir fiziksel eğitmen olarak yapmaları gerekeni yapmalıdırlar. Cavey bireylerin kendilerini görevlerini anlatan bir yazı yazmasını önerdi. Bu bireylerin kendileri için önemli olanı anlamalarınma yardımcı olacaktı. Bu yazı bireylerin 8

9 üretici olmasına yarayacaktır. Çünkü bu yazı sayesinde bireyler görevlerini amaçlarını öğreniyorlar şeklinde konuyu özetlemiştir. 3) Hedefte Öncelik Seçimi Yapılmalıdır Bu alışkanlık, bireyin kendi başarısı üzerinde yoğunlaşır. Bireyler kendi disiplinlerinin, kendi kurallarını koymalı ve kullanmalıdırlar. Bu alışkanlık bundan önceki iki alışkanlığın ön koşuludur. Bunun içerisine kısa ve uzun vadeli hedeflerin belirlenip öncelik sıralamasına tabii tutulması da girer. Öncelikle ilk olarak ele alabilmek, değişen koşullar çerçevesinde sürekli olarak uyanık olmayı ve seçim yapmayı gerektirir. Kişisel amaçlar bireylerin amaçlarını yansıtır. Fakat öğretmenlerin yaptıklarıyla amaçları birbirini tutmayı bilir. Covey bu durumu kategorilere ayırmıştır. Önemli, önemsiz yada acil, acil olmayan gibi. Acil konular çabuk bir dikkat gerektirir. Önemli konularda insanın görev ve amaçlarını içerir. 4) Yapılan İşten Tecrübe Edinmek Kazanma durumu, birinin karşılıklı olarak olumlu ilişkiler için kullandığı düşünceler sistemidir. Eğer herkes sonuçtan memnunsa, olumlu hissediyorsa bunu desteklemek için çok çalışacaktır. Kaybetme durumu ise oldukça yaratıcı değildir. Burada insanlardan birinin yenmesi için birbirleriyle şiddetle savaşırlar. Kızgınlık ve nefret duygusu insanın karşısındakini düşman olarak görmesine neden olur. Birinin prensiplerine saygılı ve anlayışlı olmadan esas değerlere bağlı diğerlerinin düşüncelerini hislerini düşünmek olmaz. Yapılacak işe katılacak kişi veya kuruluşlardan bu iş nedeniyle zarar görenler olursa, bu sizin imaj ve prestijinizi olumsuz yönde etkiler ve daha sonraki kolektif çalışmalarda size katılmak isteyeceklerin sayısı azalır. 5) Önce Anlama, Sonra Anlaşılma Gayreti İçerisinde Olma Bu alışkanlık duyarlılıkla ilgilidir. Görevin şiddetine göre; insanlar dört iletişim şeklinin üçünü öğrenirler. Okuma, yazma, konuşma. Dördüncü şekil dinleme çok nadir düşünülür. Örneğin öğretmenlerin çok karşılaştığı bir olay sınıf tarafından anlaşılmamaktadır. Kendisi doğru yaptığını bilir, ama sınıf öğretmeni tarafından eleştirilebilir. Sınıf öğretmeni öğrencilerinin sadece koşmalarını ve enerjilerini dışarıya vermelerini ister. Anlaşılmak daa bu alışkanlığın bir parçasıdır. Fakat insanlar bir başkasının kendilerini anlaması halinde o insanı anlamaya gönüllü olurlar. Bu alışkanlık empati yapmayı (kendini başkasının yerine koyma ve onun gibi hissetmeye çalışmak) gerektirir. Başkalarını iyice dinleyip anlamadan onlara kendiniz anlatmaya veya istediklerinizi yaptırmaya çalışırsanız başarı şansınız az olur. 9

10 6) Sinerji (Prensip ve Katılımcı Odaklı Liderlik) Yaratma Sinerji yapılacak işin bütün öğelerini güçlü ve anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde harmanlamak anlamındadır. Öğretimde çoğu durumda grup çalışması gerekir. Covey Ben bir grupla çalışma deneyimini edindim. Herkez grup olarak çalışmak zor olabilir. Bazıları sadece red eder. Fakat bu bireyleri duyarlılıkla dinlemekten alıkoymaz. Burada temel ilke, oluşturulacak bütünün parçaların üst üste toplanmasından daha anlamlı olmasını sağlamaktır. Örneğin bir grup çalışması söz konusu olduğunda sinerjiden söz edebilmek için grubun başarısı grubu oluşturan bireylerin gruptan bağımsız olarak çalışmaları halinde elde edebilecekleri başarısından üstün olması gerekir. SONUÇ Özellikle spor bilimlerinin çok disiplinli yapısı ve buna bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslek alanları spor bilimleri eğitimi alan bireyler açısından bir avantaj olarak düşünülmelidir. Gerek bilim ve teknolojideki hızlı değişim, gerekse toplum yapısı ve yaşam tarzındaki değişim ve beklentiler meslek alanı olarak spor bilimlerinde yetişmiş nitelikli bireylere olan ihtiyacı giderek artırmaktadır. Bu nedenle spor bilimlerinde yer alan klasik meslek alanları ile birlikte ortaya çıkan yeni istihdam alanları kısaca tanıtmakta yarar görüyoruz. Bu meslek alanları ve ilgili açıklamaları aşağıdaki gibi yer almaktadır. Tablo 1. Eğitim ve Öğretime İlişkin İstihdam Alanları EĞİTİM ve ÖĞRETİM Öğretmenlik Akademisyenlik Diğer Okul Öncesi İlköğretim Ortaöğretim Özel Eğitim Uzman Okutman Araştırma Görevlisi Öğretim Görevlisi Öğretim Üyesi Askeri Okullar Gençlik ve Spor Bak. Gençlik Merkezleri Eğitim Kampları Özel Şirketler 10

11 Tablo 2. Yönetim ve Organizasyona İlişkin İstihdam Alanları Gençlik ve Spor Bakanlığı Uzman Genel Sekreter Şube Müdürlüğü Daire Müdürlüğü İl Müdürlüğü Kontrolörlük Danışmanlık YÖNETİM VE ORGANİZASYON Sivil Toplum Örg. Yerel Yönetimler Diğer TMOK Yöneticiliği ve Üyeliği Uzmanlık Spor Pazarlamacısı Kulüp Başkanlığı ve Yöneticiliği Spor Yöneticiliği Spor Üretimcisi Spor Vakıfları Organizatörlük Üniversite Meslek Örgütleri Manejerlik Yüksekokul Spor Federasyonu Üyeliği Danışmanlık Yöneticiliği Spor Fedarasyonu Başkanlığı Tesis İşletmecisi Üniversite Bölüm Başkanlığı Daire Başkanlığı Şube Müdürlüğü Tablo 3. Sporcu Performansına İlişkin İstihdam Alanları PERFORMANS Antrenör Spor Bilimcisi Diğer Okullar Spor Kulüpleri Özel Şirketler Belediyeler Spor Merkezleri Bireysel Fitnes Danışmanlığı Araştırmacı Spor Psikoloğu (Mentör) Kondisyoner Spor Hekimi Spor Analizcisi Sporculuk Manejerlik Masörlük Spor Fizyoterapisti Hakemlik 11

12 Tablo 4 : Alternatif Tıp Uzmanlığına İlişkin İstihdam Alanları SAĞLIK VE ZİNDELİK Özel Sektör Üniversite Diğer Spor Merkezleri Sağlık Merkezleri Spor Hekimliği Spor Beslenmecisi Fizik Tedavi Merkezleri Kilo Kontrol Merkezleri Sanayi ve Endüstri İşletmeleri Güvenlik Şirketleri Rekreasyon Merkezleri Spor Masörü Spor Fziyoterapisti Dans Okulları Tutuklu ve Cezaevleri Tablo 5. Spor Gazeteciliği ve Rekreatif Faaliyetlere İlişkin İstihdam alanları SPOR GAZETECİLİĞİ Spor Haberciliği Spor Fotoğrafcısı Spor Yazarlığı Spor Sunuculuğu Spor Yorumculuğu Spor Spikerliği REKREASYON VE TURİZM Animatörlük Teknik Danışmanlık Yöneticilik Tesis İşletmeciliği Masörlük (Mirzeoğlu,2003:109) SONUÇ bireyin kendisine yatırım yapması, yani bundan önceki altı alışkanlığı geliştirip uygulamak üzere kendini geliştirmelidir. Neticede yukarıda sıralanan yedi alışkanlık sizin sadece okulda etkin bir iş arkadaşı olmanıza yardımcı olmakla kalmayıp, aynı zamanda iyi bir eğitmen, iyi bir ortak, iyi bir veli ve iyi bir arkadaş olmanıza da yardımcı olacaktır. Bu doğrultuda en iyi başlangıç, etkili bir şahıs ve etkili bir beden eğitimi öğretmeni olabilmenin, her şeyden önce sizin önünüzde bulunan bir tercih olduğunu kavramak olacaktır. 12

13 KAYNAKÇA Ankay, A.(1996). Meslek Seçiminin Önemi ve Sorunları, Çağdaş Eğitim Dergisi, Ankara Ceylan, M.(1994). Meslek Kazandırma Kursları, Çağdaş Eğitim Dergisi, Ankara. Demirel, Ö.(2001). Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Ankara, Pegem Yay. Koç, M.(1994). Meslek Seçimine Etki Eden Faktörler, Çağdaş Eğitim Dergisi, Ankara. Martin, L.M.(2004) The Seven Habits Of Highly Effective Physical Educators, Joperd, Vol.75, No.2, USA. Mirzeoğlu, N.(2003). Spor Bilimlerinde Meslek Alanları, Spor Bilimlerine Giriş, Ankara, Bağırgan Yay. Selahattin, E.(1993). Eğitimde Program Geliştirme, Ankara, Meteksan Yay. 13

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

http://kariyer.ieu.edu.tr

http://kariyer.ieu.edu.tr ÖZGEÇMİŞİ ANLAMAK Öncelikle özgeçmişin nedir ve ne işe yarar açıklığa kavuşturalım. Özgeçmiş kim olduğunuzu, eğitim ve deneyimlerinizi içeren iyi sunulmuş bir özettir. Özgeçmişin tek amacı bir staja veya

Detaylı

MÜHENDİSLİK KARİYERİ Mühendislik Kariyeri Mezun olduktan sonra çalışmak için seçtiğiniz şirket ne olursa olsun genelde işe basit projelerle başlayacaksınız. Mühendis olmak için üniversitede 4 yıl harcamanıza

Detaylı

EZİNE ÇOK PROGRAMLI LİSESİ HAYDİ! HALİL İBRAHİM SOFRASINA

EZİNE ÇOK PROGRAMLI LİSESİ HAYDİ! HALİL İBRAHİM SOFRASINA EZİNE ÇOK PROGRAMLI LİSESİ HAYDİ! HALİL İBRAHİM SOFRASINA 1-PROJENİN ADI: HAYDİ HALİL İBRAHİM SOFRASINA EZİNE ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 2-PROJENİN ÖZETİ: 2013-2014 eğitim- öğretim yılında okulumuz da gerçekleştireceğimiz

Detaylı

TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU DİĞER KURULLAR GÖREV TALİMATI

TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU DİĞER KURULLAR GÖREV TALİMATI İcra Kurulu Kararı Karar No 4 / 3 19 Aralık 2006 TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU DİĞER KURULLAR GÖREV TALİMATI Eğitim Kurulu: Eğitim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve üyeleri Federasyon Yönetim Kurulu Eğitim

Detaylı

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖĞRENCİ - VELİ - OKUL SÖZLEŞMESİ

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖĞRENCİ - VELİ - OKUL SÖZLEŞMESİ ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖĞRENCİ - VELİ - OKUL SÖZLEŞMESİ Okul - veli işbirliği, öğrenci başarısını artıran önemli unsurlardan biridir. Veli katılımının öncelikli amacı, okulun eğitim - öğretim faaliyetlerini

Detaylı

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU 2012-2013 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Bölüm Şefi Zuhal ALTINTAŞ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ Bu faaliyet ile çocuk

Detaylı

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. K. K. T. C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ 2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik

Detaylı

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AY HAFTA DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI ETKİNLİKLER YETERLİK ALANLARI KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR UYGULAMA Öğrencilerle tanışılması, okulun tanıtılması,

Detaylı

29.04.2013. Tanışalım, Kaynaşalım GİRİŞİMCİLİK. Arzu Akalın GİRİŞİM GİRİŞİMCİLİK GİRİŞİM? GİRİŞİM NEDİR?

29.04.2013. Tanışalım, Kaynaşalım GİRİŞİMCİLİK. Arzu Akalın GİRİŞİM GİRİŞİMCİLİK GİRİŞİM? GİRİŞİM NEDİR? Tanışalım, Kaynaşalım CİLİK Arzu Akalın CİLİK? NEDİR? İŞ 1 GİR GİRİŞ GİRİŞMEK GİRİŞMEK GİDİŞMEK İŞ, GİR, GİRİŞ, GİRİŞMEK GİDİŞMEK 2 CİLİK NEDİR? GERÇEK CİLİK NEDİR? SEZMEK, GÖRMEK EYLEME GEÇMEK GERÇEK

Detaylı

PERFORMANS DEĞERLEME VE KARİYER YÖNETİMİ

PERFORMANS DEĞERLEME VE KARİYER YÖNETİMİ PERFORMANS DEĞERLEME VE KARİYER YÖNETİMİ «Hiçbir müşteri ürünü satın almaz, ürünün kendisi için yapabileceklerini satın alır.» P.F. Drucker 2 Hayat adeta bir ölçüm ve değerleme sürecidir. Performans Değerleme;

Detaylı

Maslow (İhtiyaçlar Hiyerarşisi)

Maslow (İhtiyaçlar Hiyerarşisi) Kariyer q Kişinin yaşamı boyunca edindiği ilgili deneyimleridir. q Bir kişinin bütün yaşamı boyunca üstlendiği işlerin tümüdür. q Kişinin yaşamı boyunca sahip olduğu bir dizi iş ve bu işlere katılımı konusundaki

Detaylı

R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1

R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1 1886 ÖZEL GETRONAGAN ERMENİ LİSESİ R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1 2010 2011 Bilgili olduğumuz oranda özgür oluruz. Sokrates 9. S ı n ı f l a r LĠSELĠ OLMAK ve REHBERLĠK SERVĠSĠNĠN TANITIMI Sevgili

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği 1 Seçmeye Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi Derya ÇELİK, Ra aza GÜRBÜZ, Serhat AYDIN, Mustafa GÜLER, Duygu TAŞKIN, Gökay AÇIKYILDIZ

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Bilgilendirme Toplantıları Ulusal Ajans olarak da bilinen AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Eğitim

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER

ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların hangi yaş düzeyindeki çocuklara ve gençlere kazandırılacağı hakkında bilgi veren, çocuğun

Detaylı

Türkiye deki yenilikçi okulları belirlemek, buluşturmak ve desteklemek için yeni bir program...

Türkiye deki yenilikçi okulları belirlemek, buluşturmak ve desteklemek için yeni bir program... Türkiye deki yenilikçi okulları belirlemek, buluşturmak ve desteklemek için yeni bir program... DeGiSen DUnyada GeliSmek Her Cocuk Fark yaratabilir Empati, Yaratıcılık, Liderlik, Ekip CalıSması Ashoka

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

Tanımı. Çalışma Alanları

Tanımı. Çalışma Alanları Tanımı Türk gençliğinin fizîken ve ruhen sağlıklı bir şekilde gelişimini sağlayan, sporu kitlelere yayan ve sevdiren, Türk sporunun ve sporcusunun uluslar arası alanlarda başarılı olmasını sağlayan, aynı

Detaylı

SPOR ORYANTİRİNG PATİKA (TRAİL) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SPOR ORYANTİRİNG PATİKA (TRAİL) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SPOR ORYANTİRİNG PATİKA (TRAİL) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir? Rehberlik Nedir? Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; bireyin kendini tanıması, anlaması, sahip olduğu gizil güçleri keşfetmesi, geliştirmesi ve bulunduğu topluma aktif uyum sağlayarak kendini gerçekleştirmesi

Detaylı

ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ

ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda zihinsel engelli öğrencilere çeşitli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak üzere eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Zihin Engelliler Sınıf Öğretmeninin, zihin engelli öğrencilere

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi Kariyer Merkezi nin amaçlarına,

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI Haziran, 2016 SUNUŞ Değerli Çalışma Arkadaşlarım, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak Sağlık ve Bakım

Detaylı

KARİYER YÖNETİMİ. Kariyer teorisi iki nokta üzerinde odaklanmaktadır. Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER

KARİYER YÖNETİMİ. Kariyer teorisi iki nokta üzerinde odaklanmaktadır. Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER KARİYER YÖNETİMİ Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER 7 KARİYER YÖNETİMİ Kariyer, bireyin mesleği ile ilgili pozisyonları, çalışma hayatı boyunca peş peşe kullanması ve organizasyonun üst kademelerine doğru ilerlemesidir.

Detaylı

KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ ÖĞRETMENİ

KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim, kurum ya da kuruluşlarında; öğrencilere konaklama işletmeciliği konularda bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandıran kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

Detaylı

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERDE PERSONEL SEÇİMİ

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERDE PERSONEL SEÇİMİ ÇOKULUSLU ŞİRKETLERDE PERSONEL SEÇİMİ VE YERLEŞTİRMELER Uluslar arası Personel Seçimi ve İşe Yerleştirmeler Personel planlarına göre ihtiyaç duyulan personelin nitelik ve miktarı önceden saptanmaktadır.

Detaylı

GÖLCÜK MESLEK YÜKSEK OKULU 7. DÖNEM ÖĞRENCİLERİ KOCAELİ FABRİKAMIZDA BECERİ EĞİTİMİNE BAŞLADI Sabahattin Gücin Eğitim Uzmanı İnsan Kaynakları Direktörlüğü 2001 yılında Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. ile Kocaeli

Detaylı

Öğrenci Koçluğu. ġanlıurfa Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi

Öğrenci Koçluğu. ġanlıurfa Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi Öğrenci Koçluğu ġanlıurfa Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi Neden Eğitim Koçluğu? Koçluk; eğitim ortamında bir koç ve öğrenci arasında kurulan, öğrencinin gelişimini destekleme amaçlı bir güç birliğidir.

Detaylı

Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Psikoloji Psikoloji bilimi, insanı anlamada bu bütünsel bakış açısını koruyan bir yaklaşım sergiler. Amacı insanı daha iyi anlamak ve ona yardımcı olmaktır. Psikoloji,

Detaylı

4/16/2010 İÇERİK. Kişisel Rehberlik? Geleneksel vs Gelişimsel Yaklaşıma Göre Kişisel Rehberlik? KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME

4/16/2010 İÇERİK. Kişisel Rehberlik? Geleneksel vs Gelişimsel Yaklaşıma Göre Kişisel Rehberlik? KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME İÇERİK KİŞİSEL REHBERLİK Gelişimsel Yaklaşıma Göre Kişisel Rehberlik Kişisel Rehberlik Açısından Etkili Öğretmenlik Farklı Eğitim Dönemlerinde Kişisel Rehberlik Kişisel Rehberlik? GELİŞİMSEL YAKLAŞIMA

Detaylı

Bursa Teknik Üniversitesi. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi. Başvuru Dosyası

Bursa Teknik Üniversitesi. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi. Başvuru Dosyası Bursa Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Başvuru Dosyası 1. Kurulması önerilen Merkezle ilgili üniversitede faaliyet gösteren bölümler ve bu bölümlerde uygulanmakta olan lisans

Detaylı

Özürlülere Yönelik KPSS ve Diğer Kamu Sınavlarına Hazırlık Kursu

Özürlülere Yönelik KPSS ve Diğer Kamu Sınavlarına Hazırlık Kursu Özürlülere Yönelik KPSS ve Diğer Kamu Sınavlarına Hazırlık Kursu Amaç ve İçerik 1. Özürlü bireylerin akranlarıyla iletişimini güçlendirmek, öğrencilerimizin özürlüler ile ilgili olarak bilinç ve duyarlılık

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI ÖĞRENCĠ EL KĠTAPÇIĞI

ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI ÖĞRENCĠ EL KĠTAPÇIĞI ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI ÖĞRENCĠ EL KĠTAPÇIĞI Bir dil bir insan, iki dil iki insan Türk Atasözü With languages, you are at home anywhere. Edward De Waal ''Dil

Detaylı

29.06.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi

29.06.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi 29.06.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi Rektör Prof.Dr. Galip Akhan, 29-Haziran-14 Temmuz 2015 tarihleri arasında Hafta içi Her gün Saat: 09.30-17.00 saatleri arasında aday öğrenci ve ebeveynlerine açık

Detaylı

KAZAN KAZAN FELSEFESİ CRM

KAZAN KAZAN FELSEFESİ CRM KAZAN KAZAN FELSEFESİ CRM SÜHEYLA ŞENOĞLU Müşteri İlişkileri Yöneticisi 1 21. yüzyılı yaşamaya başladığımız, şaşırtıcı ve hızlı değişimlerin yaşandığı dünyada geleneksel pazarlama anlayışını değiştirmek

Detaylı

HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden, HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Yeni ilkokullar. - reformla ilgili kısa rehber. Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber 1

Yeni ilkokullar. - reformla ilgili kısa rehber. Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber 1 Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber 1 Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber İlkokullarda profesyonel yenilikler Danimarka'da gerçekten çok

Detaylı

MESLEĞİN GENEL TANITIMI

MESLEĞİN GENEL TANITIMI MESLEK TANITIMLARI HUKUK MESLEĞİN GENEL TANITIMI Bu bölümde toplumda bireylerin birbirleri ve devletle veya devletlerin birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen yasaların uygulanması sırasında ortaya çıkan

Detaylı

KIRKLARELİ İLİ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM MEMNUNİYET ANKETİ NİSAN 2014

KIRKLARELİ İLİ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM MEMNUNİYET ANKETİ NİSAN 2014 KIRKLARELİ İLİ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM MEMNUNİYET ANKETİ NİSAN 2014 Sayın katılımcı, bu araştırma Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Anketi cevaplamak için ayırdığınız

Detaylı

DERS PROGRAMININ UYGULAMA ESASLARI

DERS PROGRAMININ UYGULAMA ESASLARI DERS PROGRAMININ UYGULAMA ESASLARI I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra

Detaylı

"Köklü geçmişimize yakışır, Asil bir gelecek için..." Kulübümüz ASİLDER in faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor.

Köklü geçmişimize yakışır, Asil bir gelecek için... Kulübümüz ASİLDER in faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. "Köklü geçmişimize yakışır, Asil bir gelecek için..." Kulübümüz ASİLDER in faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. İyi İnsan yetiştirme yarışında siz değerli gönüllülerimizin de bir tuzu olsun istedik.

Detaylı

SPOR KARATE (BEYAZ KUŞAK) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SPOR KARATE (BEYAZ KUŞAK) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SPOR KARATE (BEYAZ KUŞAK) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması

Detaylı

MATBAA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir.

MATBAA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Matbaa meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum

Detaylı

Koçluk, danışanın problemlerini çözüme ulaştırmak ve yolunu aydınlatmaktır.

Koçluk, danışanın problemlerini çözüme ulaştırmak ve yolunu aydınlatmaktır. BEN BĐR YAŞAM KOÇUYUM 7.SEANS Koçluk ve danışmanlık Bazen öyle zamanlar olur ki danışanlarınızın koçluk hizmetinin sınırları içinde olmayan problemlerine yardım etme durumunda kalırsınız. Böyle zamanlarda

Detaylı

Öz geçmiş, insanın hayatını, kabiliyetini, yeteneğini, iş yapma gücü ve tecrübelerini ortaya koyan bir belgedir. Yani insanın o güne kadar elde

Öz geçmiş, insanın hayatını, kabiliyetini, yeteneğini, iş yapma gücü ve tecrübelerini ortaya koyan bir belgedir. Yani insanın o güne kadar elde ÖZGEÇMİŞ HAZIRLAMA Öz geçmiş, insanın hayatını, kabiliyetini, yeteneğini, iş yapma gücü ve tecrübelerini ortaya koyan bir belgedir. Yani insanın o güne kadar elde ettiği becerilerin özetidir. Özgeçmiş

Detaylı

Bir okuldan daha fazlası...

Bir okuldan daha fazlası... Bir okuldan daha fazlası... Fakülte Koleji açılıyor www.fakultekoleji.com ÖĞREN KAVRA DEĞİŞ Kolejimizde eğitim öğretim süreci, akademik başarının yanı sıra öğrencilerin gerçek performanslarını ortaya çıkarmayı

Detaylı

Ebelik Sosyal Hizmet. Hemşirelik. http://syo.kocaeli.edu.tr

Ebelik Sosyal Hizmet. Hemşirelik. http://syo.kocaeli.edu.tr Ebelik Sosyal Hizmet Hemşirelik http://syo.kocaeli.edu.tr Okulumuzun varlık nedeni, bilimsel bilgi ışığında, değişime ve gelişime açık, toplumsal duyarlılık ve sorumluluğu olan, sorun çözme yeteneği gelişmiş,

Detaylı

Meslek seçmek;hayat biçimini seçmek demektir.bu nedenle doğru ve gerçekçi seçim yapılması önemlidir.

Meslek seçmek;hayat biçimini seçmek demektir.bu nedenle doğru ve gerçekçi seçim yapılması önemlidir. MESLEK SEÇİMİ Kişinin gelecekteki yaşam tarzını belirlenmesinde dönüm noktası olan mesleğini seçmesi; doğru ve isabetli karar vermesi tüm hayatının kalitesini ve mutluluğunu etkiler. Kişinin mutluluğunda

Detaylı

ABD'de Üniversite Eğitimi

ABD'de Üniversite Eğitimi ABD'de Üniversite Eğitimi Ana Hatlarıyla Amerikan Eğitim Sistemi: Amerikan eğitim sistemi, eğitimde yönetimi yerel yönetimlere (yani eyaletlere) devretmiş bir sistemdir. Her eyalet kendi eğitim sistemine

Detaylı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi. Turizm Fakültesi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi. Turizm Fakültesi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi Çiğli/İzmir Temmuz 2012 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi; 14.07.2010 tarihinde kabul edilen ve 22.07.2010 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

R E H B E R L Đ K B Ü L T E N Đ - 3

R E H B E R L Đ K B Ü L T E N Đ - 3 1886 ÖZEL GETRONAGAN ERMENĐ LĐSESĐ R E H B E R L Đ K B Ü L T E N Đ - 3 2010 2011 Kız olursa Sarin, erkek olursa Masis Erkek olursa doktor, kız olursa öğretmen KENDĐNĐ TANIMA VE MESLEK SEÇĐMĐ Sevgili veliler,

Detaylı

TÜRKİYE ORYANTİRİNG FEDERASYONU YAN KURULLARININ ÇALIŞMA, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

TÜRKİYE ORYANTİRİNG FEDERASYONU YAN KURULLARININ ÇALIŞMA, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar TÜRKİYE ORYANTİRİNG FEDERASYONU YAN KURULLARININ ÇALIŞMA, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu talimatın amacı, Türkiye Oryantiring Federasyonu

Detaylı

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde;

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde; Diploma Programı Çerçevesi Diploma programı her kültürün kendisine adapte edebileceği esnek bir program sunarak kendi değerlerini yitirmeyen uluslararası farkındalığa ulaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Detaylı

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi ÖN SÖZ İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

PSİKOLOJİK REHBERLİK BÖLÜMÜ DANIŞMANLIK VE. Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu

PSİKOLOJİK REHBERLİK BÖLÜMÜ DANIŞMANLIK VE. Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÖLÜMÜ Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu İÇERİK Rehberlik Birimi Tanıtımı Gelişim Dönemleri ve Okula Uyum Süreçleri Öğrencilerimizin; Zihinsel, bedensel, sosyal ve

Detaylı

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Öğrenci Odaklı Üniversite Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi ve FATÜBAT tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Öğrenci Kongresi ni onurlandırmanızı diler, saygılar sunarım. Prof. Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. ÖZGEÇMİŞ TÜRLERİ 2. ÖZGEÇMİŞ BÖLÜMLERİ 3. ÖZGEÇMİŞ YAZILIRKEN YAPILAN 10 HATA 4. ETKİLİ ÖZGEÇMİŞ İÇİN

İÇİNDEKİLER 1. ÖZGEÇMİŞ TÜRLERİ 2. ÖZGEÇMİŞ BÖLÜMLERİ 3. ÖZGEÇMİŞ YAZILIRKEN YAPILAN 10 HATA 4. ETKİLİ ÖZGEÇMİŞ İÇİN İÇİNDEKİLER 1. ÖZGEÇMİŞ TÜRLERİ 2. ÖZGEÇMİŞ BÖLÜMLERİ 3. ÖZGEÇMİŞ YAZILIRKEN YAPILAN 10 HATA 4. ETKİLİ ÖZGEÇMİŞ İÇİN ÖZGEÇMİŞ TÜRLERİ Özgeçmişinizi vurgulamak istediğiniz özellikleriniz ve geçmiş deneyimlerinizi

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

TÜRKİYE BRİÇ FEDERASYONU ATANAN FEDERASYON KURULLARI TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

TÜRKİYE BRİÇ FEDERASYONU ATANAN FEDERASYON KURULLARI TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar TÜRKİYE BRİÇ FEDERASYONU ATANAN FEDERASYON KURULLARI TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Talimatın amacı Türkiye Briç Federasyonunun atama ile göreve gelen

Detaylı

COĞRAFYA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere coğrafya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

COĞRAFYA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere coğrafya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere coğrafya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Coğrafya konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Beden Eğitimi Öğretmenliği. Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Beden Eğitimi Öğretmenliği. Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Deniz Erdağ Doğum Tarihi: 07.06.1979 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Yakın Doğu Üniversitesi 2002 Yüksekokulu

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. b) Merkez Müdürü: Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

BİRİNCİ BÖLÜM. b) Merkez Müdürü: Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü, Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

14. DEĞERLENDİRME ÖRNEK FORMLARI GRUPLA ÇALIŞMA KILAVUZU

14. DEĞERLENDİRME ÖRNEK FORMLARI GRUPLA ÇALIŞMA KILAVUZU EKLER KAYNAKÇA 161 EKLER 14. DEĞERLENDİRME ÖRNEK FORMLARI GRUPLA ÇALIŞMA KILAVUZU Sevgili Öğrenciler, Bu kılavuzdaki önerileri uygulayarak grup çalışmalarında yapmanız gerekenleri ve uyulması gereken kuralları

Detaylı

9.SINIFLAR YIL SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

9.SINIFLAR YIL SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 9.SINIFLAR YIL SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI SINIF GEÇME YÖNETMELİĞİ 10.SINIF DERS PROGRAMLARI SEÇMELİ DERSLER YÜKSEKÖĞRENİME GEÇİŞ SINAVI SINIF GEÇME YÖNETMELİĞİ SINIF GEÇME A-DOĞRUDAN Tüm derslerden

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

BİLGİ İşletme 2013-2014

BİLGİ İşletme 2013-2014 BİLGİ İşletme 2013-2014 Sosyal Medya Uzmanı Yeni işletme dünyasından birkaç örnek Etik Ticaret Yöneticisi Yeşil Pazarlama Danışmanı Sürdürülebilir Proje Uzmanı Veri bilimcisi Uluslararası Raporlama Uzmanı

Detaylı

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ Doğuş markası, eğitime adanmış yarım asra yaklaşan bir anlam ifade etmektedir. Doğuş Üniversitesi eğitimde ilklerin sahibi, yeniliklerin öncüsü olarak, geçmişinden

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Program Tanımları İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Kuruluş: İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı 2013 yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır ve henüz mezun vermemiştir. Amaç: İlköğretim

Detaylı

Bir şey değişir, herşey değişir. KOÇLUK HİZMETLERİMİZ.! Hizmet Kataloğu / MART www.martgeldi.com

Bir şey değişir, herşey değişir. KOÇLUK HİZMETLERİMİZ.! Hizmet Kataloğu / MART www.martgeldi.com KOÇLUK HİZMETLERİMİZ Hizmet Kataloğu / MART www.martgeldi.com Gelişim Koçluğu Gelişim Koçluğu, bireyin isteği doğrultusunda, mevcut durumundan arzu ettiği duruma gerçekçi hedeflerle ulaşmasını sağlayan

Detaylı

bilgi@ua.gov.tr EĞİTİM, HAYATBOYU SÜREN BİR ETKİLEŞİMDİR! Sorularınız İçin www.ua.gov.tr Ülke Merkezli Faaliyetler http://ua.gov.

bilgi@ua.gov.tr EĞİTİM, HAYATBOYU SÜREN BİR ETKİLEŞİMDİR! Sorularınız İçin www.ua.gov.tr Ülke Merkezli Faaliyetler http://ua.gov. TC AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TC AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Ülke Merkezli Faaliyetler http://uagovtr

Detaylı

KAYİYEM. Proje Sorumluları

KAYİYEM. Proje Sorumluları MENTORLUK PROGRAMI Programın Amacı Bilkent Mezunlar Derneği (BILMED) ve Bilkent Üniversitesi Kariyer Yönlendirme Merkezi (KAYIYEM) ile ortak yapılması planlanan projenin amacı Bilkent öğrencileri ile Bilkent

Detaylı

KİŞİSEL "GÜÇ KİTABINIZ" Güçlenin!

KİŞİSEL GÜÇ KİTABINIZ Güçlenin! KİŞİSEL "GÜÇ KİTABINIZ" Güçlenin! Hangi alanlarda başarılıyım? Ne yapacağım? Okul hayatınız bittiğinde, önünüze gerçekleştirebileceğiniz çok sayıda fırsat çıkar. Kendi iş yerlerini açan insanların ne tür

Detaylı

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB ÜRETİMDE İNOVASYON BİLAL AKAY Üretim ve Planlama Direktörü 1 İleri teknolojik gelişme ve otomasyon, yeni niteliklere ve yüksek düzeyde eğitim almış insan gücüne eğilimi artıyor. Mevcut iş gücü içinde bu

Detaylı

İçindekiler CUMHURİYET BAYRAMI TÖRENİMİZ

İçindekiler CUMHURİYET BAYRAMI TÖRENİMİZ İçindekiler CUMHURİYET BAYRAMI TÖRENİMİZ 1 CUMHURİYET BAYRAMI TÖRENİMİZ 10 KASIM TÖRENİMİZ... 2 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI RESİM SERGİMİZ... 2 EĞİTİMDE İZLERİMİZ... 3 DÜNYA ÇOCUK KİTAPLARI HAFTASINI KUTLUYORUZ!......

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI UZMANI (YÖNETİCİSİ)

İNSAN KAYNAKLARI UZMANI (YÖNETİCİSİ) İNSAN KAYNAKLARI UZMANI (YÖNETİCİSİ) TANIM İşletmede çalışacak insan kaynağının sayısını ve niteliğini belirleyerek, insan kaynağının başarısını, moralini, motivasyonunu ve uyum düzeyini artırıcı çalışmaları

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM ALANLARI TANITIM MODÜLÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM ALANLARI TANITIM MODÜLÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM ALANLARI TANITIM MODÜLÜ ANKARA EYLÜL 2007 2006 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı http://megep.meb.gov.tr Bu modül (ders notu); Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İNGİLİZCE (HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İNGİLİZCE (HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İNGİLİZCE (HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

DEBİP DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ

DEBİP DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ DEBİP ZEHRA SUNA MANASIR İLKOKULU / ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YIL SONU DEĞERLENDİRMESİ Raportör Müdür Yardımcısı Hasan ALKIN Okul

Detaylı

KKTC de EĞİTİM ve ÖĞRENİM. GÖRÜŞLER ve ÖNERİLER

KKTC de EĞİTİM ve ÖĞRENİM. GÖRÜŞLER ve ÖNERİLER KKTC de EĞİTİM ve ÖĞRENİM GÖRÜŞLER ve ÖNERİLER Prof.Dr. Ufuk TANERİ, IOM, HE 2003-03-14 Eğitim-Öğrenim Doğuş anı ndan başlayıp Ömür Boyu süren bir Süreç, yüzyılımız ve gelecek nesiller beklentilerinin

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

KOÇLUK NEDİR? İNCİ TOKATLIOĞLU Profesyonel Koç-Uzman Eğitimci

KOÇLUK NEDİR? İNCİ TOKATLIOĞLU Profesyonel Koç-Uzman Eğitimci KOÇLUK NEDİR? İNCİ TOKATLIOĞLU Profesyonel Koç-Uzman Eğitimci Neden Koçluk? İnsanların günlük koşuşturma içinde hayatlarının bazı yönlerinde dengenin kaçtığını fark edemez. (iş, aile, dostlar ve kendimiz

Detaylı

REHBER ÖĞRETMEN (PSİKOLOJİK DANIŞMAN)

REHBER ÖĞRETMEN (PSİKOLOJİK DANIŞMAN) TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilerin ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini gerçekçi ve ayrıntılı olarak tanımalarına, kendilerine açık eğitim, meslek ve iş olanakları hakkında

Detaylı

ARKADAŞ SEÇİMİNİN ÖNEMİ

ARKADAŞ SEÇİMİNİN ÖNEMİ ARKADAŞ SEÇİMİNİN ÖNEMİ Değerli anne babalar; Her insan, yaşamını sürdürmek ve gelişmek için başka insanlara ihtiyaç duyar. Bu ihtiyaçları karşılamak için arkadaşlık ilişkileri, sosyal alandaki en önemli

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Kalite Geliştirme ve İzleme Birimi

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Kalite Geliştirme ve İzleme Birimi TARİH : / /20 NASIL BİR SİSTEM UYGULANACAK? Performans değerlendirmesinde açık değerlendirme sistemi uygulanacaktır. Bu nedenle önce personel kendisini değerlendirecek, sonrada aşağıda belirtilen şekliyle

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12.SINIF VELİ TOPLANTIMIZA HOŞGELDİNİZ

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12.SINIF VELİ TOPLANTIMIZA HOŞGELDİNİZ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12.SINIF VELİ TOPLANTIMIZA HOŞGELDİNİZ 1 KİŞİSEL REHBERLİK Öğrencinin bireysel ve sosyal gelişimini desteklemek, duygusal sorunlarında yardımcı olmak amaçlanır. Öğrencinin

Detaylı

İŞARET DİLİ ÖĞRETİCİSİ VE TERCÜMANI

İŞARET DİLİ ÖĞRETİCİSİ VE TERCÜMANI TANIM İşitme engelli, dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerin eğitim, iş, sağlık, çalışma, hukuki durumlar veya buna benzer hallerde çevreleri ile iletişimine yardımcı olan, Türk İşaret Dilinde (TİD)

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR BÖLÜM A. ASGARİ STANDARTLAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR I Müfredat Asgari Mevcut Durum 1. Genel bakış ve yaklaşım konularında zorunlu

Detaylı

Akademisyenlere Yönelik

Akademisyenlere Yönelik Akademisyenlere Yönelik Burs ve Destek Programları Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) Sunum Planı I. Bölüm II. Bölüm BİDEB Hakkında Araştırma Burs Programları Konuk Araştırmacı Destek Programları

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not I Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Çağdaş Eğitim *Toplumların ihtiyaç ve beklentileri durmadan değişmiş, eğitim de değişen bu

Detaylı

Trabzon Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Trabzon Rehberlik ve Araştırma Merkezi Trabzon Rehberlik ve Araştırma Merkezi Süleyman SÜRÜL Rehberlik Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Bölüm Başkanı Trabzon 2013 Nelerden Bahsedeceğiz *Rehberlik Nedir? *Rehberlikte Hizmet Alanları *Mesleki

Detaylı

Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirme Programları (7-12. sınıflar) Program Geliştirme ve Öğretim Bölümü (Divising of Curriculum & Instruction)

Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirme Programları (7-12. sınıflar) Program Geliştirme ve Öğretim Bölümü (Divising of Curriculum & Instruction) Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirme Programları (7-12. sınıflar) Program Geliştirme ve Öğretim Bölümü (Divising of Curriculum & Instruction) Prof. Dr. Nuray Senemoğlu Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

NİÇİN STAJ YAPMALIYIM?

NİÇİN STAJ YAPMALIYIM? NİÇİN STAJ YAPMALIYIM? İş hayatına atılmanın ilk adımı aslında staj yapmaktır. Birçok kişi, okul hayatının zorunlu dersi gibi gördüğü stajın ileride iş hayatına faydalı olacağının önemini çok fazla düşünmez.

Detaylı

Giriş Bölüm 1. Giriş

Giriş Bölüm 1. Giriş GİRİŞİMCİLİK Bölüm 1. Giriş scebi@ktu.edu.tr http://scebi.ktu.edu.tr Giriş İşletme Kurma Düşüncesi ÖN ARAŞTIRMA Ekonomik Teknik Mali Yasal Araştırma Araştırma Araştırma Araştırma Ön Proje Yatırım Kararı

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ DİREKSİYON EĞİTİMİ ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ DİREKSİYON EĞİTİMİ ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ DİREKSİYON EĞİTİMİ ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı