Avukatlık Mesleğinin Tanımı ve Özellikleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Avukatlık Mesleğinin Tanımı ve Özellikleri"

Transkript

1 I.ÜNİTE Avukatlık Mesleğinin Tanımı ve Özellikleri Avukatlık Yunan mitolojisinde yer alan Zeus'un çirkin kızlarının lakabıdır. ( Litailer ) adı ile bilinen bu kızlar, diğer bir tanımla ( yalvarılar ) Tanrı Zeus'a yalvararak suçluların kandırıldıklarını anlatmaya çalışırlar. Bu bilgilerden yola çıkılarak Avukat, "Ulusal yasaya uygun olarak dava açmaya, müvekkili adına hareket etmeye, hukukun uygulanmasına, müvekkili adına mahkemeye çıkmaya ve ona danışmanlık yapmaya yetkili olan kişidir" denilebilir. Avukatlık, Avukatlık Kanununa göre de tanımlanmıştır, buna göre avukatlık "her türlü hukuki sorun ve anlaşmazlıkların, adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesi ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasında, yargı organlarına, kişilere, kurum ve kuruluşlara yardım etmek için, hukuki bilgi ve tecrübelerini, adaletin hizmetine tahsis eden ve kamu hizmeti gören serbest meslek mensubudur." Avukatlığın Özellikleri Avukatlık bir kamu hizmetidir. Avukatlar bu hizmeti, baroların denetim ve gözetimi altında yürütürler. Avukatlık hizmetlerine ait ücret tarifeleri özel kanun hükümleriyle belirlenir. Avukatlık Kanunu, avukatlık faaliyetini bir serbest meslek faaliyeti olarak tanımlamıştır. Bu tanımdan yola çıkılarak Avukatlığın idare hukuku anlamında bir kamu görevi olmadığını söyleyebiliriz. 1

2 Avukatlık - Serbest Meslek İlişkisi Bilindiği gibi serbest meslek, sermayeden çok mesleki bilgiye ve uzmanlığa dayalı bir meslek dalıdır. Ticari nitelik taşımaz. Kâr amacı gütmez. Avukatlar mesleki faaliyetlerini müvekkilleriyle yaptıkları ( vekâlet ) ve hizmet sözleşmelerine dayanarak yürütürler. Avukat-müvekkil ilişkisinde güven son derece önemlidir. Müvekkil verdiği bilgilerin ve sırların avukat tarafından ifşa edilmeyeceğini bilir. Avukatlar aldıkları işleri şahsen yapmak zorundadırlar. Avukatlık Kanununun 35. maddesi adli işlemleri vekâleten yapma hakkını sadece baroya bağlı avukatlara tanımıştır. Avukat Bağımsızlığı Avukatlar ilk planda müvekkillerinin menfaatlerini korumak zorundadırlar. Ancak bunu yaparken hukukun uygun bulmadığı araç ve yöntemleri kullanamazlar. Kullanmaları durumunda hem disiplin hem de ceza bakımından sorumlu olurlar. Avukatların devletten bağısızlığı, devletten gelecek talimat veya kontrol girişimlerinin dışında kalması anlamına gelir. Avukatlar müvekkillerinin yararına olarak tüm savunma unsurlarını kullanma hakkına sahiptir. Bu bakımdan avukatlara, savunma sınırları içinde kaldığı sürece dokunulmazlık tanınmıştır. Avukatlar mahkemenin emrinde değildir. Mahkemeden talimat almaları veya mahkemeye tabi olmaları düşünülemez. Aynı şekilde iddia makamı olan Savcılarla aynı haklara sahiptirler. Bu durum silahların eşitliği ilkesinin bir gereğidir. 1 Avukatlık Ücreti Avukatlar, vekalet karşılığında alacakları vekâlet ücretini müvekkilleriyle birlikte kararlaştırırlar. 1 Avukatların disiplin denetimi, bağlı oldukları ( BARO)'lar tarafından yapılır. Bu durum avukatlığın devletten bağımsız olduğunun bir göstergesidir. 2

3 Avukat - Müvekkil İlişkisi Vekil statüsündeki avukatların iradesi, müvekkilin iradesi ile sınırlıdır, bir anlamda avukatın söyleyecekleri müvekkile bağlıdır. Bu durum avukatın müvekkile bağlı olduğun anlamına gelmez. Avukatlar gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek için delil gizleyen, yok eden veya değiştiren kişiler değildir. İddia ve Savunma Dokunulmazlığı Avukatlar, avukatlık onuruna yakışır bir üslûp içinde kalmak şartıyla, savunma kapsamında yapacakları isnatlardan dolayı sorumlu tutulamazlar. Bunun haricinde, savunma sınırları içinde kalmayan, muhatabının kişisel veya ekonomik hayatına saldırı niteliğini taşıyan söylemler savunmanın sınırını aşma anlamına gelir. 3

4 X.ÜNİTE Noterin Faaliyetinden Doğan Yükümlülükleri, Denetimi ve Sorumlulukları Noterin Faaliyetlerinden Doğan Yükümlülükleri 1) Yemin Etmek İlk defa noterliğe atanacaklar işe başlamadan önce, bağlı oldukları ( Asliye Hukuk ) veya münferit ( Sulh Hukuk ) mahkemesinde and içerler. 2) Teminat Yatırmak Noterlik Kanunu'nun ( 38. ) maddesi gereğince, noterler sebep olabilecekleri zararlara ve bu yüzden haklarında verilecek para cezalarına karşılık teminat yatırmak zorundadırlar. Buna göre noterler, göreve başladıkları tarihten itibaren iki ay içerisinde, bir yıllık ( gayrisafi gelirin ) yüzde 5'i oranında teminat verirler. 2 İlk yılı takip eden yıllarda yatırılması gereken teminat miktarı bir önceki yılın gayrisafi gelir miktarının yüzde 1'idir. 3 2 Gayrisafi miktar tahmini olarak belirlenir. 3 Teminat yalnızca para olabilir. Menkul veya gayrimenkul veya şahsi kefalet gösterilmesi mümkün değildir. 4

5 Teminatı yatırmayan noterlere ( Adalet Bakanlığı ) tarafından bir ay süre verilir. bu süre içerisinde de teminatı yatırmayan noter istifa etmiş ( müstefi ) sayılır. 3) İmza ve Mühür Örnekleri Göndermek Kanun gereğince noterler göreve başladıkları tarihten itibaren on beş ( 15 ) gün içerisinde ( imza ) ve ( mühür ) örneklerini ve imza yetkisi verilen kişilere ait imza örneklerini; bulundukları yerin valiliğine, Adalet Bakanlığı'na, Türkiye Noterler Birliği'ne, ve bağlı bulundukları Noterler Odası'na, göndermekle yükümlüdürler. 4) Harç ve Vergi Toplamak Noterlik Kanunu, noterlere makbuz karşılığında, yaptıkları işlemler sebebiyle vergi, resim ve harç toplama yetkisini vermiştir. Bu şekilde toplanan vergi, resim ve harçlardan yüzde üç ( % 3 ) oranında noter hissesi alırlar. 5) Vergi Dairesine Bildirimde Bulunmak Noterler vergi kanunları açısından serbest meslek erbabı olduklarından işe başlamalarını vergi dairesine bildirmek zorundadırlar. 6) SGK'ya Bildirimde Bulunmak İş Kanunu'nun üçüncü maddesi gereğince, Noterler noterlik personeli ile yaptıkları hizmet sözleşmelerini Bölge Çalışma Müdürlüğü'ne bildirmek zorundadırlar. 7) Sosyal Sigortaya Tabi Olmak SSK hizmet akdi ile çalışanları 4/a'lı; bağımsız çalışanları 4/b'li ve kamu görevlilerini de 4/c'li olarak tanımlamıştır. Buna göre Avukatlar ve Noterler 4/b'li statüsündedir. Avukatlar ve Noterler primlerini kendileri öderler. Avukatların ve Noterlerin ödeyecekleri bu primin alt sınırı ( asgari ücret ) miktarıdır. Bu miktar 6.5 katına kadar yatırılabilir. NOTERLERİN DENETİMİ Noterler Adalet Bakanlığı'nın ve Türkiye Noterler Birliği'nin gözetim ve denetimi altındadırlar. 5

6 Adalet Bakanlığı Adalet Bakanlığı noterlerin denetimini ( Adalet Müfettişleri ) ve noterlerin bağlı oldukları ( Asliye Mahkemelerinin Cumhuriyet Savcılığı ) ile yaparlar. Adalet Müfettişleri ile yapılan denetim, denetleyecek makamın taktirine bırakılmıştır. Cumhuriyet Savcıları ile yapılan denetim ise sürekli bir denetim olup yılda en az bir kere yapılır. Türkiye Noterler Birliği Türkiye Noterler Birliği noterlerin denetimi görevini birlik ve noter odalarının başkan ve üyeleri arasından yetkili kılacağı kimseler ile ya da denetleme kurulu eliyle yerine getirir. NOTERLERİN SORUMLULUKLARI 1) Noterlerin Hukuki Sorumluluğu Noterler zarar görenin uğramış olduğu zararı tazmin etmek zorundadırlar. Bu noterlerin hukuki sorumluluğudur. Kişilerin uğradıkları zararların noterin kusuru olması gerekmez, noterin emrindeki kâtiplerin, hizmetlilerin veya stajyerlerin sebep oldukları zararları da tazmin etmek zorundadırlar. Sorumluluğun Şartları fiil hukuka aykırılık zarar illiyet bağı Hukuki Sorumluluğun Hüküm ve Sonuçları Noterin sorumluluğunun tavanı verilen zararın parasal değeridir. Ancak tazminat miktarı hesaplanırken, zarar görenin kusuru varsa, zarar görenin zarara rızası varsa bu durum da dikkate alınır ve tazminat miktarı bunlara göre indirilir. Haksız fiilden doğan davalarda zamanaşımı, zarar görenin zararı ve faili öğrendiği tarihten itibaren bir yıl ( 1 )'dır. Bu süre her halükârda on yıldan fazla olamaz. Sorumluluğa Karşı Güvence Noterler göreve başladıkları yıl gayrisafi gelirlerinin yüzde 5'i kadar diğer yıllar ise bir önceki yılın gayrisafi gelirinin yüzde 1'i kadar teminat bedeli yatırmak zorundadırlar. Bu bedel noterlerin sebep olabilecekleri zararları karşılamak amacıyla yatırılmaktadır. Noterin malvarlığı verdiği zararı karşılamaya yetmezse, 6

7 bankaya yatırılmış olan bu teminat bedelinden icra yoluyla zarara uğrayana ödeme yapılır. 4 Türkiye Noterler Birliği, Hukuki Sorumluluk Fonu Türkiye Noterler Birliği, tazminat ödemek zorunda olan noterleri korumak amacıyla ( Hukuki Sorumluluk Fonu )'nu kurmuştur. Bununla beraber Türkiye Noterler Birliği noterin sorumluluğunu üstlenmek zorunda değildir. Ancak, yönetmelikteki şartlar ve sınırlamalar dâhilinde, Türkiye Noterler Birliği, alacaklığın alacağını fondan karşılar. Mali Sorumluluk Sigortası Mali mesuliyet sigortası hiçbir zaman şahsın ( noterin ) sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Sigortanın amacı, sigortayı yapanı, tehlikenin zararlı sonuçlarından korumaktır. Bu sigorta malvarlığının ( mamelekin ) pasifindeki artmayı ( zararı ) önlemek amacıyla yapılır. NOTERLERİN CEZAİ SORUMLULUĞU A) Türk Ceza Kanunu'nda Düzenlenen Suçlar Türk Noterler Birliği organlarında görev alan noterler görevleriyle ilgili işledikleri suçlardan dolayı TCK'nın devlet memurlarına ait hükümleri uyarınca cezalandırılırlar. B) Noterlik Kanunu'nda Düzenlenen Suçlar Noter İşlemlerinde Tahrifat Yasaklara Aykırı Hareket Noterlikler Ortak Cari Hesabıyla ilgili Yükümlülükleri Yerine Getirmemek Gözetim ve Denetim Görevinin İhlâli 1) Noter İşlemlerinde Tahrifat Eski tarihle evrak düzenleyen, yevmiye defterinde numara ayıran, harç, damga, ve sair vergilere ait makbuzlarda tahrifat yapan noter görevlileri ile kâtiplerine Türk Ceza Kanunu daha ağır bir ceza öngörmemişse, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ve 1000 liradan 3000 liraya kadar ağır para cezası verilir. 2) Yasaklara Aykırı Hareket 4 Noterlik Kanunu Madde 38. 7

8 Noterlik Kanunu'nun 50. maddesi noterlerin Borsa oynamalarını, ticaret yapmalarını, kefil olmalarını, kendilerine ait ücretlerden herhangi bir şekilde indirim yapmalarını, aracı kullanmalarını, reklam vermelerini, noterlik ücreti ile ilgili kendi aralarında yazılı veya sözlü anlaşmalar yapmalarını yasaklamıştır. Bu yasaklara aykırı hareket eden noterlere ilk defasında; 1000 liradan 5000 liraya kadar ağır para cezası verilmesi; tekerrür halinde, verilecek cezanın 3000 liradan az olmaması hükme bağlanmıştır. Yukarıda sayılan yasaklı eylemleri gerçekleştiren noter aracı kullanmışsa, bu durumda aracıya da 500 liradan 2000 liraya kadar ağır para cezası verilir. Ve eğer aracılık yapan devlet memuru ise bu durumda para cezası 1000 lira ile 5000 lira arasında değişir. 5 3) Noterlikler Ortak Cari Hesabıyla İlgili Yükümlülükleri Yerine Getirmemek Cari hesapta toplanan paraların noterlere bölünmek suretiyle ilgili kişilere ödenmesinde kusurlu eylemleri görülen görevli noterler, bir yıldan 3 yıla kadar hapis ve 500 lira ile 2000 lira arasında ağır para cezasına çarptırılır. 4) Gözetim ve Denetim Görevinin İhlâli Noterlik Kanunu'nun 160. maddesi, noter dairesinde çalışan kâtiplerin ve kâtip adaylarının görevlerinden dolayı işledikleri suçlara, noterlerin katılımının olmaması durumunda, noterleri, bu kimseler üzerinde gözetim ve denetim görevini yerine getirmedikleri sebebiyle sorumlu tutmaktadır. C) Notere ve Noter Görevlilerine Karşı İşlenen Suçlar Noter görevlilerine karşı işlenen suçlar devlet memurlarına karşı işlenmiş suç olarak kabul edilir ve TCK'nin ilgili hükümleri uygulanır. NOTERLER HAKKINDA SORUŞTURMA ve KOVUŞTURMA 1) Soruşturma Noterler hakkında soruşturma söz konusu olduğunda bu görev Adalet Bakanlığı tarafından ( Adalet Müfettişlerine ) veya ( Cumhuriyet Savcılarına ) verilir. 5 Memur tarafından işlenen suçlarda tekerrür olması halinde para cezası 3000 liradan az olamaz. 8

9 Müfettişler ve Cumhuriyet Savcıları kendilerine iletilen bir şikâyeti derhal araştırır ve düzenledikleri evrakı Adalet Bakanlığı'na gönderirler. 2) Kovuşturma Noterler hakkında kovuşturma iznini Adalet Bakanlığı verir. Bakanlık dosyayı ( Ceza İşleri Müdürlüğü )'ne verir. Burada yapılan inceleme sonucunda kovuşturmaya gerek görülürse dosya, suçun işlendiği yer Ağır Ceza Mahkemesi'ne en yakın ( Ağır Ceza Mahkemesi )'ne gönderilir. Buradaki Cumhuriyet Savcısı dosyayı inceler ve beş ( 5 ) gün içinde iddianamesini hazırlar. Bu iddianame son soruşturmanın açılıp açılmamasına karar verecek olan Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilir. Cumhuriyet Savcısının hazırladığı iddianamenin bir örneği hakkında kovuşturma yapılacak olan notere gönderilir. NOTERLERİN DİSİPLİN SORUMLULUĞU Disiplin Cezasını Gerektiren Suçlar mesleğin vakar ve onuruna aykırı eylem ve hareketlerde bulunmak, görevi yapmamak veya kusurlu yapmak görevin gerektirdiği güveni sarsıcı hareketlerde bulunmak. Disiplin Cezaları Noterlere verilebilecek disiplin cezaları Noterlik Kanunu'nun 126. maddesinde sayılmıştır. Bu cezalar şunlardır : Uyarma 6 Kınama 7 Para Cezası 8 ( Tl.) Geçici Olarak İşten Çıkarma ( 1-6 ay ) Meslekten Çıkarma... Not 6 UYARMA : Notere, görevini daha dikkatli yapması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. 7 KINAMA : Notere, görevinde veya davranışlarında kusurlu sayıldığının yazı ile bildirilmesidir. 8 PARA CEZASI : 250 lira ile 5000 lira arasındadır. 9

10 Noterlik Kanunu'nun 157. maddesine göre iki defa hüküm giyen notere ( meslekten çıkarma cezası ) verilmesi zorunludur. Herhangi bir disiplin cezasını alan memur beş yıl ( 5 ) içinde aynı suçu yeniden işlerse, kendisine sıraya göre daha ağır olan cezalardan birisi verilir. Haklı bir sebebi olmaksızın izin süresini on beş günden daha az geçiren notere, veya görevinden izinsiz ayrılan notere ilk defasında ( kınama ) cezası verilir. 9 Aynı şekilde, ücret ve noter hissesi miktarının belli bir oranını ortak hesaba yatırmayan notere ( kınama ) cezası verilir. Disipline İlişkin Usul Hükümleri Noterlerin disiplin soruşturmaları Türkiye Noterler Birliği tarafından yapılır. Noter hakkındaki şikayetler disiplin kuruluna, Adalet Bakanlığı veya Türkiye Noterler Birliği tarafından iletilir. Disiplin Kurulu, öncelikle kovuşturmaya yer olup olmadığına karar verir. Disiplin Kurulu kovuşturmaya karar verirse, bunun için bir üye görevlendirir. Görevli üye gerekli araştırmayı yapar, tarafları dinler ve hazırladığı raporu Disiplin Kuruluna verir. Bu raporun hazırlanma süresi en geç üç aydır. Bu raporu alan Kurul, en geç iki ay içinde karar vermek zorundadır. Disiplin Kurulu, üye tam sayısının ( salt çoğunluğu ) ile karar verir. Karar ilgililere ve noterin bulunduğu Cumhuriyet Savcılığı'na gönderilir. İlgililer veya Savcılık on beş gün içinde ( itiraz ) etme hakkına sahiptir. İtiraz ( Danıştay'a ) yapılır. SON ( Allah razı olsun demek yok mu? ) 9 Bu arada, hatırlanacağı üzere izin süresini 15 günden daha fazla geçiren noterler istifa etmiş kabul ediliyordu. 10

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU Kanun Numarası: 1136; Kabul Tarihi: 19/3/1969. RG: 7/4/1969-13168; Düstur: Tertip 5, Cilt 8, s. 1694. Bu Kanun un yürürlükte olmayan hükümleri için bkz., Başbakanlık Yürürlükteki

Detaylı

SOYBAŞ AVUKATLIK BÜROSU www.soybas.av.tr AVUKATLIK KANUNU 1 BİRİNCİ KISIM AVUKATLIK VE AVUKAT

SOYBAŞ AVUKATLIK BÜROSU www.soybas.av.tr AVUKATLIK KANUNU 1 BİRİNCİ KISIM AVUKATLIK VE AVUKAT AVUKATLIK KANUNU 1 BİRİNCİ KISIM AVUKATLIK VE AVUKAT Avukatlığın Mahiyeti Madde 1. Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest bir meslektir. (Değişik: 2/5/2001-4667/1 m.) Avukat, yargının kurucu unsurlarından

Detaylı

AVUKATLIK KANUNU. Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 2 Sayfa: 1041

AVUKATLIK KANUNU. Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1041 4515 AVUKATLIK KANUNU Kanun Numarası : 1136 Kabul Tarihi : 19/3/1969 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 7/4/1969 Sayı : 13168 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 8 Sayfa : 1694 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

AVUKATLIK KANUNU TASLAĞI BĠRĠNCĠ KISIM. Temel Ġlkeler

AVUKATLIK KANUNU TASLAĞI BĠRĠNCĠ KISIM. Temel Ġlkeler AVUKATLIK KANUNU TASLAĞI BĠRĠNCĠ KISIM Temel Ġlkeler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı, avukatlık mesleğinin niteliğini, amacını, mesleğe kabulü, avukatın hak ve yükümlülüklerini, avukatlık faaliyetinin

Detaylı

NOTERLİK KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

NOTERLİK KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler NOTERLİK KANUNU Kanun Numarası : 1512 Kabul Tarihi : 18/1/1972 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/2/1972 Sayı : 14090 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 11 Sayfa : 408 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 2 Sayfa: 1151

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1151 4853 NOTERLİK KANUNU Kanun Numarası : 1512 Kabul Tarihi : 18/1/1972 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/2/1972 Sayı : 14090 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 11 Sayfa : 408 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI

AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI İÇİNDEKİLER 1 KANUNLAR 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu... 3 6207 Sayılı Avukatlar Yardımlaşma Kanunu... 163 YÖNETMELİKLER

Detaylı

İSTANBUL ALTIN BORSASI YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL ALTIN BORSASI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 30.06.1999 Resmi Gazete Sayısı: 23741 İSTANBUL ALTIN BORSASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1- Sermaye Piyasası Kanununun 40/A maddesi hükmüne dayanılarak

Detaylı

4389 Sayılı BANKALAR KANUNU

4389 Sayılı BANKALAR KANUNU 4389 Sayılı BANKALAR KANUNU 4491, 4672, 4684, 4743, 4842 ve 5020, 5189, 5228, 5354 Sayılı Kanunlar ve Anayasa Mahkemesi nin * 08.12.2007 tarih ve 26724 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 18.10.2007 tarih

Detaylı

REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4054 Kabul Tarihi : 7/12/1994 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih : 13/12/1994 Sayı : 22140 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 34 Sayfa : Amaç BİRİNCİ

Detaylı

Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Haziran 1999 ÇARŞAMBA. Bankalar Kanunu

Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Haziran 1999 ÇARŞAMBA. Bankalar Kanunu r T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 23 Haziran 1999 ÇARŞAMBA Sayı: 23734 YASAMA BÖLÜMÜ Kanun Bankalar Kanunu Kanun No. 4389

Detaylı

Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı

Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı Bankacılar Dergisi, Sayı 63, 2007 Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı 1. Giriş Akın EKİCİ * 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun Sırların Saklanması konulu 73. maddesinde düzenlenmiştir.

Detaylı

7397 SAYILI SİGORTA MURAKABE KANUNU

7397 SAYILI SİGORTA MURAKABE KANUNU 7397 SAYILI SİGORTA MURAKABE KANUNU 30 Aralık 1959 10394 R.G. Amaç, Kapsam ve Tanımlar (22 Haziran 1994-21968 R.G.-539 KHK ile değiştirilmiştir) Madde 1- Bu Kanunun amacı, ülke sigortacılığının geliştirilmesini,

Detaylı

Kanun No. 5020 Kabul Tarihi : 12.12.2003

Kanun No. 5020 Kabul Tarihi : 12.12.2003 Kanun Bankalar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Kanun No. 5020 Kabul Tarihi : 12.12.2003 MADDE 1.- 18.6.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 286

Detaylı

SERBEST AVUKATLARDAN HİZMET SATIN ALINMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

SERBEST AVUKATLARDAN HİZMET SATIN ALINMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 5987 SERBEST AVUKATLARDAN HİZMET SATIN ALINMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 24/12/2012 No : 2012/4096 Dayandığı K.H.K. nin Tarihi : 26/9/2011 No : 659

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 18 Aralık 1999 CUMARTESİ. Kanunlar

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 18 Aralık 1999 CUMARTESİ. Kanunlar T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 18 Aralık 1999 CUMARTESİ Sayı: 23910 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik

Detaylı

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Kanun Numarası : 5464 Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı; banka kartları ve kredi kartlarının çıkarılmasına, kullanımına, takas ve mahsup işlemlerine ilişkin usûl ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN TÜRKİYE DE FİNANSAL PİYASALAR

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN TÜRKİYE DE FİNANSAL PİYASALAR T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN TÜRKİYE DE FİNANSAL PİYASALAR ANKARA 2010 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 7875 BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU Kanun Numarası : 4632 Kabul Tarihi : 28/3/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 7/4/2001 Sayı : 24366 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt :

Detaylı

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU Kanun Numarası : 5464 Kabul Tarihi : 23/2/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 1/3/2006 Sayı : 26095 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Amaç MADDE 1 Bu Kanunun

Detaylı

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU 9703 BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU Kanun Numarası : 5464 Kabul Tarihi : 23/2/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 1/3/2006 Sayı : 26095 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Amaç MADDE 1

Detaylı

Kanun Numarası : 6493 Kabul Tarihi : 20/6/2013 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 27/6/2013 Sayı : 28690 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 53

Kanun Numarası : 6493 Kabul Tarihi : 20/6/2013 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 27/6/2013 Sayı : 28690 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 53 12117 ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6493 Kabul Tarihi : 20/6/2013 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 27/6/2013

Detaylı

ÖZEL DEDEKTİFLER DERNEĞİ

ÖZEL DEDEKTİFLER DERNEĞİ 8 TÜRKİYE ÖZEL DEDEKTİFLİK YASA ÖNERİSİ TASLAK METİN 63 Özel Dedektiflik Kanunu (1994) Önerilen Metin Kanun No: 3963 Kabul Tarihi: 20.1.1994 Amaç MADDE 1- Bu Kanunun amacı, özel dedektifler ile özel araştırma

Detaylı

Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler Telekomünikasyon Kurumundan : Telekomünikasyon Kurumu Personel Yönetmeliği Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Telekomünikasyon Kurumu personelinin işe alınmasında atanma,

Detaylı

Resmi Gazete No. 25052. Resmi Gazete Tarihi: 18.3.2003. Sermaye Piyasası Kurulundan : BORSA DIŞI TEŞKİLATLANMIŞ MENKUL KIYMETLER PİYASALARININ

Resmi Gazete No. 25052. Resmi Gazete Tarihi: 18.3.2003. Sermaye Piyasası Kurulundan : BORSA DIŞI TEŞKİLATLANMIŞ MENKUL KIYMETLER PİYASALARININ Resmi Gazete No. 25052 Resmi Gazete Tarihi: 18.3.2003 Sermaye Piyasası Kurulundan : BORSA DIŞI TEŞKİLATLANMIŞ MENKUL KIYMETLER PİYASALARININ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI PERSONEL YÖNERGESİ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI PERSONEL YÖNERGESİ ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI PERSONEL YÖNERGESİ 1 PERSONEL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Oda Personelinin hizmet koşullarını,

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı (28 Eylül 2014) (A) Soru Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı (28 Eylül 2014) (A) Soru Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR T.C. MLİYE BKNLIĞI Personel Genel Müdürlüğü Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı () () Soru Kitapçığı day No dı Soyadı :. :. SINV İLİŞKİN ÇIKLMLR 1. Soru kitapçığında baskı hatası olup olmadığını kontrol

Detaylı

Avukatlık Hukuku DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ. Yrd. Doç. Dr. Emel HANAĞASI

Avukatlık Hukuku DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ. Yrd. Doç. Dr. Emel HANAĞASI Avukatlık Hukuku DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ Yrd. Doç. Dr. Emel HANAĞASI AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Edimini Özenle İfa Yükümlülüğü AvK. m. 34 Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEĞİNDE HAKSIZ REKABET

Detaylı

Turist Rehberliği Meslek Kanunu ve Sıkça Sorulan Sorular

Turist Rehberliği Meslek Kanunu ve Sıkça Sorulan Sorular Turist Rehberliği Meslek Kanunu ve Sıkça Sorulan Sorular TURİST REHBERLERİ BİRLİĞİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 TEŞEKKÜR 7 TURIST REHBERLIĞI MESLEK KANUNU 13 Amaç, Kapsam ve Tanımlar 13 Mesleğe Kabul 16 Mesleğin

Detaylı