TÜRKIYE'DE INTERNET ÖZGÜRLÜ(;Ü VE 5651 SAYILI KANUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKIYE'DE INTERNET ÖZGÜRLÜ(;Ü VE 5651 SAYILI KANUN"

Transkript

1 TÜRKIYE'DE INTERNET ÖZGÜRLÜ(;Ü VE 5651 SAYILI KANUN Ar. Gör. Ömer GEDİK ' GIRIş Her hangi bir verinin çok hı zlı bir şekild e. oldukça kolay ve dü şük maliyetli olarak yayı l mas ı nı sağlayan ve milyonlarca bilgisayan birbirine bağlayan bir bağ olarak İ n te rne t ', İngili zce " Interconnected Networks" (kendi aralan nda b ağlantılı ağlar) kelimelerinin' kı s altılarak birleşmesinden oluşmuş olup, düny a çap ında gün geçtikçe büyüyüp ge lişen bir ile tişi m ağını ifade eder'. Amerikan Yüksek Mahkemesi vermiş o ld uğu bir ka rarı nda İnternet, birbirleri yle bağlı bulunan bilgisayarlardan oluşan ulu sl arara sı ağ ve bireylerin dünya çapında.. Erzincan Ünivers itesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Da lı. i İ rı re me t i n ilk olarak ortaya ç ıkış ı. ABO'de 196ü 'lı yıll ara rastlar. Bu konudaki ilk adım. Yüksek Öğretim Kurumu olan M.I.T {Massachusetts Institute of Tech nology) önderliğinde Savunma B akanlı ğ ının i ste ği üzerine atılm ış tır. Bu ça lış ma, Sovyetler B irl iği ile yaşa nan soğu k savaş döneminde o l as ı felaket senaryo ların ın (doğal afet, nükleer sa l dın) a rd ında n dahi iş lev se lfiği ni sürdürecek bir i letişim ağı o lu şturmak amac ı ile ARPA (Advaneed Research Projecıs Ageney) (ARPANET adh bu proje hakkında ayrıntılı bilgi için Bkz. Cerf, Vinton, The Birth or the ARPANET, netva l ley.co ın/arc hives/m irrors/ce rl- how-inet. tx t, E. T ; Hauben, Michael, History of ARPANET. accldocs/ama.html. E. T ; http ://www.edevlet.neteturkiyetnternetveoemokrasi.pdf. E. T ) ad lı kurulu ş la ortaklaşa başla tı lan askeri bir projedir. Bkz: Gromov. Gregory, "Roads and Cr ossroads of İ n t e rn e t History", tvavnet history.pl. E. T ; htıp : lltr.wikipedia.orglwikilintemet %28%C3% B6zel isim%29. E. T ; Akıncı Hatice! Ahç, A. Emrel Er. Cüneyd, "T ü rk Ceza Kanunu ve Bilişim S uç l a rı". internet ı 'e Hukuk, (Derleyen Yeşim M. Atarner), İ BÜ Yay ın lan, s. 168; İ ç e l, KayıhanlÜnver, Yener, Kitle Haberleşme Hukuku, Beta Y ayınl a rı, 6. Bas kı, İ stan b u l 2005, s. 465; Özel, Sibel, Ulus la rarası Alanda Medya ve İ nte rn e t te Kişilik Haklarının Korunması. Seçkin. Ankara s. ısı ; Geray. Haluk, "Yeni İ l e ti ş im Teknolojil erinde Eğiliml er : İ nt e rnet, GII ve Türkiye", Yen; Türkiye. Medya Özel Sayısı, S. 1i, Eylül- Ekim s htt p://tr.w ik ioe dia.org!wikil İ nteme t %28%C3% B6zel isim%29, E. T İ çellünver, age., s. 465; http : //www4.dogus.edu.trfbimlintemet.htm. E.T

2 178 MÜHF - HAD, C. /4, Sy. /-2 haberleşmesi için tamamen yeni ve benzeri olmayan bir ortam şeklinde tanımlanmaktadır". Yazılı, görüntülü ve sesli metinlere ulaşılması imkanını sağlayan İnternetin teknik olanaklan, kişiler arası iletişimi mümkün kıldığı gibi, kitle iletişimine de imkan vermektedir'. İnternetin günümüzde kişisel iletişimde, telefon ve faks olarak, adı verilen mesaj yollama yöntemiyle, görünt ülü konferans sistemi biçiminde ve karşılıklı telgraf yazdırmanın gelişmiş hali chat şeklinde kullanıldığı bilinmektedir. Bununla birlikte, İnternetten kitle iletişiminde de yararlanılmaktadır. İnternet yayırıcıhğı şeklinde ifade edilebilecek bu iletişim şeklinde dergi. gazete ve benzeri yayınların içerikleri İnternet kullanıcısına ulaşımlmaktadır. Öte yandan. metin tabanlı veya ses dosyalı ya da video formatında bir mesajın aynı anda binlerce kişiye ulaşımlmak suretiyle kitlesel bir etkinin oluşturulması mümkün olduğu gibi. web camlarla canlı yayın da yapılabilmektedir", Günümüzün bu çok fonksiyonlu iletişim aracı dünya ölçeğinde oldukça hızlı bir şekilde geniş kitlelere ulaşmaktadır. 4 Aktaran: Özdilek, Ali Osman, Internet ve Hukuk, Papatya Yayıncılık, İstanbul 2002, s Günler, Kemal, Teoride ve İ nsa n Haklan Avrupa Mahkemesi Kararlarında Kitle Iletişim ÖzgürıÜğü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum s. 30; "Bu konuda internet vasıta sı yla dörttürlübir iletişimin v a r lı ğından söz edilebilir. gibi bir ki şiden diğer bir kişiye eş zamanlı olmayan ileti şim Usenet (Tartışma ve haber gruplan) ve e-grup gibi iki kişiden daha çok kişiler arasında e ş zam an lı olmayan iletişim. Chat gibi bir kişiden diğer kişiye veya çok kişiye eş zamanlı iletişim. Web ve FrP gibi bir ki şiden çok s ay ıda kişiye yada çok kişi arasında eş z amanlı olmayan il et i şim. " Bkz: Morri s, Merrill/O gan, Chri stine, The Internet as Mass Medlum, hup: /Iwww.bl ackweıı-synergy.comldoilfuiuio.llll /j.i i 996.tbOO 174.x?pre vsearch-aııfield %3A%28the+internet+as+mass+medium%29#to p. E.T ; Atabek, Ümit, Iletişim ve Teknoloji, Seçkin. Ankara 2001, s Öngören, Gürsel. İnternet Hukuku, http : //www.hukukcu.comlbilim sellkitaplar /ongoreninternetlboluml.htm. E. T

3 Türkiye 'de İn tern et Özgürlüğü ve 5651 Sayılı Kanun 179 I. GENEL OLARAK İNTERNET ÖZGÜRLÜ(';Ü Yirminci y üzy ı lı n son çey reğiy le bireylerin kull anırmn a sunulan bu ileti şim aracının yayg ın laşmas ı. yeni bir özgürlük alanı nı daha ortaya ç ıkarm ıştı r. İnternet özg ü r lü ğü, İntern et ortamında yapılan yay ın l arla haber, düşünce ve kanaatlerin serbestçe ifade edilebilmesi ve yay ı labil mes i an lam ına gelir. İnternelin sahip o lduğu teknik özellikler bu özgü rl üğü n kendine özgü bir yap ıs ın ın v ar lı ğına neden olmaktadır. Bu özgürlük alanı ülke sınırlarını a şar bir nitelik kazan mı ştır. Haber, düşünce ve k anılara ulu s l ararası ölçekte ula şılmas ı ve bu ölçekte yayın yapılma sı kol aylaştığı için, özgü rl üğün boyutu geni şlem i şti r " Dolayı sı yla bu özgürlükle ilgili olarak yapı la cak her hangi bir düzenlemenin, tıpkı çevre hakkında' o l d uğu gibi, ulu sl ararası bir i şbi rli ği içerisinde gerçek leşti rilmesi gerekir". İntern et özgü rl üğü n ün en önemli unsuru, k i ş i le rin İnternete eriş i m özgürlüklerine müdahale edileme mesidir. İnternet o rtam ında web say fas ına veya 7Smar. Hasan, Internet ve Ceza Hukuku, Bela, İ s t anbul 200 I, s. 48; Günler, age., s. 30-dpt Çevre H a kkı ile ilgili olarak bkz. K abo ğlu. İ brahim, Çevre Hakkı. İlet i şim Yay. Cep kit., ı992; Kabo ğlu. İbrahim. Özgürlükler Hukuku, İ mge, Gözden Ge ç irilmi ş ve Geniş le t i lmi ş 6. B a s kı, Ankara s. 529 vd.: Kuzu. Burhan. Sa ğlıklı ve Dengeli Bir çevrede Yaşama Hakkı. İ stan b u l. 1997; Özdek. Yasemin. İn san Hakkı Olarak Çevre Hakkı, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdare s i Enstitüsü, Ankara ı 993; T unç Hasan/G öven, Yusuf, "Çevre Hakkı ve 1982 Anay asası", Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi. C. I. S. I. Erzincan s ; Akipek, Şeb ne m, " Çevreyi Kirletenin Hukuki Sorunluiuğu", MBD. Y. 13, S. 5 1; Bimark, ı smet, "Başbaka n lık Osmanlı Arşiv indeki Belgeler lşı ğmda Türklerde Çevreeilik Anlayışı", Yeni Türkiye. Y. ı. S, 5. Temmuz-Ağustos s ; Ş en. Ersan, Çevre Ceza Hukuku 'Ceza Hukuku Açısından Sağlıklı ve Düzenli Bir ç evrede Yaşama H akkı ' İ stanbul 1994; Dikici. Hasan. "Çevre ve Insan", Yeni Türkiye. Y. I, S. 5, Temmuz-Ağustos s ; Tokuçoğl u, M, Bülent." Çevre Hakkı ve Çevre Koruma Sorunu", İzmir Barosu Dergisi. Y. 55. S. 4, Ekim 1990, s ; Y an cı. Nihan, Çevresel Bilgilenme Hakkı, (Doktora Tezi), Marmara Üniv. SBE, İ stanbu l 20<»; Bilgiç, Veysel K.. "M ill etl e ra rası Hukukta İ nsan Haklan ve Çevre", Ekoloji Çevre Dergisi. S. 9, s Di ğer bir ifadeyle İnternetle ilgili olarak ortaya ç ı kan bir sorunun giderilebilmesi bir ülkenin üstesinden kal kabi leceği bir hal olmaktan ç ı kmıştır. Nas ı l ki. çevre kirl i l iği ile ilgili sorunlar tek bir ülke t arafınd an halledi lerrıe zse, internetle ilgili sorunlar bakımından da benzer bir durum söz kon usudur. Bu kon uda devletlerin u lu sl ararası ku ru l uşların ça tıs ı a l tı n da b i r l eşmes i gerekir.

4 180 MÜHF - HAD, C. /4, Sy. /- 2 e-posta adresine sahip her birey yayın yapma imk anına sahip olduğu için" ön denetimin neredeyse mümkün olm adığı, ancak suç işlendikten sonra suçlunun cezal and ın lab ileceğ i unutulmamalıdır. Ay rıca, İnternet sitelerine e riş i m i n, bir ki şinin suç unsuru taşıyan fikir ve kanaatlerinden dolayı engellenmesi. "sa nsür" an lamına gelmektedir ve İnternet ö zgü r lü ğ ü n ü engeller". Kuşku suz. bir haber, yazı veya her hangi bir görün tü nedeniy le sitenin bütününün erişimine ula şılmas ı nı n engellenm esi, " ölçülülük" ilkesine de ayk ı rı dır'j. II SAYILI internet ORTAMINDA YAPILAN YAYıNLARıNDÜZENLENMESi VE BU YAYINLAR YOLUYLA işlenen SUÇLARLA MÜCADELE EDiLMESi HAKKINDA KANUN A. GENEL OLARAK İnternetin, devletin şeffaflaşmasını, kamuoyunun haber alma hakkını. ki ş ilerin düşün ce ve ifade ö zg ü rl ü ğ ü n ü n gerçek anlamda yaşanmas ın ı sağ l amak gibi oldukça önemli kamusal ve toplumsal birçok fayd as ı b u l u nm ak tad ır. Ay rıca, İn ternet vas ı tas ıy la hem bireyler hem de kurum ve kurulu ş lar. i şlem l e rini kolaylıkla ve hızlı bir şek ilde yerine getirebilmektedirler. Dolayı sı yl a. İnterneti suçla özdeşleşmiş bir yayın aracı 13, kullanıcısını da potansiyel suçlu gibi g örrnek doğru değildir. 565 i S ay ılı " İn te rnet Ortamında Yapılan Yayın larm Düzenlenmesi ve Bu Y ayınlar Yoluyla İ şl enen Suçlarla Mücadele Edilmesi H akkında Kanun?", \o İ ç e l/ü n ver. age. s. 9. ıı Gedik. Ömer. Türk Yargı Kararlan Çerçevesinde Türkiye'de Kitle İletişim Özgürlügü, Seçkin Yay.. Ankara s. 37. ı ı Ahi, M. Gökhan, YouTube, Ekşi Sözlük ve Anayasaya Aykm hk, E.T. ı l3 B i li şim Sivil Toplum Ku rul u şlan Bas ın Duyurusu i 18 May ı s 2007, " Internete Sansür Değil. Sürat Ge re k!" detail.cfm?news id:::::549, E.T i4 RG.. 23/5nOO7 - Sa yı:

5 Türkiye'de İnte rn et Özgürıüğü ve 5651 Sayılı Kanım 181 içerik sağ lay ı c ı, yer sağlayı cı, erişim sağlay ıc ı ve toplu kullanım sa ğlayıcıların so ru m l u l u k l arı nı belirtmek ve İnternet ortamında i şlenen belirli suçlarla içerik, yer ve eri şim sağlay ı c ı l arı üzerinden mücadele ye ili şkin esas ve usulleri düzenlemek amacıyla çıkarılmıştır ". Ancak, bu kanunun, iç eriği bütünüyle incelendiği zaman, suçla mücadele yerine, İnternetle ve İnternet kullanıcı sıyla mücadele şekli ni a l d ı ğ ı görülmektedir. Elbette ki, çocuk pornosu, pornografi, ş i dd e t, ırkçı söylemler ve suç işlemeye teşvik İnternet ortamında kabul edilemez ve engellenmesi gereken yayınlardır. Her özgürlük gibi İnternet öz gürıü ğü de s ı nı rs ız değildir. Çünkü, aksini düşünmek kamu vicd anı, sağ lığ ı ve barışıyla bağdaşmaz. Bununla birlikte şunu söylemek gerekir ki, yapılan sınırl ama ve yasaklamalarm ölçülü o l mas ı gerekmektedir. Amacı aşan ve ö zgü rlü ğü kullanılma z hale getiren sınırlama ve yasaklamalar sansür anl amın a gelir ve özgürlükler hukuku b akımından kabul edileme z. 565 i Sayılı Kanunla ölçünün kaçt ığ ı ve düzenlemenin İnternette sansüre d örı üştü ğü söylenmelidir. B SAYILI KANUNUN İNTERNETİN ANONiMLiG İ BAKIMINDAN incelenmesi 1, GenelOlarak internet'te Anonimlik Amerika Birleşik Devletleri 'nde radyonun elli milyon dinleyiciye ul a ş ması kırk yıl alırken, televizyonun ay nı sayıda izleyiciye ul aşması on üç yıl almı ş, oysa İnternet, sadece dört yılda, bahsedilen rakamdaki kullanıcı say ıs ına ulaşmı ştır ". İnternetin bu kadar hızlı ge l i şme s i n i n ku şku suz önemli nedenleri bulunmaktadır. Bunlar, İnternetin doğrudan, kolay ve daha düşük maliyetli ileti şimi mümkün kılm asının yanında metin, ses, şe ki l ve video ıabanlı bilgilerin Sayılı "I nternet Ortamınd a Ya p ı lan Y ayınların Düzenlenmesi ve Bu Y ayınlar Yoluyla İ şl enen Suçlarla Mücadele Edilmesi H akkınd a Kanun"un birinci maddesinde bu amaç açı kca be l i rt i l miş ti r. 16 Wriston, Walter 8.. "Freedom and Democraey In The Information Age", Technology in Society, 26 (2004), s. 321.

6 182 MÜHF-HAD, C. 14, Sy. 1-2 bir noktadan başka bir noktaya taşınması imkanını sağlaması şeklinde sayılabilir". Bütün bunların ötesinde İntemetin gelişmesini ve cazibesini arttıran olgu, bir ölçüde, onun anon im li ğ i desteklemesine ba ğlıdır". Şunu söylemek gerekir ki, İnternet 'te anonimlik, temel bir hak olup, bilgilerin ve düşüncelerin egemen güç ba skısı olmadan serbest bir şekilde dolaşımını sağlay an, düşünce ve düşünceyi açıklama özgürlüğünü teminat altına alan bir kavramdır '". İnternet kullanıcılan, kimliklerini açığa çıkarmaksızın politik olmayan yorumlar! kadar politik düşüncelerini de açıklayabilir, her hangi bir ihbarda bulunabilir, ticari işlemlerini yürütebilir, özel sorunlarını payla şabilir ve cinsellik içerikli materyalleri kullanabilirler. Bu örneklerin tümünd e ortak özellik, İnternet kullanıcısının kendi sinin keşfedilme si, karşılık bulması ve utanma sı söz konusu olmak sı zın bu işlemleri yapabilmesinde kendini göstermektedir. Sonuç olarak insanlar yabancılarla iletişim kurarken ve mahrem bilgilerini paylaşırken kendilerini çok dah a rahat hissetmektedirler. Bir başka deyişle, anoninı iletişim İnternet ileti şimini te ş vik ederken ve İntemetin varlığı da anonim iletişimi cesaretlendi. 20 rır. Kuşku suz, elektronik oyl arnalarda gizliliğin s ağlan abil me s i, korku suz bir şekilde ve sansürsüz olarak sosyal ve politik konuşmaların yapılabilmesi, çeşitli amaçlarla anonim mesajlar gönderilebilmesi, İ n terne t' t e anonimliğin sağlanmasını gerekli kılmaktadı r'. Ayrıca özel ilgi grupları ile ilgili veritabanla- 17 Teich, A1IFraokel, Mark S.IK.ling. RoblLee, Ya-ching. "Anonymous Commumeatian Policies For The Internet: Results And Recommendations Of The AAAS Conterence", The Info rmation Soc ieıy. (15) 1999, s Teich/Frankel/Kling/Lee, agm., s Ahi, M. Gökhan, "internete Yeni Kanun", htt p: //onpunı o.comlshow B1o g. asp x?w e!>;b i li simhu ku ku&cld E.T TeichIFrankeVKlinglLee, agm.. s. 7 ı. 21 Bu konuyla ilgili olarak şu olay örnek gösterilebilir: TMSF'nin, ikinci Gö l ta ş Operasyonu için hazırl ad ı ğı dosyada. ' You'Tube' sitesinde yay ın la nan 'Gö ltaş n a sıl soyuldu' ba şlıklı video görüntülerine yer verildi. Kim tarafınd an g ö n deri ldiğ i bilinmeyen, ancak 'Gö ltaş20 l ü' rumuzu kull anılarak siteye eklenen video görüntüleri, G ölta ş ile ilgili aç ı kl am al arda bulunan ki şil erin iliraflan ve a y nı k i şil erin ellerindeki belgelerden oluşu yor. TM5F, YouTube'deki video görü ntüleri nden. kendilerine gelen bir ihbar sonucu haberdar

7 Türkiye 'de İntern et Özg ürıüğü ve 5651 Say ı l ı Kanım IS3 rına e rişen bireyler, bu e ri ş im i n di ğer insanlar tara fından bilinmesini isterneyebilirler. Örnek vermek gerekirse; Hİv virüsü ta şıyı cı sı olan ya da uyu şturucu kullanan veya intihar eğilimi olan ve bu yönde yard ı mc ı olan ilgili veritabanianna e rişen ki şil er ya da çeş i tl i s uç l arı n (ö rneğ i n yüz kızart ıc ı vs.) tanıkları veya kurbanları destek grup la rıy la kurdukları ileti şimierinde kimliklerini gizleme arzusu t a şıyabilirler. Dahası, İnternet' i kullanan bir araş t ı rm ac ı çalışt ığ ı konunun başkal arı tarafından öğren il mes i n i isteme yebilir. Bahsi geçen bu ve buna benzer konul arda a no n im l i ğ i n s a ğ la n mas ı kullanıcılar a ç ıs ın da n büyük önem taşımaktadır'" İnte rn ette anon i m liği n olumlu katkı ları bulunduğu belirtilmekle beraber, bir kısım riskleri de b arındırdığını söylem ek gerekir. Anonimli ğin İntem el't e hesap ve ri leb ili rl iğ i olumsuz e tk iled iğ i ve anti sosyal bir tavır ve dav ranı ş o l d uğu da d ü ş ün ül m ekt ed i r' :'. Anon i m liği n olumsuz etkilerinin v arlığ ı bir tarafa İntemel'in ge liş i minde oldukça olumlu k atkıl annın v arlı ğı inkar edilemez. Dol ayı s ı yl a güvenlik kaygıs ıy la anoni m liği tamamen ortadan ka ld ıracak dü zenlemeler hak ve özgürlükleri zedeler ve internetin doğası yla da çe liş ir. Bu konuda sın ı rlama ile özgürlük aras ındaki dengeye dikkat edilmelidir. oldu. Videolan inceleyen TMSF, görüntülerdeki aç ı klama lan n ve belgelerin. ikinci G öltaş Operasyonu'nu güçlendirecek delil ni te l iği n d e olduğun a karar verdi ve dosyaya ekledi. YouTube'de ' Gö l taş n as ı l soyuldu' baş lığı ile yay ın lanan video görüntüleri, mahkemede delilolarak sunulacak." Bkz. ' Yuu'I'ube' TMSF dosyasına girdi, Ak şam Gazetesi, II Sayar, H a n deid al kıhç, Mehmet E., " İ n t erne r' t e Kişisel Bilgi Gü ven l iğ t için Anonimleştirici Servisler Üzerine Bir İnceleme", http : //ab.org.ır/ab05 /ıammetinli33.pdr, E.T. ıo , s. 4-5; TeichIFrankeVKlinglLee. agm., s. 72 vd. 23 TeichIFraokel/Kling/Lee, agm.. s. 71; İntern et'te anonimlikle ilgili olumsuz görüş için bkz: Davenport, David/Grünberg, David, "Özgürlüklerin Bedeli", hup:/lwww.cs.bilkent.edu.tr/- davidlpapers!turkish%20price%200f%20freedoms%20(fin al%20versionl.doc. E.T.ıo.t

8 184 MÜHF - HAD. C. /4. Sy. / Sayılı Kanun ve Anonimlik 5651 Sayılı Kanun'la getirilen düzenleme İnternet'te anonimliği neredeyse ortadan kaldırmaktadır. Kanunun "Bilgilendirme Yükümlülüğü" üst başlıklı 3. maddesiyle içerik, yer ve erişim sağlayıcılanrıa, Yönetmelikle belirlenen esas ve usuller çerçevesinde tanıtıcı bilgilerini kendilerine ait İnternet ortamında kullanıcıların ulaşabileceği şekilde ve güncelolarak bulundurmak yükümlülüğü getirilmektedir. Söz konusu hüküm gereğince içerik, yer ve erişim sağl ay ı c ı l an kimliklerini belli etmek zorundadırlar. Ancak bu yükümlülüğe uyulmaması halinde öngörülen yaptınmı düzenleyen ikinci fıkra üzerinde gerçekten düşünülmesi gerekmektedir. Öyle ki. belirtilen yükümlülüğü yerine getirmeyen içerik, yer veya erişim sağlay ıc ı s ına Başkanlıkça iki bin Yeni Türk Lirasından on bin Yeni Türk Lirasına kadar idari para cezası verilecektir. Yaptırımm ağır oldu ğuna ilişkin eleştiriye daha ileride değinilecektir". Ancak. burada şu kadannı belirtmek gerekir ki, özellikle içerik sa ğlayıcıların kimliklerini açıklamalan İnternette anonimliğe aykırıdır'. Bu maddeyle birlikte güvenlik kaygısı özgürlüklerin önüne geçmiştir. Kullanıcılann IP'lerine kolluk kuvvetlerince ulaşılması oldukça kolayolduğu bir durumda, ayrıca tanıtıcı bilgilerin İnternet ortamında yer alması zorunluluğuna gerek olmadığı söylenebilir. C SAYILI KANUNUN ÖLÇÜLÜLÜK ILKESI VE ÖZE DOKUNMAMA KRİTERİ BAKIMINDAN ıncelenmesi ı. GenelOlarak Sınırsız özgürlük düşüncesi, kişilerin doğasında var olan özgürlüğü elde etme güdüsü neticesinde ortaya çıkacak kavga ve mücadelelere fırsat vermek 24 Bu konudaki açıklamalar, "5651 Sayıh Kanun Ölçülülük Ilkesi Bakımından Incelenmesi" başlığı altında ele alınnu ştır. ıs Ahi. M. Gökhan, "Internete Yeni Kanun", hnp:l!onpunto.comlshowblog.aspx?web-bilisimhukuku&cid-55043, E.T

9 Türkiye'de İnternet Özgürlüğü ve 5651 Sayılı Kanun 185 anlamına gelir. Zira sınırsız herhangi bir özgürlük başkasının sahip olduğu diğer bir özgürlükle karşı karşıya gelecektir. Bundan ötürüdür ki, mutlak özgürlük, toplumsal düzen ile bağdaşmaz bir düşüncedir ve toplum düzeninin gerçekleştirilebilmesi ve devamının sağlanabilmesi hak ve özgürlüklerin belli ölçülerde sınırlandınlabilmesine bağlıdır'", Diğer bir ifadeyle, mutlak anlamda sınırsız özgürlükten bahsedilemez; çünkü, böyle bir düşünce, kamu düzeninin bozulmasına ve devlet otoritesinin sarsılarak, yönelimin anarşik nitelikte, özgürlüklere karşı, onlan ortadan kaldıracak bir baskı rejimine dönüşmesine yol açar". Ancak şurası da muhakkak ki hak ve özgürlüklere getirilecek sınırlamalar ölçülü olmalı ve hak ve özgürlüğü kullanılamaz hale getirmemelidir. Aksi haldeki bir tutum sınırlamanın ötesinde bir durum ortaya koyar ki, İnternet özgürlüğü açısından bunun sansür anlamına geldiğini söylemek yanlış olmaz. Şurası unutulmamalıdır ki, İnterneti diğer kitle iletişim araçlarından ayıran en önemli unsurlarının başında yayıncının kimliğinin herkes olabileceği gelir. Özellikle içerik sağlayıcılar açısından çok geniş bir yelpazenin bulunduğu söylenebilir. Basın, radyo televizyon alanında yayıncı olabilmek için büyük sermayelere ihtiyaç varken ya da gazeteci, köşe yazarı, muhabir gibi meslekten olmak gerekirken, İnternet ortamında bir bilgisayara sahip olmadan dahi yayıncı olabilmek mümkündür. Diğer bir deyişle, basın ve radyo-televizyonla yapılan yayınlar profesyonel meslektir. Buna karşılık, İnternet ortamında para kazanmadan, yani amatör bir şekilde yayıncı olmak mümkündür. Kuşkusuz İnterneti bu derece cazip hale getiren ve İntemetin büyümesine yol açan da, her bireyin istediği zaman aktif olabilmesidir. Dolayısıyla, İntemet'i diğer medya organlarından daha farklı değerlendirmek gerekecektir. 26 Bulut. Nihat, "4709 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği çerçevesinde Hak ve Özgürlüklerin Sınırlanması Rejiminin Birey Devlet Açısından Değerlendirilmesi", AÜEHFD, C. V, S. 1-4, Erzincan 200 1, s. 40 ; Anayurt. Ömer, Toplanma Hürriyeti Kavramı ve Türk Anayasa Hukukunda Toplanma Hürriyeli, K azancı. Istanbul s Tunaya. Tank Zafer, Siyasal Kurumlar ve Anayasa Hukuku. 4. Bası, İÜHF Yayınlan, İstanbul s. 2i 8; Arm ağan, Servet. Temel Haklar ve Ödevler. İÜHF Yayınları, İ stanbu1 1980, s. 33, Anayurt. age., s. i 33; Eren, Abdurrahman, Özgürlüklerin SmırlandınlmasındaDemokratik Toplum Düzeninin Gerekleri. Bela. İstanbul s. 16.

10 186 MÜHF - HAD. C. 14. Sy Sayılı Kanun Ölçülülük İlkesi Bakımından İncelenmesi Kanunun bütünü incelend iğinde. ön görülen para cezalannı n ne kadar yüksek olduğ unu söylemeye gerek yoktur. Buradaki yap tınm kesinlikle ölçülülük ilkesiyle izah edilemez. 200 i yılında yapı lan Anayasa değişikliğiyle 13. maddeye eklenen ölçülülük ilkesinin'" temelinde yatan düşünce, temel hak ve özgürlüklere ili şki n olarak getirilen s ı nı rlamanın adaletli, dengeli ve ölçülü bir şekilde düzenlenmesidir". D o lay ı s ıyla bu ilke" gereği nce, internet ö zgü r l ü ğ ü ne i lişkin yap ılacak s ın ır lamada ba ş vu ru l an a rac ın sınırlama amacını gerçek leştinneye e lverişli olmas ı, bu aracın sın ırlama amac ı açısından gerekli olma sı ve araçla amacın ölçülü bir oran içinde bu l unması gerekmektedir". 28 Türk Hukukunda ve karş ı laştınnah hukukta ölçülülük ilkesi için Bkz. Metin, Yüksel. Ölçülülük ilk esi ( Ka rşıl aş tı rm alı Bir Anayasa Hukuku İncelemesi ), Seçkin. Ankara 2002, s. 79 vd.: Kaboğlu, İb rahim, Anayasa Hukuku Dersleri, Legal. Gözden Geçirilmi ş 3. B a skı, İstanbul s ; Kabo ğlu. Özgürlükler Hukuku, s ; O ğurlu. Yücel. Karşılaş tı rm alı Ida re Hukukunda ö ıçü l ü lük Iıkes!. Seçkin, Ankara 2002, s. ı 77 vd; Rumpf, Christian. "Ôlçü lühik Ilkesi ve Anayasa Yargısmdaki işlev ve N i te l iği", Anayasa Yargı sı. S. 8 (Anayasa Mahkemesinin ıl. Kuru luş Yıldönümü Sempo zyumu), Ankara ı 993. s. 27 vd; Hakyemez. Yusuf Şevki, " Te mel Ha k ve Özgürlüklerin Sınır l a ndın l m asmd a Öl çüıüıük iıkesi", Prof Dr. Hayri Domantç:e 80. Yaş Günü Armağanı, C. Il, İ s tanb ul 200 i, s. i 293 vd.; Gören, Zafer, Anay asa Hukuku, Seçkin, Ankara 2006, s ; Yü zbaş ıoğ lu, Necmi, Anayasa Yargısınd a Anay asai lik Bloku, IÜHF Yayınlan, isıaobul 1993, s ; Sağlam. FaZlI, Te me l H akla rın Sın ı rla nması ve Özü. AÜSBF Yayınlan. Ankara s. i ıo-118; Uygun. Oktay, 1982 Anayasas ı' nda Teme l Hak ve Özg ürlüklerin Ge nel Rejimi, Kazancı. İ s tanbul 1992, s Metin, age., s maddeye ölçülük ilkesi eklenerek yapılan değişikliğin hukuk tekniğ i bakımından yan lış o lduğuna i lişkin eleştiri için Bkz. Erdoğan, Mustafa, Anayasa ve Özgürlük, Yetkin Yay ın lan, Ankara 2002, s Kabo ğ lu. Anayasa Hukuku Dersleri, s. 275; Özbudun, Ergun, Tü rk Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınları, Gözden Geçirilmi ş 7. Baskı, Ankara 2002, s. 104; O ğurlu. age., s. 21; Atar, Yavuz, Türk Anayasa Hukuku, Mimoza Y ayınlan, Güncelle ştirilm i ş 4. B askı, Konya 2007, s. 128; Erdoğan, Mustafa, Anayasa Hukukuna G i riş. Adres Yayınlan, Gözden Geçirilmiş 2. Baskı, Ankara 2004, s. 212; Gözler. Kemal, T ürk Anayasa H uk uku Dersleri, Geni şleti lmiş ve Gü ncelleştiri tmiş 4. Baskı, Ekin Kitabevi Yayın lan, Bursa 2007, s. 143; Gözler, Kemal, i da re Hukuku Cilt II, Ekin Kitabevi Yayın lar ı, Bursa 2003, s. 5 i i ; Göz ler, Kemal. Kanun Hükmünde Kararnamelerin Hukuki Rejimi, Ekin Kitabevi Yayınlan, Bursa s. 193; Emin. Memiş, Anayasa H ukuk u No tları (T ürk

11 Türkiye 'de İntern et Ö zg ürluğ t! ve Sayı lı Kanun 187 Özgürlüğün as ı l, sınırl amanın ise istisna o l duğu anlamının ortaya ç ı kt ığı ölçülülük ilkesiyle, öz gürlüğün maksimum düzeyde değil, s ı nı r l ama sebebindeki amaca ulaşabilecek kadar, mümkün o l duğunca minimum düzeyde gerçekleştiril ebilece ği belirtilmektedir". Bir kere, ölçülülük ilkesinin bir alt unsuru olan gereklilik ilkesi", s ın ırlamanı n dayandı ğı amacın ge rçekleş t i ri lmes i için kitle il etişim özgürlüğü a çı sından en yu mu şak" ve en uygun ara cın seçilmesi ge reğ i n i ortaya koyar". Diğer bir ifadeyle, gereklilik ilkesi, elde edilmek istenen amaca aynı derecede elverişli birden çok araç arasınd an en az müdahalede bulunma imk anını ortaya koyanı yla ulaşm ayı öngörür", Dol ayı sıyla özgü rlüğü daha az s ın ırl ay ıc ı bir müdahale ile aynı veya daha iyi bir sonuca ulaşmak imkanı varsa, kullanılan aracın gereksiz o lduğu sö y le rı i lebi l ir ". Kanunun 3. madd esine ili şkin yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde öngörülen yaptırımın gereklilik ilkesini ihlal ettiğin i belirtmek gerekir. Daha önce belirtildi ği gibi 38 Kanunun "Bilgilendirme Yükümlülüğü " üst başlıklı 3. madd esiyle içerik, yer ve eri şim sağ l ay ıc ı l ar ın a, yönetmelikle belirlenen esas ve usuller çerçevesinde tanıtıcı bilgilerini kendilerine ait internet ortamında kull anıcılann ulaş abileceği şeki l de ve güncel olarak bulundurmak y ü küm l ü lüğü getirilmektedir. Söz konu su hüküm ge reği nce içerik, yer ve eri şim sağ lay ıc ı lan Anayasa Gelişimleri Süreci: 1808~ı998 ). İ s tanbul s. 193; Sabuncu. Yavuz, Anayasaya Giriş, imaj Yay ı nevi. 13. Best. Ankara s Yü zba şıo ğlu. age., s. 284; Sunay, Reyhan, trade Hürriyetinin Muhtevası ve Sınırl arı. Liberal D ü ş ün c e Topluluğu, Ank ara 200 1, s Bu ilkeyi Gören ve Kabo ğlu. "Zorunluluk" şek lin de ifade etmektedirler. Gören, age., s. 373; Kaboğlu. Özg ürlükler Hukuku. s. 186; K a boğlu. Anayasa Hukuku Dersleri. s S ağ la m, age., s. ı 15; Gözler, Türk Anaya sa Hukuku Dersleri. s. 144; Gören'e göre, "daha az külfet veren yani daha ıhrnh olan bir araç varsa" o tercih edilmelidir. Bkz. Gören, age., s ~ Y ü zba şıo ğl u. age.. s Gereklilik ilkesinde, bir araç-araç k arşı l aştırm ası söz konusudur. Şöyl e ki. amaca ul aşm ak için yeterli olan en hafif redbiri n alınmas ı gerekir. Bu yeterli olmazsa daha ağ ır tedbirlere doğru aşama lı bir geç işi n yapı lmas ı zoru n l u luğu ortaya ç ı kar. Bkz. Metin. age., s. 3 ı Metin. age.. s Bkz. "5651 Say ılı Kanun Ye Anonimlik" ad lı baş lık.

12 188 MÜHF - HAD, C. 14, Sy. 1-2 kimliklerini belli etmek zorundadırlar. Bu yükümlülüğe uymamaları halinde ise içerik, yer veya erişim sağlayıcısına Başkanlıkçaiki bin Yeni Türk Lirasından on bin Yeni Türk Lirasına kadar idari para cezası verilecektir. Belirtmek gerekir ki, ilk olarak gereklilik ilkesinin sonucu gereği en yumuşak araç burada kuşkusuz uyarı olmalı, tekran halinde para cezasına hükrnedilebileceği öngörülmeliydi. Oysa kanunda her hangi bir uyarı önlemine yer verilmeden doğrudan para cezası hükme bağlanmıştır. İkincisi bu para cezası da oldukça ağırdır ve takdir hakkı olabildiğince geniştir. Başka bir ifadeyle ulaşılmak istenen amaç ile yaptırım arasında açık bir orantısızlık bulunmaktadır. Ayrıca, iki bin Yeni Türk Lirası veya on bin Yeni Türk Lirası hangi kriterlere göre öngörülecektir. Üstelik bu cezalara hükmedecek olan idari bir kurum olan Telekomünikasyon İletişim Başkanlı ğıdır. Buradan anlaşılmaktadır ki, bu hükümle ulaşılmak istenen maksat aşılmıştır. Elbette yaptırım uygulanmalıdır. Ancak, yaptırım, daha makul ve amacı gerçekleştirneye yönelik olmalıdır. Sonuç olarak, özellikle içerik sağlayıcıların profilinin çok geniş olduğu ve Kanunun tamamında düzenlenen para cezalannın özellikle içerik sağlayıcılar açısından öngörülen amacın çok üzerinde olduğunu söylemek gerekir. 3, 5651 Sayılı Kanunun Öze Dokunmama Kriteri Bakımından incelenmesi i 982 Anayasasının, temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasına ilişkin 13. maddesinin ilk düzenlemesinde yer verilmeyen, 196 i Anayasasındaki (Mad.ll) "öze dokunmarna" kriteri, 2001 yılında yapılan değişiklikle, yirmi yıl aradan sonra, tekrar Anayasal bir ölçüt haline getirilmiştir'". Federal Alman Anayasasından esinlenilerek Türk Anayasa Hukuku'nda düzenlenen hak ve Anayasa sı 'nın ilk şekl i nde hakkın özü kriterine yer ve ri l memi ş olması Anaya sa Yargı sı uygulamasında belirgin bir değişikliğe neden olmamıştır. Zira Yüksek Mahkeme vermiş olduğu kararlarında 1982 Anaya sası 'nda ilk defa yer verilen "demokratik toplum düzeninin gerckleri'tölçütün ü öz kriteriyle birlikte yorumlarmştir. Kaboğlu. Anayasa Hukuku Dersleri. s. 366.

13 Türkiye 'de İntern et Özg ü rlüğü ve Sayılı Kanun 189 ö z g ü r l ü ğ ü n "özü kavramı, onun vazgeçilmez unsuru, her hangi bir müd ahale sonucunda söz konu su hak ve ö zgü r lü ğ ü k u ll a nı l maz kılacak olan asli çekirde ğidir' ". Temel hak ve özgürlükl erle ilgili olarak y apılan her s ı nı rl am a, hakkın özüne doğru yöne l m iş olmakla birlikt e, bu öze dokun amaz". Başka bir deyişl e, bu ilkeye göre, bir temel hak ve özgürlük sın ırlandırılabi lir, ancak, bu temel hak ve özgü rl üğün s ı nı r l andın l mam ış özü daima ayakta kalmalı ve tamamı ortadan kaldırılm arnalıdır'", Dolay sıyla, İntern et Özgürlü ğüne ilişkin ge rçek le ş ti ri lecek bir müdahalenin de hakkın özüne dokunmama sı, başka bir ifadeyle hakkı kullanılamaz hale getirmemesi gerekir. Ku şkusu z, İnternet sitelerine erişimin, bir k i şi n in suç unsuru ta şı y an fikir ve kanaatlerind en dol ayı ya da bir haber, yaz ı veya her hangi bir görüntü nedeniyl e sitenin bütününün eri şimin engelle nmesi hakkın kullanımını ortadan kald ırmaktadır. Bu noktada, "Youtube" tecrübesinden hareket ederek konuyu irdelemek gerekmektedir. Bilindiği gibi, " Youtube" isimli video paylaşım sitesine e riş i m i n TCK'na aykırı bir video görü ntüsünden dolayı engellenmesi söz konusu olmu ştu. Eri şimin engellendiği dönem boyunca hukuka aykırı olmayan yüz binlerce i ç eri ğ e ul a şılamamı ştı. Oysa, ücretsiz olarak yaym yapan dünyanın en büyük dijital medy a ağ say fa s ı " youtube.corn", ülkemizin tanıtımı ile ilgili çok sayıda görüntüyü, bir kısım akademik nitelikteki video derslerini, kişis el gayretlerle ul aşılma sı imkanının ortadan ka l k tığı yay ından ka l d ırı l m ı ş film ve çizgi filmleri, i 00 yıllık zaman içinde kaydedilmi ş eş i benzeri olmayan milyonlarca görüntülü sesli kaynağı bünye sinde banndırarak insanımı zın " uzaktan öğ re nme " ile yoğ u n olarak t anı şma sı için bir imkan doğurmu ştur". ilgili bu sitenin g e rçek l eş t i rd iğ i fonk siyonların gün geçtikçe büyüdüğünü n de altını 4() Özbudun, age.. s. 105; Atar, age., s Örücü, Esin, "1961 Anayasas ı ve Anaysa Mahkemesine Göre Hakkın Özü Kavramı ve Mülkiyet Hakkının Özü",IÜHF Mecmu as ı, C. 41, S İ stanbul 1976, s Gözler, Türk AnayasaHukuku Dersleri. s ıl 8i1isİme Sansürü Protesto Ediyoruz!, E.T

14 190 M ÜHF -HAD, C. 14, Sv. 1-2 çizmek gerekir". İşte hukuka aykırı bir içerikten dolayı bütün bir siteye erişim in en gellenmesi hakkın özünün ihlali anl amına gelir S a yılı Kanunun 8. madde sine gö re, İntern et o rtam ınd a y ap ı l an ve i çeri ği 5237 say ı lı yeni Türk Ceza Kanunu'nda yer alan; intihara yönlendirme (Mad. 84), çocu k l arın cinsel i sti smarı (Mad. 103, f. 1), uyu şturucu veya uyarı cı madd e kull anılmasını k ol aylaştırma (Mad. i 90), sağ lı k için tehlikeli madd e temini (Mad. 194), mü stehcenlik (Mad. 226), fuhu ş (Mad. 227) ve kum ar oynanması için yer ve imk an sağlama (Mad. 228) suç ları ile 5816 sayılı Atatürk Aleyh ine İ şlenen Suçlar Hakkında Kanun'da yer alan suçları o l u ş turd uğu hususunda yeterli şüphe se bebi bulunan yay ın larl a ilgili o larak e riş i m i n engellenmesine karar veril ir. Eri ş imin engelle nmes ine ili şkin karar, so ruş tu rma evresind e hakim, kov uş t u rma evresinde ise mahkeme tarafınd an verilir. Soru şturm a evresinde, gecikmesinde s akın c a bulunan hallerde Cumhuriyet s a v c ıs ı tarafından da eri şimin engellenmesine karar veril ebileceği b elirtilmiştir. Bu durumda Cumhuriyet s avc ıs ı k ararını yirmidört saat içinde hakimin onayına sunar. Hak im de kararı nı en geç yirm idö rt saa t içinde verir. Bu süre içinde kararın onay lanmama sı halinde, eri şirnin engell enm esine ilişkin tedbir, Cumhuriyet savc ıs ı ı arafından derh al kaldırılır. Koruma tedbiri olarak verilen erişirnin engellenmesine yönelik karara 5271 say ı lı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz edilebilir (Mad. 8/2). 44 Bu konuda ş u iki olay çarpıcı örnekler s un m ak tadır : ilk y ı lbaşı mesaj ı nı 1952'de tahta ç ık masında n birkaç hafta sonra radyo yay ı nı arac ı lığ ıy l a yapan İn giltere Kraliçesi II. Elizabeth'in bu y ı l ki geleneksel y ı lbaşı me sajı. internet video pay laş ı m sitesi YouTubc'da aç ı la n 'Kraliyet Ka na lı'nda n yay ın lanacak. Bkz. id= ; BM'den bir yetkilinin. AFP muhabirine v e rd i ğ i deme çte. yoksulluklamücadele amacı yla ha zırlattıklan videolarm YouTube sitesinde yayınlanacağım bildirdi. Bu kliplerin birinde. bir genç kı z dünya nüfusunun yan sını n günde 2 dolardan daha az bir parayla yaşamak zorunda olduğunu belirtip insanlan bu davaya destek olmaya çağı rd ığı bildirildi. Bkz. htıp : llwww. haber3.eo mlhaber.p hp?habcr id= E.T ; Bu iki olay da göstermektedir ki youtubc' a getirilen bir s ın ı rl ama y al nızca Türk in s anının hak ve özgürlüklerini s ın ır l an d ı rma kla kalmayacak. Türkiye'de yaşayan diğer dünya vata n daş l arını da etkileyecektir.

15 Türkiye 'de İntern et Özgürlüğü ve 5651 Sayılı Kanun 191 İnternet yayın lannın içerik veya yer sağlay ıcı sın ın yurtd ışında bulunm as ı durumunda veya içerik veya yer sağlay ıcı sı yurtiçinde bulunsa bile çoc ukların cinsel i s tismarı (TCK Mad. i 03, birinci fıkra) ile müstehcenlik (TCK Mad. 226) suçunu n işle ndiğ i konusunda yeterli ş üphe oluşturan yayınlara i lişkin olarak eri şimin engellenmesi karannı resen Te lekomünikasyon İletişim B aşkanlığ ı verir (Mad.8/4). İ d ari bir kurum olan Başkanlığa İn te rne t yayınlarına erişimi enge lleme hakk ın ın doğrudan tanınması sansür an lamına gelmektedir. Kuşkusu z bu karann makul bir süre içerisinde yetkili hakime bildirilmesi ve on ayının alınması zorun l u l uğunu n getirilmesi daha doğru olurdu. Şunu açıkça söylemek gerekir ki, erişi rnin engellenmesi İ n te rn e t ortamında son olarak düşünülmesi gereken bir tedbirdir. Çocuk i s ti smarı n ın önüne geçilebilmesinin ve çocuk ve gençlerin sağlı k l a rı nı n korunma sının yolu çocukların zararlı sitelere u laşma larını önlemekle sağlanmalıdır. Ayrıca, İnternetten kaldırılması mümkün olan yasa dı şı bir içerikten dolayı, binlerce yasal içeriğe sahip, milyonlarca kullanıcısı olan sitelere eri şimin engellenmesi, özgü rl üğü n kullanılmasını tamamen ortadan k aldırınaktadır. Dolayı sı yla, kitle iletişi m özgürlüğü açısından doğru değ ildir". D SAYILI KANUNUN "OBJEKTiF SORUMLULUK ilkesi" VE "SUÇA iştirak" BAKIMINDAN incelenmesi Kanunun 4. madde si içerik sağlayıcıl arın so ru m l u l uğunu düzenlemektedir. Birinci fıkraya göre, içerik sağlayıcı, İnternet ortamında kullanıma su nduğu her türlü içerikten sorumlu tutulmaktadır. Bu düzenleme içerik sağlayıcılar aç ıs ından objektif sorumluluk esas ın ı getirıni ştir. İnternet ortanunda yazılan ve güncellenen her fikir, düşünce ve bilgiden içerik sağl ay ıc ı nı n sorumlu tutulduğu bu hüküm, intem etin özgür ve hareketli y apı sıyla açık bir şekilde çelişmekte-..ıs Bi li şim Sivil Toplum Ku rul u şlan Basın Duyurusu i 18 M ayı s 2007 "internete sansür değil, sürat gerek!" detail.cfm?news id-549, E.T

16 192 MÜHF - HAD, C. 14, Sy. 1-2 dir". İçerik sağlayıcı, kullanıma sunduğu bir bilgi ya da veriyi bizzat kendi üretmiş ya da değiştirmişse bu konuda sorumlu tutulabilir. Ancak, içerik sağlayıcının kullanıma sunduğu bu içerik tamamıyla bir başkasına aitse sorumlu tutulmaması gerekir. Objektif sorumluluğu ön gören bu hüküm 5237 sayılı TCK' nun "Ceza sorumluluğunun şahsiliği" başlıklı 20. maddesine de açıkça aykırıdır". İlgili bu hükümde, "Ceza sorumluluğu şahsidir. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz." (TCK Mad. 20/1) ifadesi yer alır. Kuşkusuz burada i 982 Anayasası'nın suç ve cezaları düzenleyen 38. maddesinde belirtilen "Ceza sorumluluğu şahsidir" hükmü de unutulmamalıdır. Bununla birlikte, içerik sağlayıcı, bağlantı sağladığı başkasına ait içerikten sorumlu tutulamaz. Ancak, içerik sağlayıcı sunuş biçiminden, bağlantı sağladığı içeriği benimsediği ve kullanıcının söz konusu içeriğe ulaşmasını amaçladığının açıkça belli olması (565 i Sayılı K. Mad.4/2). durumunda genel hükümlere göre sorumludur Ayrıca ifade etmek gerekir ki, bağlantı sağlanan yeni içeriğe ulaşınca içerik sağlayıcının alanından çıkılmakta yeni bir siteye gidilmektedir. Her ne kadar, içerik sağlayıcı bu linki sitesine koyarak, ilgili siteye ulaşımı kolaylaştırsa da, sitenin içeriğinin zaman içeri sinde değişeceği ve takibinin zorlaşacağı açıktır. İçerik sağlayıcının bağlantı sağladığı diğer içerikleri sürekli takip etmesi beklenemez. Dolayısıyla, bu durumda içerik sağlayıcı bu yeni içerikteki hukuka aykınlıklardan sorumlu tutulmamalıdır. Kaldı ki böyle bir sorumluluk nasıl işletilecektir? Genel hükümlerden kasıt, iştirak midir? İçerik sağlayıcının bağlantı sağladığı içeriği benimsediği nasıl anlaşılacaktır? Kaldı ki, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun iştirakle ilgili 37, 38, 39 ve 40. maddelerindeki düzenlemelerle, içerik sağlayıcının başkasına ait içeriğin bulunduğu web sitesine bağlantı sağlaması fiili arasında iştirak bakımından hiçbir benzerlik bulunma- 46 Aslan, Metin! Cabı. Nilüfer, "Internet Yoluyla işlenen Suçlar", Güncel Hukuk, Temmuz 2007, 7-43, s Özel, Cevat, 565 ı Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlarlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun Üzerine Düşünceler, http : //www.turkhukuk site si. com/makale626.htm. E.T

17 Türkiye 'de İntern et Özgürlüğü ve 5651 Sayılı Kanun 193 maktadır'". Hükmün bütün bu soru işaretlerinin g i de ri ld i ğ i tarzda yazı l mas ı gerekirdi. Kanunun 7. madde si İnternet evi işletmecilerinin ve özel ve resmi kurum yöneticilerinin oldukça dikk atli ol maları nı gerektirecek bir hükme yer verm i ştir. Maddenin ikinci fıkra sı g e reğ i nce, "Ticari amaçla olup o l mad ığ ına bakılmak sızın bütün toplu kullanım sa ğlayıcı lar'", konusu suç oluş turan içeriklere eri ş i m i önleyici tedbirleri almakla yükümlüdür." Belirtmek gerekir ki, bu maddenin uygul anabilmesi mümkün de ğildir. Zira toplu kull anım sağl ay ıc ı lar kull andırdıkları bilgisayarl arına fıltre uy gul amaları imk ürı sızdrr '", Öyle ki, bu madde g ereğince, bir şirket bünyesinde çalışan ların kullandık ları bilgisayarlardan yap ı l an e riş i mde n, o şirke t in yetkilisi sorumlu olacak, aynı şek i l de üniversitelerde bilgi sayardan erişim sağ l ayan bir öğ re t i m e l emanı n ın konusu suç oluşturan içeriklere girmesi durumunda üniversitenin ilgili yetkili si sorumlu tutulabilecekti r'. Kuşkusuz bu düzenlemede açıkça objektif sorumluluk öngö rmektedir. Önleyici denetimi öngören bu hüküm, çocuk pornografısinin engellenmesi konu sund a bat aklığın kurutulma sı yerine sivrisinek avlamayı an d ı rmak ta dır ve çok aç ık bir ş ek i l de sansüre yol açma potansiyeli ta şrmaktadır' f S ay ılı " İ n te rne t Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenme si ve Bu Yayınlar Yoluyla İ şlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" 48 Öze l, Cevar, 5651 Sayıh internet Ortamında Yapılan Yaymların Düzenlenmesi Ve Bu Yaymlarlar Yoluyla Işlenen Suçlarta Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun Üzerine Düşünceler, 626.htm. E.T Kanunun 2. maddesinin (i) bendi gereği, "toplu kullanım sağ l ay ı c ı : K i ş ile re belli bir yerde ve belli bir süre İntern et ortamı kull anım ol an a ğ ı sağ layam'' ifade eder sayı lı ve ı. ı tarihli R.G.' de yayınlanan " İ n te rne t Top lu Ku ll anım S a ğl ayı cıl arı H akkınd a Yönetmelik'tin. "Internet toplu ku ll anı m sağ lay ıcı lan nı n yükümlülükleri" üst başlıklı 4. maddeye göre. İnternet toplu kullanım sa ğlayıcı lannın yüküm lülüklerinden biri "ko nusu suç o l uşt uran içerik lere erişi mi önleyici tedbirleri a l mak" tır. Benzer şeki l de, aynı y ö netme l i ği n 5. maddesine göre Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıc ılann m yükümlülüklerinden biri de B aşk anlı k tara fından onaylanan içerik filtreleme yazı l ımın ı ku llanmakt ır. 51 Aslan! Cab ı. agm.. s. ı 3. " Gedik, age., s. 132.

18 194 M ÜHF - HAD, C. 14, Sy. 1-2 yarg ı karan olmaksızın d üşünce ve düşünceyi aç ıklama özgürlüğüne k ıs ıtlama getirmesi bakımından temel insan hakların a ve Anayasa'ya açıkça aykırıdı r". SONUÇ internet, ge liş ip günlük h ay at ın içerisi nde yer bulmaya baş ladıkça, hukuki alanda, yeni tanım l arla karşılaşılmaya başlanmıştır. İçerik sağ lay ıc ı, erişim sağ lay ı c ı, hizmet sağ layı c ı gibi kavramlar hukuk dilinde yer bulm aya başlamı ş, bu yeni kavraml arla birlikte yeni hukuki sorunlar da ort aya çıkmıştır. İnternet ortamında yap ılan. yayın yasakları da bu sorunlardan biridir. Amacı a şan sınırlama lar özgürlüğe müdahale şek l ine dö n üşmektedir. Bu konuyla ilgili çalı ş ma l ar dikkate alınarak, yasal düzenlem elerin, bütün eksiklikleri giderilerek tam amlanması gerekmektedir. İnternet ortamında yayıncılık kavramı göz önünde bulundurularak, temel insan hak ve özgürlükleri içerisinde önemli yer tutan "düşünceyi açıklama özgürlüğü", " özel hayatın gizliliği", "kiş ise l verilerin korunması '?', "posta dokııııulma zfığı " veya "bilgiye serbestçe ulaşma " gibi kavramlarm birlikte ele a lı nı p yorumlanmas ı, hak ve so rum l u l uk l arı n bu temel ilkeler doğrultusunda düzenlenmesi zorun l u l uğu nun ortaya çıktığı görülmektedi r". Dolayısıyla, İnternet yayıncılığında hukuk ve demokrasi üstün kılınmalı, demokratik hukuk devleti ilkelerinin gerektirdiği yasal düzenlemeler yerine getirilmelidir. İnternet yayıncılığında Ba sın Kanunu hüküml erinin, ihti y acı k arşılayamadığından bu alana ilişk in yasal düzen lemeierin ele alındığı bağım sı z kanun ihtiyacının giderilmes i amac ı y l a çı k arıl an 53 Akgül. Mustafa. " İ n te rn e t ' t e Sansüre Adım Adım", Güncel Hukuk; Temmuz 2007, s. t 7, s4 Kişisel verilerin koru nmas ı hakkında bkz: Başal p. Nilgün. "Kiş isel Verilerin Korunması Ye internet", İnte rnet ve Hukuk, {Derleyen Ye şim M. Atamer), ib Ü Ya yınl an, s. 5-37; Yılıd ırım, Hakan! Kaplan, Volkan! Çakmak, TuncaylÜstün, Cihangir Cem, Herşeyi e leştird ik : e-dönüşüm Için Bir Kılavuz, Macar Yayın cılık, Ankara 2003, s. 269 vd; Tezearı. Durmu ş. "Bilgisayar Karşısında Özel Hayatın Korunması ", Anayasa Ya rgı s ı. S. 8 (Anayasa Mahkemesinin 29. Kuruluş Yıldönümü Sempozy umu), Ankara 1991, s İ l k i z, Pikret. "Bilisim Ve irade ÖzgürıÜğü", ifade-zgrl.html. E.T

19 Türkiye 'de lnternet Özgürlüğii ve 5651 Say ı lı Kanun 195 "İnternet Ortanunda Yapılan Yayınlann Düzenlenmesi ve Bu Ya yınlar Yoluyla İ şlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun"un ihtiy acı k arşılayama yac ağı ve İntern ette özgürlük yerine sansüre yol aç a c ağ ı görülmektedir. Vakit kaybetmeden kanunun ş i md i den belli olan aksak yönlerinin ve İntern ette sansüre yol açan ve ileride açacak hükümlerinin deği ştirilmesi gerekmektedir. Kanunun u y gul amasın a b akıldı ğı zaman İnternette sansüre yol aç t ı ğ ı görülmektedir. TCK'ya yap ı l an ekler, Elektronik İmza Kanununun ç ı kmas r", e-devlet girişim leri, bu konuyla ilişkin birer ba şlangı ç olarak kabul edilebilir. Konunun d oğası ge reğ i sürekli de ği şti ği göz önünde tutulmalı ve bu alan sık s ık gözden geçirilerek mevzuat günün şart l arına uygun bir şe ki l de güncellenmelidir. KAYNAKÇA Ahi, M, Gökhan, " İ n te rne te Yeni Kanun", o.com/sh owblog.aspx?web=b iiisimhukuku&cld=55043, E.T. Ahi, M. Gökhan, YouTube, Ekşi Sözlük ve Anayasaya aykırılık, owblog.aspx?web=b ilisimhuku ku&cid=50329, Akgül, Mustafa, "İnternetde Sansüre Adım Adım", G üncel Hukuk, Temmuz 2007, 7-43, s. 17. Akın cı Hatice / Alıç, A. Emre / Er, Cüneyd, "Türk Ceza Kanunu ve Biliş im Suçları", Inte rnet ve Hukuk, (Derleyen Yeşim MAD. Atamer), İB Ü Yay ın ları. Anayurt, Ömer, Toplanma Hürriyet; Kavramı ve Türk Anayasa Hukukunda Toplanma Hürriyeti, Kazan cı, İ stanbu l E.T. sb Elektronik Imza Kanunu ' yla (R.G Sa ) ilgili olarak bkz: Yı ldırım. Mehmet KamillPü rselim. Hatice Selin. "Elektronik İmza Kanunu n Türk İ spat Hukukundaki Etkileri", İstanbul Barosu Dergisi, C. 79. S. 2005/4, s ı 14. Elektronik İm z a ve elektronik im zalı belgeler hakkınd a ge n iş bilgi için bkz. Erturgut, Mine. Med eni Usul Hukukunda Elektr onik İmzah Belgelerin Delil Olarak Değerlendirilmesi. Yetkin. Ankara 2()()4, s. 54 vd.

20 196 MÜHF - HAD, C. 14, Sy, 1-2 Armağan, Servet, Temel Haklar ve Ödevler, İÜHF Yayınları, İ stanbul Aslan, Metin ICab ı, Nilüfer, " İ n terne t Yoluyla İşlenen Suçlar", Güncel Hukuk, Tem muz 2007, 7-43, s Atabek, Ümit, İl etişim ve Teknoloji, Seçkin, Ankara Atar, Yavuz, Türk Anayasa Hukuku, Mimoza Y ay ınl arı, G ü nce l leş ti ri l rn i ş 4. B a skı, Konya B a ş alp. Nilgün, " K i ş i se l Verilerin Korunması ve İnternet", İnremel ve Hukuk, (Derleyen Y eşim MAD. Atamer), İB Ü Y ayınl arı. Bilişim Sivil Toplum Kuruluşları Basın Duyurusu 118 Ma yıs 2007, " İ n t e rn e te sansür değil, sürat gerek!" detail.cfm?news id-549, E.T Binark, İ smet, "B a şba kan lı k Osmanlı Arşivindeki Belgeler ışığında Türklerde Çevrecilik A n l ay ı ş ı ", Yeni Türkiye, Y. I, S. 5, Te mmuz-ağ us tos 1995, s Bulut, Nihat, " 4709 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Deği şikli ği Çerçevesinde Hak ve Özgürlüklerin Sınırlanması Rejiminin Birey Devlet Aç ı sınd a n Değerlendirilmesi", AÜEHFD, C. V, S. 1-4, Erzincan 200 1, s Cerf, Vinton, The birth of the ARPANET, h ttp : //ww w.netvaııey.co mlarchi ve s/mirrors/c erf-how- ine t.t xt. E. T Davenport, David i Grünberg, David, "Özgürlükleri n Bedeli", doms%20cfinal%20version).doc, ET. ı O. ı Emin, M emiş, Anayasa Hukuku Notları (Tür k Anayasa Gelişimleri Süreci: ), İ s tanb ul 1998.

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

DTÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE

DTÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE 5651 Sayılı Kanun Hakkında Bilgilendirme Toplantısı ODTÜ KKM Ayla ALTUN ayla@metu.edu.tr Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı, 16 Mart 2009 TOPLANTI PROGRAMI I. BÖLÜM (14:00 15:00) : 5651 Sayılı Kanun Hk. Genel

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

4/5/2007 TARİHLİ VE 5651 SAYILI KANUN. Şinasi DEMİR-Serkan KAYA İl Bilgisayar Formatör Öğretmenleri-ANTALYA

4/5/2007 TARİHLİ VE 5651 SAYILI KANUN. Şinasi DEMİR-Serkan KAYA İl Bilgisayar Formatör Öğretmenleri-ANTALYA 4/5/2007 TARİHLİ VE 5651 SAYILI KANUN Şinasi DEMİR-Serkan KAYA İl Bilgisayar Formatör Öğretmenleri-ANTALYA AMAÇ Yönetici Öğretmen Öğrenci Veli İnternetin güvenli ve bilinçli kullanımı konusunda tavsiyelerde

Detaylı

Çok Önemli Not : ilgili yasaya ilişkin görüş ve yorumlarını yansıtmaktadır. Hiçbir kurum ve kuruluşu bağlayıcı niteliği yoktur.

Çok Önemli Not : ilgili yasaya ilişkin görüş ve yorumlarını yansıtmaktadır. Hiçbir kurum ve kuruluşu bağlayıcı niteliği yoktur. 5651 Sayılı Yasanın Getirdiği Yükümlülükler Çok Önemli Not : Bu dokümanda belirtilenler tamamen kuruluşumuzun ilgili yasaya ilişkin görüş ve yorumlarını yansıtmaktadır. Hiçbir kurum ve kuruluşu bağlayıcı

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

5651 Sayılı Kanun. 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı

5651 Sayılı Kanun. 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı 5651 Sayılı Kanun 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı Kanun maddesi internet erişiminin kontrol altına alınmasını amaçlamaktadır. Bu sayede internet üzerinden işlenen bilişim suçlarının önemli ölçüde önüne

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir. 688 Sıra Sayılı Kanun uyarınca, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların

Detaylı

1.Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları. 2.Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler. 3.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı

1.Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları. 2.Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler. 3.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı 1.Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları 2.Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler 3.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı 4.İnternet Yayıncılığı ve Yasal Düzenlemeler 5.Medyada Cezai Sorumluluk 6.Medyada

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

TÜRKİYE BİLİŞİM VAKFI

TÜRKİYE BİLİŞİM VAKFI TÜRKİYE BİLİŞİM VAKFI /10/2011 KONU : İnternet Kurulu nun 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun da Değişiklik

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİNİN HUKUKSAL BOYUTU. Av. Gürbüz YÜKSEL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

BİLGİ GÜVENLİĞİNİN HUKUKSAL BOYUTU. Av. Gürbüz YÜKSEL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI BİLGİ GÜVENLİĞİNİN HUKUKSAL BOYUTU Av. Gürbüz YÜKSEL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 663 sayılı KHK Md.11 Sağlık Bakanlığı bilişim uygulamalarını yürütmek üzere doksanlı

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

DTÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE

DTÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE 5651 Sayılı Kanun ve ODTÜ ODTÜ Yerel Alan Ağında, 5651 Sayılı Kanun Uyarınca Uyulması Gereken Kurallar 16 Mart 2009 ODTÜ Yerel Alan Ağında, 5651 Sayılı Kanun Uyarınca Uyulması Gereken Kurallar http://www.metu.edu.tr/5651

Detaylı

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır.

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Esas Sayısı : 2015/109 Karar Sayısı : 2016/28 1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Anayasa nın 2. maddesinde

Detaylı

5651 Sayılı Kanun Hakkında Kanunla ilgili detay bilgiler

5651 Sayılı Kanun Hakkında Kanunla ilgili detay bilgiler 2009 5651 Sayılı Kanun Hakkında Kanunla ilgili detay bilgiler İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkındaki 5651 sayılı kanunun

Detaylı

İNTERNETTE İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE

İNTERNETTE İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE 8 İNTERNETTE İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE Selen UNCULAR Stj. Avukat Dünyanın neresinde olursak olalım teknolojik gelişme ve ilerlemeler ışığında, internet hayatımızın önemli parçalarından biri haline gelmiştir.

Detaylı

YILDIRIM v. TÜRKĐYE KARARIN KISA ÖZETĐ

YILDIRIM v. TÜRKĐYE KARARIN KISA ÖZETĐ YILDIRIM v. TÜRKĐYE KARARIN KISA ÖZETĐ Đnternete erişime ilişkin yasaklamalara sınırlama getiren ve muhtemel bir kötüye kullanma durumuna karşı hukuki kontrol güvencesi sunan katı bir yasal çerçevede alınmayan

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

PROGRAMIN TANIMI ve AMACI:

PROGRAMIN TANIMI ve AMACI: PROGRAMIN TANIMI ve AMACI: 5651 SAYILI KANUN KAPSAMINDA LOG PROGRAMI: Kanun Ne Diyor: Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amaç ve kapsamı; içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ GENEL KURUL KARAR N.B.B. BAŞVURUSU (2) (Başvuru Numarası: 2014/17143) R.G. Tarih ve Sayı: 22/3/

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ GENEL KURUL KARAR N.B.B. BAŞVURUSU (2) (Başvuru Numarası: 2014/17143) R.G. Tarih ve Sayı: 22/3/ IX TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ GENEL KURUL KARAR N.B.B. BAŞVURUSU (2) (Başvuru Numarası: 2014/17143) Karar Tarihi: 1/3/2017 R.G. Tarih ve Sayı: 22/3/2017-30015 Başvuru Numarası : 20 î 4/17143

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Karar No : 1550 Karar Tarihi : 26/08/2015

Karar No : 1550 Karar Tarihi : 26/08/2015 Karar No : 1550 Karar Tarihi : 26/08/2015 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 104, 116 ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu nun 8. maddeleri uyarınca, Cumhurbaşkanınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel

Detaylı

Karar No : 290 Karar Tarihi : 04/03/2015

Karar No : 290 Karar Tarihi : 04/03/2015 Karar No : 290 Karar Tarihi : 04/03/2015 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 77. maddesinin birinci fıkrasında ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 6. maddesinin birinci fıkrasında Türkiye

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Şubat 2014 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası Anayasanın 94 üncü

Detaylı

SPKn İDARİ PARA CEZALARI

SPKn İDARİ PARA CEZALARI SPKn İDARİ PARA CEZALARI Av. Ümit İhsan Yayla Sermaye Piyasası Kanununda Halka Açık Şirketlerle İlgili Suç ve Yaptırımlar ile Önemli Nitelikte İşlemler Paneli İstanbul 27.06.2014 Sunum İçeriği Ceza Vermeye

Detaylı

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Yay n No : 3075 Hukuk Dizisi : 1512 1. Baskı Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-102 - 5 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

BİLGİSAYAR VE AĞ GÜVENLİĞİ

BİLGİSAYAR VE AĞ GÜVENLİĞİ BİLGİSAYAR VE AĞ GÜVENLİĞİ SUNUŞ PLANI 5651 SAYILI KANUN İNTERNET DÜNYASININ AKTÖRLERİ İLGİLİ YÖNETMELİKLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR TEMEL GÜVENLİK PFSENSE NEDİR.? PFSENSE KURULUM VE AYARLAR.? 4/5/2007 TARİHLİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Gazcılar Cad. Petek Bozkaya İşhanı A Blok K: D:316-BURSA. : (0224) : :

ÖZGEÇMİŞ. : Gazcılar Cad. Petek Bozkaya İşhanı A Blok K: D:316-BURSA. : (0224) : : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Şaban Cankat TAŞKIN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Web : Gazcılar Cad. Petek Bozkaya İşhanı A Blok K: D:316-BURSA : (0224) 256 66 33 : sctaskin@gmail.com : http://cankattaskin.av.tr/

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PROFESÖR 19.03.2015. : Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No:130 42020 Karatay Konya

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PROFESÖR 19.03.2015. : Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No:130 42020 Karatay Konya RAMAZAN YILDIRIM ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PROFESÖR 19.03.2015 Adres : Karatay Hukuk Fakültesi Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No:130 42020 Karatay Konya Telefon : 3322217203-7202 E-posta Doğum Tarihi

Detaylı

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008 U MK E K A MP Ç I L I K E ĞİT İMİ 2008 K A MP Y E R İ S E Ç İMİ V E Ö ZE L L İK L E R İ (Y A Z OP E R A S Y ON L A R I ) U L A Ş I M İÇ İN A R A Ç V E Y A Y A Y A Y OL U N A Y A K I N OL MA L I D I R.

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNDE İDARENİN YETKİLERİ VESORUMLULUĞU. Prof.Dr Turan Yıldırım Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

SAĞLIK HİZMETLERİNDE İDARENİN YETKİLERİ VESORUMLULUĞU. Prof.Dr Turan Yıldırım Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi SAĞLIK HİZMETLERİNDE İDARENİN YETKİLERİ VESORUMLULUĞU Prof.Dr Turan Yıldırım Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi YETKİ SAĞLIK HİZMETİNİ DÜZENLEMEK KURMAK-İŞLETMEK DENETLEMEK SORUMLULUK HİZMETİN KURULUŞUNDA,

Detaylı

ELEKTRONĐK TĐCARETĐN DÜZENLENMESĐ KANUNU 1 MAYIS 2015 TE YÜRÜRLÜĞE GĐRDĐ

ELEKTRONĐK TĐCARETĐN DÜZENLENMESĐ KANUNU 1 MAYIS 2015 TE YÜRÜRLÜĞE GĐRDĐ 30.04.2015 ELEKTRONĐK TĐCARETĐN DÜZENLENMESĐ KANUNU 1 MAYIS 2015 TE YÜRÜRLÜĞE GĐRDĐ 20 SORUDA YENĐ KANUN: 1. Kanun ne zaman yürürlüğe girmektedir? 23 Ekim 2014 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanan Kanun;

Detaylı

c) Erişim: Herhangi bir vasıtayla internet ortamına bağlanarak kullanım olanağı kazanılmasını,

c) Erişim: Herhangi bir vasıtayla internet ortamına bağlanarak kullanım olanağı kazanılmasını, BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; internet toplu kullanım sağlayıcıları ve ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU YOLUNDA TÜRK İNTERNET SEKTÖRÜ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

BİLGİ TOPLUMU YOLUNDA TÜRK İNTERNET SEKTÖRÜ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BİLGİ TOPLUMU YOLUNDA TÜRK İNTERNET SEKTÖRÜ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Av. Yasin Beceni, LL.M. TBV Yönetim Kurulu Üyesi 24.05.2012, Ankara TBV Hakkında TBV, 14 Nisan 1995 de Türkiye yi Bilgi Toplumu olarak

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

lan K sinde yer verilen gelirleri ile ge tarih ve Katma T ya tarih ve veya

lan K sinde yer verilen gelirleri ile ge tarih ve Katma T ya tarih ve veya Mevzuat De i iklikleri 20.06.2015 tarih ve 29392 Vergi No: 453) Bu Teb- rine istinaden uygulanacak olan E-Yoklama Sistemine 20.06.2015 tarih ve 29392 Vergi Usul Ka No: 454) Bu Teb- olarak e-fatura ve e-defter

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ( Yönetmelik ) 15.07.2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Uygulaması

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Uygulaması 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Uygulaması 8 Aralık 2015 Kanunun Kapsamı 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ

Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm EKONOMİK KAMU DÜZENİ EKSENİNDE BAĞIMSIZ İDARİ

Detaylı

CMK (Ceza Muhakemesi Kanunu)

CMK (Ceza Muhakemesi Kanunu) Bilişim Hukukundan CMK (Ceza Muhakemesi Kanunu) Bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama ve elkoyma Madde 134 (1) Cumhuriyet savcısının istemi üzerine şüphelinin kullandığı

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 987 sayılı Kararı 04/03/2011 tarihli ve 27864 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 987 sayılı Kararı 04/03/2011 tarihli ve 27864 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Karar No : 187 Karar Tarihi : 12/03/2011 Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Seçimlerinin yenilenmesine, seçimin 12 Haziran 2011 Pazar günü yapılmasına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 03/03/2011

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 1982 Anayasası nın 148. ve 149. Maddeleri ile geçici 18. maddesi hükümleri ve ayrıca 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu

Detaylı

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Ders Planı Ders İçeriği: Yasal Çerçeve Bilgi Edinme Kanunu Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI:

ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI: TARİH : 28/08/2015 SİRKÜLER NO : 2015/70 ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI: 5 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazetede elektronik ticarete ilişkin

Detaylı

İNTERNET GELİŞTİRME KURULU 5651 SAYILI KANUN DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ

İNTERNET GELİŞTİRME KURULU 5651 SAYILI KANUN DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ İNTERNET GELİŞTİRME KURULU 5651 SAYILI KANUN DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ 1. İÇERİĞİN YAYINDAN ÇIKARILMASI ve UYAR-KALDIR Yasanın 2. maddesine eklenen n ve o fıkraları ile, 5651 saylı Yasanın 8. Maddesinin dokuzuncu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. 3. Unvanı: Öğretim Üyesi, Yardımcı Doçent Doktor, Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Başkanı. 4.

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. 3. Unvanı: Öğretim Üyesi, Yardımcı Doçent Doktor, Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Başkanı. 4. 1. Adı Soyadı: Asiye Selcen Ataç 2. Doğum Tarihi: 10.06.1978 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 3. Unvanı: Öğretim Üyesi, Yardımcı Doçent Doktor, Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Başkanı. 4. Öğrenim Durumu:

Detaylı

Prof. Dr. İzzet Özgenç Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Çek Kanunu. 3.

Prof. Dr. İzzet Özgenç Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Çek Kanunu. 3. Çek Kanunu Prof. Dr. İzzet Özgenç Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Çek Kanunu 3. Bası Ankara, 2010 Çek Kanunu Prof. Dr. İzzet Özgenç Hukuk Kitapları

Detaylı

VERGİ DAVALARINDA İDARE LEHİNE HÜKMEDİLEN KARŞI VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 1

VERGİ DAVALARINDA İDARE LEHİNE HÜKMEDİLEN KARŞI VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 1 VERGİ DAVALARINDA İDARE LEHİNE HÜKMEDİLEN KARŞI VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 1 Av. Hüseyin KARAKOÇ ÖZET Vergi Davaları idare lehine sonuçlandığı zaman davacı aleyhine

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ VE AHMET OKTAY KAVAS ME 86

ELEKTRİK ENERJİSİ VE AHMET OKTAY KAVAS ME 86 ELEKTRİK ENERJİSİ VE VERGİLER AHMET OKTAY KAVAS ME 86 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (3 Mart 2001) Amaç, kapsam ve tanımlar MADDE 1 Bu Kanunun amacı; elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 21 Ekim 2013 Nr. ref.: RK484/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: 135 /12 Svetozar Nikolić Kosova Yüksek Mahkemesi nin Rev. No: 36/2010 sayı ve 12 Eylül 20 12 tarihli kararı hakkında anayasal

Detaylı

Torba Kanun ile 5651 Sayılı Kanun a eklenmesi önerilen 8/A maddesi aşağıdaki gibidir:

Torba Kanun ile 5651 Sayılı Kanun a eklenmesi önerilen 8/A maddesi aşağıdaki gibidir: Konu: 23.01.2015 Tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı na sunulan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi nin On Yedinci Maddesi ile 5651 Sayılı

Detaylı

Esas Sayısı : 2015/60 Karar Sayısı : 2016/2

Esas Sayısı : 2015/60 Karar Sayısı : 2016/2 1) 27.3.2015 tarihli ve 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 7. maddesiyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin birinci fıkrasının (n)

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

T.C. ANKARA 2. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/1810 KARAR NO : 2012/280

T.C. ANKARA 2. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/1810 KARAR NO : 2012/280 DAVACI: ULUSAL KANAL İLETİŞİM HİZ. SAN.. VE TİC. A.Ş. VEKİLİ : Av. MEHMET NURİ AYTEKİN, İstiklal Cad. No:73-75 Sekban İş Merk. K:3 D:6 Beyoğlu/İSTANBUL DAVALI: RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU- VEKİLİ: Av.

Detaylı

İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYICILARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYICILARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 1 Kasım 2007 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26687 YÖNETMELİK Başbakanlıktan: İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYICILARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ VE KAPSAM Madde1:

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun No. 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Kanunun

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME. sınıf Barış TEPECİK AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

Anılan rejimde ekonomik değeri olmayan atıklar ise fire olarak tanımlandığından bu atıklar dahilde işleme rejiminin konusunu oluşturmamaktadır.

Anılan rejimde ekonomik değeri olmayan atıklar ise fire olarak tanımlandığından bu atıklar dahilde işleme rejiminin konusunu oluşturmamaktadır. GÜMRÜK İŞLEMLERİNE TABİ TUTULMAKSIZIN SERBEST DOLAŞIMA SOKULAN İKİNCİL İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK VERGİLERİ VE İDARİ PARA CEZALARINI ORTADAN KALDIRAN SÜRE (ZAMANAŞIMI) Bilindiği üzere Dahilde İşleme

Detaylı

TAŞMAN & ŞANVER. Persembepazarı Cd. No 9 Kat: 5 / 402-404 Karaköy / İstanbul Tel: 90-212-245-4245 Fax : 90-212-245-4233 inbox@sanver.gen.

TAŞMAN & ŞANVER. Persembepazarı Cd. No 9 Kat: 5 / 402-404 Karaköy / İstanbul Tel: 90-212-245-4245 Fax : 90-212-245-4233 inbox@sanver.gen. TAŞMAN & ŞANVER Persembepazarı Cd. No 9 Kat: 5 / 402-404 Karaköy / İstanbul Tel: 90-212-245-4245 Fax : 90-212-245-4233 inbox@sanver.gen.tr BÜLTEN ELEKTRONİK İMZA Elektronik imza nedir? Başka bir elektronik

Detaylı

3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet

3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet 3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet Fikret İlkiz Anayasaya göre; herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde

Detaylı

Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu

Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu Prof. Dr. Ersan Şen KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇU YENİ ÇEK KANUNU NDA CEZA SORUMLULUĞU Ceza Hukukunun Fonksiyonu Yeni Suç Tipleri Ceza Sorumluluğu Bankaların

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

Türkiye Ve Avrupa Birliği Açısından Serbest Bölgelerin İncelenmesi Ve Değerlendirilmesi Ülkemizde Damping- Anti Damping Vergisinin

Türkiye Ve Avrupa Birliği Açısından Serbest Bölgelerin İncelenmesi Ve Değerlendirilmesi Ülkemizde Damping- Anti Damping Vergisinin Adı Soyadı:S. BİNNUR ÇELİK Doğum Tarihi:02.10.1958 Ünvanı:Prof. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1980 Doktora Mali Hukuk Gazi Üniversitesi 1988 Doçentlik

Detaylı

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr.

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr. Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2014-1-132 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 15-12/159-72 Karar Tarihi : 18.03.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr.

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BIRINCI BÖLÜM ANAYASA HUKUKUNUN KISA KONULARI 1. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası nın Hazırlanış ve Kabul Ediliş Süreçlerindeki Farklılıklar...1 2. Üniter, Federal ve Bölgeli

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi :22.02.2011 Karar No :2011/DK-10/91 Gündem Konusu :İnternetin Güvenli Kullanımı. KARAR : 5809 sayılı Kanunun 4 üncü 6 ncı ve 50 inci maddeleri

Detaylı

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Edinme Zorunluluğuna Ve Elektronik Tebligata İlişkin Usul ve Esaslar

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Edinme Zorunluluğuna Ve Elektronik Tebligata İlişkin Usul ve Esaslar Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Edinme Zorunluluğuna Ve Elektronik Tebligata İlişkin Usul ve Esaslar ÖZET : Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Edinme Zorunluluğuna Ve Elektronik Tebligata İlişkin Usul ve Esaslar

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU SEDAT ERDEM AYDIN AİHM İÇTİHATLARI BAĞLAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU İSTANBUL ARŞİVİ İÇİNDEKİLER DANIŞMANIN ÖNSÖZÜ...VII YAZARIN ÖNSÖZÜ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*)

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*) ra Esas Say No 1 2014/77 Kayseri 2. Sulh 2 2014/78 Karadeniz Ere li 2. Asliye Hukuk 3 2014/79 Bursa 3. cra 4 2014/80 3. 5 2014/81 kkale 1. Asliye 6 2014/82 Dan tay 5. Daire 7 2014/83 Ankara 9. 8 2014/84

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. 3 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29019 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: YÖNETMELİK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU POSTA SEKTÖRÜNDE İDARİ YAPTIRIMLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İdari Yargının Geleceği

İdari Yargının Geleceği İdari Yargının Geleceği Av. Zühal SİRKECİOĞLU DÖNMEZ* * Ankara Barosu. İdari Yargının Geleceği / SİRKECİOĞLU DÖNMEZ Ülkemiz Hukuk Fakültelerinde iki Ana Bilim dalı vardır: Özel Hukuk ve Kamu Hukuku. Özel

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA HİZMET SAĞLAYICILARIN BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

ELEKTRONİK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA HİZMET SAĞLAYICILARIN BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ELEKTRONİK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA HİZMET SAĞLAYICILARIN BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ Ufuk ÜNLÜ 25 ÖZ İnternet kullanıcı sayısının gün geçtikçe artması, ticari ilişkilerin de bu ortama kaymasına neden olmuştur.

Detaylı

ELEKTRONİK İMZA KANUNU

ELEKTRONİK İMZA KANUNU makaleler ÖZTÜRK / ERGÜN ELEKTRONİK İMZA KANUNU Av. Mehtap Yıldırım ÖZTÜRK * Av. Çağdaş Evrim ERGÜN ** I. GİRİŞ Son yıllarda elektronik ticarette (e-ticaret) ve elektronik iletişimde (e-iletişim) güvenlik

Detaylı

KAYITLARINI ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURMASI, MUHAFAZA VE İBRAZ ETMESİ GEREKEN MÜKELLEFLER

KAYITLARINI ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURMASI, MUHAFAZA VE İBRAZ ETMESİ GEREKEN MÜKELLEFLER KAYITLARINI ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURMASI, MUHAFAZA VE İBRAZ ETMESİ GEREKEN MÜKELLEFLER İbrahim ERCAN* 1- GİRİŞ Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun(t.c.yasalar, 1961) Mükerrer 242 nci maddesi

Detaylı

BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ

BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ I. İNSAN HAKLARI KAVRAMI 3 II. İNSAN HAKLARININ ULUSLARARASI DÜZEYDE KORUNMASI 4 1. Birleşmiş Milletler Örgütü 4 2. İkinci Dünya

Detaylı

a) Abone: Herhangi bir sözleşme ile erişim sağlayıcılarından internet ortamına bağlanma hizmeti alan gerçek veya tüzel kişileri,

a) Abone: Herhangi bir sözleşme ile erişim sağlayıcılarından internet ortamına bağlanma hizmeti alan gerçek veya tüzel kişileri, BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; içerik sağlayıcıların, yer sağlayıcıların ve erişim sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet

Detaylı

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2014/3745 Karar No : 2014/3772 ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti Özeti :

Detaylı

FRANSIZ CEZA USÛL KANUNUNDA YER ALAN ÜST MAHKEMELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

FRANSIZ CEZA USÛL KANUNUNDA YER ALAN ÜST MAHKEMELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER FRANSIZ CEZA USÛL KANUNUNDA YER ALAN ÜST MAHKEMELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER Tercüme Eden: Prof. Dr. Durmuş TEZCAN (D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi) 1. Kitap: Kamu Davası ve İlk Soruşturma; 2. Kitap: Yargı

Detaylı

CEZA HUKUKU. 27 aralık 1968 tarihli ve 13086 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmış 1072 sayılı «Rulet, tilt, langırt ve benzeri oyun âlet ve makinaları

CEZA HUKUKU. 27 aralık 1968 tarihli ve 13086 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmış 1072 sayılı «Rulet, tilt, langırt ve benzeri oyun âlet ve makinaları KRONİKLER MEVZUAT KRONİĞİ CEZA HUKUKU 1 Ateşli silâh ve bıçak taşıma izni : 27 mart 1968 tarihli ve 12859 sayılı Resmî Gazetede, 19/3/1963 tarihli ve 11359 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmış yönetmelikte

Detaylı

Fikret BABAYEV * * Azerbaycan Anayasa Mahkemesi Başkanı

Fikret BABAYEV * * Azerbaycan Anayasa Mahkemesi Başkanı Fikret BABAYEV * Sayın Başkan, değerli katılımcılar! Öncelikle belirtmek isterim ki, bugün bu faaliyete iştirak etmek ve sizlerle bir arada bulunmak benim için büyük bir mutluluktur. Bu toplantıya ve şahsıma

Detaylı